Sunteți pe pagina 1din 65

DEPARTAMENTUL  CONSTRUCŢIILOR   ŞI  LUCRĂRILOR 

PUBLICE DIRECŢIA  GENERALĂ DE  CERCETARE 
ŞTIINŢIFICA 
ŞI ECONOMIA CONSTRUCŢIILOR INSTITUTUL DE 
CERCETĂRI  PENTRU  CONSTRUCŢII — INCERC­ 

METODOLOGIE DE CALCUL DINAMIC A VALORII 
INVESTIŢIILOR 

FAZA III: EXPERIMENTAREA   ŞI DEFINITIVAREA 
METODOLOGIEI 

Colectiv de elaborare : 
Dr. ing. Ştefănescu Ion 
Ec. Velicu Ioan 
Ec. Simion Ion
INTRODUCERE 

1. Necesitatea  întocmirii  unei  metodologii  pentru  calculul  dinamic  al  valorii  investiţiilor, 
derivă  din  necesitatea  determinării  eficienţei  economice  a  acestora  în  funcţie  de  durata  lor  de 
realizare, ţinînd seama că: 
a)  Investiţiile  se  realizează  prin  credite  acordate  de  o  bancă  finanţatoare,  cu  o  anumită 
dobîndă anuală. De aici rezultă că cheltuiala totală pentru realizarea unei investiţii este egală cu 
valoarea  iniţială  plus  dobînzile  la  credit  cumulate  pe  perioada  de  realizare  a  acesteia.  După 
punerea  în  funcţiune,  recuperarea  valorii  investiţiei  şi  a  dobînzilor  datorate  pînă  la  stingerea 
creditului, se realizează prin imputarea acestora pe costuri în funcţie de care se stabileşte preţul 
de vînzare a produselor ce se realizează sau a tarifelor de prestări de servicii. Chiar în cazul în 
care  investorul  dispune  de  suma  necesară  realizării  unei  investiţii  fără  să  apeleze  la  credite 
bancare,  calculul  dobînzilor  asupra  cheltuielilor  necesitate  de  realizarea  investiţiei  este  necesar 
deoarece  trebuie  obţinut  răspunsul  la  întrebarea:  ce  este  mai  economic,  depunerea  banilor  în 
bancă  cu  dobîndă  (a)  sau  realizarea  unei  investiţii  care  să  aducă  un  venit  anual  (a  )  mai  mare 
decît (a)
b) Realizarea investiţiei se face într­un viitor necunoscut sau mai corect spus, cunoscut în 
probabilitate şi deci previzibil cu un oarecare grad de incertitudine. Din acest punct de vedere se 
disting trei situaţii: 
— situaţia  economică  este  în  curs  de  destabilizare  şi  preţurile  şi  tarifele  au  tendinţa  de 
creştere; 
— situaţia  economică  este  în  curs  de  stabilizare  şi  tendinţa  de  creştere  a  preţurilor  şi 
tarifelor este în curs de frînare ; 
— situaţia  economică  este  stabilă,  dar  în  acest  caz  există  o  uşoară  tendinţă  constantă  de 
creştere a preţurilor şi tarifelor, care se poate lua în calcul cu o anumită rată anuală a inflaţiei. 
2.  Metodologia  elaborată  caută  să  cuprindă  în  formule  empirice, 
aspectele menţionate mai sus. 
Pentru calculul dinamic al valorii investiţiei este necesar să se cunoască: 
a)  Valoarea iniţială (V0) a investiţiei la momentul elaborării studiului de fezabilitate sau a 
studiului tehnico­economic. Pentru lucrările  de construcţii montaj acesta se  poate determina în 
mai multe moduri: 
— folosind  preţuri  şi  tarife  în  vigoare,  aplicate  la  consumurile  specifice  de  resurse  din 
norme comasate de lucrări ; 
— folosind preţuri şi tarife în vigoare, aplicate la indici de consumuri de resurse (materiale, 
manoperă, utilaj) pe unitatea de măsură sau referinţă, pe obiecte întregi ; 
— folosind indici de preţ pe unitatea de măsură sau de referinţă, pe obiecte întregi, rezultaţi 
din proiecte similare proiectate în perioada 1983—1989, corectaţi cu coeficienţi de actualizare. 
Pentru orientare în anexa nr. 2 sînt daţi coeficienţii care cuprind influenţele din preţurile şi 
tarifele apreciate  la data 01.04.1991.  Pentru date ulterioare, urmează ca aceştia să fie  afectaţi 
de  creşterile  de  preţuri  şi  tarife  ce  vor  interveni  pînă  la  data  elaborării  studiilor,  sau  să  fie 
recalculaţi periodic de către INCERC. 
c)  Durata de realizare a investiţiei (n) 
Aceasta  poate  fi  apreciată  de  elaboratorii  studiilor  în  funcţie  de  fondurile  disponibile  în 
timp  şi  de  posibilităţile  tehnice,  tehnologice  şi  organizatorice  de  executare  a  lucrărilor  de 
construcţii­montaj. 
Pentru orientare, în anexa nr. 3 se dau în coloana 3 duratele de execuţie exprimate în luni, 
pentru obiecte de construcţii şi obiective de investiţii. Acestea au fost prelucrate după „Normativ 
privind  durata  de  execuţie  a  obiectivelor  de  investiţii"  C.  188­79  aprobat  de  I.C.C.P.  D.C.  cu 
decizia nr. 18 din 15.02.1979 şi „Normativ privind durata de execuţie a lucrărilor de construcţii­ 
montaj pe obiect" C.5­78 aprobat cu decizia I.C.C.P.D.C. nr. 56 din 29.09.1978. Aceste durate
au fost stabilite pe baze tehnice şi nu pe baze statistice. In realitate, duratele normate nu au fost 
respectate,  dar  aceasta  nu  din  motive  tehnice  sau  tehnologice,  ci  din  planificarea 
necorespunzătoare  a  resurselor  materiale,  umane  şi  financiare.  Din  aceste  motive,  duratele 
normate  erau  afectate  de  numeroşi  coeficienţi  de corecţie,  majoritatea  majoraţi,  în  anexa  nr.  3, 
duratele de realizare au fost afectate cu coeficienţii medii majoranţi, renunţînd în  acest mod la 
aplicarea de coeficienţi de corecţie (f). Se menţionează că în anexa nr. 3 nu s­au inclus obiectele 
sau  lucrările  cu  durata  de  realizare  sub  12  luni,  nefiind  necesar.  Totodată,  la  obiectele  sau 
obiectivele la care durata de execuţie este dată pe trepte de suprafeţe, volume sau capacitate, în 
cazul în care diferenţele de durată de la o treaptă la alta sînt pînă la o lună, s­a redus numărul de 
trepte, prin comasare. 
c)  Nealocarea valorii investiţiilor pe durata de realizare a acestora (Ci). La 
eşalonarea procentuală a valorii investiţiilor s­au avut în vedere următoarele: 
­ specificul lucrărilor; 
­ necesitatea realizării valorilor mai mari spre finele perioadei, pentru reducerea volumului 
dobînzilor; 
­ repartizarea valorilor în timp după o curbă de tip Calton (S alungit) avînd în vedere că la 
începerea şi la terminarea lucrărilor, se realizează valori mai reduse pe unitatea de timp. 
Avînd în vedere că majorările de preţuri şi tarife în perioada de realizare a investiţiilor pot 
să  fie  apreciate  global  la  nivelul economiei  naţionale,  şi  atunci  interesează  eşalonarea pe  ani  a 
valorii totale a unei investiţii, dar pot să fie semnificativ diferite pentru lucrările de construcţii­ 
montaj  şi  pentru  utilajele  şi  echipamentele  aferente  investiţiţiilor,  în  anexa  nr.  3  s­au  dat 
coeficienţi (Ci) procentuali de eşalonare a valorii investiţiilor, în ambele situaţii. 
Astfel  eşalonarea  procentuală  a  valorii  investiţiilor  pe  ani  de  realizare  se  prezintă  sub 
formă de fracţie în care la numărător s­a trecut eşalonarea valorii totale, iar la numitor eşalonarea 
valorii  lucrărilor  de  C+S.  La  eşalonarea  valorii  totale  a  investiţiei,  valoarea  utilajelor  şi 
echipamentelor  cu  montaj  a  fost  introdusă  în  a  doua  jumătate  a  intervalului  de  realizare,  iar 
valoarea utilajelor fără montaj şi a dotărilor în ultimul sfert al perioadei. 
d)  Coeficienţii anuali de variaţie previzibilă a preţurilor si tarifelor 
(Ki) 
De regulă aceştia se aplică la investiţiile cu durata de realizare mai mare de un an şi nu se 
aplică  la  investiţiile contractate  la preţ ferm. Totuşi, în cazul în care studiul de fezabilitate sau 
studiul  tehnico­economic  pentru  investiţie  se  elaborează  într­un  an,  iar  realizarea  investiţiei 
începe în anul următor, se poate aplica un coeficient de variaţie a preţurilor şi pentru investiţiile 
cu durata de realizare mai mică sau egală cu 12 luni. 
Mărimea coeficienţilor urmează să fie apreciată de elaboratorii studiilor. 
c) Dobînda  anuală  percepută  de  bănci  pentru   creditul  acordat (a). Acesta este de 
regulă o valoare cunoscută. 
3. Pentru calculul dinamic al valorii investiţiilor se propune o formulă simplă de sumă 
a valorilor anuale afectate de coeficienţii previzibili de majorare a preţurilor şi tarifelor pentru 
fiecare an de realizare. Pentru analiza de eficienţă a duratelor de realizare şi a eşalonări valorii 
investiţiilor  pe  această  durată,  se  propune  o  formulă  de  calcul  a  cheltuielilor  totale  (CT)  care 
ţine seama de actualizarea valorii iniţiale a investiţiilor pe durata de realizare. 
4. In anexa nr. 1 se dau trei exemple de calcul 
A.Pentru  o  investiţie  din  domeniul  lucrărilor  publice  (o  casă  de  cultură) pentru  care  s­a 
luat  ca  valoare  de  pornire,  valoarea  unui  proiect  tip.  Utilizînd  formule  de  calcul  propusă, 
coeficienţii  de  actualizare  din  anexa  nr.  2,  durata  de  execuţie  şi  coeficienţii  de  eşalonare  a 
valorii investiţiei pe ani de realizare din anexa nr. 3 şi apreciind o rată a inflaţiei de 10% pe an, 
rezultă o valoare finală (la momentul punerii în funcţiune) cu cea 18% mai mare decît valoarea 
iniţială (la momentul elaborării documentaţiei economice). 
B.Pentru o investiţie productivă (o centrală termoelectrică), a  cărei  valoare s­a stabilit în
preţuri  şi  tarife  curente  la  data  elaborării  documentaţiei  economice.  In  acest  exemplu  s­a 
presupus  că  modificările  de  preţuri  în  perioada  de  realizare  a  investiţiei  sînt  diferite  pentru 
lucrările de construcţii­montaj de cele pentru utilajele şi echipamentele tehnologice. 
Aplicînd  formula  de  calcul,  coeficienţii  de  eşalonare  a  valorii  lucrărilor  de  construcţii­ 
montaj  din  anexa  nr.  3  şi  apreciind  coeficienţii  de  eşalonare  a  valorii  pentru  utilajele  şi 
echipamentele tehnologice precum şi coeficienţii (Ki) de creştere a preţurilor pentru cele două 
categorii de valori, rezultă în cazul dat, o creştere a valorii iniţiale, la data punerii în funcţiune, 
de cea. 36,5%. 
C)  Pentru  calculul  cheltuielilor  totale  (inclusiv  dobînzile  pe  perioada  de  realizare  a 
investiţiei),  s­a  reluat  exemplul  de  la  pct.  B,  cu  o  dobîndă  de  10%  pe  an.  Rezultă  că  la 
momentul punerii în funcţiune, creşterea cheltuielilor faţă de valoarea iniţială (V0) este de cea. 
46%. 

