Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina Audit statutar

46. Câte opinii se pot înscrie în raportul de audit asupra situaţiilor financiare
ale unei bănci:
a) patru;
b) una;
c) depinde de numărul elementelor probante.

Raspuns: b) una

Tipuri de opinie:
 opinia fãrã rezerve (curatã)
 opinia fãrã rezerve dar cu un paragraf de observatii
 opinia cu rezerve
 imposibilitatea exprimãrii unei opinii
 opinia defavorabilã

47. Prezentaţi cel puţin şapte caracteristici ale auditului statutar care-l
deosebesc de auditul contractual.

Caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual:


1. numirea auditorului statutar se face de catre adunarea generala a actionarilor sau
asociatilor;
2. orice auditor statutar e mandatat, de regula pentru o durata de 5-7 ani;
3. auditorul statutar emite in toate cazurile un raport de audit care are un continut
strict normat;
4. auditorului statutar ii este specifica o anumita conduita deontologica precis
stabilita prin codul etic;
5. misiunea de audit statutar are un caracter permanent;
6. auditul statutar se efectueaza numai prin sondaj;
7. auditorul statutar nu poate avea imixtiuni in gestiunea societatii-client.

48. Prin ce se deosebeşte o misiune de audit bazată pe proceduri convenite de o misiune


de audit statutar?

a. Intr-o misiune de proceduri convenite, auditorul nu exprimă nici o


asigurare.El întocmeşte în mod simplu un raport asupra faptelor
constatate iar utilizatorii raportului sunt cei care trag propriile concluzii
din lucrările auditorului.
b. Intr-o astfel de misiune, auditorul aplică proceduri de audit definite de
comun acord cu clientul şi cu toţi beneficiarii rezultatelor acestor
lucrări.
c. Acest raport se adresează exclusiv părţilor care au convenit procedurile de
pus în lucru.
49. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare?

In cadrul acestui tip de misiune de audit, auditorul nu exprima niciun tip de asigurare in
cadrul raportului sau, chiar daca utilizatorii lui beneficiaza de informatii financiar
contabile. Procedurile aplicate in cadrul misiunii nu vizeaza obtinerea unei asigurari
referitoare la situatiile financiare, utilizatorii informatiilor furnizate de catre acest tip de
misiune se bazeaza pe ajutorul furnizat de catre un profesionist in domeniu in procesul
elaborarii de situatii financiare.

Acest tip de misiune de audit este reglementata de catre un standard international specific
de asigurare si servicii conexe, prin care sunt stabilite procedurile si principiile
fundamentale din punctul de vedere al responsabilitatii profesionistului contabil.
Principalele aspecte avute in vedere sunt:
• obiectivele si principiile fundamentale;
• procedurile specifice si raportarea rezultatelor misiunii.
Obiectivul acestui tip de misiune consta in utilizarea competentelor profesionistului
contabil in vederea obtinerii si clasificarii de informatii contabile. In acest sens,
utilizatorii acestor informatii beneficiaza de incredere ca lucrarile privind situatiile
financiare sunt efectuate de catre un profesionist din punctul de vedere al competentelor
financiar contabile. O astfel de misiune presupune pregatirea situatiilor financiare,
selectarea, clasarea si sinteza informatiilor financiare, cu predilectie a celor din situatiile
financiare. Profesionistul contabil trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:
• natura misiunii, prin care trebuie sa mentioneze faptul ca aceasta misiune nu
reprezinta un audit;
• misiunea realizata nu are drept scop descoperirea de erori, fraude sau alte
ilegalitati;
• natura informatiilor furnizate si faptul ca managementul entitatii este responsabil
din punctul de vedere al exactitatii si exhaustivitatii informatiilor financiare
compilate;
• referentialul contabil pe baza caruia sunt furnizate informatiile compilate;
• obiectivul si raportarea informatiilor financiar contabile.
De exemplu: intocmirea si prezentarea situatiilor financiare se realizeaza in exclusivitate
de catre managementul intreprinderii. In cadrul acestui proces, managementul apeleaza la
profesionisti in vederea beneficierii de informatii privind corectitudinea informatiilor din
situatiile financiare. Profesionistul contabil va efectua clauzele contractuale stabilite cu
clientul, cu mentiunea ca raportul intocmit de catre acesta nu reprezinta un audit financiar
contabil, ci un suport informational util in vederea intocmirii si prezentarii situatiilor
financiar contabile in concordanta cu un referential contabil acceptat si in vigoare la acea
data.
50. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale?

