Sunteți pe pagina 1din 21

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind condiŃiile de acordare a licenŃei şi brevetului de turism

În temeiul prevederilor art. 108 din ConstituŃia României, republicată şi ale art. 27
alin. (3) din OrdonanŃa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea
activităŃii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. (1) AgenŃiile de turism îşi pot desfăşura activitatea de producere, organizare şi
comercializare a serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României
numai în baza licenŃei de turism emise de Autoritatea NaŃională pentru Turism.
(2) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenŃii de turism, a unei filiale
a acesteia din altă localitate sau a unei structuri de primire este obligată să deŃină brevet
de turism, prin care se atestă pregătirea profesională în domeniul turismului.
Art. 2. În sensul prezentelor norme metodologice următorii termeni se definesc astfel:
- agentul economic din turism reprezintă societatea comercială care organizează şi
comercializează servicii turistice;
- agenŃia de turism touroperatoare este o unitate specializată care produce, organizează
şi comercializează pe cont propriu pachete de servicii turistice sau componente ale
acestora, direct sau prin intermediari.
- agenŃia de turism detalistă este o unitate specializată care comercializează în contul
unei agenŃii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale
acestora contractate cu acestea.
- filiala agenŃiei de turism constituie un punct de lucru al societăŃii comerciale, titular
al licenŃei de turism, situat în afara sediului agenŃiei, în care se desfăşoară activităŃi
specifice agenŃiei de turism.
- licenŃa de turism pentru agenŃia de turism touroperatoare este documentul prin care se
atestă capacitatea titularului de a produce, organiza şi comercializa serviciile turistice în
condiŃii de calitate şi siguranŃă pentru turişti şi posibilitatea de a înfiinŃa o agenŃie de
turism;
- licenŃa de turism pentru agenŃia de turism detailistă este documentul prin care se atestă
capacitatea titularului de a comercializa serviciile turistice în condiŃii de calitate şi
siguranŃă pentru turişti şi posibilitatea de a înfiinŃa o agenŃie de turism;
- brevetul de turism este documentul prin care se atestă capacitatea profesională în
domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agenŃiilor de turism
sau a structurilor de primire turistice cu funcŃiuni de cazare şi alimentaŃie.

1
- voucherul turistic este un document specific turismului individual şi grupurilor care
atestă achitarea de către turist a serviciilor turistice şi constă într-un înscris emis de
agenŃia de turism parteneră, conŃinând:
a) numele turistului sau numele contractantului ;
b) perioada sejurului;
c) serviciile turistice comandate;
d) numele şi adresa agenŃiei emitente ;
e) sigla sau numărul seriei;
f) numele şi adresa furnizorului serviciului (hotel, societate de transport etc);
g) valoarea prestaŃiilor pe tip de servicii (cazare, transport, masă);
h) ştampila datată a firmei;
i) numele persoanei care a întocmit voucherul;
- voucherul turistic va fi însoŃit de o copie a facturii fiscale pentru confirmarea plăŃii
serviciilor.
Art. 3. (1) LicenŃele şi brevetele de turism se eliberează de către Autoritatea
NaŃională pentru Turism, la cererea agentului economic şi, respectiv, a persoanelor
fizice care solicită obŃinerea brevetului de turism.
(2) În termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii agentului economic,
respectiv a persoanei fizice, Autoritatea NaŃională pentru Turism va efectua verificările
necesare şi va elibera licenŃa şi, respectiv, brevetul de turism.
(3) În situaŃia în care nu sunt îndeplinite criteriile pentru emiterea licenŃei şi,
respectiv, a brevetului de turism, Autoritatea NaŃională pentru Turism va comunica
solicitanŃilor, în termenul prevăzut la alin. (2), motivul pentru care acestea nu pot fi
eliberate.
Art. 4. (1) LicenŃa şi brevetul de turism sunt netransmisibile şi se afişează în copie
color la loc vizibil în incinta agenŃiei de turism şi a filialelor acesteia, pentru a da
posibilitatea turiştilor să cunoască dacă agenŃia în cauză funcŃionează legal.
(2) Pe documentele emise de agenŃiile de turism şi filialele acestora este obligatoriu
să se înscrie numărul licenŃei de turism; opŃional acesta va fi înscris şi pe firma agenŃiei
şi a filialelor.
Art. 5. În situaŃia în care se schimbă sediul agenŃiei/filialei de turism sau denumirea
societăŃii care o administrează, agentul economic în cauză are obligaŃia să solicite în
termen de 10 zile AutorităŃii NaŃionale pentru Turism eliberarea unei noi licenŃe de
turism, potrivit condiŃiilor efectiv îndeplinite.
Art. 6. LicenŃele de turism vor fi preschimbate de Autoritatea NaŃională pentru
Turism din 3 în 3 ani. Agentul economic va solicita preschimbarea licenŃei de turism cu
cel puŃin 60 de zile înainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acesteia.
Art. 7. Criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenŃelor şi brevetelor de turism
sunt prevăzute în normele metodologice din anexa la prezenta hotărâre.

