PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
CADRU
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

PARTEA I
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. (2) Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege. (3) Partea a II-a prezentei legi reglementează sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, până când sistemul va fi simplificat şi îmbunătăţit în conformitate cu partea a III-a a prezentei legi. Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică: a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea

2

acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supravegere a Asigurărilor şi Comisiei de Supravegere a Sistemului Pensiilor Private. (3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi asimilat acestuia, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici. Art. 3. - Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, şi prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege; b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii; c) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare; d) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar; e) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât, ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un nivel sustenabil. Art. 4. - Raportul între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar este de 1 la 12.

3

Art. 5. - Prin legile speciale prevăzute la art. 7 alin. (1) se stabilesc majorări salariale anuale astfel încât, ponderea în produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv de la 9,40% în anul 2009, la 8,70% în anul 2010, la 8,16% în anul 2011, la 7,88 % în anul 2012, la 7,58% în anul 2013, la 7,34% în anul 2014 şi la 7,00% în anul 2015 şi în anii următori.

PARTEA a II-a
CAPITOLUL II Reglementări comune
Art. 6. - Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop şi finalitate următoarele: a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar în raport cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii; b) stabilirea salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câştigului salarial, prin includerea în acestea, după caz, a unor sporuri, majorări sau indemnizaţii cu caracter general; c) realizarea ierarhiei salariilor funcţiilor de bază, a soldelor şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, având la bază următoarele criterii: - nivelul studiilor şi al competenţelor; - importanţa socială a muncii; - complexitatea şi diversitatea activităţilor; - responsabilitatea şi impactul deciziilor; - expunerea la factori de risc; - incompatibilităţile şi conflictele de interese; - dificultatea activităţilor specifice; - condiţiile de acceptare pe post; d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale; e) compatibilizarea procesului de descentralizare cu principiile prevăzute de prezenta lege; f) diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie şi de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial şi local.

4

Art. 7. - (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat în perioada 2010-2015, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază pentru personalul militar şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prevăzute în anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale. (2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi, nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări. Art. 8. - În anul 2010 majorarea salariilor, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi fără a depăşi această valoare. Art. 9. - (1) În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizează pentru personalul bugetar din aparatul propriu şi din unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale. (2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigură de fiecare ordonator principal de credite cu încadrarea în resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale sau prin reglementări specifice domeniului. Art. 10. - Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii.

CAPITOLUL III Elementele sistemului de salarizare
Art. 11. - (1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu munca depusă, cu cantitatea şi calitatea acesteia, cu importanţa socială a muncii, cu condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, cu rezultatele obţinute, precum şi cu principiile prevăzute la art. 6. (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

5

Art. 12. – (1) Coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzuţi în anexele nr. I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. II/1.2, nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3, nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7, nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, nr. II/14, nr. III, nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1A, nr. IV/1B, nr. IV/1C, nr. IV/2, nr. IV/3A, nr. IV/3B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6, nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. V/3A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1-7, nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. IX/2, nr. IX/3, nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2, nr. XII/3 şi nr. XIII. (2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei iar creşterea coeficientului de ierarhizare 1,00 după anul 2010 va fi condiţionată de reducerea numărului de angajaţi necesară realizării ţintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal în produsul intern brut prevăzute în art. 5, în vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 RON în 2015. (3) În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege. SECŢIUNEA 1 Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare Art. 13. - (1) Salariile de bază se diferenţiază pe funcţii în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experienţa şi răspunderea în muncă, precum şi cu nivelul de complexitate al activităţii, specifice fiecărui post. (2) În cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2-3 grade şi, respectiv, 2-3 trepte profesionale. (3) În cadrul fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de bază se face pe un număr de 5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă, prevăzute la art. 16, cu excepţia funcţiilor publice unde se utilizează 3 grade profesionale şi 3 trepte de salarizare. (4) Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare se determină prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.

(1) Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere.de la 10 la 15 ani. utilizându-se două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade. . diferenţierea salariilor de bază se face potrivit art. potrivit legii. prevăzută la tranşa respectivă. 14. precum şi sporurile cuprinse în coeficienţii de ierarhizare. precum şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze.00 pentru funcţia cu cea mai mică responsabilitate şi 12. în cazul copilului cu handicap. . i se acordă la reluarea activităţii. 17. respectiv 7 ani. .de la 3 la 5 ani.(1) Personalului care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani. sporul de vechime. 16. angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. Art.6 Art.peste 20 ani. care conţin indemnizaţia de conducere. gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se stabileşte conform legilor specifice. a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinşi în intervalul 1. potrivit prevederilor prezentei legi. 15. 13. (2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului. . (2) Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.00 pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat.de la 15 la 20 ani.de la 5 la 10 ani. (2) Pentru personalul prevăzut la alin. se stabileşte de ordonatorul principal de credite.Diferenţierea salariilor de bază. . Art. respectiv trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici. salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale în care a fost încadrat anterior suspendării. (3) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă. în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii sunt următoarele: . prevăzuţi în anexele la prezenta lege. . (1). . . Art. . respectiv celor două trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici.(1) Tranşele de vechime în muncă.

se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. după caz. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau. .Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap accentuat.Munca prestată în zilele de repaus săptămânal. Art. în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru. depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar. beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază. dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 18. aceasta se plăteşte în luna următoare. cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază. . 20. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic.7 SECŢIUNEA a 2-a Sporuri Art. sunt incluse în salariul de bază. conform alin. (1). fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. între orele 22. potrivit programului normal de lucru. potrivit legii. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcţii în aceeaşi unitate. după caz. Art. precum şi indemnizaţiile de conducere care. (3) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru şi sporul prevăzute la alin. .00 şi 6. 22. 19. (4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă. fără a se depăşi 360 ore anual. de sărbători legale şi în celelalte zile în care. în cadrul programului normal de lucru. (5) Prevederile alin. îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii. potrivit prezentei legi. . 21. sunt prevăzute în notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege. al reprezentanţilor salariaţilor. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. (2) În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător. la funcţia cumulată.00. în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare. se acordă un spor de 15% din salariul de bază.(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere se compensează cu timp liber corespunzător. potrivit legii.Personalul care. . . sub 8 ore pe zi. Art. Art. majorările.Sporurile.

luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare realizate în perioada în care a desfăşurat activitate. după caz. 23. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare. cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau. după caz.8 Art. . (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului. (4) Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei legi. 25.(1) Pentru activitatea desfăşurată. începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul. 24. (3) Guvernul poate aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. după caz. (2) Suma sporurilor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. solda funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor. acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii. . în cadrul aceluiaşi an bugetar.(1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. . Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare. SECŢIUNEA a 3-a Premii Art. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. a soldelor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare. cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. . premiul anual se acordă proporţional cu perioada în care a lucrat. (2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite. realizate în anul pentru care se face premierea. personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare. cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. (1). Art. cu respectarea limitei prevăzute la alin.

(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi în ceea ce priveşte nivelul de salarizare pentru funcţiile prevăzute în anexele prezentei legi se realizează etapizat. . din soldele funcţiilor de bază.(1) În cazuri excepţionale. a soldelor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare. Art. 27. cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante. Art. soldele funcţiilor de bază sau indemnizaţiile lunare de încadrare rezultate prin majorări potrivit prevederilor alin. din unităţile de asistenţă socială şi medico-socială. . prevăzute în notele din anexele la prezenta lege se introduc în salariul de bază. (2) Posturile vacante şi temporar vacante din unităţile sanitare publice. prin modificarea succesivă a salariilor de bază în plată. atât pentru personalul de execuţie. acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului. . 30.9 SECŢIUNEA a 4-a Alte drepturi Art. de cultură şi învăţământ. . . (1).(1) Începând cu 1 ianuarie 2010 sporurile. respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009. cât şi pentru funcţiile de conducere. persoana beneficiază de salariul de bază aferent funcţiei de conducere respective.(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar. indemnizaţiile de conducere. CAPITOLUL IV Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii Art.Angajarea personalului prin cumul de funcţii în cazul în care o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui corespunzător funcţiei în care este încadrat se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază. în soldele funcţiilor de bază. care potrivit legii făceau parte din salariul de bază. (2) Salariile de bază. după caz. de personal angajat prin concurs sau examen. posturile vacante şi temporar vacante pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii. 29. şi. (1) nu vor depăşi valoarea corespunzătoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform încadrărilor în grilele de salarizare. . pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate.00. Art. multiplicat cu valoarea coeficientului 1. respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare. 28. 26. care nu au putut fi ocupate prin concurs. (2) În perioada prevăzută la alin.

a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite. reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate. 33. . 31. indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009. 34. III şi în anexele la prezenta lege. (6) Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în salariile de bază.(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale. (4) La funcţiile de execuţie unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale.Pentru personalul promovat în funcţii în perioada de aplicare etapizată. 20 şi 24 nu se aplică în anul 2010. sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare până la acoperirea integrală a acestora. indemnizaţia lunară de încadrare va fi cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009. personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009. . soldei funcţiei de bază sau. (2). salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare. 19 alin. (5) În anul 2010. Art.10 (2) Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate sunt cele prevăzute în cap. . astfel: a) noul salariu de bază. Art. . a sporurilor. Art. Art. solda funcţiei de bază sau. b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază. gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 2009. la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege.Pentru personalul nou încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată. după caz. după caz. (7) Prevederile art. în indemnizaţiile lunare de încadrare.Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu. 32. în soldele funcţiilor de bază sau. după caz. salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare. (3) Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei. art. .

37. a premiilor. (3) În situaţia în care în cadrul structurii organizatorice. pentru avansarea în gradaţii. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. 57 alin. precum şi pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. cu modificările şi completările ulterioare. sub sancţiunea eliberării din funcţia publică. cu modificările şi completările ulterioare. grade şi trepte profesionale. 188/1999. cu respectarea condiţiilor de vechime prevăzute de lege. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile. la sediul ordonatorului de credite.(1) Persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţiile şi autorităţile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii. 35. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. (2) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent funcţiei de execuţie a persoanei care a ocupat funcţia de conducere. Art.11 (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. aprobată potrivit legii. în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. nu există un post vacant. 36. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere.(1) Condiţia prevăzută la art. republicată. pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Art. . Art. în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei. . (7) din Legea nr.În baza art. salarizarea absolvenţilor ciclului I şi II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S). cu modificările şi completările ulterioare. persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau. în termenul prevăzut. (1) şi (3) din Legea nr. 57 alin. (7) din Legea nr. (2) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. Art. republicată. se transformă postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie. a sporurilor. (1) sunt obligaţi să îndeplinească condiţia prevăzută la art. după caz. .Sumele necesare pentru plata salariilor de bază. nu este obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere. postul vacant va fi transformat la acel nivel. instanţei judecătoreşti competente potrivit legii. a sumelor pentru promovarea personalului în funcţii. . . (1). 18 alin. corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia. 38.

PARTEA a III-a CAPITOLUL V Aplicarea etapizată a legii Art. a celorlalte drepturi. răspunderea disciplinară. promovarea şi avansarea personalului. care nu sunt prevăzute în prezenta lege.Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice. (2) Principiile proiectului de lege prevăzut la alin. e) eliminarea cumulului de funcţii. 39. miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta lege. a soldelor funcţiilor de bază. b) stabilirea unei grile unice pentru toate instituţiile publice care fac obiectul acestei legi care să definească nivelul salariului de bază pentru toate poziţiile din toate grupurile ocupaţionale. c) competitivitatea în raport cu piaţa muncii. astfel încât să promoveze remuneraţie egală pentru muncă egală.Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual. precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag. gradaţii şi trepte salariale. Fiecare grup ocupaţional şi grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult funcţiile cu o mai mare responsabilitate şi pentru a oferi motivaţii pentru ca personalul cu calificarea şi experienţa corespunzătoare să-şi asume responsabilităţi mai mari. 40. a indemnizaţiilor şi. d) controlul unitar. Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. materială sau penală a persoanelor vinovate. . . trecerea treptată la salarii nominale. după caz. toate poziţiile vor fi clasificate pe grade. potrivit legii. . Art. doar pe baza responsabilităţilor efective ale fiecărei poziţii. cu avizul Ministerului Muncii. . 41. (1) vor fi: a) stabilirea unui sistem reformat şi simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar care să cuprindă grupuri ocupaţionale şi grade şi care să se bazeze pe o metodologie modernă de evaluare pe bază de ocupaţie şi responsabilităţi. în cadrul constrângerilor bugetare.12 Art. prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege.(1) Începând cu 1 ianuarie 2011 şi până la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare şi ierahizare va fi reformat şi simplificat printr-un proiect de lege care să prevadă inclusiv: reducerea numărului de funcţii din sectorul bugetar. se stabilesc de ordonatorii principali de credite. la încadrarea. pentru a atrage şi a menţine personal calificat. după caz. îmbunătăţirea ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare şi a sistemului de grade. În cadrul unui grup ocupaţional.

care va descrie în detaliu structura grupurilor ocupaţionale şi a gradelor. (3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010. . Comisia poate solicita asistenţă tehnică în măsura în care consideră necesar. se înfiinţează o comisie bipartită. (4) Până la 30 septembrie 2010. stabilit în valori nominale pe bază de responsabilităţi. 45. iar sporurile şi indemnizaţiile vor fi stabilite numai în cazul în care condiţiile temporare de muncă fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare. şi câte un reprezentant desemnat de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. corelat cu schimbările structurale din administraţia publică şi din alte domenii din sectorul bugetar. ai Ministerului Apărării Naţionale. Familiei şi Protecţiei Sociale. în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (2) În sistemul de salarizare prevăzut la alin. 41. de alte instituţii şi autorităţi. (1).Comisia formulează propuneri cu privire la reformarea sistemului public de salarizare şi ierarhizare în conformitate cu prevederile art.13 Art. . 23. va reprezenta principalul element al veniturilor salariale. după luarea în considerare a raportului Comisiei. (2) Componenţa nominală a Comisiei şi atribuţiile acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii. . Art. ai Ministerului Afacerilor Externe. sistemul public de salarizare şi ierarhizare va fi reformat în conformitate cu prevederile art. ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Educaţiei. 42. pe baza raportului publicat de Comisie.(1) Prin legile anuale de implementare. 43. cu respectarea prevederilor art. 41. 41. Art. . familiei şi protecţiei sociale. ai Ministerului Finanţelor Publice. Comisia va realiza o analiză comparativă a evoluţiei drepturilor salariale din sectorul public şi sectorul privat în vederea asigurării competitivităţii drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piaţa forţei de muncă. Atribuţiile Comisiei vor fi aprobate până la 30 octombrie 2009. 44. grila unică. Cercetării şi Inovării. salariul de bază pentru fiecare funcţie. Art. precum şi orice alte aspecte conexe. precum şi pe baza studiilor independente. Comisia va fi formată din specialişti ai Ministerului Muncii. ai Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Comisia va publica un raport. denumită în continuare Comisia.(1) În vederea aplicării prevederilor art. dispoziţiile revizuite pentru sporuri şi alte stimulente financiare. Partea I. .Pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică. un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul public pentru anul 2011. ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. cerinţele unui sistem centralizat şi automatizat de administrare a salariilor. Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare.

135 din 25 iunie 1993. Partea I. 18 şi a anexei nr. 23 din 31 ianuarie 1996. aprobată prin Legea nr. (1) din anexa nr. 4 alin. 35 şi 36. Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 10 alin. 2. cu excepţia art. 383/2001. 49-52 şi ale art. Legea nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor. cu modificările şi completările ulterioare. 162 din 14 iulie 1993. nr. 48. Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României. publicată în Monitorul Oficial al României. cu excepţia art.(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 1. care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. nr. 314 din 7 aprilie 2006. republicată în Monitorul Oficial al României. precum şi a personalului Preşedinţiei. nr. nr. 23 şi 30. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor. Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive. Art. I . 22. 5.Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu excepţia art. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. VI. . 47. procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei. cu excepţia art. (8). nr. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. art. 5. 139 din 4 iulie 1996.14 CAPITOLUL VI Dispoziţii finale Art.XIII fac parte integrantă din prezenta lege. Partea I. . cu excepţia dispoziţiilor art. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. cu modificările ulterioare. 4. Art. cu modificările şi completările ulterioare. 138 din 31 martie 2000. nr. ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal. Partea I. 45/2007. Partea I. nr. Legea nr. republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 21. Hotărârea Guvernului nr. Partea I. precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. 3. publicată în Monitorul Oficial al României. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46. 11 . Partea I. 6. 23. 22. cu modificările şi completările ulterioare. . 266 din 16 iulie 1998. cu modificările şi completările ulterioare. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie.Anexele nr.

Ordonanţa Guvernului nr. 55-58. (2) şi (3). art. Partea I. 51. Partea I. 35 şi 36. 15. 28. 7 şi 11-16 din nota la anexa nr. 66. 347 din 22 iulie 1999. 353/2003. 29. 1 al notei la anexa nr. art. art. 37-41. 27. 43. 66 şi anexei nr. 53. 68. 32-34 şi art. 59. 4 din anexa nr. cu excepţia art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională. 177/2008. 312. 50. Partea I. 10. 5. cu modificările şi completările ulterioare. 42. 311 alin. 65. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. 8. nr. Legea nr. 42. 65 din 2 februarie 2003. 52. 23. 54. 58. (2). 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici. II şi III la Legea nr. 13. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. anexa nr. 69. Partea I. 2 şi 3 ale anexei nr. cu modificările şi completările ulterioare. 48. art. 30. 22-29. cu excepţia prevederilor art. cu excepţia art. cu modificările ulterioare. art. 30-31. pct. 1. 9. publicată în Monitorul Oficial al României. 20. 63. art. 44. 62. 25. publicată în Monitorul Oficial al României. 1. 60. 23. 4. pct. Legea nr. Ordonanţa Guvernului nr. 311. 52. nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. 1. 17. ordine publică şi siguranţă naţională. 29 alin. 36. 45. Partea I. 29. 49. 5.136 din 1 decembrie 2004.15 alin. 38. 62. 12-14. 23. 15 alin. art. 23. art. art. nr. . 11. art. pct. 9. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice. art. 24. 43. 22. publicată în Monitorul Oficial al României. 21. 7. cu excepţia art. 65. Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. 25 şi 302. 17. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate. 47. publicată în Monitorul Oficial al României. (4). publicată în Monitorul Oficial al României. art. 1. 980 din 7 decembrie 2006. precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007. 6. 70. nr. 61. 2. (1). cu modificările şi completările ulterioare. 64. 4 şi 6 din anexa nr. 67. 72. aprobată cu modificări prin Legea nr. precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. 51. 12. 26. pct. precum şi pct. Legea nr. nr. 37. 3 al anexei nr. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. 28. precum şi pct. 1. 79 din 1 februarie 2008. 1. cu excepţia art.

Partea I. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi. cu modificările ulterioare.16 Partea I. 125/2005. cu modificările ulterioare. 21. cu excepţia art. publicată în Monitorul Oficial al României. 29. cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa Guvernului nr. 15. 209/2008. publicată în Monitorul Oficial al României. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. nr. 26. precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei. cu excepţia art. . 36. 218/2007. Partea I. aprobată prin Legea nr. 232/2007.138 din 2 decembrie 2004. 82 din 1 februarie 2008. (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului de probaţiune. art. procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008. nr. cu excepţia art. 711/2001. 23 alin. art. cu modificările şi completările ulterioare. 20. Partea I. Dispoziţiile art. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. nr. 221/2008. 66 din 29 ianuarie 2007. 26. 30. 23. 24. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 14. publicată în Monitorul Oficial al României. 20. 30 şi 33. nr. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate. 27. 24. publicată în Monitorul Oficial al României. 72 din 31 ianuarie 2007. 4 alin. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 24. Ordonanţa Guvernului nr. 23. aprobată cu modificări prin Legea nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19. 247/2007. aprobată prin Legea nr. (3). 1. 16. (6). 624 din 19 iulie 2006. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 26. 28. aprobată cu modificări prin Legea nr. Partea I. Ordonanţa Guvernului nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune. 81 din 1 februarie 2008. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Partea I. 7. Legea nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. 3 alin. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice. 27. nr. 29. nr. Partea I. Ordonanţa Guvernului nr. aprobată prin Legea nr. republicată în Monitorul Oficial al României. 12 şi 14-24. 17. nr. 510 din 18 octombrie 2000. nr. cu modificările şi completările ulterioare. 18. Legea nr. 23. 375 din 3 iunie 2009. 27 şi 29-31. Partea I. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări prin Legea nr. Partea I.37 şi art. cu modificările şi completările ulterioare. 411. cu excepţia art. 25. 81 din 1 februarie 2007. 22.

28. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte. 78 din 31 ianuarie 2008. (3)-(6) din Legea bibliotecilor nr. (2)-(6) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 82 din 2 februarie 2007. 56. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. 3 din anexa nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 23. 747 din 1 septembrie 2006. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi. I. 25 alin. nr. republicată în Monitorul Oficial al României. 12 alin. 26. aprobată prin Legea nr. 353/2007. 311/2003. cu modificările ulterioare. 4. art. salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. aprobată cu modificări prin Legea nr. 25. Ordonanţa Guvernului nr. ordine publică şi siguranţă naţională. 151 şi anexa din Ordonanţa Guvernului nr. Partea I. Ordonanţa Guvernului nr. 84 din 1 februarie 2008. 272/2008. Art. Art. Art. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic. . 25. precum şi pct. 334/2002. nr. nr. republicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. 62. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările ulterioare. 462/2006. 52. Partea I. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. pct. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi. 39. Partea I. 29 alin. Ordonanţa Guvernului nr. nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 132 din 11 februarie 2005. 395/2001. 29. cu modificările ulterioare. 1. Partea I.17 22. 237/2008. cu excepţia art. aprobată prin Legea nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 51 alin. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27. art. (2) şi (3). 227 din 23 mai 2000. publicată în Monitorul Oficial al României. 5. 81 din 1 februarie 2008. 24. 3 din anexa nr. cu excepţia art. 59. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională. (2). precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. Partea I. nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Ordonanţa Guvernului nr. 927 din 15 noiembrie 2006. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Partea I. precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului. 38. cu modificările ulterioare.

20 din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. 904 din 12 decembrie 2002. . 875 din 10 decembrie 2003. 32. Partea I. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora. 33. 679 din 28 iulie 2004. Hotărârea Guvernului nr. Hotărârea Guvernului nr. 184/2004. Partea I. 37. Partea I. nr. cu modificările şi completările ulterioare. 27/1999. 351/2004. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. 34. încadrat în unităţi sanitare şi de asistenţă socială. precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 141 din 3 aprilie 2000. Art. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Art. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite. Hotărârea Guvernului nr. nr. 13 din Legea gazelor nr. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 36. nr.18 30. cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa Guvernului nr. Partea I. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 238/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din învăţământul superior. publicată în Monitorul Oficial al României. 40 din 30 ianuarie 1998. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar. aprobată cu modificări prin Legea nr. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare. 31. nr. Partea I. 35. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. nr. 407 din 27 octombrie 1998. Hotărârea Guvernului nr. 420 din 6 noiembrie 1998. Art. cu modificările şi completările ulterioare. 103 din 11 martie 1999. 21/1996.

Hotărârea Guvernului nr. 66 din 29 ianuarie 2007. republicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. (3). cu modificările ulterioare. 42. republicată în Monitorul Oficial al României. art. publicată în Monitorul Oficial al României. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. (4). Partea I. Art. 232/2007. Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. cheltuieli de transport. delegare şi mutare. art. 19 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. Art. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (12) şi (13). (2). 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. (2) şi art. Partea I. (6). 49 alin. (1). nr. Art. II şi III la Legea nr. Partea I. (2) şi (3). Partea I. (3). 50 alin. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. 41. (2). (9). nr. 643 din 16 iulie 2004. (4). cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare. 817 din 5 decembrie 2008.La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului . (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2. Art. Art. se abrogă: 1. (1). Art. (2) din Legea nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici. a primei de vacanţă. (10). nr.19 38. (6). 269/2009. 90 alin. 70 din Legea nr. cu modificările ulterioare. nr. (11) şi (12). 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României. acordarea concediilor. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură. 91 alin. aprobată cu modificări prin Legea nr. 51 alin. (2). 158 din 16 iulie 1997. 33 alin. 94 alin. nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (8). Partea I. (2) Prevederile din actele normative referitoare la detaşare. 43. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 89. nr. precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007. Art. 106 alin. . publicată în Monitorul Oficial al României. art. (4). 28 alin. 11 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. (4). (5) şi (7). 49. (7). (7). cu modificările şi completările ulterioare. art. Partea I. (11). 291 din 15 decembrie 1995. 40. 39. 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile publice de cultură. 100 din 10 martie 1999. art.

19 şi 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. 72 din 31 ianuarie 2007. ordine publică şi siguranţă naţională. 5. Art. Partea I. precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei. 21 din Legea nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 65 din 2 februarie 2003. Partea I. Art. cu modificările şi completările ulterioare. 247/2007. 9. 1. Partea I. nr. 10. publicată în Monitorul Oficial al României. 7. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. Art. 28 din Legea nr. 79 din 1 februarie 2008. procurorilor şi altor categorii din sistemul justiţiei. 353/2003.136 din 1 decembrie 2004. nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. cu modificările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. 4. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 21 şi 412 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 314 din 7 aprilie 2006. aprobată cu modificări prin Legea nr. precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. cu modificările şi completările ulterioare. 8. Art. . nr. 19 din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. Art. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. nr. Partea I.138 din 2 decembrie 2004. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice. 177/2008. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 125/2005. 3. Partea I. nr. cu modificările şi completările ulterioare. Art. 347 din 22 iulie 1999. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. nr. Partea I. cu modificările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 45/2007.20 contractual salarizat prin legi speciale. Art. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. 1. publicată în Monitorul Oficial al României. 6. Art. 747 din 1 septembrie 2006. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. cu modificările şi completările ulterioare. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. Partea I. 980 din 7 decembrie 2006. 462/2006.

21 11. Partea I. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor. Partea I. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. publicată în Monitorul Oficial al României. al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat. nr. 23 din 31 ianuarie 1996. cu modificările ulterioare.La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. prevenirea şi sancţionarea corupţiei.” . cu modificările şi completările ulterioare. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 107 din 31 mai 1995. c) şi d) din Legea nr. Partea I.(1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic. . 52. 15 din Legea nr. c) din Legea nr. Partea I. Partea I. Art. 365 din 29 mai 2007.La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. nr. 504/2002. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. 534 din 22 iulie 2002. 98 alin. se modifică după cum urmează: „c) în cadrul regiilor autonome. Partea I. Art. (2) lit. 14. 12. republicată în Monitorul Oficial al României. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi. Art. societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public. care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului. precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. publicată în Monitorul Oficial al României. 279 din 21 aprilie 2003cu modificările şi completările ulterioare. (1) lit. . 279 din 21 aprilie 2003.”. se modifică după cum urmează: „Art. Partea I. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 96 alin. încetează următoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice în favoarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice: a) suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare. 51. . nr. al cercetării ştiinţifice. 94 alin. Art. nr. Art. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 16 din Legea nr. Art. (2) liniuţa a 2-a din Legea audiovizualului nr. republicată în Monitorul Oficial al României. (1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. . art. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. nr. 31 alin. Partea I. art. 13. 50. Partea I. nr.La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 96. b) sporul de mobilitate. publicată în Monitorul Oficial al României. Art.

precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau. Consiliul Concurenţei. după caz. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri Art. Art. Art. consilii judeţene. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.3. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. categoriile de personal. 2. I/1-I/4. I/1. 5.Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual încadrat în serviciile Parlamentului. poate fi acordat personalului salarizat potrivit anexelor nr.prefecturi. expertizare. emise de către autorităţile abilitate în acest sens. Consiliul Naţional al Audiovizualului.(1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. I REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI ÎNCADRAT PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ . Curtea Constituţională. I/4.22 ANEXA nr. I/2. de până la 15% din salariul de bază. 4. . Guvernului. sunt prevăzute în anexa nr. Administraţiei Prezidenţiale. Curtea de Conturi. I/3. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES sunt prevăzute în anexa nr. Art. (2) Locurile de muncă. . Consiliul Legislativ.Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate . prin regulament aprobat de către ordonatorul principal de credite cu consultarea . în Agenţia Naţională de Integritate. 1.PERSONAL CONTRACTUAL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art. .Salariile de bază pentru personalul contractual încadrat pe funcţii de specialitate specifice din aparatul de lucru al cabinetului senatorial şi al demnitarului sunt prevăzute în anexa nr. . mărimea concretă a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare.Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. în ministere şi în alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor. Avocatul Poporului. . primăriilor şi din serviciile publice din subordinea acestora sunt prevăzute în anexa nr. municipii.

grade sau trepte profesionale şi gradaţii a personalului contractual Art. promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii. (2) În situaţia în care nu există un post vacant. în raport cu cerinţele postului. grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. a reprezentanţilor salariaţilor. .23 sindicatelor sau. „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”. grade sau trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii. de către conducătorul instituţiei publice.(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant. se face prin concurs sau examen. pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin regulament de către ordonatorul principal de credite.Sporurile la salariul de bază. Art. (6) Stabilirea concretă a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale. 6. de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare din care fac parte sindicatele sau. . promovarea şi avansarea în funcţii. „bun”. (4) Avansarea în gradaţia imediat superioară se face la îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute de tranşele de vechime în muncă. reprezentanţii salariaţilor. conform prevederilor legale. la propunerea şefului ierarhic. (3) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani. avizat de Ministerul Muncii. cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani. după caz. după caz. Art. apreciate cu calificativele „foarte bun”. sunt prevăzute. 7. iniţiate de fiecare ordonator principal de credite. după caz. în cazul avansării sau ocupării unui post vacant se face prin hotărâri ale Guvernului. existent în statul de funcţii. SECŢIUNEA a 3-a Angajarea. Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice.(1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii. (5) Activitatea profesională se apreciază anual ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale. . în cazul personalului contractual. prin acordare de calificative: „foarte bun”. în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare din aceste domenii. 8. în funcţie de performanţele profesionale individuale. care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale în cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post vacant se va face de către o comisie desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare. .

24 (7) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant. care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior. se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant. . şi vor fi avansate. păstrându-şi gradaţia avută la data promovării. vor fi salarizate astfel. specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare. gradul sau treapta profesională imediat superioară. (8) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată. în funcţia. pe bază de examen. până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni. dar nu mai mare de un an. cu salariul de debutant. numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător.

25 S 5. Consiliului Legislativ.25 S 5. Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Curţii de Conturi.50 S 5. 1. Funcţii de conducere Funcţia Secretar general Secretar general adjunct Şef departament Director general Director general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou Nivelul Coeficienţi studiilor de ierarhizare Grad Grad I II S 6.15 S 5. Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr. altor organe centrale de specialitate I. Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. . A.00 S 5.85 S 5. Nivelul de salarizare prevăzut pentru funcţia de director. crt. Administraţiei Prezidenţiale.45 5. Guvernului şi ministerelor. 4.60 6. respectiv a directorului adjunct coordonator al serviciului public deconcentrat.25 ANEXA nr.75 6. Consiliului Naţional al Audiovizualului.25 5.35 5.40 NOTĂ: 1. 6. Avocatului Poporului. I/ 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE Aparatul de lucru al: Parlamentului României. 7. Consiliului Concurenţei. respectiv director adjunct se utilizează şi pentru salarizarea directorului coordonator al serviciului public deconcentrat şi.05 6.00 S 5. 2. 2. 5. Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.95 6.95 6. 3. 8. Curţii Constituţionale.45 S 5. 9.60 6.

12.90 1.20 2.45 Consilier juridic debutant S 1.85 Consilier.80 1.80 1. gradul I S 2.85 Consilier juridic gradul II S 1.85 1. 6.60 2.60 2.00 2.00 2. interpret profesional. Coeficienţi de ierarhizare Nivelul Funcţia studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier. Funcţii de execuţie Nr. interpret relaţii. debutant S 1. referent de specialitate. subinginer.70 2.70 1. inspector de specialitate. subinginer.40 3.75 Tehnician-economist. referent. crt. 11. inspector de specialitate. 10.35 2.80 1.95 Consilier. 3. 8. subinginer. 7. interpret profesional. expert.20 2.65 1.10 2.95 Consilier juridic gradul I S 2.50 2. expert.50 1.60 1. secretar superior.75 Tehnician-economist. secretar superior.55 3. gradul II SSD 1.10 2. 4.90 2.20 2.70 1.35 2.26 B. revizor contabil. revizor contabil. NOTĂ: Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la pct. referent. 5. gradul II S 1.55 3.30 2.25 2.50 2. I se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale.05 1.55 1. gradul I SSD 1. 14. referent. auditor.10 2. interpret relaţii.70 2. revizor contabil. 15. auditor.65 2. referent.30 b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios Consilier juridic gradul I A S 3. subinginer.50 2. gradul IA SSD 2.65 1.90 2.00 2.90 2.75 3. secretar superior. inspector de specialitate.35 Tehnician-economist.75 1.35 2. interpret relaţii. inspector.00 2.80 1.90 1.45 Referent.25 3. .15 2.25 2. 16. auditor.75 c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent IA M Referent I M Referent II M Referent debutant M 1.95 Tehnician-economist. interpret profesional.25 2. interpret relaţii. interpret profesional. secretar superior.90 2.55 1.40 3. 13.05 3.00 1.75 3.90 2. 2.25 3. gradul I A S 3.70 1. 9.65 1.05 3. debutant SSD 1. revizor contabil. expert.65 1.20 - 1.30 2.

05 3.95 7.30 5.70 5.40 7. Şef birou cu rang de secretar economic II A. Şef serviciu cu rang de secretar economic II 6.15 NOTĂ: În coeficienţii de ierarhizare este cuprins salariul de merit.65 7.80 5. 3.90 2.60 6.10 7.70 7. 5.20 - 2. 1. sporul de stabilitate şi sporul pentru limbi străine.40 *) La limita maximă cuprinde şi indemnizaţia de conducere. Director general cu rang de ministru consilier 2. sporul de confidenţialitate.70 - 2.80 2.45 4.40 7.55 2.55 5.00 3.20 6.25 4.30 7.90 7. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 6. Nr. 2. b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent transmitere I M Referent transmitere II M Referent transmitere III M Referent debutant M 2.60 3.00 5.60 1.95 2.60 2.80 3. Ministru consilier *) Consilier economic Secretar economic I Secretar economic II Secretar economic III Ataşat economic S S S S S S 6.85 - . COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice Nr.85 3.35 2.55 4. Director general adjunct. director de cabinet cu rang de consilier economic 3.27 II.25 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.50 7.80 4. crt.75 4.80 4.30 5. 4.60 6.10 4. 7.30 4. 9.40 2.70 2. Director cu rang de secretar economic I 4. FUNCŢII SPECIFICE UNOR MINISTERE 1. Director adjunct cu rang de secretar economic I 5.90 7.05 4.50 4.45 2.90 7.25 2. 6.40 5.85 4. B.15 3.60 3.35 2.50 2. 10. 8. crt.70 7.05 4.00 5.65 2. MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.60 4.45 2.85 2.30 4. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II S S S S S S 7.75 7.

3. referent sportiv.80 1.20 - .15 2. referent sportiv.90 1. debutant SSD 2.65 1.90 1.00 2.25 2.75 3. Instructor sportiv.40 2.75 1.25 1.65 2.30 - 3. referent sportiv.15 1.40 2.40 3.65 1.25 1.40 2. 10.90 2. gradul III SSD 4.80 2.35 1. 8.20 2. gradul II SSD 3.75 2.95 - Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.50 2.05 1.50 1.90 2. referent sportiv.60 2.30 2. crt.60 1.55 1.85 1.90 2. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI Nr. Funcţia Nivelul Baza studiilor Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2.00 2. Arhivist gradul I S Arhivist gradul II S Arhivist debutant S Arhivist gradul IA SSD Arhivist gradul I SSD Arhivist gradul II SSD Arhivist debutant SSD b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Arhivar IA M Arhivar I M Arhivar II M Arhivar debutant M 3.45 2.60 3. 12.65 2. Arhivist gradul IA S 2. gradul I SSD 2.95 2.10 1. Instructor sportiv. 6.75 2.00 1.95 - 1.90 2.10 3. Funcţii specifice Arhivelor Naţionale Funcţia Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.60 1.50 2. 11.30 2.20 1.10 1.70 1.85 2.70 1. 9.00 2.25 3. 7.65 1. Instructor sportiv.65 2. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr.80 1.10 2.55 1. 5.35 1.50 1.28 2.70 1.65 1. crt.75 2. 4.75 2.20 1.00 1.80 1.85 1. Instructor sportiv.90 2.80 1.70 2.90 1.

15 2.50 2.65 1.95 Asistent-şef SSD 2. Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Asistent-şef S 3. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr.75 3.40 3.65 2.15 2. 2.75 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Asistent-şef PL 1.10 3. Funcţia Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 3.00 2.10 3. sporul de importanţă naţională.40 Asistent-şef M 1.90 2.25 3. Consilier pentru afaceri europene S NOTĂ: 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. sporul de confidenţialitate.60 3. indemnizaţia de conducere.30 2. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE Nr. .05 5. sporul de vechime în muncă.75 3. sporul de stabilitate. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.95 1. 2.29 4.80 1.90 2. sporul de dispozitiv. 4. 3.60 3. 1. crt.25 3. crt.10 2.00 2.25 2.40 3.35 2.70 1.

CONSILII JUDEŢENE.65 1. inspector de specialitate. gradul II S Referent. interpret profesional. revizor contabil.05 4.80 5. revizor contabil.90 2.90 Director general Director general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou B.80 1. auditor. inspector. 5. gradul I SSD 2. MUNICIPII I.40 3.85 4.10 5.75 1. a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier.80 2. 6.10 .25 3.35 2. subinginer.95 4. gradul I S Consilier.30 ANEXA nr. 3. 1.25 5.95 2. Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. subinginer.00 2. I/ 2 SERVICIILE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR ŞI A ALTOR ORGANE CENTRALE DE SPECIALITATE . inspector de specialitate.50 5. Funcţii de execuţie Funcţia Nr. referent.20 2.60 1. referent. gradul IA SSD Tehnician-economist.55 2. 2. gradul I A S Consilier.15 2.80 1.10 4.25 2.40 2. crt.75 - 1.55 5. revizor contabil.10 3.95 3. A. interpret relaţii. crt. 6. 3.50 5. secretar superior. inspector de specialitate. interpret relaţii. secretar superior.35 5. expert. revizor contabil.10 2. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr. 5.05 2.30 1. expert. interpret profesional. debutant S Tehnician-economist.PREFECTURI.05 2.25 2.90 2.50 2. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 5.05 2. 4. 4.50 1. auditor. referent de specialitate.15 2. auditor. 2. expert.

60 1.35 1. sporul de vechime în muncă. Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice Nr. SSD SSD 1.G M.50 1.35 2.20 1. interpret relaţii.75 c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent IA M Referent I M Referent II M Referent debutant M 1.55 1. Casier trezorier II. .55 Consilier juridic gradul I S 2.95 2. subinginer. 14.80 1.65 1.25 3. 12. debutant 9. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. I se utilizează şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor. operator rol.65 1. referent.50 1. al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.55 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 16.55 1.90 2. subinginer.10 3. Casier trezorier.25 1.80 1. Casier trezorier I 2. sporul de dispozitiv.80 1.40 1.80 1. sporul de stabilitate. utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor. precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti.30 - b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios Consilier juridic gradul I A S 2.05 1.31 7. sporul de confidenţialitate.50 - 1. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1. II.70 - NOTĂ: Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la pct.50 1.70 1.60 Consilier juridic gradul II S 1. 13. numărător bani. 11.G Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.70 1.30 1.80 1. operator rol. crt.80 2. Tehnician-economist.10 2.20 - NOTĂ: 1.20 2.35 1.50 1. debutant M M.70 1. 10.50 2. interpret relaţii. interpret profesional.15 2.05 2. agent fiscal. referent. gradul II 8.40 1.30 Consilier juridic debutant S 1.00 2. cuantumul lunar al primelor de stabilitate. numărător bani. secretar superior.65 1.40 3. 2. agent fiscal.65 1.95 3.65 1. cu excepţia secretarilor. secretar superior.40 1. interpret profesional. 15.45 1.45 1.90 1. I 3.75 1. Tehnician-economist.25 2.55 1.

primării şi servicii publice din subordinea acestora I.35 1. inspector.75 5.40 4.95 3.50 1. a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier. auditor. inspector de specialitate. revizor contabil.60 5.05 3.10 4. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.10 2.70 . gradul II SSD 2. Nr. revizor contabil.75 1. subinginer.85 1. I/ 3 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ Consilii.35 2. Funcţii de execuţie Funcţia S S S S S S Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I II 4.30 - 1. Director general Director general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou B. crt. arhitect.60 1. inspector de specialitate.00 1. inspector de specialitate.60 1. 7.75 1.30 4.15 2.95 1.90 2.35 2.00 4. inspector de specialitate. revizor contabil. subinginer.20 2. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor 1.90 2. 2. 6. 5. 4.60 5.20 2.00 4.65 1. arhitect. inspector. debutant S Conductor arhitect.40 1. inspector. referent.45 1.50 4.25 2. revizor contabil.32 ANEXA nr.10 2.25 3. referent. arhitect.65 1. 5. gradul II S Referent de specialitate.80 1. 4. arhitect. 6. subinginer. gradul IA SSD Conductor arhitect.35 2. auditor. crt.05 2. 2.80 1. gradul I S Referent de specialitate. gradul IA S Consilier.85 4. gradul I SSD Conductor arhitect.00 2. referent.50 Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.05 2. 3.60 1. A.90 2.60 4.75 2. 3.

33 8.50 1.20 5.50 1. 5.30 1. 10.40 1. referent.80 1.10 2.20 2. Municipii reşedinţă de judeţ Cu peste 150.70 1.10 4.45 1.00 2. II M Referent.35 6.25 3.75 2. Oraşe Categoria I Categoria II Categoria III 5.20 1.80 1. Consilii judeţene 6.65 4. inspector.G Agent agricol debutant M. 11.30 1.30 3. 16. debutant 9.80 1.45 Consilier juridic gradul II S 1. subinginer. 15.35 1. I M Referent.90 1.70 1.90 Cu până la 150.20 2.CConsiliul General al Municipiului Bucureşti 6. 13.50 1. IA M Referent.95 3.90 2.50 1.45 1.80 5.30 Consilier juridic debutant S 1.20 1.30 5. inspector. oraşului şi municipiului.10 5. 19.65 1. inspector.60 1. utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.30 - - - - - b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios Consilier juridic gradul IA S 2.30 1.40 1.95 4. 12.05 2.G 1.95 2.15 5.60 - NOTĂ: 1. 17.35 2.Secretar - PENTRU FUNCŢII DIN APARATUL Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II 1.000 locuitori Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti. Conductor arhitect.90 4.70 1. 2.60 1.80 5.25 1. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute în prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei.40 1.60 1.95 .40 1. sporul de dispozitiv. Municipii Categoria I Categoria II 5. SALARII DE BAZĂ CONSILIILOR Nr. II.75 c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent. crt.20 6.000 locuitori 5.45 1.60 2. Funcţia .00 4.35 Consilier juridic gradul I S 1. debutant M Agent agricol I M Agent agricol II M.50 2.10 2. sporul de stabilitate. inspector.50 5. 14.05 3.45 1. SSD 1. sporul de confidenţialitate. inspector.45 1. 18.50 1.

Stabilirea categoriilor judeţelor.75 NOTĂ: 1. Comune Cu peste 7. salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%. care în mod excepţional. 4.000 locuitori) 4.7. 5. IV/2. sporul de confidenţialitate.60 4. Poliţiştii comunitari beneficiază şi de prevederile pct. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale.80 4.65 4.000 . municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.000 locuitori) Categoria II (până la 3.90 4. 3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 2. după caz. astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale.75 4. potrivit legii.000 locuitori Categoria I (între 3. a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti. În coeficienţii de ierarhizare este cuprins salariul de merit. în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului. între limite. sporul de stabilitate. 6. sporul de vechime în muncă. . iar limita maximă este indemnizaţia primarului. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar.34 6. sporul de dispozitiv. are studii medii. în condiţiile legii. 1 al anexei nr. preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti.

