PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
CADRU
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

PARTEA I
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. (2) Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege. (3) Partea a II-a prezentei legi reglementează sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, până când sistemul va fi simplificat şi îmbunătăţit în conformitate cu partea a III-a a prezentei legi. Art. 2. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică: a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea

2

acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supravegere a Asigurărilor şi Comisiei de Supravegere a Sistemului Pensiilor Private. (3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi asimilat acestuia, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici. Art. 3. - Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, şi prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege; b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii; c) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorărilor, a indemnizaţiilor cu caracter general sau special, precum şi a altor drepturi de natură salarială, recunoscute sau stabilite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâri judecătoreşti, prin acte de negociere colectivă, precum şi prin alte modalităţi, acestea regăsindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, după caz, în salariul de bază, în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare; d) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă de valoare egală pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar; e) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale, astfel încât, ponderea în produsul intern brut a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv la un nivel sustenabil. Art. 4. - Raportul între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar este de 1 la 12.

3

Art. 5. - Prin legile speciale prevăzute la art. 7 alin. (1) se stabilesc majorări salariale anuale astfel încât, ponderea în produsul intern brut prognozat a cheltuielilor de personal aferente personalului din sectorul bugetar să se reducă progresiv de la 9,40% în anul 2009, la 8,70% în anul 2010, la 8,16% în anul 2011, la 7,88 % în anul 2012, la 7,58% în anul 2013, la 7,34% în anul 2014 şi la 7,00% în anul 2015 şi în anii următori.

PARTEA a II-a
CAPITOLUL II Reglementări comune
Art. 6. - Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop şi finalitate următoarele: a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar în raport cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii; b) stabilirea salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câştigului salarial, prin includerea în acestea, după caz, a unor sporuri, majorări sau indemnizaţii cu caracter general; c) realizarea ierarhiei salariilor funcţiilor de bază, a soldelor şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare atât între domeniile de activitate, cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, având la bază următoarele criterii: - nivelul studiilor şi al competenţelor; - importanţa socială a muncii; - complexitatea şi diversitatea activităţilor; - responsabilitatea şi impactul deciziilor; - expunerea la factori de risc; - incompatibilităţile şi conflictele de interese; - dificultatea activităţilor specifice; - condiţiile de acceptare pe post; d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale; e) compatibilizarea procesului de descentralizare cu principiile prevăzute de prezenta lege; f) diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie şi de nivelul la care se prestează activitatea: central, teritorial şi local.

4

Art. 7. - (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat în perioada 2010-2015, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază pentru personalul militar şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, prevăzute în anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale. (2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi, nicio persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări. Art. 8. - În anul 2010 majorarea salariilor, a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/lună şi fără a depăşi această valoare. Art. 9. - (1) În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizează pentru personalul bugetar din aparatul propriu şi din unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale. (2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigură de fiecare ordonator principal de credite cu încadrarea în resursele financiare alocate anual prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale sau prin reglementări specifice domeniului. Art. 10. - Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor instituţii.

CAPITOLUL III Elementele sistemului de salarizare
Art. 11. - (1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu munca depusă, cu cantitatea şi calitatea acesteia, cu importanţa socială a muncii, cu condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, cu rezultatele obţinute, precum şi cu principiile prevăzute la art. 6. (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

5

Art. 12. – (1) Coeficienţii de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzuţi în anexele nr. I, nr. I/1, nr. I/2, nr. I/3, nr. I/4, nr. II, nr. II/1.1, nr. II/1.2, nr. II/1.3, nr. II/1.4, nr. II/2, nr. II/3, nr. II/4.1, nr. II/4.2, nr. II/4.3, nr. II/4.4, nr. II/4.5, nr. II/4.6, nr. II/4.7, nr. II/5, nr. II/6, nr. II/7, nr. II/8, nr. II/9, nr. II/10, nr. II/11, nr. II/12, nr. II/13, nr. II/14, nr. III, nr. III/1, nr. III/2, nr. III/3, nr. III/4, nr. IV, nr. IV/1A, nr. IV/1B, nr. IV/1C, nr. IV/2, nr. IV/3A, nr. IV/3B, nr. IV/4, nr. IV/5, nr. IV/6, nr. V, nr. V/1, nr. V/2, nr. V/3, nr. V/3A, nr. V/4, nr. VI, nr. VI/1-7, nr. VII, nr. VII/1, nr. VIII, nr. VIII/1, nr. IX, nr. IX/1, nr. IX/2, nr. IX/3, nr. IX/4, nr. X, nr. X/1, nr. XI, nr. XI/1, nr. XII, nr. XII/1, nr. XII/2, nr. XII/3 şi nr. XIII. (2) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei iar creşterea coeficientului de ierarhizare 1,00 după anul 2010 va fi condiţionată de reducerea numărului de angajaţi necesară realizării ţintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal în produsul intern brut prevăzute în art. 5, în vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 RON în 2015. (3) În anul 2010, salariile, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexele la prezenta lege. SECŢIUNEA 1 Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare Art. 13. - (1) Salariile de bază se diferenţiază pe funcţii în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experienţa şi răspunderea în muncă, precum şi cu nivelul de complexitate al activităţii, specifice fiecărui post. (2) În cadrul fiecărei funcţii, salariile de bază se diferenţiază pe grade în cazul studiilor superioare, studiilor superioare de scurtă durată şi pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, astfel încât să se asigure posibilitatea diferenţierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane şi cu experienţa acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2-3 grade şi, respectiv, 2-3 trepte profesionale. (3) În cadrul fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale, diferenţierea salariilor de bază se face pe un număr de 5 gradaţii, corespunzătoare celor 5 tranşe de vechime în muncă, prevăzute la art. 16, cu excepţia funcţiilor publice unde se utilizează 3 grade profesionale şi 3 trepte de salarizare. (4) Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază şi indemnizaţiile lunare de încadrare se determină prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu, în favoarea salariatului.

. utilizându-se două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade.00 pentru funcţia cu cea mai mare responsabilitate în stat. .(1) Tranşele de vechime în muncă.00 pentru funcţia cu cea mai mică responsabilitate şi 12. (1). Art. 14. se stabileşte de ordonatorul principal de credite.Diferenţierea salariilor de bază.(1) Personalului care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani. . 13. . respectiv celor două trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici. . potrivit prevederilor prezentei legi. 16.de la 5 la 10 ani.de la 15 la 20 ani. Art. prevăzută la tranşa respectivă. i se acordă la reluarea activităţii. 15.peste 20 ani. (2) Gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii sunt următoarele: . . sporul de vechime. prevăzuţi în anexele la prezenta lege. precum şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze. a soldelor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienţi de ierarhizare cuprinşi în intervalul 1. în cazul copilului cu handicap. precum şi sporurile cuprinse în coeficienţii de ierarhizare. care conţin indemnizaţia de conducere.(1) Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere. (3) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă. diferenţierea salariilor de bază se face potrivit art. angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. . (2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului.de la 10 la 15 ani. Art.de la 3 la 5 ani. (2) Pentru personalul prevăzut la alin. respectiv trepte de salarizare în cazul funcţionarilor publici. potrivit legii. . gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se stabileşte conform legilor specifice. respectiv 7 ani. . salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale în care a fost încadrat anterior suspendării. 17.6 Art.

în cadrul programului normal de lucru. 21. potrivit legii. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau. al reprezentanţilor salariaţilor. Art. între orele 22. după caz. . (5) Prevederile alin.(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere se compensează cu timp liber corespunzător. se acordă un spor de 15% din salariul de bază. (4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă. se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. de sărbători legale şi în celelalte zile în care. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic. aceasta se plăteşte în luna următoare.Sporurile. beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază. cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază. . 19. sunt prevăzute în notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege. în solda funcţiei de bază sau în indemnizaţia lunară de încadrare. majorările.00 şi 6. depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de funcţii în aceeaşi unitate. după caz. 22. . Art. (3) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru şi sporul prevăzute la alin. potrivit programului normal de lucru. la funcţia cumulată.Personalul care. Art. dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.7 SECŢIUNEA a 2-a Sporuri Art. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii.Munca prestată în zilele de repaus săptămânal.00. potrivit prezentei legi. potrivit legii.Pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap accentuat. precum şi indemnizaţiile de conducere care. fără a se depăşi 360 ore anual. (2) În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător. sub 8 ore pe zi. 18. (1). 20. sunt incluse în salariul de bază. fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. . . conform alin. Art. . în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru.

Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor. luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare realizate în perioada în care a desfăşurat activitate. după caz.8 Art. cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. a soldelor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare. (2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite. (3) Guvernul poate aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. . solda funcţiei de bază sau indemnizaţia lunară de încadrare.(1) Pentru activitatea desfăşurată. cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor. personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare.(1) Suma sporurilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 23. 24. (2) pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare. după caz. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei.(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii. acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. 25. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. în cadrul aceluiaşi an bugetar. cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1). (2) Suma sporurilor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. . începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă premiul. după caz. . premiul anual se acordă proporţional cu perioada în care a lucrat. (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului. (4) Plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei legi. SECŢIUNEA a 3-a Premii Art. . realizate în anul pentru care se face premierea. Art. cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau.

Art.(1) Începând cu 1 ianuarie 2010 sporurile. . a soldelor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare. cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante. . care nu au putut fi ocupate prin concurs.(1) În cazuri excepţionale. 28. atât pentru personalul de execuţie. din unităţile de asistenţă socială şi medico-socială. respectiv din indemnizaţiile lunare de încadrare. acordate prin legi sau hotărâri ale Guvernului. de cultură şi învăţământ. (2) Posturile vacante şi temporar vacante din unităţile sanitare publice. prin modificarea succesivă a salariilor de bază în plată. CAPITOLUL IV Modul de stabilire a salariilor în primul an de aplicare a legii Art. în soldele funcţiilor de bază. pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate. de personal angajat prin concurs sau examen. posturile vacante şi temporar vacante pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii.(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar. . indemnizaţiile de conducere. 29. . . care potrivit legii făceau parte din salariul de bază. (1) nu vor depăşi valoarea corespunzătoare coeficientului de ierarhizare stabilit conform încadrărilor în grilele de salarizare.00. şi.Angajarea personalului prin cumul de funcţii în cazul în care o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui corespunzător funcţiei în care este încadrat se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana în cauză are funcţia de bază. prevăzute în notele din anexele la prezenta lege se introduc în salariul de bază. (2) În perioada prevăzută la alin. . multiplicat cu valoarea coeficientului 1. persoana beneficiază de salariul de bază aferent funcţiei de conducere respective. (1).(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi în ceea ce priveşte nivelul de salarizare pentru funcţiile prevăzute în anexele prezentei legi se realizează etapizat.9 SECŢIUNEA a 4-a Alte drepturi Art. 27. 26. după caz. soldele funcţiilor de bază sau indemnizaţiile lunare de încadrare rezultate prin majorări potrivit prevederilor alin. cât şi pentru funcţiile de conducere. respectiv în indemnizaţiile lunare de încadrare corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009. Art. 30. (2) Salariile de bază. din soldele funcţiilor de bază. Art.

salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare. după caz. 20 şi 24 nu se aplică în anul 2010. reîncadrarea personalului ale cărui grade sau trepte profesionale au fost eliminate se face la gradul sau treapta profesională imediat următoare celei eliminate.(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale. Art. a sporurilor. indemnizaţiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care să conducă la o valoare egală cu suma calculată pentru luna decembrie 2009. (6) Pentru persoanele ale căror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regăsesc în anexele la prezenta lege şi nu au fost incluse în salariile de bază. (7) Prevederile art. indemnizaţia lunară de încadrare va fi cea corespunzătoare funcţiilor din luna decembrie 2009. .Pentru personalul nou încadrat pe funcţii în perioada de aplicare etapizată. sumele corespunzătoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare până la acoperirea integrală a acestora. în soldele funcţiilor de bază sau. (5) În anul 2010.Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu. gradului şi treptei profesionale avute în luna decembrie 2009. . . a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa ordonatorilor de credite. 33. Art. III şi în anexele la prezenta lege. . . Art. după caz.10 (2) Sporurile specifice pe categorii de personal şi domenii de activitate sunt cele prevăzute în cap. Art. 31. (2). solda funcţiei de bază sau. b) sporurile prevăzute în anexele la prezenta lege rămase în afara salariului de bază. soldei funcţiei de bază sau. astfel: a) noul salariu de bază. personalul aflat în funcţie la 31 decembrie 2009 îşi va păstra salariul avut fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009. (4) La funcţiile de execuţie unde s-a redus numărul de grade sau trepte profesionale. în indemnizaţiile lunare de încadrare. art. 19 alin. la care se adaugă sporurile care se introduc în acesta/aceasta potrivit anexelor la prezenta lege. salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare. după caz. 34. 32. (3) Reîncadrarea personalului se face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei.Pentru personalul promovat în funcţii în perioada de aplicare etapizată.

republicată. a sporurilor. precum şi pentru acordarea celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli. Art. nu este obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere. (7) din Legea nr. (1) sunt obligaţi să îndeplinească condiţia prevăzută la art. Art. 37. nu există un post vacant. postul vacant va fi transformat la acel nivel. instanţei judecătoreşti competente potrivit legii. în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei. a premiilor. . Art. (2) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1). (2) În cazul în care postul vacant este inferior postului aferent funcţiei de execuţie a persoanei care a ocupat funcţia de conducere. republicată. (3) În situaţia în care în cadrul structurii organizatorice.Sumele necesare pentru plata salariilor de bază. a sumelor pentru promovarea personalului în funcţii. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.11 (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (1) şi (3) din Legea nr. . cu respectarea condiţiilor de vechime prevăzute de lege. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 36. precum şi pentru funcţionarii publici care ocupă o funcţie publică de conducere. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. aprobată potrivit legii. cu modificările şi completările ulterioare. . persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau. 57 alin. în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. cu modificările şi completările ulterioare. 18 alin. salarizarea absolvenţilor ciclului I şi II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S).(1) Persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţiile şi autorităţile publice care sunt supuse restructurării vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii organizatorice aprobate potrivit legii. 57 alin. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile. corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia.(1) Condiţia prevăzută la art. . pentru avansarea în gradaţii. în termenul prevăzut. la sediul ordonatorului de credite.În baza art. 35. 38. Art. 188/1999. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. . (7) din Legea nr. grade şi trepte profesionale. pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. sub sancţiunea eliberării din funcţia publică. se transformă postul propriu al persoanei într-o funcţie de execuţie.

a indemnizaţiilor şi. . în cadrul constrângerilor bugetare. toate poziţiile vor fi clasificate pe grade. promovarea şi avansarea personalului.12 Art. astfel încât să promoveze remuneraţie egală pentru muncă egală.(1) Începând cu 1 ianuarie 2011 şi până la 31 decembrie 2012 sistemul public de salarizare şi ierahizare va fi reformat şi simplificat printr-un proiect de lege care să prevadă inclusiv: reducerea numărului de funcţii din sectorul bugetar. b) stabilirea unei grile unice pentru toate instituţiile publice care fac obiectul acestei legi care să definească nivelul salariului de bază pentru toate poziţiile din toate grupurile ocupaţionale. potrivit legii. materială sau penală a persoanelor vinovate. . . (2) Principiile proiectului de lege prevăzut la alin. miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta lege. d) controlul unitar. . 40. a soldelor funcţiilor de bază. după caz. 41. se stabilesc de ordonatorii principali de credite. răspunderea disciplinară. 39. Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. după caz.Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual. la încadrarea. precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag. PARTEA a III-a CAPITOLUL V Aplicarea etapizată a legii Art. e) eliminarea cumulului de funcţii. În cadrul unui grup ocupaţional. care nu sunt prevăzute în prezenta lege.Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice. doar pe baza responsabilităţilor efective ale fiecărei poziţii. gradaţii şi trepte salariale. (1) vor fi: a) stabilirea unui sistem reformat şi simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar care să cuprindă grupuri ocupaţionale şi grade şi care să se bazeze pe o metodologie modernă de evaluare pe bază de ocupaţie şi responsabilităţi. îmbunătăţirea ierarhiilor în cadrul domeniilor bugetare şi a sistemului de grade. Art. pentru a atrage şi a menţine personal calificat. c) competitivitatea în raport cu piaţa muncii. a celorlalte drepturi. Fiecare grup ocupaţional şi grad va fi conceput pentru a recompensa mai mult funcţiile cu o mai mare responsabilitate şi pentru a oferi motivaţii pentru ca personalul cu calificarea şi experienţa corespunzătoare să-şi asume responsabilităţi mai mari. trecerea treptată la salarii nominale. cu avizul Ministerului Muncii. prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege.

şi câte un reprezentant desemnat de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. grila unică. Comisia va fi formată din specialişti ai Ministerului Muncii. 23. . Art. stabilit în valori nominale pe bază de responsabilităţi. (3) Nu mai târziu de 30 iunie 2010. Art. corelat cu schimbările structurale din administraţia publică şi din alte domenii din sectorul bugetar. iar sporurile şi indemnizaţiile vor fi stabilite numai în cazul în care condiţiile temporare de muncă fac necesară acordarea unei plăţi suplimentare. precum şi orice alte aspecte conexe. 41. Cercetării şi Inovării.13 Art.(1) În vederea aplicării prevederilor art. cu respectarea prevederilor art. Partea I. Familiei şi Protecţiei Sociale. denumită în continuare Comisia. ai Ministerului Apărării Naţionale. ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. după luarea în considerare a raportului Comisiei. Atribuţiile Comisiei vor fi aprobate până la 30 octombrie 2009. 43. 45. . . dispoziţiile revizuite pentru sporuri şi alte stimulente financiare. familiei şi protecţiei sociale.Comisia formulează propuneri cu privire la reformarea sistemului public de salarizare şi ierarhizare în conformitate cu prevederile art. . un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul public pentru anul 2011. 41. precum şi pe baza studiilor independente. Comisia va publica un raport. 41. ai Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 44. Comisia poate solicita asistenţă tehnică în măsura în care consideră necesar. 42. ai Ministerului Afacerilor Externe. Art. ai Ministerului Finanţelor Publice.(1) Prin legile anuale de implementare. Comisia va realiza o analiză comparativă a evoluţiei drepturilor salariale din sectorul public şi sectorul privat în vederea asigurării competitivităţii drepturilor salariale din sectorul bugetar cu cele de pe piaţa forţei de muncă. (2) În sistemul de salarizare prevăzut la alin. salariul de bază pentru fiecare funcţie. . Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare. cerinţele unui sistem centralizat şi automatizat de administrare a salariilor. (4) Până la 30 septembrie 2010. de alte instituţii şi autorităţi.Pe baza datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică. pe baza raportului publicat de Comisie. care va descrie în detaliu structura grupurilor ocupaţionale şi a gradelor. va reprezenta principalul element al veniturilor salariale. (1). se înfiinţează o comisie bipartită. (2) Componenţa nominală a Comisiei şi atribuţiile acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii. în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. sistemul public de salarizare şi ierarhizare va fi reformat în conformitate cu prevederile art. ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Educaţiei.

7. 48. 314 din 7 aprilie 2006. publicată în Monitorul Oficial al României. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor. 266 din 16 iulie 1998. . Partea I. . 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2010. nr. Legea nr. Legea nr. nr. 49-52 şi ale art. 18 şi a anexei nr. publicată în Monitorul Oficial al României. I . . republicată în Monitorul Oficial al României. procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei. 135 din 25 iunie 1993. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. 11 . Partea I. 5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35 şi 36. art. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007. aprobată prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României. publicată în Monitorul Oficial al României. 5. Legea nr. Partea I. cu excepţia art. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie. 46. ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal. precum şi a personalului Preşedinţiei. 2. 10 alin. 138 din 31 martie 2000. Partea I. nr.14 CAPITOLUL VI Dispoziţii finale Art. 6. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor. nr. Art. cu excepţia art. 23 şi 30. care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 1. (8). 21. Partea I. 22. 383/2001. Partea I. nr. 139 din 4 iulie 1996. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 23 din 31 ianuarie 1996. Art. Partea I. republicată în Monitorul Oficial al României. 23. nr. cu modificările şi completările ulterioare. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare. cu modificările şi completările ulterioare.XIII fac parte integrantă din prezenta lege. 3.Anexele nr. cu modificările şi completările ulterioare. 22. cu modificările ulterioare. 4 alin. 47. 162 din 14 iulie 1993. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din anexa nr. 4. nr. cu excepţia dispoziţiilor art. cu excepţia art. Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive. Hotărârea Guvernului nr. precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. publicată în Monitorul Oficial al României. VI. cu excepţia art.

art. 70. 17. 23. 1. 43. art. Partea I. 45. 69. art. art. 177/2008. 72. 13. 1. . 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. pct. cu excepţia art. cu excepţia prevederilor art. 37-41. Legea nr. art. 51. precum şi pct. publicată în Monitorul Oficial al României. 35 şi 36. publicată în Monitorul Oficial al României. 67. 1. (1). 4. 20. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66 şi anexei nr. 52. publicată în Monitorul Oficial al României. precum şi pct. 50. 63. 22. 7 şi 11-16 din nota la anexa nr. 25 şi 302. publicată în Monitorul Oficial al României. 8. 32-34 şi art. 79 din 1 februarie 2008. Partea I. 30-31. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici. 10. 37. 4 şi 6 din anexa nr. publicată în Monitorul Oficial al României. art. 65. 1 al notei la anexa nr. 15 alin. 49. 58. art.15 alin. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. 48. 311 alin. art. cu modificările şi completările ulterioare. 65 din 2 februarie 2003. 25. 1. 12-14. 29 alin. 12. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. art. pct. cu excepţia art. 2. cu modificările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 51. anexa nr. 28. (2) şi (3). art. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională.136 din 1 decembrie 2004. 4 din anexa nr. 22-29. 24. 347 din 22 iulie 1999. Ordonanţa Guvernului nr. 47. 7. pct. 68. 980 din 7 decembrie 2006. 23. 11. nr. 312. 55-58. nr. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate. Ordonanţa Guvernului nr. 9. 59. 29. 9. 36. cu excepţia art. art. nr. nr. II şi III la Legea nr. 17. publicată în Monitorul Oficial al României. 60. 61. art. 42. 23. 53. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. 1. 2 şi 3 ale anexei nr. Ordonanţa Guvernului nr. 52. 43. 64. pct. precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. (2). 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. 44. Partea I. precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007. Legea nr. Legea nr. 311. 27. Partea I. 62. 66. 54. 42. nr. 26. cu excepţia art. 28. 21. 62. 5. 38. 5. 3 al anexei nr. 23. 30. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. ordine publică şi siguranţă naţională. 65. (4). 15. 6. cu modificările şi completările ulterioare. 353/2003. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice. aprobată cu modificări prin Legea nr. 29. 1.

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 1. cu excepţia art. Dispoziţiile art. 30 şi 33. Partea I. 24. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări prin Legea nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . 26. 20. 82 din 1 februarie 2008. 17. nr. Ordonanţa Guvernului nr. 16. nr. 221/2008.138 din 2 decembrie 2004. 12 şi 14-24. Partea I. 18. 218/2007. 23. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările ulterioare. 375 din 3 iunie 2009. nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. 624 din 19 iulie 2006. 19. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate. aprobată cu modificări prin Legea nr. 4 alin. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările ulterioare. 411. 23. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 232/2007. 21. 14. Ordonanţa Guvernului nr. aprobată prin Legea nr. cu excepţia art. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi. precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei. 23 alin. cu excepţia art. publicată în Monitorul Oficial al României. (3). (1) se aplică în mod corespunzător şi personalului de probaţiune.37 şi art. 29. art. 23. republicată în Monitorul Oficial al României. 3 alin. 15. 510 din 18 octombrie 2000. 27 şi 29-31. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări prin Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. 25. 66 din 29 ianuarie 2007. Partea I. nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului. aprobată prin Legea nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ. cu excepţia art. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 81 din 1 februarie 2008. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. (6). 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 327/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din serviciile de probaţiune. aprobată prin Legea nr. Partea I. Ordonanţa Guvernului nr. 22. 711/2001. Legea nr. art. 209/2008. 27. 36. 7. Legea nr. 81 din 1 februarie 2007. 26. nr. 24. 28. nr. 24. procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2008. 72 din 31 ianuarie 2007. 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor. 29. 27. nr. Partea I. Partea I. 20. Partea I. 30. 26. 125/2005. nr. 247/2007.16 Partea I.

Art. Partea I. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24. cu modificările ulterioare. 227 din 23 mai 2000. aprobată cu modificări prin Legea nr. 78 din 31 ianuarie 2008. 25 alin. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. 25. 747 din 1 septembrie 2006. 1. nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 353/2007. nr. 3 din anexa nr. nr. Art. precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic. 59. 56. I. 29 alin. publicată în Monitorul Oficial al României. 927 din 15 noiembrie 2006. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi. precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 462/2006. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte. 38. 237/2008. Ordonanţa Guvernului nr. 395/2001. Partea I. 62. 23. 151 şi anexa din Ordonanţa Guvernului nr. republicată în Monitorul Oficial al României. ordine publică şi siguranţă naţională. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. 311/2003. nr. cu excepţia art. 26. nr. cu modificările ulterioare. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. Ordonanţa Guvernului nr. (2) şi (3). 12 alin. 52. Ordonanţa Guvernului nr. 27. 29. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. precum şi pct. publicată în Monitorul Oficial al României. Art. 25. publicată în Monitorul Oficial al României. 4. (3)-(6) din Legea bibliotecilor nr. aprobată prin Legea nr. cu modificările ulterioare. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 51 alin. (2). nr. 81 din 1 februarie 2008. 132 din 11 februarie 2005.17 22. 3 din anexa nr. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 334/2002. pct. nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. aprobată prin Legea nr. art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82 din 2 februarie 2007. cu modificările şi completările ulterioare. art. . 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională. 28. Partea I. Ordonanţa Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi. 39. 272/2008. 84 din 1 februarie 2008. cu excepţia art. Partea I. precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului. republicată în Monitorul Oficial al României. nr. 5. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Partea I. (2)-(6) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.

36. 13 din Legea gazelor nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 27/1999. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare. publicată în Monitorul Oficial al României. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34. Partea I. Art. 20 din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. nr. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. 875 din 10 decembrie 2003. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. Partea I. 351/2004. 775/1998 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora. Partea I. Partea I. 21/1996. 103 din 11 martie 1999. Hotărârea Guvernului nr. 31. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. nr. 35. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. 40 din 30 ianuarie 1998. 33. 37. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 32. Ordonanţa Guvernului nr. nr.18 30. 420 din 6 noiembrie 1998. Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. 150/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar. precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. încadrat în unităţi sanitare şi de asistenţă socială. cu modificările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. 184/2004. cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. 141 din 3 aprilie 2000. Hotărârea Guvernului nr. nr. 749/1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite. 904 din 12 decembrie 2002. . Art. 679 din 28 iulie 2004. Art. nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor. 238/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului didactic din învăţământul superior. 407 din 27 octombrie 1998. Hotărârea Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr.

89. a primei de vacanţă. 70 din Legea nr. (6). 158 din 16 iulie 1997. se abrogă: 1. 40.La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 817 din 5 decembrie 2008. Partea I. Partea I. (6). (3). (4). Partea I. acordarea concediilor. (4). nr. 41. (4). (1). 232/2007. (12) şi (13). (2) din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 6 din Hotărârea Guvernului nr. (2). Partea I. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură. (1). (11) şi (12). Art. 49. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. art. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României. cu modificările ulterioare. 43. art. (9). precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007. delegare şi mutare. (3). 33 alin. (4). publicată în Monitorul Oficial al României. nr. (2). 19 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. (8). (11). nr. 106 alin. 269/2009. (2) şi art. 42. Partea I. art. 100 din 10 martie 1999. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. (7). Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici. art. Art. Partea I. II şi III la Legea nr. 28 alin. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. 91 alin. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 alin. Art. republicată în Monitorul Oficial al României. 51 alin. cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare. (10). nr. Art. 643 din 16 iulie 2004. art. (2) şi (3). (5) şi (7). 94 alin. cu modificările şi completările ulterioare. (7). 125/1999 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru instituţiile publice de cultură. Hotărârea Guvernului nr. 50 alin.19 38. cheltuieli de transport. nr. 2. Art. cu modificările ulterioare. republicată în Monitorul Oficial al României. 39. Art. (2). publicată în Monitorul Oficial al României. 291 din 15 decembrie 1995. publicată în Monitorul Oficial al României. precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului . (2) Prevederile din actele normative referitoare la detaşare. 66 din 29 ianuarie 2007. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90 alin. . Art. nr. 11 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. Partea I. aprobată cu modificări prin Legea nr.

495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice. Partea I. Art. 347 din 22 iulie 1999. 125/2005. nr. nr. 72 din 31 ianuarie 2007. Partea I. precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. Art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. Art. Partea I. Art. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. 3. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I.136 din 1 decembrie 2004. publicată în Monitorul Oficial al României. 45/2007. Partea I. 9. ordine publică şi siguranţă naţională. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor.20 contractual salarizat prin legi speciale. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. nr. nr. 19 şi 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28 din Legea nr. 6. 21 din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. nr. Art. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. 79 din 1 februarie 2008. 19 din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. Art. publicată în Monitorul Oficial al României. . 1. 7. Partea I. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 5. Art. 980 din 7 decembrie 2006. 177/2008.138 din 2 decembrie 2004. cu modificările şi completările ulterioare. 4. Art. 462/2006. cu modificările ulterioare. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate. 1. 314 din 7 aprilie 2006. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. nr. 10. 747 din 1 septembrie 2006. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar. cu modificările şi completările ulterioare. procurorilor şi altor categorii din sistemul justiţiei. 65 din 2 februarie 2003. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 353/2003. Partea I. 247/2007. 21 şi 412 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională. 8. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. nr.

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. (1) din Legea nr. precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României. care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 13. . se modifică după cum urmează: „Art. Art. 96 alin. Art. Partea I.La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 14. încetează următoarele drepturi salariale suplimentare stabilite prin acte juridice în favoarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice: a) suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare.”. 279 din 21 aprilie 2003. nr. republicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. cu modificările şi completările ulterioare. Art. Partea I. . cu modificările ulterioare. nr. 96. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor. 504/2002. cu modificările şi completările ulterioare. 365 din 29 mai 2007. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. nr. c) şi d) din Legea nr. societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public. (2) liniuţa a 2-a din Legea audiovizualului nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 98 alin.(1) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic. Partea I. (2) lit. al cercetării ştiinţifice.” . 23 din 31 ianuarie 1996. 15 din Legea nr. Art. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. 31 alin. . Partea I. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi.La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. se modifică după cum urmează: „c) în cadrul regiilor autonome. 51. . Partea I. 12. Art. art.21 11. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I.La 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. cu modificările şi completările ulterioare. b) sporul de mobilitate. 50. Art. (1) lit. 107 din 31 mai 1995. 52. republicată în Monitorul Oficial al României. 16 din Legea nr. art. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 94 alin. al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat. 279 din 21 aprilie 2003cu modificările şi completările ulterioare. Art. Partea I. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. nr. 534 din 22 iulie 2002. c) din Legea nr.

în Agenţia Naţională de Integritate. categoriile de personal. . . 5. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. mărimea concretă a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. I REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI ÎNCADRAT PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ . emise de către autorităţile abilitate în acest sens. consilii judeţene.Salariile de bază pentru personalul contractual încadrat pe funcţii de specialitate specifice din aparatul de lucru al cabinetului senatorial şi al demnitarului sunt prevăzute în anexa nr. Consiliul Naţional al Audiovizualului.(1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 2.PERSONAL CONTRACTUAL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art. (2) Locurile de muncă. I/2. expertizare. sunt prevăzute în anexa nr.3. Consiliul Concurenţei. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 1. . Curtea de Conturi. poate fi acordat personalului salarizat potrivit anexelor nr.Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual din serviciile deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate . Consiliul Legislativ. . Agenţia Naţională de Presă AGERPRES sunt prevăzute în anexa nr. Curtea Constituţională. Guvernului. Art. după caz. municipii. de până la 15% din salariul de bază. Art. Avocatul Poporului. Administraţiei Prezidenţiale. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. . SECŢIUNEA a 2-a Sporuri Art. I/3. I/1. I/4. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau.22 ANEXA nr. 4.prefecturi. în ministere şi în alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor. primăriilor şi din serviciile publice din subordinea acestora sunt prevăzute în anexa nr. prin regulament aprobat de către ordonatorul principal de credite cu consultarea . Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. I/1-I/4.Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor. Art.Salariile de bază şi indemnizaţiile pentru personalul contractual încadrat în serviciile Parlamentului.

(5) Activitatea profesională se apreciază anual ca urmare a evaluării performanţelor profesionale individuale. pe baza criteriilor de selecţie stabilite prin regulament de către ordonatorul principal de credite. SECŢIUNEA a 3-a Angajarea. care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii. în funcţie de performanţele profesionale individuale. iniţiate de fiecare ordonator principal de credite. Art. se face prin concurs sau examen. a reprezentanţilor salariaţilor. apreciate cu calificativele „foarte bun”. .Sporurile la salariul de bază. sunt prevăzute. avizat de Ministerul Muncii. la propunerea şefului ierarhic. promovarea şi avansarea în funcţii. . Art. conform prevederilor legale.(1) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant. reprezentanţii salariaţilor.23 sindicatelor sau. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale în cadrul examenului sau concursului de ocupare a unui post vacant se va face de către o comisie desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare.(1) Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii. (4) Avansarea în gradaţia imediat superioară se face la îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute de tranşele de vechime în muncă. grade sau trepte profesionale se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcţii. grade sau trepte profesionale şi gradaţii a personalului contractual Art. . în raport cu cerinţele postului. în cazul personalului contractual. cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani. după caz. după caz. de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite bugetare din care fac parte sindicatele sau. (2) În situaţia în care nu există un post vacant. prin acordare de calificative: „foarte bun”. „bun”. „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”. Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice. . în cazul avansării sau ocupării unui post vacant se face prin hotărâri ale Guvernului. (3) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se poate face din 3 în 3 ani. de către conducătorul instituţiei publice. după caz. (6) Stabilirea concretă a criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale. 6. existent în statul de funcţii. promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în funcţii. în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare din aceste domenii. 7. grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. 8.

păstrându-şi gradaţia avută la data promovării. în funcţia. (8) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată. cu salariul de debutant. vor fi salarizate astfel. . până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni. pe bază de examen.24 (7) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant. şi vor fi avansate. gradul sau treapta profesională imediat superioară. specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare. dar nu mai mare de un an. se încadrează la gradul profesional imediat superior gradului de debutant. numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost modificate în mod corespunzător. care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior.

25 S 5.50 S 5. Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate. 1. 8.05 6. I/ 1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE Aparatul de lucru al: Parlamentului României. 7. Funcţii de conducere Funcţia Secretar general Secretar general adjunct Şef departament Director general Director general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou Nivelul Coeficienţi studiilor de ierarhizare Grad Grad I II S 6.35 5.25 ANEXA nr. crt. altor organe centrale de specialitate I. Consiliului Naţional al Audiovizualului. 6. Curţii Constituţionale. 2. Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.60 6. Consiliului Concurenţei.45 S 5.95 6. respectiv director adjunct se utilizează şi pentru salarizarea directorului coordonator al serviciului public deconcentrat şi. A.60 6. Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Nivelul de salarizare prevăzut pentru funcţia de director.45 5. Curţii de Conturi. Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 5.25 S 5.75 6. Administraţiei Prezidenţiale.25 5. 9. Avocatului Poporului.85 S 5.95 6.00 S 5. 2.00 S 5.15 S 5. Consiliului Legislativ. Guvernului şi ministerelor. . respectiv a directorului adjunct coordonator al serviciului public deconcentrat. 3. 4. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.40 NOTĂ: 1. Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

subinginer. revizor contabil.95 Consilier.40 3.50 1.75 1. gradul IA SSD 2.50 2.70 2.65 2. NOTĂ: Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la pct. interpret relaţii. gradul I SSD 1.65 1. auditor.35 Tehnician-economist.65 1.75 3.25 3. subinginer.60 1.45 Consilier juridic debutant S 1. 10. inspector. secretar superior. secretar superior. Funcţii de execuţie Nr.15 2. gradul II S 1. subinginer. debutant S 1.90 2. 11. 7.90 1.05 3. secretar superior. 16. interpret profesional. debutant SSD 1. 13. inspector de specialitate.20 - 1.90 2. . gradul I A S 3. crt. 4.25 2. interpret profesional. expert. auditor.90 1.30 2. 3.70 1.20 2.25 3.80 1.60 2. interpret relaţii.70 1. gradul I S 2.00 2. expert. 8. 2.10 2.00 1. interpret profesional. 9.20 2. referent de specialitate.75 Tehnician-economist. gradul II SSD 1.35 2. 15. 5.75 3.85 Consilier.50 2.40 3.20 2.35 2. secretar superior.55 3.25 2. 14. revizor contabil.80 1. subinginer.00 2.80 1. revizor contabil. 6.85 Consilier juridic gradul II S 1.00 2.90 2.30 2.95 Tehnician-economist.85 1.60 2.95 Consilier juridic gradul I S 2. inspector de specialitate. inspector de specialitate. interpret relaţii. interpret profesional. Coeficienţi de ierarhizare Nivelul Funcţia studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier. referent. expert.70 2.65 1. referent. auditor. interpret relaţii.10 2.90 2.50 2.26 B. revizor contabil.25 2. referent. referent.45 Referent.35 2.70 1. I se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale.75 Tehnician-economist.55 3.90 2.65 1.00 2.30 b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios Consilier juridic gradul I A S 3.10 2.05 3. 12.55 1.80 1.05 1.55 1.75 c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent IA M Referent I M Referent II M Referent debutant M 1.

85 2. crt. 10.55 4.35 2.00 5.40 2. Director adjunct cu rang de secretar economic I 5.25 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Nr.15 3.30 4.05 4.85 - .85 3.40 7. director de cabinet cu rang de consilier economic 3.60 6.60 1. Ministru consilier *) Consilier economic Secretar economic I Secretar economic II Secretar economic III Ataşat economic S S S S S S 6. Director general adjunct. 3.10 7.60 3.75 7.65 7.50 2.35 2.55 2.40 7.70 7. 8.05 4.70 7. 9.00 5.40 *) La limita maximă cuprinde şi indemnizaţia de conducere. b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent transmitere I M Referent transmitere II M Referent transmitere III M Referent debutant M 2.60 3.25 4.30 5.80 5.50 4.90 7.40 5.55 5.75 4. Director general cu rang de ministru consilier 2. 4. 6.45 2.60 4.30 4.45 2.50 7.00 3. 1. Director cu rang de secretar economic I 4.10 4. 5. 7.45 4.27 II.60 2.95 2.20 6. sporul de confidenţialitate. Şef birou cu rang de secretar economic II A.90 7. sporul de stabilitate şi sporul pentru limbi străine.15 NOTĂ: În coeficienţii de ierarhizare este cuprins salariul de merit. B. crt.05 3.90 2.70 2.70 5. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 6.70 - 2.80 3.85 4.30 5.80 2.30 7.60 6.20 - 2.25 2.65 2. COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI Salarii de bază pentru personalul care îndeplineşte funcţii specifice comerţului exterior şi cooperării economice Nr. Şef serviciu cu rang de secretar economic II 6.80 4. MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII.90 7. 2.95 7. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II S S S S S S 7. FUNCŢII SPECIFICE UNOR MINISTERE 1.80 4.

25 2.75 2. gradul I SSD 2.40 2.10 1.25 1.20 1.65 1.85 2.80 1. referent sportiv.00 2.65 1.55 1. crt.95 - 1.65 1.80 1.90 1.75 3.90 2.70 1.80 2.20 - .40 3. gradul II SSD 3.50 2.10 3.35 1.85 1.00 2.00 2.50 1.20 1. 8.75 2. 7.50 2. referent sportiv.70 1.80 1.30 2.15 2.40 2.60 1. crt.85 1.70 2. gradul III SSD 4.40 2. Funcţii specifice Arhivelor Naţionale Funcţia Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1.65 2.55 1.75 2. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI Nr. Instructor sportiv.75 1.65 2. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr.95 2.28 2.45 2. 4. 6.90 2. 5. Funcţia Nivelul Baza studiilor Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2.60 2.15 1. 11.90 2.50 1. referent sportiv. 10. Instructor sportiv. Instructor sportiv.00 1.30 - 3.90 2.90 2. Instructor sportiv.00 1.60 3.20 2.70 1. Arhivist gradul IA S 2.10 2. referent sportiv.25 3.95 - Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. 9.65 2.25 1.10 1. debutant SSD 2.60 1.30 2.90 1. Arhivist gradul I S Arhivist gradul II S Arhivist debutant S Arhivist gradul IA SSD Arhivist gradul I SSD Arhivist gradul II SSD Arhivist debutant SSD b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Arhivar IA M Arhivar I M Arhivar II M Arhivar debutant M 3. 3. 12.05 1.35 1.90 1.80 1.75 2.65 1.

indemnizaţia de conducere. 3.65 1.90 2.00 2. crt.15 2.90 2.60 3. Funcţia Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 3. 4. sporul de vechime în muncă. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Asistent-şef S 3.80 1. 2.75 3. sporul de dispozitiv.40 3. CONSILIERI PENTRU AFACERI EUROPENE DIN AUTORITĂŢI ŞI INSTITUŢII PUBLICE Nr. sporul de stabilitate. sporul de confidenţialitate.40 3. sporul de importanţă naţională.95 Asistent-şef SSD 2.70 1.00 2.75 3.10 2.60 3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Consilier pentru afaceri europene S NOTĂ: 1.10 3. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.75 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Asistent-şef PL 1. .10 3.30 2. crt.15 2. 1.40 Asistent-şef M 1.25 2.25 3. 2.65 2.25 3.05 5.35 2.50 2.29 4.95 1.

50 2. revizor contabil.05 2. secretar superior. secretar superior. inspector de specialitate. subinginer.40 2.10 3. Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.05 2.95 2. expert. 3.10 5. gradul I A S Consilier. gradul I S Consilier.15 2.60 1.55 5.75 1. 3.80 2. 6.30 1.50 5. debutant S Tehnician-economist. referent. 2. crt.55 2. crt.85 4. auditor.90 2.PREFECTURI. auditor.10 2.30 ANEXA nr.50 5.05 4. 5. MUNICIPII I. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 5. I/ 2 SERVICIILE DECONCENTRATE ALE MINISTERELOR ŞI A ALTOR ORGANE CENTRALE DE SPECIALITATE .25 3.25 5. gradul II S Referent.25 2. 2. expert. 5.15 2.10 4. revizor contabil.10 . referent.95 3.20 2. inspector. interpret relaţii.00 2. inspector de specialitate.90 2.65 1. CONSILII JUDEŢENE.35 2. auditor. gradul IA SSD Tehnician-economist. interpret profesional. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.35 5. 6.90 Director general Director general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou B. gradul I SSD 2. inspector de specialitate.25 2. referent de specialitate.40 3.95 4.05 2. A.80 1. interpret profesional. expert. 4.75 - 1. a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier. 4. interpret relaţii.80 5. 1. revizor contabil. subinginer. revizor contabil.50 1.80 1. Funcţii de execuţie Funcţia Nr.

subinginer.55 1. Casier trezorier. 12. agent fiscal.80 1.80 2. 2. al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice Nr. 16.65 1. secretar superior.35 2.70 1.31 7.00 2. II. interpret profesional. precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. operator rol.G M.50 - 1.15 2. interpret relaţii.70 - NOTĂ: Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la pct. Tehnician-economist. secretar superior.40 1.55 1.30 1. utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.55 1. agent fiscal. gradul II 8.30 Consilier juridic debutant S 1. .75 1.95 3.60 Consilier juridic gradul II S 1.10 3.90 1. cuantumul lunar al primelor de stabilitate.80 1.10 2.55 1.05 1. Casier trezorier I 2.70 1.35 1. 14. referent. Casier trezorier II.40 3. 15. cu excepţia secretarilor.40 1.25 1. sporul de confidenţialitate. sporul de stabilitate.50 1.25 3.55 Consilier juridic gradul I S 2.05 2.20 - NOTĂ: 1.30 - b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios Consilier juridic gradul I A S 2. numărător bani.80 1.35 1.50 1. interpret profesional. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. sporul de dispozitiv. numărător bani. I se utilizează şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor.20 1.80 1. SSD SSD 1.75 c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent IA M Referent I M Referent II M Referent debutant M 1.80 1.90 2.40 1.50 2. Tehnician-economist.65 1.50 1. interpret relaţii. crt.50 1.45 1.G Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. 10. subinginer. debutant 9.95 2.65 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. sporul de vechime în muncă.20 2.65 1.60 1.45 1. I 3.70 1. referent.25 2. 11. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1. operator rol. 13. debutant M M.65 1.

Funcţii de execuţie Funcţia S S S S S S Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I II 4.20 2. 4. revizor contabil. 3.65 1.35 1.30 4. gradul I S Referent de specialitate.00 4. gradul II S Referent de specialitate.60 5.60 1.60 1. inspector de specialitate. inspector de specialitate. 5.25 3.75 2.75 1.90 2. gradul II SSD 2.25 2. arhitect. revizor contabil.10 2. 7.20 2. referent. a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier. auditor.00 1.80 1. primării şi servicii publice din subordinea acestora I. arhitect.60 4.40 4.32 ANEXA nr.45 1.85 4. auditor.95 3. referent.15 2. 2.30 - 1.65 1.10 4. arhitect. 5.75 1.90 2. 3. subinginer.00 2. gradul IA SSD Conductor arhitect. debutant S Conductor arhitect.50 Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.05 2.10 2.05 2. crt.90 2. inspector de specialitate.00 4.50 1. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor 1.95 1. gradul IA S Consilier. referent. arhitect. I/ 3 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ Consilii. subinginer. gradul I SSD Conductor arhitect. revizor contabil. A.35 2.80 1. 6. 6.50 4. crt.85 1. inspector de specialitate.60 5.35 2.40 1.75 5. 2.70 . revizor contabil.60 1. Nr. inspector. inspector. inspector. 4.05 3.35 2. subinginer. Director general Director general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou B.

inspector. 17. 18. IA M Referent. 11. Consilii judeţene 6. SSD 1.05 2.50 1.30 Consilier juridic debutant S 1.000 locuitori Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti. 16. II.90 1. SALARII DE BAZĂ CONSILIILOR Nr.50 2.G Agent agricol debutant M.90 2. 12.95 2.30 1.45 1.CConsiliul General al Municipiului Bucureşti 6.60 1.20 5.00 2. oraşului şi municipiului.30 1.80 1.70 1.90 4. sporul de confidenţialitate.70 1. sporul de stabilitate.30 - - - - - b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios Consilier juridic gradul IA S 2. inspector.05 3.30 3.45 1. debutant M Agent agricol I M Agent agricol II M.95 . debutant 9.90 Cu până la 150.65 4.80 5.10 5.35 2.75 2. Oraşe Categoria I Categoria II Categoria III 5. inspector. sporul de dispozitiv.60 1.35 Consilier juridic gradul I S 1.10 2.10 2.25 1.30 5.25 3.80 1. referent. utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor. 13. 14. 5.45 1. Municipii reşedinţă de judeţ Cu peste 150. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. 10. inspector. crt.80 1.20 2.45 1.60 2.95 3.40 1.20 6.15 5.30 1.50 1.20 2. I M Referent. 19.65 1.60 1. Funcţia .75 c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Referent. Conductor arhitect.35 6.35 1.Secretar - PENTRU FUNCŢII DIN APARATUL Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II 1.50 1. II M Referent. Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute în prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei.33 8.95 4. inspector.60 - NOTĂ: 1.40 1. 2.45 Consilier juridic gradul II S 1.70 1.45 1.20 1.80 5.20 1.00 4.G 1.50 5.000 locuitori 5.40 1.40 1.10 4.50 1. Municipii Categoria I Categoria II 5. subinginer. 15.50 1.

5.65 4.60 4. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar.75 4. potrivit legii.000 . 1 al anexei nr. în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului. În coeficienţii de ierarhizare este cuprins salariul de merit.000 locuitori) Categoria II (până la 3.7. 6.90 4. 3. municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului. sporul de confidenţialitate.75 NOTĂ: 1. în condiţiile legii. 2.80 4. 4.000 locuitori Categoria I (între 3. sporul de dispozitiv. între limite. are studii medii. salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%. după caz. Poliţiştii comunitari beneficiază şi de prevederile pct. Stabilirea categoriilor judeţelor. Comune Cu peste 7. IV/2. .000 locuitori) 4. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti. sporul de vechime în muncă. sporul de stabilitate. iar limita maximă este indemnizaţia primarului. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale. a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti. astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale. care în mod excepţional.34 6.

30 Şef birou senatorial.50 1. 7. secretar dactilograf.85 Se utilizează şi pentru cancelaria prefectului.40 2.40 Consilier S 3. sporul de confidenţialitate. referent M 1.60 3.70 3.90 3.60 1.10 4. sporul de vechime în muncă.55 2.30 4.70 1.70 2.25 1.70 3. I/ 4 CABINETUL DEMNITARULUI SALARII DE BAZĂ1) Nr. 6. . 2.10 2.75 Şef birou senatorial.80 1. cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.90 3.20 1.70 1.80 2. 5.45 1) 1.70 Director de cabinet S 3.45 Şef birou senatorial.10 3.85 1.40 Expert S 3.90 3.40 2.55 Secretar cabinet. stenodactilograf. sporul de stabilitate.35 ANEXA nr.60 3.50 2. şef cabinet S 2.00 3.55 2.10 3.95 1.65 2. stenodactilograf.75 1. NOTĂ: 1. 9. şef cabinet. sporul de dispozitiv. 3.95 3. şef cabinet. crt.15 4. referent SSD 2. Funcţii de execuţie de specialitate specifice Şef birou senatorial.30 4. curier personal (şofer) M 1. Funcţia Nivelul studiilor Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2. 8.00 2.25 Consultant S 2. stenodactilograf.75 3.10 2.90 2.05 4. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. 2.00 2. referent PL 1.85 3.80 3. şef cabinet. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 4.10 2.70 3.

