Sunteți pe pagina 1din 13

ŞCOALA CU CLS.I-VIII ...............

FIŞĂ DE EVALUARE
ANUL ŞCOLAR _______________________
NUMELE ŞI PRENUMELE:

POSTUL: ÎNVĂŢĂTOR/PROFESOR

GRADUL DIDACTIC:

DISCIPLINE PREDATE:
DOMENII CRITERII DE PERFORMANŢĂ INDICATORI DE PUNCTAJ AUTOEVALU EVALUA EVALUA PUNCTAJ
ALE PERFORMANŢĂ MAXIM AL ARE RE RE C.A. FINAL ŞI
EVALUĂRII CRIT. COLEGIA CALIFICATIV
LĂ C.A.
1.Proiectar -Fundamentarea proiectării 5p
ea eficientă didactice pe achiziţiile
a anterioare de învăţare ale
curriculum- educabililor (preşcolari sau
ului elevi). -Proiectarea didactică 3p
15 puncte este întocmită pe baza
evaluării iniţiale a
Minim 13p elevilor.
pentru FB -Competenţele specifice 1p
Minim 11p urmărite şi strategiile
pentru B didactice folosite în
Minim 8p cadrul lecţiilor sunt
pentru S stabilite în funcţie de
achiziţiile anterioare ale 1p
elevilor.
-Sunt identificate pentru
fiecare unitate de
învăţare achiziţiile 3p
anterioare
-Asigurarea caracterului necesare(cunoştinţe,
aplicativ al proiectării deprinderi, atitudini) 2p
curriculare.

1
-Proiectarile de unităţi de
învăţare conţin aplicaţii 1p
practice şi strategii
didactice adecvate
formării tuturor 3p
competenţelor generale
şi specifice prevăzute în
-Respectarea programa şcolară 2p
reglementărilor legale în -Sunt prevăzute strategii
vigoare privind conţinutul didactice active.
şi forma documentelor de
proiectare. 1p
-Conţinutul documentelor
de proiectare respectă
planul-cadru şi
programele şcolare. 3p
-Planificarea
calendaristică este
întocmită conform 3p
reglementărilor în
-Fundamentarea proiectării vigoare.
curriculare pe rezultatele
evaluărilor naţionale şi
locale. 1p

-Planificarea
calendaristică ţine cont
de rezultatele evaluărilor
de la sfârşitul anului
-Adaptarea la şcolar sau de evaluările 1p
particularităţile geografice, naţionale..
demografice, etnice,
economice, sociale şi
culturale ale comunităţii în
care funcţionează unitatea
de învăţământ.

-Sunt evidenţiate în
cadrul proiectărilor
didactice particularităţile
2
şcolii: elevi proveniţi din
grupurile
dezavantajate( elevi cu
CES, elevi rromi, elevi cu
situaţia materială
precară), elevi
aparţinând unor
minorităţi naţionale

Total 15p
2.Realizare -Utilizarea metodelor 5p
a active(care presupun
curriculum- activitatea independentă a
ului educabilului, individual sau -În cel puţin 50% dintre 2,5p
30 puncte în grup) în activităţile de
activităţile de învăţare
învăţare
Minim 24 p
se utilizează metode
pentru FB active, care presupun
Minim 21p activitatea
pentru B independentă a
Minim 15p elevului, individual sau
pentru S în grup. 2,5p

-Alocarea a cel puţin


50% din timpul fiecărei
activităţi de învăţare
3p
pentru activitatea
-Adaptarea limbajului la independentă a
nivelul achiziţiilor elevului. 1,5p
anterioare ale educabililor

-Utilizarea unui limbaj 1,5p


adecvat nivelului de
înţelegere al fiecărui
elev
3p
-Introducerea şi
-Utilizarea manualelor, a 2p
auxiliarelor curriculare explicarea a cel mult 5
autorizate şi a bazei concepte noi în cadrul
3
logistice existente în unei ore de curs .
unitatea de învăţământ 1p

