Sunteți pe pagina 1din 7
  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

CONDIŢII DE ASIGURARE

 
  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

ASIGURAREA DE VIATA SI ANUITATI VIITOR

 

Ed.1

Rev 1/ 12.2010

Cod: AV-1010107-CA

Valabil din: 07.12.2010

Per de arh.: 10 ani

CAP. 1

DEFINIŢII

Următorii termeni folosiţi in Condiţiile de asigurare sunt definiţi astfel:

1.1. ASIGURĂTOR: Prin acest termen va fi desemnată S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA-

S.A. care are obligaţia de a plăti beneficiile prevăzute prin contract în cazul producerii riscului asigurat.

Asigurătorul nu trebuie confundat cu consultanţii de asigurări sau cu agenţiile din teritoriu, ci prin Asigurător se înţelege Administraţia Centrală-Direcţia Asigurări de Viaţă.

1.2. ASIGURATUL : Persoana fizică a cărei viaţă este obiectul asigurării si a cărei vârstă, sex, ocupaţie,

stare de sănătate determină valoarea primelor de asigurare pe care are obligaţia să le plătească . Atunci când Asiguratul nu este unul din părinţii Beneficiarului ci o terţă persoană va trebui să prezinte Asigurătorului acordul scris al reprezentantului legal al Beneficiarului.

1.3. BENEFICIAR: Este persoana desemnată de Asigurat, aceeaşi pe toată durata asigurării, a cărei vârstă

la începutul contractului poate fi cuprinsă între 0 şi 18 ani.

1.4. CONTRACT DE ASIGURARE: Este actul juridic prin care se reglementează raporturile juridice

dintre părţile Asigurate. Este format dintr-un ansamblu de documente cuprinzând Cererea de asigurare, Poliţa de asigurare, condiţiile contractuale pentru asigurarea de bază şi condiţiile contractuale pentru clauzele suplimentare ataşate, iar expresia “contract de asigurare” ori de câte ori va fi folosită va fi inteleasă ca incluzând toate aceste componente.

1.5. POLIŢA DE ASIGURARE: Este documentul emis şi semnat de Asigurător în baza cererii de

asigurare, care face dovada acceptării în asigurare şi încheierii Contractului de asigurare.

1.6. PERIOADA DE ASIGURARE: Este perioada de timp, înscrisă în poliţa de asigurare, pentru care se

încheie Contractul de asigurare.

1.7. PRIMA DE ASIGURARE: Reprezintă suma (în LEI sau EUR) ce trebuie plătită de către Asigurat,

conform frecvenţei stabilite.

1.8. SUMA ASIGURATĂ: Este suma (în LEI sau EUR) stabilită de Asigurat şi înscrisă în poliţa de

asigurare.

1.9. REZERVA MATEMATICĂ: Reprezintă banii pe care Asigurătorul este obligat să-i deţină în orice

moment pentru a face faţă obligaţiilor care-i revin conform contractului de asigurare.

1.10. BENEFICIUL INVESTIŢIONAL AL POLIŢEI: Este suma reprezentând procentul din excedentul

de dobândă ce revine Beneficiarului, obţinut prin investirea rezervei matematice cu randamente mai mari

decât rata dobânzii utilizată în calculul actuarial al acestui produs.

1.11. BENEFICIUL LA MATURITATEA CONTRACTULUI: Reprezintă suma de bani rezultată prin

cumularea sumei asigurate cu beneficiul investiţional al poliţei ce va fi plătită la sfârşitul perioadei

contractuale.

  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

CONDIŢII DE ASIGURARE

 
  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

ASIGURAREA DE VIATA SI ANUITATI VIITOR

 

Ed.1

Rev 1/ 12.2010

Cod: AV-1010107-CA

Valabil din: 07.12.2010

Per de arh.: 10 ani

1.12. VALOAREA DE

RĂSCUMPĂRARE:

Este suma

de

bani pe

Asiguratului în cazul în care acesta reziliază contractul.

care

Asigurătorul o

plăteşte

1.13. CONTRACT CU SUMĂ ASIGURATĂ REDUSĂ: Este contractul a cărui sumă asigurată se

recalculează şi se reduce, în conformitate cu principiile matematicii actuariale, ca urmare a neplăţii primelor de către Asigurat. Suma de asigurare redusă se plăteşte numai la sfârşitul perioadei de asigurare.