II/12. j) în anexa nr. II/1. II/7. investiţii din unităţile cuprinse în anexele nr. II/4. m) în anexa nr. 3. II/8. pentru unităţile de cultură. pentru unităţile sportive.36 ANEXA nr. aprovizionare. b) în anexa nr. g) în anexa nr. pentru unităţile de aviaţie sportivă. II/14. pentru unităţile de învăţământ. II/2. pentru unităţi sanitare. 2. pentru activitatea de secretariat . financiar. următoarele categorii de sporuri: . de asistenţă socială şi de asistenţă medico .veterinare. geodezie şi cartografie. pentru oficiile de cadastru. f) în anexa nr. l) în anexa nr. II/3.1 . II REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN UNITĂŢILE BUGETARE SUBORDONATE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art. II/10. e) în anexa nr. II/1. II/5.administrativ. pentru unităţile de cercetare. II/6. II/9. pentru unităţile de navigaţie. . i) în anexa nr. k) în anexa nr. gospodărire. în anexele care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare respective. h) în anexa nr.II/12.II/14. pentru alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală. Art. pentru unităţile de cult. . cu respectarea prevederilor legale. sunt prevăzute. pentru laboratoarele centrale şi alte unităţi bugetare din agricultură. precum şi pentru compartimentele de contabilitate. care sunt specifice unor domenii bugetare. pentru unităţile de protecţie a mediului.Salariile de bază pentru personalul contractual din unităţile bugetare subordonate autorităţilor administraţiei publice sunt prevăzute astfel: a) în anexa nr. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri şi alte drepturi Art. II/11. d) în anexa nr. II/1 . întreţinere-reparaţii şi deservire din unităţile din sectorul bugetar. – (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate personalului salarizat potrivit anexelor nr. după caz.socială. c) în anexa nr. n) în anexa nr.II/13. pentru unităţile sanitar . 1.Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi.

Art. în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii. de sărbători legale şi în celelalte zile în care. în cadrul schimbului normal de lucru. nu se lucrează. în vederea asigurării continuităţii activităţii în zilele de repaus săptămânal. un spor de până la 15% din salariul de bază. aprobat prin hotărâre a Guvernului. de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială. dar care nu poate fi mai mic de 25%. cu consultarea sindicatelor sau. . precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi. c) personalul care lucrează. unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere.(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. Art. . (2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. respectiv personalul din sistemul sanitar-veterinar şi personalul din vămi care îşi desfăşoară activitatea în posturile de inspecţie la frontieră.(c).(1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. respectiv două ture. în conformitate cu reglementările în vigoare. a reprezentanţilor salariaţilor. prevăzut la art. un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei. în trei ture. 6. (2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază.În unităţile sanitare. 18 din lege. 4. categoriile de personal. 5. (2) Locurile de muncă. . se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. un spor de până la 15% din salariul de bază. . b) pentru condiţii grele de muncă.37 a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. după caz. mărimea concretă a sporurilor prevăzute la lit. personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială. beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. (a) . potrivit contractului individual de muncă în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. Art.

corespunzător vechimii în muncă şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar. prin chemări de la domiciliu. în zilele de repaus săptămânal. potrivit dispoziţiilor legale. . (2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. Art. Art. corespunzător vechimii în muncă.(1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică.38 (3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul director. Art. (5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă. (6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă. . în condiţiile legii.În situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda asistenţă medicală de urgenţă la nivelul unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat sau nu răspunde solicitării. . . vor fi salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariului de bază şi numărul de ore cât asigură garda la domiciliu. 6 din prezenta anexă. pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcţiei de execuţie stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. 7. dar care nu poate fi mai mic de 50%. 9. de sărbători legale şi în celelalte zile în care. stabilite conform prevederilor acestui articol. (4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin.Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcţie de conducere care efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază va beneficia de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă. stabilite conform prevederilor art. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. nu se lucrează. acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni. se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază. 8.

Art. se aplică prevederile art. în unităţile sanitare în care au fost integrate. în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. (1) din Legea nr. . grade sau trepte profesionale şi gradaţii se face potrivit prevederilor din statute sau alte reglementări proprii sau. SECŢIUNEA a 3-a Angajarea. care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani. 50 alin.Angajarea. în limita posturilor normate şi vacante. 10.39 (3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi art. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. promovarea şi avansarea personalului contractual din unităţile bugetare în funcţii. . 7 şi 8 din anexa nr. cu modificările şi completările ulterioare. (1) şi (2). . . beneficiază numai profesorul universitar şi profesorul I grad didactic I din învăţământul preuniversitar. cu normă întreagă.Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. grade şi gradaţii Art. desfăşoară activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă.De prevederile art. I. în cazul în care nu există o reglementare proprie. 90 alin. îşi pot continua activitatea. la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ. cu excepţia rezidenţilor. 11. (4) Cadrele didactice. promovarea şi avansarea personalului contractual pe funcţii. Art. 12.

60 35-40 ani 7.15 Şef lucrări (lector 35-40 ani 3.40 2.00 universitar 35-40 ani 5.60 2.15 10-15 ani 2.15 2. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. .10 6-10 ani 2.00 4.50 *) 1.95 3.15 4. 3.75 2.70 20-25 ani 4.30 2.50 2. 2.00 30-35 ani 5.55 până la 2 ani 2.25 6-10 ani 3.85 4.30 6.05 3.45 2.40 2.65 25-30 ani 3.20 20-25 ani 7.10 2.35 10-15 ani 3.00 25-30 ani 4.60 10-15 ani 5.45 6-10 ani 3.70 3. cu modificările şi completările ulterioare.65 2.35 3.20 3.25 30-35 ani 3.00 2.40 Conferenţiar peste 40 ani 5.20 15-20 ani 3.00 3.30 2.00 până la 2 ani 2. 5.65 **) universitar 2-6 ani 2.55 2.90 3.85 3.40 2.65 20-25 ani 3.15 3.45 3.60 2.1 Nr.10 4.05 2-6 ani 2.75 2.95 **) Preparator 6-10 ani 2. II/1.65 universitar) 30-35 ani 3.00 15-20 ani 6.20 3.70 2.80 2. **) Pentru preparatorii din domeniul medical.30 Asistent universitar 35-40 ani 3. 4. crt.35 2.55 10-15 ani 3.30 3. Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr.60 15-20 ani 4.50 2.85 6.60 15-20 ani 3.45 2.90 3.00 3.45 25-30 ani 7.25 25-30 ani 3.35 2.40 2-6 ani 2.10 6.05 3. SALARII ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR Funcţia*) Vechimea în Coeficienţi de ierarhizare învăţământ Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 Profesor universitar peste 40 ani 7.25 20-25 ani 3.80 2.50 30-35 ani 7.40 ANEXA nr.05 2.25 2.90 4.20 2.

80 2.90 2.30 3.00 2.10 2.45 3.45 3.45 2.70 2.25 3.10 3.45 3.75 3.25 4.80 2. ciclul II Bologna) grad didactic II peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .60 2.20 3. ciclul II Bologna) grad didactic I peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .15 4.00 2.85 2.15 3.15 2.90 2. crt.10 4.90 3.70 3.55 3.00 2.75 2.05 4.6 ani 2.35 3.15 3. Profesor I (studii superioare de lungă durată.45 3.85 2.25 2. ciclul II Bologna) grad didactic definitiv peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani - 2.30 3.40 3. Profesor I (studii superioare de lungă durată.20 3.20 3.41 ANEXA nr.30 3.10 3.30 2.50 2.2 SALARII ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Nr.80 .10 4.90 2.70 3.00 3.20 3.6 ani 2. Profesor I (studii superioare de lungă durată.65 3.40 3.80 - 2.25 3.10 3.85 2.90 2.65 2. II/1.45 3. Funcţia didactică şi gradul didactic *) Vechimea în învăţământ Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.60 2.

25 2.55 2. ciclul II Bologna) debutant până la 2 ani 2.75 2.10 2.75 2.70 2.20 5.40 3.65 2.30 2.6 ani 1.55 2.40 2.90 2.15 3.15 3.60 2.20 2.40 2. ciclul I Bologna) grad didactic definitiv peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .05 2.10 2.60 2.15 3.00 2.85 2.00 2.40 2.30 2.50 2.80 2.10 2.20 2.00 2.50 2.55 2.55 2.80 2.90 2.25 2.25 2.10 2.65 4. ciclul I Bologna) grad didactic II peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .80 2.30 2. Profesor II (studii superioare de scurtă durată.85 2.15 2.35 2.50 2.6 ani 1.45 2.10 2.40 3.70 2.20 2.75 1.40 3.55 2.35 2.45 2.15 3.15 3.55 2.15 2.25 3. Profesor II (studii superioare de scurtă durată.40 2.70 3.40 3.05 1.20 3.90 7.95 2.55 2. ciclul I Bologna) grad didactic I peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 6.35 2. Profesor I (studii superioare de lungă durată. Profesor II (studii superioare de scurtă durată.80 1.20 .42 6 -10 ani 2 .60 2.6 ani 2.25 2.45 2.35 2.30 2.50 2.

10 2.80 2.05 2.05 2. maistru – instructor.70 1.00 1.65 2.65 1.95 1.20 2.15 2.40 2.05 2. Institutor grad didactic definitiv peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .65 2.6 ani 12.60 2.00 1.90 2.10 2.50 2.10 2.35 2.60 1.75 2.80 1.70 2.40 2.50 2.40 2.15 2.25 2. Institutor grad didactic II peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .90 - - - - 2.75 1.30 2.05 1.10 2. Institutor debutant până la 2 ani 13. Profesor II (studii superioare de scurtă durată.85 1.25 2.55 .20 2. ciclul I Bologna) debutant până la 2 ani 9.40 2.05 2.75 1.75 2.30 2.85 2.70 2.00 2.95 1.45 2.15 1.60 1.95 2.65 2.85 2.85 1.65 2.6 ani 11.20 2.85 1.35 2.45 2.50 2.35 2.45 2.30 2. (cu studii de nivel liceal) grad didactic I peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 1. Învăţător.65 1.60 2. educatoare.80 2.65 2.15 2.90 2.40 1.15 2.15 2.40 2.43 8.55 1.95 1.05 1. Institutor grad didactic I peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 10.80 2.70 2.50 1.40 2.95 2.

(cu studii de nivel liceal) grad didactic II peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .30 2. maistru-instructor.44 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani - - 2.85 1.75 1.30 2. educatoare.20 2. maistru .95 1.50 2.35 2.90 1.05 2.20 2.20 2.70 2.55 1.90 2.20 2. Profesor.90 1.instructor.15 2. Învăţător.60 1.45 2.10 2. fără pregătire de specialitate) peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani - 1.instructor. Învăţător.25 2. (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .95 1.6 ani 1. învăţător.80 2.35 1.20 2. Învăţător.95 1.75 1.10 2.30 2.55 1.40 1. educatoare.60 1.10 2.20 2.45 17.50 16.75 .90 1. educatoare. maistru .85 1.15 2.75 1.65 1.40 2.95 1.85 1.65 1. educator.70 1.85 - 1.2 ani 1.05 2.65 15. (cu studii de nivel liceal) debutant 0 .10 2. (cu studii de nivel liceal.00 1.90 1.05 2.00 2. educatoare.85 1.30 2.00 1.instructor.6 ani 1.15 2.00 1.70 2.80 1. maistru .80 2.00 1.05 2.95 1.00 1.35 14.30 2.75 1.25 2.

95 1.25 2.10 2.45 2.75 2.35 2.30 2.70 1.00 1.40 1.85 1.30 2.75 2.90 2.45 2. Antrenor categoria II 20.45 2.30 2.65 2.50 2.35 2.10 2.35 2.95 1.15 2.6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .75 2.75 2.50 2. Antrenor categoria IV 10-14 ani 6 -10 ani 2 .65 1.90 1.10 2.45 2.50 3.20 3.15 2.55 2. Antrenor categoria III 21.10 2.30 2.65 1.30 2.20 1.20 3.30 2.50 2.05 1.35 2.45 2.30 2.20 2.50 1.60 1.75 2.35 2.90 1.00 1.20 3.55 2.30 1.20 2.55 1.40 2.25 2.00 1.15 2.80 1.45 18.10 2.25 2.80 - 1.70 - 1.30 2.40 2.40 2.40 2.20 3.20 2.90 2.10 2.60 2.55 1.25 2.45 2.45 2.00 2. Antrenor categoria I 19.00 1.45 1.85 2.35 2.6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .15 2.45 1.20 2.05 2.45 2.05 2.6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .15 2.25 2.30 2.6 ani până la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 1.95 1.20 2.60 - 1.60 1.80 1.20 2.70 1.30 2.20 2.85 1.00 2.25 2.30 2.15 .25 2.90 1.25 1.70 2.10 2.30 2.40 2.

85 1.85 1.90 1.25 1.90 1.65 2.75 1.70 1.60 1.85 2.65 1. .00 1.10 2.80 1.6 ani 1.60 până la 2 ani 1.95 1.00 1.55 2.45 până la 2 ani 1.65 1.35 1.65 1.6 ani 1.90 1.90 1.75 1.20 2.55 1. Antrenor debutant *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr.50 până la 2 ani 1.85 1.20 2.95 1.80 1.75 23.05 2.20 2.40 1. 128/1997.95 2.55 22.95 1.75 1.35 1.20 2.70 1.15 2.45 1.05 2. .45 1.50 1.75 1.85 1.46 10-14 ani 6 -10 ani 2 .10 2.80 1. Antrenor categoria V peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .00 1.00 1. cu modificările şi completările ulterioare.

7.90 . Nr. 8.47 ANEXA nr. 1. 9.00 Administrator şef al facultăţii S 4.00 Secretar şef unitate de învăţământ M 2. crt. 8. 12.50 4.70 5.00 *) Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii S 7.25 *) Decan S 7.00 8.25 4. 9. 10.35 7. 15.00 *) Şef de catedră S 7.70 8.85 8.00 8. crt. 5.30 Contabil şef (administrator financiar) S 4. 2.3 SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE CONDUCERE Nr.80 Director unitate de învăţământ S 5.00 Secretar şef facultate S 4.00 Contabil şef (administrator financiar) M 2.80 Director de departament S 7. 1. 1. 3. 7.50 *) Prorector S 8.25 8. 13. 14. 4.80 *) Coeficienţii de ierarhizare cuprind şi salariul de bază aferent unei norme didactice.00 5.10 5. 2.60 Director adjunct unitate de învăţământ S 4. 2.95 8.25 6.00 Inspector şcolar de specialitate. 3. Funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar Funcţia Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II Inspector şcolar general S 6. 5.30 5.90 3. 6. inspector şcolar S 5.80 Şef birou S 3. 6. 4. II/1.50 Inspector şcolar general adjunct S 5.25 5. 10.90 5. Funcţiile de conducere din învăţământul superior Nivelul Coeficienţi de Funcţia studiilor ierarhizare Grad I Grad II *) Rector S 8.70 Secretar şef universitate S 5. contabil şef (administrator financiar/patrimoniu) S 7.30 *) Prodecan S 7.80 6.55 7.70 2.35 Secretar şef unitate de învăţământ S 3.15 *) Secretar ştiinţific al senatului universitar S 8.85 Director. 11.75 4.60 4.60 7.70 8.30 Director general administrativ al universităţii S 7.55 Şef serviciu S 4.50 4.30 Director Casa Corpului Didactic S 5.

10 2.30 2.20 2. 4.4 SALARII FUNCŢII DIDACTICE AUXILIARE Nr.90 2.25 4.30 2. crt. debutant S 1.65 3. 24. 25.50 3.85 2. 16.00 3.90 3.70 3.70 2. 23. chimist.05 3. 26.50 2. chimist.80 2.95 5.20 2.60 2.50 2.40 2.75 Medic veterinar I S Medic veterinar II S Medic veterinar III S 2.80 3.95 2. fizician.75 Medic stagiar S 1. sociolog S 2.80 3.10 Administrator financiar *) S 1.30 2.45 2.90 4.95 2. 10.05 2.30 2. principal S Biolog.40 2.80 2.45 3.10 2.35 3.05 Medic veterinar debutant S 1. farmacist. biochimist. 12.75 debutant Administrator financiar grad I *) S *) Administrator financiar grad II S *) Administrator financiar grad III S 2.50 2. biochimist. inginer sistem. chimist.30 3.40 2.50 3.75 2.25 3.00 2.65 3. programator.80 2.20 3. 2.75 Psiholog.40 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2.65 2.65 3.55 3.50 2. 17.80 2.60 3.20 3.05 2. fizician.90 3.00 2.70 3. 9.45 3.80 3.00 3.15 3. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. 19.90 2. biochimist. 22.25 2.70 2. 7.40 2.80 4.95 2.80 3. S 1.05 2.50 3.10 2. 8. 14.05 4.30 Psiholog.30 2.50 3.48 ANEXA nr.10 5. farmacist S 2.70 2. II/ 1.80 2.75 Biolog. chimist.50 2.30 2.80 3. fizician.50 3.65 2.75 Medic primar S Medic specialist S Medic S 2. farmacist. sociolog. 15.20 - 3. Funcţii de execuţie pe grade profesionale Cercetător ştiinţific principal I S Cercetător ştiinţific principal II S Cercetător ştiinţific principal III S Cercetător ştiinţific S 2.70 3. sociolog. biochimist.80 3. 3. 5. 13. principal S Psiholog. IA S - 3.40 3.30 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1. 20. 6.60 2.15 2.85 3. fizician. 18. farmacist.25 .75 debutant Analist.20 Biolog. 11. 21. specialist S Biolog.20 3.

05 2.55 2.20 1.75 1.85 1.25 1.05 2. pedolog.10 2.75 2.90 2.80 2. Analist.30 2.10 2.05 2.05 2.10 1.00 2.95 2.05 .50 2. zootehnist.90 1. III 43.10 2.95 2.15 1. corepetitor). Căpitan secund.70 2. Inginer agronom.50 2.15 2. Informatician gradul III 35. Ofiţer punte.80 1.30 1.70 2. Maestru (balet-dans. Analist.90 2. II S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S - 2.25 1.35 2. II 42. ofiţer mecanic.30 2.75 2. Inginer agronom. Maestru (balet-dans.05 2.25 3.50 2.70 2.05 2.45 1. programator.45 2.50 2.95 2.20 2.95 2. dirijor cor. programator. Analist.15 3.40 2.70 2. ofiţer electrician 47. Informatician debutant 36.70 3.00 2.25 2.80 1. tehnoredactor.50 2.20 2. II 50.75 1. debutant 31. corepetitor).40 2.65 2.20 2. traducător. I 53. I 28. I 49.90 1.30 2. Informatician gradul I 33. inginer sistem. programator.50 2. desenator artistic.40 2.40 2. Secretar debutant**) 40.10 2. şef mecanic secund 46. traducător.25 2.20 2. corepetitor). şef electrician. pedolog.90 2. dirijor cor. Şef mecanic 45.20 2.95 2. tehnoredactor. Secretar tehnic de redacţie.25 3.15 2.80 2.10 2.80 2.95 2. zootehnist. dirijor cor. Secretar III**) 39.80 2. Secretar I **) 37. Ofiţer aspirant 48.80 2.80 1.49 27.85 1. I 41. Maestru (balet-dans.25 2.30 1.80 2.50 2. III 51.05 2. pedolog. desenator artistic.80 1.50 2.10 2. Secretar II**) 38.70 2. zootehnist.15 3. Inginer agronom. programator. III 30. inginer sistem.50 2. II 29. Informatician gradul I A 32. corector. pedolog.70 2.90 1.70 2.75 2.30 2. debutant 52.70 2.10 2.50 2.05 2. Analist. zootehnist.95 2. Comandant 44. Informatician gradul II 34.80 2.35 3.50 2. inginer sistem.10 2.95 2.40 2. inginer sistem.25 3.35 3.80 2. corector.40 2.75 2.25 3.65 2.40 2.05 2. Secretar tehnic de redacţie.95 1. Inginer agronom.

desenator artistic. Artist plastic.80 2.10 2. corector. monteur imagine. S 1.20 2. debutant 56.95 2. coregraf.25 2. scenograf. editor imagine. regizor artistic.50 54.80 2. II 63. tehnoredactor.50 2.65 S 1. coregraf. consultant artistic.75 - - - - - S - - 2. pictor. monteur imagine.65 2.90 . IV 60.10 1. canto. operator imagine.70 2. canto.80 2. sunet.80 1. secretar literar muzical). Maestru de studii (balet.20 2.25 1. editor imagine.40 S 1. consultant artistic. sunet.80 1. canto.40 2. scenograf. Artist plastic. II. Maestru de studii (balet. canto. regizor artistic. machior. secretar literar muzical).05 2. pictor.30 2.10 2. machior. II 58. secretar literar muzical).95 2. Maestru de studii (balet.30 1.15 2. operator imagine sunet.05 2.70 2. I 62. monteur imagine. secretar literar muzical). peruchier. peruchier. Secretar tehnic de redacţie.10 2. coregraf.90 3. pictor.40 2. III 59.40 2. Artist plastic.50 2. regizor artistic. III. traducător. machior.40 2. sunet. Maestru de studii (balet. peruchier. pictor. scenograf. desenator artistic.30 2. debutant 61. I 57.90 S 2.10 S - 2. secretar literar muzical).50 2. III 64. traducător. corector. Secretar tehnic de redacţie. sunet. machior. coregraf.90 1. IV. monteur imagine. operator imagine. regizor artistic. III 55. operator imagine.75 - 2. canto.95 2. peruchier.95 2. scenograf. editor imagine. tehnoredactor. consultant artistic.90 1.25 S S S S 1. Artist plastic.05 2. Maestru de studii (balet. operator imagine. I. consultant artistic.

10 1.10 1.20 2.90 1.90 1.15 1.10 2. muzeograf.95 2. 73.15 1.45 2. 75.85 2.95 1.30 2.10 2.00 2.90 3.05 1. corepetitor. I Pedagog şcolar. restaurator.70 2.40 2.85 2. debutant 65.65 2.75 1.10 1. 74.05 3.80 2. documentarist.30 3.75 - 1. 87.80 1.55 2. laborant.80 1. 69.70 2. redactor gradul I A ***) Bibliotecar. administrator patrimoniu grad II*****) Inginer gradul III.90 2.50 2.00 2. bibliograf I Conservator.65 2.60 2.30 2.40 2.40 2.00 1. 83.80 1.55 2.05 2.90 1.90 2.75 1. 81. documentarist. 86.80 2.45 2. 72. administrator patrimoniu grad III*****) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 1.80 2.10 2.20 2. redactor gradul III Bibliotecar.90 2.20 2.95 1. corepetitor. 78.05 2. muzeograf.25 1. 70.75 1. Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Pedagog şcolar. 79.25 2.85 1. II Pedagog şcolar. 68. 82.20 2. laborant. muzeograf. debutant Inginer gradul IA Inginer gradul I. 80.40 2. debutant Bibliotecar. corepetitor. redactor gradul I Bibliotecar. bibliograf debutant Instructor-animator.10 1.45 2.20 2. 85. redactor gradul II Bibliotecar.85 .80 2.51 editor imagine. bibliograf II Conservator. documentarist.00 1. bibliograf IA Conservator.50 2. gradul II Instructor-animator. restaurator.00 2.30 2.00 2. laborant.70 2.75 1.25 2.20 1.35 2. administrator patrimoniu grad I *****) Inginer gradul II. 71.95 2.90 1. IA Pedagog şcolar.05 1.95 3. 67. laborant. restaurator.30 2. redactor debutant Conservator. gradul I Instructor-animator.90 2.30 2. 84.90 1.45 2.20 2.75 2. 66.80 2.55 2. documentarist.85 1. restaurator.15 4.55 2.10 1.35 2.10 2. 76. documentarist. muzeograf. 77.90 1.85 2.

30 1.00 2.20 1.30 1.05 1.60 1.30 2. restaurator.30 1. Administrator financiar grad I *) 96.90 2.65 1.90 1.95 1.50 2. Informatician gradul I 100.70 2. Pedagog şcolar. III 113.30 1. II 112. redactor gradul II 116. Informatician debutant 103.75 1.70 1.00 1. laborant.40 2.45 2.70 1. Secretar III**) 106.10 1.00 2. laborant.10 1. Bibliotecar. administrator patrimoniu debutant *****) 89.25 1.25 2.85 2.05 1.70 2.20 2.10 2. laborant.10 1.80 1.95 1.05 2.05 1.10 1. Administrator financiar grad II *) 97. Inginer debutant. Bibliotecar.10 1.30 2.52 88.80 2. Dentist 94. documentarist.90 2. restaurator.95 1. Asistent medical învăţământ special 91.10 1.30 2.90 2.40 2.20 1.30 1. debutant 114. bibliograf I 119. Informatician gradul III 102. Asistent social debutant 110.10 1.80 2.95 2.75 .15 1.95 1.35 2.85 2.20 1.00 1.90 1.90 1. Secretar debutant**) 107. Secretar II**) 105. redactor gradul I 115.10 1.75 2. Pedagog şcolar.10 1.25 1.90 2.90 1.50 2.15 1.90 2. laborant. muzeograf.10 1.30 2.75 2.95 1.60 1. Pedagog şcolar.75 1. Dentist debutant 95.05 1.25 2.20 1. documentarist.65 2.55 1. I 111.05 1.50 1.50 1.35 2.10 1.80 1.65 2.95 2. redactor gradul III 117. documentarist. Administrator financiar grad III *) 98.30 1.90 2. Pedagog şcolar. Bibliotecar. Asistent social gradul I 108.10 1.80 2.60 2. Asistent medical principal învăţământ special 90.70 2.75 - - 1.65 1.55 2.95 1.60 1. Secretar I **) 104. Conservator.90 1.40 2.25 2.60 1. Dentist principal 93.10 2.65 1.95 1. Conservator.90 2.70 2.30 1. Administrator financiar debutant *) 99.80 2.90 1.95 1.35 2. Bibliotecar.65 2.80 1.80 1. muzeograf.75 2. Asistent social gradul II 109.60 1.50 2. Informatician gradul II 101. Asistent medical debutant învăţământ special 92.25 1. documentarist. bibliograf II S SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD 1.95 2.50 1.25 2.30 1.65 2.90 1.85 2.30 2.85 2. redactor debutant 118.65 1.

65 2.50 1.95 1.00 1. Subinginer gradul III.00 2.90 2.90 1.80 1.05 1.90 1. Asistent cercetare II M 132.05 2.65 2. Subinginer debutant. Asistent medical debutant învăţământ special PL. Instructor-animator.70 1. corepetitor.80 1.85 2.65 1.15 2.10 1.80 1. bibliograf debutant SSD 122. Administrator financiar M debutant *) 1.20 1.10 1.50 1. Conservator. restaurator.90 1.90 1.05 1.90 1.30 1. administrator patrimoniu grad I*****) SSD 127.15 1. administrator patrimoniu debutant *****) SSD 130.50 1. gradul I SSD 123.20 1. restaurator.55 1.60 2.60 1.53 120.85 1.75 1. Conservator.20 1.20 1. Instructor-animator.75 1. Instructor-animator.90 2.00 1.20 - .80 2. Administrator financiar *) M treapta II 142.20 1.55 1. corepetitor.00 1. muzeograf. Administrator financiar M treapta I *) 141. Asistent cercetare I M 131.80 1.00 1.70 1. Administrator financiar *) M treapta III 143. corepetitor.85 2.50 1.70 2.05 1.60 1.70 2.80 1.25 2.90 1.75 2.70 - 1.75 2. Asistent cercetare III M 133.90 1.30 1.85 1.M 137.55 1.70 2. gradul III SSD 125. Tehnician dentar debutant M 140.65 2. Instructor-animator.25 2.90 1. Tehnician dentar M 139. administrator patrimoniu grad II*****) SSD 128. bibliograf III SSD 121.70 1. Subinginer gradul I. Subinginer gradul II.55 1.95 1.M 136.70 1.65 - 1.90 1.75 2.50 1. administrator patrimoniu grad III*****) SSD 129.05 1.30 2.70 2. gradul II SSD 124.55 2.90 1.00 1. Asistent medical II învăţământ special PL.10 1.20 2.85 - 1.65 1.30 1.50 1.75 - 1.M 135.75 1.55 1. muzeograf.40 1. corepetitor.30 2. Tehnician dentar principal M 138.75 1.00 1. debutant SSD 126. Asistent medical I învăţământ special PL.65 1.75 1. Asistent cercetare stagiar M 134.05 1.

90 2.65 - 2.M PL. Pedagog şcolar II 162.70 1.15 2. şef echipaj.05 2.15 2.00 2. Secretar de redacţie.00 1. ajutor ofiţer mecanic 168.20 1.95 2.20 2. dragor. regizor scenă (culise) II 171. ofiţer electrician.90 1.90 1.65 1. III 148.20 1.45 1.85 1.55 1. şef timonier.65 1.90 1.15 2.75 1. operator. regizor scenă (culise).20 1.70 2.85 1.95 1.80 2.05 2.80 1.70 1.05 1.65 2.05 2.95 1.80 1. aspirant 169. controlor date debutant 149.45 1.M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M - 1.25 2. operator. Ofiţer punte. ofiţer .90 2. operator. Pedagog şcolar I 161.70 1.00 1. regizor scenă (culise) III 172.90 1. Secretar debutant**) 159.80 1.65 1.20 1. Secretar de redacţie.75 2. controlor date.00 1.00 1. Secretar I A**) 155.M PL.70 1.80 - 2.25 2.05 1. I. Secretar de redacţie.05 2.70 - 2.00 1.80 1.00 1.80 2. IA. Analist (programator) ajutor.05 2. Şef mecanic.65 1.70 2. Informatician II 152.70 1. Analist (programator) ajutor. tehnoredactor.00 1.55 1.75 1.20 1.80 1. tehnoredactor.85 1. Analist (programator) ajutor.15 2.75 1.95 1.00 1. Pedagog şcolar III 163.05 2. I 146.90 - 1.90 1. ofiţer mecanic.80 1.75 1. operator. II 147.55 1.65 1.65 2. Secretar I**) 156.00 1. tehnoreoredactor.15 1.05 2. IA 145. tehnoredactor.95 2.80 1.55 2. Analist (programator) ajutor.10 2. Informatician I A 150.80 1. II. Ofiţer punte. Căpitan 165.15 2. controlor date.20 2.95 1.00 1. controlor date.20 - . Informatician debutant 154.80 2.70 1.05 2.M PL. Informatician III 153.50 1.70 1.00 1.15 2.05 2. Secretar II**) 157.10 2.15 2. Analist (programator) ajutor.90 1. II 167.15 2.80 2.90 1.54 144.85 1.05 1. Pedagog şcolar debutant 164. Secretar de redacţie.20 2.65 1. Informatician I 151.75 1.25 2.M PL.50 1.00 1. Pedagog şcolar IA 160. Secretar III**) 158.90 1.95 1.00 1. ofiţer RTG I. şef staţie RTG 166.95 1. regizor scenă (culise) I 170. ofiţer mecanic.25 2. debutant M M M M M PL. Conducător şalupă.95 1.50 1.20 2.

05 2.M PL. administrator patrimoniu debutant *****) PL.80 2. documentarist.55 1.60 1.55 173. III Conservator.05 1. I A Bibliotecar. 196. 195.50 1. custode sală. debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician I A****) Şef atelier-şcoală.15 1.70 2.55 1.20 1.90 1.70 1.50 1. 193. 197. 185. tehnician administrator II****).70 1.70 2.65 1.00 1. Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Bibliotecar.20 1.75 1.70 1.40 1.25 2.90 1. 181.00 1.90 2. debutant Instructor-animator.50 1. redactor. tehnician administrator I****).95 1.80 1.55 2. redactor. 187. II Instructor-animator instructor educaţie extraşcolară.95 1.15 1.60 1. 174.50 1.20 - .70 1.70 1.65 2.65 1.00 1. 176. I A Instructor-animator. instructor educaţie extraşcolară .45 1.80 - 2.65 - 2.00 1.70 - 2.70 1.80 2.55 1. 175.80 1. I Conservator. patrimoniu treapta II *****) Şef atelier-şcoală.M PL. documentarist.65 2.75 1. 177.M PL.90 1.80 1. I Bibliotecar.55 1. I Instructor-animator. 188.45 1.80 1.45 1.50 1. 191.20 2.75 1.90 1.70 1.00 1.80 1. 178.40 1. II Bibliotecar.05 1. II Conservator. 179.M PL. 190. restaurator.90 1.65 1.50 1.85 1. patrimoniu treapta III *****) Tehnician debutant ****). custode sală.70 1.90 1. 180. 184. custode sală.95 1. restaurator. 186.80 2.80 1. 183.00 1. restaurator.00 1.M PL.05 1. custode sală.50 2.70 1.75 1. redactor.45 1. documentarist. redactor.65 2. instructor educaţie extraşcolară.75 1.70 2.15 2. patrimoniu treapta I *****) Şef atelier-şcoală.00 1. documentarist. 189.50 1.75 1.15 1. debutant Conservator.15 2.85 1. restaurator.20 2.20 1. 192.00 1. 194.90 - 1.20 1.M M M M M M M M M M M M M M M M M M 1.60 1. instructor educaţie extraşcolară.20 1.85 1.25 2. 182.M PL.80 1.80 1.75 1.55 1. tehnician administrator III****).M PL.

debutant Artist plastic. corepetitor).40 1.80 1.55 1. 203.70 1.70 1.45 1.95 1. III Maestru (balet-dans. 201.55 1. 3 alin. II Artist plastic.40 1.00 1. maestru de studii balet. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.65 1.65 1.90 1.20 1. debutant PL.50 1. monteur imagine.65 1.20 1. salariul de merit.85 1.M M M M M. peruchier.00 1.20 1.65 1. peruchier. maestru de studii balet.50 1.75 1. machior. maestru de studii balet.65 1. 204.85 1.70 1.55 1. 211. 210.30 - 1. II Maestru (balet-dans.15 1. 221/2008.20 1. 213. monteur imagine.55 1.50 1.65 1.05 1.50 1. machior. cu modificările şi completările ulterioare.70 1.50 1. .50 1. 212. 206. sporul de stabilitate. model.G M.55 1.45 1.55 1. 219. model I Instructor II.75 1. 209.70 1.45 1.55 1.65 2.55 1.75 1.G M.75 1.40 1. editor imagine.40 1.45 2. debutant Mediator şcolar I Mediator şcolar II Mediator şcolar debutant Mânuitor carte I Mânuitor carte II Infirmieră I învăţământ special Infirmieră II învăţământ special Supraveghetor noapte I Supraveghetor noapte II Maestru (balet-dans.85 1.55 1.20 - În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins: sporul neuropsihic. model II Instructor. 207.45 1.40 1. 215.70 1.70 - 2.56 198.65 1.05 1.65 1.10 1. sporul de vechime în muncă.45 1. I Maestru (balet-dans. 199.50 1.G M.75 - 1.monteur imagine.70 2.65 2.G M.75 1. editor imagine.00 1.40 1.35 1.M PL. editor imagine.70 1. 202. maestru de studii balet. 217.50 1.75 1.60 1.55 - 1.80 1. corepetitor). Laborant I Laborant II Laborant debutant Instructor I.35 1.30 1.M PL.70 1.60 2.75 1. 220.50 1. 218. 205. 208.55 2.20 2. corepetitor).85 1.65 1.30 1. I Artist plastic.60 - 2.70 1. 214.75 1.G G G G G 1. 15/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr. 200.55 1.60 1. peruchier.40 1. creşterea cu 5% a salariilor de bază în conformitate cu prevederile art. 216.50 1. peruchier.70 1.65 1.50 1.15 1.90 1. corepetitor). machior.45 1. machior.70 1. monteur imagine. editor imagine. III Artist plastic.

128/1997. 1. pentru personalul didactic de predare şi didactic auxiliar. Personalul didactic de predare din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% din salariul de bază. *****) Se utilizează şi pentru funcţiile: inginer. instruire. pe grade. NOTĂ: Pentru funcţiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă. 7. în funcţie de criterii: număr personal. 50 alin. ****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor . respectiv al instituţiei de nivel superior şi reprezintă 25% din salariul de bază. 49 alin. *) Sporuri şi alte drepturi ale personalului didactic din învăţământ 1. elevi/studenţi. 4. se vor avea în vedere şi criteriile specifice prevăzute la art. acordată prin concurs. salariul de bază se va stabili la gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superioară funcţiei pe care era încadrată persoana. 5. 8 din Legea nr.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare. categorii de unităţi etc. 1.251/2005. 1. tehnician. Personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit.57 Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. În învăţământ. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. în raport cu zona geografică respectivă. ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. Se utilizează şi pentru funcţiile: economist. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 128/1997. (11) din Legea nr. 128/1997. 2. respectiv art. Cercetării şi Inovării împreună cu instituţiile de învăţământ şi sindicatele vor stabili coeficienţii de ierarhizare pentru funcţiile de conducere. **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.şcoală. În cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ de până la 20 de ani. Diferenţierea pe zone şi localităţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.251/2005. prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. compensare. recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat. în afara criteriilor generale de salarizare. Ministerul Educaţiei. Personalul didactic calificat de predare care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte o indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. prin ordin al ministrului. este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la toate . cu modificările şi completările ulterioare. 6. 3. diferenţierea salariilor de bază se face pe gradaţiile corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă. 87 şi 88 din Legea nr. Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar. (1). referent şi contabil. merceolog.

cu modificările şi completările ulterioare. tranşe de vechime recunoscută în învăţământ sau la un nou grad/treaptă profesională nu i se poate asigura salariul de bază avut. în condiţiile legii. (1) şi ale art. potrivit art. (2) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. în raport cu timpul efectiv lucrat şi calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.pentru 3 clase elevi . salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1. la toate gradaţiile prevăzute la tranşele de vechime recunoscută în învăţământ şi la gradele/treptele profesionale. 128/1997. (6) Prevederile art.7%. Cercetării şi Inovării şi din organele de specialitate ale acestuia. 8 lit. (1) şi (3) se acordă şi personalului din Ministerul Educaţiei. personalului trecut în alte gradaţii. Dacă prin împărţirea la 1. 90 alin. (3) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică. stabilit în conformitate cu prevederile art.pentru 2 clase elevi . 10. (4) nu se aplică. altul decât cel didactic. acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază până când i se poate asigura o creştere a acestuia. la gradele/treptele profesionale. 50 alin. Mărimea concretă a sporului se stabileşte după cum urmează: . (1) din Legea nr. 8. cu modificările şi completările ulterioare. respectiv de 30 ani în învăţământul universitar. 50 alin.10%. prevederile alin. se aplică numai pentru profesorii universitari şi pentru profesorii I. 128/1997.58 gradaţiile din cadrul tranşelor de vechime recunoscută în învăţământ. de 25 ani în învăţământul preuniversitar. Cercetării şi Inovării. institutorii şi învăţătorii cu gradul didactic I din învăţământul preuniversitar. respectiv la toate gradaţiile corespunzătoare gradelor/treptelor profesionale. (5) Pentru perioada cât acest personal beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. pentru personalul didactic auxiliar. cu modificările şi completările ulterioare.5%. (13) din Legea nr. Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor la salariul de bază pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani. (11) din Legea nr. institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10 .25% din salariul de bază. Salariul de merit este cuprins în coeficienţii de multiplicare. b) din Hotărârea Guvernului nr. potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei. 9. (4) Sporurile prevăzute la alin. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare. 50 alin. . Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători.15. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare. este cuprins în coeficienţii de ierarhizare. .15. pentru personalul didactic şi didactic auxiliar. cu modificările şi completările ulterioare. cu gradul didactic I. 128/1997. .pentru 4 clase elevi . precum şi pentru personalul didactic de predare până la tranşa de vechime recunoscută în învăţământ.

cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. mărimea concretă a sporurilor. Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă. 15. 18. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. (1) din Legea nr. dar nu mai mult de 5 % din salariul de bază. Personalul didactic de predare poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul. de un ajutor acordat celor îndreptăţiţi în cuantum de cinci salarii ale persoanei decedate. potrivit art. învăţătorii. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti din venituri proprii. institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 0. cu modificările şi completările ulterioare. cu respectarea prevederilor legale. Locurile de muncă. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate. cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă. precum şi condiţiile de acordare ale acestora se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite. 16. Familiei şi Protecţiei Sociale. din bugetul asigurărilor sociale de stat. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. 13. 103 din Legea nr. 128/1997. Personalul didactic beneficiază. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. cu modificările şi completările ulterioare.25 din valoarea coeficientului 1. Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student. un spor de până la 15% din salariul de bază.00. . 128/1997. 128/1997. Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte. categoriile de personal. (2) şi (3) din Legea nr. cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii. 12. 43 din Legea nr. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea. următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. 17. în caz de deces. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. pot fi acordate personalului salarizat. 45 alin. 49 alin. 128/1997. b) pentru condiţii grele de muncă.59 11. un spor de până la 15 % din salariul de bază. conform prevederilor art. 14. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia.

PL S 6.00 5.00 6.70 4.25 . 6.60 ANEXA nr.20 4.85 5.45 5. 3.50 5. 4. 4. 4. 2. 2.65 6. 5.80 6.30 6.20 5. Manager Director medical Director de cercetare-dezvoltare Director financiar-contabil Director de îngrijiri Alţi directori Spitale sub 400 de paturi 1.85 5. 2.20 6.40 6.40 5.95 6.55 4.70 6. 3.15 6.80 6.70 5.00 4.Nicolau” 1.00 4.70 S S S S S.PL Hematologie S S S S 6. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE CONDUCERE Nr. Manager Director medical Director de cercetare-dezvoltare Director financiar-contabil Director de îngrijiri Alţi directori Servicii de ambulanţă 1. Transfuzională 5.00 4.45 6.70 3.SSD.10 5. Manager general Director medical Director economic Director tehnic Asistent şef de S S S S S.SSD. 5.00 Institutul Naţional „Prof.70 4. 3.40 5. 6.20 6.85 5. Director Contabil şef S S 5.30 6. 2.90 4.40 4. 4.50 6.60 Director Director adjunct ştiinţific Director adjunct financiar-contabilitate Director resurse umane Centrul de Transfuzie Sanguină a Municipiului Bucureşti 1.70 4.SSD.70 5.PL S 6. 2. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II Spitale peste 400 de paturi 1.Dr.15 4.20 5.85 5.85 4.T. 3. crt.95 S S S S S. 5. II/ 2 UNITĂŢI SANITARE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ I.C.

Medic (farmacist. Contabil şef S 6. Director adjunct S *) 4.70 4. şef laborator.20 4.50 4.85 4.SSD.20 6. psiholog) şef secţie.20 2.85 6. 3.45 6.10 5.40 5.00 4. şef S oficiu **) 9.80 5. şef atelier.20 4. .65 3. Director adjunct financiar-contabil S *) 5. biolog.40 5. 2.00 6. Medic şef ambulator de specialitate şi altele similare S **) 7. Şef formaţie muncitori 1.85 4.95 4. În cazul în care nu se îndeplineşte condiţia de studii superioare.61 Centre de transfuzie sanguină regionale 1.60 3. chimist.80 6. director. 2.10 5. biochimist.40 6.30 4. Director Contabil şef Centre de transfuzie sanguină judeţene 1.30 Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi. 2.85 6.50 2.90 4.50 4. Asistent medical-şef pe unitate S.40 3.70 5.15 6.70 6. S director executiv *) *) 3.00 S S 5. Şef serviciu S 8. Director Contabil şef S S 5. Şef birou.15 6.50 6.20 4. anatomie patologică S 11. *) **) S S S 5. salariul de bază prevăzut de prezentul act normativ se diminuează cu 10%. şef laborator şi altele similare S 10. 2. Medic şef serviciu medicină legală.PL 12. Director Director adjunct Contabil şef Alte funcţii de conducere Director general *) S Director general adjunct.80 4.10 Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti 1.

spitale de urgenţă. pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază. psiholog inspector .Spitale de specialitate. . . 4. 5.Centrul Medical de Diagnostic.Spitale clinice. .Centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti. . biochimist. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază.62 Indemnizaţii maxime lunare pentru îndeplinirea unor sarcini. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din următoarele unităţi sanitare: . spitale regionale. Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*).Direcţia de sănătate publică Procent din salariul de bază 25 20 15 20 10 7 7 25 Indemnizaţii de cel mult 25% în cursul unei luni.Spitale clinice judeţene de urgenţă. 8. . cu gestiune Spălătoreasă cu gestiune Şef echipă Medic inspector. . . pentru membrii comisiilor de avizare medico-legală.Servicii de ambulanţă. 2. spitale judeţene de urgenţă.Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.Institute şi centre de sănătate publică. moaşă. 3.Institute de medicină legală. II. ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale. farmacist inspector. *) Conţine şi sporul de dispozitiv pentru toate categoriile de personal. 6. .Spitale clinice de specialitate de urgenţă. . Funcţia Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă Farmacist şef serviciu Asistent medical (tehnician sanitar. laborant şi altele similare) şef Chimist. . din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinită. 1. care fac parte din salariul de bază Nr crt. biolog. oficiant medical. soră medicală. 7. .Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias”*).Institute şi centre medicale. . asistent medical.

40 2.80 2.50 1.65 2.45 2.00 3.35 1. bioinginer medical Fiziokinetoterapeut.50 2.25 2. 14. 11. moaşă *2) Asistent medical.60 2.30 3.00 3.50 3. 9.85 4.80 3. 2. 26.80 2.15 3. bioinginer medical.05 2.00 .65 2. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.40 4. 12.80 2.00 3. 29. bioinginer medical. bioinginer medical. 27.05 2.00 3.75 2.75 2.85 5.65 2.63 A.40 2.15 2.65 2.15 2.00 2.80 2.80 2. 8.90 2.30 1.75 2. 17.00 3.10 5.65 2. 20.moaşă.50 1.05 3. principal Fiziokinetoterapeut. 25.75 2.30 2.corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 4.75 2.40 3.15 3.70 3.85 2.75 2.45 2.85 2.30 3.60 4.05 2. 16. 13.15 2.95 3.70 2.65 2.55 2.85 3. 31.30 3.95 2. debutant *2) Dentist principal Dentist Dentist debutant Asistent medical principal *3) Asistent medical *3) Asistent medical debutant *3) Asistent medical principal *4) Asistent medical *4) Asistent medical debutant *4) Asistent medical principal *4) S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD SSD PL PL PL M 4.90 2. principal *2) Asistent medical.70 2.00 2.45 2.80 2.15 3.60 2. 30. 6.40 1. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar Nr.05 3.00 3.95 2.45 2.55 2.85 3. crt.15 3. 10. 23.40 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia . 32.65 2.95 3. 3.50 2.75 2.50 2. 24. 22.85 3.45 2.70 2.65 2.30 2.05 2.60 3.00 4.30 2.20 3.75 2.90 2.85 3.20 3. 19.20 3.75 2. 28.20 3.75 2. 33.35 1.50 1.70 3.20 3.65 2. 4.75 2. 21.15 3. moaşă.95 3.90 3.55 3.45 2.25 3. 5. Medic primar Medic specialist Medic rezident anul VI-VII Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic rezident anul II Medic rezident anul I Medic Medic stagiar Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Farmacist rezident anul III Farmacist rezident anul II Farmacist rezident anul I Farmacist stagiar Fiziokinetoterapeut.70 2.85 3.75 2. 18. specialist Fiziokinetoterapeut.80 2. 7. debutant Asistent medical.50 2.30 3.90 2. 15.

Psiholog stagiar 59.70 2.00 3. Biolog.00 2. asistent social.80 2. sociolog. Logoped.85 1.30 3.75 3.95 - 2. principal 43. Biolog.65 2.20 1.45 2.15 - 2. kinetoterapeut.55 1.10 1.15 3.70 2.75 3. Infirmieră. fizician. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 45.90 3.80 1. fizician medical.35 3.15 3.50 2.30 3.15 2.00 3. fizician.00 2.65 1.20 - 2.64 Asistent medical *4) Asistent medical debutant *4) Tehnician dentar principal *5) Tehnician dentar *5) Tehnician dentar debutant *5) Soră medicală principală *6) Soră medicală *6) Soră medicală debutant *6) Statistician medical.45 3. băieş. 35.00 3.70 2.80 3.85 2.20 2. chimist.20 3.00 2.75 1. spălătoreasă. Psiholog principal 56.30 3. asistent social 51. fizician.75 2.75 2. Ambulanţier *8) S S S S S S S SSD SSD SSD S S S S G G G 2.90 2.70 3.75 2. biochimist.55 2.50 1.75 1. specialist.00 3. sociolog. chimist *7) 54. asistent social. principal.40 1.20 2.20 - B.80 2.60 2. kinetoterapeut.60 2.30 2.85 3. chimist. biolog. registrator medical.45 2.75 2. chimist.25 1.75 2.55 4. Statistician medical.40 1.75 2. 39. biochimist. biochimist.40 2.50 1. Infirmieră.30 1. nămolar. Biolog.25 1.50 2. agent DDD.25 1.30 1. Biolog. Profesor CFM.60 2.95 3.70 4. 37. Psiholog practicant 58. Logoped.20 2.65 2. Psiholog specialist 57.15 - 2.50 2. kinetoterapeut. debutant 52.90 1. biochimist.00 .60 2.85 3.50 1.20 3.60 2.40 2.10 3.50 1. chimist.50 2.70 1. fizician medical 47. registrator medical 44.40 1.85 1. profesor CFM.35 2. Logoped.70 2. Brancardier.40 2.60 3.30 1. agent DDD 60. biolog.00 - 2.30 2.75 1.85 2.10 1. debutant *7) 55.95 2.65 2.45 1.55 2. sociolog. chimist. principal 50. expert în fizică medicală 46. M M M M M M M M M M M 2. 36. Profesor CFM. principal *7) 53.45 1.05 3.15 - C. debutant 34. Statistician medical. chimist.20 2.60 1.70 2. 41. profesor CFM.90 2. îngrijitoare 62. biolog.40 2. 40.85 3. fizician 48.50 2. 42.00 2.60 2. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 1.40 3.20 2.85 - 2. 38.75 2.80 2.15 2.50 2. Profesor CFM. registrator medical.70 2. debutant 61. debutant 49. profesor CFM.95 2.70 2.50 1.30 1.40 2.

11. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti. tehnician de audiologie şi protezare auditivă. tehnician dentar specializat. crt. 2. laborant cu liceul sanitar.3 ani învăţământ de zi sau de 3 .30 1. radiologie. tehnician dentar licenţiat.60 1.15 şi lit. *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist.55 1. tehnician de radiologie şi imagistică. B nr. 46. crt.45 1.65 63. tehnician de farmacie licenţiat. protezare ortopedică şi protezare auditivă. Şofer autosanitară I *9) 64. 10 . licenţiat în balneo-fizio-kinetoterapie şi recuperare. crt. 49. Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice. *7) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor.50 1. posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr.50 1. asistent medical de igienă şi sănătate publică. 45. tehnician de protezare oculară.25 1. gipsar.55 1.40 1. optician. nr.40 1. asistent social şi educator-puericultor. *6) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical. asistent medico-social. Şofer autosanitară II *9) 65.55 Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. 55. 1 . NOTĂ: 1. protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. cosmetician medical. asistent medical dentar licenţiat. nr. *8) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I/conducător şalupă. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. *4) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie. tehnician dentar specialist. *9) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti. fiziokinetoterapeut. operator registrator de urgenţă. instructor de educaţie. tehnician de farmacie. tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale. . care este confirmat în gradele profesionale de la lit. asistent medical de laborator clinic licenţiat. A nr. autopsier.75 1. nutriţionist şi dietetician. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri. tehnician de laborator clinic. *5) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale. asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată. care au studii de acest nivel. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. asistent de fiziokinetoterapie. instructor CFM. tehnician superior de imagistică. asistent medical de geriatrie. moaşă.70 1. cu durata studiilor de 2 . 13 . maseur.30 1.45 1. iar nivelurile de salarizare II şi III. Se aplică şi personalului contractual din direcţiile de sănătate publică.4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă. asistent pentru stomatologie. educator-puericultor. Şofer autosanitară III *9) *1) *2) 1. asistent medical specializat.65 1. asistent de profilaxie stomatologică. Se aplică şi funcţiilor de tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. asistent social. crt. şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare. din institutele şi centrele medicale. asistent medical generalist.45 1. instructor de ergoterapie. radioterapie şi radiodiagnostic. cosmetician medical specialist.7. asistent dentar. asistent igienist pentru cabinet stomatologic.50 1. optician.

70 2.00 3.90 3.30 2.65 2. 7.45 1. 2.70 2.20 3.30 2.75 2.80 2.20 3. 16. specialist Fiziokinetoterapeut. 19.30 2.00 3. 11.60 2.00 3.40 3.50 3.90 3.70 2. 15.40 2.65 2.90 2. 17. 6.05 3.70 3.70 2. bioinginer medical. 3.60 2.05 3. 13.60 2.95 3.50 1.90 2.40 2.66 III.80 2.35 2.bioinginer medical. 9. necuprinse la pct.10 2. moaşă. debutant *2) Dentist principal Dentist Dentist debutant Asistent medical. asistent *3) social. principal Fiziokinetoterapeut. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare cu personalitate juridică. Asistent medical.10 3. 22.85 3.50 1. 18.50 2.45 2.40 2.40 2.90 2.60 2. crt. moaşă.70 2.70 2.55 2. asistent social. debutant Asistent medical.05 4.25 3.75 2. principal Asistent medical.30 2.30 1.30 2. *2) asistent social. debutant Asistent medical.80 2.90 3.75 2.65 2. asistent *3) social Asistent medical.75 2.00 3. 4.20 1. bioinginer medical Fiziokinetoterapeut.00 3.05 - 2.25 3. 12. de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială.75 2.80 3.50 2.35 2.10 2.75 2.90 3. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar Nr.85 3.05 3. 8. 21.95 3.10 2.35 3.90 .85 4.60 2.50 3. principal S S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD SSD PL 3.70 2. 5.85 - 2.30 Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 3.80 2. asistent social. asistent *3) social. 14.50 2.50 2.75 2.75 2. 20. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Baza 1. Medic primar Medic specialist Medic Medic stagiar Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Fiziokinetoterapeut. asistent *4) social. 10. moaşă.75 2.40 1.65 2. bioinginer medical.50 2.00 2.25 2.55 2.15 3.95 3.50 2.20 3. principal *2) Asistent medical.50 2.00 2.65 2. II A.

principal 35. Asistent medical.70 1.45 2. asistent social *4) 27. biochimist.20 2. Tehnician dentar principal *5) 29. Logoped.65 2. Soră medicală *6) 33. Biolog. kinetoterapeut. Statistician medical.20 2.95 38. debutant S 1.20 1.30 2. Biolog. profesor CFM.45 2. profesor CFM. biochimist.65 2.35 2.80 42.80 - 2.55 2.85 1.35 2. chimist. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din paraclinice medico-sanitare 37.60 2. Biolog.85 2. biochimist. Logoped.65 2.00 3. Asistent medical. Statistician medical.67 23.85 2.80 3.55 1. kinetoterapeut.35 2. sociolog.05 - 2.05 3.15 - 2.95 2. registrator medical. fizician.80 1. asistent social*4) 24. asistent social S 2. sociolog.65 2. fizician S 2.75 - compartimentele 3. biochimist.20 2. Soră medicală principală *6) 32.55 2.55 2.20 2.45 2.05 2. asistent *4) social. debutant S 1.15 3.45 2. fizician. specialist.95 3.05 2. principal S 2.20 2.20 2. fizician medical.45 1.65 2. debutant PL PL M M M M M M M M M M M M 2.15 - B.25 2.35 2. chimist. chimist. Statistician medical.20 3. profesor CFM. Tehnician dentar *5) 30.65 2.75 2. asistent *4) social. Asistent medical.55 2. Asistent medical.70 2.35 3.90 39.00 3. Soră medicală debutant *6) 34.35 1.25 2.40 2.85 2. sociolog.65 2.95 2. principal 26.45 2.70 2.55 2.55 2. registrator medical 36.20 2.80 2.15 1.35 2. kinetoterapeut. Biolog.75 1.85 - . Logoped. principal.25 2.05 3.75 2. asistent social.80 2. debutant 25.45 2. Asistent medical. Tehnician dentar debutant *5) 31. fizician medical S 2.55 2.15 1.45 2.70 2.55 2.20 1. registrator medical. fizician. expert în fizică medicală S 2. chimist.25 2. asistent social.70 40.70 1.65 2.35 2.50 43.75 41. asistent *4) social. debutant 28.20 1.

îngrijitoare 54.85 2. principal *7) 45. asistent medico-social.30 1.50 1. moaşă. tehnician de farmacie. . asistent medical de igienă şi sănătate publică.30 1. cosmetician medical specialist. asistent pentru stomatologie.35 1. tehnician dentar licenţiat. instructor de educaţie. optician.70 3. protezare ortopedică şi protezare auditivă.55 Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. radioterapie şi radiodiagnostic. asistent dentar.25 1. gipsar. instructor CFM. Şofer autosanitară II 55.3 ani învăţământ de zi sau de 3 . chimist. Psiholog specialist 49.40 1.30 1.75 2. asistent medical specializat.68 44. asistent de fiziokinetoterapie. cosmetician medical.90 - C. asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. *6) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical. biolog.70 2.30 3.55 1.50 1. tehnician de laborator clinic.55 3.40 1.55 1. laborant cu liceul sanitar. agent DDD. chimist. asistent igienist pentru cabinet stomatologic.90 3. fiziokinetoterapeut. nutriţionist şi dietetician.50 1. nămolar. asistent medical generalist.10 1. Profesor CFM. educator-puericultor. asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale. optician.90 4. ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată. asistent social şi educator-puericultor. autopsier. gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici. spălătoreasă. *5) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale. Psiholog stagiar SSD SSD SSD S S S S 2.00 3. asistent de profilaxie stomatologică.55 1.00 2. chimist *7) 46. cu durata studiilor de 2 . instructor de ergoterapie. tehnician de radiologie şi imagistică.10 3.25 1.40 2. asistent medical de laborator clinic licenţiat. agent DDD 52.65 2.05 2.70 2. protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. asistent medical dentar licenţiat.50 1. radiologie.40 1. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 51.35 1.20 3. *7) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor şi cosmetician.30 1. debutant *7) 47. tehnician de audiologie şi protezare auditivă.40 2.45 2. tehnician superior de imagistică.00 3.25 3.40 1. *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist.50 2.10 2.30 2.65 1. *4) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie.50 2. licenţiat în balneo-fizio-kinetoterapie şi recuperare.35 2. Psiholog principal 48. tehnician dentar specializat. care au studii de acest nivel.35 1.35 1. Infirmieră. debutant 53. Se aplică şi funcţiilor de tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat. asistent social. maseur. tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat. tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale.55 1.65 1. Profesor CFM. biolog.80 3. Infirmieră. Psiholog practicant 50. asistent medical de geriatrie. Şofer autosanitară III *1) *2) G G G 1.4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă.40 3. tehnician dentar specialist. băieş. tehnician de protezare oculară. operator registrator de urgenţă.20 2. Profesor CFM.10 1. tehnician de farmacie licenţiat.60 2. biolog. Brancardier.

70 3.10 3. 26.85 2. crt.30 3.95 3.50 3. 16.00 3. Biolog.40 2.60 3.30 3.90 - 3.10 2.30 3.25 4. chimist.65 3.80 3.25 2.05 3. 18.10 3.35 1.70 1.65 3.90 2.75 2. 17.65 2.69 IV.75 2.70 2.70 2.25 5. Medic primar Medic specialist Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic rezident anul II Medic rezident anul I Medic Medic stagiar Farmacist primar *1) Farmacist specialist Farmacist Farmacist stagiar Asistent medical.70 3.25 3.05 3.80 2.50 3. principal *2) Asistent medical.10 3.55 3.15 3. 14.80 2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar Nr.15 3.60 2.50 5. 25. 3.00 2. 11.90 4.40 3.20 3. 19.00 2.95 3.70 1.50 3.25 3.70 2.20 3. moaşă *2) Asistent medical.90 4. 24. principal.15 2. 2. 7.30 3. 12. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din anatomia patologică şi medicină legală A.80 2.10 2.55 3.50 3. 5.80 2. 4. 6.05 3.80 2.40 3.85 2. fizician.00 2.35 3. 20.80 2. 23.50 3.95 2.80 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 4. moaşă.55 2.30 3. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare 28.70 2. 22.15 3.30 3. 9.50 3.20 3. 21.00 3. debutant *2) Asistent medical principal *3) Asistent medical *3) Asistent medical debutant *3) Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Soră medicală principală *4) Soră medicală *4) Soră medicală debutant *4) S S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD PL PL PL M M M M M M 4. biochimist.75 2. 13.45 3.90 3.55 1. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.70 3.15 3.00 5.30 1.05 3.80 - B.80 2. 15. expert în fizică medicală S 3.20 2.75 5. 8.10 4.30 3.70 1.75 3. 10.00 3.85 .10 3. 27.25 3.95 3.45 3. moaşă.85 2.45 3.90 2.65 2.20 3.90 2.20 3.45 3.55 3.60 1.60 3.90 2.

30 - C.05 3. fizician. . chimist. *4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical.40 2.10 3. asistent medical generalist.75 - 3.20 1. care au studii de acest nivel. specialist.00 3. debutant S S S 2.55 3.15 2. *3) Se aplică şi funcţiilor de asistent medical specialist.75 1. fizician medical. chimist.70 29. laborant cu liceul sanitar.95 2. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 32.00 2. chimist.25 3. Biolog. tehnician de laborator clinic. fizician 31.95 3.85 1. Se aplică şi funcţiei de asistent medical de laborator clinic licenţiat. Brancardier.80 3. îngrijitoare *1) *2) G 1.20 Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. fizician medical 30. biochimist.70 2. fizician. autopsier. biochimist. biochimist. Biolog. asistent medical specializat. Biolog.80 2.

85 2.60 2. debutant .60 2.00 2. operator registrator de urgenţă. 1.20 2.00 3. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din sistemul de urgenţă medicală. 5.80 2. 3.75 1.moaşă Asistent medical.10 5.85 2. 13.60 3.50 3.75 2.30 2.10 3.70 1. Statistician medical.45 2.70 2.75 2.90 3.70 3. compartimente de primire urgenţă – UPU-SMURD.10 3.71 V.40 3.95 3.80 2.principal Asistent medical. II din prezenta anexă A.00 1.55 2. 14.15 3. 9. 6.10 3. 18.50 3.45 2.70 3.85 1. 17.85 2.80 2.15 3.05 3.20 3.90 3. 11.95 3.15 2.70 2.15 3. operator registrator de urgenţă .30 3.60 1.75 2. 2.80 2.95 2.30 3.35 2.50 Medic primar Medic specialist Medic rezident anul IV-V Medic rezident anul III Medic rezident anul II Medic rezident anul I Medic Medic stagiar Farmacist primar Farmacist specialist Farmacist Asistent medical.60 2.debutant Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Asistent medical principal Asistent medical Asistent medical debutant Soră medicală principală Soră medicală Soră medicală debutant Statistician medical.05 3.moaşă.00 1.25 2.45 3. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar Nr crt.45 3.90 3.20 3. registrator medical. registrator medical. 23. 24.70 3.40 2.25 2.70 - Baza 4.05 3. 19.45 3.70 1.95 3. servicii de ambulanţă.85 3.70 2.75 2. 20.30 3. registrator medical.75 2.00 4. 15.90 4.05 2.00 2. 26. 8.00 3.00 3.85 5.95 3. 16. UPU şi CPU din unităţile sanitare nominalizate la pct.20 3.90 3.70 2.50 3.40 3. Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD PL PL PL M M M M M M M M M Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 4.85 3.30 3.30 3. 10.80 2.60 4. 21.70 2.15 3. 22.45 3.80 4.00 3.75 1.30 2.moaşă.10 3.55 3.00 3.30 3. 25.25 3.35 5.25 1.55 1. 12.90 3. operator registrator de urgenţă 29.15 3.15 3. 27.15 2. 4.20 4. Statistician medical.50 2.60 2.40 2.60 3.30 3.30 3. principal 28.00 2.65 2.45 2. 7.

precum şi pentru personalul din unităţi. medicină legală. salariul de merit. neuromuscular şi neurologică. TBC.75 1.75 1.45 1. motorist şi marinar cu o vechime de minimum 5 ani şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 31. pentru toate categoriile de personal din sistemul sanitar care au beneficiat în anul 2009 de acestea.72 B.10 1.05 1. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea pot fi acordate.45 2. precum şi medicii de specialitate chirurgicală. cuantumul sporului este de 50 .95 1. în secţii şi compartimente de neurologie şi neurochirurgie şi care solicită o încordare psihică foarte ridicată.100% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului . neonatologie.30 1. un spor de până la 25% din salariul de bază. neuropsihomotorie.55 2.65 1.50 2. sporul de prevenţie şi cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate. cu respectarea prevederilor legale.35 2. asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar.65 1.30 1. dializă. în punctele de transfuzii din spital.35 1. personalul încadrat în blocul operator. săli de naştere şi din laboratoarele de analize medicale.55 1. recuperare neuromotorie. secţii şi compartimente de îngrijiri paleative. 35.40 2. Sporuri şi alte drepturi specifice Sporurile pentru condiţii de muncă deosebite 1. conducător de şalupă medicală.50 2. 34.70 2. SIDA. în laboratoarele de endoscopie intervenţională. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 30. în laboratoarele de cardiologie intervenţională.10 1.20 2. 33. actual Serviciul de ambulanţă a municipiului Bucureşti şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.80 1.65 1. care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase. epidemii deosebit de grave şi altele asemenea. următoarele categorii de sporuri: a) pentru activităţile care se desfăşoară în unităţile de urgenţă neurovasculare. NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins sporul de vechime în muncă. anatomie patologică. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a municipiului Bucureşti. stabilite de Ministerul Sănătăţii.80 1.50 1.95 2. Infirmieră Infirmieră debutant Brancardier Ambulanţier *) Şofer autosanitară I Şofer autosanitară II *) G G G M M M 1. acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a urgenţelor UPU-SMURD.65 2. psihiatrie. b) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii.90 1.25 1. 32. secţii şi compartimente de boli infecţioase.70 1.25 Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I. UPU şi CPU. secţii şi compartimente de ATI şi de terapie intensivă.

Localităţile prevăzute la pct. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. 3. c) şi lit. un spor de până la 15% din salariul de bază. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. d) pentru condiţii grele de muncă. grade şi trepte profesionale corespunzător vechimii în muncă. cu modificările şi completările ulterioare.). Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structuri sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcţii. 15% la categoria a II-a. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. . risc etc. . 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a. din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază pe funcţii. Reglementări specifice domeniului sănătate 1. mărimea concretă a sporurilor. h) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. 2. 3. II al prezentei anexe. stabilite corespunzător vechimii în muncă prevăzute la pct. Locurile de muncă. categoriile de personal. corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. e) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii. 4. Sporurile prevăzute la pct. un spor de până la 15% din salariul de bază. 1 lit. care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate.73 colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. 1 lit. un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază. diferenţiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I. organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară cu avizul Ministerului Muncii. 5. un spor de până la 15% din salariul de bază. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. c) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. Regulamentul privind timpul de muncă. republicată. 2. Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice.(1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale. g) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate situate la altitudine. un spor de până la 20% din salariul de bază. stabilite de Ministerul Sănătăţii. un spor de până la 15% din salariul de bază. grade şi trepte profesionale. h) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite (stres. f) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit.

74 (2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asiguraţi sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă. (2) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii. precum şi a indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini. 4. . Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază. poate dispune încadrarea cu fracţiuni de normă. se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. stabilirea nivelului de salarizare pe grade. pentru personalul cu funcţii de conducere. prin transformarea postului avut într-un post corespunzător promovării. grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare. 5. grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. . cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.(1) În unităţile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcţii.

50 6.45 7.20 7. sporul de confidenţialitate. Secretar ştiinţific centru de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7.00 7.80 3.00 2. Director centru de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7.10 7.30 7. DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE I. studiilor ierarhizare Grad I Grad II 1.30 7. Funcţia Nivelul Coeficienţi de crt.75 ANEXA nr.50 8. Director adjunct centru de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7. 2. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare. II/ 3 CERCETARE UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ. Director institut de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7. indemnizaţia de conducere. Funcţii de conducere în unităţi de cercetare subordonate Academiei Române Nr. SALARII DE BAZĂ A. . Secretar ştiinţific institut de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7. În coeficienţii de ierarhizare este cuprins salariul de merit.65 5.50 7. sporul de vechime în muncă. Director general institut naţional de cercetare (ordonanţator secundar de credite) S 7.65 4. Director general adjunct institut naţional de cercetare (ordonanţator secundar de credite) S 7.40 8. sporul de stabilitate. Director adjunct institut de cercetare (ordonanţator terţiar de credite) S 7.40 NOTĂ: 1.20 7.

80 5.75 1.85 1.80 1.40 3. Asistent II M 1. SALARII DE BAZĂ Funcţii de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.90 7. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1.35 1.60 2.60 2. Cercetător ştiinţific I S 6.45 3. Cercetător ştiinţific II S 3.45 1.60 1. sporul de importanţă naţională.70 9.65 3.55 1.65 9. II. studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare crt. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.75 4. Cercetător ştiinţific S 2.70 1. sporul de vechime în muncă.30 1.40 2. Cercetător ştiinţific S 2.20 - . Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare crt.20 2.15 4. Asistent I M 1.05 2.20 2.75 7.45 4.70 1.30 2. Asistent stagiar M 1. Asistent stagiar M 1.50 2.25 2.50 1. Asistent de cercetare ştiinţifică S 2.65 2.55 6.20 4.00 3. sporul de stabilitate. sporul de confidenţialitate.85 3.00 2.85 6.80 3. Asistent de cercetare ştiinţifică S 1.30 5.65 2. studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.25 1.30 3.10 2.00 4.40 1. 2. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 1.70 2. Cercetător ştiinţific III S 2.90 2. Asistent I M 1.60 3. Cercetător ştiinţific I S 4.00 3.05 8.50 1.25 1.55 1.80 1. Cercetător ştiinţific III S 3.40 2. Cercetător ştiinţific II S 4. Pentru conducătorii de doctorat coeficientul este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare. Funcţii de execuţie în instituţii de cercetare subordonate Academiei Române Nr.85 8.20 NOTĂ: 1.90 2.60 1.50 2.65 1.50 1.15 3. alta decât cea a Academiei Române Nr.76 B.20 4.20 6. Asistent II M 1.45 3.70 2.90 7.

În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. sporul de stabilitate. 3. sporul de importanţă naţională şi salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională. sporul de vechime în muncă. cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate. . sporul de prevenţie. 2. Funcţiile de conducere care se utilizează sunt cele din anexa în care se regăseşte activitatea respectivă. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.77 NOTĂ: 1. sporul de confidenţialitate.

75 - 4. cor. instrumentist).25 4. maestru (balet-dans.00 Coeficienţi de ierarhizare Baza 1. crt.90 7. mânuitor păpuşimarionete).00 4.20 3. dirijor.40 3. artişti circ.90 3.25 6. Nr. 1.manager Director general adjunct Director Director adjunct. maeştri artişti circ. şef partidă.80 7. Corului Naţional de Cameră "Madrigal" şi din instituţiile de spectacole şi concerte din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti Nr.50 7. care desfăşoară activitate solistică sau rol principal. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 6. 6. 8. artist circ.1 UNITĂŢI DE CULTURĂ I.10 S S S S 4. actori. Funcţii de conducere Funcţia Director general/director . şef laborator. corişti operă. Salarii de bază din unităţi de cultură naţionale sau de importanţă naţională. scenograf.80 5. 4. solist (vocal. A.gradul II . 2.90 7.20 3.debutant Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 Nivelul studiilor S 4.25 6.78 ANEXA nr. inginer şef Şef secţie Şef serviciu.95 7. concertist. regizor artistic.gradul I .90 5.20 6. Actor (teatru.45 4.15 5.gradul IA .65 3.65 2.30 6. şef oficiu Şef atelier Şef formaţie muncitori B.00 5. dansatori.30 5. precum şi din cadrul Bibliotecii Academiei Române.85 4. şef serviciu contencios Şef birou. corepetitor.35 3. artist instrumentist .45 3. corişti. coregraf.90 3.80 7. stabilite potrivit legii. 7.85 7. 3. pictor.05 1. balerini. Artişti lirici operă. artist circ). consultant artistic. artişti lirici. 9.50 4.00 4. contabil şef.55 5.15 6. II/4. balet.80 6.15 6. 5.55 - . crt.50 4.30 3. concert-maestru 2. artişti instrumentişti.75 2.

60 3.85 1.80 1. gradul I. corepetitor. Biolog.40 4. inginer. imagine/sunet.60 2. fizician.00 2.10 3. conservator. tehnician economist. teatru). muzeograf.50 2. arhivist.55 3. debutant 8. fizician.30 3. tehnoredactor.80 1.10 2. sculptor păpuşi.gradul IA .75 3.debutant 4.55 2.75 3. balerin.25 4. sociolog.25 - S S S S S S S 3.10 4. sufleor (operă. restaurator.debutant 5.50 4.10 3.10 3. inginer de sistem .60 3.gradul II .10 2.25 2.75 3. sociolog. . operetă. impresar artistic.90 3. fizician. psiholog.85 2.70 3. consilier juridic. machior. platou. asistent regie/scenografie. chimist.80 4. chimist.00 3.75 - 2. artist liric (operă.20 3. montor imagine. conductor tehnic. biolog.gradul III . artistic. principal . canto.95 2.75 3.80 2. subinginer.25 3. arhivist. artist liric.95 3. Biolog.gradul I . grafician.gradul I .60 4.10 3.00 2.gradul II .60 2.85 3. Dansator. muzical.70 2.15 - SSD SSD SSD 2. .40 2.50 3. Biolog. teatru muzical).75 - 4. restaurator.45 2.95 3.90 3.75 2.gradul II .25 .65 2. sociolog.50 2. regizor artistic. bibliograf.debutant 9.70 3.95 3.10 3.15 4. producătordelegat.gradul III . Bibliotecar.30 3.05 3.95 3. informatician.75 1. secretar (literar.05 3.79 3. bibliotecar. bibliotecararhivist. peruchier. PR). arheolog.30 3. referent. bibliograf.65 3. economist. redactor.90 3. chimist.gradul II .90 2. psiholog. programator.60 2.30 2. specialist 6.gradul III S S S S 3. acompaniator. operator lumini.50 1. istoric. conductor arhitect.80 3.40 2.30 4. arhitect. artist plastic.90 4.95 3.55 3. secretar platou. Şef orchestră. maestru de studii (balet.20 - S S S S 3.30 3. operetă.35 2.50 1. sociolog.75 4. recuziter.75 4.15 2. Dirijor cor. editor imagine/sunet.gradul I . muzeograf. muzicale).75 - 4.60 2.80 1. chimist. psiholog 7.95 3. regizor scenă (culise). analist. psiholog. conservator. fizician.40 3.

10 2. specialist (orgă.05 2. .20 - 2. trezorier.40 1.20 2.25 - 2.40 2. analist ajutor.00 2.50 2. referent literar/muzical/artistic. operator date.65 . regizor scenă (culise). artist circ.40 2.45 2.45 1.treapta III . redactor. operator imagine/lumini/sunet. instrumente de suflat). actor mânuitor păpuşi. operetă). corist operă. . corepetitor.treapta III .70 1.75 1.20 2.65 - M M M M 2. conservator. tehnician.10 2.70 2.65 1.15 2.65 1. lutier).40 1. balet.debutant Bibliotecar .debutant Regizor scenă (culise). stenodactilograf.40 2.35 1.50 1.75 1.65 - M M M M 2. corepetitor.treapta II .75 1. controlor date. coregraf.80 1. tehnoredactor. .90 1. .treapta I .10 2.50 2. balerin.30 1.65 1.10 2. administrator.debutant Machior.70 - M M M M 2. instrumentist. actor.50 2. artist plastic.00 2. solist (vocal. montor imagine.treapta III .80 1.50 1.55 1.75 1. sufleor.treapta II .65 1. magaziner.treapta II . merceolog.30 1.55 1.25 1.20 1. maestru (balet-dans. .40 1. secretar platou. operă.30 2.15 1.20 1.10 2.30 2. editor imagine/sunet. corist.15 1. secretar platou. contabil.80 1. bibliotecar. casier.70 1. dirijor cor. peruchier. concertist.25 2.05 1.treapta I SSD PL PL PL PL 1.30 1. 12. 14.60 - M 2. secretar dactilograf. actor.70 1.20 - 2.20 - 2. restaurator. gestionar custode sală. sufleor (teatru. 11. artist circ).80 10. funcţionar arhivar. dansator.55 1.60 2. impresar artistic.treapta I . concertmaestru.80 1. şef orchestră maestru (acordor pian-clavecin.40 1.30 1.55 1.debutant Dirijor.35 1.90 2. sculptor păpuşi. programator ajutor.debutant Maestru lumini-sunet.35 1.35 1. grafician.35 2. instrumentist).treapta II .treapta I .treapta I .20 2. 13.50 1.treapta III . cor.50 2.90 2.50 1.05 2.90 2.30 1. şef depozit. referent.

debutant Supraveghetor sală. butafor.treapta III .70 1. 17. secretar platou.05 2. .treapta II . sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. sporul de 25% pentru importanţă naţională. maistru acordor/pian/clavecin. cizmarconfecţioner încălţăminte.81 15.treapta III Mânuitor carte. peruchier.65 1. .G M.treapta II .40 1.55 1.35 1.G M. 2.50 1.50 1.05 1.20 1. maistru lutier.70 1.35 1.90 2.70 1.55 1.50 1.40 1.65 1. controlor bilete. machior. pictor executant.G M.10 2. garderobier M M M M.65 1.95 1. electrician iluminare scenă.55 1.80 1. supraveghetor muzeu. montor imagine/sunet. .40 1.35 1. tapiţer.G 2.80 1.50 1.80 1. maistru .70 1.75 1.55 1. specialist orgă/instrumente de suflat.45 2.75 1.G M. garderobier. pentru toate categoriile de personal bugetar care au beneficiat în anul 2009 de acestea.65 1. sporul de fidelitate.30 1. plasator Pompier.90 2. lăcătuş montator. arhivar).65 1.30 1. sporul de suprasolicitare neuropsihică.20 1. confecţioner montator produse din lemn. guard. costumier. electroacustician.G 1.55 1.00 2.40 1.50 2.treapta I . salariul de merit.35 1.35 1. 16. imprimeur textile.65 M.90 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.70 NOTĂ: 1. manipulant decor. croitor-confecţioner îmbrăcăminte. sporul de vechime în muncă. sporul de stabilitate.treapta II Muncitori calificaţi (brodeor.70 1.65 1.50 1. bibliotecar muzical/teatru. recuziter. regizor culise.treapta I .G M. 18.55 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională.40 1. maistru sunet/lumini.15 1.30 2. mânuitor-montator decor.

Bibliotecar.05 3.gradul II .60 3.30 2.55 2.40 Şef atelier 3. Salarii de bază din sistemul bibliotecilor publice şi din alte instituţii publice de cultură din România necuprinse în pct.80 - 3.debutant Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 A.60 2. 4.60 2.80 2.40 2.10 2. Bibliotecar . subinginer.35 5.00 2. Funcţii de conducere Funcţia S S S S 3.65 - 3.gradul IA .60 2. analist.30 3.15 5.20 3.55 Şef serviciu.50 2.30 2.manager S 5.gradul I .90 1.20 1. inginer de sistem. Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II Director general/director .15 2.10 3.30 5.gradul III . tehnician economist.debutant 2.25 2.30 3.10 2.50 2.60 1. Bibliotecar. şef oficiu S 5. bibliograf.05 1. 7.85 2. crt. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor Baza 1. şef serviciu contencios S 5. bibliotecararhivist. .debutant 3.50 Şef birou.40 3.2 II.45 2.35 2.00 2.00 1. programator.80 1.75 3.gradul I . 6. consilier juridic.treapta I .05 1. economist.20 2.20 1.82 ANEXA nr.gradul II .60 Director adjunct.85 3. 5.30 1.70 Director S 5. tehnoredactor.95 3.90 - .25 Şef formaţie muncitori 2. bibliograf. redactor.85 2. . conductor tehnic. Nr.25 5.40 5. II/4.treapta II .70 - 3.00 1.30 - SSD SSD SSD SSD PL PL PL PL 2.75 2.55 - 2.55 2.05 B. II/4. şef laborator.40 2.00 3.15 3.1 Nr. conductor arhitect. crt. informatician. 3. contabil şef S 5. inginer. referent.95 3. 2.45 3.80 4. 1.50 1.70 2. arhivist. I al anexei nr.treapta III .70 2.00 2.

30 3.G M. sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare.debutant 6.30 1. referent.05 2.80 1.70 1.65 1.55 2. stenodactilograf.10 1.treapta III .45 1. Conservator . .80 1.25 1.40 3.20 3. merceolog.45 1.15 2. cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate.55 2.30 - 2. sporul de suprasolicitare neuropsihică.treapta II .55 2.gradul II .20 1. şef depozit .60 - 1.75 1. Conservator .35 3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.45 3.60 3.45 1.20 1.10 1.40 3.30 1.55 1. magaziner. sporul de fidelitate.60 4.75 1.20 3.debutant 8.90 1.00 2. funcţionar.05 2.83 4.50 3.00 3.45 1.10 1. supraveghetor sală.85 2.55 3.15 2.gradul I .45 3.05 1.80 3.05 1.25 1.45 - 2.treapta IA .60 3.30 1.50 1.G 2.75 2. secretar dactilograf.25 1.90 1.00 3. administrator.60 1.95 2. Mânuitor carte.50 1.treapta III .30 2.85 2.60 1. garderobier M M M M S S S S M M M M S S S S M M M M M.treapta I .00 1.90 1. redactor.10 2. contabil. maistru.30 1.75 2. 2.debutant 5. casier.80 3.treapta I .treapta II .70 2.20 1. analist ajutor. salariul de merit. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” sunt cuprinse: sporul de stabilitate.30 2. sporul de vechime în muncă. Bibliotecar.80 2.treapta II 10.gradul II .00 2. operator date. tehnician.45 3.05 1.95 2.10 2. controlor date.70 2.00 1.65 1.20 1.80 1.treapta I .45 3.60 4.25 1.gradul I .65 1.20 1.70 1.20 3.35 3.45 NOTĂ: 1.55 3.gradul IA .50 - 2.30 3. tehnoredactor.40 1.70 1. guard.30 2.gradul IA . manipulant decor. arhivar. sporul de prevenţie.50 3.40 1.G M. Restaurator .80 1. Restaurator . Pompier.60 1.debutant 9.15 2.20 3.30 2.35 - 2.75 1. .40 1.debutant 7.25 1.00 1.70 1.80 2.treapta II .30 1.treapta I . programator ajutor.20 1.

5. II/4. chimist. psiholog. 6.85 3.05 5.70 2. 2. informatician.manager Director Director adjunct.45 S 4.00 3. 4.40 2. Biolog. chimist.60 2. inginer de sistem. psiholog.75 3.10 3.70 2.80 2.55 - . arhivist.85 - SSD SSD SSD SSD 2.45 3.80 4. Biolog. conductor tehnic . consilier juridic. sociolog.00 3. chimist. arheolog.95 3. 7.gradul II .60 3.30 2.84 ANEXA nr. fizician. fizician. A. specialist 4.35 2. istoric. Funcţii de conducere Funcţia Director general/director .40 3. principal 3.00 3.15 3.60 3.15 3. economist. conservator. Nr.30 3.85 3. psiholog. fizician.45 2. Biolog. II/4. analist. 1. conservator. I al anexei nr.00 5. Muzeograf restaurator. sociolog.20 2. Biolog. arhivist.05 Nivelul studiilor Baza 1.40 2.00 2.90 5. debutant 6.95 2. şef serviciu contencios Şef birou.45 2.75 2. conductor arhitect.25 1. tehnician economist. sociolog. crt. chimist. psiholog 5. 3.30 3.75 2. şef oficiu Şef atelier Şef formaţie muncitori B.50 2. şef laborator.20 5.gradul I .debutant 2.gradul I A . restaurator. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul Coeficienţi de studiilor ierarhizare Grad I Grad II S 5. crt.70 S 5.85 3.95 3. subinginer.30 3. .10 2.gradul II .70 2.60 S 5.80 3.40 2.10 3.00 1.25 3.70 2.80 3. fizician.1 Nr. necuprinse la pct.55 2.gradul I .30 1. arhitect. Salarii de bază din sistemul muzeelor publice şi din alte instituţii publice de cultură din România.25 2. referent.30 2.60 2.00 2.60 2.gradul III . Muzeograf.55 S 5. sociolog.75 2. contabil şef Şef serviciu.10 5.3 III. inginer.40 2.50 2.debutant Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 S S S S S S S S 3.40 2. programator.70 2.10 2.

60 NOTĂ: 1. sporul de vechime în muncă.90 1.treapta I .45 1.20 1. funcţionar.80 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” sunt cuprinse: salarii mai mari cu 20% pentru importanţă naţională.70 1.30 1.60 1. operator date. gestionar custode sală .30 1. arhivar. salariul de merit.40 1.debutant 8.50 1.45 1.10 1. Restaurator.45 1.25 1.05 1.25 1. sporul de stabilitate.G M. casier.65 1.25 2.20 1.30 1. tehnician.85 7.treapta II . analist ajutor. şef depozit. stenodactilograf. 2.20 1.20 2.35 1.25 1.05 1.55 2. merceolog.80 1.45 2. Garderobier 11.00 1.treapta II . secretar dactilograf.35 1. controlor date.treapta I .70 1.55 1. Redactor. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.G M. administrator.30 2.70 1.treapta IA .50 1. tehnoredactor.75 1.35 2.G M. . Supraveghetor muzeu M M M M M M M M M. guard.treapta III .00 1.debutant 9.65 1. contabil.25 1.30 1.45 1.20 1.G 2. programator ajutor.10 2.90 2.15 1. magaziner.30 2.50 1. sporul de toxicitate.40 1.50 1.40 1. sporul de confidenţialitate.50 2.treapta II 10.treapta I . referent. maistru . conservator trezorier. .60 1.30 1. Pompier.80 1.45 1.75 1.45 2.60 2.20 2.55 1.

45 3.gradul IA .40 5.45 S S S S 3. I al anexei nr.50 Coeficienţi de ierarhizare Nivelul studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. coregraf.80 5. II/4. concertist. 8. II/4. corepetitor. inginer şef Şef secţie Şef serviciu. Nr.80 4.90 4.gradul II . 6. regizor artistic. 3.90 5.10 3.manager Director general adjunct Director Director adjunct.30 3.40 3.40 5. dansatori.4 IV. . scenograf. şef serviciu contencios Şef birou.70 2.60 5.85 6. Funcţii de conducere Funcţia Director general/director . cor.20 4.40 3. Artişti lirici operă. 7.10 5. artist circ).60 3. corişti. artist instrumentist. dirijor.1 Nr. actori. pictor. şef laborator.60 3. corişti operă. artist circ.00 3.00 2.80 6.debutant S 3. 5. Salarii de bază din instituţiile de spectacole şi concerte şi din alte instituţii publice de cultură necuprinse la pct.80 5. crt. dans.30 1. care desfăşoară activitate solistică sau rol principal. balerini. consultant artistic.gradul I . mânuitor păpuşi .60 2. instrumentist).65 3.30 3.75 3.85 4.00 4.86 ANEXA nr. 2.10 5. 9. 4.85 3. Actor (teatru. solist (vocal. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 5.15 4. contabil şef.60 3. maestru (balet. crt. concert-maestru 2. 1. artişti lirici.15 5.45 3. A. balet.75 - .15 3.90 6.40 3.marionete). şef partidă.30 3. şef oficiu Şef atelier Şef formaţie muncitori B. artişti instrumentişti.20 5.

Dirijor cor. economist.gradul III .debutant S S S S 3. recuziter.15 3.gradul IA .gradul I . operetă.70 2.80 2. secretar (literar. maestru de studii (balet. Dansator. grafician.40 3. inginer de sistem.30 3.87 3. teatru muzical).60 3.40 2.35 2.30 2.85 3. montor imagine. secretar platou. platou.45 3.60 2.20 2. Referent.95 3.65 3.75 - SSD SSD SSD SSD 2.60 3.85 1. informatician.15 3.gradul III . tehnician economist.00 3.00 3.00 2.gradul I .gradul II . teatru).85 4.10 3.10 3.25 2. sufleor (operă.40 2.80 4. artist liric. impresar artistic. arhivist.30 3.50 2. artist plastic. balerin.45 2. acompaniator.10 2.40 1.00 3. consilier juridic.gradul II . sunet). .45 3. muzicale). (imagine.60 2.30 3.85 3. canto.55 2.20 2.95 3.75 2.35 2.gradul I .00 4. conductor tehnic.40 2.debutant 5. operetă.75 2. Şef orchestră. . analist. .10 2.95 3.40 3.70 2.55 2. artistic. corepetitor.gradul I . subinginer. muzical.30 2. sunet).10 3. editor (imagine.25 3. producător-delegat. conductor arhitect.10 2.70 1.55 1.00 2.80 3.50 2.10 3.85 3.30 - .60 2.gradul II . asistent regie/scenografie.20 2. peruchier.25 3.00 2.80 2. PR).debutant 4.70 2.75 - S S S S 2. artist liric (operă.40 2. . sculptor păpuşi. inginer.70 2.70 2.75 - S S S S 3. regizor scenă (culise).60 3.debutant 6. machior.gradul III . programator. operator lumini. regizor artistic.gradul II .60 2.

80 1.30 1.90 2.50 2.debutant Supraveghetor sală.60 1.60 1. şef depozit.30 1. administrator. . operă.20 2. secretar dactilograf. M M M M 2. sufleor (teatru.20 2.30 2.30 2. balet. tehnician.I .25 - 9. dansator.65 1. funcţionar arhivar. specialist (orgă. lutier).80 1. plasator M M M M 2.05 2. concertist.20 2.65 1. garderobier. actor. stenodactilograf.90 1. operetă).55 1. coregraf.I .III .65 1.00 2.35 1. referent literar/muzical/artistic.treapta II .20 2.05 2. referent. actor mânuitor păpuşi.40 2.45 1.treapta I .05 2.10 2.debutant Maestru lumini-sunet.II .00 2.80 1. M M M M M. peruchier.05 2.III . analist ajutor. balerin.60 11.60 1.90 1.II . programator ajutor.instrumentist.50 1. solist (vocal.30 2.25 1. .20 - 10. magaziner.corist. dirijor cor.treapta III . instrumente de suflat). artist plastic. impresar artistic.20 2. .50 2. grafician.25 1.50 1.00 2.I .20 2.70 1. maestru (baletdans.55 1.45 2.70 1.90 2. . corist operă.III . merceolog.80 1.60 1.50 2.G 2.90 2.55 1. instrumentist).40 2.90 2.80 1. operator date.30 1.05 2.25 1.II . concert-maestru.70 1.80 1.50 1. secretar platou. editor imagine/sunet. corepetitor. sculptor păpuşi.05 2.30 1.25 - 8. şef orchestră maestru (acordor pian-clavecin. sufleor. cor.80 1.75 1.35 1.debutant Machior. Dirijor.70 1.20 2. contabil.30 2.debutant Regizor scenă (culise).05 1.50 1.55 1. corepetitor. montor imagine.00 2.30 1.40 2. regizor scenă (culise).88 7. controlor date.90 1.45 1. casier. controlor bilete. operator imagine/lumini/sunet. actor. artist circ.65 1. secretar platou. M M M M 2.50 1. artist circ). .

89

12. Pompier, manipulant decor, guard, maistru; - treapta I - treapta II 13. Muncitori calificaţi (brodeor; butafor, cizmar-confecţioner încălţăminte, confecţioner montator produse din lemn, costumier, croitor-confecţioner îmbrăcăminte, electrician iluminare scenă, imprimeur textile, machior, mânuitor-montator decor, maistru acordor/pian/clavecin, maistru lutier, maistru sunet/lumini; maistru sunet/lumini, montor imagine/sunet, lăcătuş montator, peruchier; pictor executant, recuziter, regizor culise, electroacustician, specialist orgă/instrumente de suflat, tapiţer, secretar platou, bibliotecar muzical/teatru, arhivar); -I - II - III

M;G M;G

1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60 1,20 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50

2,00 2,10 2,20 2,30 2,45 2,55 1,65 1,70 1,75 1,80 1,90 2,05 1,25 1,30 1,35 1,45 1,50 1,60

NOTĂ: 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit, sporul de vechime în muncă. 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

90

ANEXA nr. II/4.5 V. Salarii de bază din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii publice de cultură din România A. Funcţii de conducere Nr. Funcţia Nivelul crt. studiilor 1. Director, manager 2. Director adjunct, contabil şef 3. Şef serviciu, şef serviciu contencios 4. Şef birou, şef laborator, şef oficiu 5. Şef atelier 6. Şef formaţie muncitori B. Funcţii de execuţie Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Referent gradul I A Referent gradul I Referent debutant Referent gradul I Referent gradul II Referent debutant Referent treapta I Referent treapta II Referent debutant Referent treapta IA Referent treapta I Referent debutant S S S SSD SSD SSD PL PL PL M M M 2,70 2,15 1,75 1,95 1,65 1,30 1,55 1,50 1,25 1,35 1,25 1,20 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45 2,25 2,40 2,50 2,65 2,75 2,05 2,15 2,25 2,40 2,50 1,75 1,80 1,90 2,05 2,10 1,65 1,75 1,80 1,95 2,05 1,60 1,70 1,75 1,85 1,95 1,40 1,50 1,55 1,65 1,70 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 4,00 3,90 3,80 3,60 2,45 2,20 4,50 4,10 4,00 3,80 2,70 2,40

Notă: 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit, sporul de vechime în muncă. 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

91

ANEXA nr. II/4.6 VI. Salarii de bază din presă, edituri, informare documentară şi ale altor instituţii publice de cultură din România A. Funcţii de conducere Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 4,65 4,60 Grad II 5,00 4,90

1. Redactor -şef 2. Redactor-şef adjunct B. Funcţii de execuţie Funcţia

Nr. crt.

Nivelul studiilor Baza

Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5

1. Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, tehnoredactor, corespondent în străinătate; - gradul IA - gradul I - gradul II - debutant 2. Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local), secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector; - gradul I - gradul II - gradul III - debutant 3. Redactor, secretar de redacţie - gradul I - gradul II - gradul III - debutant 4. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist,

S S S S

2,95 2,40 1,90 1,75

3,10 2,50 2,00 -

3,25 3,40 3,60 3,75 2,60 2,75 2,85 3,00 2,10 2,20 2,30 2,40 -

S S S S SSD SSD SSD SSD

2,70 2,25 1,85 1,75 2,15 1,75 1,35 1,30

2,80 2,40 1,90 2,25 1,80 1,40 -

3,00 3,10 3,30 3,40 2,50 2,60 2,70 2,85 2,05 2,10 2,20 2,35 2,40 2,50 2,60 2,70 1,90 2,00 2,10 2,20 1,50 1,55 1,65 1,70 -

92

traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor; - treapta IA - treapta I - treapta II - debutant 5. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; - treapta IA - treapta I - treapta II - debutant

M M M M M;G M;G M;G M;G

2,05 1,80 1,50 1,25 2,00 1,65 1,25 1,20

2,20 1,90 1,55 2,10 1,70 1,30 -

2,30 2,40 2,50 2,60 2,00 2,05 2,20 2,30 1,65 1,70 1,80 1,90 2,20 2,30 2,45 2,55 1,75 1,80 1,90 2,05 1,35 1,45 1,50 1,60 -

NOTĂ: 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit, sporul de vechime în muncă. 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.

93

ANEXA nr. II/4.7 VII. Sporuri şi alte drepturi specifice A. În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc prin regulament de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor şi cu avizul comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. B. Alte drepturi Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, funcţii de specialitate, fără a avea studiile necesare postului.

50 2.50 2.debutant 2.70 - S S S S M M M 2.gradul I . Cultelor şi Patrimoniului Naţional este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.40 2. .10 2.definitiv . În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.00 2.35 2. NOTĂ: 1.45 1. Ministerul Culturii. 2.80 1.60 1.gradul I -gradul II .debutant *) CULTE Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia .definitiv .75 1.30 1.00 1.45 2. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.30 2.60 2.corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.20 1.90 1. crt. după caz. Preot .35 1. 75 1.45 1.94 ANEXA nr. II/5 Salarii de bază pentru personalul clerical *) Nr.65 2.20 Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. care au fost incluse în salariul de bază.70 1. sporuri specifice domeniului în care îşi desfăşoară activitatea.10 1.10 1.85 1. Preot .20 2.85 1.20 1.50 1.90 2.

60 - 2. referent III 1.50 1.15 3. 7. 9.75 1.45 3.00 3. a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Secretar federaţie.95 1.10 1. 5.30 *) 3.95 Secretar federaţie.70 2. antrenor federal.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Instructor sportiv I.60 2. 8. 3. gradul I 2. expert sportiv.65 2. gradul IV. instructor sportiv gradul I 1.90 1. gradul I A 2. 2.20 2.90 - Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.95 1. 6.00 3. instructor sportiv gradul II 1.15 3.90 Instructor sportiv II.85 Secretar federaţie.65 - 2.50 2.05 2.65 Instructor sportiv III. referent II 1.70 Secretar federaţie.30 2.95 ANEXA nr. antrenor federal.45 2.30 3.40 2.10 2. expert sportiv. referent I 1. .50 Instructor sportiv debutant 1.40 2. antrenor federal.85 3. gradul III.40 2.00 1. gradul II 2. II/6 SPORT UNITĂŢI SPORTIVE I. 4. 10. Funcţia Nivelul studiilor*) Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. antrenor lot naţional**).80 1. cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.30 3. antrenor federal.15 2.40 Secretar federaţie.85 3. antrenor federal.75 - 2. **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive. antrenor lot naţional**). antrenor lot naţional**).00 2.80 - 2.90 Instructor sportiv debutant 1. crt. expert sportiv. SALARIUL DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN FEDERAŢII SPORTIVE Nr.30 2. antrenor lot naţional**).10 1.20 1.25 2.