2
Art. 8. (1) LicenŃa de turism se suspendă pentru o perioadă de până la un an de către
Autoritatea NaŃională pentru Turism, în una dintre următoarele situaŃii, când:
a) comercializarea pachetelor de servicii turistice se realizează fără respectarea
reglementărilor legale în vigoare;
b) agenŃia de turism nu asigură ghizi atestaŃi pentru derularea în bune condiŃii a
programelor turistice, conform reglementărilor în vigoare;
c) sunt utilizate autocare neclasificate în vederea derulării programelor turistice;
d) asigurarea de servicii de cazare şi alimentaŃie se realizeză în structuri de primire
turistice care nu deŃin certificate de clasificare;
e) funcŃionarea agenŃiei de turism sau a filialei acesteia din altă localitate decât cea în
care este situat sediul agenŃiei fără ca persoana care asigură conducerea să deŃină brevet
de turism;
f) prestarea de servicii turistice prin filiale ale agenŃiei turistice care nu au obŃinut
licenŃa de turism.
g) agenŃia de turism are 5 reclamatii confirmate în cursul unui an calendaristic.
h) agenŃia de turism nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza eliberării
licenŃei.
i) funcŃionează în clădiri insalubre, improprii desfasurarii activitatii de turism.
(2) LicenŃa de turism este suspendată pe perioada în care agentul economic nu mai are
achitată poliŃa de asigurare.
Art. 9. (1) LicenŃa de turism se retrage de către Autoritatea NaŃională pentru Turism
în următoarele situaŃii, când:
a) se repetă una dintre situaŃiile prevăzute la art. 8 alin. (1);
b) agentul economic comunică AutorităŃii NaŃionale pentru Turism, din proprie
iniŃiativă, renunŃarea la desfăşurarea activităŃii de turism;
c) licenŃa de turism este transmisă în scopul utilizării de către alt agent economic care
nu a obŃinut licenŃa;
(2) Titularul unei licenŃe de turism retrase în condiŃiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)
nu mai are dreptul să solicite eliberarea unei noi licenŃe de turism timp de 2 ani de la
data retragerii.
Art.10. Autoritatea NaŃională pentru Turism va publica pe site-ul propriu, periodic
lista cuprinzând licenŃele de turism suspendate sau retrase şi, respectiv, lista cuprinzând
brevetele de turism retrase.
Art.11.(1) Brevetul de turism se retrage de către Autoritatea NaŃională pentru Turism
în situaŃia în care titularul brevetului a săvârşit infracŃiuni economice dovedite prin
cazierul judiciar;
(2) Brevetul de turism se suspendă pe o perioadă de 4 ani de către Autoritatea
NaŃională pentru Turism în situaŃia în care titularul brevetului desfăşoară activitate de
turism la două unităŃi din localităŃi diferite.

3
Art.12. Constituie contravenŃii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de
condiŃii încât, potrivit legii penale, să constituie infracŃiuni:
a) desfăşurarea de activităŃi turistice specifice agenŃiilor de turism de către agenŃi
economici care nu deŃin licenta de turism sau au licenŃa de turism expirată;
b) desfăşurarea de activităŃi turistice specifice agenŃiilor de turism de către agenŃi
economici pe perioada în care licenŃa este suspendată sau retrasă;
c) desfăşurarea de activităŃi turistice prin filiale care nu au obŃinut licenŃa;
d) desfăşurarea de activităŃi turistice la alt sediu al agenŃiei decât cel înscris în licenŃa
de turism;
e) neasigurarea conducerii efective a agenŃiilor de turism şi a structurilor de primire şi
alimentaŃie pentru turism de către persoane posesoare de brevet de turism, angajate cu
contract de muncă cu normă întreagă în condiŃiile stabilite potrivit normelor
metodologice prevăzute la art. 7;
f) nerespectarea condiŃiilor şi criteriilor în baza cărora s-a eliberat licenŃa de turism;
g) neafişarea licenŃei de turism în condiŃiile prevăzute la art. 4 alin. (1) precum şi
neafişarea numerelor de telefon utile la dispoziŃia turiştilor respectiv, ale directorului
general al societăŃii, al AutorităŃii NaŃionale pentru Turism şi al AutorităŃii NaŃionale
pentru ProtecŃia Consumatorilor.
Art. 13. (1) ContravenŃiile prevăzute la art. 12 se sancŃionează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la lit. a), c) şi d) cu amendă de la 4.000- 8.000 RON;
b) faptele prevăzute la lit. b) cu amendă de la 8.000- 10.000 RON;
c) fapta prevăzută la lit. e) şi f) cu amendă de la 2.000- 4.000 RON ;
d) faptele prevăzutela lit. g) cu amendă de la 1.000-2.000 RON.
(2) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul
normativ, în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după
caz de la data comunicării acestuia.
Art. 14. ContravenŃiile se constată şi amenzile se aplică de persoanele împuternicite
din cadrul AutorităŃii NaŃionale pentru Turism.
Art. 15. ContravenŃiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile prevederile OrdonanŃei
Guvernului nr.2/2001 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.16. LicenŃele şi brevetele de turism eliberate până la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri rămân valabile în măsura în care corespund criteriilor stabilite prin
normele metodologice prevăzute la art. 7.
Art. 17. (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 30 de zile de la
data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
238/2001 din 8 februarie 2001 privind condiŃiile de acordare a licenŃei şi brevetului de
turism publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 21 februarie 2001 şi Ordinul ministrului
turismului nr. 170 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

4
criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenŃelor şi brevetelor de turism, publicat în
Monitorul Oficial nr. 225 din 3 mai 2001.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenŃelor şi brevetelor de turism

CAPITOLUL I
DispoziŃii generale

1.1. Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile art. 7


din prezenta Hotărâre, se aplică persoanelor juridice şi respectiv, persoanelor fizice care
desfăşoară activitate de turism în România.

