Sunteți pe pagina 1din 16

CUPRINS

1. GIRUP RO'IMET ~ Proleetare, !execu~~e, menta]§,Ii se rvl ce pe ntru sii ste m e compl e t.e d e ~ ri glalliii , , , , , , ., ,. , , , , , , ., , .3

2. I nstalatll die' iriigal pri n plcurare .. ,' , , ,. , , , , ,. , , , ,' , " , , ,' , 4

31 tslatii d ". t ori ,. 6

.. ns la a) I ...• e· Iniga I, prm aspelFeuune , , , , , , " , , , ,. , , , , , ,...

4. I nstalatll de i riigal cu tam bur §ii fu rtu n , , , , , , , , , , , 7

5 I· .' II· . ·t·" ds ". ·f .' .. '. . '.' ..' ". '. ·'8'

.. ns~,a a) I ". e' I rIIga~. cu ralmpe' 91 pIIVO~11 " ...••. , , ...••. ,., ,. , .••. , , , .•••. , , , .•..... , , , .•••. , '

6. Slsterne die filtrare a apel pentru ~riglalU ,., ,. , , , , , , , ,. , , , 111

7. AI~e produse pentru slsterne de i r~,ga~iIi,

1. Vane de control, hiid rau I lee l'

vane de aerislre Ih idlran~~ §"i contoare pentru iirigatU .... ,. , ..... , , , ... 13

2,. Conducts dI~n PAFS I INI , ,' , , , , ,. , ,' , ,' , " , , ,' , ,' , ,115

3 C I· t Alb' w, dl t 15·

. '.. •. UIP aJI,e pen I.ru II m m8.fl 'oon uc I.e " " , ,. , , . , ,' , ,., , , '

GRUP ROMET

GRU PROM ET - lide r natio na I in fu rn iza re a de te hn 010 gii §i e chip ame nte in dome niu I in dustrie i a pe I, este

in ~cela §i timp §i nu rnarul 1 in R om an ia in do men iul irig atiilo r. 1m preun a cu parte ne rii sai internation ali,

- LI N DSAY, S. U.A. - pe ntru in sta latii de irigat cu ramp e, piv oti §i ta mbu ri

- METZER PLAS, I srae I - pe ntru instalatii de irigat p rin picurare

- AR VAL, Israe 1- p entru siste me a uto mate de filtrare a ape i p entru iriqatii

- 0 OR OT, I srae 1- pe ntru va ne decontrol automate, hid ra nti §i ap om etre p entru siste me Ie de iriqatii,

- SU PER LIT R OMET , R oma nia - pe ntru co nd ucte de ap a din PAF SIN

- VIKIN G J OH N SON, An glia - pe ntru cu plaje meca nice,

GRU P ROMET este un icu I furnizor din Ro man ia ca re of era to ate tip urile de instalatii §i acceso rii p entru sistem ele de irigat.

G RU P RO MET a re cap acitate a de a asigu ra la che ie proie ete comp lete, incluzs nd proie eta re, executie , mo ntaj §i serv ice - pe ntru iriga rea 0 ricarei cu Itu ri ag ricole .In con ditiile econ omie ide a pa §i en ergie ele ctrica.

PROIECTARE, EXECUTIE, MONTAJ $1 SERVICE DE SISTEME COMPLETE DE IRIGATII

,

G RUP RO MET este sp ecializat in liv ra re a de siste me comp lete de irigat p entru ag rig ultura (cultu ri de camp, liv ezi, vie) , sere, 9 ra din i §i sp atii ve rzi, a sig uran d proie eta re, executie , mo ntaj §i serv ice. Fie ca re sistem de iriga re este proie ctat in fu nctie de top og rafie, tipu Ide sol, tip ul de cultura, ca litatea ape i §i con ditiile a gro climatice, p entru a id entifica so lutia ce am ai a de cv ata

Labomtor apa acrr- aila t RENA R

R EN ~z.9iS~I)Z.2;5:200

GRU P R OM"E T i§!. desfaSIJara activtatea In sistem de management integrat celiete - meatusanatate fjiSftCI.JnlateoCI.JpationaiJ, cettificatde organismI.J1 BUREAU VERITAS Cettification, In conformtate C/.J cerintele ISO 9001:2000; ISO 14001:2004fjiOHSAS 18001:1999.

LaboratorpropriI.J de analiza a apeipotabile siuset», acreditatde RENAR confSR ENISaCEI 17025:2005, }nregistrat te Ministeml Sanatatii CI.J Certficat nr: 48103.04.2007, pentm eteaueree montoris an"ide control pentrI.J prodI.JcatonY distribwlon"ide apa potabiiJ.

2. INSTALATII DE IRIGAT PRIN PICURARE

,

tit \1 tlliJlll, fl

Tehnologia de picurare se traduce prin aportul de apa cu canntan controlate exact, direct la radau na sau In zona radacinii, In acelasl tim p putand fi reanzata §i ferti lizarea §i/sau chimizarea. Apa este disttibuita In mod uniform §i lent, picatura cu ptcatura. Intr-o proportie §i cu 0 rrecverta adaptata nevoi lor plantei, avand posibilitatea compensaru stticte a evapotransplratlel. I tigarea ptin picurare poate fi eplicata aproape pe once tip de sol, pe terenuri denivelate §i In panta.

METZERP LAS este una din marile fi rm e israeli ene care de peste 35 ani dezvotta proiecte de irigatii prin picurare In teats lum ea!

METZERP LAS a creat diferite m odele de dtipere (pcuraton) adaptate pentru utilizarea la orice ti p de apa (curata sau m urdara), orice tip de sol, tip de itigatii (de suprarata sau Ingropate) , precum §i linii de irigatii specializate.

AVAN TAJELE U TILIzAR II TEH N OLOGIEI METZERPLAS

- Consum de apa cu 30- 70% mai m ic

- Produc~i aproape dubl e

- Funqionare la debite §i presiuni scazute

- Distribu~ e foarte ertcienta §i unrorma a apei, controtata la leslrea din fiecare duza

- Men~nere a um idita~i In zona radacinilor, la capacitatea de retentie maxim a a sol ului

- Maturizare m ai rapida a plantelor

- Minim alizare a erodarii solulu

- Reducere la minim a pi erderilor de apa, Ingra§am inte/nutrienti

- Men~nere a unei pcrnurr de sol uscat lntre randuri, care permite acces perm anent In sola cultivata

- Evitare a unor boli ale pi antelor, datonta faptului ca apa nu vine In contact direct cu planta

- Reducere a costurilor de operare

- Adaptabi litate la 0 diversitate de conrntn specifice

I rigarea prin picurare este din ce In ce m ai mult utilizata In zonele In care resursele de apa sunt limitate, sau In regiunile secetoase, pentru culturi In cam p, sere §i gradini.

MODELE DE DRI PERE (PI CU RATORI) METZERPLAS

ADI

Un dtiper cu com pensare de presiune, singurul echipat cu labiti nt compensator. suprarata filtrelor este de 10 on m ai mare decat la oricare alt dtiper. Foarte rezistent la colm atare. Adecvat pentru apa pol uatam urdara §i apa de canal.

P resiune maxima de lucru: 4,3 atm. Diametre: 16,18 §i 20 m m. Debite: 1 .6, 2.2 si 3.5 Ilh.

veneme Rootguard disponibifa pereru irigarea rngropata.

VERED

Un driper plat cu form a regul ata, executat cu noua tehnologie de insertle de la M etzerplas. P astreaza sistemul de com pensare fiabil §i cu perform artele deja dem onstrate ale driperului ADI. Disponibilla mai m ulte diametre §i la grosim i uniforme ale peretuor

Debite: 2.1, 1.6 §i 1.21/h (3 .511h In curanu).

Varianta Rootguard disponibff8 pemtu irigarea rrgrcpata.

INBAR

Driper plat anti-sifon, cu auto-compensare. Pastreaza m ecanismul de compensare a presiunii de la driperul ADI , fiind prevazut cu auto-sparare la inceputul §i la sfar§itul fiecarui clclu de itigare.

Driperul rarnane Inchis §i gol intre clclun Ie de itigare, elimi nand riscul dezvoltarii algelor, bactetiilor §i altor agen1;i de colm atare.

Caracteristi ca "anti-sifon" prev ne aspirarea particulelor de sol §i im puntatitor in dti per, cand I inia de irigare se gol este la sf3r§itul unui sezon. Debite de 1.6 §i 1.2 I/h. Pentru tevi cu pereti de grosime mi ca §i m edie, de 0.4 m m, 0.6 mm §i 0.9 mm. Diametre: 16 mm, 20 mm .3.5 I/h.

Varianta Rootguard disponibifa oemn: irigarea rngropata.

ADO

Driper cu com pensare de presiune, tip "buton". Curgere turnutenta pe toata lungimea canalulu de trecere a apei. spaiare turbul enta a canalului de trecere a apei la inceputul §i la srar§itul necarul sezon de irigare. Auto-curatae §i runcnonare la presiune mare. Rezi stenta la sinstarte chimice.

Debite: 2.2, 4.4, S.S I/h.

ULTRA

Un dtiper compact §i fiabil, de form a cil inortca. Diametre: 16 si 20 mm.

Debite: 2, 3,4, SI/h.

Grosimea pere1ilor: 0.9, 1 .0 §i 1 .25 m m.

veneme Rootguard disponibifa pereru irigarea rngropata

IDIT

Driper turbulent fiabil §i eficient, cu perrorrnante dem onstrate in teren. M odelul cu dublu inlet permite intra rea continua a apei curate, indiferent de pozi~ a liniei de picurare fata de sol.

Grosimea pere1ilor: 0.9 si 1 .15 m m. Debite: 2.3 si 4 I/h. veneme Rootguard disponibifa pereru irigarea rngropata

SUPER COMPACT

Driper compact econom lc, cu dublu inlet, care permite patrunderea continua a apei curate, indiferent de pozltla liniei de dripere fata de sol. construcna flexibila perm ite ambalarea in pachete presate, recucanc vol um ul de transport.

Grosimea pere1ilor: 0.65 m m. Debit: 1.7 I/h.

LIN

Un driper com pact usor, tara com pensare de presiune, realizat cu noua tehnologi e de insertle M etzerplas. Fiabil §i rezistent la colmatare, cu pereti subn ti.

Diametre: 16 - 20 m m. Debite: 1.2 §i 1.6 I/h.

3. INSTALATII DE IRIGAT PRIN ASPERSIUNE

,

GRUP ROrvET a dezvoltat, ptin tehnologie propti e, fabricarea de lnstaatu de irigat ptin aspersiune, atat cu tevl di n alurnlnlu, cat §i cu tevl din polieti lena de fnalta densitate. Aceste poduse se adreseaza m icilor ferm len, cu propnetsn pana la 15 ha.

DOMEN I U DE U TILIZARE:

I rigarea prin aspersiune a culturilor agticole inalte (porumb, floarea - soarelul, canepa. etc.), medii (grau, orz, secera, soia, etc.), joase (srecla de zanar, plante m edicinale, lucemiere, etc.), cultutilor legumi cole §i viticole. Funqioneaza pe orice tip de sol, pe terenuri cu pante §i m ici obstacole de-a lungul ali niam entulu de deplasare.

TIPURI CONSTRUCTIVE:

Instal atii de i tigat prin aspersiune cu tevi din pouetuena de Inalta densitate (P~E • .., ........

Instal atii de i tigat prin aspersiune cu tevi din alum iniu. .A

ALiMEN TARE:

Retea de hidranti.

Canal, lac, elesteu, put forat cu grup de pom pare.

ECH IPAMEN T STAN DARD:

- Bran§ament hidrant ON 100

- Aspersoare

- Prelungitoare aspersor

- Supape cu bila

- Tronsoane 6 m

- Cuplaje cu pnza

- Cuplaje rara pnza

- Teu

-Cot

I CARACTERISllCI 50/13 100/17 100/22.
I N u mar aspersosre 13 n 22
I Raza as persor (m) 15 -;.21 15 -';- 21 15.;. 21
I Diametrutronson (mm) 63 100 100
f Schem<3 de udare (m) 18)(18 118x118 ; 18)(24 18x18; 18x24
- - - - -
Material tronsoa ne IPEI-1D Aluminiu Aluminiu
Material cupla je A1uminiu Aluminiu Aluminiu
Presiune minima ~ lucru (bar~ 3,5 3,5 3,5 4. INSTALATII DE IRIGAT CU TAMBUR ,I FURTUN IJIJI LIN IDSAY iFMI

~EUROl'E

S.IU~A..

Extinderea com paniei Lindsay pe plata rnondata a fnsemnat §i achlzltlonarea firmei Perrot din Franta, prooucator consacrat de lnstalatu de irigat cu tam bur §i furtun. Astfel a luat fii nta Lindsay Europe - care a dezvoltat fn special tehnologii de irigare pentru suprarete mari, cuprinse fntre 10 §i 50 ha.

DOMEN I U DE U TILIZARE

I rigarea cultutilor agricol e fnalte (porum b, floarea - soarelui, canepa, etc.), medii (qrau, orz, secara, etc.), joase, sem anate in ranoun rare (soia, cartofi, lucemiere, etc.), pe suprarete mijlocii §i relativ m ari.

ECHIPAMENT STANDARD

- :;:asi u on entabil

- Turbina PERROT

- Reductor

- Dispozitiv de ghidare furtun

- Carucior cu ecartam ent reglabil

- Tureta

- Ptiza de putere pentru fnfa§urare rara apa

- Ridicare autom ata a caructorunn

- Tun de apa sau ram pa

- Sistem de racordare I a sursa de apa

- Sistem rranere la uesrasursre

- Oprire autom ata la sf3r§itul fnta§urarii

MOI)[L FI}RTt.lN Lungime Presiune Deb~t I l.atime banda
Diamerru (mm) Greslme (mm) FURTUN(n~) inrrare (bar) (rnJ!h) irigala (m)
75 fi 300 m fi_6la W_O 15 b37 I 541a 65
TRIO 82 (j 340m 6.0 In 10.9 lS~a 46 I 54 Ja 72
90 6,7 3Wm 5.61<l W . .1 20]<157 I 60 la 78
100 7.4 n,Om 5_01a ~OJl 20 b 70 I 60 lu H4
- -- - ---
82 6 420m 6.0 In 10.9 21ra 46 601ft 72
TR20 90 6.7 400 m 5.61J W3 2511<l57 I 60 la 78
100 7.4 _~r.O m 5_0 hi iOJl 25 la 05 I 60 lu H4 5. INSTALATII DE IRIGAT CU RAMPA ,I PIVOT

,

obnnerea de procuctn record la marile cultun agricole de porum b, soia, raplta, etc. In S .U A., a fost pnsitnla §i datonta companiei americane Lindsay, din Nebraska, lider mondi al In procucna de lnstalatu de iti gat cu ram pe §i plvon. Lindsay a dezvoltat Inca din anii '50 lnstalatu de irigat care asigura irigarea automata a supretetelor m ari, cuprinse Intre 20 §i 250 ha.

5.1 INSTALATII DE IRIGAT CU RAMPA ~I PIVOT FIX

DOMEN I U DE U TILIZARE

I rigarea cultutilor agricol e Inalte (porum b, floarea - soarelui, canepa, etc .), medii (grau, orz, secara, soia, etc.), joase (sfecla de z ahar, pi ante m edi cinale, lucerniere, etc .).

ECHIPAMENT STANDARD

- S tru ctura central a fid

- P anou de com anda FI ELO BASI C

- M otoreductoare 0,75 CP

- R eductoare roti

- C abluti electtice

- P anouti electtice aliniam ent

- Roti fixe 14,9 x 24

- R egulatoare de presiune

- Aspersoare rotative NELSON - R3000 + prelungitoare

- Grup electrogen

- P rotecn e anti coroziva

- Manometru

- Cot racordare cu flan§a (ON 100 sau 150)

- P rotecn e cu paratrasret

CA IV\,CT I!:m:'.'rnc l rtx :;~~o- s W' FlX 3UU - 6, %~ I FJX 4UU -6 W'
T ,lJrlgirll~~ 300 li~ :;(10 HI I J9S ~iI1
Diametru conduct» 51,/2" 6 %~ I 6%"
Travel 5x54~57(n 5x54!,S7rn I 7x54,57m
Consola :;:6,S3m 26,83 m. I BAlm
Seturi rotl (2 roti f navee) :; 5 I
l'~llJt~ maxima 15% 15% I 15%
T ens i une necesara }1->OV/lOKVA 3~OV :' lOKV/\ I 3HOV f l3KVA
Tun de capat Ol'TlOI'-AL OPTI0_'1AL I OPflONAL
Panou cornanda FIELD BOSS OPTlONAL OPTJONAL I OPT1ONAL 5.2 INSTALATII DE IRIGAT CU RAMPE ,I PIVOT MOBIL

,

DOMEN I U DE U TILIZARE:

I rigarea cultutilor agricol e fnalte (porum b, floarea - soarelui, canepa. etc.), medii (grau, orz, secara, soia, etc.), joase (srecla de z aher, plante medicinale, lucerniere, etc .).

ECHIPAMENT STANDARD

- structura centraa m obila (pe rotl)

- Panou de comanda FI ELO BASI C

- M otore du cto are 0,75 C P

- Reductoare ro~

- Cabluti electtice

- Panouti electtice alini am ent

- Roti pendulare 14,9 x 24

- Regulatoare de presiune

- Aspersoare rotative NELSON - R3000

- P relungitoare aspersoare

- P rotecn e anti c 0 roz i u ne

- Manometru

- S istem tractare

- Cot racordare cu flan§a (ON 100 sau 150)

- Grup electrog en

- P rotectle cu pa ratrasnet

CA RACTIE R ISllC I RAMPA 300 ~.5 %" RAMPA 300 ~ 6 %" RAMPA400 ~ 6 %"
~ungime 300m 300 rn 395 rn
piiametrUI ecnd woe 5Y::·~ 65/" (; ~~~'~
f~
IrrOlv~i 5x54,57m 5X'54,57m 7x54,57m
Consola 26,83 m 26,83 m 13.41 m
ISetUiril roti (2 roti I trnvee) 5 5 7 I
~anta m~!_m~ ~5% 115% 15% I
- - -~- - -- -
Ten 5i u ne necesa ra 3BOV I ~OKVA 330V'10KVA 380V I 13KVA
Tun de capat OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL
I=urtun a.limentare 4"-75m 4"'-75m 4"-75m 5.3 INSTALATII DE IRIGAT CU RAMPE til PIVOT CU DEPLASARE LATERALA

DOMEN I U DE U TILIZARE

I rigarea culturilor agricole Inalte (porumb, floarea - soarelul, canepa, etc .), medii (grau, orz, secara, soia, etc.), joase (sfecla de z ahar, plante m edicinale, I ucerniere, etc .).

ECHIPAMENT STANDARD

- structura centraa autopropulsoare

- Panou de comanda electronic

- M otore du cto are 0,75 C P

- Reductoare ro~

- Cabluti electtice

- Panouti electtice alini am ent

- Ro1;i fixe 14,9 x 24

- Regulatoare de presiune

- Aspersoare rotative NELSON - R3000

- P relungitoare aspersoare

- Grup electrogen

- P rotecn e anti coroziva

- S enzori oprire la hidrant

- Furtun alim entare

- S istem pivotare tara apa

- P rotecn e cu paratrasret

6:h"

6W'

CARACTERISTICI

RAMPA aco - 6 %"

RAMPA 400 - 6 %"

26,83 m

.26 .. 83 m

15% 380V 110KVA

15% 380V f 10KVA

15% 380V/13KVA

6. SISTEME DE FILTRARE A APEI PENTRU IRIGATII

,

IIJRIIKRL

GRUP ROMET irn preuna cu ARKAL Filtration Systems -lider m ondial In tehnologii de tratare a apei - va of era snlutu com plete de filtrare a apei, la costuti recuse, cu apl icatii §i In dom ernul lnqatnlnr. Compania ARKAL este renum ita In lum e pentru introducerea tehnologiei de filtrare cu disc.

Tehnologia "Di sc Filtration"

Discutile din poupropuena sau nylon, cu strlatu pe ambele fete, sunt asezate §i compti mate pe un suport rotativ special. P tin compti mare, stti atiile discului superior se aft a In dlrecne opusa fata de striatii Ie discul ui infetior, reanzancu-se astfel un elem ent filtrant cu encienta deosemta. Elem entul filtrant, pachetul de discuri com prim ate, este montatfntr-o carcass de filtru din material plastic, reztsterta la presiune.

Tehnologia "Spi n Kii n ®"

1. Procesul de filtrare - suportul rotativ special este proiectat sa comprime strans di scurile In tim pul filtrarii, rortano debitul de apa sa treaca ptin canalele form ate Intre discuri. I mpuritatue sunt retlnute pe suprarata elementul ui filtrant (pachet de discuri) §i In canale.

2. Procesul de spalare inversa - lnltlat de 0 com anda precenruta (tim p sau diferenta de presiune). U nita~1 e de filtrare bazate pe tehnologia Spin Klin ® se spala secvential. Suportul rotativ se ridica, iar pachetul de discuti este decom prim at. Un jet de apa cu presiune mare trece ptin duzele Inclinate, m ontate In centrul suportului rotativ, §i spata pachetul decom prim at de discuri .Astfel procesul de spalare se reanzeaza usor, iar particulel e solide re~ nute sunt inuepartete.

/"

.. ~

'-.... ~

Filtrare

Tehnologia "Hydrocyclone"

H idrociclonul este un filtru special, proiectat sa Indeparteze nisipul §i sedimentele m ici din apa. Separarea erectlva este realizata atunci cane apa bruta intra tanqental Intr-o unitate de filtrare, m ontata vertical. Curentul descendent de apa §i rorta certnruqa Imping §i apasa sedi mentele In peretele interior al corpului filtrului. S edim entele acumulate la partea inferioara sunt Inuepartate periodic prin purjare. Aceasta operatle se poate face manual sau autom at.

Tehnologia "Medi a Filter"

Filtrele cu m ediu granular sunt realizate din recipiente de m ari dimensiuni, din m aterlale com posite, In care se afi3 m edlul filtrant granular. Alegerea m ediului filtrant se face In runcne de caractetisticile necarel aplicatii. Volum ul mare de mediu filtrant, precum §i suprarata mare de contact cu apa, au ca erect retinerea cu encienta maxim a a diverselor substante din apa. Fi Itre I e baz ate p e ac e a sm te hn 0 I 0 gi e ru n cti on e aza co rect atat tim p cat m edi ul filtrant este curat.

1. Procesul de filtrare - apa intra In filtru prin partea superinara, printr-un distribuitor, trece ptin mediul filtrant §i este cotectata prin crepinele m ontate la partea inrenoara.

2. Procesul de spaJare inversa - apa curata cu

presiune, proventa de la un altfiltru, intra pe la partea inrenoara §i trece de jos In sus, prin stratul de mediu filtrant. Astfel mediul rutrant este pa ~i lm puritatlle retinute sunt ellberate ~i

SpaJare inversa

t

Filtrare

S pal are in versa

Toate produsele au constructle m nculara, sunt fiabile, cu runcnonare com pi et automata §i Intretinere sim pia. Au capacitate m are de filtrare, nnetea filtrarii putanc fi preueriruta. Volum ul de apa necesar pentru spaarea lnversa este redus.

FIL TRU 2" SPIN KLIN ® COMPACT Racorduti I N/OU T: 2"

Debit: 8 - 20 mc/h

Baterie filtranta 2" SPIN KLiN ® AUTOMATIC

Racorduti I N/OU T: 3" - 6"

M odul filtrare: filtru cu discuri 2" Spin Klin ® Debit: 10 - 120 m c/h

Baterie filtranta 3" SPIN KLiN ® AUTOMATIC

Racorduri I N/OU T: 4" - 10"

M odul filtrare: filtru cu dlscun 3" Spin Klin ® Debit: 90 - 200 m c/h

Sistem filtrant SPIN KLiN ® GALAXY

Racorduti I N/OU T: 4" - 10"

Modul filtrare: filtru cu discuri 4" Spin Klin ® Debit: 200 - 600 m c/h

Sistem filtrant SPIN KLiN ® STAR Racorduti I N/OU T: 8" - 12"

M odul filtrare: filtru cu discuri 3" Spin Klin ® Debit: 200 - 650 m c/h

Baterie filtranta multi media Racorduri IN - OU T: 4"

Di am etru tanc: 48"

Debit: 70 - 400 m c/h

7. ALTE PRODUSE PENTRU SISTEME DE IRIGATII

,

7.1 VANE DE CONTROL AUTOMATE, HIDRANTI $1 CONTOARE PENTRU IRIGATII ~

I nfi in1;ata In 1946, cu 0 retea de dlstrlbutie In peste 70 de tari, DOROT - Israel este unul dintre liderii In tehnologia de control al fluidelor. DOROT este ptim a companie israeuana proruata pe dezvoltarea, executa §i comercializarea unei gam e complete de vane de control, la 0 calitate supenoara. Vanele de control I§i gasesc apllcatla In retele de alim entare §i dlstnbutie a apei , retele de canalizare, irigatii, corstructn §i industtie, filtrarea §i tratarea apei.

TOTU L ESTE SUB CON TROL! Vanele de control automate marca DOROT satisfac practi c toate nevoile posibile din oricare sistem de apa control debit, reducere presiune, eliberare presiune, anticipare unda de soc, control prin flotor, aertslre, etc.

AVANTAJELE vanelor DOROT : simplitate, pertormarte hidraulice excelente, controlare cu precizie a lichidelor abrazive §i a narn olutul, costuri reduse, Irnretinere minima §i fiabilitate maxima.

DOROT este Ii der In executa de vane de control autom ate destinate apllcatillor din irigatii : irigare pn n picurare, sere, gazoane, spatii verzi, terenuri de golf. Produsele foarte m odeme sunt executate din materiale diverse, cum ar fi : rcnta cenusle, rcnta uuctila, otel, otel inox, bronz, pouarruoa §i PVC.

Vane pentru i ri ga,i i (S eria 80)

Seria 80 cuprinde cel e m ai m oderne tipun de vane, model srenc, drept §i unghiular, special proiectate pentru slsternele de irigatii din sere, dar §i pentru gazoane §i culturi In cam p. Sunt echipate cu dispozitivul unic Labirirt care elim ina colmatarea cauzata de apa de cal itate slaba.

Caractetistici §i avantaje: .D"Vane unghiulare, drepte sau srence, acnonate pn n uiarraqma .D"Operare la 0 debite diferite, de la debit aproape de zero pana la debitul maxim .D"I ntrarea apei prin labirintul unic, rezistent la colm atare, la vanele electrice cu 2 cai

Vane din plast ic (GAL - S eria 75)

Vanel e GAL S erla 75 sunt destinate controiarn sistem elor de iti gatii ale cultutilor din camp, viilor §i livezilor. Caracteristi cile hidraulice exceptlonale permit debite foarte

m ari, la pierderi mici de presiune. Avand multiple nmctn de control, permit proiectarea retelelor de irigatii pentru 0 exploatare opti rna. Vanele di n uPVC, model 95 (cu filet) §i 96 (Iipite direct pe concucta) sunt concepute pentru irigare la debit mare §i prin inundare. Atasarea directa pe conductele din PVC, m ontarea suoterana nptionala, asigura econom ii la costuti) cu diferite configuratii de vane) §i reducerea pierderilor de presiune. M odelul unic de uiarraqma determina Inchiderea tara unde de soc, chiar la vitez e m ari .

Vane de cont rol hidrauli ce (S eria 100 - met ali ce) -Control stabil §i exact de la debit zero I a debit maxim

-Pierdeti extrem de m ici la debite m ari

-Utilizate cu I ichide naturale, apa de mare §i ape i ndustnale

-Matetiale de executle, de acopetire §i tipun de di afragm e selectate special

-Modelele de vane corespund m arii uiversitati de apucatn

PR Vana de reducere a presiunii M entne 0 presiune presetata In aval, indiferent de presiunea din am onte sau de nuctuanue de debit.

PS vana de sustinere §i eliberare a presiunii Vana rnent ne presiunea In am onte, indiferent de variatiile de debit. Vana va fi In pnzltla " Inchis " daca presiunea din amonte scade sub punctul de setare §i va fi complet deschisa atunci cand presiunea In amonte uepaseste punctul de setare.

FL Vana control nivel cu m odula1ie prin flotor Control exact §i repetabil al nlvelulul; reqleaza debitul de intrare §i debitul de leslre din rezervor

HIDRANTI PENTRU IRIGATII

, ,

H ldrantn DIA, special concepun pentru iti gatii, sunt prevazin cu un contor ae apa. Contorul este montat pe partea I aterala a tevu hidrantului .Apa circua I iber ptin restul tevu.

AVAN TAJ E: P ierderi mi ci de presi une, actionare m agnetica, optional - sem nal electric de leslre; totalizator erm etic, vidat, conexiune cu flan§a pentru inlet 3", conexiune cu filet pentru outlet 3", acnonare cu dubla cam era. Precizia rnasuraru conform IS 04064 Clasa A, presiune 16 Bar, corp executat din ronta, cu acopetire pol lestertca, tija de actionare di n alam a §i GRP, tem peratura max: 60T Date tehnice hidrant

*Citire maxim a: 9999999 M3

*Semnal electric de leslre: 0.1 M3 (sau diferit, la cerere)

*Debit max. (Os) 80 M3/h *Debit nom inal (Ot) 40 M3/h *Debit min. (Omin) 3.2 M3/h

VANE DE CONTROL DOROT - APLICATII iN AGRICUL TURA.