În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.50 Antrenor categoria V 1.60 2.20 2. expert sportiv gradul II 2. . 4.15 3.15 2.45 3. Funcţia Nivelul studiilor*) Coeficienţi de ierarhizare 1. 3. 2.25 2.15 2.85 3.90 1. Gradaţia corespunzătoare Baza tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 **) Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare Expert sportiv gradul I A 2. expert sportiv gradul I 2.45 Antrenor categoria II.25 2. referent sportiv debutant 1. referent sportiv gradul III 2.00 3.95 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.85 3. NOTĂ: 1.96 II.85 3. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive Nr. după caz.70 2. care au fost incluse în salariul de bază. referent sportiv gradul IV 1. sporul de vechime în muncă.30 3. 2.50 2. 5.95 2.65 Antrenor categoria IV.00 3.10 2.30 2. sporurile specifice domeniului în care îşi desfăşoară activitatea. 6.05 2.50 2. 7.70 2.40 2.40 2.40 Antrenor debutant.00 Antrenor categoria III.05 2. crt.30 *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.15 3.40 2. **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.30 3.65 Antrenor categoria I.

50 2.30 4.60 2.50 2.20 3.55 3.35 3.55 3. 1.50 2.20 2.40 2. aspirant S 1. ofiţer electrician M 2. 13.05 3.97 ANEXA nr. aspirant SSD 1.20 3.90 2. 16.75 3.10 Ofiţer punte aspirant S 1.30 2.70 2.35 Şef mecanic secund.30 2.70 2.70 2.80 2.40 2. 6.15 2.65 3. .35 2.95 4.75 3.80 2.25 3.70 a) Funcţii de execuţie pe nave maritime Comandant S 3. Şef grup scafandrii Nr. 2.20 2.15 2.05 2.55 3.85 3. căpitan M 2.55 2.00 3.15 1. ofiţer electrician.70 3.75 2.65 2. 8. 12.05 3.10 2.30 Ofiţer punte III S 2.00 3. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 Comandant instructor S 3. 18. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE A.60 Şef mecanic M 2. crt.65 2.70 Ofiţer mecanic.75 2.70 3. 17.60 2.15 3. 3. 10. 9.75 b) Funcţii de execuţie pe nave portuare.60 2. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor 11.40 3.50 Ofiţer punte M 2. ofiţer electrician SSD 2.55 2.90 3.90 3. crt. tehnice.50 Ofiţer punte aspirant SSD 1.40 2.75 Ofiţer mecanic. 4.10 4.90 Căpitan secund S 2.80 3.30 2.60 2.40 2.G Coeficienţi de ierarhizare Grad I 3. Funcţia Nivelul studiilor M.95 2. 5.10 Şef mecanic S 3. 19.70 2.50 Ofiţer mecanic. 15.85 3.25 2.45 2.65 Ofiţer mecanic. 7.50 Căpitan dragor.90 4.00 Dragor şef M 2.30 2.20 3.05 3.40 3.15 2. electrician. 14.55 3.40 2. III S 2.30 2. ofiţer electrician.25 2. Funcţii de conducere Nr. şef electrician S 2.90 3.55 2.40 Ofiţer mecanic. fluviale Ofiţer punte SSD 2.50 Şef mecanic instructor S 2.00 B. II/7 UNITĂŢI DE NAVIGAŢIE I.

20 27.30 2.15 2. Ofiţer RTG I M 2.10 2.50 2. aspirant M 1. Şef staţie RTG M 2.45 32.00 21.35 2. Scafandru debutant M. În coeficientul prevăzut în coloana .G 2. motorist.65 2.80 2.60 2.20 2. Alte drepturi Pentru activitatea de imersiune se acordă o indemnizaţie de 50 lei/ora de scufundare.G 1.80 - NOTĂ: 1.05 25.65 2. Ofiţer RTG II M 1.40 2. Ofiţer punte. Scafandru autonom M. Ofiţer mecanic. motopompist. Conducător şalupă M. 2.50 2. Marinar.40 2. bucătar M. II.98 20. debutant M.G 1.G 2.Bază” este cuprins salariul de merit. dragor.40 - 2.15 2.10 2. .00 2.15 2.45 c) Funcţii de execuţie comune pe nave 23.15 2.90 2.30 2.25 2. timonier M. motorist.30 2.40 2.40 2. marinar.05 28.90 2.G 2.90 2.55 2.65 - 2. Electrician.40 2.25 2. ajustor. Scafandru greu M.00 2. sporul de vechime în muncă.80 1.45 - 2. Motopompist.30 2.15 2.90 26. aspirant M 1.50 2.25 34. Şef echipaj M.45 22.25 24.70 2. sporul pentru condiţii vătămătoare. Dragor M 1.05 2.G 1..G 2. debutant M.40 2.50 2.00 2. bucătar.45 31. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. ajustor. Electrician. sporul pentru condiţii grele.05 2.25 29.15 2.00 2.75 2.15 2.G 2.80 2. ofiţer electrician.50 - 2.50 33.G 1.40 3.00 30.

8. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.70 2.40 3.05 **) Tehnician .50 1.25 3.80 3.95 Subinginer.00 2. chimist/biolog.60 1. gradul I S 2.00 3.85 2.00 *) Inginer .30 1. chimist/biolog. asistent veterinar.70 **) Tehnician . Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Inginer*).40 2. 3. 7.70 2.50 2. tehnician**). Laboratorul central pentru controlul reziduurilor de pesticide în plante şi produse vegetale. conductor tehnic.00 2.40 2.30 2.40 Inginer*). IA M 2. asistent veterinar.55 1.50 Subinginer. conductor tehnic.40 2. tehnician**).90 2.70 1.80 1. debutant M 1. asistent veterinar.95 *) Inginer . 5. gradul III SSD 1. crt.55 1.05 3. chimist/biolog.45 2. II/ 8 AGRICULTURĂ Laboratorul central de carantină fitosanitară. expert S 3.30 2.75 3.20 3.65 1. debutant S 1.80 2.70 1. tehnician**).35 2. chimist/biolog.30 2.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Tehnician**).40 1.20 2. 9.15 2. I M 1.80 3. Laboratoarele pentru controlul calităţii şi igienei vinului I.60 3. Laboratorul central pentru controlul calităţii seminţelor şi materialului săditor.00 Subinginer. 11.10 2.99 ANEXA nr.75 Subinginer.20 - Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor .65 1. gradul I SSD 2. 1. asistent veterinar.60 2. 6.50 2.75 1. 4.20 2. debutant SSD 1. 10.10 3. conductor tehnic. gradul II SSD 2.70 2. tehnician**). conductor tehnic. II M 1. 2. 12. gradul II S 2.70 **) Tehnician .

SPORURI 1. dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de până la 15%. **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară. agronomie. 2. . Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician în biologie sau chimie. horticultură. zootehnie şi altele). zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de biolog. agronomie. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. *) II. NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.100 Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (industrie alimentară. .sporul pentru activitate desfăşurată în zone izolate în cuantum de până la 20%. sporul de vechime în muncă. chimist. sporul pentru condiţii deosebite. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri: . horticultură.

00 Subinginer cadastru debutant SSD 1.95 Subinginer cadastru gradul II SSD 2.G 1.40 1.40 2.10 2. sporul pentru condiţii deosebite.65 Operator cadastru debutant M. 10. crt.20 Operator cadastru I M.75 1.80 2.50 2.40 2. sporul de vechime în muncă.30 2.60 1.00 3. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.35 2.70 1.65 1.60 2. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Inginer cadastru gradul IA S 3.70 Operator cadastru II M. 12.30 1.40 1.70 Tehnician cadastru debutant M 1.sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în cuantum de până la 15%.75 Subinginer cadastru gradul I SSD 2.15 2.40 2. 5. 14. 11.20 2. 4.65 1. 6.55 1.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Tehnician cadastru IA M 2.55 1.80 1.70 2.95 Inginer cadastru gradul I S 2.55 1.30 2.20 2.00 2.30 1.G 1. 3.50 2.90 2.20 3.70 1.40 3.50 1. 1. 8.00 Inginer cadastru debutant S 1. 15. .65 1.sporul pentru activitate desfăşurată în zone izolate în cuantum de până la 20%.80 3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.80 3.40 Inginer cadastru gradul II S 2.75 3. SPORURI 1.30 1. 2.101 ANEXA nr.60 3.45 2. II.70 2.70 Tehnician cadastru I M 1.25 1.85 2. II/ 9 OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI I.50 1.30 2.G 1.50 1. . 9.70 2.40 1.55 1.10 3.25 3.05 3.05 Tehnician cadastru II M 1.20 - Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază”este cuprins salariul de merit.00 2. 2. Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri: . 7. 13.50 Subinginer cadastru gradul III SSD 1.

45 1. observator condiţii M 1.00 2. sporul pentru condiţii deosebite şi o parte din sporurile de condiţii periculoase sau vătămătoare general acordate.40 3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.20 mediu.50 1.102 ANEXA nr. S 1.20 2. observator condiţii M 1. debutant **) *) 2. II **) Tehnician. observator condiţii M 2. studiilor tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.90 2.00 1. în activitatea de bază.00 3.60 mediu. debutant S 1.10 3.30 1. 2. gradul III *) Inspector.80 3.75 1. I A **) Tehnician.00 2.40 2. I **) Tehnician.70 2. gradul I Inspector de specialitate.80 2. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.20 1.70 - 2.70 2.80 inginer *).65 2.60 3. 12.40 1.90 2. 13.00 1.95 inginer expert *) 2. 9.40 2. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate. chimist.70 1. Inspector de specialitate.85 2.95 2.40 1.80 2. 6. 10.30 inginer *). observator condiţii M 1. NOTĂ: 1. fizician şi altele.10 2.40 2. II/ 10 PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI.05 1. S 3.80 3.65 1.05 3.20 3. S 2. 5.30 mediu.00 Subinginer III SSD 1.35 2.50 2. şi funcţiile de biolog.60 2.70 2. 7.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Tehnician.30 Subinginer II SSD 2. Funcţia Nivelul Baza Gradaţia corespunzătoare Crt. sporul de vechime în muncă.70 inginer *). dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. . 4.75 3.55 - Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. 3.50 2. Inspector de specialitate expert. 11. inginer .70 2.20 2.25 3.10 1. S 2. ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII” SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Coeficienţi de ierarhizare Nr.85 1. gradul II Inspector de specialitate.55 Subinginer debutant SSD 1.75 Subinginer I SSD 2.15 mediu.50 2. 8.

II/ 11 AVIAŢIA SPORTIVĂ AEROCLUBUL ROMÂNIEI I.80 6. A.30 2. crt. Şef zbor aeroclub teritorial b) Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice 1. Director tehnic 6. Şef serviciu informare zbor-navigaţie 5.20 2.30 1.103 ANEXA nr. Comandant adjunct a) Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor aeroclub teritorial 4.70 6. Şef sector tehnic c) Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice 1.20 3.75 5. Director general Aeroclubul României 2.75 Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.65 5. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul Coeficienţi studiilor*) de ierarhizare Grad I S S 6. Director general adjunct Aeroclubul României 1.65 6.75 reparaţii (LR) 5. *) . Comandant detaşament de zbor 2. Comandant aeroclub teritorial 3. Şef grupă lucrări 5. SALARII DE BAZA PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr. Director zbor 6.

90 2.30 2.15 2.25 3. mecanic navigant instructor 2.60 2.35 3.90 4.15 3. mecanic navigant 2.35 3.00 1. 4.70 2.104 B.70 3.50 2.90 3. crt.75 2.90 2.60 2.00 4. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist Coeficienţi de ierarhizare Funcţia Nivelul Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de studiilor*) vechime 1 2 3 4 5 Pilot recepţie şi control.05 4. Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.35 2.50 1. 2.50 Pilot instructor.20 3.20 Pilot în pregătire. 3. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută.90 3. ca instructor de sol.75 2.90 1. din cauze medicale.50 2. Inginer de aviaţie clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a debutant 7. paraşutist instructor 3.60 2.85 3. paraşutist în pregătire 1.75 M+Licenţă 2.45 2.15 1.55 3.35 2.90 2.20 2.20 3. personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută.50 2.55 3. paraşutist recepţie şi control.05 2.90 3.20 3.00 3.05 2.45 2.75 4.00 2. 5. Tehnician de aviaţie clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a debutant S + Licenţă .50 3.75 2.05 3.75 *) 1.60 3.25 2.05 3. inginer recepţie şi control 3.05 3.10 2. crt. Funcţii de execuţie Nr.20 - 6. 2.25 3. 1.50 3.75 2.50 3.70 3.60 2.05 2.85 4.60 2.05 3.70 3. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare Baza tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 3. Personal tehnic aeronautic Nr.35 Copilot.90 Pilot comandant.70 3.80 1.25 4.20 2.

75 3. + Licenţă automosor.105 8.45 2.00 1.80 2.90 3. Meteorolog aeronautic M + Curs de calificare treapta I treapta II debutant 3.45 2.90 3.15 - 3.90 2.35 1.05 2.40 2.70 - .25 - 3.55 2.80 1.75 2.50 2.40 2.60 1.60 2.70 2.85 Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 11.50 2. crt.40 2.45 2. Funcţia Nivelul studiilor 2.00 1.80 1.25 - 2.50 2.80 1.30 2.25 2. Meteorolog aeronautic S specialist gradul I gradul II gradul III gradul IV debutant 12.45 1.45 2.60 2.55 2.35 - 3.25 - clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a debutant 9.15 2.40 2.90 2.90 - 2.45 2.35 2.15 1.90 1.30 2.85 2.45 1.20 2.50 2.05 2. Personal operativ aeronautic Nr. Maistru de aviaţie Şcoală maiştri + Licenţă clasa I clasa a II-a clasa a III-a 3.30 2.25 2.95 2.60 2.65 2. deltaplanism) clasa I clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a debutant 10.25 2.00 2.70 1.05 - 2. plior paraşute.15 2.65 2.90 3.45 - 2.20 2.60 2.10 2.60 2.45 2.70 2.00 - 2.60 - 3.75 - 2.15 2.70 2. Mecanic pentru întreţinerea Şcoală aparatelor de lansare la Profesională zbor (turn de paraşutism.70 3.05 2.00 2. Mecanic de aviaţie M + Licenţă sau Şcoală Profesională + Licenţă 2.15 2.55 3.90 1.15 3.65 2.10 2.25 2.80 2.15 1.80 2.00 1.30 2.50 2.05 1.95 2.20 2.85 3.05 3.75 2.30 2.05 3.50 - 3.30 2.60 2.65 2.05 3.

106 13.45 - NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana .75 2. sporul de vechime în muncă.începând cu 01. Dispecer operaţiuni zbor treapta I treapta II treapta III debutant M + Curs de calificare + Licenţă 2. astfel: .35 1.15 2.începând cu 01.2010 4. II.70 2. sporul pentru încordare psihică. Misiuni prevăzute în Codul Aerian 2. salariul de merit.50 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii.01. SPORURI ŞI ALTE DREPTURI Criteriile de încadrare şi de avansare în clase.90 3. . Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni. Activitatea pentru care se acordă crt.Bază” este cuprins sporul pentru tehnicitate. sporul pentru inspecţie şi control. 4. 2. acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist.45 2. Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări 9. .5 lei/lansare sau aterizare – începând cu 01.2010 57 lei/start sau tur de pistă . în limitele maxime prevăzute. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată.2010 3.60 2.90 2.1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal. face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta. precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României Nr.începând cu 01. 1. Misiuni prevăzute în Codul Aerian Indemnizaţia . Indemnizaţia de zbor la bază.05 3.20 2.60 2.25 2.30 2.50 2.10 1.01. Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie..2010 1.00 2. Indemnizaţii de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist. 3.limită maximă 73 lei/oră/zbor . Salturi cu paraşuta 141 lei/salt . grade şi trepte a personalului navigant şi tehnic navigant profesionist.1 oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal. astfel încât să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs. tehnic-aeronautic şi operativ-aeronautic se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. complexitate şi responsabilitate.01. precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului României.01.15 2.

107

ANEXA nr. II/ 12

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem
I. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE

Nr. crt.

A. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor S S

1. Director 2. Director adjunct Nr. crt. B. Funcţii de execuţie Funcţia

Coeficienţi de ierarhizare Grad I II 6,05 6,50 5,85 6,35

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale Medic veterinar gradul I / Medic primar veterinar S 3,40 3,60 3,75 3,90 4,00 4,10 Medic veterinar gradul II S 2,50 2,65 2,75 2,85 3,05 3,20 Medic veterinar gradul III S 1,95 2,05 2,10 2,25 2,35 2,45 Medic veterinar debutant S 1,90 *) Inginer , medic, chimist/biolog; gradul IA/ Expert S 3,40 3,55 3,70 3,90 4,10 4,30 *) Inginer , medic, chimist/biolog; gradul I S 2,50 2,60 2,70 2,85 3,00 3,15 *) Inginer , medic, chimist/biolog; gradul II S 1,90 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45 *) Inginer , medic,chimist/biolog; debutant S 1,75 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I A SSD 2,30 2,40 2,50 2,70 2,80 2,95 Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; I SSD 1,75 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20

Nivelul studiilor

108

11. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; II 12. Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor tehnic, referent de specialitate; debutant 13. Asistent veterinar, tehnician**), referent IA 14. Asistent veterinar II, tehnician**), referent I 15. Asistent veterinar, tehnician**), referent debutant 16. Şoferi ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini 17. Agent veterinar, îngrijitor animale de experienţa I 18. Agent veterinar debutant 19. Îngrijitor animale de experienţa II

SSD

1,35 1,45 1,50

1,60

1,65

1,75

SSD M M M

1,30

-

-

2,00 1,55 -

2,10 1,65 -

2,20 1,70 -

1,75 1,80 1,90 1,30 1,40 1,50 1,20 -

1,50 1,55 1,65 M;G M;G M;G 1,30 1,40 1,50 1,20 1,15 1,20 1,25

1,70 1,55 1,30

1,75 1,65 1,40

1,85 1,70 1,50

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. **) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. NOTĂ: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit, sporul de stres, sporul pentru condiţii deosebite, sporul de vechime în muncă.

109

II. SPORURI SI ALTE DREPTURI A. Sporuri Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri: 1. Spor pentru condiţii vătămătoare/periculoase - de până la 50%. 2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase - de până la 75%. 3. Sporul pentru condiţii deosebite de muncă, izolare - de până la 20%. 4. Sporul de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - 10%. 5. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor, precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitar-veterinară, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice. 6. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar. 7. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. B. Alte drepturi Persoanele salarizate conform prezentei anexe beneficiază şi de următoarele drepturi: 1. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate. 2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează a fi încadrat la încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă localitate. 3. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Aceste categorii de personal beneficiază de prevederile art. 9 din anexa nr. II.

110

ANEXA nr. II/ 13

ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ ŞI LOCALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII, DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE NR. II/ 1.1 - II/ 12
I. SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE

Nr. crt.

A. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor

1. 2. 3. 4.

Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou, şef atelier, şef oficiu

S S S S

Coeficienţi de ierarhizare Grad I II 4,60 5,00 4,50 4,85 4,40 4,60 4,30 4,50

Nr. crt.

1.

2.

3.

4.

Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 2 3 4 5 1 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist I A S 2,60 2,75 2,95 3,05 3,25 3,35 Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 1,95 2,05 2,10 2,20 2,35 2,45 Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,10 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 1,75 -

B. Funcţii de execuţie Funcţia Nivelul studiilor

111

5. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnicianeconomist; I SSD 1,85 1,90 2,05 2,15 2,25 6. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnicianeconomist; II SSD 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 7. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnicianeconomist; III SSD 1,35 1,40 1,50 1,60 1,65 8. Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnicianeconomist; debutant SSD 1,30 b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 9. Consilier juridic gradul IA S 2,60 2,75 2,95 3,05 3,25 10. Consilier juridic gradul I S 1,95 2,05 2,10 2,20 2,35 11. Consilier juridic gradul II S 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 12. Consilier juridic debutant S 1,75 c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 13. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 1,40 1,45 1,55 1,60 1,70 14. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 1,30 1,40 1,50 1,55 1,60 15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 1,25 1,30 1,40 1,50 1,55 16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 1,20 -

2,35

2,00

1,70

3,35 2,45 2,10 1,80 1,70 1,60 -

II. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE SUPERIOARĂ

SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Baza Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1. Expert-consultant IA S 2,50 2. Expert-consultant I S 1,90 3. Expert-consultant II S 1,80 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2,70 1,95 1,85 2,80 2,05 1,90 2,95 2,15 1,95 3,10 2,25 2,00 3,25 2,40 2,10

55 1.95 2.35 1. 12.50 1.60 1.50 1. 1.65 *) Tehnician proiectant III M 1. 7.75 Subinginer cartograf I SSD 1. 1.50 1.45 1.45 1.95 2. UNITĂŢI DE PERFECŢIONARE A PERSONALULUI CU PREGĂTIRE MEDIE ŞI CENTRE DE CALIFICARE ŞI RECALIFICARE SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.25 1. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Expert gradul I S 1.75 1.90 1. 10. .35 1.55 1.25 1. 9. 11.20 debutant*) *) Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.65 1.05 2.112 III. 3.35 1.40 Proiectant gradul III S 1. IV.10 Expert debutant S 1.35 1.90 Subinginer cartograf III SSD 1.55 1.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Tehnician proiectant I M 1. 2.65 Subinginer cartograf debutant SSD 1.95 3. 5. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Proiectant gradul I S 2.40 Expert gradul II S 1.80 2.55 1.10 Proiectant debutant S 1.10 2.50 1.95 2.85 1.30 1.80 1.35 1. PROIECTARE SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.25 Subinginer cartograf II SSD 1. 5.55 1.40 1. 8.80 1. crt. 4.70 2.20 - Funcţia Nivelul studiilor Notă: Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.15 2. 4.85 1.70 *) Tehnician proiectant II M 1.05 2.70 Instructor II M 1.85 1.50 2. 7.50 1.00 2.15 2.00 2.30 1.30 1.25 2.90 1.55 Tehnician proiectant M 1. 6.25 Proiectant gradul II S 1. crt.10 3.50 1.95 2.25 2.35 1.55 Instructor debutant M 1.80 1.40 1.35 1.50 1.45 1.50 1.90 1.85 1.20 2.45 1. 6.45 1.90 1. 2.75 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Instructor I M 1.65 1.30 1.40 1. 3.95 2.65 Instructor III M 1.65 1.

40 1. 10. debutant S 1.25 2. controlor date. 11.35 1.25 - Funcţia Nivelul studiilor .85 1.75 2. programator. I S 1.65 1.35 Analist.25 Operator.05 3.30 b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Analist (programator) ajutor IA M 1.30 1.70 Analist (programator) ajutor II M 1. UNITĂŢI DE INFORMATICĂ SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII DE SPECIALITATE Nr.50 1. 4.50 1. debutant M 1.30 1. controlor date. II M 1. II S 1. inginer de sistem.75 Informatician.20 2. 15.65 1.45 1.05 2.60 1.40 1. III M 1.45 1. 12.50 1.45 1.40 1.35 1. I SSD 1. conductor tehnic.10 2.00 Informatician.40 1.45 1. 5.75 1. 8. 2.35 2.50 1.60 1.90 1. 7.60 1. Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime Baza 1 2 3 4 5 a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Analist. inginer de sistem.35 Informatician.35 1.95 3. programator. 9.35 1. crt.80 1. debutant SSD 1.45 1.05 2.50 1. conductor tehnic. 14. IA S 2.70 1.15 2.35 1.95 2.60 1. inginer de sistem.45 Analist. 3.80 1.40 1.50 1.25 3.90 2.60 Analist (programator) debutant M 1.95 2. inginer de sistem.60 2.45 1.90 2.00 2. 6.113 V.40 1. controlor date. programator. conductor tehnic.60 1. 16.10 Analist. III SSD 1.50 1. 13. programator.60 1.40 1.70 1.80 Analist (programator) ajutor I M 1.80 Operator. 1.85 1. controlor date.70 Operator.60 Operator. I M 1. conductor tehnic.70 Informatician. II SSD 1.

sporul de importanţă.90 2.10 3. 2. cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate. crt. Salvator montan gradul III 2.75 2. Salvator montan gradul II 3. sporul de prevenţie. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.114 VI. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.20 3. . În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.20 NOTĂ: 1.20 2.15 2. sporul de dispozitiv.05 1.00 2.80 1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ SERVICII PUBLICE DE SALVAMONT DIN SUBORDINEA CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI LOCALE SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢII SPECIFICE DIN SERVICIILE PUBLICE DE SALVAMONT Nr.50 2. sporul de vechime în muncă.60 1.40 3.45 2.90 3. Salvator montan gradul I 2. salariile mai mari pentru importanţă naţională.70 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 2.35 2.10 2.

9.60 1. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 2.30 1. sporul de vechime în muncă.35 1. II/ 14 ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE.40 1. crt. ÎNTREŢINERE-REPARAŢII ŞI DE DESERVIRE A. GOSPODĂRIRE.35 1.70 1. secretardactilograf **) Secretar.30 1. 7. salariul de merit.50 1.20 1.45 1. 4.40 1.25 1.65 1. crt.50 1.G M M M M 1.45 1.35 1.35 1.30 1.25 1. secretardactilograf. sporul de prevenţie.20 . debutant Secretar.115 ANEXA nr.45 1. 2. secretar-dactilograf. B. Funcţii de conducere Nr.50 1.25 1.65 1.55 1.20 1.65 1.30 1. 6.55 1. 5.55 M M M M. salariile mai mari pentru importanţa naţională.10 Grad II 2.70 1. 1. secretar-dactilograf.30 1.60 1.50 1. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale Nr.30 1. I Stenodactilograf.55 1. dactilograf. sporul de importanţă. dactilograf.60 1. 3.50 1.45 1.40 1. Funcţia Stenodactilograf.30 1.G M.25 1. IA*) Stenodactilograf. debutant**) Administrator I Administrator II Şef depozit I Şef depozit II Nivelul Baza studiilor Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.20 1. Şef formaţie *) muncitori *) Coeficienţii de ierarhizare conţin indemnizaţia de conducere. secretar-dactilograf. dactilograf. CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE DE SECRETARIAT-ADMINISTRATIV. sporul de dispozitiv.55 1. 8.70 1.

50 1. salariile mai mari pentru importanţă naţională.70 1. 2.50 1.25 1. 19.55 1. guard.35 1.35 1.30 1.20 1.65 M.50 1.40 1. Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare.20 1.60 1.25 1. bufetier.50 1. 16. curier Maistru I Maistru II Şofer I Şofer II Muncitor calificat I Muncitor calificat II Muncitor calificat III Muncitor calificat IV Muncitor necalificat I Muncitor necalificat II – fără sporuri *) **) M 1.50 1.55 1.30 1.116 10.00 1.25 1.30 1.30 1.40 1.45 1.55 1.30 1. 3. îngrijitor. paznic.60 1. Casier.55 1.50 1.30 1.30 1. sporul de prevenţie.45 1. sporul de vechime în muncă. 23.45 1.30 1.70 14.25 1.25 1.50 1.20 - 1. NOTĂ: 1. funcţionar.35 1.25 1.50 1. 1. 20.60 1.60 1.20 1.20 1.40 1. În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice.40 1. 12.30 - 1.10 1.65 1.55 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.65 1. 21. 13. .40 - Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice.20 1.25 - 1.40 1.50 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. magaziner.40 1.35 1.30 1. 22.25 1. sporul de dispozitiv.40 1.15 - 1.45 1.30 1. 15. manipulant bunuri.55 1. arhivar. pompier.15 1.G 1.70 1. cuantumul lunar aferent primelor de stabilitate. funcţionar arhivar Casier.55 1. 11. 17. încadrarea şoferilor se face ţinându-se seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc. debutant Şef formaţie pază/pompieri Portar. magaziner. 18. sporul de importanţă.70 1.30 1.65 1.

a Salariul funcţionarilor publici Art.(1) Salariul se calculează şi se acordă pentru activitatea desfăşurată în exercitarea funcţiei publice deţinute. pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege. Art.(1) Salariul reprezintă remunerarea funcţionarului public pentru activitatea desfăşurată lunar.117 ANEXA nr. . în timpul normal de muncă. conform clasificării funcţiilor publice. . (2) Echivalarea salariului stabilit pentru funcţiile publice specifice altele decât cele prevăzute în anexa la prezenta lege se face prin act administrativ al ordonatorilor principali de credite cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. potrivit atribuţiilor din fişa postului. prin act administrativ al persoanei care are competenţa de numire în funcţia publică. (3) Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime se acordă în condiţiile prevăzute la art. SECŢIUNEA a 2. pe perioada unei luni calendaristice. d) principiul compensării restricţiilor. III/1 .(1) Prezenta anexă se aplică funcţionarilor publici numiţi în funcţii publice generale şi în funcţii publice specifice.Salarizarea funcţionarilor publici are la bază următoarele principii: a) principiile generale prevăzute la art. 3 din prezenta lege. c) principiul competenţei exclusive a statului în domeniul funcţiei publice. (2) Coeficienţii de ierarhizare corespunzători nivelurilor salariilor de bază de care pot beneficia funcţionarii publici. 3. 16 din prezenta lege. proporţional cu durata efectiv lucrată. 4. (2) Salariul funcţionarului public se stabileşte.III/4. Art. . . sunt cei stabiliţi în anexele nr. 1. b) principiul protecţiei juridice în exercitarea prerogativelor de putere publică. în limitele şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. interdicţiilor şi incompatibilităţilor impuse prin acte normative. . III REGLEMENTĂRI SPECIFICE FUNCŢIONARILOR PUBLICI SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare şi principii specifice privind salarizarea funcţionarilor publici Art. în raport cu clasificarea funcţiilor publice şi natura competenţelor. 2.

d) categoria funcţiei publice.a Sporuri Art.(1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază. b) 2 trepte de salarizare pentru funcţionarii publici de conducere. 9. 19. 6. 7. 18. 20 şi 21 din prezenta lege. (4) Avansarea în treapta de salarizare nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. . importanţa. Art.(1) Treptele de salarizare se stabilesc astfel: a) 3 trepte de salarizare pentru funcţionarii publici de execuţie definitivi. cu excepţia gradului profesional „debutant”. . pentru fiecare grad profesional deţinut. (2) Avansarea în treapta de salarizare se face în funcţie de performanţa profesională individuală şi de vechimea în treapta de salarizare din care avansează funcţionarul public. (5) Salariile de bază corespunzătoare treptelor de salarizare sunt stabilite în anexele nr. Art. e) condiţiile specifice prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice. c) clasificarea funcţiei publice. SECŢIUNEA a 3. (3) Avansarea în treapta de salarizare 2 sau 1 prevăzută pentru gradul profesional corespunzător funcţionarului public de execuţie se face dacă acesta are 2 ani de vechime în treapta de salarizare din care avansează şi cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani. atribuţiile şi gradul de responsabilitate ale postului. funcţii publice teritoriale. respectiv: funcţii publice de stat. 5. . . 8. b) competenţele necesare pentru ocuparea postului.Funcţionarii publici beneficiază de sporurile generale prevăzute la art.118 Art. . funcţii publice locale.Salariul de bază corespunzător activităţii desfăşurate în exercitarea prerogativelor de putere publică este stabilit în funcţie de: a) complexitatea. III/1 – III/4. Art.Coeficientul de încadrare în funcţia publică se stabileşte în funcţie de nivelul prevăzut de lege pentru nivelul studiilor necesare ocupării funcţiei publice. .

. cu consultarea sindicatelor sau. în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor. avizat de Ministerul Muncii. 20% la categoria a III-a şi 30% la categoria a IV-a. stabilite de Ministerul Sănătăţii. de expertizare. 10. Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice. Art. după caz. un spor de până la 25% din salariul de bază. b) pentru condiţii deosebit de periculoase: SIDA. cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.119 (2) Locurile de muncă. cuantumul sporului este de 50 . (3) Valoarea cumulată a sporurilor acordate nu poate depăşi 30% pe ordonator principal de credite din suma salariilor de bază. Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice. după caz. categoriile de personal. epidemii deosebit de grave şi altele asemenea.(1) Sporurile specifice pentru personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică ce se acordă în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea sunt: a) pentru personalul din laboratoarele de analize medicale care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase. oraşelor şi comunelor. precum şi instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective. astfel: 10% la categoria I. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc având la bază buletinele de determinare sau.(1) La propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau. emise de către autorităţile abilitate în acest sens. în cazul funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatelor de . prin regulament de către ordonatorul principal de credite. după caz. diferenţiat pe categorii de risc radiologic. 15% la categoria a II-a. a reprezentanţilor funcţionarilor publici. avizat de Ministerul Muncii. categoriile de personal. (2) Locurile de muncă. c) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii. 11. egale cu: a) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale. mărimea concretă a sporurilor. a primarului. precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. pentru funcţiile publice locale pot fi stabilite suplimente salariale. mărimea concretă a sporului pentru condiţii deosebite de muncă.100% din salariul de bază. un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază. . b) până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice de stat şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale. Art.

Art. cu păstrarea treptei de salarizare deţinute. precum şi în cadrul instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective.a Stabilirea salariului în situaţii speciale Art. ale primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ. de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.(1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită mutarea într-o funcţie publică de conducere sau. (3) Acordarea suplimentelor salariale stabilite potrivit alin. respectiv al consiliului judeţean. 15. 12. . primarului general al municipiului Bucureşti şi ale primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti. după caz. (2) Suplimentele salariale prevăzute la alin. exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale.Funcţionarii publici care. exercită temporar o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar. ca urmare a reorganizării. (1) nu sunt considerate drepturi câştigate şi se acordă în limita fondurilor disponibile în bugetul local. SECŢIUNEA a 4. (1) pot fi acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului local respectiv. . Art. după caz. . în trimestrul/anul anterior de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive şi deliberative şi pentru aparatul de specialitate al primarului. Art.120 specialitate ale consiliilor judeţene. 14. . (2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă. prevăzut pentru treapta 1 de salarizare.Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui compartiment sau prin transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu. prevăzut pentru treapta 1 de salarizare. de execuţie vacantă. hotărâre a consiliului local. . (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean ori. în condiţiile legii.Funcţionarii publici care ocupă în condiţiile legii funcţii publice de conducere de secretar al comunei şi nu au absolvit studii superioare juridice sau administrative beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege diminuat cu 15%. 13. funcţii publice de conducere de nivel inferior sau. pentru care îndeplinesc condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi. după caz. (4) Suplimentele salariale stabilite potrivit alin.

astfel încât să i se asigure o creştere de maximum 5%.Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate. (2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării.(1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi redistribuiţi. dar nu mai puţin decât salariul de bază avut anterior. Art. funcţionarul public are dreptul. 24 şi 25 din prezenta lege. 20. în condiţiile legii. . 19. În situaţia în care măsura se dispune pentru o perioadă mai mare de două luni aceştia au dreptul la salariul acordat anterior suspendării raporturilor de serviciu. Art. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi. pe perioada suspendării. se numesc. în cazul cercetării disciplinare sau penale. încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior.121 Art. În situaţia în care a fost declarat nevinovat. în condiţiile legii. SECŢIUNEA a 5.Funcţionarii publici beneficiază de drepturile de natură salarială prevăzute la art. într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent sau. . Art. de zile de absenţă nemotivată ori de suspendare a raportului de serviciu.(1) Funcţionarii publici care absolvesc studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice. din clasa corespunzătoare studiilor absolvite. 17.a Alte drepturi Art. au dreptul. . . principal. 16. prevăzut pentru treapta de salarizare deţinută anterior încetării raporturilor de serviciu. la o indemnizaţie echivalentă cu indemnizaţia de încadrare în funcţia publică stabilită în condiţiile prezentei legi. pentru funcţiile publice în care au fost numiţi. pentru perioada în care a fost suspendat. (2) Prevederile alin. la diferenţa dintre salariul la care avea dreptul şi indemnizaţia acordată. 18. funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în clasă. (1) salariul va fi diminuat proporţional cu numărul de ore sau. (2) În cazurile prevăzute la alin. dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel. cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege. după caz. . după caz.(1) Salariul nu se acordă pentru perioada în care funcţionarul public a absentat nemotivat de la serviciu sau raportul de serviciu al acestuia a fost suspendat în condiţiile legii. .

.(1) Înalţii funcţionari publici beneficiază.(1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative. în cazul eliberării din funcţia publică din motive neimputabile. bugetul local sau. în termen de 15 zile de la data eliberării din funcţia publică. b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială. Art. (2) Drepturile prevăzute la alin. prevederile alin.Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.122 Art. 22. (1) se acordă în condiţiile şi în limitele prevăzute în actele normative prin care sunt reglementate. după caz. . (1) nu se aplică. . (1) se acordă din bugetul autorităţii sau instituţiei publice în care şi-a desfăşurat activitatea înaltul funcţionar public. 23. de compensaţii egale cu 3 indemnizaţii de încadrare în funcţia publică. calculate la nivelul indemnizaţiei de încadrare în funcţia publică acordată funcţionarului public în luna anterioară dispunerii măsurii eliberării din funcţia publică. (3) În cazul în care. 21. stabilite în condiţiile legii. anterior eliberării din funcţia publică deţinută. în perioada de preaviz a fost identificată o funcţie publică pe care înaltul funcţionar public a acceptat să o ocupe în condiţiile legii sau acesta a cerut transferul ori mutarea pe o funcţie publică de conducere sau de execuţie. de la bugetul asigurărilor sociale de stat: a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care este desemnat să participe în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii. al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat. Art. (2) Compensaţiile prevăzute la alin. .

al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.35 6. Director general adjunct.80 7.70 B. al Guvernului.60 6. Funcţia crt. Inspector guvernamental S 6.FUNCŢIA PUBLICĂ IA. al Consiliul Legislativ. al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Director general adjunct. 6. studiilor Grad I Grad II 1) 1. Director.90 7.20 3.00 5. Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare crt. al Parlamentului. Funcţii publice de conducere Nr.123 ANEXA nr. treapta 2 de salarizare 5) 12. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.50 6.10 4. al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Subprefect S 6. Salarii de bază pentru funcţii publice de stat stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul aparatului Administraţiei Prezidenţiale.85 7.40 2. al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.25 6. Secretar general adjunct S 6. treapta 1 de salarizare 5) 11.85 S S S S S S S . Director general treapta 2 de salarizare 3) 8. al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. precum şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din cadrul instituţiei prefectului A.05 2) 5. Prefect S 7. al Inspecţiei Muncii. Director general treapta 1 de salarizare 3) 7.10 7. III/1 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ . Funcţii corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici Nr. treapta 1 de salarizare 4) 9.15 6. al Curţii de Conturi. Director. Secretar general S 6. al Consiliului Naţional al Audiovizualului. al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Director adjunct. al Consiliului Concurenţei. treapta 1 de salarizare 6) Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 6. treapta 2 de salarizare 4) 10.65 6. al ministerelor.

3) se aplică şi pentru inspector şef de stat. grad profesional principal.55 3. şef sector. grad profesional principal.10 4. Auditor.90 4.70 2.00 4. grad profesional superior. inspector. 6) se aplică şi pentru inspector şef adjunct. treapta 1 de salarizare 17.15 3. treapta 1 de salarizare 25.75 2. Şef serviciu. Auditor. consilier juridic.80 4.45 3. C. consilier juridic. treapta 3 de salarizare 27. treapta 3 de salarizare 24.85 3. grad profesional superior. treapta 2 de salarizare 23. expert.40 3. treapta 1 de salarizare 22. grad profesional superior. inspector. inspector.40 3. Funcţia Coeficienţi de ierarhizare Nivelul Baza Gradaţia corespunzătoare studiilor tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 S S S S S S S S S S 3. consilier juridic. treapta 1 de salarizare 19.60 2. Consilier. crt.35 3.00 3. Şef birou.30 3.00 4. Şef serviciu.00 4.10 4.20 4.124 13.00 3. Auditor.05 3.85 3.35 2. Auditor.85 3. Auditor. Consilier.40 3.55 3. expert. inspector.70 2. comisar general adjunct.80 4. Auditor.60 2. treapta 1 de salarizare 15.20 3.50 3. treapta 1 de salarizare . inspector general de stat adjunct. grad profesional superior.60 5. şef sector la Consiliul Legislativ. grad profesional superior.90 3.60 3. treapta 3 de salarizare 21.20 3. inspector general de stat.15 2. Consilier. treapta 2 de salarizare 1) 2) S S S S S 5. expert. treapta 2 de salarizare 26.60 3.90 4.20 3. treapta 2 de salarizare 20.00 2. treapta 2 de salarizare 16.10 3.30 18. consilier juridic. grad profesional principal. 4) se aplică şi pentru inspector de stat şef adjunct.40 se aplică şi pentru şef departament. Consilier. se aplică şi pentru comisar general.60 3.80 5.45 3. Director adjunct. grad profesional principal.00 2.70 2.50 2.60 2. Funcţii publice generale de execuţie Nr.70 4.50 5.40 2.70 5. comisar şef divizie. grad profesional superior.45 3.30 3.30 3.70 3.80 4.65 2.50 2.30 3. treapta 2 de salarizare 6) 14.70 3. Şef birou.25 3. expert. 5) se aplică şi pentru inspector şef.

consilier juridic.40 2.75 2.95 2. treapta 1 de salarizare 31. Referent de specialitate. consilier juridic.20 2.25 2.35 2.20 2.75 1. consilier juridic.50 2.95 2.90 2. consilier juridic.90 2.10 2.50 2.00 2. inspector. Auditor. profesional principal. treapta 2 de salarizare 39. treapta 1 de salarizare Referent de specialitate. grad profesional asistent.80 1. grad profesional principal.60 2.10 2.50 2.20 2.40 2. grad profesional principal.10 2.90 2.30 2.80 1. Auditor. profesional principal.00 2. grad profesional debutant Referent de specialitate.05 2. treapta 3 de salarizare 30.80 1. treapta 2 de salarizare 32. grad profesional asistent.50 2.30 1.00 2. treapta 3 de salarizare 43. grad profesional asistent.00 3. Referent de specialitate.10 2.30 2.95 3.60 2. expert. treapta 1 de salarizare S S S S S S S S S SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD 2.35 2. expert. grad 41. inspector.40 2. grad profesional asistent. treapta 1 de salarizare 34. inspector.60 2.20 2.20 2.20 1.80 2. Consilier.15 2.00 2.85 1. Consilier.50 1. profesional principal.40 2. treapta 1 de salarizare Referent de specialitate.10 2. grad 38. inspector.30 2. profesional superior. expert.90 2. grad 37.65 2.40 1.30 2. expert.90 2.70 2.60 1.40 2.50 2.00 2.60 1.30 2.125 28.05 2.10 2. grad profesional asistent. treapta 2 de salarizare 35. treapta 3 de salarizare 33.10 2.15 2. consilier juridic. grad profesional superior. expert.85 2. Consilier.10 2. consilier juridic.50 2.15 2. grad 40.70 1.00 2.90 2.20 2. Consilier.00 2.70 2.75 - - - - - 2. Auditor. inspector. grad 42. inspector.30 2. treapta 2 de salarizare 29. expert. treapta 2 de salarizare Referent de specialitate.10 2.30 2.85 3.20 2.25 2.30 1. grad profesional asistent.45 1.05 2.20 2. treapta 3 de salarizare Referent de specialitate. profesional superior. Consilier. Consilier.15 . treapta 3 de salarizare 36. grad profesional asistent.40 2.65 1.40 1.

grad profesional debutant 47.65 1.60 1. treapta 2 de salarizare 55.55 1. grad profesional superior.60 3.60 3. Referent.00 1. treapta 1 de salarizare 48.65 1. treapta 3 de salarizare 50. treapta 2 de salarizare 52. treapta 2 de salarizare 59.75 1.25 1. grad profesional asistent. crt.95 2.20 . grad profesional superior.60 1. grad profesional principal. Referent.85 1.90 2.80 1.30 3. grad profesional asistent.10 2.80 1.80 1. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice. Referent.80 4. treapta 3 de salarizare S 3.05 1.35 3.55 1.00 2.85 1.80 4. treapta 3 de salarizare 56.30 - 1.40 S S 3. grad profesional principal.65 1.60 1.40 1.85 1. treapta 1 de salarizare 51.80 1. grad profesional principal.75 1.00 1.10 1. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice.50 1. Referent de specialitate.90 2.30 1.70 3.00 4.95 2.50 3.10 1.80 1.10 4. profesional asistent.75 1. grad 44.70 1.90 1. Controlor delegat al Ministerului Finanţelor Publice.126 Referent de specialitate. Referent.90 2.25 2.60 1.00 2. grad profesional superior.80 1.10 2.05 2.00 4.20 1. treapta 1 de salarizare 54. treapta 3 de salarizare 53.55 1.05 2.20 Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 D.20 2.15 2. treapta 3 de salarizare 46.80 1.60 1.30 3. Referent.70 1. Funcţii publice specifice de execuţie Nr.90 2.45 3. Referent.50 1.95 2. Funcţia Nivelul studiilor Baza 57. Referent. treapta 2 de salarizare 49.35 1. grad profesional asistent.70 1. grad profesional debutant SSD SSD SSD M M M M M M M M M M 1.70 1.70 1.20 4.70 1. profesional asistent.70 1.45 3.15 2. Referent. grad 45. Referent.90 4.90 2.00 2. treapta 2 de salarizare Referent de specialitate. grad profesional superior.00 2. grad profesional superior. Referent. grad profesional superior.45 1. treapta 1 de salarizare 58.90 2.

Inspector vamal. grad profesional principal. grad profesional superior. treapta 1 de salarizare 67.60 . inspector de muncă. grad profesional principal.75 - 3.40 3.00 2.60 2. inspector de muncă. Inspector vamal. treapta 3 de salarizare 69.30 3. grad profesional superior.10 3. grad profesional asistent. treapta 1 de salarizare 71.70 2. inspector de muncă.30 1.60 2.80 4.30 2. Inspector vamal. inspector de muncă.127 60.95 3. inspector de muncă. grad profesional asistent.30 3.25 3.50 2.50 1. treapta 1 de salarizare 74.10 2.15 3.30 3.40 2.70 4.20 2. Comisar.40 2.90 2. inspector de muncă.40 3.40 2. grad profesional superior.10 2. Comisar.30 1.85 3.70 2.90 4.00 4.10 4. Comisar.85 2. treapta 3 de salarizare 66.20 2. inspector de muncă.30 2. grad profesional superior.50 2.20 2.90 4.00 3.55 3.30 3.70 3.15 3.55 3. Inspector vamal.90 2. treapta 2 de salarizare 62. grad profesional principal. Inspector vamal. Comisar. treapta 1 de salarizare 76.45 3. treapta 2 de salarizare 72. Inspector vamal. Inspector vamal.20 3. treapta 3 de salarizare 73.45 3.60 2.70 3. grad profesional principal. treapta 3 de salarizare S S S S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD 3. grad profesional asistent. Comisar.10 4.00 3.00 2. treapta 2 de salarizare 65. grad profesional superior.30 2.20 2.00 2. Inspector vamal.15 2.50 2.70 2. treapta 1 de salarizare 64.10 3.50 2.10 2.20 2.75 2. grad profesional debutant 70. inspector de muncă. inspector de muncă. Comisar. grad profesional superior.55 3. treapta 1 de salarizare 61.75 2. grad profesional debutant 75.00 3.80 4. treapta 2 de salarizare 77.60 3. treapta 3 de salarizare 63.55 3.70 4.60 2.00 2. grad profesional superior. Inspector vamal.60 3.30 2.60 2.50 2. Comisar. Comisar.40 2.85 3. grad profesional superior.40 2. treapta 2 de salarizare 68.40 3.80 2.00 2.10 2.30 2. inspector de muncă.80 1.20 3.65 2.40 3. Inspector vamal.10 2.30 2.00 4.85 3. grad profesional superior.70 2.25 3.40 1.

Comisar.70 1.90 2.20 2. Comisar.00 2.70 1. 2.40 1.55 1. indemnizaţia de conducere.95 2. Comisar.60 1.15 2.50 1. Comisar. Comisar. Comisar.25 1.00 1.35 1.60 1.10 2.70 1. iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I. treapta 3 de salarizare 86.75 1.10 2.90 1.30 2.85 1.10 2. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. grad profesional asistent.05 2. treapta 3 de salarizare 83. treapta 2 de salarizare 82.30 1. .90 2.40 1. Comisar. treapta 2 de salarizare 88.65 1. Comisar. grad profesional asistent.80 1. treapta 1 de salarizare 81.25 2.75 1. treapta 3 de salarizare 89.20 1. treapta 1 de salarizare 84.80 1.85 1.85 1. sporul de stabilitate.80 1.65 1.20 2. grad profesional asistent.80 1.95 2.90 2. Comisar.55 1. grad profesional principal. Comisar.00 2.80 1. respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă.15 2. grad profesional principal.05 2.00 2. Comisar.90 2.45 1.10 1.60 1. grad profesional superior. grad profesional debutant 80.75 1. treapta 2 de salarizare 85.05 1. Comisar.128 78.70 1. treapta 1 de salarizare 79.50 1.70 1. sporul de confidenţialitate. sporul de importanţă naţională.90 2. grad profesional principal. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.30 1. grad profesional superior. grad profesional superior.20 - NOTĂ: 1. grad profesional principal. sporul de dispozitiv. grad profesional debutant SSD SSD M M M M M M M M M M 1.00 2. treapta 1 de salarizare 87.95 2.65 1.

