Sunteți pe pagina 1din 16

Drepturile copiilor

în administrarea
justiţiei pentru
minori

În concordanţă cu recomandările Comitetului pentru


Drepturile Copilului al Naţiunilor Unite elaborate în februarie 2007
PRINCIPIILE CARE TREBUIE SĂ culpabilitate a copilului în conflict
GUVERNEZE INTERVENŢIA ASUPRA cu legea. Toate aceste diferenţe stau
MINORILOR DELICVENŢI ÎN JUSTIŢIA la baza militării pentru o justiţie
PENTRU MINORI pentru minori separată de cea a
adulţilor pentru că este necesar un
tratament diferenţiat al acestora.
Astfel protecţia interesului superior
Non-discriminarea – Trebuie al copilului înseamnă faptul că
luate toate măsurile pentru a asigura obiectivele tradiţionale ale justiţiei
tratamentul egal al tuturor copiilor penale (represiunea, pedeapsa)
care sunt în conflict cu legea. O atenţie trebuie să facă loc reabilitării şi justiţiei
deosebită trebuie acordată dicriminării restaurative, toate acestea realizate
de facto, care poate apărea în urma astfel încât să se realizeze o bună
implicării în justiţie a unor grupuri protecţie a societăţii în acelaşi timp cu
defavorizate – copiii străzii, copii protecţia personalităţii minorilor.
care aparţin unor minorităţi rasiale,
religioase, lingvistice, copii de sex
feminin, copii cu dizabilităţi sau copii
care sunt adesea în conflict cu legea Dreptul la viaţă şi la
(recidivişti). dezvoltare – Intervenţia
Este importantă realizarea pregătirii justiţiei juvenile trebuie să asigure
continue a personalului implicat în copilului dreptul la viată şi în special
administrarea justiţiei pentru minori, la dezvoltare. Privarea de libertate
precum şi stabilirea unor reguli, are consecinţe negative pentru
regulamente şi protocoale care să dezvoltarea armonioasa a copilului
sublinieze necesitatea unui tratament şi afectează serios reintegrarea în
egal al copiilor care să faciliteze o bună societate. Privarea de libertate, inclusiv
intervenţie, recuperare şi reinserţie arestul, detenţia şi închisoarea, trebuie
socială a lor. utilizate în ultimă instanţă şi pentru o
foarte scurtă perioadă de timp astfel
încât dreptul copilului la dezvoltare să
Interesul superior al fie în totalitate respectat şi asigurat.
copilului – În toate deciziile care
sunt luate în contextul administrării
justiţiei juvenile, interesul superior Dreptul de a fi ascultat
al copilului va fi primul luat în – Dreptul copilului de a exprima
considerare. Copiii sunt diferiţi de liber punctul său de vedere în toate
adulţi în ceea ce priveşte dezvoltarea privinţele care îl pot afecta trebuie
lor psihologică, fizică, emoţională respectat şi implementat în toate
precum şi în ceea ce priveşte nevoile stadiile procesului în justiţia pentru
lor educaţionale. Aceste diferenţe minori.
constituie baza pentru o mai mică

3
Dreptul la deminitate copilului şi să se elimine orice formă
– Sunt prevăzute un set de principii de violenţă care poate fi asupra lui.
fundamentale pentru tratamentul
copilului în conflict cu legea. • Respectul demnităţii copilului cere
ca orice formă de violenţă asupra lui
• Intervenţia asupra copilului trebuie în timpul tratamentului minorului în
să fie în concordanţă cu principiul conflict cu legea trebuie sa fie absolut
fundamental conform căruia toţi interzisă şi prevenită.
oamenii sunt născuţi liberi şi egali
în drepturi şi demnitate, iar acest
principiu trebuie respectat pe durata
întregului proces, de la primul contact GARANŢIILE NECESARE PENTRU
cu legea pană la implementarea REALIZAREA UNUI PROCES CORECT
tuturor masurilor în justiţia pentru ÎN JUSTIŢIA PENTRU MINORI
minori.