70 3.55 2.50 1.15 4. stenodactilograf. sporul de vechime în muncă. stenodactilograf.85 Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului.70 3.00 2.90 2. curier personal (şofer) M 1. şef cabinet.10 3.40 2.35 ANEXA nr.85 1.30 4.70 Director de cabinet S 3.80 1.60 3. crt.55 2. referent M 1. Funcţii de execuţie de specialitate specifice Şef birou senatorial. sporul de stabilitate. 5.90 3.75 1.60 1.30 4. sporul de confidenţialitate.70 3. şef cabinet S 2.45 Şef birou senatorial.90 3.05 4. 7. sporul de dispozitiv.90 3. 8.45 1) 1. referent SSD 2.10 3.20 1.95 3.10 4. şef cabinet. I/ 4 CABINETUL DEMNITARULUI SALARII DE BAZĂ1) Nr. cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti. stenodactilograf. şef cabinet. 9. 6.25 1.30 Şef birou senatorial.70 1.60 3.40 Expert S 3.50 2.55 Secretar cabinet.80 3. .00 3. NOTĂ: 1.70 1. 3. 2. 4.10 2.00 2. secretar dactilograf.95 1.75 3.10 2.40 Consilier S 3.85 3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 2.25 Consultant S 2.75 Şef birou senatorial.70 2. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.10 2. Funcţia Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2.80 2. referent PL 1.65 2.40 2.

pentru unităţile sanitar . II/2.II/14. II REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN UNITĂŢILE BUGETARE SUBORDONATE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art. f) în anexa nr. l) în anexa nr. j) în anexa nr. pentru unităţi sanitare. după caz. întreţinere-reparaţii şi deservire din unităţile din sectorul bugetar. II/10.36 ANEXA nr.II/12. II/9. de asistenţă socială şi de asistenţă medico . cu respectarea prevederilor legale. 1. gospodărire. II/3. pentru unităţile de învăţământ. pentru unităţile de protecţie a mediului. financiar.II/13. care sunt specifice unor domenii bugetare.Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi. 2. II/14. pentru alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală. pentru unităţile de cult. II/1 . g) în anexa nr. sunt prevăzute. investiţii din unităţile cuprinse în anexele nr. k) în anexa nr. h) în anexa nr. în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare respective.1 .veterinare. pentru oficiile de cadastru. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri şi alte drepturi Art. n) în anexa nr. m) în anexa nr. pentru activitatea de secretariat . pentru unităţile de navigaţie. geodezie şi cartografie. i) în anexa nr. următoarele categorii de sporuri: . c) în anexa nr. e) în anexa nr. II/4. II/6. 3. pentru laboratoarele centrale şi alte unităţi bugetare din agricultură. pentru unităţile de cultură. .Salariile de bază pentru personalul contractual din unităţile bugetare subordonate autorităţilor administraţiei publice sunt prevăzute astfel: a) în anexa nr. d) în anexa nr. precum şi pentru compartimentele de contabilitate. II/11. Art. II/1. II/1. pentru unităţile sportive. pentru unităţile de aviaţie sportivă. II/7.socială. b) în anexa nr. II/12. aprovizionare. II/5. – (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate personalului salarizat potrivit anexelor nr. pentru unităţile de cercetare. II/8.administrativ. .

Art. (a) . unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere. cu consultarea sindicatelor sau. după caz. . un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei. (2) Locurile de muncă. aprobat prin hotărâre a Guvernului. Art. (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază. . nu se lucrează.(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture. c) personalul care lucrează. (2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. un spor de până la 15% din salariul de bază. un spor de până la 15% din salariul de bază. în trei ture. dar care nu poate fi mai mic de 25%.(c). b) pentru condiţii grele de muncă. în cadrul schimbului normal de lucru. .37 a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. potrivit contractului individual de muncă în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate.(1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare. mărimea concretă a sporurilor prevăzute la lit. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. 18 din lege. de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială. precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi. . prevăzut la art. de sărbători legale şi în celelalte zile în care. a reprezentanţilor salariaţilor. se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. 5.În unităţile sanitare. Art. 6. respectiv personalul din sistemul sanitar-veterinar şi personalul din vămi care îşi desfăşoară activitatea în posturile de inspecţie la frontieră. în vederea asigurării continuităţii activităţii în zilele de repaus săptămânal. categoriile de personal. de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială. beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. respectiv două ture. în conformitate cu reglementările în vigoare. 4. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite.

(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă. corespunzător vechimii în muncă şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar. vor fi salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariului de bază şi numărul de ore cât asigură garda la domiciliu. în condiţiile legii. Art. 6 din prezenta anexă. acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni. .(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică. se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază. 7. (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul director. prin chemări de la domiciliu. . pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcţiei de execuţie stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.38 (3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază. Art. dar care nu poate fi mai mic de 50%. stabilite conform prevederilor acestui articol. . potrivit dispoziţiilor legale. de sărbători legale şi în celelalte zile în care. nu se lucrează. (6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă. . Art.În situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenţă medicală de urgenţă la nivelul unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării. 8. corespunzător vechimii în muncă. (4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. 9. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. stabilite conform prevederilor art.Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcţie de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază va beneficia de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă. în zilele de repaus săptămânal.

39 (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. se aplică prevederile art.Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. grade sau trepte profesionale şi gradaţii se face potrivit prevederilor din statute sau alte reglementări proprii sau. . (4) Cadrele didactice.De prevederile art. I. 10. (1) şi (2). . beneficiază numai profesorul universitar şi profesorul I grad didactic I din învăţământul preuniversitar. (1) din Legea nr. grade şi gradaţii Art. în unităţile sanitare în care au fost integrate. 50 alin. Art. desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă. SECŢIUNEA a 3-a Angajarea. Art. în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 7 şi 8 din anexa nr. la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ. 11.Angajarea. cu normă întreagă. cu excepţia rezidenţilor. 12. 90 alin. . în limita posturilor normate şi vacante. (1) şi art. care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani. cu modificările şi completările ulterioare. . îşi pot continua activitatea. în cazul în care nu există o reglementare proprie. promovarea şi avansarea personalului contractual din unităţile bugetare în funcţii. promovarea şi avansarea personalului contractual pe funcţii. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr.95 **) Preparator 6-10 ani 2.00 15-20 ani 6.85 6.00 până la 2 ani 2.50 30-35 ani 7.60 2.90 3.20 3.05 3.05 3.55 10-15 ani 3. SALARII ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR Funcţia*) Vechimea în Coeficienţi de ierarhizare învăţământ Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 Profesor universitar peste 40 ani 7.00 3.15 10-15 ani 2. II/1.00 4.65 25-30 ani 3.25 20-25 ani 3.50 *) 1.40 2.10 6.65 **) universitar 2-6 ani 2.25 6-10 ani 3.20 20-25 ani 7.00 25-30 ani 4.35 2.00 2.10 2.40 2.15 2.55 până la 2 ani 2.45 25-30 ani 7.50 2.70 20-25 ani 4.05 2.45 2. 5. 3.65 2.90 3.60 10-15 ani 5.65 20-25 ani 3.20 3. 2.00 3.90 4.60 2.40 ANEXA nr.40 2-6 ani 2.30 Asistent universitar 35-40 ani 3.60 15-20 ani 4.75 2. cu modificările şi completările ulterioare.10 6-10 ani 2.35 10-15 ani 3.00 universitar 35-40 ani 5.1 Nr.45 6-10 ani 3.15 Şef lucrări (lector 35-40 ani 3.05 2-6 ani 2.55 2.15 4.10 4.15 3.30 6. **) Pentru preparatorii din domeniul medical.50 2.45 2.45 3.30 2.30 2. crt.35 3.80 2.30 3.40 Conferenţiar peste 40 ani 5.20 15-20 ani 3. 4.00 30-35 ani 5.60 35-40 ani 7. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.25 2.20 2.80 2.95 3.70 3.25 30-35 ani 3.75 2.85 3.65 universitar) 30-35 ani 3.70 2.40 2.35 2.85 4. .60 15-20 ani 3.25 25-30 ani 3.

70 3.00 3.80 2.70 2.80 .90 3. Profesor I (studii superioare de lungă durată.20 3.15 3.25 3. ciclul II Bologna) grad didactic definitiv peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani - 2.40 3. ciclul II Bologna) grad didactic I peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .85 2.75 2.30 3.05 4.45 3.15 4.25 3.10 4.85 2.6 ani 2.10 3. Profesor I (studii superioare de lungă durată.75 3.10 4.45 3.41 ANEXA nr.80 2.45 3.10 3. II/1. ciclul II Bologna) grad didactic II peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 . Funcţia didactică şi gradul didactic *) Vechimea în învăţământ Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.15 2.00 2.20 3.90 2.20 3.90 2.55 3.45 3.00 2.6 ani 2.00 2.10 2.65 3.60 2.30 2.2 SALARII ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Nr.85 2.10 3.60 2.30 3.40 3.15 3.25 2.45 3.20 3.45 2.30 3.50 2.80 - 2.70 3.90 2.65 2.35 3.90 2.25 4. crt. Profesor I (studii superioare de lungă durată.

80 1.10 2.70 3.55 2.50 2.42 6 -10 ani 2 .55 2.20 2.75 2.80 2.80 2.55 2.85 2.45 2. Profesor II (studii superioare de scurtă durată.30 2.70 2.6 ani 2.50 2.40 3.35 2. ciclul I Bologna) grad didactic I peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 6.25 2.50 2.25 2.15 3. Profesor I (studii superioare de lungă durată.55 2.20 2.35 2.15 2. ciclul I Bologna) grad didactic II peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .40 3.90 2.15 3.6 ani 1. Profesor II (studii superioare de scurtă durată.30 2.45 2. ciclul II Bologna) debutant până la 2 ani 2.10 2.30 2.95 2.40 3.40 2.6 ani 1.20 .20 2.60 2.40 3.30 2.35 2.15 3.25 2.90 7.20 3.80 2.00 2.40 2.60 2.15 3.45 2.05 2.55 2.40 2.10 2.55 2.50 2.00 2.20 5. Profesor II (studii superioare de scurtă durată.85 2.15 2.10 2.25 3.65 4.25 2.15 3.35 2.75 2.75 1.70 2.05 1. ciclul I Bologna) grad didactic definitiv peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .65 2.55 2.60 2.90 2.00 2.40 2.10 2.

Institutor grad didactic II peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .40 1.30 2.10 2.70 2.50 2.43 8.50 1.75 2.35 2.20 2.40 2.65 2.20 2.00 1.80 1.60 2. Institutor grad didactic definitiv peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .15 2.90 - - - - 2.85 1.25 2.60 1.75 2.6 ani 11.30 2.40 2. ciclul I Bologna) debutant până la 2 ani 9.45 2.85 1.15 2. Profesor II (studii superioare de scurtă durată.90 2.35 2.75 1.80 2.45 2.60 1.80 2.40 2. Învăţător.95 1.95 2.25 2.60 2. Institutor debutant până la 2 ani 13. (cu studii de nivel liceal) grad didactic I peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 1.55 .85 2.95 1.00 2.70 2.65 2.05 1.70 2.05 2. Institutor grad didactic I peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 10.05 2.50 2.65 1.65 1.95 2.90 2.05 2.70 1.30 2.65 2.00 1.40 2.40 2.15 2.50 2.65 2.85 1.65 2.35 2.05 2.80 2.05 1.85 2.15 1. maistru – instructor.15 2.10 2.95 1.75 1. educatoare.6 ani 12.40 2.10 2.55 1.45 2.15 2.10 2.20 2.

60 1. Învăţător.instructor.30 2.95 1.85 1.85 1. educatoare.95 1.instructor.90 1.50 2.85 - 1.75 1. maistru .45 17.60 1.75 1.05 2.30 2.55 1.10 2.65 15.70 2.80 1.35 1.15 2.6 ani 1.40 2.2 ani 1. educatoare.00 2.75 .50 16.90 2. Învăţător.30 2.6 ani 1. (cu studii de nivel liceal) debutant 0 .85 1.05 2.75 1. Învăţător.05 2.20 2. maistru-instructor.instructor.95 1.35 14.20 2.10 2.90 1. (cu studii de nivel liceal) grad didactic II peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .55 1.70 1.45 2.15 2. Profesor.25 2.00 1. educatoare.30 2. învăţător. educatoare.20 2.00 1.00 1.90 1.20 2.25 2.95 1.30 2.80 2. educator.44 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani - - 2.10 2. maistru .20 2. fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani - 1.20 2.85 1.40 1.00 1.95 1. maistru .70 2.80 2.10 2.15 2.75 1. (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .65 1.35 2.65 1.05 2. (cu studii de nivel liceal.00 1.90 1.

45 2.70 1.45 2.15 2.20 2.20 2.25 1.35 2.00 2.40 1.25 2.45 2.25 2.65 1.90 2.35 2.45 18. Antrenor categoria I 19.05 1.25 2.10 2.15 .6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 1.10 2.10 2.30 2.50 3.30 2.30 2.20 3.20 1.70 1.25 2.75 2.45 2.45 2.80 1.20 2.95 1.40 2.50 2.55 2.20 3.30 2.70 - 1.00 1.70 2.50 2.60 - 1.85 1.40 2. Antrenor categoria IV 10-14 ani 6 -10 ani 2 .30 2.75 2.05 2.45 2.60 1.10 2.00 1.30 2.25 2.60 1. Antrenor categoria II 20.55 2.30 2. Antrenor categoria III 21.20 2.00 1.40 2.95 1.10 2.35 2.50 2.15 2.45 1.30 2.90 2.6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .45 1.85 1.35 2.45 2.75 2.40 2.40 2.80 - 1.30 2.45 2.30 1.05 2.20 2.20 2.75 2.15 2.85 2.90 1.30 2.30 2.95 1.65 1.20 3.25 2.90 1.50 1.90 1.15 2.10 2.6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .75 2.35 2.55 1.15 2.20 3.65 2.20 2.10 2.30 2.35 2.25 2.00 2.6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .80 1.00 1.55 1.60 2.

75 1.00 1.95 1.20 2.10 2.95 1.00 1.75 1.90 1.55 2.45 1. Antrenor categoria V peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .6 ani 1.6 ani 1.50 până la 2 ani 1.85 1.05 2.15 2.85 1.20 2.75 1.85 1.40 1.85 2.90 1.55 1.90 1.10 2.80 1.46 10-14 ani 6 -10 ani 2 .95 1.80 1.60 1.75 23.20 2. .45 până la 2 ani 1. .65 2.95 2.45 1.00 1.65 1.60 până la 2 ani 1.55 22.50 1.05 2.35 1. cu modificările şi completările ulterioare.70 1. 128/1997.65 1.80 1.90 1.85 1.70 1.00 1.65 1. Antrenor debutant *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr.25 1.35 1.75 1.20 2.

10.00 Contabil şef (administrator financiar) M 2.00 Secretar şef unitate de învăţământ M 2. Funcţiile de conducere din învăţământul superior Nivelul Coeficienţi de Funcţia studiilor ierarhizare Grad I Grad II *) Rector S 8.35 7.95 8.80 6.00 Administrator şef al facultăţii S 4.60 4. 2. 9.3 SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE CONDUCERE Nr.25 5. 2.90 3.00 5.00 Secretar şef facultate S 4.00 8. 10.70 8.30 *) Prodecan S 7. 2.47 ANEXA nr. 7.85 Director.90 .80 *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.15 *) Secretar ştiinţific al senatului universitar S 8.25 8. 12.50 Inspector şcolar general adjunct S 5.00 8.90 5.85 8. 4. 13. 6.75 4.25 *) Decan S 7.35 Secretar şef unitate de învăţământ S 3. crt. crt.60 Director adjunct unitate de învăţământ S 4.80 Şef birou S 3.70 5.80 Director de departament S 7.30 Contabil şef (administrator financiar) S 4. 15. Nr. 8.80 Director unitate de învăţământ S 5. 3.70 8. 1. 14.70 Secretar şef universitate S 5. II/1. 11.30 Director general administrativ al universităţii S 7.50 4.55 7. 6. 8.60 7.50 4.50 *) Prorector S 8.25 6.30 Director Casa Corpului Didactic S 5.30 5. 9. 5.70 2. 7. 3. Funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar Funcţia Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II Inspector şcolar general S 6. 4.10 5. inspector şcolar S 5. 5.25 4.00 *) Şef de catedră S 7. 1.55 Şef serviciu S 4.00 Inspector şcolar de specialitate. 1.00 *) Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii S 7. contabil şef (administrator financiar/patrimoniu) S 7.

50 3.50 2.70 3. 20. S 1.50 3. 3.05 4. II/ 1.25 4.90 3.30 2.30 2. 4.85 2.30 2. biochimist.75 Medic stagiar S 1. chimist. 17.80 2. chimist.15 3.80 3.05 Medic veterinar debutant S 1. biochimist.75 2. 9.65 2. 25. farmacist. 6.80 3. 8.45 3. 23.35 3. 2. sociolog. 22.75 Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S 2.50 2. 21.70 2.10 2.50 2. farmacist. chimist.75 Biolog. 11. Funcţii de execuţie pe grade profesionale Cercetător ştiinţific principal I S Cercetător ştiinţific principal II S Cercetător ştiinţific principal III S Cercetător ştiinţific S 2. fizician. farmacist.85 3. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.30 Psiholog.80 2.05 2.20 2.95 5.20 - 3.30 2. 10.50 2. principal S Biolog.05 3.25 2.30 2. inginer sistem.25 . 19. 16.50 3.90 4.40 2. fizician.55 3. sociolog S 2. specialist S Biolog.40 3. biochimist.15 2. 15.60 3.65 2.95 2. programator.70 2.00 3.75 Medic primar S Medic specialist S Medic S 2.70 3.90 3.20 3. fizician.50 3.40 2.50 3.30 3.45 2.95 2.10 2.48 ANEXA nr. fizician.10 Administrator financiar *) S 1.65 3.60 2.90 2. principal S Psiholog.00 2. sociolog.70 2.80 3.05 2.30 2. 24.80 3. debutant S 1.20 3.10 5.80 3.70 3. 18.80 3.45 3.4 SALARII FUNCŢII DIDACTICE AUXILIARE Nr.20 2. chimist.80 2. 7.00 3.40 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2.40 2.60 2. 5. farmacist S 2.40 2. biochimist.20 Biolog. 26. IA S - 3.75 debutant Analist.80 4.75 Psiholog.65 3.90 2.50 2.05 2. 12.10 2.00 2.65 3.95 2.20 3.25 3.75 debutant Administrator financiar grad I *) S *) Administrator financiar grad II S *) Administrator financiar grad III S 2.80 2. crt.30 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1. 13. 14.80 2.

75 2.10 2. programator.95 2. inginer sistem. programator.05 2.35 3.05 2. ofiţer electrician 47.25 1.80 1.20 1.49 27. zootehnist. Maestru (balet-dans.25 3. traducător.80 2.10 2.50 2. pedolog.10 2.90 1.20 2. Şef mecanic 45.15 1.70 2. programator.50 2.10 2. inginer sistem. I 53. zootehnist. Inginer agronom.70 2. Secretar II**) 38.05 2.15 2.80 1. Inginer agronom. inginer sistem. Informatician gradul I 33. desenator artistic.40 2. Maestru (balet-dans. Informatician gradul III 35.40 2.30 1.95 2.25 3.85 1. II S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - 2.05 2. Informatician gradul II 34.25 3.35 2.40 2.90 2. zootehnist. II 42.80 1.70 2.80 2. Ofiţer aspirant 48.10 2. debutant 52. dirijor cor. corepetitor). Informatician debutant 36. Inginer agronom. I 49.20 2.75 2.95 2.35 3.70 2.00 2. tehnoredactor.75 1.45 2.30 2.40 2.00 2.80 1.95 2. Analist.80 2. desenator artistic.70 2.90 1.70 2.50 2. Secretar tehnic de redacţie. pedolog.50 2.80 2.50 2.05 2. Secretar III**) 39.95 2.25 2.10 2. dirijor cor.90 2.25 3. pedolog.05 2. Informatician gradul I A 32.80 2.65 2.95 2.50 2.75 1.20 2. zootehnist.85 1.25 2.55 2. III 51. Analist.40 2.15 3. II 50.15 3.65 2.10 2. Secretar I **) 37. traducător. II 29.10 2. Căpitan secund. I 41.50 2.05 2. I 28.50 2.05 2. dirijor cor. Secretar debutant**) 40.30 1. ofiţer mecanic. Inginer agronom.90 2.30 2. programator. Analist.95 1.40 2.50 2. corepetitor).20 2. corector.80 2.75 2.15 2.90 1.80 2. debutant 31. Ofiţer punte.95 2.30 2.50 2.05 . şef electrician. pedolog. corepetitor). corector.10 1.45 1.25 2.70 2.20 2.40 2.70 2. III 43.80 2. tehnoredactor.95 2. Comandant 44.30 2. III 30. Secretar tehnic de redacţie.70 3.75 2.05 2. inginer sistem.25 1. şef mecanic secund 46. Analist.50 2. Maestru (balet-dans.

40 2. scenograf.10 2. sunet. consultant artistic.25 S S S S 1. editor imagine. I.10 2. secretar literar muzical). coregraf.80 1. debutant 56. Maestru de studii (balet. peruchier. scenograf. regizor artistic. peruchier. machior. traducător.90 S 2.65 2.80 2. Secretar tehnic de redacţie. III 55.40 2.95 2. pictor. secretar literar muzical).95 2. Artist plastic.30 1.40 2. secretar literar muzical). II. operator imagine. monteur imagine. debutant 61.20 2. pictor.65 S 1. operator imagine. sunet.80 2.25 1. II 58. Maestru de studii (balet. S 1. consultant artistic. canto. monteur imagine. coregraf.95 2.70 2. pictor.80 2. editor imagine.10 S - 2. desenator artistic. III. desenator artistic. monteur imagine.95 2. peruchier. II 63. corector.50 2. III 64. III 59.90 1.90 3. Secretar tehnic de redacţie. canto.50 2.25 2. secretar literar muzical).05 2. Artist plastic.90 .15 2. machior. Maestru de studii (balet.20 2.40 2. regizor artistic. canto.50 54. machior. Maestru de studii (balet. operator imagine.75 - - - - - S - - 2. coregraf. machior. editor imagine. secretar literar muzical). traducător. tehnoredactor.70 2.75 - 2.40 S 1. sunet.80 1. regizor artistic. I 62. Artist plastic.30 2. canto. IV. Artist plastic. consultant artistic. operator imagine sunet. sunet. monteur imagine. corector.30 2.05 2. consultant artistic. peruchier. coregraf. Maestru de studii (balet.90 1. tehnoredactor. regizor artistic.50 2. IV 60. operator imagine. pictor. I 57.10 1.10 2. scenograf.05 2. canto. scenograf.

73.30 2.90 2.85 2. laborant.45 2. 86. IA Pedagog şcolar.85 1.10 2. restaurator. 75.75 - 1.20 2.05 1.55 2. corepetitor. 67.80 2.55 2. restaurator.15 1. 82.75 1.35 2. 81.00 2.10 1.95 1.90 1.20 2.60 2. documentarist. 74.30 2.40 2. laborant.20 1. Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Pedagog şcolar. administrator patrimoniu grad I *****) Inginer gradul II.10 1.90 2. muzeograf. I Pedagog şcolar.95 2. redactor debutant Conservator. bibliograf IA Conservator. bibliograf II Conservator.95 3.25 1.70 2.10 1.75 1.35 2.20 2.50 2. debutant Bibliotecar.05 2. 80.00 2. laborant.30 2.05 2. 77.80 1.85 2.90 1.65 2.85 2.40 2. 70. documentarist. administrator patrimoniu grad III*****) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 1. 79. administrator patrimoniu grad II*****) Inginer gradul III.10 2.00 1. documentarist.30 3. muzeograf.80 1. gradul I Instructor-animator. bibliograf debutant Instructor-animator.00 2.70 2.80 2.50 2. redactor gradul I Bibliotecar. 69.80 2.75 1. 71.90 2.55 2. 83.75 1. 84.90 3.75 2. gradul II Instructor-animator.15 1. redactor gradul II Bibliotecar.45 2.95 1.45 2.20 2. debutant Inginer gradul IA Inginer gradul I.20 2.10 2. bibliograf I Conservator. corepetitor. redactor gradul III Bibliotecar.25 2. corepetitor.45 2.25 2. 68. restaurator. muzeograf.90 1. 78.85 1. 66.05 1. 76.80 2. documentarist.30 2.90 1.90 2.55 2.40 2.05 3. 72.80 2.80 1.51 editor imagine.30 2.95 2.65 2. redactor gradul I A ***) Bibliotecar.70 2.15 4.00 1.85 .00 2. 87.90 1. muzeograf. restaurator. documentarist.10 1.90 1.40 2. II Pedagog şcolar. laborant.10 1. debutant 65. 85.10 2.20 2.

Conservator. Administrator financiar grad I *) 96.95 1.65 2.05 1.85 2.80 1. Secretar debutant**) 107.30 2. redactor gradul II 116.25 2.90 2.20 1.30 1.70 2.95 1. Asistent social debutant 110.80 2. restaurator.20 1. Dentist principal 93. Secretar II**) 105.10 2.05 1. Informatician gradul III 102.60 1.00 2. Asistent social gradul II 109. III 113.85 2. Bibliotecar.30 1.90 1.80 1.05 1.65 2. Secretar III**) 106.90 1. documentarist. Bibliotecar.00 1.55 1.20 2.75 .35 2.75 2.00 2. laborant.20 1. muzeograf.25 1.05 1.25 1. restaurator. bibliograf I 119. documentarist.90 2.95 1.95 1.60 1.30 1.80 1. redactor gradul III 117.10 1. Asistent medical învăţământ special 91.90 2. redactor debutant 118.90 1.75 2.35 2.50 1. laborant.90 2.10 1.10 1. Informatician gradul II 101.95 1. Dentist debutant 95.25 2. I 111.20 1.95 2.52 88.65 1.75 2.50 2.65 1. Pedagog şcolar.30 2.95 2.60 1. Inginer debutant.75 1.70 2.05 2. Administrator financiar grad III *) 98.80 2.75 - - 1. Pedagog şcolar.25 2.45 2.90 2. Bibliotecar.60 1.35 2.90 1.30 1.85 2. Asistent medical principal învăţământ special 90.55 2. Informatician debutant 103.65 2. bibliograf II S SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD 1.25 1. muzeograf. laborant.75 1.95 2.90 2. Secretar I **) 104.30 2.95 1.95 1.30 1.40 2.30 1.10 1.30 2.65 1. debutant 114.10 1.70 1. Asistent social gradul I 108.50 2.15 1.60 2.30 1.90 1. administrator patrimoniu debutant *****) 89.95 1.00 1.10 1.80 2.70 2.10 1.10 1.30 1.65 2. II 112. Pedagog şcolar. Dentist 94. laborant.50 2.80 2. documentarist.70 1. Pedagog şcolar.50 1.40 2.65 1.05 1. Administrator financiar debutant *) 99.50 1.10 2.10 1. redactor gradul I 115.40 2. Bibliotecar.90 2.60 1.90 1.25 2.10 1.90 1.85 2.15 1.30 2. Administrator financiar grad II *) 97.10 1. Asistent medical debutant învăţământ special 92.10 1. documentarist. Informatician gradul I 100.80 1. Conservator.70 2.

80 1.25 2.05 1.00 1.05 1.65 2.90 1. Asistent medical I învăţământ special PL.70 2. gradul I SSD 123.20 1.85 2.60 1.00 1.65 2. restaurator.30 2.50 1.90 1.95 1. restaurator.55 1. Instructor-animator.85 1.20 1.30 1. corepetitor.70 2.25 2.10 1.10 1.75 1. Asistent cercetare I M 131.90 1.50 1.90 1.65 2. bibliograf debutant SSD 122. Subinginer gradul II.80 2.05 2.53 120.55 1.70 1.M 136.90 1.70 1.05 1. gradul II SSD 124. Instructor-animator. Instructor-animator. gradul III SSD 125. corepetitor.50 1.80 1.90 1.00 2.55 1. Administrator financiar *) M treapta III 143.05 1.20 1.70 1.55 2.00 1.00 1.80 1. Asistent medical II învăţământ special PL.90 2.65 - 1. Conservator.10 1.90 2. Administrator financiar M treapta I *) 141.50 1. Subinginer gradul I.60 1. Subinginer debutant.75 1. Administrator financiar *) M treapta II 142.50 1. Asistent medical debutant învăţământ special PL.05 1. corepetitor.70 2.90 1.65 1.50 1.20 - . Subinginer gradul III.95 1.75 - 1.20 1.60 2.M 135. Asistent cercetare stagiar M 134.70 - 1.00 1.85 2.20 1.75 2.70 2. Administrator financiar M debutant *) 1. Asistent cercetare II M 132. administrator patrimoniu grad II*****) SSD 128.90 1.65 1.15 2. debutant SSD 126. administrator patrimoniu grad III*****) SSD 129. administrator patrimoniu debutant *****) SSD 130. Instructor-animator.55 1.20 2. Tehnician dentar principal M 138.75 1. Tehnician dentar M 139.90 1.75 1.40 1.80 1. Tehnician dentar debutant M 140.70 1.75 2. muzeograf.M 137.30 1. Conservator.00 1.85 1.65 1.90 1.85 - 1. Asistent cercetare III M 133. administrator patrimoniu grad I*****) SSD 127.30 2.30 1. bibliograf III SSD 121. corepetitor.75 2.75 1.80 1.55 1. muzeograf.15 1.

65 2.85 1.95 1. Secretar debutant**) 159. II 147. ofiţer .50 1.20 - .70 2. dragor.25 2.25 2.75 1. Secretar III**) 158. Secretar de redacţie.70 1.05 1.65 1.15 2. tehnoredactor.55 2. Informatician II 152. Analist (programator) ajutor. Şef mecanic.45 1. Analist (programator) ajutor. ofiţer mecanic. Pedagog şcolar debutant 164.20 2.70 1.M PL.05 2.70 1. II.75 1.80 1. Căpitan 165.90 1.75 1. Analist (programator) ajutor. controlor date.80 1.80 2. Conducător şalupă. ofiţer mecanic.80 2. Pedagog şcolar II 162.65 1. regizor scenă (culise) I 170.20 2.95 1.00 1.70 1.90 2. Ofiţer punte. Analist (programator) ajutor.05 2. regizor scenă (culise) II 171.95 1.80 2. ofiţer electrician. Secretar de redacţie.90 1.95 2.65 2.85 1. Secretar I**) 156.00 1. şef echipaj. ofiţer RTG I. operator.55 1.80 1. operator.25 2.05 2.00 2.95 2.20 1.15 2. ajutor ofiţer mecanic 168. III 148. Secretar de redacţie.90 1.05 1.50 1.45 1.65 1. Analist (programator) ajutor.95 1.65 1. controlor date. controlor date debutant 149. tehnoreoredactor.05 2.90 1.15 2. Informatician III 153.80 1.15 2.75 1.65 1.20 1.90 1.85 1. Secretar I A**) 155. debutant M M M M M PL.M PL.00 1.70 1.00 1.10 2.15 1.20 1.05 2.90 - 1.20 1.55 1.55 1.M PL.00 1.15 2.65 1. Pedagog şcolar IA 160.00 1.00 1.05 2. Informatician I A 150. Informatician I 151.75 1. I.80 1.M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M - 1.75 2. operator.80 - 2.20 2.95 1.10 2.70 2. Secretar II**) 157.80 2.50 1. regizor scenă (culise) III 172. Ofiţer punte. tehnoredactor. şef timonier. tehnoredactor.15 2.80 1.95 1.70 1.85 1.80 1.00 1.70 - 2.00 1.70 1. IA 145.90 1.00 1. IA.05 2. I 146.90 1.65 - 2.25 2. Pedagog şcolar I 161.20 2.95 1. regizor scenă (culise). Informatician debutant 154. controlor date.00 1.05 1. II 167. Pedagog şcolar III 163.54 144.90 1. operator. şef staţie RTG 166. Secretar de redacţie.15 2.15 2.05 2.M PL.00 1.90 2.00 1.05 2. aspirant 169.20 1.80 1.

redactor.M PL. I Conservator.70 1.80 1. 194. restaurator.50 1.15 1.45 1.40 1.75 1. documentarist. restaurator.95 1.70 1. 186.65 1.95 1.60 1. debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician I A****) Şef atelier-şcoală.M PL.50 1.75 1.60 1. custode sală. 177. instructor educaţie extraşcolară. redactor.50 1. 190.50 2. 185.M PL. II Bibliotecar. I Bibliotecar. 176.20 1.M PL.95 1.80 1. 178. 193. 195.70 1.80 1.45 1. custode sală.50 1.70 1. 175. documentarist. 182. I A Instructor-animator.55 2. patrimoniu treapta II *****) Şef atelier-şcoală.65 - 2.20 2.50 1. 180.70 2.70 1.45 1. 196.70 - 2.55 1.70 1. patrimoniu treapta III *****) Tehnician debutant ****). tehnician administrator III****).90 1. 188. 179.05 1. I A Bibliotecar.80 2. 184.90 1.00 1.55 173.80 1.05 1.65 1.15 2. 192. tehnician administrator I****). III Conservator.65 2.80 2.15 1.70 1.70 2.60 1.90 - 1.20 1.75 1.55 1. custode sală.90 1. documentarist.85 1.75 1. 174.75 1.90 1.45 1.00 1.80 1. restaurator. restaurator.80 - 2.65 2.40 1. I Instructor-animator. documentarist.15 2. 189.M M M M M M M M M M M M M M M M M M 1. custode sală.00 1. Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Bibliotecar.25 2.55 1.05 2.50 1.65 1.90 2.50 1. 197.00 1. redactor.85 1.80 1.15 1.20 1.80 2.M PL.M PL.75 1. II Conservator. tehnician administrator II****).90 1.M PL.20 1.70 1. instructor educaţie extraşcolară . redactor.55 1. 187.65 2. administrator patrimoniu debutant *****) PL.05 1.25 2.90 1.85 1.20 - .80 1.20 1.20 2. debutant Conservator.00 1. 181.75 1.55 1. patrimoniu treapta I *****) Şef atelier-şcoală.70 1. 191.00 1.00 1. 183.80 1.70 2.00 1.00 1. instructor educaţie extraşcolară. debutant Instructor-animator. II Instructor-animator instructor educaţie extraşcolară.

G M. monteur imagine. creşterea cu 5% a salariilor de bază în conformitate cu prevederile art.55 1.G M.65 1.20 1.50 1.70 1.00 1.45 1.40 1.65 1.50 1.70 1.30 1.55 1.65 2.30 1.75 1. II Maestru (balet-dans. 15/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr.10 1.50 1.65 1.55 1.70 1. maestru de studii balet.50 1.70 1.45 1. cu modificările şi completările ulterioare. corepetitor).65 1. monteur imagine.65 1.65 2.75 1.85 1. editor imagine.G M. I Maestru (balet-dans. peruchier. 216.90 1. 208. maestru de studii balet.00 1.20 1.60 - 2.M M M M M.40 1. monteur imagine.55 1. editor imagine.00 1.55 1.monteur imagine.45 1. editor imagine. 210.20 1.45 1.75 1. 207. 209.75 1. sporul de vechime în muncă.30 - 1. model. peruchier.80 1.50 1.75 - 1. maestru de studii balet. 202. 206.50 1. .50 1. 218. 219. 201.80 1.95 1. model I Instructor II.70 - 2.75 1. machior.55 1.45 1.40 1. 199.20 1.60 1.35 1.20 2. 200.50 1. editor imagine.70 1.85 1.55 1.55 2. corepetitor). 220.40 1.65 1.20 - În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins: sporul neuropsihic.65 1.45 2. 217.85 1.55 - 1. debutant Artist plastic.15 1. 211.50 1. III Artist plastic.70 1. II Artist plastic.50 1. Laborant I Laborant II Laborant debutant Instructor I.70 1.M PL. 204. machior. 214.05 1. debutant PL.G G G G G 1.65 1.40 1. debutant Mediator şcolar I Mediator şcolar II Mediator şcolar debutant Mânuitor carte I Mânuitor carte II Infirmieră I învăţământ special Infirmieră II învăţământ special Supraveghetor noapte I Supraveghetor noapte II Maestru (balet-dans. maestru de studii balet. machior. 221/2008. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 203.60 2.70 1.15 1.60 1. sporul de stabilitate. model II Instructor.55 1.56 198.70 1.55 1.90 1.70 2. machior.70 1. 3 alin.55 1. 213. peruchier.G M.45 1. III Maestru (balet-dans. 212.35 1. corepetitor). 215.65 1. 205.40 1.75 1.85 1.70 1.75 1.65 1. I Artist plastic.40 1. salariul de merit.05 1.75 1.50 1. peruchier.M PL. corepetitor).

referent şi contabil. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. Ministerul Educaţiei. elevi/studenţi.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. *****) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer. compensare. prin ordin al ministrului. În învăţământ. merceolog. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 1. 6. (1). Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază. respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază.şcoală. respectiv art. este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate . administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 87 şi 88 din Legea nr. ****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor . (11) din Legea nr.251/2005.57 Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. NOTĂ: Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă. prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana. instruire. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. cu modificările şi completările ulterioare. în funcţie de criterii: număr personal. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani. în afara criteriilor generale de salarizare. 49 alin. Se utilizează şi pentru funcţiile: economist. 50 alin. 1. 7. 1. tehnician. ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. în raport cu zona geografică respectivă. 2. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar. categorii de unităţi etc. *) Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ 1. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit. pe grade. diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 8 din Legea nr. 128/1997. 128/1997. 3.251/2005. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 5. 128/1997. pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar. 4. acordată prin concurs. Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile de conducere.

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia. (1) şi ale art. 8. în condiţiile legii. (1) şi (3) se acordă şi personalului din Ministerul Educaţiei. 9.15.5%.58 gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ. 50 alin. pentru personalul didactic şi didactic auxiliar. (11) din Legea nr. 128/1997. Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează: . Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia. 10.pentru 4 clase elevi . Cercetării şi Inovării. (6) Prevederile art. . este cuprins în coeficienţii de ierarhizare. pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare.25% din salariul de bază. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut. cu gradul didactic I.10%. 50 alin.pentru 2 clase elevi . cu modificările şi completările ulterioare. . 128/1997. 90 alin. b) din Hotărârea Guvernului nr. precum şi pentru personalul didactic de predare până la tranşa de vechime recunoscută în învăţământ. cu modificările şi completările ulterioare. altul decât cel didactic. respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale.15. respectiv de 30 ani în învăţământul universitar. (13) din Legea nr. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei. cu modificările şi completările ulterioare. salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1. (1) din Legea nr. .pentru 3 clase elevi . de 25 ani în învăţământul preuniversitar. (4) Sporurile prevăzute la alin. Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători. cu modificările şi completările ulterioare. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare. (4) nu se aplică. la gradele/treptele profesionale. (5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. Dacă prin împărţirea la 1. 8 lit. 128/1997. la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale. (3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. pentru personalul didactic auxiliar. personalului trecut în alte gradaţii.7%. 50 alin. stabilit în conformitate cu prevederile art. institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic I din învăţământul preuniversitar. institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10 . (2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. potrivit art. se aplică numai pentru profesorii universitari şi pentru profesorii I. prevederile alin.

În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. categoriile de personal. 128/1997. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii. 49 alin. mărimea concretă a sporurilor. în caz de deces.25 din valoarea coeficientului 1. cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student. . cu modificările şi completările ulterioare. învăţătorii. 16. potrivit art. 12. un spor de până la 15% din salariul de bază. 45 alin. precum şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite.00. cu modificările şi completările ulterioare. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. din bugetul asigurărilor sociale de stat. conform prevederilor art. de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate.59 11. institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 0. cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă. 103 din Legea nr. următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 128/1997. 13. 18. un spor de până la 15 % din salariul de bază. 128/1997. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă. Familiei şi Protecţiei Sociale. cu modificările şi completările ulterioare. (2) şi (3) din Legea nr. dar nu mai mult de 5 % din salariul de bază. 43 din Legea nr. 14. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Legea nr. Personalul didactic beneficiază. 17. Locurile de muncă. pot fi acordate personalului salarizat. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 15. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul. b) pentru condiţii grele de muncă. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. cu respectarea prevederilor legale. 128/1997.

45 5. crt.80 6. 4.00 6.40 5.T. 2.85 5.60 Director Director adjunct ştiinţific Director adjunct financiar-contabilitate Director resurse umane Centrul de Transfuzie Sanguină a Municipiului Bucureşti 1.70 4.00 4.15 4.70 3. 3. Transfuzională 5.30 6.00 5.00 Institutul Naţional „Prof.50 5. 4.80 6. 5.40 4.70 5.70 6.65 6. II/ 2 UNITĂŢI SANITARE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ I.00 4. Director Contabil şef S S 5. 6. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE CONDUCERE Nr. 5.85 5. Manager general Director medical Director economic Director tehnic Asistent şef de S S S S S.PL S 6.90 4.50 6. 6. 2.85 5.55 4.60 ANEXA nr. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II Spitale peste 400 de paturi 1.PL S 6.25 . 2.20 6.40 5.20 4.15 6.70 4. 2.95 S S S S S.00 4.40 6. Manager Director medical Director de cercetare-dezvoltare Director financiar-contabil Director de îngrijiri Alţi directori Spitale sub 400 de paturi 1.SSD. 4. 3.20 6. 4.30 6. 5.70 4.95 6.C.10 5.45 6.85 5. 2.20 5.SSD.SSD. 3.20 5.70 S S S S S.85 4.Dr. Manager Director medical Director de cercetare-dezvoltare Director financiar-contabil Director de îngrijiri Alţi directori Servicii de ambulanţă 1.70 5.Nicolau” 1. 3.PL Hematologie S S S S 6.

Contabil şef S 6.65 3. Medic şef serviciu medicină legală.40 3. Asistent medical-şef pe unitate S. Director Director adjunct Contabil şef Alte funcţii de conducere Director general *) S Director general adjunct.20 4.61 Centre de transfuzie sanguină regionale 1. salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%.30 Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.50 4.00 S S 5. 2.10 Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti 1.10 5. şef laborator şi altele similare S 10.85 6.PL 12. 2. .70 6. anatomie patologică S 11. Director Contabil şef S S 5. *) **) S S S 5.70 5. Medic şef ambulator de specialitate şi altele similare S **) 7.85 4.45 6.85 6.20 2. Şef birou. În cazul în care nu se îndeplineşte condiţia de studii superioare.85 4.50 4.40 6.95 4.15 6.30 4.90 4.SSD. biochimist. Medic (farmacist.80 5. psiholog) şef secţie. 2. 3. biolog. Director adjunct financiar-contabil S *) 5.50 6.10 5.20 4. S director executiv *) *) 3. şef laborator. Director Contabil şef Centre de transfuzie sanguină judeţene 1. Şef formaţie muncitori 1.00 4.80 6. Şef serviciu S 8. chimist. şef atelier.15 6. director. şef S oficiu **) 9.80 4. Director adjunct S *) 4.00 6.60 3.50 2. 2.70 4.20 6.40 5.40 5.20 4.

. . activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. . spitale regionale. din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită.Centrul Medical de Diagnostic. farmacist inspector. 8. biochimist.Institute de medicină legală. asistent medical. 3. spitale judeţene de urgenţă. oficiant medical.Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. 7. biolog. 2. Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*). . .Spitale clinice de specialitate de urgenţă. . spitale de urgenţă. . laborant şi altele similare) şef Chimist.62 Indemnizaţii maxime lunare pentru îndeplinirea unor sarcini.Institute şi centre medicale. pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală.Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias”*). cu gestiune Spălătoreasă cu gestiune Şef echipă Medic inspector. psiholog inspector . Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din următoarele unităţi sanitare: .Centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti. . 6.Spitale de specialitate. . *) Conţine şi sporul de dispozitiv pentru toate categoriile de personal. care fac parte din salariul de bază Nr crt. moaşă. soră medicală. . ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale. . pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază.Spitale clinice.Institute şi centre de sănătate publică. 1. 4. II.Direcţia de sănătate publică Procent din salariul de bază 25 20 15 20 10 7 7 25 Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni.Spitale clinice judeţene de urgenţă. 5.Servicii de ambulanţă. . Funcţia Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă Farmacist şef serviciu Asistent medical (tehnician sanitar.

45 2.05 2.85 4. 16.20 3.25 2.85 3. bioinginer medical.20 3.80 2.30 3.50 3.30 3. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar Nr.75 2.50 2.30 3.50 1.45 2. 11. 22.15 3. 31.70 2. 8.05 3.00 3. 29.35 1.00 2. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1. debutant *2) Dentist principal Dentist Dentist debutant Asistent medical principal *3) Asistent medical *3) Asistent medical debutant *3) Asistent medical principal *4) Asistent medical *4) Asistent medical debutant *4) Asistent medical principal *4) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD SSD PL PL PL M 4. 30. moaşă. bioinginer medical Fiziokinetoterapeut.20 3. 27.40 3.63 A.40 2.75 2.45 2.60 2.80 2.80 2. 10. debutant Asistent medical. 9.55 2.75 2.65 2. 3.15 3.90 2. 25.05 3.65 2.75 2.35 1.10 5.05 2. 24.30 2. principal Fiziokinetoterapeut.25 3. 13. 23.75 2.50 2. crt.90 3.05 2.80 2.85 2.80 2.45 2.75 2.85 3.50 1.15 2.45 2.00 2.90 2.05 2.75 2. 18. 6. 5.20 3.75 2.95 2.40 1.00 3.moaşă.65 2. 4.50 2. 15. 33.30 1.30 2.40 2.85 3.45 2.65 2.00 3.55 3. 7.50 1.30 2.95 3.40 4.90 2. 21.corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 4.70 2. 19. Medic primar Medic specialist Medic rezident anul VI-VII Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic rezident anul II Medic rezident anul I Medic Medic stagiar Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Farmacist rezident anul III Farmacist rezident anul II Farmacist rezident anul I Farmacist stagiar Fiziokinetoterapeut.80 2.75 2.60 4.80 3.50 2.70 3.15 2. 20. 26.70 2.70 2.20 3.60 3. 17.65 2. specialist Fiziokinetoterapeut. bioinginer medical.95 3.00 4.15 3.65 2.00 3.15 3.60 2.75 2.75 2. 2. moaşă *2) Asistent medical. 32.95 2.80 2.75 2.90 2.00 .85 5.70 3. 14.40 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia .15 3. bioinginer medical.95 3.85 3.30 3. principal *2) Asistent medical.00 3. 28.15 2.00 3.65 2.65 2. 12.85 2.65 2.85 3.55 2.