Standardul International de Audit (ISA) nr. 800 stabileşte procedurile şi


principiile fundamentale precum şi modalităţile lor de aplicare cu privire la misiunile de
audit speciale.
Misiunile de audit speciale se pot referi la:
- situaţii financiare, stabilite după un referential contabil diferit de standardele
internaţionale de raportare financiară şi de normele nationale;
-conturi sau elemente de bilanţ sau rubrici din situaţiile financiare (care în
continuare va fi denumite "rubrică din situaţiile financiare")
-respectarea clauzelor contractuale;
-situaţii financiare condensate (rezumate);
Auditul trebuie să examineze şi evalueze concluziile trase din elementele probante
reunite în timpul misiunii de audit specială pentru a determina dacă ele pot servi ca bază a
opiniei sale care trebuie să fie scrisă şi clar exprimată.
Înaintea acceptării unei astfel de misiuni, auditorul trebuie să se asigure de
existenţa unui acord cu clientul asupra naturii precise a misiunii, formei şi conţinutului
raportului ce va fi emis.
Pentru a se asigura că raportul nu va fi folosit în alte scopuri decât cel prevăzut,
auditorul poate să precizeze limitele la care sunt supuse difuzarea şi utilizarea raportului.
Cu exceptia raportului asupra situaţiilor financiare condensate, raportul
auditorului trebuie să contină elementele de bază ale raportului misiunii de audit, de bază,
şi anume:
- titlul;
-destinatarul;
-paragraful de prezentare şi introducere din care nu va lipsi:
· identificarea informatiilor financiare auditate;
· amintirea responsabilitătilor conducerii şi ale auditorului.
-paragraful referitor la întinderea lucrărilor (descriind natura auditului) din care nu
vor lipsi:
· referirea la Standardul International de Audit privind misiunile de audit
speciale, sau la normele nationale aplicabile;
· descrierea procedurilor puse în lucru de către auditor;
- paragraful opiniei auditorului asupra informaţiilor financiare;
- data raportului;
- adresa auditorului;
- semnătura auditorului.
51. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra respectării clauzelor
contractuale?

Auditorul poate sa accepte o asemenea misiune numai dacă misiunea se referă


exclusiv la examinarea respectării clauzelor care vizează aspecte contabile şi financiare;
dacă numai unele chestiuni particulare nu sunt acoperite de competeţa auditorului, acesta
va recurge la serviciile unui expert.
Opinia auditorului poate face obiectul nui raport distinct sau va fi inclusă în
raportul de audit de bază.

52. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra situaţiilor financiare


condensate?

O întreprindere poate avea nevoie să stabilească situaţii financiare care rezumă


situaţiile sale financiare auditate, pentru a informa anumite grupuri de utilizatori,
interesate de cunoaşterea doar a cifrelor cheie privind situaţia financiară şi rezultatele
acesteia.
Auditorul nu trebuie să emită vreun raport asupra situaţiilor financiare condensate
decât în cazul unde acesta a emis un raport de audit asupra situaţiilor financiare în
ansamblul lor.
Conducerea întreprinderii este obligată să indice clar că situaţiile financiare sunt
condensate, iar lectorul, pentru o mai bună înţelegere, trebuie să le citească împreună cu
situaţiile financiare în ansamblul lor, auditate. Titlul care poate fi dat acestor situaţii
financiare condensate este "Situatii financiare condensate, pregătite pe baza situatiilor
financiare auditate pentru exerciţiul financiar închis la data de 31 decembrie 200x".
53. Care sunt elementele de bază ale unui raport asupra situaţiilor financiare
condensate?

Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare condensate trebuie să cuprindă


următoarele elemente de bază:
-titlul;
-destinatarul;
-identificarea situaţiilor financiare auditate din care s-au născut situaţiile
financiare condensate;
-o referire la data raportului de audit asupra situaţiilor financiare în ansamblul lor
şi în tipul de opinie exprimată în acel raport;
-o opinie care să indice dacă informaţiile cuprinse în situaţiile financiare
condensate sunt în concordanţă cu situaţiile financiare auditate, din care acestea s-au
născut. Dacă auditorul a emis o opinie modificată asupra situaţiilor financiare în
ansamblul lor, dar este satisfăcut de prezentarea situaţiilor financiare condensate, raportul
trebuie să menţioneze că deşi situaţiile financiare condensate sunt în concordanţă cu
situaţiile financiare în ansamblul lor, acestea provenind din situaţii financiare care au
făcut obiectul unui raport de audit modificat.
-o mentiune, sau o trimitere la o notă anexă la situaţiile financiare condensate, în
care se menţionează că pentru o bună înţelegere a rezultatelor şi situaţiilor financiare ale
entităţii, situaţiile financiare condensate trebuiesc citite împreună cu situaţiile financiare
în ansamblul lor şi cu raportul de audit asupra acestora;
-data raportului;
-adresa auditorului;
-semnătura auditorului.

S-ar putea să vă placă și