1. treapta 2 de salarizare 6. Secretar al judeţului. treapta 1 de salarizare 2.40 S S S S 6. al primarului general al municipiului Bucureşti. treapta 2 de salarizare 7. treapta 1 de salarizare 5. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150.15 5. III/ 2 IB. Funcţia crt.000 locuitori. inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti.25 S S S S S 6. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150.55 6. Funcţii publice de conducere Nr.80 5. al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ.000 locuitori.75 . precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea. Secretar al judeţului. Salarii de bază pentru funcţii publice teritoriale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul instituţiei prefectului. al primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti.000 locuitori.129 ANEXA nr.90 5. coordonarea sau sub autoritatea consiliilor judeţene ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti. Director general treapta 2 de salarizare 9. precum şi pentru funcţiile publice locale stabilite şi avizate potrivit legii din cadrul aparatului de specialitate al consiliilor judeţene. respectiv al municipiului Bucureşti. treapta 1 de salarizare Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 6.000 locuitori. Director general treapta 1 de salarizare 8. respectiv al municipiului Bucureşti. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu peste 150.25 6.35 6. treapta 1 de salarizare 4. serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. Arhitect-şef. Secretar al municipiului reşedinţă de judeţ cu până la 150. treapta 2 de salarizare 3. respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ A.

85 4. inspector.130 10. Director general adjunct.85 2.45 3. expert. se aplică şi pentru inspector-şef adjunct. Şef serviciu.65 2. treapta 1 de salarizare 25.20 3.65 5. comisar şef secţie divizie. treapta 1 de salarizare 22. Director general adjunct. treapta 2 de salarizare 1) 2) S S S S S S S S S S S 5.50 5. treapta 1 de salarizare 12. treapta 2 de salarizare 13. treapta 2 de salarizare 11. consilier juridic.10 3. Funcţia Nivelul crt. grad profesional superior.05 3. expert.05 3. Şef birou. Funcţii publice generale de execuţie Nr.95 3.30 5. Auditor. Director. comisar şef secţie. treapta 1 de salarizare 20. inspector.15 5. grad profesional superior.40 3.40 3. treapta 2 de salarizare 26. Consilier. grad profesional superior. comisar şef adjunct.05 3. treapta 1 de salarizare1) 14.30 3. B. expert. treapta 1 de salarizare2) 16.65 3.70 21. grad profesional superior.70 5.60 5. Arhitect-şef. Director.35 3. treapta 3 de salarizare 24.50 3. Auditor.55 3. consilier juridic. Şef serviciu. treapta 2 de salarizare2) 17. Consilier.20 5.70 3. consilier juridic.15 3. grad profesional superior. inspector.90 3.50 3.80 4.60 3.95 4.85 se aplică şi pentru inspector-şef. grad profesional superior.95 3.35 3. treapta 1 de salarizare 18. treapta 3 de salarizare S S S S 3. treapta 2 de salarizare 19. treapta 2 de salarizare 23. Şef birou.00 S S 2.80 2.25 3.40 5.55 . Auditor. treapta 2 de salarizare 1) 15.05 4.10 3.50 3.20 3. Director adjunct.35 3.25 3. Director adjunct. studiilor Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de Baza vechime 1 2 3 4 5 3.20 3. Consilier.

inspector. grad profesional asistent.70 2. consilier juridic.95 2. expert.05 2. grad 30. grad profesional debutant 40. grad profesional principal. consilier juridic.45 2.85 1.10 2.30 2.45 2.15 2.20 2.90 1.10 2. profesional principal.00 2. grad profesional superior.75 - 2.95 2.05 2. Consilier. consilier juridic.95 2.10 2.40 2.30 S 1.75 S S S S 2.60 2. grad 31.05 2. treapta 3 de salarizare Consilier. Consilier.35 2.10 2.00 2.20 S S SSD SSD SSD 1.50 2. treapta 2 de salarizare 29. inspector.35 2. Auditor.00 2. Referent de specialitate. inspector.40 .00 2. expert.15 2.40 2.35 2. inspector. grad 32.00 2.00 2.00 2.75 2.131 27. Referent de specialitate.90 S 2. consilier juridic.20 2.10 1. Auditor. consilier juridic. expert.25 2.60 2. inspector.85 3. treapta 3 de salarizare 39.55 2. consilier juridic. grad profesional asistent. inspector. grad profesional superior. grad S S S 2.40 2.30 2. Auditor.40 2.05 2.85 2.90 1. treapta 3 de salarizare 33.95 2. consilier juridic. treapta 2 de salarizare 42. expert. treapta 2 de salarizare 35.45 2. treapta 2 de salarizare Consilier.20 S 1.00 2.35 2.20 2.30 1. grad profesional asistent. profesional principal.20 2. treapta 3 de salarizare 36.55 2.20 2.10 2.05 2. expert.20 2.70 2. profesional principal.60 2. Auditor.05 2.25 2.70 S 2.25 2. Referent de specialitate.50 2.10 2.15 2.95 2.65 2.90 2. expert.50 1.30 2. grad profesional asistent. Auditor. grad profesional principal. treapta 1 de salarizare Consilier.30 2. treapta 1 de salarizare 37. grad profesional principal.55 2.10 2. expert. treapta 2 de salarizare 38.10 2.45 2.05 2. Auditor.30 2. grad profesional asistent.15 2. Consilier. treapta 1 de salarizare 34. treapta 1 de salarizare 28.50 2.90 1. Consilier. grad profesional asistent. treapta 1 de salarizare 41. inspector.25 1.00 2.

10 1.20 1.65 1.80 1.50 1. 46.80 1. 59.20 1.90 1.00 1.70 1.40 1. grad profesional superior.05 2.30 1. grad profesional principal.60 1.85 1.90 2.50 1. treapta 1 de salarizare Referent.40 1. treapta 2 de salarizare Referent.45 1. grad profesional asistent.55 1.80 1. grad profesional principal.90 2. treapta 3 de salarizare Referent. grad profesional superior.80 1. treapta 2 de salarizare Referent de specialitate.40 1.70 1.50 1.45 1.60 1.80 1.80 1.60 1.45 1. grad profesional superior. grad profesional asistent.00 2.45 1.60 1.95 2. treapta 1 de salarizare Referent de specialitate.60 1.70 1.75 1.10 2.132 43.70 1.60 1. treapta 3 de salarizare Referent de specialitate. grad profesional debutant Referent.45 1. 53.00 1. grad profesional principal.80 1.90 2.00 2.95 2. 50.10 1.50 1. treapta 1 de salarizare Referent de specialitate. grad profesional asistent.50 1.80 1. grad profesional principal. 54. grad profesional principal. grad profesional asistent.30 - 1.05 1. 51.60 1.75 1. grad profesional principal. 52.15 1. treapta 3 de salarizare Referent.40 1.00 2.45 1. 45. treapta 1 de salarizare Referent. 44.60 1. treapta 3 de salarizare Referent de specialitate.90 2. treapta 3 de salarizare Referent.35 1.45 1.70 1.90 2.60 1.50 1.50 1.50 1.10 2. grad profesional asistent.00 2. 55.20 - .70 1. treapta 3 de salarizare Referent de specialitate. 48.90 2. 57. treapta 2 de salarizare Referent.70 1.90 1.80 1.35 1.60 1.35 1.60 1.80 1. 58.85 1.70 1.50 1. treapta 2 de salarizare Referent.70 1.40 1. grad profesional asistent. profesional superior.70 1. treapta 2 de salarizare Referent de specialitate. 49.70 1. grad profesional debutant SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M M M 1. treapta 1 de salarizare Referent.65 1. 56. 47.70 1.

90 1.40 2.35 3. treapta 3 de salarizare 69. inspector de muncă.60 2.90 3. treapta 3 de salarizare 63.50 2.20 2. grad profesional asistent.65 2.05 2. Inspector vamal.60 2. Inspector vamal. treapta 1 de salarizare Inspector vamal.45 3.40 2.40 3.95 3. inspector de muncă.00 2.25 3.55 2. grad profesional debutant S S S S S S S S S S S S S S S 3. inspector de muncă.10 1.75 - .50 3. inspector de muncă.40 2. grad profesional principal. Inspector vamal. grad profesional superior. Comisar. grad profesional principal.95 2. grad profesional superior.05 3.80 2. grad profesional asistent.60 2.60 3. Inspector vamal. treapta 2 de salarizare 65. Funcţii publice specifice de execuţie Nr. grad profesional asistent. Comisar.75 - 3.90 1. inspector de muncă.30 2.20 2. treapta 3 de salarizare 73.75 2.50 3.20 3. grad profesional superior.05 3.10 2.10 2.10 3.10 2. treapta 2 de salarizare 72. grad profesional superior. grad profesional superior.55 2. Funcţia Coeficienţi de ierarhizare Nivelul Gradaţia corespunzătoare studiilor Baza tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 60.133 C.15 3.40 3. Inspector vamal.20 2. inspector de muncă.60 3.20 1.80 4. Inspector vamal.95 2.75 2.95 3.45 3. inspector de 61. treapta 1 de salarizare 74.30 1.30 3.30 3.30 2.90 3. inspector de muncă. Comisar. Inspector vamal. Inspector vamal.80 4.00 2. treapta 1 de salarizare 67.80 2.90 1.10 3.05 2.15 3. inspector de muncă. Inspector vamal.50 2. muncă.35 3.50 2.65 2.50 2.65 1.90 2. treapta 1 de salarizare 71.00 2. treapta 3 de salarizare 66. crt. Comisar. treapta 1 de salarizare 64.05 2.95 2.25 3.30 2. inspector de muncă.30 2. grad profesional debutant 70. grad profesional principal.00 2. treapta 2 de salarizare 68.40 2. treapta 2 de salarizare 62.75 2.00 2. Comisar.85 1. grad profesional superior.20 3. grad profesional principal.

Comisar.75 1.80 1.35 1.70 1. .60 1.80 1. respectiv funcţia de agent ecolog în locul funcţiei de referent. treapta 3 de salarizare 89.55 1. Comisar.05 1.65 1. grad profesional asistent. treapta 1 de salarizare 87.30 - 1.50 1.45 2. grad profesional superior.45 1.90 1.90 2.70 1.50 1.40 1.15 1.00 2.05 2.00 2.45 1.90 2.35 1. treapta 2 de salarizare 85.60 1. treapta 2 de salarizare 77.20 1.65 1. Comisar. treapta 3 de salarizare 78.40 1.00 2. Comisar. respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă. grad profesional superior. treapta 1 de salarizare 76.50 1. 3.10 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.134 75. grad profesional principal.80 1.80 1. treapta 2 de salarizare 82. treapta 1 de salarizare 79.20 - Notă: 1. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. treapta 1 de salarizare 84.85 1.20 2. Comisar.20 2. grad profesional superior.60 1. Comisar. grad profesional principal. treapta 3 de salarizare 83.60 2.70 1. Comisar. grad profesional superior. Comisar. grad profesional superior. grad profesional asistent. sporul de dispozitiv iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I. Comisar.50 1.05 2. fiind salarizaţi în mod corespunzător la nivelul funcţiei înlocuite.45 1. grad profesional superior.60 1.10 2. Comisar. grad profesional asistent. treapta 1 de salarizare 81.95 2.40 2.80 1.40 1.10 2.00 2. grad profesional debutant 80.10 1. Comisar.30 1.90 2. În compartimentul Inspecţie şi Pază Ecologică al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” va fi utilizată funcţia de inspector ecolog în locul funcţiei de consilier.35 2.00 1.15 2. grad profesional principal.80 1. pentru cei cu studii medii.20 1.95 2.70 1.00 2. 2.40 1.90 2.45 1.25 2.70 1.70 1.85 1.30 2. Comisar. treapta 2 de salarizare 88.60 1.90 2.30 2. pentru cei cu studii superioare. grad profesional debutant SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M M M 2. Comisar. Comisar.75 1. sporul de stabilitate.50 1.10 2. treapta 3 de salarizare 86. grad profesional principal. Comisar.70 1.50 1.60 1.

municipiu categoria I S . treapta 2 de S salarizare 9.75 5.135 ANEXA nr. Director adjunct. Funcţii publice de conducere Nr.comună (până la 3.000 locuitori) S .comună (între 3.80 Secretar al unităţii administrativ-teritoriale. Salarii de bază pentru funcţii publice locale.20 5.15 5. Arhitect-şef.oraş categoria I S .85 4.10 5. Director general treapta 1 de salarizare S *) 4.05 4.75 5.30 5.05 4.95 5.40 5. treapta 1 de salarizare S 8.000-7.15 5. oraşelor şi comunelor şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea. Secretar al unităţii administrativ-teritoriale. Director. treapta 2 de salarizare . Director general treapta 2 de salarizare S 5.comună (cu peste 7. treapta 1 de salarizare S 12.000-7.municipiu categoria II S .30 5.municipiu categoria I S . treapta 1 de salarizare**) S **) 6.comună (între 3. treapta 1 de salarizare S 10.80 5.20 5.oraş categoria III S .65 5.oraş categoria II S .municipiu categoria II S .000 locuitori) S .90 5.95 4.comună (până la 3. III/ 3 IC. treapta 2 de salarizare S . Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Grad I 5. coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale A. Arhitect-şef. treapta 2 de salarizare S 7.90 4. stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor.000 locuitori) S *) 3.05 4. Director general adjunct.oraş categoria I S .10 5.comună (cu peste 7. Director adjunct. 1.oraş categoria II S .000 locuitori) S 2. Director.000 locuitori) S . treapta 1 de salarizare .30 5.95 4.25 5.10 5. Director general adjunct. treapta 2 de salarizare S 11.000 locuitori) S .oraş categoria III S . crt.

60 2. inspector.30 2.05 3. grad profesional superior. treapta 1 de salarizare 18. arhitect şef la nivel oraş. în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.65 2.60 2.00 3. Funcţii publice de execuţie Nr. consilier juridic.85 3.45 se utilizează. treapta 2 de salarizare 25.75 2. Auditor.00 2.45 3.50 2.10 2.80 2. treapta 2 de salarizare 1) Şef birou.70 2. crt.05 3.40 2.60 S 2. 14.nivel oraş.40 3.40 2.05 3. treapta 2 de salarizare 22. 15. treapta 2 de salarizare 19.136 13. grad profesional superior. grad profesional superior. grad 21. Auditor.30 2.50 S S S S 2. Consilier. grad profesional principal.85 3. Auditor.75 2.35 3. B.50 S 2. expert.55 2. inspector. grad profesional principal.20 3. expert. inspector.90 3. treapta 1 de salarizare Consilier. **) se utilizează la nivelul municipiilor.75 .20 2. Consilier.65 4.95 3. treapta 1 de salarizare 1) Şef serviciu. treapta 1 de salarizare S 2.50 3.30 2. Auditor.20 2.15 3.35 3. profesional superior.60 2. grad profesional superior. treapta 3 de salarizare 20.30 2. inspector.10 3.50 17.20 2. grad profesional principal.20 3.40 2.30 2.50 2. 16. treapta 3 de salarizare 26. consilier juridic.20 3.90 3.50 2. expert. în condiţiile legii. Şef serviciu. consilier juridic.nivel comună. 2) se aplică şi pentru şef administraţie financiară .00 3.35 3.75 2.75 4. treapta 1 de salarizare 2) Şef birou. treapta 1 de salarizare 24. Consilier.90 3.20 2. 1) se aplică şi pentru şef administraţie financiară . consilier juridic.30 3. treapta 3 de salarizare 23. grad profesional principal.10 2. treapta 2 de salarizare 2) *) S S S S 4. Auditor.55 4.15 3.25 3.65 2. Auditor. expert. Funcţia Coeficienţi de ierarhizare Nivelul Gradaţia corespunzătoare studiilor Baza tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 S S S 2.40 2. grad profesional superior.

75 - 1. Referent de specialitate. Auditor.20 2.90 1.00 . grad profesional principal. inspector. Auditor. consilier juridic. treapta 1 de salarizare 30.05 2.00 2.95 2.00 2.85 1.00 2.85 1. inspector. grad profesional superior.05 2.10 2. grad profesional debutant 36. consilier juridic. treapta 2 de salarizare 31.70 1. grad profesional principal. Auditor.20 1.30 1.05 2. treapta 2 de salarizare 34. Consilier.95 2. grad profesional asistent. Consilier. expert.10 2. grad profesional asistent. consilier juridic.05 1.10 1.80 1.90 2.90 1.00 2.10 2.60 1. expert. expert.85 1.20 2.95 2.90 1.95 2.90 1.25 2.90 2. treapta 1 de salarizare 40.35 2.10 2.80 1.10 S 1.55 1. inspector. Referent de specialitate.35 2. grad profesional asistent. treapta 3 de salarizare 32. grad profesional asistent.15 2. Referent de specialitate.45 1. Consilier.00 2. grad profesional asistent. treapta 2 de salarizare S 2.90 2. Consilier. Referent de specialitate. treapta 2 de salarizare 28. treapta 3 de salarizare 29. grad profesional asistent.10 S S SSD SSD SSD SSD SSD 1.05 2.137 27.85 1.30 2. expert.00 2.00 2.20 S 1. consilier juridic.40 1.65 1.25 2.15 2. consilier juridic.05 2. Consilier.15 2. grad profesional principal. Consilier.85 1.80 1.90 1.00 2. treapta 3 de salarizare 35.10 2. treapta 1 de salarizare 37.75 1.00 2. inspector.00 2. grad profesional superior.75 1. inspector.95 2.45 2. inspector.15 1. expert.05 2.05 2. treapta 1 de salarizare 33. grad profesional principal.10 2.90 2. Referent de specialitate. expert. consilier juridic. treapta 3 de salarizare 39.20 1. treapta 2 de salarizare 38.90 2.60 S S S S 1.95 2. grad profesional superior.95 2.

15 1.85 1. treapta 2 de salarizare 44. Referent.138 41. treapta 2 de salarizare 48.00 2. sporul de dispozitiv.70 1. treapta 3 de salarizare 42. Referent. treapta 3 de salarizare 55.25 1. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.75 1. Referent.05 2.40 1. grad profesional principal. treapta 2 de salarizare 51. Referent de specialitate.65 1. grad profesional asistent.50 1. Poliţiştii comunitari beneficiază şi de prevederile pct. Referent.45 1.35 1.50 1.70 1. grad profesional debutant 46.90 1.50 1. Referent. grad profesional asistent.70 1.55 1.40 1. grad profesional principal. grad profesional asistent.40 1. Referent de specialitate. iar în coeficientul prevăzut pentru gradul I.60 1.10 1.40 1.30 1.45 1.90 2. Referent de specialitate.65 1.75 1.60 1. Referent.45 1. grad profesional superior.80 1.40 1. grad profesional asistent. grad profesional asistent.75 1.45 1. grad profesional superior.00 1.90 2.75 1.75 1.35 1. treapta 3 de salarizare 52. grad profesional superior.85 1.40 1.30 - 1. Referent. sporul de stabilitate.85 1. Referent.50 1.60 1.95 2.80 1. treapta 1 de salarizare 53.70 1. treapta 3 de salarizare 45. treapta 2 de salarizare 54. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.50 1. Referent de specialitate. 3. 2.70 1.60 1. Referent.70 1.35 1. grad profesional asistent. 1 al anexei nr.85 1.90 1.60 1.30 1.75 1.70 1. respectiv treapta de salarizare a funcţiilor de conducere este cuprins şi sporul de vechime în muncă.80 1.60 1.35 1.60 1.80 1. grad profesional principal. treapta 1 de salarizare 47.85 1. grad profesional principal.20 - NOTĂ: 1.75 1.50 1. treapta 3 de salarizare 49.65 1.60 1. treapta 1 de salarizare 43. Referent. IV/2. treapta 1 de salarizare 50.45 1. grad profesional debutant SSD SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M M M 1.85 1.70 1.60 1.60 1.65 1. . Referent de specialitate.50 1.55 1.50 1.50 1.

grad profesional superior 2. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit.25 5.75 5.40 S S S 5.30 6. Manager public.80 5.139 ANEXA nr. III/ 4 ID. sporul de dispozitiv.05 5.00 Notă: 1. .10 5.00 6. 2.50 5. Manager public.55 6. sporul de vechime în muncă. Salarii de bază pentru funcţii publice specifice de manager public Nr.40 6.80 6.50 5. sporul de stabilitate. Manager public.10 6.70 6. grad profesional principal 3. grad profesional asistent Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 5.35 6.70 7. crt. Funcţia Nivelul studiilor Baza 1.

ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ Art. (2) Veniturile de natură salarială acordate personalului instituţiilor publice prevăzute la alin. poliţişti. . 2.cadre militare în activitate. se înţelege: funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. cu modificările şi completările ulterioare. rolul. elevii şi studenţii militari ai instituţiilor de învăţământ. 1. indemnizaţii. precum şi militarii în termen. în sensul prezentei legi. de pregătirea şi competenţa profesională. atribuţiile. ordine publică şi siguranţă naţională este format din personal militar. (2) Prin personal militar. maiştrii militari.140 ANEXA nr. Art. prime. (1) sunt compuse din solde. în sensul prezentei legi. de gradul de efort şi risc. salarii. premii şi alte drepturi băneşti. sporuri. în sensul prezentei legi.360/2002 privind Statutul poliţistului. aflaţi sub incidenţa Legii nr. ordine publică şi siguranţă naţională se face ţinându-se seama de responsabilităţile. se înţelege: funcţionarii publici cu statut special din unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor aflaţi sub incidenţa Legii nr. republicată. (5) Prin personal civil. se înţelege: ofiţerii. complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. . IV REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DE APĂRARE. în sensul prezentei legi. (3) Prin poliţişti. se înţelege: persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică. precum şi de interdicţiile şi restrângerea unor drepturi prevăzute pentru personalul din aceste instituţii de legislaţia în vigoare.(1) Salarizarea personalului încadrat în instituţiile publice de apărare. . funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil. funcţionarii publici şi personalul contractual.(1) Personalul încadrat în instituţiile publice de apărare.293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor. subofiţerii . (4) Prin funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

(3) Solda lunară este formată din solda funcţiei de bază. . (2) Solda se compune din solda lunară şi din alte drepturi salariale. după caz. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar. IV/1A. atribuţiile ce revin fiecărei funcţii. . IV/1A. 4.(1) Pentru activitatea depusă. indemnizaţia de comandă. (3) Coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază şi nivelul studiilor pentru funcţiile cadrelor militare în activitate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. respectiv poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 5. indemnizaţia de conducere. (3) Salariul de bază de încadrare este compus din salariul funcţiei de bază. respectiv coeficienţii de ierarhizare ai salariilor funcţiei de bază.(1) Pentru activitatea depusă. în raport cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea. Art. soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate pe grade militare. gradaţii şi. precum şi cu eşalonul la care se desfăşoară activitatea. coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază corespunzători gradelor militare şi nivelului studiilor. (2) Pentru cadrele militare în activitate. după caz. solda funcţiei de bază se acordă de la data prezentării la serviciu. (4) Solda funcţiei de bază se acordă de la data prevăzută în ordinul de numire. sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare. cadrele militare în activitate. pe grade profesionale. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. precum şi pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate. solda de grad. (2) Salariul lunar se compune din salariul de bază de încadrare şi din alte drepturi salariale. corespunzători gradelor profesionale şi nivelului studiilor sunt prevăzuţi în anexa nr. . complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia. 3.(1) Soldele funcţiilor de bază. în raport cu nivelul studiilor. respectiv salariile funcţiilor de bază. .141 SECŢIUNEA 1 Soldele personalului militar în activitate şi salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Art. solicitările la efort. în limitele prevăzute în anexa nr. Art. gradaţii şi. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate au dreptul la soldă. pregătirea profesională. salariul gradului profesional deţinut.

142

(5) Salariul funcţiei de bază se acordă de la data prevăzută în ordinul/dispoziţia/decizia de numire. Pentru persoanele nou încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul funcţiei de bază se acordă de la data prezentării la serviciu. Art. 6. - Solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi de prezenta lege pentru fiecare funcţie cu valoarea coeficientului 1,00, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea personalului. Art. 7. - (1) Pentru gradele pe care le au, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de soldă de grad, respectiv de salariul gradului profesional deţinut, ale căror cuantumuri sunt prevăzute în anexa nr. IV/1B. (2) Solda de grad se plăteşte de la data acordării gradului, respectiv a înaintării în grad. Pentru persoanele chemate sau rechemate în activitate, solda de grad se plăteşte de la data prezentării la serviciu. (3) Salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data obţinerii gradului profesional, respectiv a avansării în gradul profesional. Pentru persoanele nou încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, salariul gradului profesional deţinut se plăteşte de la data prezentării la serviciu. Art. 8. - (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care, potrivit prevederilor legale, îndeplinesc funcţii de comandă/conducere, beneficiază lunar de o indemnizaţie de comandă/conducere de 10-50% din solda funcţiei de bază, respectiv din salariul funcţiei de bază. (2) Funcţiile pentru care se acordă indemnizaţia de comandă/conducere sunt prevăzute în statele de organizare, cu avizul structurii financiar-contabile centrale. Mărimea concretă a procentului, precum şi normele de acordare/suspendare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. (3) Indemnizaţia de comandă/conducere se acordă de la data numirii în funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă, respectiv de conducere, şi încetează la data schimbării din funcţie.

143

Art. 9. - (1) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc, prin împuternicire, atribuţiile funcţiilor prevăzute cu indemnizaţii de comandă, respectiv indemnizaţii de conducere, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda funcţiei de bază, respectiv de salariul funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite, şi de indemnizaţia de comandă, respectiv de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiilor respective . (2) Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, împuternicite să asigure îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de execuţie vacante sau ai căror titulari lipsesc temporar, beneficiază, pe perioada împuternicirii, de solda funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt împuternicite. (3) Cadrele militare în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare împuternicite/împuterniciţi îşi menţin soldele/salariile funcţiilor de bază şi, după caz, indemnizaţiile de comandă/conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele acordate în baza prevederilor alin. (1) şi (2). (4) Normele metodologice privind împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art. 10. - (1) Cadrele militare în activitate, numite în funcţii inferioare gradelor pe care le au ca urmare a situaţiilor prevăzute la art. 81 lit. a) şi b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, primesc soldele funcţiilor de bază minime pentru gradele pe care le au. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică cadrelor militare în activitate sancţionate cu retrogradarea din funcţie. Art. 11. - (1) În raport cu timpul servit în calitate de cadru militar în activitate, soldat şi gradat voluntar în activitate, poliţist şi funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la 1-7 gradaţii, care se acordă din 3 în 3 ani. (2) Fiecare gradaţie reprezintă 6% din solda funcţiei de bază, respectiv din salariul funcţiei de bază.

144

(3) Persoanele chemate sau rechemate în activitate, precum şi rezerviştii concentraţi beneficiază de gradaţii în raport cu vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat, legal stabilit, după cum urmează: - 3 - 5 ani gradaţia I; - 5 - 10 ani gradaţia a II-a; - 10 - 15 ani gradaţia a III-a; - 15 - 20 ani gradaţia a IV-a; - 20 - 25 ani gradaţia a V-a; - peste 25 ani gradaţia a VI-a. (4) Cadrele militare trecute în rezervă care sunt rechemate în activitate beneficiază de numărul de gradaţii avut înainte de trecerea în rezervă, dacă acesta este mai mare decât cel cuvenit, prin aplicarea prevederilor alin. (3), luându-se în calcul pentru acordarea gradaţiei următoare şi vechimea scursă de la acordarea ultimei gradaţii până la trecerea în rezervă. Prevederile se aplică şi persoanelor care au avut calitatea de soldaţi şi gradaţi voluntari şi redobândesc această calitate potrivit reglementărilor legale în vigoare. (5) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data intrării în aceste instituţii şi, după caz, soldaţilor şi gradaţilor voluntari trecuţi în corpul cadrelor militare în activitate pentru vechimea în serviciu avută/stagiul de cotizare realizat până la data schimbării poziţiei de activitate. (6) Prevederile alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Art. 12. - (1) Studenţii şi elevii militari din instituţiile de învăţământ, persoanele care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi militarii în termen beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/1C. (2) Studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, respectiv cursanţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. IV/1C. Art. 13. - (1) Cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care lucrează în condiţii de pericol în unităţile de fabricare, experimentare, analiză sau depozitare a muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de muncă, diferenţiat în funcţie de gradul de pericol, de timpul efectiv lucrat în

145

aceste locuri, calculat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază, astfel: - locuri de muncă sau operaţiuni deosebit de periculoase 37 - 50%; - locuri de muncă sau operaţiuni foarte periculoase 16 - 30%; - locuri de muncă sau operaţiuni periculoase până la 16%. (2) Locurile de muncă sau operaţiunile periculoase, diferenţiate în funcţie de gradul de pericol pe care îl reprezintă, procentul corespunzător fiecărui loc de muncă sau operaţiune, precum şi alte reglementări se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art. 14. - Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă, pentru condiţii grele de muncă, pentru activitatea desfăşurată în schimb de noapte, precum şi alte reglementări aplicabile în sectorul bugetar se aplică şi personalului militar în activitate, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care se află în situaţii similare, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art. 15. - Alte drepturi salariale specifice activităţii desfăşurate de personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi de personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în anexa nr. IV/2. Art. 16. - (1) Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale unităţii, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care execută, conduc, coordonează sau contribuie la realizarea misiunilor de operaţii speciale, misiunilor operative de protecţie a demnitarilor, a acţiunilor de gardare, protecţie şi control antiterorist, supraveghere operativă, a procedurilor speciale şi activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare, integrare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate cu pedepse privative de libertate ori care au solicitat sau au dobândit o formă de protecţie în România, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie beneficiază de un spor de până la 30% calculat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază.

146

(2) Cadrele militare în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de un spor lunar de 30% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică cadrelor militare în activitate şi personalului civil care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1). (4) Unităţile, categoriile de personal, condiţiile, criteriile şi procentul de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Art. 17. - (1) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil care execută, în domenii specifice, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o primă lunară de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază. (2) Prima prevăzută la alin. (1) poate fi acordată pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare. (3) Condiţiile de acordare a primei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. (4) Numărul beneficiarilor primei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de ordonatorul principal de credite, anual, în limita fondurilor aprobate prin buget. Art. 18. - (1) Personalul militar în activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, trimişi în interesul serviciului în delegare sau detaşaţi la aplicaţii, trageri, instrucţie în tabără sau în alte misiuni în alte localităţi decât cele în care se află sediul unităţii din care fac parte, au dreptul la indemnizaţia de delegare sau de detaşare, precum şi la decontarea cheltuielilor de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se acordă şi elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar, persoanelor care urmează cursurile de formare a cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, care se deplasează în interes de serviciu şi cărora nu li se pot asigura masa şi cazarea gratuit în unităţi din localitatea unde se execută misiunea.

20. personalul aeronautic beneficiază şi de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. respectiv din salariul de bază. . Art. respectiv salariul de bază din ultima lună a anului pentru care se face premierea.147 (3) Reglementările privind drepturile de transport ale personalului militar în activitate.20% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază.(1) Pentru condiţiile de muncă speciale în care îşi desfăşoară activitatea. precum şi personalul civil beneficiază de un premiu anual stabilit în raport cu solda lunară/salariul de bază de încadrare. ale poliţiştilor. IV/3A. (2) Personalul navigant de marină din subunităţile şi unităţile de nave. gradul ridicat de dificultate. 19. . submarine. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. poliţiştii.(1) Personalul care lucrează cu cifru de stat beneficiază de o indemnizaţie de 15 . ambarcat. . precum şi ale personalului civil se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. cadrele militare în activitate. complexitate deosebită şi riscurile suplimentare pe care le presupune îndeplinirea activităţilor aeronautice. . cu avizul structurii financiar-contabile centrale. precum şi scafandrii beneficiază şi de drepturile băneşti prevăzute în anexa nr. prin statele de organizare. ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor şi cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Art. IV/3B. funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.(1) Pentru activitatea desfăşurată. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului. Art. respectiv salariul de bază din ultima lună de activitate. (3) Premiul anual se poate reduce până la anulare în cazul celor care nu au desfăşurat în cursul anului o activitate profesională corespunzătoare sau au săvârşit abateri grave sancţionate disciplinar. 21. luându-se în calcul solda lunară/salariul de bază de încadrare. ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (2) Funcţiile cu drept la indemnizaţie şi mărimea concretă a procentului se stabilesc. premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat.

în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. ordine publică şi siguranţă naţională. (5) Personalul contractual care participă la cursuri sau stagii de formare profesională cu scoatere integrală din activitate. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră şi nivel. cu excepţia celor care se acordă în raport de timpul efectiv lucrat. în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. de o indemnizaţie egală cu salariul de bază. cu excepţia indemnizaţiei de comandă/conducere. .(1) Cadrele militare în activitate. (7) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care. ordine publică şi siguranţă naţională. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. salariul funcţiei de bază al acestora nu poate fi mai mic decât salariul funcţiei de bază minim prevăzut pentru gradul profesional respectiv. (2) Personalul militar în activitate. cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare. în această perioadă. precum şi doctoratul sunt înaintaţi în grad sau pentru maiştrii militari şi subofiţerii aflaţi în această situaţie când li se acordă grade de ofiţeri solda de funcţiei de bază a acestora nu poate fi mai mică decât solda funcţiei de bază minimă prevăzută pentru gradul respectiv. cu acordul şi în interesul autorităţilor sau instituţiilor publice de apărare. (1) şi (2) se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi. 22. (4) Elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea personalului militar după obţinerea gradului de ofiţer beneficiază de solda gradului acordat. în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior. . pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ. (3) Drepturile prevăzute la alin. respectiv salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor şi de celelalte drepturi salariale avute. (6) Pentru ofiţerii care în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior militare sau civile. beneficiază. indemnizaţiile şi sporurile acordate în luna anterioară trimiterii la aceste forme de pregătire profesională. beneficiază de solda lunară avută/salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor.148 SECŢIUNEA a 2-a Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii Art. precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de solda lunară avută. precum şi doctoratul sunt avansaţi în grad profesional sau pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora li se acordă grade profesionale superioare.

. Art. exerciţii comune. . 23. V/3 se aplică şi personalului militar. de asistenţă umanitară.G pct. tip coaliţie. (2) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţară prevăzute la lit.Cadrele militare în activitate. precum şi celelalte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. precum şi în societăţi comerciale. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimişi în străinătate în misiune temporară. individuale şi ceremoniale. 26. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.149 Art. (3) Prevederile legale în vigoare privind salarizarea în valută în străinătate şi în lei în ţară se aplică şi personalului militar. a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în afara instituţiilor publice din sistemul de apărare. precum şi pe timpul altor activităţi în afara teritoriului statului român sunt prevăzute în anexa nr.(1) Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere primesc solda lunară. . cele cu privire la salarizarea personalului din compartimentele speciale. cu excepţia indemnizaţiei de comandă/conducere. în companii naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora şi în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României. în sprijinul păcii. ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care participă la misiuni de apărare colectivă. IV/5. beneficiază de solda lunară avută/salariul de bază de încadrare avut. Art. IV/4. precum şi personalului civil trimis în străinătate în misiune permanentă. în regii autonome. . poliţiştilor. 24.(1) Reglementările privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului militar în activitate. 25. potrivit legii. precum şi de celelalte drepturi salariale avute. de cooperare de profil cu alte state. Art. în condiţiile stabilite prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. .Reglementările privind salarizarea personalului militar în activitate. precum şi cele referitoare la salarizarea cadrelor militare şi personalului civil de specialitate din structurile militare ale autorităţii judecătoreşti sunt prevăzute în anexa nr.1 din anexa nr. până la sfârşitul lunii în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate. ordine publică şi siguranţă naţională.

până la definitivarea situaţiei. prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. (4) Cadrele militare prevăzute la alin. (2) Personalului militar în activitate. Situaţiile prevăzute la prezentul alineat sunt reglementate. (5) Prevederile alin. primesc solda lunară. Termenul legal de predare a funcţiei nu poate depăşi 30 de zile calendaristice pentru cadrele militare. potrivit legii. Art. arestaţi. (1)-(4) se aplică. (3) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie. ca efect al trimiterii în judecata unei instanţe penale. (1) trecute în rezervă sau direct în retragere. puşi la dispoziţie potrivit legii. plata drepturilor băneşti prevăzute la alin. cărora le încetează raporturile de serviciu. le încetează plata drepturilor salariale începând cu data suspendării din funcţie. în raport cu noul grad. pentru cadrele militare înaintate în grad în activitate şi trecute în rezervă cu aceeaşi dată. respectiv 22 de zile lucrătoare pentru poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora. beneficiază de solda funcţiei de bază minime corespunzătoare gradului deţinut. (3) În situaţiile prevăzute la alin. în stare de libertate. (1) şi (2). precum şi cei eliberaţi pe cauţiune. în continuare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. de solda de grad. de gradaţiile cuvenite. în mod corespunzător. până la terminarea predării. proporţional. 27. de salariul gradului profesional şi de gradaţiile cuvenite. până la definitivarea situaţiei. . precum şi de alte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate de ordonatorul principal de credite. fără a depăşi acest termen.150 (2) Termenul legal de predare a funcţiei începe de la data schimbării poziţiei de activitate. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale sau care sunt judecaţi în stare de libertate ori liberaţi provizoriu pe cauţiune beneficiază de salariul funcţiei de bază minim corespunzător gradului profesional deţinut. . Dacă termenul legal de predare a funcţiei depăşeşte luna respectivă. (1) se face. precum şi alte drepturi salariale stabilite în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite până la data schimbării poziţiei de activitate. în limitele legii. solda lunară se stabileşte.(1) Cadrele militare în activitate.

şi cuprind. 29. precum şi de alte drepturi. . soţului supravieţuitor. respectiv ai salariilor funcţiilor de bază. 30. poliţiştilor. prevederile referitoare la gradul militar/profesional. de solda gradului pe care îl au. pe timpul concentrării. SECŢIUNEA a 3-a Drepturile băneşti cuvenite pe timpul concentrării Art. .Drepturile neachitate personalului militar. pe baza structurilor organizatorice aprobate. (2) Funcţiile cu drept la indemnizaţie de comandă/conducere se aprobă prin ordin al ordonatorului principal de credite. precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal. beneficiază de solda funcţiei de bază. (1)-(3) vor fi repuse în toate drepturile băneşti avute la data punerii la dispoziţie. pentru întreaga lună în care a avut loc decesul. de la unităţile unde sunt concentraţi. iar în lipsa acestora. poliţiştilor. respectiv a suspendării din funcţie. treapta profesională. respectiv a suspendării din funcţie. Art.151 (4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea. după caz. nereclamate în termen de 3 ani de la data când trebuiau plătite.Personalul militar.(1) Funcţiile personalului din instituţiile publice de apărare. Art. respectiv salariul funcţiei de bază pentru funcţia pe care o îndeplinesc. 31. de gradaţiile legal stabilite. 28. nivelul studiilor şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază. inclusiv compensarea drepturilor salariale de care au fost private pe perioada punerii la dispoziţie.În caz de deces. persoanele cărora li s-au aplicat prevederile alin. ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în statele de organizare elaborate de aceste instituţii. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil. . rezervişti. copiilor sau părinţilor. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil se plătesc. poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. se prescriu. respectiv salariul gradului profesional deţinut. actualizate potrivit majorărilor sau indexărilor salariale. prevăzute de reglementările în vigoare pentru personalul militar. SECŢIUNEA a 4-a Alte dispoziţii Art. drepturile băneşti cuvenite personalului militar. celorlalţi moştenitori legali. . după caz. . cu avizul structurii financiar-contabile centrale.

până la data intrării în vigoare a actului normativ care reglementează modul de stabilire a drepturilor pe timp de mobilizare sau război. (1) pot opta pentru drepturile salariale cuvenite pentru calitatea de cadru militar în activitate. . IV/6. 37. respectiv de salariul gradului profesional deţinut. 35. de gradaţiile calculate la acesta. . poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.Funcţiile specifice pentru personalul civil din structurile instituţiilor publice de apărare. (3) Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se va face în limita fondurilor bugetare aprobate anual instituţiilor publice de apărare. reţinerea şi virarea contribuţiilor stabilite potrivit legislaţiei în vigoare privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică personalului militar în activitate. desemnate potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Persoanele prevăzute la alin. potrivit reglementărilor în vigoare. beneficiază. ordine publică şi siguranţă naţională. . poliţiştii şi funcţionarii publici cu statul special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii de demnitate publică. . poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 32. X la Decretul nr.(1) Ofiţerii. ca drept al titularului acestuia. 33.Prevederile anexei nr. Art. . Art. de persoanele din cadrul structurilor de specialitate. Art. 36.Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi.(1) Prevederile referitoare la calcularea. precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Prevederile referitoare la calcularea.152 Art. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil. poliţiştilor. prin viză. . reţinerea şi virarea contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat nu se aplică cadrelor militare în activitate. . Art. (2) Controlul financiar preventiv propriu se exercită. 34. Art. a controlului financiar preventiv propriu. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. pe lângă drepturile salariale cuvenite acestei funcţii şi de solda de grad. 163/1975 se aplică în continuare. (3) Prevederile referitoare la sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă nu se aplică cadrelor militare în activitate.(1) Drepturile prevăzute de prezenta lege se acordă în condiţiile exercitării. ordine publică şi siguranţă naţională sunt prevăzute în anexa nr.

41. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. Partea I. în raport cu solda de funcţie. 38. . ordine publică şi siguranţă naţională. 40. ordine publică şi siguranţă naţională se asigură de fiecare ordonator principal de credite. pentru luna precedentă. Art. se stabilesc pe baza soldei funcţiei de bază. în aplicarea prezentei legi. .Instituţiile publice de apărare. IX/2. Art. respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu pot fi urmărite decât în cazurile şi în limitele prevăzute de reglementările în vigoare. 39. solda funcţiei de bază. ordine publică şi siguranţă naţională. subsecretar de stat. respectiv salariile lunare ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt confidenţiale. (3) Drepturile băneşti stabilite a fi acordate prin alte acte normative.(1) Soldele personalului militar în activitate se stabilesc în raport cu numărul zilelor calendaristice corespunzătoare fiecărei luni a anului. în raport cu solda de bază. respectiv a salariului de bază de încadrare. instituţiile din sistemul de apărare. (2) Soldele personalului militar în activitate se plătesc o dată pe lună. se stabilesc pe baza salariului funcţiei de bază.(1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile publice de apărare.(1) Pentru cadrele militare în activitate. respectiv salariul funcţiei de bază se stabileşte pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. (2) Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual instituţiilor publice de apărare. . drepturile acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în raport cu salariul funcţiei îndeplinite.153 (3) Pentru ofiţerii. după caz. respectiv salariul de bază. (2) Pentru poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statul special din sistemul administraţiei penitenciare care ocupă funcţii asimilate celor de secretar de stat sau. . în perioada stabilită potrivit reglementărilor în vigoare. emit norme metodologice în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. drepturile acordate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. ordine publică şi siguranţă naţională având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii. (4) Soldele personalului militar în activitate. Art. prin structura financiar-contabilă centrală. . se vor calcula faţă de solda lunară. Art. (3) Soldele personalului militar în activitate.

Funcţii corespunzătoare gradului de generallocotenent. din cadrul instituţiilor publice de apărare.00 4.20 S 8. crt. prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informaţii.IV/1A Soldele funcţiilor de bază şi salariile funcţiilor de bază pentru cadrele militare în activitate.25 8. Funcţii corespunzătoare gradului de general. contraamiral. Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent-colonel.30 4.50 7. director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 5. Şeful Statului Major General.40 5. ordine publică şi siguranţă naţională Nr. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare minim maxim 1. primadjunctul directorului Serviciului de Informaţii Externe. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. chestor general de poliţie.154 ANEXA nr. adjuncţii directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi adjuncţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază 3.60 8.90 8. comisar de poliţie/penitenciare S - 10. Adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii. directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorul Serviciului de Protecţie şi Pază 2. general de flotilă aeriană. director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 4. amiral.15 S S S S S 8. secretar de stat şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică. adjuncţii directorului Serviciului de Informaţii Externe.95 9. chestor-şef de poliţie. căpitan-comandor. chestor principal de poliţie 6. chestor de poliţie/penitenciare 7.70 . contraamiral de flotilă.60 S - 10. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. viceamiral. Funcţii corespunzătoare gradului de general de brigadă.80 8.15 7. Funcţii corespunzătoare gradului de colonel. comandor. comisar-şef de poliţie/penitenciare 8. Funcţii corespunzătoare gradului de generalmaior.

80 1. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa I/plutonier adjutant 16. indemnizaţia de dispozitiv/sporul pentru misiune permanentă.soldat *) S S S S S S M S M S M S M M M M M M 3.70 1.75 - 4.85 3.40 1.80 2.85 1.40 2. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a IV-a/sergent major 19.30 2. tură. Funcţii corespunzătoare gradului de subinspector de poliţie/penitenciare debutant Funcţii corespunzătoare gradului de maistru principal/plutonier adjutant 14.fruntaş .75 1. .85 1. subcomisar de poliţie/ penitenciare 10.20 3. sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate şi sporul de fidelitate. NOTĂ: 1.caporal . Funcţii corespunzătoare gradelor de agent de poliţie/penitenciare debutant (sergent major) 22.35 1. inspector de poliţie/ penitenciare 12. Funcţii corespunzătoare gradelor de agent .agent şef principal de poliţie/penitenciare (şef formaţiune*) 20.50 2.60 1. aspirant. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a V-a/sergent 23. Funcţii corespunzătoare gradului de maior.75 2.95 2. a. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a II-a/plutonier major 17.50 2.95 2. militar principal/şef 15.35 2.45 2.05 2.55 2. atelier ş. Funcţii corespunzătoare gradului de locotenent.155 9.70 2.60 2.20 1. Soldaţi şi gradaţi voluntari .50 2.05 1.45 2.50 Prin formaţiune se înţelege: echipaj.90 1.10 1. Funcţii corespunzătoare gradului de maistru militar clasa a III-a/plutonier 18. inspector principal de poliţie/penitenciare 11. subinspector de poliţie/penitenciare 13. arest.55 2. locotenent-comandor.65 1.agent şef principal de poliţie/penitenciare 21. În coeficienţii de ierarhizare minimi şi maximi sunt cuprinse solda/salariul de merit. schimb. Funcţii corespunzătoare gradului de sublocotenent.10 2. Funcţii corespunzătoare gradului de căpitan.05 2. patrulă. post de poliţie. Funcţii corespunzătoare gradelor de agent .