30 3. Infirmieră.70 2.50 2.80 2. profesor CFM. Statistician medical. principal *7) 53. biolog.70 4.50 2.85 2.20 - 2.75 2. fizician medical 47.70 2.00 2.00 - 2. biochimist.70 2. asistent social. agent DDD.55 2.50 1.40 1. profesor CFM.64 Asistent medical *4) Asistent medical debutant *4) Tehnician dentar principal *5) Tehnician dentar *5) Tehnician dentar debutant *5) Soră medicală principală *6) Soră medicală *6) Soră medicală debutant *6) Statistician medical.75 3.15 - 2.00 3.20 1.15 - C. Biolog.35 3. chimist. biolog. 35. 39.65 2.30 2. Logoped.20 2. principal 50.30 3.95 3.15 2.20 2.20 3. agent DDD 60.75 2. fizician.70 2.50 1. profesor CFM. asistent social 51.65 2.15 - 2.75 1.40 2.75 3.30 1.30 1.15 3. kinetoterapeut.60 2.60 3.60 1.30 1. fizician.55 1.25 1.70 2.50 1.15 2.90 2.05 3. fizician 48.60 2.80 2.40 2.95 2. 37.40 2.10 1. 42. specialist. chimist *7) 54.40 3.55 4. nămolar. asistent social. Ambulanţier *8) S S S S S S S SSD SSD SSD S S S S G G G 2.30 2. sociolog. kinetoterapeut.00 3. sociolog.70 2.60 2.50 2.85 - 2. Psiholog principal 56. Profesor CFM.00 3. biolog.95 2.70 3.60 2.85 2. biochimist.45 1.85 3.20 2.20 3. registrator medical.75 1.95 - 2.20 2.70 2. principal 43. Brancardier. spălătoreasă.80 3.75 2. chimist.20 - B.60 2.50 1.65 2. 40.40 2.75 2.00 2.25 1. debutant 52. Biolog.85 3. debutant *7) 55.80 2.75 2. chimist.60 2. expert în fizică medicală 46. 38.90 1. biochimist.20 2. Biolog. principal.55 2. sociolog.10 1.80 1. fizician medical. Profesor CFM.00 3.35 2.70 1.45 2. registrator medical. chimist.75 2.85 3.90 2.00 . chimist. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 45.45 3. fizician. 36.90 3. M M M M M M M M M M M 2.85 1.30 3.75 2. kinetoterapeut.50 2. 41. Psiholog specialist 57.50 2. Infirmieră.00 2. chimist. Logoped. îngrijitoare 62.10 3. Psiholog practicant 58.40 1.75 1.45 1.65 1. Logoped. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 1. băieş.45 2. Psiholog stagiar 59. Profesor CFM.40 2.50 2. biochimist. debutant 61. registrator medical 44.25 1. debutant 34.30 1.85 1.50 1. Biolog. Statistician medical. debutant 49.15 3.40 1.00 2.

asistent pentru stomatologie.25 1.70 1. *4) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie. asistent de profilaxie stomatologică.30 1.50 1. asistent medical specializat.65 1. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri. fiziokinetoterapeut. . licenţiat în balneo-fizio-kinetoterapie şi recuperare. tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale.50 1. asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată. B nr.4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. asistent dentar.30 1. în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti. care au studii de acest nivel. asistent medical de laborator clinic licenţiat. tehnician de laborator clinic. tehnician superior de imagistică. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. asistent medical generalist. 45. crt. Şofer autosanitară III *9) *1) *2) 1. iar nivelurile de salarizare II şi III. 46. crt. 2. protezare ortopedică şi protezare auditivă. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. instructor de ergoterapie. asistent social şi educator-puericultor. asistent medical de geriatrie. educator-puericultor. crt. asistent social. NOTĂ: 1. *9) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti. optician. *6) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical. cosmetician medical. nutriţionist şi dietetician. Şofer autosanitară I *9) 64.40 1. *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist. Şofer autosanitară II *9) 65. tehnician de farmacie licenţiat. gipsar. tehnician dentar specialist. Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice.50 1. 55. asistent medical dentar licenţiat. nr.11.75 1. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. cosmetician medical specialist. posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr.65 63. 49. maseur. optician. nr. 10 . autopsier. tehnician de farmacie.3 ani învăţământ de zi sau de 3 . *7) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor. laborant cu liceul sanitar. asistent igienist pentru cabinet stomatologic. crt. asistent medico-social. instructor CFM. şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. tehnician dentar licenţiat. asistent medical de igienă şi sănătate publică.15 şi lit. 1 .45 1. *5) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale. asistent de fiziokinetoterapie.45 1. *8) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I/conducător şalupă. Se aplică şi personalului contractual din direcţiile de sănătate publică. 13 . radioterapie şi radiodiagnostic. moaşă. care este confirmat în gradele profesionale de la lit. Se aplică şi funcţiilor de tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat.55 1.45 1.55 Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.40 1. operator registrator de urgenţă.7. cu durata studiilor de 2 .55 1.60 1. instructor de educaţie. radiologie. A nr. tehnician de radiologie şi imagistică. tehnician de protezare oculară. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. tehnician dentar specializat. din institutele şi centrele medicale.

05 4.65 2.60 2.75 2.10 2.50 2.75 2. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Baza 1.40 2.90 2.90 2.70 2.65 2.95 3.05 3. bioinginer medical.20 3. 22.90 3.75 2. moaşă.40 2.20 3.35 2.40 1.30 2.65 2.30 2. moaşă. 7.80 2. debutant Asistent medical.35 3.00 3.55 2.70 2.60 2. Asistent medical.75 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare cu personalitate juridică.90 3. necuprinse la pct.00 2.00 3.65 2.70 2.85 - 2. crt. 10.75 2.30 2.00 3. principal Asistent medical.90 3.66 III. 16.20 1. asistent *3) social.75 2.75 2. bioinginer medical Fiziokinetoterapeut.50 2. debutant *2) Dentist principal Dentist Dentist debutant Asistent medical.50 1.25 2.60 2.10 2. asistent social.65 2.25 3.85 3.60 2.50 3.00 2. asistent *3) social Asistent medical. bioinginer medical.80 3.05 - 2.70 2.bioinginer medical.80 2.50 3. Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Fiziokinetoterapeut.50 1.70 2. 20. 13.20 3. specialist Fiziokinetoterapeut. 6. 12.25 3.80 2. asistent *3) social.40 3. debutant Asistent medical.55 2.95 3.35 2. principal Fiziokinetoterapeut.75 2.10 2. 2. principal S S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD SSD PL 3. 3.00 3.50 2.50 2. 8.50 2.70 3.30 2.75 2. 11.15 3.45 2.80 2. asistent *4) social.90 .40 2. 21.40 2. 5.70 2.30 Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 3. 14.10 3. principal *2) Asistent medical.50 2.60 2.30 1. 17. 15.00 3. 19.85 4. 9.45 1.50 2. 4. 18.95 3.90 2. moaşă.90 3. de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială. II A. asistent social.30 2.70 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar Nr. *2) asistent social.05 3.85 3.05 3.

80 42. registrator medical.65 2.55 2. Asistent medical. sociolog.65 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din paraclinice medico-sanitare 37.20 2. fizician S 2.15 1.20 3.30 2.20 2.20 1.95 2. Soră medicală principală *6) 32.85 2. asistent social*4) 24.45 2. Asistent medical.45 1.20 1.20 2.05 2. chimist. biochimist. principal S 2.15 3. specialist.70 2.85 - .90 39. principal 26. debutant 25.75 41.25 2.80 2. fizician.67 23.55 2.75 1.05 2. Tehnician dentar debutant *5) 31. chimist.40 2.45 2.45 2. fizician. debutant S 1. Statistician medical.55 2.80 - 2.85 2.05 3. Asistent medical. fizician medical S 2.35 2.65 2. Biolog.35 2.65 2.85 1.55 2.35 2. kinetoterapeut.15 1.70 2. Logoped.20 2.55 2. Logoped.75 2. asistent social. asistent social.15 - B. kinetoterapeut.20 2. fizician.65 2.00 3. chimist.05 - 2. Soră medicală *6) 33.70 1.50 43. Asistent medical.70 2. registrator medical.20 2.35 3. registrator medical 36. Biolog.00 3.85 2.25 2. Logoped.80 3. asistent social S 2. debutant PL PL M M M M M M M M M M M M 2. principal. kinetoterapeut.55 2.35 2.95 3.80 1.95 38.05 3. Asistent medical. fizician medical. Tehnician dentar principal *5) 29. Soră medicală debutant *6) 34. biochimist. asistent *4) social.75 2.95 2.45 2.25 2. profesor CFM.20 2.60 2.55 2. profesor CFM. biochimist. chimist. Statistician medical. principal 35.35 2. Biolog. Statistician medical. asistent social *4) 27. biochimist. Biolog.65 2.80 2. debutant 28. Tehnician dentar *5) 30.75 - compartimentele 3. expert în fizică medicală S 2.55 2.45 2.35 1.70 1. sociolog.45 2. profesor CFM.15 - 2.20 1.35 2.25 2.45 2.55 1.70 40. asistent *4) social.65 2.65 2. sociolog. asistent *4) social. debutant S 1.

50 1. asistent de fiziokinetoterapie. Infirmieră. *6) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical. licenţiat în balneo-fizio-kinetoterapie şi recuperare.05 2. tehnician de protezare oculară.80 3. operator registrator de urgenţă. *4) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie. chimist *7) 46. tehnician de farmacie licenţiat. Profesor CFM.40 1.00 3. care au studii de acest nivel.3 ani învăţământ de zi sau de 3 . Brancardier.30 1. Psiholog practicant 50.40 3. agent DDD 52.68 44. tehnician de farmacie.90 3.35 1. principal *7) 45. asistent igienist pentru cabinet stomatologic.30 1. asistent medical generalist. asistent de profilaxie stomatologică. chimist.85 2. instructor de ergoterapie.10 2. gipsar.10 1.50 2. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. tehnician superior de imagistică.50 2. radioterapie şi radiodiagnostic. educator-puericultor.55 1. Psiholog principal 48.55 1.55 3. debutant 53. autopsier. ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată.30 2.40 1. instructor de educaţie. biolog. tehnician dentar specializat. asistent medical specializat.40 2.00 3. Infirmieră. Şofer autosanitară III *1) *2) G G G 1.45 2.40 1. asistent medical de igienă şi sănătate publică.4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.40 2.35 1. îngrijitoare 54. debutant *7) 47.10 1. maseur. Profesor CFM. asistent pentru stomatologie.70 3. agent DDD.55 1. cosmetician medical specialist.30 1. biolog. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist. asistent social. spălătoreasă.50 1. tehnician de radiologie şi imagistică. radiologie. asistent social şi educator-puericultor. optician. asistent medico-social.55 1.25 1. băieş. nămolar.40 1. asistent medical de geriatrie. fiziokinetoterapeut. . asistent dentar. Psiholog specialist 49. tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale.50 1. Şofer autosanitară II 55. cu durata studiilor de 2 . protezare ortopedică şi protezare auditivă. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.60 2.25 3. tehnician de audiologie şi protezare auditivă.25 1.70 2.55 Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.30 3. asistent medical dentar licenţiat. optician. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 51. Se aplică şi funcţiilor de tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat.70 2.75 2. tehnician de laborator clinic.65 1. nutriţionist şi dietetician. laborant cu liceul sanitar.10 3. Psiholog stagiar SSD SSD SSD S S S S 2.35 2.20 2.50 1.20 3.35 1.30 1.35 1. moaşă. *7) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor şi cosmetician. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. *5) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale. chimist.90 - C. instructor CFM.90 4. Profesor CFM. cosmetician medical. protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. tehnician dentar specialist. biolog.65 2.65 1.00 2. asistent medical de laborator clinic licenţiat. tehnician dentar licenţiat.

50 3.20 3.20 3.15 3.25 3. 13.85 2. 6.05 3.80 2.15 3.25 3. Biolog. 10.10 2.40 3. 14.05 3.80 2.85 2.80 - B.15 3. 18.90 2.80 2.25 5. 3.25 4.80 2.70 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 28.95 3.00 2.45 3.45 3. 23.95 3.70 2.00 2. expert în fizică medicală S 3. chimist.80 3.40 2. 16. 7.70 2.40 3. 12.30 3. 24. 27.60 3.10 4. principal *2) Asistent medical. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din anatomia patologică şi medicină legală A.80 2.70 1.85 . crt.75 2.20 3.30 1.00 5.10 3.70 2.95 3.85 2.10 3. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.90 - 3.10 2.90 2.30 3.50 5.75 2.90 4.00 3.30 3.55 2. biochimist.50 3. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar Nr. 25.35 1.25 2.35 3.65 2.30 3.05 3.15 2.55 3. debutant *2) Asistent medical principal *3) Asistent medical *3) Asistent medical debutant *3) Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Soră medicală principală *4) Soră medicală *4) Soră medicală debutant *4) S S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD PL PL PL M M M M M M 4.55 3. 26.55 1.70 1.70 3.20 2. 8.80 2.60 2. 22.75 5.95 2.10 3.69 IV. fizician. 4.70 3. 17.50 3.00 2. moaşă *2) Asistent medical.65 3.45 3.20 3.55 3.50 3.60 1.80 2. Medic primar Medic specialist Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic rezident anul II Medic rezident anul I Medic Medic stagiar Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Asistent medical. 11. moaşă.50 3.15 3.75 2.20 3.05 3.30 3.10 3.45 3.30 3.65 2. 5.60 3. principal.90 2. 21.25 3.70 3.65 3.75 3. 20. 9.90 4.00 3.50 3.70 1.30 3.00 3. 2. moaşă. 15. 19.90 2.80 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 4.90 3.

Brancardier.80 3. îngrijitoare *1) *2) G 1.00 3. Biolog. laborant cu liceul sanitar.55 3. biochimist. specialist.05 3. Se aplică şi funcţiei de asistent medical de laborator clinic licenţiat. *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical. autopsier. Biolog.75 1. fizician medical 30.40 2.30 - C. . tehnician de laborator clinic.75 - 3. chimist.00 2.70 2. fizician.95 3. chimist. biochimist. care au studii de acest nivel. asistent medical generalist.15 2.85 1.10 3. fizician medical.70 29. asistent medical specializat.25 3. biochimist. fizician. debutant S S S 2. Biolog.95 2.20 1. *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist.80 2. chimist. fizician 31. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 32.20 Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.

principal 28. 20.30 3. operator registrator de urgenţă 29.50 2.05 2.90 4.00 3.25 2.75 1.15 2.15 3.00 4.50 3. servicii de ambulanţă.80 2.55 3.55 1.35 2. Statistician medical.15 3.85 5.00 3. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar Nr crt.45 2.00 1.25 2. 1.70 2.70 3.25 3.moaşă Asistent medical. 22. operator registrator de urgenţă. 18.95 3.90 3.40 3.75 2.60 2.70 3.10 3.71 V.60 3.45 2.15 2.55 2.60 2.80 2.30 2. 27.20 3.moaşă.70 1.25 1. 23.85 2.80 2. UPU şi CPU din unităţile sanitare nominalizate la pct.30 3.70 2. 9. Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD PL PL PL M M M M M M M M M Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 4.05 3.05 3.70 1. 13. 3.95 3.85 2. debutant . Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sistemul de urgenţă medicală.30 3.30 3.00 3. 2.50 3.85 2.15 3.15 3.90 3.80 2.75 2.50 Medic primar Medic specialist Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic rezident anul II Medic rezident anul I Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Asistent medical. Statistician medical.debutant Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Soră medicală principală Soră medicală Soră medicală debutant Statistician medical.45 3.45 3. registrator medical. II din prezenta anexă A.15 3.20 3.65 2.80 4. compartimente de primire urgenţă – UPU-SMURD.15 3. registrator medical.40 3.40 2.20 4.90 3. 24.30 3. 8. 16.00 2.35 5.85 3.30 3.30 3.10 3.70 2.90 3.20 3.principal Asistent medical.40 2.10 5.60 4.75 2. 26. 11.10 3. 21.45 2. 12.00 2. 19. 6.30 3. 17.60 3.00 3. 25.10 3.00 2. 14.60 2. 15.70 3.00 3. 4.45 3.50 3.95 3. 10. 7.85 1. operator registrator de urgenţă .00 1.45 3.70 - Baza 4.90 3.75 2.moaşă.20 2.60 2.95 2.60 1.75 2. 5.70 2.75 1.95 3.30 2.70 2. registrator medical.80 2.05 3.85 3.

34.05 1. în laboratoarele de endoscopie intervenţională. medicină legală. 32. pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat în anul 2009 de acestea.72 B. salariul de merit. sporul de prevenţie şi cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate.80 1. dializă.65 2. secţii şi compartimente de îngrijiri paleative. Infirmieră Infirmieră debutant Brancardier Ambulanţier *) Şofer autosanitară I Şofer autosanitară II *) G G G M M M 1. în secţii şi compartimente de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată.55 2.30 1.45 1. în punctele de transfuzii din spital.80 1. în laboratoarele de cardiologie intervenţională. acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor UPU-SMURD.95 1. secţii şi compartimente de boli infecţioase. neuropsihomotorie. care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase. un spor de până la 25% din salariul de bază. Sporuri şi alte drepturi specifice Sporurile pentru condiţii de muncă deosebite 1. NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins sporul de vechime în muncă. actual Serviciul de ambulanţă a municipiului Bucureşti şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului. epidemii deosebit de grave şi altele asemenea.10 1.55 1.65 1.45 2.70 2. b) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a municipiului Bucureşti. personalul încadrat în blocul operator. precum şi medicii de specialitate chirurgicală. cuantumul sporului este de 50 . În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate.70 1.10 1. 31.40 2. neuromuscular şi neurologică.25 Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I.75 1.30 1. 33.90 1. recuperare neuromotorie.50 1. asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar. precum şi pentru personalul din unităţi.35 1.35 2. următoarele categorii de sporuri: a) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 30. anatomie patologică.75 1.100% din salariul de bază.95 2.65 1.65 1. neonatologie. SIDA. săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale.50 2. cu respectarea prevederilor legale. psihiatrie.25 1. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului . stabilite de Ministerul Sănătăţii.50 2. TBC. 35. conducător de şalupă medicală.20 2. motorist şi marinar cu o vechime de minimum 5 ani şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. UPU şi CPU. secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă.

5. 2. 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a. cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară cu avizul Ministerului Muncii. . c) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 3. g) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate situate la altitudine. care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate. cu modificările şi completările ulterioare. Reglementări specifice domeniului sănătate 1. un spor de până la 15% din salariul de bază. Locurile de muncă. un spor de până la 20% din salariul de bază. stabilite de Ministerul Sănătăţii. . h) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite (stres. e) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii. 2. c) şi lit. II al prezentei anexe. un spor de până la 15% din salariul de bază. categoriile de personal. d) pentru condiţii grele de muncă. 3. Sporurile prevăzute la pct.(1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale. un spor de până la 15% din salariul de bază. Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcţii. din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcţii. risc etc. Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Localităţile prevăzute la pct. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.73 colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. h) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. un spor de până la 15% din salariul de bază. diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I. stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute la pct. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. mărimea concretă a sporurilor. 1 lit. 15% la categoria a II-a. grade şi trepte profesionale. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. 1 lit. grade şi trepte profesionale corespunzător vechimii în muncă. f) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit. 4.). Regulamentul privind timpul de muncă. organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. republicată. organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.

000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă. grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. 5. 4. grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare. prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării.(1) În unităţile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcţii. stabilirea nivelului de salarizare pe grade. precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini. se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. pentru personalul cu funcţii de conducere. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. . Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare. . poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă. (2) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii.74 (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.

00 7.30 7. II/ 3 CERCETARE UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.75 ANEXA nr. .40 8. 2. Director adjunct centru de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7.50 6.45 7.30 7. Secretar ştiinţific institut de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7. Director centru de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7. Director general institut naţional de cercetare (ordonanţator secundar de credite) S 7.65 4. Secretar ştiinţific centru de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7.20 7. sporul de stabilitate. Funcţii de conducere în unităţi de cercetare subordonate Academiei Române Nr. Director institut de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7. sporul de confidenţialitate.40 NOTĂ: 1.10 7. indemnizaţia de conducere.65 5.50 7.00 2. studiilor ierarhizare Grad I Grad II 1.20 7. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare. În coeficienţii de ierarhizare este cuprins salariul de merit. Funcţia Nivelul Coeficienţi de crt. SALARII DE BAZĂ A. Director general adjunct institut naţional de cercetare (ordonanţator secundar de credite) S 7. sporul de vechime în muncă. Director adjunct institut de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7.80 3. DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE I.50 8.

65 2. Cercetător ştiinţific II S 3.75 4.40 2.65 3. Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare crt.60 1.25 1.90 7.60 2. Asistent I M 1. sporul de confidenţialitate.30 5. Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare crt.40 2. Asistent de cercetare ştiinţifică S 2.30 2.65 9. sporul de vechime în muncă.20 - .25 1.85 8. Asistent II M 1.25 2.45 3.76 B. Cercetător ştiinţific II S 4. SALARII DE BAZĂ Funcţii de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.00 3. Asistent II M 1.10 2.60 1. sporul de importanţă naţională.90 7.50 1.70 1. studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. Cercetător ştiinţific III S 3.20 4.45 4.00 4. 2. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1.50 1.30 3.50 2.55 1.55 1.50 1. Cercetător ştiinţific III S 2.70 9.75 7.60 3. alta decât cea a Academiei Române Nr.45 3.20 4.45 1.85 3.00 2.70 2.35 1.85 6.70 1. Asistent stagiar M 1.90 2.40 1.20 2.90 2. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.70 2.40 3.75 1.05 2. Cercetător ştiinţific S 2. Cercetător ştiinţific I S 6.80 3.85 1.55 6.50 2.80 5. II.05 8. Cercetător ştiinţific S 2.80 1. Cercetător ştiinţific I S 4.20 6. sporul de stabilitate.15 4.20 2.65 1.80 1.15 3.00 3. Asistent stagiar M 1. studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.65 2. Asistent I M 1. Funcţii de execuţie în instituţii de cercetare subordonate Academiei Române Nr.30 1. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare. Asistent de cercetare ştiinţifică S 1.20 NOTĂ: 1.60 2.

3. . sporul de vechime în muncă. sporul de importanţă naţională şi salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională. Funcţiile de conducere care se utilizează sunt cele din anexa în care se regăseşte activitatea respectivă. 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. sporul de prevenţie. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. sporul de stabilitate. sporul de confidenţialitate.77 NOTĂ: 1. cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate.

90 5.00 Coeficienţi de ierarhizare Baza 1. dansatori.45 4. II/4.30 6. 6.85 4.00 4. Actor (teatru. coregraf.85 7.20 3. şef partidă.00 5. dirijor. 1. artişti circ. stabilite potrivit legii.manager Director general adjunct Director Director adjunct. corişti. Artişti lirici operă. corepetitor. artişti lirici. precum şi din cadrul Bibliotecii Academiei Române.90 7. artist instrumentist . Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 6. 7.50 4. Salarii de bază din unităţi de cultură naţionale sau de importanţă naţională.25 6.55 5. Funcţii de conducere Funcţia Director general/director . Corului Naţional de Cameră "Madrigal" şi din instituţiile de spectacole şi concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti Nr. concertist.15 5. şef laborator. contabil şef. scenograf.30 3.80 5. 2. artist circ. 9.15 6. care desfăşoară activitate solistică sau rol principal.gradul IA . 4. crt.50 7.25 6.75 2. regizor artistic. Nr. şef oficiu Şef atelier Şef formaţie muncitori B. maeştri artişti circ.78 ANEXA nr.45 3.05 1. şef serviciu contencios Şef birou.gradul II .20 6. 8.35 3.80 7.debutant Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 Nivelul studiilor S 4.80 6. pictor.gradul I . 5.50 4.95 7.80 7. 3. artist circ).20 3. concert-maestru 2. maestru (balet-dans.65 2. mânuitor păpuşimarionete).75 - 4. inginer şef Şef secţie Şef serviciu.10 S S S S 4.1 UNITĂŢI DE CULTURĂ I.15 6. crt.90 3.90 3. consultant artistic. corişti operă. actori. balerini.55 - . A.65 3.30 5. cor. instrumentist).00 4.40 3.90 7. balet. solist (vocal. artişti instrumentişti.25 4.

sociolog.75 4.75 - 2. editor imagine/sunet.15 - SSD SSD SSD 2. principal . asistent regie/scenografie.50 2.80 2.80 3.65 2. muzeograf. operator lumini.10 2. Biolog. artist liric (operă.40 2. sociolog. muzeograf. conductor tehnic.25 4. acompaniator.00 3.80 1. inginer. operetă.85 3.gradul II .debutant 4.25 . Bibliotecar.60 2.80 1. . bibliotecar. chimist. istoric.20 - S S S S 3. referent.75 4. chimist.95 3.50 1. conservator.75 - 4.debutant 5.25 - S S S S S S S 3.75 3.10 3.30 3. grafician.95 3.15 4. fizician. arhivist. arhitect. psiholog. tehnoredactor.40 4. platou. artist plastic.35 2. imagine/sunet. chimist.30 2.gradul IA .95 3. teatru muzical). psiholog 7.79 3.60 2.75 3. tehnician economist.60 4. secretar (literar.90 2. arheolog.90 3.30 3.75 1. sociolog. teatru). economist. Şef orchestră.gradul III S S S S 3. Biolog.45 2.30 4.70 2. Dansator. secretar platou. subinginer.00 2. fizician.gradul III . impresar artistic.90 3.10 3.60 2.00 2. Dirijor cor. artistic.85 2.50 2. biolog.debutant 9.55 2. bibliograf. informatician.95 2.05 3. bibliotecararhivist. muzical.65 3.10 3. PR).80 1. . fizician.gradul I .75 - 4.10 3.75 2. bibliograf. Biolog. producătordelegat.90 3. regizor artistic. chimist.75 3. maestru de studii (balet. programator. sculptor păpuşi.55 3. corepetitor.50 3.90 4.60 3.25 2. conductor arhitect. artist liric. inginer de sistem .20 3.gradul I .15 2.60 2.40 3. arhivist. canto. psiholog. machior. muzicale).50 4. psiholog.50 1.05 3.80 4.60 3.95 3. specialist 6.30 3.85 1.95 3. recuziter.gradul I . sufleor (operă. balerin. analist.95 3. fizician. conservator. peruchier.gradul II . redactor. restaurator.70 3.40 2. operetă. sociolog.gradul II . consilier juridic.10 3. restaurator. regizor scenă (culise). gradul I.30 3. montor imagine.10 2.25 3.75 3.55 3.70 3. debutant 8.gradul III .gradul II .10 4.

redactor.65 1.20 2. concertist.40 2. 12. operator date. restaurator.55 1.treapta II .debutant Bibliotecar .10 2. casier.30 2. sufleor (teatru.50 1.20 2.30 2.treapta I . specialist (orgă.30 1.50 2. instrumente de suflat).05 1.75 1.20 1. magaziner.40 1.40 2. . balet. operator imagine/lumini/sunet. .15 1.50 2.05 2.70 1.treapta III .45 1.debutant Regizor scenă (culise).50 1. administrator.25 2.90 2. dansator.35 1. dirijor cor.treapta II .debutant Dirijor.65 1.10 2. secretar platou. actor. cor. 11. regizor scenă (culise). sufleor.00 2.treapta I . tehnician. instrumentist).35 1.90 2. programator ajutor. trezorier.20 - 2. .05 2.treapta I . peruchier.55 1.treapta I SSD PL PL PL PL 1. .80 10.35 2.45 2.60 - M 2. secretar platou.55 1.50 1. grafician. referent literar/muzical/artistic.treapta II . 14. balerin. stenodactilograf.80 1. corist operă.50 2. impresar artistic.25 - 2.50 2. şef depozit.70 2. operetă).80 1.50 1.20 - 2. şef orchestră maestru (acordor pian-clavecin.20 - 2.30 1.10 2.65 1.40 2. sculptor păpuşi.65 - M M M M 2.70 1. secretar dactilograf. . concertmaestru.treapta III . maestru (balet-dans.30 1. referent. actor. artist circ). operă.90 1.75 1. instrumentist. bibliotecar.65 1. 13. actor mânuitor păpuşi. controlor date.debutant Machior. montor imagine. analist ajutor.40 1.75 1.30 1.treapta II . contabil.40 1.70 - M M M M 2.00 2.treapta III .10 2.20 1.55 1.10 2. solist (vocal. artist circ. merceolog. tehnoredactor.65 - M M M M 2. funcţionar arhivar. corepetitor.treapta I .35 1.70 1.30 1.80 1. corist. editor imagine/sunet.75 1. coregraf. gestionar custode sală. lutier).65 .80 1.treapta III .60 2.90 2.20 2.25 1.15 2.40 1.15 1. conservator.35 1. artist plastic. corepetitor.debutant Maestru lumini-sunet.

sporul de stabilitate.treapta II Muncitori calificaţi (brodeor.30 1. machior.80 1. .05 2.G 1. salariul de merit. maistru acordor/pian/clavecin.95 1. electrician iluminare scenă.90 2.G M.70 1. 17.15 1. secretar platou.G M. maistru sunet/lumini.30 2.65 1. .40 1.debutant Supraveghetor sală. plasator Pompier.50 1.40 1. sporul de vechime în muncă.treapta I .treapta II .65 1.65 M. mânuitor-montator decor.50 1.35 1. guard. sporul de fidelitate.70 1. sporul de suprasolicitare neuropsihică.65 1.75 1. manipulant decor.45 2. croitor-confecţioner îmbrăcăminte.50 1.05 1. pictor executant. garderobier M M M M. . peruchier.55 1.55 1.50 1.80 1. controlor bilete.55 1. costumier.55 1.20 1. electroacustician. regizor culise.G 2.30 1. specialist orgă/instrumente de suflat.70 1.65 1.35 1.75 1. sporul de 25% pentru importanţă naţională.55 1. garderobier. maistru lutier.treapta I .90 1. butafor.G M. montor imagine/sunet.20 1.65 1.50 2.G M.treapta II .65 1. tapiţer.35 1. arhivar).90 2.35 1. 18. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională.70 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 2. sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare.40 1. recuziter. 16. maistru .10 2. cizmarconfecţioner încălţăminte.35 1. lăcătuş montator.70 1. bibliotecar muzical/teatru. confecţioner montator produse din lemn. pentru toate categoriile de personal bugetar care au beneficiat în anul 2009 de acestea. supraveghetor muzeu.80 1.treapta III .81 15.treapta III Mânuitor carte.40 1.G M.50 1.40 1. imprimeur textile.00 2.55 1.70 NOTĂ: 1.

redactor.00 1. Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II Director general/director .15 5. 6.2 II.debutant 3.20 2.05 1.20 1. crt.50 2.50 2. bibliograf. conductor arhitect. I al anexei nr.15 3.40 2.60 1.80 2. 7. tehnician economist. 2.95 3.60 2.70 Director S 5. inginer de sistem.00 2.60 3.85 3. şef serviciu contencios S 5. 3.00 2.05 B. 1.35 2.debutant 2.40 Şef atelier 3.30 2.82 ANEXA nr.75 3.40 2.40 5.10 3. bibliotecararhivist. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.50 Şef birou.gradul IA . inginer.50 1.10 2.25 2. crt.00 3. Bibliotecar.70 - 3.gradul II . arhivist.30 1.treapta III .00 2.treapta II .55 - 2. bibliograf. Funcţii de conducere Funcţia S S S S 3.manager S 5.55 2.30 5.gradul II .60 2.gradul I . Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice şi din alte instituţii publice de cultură din România necuprinse în pct.25 Şef formaţie muncitori 2.debutant Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 A.60 2.1 Nr. economist. subinginer.00 1.45 2. Nr.gradul I .30 3.05 3. conductor tehnic.90 1. tehnoredactor.70 2. şef oficiu S 5.80 1. analist.40 3. consilier juridic.45 3. .80 4.30 - SSD SSD SSD SSD PL PL PL PL 2.75 2.55 Şef serviciu. .70 2. contabil şef S 5. programator.30 3.25 5.85 2. Bibliotecar. II/4.60 Director adjunct. şef laborator.gradul III .95 3.85 2.05 1. Bibliotecar .55 2.65 - 3. 4.90 - .30 2.treapta I .80 - 3. 5.35 5. II/4.20 3. informatician.10 2.15 2.20 1. referent.

55 3. tehnician.20 1.25 1.80 1.50 3.70 2.80 1.G M.15 2.30 2.00 1. maistru.treapta I .75 2.40 1.treapta IA . cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate. administrator. şef depozit .treapta I .debutant 7.70 1.55 1.treapta II .55 3.15 2.95 2.20 1. contabil. programator ajutor.00 3. guard.60 1.55 2.80 2.75 1.45 3.00 3.40 3.20 3.gradul IA .70 1.20 3.90 1.45 3.35 3.30 2. .45 - 2.05 2. secretar dactilograf.40 3. stenodactilograf. garderobier M M M M S S S S M M M M S S S S M M M M M. casier.65 1.85 2. sporul de suprasolicitare neuropsihică.50 1.80 3.80 1. referent.30 3.treapta III .30 1.debutant 8.05 1.25 1. analist ajutor.65 1.90 1.treapta II .gradul I .55 2.70 1.25 1.60 3.treapta I .gradul II . sporul de prevenţie.10 1.60 4. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” sunt cuprinse: sporul de stabilitate. sporul de vechime în muncă.30 3.treapta III .50 1. magaziner. redactor. manipulant decor.30 2.05 2.60 - 1.20 3.10 1.G 2. arhivar.83 4.80 3.25 1.20 1. operator date. 2. Pompier.35 3. sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare.gradul IA .50 - 2.30 2.20 1.05 1.00 2.60 1.80 1.debutant 6.60 4.30 1. controlor date.G M.30 1.20 1.75 2.45 1.15 2.75 1.65 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.debutant 9. Restaurator .00 2. .45 1.40 1. Bibliotecar.10 1.10 2.90 1.00 1.85 2.75 1.70 2.30 1.gradul I . merceolog.30 - 2.debutant 5. salariul de merit. tehnoredactor.20 1.35 - 2.45 3.45 1.40 1.45 1. Conservator .05 1. Conservator .10 2.70 1.treapta I .45 NOTĂ: 1.30 1. Restaurator .treapta II .55 2.00 1. sporul de fidelitate.45 3.gradul II . Mânuitor carte.25 1.80 2. funcţionar.95 2.60 3.50 3.20 3.60 1.treapta II 10. supraveghetor sală.

90 5. conductor tehnic . şef serviciu contencios Şef birou. Biolog. istoric. fizician.25 1. 6.30 2. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II S 5.60 3. 2.00 3.45 2. Muzeograf. economist.70 2.debutant 2. conservator.25 2. crt. arhivist.40 2.15 3.75 3.35 2. principal 3. inginer.60 S 5. .75 2. psiholog. II/4. fizician.gradul I A .80 3.55 S 5. A. tehnician economist. psiholog 5. arhitect.20 5. psiholog.55 - .40 2.10 2.3 III.10 3. psiholog.30 1.60 2. consilier juridic. subinginer. Funcţii de conducere Funcţia Director general/director .55 2.05 5. referent.85 - SSD SSD SSD SSD 2.30 3.70 S 5.05 Nivelul studiilor Baza 1.50 2. sociolog. şef oficiu Şef atelier Şef formaţie muncitori B.45 2.30 2. fizician. şef laborator. I al anexei nr. contabil şef Şef serviciu.debutant Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 S S S S S S S S 3. informatician.1 Nr.45 S 4.70 2.00 3. chimist.00 5.40 2.75 2. sociolog. chimist.gradul II . programator. sociolog.15 3. conservator. debutant 6.10 3.30 3.84 ANEXA nr. 1. II/4.85 3. Biolog.00 2.80 2.75 2. sociolog.gradul II .70 2. 4.85 3.gradul I .40 3. necuprinse la pct. arhivist.gradul I . 3.00 2.70 2.60 3.95 2.95 3. chimist.manager Director Director adjunct.85 3.80 4.60 2.00 1.40 2. Nr. specialist 4.60 2.00 3. 7.95 3. arheolog.25 3.gradul III . Salarii de bază din sistemul muzeelor publice şi din alte instituţii publice de cultură din România.20 2. restaurator.45 3. Muzeograf restaurator. Biolog.50 2. inginer de sistem.70 2.30 3. conductor arhitect. fizician. Biolog. crt.80 3. chimist. analist. 5.10 5.40 2.10 2.

magaziner.25 1.30 2.30 1.60 2.80 1. casier.25 1.30 1.G M. contabil.20 1. Pompier.80 1.30 1.25 1. stenodactilograf. merceolog.25 1.treapta II 10.60 1.45 2.20 1.30 1.10 1. Garderobier 11.55 1.00 1. Restaurator. tehnician.G M. şef depozit.treapta II .treapta II .70 1.45 1.45 2.50 2.45 1.90 2. sporul de stabilitate.70 1.55 2.treapta I .30 1.treapta III .G M.75 1.50 1.45 1. guard. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională. 2. sporul de toxicitate. tehnoredactor.debutant 8.55 1.75 1.60 1. maistru .65 1.65 1.25 2.70 1.80 1.60 NOTĂ: 1.15 1.35 2.45 1.30 2.20 2.85 7.treapta IA .90 1. secretar dactilograf.G 2.treapta I .debutant 9. Supraveghetor muzeu M M M M M M M M M. gestionar custode sală .00 1. conservator trezorier.20 1.35 1.40 1.05 1.50 1. programator ajutor. funcţionar.treapta I . administrator.40 1. analist ajutor. referent. controlor date. . Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. sporul de vechime în muncă.45 1.20 1.40 1. sporul de confidenţialitate. salariul de merit.50 1.20 2.35 1.05 1.10 2. operator date. . Redactor. arhivar.50 1.

75 3.00 3.86 ANEXA nr. dans.15 5.90 4. mânuitor păpuşi . 2. şef oficiu Şef atelier Şef formaţie muncitori B. artist circ. inginer şef Şef secţie Şef serviciu. artist instrumentist. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 5.85 3. Nr.marionete).30 3. balet.85 4.15 3. Funcţii de conducere Funcţia Director general/director .45 3.60 5. 8.60 3.80 5. dirijor.10 5. artişti instrumentişti. crt.60 2. contabil şef.45 S S S S 3.40 3.40 5.90 6. II/4. Actor (teatru. 1. consultant artistic.80 4.50 Coeficienţi de ierarhizare Nivelul studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. II/4. cor.20 5.1 Nr.10 3. 9. maestru (balet. actori. artişti lirici.75 - . coregraf. 4. şef partidă. concert-maestru 2. 5. care desfăşoară activitate solistică sau rol principal.45 3. 7. crt. 6. scenograf. instrumentist).90 5.30 1.4 IV. regizor artistic. balerini. concertist.60 3.30 3. I al anexei nr.80 6.00 2.20 4. şef laborator.30 3. corepetitor.10 5. 3.40 3.65 3.manager Director general adjunct Director Director adjunct.gradul IA . corişti.gradul II .85 6.15 4.80 5.debutant S 3.60 3. şef serviciu contencios Şef birou.40 5.70 2. dansatori.00 4. Artişti lirici operă. artist circ). corişti operă. solist (vocal. Salarii de bază din instituţiile de spectacole şi concerte şi din alte instituţii publice de cultură necuprinse la pct. pictor.40 3.gradul I . . A.

gradul II .60 2. artist plastic.40 2. . Dansator.20 2.45 3. balerin.30 3.75 - S S S S 2. secretar (literar. maestru de studii (balet. producător-delegat.60 3.80 2.10 3. acompaniator.gradul I .00 3.10 3. conductor tehnic.debutant S S S S 3.40 3.gradul I .55 1.00 2.25 2.15 3.debutant 6.60 2. editor (imagine.gradul II . sculptor păpuşi.70 2.30 3. . teatru).35 2.40 1.30 - .gradul I .50 2.65 3. machior.gradul III .35 2. regizor artistic. regizor scenă (culise).gradul I .00 3. artist liric (operă.20 2. subinginer.40 2. muzical.60 2.60 2.85 3.10 2. recuziter. Şef orchestră.70 2. corepetitor.30 2.55 2.85 4.20 2.87 3.gradul II . PR).70 1. impresar artistic. muzicale). artist liric.70 2.10 3.25 3. teatru muzical).gradul II . sufleor (operă.00 4. operetă.10 2. secretar platou.gradul III . inginer de sistem.95 3. operetă.60 3. artistic.40 3.45 2. programator. analist. operator lumini.70 2. (imagine.80 2.75 - S S S S 3.00 2.80 3.60 3.40 2.45 3.55 2.00 3.15 3. montor imagine.10 2.debutant 4. informatician. sunet).75 2. platou.75 - SSD SSD SSD SSD 2.gradul III . arhivist.85 1.25 3. tehnician economist.85 3.40 2. Dirijor cor.debutant 5.95 3. . asistent regie/scenografie.gradul IA .50 2.30 3.10 3. .85 3.30 2.75 2.00 2. grafician. economist. peruchier. canto.70 2. inginer.95 3. conductor arhitect. sunet).80 4. Referent. consilier juridic.

corist.50 2. artist circ).II .50 1. programator ajutor. şef orchestră maestru (acordor pian-clavecin. grafician. coregraf.30 1.treapta II .50 1. cor.05 2.25 1. maestru (baletdans. editor imagine/sunet.I . .debutant Maestru lumini-sunet.30 1. referent.80 1.debutant Regizor scenă (culise). operă. referent literar/muzical/artistic.50 1.80 1.55 1. instrumentist). plasator M M M M 2.60 11.70 1.90 2.05 2.40 2.50 1.25 1. operator date.70 1. artist circ.20 2. montor imagine.45 2.80 1. .50 2.20 2.G 2.20 2.00 2.instrumentist. .80 1.III . impresar artistic. controlor bilete.60 1.I .35 1.debutant Machior.II .55 1.90 2.20 2.65 1.debutant Supraveghetor sală. administrator. M M M M M.60 1.80 1. secretar dactilograf.50 1.III . sculptor păpuşi.05 2. dirijor cor.30 2. operator imagine/lumini/sunet.30 2.40 2.55 1. corepetitor.20 2.I . operetă). actor. merceolog.30 2.25 - 8. . funcţionar arhivar. secretar platou.10 2.40 2. concertist.80 1. şef depozit. solist (vocal. concert-maestru.II .30 2.60 1.55 1. sufleor (teatru.90 1.65 1. . secretar platou.25 1. specialist (orgă.60 1.treapta I . tehnician.30 1. stenodactilograf.30 1. contabil.05 2. garderobier. corepetitor. M M M M 2.30 1.45 1.65 1.05 2. instrumente de suflat). magaziner.45 1. dansator.00 2.25 - 9. casier.90 1.65 1. lutier).90 2.20 - 10.88 7.00 2. actor.20 2.90 2. M M M M 2.05 1.treapta III .90 1.50 2. regizor scenă (culise).05 2.80 1.III .75 1.35 1.70 1. balet. actor mânuitor păpuşi. artist plastic. corist operă. sufleor.70 1. peruchier. Dirijor.20 2. controlor date. balerin. analist ajutor.00 2.

89

12. Pompier, manipulant decor, guard, maistru; - treapta I - treapta II 13. Muncitori calificaţi (brodeor; butafor, cizmar-confecţioner încălţăminte, confecţioner montator produse din lemn, costumier, croitor-confecţioner îmbrăcăminte, electrician iluminare scenă, imprimeur textile, machior, mânuitor-montator decor, maistru acordor/pian/clavecin, maistru lutier, maistru sunet/lumini; maistru sunet/lumini, montor imagine/sunet, lăcătuş montator, peruchier; pictor executant, recuziter, regizor culise, electroacustician, specialist orgă/instrumente de suflat, tapiţer, secretar platou, bibliotecar muzical/teatru, arhivar); -I - II - III

M;G M;G

1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60 1,20 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50

2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60

NOTĂ: 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit, sporul de vechime în muncă. 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

90

ANEXA nr. II/4.5 V. Salarii de bază din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii publice de cultură din România A. Funcţii de conducere Nr. Funcţia Nivelul crt. studiilor 1. Director, manager 2. Director adjunct, contabil şef 3. Şef serviciu, şef serviciu contencios 4. Şef birou, şef laborator, şef oficiu 5. Şef atelier 6. Şef formaţie muncitori B. Funcţii de execuţie Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Referent gradul I A Referent gradul I Referent debutant Referent gradul I Referent gradul II Referent debutant Referent treapta I Referent treapta II Referent debutant Referent treapta IA Referent treapta I Referent debutant S S S SSD SSD SSD PL PL PL M M M 2,70 2,15 1,75 1,95 1,65 1,30 1,55 1,50 1,25 1,35 1,25 1,20 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45 2,25 2,40 2,50 2,65 2,75 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50 1,75 1,80 1,90 2,05 2,10 1,65 1,75 1,80 1,95 2,05 1,60 1,70 1,75 1,85 1,95 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 4,00 3,90 3,80 3,60 2,45 2,20 4,50 4,10 4,00 3,80 2,70 2,40

Notă: 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit, sporul de vechime în muncă. 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

91

ANEXA nr. II/4.6 VI. Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară şi ale altor instituţii publice de cultură din România A. Funcţii de conducere Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 4,65 4,60 Grad II 5,00 4,90

1. Redactor -şef 2. Redactor-şef adjunct B. Funcţii de execuţie Funcţia

Nr. crt.

Nivelul studiilor Baza

Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5

1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate; - gradul IA - gradul I - gradul II - debutant 2. Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector; - gradul I - gradul II - gradul III - debutant 3. Redactor, secretar de redacţie - gradul I - gradul II - gradul III - debutant 4. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist,

S S S S

2,95 2,40 1,90 1,75

3,10 2,50 2,00 -

3,25 3,40 3,60 3,75 2,60 2,75 2,85 3,00 2,10 2,20 2,30 2,40 -

S S S S SSD SSD SSD SSD

2,70 2,25 1,85 1,75 2,15 1,75 1,35 1,30

2,80 2,40 1,90 2,25 1,80 1,40 -

3,00 3,10 3,30 3,40 2,50 2,60 2,70 2,85 2,05 2,10 2,20 2,35 2,40 2,50 2,60 2,70 1,90 2,00 2,10 2,20 1,50 1,55 1,65 1,70 -

92

traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; - treapta IA - treapta I - treapta II - debutant 5. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; - treapta IA - treapta I - treapta II - debutant

M M M M M;G M;G M;G M;G

2,05 1,80 1,50 1,25 2,00 1,65 1,25 1,20

2,20 1,90 1,55 2,10 1,70 1,30 -

2,30 2,40 2,50 2,60 2,00 2,05 2,20 2,30 1,65 1,70 1,80 1,90 2,20 2,30 2,45 2,55 1,75 1,80 1,90 2,05 1,35 1,45 1,50 1,60 -

NOTĂ: 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit, sporul de vechime în muncă. 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

93

ANEXA nr. II/4.7 VII. Sporuri şi alte drepturi specifice A. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. B. Alte drepturi Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, funcţii de specialitate, fără a avea studiile necesare postului.

Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Preot .90 1.70 - S S S S M M M 2.85 1.94 ANEXA nr. sporuri specifice domeniului în care îşi desfăşoară activitatea.gradul I . care au fost incluse în salariul de bază.50 1.20 Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare. Preot .10 1. 2.20 1.60 2. crt.10 1.20 1.90 2.30 2.00 1.45 1.45 1.10 2.20 2. Ministerul Culturii.45 2.60 1.30 1.70 1. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.debutant *) CULTE Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia .85 1.50 2.80 1.35 2.corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2. II/5 Salarii de bază pentru personalul clerical *) Nr. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.00 2. .35 1.debutant 2.75 1.40 2. Cultelor şi Patrimoniului Naţional este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.definitiv . după caz.50 2. 75 1.definitiv .gradul I -gradul II .65 2. NOTĂ: 1.

3.95 Secretar federaţie.90 - Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.50 Instructor sportiv debutant 1. II/6 SPORT UNITĂŢI SPORTIVE I.75 - 2.75 1. 8. expert sportiv. 5.60 - 2.40 2. crt.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Instructor sportiv I.45 3. antrenor federal.30 3.15 2. antrenor federal.10 1. antrenor federal.95 1. referent I 1. a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Secretar federaţie. expert sportiv. 9.65 2.00 3.60 2.00 2. **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive.15 3. gradul II 2.20 1. antrenor lot naţional**).90 Instructor sportiv II.20 2.25 2. gradul I 2.30 2. .10 2. antrenor lot naţional**).85 3.95 ANEXA nr.40 2. instructor sportiv gradul I 1.50 2.00 1.95 1.10 1.85 Secretar federaţie. referent III 1. 6. 10. 4.70 Secretar federaţie. cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului. 7.70 2. antrenor federal. gradul III. instructor sportiv gradul II 1. 2.85 3. antrenor lot naţional**).80 - 2.30 2.40 Secretar federaţie. antrenor lot naţional**). referent II 1. gradul IV.30 *) 3.80 1.00 3.40 2.15 3. expert sportiv. gradul I A 2.65 - 2.45 2. Funcţia Nivelul studiilor*) Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.65 Instructor sportiv III.30 3.90 1. SALARIUL DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN FEDERAŢII SPORTIVE Nr.50 1. antrenor federal.90 Instructor sportiv debutant 1.05 2.

05 2.60 2.00 Antrenor categoria III. expert sportiv gradul II 2.95 2.40 Antrenor debutant.50 Antrenor categoria V 1.65 Antrenor categoria IV.50 2.00 3. expert sportiv gradul I 2. Gradaţia corespunzătoare Baza tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 **) Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare Expert sportiv gradul I A 2. . Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive Nr. referent sportiv gradul IV 1.45 Antrenor categoria II. sporul de vechime în muncă. 6.85 3.70 2.95 2. 2.65 Antrenor categoria I. crt. care au fost incluse în salariul de bază.45 3.10 2.30 2.20 2. 2.85 3.85 3. referent sportiv gradul III 2.15 2.40 2.15 3.40 2.05 2.25 2.40 2.00 3.70 2. 4. 3.30 3. sporurile specifice domeniului în care îşi desfăşoară activitatea.30 *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Funcţia Nivelul studiilor*) Coeficienţi de ierarhizare 1.90 1.50 2. 7. referent sportiv debutant 1.25 2. 5. după caz.96 II.30 3. NOTĂ: 1. **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.15 3.15 2.

90 Căpitan secund S 2.10 4.65 Ofiţer mecanic.75 b) Funcţii de execuţie pe nave portuare. căpitan M 2. 10.05 3.30 2. 5.20 3.60 2.40 Ofiţer mecanic. şef electrician S 2.55 3.35 2.30 2.15 1.90 3.05 3.65 2. ofiţer electrician.55 2.70 2.50 Ofiţer punte M 2.70 2.50 2. crt. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor 11.85 3.40 2.65 2. 19.70 Ofiţer mecanic.75 2.20 3.50 Ofiţer punte aspirant SSD 1. Şef grup scafandrii Nr.90 3. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 Comandant instructor S 3. 8.55 2.00 3.55 2.90 4.20 2. 12.97 ANEXA nr. electrician. tehnice.55 3.60 Şef mecanic M 2.40 2.40 3.55 3. 6. Funcţia Nivelul studiilor M. crt.70 3. 3. aspirant S 1.30 2.20 2.70 a) Funcţii de execuţie pe nave maritime Comandant S 3.70 2.50 Căpitan dragor.95 2.25 2.05 2. fluviale Ofiţer punte SSD 2.10 Ofiţer punte aspirant S 1.90 2. 13.45 2. 2.30 Ofiţer punte III S 2.10 Şef mecanic S 3.40 2.15 2.60 2.60 2.40 3.40 2.20 3.90 3.80 2.15 3.50 2.25 3.30 4.40 2.35 3. III S 2. ofiţer electrician.10 2. 15.80 2.55 3. 4.G Coeficienţi de ierarhizare Grad I 3. .15 2.85 3.50 Şef mecanic instructor S 2. ofiţer electrician SSD 2.50 2.30 2.00 Dragor şef M 2.70 3.75 2.50 Ofiţer mecanic. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE A. 14. 17. 7.60 2.00 B.00 3. Funcţii de conducere Nr.75 Ofiţer mecanic.05 3.75 3.65 3. 9.15 2.70 2.30 2.35 Şef mecanic secund. ofiţer electrician M 2. 16. II/7 UNITĂŢI DE NAVIGAŢIE I.25 2. aspirant SSD 1. 1.95 4.75 3. 18.80 3.

G 2.30 2.25 29.G 2.25 2.80 1.45 c) Funcţii de execuţie comune pe nave 23.60 2.90 2.G 2.50 2.70 2. II. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.40 2. Şef echipaj M.65 2. debutant M..25 34.15 2.G 2.G 2.45 32.30 2. Scafandru debutant M.80 2.40 3. Marinar. ajustor.15 2.15 2. Electrician. Ofiţer punte.90 2.Bază” este cuprins salariul de merit.40 - 2. Dragor M 1. Şef staţie RTG M 2.00 2. ajustor. motopompist. Motopompist. Scafandru autonom M. Conducător şalupă M. Ofiţer mecanic. bucătar M.50 33. sporul pentru condiţii vătămătoare.00 21. debutant M. aspirant M 1.65 2.00 2. Scafandru greu M.G 1.20 27. marinar. 2.25 2.45 31.40 2.40 2. dragor.30 2.98 20. Ofiţer RTG II M 1.00 30. motorist. sporul pentru condiţii grele.10 2.65 - 2.10 2.50 - 2.25 24. ofiţer electrician.30 2.40 2.80 2.90 2.50 2.55 2.15 2.00 2.80 - NOTĂ: 1.05 2.00 2.45 22.15 2.05 2.40 2.15 2.40 2. timonier M. sporul de vechime în muncă.50 2. aspirant M 1. Ofiţer RTG I M 2.G 1.15 2.75 2.45 - 2. bucătar.05 28.90 26.05 25.50 2. Alte drepturi Pentru activitatea de imersiune se acordă o indemnizaţie de 50 lei/ora de scufundare.35 2. .G 1.20 2. În coeficientul prevăzut în coloana . motorist.G 1. Electrician.

70 2. conductor tehnic.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Tehnician**).65 1.70 1.80 2. tehnician**). IA M 2.60 1. tehnician**).75 Subinginer. chimist/biolog.99 ANEXA nr. 7.75 3. tehnician**). conductor tehnic. gradul I S 2.55 1. 11.60 3. chimist/biolog.80 3. crt.00 3. 3.05 3.70 **) Tehnician .80 1.50 2.50 Subinginer.15 2.20 2. gradul III SSD 1.30 2.00 Subinginer.20 - Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor . tehnician**). 4.10 2.80 3. 8. Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor. conductor tehnic. debutant SSD 1. 2. gradul II SSD 2. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Inginer*). conductor tehnic. asistent veterinar.50 2.30 2. chimist/biolog. II/ 8 AGRICULTURĂ Laboratorul central de carantină fitosanitară. I M 1. asistent veterinar. debutant M 1.30 2.25 3. 10. 5.40 Inginer*).50 1.45 2. II M 1. chimist/biolog.35 2.00 2. 6.40 2.05 **) Tehnician .70 **) Tehnician . gradul I SSD 2.40 2.10 3.20 2.95 *) Inginer . debutant S 1. gradul II S 2. 12.00 2.55 1.70 2.20 3.95 Subinginer.75 1. expert S 3.40 3.65 1.00 *) Inginer .60 2. Laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului I.70 1. asistent veterinar. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.40 2.40 1.90 2. Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale.30 1. asistent veterinar. 1.85 2.70 2. 9.

*) II. . zootehnie şi altele). dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. agronomie. dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. horticultură.100 Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară. Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie. 2. chimist. **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară. agronomie.sporul pentru activitate desfăşurată în zone izolate în cuantum de până la 20%.sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de până la 15%. SPORURI 1. zootehnie şi altele). sporul de vechime în muncă. sporul pentru condiţii deosebite. Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog. horticultură. . Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri: . NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.

13.60 1. 7.15 2.75 1.70 2.80 2. SPORURI 1.00 2.20 2. 8. sporul de vechime în muncă. 11.80 1.40 2.30 2.G 1.50 1. sporul pentru condiţii deosebite.95 Inginer cadastru gradul I S 2.30 1. 6.30 1. 9.55 1.00 3. . Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.50 2. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Inginer cadastru gradul IA S 3.70 1.65 1. 5.60 3.80 3.05 Tehnician cadastru II M 1.40 1.40 1.sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de până la 15%.60 2. 1.40 2.05 3.35 2.40 1.30 2.40 Inginer cadastru gradul II S 2.20 Operator cadastru I M.50 1.40 3.10 3.95 Subinginer cadastru gradul II SSD 2.101 ANEXA nr. 2. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri: .G 1.65 1.00 2.70 2.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Tehnician cadastru IA M 2.00 Subinginer cadastru debutant SSD 1.20 3.10 2. 3. 10.70 Tehnician cadastru I M 1.20 2.20 - Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază”este cuprins salariul de merit.65 1.45 2.70 1.70 Tehnician cadastru debutant M 1.G 1.65 Operator cadastru debutant M. II.55 1. 4.85 2. 15.30 1.70 2.40 2.50 2.75 Subinginer cadastru gradul I SSD 2.25 3.00 Inginer cadastru debutant S 1. 14.80 3.70 Operator cadastru II M. II/ 9 OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI I.sporul pentru activitate desfăşurată în zone izolate în cuantum de până la 20%. 2.50 1.55 1.25 1. crt. .75 3.55 1.90 2.50 Subinginer cadastru gradul III SSD 1.30 2. 12.

40 2. 8. şi funcţiile de biolog.60 2. observator condiţii M 1.80 2.85 1. 5.65 1. S 2. I A **) Tehnician. S 3.70 - 2. 9.10 1.20 1.00 3.20 2.55 - Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.70 2.05 3. **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.80 3.30 mediu. 11.70 1. 2.40 2. sporul pentru condiţii deosebite şi o parte din sporurile de condiţii periculoase sau vătămătoare general acordate.60 3.75 1.40 3. Inspector de specialitate.70 inginer *).00 Subinginer III SSD 1.40 1. gradul II Inspector de specialitate.80 3. fizician şi altele.50 1.75 Subinginer I SSD 2.00 2. 3.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Tehnician.50 2.40 2. 4.70 2. II/ 10 PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI.80 2. Inspector de specialitate expert.90 2. 12. II **) Tehnician. 7.55 Subinginer debutant SSD 1. 10.60 mediu.25 3.50 2.30 1.50 2. 6.20 2.10 2. debutant S 1.20 mediu. sporul de vechime în muncă. observator condiţii M 2.00 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. gradul III *) Inspector.10 3. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate. S 1.35 2.70 2. .75 3. observator condiţii M 1.40 1. dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.70 2. Funcţia Nivelul Baza Gradaţia corespunzătoare Crt. inginer . ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII” SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Coeficienţi de ierarhizare Nr.95 2.85 2.102 ANEXA nr. 13. I **) Tehnician.30 inginer *). S 2.20 3. gradul I Inspector de specialitate.90 2. studiilor tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.95 inginer expert *) 2.00 1.80 inginer *).30 Subinginer II SSD 2.65 2. NOTĂ: 1.00 2. chimist. observator condiţii M 1.45 1. debutant **) *) 2.15 mediu. în activitatea de bază.05 1.

20 2.65 6. Director general adjunct Aeroclubul României 1. Comandant aeroclub teritorial 3.75 Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul Coeficienţi studiilor*) de ierarhizare Grad I S S 6. Director zbor 6. crt.20 3. Şef sector tehnic c) Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice 1.30 2.103 ANEXA nr.75 reparaţii (LR) 5. Director general Aeroclubul României 2. Director tehnic 6. *) . Comandant adjunct a) Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor aeroclub teritorial 4. Şef grupă lucrări 5.75 5. Şef serviciu informare zbor-navigaţie 5.30 1. II/ 11 AVIAŢIA SPORTIVĂ AEROCLUBUL ROMÂNIEI I.80 6.65 5.70 6. Comandant detaşament de zbor 2. SALARII DE BAZA PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr. Şef zbor aeroclub teritorial b) Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice 1. A.

15 1.50 3.60 3. ca instructor de sol.10 2.35 Copilot.80 1.90 4. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare Baza tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 3.20 Pilot în pregătire.60 2. 5.75 2.20 2.90 1.35 2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută.75 M+Licenţă 2. Funcţii de execuţie Nr.90 2.20 2. mecanic navigant 2. Inginer de aviaţie clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a debutant 7.55 3.05 3.90 2.75 2. mecanic navigant instructor 2.45 2. paraşutist recepţie şi control.75 2. Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.90 3.25 2.25 3.50 2.20 3.75 4. 1.60 2.20 3.75 2. Personal tehnic aeronautic Nr.00 1.25 3.85 4.60 2.20 - 6.90 3.05 2. din cauze medicale.85 3. paraşutist instructor 3. crt.05 4.30 2. 4.05 3.60 2.25 4.35 3.00 3.20 3.70 3.05 3. 2.15 3.05 2. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist Coeficienţi de ierarhizare Funcţia Nivelul Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de studiilor*) vechime 1 2 3 4 5 Pilot recepţie şi control.70 3.15 2. crt.35 2.50 1.50 Pilot instructor.50 2.35 3.104 B.50 3.00 4. 3. inginer recepţie şi control 3.90 3.90 2.70 3.00 2. paraşutist în pregătire 1.45 2. Tehnician de aviaţie clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a debutant S + Licenţă .50 3.05 2.55 3.90 Pilot comandant.75 *) 1.50 2.60 2.70 3.05 3. personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută. 2.70 2.

65 2.10 2.05 1.85 3.05 2.30 2.60 - 3.25 - 3.05 3.70 2.90 2.25 2.65 2.70 1.30 2.00 1.90 3.75 - 2.15 2. + Licenţă automosor.90 3.60 2.00 2.45 1. Mecanic de aviaţie M + Licenţă sau Şcoală Profesională + Licenţă 2.30 2.20 2.00 1.30 2.45 - 2.15 1.25 2. Maistru de aviaţie Şcoală maiştri + Licenţă clasa I clasa a II-a clasa a III-a 3.05 - 2.90 2.05 3.10 2.60 2.45 2.35 1.55 2.75 2.40 2.45 2.60 1.50 2.50 2.80 2.05 2. Meteorolog aeronautic M + Curs de calificare treapta I treapta II debutant 3.35 - 3.75 2.00 1.05 2.15 1.70 2.60 2.35 2.40 2.50 2.20 2.20 2.45 2.00 2.25 2.45 2.65 2. Funcţia Nivelul studiilor 2.70 2.90 - 2.90 1.60 2. Meteorolog aeronautic S specialist gradul I gradul II gradul III gradul IV debutant 12.30 2.50 - 3.90 1.105 8.15 3.60 2.50 2. crt.80 1.85 2.85 Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 11.45 1.25 - clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a debutant 9.80 1.65 2.80 1. Personal operativ aeronautic Nr.95 2.75 3.40 2.45 2.15 2.50 2.80 2.05 3.25 - 2.60 2.15 2.30 2.25 2.95 2.45 2.55 2.90 3.40 2.55 3. Mecanic pentru întreţinerea Şcoală aparatelor de lansare la Profesională zbor (turn de paraşutism.70 - . deltaplanism) clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a debutant 10.80 2.15 2.00 - 2.15 - 3. plior paraşute.70 3.

35 1.15 2.106 13. Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 9. Dispecer operaţiuni zbor treapta I treapta II treapta III debutant M + Curs de calificare + Licenţă 2.începând cu 01.01. Salturi cu paraşuta 141 lei/salt . 4. 1. în limitele maxime prevăzute. 2.01.limită maximă 73 lei/oră/zbor .30 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 3. sporul de vechime în muncă. Activitatea pentru care se acordă crt. . . tehnic-aeronautic şi operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.70 2.2010 1. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni.01. astfel: .90 2. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată.2010 4.1 oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal.2010 57 lei/start sau tur de pistă .15 2. SPORURI ŞI ALTE DREPTURI Criteriile de încadrare şi de avansare în clase.20 2. salariul de merit.75 2.începând cu 01. complexitate şi responsabilitate.1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal. precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României.45 2.5 lei/lansare sau aterizare – începând cu 01. Indemnizaţia de zbor la bază. II. astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.60 2. Misiuni prevăzute în Codul Aerian 2.01. grade şi trepte a personalului navigant şi tehnic navigant profesionist. sporul pentru inspecţie şi control.50 2.90 3.00 2. face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.începând cu 01. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii. precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României Nr.60 2.45 - NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana . Misiuni prevăzute în Codul Aerian Indemnizaţia .10 1. Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie.Bază” este cuprins sporul pentru tehnicitate. acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist.25 2. Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist.. sporul pentru încordare psihică.05 3.2010 3.50 2.

107

ANEXA nr. II/ 12

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem
I. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE

Nr. crt.

A. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor S S

1. Director 2. Director adjunct Nr. crt. B. Funcţii de execuţie Funcţia

Coeficienţi de ierarhizare Grad I II 6,05 6,50 5,85 6,35

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Medic veterinar gradul I / Medic primar veterinar S 3,40 3,60 3,75 3,90 4,00 4,10 Medic veterinar gradul II S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,05 3,20 Medic veterinar gradul III S 1,95 2,05 2,10 2,25 2,35 2,45 Medic veterinar debutant S 1,90 *) Inginer , medic, chimist/biolog; gradul IA/ Expert S 3,40 3,55 3,70 3,90 4,10 4,30 *) Inginer , medic, chimist/biolog; gradul I S 2,50 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 *) Inginer , medic, chimist/biolog; gradul II S 1,90 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45 *) Inginer , medic,chimist/biolog; debutant S 1,75 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I A SSD 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 2,95 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I SSD 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20

Nivelul studiilor

108

11. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II 12. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; debutant 13. Asistent veterinar, tehnician**), referent IA 14. Asistent veterinar II, tehnician**), referent I 15. Asistent veterinar, tehnician**), referent debutant 16. Şoferi ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini 17. Agent veterinar, îngrijitor animale de experienţa I 18. Agent veterinar debutant 19. Îngrijitor animale de experienţa II

SSD

1,35 1,45 1,50

1,60

1,65

1,75

SSD M M M

1,30

-

-

2,00 1,55 -

2,10 1,65 -

2,20 1,70 -

1,75 1,80 1,90 1,30 1,40 1,50 1,20 -

1,50 1,55 1,65 M;G M;G M;G 1,30 1,40 1,50 1,20 1,15 1,20 1,25

1,70 1,55 1,30

1,75 1,65 1,40

1,85 1,70 1,50

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit, sporul de stres, sporul pentru condiţii deosebite, sporul de vechime în muncă.

109

II. SPORURI SI ALTE DREPTURI A. Sporuri Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri: 1. Spor pentru condiţii vătămătoare/periculoase - de până la 50%. 2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase - de până la 75%. 3. Sporul pentru condiţii deosebite de muncă, izolare - de până la 20%. 4. Sporul de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - 10%. 5. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitar-veterinară, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. 6. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar. 7. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. B. Alte drepturi Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele drepturi: 1. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate. 2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat la încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă localitate. 3. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Aceste categorii de personal beneficiază de prevederile art. 9 din anexa nr. II.

110

ANEXA nr. II/ 13

ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ ŞI LOCALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII, DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. II/ 1.1 - II/ 12
I. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE

Nr. crt.

A. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor

1. 2. 3. 4.

Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou, şef atelier, şef oficiu

S S S S

Coeficienţi de ierarhizare Grad I II 4,60 5,00 4,50 4,85 4,40 4,60 4,30 4,50

Nr. crt.

1.

2.

3.

4.

Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 2 3 4 5 1 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist I A S 2,60 2,75 2,95 3,05 3,25 3,35 Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 1,95 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,10 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 1,75 -

B. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor

111

5. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnicianeconomist; I SSD 1,85 1,90 2,05 2,15 2,25 6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnicianeconomist; II SSD 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnicianeconomist; III SSD 1,35 1,40 1,50 1,60 1,65 8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnicianeconomist; debutant SSD 1,30 b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 9. Consilier juridic gradul IA S 2,60 2,75 2,95 3,05 3,25 10. Consilier juridic gradul I S 1,95 2,05 2,10 2,20 2,35 11. Consilier juridic gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 12. Consilier juridic debutant S 1,75 c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 13. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 1,40 1,45 1,55 1,60 1,70 14. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,30 1,40 1,50 1,55 1,60 15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,25 1,30 1,40 1,50 1,55 16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 1,20 -

2,35

2,00

1,70

3,35 2,45 2,10 1,80 1,70 1,60 -

II. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Baza Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert-consultant IA S 2,50 2. Expert-consultant I S 1,90 3. Expert-consultant II S 1,80 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2,70 1,95 1,85 2,80 2,05 1,90 2,95 2,15 1,95 3,10 2,25 2,00 3,25 2,40 2,10

40 1.00 2.55 1.10 3.90 1.40 Proiectant gradul III S 1.20 - Funcţia Nivelul studiilor Notă: Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă. 9. 6.90 1.55 Instructor debutant M 1.70 2.55 1.35 1.70 Instructor II M 1. . crt.75 Subinginer cartograf I SSD 1.45 1. 11.55 Tehnician proiectant M 1. 8.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Tehnician proiectant I M 1.40 1.30 1. 2.80 1.80 2.30 1.30 1. 12.95 3.50 1.95 2.55 1.90 Subinginer cartograf III SSD 1.45 1.25 1.75 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Instructor I M 1.25 Proiectant gradul II S 1.00 2.30 1.05 2. 7.35 1. 7.25 Subinginer cartograf II SSD 1. 2.35 1. 5.95 2.50 1.05 2. IV.65 Instructor III M 1.20 2.95 2.10 2. 4.35 1.90 1.112 III.50 1.85 1.65 1.85 1.85 1.40 Expert gradul II S 1.60 1.50 2.80 1.10 Proiectant debutant S 1.45 1.95 2.90 1. 6.15 2. crt.40 1.65 *) Tehnician proiectant III M 1. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Expert gradul I S 1.55 1.25 2. 5.50 1.75 1.35 1.25 2.70 *) Tehnician proiectant II M 1. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Proiectant gradul I S 2.80 1. PROIECTARE SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr. 3.35 1.15 2. 1. 4.45 1. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTRE DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.50 1.50 1. 10.45 1.95 2.65 1.50 1.65 Subinginer cartograf debutant SSD 1.25 1.85 1.65 1.50 1.55 1. 1.35 1.10 Expert debutant S 1. 3.20 debutant*) *) Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.

60 2.30 1.90 2. programator. debutant S 1. 8.80 Analist (programator) ajutor I M 1.05 2. inginer de sistem.35 2.75 1.50 1. II S 1.20 2. II M 1.10 Analist. controlor date.35 Informatician.35 1.90 2. 13. III SSD 1.35 1.60 1.25 - Funcţia Nivelul studiilor .45 1. 3. debutant M 1.60 Analist (programator) debutant M 1. 7. conductor tehnic.95 2. III M 1.50 1. conductor tehnic. inginer de sistem.90 1. 9.80 1. controlor date.70 1.35 Analist. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Analist.85 1. 6. 11.05 2. conductor tehnic.113 V.40 1.70 Informatician.65 1. 16. controlor date. controlor date.80 Operator.60 Operator.45 1.80 1.40 1.60 1.35 1.50 1.50 1.40 1. II SSD 1.60 1. 2.95 2. 14. programator.35 1.75 2. inginer de sistem.65 1.60 1. inginer de sistem.25 2.25 3. 15.70 1.45 1.05 3.50 1.95 3. I S 1.50 1.60 1. 5.85 1.40 1. 12.00 2. 4.40 1. 10.45 1.70 Operator.40 1. debutant SSD 1.75 Informatician. programator. UNITĂŢI DE INFORMATICĂ SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr. programator.70 Analist (programator) ajutor II M 1.45 1.30 1. 1. I M 1.00 Informatician.10 2.45 Analist.60 1.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Analist (programator) ajutor IA M 1.50 1. I SSD 1.45 1. crt.40 1.35 1. conductor tehnic. IA S 2.15 2.25 Operator.

50 2. salariile mai mari pentru importanţă naţională. Salvator montan gradul II 3.80 1.40 3.05 1.20 NOTĂ: 1.70 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2. crt.20 2. sporul de prevenţie.20 3. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ SERVICII PUBLICE DE SALVAMONT DIN SUBORDINEA CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI LOCALE SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII SPECIFICE DIN SERVICIILE PUBLICE DE SALVAMONT Nr. sporul de importanţă.10 2.90 3. 2.10 3. cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate. sporul de vechime în muncă. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. sporul de dispozitiv.90 2.75 2.45 2. Salvator montan gradul III 2.15 2.00 2. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.114 VI.35 2. . Salvator montan gradul I 2.60 1. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.

9. sporul de importanţă.20 1.35 1.25 1. 6.55 1.55 1. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Nr. Funcţia Stenodactilograf.45 1.50 1. B. 7. debutant**) Administrator I Administrator II Şef depozit I Şef depozit II Nivelul Baza studiilor Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.50 1.25 1.30 1. dactilograf. debutant Secretar.35 1.70 1. ÎNTREŢINERE-REPARAŢII ŞI DE DESERVIRE A. IA*) Stenodactilograf.G M M M M 1. sporul de prevenţie.70 1.55 1. 1. 8.40 1. sporul de vechime în muncă. secretardactilograf **) Secretar. sporul de dispozitiv. I Stenodactilograf. CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE SECRETARIAT-ADMINISTRATIV.30 1.60 1. 3. 4. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 2.30 1.50 1. GOSPODĂRIRE.30 1. II/ 14 ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE. secretardactilograf.45 1.60 1.65 1.40 1.G M.20 1. Şef formaţie *) muncitori *) Coeficienţii de ierarhizare conţin indemnizaţia de conducere.45 1.25 1. secretar-dactilograf. secretar-dactilograf. salariile mai mari pentru importanţa naţională.35 1. secretar-dactilograf. 5.20 1.50 1.25 1. crt. dactilograf.30 1. crt. 2.30 1.70 1.60 1.10 Grad II 2.65 1.45 1.35 1.55 M M M M. dactilograf.40 1.65 1.30 1. salariul de merit. Funcţii de conducere Nr.55 1.115 ANEXA nr.50 1.20 .

40 1.30 1. salariile mai mari pentru importanţă naţională. manipulant bunuri.20 1.25 1.65 1.50 1. 11.30 1.55 1.50 1.116 10. 1.45 1.40 1. funcţionar.00 1. paznic.50 1.40 1.50 1.30 1. funcţionar arhivar Casier.55 1.35 1. 17.25 1.35 1. 22. încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.30 1.55 1.55 1.20 1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice. 3.15 1. arhivar. sporul de importanţă.60 1. pompier.25 1. sporul de vechime în muncă.40 1.30 - 1.35 1. 12.10 1.65 M.30 1. magaziner. Casier.70 1.50 1. sporul de dispozitiv. 16.15 - 1.25 1.40 - Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.60 1.25 1. îngrijitor.35 1.G 1.40 1. .55 1.30 1. 19.50 1. curier Maistru I Maistru II Şofer I Şofer II Muncitor calificat I Muncitor calificat II Muncitor calificat III Muncitor calificat IV Muncitor necalificat I Muncitor necalificat II – fără sporuri *) **) M 1.70 1. cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate.30 1.45 1.65 1.20 - 1.30 1.55 1. 18.30 1.60 1.50 1. magaziner.60 1.20 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.25 1.20 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.70 1. guard.20 1. sporul de prevenţie. 21. NOTĂ: 1. debutant Şef formaţie pază/pompieri Portar.45 1.25 - 1.50 1.70 14. 13.25 1. bufetier.65 1. 23. 20.30 1.30 1.40 1.55 1.40 1.45 1. 15. 2.50 1.

III/1 . pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege. III REGLEMENTĂRI SPECIFICE FUNCŢIONARILOR PUBLICI SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare şi principii specifice privind salarizarea funcţionarilor publici Art. în raport cu clasificarea funcţiilor publice şi natura competenţelor. prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică. interdicţiilor şi incompatibilităţilor impuse prin acte normative. Art. . 16 din prezenta lege.Salarizarea funcţionarilor publici are la bază următoarele principii: a) principiile generale prevăzute la art. b) principiul protecţiei juridice în exercitarea prerogativelor de putere publică.117 ANEXA nr. . c) principiul competenţei exclusive a statului în domeniul funcţiei publice. Art. 1.(1) Salariul se calculează şi se acordă pentru activitatea desfăşurată în exercitarea funcţiei publice deţinute. . .(1) Prezenta anexă se aplică funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice generale şi în funcţii publice specifice. (2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzători nivelurilor salariilor de bază de care pot beneficia funcţionarii publici.(1) Salariul reprezintă remunerarea funcţionarului public pentru activitatea desfăşurată lunar. în timpul normal de muncă. pe perioada unei luni calendaristice. 2.III/4. 4. sunt cei stabiliţi în anexele nr. potrivit atribuţiilor din fişa postului. 3 din prezenta lege. proporţional cu durata efectiv lucrată. conform clasificării funcţiilor publice. 3. în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Salariul funcţionarului public se stabileşte.a Salariul funcţionarilor publici Art. SECŢIUNEA a 2. d) principiul compensării restricţiilor. . (3) Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime se acordă în condiţiile prevăzute la art. (2) Echivalarea salariului stabilit pentru funcţiile publice specifice altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta lege se face prin act administrativ al ordonatorilor principali de credite cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(3) Avansarea în treapta de salarizare 2 sau 1 prevăzută pentru gradul profesional corespunzător funcţionarului public de execuţie se face dacă acesta are 2 ani de vechime în treapta de salarizare din care avansează şi cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani. cu excepţia gradului profesional „debutant”. 5.Coeficientul de încadrare în funcţia publică se stabileşte în funcţie de nivelul prevăzut de lege pentru nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice. .a Sporuri Art. SECŢIUNEA a 3. b) 2 trepte de salarizare pentru funcţionarii publici de conducere. (5) Salariile de bază corespunzătoare treptelor de salarizare sunt stabilite în anexele nr. funcţii publice locale. 9. d) categoria funcţiei publice. 19. b) competenţele necesare pentru ocuparea postului. atribuţiile şi gradul de responsabilitate ale postului. . 7. . 8. Art.Funcţionarii publici beneficiază de sporurile generale prevăzute la art. funcţii publice teritoriale. e) condiţiile specifice prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice. (4) Avansarea în treapta de salarizare nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. Art. respectiv: funcţii publice de stat.(1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază. 20 şi 21 din prezenta lege. importanţa. . Art. III/1 – III/4.118 Art. c) clasificarea funcţiei publice.(1) Treptele de salarizare se stabilesc astfel: a) 3 trepte de salarizare pentru funcţionarii publici de execuţie definitivi. (2) Avansarea în treapta de salarizare se face în funcţie de performanţa profesională individuală şi de vechimea în treapta de salarizare din care avansează funcţionarul public. . 18. . 6. pentru fiecare grad profesional deţinut.Salariul de bază corespunzător activităţii desfăşurate în exercitarea prerogativelor de putere publică este stabilit în funcţie de: a) complexitatea.

Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice. a reprezentanţilor funcţionarilor publici. b) pentru condiţii deosebit de periculoase: SIDA. precum şi instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice. epidemii deosebit de grave şi altele asemenea. avizat de Ministerul Muncii. c) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii. avizat de Ministerul Muncii. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. b) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale. oraşelor şi comunelor. categoriile de personal. mărimea concretă a sporurilor. pentru funcţiile publice locale pot fi stabilite suplimente salariale. Art. cuantumul sporului este de 50 . . cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. egale cu: a) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale. mărimea concretă a sporului pentru condiţii deosebite de muncă. stabilite de Ministerul Sănătăţii. în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatelor de . un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază.(1) La propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau. (3) Valoarea cumulată a sporurilor acordate nu poate depăşi 30% pe ordonator principal de credite din suma salariilor de bază. 11. (2) Locurile de muncă. prin regulament de către ordonatorul principal de credite. după caz. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau. diferenţiat pe categorii de risc radiologic. categoriile de personal.(1) Sporurile specifice pentru personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică ce se acordă în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea sunt: a) pentru personalul din laboratoarele de analize medicale care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase. după caz. 15% la categoria a II-a. a primarului. 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a. un spor de până la 25% din salariul de bază.119 (2) Locurile de muncă. în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor. 10. . astfel: 10% la categoria I. de expertizare. Art. emise de către autorităţile abilitate în acest sens. după caz. cu consultarea sindicatelor sau.100% din salariul de bază.

(2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă.Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau prin transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu. exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar. după caz. ale primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ. . Art. funcţii publice de conducere de nivel inferior sau.Funcţionarii publici care ocupă în condiţiile legii funcţii publice de conducere de secretar al comunei şi nu au absolvit studii superioare juridice sau administrative beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege diminuat cu 15%. prevăzut pentru treapta 1 de salarizare. . de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi. 13.a Stabilirea salariului în situaţii speciale Art. . (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean ori. . 15. (4) Suplimentele salariale stabilite potrivit alin. în trimestrul/anul anterior de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive şi deliberative şi pentru aparatul de specialitate al primarului.120 specialitate ale consiliilor judeţene.Funcţionarii publici care. exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale. . prevăzut pentru treapta 1 de salarizare.(1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de conducere sau. SECŢIUNEA a 4. hotărâre a consiliului local. Art. Art. primarului general al municipiului Bucureşti şi ale primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. 14. după caz. după caz. (1) nu sunt considerate drepturi câştigate şi se acordă în limita fondurilor disponibile în bugetul local. în condiţiile legii. cu păstrarea treptei de salarizare deţinute. pentru care îndeplinesc condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi. (1) pot fi acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului local respectiv. (2) Suplimentele salariale prevăzute la alin. precum şi în cadrul instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. 12. ca urmare a reorganizării. respectiv al consiliului judeţean. de execuţie vacantă. (3) Acordarea suplimentelor salariale stabilite potrivit alin.

principal. după caz. pentru funcţiile publice în care au fost numiţi. la diferenţa dintre salariul la care avea dreptul şi indemnizaţia acordată. . 19. încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior.a Alte drepturi Art. . (2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. în condiţiile legii.121 Art. la o indemnizaţie echivalentă cu indemnizaţia de încadrare în funcţia publică stabilită în condiţiile prezentei legi. dar nu mai puţin decât salariul de bază avut anterior. 17.Funcţionarii publici beneficiază de drepturile de natură salarială prevăzute la art. În situaţia în care a fost declarat nevinovat. astfel încât să i se asigure o creştere de maximum 5%. pe perioada suspendării.(1) Funcţionarii publici care absolvesc studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice. Art. din clasa corespunzătoare studiilor absolvite. . de zile de absenţă nemotivată ori de suspendare a raportului de serviciu. Art. SECŢIUNEA a 5.(1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi. prevăzut pentru treapta de salarizare deţinută anterior încetării raporturilor de serviciu. pentru perioada în care a fost suspendat. 20. funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în clasă. au dreptul. Art. 24 şi 25 din prezenta lege. se numesc. funcţionarul public are dreptul. . (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi. În situaţia în care măsura se dispune pentru o perioadă mai mare de două luni aceştia au dreptul la salariul acordat anterior suspendării raporturilor de serviciu. în condiţiile legii.(1) Salariul nu se acordă pentru perioada în care funcţionarul public a absentat nemotivat de la serviciu sau raportul de serviciu al acestuia a fost suspendat în condiţiile legii. dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel. . într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent sau. în cazul cercetării disciplinare sau penale. 18. cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege. . (2) Prevederile alin. (1) salariul va fi diminuat proporţional cu numărul de ore sau. 16.Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate. după caz.

b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială.(1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative. (2) Compensaţiile prevăzute la alin. . de compensaţii egale cu 3 indemnizaţii de încadrare în funcţia publică. bugetul local sau. . în termen de 15 zile de la data eliberării din funcţia publică. după caz. stabilite în condiţiile legii. (2) Drepturile prevăzute la alin. 22. prevederile alin. de la bugetul asigurărilor sociale de stat: a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care este desemnat să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii. (1) se acordă din bugetul autorităţii sau instituţiei publice în care şi-a desfăşurat activitatea înaltul funcţionar public. . al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat. în cazul eliberării din funcţia publică din motive neimputabile. (3) În cazul în care. 21. Art. calculate la nivelul indemnizaţiei de încadrare în funcţia publică acordată funcţionarului public în luna anterioară dispunerii măsurii eliberării din funcţia publică. Art. (1) se acordă în condiţiile şi în limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate. (1) nu se aplică. . 23.122 Art. în perioada de preaviz a fost identificată o funcţie publică pe care înaltul funcţionar public a acceptat să o ocupe în condiţiile legii sau acesta a cerut transferul ori mutarea pe o funcţie publică de conducere sau de execuţie.Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.(1) Înalţii funcţionari publici beneficiază. anterior eliberării din funcţia publică deţinută.

85 S S S S S S S . treapta 1 de salarizare 4) 9. Director.60 6. Inspector guvernamental S 6. Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare crt. Secretar general S 6. al Inspecţiei Muncii. 6. al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Funcţii publice de conducere Nr. al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Subprefect S 6. treapta 1 de salarizare 5) 11. al Consiliului Naţional al Audiovizualului.05 2) 5.90 7.15 6. Funcţia crt. Director adjunct. al Consiliul Legislativ. precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului A.00 5. studiilor Grad I Grad II 1) 1. treapta 1 de salarizare 6) Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 6. Director. al Parlamentului. al Consiliului Concurenţei.40 2.10 4. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.20 3. Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici Nr.35 6. al Curţii de Conturi.85 7. Prefect S 7. Director general adjunct. Salarii de bază pentru funcţii publice de stat stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale.50 6. Director general treapta 2 de salarizare 3) 8. al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. treapta 2 de salarizare 5) 12. al ministerelor. Director general treapta 1 de salarizare 3) 7. Director general adjunct. al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.10 7. al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.80 7.70 B.65 6. al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.FUNCŢIA PUBLICĂ IA.25 6. al Guvernului. III/1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ . treapta 2 de salarizare 4) 10.123 ANEXA nr. Secretar general adjunct S 6.

80 4. treapta 1 de salarizare 19. treapta 2 de salarizare 16. grad profesional superior. grad profesional principal.00 2.55 3.20 3. Consilier. treapta 1 de salarizare 17. inspector. grad profesional principal.35 3. treapta 2 de salarizare 6) 14. 6) se aplică şi pentru inspector şef adjunct. expert. Consilier. 5) se aplică şi pentru inspector şef.85 3.30 3.60 3. Auditor. C.50 2. Funcţii publice generale de execuţie Nr.20 4. treapta 3 de salarizare 24. inspector. Consilier.60 2.30 3.80 5. şef sector.30 3. treapta 3 de salarizare 21. grad profesional superior.40 3. Auditor.25 3.00 4. Auditor.60 2. expert. 3) se aplică şi pentru inspector şef de stat.65 2. grad profesional superior.60 2.40 2.80 4. inspector general de stat adjunct.55 3.70 3. treapta 1 de salarizare 15. consilier juridic. grad profesional superior.00 3.40 3.90 3. treapta 2 de salarizare 1) 2) S S S S S 5.124 13.20 3.50 3.45 3. treapta 1 de salarizare 25. expert. treapta 1 de salarizare . Auditor. Consilier.40 3.85 3.70 3. şef sector la Consiliul Legislativ. inspector general de stat.00 2.70 2. consilier juridic. comisar general adjunct. crt.00 4.90 4. Şef birou.75 2. expert.10 4. inspector.30 18.20 3.45 3. treapta 2 de salarizare 26.85 3.10 3.40 se aplică şi pentru şef departament.90 4. consilier juridic.30 3.60 3. Director adjunct. treapta 2 de salarizare 23.05 3. comisar şef divizie.50 2. treapta 3 de salarizare 27. grad profesional superior.10 4. Şef birou.70 4.60 5.60 3. Funcţia Coeficienţi de ierarhizare Nivelul Baza Gradaţia corespunzătoare studiilor tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 S S S S S S S S S S 3. se aplică şi pentru comisar general.70 2. treapta 1 de salarizare 22.50 5.00 3. Auditor. grad profesional principal. Şef serviciu.35 2.80 4. 4) se aplică şi pentru inspector de stat şef adjunct.45 3. inspector.00 4. treapta 2 de salarizare 20.15 2. Auditor.15 3. grad profesional principal.70 5.70 2. consilier juridic. Şef serviciu. grad profesional superior.

90 2.05 2.00 3.00 2.10 2.20 2.00 2. expert. consilier juridic.10 2.30 2. profesional principal. Consilier.25 2.50 2.65 2.75 1. profesional principal. grad 42. grad profesional asistent.30 2.50 2.45 1. expert.40 2. treapta 1 de salarizare Referent de specialitate. grad profesional asistent. treapta 3 de salarizare 36. treapta 3 de salarizare Referent de specialitate.00 2. grad 41.90 2.20 2.60 1.50 2.50 2.00 2. Consilier. grad profesional asistent.20 2. grad profesional principal. grad profesional asistent. Consilier. inspector.90 2. expert. treapta 2 de salarizare Referent de specialitate.15 2.80 2.05 2.00 2.40 2. Consilier.60 1. inspector.95 3.80 1.50 2.30 2. treapta 1 de salarizare 31.60 2. grad 40. grad profesional principal. expert. treapta 2 de salarizare 35.40 2.75 - - - - - 2.40 1. grad 38.40 2.10 2.30 2.35 2.10 2. consilier juridic. expert.10 2.90 2.15 2. consilier juridic. treapta 3 de salarizare 30.10 2.20 2. profesional principal.85 1. grad profesional debutant Referent de specialitate. treapta 2 de salarizare 32.10 2.20 2.30 2. profesional superior.00 2. inspector. grad 37. consilier juridic.125 28.90 2.10 2.25 2.80 1.20 2.40 2. Consilier.95 2.00 2.50 1.30 2. Consilier. treapta 3 de salarizare 43.95 2. grad profesional asistent. inspector. consilier juridic.70 1.30 1. consilier juridic.20 2.70 2. Auditor. grad profesional superior.10 2. Auditor.35 2. inspector. Auditor.15 2. treapta 2 de salarizare 29.40 2. grad profesional asistent.20 1. profesional superior.30 1.30 2.15 .85 3.05 2. treapta 1 de salarizare Referent de specialitate. treapta 2 de salarizare 39. treapta 3 de salarizare 33. treapta 1 de salarizare 34. Referent de specialitate.65 1.40 1. inspector. Referent de specialitate. treapta 1 de salarizare S S S S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD 2.60 2.20 2.90 2.50 2.80 1. expert.85 2.75 2. grad profesional asistent.70 2.60 2.

crt.75 1.90 2.60 1. treapta 2 de salarizare 49.95 2. grad profesional debutant 47.80 1.85 1.60 1.05 2.60 1.30 - 1.05 1.90 2.65 1.00 1.55 1.00 4.25 2. grad profesional debutant SSD SSD SSD M M M M M M M M M M 1.45 1. Referent. treapta 1 de salarizare 54. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice.80 1.35 3. treapta 3 de salarizare 56.50 1.80 4. Referent.90 2.70 1. Referent.70 3.05 2. grad profesional asistent.15 2.10 1.10 2. grad profesional superior.90 1. grad profesional superior. treapta 3 de salarizare 53. treapta 3 de salarizare 50. Referent.80 4. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice.65 1.95 2.90 2.60 3. treapta 2 de salarizare Referent de specialitate.20 4.40 1. treapta 1 de salarizare 48. grad profesional superior.60 3. Referent. Referent.85 1. treapta 3 de salarizare S 3.126 Referent de specialitate.40 S S 3.60 1.85 1.50 1. Funcţia Nivelul studiilor Baza 57.25 1. grad profesional principal.75 1.00 2. grad profesional asistent. grad profesional superior.50 3. Funcţii publice specifice de execuţie Nr. profesional asistent. grad 45. treapta 2 de salarizare 59.20 .15 2.70 1.90 2.80 1. Referent.45 3. treapta 3 de salarizare 46.35 1. grad profesional principal.00 4.60 1. Referent de specialitate.90 2.10 1.80 1.55 1. grad 44.00 2.70 1.80 1.65 1.90 4.00 1. Referent. Referent.75 1. profesional asistent.95 2.20 1.80 1. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice.30 3.70 1.45 3.10 2. treapta 2 de salarizare 55. treapta 1 de salarizare 58.30 3.00 2. treapta 1 de salarizare 51. Referent.00 2.20 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 D. grad profesional principal.55 1.80 1. grad profesional superior. grad profesional superior.10 4.70 1.70 1.30 1. grad profesional asistent.70 1. treapta 2 de salarizare 52.20 2.