1.14. ADAPTAREA LA INFLAŢIE: Posibilitatea pe care o are Asiguratul ca la fiecare aniversare a

poliţei, cu excepţia ultimelor două, să opteze pentru majorarea sumei de asigurare printr-un coeficient propus de Asigurător, determinat de rata inflaţiei. Aceasta va avea ca efect majorarea primei de asigurare.

1.15. ANIVERSAREA POLIŢEI: Procesul care are loc la fiecare încheiere a unui număr întreg de ani de

la începerea contractului, moment la care pot avea loc, la cererea Asiguratului, modificări ale frecvenţei de plată, mărirea primei de asigurare, adăugarea unor clauze suplimentare.

1.16. DREPTURI DE EMISIUNE: Suma stabilită anual de Asigurător pentru acoperirea cheltuielilor de

emitere a poliţei de asigurare ce trebuie plătită suplimentar de Asigurat, o singură dată, la începutul asigurării împreună cu cea dintâi primă de asigurare.

CAP. 2

DISPOZIŢII GENERALE

2.1. Contractul de asigurare este reglementat de Cererea de asigurare, Poliţa de asigurare, Condiţiile de

asigurare si eventuale Clauze suplimentare si anexe, iar expresia “Contract de asigurare” – ori de câte ori este folosită - va fi citită ca incluzând toate aceste documente ce fac parte integrantă din el.

2.2. Contractul de asigurare se consideră încheiat când sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

- plata anticipată a primei de asigurare sau a ratei I din aceasta;

- cererea de asigurare a fost acceptată de Asigurător;

- emiterea Poliţei de asigurare de către Asigurător.

2.3. Contractul de asigurare poate fi încheiat cu persoane fizice, cetăţeni români sau străini cu domiciliul

stabil în România sau în străinătate.

2.4. Respectarea riguroasă şi îndeplinirea de către Asigurat a obligaţiilor prevăzute în contractul de

asigurare, precum şi prezumţia că declaraţiile şi răspunsurile din Cererea de asigurare sunt adevărate vor fi

o condiţie ce precede orice răspundere care revine Asigurătorului.

2.5. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă.

CAP. 3

ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

3.1. Asiguratul trebuie să completeze în scris o cerere de încheiere a unei poliţe de asigurare care cuprinde

şi un chestionar privind starea sa de sănătate. Asiguratul este obligat să furnizeze declaraţii reale pe care Asigurătorul trebuie să le cunoască şi sunt importante pentru evaluarea riscului. Dacă Asiguratul va furniza declaraţii false sau informaţii incomplete Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a rezilia contractul, fiind degrevat de plata sumei asigurate. In acest caz va plăti valoarea de răscumpărare, dacă aceasta există. Aceleaşi măsuri va lua Asigurătorul în cazul în care va constata falsul în declaraţii cu ocazia decesului Asiguratului.

3.2. Vârsta Asiguratului la începerea contractului de asigurare este cuprinsă între 18 şi 65 de ani; la

încheierea perioadei contractuale vârsta acestuia nu trebuie să depaşească 72 de ani.

  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

CONDIŢII DE ASIGURARE

 
  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

ASIGURAREA DE VIATA SI ANUITATI VIITOR

 

Ed.1

Rev 1/ 12.2010

Cod: AV-1010107-CA

Valabil din: 07.12.2010

Per de arh.: 10 ani

3.3. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a verifica starea de sănătate a Asiguratului putând solicita o

examinare medicală a acestuia, efectuată de către un medic autorizat de Asigurător.

3.4. Informaţiile cuprinse în cererea de asigurare referitoare la sănătatea Asiguratului sunt confidenţiale şi

vor fi folosite doar în scopuri interne şi pentru reasigurare.

3.5. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a percepe tarife suplimentare de primă sau de a refuza o cerere de

asigurare dacă în urma evaluării riscului se descoperă factori care contribuie la modificarea acestuia,

comparativ cu ceea ce a rezultat iniţial din cererea de asigurare. În situaţia perceperii unui tarif superior, Asigurătorul are obligaţia de a-şi motiva hotărârea. În situaţia refuzului unei cereri de asigurare Asigurătorul nu are obligaţia de a-şi motiva hotărârea şi returnează Asiguratului banii încasaţi, fără dobândă.