În Ministerul Apărării Naţionale. Cadrele militare în activitate care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrate în funcţii şi nu îndeplinesc condiţiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor respective. Cadrelor militare numite după data intrării în vigoare a prezentei legi în funcţii prevăzute cu coeficienţi de ierarhizare ai soldei funcţiei de bază inferiori ca urmare a reorganizării structurilor Ministerului Apărării Naţionale li se menţin coeficienţii de ierarhizare corespunzători funcţiilor superioare din care au provenit. numiţi în funcţii prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au. cu menţinerea coeficienţilor de ierarhizare ai funcţiilor din care au provenit. corespunzător gradelor deţinute de cei în cauză. înainte de diminuarea temporară a gradului funcţiei respective determinată de numirea acestora în funcţie. 6. 8. în cadrul procesului de reorganizare a structurilor instituţiilor de apărare. Pentru poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale care menţin coeficienţii de ierarhizare ai soldelor de funcţie. ordine publică şi siguranţă naţională li se desfiinţează funcţiile în care au fost încadraţi pot fi numiţi pe funcţii de subofiţeri.156 2. Maiştrii militari cărora. până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărei coeficient de ierarhizare se menţine. cadrele militare în activitate beneficiază de solda funcţiei de bază. Cadrelor militare în activitate. 4. 3. ordine publică şi siguranţă naţională au fost numite în funcţii inferioare sau li s-a acordat un grad inferior funcţiei. atâta timp cât vor fi încadraţi pe aceste funcţii. . prin acordarea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază prevăzuţi în prezenta anexă. 5. până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ofiţerii. beneficiază pe durata stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite de solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor din care au provenit. cadrele militare în activitate pot fi numite în funcţii prevăzute de statele de organizare cu grade mai mari decât cele pe care acestea le au prin diminuarea temporară a gradelor funcţiilor respective. maiştrii militari şi subofiţerii. În această situaţie. beneficiază în continuare de acest drept. dacă îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile ce le revin. Procedura de menţinere în continuare a coeficienţilor de ierarhizare a soldelor funcţie de bază se stabileşte prin ordin al ordonatorului principal de credite. prevederile se aplică în mod corespunzător. prevăzută de statul de organizare al structurii militare. beneficiază de coeficienţii de ierarhizare corespunzători acestor funcţii. atâta timp cât sunt menţinute în aceste funcţii. până la numirea într-o funcţie cel puţin egală cu cea al cărei coeficient de ierarhizare se menţine. care prin reorganizarea structurilor instituţiilor de apărare. 7.

agent de poliţie/penitenciare Sergent IV. general de flotilă aeriană. comandor. agent-şef principal de poliţie/penitenciare Plutonier adjutant. comisar de poliţie/penitenciare Maior. chestor principal de poliţie General de brigadă.00. 3. 3. 6. .locotenent. prin ordin al ordonatorului principal de credite. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. SOLDAŢI ŞI GRADAŢI VOLUNTARI Caporal Fruntaş Soldat NOTĂ: Soldele/salariile de grad se actualizează în funcţie de evoluţia coeficientului de ierarhizare 1. 6. contraamiral. Gradul SUMA/LEI 531 513 504 495 468 441 432 414 405 387 369 360 342 333 324 315 369 360 342 333 324 315 297 288 270 I. contraamiral de flotilă. amiral. 5. viceamiral. SUBOFIŢERI ŞI AGENŢI DE POLIŢIE / PENITENCIARE Plutonier adjutant principal. chestor general de poliţie General . 8. subinspector de poliţie/penitenciare II. 2. 1. 2. crt. 1. 1. 2. 5. 10. agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare Plutonier. 3. 5. din cadrul instituţiilor publice de apărare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. 4. 1. ordine publică şi siguranţă naţională Nr. 7. inspector principal de poliţie/penitenciare Locotenent. chestor de poliţie/penitenciare Colonel. 4.IV/1B Soldele/salariile de grad pentru cadrele militare în activitate. chestor-şef de poliţie General . locotenet-comandor. MAIŞTRI MILITARI Maistru militar principal Maistru militar clasa I Maistru militar clasa a II-a Maistru militar clasa a III-a Maistru militar clasa a IV-a Maistru militar clasa a V-a III. 2. 6.maior. aspirant. OFIŢERI General. 9. 4. 3.157 ANEXA nr. căpitan-comandor. agent-şef de poliţie/penitenciare Plutonier major. subcomisar de poliţie/penitenciare Căpitan. agent principal de poliţie/penitenciare Sergent major. comisar-şef de poliţie/penitenciare Locotenent-colonel. inspector de poliţie/penitenciare Sublocotenent.

astfel: Tipul cursului Curs de formare a maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate Curs de formare a ofiţerilor în activitate Coeficientul de ierarhizare 0. Studenţii şi elevii militari ai instituţiilor de învăţământ pentru formarea cadrelor militare şi poliţiştilor.student sau elev plutonier de companie/monitor de detaşament (similare) 0.20 . stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare.24 .42 0.24 0.24 2.student sau elev plutonier adjutant/monitor de instituţie de învăţământ 0. Şcoli militare de ofiţeri de rezervă 0.28 0. astfel: .26 . stabilită în raport cu următorii coeficienţi de ierarhizare.40 3.50 3. astfel: Instituţii de învăţământ Nr.student sau elev comandant/şef de grupă 0.20 0.24 .(1) Studenţii şi elevii militari din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului militar au dreptul la o indemnizaţie lunară. pe lângă indemnizaţia lunară. Academii şi instituţii de învăţământ superior 0. respectiv cursanţii din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt numiţi în funcţiile prevăzute mai jos. respectiv cursanţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. şi o indemnizaţie suplimentară diferenţiată pe coeficienţi de ierarhizare.student sau elev plutonier major de batalion/monitor de an (similare) 0.158 ANEXA nr. Persoanele declarate ADMIS la cursul de formare a cadrelor militare în activitate au dreptul la o indemnizaţie lunară. Anul I Anul II Anul III Anul IV 1.IV/1C Drepturile băneşti ale studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea personalului militar şi poliţiştilor. Coeficientul de ierarhizare crt. (1) se aplică în mod corespunzător şi elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor.24 (2) Prevederile alin. precum şi ale cursanţilor instituţiilor de învăţământ pentru formarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 1.20 0. Şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri 0.22 . primesc.student sau elev locţiitor comandant de pluton/şef de clasă 0. începând cu data de întâi a lunii următoare numirii în funcţie. 2. .

astfel: Gradul prevăzut în statul de organizare pentru funcţia ce o îndeplinesc Soldat Fruntaş Caporal Coeficientul de ierarhizare 0.24 0.159 4.28 5.20 0.00. Indemnizaţiile se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în prezenta anexă cu valoarea coeficientului de ierarhizare 1. Militarii în termen şi militarii cu termen redus au dreptul la o indemnizaţie lunară pentru suportarea unor cheltuieli personale. .

respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate. ordine publică şi siguranţă naţională.(1) Pentru compensarea activităţii suplimentare specifice. de un ajutor egal cu două solde lunare nete. ajutor egal cu 10 solde/salarii.15 ani . (2) Categoriile de personal şi mărimea concretă a indemnizaţiei se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.între 5 .25 ani .un . respectiv cu două salarii de bază de încadrare nete. ajutor egal cu 20 solde/salarii.un . ordine publică şi siguranţă naţională. cadrele militare.30 ani .între 20 . .10 ani . cu drept la pensie.un ajutor egal cu 3 solde/salarii. cu drept la pensie de serviciu. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de o indemnizaţie de până la 7% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/salariul de bază. mai beneficiază.(1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere.un . pentru activitatea depusă. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.între 10 .IV/2 DREPTURI SPECIFICE ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DE APĂRARE. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 1. .20 ani . desfăşurate în instituţiile publice de apărare. 2. trecuţi în rezervă sau direct în retragere.un .un . respectiv la încetarea raporturilor de serviciu. în funcţie de vechimea efectivă ca militar.peste 30 ani . astfel: Vechime efectivă: . beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda lunară netă.un .între 15 . poliţist. cadrele militare în activitate. funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare.între 25 . ajutor egal cu 8 solde/salarii. (2) Cadrele militare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate.160 ANEXA nr. pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă.până la 5 ani . ajutor egal cu 15 solde/salarii. respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. ajutor egal cu 12 solde/salarii. ajutor egal cu 6 solde/salarii. . înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzută de lege.

. respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate. acestea mai beneficiază de plata unui ajutor. dar nu mai puţin de 1 an. fiind clasaţi „Apt limitat” sau ca urmare a reorganizării unor unităţi. . (2) nu se aplică cadrelor militare. 3. care nu îndeplinesc condiţiile de pensie. (2) În cazul în care persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. acesta se acordă soţiei sau soţului supravieţuitor ori copiilor. respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate. din ultima lună de activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege. . (3) Ajutorul prevăzut la alin. a reducerii unor funcţii din statele de organizare şi pentru care nu sunt posibilităţi pentru a fi încadraţi în alte funcţii corespunzătoare în aceeaşi unitate sau în alte unităţi ori a împlinirii limitei de vârstă în grad. (2) se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc trecerea în rezervă. primesc un ajutor egal cu zece solde lunare nete. respectiv salariul de bază de încadrare brut. pentru cei care au o vechime efectivă de până la 5 ani inclusiv. pentru cei care au o vechime efectivă de peste 15 ani. respectiv zece salarii de bază de încadrare nete avute în luna schimbării poziţiei de activitate. ordine publică şi siguranţă naţională. (5) În caz de deces al beneficiarului înainte de data plăţii ajutorului.161 (3) Prevederile alin.(1) Cadrele militare trecute în rezervă. respectiv salariul de bază de încadrare net avut în luna schimbării poziţiei de activitate. (4) Baza de calcul a soldei lunare nete. părinţilor.55% din solda lunară netă. dar nu se pot încadra din lipsă de locuri de muncă corespunzătoare pregătirii lor. iar în lipsa acestora. fără a se depăşi durata maximă prevăzută de lege pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. (1) sunt apte de muncă. stabilit în raport cu vechimea efectivă în calitate de personal militar. în vigoare la data stabilirii dreptului. pentru cei care au o vechime efectivă cuprinsă între 5 şi 15 ani inclusiv. respectiv a salariului de bază de încadrare net o constituie solda lunară brută. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care beneficiază de plăţi compensatorii.60% din solda lunară netă. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. până la încadrarea în muncă. . poliţist. respectiv încetarea raporturilor de serviciu.50% din solda lunară netă. ale căror raporturi de serviciu au încetat. după cum urmează: . funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare.

poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. din ultima lună de activitate din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a impozitului prevăzut de lege. ordine publică şi siguranţă naţională. . respectiv încetării raporturilor de serviciu. (5) Contribuţiile sociale prevăzute de lege pentru angajat şi angajator se suportă din fondurile aprobate prin buget cu această destinaţie. (2) se plătesc pe baza unei declaraţii de angajament lunare. respectiv la încetarea raporturilor de serviciu. după caz. atunci când sunt trecuţi din nou în rezervă sau în retragere. (3) Prevederile alin. (2) constituie vechime în muncă şi stagiu de cotizare pentru care unităţile au obligaţia să calculeze şi să vireze contribuţiile sociale. . beneficiază de ajutorul acordat pentru activitatea depusă. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor provenite. respectiv funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă. (6) Prevederile alin. în vigoare la data stabilirii dreptului. în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu. din care să rezulte că beneficiarii ajutorului nu sunt încadraţi în muncă sau nu desfăşoară nicio activitate care să le asigure un venit lunar. în instituţiile publice de apărare. exprimat în număr de solde lunare nete. la trecerea în rezervă. din care se deduce ajutorul acordat la trecerea în rezervă anterioară/încetarea raporturilor de serviciu anterioare.162 (4) Perioada pentru care se acordă ajutorul prevăzut la alin. respectiv de redobândire a calităţii de poliţist sau funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare. din rândul cadrelor militare. (7) Baza de calcul a soldei lunare nete. au beneficiat de ajutoare stabilite conform legii. respectiv le încetează din nou raporturile de serviciu. (1) nu se aplică cadrelor militare care beneficiază de plăţi compensatorii. 4. poliţiştilor. în funcţie de vechimea efectivă ca militar. ajutorul exprimat în număr de solde lunare nete/salarii de bază de încadrare nete se restituie. respectiv salarii de bază de încadrare nete. după 90 de zile calendaristice de la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu. pe propria răspundere. funcţionar public cu statut special şi personal civil.(1) Persoanele care redobândesc calitatea de cadru militar în activitate. iar la o nouă trecere în rezervă sau retragere/ încetare a raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul servit înaintea primei treceri în rezervă sau retragere. (8) Drepturile băneşti prevăzute la alin. respectiv a salariului de bază de încadrare net o constituie solda lunară brută. respectiv salariul de bază de încadrare brut. respectiv au încetat raporturile de serviciu şi care. (2) În caz de rechemare în activitate. poliţist.

3 şi pct. beneficiază de ajutorul prevăzut la pct. i). b) din Legea nr. e). 293/2004. cu modificările şi completările ulterioare. (4) În situaţiile prevăzute la alin. în timpul suspendării din funcţie. 4 nu se acordă cadrelor militare trecute în rezervă în baza art. după caz. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. respectiv din salariul de bază. d). (3) şi art. (1) lit. 293/2004. Criteriile de stabilire a localităţilor şi a zonelor izolate. acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. (1) lit.l). 80/1995. categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. (2) Drepturile băneşti prevăzute la pct. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.(1) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 69 alin. părinţii. 69 alin. (3) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 3 şi 4 nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. cu modificările şi completările ulterioare. (1). 6. 3 alin. k) sau l) din Legea nr. 64 din Legea nr. iar în lipsa acestora. 87 şi 88 din Legea nr. soţia sau soţul supravieţuitor ori copiii. Localităţile sau zonele unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. 65 alin. Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori în unităţi situate în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate. cu modificările şi completările ulterioare. (6) Drepturile băneşti prevăzute la pct. 360/2002. f) . cadrele militare în activitate. în timpul suspendării din funcţie. 3 şi 4 nu se acordă poliţiştilor nici în cazul în care. precum şi personalul civil beneficiază de un spor de până la 20% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază. (5) Drepturile băneşti prevăzute la pct. În caz de deces al cadrelor militare în activitate.4 nu se acordă poliţiştilor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. a) sau c) din Legea nr. f). . 3 şi 4 nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nici în cazul în care. 58 alin.163 5. acestora le-au încetat raporturile de serviciu în baza art. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 3 şi pct. 360/2002. prin ordin al ordonatorului principal de credite. 85 lit. republicată. . art. 7. 61lit. 360/2002. (6) din Legea nr. fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor de pensionare a celor decedaţi. h). g). republicată. (3) se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.

prevăzute la alin. (5) Rambursarea costului transportului gospodăriei prevăzut la alin. într-o altă localitate decât cea de domiciliu. (1) lit. în activitate. soldaţii şi gradaţii voluntari. după caz. (1) se acordă şi persoanelor chemate sau rechemate în rândul cadrelor militare în activitate ori cărora li se acordă gradul la absolvirea cursului de formare a cadrelor militare în activitate. respectiv salariul de bază de încadrare cuvenit pentru noile funcţii în care au fost încadrate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. (6) Drepturile prevăzute la alin. a) se acordă cadrelor militare în activitate. . au dreptul la: a) o indemnizaţie de mutare egală cu solda lunară. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. persoanelor nou-încadrate sau reintegrate în rândul poliţiştilor sau. Indemnizaţia se calculează în raport cu solda lunară. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la prezentarea în unitatea sau subunitatea situată în localitatea în care îşi desfăşoară efectiv activitatea. precum şi membrii de familie se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.(1). (2) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. dacă sunt mutate în alte localităţi decât cele din care au plecat la studii sau în care îşi au domiciliul.(1) Cadrele militare în activitate. respectiv învoire plătită de 5 zile lucrătoare. egală cu 1/4 din solda lunară. soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate. (1) lit. b) se acordă membrilor de familie numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate. de indemnizaţia de mutare şi de decontarea costului transportului. (3) Indemnizaţia de mutare prevăzută la alin. (7) Cadrele militare în activitate care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ beneficiază. (1) lit. membrii de familie şi gospodăria lor. mutate sau transferate. în vederea mutării efective.164 8. după absolvire. dacă sunt încadrate în unităţi ori subunităţi situate în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul. . acordată la cerere. individual sau împreună cu unitatea sau subunitatea. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. b) o indemnizaţie pentru fiecare membru de familie aflat în întreţinere. în luna schimbării domiciliului membrilor de familie. c) se acordă numai după schimbarea domiciliului în localitatea în care au fost mutate cadrele militare în activitate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. d) o permisie. stabilită pentru funcţiile în care acestea sunt numite. (4) Rambursarea costului transportului pentru cadrele militare în activitate. respectiv salariul de bază de încadrare. c) rambursarea costului transportului pentru cadrele militare în activitate. poliţiştii. funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. în interes de serviciu. respectiv salariul de bază de încadrare. funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

în baza art. indemnizaţia prevăzută la alin. (10) Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate care au obţinut grade de subofiţeri ca urmare a absolvirii unor cursuri beneficiază de indemnizaţie de instalare numai în situaţia în care nu au beneficiat de indemnizaţie în condiţiile alin. c). (15) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită. (13) Cadrele militare în activitate. Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi personalului care a urmat cursul de formare a cadrelor militare în activitate. stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. ulterior. la o indemnizaţie de instalare egală cu solda lunară stabilită pentru funcţiile în care au fost numiţi şi la decontarea cheltuielilor de transport pentru ei. (16) În cazul decesului personalului militar. la prezentarea la unităţi. (11) În localităţile izolate sau în zonele unde atragerea personalului se face cu greutate. (1) lit. soldaţii şi gradaţii voluntari. (9) Prevederile alin. 85 alin. respectiv a două salarii de bază de încadrare. elevii şi studenţii militari cărora li se acordă grade de ofiţeri. proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. membrii de familie şi gospodăria lor. li se rambursează cheltuielile de transport pentru ele. la semnarea primului contract. dacă în termen de 12 luni de la data decesului îşi stabileşte domiciliul în altă localitate. familia acestuia are dreptul la rambursarea costului transportului prevăzut la alin. . (8) se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. până la localitatea unde îşi stabilesc domiciliul. proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de 3 ani. 80/1995.165 (8) La absolvirea instituţiilor de învăţământ. în activitate. (8) poate fi la nivelul a două solde lunare. (14) Cadrelor militare trecute în rezervă sau direct în retragere. şi-au prezentat demisia înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la absolvirea instituţiilor de învăţământ vor restitui indemnizaţia primită. membrii lor de familie şi gospodărie. cu modificările şi completările ulterioare.f) din Legea nr. care îşi schimbă domiciliul în termen de 12 luni de la data schimbării poziţiei de activitate. care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care. a) . (12). (12) Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. maiştri militari sau subofiţeri ori cei care au obţinut asemenea grade pe timpul şcolarizării au dreptul. 1 lit. beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu solda lunară cuvenită.

indemnizaţii. la un spor de 5% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază. coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază.25. ordine publică şi siguranţă naţională. prime. . stabilite prin hotărâre a Guvernului. Cadrele militare în activitate. respectiv ai salariilor funcţiilor de bază în care sunt încadraţi se majorează cu 0. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. 12. şi beneficiază de solda lunară/salariul de bază de încadrare. pe timpul efectiv prestat în astfel de condiţii. 10. la o indemnizaţie pentru pază şi supraveghere de 5% din salariul funcţiei de bază.166 (17) Cadrele militare în activitate. ordine publică şi siguranţă naţională. indemnizaţiile şi de alte drepturi salariale prevăzute în prezenta lege. reţinuţilor. puncte de lucru ori în perioada în care se află în mijloace de transport au dreptul. premii. în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.(1) Lunar se constituie un fond de premiere în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului instituţiilor din sistemul de apărare. escortarea şi supravegherea deţinuţilor. . în conformitate cu normele metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. cu încadrarea în fondurile aprobate anual în buget cu această destinaţie. 13. ordine publică şi siguranţă naţională. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. de primele. Preoţii militari sunt asimilaţi ofiţerilor. arestaţilor preventiv şi a minorilor condamnaţi în penitenciare sau internaţi în centre de reeducare minori. în secţii (ateliere) de producţie. pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea în structurile instituţiilor din sistemul de apărare. 9. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază. sporurile. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt încadraţi în structurile centrale ale instituţiilor din sistemul naţional de apărare.Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care asigură paza. pe perioada respectivă. Pentru cadrele militare în activitate. . precum şi cei care sunt desemnaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul grupelor de intervenţie la unităţile unde funcţiile prevăzute în statele de organizare nu sunt încadrate. precum şi personalul civil care au în primire cai sau câini de serviciu au dreptul. şi de alte sporuri. De indemnizaţie beneficiază şi membrii grupelor de intervenţie. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 11. în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. spitale-penitenciare.

salariul funcţiei de bază. criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite pentru clasa respectivă. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare. au dreptul la o indemnizaţie de 5 . retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară. clasa a 2-a. . Cadrele militare în activitate. prin natura muncii. (2) Titlul de specialist de clasă este ierarhizat. 14. (4) Specialităţile. în conformitate cu reglementările în vigoare.25% din solda funcţiei de bază. Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi specifice instituţiilor publice de apărare. ordine publică şi siguranţă naţională. lucrează peste programul normal de lucru. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. pentru titlurile de specialist de clasă deţinute în specialitate. în raport cu standardele de performanţă profesională.167 (2) Din fondul prevăzut la alin. inclusiv cei care conduc motociclete cu ataş. respectiv din salariul de bază. precum şi personalului civil li se acordă. Acesta se obţine/menţine potrivit condiţiilor. precum şi personalul civil. nu se lucrează. beneficiază de indemnizaţie de 6-10% din solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază/salariul de bază. 16. criteriile şi standardele de performanţă se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. care. în urma susţinerii examenelor specifice. . condiţiile de acordare şi de retragere a titlului de specialist de clasă. (3) Metodologia de constituire a fondului şi criteriile de premiere şi acordare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. soldaţilor şi gradaţilor voluntari în activitate. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. clasa 1.(1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor din sistemul de apărare. prin ordin al ordonatorului principal de credite. în ordinea crescătoare a calificării pe trei niveluri: clasa a 3-a. în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul contractual care desfăşoară activităţi de conducători de autovehicule. inclusiv în zilele de repaus săptămânal sau în zilele în care. (3) Cadrele militare în activitate. ordonatorii principali de credite pot acorda premii pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu. ordine publică şi siguranţă naţională. în cadrul aceluiaşi an bugetar. şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător. cadrelor militare în activitate. (1). titlul de specialist de clasă. 15. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate.

denumit în continuare statut. beneficiază. În cazurile în care calificativele obţinute . Prima orară de zbor 1. a) şi b). potrivit statului de organizare. 5. diferenţiată în raport cu titlul de clasificare deţinut. stabilită la pct. în cazul zborurilor de încercare. 4. încadrat. Personalul aeronavigant definit la art. 2.30% din solda funcţiei de bază. pentru întregul traiect de zbor. în procente cuprinse între 2 . membrii acestora au dreptul la prima orară de zbor. în funcţie de tipul şi dificultatea misiunii de zbor. Pentru misiunile executate cu aeronave peste hotare sau în cadrul companiilor civile de transport aerian primele orare de zbor şi sporurile se acordă. în cuantumurile prevăzute de reglementările în vigoare pentru aviaţia civilă. în condiţiile prevăzute de acesta.85% din prima orară de zbor a pilotului comandant de bord. pentru cercetarea meteorologică.IV/3A Primele şi sporurile acordate personalului aeronautic I. Personalului navigant i se acordă sporuri. Prima de clasificare se acordă lunar personalului navigant de aviaţie şi paraşutiştilor militari. Prima orară de zbor şi sporurile prevăzute la pct. diferenţiat în funcţie de categoria de aeronave şi de condiţiile de zbor. Prima orară de zbor se plăteşte în funcţie de durata misiunii de zbor rezultată din registrele de cronometraj. 2. demonstrative sau în cadrul aplicaţiilor şi antrenamentelor. categoria de personal navigant. b) pentru zborurile executate în echipaj. aprobat prin Legea nr. în limitele a 8 . recepţie şi verificare a aeronavelor. de următoarele prime: A. în raport cu categoria de personal navigant şi cu activităţile pe care le desfăşoară la bordul aeronavei. aeronave şi activităţi.10% din solda funcţiei de bază a comandantului de escadrilă/ similar. de condiţiile în care se execută zborul şi de categoria de aeronave respectivă. definite la art.168 ANEXA nr. calculată în limitele a 50 . în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice. Prima orară de zbor se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal navigant de aviaţie. 8. 17 şi 31 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României. 3. a) şi b) şi pct.200% din prima orară de zbor. astfel: a) prima orară de zbor se acordă pilotului comandant de bord. 35/1990. cu o gradaţie. Prima de clasificare 1. B. 1 lit. 1 lit.2 se acordă în acelaşi cuantum ambilor piloţi de pe aeronave de instrucţie şi de luptă. 9 şi 17 din statut. în limitele a 50 . Pentru militarii în termen prima de clasificare se calculează la solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate.

d) pentru fiecare zbor de încercare a produselor noi de aviaţie (motoare. 9. 9.70%. Prima specială pentru încercarea. personalului navigant de aviaţie i se acordă prime speciale. în funcţie de categoria de aeronave. în funcţie de categoria de aeronave.15 %. pentru fiecare paraşutare executată.500%. definite la art. 10 şi 17 din statut i se acordă sporuri în procente cuprinse între 1 . recepţiei şi verificării paraşutelor prototip sau nou-construite. Prima specială pentru încercarea. durata acestora nu se ia în calcul la plata primelor orare de zbor. în procente cuprinse între 2 .8% din solda funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar. 10 şi 17 din statut. în cazul catapultării ca urmare a unui caz de forţă majoră prevăzut în instrucţiunile de pilotaj. la categoria respectivă de aeronave. b) pentru primul zbor al unei aeronave nou-construite. personalului aeronavigant definit la art. 1. calculate în procente faţă de solda funcţiei de bază a comandantului escadrilei de aviaţie/similar. cu condiţiile de zbor şi meteorologice şi cu dificultatea lansării.1. după cum urmează: a) pentru primul zbor al unei aeronave prototip. Pentru paraşutările executate sub formă de exerciţii combinate. rachete. 3. c) pentru fiecare zbor de încercare a unei aeronave nou-construite. C. în limitele a 30 . în limitele a 5 . muniţii. Pentru zborurile de încercare. recepţie şi verificare a aeronavelor prototip şi a celor nou-construite. Pentru paraşutările executate în scopul încercării.testare sau recepţie a sistemelor de salvare. cu lansarea cu container de luptă sau materiale şi de la înălţimi şi viteze periculoase de lansare. recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant. cu deschiderea paraşutei de rezervă. paraşutiştilor li se acordă . bombe. recepţia şi verificarea în zbor a tehnicii aeronautice 1. instalaţii de armament şi anvelope). cu acţionarea comenzii manuale. sisteme de salvare.2. în limitele a 200 . Prima de paraşutare se acordă lunar tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronavigant. 2. D. în funcţie de categoria de aeronave. în limitele a 4 . în cazul catapultării de încercare . Prima de paraşutare 1. astfel: 1. definite la art.20%.169 în urma executării zborurilor nu sunt pozitive. diferenţiat în raport cu condiţiile de lansare şi aterizare. Pentru catapultarea din aeronavă piloţilor li se acordă prime echivalente cu: a) o soldă lunară brută. 8 şi 17 din statut.5% din solda funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar. prevăzut în programele de încercare pentru omologare sau de casă (cu excepţia primului zbor). b) două solde lunare brute.

1 şi 1. paraşutiştilor li se acordă prime speciale în procente faţă de solda funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar.4. în limitele a 5 . în limitele a 8 . în limitele a 10 . cu excepţia inginerilor şi subinginerilor.3 se acordă membrilor echipajului în cuantum de 75% din prima pilotului comandant de bord. C. potrivit statului de organizare. 12. precum şi inginerilor. definit la art. diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut. precum şi pentru verificările prin paraşutare a produselor la care s-au executat lucrări de importanţă majoră. de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene. categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică aeronautică. 1.19% din solda funcţiei de bază. iar pentru încercarea sau recepţia aeronavelor de instrucţie şi de luptă.10%. II. Prime pentru asigurarea activităţilor aeronautice Primele pentru asigurarea activităţilor aeronautice se acordă tuturor categoriilor şi specialităţilor de personal aeronautic nenavigant. în limitele a 5 . categoria de personal nenavigant şi categoria de tehnică aeronautică. în limitele a 4 . subinginerilor şi tehnicienilor de bord.20%. la categoria respectivă de aeronave. în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice. diferenţiat în raport cu titlul de specializare deţinut.22% din solda funcţiei de bază. integral ambilor piloţi. precum şi pentru verificare după executarea unor lucrări de importanţă majoră (lucrări regulamentare. schimbări de agregate de motoare) se acordă prime speciale. pentru recepţia unei aeronave noi sau reparate. 1. b) pentru fiecare paraşutare de recepţie şi verificare a produselor noi. 2. Primele speciale stabilite la pct.8%.170 prime speciale. B. definite la art. 12 şi 17 din statut. Prima de specializare Prima de specializare se acordă lunar ofiţerilor ingineri şi subingineri de aviaţie. Personalul aeronautic nenavigant. astfel: . 17 şi 31 din statut. 1. Pentru paraşutările executate în scopul recepţiei paraşutelor după reparaţia capitală sau medie. calculate în limitele a 4 . în funcţie de categoria şi tipul de paraşută. după cum urmează: a) pentru fiecare paraşutare de omologare a produselor prototip şi serie zero. Pentru zborurile de încercare a unei aeronave după reparaţia capitală sau medie. încadrat.3.18% din solda funcţiei de bază a comandantului escadrilei de aviaţie/similar. beneficiază în condiţiile prevăzute de acesta de următoarele prime: A. Prima de clasificare Prima de clasificare se acordă lunar personalului aeronautic nenavigant. în funcţie de categoria şi tipul de paraşută. calculate în procente faţă de solda funcţiei de bază a comandantului de batalion paraşutişti/similar.

pentru fiecare aterizare urmată de refacerea capacităţii de zbor. echipamente de altitudine şi de prevenire a evenimentelor de zbor prin mijloace tehnice de control obiectiv. Pentru aterizările executate în cadrul starturilor de noapte. care desfăşoară activităţi de asigurare tehnică de aviaţie. diferenţiat pe categorii de aeronave şi activităţi. definit la art. diferenţiat pe categorii şi tipuri de simulatoare. periodice şi de întreţinere. în vigoare în luna decembrie. precum şi militarii în termen. urmată de refacerea capacităţii de zbor. Personalul aeronautic care execută activităţi de exploatare a simulatoarelor de zbor beneficiază de o primă pentru asigurare tehnică. la eşalonul respectiv.50% din solda funcţiei de bază. la sfârşitul fiecărui an. precum şi activităţi de conducere a proceselor de exploatare. egală cu valoarea soldei funcţiei de bază.171 1. reparaţii curente şi modernizări ale tehnicii de aviaţie. Prima de aterizare se acordă lunar. 13 şi 17 din statut. Soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. Pentru personalul tehnic-ingineresc de aviaţie care operează tehnica de avioane fără pilot. din unităţi (similare) care execută activităţi de pregătire pentru zbor a aeronavelor.2. prima de aterizare prevăzută la pct. 5. calificaţi. exploatează la sol şi în zbor aeronave. Pentru personalul de comandă din unităţile care operează tehnica de avioane fără pilot se acordă. pentru ora de zbor.40% din solda funcţiei de bază. definit la art.003 .1% din solda funcţiei de bază. pentru fiecare oră de funcţionare a simulatorului în procesul de instruire a personalului navigant. diferenţiat pe categorii de personal şi categorii de aeronave. pentru fiecare lansare. reparare-fabricare. 7. care execută lucrări regulamentare. Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie.10 . în funcţie de numărul orelor de zbor realizate.3% din solda funcţiei de bază corespunzătoare inginerului şef al escadrilei/similar. . 13 şi 17 din statut. pentru fiecare aterizare. 1 se majorează cu 50%. diferenţiat pe categorii şi tipuri de avioane fără pilot. 4.5% din solda funcţiei de bază corespunzătoare gradului de caporal. diferenţiat pe categorii de funcţii ale personalului şi tipuri de aeronave. 2. exploatează şi întreţin mijloace tehnice de aerodrom. beneficiază lunar de o primă de aterizare în limitele a 0.0. în limitele a 0. 3. în limitele a 0. 6.5 . asimilare şi experimentare a tehnicii de aviaţie şi de asigurare cu tehnică de aviaţie. Prima pentru asigurarea tehnică a zborului se acordă lunar. o primă pentru asigurarea zborului.04 .0. în cuantum de 0. proporţional cu îndeplinirea planului anual de lansări a avioanelor. Face excepţie personalul tehnic-ingineresc de aviaţie din unităţile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice şi din comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă acestea. Prima de aterizare se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie. prima de aterizare (lansare) reprezintă un cuantum în limitele a 5 .

15% din solda funcţiei de bază. formaţie de aeronave. proiectare. În conformitate cu art. fabricată şi recepţionată. de prevederile prezentei anexe beneficiază personalul aeronautic din Ministerul Apărării Naţionale încadrat. Prin misiune independentă se înţelege zborul executat la ordin de o aeronavă izolată sau. tehnică aeronautică şi activităţi. diferenţiat pe categorii de personal. Prima de start se acordă meteorologilor. la care specialistul respectiv a desfăşurat activităţi specifice de asigurare a zborului. în funcţie de numărul de starturi de zbor executate/misiuni independente.2 . se stabilesc prin norme aprobate de ministrul apărării naţionale. precum şi recepţia acesteia din fabricaţie şi reparaţie. dirijate sau coordonate.172 8. care execută sau conduc activităţi de reparaţii. Condiţiile de acordare a primelor şi sporurilor de care beneficiază personalul aeronautic. de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene din unităţile de reparare-fabricare a tehnicii aeronautice şi comisiile de reprezentanţi militari de pe lângă acestea. tehnică aeronautică şi activităţi. diferenţiat pe categorii de personal şi în raport de complexitatea lucrărilor. asimilare şi experimentare a tehnicii aeronautice militare. potrivit statutului de organizare. .02 . 9. la care specialistul respectiv a desfăşurat activităţi specifice de asigurare a zborului. după caz. pe categorii de personal. 57 din statut. personalului tehnic de transmisiuni aeronautice şi protecţia navigaţiei aeriene şi personalului tehnic auto care execută. precum şi militarii din unităţile de toate armele şi cei detaşaţi în afara Ministerului Apărării Naţionale. fabricare. diferenţiat pe categorii de personal şi aeronave. care execută activităţi aeronautice militare. pentru fiecare start. pentru fiecare produs recepţionat de beneficiar. în procent de 0. dirijarea şi coordonarea activităţii de zbor a aeronavelor militare.2% din solda funcţiei de bază. în funcţie de tehnica reparată. în funcţie de numărul de aeronave conduse. 10. organizează sau conduc activităţi specifice asigurării starturilor de zbor cu aeronave militare. Prima de dirijare se acordă lunar navigatorilor de sol pentru conducerea. Prin start executat se înţelege startul îndeplinit în proporţie de cel puţin 50% din durata planificată. III. Prima de reparaţii se acordă personalului tehnic-ingineresc de aviaţie. în limitele a 0. în funcţii specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte şi care desfăşoară efectiv activităţi aeronautice. Prima de start se acordă lunar. modernizări. Prima de reparaţii se acordă lunar. în limitele a 1 . precum şi diferenţierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă.2% din solda funcţiei de bază.

. b) o compensaţie la solda lunară. şi solda lunară cuvenită pentru funcţia în care este încadrat cel în cauză. personalul aeronautic beneficiază de: a) toate drepturile prevăzute pentru categoria de personal aeronautic din care face parte. avute ca personal aeronautic. În cazul imposibilităţii desfăşurării activităţilor aeronautice specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte. în cazul în care desfăşoară alte activităţi militare decât cele specifice categoriei de personal aeronautic din care face parte. Compensaţia reprezintă diferenţa dintre solda lunară şi prima de clasificare. Prevederile de la lit. astfel încât noile drepturi salariale să nu se micşoreze. 45 din statut. până la limita de vârstă prevăzută la art. Dispoziţiile prezentei anexe se aplică în mod corespunzător întregului personal aeronautic militar şi poliţiştilor care îşi desfăşoară activitatea în condiţii similare. fără a se depăşi însă durata de 2 ani. cumulate. V. a unei boli profesionale sau a unor defecţiuni cauzate de activităţile aeronautice desfăşurate. b) se aplică pentru personalul aeronautic care are o vechime efectivă în serviciu de cel puţin 80% din vechimea minimă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru pensionare. până la stabilirea situaţiei medico-militare. pe timpul recuperării capacităţii de muncă.173 IV. ca urmare a unui eveniment de aviaţie.

ale celui care execută salturi din elicoptere în apă şi ale scafandrilor din marina militară I.IV/3B Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat. indiferent de numărul de manevre din zona respectivă. verificări. reparaţii ordonate sau planificate de organele competente în documentele care atestă prezenţa la bordul navelor.elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar . astfel : a) pe timpul cât navele se află în baza lor permanentă: . la o indemnizaţie. astfel: . 2. precum şi alte manevre şi activităţi periculoase. respectiv salariul de bază zilnic. Membrii echipajelor de pe nave care conduc.15% din solda funcţiei de bază.1% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. . coordonează.15% din solda funcţiei de bază.personalul militar şi personalul civil .10% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. II. . precum şi cel ambarcat pentru diverse misiuni.174 ANEXA nr. pe lângă drepturile prevăzute la lit.10% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate.elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar . pentru fiecare salt. inspecţii. au dreptul la o indemnizaţie de ambarcare. aplicaţii sau alte misiuni. respectiv din salariul de bază.elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar . Personalul care execută salturi din elicoptere în apă are dreptul. . a) mai beneficiază de: . ambarcat pe nave de suprafaţă. Drepturile băneşti specifice personalului care execută salturi din elicoptere în apă 1. Prin personal ambarcat se înţelege personalul încadrat potrivit statelor de organizare ale navelor respective.1% din solda funcţiei de bază a comandantului unităţii de scafandri. precum şi personalul civil din subunităţile şi unităţile marinei militare. beneficiază de o primă egală cu 50% din solda funcţiei de bază zilnică. evaluează sau execută efectiv manevrele de plecare şi de acostare.personalul militar şi personalul civil .personalul militar şi personalul civil . controale. Drepturile băneşti specifice personalului ambarcat pe nave de suprafaţă 1. b) pe timpul cât navele se deplasează din baza lor permanentă pentru instrucţii. Cadrele militare în activitate. respectiv din salariul de bază. .

5%. (3) Pentru scufundările reale care se execută în apă. b) pentru scufundarea autonomă cu circuit semiînchis. în procente din solda funcţiei de bază a comandantului de divizion scafandri. (4) Pentru scufundări reale în cadrul misiunilor de tip EOD indemnizaţia se majorează cu 100%. cu circuit deschis. o indemnizaţie orară de 2 . torpilă NOTĂ: Pentru misiunile de luptă reale. c) pentru scufundarea autonomă cu circuit închis. respectiv din salariul de bază. scufundarea cu alimentare de la suprafaţă sau scufundarea cu turela deschisă. 2. (2) Pentru scufundările reale. Scafandrii lansaţi sau recuperaţi din/de vedete rapide.3%. indemnizaţia se diminuează cu 20%. scufundarea unitară cu minisubmarin sau scufundarea unitară în simulatoare. o indemnizaţie orară de 1 .30% din solda funcţiei de bază. în scop de antrenament. din solda funcţiei de bază a comandantului de divizion scafandri.5 . d) pentru scufundarea unitară cu turela închisă. o indemnizaţie orară de 3 . . care cuprinde timpul compresiei. indemnizaţiile de salt sau de recuperare se majorează cu 100%.6%. .7% . indemnizaţia de scufundare se majorează cu 25%. Scafandrii militari şi civili brevetaţi beneficiază de o primă de clasificare în limitele a 5 . executate de scafandrii de mare adâncime. o indemnizaţie zilnică de 12 . la o indemnizaţie orară sau zilnică. diferenţiat în raport cu titlul de clasificare deţinut. echipamente sau aparatură de scufundare.175 III. Drepturile scafandrilor 1. submarin sau elicopter beneficiază de o indemnizaţie de salt sau de recuperare. 3. lucrul efectiv şi decompresia. în procente. o indemnizaţie orară de 1.(1) Scafandrii brevetaţi şi scafandrii cursanţi au dreptul pentru orice scufundare reală sau în simulatoare. cu temperatura mai mică de 100C. e) pentru scufundarea în saturaţie. precum şi pentru cele de testare de noi procedee.5 % 6 Elicopter Staţionare Evoluţie Sas Submarin Tub lans.50%. astfel: Lansare Recuperare Vedetă Viteză 12 Nd Cu micul echipament Cu echipament complet % 2 3 24 Nd % 3 4 % 3 4 % 4 5 % 5. astfel: a) pentru scufundarea autonomă.

se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. Pe timpul desfăşurării activităţilor de control la bordul navelor româneşti şi străine în cadrul misiunilor de luptă. care. execută imersiuni în incintă nepresurizată.200 m. iar pentru navigaţia la adâncimi de peste 200 m. 3. reglementate prin ordin al ministrului apărării naţionale. 8. Personalul ambarcat pe submarine care participă la proba de imersiune la mare adâncime beneficiază de o primă egală cu două solde ale funcţiei de bază a comandantului de submarin. Membrii echipajelor submersibilelor de cercetare şi intervenţie. 2. au dreptul la o indemnizaţie orară sau zilnică de 10 . iar elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar de o indemnizaţie de ambarcare de 10% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. 6. Pentru navigaţia submarinului la adâncimi cuprinse între 100 .5 . prin natura funcţiei. Condiţiile de acordare a primei de clasificare şi a indemnizaţiei de scufundare. prin natura atribuţiilor de serviciu. Membrii echipei de suprafaţă care asigură scufundările din punct de vedere organizatoric.5% din solda funcţiei de bază a comandantului de divizion scafandri. precum şi diferenţierea cuantumurilor în cadrul limitelor prevăzute în prezenta anexă. Drepturile personalului ambarcat pe submarine 1. Personalul militar şi personalul civil beneficiază de o indemnizaţie de ambarcare de 30% din solda funcţiei de bază. au dreptul la o indemnizaţie orară de 2. Pe timpul navigaţiei în imersiune. stabiliţi în conformitate cu normele de organizare şi conducere a activităţilor de scufundare din unitatea de scafandri.25% din indemnizaţia de scufundare orară sau zilnică de care beneficiază scafandrii brevetaţi. iar elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ pentru formarea personalului militar de o indemnizaţie de imersiune de 10% din solda funcţiei de bază minimă cuvenită unui soldat voluntar în activitate. 5. indemnizaţia orară de imersiune se dublează. execută scufundări reale sau în simulatoare. IV. respectiv salariu de bază. Indemnizaţia orară sau zilnică de scufundare se acordă şi personalului de altă specialitate care. 7.176 4. personalul echipelor specializate beneficiază de un spor de 30% din solda funcţiei de bază. pe categorii de personal şi activităţi. personalul militar şi personalul civil beneficiază de o indemnizaţie orară de imersiune de 2% din solda funcţiei de bază a comandantului submarinului. . tehnic şi medical. precum şi personalul de altă specialitate. aceasta se triplează. Pentru fiecare intrare sau ieşire în/din imersiune se adaugă 30% din valoarea indemnizaţiei orare de imersiune.

în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite. . Pentru ieşirea din submarinul avariat. 5.177 4. Dispoziţiile prezentei anexe se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îşi desfăşoară activitatea în situaţii similare. membrii echipajului primesc o primă echivalentă cu patru solde ale funcţiei de bază a comandantului de submarin.

a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în afara instituţiilor publice de apărare. respectiv de organizaţiile internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României unde personalul îşi desfăşoară activitatea. în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României. În situaţia în care drepturile salariale prevăzute la pct. ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Drepturile prevăzute la alin.178 ANEXA nr. cei în cauză pot opta pentru soldele. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. b) solda de grad. . precum şi personalul din compartimentele speciale beneficiază de următoarele drepturi salariale: a) salariul de bază al funcţiei îndeplinite. poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadraţi în instituţiile publice de apărare. soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate. 1 sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari. organele centrale şi unităţile bugetare. indemnizaţii. regii autonome şi companii naţionale. organe centrale şi unităţi bugetare. respectiv salariile lunare corespunzătoare funcţiilor asimilate. în regii autonome.IV/4 Salarizarea personalului militar în activitate.(1) Cadrele militare în activitate. în societăţi comerciale. pe funcţii similare celor pe care le îndeplinesc la instituţiile civile unde lucrează. în companii naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora. sporuri şi alte drepturi care se acordă personalului civil din unităţile unde îşi desfăşoară activitatea. potrivit reglementărilor care se aplică în unităţile respective. respectiv salariul gradului profesional. a soldaţilor şi a gradaţilor voluntari în activitate. 2. în societăţi comerciale. a personalului din compartimentele speciale. potrivit reglementărilor în vigoare. potrivit . detaşaţi în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcţii în alte ministere. organe centrale şi unităţi bugetare. precum şi salarizarea cadrelor militare şi personalului civil de specialitate din structurile militare ale Autorităţii judecătoreşti I. în alte ministere. în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României. premii. ordine publică şi siguranţă naţională. organe centrale şi unităţi bugetare. a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în alte ministere. (1) se plătesc de ministerele. Salarizarea cadrelor militare în activitate. în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României şi a personalului din compartimentele speciale 1.

Ajutoarele şi plăţile compensatorii acordate în condiţiile legii. 1 se acordă de către instituţiile civile. poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. drepturile salariale cuvenite conform prevederilor pct. 6. 1 din prezenta anexă beneficiază de premiile care se acordă personalului militar în activitate. În acest caz. 3. pensia. poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. respectiv ai salariilor funcţiilor de bază se stabilesc cu avizul Ministerului Muncii. iar diferenţa până la nivelul soldelor. Personalul instituţiilor publice de apărare. la trecerea în rezervă sau în retragere. precum şi coeficienţii de ierarhizare ai soldelor funcţiilor de bază. potrivit pct. respectiv salariul de bază de încadrare. în condiţiile reglementate pentru aceştia care se achită din fondurile instituţiilor din sistemul de apărare. în societăţi comerciale. regii autonome şi companii naţionale. poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează detaşarea şi care sunt puşi la dispoziţie pentru încadrare ori trecere în rezervă/retragere/încetare a raporturilor de serviciu sunt cei corespunzători gradului militar stabilit conform pct. 5. . 5 din prezenta anexă. cuvenit în calitate de cadru militar. asimilarea funcţiilor îndeplinite. 5 din prezenta anexă. 5 din prezenta anexă. Coeficienţii de ierarhizare ai soldei funcţiei de bază. respectiv la încetarea raporturilor de serviciu. Personalul prevăzut la pct. ordine publică şi siguranţă naţională. 8. 4. precum şi personalul din compartimentele speciale. calculate. 3 din prezenta anexă se plătesc din fondurile instituţiilor publice de apărare. în organizaţii internaţionale care asigură asistenţă de specialitate pe teritoriul României. respectiv salariul funcţiei de bază pentru personalul militar. Familiei şi Protecţiei Sociale. ordine publică şi siguranţă naţională care îşi desfăşoară activitatea la compartimentele speciale din ministere şi alte organe centrale beneficiază de un spor de 10% din salariul de bază. respectiv salariilor lunare cuvenite în calitate de personal militar. ordine publică şi siguranţă naţională. organe centrale şi unităţi bugetare. detaşaţi în baza reglementărilor în vigoare să îndeplinească funcţii în alte ministere.179 pct. ordine publică şi siguranţă naţională. Pentru personalul militar. poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. corespunzătoare funcţiilor asimilate. precum şi alte drepturi băneşti se stabilesc în raport cu solda lunară. poliţişti sau funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare de către instituţiile publice de apărare. Drepturile băneşti prevăzute la pct. 7.

180

II. Salarizarea personalului militar, a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea acestora

1. Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională beneficiază de salariul de bază al funcţiei îndeplinite, de premii, de sporuri şi de alte drepturi potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi de solda de grad, respectiv salariul gradului profesional. 2. Ajutoarele la trecerea în rezervă/ retragere/ încetarea raporturilor de serviciu, plăţile compensatorii şi pensiile militare de stat ale personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se acordă în raport cu solda lunară/salariul de bază potrivit prevederilor art. 3 alin. (3), respectiv art. 4 alin. (3) din anexa nr. IV. 3. Modul de acordare şi de finanţare a drepturilor băneşti cuvenite personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplinesc funcţii în societăţile comerciale, regiile autonome şi companiile naţionale aflate în subordinea sau în coordonarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se stabileşte, conform legislaţiei naţionale în vigoare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.
III. Salarizarea magistraţilor militari şi a personalului auxiliar militar şi civil din structurile Autorităţii judecătoreşti

1. - (1) Magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate, cadre militare în activitate, din structurile autorităţii judecătoreşti, beneficiază de drepturile reglementate de legislaţia aplicabilă personalului Autorităţii judecătoreşti. (2) Judecătorii şi procurorii militari beneficiază de indemnizaţia de încadrare brută lunară stabilită potrivit reglementărilor aplicabile personalului Autorităţii judecătoreşti. (3) Pentru calitatea de cadru militar în activitate, magistraţii cadre militare beneficiază de: a) solda de grad; b) ajutoare la trecerea în rezervă sau în retragere, stabilite în raport cu indemnizaţia prevăzută la alin. (2) şi cu drepturile prevăzute la lit. a).

181

2. Personalul civil auxiliar şi de altă specialitate din structurile militare ale Autorităţii judecătoreşti beneficiază de drepturile reglementate în legislaţia aplicabilă personalului Autorităţii judecătoreşti. 3. Indemnizaţia de încadrare brută lunară, care reprezintă solda de funcţie şi solda de grad se ia în calcul la stabilirea pensiei militare de serviciu, a ajutorului la trecerea în rezervă sau în retragere şi a altor drepturi care se acordă/se stabilesc în funcţie de solda lunară.

182

ANEXA nr.IV/5

Salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care desfăşoară misiuni în afara teritoriului statului român 1. Personalul militar şi personalul civil care participă la misiunile prevăzute la art. 2 lit. a) - d) şi f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum şi poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în străinătate în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii internaţionale, beneficiază de următoarele drepturi băneşti: A. Personalul militar: a) solda lunară compusă din: - solda funcţiei de bază, prevăzută prin ordinul de numire/detaşare sau avută anterior, dacă este mai mare; - solda gradului pe care îl are; - indemnizaţia de comandă, după caz; - gradaţiile la care are dreptul; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite; c) premiul anual. B. Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare: a) salariul funcţiei de bază corespunzător funcţiei îndeplinite prevăzut în dispoziţia/decizia de numire sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite; c) premiul anual. C. Personalul civil: a) salariul de bază; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare, stabilite în condiţiile prevăzute prin ordin al ordonatorului principal de credite; c) premiul anual. D. Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil: a) un spor lunar de până la 100% aplicat la solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază, stabilit cu aprobarea ordonatorului principal de credite, pentru fiecare misiune în parte; b) o primă de campanie egală cu solda lunară/salariul de bază de încadrare, respectiv salariul de bază. Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în misiune.

183

2. Drepturile băneşti cuvenite personalului care încadrează batalioanele mixte constituite între Armata României şi armatele altor ţări, precum şi cele constituite din poliţişti români şi poliţişti ai altor ţări se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi. 3. Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare trimişi în afara teritoriului statului român pentru a participa la cursuri, stagii de practică şi specializare, perfecţionare sau care desfăşoară orice fel de activitate în străinătate, în interesul unităţii trimiţătoare, mai puţin cele menţionate la pct. 1 şi 2 din prezenta anexă, beneficiază pe timpul acestor activităţi, în ţară, de solda lunară/salariul de bază şi celelalte drepturi băneşti avute, stabilite potrivit reglementărilor în vigoare. 4. Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil, trimişi în misiune permanentă în străinătate, beneficiază de drepturile salariale, în valută şi în lei, stabilite potrivit reglementărilor prevăzute la anexele nr. V/3 şi V/3 A.

184

ANEXA nr. IV/6

Funcţii specifice pentru personalul civil contractual din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr. Funcţia crt. 1. Criptanalist gradul IA gradul I gradul II gradul III 2. Responsabil (şef) grup popote; responsabil (şef) popotă I II III 3. Şef spălătorie mecanică I II III IV debutant 4. Însoţitor de bord I II III IV debutant 5. Radiotelegrafist, radiogoniometrist, operator control spaţiu aerian I II III 6. Telefonist, telegrafist, telexist I II III IV V VI 7. Şef formaţie pază şi ordine I II Nivelul studiilor S Asimilarea funcţiilor Cercetător ştiinţific principal gradul I gradul II gradul III cercetător ştiinţific Administrator I II III Tehnician debutant IA I II III debutant Referent IA I II III debutant Tehnician I II III Muncitor calificat I II III IV V VI Administrator I II

M

M

M

M

M

agent însoţire I II Muncitor calificat I II NOTĂ: Alte funcţii specifice pentru personalul civil contractual din instituţiile publice de apărare. ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite. Agent pază. . cu avizul Ministerului Muncii.185 8. Familiei şi Protecţiei Sociale.