60 2.30 1. grad profesional principal.85 3. Inspector vamal. grad profesional principal.30 3.75 - 3.30 3. treapta 3 de salarizare 63.95 3. Inspector vamal.10 2. treapta 3 de salarizare 69.40 2.10 2. inspector de muncă.20 3.70 3.50 2.50 2.00 3.85 3.40 2.30 2.20 2. inspector de muncă.00 4. grad profesional superior.25 3.40 2. inspector de muncă. grad profesional superior.00 2. treapta 3 de salarizare 73.55 3. treapta 2 de salarizare 62. grad profesional asistent. Comisar. grad profesional superior.70 2.50 2.85 2.70 4.40 2.00 3. Inspector vamal.55 3.60 3.75 2. grad profesional asistent.80 2.30 2. Inspector vamal.25 3.55 3. grad profesional superior. Comisar.80 1.45 3. treapta 1 de salarizare 76. treapta 1 de salarizare 67.00 3. Comisar. inspector de muncă.20 2. grad profesional principal. inspector de muncă. treapta 3 de salarizare S S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD 3.60 2.40 1.30 2. treapta 1 de salarizare 71.40 3. treapta 1 de salarizare 64.20 3. treapta 2 de salarizare 65. Inspector vamal.70 3.40 3. Inspector vamal. grad profesional debutant 70.10 2. grad profesional superior.10 2. grad profesional debutant 75. Comisar.30 3.10 4.70 4.75 2.45 3.127 60.70 2.50 2. inspector de muncă. grad profesional asistent.55 3. Comisar. inspector de muncă.60 .90 4.10 4.20 2.90 4.10 3. grad profesional superior. Inspector vamal.60 2.50 1.70 2. treapta 1 de salarizare 61. grad profesional principal.30 2.40 3. treapta 1 de salarizare 74.00 2.50 2.90 2. Comisar.20 2.30 3.20 2.60 3.90 2.15 3. Inspector vamal.40 2. treapta 3 de salarizare 66.15 3.15 2. treapta 2 de salarizare 72. treapta 2 de salarizare 68. Comisar.00 4.70 2. grad profesional superior.80 4.85 3.00 2. Inspector vamal.40 3. Inspector vamal.60 2.30 2.80 4.30 1.65 2. inspector de muncă. grad profesional superior.00 2. inspector de muncă.00 2. grad profesional superior.30 2. treapta 2 de salarizare 77.60 2.10 3.10 2. Comisar. inspector de muncă.

2.65 1.25 2.00 1.80 1. respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă.60 1. sporul de dispozitiv.95 2.15 2.55 1.95 2.70 1. grad profesional superior. grad profesional principal.10 1.30 1. sporul de confidenţialitate.80 1. sporul de stabilitate. treapta 1 de salarizare 84. Comisar.75 1.80 1.60 1.70 1.70 1.50 1. iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I. grad profesional superior.90 2.35 1.70 1.00 2.10 2.20 2. grad profesional principal. Comisar.90 2.90 2.70 1. grad profesional debutant 80.40 1.80 1. Comisar.15 2.45 1. treapta 1 de salarizare 81.85 1.30 2. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. sporul de importanţă naţională. grad profesional superior. Comisar. Comisar. grad profesional debutant SSD SSD M M M M M M M M M M 1. grad profesional asistent.00 2. Comisar.75 1.50 1. Comisar. Comisar.90 2.55 1. treapta 2 de salarizare 82.20 2.85 1. treapta 1 de salarizare 87.00 2.20 - NOTĂ: 1. indemnizaţia de conducere.40 1.128 78.30 1.10 2.60 1. treapta 3 de salarizare 89.10 2.05 2. grad profesional principal.25 1.05 2. treapta 3 de salarizare 86. grad profesional asistent.90 1.65 1.95 2. treapta 2 de salarizare 85. treapta 3 de salarizare 83. Comisar. grad profesional principal. treapta 2 de salarizare 88. grad profesional asistent.75 1.85 1. treapta 1 de salarizare 79. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Comisar. Comisar.80 1.20 1.90 2.00 2. .05 1.65 1. Comisar.

Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150. Funcţia crt.000 locuitori. al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ.000 locuitori. treapta 2 de salarizare 3. respectiv al municipiului Bucureşti. III/ 2 IB. Salarii de bază pentru funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului.40 S S S S 6. Secretar al judeţului. treapta 2 de salarizare 7.55 6. respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ A.15 5. inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti. inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti.000 locuitori. treapta 1 de salarizare 5. precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene. Arhitect-şef. coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. treapta 1 de salarizare Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 6. precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea.25 6. Funcţii publice de conducere Nr.80 5.90 5. al primarului general al municipiului Bucureşti.000 locuitori. Secretar al judeţului. treapta 1 de salarizare 4. treapta 2 de salarizare 6. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150.25 S S S S S 6. al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti.75 . 1.35 6. treapta 1 de salarizare 2. Director general treapta 1 de salarizare 8.129 ANEXA nr. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150. Director general treapta 2 de salarizare 9. serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. respectiv al municipiului Bucureşti.

80 4. Consilier. Consilier.60 5. treapta 2 de salarizare 13. Arhitect-şef. expert. Funcţia Nivelul crt. grad profesional superior.25 3.50 3. Director adjunct.15 3. Consilier. inspector.35 3.15 5.70 5. Şef serviciu.45 3. studiilor Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de Baza vechime 1 2 3 4 5 3. Funcţii publice generale de execuţie Nr. treapta 2 de salarizare 1) 2) S S S S S S S S S S S 5. consilier juridic.55 3. Director. grad profesional superior.85 se aplică şi pentru inspector-şef.20 3. treapta 2 de salarizare 26.65 5. se aplică şi pentru inspector-şef adjunct. grad profesional superior. comisar şef adjunct. Director general adjunct. Auditor. treapta 2 de salarizare2) 17. inspector. Director general adjunct. comisar şef secţie. Şef birou.35 3.90 3. inspector.20 3. treapta 2 de salarizare 23.05 3.55 .05 3.70 21. treapta 1 de salarizare 18. consilier juridic.35 3. treapta 2 de salarizare 11. Şef serviciu.40 3. consilier juridic. comisar şef secţie divizie.50 5. treapta 3 de salarizare S S S S 3. treapta 2 de salarizare 1) 15. treapta 1 de salarizare 22.10 3.20 3. treapta 1 de salarizare 20. expert. Auditor. Director adjunct.80 2.05 3.60 3. treapta 1 de salarizare 12.40 5.50 3. grad profesional superior. grad profesional superior.85 2. grad profesional superior.30 5. Director. Auditor. treapta 3 de salarizare 24.95 4. treapta 1 de salarizare 25.65 3. B.10 3.65 2.00 S S 2. treapta 1 de salarizare1) 14.05 4.30 3.130 10.20 5.95 3.50 3.40 3.70 3. treapta 1 de salarizare2) 16.25 3. Şef birou.95 3. treapta 2 de salarizare 19.85 4. expert.

55 2. expert.50 1. Auditor.90 1.10 2.20 2. treapta 2 de salarizare 38.70 2.60 2.30 2.20 S 1.95 2. treapta 1 de salarizare 28. expert.75 - 2.40 2. treapta 2 de salarizare 35.35 2.10 2. grad 30.05 2.95 2. treapta 1 de salarizare Consilier.15 2. grad profesional asistent.15 2.40 2. treapta 3 de salarizare Consilier.35 2. inspector. treapta 2 de salarizare Consilier.00 2. grad profesional asistent.55 2.30 2.60 2. grad profesional superior.40 . treapta 1 de salarizare 37. consilier juridic.65 2.05 2.75 S S S S 2.00 2. Consilier.85 1. expert. expert.10 2. Referent de specialitate.00 2.131 27.30 2.00 2. inspector.55 2.20 S S SSD SSD SSD 1.05 2.95 2.45 2.85 3.35 2. Auditor. grad profesional superior.50 2. treapta 3 de salarizare 36.30 S 1. Auditor.60 2. profesional principal. grad profesional principal. Auditor. treapta 3 de salarizare 39.45 2. consilier juridic.05 2. inspector. profesional principal. Auditor.20 2.20 2.10 2.30 1.10 1.35 2.50 2.10 2. Referent de specialitate.20 2.50 2.25 2. grad profesional asistent.85 2.30 2.00 2. consilier juridic. Auditor.20 2.20 2. treapta 1 de salarizare 41. inspector. Consilier.45 2. expert.70 S 2.75 2. grad 31. expert.15 2. profesional principal.10 2.00 2.40 2. treapta 2 de salarizare 42.25 2.10 2.00 2.30 2. Referent de specialitate. Consilier. consilier juridic.05 2.90 S 2.10 2. grad profesional principal.25 1.95 2.00 2.25 2.05 2.90 2.70 2. treapta 2 de salarizare 29. inspector.40 2. expert.05 2.90 1. grad 32. grad profesional principal. grad profesional asistent.90 1.15 2.00 2.45 2. inspector. treapta 3 de salarizare 33. grad profesional debutant 40. grad profesional asistent. consilier juridic. treapta 1 de salarizare 34. grad S S S 2. inspector.95 2. grad profesional asistent. Consilier. consilier juridic. consilier juridic.

132 43.20 - . treapta 1 de salarizare Referent.80 1.60 1.80 1.30 - 1. treapta 1 de salarizare Referent de specialitate.90 2. grad profesional asistent.50 1.40 1.40 1. grad profesional asistent.10 2.80 1.70 1. grad profesional principal.50 1.50 1.30 1.80 1.60 1. 49. grad profesional superior. grad profesional asistent. treapta 3 de salarizare Referent.50 1.50 1.35 1.60 1. grad profesional principal. treapta 3 de salarizare Referent de specialitate.35 1.80 1. grad profesional principal.50 1.00 2. treapta 1 de salarizare Referent.00 2. grad profesional principal. treapta 2 de salarizare Referent.45 1.40 1.75 1. 56.95 2. treapta 3 de salarizare Referent de specialitate.50 1.70 1.70 1. 55.90 2. 53. grad profesional debutant Referent. treapta 2 de salarizare Referent de specialitate. grad profesional asistent. profesional superior.60 1.45 1.85 1. grad profesional principal.60 1.60 1.00 1.20 1.50 1.15 1. 54. treapta 2 de salarizare Referent.70 1.60 1.60 1.80 1.10 1. treapta 2 de salarizare Referent de specialitate.70 1. 44. treapta 1 de salarizare Referent.60 1.70 1.55 1.05 1.00 2.70 1.50 1.35 1.05 2.90 1. 46.90 1.40 1.80 1.65 1.70 1.60 1.95 2. treapta 3 de salarizare Referent. 45.75 1.90 2. 50. treapta 1 de salarizare Referent de specialitate. grad profesional superior. grad profesional superior.10 1.65 1.85 1. 59.45 1.70 1.45 1. 52. treapta 3 de salarizare Referent. grad profesional principal.00 1. grad profesional asistent. grad profesional debutant SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M M M 1. 48. 47. 58. 57. treapta 2 de salarizare Referent.45 1.00 2.70 1.80 1. grad profesional asistent.70 1.90 2.45 1.40 1. 51. treapta 3 de salarizare Referent de specialitate.80 1.10 2.90 2.80 1.90 2.45 1.20 1.70 1.60 1.

treapta 1 de salarizare 74.90 3.20 2.80 4.15 3.95 2.30 1.05 3.50 2.40 3.30 2.30 3.10 3. treapta 1 de salarizare 71.60 2.133 C.45 3.45 3.40 3.55 2.50 2. inspector de muncă.95 2.00 2.25 3.90 3.30 3.20 2. Comisar.60 2.60 2.40 2.75 - .10 2. Inspector vamal.95 3.80 2. inspector de muncă. Inspector vamal. treapta 3 de salarizare 69. grad profesional superior.50 3. muncă. grad profesional principal.65 2.05 3.40 2.20 2.10 1. grad profesional superior. Inspector vamal.65 1.35 3.75 2. crt.90 1. grad profesional superior. treapta 3 de salarizare 73.90 2. grad profesional debutant S S S S S S S S S S S S S S S 3. inspector de muncă. grad profesional superior.35 3.60 3.75 - 3. Inspector vamal. inspector de muncă.00 2. grad profesional principal. Comisar.30 2.85 1.20 3.30 2. grad profesional superior.65 2.15 3. Funcţia Coeficienţi de ierarhizare Nivelul Gradaţia corespunzătoare studiilor Baza tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 60. treapta 2 de salarizare 72.50 2. grad profesional superior.90 1.95 2.95 3. treapta 1 de salarizare Inspector vamal.25 3. Inspector vamal. treapta 2 de salarizare 62. Inspector vamal.30 2.75 2.05 2. Comisar. inspector de 61. treapta 2 de salarizare 68.90 1. inspector de muncă.00 2.80 2.50 2.75 2.10 2.40 2. Comisar. inspector de muncă. Inspector vamal. Inspector vamal. inspector de muncă. grad profesional asistent. grad profesional principal.10 2. inspector de muncă. grad profesional asistent.60 3. grad profesional debutant 70.50 3. Comisar.00 2.00 2.55 2. treapta 2 de salarizare 65. Inspector vamal. Funcţii publice specifice de execuţie Nr. treapta 1 de salarizare 67. grad profesional asistent.20 1. grad profesional principal. treapta 3 de salarizare 63.20 3. treapta 3 de salarizare 66. treapta 1 de salarizare 64.05 2.10 3. inspector de muncă.05 2.80 4.40 2.

grad profesional asistent.40 1. Comisar. pentru cei cu studii medii.45 1. grad profesional superior.45 1.90 2.50 1.35 2. Comisar. treapta 1 de salarizare 87. grad profesional superior. grad profesional debutant 80. Comisar. treapta 2 de salarizare 77. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. grad profesional asistent.25 2. Comisar.10 2. grad profesional superior.75 1. grad profesional principal.80 1. Comisar.134 75.70 1. Comisar.20 2. treapta 3 de salarizare 86.10 1. treapta 2 de salarizare 82.20 - Notă: 1.00 2.00 1.35 1.70 1.10 2.85 1.60 1. sporul de dispozitiv iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I.95 2.75 1.90 2.60 1.70 1.95 2.20 1.50 1. Comisar. grad profesional superior.70 1.40 1.00 2.45 1. treapta 2 de salarizare 88.15 1. treapta 1 de salarizare 84.80 1.60 1.85 1. Comisar.00 2.70 1. 2. Comisar. treapta 3 de salarizare 78. treapta 2 de salarizare 85. respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă. grad profesional principal. treapta 1 de salarizare 76. treapta 3 de salarizare 89.30 2. pentru cei cu studii superioare.55 1.00 2.90 1.05 2.15 2.80 1.10 2. 3.70 1.40 2.35 1.90 2.60 2. sporul de stabilitate. grad profesional debutant SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M M M 2.60 1. Comisar.30 - 1. treapta 1 de salarizare 79. treapta 3 de salarizare 83.50 1. Comisar.80 1. Comisar. grad profesional principal.60 1.30 2.00 2.80 1. Comisar. fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.10 2. . grad profesional superior.65 1.40 1.20 2.05 1.45 2.90 2.20 1.30 1.50 1. treapta 1 de salarizare 81.50 1.70 1.05 2.60 1. Comisar.90 2. respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent. grad profesional superior.45 1. grad profesional asistent. Comisar.50 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.40 1. grad profesional principal. În compartimentul Inspecţie şi Pază Ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” va fi utilizată funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier.80 1.65 1.

000 locuitori) S .30 5.80 5. Funcţii publice de conducere Nr. coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale A.10 5. treapta 2 de salarizare S 11.10 5.000 locuitori) S . treapta 2 de salarizare . Salarii de bază pentru funcţii publice locale.90 5. Director adjunct.30 5. treapta 1 de salarizare . III/ 3 IC.000 locuitori) S 2.000-7.comună (cu peste 7.05 4.20 5. treapta 1 de salarizare S 8. treapta 1 de salarizare S 10.municipiu categoria I S . Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 5.30 5.95 4. Director general treapta 2 de salarizare S 5.95 5. Director.20 5. treapta 2 de S salarizare 9.comună (între 3. stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor.75 5.10 5.comună (până la 3. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale. Director general treapta 1 de salarizare S *) 4.25 5.000-7.000 locuitori) S *) 3.municipiu categoria II S .65 5.40 5.oraş categoria I S .75 5. Arhitect-şef.comună (între 3. treapta 2 de salarizare S . Director adjunct.90 4.oraş categoria II S .municipiu categoria II S . Director.comună (până la 3.15 5.135 ANEXA nr.oraş categoria III S . Director general adjunct.95 4. 1.comună (cu peste 7. crt. treapta 2 de salarizare S 7. treapta 1 de salarizare**) S **) 6. Director general adjunct.municipiu categoria I S .oraş categoria I S .oraş categoria II S .80 Secretar al unităţii administrativ-teritoriale.000 locuitori) S . oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea.oraş categoria III S .85 4.05 4. Arhitect-şef.000 locuitori) S .05 4. treapta 1 de salarizare S 12.15 5.

16.85 3.20 3.05 3. grad profesional principal.90 3.95 3. Şef serviciu. grad profesional superior. 2) se aplică şi pentru şef administraţie financiară . treapta 3 de salarizare 20. treapta 1 de salarizare 1) Şef serviciu. grad profesional principal.25 3.90 3.10 2. **) se utilizează la nivelul municipiilor. expert.20 2. grad profesional principal. consilier juridic. treapta 1 de salarizare 2) Şef birou.50 S S S S 2. treapta 2 de salarizare 25. treapta 2 de salarizare 22. Consilier.30 2. treapta 1 de salarizare Consilier.45 se utilizează. crt. Consilier.45 3. treapta 2 de salarizare 2) *) S S S S 4.55 2. Auditor.20 3.60 S 2. treapta 2 de salarizare 1) Şef birou.nivel oraş.75 2.20 2.30 2.80 2. inspector. grad 21.50 17. grad profesional superior. consilier juridic.10 3.00 3.15 3. inspector.65 4.30 2. treapta 3 de salarizare 26. treapta 1 de salarizare S 2.60 2.35 3. 14. expert. inspector.50 S 2.15 3.05 3.30 2. grad profesional superior.40 2.10 2. treapta 1 de salarizare 24.40 2.40 3.75 . Auditor.35 3. 15.50 3.50 2.20 2.65 2.85 3.75 2.30 2.20 2. treapta 1 de salarizare 18. Funcţii publice de execuţie Nr.60 2. B.75 2. în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.nivel comună. Auditor.40 2. grad profesional principal. grad profesional superior.55 4. expert.00 3. arhitect şef la nivel oraş. Funcţia Coeficienţi de ierarhizare Nivelul Gradaţia corespunzătoare studiilor Baza tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 S S S 2.20 3. Auditor. treapta 3 de salarizare 23. Auditor.70 2.136 13. grad profesional superior. în condiţiile legii. expert. profesional superior.50 2.35 3. Consilier.75 4.00 2.60 2.05 3. Auditor.65 2.50 2. consilier juridic. 1) se aplică şi pentru şef administraţie financiară . treapta 2 de salarizare 19. inspector.30 3.40 2. consilier juridic.90 3.

inspector. treapta 1 de salarizare 40.00 2. Consilier. expert.80 1.90 1.90 2.90 1. treapta 3 de salarizare 35. inspector.55 1. treapta 1 de salarizare 30. Auditor. inspector. treapta 2 de salarizare S 2.05 2. expert. consilier juridic.80 1.20 1.35 2.75 - 1.05 2.25 2.10 2.25 2.95 2.05 2.90 2.05 2. inspector. Consilier.95 2. grad profesional asistent.90 1. Referent de specialitate. treapta 3 de salarizare 39.05 1.00 2.15 2. expert.00 2.95 2. expert.00 2.60 1.15 1.10 2.70 1. inspector. treapta 3 de salarizare 32. Referent de specialitate. grad profesional asistent.85 1. Consilier.10 2.00 2.10 2.20 S 1.45 2.20 1.85 1.10 S 1. grad profesional asistent. Consilier.00 2.00 2. Auditor.90 2.75 1. expert.137 27.90 1.95 2.05 2.85 1. consilier juridic.95 2. treapta 3 de salarizare 29.10 1. grad profesional principal.20 2.90 2. grad profesional asistent.05 2. inspector. grad profesional principal.00 2.20 2.90 1. treapta 2 de salarizare 31.80 1.30 1.85 1.10 2. grad profesional asistent.85 1. treapta 2 de salarizare 38. grad profesional principal.75 1. treapta 1 de salarizare 33. grad profesional superior.30 2.00 2.35 2.15 2. Consilier. expert.40 1. grad profesional debutant 36.60 S S S S 1. Referent de specialitate. Referent de specialitate. Consilier. consilier juridic.95 2. consilier juridic.05 2. grad profesional asistent.10 2. grad profesional superior. consilier juridic. grad profesional principal.90 2. Referent de specialitate. Auditor.10 S S SSD SSD SSD SSD SSD 1. treapta 2 de salarizare 28.15 2.45 1. treapta 1 de salarizare 37. grad profesional superior.00 . consilier juridic.95 2.00 2. treapta 2 de salarizare 34.65 1.

40 1.80 1.75 1.70 1.60 1.50 1.60 1.40 1.50 1.60 1. treapta 2 de salarizare 44. grad profesional asistent. treapta 1 de salarizare 53. grad profesional asistent.55 1. sporul de stabilitate. Referent de specialitate.70 1. Referent de specialitate. treapta 1 de salarizare 50.50 1.65 1. grad profesional asistent.10 1.50 1.70 1. 3.30 - 1. Referent. Referent de specialitate.65 1.45 1. Referent. grad profesional superior.90 1. grad profesional superior.85 1. treapta 1 de salarizare 43.40 1. Referent de specialitate. respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă.95 2. grad profesional asistent.45 1. treapta 1 de salarizare 47.85 1.35 1.40 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. 2.85 1. grad profesional debutant SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M M M 1.40 1.15 1.20 - NOTĂ: 1. grad profesional principal.30 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Referent.70 1.80 1. treapta 3 de salarizare 49.45 1. Referent.45 1.50 1.70 1.45 1.65 1. treapta 3 de salarizare 52.60 1.138 41.50 1.90 1.60 1. Referent. 1 al anexei nr.60 1. Referent. Referent. grad profesional asistent.50 1.50 1. grad profesional principal.00 2.75 1.35 1.35 1. grad profesional debutant 46.85 1. Referent de specialitate.35 1.80 1. grad profesional principal.55 1.60 1.25 1.30 1.75 1.60 1.50 1. grad profesional superior. treapta 3 de salarizare 42.65 1.85 1. iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I.80 1.90 2.75 1. treapta 3 de salarizare 45. Poliţiştii comunitari beneficiază şi de prevederile pct.05 2. . treapta 2 de salarizare 54.70 1. sporul de dispozitiv.75 1. treapta 2 de salarizare 48. treapta 3 de salarizare 55. Referent.85 1.60 1.70 1. Referent.90 2.75 1.60 1.00 1.70 1. Referent.75 1. grad profesional asistent. grad profesional principal.40 1. IV/2. treapta 2 de salarizare 51.

Manager public.50 5. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1. III/ 4 ID.30 6. Manager public. .75 5. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.80 5. Salarii de bază pentru funcţii publice specifice de manager public Nr.00 6. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.35 6.05 5. grad profesional superior 2.40 S S S 5. sporul de stabilitate. sporul de vechime în muncă.50 5.10 5.10 6. crt.80 6.55 6.139 ANEXA nr.70 6. grad profesional asistent Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 5. Manager public. grad profesional principal 3. 2.25 5. sporul de dispozitiv.70 7.00 Notă: 1.40 6.

maiştrii militari. indemnizaţii.360/2002 privind Statutul poliţistului. precum şi militarii în termen. de pregătirea şi competenţa profesională. ordine publică şi siguranţă naţională se face ţinându-se seama de responsabilităţile. elevii şi studenţii militari ai instituţiilor de învăţământ. (4) Prin funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil. (5) Prin personal civil. precum şi de interdicţiile şi restrângerea unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituţii de legislaţia în vigoare. se înţelege: persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică. poliţişti. în sensul prezentei legi. se înţelege: funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. în sensul prezentei legi.(1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare. (1) sunt compuse din solde. . se înţelege: funcţionarii publici cu statut special din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor aflaţi sub incidenţa Legii nr. atribuţiile. 2. sporuri.(1) Salarizarea personalului încadrat în instituţiile publice de apărare. 1. (2) Prin personal militar. . ordine publică şi siguranţă naţională este format din personal militar. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ Art. . de gradul de efort şi risc. în sensul prezentei legi. premii şi alte drepturi băneşti. (2) Veniturile de natură salarială acordate personalului instituţiilor publice prevăzute la alin. se înţelege: ofiţerii. în sensul prezentei legi. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. aflaţi sub incidenţa Legii nr. IV REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DE APĂRARE.cadre militare în activitate. Art. subofiţerii . (3) Prin poliţişti.140 ANEXA nr. funcţionarii publici şi personalul contractual. republicată. prime. complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate. rolul. salarii. cu modificările şi completările ulterioare.

IV/1A. . în limitele prevăzute în anexa nr.(1) Soldele funcţiilor de bază. gradaţii şi. solda de grad.141 SECŢIUNEA 1 Soldele personalului militar în activitate şi salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Art. gradaţii şi. precum şi pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. atribuţiile ce revin fiecărei funcţii. coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază corespunzători gradelor militare şi nivelului studiilor. cadrele militare în activitate. în raport cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea. respectiv salariile funcţiilor de bază. (2) Solda se compune din solda lunară şi din alte drepturi salariale. (3) Salariul de bază de încadrare este compus din salariul funcţiei de bază. indemnizaţia de conducere. . pe grade profesionale. 3. (3) Solda lunară este formată din solda funcţiei de bază. salariul gradului profesional deţinut. soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate pe grade militare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate au dreptul la soldă. complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia. respectiv coeficienţii de ierarhizare ai salariilor funcţiei de bază. . (4) Solda funcţiei de bază se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire.(1) Pentru activitatea depusă.(1) Pentru activitatea depusă. respectiv poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. solda funcţiei de bază se acordă de la data prezentării la serviciu. 4. (3) Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază şi nivelul studiilor pentru funcţiile cadrelor militare în activitate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate. solicitările la efort. în raport cu nivelul studiilor. 5. Art. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar. (2) Salariul lunar se compune din salariul de bază de încadrare şi din alte drepturi salariale. indemnizaţia de comandă. corespunzători gradelor profesionale şi nivelului studiilor sunt prevăzuţi în anexa nr. după caz. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Pentru cadrele militare în activitate. Art. IV/1A. precum şi cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea. pregătirea profesională. . după caz. sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare.

142

(5) Salariul funcţiei de bază se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziţia/decizia de numire. Pentru persoanele nou încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul funcţiei de bază se acordă de la data prezentării la serviciu. Art. 6. - Solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi de prezenta lege pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea personalului. Art. 7. - (1) Pentru gradele pe care le au, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut, ale căror cuantumuri sunt prevăzute în anexa nr. IV/1B. (2) Solda de grad se plăteşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plăteşte de la data prezentării la serviciu. (3) Salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data obţinerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul profesional. Pentru persoanele nou încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data prezentării la serviciu. Art. 8. - (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de comandă/conducere, beneficiază lunar de o indemnizaţie de comandă/conducere de 10-50% din solda funcţiei de bază, respectiv din salariul funcţiei de bază. (2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de comandă/conducere sunt prevăzute în statele de organizare, cu avizul structurii financiar-contabile centrale. Mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. (3) Indemnizaţia de comandă/conducere se acordă de la data numirii în funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă, respectiv de conducere, şi încetează la data schimbării din funcţie.

143

Art. 9. - (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de comandă, respectiv indemnizaţii de conducere, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda funcţiei de bază, respectiv de salariul funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite, şi de indemnizaţia de comandă, respectiv de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiilor respective . (2) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, împuternicite să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de execuţie vacante sau ai căror titulari lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite. (3) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuternicite/împuterniciţi îşi menţin soldele/salariile funcţiilor de bază şi, după caz, indemnizaţiile de comandă/conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1) şi (2). (4) Normele metodologice privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art. 10. - (1) Cadrele militare în activitate, numite în funcţii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 81 lit. a) şi b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, primesc soldele funcţiilor de bază minime pentru gradele pe care le au. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică cadrelor militare în activitate sancţionate cu retrogradarea din funcţie. Art. 11. - (1) În raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, soldat şi gradat voluntar în activitate, poliţist şi funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. (2) Fiecare gradaţie reprezintă 6% din solda funcţiei de bază, respectiv din salariul funcţiei de bază.

144

(3) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează: - 3 - 5 ani gradaţia I; - 5 - 10 ani gradaţia a II-a; - 10 - 15 ani gradaţia a III-a; - 15 - 20 ani gradaţia a IV-a; - 20 - 25 ani gradaţia a V-a; - peste 25 ani gradaţia a VI-a. (4) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (3), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă. Prevederile se aplică şi persoanelor care au avut calitatea de soldaţi şi gradaţi voluntari şi redobândesc această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare. (5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor voluntari trecuţi în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei de activitate. (6) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Art. 12. - (1) Studenţii şi elevii militari din instituţiile de învăţământ, persoanele care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi militarii în termen beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/1C. (2) Studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/1C. Art. 13. - (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care lucrează în condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în

145

aceste locuri, calculat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază, astfel: - locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase 37 - 50%; - locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase 16 - 30%; - locuri de muncă sau operaţiuni periculoase până la 16%. (2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi alte reglementări se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art. 14. - Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementări aplicabile în sectorul bugetar se aplică şi personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art. 15. - Alte drepturi salariale specifice activităţii desfăşurate de personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi de personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în anexa nr. IV/2. Art. 16. - (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de un spor de până la 30% calculat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază.

146

(2) Cadrele militare în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de un spor lunar de 30% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor militare în activitate şi personalului civil care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1). (4) Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi procentul de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art. 17. - (1) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care execută, în domenii specifice, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o primă lunară de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază. (2) Prima prevăzută la alin. (1) poate fi acordată pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. (3) Condiţiile de acordare a primei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. (4) Numărul beneficiarilor primei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de ordonatorul principal de credite, anual, în limita fondurilor aprobate prin buget. Art. 18. - (1) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, trimişi în interesul serviciului în delegare sau detaşaţi la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar, persoanelor care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţi din localitatea unde se execută misiunea.

(2) Personalul navigant de marină din subunităţile şi unităţile de nave. . ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor şi cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.(1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 15 . ale poliţiştilor. Art. luându-se în calcul solda lunară/salariul de bază de încadrare. complexitate deosebită şi riscurile suplimentare pe care le presupune îndeplinirea activităţilor aeronautice. ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. . cu avizul structurii financiar-contabile centrale. gradul ridicat de dificultate. precum şi personalul civil beneficiază de un premiu anual stabilit în raport cu solda lunară/salariul de bază de încadrare. ambarcat. . premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat. prin statele de organizare. respectiv din salariul de bază. personalul aeronautic beneficiază şi de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului. precum şi scafandrii beneficiază şi de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr.(1) Pentru activitatea desfăşurată. (2) Funcţiile cu drept la indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc. Art. 20. IV/3A.147 (3) Reglementările privind drepturile de transport ale personalului militar în activitate. (3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul celor care nu au desfăşurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârşit abateri grave sancţionate disciplinar. cadrele militare în activitate. 21. submarine.(1) Pentru condiţiile de muncă speciale în care îşi desfăşoară activitatea. IV/3B. . funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Art. poliţiştii.20% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază. respectiv salariul de bază din ultima lună de activitate. precum şi ale personalului civil se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 19. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. respectiv salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

. indemnizaţiile şi sporurile acordate în luna anterioară trimiterii la aceste forme de pregătire profesională. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. de o indemnizaţie egală cu salariul de bază. cu excepţia indemnizaţiei de comandă/conducere. beneficiază. în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. salariul funcţiei de bază al acestora nu poate fi mai mic decât salariul funcţiei de bază minim prevăzut pentru gradul profesional respectiv. pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. precum şi doctoratul sunt avansaţi în grad profesional sau pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare. (4) Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea personalului militar după obţinerea gradului de ofiţer beneficiază de solda gradului acordat. (6) Pentru ofiţerii care în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior militare sau civile. (2) Personalul militar în activitate. (1) şi (2) se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi.(1) Cadrele militare în activitate. ordine publică şi siguranţă naţională. beneficiază de solda lunară avută/salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor. în această perioadă. . precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de solda lunară avută. respectiv salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor şi de celelalte drepturi salariale avute. în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră şi nivel. (3) Drepturile prevăzute la alin. precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ. (5) Personalul contractual care participă la cursuri sau stagii de formare profesională cu scoatere integrală din activitate. 22. cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare. (7) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care. cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare.148 SECŢIUNEA a 2-a Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii Art. ordine publică şi siguranţă naţională. în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. cu excepţia celor care se acordă în raport de timpul efectiv lucrat. precum şi doctoratul sunt înaintaţi în grad sau pentru maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în această situaţie când li se acordă grade de ofiţeri solda de funcţiei de bază a acestora nu poate fi mai mică decât solda funcţiei de bază minimă prevăzută pentru gradul respectiv.

IV/5. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate. (2) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţară prevăzute la lit. . 24. precum şi celelalte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. V/3 se aplică şi personalului militar. în companii naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora şi în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României. (3) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţară se aplică şi personalului militar. precum şi pe timpul altor activităţi în afara teritoriului statului român sunt prevăzute în anexa nr. de asistenţă umanitară. poliţiştilor. 25.G pct. Art. Art. . . în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. cu excepţia indemnizaţiei de comandă/conducere.Cadrele militare în activitate. de cooperare de profil cu alte state. potrivit legii. precum şi de celelalte drepturi salariale avute. beneficiază de solda lunară avută/salariul de bază de încadrare avut. 23. ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care participă la misiuni de apărare colectivă.1 din anexa nr. Art. în regii autonome. 26. . precum şi personalului civil trimis în străinătate în misiune permanentă. tip coaliţie. ordine publică şi siguranţă naţională. exerciţii comune.Reglementările privind salarizarea personalului militar în activitate. până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate. precum şi cele referitoare la salarizarea cadrelor militare şi personalului civil de specialitate din structurile militare ale autorităţii judecătoreşti sunt prevăzute în anexa nr. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimişi în străinătate în misiune temporară. . IV/4. cele cu privire la salarizarea personalului din compartimentele speciale.(1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere primesc solda lunară. în sprijinul păcii.(1) Reglementările privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului militar în activitate. a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în afara instituţiilor publice din sistemul de apărare. precum şi în societăţi comerciale.149 Art. individuale şi ceremoniale. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

Termenul legal de predare a funcţiei nu poate depăşi 30 de zile calendaristice pentru cadrele militare. în raport cu noul grad. fără a depăşi acest termen. pentru cadrele militare înaintate în grad în activitate şi trecute în rezervă cu aceeaşi dată. potrivit legii. primesc solda lunară. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. până la definitivarea situaţiei. (3) În situaţiile prevăzute la alin. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. în mod corespunzător. ca efect al trimiterii în judecata unei instanţe penale. (5) Prevederile alin. (3) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie. de gradaţiile cuvenite. Art. respectiv 22 de zile lucrătoare pentru poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. cărora le încetează raporturile de serviciu. (1) se face. (4) Cadrele militare prevăzute la alin. arestaţi. (1) şi (2). Situaţiile prevăzute la prezentul alineat sunt reglementate. beneficiază de solda funcţiei de bază minime corespunzătoare gradului deţinut. până la terminarea predării. 27. (1)-(4) se aplică. Dacă termenul legal de predare a funcţiei depăşeşte luna respectivă. ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau care sunt judecaţi în stare de libertate ori liberaţi provizoriu pe cauţiune beneficiază de salariul funcţiei de bază minim corespunzător gradului profesional deţinut. (1) trecute în rezervă sau direct în retragere. proporţional. . le încetează plata drepturilor salariale începând cu data suspendării din funcţie.(1) Cadrele militare în activitate. în continuare. solda lunară se stabileşte. de salariul gradului profesional şi de gradaţiile cuvenite. de solda de grad. . precum şi cei eliberaţi pe cauţiune.150 (2) Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data schimbării poziţiei de activitate. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în stare de libertate. până la definitivarea situaţiei. precum şi alte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite până la data schimbării poziţiei de activitate. plata drepturilor băneşti prevăzute la alin. în limitele legii. (2) Personalului militar în activitate. puşi la dispoziţie potrivit legii. precum şi de alte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate de ordonatorul principal de credite. din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora.

de la unităţile unde sunt concentraţi. respectiv salariul funcţiei de bază pentru funcţia pe care o îndeplinesc. precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal. ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în statele de organizare elaborate de aceste instituţii. cu avizul structurii financiar-contabile centrale. copiilor sau părinţilor.(1) Funcţiile personalului din instituţiile publice de apărare. drepturile băneşti cuvenite personalului militar. respectiv ai salariilor funcţiilor de bază. şi cuprind. după caz. poliţiştilor. persoanele cărora li s-au aplicat prevederile alin. . actualizate potrivit majorărilor sau indexărilor salariale. (1)-(3) vor fi repuse în toate drepturile băneşti avute la data punerii la dispoziţie.Drepturile neachitate personalului militar. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (2) Funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă/conducere se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite.Personalul militar. nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite. prevăzute de reglementările în vigoare pentru personalul militar. pe baza structurilor organizatorice aprobate. poliţiştilor. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil. celorlalţi moştenitori legali.151 (4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea. pentru întreaga lună în care a avut loc decesul. nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază. după caz. pe timpul concentrării. 29. Art.În caz de deces. soţului supravieţuitor. prevederile referitoare la gradul militar/profesional. de gradaţiile legal stabilite. poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil se plătesc. Art. beneficiază de solda funcţiei de bază. rezervişti. . 30. de solda gradului pe care îl au. 28. SECŢIUNEA a 4-a Alte dispoziţii Art. respectiv a suspendării din funcţie. iar în lipsa acestora. inclusiv compensarea drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispoziţie. treapta profesională. . precum şi de alte drepturi. . respectiv a suspendării din funcţie. se prescriu. respectiv salariul gradului profesional deţinut. SECŢIUNEA a 3-a Drepturile băneşti cuvenite pe timpul concentrării Art. 31. .

poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. . respectiv de salariul gradului profesional deţinut. prin viză. . Art. precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului. reţinerea şi virarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat nu se aplică cadrelor militare în activitate. 35.152 Art. (3) Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se va face în limita fondurilor bugetare aprobate anual instituţiilor publice de apărare. potrivit reglementărilor în vigoare. . ca drept al titularului acestuia. Art.(1) Ofiţerii. reţinerea şi virarea contribuţiilor stabilite potrivit legislaţiei în vigoare privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică personalului militar în activitate.Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi. de gradaţiile calculate la acesta.(1) Prevederile referitoare la calcularea. . 33. IV/6. .(1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condiţiile exercitării. ordine publică şi siguranţă naţională.Funcţiile specifice pentru personalul civil din structurile instituţiilor publice de apărare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 37. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil. ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în anexa nr. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statul special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii de demnitate publică. . poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Art. (3) Prevederile referitoare la sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă nu se aplică cadrelor militare în activitate. Art. (2) Prevederile referitoare la calcularea. 36. (2) Persoanele prevăzute la alin. de persoanele din cadrul structurilor de specialitate. 163/1975 se aplică în continuare. (2) Controlul financiar preventiv propriu se exercită. beneficiază. desemnate potrivit reglementărilor în vigoare. 32. X la Decretul nr. pe lângă drepturile salariale cuvenite acestei funcţii şi de solda de grad. până la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează modul de stabilire a drepturilor pe timp de mobilizare sau război. (1) pot opta pentru drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar în activitate. .Prevederile anexei nr. a controlului financiar preventiv propriu. poliţiştilor. Art. 34.

153 (3) Pentru ofiţerii. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statul special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii asimilate celor de secretar de stat sau. Art. . instituţiile din sistemul de apărare. 38.(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile publice de apărare. pentru luna precedentă. (3) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate prin alte acte normative. subsecretar de stat. în perioada stabilită potrivit reglementărilor în vigoare. în raport cu solda de bază. Art. emit norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 39. respectiv salariul funcţiei de bază se stabileşte pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. se stabilesc pe baza soldei funcţiei de bază. respectiv a salariului de bază de încadrare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. Partea I. ordine publică şi siguranţă naţională.(1) Soldele personalului militar în activitate se stabilesc în raport cu numărul zilelor calendaristice corespunzătoare fiecărei luni a anului. respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu pot fi urmărite decât în cazurile şi în limitele prevăzute de reglementările în vigoare. în raport cu solda de funcţie. 41. (3) Soldele personalului militar în activitate. (2) Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual instituţiilor publice de apărare. prin structura financiar-contabilă centrală. după caz. ordine publică şi siguranţă naţională. IX/2. în aplicarea prezentei legi. ordine publică şi siguranţă naţională se asigură de fiecare ordonator principal de credite. Art. 40. Art. (4) Soldele personalului militar în activitate. . (2) Soldele personalului militar în activitate se plătesc o dată pe lună. respectiv salariul de bază. (2) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. se stabilesc pe baza salariului funcţiei de bază. solda funcţiei de bază. . ordine publică şi siguranţă naţională având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii. drepturile acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt confidenţiale. .(1) Pentru cadrele militare în activitate. . se vor calcula faţă de solda lunară. drepturile acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în raport cu salariul funcţiei îndeplinite.Instituţiile publice de apărare.

Funcţii corespunzătoare gradului de generallocotenent. adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe. contraamiral. director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 5.50 7. chestor general de poliţie. chestor-şef de poliţie.15 7. general de flotilă aeriană. ordine publică şi siguranţă naţională Nr.15 S S S S S 8. Funcţii corespunzătoare gradului de generalmaior. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă. Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii.70 . director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 4. prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii. amiral. chestor de poliţie/penitenciare 7. comisar de poliţie/penitenciare S - 10. căpitan-comandor.IV/1A Soldele funcţiilor de bază şi salariile funcţiilor de bază pentru cadrele militare în activitate.25 8.30 4. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare minim maxim 1. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţie şi Pază 2. chestor principal de poliţie 6. primadjunctul directorului Serviciului de Informaţii Externe.60 8. viceamiral.40 5. adjuncţii directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi adjuncţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază 3. comandor. Funcţii corespunzătoare gradului de colonel. contraamiral de flotilă.20 S 8. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. crt. din cadrul instituţiilor publice de apărare.95 9.80 8. Funcţii corespunzătoare gradului de general.90 8. comisar-şef de poliţie/penitenciare 8. Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel. secretar de stat şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică. Şeful Statului Major General.60 S - 10.154 ANEXA nr.00 4.

20 1. subcomisar de poliţie/ penitenciare 10.55 2.80 2.35 2.agent şef principal de poliţie/penitenciare 21. NOTĂ: 1.05 2.agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune*) 20.45 2.95 2.85 3. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent 23.50 Prin formaţiune se înţelege: echipaj. aspirant. inspector principal de poliţie/penitenciare 11.60 1. arest.soldat *) S S S S S S M S M S M S M M M M M M 3. a.155 9.70 1.75 1. tură. Funcţii corespunzătoare gradelor de agent .75 - 4. Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a IV-a/sergent major 19. subinspector de poliţie/penitenciare 13.20 3. patrulă.35 1. În coeficienţii de ierarhizare minimi şi maximi sunt cuprinse solda/salariul de merit. militar principal/şef 15.50 2. Funcţii corespunzătoare gradelor de agent . Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan. Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant Funcţii corespunzătoare gradului de maistru principal/plutonier adjutant 14.65 1. schimb.55 2. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a III-a/plutonier 18.75 2.50 2. sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate şi sporul de fidelitate. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a II-a/plutonier major 17. post de poliţie.30 2. indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă.60 2.85 1. Funcţii corespunzătoare gradului de maior. Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent.70 2. atelier ş.10 1. inspector de poliţie/ penitenciare 12.fruntaş .caporal . Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa I/plutonier adjutant 16.95 2.50 2.80 1.45 2.05 2.40 1.85 1.05 1.90 1.10 2.40 2. Soldaţi şi gradaţi voluntari . Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de poliţie/penitenciare debutant (sergent major) 22. . locotenent-comandor.

beneficiază pe durata stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite de solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor din care au provenit. ordine publică şi siguranţă naţională li se desfiinţează funcţiile în care au fost încadraţi pot fi numiţi pe funcţii de subofiţeri. prevăzută de statul de organizare al structurii militare. 3. Cadrelor militare numite după data intrării în vigoare a prezentei legi în funcţii prevăzute cu coeficienţi de ierarhizare ai soldei funcţiei de bază inferiori ca urmare a reorganizării structurilor Ministerului Apărării Naţionale li se menţin coeficienţii de ierarhizare corespunzători funcţiilor superioare din care au provenit. Pentru poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Cadrelor militare în activitate. cadrele militare în activitate beneficiază de solda funcţiei de bază. corespunzător gradelor deţinute de cei în cauză. până la data intrării în vigoare a prezentei legi. 7. Procedura de menţinere în continuare a coeficienţilor de ierarhizare a soldelor funcţie de bază se stabileşte prin ordin al ordonatorului principal de credite. maiştrii militari şi subofiţerii. Cadrele militare în activitate care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrate în funcţii şi nu îndeplinesc condiţiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor respective. înainte de diminuarea temporară a gradului funcţiei respective determinată de numirea acestora în funcţie. Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale care menţin coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie. Ofiţerii. până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărei coeficient de ierarhizare se menţine. atâta timp cât vor fi încadraţi pe aceste funcţii. prevederile se aplică în mod corespunzător. 4. până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărei coeficient de ierarhizare se menţine. numiţi în funcţii prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au. 6. dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile ce le revin. . ordine publică şi siguranţă naţională au fost numite în funcţii inferioare sau li s-a acordat un grad inferior funcţiei. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. prin acordarea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază prevăzuţi în prezenta anexă. În Ministerul Apărării Naţionale. beneficiază de coeficienţii de ierarhizare corespunzători acestor funcţii. 8. În această situaţie.156 2. atâta timp cât sunt menţinute în aceste funcţii. care prin reorganizarea structurilor instituţiilor de apărare. cu menţinerea coeficienţilor de ierarhizare ai funcţiilor din care au provenit. cadrele militare în activitate pot fi numite în funcţii prevăzute de statele de organizare cu grade mai mari decât cele pe care acestea le au prin diminuarea temporară a gradelor funcţiilor respective. Maiştrii militari cărora. 5. beneficiază în continuare de acest drept. în cadrul procesului de reorganizare a structurilor instituţiilor de apărare.