3.6. Dacă după depunerea cererii de asigurare, până la emiterea poliţei, Asiguratul se decide să renunţe la

cererea de asigurare, Asigurătorul are obligaţia de a returna Asiguratului primele încasate din care se scad

cheltuielile de administrare efectuate de Asigurător până în acel moment, cheltuieli care sunt evaluate conform documentaţiei tehnice.

CAP. 4

OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Asigurătorul îşi asumă obligaţia de a plăti, în schimbul primei de asigurare achitate la zi, beneficiile care sunt prevăzute în contract, în condiţiile în care sunt respectate prevederile contractuale.

CAP. 5

RISCURI ASIGURATE / BENEFICII CONTRACTUALE

5.1. Supravieţuirea Beneficiarului la terminarea perioadei de asigurare, caz în care Asigurătorul va plăti

acestuia beneficiul la maturitatea contractului. Vârsta Beneficiarului la sfârşitul perioadei de asigurare,

atunci când primeşte beneficiul la maturitatea contractului, trebuie să fie cuprinsă între 16 şi 25 ani împliniţi.

5.2. Decesul Beneficiarului în perioda de asigurare. In acest caz contractul de asigurare poate fi

transformat în contract de asigurare la termen de supravieţuire şi deces, sau la cererea Asiguratului, acesta

va primi o sumă de bani reprezentând rezerva matematică şi beneficiul investiţional.

5.3. Decesul Asiguratului în perioada de asigurare, caz în care Asigurătorul are obligaţia de a plăti

Beneficiarului, la sfârşitul perioadei contractuale, beneficiul la maturitatea contractului. Dacă pînă la plata beneficiul la maturitatea contractului intervine decesul Beneficiarului, Asigurătorul va

plăti moştenitorilor legali rezerva matematică plus beneficiul investiţional, ambele calculate la data decesului Beneficiarului. 5.4. Decesul Asiguratului din accident in perioada de protecţie intermediară. In acest caz Asigurătorul va plati Beneficiarului suma asigurată, dar nu mai mult de 10.000 EUR sau echivalentul in lei, din care va scădea diferenţa de primă de asigurare neachitată aferentă primului an de asigurare, dacă este cazul.

CAP. 6

EXCEPŢII

6.1. Asigurătorul este exonerat de plata beneficiului la maturitatea contractului către Beneficiarul desemnat în cazul în care:

a) Asiguratul se sinucide în primii doi ani ai contractului. Dacă Asiguratul se sinucide după trecerea a mai mult de doi ani de la începerea contractului, Beneficiarul va primi rezerva matematică.

b) Beneficiarul provoacă moartea Asiguratului în mod intenţionat sau este complice la uciderea acestuia.

In acest caz Beneficiarul desemnat este decăzut din drepturi iar beneficiul la maturitatea contractului va

reveni celorlalţi moştenitori legali, în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la succesiune.

  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

CONDIŢII DE ASIGURARE

 
  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

ASIGURAREA DE VIATA SI ANUITATI VIITOR

 

Ed.1

Rev 1/ 12.2010

Cod: AV-1010107-CA

Valabil din: 07.12.2010

Per de arh.: 10 ani

6.2 Asigurătorul va plăti doar rezerva matematică in urmatoarele cazuri de deces ale Asiguratului:

- ca urmare a infestării cu virusul HIV;

- ca urmare a unui război sau operaţiuni de război declarat sau nedeclarat, invazie, ocupaţie militară, război civil, greve, acte de terorism sau sabotaj, implicării intr-un act criminal;

- ca urmare a contaminării radioactive in urma unui accident nuclear;

- pe timpul indeplinirii serviciului militar;

- ca urmare a tentativei de sinucidere sau automutilării;

- ca urmare a consumului de alcool, stupefiante, a utilizării unor medicamente neprescrise de o autoritate medicală competentă;