3. se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 2.(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcţii. răspunderea. 1.V/1. reprezentând baza de calcul a salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net. de pregătirea şi competenţa profesională a diplomaţilor. V REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI ÎNCADRAT ÎN APARATUL CENTRAL AL MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE ŞI LA MISIUNILE DIPLOMATICE. prevăzut în anexa nr. . ţinându-se seama de rolul. Art.V/3A. OFICIILE CONSULARE ŞI INSTITUTELE CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN STRĂINĂTATE SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art.00. (3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1. V/2. . . asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă. . pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea.4.Salarizarea membrilor Corpului diplomatic şi consular al României se face ţinându-se seama de rolul. de specificul activităţii de promovare a politicii externe a României.Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi care exercită funcţii de conducere sunt cele prevăzute în anexa nr.Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzute în anexa nr. Art. Art. . precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru diplomaţi de legislaţia în vigoare. complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate. răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea. (2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei.186 ANEXA nr.

premii şi alte drepturi Art. oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. SECŢIUNEA a 3-a Angajarea şi avansarea în funcţii de execuţie specifice Art. . 5.187 SECŢIUNEA a 2-a Sporuri.(1) Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevăzute în anexele nr. . . V/3 şi nr. 6. cu respectarea prevederilor din Statutul Corpului diplomatic şi consular al României. (2) Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. V/4 care cuprind salariul de bază pentru personalul diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice.Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile diplomatice.

60 4. agent consular S S S S S S S S 6. consul Secretar II.55 2.40 2.10 7.40 5.15 3.85 3.90 4.00 3.10 8.55 2.05 3.85 6. a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale Consilier relaţii.75 7.35 4.80 2. referent cabinet S Referent relaţii.80 4.90 6. Salarii de bază pentru funcţiile diplomatice şi consulare Nr. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.35 3.25 B.80 5. consul general Secretar I.85 3.85 4. Ambasador Ministru plenipotenţiar Ministru consilier Consilier diplomatic.50 7.50 6. 2.05 4.85 2. interpret relaţii I.60 3. referent comunicaţii.20 7.45 2. 2.80 3. studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. curier diplomatic I. interpret relaţii III. consilier cabinet II S Consilier relaţii.85 5.95 . referent comunicaţii.65 5. 4.40 2.60 4.00 3. PL referent cabinet 4.60 3.40 6.60 2.80 7.00 2.30 7. curier diplomatic I SSD Referent relaţii. 3.45 4.65 3.75 4.80 7.50 7.15 2. consilier cabinet III S Referent relaţii.70 2.60 7. Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare crt.60 7. 7.70 6.90 4. crt.40 3. 3. 4. viceconsul Secretar III Ataşat. Salarii de bază pentru funcţiile specifice de execuţie Nr. 8. curier diplomatic I.30 2.10 4.80 4.60 4. 6.00 5.25 4.60 3. Salarii de bază A.60 6. consilier cabinet I S Consilier relaţii.10 5. referent comunicaţii. interpret relaţii II.30 4.40 6.60 3.70 5.50 4. V/1 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE I.65 2.30 5.50 2.15 3.30 2.05 3.05 5. 5.00 4.00 6.60 4.25 6.90 2.90 7.15 6.35 2.188 ANEXA nr.

50 2.20 2.75 2.55 2.30 2.90 2.65 2. .40 2.35 2.30 2.40 2.70 2.45 2.90 3.90 2.20 2.50 2.10 NOTĂ: 1.00 2.10 1.50 2.20 2.10 2.25 2.60 2.00 2.90 2. curier diplomatic II Referent relaţii.60 2.35 2.30 2.55 2. 6.10 1.70 2. sporul de limbi străine şi sporul de vechime în muncă.95 2.65 2.00 1.70 2.70 2.20 2.65 2.45 2.55 2. 8. 9.80 2. referent comunicaţii. 7.00 1.45 2.30 2.30 2.70 2.30 2. referent comunicaţii.55 2.85 2.35 2.80 1.70 2.35 2.75 2.40 2.05 3. referent comunicaţii.80 2. indemnizaţia de conducere. referent comunicaţii. curier diplomatic I Referent relaţii.55 2.55 2.80 2.50 2. Referent relaţii.95 3.30 2.60 2.85 2.80 3.40 2.45 2. referent comunicaţii.80 2.25 2.60 2. sporul de confidenţialitate.65 2.95 2.60 2.20 2.50 2.85 2.80 2.55 2.35 2. curier diplomatic II Referent relaţii.189 5.55 2.80 2.65 2.00 2. În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. curier diplomatic II Referent relaţii. 2. curier diplomatic II Cancelarist relaţii I Cancelarist relaţii I Cancelarist relaţii I Cancelarist relaţii II Cancelarist relaţii II Cancelarist relaţii II Curier relaţii I Curier relaţii I Curier relaţii II Curier relaţii II M S SSD PL M S PL M S PL M M G M G 2.75 2.30 2.90 1.00 2. sporul de stabilitate.

95 7. Secretar general adjunct cu rang de ministru plenipotenţiar 3.15 1. Şef birou cu rang de ataşat NOTĂ: 1. sporul de stabilitate.95 7. indemnizaţia de conducere. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.40 7.190 ANEXA nr. V/ 2 MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE Nr. 2. Şef serviciu cu rang de secretar III 8.60 7. crt. sporul de vechime în muncă. spor de confidenţialitate. . sporul de limbi străine.90 7.85 7. Director general cu rang de ministru consilier 4.90 8. Director general adjunct.10 7.20 6.40 7. Funcţii de conducere Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare Grad I Grad II 7.50 7.30 7. În coeficientul de ierarhizare este cuprins salariul de merit. Director cu rang de secretar I 6.70 7. Secretar general cu rang de ambasador 2. Director adjunct cu rang de secretar II 7.15 8. director de cabinet cu rang de consilier diplomatic 5.65 7.

g) o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare. la: a) salariul lunar în valută. . însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuţii. precum şi de către celelalte ministere. gimnaziale. în ţara în care îşi desfăşoară activitatea părintele. e) o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate. pe familie. dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. denumite în continuare unităţi trimiţătoare.191 ANEXA nr. V/3 Salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate 1. altele decât cele specifice funcţiei pe care este încadrat. k) o indemnizaţie lunară în lei pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere în ţară. l) o indemnizaţie lunară în lei pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară. m) o indemnizaţie lunară în lei. f) o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate. pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei în ţară. c) o indemnizaţie lunară în valută pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe ţări. b) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri. n) o indemnizaţie lunară în procent de până la 20% din salariul în valută. pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. sunt consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere permanentă la misiune în străinătate soţia/soţul şi copiii minori care . insecuritate şi de conflict armat. d) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator. în condiţiile prevăzute de prezenta lege.(1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice. h) o indemnizaţie lunară în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc. până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare. (2) În sensul prezentei legi. liceale şi universitare în străinătate. are dreptul. j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfăşurată la misiune. la oficiile consulare şi la institutele culturale româneşti din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe. i) o indemnizaţie de reprezentare. organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se stabilesc pe funcţii. 2. (3) Salariile şi indemnizaţiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determină prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectivă. oficiile consulare şi institutele culturale. în concediu de odihnă. inclusiv pentru cheltuielile de instalare şi procurarea de efecte personale. astfel: a) din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate. iar drepturile totale cuvenite se întregesc la unitatea valutară dacă depăşesc 0. (4) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază la plecarea în misiune de o indemnizaţie de reprezentare în valută. al cărei cuantum se situează la nivelul unui salariu lunar în valută. pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară activitatea. cu excepţia cazurilor în care întreruperea. are loc din cauză de forţă majoră. se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. c) nu se acordă. (4) se acordă astfel: a) în cuantum integral.192 însoţesc personalul trimis în misiune permanentă cu durată mai mare de un an la misiunile diplomatice. (2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a funcţiei. respectiv prelungirea călătoriei.00. personalul este considerat în concediu fără plată sau. (3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1.00. Salarii 1. (2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaţionale de transport sau în afara rutelor stabilite. la plecarea în misiune cu durata de minimum 6 luni. la cererea acestuia. . (5) Indemnizaţia prevăzută la alin. b) până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate. reprezentând baza de calcul a salariilor şi indemnizaţiilor în valută în cuantum net. .50 inclusiv şi se neglijează dacă sunt sub 0. ţinându-se seama de rolul.50 inclusiv. .(1) Salariile şi celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se acordă în funcţie de momentul trecerii frontierei de stat a României. prevăzut în anexa nr. la plecarea în misiune cu durata de minimum 12 luni. pentru acoperirea primelor cheltuieli cu ocazia prezentării la post a personalului. în cazul misiunilor cu o durată mai mică de 6 luni. A. dacă aceasta a avut loc după ora 12.00 inclusiv. asupra bazei de calcul pentru ţara respectivă. dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12. V/3A. răspunderea şi complexitatea atribuţiilor ce revin fiecărei funcţii şi avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea. b) în cuantum de 50%.

dacă depăşeşte o perioadă de o lună. Pentru personalul diplomatic şi consular care îndeplineşte de la început funcţia de însărcinat cu afaceri. pe toată perioada cât o îndeplineşte. g) şi h) acolo unde este cazul. îndeplineşte funcţia de însărcinat cu afaceri. 1 şi de: a) o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri. II sau III. după cum urmează: . consul ori viceconsul. pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condiţiile prevăzute la lit. Indemnizaţii lunare în valută 1.10% pentru personalul încadrat pe funcţia de consilier diplomatic. A pct. Personalul diplomatic şi consular care. indemnizaţia se acordă de la data numirii în această funcţie. precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. B. b). (4) se restituie în cazul în care duratele misiunilor sunt mai mici decât cele prevăzute la alin.15% pentru personalul încadrat pe funcţiile de secretar I. însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar beneficiază de indemnizaţie pe timpul îndeplinirii acestei funcţii. (5) din motive imputabile salariaţilor în cauză. corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care sunt încadraţi. însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar. . precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. calculată în cuantum de 5% asupra salariului lunar în valută. .5% pentru personalul încadrat pe funcţia de ministru-consilier sau ministru plenipotenţiar. ambasador sau consul general. calculată asupra salariului corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat personalul. e) o indemnizaţie lunară corespunzătoare coeficientului 0. pe timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în străinătate. Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază. în ţara de reşedinţă sau în altă ţară. însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar. în lipsa şefului misiunii diplomatice. c) o indemnizaţie lunară pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator.193 (6) Indemnizaţiile acordate potrivit alin. b). pentru fiecare copil minor aflat în . corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic şi consular pe care este încadrat. b) o indemnizaţie lunară pentru şefii de misiune acreditaţi în mai multe state. calculată în cuantum de 10% din salariul lunar în valută. Indemnizaţia de prim-colaborator se acordă numai la reprezentanţele diplomatice unde şeful misiunii este acreditat în funcţia de ambasador. d) o indemnizaţie lunară pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat. a). Indemnizaţia nu se acordă pe timpul cât şeful misiunii se află în concediu de odihnă sau în interes de serviciu în România. a). reprezentând 25% din salariul lunar în valută al soţului/soţiei.25 din baza de calcul prevăzută pentru ţara respectivă. g) şi h) acolo unde este cazul.

Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor. prin ordin al ministrului afacerilor externe. pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive. precum şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. pentru personalul care lucrează în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. g) o indemnizaţie lunară în cuantum de 25% din salariul în valută pentru desfăşurarea activităţii în străinătate în zone de risc şi/sau de conflict armat. Zonele de risc şi/sau de conflict armat se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. a reprezentanţilor salariaţilor. cu consultarea sindicatelor sau. după caz. cu aprobarea conducerii unităţii trimiţătoare. personalul nu beneficiază de indemnizaţiile prevăzute în prezenta lege pentru soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi. cetăţeni români sau străini. f) o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani. cu respectarea legislaţiei din ţara respectivă. lunar. liceale sau universitare în ţara unde părintele îşi desfăşoară activitatea. (2) Pe perioada cât soţiile/soţii nesalariate/nesalariaţi prestează activităţi în condiţiile alin. cu munca depusă şi cu timpul efectiv lucrat şi se plătesc potrivit prevederilor anexei nr. cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate. Această indemnizaţie se acordă cu condiţia promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv. precum şi în situaţiile în care unităţile de învăţământ de stat percep taxe de şcolarizare. de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanţe. (3) În situaţia în care personalul încadrat la misiuni îndeplineşte. persoane fizice. în situaţia în care sistemul de învăţământ de stat din ţara respectivă nu oferă în localitatea de reşedinţă instruire în domeniul ales. (1). pentru anumite zone. Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar. 2. până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului şcolar în care copilul împlineşte 18 ani. dovedite cu certificat medical. . care urmează studii elementare. nivelul cuantumului poate fi majorat până la 50% din salariul în valută. V/3A.194 întreţinere permanentă la misiune. . oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate să utilizeze. h) o indemnizaţie lunară în cuantum de până la 20% din salariul în valută. şi atribuţii care revin unor posturi vacante din schema reprezentanţei respective sau a altei reprezentanţe din ţara de reşedinţă. acordată numai pe durata existenţei situaţiei menţionate. fără afectarea schemei de personal aprobate activităţii de bază şi a fondului de salarii al ministerului. Locurile de muncă. categoriile de personal. gimnaziale. mărimea concretă a indemnizaţiei.(1) Unităţile trimiţătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice. şi nu poate depăşi 500 euro lunar. pe bază de documente justificative. trimestrial sau anual. În cazuri justificate. în afara orelor de program.

astfel: a) o indemnizaţie lunară reprezentând 25% din salariul de bază în lei. iar în cazul personalului diplomatic. pentru soţia/soţul neîncadrată/neîncadrat. prin bugetul anual. cu excepţia cazurilor în care repetenţia este cauzată de motive de sănătate. . în situaţia în care ambii soţi se află permanent în străinătate şi nu realizează niciun fel de venituri din chirii. prin aplicarea unei cote de până la 1% asupra cheltuielilor cu salariile corespunzătoare salariilor în valută aferente acestei categorii de personal. . . dovedite cu certificat medical. potrivit legii. Premii în valută 1. pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei deţinute în proprietate din ţară. pe durata misiunii. după caz. în sumă de 500 lei.(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază. în ţară. pe tot timpul cât aceasta/acesta se află în întreţinere permanentă în ţară şi nu realizează venituri sau indemnizaţii de orice natură. (1) lit. cu aprobarea conducerii instituţiei trimiţătoare. C. apreciate ca valoroase. până la nivelul salariului mediu lunar în valută şi al indemnizaţiei pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri ad interim sau al indemnizaţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor de prim-colaborator. (2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. dată pe propria răspundere. inclusiv din pensie. prin hotărâre a Guvernului. până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare. (2) Premiile se acordă pe baza propunerilor nominale ale şefului misiunii în care salariatul îşi desfăşoară activitatea. pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară. la sfârşitul anului.(1) Pentru premierea individuală a personalului trimis în misiune permanentă în străinătate se constituie un fond de premiere anual. c) o indemnizaţie lunară pe familie. (3) Premiul individual se stabileşte până la nivelul salariului mediu lunar în valută corespunzător funcţiei de încadrare la misiune. dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.195 acesta beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul în valută al funcţiei pe care este încadrat. Indemnizaţii lunare în lei 1. Din acest fond pot fi acordate premii. Indemnizaţia se actualizează anual. b) o indemnizaţie lunară la nivelul alocaţiei de stat pentru copii. pe lângă drepturile în valută prevăzute în prezenta anexă şi de următoarele indemnizaţii în lei. D. salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. impozabilă. Indemnizaţia nu se acordă pentru copiii care repetă anul şcolar. a) şi c) se acordă de la data depunerii declaraţiei scrise. impozabilă. cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie instituţiilor trimiţătoare.

pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune. b). pentru deplasările efectuate în interesul serviciului în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină. b) indemnizaţiile în valută pentru soţia/soţul şi copiii rămaşi în întreţinere permanentă în străinătate. (3) În cazul în care ambii soţi sunt salariaţi la aceeaşi reprezentanţă. pe lângă drepturile în valută şi în lei prevăzute în prezenta lege. (2) Şeful misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană beneficiază. în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină 1. transport şi 50% din diurnă. Drepturile personalului pe perioada cât este plecat de la post În interesul serviciului în România. de salariul în valută la misiune şi de drepturile prevăzute la alin.(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază. iar persoana care predă are dreptul la indemnizaţia în valută pentru soţie/soţ.(1) Unităţile trimiţătoare sunt obligate ca. în vederea asigurării unei activităţi continue a reprezentanţelor din străinătate. precum şi la indemnizaţiile în valută pentru copiii aflaţi în întreţinere în străinătate. . . persoana care nu are obligaţia de a preda atribuţii de serviciu este considerată în concediu fără plată. pentru el şi pentru membrii săi de familie. de drepturi în valută şi în lei. b) 30 de zile calendaristice. după caz. pentru deplasări în altă ţară străină. transport şi 30% din diurnă. în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezenta lege. pentru restul personalului. b) cazare. cât şi personalul care primeşte beneficiază. pentru personalul diplomatic. să ia măsurile necesare ca atribuţiile ce revin personalului existent la post să fie transmise cu maximum de operativitate personalului care preia aceste atribuţii.(1) Personalul trimis în misiune permanentă în străinătate beneficiază. în condiţiile prezentei legi. (4) În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiei menţionate la alin. fără a depăşi: a) 10 zile calendaristice. F. (1). (2) Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor. . în condiţiile prezentei legi. . pentru deplasări în ţara de reşedinţă. pe perioada cât se află în interesul serviciului în ţară pentru participarea la lucrările Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană. şi de: a) cazare. c) 7 zile calendaristice. pe perioada cât se află în interesul serviciului în România. unităţile trimiţătoare vor stabili durata maximă de predare-primire a atribuţiilor. Alte drepturi Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor 1. (1) lit. 2. de: a) salariul brut în lei corespunzător funcţiei pe care este încadrat în ţară.196 E. atât personalul care predă.

2. trimis în misiuni permanente sau temporare în străinătate beneficiază de toate drepturile prevăzute în anexele nr. Alte reglementări specifice 1.197 (2) Cazarea şi diurna se acordă în condiţiile stabilite prin prezenta lege pentru personalul care se deplasează temporar în ţările respective. În măsura în care prezenta lege nu prevede altfel. al oficiului consular sau al institutului cultural trebuie să se deplaseze în România sau în străinătate. cheltuielile de transport şi de cazare pentru aceasta/acesta se decontează în aceleaşi condiţii ca şi pentru şeful misiunii.restul personalului. din motive de ordin protocolar. Personalul din instituţiile de apărare. V/3A. (3) Categoriile de diurnă în care se încadrează personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sunt următoarele: a) la categoria a II-a . dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi din cuprinsul actelor normative speciale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanentă în străinătate de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale. şeful misiunii diplomatice. V/3 şi nr. G. potrivit funcţiei de încadrare. b) la categoria I . 3. ordine publică şi siguranţă naţională. împreună cu soţia/soţul nesalariată/nesalariat. calculate în funcţie de categoria de diurnă la care are dreptul. în interesul serviciului. În situaţia în care. .şefii de misiune.

ataşat de afaceri interne clasa a II-a. reprezentant special SECI Ambasador de carieră Consul general-şef al unui consulat general. . director centru de informare. crt. ataşat apărare clasa I. Funcţia de încadrare la misiune Ambasador-şef de misiune.V/3A NOMENCLATORUL funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate Nr. consilier economic clasa a II-a. ataşat de afaceri interne clasa I. ataşat apărare clasa a II-a. S 5. consilier economic clasa I. reprezentant militar Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de locotenent-colonel Funcţii de personal civil contractual ale Nivelul studiilor Coeficientul de ierarhizare S S 6. 1. reprezentant diplomaticomilitar pe lângă organizaţiile internaţionale.40 6. S 4. director adjunct institut cultural Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de colonel Consilier diplomatic clasa a II-a. director institut cultural Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă Consilier diplomatic clasa I.60 4.70 S 5. ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa I. şef birou presă clasa a II-a.198 ANEXA nr.00 5. emisar special pentru zonele de conflict armat. şef birou presă clasa I. 3. ministru plenipotenţiar. ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa a II-a. 2. funcţii de reprezentant militar prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior în structuri de reprezentare naţionale şi funcţii în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general-locotenent/general-maior Ministru consilier.50 5.

8.80 S S 3. şef serviciu administrativ clasa I. referent relaţii clasa I. economist clasa a II-a. 11. 10. secretar economic III clasa a II-a. ataşat apărare adjunct clasa I. referent principal relaţii clasa I. secretar economic I clasa a II-a. Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţionale prevăzute cu studii superioare Secretar I clasa I. şef birou turism clasa I. ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I. şef serviciu administrativ clasa a II-a. referent principal protecţie clasa I S 4. ataşat principal comunicaţii clasa I Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de maior Secretar I clasa a II-a.20 S 3. viceconsul clasa I.30 S 3. ataşat comunicaţii II clasa a II-a Ataşat clasa I. bibliotecar principal. secretar economic II clasa a II-a.199 7.50 S 3. secretar economic III clasa I.40 S 3. viceconsul clasa a II-a. 13. şef birou turism clasa a II-a. corespondent de presă clasa I. 9. 12. ataşat comunicaţii II clasa I Secretar III clasa a II-a. economist principal clasa a II-a. consul clasa I. ataşat principal comunicaţii clasa a II-a Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de căpitan Secretar II clasa I. secretar militar. ataşat comunicaţii I clasa I Secretar II clasa a II-a. economist clasa I. secretar economic I clasa I. ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a. economist principal clasa I. consilier relaţii clasa I. consul clasa a II-a. agent consular clasa I. ataşat apărare adjunct clasa a II-a. consilier relaţii clasa a II-a. ataşat comunicaţii I clasa a II-a Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sublocotenent/locotenent Secretar III clasa I. ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I.70 3.10 S 2. referent principal relaţii clasa a II-a. corespondent de presă clasa a II-a. ataşat de afaceri interne adjunct clasa a II-a. secretar economic II clasa I.90 . ataşat de afaceri interne adjunct clasa I. ataşat comunicaţii III clasa I.

Şofer II. bibliotecar.30 2.00 1.70 2. referent de specialitate I. funcţionar consular principal Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţionale sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru militar clasa a V-amaistru militar clasa a III-a 17.60 . referent relaţii. Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţionale sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de adjutant plutonier-major-plutonier principal/maistru militar clasa a II-a-maistru militar principal Funcţii de personal civil contractual ale Ministerului Apărării Naţionale în structuri de reprezentare naţionale prevăzute cu studii medii 16. şofer I. ataşat comunicaţii III clasa a II-a. Şef birou administrativ.80 2. Dactilograf. cancelarist. referent relaţii clasa a II-a.50 2.50 2. funcţionar consular 18. muncitor calificat I M G 22.20 1. muncitor calificat II Funcţii de soldaţi şi gradaţi voluntari în cadrul structurilor de reprezentare naţionale sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU M G G 1. Contabil. ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a. referent de specialitate II.60 2. referent transmitere. stenodactilograf principal.10 1. referent principal de specialitate. Secretar-dactilograf principal. Contabil principal. agent consular clasa a II-a. Intendent I. Funcţionar administrativ II 23. Ataşat clasa a II-a. telexist.200 14. referent principal protecţie clasa a II-a 15. secretar-dactilograf. referent protecţie I 19. Funcţionar administrativ I. referent protecţie II 20. stenodactilograf.60 21. intendent II S 2.70 M M M M M G 2.80 M 2.

Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinându-se seama de sarcinile preponderente. trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea aceloraşi condiţii de vechime. specifice unor ministere. Portar 25. Îngrijitor G G 1. încadrarea în clasa I a funcţiei se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie ierarhizată cel puţin cu acelaşi coeficient de ierarhizare.30 NOTĂ: 1. Funcţiile şi asimilarea acestora sau coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor. încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a. care este avansat în funcţie. acestea pot fi comasate. Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări.40 1. de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcţii distincte. pentru personalul aflat în misiune. 3. 2. altele decât cele prevăzute în prezenta anexă. altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale. La trimiterea în misiune. .201 24. se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinaţie Ministerului Afacerilor Externe. . .(1) Pentru condiţii de muncă grele. prin legea anuală a bugetului de stat.Celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe. (2) Locurile de muncă în condiţii grele. 3. 1.Personalul salarizat potrivit prezentei legi.202 ANEXA nr. precum şi personalul încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din administraţia centrală a Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. V/4 Sporuri. . Cuantumul premiilor individuale se aprobă de ministrul afacerilor externe. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.(1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază de o indemnizaţie de până la 15% calculată asupra salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare. prin concurs. 4. (1) de la data acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate. Art. 2. eliberate în condiţiile legii. pe baza buletinelor de determinare emise în condiţiile legii de autorităţile abilitate în acest sens. . . premii şi alte drepturi Art. care a obţinut rezultate deosebite în activitate. poate beneficia de premii lunare în cursul anului. Art. se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător funcţiei de încadrare. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar. Art. potrivit legii. (2) Membrii Corpului diplomatic şi consular beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. vătămătoare sau periculoase. pentru cifrul de stat. dintr-un fond constituit în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal. categoriile de persoane şi condiţiile de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. 5. vătămătoare sau periculoase. personalul din Agenţia Naţională de Control al Exporturilor. Comerţului şi Mediului de Afaceri beneficiază de toate drepturile prevăzute în prezenta anexă pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României.Membrii Corpului diplomatic şi consular al României pot fi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă. numai până la ocuparea acesteia. . Art.

ale procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. potrivit . personalului de specialitate criminalistică şi personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice. VI REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI DIN SISTEMUL JUSTIŢIEI SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune Art. precum şi ale magistraţilor asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. c) personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.Dispoziţiile prezentei anexe reglementează salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale: a) judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. al Consiliului Superior al Magistraturii. e) specialiştilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Salarizarea şi celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se asigură de aceasta. ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor. de la curţile de apel. potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ. . tribunale.203 ANEXA nr. 2. tribunale specializate şi judecătorii. 1. precum şi ale personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. d) personalului de instruire. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. b) asistenţilor judiciari. republicată. (2) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex militar şi civil de la instanţele judecătoreşti şi parchetele militare se asigură de Ministerul Apărării Naţionale. . Art. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ. f) personalului de probaţiune. ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.(1) Salarizarea şi celelalte drepturi ale judecătorilor militari şi ale procurorilor militari se asigură de Ministerul Apărării Naţionale. potrivit Legii nr.

de importanţa socială a muncii. potrivit Legii nr. în specialitate. (3) Drepturile salariale prevăzute de prezenta lege se stabilesc cu luarea în considerare a gradului sau a treptei profesionale. riscurile fiecărei funcţii. după caz.(1) Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. membrii Consiliului Superior al Magistraturii. complexitatea. procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. cu modificările şi completările ulterioare.1 din prezenta anexă se stabilesc ţinându-se seama de echilibrul puterilor în stat. asistenţii judiciari. 3. precum şi de exigenţele impuse de documentele internaţionale privind funcţionarea eficientă a sistemului judiciar şi statutul magistraţilor. Pentru judecătorii şi procurorii militari. Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi personalul de probaţiune beneficiază de următoarele sporuri: . de pregătirea profesională. se asigură de aceasta. . tribunale specializate şi judecătorii. precum şi a drepturilor aferente acestora. personalul auxiliar de specialitate. republicată. precum şi specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.204 prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ. tribunale. dobândite potrivit legii. personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice. de răspunderea. a vechimii în muncă. (3) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului civil al Ministerului Apărării Naţionale. respectiv de salariat civil al Ministerului Apărării Naţionale. locul şi rolul justiţiei în statul de drept. (2) Salarizarea judecătorilor şi procurorilor trebuie să le asigure o reală independenţă economică. de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege pentru aceste categorii de personal. a vechimii în funcţie sau.(1) Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului prevăzut la art. de la curţile de apel. din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. . ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară. magistraţii asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. condiţie necesară pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea actului de justiţie. personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor. de obligaţia de păstrare a confidenţialităţii. 303/2004. 4. indemnizaţia de încadrare brută lunară stabilită potrivit prezentei legi reprezintă solda de funcţie. Art. de participarea personalului din cadrul fiecărei categorii la buna funcţionare a sistemului judiciar. potrivit prevederilor prezentei legi şi reglementărilor referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de personal civil al Ministerului Apărării Naţionale. Art.

împreună cu noul salariul de bază sau.(1) Prin derogare de la prevederile art. Partea I. (1) intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. precum şi adaosurile prevăzute la art. respectiv indemnizaţia de încadrare brută lunară. 4 alin. (2) Dispoziţiile alin. calculate la indemnizaţia de încadrare brută lunară sau. ambele calculate la salariul de bază sau. IV al părţii a II-a a prezentei legi se aplică în mod corespunzător. 30 alin. pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi pentru păstrarea confidenţialităţii. . după caz. respectiv indemnizaţia de încadrare brută lunară. 4 alin. vechimea în muncă. (1) lit. sporurile aplicându-se în procentele prevăzute la alin. (2) din cap.205 a) pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică. în specialitate şi drepturile aferente acestora. 30 alin. noua indemnizaţie de încadrare brută lunară şi cu celelalte sporuri prevăzute de prezenta lege. avute la 31 decembrie 2009. în anul 2010. IV al părţii a II-a a prezentei legi. indemnizaţiile de încadrare brute lunare. la indemnizaţia de încadrare brută lunară. b) de confidenţialitate în procent de 5% din salariul de bază. b) sporurile prevăzute la alin. IV al părţii a II-a din prezenta lege. (4) Cuantumul sporurilor prevăzute la alin. de următoarele drepturi salariale: a) un adaos de 25% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică şi. (1). un procent de 25% din salariul de bază. (3) De la 1 ianuarie 2010. după caz. (1) din cap. (3) Prin derogare de la art. 30 alin. a). se menţin. pentru personalul prevăzut la art. (1) beneficiază. drepturile salariale sunt stabilite potrivit prevederilor prezentei anexe. . (3) lit. 4 alin. Gradul sau treapta profesională. la salariul de bază şi care începând cu data de 1 ianuarie 2010 vor fi incluse în indemnizaţia de încadrare brută lunară sau. Art. la salariul de bază. respectiv de 10% pentru asigurarea confidenţialităţii. (1) se stabilesc astfel: la indemnizaţiile de încadrare brute lunare. (5) din cap. după caz. vechimea în funcţie sau. în funcţie la data de 31 decembrie 2009. 5. (1). a) şi b). (2) Dispoziţiile art. ce se vor acorda într-un cuantum care. după caz. (3) lit. respectiv salariile de bază stabilite potrivit reglementărilor în vigoare la 31 decembrie 2009 se adaugă sporurile şi majorările prevăzute în notele la anexele corespunzătoare. până la data de 31 decembrie 2009. personalul prevăzut la alin. să fie egal cu câştigul salarial aferent lunii mai 2009 stabilit prin includerea unui spor de risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50% şi a unui spor de confidenţialitate de 15%. după caz. respectiv salariile de bază ale personalului prevăzut la art. începând cu 1 ianuarie 2010. b) se va acorda şi se va înscrie în carnetele de muncă sub forma unei valori nominale.

6. . VI/1. cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta lege se prevede altfel. 7. 25 şi 26.206 SECŢIUNEA a 2-a Salarizarea judecătorilor. personalului de specialitate juridică asimilat acestora şi magistraţilor-asistenţi li se acordă un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară. Art. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. precum şi a magistraţilor-asistenţi Art. 86 din Legea nr. de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. după caz. după caz. Art. de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. inclusiv în perioada prevăzută la art. . VI/1. judecătorilor. cu funcţia deţinută şi cu vechimea în magistratură prevăzută de art. VI/1.VI/1. (5) din Legea nr. republicată. 303/2004. 303/2004. 21 din anexa nr. . vătămătoare sau periculoase. (3) Indemnizaţiile de încadrare brută lunară pentru personalul de instruire de specialitate juridică din cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri se stabilesc potrivit coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr.(1) Pentru condiţii de muncă grele. procurorilor. 31 alin. 27 din anexa nr. 9. . a personalului de specialitate juridică asimilat acestora. Art. personalului de specialitate juridică asimilat acestora şi ale magistraţilor-asistenţi se stabilesc. de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. procurorilor şi personalului de specialitate juridică asimilat acestora li se aplică indemnizaţia de încadrare brută lunară stabilită conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. 8. procurorilor. . a procurorilor. din anexa nr. judecătorilor.(1) Bursele auditorilor de justiţie se stabilesc potrivit coeficientului de ierarhizare prevăzut la nr. cu modificările şi completările ulterioare.Judecătorii. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. crt. (2) După validarea examenului de capacitate. crt. republicată. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. procurorii. în funcţie de condiţiile de muncă grele. cu modificările şi completările ulterioare. crt. personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi au dreptul pentru activitatea desfăşurată la o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor.Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale judecătorilor.

(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevăzuţi la alin. Art. crt. respectiv a vicepreşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.207 Art.Pe durata exercitării funcţiei.10 din anexa nr. (1) şi (2) beneficiază şi de o indemnizaţie de membru egală cu 25% din indemnizaţia brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 11. (5) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentanţii societăţii civile beneficiază de o indemnizaţie de membru egală cu 50% din indemnizaţia brută lunară a judecătorului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 3. (6) În baza de calcul a indemnizaţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (3) La calculul indemnizaţiilor prevăzute la alin.VI/1. dacă acestea sunt mai favorabile. procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cei din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. 4 şi 6 . . (1) şi (2) se includ sporurile reglementate în cap. (4) şi (5). Art. în raport cu funcţiile pe care le deţin sau cu care sunt asimilaţi potrivit legii. nu se includ sporurile stabilite de prezenta lege. (2) Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii. în funcţii de conducere în cadrul instanţelor şi parchetelor îşi păstrează indemnizaţia şi celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcţiei de execuţie pe care o deţin. 10. prevăzută la alin. care au funcţia de judecător sau procuror. .(1) Pe perioada mandatului. 12. preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizaţie brută lunară egală cu cea a preşedintelui. (2) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor numit în funcţii de conducere în cadrul instituţiilor unde îşi desfăşoară activitatea îşi păstrează indemnizaţia şi celelalte drepturi salariale corespunzătore funcţiei de execuţie pe care o deţin. cu excepţia celor prevăzuţi la alin. III din lege şi prezenta anexă. – (1) Judecătorii şi procurorii numiţi. primesc lunar pentru activitatea desfăşurată o indemnizaţie brută lunară egală cu cea a unui preşedinte de secţie al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (1). în urma concursurilor. dacă acestea sunt mai favorabile. .

13. art.(1) Pe durata mandatului ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (1) se face luându-se în considerare indemnizaţia de încadrare brută lunară a funcţiei în care este încadrat cel în cauză. cheltuieli de transport şi cazare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 27/2006. (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei. beneficiază pe durata delegării sau detaşării şi de un spor de 20% calculat la indemnizaţia de încadrare brută lunară. 7 din prezenta anexă. precum şi alte categorii de personal prevăzute la art. . Consiliul Superior al Magistraturii. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. . (1). Art. sunt salarizaţi cu o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. procurorii şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora. 1 lit. care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă. Din acest fond sunt acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate . c). a) şi c). personal contractual cu studii superioare juridice. crt. membri ai unor comisii de examinare. cu modificările şi completările ulterioare. la salariul de bază brut lunar. sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. 16. 14 . . de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri.Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate. Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecărei unităţi. beneficiază de diurnă. în mod corespunzător. 23 şi 241 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor. cu modificările şi completările ulterioare. (1) se impozitează separat. (2) Dispoziţiile alin. 45/2007. 15. consilierii ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. delegate sau detaşate în sistemul penitenciar. precum şi de drepturile prevăzute la art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. (1) se aplică în mod corespunzător şi consilierilor preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. Art. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. de drepturile prevăzute la art.208 Art. după caz. în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007. (3) Drepturile prevăzute la alin. pentru activitatea desfăşurată efectiv în penitenciar. sau.(1) Judecătorii. 15 din anexa nr. art. Art. VI/1 şi beneficiază. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13 alin. 25 din prezenta lege.

după caz.(1) Asistenţii judiciari numiţi în condiţiile Legii nr. 18. 19. după caz. cu modificările şi completările ulterioare. după caz. 27/2006. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile. prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi. pot face contestaţie. 16 din prezenta anexă se aprobă de ordonatorul principal de credite sau. (3) Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale asistenţilor judiciari se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti. (2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ. la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. a Curţii de Apel Bucureşti. SECŢIUNEA a 3-a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale asistenţilor judiciari Art. republicată. Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. sunt salarizaţi cu o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită potrivit coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi la nr. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile.Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. 304/2004 privind organizarea judiciară. 25 din anexa nr. pentru hotărârile colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau. Art. (1) se poate face plângere. nemulţumiţi de modul de stabilire a drepturilor salariale. . (2) Asistenţii judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 17. 7 din prezenta anexă.VI/1.209 ca valoroase. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.(1) Judecătorii. 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Consiliului Superior al Magistraturii. . 45/2007. Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. . la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori. precum şi de drepturile prevăzute la art. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar. la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Direcţiei Naţionale Anticorupţie. la colegiile de conducere ale curţilor de apel sau parchetelor de pe lângă acestea. pentru celelalte hotărâri. . procurorii. crt. în termen de 30 de zile de la comunicare. de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau de procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Art.

(1). se stabilesc conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexele nr. în raport de funcţia deţinută.Dispoziţiile art.210 Art.(1) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. parchetele de pe lângă acestea. de vechimea în specialitate. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi la Consiliul Superior al Magistraturii. precum şi de nivelul instanţei sau al parchetului. Art. de nivelul studiilor. . de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. de la judecătoriile din municipiul Bucureşti şi din localităţile reşedinţă de judeţ.Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. 18 din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător şi asistenţilor judiciari. VI/2 şi VI/3. precum şi de la parchetele de pe lângă acestea sunt cu 5% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. 21. 3 din Legea nr. (2) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale şi de la parchetele de pe lângă acestea. astfel cum este definit la art. 23. (3) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea sunt cu 7% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin. cu modificările şi completările ulterioare. . 20. (1). . care a ocupat funcţii medii de specialitate. . pe grade sau trepte profesionale. . SECŢIUNEA a 4-a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului auxiliar şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Art. cu studii superioare. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. în calculul vechimii în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile respective. (4) Salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (1). 22. Art.Pentru funcţia de specialist IT constituie vechime în funcţie şi perioadele lucrate în acelaşi domeniu la instanţele judecătoreşti. de la Direcţia Naţională Anticorupţie şi de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt cu 10% mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor alin.

(1) Personalul auxiliar de specialitate şi experţii psihologi din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de stabilire a drepturilor salariale. . Art. apreciate ca valoroase. la colegiul de conducere al curţii de apel sau. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite.(1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. 27.(1) Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri. . Consiliul Superior al Magistraturii. 25. potrivit legii. care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă. pentru personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex. sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. la colegiul de conducere al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea persoana în cauză ori. prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. . . după caz. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. Art. pot face contestaţie. după consultarea organizaţiilor sindicale ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. Art. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. după caz. un fond de premiere lunar.(1) Pentru condiţii de muncă grele.211 Art. membri ai unor comisii de examinare. cheltuieli de transport şi cazare. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. (1). (2) Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la alin. beneficiază de diurnă. în funcţie de condiţiile de muncă grele. nemulţumiţi de modul de stabilire a drepturilor salariale. (1) se face luându-se în considerare salariul de bază brut lunar al funcţiei în care este încadrat cel în cauză. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţia Naţională Anticorupţie pot constitui. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi . (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 26. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. vătămătoare sau periculoase. 24. dacă activitatea se desfăşoară în afara programului zilnic de lucru. al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Activităţile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. pentru hotărârile colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile. . Art. 30. stabilit în condiţiile art. după caz. 28 din prezenta anexă. se face plata cu ora. VI/5.VI/4. la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Împotriva hotărârilor organelor prevăzute la alin. calculul tarifului orar se face în raport cu norma didactică de predare săptămânală şi cu funcţia didactică îndeplinită. în funcţie de nivelul studiilor şi de vechimea în specialitate. SECŢIUNEA a 5-a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului de instruire fără specialitate juridică. a personalului care ocupă funcţii auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri. pe grade profesionale.212 Terorism. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile. (3) Pentru personalul care prestează activităţi didactice cu ora. 29. sau. pentru îndeplinirea unor activităţi pentru care volumul de muncă este sub jumătate din cel al unui post cu normă întreagă. (1) se poate face plângere. pentru celelalte hotărâri. Art.(1) La Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri. pe grade sau trepte profesionale. a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice Art. .(1) Salariile de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate din Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi din laboratoarele de expertize criminalistice sunt stabilite conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. (2) Calculul tarifului orar se face luându-se în considerare salariul de bază brut lunar al celui în cauză. Aceste fracţiuni de normă sunt prevăzute în statul de funcţii. în raport cu nivelul studiilor şi vechimea în specialitate. 28. a Curţii de Apel Bucureşti. .Salariile de bază pentru personalul de instruire fără specialitate juridică şi pentru personalul auxiliar din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri sunt stabilite conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. .

au calitatea de personal contractual. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. dacă activitatea se desfăşoară în afara programului zilnic de lucru. 1 lit. (1) se face luându-se în considerare salariul de bază brut lunar al funcţiei în care este încadrat cel în cauză. în funcţie de condiţiile de muncă grele. (2) Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la alin. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.(1) Instituţiile care au încadrat personal prevăzut la art. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. d) din prezenta anexă pot constitui un fond de premiere lunar. 33. este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. (2) . vătămătoare sau periculoase. membrii al unor comisii de examinare. Art.(1) Pentru condiţii de muncă grele. 1 lit. 1 lit. . (2) poate fi utilizat şi la parchete. Art. VI/5. (6) Tehnicienii criminalişti încadraţi la parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti beneficiază de dispoziţiile art. având drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă acestei categorii profesionale. coeficienţii de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 32.(4) din prezenta anexă. sunt mai mari cu 0. .(1) Personalul prevăzut la art.213 (2) Personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi laboratoarelor de expertize criminalistice. . prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. (3) Personalul prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. excepţie făcând drepturile de natură salarială prevăzute de prezenta lege. (4) La Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. personalul prevăzut la art. 31. aferent acestor categorii de personal. 21 alin. . de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. (5) La numirea în funcţia de tehnician criminalist şi la stabilirea treptei profesionale pot fi luate în considerare şi perioadele lucrate în funcţia de tehnician în alte sectoare de activitate. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. Art. în acest caz vechimea în specialitate prevăzută în anexă se majorează cu 3 ani. apreciate ca valoroase. pentru personalul de specialitate. d) din prezenta anexă.2. d) din prezenta anexă beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază.

cu excepţia elementelor salariale care compun salariul de bază stabilit pentru categoriile profesionale din care fac parte. 25 din anexa nr. (2) Salariul de bază pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. precum şi pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. SECŢIUNEA a 6-a Salarizarea specialiştilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din Direcţia Naţională Anticorupţie beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. după caz. potrivit legii.(1) Salariul de bază pentru specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se stabileşte conform coeficientului de ierarhizare prevăzut la nr.214 (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. VI/1 pentru şefii de birou şi nr. (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. precum şi alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se stabilesc de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. al Consiliului Superior al Magistraturii. crt. (1) beneficiază şi de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru categoria profesională din care fac parte. VI/1 pentru ofiţerii de poliţie judiciară. nr. crt. cu modificările şi completările ulterioare. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de prevederile art. 24 din anexa nr. crt. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. . VI/6. al Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Salariul de bază se stabileşte potrivit nr. crt. care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă. al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. . al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Art. 45/2007. nr. se stabileşte conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. beneficiază de diurnă. VI/1. 34. 27 din anexa nr. VI/1. 27/2006. (5) Indemnizaţiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute. VI/1 pentru şefii de serviciu. 25 din anexa nr. cheltuieli de transport şi cazare. 23 din anexa nr. pentru agenţii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. IV/4. (1). crt. potrivit legii.

. în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. 40.a Salarizarea şi celelalte drepturi salariale ale personalului de probaţiune Art. Art. (1) se face luându-se în considerare salariul de încadrare brut lunar al funcţiei în care este încadrat cel în cauză. Art. (1) care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă.Personalul de probaţiune beneficiază gratuit de asistenţă medicală. (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. .(1) Personalul de probaţiune care are calitatea de membru al unor comisii de examinare. proteze şi medicamente. un fond de premiere lunar. 37. beneficiază de diurnă. cheltuieli de transport şi cazare. personalul de probaţiune beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază. şefi ai serviciilor de probaţiune. . apreciate ca valoroase.(1) Pentru condiţii de muncă grele.Personalul de probaţiune se compune din consilieri de probaţiune. cu respectarea dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei lunare pentru asigurări sociale de sănătate. 39. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate. pentru personalul din serviciile de probaţiune. . în raport de funcţia deţinută şi de vechimea în specialitate. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. dacă activitatea se desfăşoară în afara programului zilnic de lucru. Art. . 38. 35. inspectori de probaţiune şi directorul Direcţiei de probaţiune. VI/7. în funcţie de condiţiile de muncă grele. vătămătoare sau periculoase. .215 SECŢIUNEA a 7.Salariile de bază pentru personalul de probaţiune se stabilesc conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. Art.Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti constituie. . potrivit legii. de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri este remunerat prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. pe grade profesionale. prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Art. 36. vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite.

SECŢIUNEA a 8-a Dispoziţii finale Art. . 42. 45. poate face contestaţie. la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. în termen de 15 zile de la data comunicării actului administrativ. 25 şi 26 din prezenta anexă se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti. Art. parchetelor. Art. Art. (2) Împotriva hotărârilor Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti se poate face plângere la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti. 1 . (2) Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din câştigurile salariale brute. de până la 5% . 44. 41. nemulţumit de modul de stabilire a drepturilor salariale.(1) Personalul de probaţiune. respectiv indemnizaţia de încadrare brută lunară.(1) Dispoziţiile art. (2) Personalul civil din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor beneficiază de un spor la salariul de bază.(1) Dispoziţiile art. .216 Art. prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. . 43. Consiliului Superior al Magistraturii.52 din prezenta lege se aplică în mod corespunzător şi personalului salarizat potrivit prezentei anexe. Hotărârile pronunţate sunt irevocabile. . Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. . Art. . .Personalul prevăzut la art.Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.Salariile de bază brute lunare şi celelalte drepturi ale personalului de probaţiune se stabilesc de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta lege se prevede altfel. Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. 1 din prezenta anexă aflat în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi se consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru funcţia în care este încadrat. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile. Institutului Naţional de Expertize Criminalistice. 46.

VI/1 Coeficienţii de ierarhizare pentru judecători. magistraţi-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor Nr. Adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. procurori. Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 2. Funcţia Majorarea Vechimea la în funcţie indemnizaţie Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 2 3 4 5 1.50 .60 11. Preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.217 ANEXA nr. secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii 11. procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.55 11. Crt. peşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii 3.70 11. membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Preşedinte de secţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. prim adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 4. adjunct al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi adjunct al procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Procuror-şef secţie adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.45 11. Procuror-şef serviciu în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. inspector în Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi în Consiliul Superior al Magistraturii 8.35 11. inspector şef serviciu în Consiliul Superior al Magistraturii 7.218 5. Procuror-şef birou în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.40 11. procuror-şef secţie în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Procuror-şef secţie în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii 6. procuror-şef birou în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Inspector-şef în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. consilier al procurorului general a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 11. inspector-şef în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. procuror-şef secţie adjunct în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.30 . procuror-şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 9.

4 10. directorul Şcolii Naţionale de Grefieri 11. procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel/ parchetului militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti.8 0 0 11. Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. director la direcţii de specialitate juridică din Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.55 9.4 0 10.95 10. Preşedintele Curţii de Apel.2 0 9. prim magistratul-asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.75 9.00 . consilier al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism director general de specialitate juridică în cadrul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 10. procuror cu grad de Parchet de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. preşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti. magistrat-asistent şef gradul I din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor peste 8 Baza 0-3 ani vechime ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 11.25 10% 15% 20% 25% 30% 8. procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.55 9. directorul Institutului Naţional al Magistraturii.219 şi Justiţie.95 9.15 9.

consilier al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii. consilier al ministrului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Procuror-şef serviciu la parchetul de pe lângă curtea de apel.asistent şef gradul III în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 14.60 8. procuror cu grad de parchet de pe lângă curtea de apel. Vicepreşedintele Curţii de Apel. procuror general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel/ parchetului militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti. judecător militar în cadrul Curţii Militare de Apel Bucureşti.220 12.80 8. şef serviciu de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi din Consiliul Superior al Magistraturii 15. magistrat asistent-şef gradul II în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Judecător cu grad de curte de apel. vicepreşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti. director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri 13. director adjunct la direcţii de specialitate juridică din Consiliul Superior al Magistraturii şi din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. Procuror-şef birou la parchetul de pe lângă curtea de apel. procuror militar în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Militară de Apel 8. director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii. Preşedinte secţie la curtea de apel. magistrat .70 8.50 . procuror şef secţie la parchetul de pe lângă curtea de apel. şef birou de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi din Consiliul Superior al Magistraturii 16.