• Tratamentul aplicat minorilor trebuie


să inducă şi să crească respectul 1. Comitetul pentru drepturile
copilului pentru drepturile omului şi copilului a lansat o importantă listă
a libertăţii celorlalţi cetăţeni. Acest de drepturi sau garanţii care, toate
principiu necesită un respect pentru sunt menite să se asigure că fiecărui
implementarea garanţiilor unui proces copil bănuit sau acuzat că a încălcat
corect, astfel încât toţi actorii care legea, i se asigură o judecată şi un
intervin în procesul juridic, dacă nu proces corect. Totuşi, implementarea
respectă aceste principii şi garanţii acestor garanţii pentru copii are
nu pot fi un bun exemplu, astfel o anumită specificitate, care pune
încât copilul să poată la rândul său accentul pe următorul argument:
să respecte libertăţile şi drepturile condiţia cheie pentru o implementare
celorlalţi. corespunzătoare şi eficientă a
acestor drepturi şi garanţii depinde
• Tratamentul aplicat minorului trebuie de calitatea persoanei implicate în
să ia în considerare vârsta copilului şi administraţia delincvenţei juvenile.
să promoveze reintegrarea sa astfel Instruirea acestor profesionişti,
încât să-i asigure acestuia un rol precum ofiţerii de poliţie, procurorii,
constructiv în societate. Astfel toţi reprezentanţii legali ai copilului,
profesioniştii care vin în contact cu judecătorii, ofiţerii de probaţiune,
minorul trebuie să aibă cunoştinţe asistenţii sociali şi alţii, este important
în ceea ce priveşte dinamica şi a se realiza într-un mod sistematic
dezvoltarea copilului, astfel încât să şi continuu. Aceşti profesionişti ar
se poată lua decizii cât mai apropiate trebui să fie bine informaţi despre
de nevoile de dezvoltare imediate ale dezvoltarea fizică, psihologică mentală
şi socială a copilului şi într-un caz

4
particular a adolescentului şi despre Nici un copil nu va fi pedepsit cu
necesităţile speciale ale celor mai o pedeapsă mai aspră decât cea
vulnerabile categorii de copii: copiii aplicabilă la momentul la care el/
cu disabilităţi, copiii strămutaţi, ea a încălcat legea penală. Dacă o
copiii străzii, copiii refugiaţi sau în modificare a legii, după comiterea
căutarea unui azil şi copiii aparţinând actului, prevede o pedeapsă mai
minorităţilor rasiale, etnice, lingvistice uşoară, copilul va beneficia de această
sau de altă natură. modificare.
Deoarece fetiţele sunt o minoritate
distinctă a copiilor aflaţi în conflict
cu legea, trebuie acordată o atenţie Prezumţia de
specială necesităţilor fetiţelor.
Profesioniştii şi personalul ar trebui nevinovăţie
să acţioneze în toate circumstanţele Prezumţia de nevinovăţie este
într-o manieră care să ia în considerare fundamentală pentru protecţia
demnitatea şi binele copilului, care drepturilor copilului aflat în conflict
să întărească respectul copilului faţă cu legea. Înseamnă că dovedirea
de drepturile umane şi libertăţile acuzaţiei aduse copilului este în
fundamentale şi care să promoveze sarcina procurorilor. Copilul bănuit sau
reintegrarea copilului şi asumarea unui acuzat că a încălcat legea penală este
rol constructiv în societate. presupus nevinovat şi este vinovat
Toate garanţiile recunoscute care doar dacă aceste acuzaţii se dovedesc
se analizează în continuare, sunt adevărate. Copilul are dreptul de a fi
standarde minime, ceea ce înseamnă tratat conform cu această presupunere
că Instituţiile Statului pot şi ar trebui şi toate autorităţile publice sau de alt
să încerce să stabilească şi să ia în gen implicate trebuie să se abţină să
consideraţie standarde mai bune (de prejudicieze rezultatul judecăţii.
exemplu, în domeniul asistenţei legale Datorită lipsei de înţelegere a
şi a implicării copilului şi a părinţilor lui procesului, a temerilor sau din alte
în procesul judiciar). motive, copilul se poate comporta
într-un mod dubios dar autorităţile
nu trebuie să presupună că ele este
vinovat fără a avea dovezile cele mai
Justiţia juvenilă non- clare.

retroactivă
Înseamnă că nici un copil nu poate
fi acuzat sau condamnat conform Dreptul de a fi audiat
legii penale pentru acte sau omisiuni Acest drept se referă la faptul că i se
care la momentul comiterii lor nu garantează copilului dreptul de a fi
erau interzise de legile naţionale sau audiat în orice procedură judiciară sau
internaţionale. administrativă, fie direct, fie printr-un
reprezentant sau printr-un organism,