METODOLOGIE PENTRU CALCULUL DINAMIC AL VALORII INVESTIŢIILOR 

Prin  dinamica  valorii  investiţiilor,  în  sensul  prezentei  metodologii,  se  înţelege  variaţia 
valorii unei investiţii calculată cu preţurile şi tarifele în vigoare la data primei estimări, pînă la 
momentul punerii în funcţiune a acesteia. Valoarea obţinută prin aplicarea prezentei metodologii 
serveşte  strict  numai  pentru  analiza  eficienţei  economice  a  investiţiei  şi  nu  poate  constitui 
indicator supus aprobării potrivit legislaţiei în vigoare. 
Determinarea valorii iniţiale (V0)  . 
1. Prima estimare a  valorii unei investiţii se face la  faza studiu de fezabilitate sau la faza 
studiu  tehnico­economic.  Valoarea  utilajelor,  echipamentelor,  instalaţiilor  tehnologice  şi  a 
dotărilor se determină pe baza studiului pieţii. Valoarea lucrărilor de construcţii­montaj se poate 
estima  prin mai  multe  metode: 
a)  prin  folosirea  de  indici  de  consum  de  resurse  (materiale,  manoperă,  utilaje  de 
construcţii) în unităţi  fizice, pentru fiecare obiect component al  investiţiei şi afectarea acestora 
cu preţurile şi tarifele cunoscute la data evaluării; 
b) prin  utilizarea  de  norme  comasate  de  consumuri  specifice  de  resurse,  care  intră  în 
componenţa fiecărui obiect al investiţiei şi a preţurilor şi tarifelor în vigoare la data evaluării. 
c)  prin utilizarea de preţuri globale pe unitatea de măsură (mp., mc, ml.) sau pe unitatea de 
referinţă (loc de şcoală, pat de spital) a unor obiecte de construcţii proiectate anterior, identice 
sau similare obiectelor componente ale investiţiei; 
d) prin alte metode. 
2.  Pentru  metoda  de  la  pct.  a.,  pentru  obiectele  ce  intră  în  componenţa  lucrărilor 
publice se pot utiliza indicii (informativi) elaboraţi de INCERC în anul 1992 şi se vor publica în 
Buletinul Construcţiilor. 
Pentru  metoda  de  la  pct.  b.  se  pot  utiliza  colecţiile  de  norme  comasate,  orientative  de 
consum de resursă ce vor fi elaborate în trim. IV.  1991. 
Pentru metoda de la pct. c, în cazul utilizării unor preţuri globale pe unitatea de măsură sau 
de  referinţă  a  unor  obiecte  de  construcţii  proiectate  înainte  de  01.01.1990,  aducerea  acestor 
preţuri la nivelul 01.04.1991, se poate face utilizînd coeficienţii (orientativi) de actualizare, din 
anexa  nr.  2,  corespunzător  grupei  din  care  fac  parte  obiectele  a  căror  valoare  se  actualizează. 
Avînd în vedere că preţurile unitare pe articole de deviz pe baza cărora s­au calculat preţurile de 
deviz  al  obiectelor  de  construcţii  proiectate  în  perioada  1983—1989  au  fost  practic  constante, 
prin  „înainte  de  01.01.1990",  se  înţelege  „în  perioada  1983—1989".  Asemenea  coeficienţi 
orientativi urmează să fie elaboraţi periodic de către INCERC. 
Determinarea valorii finale (Vf) 
1.Pentru determinarea valorii finale, la momentul punerii în funcţiune, a unei investiţii este 
necesar să se cunoască:
— valoarea iniţială a momentul estimării; 
— durata de realizare a investiţiei, în luni; 
—  eşalonarea valorii iniţiale pe ani de realizare a investiţiei. Aceasta depinde atît de 
disponibilul de credite cît şi de posibilităţile tehnice şi tehnologice de execuţie a lucrărilor; 
— variaţia previzibilă a preţurilor şi tarifelor în perioada de realizare a investiţiei. 
2.  Valoarea  finală  a  investiţiei  (Vf  )  se  calculează  cu  următoarea 
formulă:

în care: 
Vf — valoarea  investiţiei  la  momentul  punerii   în  funcţiune; 
Vo — valoarea investiţiei la momentul estimării; 
Ci — coeficienţi de eşalonare pe ani de realizare, a valorii  investiţiei, exprimaţi în 
procente din valoarea iniţială Vo; 
Ki — coeficienţii  anuali de variaţie previzibilă a preţurilor şi tarifelor; 
n  — numărul de ani (exprimat în numere întregi) de realizare a investiţiei; 
i  =  1, 2, 3,... n 

3.  Pentru  orientarea  calculelor,  în  anexa  nr.  3  se  dau  pe  obiecte  de  construcţii  şi  pe 
obiective de investiţii, duratele de execuţie (în luni) şi repartizarea procentuală a valorii, pe ani 
de realizare. Eşalonarea procentuală a valorilor este dată sub formă de fracţie la numărător fiind 
trecută eşalonarea valorii totale a investiţiei iar la numitor eşalonarea valorii lucrărilor de C+M. 
Atît duratele de realizare cît şi eşalonările procentuale sînt orientative. 
4.  Pentru  studii  mai  aprofundate  de  eficienţă  economică  a  investiţiilor,  se  pot  calcula 
cheltuielile  totale  ţinînd  seama  atît  de  variaţia  în  timp  a  preţurilor  cît  şi  de  dobînda  percepută 
pentru creditele acordate pe durata de realizare a investiţiei. 
Calculul  cheltuielilor  totale  (CT) pe durata de  realizare  a  unei  investiţii  se  poate  face  cu 
următoarea formulă empirică: 

în care: 
a — dobînda bancară percepută pentru creditele acordate; 
l — numărul de luni din ultimul an de realizare a investiţiei; 
Va, Ci, Ki, n — au semnificaţiile de la pct. 2 de mai sus 

ANEXA   1 
Exemplu de calcul 

A. Obiectul de investiţie: Casă de cultură cu 500 locuri PT 2138. Simbol grupă CM 
PS 732 
Valoarea lucrărilor de construcţii­montaj conform proiectului tip (Vpt): 26.080.000 lei 
Valoarea dotărilor: 4.020.000 lei 
Valoarea totală a investiţiei: 30.100.000 

Calculul valorii iniţiale 

Vo =Vpt  X Ka 
conform anexa nr. 1, simbol grupa VI, Ka = 3,55 
Se consideră acelaşi Ka = 3,55 şi pentru valoarea dotărilor 
V0  = 30.100.000 x 3,55 =  106.855.000 lei
Durata de realizare, conform anexa nr. 3 = 16 luni, n = 2 
Coeficienţi de eşalonare pe ani de realizare, conform anexa nr. 3. 
C = 0,62; C = 0,38 
1  2 
Se apreciază o rată a inflaţiei de  10% pe an, deci: 
K =  1,10; K =  1,21 
1               2 

Calculul valorii finale 

Vf  =   106.855.000 x 0,62 x  1,10 + 106.855.000 x 0,38 X 1,21 x = 72.875.110 + 


52.786.370 = 125.661.480 lei 
B. Obiectul de investiţie : Centrală termoelectrică, cu valoare iniţială în preţuri şi tarife 
curente la data evaluării: 
V0  =  3.250.000.000 lei 
din care: C + M : 1.450.000.000 lei 
Uitiaje şi echipamente:   1.800.000.000 lei 
Durata de realizare conform anexa nr. 3:  48 luni, n = 4 

Se presupune că variaţia preţurilor, în timp, este diferita   pentru   lucrările de C + 
M şi pentru utilaje şi echipamente. 
In acest caz, determinarea valorii finale (Vf)  trebuie să se facă distinct pentru lucrările de 
construcţii montaj şi pentru utilaje şi echipamente. 

Astfel  Lucrări C + M  Utilaje şi echipamente 


K  1,07  1,12 
1
K  1,15  1,26 
2
K  1,24  1,36 
3
K  1,30  1,45 

Conform anexei nr. 3  Prin apreciere 
C  0,15  ­

0,20 
C2  0,30 
0,50 
C3  0,35 
0,30 
C  0,20 

1)  Pentru lucrările de construcţii­montaj (în mii. lei) 
Vf =  1.450 x 0,15 x   1,07 + 1.450 x 0.30 x  1,15 +  1.450 x 0,35 x   1,24 + 
1.450 x 0,20 x  1,30 =  1.740 mii. lei 
2)  Pentru utilaje şi echipamente (în mii. lei) 
Vf =  1.800  x  0,20 x  1,26 +  1.800 x 0,50 x  1,36 + 1.800 x 0,30 x1,45 
= 2.694,6 mil. lei
Valoarea totală finală a investiţiei 

1.740.000.000 + 2.694.600.000 = 4.434.600.000 lei 
C. Pentru calculul cheltuielilor totale (CT) pe durata de realizare a investiţiei de la pct. B 
de mai sus, se aplică  formula (2): 

în care: 
a  =   10% 
l  =   12 
n  =  4 
V0  = 3.250 mii. lei 
C1  = 0,10  K1 =  1,10 
C2  = 0,15  K2  =  1,21 
C3  =  0,43  K3  =  1,33 
C4  = 0,32  K4 =  1,46 

V0 C1 K1(1+ 0,10)³= 3.250 x 0,10 x  1,0 x  1,10 3  = 3,575 x  1,38 =475.475 


V0 C2A2(1 + 0,10) ² =3.250 x 0,15 x   1,21 x   1,21 = 713,749 
V0  C 3K3  (1 + 0,10)= 3.250 x 0,43 x   1,33 x  1,10 = 2044,542 
V0  C4K4( x   1  =  3250 x 0,32 x  1,46 =1518,4 
CT = 475,475 + 713,749 + 2044,542 + 5118,400 = 4.752.166.000 lei 

ANEXA   2 
Date orientative 
Indicii   medii de   actualizare   (K8),   pe   grupe   de   obiecte   de   construcţii,   ai  valorii 
investiţiilor   alocate   pentru   anul   1991,   în   vederea   aducerii   la   nivelul   de    preţuri din 
1.04.1991 
Indic 

actualizare 

Simbol  Grupe de obiecte de  Simbolul conform obiectelor CUPS 


ele de 

construcţi 

2  3  4 
I.  Hale, clădiri şi  3,45  713, 714, 715, 723, 724, 725, 743, 744 
construcţii speciale 
industriale. 

II  Hale, clădiri şi  3,30  712, 742, 761, 762, 763, 767 


construcţii speciale 
hidrotehnice şi energetice. 
III.  Hale, clădiri şi  3,75  718, 728, 749 
construcţii speciale pentru 
depozitare 
IV.  Hale, clădiri şi  3,35 
construcţii speciale  711, 721, 741
agrozootehnice 
V.  Hale,  clădiri şi  3,55  717, 727, 772 
construcţii speciale pentru 
circulaţia mărfurilor, expoziţii 
etc. 
VI.  Hale,  clădiri şi  3,55  719, 723, 733, 734, 749. 
construcţii speciale pentru 
activităţi social­culturale. 
VII.  Hale, clădiri şi  3,75  716, 726, 729, 755 
construcţii   speciale pentru 
transporturi şi clădiri pentru 
poştă şi telecomunicaţii. 
VIII.  Clădiri de locuit  3,60  731 

IX.  Linii  de transport de  3,55  756, 757 


energie electrică şi 
telecomunicaţii. 
X.  Drumuri, piste şi  2,90  752 
platforme. 

XI.  Linii de căi ferate  3,65  751 

XII.  Poduri,  tuneluri şi  3,15  753, 754 


construcţii speciale  pentru 
susţineri   (sprijiniri)  şi 
consolidări terasamente 
XIII.  Conducte pentru  3,50  758, 759 
produse petroliere, gaze, aer, 
fluide tehnologice. 
Anexa 2   (continuare) 

2  3  4 
XIV.  Clădiri şi construcţii  3,15  765, 761 
pentru alimentări cu apă şi 
canalizare. 
XV.  Construcţii pentru  3,20  764, 761, 795 
îmbunătăţiri funciare şi lucrări 
de foraj 

XVI.  Clădiri   şi   construcţii  3,45  735, 772 


speciale pentru alte destinaţii 

XVII.  Lucrări de organizare de  3,20  739, 779


şantier 
ANEXA   3 
Date orientative 

Durata de execuţie  şi eşalonarea  procentuală anuală  a  valorii  totale a   investiţiilor şi  a 


lucrărilor   de   construcţii­montaj    pentru   principalele   obiecte   de   construcţii    şi obiective 
de investiţie 

Nr. crt.  Codul  Destinaţia şi  Repartizarea pe ani de execuţie 


funcţionalitatea 

Durata de executie­ luni­ 
obiectivelor 
(obiectului) 
de investiţie. 
Capacitatea 
(alte 
caracteristici) 

I %  II %  III%  IV%  V% 


C 1  C 2  C 3  C 4  C 5 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 
732 (40, 80)  Clădiri 
(15, 60, 69)  pentru 
învăţămîntul su­ 
754  perior şi ştiinţă 
Clădiri 
administrative 

(15, 60, 69)  Aria 
desfăşurată (m 2 ) 

1  A­C  pînă la 1700  ≤12  ­  ­  ­  ­  ­ 

2  D­E  pînă la 4000  14  71 29  ­  ­  ­ 


85  15 

3  F­G  pînă la 7500  16  67 33 ­  ­  ­ 


80 
20 
4  H  pînă la  10.000  20  54 46 ­  ­  ­

65  35 
5  I  peste 10.000  24  46 54  ­  ­  ­ 

55  45 
732 
Clădiri   pentru 
învăţămîntul pre­ 
(10­30)  şcolar general,  ≤12  ­  ­  ­  ­  ­ 
liceal, tehnic pro­ 
(15, 60, 69)  fesional 

732 

(51­52)  Clădiri   pentru 
(15, 60, 69)  unităţile  de   asis­ 
tenţă socială (creşe, 
grădiniţe) 

6  A­C  Arie desfăşutată (m 2 )  ≤12  ­  ­  ­  ­  ­ 


pînă la 2300 

Notă: La numărător s­au trecut procentele din valoarea totală a investiţiei. La numitor 
s­au  trecut  procentele din  valoarea  lucrărilor de  construcţii­montaj. 

Anexa 3  (continuare) 

0  1  2  3  4  5  6 7  8 
D­E  pînă la 4000  13  69 31 ­  ­  ­ 

90  10 

F  pînă la 5500  14  50  50  ­  ­  ­ 80 
20 
9G  peste 5500  16  58 42
732  Clădiri pentru 
(54, 53,  artă, spectacole  75  25
61, 62, 65,  Clădiri pentru 
68)  râspandirea 
culturii 
(cămine 
(15, 60,  culturale, cluburi, 
69)  muzee) 
Arie desfăşurata 
(m 2 ) 
10  A­B  pînă la  1700  ≤  ­  ­ 
11  C­D  pînă la 3000  14  66  34  ­  ­  ­ 
85  15 

12  E­F  pînă la 5500  16  62 38 ­  ­  ­ 

80  20 
13  G  peste 5500  20  50 50 ­  ­  ­ 
733  Clădiri  pentru 
(11­12)  unităţi   curativo­  65  35 
(15, 60,  profilactice  (spitale 
69)  generale     şi spitale 
generale    cuplate cu 
policlinici) 
Arie desfăşurată (m 2 ) 

14  A­B  pînă la   1700  ≤ 12 

15  C­D  pînă la 3000  16  63  38 ­  ­  ­ 

80  20 
16  E­G  pînă la 7500  20  50  50  ­  ­  ­ 

65  35 
17  H­J  pînă la  15.000  24  42 58  ­  ­  ­ 

55  45 
18  K­H  peste 15.000  30  20  27  53  ­  ­

30  40  30 


Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
733  Clădiri pentru 
(20, 30,  ocrotirea  sănătăţii (unităţi 
53­70)  curativo­profilactice     de 
(15, 60,  asistenţă    ambulatorie...) 
69)  şi asistenţă socială 
(cămine ­spit a l ,  cămine 
pentru bătrîni, invalizi) 

Arie desfăşurată 

(m  ) 

A­B  pînă la   1700  ≤12  ­  ­  ­  ­  ­ 


19 
G­E  pînă la 4000  15  66 34 ­  ­  ­ 
20 
85  15 

F­G  pînă la 7500  17  62  38 ­  ­  ­ 


21 
80  20 
H  pînă la  10.000  20  50  50 ­  ­  ­ 
22 
65  35 
I  peste   10.000  24  42 58 ­  —  ­ 
23  731  Clădiri de locuit 
(30ş,  colective  55  45 
40)  blocuri 
Nr. apartamente 

pînă la 60  ≤12  ­  ­  ­  — 
24 
pînă la 90  14  85  15 ­  ­  ­ 
25 
85  15 

pînă la 120  16  80 20 ­  ­  ­ 
26  ' 
80  20 

pînă la  150  18  75 25 ­  ­  ­
27 
75  25 
pînă la  180  20  65 35  ­  ­  ­ 
28  Centrale 
termoelectrice   (CTE)şi  65  35 
centrale  electrice  de 
termoficare (CET), cu 
funcţionare pe cărbune 
(combustibil de bază), 
avînd puterea calorică de 
peste 1000 kcal/ /kg, cu 
putere unitară a grupuri: 
lor: 

Anexa 3 (continuare) 
1  2  3  4  5  6  7  8 
901010AA  ­ de  12 MW  26  18 68 14 ­  ­ 

40  50  10 

901010AB  ­  idem de 50  40  9  27  50 14 ­ 


MW 
20  40  30  10 

901010AC  ­ idem de 150  46  14  18 53  15 ­ 


MW 
15  30  35  20 

901010AD  ­ idem 200 MW  48  10 15 43 32  ­ 

15  30 
35 
20 

901010AE  ­  idem de 330  60  7  9  36 12 16


MW 
15  20  30  20 
15 

Extinderea centralei 
existente cu un grup 
energetic avînd 
capacitatea unitară de: 

901010BA  ­  12 MW  24  20 80 ­  ­  ­ 

40  60
901010BB  ­  ­ 
­  idem de 50 MW  34  10  50 40

30  50  20 

901010BC  ­  idem de 150 MW  42  7  80 43 22 ­ 

20  35  30  15 


90101010BB  ­  idem de 200 MW  45 

901010BE  ­  idem de 330 MW cu  54  5  7  43 32 13


susţinerea cazanului pe 
schelet metalic  15  20  30  25  10 

901010BF  ­  idem de 330 MW cu  58  5  7  43 30 15


susţinerea cazanului pe 
stîlpi de  betou armat 
15  20  30  20  15 

Centrale termice (CT) 
cu cazane de  abur 
tehnologic   de   10 — 
100 tone abur/oră cu 
funcţionare pe cărbune 
901010DA  ­ cu capacitate unitară a  ≤ 12  —  —  —  —  — 
cabanelor de 10 t 
901010DB  ­  idem de 30 t abur/oră  14  80 20 —  —  —

85  15 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
901010DC  —  idem de 50 t  2 45 55 ­  ­  ­ 
abur/oră  20 
60  40 

901010DD  — idem de   100 t  24 30 70
abur/oră
45  55 
901010EA  Extinderea 
centralei existente  ≤12 

— Cu cazan suplim. 
avînd capa 
citatea de  10 t abur/oră 

901010EB  —  idem de 30 t  ≤ 12  ­  ­  ­  ­  ­ 


abur/oră 

901010EC  —  idem de 50 t  17  45 55 ­  ­  ­ 


abur/oră 
70  30 

901010ED  —  idem de  100 t  22  35 65 ­  ­  ­ 


abur/oră 
60  40 

901010FA  Centrale termice cu  ≤ 12  ­  ­  ­  ­  ­ 


cazane de apă fierbinte 
(CAF) de 50­ 100 
Gcal/ /oră cu 
funcţionare pe gaze 
naturale sau păcură 
—  cu capacitatea 
unitară a CAF de 50 
Gcal/oră 

901010FB  —  idem de  100  1 
80  20 ­  ­  ­
Gcal/oră 14 
Staţii de  85  15 
transformare şi conexi­ 
uni interioare şi 
exterioare echi­ 
pate cu una sau 
901010HA  —  cu 2 — 8 celule  20  40  50  ­  ­  ­ 

55  45 

901010HB  — cu 9— 12 celule  22  35 65 ­  ­  ­ 

50  50 

901010HC  — cu 13—16 celule  24  30  70 ­  ­  ­

45  35 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
cu tensiunea primară 
de 220 KV 

901010HD  — cu 2 — 6 celule  25  30 60  10 ­  ­ 

40  55  5 
901010HE  — cu 7 — 5 celule  27  25 60  15  ­  ­ 

35  55  40 


901010HF  — cu 9­YO celule  28  23 60  17  ­  ­ 

33  55  12 

901010HG  — cu   11—12 celule  30  20 60 20  ­  ­ 


cu tensiune 
primară de 400 KV  30  55  15 
901010HH  — cu 2 —5 celule  30  20 60 20 ­  ­ 

30  55  15 

901010HI  — cu 6 celule  32  18  57 25  ­  ­ 

30  50  20 

901010HD  — cu 7 celule  34  15  55 30  ­  ­ 

30  50  20 


­

15 55 30  10
901010HK  —cu 8 celule  36 
30 50 5 
20  10
901010HL  —cu 9 celule  38  40
15 35
10 
25  25 
45 
901010HM  —  cu  10 celule  40  10 40 40 10 ­ 
Staţii interioare şi 
exterioare de 
conexiuni de 6—20  20  45  15  10 
KV echipate cu celule 
cu bobine de reactanţă 

901010IA  — cu 10­17 celule  24  30  70  ­  ­  ­ 

45  55 
901010IB  — cu 21—30 celule  26  20 70 10  ­  ­ 

40  35 

Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
901010IC  ­  cu 31 — 40 celule  28  15  70 15 ­  ­ 
fără bobine de reactanţă 
35  35  10 

901010ID  ­  cu   10­20 celule  18  40  50 ­  ­  ­ 

60  40 
9010101E  ­  cu 21 — 30 celule  20  35 65 ­  ­  ­ 

55  45 

901010IF  ­  cu 31 — 40 celule  22  30  70  ­  ­  ­ 

Centrală telefonică automată  50  50 


urbană compusă din 
— construcţie clădire 
— montare echipament 
— construcţie reţea 

Tip 70 cu   1000 linii  18  45 65 ­  ­  ­

907020AA  60  40 


907020AB  Tip 70 cu 2000 linii  20  40  60  ­  ­  ­ 

55  45 
907020AC  Tip PC cu 2000 linii,  21  35  65  ­  ­  ­ 
instalată în reţea relefonică 
pînă la 3 centrale  50  50 
interconectate 
907020 AD  Idem în reţea telefonică  22  33 67 ­  ­  ­ 
cu 3— 10 centrale 
interconectate  45  55 

907020AE  Idem în reţea telefonică  24  30 70 ­  ­  ­ 


cu mai mult de   10  centrale 
interconectate  40  60 

907020AF  Tip  TC cu   3000 linii,  22  40 60 ­  ­  ­ 


instalată in reţea telefonică cu 
pînă la 3 centrale  55  45 
interconectate 
907020AG  Idem în reţea telefonică  23  35 65  ­  ­  ­ 
cu 3—10 centrale 
interconectate  55  45 
907020AH  Idem în reţea telefonică  24  30  70 ­  ­  ­
cu mai mult de   10 centrale 
interconectate  40  60 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
907020AI  Tip  PC cu  5000  23  35 65 ­  ­  ­ 
linii,  instalată în reţea 
telefonică cu pînâ la 3  55  45 
centrale interconectare 
907020AG  Idem în reţea  24  30 70  ­  ­  ­ 
telefonică cu 3—10 
centrale interconectate  40  60 

807020AK  Idem  în reţea  25  35 60 5  ­  ­ 


telefonică cu  mai mult 
de   10  centrale  40  55  5 
interconectate 

90 7020 AL  Tip PC cu 8000  25  35 60 5  ­  ­ 


linii, instalată îu reţea 
telefonică cu pînă la 3  40  55  5 
centrale interconectate 

907020 AM  Idem în reţea  26  30 60  10 ­  ­ 


telefonică cu 3—10 
centrale interconectate  35  55  10 

709020AN  Idem  în reţea  28  25 60 15 ­  ­ 


telefonică cu mai mult de 
10  centrale   interconec­  35  55  12 
tate 

Extensie centrală 
telefonică automată 
urbană (CTA) şi instalare 
centrală telefonică 
automată interurbană 
(CTAT) în clădire exis­ 
tentă, compusă din: 
— montare echipament 

— extensie reţea
907020EA  CTA­70 cu 1000 linii şi  15  90 10 ­  ­  ­ 
CTAI­PC cu pînă la  150 
joncţiuni  90  10 

907020EB  Idem, cu execuţia  15  80 20 ­  ­  ­ 


separării  lanţurilor de 
elemente de comutaţie  85  15 

907020EC  CTA­70 cu 2000  1 75 25  ­  ­  ­ 


linii şi CTAI­PC cu   151  16 
— 250 joncţiuni  80  20 

907020EO  Idem, cu execuţia  1 67 33 ­  ­  ­ 


separării  lanţurilor de  18 
elemente de comutaţie  70  30 

907020EE  CTA­PC cu 2000  1 75 25  ­  ­  ­


linii,  instalată în reţea  17 
telefonică cu pînă la 3  75  25 
centrale    interconectate 
şi CTAI­­PIC cu pînă la 
250 joncţiuni 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
907020EF  Idem, cu execuţia  19  65 35 ­  ­  ­ 
separării lanţurilor de 
elemente de comutaţie  70  30 

907020EG  CTA­PC cu 2000  19  65 35  ­  ­  ­ 


linii,  instalată în reţea 
telefonică cu mai mult de  70  30 
3   centrale 
interconectate      şi 
CTAT­PC cu pînă la 250 
joncţiuni 

907020EH  Idem, cu execuţia  22  30 70 ­  ­  ­ 


separării lanţurilor  de 
elemente de comutaţie  45  55 

907020EI.  CTA­PC cu 3000  19  65 35 ­  ­  ­ 


linii,  instalată in reţea 
telefonică cu pînă la 3  70  30 
centrale  interconectate şi 
CTAI­PC cu 251­350 
joncţiuni 
907020EJ  Idem, cu execuţia  23  30  70 ­  ­  ­ 
separării lanţurilor de 
elemente de comutaţie  45  55 
709020 EK  CTA­PC cu 3000  22  30  70  ­  ­  ­ 
linii,  instalată în reţea 
telefonică cu  mai  mult  45  55 
de   3   centrale 
interconectate  şi CTAT­ 
PC cu 251­350   joncţiuni 

907020EL  Idem, cu execuţia  24  25 75 ­  ­  ­ 


separării lanţurilor de 
elemente de comutaţie  40  60 

907020 EM  CTA­PC cu 5000  23  30 70  ­  ­  ­


linii,  instalată în reţea 
telefonică cu pînă la 3  45  55 
centrale   interconectate 
şi  CTAI­PC cu 251­350 
joncţiuni 
907020EN  Idem, cu execuţia  25  30  65  5  ­  ­ 
separării lanţurilor de 
elemente de comutaţie  40  55  5 

907020EP  CTA­PC cu 5000  24  30 70 ­  ­  ­ 


linii, instalată în reţea 
telefonică cu 3—10 cen­  40  60 
trale  interconectate şi 
CTAI­PC cu 251 — 350 
joncţiuni 

907020ER  Idem, cu   execuţia  26  30 65 5  ­  ­ 


separării lanţurilor de 
elemente de comutaţie  50  55  5 

907020ES  CTA­PC cu 5000  24  30  70 ­  ­  ­


linii,  instalată în 
reţeaua    telefonică    cu  40  60 
mai mult de   10  centrale 
interconectate   şi  CTAI­ 
PC   cu   251­350 
joncţiuni 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
907020ET  Idem, cu  27  20 65 15 ­  ­ 
execuţia separării lan­ 
ţurilor de elemente de  35  55  10 
comutaţie 

907020EU  CTA­PC cu  23  30  70  ­  ­  ­ 


5000 linii,   instalată în 
reţea telefonică cu pînă  45  55 
la 3 centrale 
interconectate  şi 
CTAI­PC cu 351 — 
450 joncţiuni 
907020EV  Idem, cu  26  30 64 6  ­  ­ 
execuţia  separării 
huiturilor de elemente  40  55  6 
de comutaţie 

709020EX  CTA­PC cu  24  30 70 ­  ­  ­ 


5000  linii,  instalată 
in reţea telefonică cu  4  60 
1—10 centrale 
interconectate şi 
CTA1­PC cu 351 — 
450 joncţiuni 

9070 20EY  Idem, cu  27  30 65 15 ­  ­ 


execuţia separării lan­ 
ţurilor de elemente de  35  55  10 
comutaţie 

907020 EW  CTA­PC cu  25  25 65 10 ­  ­ 


5000  linii,  instalată 
în reţea telefonică cu  40  55  5 
mai mult de 10 
centrale 
interconectate   şi 
CTA1­PC cu 351­450 
joncţiuni 
907020EI  Idem, cu  28  20 60 20 ­  ­
excecuţia separării lan­ 
ţurilor de elemente de  35  15 
comutaţie 
50 
Staţie de 
televiziune şi  radiodi­ 
fuziune in clădire nouă 
compusă din: 
— construcţie 
clădire 
—  montare 
echipament avînd : 

907020JA  P ≤ 0,5 KW  12  ­  ­  ­  ­  ­ 

907020JB  0,5 < P ≤ 2  KW  19  40 60 ­  ­  ­ 

60  40 

907020JC  2 < P ≤ 10 KW  20  40 60 ­  ­  ­ 

60  40 

907020JD  10 < P ≤50 KW  22  35 65 ­  ­  ­ 

50  50 

907020 JE  50    P ≤ 200 KW  23  30  70  ­  ­  ­

45  55 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Linia de radio releu 
cu 1 — 3 staţii, compusă 
din: 
— construcţie clădire 
— montare echipament 
avînd : 

907020LA  1 — 3 fascicole  15  75 25 ­  ­  ­ 

75  25 

907020LB  4 — 6 fascicole  17  65 35 ­  ­  ­ 

72  28 

907020LC  7—10 fascicole  18  60 40 ­  ­  ­ 

70  30 

Amenajarea 
terenurilor   agricole 
pentru   irigaţii  prin 
brazde,   aspersiune sau 
mixtă (brazde­asper­ 
siune) sau canale deschise 
sau conducte îngropate, 
cuprinzind : 
— obiectele pentru 
producţia de bază 
(amenajarea   terenului, 
reţeaua de canale, reţeaua 
de conducte sub presiune, 
prizele de apă, canalele de 
aducţiune şi de evacuare, 
staţiile de pompare, 
repompare şi de punere 
sub   presiune, 
construcţiile hidrotehnice 
şi de exploatare etc.);
— obiectele    pentru 
producţia 
auxiliară; 
— obiectele anexă; 
— toate   unităţile 
necesare  pentru 
exploatarea sistemului de 
irigaţii in suprafaţă de: 

905020AA  — pînă la 500 ha inclusiv  14  80 20 ­  ­  ­ 

85  15 

905020AB  — 500 — 800 ha inclusiv  15  78 22 ­  ­  ­ 

80  20 

905020AC  —  900—1200 ha  16  75 25 ­  ­  ­


inclusiv  75  25 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
905020AD  ­  1200­1600 ha  17  70 30  ­  ­  ­ 
inclusiv 
75  25 

905020AE  ­  1500­2200 ha  20  60 40 ­  ­  ­ 


inclusiv 
65  35 

905020AF  ­ 2200 ­2800 ha  22  55 45  ­  ­  ­ 


inclusiv 
55  45 

905020AG  ­ 2800 ­ 3500 ha  24  40  60 ­  ­  ­ 


inclusiv 
45  55 

905020AN  ­  3500­4500 ha  25  35 60  5  ­  ­ 


inclusiv 
40  55  5 
905020AI  ­  4500­5600 ha  27  30 40 10 ­  ­ 
inclusiv 
35  55  10 

905020AJ  ­  5600­6800 ha  28  25 60 15 ­  ­ 


inclusiv 
35  50  15 

905020AK  ­  6800­8200 ha  30  22 58 20  ­  ­ 


inclusiv 
30  50  20 

905020AL  ­ 8200­ 10.000. ha  31  20 60  20 ­  ­ 


inclusiv 
30  50  20 

905020AM  ­  10.000­11.800   ha  32  20 50 30 ­  ­


inclusiv 

45  25 
30 
­11800­13800 ha  33  20 50  30 ­  ­ 
905020A6N  inclusiv 
30  45  25 

905020AP  ­  13800­ 16500 ha  34  15  50 35 ­  ­ 


inclusiv 
25  45  30 
905020AR  ­  16500­19300 ha  35  15  50 35 ­  ­ 
inclusiv 
25  45  30 
905020wS  ­  19300­22400 ha  37  15 35 35 5  ­ 
inclusiv 
25  45  27  3 

905020AT  ­ 22400­25700 ha  38  15  37 30 8  ­


inclusiv 
25  45  25  5 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
905020AU  ­  25700­29500 ha  40  10 23 45 12 ­ 
inclusiv 

25  45  25  5 

905020AV  ­  29500­34000 ha  42  10 30  45  15 ­


inclusiv 
20  45  25 
10 
905020AZ  — 34000 — 38600 ha  44 10 25  40 25 
inclusiv 

25  40  25  13 


Amenajări pentru 
desecarea terenurilor 
agricole cu reţea de 
canale deschise cu reţea 
de drenaj închis sau 
mixt (cu reţea de drenaj 
inchis şi  canale 
deschise) cuprinzind : 
— obiectele pentru 
producţia de 
bază  (reţeaua de canale 
deschise cu  caracter 
permanent, 
reţeaua de drenaj 
închis, staţiile  de 
pompare,   canale  de 
evacuare,   construcţiile 
hidrotehnice etc.); 
— obiecte pentru 
producţia au 
xiliară; 
— obiecte anexe; 
— utilităţile necesare 
asigurării 
exploatării   sistemului 
de desecare ; 

în suprafaţă de: 

— pană la 300 ha 
inclusiv 

— 300 — 800 ha 
903015BA  inclusiv  ≤12 

903015BB  ≤12 

903015BC  —800­1200 ha inclusiv  13  90  10 ­  ­  ­

92  8 
903015BD  — 1200­ 1800 ha  14  90 100 ­  ­  ­ 
inclusiv 
91  9 

903015BE  —  1800—2400 ha  16  70 30  ­  ­  ­ 


inclusiv 
72  28 

903015BF  — 2400­3000 ha  18  65  55 ­  ­  ­


inclusiv 
68  32 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
903015BG  ­  3000­3800 ha inclusiv  70  60 40 ­  ­  ­ 

63  37 

903015BH  ­  3800­4600 ha inclusiv  22  60 40 ­  ­  ­ 

63  37 
903015BI  ­  4600­5500 ha inclusiv  24  45  55 ­  ­  ­ 

55  45 

903015BJ  ­  5500­6600 ha inclusiv  25  35 57 8  ­  ­ 

50  45  5 

903015BK  ­  6600­7900 ha inclusiv  27  50 58 12 ­  ­ 

45  45  10 

903015BL  ­ 7900­9400 ha inclusiv  29  25  55  20 ­  ­ 

40  45  15 

903015BM  ­ 9400­11000 ha  30  20 55 25 ­  ­ 


inclusiv 
30  40  20 

903015BN  ­  11000­12700 ha  32  40  50  50 ­  ­ 


inclusiv 
35  40  25 
903015BP  ­  12700­ H500 ha  35  20 50 30 ­  ­ 
inclusiv 
35  40  25 

903015BR  ­  14500­16000 ha  34  20 50 30 ­  ­


inclusiv 
32  40  28 
903015BS  ­  16400­ 18700 ha  35  20 50 30 ­  ­ 
inclusiv 
32  40  28 

903015BT  ­  18700­21200 ha  36  15  50 35 ­  ­ 


inclusiv 
30  30  40 
903015BU  ­ 21200­24000 ha  37  15 35  45 5  ­ 
inclusiv 
30  35  30  5 
903015JSV ­ 24000­26900 ha  38  10 35 45 10 ­ 
inclusiv 
30  30  30  10 

903015BZ  ­ 26900­30000 ha  40  10 30 45 15  ­


inclusiv 
25  30  30  15 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
Obiective de 
investiţii din sub ramura 
transporturi auto 
Staţie   pentru 
întreţinere   (SIA) 
compusă din: obiecte 
pentru producţia de bază 
şi auxiliară, obiecte anexă 
şi toate utilităţile necesare 
906020AA  Pentru un parc de  ≤ l2  ­  ­  ­  ­  ­ 
200 autovehicule 

906020AB  Pentru un parc de 400  14  48 52


autovehicule 
85  15 

906020AC  Pentru un parc de  18  36  64  ­  ­  ­ 


700 autovehicule 
Autogara   pentru  70  30 
călători   compusă din: 
obiecte pentru producţia 
de bază şi auxiliară, 
obiecte anexă şi toate 
utilităţile necesare 
906020BA  Pentru o capacitate  14  58  42 ­  ­  ­ 
de 500 — 700 călători/oră 
Prefabricate din  85  15 
beton şi b.c.a 

901313CA  Fabrică şi tuburi de  71  42  68 ­  ­  ­


presiune din b.a. 
precomprimat   cu  65  35 
diametre mari (Ø  2000 
mm),   capacitate 120 
km/an   în echival.   600 
mm (secţie nouă în 
obiectiv existent — hală 
parter) 
901313DA  Fabrică de tuburi de  18  32 68 ­  ­  ­ 
presiune din b.a. 
precomprimat   cu  70  30 
diametre mai mici de 600 
mm capacitate 70­80 km 
în echival. 0 600 secţie 
nouă în obiectiv existent 
—  hală parter 

90 1313 EA  Fabrică de produse  21  30 70 ­  ­  ­ 


din b.c.aj capacitate    230 
— 250     mii     m 3 /an  65  35 
(obiectiv riou şi secţie 
nouă în obiectiv existent) 

Anexa 3 (continuare) 

0  1  2  3  4  5  6  7  8 
Industria ceramică 
pentru  construcţii 
901314AB  Fabrica de cărămizi  21  45 53 ­  ­  ­ 
capacitate de    30   mii, 
buc. /an — echival. format  65  15 
normal 
901314AB  Fabrică  de  cărămizi,  23  40 60 ­  ­  ­ 
capacitate 60   mii. 
buc./an   echivalent   for­ 
mat normal  53  45 

901314BA  Fabrică de ţigle  20  45 55 ­  ­  ­ 


capacit.   18 mii. secţie 
nouă în cadrul unui obiec­  65  35 
tiv existent 
901314CA  Fabrică de obiecte  25  35 47  12  ­  ­ 
sanitare capacitatea 5700 
t/an  50  40  10 

901314DA  Fabrică de   faianţă  21  45 55 ­  ­  ­


şi   majolică, capacitate 
450 mii mp./an  65  35 
901314DB  Fabrică de faianţă   şi  24  35 65 ­  ­  ­ 
majolică, capacitate 900 
mii. mp./an  55  45 

901314EA  Fabrică de tuburi din  22  40 60  ­  ­  ­ 


gresie capacitate   16 mii 
t/an  60  40 
Produse din mase 
plastice pentru construcţii 
501316AA  Fabrică de produse  21  45 55 ­  ­  ­ 
din mase plastice pentru 
construcţii capacitate 9000­  65  35 
13000 t/an 

901316GA  Fabrică de produse  18  50  50 ­  ­  ­ 


din poliesteri armate cu 
fibră de sticlă PAS ca­  70  30 
pacitate 5000 t/an 
Materiale izolatoare 

901518 AA  Fabrică de materiale  24  35 65 ­  ­  ­ 


izolatoare secţie de vată 
minerală şi produse din  55  45 
vată minerală   capacitate 
12 mii t/an (hală parter) 

901318 BA  Secţia de ţesături din  18  50 50 —  —  —


fire de sticlă, capacit. 3 
mii. mp./an (obiectiv şi  70  30 
secţii noi în obiectiv exis­ 
tent hală P + 2) 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
901314CA  Secţie de  21  45 55  ­  ­  ­ 
împîslitori din fibre de 
sticlă capacitate 16,5  60  40 
mii. mp./an (hala 
parter) 

Prelucrarea 
marmurei şi a pietrei 
pentru construcţii 
901319AA  Fabrică de 
placaje de marmură. 
dale cu poliesteri şi 
mozaic capacitate: 
— 230   mii   mp./an 
placaje   de 
marmură; 
— 65 mii mp./an dale 
cu polies 
teri ; 
—20 mii t/an 
mozaic 
Lianţi  19  50 50 ­  ­  ­ 

65  35 

901311AA  Fabrică de var  15  70 30 ­  ­  ­ 


capacitate 100 mii t/an 
75  25 

Industria de 
prelucrare a lemnului 
901332AA  Fabrică de  PAL  28  32  50 18 ­  ­ 
de     capacitate 
35.000 t/an  40  45  15 

901352AB  Fabrică de PAL de  32  28 45 27 ­  ­


capacitate 70000 t/an 
35  40  25 
901332BA  Fabrică de  19  50 50  ­  ­  ­ 
mobilă de capacitate 
10.000 garnit.  65  35 
convenţionale/an 

901333BB  Fabrică de mobilă   de  22  45 55 ­  ­  ­ 


capacitate 15.300 
garnit.  60  40 
convenţionale/an 
9013333BC  Fabrică de  18  50 50 ­  ­  ­ 
scaune de capacitate 
300.000 scaune  65  35 
convenţionale/an 

908010A  Magazine pentru 
circulaţia mărfurilor şi 
prestări servicii 
către populaţie 
compuse din: 

Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
— obiectele  pentru 
activitatea principală, 
obiectele    pentrn 
activitatea   auxiliară, 
obiecte anexe   şi toate 
utilităţile necesare 
exploatării   avind pină la 
2 etaje şi aria desfăşurată 
în limitele de mai jos: 

908010AE  3001­ 4000 m 2  13  80 20 ­  ­  ­ 

85  15 

908010AG  4001­7500 m 2  14  75  25  ­  ~  ­ 

80  20 

908010AH  7501­10000 m  16  70 30 ­  ­  ­

75 
25 
908010AJ  10001­15000 m 2  1 60 40 ­  ­  ­ 
19 
70  30 

908010AL  15001­25000 m 2  22  50  50 ­  ­  ­ 

60 
40 

908010AM  25001­30000 m 2  25  38  50  12  ­  ­ 

40  50  10 

908010B  Idem pct.  1 însă cu 
3 — 5 etaje şi aria 
desfăşurată   în   limitele 
908010C  de mai jos  ­  ­  ­  ­ 
1300­2300 m 2  ≤ 12 

908010BD  2301­3000 m 2  13  88 12  ­  ­  ­ 

90  10 

908010BF  3001­5500 m 2  14  80 20  ­  ­  ­ 

85 
15 

908010BH  5501­10000 m 2  60 40 ­  ­  ­ 
17 
75  25 

908010BJ  10001­15000 m  0 50  50  ­  ­  ­
20 
65  35 
908010BL  15001­25000 m 2  23  40 60  ­  ­  ­

60  40 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
908010BH  25001­30000 m²  25  33  55 12  ­  ­ 

40  50  10 

9080 IOC  Idem pct. 1 însă 
cu mai mult de 5 etaje şi 
aria desfăşurată In limi­ 
tele de mai jos: 
908010CB  pînă la  1700 m 2  ≤12  ­  ­  ­  ­  ­ 

908010CC  1701­2300 m 2  13  88 12 ­  ­  ­ 

90  10 

908010CF  2301­4000 m 2  14  80 20 —  ­  ­ 

85  15 

9080 10CG  4001­7500 m 2  16  70  30 ­  ­  ­ 

75  25 

908010CI  7501­12000 m 2  19  60 40  ­  ­  ­ 

65  35 

981080CK  12001­20000 m 2  22  65  55  ­  ­  ­ 

60  40 

908010CM  20001­30000 m 2  27  30 50  20  ­  ­

40  45  15 


9080 10D  Depozite de 
mărfuri pentru  co­ 
merţul cu ridicata, 
parter (exclusiv bale) 
compusă din: 
—  obiecte 
pentru     activitatea 
principală,   obiecte 
pentru activitatea 
auxiliară,    obiecte 
anexe şi toate utilităţile 
necesare exploatării 
avînd   aria desfăşurată 
în   limitele   de mai jos: 

908010DD  pînă la 7500 m 2  ≤12  ­  ­  ­  ­  ­ 

908010DE  7501­11500 m 2  13  88 12  ­  ­  ­ 

90  10 

908010DG  11501­22000 m 2  14  80 20 ­  ­  ­

85  15 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
908010DN  22001­30000 m 2  16  70 30 ­  ­  ­ 

80  20 
908010E  Idem pct. 4, etajate  ≤ 12  ­  ­  ­  ­  ­ 
cu înălţimea totală piuă la 
20 in şi cu aria des­ 
făşurată in limitele de mai 
jos: 
908010EA  pînă la 3000 m 2 

908010EC  3001­4500 m 2  13  85 15 ­  ­  ­ 

90  10 

908010EE  4501­11500 m  15  80  20 ­  ­ 

85  15 

908010EF  11501­17500 ni 2  16  75 25 ­  ­  ­ 

20 
80 
908010EG  17501­22000 m 2  18  65 35 ­  ­  ­ 

30 
70 
908010EH  22001­30000 m 2  20  55 45 ­  ­  ­

65  35 
908010F  ≤12  ­  ­  ­  ­  ­ 
Depozite 
alimentare parter (ex­ 
clusiv hale) pe o suprafaţa 
pînă la 26% din Ad sînt 
prevăzute şi cu instalaţii 
frigorifice    pentru 
păstrarea alimentelor, 
avînd aria desfăşurată    în 
limitele de    mai jos : 
­pină la 2000 
m 2 2001­ 
3000 m 2 

908010FA  Pana la 2000  ≤12  ­  ­  ­  ­  ­ 


m 2 
55 45
2001­ 3000 m² 
908010FB  65  35 

908010FB  3001­7500 m 2  15  75  25 ­  ­  ­ 

85  15 
908010FF  7501­17500 m 2  16  65 35  ­  ­  ­ 

20 
80 

908010FH  17501­30000 m 2  18  50 50 ­  ­  ­

70  30 
Anexa 3 (continuare) 

0                  1  2  3  4  5  6  7  8 
908010G  Depozite 
alimentare etajate pe o 
suprafaţă pînă  la 
25%   din AD sînt 
prevăzute şi cu 
instalaţii frigorifice 
pentru păstrarea ali­ 
mentelor avînd  aria 
desfăşurată in limitele 
de mai jos: 
90S010 GA  pînă la 2000 m 2  14  80  20 ­  ­  ­ 

85  15 

908010GB  2001­3000 m  15  75  25  ­  ­  ­ 

80  20 
908010GD  3001­7500 m 2  18  60  40 ­  ­  ­ 

65  35 

908010CF  7501­17500 m 2  21  50  50  ­  ­  ­ 

60  40 

908010GH  17501­30000 m 2  24  35 65

55  45 
901280  Industria 
extractivă  a  minereu­ 
rilor nemetalifere 
901280A  Instalaţie de 
prelucrare cuarţ 

901280 AA  Capacitatea de  14  80 20  ­  ­  ­ 


prelucrare 150,000 
t/an  85  15 
901280AB  Capacitate  16  70  30  ­  ­  ­ 
de prelucrare 
200.000 t/an  80  20 
901280AC  Capacitate  19  60  40 ­  ­  ­
de prelucrare 
250.000 t/an  70  30 
901280AC  Capacitate de  24  40 60 ­  ­  ­ 
prelucrare 
3000.000 t/an  55  45 

901280E  Capacitate de  29  30 50  20 ­  ­ 


prelucrare 400.000 
t/an  35  45  20 
901280B  Instalaţia de 
preparare sare 

901280 BA  Capacitate  14  80  20  ­  ­  ­


de preparare 
150.000 t/an  85  15 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
901280BB  Capacitate de  16  75 25 ­  ­  ­ 
preparare 200.000 t/an 
80  20 
901280BC  Capacitate  19  65 35 ­  ­  ­ 
de preparare 
250.000 t/an  70  30 
901280 BU  Capacitate de  23  45 55 ­  ­  ­ 
preparare 
300.000 t/an  55  45 
901280BE  Capacitate  26  30  50 20 ­  ­ 
de preparare. 
400.000 t/an  40  45  15 

901280BF  Capacitate de  29  25 50 25


preparare 
50.000 t/an  45  20 
35 

901280C  Instalaţie de 
prelucrare calcar 

901280CA  Capacitate  21  50  50 ­  ­  ­ 


de prelucrare 
500.000 t/an  60  40 
901280CB  Capacitate  28  25 50 25 ­  ­ 
de prelucrare 
1.000.000 t/an  45  25 
35 
901280CC  Capacitate  31  20  45 35  ­  ­ 
de prelucrare 
1.500.000 t/an  40  30  30 
901280CD  Capacitate de  36  20  45 35 ­  ­
prelucrare 2000.000 
t/an  40  30 
30 
40  18 35 35 12 ­ 
901280CE  Capacitate de 
prelucrare3.000.000 
t/an  25  35  30  10 
901370  Industria textilă 

901370A  Obţinerea 
fibrelor de in şi cînepă 
901370AA  In 

901370AAA  Intreprinderea de  17  70 30  ­  ­  ­ 


prelucrare tulpini in, 
capacit. 2200 t/an 
75  25 
901370AB  Cînepă 

901370ABA  17  70 30 ­  ­  ­ 

Intreprindere de 
prelucrare    tulpini  75  25
cînepă capacit. 850 t/an 
Anexa 3­ (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
901370B  Filaturi 
901370BA  Filaturi 
Bumbac 

901370BAA  Filatură din fire  18  60 40 ­  ­  ­ 


pieptănate capacitate 
1000 t/an  70  30 
901370BAB  Filatură de fire  21  50  50 ­  ­  ­ 
pieptănate capacitate 
1500 t/an  65  55 

901370BAC  Filatură de fibre  23  40 60 ­  ­  ­ 


cardate capacitate ­4000 
t/au  60  40 
901370BB  Lină 
901370BBA  Filatură din lină  25  30  55  15 
pieptănată capacitate 
3000 t/an  40  50  10 
901370C  Ţesătorii 
901370CA  Bumbac 

901370CAA  Ţesătorie de  20  50 50 ­  ­  ­ 


bumbac, capacitate 10 
mii. mp./an  60  40 

9O1370CA  Ţesătorie de  26  30  50 20 ­  ­ 


B  bumbac, capacitate 25 
mii. mp./an  40  45  15 
901370CB  Mătase 

901370CBA  Ţesătorie de  26  30 50 20 ­  ­


mătase cu capacitate 10 
mii. mp./an — ţesături  40  45  15 
tip mătase nefinisate 
901370BCD  Integrate de  24  35 65
ţesături subţiri tip in, cu 
capacitate   1700 t/an  55  45 
fire, 8 mii. mp./an de 
ţesături 
901380  Industria 
tricotajelor şi ;onfecţiilor 
901380A  Fabrici de tricotaje 
901380AA  Bumbac 

901380AAA  Fabrici de tricotaje  18  60 40 ­  ­  ­


tip bumbac capacitate 10 
mii. buc/an  70  30 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 

901380AA  Lină  ­  ­  ­ 

901380  Fabrici de  18 60 40
ABA  tricotaje tip lînă ca­  ­  ­  ­ 
pacitate 1,5 mii.  70 30
buc./au 
20  50 50 
901380ABB  Idem, capacitate 
2,0 mii. buc./an  35 
65 

90 1380B  Fabrici de  ­  ­  ­ 
confecţii 
901380BAA  Fabrici de  17  60  40 
confecţii capacit. 
300 mii. lei/an  70  30 
901390  Industria 
pielăriei, blănăriei, 
încălţămintei 
901390A  Tăbăcării 

90 1390AAA  Tăbăcărie  24  40 60 ­  ­  ­ 


minerală cu capacit. 
de 10 t/zi  55  45 
901370B  Integrate 
901370BA  Bumbac 

901370DAB  Integrate de  31  20  40 40 ­  ­ 


bumbac (ţesătorie + 
finisaj)  30  40  30 
25 mii. mp./an 
ţesături 
25 mii. mp./an 
finisaje 
901370DB  Lînă 
901370DBA  Ţesătorie şi  28  25 45  30  ­  ­
filatură de lînă capa­ 
citate 1000 t/an fire  35  45  20 
lină cardatâ 2 mii. 
mp/an ţesături 
90 1370DC  In 
901370DCA  Integrate de  33 20 45 35 ­  ­ 
ţesături  subţiri tip in, 
capacitate 4000 t/an  30 45 25
fire 
15. mil. mp./an 
ţesături 
15 mil. mp./an 
finisaj  20 55  25
901370DCB  Integrate de  28  ­  ­
ţesături subţiri tip in,  35  45  20 
capacitate   1300   t/an 
fire 
7 mil. 
mp./an ţesături 
15 mil. 
mp/an finisaj 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
901370DCC  Integrate de  24  35 65 ­  ­  ­ 
ţesături subţiri tiu in, 
cu capacitate 1500  35  45 
t/an fire 8 mii. mp/an 
ţesături 

