Sunteți pe pagina 1din 6
DECLARATIE DE AVERE 47, 202/02,4/ b/s SL tees SubsemnatulSubsemnata, J [NY ©. Weblo xe avaind functia TRIBUNALUL BUCURESTI $ECTIA A-ILA de judecator la PENALA 7 CNP, »domiciliul ; 5 cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal pri ci impreuni cu familia" detin urmatoarele: in declarafii, declar pe proprie rispundere” d fal ) Prin familie se infelege soqul/sofia si copiii aflati in intretinerea acestora. 1. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari. [| Teer 2008 [oor cumnhithee LoOleA- ZEA | + [Wz 1/00 Age fol, 78 we wae Viol ea * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afld in circuitul civil. “2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sofia, copitul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Clidiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari. hoc, f 1992 $0] 1/7 |cunhened tired Tioel ave 4 Loo F133, 294 1/2 [cum tave|binu 08 * Categoriile Indicate sunt: (I) apartament; (2) casi de Tocuit; (3) casi de vacanta; @ spatii comerciale/de productie. 72) La "Titular" se menfioneaz4, in cazul bunurilo proprii, numele proprietarului (titular, soqul/sotia copilul), jar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. I. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, magi care sunt supuse inmatricularii, potrivit legit a AUTOTUAISH | WV COLE 4 oor COMP PRELE agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport 2, Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colectii de arth si numismatich, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare insumata depiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietae, indiferent daca ele se afl sau nu pe teritoriul Roménici la momentul declararii, pik f— Lore APhox . 10.000 Euro| IIL. Bunuri mobile, a ciror valoare depiseste 3.000 de euro fiecare, gi bunuri imobile instrdinate in ultimele 12 luni IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire si inves inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate. *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau eckivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, dack valoarea de piaté insumata a tuturor acestora depiseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv investi