CAPITOLUL II
Acordarea, vizarea, radierea, suspendarea şi retragerea licenŃei de turism
2.1. Acordarea, vizarea şi radierea licenŃei de turism
2.1.1. LicenŃa de turism se eliberează de către Ministerul Transporturilor,
ConstrucŃiilor şi Turismului, prin Autoritatea NaŃională pentru Turism, DirecŃia
Juridică, Autorizare şi Control, la cererea agenŃilor economici.
2.1.2. Criteriile minime de acordare a licenŃei şi brevetului de turism sunt prevăzute
în anexa nr. 1 şi, respectiv, în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
2.1.3. Macheta licenŃei de turism este prezentată în anexa nr. 3 pentru agenŃii de
turism şi, respectiv, în anexa nr. 3 bis pentru filiale, prevăzute la prezentele norme
metodologice.
2.1.4. În vederea obŃinerii licenŃei de turism agentul economic va prezenta
următoarele documente:
a) cerere de eliberare a licenŃei de turism, conform anexei nr. 6 la prezentele norme
metodologice;
b) certificat constatator de la oficiul registrului comerŃului din care să rezulte
următoarele informaŃii: obiectul de activitate al societăŃii, structura acŃionariatului,
datele de identificare a societăŃii ce se înscriu în certificatul de înmatriculare şi sediul
punctului de lucru unde se înfiinŃează agenŃia de turism*);
c) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agenŃia de turism;
d) copie de pe contractul de muncă cu normă întreagă al persoanei care deŃine
brevetul de turism, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă;

5
e) copie de pe certificatele de calificare a personalului respectiv, agenŃi de turism,
ghizi de turism;
f) copie de pe contractul de închiriere/act proprietate asupra spaŃiul în care se
desfăşoară activitatea agenŃiei de turism;
g) copie după modelul de voucher pe care îl va folosi agenŃia de turism ce urmează a
fi licenŃiată.
*) Agentul economic poate furniza informaŃiile respective şi prin prezentarea copiilor
de pe actele oficiale ale societăŃii, din care rezultă informaŃiile sus-menŃionate.

2.1.5. DocumentaŃia astfel întocmită se transmite reprezentantului zonal al AutorităŃii


NaŃionale pentru Turism care verifică documentaŃia primită, solicitând eventuale
completări. Termenul de soluŃionare a cererii este de 60 de zile şi curge de la data
înregistrării documentaŃiei complete.
Eliberarea licenŃei se face după consultarea cu reprezentanŃii administraŃiei publice
locale şi asociaŃiilor profesionale de profil şi verificarea la faŃa locului a îndeplinirii
criteriilor minime prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

2.1.6. (1) La schimbarea sediului agenŃiei de turism sau a titularului licenŃei agentul
economic în cauză este obligat să solicite eliberarea unei noi licenŃe, întocmind în acest
sens, următoarea documentaŃie:
a) cerere de eliberare a licenŃei de turism, conform anexei nr. 6 la prezentele norme
metodologice;
b) certificat constatator de la oficiul registrului comerŃului din care să rezulte
următoarele informaŃii: obiectul de activitate al societăŃii, structura acŃionariatului,
datele de identificare a societăŃii ce se înscriu în certificatul de înmatriculare şi sediul
punctului de lucru unde se înfiinŃează agenŃia de turism*);
c) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agenŃia de turism;
d) copie de pe contractul de muncă cu normă întreagă al persoanei care deŃine
brevetul de turism, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
e) copie de pe certificatele de calificare a personalului respectiv,agenŃi de turism,
ghizi de turism;
f) copie de pe contractul de închiriere/act proprietate asupra spaŃiul în care se
desfăşoară activitatea agenŃiei de turism;
g) copie după modelul de voucher pe care îl va folosi agenŃia de turism ce urmează a
fi licenŃiată.
(2) Termenul şi procedura de eliberare a noii licenŃe de turism sunt cele prevăzute la
pct. 2.1.5.
*) Agentul economic poate furniza informaŃiile respective şi prin prezentarea copiilor
de pe actele constitutive ale societăŃii, din care rezultă informaŃiile sus-menŃionate.

6
2.1.7.(1) Pentru înscrierea filialei unei agenŃii de turism se va întocmi următoarea
documentaŃie:
a) cerere de eliberare a anexei la licenŃa de turism, conform anexei nr. 6 la prezentele
norme metodologice;
b) certificat constatator de la oficiul registrului comerŃului privind sediul filialei*);
c) licenŃa de turism a agenŃiei de turism, în copie;
d) brevetul de turism şi contractul de muncă cu normă întreagă, înregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Muncă, în copie, al persoanei care conduce filiala din altă
localitate decât agenŃia de turism sau copie de pe documentul de calificare ca agent de
turism şi contractul de muncă cu normă întreagă al persoanei care conduce filiala din
aceeaşi localitate cu agenŃia de turism;
e) copie de pe certificatele de calificare a personalului respectiv, agenŃi de turism,
ghizi de turism;
f) copie după modelul de voucher pe care îl va folosi agenŃia de turism ce urmează a
fi licenŃiată
(2) Termenul şi procedura de eliberare a noii licenŃe de turism sunt cele prevăzute la
pct. 2.1.5.
*) Agentul economic poate furniza informaŃiile respective prin prezentarea copiilor de
pe actele oficiale ale societăŃii, din care rezultă informaŃiile sus-menŃionate.

2.1.8.(1) Pentru preschimbarea din 3 în 3 ani a licenŃei pentru agenŃia de turism şi


filiala acesteia se va întocmi următoarea documentaŃie:
a) cerere de eliberare a licenŃei de turism/anexei la licenŃa de turism, conform anexei
nr. 6 la prezentele norme metodologice;
b) licenŃa de turism, în original, pentru agenŃie şi, respectiv, anexa licenŃei pentru
filială;
c) brevetul de turism al persoanei care conduce agenŃia, în copie;
d) contractul de muncă cu normă întreagă al persoanei care deŃine brevetul de turism,
înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în copie;
e) dovada producerii şi comercializării unor pachete de servicii turistice, în cazul
agenŃiilor de turism touroperatoare;
f) poliŃa de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agenŃiei, în copie
g) copie de pe certificatele de calificare a personalului respectiv, agenŃi de turism,
ghizi de turism;
h) copie după modelul de voucher pe care îl foloseşte agenŃia de turism
(2) Termenul şi procedura de acordare sunt cele prevăzute la pct. 2.1.5 pentru
eliberarea licenŃei de turism.

2.1.9. (1) Pentru radierea agenŃiei de turism şi, respectiv, a filialei acesteia se va
prezenta următoarea documentaŃie:

7
a) cerere;
b) licenŃa de turism şi, respectiv anexa licenŃei de turism, în original.
(2) Termenul şi procedura de operare a modificărilor sunt similare cu cele prevăzute la
pct. 2.1.5.

2.2. Suspendarea licenŃei de turism


2.2.1. LicenŃa de turism se suspendă de către Autoritatea NaŃională pentru Turism în
cazul în care se constată nerespectarea uneia dintre situaŃiile prevăzute la art. 8.
Suspendarea se face pentru o perioadă de până la un an.
2.2.2. În cazul în care cu ocazia verificărilor efectuate în vederea preschimbării
licenŃei de turism se constată că nu mai sunt îndeplinite condiŃiile care au stat la baza
acordării acesteia, licenŃa se suspendă până la remedierea deficienŃelor.
2.2.3. LicenŃa de turism este suspendată din oficiu pe perioada în care agentul
economic nu are încheiată poliŃa de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau
faliment al agenŃiei.
2.3. Retragerea licenŃei de turism şi retrogradarea agenŃiei de turism
2.3.1. Retragerea licenŃei de turism de către Autoritatea NaŃională pentru Turism se
face în situaŃiile prevăzute la art. 9.
2.3.2. În situaŃia în care, la verificarea efectuată de reprezentanŃii AutorităŃii
NaŃionale pentru Turism se constată că agenŃia de turism nu mai funcŃionează la sediul
înscris în licenŃa de turism, aceasta se retrage din oficiu, în termen de 15 zile de la
notificarea agentului economic, titular al licenŃei în cauză, prin scrisoare recomandată.
2.3.3. În situaŃia în care, la verificarea efectuată de reprezentanŃii AutorităŃii NaŃionale
pentru Turism se constată că agenŃia de turism touroperatoare nu produce pachete de
servicii turistice, aceasta va fi retrogradată, i se va retrage licenŃa de agenŃie de turism
touroperatoare şi i se va elibera licenŃă de agenŃie de turism detailista.

CAPITOLUL III
Acordarea brevetului de turism

3.1. Conducerea operativă a agenŃiei de turism, a filialei acesteia din alte localităŃi, a
hotelului, a motelului, a campingului (cu o capacitate de peste 100 de locuri de cazare),
a satului de vacanŃă, a cabanei şi a unităŃii de alimentaŃie pentru turism categoria 3, 4, 5
stele, cu o capacitate mai mare de 50 de locuri la mese, se asigură de persoane care deŃin
brevet de turism cu contract de muncă cu normă întreagă înregistrat la Inspectoratul
Teritorial de Muncă.
3.2. În funcŃie de nivelul şi de pregătirea profesională, precum şi de îndeplinirea
criteriilor minime prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice se
eliberează brevet de turism pentru următoarele funcŃii:

8
a) manager în activitatea de turism;
b) director de agenŃie de turism;
c) director de hotel;
d) director de restaurant;
e) cabanier.
Posesorul brevetului de turism poate ocupa şi alte funcŃii decât cele înscrise pe acesta,
astfel:
a) managerul în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcŃiile prevăzute la
pct. 3.1;
b) directorul de hotel poate asigura conducerea operativă a activităŃilor oricărui de
structură de primire turistică cu funcŃiuni de cazare.
c) directorul de restaurant poate asigura conducerea oricărui tip de structură de
primire turistică cu funcŃiuni de alimentaŃie.
Macheta brevetului de turism este prezentată în anexa nr. 4 la prezentele norme
metodologice.
3.3. În vederea obŃinerii brevetului de turism persoana în cauză trebuie să prezinte
următoarea documentaŃie:
a) cerere de eliberare a brevetului de turism (conform anexei nr.7);
b) dovadă privind deŃinerea permisului de muncă în România, în cazul cetăŃenilor
străini;
c) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienŃei
profesionale;
d) copie de pe actul de identitate;
e) copii de pe actele care atestă pregătirea profesională;
f) copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate în turism;
g) atestat de limbă străină de circulaŃie internaŃională, cu excepŃia cabanierului;
h) certificat de cazier judiciar,

3.4. În cazul pierderii sau deteriorării brevetului de turism persoana în cauză trebuie să
solicite eliberarea unui duplicat sau alt brevet original şi să prezinte în termen de 30 de
zile următoarea documentaŃie:
a) cerere de eliberare a brevetului de turism, conform anexei nr.7 la prezentele norme
metodologice;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie anunŃ de pierdere a brevetului de turism publicat în Monitorul Oficial al
României;
d) copie a brevetului pierdut sau originalul celui deteriorat;
e) certificat de cazier judiciar.

9
3.5. În cazul schimbării numelui persoana în cauză trebuie să prezinte următoarea
documentaŃie:
a) cerere de eliberare a brevetului de turism, conform anexei nr.7 la prezentele norme
metodologice;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie certificat de căsătorie/divorŃ ;
d) brevetul în original;
e) certificat de cazier judiciar.

3.6. DocumentaŃia întocmită potrivit pct. 3.3 se transmite reprezentantului teritorial al


AutorităŃii NaŃionale pentru Turism care va verifica şi va solicita eventualele
completări.
În situaŃia în care solicitantul nu îndeplineşte condiŃiile pentru eliberarea brevetului de
turism, i se comunică în scris motivul.
Termenul de eliberare sau de răspuns, după caz, este de 60 de zile de la data primirii
şi înregistrării documentaŃiei complete.
3.7. Brevetul de turism se eliberează pe o perioadă nelimitată.

ANEXA nr. 1

CRITERIILE MINIME
pentru eliberarea licenŃei de turism

10
________________________________________________________________________________
Nr. AgenŃia AgenŃia Filiala Filiala
crt. Criteriile de turism de turism touroperatoare detailistă
touroperatoare detailistă *5)
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5
________________________________________________________________________________
1. Agentul economic
trebuie să aibă
prevăzute în obiectul
de activitate servicii
turistice x x
2. Agentul economic
trebuie să fie
înregistrat la
registrul comerŃului x x
3. Starea şi aspectul
clădirii în care
funcŃionează agenŃia:
- bună şi salubră x x x x
4. Amplasarea agenŃiei în
clădire la demisol,
parter, mezanin sau la
etajul I, uşor
accesibilă*1) x x x x
5. SuprafaŃa comercială a
agenŃiei:
- peste 16 mp x x
- peste 10 mp x x
6. SuprafaŃa comercială să
fie folosită în
exclusivitate pentru
turism*2) x x x x
7. Grup sanitar propriu
pentru personal sau cu
acces facil x x x x
8. Persoana care conduce
activitatea agenŃiei de
turism trebuie să fie
posesoare a brevetului
de turism*3),*4) x x x x
9. Asigurarea cu personal
calificat ca agent de
turism şi cu ghizi
atestaŃi x x x x
10. PoliŃa de asigurare
pentru riscul de
insolvabilitate sau
faliment al agenŃiei*5) x x
11. Utilizarea de autocare
clasificate x x x x
12. Asigurarea serviciilor
de cazare şi masă numai
în structuri de primire
turistice clasificate x x x x
13. Firmă *6) x x x x
14. Mobilier adecvat

11
activităŃii desfăşurate x x x x
15. Mijloace de
telecomunicaŃii:
computer,internet,telefon,
şi fax x x x x
16.Să utilizeze vouchere x x x x
17. Afişarea numărului de
telefon al AutorităŃii
NaŃionale pentru Turism
şi al conducerii agenŃiei
de turism, precum şi al
AutorităŃii NaŃionale
pentru ProtecŃia
Consumatorilor, conform
anexei nr. 5 la normele
metodologice, amplasată
în spaŃiul comercial x x x x

* 1) Pot fi acceptate şi alte amplasamente, dacă sunt situate în clădiri cu destinaŃie


publică. AgenŃia de turism touroperatoare care nu are activitate de vânzare directă către
turişti poate funcŃiona şi la alte nivele ale clădirii, aceasta putând vinde pachetele de
servicii turistice prin filiale sau prin alte agenŃii touroperatoare.
* 2) Pot fi acceptate, în măsura în care spaŃiul permite, şi alte activităŃi, cum sunt:
schimb valutar, xerox, vânzări de suveniruri, ilustrate, cărŃi de turism, ghiduri, hărŃi.
* 3) În situaŃia în care încetează contractul de muncă încheiat între persoana brevetată
şi agentul economic, înlocuirea acesteia se va face în termen de 30 de zile.
* 4) În cazul filialei situate în aceeaşi localitate cu agenŃia de turism persoana care
conduce filiala trebuie să fie calificată ca agent de turism. Persoana calificată trebuie să
posede certificat de calificare obŃinut conform prevederilor legale.
*5) Cuantumul sumelor asigurate pe tip de agenŃie de turism sunt stabilite prin
ordinul…. nr. …… privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităŃii sau falimentului
agenŃiei de turism.
*6) Firma va fi amplasată la loc vizibil în exteriorul imobilului, iar datele cuprinzând
denumirea şi tipul agenŃiei vor fi vor fi amplasate şi pe uşa de intrare în agenŃie.
MenŃionăm că doar agentul economic care deŃine agenŃie de turism touroperatoare
poate înfiinŃa filială touroperatoare.

ANEXA nr. 2

CRITERIILE MINIME
pentru eliberarea brevetului de turism

12
SemnificaŃia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
A = Manager în activitatea de turism
B = Director de agenŃie de turism
C = Director de hotel
D = Director de restaurant
E = Cabanier
_______________________________________________________________________________
Nr. Criteriile A B C D E
crt.
________________________________________________________________________________
0 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1. CetăŃenie
Să îndeplinească una dintre condiŃiile:
- să fie cetăŃean al României. x x x x x
CetăŃenii străini trebuie:
- să domicilieze în România; x x x x x
- să deŃină permis de muncă în România. x x x x x
2. Pregătire profesională
2.1. Să fie posesor al unui atestat*1)de limbă
străină de circulaŃie internaŃională x x x x -
2.2. Vechime va fi dovedită prin carnet de
muncă, contract de muncă înregistrate la
Inspectoratul Teritorial de Muncă, acte societate
din care să reiasă obiectul de activitate-turism,
copie după certificatul de clasificare sau licenŃa
de turism, după caz. x x x x x
2.2.1. Să fie absolvent cu examen de licenŃă al
unei facultăŃi/colegiu de turism acreditate şi
facă dovada unei activităŃi în turism indiferent
de funcŃie, de minimum ... ani *2) 1 - - - -
2.2.2. Să fie absolvent cu examen de licenŃă al
unei facultăŃi acreditate şi să facă dovada unei
activităŃi în turism de minimum .... ani în
una dintre funcŃiile*3):
2.2.2.1. - funcŃie de conducere în societăŃi
comerciale din domeniul turismului
(conform COR, grupa de bază 1315), cu excepŃia
sectorului administrativ 3 2 2 2 -
2.2.2.2. - funcŃii de specialitate
în cadrul AutorităŃii NaŃionale pentru Turism
(fost Ministerul Turismului) sau în asociaŃii
profesionale din turism 3 2 2 2 -
2.2.2.3. - funcŃii de specialitate în societăŃi
comerciale de turism(economişti,experŃi,referenŃi
jurişti, etc. conform COR grupă de bază 3414,
3491, 3492, 3493) cu excepŃia sectorului
administrativ 5*) 3 3 3 1
2.2.2.4 şef recepŃie 4 2*) 2 1 -
2.2.2.5 guvernanta 4*) 3*) 3 - 1
2.2.2.6. recepŃioner - 4*) 3 3 1
2.2.2.7. şef de sală N N 6 5 -
2.2.2.8. lucrător gestionar în alimentaŃia
publică (bucătar gestionar,tehnolog în alimentaŃia
publică, barman cu gestiune, etc.) N N 5*) 4*) -

13
2.2.2.9 lucrător în alimentaŃia publică
(ospătar, barman,etc.) N N 5*) 4*) –
2.2.2.10. agent de turism (conform grupă de bază
COR 3414) - 3 4*) 3*) 1

2.2.3. Să fie absolvent al unei şcoli


postliceale în domeniul turismului, cu durata de
1 - 2 ani sau al unui liceu cu profil de turism
şi:
a)să facă dovada unei activităŃi în turism de
minimum ... ani în una din funcŃiile:
2.2.3.1. - funcŃie de conducere în societăŃi
comerciale din domeniul turismului
(conform COR, grupa de bază 1315), cu excepŃia
sectorului administrativ N 3 3 3 1
2.2.3.2. - funcŃii de specialitate
în cadrul AutorităŃii NaŃionale pentru Turism
(fost Ministerul Turismului) sau în asociaŃii
profesionale din turism N 3 3 3 1
2.2.3.3. - funcŃii de specialitate în societăŃi
comerciale de turism(economişti,experŃi,referenŃi
jurişti, etc. conform COR grupă de bază 3414,
3491, 3492, 3493) cu excepŃia sectorului
administrativ N 4 4 4 1
2.2.3.4 şef recepŃie N 3*) 3 3*) 1
2.2.3.5 guvernanta N 4*) 4 4*) 1
2.2.3.6. recepŃioner N 5*) 4 4*) 1
2.2.3.7. şef de sală N N 3*) 3 1
2.2.3.8. lucrător gestionar în alimentaŃia
publică (bucătar gestionar,tehnolog în alimentaŃia
publică, barman cu gestiune, etc.) N N 5*) 4 1
2.2.3.9 lucrător în alimentaŃia publică
ospătar, barman, etc.) N N 6*) 5*) 1
2.2.3.10. agent de turism (conform grupă de bază
COR 3414) - 3 4*) 3*) 1
b)să fie absolvent al unui curs de formare
managerială în industria hotelieră şi
turistică, specific funcŃiei, efectuat după
data de 1 ianuarie 1990**) - x x x -

2.2.4 Să fie absolvent de liceu şi:


a)să facă dovada unei activităŃi în turism de
minimum ... ani în una din funcŃiile:
2.2.4.1. - funcŃie de conducere în societăŃi
comerciale din domeniul turismului
conform COR, grupa de bază 1315), cu excepŃia
sectorului administrativ N 4 4 4 1
2.2.4.2. - funcŃii de specialitate
în cadrul AutorităŃii NaŃionale pentru Turism
(fost Ministerul Turismului) sau în asociaŃii
profesionale din turism N 4 4 4 1
2.2.4.3. - funcŃii de specialitate în societăŃi
comerciale de turism(economişti,experŃi,referenŃi
jurişti, etc. conform COR grupă de bază 3414,
3491, 3492, 3493) cu excepŃia sectorului
administrativ N 5 5 5 1
2.2.4.4 şef recepŃie N N 5 N 1

14
2.2.4.5 guvernanta N N 6 N 2
2.2.4.6. recepŃioner - N 6 N 2
2.2.4.7. şef de sală N N 4*) 4 2
2.2.4.8. lucrător gestionar în alimentaŃia
publică (bucătar gestionar,tehnolog în alimentaŃia
publică, barman cu gestiune, etc.) N N N 5 2
2.2.4.9 lucrător în alimentaŃia publică
ospătar, barman, etc.) N N N 6 2
2.2.4.10. agent de turism (conform grupă de bază
COR 3414) - 5 N N 2
b) să fie absolvent al unui curs de formare
managerială în industria hotelieră şi
turistică, specific funcŃiei, efectuat după
data de 1 ianuarie 1990**) - x x x -

________________________________________________________________________________
*1) Atestatul trebuie să fie eliberat de instituŃii autorizate
Se exceptează:
- absolvenŃii unor forme de învăŃământ cu predare într-o limbă de circulaŃie
internaŃională;
- absolvenŃii facultăŃilor de specialitate într-o limbă străină de circulaŃie internaŃională
şi cei ai facultăŃilor de relaŃii internaŃionale şi turism;
- absolvenŃii unor cursuri postuniversitare de limbi străine.
*2) Vechimea poate fi înlocuită prin curs de formare managerială, masterat sau doctorat
în turism.
*3) Criteriul privind activitatea în turism se reduce cu 50% în situaŃia în care
solicitantul face dovada absolvirii unui curs de formare managerială specific funcŃiei, cu
o durată de cel puŃin 6 luni, efectuat după data de 1 ianuarie 1990, organizat de instituŃii
autorizate. Masteratul şi doctoratul în turism echivalează cursul de formare
managerială.
*) FuncŃiile de director de agenŃie de turism, director de hotel, director de restaurant
pot fi ocupate numai după absolvirea unui curs de formare managerială specific funcŃiei,
cu o durată de cel puŃin 6 luni, efectuat după data de 1 ianuarie 1990, organizat de
instituŃii autorizate.
**) Organizat de instituŃii autorizate.
N - Nu poate ocupa funcŃia respectivă.

15
ANEXA nr. 3
la normele metodologice
_______________________________________________________________
| |
| ROMÂNIA |
| |
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU TURISM |
| LICENłĂ DE TURISM |
| VALABILĂ PÂNĂ LA DATA: |
| |
| |
| AgenŃia de turism |
| |
| Sediul agenŃiei |
| |
| Titularul |
| (denumirea agentului economic) |
| înregistrat la Registrul ComerŃului sub nr. din |
| are condiŃii materiale şi capacitate profesională de a |
| desfăşura activităŃi turistice specifice agenŃiilor de turism |
| de tip: |
| |
| |
| Prezenta licenŃă de turism a fost eliberată în baza |
| Hotărârii Guvernului nr.
| |
| |
| |
| PREŞEDINTE |
| |
| DIRECTOR |
| |
| Nr |
| Bucureşti |
|_______________________________________________________________|

16
ANEXA nr. 3 bis
la normele metodologice
_______________________________________________________________
| |
| ROMÂNIA |
| |
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCłIILOR ŞI TURISMULUI
AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU TURISM |
| ANEXA |
| LICENłEI DE TURISM |
| VALABILĂ PÂNĂ LA DATA: |
| |
| |
| Filiala agenŃiei de turism |
| |
| Sediul filialei: |
| |
| Titularul |
| (denumirea agentului economic) |
| înregistrat la Registrul ComerŃului sub nr. din |
| are condiŃii materiale şi capacitate profesională de a |
| desfăşura activităŃi turistice specifice agenŃiilor de turism |
| de tip: |
| |
| prin filiala agenŃiei de turism cu sediul în |
| |
| |
| Prezenta licenŃă de turism a fost eliberată în baza |
| Hotărârii Guvernului nr.
|
| |
| |
| |
| PREŞEDINTE |
| |
| DIRECTOR |
| |
| Nr |
| Bucureşti |
|_______________________________________________________________|

17
ANEXA nr. 4
la normele metodologice
_______________________________________________________________
| |
| ROMÂNIA |
| |
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCłIILOR ŞI TURISMULUI
AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU TURISM |
| BREVET DE TURISM |
| |
| |
| |
| În baza Hotărârii Guvernului nr. şi a ordinului |
|
AutorităŃii NaŃionale pentru Turism nr. se eliberează prezentul|
| brevet de turism d-lui/d-nei |
| născut(ă) în anul luna ziua în localitatea |
| judeŃul |
| prin care i se atestă capacitatea de a îndeplini funcŃia de |
| |
| |
| |
| |
| PREŞEDINTE |
| |
| DIRECTOR |
| Nr |
| Bucureşti |
|_______________________________________________________________|

18
ANEXA nr. 5
la normele metodologice
TELEFOANE
la dispoziŃia turiştilor

AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU TURISM

021.317.77.39

AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU


PROTECłIA CONSUMATORILOR

021. 313.06.90

19
ANEXA nr. 6

………………………………….
(Denumirea agentului economic)

AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU TURISM


DIRECłIA JURIDICĂ, AUTORIZARE ŞI CONTROL

CERERE DE ELIBERARE A LICENłEI DE TURISM

Domnule Director,

……………………………………………………… (denumirea agentului economic)


cu sediul in localitatea ……………………………, str………………………………..,
…………………nr…………, sectorul/judeŃul………………………………………...,
reprezentată prin ……………………………………..în calitate de ….……….,………
….vă rog să aprobaŃi eliberarea licenŃei de turism de tip…………………………pentru
agenŃia noastră…………………………………………………………................situată
în localitatea….………………….str…………, nr………, sectorul/judeŃul……...........
precum şi pentru filialele de următoarele tipuri şi cu următoarele sedii:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Declar pe proprie răspundere că sunt îndeplinite în totalitate criteriile minime pentru
eliberarea licenŃei de turism, stabilite de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
TURISM, care vor fi respectate pe toată perioada desfăşurării activitaŃii de turism.
Anexam următoarele documente:
• ………………………………….
• ………………………………….
• …………………………………
• ....................................................
• ....................................................
• ...................................................

Semnătura şi data

20
ANEXA nr. 7
AUTORITATEA NAłIONALĂ PENTRU TURISM
DIRECłIA JURIDICĂ, AUTORIZARE ŞI CONTROL

CERERE DE ELIBERARE A BREVETULUI DE TURISM

Domnule Director,
Subsemnatul/a ....................................................................................................născut(ă)
în localitatea ..........................................................judeŃul…........................................la
data de.......................................................domiciliat(ă)în………………………………...
adresa/telefon...........................................................................................................,vă rog
să binevoiŃi a dispune eliberarea brevetului de turism pentru funcŃia
de........................................Declar pe propria răspundere că toate documentele anexate
prezentei cereri sunt conforme cu originalul, că îndeplinesc în totalitate criteriile minime
pentru eliberarea brevetului de turism, stabilite de Autoritatea NaŃională pentru Turism,
pe care le voi respecta pe toată perioada desfăşurării activităŃii de turism, iar în cazul în
care se constatată contrariul sunt de acord să-mi fie anulat brevetul de turism.
Anexez urmatoărele documente :
• cerere
• curriculum vitae
• copie de pe actul de identitate;
• copii de pe actele care atestă pregătirea profesională;
• copii de pe documentele de atestare a perioadei lucrate în turism
• atestat de limbă străină de circulaŃie internaŃională
• certificat de cazier judiciar.
În cazul pierderii sau deteriorării brevetului de turism documentaŃie este:
• cerere de eliberare a brevetului de turism;
• copie de pe actul de identitate;
• copie anunŃ de pierdere a brevetului de turism publicat în Monitorul Oficial al
României;
• copie a brevetului pierdut sau originalul celui deteriorat,
• certificat de cazier judiciar.
În cazul schimbării numelui se prezintă următoarea documentaŃie:
• cerere de eliberare a brevetului de turism;
• copie de pe actul de identitate;
• copie certificat de căsătorie/divorŃ ;
• originalul brevetului;
• certificat de cazier judiciar. Semnătura şi data

21