Sunteți pe pagina 1din 55

DE E,SC"AILElRAS

CARLOS ANTONIO, FERNANIIJEZ 'CHEA LIMA· PERIIJf..u:: 't'!lI L' ct!!, 'W:1'!.:i:G.'IUl.!f

• ~lUq[] lo;] de 'l;i~B. t.t:'hliL9 ulia.!"

d!stoM'lcfal de.! pa;Q Si, JL,. J;lil!;i1!!J diE! ~::IlIiJ.ue~.a~fllle:c'"ZCl de fll-E!JC1~ <ill·tie ~~.~l.st.e el C'oncr~,'t5,QI ·d.:l:l:~nC'1.:! dell e,ji;! ftlil1.!.U@ a 1"- flb:r,iiI mOlial e.taj',iW!a ,~r:c!:':jIJ dl! t:!!5.~.i:.~Cl!!,'t;; J:lnGiento, qLU! :irle:!llG'tJ!! eJ.. ;;:g~l:redt.o

li::i$ .. )I: 1= rl..p.d.e~ 1fE! l;tlL.['C! rr5iu:p!ll!;:'"10~ 'Co f.lli.fel:';i.o;r'!

''''

rwalt - e.gfL:e:t';O::GJ die tQ:-Ii,iCt>G!, 1l!41C1:rr.~

r.;:. I8;&fU!:lt ~o de cer,s.l!,611 qLl~ 't,'l)lfi.5! ";!.! ~l'u::!;et.Q

J}; ~ .fa."I:; to~ d~ 'C.Ori01L!l:nl

A.l

.iirea ile estttbolli. poa:: Ii::cl:'"sl!5[! ,. j:c:rea l~nlOli'tbld,11'1.1 pc"t' 1:e;t':di!n

.. d;i,fe:m,l!llc,t.aJ.l d~ Qeillerlw,

III' .£'lld i 0 ~ nt;el;',ll,CE' ,dia La (10 1~.i!!

'h'\u: .. i!-U'$I~ IS: 1~.:J i: C"c.a!.

L '" l:.O!\~1 t·(I dt'l L 'I:!I!' arno

W''-l '" Ci!t~,i!l, (llli:L!J![1lI :pe.l:?l!;r.tiieu.l!.ll,t' il!l PI~O

WU u e-a:t"!!i'CI di ltJ:lII,~~;!l:~ ~JlI i~ l.I,liU" a.l tr';DI:!IQ! ~ h e~!C:a.Lerii

I' ., ltDL'I!J'iLt!.ld in~H!lI~

dp!::~,;;l~

It, ,,!art'f}'aDti1!lIile ,lLiI ~e~!e~<!!

I • c1e.5I!!i1'l.a;; g:ten 'I;G ~cUIi:'~~.

Ib

l.

.!;"e • I:tiMliII'lo di:!JI., Ct!lCiili:rl!!!t.o

~. 1:tI0001,:!1o del i!OecO

eM i

'ill:.

~l • 'SiHg"n.t~ pc~r;re~all.'~lI.Il~

..,

~U~ l'Ilr@J?10

4.

s~ Fe'Bent.! .9 - .studio a::o:!DO W'l ~:E!O:r:'Ce a lo~ ,!U~

qu il(! ~_ P'l:i:'Wlrl Hu: !I!'ii 'iI!Il t.PLaI.

A v ,Il:' a de .a~ !!:'o ,.,lIiru ell l

A b • heiii cle Ole I'CII hc)l:l~-'O:rj,'t:a:! .§ --

Es;te !!9''tuc!.o S-Gbt"1E! !!l an.iU.:;;J!.il ;' .oneaLo ;:Ie es;::aleJI';!I!.

eareal una 'lu.!4 Cit! :!.~C"S dB E!5ciUe'I",1!.EII que h1em-O!\l ~!dn ~on.-

v rri.iiil.te 5: J:i.:rl - t rud~J]jti3J.

Sil; hill ~tl!.=!o '~I::' iL 4.lLil.,u- cea.l;_;e k-abarjD ,I!!. 1II-S:'~ !:;::~orJ ElO ~:K 1~ t4'!i 'e; 1;;1;.\ . lilU! W'.!! b!.l2l!t! ill sablr'E!I IE! ",.t.i:!! p.tn 1:.0 "! l 15- per,E; ;Jillil.8 q!!<;! it:l:::·a.,tCi!1 ds -,18-[1 11:1 !2sltllltl,";:11 de ,HC'a.loIt"M, IUJlI:U.UU'1iIt.L I!U!t

i!I'9:rq~ ,gn ~ bil:i 1 f.~,i!U EI. f!"I:'<i!;j i: un tl:;il..l! a!!:' - ,d:;U'I~\&Jl,::;~.:l.

.~15 ~.t!9l!!D "0 se tl'I!'t,_~. :dB Una. '2:~'~!l1:: ra ml;ll'lj' i,t:l~-

I:M!'C ,en litJ t.od c del ~ilI edU :L;;e,cf.&il sU - 11m il1.: is d ," lGur ~aU,::!!.!!do .i!. If:.IOr,-:i!:J].C:i.A, lo ';;t'lliii 'pii:~11'i;,(:!; eQt&t' Qa ail!tju,i:'id.iL.:!. jJ. h ,.tnlo·wil:a.

'i

PQ!f' lEUr;!. tedo 'ttahajo ~ an~ lu:1.s "'" G :!:!iJ8'ii'iD tIe ~ .... -

l.e'l.'a5 1ft!;;! ~ C~~"et" IE! _ Lm.a !!!i.mp.E! e2;p::Isilliil'!n .t;:e1h:1.e.ii. IS!

no ~l.le li'!!Oe .i.r I!CQID.p8!ll~dd c1. ]eJ!:lp.lD.!i~dct£.cQS Que 11_

i::CDIlI lG:!; ~ i:.DdCl5 r!e Ii:: lci.li.Lo }:;lira s'U. ~ "'or eOC:[lt:''tIin:G.l6:Uil ~

CQ;fi.i!iEli cucnt !lint eon 1~ _ ~u.!t' 'C.o. codal .~~5,~a '1iI1j,!.Q

s:e i!:t!eque 0111 EOn.IJi!:.f']J:l!:€illn de ,ei!liUie~1!:1mes i!ebebl:r.J~r 1:Il.t~ e:1'I we,."_'CQ que 1,5 E!lll1eolll':!I!r.,;!j .II '1;111"1.;1. ~C!.las s·t,,:ur.::t.u.:as 11!1!5 j.m_. pih'';,i!i:!1tes liIe La, IQ,l::!lt'iI-. C:;'OOIiJ' Ii't.l,l.-a llEi v';Ldble IliU 1Ci'Gi'i.i9.i!:;l:ur::e:l:6,n de.ba I~;~rcarul !. la r~f[!,c-a[&F5 , Ii. I:Ul'IIi<l1a ItO 8610 es ~ ~t~"c:il ~ _l!l'!llCl ~ii!l:ll 'as de ~rn..!:o_

o

~lD efiUe ~ P' 51;1 'i' 81 e:entr"o idJl~~lG' ~l ,plJ!lDIto dli:- 101 'I;a:r,~'ji. e ~n1t.ti:: .. f''llen,!I <:!Ie cor t:e en los rl.:l i<t!t'I!;I."Li::e!l! ~j' !II

• fl!!!~:rir,.IlI~ !l:fI:U:U:[ &s e.n 1,05 ti,l!!J!5I ejclS, 1;01.O,l:'6e,Ilad.<:J!5j, [ic~.tc:itm. OQm5taUIbl.e

J J

i

p .. Paso

C e CQJ:It.i;' pASO,

iBS l:ecomMa,ab le

2C .. po .. , friO a 64 m.

El ~SQ m[nilM u dIE! 25: CtfI. Bl contra~&50 puede ser r

OiJ Par·a. esciI,l..era<I men' eat:<u'es l.J a 15 CSII. bl !:dt,Ht;;::i,Q CI ca.s&a 1 S .e. 17.5 em.

oj SBcundar.1a5 2.0 en'.

·E'.1 alIlCtio, 'rn!.nimo :

al Vivi,eMl!i ;;;;; 1. co lilt-.

b)' Slllcuni!a.riiiiiS ~ ii.IUI 1:111:..

., .,

col C_a~ cal. 0.60 Int. d,' &di..ficlos = 1.1Cl ct.

gene ralmen t@ as, 10,Q kIm 2 pero OlendQ hay biH"il:Ilc,.as de l~U 110 o en general also r-luy ;;:~r9a:do h~Y' qu~ enc:ontra:r el .. e.rdl.a~ ~ero peso~

Sl'ohll:'e c:a.rqa5 ; Par re91anJeDtO e!5 de SOD lc/m2

- I

I I

CAPTTurll m

Las e!iC~I~ra5 I!!l;'milda::s l.onSit.udinalment:e so:"! ~uella~ ~l.Le ~a e;;:Cl.1entl:an ,a;E'toyade.s en los e.l<I:.rleClDS 'I que. l~@lfan e1 a.CIe't"O Sr~.inei1!;!!l ~ lo l:u'9'o iiel ej,e cis .lac .e,s-cal .. ra y perpe~~:~l~me~~e B las e~c&Leras.

bl Elnpo rada.-

'9.,

to.

Con. Ia carqaJ W' a ttda 1a. lOIllS":i:tud ~. Ctl!l Ii! lonqit.l.I~ inClllna!i!a.

t i. t"l.1sex";;g EHl! .igu'l11 s'ea: til.lal r~era l<!. r.;an ra, como s@ toman - l.as carqas •

...... ~ilQ' po~ pro.yecc:"l.Q!:t '~nemQs :

1)

(iiU [II n! ,JLU 11 HtU; tJ; I~ k:~U

:i'e d1.rseha. !!Ia::~ so~o.t't.ar c.a..rga:s v@,rt::!. ca ~I!S y ~!'I la lu~ proyect~da hori.~0f:I U llm,eJ'1 te •

(e.;li!:91'o il:U::li.n,<td.a DOC DEI tto lineal :f.ncU.iudoJ-

I U 4 Oat.) '" uau hi"" Hrn

Dbl:.~IIi.Elndo 81 lUct'lento de fleJ(iOn y cort'S.!derandc j! un faetor Qu.a est:A de aJ:ue.rdo OIl l: po de. apoyo die 1a: eS;'l:ruct=a. ~efi~ ,IlIQS ~ ;

~/' u

PI::!I:O como 1 = .1" eeaee lU-s;go !II = , W 12

CI s@jj, $1:.0 d"'-l.Iest,-a. que sE! obtiene. e I misl:!l;o r.es,ull::o!!iD ~rilbaJ~~~D ~~ f~fma re~fa c Inclln4d •.

De, C!.5U m!U\era se cbtierte el As principa,l que es lo!'."g'itl.ld1'l'IfIl1 a loll! e5~ille-a ell1J liiilPllio iIIl olICi!ii"o'ile repa.l"~I'C:lr!5"", !;jut!! '~5 el A~ m'nT~D ~$ colocada' a 10 I~rgo d~1 paso.

.En eel .cas,>o de aile sl!. tra ~ de 14\,"". ,rlL':j.;)i.'!J. r.J.i:U=~.':;~ Y 5e C<4I'IJU. - d2real d~5~~~~O $uperlc= c~aa~igerado e voladi~O ~~D?ado

,<!rI La '/ ga SJu?erior. nO SCI!! podr!a anu:l.i!,!' e 1 .. I:~.:t'"o de 101 eiit::.!Iilsr-il cenecrand_De~ ,al ,ailiqaIacio. CI sell S'B c:ms'dec4 t:odo cane m.a.C:i ae 0 t:odo tlCimO ~.li9'lH"adc.

!111 'Vi9Q qu;e !Url/'@! de apey€!- tien.e· C,cIU:pOllen tes cue ac llla:."1 so... ""' ... 'Jl '!,. ;:11= ~'5'J!t,.J.t" .b ldO ties ;;QItfOSJ.1C10n de La fue.rza..

J I

Par 1'0 qUi! leI d!aCJ.r~a de l:!Jer:l!as e s (11 s1 g'Lllen:tB

v ... III sen;:e, co ... ~ Z\I B IJ B~I'IOit

'Est!! fue.r:!!a. en ali\lUfiOS, CillS",s leS dhsorbida por 101.. za!'.I1:a ce 1", escalera. a1 pe.ralt.e (dl pUC! el c,Hculo de. 101. 1I'113'd de lL ;Joyo~e t.oma de: a.::uerco ,,! la s'ic;luientB f!qul"fI :: _

Ii --t---

--~-

11.

CILYl,do n.l !!Ie

13.

La ~IiZ 1:!1..!l1:!i.!'I ~!,lri<ln@ ,en Ii!:" eitlc-c::.o 'pa.r~ 1,0 ,!:'=-tla se:I'.1I sole J. '2 ' ,t')i.U:!S 5'f! adMIi!:;l;! ~ue e 1. p'Jfi to J;_ rl.t:) dEi!lci'enae -~, ~,l pbl1'l tTJ

B ,Kl., pctr- l~ 1:<=1t~O .!i! Col L"!9"a es:;:,; .1 <ulg"'1Il,n:: •

_"'..L.S,r.~ jJ 1:--::1. ..... L bl'<:l ~ esc:!..,I.e.::,'5J t:O;:::J S,i;l' de;ml:l~5 tra y sa t:a 1=- 1a ClJ~o;;:Hiera~,do ~4.<I La ,11.:.:;;.

C~;:1'1r) c_ ~ ... cue r.t.ra. :i~9'.:t.,:. ,-,~'-I I?o::: ~nd ~ bin r;.(f Ii", C>elus ~u;:;ci~n" EI:\ es~ !:<!.3\C a ... i~, te ~Il el ~Xf:;.:,en1e !nfeIiO~ \1.-" ili,flrro I;!ull:~i!. ',Ie p,a:ra.ama!:"rar a La esc,a.le!:'\!!,.

14.

I.. Veee's se ,ell~n't!!!:'a 5e~<!o,r!lldl4 poe U!I,i! j'l.In'l:il, eampl:'es:!:,ble y [Sobre UI1ii!.l'P1Q 1Il0"'iJ. Y 'e~Q't1r"'!.~,a, en e 1 '!lJi;U,~,Q 1nil:e.:::':f.G~.

N~opr@PQ t'1.ancM,s d.~ '!;>.<i!pi!!l em ~r'eddo.

:E!sl::<e 'Hp.o i:l.e !E:l!IClal,erats flQR ,rnu)' UI:::t,l!zl!ldoS! en los lE!cl.:ti:i"ci~!!1, l?1.le,:;s ,lOe ~.olli!i1:id.er!Oill que f!,l.n.,~':iona'l"l C~jll~ .".i'9!'iL$ in'cl::!.nii'l.d<lB, ~;l:t' to que t.om:g grran~e:o efec1:io;:Js,(sl1l:!ccs 'i' ~et'Jli!l.l t.mJ. que 1.~ ii:~t.ruct:u:r.!!J, ~re" mIil5l :;resis't.en 'Cia O1,es,te 't:.I,p.o de IIKw:i.mjen\:,o'.

u.

"-1:en tii_fe,::rentei5 t.1:PQS ~ ei5CUe",""s. lE!!5i Cl.llies Be all." It 'fl ~orn,CI !l f' Cle I:;,a llll> ~

.""'

;::1:1: ef~ ti.t~ de Bseale=,a. el E!I;.t1;re~ il'l!!!%"l,or !lir',"!!, - ',Il'll;!! _DGy.., a II! ,esealet'O!. :. flGr' 10 't:a:neo eL pll:l to B:te ....s~- nde y sa· !:1Cnside'ra e~mo 5:1 ex! 51 tiet:e. U:i 21poye ft ctJ1;_ to '1"" ;im.p:!.d@: el de$:?1,,2d."rl.ie.n:r:o ye!"·~li.c.a.l._

,li,.

~ .. ~. C l.l·~

r ~

l 1

...... -

~ -l"~

1 :2

.~". a.l C<lii II 81:! f!l q_~ el. punta S ml SLtfrE i!esdST ':e ~t.c ve.t-ticrll1 yll q~e e S OOIllQ 51 tll.'.riera un <1- '0. _;; : !;:ti.C10 ~~e 1 p1liB i.:.cho roo'limiento.

jj>,

I

1

_ .r .. J": 0:.:5 .;:;~;:;! ler !1J!. C~~>;;1 /;.. :oD::i;;]:"'=:: ~poc:a s~ - ::odl!:L~ ~ .d,}apla:!21'I'i~n 0 v;; = t'::'~a:' .eo; -Ii: 1 t:,u-. ';0 B ~.~l!! s:~ -0'1 :Le :=a :;Ui~ !!'::ii \;:_ ",er:'i:!.~ l:c!1mer. oS ~mpotJ:ad.!t. ';~ p=-oou_"" ~pL2!:~.rn.!!:\cn ho!!i.Zo!'l!:_

H.

el)

C' P

11

, L J

En e~te ~so 1<1 e.Slcale::'a. s: 1~"::I..1@!:'lua e..'!:.J!:'e E211.ol' de5- car-sos. A 13 i:[ti€, t;;'S B.L in i!'1!:r:1OJ!:' y C tr ql!~ es 5c- ~up~!:'im: p~o l!!I.1 !!'s~a= i1i.;:>'!:!;tc!!Qa, ver:;.tl:41~. ta l:!.i:l' F= :::.:£,:;';n CE!QLlJ!!!L'Oa ~ se LEi1:nmlerd:-os vll!r·t::iC:LIllea e~ lCE;; 'pc- ::s .BC' 10 -que no sa- producE! s1 es ~I!e 5e c<..iur;;'ol'll doS' ~<.'l"-:l.:l rn:6wileEi en 6f.c:iiil.os 'pl.ln los -

c

el

1

CU;!.j1.~(;J :;; ciene u.na _;;::al!!ra. c::uy~ e."t.reJn~ "_?t!-r1o::E se cc~si~~r5 q1l9 es;;.f I'm ~n ~~c:ic 1:l6'1.'tl 1050 ~;?j- '" qu~ s p=ot.·.:J.::e!.ln a~~.::- la;:.a,-;;, Ii!:": ~o -~.-:!ri ~e;:-_t,al a L ~t:.':-_:J - • "':-O;i;& 'It.le ["" .. 0 c~"...!=r ;1 is. e ..:~:e .... a g;~'1.F.::'Er3 ;;===6 ·.l:"'; ;i!.C::;I'IO· ~ijc. ~;;!"O r:,(' 1:!-<l.'5':.e C::~:JlilO:!l."ic~.tQ .;==::..!.-~: ~; n r.g~n~ c~ :05 ~a5~e.

=:n es l:.'e t!:J'J S _ c:::~ ;.;!.d~ra cc~.u E" 1. t':Jd.a 15 lc.: eue~::::

mo~~li~ C~~O ~E~ ~~n 9-Y~ !~Ct~~~7.

1.2

1 • .5

0.95 i I

1.11:1

f

1.59

~ i

1 .. 1 ,

~Ulli 00-- ALIDl>. 'IOU

0,1

1.3

1.4'1I

cen H (-I :0 1.59 :2

> ;;;"S '" 2. SJ cr.t d '" lEi

con H(+J - 1.3

C .. 18 > As c, if. 11 cm:l!'

iil :2

--;;;;

24

c..oa > A5 • a.1l

d ... ,n

El pmto de intenecci6'n r;:alcJ.:.llldo,por tla:ctero. eJ. mis, cd t,!. CQ es

V'_

Ii~l 2

'1,1'= 1.85 Ji\ l.,5 2

1 l,~

20.

21.

.22.

'It '" :2 .]6 taE. ..

• _, ~'2 "u'" .2

M+

2

. = (].~-

a, III _' ..: = G. 91 mt ..

lri= t:i • 'H. + C .1S- 1.1l9 t.1t;.

.1L.:2 r.Jit.

[ .'

Vd - :2.IHi tor.

tis, I.m 'tioo df' I'!!';oa.lera. eua se cOU.at::t.Pr r ZiI I"lnr' !"1l'1 t-"·",",,,'I" ~eGl,br.itiiim.'t;.o !Sino ·tan solo pClS.Cl "l ('\00 tlr.~p~s,o. A1' ~e.r ~ I!f.III ti!Ii!Q ~S:!lllJciOl,l dB €l.!::calera SLl, .9.,n:jU.5 is si9'u~ r:~;Qod05 rque ft~ se a? Hcan a o1:,ros.

El~~Moma.5 ex:aoto eEl @l d~ 1,;. =:a1Qg(a dE!! 1a E:::.~l.llll lDiil;,rqUe: looru:;,:tdel:"a a. Ls 111 ,"cal~ r:9J ccec una ,fl',!;; tr-u~t:I,;;=';' O!~ :pal!:"t:1c~ de tin vaa o .'1 51!' obt!em,~ .l(t~ tlI~n il::os pc:, <l.~t.Ei ~;t!ooo

Pera 1ilrSQlI.H::!i.6n, de Un.!!!! e:3o~l~[ 11 on.~p.o,l.1~(lrtal £:_ :(If'!.:!!:! !Jerra ~ ll!J. e~ trulCtura qUe!' flO e s t'! p;!!'fec !:aIT..en.'1:.e !;l;;;;_.;c; tra·_ ,~, ~1J:a p'!u;"a, que OCU era B;;l'to es !'J.!;!!1:{!sar1g lH.lie h<i':_'=. una. ft'!ia! d)~idi! en 131, t;lt'.Ji..n()ipiQ doe los ci€!.50·C~'_'''ISQ~ {I ~_i losa = lotS lelit u~'rno!l. Po" 10 tanto .. 2 ~Dn:;;1 ~e:!:<!.. q ue ;:J~ ~.;d. s~! ~. ~~ era!;'otrami~l'iIt", 'Y 5f:glln el lI.'J~tQdGl e.e :."-s d~ .U.eJ;:I~ ".rl.guI~res'

~F } 1

~,-

" .E[ 1

Ii!:or:i~. QEilY .s.B son los g,i.!:OI> en 10'$ ex:tre=:<;.

[", IilS 1a <let' J'~.lHo.fI. de U.:I ,l!!Jxt;r;;ern(;l ccn J:'E:;;;~ 01:.0 illl ot.o.

Cono!t:~ Ii'l"stc podem.o.s "n.!!Hz~,:, ,1111 nr~todo de .La. a:ta.lo·_ '!aI!0! (te I!, colwnna.. P.l!:'irlci,t:'El.Im.en to! as t.e ~todlO se~ ::::~sa El!lla,~o9'i!l. e;n ere 10'~: lI1JSf\l~ol:":ZO:il. qu.e IS,!! plt'oduCO!::L en u Ii!!! ro~a.c:ot:ta ¥ Lcs mc.n:len tos ~ue e<l prod."!l::~r.. ~.:-;. 1.1n :;Ft.1QC:.

:E;:l!. perb::et;ro e;l:.tJer!or del ma.rcl:l=str~a:o e.s consic;:~rado Q;la.p ~!O@C:G!,6n .:If: col-ulima., ll~.<!,d<l. un" areOle1.,:1s~ica.

M.

Il

-In

.1. ~

~___:l",", ~-11

n~

I

,

.

.

,

F,I JL/EI ... v Ii,

I -

Eoa lQr.lg·j;>li:ud: .~ !;i!!!da .rn;i.embrc e'fl el .:!irea el.§ist.ic.ru es, ool'ls.i.de.rado ig:al §I, llO!! aetual long,i;..tild de La ccrr'lE!s~ofidienlt:e "ai rJ.~u:' cq da,dio.

:1.

E 1 anC'no d,e ,eada. ni.e¥1Oct'o e.n el :!rea Ii! l:!sU!!:~ e5, 19uaI.l Oil El

!:'il!! 1 cor re 5po!n.t'U .. ,en t:e!ltie:!lllbt: D al! Ip~.rt:! COl •

t,lj.to' ~.smo,!:U'ad'o ,en Ia fig. (1 ~ qtlE:. pa;r::,a, Un eXtre,m6 <I.:t'ti eulado el~:to, de: ine:rci. a dre ,la. art.JA~[llaci6n ~s c~ro ~Q.r ~ 10 ~;e el anct!I.C~ d""l ,licea. el~s tiC'1l Sller~ ~.

._l_.", ,C!<>!

Q

Pari> iln 1@liIpOb:'acm.iBnto del moltla,nto de ineN;.loii:. @n e~l ~oport@ rIg'ida es~, . POlt' 10 tanto el a-r.chtJ, dE!:l ol!ir'E!!!1 ,eliistiC'a s.er;~~

1 ._1_·'_=0

til eoEl'

:E1&l!5r'I::!CO ,e5t-.1tie.~t.:e lrul!;l t.E! r:m.inado i.!!ebe. par.a gut tar - 1005 r,e-dilln:d:an~s. te.rI@l:: ~n. !::liOrts· en a lilfuna porciOn., qen@.r.,lJIlien'l::i!!J en lQ5 ,<i.p<O;yOS.

Rajo e.:5lta condic:l.r;n el a:l:agri1!.l'i1a ii·e :rn:or~1'l ees i Lc cJ:,oresG.i(!JJr;§

C'OIlst:J:'1!II.lder •

.Ill

('Drb~ de Uti, ''''I'0y'' ,~ar BJ 'h!!, Ci!! 't' ,i] L p6r t1. >;:©, e.$ t.5:1:.1 ca rl'Sntli:' d;:tc:~1.n;:I:L.

O'ig. it)

po: !:;lcO e.:;;;f:.!ti ~.Ill;e ill.cte·te:l:1~1ntilliil.Q .,

~. . . .A.- .. l!. ..

• , . EI

. I

? a I;! !;:I1l

D'!,ag:::::ama de ClClilru'::!I'!!'I:.QS de b (Fig'., ll)

Es'~ o'li:i.agl""ima !!l;;!J:'~ ronstrufdo como 1lJ10l car",a' ~~) capl! c.a.~~ fir'll. e.l. a.!:<li!l. 'e' l&tic:l~ d€l 1a. cOll,UTIkn,a, c:orta ,. S.il!Ilpl.ePlJe:nt.e ~U'a. U de una aolu.mn~ earga.da. e.xc:eni:J:'ica!!leota t,eni~r.ldo una caxqa adal 'Y I.l:I.OOl.entos, (M.'l ",. fly 'i

.My =- PX) .

1::1 Iii OI.EI,[,ar.td til!! ,L'i;,Qm;en tQ5 tS;f!Jr::L t:lCn:oiderando dl.vi.d.1doen ue i! 'f '1<:, ,t:!~J;'q", gltar~. <l!lrede.dor de2 ejes. t.!l' - x~yr ly - :n exi:!lreSilido5, po:!:' 'el oenuo e.l~sUC'O.,

5e llalMil. - ':;"ni::!"c "",.; ",t,1~"" '" 1 ,~,,,,,, F-"'''' -'!.. ""'!:''''''cd!Sddc !.::. ;;::;,c c161'. b;'a;nsvers;5ll1 en Le ,c:olwntlll, .. ~.:!ilcg'a:

.. (s(h; ,no __ __ _ .' 1 '

x ".11.. ._. ) ~~I. "" '" \ j

}'iliS . ~~- "" (I --- OIl lEi I . ..

,u y U I sole cll~iC! lo~ 'e!.je.s c=:rden~dQ5i p,asan por e 1. c.E!1I Uo e,14s h.co.

---- (4)

u.

C]) 'III" ( ~ ) scm los MQ.~:-i'tO's de 1 n er cia

(5) es. e.l prol'iuc:tc de mercia

La carga en Ie colur.:!;';!. 4ft '11il9'a. @5 ,el du,gr~am.!!l. de 1I'I000000ntos - flec'c.ores redueiaos ~ 1& ~s t.:nu; tUE,~ P!:'0ltllEH.'!;;lII.

E:s t.!!1 diaqrama, de mD~e!: 1:0$ 135 I!! 1 que cOI'J['e~pi']ri.Jl!e, i!. Ia es lrlJ.= t.urll .t50It~tlt::1I.

Al s~%: la structu.r<!. :.1per@.5't.;i tea l.Q que se !lace es is'cst!, i:;1z'."n" la E!:1i:'l:;ructuril! ,... resclvOlJ:: los @O[]tetTtbl's re:dunc:tant.es po!:" mediC) de, 1" ;uJa:.lpq:i:l!J. 'e 1a co 1 unna •

:E!l !:10!1lel1'l to 'total 5~["~ :

donde

1>1S = l'ICI11I@oto' en cUeJl~..:ie,r pYn:to cor,rru;:pondH:l!'l.t.e a 101 esU'ul:': tura ][o:ost.~ti~!..

!oJ.A. - Se lJl:J.Ii!(10 !,E ~;a_ 3 gu.f_nte 'f6rrnIJ;1-
[ ~lty Ix.,. 1
p My Mg Ix ~1lJ! - 11y Iy
... ){ t- Y
Iy - !2 x·- I.x - r2 X'I
!.N IY' donde 51! uti tUa; Cor.'.O C!i~ga repu I:.:ida e _ dia" rama de mementos isoeotiit_1~:OSI.

Para La er!l truct:ura r.;:;:::;Jll"'3 t,..:i 0 real los IIIOCirent05 flectDr~!ii 5011 pes t:,.i ... ·~s e and~ ~-;'oC!uc:an comtlt'ilsU51'1 en hs f1b-r~ ext~ t"ior!;lS. Para. 1.l!lU'lill~~!a cie La colW'JJli!! cl.l~ndo los 1,lI.Q.'::l n toi fl.ec~clI:ii!'S 6'QfI.p~$lt;f_ ".C~ la c<=,t'3 OJ; !? .!!I'€! cOllside:'ra PO~i.ttva.., e:l eleci.!:' ell CQ~1:" 515n y la5 e;;E!J.@r:l:cs ~ ctlillpot"'!!stein SIJr'_ ~:lsi.·ti'll1ls.

Ade.l1li!:!!; se t.ien.e, :pa:=a d!l:t: l<i.i!L'l0r fao.i.1I.d~ til est;e lii~todo.que como 10's fI<li!lO:;l j!' con :':::3pa.SC$i de Iii. e.sc:~et'~ 5011 ig'~J.eB di;.tenciQn;~l.mente en t~; SU e ... t.~:l.!lli'5n 135 ineJ:".:;::~a5 Smi CI::ms - t.an te,s l' ,t" es!:c factI! ':::1 lll, Cll::!tenC:i.C!in de loIS mow!!!" tC5 rEicuei. dos: que Sf!. c;~le4.ll ccr-o Ci!iL9'~. en l~ ~n.al09:i~ de La collll'.ui<il7

28.

27.~ a.:I

I ~ ~ lOGree:c a'e ~aS05 - 12

1"".;) Ndme:..: de Con ua:pasas .. II file ". so'o k/rn~

anche ;or 1 rn e ,

IE Ie "" !_":3 k/=2_

f r : .; 10 I) lei Clll2

I

I

17.' "" I

fl-V . 5 ern.l

[l • ~ III 1 x O.U5 )I 2.-l! ... 0.120 tH.
e.OliD x 1 x o • D'S x 2.4.; 0.013 1:r.Ii.
NO .. O.US '~.
sIc: ~ e .ars x 1 :II 0.5 .. 0.H8 !:.n. .. r:r. 1.4 ~o.n~, -+ 1.7 IC.llE, O.U tn.

Z9.

~~ -.. - _ ......... -
- .-! ...j "'" .-I "'" --t ...... <"'1 .-I
.~~ ... i!Ilo 1'0 p" Ie.. ~ !;!!, ~ I'.
- - .... - - - -
~ .., .... U"O .,'., ..,
. .
""'-.::1 J"1 0,0' L"> l:iI roo ~ ~ 0 In
.,.....;_ .... ..t "'" .... --t .-J M .... Utl11zando C~~O carqa rspartica. 1511 c:l_allIil"ama de m01Cien 1:.05 flectares en 105 pa- 50S.

.U.S C1II~ 00 .DDODO 0 0 0
:i=i -
... --< '-I ..... -11 oH! "'" ....
Ill. no ,a; ~!::. =- c. ;;1, (l; ~
.... _ - ~~
"" .., .,., .... ,,~ ....
.
"" '0"" ~ .... ~, ,.. ~ _, Q I,[l
,.;~ rl ~ .-t .-4 FI ..t Ut11;l. ~aildo OOOJ.'O CAr- 9a: :t,;e~aLt' tid,aJ e L di;:l.gram3. de m~~n~o~

f Le e I:.o!:'"c s; i!:fl't 10<5 co n t.r:apa.s:o.s ,

JO.

ll.

En' = t1x5,Sl "!I-~10l 4- (l..O-FUi.,5) + !ll.S+16il

1 2 l 2 2

(1f+17.S} 2.

(1'.1.3+l8) :i!' 12 2.

dil ~'l '" 4.~ . >

P:z '" 2,739.25

32.

• ",;" - 1110 ~q -rot:

b';'17.SClI)=1 lId" J!.~ em

~==:::::'

t:l "" laO, ,em COn Mto ~ 1,370 ;.:.q-rnt.

Ag IlU.R :a 0, OOtS !C 14 t! 1 (I ., 2.52 =2 <: 2.6'. 1\s .. 01.,6'6 ~2 t4," .JIBJ

2 em

. r- oC
r211/8 ~
V
(

-,
'"
I "-
'I, ~ 3/8 rI 3/9

3].

Proble::aa No ,.. 2

3'1.

~

Cu,n. Un llli:Ill:I~ntc ... L 2 to.n - rnt A.I '" :2. ',G Q;J.

As m:!n - 1iJ.O'OUI x; 1,~, ll:; 10D - 2.52 em2 < 2. n cm2

\{ '"' u

C.42 Q •. 2.il'1

!'.PPPPP!?::,p

1,!!J!j

~ .. 1.l115 ro - tilt

Con IJ,8 :mt:D. - I.J86' tOn p mt ~ A .,. '2.:J'O an2 52

f\s, rn.1n ~ g .0018 X 14, ~ l!.OO == 2.!U. ~. <':2. "0 cr,2

A!i; 2.7a 11:II'i2 ",4 fI 3/1)

PO::I'~e_t' iorm~nt:'e realiita.!:!O:S li! 'lI!IJ.sm!l. oge_i:'Ac;l.On. 0 s,e<!. ~le,;tfi:3:o 1.0 51 U~'5i C' 5051, j pua 1lJC!i;t. eliic,~h!!_l::a c.r topa 11 SI,ona 1 de '5 ::1.'10 te: pa - aOi;; Y ;lie'is ~ntJ::apillS,l:;)rs eOn liljj Dli.!I!lla:S l:la:l!'SI'iII,S "J e-9,!::lecifi(;>a,.C!CinEls :1e 1 a lI,nt~ior·.

Cel de~a..r;;;ollo hetlO,s, obtenido loS! s1guientes t'e:s:uH:.!!Idcs

., <~ • 1.U '!::on. - rtI:t •
:otto &l! ;a.-' b
..
2
1
Me • O.6ii t.Cl!'" - mt. - 1. l ttiJ:L ._ ,mi;;.

M.3 • 1.42. ter! - mI:..

'l.c 0.S6!::n - 1i::t.t.

JS.

N" .d;,;, Es-' ~.tlQS I .=..:o.al~ de CaLgd F'lmtuall2V1 ~,~W 311
calones uCQ~(l.1 (:in ' .. (31
I ~~='!~, I !l70 k:J' - '!$_ I 10120 kg-lilt. 110M 113G kg' - u;t .1.01
12 I
M. r ')'UI I sse I Q .!lll 6;5 n.se
I c
- I
~"'~ '1M 5!fc.l 1.,;]& ,·no 1.0:8.
'1
,l"e I 2:SG ,::I,Q L!ll!'1 ;;lj~ lJ.9o! ~ •. m,iu "" liLC(lU!I

An.! .. Loq:!a de, ~, ca.~a.
ColJ.El'..a &'Un.~
L~ (a.t2) (~i
'\ iI ~. ~
--,
J!. - Eli z.es 4 '" 3/8 2"76 ~ 0 VB
C :;1.')2 ~ ¢ l/9 2":52 l!I " JjB
ill ._. i!! 1.52 ,>1 fJ" liB 2.52 OJ 'ill J/S
C 2.5i;t ,~ , 3/8 V~4: ~, ~ 3/8 2.52 I~' 1/8

:;Ie ·t:rat!! dt!l: e5~i!llil!!l:a,s ~n lO'iS q\.!elos ",,:;;:c·a!.one:s, es bin a.poy<!Jdo,~ ~n SY.!l e'j('uemQ5'J •. ,d~do ;l.lJ.qa.1: 01. !!;tn.~. O!U'llla..:lI;;,::-iI. t.ran.EI\1et':s,al., 0 :!je·a, quoe -los e5c",lono:t:l sen l:iutopO'l!:t..a.rI'~eL5·

Esta, @is-caJier,a.. ~epl.led,8!:Qn:s!i,.::'!eJ!:'abr c:om.o sf se e!!rI'trani! <!.p0ll'aui!!. C ,elIl;:mt.lr<l,d.1I,~B::Le.nd.Q lelL afl:!.l.15i.~ pa:rtl!! eMil!. C;ll:cSO dE!, dif,:l'!:',ent1l'l .fo];,-

J;l.aJ.

,a) Artj',ClAlaGs

'V2~, bll:2

(~11iOO l"O~) r~ l.,.,~.OOl

.37.

[l<; elate Ca!HJ B~ (;(m!!lid - r-.1II que II!. pi!l!t'flU sirv'l! C,= ei'iipDtrami~n_!:o 'I que !ja ~!I{!C1'1H en lU\a Vi.gil.

!:3::::qa.s • - C:~dQ !l:i!J!t,rB t!! de e"calel:ii!..S· con to! i;;.;;SE ob l! CJ.<I. <! 1

pi.S::l Iii!. c;U:'g'!! EI Ei n.or::l~ 1. i!. O!'::; til C!ll!o, Ii!!; d.:cu::

dondEt W _~ la ~A~a ".etua."1. t~ :::: !"Piaui.en t.e. per~ ~_ 5~= e1 ~'@ lrelin;;t.a.ca :lexi5n so!! !:'~iiH.~ e.:-. ;5~ Ql~no [ne;li Ra'~ y ~:r 10 t~ntQ sa ~he: dHi!:ar COn (1'02) l~ ~ar~~ nor~l ~ l~ es ~~leraJ •. ::'<1 co~o!"lefJ. ~ = tang~nc!!!!!. W]l 5= Ud.'l.;O illIte a ~ 3: 1o~a. !le. l"-.es Clll.e.r.! .

Les C4=~~Ei v~.~i~~l~s - Irt::oar I:i ~~5 en Uri;! ci" - t~c ~ _ se ~r~n.s!Q~ en C4.Z'~""'" ",e_r'e.ical.(!S ell !.In~ d.ls ~ ... ei<l 1', las I:uales sa' conv1arten en. ~ar9as ~e~~ndicu1~~eEi 31 e-j~ f!,); 111 e5c:al~a _,

.repa!"' I:.! th en l"lI'I'aJ iii s ~1!.n eli!!! rr ,

01 o 0'

o

o

,0

o

~n e~te caso l~ carga _ _ ,l:n:~oduce fbxl.'S1l enJ.irl-

• plano Vert:t.c!!,l, ill S1!OI. ~ 1 plano qUa c"n H~ lo:i

~ f:(l)r,>'! !"IeUl!:ra '''is h,gr'L~on taL I per COti5l.i9'iJ~e·~ 'be

e 1 diseilC .;;!'! !la.ce CCli

1 eo c~.t' 9' a,_ ''Ie t' i::i ea 1 • .

1"'1 ej DU;i!RO ecmO v.1.ga !:ecc.ansuJ.<tr.- Hmenms que PSC;! N

I'll eje n.e!:1U'o haes que la zona. ;I;ln co $Il'"esi6n sea triM i;JIUJ...!I!i' as:t ~

w /J, ~ , , ~ ~ , J ~ ,I, ~ i I~

\""L-- H" COS ~ .. H~

\' \ -eje nJutro H

40.

'l~~==i!il!:l ntame~'l:.O C~li r'~s~cto al c;en'trotdei ~ CC:r;i;~restOn ta~~~s

~ }1'..!
..
r.iI I:y (d - ....!!.__)
J b) !-!~'':.c!do ~odo ~~ aoro~rna~c ~@_cta"lg1.l1a.i: •

r.tej' - ccne '."i.q!!.

Pari'! el M (-I loll posu::!6n del eje HBUItto, es ot.l'a! que hacEi atl~ 101 :ZOn.!!. 'en 't:1.!'11l.j.o ~s16:n !lClq:reet!U'lr'Ju~r.,

AS tv

a • ---- ....... ---

e , S5 fOc b

- ChequeQ per Cort@.-

iEln las d..os eases de liIism.os an,;ter ,cras ~e realtza un ~egueo f'I.or corte Ii la !:iistAl'l.cia d,

n.

'11.

2 £:' = 11~ !clem

c 2

f'J =' 42Q CI k/c[iI

"/ 2

",/c '" G. 5 t. r.l.

b

J .CO }

'.m =

H+

,Ii. i!5 ,,. 2Q. 'I B co. 2

0.10

Q.3!I

I

44 •.

0\1].

WUt, .., 1.B:II: 0.5 ". la.9'O t/m2'

W~ 1 .. 7S1 tim"

~ u

"I I II I II II '\ \ \

'14~ • l>Iu cost \ \ \

HI.!

A .. --~:......---

s ~fy (d 2a)

:3

:2 -

.. ,),.8" ~

!Como cad... pas D ,es LgUaJ 1 a 34. 5 c::n •

D.94 X 4200

2 .. 5 .. 10 em

0.85 x 175 x l

Ca~culando M (+-)

-I :2 1 2

Mu '" 1 S: W1 -- T 0.47 III • 0.5,] t - lilt.

a." Dbeiiilndo como v!qa i:.r1angulu

b = 23.Si5

hi = 23.916 X 10 .87

c·-.11 131 . ~ '" I.U

hi' "'·20.!j ,;;n.

2' Wu '" 1. 79 ·t"./rn .

Wu (por p,aso) "" 1. 79 [..:!.Q_J

10C

Wy ... 0.54 t/mt.

415.

OJ

1/6 rO.5"111 en - - O.U

- lilt.

em,

Po.

lOt] J~.5

_ 3.14 Cil2

1,2; x

'~l' u = o. n tIc!:.

~-) 1 .2

.M "'""ii(o.ot7JU) .. a.1Bt-m~

Ii :;;; .li .is Cm!. y b - 1.00 em ,

-- __ 0__ -

Co~o 10lil!:Orl . de tracci.6n E!S Un trilngulo ~.!!J J;lue-de canai-

1 :!

h '"

lincna en

As:o._~.=a.0018K3 .5R2J~95 '" 0.12 ,2

rnaflda ~s: .;:;iIl '" O. 7.2 c:m2~1 ~ 3/'8

lTd '" o.n + -6,.1fll ". '0,1;;2. t.or t , -{c - rJ.53~Jt'r;· '" 5.96 It/em::!

';20

- 1.U k/cm~

0.1115 ~ ro x: 11.85

~5 - O.OOl! x b X laD

1 !llI l/<l @ 2S

3 =.,

-'.l/i'i l- C.50 .SO

;). ] (lelll • """~\ ~~__,.t -f i:>,.!. ill, II 3!J ~.

,~ lelia ~

~ 1. .... -:::,- =::::!:=~==~=4:::;- ~ ~ L1/~ 1/4

0.11 o.os

~IJ. "" .5:d).Og = (] .14 dwt.

C

cada

0.0'

175 k/o2 ="'1'"" 42IJO rqqi2

1" - t:

3.00

0.0 " t/Illt
0.02 I;;/Illt
1),03 ~j;,1:.
".c~ 1;1:- - - Iju .. 0.411 t:/llli!:

A.)

do ... ·20 Case -.( - 2!1'.S~

It - 0.20 ~. 'cos 2'.54 d. ;';' 11 ,CiII.

}= ~j.

'tgP'·l :2

W'U ... Q .41 COs Co

W' • 0.,1,1. x ill ~9'72 - I.l.:t Umt: .

. !ill

h = 23 COs 2g .54 ... 22'.5 ali.

2 As - 0.59 Q,II,

tll D;i.senilndo pOl' el. ~tot!oa;proxlm!ld.1:I

""," - .1.1" x 0- .,A1 , .. 2: ii'

"'.. ",,' \"" 11).":6· ton - mt.

d .. 20 QIl. 45 ... ,0'. ,-

LI! o:hferene!B BIl'tta ambos in!todoSl e.s en el orden de 1 121

'I ,

, ,

49.

Se tO~a 0.10 ~Z

A~ • 1:1. 10 ~2 ~ 1 Ii' J/ EI

6) 1:l1!leil..o par~ (-)
M
M t-} ln4 W 2 1/241 1:1.35 Ul 2~
1 ~ x
~~l - 0.11 t - lilt _As "" 0.22 ~2
M D. (I 018 J( ~ ~ .3'.5 '" O. 7Q ~ 2 2

1fi: -0.S1

'et-"_'stJ

\.. I

l~ JIll

50.

:1 ~ .J/8 "'\.

1 Ii' JIll

>r~

'C

1. ~ :va

ifiste ti.pa de es;Citlerl!iS 'l::eZ'ten.ec;e. ~ 1" e Lase t!e ,es:ca1e':c:a!!:, Cir~~U.gQlliIJles. $010 qii.e; SI,l; 't:t:po de ,!,poyo es de form!' - Ul!:i;!..5ver'Ij;-aL r e!S ~eclr s e il~O¥M la be:r>!iltlI@ntfl •

Se e.·.u:'OIcterf;tan ]?Dr te.nell:' i;p:and'lO:'IS, luces qen.e'r~nte 5 Glt. ~ I:lh.

ge' anali:!:.! ~'" Il:n t i91J~~fl "'S C "~:Pl;.Ofi.

1) ,E"o~ FleXi.6n.~

PlU"& el ~!lisis ~or fl'l!l!!:!,6n l~ @scalera se consids:t"a 00- OIa 901 fU!!'~a urta \figa, con las eact:,dcteds tic'as d~ ~f1OYo se'll'tin s·ea 'el caSD W que I$e !:rat.e.,

Si es IJna'Oqra simpllHil!ellte apO'yOida ~ e 1, Mil i5~,.~ l!..qi.lal a lIt W12

~, ~l;-V'

~,
1 ~
:J£ A ...
1 --I .~ '1 1 ~
i I P.aJ[<I !:I.n an,&liS.is: m~s ~ !:rectQ .s'i!. pu~~, cen",I.{iI~ l!:"~ ia ,s;e,cd.iSn d~ un p~ so COillO 5:1. !3~ oata:E:a - dliil \H\~ viqa. T.

:;;)rnO vlq·~ re.c't:e!t':lS'IJ.lar. per~ cil'R es te easo sielll~:n::e aci::.O!! ..:0- ::.0 v1q& reet.a.n'3lu1ar :l!s:.t qlile eL As 'ilI:!I'I:.& d1!!.do :p0J:: .la. r6r1nuLa: ..

.i'!.(+) ,5

,il .£Icr Corte.-.

~ent;!:l!lO;: ,el I;;:lOrt,e a 11'\ dis lI:.i!ilci a (dl E',sd<l:-Oit' Vd, calclIllad~ de igual moo3 O~ ~b'I:ener.Los los: I:t='!'!nt:o~.

'!arnb.i~L'l. cof'Hl'c:emos ;k '" fJ o. sm " qU.!i: e$ e1 ~!::1i:.€l qUi(!!! t'o!! .$ iste el Cohcreto.

OI:lSO!J:''Va.lliiQ e I pe'J::fil do;. Una: escale .. " d", ~,'''.i'''''''''~''

.... ,,~, ., ..... ~ ve~s, que

,eu~ 10:1.13 Se proc:Jc.p \.in", aaflexi6n que oCCls1ol'l~ la e:kist@01 _

.J84 i= '51:2 UE!

, Wl'~ £1

[ Mm. 1- 0., 1 UtA +- Mal]

tic-a- donde ,

en los 'eJi:'Cremos

53.

5~.

..£Z I .f !>t--=-

HU,

£Ii He "> ,M'u it'D neeeSi.ta ~ y se reoloear:a ilC!lE!m eolol:'al:'l d~ 1a sl.qU':'''nt:e. i!lane.r~ :

rn!nirno y se

,

J:L
Ld = 1/2 e

4} S.ij[]11am.m~e 1.", los a quI!'! ~e GO 10~Ole[l h. !!S ~,l:h~J;"a.. IH:!ce- 5.ita lIe'>!'.!!·!:" .As; pUO!. 5U m.ej"ol!:'a~a.df) (;jLlE! s~ ;J:Jti.IEH",re. median.-· ,to! 11:1 S mome 1"1 t.05; obtlfi n. [.;lo-s paT 1,,- f6,l:1llu .la. ,:

1/12.

. rQ~r--'lO-' ._o_.o_--4·~O!-! __ :i!.....:.O....::..,Ij::_,;O;...._-9- ili°l-I --=l_=_.1_il-----l·13f

~ LOa Ui 0'

j I

I

I

I •

I l I I

o •. SCI

0. a 8

PoP ~ (~'OO ~ 1.2 ~ O.os) l240Q x 0.2 x 0.1

. 2.30,00: klrnt •
_. 1211
;;:. 120
4i!O.~ k/mt.
550 k/mt,. I'lU - 116"~5.1'1 • 1.7 'ton/mt.

-j

C.alC1Jli!Inda l,e!; dhql!:"amas d~ .Nt05'>. por Du<'!!r'D ll:Io~ el de C:'.H .;. C.1I p,PI' segur'.idll.d.

tilo '" L "1 ton/~o:..

t~t.x~

~ • U I· • I

J I

; H.ag .I 14.12 u.ul l'4.~6

1.2

f

~, .,10

CQ.n ~l :-til - lLI!B ton - rot.
(-~ 14 EI SQOO
As ..
e.s x HOO l 5~ - J .41
,S .. 1 . <(l.SS t 11.1 Q:12

F~c!ona como v!ga rectanqular

~-) 1.9 2 lot 14.,80
£1 ,. em ------ ,.
( .. ,j 2 1.73
El As- "", 41.5i em - fit ,.,
~ Nl't '" l4 'a , r::) "'" 14 UO) rs:u
fy - 420~ Vd: .. a, 7 5, - 1. 7 to" 521 Vii ~ ".911

1870

Oil 15.1 k/Cfll

lie ,.

:i! " O. 53 ~ .. S.53 k/Ct1

., . .

(H.l - !i.,531 (UJ D.; 8. ~21JO

57.

591.

--=

5

0.03

3.,52 b ~ t

3.52 lllJ uac

- 0.01

:50 usa ~- = :1.0.3

s

,SQ 'tC1I14 S 1. ~ UII l de 1 ramal I

. . .

0.113 0.,03

- n.B :In.

J .:VB a 25 =.

I~

11.1. bajiU' de 1, pun.t:J:I " al P u.."'! all .~ e.l, as caLdn esn~rilll baee qu~ ,e 1. eseah1in .il\·E"e~ioiir de.s~llil:l'ld!!J ~. CdC:' 'i que @l !O!~e.a:.16n.supe.l:'.ior

Es ~I!!; descanso 9'B:rl!!l!:"iiI ell C4ca ~st::a161l. s'Upl!l:lor e infer1or. mo- 1!IIent:.e debiO:" a1 de!sphz~!.!!ntQ t i ~

I I

~o~· ';:' ~:;;;;:I : II

..... t¥-~.= =:=- .J!O. es

I "" 2 [3.12 0,.0) 181)3 ;, (Ill1 t'~l t 25) J ] ¥ I;;;; :;6f.i. 9.60

E = l'lJJ,720 cmJ 1

<ca:.lcu!,<I(nd~ l~ ~<~crmaeI6n (j)

s, s, L~ 48 E.!

"m ... 0.1 lHA + Mal

[2311000 ... Ill. 1 (- ,<lElO(lOO- 4~: :'yJj J

~:;; 5 [lHrH ~

48 E n.H17;!l!:l)

1~602.7 ~

Ili E 51 1,:<1

i!i.iS t 1.;J6(1l.' J

..fr • 1.3]1(: O.GS ~ rr • l2i. 53 "gjc~':Z

12 . (~~~ :0: l:JD .:C al)

Mc- -='~'.~,.~§~J~~~~ ~ ___

4,

-

Me ,. O.ll4 tan - ellA

Con, Un Mto. ;;; O. 40 ton'~ lilt..

~PII.g;:·a. lal ::Los,,,"

~~MJiO '" 35Q)- 9",0 ·k./mt .•

:2 e:~O 11. 2) -

12

M""

.M. ... 10 :200, kg -~.

Rea:tj1ziill.nd~ 1!l:na t;ompill.~il.~i.:~:~ ent.m::t!: la5 ~.tie~: de. a~= ,tb'~,e,n!dlMI 'pOl:' el. C:Qrte~. d8ne:,c;f~n di:Ee;J:lenc:ia..l :Ii' 8:1 As ,pa.1!t'o!I!h 10$,,," verno<9: cual es la m~s ,clt:I.t.iC<l ... tllc'ha As !~ e:m,ple~s P!I;It'Il los ueg C>I\ ~OSl .e::i.'!:,ado.s.

2 " 7/5

fl._

~ ]/8 @:IS

iiI.

62.

ESCALEMS TRANSVERSAL.ES EN VOLAD[ZO

~t:'u!!:'se 'G~Q S i hle:ran v1~fts en V'oladi zo. ·doncfe c~a ,e;sC'al-6n 0 ~H:,iS'b <lie tiloiriJ or -:5J ij'l·para.oo :i' mJ f ono&.l:Ido p a:r Ii:.e W! 1 t odo ,

I: (A) t n:n
I ] ;r-- ~rmadura d~ Plexi6n

I

;.;. 1d.

r r_

~ ..... ----""t";::,-~~--- ........... ,

i

- - - -- --

-- ~

._

6].

La. OJ t'lnan:l:uraseC'l:Incl.!lria ~UedE 0 r.:: exis;'tar. !'to s,e .s.is.~i.a. ae cclocarli para co~'r:.rolar mejor l.l !)-osibi lidad de 'lrlu,~s d~f.le·xiones ,0 .ab!lo.!!:'li:Ier ne'jorl1l;; ·::.~r.aciones.

- CI\e;ql.leo poI' J.:tlr~ ,,- :;'Il: ~nequea ~! corte !!!In e.L EXUe!l:IO 'Pa~~ maroc 5e9~rid&Q.

. 15

I ~ .P~ c

f' • 1 "$ k/C!f!2 c

iy ~ ~,200 It/r.:ml!

sic ~ C.S tim:!

~ .30

,

em.

.01S

1.DO

- .11J

C~lculQ de I .i1eso de 1 tolu.ro

ncl.. 1 J

yO • s .. (li.JCI,:d=C .O~i.1I1.

0,.5e1m1

11' 1J.5 x 0 .• 045

p sIc = 0 .. 5 x 0.1 x 1.25 '" 0 .. 19 '::-:'l P1 .. 2.4' HI. 1D lot i, 4 x o.l) • 0.1 ~fl

P 2 2. 4( 0 ,l x 1.:4 x rJ. i '5 ) '" D. il:3 tDn

Pu ... 1.5 (0.1

0.03

Pu .. llI.i] ton

1..8 (0.1.,:-t Q.filSl

M ~ 0.41 t - ~t.

51 r ,. ] em.

a '" 15 - ~ = 12 ern • M" 0.,42 -As, .. 0.99 cn,,:2

AslP.:l;n • 1J.I)OIlB 111: III l>\ 12 = O.6S CIIl2

v - O.6ltcn

'!!U.. 630

e. as (3eU (12J

-

1'1,0' nec:elSli ta estt:Ll;ic5

- - .. 1

,,2C

poede 0 nO colcca~se "'U€':t:iiI de dislOlI,O p1U'a c.ol'luolar defocmaci!l t".e51 •

Exi.s ten d.!.vll:lirsQ:;; t.i1.Elos de !!scaleraLs en ve l;;tlil zc sie,nilo l.u l.mport.ant.eEiJ

!E!1'1I e.s~ Cl!l~O el ffiO.rne;; to que !i@' produCE· ~ = bld¢ a la carqa .en ~2. ·.·ol!l,do se I:ra.ns~i;:e ~ 1:1. pii:.re!ii, en dQ~ Ir'.n - 1!1e n W5: , uno s tlps.!:' i 0 = .'" O!::rO ir.r:'a~i'.or.de a..cuera!o a las, r iq 1. de ces de La parse.

donde.

Mp == mo nco del peld.:u~o

I m:1IlI~·C'1 ls

Im\U:'Q .11.

- -

--- --

o.

66.

como ll;lS esc-alone.5! Bpl1 ~n toC!o 10 aI'to del ::-IU"CI ha.y .qlre ana lUar 'puo los 'ues casas I:II~ ,..:r,n: COs.

!l ~eiuer~a a calcula PllU'a. 1.<1 parrtel 1.nl!!iria:c ,C:e.lmiuJ[0 •

1S ~1 pot: JLo que ((B, Ki
K:l1, ME!' !{i 0_5,
M· • Mp .. . .. Mp
:L. Ks +!J. 2Ki
·K.s I'll
!'is IiIp • ,~~ JS ... ~.,5, .Mp
Ks +K.1 :1: !(:!!I reiul!!t'1':Q se =~:c::ula pac a las ~os ax~re.DS de: ~EO.

,1 ... [I s

'i

M .... 0 1.

Mp

~ I

!'HI.

l\s Lei No
¢f (d - al
'¥ -r
As fy
d
C.SS f' b
e ,sir:.

P.!:'. ;;,2,,41(O.lxD~3l "0.01 a,cal:'U!llio!J ;0 1).1 !': 0 ~J • 0 • IU

wo- ~

~n • 0.5 x 0.3 = '0.15

",a. = 1. SlO . L) .j. 1 .IHI'I.15) = 0.42 l::I:lf-./m !-{p ~ t (0.4:11 (1.4,}2= 0.'41 ton -rut.

dI ;0 B c:m,.

I~

t 1. Ci 1/4

61,

D

----r 0.30

Q .10

r ,2 lIJ 30/8

_::t:_ ,~

I 11 ,301

1.4

-

,.]0 I

I 1, ~ 1/4

,___. '"

e

E 1 rru r'o de _adri 110 no for

EH't e 1 I'p O'}O po ~ 10 tacnt'O !u.V q~ c:heq:ueilJ.I:' li!I !!'Sit.db!

bajo.

-4llllll1nrm

:0:1 ",/2 1\ en Ii I4p
p
'" . .=: 1~
'4 b ,e.l b
1.2 ~ ----

rig· •

-~.

p~ 6~

-_

~ be"'

:~t"oblem.a 50'. 3

__!L ~> d'2 F.S

F.S '.,:2

H:p '" O. 35 t.on - mt.

Pp ~ 1 ~t. X 0.1 ~ S:O Pp :. 150 .kg.

o

1 !lit:.

-

, (l~OOJ 3'011:25,2

.. _...;l;;;.;S;.;O;",....~ .. 9. i1I k/0;12 (25llJO)

l " 10 k/cm2

es:tA bl,en el e5,fue";;:() del ladrillo

ReO

Me. ~ e5 e1 ~to W!lpa~.O MC:e' ~ el mJrQ S~ volta!.

~.JLJ ~< ['2

f' • 5 l p.QJ:' Le ~;l;.t:Itc 5 ~ 'va.\ t,e al

F.S. := 2

I~) ~><J

lr.5 :2

~

25 l( JQ ,2

F.3 - :2

u > ~.,a

por to t.alltc consjderandO 1a los;! ce '.:ecnO COI'lt.rapone ttl e<~t:D,. del. (leildaTIO"

----~-

mf _ "" Fa el m:menI:Ci de f1sd6n o;ue, 51!!

1 -

~ en laviqa ~iM a ~

da pelmM.

m~ IUelito d:e ,tmSUIn que se pre - dI!loe, ,en 1a Vi";'4 dm100 a. OlIdili

lDtl • es IUUJI p"equeli.8I ,Ii :poC!£'!a no' c;oMiderarse. !lin ccmel'~er e"lilJ:,es cons Lde:r.i1bles •

'!Df .. Mp sgn .... Mfl .. li3fl

,.

7].

3 WI

1

lI"--

H

1

:1 loll

Is i e.G t~ empClt:r-ada .segtln el ".et) .

c) iii i cae an l:olumtlll. as preferibl,!!

." - __ .

IIi

1 10

2 '1

2'
1" ", :!JO k/cm
c
ty 115 • .2
- !I:/en'!- -t

1..20 tilt.

1. '" ] rnt..

~v .. 2.4. lD.15 l< !ll.~n "'" 0.3,5 t:/aU;,,, u

D.54 + 1.23 • 1.77 ~/mt.

1/1'2 Il.HlPl Z .. 1.31 t ~lliJt.

'2

_ 1/16 11. 77J l,l) • 1,,00 t. -tilt.

- _

.--- - -

. 2 =

2 2

.JJ.I - Ul' .j. (.1 .• 1) .. J"2~!!lt.

0.94

0.9:(

:2 =

(C1 .161 .. :'.ClJ iCilIll
to.51) :.61:1 2
... CI!\ Sf.~pre. E:S t::iQl'Il1eni!!!!'lte un ~5 011 in ab.,o,lut:g 'D .O~J,lB '" 2S l'I 54 == ;2., 'i;' c:m2

sa, tQbJ:4 As m!n'" .2 .• 4.:; cm2

51. eL P!,50 '" JQ em.

1 .. J :mL. ~ .. 5,4 ~ .•

r.. > !rlin 3.UI Ifl~

W' ~ .... ,

_ 1" 11 -1 .J ~ ~4l2 • 1 .. 52 't.onj,mt.

W'l.' :2.

_ t1' d

1.'51 x ~ .201

._.

n.

2.

_ __;;1;;,,;;.!l,...:.4.=.O_~_ _ 1.43 k/""". 2

t-.iS·S x 25 .X 54 ....... "

\ H(I.:2x~,Ull H . .:.!

-.-

To • e .a lu..!lx

t~ .. C.l J!; l~,~.~ .. 7.B;' u=2

tOfl - mt

;"0

~-, ..

5

4 CltL.

miento.

~!l xl Y! :y

_fl ... 0.66 .... O.:!3 Ylh:.l ~ .1 ..• 5

en ,

f' .. ", CI. 56, -Ie o.:n Sl/l' " 1. .• 5

5:1 era,

.fl.;;;;. l.57':: 1.5 .n .. 1.SCi

11 ern.

~H'

--'_

lko ..

-$- = 0.'20 cm"/~

[ u.S] Jli5:
Ii '" --
Q.n , .. c .3.3\11 t.1011
'iJu .. t.~-1, tan
Vs ... 1.64 ._ J.S~ <!.A.o 5

79.

~'. 5-'" ._ 'b .. J 'e"'..... 2:5" ~ 0.02 1;m2/cm•

.. .. fy ."" .... rna

0.020 • 0.02 Se usa: 0.02 atI:l!;cm. wand!J :J QI 1/41

.[11". "" ID. ';4, am2

a " 1/4 til. 25

em.

,,1 pa~ tol:S le!m.

U ... ~h:_ T l"1) • o.(U (11 + stl s

.1.2 .. 1.38 c;m'

11.1 _! 2li'.U X fy

( Z-u )- .2 Ao 1 {x~ .+ .:11'
CU. + rlu s bt.Q e.s ,euandQ J,.5"2 b -e 2,1\0
fy s
.
[ ••• U • 25 ( U.2 1 ~ 0.02 1
III .-
4:il~O 11.2+1 .. 43
SI.9i 2
.1\1 "" em U7

2' -1 - ·11.51 CID.

£1 <!tea total sari :

La torsiOn e.s fln 'teda, la Ion

':J L t1,l,¢], potr 1'0 tl!l.l.Ito sEl, Cle~e alv:(cUr ,el A.! que resulte eo!!

!-l Ilt

~ ,2 •. 4,] ... 8,.85 5.38 em2 1 _.

(.2 13 3/4J

2:

I~-

2.9S

~) 2

Ai '" 2.43 + Q "'l.U cm- (2 ~ 1/2)

1 l

fla.

I I I t

I'

91.

calla Cl'4r,a 2. §l15

2

": 1.41

(2 '" 313)

total:

... :;!.!,n s,l ex:Uemo

.. 38 +2.915 .... 5.ll1 '" 13.,71 ~2

2-,9S -II" 2.95 + 2. U .. ,8.J3 em2

. tnt

Reellb,lrimieniCo Q. D 4

I) .54 !nt. Wl/8

291l/S 0 .60 m~.

dJl ~ en Col.wil;na, CeDil:r:1 _

~ II I I I I

r I I I

I Jill ,

@)

III I

H 'i:'I,e

1,p

8'2.

ei!lCI!J 1 err ill atie;a 'un lIICI!nenm de ifllex:Uin ,11m l.!(- 'COJLUlI!!;na, cen t.E"!I: I", par 10 que as t.a @S [Ie-.. C@Gu.Lo tlIi:se~rla. meat,ante

"-

11m anil1 h de fl,~o CIOiIlPL _ UlSn.

ut ; altura real d~ la ascal,e'ra.,

2., E" 3

f :2 f'

:sen __!__ d!> + ,,' Y' ~z

h ' IJ

. J e !=~, l

,La f!l:.arig'a , •. 1.&1 qua OJ e F£od1l.l;c:e eSi

P "'" c'ilIrgillul l!'elda:no' ~, ca1:'lJ<!!!. ill.!! 111011 't,ad de ,1! CO ~ 1.Imr.I>~ C(l!l\ ,e 1 M. Y P ~e d:iseiiarii. 1 <I., co lUifll\21 en f leKo ,comp res,;Uln rcol.. iii 0.1,5 ClI.,

:1:" ..1..," Dill'!:: .,

f, de l?eJ:I:~nQ.5 2,1:1- Upe:n.da~ nOB hl!!S't.!i

La In.U:.ad.

~ i'a:2 L. t : • ~5i 3,
(1.4) ee 2..;] 't:on - m't.
~ ], : .a non P .. Ii. U I:.on.

."L .. ,_ .

K'" .1

[ {::!.4J x (0.15J::! U.Ul J

P!;!1 -- O. OJ 5 ~IiiJf!.!O - 1)
ty
F!!; 11.11;5 : 7.6/101>' 5 1)
_.
..:l2:00 c. ~S (0. ~91 rl;2GO

;PcU: cuo lade 51 501'0 1il11 re'iu::etOn 'ver'tied! pued@ !leI:' liesal'ro 11(l.tiOl" al Iilunl:a D puede 'I;UEllada.JJ:'s!I!!!. ~a:c.'a evitaz:: una co!:".t:ec ciOn d~ i!(lHexl~n al. proc::edim1l!!ltc ae dls:t.rlhud.i5n dre:~omento5. e'l porcO ll!mil paed.e s e r feB 1.101 'to ~r el. te orem.a de' c: as 'I: i.g: 11. ano .respecttl a Ia ~rg[a d'e defo.rmaci6n. P,ero un ,apoyo fijo alpu!! to A" e.l 1iI00000nto CJe dis '1::~"ib!Act6r1 puede nLHlIyam.ent@ !!I,@r usade y

65.

CAPIT1JLOV

i?",

<!ls ~ _--="''--------'c'''-' __ ~,

Il • iJ 19 x 30 I( :; 5

-,VTOPORTANTE

:2

~El '" 0."10 em. I il5 ill )

21

""--=

D

Ei

7.S!

3.E? =.

9' - l. 57 em.

[1 ~todo de a.n~lisi.Si usado dependa dE! 111 condic16n de scpax:l::e' del dest:ansg Siupi3r!or. Si 11:1. E"eac:c:iCln hori1!:on ~l puede 5eiC: deS arroUad3. 1 cli15i.oa dis trlhuCi6n de matlent05 puede Set' 'U5"'-

C~ •<

1£ ~ l/2 018 l/~ ](1 or..

87.

cilera!:rl un !:~oyQ UcUc.10 en til cho pun to • calc:uL.11lidd:l58 as r e 1 - diagr~a Cia' mol11enw!Il y el "'5 re:s~ctivo.

CU<1l[nio s:e a:ou:ea La r-e.ilccii!5n ~se p.roduce <!!rllllmil!; do!! .Euerzas, u.na. de te~..s1.6n (Tl en laEl ral4pas superior Y Qt:ra de compll:'"Il's16n

;indica.n :

Proye.c::tando 1& filer;:a "I'. me::':,ante un

Li!lI.s :fl.ier:;as; i' y C iii On ekcj~!'r.:.=i cas, :para cada. una. d1:!: lllls rampas:.

I

Olil!ii!!'nto y Una fuerza,. b~

M - T (, b + III) Z

T b+m,.~ b

l' ~ 2

fl .~ -- ..... .......... ~z .......... ~~_~

bt 1 l

~ tb

1,2.

iE'Jl ;;; T",_ [ 1 - 3 tb mol ]
b b
,; Ra [ 1 - 3(: • m) 1
"1 1 sell'" i1;a - - a-a [ 1 + l~b + rn} ]
t. 5efl,~ b
f,~ Rj;! [ Jl, - Jtb "" I:l) ]
. - .
t. '~i!Jn,co;. tl a:rnl.!!.du.r'a .• ,

f 1 COSl~ f 2 i2 ser.l.;j"

~~

nO,!; i.z:an~l.m;mte en ~10es~aJ:t:so. - 5egtin lo<s Q.iag.:-~~ do;:" fue.r - z.aB:. t.Bne.mC"3 I;!ue llii I II I iI,g'r<\ill~ es lfi:ori:z;~:m~""l.

U IB:FEIrlW ~-

n. ~.~tA: ~

tel ICJClI'" tel::'$ ~~ re ,

- -- - ------- -

---- ------------------ -

9Q '.

~'

M C'

f • ---.::1];.....-- 1

..

•.

IIIlIl,n HI

I t"=- '" J,

SO ['-":c~j

.

J

J .,

J R8'~,.b~!m} -

Ii I '

!H.

E' = _l_ a,.., .D J. r.:l

'Ii -

e~ el m~ cr1tlcD.

.. ",,,, "'oloo~ en 1.09. mit.,ad de tl puas es

L!I. armadura en e1 ... !:!3ca;,nsC ~ ....

10;11 p.!!Lr~a m.i'isi cc!!:.ica, e:r.el t'"efll:o ,ge'~ol1.e As rnt,nirllO-.

ii.:t:rit bajo los efel:"ta:> dl"!! La f1exi6n v,ert,i(:a1 pUe5" es 101

'92.

En lC!1li l!idos internCis ~!!!! La r~a. !'l,e coloca a,c.er.o. pues e:-:iste I!llR;1 il.l~:;:a d@ t.! .Il!nt.wient:a que forma. un -oment:o ~.l.red2dar d,el ~jP r'li? 1 C!:~l:ta 1Q que h.ace qlJe 'flIt la rs.m~a 5":!"F!U'WI:' se pr,!:! O:Il~ea flexo tracCf~n y en 14 ra.';Ipia inI'erio!' SI! pt"~ ':'i!,Ca rEiS :fuer~o.5 de, iU.exo COOilp Ires' 1 ~ n •

e.st=' 1!3,f1J;iI!!!r~05 51lei ch~e:O'in pOl':" 1a t\'Smula

,M

,_F_

Ilb

si este f '" fr'i!~1( perm.isible que e.5 D .065 ~ . c

,no r~eJ:::@ atmad.ut'~ y s,l e.:s may-o.!: sa tHseii.a. por :: :';:':01 'cornpre-

,~

F le)tQ tra,~t::i6n

Cne'jlue,Q POl" .fle,XCJ 1:0000pre~ iOn

r:
I
h +, III J
:2
F
b +m
2.

..... 'i 1: Ie oLLde:CJ.On.,

MI!lJ ..

'\._ 'F le);O cornpres 16n

El 'B!iecto de l!efl~i"l'\ g,U1!le_!! ta la flexiOn od~ Las dos ra! p.1.5 '1 no se pued~ dE!c.;;prec1.!lr

l/~

,..,

I -!!.... R 1." fiB l'
.. B ;;;;
. 1 s!!n2jg se.r.l2Co1l
fA IE' i: El 1:.
, '
T.<l:ilm tl!n o·
f Me
0:::
J[
.1 'tbl
'" ~,
1.2
fl:a b ( ~ oj. Ili:li J b O:'+rQ ) R-
M .~: ( 9 )
:2 sen Ol 2- !Sen .... ,.,

. J

:2 9:<=[1 oi ( _ tb _~'

12

{C I

J, R (b -Ii- 10,)
e .., e,
:5'el1!l.OI! ·tb:i:l· ,[!Ul!n.fII.

d-

.;!l.

f =L I.

t 1 + :2

r tn ) Oil 1
1 3 (b +
1 + b2 I"

1

1Il-- 12 l' Eli

it ·1Il~~.-3- JE(_t_,_) 1.'

._, 1 .• .. Re; l!. J.

:3

:li:t

,41 It'B :2 11 :Rs l~ [> 2 1
1 :n~ + ml
.. of- :2
ct:J :2
lEi ~ Et sel'l.~ II Re .2 [ 3 [ b m l' 1
t 1 .;I,-
R" '" "'"
·a 2 2' b2
4 I, s,en ' ... M - 9,"8 1

Arna.t!ura p!u' te'f'..s 16ft H ..

~

A lO-

g, fy

~a z if

Ku =

h

~

fill .

Ml:I.a.dL.lu. de Fle::.;1I!In ;en e.l iEl.mpo::t:u la."Ito

iii as '" .H-::

[I ,Ii ~~Ilt.a

1:._ t/~- .. 2 .. ' _ .... EI .. U~: .. ~~_-_-~L. _g 1 1.. c:"!l. 85!,~ ab

_ r- t\s fy

A,,; f'l - Eli ~ 0,,85 fJc:b

9i 5.

1 .• 2a .me..

,2.10

h Ie ;- dB pUo._8 .. -

;'

51 l'l • :2 .10 mt.

- t-lg ch~ pas-!b9-"; 1'61 ern~

,-\

• • II

. no

'C "'"'Ii" - J.6 em.

2: sir;, .. 51)0 k/crn'

- no l<:J,c:lu2

e

2- - 4200 k:/-t=!

t:l

.. 17,2

Cv.iIO la e5c!!.te:m:-<! f!lntrii p!'~ p!!!tcl1cular a 1 sen'ticc a!'!l t@c'h,ado" ,sy , n.~l!Si :!:i' sa ?U~!l!1I eonsiC8.t"ar Ari:1c:ulad.o com~re['"v;!!. -'lc-

!!r~~te.

S:i fuer!! ~ale1o all!'Ell"LltoiCIo del b~chado se' pedx!a: CQ~i - chU'a;rr el'bilO ~l:;'adc <

La!!l ~.n:l:P~ en las l:"'!i."~pt.',Sl SOn. ; ,'.p .• 0.252 jI: 2~,OO - 16M ,,8 ]!:jl!l~

p.t 5~,Q~'~~~_

lifO ee 534.!!I k/ml

sic = 5iltl kf 2.

~y g 1.5 U;S".,B~ .. 1. II [3(1)1 Wu =or lJi 13,2 • 2~/m2

J S(l kIm

no k/m2,

98, .

WI. • 1982.2

2.70

~~~j( = 1 S ~O k -Ill!:;. (+1

Ma. ee ,''1,0 kg - mt..

1\\ :;; 2.38 ton.

~B" 2'.70 eea,

18182.2 =i'Jl
lJ I. I 1 ~ j, I 1 U15 =1"12
I ~, I, i
" ill c
2.70 1.20 - -

- _._...._.

1:3, '"

cOma 11 ",", 15 Clll. L.;! '- IS '_ .1 .' l.:i!
d ,," 12 ~. ~ , (-I J;1

C:a.lt:uh~I\tO"'8 ~'M'" lOU k _, I!i'l:; ~ - 2:.67 Cllpor fQ:~UQ - 4 ..

c I) • 'I 0, 1 I!: xu .... , lOD • 2.16 c:mZ

fll: ens ...

loa.

1,.'1 2.7

• !,.rIO, 1.'; J,7

[ 1 111.2~ t 0.1) ']

u, *1.2 " '" 24.()~7.5, io:q/l1!t.

[ 1- 3(1.:2 +0 .n ]'

I 1.2

fltcOS:

1'" ,-- --'-,

~ ~J j

+~,~~-

~ !!il I

~ = 1.:2

~ '" 1.35, m.t.,.

1011.

11,7:111.5

~ 1.15 • - e.611.!1 kg.

2t,O'97.S x l.l'i_ ~ , " .... ~ '" .. .,.

2 _D~"''''''''''''''3·

M - F.2 • '2

Donde

ill - 1:1

1M - 5.6~ ton _. Ill~.

-8.S Ton

f •

c; "'" 10 QII.

5UiUIQ x 10 1000Ci,a

-

, ~ --

------

f,e - 2~' .. 2 ~O 56", ~> 2:'9 ~98

~ •• 2 - ~ ~ -Ie

A ... 1.4,,,,, em - ,"" !II' ..-

's'

.Ii ..

F Jb + Ill} 2

.n40 .x l •. Z: 1. 4,

1.2

-

r III!

sou (L.,2 + \Q"lO) .. U4.1.I k~ - m.t. :2

E-

·~b.

H=

r U:Hm) 2'

6529 x (~.z • O.lG) 2'

l

. ..,

USM'~:G: til"" 5241. ilikq ,_ ,- t .. , "

:u

Iii .X: 52 UI.HII .,.. .11)16:4

1'5 {UiQl}Z U, ill UI'

{ u,.o.tJ

'E' _"

, - .1'1~ .• '01:8

ill!: 52:,U.n 15 (120)2

{+

f ..

_,Ii .... Ro::!:

ill. -1'1-',-

2.9J1j ~ 2.1 l,ll

_. l.ll: 1:.01'1.

• O.ElJ

1 =

~ -- - - -- -

-,._- -~ ,9'11:1 -

:2 oli.S2$! :0: 0 .•. 20'

,lx2.12 x U';:U:i!'

M ~ IQ. 1.1 .1( :n.:i! - (1.13 t;el1'I - mt ..

!!'.'~ ... ]l:! I.!. ~ ~~

''J '1]1'! 2'

~ .

t .. ;;

R '.., D. 11 t.on • . 9

_2:.8

B1u" f'=' 3.2

.a: .2

.1,gr • t.ul ~DCalil. ~. "" Ell C!Il. A!; '0= 1J(!~.i!- 1200 (~- +~ 0. '9 x 42U OLl - B) 1"

O.BSf'Clti

D . .31 1'1. ~,20a -321>0 O.SS U75J UOI:I)

A ., 5

13000 it- 1120 0 (7. ') 1).9 l4,:.l;OQJ n.3.9l

a '::ii 0.1

.liS·no 5'3110

107'.

:F -

F
.... 1 i
7S ~. t j:5 m~ r FIlS Fila

~ .AD

1Jllill,,~

vi,.., 30 x .50

Fl B

As·

-\I

V2

-

Ii " ,

lQ.~ ,i!I S~an.1eado que W • 5,HO k.

2

M = ,545,0 U .• 5J

U

H -= 10 22 kq - mt: • :2 l.n ~

2.

As - J.69 ~1tI2 - l '" 1/3 v

:2

'" 1.35 em __ .2 g 3/1

2.591 :2

• ,+-) +IlI.J-l

ns ~'"S