5
într-o modalitate conformă cu regulile deciziile pentru care este bănuit că
procedurale ale legilor naţionale. ar fi încălcat legea penală. S-ar putea
Este clar că pentru un copil bănuit sau continua, fără a se presupune că
acuzat sau recunoscut că a încălcat judecătorii implicaţi sunt responsabili
legea penală, dreptul de a fi audiat de luare deciziilor. Dar, a trata copilul
este fundamental pentru a avea parte ca un obiect pasiv înseamnă că nu i se
de o judecată corectă. Este la fel de recunosc drepturile şi contribuie la o
clar că acel copil are dreptul de a fi anumită reacţie din partea sa.
audiat direct şi nu doar printr-un Toate aceste recomandări ar trebui
reprezentant sau printr-un organism, sa se aplice şi pentru implementarea
dacă este pentru binele său. Acest măsurii impuse. Cercetările arată că o
drept al copilului trebuie să fie bine angrenare activă a copilului în acest
respectat în toate fazele procesului, mod de implementare va contribui
începând cu faza anterioară judecăţii în majoritatea cazurilor la un rezultat
când copilul are dreptul de a rămâne pozitiv.
tăcut, ca şi dreptul de a fi audiat de
poliţie, de procurori şi de judecător.
Dar, de asemenea, se aplică şi fazei
de decizie judecătorească şi fazei de Dreptul de a participa
implementare a măsurilor impuse. efectiv la proceduri
Cu alte cuvinte, copilului trebuie să i Un proces corect presupune ca
se ofere oportunitatea de a-şi exprima un copil bănuit sau acuzat de a fi
liber opiniile şi acestora trebuie să încălcat legea penală să fie capabil să
li se acorde atenţie conform vârstei participe efectiv la proces şi, de aceea,
copilului. Acest lucru înseamnă că necesită ca el să înţeleagă acuzaţiile
acel copil, pentru a participa efectiv şi posibilele consecinţe şi pedepse,
la proceduri, trebuie să fie informat pentru a indica reprezentantului legal
nu doar de acuzaţiile care i se aduc ce să-i întrebe pe martori, pentru a
dar şi asupra informaţiilor referitoare oferi o descriere a evenimentelor şi
la procesul de judecată cât şi asupra pentru a lua deciziile corespunzătoare
posibilelor măsuri care pot fi luate în cu privire la dovezile, mărturia şi
ceea ce-l priveşte. măsurile ce se impun. Articolul 14 din
Copilului ar trebui să i se ofere Regulile de la Beijing indică faptul
oportunitatea de a-şi exprima părerile că procedurile ar trebui conduse
cu privire la măsurile (alternative) într-o atmosferă de înţelegere care
care ar putea fi luate şi trebuie să îi permită copilului să participe şi
ţinut cont şi luate în considerare să se exprime liber. Ţinând cont de
preferinţele pe care el le are în vârsta copilului e posibil să se poată
acest sens. Presupunerea că acel solicita modificări ale procedurilor şi
copil este responsabil de o anumită practicilor judecătoreşti.
crimă implică faptul ca el să fi fost
competent şi capabil să îşi asume

6
Informarea promptă şi să înţeleagă acuzaţiile şi posibilele
consecinţe.
directă a acuzaţiilor
Fiecare copil bănuit sau acuzat că ar
fi încălcat legea penală are dreptul
de a fi informat prompt şi direct de Asistenţa legală sau de
acuzaţiile care i se aduc. Prompt şi alt gen
direct înseamnă cât mai repede posibil Copilului trebuie să i se garanteze
adică atunci când procurorul sau asistenţa legală sau de alt gen în
judecătorul urmează paşii procedurali pregătirea şi prezentarea apărării sale.
iniţiali de acuzare a copilului. Dar şi Comitetul pentru drepturile copilului
când autorităţile decid să rezolve solicită să i se ofere copilului asistenţă,
cazul fără a mai recurge la proceduri care nu este în mod necesar conform
judiciare, copilul trebuie informat de tuturor circumstanţelor legale, dar
acuzaţiile care pot justifica o asemenea care trebuie să fie corespunzătoare.
abordare. Instituţiile Statului decid cum va
Copilul ar trebui informat în limba fi acordată aceasta asistenţă, dar
pe care o înţelege. Aceasta ar putea este gratuită. Comitetul recomandă
însemna o prezentare într-o limbă Instituţiilor Statului să ofere pe cât
străină dar şi „traducerea“ limbajului posibil asistenţă legală adecvată
formal legal utilizat deseori pentru precum judecători experţi sau
a exprima acuzaţiile juvenile, într- profesionişti judiciari. Este posibilă
o formă pe care copilul să o poată şi alt gen de asistenţă (de exemplu,
înţelege. asistenţă socială) dar persoana
A oferi copilului un document oficial respectivă trebuie să aibă suficiente
nu este suficient şi deseori poate cunoştinţe şi să înţeleagă diversele
fi necesară o explicaţie verbală. aspecte legale ale procesului justiţiei
Autorităţile n-ar trebui să lase asta juvenile şi trebuie să fie instruit în
în seama părinţilor sau a tutorilor asistenţa copiilor delincvenţi.
legali sau a altor asistenţi. Este Copilul şi asistentul social al său
responsabilitatea autorităţilor (de trebuie să aibă suficient timp şi
exemplu, a poliţiei, a procurorului, a posibilităţi de a pregăti apărarea.
judecătorului) să se asigure că acel Comunicarea între copil şi asistentul
copil a înţeles fiecare acuzaţie care i se său social, în scris sau verbal, ar
aduce. trebui să se desfăşoare în condiţiile
Comitetul este de părere că oferirea respectării confidenţialităţii şi
acestei informaţii părinţilor sau completei respectări a garanţiilor
tutorilor nu ar trebui să fie o oferite pentru şi în numele dreptului
alternativă la comunicarea acestei copilului de a fi protejat de orice îi
informaţii copilului. Este cel mai bine poate prejudicia intimitatea.
dacă atât copilul cât şi părinţii sau
tutorii primesc informaţia astfel încât

7
Deciziile promulgate şi se aplice tuturor fazelor procesului,
începând cu interogarea copilului de
cu implicarea părinţilor către poliţie.
Pe plan internaţional, există un Părinţii sau tutorii ar trebui să fie
consens cu privire la ideea că pentru prezenţi la proceduri, deoarece ei pot
un copil aflat în conflict cu legea, oferi suport general psihologic sau
timpul dintre comiterea delictului şi emoţional copilului. Prezenţa părinţilor
rezolvarea situaţiei ar trebui să fie cât nu înseamnă că părinţii pot acţiona
mai scurt posibil. Cu cât e mai lungă pentru apărarea copilului sau că pot fi
această perioadă, cu atât e mai posibil implicaţi în deciziile luate la proces.
ca rezolvarea să îşi piardă impactul Totuşi, judecătorul sau autoritatea
pedagogic dorit pozitiv şi atunci cu competentă poate decide, la cererea
atât mai mult copilul va fi stigmatizat. copilului sau a asistenţilor săi legali sau
În această privinţă, Comitetul mai în interesul copilului, să limiteze, să
menţionează că atunci când copilul restricţioneze sau să excludă prezenţa
este privat de libertate, el are dreptul părinţilor de la proceduri.
la o decizie promptă cu privire la Comitetul pentru drepturile copilului
provocarea legalităţii privării sale de recomandă instituţiilor statului să
libertate. ofere explicit, în mod legal, maximul
Comitetul recomandă Instituţiilor de implicare posibilă a părinţilor sau
Statului să stabilească şi să tutorilor în procedurile efectuate
implementeze limitele de timp pentru pentru acuzarea copilului. Această
perioada dintre comiterea delictului implicare ar trebui să contribuie la
şi terminarea investigaţiei poliţiei, o rezolvare eficientă a acţiunii de
până la decizia procurorului sau a încălcare de către copil a legii penale.
altor instituţii competente de a aduce Pentru a promova implicarea
acuzaţii copilului şi până la decizia parentală, părinţii trebuie să fie
judecătorească sau a altei instituţii notificaţi cu privire la reacţiile
judiciare. emoţionale de teamă ale copilului, cât
Aceste limite de timp ar trebui să fie mai rapid posibil.
mai scurte decât cele stipulate pentru În acelaşi timp, Comitetul regretă
adulţi. Dar în acelaşi timp, deciziile tendinţa din unele ţări de a introduce
promulgate ar trebui să fie rezultatul pedepsirea părinţilor pentru delictele
unui proces în care să fie respectate comise de copii. Responsabilitatea
toate drepturile copilului şi cele legate civilă a daunelor provocate de către
de securitate. copil poate, în anumite cazuri limitate,
În procesul luării deciziilor promulgate, să fie atribuită copiilor mai mici (de
trebuie să fie prezentă asistenţa legală exemplu, sub vârsta de 16 ani). Dar,
corespunzătoare. Aceasta n-ar trebui acuzarea părinţilor copiilor aflaţi în
să se limiteze la procesul de judecată conflict cu legea, cel mai probabil,
din cadrul tribunalului sau a altui nu va contribui la demersul de a-i
organism judiciar, dar ar trebui să

8
face parteneri activi în procesul de interogatoriu. Trebuie să existe o
reintegrare socială a propriului copil. alegere independentă a metodelor
de cercetare pentru a fi siguri că
mărturiile sunt voluntare şi nu forţate,
Eliberarea şi auto- prezintă toate circumstanţele şi sunt
de încredere. Curtea sau alt organism
incriminarea obligatorie judiciar, când se ia în considerare
Comitetul pentru protecţia drepturilor voluntariatul şi valabilitatea unei
copilului consideră că acel copil mărturii a unui copil, trebuie să ţină
nu este forţat să depună mărturie cont de vârsta copilului, de durata
sau să îşi recunoască vinovăţia. custodiei şi a interogatoriului şi de
Aceasta înseamnă, în primă fază şi prezenţa consilierului legal, a părinţilor
foarte evident, că tortura, cruzimea, sau a reprezentanţilor independenţi ai
tratamentele inumane sau degradante copilului.
pentru a obţine o mărturisire, sunt o Ofiţerii de poliţie şi alte autorităţi
gravă încălcare a drepturilor copilului investigatoare ar trebuie să fie bine
şi sunt complet inacceptabile. Nici o instruiţi pentru a evita tehnici şi
asemenea mărturie nu poate fi admisă practici interogative care să conducă
ca probă. la mărturii forţate sau lipsite de
Există însă multe alte metode mai probitate.
puţin violente de a obţine o mărturie
de la copil sau o auto-denunţare.
Termenul „forţat“ ar trebui interpretat
într-o manieră extinsă şi nu ar trebui Prezenţa şi examinarea
limitată înţelegerea sa la forţa fizică martorilor
sau la alte încălcări clare ale drepturilor Avocatul sau alt reprezentant
omului. Vârsta copilului, dezvoltarea informează copilul despre posibilitatea
sa, durata interogatoriului, lipsa examinării martorilor şi despre faptul
de înţelegere a copilului, teama de că i se permite să-şi exprime opiniile
consecinţele necunoscute sau ale în această privinţă, opinii cărora ar
posibilităţilor sugerate de încarcerare trebui să i se dea importanţa cuvenită,
îl pot conduce pe copil la a mărturisi în conformitate cu vârsta şi gradul de
că fapta nu este adevărată. S-ar maturitate al copilului.
putea folosi exprimări care să sune
ca o recompensă precum: „Vei putea
merge mai repede acasă dacă ne Dreptul de apel
spui povestea adevărată“ sau se pot Copilul are dreptul de a face apel la
promite sancţiuni mai uşoare sau chiar decizia prin care este găsit vinovat de
eliberarea. acuzaţiile care i se aduc şi de a face
Copilul interogat trebuie să aibă apel la măsurile impuse care decurg
acces la un reprezentant legal sau drept consecinţă a verdictului de
de alt gen şi trebuie să fie capabil vinovăţie. Acest apel trebuie decis
să solicite prezenţa părinţilor la

9
de un organism judiciar sau de o putea fi identificaţi prin intermediul
instanţă superioară , competentă, acestor comunicate de presă. Ziariştii
independentă şi imparţială, cu alte care violează dreptul la viaţa privată a
cuvinte, de către un organism care unui copil prin încălcarea legii trebuie
întruneşte aceleaşi standarde şi care sancţionaţi prin măsuri disciplinare şi
are aceeaşi cerinţă ca şi instanţa care atunci când este necesar (ex. în cazul
a judecat cazul într-o primă instanţă. recidivelor), cu sancţiuni penale.
Dreptul de apel nu se limitează numai Pentru protejarea dreptului la viaţa
la infracţiunile grave. privată a copilului, majoritatea Statelor
au drept regulament – supus uneori
excepţiilor – ca audierea în instanţă
Deplinul respect pentru a unui copil acuzat de încălcarea
legii penale trebuie să aibă loc cu
viaţa privată uşile închise. Regulamentul permite
Dreptul copilului de a i se respecta pe prezenţa experţilor sau a altor
deplin dreptul la viaţa privată în toate profesionişti cu permisiunea specială
etapele procesului reflectă dreptul la a instanţei. Audierile publice în cazul
protecţia vieţii private. „Toate etapele justiţiei juvenile trebuie să fie posibile
procesului” includ contactul iniţial numai în cazuri bine-definite şi în baza
cu instituţia care aplică legea (de ex. unei decizii scrise a instanţei. O astfel
cerere de informare şi identificare) de decizie trebuie să poată fi atacată
şi până la decizia finală luată de o cu apel de către copil. Comitetul
autoritate competentă sau până la pentru protecţia drepturilor copilului
renunţarea la supraveghere, custodie recomandă ca Statele membre să
sau privarea de libertate. În acest introducă regulamentul conform
context special trebuie evitat răul căruia procesul şi audierea unui copil
care se poate face prin publicitate aflat în conflict cu legea să aibă loc cu
necuvenită sau prin etichetări date uşile închise. Excepţiile de la această
procesului. Nu vor fi publicate nici un regulă trebuie să fie foarte limitate şi
fel de informaţii care să conducă la să fie foarte clar specificate în lege.
identificarea unui copil care a comis un Verdictul/sentinţa trebuie pronunţat/ă
delict, din cauza efectului stigmatizant într-o şedinţă publică a instanţei,
şi a impactului pe care îl poate avea astfel încât identitatea copilului să
asupra capacităţii lui de a accede la nu fie dezvăluită. Dreptul la viaţa
educaţie, loc de muncă, cazare sau privată cere ca toţi profesioniştii
la siguranţă. Acest lucru înseamnă că implicaţi în implementarea măsurilor
autoritatea publică trebuie să fie foarte luate de instanţă sau de o altă
rezervată în privinţa comunicatelor autoritate competentă să păstreze
de presă legate de infracţiunea confidenţialitatea în legătură cu
presupusă a fi fost comisă de copii şi toate informaţiile ce pot rezulta din
să le limiteze la cazuri excepţionale. identificarea copilului, în relaţia cu toţi
Trebuie luate măsuri pentru a se contacţii lor externi. Mai mult, dreptul
asigura că respectivii copii nu vor

10
la viaţa privată mai înseamnă că toate În cazul acestui proces de oferire
informaţiile legate de infractorii copii a unei alternative la condamnarea
trebuie să fie strict confidenţiale instanţei, trebuie respectate pe deplin
pentru părţile direct implicate în drepturile copilului şi procedurile
investigaţie, judecare şi tratarea legale de apărare.
cazului. În vederea evitării stigmatizării
şi a creării unor prejudecăţi, datele
legate de infractorii copii nu trebuie Dispoziţiile instanţei
folosite în procese pentru adulţi sau în
cazuri ulterioare în care este implicat de judecată (a
acelaşi infractor (vezi Reglementările judecătorului)
de la Beijing, 21.1 şi 21.2) sau pentru a După un proces corect se ia decizia
influenţa astfel de sentinţe ulterioare. legată de măsurile ce trebuie luate
în privinţa copilului găsit vinovat de
prezumtiva infracţiune/ofensă. Legea
trebuie să ofere instanţei/judecătorului
sau altor autorităţi competente sau
ALTERNATIVE ÎNAINTEA instanţei judiciare o mare varietate
PROCESULUI de variante la instituţionalizare şi
la privarea de libertate, pentru a se
asigura că privarea de libertate va fi
folosită numai ca măsură în ultimă
Decizia de a iniţia proceduri penale instanţă şi pentru cea mai scurtă
oficiale nu înseamnă neapărat că perioadă de timp posibilă.
această procedură trebuie încheiată
cu o sentinţă oficială a instanţei pentru Comitetul pentru protecţia drepturilor
un copil. Biroul Procurorului trebuie copilului accentuează faptul că
să evalueze continuu posibilităţi şi reacţia la o infracţiune trebuie sa fie
variante alternative la o condamnare întotdeauna proporţională nu numai
în instanţă. Cu alte cuvinte, natura cu circumstanţele, ci şi cu gravitatea
şi durata acestor măsuri oferite de ofensei, dar şi cu vârsta, circumstanţele
procurori poate impune mai mult, iar faptelor şi nevoile copilului, dar şi de
în aceste cazuri este necesară asistenţa nevoile diferite şi specifice pe termen
judiciară sau de orice alt tip pentru lung ale societăţii. O abordare strict
copil. punitivă nu concordă cu principiile de
Recurgerea la o asemenea măsură bază ale justiţiei juvenile.
trebuie prezentată copilului drept Comitetul reiterează ideea că
o cale de suspendare a procedurii pedepsele corporale ca şi sancţiuni
judiciare penale juvenile oficiale, care reprezintă o violare a acestor principii
ia sfârşit dacă măsura a fost aplicată care interzic toate formele de
într-o manieră satisfăcătoare. tratament sau pedeapsă crudă sau
inumană.

11
În cazul unor infracţiuni grave comise procedurale ale fiecărui copil privat
de copii, se ţine cont de dispoziţiile de libertate şi prevederile ce privesc
proporţionale cu circumstanţele în tratamentul şi condiţiile la care sunt
care se află infractorul şi de gravitatea supuşi copiii privaţi de libertate.
infracţiunii, inclusiv consideraţii legate
de nevoia de siguranţă publică şi de
sancţiuni, dar în cazul copiilor astfel Principii de bază
de consideraţii trebuie să fie mereu Principiile de bază pentru aplicarea
compensate de nevoia de siguranţă, privării de libertate sunt:
de bunăstare, de interesul şi de (a) arestul, detenţia sau încarcerarea
promovarea reintegrării persoanei unui copil se vor face în conformitate
tinere. cu legea şi se va recurge la ele numai
Comitetul notează că dacă o dispoziţie ca la o măsură de ultimă instanţă şi
penală este legată de vârsta unui copil pentru cea mai scurtă perioadă de
şi dacă ele sunt în conflict, dacă nu timp
există date concludente sau evidenţe (b) nici un copil nu va fi privat de
legate de vârsta copilului, acesta va libertate în mod ilegal sau arbitrar.
avea dreptul la beneficiul dubiului. Comitetul constată cu îngrijorare ca,
Cât priveşte alternativele la privarea în multe ţări, copiii zac în detenţie
de libertate, există o largă varietate înaintea proceselor timp de luni sau
de experienţe în privinţa folosirii ani de zile, fapt ce constituie o gravă
şi implementării acestor măsuri. violare a drepturilor copiilor.
Statele Parte trebuie să beneficieze Un pachet eficient de alternative
de această experienţă şi să dezvolte trebuie să existe pentru ca Statele
şi să implementeze aceste alternative Părţi să-şi îndeplinească obligaţiile
adaptate la cultura şi tradiţia lor. Este privind utilizarea privării de libertate
de la sine înţeles că măsurile care duc ca măsură de ultimă instanţă. Folosirea
la muncă forţată sau tortură sau la acestor alternative trebuie structurată
tratamente inumane sau degradante cu grijă pentru a reduce recurgerea la
trebuie interzise în mod explicit, iar detenţia înainte de proces şi pentru
cei răspunzători de asemenea practici a reduce „reţeaua în extindere” a
ilegale să fie deferiţi justiţiei. copiilor sancţionaţi. În plus, Statele
Părţi trebuie sa ia masuri legislative
adecvate şi alte măsuri pentru a
reduce recurgerea la detenţia înainte
de proces. Recurgerea la detenţia
PRIVAREA DE LIBERTATE, INCLUSIV înainte de proces ca pedeapsă violează
DETENŢIA ÎNAINTE ŞI DUPĂ PROCES prezumţia de nevinovăţie. Legea
trebuie să specifice clar condiţiile
necesare pentru a pune sau a menţine
Principiile de bază pentru aplicarea copilul în detenţie înaintea procesului,
privării de libertate şi drepturile şi a se asigura în particular că apariţia