Gradul SUMA/LEI 531 513 504 495 468 441 432 414 405 387 369 360 342 333 324 315 369 360 342 333 324 315 297 288 270 I. viceamiral. 6. 1. 1. 2. aspirant.IV/1B Soldele/salariile de grad pentru cadrele militare în activitate. crt. 1. 5. OFIŢERI General.157 ANEXA nr. comandor. 6. subinspector de poliţie/penitenciare II. MAIŞTRI MILITARI Maistru militar principal Maistru militar clasa I Maistru militar clasa a II-a Maistru militar clasa a III-a Maistru militar clasa a IV-a Maistru militar clasa a V-a III. inspector de poliţie/penitenciare Sublocotenent. 9. agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare Plutonier. agent de poliţie/penitenciare Sergent IV. căpitan-comandor. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. 3. 1. chestor principal de poliţie General de brigadă. . 8. din cadrul instituţiilor publice de apărare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 4. 3.locotenent. amiral. agent-şef de poliţie/penitenciare Plutonier major. chestor-şef de poliţie General . comisar-şef de poliţie/penitenciare Locotenent-colonel. 5. agent-şef principal de poliţie/penitenciare Plutonier adjutant. 10. 3. chestor general de poliţie General . prin ordin al ordonatorului principal de credite. subcomisar de poliţie/penitenciare Căpitan.00. comisar de poliţie/penitenciare Maior. 5. 4.maior. locotenet-comandor. 2. contraamiral. 7. agent principal de poliţie/penitenciare Sergent major. 4. general de flotilă aeriană. 2. 2. ordine publică şi siguranţă naţională Nr. chestor de poliţie/penitenciare Colonel. contraamiral de flotilă. 6. inspector principal de poliţie/penitenciare Locotenent. 3. SUBOFIŢERI ŞI AGENŢI DE POLIŢIE / PENITENCIARE Plutonier adjutant principal. SOLDAŢI ŞI GRADAŢI VOLUNTARI Caporal Fruntaş Soldat NOTĂ: Soldele/salariile de grad se actualizează în funcţie de evoluţia coeficientului de ierarhizare 1.

Coeficientul de ierarhizare crt. 2.IV/1C Drepturile băneşti ale studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului militar şi poliţiştilor.20 0. Academii şi instituţii de învăţământ superior 0. astfel: Tipul cursului Curs de formare a maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate Curs de formare a ofiţerilor în activitate Coeficientul de ierarhizare 0.20 . Anul I Anul II Anul III Anul IV 1. astfel: Instituţii de învăţământ Nr. stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare.28 0.24 0.24 (2) Prevederile alin.student sau elev plutonier major de batalion/monitor de an (similare) 0. Studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea cadrelor militare şi poliţiştilor.24 2.40 3. precum şi ale cursanţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 1.42 0. Şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri 0. începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie. şi o indemnizaţie suplimentară diferenţiată pe coeficienţi de ierarhizare.20 0. pe lângă indemnizaţia lunară. stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare.student sau elev plutonier de companie/monitor de detaşament (similare) 0. (1) se aplică în mod corespunzător şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor. .student sau elev plutonier adjutant/monitor de instituţie de învăţământ 0.24 .22 .student sau elev locţiitor comandant de pluton/şef de clasă 0. Persoanele declarate ADMIS la cursul de formare a cadrelor militare în activitate au dreptul la o indemnizaţie lunară.student sau elev comandant/şef de grupă 0. respectiv cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. primesc.50 3. Şcoli militare de ofiţeri de rezervă 0. respectiv cursanţii din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos.(1) Studenţii şi elevii militari din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului militar au dreptul la o indemnizaţie lunară.26 .24 . astfel: .158 ANEXA nr.

astfel: Gradul prevăzut în statul de organizare pentru funcţia ce o îndeplinesc Soldat Fruntaş Caporal Coeficientul de ierarhizare 0.20 0. Militarii în termen şi militarii cu termen redus au dreptul la o indemnizaţie lunară pentru suportarea unor cheltuieli personale.159 4.28 5. . Indemnizaţiile se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în prezenta anexă cu valoarea coeficientului de ierarhizare 1.00.24 0.

15 ani . cadrele militare. ajutor egal cu 10 solde/salarii. desfăşurate în instituţiile publice de apărare.un .un . 2. cadrele militare în activitate.25 ani . mai beneficiază.un . soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate.un .între 15 .între 25 .10 ani . ajutor egal cu 15 solde/salarii. astfel: Vechime efectivă: . înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzută de lege. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate. ajutor egal cu 8 solde/salarii. . respectiv la încetarea raporturilor de serviciu.un . trecuţi în rezervă sau direct în retragere.160 ANEXA nr.între 20 . respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat. . beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda lunară netă. .un ajutor egal cu 3 solde/salarii. cu drept la pensie. (2) Cadrele militare.un .până la 5 ani . ajutor egal cu 6 solde/salarii. pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă. poliţist. cu drept la pensie de serviciu.între 10 .între 5 . ajutor egal cu 12 solde/salarii.peste 30 ani . de un ajutor egal cu două solde lunare nete.20 ani . ordine publică şi siguranţă naţională. funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare. pentru activitatea depusă.(1) Pentru compensarea activităţii suplimentare specifice. în funcţie de vechimea efectivă ca militar. respectiv cu două salarii de bază de încadrare nete.30 ani . (2) Categoriile de personal şi mărimea concretă a indemnizaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de o indemnizaţie de până la 7% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/salariul de bază. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 1. ordine publică şi siguranţă naţională.(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.IV/2 DREPTURI SPECIFICE ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DE APĂRARE. ajutor egal cu 20 solde/salarii.

. respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate. care nu îndeplinesc condiţiile de pensie. . primesc un ajutor egal cu zece solde lunare nete. 3.50% din solda lunară netă. din ultima lună de activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege. pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani. . iar în lipsa acestora. (2) nu se aplică cadrelor militare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor. părinţilor. după cum urmează: . (3) Ajutorul prevăzut la alin. poliţist. (2) În cazul în care persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. fiind clasaţi „Apt limitat” sau ca urmare a reorganizării unor unităţi.(1) Cadrele militare trecute în rezervă. acestea mai beneficiază de plata unui ajutor. respectiv salariul de bază de încadrare brut. pentru cei care au o vechime efectivă cuprinsă între 5 şi 15 ani inclusiv. (4) Baza de calcul a soldei lunare nete. stabilit în raport cu vechimea efectivă în calitate de personal militar.60% din solda lunară netă.161 (3) Prevederile alin. dar nu mai puţin de 1 an. respectiv încetarea raporturilor de serviciu. acesta se acordă soţiei sau soţului supravieţuitor ori copiilor. (5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului. funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare. (1) sunt apte de muncă. respectiv zece salarii de bază de încadrare nete avute în luna schimbării poziţiei de activitate. . (2) se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc trecerea în rezervă. pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv. fără a se depăşi durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. ordine publică şi siguranţă naţională. ale căror raporturi de serviciu au încetat. respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate. a reducerii unor funcţii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi ori a împlinirii limitei de vârstă în grad. respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate. respectiv a salariului de bază de încadrare net o constituie solda lunară brută.55% din solda lunară netă. până la încadrarea în muncă. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care beneficiază de plăţi compensatorii. în vigoare la data stabilirii dreptului.

după caz. (2) În caz de rechemare în activitate. respectiv salariul de bază de încadrare brut. atunci când sunt trecuţi din nou în rezervă sau în retragere. respectiv le încetează din nou raporturile de serviciu. respectiv la încetarea raporturilor de serviciu. în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu. (6) Prevederile alin. poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (1) nu se aplică cadrelor militare care beneficiază de plăţi compensatorii. ajutorul exprimat în număr de solde lunare nete/salarii de bază de încadrare nete se restituie.162 (4) Perioada pentru care se acordă ajutorul prevăzut la alin. în funcţie de vechimea efectivă ca militar. ordine publică şi siguranţă naţională. după 90 de zile calendaristice de la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu. (3) Prevederile alin. iar la o nouă trecere în rezervă sau retragere/ încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul servit înaintea primei treceri în rezervă sau retragere.(1) Persoanele care redobândesc calitatea de cadru militar în activitate. respectiv funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă. respectiv de redobândire a calităţii de poliţist sau funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare. . beneficiază de ajutorul acordat pentru activitatea depusă. din care se deduce ajutorul acordat la trecerea în rezervă anterioară/încetarea raporturilor de serviciu anterioare. respectiv salarii de bază de încadrare nete. poliţist. (2) constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare pentru care unităţile au obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţiile sociale. respectiv a salariului de bază de încadrare net o constituie solda lunară brută. au beneficiat de ajutoare stabilite conform legii. din care să rezulte că beneficiarii ajutorului nu sunt încadraţi în muncă sau nu desfăşoară nicio activitate care să le asigure un venit lunar. . din ultima lună de activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege. 4. (5) Contribuţiile sociale prevăzute de lege pentru angajat şi angajator se suportă din fondurile aprobate prin buget cu această destinaţie. respectiv au încetat raporturile de serviciu şi care. pe propria răspundere. (7) Baza de calcul a soldei lunare nete. exprimat în număr de solde lunare nete. din rândul cadrelor militare. funcţionar public cu statut special şi personal civil. la trecerea în rezervă. (2) se plătesc pe baza unei declaraţii de angajament lunare. (8) Drepturile băneşti prevăzute la alin. în instituţiile publice de apărare. respectiv încetării raporturilor de serviciu. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor provenite. poliţiştilor. în vigoare la data stabilirii dreptului.

(4) În situaţiile prevăzute la alin.l). poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. . soţia sau soţul supravieţuitor ori copiii. 360/2002. prin ordin al ordonatorului principal de credite. i). beneficiază de ajutorul prevăzut la pct. 3 şi pct. 6. d). 3 şi 4 nu se acordă poliţiştilor nici în cazul în care. f) . art. iar în lipsa acestora. în timpul suspendării din funcţie. respectiv din salariul de bază. republicată. (2) Drepturile băneşti prevăzute la pct. e). k) sau l) din Legea nr. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. cadrele militare în activitate. a) sau c) din Legea nr. (3) se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. după caz. (1) lit. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 80/1995. 293/2004. (6) din Legea nr. în timpul suspendării din funcţie. În caz de deces al cadrelor militare în activitate. cu modificările şi completările ulterioare. acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. (3) şi art. 87 şi 88 din Legea nr. (6) Drepturile băneşti prevăzute la pct. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate.163 5. b) din Legea nr. 64 din Legea nr. h). fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedaţi. 61lit. . (5) Drepturile băneşti prevăzute la pct. cu modificările şi completările ulterioare. (1). 7. republicată. g). 58 alin. 3 şi 4 nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nici în cazul în care. 3 alin. 3 şi 4 nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 69 alin. categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. f). 293/2004. Localităţile sau zonele unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 360/2002. cu modificările şi completările ulterioare. Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori în unităţi situate în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate.(1) Drepturile băneşti prevăzute la pct. cu modificările şi completările ulterioare. (3) Drepturile băneşti prevăzute la pct.3 şi pct. 65 alin. precum şi personalul civil beneficiază de un spor de până la 20% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază. acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. (1) lit. 85 lit. părinţii.4 nu se acordă poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. 360/2002. 69 alin. 4 nu se acordă cadrelor militare trecute în rezervă în baza art.

poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Indemnizaţia se calculează în raport cu solda lunară. în luna schimbării domiciliului membrilor de familie. . mutate sau transferate.(1) Cadrele militare în activitate. (3) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (6) Drepturile prevăzute la alin. de indemnizaţia de mutare şi de decontarea costului transportului. respectiv învoire plătită de 5 zile lucrătoare.(1). soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. (2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. după absolvire. respectiv salariul de bază de încadrare cuvenit pentru noile funcţii în care au fost încadrate. acordată la cerere. c) se acordă numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate. dacă sunt mutate în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul. prevăzute la alin. persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor sau. (7) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ beneficiază. dacă sunt încadrate în unităţi ori subunităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. c) rambursarea costului transportului pentru cadrele militare în activitate. în vederea mutării efective. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate.164 8. . soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate. (1) lit. stabilită pentru funcţiile în care acestea sunt numite. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. b) o indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la prezentarea în unitatea sau subunitatea situată în localitatea în care îşi desfăşoară efectiv activitatea. a) se acordă cadrelor militare în activitate. precum şi membrii de familie se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. într-o altă localitate decât cea de domiciliu. membrii de familie şi gospodăria lor. individual sau împreună cu unitatea sau subunitatea. în activitate. poliţiştii. soldaţii şi gradaţii voluntari. d) o permisie. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate. după caz. (1) se acordă şi persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate ori cărora li se acordă gradul la absolvirea cursului de formare a cadrelor militare în activitate. (5) Rambursarea costului transportului gospodăriei prevăzut la alin. respectiv salariul de bază de încadrare. (1) lit. egală cu 1/4 din solda lunară. au dreptul la: a) o indemnizaţie de mutare egală cu solda lunară. în interes de serviciu. funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. (4) Rambursarea costului transportului pentru cadrele militare în activitate. respectiv salariul de bază de încadrare. (1) lit.

(10) Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate care au obţinut grade de subofiţeri ca urmare a absolvirii unor cursuri beneficiază de indemnizaţie de instalare numai în situaţia în care nu au beneficiat de indemnizaţie în condiţiile alin.165 (8) La absolvirea instituţiilor de învăţământ. stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. soldaţii şi gradaţii voluntari. ulterior. care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate. la o indemnizaţie de instalare egală cu solda lunară stabilită pentru funcţiile în care au fost numiţi şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei. 85 alin. Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi personalului care a urmat cursul de formare a cadrelor militare în activitate. maiştri militari sau subofiţeri ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul. . (12). familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin. (12) Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. 80/1995. elevii şi studenţii militari cărora li se acordă grade de ofiţeri. proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani.f) din Legea nr. şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită. (1) lit. cu modificările şi completările ulterioare. la semnarea primului contract. respectiv a două salarii de bază de încadrare. (8) poate fi la nivelul a două solde lunare. la prezentarea la unităţi. (11) În localităţile izolate sau în zonele unde atragerea personalului se face cu greutate. (16) În cazul decesului personalului militar. beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu solda lunară cuvenită. în activitate. până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul. a) . (14) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere. care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care. indemnizaţia prevăzută la alin. (9) Prevederile alin. (13) Cadrele militare în activitate. proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. (15) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită. (8) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. c). în baza art. membrii lor de familie şi gospodărie. 1 lit. li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele. dacă în termen de 12 luni de la data decesului îşi stabileşte domiciliul în altă localitate. membrii de familie şi gospodăria lor.

spitale-penitenciare. 11. indemnizaţiile şi de alte drepturi salariale prevăzute în prezenta lege. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 9. în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în structurile instituţiilor din sistemul de apărare.(1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului instituţiilor din sistemul de apărare. respectiv ai salariilor funcţiilor de bază în care sunt încadraţi se majorează cu 0. în conformitate cu normele metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. şi de alte sporuri. 12. arestaţilor preventiv şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internaţi în centre de reeducare minori. precum şi cei care sunt desemnaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate. 10. şi beneficiază de solda lunară/salariul de bază de încadrare. pe perioada respectivă. la o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de 5% din salariul funcţiei de bază. ordine publică şi siguranţă naţională.Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigură paza. precum şi personalul civil care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul. 13. cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu această destinaţie.166 (17) Cadrele militare în activitate. Pentru cadrele militare în activitate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. De indemnizaţie beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie. la un spor de 5% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază. ordine publică şi siguranţă naţională. stabilite prin hotărâre a Guvernului. ordine publică şi siguranţă naţională.25. reţinuţilor. prime. sporurile. puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt încadraţi în structurile centrale ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare. indemnizaţii. . Cadrele militare în activitate. pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii. de primele. . Preoţii militari sunt asimilaţi ofiţerilor. în secţii (ateliere) de producţie. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază. în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. . soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. premii. escortarea şi supravegherea deţinuţilor. coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază.

condiţiile de acordare şi de retragere a titlului de specialist de clasă. beneficiază de indemnizaţie de 6-10% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/salariul de bază. (3) Cadrele militare în activitate. în conformitate cu reglementările în vigoare. nu se lucrează. care. criteriile şi standardele de performanţă se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. salariul funcţiei de bază. Cadrele militare în activitate. (2) Titlul de specialist de clasă este ierarhizat. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule.25% din solda funcţiei de bază. (1). (3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. clasa a 2-a. prin natura muncii. în cadrul aceluiaşi an bugetar. inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş. . . pentru titlurile de specialist de clasă deţinute în specialitate. ordine publică şi siguranţă naţională. ordonatorii principali de credite pot acorda premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu. în urma susţinerii examenelor specifice. cadrelor militare în activitate.(1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor din sistemul de apărare. respectiv din salariul de bază. în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare.167 (2) Din fondul prevăzut la alin. 14. precum şi personalul civil. ordine publică şi siguranţă naţională. au dreptul la o indemnizaţie de 5 . criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite pentru clasa respectivă. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 16. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară. precum şi personalului civil li se acordă. clasa 1. (4) Specialităţile. titlul de specialist de clasă. în ordinea crescătoare a calificării pe trei niveluri: clasa a 3-a. prin ordin al ordonatorului principal de credite. Acesta se obţine/menţine potrivit condiţiilor. 15. Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi specifice instituţiilor publice de apărare. în raport cu standardele de performanţă profesională. lucrează peste programul normal de lucru. şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător. inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care.

Personalului navigant i se acordă sporuri. 9 şi 17 din statut. Prima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal navigant de aviaţie. B. diferenţiată în raport cu titlul de clasificare deţinut.IV/3A Primele şi sporurile acordate personalului aeronautic I. în procente cuprinse între 2 . astfel: a) prima orară de zbor se acordă pilotului comandant de bord. 3. 1 lit. Prima orară de zbor 1. diferenţiat în funcţie de categoria de aeronave şi de condiţiile de zbor.168 ANEXA nr. în limitele a 8 .85% din prima orară de zbor a pilotului comandant de bord. de următoarele prime: A. 35/1990. 2. Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant de aviaţie şi paraşutiştilor militari. demonstrative sau în cadrul aplicaţiilor şi antrenamentelor. 1 lit. Prima orară de zbor se plăteşte în funcţie de durata misiunii de zbor rezultată din registrele de cronometraj. Pentru militarii în termen prima de clasificare se calculează la solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. în funcţie de tipul şi dificultatea misiunii de zbor. în cazul zborurilor de încercare. în raport cu categoria de personal navigant şi cu activităţile pe care le desfăşoară la bordul aeronavei. pentru întregul traiect de zbor. 17 şi 31 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României. stabilită la pct. beneficiază. pentru cercetarea meteorologică. calculată în limitele a 50 . Prima orară de zbor şi sporurile prevăzute la pct. Pentru misiunile executate cu aeronave peste hotare sau în cadrul companiilor civile de transport aerian primele orare de zbor şi sporurile se acordă. aprobat prin Legea nr. încadrat.10% din solda funcţiei de bază a comandantului de escadrilă/ similar. denumit în continuare statut. aeronave şi activităţi. 8.2 se acordă în acelaşi cuantum ambilor piloţi de pe aeronave de instrucţie şi de luptă. membrii acestora au dreptul la prima orară de zbor. Prima de clasificare 1. recepţie şi verificare a aeronavelor. definite la art. cu o gradaţie. în cuantumurile prevăzute de reglementările în vigoare pentru aviaţia civilă. 2.200% din prima orară de zbor. b) pentru zborurile executate în echipaj. categoria de personal navigant. a) şi b). a) şi b) şi pct. în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice. potrivit statului de organizare. 5. În cazurile în care calificativele obţinute . în limitele a 50 .30% din solda funcţiei de bază. 4. de condiţiile în care se execută zborul şi de categoria de aeronave respectivă. în condiţiile prevăzute de acesta. Personalul aeronavigant definit la art.

recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant. Prima specială pentru încercarea. b) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite. în limitele a 200 . 10 şi 17 din statut. recepţie şi verificare a aeronavelor prototip şi a celor nou-construite.1. definite la art. Pentru paraşutările executate în scopul încercării.20%. instalaţii de armament şi anvelope). durata acestora nu se ia în calcul la plata primelor orare de zbor. personalului aeronavigant definit la art. în limitele a 5 . în cazul catapultării de încercare .500%.5% din solda funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar. cu acţionarea comenzii manuale. diferenţiat în raport cu condiţiile de lansare şi aterizare. rachete. b) două solde lunare brute. după cum urmează: a) pentru primul zbor al unei aeronave prototip.169 în urma executării zborurilor nu sunt pozitive. prevăzut în programele de încercare pentru omologare sau de casă (cu excepţia primului zbor). în funcţie de categoria de aeronave. la categoria respectivă de aeronave. 1. în limitele a 4 .testare sau recepţie a sistemelor de salvare. în cazul catapultării ca urmare a unui caz de forţă majoră prevăzut în instrucţiunile de pilotaj. 10 şi 17 din statut i se acordă sporuri în procente cuprinse între 1 . bombe. 3. 2. cu condiţiile de zbor şi meteorologice şi cu dificultatea lansării. în limitele a 30 . 8 şi 17 din statut. calculate în procente faţă de solda funcţiei de bază a comandantului escadrilei de aviaţie/similar. în funcţie de categoria de aeronave.8% din solda funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar. sisteme de salvare. în funcţie de categoria de aeronave. recepţiei şi verificării paraşutelor prototip sau nou-construite. Prima de paraşutare 1. Prima specială pentru încercarea. pentru fiecare paraşutare executată. 9. 9. definite la art. personalului navigant de aviaţie i se acordă prime speciale.15 %. muniţii. C.70%. Prima de paraşutare se acordă lunar tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant. D. paraşutiştilor li se acordă . Pentru catapultarea din aeronavă piloţilor li se acordă prime echivalente cu: a) o soldă lunară brută. Pentru paraşutările executate sub formă de exerciţii combinate.2. cu deschiderea paraşutei de rezervă. recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice 1. Pentru zborurile de încercare. d) pentru fiecare zbor de încercare a produselor noi de aviaţie (motoare. în procente cuprinse între 2 . c) pentru fiecare zbor de încercare a unei aeronave nou-construite. astfel: 1. cu lansarea cu container de luptă sau materiale şi de la înălţimi şi viteze periculoase de lansare.

definite la art.20%. astfel: . în funcţie de categoria şi tipul de paraşută. precum şi pentru verificare după executarea unor lucrări de importanţă majoră (lucrări regulamentare. Prima de clasificare Prima de clasificare se acordă lunar personalului aeronautic nenavigant. Prime pentru asigurarea activităţilor aeronautice Primele pentru asigurarea activităţilor aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronautic nenavigant.1 şi 1. Prima de specializare Prima de specializare se acordă lunar ofiţerilor ingineri şi subingineri de aviaţie. cu excepţia inginerilor şi subinginerilor. de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene. iar pentru încercarea sau recepţia aeronavelor de instrucţie şi de luptă.3. în limitele a 4 . în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice. C. 12 şi 17 din statut. în limitele a 5 . diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut. 1. precum şi inginerilor. potrivit statului de organizare.22% din solda funcţiei de bază. paraşutiştilor li se acordă prime speciale în procente faţă de solda funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar. încadrat. 17 şi 31 din statut.170 prime speciale. 1. în limitele a 10 . categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică aeronautică. 12.19% din solda funcţiei de bază.18% din solda funcţiei de bază a comandantului escadrilei de aviaţie/similar. categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică aeronautică. 1. Primele speciale stabilite la pct. B.10%. schimbări de agregate de motoare) se acordă prime speciale. 2. diferenţiat în raport cu titlul de specializare deţinut. calculate în limitele a 4 .4. precum şi pentru verificările prin paraşutare a produselor la care s-au executat lucrări de importanţă majoră. subinginerilor şi tehnicienilor de bord. beneficiază în condiţiile prevăzute de acesta de următoarele prime: A. în limitele a 8 .8%. definit la art.3 se acordă membrilor echipajului în cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord. în funcţie de categoria şi tipul de paraşută. calculate în procente faţă de solda funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar. II. după cum urmează: a) pentru fiecare paraşutare de omologare a produselor prototip şi serie zero. integral ambilor piloţi. b) pentru fiecare paraşutare de recepţie şi verificare a produselor noi. Pentru zborurile de încercare a unei aeronave după reparaţia capitală sau medie. Personalul aeronautic nenavigant. Pentru paraşutările executate în scopul recepţiei paraşutelor după reparaţia capitală sau medie. pentru recepţia unei aeronave noi sau reparate. la categoria respectivă de aeronave. în limitele a 5 .

pentru fiecare aterizare urmată de refacerea capacităţii de zbor. egală cu valoarea soldei funcţiei de bază. în limitele a 0. 7. diferenţiat pe categorii şi tipuri de simulatoare. în vigoare în luna decembrie. Prima de aterizare se acordă lunar. la sfârşitul fiecărui an. Prima de aterizare se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie. care execută lucrări regulamentare. reparare-fabricare. pentru fiecare oră de funcţionare a simulatorului în procesul de instruire a personalului navigant.50% din solda funcţiei de bază. calificaţi.04 . exploatează şi întreţin mijloace tehnice de aerodrom. precum şi activităţi de conducere a proceselor de exploatare. Pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte. precum şi militarii în termen. urmată de refacerea capacităţii de zbor. Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă lunar. în funcţie de numărul orelor de zbor realizate.1% din solda funcţiei de bază. asimilare şi experimentare a tehnicii de aviaţie şi de asigurare cu tehnică de aviaţie. o primă pentru asigurarea zborului. pentru fiecare lansare. 6.171 1. Pentru personalul tehnic-ingineresc de aviaţie care operează tehnica de avioane fără pilot. diferenţiat pe categorii de aeronave şi activităţi. prima de aterizare (lansare) reprezintă un cuantum în limitele a 5 . 5. 4. 3. care desfăşoară activităţi de asigurare tehnică de aviaţie.2. echipamente de altitudine şi de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv.0. pentru ora de zbor. . prima de aterizare prevăzută la pct. 13 şi 17 din statut. din unităţi (similare) care execută activităţi de pregătire pentru zbor a aeronavelor.3% din solda funcţiei de bază corespunzătoare inginerului şef al escadrilei/similar.40% din solda funcţiei de bază. 13 şi 17 din statut. reparaţii curente şi modernizări ale tehnicii de aviaţie. periodice şi de întreţinere. Face excepţie personalul tehnic-ingineresc de aviaţie din unităţile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice şi din comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă acestea.003 . proporţional cu îndeplinirea planului anual de lansări a avioanelor. la eşalonul respectiv. în cuantum de 0. exploatează la sol şi în zbor aeronave. definit la art. Personalul aeronautic care execută activităţi de exploatare a simulatoarelor de zbor beneficiază de o primă pentru asigurare tehnică. diferenţiat pe categorii şi tipuri de avioane fără pilot.5% din solda funcţiei de bază corespunzătoare gradului de caporal. 1 se majorează cu 50%. beneficiază lunar de o primă de aterizare în limitele a 0.5 . Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. diferenţiat pe categorii de personal şi categorii de aeronave.10 . pentru fiecare aterizare. diferenţiat pe categorii de funcţii ale personalului şi tipuri de aeronave. 2. Pentru personalul de comandă din unităţile care operează tehnica de avioane fără pilot se acordă. Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie. în limitele a 0.0. definit la art.

2% din solda funcţiei de bază. Condiţiile de acordare a primelor şi sporurilor de care beneficiază personalul aeronautic. se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apărării naţionale. 9. potrivit statutului de organizare. 57 din statut. diferenţiat pe categorii de personal şi în raport de complexitatea lucrărilor. Prima de dirijare se acordă lunar navigatorilor de sol pentru conducerea. care execută activităţi aeronautice militare. precum şi diferenţierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă.15% din solda funcţiei de bază. în procent de 0. în funcţie de numărul de starturi de zbor executate/misiuni independente. la care specialistul respectiv a desfăşurat activităţi specifice de asigurare a zborului. în funcţie de tehnica reparată. pe categorii de personal. organizează sau conduc activităţi specifice asigurării starturilor de zbor cu aeronave militare. precum şi recepţia acesteia din fabricaţie şi reparaţie. diferenţiat pe categorii de personal. după caz. în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice. de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene din unităţile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice şi comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă acestea. formaţie de aeronave. fabricată şi recepţionată.2 . Prima de reparaţii se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie. în funcţie de numărul de aeronave conduse. în limitele a 0. Prima de start se acordă meteorologilor. de prevederile prezentei anexe beneficiază personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale încadrat. tehnică aeronautică şi activităţi.172 8. modernizări. pentru fiecare produs recepţionat de beneficiar. la care specialistul respectiv a desfăşurat activităţi specifice de asigurare a zborului.2% din solda funcţiei de bază. fabricare. diferenţiat pe categorii de personal şi aeronave. care execută sau conduc activităţi de reparaţii. Prima de start se acordă lunar. tehnică aeronautică şi activităţi. precum şi militarii din unităţile de toate armele şi cei detaşaţi în afara Ministerului Apărării Naţionale. personalului tehnic de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene şi personalului tehnic auto care execută. în limitele a 1 . Prin misiune independentă se înţelege zborul executat la ordin de o aeronavă izolată sau. proiectare. III. dirijate sau coordonate. dirijarea şi coordonarea activităţii de zbor a aeronavelor militare.02 . pentru fiecare start. . 10. asimilare şi experimentare a tehnicii aeronautice militare. Prin start executat se înţelege startul îndeplinit în proporţie de cel puţin 50% din durata planificată. În conformitate cu art. Prima de reparaţii se acordă lunar.

Compensaţia reprezintă diferenţa dintre solda lunară şi prima de clasificare.173 IV. ca urmare a unui eveniment de aviaţie. a unei boli profesionale sau a unor defecţiuni cauzate de activităţile aeronautice desfăşurate. până la stabilirea situaţiei medico-militare. V. astfel încât noile drepturi salariale să nu se micşoreze. . în cazul în care desfăşoară alte activităţi militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte. Dispoziţiile prezentei anexe se aplică în mod corespunzător întregului personal aeronautic militar şi poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare. pe timpul recuperării capacităţii de muncă. personalul aeronautic beneficiază de: a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte. b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivă în serviciu de cel puţin 80% din vechimea minimă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru pensionare. Prevederile de la lit. fără a se depăşi însă durata de 2 ani. 45 din statut. până la limita de vârstă prevăzută la art. avute ca personal aeronautic. cumulate. În cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte. şi solda lunară cuvenită pentru funcţia în care este încadrat cel în cauză. b) o compensaţie la solda lunară.

. inspecţii.10% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. precum şi cel ambarcat pentru diverse misiuni. Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat pe nave de suprafaţă 1. precum şi alte manevre şi activităţi periculoase. Drepturile băneşti specifice personalului care execută salturi din elicoptere în apă 1. Cadrele militare în activitate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. ambarcat pe nave de suprafaţă. au dreptul la o indemnizaţie de ambarcare.15% din solda funcţiei de bază.elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar . beneficiază de o primă egală cu 50% din solda funcţiei de bază zilnică. coordonează. II. indiferent de numărul de manevre din zona respectivă. precum şi personalul civil din subunităţile şi unităţile marinei militare.10% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate.elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar .1% din solda funcţiei de bază a comandantului unităţii de scafandri. respectiv din salariul de bază. a) mai beneficiază de: . Membrii echipajelor de pe nave care conduc.personalul militar şi personalul civil .174 ANEXA nr. reparaţii ordonate sau planificate de organele competente în documentele care atestă prezenţa la bordul navelor. ale celui care execută salturi din elicoptere în apă şi ale scafandrilor din marina militară I.15% din solda funcţiei de bază. astfel: .IV/3B Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat. . evaluează sau execută efectiv manevrele de plecare şi de acostare. 2. .elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar .personalul militar şi personalul civil . la o indemnizaţie. b) pe timpul cât navele se deplasează din baza lor permanentă pentru instrucţii. pe lângă drepturile prevăzute la lit. astfel : a) pe timpul cât navele se află în baza lor permanentă: . aplicaţii sau alte misiuni. controale.1% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are dreptul. respectiv din salariul de bază.personalul militar şi personalul civil . Prin personal ambarcat se înţelege personalul încadrat potrivit statelor de organizare ale navelor respective. pentru fiecare salt. respectiv salariul de bază zilnic. verificări. .

lucrul efectiv şi decompresia. din solda funcţiei de bază a comandantului de divizion scafandri. indemnizaţia de scufundare se majorează cu 25%. o indemnizaţie orară de 1. Drepturile scafandrilor 1. (4) Pentru scufundări reale în cadrul misiunilor de tip EOD indemnizaţia se majorează cu 100%. submarin sau elicopter beneficiază de o indemnizaţie de salt sau de recuperare. . o indemnizaţie orară de 2 .7% . în scop de antrenament. (3) Pentru scufundările reale care se execută în apă.(1) Scafandrii brevetaţi şi scafandrii cursanţi au dreptul pentru orice scufundare reală sau în simulatoare. respectiv din salariul de bază.5 . e) pentru scufundarea în saturaţie. (2) Pentru scufundările reale.5%. o indemnizaţie orară de 3 . cu circuit deschis. o indemnizaţie orară de 1 . care cuprinde timpul compresiei. d) pentru scufundarea unitară cu turela închisă. în procente din solda funcţiei de bază a comandantului de divizion scafandri. o indemnizaţie zilnică de 12 . torpilă NOTĂ: Pentru misiunile de luptă reale.30% din solda funcţiei de bază. precum şi pentru cele de testare de noi procedee. în procente. 2. Scafandrii militari şi civili brevetaţi beneficiază de o primă de clasificare în limitele a 5 . . cu temperatura mai mică de 100C. b) pentru scufundarea autonomă cu circuit semiînchis.175 III. astfel: a) pentru scufundarea autonomă. astfel: Lansare Recuperare Vedetă Viteză 12 Nd Cu micul echipament Cu echipament complet % 2 3 24 Nd % 3 4 % 3 4 % 4 5 % 5.3%.6%.50%. scufundarea cu alimentare de la suprafaţă sau scufundarea cu turela deschisă. indemnizaţiile de salt sau de recuperare se majorează cu 100%. echipamente sau aparatură de scufundare. indemnizaţia se diminuează cu 20%. diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut. scufundarea unitară cu minisubmarin sau scufundarea unitară în simulatoare.5 % 6 Elicopter Staţionare Evoluţie Sas Submarin Tub lans. executate de scafandrii de mare adâncime. la o indemnizaţie orară sau zilnică. 3. Scafandrii lansaţi sau recuperaţi din/de vedete rapide. c) pentru scufundarea autonomă cu circuit închis.

tehnic şi medical. stabiliţi în conformitate cu normele de organizare şi conducere a activităţilor de scufundare din unitatea de scafandri. prin natura atribuţiilor de serviciu. 7. aceasta se triplează. precum şi personalul de altă specialitate. se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. 2.176 4. reglementate prin ordin al ministrului apărării naţionale. Indemnizaţia orară sau zilnică de scufundare se acordă şi personalului de altă specialitate care.5% din solda funcţiei de bază a comandantului de divizion scafandri. Personalul ambarcat pe submarine care participă la proba de imersiune la mare adâncime beneficiază de o primă egală cu două solde ale funcţiei de bază a comandantului de submarin. iar elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar de o indemnizaţie de imersiune de 10% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. 5. personalul militar şi personalul civil beneficiază de o indemnizaţie orară de imersiune de 2% din solda funcţiei de bază a comandantului submarinului. Pe timpul desfăşurării activităţilor de control la bordul navelor româneşti şi străine în cadrul misiunilor de luptă. personalul echipelor specializate beneficiază de un spor de 30% din solda funcţiei de bază. 8. indemnizaţia orară de imersiune se dublează. Pentru fiecare intrare sau ieşire în/din imersiune se adaugă 30% din valoarea indemnizaţiei orare de imersiune. execută scufundări reale sau în simulatoare. Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare şi intervenţie.5 . Pe timpul navigaţiei în imersiune. prin natura funcţiei. 3. Condiţiile de acordare a primei de clasificare şi a indemnizaţiei de scufundare. Drepturile personalului ambarcat pe submarine 1. respectiv salariu de bază.200 m. au dreptul la o indemnizaţie orară de 2. precum şi diferenţierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă. pe categorii de personal şi activităţi. 6. au dreptul la o indemnizaţie orară sau zilnică de 10 . . IV. Membrii echipei de suprafaţă care asigură scufundările din punct de vedere organizatoric. Pentru navigaţia submarinului la adâncimi cuprinse între 100 . Personalul militar şi personalul civil beneficiază de o indemnizaţie de ambarcare de 30% din solda funcţiei de bază. care. execută imersiuni în incintă nepresurizată.25% din indemnizaţia de scufundare orară sau zilnică de care beneficiază scafandrii brevetaţi. iar elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar de o indemnizaţie de ambarcare de 10% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. iar pentru navigaţia la adâncimi de peste 200 m.

în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. . Pentru ieşirea din submarinul avariat. 5.177 4. membrii echipajului primesc o primă echivalentă cu patru solde ale funcţiei de bază a comandantului de submarin. Dispoziţiile prezentei anexe se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îşi desfăşoară activitatea în situaţii similare.

organele centrale şi unităţile bugetare. 1 sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari. organe centrale şi unităţi bugetare. în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României. . regii autonome şi companii naţionale. (2) Drepturile prevăzute la alin. precum şi salarizarea cadrelor militare şi personalului civil de specialitate din structurile militare ale Autorităţii judecătoreşti I.(1) Cadrele militare în activitate. b) solda de grad. în alte ministere. în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României şi a personalului din compartimentele speciale 1. cei în cauză pot opta pentru soldele. respectiv salariile lunare corespunzătoare funcţiilor asimilate. potrivit .178 ANEXA nr. organe centrale şi unităţi bugetare. ordine publică şi siguranţă naţională. potrivit reglementărilor care se aplică în unităţile respective.IV/4 Salarizarea personalului militar în activitate. în regii autonome. în societăţi comerciale. indemnizaţii. Salarizarea cadrelor militare în activitate. sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unităţile unde îşi desfăşoară activitatea. a soldaţilor şi a gradaţilor voluntari în activitate. în societăţi comerciale. precum şi personalul din compartimentele speciale beneficiază de următoarele drepturi salariale: a) salariul de bază al funcţiei îndeplinite. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ordine publică şi siguranţă naţională. respectiv de organizaţiile internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României unde personalul îşi desfăşoară activitatea. a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în afara instituţiilor publice de apărare. în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României. în companii naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora. premii. potrivit reglementărilor în vigoare. respectiv salariul gradului profesional. pe funcţii similare celor pe care le îndeplinesc la instituţiile civile unde lucrează. 2. În situaţia în care drepturile salariale prevăzute la pct. detaşaţi în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcţii în alte ministere. organe centrale şi unităţi bugetare. a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în alte ministere. a personalului din compartimentele speciale. (1) se plătesc de ministerele. poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadraţi în instituţiile publice de apărare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate.

la trecerea în rezervă sau în retragere. poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează detaşarea şi care sunt puşi la dispoziţie pentru încadrare ori trecere în rezervă/retragere/încetare a raporturilor de serviciu sunt cei corespunzători gradului militar stabilit conform pct. Familiei şi Protecţiei Sociale. pensia. ordine publică şi siguranţă naţională care îşi desfăşoară activitatea la compartimentele speciale din ministere şi alte organe centrale beneficiază de un spor de 10% din salariul de bază. în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României. respectiv ai salariilor funcţiilor de bază se stabilesc cu avizul Ministerului Muncii. calculate. respectiv salariul funcţiei de bază pentru personalul militar. regii autonome şi companii naţionale. poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare de către instituţiile publice de apărare. 5 din prezenta anexă. . corespunzătoare funcţiilor asimilate. 1 din prezenta anexă beneficiază de premiile care se acordă personalului militar în activitate. 5 din prezenta anexă. Personalul prevăzut la pct. Ajutoarele şi plăţile compensatorii acordate în condiţiile legii. 8. 6. precum şi personalul din compartimentele speciale. poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. drepturile salariale cuvenite conform prevederilor pct. Drepturile băneşti prevăzute la pct. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Personalul instituţiilor publice de apărare. respectiv salariul de bază de încadrare. 3. detaşaţi în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcţii în alte ministere. precum şi alte drepturi băneşti se stabilesc în raport cu solda lunară. Pentru personalul militar. în condiţiile reglementate pentru aceştia care se achită din fondurile instituţiilor din sistemul de apărare. 4. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. asimilarea funcţiilor îndeplinite. 1 se acordă de către instituţiile civile. potrivit pct. precum şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază. ordine publică şi siguranţă naţională. ordine publică şi siguranţă naţională. 5. 7. iar diferenţa până la nivelul soldelor. Coeficienţii de ierarhizare ai soldei funcţiei de bază. ordine publică şi siguranţă naţională. 3 din prezenta anexă se plătesc din fondurile instituţiilor publice de apărare. în societăţi comerciale. cuvenit în calitate de cadru militar. respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar. respectiv la încetarea raporturilor de serviciu. 5 din prezenta anexă.179 pct. organe centrale şi unităţi bugetare. În acest caz.

180

II. Salarizarea personalului militar, a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora

1. Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională beneficiază de salariul de bază al funcţiei îndeplinite, de premii, de sporuri şi de alte drepturi potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi de solda de grad, respectiv salariul gradului profesional. 2. Ajutoarele la trecerea în rezervă/ retragere/ încetarea raporturilor de serviciu, plăţile compensatorii şi pensiile militare de stat ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se acordă în raport cu solda lunară/salariul de bază potrivit prevederilor art. 3 alin. (3), respectiv art. 4 alin. (3) din anexa nr. IV. 3. Modul de acordare şi de finanţare a drepturilor băneşti cuvenite personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se stabileşte, conform legislaţiei naţionale în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.
III. Salarizarea magistraţilor militari şi a personalului auxiliar militar şi civil din structurile Autorităţii judecătoreşti

1. - (1) Magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate, din structurile autorităţii judecătoreşti, beneficiază de drepturile reglementate de legislaţia aplicabilă personalului Autorităţii judecătoreşti. (2) Judecătorii şi procurorii militari beneficiază de indemnizaţia de încadrare brută lunară stabilită potrivit reglementărilor aplicabile personalului Autorităţii judecătoreşti. (3) Pentru calitatea de cadru militar în activitate, magistraţii cadre militare beneficiază de: a) solda de grad; b) ajutoare la trecerea în rezervă sau în retragere, stabilite în raport cu indemnizaţia prevăzută la alin. (2) şi cu drepturile prevăzute la lit. a).

181

2. Personalul civil auxiliar şi de altă specialitate din structurile militare ale Autorităţii judecătoreşti beneficiază de drepturile reglementate în legislaţia aplicabilă personalului Autorităţii judecătoreşti. 3. Indemnizaţia de încadrare brută lunară, care reprezintă solda de funcţie şi solda de grad se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de serviciu, a ajutorului la trecerea în rezervă sau în retragere şi a altor drepturi care se acordă/se stabilesc în funcţie de solda lunară.

182

ANEXA nr.IV/5

Salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care desfăşoară misiuni în afara teritoriului statului român 1. Personalul militar şi personalul civil care participă la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a) - d) şi f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum şi poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în străinătate în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii internaţionale, beneficiază de următoarele drepturi băneşti: A. Personalul militar: a) solda lunară compusă din: - solda funcţiei de bază, prevăzută prin ordinul de numire/detaşare sau avută anterior, dacă este mai mare; - solda gradului pe care îl are; - indemnizaţia de comandă, după caz; - gradaţiile la care are dreptul; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite; c) premiul anual. B. Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare: a) salariul funcţiei de bază corespunzător funcţiei îndeplinite prevăzut în dispoziţia/decizia de numire sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite; c) premiul anual. C. Personalul civil: a) salariul de bază; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, stabilite în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite; c) premiul anual. D. Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil: a) un spor lunar de până la 100% aplicat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază, stabilit cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte; b) o primă de campanie egală cu solda lunară/salariul de bază de încadrare, respectiv salariul de bază. Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în misiune.

183

2. Drepturile băneşti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României şi armatele altor ţări, precum şi cele constituite din poliţişti români şi poliţişti ai altor ţări se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi. 3. Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimişi în afara teritoriului statului român pentru a participa la cursuri, stagii de practică şi specializare, perfecţionare sau care desfăşoară orice fel de activitate în străinătate, în interesul unităţii trimiţătoare, mai puţin cele menţionate la pct. 1 şi 2 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul acestor activităţi, în ţară, de solda lunară/salariul de bază şi celelalte drepturi băneşti avute, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare. 4. Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil, trimişi în misiune permanentă în străinătate, beneficiază de drepturile salariale, în valută şi în lei, stabilite potrivit reglementărilor prevăzute la anexele nr. V/3 şi V/3 A.

184

ANEXA nr. IV/6

Funcţii specifice pentru personalul civil contractual din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr. Funcţia crt. 1. Criptanalist gradul IA gradul I gradul II gradul III 2. Responsabil (şef) grup popote; responsabil (şef) popotă I II III 3. Şef spălătorie mecanică I II III IV debutant 4. Însoţitor de bord I II III IV debutant 5. Radiotelegrafist, radiogoniometrist, operator control spaţiu aerian I II III 6. Telefonist, telegrafist, telexist I II III IV V VI 7. Şef formaţie pază şi ordine I II Nivelul studiilor S Asimilarea funcţiilor Cercetător ştiinţific principal gradul I gradul II gradul III cercetător ştiinţific Administrator I II III Tehnician debutant IA I II III debutant Referent IA I II III debutant Tehnician I II III Muncitor calificat I II III IV V VI Administrator I II

M

M

M

M

M

. ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. agent însoţire I II Muncitor calificat I II NOTĂ: Alte funcţii specifice pentru personalul civil contractual din instituţiile publice de apărare. Agent pază. Familiei şi Protecţiei Sociale. cu avizul Ministerului Muncii.185 8.

Art. OFICIILE CONSULARE ŞI INSTITUTELE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art. .Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere sunt cele prevăzute în anexa nr. precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru diplomaţi de legislaţia în vigoare. 3. 1. complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate. răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea.4. ţinându-se seama de rolul.186 ANEXA nr.Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzute în anexa nr. asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă.V/3A.V/1. de pregătirea şi competenţa profesională a diplomaţilor. (3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1. . Art. 2. V/2. reprezentând baza de calcul a salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net.(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcţii. se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. de specificul activităţii de promovare a politicii externe a României. . Art. pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea. răspunderea. (2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei. V REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN APARATUL CENTRAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE ŞI LA MISIUNILE DIPLOMATICE. . prevăzut în anexa nr. .00.Salarizarea membrilor Corpului diplomatic şi consular al României se face ţinându-se seama de rolul.

. . V/4 care cuprind salariul de bază pentru personalul diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice. V/3 şi nr. 5.187 SECŢIUNEA a 2-a Sporuri. cu respectarea prevederilor din Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. 6. . (2) Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. premii şi alte drepturi Art. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.(1) Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevăzute în anexele nr. SECŢIUNEA a 3-a Angajarea şi avansarea în funcţii de execuţie specifice Art.Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice.

curier diplomatic I SSD Referent relaţii. agent consular S S S S S S S S 6.65 5.10 7.55 2.50 4.70 2.80 7. V/1 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE I.80 7.30 2.25 4.65 2.00 3.60 4. referent comunicaţii. 2. referent cabinet S Referent relaţii.70 6.05 4. Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare crt. 4.05 3. 2.40 2. curier diplomatic I. Salarii de bază pentru funcţiile specifice de execuţie Nr.85 6.90 6.00 3.15 3. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.45 4. 8. 3. referent comunicaţii. crt. consilier cabinet I S Consilier relaţii.80 5. interpret relaţii II.75 4.95 . consilier cabinet II S Consilier relaţii. studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.85 4. Salarii de bază A.80 3.30 4.60 7.40 5.15 2. Ambasador Ministru plenipotenţiar Ministru consilier Consilier diplomatic.10 8.60 3.90 7.60 4.00 6.00 2.85 3.30 7.35 2. 4.90 4.60 7.25 B. consilier cabinet III S Referent relaţii.70 5.20 7.50 6.80 4.50 7.40 6.85 2.35 4.50 7. interpret relaţii I.45 2.10 5.80 2. a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier relaţii.90 2.05 3.15 3.85 5. curier diplomatic I. interpret relaţii III. consul general Secretar I.55 2.10 4.50 2.65 3. 6.60 4.90 4.60 3.05 5. consul Secretar II. referent comunicaţii.30 2.15 6.60 3.85 3. 7. 3. Salarii de bază pentru funcţiile diplomatice şi consulare Nr.00 5.60 4.75 7. viceconsul Secretar III Ataşat.00 4.80 4.60 2.40 6. PL referent cabinet 4.60 6.188 ANEXA nr.30 5.40 2.25 6.60 3.40 3.35 3. 5.

sporul de confidenţialitate. 8.50 2.90 2. referent comunicaţii.10 1.85 2.65 2.55 2.40 2.70 2.30 2.90 2.55 2.55 2.65 2. curier diplomatic II Referent relaţii.80 3.60 2.25 2.80 2.40 2. 2.00 1.60 2.80 2.65 2.20 2. referent comunicaţii.05 3. curier diplomatic I Referent relaţii.95 2.00 2.35 2.45 2.30 2.90 3. referent comunicaţii.50 2.90 2. 7.75 2.30 2.30 2.70 2.85 2.70 2.95 3.65 2.50 2.40 2. referent comunicaţii.189 5.30 2.85 2.95 2.45 2.20 2.60 2.25 2.80 1.55 2.70 2.00 1.75 2.30 2.00 2. .45 2. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. sporul de stabilitate.55 2.30 2.20 2.55 2. referent comunicaţii.10 NOTĂ: 1.40 2.10 1.35 2.80 2.90 1.45 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. curier diplomatic II Referent relaţii. 6.50 2.70 2.60 2.65 2.80 2.80 2. curier diplomatic II Referent relaţii. Referent relaţii.80 2.10 2. indemnizaţia de conducere. curier diplomatic II Cancelarist relaţii I Cancelarist relaţii I Cancelarist relaţii I Cancelarist relaţii II Cancelarist relaţii II Cancelarist relaţii II Curier relaţii I Curier relaţii I Curier relaţii II Curier relaţii II M S SSD PL M S PL M S PL M M G M G 2.70 2. sporul de limbi străine şi sporul de vechime în muncă.35 2.20 2.60 2.55 2.30 2.00 2.00 2.50 2.20 2. 9.55 2.35 2.35 2.75 2.

sporul de limbi străine. Şef birou cu rang de ataşat NOTĂ: 1. Secretar general adjunct cu rang de ministru plenipotenţiar 3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.65 7.190 ANEXA nr.60 7. spor de confidenţialitate. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 7. Secretar general cu rang de ambasador 2. sporul de stabilitate. În coeficientul de ierarhizare este cuprins salariul de merit.95 7. V/ 2 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Nr.90 7. director de cabinet cu rang de consilier diplomatic 5. Director cu rang de secretar I 6. 2.30 7. Director adjunct cu rang de secretar II 7.70 7.85 7. Director general cu rang de ministru consilier 4.15 8. Şef serviciu cu rang de secretar III 8.40 7.95 7. indemnizaţia de conducere.15 1.20 6. crt.10 7.40 7. .90 8. Director general adjunct. sporul de vechime în muncă.50 7.

insecuritate şi de conflict armat. la: a) salariul lunar în valută. l) o indemnizaţie lunară în lei pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară. h) o indemnizaţie lunară în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc. are dreptul. j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată la misiune. sunt consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere permanentă la misiune în străinătate soţia/soţul şi copiii minori care . organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.191 ANEXA nr. până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare. liceale şi universitare în străinătate.(1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice. k) o indemnizaţie lunară în lei pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere în ţară. altele decât cele specifice funcţiei pe care este încadrat. gimnaziale. (2) În sensul prezentei legi. f) o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate. c) o indemnizaţie lunară în valută pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe ţări. g) o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare. d) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator. în condiţiile prevăzute de prezenta lege. pe familie. b) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri. însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuţii. în ţara în care îşi desfăşoară activitatea părintele. V/3 Salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate 1. n) o indemnizaţie lunară în procent de până la 20% din salariul în valută. dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. . m) o indemnizaţie lunară în lei. i) o indemnizaţie de reprezentare. denumite în continuare unităţi trimiţătoare. la oficiile consulare şi la institutele culturale româneşti din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe. precum şi de către celelalte ministere. pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei în ţară. pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. e) o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate.

(2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei. dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12. (4) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizaţie de reprezentare în valută. pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului. respectiv prelungirea călătoriei. al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută. b) până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate.00. (5) Indemnizaţia prevăzută la alin. inclusiv pentru cheltuielile de instalare şi procurarea de efecte personale.192 însoţesc personalul trimis în misiune permanentă cu durată mai mare de un an la misiunile diplomatice. dacă aceasta a avut loc după ora 12. în cazul misiunilor cu o durată mai mică de 6 luni. prevăzut în anexa nr. 2. se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. în concediu de odihnă. personalul este considerat în concediu fără plată sau. Salarii 1. iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depăşesc 0. A. c) nu se acordă. la plecarea în misiune cu durata de minimum 12 luni. are loc din cauză de forţă majoră. pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea. . (4) se acordă astfel: a) în cuantum integral. (3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1.(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcţii. . reprezentând baza de calcul a salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net. răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea.00. cu excepţia cazurilor în care întreruperea. la cererea acestuia. (2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaţionale de transport sau în afara rutelor stabilite.(1) Salariile şi celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în funcţie de momentul trecerii frontierei de stat a României.00 inclusiv. astfel: a) din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate. ţinându-se seama de rolul. la plecarea în misiune cu durata de minimum 6 luni. . V/3A. b) în cuantum de 50%. asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă. (3) Salariile şi indemnizaţiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă.50 inclusiv şi se neglijează dacă sunt sub 0.50 inclusiv. oficiile consulare şi institutele culturale.

pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în străinătate. precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care sunt încadraţi. în ţara de reşedinţă sau în altă ţară. însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar. 1 şi de: a) o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri. d) o indemnizaţie lunară pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat. calculată asupra salariului corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat personalul. calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută. precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. B. pe toată perioada cât o îndeplineşte. consul ori viceconsul.5% pentru personalul încadrat pe funcţia de ministru-consilier sau ministru plenipotenţiar. (5) din motive imputabile salariaţilor în cauză.25 din baza de calcul prevăzută pentru ţara respectivă. b). g) şi h) acolo unde este cazul. Indemnizaţii lunare în valută 1. (4) se restituie în cazul în care duratele misiunilor sunt mai mici decât cele prevăzute la alin. dacă depăşeşte o perioadă de o lună. A pct. b). b) o indemnizaţie lunară pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe state. Indemnizaţia de prim-colaborator se acordă numai la reprezentanţele diplomatice unde şeful misiunii este acreditat în funcţia de ambasador. indemnizaţia se acordă de la data numirii în această funcţie. Personalul diplomatic şi consular care.15% pentru personalul încadrat pe funcţiile de secretar I. corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat. e) o indemnizaţie lunară corespunzătoare coeficientului 0. reprezentând 25% din salariul lunar în valută al soţului/soţiei. a). c) o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator. a). calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută. însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar. îndeplineşte funcţia de însărcinat cu afaceri. Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază. Pentru personalul diplomatic şi consular care îndeplineşte de la început funcţia de însărcinat cu afaceri. g) şi h) acolo unde este cazul. pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condiţiile prevăzute la lit. . II sau III. după cum urmează: .10% pentru personalul încadrat pe funcţia de consilier diplomatic. pentru fiecare copil minor aflat în . însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizaţie pe timpul îndeplinirii acestei funcţii. ambasador sau consul general. Indemnizaţia nu se acordă pe timpul cât şeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România. în lipsa şefului misiunii diplomatice. .193 (6) Indemnizaţiile acordate potrivit alin.

prin ordin al ministrului afacerilor externe. precum şi în situaţiile în care unităţile de învăţământ de stat percep taxe de şcolarizare. mărimea concretă a indemnizaţiei. cetăţeni români sau străini. în afara orelor de program. persoane fizice. pe bază de documente justificative. în situaţia în care sistemul de învăţământ de stat din ţara respectivă nu oferă în localitatea de reşedinţă instruire în domeniul ales. personalul nu beneficiază de indemnizaţiile prevăzute în prezenta lege pentru soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi. f) o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani.(1) Unităţile trimiţătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice. nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută. g) o indemnizaţie lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc şi/sau de conflict armat.194 întreţinere permanentă la misiune. Locurile de muncă. până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului şcolar în care copilul împlineşte 18 ani. . cu respectarea legislaţiei din ţara respectivă. (2) Pe perioada cât soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi prestează activităţi în condiţiile alin. Această indemnizaţie se acordă cu condiţia promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv. pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. gimnaziale. pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive. trimestrial sau anual. după caz. Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar. V/3A. Zonele de risc şi/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. acordată numai pe durata existenţei situaţiei menţionate. care urmează studii elementare. şi atribuţii care revin unor posturi vacante din schema reprezentanţei respective sau a altei reprezentanţe din ţara de reşedinţă. dovedite cu certificat medical. . liceale sau universitare în ţara unde părintele îşi desfăşoară activitatea. cu munca depusă şi cu timpul efectiv lucrat şi se plătesc potrivit prevederilor anexei nr. În cazuri justificate. cu consultarea sindicatelor sau. precum şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate să utilizeze. (1). pentru anumite zone. h) o indemnizaţie lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută. de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanţe. cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate. a reprezentanţilor salariaţilor. şi nu poate depăşi 500 euro lunar. fără afectarea schemei de personal aprobate activităţii de bază şi a fondului de salarii al ministerului. (3) În situaţia în care personalul încadrat la misiuni îndeplineşte. cu aprobarea conducerii unităţii trimiţătoare. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor. lunar. categoriile de personal. 2.

prin bugetul anual. pe lângă drepturile în valută prevăzute în prezenta anexă şi de următoarele indemnizaţii în lei. iar în cazul personalului diplomatic. salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară. impozabilă. la sfârşitul anului. prin hotărâre a Guvernului. Premii în valută 1.(1) Pentru premierea individuală a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se constituie un fond de premiere anual. a) şi c) se acordă de la data depunerii declaraţiei scrise. astfel: a) o indemnizaţie lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei. b) o indemnizaţie lunară la nivelul alocaţiei de stat pentru copii. Indemnizaţia se actualizează anual. până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare. în sumă de 500 lei. inclusiv din pensie. pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei deţinute în proprietate din ţară. apreciate ca valoroase. potrivit legii. (2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. pe durata misiunii. Indemnizaţii lunare în lei 1. după caz. C. prin aplicarea unei cote de până la 1% asupra cheltuielilor cu salariile corespunzătoare salariilor în valută aferente acestei categorii de personal. până la nivelul salariului mediu lunar în valută şi al indemnizaţiei pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri ad interim sau al indemnizaţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator. pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în ţară şi nu realizează venituri sau indemnizaţii de orice natură. (2) Premiile se acordă pe baza propunerilor nominale ale şefului misiunii în care salariatul îşi desfăşoară activitatea. cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie instituţiilor trimiţătoare. pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat. (3) Premiul individual se stabileşte până la nivelul salariului mediu lunar în valută corespunzător funcţiei de încadrare la misiune. D. (1) lit. .195 acesta beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul în valută al funcţiei pe care este încadrat. dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Din acest fond pot fi acordate premii. cu aprobarea conducerii instituţiei trimiţătoare. în situaţia în care ambii soţi se află permanent în străinătate şi nu realizează niciun fel de venituri din chirii. impozabilă. dovedite cu certificat medical. . cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate. în ţară. . c) o indemnizaţie lunară pe familie. dată pe propria răspundere.(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază. Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar.

F. pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune. în condiţiile prezentei legi. persoana care nu are obligaţia de a preda atribuţii de serviciu este considerată în concediu fără plată. transport şi 50% din diurnă. pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină. b) 30 de zile calendaristice. (2) Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor. b) cazare. de drepturi în valută şi în lei. transport şi 30% din diurnă. după caz. b). să ia măsurile necesare ca atribuţiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuţii. pe lângă drepturile în valută şi în lei prevăzute în prezenta lege. în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină 1. în condiţiile prezentei legi. pentru deplasări în ţara de reşedinţă. precum şi la indemnizaţiile în valută pentru copiii aflaţi în întreţinere în străinătate. de: a) salariul brut în lei corespunzător funcţiei pe care este încadrat în ţară. pentru deplasări în altă ţară străină. (1).196 E. pentru el şi pentru membrii săi de familie. (4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei menţionate la alin. pentru personalul diplomatic. atât personalul care predă.(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază. . (3) În cazul în care ambii soţi sunt salariaţi la aceeaşi reprezentanţă. 2.(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază. Alte drepturi Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor 1. c) 7 zile calendaristice. (2) Şeful misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană beneficiază. . unităţile trimiţătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuţiilor. în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezenta lege. în vederea asigurării unei activităţi continue a reprezentanţelor din străinătate. cât şi personalul care primeşte beneficiază. b) indemnizaţiile în valută pentru soţia/soţul şi copiii rămaşi în întreţinere permanentă în străinătate. (1) lit. de salariul în valută la misiune şi de drepturile prevăzute la alin. . pe perioada cât se află în interesul serviciului în România. Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post În interesul serviciului în România. iar persoana care predă are dreptul la indemnizaţia în valută pentru soţie/soţ. . pe perioada cât se află în interesul serviciului în ţară pentru participarea la lucrările Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană. şi de: a) cazare. pentru restul personalului.(1) Unităţile trimiţătoare sunt obligate ca. fără a depăşi: a) 10 zile calendaristice.

al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate. în interesul serviciului. (3) Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele: a) la categoria a II-a . 2. V/3 şi nr. ordine publică şi siguranţă naţională. . cheltuielile de transport şi de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleaşi condiţii ca şi pentru şeful misiunii. potrivit funcţiei de încadrare. Personalul din instituţiile de apărare. Alte reglementări specifice 1. din motive de ordin protocolar. 3.restul personalului. În situaţia în care.197 (2) Cazarea şi diurna se acordă în condiţiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în ţările respective. dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale. şeful misiunii diplomatice. împreună cu soţia/soţul nesalariată/nesalariat. În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel. trimis în misiuni permanente sau temporare în străinătate beneficiază de toate drepturile prevăzute în anexele nr. V/3A.şefii de misiune. G. calculate în funcţie de categoria de diurnă la care are dreptul. b) la categoria I .

40 6. S 4. director institut cultural Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă Consilier diplomatic clasa I. ataşat de afaceri interne clasa a II-a. ataşat apărare clasa a II-a. 1. director centru de informare. .60 4. crt. Funcţia de încadrare la misiune Ambasador-şef de misiune. ministru plenipotenţiar. ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa I. şef birou presă clasa a II-a. şef birou presă clasa I.70 S 5. S 5. 2. ataşat apărare clasa I. ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa a II-a. reprezentant special SECI Ambasador de carieră Consul general-şef al unui consulat general. 3. emisar special pentru zonele de conflict armat. reprezentant diplomaticomilitar pe lângă organizaţiile internaţionale.198 ANEXA nr. reprezentant militar Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de locotenent-colonel Funcţii de personal civil contractual ale Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare S S 6.V/3A NOMENCLATORUL funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate Nr. director adjunct institut cultural Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de colonel Consilier diplomatic clasa a II-a.00 5. consilier economic clasa I. consilier economic clasa a II-a. funcţii de reprezentant militar prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior în structuri de reprezentare naţionale şi funcţii în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior Ministru consilier. ataşat de afaceri interne clasa I.50 5.

ataşat apărare adjunct clasa a II-a. consilier relaţii clasa I.40 S 3. ataşat principal comunicaţii clasa a II-a Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de căpitan Secretar II clasa I. viceconsul clasa I. consul clasa I. secretar economic II clasa a II-a. Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţionale prevăzute cu studii superioare Secretar I clasa I. 10. ataşat comunicaţii II clasa a II-a Ataşat clasa I. referent principal protecţie clasa I S 4. 9. ataşat de afaceri interne adjunct clasa I. referent principal relaţii clasa a II-a. secretar economic III clasa I. ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a. corespondent de presă clasa a II-a. 12. consul clasa a II-a.199 7. economist principal clasa I. ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I. referent principal relaţii clasa I. ataşat comunicaţii I clasa I Secretar II clasa a II-a.80 S S 3. referent relaţii clasa I. economist clasa I. bibliotecar principal. corespondent de presă clasa I.20 S 3. secretar economic II clasa I.90 . agent consular clasa I. şef serviciu administrativ clasa a II-a. 13. şef serviciu administrativ clasa I.30 S 3. ataşat comunicaţii III clasa I. secretar economic I clasa a II-a. economist clasa a II-a. şef birou turism clasa I. ataşat comunicaţii I clasa a II-a Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sublocotenent/locotenent Secretar III clasa I. ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I. consilier relaţii clasa a II-a. ataşat apărare adjunct clasa I. ataşat principal comunicaţii clasa I Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de maior Secretar I clasa a II-a. ataşat comunicaţii II clasa I Secretar III clasa a II-a.10 S 2. secretar economic I clasa I. ataşat de afaceri interne adjunct clasa a II-a.50 S 3. economist principal clasa a II-a. secretar militar.70 3. secretar economic III clasa a II-a. viceconsul clasa a II-a. şef birou turism clasa a II-a. 11. 8.

stenodactilograf principal.80 2. Funcţionar administrativ I.10 1.70 M M M M M G 2. Şofer II. Secretar-dactilograf principal. referent de specialitate II. ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a. intendent II S 2. telexist. stenodactilograf. cancelarist. referent de specialitate I.00 1. şofer I. referent transmitere. Dactilograf. funcţionar consular 18. secretar-dactilograf. Contabil.70 2.60 2. bibliotecar.60 21. ataşat comunicaţii III clasa a II-a. referent principal protecţie clasa a II-a 15.30 2. Şef birou administrativ.20 1.60 . Ataşat clasa a II-a. Contabil principal.200 14. agent consular clasa a II-a.50 2. referent principal de specialitate. funcţionar consular principal Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţionale sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-amaistru militar clasa a III-a 17. referent protecţie II 20. muncitor calificat I M G 22.50 2. muncitor calificat II Funcţii de soldaţi şi gradaţi voluntari în cadrul structurilor de reprezentare naţionale sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU M G G 1.80 M 2. referent protecţie I 19. Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţionale sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de adjutant plutonier-major-plutonier principal/maistru militar clasa a II-a-maistru militar principal Funcţii de personal civil contractual ale Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţionale prevăzute cu studii medii 16. Intendent I. Funcţionar administrativ II 23. referent relaţii clasa a II-a. referent relaţii.

30 NOTĂ: 1. trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea aceloraşi condiţii de vechime. pentru personalul aflat în misiune. Funcţiile şi asimilarea acestora sau coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor. încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a. La trimiterea în misiune. de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate. Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări. Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinându-se seama de sarcinile preponderente. altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale. . specifice unor ministere. acestea pot fi comasate. 3. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcţii distincte. 2. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.201 24.40 1. altele decât cele prevăzute în prezenta anexă. Îngrijitor G G 1. încadrarea în clasa I a funcţiei se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie ierarhizată cel puţin cu acelaşi coeficient de ierarhizare. care este avansat în funcţie. Portar 25.

eliberate în condiţiile legii. Comerţului şi Mediului de Afaceri beneficiază de toate drepturile prevăzute în prezenta anexă pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României. Art.Personalul salarizat potrivit prezentei legi. 4. (2) Locurile de muncă în condiţii grele. poate beneficia de premii lunare în cursul anului.(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% calculată asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare. premii şi alte drepturi Art. . vătămătoare sau periculoase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar. dintr-un fond constituit în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal. pe baza buletinelor de determinare emise în condiţiile legii de autorităţile abilitate în acest sens. care a obţinut rezultate deosebite în activitate. (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. . potrivit legii. personalul din Agenţia Naţională de Control al Exporturilor. (1) de la data acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate. prin legea anuală a bugetului de stat. numai până la ocuparea acesteia.202 ANEXA nr. categoriile de persoane şi condiţiile de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. Art. precum şi personalul încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. . pentru cifrul de stat. 2. vătămătoare sau periculoase.Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot fi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă. . Cuantumul premiilor individuale se aprobă de ministrul afacerilor externe.(1) Pentru condiţii de muncă grele. . prin concurs.Celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe. 3. cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie Ministerului Afacerilor Externe. 1. V/4 Sporuri. se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcţiei de încadrare. 5. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. . Art. Art.

cu modificările şi completările ulterioare.203 ANEXA nr. republicată. precum şi pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Art. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 1. . potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ. precum şi ale magistraţilor asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. tribunale specializate şi judecătorii. de la curţile de apel. potrivit . personalului de specialitate criminalistică şi personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice. d) personalului de instruire. f) personalului de probaţiune. e) specialiştilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. c) personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.Dispoziţiile prezentei anexe reglementează salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale: a) judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 2. VI REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI DIN SISTEMUL JUSTIŢIEI SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune Art. b) asistenţilor judiciari. potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ. potrivit Legii nr. ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor. tribunale. ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Salarizarea şi celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se asigură de aceasta. ale procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe.(1) Salarizarea şi celelalte drepturi ale judecătorilor militari şi ale procurorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naţionale. precum şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. . al Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex militar şi civil de la instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se asigură de Ministerul Apărării Naţionale.

se asigură de aceasta. cu modificările şi completările ulterioare. ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară. din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (3) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării Naţionale. Art. locul şi rolul justiţiei în statul de drept. condiţie necesară pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea actului de justiţie. de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal. magistraţii asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 3. de participarea personalului din cadrul fiecărei categorii la buna funcţionare a sistemului judiciar. potrivit Legii nr. de răspunderea. 303/2004. de importanţa socială a muncii. . de obligaţia de păstrare a confidenţialităţii. precum şi a drepturilor aferente acestora. precum şi specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice. asistenţii judiciari.(1) Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului prevăzut la art.(1) Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. a vechimii în funcţie sau. 4. precum şi de exigenţele impuse de documentele internaţionale privind funcţionarea eficientă a sistemului judiciar şi statutul magistraţilor. tribunale specializate şi judecătorii. indemnizaţia de încadrare brută lunară stabilită potrivit prezentei legi reprezintă solda de funcţie. a vechimii în muncă. republicată. membrii Consiliului Superior al Magistraturii. de la curţile de apel. . (2) Salarizarea judecătorilor şi procurorilor trebuie să le asigure o reală independenţă economică. de pregătirea profesională. după caz.1 din prezenta anexă se stabilesc ţinându-se seama de echilibrul puterilor în stat. dobândite potrivit legii. personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor. procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. personalul auxiliar de specialitate. riscurile fiecărei funcţii. Art. respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării Naţionale. potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de personal civil al Ministerului Apărării Naţionale.204 prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ. complexitatea. în specialitate. Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi personalul de probaţiune beneficiază de următoarele sporuri: . tribunale. Pentru judecătorii şi procurorii militari. (3) Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege se stabilesc cu luarea în considerare a gradului sau a treptei profesionale.

în anul 2010. vechimea în funcţie sau. începând cu 1 ianuarie 2010. Art. 4 alin. (1) intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. după caz. la salariul de bază şi care începând cu data de 1 ianuarie 2010 vor fi incluse în indemnizaţia de încadrare brută lunară sau. b) de confidenţialitate în procent de 5% din salariul de bază. b) se va acorda şi se va înscrie în carnetele de muncă sub forma unei valori nominale. după caz. drepturile salariale sunt stabilite potrivit prevederilor prezentei anexe. a). 4 alin. după caz. la indemnizaţia de încadrare brută lunară. noua indemnizaţie de încadrare brută lunară şi cu celelalte sporuri prevăzute de prezenta lege. (1) beneficiază. respectiv salariile de bază ale personalului prevăzut la art. . (2) din cap. (3) lit. după caz. vechimea în muncă. după caz.205 a) pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică. se menţin. avute la 31 decembrie 2009. pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi pentru păstrarea confidenţialităţii. IV al părţii a II-a a prezentei legi se aplică în mod corespunzător. personalul prevăzut la alin. până la data de 31 decembrie 2009. indemnizaţiile de încadrare brute lunare. respectiv salariile de bază stabilite potrivit reglementărilor în vigoare la 31 decembrie 2009 se adaugă sporurile şi majorările prevăzute în notele la anexele corespunzătoare. Gradul sau treapta profesională. . calculate la indemnizaţia de încadrare brută lunară sau. 30 alin. 4 alin. (1) din cap. (3) Prin derogare de la art. (1) se stabilesc astfel: la indemnizaţiile de încadrare brute lunare. de următoarele drepturi salariale: a) un adaos de 25% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi. 30 alin. la salariul de bază. împreună cu noul salariul de bază sau. pentru personalul prevăzut la art. (4) Cuantumul sporurilor prevăzute la alin. să fie egal cu câştigul salarial aferent lunii mai 2009 stabilit prin includerea unui spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50% şi a unui spor de confidenţialitate de 15%. un procent de 25% din salariul de bază. respectiv indemnizaţia de încadrare brută lunară. în specialitate şi drepturile aferente acestora. Partea I. IV al părţii a II-a a prezentei legi. (2) Dispoziţiile alin. 30 alin. (3) lit. ambele calculate la salariul de bază sau. (1).(1) Prin derogare de la prevederile art. respectiv de 10% pentru asigurarea confidenţialităţii. respectiv indemnizaţia de încadrare brută lunară. (1) lit. IV al părţii a II-a din prezenta lege. (1). sporurile aplicându-se în procentele prevăzute la alin. precum şi adaosurile prevăzute la art. b) sporurile prevăzute la alin. (5) din cap. ce se vor acorda într-un cuantum care. în funcţie la data de 31 decembrie 2009. a) şi b). (2) Dispoziţiile art. (3) De la 1 ianuarie 2010. 5.

206 SECŢIUNEA a 2-a Salarizarea judecătorilor. judecătorilor. de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. personalului de specialitate juridică asimilat acestora şi magistraţilor-asistenţi li se acordă un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară. a procurorilor. inclusiv în perioada prevăzută la art. VI/1. de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. VI/1. precum şi a magistraţilor-asistenţi Art. . VI/1. (2) După validarea examenului de capacitate. Art.(1) Pentru condiţii de muncă grele. 8. 6. Art. cu funcţia deţinută şi cu vechimea în magistratură prevăzută de art. vătămătoare sau periculoase. republicată. judecătorilor. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. . 7. crt. 25 şi 26. procurorii. 303/2004. 9. crt. crt. personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi au dreptul pentru activitatea desfăşurată la o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor. procurorilor. republicată. .Judecătorii. cu modificările şi completările ulterioare. pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. . 86 din Legea nr. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Art. procurorilor. (5) din Legea nr. după caz. după caz. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. în funcţie de condiţiile de muncă grele. 27 din anexa nr. de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 303/2004.VI/1. . 21 din anexa nr.(1) Bursele auditorilor de justiţie se stabilesc potrivit coeficientului de ierarhizare prevăzut la nr. a personalului de specialitate juridică asimilat acestora. (3) Indemnizaţiile de încadrare brută lunară pentru personalul de instruire de specialitate juridică din cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri se stabilesc potrivit coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta lege se prevede altfel.Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale judecătorilor. 31 alin. procurorilor şi personalului de specialitate juridică asimilat acestora li se aplică indemnizaţia de încadrare brută lunară stabilită conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. cu modificările şi completările ulterioare. personalului de specialitate juridică asimilat acestora şi ale magistraţilor-asistenţi se stabilesc. din anexa nr.

(3) La calculul indemnizaţiilor prevăzute la alin.207 Art. cu excepţia celor prevăzuţi la alin. respectiv a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizaţie brută lunară egală cu cea a preşedintelui. – (1) Judecătorii şi procurorii numiţi. . (4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuţi la alin.Pe durata exercitării funcţiei. 10. prevăzută la alin. crt. (5) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentanţii societăţii civile beneficiază de o indemnizaţie de membru egală cu 50% din indemnizaţia brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. nu se includ sporurile stabilite de prezenta lege. primesc lunar pentru activitatea desfăşurată o indemnizaţie brută lunară egală cu cea a unui preşedinte de secţie al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.VI/1. care au funcţia de judecător sau procuror. (1) şi (2) beneficiază şi de o indemnizaţie de membru egală cu 25% din indemnizaţia brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor numit în funcţii de conducere în cadrul instituţiilor unde îşi desfăşoară activitatea îşi păstrează indemnizaţia şi celelalte drepturi salariale corespunzătore funcţiei de execuţie pe care o deţin. (2) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii. 3. 12. în urma concursurilor. 4 şi 6 . în raport cu funcţiile pe care le deţin sau cu care sunt asimilaţi potrivit legii. III din lege şi prezenta anexă. 11. procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cei din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. (1). . Art.10 din anexa nr. (1) şi (2) se includ sporurile reglementate în cap. . dacă acestea sunt mai favorabile. (6) În baza de calcul a indemnizaţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. în funcţii de conducere în cadrul instanţelor şi parchetelor îşi păstrează indemnizaţia şi celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcţiei de execuţie pe care o deţin. (4) şi (5). dacă acestea sunt mai favorabile. Art.(1) Pe perioada mandatului.

(3) Drepturile prevăzute la alin. cu modificările şi completările ulterioare. crt. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (1) se face luându-se în considerare indemnizaţia de încadrare brută lunară a funcţiei în care este încadrat cel în cauză. procurorii şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora. 15. sau.(1) Pe durata mandatului ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. pentru activitatea desfăşurată efectiv în penitenciar. sunt salarizaţi cu o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. 1 lit. Din acest fond sunt acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate . beneficiază de diurnă. precum şi alte categorii de personal prevăzute la art. 13. 23 şi 241 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin.(1) Judecătorii.Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. a) şi c). membri ai unor comisii de examinare. în mod corespunzător. după caz. c). 25 din prezenta lege. consilierii ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor. 45/2007. 15 din anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare. 13 alin. procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei. personal contractual cu studii superioare juridice.Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. VI/1 şi beneficiază. 16. 14 . Art. (1) lit. cheltuieli de transport şi cazare. 27/2006. . (1) se impozitează separat. 7 din prezenta anexă. 45/2007. beneficiază pe durata delegării sau detaşării şi de un spor de 20% calculat la indemnizaţia de încadrare brută lunară. . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.208 Art. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Art. . (2) Dispoziţiile alin. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă. (1). (1) se aplică în mod corespunzător şi consilierilor preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. precum şi de drepturile prevăzute la art. art. art. de drepturile prevăzute la art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Art. sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. delegate sau detaşate în sistemul penitenciar. Consiliul Superior al Magistraturii. Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecărei unităţi. la salariul de bază brut lunar. de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri.

(2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. pot face contestaţie. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi. (2) Asistenţii judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori. a Curţii de Apel Bucureşti. (3) Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale asistenţilor judiciari se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. pentru hotărârile colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau. în termen de 30 de zile de la comunicare. crt. 17. în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ. sunt salarizaţi cu o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită potrivit coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. Art. după caz.(1) Asistenţii judiciari numiţi în condiţiile Legii nr. 18. precum şi de drepturile prevăzute la art. 19. la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. nemulţumiţi de modul de stabilire a drepturilor salariale.VI/1. Direcţiei Naţionale Anticorupţie. prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. procurorii. 27/2006. .209 ca valoroase. . cu modificările şi completările ulterioare. de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau de procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. după caz. pentru celelalte hotărâri.(1) Judecătorii. (1) se poate face plângere. 304/2004 privind organizarea judiciară. SECŢIUNEA a 3-a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale asistenţilor judiciari Art. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile. Art. 25 din anexa nr. 16 din prezenta anexă se aprobă de ordonatorul principal de credite sau. Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. republicată. . 45/2007. Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 7 din prezenta anexă. după caz. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile.Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. Consiliului Superior al Magistraturii. . Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar. la colegiile de conducere ale curţilor de apel sau parchetelor de pe lângă acestea. cu modificările şi completările ulterioare.

precum şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. care a ocupat funcţii medii de specialitate. Art. . de nivelul studiilor. (1). 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.Pentru funcţia de specialist IT constituie vechime în funcţie şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti. 22. pe grade sau trepte profesionale. parchetele de pe lângă acestea. astfel cum este definit la art. 20. VI/2 şi VI/3. (4) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. . de vechimea în specialitate.210 Art. cu modificările şi completările ulterioare. (1). Art. se stabilesc conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexele nr. SECŢIUNEA a 4-a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Art. cu studii superioare. precum şi de nivelul instanţei sau al parchetului. de la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi din localităţile reşedinţă de judeţ. .Dispoziţiile art. de la Direcţia Naţională Anticorupţie şi de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt cu 10% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. 3 din Legea nr. în calculul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective. (3) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cu 7% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. 21. (1). 23. (2) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea. de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 18 din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător şi asistenţilor judiciari. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi la Consiliul Superior al Magistraturii. în raport de funcţia deţinută. . .

(1) Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă. . (1). Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. cheltuieli de transport şi cazare. la colegiul de conducere al curţii de apel sau. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri. după consultarea organizaţiilor sindicale ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.(1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. dacă activitatea se desfăşoară în afara programului zilnic de lucru. 24. după caz. apreciate ca valoroase. Art. (1) se face luându-se în considerare salariul de bază brut lunar al funcţiei în care este încadrat cel în cauză.(1) Personalul auxiliar de specialitate şi experţii psihologi din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.(1) Pentru condiţii de muncă grele. pentru personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex. în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de stabilire a drepturilor salariale. potrivit legii. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţia Naţională Anticorupţie pot constitui. pot face contestaţie. 26. nemulţumiţi de modul de stabilire a drepturilor salariale.211 Art. . prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. Art. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. după caz. 25. beneficiază de diurnă. la colegiul de conducere al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea persoana în cauză ori. Art. al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi . sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. Consiliul Superior al Magistraturii. în funcţie de condiţiile de muncă grele. vătămătoare sau periculoase. . (2) Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la alin. . 27. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. membri ai unor comisii de examinare. un fond de premiere lunar. personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

se face plata cu ora.VI/4. (3) Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora. . pentru hotărârile colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.(1) La Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri. pentru celelalte hotărâri.Salariile de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri sunt stabilite conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală şi cu funcţia didactică îndeplinită. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile. Art. .212 Terorism. în raport cu nivelul studiilor şi vechimea în specialitate. (2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. stabilit în condiţiile art. a Curţii de Apel Bucureşti. . pe grade sau trepte profesionale. a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice Art. Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. Art. 28. SECŢIUNEA a 5-a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică. după caz. Aceste fracţiuni de normă sunt prevăzute în statul de funcţii. pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. 28 din prezenta anexă. sau. la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (1) se poate face plângere.(1) Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. în funcţie de nivelul studiilor şi de vechimea în specialitate. pe grade profesionale. 29. în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile. . 30. a personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri. (2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de bază brut lunar al celui în cauză. VI/5.

de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri. au calitatea de personal contractual. în funcţie de condiţiile de muncă grele. . Art. vătămătoare sau periculoase. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. 1 lit. în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani. (1) se face luându-se în considerare salariul de bază brut lunar al funcţiei în care este încadrat cel în cauză. (5) La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţia de tehnician în alte sectoare de activitate. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. 21 alin. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. apreciate ca valoroase. 31. 1 lit. (2) . membrii al unor comisii de examinare. d) din prezenta anexă pot constitui un fond de premiere lunar. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. d) din prezenta anexă beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază. (6) Tehnicienii criminalişti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de dispoziţiile art.2. 32. Art. (3) Personalul prevăzut la alin.(1) Instituţiile care au încadrat personal prevăzut la art. . personalul prevăzut la art.(1) Personalul prevăzut la art. sunt mai mari cu 0. pentru personalul de specialitate. . 33. aferent acestor categorii de personal. (2) poate fi utilizat şi la parchete.(1) Pentru condiţii de muncă grele. (2) Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la alin. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. d) din prezenta anexă. (4) La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. excepţie făcând drepturile de natură salarială prevăzute de prezenta lege. Art. 1 lit. coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr.213 (2) Personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice. este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. VI/5.(4) din prezenta anexă. având drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă acestei categorii profesionale. . dacă activitatea se desfăşoară în afara programului zilnic de lucru.

(1) Salariul de bază pentru specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se stabileşte conform coeficientului de ierarhizare prevăzut la nr. Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din Direcţia Naţională Anticorupţie beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. al Consiliului Superior al Magistraturii. cheltuieli de transport şi cazare. 45/2007. (1). crt. crt. 25 din anexa nr. . Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de prevederile art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din anexa nr. după caz. se stabileşte conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. (4) Salariul de bază se stabileşte potrivit nr. VI/1. cu modificările şi completările ulterioare. IV/4. VI/1. al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. cu excepţia elementelor salariale care compun salariul de bază stabilit pentru categoriile profesionale din care fac parte. nr. 27/2006. precum şi pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (2) Salariul de bază pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. crt. potrivit legii. 34. VI/1 pentru ofiţerii de poliţie judiciară. (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. al Consiliului Superior al Magistraturii. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Art. nr. precum şi alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se stabilesc de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. beneficiază de diurnă. 24 din anexa nr. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. crt. potrivit legii. VI/1 pentru şefii de birou şi nr. VI/6.214 (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. crt. care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă. (5) Indemnizaţiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute. SECŢIUNEA a 6-a Salarizarea specialiştilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 25 din anexa nr. VI/1 pentru şefii de serviciu. pentru agenţii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 27 din anexa nr. . (1) beneficiază şi de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte.

Personalul de probaţiune beneficiază gratuit de asistenţă medicală. pe grade profesionale. . (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. Art. în funcţie de condiţiile de muncă grele. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. proteze şi medicamente. Art. vătămătoare sau periculoase. 35. (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. un fond de premiere lunar. Art. prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. VI/7.Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti constituie. apreciate ca valoroase. dacă activitatea se desfăşoară în afara programului zilnic de lucru. beneficiază de diurnă. pentru personalul din serviciile de probaţiune. 36. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. 39. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite.Personalul de probaţiune se compune din consilieri de probaţiune. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.215 SECŢIUNEA a 7. . . cheltuieli de transport şi cazare. Art. 37. (1) se face luându-se în considerare salariul de încadrare brut lunar al funcţiei în care este încadrat cel în cauză. în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. personalul de probaţiune beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.(1) Personalul de probaţiune care are calitatea de membru al unor comisii de examinare. în raport de funcţia deţinută şi de vechimea în specialitate. Art. de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii.Salariile de bază pentru personalul de probaţiune se stabilesc conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr.(1) Pentru condiţii de muncă grele. . (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. . potrivit legii. cu respectarea dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei lunare pentru asigurări sociale de sănătate. . . (1) care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă. inspectori de probaţiune şi directorul Direcţiei de probaţiune. 40. şefi ai serviciilor de probaţiune.a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului de probaţiune Art. 38.

(2) Împotriva hotărârilor Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti se poate face plângere la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile.Salariile de bază brute lunare şi celelalte drepturi ale personalului de probaţiune se stabilesc de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta lege se prevede altfel. de până la 5% .52 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi personalului salarizat potrivit prezentei anexe. SECŢIUNEA a 8-a Dispoziţii finale Art. . . Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. (2) Personalul civil din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor beneficiază de un spor la salariul de bază. la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Art. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile. Art. 45.(1) Dispoziţiile art. . nemulţumit de modul de stabilire a drepturilor salariale. 46. respectiv indemnizaţia de încadrare brută lunară. în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ. 25 şi 26 din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti. 44. 1 din prezenta anexă aflat în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru funcţia în care este încadrat. . 1 .(1) Personalul de probaţiune. Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.(1) Dispoziţiile art. . .Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat. 41. Consiliului Superior al Magistraturii. Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.Personalul prevăzut la art. Art.216 Art. 43. prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. (2) Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din câştigurile salariale brute. poate face contestaţie. 42. . parchetelor. Art.

prim adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii 3.50 . Preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Funcţia Majorarea Vechimea la în funcţie indemnizaţie Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 2 3 4 5 1.60 11.217 ANEXA nr. procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 2. procurori.70 11. adjunct al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi adjunct al procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.VI/1 Coeficienţii de ierarhizare pentru judecători. peşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii 11.55 11. Crt. Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Preşedinte de secţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. magistraţi-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor Nr. procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 4. procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

consilier al procurorului general a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 11. secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii 6. procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 9. procuror-şef secţie adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. inspector în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi în Consiliul Superior al Magistraturii 8. inspector şef serviciu în Consiliul Superior al Magistraturii 7. procuror-şef secţie în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.40 11.35 11. Procuror-şef secţie adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.45 11.30 . Procuror-şef serviciu în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. procuror-şef birou în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Procuror-şef birou în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.218 5. Inspector-şef în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Procuror-şef secţie în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. inspector-şef în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

directorul Institutului Naţional al Magistraturii.2 0 9. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor peste 8 Baza 0-3 ani vechime ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 11.55 9. director la direcţii de specialitate juridică din Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. directorul Şcolii Naţionale de Grefieri 11.8 0 0 11.55 9. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.75 9.95 10. prim magistratul-asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. consilier al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism director general de specialitate juridică în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 10. preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti. Preşedintele Curţii de Apel.4 0 10.4 10.219 şi Justiţie. procuror cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.00 .95 9.15 9. magistrat-asistent şef gradul I din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel/ parchetului militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti.25 10% 15% 20% 25% 30% 8.

vicepreşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti.70 8. Vicepreşedintele Curţii de Apel. Procuror-şef birou la parchetul de pe lângă curtea de apel.80 8.220 12. director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri 13. magistrat asistent-şef gradul II în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii. consilier al ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. procuror şef secţie la parchetul de pe lângă curtea de apel. procuror general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel/ parchetului militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti. Judecător cu grad de curte de apel. procuror militar în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel 8. procuror cu grad de parchet de pe lângă curtea de apel. şef serviciu de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi din Consiliul Superior al Magistraturii 15.asistent şef gradul III în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 14. consilier al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.50 . Procuror-şef serviciu la parchetul de pe lângă curtea de apel. şef birou de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi din Consiliul Superior al Magistraturii 16. Preşedinte secţie la curtea de apel.60 8. magistrat . director adjunct la direcţii de specialitate juridică din Consiliul Superior al Magistraturii şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. judecător militar în cadrul Curţii Militare de Apel Bucureşti.

primprocuror al parchetului de pe lângă tribunal/tribunal specializat şi al parchetului militar teritorial de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial.05 7.00 8. procuror şef secţie la parchetul de pe lângă tribunal/tribunal specializat.20 8.05 .asistent gradul II în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Preşedinte de secţie la tribunal şi tribunal specializat. magistrat-asistent gradul I în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Vicepreşedintele tribunalului şi tribunalului specializat. 20.45 6.30 8. Bucureşti. magistrat . magistrat .70 7.asistent gradul III în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Procuror-şef birou la parchetul de pe lângă tribunal 10% 15% 20% 25% 30% 6.15 8. vicepreşedintele Tribunalului Militar Teritorial. preşedintele Tribunalului Militar Teritorial. prim-procuror adjunct al parchetului de pe lângă tribunal/tribunal specializat şi al parchetului militar teritorial de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial.35 7. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi Baza procurorilor peste 6 ani vechime 0-3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Preşedintele tribunalului şi tribunalului specializat.221 17.05 7.75 7.35 7. 19.10 8. 18.70 8.