Bucureşti.45 6. preşedintele Tribunalului Militar Teritorial.35 7.75 7. magistrat-asistent gradul I în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Vicepreşedintele tribunalului şi tribunalului specializat. procuror şef secţie la parchetul de pe lângă tribunal/tribunal specializat.asistent gradul II în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Preşedinte de secţie la tribunal şi tribunal specializat.05 7. magistrat . prim-procuror adjunct al parchetului de pe lângă tribunal/tribunal specializat şi al parchetului militar teritorial de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial. magistrat .30 8. 20. primprocuror al parchetului de pe lângă tribunal/tribunal specializat şi al parchetului militar teritorial de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial.70 8.15 8. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi Baza procurorilor peste 6 ani vechime 0-3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Preşedintele tribunalului şi tribunalului specializat.20 8. vicepreşedintele Tribunalului Militar Teritorial. 19.asistent gradul III în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Procuror-şef birou la parchetul de pe lângă tribunal 10% 15% 20% 25% 30% 6.35 7.05 .10 8.05 7.70 7.00 8.221 17. 18.

222 21. Judecător cu grad de tribunal şi tribunal specializat. şef de serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 24.05 6. procuror cu grad de parchet de pe lângă tribunal.00 7.35 7.60 7.50 6. procuror militar la parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial. Preşedinte de secţie în cadrul judecătoriei. prim-procurorul adjunct al parchetului de pe lângă judecătorie şi al parchetului de pe lângă tribunalul militar. personal de instruire de specialitate juridică la Baza Şcoala Naţională de Grefieri 0-3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 22.35 7.65 8. judecător militar la Tribunalul Militar Tteritorial. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor peste 5 ani vechime. prim-procurorul parchetului de pe lângă judecătorie/parchetului de pe lângă tribunalul militar 23. Preşedintele judecătoriei/tribunalului militar. procurorul şef secţie în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie. şef de birou în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 10% 15% 20% 25% 30% 6. Vicepreşedintele judecătoriei/tribunalului militar.75 7.20 6.75 7.40 .50 7.05 7.

40 5. procuror (2-3 ani vechime). specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Baza Terorism 0-3 ani 3-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 26.70 6. sporul pentru vechimea în muncă.20 6.05 7. ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Judecător.(3) lit.75 5. precum şi adaosurile prevăzute la art. VI. judecător militar la tribunalul militar. procuror cu grad de parchet de pe lângă judecătorie (peste 3 ani vechime).20 6. agenţii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Baza 0-3 ani Anticorupţie 10% 15% 20% 25% 30% 4.60 3.40 3.75 3.90 NOTĂ: În coeficienţii prevăzuţi în anexă sunt cuprinse sporul pentru vechimea în funcţie (majorarea indemnizaţiei de încadrare brute lunare). 4 alin.20 5.223 25. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (0 -1 an vechime).25 5. . personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor Baza 0-3 ani (1-3 ani vechime) 27.50 6. Judecător cu grad de judecătorie.30 3. Auditor de justiţie (0-2 ani vechime).45 5.30 3.15 3.25 5.45 3.00 6.65 6.80 7.70 5. a) din anexa nr. procuror militar la parchetul de pe lângă tribunalul militar.05 4.50 4.95 6.95 5.70 3. asistent judiciar.20 4.75 4.90 4. personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor (peste 3 ani vechime).50 3.50 6.

60 3.90 3.75 2.30 3.75 2.20 3.90 4.45 3. grefierşef secţie.55 3.55 3.40 3. grefierdocumentarist treapta I (peste 3 ani vechime în specialitate) S M Baza 0-5 ani 2.05 2. grefier-statistician.05 3.35 2.90 3.00 3. grefier şef-cabinet 5. gradul I (peste 3 ani vechime în specialitate) S S M M 4. Grefier şef serviciu.65 3. grefier .20 3.30 6.30 3.80 4.15 3.40 2.00 3.20 4. Grefier şef serviciu.65 3.85 3.15 2.60 2.30 3.00 .45 7.şef 2.10 2.80 3.30 3. Grefier.95 3. Grefier.25 2.20 3.75 2.05 4.75 3.25 3.50 3.35 3.05 3.05 3.75 3.50 3. grefierstatistician.3 ani vechime în specialitate) S S S S S 5% 10% 15% 20% 2.00 1.45 3.15 2. grefierstatistician.80 3. Grefier. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă Baza 1 2 3 4 5 1.85 3. gradul II (6 luni .80 3.30 3. grefierstatistician. grefier . grefier-documentarist.80 4.30 3. Grefier.50 2.45 3.95 2.20 3.50 3. grefierdocumentarist debutant 8. Prim grefier.45 3.60 3. grefierdocumentarist.VI/2 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor Nr.60 3.90 3.40 3. grefier şef-cabinet 3.15 3. crt. grefierşef secţie.224 ANEXA nr. Prim grefier.75 4.65 2.15 3.05 3.şef 4.35 3.90 4.15 S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5% 10% 15% 20% 2.60 3.

50 2.40 1.40 2.35 2.20 2.25 1.85 1. grefier registrator treapta II (6 luni .60 2.80 1.00 2. Grefier.10 2.90 3.30 2.60 2.85 3. Grefier-arhivar.20 2.05 2.15 2.95 1.90 2.15 1.10 2.75 2.00 2. grefier-statistician.15 2.60 2.65 2.3 ani vechime în specialitate) M M M M M 5% 10% 15% 20% 1.30 2. Grefier.05 2.30 1.70 2. Grefier arhivar şef 12.35 1.50 1. Grefier-arhivar.40 2.40 2. .30 3.75 2.30 2.90 3.50 2. 4 alin.65 2. precum şi adaosurile prevăzute la art.30 2.35 2.05 1.15 2.05 2. VI.75 2.50 2.40 2.85 3. Grefier-arhivar.60 2.20 2.45 2.45 2.90 10.20 1.30 3. a) din anexa nr.75 2.20 2.45 1.65 2.65 2.70 1.85 2.15 3.30 2.00 3.15 2.30 2.30 1.40 2.00 2.15 2.95 2.50 2.85 3.35 2.50 2.50 2.40 2.75 2.50 2.10 2.60 2.20 2.55 1. sporul pentru vechimea în muncă.70 2.15 3.40 2.80 1.75 2.50 1.45 1.40 2.3 ani vechime în specialitate) 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-3 ani 5% 10% 15% 20% 2.40 2.90 13.65 2.50 2.90 3.25 2.75 2.00 3.225 M M M M 9. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate).05 3. grefier-documentarist debutant 11.25 2.50 2. grefier-statistician.55 14. debutant M NOTĂ: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.25 2. (3) lit.55 1.60 M M M M M 5% 10% 15% 20% 2.00 2.20 2. grefier registrator treapta I (peste 3 ani vechime în specialitate) M M M M M M M Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5% 10% 15% 20% 1.10 2.30 2.90 2. grefier – registrator.00 3.25 2.10 2.90 2.60 2.00 3.40 3.15 3.30 2.50 2.00 2. grefier-documentarist treapta II (6 luni .45 2.30 2.

95 NOTĂ: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.80 1.65 1.75 1.45 1.65 1. Agent procedural.70 1.60 1.45 1.55 1.95 1.80 1. Aprod M M M M M Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 1.00 1.85 1.50 1.75 1. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitat e Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă Baza 1.50 1.80 1.90 1.45 1. şofer M M M M M 2.45 1.75 3 1.50 1. .60 1.70 1.55 1.50 1.30 1.80 4 1.50 1.70 1.35 1.35 1.85 1.35 1.75 1.65 1.55 1. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate) şi sporul pentru vechimea în muncă.85 5 1.65 1.75 1.65 2 1.65 1.55 1.VI/3 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea Nr.55 1. crt.90 2.50 1.55 1 1.65 1.70 1.75 1.45 1.60 1.70 1.226 ANEXA nr.50 1.60 1.65 1.85 1.65 1.70 1.

80 5.00 3.30 3.20 4.10 2.60 4.20 1.20 2.40 1.35 4. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.00 2.20 4.20 2.40 2.30 2.85 3.00 3.05 2.40 3.00 4.30 3.30 3.65 3.60 2.90 2.75 4.75 2.25 3.70 3.227 ANEXA nr.10 1.00 4.85 2.15 4.00 2.50 3.30 2.20 2.85 3.35 3.10 2. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 2 3 4 5 3.75 4.30 2.00 3.65 1.10 3.80 4.40 4.20 2. VI/4 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de instruire.40 2.60 4.60 2.00 3.10 2.75 2.85 4.20 3. În funcţiile de profesor gradul I şi gradul II pot fi numite numai cadre didactice care au titlul de profesor universitar şi. sporul pentru vechimea în funcţie şi sporul pentru vechimea în muncă.00 4.15 4.85 2.00 4. fără specialitate juridică şi pentru funcţiile auxiliare din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri Nr.60 3.50 2.80 5.85 4.20 3. În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit. crt.40 4.05 2.25 2.50 4. Secretar gradul I S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 3.00 Baza 1.85 4.00 3.10 3.40 2.60 4. respectiv de conferenţiar universitar.00 4.25 2.50 3.20 4.10 2.65 3.85 3.30 2.00 4. .45 3.65 2.50 2.50 2.00 4.40 2.75 2.85 1.60 2.00 1.35 4.80 3.70 2. Profesor gradul II S S S S S 3. Profesor gradul I S S S S S 2. 2.40 2.80 1.15 4.10 2.60 4.90 2.60 4.65 4.65 3.35 4.15 3.50 3.20 3.45 3. 3.85 4.50 2.00 5.85 4.70 2.90 2.60 NOTĂ: 1.15 4.50 2. Expert gradul I S S S S S 4.

40 3.25 4.05 4.30 5.60 4.90 4. şef sector 4.55 3.05 4.20 4.45 3.45 4.05 4.00 5.85 5% 10% 15% 20% 4.00 4.30 6.75 3.85 5.20 4.VI/5 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de specialitate criminalistică şi pentru funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor de expertiză criminalistică Nr.05 4. Expert criminalist gradul I (10 ani vechime în specialitate) S S S S S S S S 5.40 3.45 4.90 4.10 3. Director Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 2.70 3. Director adjunct Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 3.80 4.20 5% 10% 15% 20% 4.20 Baza 1.70 3.40 4.95 3.80 4.40 3. crt.70 3.65 4.45 4.60 3.90 4.55 3.60 3.05 4.90 4.70 3.75 3.25 3.85 4.25 4.55 4.05 4.90 3.80 4.40 4.65 3.25 3.20 4.00 2.25 5% 10% 15% 20% 3.50 6.40 4.50 3.35 3.40 .50 3.10 3.40 4. Expert criminalist gradul III (4 ani vechime în specialitate) S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 6.70 3.60 4.10 4.65 4.05 4. Expert criminalist gradul II (7 ani vechime în specialitate) S S S S S 6.60 3.25 4.05 5.65 4. Şef laborator interjudeţean expertize criminalistice.65 4. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 2 3 4 5 3.05 3.25 4.20 4.25 3.85 3.10 3.228 ANEXA nr.00 4.45 4.25 3.75 5.40 3.75 5.75 3.60 4.85 4.85 5.10 3.40 4.

70 1.30 3. Secretar .00 3.45 2.45 3.90 1.50 1.45 3.20 2.10 2.40 2.229 7.15 2. Tehnician criminalist debutant 11.05 2.15 2.05 2.80 1.00 2.15 3.25 2.60 3.30 3.15 3.65 12.80 1.45 2.25 2.60 2.25 2. Tehnician criminalist (1 an vechime în funcţii tehnice criminalistice) S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5% 10% 15% 20% 2.15 3.05 2.70 2.40 2.95 1.dactilograf laborator expertize criminalistice (1 an vechime în funcţii auxiliare juridice.90 2. 4 alin. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate) şi sporul pentru vechimea în muncă.05 2.30 2.15 2.80 1.10 2.35 2.25 2.15 2.15 2.75 3.40 2.20 2.15 2.25 2.90 3.35 2.40 1.45 2.45 3. (3) lit.65 2.30 1.90 4.00 2.60 3.25 2.90 2. VI.45 2. Asistent criminalist debutant 9.00 2.45 3.60 3.00 3.dactilograf laborator expertize criminalistice debutant M NOTĂ: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.60 2.75 3.55 1.05 1.65 1.15 2.00 3.70 1.90 2.70 2. a) din anexa nr.90 3.10 2.45 M M M M M 5% 10% 15% 20% 1.80 1.90 3.25 2.25 2.45 2.60 2.00 2. Asistent criminalist (1 an vechime în specialitate) S S S S S 8.35 2. precum şi adaosurile prevăzute la art.45 1.60 3.40 2. economice sau administrative) M M M M M M Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5% 10% 15% 20% 1.55 1.25 2.95 2.30 2.75 3.30 3. Secretar .30 3.75 3.50 1.20 2.05 2.20 2.40 2.55 1.00 2.10 1.80 1.45 2. .90 10.

40 4.50 5.05 5.00 3. Specialist IT şef în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea S 5.40 4. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 2 3 4 5 S 6.00 4.60 4.80 5.85 5.20 4. Specialist în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.50 4.75 6.20 4.60 4. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.80 5.40 4.50 5.05 5. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Baza Coeficienţi de ierarhizare Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 1. al Consiliului Superior al Magistraturii.30 5. Director/şef serviciu specialist în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.00 4.50 - - - - - S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 5% 10-15 ani 10% 15-20 ani 15% Peste 20 20% ani 4.25 4.05 5. al Consiliului Superior al Magistraturii.75 4.60 4. precum şi din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea Nr. al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 2.VI/6 Coeficienţii de ierarhizare pentru specialiştii în domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.60 4. crt.30 5.05 5.80 5.85 5.30 5. al Consiliului Superior al Magistraturii.230 ANEXA nr.30 - - - - - .

85 4.95 3.30 3. .60 3.60 3.40 3.55 Notă: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.05 4.20 4.80 4.50 3.05 2.50 6.80 3.45 2. gradul II (6 luni .60 4.25 4.50 3.30 3.80 3. 4 alin.35 2. adaosurile prevăzute art.25 5. (3) lit.40 4.00 4.95 4. şi sporul pentru vechimea în muncă.85 5.25 2.85 4.30 4.80 5. (1).75 3.05 4.15 4.231 4.60 3.40 4. Specialist IT în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.50 3. Specialist IT în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. Specialist IT în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.15 2.05 5.40 4.00 3.65 3.30 3.3 ani vechime în specialitate) S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 5% 10-15 ani 10% 15-20 ani 15% Peste 20 ani 20% Baza 0-5 ani 3.05 4.30 3.90 4.60 4.20 4.60 4.80 4. VI. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate). 4 alin.80 4.05 4.15 3.60 3. gradul I (peste 3 ani vechime în specialitate) S S S S S Baza 0-5 ani 5-10 ani 5% 10-15 ani 10% 15-20 ani 15% Peste 20 ani 20% 3.45 3.15 3.00 4.15 4.70 3.05 4.20 4.15 3.70 3. a) din anexa nr.20 4. debutant S 2. precum şi pentru persoanele prevăzute la art.60 3.40 4.45 3.

30 3. Consilier de probaţiune gradul I (peste 6 ani vechime în specialitate) S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani S S S S 5% 10% 15% 2.25 4.20 4.00 4.90 4.05 4.65 3.90 3.40 4.10 3.40 . Inspector de probaţiune gradul I (peste 6 ani vechime în specialitate) S Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani 5% 10% 15% 20% 6. VI/7 Coeficienţii de ierarhizare pentru personalul de probaţiune Nr.10 3.95 3. crt.90 4.75 3.55 4.25 3.30 3.55 3.10 3.90 4.20 3.25 3. Şef serviciu de probaţiune 5.90 4.40 3.30 4.15 3.232 ANEXA nr.70 3.90 4.70 3.50 3.20 4.40 3.40 3.05 4.50 3.55 3.05 4.85 4.45 4.90 3.70 3.80 4.90 4.30 3.80 4. Funcţia Nivelul Vechimea Spor studiilor în funcţie fidelitate Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă 1 2 3 4 5 1.05 4.55 3.55 3.40 3.50 3.55 3.05 3.70 3. Directorul Direcţiei de probaţiune 2.35 3.00 4.40 3.60 3.70 4.40 3.00 4.50 3.15 4.15 3.25 3. Inspector de probaţiune gradul II (4-6 ani vechime în specialitate) S S S S S 3.50 - 4.25 3.60 3.55 3.55 3.10 4.70 3.75 3.20 4.70 3.80 3.70 3.50 - S S S S S 5% 10% 15% 20% 3.25 4.10 4.80 4.55 3.80 4.90 3.95 3.60 3.

10 3.233 S 6.50 2.00 3.50 Notă: În coeficienţii prevăzuţi în anexă este cuprins salariul de merit.55 3.60 2.85 4.90 S S S S 8.95 3.80 2.65 3. sporul pentru vechimea în funcţie (sporul de fidelitate).70 2.10 3.95 3.05 3.35 2.05 4.25 3.80 2. Consilier de probaţiune gradul II (4-6 ani vechime în specialitate) S Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani Peste 20 ani Baza 0-5 ani 20% 3.20 4.70 3.20 3.55 2.10 2.45 2.00 2. VI.40 3.35 2.70 2.95 3.50 3.95 3.30 S S S S 7.65 3.85 4.30 3.05 3.40 4.80 2.15 2.80 2.50 3.70 2. (3) lit.70 2.30 2.10 3.80 2.20 3.65 S 2.50 3.55 2.35 3.35 3. Consilier de probaţiune gradul III (1-4 ani vechime în specialitate) S 5% 10% 15% 20% 2.20 3.20 2. .40 2.20 3.50 3. precum şi adausurile prevăzute la art.35 3.85 4.00 4. sporul pentru vechimea în muncă şi sporul în legătură cu activitatea de penitenciar. a) din anexa nr.95 3.20 3.70 3.20 2. 4 alin.20 3. Consilier de probaţiune debutant (0-1 an vechime în specialitate) 5% 10% 15% 20% 2.70 3.90 3.40 3.85 3.10 3.05 3.

VII REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI DIN CADRUL CURŢII DE CONTURI Art. . membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate au statut juridic asimilat magistraţilor în ceea ce priveşte incompatibilităţile. cât şi funcţiile de conducere de director. 4. interdicţiile. 5.Salarizarea membrilor Curţii de Conturi. republicată. . 1.Prin sintagma auditor public extern se înţelege atât funcţia de auditor public extern. a auditorilor publici externi. Art.234 ANEXA nr. . a consilierilor juridici asimilaţi auditorilor publici externi şi a specialiştilor în informatică asimilaţi auditorilor publici externi. . Art. de pregătirea profesională. director adjunct. . se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. . . 3.Salarizarea membrilor Curţii de Conturi. SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art.Potrivit Legii nr. şef serviciu şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit. ca personal de specialitate al Curţii de Conturi.Salarizarea membrilor Curţii de Conturi şi a personalului de specialitate trebuie să le asigure o reală independenţă economică. Art. VII/1. de autoritate independentă cu atribuţii de control şi audit asupra tuturor autorităţilor publice centrale şi locale. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. precum şi a personalului de specialitate se stabileşte având în vedere rolul şi importanţa Curţii de Conturi a României.Perioada mandatului membrilor Curţii de Conturi care provin din rândul auditorilor publici externi este considerată vechime în specialitatea funcţiei de auditor public extern. condiţie necesară pentru protecţia acestora împotriva oricărei atingeri aduse independenţei şi imparţialităţii lor în înfăptuirea controlului/auditului asupra fondurilor publice. riscurile şi suprasolicitarea neuropsihică pe care o presupune exercitarea fiecărei funcţii. 2. precum şi nivelul şi complexitatea atribuţiilor conferite de lege. Art. 6. de obligaţia de păstrare a confidenţialităţii.

(1) se stabilesc prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. 11 din prezenta anexă se aprobă prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. Art. în funcţie de condiţiile de muncă grele. trimişi în străinătate pentru acţiuni în interesul serviciului. Art.(1) Pentru condiţii de muncă grele. luându-se în calcul media salariilor de bază brute lunare. 12. (4) Plata premiului anual se face începând cu luna ianuarie a anului următor. . se face de regulă. 11. . 9. 7. Art.(1) Pentru activitatea desfăşurată. personalului de specialitate i se acordă un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară. 10.Promovarea personalului de specialitate. realizate în perioada în care a desfăşurat activitate. vătămătoare sau periculoase. 8. (3) Regulile privind acordarea premiului anual prevăzut la alin. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. grade sau trepte profesionale.Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului. pe un post vacant existent în statul de funcţii. Art. în funcţii. . (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite. 13.Curtea de Conturi a României poate constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru personalul de specialitate.Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului de specialitate din Curtea de Conturi a României se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. personalul de specialitate beneficiază de un premiu anual egal cu câştigul mediu lunar brut.235 Art. . Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar. au drepturile şi obligaţiile . . premiul anual se acordă proporţional cu perioada în care a lucrat. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri şi alte drepturi Art. Art. . . vătămătoare sau periculoase stabilite potrivit legii. proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.Membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate. realizat în anul pentru care se face premierea. Din acest fond sunt acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

Pentru acordarea de ajutoare. cu excepţia situaţiilor în care prin lege specială se prevede altfel. fondul preşedintelui. 14. cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile şi obligaţiile personalului trimis în străinătate. la nivelul Curţii de Conturi a României.236 stabilite prin regulamentul aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi. . recompense şi contribuţii la acţiuni umanitare se constituie. . Art. cu încadrarea în creditele bugetare aprobate.

10 2.50 - 5.80 6.10 6.20 5.85 6. consilier juridic asimilat auditorului public extern.55 4.25 - 4. Funcţii de conducere Funcţia Gradul Nivelul studiilor S S S S Baza 6.50 6.65 5.30 6.25 3.75 3.35 6. 2.50 6. consilier juridic asimilat auditorului public extern.10 6. Superior Vechime minimă în specialitate 18 ani 2.80 Coeficienţi de ierarhizare Grad I 7.00 5. Auditor public extern. specialist informatică asimilat auditorului public extern. specialist informatică asimilat auditorului public extern Vechime minimă în specialitate 2 ani I II III S S S 5. VII/1 Salarii de bază ale personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi Nr.60 3.95 5.90 4. I I I I Gradul Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1.40 5. Funcţie crt.65 Grad II 8.15 7.50 5. 3.10 3.55 5.00 5.35 4.00 3.85 3.70 2.40 5. Auditor public extern.65 I II III S S S 5.40 .75 7. A. Funcţii de execuţie Nr.20 5. crt. 1.50 7.25 Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou B.30 - - 6. specialist informatică asimilat auditorului public extern.237 ANEXA nr.30 5. 4. consilier juridic asimilat auditorului public extern.65 5.65 3 I II III S S S 3.85 6.60 6.90 6.75 3.10 4.20 4.15 6.15 6.45 7.80 3. Principal Consilieri ai preşedintelui Curţii de Conturi a României Vechime minimă în specialitate 12 ani Auditor public extern.80 4.80 7.

La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. necesară încadrării la Curtea de Conturi şi în cadrul Autorităţii de audit. juridice şi de altă specialitate. 219/2007.238 Notă: 1. precum şi sporul pentru vechime la Curtea de Conturi. Coeficienţii de ierarhizare stabiliţi pentru membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate includ sporul pentru vechimea în muncă. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 la Curtea de Conturi a României. prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 3. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice. majorarea indemnizaţiei de bază. . postliceale sau superioare de scurtă durată. 2. cu studii superioare.

VIII/1.Salarizarea membrilor plenului şi a personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. nomenclatorul de funcţii. 2.239 ANEXA nr. premii şi alte drepturi Art. condiţiile de vechime şi studii pentru încadrarea şi promovarea personalului sunt prevăzute în anexa nr. VIII REGLEMENTĂRI SPECIFICE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE ŞI PERSONALUL AUXILIAR DE SPECIALITATE DIN CADRUL OFICIULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR SECŢIUNEA 1 Indemnizaţii şi salarii de bază Art. 1.Membrii plenului şi personalul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor au toate drepturile prevăzute în reglementările legale menţionate în anexa nr. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri. . .VIII/1. .

Şef compartiment 7. crt. Analist financiar gradul I 8. În coeficientul de ierarhizare este cuprins salariul de merit. Persoanele care.30 8. Analist financiar gradul IV 11.20 8.40 3. Asistent analist treapta II NOTĂ: 1. Asistent analist treapta I 12. sporul pentru condiţii deosebite de muncă. Analist financiar gradul II 9. gestionează informaţii clasificate.240 ANEXA nr. Membru al plenului 3. vătămătoare sau periculoase şi sporul pentru vechime în muncă.50 10. Director 5. obţinut potrivit legii. 3. 2. . sporul de confidenţialitate.60 3.00 7. Consilier/ Director general 4.40 10. Locurile de muncă. grele.15 Vechime în specialitate 10 ani în funcţii economice sau juridice 10 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 8 ani în funcţii economice sau juridice 6 ani în funcţii economice sau juridice 4 ani în funcţii economice sau juridice 2 ani în funcţii economice sau juridice 7 ani în funcţii auxiliare juridice. Funcţia Nivelul studiilor S S S S S S S S S S M M Coeficient de ierarhizare 11. VIII/1 Salarizarea membrilor plenului şi a personalului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Nr. categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului vor fi stabilite de membrii plenului în funcţie de certificatul/avizul de securitate deţinut. economice sau administrative 1.20 10.80 10.30 10. Pentru activitatea informatică se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic.50 4. Şef serviciu 6. economice sau administrative 4 ani în funcţii auxiliare juridice. Analist financiar gradul III 10. potrivit legii. Preşedinte 2. beneficiază de un spor de până la 15% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate.

.(1) Funcţia de demnitate publică este acea funcţie publică care se ocupă prin mandat obţinut direct.241 ANEXA nr. (3) Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică alese şi numite nu beneficiază de premii. în instituţii publice din subordinea Guvernului. Art. (2) Funcţiile asimilate cu cele de demnitate publică sunt funcţii de conducere din instituţiile publice aflate în subordinea Guvernului. şi la celelalte drepturi salariale acordate conform prezentei legi personalului încadrat cu contract individual de muncă din instituţia publică condusă. Art. 3. .Perioada în care persoanele care au ocupat funcţii de demnitate publică în instituţii publice constituie vechime în muncă şi în specialitate. IX/4. 1.(1) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. (1) cuprinde indemnizaţia de conducere. 2. nr. (3) Persoanele încadrate pe funcţii asimilate celor de demnitate publică au dreptul. 4. de spor de vechime şi nici de alte sporuri prevăzute de prezenta lege. IX REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI CARE OCUPĂ FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ŞI PERSONALULUI CARE OCUPĂ FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ SECŢIUNEA 1 Indemnizaţii şi salarii de bază Art. (1) este unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. IX/2 şi IX/3. Art. . (1) şi (2). IX/1. salariul de merit şi sporul de vechime. (2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. este prevăzut în anexa nr. .(1) Salariul de bază lunar pentru persoanele care ocupă funcţii asimilate cu cele de demnitate publică. pe lângă salariul de bază prevăzut de alin. potrivit legii. . prin alegeri organizate sau indirect. nominalizate de către acesta. prin numire. (2) Salariul de bază lunar prevăzut la alin.

00 Coeficienţi de ierarhizare . Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 8.70 11. Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 7. Funcţia Preşedinţia României 1. deputaţi 11. alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României Nr.90 12.80 10.00 9.00 10. Preşedintele României Parlamentul României 2. Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 9.20 10.242 ANEXA nr. Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 6. Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 4. crt. Senatori.80 10. Secretarii şi chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor 5.20 11. IX/1 FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice. Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor 3.

Consilier prezidenţial . Preşedinte de secţie Avocatul Poporului 13.00 10.80 9. Vicepreşedinte 17. 3. Consilier conturi Secretariatul General al Guvernului 20. Judecător Consiliul Legislativ 11.70 11.20 11.90 10.80 10.20 10.20 9. Preşedinte Autoritatea de audit 18. Preşedinte consiliu 12. crt. Secretar general al Guvernului 21.80 9.70 11. 2. 8.20 11. Adjunct al Avocatului poporului Curtea de Conturi 15.80 10. 5.70 10. Preşedinte 10. Secretar general adjunct al Guvernului 22.60 11. IX/2 FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice.20 9. 6.80 9.70 11.00 10. 7.70 11.20 11.243 ANEXA nr.20 9. numite în funcţii potrivit legii Nr.80 10. Funcţia Guvernul României Prim-ministru Viceprim-ministru Ministru de stat Ministru Ministru delegat Secretar de stat membru al Guvernului Secretar de stat Subsecretar de stat Coeficienţi de ierarhizare 11. 1.80 Curtea Constituţională 1) 9. 4. Vicepreşedinte Autoritatea de audit 19. Preşedinte 16. Avocatul poporului 14. Consilier de stat Administraţia Prezidenţială 23.

244 24. 34. în care se regăsesc aceste categorii de personal. Preşedinte 31.80 10. 35.20 11. Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat Consiliul Concurenţei 27.80 9. Membri 32. cu respectarea prevederilor Legii nr. b) Dispoziţiile legale referitoare la indemnizaţia lunară şi celelalte drepturi de care beneficiază judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se aplică în mod corespunzător şi judecătorilor Curţii Constituţionale. 1) . 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale.20 9.80 a) Personalul Curţii Constituţionale este salarizat potrivit anexelor la prezenta lege.80 8. 33. Consilier de stat Parlamentul României 25. Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 26.00 10. Preşedinte 28. cuantumul indemnizaţiei fiind majorat cu 15%. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Preşedinte Vicepreşedinte Secretar al Consiliului Membri 9.20 10. Consilier de concurenţă Consiliul Naţional al Audiovizualului 30. Vicepreşedinte 29.20 7.20 10.20 11. în funcţie de încadrare.80 11.

13. 15.00 8.000 locuitori) Viceprimar de municipiu (categoria I) Viceprimar de municipiu (categoria II) Primar de oraş (categoria I) Primar de oraş (categoria II) Primar de oraş (categoria III) Viceprimar de oraş (categoria I) Viceprimar de oraş (categoria II) Viceprimar de oraş (categoria III) Primar de comună (cu peste 7. 3.000 – 7.35 5.30 5. 24. 14. 8. 23. 7.000 locuitori) Viceprimar de comună (cu peste 7. Funcţia PRIMĂRII ŞI CONSILII 1.15 5.inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (până la 150.70 5.35 5. Primar general al Capitalei Viceprimar al Capitalei Preşedinte al consiliului judeţean Vicepreşedinte al consiliului judeţean Primar de municipiu reşedinţă de judeţ (cu peste 150.20 9.000 locuitori) Viceprimar de comună (până la 3.25 7. 18. 2. 17.000 locuitori) Primar de municipiu (categoria I) Primar de municipiu (categoria II) Viceprimar de municipiu (cu peste 150.40 6.00 Coeficienti de ierarhizare .000 locuitori inclusiv sectoarele municipiului Bucureşti) Viceprimar de municipiu (până la 150.000 locuitori) Viceprimar de comună (între 3.40 5.85 5.000 locuitori) 10. 11.000 – 7.50 5.90 6. 9.80 8. 6. 4. 16.70 5.80 6.000 locuitori) Primar de comună (până la 3.50 5. crt. 19. 10. IX/3 FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României Nr.245 ANEXA nr.000 locuitori) Primar de comună (între 3.10 5.50 5.20 5. 5.40 5.50 9. 12.000 locuitori .00 7. 20. 22. 21.

IX/4 FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ Indemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din subordinea Guvernului Nr. crt.246 ANEXA nr. Notă: În coeficienţii de ierarhizare pentru gradul I şi II este cuprins salariul de merit şi sporul de vechime.70 8.00 *) Funcţia Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Coeficienţi de ierarhizare corespunzători Baza Grad I Grad II Instituţii publice din subordinea Guvernului 1.10 8. Conducătorul instituţiei (preşedinte. director general.40 2. şef oficiu etc.) 7.) 8. . director general adjunct etc. Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte.

inspectorii de concurenţă.Salariile de bază pentru secretarul general. . X REGLEMENTĂRI SPECIFICE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI CONCURENŢEI Salarii de bază Articol unic . X/1.247 ANEXA nr. directorii direcţiilor de specialitate sunt prevăzute în anexa nr.

248 ANEXA nr. 2. vătămătoare sau periculoase şi sporul pentru vechime în muncă. 7. 9. Funcţia Secretar general Secretar general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Inspector de concurenţă superior Inspector de concurenţă principal Inspector de concurenţă asistent Inspector de concurenţă debutant Nivelul studiilor S S S S S S S S S Coeficienţi de ierarhizare 10. 1. sporul pentru condiţii deosebite de muncă. În coeficientul de ierarhizare este cuprins salariul de merit. 2. crt.10 8.40 10. X/1 Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurenţei Nr. 3. 4.40 Notă: 1. grele.60 10.50 10. 6.30 8. 8. . Vechimea în funcţie pentru stabilirea salariilor de bază este vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de inspector de concurenţă.70 10.30 10. 5.00 4. sporul de confidenţialitate.

Indemnizaţiile preşedintelui. 1. Aceste drepturi se impozitează în condiţiile legii. vicepreşedintelui şi salariile de bază ale inspectorilor de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate sunt prevăzute în anexa nr. iar preşedintele consiliului va avea o indemnizaţie de şedinţă mai mare cu 10% decât indemnizaţia ce se acordă membrilor consiliului. .XI/1. XI REGLEMENTĂRI SPECIFICE PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL AGENŢIEI NAŢIONALE DE INTEGRITATE Indemnizaţii şi salarii de bază Art. . . Art.Membrii consiliului au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl încasează preşedintele agenţiei. 2.249 ANEXA nr.

40 1. majorarea cu 10% a salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual şi sporul de vechime în muncă. treapta 3 de salarizare S S S 5. XI/1 Indemnizaţiile pentru preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate.00 7.80 7.15 7. A.45 8. precum şi salariile de bază pentru funcţii publice specifice din cadrul acestei autorităţi Nr. 7. treapta 1 de salarizare 2.50 7. Nr. 5.10 8. grad profesional superior.80 5. Inspector de integritate.15 8.50 II 8.70 7.80 9.40 7. C.20 6.20 . grad profesional superior.50 6.40 6.55 7. 4. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie specifice Funcţia Nivelul Coeficienţi de ierarhizare studiilor Baza Gradaţia corespunzătoare tranşelor de vechime 1 2 3 4 5 1. 2.10 5. Preşedinte 2.10 7.60 Notă: În coeficienţii de ierarhizare este cuprins salariul de merit.60 8.90 5. crt.70 6.90 7. Vicepreşedinte B.85 6.00 8.250 ANEXA nr. grad profesional superior. Secretar general Director general Director general adjunct Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou S S S S S S S 8. 3. Indemnizaţii Funcţia Nivelul studiilor S S Coeficienţi de ierarhizare 9.20 6.65 7. Inspector de integritate. treapta 2 de salarizare 3. Funcţia Nivelul studiilor Coeficienţi de ierarhizare I 1.90 6.20 8.90 7. sporul de confidenţialitate. crt.00 6.65 6. Inspector de integritate. 6. crt. Salarii de bază pentru funcţiile publice de conducere specifice Nr.

20 4.90 5.70 3. treapta 3 de salarizare 7.35 3. grad profesional principal. treapta 2 de salarizare 6.10 - 5. treapta 1 de salarizare 8.95 3.00 5.00 4.70 4. Inspector de integritate.20 5.35 4. sporul de confidenţialitate şi sporul de vechime în muncă.20 2. grad profesional asistent.60 5.55 3.60 - Notă: În coeficientul prevăzut în coloana „Bază” este cuprins salariul de merit. .55 4. grad profesional asistent.251 4. Inspector de integritate.85 5.45 5.80 4. grad profesional asistent.70 5.05 3.15 3.80 1.50 6. treapta 3 de salarizare 10. grad profesional principal.60 3.25 4.90 4. Inspector de integritate. treapta 2 de salarizare 9.55 3. grad profesional debutant S S S S S S S 5.30 3.35 3.30 - 6.00 - 5. Inspector de integritate. Inspector de integritate.40 - 6. Inspector de integritate.10 4. treapta 1 de salarizare 5.75 3. Inspector de integritate.80 4.90 3. grad profesional principal.

RECUNOSCUTE POTRIVIT LEGII Art.252 ANEXA nr. (2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi îşi păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut. XII/3. c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat. XII/2. conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. la nivelul salariilor de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat. care se determină în raport cu venitul salarial. b) personalul din conducerea cultelor. 2. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor. gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România. . . (1) lit. altul decât cel prevăzut la lit. recunoscute potrivit legii. a). conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite conform legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat. c). XII REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI CLERICAL CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN ŢARĂ. beneficiază de sprijin lunar la salarizare. gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România. se stabileşte după cum urmează: a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică beneficiază de o indemnizaţie lunară prevăzută în anexa nr. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. Indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor. ÎN CADRUL CULTELOR RELIGIOASE DIN ROMÂNIA. în cadrul cultelor din România. conform asimilărilor prevăzute în anexa nr. XII/3. potrivit nivelului de studii. SECŢIUNEA 1 Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical Art. potrivit funcţiilor pe care le ocupă. 1. recunoscute potrivit Legii nr. . potrivit nivelului de studii.(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în ţară. pentru salarizarea personalului clerical.(1) Statul român sprijină cultele. la cererea acestora. XII/1.

precum şi modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităţilor centrale de cult şi se aprobă anual prin ordin al ministrului culturii. . 2 din prezenta anexă. (2) personalul clerical de la unităţile de cult care obţin venituri din închirierea. 2 alin. (4) va fi repartizat pe culte. (2). Art. prin bugetul Ministerului Culturii.000 de euro lunar. (1) lit. prin unitatea centrală de cult din România. . cultelor şi patrimoniului naţional. (2) şi care întrunesc condiţiile şi criteriile prevăzute la alin. transmit Ministerului Culturii.De la bugetul de stat se asigură. se alocă de la bugetul de stat. arendarea şi concesionarea proprietăţilor. în raport cu numărul credincioşilor. numai drepturile stabilite în condiţiile prevăzute la art. se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (7) Listele unităţilor de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condiţiile alin. şi cu nevoile reale. potrivit alin. .253 (3) Criteriile în baza cărora unităţile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse. Cultelor şi Patrimoniului Naţional propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităţilor de cult pentru al căror personal clerical se doreşte acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. precum şi alte contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. (2). culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor. c) din prezenta anexă se aprobă de Ministerul Culturii.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. în baza numărului de posturi comunicat anual. SECŢIUNEA a 2-a Alte drepturi ale personalului clerical Art. (5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. conform ultimului recensământ. XII/3. inclusiv contribuţiile la asigurările sociale de stat. Art. pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat. la asigurările sociale de sănătate. (6) Unităţile centrale de cult. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. 3. la asigurările de şomaj. (8) Nu beneficiază de prevederile alin. 4. 5. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. la propunerea cultelor recunoscute.(1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale prevăzute în anexa nr. . care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice. o sumă reprezentând echivalentul în lei a 200. (2) şi (3).

(1) se stabilesc de unităţile centrale ale cultelor recunoscute. precum şi a altor contribuţii obligatorii prevăzute de lege pentru angajator. inclusiv pentru plata contribuţiilor prevăzute de lege la asigurările sociale de stat. 7. suma urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unităţi. împreună cu conducerile unităţilor de cult din afara graniţelor. Obligaţia de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unităţii centrale de cult din România. este supus controlului Ministerului Culturii. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. SECŢIUNEA a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute Art. Art. 9. respectiv echivalentul în lei al acesteia. . . potrivit anexei nr. Art. pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi. II/5. Cultelor şi Patrimoniului Naţional a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare. (1) se alocă unităţilor centrale ale cultelor recunoscute. precum şi unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii. 6.(1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat. primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii. . (1).(1) Unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. (2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat. Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi altor organe abilitate de lege. potrivit prezentei legi. . . (4) Suma prevăzută la alin.Drepturile stabilite potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România. 8. acesta fiind salarizat în conformitate cu dispoziţiile legale care reglementează salarizarea personalului încadrat în aceste unităţi. potrivit legii. Art. poate fi modificată anual prin legea bugetului de stat. prin prezentarea la Ministerul Culturii.254 (2) Suma prevăzută la alin. (3) Destinaţiile sumei prevăzute la alin. prin bugetul Ministerului Culturii. la asigurările de şomaj. care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităţilor de cult centrale şi locale respective. la asigurările sociale de sănătate.Personalul clerical încadrat în unităţile bugetare nu beneficiază de prevederile prezentei legi. aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat.

300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. în raport cu creşterea preţurilor de consum. 9 din prezenta anexă. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net.(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură. la cerere. (5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România. se face de către autorităţile administraţiei publice locale. 10. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. b) de la bugetul de stat: . . . Art. (3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere şi alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului. al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin.sumele aferente.40 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. (1) lit. . (2) Numărul contribuţiilor prevăzute la alin. . b). (4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România. prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice. a). la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate.951 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară prevăzute la art. se face de către Ministerul Culturii. necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. a). după cum urmează: a) de la bugetele locale: . la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult. în limita prevederilor bugetare anuale. al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate. ţinându-se seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios şi se comunică Ministerului Culturii.255 (2) Unităţile şi contribuţiile prevăzute la alin. Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi poate fi indexată prin hotărâre a Guvernului. potrivit criteriilor stabilite de acestea.18. (1) lit. (1) lit.sumele aferente. în raport cu creşterea preţurilor de consum. necesare pentru plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat. Cultelor şi Patrimoniului Naţional. . al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. 9 din prezenta anexă.

sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale. ţinând seama de numărul de adepţi ai fiecărui cult religios. .256 (6) Autorităţile administraţiei publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România.

Funcţia Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Arhiepiscop major. episcop. preşedinte) Episcop.257 ANEXA nr.00 10. episcop coajutor. arhiereu-vicar 26 9. asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică Nr. episcop auxiliar. XII/1 Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor centrale de cult.80 Numărul maxim de posturi 1 11 16 39 Coeficienţi de ierarhizare 11. şef de cult (mitropolit. crt. 1. 5. mitropolit Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Romano-Catolică Arhiepiscop. episcop-vicar patriarhal Episcop-vicar. 3. preşedinte uniune. şef rabin.80 10. 4.70 11.20 . 2. muftiu.

Stareţ. protopop 4. prim-rabin 2. Secretar patriarhal. cu grad didactic I şi vechime în învăţământ 41 între 22 şi 25 ani Profesor cu studii superioare. consilier eparhial. consilier patriarhal. vicar administrativ patriarhal. egumen . Secretar Cancelaria patriarhală. Vicepreşedinte uniune. secretar general. cu grad didactic II şi vechime în învăţământ 466 între 2 şi 6 ani 1. secretar eparhial. altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică Nr. cu grad didactic II şi vechime în învăţământ 719 între 10 şi 14 ani Profesor cu studii superioare. vicar episcopal 3. inspector general bisericesc. cu grad didactic I şi vechime în învăţământ peste 40 ani 46 Profesor cu studii superioare. crt. superioară. exarh. inspector eparhial. vicar administrativ eparhial.258 ANEXA nr. XII/2 Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult. Funcţia clericală Numărul de Funcţia didactică cu care se posturi pentru asimilează care se asigură sprijin lunar la salarizare Profesor cu studii superioare. vicar general.

237 10.957 3. diacon. Cu studii medii: 2.144 Profesor cu studii superioare gradul didactic I gradul didactic II definitiv debutant Învăţător.2 gradul II 2. pastor. educator.690 1.3 definitiv 1. Cu studii superioare: 1.1 gradul I 2. XII/3 Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România Nr.280 663 783 1. Numărul de posturi Funcţia didactică cu pentru care se asigură care se asimilează sprijin lunar la salarizare 15.261 4.259 ANEXA nr. oficiant de cult 1.018 3.2 gradul II 1. cantor.3 definitiv 2. crt.4 debutant . rabin. imam. vestitor.440 2. maistru-instructor cu studii medii gradul didactic I gradul didactic II definitiv debutant Funcţia clericală Preot.238 2.1 gradul I 1.4 debutant 2.

.260 ANEXA nr. AFLATE ÎN SUBORDINEA. SUB AUTORITATEA. aflate în subordinea.70 1. sporul de stabilitate şi sporul de vechime în muncă.00 5.05 În coeficienţii de ierarhizare au fost cuprinse salariul de merit.80 1. precum şi cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului sunt diferenţiate după nivelul studiilor. MINISTERELOR ŞI CELORLALTE ORGANE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE.80 2. PRECUM ŞI CELE AFLATE ÎN COORDONAREA PRIMULUI-MINISTRU ŞI CELE AFLATE SUB CONTROLUL PARLAMENTULUI SECŢIUNEA 1 Salarii de bază Art. în coordonarea Guvernului. sub autoritatea.Salariile de bază ale personalului de execuţie din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. ÎN COORDONAREA GUVERNULUI.35 3. sporul de confidenţialitate. XIII REGLEMENTĂRI SPECIFICE PERSONALULUI DIN AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII.50 1.90 2. 1. Nivelul studiilor Studii superioare Studii superioare de scurtă durată Studii postliceale Studii medii Studii generale *) Coeficienţi de ierarhizare*) minim maxim 2.45 1. .90 2. ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

astfel: Funcţia Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou *) Coeficienţi de ierarhizare*) Grad I Grad II 7.Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. astfel: Funcţia Director Director adjunct Şef serviciu Şef birou *) Coeficienţi de ierarhizare*) Grad I Grad II 8.00 6.45 7. 2 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade.30 În coeficienţii de ierarhizare au fost cuprinse salariul de merit. 2.85 7. 4.15 7. Nivelul studiilor Studii superioare Studii superioare de scurtă durată Studii postliceale Studii medii Studii generale *) Coeficienţi de ierarhizare*) minim maxim 2. .40 1.30 7. 1 din prezenta anexă sunt stabilite pe două grade.60 6. aflate în subordinea. sporul de stabilitate şi sporul de vechime în muncă.20 7.70 În coeficienţii de ierarhizare au fost cuprinse salariul de merit.20 6.70 7.Salariile de bază ale funcţiilor de conducere din instituţiile publice prevăzute la art. .65 2.75 2. 3.05 În coeficienţii de ierarhizare au fost cuprinse salariul de merit.35 3. indemnizaţia de conducere. sporul de stabilitate şi sporul de vechime în muncă.261 Art. Art.50 1.Salariile de bază ale personalului de execuţie din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. sporul de confidenţialitate. indemnizaţia de conducere. sporul de stabilitate şi sporul de vechime în muncă. Art. sub autoritatea.00 5.70 1. sporul de confidenţialitate.45 1. .60 7. sporul de confidenţialitate. în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale sunt diferenţiate după nivelul studiilor.40 7. .80 7.10 7.65 2.00 8.

. a ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. în coordonarea celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice locale se stabilesc de către persoanele împuternicite să numească aceste persoane. Art. sub autoritatea. 10. aflate în subordinea. publice sporuri la 10% muncă . 9. un spor de până din salariul de bază. aflate în subordinea.Echivalarea funcţiilor specifice utilizate în prezenta anexă cu funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege se va face de către Ministerul Muncii. 8. a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. pe baza criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale. fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de ministru şi respectiv a funcţiei de secretar de stat din ministere.(1) Salariile de bază ale conducătorilor din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. 6. corespunzător timpului lucrat la locurile de respective. Art. (1) nu vor depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar al municipiului Bucureşti. în coordonarea Guvernului. Art. la solicitarea ordonatorului principal de credite. Familiei şi Protecţiei Sociale.262 Art. 7. . fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreşedinte al consiliului judeţean şi respectiv a funcţiei de viceprimar. SECŢIUNEA a 2-a Sporuri şi alte drepturi Art. . 5.(1) Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile finanţate integral din venituri proprii beneficiază suplimentar şi de specifice pentru condiţii de muncă. (2) În cazul municipiului Bucureşti salariile de bază prevăzute la alin. precum şi cele aflate în coordonarea Primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului se stabilesc de către persoanele împuternicite să numească aceste persoane.Pentru personalul de execuţie. stabilite de către acesta.Salariile de bază ale conducătorilor din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. nivelul individual al salariilor de bază se stabileşte de către conducătorul autorităţii şi instituţiei publice finanţate integral din venituri proprii. . . Art. sub autoritatea.Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de sporurile aplicabile funcţionarilor publici. după cum urmează. .

d) pentru consemn la domiciliu. un spor de până la 15% din salariul de bază. cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit potrivit legii. c) personalul care lucrează.Prevederile prezentei legi se aplică şi personalului din autorităţile şi instituţiile publice. . care. 12. . un spor de până la 15% din salariul de bază. prin bugetul de venituri şi cheltuieli. potrivit contractului individual de muncă în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate. începând cu luna octombrie a anului 2009.Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază şi de celelalte drepturi aplicabile funcţionarilor publici din administraţia publică centrală. Art. beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază. potrivit legii. 13. Art. . corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. (2) Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma corespunzătoare salariilor de bază.263 b) pentru condiţii grele de muncă. respectiv locală. în funcţie de subordonare. 11. trec de la finanţarea integrală a activităţii din venituri proprii la finanţarea integrală activităţii de la bugetul de stat.Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite. e) pentru siguranţa navigaţiei. Art. . un spor de până la 20% din salariul de bază.

5 noiembrie 2009 Nr. republicată. (3) din Constituţia României. în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului. în şedinţa comună din data de 15 septembrie 2009. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR Roberta Alma Anastase PREŞEDINTELE SENATULUI Mircea Dan Geoană Bucureşti.264 Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 330 . 114 alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful