Sunteți pe pagina 1din 6

Clasele IX-X Cangurul – concursul la care nu am nevoie de ajutor!

Subiectele de la 1 la 10 valoreazã câte 3 puncte, cele de la 11 la 20 câte 4 puncte, iar cele de la


21 la 30 câte 5 puncte. Se acordã 30 de puncte din oficiu.
Poþi rezolva fie problema de matematicã, fie cea de informaticã (nu amândouã dacã au acelaºi
numãr). Dacã alegi problema de informaticã, nu uita sã bifezi pe foaia de rãspuns cerculeþul de
pe coloana din dreapta.
Foaia de rãspuns conþine o coloanã numit㠄Sigur?”. Dacã ai bifat cerculeþul „Sigur?” din dreptul
unei întrebãri ºi rãspunsul este corect, obþii încã 1 punct în plus faþã de punctajul problemei. Dacã
însã ai bifat cerculeþul „Sigur?” ºi rãspunsul este greºit, pierzi încã 2 puncte.
Dacã ai bifat un rãspuns greºit ºi ai observat greºeala, poþi bifa cerculeþele corespunzãtoare
rãspunsurilor greºite ºi lãsa nebifat numai cerculeþul corespunzãtor rãspunsului bun. Acesta va
fi considerat rãspunsul indicat de tine.
Pentru ca sã primeºti în mod personal, pe Internet, analiza în detaliu a lucrãrii tale, te rugãm sã
completezi pe foaia de rãspuns, în spaþiul prevãzut, o parolã formatã din 4 litere sau spaþii albe.
Cu aceastã parolã vei putea accesa analiza pe site-ul www.cangurul.ro.

1. În Windows, combinaþia de taste Alt+PrtScrn


permite:
1. Dacã figura este rotitã, în plan, cu 180 A) memorarea în Clipboard a imaginii curente de pe
de grade în jurul lui F, se obþine figura … desktop
B) trecerea de la o rezoluþie superioarã la una inferioarã
C) trecerea de la o rezoluþie inferioarã la una superioarã
D) tipãrirea imaginii curente de pe desktop
E) memorarea imaginii din fereastra curentã
A) B) C) D) E)
2. Dacã suma numerelor de pe cele douã rânduri 2. Stabilirea extensiei corecte a unui fiºier permite:
este aceeaºi, ce valoare înlocuieºte simbolul „*”? A) stabilirea conexiunii între fiºier ºi Internet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010
B) deschiderea automatã cu aplicaþia asociatã
C) scanarea automatã a fiºierului
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 *
D) protejarea împotriva modificãrilor ulterioare
A) 1920 B) 1810 C) 1910 D) 2000 E) 2020 E) identificarea automatã a locaþiei fiºierului

3. Care este valoarea unghiului 3. Opþiunea File Locations pentru documentele


marcat „?” în figura alãturatã? Microsoft Word permite:
A) 30° B) 40° A) localizarea automatã a tuturor documentelor
C) 45° D) 50° B) imprimarea automatã a numelui fiºierului pe fiecare
E) 60° paginã din componenþa sa
C) stabilirea cãii implicite de salvare
D) accesarea documentului de cãtre alþi utilizatori
E) salvarea simultanã în mai multe locaþii
4. Care dintre urmãtoarele numere este rezultatul 4. În sistemul de operare Linux, utilizatorul care
împãrþirii lui 20102010 la 2010? are drepturi depline de administrare asupra sistemului
A) 11 B) 101 C) 1001 D) 10001 poartã numele de:
E) Rezultatul împãrþirii nu este numãr întreg. A) root B) admin C) user D) grub E) boot
5. Ivan a obþinut la test 85% din punctajul total. 5. Aveþi un fiºier care conþine imaginea preluatã
Tibor a obþinut 90% din punctajul total. Totuºi, Tibor printr-un aparat foto digital. Vreþi sã imprimaþi imaginea
a obþinut doar cu un punct mai mult decât Ivan. Care pe hârtie, pãstrând calitatea, deci:
este punctajul maxim ce poate fi obþinut la acest test? A) mãriþi imaginea B) micºoraþi imaginea
A) 5 B) 17 C) 18 D) 20 E) 25 C) arhivaþi fiºierul
D) pãstraþi formatul fiºierului ºi dimensiunea iniþialã
E) Indiferent de prelucrarea fiºierului, imaginea nu
este alteratã.
5
6. Graficul alãturat re- 6. În general, atunci când vã abonaþi la un serviciu de
prezintã distanþele ºi timpul acces la Internet, primiþi parametrii de comunicaþie în mod
necesar parcurgerii acestora implicit, fapt specificat de opþiunea Obtain an IP address
de cãtre 5 elevi. Cine a automtically. Ulterior, dacã doriþi sã aflaþi ce adresã IP
mers cel mai repede? v-a fost atribuitã, o puteþi afla lansând prin interpretorul
A) Alicia B) Bea de comenzi Command Prompt comanda:
C) Carlos D) Dani A) address B) ipconfig C) network
E) Ernesto D) iphelp E) ipprint
7. În parcul de cãrucioare 7. Care dintre urmãtoarele afirmaþii despre conceptul
al unui supermarket, acestea de freeware este adevãratã?
sunt aºezate pe douã rânduri. A) Un program freeware poate fi utilizat gratuit.
Pe primul rând sunt 10 cãru- B) Dacã un program este freeware, atunci utilizatorul
cioare ºi are exact 2,9 m lui are dreptul de copyright asupra programului.
lungime, iar pe al doilea rând C) Un program freeware poate fi utilizat ºi testat pe o
sunt 20 de cãrucioare ºi are exact 4,9 m lungime. Care perioadã limitatã de timp.
este lungimea unui cãrucior? D) Un program freeware nu poate fi utilizat decât dupã
A) 0,26 m B) 0,9 m C) 1 m ce se plãteºte o taxã modicã pentru obþinerea licenþei
D) 1,1 m E) 1,4 m asupra programului.
E) Un program freeware este un program care nu are
nici un autor.
8. Astãzi, doamna profesoarã a spus cã produsul 8. Care dintre etapele realizãrii unei aplicaþii-program
dintre vârsta sa ºi vârsta tatãlui sãu este 2010. În ce an nu necesitã utilizarea calculatorului?
s-a nãscut profesoara mea? A) depanare B) testare C) proiectare
A) 1943 B) 1953 C) 1980 D) 1981 E) 1960 D) compilare E) rulare

9. Câte numere de trei cifre au proprietatea cã cifra 9. În ce sistem se reprezintã uzual o adresã de memorie?
din mijloc este media aritmeticã a celorlalte douã? A) octal B) hexagesimal C) binar
A) 16 B) 29 C) 32 D) 36 E) 45 D) zecimal E) hexazecimal

10. Triunghiul mare echila- 10. Ce va afiºa browser-ul pentru fiºierul fis.html
teral conþine 36 de triunghiuleþe cu conþinutul urmãtor?
echilaterale cu suprafaþa de <HTML>
1 cm 2 fiecare. Calculaþi aria <BODY>
<strong><I>Ce punctaj voi avea?</I>
triunghiului ABC.
<br><U><big>maxim</big></U>
A) 11 cm2 B) 12 cm2 <S><small>minim</small></S></strong>
C) 13 cm2 D) 14 cm2 </BODY>
E) 20 cm 2
</HTML>
A) Ce punctaj voi avea?
maxim minim
B) Ce punctaj voi avea? maxim minim
C) Ce punctaj voi avea?
maxim minim
D) Ce punctaj voi avea?
maxim
minim
E) Ce punctaj voi avea?
maxim minim

11. Trei zile de miercuri ale unei luni sunt în date 11. Dacã a are valoarea 3 ºi b are valoarea 18, câte
pare. Ce zi a sãptãmânii va fi în data de 21 a acestei iteraþii se executã în secvenþa urmãtoare?
luni? repetã
A) luni B) marþi C) joi aßa+2; bßb-3
D) sâmbãtã E) duminicã cât timp a < b
A) 0 B) 4 C) 1 D) 3 E) 5
6
12. Regele caracatiþã are supuºi cu ºase, ºapte sau 12. Un “oracol” ghiceºte un numãr ales de tine,
opt picioare. Cei cu 7 picioare mint întotdeauna, dar propunându-þi urmãtorul algoritm:
cei cu 6 sau 8 picioare spun întotdeauna adevãrul. Într-o ü Alege n
zi se întâlnesc 4 caracatiþe. ü Mareste-l cu 3
Caracatiþa albastrã spune: „Împreunã avem 28 de ü Dubleaza ce-ai obtinut
picioare.”. ü Adauga patratul numarului initial
ü Scade 5
Caracatiþa verde spune: „Împreunã avem 27 de
ü Extrage radicalul si spune ce ai obtinut
picioare.”.
Cum trebuie sã procedeze oracolul pentru a ghici
Caracatiþa galbenã spune: „Împreunã avem 26 de
numãrul ales de tine?
picioare.”.
A) Înmulþeºte cu 2 rãspunsul tãu.
Caracatiþa roºie spune: „Împreunã avem 25 de
B) Adaugã 1 la rãspunsul dat de tine.
picioare.”.
C) Împarte la 2 rãspunsul tãu.
Câte picioare are caracatiþa roºie?
D) Scade 1 din rãspunsul dat de tine.
A) 6 B) 7 C) 8 D) 6 sau 8
E) Problema este imposibilã.
E) Este imposibil de aflat.

13. Câþi întregi au proprietatea cã suma cifrelor lor 13. Pentru o valoare realã x datã, în ce situaþie
este 2010 ºi produsul cifrelor lor este 2? algoritmul urmãtor afiºeazã valoarea 0?
A) 2010 B) 2009 C) 2008 xßabs(x)
D) 1005 E) 1004 cât timp (x>0) executã
xßx-1
sfârsit cât timp
scrie x
A) Dacã ºi numai dacã x are o valoare pozitivã.
B) Dacã ºi numai dacã x are o valoare întreagã.
C) Dacã ºi numai dacã x are o valoare nenulã.
D) Dacã ºi numai dacã x are o valoare nulã.
E) Dacã ºi numai dacã valoarea lui x nu este întreagã.

14. ABCE este pãtrat, iar BCF ºi 14. Ce afiºeazã urmãtorul algoritm, dacã ºirul de
CDE sunt triunghiuri echilaterale. caractere citit este rai?
yß’i’
Dacã lungimea lui AB este 2, care este
pentru i ß 1,3 executã
lungimea lui FD? citeste x
A) 1 1 B) 2 scrie x,’a’,y
yßx
C) 1 2 D) 4 sfârsit pentru
E) 1 2 A) rairairai B) raiaaiiai C) iarraaaai
D) raiaariaa E) raiaariar

15. Un oval este for- 15. ªtiind cã n reþine o valoare naturalã ºi cã iniþial
mat din 4 arce de cerc. valoarea variabilei u este 0, stabiliþi pentru care dintre
Arcele din dreapta ºi din variante u reþine în final numãrul de cifre ale lui n.
stânga sunt identice ºi, A) executa B) executa
de asemenea, arcele de u=u+1 u=u+1
sus ºi de jos. Punctele de n=[n/10] n=[n/10]
intersecþie a oricãror douã arce sunt coliniare cu pana cand n<>0 cat timp n=0
centrele cercurilor din care provin. Ovalul are o axã
C) cat timp n=0, D) cat timp n<>0,
de simetrie verticalã ºi una orizontalã ºi poate fi înscris
executa: executa:
într-un dreptunghi având dimensiunile 4 D 8. Dacã u=u+1 u=u+1
raza celui mai mic arc este 1, cât este raza celui mai n=[n/10] n=[n/10]
mare arc?
A) 6 B) 6,5 C) 7 D) 7,5 E) 8 E) executa
u=u+1
n=[n/10]
pana cand n=0

7
16. În figura alãturatã, m(rα) = 7° ºi 16. Ce valori trebuie sã aibã variabilele a ºi b astfel
segmentele A 0 A 1 , A 1 A 2 , A 2 A 3 , ... sunt încât expresia urmãtoare sã aibã valoarea adevãrat?
egale. Care este numãrul maxim de a AND b OR NOT a AND NOT b (Pascal)
segmente de forma AnAn+1, n i q ce pot a && b || ! a && ! b (C/C++)
fi desenate în acest mod? A) a=b=adevãrat
A) 5 B) 15 C) 25 B) a=fals b=adevãrat
D) 13 E) oricâte C) a=adevãrat b=fals
D) a=b=fals
E) Pentru orice valori, expresia are valoarea fals.

17. Un disc cu raza de 4 cm este 17. Pentru a calcula valoarea unei expresii aritmetice
împãrþit în patru bucãþi egale prin semi- se utilizeazã aplicaþia Calculator standard. Care este
cercuri cu raza de 2 cm (ca în figurã). succesiunea corectã de butoane pentru calcularea expresiei
Care este perimetrul uneia dintre -12*4 + 24.7 * 75%?
bucãþile astfel obþinute? A) -12*4+24.7= MS 75%=* MR =
A) 2π B) 3π C) 4π B) 12*4= MS 24.7*75%- MR =
D) 5π E) 6π C) 12*4= MS 24.7*75%=- MR =
D) -12*4+24.7*75%=
E) -12*4 MS 24.7*75%=+ MR =

18. Ivanko, Tetyanka, Sasko ºi Marynka au 18. Înlocuiþi punctele de suspensie, astfel încât
participat la un concurs de matematicã. Fiecare algoritmul urmãtor sã fie finit:
problemã a fost rezolvatã de exact 3 dintre ei. Ivanko ≥3)
Citeste n (numar natural, n≥
a rezolvat cel mai mult din test, adicã 8 probleme, iar Repetã
Marynka a rezolvat cel mai puþin din test, adicã Dacã n este par atunci nßn/2
5 probleme. Din câte probleme era compus testul? Dacã n se divide cu 3 atunci nßn-2
altfel nßn+1
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
Pânã când n=...
A) -1 B) 2 C) 0 D) 1 E) -2
19. Un triunghi este îndoit de-a lungul liniei punc- 19. Algoritmul urmãtor va afiºa textul “DA“ dacã ºi
tate (vezi fig. 1), obþinându-se construcþia din fig. 2. numai dacã numãrul n:
Aria triunghiului iniþial este de 1,5 ori mai mare decât sß0
aria figurii obþinute în urma îndoirii (conturatã în fig. 2 Pentru iß1,[n/2] executã
cu linia roºie). Dacã aria totalã a celor 3 zone haºurate Dacã n%i=0 atunci sßs+1
este egalã cu 1, care este aria triunghiului iniþial?
Dacã s este un numãr par atunci
scrie “DA“
altfel scrie “NU“

A) este un numãr par B) este un numãr prim


C) este pãtrat perfect D) este un numãr neprim
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) are un numãr par de divizori
E) Este imposibil de aflat.

20. O furnicã trebuie 20. În algoritmul urmãtor u%v reprezintã restul îm-
sã plece din A ºi sã pãrþirii întregi a lui u la v, iar [u] partea întreagã a lui u:
ajungã în B, deplasân- mßn; sß0
repetã
du-se numai pe traseele
sßs+m%10; mß[m/10]
marcate în figurã. Ea pânã când m=0
adunã toate numerele pe
scrie n-s
care le întâlneºte în
Indiferent de valoarea numãrului natural n, valoarea
drum. Câte sume diferite poate obþine?
afiºatã are proprietatea:
A) 2 B) 3 C) 7 D) 9 E) 15
A) este un numãr impar B) are toate cifrele distincte
C) este un numãr prim D) este divizibilã cu 9
E) are tot atâtea cifre ca ºi n

8
21. Kangaroo are o mare colecþie de cubuleþe de 21. Ce valoare va avea variabila z la finalul
dimensiuni 1 × 1 × 1. Fiecare cubuleþ are o singurã executãrii urmãtoarei secvenþe pseudocod?
culoare. Kangaroo vrea sã utilizeze 27 de cubuleþe nß213563412; zß0; pß1
pentru a construi un cub 3 × 3 × 3, astfel încât oricare cât timp n>9 executã
douã cubuleþe care au în comun cel puþin un vârf sã xßn%100; nß[n/100]
aibã culori diferite. Care este minimul de culori ce zßz+x%10*p*10+x/10*p
pßp*100
trebuie folosite?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 5 E) 4
A) 21436531 B) 31654321 C) 31563412
D) 214365312 E) 231654321

22. Linii paralele cu baza 22. Care este valoarea finalã a lui i în urma
împart douã laturi ale unui executãrii algoritmului urmãtor, dacã sunt citite, în
triunghi în câte 10 segmente ordine, valorile: -1 2 -3 -1 2 -3 -1 2 -3 ... ?
iß0
egale. Ce procent din aria
citeste x,y {numere întregi}
întregului triunghi este gri?
repetã
A) 40% B) 42% C) 45% xßx+y; ißi+1
D) 50% E) 55% citeste y {numãr întreg}
pânã când x=10*y
A) 10 B) 30 C) 43 D) 44 E) 14
23. Utilizând cele patru operaþii (:, D, +, –), paranteze 23. Cel mai mic numãr natural a cãrui reprezentare
ºi numai numere formate cu cifra „1”, Andra încearcã binarã are n cifre, dintre care k sunt nenule, este:
sã obþinã rezultatul 2010. Care este numãrul minim de A) 2n-1+2k-1-1 B) 2n+1+2k+1-1
cifre „1” ce trebuie folosite de Andra? C) 2 +2 +1
n-1 k-1
D) 2n-1+2k-1 E) 2n-2k-1+1
A) 10 B) 12 C) 14 D) 17 E) 20

24. Andreea scrie pe fiecare laturã a unui pentagon 24. Ce valoare trebuie sã aibã v1 astfel încât, dupã
câte un numãr natural, respectând urmãtoarele reguli: executarea secvenþei urmãtoare, variabila s sã aibã ca
• oricare douã numere de pe laturi adiacente au cel valoare un numãr par mai mic decât 100 ?
mai mare divizor comun mai mare decât 1; sß0
• oricare douã numere de pe laturi neadiacente au pentru iß2,5 executã
cel mai mare divizor comun 1. vi ß vi-1 +2
Care dintre urmãtoarele numere se poate afla printre
cele scrise pe laturi? pentru jß1,5 executã
A) 5 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 pentru iß1,j executã
sßs + vi

A) 2 B) 1 C) 3 D) 4 E) 5

25. Fiecare dintre cele 5 fete are câte o cutie cu 25. Un virus ataºat unui program efectueazã câte o
bomboane. ªtim însã cã oricare douã fete nu au acelaºi decrementare a fiecãrei variabile înaintea oricãrui
numãr de bomboane ºi cã oricare trei fete au împreunã calcul care implicã variabila respectivã. ªtiind cã
mai multe bomboane decât au oricare douã fete valorile variabilelor a ºi b sunt 7 ºi respectiv 5, stabiliþi
împreunã. Care este numãrul minim de bomboane pe care este valoarea variabilei x dupã atribuirea:
care cele 5 fete le-ar putea avea împreunã? xß(a+b)*(a-b)-(a*a-b*b)
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 A) 0 B) 6 C) 2 D) -5 E) 4

26. Câþi întregi n (1 T n T 100) existã pentru care 26. Valoarea maximã pe care o poate lua n, astfel
n este pãtrat perfect?
n
încât 72n sã dividã pe 2010!, este:
A) 10 B) 50 C) 55 D) 54 E) 51 (2010!=1*2*…*2010)
A) 27 B) 667 C) 500 D) 0
E) Nu existã nicio valoare naturalã n pentru care 72n
sã dividã pe 2010.

9
27. Patru vapoare A, B, C, D se aflã pe malul stâng 27. Cu ce trebuie completate punctele de suspensie
al fluviului. Pentru traversare, vaporului A îi ia 2 minute, astfel încât, în urma executãrii secvenþei urmãtoare,
vaporului B – 4 minute, vaporului C – 8 minute ºi sã se afiºeze numãrul divizorilor lui n?
vaporului D – 16 minute. Toate vapoarele trebuie duse nrß1 ; iß2
pe malul drept, dar nu existã decât un cãpitan de vas. cât timp i*i ≤ n executã
Orice vapor poate sã împingã un altul, dar în acest caz pß1
amândouã se vor deplasa cu cea mai micã dintre cât timp n%i=0 executã
vitezele lor de deplasare. Cãpitanul foloseºte un vas pßp+1 ; nß[n/i]
sã împingã un altul pe malul celãlalt ºi apoi sã se
întoarcã cu acesta pe malul stâng. Care este timpul cel nrßnr*p ; ißi+1
mai scurt în care poate muta toate vapoarele pe malul
dacã ... atunci nrßnr*2
drept al fluviului (se ignorã timpul necesar schimbãrii
scrie nr
ºi conectãrii vapoarelor)?
A) 30 B) 32 C) 34 D) 28 E) 36 A) i%2≠
≠0 B) n%2≠≠0 C) i*i>n
D) i*i=n E) n≠
≠1

28. Într-un ºir de numere, primele 3 elemente sunt 28. Funcþia bisi(n) returneazã cel mai mare numãr
1, 2 ºi 3. Începând cu al 4-lea element, acestea se natural mai mic decât n ce reprezintã un an bisect,
calculeazã din cele 3 elemente anterioare fiecãruia, biss(n) returneazã cel mai mic numãr natural mai
astfel: al treilea numãr se scade din suma dintre primul mare decât n ce reprezintã un an bisect, iar n este un
ºi al doilea numãr (1, 2, 3, 0, 5, –2, 7, …) . Care este an din secolul XVIII. Care dintre urmãtoarele expresii
cel de-al 2010-lea element al ºirului? este adevãratã dacã ºi numai dacã n este un an bisect?
A) –2006 B) 1005 C) –1005 D) –2004 A) biss(n-1)=bisi(n+1) B) biss(n)-bisi(n)≥7
E) 2006 C) bisi(n)-biss(n)=8 D) biss(n)=bisi(n)
E) biss(n)>bisi(n)
29. Un cod de bare este format din 29. Dintr-un pachet de cãrþi de joc se întoarce, pe
linii albe ºi negre, alternativ, prima ºi ul- rând, câte o carte. Prima carte de joc se aºeazã pe masã,
tima fiind întotdeauna negre. Fiecare pe faþã, iar în continuare respectãm urmãtoarea regulã:
linie (indiferent de culoare) are lãþimea dacã se întoarce o carte de valoare mai mare sau egalã
de 1 mm sau 2 mm, iar lungimea codului celei existente pe masã, se depune deasupra ei; dacã
de bare este de 12 mm. Câte coduri de se întoarce o carte mai micã, se pune în pachet, în
bare diferite pot fi construite, dacã întotdeauna ele se partea de jos a acestuia. ªtiind cã asul este cartea cu
citesc de la stânga spre dreapta? valoarea cea mai mare, stabiliþi în ce situaþie se aflã
A) 24 B) 105 C) 66 D) 12 E) 116 cãrþile pe masã la epuizarea celor 52 de cãrþi:
A) pe masã se aflã cel puþin 4 cãrþi
B) ultima carte aºezatã pe masã este as
C) existã posibilitatea ca pe masã sã fie aºezate toate
cãrþile
D) existã posibilitatea ca pe masã sã fie exact 4 cãrþi
E) Toate variantele sunt corecte.
30. Pe o foaie de hârtie cu pãtrãþele
sunt marcate 6 puncte, ca în figurã. 30. Asupra ºirului: 2 6 1 9 3 7 4 se poate
Ce figurã geometricã nu poate avea efectua, la un moment dat, operaþia: se extrage un
toate aceste puncte pe laturile sale? element din ºir ºi se plaseazã la unul din capetele
A) dreptunghi acestuia. Care este numãrul minim de astfel de operaþii
B) trapez prin care se poate obþine un ºir ordonat crescãtor?
C) paralelogram, dar nu romb A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 E) 6
D) triunghi obtuzunghic
E) Toate figurile A – D pot avea toate aceste puncte
pe laturile lor.

10