65 8. personal de instruire de specialitate juridică la Baza Şcoala Naţională de Grefieri 0-3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 22.50 7.35 7.00 7. şef de birou în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 10% 15% 20% 25% 30% 6. procuror militar la parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial.75 7. procurorul şef secţie în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie.60 7.75 7. Preşedintele judecătoriei/tribunalului militar. procuror cu grad de parchet de pe lângă tribunal. Judecător cu grad de tribunal şi tribunal specializat.40 . şef de serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 24. prim-procurorul adjunct al parchetului de pe lângă judecătorie şi al parchetului de pe lângă tribunalul militar.05 7.05 6.35 7.20 6. prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie/parchetului de pe lângă tribunalul militar 23. Preşedinte de secţie în cadrul judecătoriei. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor peste 5 ani vechime.222 21. judecător militar la Tribunalul Militar Tteritorial. Vicepreşedintele judecătoriei/tribunalului militar.50 6.

80 7.05 4. VI.45 5.30 3.65 6. specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Baza Terorism 0-3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 26. precum şi adaosurile prevăzute la art. .50 4. a) din anexa nr.75 3. procuror cu grad de parchet de pe lângă judecătorie (peste 3 ani vechime).95 6. procuror militar la parchetul de pe lângă tribunalul militar.70 3.25 5.70 6.223 25.20 5.75 5.50 6.50 3.15 3.20 6. judecător militar la tribunalul militar. asistent judiciar.75 4.(3) lit. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor Baza 0-3 ani (1-3 ani vechime) 27.45 3. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (peste 3 ani vechime). ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.50 6. Auditor de justiţie (0-2 ani vechime). 4 alin.30 3. sporul pentru vechimea în muncă.20 4. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (0 -1 an vechime).00 6.95 5.20 6. procuror (2-3 ani vechime).40 3.90 NOTĂ: În coeficienţii prevăzuţi în anexă sunt cuprinse sporul pentru vechimea în funcţie (majorarea indemnizaţiei de încadrare brute lunare).90 4.25 5. Judecător cu grad de judecătorie. Judecător.05 7.60 3. agenţii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Baza 0-3 ani Anticorupţie 10% 15% 20% 25% 30% 4.40 5.70 5.

şef 2.60 3.45 7.45 3.90 3.45 3.05 3.05 2. grefierdocumentarist debutant 8.40 3.00 3. crt.00 3.00 .75 3.15 S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5% 10% 15% 20% 2.20 3. grefierşef secţie.65 2.00 1.30 3. grefier .15 3.30 3.90 4.05 4. Grefier şef serviciu.75 2. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă Baza 1 2 3 4 5 1.65 3.VI/2 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor Nr.60 2. gradul I (peste 3 ani vechime în specialitate) S S M M 4.30 3.30 6.45 3.şef 4. grefier şef-cabinet 3. Grefier.95 2.75 2. grefier-documentarist. Grefier.15 2.45 3. Grefier şef serviciu.224 ANEXA nr.60 3.90 3.20 3.30 3.30 3.40 3.05 3.65 3. Prim grefier.60 3.95 3.85 3.50 3.25 2.55 3.55 3. grefierdocumentarist.3 ani vechime în specialitate) S S S S S 5% 10% 15% 20% 2. grefierstatistician. grefierdocumentarist treapta I (peste 3 ani vechime în specialitate) S M Baza 0-5 ani 2. grefierstatistician.75 2.90 4.15 3.80 4. grefierşef secţie.50 3.50 2. grefier-statistician.75 3.15 2.40 2.50 3.85 3.10 2. Prim grefier.90 3. grefier .20 4.20 3.15 3.80 3.25 3. Grefier.80 3.35 3.35 2.35 3.30 3.60 3.80 4. grefier şef-cabinet 5.80 3. grefierstatistician.20 3.75 4.05 3. Grefier.05 3. gradul II (6 luni .

4 alin.85 3. Grefier-arhivar.25 2.90 13.15 1. Grefier.45 1. grefier-documentarist debutant 11.65 2.90 2.75 2.45 1.3 ani vechime în specialitate) M M M M M 5% 10% 15% 20% 1. Grefier arhivar şef 12.40 2. (3) lit.40 2.15 3. debutant M NOTĂ: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.15 3.50 2.85 3.50 1.35 2.60 2.85 1.60 2.75 2.35 2.60 2.30 2.60 2.55 1.30 2.3 ani vechime în specialitate) 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-3 ani 5% 10% 15% 20% 2.90 10.30 2.05 2.60 M M M M M 5% 10% 15% 20% 2.30 2.35 1.10 2.225 M M M M 9. grefier registrator treapta I (peste 3 ani vechime în specialitate) M M M M M M M Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5% 10% 15% 20% 1.75 2.75 2.30 2.60 2.00 3.15 2.30 2.40 3.20 2.05 2.55 14.15 2.50 2.10 2.10 2.15 2.50 2. Grefier. a) din anexa nr.45 2. Grefier-arhivar.90 3.40 1.75 2.30 2.50 2. Grefier-arhivar. grefier-statistician.65 2. VI.20 2. grefier-statistician.25 2.00 2.30 3.45 2.45 2.25 2.50 2.40 2.40 2.00 3.25 1.40 2.00 2. grefier-documentarist treapta II (6 luni . sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate). .00 2.35 2.95 2.95 1.05 3.15 3.15 2.50 2.80 1.00 3.20 2.50 2.70 2.50 2.00 2.40 2.10 2.20 2.30 3.20 1.30 2.50 1.30 1.25 2.30 2.20 2.50 2.90 3.85 2.55 1. grefier – registrator.05 2. precum şi adaosurile prevăzute la art.30 1. grefier registrator treapta II (6 luni . sporul pentru vechimea în muncă.10 2.80 1.75 2.00 3.50 2.65 2.90 2.90 2.85 3.70 1.40 2.40 2.15 2.20 2.70 2.05 1.65 2.00 2.40 2.75 2.65 2.90 3.60 2.

45 1.65 1. Aprod M M M M M Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 1.50 1.55 1.70 1.75 3 1.55 1.45 1.85 1.90 2. şofer M M M M M 2.50 1.65 1.60 1.65 1.75 1.80 1. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitat e Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă Baza 1.70 1.35 1.35 1.30 1.60 1.65 1.80 1.75 1.65 2 1.50 1.75 1. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate) şi sporul pentru vechimea în muncă.50 1. crt.65 1.50 1. Agent procedural.60 1.45 1.65 1.85 1.VI/3 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea Nr.70 1.65 1.70 1.55 1 1.35 1.50 1.00 1.45 1.95 1. .55 1.80 1.85 5 1.50 1.55 1.65 1.70 1.85 1.75 1.75 1.70 1.226 ANEXA nr.95 NOTĂ: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.45 1.60 1.55 1.80 4 1.90 1.

50 2.20 2.00 4.20 3.35 4.85 3. .70 3.40 4.85 4.25 2.20 2.50 3.00 4.85 2.20 4. 3. În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Profesor gradul I S S S S S 2.40 3.30 2.70 2.00 4.15 3.00 4.30 3.10 2.20 3.60 2.70 2.00 1.60 4.15 4.20 2.00 4. În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi.00 3.60 4. Expert gradul I S S S S S 4.05 2. Secretar gradul I S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 3.50 3.80 1.50 3.85 3.00 Baza 1. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 2 3 4 5 3.65 2.50 2.90 2.25 3.60 4.75 4.85 4.65 3.10 2.40 1.60 4.40 2.30 2.10 3. respectiv de conferenţiar universitar. Profesor gradul II S S S S S 3.30 3.65 3.85 4.90 2.60 2.80 5.10 2.35 4.20 1. VI/4 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de instruire.50 4.40 4.20 4.60 3.50 2.85 2.25 2.10 1.00 4.15 4.85 4.15 4.00 5.90 2.40 2.65 4.65 3.50 2.80 3.80 5.05 2.85 4.35 4.65 1.20 4.45 3.227 ANEXA nr.85 3.00 3. 2.00 2.35 3.60 4.75 2. fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri Nr.00 3.40 2.30 2.10 2.75 2.00 3.30 2.80 4.10 2.40 2.20 2.60 2.00 4.00 2. crt.30 3.50 2. sporul pentru vechimea în funcţie şi sporul pentru vechimea în muncă.60 NOTĂ: 1.10 3.00 3.40 2.20 3.15 4.45 3.75 4.85 1.75 2.

05 4.20 4.30 6.75 5.90 4.25 3.20 5% 10% 15% 20% 4.60 3.10 4.55 4. Expert criminalist gradul I (10 ani vechime în specialitate) S S S S S S S S 5.05 3.65 4.25 5% 10% 15% 20% 3.75 5. Expert criminalist gradul II (7 ani vechime în specialitate) S S S S S 6. Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice.40 4.45 4.45 3.VI/5 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de specialitate criminalistică şi pentru funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertiză criminalistică Nr.65 4.60 4.90 4.05 4.60 4.25 4.10 3.05 4.00 4. şef sector 4.35 3.55 3.85 5.25 4.20 4.20 4.60 4.40 .40 3.20 Baza 1.80 4.55 3.85 4.80 4. crt.05 4.40 4.60 3.50 3.75 3.00 5.20 4.70 3.25 3.05 4.40 4.50 6.80 4.30 5.70 3.40 3.05 5.25 4.05 4.90 4.60 3.85 4.65 4.75 3.90 4.05 4.10 3.45 4. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 2 3 4 5 3.95 3.85 5.00 4.25 3.25 3.65 4.75 3.70 3.40 3.10 3.50 3.25 4. Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 3.228 ANEXA nr.70 3.40 3.85 3.45 4.90 3.65 3.85 5% 10% 15% 20% 4. Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 2.00 2.40 4.40 4.10 3.70 3. Expert criminalist gradul III (4 ani vechime în specialitate) S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 6.45 4.

10 2.00 2.80 1.15 2.05 2.90 2.15 2.35 2.90 2.25 2.20 2.70 2. (3) lit.60 2.25 2.40 2.90 3.30 1.25 2. 4 alin.90 3.55 1. Tehnician criminalist debutant 11.25 2. VI.15 3.50 1.20 2.60 3.60 2.45 3.05 2.55 1. Asistent criminalist (1 an vechime în specialitate) S S S S S 8.80 1.30 2.70 1.65 2.40 2.80 1.30 3. a) din anexa nr.35 2. Secretar .70 1.45 3.25 2.95 1.20 2.30 2.05 2.40 2.05 2.25 2.60 3. .05 1.35 2.dactilograf laborator expertize criminalistice debutant M NOTĂ: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.45 2.45 2.45 1.45 2.10 2.40 2.60 2.75 3.70 2.45 2.90 4.60 3.95 2.90 1.30 3.10 1.00 3.45 3.05 2.25 2.50 1.30 3.20 2.15 3.65 12.90 10.00 2.90 2.15 3.00 2.75 3.90 3.15 2.00 3.60 3.45 2. Tehnician criminalist (1 an vechime în funcţii tehnice criminalistice) S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5% 10% 15% 20% 2.75 3.45 3. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate) şi sporul pentru vechimea în muncă.65 1.00 3. Asistent criminalist debutant 9.40 1. economice sau administrative) M M M M M M Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5% 10% 15% 20% 1.25 2.dactilograf laborator expertize criminalistice (1 an vechime în funcţii auxiliare juridice.229 7.55 1.80 1.25 2.15 2.15 2.80 1.45 2.45 M M M M M 5% 10% 15% 20% 1.40 2.10 2.00 2.30 3. precum şi adaosurile prevăzute la art. Secretar .15 2.00 2.75 3.15 2.

Director/şef serviciu specialist în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.85 5.25 4.230 ANEXA nr.60 4.80 5.30 5.40 4. Specialist în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.60 4.05 5.50 5.60 4.00 4. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 2 3 4 5 S 6.75 6.00 3.40 4.20 4.00 4.50 - - - - - S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 5% 10-15 ani 10% 15-20 ani 15% Peste 20 20% ani 4.80 5.50 5. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 2.60 4. crt.20 4.85 5.VI/6 Coeficienţii de ierarhizare pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. al Consiliului Superior al Magistraturii. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.05 5.40 4.80 5. al Consiliului Superior al Magistraturii. al Consiliului Superior al Magistraturii.05 5.30 5.50 4.05 5.75 4. Specialist IT şef în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea S 5.30 - - - - - . precum şi din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Nr. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 1.30 5.

40 4. adaosurile prevăzute art.60 3. şi sporul pentru vechimea în muncă. debutant S 2.05 4.65 3.80 3.45 3.00 4. .60 3.15 4.95 3.50 3.85 4.05 4. 4 alin.05 5.70 3.15 3.80 4.60 3.00 4.80 3.25 4.20 4. precum şi pentru persoanele prevăzute la art.40 4.30 3.25 5.231 4.30 3.15 2.75 3.85 4. gradul II (6 luni .3 ani vechime în specialitate) S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 5% 10-15 ani 10% 15-20 ani 15% Peste 20 ani 20% Baza 0-5 ani 3.60 3.50 6.60 3.30 3. a) din anexa nr.90 4.50 3.35 2.80 5.30 4. Specialist IT în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.40 3. Specialist IT în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.45 2.60 4. (1).15 4.20 4.20 4.95 4.15 3.50 3.05 4.05 4.05 4.60 4.05 2.55 Notă: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.45 3.25 2.80 4. VI. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate). (3) lit.20 4.70 3. gradul I (peste 3 ani vechime în specialitate) S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 5% 10-15 ani 10% 15-20 ani 15% Peste 20 ani 20% 3. Specialist IT în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.00 3.80 4. 4 alin.15 3.40 4.85 5.60 4.40 4.30 3.

90 4.55 4.55 3.55 3.05 4.85 4.95 3.10 3.90 4.30 3.40 3.40 3.20 4.50 - S S S S S 5% 10% 15% 20% 3.20 4.65 3.60 3.50 3. Şef serviciu de probaţiune 5.25 4. Inspector de probaţiune gradul II (4-6 ani vechime în specialitate) S S S S S 3.00 4.30 3. Directorul Direcţiei de probaţiune 2.10 4.75 3.50 3.60 3.70 3.55 3.40 3.35 3.25 4.05 3.90 4.80 4.70 3.20 3.232 ANEXA nr. crt.10 3.25 3.45 4.25 3.50 3.30 3.90 4.80 4.55 3.15 4.75 3.05 4.40 . VI/7 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de probaţiune Nr.90 3.55 3.40 4.00 4.80 3.05 4.55 3.30 4.05 4.70 3.40 3.90 3.60 3.80 4.70 3.50 - 4.40 3. Consilier de probaţiune gradul I (peste 6 ani vechime în specialitate) S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani S S S S 5% 10% 15% 2.70 4.15 3.55 3.10 3. Inspector de probaţiune gradul I (peste 6 ani vechime în specialitate) S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 5% 10% 15% 20% 6.50 3.95 3.70 3.10 4.25 3.90 4.90 4.55 3.70 3.80 4. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 2 3 4 5 1.20 4.15 3.25 3.70 3.90 3.40 3.00 4.

20 3.05 4.00 2. Consilier de probaţiune debutant (0-1 an vechime în specialitate) 5% 10% 15% 20% 2.05 3.80 2.80 2.35 2.95 3.10 3.10 3.70 3.35 2.05 3.35 3.70 3. 4 alin.50 3.10 2.30 3.233 S 6.65 3.00 4.40 2.15 2.50 3.35 3.05 3.70 3. Consilier de probaţiune gradul III (1-4 ani vechime în specialitate) S 5% 10% 15% 20% 2.85 4.95 3.55 2.80 2.10 3.10 3. sporul pentru vechimea în muncă şi sporul în legătură cu activitatea de penitenciar.20 2.50 Notă: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.35 3.25 3.90 S S S S 8.30 2.55 2.95 3.20 3.55 3.30 S S S S 7. .70 2.20 3.70 2.85 3.20 3.90 3.60 2. (3) lit.20 3.45 2.40 3.65 S 2.95 3. precum şi adausurile prevăzute la art.50 2.95 3. Consilier de probaţiune gradul II (4-6 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 20% 3.50 3.20 2.70 2.40 4.70 2.85 4.20 4.40 3.80 2.85 4. VI.65 3.20 3.50 3. a) din anexa nr. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate).00 3.80 2.

a consilierilor juridici asimilaţi auditorilor publici externi şi a specialiştilor în informatică asimilaţi auditorilor publici externi. se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. . 6. 2. condiţie necesară pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea controlului/auditului asupra fondurilor publice. Art. Art. a auditorilor publici externi. republicată.Potrivit Legii nr. 5. VII/1.234 ANEXA nr. 4. . 1. .Salarizarea membrilor Curţii de Conturi şi a personalului de specialitate trebuie să le asigure o reală independenţă economică. precum şi a personalului de specialitate se stabileşte având în vedere rolul şi importanţa Curţii de Conturi a României. . director adjunct. de autoritate independentă cu atribuţii de control şi audit asupra tuturor autorităţilor publice centrale şi locale. . Art.Salarizarea membrilor Curţii de Conturi. membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate au statut juridic asimilat magistraţilor în ceea ce priveşte incompatibilităţile. interdicţiile.Salarizarea membrilor Curţii de Conturi. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.Perioada mandatului membrilor Curţii de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcţiei de auditor public extern. Art. . 3. precum şi nivelul şi complexitatea atribuţiilor conferite de lege. şef serviciu şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit. cât şi funcţiile de conducere de director. SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art. de pregătirea profesională. VII REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI DIN CADRUL CURŢII DE CONTURI Art. . de obligaţia de păstrare a confidenţialităţii. riscurile şi suprasolicitarea neuropsihică pe care o presupune exercitarea fiecărei funcţii. ca personal de specialitate al Curţii de Conturi.Prin sintagma auditor public extern se înţelege atât funcţia de auditor public extern.

Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. Art. personalul de specialitate beneficiază de un premiu anual egal cu câştigul mediu lunar brut. premiul anual se acordă proporţional cu perioada în care a lucrat. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar. luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare. . 13. 12. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri şi alte drepturi Art. grade sau trepte profesionale. personalului de specialitate i se acordă un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară. trimişi în străinătate pentru acţiuni în interesul serviciului. 7.(1) Pentru condiţii de muncă grele.(1) se stabilesc prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. 9. realizat în anul pentru care se face premierea. realizate în perioada în care a desfăşurat activitate. (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului. în funcţii. . Art. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. 8. . au drepturile şi obligaţiile . (3) Regulile privind acordarea premiului anual prevăzut la alin. . Art. în funcţie de condiţiile de muncă grele. pe un post vacant existent în statul de funcţii.Membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate.(1) Pentru activitatea desfăşurată. . Art.Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi a României se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. . Din acest fond sunt acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. 11 din prezenta anexă se aprobă prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. se face de regulă. Art.Curtea de Conturi a României poate constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru personalul de specialitate. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii.235 Art. 11.Promovarea personalului de specialitate. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. vătămătoare sau periculoase. . 10. (4) Plata premiului anual se face începând cu luna ianuarie a anului următor.

14. fondul preşedintelui. . .236 stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile personalului trimis în străinătate.Pentru acordarea de ajutoare. cu excepţia situaţiilor în care prin lege specială se prevede altfel. cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. recompense şi contribuţii la acţiuni umanitare se constituie. la nivelul Curţii de Conturi a României. Art.

90 6.00 5.15 6. Funcţii de conducere Funcţia Gradul Nivelul studiilor S S S S Baza 6.55 4. Auditor public extern.95 5.65 5.10 2.30 5.25 3. Principal Consilieri ai preşedintelui Curţii de Conturi a României Vechime minimă în specialitate 12 ani Auditor public extern.70 2.65 Grad II 8.15 6.10 3.75 3.50 6. 2.65 3 I II III S S S 3.75 3.50 - 5. I I I I Gradul Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.65 5. specialist informatică asimilat auditorului public extern Vechime minimă în specialitate 2 ani I II III S S S 5.25 Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou B.60 6.40 5. VII/1 Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi Nr.80 3.60 3.75 7.85 6.90 4.85 3.237 ANEXA nr. A.40 5.30 - - 6.65 I II III S S S 5. specialist informatică asimilat auditorului public extern.30 6.40 .00 5. 4.80 Coeficienţi de ierarhizare Grad I 7. 1.10 6. crt. Funcţie crt. Auditor public extern. consilier juridic asimilat auditorului public extern.50 6.20 5.25 - 4.15 7. Funcţii de execuţie Nr.35 4.50 5.10 4.50 7.80 7.80 4.45 7.00 3. 3. consilier juridic asimilat auditorului public extern.20 4.35 6.55 5. specialist informatică asimilat auditorului public extern.85 6. Superior Vechime minimă în specialitate 18 ani 2.20 5.10 6.80 6. consilier juridic asimilat auditorului public extern.

Coeficienţii de ierarhizare stabiliţi pentru membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate includ sporul pentru vechimea în muncă. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii. prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 3. cu studii superioare. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 la Curtea de Conturi a României. necesară încadrării la Curtea de Conturi şi în cadrul Autorităţii de audit. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice.238 Notă: 1. precum şi sporul pentru vechime la Curtea de Conturi. juridice şi de altă specialitate. . 2. majorarea indemnizaţiei de bază. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. postliceale sau superioare de scurtă durată. 219/2007.

premii şi alte drepturi Art. VIII REGLEMENTĂRI SPECIFICE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE ŞI PERSONALUL AUXILIAR DE SPECIALITATE DIN CADRUL OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR SECŢIUNEA 1 Indemnizaţii şi salarii de bază Art. 1. . . condiţiile de vechime şi studii pentru încadrarea şi promovarea personalului sunt prevăzute în anexa nr.Salarizarea membrilor plenului şi a personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. VIII/1.VIII/1. .239 ANEXA nr. nomenclatorul de funcţii. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri.Membrii plenului şi personalul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au toate drepturile prevăzute în reglementările legale menţionate în anexa nr. 2.

2. . Persoanele care. crt. categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut. În coeficientul de ierarhizare este cuprins salariul de merit. Şef compartiment 7. sporul pentru condiţii deosebite de muncă.50 10. grele.15 Vechime în specialitate 10 ani în funcţii economice sau juridice 10 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 6 ani în funcţii economice sau juridice 4 ani în funcţii economice sau juridice 2 ani în funcţii economice sau juridice 7 ani în funcţii auxiliare juridice. gestionează informaţii clasificate. Asistent analist treapta II NOTĂ: 1. obţinut potrivit legii.00 7. Şef serviciu 6. vătămătoare sau periculoase şi sporul pentru vechime în muncă. Locurile de muncă. economice sau administrative 1.40 10. beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate. sporul de confidenţialitate. Consilier/ Director general 4. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic. Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S S S S M M Coeficient de ierarhizare 11. potrivit legii. Analist financiar gradul III 10. Membru al plenului 3. Analist financiar gradul IV 11.240 ANEXA nr.20 8. Preşedinte 2. economice sau administrative 4 ani în funcţii auxiliare juridice. Asistent analist treapta I 12.30 8. 3.50 4.20 10.80 10.60 3. Analist financiar gradul II 9. Director 5. VIII/1 Salarizarea membrilor plenului şi a personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Nr.30 10. Analist financiar gradul I 8.40 3.

(1) şi (2). Art. potrivit legii.Perioada în care persoanele care au ocupat funcţii de demnitate publică în instituţii publice constituie vechime în muncă şi în specialitate. salariul de merit şi sporul de vechime. 1. (2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. IX/4. prin numire. (1) este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (3) Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică alese şi numite nu beneficiază de premii. . IX REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI CARE OCUPĂ FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ŞI PERSONALULUI CARE OCUPĂ FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ SECŢIUNEA 1 Indemnizaţii şi salarii de bază Art. . Art. 3.(1) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. pe lângă salariul de bază prevăzut de alin. nr. . nominalizate de către acesta.(1) Salariul de bază lunar pentru persoanele care ocupă funcţii asimilate cu cele de demnitate publică. . (1) cuprinde indemnizaţia de conducere.(1) Funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă prin mandat obţinut direct.241 ANEXA nr. prin alegeri organizate sau indirect. Art. . 2. IX/2 şi IX/3. de spor de vechime şi nici de alte sporuri prevăzute de prezenta lege. este prevăzut în anexa nr. şi la celelalte drepturi salariale acordate conform prezentei legi personalului încadrat cu contract individual de muncă din instituţia publică condusă. în instituţii publice din subordinea Guvernului. (2) Salariul de bază lunar prevăzut la alin. IX/1. 4. (3) Persoanele încadrate pe funcţii asimilate celor de demnitate publică au dreptul. (2) Funcţiile asimilate cu cele de demnitate publică sunt funcţii de conducere din instituţiile publice aflate în subordinea Guvernului.

Preşedintele României Parlamentul României 2. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 4. Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 8. deputaţi 11.80 10. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 3.00 Coeficienţi de ierarhizare . Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 7.00 10. Senatori. Funcţia Preşedinţia României 1. alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României Nr. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 9.242 ANEXA nr.90 12. Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 5.00 9. IX/1 FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice.20 11. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 6.80 10. crt.20 10.70 11.

70 11. Vicepreşedinte Autoritatea de audit 19. Vicepreşedinte 17. Preşedinte de secţie Avocatul Poporului 13.70 10. 1. 2. Funcţia Guvernul României Prim-ministru Viceprim-ministru Ministru de stat Ministru Ministru delegat Secretar de stat membru al Guvernului Secretar de stat Subsecretar de stat Coeficienţi de ierarhizare 11.20 11. Consilier prezidenţial .80 Curtea Constituţională 1) 9. crt.20 9. Preşedinte 16. Judecător Consiliul Legislativ 11. Adjunct al Avocatului poporului Curtea de Conturi 15.70 11.90 10. 7.70 11. Consilier de stat Administraţia Prezidenţială 23. 4.20 9. IX/2 FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice.70 11.80 9. Consilier conturi Secretariatul General al Guvernului 20. Preşedinte consiliu 12. 6.80 9.60 11. Secretar general adjunct al Guvernului 22.20 11.20 10.20 11. 8.80 9.00 10.243 ANEXA nr.80 10.80 10. Secretar general al Guvernului 21. Preşedinte 10.80 10.00 10. Avocatul poporului 14. 3.20 9. numite în funcţii potrivit legii Nr. Preşedinte Autoritatea de audit 18. 5.

34. Vicepreşedinte 29. Membri 32.80 11.80 8. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat Consiliul Concurenţei 27.20 10. 33. Consilier de stat Parlamentul României 25.80 10.80 9.00 10. cuantumul indemnizaţiei fiind majorat cu 15%. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Preşedinte Vicepreşedinte Secretar al Consiliului Membri 9. Preşedinte 28.20 7. cu respectarea prevederilor Legii nr.244 24. b) Dispoziţiile legale referitoare la indemnizaţia lunară şi celelalte drepturi de care beneficiază judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se aplică în mod corespunzător şi judecătorilor Curţii Constituţionale.20 11. 35.80 a) Personalul Curţii Constituţionale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege.20 9. Consilier de concurenţă Consiliul Naţional al Audiovizualului 30.20 10. 1) . 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale. Preşedinte 31. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 26.20 11. în funcţie de încadrare. în care se regăsesc aceste categorii de personal.

40 5. IX/3 FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României Nr.85 5. 19.000 locuitori) 10.000 locuitori) Viceprimar de comună (între 3.20 5.000 – 7. 24.50 5.50 9.80 6. 23. 7.000 locuitori) Viceprimar de comună (cu peste 7.00 7. 3.15 5.70 5.35 5. 16.000 locuitori) Viceprimar de municipiu (categoria I) Viceprimar de municipiu (categoria II) Primar de oraş (categoria I) Primar de oraş (categoria II) Primar de oraş (categoria III) Viceprimar de oraş (categoria I) Viceprimar de oraş (categoria II) Viceprimar de oraş (categoria III) Primar de comună (cu peste 7.00 Coeficienti de ierarhizare .245 ANEXA nr.40 6.35 5. 12. 11. crt.50 5.00 8. 10.000 locuitori .000 locuitori) Viceprimar de comună (până la 3. 9.80 8.90 6.000 locuitori) Primar de municipiu (categoria I) Primar de municipiu (categoria II) Viceprimar de municipiu (cu peste 150.10 5. 17.25 7. 18. 22.000 – 7.70 5. 15. 13. 2. 14. 6. Funcţia PRIMĂRII ŞI CONSILII 1.50 5. 20. 21.000 locuitori inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) Viceprimar de municipiu (până la 150.30 5. Primar general al Capitalei Viceprimar al Capitalei Preşedinte al consiliului judeţean Vicepreşedinte al consiliului judeţean Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (cu peste 150. 8.20 9.000 locuitori) Primar de comună (între 3. 5.40 5. 4.inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (până la 150.000 locuitori) Primar de comună (până la 3.

40 2. Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte.10 8. Notă: În coeficienţii de ierarhizare pentru gradul I şi II este cuprins salariul de merit şi sporul de vechime. .) 7. director general adjunct etc. şef oficiu etc. Coeficienţi de ierarhizare corespunzători Baza Grad I Grad II Instituţii publice din subordinea Guvernului 1.00 *) Funcţia Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Conducătorul instituţiei (preşedinte.70 8. crt. director general. IX/4 FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ Indemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului Nr.) 8.246 ANEXA nr.

Salariile de bază pentru secretarul general. X REGLEMENTĂRI SPECIFICE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI CONCURENŢEI Salarii de bază Articol unic . directorii direcţiilor de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. X/1. inspectorii de concurenţă. .247 ANEXA nr.

. 1.40 Notă: 1. vătămătoare sau periculoase şi sporul pentru vechime în muncă.30 10. Funcţia Secretar general Secretar general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Inspector de concurenţă superior Inspector de concurenţă principal Inspector de concurenţă asistent Inspector de concurenţă debutant Nivelul studiilor S S S S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare 10.60 10.00 4. Vechimea în funcţie pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de inspector de concurenţă. În coeficientul de ierarhizare este cuprins salariul de merit. sporul pentru condiţii deosebite de muncă. 2. sporul de confidenţialitate. 9. crt.248 ANEXA nr. 4. X/1 Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenţei Nr. 5. 6.30 8. grele. 3. 2.40 10. 8.70 10.10 8. 7.50 10.

249 ANEXA nr. 1. Art. XI REGLEMENTĂRI SPECIFICE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE Indemnizaţii şi salarii de bază Art.Membrii consiliului au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează preşedintele agenţiei. . . .XI/1. Aceste drepturi se impozitează în condiţiile legii. vicepreşedintelui şi salariile de bază ale inspectorilor de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate sunt prevăzute în anexa nr. iar preşedintele consiliului va avea o indemnizaţie de şedinţă mai mare cu 10% decât indemnizaţia ce se acordă membrilor consiliului. 2.Indemnizaţiile preşedintelui.

65 7. Vicepreşedinte B. Indemnizaţii Funcţia Nivelul studiilor S S Coeficienţi de ierarhizare 9.10 8.40 6.80 9.80 5. 2.90 7. Inspector de integritate.50 6. 6. treapta 3 de salarizare S S S 5.00 7.70 6. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie specifice Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.15 8.20 6. grad profesional superior.250 ANEXA nr.80 7. 7. majorarea cu 10% a salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual şi sporul de vechime în muncă.70 7.65 6. crt.40 7. crt. Inspector de integritate. precum şi salariile de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul acestei autorităţi Nr. Secretar general Director general Director general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou S S S S S S S 8. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare I 1.90 6.20 8. treapta 1 de salarizare 2. grad profesional superior.20 6. 5. crt. C. Preşedinte 2.90 5.50 7.00 8.00 6. XI/1 Indemnizaţiile pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate. sporul de confidenţialitate. treapta 2 de salarizare 3.20 .50 II 8.40 1.10 5.45 8.60 Notă: În coeficienţii de ierarhizare este cuprins salariul de merit. Nr.10 7. A. grad profesional superior.15 7.60 8. Inspector de integritate.85 6. 4. 3.55 7. Salarii de bază pentru funcţiile publice de conducere specifice Nr.90 7.

Inspector de integritate. Inspector de integritate.251 4.35 3. grad profesional asistent.70 3. Inspector de integritate.90 3.20 5. Inspector de integritate. grad profesional principal.60 - Notă: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. Inspector de integritate.50 6.25 4. treapta 1 de salarizare 5.70 4.30 3.55 4.55 3. sporul de confidenţialitate şi sporul de vechime în muncă.35 4. grad profesional principal.90 4.10 - 5. treapta 2 de salarizare 9. treapta 3 de salarizare 10. treapta 1 de salarizare 8.90 5.45 5.95 3. .20 2.80 4.30 - 6. Inspector de integritate.10 4.00 - 5.70 5. grad profesional debutant S S S S S S S 5. treapta 2 de salarizare 6. grad profesional principal. treapta 3 de salarizare 7.85 5.80 4. Inspector de integritate.15 3.35 3. grad profesional asistent.00 4.80 1.60 5.60 3.55 3. grad profesional asistent.05 3.20 4.40 - 6.00 5.75 3.

2. XII/1. . XII/2. recunoscute potrivit legii. potrivit funcţiilor pe care le ocupă. SECŢIUNEA 1 Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical Art. gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România. potrivit nivelului de studii.(1) Statul român sprijină cultele. se stabileşte după cum urmează: a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară prevăzută în anexa nr. (1) lit. în cadrul cultelor din România. recunoscute potrivit Legii nr. la nivelul salariilor de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat. c). ÎN CADRUL CULTELOR RELIGIOASE DIN ROMÂNIA. XII/3.252 ANEXA nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România. b) personalul din conducerea cultelor. altul decât cel prevăzut la lit. conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. 1. . . care se determină în raport cu venitul salarial. potrivit nivelului de studii. pentru salarizarea personalului clerical. (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară. c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat. beneficiază de sprijin lunar la salarizare. RECUNOSCUTE POTRIVIT LEGII Art. a). conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. XII/3. personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor. conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. XII REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI CLERICAL CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN ŢARĂ. la cererea acestora.

la propunerea cultelor recunoscute. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. transmit Ministerului Culturii. precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. 2 alin. (6) Unităţile centrale de cult. care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice. 3. (2) şi (3). . (2) şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. la asigurările de şomaj. . în baza numărului de posturi comunicat anual. . prin unitatea centrală de cult din România. în raport cu numărul credincioşilor. şi cu nevoile reale. Art. (2) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea. cultelor şi patrimoniului naţional. 5. la asigurările sociale de sănătate. arendarea şi concesionarea proprietăţilor. pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat. numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. Cultelor şi Patrimoniului Naţional propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. prin bugetul Ministerului Culturii.000 de euro lunar. (2). (5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (1) lit.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art.(1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor. XII/3. Art. . (4) va fi repartizat pe culte. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în anexa nr. c) din prezenta anexă se aprobă de Ministerul Culturii. culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor.253 (3) Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse. conform ultimului recensământ. 2 din prezenta anexă. potrivit alin. precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii. inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat. se alocă de la bugetul de stat. o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200.De la bugetul de stat se asigură. (7) Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condiţiile alin. SECŢIUNEA a 2-a Alte drepturi ale personalului clerical Art. 4. (8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2).

(1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute. este supus controlului Ministerului Culturii. Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi altor organe abilitate de lege. Art. precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. (1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute. 6. precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii. Art. . potrivit anexei nr. împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor. aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat. potrivit legii. primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii. Art. la asigurările sociale de sănătate.254 (2) Suma prevăzută la alin. la asigurările de şomaj. care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective. II/5. (1). .Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România. (2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.(1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat. prin prezentarea la Ministerul Culturii. . 8. inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat. acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi. pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi. . (3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi.(1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. . respectiv echivalentul în lei al acesteia. poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat. 7. SECŢIUNEA a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute Art. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România.Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi. potrivit prezentei legi. 9. (4) Suma prevăzută la alin. Cultelor şi Patrimoniului Naţional a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare. prin bugetul Ministerului Culturii.

(1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat. a).300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate. (1) lit. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. în limita prevederilor bugetare anuale.951 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară prevăzute la art. al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin.40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. 9 din prezenta anexă. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult. b). b) de la bugetul de stat: . . al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România. se face de către Ministerul Culturii. în raport cu creşterea preţurilor de consum.(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură.18. Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului. se face de către autorităţile administraţiei publice locale. Art.sumele aferente. a). Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului. prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice. la cerere. (2) Numărul contribuţiilor prevăzute la alin.sumele aferente. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net. 10. ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios şi se comunică Ministerului Culturii. . necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. (5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România. necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.255 (2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. 9 din prezenta anexă. al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate. . (1) lit. (1) lit. (3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. potrivit criteriilor stabilite de acestea. după cum urmează: a) de la bugetele locale: . . la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate. în raport cu creşterea preţurilor de consum. .

ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios. .256 (6) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România. sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.

muftiu. episcop coajutor.00 10. 2. asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică Nr. arhiereu-vicar 26 9. preşedinte) Episcop. crt. preşedinte uniune.80 10. episcop auxiliar. şef de cult (mitropolit. 1. XII/1 Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult.70 11. 3. 5.257 ANEXA nr.20 . Funcţia Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Arhiepiscop major. episcop-vicar patriarhal Episcop-vicar.80 Numărul maxim de posturi 1 11 16 39 Coeficienţi de ierarhizare 11. 4. mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică Arhiepiscop. şef rabin. episcop.

protopop 4. Secretar patriarhal. superioară. altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică Nr. Vicepreşedinte uniune. cu grad didactic I şi vechime în învăţământ peste 40 ani 46 Profesor cu studii superioare. secretar eparhial. vicar administrativ patriarhal. XII/2 Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult. crt. Funcţia clericală Numărul de Funcţia didactică cu care se posturi pentru asimilează care se asigură sprijin lunar la salarizare Profesor cu studii superioare. egumen . consilier patriarhal. inspector general bisericesc. vicar administrativ eparhial. cu grad didactic II şi vechime în învăţământ 719 între 10 şi 14 ani Profesor cu studii superioare. cu grad didactic I şi vechime în învăţământ 41 între 22 şi 25 ani Profesor cu studii superioare.258 ANEXA nr. inspector eparhial. prim-rabin 2. vicar episcopal 3. consilier eparhial. exarh. Stareţ. cu grad didactic II şi vechime în învăţământ 466 între 2 şi 6 ani 1. Secretar Cancelaria patriarhală. secretar general. vicar general.

rabin. pastor.1 gradul I 2.261 4. oficiant de cult 1.957 3. vestitor. educator.2 gradul II 1. Cu studii superioare: 1.1 gradul I 1. Cu studii medii: 2.018 3.690 1.144 Profesor cu studii superioare gradul didactic I gradul didactic II definitiv debutant Învăţător. cantor.4 debutant .238 2.259 ANEXA nr.3 definitiv 2. Numărul de posturi Funcţia didactică cu pentru care se asigură care se asimilează sprijin lunar la salarizare 15.3 definitiv 1. imam.4 debutant 2. crt. XII/3 Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România Nr. maistru-instructor cu studii medii gradul didactic I gradul didactic II definitiv debutant Funcţia clericală Preot.2 gradul II 2. diacon.280 663 783 1.440 2.237 10.

00 5. XIII REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI DIN AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII. 1. sporul de stabilitate şi sporul de vechime în muncă. aflate în subordinea. precum şi cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului sunt diferenţiate după nivelul studiilor. PRECUM ŞI CELE AFLATE ÎN COORDONAREA PRIMULUI-MINISTRU ŞI CELE AFLATE SUB CONTROLUL PARLAMENTULUI SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art. AFLATE ÎN SUBORDINEA. ÎN COORDONAREA GUVERNULUI. în coordonarea Guvernului.05 În coeficienţii de ierarhizare au fost cuprinse salariul de merit. sporul de confidenţialitate. MINISTERELOR ŞI CELORLALTE ORGANE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE.Salariile de bază ale personalului de execuţie din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. .90 2.35 3. Nivelul studiilor Studii superioare Studii superioare de scurtă durată Studii postliceale Studii medii Studii generale *) Coeficienţi de ierarhizare*) minim maxim 2. ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. SUB AUTORITATEA.80 1.70 1.260 ANEXA nr.90 2.50 1. sub autoritatea.45 1. .80 2.

Salariile de bază ale personalului de execuţie din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.70 7. 2 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade.80 7.40 1. indemnizaţia de conducere.10 7. sporul de stabilitate şi sporul de vechime în muncă. . Art.75 2.65 2.00 8. sporul de confidenţialitate.50 1.20 6. 2.30 În coeficienţii de ierarhizare au fost cuprinse salariul de merit. sporul de stabilitate şi sporul de vechime în muncă. . astfel: Funcţia Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou *) Coeficienţi de ierarhizare*) Grad I Grad II 7.35 3.Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din instituţiile publice prevăzute la art.60 6.85 7. 4.00 6.Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. sporul de confidenţialitate. aflate în subordinea.20 7. sporul de stabilitate şi sporul de vechime în muncă.45 7. 3.261 Art. sporul de confidenţialitate.45 1. sub autoritatea.05 În coeficienţii de ierarhizare au fost cuprinse salariul de merit. indemnizaţia de conducere.65 2.70 1. Art.60 7. .00 5.15 7.40 7. Nivelul studiilor Studii superioare Studii superioare de scurtă durată Studii postliceale Studii medii Studii generale *) Coeficienţi de ierarhizare*) minim maxim 2. 1 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade.30 7. astfel: Funcţia Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou *) Coeficienţi de ierarhizare*) Grad I Grad II 8. .70 În coeficienţii de ierarhizare au fost cuprinse salariul de merit. în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale sunt diferenţiate după nivelul studiilor.

aflate în subordinea. publice sporuri la 10% muncă . pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale. 10.262 Art. în coordonarea Guvernului.(1) Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile finanţate integral din venituri proprii beneficiază suplimentar şi de specifice pentru condiţii de muncă. precum şi cele aflate în coordonarea Primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului se stabilesc de către persoanele împuternicite să numească aceste persoane. Familiei şi Protecţiei Sociale. . sub autoritatea. în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale se stabilesc de către persoanele împuternicite să numească aceste persoane. Art. a ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. . . (2) În cazul municipiului Bucureşti salariile de bază prevăzute la alin. a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. . nivelul individual al salariilor de bază se stabileşte de către conducătorul autorităţii şi instituţiei publice finanţate integral din venituri proprii.(1) Salariile de bază ale conducătorilor din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (1) nu vor depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar al municipiului Bucureşti.Pentru personalul de execuţie. . Art. corespunzător timpului lucrat la locurile de respective. . aflate în subordinea. după cum urmează. fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de ministru şi respectiv a funcţiei de secretar de stat din ministere. Art. 6. stabilite de către acesta. 9. la solicitarea ordonatorului principal de credite.Echivalarea funcţiilor specifice utilizate în prezenta anexă cu funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege se va face de către Ministerul Muncii. un spor de până din salariul de bază. sub autoritatea.Salariile de bază ale conducătorilor din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreşedinte al consiliului judeţean şi respectiv a funcţiei de viceprimar. 7. 5.Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de sporurile aplicabile funcţionarilor publici. 8. Art. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri şi alte drepturi Art.

beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. . 13. începând cu luna octombrie a anului 2009. e) pentru siguranţa navigaţiei. .263 b) pentru condiţii grele de muncă. (2) Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma corespunzătoare salariilor de bază. prin bugetul de venituri şi cheltuieli. .Prevederile prezentei legi se aplică şi personalului din autorităţile şi instituţiile publice. c) personalul care lucrează. 12. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. care. Art. Art. un spor de până la 15% din salariul de bază. potrivit contractului individual de muncă în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. 11. . d) pentru consemn la domiciliu. potrivit legii. cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit potrivit legii.Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite. Art. respectiv locală. în funcţie de subordonare.Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază şi de celelalte drepturi aplicabile funcţionarilor publici din administraţia publică centrală. un spor de până la 15% din salariul de bază. un spor de până la 20% din salariul de bază. trec de la finanţarea integrală a activităţii din venituri proprii la finanţarea integrală activităţii de la bugetul de stat.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR Roberta Alma Anastase PREŞEDINTELE SENATULUI Mircea Dan Geoană Bucureşti. republicată. în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 5 noiembrie 2009 Nr. 330 .264 Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României. în şedinţa comună din data de 15 septembrie 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful