Sunteți pe pagina 1din 5

INDICAŢII METODOLOGICE PRIVIND ELABORAREA LUCRĂRII

DE LICENŢĂ

În vederea susţinerii examenului de licenţă de către absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe


Juridice şi Administrative, specializarea ”Drept”, din cadrul UCDC Bucureşti, promoţia 2011,
aceştia urmează să elaboreze, în termenul prevăzut prin structura anului de învăţământ,
lucrarea de licenţă, care urmează a fi susţinută oral – ca a doua probă – în faţa comisiei de
licenţă.
Lucrarea de licenţă constituie un demers ştiinţific complex, aprofundat, prin care
urmează a se evidenţia nivelul cunoştinţelor dobândite în timpul facultăţii, precum şi
capacitatea de analiză şi sinteză şi posibila contribuţie personală a studenţilor în domeniul
abordat.
Lucrarea de licenţă urmează a se axa pe o temă de reală actualitate aleasă de fiecare
absolvent, din lista celor afişate la avizierul facultăţii (cu acordul prealabil al unui cadru
didactic în calitate de îndrumător ştiinţific), urmând să pună în evidenţă, prin conţinutul ei,
atât nivelul cunoştinţelor teoretice, cât şi al celor cu caracter aplicativ ale autorului.
Tema lucrării de licenţă trebuie să se înscrie pregnant în domeniul specializării
absolvite.
Conţinutul lucrării trebuie să corespundă integral obiectivului stabilit prin tema aleasă.
În acest scop, fiecare student urmează a stabili un proiect de plan al lucrării, care va fi
definitivat împreună cu îndrumătorul ştiinţific al lucrării.
În ceea ce priveşte structura orientativă a lucrării, se va avea în vedere ca aceasta să
cuprindă:
 O parte introductivă;
 4 – 5 capitole cu tratarea amplă şi documentată a temei stabilite;
 Concluzii;
 Bibliografie.
În principiu, lucrarea de licenţă va avea între 60 şi 100 de pagini, în funcţie de
complexitatea temei, structurate în cadrul a 4 – 5 capitole, echilibrat dozate, acestea urmând a
fi divizate pe subcapitole ş.a.
Lucrarea trebuie să se bazeze pe consultarea unui bogat material bibliografic din surse
naţionale / internaţionale, inclusiv internet, cu indicarea corespunzătoare a acestor surse atât
pe cuprinsul lucrării (note de subsol), precum şi la sfârşitul lucrării. Sursele bibliografice vor
fi semnalate în ordinea alfabetică a numelui de familie al autorilor. În cazul existenţei a mai
mult de trei autori, se va menţiona numai coordonatorul lucrării sau primul autor şi colectiv,
după care se va menţiona titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei. Lucrările
bibliografice fără autor vor fi menţionate în ordinea alfabetică a titlului acestora. În acelaşi
mod vor fi prezentate şi sursele periodice, iar la sfârşitul bibliografiei vor apărea sursele pe de
internet.
Lucrarea se va depune în termenul prevăzut la secretariatul facultăţii, copertată, în
două exemplare.

ASPECTE TEHNICE ORIENTATIVE ALE REDACTĂRII LUCRĂRII


DE LICENŢĂ

 Formatul lucrării: A4, cu marginile: top 2,5 cm, bottom 2,5 cm, left 3 cm, right
2 cm.
 Redactarea lucrării se va face cu font Times New Roman (TNR), 12 pt., la 1,5
rânduri.
 Paginile se numerotează în dreapta jos a fiecărei pagini.
 Ordinea componentelor lucrării este următoarea:
1. coperta exterioară (conform modelului alăturat);
2. coperta interioară (conform modelului alăturat);
3. cuprinsul lucrării, de forma:
2. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice.............................17
2.1. Data încetării capacităţii de folosinţă a persoanei fizice...................17
2.1.1. Ipoteze privind stabilirea datei morţii.........................................20
4. capitolele lucrării: titlul fiecărui capitol se va redacta cu TNR 14 pt., bold, centrat.
5. bibliografia
6. anexele (dacă este cazul)
Model copertă exterioară
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

LUCRARE DE DIPLOMĂ

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

Conf. univ. dr. PETRICĂ TRUŞCĂ

Absolvent

POPESCU ION
-2011-
Model copertă interioară
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE

TEMA:
CAPACITATEA DE FOLOSINŢĂ
A PERSOANEI FIZICE

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

Conf. univ. dr. PETRICĂ TRUŞCĂ

Absolvent

POPESCU ION
-2011-