- ca urmare a unui accident aviatic in timpul unui zbor ce nu se află în cadrul transportului regulat de

călători sau nu este efectuat cu o companie charter autorizată;

- ca urmare a unei deplasări in regiuni cu climat deosebit (temperaturi de peste 40 0 C, sau de minus 40 0 C) – ca urmare a participării la o expediţie ştiinţifică cu grad ridicat de risc. 6.3. Asigurătorul nu va prelua plata primelor de asigurare şi nu va plăti beneficiul la maturitatea contractului în cazul în care decesul Asiguratului se datorează comiterii de către Beneficiar a unor fapte grave cum ar fi (enumerarea este ilustrativă, nu exhaustivă) :

- consumul de alcool ; - participarea la acte de terorism, infracţiuni . In acest caz Asigurătorul va plăti rezerva matematică celorlalţi moştenitori legali ai Asiguratului.

Cap. 7

STABILIREA SUMEI ASIGURATE

Suma asigurată se stabileşte de către Asigurat la completarea cererii de asigurare.

CAP. 8

PERIOADA DE ASIGURARE ŞI RĂSPUNDEREA ASIGURĂTORULUI

8.1. Durata contractului este de minimum 7 ani.

8.2. Contractul de asigurare se consideră încheiat conform prevederilor de la pct. 2.2 din Cap.2.

Până la emiterea poliţei de asigurare Asiguratul beneficiază de protecţie intermediară pentru riscul de

deces din accident in limita sumei asigurate, dar nu mai mult de 10.000 EUR sau echivalentul în lei. Condiţia de valabilitate a protecţei intermediare este ca la data completării cererii de asigurare Asiguratul să nu fi fost în incapacitate fizică sau psihică constatată medical, sub tratament sau supraveghere medicală.

In perioada de protecţie intermediară clauzele suplimentare ataşate poliţei nu sunt valabile. Protecţia intermediară încetează la data emiterii poliţei de asigurare, la data respingerii preluării riscului de către Asigurător, sau la data refuzului Asiguratului de a mai încheia asigurarea.

8.3. Perioada de valabilitate a contractului de asigurare este cea înscrisă în poliţa de asigurare, cu condiţia achitarii integrale şi în termen a primelor de asigurare.

8.4. Răspunderea Asiguratorului începe din momentul îndeplinirii cumulative a conditiilor de la punctul

2.2 din Cap.2 dar, nu înainte de ora 00:00 a zilei următoare emiterii poliţei de asigurare. Răspunderea Asigurătorului încetează la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate a contractului înscrisă în poliţă, cu condiţia achitării integrale şi la termen a primelor de asigurare.

  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

CONDIŢII DE ASIGURARE

 
  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

ASIGURAREA DE VIATA SI ANUITATI VIITOR

 

Ed.1

Rev 1/ 12.2010

Cod: AV-1010107-CA

Valabil din: 07.12.2010

Per de arh.: 10 ani

CAP. 9

ACOPERIREA TERITORIALĂ

Contractul de asigurare este valabil indiferent de locul unde se produce decesul Asiguratului (în Romania sau în afara graniţelor ei).

CAP. 10 STABILIREA SI PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE

10.1. Valoarea primei de asigurare se calculează în funcţie de vârsta, sexul, starea de sănătate a

Asiguratului, de suma asigurată, perioada de asigurare, frecvenţa de plată a primei de asigurare, de gradul

de risc al meseriei şi de sporturile practicate.

10.2. Prima de asigurare nu se poate modifica decât în sensul creşterii ei.

10.3. Prima de asigurare iniţială se plăteşte reprezentantului ASTRA ASIGURĂRI la semnarea cererii

de asigurare de către Asigurat.

10.4. Prima de asigurare fracţionară, alta decât cea iniţială, se achită înainte de terminarea perioadei

acoperite de prima de asigurare plătită anterior. Plata poate fi făcută în numerar sau prin ordin de plată în

contul şi banca indicate de Asigurător. Asiguratul are obligaţia să păstreze chitanţele ce dovedesc plata primelor de asigurare.

10.5. În cazul întârzierii plăţii primelor de asigurare, Asiguratul beneficiază de un termen de graţie de 30

de zile pentru plata primei restante. Dacă în timpul termenului de graţie Asiguratul decedează, Beneficiarul va primi, la sfârşitul perioadei de asigurare, beneficiul la maturitatea contractului. Dacă prima de asigurare nu a fost plătită în perioada de graţie contractul se suspendă pe o perioada de 180 de zile în care Asigurătorul nu are nici o obligaţie faţă de Asigurat; după această perioadă dacă prima de asigurare nu a fost platită şi dacă nu au trecut trei ani de la începerea contractului de asigurare, acesta este reziliat fără nici o obligaţie a Asigurătorului. Dacă prima de asigurare nu a fost plătită în perioada de graţie şi nici în perioada de suspendare, dar au trecut trei ani de la începerea contractului, timp în care primele de asigurare au fost achitate, acesta se tranformă în «contract cu suma asigurată redusă» . Asiguratul poate intra în posesia acestei sume numai la

sfârşitul perioadei de asigurare prin solicitarea în scris trimisă Asigurătorului ca scrisoare recomandată.

10.6. Dacă în termen de 180 de zile de la data scadentă a ultimei rate de primă neachitate Asiguratul

doreşte reactivarea contractului, trebuie să transmită Asigurătorului următoarele:

- solicitarea de reactivare a contractului;

- adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să fie specificată starea de sănătate a Asiguratului;

- dovada plăţii primelor restante.

Asigurătorul îşi păstrează, însă, dreptul de a respinge cererea de reactivare a contractului fără a avea obligaţia de a-şi motiva hotărârea. În acest caz, Asigurătorul returnează primele de asigurare restante plătite de Asigurat în momentul depunerii cererii de reactivare a contractului. In cazul în care, Asigurătorul acceptă cererea de reactivare, va transmite în scris Asiguratului cuantumul sumei reprezentând dobânda de plătit pentru primele restante şi numai după plata acestora contractul va fi reactivat.

CAP.11 ADAPTAREA LA INFLAŢIE

11.1. Cu 30 de zile înaintea fiecărei aniversări a poliţei, cu excepţia ultimelor două, Asiguratul va primi in scris din partea Asigurătorului propunerea de a-şi majora suma asigurată cu un procent determinat de indicele de inflaţie inregistrat in anul precedent. 11.2. Asiguratul are obligaţia de a comunica în scris Asigurătorului cu cel puţin 10 zile inaintea aniversării poliţei acordul sau refuzul său cu privire la majorarea propusă.

  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

CONDIŢII DE ASIGURARE

 
  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

ASIGURAREA DE VIATA SI ANUITATI VIITOR

 

Ed.1

Rev 1/ 12.2010

Cod: AV-1010107-CA

Valabil din: 07.12.2010

Per de arh.: 10 ani

11.3. In cazul în care Asiguratul nu va comunica în termenul stabilit opţiunea sa, Asigurătorul va proceda

in conformitate cu opţiunea Asiguratului la aniversarea anterioară de majorare sau de rămînere la aceeaşi

sumă asigurată. Pentru prima aniversare, în cazul în care Asigurătorul nu va primi optiunea Asiguratului suma asigurată va rămîne cea din anul precedent.

CAP. 12 DOCUMENTE SOLICITATE LA PRODUCEREA RISCULUI ASIGURAT

12.1. In cazul supravieţuirii Beneficiarului la expirarea contractului de asigurare :

- poliţa de asigurare in original ;

- copie după actul de identitate al Beneficiarului. 12.2. In cazul decesului Asiguratului/ Beneficiarului :

- cerere de solicitare a despăgubirii;

- poliţa de asigurare in original ;

- actul de identitate al Beneficiarului (copie);

- copie legalizată după certificatul de deces;

- copie după certificatul constatator al decesului sau alt document oficial care să ateste cauza decesului;

- dovada ultimei plăţi a primei de asigurare (original).

12.3. Asigurătorul işi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în scopul de a stabili cu exactitate

imprejurările producerii riscului asigurat.

In cazul in care Asiguratul/Beneficiarul refuză să depună documentele solicitate Asigurătorul poate refuza plata sumelor datorate conform prevederilor contractuale.

12.4. In cazul in care Asiguratul este dispărut dar nu există o hotărâre judecătorească definitivă declarativă

a morţii, acesta este considerat în viaţă cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

13. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

13.1. Orice modificare a contractului poate fi făcută numai printr-o anexă ataşată acestuia sub forma de act

adiţional, semnată de către reprezentantul autorizat al SC ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. şi de către Asigurat.

13.2. Modificarea unor date înscrise în poliţa de asigurare (ex : adresa Asiguratului) se face numai printr-

un document scris, în care se stipulează modificarea respectivă, semnat de Asigurat şi înregistrat la sediul

S.C. ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. – Directia Asigurări de Viaţă.

13.3. Orice schimbare a adresei Asiguratului, precum şi producerea oricărui eveniment care afectează sub

orice formă relaţia contractuală, trebuie comunicate în scris Asiguratorului, imediat ce s-au produs. In caz contrar, Asiguratul poate suferi prejudicii neputând lua la cunoştinţă eventualele comunicări importante

ale Asigurătorului. Într-un astfel de caz, Asigurătorul este exonerat de răspundere.

13.4. Comunicările între părţile Asigurate, necesare derulării contractului de asigurare, vor fi întocmite în

toate cazurile, în scris. Comunicările adresate Asiguratorului prin scrisoare recomandată produc efecte juridice de la data la care acesta le-a primit.

CAP. 14

REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE

14.1. Rezilierea contractului din iniţiativa Asiguratului sau din cauze imputabile lui, în primii trei ani de

asigurare, nu duce numai la încetarea protecţiei prin asigurare, ci şi la pierderea în totalitate a primelor de asigurare deja plătite şi a beneficiului respectiv.

14.2. Contractul de asigurare încetează în una din următoarele situatii, oricare din ele se iveşte prima:

- încheierea perioadei de valabilitate înscrisă în poliţă şi plata sumei reprezentând beneficiul la maturitatea contractului;

  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

CONDIŢII DE ASIGURARE

 
  CONDIŢII DE ASIGURARE  
 

ASIGURAREA DE VIATA SI ANUITATI VIITOR

 

Ed.1

Rev 1/ 12.2010

Cod: AV-1010107-CA

Valabil din: 07.12.2010

Per de arh.: 10 ani

- neachitarea primei de asigurare la termen sau, cel mult, în perioada de gratie;

- răscumpărarea contractului;

14.3. La încheierea contractului ca urmare a expirării perioadei contractuale Asiguratul poate opta în scris pentru una din următoarele variante:

- să intre in posesia beneficiului la maturitatea contractului printr-o singură plată;

- să primească beneficiul la maturitatea contractului sub forma unor rente anuale pe o perioadă cuprinsă

între 4-6 ani. După plata primei rente, opţiunea de plată aleasă este definitivă. 14.4. În primii trei ani de la începerea contractului acesta nu poate fi răscumpărat. După încheierea acestei perioade, timp în care primele de asigurare au fost plătite integral, contractul capătă o valoare de răscumpărare, care se calculează conform principiilor matematicii actuariale pe baza rezervei matematice.

CAP. 15 INSTANŢELE COMPETENTE.

15.1. Orice litigiu decurgând din, sau în legatură cu contractul de asigurare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori rezilierea acestuia, se va soluţiona pe cale amiabilă sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către instanţele de judecată competente din România, de pe raza unităţii teritoriale unde s-a încheiat asigurarea. Legislaţia aplicabilă contractului de asigurare este legislaţia română in vigoare.

CAP. 16

DISPOZIŢII FINALE

16.1. Prezentele condiţii de asigurare se completează cu prevederile legale în vigoare privitoare la

asigurări şi după caz, cu cele ale clauzelor suplimentare de asigurare. 16.2. În cazul în care Asiguratul se află pentru mai mult de 30 zile în afara teritoriului României, el este obligat să indice Asiguratorului un mandatar împuternicit să primească comunicări destinate lui.

16.3. Orice modificare a conţinutului prezentelor condiţii, impuse de o schimbare legislativă sau de o

decizie a organelor de drept, va fi acceptată necondiţionat de ambele părţi. În acest caz, Societatea de Asigurare Astra se obligă să informeze în scris Asiguratul.