12
copilului în timpul şedinţelor instanţei condiţionată a unui copil, de exemplu
de judecată nu dăunează acestuia sau prin aplicarea unor măsuri alternative,
altora. nu este posibilă, copilul trebuie să fie
Durata detenţiei înainte de proces acuzat oficial de pretinse infracţiuni
trebuie limitată de lege şi supusă în şi adus în faţa unei instanţe, autorităţi
mod regulat unor revizuiri, adică lunar. sau organism judiciar competent,
Comitetul recomandă Statelor Părţi să independent şi imparţial în mai
se asigure ca un copil poate fi eliberat puţin de 30 de zile după ce intră în
din detenţia înaintea procesului vigoare decizia de detenţie înaintea
cât mai curând posibil, şi dacă este procesului. Conştient de practicile de
necesar, în anumite condiţii. Deciziile amânare (adesea cel puţin una) de la
legate de detenţia înaintea procesului, procese, Comitetul cere Statelor Părţi
inclusiv durata acesteia, trebuie să se ia să introducă prevederile legale pentru
de către o autoritate sau un organism a se asigura că instanţa sau autoritatea
judiciar competent, independent juvenilă sau alt organism competent să
şi imparţial, iar copilul trebuie să ia decizia finală asupra învinuirilor nu
beneficieze de asistenţă legală sau de mai târziu de 6 luni de la prezentarea
altă natură corespunzătoare. lor. Dreptul de a contesta legalitatea
deciziei de privare de libertate
include nu numai dreptul la apel dar
Drepturi procedurale şi dreptul de acces la instanţă sau
Orice copil privat de libertate la o autoritate juridică competentă,
are dreptul la acces imediat la independentă şi imparţială, în cazurile
asistenţă legală sau de altă natură, unde privarea de libertate este o
corespunzătoare, ca şi dreptul de a decizie administrativă.(de exemplu
contesta legalitatea măsurii de privare a poliţiei, procurorului sau a altei
de libertate în faţa unei instanţe, autorităţi competente). Dreptul la o
curţi sau autorităţi competente, decizie promptă înseamnă că o decizie
independente şi imparţiale şi de trebuie luată cât mai curând posibil,
o decizie promptă la o asemenea adică în două săptămâni maximum de
acţiune. la depunerea contestaţiei.
Orice copil privat de libertate trebuie
să fie adus în faţa unei autorităţi
competente care să examineze Tratamentul şi condiţiile
legalitatea (continuării) acestei privări privării de liberate
de libertate în 24 de ore. Comitetul Orice copil privat de libertate va fi
recomandă de asemenea Statelor separat de adulţi. Un copil privat
Părţi să asigure prin prevederi de libertate nu va fi plasat într-o
legale stricte că legalitatea detenţiei închisoare sau o altă instituţie de
înaintea procesului este revizuită în detenţie pentru adulţi. Există multe
mod regulat, de preferinţă la două dovezi care au arătat că plasarea
săptămâni. În caz că o eliberare copiilor în închisori sau penitenciare

13
de adulţi compromite siguranţa, implementeze pe deplin aceste
binele şi capacitatea viitoare a copiilor reglementări (ţinând cont de
de a sta departe de criminalitate şi Standardele Minime de Reglementare
de a se reintegra. Excepţia permisă în Tratamentul Deţinuţilor; vezi Regula
de separare a copiilor de adulţi „dacă 9 din Reglementările de la Beijing).
nu se consideră că este în interesul
superior copilului să se ia o astfel de În această privinţă, Comitetul
măsură”, trebuie interpretată foarte recomandă Statelor Părţi să includă
strict; interesul copilului nu înseamnă aceste reglementări în propriile legi
în avantajul Statelor Părţi. Statele naţionale şi să le pună la dispoziţie în
Părţi trebuie să instituie facilităţi/ limba naţională tuturor profesioniştilor
instituţii speciale pentru copiii privaţi din domeniu, O.N.G.-uri şi voluntari
de libertate, ceea ce include în mod implicaţi în administrarea justiţiei
distinct personal cu pregătire specială, juvenile.
precum şi politici şi strategii pentru
copii. Comitetul recomandă Statelor Părţi să
Această regulă nu înseamnă că un instituie tribunale pentru minori fie ca
copil plasat într-o instituţie trebuie unităţi de sine stătătoare, fie ca parte
să fie mutat într-o alta pentru adulţi a tribunalelor teritoriale. Atunci când
imediat ce a împlinit 18 ani. Şederea acest lucru nu se poate realiza din
lui în instituţia privativă de libertate motive practice, Statele Părţi trebuie
pentru copii trebuie să fie posibilă să asigure numirea unor judecători
dacă este în interesul copilului şi nu speciali sau magistraţi care să trateze
în defavoarea copiilor mai mici din cazurile de justiţie juvenilă.
instituţia respectivă. În plus, trebuie instituite servicii
Orice copil privat de libertate are speciale, cum ar fi cauţiunea,
dreptul de a păstra contactul cu consilierea sau supravegherea, toate
familia prin corespondenţă şi vizite. împreună cu facilităţi speciale, cum
Pentru facilitarea vizitelor, copilul ar fi centre de zi şi, unde este cazul,
trebuie plasat intr-o instituţie de condiţii de locuit şi tratament pentru
specialitate, de preferat cea mai copii delincvenţi. În acest sistem de
apropiată de reşedinţa familiei lui. justiţie juvenilă o coordonare eficientă
Situaţiile excepţionale care pot limita a activităţilor tuturor unităţilor
aceste contacte trebuie sa fie clar specializate, a serviciilor şi a facilităţilor
descrise în lege şi nu trebuie lăsate la trebuie promovate continuu.
discreţia autorităţilor competente. Din multe din rapoartele Statelor
Comitetul atrage atenţia Statelor Părţi rezultă clar că organizaţiile ne-
Părţi că Reglementările Naţiunilor guvernamentale pot şi joacă un rol
Unite pentru Protecţia Tinerilor important în prevenirea delincvenţei
privaţi de libertate, adoptate de juvenile, dar şi în administrarea justiţiei
Adunarea generală la 14 decembrie juvenile. Comitetul recomandă, deci
1990 (Rezoluţia 45/113) trebuie să Statelor Părţi să caute implicarea

14
acestor organizaţii în dezvoltarea în spiritul şi litera CRC. Din acest punct
şi implementarea unei strategii de vedere, Statele Părţi trebuie să
cuprinzătoare cu privire la justiţia caute o implicare pozitivă şi activă
juvenilă şi să le pună la dispoziţie a membrilor parlamentului, a ONG-
resursele necesare pentru această urilor şi al mass-media şi să sprijine
implicare. eforturile lor de a îmbunătăţi gradul
de înţelegere a abordării orientate pe
respectarea drepturilor copilului care a
fost în conflict cu legea penală.
Este esenţial ca copiii, în special cei
CAMPANII DE CONŞTIENTIZARE ŞI care au avut experienţe cu sistemul
SENSIBILIZARE justiţiei juvenile, să fie implicaţi în
aceste eforturi de conştientizare.
Este esenţial pentru calitatea
administrării justiţiei juvenile
Copiii care comit delicte sunt supuşi ca toţi profesioniştii implicaţi,
adesea publicităţii negative din inclusiv instituţiile judiciare şi cele
mass-media, fapt ce contribuie la care aplică legea, să primească
crearea unor stereotipuri negative, pregătirea corespunzătoare, să fie
discriminatorii în cazul acestor copii informaţi despre conţinutul şi sensul
şi adesea în legătură cu copiii în prevederilor CRC în general, şi în
general. Această prezentare negativă, special ale celor cu relevanţă directă
incriminarea copiilor delincvenţi se pentru munca lor zilnică.
bazează adesea pe o interpretare Pregătirea trebuie să fie organizată
greşită şi sau o înţelegere greşită a sistematic şi continuu şi să nu se
cauzelor delincvenţei juvenile şi duce limiteze la informări legate de
de obicei la nevoia unei abordări mai prevederi relevante naţionale şi
dure (ex. toleranţă zero, la trei greşeli internaţionale. Ea trebuie sa includă
– pedeapsa, sentinţe obligatorii, şi informaţii legate, între altele şi
procese în tribunale pentru adulţi şi despre cauzele sociale şi de altă
alte răspunsuri punitive primare). natură a delincvenţei juvenile, despre
Pentru crearea unei mediu pozitiv aspectele psihologice sau de altă
şi pentru o mai bună înţelegere a natură ale dezvoltării copiilor (cu
cauzelor exacte ale delincvenţei atenţie specială orientată spre fete şi
juvenile şi a abordării bazate pe copiii care aparţin minorităţilor sau
drepturi legale a acestei probleme ale indigenilor), despre cele culturale
sociale, Statele Părţi trebuie să şi despre orientările specifice tinerilor
întreprindă, să promoveze şi sau să în lume, de dinamica activităţilor de
sprijine campaniile educaţionale şi de grup, dar şi de măsurile existente
conştientizare a nevoii şi a obligaţiei pentru copiii aflaţi în conflict cu legea
de a trata cazurile copiilor care se penală, în particular măsurile care nu
presupune că au încălcat legea penală ajung la proceduri judiciare.

15
Parteneri:

designed by Bidimensional, www.bidimensional.ro

Titlul Programului – Programul Societate Civilă, Componenta 3 – Democraţie, drepturile omului,


statul de drept şi independenţa justiţiei
Editorul materialului – Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană
Data publicării – Octombrie 2007

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene