Sunteți pe pagina 1din 464

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 813 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Joi, 4 decembrie 2008

SUMAR

Pagina

Anexele nr. 1—6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008


privind clasificarea, ambalarea și etichetarea
substanțelor periculoase ............................................ 7–463
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase*)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I b) substanțelor în tranzit, care sunt sub supraveghere


Dispoziții generale vamală, cu condiția ca ele să nu sufere nicio transformare sau
prelucrare.
Art. 1. — (1) Prezenta hotărâre instituie cadrul legal pentru
(4) Pentru aplicarea prezentei hotărâri se desemnează ca
clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase
autorități competente următoarele instituții:
pentru om și mediu, în vederea introducerii pe piață a acestora.
(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică următoarelor a) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile — autoritate de
substanțe și preparate în stare finită, destinate utilizatorului final: coordonare și de reglementare;
a) medicamentelor de uz uman, reglementate de Legea b) Agenția Națională pentru Protecția Mediului — autoritate
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările de implementare;
și completările ulterioare; c) Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională pentru
b) produselor medicamentoase de uz veterinar, reglementate Protecția Consumatorilor – autorități de control și inspecție.
de Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare Art. 2. — (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și
și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale a) substanțe — elementele chimice și compușii lor, în stare
veterinare; naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv
c) produselor cosmetice, reglementate de Legea nr. 178/2000 orice aditiv necesar pentru a menține stabilitatea produselor și
privind produsele cosmetice, republicată, cu modificările și orice impuritate rezultată din procesul utilizat, dar excluzând
completările ulterioare; orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea
d) amestecurilor de substanțe devenite deșeuri, substanței sau fără modificarea compoziției sale;
reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 b) preparate — amestecurile sau soluțiile de două sau mai
privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări multe substanțe;
prin Legea nr. 426/2001, cu modificările și completările c) introducere pe piață — punerea la dispoziția unor terțe
ulterioare; părți a substanțelor. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii
e) produselor alimentare; Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piață în
f) produselor care constituie hrană pentru animale; sensul prezentei hotărâri;
g) produselor de protecția plantelor, reglementate prin d) EINECS — Inventarul european al substanțelor chimice
Hotărârea Guvernului nr.1.559/2004 privind procedura de existente. Acest inventar conține lista definitivă a tuturor
omologare a produselor de protecția plantelor în vederea plasării substanțelor considerate a fi pe piața comunitară la
pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și 18 septembrie 1981.
completările ulterioare; (2) În sensul prezentei hotărâri, sunt considerate periculoase
h) substanțelor radioactive, reglementate de Ordinul următoarele substanțe și preparate:
președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților a) substanțele și preparatele explozive — substanțele solide,
Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale lichide, sub formă de pastă sau gelatinoase și preparatele care
de securitate radiologică, cu completările ulterioare, și de pot să reacționeze exoterm în absența oxigenului din atmosferă,
Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001 pentru producând imediat emisii de gaze, și care, în condiții de testare
aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a determinate, detonează, produc o deflagrație rapidă sau care,
persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, cu sub efectul căldurii, explodează, când sunt închise parțial;
completările ulterioare; b) substanțele și preparatele oxidante — substanțele și
i) altor substanțe sau preparate pentru care există proceduri preparatele care, în contact cu alte substanțe, în special cu
comunitare de notificare sau de aprobare prin alte reglementări substanțele inflamabile, produc o reacție puternic exotermă;
legale în vigoare și pentru care cerințele sunt echivalente cu cele c) substanțele și preparatele extrem de inflamabile —
stabilite prin prezenta hotărâre. substanțele și preparatele lichide care au un punct de aprindere
(3) De asemenea, prevederile prezentei hotărâri nu se aplică extrem de scăzut și un punct de fierbere scăzut, precum și
în cazul: substanțele și preparatele gazoase care sunt inflamabile în
a) transportului substanțelor periculoase pe calea ferată, căi contact cu aerul la temperatura și presiunea mediului ambiant;
rutiere, aeriene sau pe căi navigabile interioare și maritime; d) substanțele și preparatele foarte inflamabile:

*) Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 4 decembrie 2008 și este reprodusă și în
acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 3

— substanțele și preparatele care se pot încălzi și, în final, se precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor
pot aprinde în contact cu aerul la temperatura ambiantă, fără 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale
aport de energie; sau Comisiei.
— substanțele și preparatele solide care se pot aprinde cu
ușurință după un scurt contact cu o sursă de aprindere și care CAPITOLUL II
continuă să ardă sau să se consume după îndepărtarea sursei Clasificarea substanțelor periculoase
de aprindere; sau Art. 4. — (1) Substanțele se clasifică pe baza proprietăților lor
— substanțele și preparatele lichide cu un punct de aprindere intrinseci, conform categoriilor prevăzute la art. 2 alin. (2). La
foarte scăzut; sau clasificarea substanțelor se iau în considerare impuritățile, atât
— substanțele și preparatele care, în contact cu apa sau timp cât concentrațiile acestora din urmă depășesc limitele de
aerul umed, emană gaze foarte inflamabile, în cantități concentrație prevăzute la alin. (4).
periculoase; (2) Principiile generale de clasificare și etichetare a
e) substanțele și preparatele inflamabile — substanțele și
substanțelor și preparatelor se aplică în conformitate cu criteriile
preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut;
prevăzute în anexa nr. 1, cu excepția cazurilor în care în alte
f) substanțele și preparatele foarte toxice — substanțele și
acte normative comunitare sunt specificate cerințe contrare
preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată,
pentru preparate periculoase.
chiar și în cantități foarte mici, pot provoca moartea ori afecțiuni
(3) Lista substanțelor periculoase clasificate și etichetate în
acute sau cronice ale sănătății;
conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) este prevăzută în
g) substanțele și preparatele toxice — substanțele și
anexa nr. 2.
preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată,
chiar și în cantități mici, pot provoca moartea ori afecțiuni acute (4) Substanțele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 se
sau cronice ale sănătății; caracterizează, acolo unde este cazul, prin limitele de
h) substanțele și preparatele nocive — substanțele și concentrație sau orice alt parametru care să facă posibilă o
preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, evaluare a pericolului pentru sănătate ori mediu al preparatelor
pot provoca moartea ori afecțiuni acute sau cronice ale sănătății; ce conțin substanțele periculoase prevăzute sau al substanțelor
i) substanțele și preparatele corozive — substanțele și ce conțin alte substanțe periculoase ca impurități.
preparatele care, în contact cu țesuturile vii, exercită o acțiune
CAPITOLUL III
distructivă asupra acestora din urmă;
Obligațiile autorităților competente
j) substanțele și preparatele iritante — substanțele și
preparatele necorozive care, în contact imediat, prelungit sau Art. 5. — (1) Este interzisă introducerea pe piață a
repetat cu pielea sau mucoasa, pot provoca o reacție substanțelor ca atare sau în preparate, dacă acestea nu sunt
inflamatorie; ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile art. 7—17
k) substanțele și preparatele sensibilizante — substanțele și și cu criteriile prevăzute în anexa nr. 1, și a substanțelor
preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanată, pot înregistrate, dacă nu s-au furnizat informațiile care rezultă din
induce o reacție de hipersensibilizare, astfel încât, la o expunere aplicarea art. 12 și 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu
ulterioară la substanță sau preparat, provoacă efecte adverse excepția cazului în care pentru preparate există prevederi în alte
caracteristice; acte normative comunitare.
l) substanțele și preparatele cancerigene — substanțele și (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică de Agenția
preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, Națională pentru Protecția Mediului, până când substanța este
pot produce cancer sau pot crește incidența lui; inclusă în anexa nr. 2 sau până când se adoptă decizia ca
m) substanțele și preparatele mutagene: substanțele și aceasta să nu se includă, în conformitate cu procedura
preparatele care, prin inhalare, înghițire sau penetrare cutanată, referitoare la adaptarea progresului tehnic, reglementată de
pot produce anomalii genetice ereditare sau pot crește incidența art. 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările și completările
lor; ulterioare.
n) substanțele și preparatele toxice pentru reproducere —
substanțele și preparatele care, prin inhalare, înghițire sau CAPITOLUL IV
penetrare cutanată, pot produce sau crește incidența efectelor Obligația de a efectua documentarea
adverse nonereditare asupra urmașilor și/sau pot afecta funcțiile
Art. 6. — (1) Producătorii, distribuitorii și importatorii
ori capacitatea de reproducere masculină sau feminină;
substanțelor periculoase prevăzute în EINECS, dar care nu au
o) substanțele și preparatele periculoase pentru mediu —
fost încă incluse în anexa nr. 2, sunt obligați să efectueze o
substanțele și preparatele care, dacă pătrund în mediu, prezintă
sau ar putea prezenta un risc imediat sau întârziat pentru una documentare pentru a obține datele relevante și accesibile
sau mai multe componente ale mediului. existente privind proprietățile unor asemenea substanțe.
Art. 3. — Testarea și evaluarea proprietăților substanțelor în (2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1), aceștia ambalează
vederea clasificării se efectuează în conformitate cu prevederile și etichetează provizoriu aceste substanțe conform prevederilor
art. 13 din Regulamentul nr. 1.907/2006 al Parlamentului art. 7—17 și criteriilor prevăzute în anexa nr. 1.
European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
CAPITOLUL V
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea
Ambalarea
substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Art. 7. — (1) Este interzisă introducerea pe piață a
1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 substanțelor periculoase dacă ambalajul acestora nu
al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, îndeplinește următoarele cerințe:
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

a) ambalajul trebuie să fie proiectat și realizat astfel încât să Pentru simbolurile de pericol trebuie respectate următoarele
împiedice orice pierdere a conținutului; această cerință nu se cerințe:
aplică în cazul în care sunt prevăzute mecanisme speciale de a) simbolurile de pericol trebuie tipărite cu negru pe un fond
securitate; galben-portocaliu;
b) materialele din care sunt realizate ambalajul și sistemele b) simbolurile de pericol și indicațiile de pericol, care sunt
de închidere trebuie să fie rezistente la atacul conținutului și nu utilizate pentru fiecare substanță, trebuie să fie în conformitate
trebuie să formeze compuși periculoși cu conținutul; cu prevederile anexei nr. 2.
c) ambalajul și sistemele de închidere trebuie să fie (2) Pentru substanțele periculoase care nu apar încă în
rezistente și solide pentru a se evita slăbirea acestora și pentru anexa nr. 2, simbolurile de pericol și indicațiile de pericol sunt
a îndeplini criteriile de securitate în condițiile unei manipulări atribuite în conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.
normale; (3) Atunci când unei substanțe i se atribuie mai mult de un
d) recipientele prevăzute cu sisteme de închidere care să simbol de pericol, trebuie respectate următoarele:
permită reînchiderea sunt astfel proiectate și realizate încât a) obligația de a menționa simbolurile care conțin litera „T”
ambalajul să poată fi închis în mod repetat fără pierderi de face opțională utilizarea simbolurilor care conțin literele „X” și
conținut; „C”, cu excepția cazului în care anexa nr. 2 cuprinde prevederi
e) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conține contrare;
substanțe vândute sau puse la dispoziția publicului larg și b) obligația de a menționa simbolul „C” face opțională
etichetate foarte toxic, toxic sau coroziv, conform definițiilor din utilizarea simbolurilor care conțin litera „X”;
prezenta hotărâre, trebuie să aibă un sistem de închidere c) obligația de a menționa simbolul „E” face opțională
rezistent la manipularea de către copii și un însemn tactil de utilizarea simbolurilor care conțin literele „F” și „O”.
avertizare a pericolului; Art. 11. — (1) Textul frazelor „R” trebuie să fie în conformitate
f) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care conține cu cerințele prevăzute în anexa nr. 5.
substanțe vândute sau puse la dispoziția publicului larg și (2) Frazele „R” utilizate pentru fiecare substanță trebuie să fie
etichetate nociv, extrem de inflamabil sau foarte inflamabil, în conformitate cu cele prevăzute în anexa nr. 2.
conform definițiilor din prezenta hotărâre, trebuie să aibă un (3) În cazul substanțelor periculoase care nu sunt încă
însemn tactil de avertizare a pericolului. prevăzute în anexa nr. 2, frazele „R” utilizate trebuie stabilite în
(2) Inițial, ambalajele trebuie să fie închise cu un sigiliu, astfel conformitate cu regulile prevăzute în anexa nr. 1.
încât atunci când ambalajul este deschis pentru prima oară Art. 12. — (1) Textul frazelor „S” trebuie să fie în conformitate
sigiliul să se deterioreze iremediabil. cu cel prevăzut în anexa nr. 6.
(3) Lista substanțelor prevăzute în anexa nr. 2 pentru care (2) Frazele „S” utilizate pentru fiecare substanță sunt
ambalajul trebuie prevăzut cu dispozitivele și însemnele prevăzute în anexa nr. 2.
prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) se modifică în conformitate cu (3) În cazul substanțelor periculoase care nu sunt încă
adaptările la progresul tehnic. prevăzute în anexa nr. 2, frazele „S” utilizate trebuie stabilite
(4) Specificațiile tehnice ale dispozitivelor prevăzute la conform regulilor prevăzute în anexa nr. 1.
alin. (1) lit. e) și f) se modifică în conformitate cu adaptările la Art. 13. — Numărul CE prevăzut la art. 9 lit. f) se obține de
progresul tehnic și sunt prevăzute la pct. A și B din anexa nr. 3. la EINECS sau ELINCS (Lista europeană a substanțelor chimice
notificate). În ceea ce privește substanțele care apar în anexa
CAPITOLUL VI nr. 2, eticheta trebuie, de asemenea, să includă cuvintele
Etichetarea etichetă CE.
Art. 8. — Este interzisă introducerea pe piață a substanțelor Art. 14. — Prin excepție de la cerințele prevăzute la
periculoase dacă etichetele de pe ambalaje nu îndeplinesc art. 9—13, la etichetare trebuie avute în vedere și următoarele
cerințele prevăzute la art. 9. prevederi:
Art. 9. — Fiecare ambalaj prezintă, într-o formă clară, cu 1. În cazul substanțelor iritante, foarte inflamabile, inflamabile
caracter de neșters, următoarele mențiuni: sau oxidante, dacă ambalajul nu conține mai mult de 125 ml, nu
a) denumirea substanței potrivit prevederilor anexei nr. 2. este necesară menționarea frazelor „R” sau frazelor „S”.
Dacă substanța nu este prevăzută încă în lista din anexa nr. 2, 2. Prevederile pct. 1 sunt valabile și în cazul aceluiași volum
trebuie să i se dea o denumire, utilizând o denumire recunoscută de substanțe nocive care nu se comercializează cu amănuntul
pe plan internațional; către publicul larg.
b) numele și adresa completă, inclusiv numărul de telefon al 3. Mențiunile de genul netoxic, nenociv sau orice alte
persoanei cu sediul/domiciliul în Comunitatea Europeană, mențiuni similare nu trebuie să apară pe eticheta sau ambalajul
responsabilă de introducerea pe piață a substanței, indiferent substanțelor care fac obiectul prezentei hotărâri.
dacă este producătorul, importatorul sau distribuitorul;
CAPITOLUL VII
c) simboluri de pericol, dacă există, și indicarea pericolului
pe care îl prezintă utilizarea substanței; Aplicarea cerințelor de etichetare
d) frazele-tip care să indice riscurile speciale cauzate de Art. 15. — (1) În cazul în care pe etichetă sunt inscripționate
utilizarea substanței periculoase (frazele R); cerințele prevăzute la art. 8—14, această etichetă trebuie să fie
e) frazele-tip referitoare la utilizarea în siguranță a substanței bine fixată pe una sau mai multe suprafețe ale ambalajului,
(frazele S); astfel încât textul să poată fi citit orizontal atunci când ambalajul
f) numărul CE, dacă a fost atribuit. este așezat în poziție normală.
Art. 10. — (1) Simbolurile de pericol prevăzute la art. 9 lit. c) (2) Dimensiunile etichetei sunt stabilite în funcție de
și textul indicațiilor de pericol sunt prevăzute în anexa nr. 4. capacitatea ambalajului, după cum urmează:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 5

a) pentru o capacitate a ambalajului mai mică sau egală cu (2) De asemenea, Agenția Națională pentru Protecția
3 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puțin 52 mm x Mediului permite următoarele excepții de la cerințele de
74 mm; ambalare și etichetare:
b) pentru o capacitate a ambalajului de peste 3 litri, dar care a) etichetarea prevăzută la art. 8—14 să se efectueze într-un
nu depășește 50 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel alt mod corespunzător pentru ambalajele care sunt fie prea mici,
puțin 74 mm x 105 mm; fie nepotrivite, pentru a fi etichetate în conformitate cu art. 15
c) pentru o capacitate a ambalajului de peste 50 litri, dar care alin. (1)—(4);
nu depășește 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de b) prin derogare de la art. 8—16, ambalajele substanțelor
cel puțin 105 mm x 148 mm; periculoase care nu sunt explozive, foarte toxice sau toxice pot
d) pentru o capacitate a ambalajului de peste 500 litri, să nu fie etichetate ori să fie etichetate într-un alt mod dacă ele
conțin cantități atât de mici încât acestea nu prezintă niciun
dimensiunile etichetei trebuie să fie de cel puțin 148 mm x
pericol pentru persoanele care manipulează astfel de substanțe
210 mm.
sau pentru alte persoane;
(3) Fiecare simbol acoperă cel puțin o zecime din suprafața
c) în cazul în care ambalajele sunt prea mici pentru
etichetei, fără a fi totuși mai mic de 1 cm2. Întreaga suprafață a
etichetarea prevăzută la art. 8—16 și nu există niciun pericol
etichetei se lipește imediat pe ambalajul care conține substanța. pentru persoanele care manipulează asemenea substanțe sau
Aceste dimensiuni sunt destinate exclusiv pentru asigurarea pentru alte persoane, prin derogare de la dispozițiile menționate
informațiilor cerute prin prezenta hotărâre și, dacă este necesar, anterior, ambalajele substanțelor explozive, foarte toxice sau
a oricăror mențiuni suplimentare pentru sănătate sau siguranță. toxice pot fi etichetate într-un alt mod corespunzător. Această
(4) Nu este necesară aplicarea unei etichete în cazul în care derogare nu permite utilizarea simbolurilor, indicațiilor de pericol,
mențiunile sunt inscripționate în mod clar chiar pe ambalaj, așa frazelor de risc (R) sau a frazelor de prudență (S) diferite de cele
cum se prevede la alin. (1)—(3). prevăzute în prezenta hotărâre.
(5) Culoarea și forma de prezentare ale etichetei sau, în (3) În cazul în care se face uz de excepțiile prevăzute la
cazul prevăzut la alin. (4), ale ambalajului sunt realizate astfel alin. (2), Agenția Națională pentru Protecția Mediului informează
încât să se distingă în mod clar simbolul de pericol și fondul imediat Comisia Europenă.
acestuia.
(6) Informațiile solicitate a fi menționate pe etichetă potrivit CAPITOLUL IX
art. 8—14 trebuie să se distingă în mod clar de fond și să aibă Publicitatea
astfel de dimensiuni și spațiere încât să fie ușor de citit. Art. 18. — Este interzisă orice reclamă la o substanță care
Prevederile speciale referitoare la forma de prezentare și face parte din una sau mai multe dintre categoriile prevăzute la
dimensiunile acestor informații sunt prevăzute în anexa nr. 1. art. 2 alin. (2), dacă aceasta nu conține nicio mențiune privind
(7) Pentru introducerea pe piața din România a substanțelor categoria sau categoriile implicate.
periculoase eticheta se redactează în limba română.
CAPITOLUL X
Art. 16. — În sensul prezentei hotărâri, cerințele de etichetare
Clauza de liberă circulație
sunt considerate a fi îndeplinite dacă sunt respectate
următoarele prevederi: Art. 19. — Nu se poate interzice, restrânge sau împiedica
1. în cazul unui ambalaj exterior care conține unul sau mai introducerea pe piață a substanțelor care respectă cerințele
multe ambalaje interioare, dacă ambalajul exterior este etichetat prezentei hotărâri.
în conformitate cu reglementările internaționale cu privire la
CAPITOLUL XI
transportul substanțelor periculoase și ambalajul sau ambalajele
Clauza de salvgardare
interioare sunt etichetate în conformitate cu prezenta hotărâre;
2. în cazul unui ambalaj unic: Art. 20. — (1) Agenția Națională pentru Protecția Mediului
a) dacă un asemenea ambalaj este etichetat în conformitate poate să reclasifice temporar sau, dacă este necesar, să
cu reglementările internaționale cu privire la transportul interzică introducerea pe piață a unei substanțe ce îndeplinește
substanțelor periculoase și cu art. 9 lit. a), b), d), e), f), și cerințele prezentei hotărâri ori să o supună unor condiții speciale
pe teritoriul României, dacă, pe baza unor date și informații
art. 11—13 și;
științifice noi, are motive justificate să considere că aceasta
b) dacă este cazul, pentru anumite tipuri de ambalaje, cum
constituie totuși un pericol pentru om și mediu ca urmare a unei
ar fi buteliile de gaz transportabile, în conformitate cu cerințele
clasificări, ambalări sau etichetări necorespunzătoare.
specifice menționate în anexa nr. 1. În cazul substanțelor
(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului informează
periculoase care nu părăsesc teritoriul țării, în locul imediat Comisia Europeană și celelalte state membre cu privire
reglementărilor internaționale cu privire la transportul la aceasta și își motivează decizia.
substanțelor periculoase poate fi permisă o etichetare în
conformitate cu reglementările naționale. CAPITOLUL XII
Contravenții și sancțiuni
CAPITOLUL VIII
Art. 21. — (1) Constituie contravenții și se sancționează după
Derogările de la cerințele de etichetare și ambalare
cum urmează:
Art. 17. — (1) Prevederile art. 7—16 nu se aplică pentru a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la
muniții și pentru explozivii introduși pe piață în vederea 30.000 lei la 50.000 lei;
producerii unui efect practic prin explozie sau prin efect b) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amendă de la
pirotehnic. 20.000 lei la 40.000 lei;
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

c) nerespectarea prevederilor art. 9—13, cu amendă de la (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor
10.000 lei la 20.000 lei. de evaluare a riscurilor pentru om și mediu a substanțelor
(2) Dispozițiile referitoare la contravenții se completează și cu existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE)
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul nr. 793/93, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin nr. 548 din 10 august 2007;
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. e) Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al
(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor ministrului economiei și comerțului nr. 1.001/552/2005 privind
prevăzute la alin. (1) se realizează de personalul împuternicit al procedurile de raportare, de către agenții economici, a datelor și
Gărzii Naționale de Mediu. informațiilor referitoare la substanțele și preparatele chimice,
(4) În cazul în care substanțele sunt introduse pe piață în publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din
vederea achiziționării de către persoane fizice, constatarea 3 noiembrie 2005;
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) f) art. 16, 17, 18 și anexa nr. 5 la Normele metodologice
și c) se realizează de personalul împuternicit al Autorității privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor
Naționale pentru Protecția Consumatorilor. chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 92/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
CAPITOLUL XIII nr. 118 din 25 februarie 2003, cu modificările și completările
Dispoziții tranzitorii și finale ulterioare.
Art. 22. — (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de (3) Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. anterior se face trimitere la actele normative abrogate la alin. (2),
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: trimiterea se va socoti făcută la dispozițiile corespunzătoare din
a) Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea prezenta hotărâre.
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Art. 23. — Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și transmite Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de
ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din prezenta hotărâre.
28 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare; Art. 24. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din prezenta
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea hotărâre și se actualizează prin ordin al ministrului mediului și
substanțelor chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, dezvoltării durabile, în funcție de adaptările la progresul tehnic,
Partea I, nr. 894 din 10 decembrie 2002, cu modificările și conform art. 28 și 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificările
completările ulterioare; și completările ulterioare.
c) Hotărârea Guvernului nr. 2.167/2004 privind stabilirea *
principiilor de evaluare a riscurilor pentru om și mediu ale Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei
substanțelor notificate, publicată în Monitorul Oficial al 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea
României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005; actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare
d) Hotărârea Guvernului nr. 803/2007 privind stabilirea unor la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor
măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene
nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul nr. 196 din 16 august 1967, cu modificările și completările
riscurilor substanțelor existente și a Regulamentului Comisiei ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
p. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor,
Gheorghe Ciubotaru
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 4 noiembrie 2008.


Nr. 1.408.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 7

ANEXA nr. 1

CRITERII GENERALE
DE
CLASIFICARE ŞI ETICHETARE
A
SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE

15
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

1. INTRODUCERE GENERALĂ
1.1. Obiectivul clasificării substanţelor şi preparatelor este de a identifica toate
proprietăţile fizico-chimice, toxicologice şi ecotoxicologice ale acestora, care pot să
constituie un risc pe durata manipulării sau utilizării normale.
După identificarea oricăror proprietăţi periculoase, substanţa sau preparatul trebuie să
fie etichetat pentru a indica pericolul/pericolele, în scopul protejării utilizatorului, publicului
larg şi mediului.
1.2. Prezenta anexă stabileşte principiile generale care guvernează clasificarea şi
etichetarea substanţelor şi preparatelor, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) şi
art. 2 din Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor
periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, denumite în continuare HG nr. 92/2003, precum şi cu alte
reglementări legale referitoare la preparatele periculoase.
Se adresează oricărui factor interesat de metodele de clasificare şi etichetare a
substanţelor şi preparatelor periculoase (producători, importatori sau distribuitori, autorităţi
naţionale).
1.3. Prevederile prezentei hotărâri constituie un îndrumar prin care se oferă publicului
larg şi persoanelor care lucrează în domeniu (lucrătorilor) informaţii esenţiale despre
proprietăţile substanţelor şi preparatelor.
Eticheta atrage atenţia persoanelor care manipulează sau utilizează substanţe şi
preparate periculoase asupra pericolelor inerente ale anumitor astfel de materiale.
De asemenea, eticheta poate servi pentru atragerea atenţiei asupra informaţiilor mai
cuprinzătoare privind securitatea şi utilizarea produsului, disponibile în diferite forme.
1.4. Eticheta ia în consideraţie toate pericolele posibile a fi întâlnite la manipularea şi
utilizarea normală a substanţelor şi preparatelor periculoase, sub forma în care acestea
sunt introduse pe piaţă, dar nu neapărat sub orice formă în care acestea pot fi utilizate în
final, de exemplu, diluate.
Pericolele cele mai severe sunt evidenţiate prin simboluri, iar aceste pericole, precum
şi acelea determinate de alte proprietăţi periculoase sunt comunicate prin fraze de risc
standard, în timp ce frazele de securitate recomandă precauţiile necesare.
În cazul substanţelor periculoase, informaţiile sunt completate cu:
- denumirea substanţei, conform unei nomenclaturi chimice recunoscută
internaţional, de preferinţă denumirea utilizată în „European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances”-EINECS (Inventarul European al Substanţelor
Chimice Existente Comercializate) sau în „European List of Notified Chemical
Substances”-ELINCS (Lista Europeană a Substanţelor Chimice Notificate);
- numărul CE;
- datele de indentificare şi numărul de telefon ale persoanei cu sediul/domiciliu pe
teritoriul Uniunii Europene responsabile cu introducerea pe piaţă a substanţei
În cazul preparatelor periculoase, informaţiile, sunt completate cu:
- denumirea comercială şi/sau denumirea preparatului;
- denumirea chimică a substanţei sau substanţelor prezente în preparat;
- datele de indentificare şi numărul de telefon ale persoanei cu sediul/domiciliu pe
teritoriul Uniunii Europene, responsabile cu introducerea pe piaţă a preparatului,
1.5. În conformitate cu prevederile art. 6, producătorii, distribuitorii şi importatorii de
substanţe periculoase care sunt cuprinse în EINECS, dar care nu au fost încă incluse în
anexa nr. 2 „Lista substanţelor periculoase”, sunt obligaţi să efectueze investigaţii pentru a
fi la curent cu informaţiile relevante şi disponibile, care există, cu privire la proprietăţile
periculoase ale acestor substanţe.
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 9

Pe baza acestor informaţii aceştia trebuie să ambaleze şi provizoriu să eticheteze


aceste substanţe, în conformitate cu prevederile art. 7-16 şi cu criteriile din prezenta
anexă.
1.6. Date cerute pentru clasificare şi etichetare
1.6.1. Pentru substanţe, datele cerute pentru clasificare şi etichetare pot fi obţinute
astfel:
a) în ceea ce priveşte substanţele pentru care se solicită informaţiile menţionate în
anexele VI, VII şi VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, majoritatea datelor
necesare pentru clasificare şi etichetare apar în setul de bază. Clasificarea şi
etichetarea trebuie revizute, după caz, atunci când noi informaţii sunt disponibile
[anexele IX şi X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006]
.
b) în ceea ce priveşte celelalte substanţe (de exemplu, cele prevăzute la pct. 1.5),
datele cerute pentru clasificare şi etichetare, dacă este necesar, pot fi obţinute
dintr-o serie de surse diferite, ca de exemplu:
- rezultatele testelor anterioare;
- informaţii cerute prin reglementările internaţionale pentru transportul substanţelor
periculoase;
- informaţii extrase din lucrări de referinţă şi din literatura de specialitate;
- informaţii bazate pe experienţa practică.
De asemenea, pot fi luate în considerare rezultatele validate ale corelaţiilor structură-
activitate şi ale evaluării experţilor.

1.6.2. Pentru preparate, de regulă, datele cerute pentru clasificare şi etichetare pot fi
obţinute:
a) în ceea ce priveşte datele fizico-chimice, prin aplicarea metodelor de testare
prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art.
13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
De asemenea, acestea se aplică preparatelor reglementate de: Hotărârea
Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de
protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul
României, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare HG nr.
1559/2004, Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale
nr. 421/2005, al ministrului sănătăţii nr. 809/2005 şi al ministrului mediului şi
gospodăririi apelor nr. 687/2005 pentru aprobarea cerinţelor pe care trebuie să le
îndeplinească dosarele substanţelor active şi ale produselor formulate, necesare
evaluării în vederea omologării, frazelor de risc şi frazelor-tip pentru măsurile de
siguranţă specifice produselor de protecţie a plantelor, denumit în continuare
Ordinul comun nr. 421/809/687 din 2005, numai dacă nu sunt acceptabile alte
metode recunoscute internaţional, în concordanţă cu prevederile anexelor nr.1 şi
2 la Ordinul comun nr. 421/809/687 din 2005.
Pentru determinarea proprietăţilor de inflamabilitate şi a proprietăţilor oxidante (a
se vedea pct. 9.1.1.1 şi 9.1.1.2) ale preparatelor gazoase, poate fi utilizată o
metodă de calcul.
Pentru determinarea proprietăţilor oxidante (a se vedea pct. 2.2.2.1) ale
preparatelor negazoase, care conţin peroxizi organici, poate fi utilizată o metodă
de calcul.
b) în ceea ce priveşte datele referitoare la efectele asupra sănătăţii:

17
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

- prin aplicarea metodelor de testare prevăzute în Regulamentul Comisiei privind


metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006 numai dacă, în cazul produselor de protecţie a plantelor, nu sunt
acceptabile alte metode recunoscute internaţional, în concordanţă cu
prevederile anexelor nr.1 şi 2 la Ordinul comun nr. 421/809/687 din 2005 [art. 5
alin. (1) din HG nr. 92/2003];
- şi/sau prin aplicarea unei metode convenţionale prevăzută la art. 5 din HG
nr.92/2003 şi în anexa nr.1 „Metode convenţionale de evaluare a pericolelor
pentru sănătate ale preparatelor periculoase” la HG nr. 92/2003, denumită în
continuare anexa nr. 1 la HG nr. 92/2003;
- în cazul frazei de risc R65, prin aplicarea regulilor enunţate la pct. 3.2.3;
- totuşi, în ceea ce priveşte evaluarea proprietăţilor cancerigene sau mutagene
ori de toxicitate pentru reproducere, prin aplicarea unei metode convenţionale
prevăzută la art. 5 din HG nr. 92/2003 şi în anexa nr. 1 la HG nr. 92/2003.
c) în ceea ce priveşte datele referitoare la proprietăţile ecotoxicologice:
i) numai pentru toxicitatea pentru mediul acvatic:
- prin aplicarea metodelor de testare prevăzute în Regulamentul Comisiei
privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006, în sensul condiţiilor menţionate în anexa nr. 2 „Metode
convenţionale de evaluare a pericolelor pentru mediu ale preparatelor
periculoase” la HG nr. 92/2003, denumită în continuare anexa nr. 2 la HG
nr.92/2003, numai dacă, în cazul produselor de protecţie a plantelor, nu sunt
acceptabile alte metode recunoscute internaţional, în concordanţă cu
prevederile anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul comun nr. 421/809/687 din 2005
(art. 6 din HG nr.92/2003);
- prin aplicarea unei metode convenţionale prevăzute la art. 6 din HG nr.
92/2003 şi în anexa nr. 2 la HG nr.92/2003.
ii) pentru evaluarea potenţialului de bioacumulare (sau a bioacumulării efective)
prin determinarea log Pow sau Factorul de Bioconcentrare - BCF, sau pentru
evaluarea degradabilităţii, prin aplicarea unei metode convenţionale prevăzute
la art. 6 din HG nr. 92/2003 şi anexa nr. 2 la HG nr. 92/2003;
iii) pentru evaluarea pericolelor privind stratul de ozon, prin aplicarea unei metode
convenţionale prevăzute la art. 6 din HG nr. 92/2003 şi în anexa nr. 2 la HG nr.
92/2003.
Notă cu privire la efectuarea testelor pe animale:
Efectuarea testelor pe animale, pentru obţinerea datelor experimentale, constituie
obiectul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor
folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 37/2002.
Notă cu privire la proprietăţile fizico-chimice:
Pentru peroxizii organici şi preparatele pe bază de peroxizi organici datele pot fi
obţinute prin metoda de calcul prevăzută la capitolul 9.5.
Pentru preparatele gazoase poate fi utilizată o metodă de calcul pentru determinarea
proprietăţilor de inflamabilitate şi oxidante (a se vedea cap.9).
1.7. Aplicarea criteriilor orientative
Clasificarea trebuie să aibă la bază proprietăţile fizico-chimice, toxicologice şi
ecotoxicologice ale substanţelor şi preparatelor.

18
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 11

Clasificarea substanţelor şi preparatelor se efectuează în concordanţă cu prevederile


pct. 1.6, pe baza criteriilor menţionate la pct. 2÷5 (pentru substanţe) şi la pct. 2, 3, 4.2.4 şi
5 (pentru preparate) din această anexă.
Trebuie să fie luate în considerare toate categoriile de pericol.
De exemplu, clasificarea efectuată în conformitate cu prevederile de la pct. 3.2.1 nu
înseamnă că pot fi ignorate prevederile de la pct. 3.2.2 sau 3.2.4.
Alegerea simbolului/simbolurilor şi a frazei/frazelor de risc se efectuează pe baza
clasificării, în scopul de a garanta că natura specifică a posibilelor pericole identificate la
clasificare, este comunicată pe etichetă.
Fără a aduce atingere criteriilor prevăzute la pct. 2.2.3, 2.2.4 şi 2.2.5, substanţele şi
preparatele sub formă de aerosoli fac obiectul prevederilor Ordinului ministrului industriei
şi resurselor nr.595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente
pulverizatoare de aerosoli RT 75/324, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în
continuare Ordinul nr. 595/2002.
1.7.1. Definiţii
Prin “substanţe” se înţeleg elemente şi compuşii acestora în stare naturală sau
obţinuţi prin orice proces de producţie, care conţin orice impuritate rezultată din procedeul
utilizat şi orice aditiv necesar pentru păstrarea/menţinerea stabilităţii produselor, cu
excepţia oricărui solvent care poate fi separat fără a influenţa stabilitatea substanţei sau
schimbarea compoziţiei acesteia;
O “substanţă” poate fi foarte bine definită din punct de vedere chimic (de exemplu,
acetona) sau poate fi un amestec complex de constituenţi cu compoziţie variabilă (de
exemplu distilatele aromatice).
Pentru anumite substanţe complexe au fost identificaţi unii constituenţi individuali.
Prin “preparate” se înţeleg amestecurile sau soluţiile compuse din două sau mai multe
substanţe.
1.7.2. Aplicarea criteriilor orientative pentru substanţe
Criteriile orientative prevăzute în prezenta anexă sunt aplicabile direct, când
datele în discuţie au fost obţinute prin metode de testare comparabile cu acelea descrise
în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
În alte cazuri, datele disponibile trebuie să fie evaluate, prin compararea metodelor de
testare utilizate cu metodele indicate prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele
de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi cu
regulile specificate în prezenta anexă pentru determinarea clasificării şi etichetării
corespunzătoare.
În unele cazuri, pot să apară dubii asupra aplicării criteriilor relevante, în special atunci
când acestea necesită evaluarea de către un expert.
În astfel de cazuri, producătorul, distribuitorul sau importatorul trebuie să clasifice şi să
eticheteze provizoriu substanţa, pe baza unei evaluări a elementelor doveditoare de către
o persoană competentă.
Fără a se aduce atingere prevederilor art. 6, în cazul în care a fost urmată procedura
de mai sus şi când există temeri asupra unor eventuale incoerenţe, poate fi transmisă o
propunere de clasificare provizorie a substanţei pentru înregistrarea în anexa nr. 2.
Propunerea trebuie prezentată unuia dintre statele membre şi trebuie să fie însoţită de
toate informaţiile ştiinţifice corespunzătoare (a se vedea şi pct. 4.1).
Poate fi urmată o procedură similară, atunci când au fost obţinute informaţii care
crează dubii asupra exactităţii unei înregistrări existente în anexa nr. 2.

19
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

1.7.2.1. Clasificarea substanţelor care conţin impurităţi, aditivi sau constituenţi


individuali
Când au fost identificate impurităţi, aditivi sau constituenţi individuali ai
substanţelor, acestea vor fi luate în consideraţie, dacă concentraţia acestora este egală
sau mai mare decât limitele de concentraţie specificate:
- 0,1% pentru substanţele clasificate ca foarte toxice, toxice, cancerigene (categoria
1 sau 2), mutagene (categoria 1 sau 2), toxice pentru reproducere (categoria 1
sau 2) sau periculoase pentru mediu (cărora li s-a atribuit simbolul “N”, pentru
mediul acvatic, periculoase pentru stratul de ozon);
- 1% pentru substanţele clasificate ca nocive, corosive, iritante, sensibilizante,
cancerigene (categoria 3), mutagene (categoria 3), toxice pentru reproducere
(categoria 3) sau periculoase pentru mediu (cărora nu li s-a atribuit simbolul “N”,
de exemplu, periculoase pentru organismele acvatice, pot provoca efecte adverse
pe termen lung)
numai dacă nu au fost specificate valori mai mici în anexa nr. 2.
Cu excepţia substanţelor incluse în anexa nr. 2, clasificarea trebuie să fie efectuată în
conformitate cu prevederile art. 4÷6 din HG nr. 92/2003.
În cazul azbestului (650-013-00-6) această regulă generală nu se aplică până la fixarea
unei limite de concentraţie în anexa nr. 2.
Clasificarea şi etichetarea substanţelor care conţin azbest trebuie să se efectueze în
concordanţă cu principiile prevăzute la art. 6.

1.7.3. Aplicarea criteriilor orientative pentru preparate


Criteriile orientative prevăzute în prezenta anexă sunt aplicabile direct când
datele în discuţie au fost obţinute prin metode de testare comparabile cu acelea descrise
în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu excepţia criteriilor de la pct. 4, pentru care se aplică
numai metoda convenţională.
De asemenea, este aplicabilă o metodă convenţională în corelaţie cu criteriile de la pct.
5, cu excepţia toxicităţii acvatice, care face obiectul condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2,
Secţiunea C la HG nr. 92/2003.
De asemenea, pentru preparatele care fac obiectul HG nr.1559/2004, sunt acceptabile
datele pentru clasificare şi etichetare obţinute prin alte metode recunoscute internaţional (a
se vedea prevederile speciale de la pct. 1.6 din prezenta anexă).
În alte cazuri, datele disponibile trebuie evaluate prin compararea metodelor de testare
utilizate, cu acelea prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi cu regulile
specificate în prezenta anexă pentru determinarea clasificării şi etichetării
corespunzătoare.
Când sunt evaluate riscurile pentru sănătate şi mediu prin aplicarea unei metode
convenţionale prevăzută la art. 5 şi 6 din HG nr. 92/2003 şi în anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la
HG nr. 92/2003, limitele de concentraţie individuale utilizabile sunt acelea stipulate:
- în anexa nr. 2
sau
- în anexa nr. 1 şi/sau în anexa nr. 2, Secţiunea B la HG nr. 92/2003, când substanţa
sau substanţele nu au fost incluse în anexa nr. 2 sau sunt incluse în această anexă, dar
fără limite de concentraţie.
În cazul preparatelor care conţin amestecuri de gaze, clasificarea pe baza efectelor
asupra sănătăţii şi asupra mediului va fi stabilită prin metoda de calcul, pe baza limitelor
de concentraţie individuale prevăzute în anexa nr. 2, sau dacă aceste limite nu sunt
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 13

indicate în anexa nr. 2, pe baza criteriilor din anexa nr. 1 şi în anexa nr. 2 la HG nr.
92/2003.
1.7.3.1. Preparate sau substanţe descrise la pct. 1.7.2.1 utilizate ca şi
componente ale altui preparat
Etichetarea acestor preparate trebuie să fie în conformitate cu prevederile art
.9-12 din HG nr. 92/2003 şi în concordanţă cu principiile stipulate la art. 2-3 din HG nr.
92/2003.
Cu toate acestea, în anumite cazuri, informaţiile de pe eticheta preparatului sau a
substanţei, descrise la pct. 1.7.2.1, sunt insuficiente pentru a permite altor producători,
care doresc să o utilizeze ca o componentă în propriul/propriile lor preparat(e), să
efectueze corect clasificarea şi etichetarea preparatului/preparatelor lor.
În aceste cazuri, persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a preparatului original
sau a substanţei originale, descrise la pct. 1.7.2.1, cu domiciliul sau sediul pe teritoriul
Uniunii Europene, fie că este producătorul, importatorul sau distribuitorul, trebuie să
furnizeze, în baza unei cereri justificate şi cât mai curând posibil, toate informaţiile
necesare privind substanţele periculoase prezente, pentru a permite o clasificare şi o
etichetare corecte ale noului preparat.
De asemenea, aceste date sunt necesare pentru a permite persoanei responsabile cu
introducerea pe piaţă a noului preparat să se conformeze şi altor prevederi ale HG nr.
92/2003.

2. CLASIFICARE PE BAZA PROPRIETĂŢILOR FIZICO-CHIMICE


2.1. Introducere
Metodele de testare pentru determinarea proprietăţilor explozive, oxidante şi de
inflamabilitate, prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate
la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, servesc pentru a conferi un sens
specific definiţiilor generale prezentate la art. 2, alin. (2) lit. a)÷e) din prezenta hotărâre.
Criteriile rezultă direct din metodele de testare specificate în Regulamentul Comisiei
privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006, în măsura în care sunt menţionate.
Dacă sunt disponibile informaţii adecvate care în practică să demonstreze că
proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor şi preparatelor (cu excepţia peroxizilor organici)
sunt diferite de acelea evidenţiate prin metodele de determinare prevăzute în
Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, aceste substanţe şi preparate trebuie să fie clasificate
în funcţie de pericolul pe care îl pot prezenta, pentru persoanele care utilizează
substanţele şi preparatele sau asupra altor persoane.
2.2. Criterii de clasificare, alegerea simbolurilor, indicaţii de pericol şi
alegerea frazelor de risc
În cazul preparatelor, trebuie luate în considerare criteriile prezentate la art. 4 din
HG nr. 92/2003.
2.2.1. Exploziv
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca explozive şi li se va atribui
simbolul “E” şi indicaţia de pericol “Exploziv”, în concordanţă cu rezultatele testelor
prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin.
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi în măsura în care substanţele şi preparatele
sunt explozive, sub forma în care sunt comercializate.
Este obligatorie atribuirea unei fraze de risc care este specificată pe baza
următoarelor:

21
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

R2 - Risc de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.


- Substanţe şi preparate, cu excepţia celor indicate mai jos.
R3 - Risc mare de explozie la şoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
- Substanţe şi preparate deosebit de sensibile, aşa cum sunt sărurile acidului
picric sau PETN (tetraazotatul de pentaeritritol, pentrită).
2.2.2. Oxidant
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca oxidante şi li se va atribui simbolul
“O” şi indicaţia de pericol “Oxidant”, în concordanţă de rezultatele testelor prevăzute în
Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Este obligatorie atribuirea unei fraze de risc care este specificată pe baza rezultatelor
testelor, dintre următoarele:
R7 - Poate provoca incendiu.
- Peroxizi organici care au proprietăţi inflamabile, chiar dacă nu sunt în contact cu
alte materiale combustibile.
R8 - Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.
- Alte substanţe şi preparate oxidante, inclusiv peroxizii anorganici, care pot
provoca incendiu sau mări riscul de incendiu, când vin în contact cu materiale
combustibile.
R9 – Exploziv în amestec cu materiale combustibile.
- Alte substanţe şi preparate, inclusiv peroxizii anorganici, care devin explozive
atunci când sunt amestecate cu materiale combustibile, de exemplu anumiţi
cloraţi.

2.2.2.1. Observaţii referitoare la peroxizi


Din punct de vedere al proprietăţile explozive, un peroxid organic sau un
preparat pe bază de peroxid organic, sub forma în care este introdus pe piaţă, este
clasificat, conform criteriilor prevăzute la pct. 2.2.1, pe baza testelor efectuate în
concordanţă cu metodele prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Din punct de vedere al proprietăţilor oxidante, metodele existente în Regulamentul
Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006 nu se pot aplica peroxizilor organici.
Pentru substanţe, peroxizii organici care nu sunt deja clasificaţi ca explozivi, sunt
clasificaţi ca periculoşi pe baza structurii acestora (de exemplu, R – O – O – H, R1 – O – O
– R2).
Preparatele care nu sunt deja clasificate ca explozive, vor fi clasificate cu ajutorul
metodei de calcul, bazate pe valoarea procentuală a oxigenului activ (conţinutul în %),
prezentată la pct. 9.5.
Orice peroxid organic sau orice preparat pe bază de peroxid organic care nu este deja
clasificat ca exploziv, este clasificat ca oxidant dacă peroxidul sau formularea preparatului
pe bază de peroxid conţine:
- mai mult de 5% peroxizi organici;
sau
- mai mult de 0,5% oxigen disponibil de la peroxizi organici şi mai mult de 5% peroxid
de hidrogen.

22
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 15

2.2.3. Extrem de inflamabil


Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca extrem de inflamabile şi li se va
atribui simbolul “F+” şi indicaţia de pericol “Extrem de inflamabil”, în concordanţă cu
rezultatele testelor prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Fraza de risc va fi atribuită pe baza următoarelor criterii:
R12 - Extrem de inflamabil.
- Substanţe şi preparate lichide, cu punct de inflamabilitate mai mic de 0°C şi
temperatura de fierbere (sau, în cazul unui interval de fierbere, temperatura
iniţială de fierbere) mai mică sau egală cu 35°C;
- Substanţe şi preparate gazoase, care sunt inflamabile în contact cu aerul la
temperatură şi presiune ambiantă.
2.2.4. Foarte inflamabil
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca foarte inflamabile şi li se va atribui
simbolul “F” şi indicaţia de pericol “Foarte inflamabil”, în concordanţă cu rezultatele
testelor prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art.
13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Frazele de risc vor fi atribuite pe baza următoarelor criterii:
R11 - Foarte inflamabil.
- Substanţe şi preparate solide, care se pot aprinde uşor după un scurt contact
cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume după
îndepărtarea sursei de aprindere.
- Substanţe şi preparate lichide, cu punct de inflamabilitate mai mic de 21°C, dar
care nu sunt extrem de inflamabile.
R15 - La contactul cu apa degajă gaze extrem de inflamabile.
- Substanţe şi preparate, care în contact cu apa sau aerul umed, degajă gaze
extrem de inflamabile în cantităţi periculoase, la un debit de minimum 1
litru/kg/h.

R17 - Inflamabil spontan, în aer.


- Substanţe şi preparate, care se pot încălzi şi în final se pot aprinde în contact
cu aerul la temperatura ambiantă, fără un aport de energie.
2.2.5 Inflamabil
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca inflamabile, în concordanţă cu
rezultatele testelor prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Fraza de risc va fi atribuită pe baza următoarelor criterii:
R10 - Inflamabil
- Substanţe şi preparate lichide cu punct de inflamabilitate egal sau mai mare de
21°C şi mai mic sau egal cu 55°C.
Totuşi, în practică, s-a demonstrat că un preparat cu punct de inflamabilitate egal sau
mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C nu necesită să fie clasificat ca inflamabil,
dacă preparatul nu ar putea favoriza în nici un fel combustia şi numai dacă nu există nici
un motiv de teamă pentru aceia care manipulează aceste preparate sau pentru alte
persoane.

23
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

2.2.6. Alte proprietăţi fizico-chimice


Substanţelor şi preparatelor clasificate în conformitate cu prevederile de la pct.
2.2.1-2.2.5 de mai sus sau capitolele 3, 4 şi 5 li se pot atribui, fraze de risc suplimentare,
pe baza următoarelor criterii (pe baza experienţei dobândite la elaborarea anexei nr. 1):
R1 - Exploziv în stare uscată.
Pentru substanţe şi preparate explozive introduse pe piaţă, în soluţie sau în stare
umedă, de exemplu, nitroceluloza, conţinând mai mult de 12,6% azot.
R4 - Formează compuşi metalici explozivi foarte sensibili.
Pentru substanţe şi preparate care pot forma compuşi (derivaţi) metalici explozivi
sensibili, de exemplu, acidul picric, acidul stifnic.
R5 - Pericol de explozie sub acţiunea căldurii.
Pentru substanţe şi preparate instabile termic, neclasificate ca explozive, de
exemplu, acidul percloric > 50%.
R6 - Pericol de explozie în contact sau fără contact cu aerul.
Pentru substanţele şi preparatele instabile la temperatura ambiantă, de exemplu,
acetilena.
R7 - Poate provoca incendiu.
Pentru substanţe şi preparate reactive, de exemplu, fluorul, hidrosulfitul de sodiu
etc.
R14 - Reacţionează violent la contactul cu apa.
Pentru substanţe şi preparate care reacţionează violent la contactul cu apa, de
exemplu, clorura de acetil, metalele alcaline, tetraclorura de titan.
R16 - Exploziv în amestec cu substanţe oxidante.
Pentru substanţe şi preparate care reacţionează exploziv în prezenţa unui agent
oxidant, de exemplu, fosforul roşu.
R18 - La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/inflamabile.
Pentru preparate neclasificate, ca atare, ca inflamabile, care conţin componente
volatile inflamabile în aer.
R19 - Poate forma peroxizi explozivi.
Pentru substanţe şi preparate care pot forma peroxizi explozivi în timpul
depozitării, de exemplu, eter etilic, 1,4-dioxan.
R30 - Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.
Pentru preparate care nu sunt clasificate ca atare ca inflamabile, dar care pot
deveni inflamabile, datorită pierderii componentelor volatile neinflamabile.
R44 - Risc de explozie dacă este încălzit în spaţiu închis.
Pentru substanţe şi preparate care nu sunt clasificate ca atare, ca explozive, în
conformitate cu prevederile de la pct. 2.2.1, dar care pot, totuşi, în practică, să
prezinte proprietăţi explozive, dacă sunt încălzite într-un spaţiu închis.
De exemplu, anumite substanţe care s-ar putea descompune cu explozie dacă
sunt încălzite într-un recipient din oţel rezistent, dar care nu prezintă această
caracteristică dacă sunt încălzite în recipienţi mai puţin rezistenţi.
Pentru alte fraze de risc suplimentare, a se vedea pct. 3.2.8.

24
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 17

3. CLASIFICARE PE BAZA PROPRIETĂŢILOR TOXICOLOGICE


3.1. Introducere
3.1.1. Clasificarea se referă atât la efectele acute cât şi la efectele pe termen lung ale
substanţelor şi preparatelor, efecte rezultate în urma unei singure expuneri sau în urma
unor expuneri repetate sau prelungite.
În cazul în care, prin studii epidemiologice, prin studii de caz validate ştiinţific, precum
acelea specificate în prezenta anexă sau prin experienţă fundamentată statistic, cum este
evaluarea datelor de la centrele de informare pentru cazurile de otrăvire sau cele
referitoare la bolile profesionale, poate fi demonstrat că efectele toxicologice asupra
omului diferă de cele indicate prin aplicarea metodelor evidenţiate la pct. 1.6 al prezentei
anexe, atunci substanţa sau preparatul va fi clasificat în concordanţă cu efectele sale
asupra omului.
Cu toate acestea, nu trebuie recomandate testele efectuate asupra omului şi de regulă,
acestea nu pot fi utilizate pentru a anula rezultatele pozitive ale testelor efectuate pe
animale.
Ordonanţa de Guvern nr. 37/2002 reglementează protejarea animalelor folosite la
experimente şi în alte scopuri ştiinţifice.
Pentru câteva tipuri de toxicitate, în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, există metode de
testare in vitro validate, iar aceste teste trebuie utilizate când este cazul.
3.1.2. Clasificarea substanţelor trebuie să fie efectuată pe baza datelor experimentale
disponibile, în concordanţă cu următoarele criterii, care iau în considerare importanţa
acestor efecte:
a) pentru toxicitatea acută (efecte letale şi ireversibile după o singură expunere),
criteriile de la pct. 3.2.1÷3.2.3;
b) pentru toxicitatea subacută, subcronică sau cronică, criteriile de la pct.
3.2.2÷3.2.4;
c) pentru efectele corosive şi iritante, criteriile de la pct. 3.2.5÷3.2.6;
d) pentru efectele sensibilizante, criteriile de la pct. 3.2.7;
e) pentru efectele specifice asupra sănătăţii (cancerigene, mutagene şi toxice
pentru reproducere), criteriile de la pct. 4.
3.1.3. Pentru preparate, clasificarea pe baza pericolului pentru sănătate se efectuează:
a) pe baza unei metode convenţionale prezentată la art. 5 din HG nr. 92/2003 şi în
anexa nr. 1 la HG nr. 92/2003, în absenţa datelor experimentale.
În acest caz, clasificarea se bazează pe limitele de concentraţie individuale:
- specificate în anexa nr. 2
sau
- specificate în anexa nr. 1 la HG nr. 92/2003, când substanţa ori substanţele nu
sunt incluse în anexa nr. 2 sau sunt incluse în această anexă fără limite de
concentraţie
sau
b) când sunt disponibile date experimentale, în concordanţă cu criteriile prevăzute
la pct. 3.2.1 exclusiv proprietăţile cancerigene, mutagene şi toxice pentru
reproducere, prevăzute la pct. 3.1.2 lit.e), care trebuie evaluate printr-o metodă
convenţională prevăzută la art. 5 din HG nr. 92/2003 şi anexa nr. 1 la
HG nr. 92/2003.

25
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Notă:
Fără să aducă atingere prevederilor HG nr. 1559/2004, numai când persoana
responsabilă cu introducerea pe piaţă a preparatului chimic poate demonstra
ştiinţific că proprietăţile toxicologice ale preparatului nu pot fi determinate corect prin
aplicarea metodei evidenţiate la pct. 3.1.3 lit.a) sau pe baza rezultatelor existente
ale testelor efectuate pe animale, pot fi utilizate metodele evidenţiate la pct. 3.1.3 lit.
b), cu condiţia ca utilizarea lor să fie justificată sau autorizată special, în
conformitate cu prevederile art. 12 din OG nr. 37/2002.
Oricare ar fi metoda utilizată pentru evaluarea pericolului prezentat de un preparat
chimic, trebuie să se ţină seama de toate efectele periculoase pentru sănătate, aşa cum
sunt definite în anexa nr. 1 la HG nr. 92/2003.
3.1.4. Când clasificarea trebuie stabilită pe baza rezultatelor experimentale ale testelor
efectuate pe animale, aceste rezultate trebuie să fie validate pentru om, astfel încât testele
să reflecte, în mod corespunzător, riscurile pentru om.
3.1.5. Toxicitatea acută orală a substanţelor sau preparatelor introduse pe piaţă, poate
fi stabilită fie printr-o metodă care permite evaluarea valorii dozei letale-DL50, fie prin
determinarea dozei discriminative (metoda dozei fixate), fie prin determinarea
domeniului valorilor pentru expunere, susceptibile să provoace mortalitate (metoda
clasei de toxicitate acută).
3.1.5.1. Doza discriminativă este doza care provoacă o toxicitate evidentă, dar nu
mortalitate şi trebuie să fie la unul din cele patru nivele de dozaj specificate în
Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (5, 50, 500 sau 2.000 mg/kg corp).
Conceptul de “toxicitate evidentă” se foloseşte pentru a atribui efectele toxice, după
expunere la substanţa testată, care sunt atât de severe încât expunerea la doza fixată
imediat superioară ar provoca, probabil, decesul.
Rezultatele testului la o anumită doză dată, conform metodei dozei fixate, pot fi:
- supravieţuire în proporţie mai mică de 100%;
- supravieţuire în proporţie de 100%, dar toxicitate evidentă;
- supravieţuire în proporţie de 100%, dar fără toxicitate evidentă.
Criteriile de la pct. 3.2.1, 3.2.2 şi 3.2.3 indică numai rezultatul final al testului.
Doza de 2.000 mg/kg corp se utilizează, în principal, pentru a se obţine informaţii
asupra efectelor toxice ale substanţelor care prezintă o toxicitate acută scăzută şi care nu
sunt clasificate pe baza toxicităţii acute.
În anumite cazuri, metoda dozei fixate impune testarea la doze mai mari sau mai mici,
dacă aceasta nu a fost realizată deja la un nivel al dozei relevant.
De asemenea, se face trimitere la Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
3.1.5.2. Domeniul de expunere în care se estimează potenţialul letal se obţine din
observarea absenţei sau prezenţei mortalităţii datorită substanţei testate, în conformitate
cu metoda clasei de toxicitate acută.
Pentru primul test, se utilizează una dintre cele trei doze fixate iniţiale (25, 200 sau
2.000 mg/kg corp).
În unele cazuri, metoda clasei de toxicitate acută impune testarea la doze mai mari sau
mai mici, dacă aceasta nu a fost realizată deja la un nivel al dozei relevant.
De asemenea, se face trimitere la schemele procedurii de determinare conform
prevederilor Regulamentului Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13,
alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

26
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 19

3.2. Criterii de clasificare, alegerea simbolurilor, indicaţii de pericol şi alegerea


frazelor de risc
3.2.1. Foarte toxic
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca foarte toxice şi li se va atribui
simbolul “T+” şi indicaţia de pericol “Foarte toxic”, în concordanţă cu criteriile specificate
mai jos.
Frazele de risc vor fi atribuite pe baza următoarelor criterii:
R28 - Foarte toxic în caz de înghiţire.
● Rezultate pentru toxicitate acută:
- DL50, pe cale orală, la şobolani: ≤ 25 mg/kg;
- supravieţuire în proporţie mai mică de 100%, la 5 mg/kg pe cale orală, la
şobolani prin metoda dozei fixate
sau
- mortalitate ridicată la doze ≤ 25 mg/kg pe cale orală, la şobolani, prin metoda
clasei de toxicitate acută (pentru interpretarea rezultatelor testelor a se vedea
prevederile Regulamentului Comisiei privind metodele de testare specificate
la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006).
R27 - Foarte toxic în contact cu pielea.
● Rezultate pentru toxicitate acută:
- DL50, pe cale cutanată, la şobolani sau iepuri: ≤ 50 mg/kg.
R26 - Foarte toxic prin inhalare
● Rezultate pentru toxicitate acută:
- Concentraţia Letală-CL50 prin inhalare, la şobolani, pentru aerosoli sau
particule: ≤ 25 mg/litru/4h;
- CL50 prin inhalare, la şobolani, pentru gaze şi vapori: ≤ 0,5 mg/litru/4h.
R39 - Pericol de efecte ireversibile foarte grave.
- Dovezi evidente că printr-o singură expunere, pe o cale adecvată, pot fi
provocate leziuni ireversibile, altele decât cele menţionate la pct. 4, de regulă,
în intervalul de valori ale dozei de expunere, menţionat mai sus.
Pentru indicarea căii de administrare/expunere, se va utiliza una din următoarele
combinaţii: R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28,
R39/26/27/28.
3.2.2. Toxic
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca toxice şi li se va atribui simbolul “T”
şi indicaţia de pericol “Toxic”, în concordanţă cu criteriile specificate mai jos.
Frazele de risc vor fi atribuite pe baza următoarelor criterii:
R25 - Toxic în caz de înghiţire
● Rezultate pentru toxicitate acută:
- DL50, pe cale orală, la şobolani: 25 < DL50 ≤ 200 mg/kg;
- doza discriminativă, pe cale orală, la şobolani, 5 mg/kg: supravieţuire în
proporţie de 100%, dar toxicitate evidentă
sau
- mortalitate ridicată pentru doze cuprinse în intervalul > 25 mg/kg la ≤ 200
mg/kg pe cale orală, la şobolani, prin metoda clasei de toxicitate acută (pentru
interpretarea rezultatelor testelor, a se vedea prevederile Regulamentului

27
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006).
R24 - Toxic în contact cu pielea.
● Rezultate pentru toxicitate acută:
- DL50, pe cale cutanată, la şobolani sau la iepuri: 50 < DL50 ≤ 400 mg/kg.
R23 - Toxic prin inhalare.
● Rezultate pentru toxicitate acută:
- CL50 prin inhalare, la şobolani, pentru aerosoli sau particule:
0,25 < CL50 ≤ 1 mg/litru/4h;
- CL50 prin inhalare, la şobolani, pentru gaze şi vapori
0,50 < CL50 ≤ 2 mg/litru/4h.
R39 - Pericol de efecte ireversibile foarte grave.
- Dovezi evidente că printr-o singură expunere, pe o cale adecvată, pot fi
provocate leziuni ireversibile, altele decât cele menţionate la pct.4, de regulă,
în intervalul de valori ale dozei de expunere menţionat mai sus.
Pentru indicarea căii de administrare/expunere, se va utiliza una din următoarele
combinaţii: R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25,
R39/23/24/25.
R48 - Pericol de efecte grave asupra sănătăţii în caz de expunere prelungită.
- leziuni grave (tulburări funcţionale sau modificări morfologice clare, care au o
semnificaţie toxicologică), care pot fi provocate în urma expunerii repetate sau
prelungite, pe o cale adecvată.
Substanţele şi preparatele sunt clasificate cel puţin ca toxice, când aceste efecte
sunt observate la doze mai mici cu un ordin de mărime (de 10 ori), decât acelea
prevăzute la pct. 3.2.3 pentru fraza R48.
Pentru indicarea căii de administrare/expunere, se va utiliza una din următoarele
combinaţii: R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25,
R48/23/24/25.
3.2.3. Nociv
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca nocive şi li se va atribui simbolul
“Xn” şi indicaţia de pericol “Nociv”, în conformitate cu criteriile specificate mai jos.

Frazele de risc vor fi atribuite pe baza următoarelor criterii:


R22 - Nociv în caz de înghiţire.
● Rezultate pentru toxicitate acută:
- DL50, pe cale orală, la şobolani: 200 < DL50 ≤ 2.000 mg/kg;
- doză discriminativă, pe cale orală, la şobolani 50 mg/kg: supravieţuire în
proporţie de 100%, dar toxicitate evidentă;
- supravieţuire în proporţie mai mică de 100%, la 500 mg/kg, pe cale orală, la
şobolani, prin metoda dozei fixate.
Se face trimitere la Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
- mortalitate ridicată pentru doze cuprinse în intervalul > 200 mg/kg ≤ 2.000
mg/kg pe cale orală, la şobolani, prin metoda clasei de toxicitate acută (pentru
interpretarea rezultatelor testelor, a se vedea prevederile Regulamentului
Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

28
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 21

R21 - Nociv în contact cu pielea.


● Rezultate pentru toxicitate acută:
- DL50, pe cale cutanată, la şobolani sau la iepuri:
400 < DL50 ≤ 2.000 mg/kg.
R20 - Nociv prin inhalare.
● Rezultatele pentru toxicitate acută:
- CL50, prin inhalare, la şobolani, pentru aerosoli sau particule:
1 < CL50 ≤ 5 mg/litru/4h;
- CL50, prin inhalare, la şobolani, pentru gaze şi vapori:
2 < CL50 ≤ 20 mg/litru/4h.
R65 - Nociv: poate provoca afecţiuni pulmonare în caz de înghiţire.
Substanţe şi preparate lichide, care datorită viscozităţii scăzute prezintă pentru
om pericol la inspirare:
a) pentru substanţele şi preparatele care conţin hidrocarburi alifatice, aciclice şi
aromatice, într-o concentraţie totală egală sau mai mare de 10% şi care au,
fie:
- un timp de curgere mai mic de 30 secunde, într-o cupă tip ISO de 3 mm, în
conformitate cu standardul român SR EN ISO 2431:1997, împreună cu
erata SR EN ISO 2431:1997/AC:2003, “Vopsele şi lacuri. Determinarea
timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere”;
- o viscozitate cinematică mai mică decât 7x10-6 m2/s la 40°C, măsurată cu
un viscozimetru capilar, de sticlă, calibrat, în conformitate cu standardul
român SR EN ISO 3104:2002, împreună cu erata
SR EN ISO 3104:2002/AC:2002, “Produse petroliere. Lichide opace şi
transparente. Determinarea viscozităţii cinematice şi calculul viscozităţii
dinamice” şi standardul român SR ISO 3105:1998, “Viscozimetre
cinematice cu capilara de sticlă. Specificaţii şi instrucţiuni de operare”;
- o viscozitate cinematică mai mică decât 7x10-6 m2/s la 400C, obţinută prin
măsurători cu viscozimetrul rotativ, în conformitate cu standardul român
SR EN ISO 3219:2002, “Materiale plastice. Polimeri/răşini în stare lichidă,
emulsii sau dispersii. Determinarea viscozităţii utilizând un vâscozimetru
rotativ cu gradient de viteză de forfecare definit”.

Trebuie menţionat că substanţele şi preparatele care corespund acestor criterii nu


necesită să fie clasificate, dacă au o tensiune superficială medie mai mare decât
33 mN/m la 25°C, măsurată cu ajutorul tensiometrului Nouy sau după metodele de
determinare prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
b) pentru substanţe şi preparate, pe baza experienţei practice asupra oamenilor.
R68 - Risc posibil de efecte ireversibile.
- dovezi evidente că leziuni ireversibile, altele decât cele prevăzute la pct. 4, pot
fi provocate printr-o singură expunere pe o cale corespunzătoare, de regulă, în
domeniul de valori pentru doza de expunere menţionat mai sus.
Pentru indicarea căii de administrare/expunere, trebuie să fie utilizată una din
următoarele combinaţii de fraze: R68/20, R68/21, R68/22, R68/20/21,
R68/20/22, R68/21/22, R68/20/21/22.
R48 - Pericol de efecte grave asupra sănătăţii în caz de expunere prelungită.
- leziuni grave (tulburări funcţionale clare sau modificări morfologice, care au
semnificaţie din punct de vedere toxicologic) pot fi provocate în urma expunerii
repetate sau prelungite, pe o cale corespunzătoare.
29
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Substanţele şi preparatele sunt clasificate cel puţin ca nocive când efectele lor
sunt observate la doze de ordinul:
- ≤ 50 mg/kg corp/zi, la şobolani, pe cale orală;
- ≤ 100 mg/kg corp/zi, la şobolani sau iepuri, pe cale cutanată;
- ≤ 0,25 mg/litru, 6 ore/zi, la şobolani, prin inhalare.
Aceste valori orientative, se pot aplica direct când au fost constatate leziuni
grave în decursul unui test de toxicitate subcronică (90 zile).
Pentru interpretarea rezultatelor testului de toxicitate subacută (28 zile), aceste
valori trebuie să fie multiplicate, aproximativ de trei ori.
Dacă este disponibil un test de toxicitate cronică (2 ani), acesta trebuie să fie
evaluat de la caz la caz.
Dacă sunt disponibile rezultate ale unor studii pentru mai mult de o durată,
atunci, de regulă, trebuie utilizate rezultatele de la studiul cu durata cea mai
mare.
Pentru indicarea căii de administrare/expunere trebuie să fie utilizată una din
următoarele combinaţii de fraze: R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21,
R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22.
3.2.3.1. Observaţii referitoare la substanţele volatile
Pentru anumite substanţe care au o concentraţie ridicată a vaporilor saturaţi, pot
fi disponibile dovezi care să indice efecte care să provoace îngrijorare.
Astfel de substanţe pot să nu fie clasificate pe baza criteriilor referitoare la efectele
asupra sănătăţii, prevăzute în prezenta anexă (pct. 3.2.3) sau pot să nu fie acoperite de
prevederile de la pct. 3.2.8.
Totuşi, când există dovezi corespunzătoare că astfel de substanţe pot prezenta risc la
manipulare şi utilizare în condiţii normale, de la caz la caz, atunci poate fi necesară
clasificarea în anexa nr. 2.
3.2.4. Observaţii referitoare la utilizarea frazei R48
Utilizarea acestei fraze de risc se referă la domeniul specific al efectelor
biologice, în termenii descrişi mai jos.
Pentru aplicarea acestei fraze de risc, trebuie să se ia în considerare că leziunile grave
asupra sănătăţii includ decesul, tulburările funcţionale clare sau modificările morfologice,
semnificative din punct de vedere toxicologic.
Este de o importanţă specială, când aceste modificări sunt ireversibile.
De asemenea, este important să se analizeze nu numai modificările grave specifice
asupra unui singur organ sau sistem biologic, dar şi modificările generalizate de natură
mai puţin gravă care implică mai multe organe sau modificările grave ale stării generale de
sănătate.
Atunci când se evaluează dacă există dovezi pentru aceste tipuri de efecte, trebuie să
se facă referire la următoarele indicaţii:
1. Dovezi care indică faptul că trebuie să fie aplicată fraza R48:
a) decesul provocat de substanţă;
b) modifcări funcţionale majore:
i) modificări funcţionale majore ale sistemului nervos central sau periferic,
inclusiv văzul, auzul şi mirosul, determinate prin observaţii clinice sau prin
alte metode corespunzătoare (de exemplu, electrofiziologie);
ii) modificări funcţionale majore ale altor organe (de exemplu, plămânii);
c) orice modificare importantă a parametrilor biochimici, hematologici
sau ai analizei de urină care indică o disfuncţie gravă a unui organ.
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 23

Tulburările hematologice sunt considerate ca deosebit de importante, dacă


dovada indică că acestea se datorează diminuării producerii de celule sanguine
de către măduva osoasă.
d) afecţiuni grave ale unui organ, observate la microscop după autopsie:
i) necroze extinse sau grave, fibroze sau formarea de granuloame în organele
vitale cu capacitate de regenerare (de exemplu, ficatul);
ii) modificări morfologice grave care sunt potenţial reversibile, dar există dovezi
clare care indică o disfuncţie organică pronunţată (de exemplu, infiltrare gravă
cu grăsime a ficatului, necroză tubulară acută gravă a rinichilor, gastrită
ulceroasă),
sau
iii) dovada unei mortalităţi celulare importante în organele vitale incapabile de a
se regenera (de exemplu, fibroza miocardului sau degenerescenţă retrogradă
a unui nerv) sau în populaţiile de celule stem (de exemplu, aplazie sau
hipoplazie a măduvei osoase).
Dovezile menţionate mai sus, de regulă, vor fi obţinute prin experimente pe
animale.
Când se analizează datele obţinute prin experienţa practică, trebuie să se acorde o
atenţie deosebită nivelelor de expunere.
2. Dovezi care indică faptul că fraza R48 nu ar trebui să fie aplicată:
Utilizarea acestei fraze de risc este limitată la “efecte grave asupra sănătăţii în caz
de expunere prelungită”.
O serie de efecte provocate de substanţă, care nu ar justifica utilizarea frazei R48,
pot fi observate atât la oameni cât şi la animale.
Aceste efecte sunt relevante când se încearcă să se determine, pentru o substanţă,
nivelul dozei la care nu se produce un efect.
Exemple de modificări bine documentate, care, de regulă, nu ar justifica o
clasificare cu atribuirea frazei R48, indiferent de semnificaţia statistică a acestora,
includ:
a) observaţii clinice sau modificări ale creşterii greutăţii corporale, ale consumului
de alimente sau de apă, care pot avea o anumită semnificaţie toxicologică, dar
care, ca atare, nu indică, ca atare, “efecte grave”;
b) modificări uşoare ale parametrilor biochimici, hematologici sau ai analizei de
urină, care au o importanţă toxicologică îndoielnică sau minimă;
c) modificări ale greutăţii organelor, fără dovezi de disfuncţie organică;
d) reacţii de adaptare (de exemplu, migrare de macrofage în plămâni, hipertrofie
a ficatului şi inducţie enzimatică, reacţii hiperplazice la substanţe iritante).
Efecte locale asupra pielii produse prin aplicarea repetată pe piele a unei
substanţe, care este mai bine caracterizată, prin atribuirea frazei R38 - iritant
pentru piele.
sau
e) când a fost demonstrat un mecanism de toxicitate specific speciei animale (de
exemplu, pe căi metabolice specifice).
3.2.5. Corosiv
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate corosive şi li se va atribui simbolul “C”
şi indicaţia de pericol “Corosiv”, în concordanţă cu următoarele criterii:
- o substanţă sau un preparat este considerat a fi corosiv, dacă atunci când este
aplicat pe pielea sănătoasă şi intactă a unui animal, provoacă distrugerea în toată
31
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

profunzimea a ţesutului pielii, la cel puţin un animal, în timpul testului de iritare


cutanată prevăzut în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau în timpul
aplicării unei metode de testare echivalente;
- clasificarea se poate baza pe rezultatele unui test in vitro validat, precum acela
prevăzut în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art.
13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 [B.40, Coroziunea pielii: testul
de rezistenţă electrică transcutanată (RET) pe piele de şobolan şi testul pe un
model de piele umană].
- de asemenea, o substanţă sau un preparat trebuie să fie considerat ca fiind
corosiv, dacă poate fi previzionat rezultatul testului, de exemplu în cazul reacţiilor
puternic acide sau alcaline, indicate printr-un pH mai mic sau egal cu 2 sau egal
sau mai mare decât 11,5.
Totuşi, când o valoare extremă a pH-ului constituie baza pentru clasificare, poate
fi luată în considerare rezerva acid/bază1).
Dacă luarea în considerare a rezervei acid/bază sugerează că substanţa sau
preparatul poate să nu fie corosiv, atunci trebuie efectuate teste suplimentare
pentru a confirma această ipoteză, de preferinţă prin efectuarea unui test
corespunzător in vitro, validat.
Luarea în considerare a rezervei acid/bază nu este suficientă pentru a justifica
decizia de a nu clasifica o substanţă sau un preparat chimic ca şi corosiv.

Frazele de risc vor fi atribuite în conformitate cu următoarele criterii:


R35 - Provoacă arsuri grave.
- dacă în cazul aplicării pe pielea sănătoasă şi intactă a unui animal, ţesutul pielii
se distruge în toată profunzimea după un timp de expunere de până la trei
minute sau dacă acest rezultat poate fi previzionat.
R34 - Provoacă arsuri.
- dacă în timpul aplicării pe pielea sănătoasă şi intactă a unui animal, ţesutul
pielii se distruge în toată profunzimea, după un timp de expunere de până la
patru ore sau dacă acest rezultat poate fi previzionat,
- hidroperoxizi organici, cu excepţia cazului în care sunt disponibile dovezi
contrare.
Note:
Când clasificarea se bazează pe rezultatele unui test in vitro validat, se aplică fraza
R35 sau R34, în concordanţă cu capacitatea metodei de testare de a face
diferenţiere între acestea.
Când clasificarea se bazează numai pe luarea în considerare a unei valori extreme
de pH, se va aplica fraza R35.
3.2.6. Iritant
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca iritante şi li se va atribui simbolul
“Xi” şi indicaţia de pericol “Iritant”, în concordanţă cu criteriile menţionate mai jos.
3.2.6.1. Inflamarea pielii
Următoarea fraza de risc va fi atribuită, pe baza criteriilor date mai jos:
R38 - Iritant pentru piele.

1
J.R. Young, M.J. How, A.P.Walker and W.H.H. Worth (1988), Clasificarea drept corosive sau iritante pentru
piele a preparatelor care conţin substanţe chimice acide sau alcaline, fără testare pe animale, Toxic. In Vitro
2(1) pag.19-26.
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 25

● Substanţe şi preparate care provoacă o inflamare semnificativă a pielii, care


persistă cel puţin 24 ore, după o durată de expunere de până la patru ore,
determinată la iepuri, în conformitate cu metoda de determinare a iritării
cutanate, prevăzută în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Inflamarea pielii este semnificativă dacă:
(a) valoarea medie a punctajelor, pentru formarea eritemului şi escarei sau
pentru formarea edemului, calculată pe toate animalele testate, este egală
sau mai mare decât 2
sau
(b) în cazul în care testul prevăzut în Regulamentul Comisiei privind metodele
de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006a fost efectuat pe trei animale şi s-a constatat la cel puţin două
animale, fie formarea eritemului şi escarei, fie formarea edemului,
echivalent unei valori medii egale sau mai mare decât 2, calculată separat
pentru fiecare animal.
În ambele cazuri, pentru calcularea valorilor medii respective, trebuie să se
utilizeze toate punctajele obţinute pentru fiecare timp de citire (24, 48 şi 72
ore).
De asemenea, inflamarea pielii este semnificativă dacă persistă la cel puţin
două animale, la sfârşitul perioadei de observaţie.
Trebuie luate în considerare efectele particulare, de exemplu hiperplazie,
descuamare, decolorare, fisuri, cruste şi alopecie.
De asemenea, pot fi disponibile date relevante de la studii de expunere
neacută pe animale [a se vedea comentariile referitoare la fraza R48, de la
pct.3.2.4(2)d)].

Aceste date sunt considerate semnificative, dacă efectele observate sunt


comparabile cu acelea descrise mai sus.
● Substanţe şi preparate care provoacă o inflamare semnificativă a pielii, la
contactul instantaneu, prelungit sau repetat, pe baza observaţiilor practice
asupra oamenilor.
● Peroxizi organici, cu excepţia cazului în care sunt disponibile dovezi contrare.
Parestezie:
Parestezia provocată la om, prin contactul pielii cu pesticide piretroide nu este
considerată ca un efect iritant care să justifice clasificarea Xi; R38.
Totuşi, substanţelor susceptibile să provoace acest efect li se va atribui fraza de
securitate S24.
3.2.6.2 Leziuni oculare
Următoarele fraze de risc, de asemenea, vor fi atribuite pe baza criteriilor de mai jos:
R36 - Iritant pentru ochi.
● Substanţe şi preparate care, la aplicare pe ochiul unui animal, provoacă leziuni
oculare semnificative care apar în decurs de 72 ore de la expunere şi persistă
cel puţin 24 ore.
Leziunile oculare sunt semnificative dacă media punctajelor testului de iritare
a ochiului, prevăzut în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, are
oricare din valorile următoare:
- opacitate a corneei, egală sau mai mare decât 2, dar mai mică decât 3;
33
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

- leziune a irisului, egală sau mai mare decât 1, dar nu mai mare decât 1,5;
- înroşire a conjunctivei, egală sau mai mare decât 2,5;
- edem al conjunctivei (chemoză), egal sau mare decât 2.
sau în cazul în care testul prevăzut în Regulamentul Comisiei privind
metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr.
1907/2006a fost efectuat pe trei animale, dacă leziunile pe cel puţin două
animale sunt echivalente cu una din valorile menţionate mai sus, cu excepţia
acelora pentru leziune a irisului în care valoarea trebuie să fie egală sau mai
mare decât 1, dar mai mică decât 2, iar pentru înroşire a conjunctivei valoarea
trebuie să fie egală, sau mai mare decât 2,5.
În ambele cazuri, pentru calcularea valorilor medii respective, trebuie să se
utilizeze toate punctajele obţinute pentru fiecare timp de citire (24, 48, 72 ore).
● Substanţe şi preparate periculoase care provoacă leziuni oculare
semnificative, pe baza experienţei practice asupra oamenilor;
● Peroxizi organici, cu excepţia cazului în care sunt disponibile dovezi contrare.
R41 - Risc de leziuni oculare grave.
● Substanţe şi preparate care, în cazul aplicării pe ochiul unui animal, provoacă
leziuni oculare grave, care apar în decurs de 72 ore de la expunere şi persistă
cel puţin 24 ore.
Leziunile oculare sunt grave, dacă media punctajelor testului de iritare a
ochilor, prevăzut în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, are
oricare din valorile:
- opacitate a corneei, egală sau mai mare decât 3;
- leziune a irisului, mai mare decât 1,5.
La fel va fi în cazul testului efectuat pe trei animale, dacă aceste leziuni
apărute la cel puţin două animale, au oricare din valorile:
- opacitate a corneei, egală sau mai mare decât 3;
- leziune a irisului, egală cu 2.
În ambele cazuri, pentru calcularea valorilor medii respective, trebuie să se
utilizeze toate punctajele obţinute pentru fiecare timp de citire (24, 48 şi 72 ore).
De asemenea, leziunile oculare sunt grave dacă acestea persistă la sfârşitul
perioadei de observare.
De asemenea, leziunile oculare sunt grave dacă substanţa sau preparatul
provoacă o colorare ireversibilă a ochilor.
● Substanţe şi preparate care provoacă leziuni oculare grave, pe baza experienţei
practice asupra oamenilor.
Notă:
Când o substanţă sau un preparat este clasificat corosiv şi i s-a atribuit fraza R34
sau R35, riscul leziunilor oculare grave este considerat implicit şi fraza R41 nu se
menţionează pe etichetă.
3.2.6.3. Iritarea sistemului respirator
Fraza de risc următoare va fi atribuită pe baza criteriilor de mai jos:
R37 - Iritant pentru sistemul respirator.
Substanţe şi preparate care provoacă o iritare gravă a sistemului respirator,
bazat pe:
- observaţii practice asupra oamenilor;

34
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 27

- rezultate pozitive la teste corespunzătoare pe animale.


Comentarii referitoare la utilizarea frazei R37:
La interpretarea observaţiilor practice asupra oamenilor, trebuie avut grijă să se
facă deosebire între efectele care conduc la o clasificare cu fraza R48 (a se
vedea pct. 3.2.4) şi efectele care conduc la o clasificare cu fraza R37.
Condiţiile care, de regulă, conduc la clasificarea cu fraza R37 sunt reversibile şi
în general, limitate la căile respiratorii superioare.
Rezultatele pozitive obţinute la testele corespunzătoare pe animale pot include
date obţinute printr-un test de toxicitate generală, în special, date histopatologice
privind sistemul respirator.
De asemenea, pentru evaluarea iritării căilor respiratorii pot fi utilizate date
obţinute la măsurarea bradipneei experimentale.
3.2.7. Sensibilizant
3.2.7.1. Sensibilizant prin inhalare
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca sensibilizante şi li se va atribui
simbolul “Xn”, indicaţia de pericol “Nociv” şi fraza de risc R42, în conformitate cu criteriile
menţionate mai jos:
R42 - Poate provoca sensibilizare prin inhalare.
- dacă există dovezi că substanţa sau preparatul poate provoca o
hipersensibilitate respiratorie specifică la om;
- când există rezultate pozitive obţinute la teste corespunzătoare efectuate pe
animale
sau
- dacă substanţa este un izocianat, numai dacă nu există dovezi că
izocianatul respectiv nu provoacă hipersensibilitate respiratorie.
Comentarii referitoare la utilizarea frazei R42:
● Dovezi privind efectele asupra omului.
Dovezile că substanţa sau preparatul ar putea provoca o hipersensibilitate
respiratorie specifică, de regulă, se vor baza pe experienţa asupra oamenilor.
În acest context, astmul este considerat ca manifestare a hipersensibilităţii, dar
şi alte reacţii de hipersensibilitate precum rinita şi alveolita sunt avute în
vedere.
Manifestările observate vor trebui să aibă caracterul clinic al unei reacţii
alergice.
Cu toate acestea, mecanismele imunologice nu trebuie să fie demonstrate.
Când se analizează dovezile provenite de la expunerea umană, pentru luarea
unei decizii privind clasificarea, este necesar să se ţină seama, suplimentar
faţă de dovezile furnizate de cazurile studiate, de:
- numărul de persoane expuse;
- durata expunerii.
Dovezile, la care se face referire mai sus, pot fi:
- fişa de observaţie clinică şi rezultatele testelor funcţionale respiratorii
adecvate, bazate pe expunerea la substanţa, confirmate de alte dovezi
susţinătoare care pot include:
- o structură chimică analogă/similară cu substanţe cunoscute că provoacă
hipersensibilitate respiratorie;
- un test imunologic in vivo (de exemplu, testul de înţepare a pielii);

35
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

- un test imunologic in vitro (de exemplu, analiza serologică);


- studii care indică alte mecanisme specifice de acţiune, dar neimunologice,
de exemplu, o iritare uşoară repetată, efecte generate de o acţiune
farmacologică
sau
- date obţinute de la un test pozitiv de expunere a bronhiilor la substanţa
efectuat în concordanţă cu recomandările recunoscute pentru
determinarea unei reacţii specifice de hipersensibilitate.
Fişa de observaţie clinică trebuie să cuprindă atât fişa medicală, cât şi
anamneza profesională, pentru stabilirea relaţiei între expunerea la o
substanţă sau preparat specific şi dezvoltarea unei hipersensibilităţi
respiratorii.
Informaţiile relevante includ factorii de agravare, atât de acasă cât şi de la
locul de muncă, apariţia şi evoluţia bolii şi antecedentele familiale şi medicale
ale pacientului în discuţie.
De asemenea, fişa medicală trebuie să includă o notă referitoare la alte
tulburări alergice sau ale căilor respiratorii apărute în copilărie şi la anamneza
privind fumatul.
Rezultatele pozitive ale testelor de expunere a bronhiilor sunt considerate că
furnizează, ca atare, dovezi suficiente pentru realizarea clasificării.
Se recunoaşte, totuşi, că în practică, multe din analizele susmenţionate vor fi
fost efectuate deja.
Substanţelor care provoacă simptome de astm, prin iritare numai pe subiecţii
care prezintă hiperreactivitate bronşică, nu trebuie să li se atribuie fraza R42.
● Studii pe animale
Datele experimentale care pot să ofere indicii cu privire la potenţialul unei
substanţe sau al unui preparat chimic, de a provoca sensibilizare prin inhalare
de către om, pot include:
- determinări de Imunoglobulină E, IgE (de exemplu, la şoareci)
sau
- reacţii pulmonare specifice, la cobai (porci de Guineea).
3.2.7.2. Sensibilizant prin contact cu pielea
Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca sensibilizante şi li se va atribui
simbolul “Xi”, indicaţia de pericol “Iritant” şi fraza R43, în conformitate cu criteriile
menţionate mai jos:
R43 - Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.
- dacă experienţa practică arată că substanţa sau preparatul poate provoca o
sensibilizare în contact cu pielea, la un număr însemnat de persoane
sau
- când există rezultate pozitive de la teste corespunzătoare pe animale.
Comentarii referitoare la utilizarea frazei R43:
● Dovezi privind efectele asupra omului.
Următoarele dovezi (experienţă practică) sunt suficiente pentru clasificarea
unei substanţe sau preparat cu fraza R43:
- rezultate pozitive dintr-o testare epicutanată, obţinute, de regulă, în mai mult
de o clinică dermatologică
sau
36
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 29

- studii epidemiologice care indică apariţia dermatitelor de contact alergice


provocate de substanţă sau preparat.
Trebuie studiate cu atenţie deosebită situaţiile în care o proporţie mare
dintre persoanele expuse manifestă simptome caracteristice, chiar dacă
numărul de cazuri este mic
sau
- rezultate pozitive obţinute prin studii experimentale asupra omului (a se
vedea, de asemenea, pct. 3.1.1).
Elementele următoare sunt suficiente pentru a clasifica o substanţă cu fraza
R43, când sunt susţinute de dovezi suplimentare:
- episoade izolate de dermatite de contact alergice,
sau
- studii epidemiologice în care elementele legate de întâmplare, abateri sau
factorii de confuzie nu au fost eliminate, cu un grad rezonabil de certitudine.
Dovezile suplimentare necesare pentru susţinerea elementelor de mai sus,
pot include:
- date obţinute de la testele pe animale, efectuate în conformitate cu ghidurile
existente, cu rezultate care nu satisfac criteriile prevăzute la capitolul
privind studii pe animale, dar care sunt suficient de apropiate de limite
pentru a fi considerate ca semnificative
sau
- date obţinute prin metode nestandardizate
sau
- relaţii structură – activitate corespunzătoare.
● Studii pe animale
Rezultate pozitive ale testelor corespunzătoare pe animale sunt:
- în cazul metodei de determinare de tip adjuvant pentru sensibilizarea pielii,
prevăzută în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate
la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau în cazul altor
metode de testare de tip adjuvant, un răspuns (o reacţie observată) la cel
puţin 30% din animale este considerat pozitiv;
- pentru oricare altă metodă de testare, un răspuns (o reacţie observată) la
cel puţin 15% din animale este considerat pozitiv.
3.2.7.3. Urticarie imunologică de contact
Anumite substanţe sau preparate care îndeplinesc criteriile pentru atribuirea
frazei R42 pot provoca, în plus, urticarii imunologice de contact.
În aceste cazuri, informaţiile referitoare la urticariile de contact ar trebui să fie incluse
cu ajutorul frazelor S corespunzătoare, de regulă frazele S24 şi S36/37 şi menţionate în
fişa tehnică de securitate.
Pentru substanţele sau preparatele care produc semne de urticarie imunologică de
contact, dar care nu îndeplinesc criteriile pentru atribuirea frazei R42, ar trebui analizată o
clasificare cu fraza de risc R43.
Nu există un model recunoscut disponibil de testare pe animale pentru identificarea
substanţelor care provoacă urticarii imunologice de contact.
De aceea, de regulă, clasificarea se va baza pe dovezi ale efectelor asupra omului,
care vor fi similare cu cele privind sensibilizarea cutanată (fraza R43).

37
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

3.2.8. Alte proprietăţi toxicologice


Se vor atribui fraze de risc suplimentare substanţelor şi preparatelor clasificate,
în conformitate cu prevederile pct. 2.2.1÷3.2.7 şi/sau capitolele 4 şi 5, în conformitate cu
următoarele criterii, (pe baza experienţei dobândite la elaborarea anexei nr. 1 din din
prezenta hotărâre):
R29 - La contactul cu apa degajă gaze toxice.
Substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau aerul umed, degajă gaze
foarte toxice/toxice în cantităţi posibil periculoase, de exemplu, fosfura de
aluminiu, pentasulfura de fosfor.
R31 - La contactul cu acizii degajă gaze toxice.
Substanţe şi preparate care reacţionează cu acizii, cu degajare de gaze toxice în
cantităţi periculoase, de exemplu hipocloritul de sodiu, polisulfura de bariu.
Pentru substanţele utilizate de publicul larg este mai potrivită utilizarea frazei
S50 [A nu se amesteca cu...(se specifică de producător)].
R32 - La contactul cu acizii degajă gaze foarte toxice.
Substanţe şi preparate care reacţionează cu acizii, cu degajare de gaze foarte
toxice în cantităţi periculoase, de exemplu, sărurile acidului cianhidric, azida de
sodiu.
Pentru substanţele utilizate de publicul larg este mai potrivită utilizarea frazei
S50 [A nu se amesteca cu...(se specifică de producător)].
R33 - Pericol de efecte cumulative.
Substanţe şi preparate, când acumularea acestora în corpul uman este
probabilă şi poate să provoace unele îngrijorări, fără ca această acumulare să
fie, ca atare, suficientă pentru a justifica utilizarea frazei R48.
Pentru comentarii referitoare la utilizarea acestei fraze R, a se vedea pct. 4.2.3.3
pentru substanţe şi anexa nr. 3, A.3 la HG nr.92/2003,.
R64 - Risc posibil pentru sugarii hrăniţi cu lapte matern.
Substanţe şi preparate care, în cazul în care sunt absorbite de femei, pot afecta
lactaţia sau care pot fi prezente (inclusiv sub formă de metaboliţi) în laptele
matern, în cantităţi suficiente pentru a provoca îngrijorare pentru sănătatea
copilului alăptat.
Pentru comentarii referitoare la utilizarea acestei fraze R, a se vedea pct. 4.2.3.3
pentru substanţe şi anexa nr. 3, A.4 la HG nr. 92/2003.
R66 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Substanţe şi preparate care pot provoca îngrijorare ca rezultat al uscării,
descuamării sau crăpării pielii, dar care nu îndeplinesc criteriile pentru atribuirea
frazei R38, pe baza:
- observaţiei practice, după manipulare şi utilizare normale,
sau
- dovezii relevante privind efectele previzionate asupra pielii.
A se vedea, de asemenea, pct. 1.6 şi 1.7.
R67 - Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.
Substanţele şi preparatele volatile conţinând astfel de substanţe care, prin
inhalare, provoacă simptome clare de depresie a sistemului nervos central şi
care nu sunt deja clasificate în funcţie de toxicitatea acută la inhalare (R20, R23,
R26, R68/20, R39/23 sau R39/26).
Se pot utiliza următoarele dovezi:

38
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 31

a) date obţinute de la studii pe animale care indică simptome clare de


deprimare a Sistemul Nervos Central-SNC, cum sunt efecte narcotice,
letargie, lipsă a coordonării (inclusiv pierderea reflexului de redresare) şi
ataxie, fie:
- la concentraţii care nu depăşesc 20 mg/l pentru un timp de expunere de 4h
sau
- dacă raportul dintre concentraţia care provoacă efectul, la un timp de
expunere ≤ 4h şi concentraţia vaporilor saturaţi-CVS, la 20oC este ≤ 1/10;
b) experienţa practică asupra oamenilor (de exemplu, narcoză, somnolenţă,
atenţie redusă, pierdere a reflexelor, lipsă de coordonare, vertij), dobândită
pe baza unor rapoarte bine documentate, în condiţii de expunere
comparabile cu cele care provoacă efectele specificate mai sus la animale.
A se vedea, de asemenea, pct. 1.6 şi 1.7.
Pentru alte fraze de risc suplimentare, a se vedea pct. 2.2.6.

4. CLASIFICAREA PE BAZA EFECTELOR SPECIFICE ASUPRA SĂNĂTATII


UMANE
4.1. Introducere
4.1.1. Acest capitol stabileşte procedura de clasificare a substanţelor care pot avea
efectele descrise mai jos.
Pentru preparate, a se vedea pct. 4.2.4.
4.1.2. Dacă un producător, distribuitor sau importator deţine informaţii disponibile care
indică faptul că o substanţă trebuie să fie clasificată şi etichetată, în conformitate cu
criteriile prevăzute la pct. 4.2.1, 4.2.2 sau 4.2.3 acesta va eticheta provizoriu substanţa, în
conformitate cu aceste criterii, pe baza evaluării dovezilor de către o persoană
competentă.
4.1.3. Producătorul, distribuitorul sau importatorul trebuie să transmită, cât mai curând
posibil, un document rezumând toate informaţiile relevante despre substanţă, acelui stat
membru în care substanţa este introdusă pe piaţă.
Informaţiile relevante (utile) în acest context, cuprind, de regulă, toate informaţiile
disponibile, publicate sau nepublicate, necesare clasificării corespunzătoare a substanţei
în discuţie, pe baza proprietăţilor sale intrinsece, în conformitate cu categoriile definite la
art. 2, alin. (2)din prezenta hotărâre şi în conformitate cu criteriile prevăzute în prezenta
anexă.
Rezumatul transmis trebuie să cuprindă o bibliografie cu toate referinţele relevante şi
orice date relevante nepublicate.
4.1.4. În plus, un producător, distribuitor sau importator care dispune de informaţii noi,
care sunt relevante pentru clasificarea şi etichetarea unei substanţe, în conformitate cu
criteriile prevăzute la pct. 4.2.1, 4.2.2 sau 4.2.3, trebuie să transmită aceste informaţii, cât
mai curând posibil, acelui stat membru în care substanţa este introdusă pe piaţă.
4.1.5. Pentru a obţine cât mai repede posibil o clasificare armonizată la nivelul
Comunităţii, prin procedura definită la art. 28 din Directiva Consiliului 67/548/EEC, statele
membre care dispun de informaţii relevante, care justifică clasificarea unei substanţe într-
una din aceste categorii, indiferent dacă aceste informaţii au fost sau nu au fost furnizate
de către producător, trebuie să transmită mai departe aceste informaţii, în cel mai scurt
timp posibil, Comisiei, însoţite de propuneri de clasificare şi etichetare.

39
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Comisia va transmite celorlalte state membre, propunerea de clasificare şi etichetare


pe care a primit-o.
Oricare stat membru poate solicita Comisiei transmiterea informaţiilor pe care aceasta
le-a primit.
Orice stat membru care are motive întemeiate să considere că propunerea de
clasificare şi etichetare este necorespunzătoare, în ceea ce priveşte efectele cancerigene,
mutagene sau toxice pentru reproducere, comunică acest lucru Comisiei.
4.2. Criterii de clasificare, indicaţii de pericol şi alegerea frazelor de risc
4.2.1. Substanţe cancerigene
În scopul clasificării şi etichetării şi având în vedere stadiul actual al cunoştinţelor,
aceste substanţe sunt încadrate în 3 categorii:
Categoria 1
Substanţe cunoscute a fi cancerigene pentru om.
● Există dovezi suficiente pentru a stabili o relaţie cauzală între expunerea omului la
aceste substanţe şi apariţia cancerului.
Categoria 2
Substanţe care trebuie considerate cancerigene pentru om.
● Există dovezi suficiente pentru justificarea unei prezumţii întemeiate că expunerea
omului la astfel de substanţe poate determina apariţia cancerului, în general, bazat
pe:
- studii corespunzătoare pe termen lung, pe animale;
- alte informaţii relevante.
Categoria 3
Substanţe care provoacă îngrijorare pentru om din cauza efectelor cancerigene
posibile, dar în privinţa cărora informaţiile disponibile nu sunt corespunzătoare pentru a
face o evaluare satisfăcătoare.
● Există unele dovezi provenite de la studii corespunzătoare pe animale, dar acestea
sunt insuficiente pentru a încadra substanţa în categoria 2.
4.2.1.1. Se aplică următoarele simboluri şi fraze de risc specifice:
Categoriile 1 şi 2
Substanţelor clasificate cancerigene din categoriile 1 sau 2 le va fi atribuit simbolul "T"
şi fraza de risc:
R45 - Poate cauza cancer.
Cu toate acestea, substanţelor şi preparatelor care prezintă risc cancerigen
numai când sunt inhalate, de exemplu sub formă de pulbere, vapori sau fum
(alte căi de expunere, de exemplu prin inghiţire sau în contact cu pielea, nu
prezintă nici un risc cancerigen), li se vor atribui simbolul "T" şi fraza de risc:
R49 - Poate cauza cancer prin inhalare.
Categoria 3
Substanţelor clasificate cancerigene din categoria 3 le va fi atribuit simbolul "Xn" şi
fraza de risc:
R40 - Posibil efect cancerigen - dovezi insuficiente.

40
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 33

4.2.1.2. Comentarii referitoare la împărţirea pe categorii a substanţelor


cancerigene
Încadrarea unei substanţe în categoria 1 este efectuată pe baza datelor
epidemiologice; încadrarea în categoriile 2 sau 3, se bazează, în principal, pe
experimentările pe animale.
Pentru clasificare în cancerigen categoria 2, trebuie să fie disponibile rezultate pozitive
pentru două specii de animale, fie dovezi pozitive clare pentru o specie, împreună cu
dovezi de susţinere cum sunt date de genotoxicitate, studii metabolice sau biochimice,
inducere de tumori benigne, relaţii structurale cu alte substanţe cancerigene cunoscute
sau date obţinute din studii epidemiologice care sugerează o asociere.
Categoria 3 cuprinde, de fapt, 2 subcategorii:
a) substanţe suficient investigate, dar pentru care dovada producerii unui efect de
inducere de tumori este insuficientă pentru încadrarea în categoria 2.
Nu este de aşteptat ca experimente suplimentare să furnizeze alte informaţii
relevante pentru clasificare.
b) substanţe insuficient investigate.
Datele disponibile sunt inadecvate, dar provoacă îngrijorare în ceea ce priveşte
efectele asupra omului.
Această clasificare este provizorie; sunt necesare experimente suplimentare înainte
de a se lua o decizie finală.
Pentru a face deosebire între categoriile 2 şi 3 sunt relevante argumentele, enumerate
mai jos, care reduc semnificaţia inducerii experimentale a tumorii, în vederea unei
eventuale expuneri a omului.
Aceste argumente, în special combinate, vor conduce în majoritatea cazurilor la
încadrarea în categoria 3, deşi tumorile au fost induse la animale:
- efecte cancerigene numai la nivele foarte ridicate ale dozei, care depăşesc "doza
maximă tolerată".
Doza maximă tolerată este caracterizată prin efecte toxice care, deşi nu reduc încă
durata de viaţă, sunt însoţite de modificări fizice, cum ar fi o întârziere cu cca.10% a
creşterii în greutate;
- apariţia tumorilor, în special la nivele ridicate ale dozei, numai în anumite organe ale
anumitor specii, cunoscute a fi susceptibile să formeze în mare măsură tumori
spontane;
- apariţia tumorilor, numai la locul de aplicare, în sistemele de testare foarte sensibile
[de exemplu, aplicarea intraperitoneală (i.p.) sau subcutanată (s.c.) a anumitor
compuşi activi local], dacă această ţintă particulară nu este relevantă pentru om;
- absenţa genotoxicităţii, în testele pe termen scurt in vivo şi in vitro;
- existenţa unui mecanism secundar de acţiune, cu implicarea unui prag limită, situat
deasupra unui anumit nivel al dozei (de exemplu, efectele hormonale asupra
organelor ţintă sau asupra mecanismelor de reglare fiziologică, stimularea cronică a
proliferării celulelor);
- existenţa unui mecanism de formare a tumorii, specific speciei (de exemplu, pe căi
metabolice specifice), nerelevant pentru om.
Pentru a face deosebire (diferenţiere) între substanţele clasificate cancerigene în
categoria 3 şi cele care nu sunt clasificate, sunt relevante argumentele care exclud o
îngrijorare pentru om:
- o substanţă nu trebuie să fie încadrată în nici una dintre categorii, dacă mecanismul
de formare experimentală a tumorii este clar identificat, cu dovezi valabile că acest
proces nu poate fi extrapolat la om;

41
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

- dacă singurele date disponibile referitoare la tumori sunt acelea pentru tumorile
ficatului pe anumite specii sensibile de şoareci, fără oricare altă dovadă
suplimentară, substanţa chimică poate să nu fie încadrată în nici una din categoriile
menţionate;
- trebuie acordată o atenţie specială cazurilor pentru care singurele date disponibile cu
privire la tumori sunt cele care se referă la apariţia neoplasmelor în locuri şi pe linii
sensibile de şoareci, despre care se ştie că apar spontan cu o incidenţă ridicată.
4.2.2. Substanţe mutagene
4.2.2.1. În scopul clasificării şi etichetării şi având în vedere nivelul actual al
cunoştinţelor, asemenea substanţe sunt încadrate în 3 categorii.
Categoria 1
Substanţele cunoscute a fi mutagene pentru om.
● Există dovezi suficiente pentru a stabili existenţa unei relaţii cauzale între expunerea
omului la aceste substanţe şi anomalii genetice ereditare.
Categoria 2
Substanţele care trebuie considerate ca mutagene pentru om.
● Există suficiente dovezi pentru justificarea unei prezumţii întemeiate că expunerea
omului la astfel de substanţe poate determina dezvoltarea unor anomalii genetice
ereditare, de regulă, bazate pe:
- studii corespunzătoare pe animale;
- alte informaţii relevante.
Categoria 3
Substanţele care provoacă îngrijorare pentru om datorită efectelor mutagene posibile.
● Există dovezi obţinute de la studii corespunzătoare de mutagenicitate, dar acestea
sunt insuficiente pentru a încadra substanţa în categoria 2.
4.2.2.2. Se aplică următoarele simboluri şi fraze de risc specifice
Categoriile 1 şi 2
Substanţelor clasificate ca mutagene din categoriile 1 sau 2 le va fi atribuit simbolul "T"
şi fraza de risc:
R46 - Poate provoca modificări genetice ereditare.
Categoria 3
Substanţelor clasificate ca mutagene din categoria 3 le va fi atribuit simbolul "Xn" şi
fraza de risc:
R68 - Posibil risc de efecte ireversibile.
4.2.2.3. Comentarii referitoare la clasificarea pe categorii a substanţelor
mutagene
Definirea termenilor
O mutaţie este o modificare permanentă a numărului sau a structurii materialului
genetic într-un organism, având ca rezultat o modificare a caracteristicilor fenotipice ale
organismului.
Alterările pot implica numai o genă, un ansamblu de gene sau un cromozom întreg.
Efectele care implică gene individuale pot fi o consecinţă a efectelor asupra unei
singure baze azotate a ADN (mutaţii punctuale) ori a unor modificări profunde, la nivelul
genei, inclusiv deleţii.
Efectele asupra cromozomilor întregi pot provoca modificări structurale sau numerice.

42
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 35

O mutaţie în celulele germinale, la organismele cu reproducere sexuată, poate fi


transmisă la urmaşi.
Un mutagen este un agent care amplifică apariţia mutaţiilor.
Trebuie remarcat faptul că substanţele sunt clasificate ca mutagene cu referire
specifică la anomaliile genetice ereditare.
Totuşi, tipul rezultatelor care conduc la încadrarea produselor în categoria 3,
"inducerea de evenimente genetice relevante în celulele somatice", este, de regulă,
considerată ca un semnal de alarmă pentru o posibilă activitate cancerigenă.
Elaborarea metodelor de testare a mutagenităţii este un proces în continuă
desfăşurare.
Pentru multe teste noi, în prezent, nu sunt disponibile nici protocoale standardizate, nici
criterii de evaluare.
Pentru evaluarea datelor de mutagenitate, trebuie analizate calitatea execuţiei testului
şi gradul de validare a metodei de testare.
Categoria 1
Pentru a încadra o substanţă în categoria 1, vor fi necesare dovezi pozitive provenite
de la studii epidemiologice asupra mutaţiilor la om.
Până în prezent, nu sunt cunoscute exemple de astfel de substanţe.
Este recunoscut că este extrem de dificil a obţine date credibile de la studii asupra
incidenţei mutaţiilor la populaţii umane sau asupra creşterilor posibile a frecvenţei
acestora.

Categoria 2
Pentru a încadra o substanţă chimică în categoria 2, sunt necesare rezultate pozitive
(reieşite) de la teste care să indice:
a) efecte mutagene,
sau
b) alte interacţiuni celulare relevante pentru mutagenitate, în celulele germinale ale
mamiferelor in vivo,
sau
c) efecte mutagene în celulele somatice ale mamiferelor in vivo, în combinaţie cu
dovada clară că substanţa sau un metabolit relevant, ajunge la nivelul celulelor
germinale.
În ceea ce priveşte încadrarea în categoria 2, în prezent, sunt considerate
corespunzătoare următoarele metode:
2(a) Teste de mutagenicitate in vivo pe celule germinale:
- test de mutaţie a unui locus specific;
- test de translocaţie ereditară;
- test de mutaţie dominantă letală.
Aceste teste demonstrează apariţia unui descendent afectat sau a unui defect în
dezvoltarea embrionului.
2(b) Teste in vivo care să indice o interacţiune relevantă cu celulele germinale (de
obicei cu ADN-ul):
- teste de anomalii cromozomiale, cum sunt acelea detectate prin analiză
citogenetică, inclusiv aneuploidie, provocate de o separare anormală a
cromozomilor;
- test pentru schimburi între cromatide surori;
- test pentru sinteza neprogramată a ADN;

43
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

- test de legare (covalentă) a mutagenului, de ADN-ul celulei germinale;


- testarea altor tipuri de alterări ale ADN-ului.
Aceste teste furnizează dovezi mai mult sau mai puţin indirecte.
Rezultatele pozitive ale acestor teste, de regulă, trebuie să fie susţinute de
rezultate pozitive de la teste de mutageneză in vivo pe celule somatice, pe
mamifere sau pe om [a se vedea categoria 3, de preferinţă metode ca acelea de la
pct. 3a)].
2(c) Teste in vivo care să indice efecte mutagene în celulele somatice ale
mamiferelor [a se vedea categoria 3a)], în combinaţie cu metode toxicocinetice
sau alte metodologii capabile să demonstreze că, fie compusul, fie un metabolit
relevant ajunge la celulele germinale.
Pentru metodele de la categoriile 2 (b) şi 2 (c), rezultatele pozitive ale testelor
mediate de gazdă sau demonstrarea efectelor certe în testele in vitro, pot fi
considerate ca dovezi suplimentare.
Categoria 3
Pentru încadrarea unei substanţe în categoria 3, sunt necesare rezultate pozitive de
la teste, care să indice:
a) efecte mutagene
sau
b) o altă interacţiune celulară relevantă pentru mutagenitate, în celulele somatice ale
mamiferelor in vivo.
Aceasta din urmă, în special, trebuie să fie susţinută, de regulă, prin rezultate
pozitive de la teste de mutagenitate in vitro.
Pentru efectele în celulele somatice in vivo, în prezent, sunt considerate
corespunzătoare următoarele metode:
3(a) Teste in vivo, de mutagenitate pe celule somatice:
- test al micronucleilor pe măduvă osoasă sau analiza metafazelor;
- analiza metafazelor limfocitelor periferice;
- test de pătare a blănii la şoareci.
3(b) Teste in vivo de interacţiune cu ADN-ul celulelor somatice:
- test pentru schimburi între cromatide surori, în celule somatice;
- test pentru sinteza neprogramată a ADN-ului, în celule somatice;
- test de legare (covalentă) a mutagenului de ADN-ul celulei somatice;
- test pentru alterarea ADN-ului, de exemplu, prin eluţie alcalină, în celule
somatice.
Substanţele care indică rezultate pozitive numai într-unul sau mai multe teste de
mutagenitate in vitro, de regulă, nu trebuie să fie clasificate.
Cu toate acestea, se recomandă insistent investigaţii suplimentare care să
folosească teste in vivo.
În cazuri excepţionale, ar putea fi luată în considerare încadrarea în categoria 3, de
exemplu pentru o substanţă care prezintă răspunsuri pronunţate în mai multe teste
in vitro, pentru care nu sunt disponibile date relevante in vivo şi care indică
asemănare cu substanţele mutagene/cancerigene cunoscute.
4.2.3. Substanţe toxice pentru reproducere
4.2.3.1. În scopul clasificării şi etichetării şi având în vedere nivelul actual al
cunoştinţelor, aceste substanţe sunt încadrate în 3 categorii.

44
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 37

Categoria 1
Substanţe cunoscute că alterează fertilitatea la oameni.
● Există dovezi suficiente pentru a stabili existenţa unei relaţii cauzale între expunerea
omului la substanţa şi alterarea fertilităţii.
Substanţe cunoscute că provoacă efecte toxice asupra dezvoltării descendenţilor la
oameni.
● Există dovezi suficiente pentru a stabili existenţa unei relaţii cauzale între expunerea
omului la substanţă şi efectele toxice ulterioare asupra dezvoltării descendenţilor.
Categoria 2
Substanţe care ar trebui considerate că alterează fertilitatea la oameni.
● Există dovezi suficiente pentru justificarea unei prezumţii întemeiate că expunerea
omului la aceste substanţe poate determina alterarea fertilităţii, pe baza:
- dovezilor clare, de la studii pe animale, de alterare a fertilităţii în absenţa efectelor
toxice sau a dovezilor de alterare a fertilităţii, care apare la aproximativ aceleaşi
nivele ale dozei la care se produc alte efecte toxice, dar care nu este o consecinţă
secundară nespecifică a celorlalte efecte toxice;
- altor informaţii relevante.
Substanţe care ar trebui considerate că provoacă efecte toxice asupra dezvoltării
umane.
● Există dovezi suficiente pentru justificarea unei prezumţii întemeiate că expunerea
omului la substanţă poate provoca efecte toxice asupra dezvoltării, de regulă, pe
baza:
- rezultatelor clare de la studii corespunzătoare pe animale, în care au fost
observate efecte, în absenţa semnelor de toxicitate maternă marcată sau la
aproximativ aceleaşi nivele ale dozei la care se produc alte efecte toxice, dar care
nu sunt o consecinţă secundară nespecifică a celorlalte efecte toxice;
- altor informaţii relevante.
Categoria 3
Substanţe care provoacă îngrijorare pentru fertilitatea oamenilor.
● De regulă, pe baza:
- rezultatelor de la studii corespunzătoare pe animale care furnizează suficiente
dovezi pentru a determina o suspiciune întemeiată privind alterarea fertilităţii în
absenţa efectelor toxice sau a dovezilor de alterare a fertilităţii, care apare la
aproximativ aceleaşi nivele ale dozei la care se produc alte efecte toxice, dar care
nu este o consecinţă secundară nespecifică a celorlalte efecte toxice, atunci când
dovezile sunt insuficiente pentru a încadra substanţa în categoria 2;
- altor observaţii relevante.
Substanţe care provoacă îngrijorare pentru oameni datorită efectelor toxice posibile
asupra dezvoltării.
● De regulă, pe baza:
- rezultatelor de la studii corespunzătoare pe animale care furnizează suficiente
dovezi pentru a determina o suspiciune întemeiată de toxicitate asupra dezvoltării
în absenţa semnelor de toxicitate maternă marcată sau la aproximativ aceleaşi
nivele ale dozei la care se produc alte efecte toxice, dar care nu este o consecinţă
secundară nespecifică a celorlalte efecte toxice, dovezile fiind, totuşi, insuficiente
pentru a încadra substanţa chimică în categoria 2;
- altor observaţii relevante.

45
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

4.2.3.2. Se aplică următoarele simboluri şi fraze de risc specifice:


Categoria 1:
pentru substanţele care alterează fertilitatea la oameni:
● Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 1 le va fi
atribuit simbolul "T" şi fraza de risc:
R60 - Poate afecta fertilitatea.
pentru substanţele care provoacă efecte toxice asupra dezvoltării umane:
● Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 1 le va fi
atribuit simbolul "T" şi fraza de risc:
R61 - Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.
Categoria 2:
pentru substanţele care ar trebui considerate că alterează fertilitatea la
oameni:
● Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 2 le va fi
atribuit simbolul "T" şi fraza de risc:
R60 - Poate afecta fertilitatea.
pentru substanţele care ar trebui considerate că provoacă efecte toxice asupra
dezvoltării umane:
● Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 2 le va fi
atribuit simbolul "T" şi fraza de risc:
R61 - Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.
Categoria 3
pentru substanţele care provoacă îngrijorare pentru fertilitatea oamenilor:
● Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 3 le va fi
atribuit simbolul "Xn" şi fraza de risc:
R62 - Risc posibil de afectare a fertilităţii.
pentru substanţele care provoacă îngrijorare pentru oameni datorită efectelor
toxice posibile asupra dezvoltării:
● Substanţelor clasificate ca toxice pentru reproducere din categoria 3 le va fi
atribuit simbolul "Xn" şi fraza de risc:
R63 - Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.
4.2.3.3. Comentarii referitoare la încadrarea pe categorii a substanţelor toxice
pentru reproducere
Toxicitatea pentru reproducere include alterarea funcţiilor sau a capacităţii de
reproducere masculină şi feminină şi inducerea unor efecte adverse neereditare asupra
descendenţilor.
Aceasta poate fi clasificată în două grupe principale:
1. Efecte asupra fertilităţii masculine sau feminine.
2. Toxicitate pentru dezvoltare.
1. Efectele asupra fertilităţii masculine sau feminine includ efectele adverse asupra
libidoului, comportamentului sexual, diferitelor aspecte ale spermatogenezei sau
ovogenezei ori asupra activităţii hormonale ori asupra răspunsului fiziologic care
ar perturba capacitatea de fecundare, fecundarea însăşi sau dezvoltarea
ovulului fecundat, până la şi inclusiv implantarea.
2. Toxicitatea asupra dezvoltării, în sensul său cel mai larg, include orice efect
care perturbă dezvoltarea normală, atât înainte, cât şi după naştere.
46
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 39

Aceasta include efectele induse sau manifeste prenatal, precum şi acelea


manifeste postnatal.
Aceasta include efectele embriotoxice/foetotoxice, cum ar fi scăderea greutăţii
corporale, întârzierea creşterii şi dezvoltării, toxicitatea pentru organe, decesul,
avortul, defectele structurale (efecte teratogene), defectele funcţionale,
defectele peri-postnatale şi alterarea dezvoltării mentale sau fizice după
naştere, până la şi inclusiv dezvoltarea normală la pubertate.
Clasificarea substanţelor ca toxice pentru reproducere se intenţionează a fi utilizată
pentru produsele care au o proprietate intrinsecă sau specifică de a produce asemenea
efecte toxice.
Substanţele nu ar trebui să fie clasificate ca toxice pentru reproducere, dacă asemenea
efecte sunt produse numai ca o consecinţă secundară nespecifică a altor efecte toxice.
Substanţele care prezintă cele mai mari motive de îngrijorare sunt acelea care sunt
toxice pentru reproducere la nivele de expunere care nu produc alte semne de toxicitate.
Încadrarea unei substanţe în categoria 1 ca urmare a efectelor asupra fertilităţii şi/sau
toxicităţii asupra dezvoltării este efectuată pe baza datelor epidemiologice.
Încadrarea în categoriile 2 sau 3 este efectuată, de regulă, pe baza rezultatelor
obţinute de la testele pe animale.
Datele de la studii in vitro sau de la studii pe ouă de păsări sunt considerate ca "dovezi
suplimentare" şi numai în mod excepţional, ar conduce la clasificare în absenţa datelor in
vivo.
La fel ca majoritatea altor tipuri de efecte toxice, substanţele pentru care este dovedită
o toxicitate pentru reproducere, vor avea un prag sub care efectele adverse nu vor fi
dovedite.
Chiar dacă au fost dovedite efecte clare prin studii pe animale, extrapolarea pentru
oameni poate fi incertă din cauza dozelor administrate, de exemplu, atunci când efectele
s-au manifestat numai la doze ridicate sau unde există diferenţe toxicocinetice marcate ori
calea de administrare nu este corespunzătoare.
Pentru acestea sau motive similare, este justificat ca substanţa sau preparatul să fie
încadrat în categoria 3 sau chiar să nu fie clasificat.
Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 prevede un test pentru stabilirea limitei, în cazul
substanţelor cu toxicitate scăzută.
Dacă un nivel al dozei de cel puţin 1.000 mg/kg pe cale orală nu produce nici o dovadă
a efectelor toxice pentru reproducere, studiile la alte nivele ale dozei nu pot fi considerate
inutile.
Dacă există date disponibile de la studii efectuate la doze mai mari decât doza limită
menţionată mai sus, aceste date trebuie să fie luate în considerare împreună cu alte
informaţii.
În condiţii normale, se consideră că efectele constatate numai la doze mai mari decât
doza limită, nu conduc neapărat la o clasificare ca “toxic pentru reproducere”.
Efecte asupra fertilităţii
Pentru încadrarea unei substanţe în categoria 2, “alterează fertilitatea”, de regulă,
trebuie să existe dovezi clare pe o specie de animale, împreună cu dovezi suplimentare
privind mecanismul sau locul de acţiune ori relaţia chimică cu alţi agenţi de "antifertilitate"
cunoscuţi sau alte informaţii de la observaţiile pe oameni, care conduc la concluzia că
efectele ar putea fi observate la om.
Când există studii numai pe o singură specie, fără alte dovezi suplimentare
corespunzătoare, atunci încadrarea în categoria 3 poate fi corespunzătoare.
Deoarece alterarea fertilităţii poate surveni ca un efect nespecific care însoţeşte o
toxicitate generalizată gravă sau când există o inaniţie gravă, încadrarea în categoria 2

47
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

trebuie efectuată numai dacă este dovedit că există un anumit grad de specificitate a
toxicităţii pentru sistemul de reproducere.
Dacă a fost demonstrat prin studii pe animale că alterarea fertilităţii a fost datorită unui
eşec de împerechere, atunci pentru încadrarea în categoria 2, de regulă, este necesar să
existe dovada mecanismului de acţiune, în scopul interpretării, dacă vreun efect advers,
precum alterarea profilului eliminării hormonale, este probabil să apară la om.
Toxicitate pentru dezvoltare
Pentru încadrarea unei substanţe în categoria 2, trebuie să existe dovezi clare a unor
efecte adverse, în studii corect conduse, pe una sau mai multe specii.
Deoarece efectele adverse apărute în timpul sarcinii sau în perioada postnatală, pot fi
o consecinţă secundară a toxicităţii pentru mamă, a administrării reduse de hrană sau de
apă, a stressului mamei, a lipsei de îngrijire maternă, a deficienţelor de alimentaţie
specifice, a condiţiilor nesatisfăcătoare de creştere, a unor infecţii intervenite etc., este
important ca efectele observate să rezulte de la studii corect conduse şi la nivele ale dozei
care nu sunt asociate cu o toxicitate maternă marcată.
De asemenea, este importantă calea de expunere.
În special, injectarea intraperitoneală a substanţei iritante poate provoca leziuni locale
ale uterului şi ale conţinutului său, iar rezultatele unor astfel de studii trebuie să fie
interpretate cu prudenţă şi, de regulă, fără a conduce, ca atare, la încadrare.
Încadrarea în categoria 3 se bazează pe criterii similare celor pentru categoria 2, dar
poate fi utilizată atunci când protocolul experimental are deficienţe care fac concluziile mai
puţin convingătoare sau când nu poate fi exclusă posibilitatea ca efectele să poată fi
datorate unor influenţe nespecifice, cum ar fi toxicitatea generalizată.
De regulă, încadrarea în categoria 3 sau neclasificarea, este decisă pe o bază ad-hoc,
când singurele efecte înregistrate sunt mici modificări ale incidenţelor defectelor
spontane, mici modificări ale proporţiilor variantelor comune, observate la examinări ale
scheletului sau mici diferenţe în evaluarea dezvoltării postnatale.
Efecte în timpul lactaţiei
Substanţele care sunt clasificate ca toxice pentru reproducere şi care, de asemenea,
provoacă îngrijorare datorită efectelor acestora asupra lactaţiei trebuie, suplimentar, să fie
etichetate cu fraza R64 (a se vedea criteriile de la pct. 3.2.8).
În scopul clasificării, efectele toxice asupra descendenţilor care rezultă numai de la
expunere, via laptele matern sau efectele toxice care rezultă de la expunerea directă a
copiilor, nu vor fi considerate ca "toxice pentru reproducere", cu excepţia cazurilor în care
asemenea efecte afectează dezvoltarea descendenţilor.
Substanţele care nu sunt clasificate ca toxice pentru reproducere, dar care provoacă
îngrijorare datorită toxicităţii acestora, o dată transmise sugarului în cursul perioadei de
alăptare, trebuie să fie etichetate cu fraza R64 (a se vedea criteriile de la pct. 3.2.8).
De asemenea, această frază R poate fi corespunzătoare pentru substanţele care
afectează cantitatea sau calitatea laptelui.
Fraza R64 trebuie atribuită, de regulă, pe baza:
a) studiilor toxicocinetice, care indică probabilitatea că substanţa ar fi prezentă în
laptele matern la nivele potenţial toxice
şi/sau
b) rezultatelor unor studii pe una sau două generaţii la animale, care indică prezenţa
efectelor adverse asupra descendenţilor datorită transferului prin laptele matern
şi/sau
c) dovezilor asupra omului, care indică un risc pentru sugari, în timpul perioadei de
alăptare.
48
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 41

Substanţele care sunt cunoscute că se acumulează în organism şi care ulterior vor


putea fi eliberate în lapte, în cursul lactaţiei, pot fi etichetate cu frazele R33 şi R64.
4.2.4. Procedura de clasificare a preparatelor în funcţie de efectele specifice
asupra sănătăţii
Dacă un preparat conţine una sau mai multe substanţe clasificate în funcţie de
criteriile prevăzute mai sus, acesta trebuie să fie clasificat în concordanţă cu criteriile
prevăzute în anexa nr.1, Secţiunea A “Procedura de evaluare a pericolelor pentru sănătate
ale preparatelor periculoase”, A.7÷9 şi Secţiunea B „Limite de concentraţie utilizabile la
evaluarea pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase”, B.6, la HG nr.
92/2003, (limitele de concentraţie se găsesc, fie în anexa nr. 2, fie în anexa nr.1,
Secţiunea B.6, la HG nr. 92/2003, atunci când substanţa sau substanţele luate în
considerare nu au fost incluse în anexa nr. 2 sau au fost incluse, dar fără limite de
concentraţie).
5. CLASIFICAREA PE BAZA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI
5.1. Introducere
Obiectivul principal al clasificării substanţelor şi preparatelor periculoase pentru
mediu este de a atrage atenţia utilizatorului asupra pericolelor pe care aceste substanţe şi
preparate le prezintă pentru ecosisteme.
Deşi criteriile actuale se referă la ecosistemele acvatice, este recunoscut că anumite
substanţe şi preparate pot, simultan sau alternativ, să afecteze alte ecosisteme ale căror
componente pot varia de la microflora şi microfauna solului, la primate.
Criteriile stabilite mai jos decurg direct din metodele de testare stabilite prin
Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la articolul 13 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 în măsura în care sunt menţionate. Metodele de
testare necesare pentru setul de bază menţionat în anexele VII şi VIII la Regulamentul
(CE) nr. 1907/2006 sunt limitate şi informaţia care decurge din acestea ar putea fi
insuficientă pentru o clasificare corespunzătoare. Clasificarea ar putea necesita date
suplimentare care rezultă din anexele IX sau X la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau
alte studii echivalente. În plus, substanţele clasificate pot face obiectul unor revizuiri având
în vedere alte noi date.
În scopul clasificării şi etichetării şi având în vedere stadiul actual al cunoştinţelor,
aceste substanţe şi preparate sunt împărţite în două grupe, în concordanţă cu efectele
acute şi/sau pe termen lung ale acestora în sistemele acvatice sau în funcţie de efectele
lor acute şi/sau pe termen lung în sistemele neacvatice.
5.1.1. Clasificarea substanţelor se efectuează, de obicei, pe baza datelor
experimentale referitoare la toxicitatea acvatică acută, la degradare şi la log Pow (sau FBC
dacă este disponibil).
5.1.2. Clasificarea preparatelor, de regulă, va fi efectuată pe baza rezultatelor obţinute
printr-o metodă convenţională prevăzută la art. 6 din HG nr. 92/2003 şi anexa nr. 2, Părţile
A şi B la HG nr. 92/2003.
În acest caz, clasificarea se bazează pe limitele de concentraţie individuale indicate:
- în anexa nr. 1;
- în anexa nr. 2, Partea B, la HG nr. 92/2003, atunci când substanţa sau substanţele
nu au fost incluse în anexa nr. 2 sau au fost incluse, fără limite de concentraţie.
5.1.3. De regulă, clasificarea unui preparat este efectuată pe baza unei metode
convenţionale.
Cu toate acestea, pentru determinarea toxicităţii acvatice acute, pot exista cazuri
pentru care este adecvată efectuarea unor teste pentru preparat.
49
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Rezultatele acestor teste pentru preparat pot numai să modifice clasificarea privind
toxicitatea acvatică acută, care ar fi fost obţinută prin aplicarea unei metode convenţionale.
Dacă asemenea teste sunt alese de persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă,
aceasta trebuie să se asigure că au fost respectate criteriile de calitate ale metodelor de
testare prevăzute în Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la art.
13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.
Suplimentar, testele trebuie să fie efectuate pe toate cele trei grupe de specii, în
conformitate cu criteriile din prezenta anexă (alge, Dafnia şi peşti), numai dacă clasificarea
în categoria cea mai ridicată de pericol, pe baza toxicităţii acvatice acute, nu a fost
atribuită după efectuarea testelor pe una din specii sau dacă rezultatele testelor erau deja
disponibile înaintea intrării în vigoare a HG nr. 92/2003.
5.2. Criterii de clasificare, indicaţii de pericol şi alegerea frazelor de risc
Criteriile de clasificare pentru substanţele de la pct. 5.2.1, se aplică numai
preparatelor care au fost testate în conformitate cu prevederile de la pct. 5.1.3.
5.2.1. Mediul acvatic
5.2.1.1. Substanţele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu, li se atribuie
simbolul "N" şi indicaţia de pericol corespunzătoare şi li se atribuie frazele de risc, în
concordanţă cu următoarele criterii:
R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice.
şi
R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
● Toxicitate acută: 96h Concentraţia Letală-CL50 (peşte) ≤ 1 mg/l
sau 48h Concentraţia Inhibitoare Efectivă-CE50 (Dafnia) ≤ 1 mg/l
sau 72h Concentraţia Inhibitoare-CI50 (alge) ≤ 1 mg/l
şi:
- substanţa nu se degradează uşor
sau
- log Pow (expresia logaritmică a coeficientului de partiţie octanol/apă) ≥ 3,
(excepţie, dacă factorul de bioconcentrare-BCF determinat experimental ≤ 100)
R50 - Foarte toxic pentru organismele acvatice.
● Toxicitate acută: 96h CL50 (peşte) ≤ 1 mg/l
sau 48h CE50 (Dafnia) ≤ 1 mg/l
sau 72h CI50 (alge) ≤ 1 mg/l
R51 - Toxic pentru organismele acvatice.
şi
R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
● Toxicitate acută: 96h CL50 (peşte) 1 mg/l < CL50 ≤ 10 mg/l
sau 48h CE50 (Dafnia) 1 mg/l < CE50 ≤ 10 mg/l
sau 72h CI50 (alge) 1 mg/l < CI50 ≤ 10 mg/l
şi:
- substanţa nu se degradează uşor
sau
- log Pow ≥ 3,0
(excepţie, dacă BCF determinat experimental ≤ 100)
5.2.1.2. Substanţele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu în conformitate cu
criterii prevăzute mai jos.
50
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 43

Frazele de risc vor fi atribuite în concordanţă cu următoarele criterii:


R52 - Nociv pentru organismele acvatice.
şi
R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
● Toxicitate acută (cronică): 96h CL50 (peşte) 10 mg/l < CL50 ≤ 100 mg/l
sau 48h CE50 (Dafnia) 10 mg/l < CE50 ≤ 100 mg/l
sau 72h CI50 (alge) 10 mg/l < CI50 ≤ 100 mg/l
şi:
- substanţa nu se degradează uşor.
Acest criteriu se aplică substanţelor, numai dacă nu există dovezi ştiinţifice
suplimentare privind degradarea şi/sau toxicitatea, suficiente pentru a furniza o
dovadă corespunzătoare că nici substanţa, nici produsele de degradare ale acesteia
nu vor constitui un pericol potenţial, pe termen lung şi/sau întârziat, pentru mediul
acvatic.
Astfel de dovezi ştiinţifice suplimentare ar trebui în mod normal să se bazeze pe
studiile cerute de anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau studii cu valoare
echivalentă şi ar putea include:
i) un potenţial dovedit de degradare rapidă în mediul acvatic;
ii) o absenţă a efectelor de toxicitate cronică la o concentraţie de 1,0 mg/litru, de
exemplu, o concentraţie fără efect observat, mai mare de 1,0 mg/litru,
determinată în cadrul unui studiu prelungit de toxicitate pentru peşte sau Dafnia.
R52 - Nociv pentru organismele acvatice.
Substanţele care nu se încadreză în criteriile menţionate mai sus la acest
capitol, dar care, pe baza dovezilor disponibile privind toxicitatea acestora, pot
totuşi, să prezinte un pericol pentru structura şi/sau funcţionarea ecosistemelor
acvatice.
R53 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
Substanţele care nu se încadrează în criteriile menţionate mai sus la acest
capitol, dar care, pe baza dovezilor disponibile privind persistenţa, potenţialul de
acumulare, al transformării şi comportamentului previzionate sau observate în
mediu al acestora, pot totuşi, să prezinte un pericol pe termen lung şi/sau
întârziat pentru structura şi/sau funcţionarea ecosistemelor acvatice.
De exemplu, substanţele puţin solubile în apă, adică substanţele cu o solubilitate
mai mică de 1 mg/litru, vor fi încadrate prin acest criteriu, dacă:
a) nu se degradează uşor
şi
b) log Pow ≥ 3,0 (excepţie, dacă BCF determinat experimental ≤ 100).
Acest criteriu se aplică substanţelor, numai dacă nu există dovezi ştiinţifice
suplimentare privind degradarea şi/sau toxicitatea, suficiente a furniza o
asigurare corespunzătoare că nici substanţa, nici produsele acesteia de
degradare nu vor constitui un pericol potenţial, pe termen lung şi/sau întârziat
pentru mediul acvatic.
Astfel de dovezi ştiinţifice suplimentare ar trebui în mod normal să se bazeze
pe studiile cerute de anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau studii
cu valoare echivalentă şi ar putea include :
i) un potenţial dovedit de degradare rapidă în mediul acvatic;
ii) o absenţă a efectelor de toxicitate cronică la limita de solubilitate, de
exemplu o concentraţie la care nu se observă nici un efect, mai mare decât
51
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

limita de solubilitate, determinată în timpul unui studiu prelungit de


toxicitate pentru peşti sau Dafnia.
5.2.1.3. Comentarii referitoare la determinarea CI50 pentru alge şi a
degradabilităţii
- când poate fi demonstrat, în cazul substanţelor intens colorate, că creşterea
algelor este inhibată numai de reducerea intensităţii luminoase, atunci
indicatorul CI50 la 72 ore pentru alge nu trebuie să fie utilizat ca bază pentru
clasificare;
- substanţele sunt considerate uşor degradabile, dacă sunt verificate criteriile
următoare:
a) dacă, în timpul studiilor de biodegradare de 28 zile, sunt atinse
următoarele nivele de degradare:
- în timpul testelor bazate pe carbon organic dizolvat: 70%;
- în timpul testelor bazate pe consumul de oxigen sau producerea
dioxidului de carbon: 60% din valoarea teoretică maximă.
Aceste nivele de biodegradare trebuie să fie atinse în decurs de 10 zile
de la începerea degradării, acest punct fiind considerat momentul în
care 10% din substanţă a fost degradată
sau
b) în cazurile în care sunt disponibile numai date privind Consumul Chimic
de Oxigen-CCO şi Consumul Biologic de Oxigen-CBO5, dacă raportul
CBO5/CCO este egal sau mai mare decât 0,5
sau
c) dacă sunt disponibile alte dovezi ştiinţifice convingătoare pentru a
demonstra că substanţa poate fi degradată (biotic şi/sau abiotic) în
mediul acvatic până la un nivel mai mare de 70%, în decurs de 28 de zile.
5.2.2. Mediul neacvatic
5.2.2.1. Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu, li se
atribuie simbolul "N" şi indicaţia de pericol corespunzătoare şi li se atribuie frazele de risc,
în concordanţă cu următoarele criterii:
R54 - Toxic pentru floră.
R55 - Toxic pentru faună.
R56 - Toxic pentru organismele din sol.
R57 - Toxic pentru albine.
R58 - Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător.
Substanţele şi preparatele care, pe baza dovezilor disponibile privind toxicitatea,
persistenţa, potenţialul de acumulare cât şi al transformării şi comportamentului
previzionate sau observate în mediu al acestora, pot prezenta un pericol imediat
sau pe termen lung şi/sau întârziat pentru structura şi/sau funcţionarea
ecosistemelor naturale, altele decât cele enunţate la pct. 5.2.1.
Criteriile detaliate vor fi elaborate ulterior.
5.2.2.2. Substanţele şi preparatele vor fi clasificate ca periculoase pentru mediu, li se
atribuie simbolul "N" şi indicaţia de pericol corespunzătoare şi, dacă este cazul, li se
atribuie frazele de risc, în concordanţă cu următoarele criterii:
R59 - Periculos pentru stratul de ozon

52
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 45

Substanţele care pe baza dovezilor disponibile privind proprietăţile acestora, cât


şi al transformărilor şi comportamentului previzonat sau observat în mediu al
acestora, pot prezenta un pericol pentru structura şi/sau funcţionarea stratului de
ozon stratosferic.
Această categorie include substanţele care sunt incluse în Regulamentul nr. 2037/2000
privind substanţele care diminuează stratul de ozon
Preparatele vor fi clasificate pe baza unei metode convenţionale prevăzută la art. 6 din
HG nr. 92/2003 şi anexa nr. 2, Secţiunile A şi B la HG nr. 92/2003.
6. ALEGEREA FRAZELOR DE SECURITATE
6.1. Introducere
Frazele de securitate (fraze S) vor fi atribuite substanţelor şi preparatelor
periculoase în concordanţă cu următoarele criterii generale.
Suplimentar, pentru anumite preparate sunt obligatorii frazele de securitate incluse în
anexa nr. 3 la HG nr. 92/2003.
Ori de câte ori este menţionat producătorul la pct. 6, se face referire la persoana
responsabilă cu introducerea pe piaţă a substanţei sau preparatului.
6.2. Fraze de securitate pentru substanţe şi preparate
S1 - A se păstra sub cheie.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice, toxice şi corosive.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus dacă sunt
vândute publicului larg.
S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele periculoase.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru toate substanţele şi preparatele periculoase vândute
publicului larg, cu excepţia acelora clasificate numai ca periculoase pentru
mediu.
S3 - A se păstra într-un loc răcoros.
● Aplicabilitate:
- peroxizi organici;
- alte substanţe şi preparate periculoase care au un punct de fierbere ≤
40°C.
● Criterii de utilizare :
- obligatoriu, pentru peroxizii organici, numai dacă nu este utilizată fraza S47,
- recomandat, pentru celelalte substanţe şi preparate periculoase care au
punctul de fierbere ≤ 40°C.
S4 - A se păstra departe de zonele locuite.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice şi toxice.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la substanţele şi preparatele foarte toxice şi toxice când se
doreşte completarea frazei S13; de exemplu, atunci când există riscul de

53
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

inhalare şi când substanţa sau preparatul ar trebui să fie depozitat departe de


orice zonă locuită).
Recomandarea nu intenţionează să excludă utilizarea corespunzătoare a
substanţei sau preparatului în zonele locuite.
S5 A se păstra sub… (lichidul adecvat se specifică de producător).
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate solide inflamabile spontan.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale, cum ar fi sodiul, potasiul sau fosforul alb.
S6 A se păstra sub… (gazul inert se specifică de producător).
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate periculoase care trebuie păstrate în atmosferă inertă.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale, cum ar fi anumiţi compuşi organo-metalici.
S7 - A se păstra recipientul închis ermetic.
● Aplicabilitate:
- peroxizi organici,
- substanţe şi preparate care pot degaja gaze foarte toxice, toxice, nocive sau
extrem de inflamabile;
- substanţe şi preparate care, în contact cu umiditatea, degajă gaze extrem de
inflamabile;
- solide foarte inflamabile.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru peroxizii organici,
- recomandat, pentru alte domenii de aplicare menţionate mai sus.
S8 A se păstra recipientul într-un loc uscat, ferit de umiditate.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care pot reacţiona violent cu apa,
- substanţe şi preparate care, în contact cu apa, degajă gaze extrem de
inflamabile;
- substanţe şi preparate care, în contact cu apa, degajă gaze foarte toxice sau
toxice.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la domeniile de aplicare menţionate mai sus, când este
necesară accentuarea avertizării impuse, de fraza R29 şi în special de frazele
R14, R15.
S9 - A se păstra recipientul într-un loc bine ventilat.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate volatile care degajă vapori foarte toxici, toxici sau nocivi;
- lichide extrem de inflamabile sau foarte inflamabile şi gaze extrem de
inflamabile.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele volatile, care degajă vapori
foarte toxici, toxici sau nocivi;
- recomandat pentru lichidele extrem de inflamabile sau foarte inflamabile ori
gazele extrem de inflamabile.
54
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 47

S12 - A nu se închide ermetic recipientul.


● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care, prin degajări de gaze sau vapori, ar putea să
producă explozia recipientului.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazurile speciale menţionate mai sus.
S13 - A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice, toxice şi nocive.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, când este probabil ca asemenea substanţe şi preparate să fie
utilizate de publicul larg.
S14 A se păstra departe de … (materialele incompatibile se specifică de producător).
● Aplicabilitate:
- peroxizi organici.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu şi de regulă, limitat la peroxizii organici.
Totuşi, poate fi utilă, în anumite cazuri excepţionale, când este probabil ca o
incompatibilitate să producă un anume risc.
S15 - A se păstra departe de căldură.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care se pot descompune sau pot reacţiona spontan
sub efectul căldurii.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale, cum ar fi monomerii, dar neaplicabilă
dacă sunt utilizate deja frazele R2, R3 şi/sau R5.
S16 - A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Fumatul interzis.
● Aplicabilitate:
- lichide extrem de inflamabile sau foarte inflamabile şi gaze extrem de
inflamabile
● Criterii de utilizare:
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, dar
neaplicabilă, dacă sunt utilizate deja frazele R2, R3 şi/sau R5.
S17 - A se păstra departe de materiale combustibile.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care pot forma cu materialele combustibile amestecuri
explozive sau inflamabile spontan.
● Criterii de utilizare:
- disponibilă pentru utilizare în cazuri speciale (de exemplu, pentru a accentua
frazele R8 şi R9).
S18 - A se manipula şi a se deschide recipientul cu prudenţă.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care pot genera o suprapresiune în recipient;
- substanţe şi preparate care pot forma peroxizi explozivi.
● Criterii de utilizare:
55
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

- de regulă, limitat la cazurile menţionate mai sus, când există riscul unor
leziuni oculare şi/sau când substanţele şi preparatele este probabil să fie
utilizate de publicul larg.
S20 - A nu mânca sau bea în timpul utilizării.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice, toxice şi corosive.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale (de exemplu, arsenul şi compuşii
arsenului, fluoroacetaţi), în special când aceste produse este probabil să fie
utilizate de publicul larg.
S21 - Fumatul interzis în timpul utilizării.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care prin ardere degajă produse toxice.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale (de exemplu, compuşi halogenaţi).
S22 - A nu se inspira praful.
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele solide periculoase pentru sănătate.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate menţionate mai sus cărora li
s-a atribuit fraza R42;
- recomandat, pentru acele substanţe şi preparate menţionate mai sus,
furnizate sub forma unei pulberi inhalabile şi pentru care, pericolele pentru
sănătate, ulterior inhalării, nu sunt cunoscute.
S23 - A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (termenul(ii) corespunzător(i) se
specifică de producător).
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele, lichide sau gazoase, periculoase pentru
sănătate.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate menţionate mai sus, cărora li
s-a atribuit fraza R42,
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele destinate utilizării prin
pulverizare.
Suplimentar, trebuie atribuită fraza S38 sau S51;
- recomandat, când este necesar să se atragă atenţia utilizatorului asupra
riscurilor în caz de inhalare, nemenţionate în frazele de risc care trebuie
atribuite.
S24 - A se evita contactul cu pielea.
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele periculoase pentru sănătate.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele cărora le-au fost atribuite fraza
R43, numai dacă, de asemenea, nu a fost atribuită fraza S36;

56
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 49

- recomandat, când este necesar să se atragă atenţia utilizatorului asupra


riscurilor ce pot apare la contactul cu pielea, nemenţionate în frazele de risc
care trebuie să fie atribuite acestor substanţe (de exemplu, parestezia).
Totuşi, poate fi utilizată pentru a accentua asemenea fraze de risc.
S25 - A se evita contactul cu ochii.
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele periculoase pentru sănătate.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, când este necesar a se atrage atenţia utilizatorului asupra
riscurilor la contactul cu ochii, nemenţionate în frazele de risc care trebuie să
fie aplicate.
Totuşi, poate fi utilizată pentru a sublinia asemenea fraze de risc.
- recomandat, pentru substanţele cărora li s-au atribuit frazele R34, R35, R36
sau R41, care este probabil să fie utilizate de publicul larg.
S26 – În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate corosive sau iritante.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele corosive, cât şi acelea cărora
le-a fost atribuită deja fraza de risc R41;
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele iritante cărora le-a fost
atribuită deja fraza de risc R36.
S27 - Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate toxice, foarte toxice sau corosive.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice cărora le-a fost
atribuită fraza R27 şi care este probabil să fie utilizate de publicul larg,
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice utilizate în
industrie, cărora le-a fost atribuită fraza R27.
Totuşi, această frază de securitate nu trebuie să fie utilizată, dacă a fost
atribuită fraza S36;
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele toxice cărora le-a fost atribuită
fraza R24, precum şi pentru substanţele şi preparatele corosive care este
probabil să fie utilizate de publicul larg.
S28 - După contactul cu pielea, spălaţi imediat cu mult... (produsul corespunzător se
specifică de producător).

● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice, toxice sau corosive.
● Criterii de utiliizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice,
- recomandat, pentru alte substanţe şi preparate menţionate mai sus, de
regulă, când apa nu constituie lichidul de clătire cel mai potrivit;
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele corosive care este probabil să
fie utilizate de publicul larg.
S29 - A nu se arunca la canalizare.
57
50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

● Aplicabilitate:
- lichide extrem de inflamabile sau foarte inflamabile nemiscibile cu apa,
- substanţe şi preparate foarte toxice şi toxice,
- substanţe şi preparate periculoase pentru mediu.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele periculoase pentru mediu
cărora li s-a atribuit simbolul "N", care este probabil să fie utilizate de publicul
larg, în afara cazului când această utilizare este cea avută în vedere;
- recomandat, pentru alte substanţe şi preparate, menţionate mai sus, care
este probabil să fie utilizate de publicul larg, în afara cazului când această
utilizare este avută în vedere.
S30 - A nu se turna niciodată apă peste acest produs.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care reacţionează violent cu apa.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale (de exemplu, acid sulfuric) şi poate fi
utilizată, dacă este cazul, pentru a furniza cea mai clară informaţie posibilă,
fie pentru a accentua fraza R14, fie ca alternativă la fraza R14.
S33 - A se lua măsuri de precauţie pentru evitarea descărcărilor electrostatice.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate extrem de inflamabile sau foarte inflamabile.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele utilizate în industrie, care nu
absorb umiditatea.
Practic, nu este utilizată niciodată pentru substanţele şi preparatele introduse
pe piaţă, destinate utilizării de publicul larg.
S35 - A nu se arunca acest produs şi ambalajul după ce s-au luat toate precauţilie.
- Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele periculoase.
- Criterii de utilizare:
- recomandat, pentru substanţe şi preparate când sunt necesare instrucţiuni
speciale pentru a se asigura eliminarea lor corectă.
S36 - A se purta echipamentul de protecţie corespunzător.
● Aplicabilitate:
- peroxizi organici;
- substanţe şi preparate foarte toxice, toxice sau nocive;
- substanţe şi preparate corosive.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice şi
corosive;
- obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate cărora le-a fost atribuită
fraza R21 sau R24;
- obligatoriu, pentru substanţele cancerigene, mutagene şi toxice pentru
reproducere din categoria 3, numai dacă efectele nu sunt produse numai prin
inhalarea substanţei sau preparatului;
- obligatoriu, pentru peroxizii organici;

58
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 51

- recomandat, pentru substanţele şi preparatele toxice, dacă valoarea DL50, pe


cale cutanată este necunoscută, dar substanţa sau preparatul este probabil
să fie toxic în contact cu pielea;
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele utilizate în industrie şi care
este posibil să fie dăunătoare pentru sănătate, la expunere prelungită.
S37 - A se purta mănuşi corespunzătoare.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice, toxice, nocive sau corosive;
- peroxizi organici;
- substanţe şi preparate iritante pentru piele sau care provoacă sensibilizare în
contact cu pielea.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele foarte toxice şi corosive;
- obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate cărora le-a fost atribuită
oricare dintre frazele R21, R24 sau R43;
- obligatoriu, pentru substanţele cancerigene, mutagene şi toxice pentru
reproducere din categoria 3, numai dacă efectele nu se manifestă numai prin
inhalarea substanţei sau preparatului;
- obligatoriu, pentru peroxizii organici;
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele toxice, dacă valoarea DL50, pe
cale cutanată, este necunoscută, dar substanţa sau preparatul este probabil
să fie nociv în contact cu pielea;
- recomandat pentru substanţele şi preparatele iritante pentru piele.
S38 - În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta echipament de respiraţie
corespunzător.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice sau toxice.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale, implicând utilizarea substanţelor şi
preparatelor foarte toxice sau toxice, în industrie ori în agricultură.
S39 - A se purta mască de protecţie a ochilor/feţei.
● Aplicabilitate:
- peroxizi organici;
- substanţe şi preparate corosive, inclusiv iritante, care pot provoca leziuni
oculare grave;
- substanţe şi preparate foarte toxice sau toxice.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru acele substanţe şi preparate cărora le-a fost atribuită
fraza R34, R35 sau R41;
- obligatoriu pentru peroxizii organici;
- recomandat, când este necesar să se atragă atenţia utilizatorului asupra
riscurilor la contactul cu ochii, nemenţionate în frazele de risc care trebuie
atribuite;
- de regulă, limitat la cazuri excepţionale, pentru substanţele şi preparatele
foarte toxice şi toxice, când există un risc de stropire şi acestea este probabil
să fie uşor absorbite prin piele.

59
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

S40 - Pentru curăţirea pardoselei sau a obiectelor murdărite de acest produs, folosiţi...
(se specifică de producător).
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele periculoase.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la acele substanţe şi preparate periculoase pentru care apa
nu este considerată a fi un agent de curăţare corespunzător (de exemplu,
când este necesară absorbţia cu un material pulverulent, dizolvarea cu un
solvent etc.) şi când este important, din motive de sănătate şi/sau securitate,
să se furnizeze o atenţionare pe etichetă.
S41 - În caz de incendiu şi/sau explozie a nu se inspira fumul.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate periculoase care prin ardere generează degajări de
gaze foarte toxice sau toxice.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale.
S42 - În timpul fumigaţiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament de respiraţie
corespunzător (termenul(ii) corespunzător(i) se specifică de producător).
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate destinate pentru asemenea utilizări, dar care pot
compromite sănătatea şi securitatea utilizatorului, numai dacă nu sunt luate
măsuri de precauţie.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale.
S43 - În caz de incendiu se va utiliza... (Mijloacele de stingere a incendiului se specifică
de producător. Dacă apa măreşte riscurile, se va adăuga “Niciodată nu folosiţi apă”).
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate extrem de inflamabile, foarte inflamabile şi inflamabile
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele care, în contact cu apa sau cu
aerul umed, degajă gaze extrem de inflamabile;
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele extrem de inflamabile, foarte
inflamabile şi inflamabile, în special când acestea nu sunt miscibile cu apa.
S45 - În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este
posibil, i se va arăta eticheta).

● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice;
- substanţe şi preparate toxice şi corosive;
- substanţe şi preparate care provoacă sensibilizare prin inhalare.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus.
S46 În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul
(recipientul) sau eticheta.
- Aplicabilitate:

60
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 53

- toate substanţele şi preparatele periculoase, altele decât acelea care sunt


foarte toxice, toxice, corosive sau periculoase pentru mediu.

● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru toate substanţele şi preparatele periculoase menţionate
mai sus, care este probabil să fie utilizate de publicul larg, cu excepţia
cazurilor în care înghiţirea acestor produse, în special, de către copii, este
considerată inofensivă.
S47 - A se păstra la o temperatură care nu depăşeşte… oC (temperatura se specifică
de producător).
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care devin instabile la o anumită temperatură.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale (de exemplu, anumiţi peroxizi organici).
S48 - A se păstra umezit cu… (materialul adecvat se specifică de producător).
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care pot deveni foarte sensibile la scântei, frecare sau
şoc, dacă sunt lăsate să se usuce.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la cazuri speciale, de exemplu, nitroceluloza.
S49 - A se păstra numai în ambalajul (recipientul) original.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate sensibile la descompunere catalitică.
● Criterii de utilizare:
- substanţe şi preparate sensibile la descompunere catalitică, de exemplu,
anumiţi peroxizi organici.
S50 - A nu se amesteca cu …( se specifică de producător).
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate care pot reacţiona cu produsul specificat, cu degajare
de gaze foarte toxice sau toxice;
- peroxizi organici.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, care este
probabil să fie utilizate de publicul larg, când această frază este o alternativă
mai bună la fraza R31 sau R32,
- obligatoriu, cu anumiţi peroxizi care pot genera o reacţie violentă în
prezenţa acceleratorilor sau promotorilor.
S51 - A se utiliza numai în spaţii bine ventilate.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate, susceptibile sau destinate să producă vapori, pulberi,
aerosoli, fum, ceaţă etc., care prezintă riscuri prin inhalare sau risc de
incendiu ori de explozie.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, când fraza S38 nu este indicată.
Aceasta este importantă atunci când asemenea substanţe şi preparate este
probabil să fie utilizate de publicul larg.
61
54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

S52 - A nu se utiliza pe suprafeţe mari, în încăperi locuite.


● Aplicabilitate:
- substanţe volatile foarte toxice, toxice şi nocive şi preparate care le conţin.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, atunci când este probabil ca alterarea stării de sănătate să fie
provocată de o expunere prelungită la aceste substanţe şi preparate, datorită
volatilizării acestora de pe suprafeţe mari tratate, în încăperi sau alte spaţii
închise, unde se adună persoane.
S53 - A se evita expunerea - a se procura instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate cancerigene, mutagene şi /sau toxice pentru
reproducere.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus cărora le-a
fost atribuită, cel puţin una dintre frazele R următoare: R45, R46, R49, R60
sau R61.
S56 - A se depozita produsul şi ambalajul (recipientul) său la un centru de colectare a
deşeurilor periculoase sau speciale.
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele periculoase.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, pentru toate substanţele şi preparatele periculoase care este
probabil să fie utilizate de publicul larg şi pentru care se cere o eliminare
specială.
S57 - A se utiliza ambalajul (recipientul)corespunzător pentru evitarea oricărei
contaminări a mediului înconjurător.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate cărora le-a fost atribuit simbolul "N".
● Criterii de utilizare:
- de regulă, limitat la substanţele şi preparatele improbabil să fie utilizate de
către publicul larg.
S59 - Adresaţi-vă producătorului/furnizorului pentru informaţii privind recuperarea/
reciclarea
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele periculoase.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele periculoase pentru stratul de
ozon;
- recomandat, pentru alte substanţe şi preparate periculoase pentru care este
recomandabilă recuperarea/reciclarea.
S60 – Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor elimina ca un deşeu periculos.
● Aplicabilitate:
- toate substanţele şi preparatele periculoase.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele improbabil să fie utilizate de
publicul larg şi cărora nu le-a fost atribuită fraza S35.

62
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 55

S61 - A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile


speciale/fişa de securitate.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate periculoase pentru mediu.
● Criterii de utilizare:
- de regulă, utilizat pentru substanţele şi preparatele cărora le-a fost atribuit
simbolul "N";
- recomandat, pentru toate substanţele şi preparatele clasificate ca periculoase
pentru mediu, care nu sunt acoperite de menţiunile de mai sus.
S62 - În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; a se consulta imediat un medic şi a i
se arata ambalajul (recipientul) sau eticheta.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate clasificate ca nocive cu fraza R65, în conformitate cu
criteriile enunţate la pct. 3.2.3;
- neaplicabilă pentru substanţele şi preparatele sub formă de aerosoli introduse
pe piaţă în recipiente sau în recipiente prevăzute cu un dispozitiv de
pulverizare sigilat (a se vedea pct. 8 şi 9).
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, dacă
acestea sunt vândute publicului larg sau probabil să fie utilizate de acesta,
cu excepţia cazurilor în care sunt obligatorii frazele S45 sau S46;
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, când sunt
utilizate în industrie, cu excepţia cazurilor în care sunt obligatorii frazele S45
sau S46.
S63 - În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate
şi se menţine în stare de repaus.
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate foarte toxice şi toxice (gaze, vapori, particule, lichide
volatile);
- substanţe şi preparate care provoacă sensibilizare respiratorie.
● Criterii de utilizare:
- obligatoriu, pentru substanţele şi preparatele cărora le-a fost atribuită fraza
R26, R23 sau R42 şi care este probabil să fie utilizate de publicul larg, în
condiţii în care ar putea fi inhalate.
S64 - În caz de înghiţire, se clăteşte gura cu apă (numai dacă persoana este conştientă).
● Aplicabilitate:
- substanţe şi preparate corosive sau iritante.
● Criterii de utilizare:
- recomandat, pentru substanţele şi preparatele menţionate mai sus, care este
probabil să fie utilizate de publicul larg şi dacă tratamentul indicat mai sus
este posibil.

7. ETICHETARE
7.1. După stabilirea/determinarea clasificării unei substanţe sau a unui preparat , este
elaborată eticheta corespunzătoare, conform cerinţelor art. 8-14, pentru substanţe şi
conform cerinţelor art. 9, 10, 11 şi 12 ale HG nr. 92/2003, pentru preparate.
63
56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Această secţiune explică modul de elaborare a etichetei şi, în particular, furnizează


recomandări privind alegerea frazelor de risc şi a frazelor de securitate corespunzătoare.
Eticheta cuprinde următoarele informaţii:
a) pentru preparate, denumirea comercială sau denumirea preparatului chimic;
b) pentru substanţe, denumirea substanţei şi pentru preparate, denumirea
substanţelor prezente în preparat, în conformitate cu regulile prevăzute la art.10 al
HG nr. 92/2003;
c) datele de identificare şi numărul de telefon ale persoanei cu sediul/domiciliul într-
un stat membru, responsabilă de introducerea substanţei pe piaţă, indiferent dacă
este producătorul importatorul sau distribuitorul;;
d) simbolul/simbolurile şi indicaţia/indicaţiile de pericol;
e) frazele, care indică natura riscurilor speciale (fraze R);
f) frazele, care indică recomandările de prudenţă (fraze S);
g) pentru substanţe, numărul CE şi în plus, pentru substanţele care se află incluse în
anexa nr. 2, menţiunea "etichetă CE";
h) pentru preparatele oferite sau vândute publicului larg, cantitatea nominală a
conţinutului, numai dacă nu este specificată în altă parte pe ambalaj.
Notă:
Pentru anumite preparate, există cerinţe de etichetare suplimentare care sunt
prevăzute la art. 15-17 şi în anexa nr. 3 la HG nr. 92/2003, respectiv la art. 66, 67 şi
68 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor
biocide, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare HG nr.
956/2005.
7.1.1. Alegerea finală a frazelor de risc şi a frazelor de securitate
Deşi alegerea finală a celor mai corespunzătoare fraze R şi fraze S este impusă,
în primul rând, de necesitatea furnizării tuturor informaţiilor necesare, de asemenea,
trebuie să se acorde atenţie clarităţii şi impactului etichetei.
Pentru inteligibilitate, informaţia necesară trebuie să fie exprimată printr-un număr
minim de fraze.
În cazul substanţelor iritante, foarte inflamabile, inflamabile şi oxidante nu este
necesară indicarea frazelor R şi a frazelor S, dacă conţinutul ambalajului nu depăşeşte
125ml.
De asemenea, această regulă se aplică, la acelaşi volum şi substanţelor nocive care
nu sunt (re)vândute cu bucata, publicului larg.
În cazul preparatelor, dacă conţinutul ambalajului nu depăşeşte 125 ml:
- pentru preparatele clasificate ca foarte inflamabile, oxidante, iritante cu excepţia
acelora care au atribuită fraza R41 sau periculoase pentru mediu care au atribuit
simbolul "N", nu este necesară indicarea frazelor R sau frazelor S;
- pentru preparatele clasificate ca inflamabile sau periculoase pentru mediu şi cărora
nu li s-a atribuit simbolul "N", este necesară indicarea frazelor R, dar nu şi indicarea
frazelor S.
7.1.2. Fără a aduce atingere prevederilor art. 34, alin (4) din HG nr. 1559/2004 şi HG
nr. 956/2005, pe etichetă sau pe ambalajul substanţelor sau preparatelor care fac
prezentei hotărâri şi a HG nr. 92/2003 nu trebuie să apară indicaţii ca "netoxic", "nenociv",
"nepoluant", "ecologic" sau orice altă formulare care să indice că substanţa sau preparatul
nu este periculos sau posibil să conducă la subestimarea pericolelor substanţei sau
preparatului în discuţie.

64
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 57

7.2. Denumirea/denumirile chimică(e) care să fie înscrisă(e) pe etichetă


7.2.1. Pentru substanţele care se află incluse în anexa nr. 2, eticheta trebuie să
identifice substanţele sub una din denumirile indicate în această anexă.
Pentru substanţele care nu sunt incluse în anexa nr. 2, denumirea se stabileşte în
conformitate cu o nomenclatură chimică recunoscută internaţional, aşa cum este definită
la pct. 1.4.
7.2.2. Pentru preparatele, alegerea denumirilor care trebuie să fie înscrise pe etichetă
se efectuează în conformitate cu regulile prevăzute la art. 10 al HG nr. 92/2003.
Notă:
Sub rezerva dispoziţiilor din anexa nr. 3 „Prevederi speciale cu privire la etichetarea
anumitor preparate periculoase”, pct. B.9 la HG nr. 92/2003,
● denumirea substanţei sensibilizante trebuie să fie aleasă în conformitate cu
dispoziţiile de la pct. 7.2.1 din prezenta anexă;
● în cazul preparatelor concentrate destinate industriei parfumurilor:
- persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă poate identifica, numai o
substanţă sensibilizantă pe care o consideră a fi, principala cauză a pericolului
de sensibilizare,
- în cazul unei substanţe naturale, denumirea chimică poate fi mai degrabă de
tipul "ulei esenţial de...", "extract de...", decât denumirea constituenţilor acelui
ulei esenţial sau extract.
7.3. Alegerea simbolurilor de pericol
Pictograma simbolurilor de pericol şi explicitarea indicaţiilor de pericol trebuie să fie
conforme cu cele stabilite în anexa nr. 4 “Simboluri şi indicaţii de pericol pentru
substanţele şi preparatele periculoase”.
Simbolul va fi tipărit cu negru pe fond galben-portocaliu.
7.3.1. Pentru substanţele incluse în anexa nr. 2 simbolurile şi indicaţiile de pericol sunt
acelea indicate în această anexă.
7.3.2. Pentru substanţele periculoase neincluse încă în anexa nr. 2 şi pentru preparate,
simbolurile şi indicaţiile de pericol vor fi atribuite în conformitate cu regulile prevăzute în
prezenta anexă.
Când este atribuit mai mult de un simbol de pericol unei substanţe sau unui preparat
chimic:
- obligaţia de a indica simbolul "E" face opţionale (facultative) simbolurile "F+", "F" şi
"O",
- obligaţia de a indica simbolul "T+" sau "T" face opţionale (facultative) simbolurile
"Xn", "Xi" şi"C",
- obligaţia de a indica simbolul "C" face opţionale (facultative) simbolurile "Xn" şi "Xi",
- atribuirea simbolului "Xn" face opţional (facultativ) simbolul "Xi".
7.4. Alegerea frazelor de risc
Formularea frazelor R trebuie să fie conformă cu cea prevăzută în anexa nr. 5
“Natura riscurilor specifice atribuite substanţelor şi preparatelor periculoase”.
Combinaţiile de fraze R din anexa nr. 5 trebuie utilizate când este cazul.
7.4.1. Pentru substanţele incluse în anexa nr. 2, frazele R sunt acelea indicate în
anexa menţionată.
7.4.2. Pentru substanţele neincluse în anexa nr. 2, frazele R vor fi atribuite în
concordanţă cu criteriile şi priorităţile următoare:
65
58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

a) în cazul pericolelor care provoacă efecte asupra sănătăţii:


i) frazele R corespunzătoare categoriei de pericol, ilustrate printr-un simbol,
trebuie să apară pe etichetă;
ii) frazele R corespunzătoare altor categorii de pericol, neilustrate printr-un simbol,
în conformitate cu art. 8-14.
b) în cazul pericolelor provocate de proprietăţile fizico-chimice:
- frazele R corespunzătoare categoriei de pericol, ilustrate printr-un simbol, trebuie
să apară pe etichetă.
c) în cazul pericolelor pentru mediu:
- fraza(le) R, corespunzătoare clasificării în categoria "periculos pentru mediu",
trebuie să apară pe etichetă.
7.4.3. Pentru preparate, frazele R vor fi alese în concordanţă cu criteriile şi priorităţile
următoare:
a) în cazul pericolelor care provoacă efecte asupra sănătăţii:
i) frazele R care corespund categoriei de pericol ilustrate printr-un simbol.
În anumite cazuri, frazele R trebuie adoptate în conformitate cu tabelele din
anexa nr. 1, Secţiunea B la HG nr. 92/2003.
Mai precis, pe etichetă trebuie să figureze frazele R ale componentului(lor) care
justifică clasificarea preparatului într-o categorie de pericol;
ii) frazele R care corespund altor categorii de pericol ce au fost atribuite
componentelor, dar neilustrate printr-un simbol, în conformitate cu art. 10, alin.
(4) din HG nr. 92/2003;
b) în cazul pericolelor provocate de proprietăţile fizico-chimice:
- sunt aplicabile criteriile descrise la pct. 7.4.3.a) de mai sus, cu excepţia frazelor
de risc "extrem de inflamabil" sau "foarte inflamabil" care nu trebuie să fie
indicate când acestea repetă formularea indicaţiei de pericol, reprezentată cu
un simbol;
c) în cazul pericolelor pentru mediu:
i) fraza(ele) R, corespunzătoare clasificării în categoria "periculos pentru mediu",
trebuie să figureze pe etichetă;
ii) dacă fraza R50 a fost atribuită suplimentar unei combinaţii de fraze R51/53 sau
R52/53 ori numai frazei R53, se va utiliza combinaţia de fraze R50/53.
Ca regulă generală, pentru descrierea riscului preparatelor, sunt suficiente
maximum 6 fraze R.
În acest scop, combinaţiile de fraze indicate în anexa nr. 5 vor fi considerate ca fraze
individuale.
Totuşi, dacă preparatul se încadrează în mai multe categorii de pericol, acele fraze tip
trebuie să acopere toate pericolele principale prezentate de preparat. În unele cazuri, pot fi
necesare mai mult de 6 fraze R.
7.5. Fraze de securitate
Formularea frazelor S trebuie să fie conformă cu aceea prevăzută în anexa nr. 6
“Recomandări de prudenţă privind substanţele şi preparatele periculoase“.
Combinaţiile de fraze S din anexa nr. 6 trebuie utilizate, dacă sunt corespunzătoare.
7.5.1. Pentru substanţele incluse în anexa nr. 2, frazele S sunt acelea indicate în anexa
menţionată.
Când nu este indicată nici o frază S, producătorul/importatorul poate adăuga orice
frază(e) corespunzătoare.
66
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 59

Pentru substanţele neincluse în anexa nr. 1 şi pentru preparate, producătorul trebuie


să atribuie fraze S în concordanţă cu criteriile prevăzute la capitolul 6 al prezentei anexe.
7.5.2. Alegerea frazelor de securitate
Alegerea finală a frazelor de securitate (fraze S) trebuie să ţină seama de frazele de
risc (fraze R) indicate pe etichetă şi de utilizarea avută în vedere pentru substanţă sau
preparat:
- ca regulă generală, sunt suficiente maximum 6 fraze S pentru formularea celei mai
corespunzătoare recomandări de prudenţă; în acest scop, combinaţiile de fraze
listate în anexa nr. 6 vor fi considerate ca fraze individuale;
- în cazul frazelor S privind eliminarea, trebuie atribuită o singură frază S, numai dacă
nu este clar faptul că eliminarea produsului şi a recipientului acestuia nu prezintă
niciun pericol pentru sănătatea umană sau mediu.
În special, este importantă recomandarea privind eliminarea în condiţii de securitate
a substanţelor şi preparatelor vândute publicului larg.
- unele fraze R devin inutile dacă se realizează o alegere judicioasă a frazelor S şi
invers; frazele S care corespund evident cu frazele R, vor apare pe etichetă numai
dacă se doreşte accentuarea unui avertisment specific;
- la alegerea frazelor de securitate se va acorda o atenţie deosebită condiţiilor avute
în vedere pentru utilizarea anumitor substanţe şi preparate, de exemplu,
pulverizarea sau orice alte efecte de aerosoli.
Frazele trebuie alese în funcţie de utilizarea avută în vedere.
- frazele de securitate S1, S2 şi S45 sunt obligatorii pentru toate substanţele şi
preparatele foarte toxice, toxice şi corosive vândute publicului larg;
- frazele de securitate S2 şi S46 sunt obligatorii pentru toate celelalte substanţe şi
preparate periculoase (cu excepţia celor clasificate numai ca periculoase pentru
mediu) şi vândute publicului larg.
Dacă frazele alese cu respectarea strictă a criteriilor enunţate la pct. 6.2 determină
redundanţă sau ambiguitate ori nu sunt necesare pentru un produs/ambalaj specific,
atunci anumite fraze pot fi suprimate.
7.6. Numărul CE
Dacă o substanţă menţionată pe etichetă este inclusă în Inventarul European al
Substanţelor Chimice Existente Comercializate (EINECS) sau în Lista Europeană a
Substanţelor Chimice Notificate (ELINCS), atunci pe etichetă trebuie să fie indicat numărul
EINECS sau numărul ELINCS al substanţei.
Această cerinţă nu se aplică preparatelor.
7.7. Dimensiunile etichetei pentru preparate
Dimensiunile etichetei sunt stabilite în funcţie de capacitatea ambalajului după cum
urmează:
a) pentru o capacitate a ambalajului mai mică sau egală cu 3 litri, dimensiunile etichetei
trebuie să fie de cel puţin 52 mm x 74 mm;
b) pentru o capacitate a ambalajului peste 3 litri, dar nu mai mare de 50 litri, dimensiunile
etichetei trebuie să fie de cel puţin 74 mm x 105 mm;
c) pentru o capacitate a ambalajului peste 50 litri, dar care nu depăşeşte 500 litri,
dimensiunile etichetei trebuie să fie cel puţin 105 mm x 148 mm;
d) pentru o capacitate a ambalajului peste 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie să fie de
cel puţin 148 mm x 210 mm.
Fiecare simbol trebuie să ocupe cel puţin o zecime din suprafaţa etichetei şi nu va
avea o suprafaţă mai mică decât 1 cm2.

67
60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Eticheta trebuie să fie bine fixată pe una sau mai multe feţe ale ambalajului, aflat în
contact direct cu preparatul.
Informaţiile impuse pe etichetă trebuie să se distingă clar de fond, să fie de o
asemenea mărime şi spaţiere încât să fie uşor de citit.

8. CAZURI SPECIALE: Substanţe


8.1. Butelii pentru gaze transportabile
Pentru buteliile pentru gaze transportabile, cerinţele de etichetare se consideră a fi
respectate când acestea sunt în conformitate cu prevederile art. 8-14 şi ale pct. 7.7 din
prezenta anexă, precum şi cu reglementările internaţionale cu privire la transportul
substanţelor periculoase/mărfuri periculoase.
Cu toate acestea, prin derogare de la prevederile art. 8-14 din şi ale pct. 7.7 din
prezenta anexă, pentru buteliile pentru gaze, având capacitatea pentru apă mai mică sau
egală cu 150 litri, poate fi utilizată una din următoarele alternative:
- formatul şi dimensiunile etichetei pot respecta prevederile standardului
ISO 7225:2005, "Butelii de gaz. Etichete de atenţionare";
- informaţiile prevăzute la art. 8-14, pot fi furnizate pe un suport durabil (placă
metalică/disc sau etichetă), bine fixat pe butelie.
8.2. Recipiente pentru gaze destinate propanului, butanului sau gazului petrolier
lichefiat (GPL)
Aceste substanţe sunt clasificate în anexa nr. 2.
Deşi clasificarea lor este conformă cu art. 2, acestea nu prezintă pericol pentru
sănătatea umană atunci când sunt introduse pe piaţă, ca gaze combustibile care sunt
utilizate numai pentru combustie, în butelii închise reîncărcabile sau în cartuşe
nereîncărcabile, conform standardului român SR EN 417:2004, “Cartuşe metalice pentru
gaz petrolier lichefiat, nereîncărcabile, cu sau fără robinet, destinate a fi folosite la aparate
portabile. Construcţie, încercări, încercări şi marcare”.
Aceste butelii şi cartuşe trebuie să fie etichetate cu simbolul corepunzător şi frazele R
şi S referitoare la inflamabilitate.
Nu este necesară indicarea pe etichetă a informaţiilor referitoare la efectele asupra
sănătăţii umane.
Totuşi, informaţiile privind efectele asupra sănătăţii umane care ar trebui să apară pe
etichetă, vor fi transmise utilizatorului profesional de către persoana responsabilă cu
introducerea pe piaţă a substanţei.
Pentru consumatori, vor fi transmise suficiente informaţii care să le permită să ia toate
măsurile necesare pentru sănătate şi securitate, aşa cum este prevăzut la art. 16÷18 din
HG nr. 92/2003.
8.3. Metale sub formă masivă
Aceste substanţe sunt clasificate în anexa nr. 2 sau trebuie să fie clasificate în
conformitate cu prevederile art.6.
Totuşi, unele dintre aceste substanţe, deşi clasificate în conformitate cu prevederile art.
2, sub forma în care sunt comercializate nu prezintă pericol pentru sănătatea umană prin
inhalare, înghiţire sau contact cu pielea şi nici pentru mediul acvatic.
Aceste substanţe nu necesită o etichetă în conformitate cu prevederile art. 8-14 şi ale
pct. 7.7 din prezenta anexă.
Cu toate acestea, toate informaţiile care ar trebui să figureze pe etichetă trebuie
comunicate utilizatorului de către persoana responsabilă cu introducerea piaţă a metalului.
8.4. Substanţe clasificate cu fraza R65

68
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 61

Substanţele clasificate ca nocive pe baza pericolului la inhalare, nu necesită să fie


etichetate ca "Nociv" cu fraza R65 dacă sunt introduse pe piaţă în recipienţi pentru
aerosoli sau în recipienţi prevăzuţi cu un dispozitiv de pulverizare sigilat.
9. CAZURI SPECIALE: Preparate
9.1. Preparate gazoase (amestecuri de gaze)
Pentru preparatele gazoase trebuie să se ţină seama de:
- evaluarea proprietăţilor fizico-chimice;
- evaluarea pericolelor pentru sănătate;
- evaluarea pericolelor pentru mediu.
9.1.1. Evaluarea proprietăţilor fizico-chimice
9.1.1.1. Inflamabilitate
Proprietăţile de inflamabilitate ale acestor preparate sunt determinate în
conformitate cu art. 4 din HG nr. 92/2003, prin metodele prevăzute în Regulamentul
Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006.
Aceste preparate vor fi clasificate în funcţie de rezultatele testelor efectuate şi cu
respectarea criteriilor din Regulamentul Comisiei privind metodele de testare specificate la
art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi a criteriilor din prezenta anexă.
Cu toate acestea, prin derogare, în cazul în care preparatele gazoase sunt produse la
comandă, în cantităţi mici, inflamabilitatea acestor amestecuri gazoase poate fi evaluată
prin metoda de calcul următoare:
expresia amestecului de gaze:
A1 F1 +...+ Ai Fi +...+ An Fn + B1 I1 +...+ Bi Ii +...+ Bp Ip
unde: Ai şi Bi sunt fracţii molare
Fi este un gaz inflamabil
Ii este un gaz inert
n este numărul de gaze inflamabile
p este numărul de gaze inerte
poate fi transformată sub o formă în care toate Ii (gaze inerte) sunt exprimate ca azot
echivalent, utilizând un coeficient Ki, în care conţinutul echivalent de gaze inflamabile A'i
este exprimat după cum urmează:
A'i = Ai x [100/(Ai + Ki Bi)]
Prin utilizarea valorii conţinutului maxim de gaze inflamabile care, într-un amestec cu
azot, dă o compoziţie care nu este inflamabilă în aer (Tci), se poate obţine următoarea
expresie:
ΣI A'i / Tci ≤ 1
Amestecul de gaze este inflamabil dacă valoarea expresiei menţionate mai sus este
mai mare decât 1.
Preparatul este clasificat ca extrem de inflamabil şi i se atribuie fraza R12.
Coeficienţi de echivalenţă (Ki)
Valorile coeficienţilor de echivalenţă Ki între gazele inerte şi azot precum şi valorile
conţinutului maxim de gaze inflamabile (Tci) pot fi găsite în Tabelele 1 şi 2 ale standardului
ISO 10156:1996, "Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea potenţialului de
inflamabilitate şi capacităţii oxidante pentru alegerea racordurilor de ieşire ale robineţilor".
Conţinutul maxim de gaze inflamabile (Tci)

69
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Valoarea conţinutului maxim de gaze inflamabile (Tci) poate fi găsită în Tabelul 2 al


standardului ISO 10156:1996, "Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea potenţialului de
inflamabilitate şi capacităţii oxidante pentru selectarea racordurilor de ieşire ale
robineţilor".
Când valoarea Tci a unui gaz inflamabil nu figurează în standardul menţionat mai sus,
se va utiliza “Limita Inferioară de Explozivitate”-LIE.
Dacă nu există nici o valoare LIE, valoarea Tci va fi considerată 1% în volume.
Observaţii:
- expresia sus menţionată poate fi utilizată pentru a permite o etichetare
corespunzătoare a preparatelor gazoase, totuşi, nu trebuie să fie considerată ca
o metodă de înlocuire a experimentării pentru determinarea parametrilor tehnici
de securitate;
- suplimentar, această expresie nu informează dacă un amestec care conţine gaze
oxidante poate fi preparat, în condiţii de securitate.
Când se estimează inflamabilitatea, aceste gaze oxidante nu sunt luate în
considerare.
- expresia sus menţionată dă rezultate credibile numai dacă gazele inflamabile nu
se influenţează reciproc privind inflamabilitatea.
Acest aspect trebuie analizat, de exemplu, la hidrocarburile halogenate.
9.1.1.2. Proprietăţi oxidante
Având în vedere că Regulamentul Comisiei privind metodele de testare
specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu conţine o metodă
pentru determinarea proprietăţilor oxidante ale amestecurilor gazoase, evaluarea acestor
proprietăţi trebuie realizată în conformitate cu metoda de estimare următoare.
Principiul metodei constă în compararea potenţialului oxidant al gazelor într-un
amestec, cu potenţialul oxidant al oxigenului în aer.
Concentraţiile gazelor în amestec se exprimă în procente de volum (% vol.).
Se consideră că amestecul de gaze este tot atât de oxidant sau mai oxidant decât
aerul, dacă se verifică următoarea condiţie:
Σi xi Ci ≥ 21
unde: xi este concentraţia gazului i, în procente de volum,
Ci este coeficientul de echivalenţă al gazului exprimat în oxigen.
În acest caz, preparatul este clasificat ca oxidant şi se va atribui fraza R8.
Coeficienţi de echivalenţă între gazele oxidante şi oxigen
Coeficienţii utilizaţi în calcul, pentru determinarea capacităţii oxidante a anumitor gaze
într-un amestec, în raport cu capacitatea oxidantă a oxigenului în aer, menţionaţi la pct.
5.2 al standardului ISO 10156:1996, "Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea
potenţialului de inflamabilitate şi capacităţii oxidante pentru selectarea racordurilor de
ieşire ale robineţilor", sunt următorii:
O2 1
N2O 0,6
Când în standardul menţionat, pentru o substanţă gazoasă nu există nici o valoare a
coeficientului Ci acestui coeficient i se va atribui valoarea 40.

9.1.2. Etichetare
Pentru recipientele pentru gaze transportabile, cerinţele privind etichetarea sunt
considerate îndeplinite, când sunt în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2), lit. b) din
HG nr. 92/2003.
70
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 63

Cu toate acestea, prin derogare de la art. 13, alin. (2), lit. b) al HG nr. 92/2003 pentru
recipientele pentru gaze cu o capacitate pentru apă mai mică sau egală cu 150 l, formatul
şi dimensiunile etichetei pot respecta prevederile standardului ISO 7225:2005, "Butelii de
gaz. Etichete de atenţionare".
În acest caz, eticheta poate menţiona denumirea generică sau denumirea
industrială/denumirea comercială a preparatului cu condiţia ca denumirea substanţelor
periculoase din compoziţia preparatului, să fie indicate clar şi lizibil pe corpul recipientului
pentru gaz.
9.2. Recipiente pentru gaze, destinate preparatelor care conţin propan, butan sau
gaz petrolier lichefiat (GPL), marcate cu miros neplăcut
Propanul, butanul şi gazul petrolier lichefiat sunt clasificate în anexa nr. 2.
Deşi preparatele care conţin aceste substanţe sunt clasificate în conformitate cu art. 4-
6 ale HG nr. 92/2003, acestea nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană când sunt
introduse pe piaţă, ca gaze combustibile care sunt utilizate numai pentru combustie, în
butelii închise reîncărcabile sau în cartuşe nereîncărcabile conform standardului român SR
EN 417:2004, “Cartuşe metalice pentru gaz petrolier lichefiat, nereîncărcabile, cu sau fără
robinet, destinate a fi folosite la aparate portabile. Construcţie, încercări, încercări şi
marcare”.
Aceste butelii şi cartuşe trebuie să fie etichetate cu simbolul corepunzător şi frazele R
şi S referitoare la inflamabilitate.
Nu este necesară indicarea pe etichetă a informaţiilor referitoare la efectele asupra
sănătăţii umane.
Totuşi, aceste informaţii, care ar trebui să apară pe etichetă, vor fi transmise
utilizatorului profesional de către persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a
substanţei în formatul prevăzut la art. 16 din HG nr. 92/2003.
Pentru consumatori, vor fi transmise suficiente informaţii care să le permită să ia toate
măsurile necesare pentru sănătate şi securitate, aşa cum este prevăzut la art. 16, alin. (6)
din HG nr. 92/2003.
9.3. Aliaje, preparate care conţin polimeri, preparate care conţin elastomeri
Aceste preparate vor fi clasificate în conformitate cu prevederile art. 4-6 din HG nr.
92/2003 şi etichetate în conformitate cu prevederile art.10, alin. (1) - (2) din HG nr.
92/2003.
Cu toate acestea, unele din aceste preparate, deşi clasificate în conformitate cu art. 2,
nu prezintă pericol pentru sănătatea umană la inhalare, inghiţire sau contact cu pielea ori
pentru mediul acvatic, sub forma în care sunt comercializate.
Asemenea preparate nu impun o etichetă în conformitate cu prevederile Regulamentul
Comisiei privind metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006.
Cu toate acestea, toate informaţiile care ar trebui să figureze pe etichetă trebuie
comunicate utilizatorului profesional prin intermediul unui sistem de informare.
9.4. Preparate clasificate cu fraza R65
Preparatele clasificate ca nocive pe baza pericolului la inhalare, nu necesită să fie
etichetate ca "Nociv" cu fraza R65, dacă sunt introduse pe piaţă în recipienţi pentru
aerosoli sau în recipienţi prevăzuţi cu un dispozitiv de pulverizare sigilat.
9.5. Peroxizi organici
Peroxizii organici întrunesc într-o singură moleculă proprietăţile unei substanţe
oxidante şi ale unei substanţe combustibile: când un peroxid organic se descompune,
partea oxidantă a moleculei reacţionează exotermic cu partea combustibilă (oxidabilă).

71
64 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Pentru proprietăţile oxidante, metodele prevăzute în Regulamentul Comisiei privind


metodele de testare specificate la art. 13, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu
pot fi aplicate peroxizilor organici.
Trebuie utilizată metoda de calcul următoare, bazată pe prezenţa oxigenului activ.
Conţinutul de oxigen disponibil (%) al unui preparat pe bază de peroxid organic se
obţine prin formula:
16 x Σ (ni x ci/mi)
unde:
ni = numărul de grupe peroxid/moleculă de peroxid organic i
ci = concentraţia (în % de masă) a peroxidului organic i
mi = masa moleculară a peroxidului organic i
9.6 Cerinţe suplimentare de etichetare pentru anumite preparate
Pentru anumite preparate există cerinţe suplimentare de etichetare prevăzute la
art. 9 şi 10, alin. (1) şi (2) din HG nr. 92/2003 şi în anexa nr. 3 la HG nr. 92/2003, precum
şi la art. 66, 67 şi 68 din HG nr. 956/2005.

Notă:
Sunt transpuse prevederile din anexa VI „Cerinţele privind clasificarea şi etichetarea
substanţelor şi preparatelor periculoase" la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind
clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, cu amendamentele şi
adaptările la progresul tehnic (ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2001/59/EC,
conţinând adaptarea pentru a 28-a oară la progresul tehnic.

72
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 65

ANEXA nr. 2

Lista substanţelor periculoase

Introducere

Anexa nr. 2 “Lista substanţelor periculoase”, denumită în continuare anexa nr.2,


este o listă a substanţelor periculoase pentru care clasificarea şi etichetarea armonizate
au fost convenite la nivel comunitar, în concordanţă cu procedura stipulată la art. 4, alin.
(3).

Numerotarea înregistrărilor

Înregistrările, în anexa nr. 2, sunt listate în funcţie de numărul atomic al elementului cel
mai caracteristic pentru proprietăţile substanţei chimice. O listă a elementelor chimice,
ordonată în funcţie de numărul atomic, este prezentată în Tabelul A. Substanţele
organice, datorită diversităţii acestora, au fost încadrate în clase speciale, aşa cum se
prezintă în Tabelul B.

Numărul index al fiecărei substanţe este dat sub forma unei secvenţe de cifre
de tipul: ABC-RST-VW-Y, în care:
- ABC reprezintă numărul atomic al elementului chimic cel mai caracteristic (precedat
de unul sau două zerouri, pentru completarea secvenţei) ori numărul clasei speciale
(format din trei cifre) pentru substanţele organice;
- RST reprezintă numărul consecutiv de înregistrare a substanţelor, în cadrul fiecărei
secvenţe ABC;
- VW reprezintă forma sub care substanţa este produsă sau introdusă pe piaţă;
- Y reprezintă cifra de control calculată în conformitate cu metoda utilizată de ISBN
(International Standard Book Number).
De exemplu, numărul index pentru cloratul de sodiu este: 017-005-00-9.
Pentru substanţele periculoase cuprinse în EINECS înregistrarea include şi numărul
EINECS. Acest număr este o serie de 7 cifre de tipul XXX-XXX-X, care începe cu
200-001-8.
Pentru substanţele periculoase cuprinse în ELINCS înregistrarea include şi numărul
atribuit substanţei din această listă. Acest număr este o serie de 7 cifre de tipul
XXX-XXX-X, care începe cu 400-010-9.
Pentru substanţele periculoase din “No-longer Polymers List” înregistrarea include şi
numărul corespunzător din aceasta listă. Acest număr este o serie de 7 cifre de tipul
XXX-XXX-X , care începe cu 500-001-0.
De asemenea, pentru a înlesni identificarea înregistrării, este inclus numărul Chemical
Abstract Service (CAS).
Trebuie menţionat faptul că numărul EINECS se referă atât la forma anhidră, cât şi la
formele hidratate ale substanţei şi, în mod frecvent, pentru formele anhidră şi hidratată
există numere CAS diferite.
Numărul CAS, indicat în lista substanţelor periculoase, se referă numai la forma anhi-
dră şi de aceea, acesta nu descrie întotdeauna înregistrarea la fel de exact ca numărul
EINECS.
De regulă, numerele EINECS, ELINCS, "No-longer polymer" sau CAS nu sunt indicate,
pentru înregistrările care cuprind mai mult de 4 substanţe.

75
66 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Nomenclatură

Ori de câte ori este posibil, substanţele periculoase sunt indicate prin denumirea utiliza-
tă în EINECS, ELINCS sau în "No-longer polymers List".
Celelalte substanţe, care nu sunt incluse în aceste liste, sunt indicate printr-o denumire
chimică recunoscută internaţional (de exemplu: ISO, IUPAC).
În anumite cazuri, este inclusă suplimentar denumirea uzuală.
De regulă, impurităţile, aditivii şi componentele minore sunt menţionate, numai dacă
acestea contribuie semnificativ la clasificarea substanţei.
Anumite substanţe sunt descrise ca fiind un “amestec de A şi B”. Aceste înregistrări se
referă la un amestec specific.
În unele cazuri, în care este necesară caracterizarea substanţei introduse pe piaţă, se
specifică proporţiile principalelor substanţe din compoziţia amestecului.
Unele substanţe sunt descrise prin indicarea unei valori procentuale specifice de puri-
tate.
Substanţele care au un conţinut ridicat de substanţă activă (de exemplu, un peroxid or-
ganic) nu sunt menţionate în înregistrarea din anexa nr. 2 şi pot avea alte proprietăţi peri-
culoase (de exemplu, pot fi explozive).
Acolo unde sunt indicate limite de concentraţie specifice, acestea se aplică substanţei
sau substanţelor care fac parte din înregistrare.
În particular, în cazul înregistrărilor care sunt amestecuri de substanţe sau substanţe
descrise printr-o valoare procentuală specifică de puritate, limitele se aplică substanţei aşa
cum aceasta este descrisă în anexa nr. 2 şi nu substanţei pure.
Art. 9, lit. a) al prezentei hotărâri stipulează că pentru substanţele care apar în anexa
nr. 2, denumirea substanţei, care urmează să fie utilizată pe etichetă, trebuie să fie una din
denumirile indicate în această anexă.
În scopul înlesnirii identificării substanţei, pentru anumite substanţe, au fost adăugate
informaţii suplimentare, între paranteze drepte. Aceste informaţii suplimentare nu este
necesar să fie incluse pe etichetă.
Anumite înregistrări cuprind o precizare cu privire la impurităţi.
Un exemplu este numărul index 607-190-00-X:
acrilamidometoxiacetat de metil (care conţine ≥ 0,1 % acrilamidă).
În aceste cazuri, precizarea din paranteză face parte din denumire şi trebuie să fie
inclusă pe etichetă.
Anumite înregistrări se referă la grupe de substanţe.
Un exemplu este numărul index 006-007-00-5:
"acidul cianhidric (sărurile...) cu excepţia cianurilor complexe precum ferocianurile,
fericianurile şi oxicianura de mercur".
Individual, pentru substanţele acoperite de aceste înregistrări, trebuie utilizată
denumirea din EINECS sau o altă denumire recunoscută internaţional.

Formatul înregistrărilor

Pentru fiecare substanţă chimică din prezenta anexă -, se furnizează următoarele


informaţii:

a) Clasificarea:

i) clasificarea constă în încadrarea unei substanţe într-una sau mai multe categorii
de pericol (aşa cum acestea sunt definite în art. 2, alin. (2) al prezentei hotărâri şi
atribuirea frazei sau frazelor care caracterizează riscul. Clasificarea are
consecinţe nu numai asupra etichetării, dar şi asupra altor măsuri legislative şi de
reglementare referitoare la substanţele periculoase;

76
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 67

ii) clasificarea în fiecare categorie de pericol se prezintă, de regulă, sub forma unei
abrevieri care reprezintă categoria de pericol, însoţită de fraza sau frazele de risc
corespunzătoare.
Totuşi, în anumite cazuri (de exemplu la substanţele clasificate ca inflamabile,
sensibilizante şi la unele substanţe clasificate ca periculoase pentru mediu) se
utilizează numai fraza de risc;
iii) abrevierile utilizate pentru fiecare din categoriile de pericol sunt următoarele:
- exploziv: E
- oxidant: O
- extrem de inflamabil: F+
- foarte inflamabil: F
- inflamabil: R10
- foarte toxic: T+
- toxic: T
- nociv: Xn
- corosiv: C
- iritant: Xi
- sensibilizant: R42 şi/sau R43
- cancerigen: Carc.Cat.(1)
- mutagen: Muta.Cat.(1)
- toxic pentru reproducere: Repr.Cat.1
- periculos pentru mediu: N şi/sau R52, R53, R59.
iv) se indică frazele de risc suplimentare, care au fost atribuite pentru descrierea al-
tor proprietăţi (a se vedea prevederile de la punctele 2.2.6. şi 3.2.8. din nr. 1
“Criterii generale de clasificare şi etichetare a substanţelor şi preparatelor peri-
culoase", deşi acestea nu fac parte oficial din clasificare.

b) Eticheta, care cuprinde:

i) litera atribuită substanţei, în conformitate cu anexa nr. 4 “Simboluri şi indicaţii de


pericol pentru substanţele şi preparatele periculoase”, [a se vedea art. 9, lit. c).].
Această literă reprezintă o abreviere pentru simbolul şi indicaţia de pericol (dacă
acestea sunt atribuite);
ii) frazele de risc (frazele R), indicate printr-o serie de numere precedate de litera
R, care indică natura riscurilor speciale, în conformitate cu anexa nr. 5 “Natura
riscurilor specifice atribuite substanţelor şi preparatelor periculoase” [a se vedea
art.9, lit. d).
Numerele sunt despărţite:
- printr-o cratimă (-), pentru a indica formulări separate cu privire la riscurile
specifice (R);
sau

- printr-o bară oblică (/), pentru a indica o formulare combinată, într-o singură fra-
ză, a riscurilor speciale, aşa cum sunt prevăzute în anexa nr. 5.
iii) frazele de securitate (frazele S), indicate printr-o serie de numere precedate de
litera S, care indică precauţiile de securitate recomandate, în conformitate cu
anexa nr. 6 “Recomandări de prudenţã privind substanţele şi preparatele pericu-
loase”(a se vedea art. 9, lit. e).

1
Este indicată categoria corespunzătoare a substanţei cancerigene, mutagene sau
toxice pentru reproducere (de exemplu: 1, 2 sau 3).

77
68 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

De asemenea, numerele sunt despărţite printr-o cratimă sau printr-o bară oblică;
semnificaţiile precauţiilor de securitate recomandate sunt prevăzute în
anexa nr. 6.
Frazele de securitate indicate se aplică numai substanţelor; pentru preparatele,
frazele sunt selectate în conformitate cu regulile uzuale.

Atenţie, anumite fraze S sunt obligatorii pentru anumite substanţe şi preparate


periculoase vândute publicului larg.

Frazele S1, S2 şi S45 sunt obligatorii pentru toate substanţele şi preparatele


foarte toxice, toxice şi corosive, vândute publicului larg.
Frazele S2 şi S46 sunt obligatorii pentru toate celelalte substanţe şi preparate
periculoase vândute publicului larg, cu excepţia acelora care au fost clasificate
numai ca periculoase pentru mediu.
Frazele S1 şi S2 sunt prezentate între paranteze în anexa nr. 2 şi pot fi omise de
pe etichetă, numai când substanţa sau preparatul este vândut exclusiv pentru
utilizare industrială.

c) Limitele de concentraţie şi clasificările asociate necesare pentru a clasifica prepa-


ratele periculoase care conţin substanţa în conformitate cu Normele metodologice
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, cu modificările şi completările ulterioare, de-
numită în continuare HG nr. 92/2003.
Numai dacă nu este prevăzut altfel, limitele de concentraţie reprezintă procente de
greutate a substanţei, calculate prin raportare la greutatea totală a preparatului.
Când nu sunt precizate limite de concentraţie, dacă se aplică metoda convenţiona-
lă de evaluare a pericolelor pentru sănătate, se utilizează limitele de concentraţie
prevăzute în anexa nr. 1 "Metode convenţionale de evaluare a pericolelor pentru
sănătate ale preparatelor periculoase" la Normele metodologice privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 92/2003, denumită în continuare anexa nr. 1 la HG nr. 92/2003, iar la
aplicarea metodei convenţionale de evaluare a pericolelor pentru mediu, se utili-
zează limitele de concentraţie prevăzute în anexa nr. 2 la
HG nr. 92/2002.

Note explicative generale

Grupe de substanţe

Anexa nr. 2 include şi un număr de înregistrări care se referă la grupe de substanţe.


În aceste cazuri, cerinţele de clasificare şi etichetare se aplică tuturor substanţelor
acoperite de descrierea grupei, dacă acestea sunt introduse pe piaţă şi dacă figurează în
EINECS ori ELINCS.
În cazul în care o substanţă face parte din înregistrarea unei grupe de substanţe şi
apare ca impuritate într-o altă substanţă, pentru etichetarea acesteia din urmă, se iau în
considerare cerinţele de clasificare şi etichetare descrise în înregistrarea acestei grupe de
substanţe.
În unele cazuri, anumite substanţe care sunt incluse într-o grupă de substanţe înregis-
trate, fac obiectul unor cerinţe specifice de clasificare şi etichetare.
În astfel de cazuri, fiecare substanţă va fi descrisă într-o înregistrare distinctă în anexa
nr. 2, iar poziţia de înregistrare a grupei va fi completată cu adnotarea "cu excepţia sub-
stanţelor care apar într-o altă înregistrare în această anexă".
În unele cazuri, substanţe individuale pot fi incluse în mai mult de o înregistrare a unei
grupe de substanţe.

78
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 69

De exemplu, oxalatul de plumb (nr. EINECS 212-413-5) apare atât la poziţia de


înregistrare pentru compuşi ai plumbului (nr. index 082-001-00-6) cât şi la cea a sărurilor
acidului oxalic (nr. index 607-007-00-3).
În aceste cazuri, pentru etichetarea substanţei, trebuie să se ia în considerare datele
prevăzute pentru fiecare din cele două poziţii de înregistrare.
În cazurile în care pentru acelaşi tip de pericol sunt indicate clasificări diferite la
etichetarea substanţei va fi utilizată clasificarea care se referă la pericolul cel mai sever (a
se vedea mai departe explicaţia de la Nota A).
Înregistrările din anexa nr. 2 referitoare la săruri (sub orice denumire), acoperă atât
forma anhidră cât şi cea hidratată, cu excepţia cazurilor în care există indicaţii contrare.

Substanţe cu număr ELINCS

În anexa nr. 2, substanţele care au număr ELINCS au fost notificate în conformitate cu


prevederile Regulamentului Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Un producător sau un
importator, care nu a notificat anterior aceste substanţe, dacă intenţionează să introducă
pe piaţă aceste substanţe trebuie să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006 .

Explicarea notelor referitoare la identificarea, clasificarea şi etichetarea


substanţelor

Nota A
Denumirea substanţei trebuie să fie înscrisă pe etichetă, cu una din denumirile
prevăzute în anexa nr. 2 [a se vedea art. 9, lit.a).
Uneori, în anexa nr. 2 , se foloseşte o descriere generală de tipul "compuşi de ..." sau
"săruri de ...". În acest caz, producătorul sau orice altă persoană care comercializează o
astfel de substanţă, este obligat să precizeze pe etichetă numele exact, ţinând seama de
prevederile din capitolul "Nomenclatură" din această prefaţă.
Exemplu: pentru BeCl2 (nr. EINECS 232-116-4): clorură de beriliu.
De asemenea, legislaţia stipulează că simbolurile, indicaţiile de pericol, frazele R şi
frazele S utilizate pentru fiecare substanţă, trebuie să fie cele prevăzute în anexa nr. 2 şi la
art. 9, lit.c), d) şi e).
Pentru substanţele care aparţin unei grupe particulare de substanţe, inclusă în anexa
nr. 2, simbolurile, indicaţiile de pericol, frazele R şi frazele S, utilizate pentru fiecare sub-
stanţă, trebuie să fie cele prevăzute în înregistrarea corespunzătoare a substanţei în
această anexă.
Pentru substanţele care în anexa nr. 2, aparţin mai multor înregistrări de grupe de
substanţe, simbolurile, indicaţiile de pericol, frazele R şi frazele S, utilizate pentru fiecare
substanţă, trebuie să fie cele prevăzute în înregistrările corespunzătoare din această ane-
xă.
În cazurile în care pentru acelaşi tip de pericol, sunt indicate două clasificări diferite în
două înregistrări, se utilizează clasificarea corespunzătoare celui mai sever pericol.

Exemplu:

Pentru substanţa AB - nu există o înregistrare individuală a substanţei în anexa nr. 2:


Datele din înregistrarea pentru grupa de compuşi ai componentului A,
în anexa nr. 2:
- Repr.Cat.1; R61 Repr.Cat.3; R62 Xn; R20/22 R33 N; R50-53
Datele din înregistrarea pentru grupa de compuşi ai componentului B,
în anexa nr. 2:
- Carc.Cat.1; R45 T; R23/25 N; R51-53
În acest fel, clasificarea substanţei AB, devine:
- Carc.Cat.1; R45 Repr.Cat.1; R61 Repr.Cat.3; R62 T; R23/25 R33 N; R50-53

79
70 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Nota B
Întrucât unele substanţe (acizi, baze etc.) sunt introduse pe piaţă sub formă de soluţii
apoase de concentraţii diferite, aceste soluţii necesită etichetare diferită, deoarece
pericolele pe care le prezintă variază în funcţie de concentraţie.
În anexa nr. 2 înregistrările însoţite de Nota B, au o denumire generală de tipul: "acid
azotic ...%".
În acest caz, producătorul sau orice altă persoană, care comercializează o astfel de
substanţă sub formă de soluţie apoasă, trebuie să indice pe etichetă concentraţia soluţiei
în procente.
Exemplu: acid azotic 45%.
Concentraţia procentuală se exprimă în procente de greutate, cu excepţia cazurilor în
care se specifică altfel.
Este permisă utilizarea unor date suplimentare (de exemplu: greutate specifică, grade
Baumé etc.) sau a unor fraze descriptive (de exemplu: fumans sau glacial).

Nota C
Unele substanţe organice pot fi comercializate, fie sub o formă izomerică bine definită,
fie sub formă de amestec al mai multor izomeri.
În anexa nr. 2 se utilizează uneori o denumire generală de tipul "xilenol".
În acest caz, producătorul sau orice altă persoană, care comercializează o astfel de
substanţă, trebuie să specifice pe etichetă dacă substanţa este:
a) un izomer bine definit
sau
b) un amestec de izomeri.

Exemplu: a) 2,4-dimetilfenol
b) xilenol (amestec de izomeri)

Nota D
Anumite substanţe care sunt susceptibile să polimerizeze sau să se descompună
spontan, sunt, în general, introduse pe piaţă, sub o formă stabilizată. De fapt, aceasta este
şi forma sub care aceste substanţe sunt prezentate în anexa nr. 2.
Totuşi, uneori, astfel de substanţe sunt introduse pe piaţă într-o formă nestabilizată. În
acest caz, producătorul sau orice altă persoană, care introduce pe piaţă o astfel de sub-
stanţă, trebuie să specifice pe etichetă denumirea substanţei, urmată de cuvintele "nesta-
bilizată".

Exemplu: acid metacrilic (nestabilizat)

Nota E
Substanţelor care au efecte specifice asupra sănătăţii (a se vedea punctul 4 din anexa
nr. 1) clasificate cancerigene, mutagene şi/sau toxice pentru reproducere, în categoriile 1
sau 2, li se aplică Nota E, dacă acestea sunt clasificate şi foarte toxice (T+), toxice (T) sau
nocive (Xn).
Pentru aceste substanţe, frazele de risc R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27,
R28, R39, R68 (nociv), R48 şi R65, cât şi toate combinaţiile acestor fraze de risc trebuie
precedate de expresia "de asemenea".
Exemplu: R45-23 "Poate cauza cancer. De asemenea, toxic prin inhalare".
R46-27/28 “Poate provoca anomalii genetice ereditare. De asemenea, foarte
toxic în contact cu pielea şi prin înghiţire".
Nota F
Această substanţă poate să conţină un stabilizator.

80
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 71

Dacă stabilizatorul modifică proprietăţile periculoase ale substanţei, aşa cum acestea
sunt indicate pentru etichetare, în anexa nr. 2, trebuie stabilită o etichetă în conformitate
cu regulile de etichetare pentru preparatele periculoase.

Nota G
Această substanţă poate fi comecializată sub formă de exploziv, caz în care trebuie
evaluată cu ajutorul metodelor de testare corespunzătoare şi etichetată cu menţionarea
proprietăţii explozive.

Nota H
Clasificarea şi eticheta, menţionate pentru această substanţă se aplică numai
proprietăţii sau proprietăţilor periculoase indicate prin fraza sau frazele de risc în
combinaţie cu categoria sau categoriile de pericol menţionate.
Cerinţele art. 6 al prezentei hotărâri se aplică tuturor celorlalte aspecte ale clasificării şi
etichetării.
Eticheta definitivă va trebui să respecte cerinţele prevăzute în secţiunea 7 din anexa
nr. 1.
Această notă se aplică anumitor substanţe derivate din cărbune şi din petrol şi anumi-
tor înregistrări de grupe de substanţe din anexa nr. 2.

Nota J
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa conţine mai puţin de 0,1% în greutate benzen
(nr. EINECS 200-753-7).
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din cărbune şi din
petrol, din anexa nr. 2.

Nota K
Clasificarea ca substanţă cancerigenă ori mutagenă nu este necesar să se aplice,
dacă se poate demonstra că substanţa conţine mai puţin de 0,1% în greutate
1,3-butadienă (nr. EINECS 203-450-8).
Dacă substanţa nu este clasificată cancerigenă ori mutagenă, trebuie să i se atribuie
cel puţin frazele S(2-)9-16.
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din petrol, din
anexa nr. 2.

Nota L
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa conţine mai puţin de 3% hidrocarburi aromatice polinucleare,
identificate prin extracţie în dimetilsulfoxid (DMSO), măsurat conform metodei IP 346.
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din petrol, din
anexa nr. 2.

Nota M
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa conţine mai puţin de 0,005% în greutate benzo[a]piren
(nr. EINECS 200-028-5).
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din cărbune, din
anexa nr. 2.

Nota N
Clasificarea ca fiind cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se cunoaşte
istoricul complet al rafinării şi dacă se poate demonstra că substanţa din care aceasta este
produsă nu este cancerigenă.

81
72 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din petrol, din
anexa nr. 2.

Nota P
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se poate
demonstra că substanţa conţine mai puţin de 0,1% în greutate benzen
(nr. EINECS 200-753-7).
Dacă substanţa este clasificată cancerigenă, se aplică, de asemenea, Nota E.
Dacă substanţa nu este clasificată cancerigenă trebuie să se atribuie, cel puţin, frazele
S(2-)23-24-62.
Această notă se aplică numai anumitor substanţe complexe derivate din petrol, din
anexa nr. 2.

Nota Q
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice, dacă se
poate demonstra că substanţa îndeplineşte una din condiţiile următoare:
- un test de biopersistenţă, pe termen scurt, prin inhalare, a demonstrat că fibrele cu
o lungime mai mare de 20 μm, au o perioadă de înjumătăţire a greutăţii, mai mică
de 10 zile,
sau
- un test de biopersistenţă, pe termen scurt, prin instilare intratraheală a demonstrat
că fibrele cu o lungime mai mare de 20 μm, au o perioadă de înjumătăţire a
greutăţii, mai mică de 40 zile,
sau
- un test intraperitoneal, corespunzător, nu a evidenţiat o creştere a efectului
cancerigen,
sau
- un test corespunzător, pe termen lung, prin inhalare, a demonstrat absenţa
efectelor patogene semnificative sau a modificărilor neoplazice.

Nota R
Clasificarea ca substanţă cancerigenă nu este necesar să se aplice fibrelor al căror di-
ametru mediu geometric raportat la lungime minus două abateri geometrice standard este
mai mare de 6 μm.

Nota S
Pentru această substanţă, în anumite cazuri, poate să nu fie necesară eticheta
menţionată la art.9 al prezentei hotărâri (a se vedea puctul 8 din anexa nr.1).

Explicarea notelor referitoare la etichetarea preparatelor

Notele din coloana din dreapta celei în care se prezintă limitele de concentraţie, au
următoarele semnificaţii:

Nota 1
Concentraţiile indicate sau, în absenţa acestora, concentraţiile generale prevăzute în
HG nr.92/2003 reprezintă procente în greutate ale elementului metalic, calculate în raport
cu greutatea totală a preparatului.

Nota 2
Concentraţia de izocianat indicată, reprezintă procente în greutate ale monomerului li-
ber, calculate în raport cu greutatea totală a preparatului.

82
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 73

Nota 3
Concentraţia indicată reprezintă procente în greutate ale ionilor cromat dizolvaţi în apă,
calculate în raport cu greutatea totală a preparatului.

Nota 4
Preparatele care conţin substanţele cărora li se aplică Nota 4, trebuie clasificate ca no-
cive şi să li se atribuie fraza de risc R65, dacă îndeplinesc criteriile enunţate în secţiunea
3.2.3 din anexa nr. 1.

Nota 5
Limitele de concentraţie pentru preparatele gazoase sunt exprimate în procente de vo-
lum.

Nota 6
Preparatelor care conţin substanţele cărora li se aplică Nota 6, trebuie să li se atribuie
fraza de risc R67, dacă îndeplinesc criteriile enunţate în secţiunea 3.2.8. din anexa nr. 1.
Aceasta notă nu se va mai aplica de la data la care intră în vigoare criteriile de utilizare
a frazei R67, prevăzute în HG nr.92/2003.

Notă:
1. Sunt transpuse dispoziţiile din anexa I „Cerinţele privind clasificarea şi etichetarea
substanţelor şi preparatelor periculoase" la Directiva Consiliului 67/548/EEC privind
clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase, cu amendamentele
şi adaptările la progresul tehnic (ATP), inclusiv Directiva Consiliului 2004/73/EC,
conţinând adaptarea pentru a 29-a oară la progresul tehnic.

2. Se mulţumeşte anticipat acelora care vor transmite recomandări şi sugestii de co-


rectare, deoarece nu pot fi excluse eventuale greşeli de editare apărute din cauza
volumului mare de date din listă.

3. Denumirile în limba română ale substanţelor sunt în conformitate cu:


- “Nomenclatura chimiei organice”, după regulile elaborate de Uniunea Internaţio-
nală de Chimie Pură şi Aplicată, sub îngrijirea şi adaptarea dr. ing. D.
Purdela, Editura Academiei, Bucureşti, 1986
- “Nomenclatura chimiei anorganice”, după regulile elaborate de Uniunea Interna-
ţională de Chimie Pură şi Aplicată, sub îngrijirea şi adaptarea dr. ing.
D. Purdela, Editura Academiei, Bucureşti, 1977.

83
74 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Tabelul A

Lista elementelor chimice, în ordinea numerelor atomice (Z)

Simbol Element Z Simbol Element


Z
1 H Hidrogen 31 Ga Galiu
2 He Heliu 32 Ge Germaniu
3 Li Litiu 33 As Arsen
4 Be Beriliu 34 Se Seleniu
5 B Bor 35 Br Brom
6 C Carbon 36 Kr Kripton
7 N Azot 37 Rb Rubidiu
8 O Oxigen 38 Sr Stronţiu
9 F Fluor 39 Y Ytriu
10 Ne Neon 40 Zr Zirconiu
11 Na Sodiu 41 Nb Niobiu
12 Mg Magneziu 42 Mo Molibden
13 Al Aluminiu 43 Tc Tehneţiu
14 Si Siliciu 44 Ru Ruteniu
15 P Fosfor 45 Rh Rodiu
16 S Sulf 46 Pd Paladiu
17 Cl Clor 47 Ag Argint
18 Ar Argon 48 Cd Cadmiu
19 K Potasiu 49 In Indiu
20 Ca Calciu 50 Sn Staniu

21 Sc Scandiu 51 Sb Stibiu
(Antimoniu)
22 Ti Titan 52 Te Telur
23 V Vanadiu 53 I Iod
24 Cr Crom 54 Xe Xenon
25 Mn Mangan 55 Cs Cesiu
26 Fe Fier 56 Ba Bariu
27 Co Cobalt 57 La Lantan
28 Ni Nichel 58 Ce Ceriu
29 Cu Cupru 59 Pr Praseodim
30 Zn Zinc 60 Nd Neodim

84
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008 75

Simbol Element Z Simbol Element


Z
61 Pm Promeţiu 83 Bi Bismut
62 Sm Samariu 84 Po Poloniu
63 Eu Europiu 85 At Astatiniu
64 Gd Gadoliniu 86 Rn Radon
65 Tb Terbiu 87 Fr Franciu
66 Dy Dysprosiu 88 Ra Radiu
67 Ho Holmiu 89 Ac Actiniu
68 Er Erbiu 90 Th Toriu
69 Tm Tuliu 91 Pa Protactiniu
70 Yb Yterbiu 92 U Uraniu
71 Lu Luteţiu 93 Np Neptuniu
72 Hf Hafniu 94 Pu Plutoniu
73 Ta Tantal 95 Am Americiu
Tungsten
74 W 96 Cm Curiu
(Wolfram)
75 Re Reniu 97 Bk Berkeliu
76 Os Osmiu 98 Cf Californiu
77 Ir Iridiu 99 Es Einsteiniu
78 Pt Platina 100 Fm Fermiu
Mendelee-
79 Au Aur 101 Md
viu
80 Hg Mercur 102 No Nobeliu
81 Tl Taliu 103 Lw Laurenţiu
82 Pb Plumb

85
76 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Tabelul B

Clasificarea specifică pentru substanţele organice

601 Hidrocarburi
602 Derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
603 Alcooli şi derivaţiilor
604 Fenoli şi derivaţiilor
605 Aldehide şi derivaţiilor
606 Cetone şi derivaţiilor
607 Acizi organici şi derivaţiilor
608 Nitrili
609 Nitro-derivaţi
610 Cloro-nitro-derivaţi
611 Azoxi- şi azo-derivaţi
612 Amino-derivaţi
613 Baze heterociclice şi derivaţiilor
614 Glicozide şi alcaloizi
615 Cianaţi şi izocianaţi
616 Amide şi derivaţiilor
617 Peroxizi organici
647 Enzime
648 Substanţe complexe derivate din cărbune
649 Substanţe complexe derivate din petrol
650 Substanţe diverse

86
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
F+
001-001-00-9 hidrogen 215-605-7 1333-74-0 F+; R12 R: 12
S: (2-)9-16-33
F
001-002-00-4 hidrură de aluminiu şi litiu 240-877-9 16853-85-3 F; R15 R: 15
S: (2-)7/8-24/25-43
F
001-003-00-X hidrură de sodiu 231-587-3 7646-69-7 F; R15 R: 15
S: (2-)7/8-24/25-43
F
001-004-00-5 hidrură de calciu 232-189-2 7789-78-8 F; R15 R: 15
S: (2-)7/8-24/25-43
F; C
F; R14/15
003-001-00-4 litiu 231-102-5 7439-93-2 R: 14/15-34
C; R34
S: (1/2-)8-43-45
F; C
F; R14/15-17 R: 14/15-17-35
003-002-00-X n-hexillitiu 404-950-0 21369-64-2
C; R35 S: (1/2-)6-16-26-30-
36/37/39-43-45
Carc. Cat. 2; R49
T+
T+; R26
R: 49-25-26-36/37/38-43-
004-001-00-7 beriliu E 231-150-7 7440-41-7 T; R25-48/23
48/23
Xi; R36/37/38
S: 53-45
R43
Carc. Cat. 2; R49
compuşi ai beriliului cu T+; R26 T+; N
excepţia silicaţilor de T; R25-48/23 R: 49-25-26-36/37/38-43-
004-002-00-2 AE - -
aluminiu şi beriliu Xi; R36/37/38 48/23-51/53
R43 S: 53-45-61
N; R51-53
Carc. Cat. 2; R49
T+
T+; R26
R: 49-25-26-36/37/38-43-
004-003-00-8 oxid de beriliu E 215-133-1 1304-56-9 T; R25-48/23
48/23
Xi; R36/37/38
S: 53-45
R43
T+; C
R 14
R: 14-26-35
005-001-00-X trifluorură de bor 231-569-5 7637-07-2 T+; R26
S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-
C; R35
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

T+
R14
R: 14-26/28-34
005-002-00-5 triclorură de bor 233-658-4 10294-34-5 T+; R26/28
S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-
C; R34
45
R14 T+; C
T+; R26/28 R: 14-26/28-35
005-003-00-0 tribromură de bor 233-657-9 10294-33-4
C; R35 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-
45

87
77
78

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
F; C
- F; R17 R: 17-34
005-004-00-6 trialchilborani A -
C; R34 S: (1/2-)7-23-26-36/37/39-
43-45
Xn
121-43-7 R10
005-005-00-1 borat de trimetil 204-468-9 R: 10-21
Xn; R21
S: (2-)23-25
T; R48/25 T; N
Xn; R21/22 R: 21/22-41-43-48/25-
hidrogenoborat de dibutil-
005-006-00-7 401-040-5 75113-37-0 Xi; R41 50/53
staniu
R43 S: (1/2-)22-26-36/37-45-
N; R50-53 60-61
butiltrifenil borat de Xi; N
tetrabutilamoniu R 43
005-009-00-3 418-080-4 120307-06-4 R: 43-50/53
N; R50-53
S: (2-)24-37-56-61
tetrakis(pentafluorfenil) borat Carc.Cat.3; R40 Xn
005-010-00-9 de N,N-dimetilaniliniu 422-050-6 118612-00-3 Xn; R22 R: 22-38-40-41
Xi; R38-41 S: (2-)22-26-36/37/39

butiltrifenilborat(1-)de dietil
{4-[1,5,5-tris(4-dietil- R 43 Xi; N
005-012-00-X aminofenil (penta-2,4- 418-070-1 141714-54-7 N; R50-53 R: 43-50/53
dieniliden]ciclohexa-2,5- S: (2-)24-37-60-61
dieniliden}amoniu

F+; R12 F+; T


006-001-00-2 monoxid de carbon E 211-128-3 630-08-0 Repr. Cat. 1; R61 R: 61-12-23-48/23
T; R23-48/23 S: 53-45

C ≥ 5 %: T+; R26-34
1 % ≤ C < 5 %: T+; R26-
T+; R26 T+ 36/37/38
fosgen ;
006-002-00-8 200-870-3 75-44-5 C; R34 R: 26-34 0,5 % ≤ C < 1 %: T; R23-
oxiclorură de carbon
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 36/37/38
0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; R23
0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

C ≥ 20 %: T; R36/38-48/23-62-
F; R11
F; T 63
Repr. Cat. 3; R62-63
006-003-00-3 disulfură de carbon R: 11-36/38-48/23-62-63 1 % ≤ C < 20 %: T; R48/23-62-
200-843-6 75-15-0 T; R48/23
S: (1/2-)16-33-36/37-45 63
Xi; R36/38
0,2 % ≤ C < 1 %: Xn; R48/20
F
006-004-00-9 carbură de calciu 200-848-3 75-20-7 F; R15 R: 15
S: (2-)8-43

88
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-36/38-
43-48/22-50/53
20 % ≤ C < 25 %: Xn, N;
R36/38-43-48/22-50/53
Xn; R20/22-48/22 Xn; N 10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-
tiram ; Xi; R36/38 R: 20/22-36/38-43-48/22- 48/22-50/53
006-005-00-4 205-286-2 137-26-8
disulfură de tetrametiltiuram R43 50/53 2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-
N; R50-53 S: (2-)26-36/37-60-61 50/53
1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-
51/53
0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53
0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53
F+; T+; N
F+; R12
acid cianhidric ; R: 12-26-50/53
006-006-00-X 200-821-6 74-90-8 T+; R26
cianură de hidrogen S: (1/2-)7/9-16-36/37-38-
N; R50-53
45-60-61
C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-50-
53
7 % ≤ C < 25 %: T+, N;
R26/27/28-51-53
T+; N 2,5 % ≤ C < 7 %: T, N;
acid cianhidric...% ; T+; R26/27/28 R: 26/27/28-50/53 R23/24/25-51-53
006-006-01-7 B 200-821-6 74-90-8
cianură de hidrogen…% N; R50-53 S: (1/2-)7/9-16-36/37-38- 1 % ≤ C < 2,5 %: T, N;
45-60-61 R23/24/25-52-53
0,25 % ≤ C < 1 %: Xn;
R20/21/22-52-53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn;
R20/21/22
acid cianhidric (săruri ale...)
cu excepţia cianurilor T+; R26/27/28 T+; N
006-007-00-5 complexe ca de ex. A - - R32 R: 26/27/28-32-50/53
ferocianuri, fericianuri şi N; R50-53 S: (1/2-)7-28-29-45-60-61
oxicianuri mercurice.
T+
antu (ISO) ; T+; R28
006-008-00-0 201-706-3 86-88-4 R: 28-40
1-(1-naftil)-2-tiouree Carc. Cat. 3; R40
S: (1/2-)25-36/37-45
izolan ; T+
006-009-00-6 dimetilcarbamat de 1-izo- 204-318-2 119-38-0 T+; R27/28 R: 27/28
propil-3-metilpirazol-5-il S: (1/2-)28-36/37/39-45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

dimetan ;
dimetilcarbamat de 5,5- T
006-010-00-1 dimetil-3-oxociclohex-1-enil; 204-525-8 122-15-6 T; R25 R: 25
dimetilcarbamat de 5,5- S: (1/2-)36/37-45
dimetildihidrorezorcinol
Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
carbaril (ISO) ;
006-011-00-7 200-555-0 63-25-2 Xn; R22 R: 22-40-50
metilcarbamat de 1-naftil
N; R50 S: (2-)22-24-36/37-46-61

89
79
80

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: T+, N; R22-26-37-41-
43-48/22-50-53
20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R26-
37-41-43-48/22-50-53
10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-
41-43-48/22-50-53
7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-36-
43-50-53
T+; R26 T+; N
5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-36-43-
ziram ; Xn; R22-48/22 R: 22-26-37-41-43-48/22-
50-53
006-012-00-2 bisdimetilditiocarbamat de 205-288-3 137-30-4 Xi; R37-41 50/53
1 % ≤ C < 5 %: T, N; R23-43-50-
zinc R43 S: (1/2-)22-26-28-
53
N; R50-53 36/37/39-45-60-61
0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-
50-53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R20-
51-53
0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51-53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53

Xn; R22
C; N
R31
metam-sodiu (ISO) ; R: 22-31-34-43-50/53
006-013-00-8 205-293-0 137-42-8 C; R34
metilditiocarbamat de sodiu S: (1/2-)26-36/37/39-45-
R43
60-61
N; R50-53
Xn; R22
nabam (ISO) ; Xn; N
Xi; R37
006-014-00-3 etilenbis(N,N ‘-ditiocarbamat) 205-547-0 142-59-6 R: 22-37-43-50/53
R43
de disodiu S: (2-)8-24/25-46-60-61
N; R50-53
Xn; N
diuron (ISO); Carc. Cat. 3; R40
R: 22-40-48/22-50/53
006-015-00-9 3-(3,4-diclorfenil -1,1- 206-354-4 330-54-1 Xn; R22-48/22
S: (2-)13-22-23-37-46-60-
dimetiluree N; R50-53
61
propoxur (ISO) ;
N-metilcarbamat de 2- T; N
T; R25
006-016-00-4 isopropiloxifenil; 204-043-8 114-26-1 R: 25-50/53
N; R50-53
metilcarbamat de 2- S: (1/2-)37-45-60-61
isopropoxifenil
aldicarb (ISO) ; T+; R26/28 T+; N
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

006-017-00-X 2-metl-2-(metiltio) propanal- 204-123-2 116-06-3 T; R24 R: 24-26/28-50/53


O-(N-metilcarbamoil)oximă N; R50-53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61
aminocarb (ISO); T; N
T; R24/25
006-018-00-5 metilcarbamat de 4-dimetil- 217-990-7 2032-59-9 R: 24/25-50/53
N; R50-53
amino-3-tolil S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
dialat (ISO) ; Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
006-019-00-0 tiocarbamat de S-(2,3- 218-961-1 2303-16-4 Xn; R22 R: 22-40-50/53
dicloralil)-N,N-diisopropil N; R50-53 S: (2-)25-36/37-60-61

90
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
barban (ISO) ; Xn; R22 Xn; N
006-020-00-6 carbamat de 4-clorbut-2-inil- 202-930-4 101-27-9 R43 R: 22-43-50/53
N-(3-clorfenil) N; R50-53 S: (2-)24-36/37-60-61
Repr. Cat. 2; R61
T; N
linuron (ISO) ; Repr. Cat. 3; R62
R: 61-22-40-48/22-62-
006-021-00-1 3-(3,4-diclorfenil) -1-metoxi- E 206-356-5 330-55-2 Carc. Cat. 3; R40
50/53
1-metiluree Xn; R22-48/22
S: 53-45-60-61
N; R50-53
decarbofuran ;
T
N-metilcarbamate de
006-022-00-7 - 1563-67-3 T; R23/24/25 R: 23/24/25
2-metil-2,3-dihidrobenzo [b]
S: (1/2-)13-36/37-45
furan-7-il
mercaptodimetur (ISO) ;
T; N
metiocarb ; T; R2
006-023-00-2 217-991-2 2032-65-7 R: 25-50/53
N-metilcarbamat de 3,5- N; R50-53
S: (1/2-)22-37-45-60-61
dimetil-4-metiltiofenil
proxan-sodiu (ISO) ; Xn; R22 Xn; N
006-024-00-8 O-izopropilditiocarbamat de 205-443-5 140-93-2 Xi; R38 R: 22-38-51/53
sodiu N; R51-53 S: (2-)13-61

aletrin ;
(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-
dimetil-3-(2-metilpropenil-1)
ciclopropancarboxilat de
(RS)-3-alil-2-metil-4-oxo-
ciclopent-2-enil [1] ;
bioaletrin [1] ;
209-542-4 584-79-2 [1]
(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-
[1] Xn; N
metilpropenil-1-) ciclo- Xn; R20/22
006-025-00-3 C 249-013-5 28434-00-6 [2] R: 20/22-50/53
propancarboxilat de (RS)-3- N; R50-53
[2] S: (2-)36-60-61
alil-2-metil-4-oxo-
- [3] 84030-86-4 [3]
ciclopentenil-2
S-bioaletrin ; [2]
(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-
metilpropenil-1-) ciclo-
propancarboxilat de (S)-3-
alil-2-metil-4-oxo-ciclopent-
2-enil [2]
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

carbofuran (ISO);
T+; N
metilcarbamat de 2,3- T+; R26/28
006-026-00-9 216-353-0 1563-66-2 R: 26/28-50/53
dihidro-2,2-dimetilbenzo- N; R50-53
S: (1/2-)36/37-45-60-61
furan-7-il
dinobuton (ISO);
T; N
carbonat de 2-(1-metil- T; R25
006-028-00-X 213-546-1 973-21-7 R: 25-50/53
propil)-4,6-dinitrofenil şi de N; R50-53
S: (1/2-)37-45-60-61
izopropil

91
81
82

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
dioxacarb ; T; N
T; R25
006-029-00-5 metilcarbamat de 2-(1,3-di- 230-253-4 6988-21-2 R: 25-51/53
N; R51-53
oxolan-2-il)fenil S: (1/2-)37-45-61
Xn
EPTC (ISO) ;
006-030-00-0 212-073-8 759-94-4 Xn; R22 R: 22
dipropiltiocarbamat de S-etil
S: (2-)23
T+; N
T+; R26/28
R: 26/28-43-50/53
006-031-00-6 formetanat 244-879-0 22259-30-9 R43
S: (1/2-)24-28-37/39-45-
N; R50-53
60-61
Xn; N
monolinuron ;
Xn; R22-48/22 R: 22-48/22-50/53
006-032-00-1 3-(4-clorofenil)-1-metoxi-1- 217-129-5 1746-81-2
N; R50-53 S: (2-)22-60-61
metiluree
metoxuron ; N
006-033-00-7 3-(3-cloro-4-methoxifenil)- 243-433-2 19937-59-8 N; R50-53 R: 50/53
1,1-dimetiluree S: 60-61
pebulat (ISO) ; Xn; N
Xn; R22
006-034-00-2 N-butil-N-etil-tiocarbamat de 214-215-4 1114-71-2 R: 22-51/53
N; R51-53
S-propil S: (2-)23-61
pirimicarb (ISO) ;
T; N
N,N-dimetilcarbamat de2-di- T; R25
006-035-00-8 245-430-1 23103-98-2 R: 25-50/53
metilamino-5,6-dimetil- N; R50-53
S: (1/2-)22-37-45-60-61
pirimidinil
benztiazuron ; Xn
006-036-00-3 1-benzotiazol-2-il, 3-metil- 217-685-9 1929-88-0 Xn; R22 R: 22
uree S: (2-)24/25
promecarb (ISO) ; T; N
T; R25
006-037-00-9 N-metilcarbamat de 3-iso- 220-113-0 2631-37-0 R: 25-50/53
N; R50-53
propil-5-metilfenil S: (1/2-)24-37-45-60-61
sulfalate (ISO) ; Carc. Cat. 2; R45 T; N
006-038-00-4 N,N-dietilditiocarbamat de E 202-388-9 95-06-7 Xn; R22 R: 45-22-50/53
2-cloroalil N; R50-53 S: 53-45-60-61
trialat (ISO) ; Xn; R22-48/22 Xn; N
006-039-00-X diizopropiltiocarbamat de 218-962-7 2303-17-5 R43 R: 22-43-48/22-50/53
S-2,3,3-tricloroalil N; R50-53 S: (2-)24-37-60-61
monometilan ; T
006-040-00-5 N,N-dimetilcarbamat de 3- - 2532-43-6 T; R23/24/25 R: 23/24/25
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

metil-1H-pirazol-5-il S: (1/2-)13-45
C ≥ 25%: T; R45-22-23-36/37/38
Carc. Cat. 2; R45
T 20% ≤ C < 25%: T; R45-20-
T; R23
006-041-00-0 clorură de dimetlcarbamoil E 201-208-6 79-44-7 R: 45-22-23-36/37/38 36/37/38
Xn; R22
S: 53-45 3% ≤ C < 20%: T; R45-20
Xi; R36/37/38
0.001% ≤ C < 3%: T; R45
monuron (ISO) ; Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
006-042-00-6 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetil- 205-766-1 150-68-5 Xn; R22 R: 22-40-50/53
uree N; R50-53 S: (2-)36/37-60-61

92
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
monuron-TCA ; Xi; R36/38 Xn; N
006-043-00-1 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetil- - 140-41-0 Carc. Cat. 3; R40 R: 36/38-40-50/53
uree N; R50-53 S: (2-)36/37-60-61
C ≥ 2,5 %: Xn, N; R40-50-53
izoproturon ; Xn; N 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51-
Carc. Cat. 3; R40
006-044-00-7 3-(4-izopropilfenil)-1,1- 251-835-4 34123-59-6 R: 40-50/53 53
N; R50-53
dimetiluree S: (2-)36/37-60-61 0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51-53
0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53
metomil (ISO) ; T+; N
T+; R28
006-045-00-2 N-[[(metilamino) carbonil] 240-815-0 16752-77-5 R: 28-50/53
N; R50-53
oxi]etanimidotioate de metil S: (1/2-)22-36/37-45-60-61
bendiocarb (ISO) ; T; R23/25 T; N
006-046-00-8 N-metilcarbamat de 2,2- 245-216-8 22781-23-3 Xn; R21 R: 21-23/25-50/53
dimetil-1,3-benzodioxol-4-il N; R50-53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61
bufencarb (ISO) ;
amestec de N-metil-
T; N
carbamat de 3-(1-metil- T; R24/25
006-047-00-3 - 8065-36-9 R: 24/25-50/53
butil)fenil şi de N-metil- N; R50-53
S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
carbamat de 3-(1-etil-
propil)fenil (3:1)
etiofencarb (ISO) ; Xn; N
Xn; R22
006-048-00-9 N-metilcarbamat de 2-(etil- 249-981-9 29973-13-5 R: 22-50/53
N; R50-53
tiometil)fenil S: (2-)60-61
dixantogen ; Xn
006-049-00-4 ditiobis(tioformiat) de 207-944-4 502-55-6 Xn; R22 R: 22
O,O-dietil S: (2-)24
fenuron-TCA ; Xi; N
Xi; R38
006-050-00-X tricloroacetat de 1,1-dimetil- - 4482-55-7 R: 38-50/53
N; R50-53
3-feniluroniu S: (2-)60-61
ferbam (ISO) ; Xi; N
Xi; R36/37/38
006-051-00-5 tris(dimetildtiocarbamat)de 238-484-2 14484-64-1 R: 36/37/38-50/53
N; R50-53
fier S: (2-)60-61
clorhidrat de formetanat ; T+; N
T+; R26/28
N-metilcarbamat de 3-(N,N- R: 26/28-43-50/53
006-052-00-0 245-656-0 23422-53-9 R43
dimetilaminometilenamino) S: (1/2-)24-28-37/39-45-
N; R50-53
fenil 60-61
isoprocarb (ISO) ; Xn; N
Xn; R22
006-053-00-6 N-metilcarbamat de 220-114-6 2631-40-5 R: 22-50/53
N; R50-53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

2-izopropilfenil S: (2-)60-61
mexacarbat (ISO) ; T+;R28 T+; N
006-054-00-1 N-metilcarbamat de 3,5- 206-249-3 315-18-4 Xn;R21 R: 21-28-50/53
dimetil-4-dimetilaminofenil N; R50-53 S: (1/2-)36/37-45-60-61
xililcarb (ISO) ;
N-metilcarbamat de Xn; N
Xn; R22
006-055-00-7 3,4-dimetilfenil ; 219-364-9 2425-10-7 R: 22-50/53
N; R50-53
metilcarbamat de 3,4-xilil ; S: (2-)60-61
MPMC

93
83
84

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
metolcarb (ISO) ; Xn; N
Xn; R22
006-056-00-2 metilcarbamat de m-tolil ; 214-446-0 1129-41-5 R: 22-51/53
N; R51-53
MTMC S: (2-)61
Xn; N
nitrapirin (ISO) ; Xn; R22
006-057-00-8 217-682-2 1929-82-4 R: 22-51/53
2-cloro-6-triclorometilpiridină N; R51-53
S: (2-)24-61
noruron ; Xn
006-058-00-3 1,1-dimetil-3-(perhidro-4,7- - 2163-79-3 Xn; R22 R: 22
metanoinden-5-il)uree S: (2-)
oxamil ;
T+; R26/28 T+; N
N-metilcarbamat de N',N'-
006-059-00-9 245-445-3 23135-22-0 Xn; R21 R: 21-26/28-51/53
dimetilcarbomoil(metiltio)
N; R51-53 S: (1/2-)36/37-45-61
metilenamină
oxicarboxin (ISO) ;
Xn
2,3-dihidro-6-metil-5-(N-fenil Xn; R22
006-060-00-4 226-066-2 5259-88-1 R: 22-52/53
carbamoil)-1,4-oxitiin 4,4- R52-53
S: (2-)61
dioxid
clorhidrat de 3-(dimetil-
Xn; N
aminopropil)tiocarbamat de Xn; R22
006-061-00-X 243-193-9 19622-19-6 R: 22-51/53
S-etil ; N; R51-53
S: (2-)61
clorhidrat de protiocarb
SWEP ; Xn
006-062-00-5 3,4-diclorofenilcarbamat de - 1918-18-9 Xn; R22 R: 22
metil S: (2-)
dietiltiocarbamat de S-4- Xn; N
Xn; R22
006-063-00-0 clorobenzil ; 248-924-5 28249-77-6 R: 22-50/53
N; R50-53
tiobencarb S: (2-)60-61
3,3-dimetil-1-(metiltio)
T+; N
butanon-O-(N-metil T+; R27/28
006-064-00-6 254-346-4 39196-18-4 R: 27/28-50/53
carbamoil) oximă ; N; R50-53
S: (1/2-)27-36/37-45-60-61
tiofanox
3-cloro-6-ciano-biciclo
(2,2,1)heptan-2-onă O-(N-
metilcarbamoil)oximă ; T+; R28 T+; N
006-065-00-1 3-cloro-6-ciano-biciclo - 15271-41-7 T; R24 R: 24-28-51/53
(2,2,1)heptan-2-onă-O-(N- N; R51-53 S: (1/2-)28-36/37-45-61
metilcarbamoil)oximă ;
triamidă
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

dipropiltiocarbamat de Xn; N
Xn; R22
006-066-00-7 S-propil ; 217-681-7 1929-77-7 R: 22-51/53
N; R51-53
vernolat S: (2-)61
Xn
006-067-00-2 metilcarbamat de 3,5-xilil - 2655-14-3 Xn; R22 R: 22
S: (2-)
T
006-068-00-8 diazometan 206-382-7 334-88-3 Carc. Cat. 2; R45 R: 45
S: 53-45

94
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
Muta. Cat. 3; R68
tiofanat metil (ISO) ; Xn; N
Xn; R20
006-069-00-3 1,2-di-(3-metoxicarbonil-2- 245-740-7 23564-05-8 R: 20-43-50/53-68
R43
tioureido)benzen S: (2-)36/37-46-60-61
N; R50-53
furmeciclox ; Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
006-070-00-9 N-ciclohexil-N-metoxi-2,5- 262-302-0 60568-05-0 N; R50-53 R: 40-50/53
dimetil-3-furamidă S: (2-)36/37-60-61
Xi
carbonat de
006-071-00-4 401-620-8 87731-18-8 R43 R: 43
ciclooct-4-en-1-il şi metil
S: (2-)24-37
prosulfocarb ; Xn; R22 Xn; N
006-072-00-X N,N-dipropiltiocarbamat de 401-730-6 52888-80-9 R43 R: 22-43-51/53
S-benzil N; R51-53 S: (2-)24-37-61
Xi
006-073-00-5 3-(dimetilamino)propiluree 401-950-2 31506-43-1 Xi; R41 R: 41
S: (2-)26-39
T+; R26 T+; N
C; R34 R: 26-34-42/43-48/20-
isocianat de 2-(3-
006-074-00-0 402-440-2 2094-99-7 Xn; R48/20 50/53
(prop-1-en-2-il)fenil)prop-2-il
R42/43 S: (1/2-)7-15-28-36/37/39-
N; R50-53 38-45-60-61
Xi
Xi; R37
006-076-00-1 mancozeb - 8018-01-7 R: 37-43
R43
S: (2-)8-24/25-46
Xi
Xi; R37
006-077-00-7 maneb 235-654-8 12427-38-2 R: 37-43
R43
S: (2-)8-24/25-46
Xi
Xi; R37
006-078-00-2 zineb 235-180-1 12122-67-7 R: 37-43
R43
S: (2-)8-24/25-46
Xn; R22-48/22 Xn; N
disulfiram ;
006-079-00-8 202-607-8 97-77-8 R43 R: 22-43-48/22-50/53
disulfură de tetraetiltiuram
N; R50-53 S: (2-)24-37-60-61
Xn; R22 Xn; N
monosulfură de tetrametil-
006-080-00-3 202-605-7 97-74-5 R43 R: 22-43-51/53
tiuram
N; R51-53 S: (2-)24-26-37-61
Xi; R36/37/38 Xi; N
bis(dibutilditiocarbamat) de
006-081-00-9 205-232-8 136-23-2 R43 R: 36/37/38-43-50/53
zinc
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

N; R50-53 S: (2-)24-37-60-61
Xn; R22
Xn; N
bis(dietilditiocarbamat) de Xi; R36/37/38
006-082-00-4 238-270-9 14324-55-1 R: 22-36/37/38-43-50/53
zinc R43
S: (2-)24-37-60-61
N; R50-53
R10
butocarboxim ; T; N
T; R23/24/25
006-083-00-X 3-(metiltio)-2-butanon-O- 252-139-3 34681-10-2 R: 10-23/24/25-36-50/53
Xi; R36
[(metilamino)carbonil]oximă S: (1/2-)36/37-45-60-61
N; R50-53

95
85
86

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
[(dibutilamino)tio]metil- T; N
T; R23/25
carbamat de 2,3-dihidro-2,2- R: 23/25-43-50/53
006-084-00-5 259-565-9 55285-14-8 R43
dimetil-7-benzofuril ; S: (1/2-)24-37-38-45-60-
N; R50-53
carbosulfan 61
metilcarbamat de Xn; R22 Xn; N
006-085-00-0 2-sec-butilfenil; 223-188-8 3766-81-2 N; R50-53 R: 22-50/53
fenobucarb S: (2-)60-61
[(2-(4-fenoxifenoxi)etil] N
006-086-00-6 carbamat de etil; 276-696-7 72490-01-8 N; R50-53 R: 50/53
fenoxicarb S: 60-61
T+; R26
2,4-dimethil-6-oxa-5-oxo-3- T+; N
T; R25
tia-2,4-diazadecanoat de R: 25-26-36/38-43-48/22-
Xn; R48/22
006-087-00-1 2,3-dihidro-2,2-dimetil-7- 265-974-3 65907-30-4 50/53
Xi; R36/38
benzofuril; S: (1/2-)28-36/37-38-45-
R43
furatiocarb 60-61
N; R50-53
benfuracarb (ISO); N-[2,3-
dihidro-2,2-dimetil- T; N
- T; R23/25
006-088-00-7 benzofuran-7-iloxicarbonil 82560-54-1 R: 23/25-50/53
N; R50-53
(metil)aminotio]-N-izopropil- S: (1/2-)36/37-45-60-61
β-alaninat de etil
C ≥ 5 %: T+; N; R26-34-50
1 % ≤ C < 5 %: T+; N; R26-
O; R8
36/37/38-50
R6 O; T+; N
0,5 % ≤ C < 1 %: T; N; R23-
T+; R26 R: 6-8-26-34-50
006-089-00-2 dioxid de clor 233-162-8 10049-04-4 36/37/38-50
C; R34 S: (1/2-)23-26-28-
0,2 % ≤ C < 0,5 %: T; N; R23-50
N; R50 36/37/39-38-45-61
0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn; N; R20-
50

C ≥ 25 %: T; N; R25-34-50
T; R25 T; N 10 % ≤ C < 25 %: C, N; R22-34-
C; R34 R: 25-34-50 50
006-089-01-X dioxid de clor….% B 233-162-8 10049-04-4
N; R50 S: (1/2-)23-26-28- 3 % ≤ C < 10 %: Xn; N; R22-
36/37/39-45-61 36/37/38-50
0,3 % ≤ C < 3 %: Xi; R36
Xn; R20 Xn
fenilcarbamat de 2-(3-iodo-
006-090-00-8 408-010-0 88558-41-2 Xi; R41 R: 20-41-52/53
prop-2-in-1-iloxi)etil
R52-53 S: (2-)22-26-39-61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

R10 T; N C ≥ 25 %: T, N; R23-34-50
T; R23 R: 10-23-34-50 5 % ≤ C < 25 %: T; R23-34
007-001-00-5 amoniac, anhidru 231-635-3 7664-41-7
C; R34 S: (1/2-)9-16-26-36/37/39- 0,5 % ≤ C < 5 %: Xn; R20-
N; R50 45-61 36/37/38
C; N
C; R34 C ≥ 25 %: C; N; R34-50
007-001-01-2 amoniac….% B 215-647-6 1336-21-6 R: 34-50
N; R50 10 % ≤ C < 25 %: C; R34
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61
5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38

96
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 10 %: T+; R26-34
233-272-6 T+ 5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34
dioxid de azot [1] ; 10102-44-0 [1] T+; R26
[1] R: 26-34 1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38
007-002-00-0 tetraoxid de diazot [2] C; R34 5
234-126-4 S: (1/2-)9-26-28-36/37/39- 0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-
10544-72-6 [2]
[2] 45 36/37/38
0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20
clorură de clormequat; Xn
007-003-00-6 clorură de (2-cloroetil) 213-666-4 999-81-5 Xn; R21/22 R: 21/22
trimetilamoniu S: (2-)36/37
C ≥ 20 %: C; R35
O; C
acid azotic…% ; O; R8 5 % ≤ C < 20 %: C; R34
007-004-00-1 B 231-714-2 7697-37-2 R: 8-35
acid nitric…% C; R35 Footnote: :
S: (1/2-)23-26-36-45
C ≥ 70 %: O; R8
E; Xn
azotit de etil ; E; R2
007-006-00-2 203-722-6 109-95-5 R: 2-20/21/22
nitrit de etil Xn; R20/21/22
S: (2-)
E
azotat de etil ;
007-007-00-8 210-903-3 625-58-1 E; R2 R: 2
nitrat de etil
S: (2-)23-24/25
C ≥ 25 %: T, N; R45-23/24/25-
34-43-50/53
10 % ≤ C < 25 %: T, N; R45-
R10 20/21/22-34-43-51/53
Carc. Cat. 2; R45 T; N 3 % ≤ C < 10 %: T, N; R45-
T; R23/24/25 R: 45-10-23/24/25-34-43- 20/21/22-36/38-43-51/53
007-008-00-3 hidrazină E 206-114-9 302-01-2
C; R34 50/53 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-43-
R43 S: 53-45-60-61 51/53
N; R50-53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-43-
52/53
0,25 % ≤ C < 1 %: T; R45-52/53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R45

Xn
azotit de diciclohexilamoniu ;
007-009-00-9 221-515-9 3129-91-7 Xn; R20/22 R: 20/22 C ≥ 10 %: Xn; R20/22
nitrit de diciclohexilamoniu
S: (2-)15-41

O; R8 O; T; N C ≥ 25 %: T, N; R25-50
azotit de sodiu ;
007-010-00-4 231-555-9 7632-00-0 T; R25 R: 8-25-50 5 % ≤ C < 25 %: T; R25
nitrit de sodiu
N; R50 S: (1/2-)45-61 1 % ≤ C < 5 %: Xn; R22
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

O; R8 O; T; N C ≥ 25 %: T, N; R25-50
azotit de potasiu ;
007-011-00-X 231-832-4 7758-09-0 T; R25 R: 8-25-50 5 % ≤ C < 25 %: T; R25
nitrit de potasiu
N; R50 S: (1/2-)45-61 1 % ≤ C < 5 %: Xn; R22
F; R11
N,N-dimetilhidrazină ; Carc. Cat. 2; R45 F; T; N
007-012-00-5 1,1-dimetilhidrazină ; E 200-316-0 57-14-7 T; R23/25 R: 45-11-23/25-34-51/53
dimetilhidrazină asimetrică C; R34 S: 53-45-61
N; R51-53

97
87
88

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: T, N; R45-23/24/25-
51/53
N,N'-dimetilhidrazină ; Carc. Cat. 2; R45 T; N
3 % ≤ C < 25 %: T; R45-
007-013-00-0 1,2-dimetilhidrazină ; E - 540-73-8 T; R23/24/25 R: 45-23/24/25-51/53
20/21/22-52/53
dimetilhidrazină simetrică N; R51-53 S: 53-45-61
2,5 % ≤ C < 3 %: T; R45-52/53
0,01 % ≤ C < 2,5 %: T; R45
Carc. Cat. 2; R45
T; N
T; R23/24/25
007-014-00-6 săruri ale hidrazinei AE - - R: 45-23/24/25-43-50/53
R43
S: 53-45-60-61
N; R50-53
F; R11 F; T; N
T; R23/24/25-48/23 R: 11-23/24/25-36-43-
007-015-00-1 O-etilhidroxilamină 402-030-3 624-86-2 Xi; R36 48/23-50
R43 S: (1/2-)16-26-36/37/39-
N; R50 45-60-61
F; T
azotit de n-butil ; F; R11 R: 11-23/25
007-016-00-7 208-862-1 544-16-1
nitrit de n-butil T; R23/25 S: (1/2-)16-24-45

F; R11
F; T
azotit de izobutil; Xn; R20/22
007-017-00-2 E 208-819-7 542-56-3 R: 11-20/22-45-68
nitrit de izobutil Carc. Cat. 2; R45
S: 53-45
Muta. Cat. 3; R68

F; Xn
azotit de sec-butil ; F; R11
007-018-00-8 213-104-8 924-43-6 R: 11-20/22
nitrit de sec-butil Xn; R20/22
S: (2-)16-24-46

F; Xn
azotit de terţ-butil; F; R11
007-019-00-3 208-757-0 540-80-7 R: 11-20/22
nitrit de terţ-butil Xn; R20/22
S: (2-)16-24-46
azotit de pentil [1] ;
207-332-7
nitrit de pentil ; 463-04-7 [1] F; Xn
[1] F; R11
007-020-00-9 azotit de amil ; R: 11-20/22
203-770-8 Xn; R20/22
nitrit de amil ; 110-46-3 [2] S: (2-)16-24-46
[2]
amestec de izomeri [2]
Carc. Cat. 2; R45 T; N
hidrazobenzen;
007-021-00-4 E 204-563-5 122-66-7 Xn; R22 R: 45-22-50/53
1,2-difenilhidrazină
N; R50-53 S: 53-45-60-61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Carc. Cat. 2; R45


bis(3-carboxi-4- Xn; R22 T
-
007-022-00-X hidroxibenzensulfonat) de E 405-030-1 C; R34 R: 45-22-34-43-52/53
hidrazină) R43 S: 53-45-61
R52-53
3,5-bis(3-(2,4-di-terţ- Xi
- Xi; R38
007-023-00-5 pentilfenoxi) propilcarbamoil) 405-510-0 R: 38-43
R43
benzensulfonat de sodiu S: (2-)24-37

98
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
Xn; R48/22 Xn; N
clorură de 2-(deciltio)etil-
007-024-00-0 405-640-8 36362-09-1 Xi; R38-41 R: 38-41-48/22-50/53
amoniu
N; R50-53 S: (2-)26-36/37/39-60-61
Muta. Cat. 3; R68 T; N
clorhidrat de (4-hidrazino-
T; R25-48/25 R: 25-43-48/25-68-50/53
007-025-00-6 fenil)-N-metilmetan-sulfon- 406-090-1 81880-96-8
R43 S: (1/2-)22-36/37/39-45-
amidă
N; R50-53 60-61
Xi
oxo-((2,2,6,6-tetrametil
Xi; R41 R: 41-43
007-026-00-1 piperidin-4-il)amino) 413-230-5 122035-71-6
R43 S: (2-)8-22-24-26-30-
carbonilacetohidrazidă
37/39
C; N
Xn; R21/22-48/21
1,6-bis(3,3-bis((1-metil- R: 21/22-34-43-48/21-
C; R34
007-027-00-7 pentilidenimino)propil) 420-190-2 - 50/53
R43
ureido)hexan S: (1/2-)7-26-36/37/39-45-
N; R50-53
60-61
O
008-001-00-8 oxigen 231-956-9 7782-44-7 O; R8 R: 8
S: (2-)17

C ≥ 70 %: C; R20/22-35
50 % ≤ C < 70 %: C; R20/22-34
R5 O; C 35 % ≤ C < 50 %: Xn; R22-
peroxid de hidrogen soluţie
O; R8 R: 5-8-20/22-35 37/38-41
008-003-00-9 ...% B 231-765-0 7722-84-1
C; R35 S: (1/2-)17-26-28- 8 % ≤ C < 35 %: Xn; R22-41
apa oxigenată soluţie ... %
Xn; R20/22 36/37/39-45 5 % ≤ C < 8 %: Xi; R36
Footnote: *
C ≥ 70 %: R5, O;R8
50 % ≤ C < 70 %: O; R8
R7 T+; C
009-001-00-0 fluor 231-954-8 7782-41-4 T+; R26 R: 7-26-35
C; R35 S: (1/2-)9-26-36/37/39-45
T+; C
T+; R26/27/28 R: 26/27/28-35
009-002-00-6 acid fluorhidric 231-634-8 7664-39-3
C; R35 S: (1/2-)7/9-26-36/37/39-
45
C ≥ 7 %: T+; C; R26/27/28-35
T+; C 1 % ≤ C < 7%: T; C; R23/24/25-
T+; R26/27/28
009-003-00-1 acid fluorhidric... % B 231-634-8 7664-39-3 R: 26/27/28-35 34
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

C; R35
S: (1/2-)7/9-26-36/37-45 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn;
R20/21/22-36/37/38
T; R25 T
009-004-00-7 fluorură de sodiu 231-667-8 7681-49-4 Xi; R36/38 R: 25-32-36/38
R32 S: (1/2-)22-36-45
T
009-005-00-2 fluorură de potasiu 232-151-5 7789-23-3 T; R23/24/25 R: 23/24/25
S: (1/2-)26-45

99
89
90

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
T
009-006-00-8 fluorură de amoniu 235-185-9 12125-01-8 T; R23/24/25 R: 23/24/25
S: (1/2-)26-45
T; C C ≥ 10 %: T; C; R25-34
difluorură acidă de sodiu; T; R25
009-007-00-3 215-608-3 1333-83-1 R: 25-34 1 % ≤ C < 10 %: C; R22-34
hidrogenofluorură de sodiu C; R34
S: (1/2-)22-26-37-45 0,1 % ≤ C < 1 %: Xi; R36/38
T; C C ≥ 10 %: T; C; R25-34
difluorură acidă de potasiu; T; R25
009-008-00-9 232-156-2 7789-29-9 R: 25-34 1 % ≤ C < 10 %: C; R22-34
hidrogenofluorură de potasiu C; R34
S: (1/2-)22-26-37-45 0,1 % ≤ C < 1 %: Xi; R36/38
T; C C ≥ 10 %: T; C; R25-34
difluorură acidă de amoniu; T; R25
009-009-00-4 215-676-4 1341-49-7 R: 25-34 1 % ≤ C < 10 %: C; R22-34
hidrogenofluorură de amoniu C; R34
S: (1/2-)22-26-37-45 0,1 % ≤ C < 1 %: Xi; R36/38
C
acid fluoroboric ... %; C ≥ 25 %: C; R34
009-010-00-X B 240-898-3 16872-11-0 C; R34 R: 34
acid tetrafluoroboric…% 10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/38
S: (1/2-)26-27-45
C
C ≥ 10 %: C; R34
009-011-00-5 acid fluorosilicic ...% B 241-034-8 16961-83-4 C; R34 R: 34
5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/38
S: (1/2-)26-27-45
240-934-8
[1]
fluorosilicaţi de sodiu [1]; 16893-85-9 [1] T C ≥ 10 %: T; R23/24/25
240-896-2
009-012-00-0 fluorosilicaţi de potasiu [2] A 16871-90-2 [2] T; R23/24/25 R: 23/24/25 1 % ≤ C < 10 %: Xn; R20/21/22
[2]
fluorosilicaţi de amoniu [3] 16919-19-0 [3] S: (1/2-)26-45
240-968-3
[3]
fluorosilicaţi (cu excepţia Xn
009-013-00-6 celor specificaţi în această A - - Xn; R22 R: 22 C ≥ 10 %: Xn; R22
anexă) S: (2-)13-24/25
Repr. Cat. 1; R61
Repr. Cat. 3; R62 T; N
009-014-00-1 hexafluorsilicat de plumb E 247-278-1 25808-74-6 Xn; R20/22 R: 61-62-20/22-33-50/53 1
R33 S: 53-45-60-61
N; R50-53
T; R23 T; N
009-015-00-7 difluorură de sulfuril 220-281-5 2699-79-8 Xn; R48/20 R: 23-48/20-50
N; R50 S: (1/2-)45-63-60-61

237-410-6
hexafluoroaluminat de T; R48/23/25 T; N
[1] 13775-53-6 [1]
009-016-00-2 trisodiu; C Xn; R20/22 R: 20/22-48/23/25-51/53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

239-148-8 15096-52-3 [2]


criolit [1] N; R51-53 S: (1/2-)22-37-45-61
[2]

F; R11-14/15 F; C
mu-fluoro-bis(trietilaluminiu)
009-017-00-8 400-040-2 12091-08-6 C; R35 R: 11-14/15-20-35
de potasiu
Xn; R20 S: (1/2-)16-30-36/39-43-45
T
hexafluorosilicat de C ≥ 10 %: T; R25
009-018-00-3 241-022-2 16949-65-8 T; R25 R: 25
magneziu 1 % ≤ C < 10 %: Xn; R22
S: (1/2-)24/25-45

100
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
F; C
F; R14/15
011-001-00-0 sodiu 231-132-9 7440-23-5 R: 14/15-34
C; R34
S: (1/2-)5*-8-43-45
C C ≥ 5 %: C; R35
011-002-00-6 hidroxid de sodiu 215-185-5 1310-73-2 C; R35 R: 35 2 % ≤ C < 5 %: C; R34
S: (1/2-)26-37/39-45 0,5 % ≤ C < 2 %: Xi; R36/38
O; C
O; R8
011-003-00-1 peroxid de sodiu 215-209-4 1313-60-6 R: 8-35
C; R35
S: (1/2-)8-27-39-45
T+; R28 T+; N
011-004-00-7 azidă de sodiu 247-852-1 26628-22-8 R32 R: 28-32-50/53
N; R50-53 S: (1/2-)28-45-60-61
Xi
011-005-00-2 carbonat de sodiu 207-838-8 497-19-8 Xi; R36 R: 36
S: (2-)22-26
Xn
Xn; R22
011-006-00-8 cianat de sodiu 213-030-6 917-61-3 R: 22-52/53
R52-53
S: (2-)24/25-61
N C ≥ 2,5 %: N; R50/53
011-007-00-3 propoxicarbazonă de sodiu - - N; R50-53 R: 50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53
S: 60-61 0,025 ≤ C < 0,25 %: R52/53
F
7439-95-4
012-001-00-3 magneziu pudră (piroforic) 231-104-6 F; R15-17 R: 15-17
S: (2-)7/8-43
F
magneziu pudră (stabilizat)
012-002-00-9 231-104-6 - F; R11-15 R: 11-15
sau şpan,
S: (2-)7/8-43
R14 F; C
012-003-00-4 derivaţi alchilici de magneziu A - - F; R17 R: 14-17-34
C; R34 S: (1/2-)16-43-45
F
F; R15-17
013-001-00-6 aluminiu pudră (piroforic) 231-072-3 7429-90-5 R: 15-17
S: (2-)7/8-43
F
F; R15
013-002-00-1 aluminiu pudră (stabilizat) 231-072-3 - R: 10-15
R10
S: (2-)7/8-43
C
013-003-00-7 cloură de aluminiu, anhidră 231-208-1 7446-70-0 C; R34 R: 34
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

S: (1/2-)7/8-28-45
R14 F; C
013-004-00-2 derivaţi alchilici de aluminiu A - - F; R17 R: 14-17-34
C; R34 S: (1/2-)16-43-45
F; C
R: 14/15-17-35
dietil(etildimetilsilanolato) F; R14/15-17
013-005-00-8 401-160-8 55426-95-4 S: (1/2-)6-16-30-36/39-43-
aluminiu C; R35
45

101
91
92

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
(etil-3-oxobutanoato-
O’1,O’3) (2-dimetilamino Xi
R10
013-006-00-3 etanolato)(1-metoxi-2- 402-370-2 - R: 10-41
Xi; R41
propanolato) aluminiu(III), S: (2-)26-39
dimerizat
poli(oxo(2-butoxietil-3- Xi
013-007-00-9 oxobutanoat-O'1,O'3) 403-430-0 - Xi; R41 R: 41
aluminiu) S: (2-)26-39
R14 F; C; N
F; R17 R: 14-17-34-50/53
013-008-00-4 iodură de di-n-octilaluminiu 408-190-0 7585-14-0
C; R34 S: (1/2-)6-16-26-36/37/39-
N; R50-53 43-45-60-61
F; R11
F; C
((n-butil)x(etil)y-1,5-di-hidro) R14/15
R: 11-14/15-17-20-35
013-009-00-X aluminat) de sodiu, x = 0,5 418-720-2 - R 17
S: (1/2-)6-16-26-30-
y=1,5 Xn; R20
36/37/39-43-45
C; R35
F+; R12
R14 F+; C C ≥ 10 % C: R20/22-35
F; R17 R: 12-14-17-20/22-29-35 5 % ≤ C < 10 %: C; R34
014-001-00-9 triclorosilan 233-042-5 10025-78-2
Xn; R20/22 S: (2-)7/9-16-26-36/37/39- 1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37/38
R29 43-45
C; R35
Xi
10026-04-7 R14
014-002-00-4 tetraclorură de siliciu 233-054-0 R: 14-36/37/38
Xi; R36/37/38
S: (2-)7/8-26
F; Xi
F; R11
014-003-00-X dimetildiclorosilan 200-901-0 75-78-5 R: 11-36/37/38
Xi; R36/37/38
S: (2-)
R14 F; Xi
014-004-00-5 tricloro(metil)silan 200-902-6 75-79-6 F; R11 R: 11-14-36/37/38 C ≥ 1 %: Xi; R36/37/38
Xi; R36/37/38 S: (2-)26-39
R10 Xn
014-005-00-0 silicat de tetraetil 201-083-8 78-10-4 Xn; R20 R: 10-20-36/37
Xi; R36/37 S: (2-)
clorhidrat de bis(4-fluoro- Xi; N
Xi; R36
014-006-00-6 fenil)-metil-(1,2,4-triazol-4-il- 401-380-4 - R: 36-51/53
N; R51-53
metil)silan S: (2-)26-61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Xi
014-007-00-1 trietoxiizobutilsilan 402-810-3 17980-47-1 Xi; R38 R: 38
S: (2-)24
N
(clorometil)bis(4-fluoro-
014-008-00-7 401-200-4 85491-26-5 N; R51-53 R: 51/53
fenil)metilsilan
S: 61
R10 Xn
014-009-00-2 izobutilizopropildimetoxisilan 402-580-4 111439-76-0 Xn; R20 R: 10-20-38
Xi; R38 S: (2-)25-26-36/37

102
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C
C; R34 R: 34-37
014-010-00-8 metasilicat de disodiu 229-912-9 6834-92-0
Xi; R37 S: (1/2-)13-24/25-
36/37/39-45
Xi; N
Xi; R38 R: 38-51/53
014-011-00-3 ciclohexildimetoximetilsilan 402-140-1 17865-32-6
N; R51-53 S: (2-)24-61

Xi; N
bis(3-(trimetoxisilil) propil) Xi; R41
014-012-00-9 403-480-3 - R: 41-51/53
amină N; R51-53
S: (2-)24-26-39-61
α-hidroxipoli(metil-(3- Xn; R21/22 C; N
014-013-00-4 (2,2,6,6-tetrametilpiperidin- 404-920-7 - C; R34 R: 21/22-34-51/53
4-iloxi)propil)siloxan) N; R51-53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-61
6-(2-cloroetil)-6-(2-metoxi T
Repr. Cat. 2; R61
014-014-00-X etoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-6- E 253-704-7 37894-46-5 R: 61-22-48/22
Xn; R22-48/22
silaundecan; etacelasil S: 53-45
α-trimetilsilanil-ω- trimetil
siloxipoli(oxi(metil-3-(2-(2
014-015-00-5 406-420-4 69430-40-6 R53 R: 53
metoxipropoxi)propoxi)propil
S: 61
silandiil)-co-oxi(dimetilsilan))
amestec de :
1,3-dihex-5-en-1-il-1,1,3,3- N
014-016-00-0 tetrametildisiloxan; 406-490-6 - N; R51-53 R: 51/53
1,3-dihex-n-en-1-il-1,1,3,3- S: 61
tetra metildisiloxan
Carc. Cat. 3; R40
flusilazol (ISO); T; N
Repr. Cat. 2; R61
014-017-00-6 bis(4-fluorofenil)(metil) (1H- E - 85509-19-9 R: 61-22-40-51/53
Xn; R22
1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan S: 53-45-61
N; R51-53
Xn
Repr. Cat. 3; R62
014-018-00-1 octametilciclotetrasiloxan 209-136-7 556-67-2 R: 53-62
R53
S: (2-)36/37-46-51-61
amestec de:
4-[[bis-(4-fluorofenil)
metilsilil]metil]-4H-1,2,4- Carc. Cat. 3; R40
T; N
triazol; Repr. Cat. 2; R61
014-019-00-7 E 403-250-2 - R: 61-22-40-51/53
1-[[bis-(4-fluorofenil) Xn; R22
S: 53-45-61
metilsilil] metil] -1H-1,2,4- N; R51-53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

triazol

Xn
bis(1,1-dimetil-2-
014-020-00-2 414-960-7 53863-99-3 Xn; R20 R: 20
propiniloxi)dimetilsilan
S: (2)
N
014-021-00-8 tris(izopropeniloxi)fenilsilan 411-340-8 52301-18-5 N; R50-53 R: 50/53
S: 60-61

103
93
94

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
produşi de reacţie :
(2-hidroxi-4-(3-propenoxi) F; T
F; R11
benzofenonă şi trietoxisilan R: 11-20/21/22-
014-022-00-3 401-530-9 - T; R39/23/24/25
cu (produsul de hidroliză al 39/23/24/25
Xn; R20/21/22
silicei şi metiltrimetoxi S: (1/2-)16-29-36/37-45
silanului)
N
α,ω-dihidroxipoli(hex-5-en -
014-023-00-9 408-160-7 125613-45-8 N; R51-53 R: 51/53
1-ilmetilsiloxan)
S: 61
1-((3-(3-cloro-4-fluorofenil)
propil)dimetilsilanil)-4-etoxi N
014-024-00-4 benzen1-((3-(3-cloro-4- 412-620-2 121626-74-2 N; R51-53 R: 51/53
fluorofenil)propil)dimetil S: 61
silanil)-4-etoxibenzen
Xn; R22-48/21 Xn
4-[3-(dietoximetilsililpropoxi)-
014-025-00-X 411-400-3 102089-33-8 Xi; R38-41 R: 22-38-41-48/21-52/53
2,2,6,6-tetrametil] piperidină
R52-53 S: (2-)26-36/37/39-61
C
dicloro-(3-(3-cloro-4-
014-026-00-5 407-180-3 - C; R35 R: 35
fluorofenil)propil)metilsilan
S: (1/2-)26-36/37/39-45
C
cloro(3-(3-cloro-4-fluorofenil - R: 35
014-027-00-0 410-270-5 C; R35
(propil)dimetilsilan S: (1/2-)8-26-28-36/37/39-
45
α-[3-(1-oxoprop-2-enil)-1-
oxipropil]dimetoxisililoxi-ω- Xi
- R 43
014-028-00-6 [3-(1-oxoprop-2-enil)-1- 415-290-8 R: 43
oxipropil]dimetoxisililpoli S: (2-)24-37
(dimetilsiloxan)
Xn
O,O’-etenilmetilsililen)di - Repr.Cat.3; R62
014-029-00-1 421-870-1 R: 22-48/22-62
[4-metilpentan-2-on)oximă] Xn; R22-48/22
S: (2-)36/37
[(dimetilsilileno)bis((1,2,3,3a, T+
014-030-00-7 7a-η)-1H-inden-1-iliden 422-060-0 137390-08-0 T+; R28 R: 28
(dimetil]hafniu S: (1/2-)6-22-28-36/37-45
R10
Xi
Xi; R38
014-031-00-2 bis(1-metiletil)-dimetoxisilan 421-540-7 18230-61-0 R: 10-38-43-52/53
R43
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

S: (2-)24-37-61
R 52-53
Xi; N
Xi; R38-41
014-032-00-8 diciclopentildimetoxisilan 404-370-8 126990-35-0 R: 38-41-50/53
N; R50-53
S: (2-)26-37/39-60-61
F; R17
F; T+; C; N
T+; R26/28
015-001-00-1 fosfor alb 231-768-7 12185-10-3 R: 17-26/28-35-50
C; R35
S: (1/2-)5-26-38-45-61
N; R50

104
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
F; R11 F
015-002-00-7 fosfor roşu 231-768-7 7723-14-0 R16 R: 11-16-52/53
R52-53 S: (2-)7-43-61
F; R15/29 F; T+; N
fosfură de calciu;
015-003-00-2 215-142-0 1305-99-3 T+; R28 R: 15/29-28-50
difosfură de tricalciu
N; R50 S: (1/2-)22-43-45-61
F; R15/29 F; T+; N
T+; R28 R: 15/29-28-32-50
015-004-00-8 fosfură de aluminiu 244-088-0 20859-73-8
R32 S: (1/2-)3/9/14-30-36/37-
N; R50 45-61
F; T+; N
F; R15/29
fosfură de magneziu; R: 15/29-28-50
015-005-00-3 235-023-7 12057-74-8 T+; R28
difosfură de trimagneziu S: (1/2-)22-43-45-61
N; R50
F; R15/29 F; T+; N
fosfură de zinc;
T+; R28 R: 15/29-28-32-50/53
015-006-00-9 difosfură de trizinc 215-244-5 1314-84-7
R32 S: (1/2-)3/9/14-30-36/37-
N; R50-53 45-60-61
R14
T+; C
R29
R: 14-26/28-35-48/20
015-007-00-4 triclorură de fosfor 231-749-3 7719-12-2 T+; R26/28
S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-
Xn; R48/20
45
C; R35
R14
T+
R29
R: 14-22-26-34-48/20
015-008-00-X pentaclorură de fosfor 233-060-3 10026-13-8 T+; R26
S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-
Xn; R22-48/20
45
C; R34
R14
R29
T+; C
T+; R26
R: 14-22-26-35-48/23
015-009-00-5 triclorură de fosforil 233-046-7 10025-87-3 T; R48/23
S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-
Xn; R22
45
C; R35

C
015-010-00-0 pentoxid de fosfor 215-236-1 1314-56-3 C; R35 R: 35
S: (1/2-)22-26-45
C
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

acid fosforic... %; C ≥ 25 %: C; R34


015-011-00-6 B 231-633-2 7664-38-2 C; R34 R: 34
acid ortofosforic…% 10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/38
S: (1/2-)26-45
F; R11 F; Xn; N
trisulfură de tetrafosfor;
015-012-00-1 215-245-0 1314-85-8 Xn; R22 R: 11-22-50
sesquisulfură de fosfor
N; R50 S: (2-)7-16-24/25-61
Xn
015-013-00-7 fosfat de trietil 201-114-5 78-40-0 Xn; R22 R: 22
S: (2-)25

105
95
96

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
Carc.Cat.3; R40 Xn
015-014-00-2 fosfat de tributil 204-800-2 126-73-8 Xn; R22 R: 22-38-40
Xi; R38 S: (2-)36/37-46
C ≥ 25 %: T, N; R39/23/24/25-
51/53
fosfat de tricresil;
2,5 % ≤ C < 25 %: T;
fosfat de tritolil; T; N
T; R39/23/24/25 R39/23/24/25-52/53
015-015-00-8 o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, C 201-103-5 78-30-8 R: 39/23/24/25-51/53
N; R51-53 1 % ≤ C < 2,5 %: T;
o-m-p, o-p-p S: (1/2-)20/21-28-45-61
R39/23/24/25
0,2 % ≤ C < 1 %: Xn;
R68/20/21/22
C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-51/53
fosfat de tricresil ; Xn; N
Xn; R21/22 5 % ≤ C < 25 %: Xn; R21/22-
015-016-00-3 m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p C 201-105-6 78-32-0 R: 21/22-51/53
N; R51-53 52/53
S: (2-)28-61
2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53
T+; R26
diclorvos; T+; N
T; R24/25
015-019-00-X fosfat de 2,2-diclorovinil şi 200-547-7 62-73-7 R: 24/25-26-43-50
R43
dimetil S: (1/2-)28-36/37-45-61
N; R50
C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50-53
1 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50-
53
0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-
T+; N
mevinfos; 50-53
T+; R27/28 R: 27/28-50/53
015-020-00-5 fosfat de 2-metoxicarbonil-1- 232-095-1 7786-34-7 0,0025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-
N; R50-53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-
metilvinil şi dimetil 53
60-61
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N;
R51-53
0,000025 % ≤ C < 0,00025 %:
R52-53
C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50-53
1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50-
triclorfon; 53
Xn; R22 Xn; N
2,2,2-tricloro-1-hidroxietil 0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50-53
015-021-00-0 200-149-3 52-68-6 R43 R: 22-43-50/53
fosfonat de dimetil 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
N; R50-53 S: (2-)24-37-60-61
R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

fosfamidon; T+; R28


T+; N
fosfat de dimetil şi de 2-clor- T; R24
015-022-00-6 236-116-5 13171-21-6 R: 24-28-50/53-68
2-(N,N-dietilcarbamoil)-1- Muta. Cat. 3; R68
S: (1/2-)23-36/37-45-60-61
metilvinil N; R50-53

pirazoxon; T+
015-023-00-1 fosfat de dietil şi de 3-metil- - 108-34-9 T+; R26/27/28 R: 26/27/28
5-pirazolil S: (1/2-)13-28-45

106
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

triamifos;
5-amino-3-fenil-1,2,4-triazol-
1-il-N,N,N’,N’-tetrametil T+
015-024-00-7 fosfondiamidă ; - 1031-47-6 T+; R27/28 R: 27/28
5-amino-3-fenil-1- S: (1/2-)22-28-36/37-45
bis(dimetilamino)fosforil-
1H1,2,4-triazol

T+; N
TEPP (ISO); T+; R27/28
015-025-00-2 203-495-3 107-49-3 R: 27/28-50
pirofosfat de tetraetil N; R50
S: (1/2-)36/37/39-38-45-61
T+
schradan;
015-026-00-8 205-801-0 152-16-9 T+; R27/28 R: 27/28
octametilpirofosforamidă
S: (1/2-)36/37-38-45
C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50-53
1 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50-
53
sulfotep (ISO); T+; N 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-
ditiopirofosfat de O,O,O,O- T+; R27/28 R: 27/28-50/53 50-53
015-027-00-3 222-995-2 3689-24-5
tetraetil N; R50-53 S: (1/2-)23-28-36/37-45- 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53
60-61 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53

demeton-O (ISO); T+; N


T+; R27/28
015-028-00-9 tiofosfat de O,O-dietil şi de 206-053-8 298-03-3 R: 27/28-50
N; R50
O-2-etiltioetil S: (1/2-)28-36/37-45-61

demeton-S (ISO); T+
015-029-00-4 tiofosfat de dietil şi de S-2- 204-801-8 126-75-0 T+; R27/28 R: 27/28
etiltioetil S: (1/2-)28-36/37-45

demeton-O-metil (ISO); T
015-030-00-X tiofosfat de O-2-etiltioetil şi 212-758-1 867-27-6 T; R25 R: 25
de O,O-dimetil S: (1/2-)24-36/37-45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

demeton-S-metil (ISO); T; N
T; R24/25
015-031-00-5 tiofosfat de S-2-etiltioetil şi 213-052-6 919-86-8 R: 24/25-51/53
N; R51-53
de dimetil S: (1/2-)28-36/37-45-61
protoat (ISO);
T+
ditiofosfat de O,O-dietil şi de T+; R27/28
015-032-00-0 218-893-2 2275-18-5 R: 27/28-52/53
S-(N-izopropil- R52-53
S: (1/2-)28-36/37-45-61
carbamoil)metil

107
97
98

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50-53
1 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50-
53
0,1 % ≤ C < 1%: Xn, N; R21/22-
forat (ISO); T+; N
T+; R27/28 50-53
015-033-00-6 tiofosfat de O,O-dietil şi de 206-052-2 298-02-2 R: 27/28-50/53
N; R50-53 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53
S-(etiltiometil) S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53
C ≥ 25 %: T+, N; R24-26/28-
48/25-50-53
10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-
26/28-48/25-50-53
7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21-
26/28-48/22-50-53
3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-23/25-
paration (ISO); T+; R26/28 T+; N 48/22-50-53
015-034-00-1 tiofosfat de O,O-dietil şi de 200-271-7 56-38-2 T; 24-48/25 R: 24-26/28-48/25-50/53 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23/25-
O-4-nitrofenil N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 48/22-50-53
0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N;
R20/22-50-53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N;
R20/22-51-53
0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51-53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53
C ≥ 25 %: T+, N; R24-26/28-
48/22-50-53
10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-
26/28-48/22-50-53
7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21-
26/28-50-53
R5
3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-23/25-
R10 T+; N
metil-paration (ISO); 50-53
T+; R26/28 R: 5-10-24-26/28-48/22-
015-035-00-7 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 206-050-1 298-00-0 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23/25-50-
T; R24 50/53
O-4-nitrofenil 53
Xn; R48/22 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N;
N; R50-53
R20/22-50-53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N;


R20/22-51-53
0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51-53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53
feniltiofosfat de O-etil şi de T+; N
T+; R27/28
015-036-00-2 O-(4-nitrofenil); 218-276-8 2104-64-5 R: 27/28-50/53
N; R50-53
EPN S: (1/2-)22-36/37-45-60-61

108
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
T; N
fencapton; T; R23/24/25
015-037-00-8 218-892-7 2275-14-1 R: 23/24/25-50/53
ditiofosfat de O,O-dietil şi de N; R50-53
S: (1/2-)13-45-60-61
S-(2,5-diclorofeniltio)metil

cumafos (ISO);
T+; R28 T+; N
tiofosfat de O-3-cloro-4-
015-038-00-3 200-285-3 56-72-4 Xn; R21 R: 21-28-50/53
metilcumarin-7-il şi de
N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
O,O-dietil

azinfos-metil (ISO); T+; R26/28


T+; N
ditiofosfat de O,O-dimetil şi T; R24
015-039-00-9 201-676-1 86-50-0 R: 24-26/28-43-50/53
de 4-oxobenzotriazin-3-il- R43
S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
metil N; R50-53
diazinon (ISO);
Xn; N
tiofosfat de O,O-dietil şi de Xn; R22
015-040-00-4 206-373-8 333-41-5 R: 22-50/53
O-2-izopropil-6-metil- N; R50-53
S: (2-)24/25-60-61
pirimidin-4-il

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53
malation (ISO); 0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
Xn; N
ditiofosfat de 1,2-bis(etoxi- Xn; R22 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-
015-041-00-X 204-497-7 121-75-5 R: 22-50/53
carbonil)etil şi de O,O- N; R50-53 53
S: (2-)24-60-61
dimetil 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50-
53
clortion; Xn; N
Xn; R20/21/22 0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
015-042-00-5 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 207-902-5 500-28-7 R: 20/21/22-50/53
N; R50-53 0,025 % ≤ C < 0,25: N; R51-53
O-3-(cloro-3-nitrofenil) S: (2-)13-60-61
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53

fosniclor; Xn
015-043-00-0 tiofosfat de O,O-dimetil şi de - 5826-76-6 Xn; R20/21/22 R: 20/21/22
O-(4-cloro-3-nitrofenil) S: (2-)13
carbofenotion; T; N
T; R24/25
015-044-00-6 tiofosfat de 4-clorofenil- 212-324-1 786-19-6 R: 24/25-50/53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

N; R50-53
tiometil şi de O,O-dietil S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
mecarbam (ISO);
T; N
ditiofosfat de N-etoxi- T; R24/25
015-045-00-1 219-993-9 2595-54-2 R: 24/25-50/53
carbonil-N-metilcarbamoil- N; R50-53
S: (1/2-)36/37-45-60-61
metil şi de O,O-dietil
oxidemeton metil; T; N
T; R24/25
015-046-00-7 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 206-110-7 301-12-2 R: 24/25-50
N; R50
S-(2-etilsulfiniletil) S: (1/2-)23-36/37-45-61

109
99
100

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50-53
etion (ISO);
3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-
bis(ditiofosfat) de O,O-dietil
T; R25 T; N 53
de S,S’-metilen
015-047-00-2 209-242-3 563-12-2 Xn; R21 R: 21-25-50/53 0,0025 % ≤ C < 3 %: N; R50-53
dietion;
N; R50-53 S: (1/2-)25-36/37-45-60-61 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N;
bis(ditiofosfat) de O,O,O,O-
R51-53
tetraetil de S,S’-metilen
0,000025 % ≤ C < 0,00025 %:
R52-53
Muta. Cat. 3; R68 T; N
fention (ISO);
T; R23-48/25 R: 21/22-23-48/25-50/53-
015-048-00-8 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 200-231-9 55-38-9
Xn; R21/22 68
O-(4-metiltio-m-tolil)
N; R50-53 S: (1/2-)36/37-45-60-61
endotion (ISO);
T
tiofosfat de S-5-metoxi-4-
015-049-00-3 220-472-3 2778-04-3 T; R24/25 R: 24/25
oxopiran-2-ilmetil şi de
S: (1/2-)36/37-45
dimetil
tiometon (ISO);
T
ditiofosfat de S-2-etiltioetil şi T; R25
015-050-00-9 211-362-6 640-15-3 R: 21-25
de O,O-dimetil; Xn; R21
S: (1/2-)36/37-45
ditiometon
dimetoat (ISO); Xn
015-051-00-4 ditiofosfat de metilcarbamoil 200-480-3 60-51-5 Xn; R21/22 R: 21/22
metil şi de O,O-dimetil S: (2-)36/37
fenclorfos (ISO); Xn; N
Xn; R21/22
015-052-00-X tiofosfat de O,O-dimetil şi de 206-082-6 299-84-3 R: 21/22-50/53
N; R50-53
O,2,4,5-triclorofenil S: (2-)25-36/37-60-61
Xn
Xn; R22
015-053-00-5 menazon; 201-123-4 78-57-9 R: 22-52/53
R52-53
S: (2-)61
fenitrotion (ISO); Xn; N
Xn; R22
015-054-00-0 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 204-524-2 122-14-5 R: 22-50/53
N; R50-53
O-4-nitro-m-tolil S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-36/38-
naled (ISO); Xn; R21/22 Xn; N 50
015-055-00-6 fosfat de O-1,2-dibromo-2,3- 206-098-3 300-76-5 Xi; R36/38 R: 21/22-36/38-50 20 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36/38-
dicloroetil şi de O,O-dimetil N; R50 S: (2-)36/37-61 50
0,025 % ≤ C < 20 %: N; R50
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

azinfos-etil (ISO); T+; R28 T+; N


015-056-00-1 ditiofosfat de O,O-dietil şi de 220-147-6 2642-71-9 T; R24 R: 24-28-50/53
4-oxobenzotriazin-3-il-metil N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
formotion;
Xn
ditiofosfat de N-formil-N-
015-057-00-7 219-818-6 2540-82-1 Xn; R21/22 R: 21/22
metilcarbamoilmetil şi de
S: (2-)36/37
O,O-dimetil

110
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
morfotion;
T; N
ditiofosfat de O,O-dimetil şi T; R23/2425
015-058-00-2 205-628-0 144-41-2 R: 23/24/25-50/53
de -S-(morfolinocarbonil) N; R50-53
S: (1/2-)13-45-60-61
metil
vamidotion (ISO);
T; R25 T; N
tiofosfat de S-2-(1-metil-
015-059-00-8 218-894-8 2275-23-2 Xn; R21 R: 21-25-50
carbamoiletiltio)etil şi de
N; R50 S: (1/2-)36/37-45-61
O,O-dimetil
disulfoton (ISO); T+; N
T+; R27/28
015-060-00-3 ditiofosfat de O,O-dietil şi de 206-054-3 298-04-4 R: 27/28-50/53
N; R50-53
2-etiltioetil S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
dimefox (ISO);
T+
fluorură tetrametilfosforo-
015-061-00-9 204-076-8 115-26-4 T+; R27/28 R: 27/28
diamidică
S: (1/2-)23-28-36/37-38-45
mipafox; T+
015-062-00-4 fluorură N,N’-diizopropil - 206-742-3 371-86-8 T+; R39/6/27/28 R: 39/26/27/28
fosforodiamidică S: (1/2-)13-45
C ≥ 25 %: T+, N; R24-26/28-50-
53
7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-
26/28-50-53
3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-23/25-
50-53
dioxation (ISO); T+; R26/28 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R23/25-50-
T+; N
bis(ditiofosfat) de 1,4- T; R24 53
015-063-00-X 201-107-7 78-34-2 R: 24-26/28-50/53
dioxan-2,3-diil şi de N; R50-53 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/22-
S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
O,O,O’,O’-tetraetil 50-53
0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53

bromofos-etil (ISO); T; R25 T; N


015-064-00-5 tiofosfat de O,4-bromo-2,5- 225-399-0 4824-78-6 Xn; R21 R: 21-25-50/53
diclorofenil şi de O,O-dietil N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
T+; N
ditiofosfat de O,O-dimetil şi T+; R26/27/28
015-065-00-0 - 2703-37-9 R: 26/27/28-51/53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

de S-[2-(etilsulfinil)etil] N; R51-53
S: (1/2-)13-28-45-61
ometoat (ISO); T; R25 T; N
015-066-00-6 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 214-197-8 1113-02-6 Xn; R21 R: 21-25-50
S-metilcarbamoilmetil N; R50 S: (1/2-)23-36/37-45-61
fosalon;
T; R25 T; N
ditiofosfat de O,O-dietil şi de
015-067-00-1 218-996-2 2310-17-0 Xn; R21 R: 21-25-50/53
S-(6-cloro-2-oxo-2H-
N; R50-53 S: (1/2-)36/37-45-60-61
benzo[b]1,3-oxazol-3-il)metil

111
101
102

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
Xn; N
diclofention (ISO); Xn; R22
015-068-00-7 202-564-5 97-17-6 R: 22-50/53
tiofosfat de O,2,4-diclorofenil N; R50-53
S: (2-)60-61
şi de O,O-dietil
metidation (ISO);
ditiofosfat de 2,3-dihidro-5-
metoxi-2-oxo-1,3,4-tiadiazol- T+; N
T+; R28
3-ilmetil şi de O,O-dimetil; R: 21-28-50/53
015-069-00-2 213-449-4 950-37-8 Xn; R21
ditiofosfat de O,O-dimetil şi S: (1/2-)22-28-36/37-45-
N; R50-53
de S-(5-metoxi-2-oxo-2,3- 60-61
dihidro-1,3,4-tiadiazol-3-il)
metil
ciantoat (ISO);
T+; R28 T+
tiofosfat de O,O-dietil şi de
015-070-00-8 223-099-4 3734-95-0 T; R24 R: 24-28
S-(N-(1-ciano-1-metiletil)
S: (1/2-)36/37-45
carbamoilmetil)
clorfenvinfos (ISO); T+; R28 T+; N
015-071-00-3 fosfat de dietil şi de 2-cloro- 207-432-0 470-90-6 T; R24 R: 24-28-50/53
1-(2,4-diclorofenil)vinil N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
Muta. Cat. 3; R68
monocrotofos (ISO); T+; N
T+; R26/28
015-072-00-9 fosfat de dimetil şi de cis-1- 230-042-7 6923-22-4 R: 24-26/28-50/53-68
T; R24
metil-2-(metilcarbamoil)vinil S: (1/2-)36/37-45-60-61
N; R50-53
dicrotofos (ISO);
T+; R28 T+; N
fosfat de de dimetil şi de
015-073-00-4 205-494-3 141-66-2 T; R24 R: 24-28-50/53
(Z)-2-dimetilcarbamoil-1-
N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
metilvinil
crufomat (ISO); Xn; N
Xn; R21/22
015-074-00-X metilfosforamidat de 4-terţ- 206-083-1 299-86-5 R: 21/22-50/53
N; R50-53
butil-2-clorofenil şi de metil S: (2-)36/37-60-61
T
tiofosfat de O,O-dimetil şi de
015-075-00-5 - 2635-50-9 T; R23/24/25 R: 23/24/25
S-[2-(izopropilsulfinil)etil]
S: (1/2-)13-45
C ≥ 7 %: T+, N; R26/27/28-50-
53
1 % ≤ C < 7 %: T, N; R23/24/25-
50-53
T+; N 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N;
tiofosfat de O,O-dietil şi de T+; R26/27/28
015-076-00-0 - 299-45-6 R: 26/27/28-50/53 R20/21/22-50-53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

O-(4-metilcumarin-7-il) N; R50-53
S: (1/2-)13-28-45-60-61 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53
fosfat de metil, de 2,2- T
015-077-00-6 diclorovinil şi de 2-etilsulfinil- - 7076-53-1 T; R23/24/25 R: 23/24/25
etil S: (1/2-)13-45

112
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
demeton-S-metilsulfonă; T; R25 T; N
015-078-00-1 tiofosfat de S-(2-etilsulfonil- 241-109-5 17040-19-6 Xn; R21 R: 21-25-51/53
etil) şi de dimetil N; R51-53 S: (1/2-)22-28-36/37-45-61
acefat (ISO); Xn
015-079-00-7 acetiltiofosforamidat de O,S- 250-241-2 30560-19-1 Xn; R22 R: 22
dimetil S: (2-)36
amidition (ISO);
Xn
ditiofosfat de 2-metoxietil-
015-080-00-2 - 919-76-6 Xn; R22 R: 22
carbamoilmetil şi de O,O-
S: (2-)24-36
dimetil
Xn; N
ditiopirofosfat de O,O,O',O'- Xn; R21/22
015-081-00-8 221-817-0 3244-90-4 R: 21/22-50/53
tetrapropil N; R50-53
S: (2-)36/37-60-61
azotoat; Xn
015-082-00-3 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 227-419-3 5834-96-8 Xn; R20/22 R: 20/22
O-[4-(4-clorofenilazo)fenil] S: (2-)13
bensulid(ă) (ISO); Xn; N
Xn; R22
015-083-00-9 ditiofosfat de O,O-diizopropil 212-010-4 741-58-2 R: 22-50/53
N; R50-53
şi de 2-fenilsulfonilaminoetil S: (2-)24-36-60-61
C ≥ 25 %: T, N; R25-50-53
3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-
53
clorpirifos (ISO); T; N
T; R25 0,0025 % ≤ C < 3 %: N; R50-53
015-084-00-4 tiofosfat de O,O-dietil şi de 220-864-4 2921-88-2 R: 25-50/53
N; R50-53 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N;
O,3,5,6-tricloro-2-piridil S: (1/2-)45-60-61
R51-53
0,000025 % ≤ C < 0,00025 %:
R52-53
clorură de clorfoniu (ISO); T; R25 T
015-085-00-X clorură de tributil (2,4- 204-105-4 115-78-6 Xn; R21 R: 21-25-36/38
diclorobenzil)fosfoniu Xi; R36/38 S: (1/2-)36/37/39-45
cumitoat (ISO);
T
tiofosfat de O,O-dietil şi de
015-086-00-5 - 572-48-5 T; R25 R: 25
O-7,8,9,10-tetrahidro-6-oxo-
S: (1/2-)28-36/37-45
benzo(c)cromen-3-il
cianofos (ISO); Xn; R21/22 Xn; N
015-087-00-0 tiofosfat de O,4-cianofenil şi 220-130-3 2636-26-2 N; R50-53 R: 21/22-50/53
de O,O-dimetil S: (2-)36/37-60-61
dialifos (ISO); T+; R28 T+; N
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

015-088-00-6 ditiofosfat de 2-cloro1- 233-689-3 10311-84-9 T; R24 R: 24-28-50/53


ftalimidoetil şi de O,O-dietil N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
etoat-metil; Xn
015-089-00-1 ditiofosfat de etilcarbamoil- 204-121-1 116-01-8 Xn; R21/22 R: 21/22
metil şi de O,O-dimetil S: (2-)36/37
T+; N
fensulfotion (ISO);
T+; R27/28 R: 27/28-50/53
015-090-00-7 tiofosfat de O,O-dietil şi de 204-114-3 115-90-2
N; R50-53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-
O-4-metilsulfinilfenil
60-61

113
103
104

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
fonofos (ISO); T+; N
T+; R27/28
015-091-00-2 etilditiofosfonat de O-etil şi 213-408-0 944-22-9 R: 27/28-50/53
N; R50-53
de fenil S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
fosacetim (ISO); T+; N
T+; R27/28
015-092-00-8 N-acetimidoiltiofosforamidat 223-874-7 4104-14-7 R: 27/28-50/53
N; R50-53
de O,O-bis(4-clorofenil) S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
leptofos (ISO); T; N
T; R25-39/25
feniltiofosfonat de O-4- R: 21-25-39/25-50/53
015-093-00-3 244-472-8 21609-90-5 Xn; R21
bromo-2,5-diclorofenil şi de S: (1/2-)25-36/37/39-45-
N; R50-53
O-metil 60-61
mefosfolan (ISO); T+; N
T+; R27/28
015-094-00-9 N-(4-metil-1,3-ditiolan-2- 213-447-3 950-10-7 R: 27/28-51/53
N; R51-53
iliden) fosforamidat de dietil S: (1/2-)36/37/39-45-61
metamidofos (ISO); T+; R26/28 T+; N
015-095-00-4 tiofosforamidat de O,S- 233-606-0 10265-92-6 T; R24 R: 24-26/28-50
dimetil N; R50 S: (1/2-)28-36/37-45-61
C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50-53
7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-
50-53
3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50-
T+; R28
oxidisulfoton; T+; N 53
T; R24
015-096-00-X ditiofosfat de O,O-dietil şi de 219-679-1 2497-07-6 R: 24-28-50/53 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50-53
N; R50-53
S-(2-etilsulfiniletil) S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-
50-53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-
51-53
0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52-53
C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-50-53
0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
fentoat (ISO); Xn; R21/22 Xn; N
0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-
015-097-00-5 2-(dimetoxifosfinotioiltio)-2- 219-997-0 2597-03-7 N; R50-53 R: 21/22-50/53
53
fenilacetat de etil S: (2-)22-36/37-60-61
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53
T+; R28 T+; N
tricloronat (ISO);
T; R24 R: 24-28-50/53
015-098-00-0 etiltiofosfonat de O-etil şi de 206-326-1 327-98-0
N; R50-53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-
O-(2,4,5-triclorofenil)
60-61
pirimifos-etil (ISO);
T; R25 T; N
tiofosfat de O-dietilamino-6-
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

015-099-00-6 245-704-0 23505-41-1 Xn; R21 R: 21-25-50/53


metilpirimidin-4-il şi de
N; R50-53 S: (1/2-)23-36/37-45-60-61
O,O-dietil
C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53
0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
foxim (ISO); Xn; R22 Xn; N
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
015-100-00-X α-(dietoxifosfinotioilimino) 238-887-3 14816-18-3 N; R50-53 R: 22-50/53
R51-53
fenilacetonitril S: (2-)36-60-61
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53

114
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: Xn, N; R21/22-50-53
0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
fosmet (ISO); Xn; R21/22 Xn; N
0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-
015-101-00-5 ditiofosfat de O,O-dimetil şi 211-987-4 732-11-6 N; R50-53 R: 21/22-50/53
53
de S-ftalimidometil S: (2-)22-36/37-60-61
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53
Carc. Cat. 3; R40 Xn; N
015-102-00-0 fosfat de tris(2-cloroetil) 204-118-5 115-96-8 Xn; R22 R: 22-40-51/53
N; R51-53 S: (2-)36/37-61
R14 C
015-103-00-6 tribromură de fosfor 232-178-2 7789-60-8 C; R34 R: 14-34-37
Xi; R37 S: (1/2-)26-45
F; R11
F; Xn; N
pentasulfură fosforică; R29
015-104-00-1 215-242-4 1314-80-3 R: 11-20/22-29-50
pentasulfură de difosfor Xn; R20/22
S: (2-)61
N; R50
C ≥ 25 %: Xi, N; R36/38-50/53
Xi; N 5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R36/38-
Xi; R36/38
015-105-00-7 fosfit de trifenil 202-908-4 101-02-0 R: 36/38-50/53 51/53
N; R50-53
S: (2-)28-60-61 2,5 % ≤ C < 5 %: N; R51/53
0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53
T
triamidă hexametilfosforică; Carc. Cat. 2; R45 C ≥ 0.1%: T; R45-46
015-106-00-2 211-653-8 680-31-9 R: 45-46
hexametilfosforamidă Muta. Cat. 2; R46 0.01% ≤ C < 0.1%: T; R45
S: 53-45
T+; R26/27 T+; N
etoprofos (ISO);
T; R25 R: 25-26/27-43-50/53
015-107-00-8 ditiofosfat de etil şi de 236-152-1 13194-48-4
R43 S: (1/2-)27/28-36/37/39-
S,S-dipropil
N; R50-53 45-60-61
C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53
bromofos (ISO); Xn; N 0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
Xn; R22
015-108-00-3 tiofosfat de O-4-bromo-2,5- 218-277-3 2104-96-3 R: 22-50/53 0,025 % ≤ C < 0,25: N; R51-53
N; R50-53
diclorofenil şi de O,O-dimetil S: (2-)36-60-61 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53

C ≥ 25 %: T, N; R24/25-50-53
crotoxifos (ISO); T; N 3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R21/22-
T; R24/25
015-109-00-9 3-(dimetoxifosfiniloxi) izo- 231-720-5 7700-17-6 R: 24/25-50/53 50-53
N; R50-53
crotonat de 1-feniletil S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 2,5 % ≤ C < 3 %: N; R50-53
0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53


T; R25-39/25
cianofenfos (ISO); T; N
Xn; R21
015-110-00-4 feniltiofosfonat de O-4- - 13067-93-1 R: 21-25-36-39/25-51/53
Xi; R36
cianofenil şi de O-etil S: (1/2-)36/37-45-61
N; R51-53
fosfolan (ISO); T+
015-111-00-X 1,3-ditiolan-2-iliden (ISO) 213-423-2 947-02-4 T+; R27/28 R: 27/28
fosforamidat de dietil S: (1/2-)28-36/37-45

115
105
106

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
tionazin; T+
015-112-00-5 tiofosfat de O,O-dietil şi de 206-049-6 297-97-2 T+; R27/28 R: 27/28
O-pirazin-2-il S: (1/2-)36/37/39-38-45
clormefos (ISO); T+; N
T+; R27/28
015-114-00-6 ditiofosfat de S-clorometil şi 246-538-1 24934-91-6 R: 27/28-50/53
N; R50-53
de O,O-dietil S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
T+; R28 T+; N
015-115-00-1 clortiofos (ISO); 244-663-6 21923-23-9 T; R24 R: 24-28-50/53
N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
demefion-O (ISO); T+
T+; R28
015-116-00-7 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 211-666-9 682-80-4 R: 24-28
T; R24
O-2-metiltioetil S: (1/2-)28-36/37-45
demefion-S (ISO); T+
T+; R28
015-117-00-2 tiofosfat de O,O-dimetil şi de 219-971-9 2587-90-8 R: 24-28
T; R24
S-2-metiltioetil S: (1/2-)28-36/37-45
T+; N
T+; R27/28
015-118-00-8 demeton - 8065-48-3 R: 27/28-50
N; R50
S: (1/2-)28-36/37-45-61
T+
fosfat de dimetil şi de 4-
015-119-00-3 - 3254-63-5 T+; R27/28 R: 27/28
(metiltio)fenil
S: (1/2-)28-36/37-45
ditalimfos; Xi
Xi; R38
015-120-00-9 ftalimidotiofosfonat de O,O- 225-875-8 5131-24-8 R: 38-43
R43
dietil S: (2-)36/37
T; R23/25
edifenjos (ISO); T; N
Xn; R21
015-121-00-4 ditiofosfat de O-etil şi de 241-178-1 17109-49-8 R: 21-23/25-43-50/53
R43
S,S-difenil S: (1/2-)36/37-45-60-61
N; R50-53
etrimfos; C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53
Xn; R22 Xn; N
tiofosfat de O-6-etoxi-2- 2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
015-122-00-X 253-855-9 38260-54-7 N; R50-53 R: 22-50/53
etilpirimidin-4-il şi de 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53
S: (2-)60-61
O,O-dimetil 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

C ≥ 25 %: T+, N; R24-28-50-53
7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21-28-
50-53
3 % ≤ C < 7 %: T, N; R21-25-50-
53
T+; R28 T+; N
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

fenamifos (ISO); 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R25-50-53


T; R24 R: 24-28-50/53
015-123-00-5 N-izopropilfosforamidat de 244-848-1 22224-92-6 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-
N; R50-53 S: (1/2-)23-28-36/37-45-
etil şi de 4-metiltio-m-tolil 50-53
60-61
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R22-
51-53
0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-
53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53

116
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
fostietan; T+
015-124-00-0 1,3-ditietan-2-iliden- 244-437-7 21548-32-3 T+; R27/28 R: 27/28
fosforamidat de dietil S: (1/2-)36/37-45
Xi
glifosin (ISO);
015-125-00-6 219-468-4 2439-99-8 Xi; R41 R: 41
N,N-bis(fosfonometil)glicină
S: (2-)26

C ≥ 25 %: T, N; R25-50-53
3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-
heptenofos (ISO); T; N 53
fosfat de 7- T; R25 R: 25-50/53 0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50-53
015-126-00-1 245-737-0 23560-59-0
clorobiciclo[3.2.0]hepta- N; R50-53 S: (1/2-)23-28-37-45-60- 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-
2,6-dien-6-il şi de dimetil 61 53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53

iprobenfos; Xn; N
Xn; R22
015-127-00-7 tiofosfat de S-benzil şi de 247-449-0 26087-47-8 R: 22-51/53
N; R51-53
O,O-diizopropil S: (2-)61
C ≥ 25 %: T+, N; R25-27-50-53
7 % ≤ C < 25 %: T+, N; R22-27-
50-53
3 % ≤ C < 7 %: T, N; R22-24-50-
53
IPSP; T+; R27 T+; N 1 % ≤ C < 3 %: T, N; R24-50-53
015-128-00-2 ditiofosfat de S-etilsulfinil- - 5827-05-4 T; R25 R: 25-27-50/53 0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21-
metil şi de O,O-diizopropil N; R50-53 S: (1/2-)28-36/37-45-60-61 50-53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N; R21-
51-53
0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R51-53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53

C ≥ 25 %: T, N; R24/25-50-53
3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R21/22-
izofenfos (ISO);
T; N 50-53
N-izopropiltiofosforamidat de T; R24/25
015-129-00-8 246-814-1 25311-71-1 R: 24/25-50/53 0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50-53
O-etil şi de O-2-izopropoxi- N; R50-53
S: (/2-)36/37-45-60-61 0,025 % ≤ C < 0,25: N; R51-53
carbonilfenil
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

53

izotioat (ISO); T
015-130-00-3 ditiofosfat de S-2-izopropil- - 36614-38-7 T; R24/25 R: 24/25
tioetil şi de O,O-dimetil S: (1/2-)28-36/37-45
izoxation (ISO); T; N
T; R24/25
015-131-00-9 tiofosfat de O,O-dietil şi de 242-624-8 18854-01-8 R: 24/25-50/53
N; R50-53
O-5-fenilizoxazol-3-il S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

117
107
108

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

C ≥ 25 %: T, N; R24/25-50-53
3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R21/22-
50-53
metil carbofenotion; T; N
T; R24/25 0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50-53
015-132-00-4 ditiofosfat de S-(4-clorofenil- 1` - 953-17-3 R: 24/25-50/53
N; R50-53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
tiometil) şi de O,O-dimetil S: (1/2-)28-36/37-45-60-61
R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53

piperofos (ISO); C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50-53


Xn; N
ditiofosfat de S-2-metil- Xn; R22 2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
015-133-00-X - 24151-93-7 R: 22-50/53
piperidinocarbonilmetil şi de N; R50-53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53
S: (2-)60-61
O,O-dipropil 0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53
pirimifos-metil (ISO);
Xn; N
tiofosfat de O-(2-dietilamino- Xn; R22
015-134-00-5 249-528-5 29232-93-7 R: 22-50/53
6-metilpirimidin-4-il) şi de N; R50-53
S: (2-)60-61
O,O-dimetil

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50-
profenofos (ISO); 53
Xn; N
tiofosfat de O-(4-bromo-2- Xn; R20/21/22 0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50-53
015-135-00-0 255-255-2 41198-08-7 R: 20/21/22-50/53
clorofenil), de O-etil şi de N; R50-53 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
S: (2-)36/37-60-61
S-propil R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53
C ≥ 25 %: T, N; R25-50-53
3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-
propetamfos (ISO); 53
T; N
3-[[(etilamido) metoxi- T; R25 0,25 % ≤ C < 3 %: N; R50-53
015-136-00-6 250-517-2 31218-83-4 R: 25-50/53
fosfonotioil]oxi]crotonat de N; R50-53 0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51-
S: (1/2-)37-45-60-61
izopropil 53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52-
53
pirazofos (ISO);
Xn; N
tiofosfat de O,O-dietil şi de Xn; R20/22
015-137-00-1 236-656-1 13457-18-6 R: 20/22-50/53
O-(6-etoxicarbonil-5-metil- N; R50-53
S: (2-)36/37-46-60-61
pirazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

C ≥ 25 %: T, N; R21-25-50-53
3 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R22-50-
quinalphos (ISO);
T; R25 T; N 53
chinalfos;
015-138-00-7 237-031-6 13593-03-8 Xn; R21 R: 21-25-50/53 0,025 % ≤ C < 3 %: N; R50-53
tiofosfat de O,O-dietil şi de
N; R50-53 S: (1/2-)22-36/37-45-60-61 0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
O-chinoxalin-2-il
R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53

118
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

C ≥ 7 %: T+, N; R27/28-50-53
1 % ≤ C < 7 %: T, N; R24/25-50-
53
terbufos (ISO); T+; N 0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R21/22-
T+; R27/28
015-139-00-2 ditiofosfat de S-terţ-butil- 235-963-8 13071-79-9 R: 27/28-50/53 50-53
N; R50-53
tiometil şi de O,O-dietil S: (1/2-)36/37-45-60-61 0,025 % ≤ C < 0,1 %: N; R50-53
0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N;
R51-53
0,00025 % ≤ C < 0,0025 %:
R52-53
triazophos (ISO); T; R23/25 T; N
015-140-00-8 tiofosfat de O,O-dietil şi de 245-986-5 24017-47-8 Xn; R21 R: 21-23/25-50/53
O-(1-fenil-1H,2,4-triazol-3-il) N; R50-53 S: (1/2-)36/37-45-60-61
C; R34 C; N
ditiofosfat de etilendiamoniu
Xn; R22 R: 22-34-50/53
015-141-00-3 şi de O,O-bis(octil), amestec 400-520-1 -
N; R50-53 S: (1/2-)24/25-26-28-39-
de izomeri
45-60-61
fosfat de butil, de dialchiloxi F; R11 F; Xi; N
015-142-00-9 (dibutoxifosforiloxi)titan şi de 401-100-0 - Xi; R36 R: 11-36-51/53
trialchioxititan N; R51-53 S: (2-)7/9-16-26-43-61
amestec de 2-cloroetil-
fosfonat de 2-cloroetil şi de
cloropropil, amestec de Xn
015-143-00-4 izomeri şi 2-cloropropil- 401-740-0 - Xn; R22 R: 22
fosfonat de 2-cloroetil şi de S: (2-)
cloropropil, amestec de
izomeri
amestec de metilfosfinat de
C
015-144-00-X pentil şi metilfosfinat de 402-090-0 87025-52-3 C; R34
R: 34
2-metilbutil
S: (1/2-)26-36/37/39-45
amestec de ditiofosfat de
cupru(I) şi de O,O-diizopropil
şi ditiofosfat de cupru(I), de N
015-145-00-5 izopropil şi de O-(4-metil- 401-520-4 - N; R50-53 R: 50/53
pent-2-il şi ditiofosfat de S: 60-61
cupru(I) şi de O,O-bis
(4-metilpent-2-il)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

ditiofosfat de S-(triciclo
(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(sau
N
9)-il de O-(izopropil sau
015-146-00-0 401-850-9 - N; R50-53 R: 50/53
izobutil sau 2-etilhexil) şi de
S: 60-61
O-(izopropil sau izobutil sau
2-etilhexil)

119
109
110

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
amestec de tiofosfat de
Xi; R38-41 Xi; N
C12-14-terţ-alchilamoniu şi de
015-147-00-6 400-930-0 - N; R51-53 R: 38-41-43-51/53
difenil şi sulfură (sau
R43 S: (2-)24-26-37/39-61
disulfură) de dinonil

C
acid 2-(difosfonometil) C; R34
015-148-00-1 403-070-4 51395-42-7 R: 34-43
succinic R43
S: (1/2-)26-36/37/39-45

amestec de: C; N
oxid de hexildioctilfosfină; C; R34 R: 34-50/53
015-149-00-7 403-470-9 -
oxid de dihexiloctilfosfină; N; R50-53 S: (1/2-)26-36/37/39-45-
oxid de trioctifosfină 60-61
bromură de Xn; R22/R33 Xn
015-150-00-2 (2-(1,3-dioxolan-2-il)etil) 404-940-6 86608-70-0 Xi; R41 R: 22-33-41-52/53
trifenilfosfoniu R52-53 S: (2-)22-26-39-61
N
fosfat de tris(izopropil/terţ-
015-151-00-8 405-010-2 - N; R51-53 R: 51/53
butilfenil)
S: 61
2-sulfură de 2-metoxi-4H- T; N
T; R24/25-39/25
015-152-00-3 1,3,2-benzodioxofosforin; 223-292-3 3811-49-2 R: 24/25-39/25-51/53
N; R51-53
dioxabenzofos S: (1/2-)36/37-38-45-61
T+; R26 T+; N
tiofosfat de O-(5-cloro-1-
T; R24/25 R: 24/25-26-43-48/20-
izopropil-1,2,4-triazol-3-il) şi
015-153-00-9 255-863-8 42509-80-8 Xn; R48/20 50/53
de O,O-dietil;
R43 S: (1/2-)28-36/37-38-45-
isazofos
N; R50-53 59-61
C
Xn; R20/21 C ≥ 25 %: C; R20/21-34-52/53
acid 2-cloretilfosfonic ; R: 20/21-34-52/53
015-154-00-4 240-718-3 16672-87-0 C; R34 10 % ≤ C < 25 %: C; R34
ethefon S: (1/2-)26-28-36/37/39-
R52-53 5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38
45-61
2-amino-4-(hidroximetil-
Xn
015-155-00-X fosfinil) butirat de amoniu; 278-636-5 77182-82-2 Xn; R22
R: 22
glufosinat de amoniu
S: (2-)
3-[(dimetoxifosfinotioil) oxi]
metacrilat de metil [1]; 250-366-2 Xn; R22 Xn; N
30864-28-9 [1]
015-156-00-5 metacrifos (ISO); [1] R43 R: 22-43-50/53
62610-77-9 [2]
(E)-3-[(dimetoxifosfinotioil) - [2] N; R50-53 S: (2-)36/37-60-61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

oxi] metacrilat de metil [2]


233-663-1
Xn; R22 C
acid fosforos [1]; [1] 10294-56-1 [1]
015-157-00-0 C; R35 R: 22-35
acid fosfonic [2] 237-066-7 13598-36-2 [2]
S: (1/2-)26-36/37/39-45
[2]
hexafluorofosfat(1-) de (η-
R: 52/53
015-158-00-6 ciclopentadienil)( η -cumenil) 402-340-9 32760-80-8 R52-53
S: 61
de fier(1+)

120
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C
Xn; R22-48/22
015-159-00-1 acid hidroxifosfonoacetic 405-710-8 23783-26-8 R: 22-34-43-48/22
C; R34
S: (1/2-)22-26-36/37/39-45
R43
Xi; R36 Xi
015-160-00-7 pirofosfat de vanadil 406-260-5 58834-75-6 R43 R: 36-43-52/53
R52-53 S: (2-)24-26-37-61
Xn; R22
Xn; N
Xi; R41
015-161-00-2 pirofosfat de divanadil 407-130-0 65232-89-5 R: 22-41-43-51/53
R43
S: (2-)24-26-37/39-61
N; R51-53
hidrogenofosfat de oxid de
Xn; R20-48/22 Xn; N
vanadiu (IV) semihidrat, -
015-162-00-8 407-350-7 Xi; R41 R: 20-41-48/22-51/53
dopat cu litiu, zinc,
N; R51-53 S: (2-)22-26-36/39-61
molibden, fier şi clor
Xi; N
bis(2,6-dimetoxibenzoil)- R43
015-163-00-3 412-010-6 145052-34-2 R: 43-50/53
2,4,4-trimetilpentilfosfinoxid N; R50-53
S: (2-)24-37-60-61
P,P'-(1-hidroxietilen) bis
R: 52/53
015-164-00-9 (hidrogenofosfonat) de 400-480-5 36669-85-9 R52-53
S: 61
calciu, dihidrat

amestec de:
bihexafluorofosfat de
Xi; N
tiobis(4,1-fenilen)-S,S,S',S'- Xi; R41
015-165-00-4 404-986-7 - R: 41-50/53
tetrafenildisulfoniu; N; R50-53
S: (2-)15-26-39-60-61
hexafluorofosfat de difenil(4-
feniltiofenil)sulfoniu

3,9-bis(2,6-di-terţ-butil-4-
metilfenoxil-2,4,8,10- R: 53
015-166-00-X 410-290-4 80693-00-1 R53
tetraoxa-3,9-difosfaspiro S: 61
[5.5] undecan
Xi
acid 3-(hidroxifenilfosfinil )
015-167-00-5 411-200-6 14657-64-8 Xi; R41 R: 41
propanoic
S: (2-)26-39

T; R23/25-39 T; N
fostiazat (ISO)
Xn; R21 R: 21-23/25-39-41-43-
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

tiofosfonat de (RS)-S-sec-
015-168-00-0 - 98886-44-3 Xi; R41 50/53
butil-O-etil-2-oxo-1,3-
R43 S: (1/2-)53-45-25-26-39-
tiazolidin-3-il
N; R50-53 60-61

Xn; R22-48/22 C; N
tetrafluoroborat de C; R34 R: 22-34-43-48/22-50/53
015-169-00-6 413-520-1 -
tributiltetradecilfosfoniu R43 S: (1/2-)26-28-36/37/39-
N; R50-53 45-60-61

121
111
112

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
amestec de:
octilfosfat de di-(1-octan-
N,N,N-trimetilamoniu; C
Xn; R21/22
015-170-00-1 dioctilfosfat de 1-octan- 407-490-9 - R: 21/22-34
C; R34
N,N,N-trimetilamoniu; S: (1/2-)26-36/37/39-45
octilfosfat de 1-octan-N,N,N-
trimetilamoniu
fosforotioat de O,O,O- N
N; R51-53
015-171-00-7 tris(2(sau 4)-C9-10- 406-940-1 - R: 51/53
izoalchilfenil) S: 61
amestec de:
mono(di-(4-metilpent-2-
iloxi)tiofosforotionil R10 C; N
izopropil)fosfat de C; R34 R: 10-34-51/53
015-172-00-2 406-240-6 -
bis(izotrideciamoniu); N; R51-53 S: (1/2-)23-26-28-
bis(di-(4-metilpent-2-iloxi) 36/37/39-45-61
tiofosforotionilizopropil)fosfat
de izotridecamoniu
[2-(1,1-dimetiletil)-6-metoxi- Xn; N
Xn; R22
015-173-00-8 pirimidin-4-il]etil tiofosfonat 414-080-3 117291-73-3 R: 22-50/53
N; R50-53
de metil S: (2-)23-36-60-61
T; R25 T; N
1-cloro-N,N-dietil-1,1-difenil-
015-174-00-3 411-370-1 82857-68-9 Xi; R41 R: 25-41-51/53
1-(fenilmetil) fosforamină
N; R51-53 S: (1/2-)26-37/39-41-45-61
T; R25
T; N
(trifenilfosforaniliden) acetat Xn; R48/22
015-175-00-9 412-880-7 35000-38-5 R: 25-36-43-48/22-51/53
de terţ-butil Xi; R36
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61
R43 N; R51-53
N
P,P,P',P'-tetrakis-(o-metoxi-
015-176-00-4 413-430-2 116163-96-3 N; R50-53 R: 50/53
fenil)propan-1,3-difosfină
S: 60-61
Xn; R48/22 Xn
acid ((4-fenilbutil) hidroxi-
015-177-00-X 412-170-7 83623-61-4 Xi; R41 R: 41-43-48/22
fosforil)acetic
R43 S: (2-)22-26-36/37/39
monohidrat de (-)-(1R, 2S)- Xn; N
Repr. Cat. 3; R62
015-178-00-5 (1,2-epoxipropil)fosfonat de 418-570-8 25383-07-7 R: 62-51/53
N; R51-53
(R)-α-feniletilamoniu S: (2-)22-36/37-61
produs de condensare
Carc. Cat. 3; R40 C; N
UVCB :
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Xn; R22-48/22 R: 22-34-40-43-48/22-


clorură de tetrakis-hidroxi-
015-179-00-0 422-720-8 166242-53-1 C; R34 50/53
metilfosfoniu, uree şi
R43 S: (1/2-)26-36/37/39-45-
alchilamină C16-18 din seu,
N; R50-53 60-61
hidrogenată, distilată
[R-(R*,S*)]-[[2-metil-1-(1-
Xi; R41 Xi
oxopropoxi)propoxi]-(4-
015-180-00-6 415-820-8 137590-32-0 R 43 R: 41-43-52/53
fenilbutil)fosfinil]acetat de
R 52-53 S: (2-)24-26-37/39-61
(-)-cinconidină (1:1)

122
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
F+; R12
R17 F+; T+; N
015-181-00-1 fosfină 232-260-8 7803-51-2 T+; R26 R: 12-17-26-34-50
C; R34 S: (1/2-)28-36/37-45-61-63
N; R50
săruri de glifosat, cu N
015-184-00-8 excepţia celor menţionate în - - N; R51-53 R: 51/53
prezenta anexă S: 61
C ≥ 1 %: N; R43-50-53
0,0025 % ≤C < 1 %: N; R50-53
Xi; N
R43 0,00025 % ≤C < 0,0025 %: N;
015-186-00-9 metilclorpirifos 227-011-5 5598-13-0 R: 43-50/53
N; R50-53 R51-53
S: (2-)36/37-60-61
0,000025 % ≤C < 0,00025 %:
R52-53
Amestec de :
N-oxid de (((2-hidroxietil)
imino)bis(metilen))
Xi; N
bisfosfonat de tetrasodiu; Xi; R41
015-187-00-4 417-540-1 - R: 41-51/53
N-oxid, P-oxid((tetrahidro-2- N; R51-53
S: (2-)26-39-61
hidroxi-4H-1,4,2-
oxazafosforin-4il)-metil)
fosfonat de trisodium
Xi
oxid de bis(2,4,6-trimetil- R43
015-189-00-5 423-340-5 162881-26-7 R: 43-53
benzoil)fenilfosfină R53
S: (2-)22-24-37-61
F+; R12 F+; T+; N
hidrogen sulfurat;
016-001-00-4 231-977-3 7783-06-4 T+; R26 R: 12-26-50
sulfură de hidrogen
N; R50 S: (1/2-)9-16-36-38-45-61
Xn; N
R31
R: 20/22-31-50
016-002-00-X sulfură de bariu 244-214-4 21109-95-5 Xn; R20/22
S: (2-)28-61
N; R50
R31 Xi; N
016-003-00-5 polisulfuri de bariu 256-814-3 50864-67-0 Xi; R36/37/38 R: 31-36/37/38-50
N; R50 S: (2-)28-61
R31 Xi; N
016-004-00-0 sulfură de calciu 243-873-5 20548-54-3 Xi; R36/37/38 R: 31-36/37/38-50
N; R50 S: (2-)28-61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

R31 Xi; N
016-005-00-6 polisulfuri de calciu 215-709-2 1344-81-6 Xi; R36/37/38 R: 31-36/37/38-50
N; R50 S: (2-)28-61
R31 C; N
sulfură de dipotasiu;
016-006-00-1 215-197-0 1312-73-8 C; R34 R: 31-34-50
sulfură de potasiu
N; R50 S: (1/2-)26-45-61
R31 C; N
016-007-00-7 polisulfuri de potasiu 253-390-1 37199-66-9 C; R34 R: 31-34-50
N; R50 S: (1/2-)26-45-61

123
113
114

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
R31 C; N C ≥ 25 %: C, N ; R31-34-50
016-008-00-2 polisulfuri de amoniu 232-989-1 9080-17-5 C; R34 R: 31-34-50 5 % ≤ C < 25 %: C; R31-34
N; R50 S: (1/2-)26-45-61 1 % ≤ C < 5 %: Xi; R31-36/38
R31 C; N
sulfură de disodiu;
016-009-00-8 215-211-5 1313-82-2 C; R34 R: 31-34-50
sulfură de sodiu
N; R50 S: (1/2-)26-45-61
T; R25
T; N
R31
016-010-00-3 polisulfuri de sodiu 215-686-9 1344-08-7 R: 25-31-34-50
C; R34
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61
N; R50
T C ≥ 20%: T; R23-34
T; R23
016-011-00-9 dioxid de sulf 231-195-2 7446-09-5 R: 23-34 5% ≤ C < 20%: C; R20-34 5
C; R34
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 0,5% ≤ C < 5%: Xi; R36/37/38

R14 C ≥ 25 %: T, C, N; R20-25-35-50
T; R25 10 % ≤ C < 25 %: C; R22-35
T; C; N
diclorură de disulf; Xn; R20 5 % ≤ C < 10 %: C; R22-34
016-012-00-4 233-036-2 10025-67-9 R: 14-20-25-29-35-50
monoclorură de sulf R29 3 % ≤ C < 5 %: Xn; R22-
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61
C; R35 36/37/38
N; R50 1 % ≤ C < 3 %: Xi; R36/37/38

R1
C; N C ≥ 25 %: C, N ; R34-50
C; R34
016-013-00-X diclorură de sulf 234-129-0 10545-99-0 R: 14-34-37-50 10 % ≤ C < 25 %: C; R34
Xi; R37
S: (1/2-)26-45-61 5 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38
N; R50
R14 C; N C ≥ 25 %: C, N; R34-50
016-014-00-5 tetraclorură de sulf - 13451-08-6 C; R34 R: 14-34-50 10 ≤ C < 25 %: C; R34
N; R50 S: (1/2-)26-45-61 5 ≤ C < 10 %: Xi; R36/37/38
R14 C ≥ 25 %: C; R20/22-35
C
diclorură de tionil ; Xn; R20/22 10 % ≤ C < 25 %: C; R35
016-015-00-0 231-748-8 7719-09-7 R: 14-20/22-29-35
clorură de tionil R29 5 % ≤ C < 10 %: C; R34
S: (1/2-)26-36/37/39-45
C; R35 1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37/38
R14 C
016-016-00-6 clorură de sulfuril 232-245-6 7791-25-5 C; R34 R: 14-34-37
Xi; R37 S: (1/2-)26-45
R14 C
016-017-00-1 acid clorosulfonic 232-234-6 7790-94-5 C; R35 R: 14-35-37
Xi; R37 S: (1/2-)26-45
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Xn; R20 C
016-018-00-7 acid fluorosulfonic 232-149-4 7789-21-1 C; R35 R: 20-35
S: (1/2-)26-45
R14 C
acid sulfuric oleum ...% SO3
016-019-00-2 B - - C; R35 R: 14-35-37
(trioxid de sulf)
Xi; R37 S: (1/2-)26-30-45
C
C ≥ 15 %: C; R35
016-020-00-8 acid sulfuric... % B 231-639-5 7664-93-9 C; R35 R: 35
5 % ≤ C < 15 %: Xi; R36/38
S: (1/2-)26-30-45

124
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
F+; R12 F+; T; N
metantiol;
016-021-00-3 200-822-1 74-93-1 T; R23 R: 12-23-50/53
metil-mercaptan
N; R50-53 S: (2-)16-25-60-61
F; R11 F; Xn; N
etantiol;
016-022-00-9 200-837-3 75-08-1 Xn; R20 R: 11-20-50/53
etil-mercaptan
N; R50-53 S: (2-)16-25-60-61

C ≥ 25 %: T+; R45-R25-R26-
R34-R43-R68
10 % ≤ C < 25 %: T+; R45-R22-
R26-R34-R43-R68
Carc. Cat. 2; R45 7 % ≤ C < 10 %: T+; R45-R22-
Muta. Cat. 3; R68 R26-R36/37/38-R43-R68
T+
T+; R26 5 % ≤ C < 7 %: T; R45-R22-
016-023-00-4 sulfat de dimetil E 201-058-1 77-78-1 R: 45-25-26-34-43-68
T; R25 R23-R36/37/38-R43-R68
S: 53-45
C; R34 3 % ≤ C < 5 %: T; R45-R22-
R43 R23-R43-R68
1 % ≤ C < 3 %: T; R45-R23-
R43-R68
0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-R20-
R68
0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45-R68
dimexan (ISO); Xn; N
Xn; R22
016-024-00-X disulfură de bis(metoxi- 215-993-8 1468-37-7 R: 22-50/53
N; R50-53
tiocarbonil) S: (2-)60-61
disul;
Xn; R22 Xn
2,4-DES;
016-025-00-5 205-259-5 149-26-8 Xi; R38-41 R: 22-38-41
hidrogenosulfat de 2-(2,4-
S: (2-)26
diclorofenoxi)etil
acid sulfamidic; Xi
Xi; R36/38
016-026-00-0 acid sulfamic; 226-218-8 5329-14-6 R: 36/38-52/53
R52-53
acid amidosulfuric S: (2-)26-28-61

Carc. Cat. 2; R45


T
Muta. Cat. 2; R46
016-027-00-6 sulfat de dietil E 200-589-6 64-67-5 R: 45-46-20/21/22-34
Xn; R20/21/22
S: 53-45
C; R34

R7 Xn
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

ditionit de sodiu;
016-028-00-1 231-890-0 7775-14-6 R31 R: 7-22-31
hidrosulfit de sodiu
Xn; R22 S: (2-)7/8-26-28-43
acid p-toluensulfonic cu C
C ≥ 25 %: C; R34
016-029-00-7 conţinut mai mare de 5% - - C; R34 R: 34
10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/38
acid sulfuric S: (1/2-)26-37/39-45
acid p-toluensulfonic Xi
016-030-00-2 (conţinând maximum 5% 203-180-0 104-15-4 Xi; R36/37/38 R: 36/37/38 C ≥ 20 %: Xi; R36/37/38
acid sulfuric) S: (2-)26-37

125
115
116

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
1,1-dioxid de tetrahidro-
Xn
016-031-00-8 tiofen; 204-783-1 126-33-0 Xn; R22 C ≥ 25 %: Xn; R22
R: 22
sulfolan
S: (2-)25
T
1,3-propansultonă; Carc. Cat. 2; R45 C ≥ 25 %: T; R45-21/22
016-032-00-3 E 214-317-9 1120-71-4 R: 45-21/22
2,2-dioxid de 1,2-oxatiolan Xn; R21/22 0,01 % ≤ C < 25 %: T; R45
S: 53-45
Carc. Cat. 2; R45
T+
T+; R26
016-033-00-9 clorură de dimetilsulfamoil E 236-412-4 13360-57-1 R: 45-21/22-26-34
Xn; R21/22
S: 53-45
C; R34
3,3'-(piperazin-1,4-diilbis((6-
cloro-1,3,5-triazin-4,2diil) Xi
016-034-00-4 imino(2-acetamido) 4,1- 400-010-9 81898-60-4 R43 R: 43
fenilenazo))bis(naftalen-1,5- S: (2-)22-24-37
disulfonat) de tetrasodiu

5-anilino-3-(4-(4-(6-cloro-4-
(sulfonatanilino)-1,3,5-
Xi
triazin-2-ilamino)-2,5-dimetil-
016-035-00-X 400-120-7 - Xi; R36 R: 36
fenilazo)-2,5-disulfonato -
S: (2-)22-26
fenilazo)-4-hidroxinaftalen-
2,7-disulfonat de pentasodiu

5-(4,6-dicloro-5-ciano
pirimidin-2-ilamino)-4- Xn; N
R42
016-036-00-5 hidroxi-2,3-azodinaftalen- 400-130-1 - R: 42-51/53
N; R51-53
1,2,5,7-disulfonat de S: (2-)22-61
tetrasodiu

1-amino-4-(4-benzen
Xi
sulfonamido-3-sulfonato- Xi; R41
016-037-00-0 400-350-8 85153-93-1 R: 41-52/53
anilino)antrachinon-2- R52-53
S: (2-)26-39-61
sulfonat de disodiu
6-((4-cloro-6-(N-metil)-2-
toluidino)-1,3,5-triazin-2-il
Xi
amino)-1-hidroxi-2-(4-metoxi
016-038-00-6 400-380-1 86393-35-3 R43 R: 43
-2-sulfonato fenilazo)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

S: (2-)22-24-37
naftalen-3-sulfonat de
disodiu
2-(6-cloro-4-(4-(2,5-dimetil-
4-(2,5-disulfonatofenilazo)
Xi
fenilazo)-3-ureidoanilino)-
016-039-00-1 400-430-2 - R43 R: 43
1,3,5-triazin-2-ilamino)
S: (2-)22-24-37
benzen-1,4-disulfonat de
tetrasodiu

126
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
amestec de:
6-(2,4-dihidroxifenilazo)-3-
(4-(4-(2,4-dihidroxifenilazo)
anilino)-3-sulfonatofenilazo)-
4-hidroxinaftalen-2-sulfonat
de disodiu;
6-(2,4-diaminofenilazo)-3-(4-
(4-(2,4-diaminofenilazo)
Xi
anilino)-3-sulfonatofenilazo)-
016-040-00-7 400-570-4 - Xi; R36 R: 36
4-hidroxinaftalen-2-sulfonate
S: (2-)26
de disodiu;
6-(2,4-dihidroxifenilazo)-3-
(4-(4-(7-(2,4-
dihidroxifenilazo)-1-hidroxi-
3-sulfonato-2-naftilazo)
anilino)-3-sulfonatofenilazo)-
4-hidroxinaftalen-2-sulfonat
de trisodiu

2,5-dicloro-4-(4-((5-cloro-4-
Xn
metil-2-sulfonatofenil)azo)-5-
016-041-00-2 400-710-4 - Xn; R20 R: 20
hidroxi-3-metilpirazol-1-il)
S: (2-)
benzensulfonat de calciu

5-benzamido-3-(5-(4-fluoro-
6-(1-sulfonato-2-naftil-
Xi
amino)-1,3,5-triazin-2- Xi; R36/38
016-042-00-8 400-790-0 85665-97-0 R: 36/38-43
ilamino)-2-sulfonato- R43
S: (2-)22-24/25-37
fenilazo)-4-hidroxinaftalen-
2,7-disulfonat de tetrasodiu
6-acetamido-4-hidroxi-3-
Xi
(4-((2-sulfonatooxi)
016-043-00-3 401-010-1 - R43 R: 43
etil-sulfonil)fenilazo)naftalen-
S: (2-)24-37
2-sulfonat de dilitiu
Xi
S,S'-hexan-1,6-diildi R43
016-044-00-9 401-320-7 - R: 43-52/53
(tiosulfat) de disodiu dihidrat R52-53
S: (2-)22-24-37-61
4-amino-6-(5-(5-clor-2,6-
difluorpirimidin-4-ilamino)-2-
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

sulfonatofenilazo)-5-hidroxi- Xi
R43
016-045-00-4 3-(4-2-(sulfonatooxi)etil 401-560-2 108624-00-6 R: 43
sulfonil)fenilazo)naftalin-2,7- S: (2-)22-24-37
disulfonat acid de litiu şi
sodiu
Xi
Xi; R41
016-046-00-X hidrogenosulfat de sodiu 231-665-7 7681-38-1 R: 41
S: (2-)24-26

127
117
118

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

7-(4-(4-(4-(2,5-disulfonato -
anilino)-6-fluoro-1,3,5-
Xi
triazin-2-ilamino)-2-metil- R43
016-047-00-5 401-650-1 85665-96-9 R: 43
fenilazo)-7-sulfonatonafti
S: (2-)22-24-37
lazo)naftalen-1,3,5-
trisulfonat de hexasodiu

3,5-diclor-2-(5-ciano-2,6-
Xi; R41 Xi
bis(3-hidroxipropilamino)-4-
016-048-00-0 401-870-8 - R52-53 R: 41-52/53
metilpiridin-3-ilazo)
S: (2-)26-61
benzensulfonat de sodiu
C; N
C; R34
octadecilxilensulfonat de R: 34-51/53
016-049-00-6 402-040-8 - N; R51-53
calciu S: (1/2-)26-28-36/37/39-
45-61

5-(4-cloro-6-(N-(4-(4-cloro-6-
(5-hidroxi-2,7-disulfonato-6-
(2-sulfonatofenilazo)-4-
naftilamino)-1,3,5-triazin-2-
Xi
ilamino) fenil-N-metil) Xi; R36
016-050-00-1 402-150-6 - R: 36-43
amino)-1,3,5-triazin-2-il R43
S: (2-)22-24-26-37
amino)-4-hidroxi-3-(2-
sulfonatofenilazo)naftalen-
2,7-disulfonat de sodiu /
potasiu

7-(4-(6-fluoro-4-(2-(2-vinil-
sulfoniletoxi)etilamino)-1,3,5- Xi
016-051-00-7 triazin-2-ilamino)-2-ureido- 402-170-5 106359-91-5 R43 R: 43
fenilazo)-naftalen -1,3,6- S: (2-)22-24-37
trisulfonat de trisodiu
Xn; N
4-hidroxinaftalen-1-sulfonat Xn; R20
016-052-00-2 402-240-5 102561-46-6 R: 20-51/53
de benziltributilamoniu N; R51-53
S: (2-)22-61

2-((C16 sau C18-n-alchil)(C16


sau C18-n-alchil) carbamoil) Xi; R38 Xi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

016-053-00-8 benzensulfonat de 402-460-1 - R43 R: 38-43-53


(C16 sau C18-n-alchil) R53 S: (2-)24-37-61
(C16 sau C18-n-alchil)amoniu

T; R23-48/23
4-(2,4,4-trimetilpentil- T
Xn; R22
016-054-00-3 carboniloxi)benzensulfonat 400-030-8 - R: 22-23-36/37-43-48/23
Xi; R36/37
de sodiu S: (1/2-)22-24-36-45
R43

128
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

4-amino-3,6-bis(5-(6-cloro-4-
(2-hidroxietilamino)1,3,5-
triazin-2-ilamino)-2-sulfonato Xi
Xi; R41
016-055-00-9 fenilazo-5-hidroxinaftalen- 400-510-7 - R: 41-43
R43
2,7-sulfonat de tetrasodiu S: (2-)22-24-26-37/39
(conţinând > 35 % clorură de
sodiu şi acetat de sodiu)

C
C; R34
016-056-00-4 hidrogenosulfat de potasiu 231-594-1 7646-93-7 R: 34-37
Xi; R37
S: (1/2-)26-36/37/39-45
Xi
Xi; R38-41
016-057-00-X clorură de stiren-4-sulfonil 404-770-2 2633-67-2 R: 38-41-43
R43
S: (2-)24-26-37/39

clorură de tionil, produşi de Xi; R38 Xi


016-058-00-5 reacţie cu 1,3,4-tiadiazol- 404-820-3 - R43 R: 38-43-52/53
2,5-ditiol, terţ-nonantiol şi R52-53 S: (2-)36/37-61
C12-14-terţ-alchilamină
Xn; R22
diclorhidrat de N,N,N',N'- Xn; N
Xi; R36
016-059-00-0 tetrametilditiobis(etilen) 405-300-9 17339-60-5 R: 22-36-43-50/53
R43
diamină S: (2-)26-36/37-60-61
N; R50-53
O; R8
O; Xn
peroxidisulfat de diamoniu; Xn; R22
016-060-00-6 231-786-5 7727-54-0 R: 8-22-36/37/38-42/43
persulfat de amoniu Xi; R36/37/38
S: (2-)22-24-26-37
R42/43
O; R8
O; Xn
peroxidisulfat de potasiu; Xn; R22
016-061-00-1 231-781-8 7727-21-1 R: 8-22-36/37/38-42/43
persulfat de potasiu Xi; R36/37/38
S: (2-)22-24-26-37
R42/43
bensultap; Xn; N
Xn; R22
016-062-00-7 1,3-bis(fenilsulfoniltio)-2- - 17606-31-4 R: 22-50/53
N; R50-53
(N,N-dimetilamino)propan S: (2-)60-61
Xn; R22 Xn
metabisulfit de sodiu;
016-063-00-2 231-673-0 7681-57-4 Xi; R41 R: 22-31-41
disulfit de disodiu
R31 S: (2-)26-39-46
sulfit acid de sodiu…%; Xn
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Xn; R22
016-064-00-8 bisulfit de sodiu…% B 231-548-0 7631-90-5 R: 22-31
R31
hidrogenosulfit de sodiu …% S: (2-)25-46

1-amino-4-[2-metil-5-(4-
N
metilfenil-sulfonilamino)-
016-065-00-3 400-100-8 84057-97-6 N; R51-53 R: 51/53
fenilamino]antrachinon-2-
S: 61
sulfonat de sodiu

129
119
120

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
(5-((4-amino-6-cloro-1,3,5-
triazin-2-il)amino)-2-((2-
hidroxi-3,5-disulfonato
016-066-00-9 404-070-7 116912-62-0 R52-53 R: 52/53
fenilazo)-2-sulfonato-
S: 61
benzilidenhidrazino)benzoat)
de cupru (II) şi de tetrasodiu
sulfonat de (4-metilfenil) R: 53
016-067-00-4 407-530-5 67811-06-7 R53
mesitilen S: 61
3,5-bis(tetradeciloxi- Xi; N
R43
016-068-00-X carbonil)benzensulfinat de 407-720-8 155160-86-4 R: 43-51/53
N; R51-53
sodiu S: (2-)24-37-61
Xi; N
acid 3,5-bis(tetradeciloxi- R43
016-069-00-5 407-990-9 141915-64-2 R: 43-51/53
carbonil)benzensulfinic N; R51-53
S: (2-)24-37-61
4-benziloxi-4'-(2,3-epoxi-2-
R: 53
016-070-00-0 metilprop-1-iloxi) difenil- 408-220-2 - R53
S: 61
sulfonă

3-amino-6,13-dicloro-10-((3-
((4-cloro-6-(2-sulfofenil
Xi
amino)-1,3,5-triazinil-2)
016-071-00-6 410-130-3 136248-03-8 R43 R: -43
amino)propil)amino)-4,11-
S: (2-)22-24-37
trifenoxidioxazindisulfonat
de trisodiu

3-amino-4-hidroxi-N-(2- Xi; R41 Xi; N


016-072-00-1 metoxietil)-benzen- 411-520-6 112195-27-4 R43 R: 41-43-51/53
sulfonamidă N; R51-53 S: (2-)24-26-37/39-61
tetrakis(fenilmetil)tioperoxi R: 53
016-073-00-7 404-310-0 10591-85-2 R53
di(carbotioamidă) S: 61
Xi; N
Xi; R38-41
6-fluoro-2-metil-3-(4-metil- R: 38-41-43-51/53
016-074-00-2 405-410-7 - R43
tiobenzil)inden S: (2-)26-36/37/39-61
N; R51-53
Xi; N
R43
016-075-00-8 2,2'-dialil-4,4'-sulfonildifenol 411-570-9 41481-66-7 R: 43-51/53
N; R51-53
S: (2-)24-37-61
Xn; N
2,3-bis((2-mercaptoetil) tio)- Xn; R22-48/22
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

016-076-00-3 411-290-7 131538-00-6 R: 22-48/22-50/53


1-propantiol N; R50-53
S: (2-)23-24/25-36-60-61
C
2-cloro-p-toluensulfoclorură; C; R34
R: 34-43-52/53
016-077-00-9 clorură de 2-cloro-p-toluen- 412-890-1 42413-03-6 R43
S: (1/2-)23-26-36/37/39-
sulfonil R52-53
45-61
4-metil-N,N-bis(2-(((4-metil-
R: 53
016-078-00-4 fenil)sulfonil)amino)etil)-p- 413-300-5 56187-04-3 R53
S: 61
benzensulfonamidă

130
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
N,N-bis(2-(p-toluen- Xi
R43
016-079-00-X sulfoniloxi)etil)-p-toluen- 412-920-3 16695-22-0 R: 43-53
R53
sulfonamidă S: (2-)24-37-61
2-anilino-5-(2-nitro-4-(N- Xi
Xi; R41
016-080-00-5 fenilsulfamoil))anilino 412-320-1 31361-99-6 R: 41-52/53
R52-53
benzensulfonat de sodiu S: (2-)26-39-61
Muta. Cat. 3; R68
N-etoxicarbonil-N-(p-tolil-
Xn; R22 Xn; N
sulfonil)azanidă de
016-081-00-0 418-350-1 - Xi; R36 R: 22-36-43-68-51/53
hexahidrociclopenta[c]
R43 S: (2-)26-36/37-61
pirol-1-(1H)-amoniu
N; R51-53
etoxisulfuron; N
N; R50-53
016-082-00-6 1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)- - 126801-58-9 R: 50/53
3-(2-etoxifenoxisulfonil)uree S: 60-61
Xi; N
acibenzolar-S-metil; Xi; R36/37/38
R: 36/37/38-43-50/53
016-083-00-1 benzo[1,2,3] tia-diazol-7- 420-050-0 135158-54-2 R43
S: (2-)24/25-37-46-59-60-
tiocarbonat de S-metil N; R50-53
61
prosulfuron;
1-(4-metoxi-6-metil-1,3-5- Xn; N
Xn; R22
016-084-00-7 triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3- - 94125-34-5 R: 22-50/53
N; R50-53
trifluoropropil) fenilsulfonil] S: (2-)60-61
uree
flazasulfuron;
N
1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-
016-085-00-2 - 104040-78-0 N; R50-53 R: 50/53
3-(3-trifluorometil-2-piridil
S: 60-61
sulfonil)uree
10-amino-6,13-dicloro-3-(3-
(4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-
Xi
fluoro-1,3,5-triazin-2-ilamino)
016-086-00-8 402-590-9 109125-56-6 Xi; R41 R: 41
prop-3-ilaino)-5,12-dioxa-
S: (2-)22-26-39
7,14-diazapentacen-4,11-
disulfonat de tetrasodiu

amestec de:
bishexafluorofosfat de tiobis
(4,1-fenilen)-S,S,S’,S’- Xi; R36 Xi; N
016-087-00-3 tetrafenildisulfoniu; 403-490-8 74227-35-3 R 43 R: 36-43-50/53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

hexafluorfosfat de difenil (4- N; R50-53 S: (2-)24-26-37-60-61


feniltiofenil) sulfoniu;
carbonat de propilenă

acid 4-(bis(4-(dietilamino)
R: 52/53
016-088-00-9 fenil)metil)benzen-1,2- 407-280-7 71297-11-5 R 52-53
S: 61
dimetanosulfonic

131
121
122

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
amestec de esteri obţinuţi
din 5,5’,6,6’,7,7’-hexahidroxi-
3,3,3’,3’-tetrametil-1,1’-
E; R2 E
spirobi-indan şi
016-089-00-4 413-840-1 - F; R11 R: 2-11-53
acid 2-diazo-1,2-dihidro-1-
R 53 S: (2-)33-35-40-61
oxo-5-naftalensulfonic sau
acid 6-diazo-5,6-dihidro-5-
oxo-1-naftalensulfonic
Xn
4-metil-N-(metilsulfonil) Xn; R22
016-090-00-X 415-040-8 14653-91-9 R: 22-37-41
benzensulfonamidă Xi; R37-41
S: (2-)26-39
1-amino-9,10-dihidro-9,10-
Xi; N
dioxo-4-(2,4,6-trimetil- Xi; R41
016-091-00-5 414-110-5 - R: 41-50/53
anilino)antracen-2-sulfonat N; R50-53
S: (2-)26-39-60-61
de terţ-alchil(C12-C14)amoniu

amestec (2:1) de:


tris(6-diazo-5,6-dihidro-5-
oxonaftalen-1-sulfonat) de
4-(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2- F; Xn
F; R11
016-093-00-6 cromanil)rezorcinol-4-il; 414-770-4 140698-96-0 R: 11-40
Carc.Cat.3; R40
bis-(6-diazo-5,6-dihidro-5- S: (2-)7-36/37
oxonaftalen-1-sulfonat de 4-
(7-hidroxi-2,4,4-trimetil-2-
cromanil)rezorcinol

amestec de:
produs de reacţie dintre
4,4’-metilenobis[2-(4-hidroxi-
benzil)-3,6-dimetilfenol] şi
acid 6-diazo-5,6-dihidro-5- F; Xn
F; R11
016-095-00-7 oxo-naftalensulfonic (1:2); 417-980-4 - R: 11-40
Carc.Cat.3; R40
produs de reacţie dintre 4,4’- S: (2-)7-36/37
metilenobis[2-(4-hidroxi-
benzil)-3,6-dimetilfenol] şi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

acid 6-diazo-5,6-dihidro-5-
oxo-naftalensulfonic (1:3)

N
016-096-00-2 tifensulfuron metil - 79277-27-3 N; R50-53 R: 50/53
S: 60-61

132
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
T; R23 T; N
017-001-00-7 clor 231-959-5 7782-50-5 Xi; R36/37/38 R: 23-36/37/38-50
N; R50 S: (1/2-)9-45-61
C ≥5 %: T; C; R23-35
1 % ≤ C < 5 %: C; R20-35
T; R23 T; C
0,5 % ≤ C < 1 %: C; R20-34
017-002-00-2 acid clorhidric 231-595-7 7647-01-0 C; R35 R: 23-35 5
0,2 % ≤ C < 0,5 %: C; R34
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45
0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xi;
R36/37/38
C; R34 C
C ≥ 25 %: C; R34-37
017-002-01-X acid clorhidric …. % B 231-595-7 - Xi; R37 R: 34-37
10 % ≤ C < 25 %: Xi; R36/37/38
S: (1/2-)26-45
O; Xn; N
O; R9
R: 9-20/22-51/53
017-003-00-8 clorat de bariu 236-760-7 13477-00-4 Xn; R20/22
S: (2-)13-27-61
N; R51-53
O; R9 O; Xn; N
017-004-00-3 clorat de potasiu 223-289-7 3811-04-9 Xn; R20/22 R: 9-20/22-51/53
N; R51-53 S: (2-)13-16-27-61
O; R9 O; Xn; N
017-005-00-9 clorat de sodiu 231-887-4 7775-09-9 Xn; R22 R: 9-22-51/53
N; R51-53 S: (2-)13-17-46-61
C ≥ 50 %: C; R35
R5 O; C
10 % ≤ C < 50 %: C; R34
017-006-00-4 acid percloric... % B 231-512-4 7601-90-3 O; R8 R: 5-8-35
1 % ≤ C < 10 %: Xi; R36/38
C; R35 S: (1/2-)23-26-36-45
.: Footnote: C> 50% C; R5-8
O; Xn
O; R9
017-007-00-X perclorat de bariu 236-710-4 13465-95-7 R: 9-20/22
Xn; R20/22
S: (2-)27
O; Xn
O; R9
017-008-00-5 perclorat de potasiu 231-912-9 7778-74-7 R: 9-22
Xn; R22
S: (2-)13-22-27
O
O; R9
017-009-00-0 perclorat de amoniu G 232-235-1 7790-98-9 R: 9-44
R44
S: (2-)14-16-27-36/37
O; Xn
O; R9
017-010-00-6 perclorat de sodiu 231-511-9 7601-89-0 R: 9-22
Xn; R22
S: (2-)13-22-27
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

C; R34 C; N C ≥ 25 %: C, N; R31-34-50
hipoclorit de sodiu, soluţie ...
017-011-00-1 B 231-668-3 7681-52-9 R31 R: 31-34-50 10 % ≤ C < 25 %: C; R31-34
% clor activ
N; R50 S: (1/2-)28-45-50-61 5 % ≤ C < 10 %: Xi; R31-36/38

O; R8 C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50
O; C; N
Xn; R22 10 % ≤ C < 25 %: C; R34
017-012-00-7 hipoclorit de calciu 231-908-7 7778-54-3 R: 8-22-31-34-50
R31 3 % ≤ C < 10 %: Xi; R37/38-41
S: (1/2-)26-36/37/39-45-61
C; R34 0,5 % ≤ C < 3 %: Xi; R36
N; R50

133
123
124

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
Xi
017-013-00-2 clorură de calciu 233-140-8 10043-52-4 Xi; R36 R: 36
S: (2-)22-24
Xn
Xn; R22
017-014-00-8 clorură de amoniu 235-186-4 12125-02-9 R: 22-36
Xi; R36
S: (2-)22
Xn; R22 C
clorhidrat de clorură de
017-015-00-3 417-410-4 61807-67-8 C; R35 R: 22-35-43
(2-(aminometil)fenil)acetil
R43 S: (1/2-)26-36/37/39-45
Xn; N
Xn; R21/22
clorură de R: 21/22-38-41-51/53
017-016-00-9 418-400-2 1031-15-8 Xi; R38-41
metiltrifenilfosfoniu S: (2-)22-26-36/37/39-61
N; R51-53
C; N
clorură de (Z)-13-docosenil-
C; R34 R: 34-50/53
017-017-00-4 N,N-bis(2-hidroxietil)-N-metil 426-210-6 120086-58-0
N; R50-53 S: (2-)26-36/37/39-45-60-
amoniu
61
N
clorură de N,N,N-trimetil-2,3
017-018-00-X 405-660-7 - N;R51-53 R: 51/53
bis(stearoiloxi)propil-amoniu
S: 61
clorhidrat de (R)-1,2,3,4- Xn
Xn; R22
017-019-00-5 tetrahidro-6,7-dimetoxi-1- 415-110-8 54417-53-7 R: 22-52/53
R52-53
veratril-izochinolină S: (2-)22-61
C; F
clorură de C; R35 R: 14/15-35
017-020-00-0 421-790-7 -
etilpropoxialuminiu F; R14/15 S: (1/2-)16-23-26-30-
36/37/39-43-45
clorură de Xi; R41 Xi; N
017-021-00-6 behenamidopropil-dimetil 423-420-1 136920-10-0 R43 R: 41-43-50/53
(dihidroxipropil) amoniu N; R50-53 S: (2-)26-36/37/39-60-61
R14 F; C
019-001-00-2 potasiu 231-119-8 7440-09-7 F; R15 R: 14/15-34
C; R34 S: (1/2-)5*-8-45
C ≥ 25 %: C; R22-35
C
hidroxid de potasiu; Xn; R22 5 % ≤ C < 25 %: C; R35
019-002-00-8 215-181-3 1310-58-3 R: 22-35
potasă caustică C; R35 2 % ≤ C < 5 %: C; R34
S: (1/2-)26-36/37/39-45
0,5 % ≤ C < 2 %: Xi; R36/38
F
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

020-001-00-X calciu 231-179-5 7440-70-2 F; R15 R: 15


S: (2-)8-24/25-43

T+; N
T+; R28
R: 28-32-50/53
020-002-00-5 cianură de calciu 209-740-0 592-01-8 R32
S: (1/2-)7/8-23-36/37-45-
N; R50-53
60-61

134
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

Amestec de:
(bis(2-hidroxi-5-
tetrapropenilfenilmetil)metil-
amină)dihidroxid de dicalciu;
(tris(2-hidroxi-5- Xi
Xi; R36/38
020-003-00-0 tetrapropenilfenil metil) 420-470-4 - R: 36/38-43
R43
metilamină)trihidroxid de S: (2-)24-26-37
tricalciu;
poli[calciu ((2-hidroxi-5-
tetrapropenilfenilmetil)metil-
amină)hidroxid de calciu]

C
7550-45-0 R14 R: 14-34
022-001-00-5 tetraclorură de titan 231-441-9
C; R34 S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-
45

Xi
-
022-002-00-0 oxalat de titan(4+) 403-260-7 Xi; R41 R: 41
S: (2-)26-39

bis(η5-ciclopentadienil)- F; R11 F; Xn; N


022-003-00-6 bis(2,6-difluoro-3-[pirol-1-il] 412-000-1 125051-32-3 Repr. Cat. 3; R62 R: 11-48/22-62-51/53
fenil)titan Xn; R48/22 S: (2-)7-22-33-36/37-61
N; R51-53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Muta. Cat. 3; R68


Repr. Cat. 3; R63 T; N
pentaoxid de divanadiu; T; R48/23 R: 20/22-37-48/23-51/53-
023-001-00-8 215-239-8 1314-62-1
pentoxid de vanadiu Xn; R20/22 63-68
Xi; R37 S: (1/2-)36/37-38-45-61
N; R51-53

135
125
126

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-35-
42/43-45-46-48/23-50/53-62
10 % ≤ C < 25 %: T+, N;
R21/22-26-35-42/43-45-46-
48/23-51/53-62
7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-
26-34-42/43-45-46-48/20-51/53-
O; R9 62
Carc. Cat. 1; R45 5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-
Muta. Cat. 2; R46 34-42/43-45-46-48/20-51/53-62
O; T+; N
Repr. Cat. 3; R62 3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-
R: 45-46-9-24/25-26-35-
024-001-00-0 trioxid de crom (VI) E 215-607-8 1333-82-0 T+; R26 36/37/38-42/43-45-46-48/20-
42/43-48/23-62-50/53
T; R24/25-48/23 51/53
S: 53-45-60-61
C; R35 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-
R42/43 36/37/38-42/43-45-46-48/20-
N; R50-53 51/53
1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-
36/37/38-42/43-45-46-48/20-
52/53
0,25 % ≤ C < 1 %: T; R20-45-46-
52/53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R20-45-
46
C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-
21-25-26-34-42/43-48/23-50/53
10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-
46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-
51/53
7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-
60-61-22-26-36/37/38-42/43-
48/20-51/53
O; R8
5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-
Carc. Cat. 2: R45
61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-
Muta. Cat. 2; R46
51/53
Repr. Cat. 2; R60-61 T+; N; O
3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-
T+; R26 R: 45-46-60-61-8-21-25-
024-002-00-6 dicromat de potasiu E 231-906-6 7778-50-9 61-22-23-42/43-48/20-51/53 3
T; R25-48/23 26-34-42/43-48/23-50/53
2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-
Xn; R21 S: 53-45-60-61
60-61-23-42/43-48/20-51/53
C; R34
1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

R42/43
61-23-42/43-48/20-52/53
N; 50-53
0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-
61-20-42/43-52/53
0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-
20-42/43-52/53
0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-
20-42/43
0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

136
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-
21-25-26-34-42/43-48/23-50/53
10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-
46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-
50/53
7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-
E; R2 60-61-22-26-36/37/38-42/43-
O; R8 48/20-50/53
Carc. Cat. 2; R45 5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-
Muta. Cat. 2; R46 61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-
Repr. Cat. 2; R60-61 E; T+; N 51/53
T+; R26 R: 45-46-60-61-2-8-21-25- 3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-
024-003-00-1 dicromat de amoniu E 232-143-1 7789-09-5 3
T; R25-48/23 26-34-42/43-48/23-50/53 61-22-23-42/43-48/20-51/53
Xn; R21 S: 53-45-60-61 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-
C; R34 60-61-23-42/43-48/20-51/53
R42/43 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-
N; R50-53 61-23-42/43-48/20-52/53
0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-
61-20-42/43-52/53
0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-
20-42/43-52/53
0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-
20-42/43
0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20
C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-
21-25-26-34-42/43-48/23-50/53
10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-
46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-
51/53
7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-
60-61-22-26-36/37/38-42/43-
O; R8 48/20-51/53
Carc. Cat. 2; R45 5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-
Muta. Cat. 2; R46 61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-
Repr. Cat. 2; R60-61 T+; N; O 51/53
T+; R26 R: 45-46-60-61-8-21-25- 3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-
024-004-00-7 dicromat de sodiu E 234-190-3 10588-01-9 3
T; R25-48/23 26-34-42/43-48/23-50/53 61-22-23-42/43-48/20-51/53
Xn; R21 S: 53-45-60-61 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-
C; R34 60-61-23-42/43-48/20-51/53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

R42/43 1 % ≤ C < 2,5 %: T ; R45-46-60-


N; 50-53 61-23-42/43-48/20-52/53
0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-
61-20-42/43-52/53
0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-
20-42/43-52/53
0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-
20-42/43
0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

137
127
128

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-
21-25-26-34-42/43-48/23-50/53
10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-
46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-
51/53
7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-
60-61-22-26-36/37/38-42/43-
O; R8 48/20-51/53
Carc. Cat.2; R45 5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-
Muta. Cat. 2; R46 61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-
Repr. Cat. 2; R60-61 T+; N; O 51/53
T+; R26 R: 45-46-60-61-8-21-25- 3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-
024-004-01-4 dicromat de sodiu, dihidrat E 234-190-3 7789-12-0 3
T; R25-48/23 26-34-42/43-48/23-50/53 61-22-23-42/43-48/20-51/53
Xn; R21 S: 53-45-60-61 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-
C; R34 60-61-23-42/43-48/20-51/53
R42/43 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-
N; R50-53 61-23-42/43-48/20-52/53
0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-
61-20-42/43-52/53
0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-
20-42/43-52/53
0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-
20-42/43
0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20
C ≥ 10 %: T; C; R49-46-35-43
O; R8
5 % ≤ C < 10 %: T; R49-46-34-
Carc. Cat. 2; R49
O; T; C; N 43
diclorură de cromil; 239-056-8 14977-61-8 Muta. Cat. 2; R46
024-005-00-2 E R: 49-46-8-35-43-50/53 0,5 % ≤ C < 5 %: T; R49-46- 3
oxiclorură de crom C; R35
S: 53-45-60-61 36/37/38-43
R43
0,1 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-46
N; R50-53
Carc.Cat. 2; R49 C ≥ 20 %: T; R49-46-36/37/38-
T; N
Muta.Cat.2;R46 43
232-140-5 7789-00-6 R: 49-46-36/37/38-43-
024-006-00-8 cromat de potasiu E Xi;R36/37/38 0,5 % ≤ C < 20 %: T; R49-46-43 3
50/53
R43 0,1 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-46
S: 53-45-60-61
N;R50-53
Carc. Cat. 1; R45
T; N
cromaţi de zinc inclusiv - - Xn; R22
024-007-00-3 AE R: 45-22-43-50/53
cromat de potasiu şi zinc R43
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

S: 53-45-60-61
N; R50-53
Carc. Cat. 2; R45 T; N
237-366-8 13765-19-0
024-008-00-9 cromat de calciu E Xn; R22 R: 45-22-50/53
N; R50-53 S: 53-45-60-61
T; N
Carc. Cat. 2; R45
232-142-6 7789-06-2 R: 45-22-50/53
024-009-00-4 cromat de stronţiu E Xn; R22
S: 53-45-60-61
N; R50-53

138
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
O; R8
tris(cromat) de dicrom ; Carc. Cat. 2; R45 O; T; C; N
024-010-00-X cromat de crom (III) ; 246-356-2 24613-89-6 C; R35 R: 45-8-35-43-50/53
cromat cromic R43 S: 53-45-60-61
N; R50-53

bis(1-(3,5-dinitro-2-oxifeni-
F; N
lazo)-3-(N-fenilcarbamoil)-2- F; R11
024-011-00-5 400-110-2 - R: 11-50/53
naftolato)cromat (-1) de N; R50-53
S: (2-)33-60-61
amoniu

bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-
Xn
oxidofenilazo)-3-sulfonato-1-
024-012-00-0 400-810-8 - Muta. Cat. 3; R68 R: 68
naftolato)cromat (-1) de
S: (2-)22-36/37
trisodiu

(6-anilino-2-(5-nitro-2-
oxidofenilazo)-3-sulfonato-1- Xi; N
Xi; R41
024-013-00-6 naftolato)(4-sufonato-1,1'- 402-500-8 - R: 41-51/53
N; R51-53
azodi-2,2'naftolato) S: (2-)26-39-61
cromat(1-) de trisodiu

bis(2-(5-cloro-4-nitro-2-
Xi
oxidofenilazo)-5-sufonato-1- Xi; R41
024-014-00-1 402-870-0 93952-24-0 R: 41-52/53
naftolato)cromat(1-) de R52-53
S: (2-)26-39-61
trisodiu

(3-metil-4-(5-nitro-2-oxido-
fenilazo)-1-fenil-pirazololato)
Xn; R20 Xn; N
(1-(3-nitro-2-oxido-5-
024-015-00-7 404-930-1 - Xi; R41 R: 20-41-51/53
sulfonatofenilazo)-2-
N; R51-53 S: (2-)26-39-61
naftolato)cromat(1-) de
disodiu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

bis(1-(5-clor-1-oxidofenil- Xn
Xn; R48/22
024-016-00-2 azo)-2-naftolato)cromat(1-) 405-110-6 88377-66-6 R: 48/22-53
R53
de tetradecilamoniu S: (2-)22-36-61

compuşi ai cromului (VI) cu Carc. Cat. 2; R49 T; N


excepţia cromatului de bariu R43 R: 49-43-50/53
024-017-00-8 AE - -
şi a compuşilor specificaţi în N; R50-53 S: 53-45-60-61
altă parte a acestei anexe

139
129
130

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-
21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-


46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-
51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-


60-61-22-26-36/37/38-42/43-
48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-
61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-
51/53
Carc. Cat. 2; R45
Muta. Cat. 2; R46
Repr. Cat.2; R60-61 3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-
T+; N
T+; R26 61-22-23-42/43-48/20-51/53
R: 45-46-60-61-21-25-26-
024-018-00-3 cromat de sodiu E 231-889-5 7775-11-3 T; R25-48/23 3
34-42/43-48/23-50/53
Xn; R21
S: 53-45-60-61
C; R34 2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-
R42/43 60-61-23-42/43-48/20-51/53
N; R50-53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-


61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-


61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-


20-42/43-52/53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-


20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

140
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
compus principal: anilida
acidului acetoacetic/ 3-
amino-hidroxibenzen (ATAN
-MAP) :{6-[(2 sau 3 sau 4)-
amino-(4 sau 5 sau 6)-
hidroxifenilazo]-5’-(fenil-
sulfamoil)-3-sulfonato-
naftalen-2-azobenzen-1,2’-
diolato}-{6”-[1-(fenil-
carbamoil)etilazo]-5”’-(fenil-
sulfamoil)-3”-sulfonato-
naftalen-2”-azobenzen-l”,2’”-
diolato}cromat(III) de
trisodiu;
produs secundar 1:
anilida acidului acetoacetic / Xi
R 43
024-019-00-9 anilida acid acetoacetic 419-230-1 - R: 43-52/53
R52-53
(ATAN-ATAN): bis{6-[1-(fenil S: (2-)22-24-37-61
carbamoil)etilazo]-5’-(fenil-
sulfonil)-3-sulfonato
naftalen-2-azobenzen-1,2’-
diolato}cromate (III) de
trisodiu
produs secundar 2:
3-amino-1-hidroxibenzen / 3-
amino-1-hidroxibenzen
(MAP-MAP): bis{ 6-[(2 sau 3
sau 4)-amino-(4 sau 5 sau
6)-hidroxifenilazo]-5’-(fenil-
sulfamoil)-3-sulfonato-
naftalen-2-azobenzen-1,2’-
diolato)cromat (III) de
trisodiu
bis [(3’-nitro-5’-sulfonato-(6-
amino-2-[4-(2-hidroxi-1-
Xi
naftilazo) fenilsulfonilamino] R43
024-020-00-4 418-220-4 - R: 43-52/53
pirimidin-5-azo)benzen-2’,4- R52-53
S: (2-)22-24-37-61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

diolato)] cromat (III) de


trisodiu
Xn
R: 20/22
025-001-00-3 dioxid de mangan 215-202-6 1313-13-9 Xn; R20/22
S: (2-)25

O; R8 O; Xn; N
025-002-00-9 permanganat de potasiu 231-760-3 7722-64-7 Xn; R22 R: 8-22-50/53
N; R50-53 S: (2-)60-61

141
131
132

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
Xn; N
Xn; R48/20/22
025-003-00-4 sulfat de mangan 232-089-9 7785-87-7 R: 48/20/22-51/53
N; R51-53
S: (2-)22-61
di(hexafluorofosfat) de bis
N
(N,N',N''-trimetil-1,4,7-
025-004-00-X 411-760-1 116633-53-5 N; R51-53 R: 51/53
triazaciclononan)-trioxo-
S: 61
dimangan(IV) monohidrat
amestec de:
[29H,31H-ftalocianin-C,C,C-
trisulfonato(6-)-N29,N30,
N31,N32]manganat(3-) de
trisodiu;
[29H,31H-ftalocianin-C,C,C, N
025-005-00-5 C-tetrasulfonato(6-)-N29, 417-660-4 - N; R50-53 R: 50/53
N30,N31,N32] manganat(3-) S: 60-61
de tetrasodiu;
[29H, 31H-ftalocianin-C,C,C,
C,C-pentasulfonato(6-)-N29,
N30,N31,N32] manganat(3-)
de pentasodiu

hexafluoroantimonat de (η- Xn; R22 Xn


026-001-00-6 cumen)-(η-ciclopentadienil) 407-840-0 100011-37-8 Xi; R41 R: 22-41-52/53
fier(II) R52-53 S: (2-)22-26-39-61
trifluorometan-sulfonat de Xn
Xn; R22
026-002-00-1 (η-cumen)-(η-ciclopenta- 407-880-9 117549-13-0 R: 22-52/53
R52-53
dienil) de fier(II) S: (2-)26-61
Xn
R42/43
027-001-00-9 cobalt 231-158-0 7440-48-4 R: 42/43-53
R53
S: (2-)22-24-37-61
Xn; R22 Xn; N
027-002-00-4 oxid de cobalt (II) 215-154-6 1307-96-6 R43 R: 22-43-50/53
N; R50-53 S: (2-)24-37-60-61
Xi; N
215-273-3 1317-42-6 R43
027-003-00-X sulfură de cobalt (II) R: 43-50/53
N; R50-53
S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-22-42/43-
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

50/53
Carc. Cat. 2; R49 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-22-
T; N
Xn; R22 42/43-51/53
027-004-00-5 diclorură de cobalt E 231-589-4 7646-79-9 R: 49-22-42/43-50/53 1
R42/43 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-42/43-
S: (2-)22-53-45-60-61
N; R50-53 52/53
0,25 % ≤ C < 1 %: T; R49-52/53
0,01 % ≤ C < 0,25 %: T; R49

142
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: T, N; R49-22-42/43-
50/53
Carc. Cat. 2; R49 2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-
T; N
Xn; R22 42/43-51/53
027-005-00-0 sulfat de cobalt E 233-334-2 10124-43-3 R: 49-22-42/43-50/53 1
R42/43 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-42/43-
S: (2-)22-53-45-60-61
N; R50-53 52/53
0,25 % ≤ C < 1 %: T; R49-52/53
0,01 % ≤ C < 0,25 %: T; R49
F; R11
Carc. Cat. 3; R40 F; T+; N
tetracarbonilnichel;
028-001-00-1 E 236-669-2 13463-39-3 Repr. Cat. 2; R61 R: 61-11-26-40-50/53
nichel tetracarbonil
T+; R26 S: 53-45-60-61
N; R50-53
Xn
Carc. Cat. 3; R40
028-002-00-7 nichel 231-111-4 7440-02-0 R: 40-43
R43
S: (2-)22-36
Carc. Cat. 1; R49 T
monoxid de nichel ;
028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1 R43 R: 49-43-53
oxid de nichel (II)
R53 S: 53-45-61
Carc. Cat. 1; R49 T
dioxid de nichel;
028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8 R43 R: 49-43-53
oxid de nichel (IV)
R53 S: 53-45-61
trioxid de nichel; Carc. Cat. 1; R49 T
028-005-00-3 trioxid de nichel (III) ; 215-217-8 1314-06-3 R43 R: 49-43-53
trioxid de dinchel R53 S: 53-45-61
Carc. Cat. 1; R49 T; N
sulfură de nichel;
028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7 R43 R: 49-43-50/53
sulfură de nichel (II)
N; R50-53 S: 53-45-60-61
Carc. Cat. 1; R49 T; N
subsulfură de nichel;
028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2 R43 R: 49-43-51/53
disulfură de trinichel
N; R51-53 S: 53-45-61
Carc. Cat. 3; R40
Xn; N
dihidroxid de nichel; Xn; R20/22
028-008-00-X 235-008-5 12054-48-7 R: 20/22-40-43-50/53
hidroxid de nichel (II) R43
S: (2-)22-36-60-61
N; R50-53
Carc. Cat. 3; R40
Xn; N
Xn; R22
028-009-00-5 sulfat de nichel 232-104-9 7786-81-4 R: 22-40-42/43-50/53
R42/43
S: (2-)22-36/37-60-61
N; R50-53
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Carc. Cat. 3; R40


Xn; N
Xn; R22
028-010-00-0 carbonat de nichel 222-068-2 3333-67-3 R: 22-40-43-50/53
R43
S: (2-)22-36/37-60-61
N; R50-53
Xn; N
clorură de cupru;
Xn; R22 R: 22-50/53
029-001-00-4 clorură de cupru (I) ; 231-842-9 7758-89-6
N; R50-53 S: (2-)22-60-61
clorură cuproasă

143
133
134

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
oxid de dicupru; Xn; N
Xn; R22
029-002-00-X oxid cupros; 215-270-7 1317-39-1 R: 22-50/53
N; 50-53
oxid de cupru (I) S: (2-)22-60-61
săruri de cupru ale acizilor R10 Xn; N
029-003-00-5 naftenici; 215-657-0 1338-02-9 Xn; R22 R: 10-22-50/53
naftenat de cupru N; R50-53 S: (2-)60-61
Xn; R22 Xn; N
029-004-00-0 sulfat de cupru 231-847-6 7758-98-7 Xi; R36/38 R: 22-36/38-50/53
N; R50-53 S: (2-)22-60-61
(tri(clormetil)ftalocianinato)
Xi
de cupru(II), produşi de
029-005-00-6 401-260-1 - Xi; R36 R: 36
reacţie cu N-metilpiperazină
S: (2-)26
şi acid metoxiacetic
(trisulfonatoftalocianinato) Xi; N
Xi; R41
029-006-00-1 cupru(II) de tris(octadec-9- 403-210-4 - R: 41-51/53
N; R51-53
enilamoniu) S: (2-)22-26-39-61
hidroxid de ((2-((3-(6-(2-
cloro-5-sulfonato)anilino)-4-
(3-carboxipiridino)-1,3,5-
E; Xi
triazin-2-ilamino)-2-oxido-5- E; R2
029-007-00-7 404-670-9 89797-01-3 R: 2-43
sulfonatofenilazo)fenilmetila R43
S: (2-)22-24-35-37
zo)-4-sulfonatobenzoato)
cupru(3-) de trisodiu

Xn; R22 Xn; N


029-008-00-2 metansulfonat de cupru(II) 405-400-2 54253-62-2 Xi; R41 R: 22-41-50/53
N; R50-53 S: (2-)26-36/37/39-60-61
complex de cupru
R: 52/53
029-009-00-7 ftalocianin-N-[3-(dietilamino) 413-650-9 93971-95-0 R52-53
S: 61
propil]sulfon amidă cupru
amestec de derivaţi de
(dodecakis(p-toliltio) Xi
029-010-00-3 ftalocianato)cupru(II) până la 407-700-9 101408-30-4 R43 R: 43
(hexadecakis(p-toliltio) S: (2-)24-37
ftalocianato)cupru(II)

complexul de cupru
[29H,31H-ftalocianinato-(2)-
C
N29,N30,N31,N32]-((3-N-
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

029-011-00-9 412-730-0 150522-10-4 C; R34 R: 34


metil-N-(2-hidroxietil)
S: (1/2-)22-26-36/37/39-45
amino)propil)amino)sulfonil
sulfonat de sodiu,

((N-(3-trimetilamonio-
Xi
propil)sulfamoil) metilsulfo-
029-012-00-4 407-340-2 124719-24-0 Xi; R41 R: 41
natoftalocianinato)cupru(II)
S: (2-)26-39
de sodiu

144
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
(2-(α-(3-(4-cloro-6-(2-(2-
(vinilsulfonil)etoxi)etilamino)-
l,3,5-triazin-2-ilamino)-2- Xi
Xi; R41
029-013-00-X oxido-5-sulfonatofenilazo) 407-580-8 130201-51-3 R: 41-52/53
R52-53
benzilidenhidrazino)-4- S: (2-)24-37-61
sulfonatobenzoat)cupru(II)
de trisodiu
F; N
pudră (praf) de zinc F; R15-17
030-001-00-1 231-175-3 7440-66-6 R: 15-17-50/53
(piroforică) N; R50-53
S: (2-)43-46-60-61
N
pudră (praf) de zinc
030-002-00-7 231-175-3 7440-66-6 N; R50-53 R: 50/53
(stabilizată)
S: 60-61
C ≥ 25 %: C, N; R22-34-50/53
10 % ≤ C < 25 %: C, N; R34-
C; N
Xn; R22 51/53
R: 22-34-50/53
030-003-00-2 clorură de zinc 231-592-0 7646-85-7 C; R34 5 % ≤ C < 10 %: Xn, N;
S: (1/2-)26-36/37/39-45-
N; R50-53 R36/37/38-51/53
60-61
2.5 % ≤ C < 5 %: N; R51/53
0.25 % ≤ C < 2.5 %: R52/53
208-884-1 R14
544-97-8 [1] F; C; N
dimetilzinc [1]; [1] F; R17
030-004-00-8 A 557-20-0 [2] R: 14-17-34-50/53
dietilzinc [2] 209-161-3 C; R34
S: (1/2-)16-43-45-60-61
[2] N; R50-53
Xn; R22 Xn; N
- Xi; R41 R: 22-41-42/43-50
030-005-00-3 diaminodiizocianatozinc 401-610-3
R42/43 S: (2-)22-26-36/37/39-41-
N; R50 61
231-793-3
sulfat de zinc (mono-, hexa- Xn; R22 Xn; N
[1] 7446-19-7 [1]
030-006-00-9 şi heptahidrat) [1]; R41 R: 22-41-50/53
231-793-3 7733-02-0 [2]
sulfat de zinc (anhidru) [2] N; R50-53 S: (2-)22-26-39-46-60-61
[2]
F; R11 F; Xn; N
bis(3,5-di-terţ-butilsalicilato-
030-007-00-4 403-360-0 42405-40-3 Xn; R22 R: 11-22-50/53
O1,O2)zinc
N; R50-53 S: (2-)7-22-60-61
Xn; R20 Xn; N
hidroxo(2-(benzensulfon-
030-008-00-X 403-750-0 113036-91-2 N; R51-53 R: 20-51/53
amido)benzoato)zinc(II)
S: (2-)22-57-61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

N
030-011-00-6 bis(ortofosfat) de trizinc 231-944-3 7779-90-0 N; R50-53 R: 50/53
S: 60-61
N
030-013-00-7 oxid de zinc 215-222-5 1314-13-2 N; R50-53 R: 50/53
S: 60-61
T; R23/25 T; N
033-001-00-X arsen 231-148-6 7440-38-2 N; R50-53 R: 23/25-50/53
S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

145
135
136

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
C ≥ 25 %: T, N; R23/25-50/53
2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/25-
compuşi ai arsenului, cu T; N 51/53
- - T; R23/25
033-002-00-5 excepţia celor specificaţi în A R: 23/25-50/53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: T; R23/25- 1
N; R50-53
altă parte a acestei anexe S: (1/2-)20/21-28-45-60-61 52/53
0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R23/25
0,1 % ≤ C < 0,2 %: Xn; R20/22
Carc. Cat. 1; R45
T+; N
trioxid de diarsen; T+; R28
033-003-00-0 E 215-481-4 1327-53-3 R: 45-28-34-50/53
trioxid de arsen C; 34
S: 53-45-60-61
N; R50-53
Carc. Cat. 1; R45 T; N
pentaoxid de diarsen;
033-004-00-6 E 215-116-9 1303-28-2 T; R23/25 R: 45-23/25-50/53
pentoxid de arsen
N; R50-53 S: 53-45-60-61
Carc. Cat. 1; R45 T; N
033-005-00-1 acid arsenic şi sărurile sale AE - - T; R23/25 R: 45-23/25-50/53
N; R50-53 S: 53-45-60-61
F+; R12 F+; T+; N
T+; R26 R: 12-26-48/20-50/53
033-006-00-7 arsină 232-066-3 7784-42-1
Xn; R48/20 S: (1/2-)9-16-28-33-36/37-
N; R50-53 45-60-61
F; T+
F; R17
033-007-00-2 terţ-butilarsină 423-320-6 4262-43-5 R: 17-26
T+; R26
S: (1/2-)9-28-36/37-43-45
T; R23/25 T
034-001-00-2 seleniu 231-957-4 7782-49-2 R33 R: 23/25-33-53
R53 S: (1/2-)20/21-28-45-61
compuşi ai seleniului cu T; R23/25 T; N
034-002-00-8 excepţia sulfoseleniurei de A - - R33 R: 23/25-33-50/53
cadmiu N; R50-53 S: (1/2-)20/21-28-45-60-61
T+; R28
T; R23 T+; N
034-003-00-3 selenit de sodiu 233-267-9 10102-18-8 R31 R: 23-28-31-43-51/53
R43 S: (1/2-)28-36/37-45-61
N; R51-53
T+; R26 T+; C; N
035-001-00-5 brom 231-778-1 7726-95-6 C; R35 R: 26-35-50
N; R50 S: (1/2-)7/9-26-45-61
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

C
C; R35
035-002-00-0 acid bromhidric 233-113-0 10035-10-6 R: 35-37
Xi; R37
S: (1/2-)7/9-26-45
C C ≥ 40 %: C; R34-37
- - C; R34
035-002-01-8 acid bromihidric ... % B R: 34-37 10 % ≤ C < 40 %: Xi; R36/37/38
Xi; R37
S: (1/2-)7/9-26-45
O; R9 T; O
231-829-8 7758-01-2
035-003-00-6 bromat de potasiu E Carc. Cat. 2; R45 R: 45-9-25
T; R25 S: 53-45

146
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
O; R8
Xn; R22 O; C; N
perbromură de 2-hidroxietil- C; R35 R: 8-22-35-43-50
035-004-00-1 407-440-6 -
amoniu R43 S: (1/2-)3/7-14-26-
N; R50 36/37/39-45-60-61

F
zirconiu pudră (praf)
040-001-00-3 231-176-9 7440-67-7 F; R15-17 R: 15-17
(piroforică)
S: (2-)7/8-43
R: 15
040-002-00-9 zirconiu pudră (stabilizată) - - F; R15
S: (2-)7/8-43
Xn
Xn; R48/20/22
042-001-00-9 trioxid de molibden 215-204-7 1313-27-5 R: 36/37-48/20/22
Xi; R36/37
S: (2-)22-25
hexa-μ-oxotetra- μ3-oxodi-
T; R23 T
μ5-oxotetradecaoxoocta-
042-002-00-4 404-760-8 117342-25-3 Xi; R41 R: 23-41-53
molibdat (4-) de tetrakis
R53 S: (1/2-)26-37/39-45-61
(dimetilditetradecilamoniu)
hexa- μ-oxotetra- μ3-oxodi-
F; R11 F; Xi; N
μ5-oxotetradecaoxoocta-
042-003-00-X 404-860-1 116810-46-9 Xi; R41 R: 11-41-50/53
molibdat(4-) de tetrakis
N; R50-53 S: (2-)26-39-60-61
(trimetilhexadecilamoniu)
produs de reacţie:
Xi; R38 Xi; N
molibdat de amoniu cu
042-004-00-5 412-780-3 - R43 R: 38-43-51/53
alchilamină dietoxilată C12-24
N; R51-53 S: 24/25-37-61
(1:5-1:3)
C; N
C; R34
047-001-00-2 azotat de argint 231-853-9 7761-88-8 R: 34-50/53
N; R50-53
S: (1/2-)26-45-60-61

Compuşi ai cadmiului, cu
C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-
excepţia sulfoseleniurii de
50/53
cadmiu(xCdS.yCdSe),
2,5 % ≤ C < 25 %: Xn, N;
sulfurii mixte de cadmiu şi Xn; N
Xn; R20/21/22 R20/21/22-51/53
048-001-00-5 zinc (xCdS.yZnS), sulfurii A - - R: 20/21/22-50/53 1
N; R50-53 0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn;
mixte de cadmiu mercur S: (2-)60-61
R20/21/22-52/53
(xCdS.yHgS), şi a celor
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn;
specificate în altă parte a
R20/21/22
acestei anexe
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

Carc. Cat. 2; R45


231-152-8 Muta. Cat. 3; R68
T+; N
cadmiu pudră (stabilizat) [1]; [1] 7440-43-9 [1] Repr. Cat. 3; R62-63
R: 45-26-48/23/25-62-63-
048-002-00-0 oxid de cadmiu pudră E 215-146-2 1306-19-0 [2] T; R48/23/25
68-50/53
(stabilizat) [2] [2] T+; R26
S: 53-45-60-61
N; R50-53

147
137
138

Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-33-
50/53-68
10 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/25-
33-51/53-68
T; R23/25 2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N;
T; N
diformat de cadmiu; R33 R20/22-33-51/53-68
048-003-00-6 224-729-0 4464-23-7 R: 23/25-33-68-50/53
cadmiuformiat Xn; R68 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/22-33-
S: (1/2-)22-45-60-61
N; R50-53 52/53-68
0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/22-33-
52/53
0,25 % ≤ C < 0,1 %: Xn; R20/22-
33-52/53

C ≥ 25 %: T+, N; R26/27/28-32-
33-50/53-68
7 % ≤ C < 25 %: T+, N;
R26/27/28-32-33-51/53-68
T+; R26/27/28
T+; N 2,5 % ≤ C < 7 %: T, N;
R32
R: 26/27/28-32-33-68- R23/24/25-32-33-51/53-68
048-004-00-1 cianură de cadmiu 208-829-1 542-83-6 R33
50/53 1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23/24/25-
Xn; R68
S: (1/2-)7-28-29-45-60-61 32-33-52/53-68
N; R50-53
0,25 % ≤ C < 1 %: Xn;
R20/21/22-33-52/53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn;
R20/21/22-33

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-33-
50/53-68
10 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/25-
33-51/53-68
T; R23/25
T; N 2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 813 bis/4.XII.2008

hexafluorsilicat de R33
048-005-00-7 241-084-0 17010-21-8 R: 23/25-33-68-50/53 R20/22-33-51/53-68
cadmiu (2-); Xn; R68
S: (1/2-)22-45-60-61 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/22-33-
N; R50-53
52/53-68
0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/22-
33-52/53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20/22-
33

048-006-00-2 florură de cadmiu E 232-222-0 7790-79-6 Carc. Cat. 2; R45 T+; N C ≥ 25 %:: T+, N; R45-46-60-61-

148
Note Note
referitoare referitoare
Nr. Index Denumirea chimică Nr. EC Nr. CAS Clasificare Etichetare Limite de concentraţie
la la
substanţe preparate
Muta. Cat. 2; R46 R: 45-46-60-61-25-26- 25-26-48/23/25-50/53
Repr. Cat. 2; R60-61 48/23/25-50/53 10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-
T+; R26 S: 53-45-60-61 46-60-61-25-26-48/23/25-51/53
T; R25-48/23/25 7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-
N; R50-53 60-61-22-26-48/23/25-51/53
2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-
60-61-22-23-48/20/22-51/53
1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-
61-22-23-48/20/22-52/53
0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-
61-20/22-48/20/22-52/53
0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-
20/22-48/20/22-52/53
0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-
20/22-48/20/22
0,01 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

C ≥ 25 %: T, N; R23/25-33-
50/53-68
10 % ≤ C < 25 %: T, N; R23/25-
33-51/53-68
T; R23/25 2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N;
T; N
R33 R20/22-33-51/53-68
048-007-00-8 iodură de cadmiu 232-223-6 7790-80-9 R: 23/25-33-68-50/53
Xn; R68 1 % ≤ C < 2,5 %: Xn; R20/22-33-
S: (1/2-)22-45-60-61
N; R50-53 52/53-68
0,25 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/22-