-Utilizarea în cadrul
fiecărei ore a 3p
manualului şcolar şi a
cel puţin unui material
auxiliar 2p
-Utilizarea experienţei -Utilizarea
individuale şi a achiziţiilor TIC/aparatură sportivă
anterioare de învăţare ale în cel puţin 20% din
educabililor activităţile de
învăţare/aparatură
sportivă
1p
-Utilizarea în cadrul
fiecărei ore de curs a 3p
cunoştinţelor şi
competenţelor însuşite
anterior în însuşirea
noilor cunoştinţe şi 2p
-Furnizarea de feed-back şi formarea
informarea sistematicăa competenţelor
educabililor şi, după caz, a specifice
părinţilor în privinţa
progresului şcolar realizat 1p
-Corelarea
cunoştinţelor de bază
însuşite la diferite
discipline 3p

3p

-Realizarea majorităţii -Informarea elevilor


obiectivelor curriculare în 2p
despre progresul
timpul activităţii şolare a
educabililor
realizat la fiecare
4
unitate de învăţare 1p

-Informarea părinţilor
despre progresul
realizat de elevi cel
2p
puţin o dată la 3 luni 1p

-Atingerea a peste 2/3


-Punctualitate şi realizarea din obiectivele 0,5p
întocmai şi la timp a curriculare propuse.
activităţilor planificate -Atingerea a peste 1/2
din obiectivele
curriculare propuse.
-Atingerea a peste 1/3
din obiectivele
curriculare propuse.

-Întocmirea şi predarea 0,5p


spre avizare la termen
a proiectărilor
didactice.

-Respectarea datelor
stabilite în planificările 3p
calendaristice şi
proiectările de unităţi 2p
de învăţare pentru
activităţile didactice,
cu excepţia situaţiilor
motivate(concedii
medicale, nr. mare de 1p
-Asigurarea caracterului elevi absenţi, dificultăţi
aplicativ al cunoştinţelor
mari întâmpinate de
predate.
elevii cu CES).
5
-Replanificarea
activităţilor didactice în 1p
cazul nerespectării din
1p
motive obiective a
planificării iniţiale.

-Respectarea indicaţiilor 1p
metodice asociate
documentelor curriculare -Existenţa aplicaţiilor 1p
în uz. practice pentru fiecare
unitate de învăţare.

-Adaptarea aplicaţiilor
practice la specificul
-Adaptarea metodologiei şcolii, al clasei, al 1p
didactice la particularităţile elevilor cu CES, elevilor
geografice, demografice, aparţinând 1p
etnice, economice, sociale minorităţilor naţionale.
şi culturale ale comunităţii
în care funcţionează
unitatea de învăţământ
-Realizarea activităţii
didactice în
conformitate cu 2p
-Respectarea tuturor
indicaţiile metodice
prevederilor legale privind 2p
asociate documentelor
drepturile copilului şi
curriculare în uz.
drepturile omului

-Adaptarea strategiei
didactice la
particularităţle clasei,
-Acordarea unui respect elevilor cu CES.
egal tuturor educabililor,
indiferent de mediul de
provenienţă, capacitatea
6
de învăţare şi rezultatele
obţinute
-Respectarea tuturor
drepturilor copilului,
inclusiv cele cu privire
la programele sociale
ale guvernului
adresate elevilor

-Acordarea unui
respect egal fiecărui
elev, indiferent de
mediul de provenienţă,
capacitatea de
învăţare şi de
rezultatele obţinute.
Total 30p
3.Evaluarea -Evaluarea continuă şi 5p
rezultatelor notarea conform
învăţării reglementărilor legale şi
20 puncte standardelor naţionale în -Folosirea a cel puţin 3 3p
vigoare tipuri de intrumente de
Minim 16 p evaluare/semestru
pentru FB
Minim 14p -Evaluarea ritmică a 2p
pentru B elevilor)minim 1-2
Minim 10p note/semestru în funcţie
pentru S de nr. minim necesar pe
semestru

3p

-Stabilirea criteriilor şi a 2p
-Asigurarea transparenţei procedurilor de evaluare
criteriilor şi a procedurilor în conformitate cu
de evaluare principiile docimologice.
1p
-Comunicarea criteriilor şi
procedurilor de evaluare
7
elevilor şi părinţilor.