901370AAB  Idem, cu  29  20 55 25  ­  ­ 


capacitate 02 t/zi 
35  45  20 

901370AA  Idem, cu  34  20 50 30  ­  ­ 


C  capacitate 40 t/zi 
Fabrici de  30  45  25 
90139015B  încălţăminte 

901390BAA  Fabrici de  14  80 20 ­  ­  ­ 


încălţăminte cu capa­ 
citatea de 580 mii  85  15 
per./an 
901390BAB  Idem, cu  20  55 45 ­  ­  ­ 
capacit. de 1500 
mii per./an  65  55 

901390BA  Idem, cu  22  50 60


C  capacit. de 2000 mii 
per. /an  60  40 
901360  Industria 
sticlei, faianţei, 
porţelanului 
901360A  Sticla 

901360AA  Fabrici  25  30 35 15 ­  ­ 


A  de sticlă mecaj 
cu capacit.  40  30  10 
1200 t/an 
901360B  Faianţă 

901360BA  Fabrici de  25  30 55  15 ­  ­


A  faianţă cu capacit. 
5000 t/an  40  50  10 
901360C  Porţelan 
901360CAA  Fabrici de  25  20  60  12 ­  ­ 
porţelan cu capacit. 
2500 t/an  40  50  10 
901400  Grupa: 
industria cărnii şi a 
produselor din came 
901400A  Abatoare 
901400AA  Abatoare carne 

901400AAA  Capacitate  29  20  59  25 ­  ­


3400   t/an,    slănină, 
3000 t/an preparate  35  45  20 
carne şi 1500 t/an 
conserve carne 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
90 Capacitate  29  20 55 52 ­  ­ 
1400AAB  40000 t/an carne, 
6000 t/an preparate  35  45  20 
carne şi 5000 t/an 
şuncă 
901400AB  Abatoare păsări 

901400ABA  Capacitate 7000  24  35 65 


t/an 
901410  Grupa:  55  45 
Pescuitul şi industria 
produselor din peşte 
901410B  Industria 
produselor din peşte 
901410BA  Fabrici de 
conserve şi 
semiconserve peşte 

901410BAA  Capacitate 3500  26  25 50  25 


t/an conserve de peşte, 
1000 t/an  40  45  15 
Semiconserve de peşte 
şi 3000 t/an făină de 
peşte 
901420  Grupa: Industria 
laptelui şi a produselor 
lactate 
901420BA  Fabrici de 
produse lactate 
proaspete 

901420BAA  Capacitate  25  25  60 12 ­  ­ 


20700 hl/zi lapte, 
1400 t/an brînză şi  40  50  10 
300 t depozit 

901420BAB  Fabrici  22  50 50  ­  ­  ­


de brînzeturi 
10.000 t/an  60  40 
901420CA  Fabrici de lapte 
praf 
901420CA  Capacitate 3000  22  50  50 
t/an 
901440  Grupa:  60  40 
Industria 
morăritului, produselor 
de panificaţie,    paste 
făinoase   şi biscuiţi 
901440A  Producţia de 
produse de morărit 
901440AA  Mori şi griu şi 
pornirii) 

901440AAA  Capacitate  35 65  ­  ­  ­ 


240 t/zi grîu şi 70  24 
t/zi porumb  55  45 

901440AB  Mori de porumb
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
901440ABA  Capacitate 35 t/zi  14  80 20  ­  ­ 

901440D  Producţia  85  15 


de piine 
901440 BA  Fabrici de 
piine 

901440 AA  Capacitate 30 t/zi 24  17  60 40 25 ­  ­ 


ore 
70 30 15 
901450  Grupa: Industria 
zahărului, 
produselor 
zaharoase şi de 
cofetărie 
901450A  Producţia de 
zahăr 
901450AB  Producţia de 
zahăr rafinat 
901450ABA  Fabrici de  30  25  50 
zahăr de capacitate  40  45 
400 t/zi sfeclă 

901450B  Producţia de produse 
zaharoase şi de 
cofetărie 
901450BA  Fabrici de ciocolată 

901450BAA  Capacitate  21  50 50


4000 t/an 
60  40
901470  Grupa: 
Industria vinului, a 
produselor din vin şi 
a băuturilor al­ 
coolice, a berei, 
amidonului şi a 
alcoolului alimentar 
901470C  Producţia 
berei, amidonului şi 
alcoolului alimentar 
901470CA  Fabrici de bere 
901470CAw  Capacitate  25  28  60 12  ­  ­ 
200.000 hl/an 
40  50  10 

901470CAB  Fabrici de bere  28  25  55  20


şi malţ capacitate 
200.000 hl/an bere şi  35  50  15
11.000 t/an malţ 
901480  Grupa: 
Industria altor 
produse alimentare 
901480C  Producţia de 
concentrate 
alimentare 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
9014S0CA  Secţia de ouă 
praf şi prelucrare 
ouă 
901480CAA  Capacitate  29  25 55 20 ­  ­ 
30 mil/an ouă 
prelucrate şi 46  5  50  15 
mii. ouă depozit 

901500  Alte ramuri 
ale industriei 
9011505  Grupa: 
Industria 
nutreţurilor 
combinate 
901505A  Producţia 
nutreţurilor 
combinate 
complexe 
901505 A A  Fabrici de 
nutreţuri combinate 

901505AAA  Capacit  25  8  60  12  ­  ­ 


ate 60000 
t/an şi 8000  40  50 
t/au siloz  10 

901505AAB  Capacitate  28  20 50 30 


140.000 t/an 
90 1505B  Producţia 
de făină  35  45  20 
furajeră 
9015051BA  Fabrici de 
făină furajeră 

901505BAA  Capacitate 600 t/an  20  50 50 ­  ­  ­

60  40 
901506  Grupa: 
Industria 
frigului 
901506A  Producţia de 
frig 
901506AA  Antrepozite 
frigorifice 

901506 A AA  Capacitate  19  55 45 ­  ­  ­ 


10.000 m 3  răcire 
70  30 

901506 A AC  Brinzeturi  29  20 50 30 ­  ­ 


capacit. 3000 t/an 
35  45  20 

903  Ramura: 
Agricultură 
903010  Subramura 
cultura plantelor 
903014  Grupa: 
Cultura cartofilor, 
legumelor şi 
bostănoaselor 
903014 B  Cultura 
legumelor 
9030 14 BA  Sare de 
legume 

903014BAA  Suprafaţa 25 ha  21  55 45  ­  ­  ­

60  40 
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
903020  Subramura 
creşterea animalelor 
90302 IA  Creşterea bovinelor 

90302 IAA  Ferme vaci 

90302 1AAA  Capacitate:  14  80 20  ­  ­  ­ 


legate 410 tineret, 
706 vaci 
85  15 

903021A AB  Capacitate:  14  80 20  ­  ­  ­ 


deslegate 680 
85  15 

903022A  Creşterea 
porcinelor 

903022 AA  Complex  22  50 50 ­  ­  ­ 


creştere ingrăşare 
porci  60  40 
903022 AA  Capacitate 
A  44226 porci, 7880 
tineret 

903022 AB  Ferme 
reproducere porci 

903022ABA  Capacitate 800  13  88 12 ­  ­  ­ 


scroafe 
90  10 

903022A  Creşterea păsărilor  ' 


903024 AA  Ferme avicole 
pentru  producţia 
raselor grele 

903024AAA  Capacitate  14  80 20  ­  ­  ­


36000 tineret 
72000 adulte  85  15 
903024 AB  Complexe 
avicole pentru 
producţia de 
carne 

903024ABA  Capacitate 3500 t  14  80 20  ­  ­  ­ 


viu 
85  15 
908  Ramura : 
Circulaţia 
mărfurilor 
908040  Subramura : 
Achiziţionarea 
produselor 
agroalimentare 
908041A  Condiţionarea 
şi valorificarea 
cartofilor şi 
legumelor 
908041AA  Centru de 
condiţionat şi 
depozitat  c arto fi 
908041AAA  Capacitate 500  14  80 20  ­  ­  ­ 
t depozitate 
85  15
Anexa 3 (continuare) 

1  2  3  4  5  6  7  8 
908041A  Depozit complex 
B  valorificare legume 
908041A  Capacitate  21  50  50 ­  ­  ­ 
BA  20.000 t
40 
908041B  Valorificarea  60 
cerealelor 
908041B  Silozuri de cereale  ­  ­  ­ 

908041  Capacitate 44.000 t  25 45  30 ­  ­ 


BAA  30 
40  25 
35 

90804lB  Capacitate 53.325 t  32  20 45 35 ­  ­ 


AB 
30  40  30
ANEXA   4 
Cuprinde copii după scrisorile primite de la: 
— Ministerul  Economiei şi Finanţelor Banca 
Romană de   Dezvoltare 
— Academia de Studii Economice 

CUPRINS 

1. Rezultatele anchetei  ­ Sinteza observaţiilor 
2. Metodologia de calcul dinamic a valorii investiţiilor — rezumat 
3. Introducere 
4. Metodologie pentru calculul  dinamic a  valorii investiţiilor 
5.Anexa nr.1 ­ exemple de calcul 
6. Anexa nr.2 ­ indicii medii de actualizare (Ka) pe grupe de obiecte de construcţi şi valorii 
investiţiilor alocate pentru amil 1991 in vederea aducerii la nivelul de preţuri din  01.04.1991 
7.Anexa nr.3 ­ durata de execuţie şi eşalonarea procentuală a valorii totale a investiţiilor şi a 
lucrărilor de construcţii montaj pentru principalele obiecte de construcţii şi obiective de 
inve st it ii 
8.Anexa nr. 4 ­ copii dupa scrisorile primite de la instituţiile ce au participat la anchetă

S-ar putea să vă placă și