4p

peste 70% din


-Evaluarea satisfacţiei -Evaluarea cel puţin o răspunsuri
beneficiarilor de educaţie dată pe an a gradului de pozitive - 4p
conform procedurilor mulţumire cu referire la peste 50% din
stabilite la nivelul unităţii calitatea actului de răspunsuri
de învăţământ predare, deschiderea pozitive – 2p
cadrului didactic pentru peste 40% din
soluţionarea problemelor, răspunsuri
relaţia cadru didactic- pozitive – 1p
elev pe baza unor
chestionare.
2p

2p
-Înregistrarea activităţilor
de evaluare în conformitate
cu legislaţia în vigoare - Notarea elevilor şi
calcularea mediilor
semestriale şi anuale
conform prevederilor 3p
Regulamentului de
organizare şi funcţionare
a unităţilor de tuturor
-Comunicarea sistematică, învăţământ notelor-3p
către beneficiarii de preuniversitar. parţial – 1p
educaţie, a rezultatelor
evaluării

-Trecerea notelor şi 3p
mediilor( în cazul 1p/activitate
diriginţilor) acordate în
carnetele elevilor.

-Promovarea autoevaluării
educabililor
-Desfăşurarea a cel puţin
3 activităţi pe an în care
8
sunt utilizate instrumente
ale autoevaluării.
Total 20p
4.Realizare -Realizarea de activităţi -Realizarea a cel puţin 2 4p
a extracurriculare care activităţi extracurriculare 1pXactivit.
activităţilor contribuie direct la pe semestru care extracurric.
extracurric atingerea obiectivelor contribuie la atingerea
ulare curriculare, ale dezvoltării obiectivelor curriculare,
10 puncte personale, instituţionale şi ale dezvoltării personale,
comunitare sau a celor instituţionale şi
Minim 9 p propuse de beneficiarii de comunitare pe semestru,
pentru FB educaţie din care una în
Minim 7p parteneriat.
pentru B 2p
Minim 5p 1pXactivit.
pentru S -Contribuţia proprie la extracurric.
-Realizarea activităţilor realizarea a cel puţin o
extracurriculare pe baza activitate
documentelor proiective extracurriculară pe
ale unităţii de învăţământ semestru din cele
organizate la nivelul
unităţii de învăţământ.
2p
1pXactivit.
-Asigurarea participării extracurric.
grupurilor ţintă şi
realizarea activităţilor -Implicarea elevilor din
extracurriculare pe baza grupurile dezavantajate
planificării stabilite în fiecare semestru în 2p
activităţile 1pXactivit.
extracurriculare. extracurric.
-Utilizarea potenţialului
local pentru creşterea
atractivităţii activităţilor -Realizarea a cel puţin 2
extracurriculare şi activităţi extracurriculare
comunitare pe semestru care
utilizează potenţialul
local

9
Total 10p
5.Dezvoltar -Participarea la programele 5p
ea de formare obligatorii
profesional stabilite la nivel naţional -Participarea la termenul 2,5p
ă, sau local stabilit la perfecţionarea
activitatea obligatorie la 5 ani sau la
metodică şi examenul de obţinere a
ştiinţifică unui grad didactic.
-Participarea la cel puţin 2,5p
15 puncte un program de formare
stabilit la nivel naţional
Minim 13 p sau local. 5p
pentru FB -Aplicarea în activitatea
Minim 11p didactică a rezultatelor 5p
pentru B participării la activităţile
Minim 8p metodice, ştiinţifice şi de -Utilizarea în cadrul
pentru S dezvoltare profesională procesului didactic a
strategiilor didactice
active însuşite în cadrul
activităţilor de formare
pentru integrarea elevilor
din grupurile 3p
dezavantajate. 1p- prezenţă
-Participarea la activităţile în comisie
metodice şi ştiinţifice metodică/cate
stabilite la nivel de dră
catedră, unitate de -Participarea la toate 1p- prezenţă
învăţământ, localitate. activităţile metodice şi la Consiliul
ştiinţifice organizate în profesoral cu
cadrul comisiei temă
metodice/catedrei , 1p- prezenţă
consiliului profesoral, la cercuri
cercului pedagogic al pedagogice
învăţătorilor.

2p
0,5p/resursă
informaţional
-Utilizarea resurselor ă
informaţionale ale Utilizarea a cel puţin 2
bibliotecii/centrului de resurse informaţionale pe
10
documentare şi informare semestru.
şi a surselor de informaţie
disponibile.

Total 15p
6.Contribuţi -Realizarea integrală şi la 3p
a la timp a atribuţiilor stabilite
activitatea prin fişa postului -Respectarea termenelor 1p
generală a date pentru îndeplinirea
unităţii de sarcinilor date de
învăţământ conducerea şcolii.
şi la -Realizarea completă şi 1p
promovarea corectă a atribuţiilor
imaginii stabilite prin fişa postului
acesteia în calitate de profesor de 1p
serviciu.
10 puncte -Realizarea completă şi
corectă a celorlalte
Minim 9 p atribuţii stabilite prin fişa
pentru FB -Realizarea comunicării postului.
Minim 7p formale şi a schimbului de
pentru B date conform legislaţiei şi
Minim 5p procedurilor stabilite la
pentru S nivelul unităţii de 1p
învăţământ şi completarea 0,5p
documentelor şcolare
conform prevederilor -Realizarea comunicării
legale formale cu conducerea
şcolii, celelalte cadre
didactice, cu elevii, cu 0,5p
părinţii, cu alte instituţii
şi părţi interesate de la
nivelul comunităţii. 1p
-Completarea corectă a
situaţiilor solicitate, a
documentelor şcolare. 1p
-Respectarea integrală a
regulamentelor interne şi a
procedurilor stabilite la
nivelul unităţii de -Prezenţa la toate
învăţământ (inclusiv din şedinţele consiliilor
domeniul asigurării profesorale sau de
11
calităţii) administraţie(unde este
cazul), întocmirea 2p
situaţiilor şi
documentelor solicitate
de CEAC, punctualitate la
ore
1pXactivit.
-Realizarea/participarea la
programe/activităţi de
prevenire şi combatere a
violenţei
şi de prevenire şi
combatere a
comportamentelor -Organizarea/participarea 1pXactivit.
nesănătoase. la cel puţin o activitate
pe semestru de prevenire
şi combatere a violenţei
şi a comportamentelor
nesănătoase
- Realizarea/participarea 1p
la cel puţin un
programe/activităţi de
prevenire şi combatere a 1pXactivit.
violenţei şi a
comportamentelor
nesănătoase/semestru
în parteneriat cu părinţii.

-Realizarea/participarea la 1p
programe/activităţi în
spiritul integrării şi -Realizarea/participarea
solidarităţii europene. la cel puţin un
program/activitate pe an
în spiritul integrării şi 0,5p
solidarităţii europene.

0,5p

-Respectarea sistemelor şi
a procedurilor de sănătate
şi securitate a muncii şi de
PSI prevîzute de legislaţia 1p
12
în vigoare pentru -Prelucrarea pentru elevi 1pXactivit.
activităţile desfăşurate în a normelor de securitate
tipul respectiv de a muncii şi PSI.
organizaţie. -Colaborarea cu medicul
şcolii şi cu asistenta
medicală pentru
prevenirea cazurilor
grave de îmbolnăviri.

-Promovarea în comunitate
a activităţii unităţii de -Participarea la cel puţin
învăţământ şi a ofertei o acţiune de promovare a
educaţionale. activităţii unităţii de
învăţământ şi a ofertei
educaţionale.
Total 10p
TOTAL GENERAL 100p

13