,

Modele de vane
Sisteme Solutii de contro I o orot folosite in Functie
ap licatie
" Surse de apa

Rau.bar.3j Siste m de pornpare ~ ne decontrol pentru po mpe booster BC Protec1!e la lovituri de berbeclunde de jOc
~ne de anticipare a undei de jOc (sisteme man) RE Protec1!e la lovituri de berbeclunde de jOc
~ne de eliberare r.3pidii a presiunii (sisteme rrici) OR Protec1!e la lovituri de berbeclunde de jOc
~ ne de sus1!ne re a presiunii PS ~z..'Z,~;r su prasa rcini i In faz a de umplere a
~ ne de sigur.3n1;3 OC\J.OF Prevenire a returului de debit
PU\ adanc Pompa put forat ~ ne control pentru p U\ adanc OW Protec1!e la lovituri de berbec
~ ne decontrol debit FR ~revenlre a su prasa ronu In 1;3Z a de umplere a
conductelor
Siste m de 11tr.3re ~ ne decontrol spiila re in \ersii 51,52,57,58,58P,62,63 Spiila re in \ersii 1ltre automate
~ ne de sus1!ne re a presiunii (N 0) PS/EI..(N0) Mentlnerea unei presl,',!nl su11cle~ I n ~nre
pentfu a p errrite 0 spala re in \ersa e1cientii Conduct3 principald

Unie de conducte lungi ~ne de aerisire OMM S, OMMH Birrmarea aerului In timpul umplerii te)_jlor,
adrnterea aerului pt pentru pre\enirea prasiunii
sub-atrrosjerice In trnpul goirii linei de conducte
51,52,57,58,58P,62,63 rx~~qe p,~o_~n _a"e. D"e_rD_e~ }DIO sma rnocenn
S/'i' - anticip are u nda de soc Baz inlreze nor

Baz inlreze nor ~ ne decontrol ni\el FL Control ni \el cu rnodulatie
F LOI, F LEL, .Ai Control di i!ren~al de nivel
EC J~~~I~ ~~,ros~~ ~6~~ ~~n.::~;~i~~runCl1e
SP, OR ~~el~f ra iovmm de bernec (pt In CI1ld area
Sistem de pompe booster Vez i sistern de pornpare (raul baraj)
Siste m de 11tr.3re Vez i sistern de 11tr.3re (PU\ ad anc) Unii de

Birrmarea aerului In tirnpul umplerii te)_jlor, adrnterea aeruui pt prevenirea presiunii

sub-atrros'erice In . i liniei de conducte

Unie de conducte

~ne de aerisire

OMP, OMMS, DAIJ.MH

Statie de contro irigatii (In camp) ,

7.2 TUBURI ~I ACCESORII DIN POLIESTER A.RMAT CUFIRE DE STICLA ~H I NS ERTI~E DE NISI P- PAFSIN

SUPERLIT IU1MIETs.A.

s.c. SU PEIRU1r IROIMlE'f SA a fost iiT1fli~lr*:'llta in lianut!lrie 2[) 01 ca urrnare aasociemilifilmme,l~oir SU PEIRIL.IIT IBOIRU SANAYII A. S .. ~ Turela §~ GRUP R:O MET S A ~ Romania. SU PIE Rib 111' ROM~T\ra pwd uca la Buza.lj, illllcep§.lIlId dlin mai 20[)!8. ~utm ri ~iiacc:esomilid:i n poliester armat (;ufiire de stida, !§:i inse·rtie die· n i silp. [) i n .2007 fi rma. nloastra a inoeiPult pmdlucl,iia de acce!sowii in IRom,ania.

Ga.rna Qurenta de produse a firrnlei este: TUlbuwi~ii acces,o:rii din po!lli,ester alrma,1 CUI 'lire de sticla~i insert,ie de nisip - PAfS liN {DN 300~ 2800 mlffi, SN 2500, 5000, 1 m]Oo, PIN pana la. 3.2 bar};

IPwdusele SU PEIRlllliau fast. folosite lin cadlrui proglr'artrl,ellor ISPA, PHAIRI!:: :§:i p:m~e Gte 110 eala, !Pwdus,ele S II ~ERlll' SU 11111 fabmicate, oonform ee!"li nte~m standardelor intemationalle (II SO, DII N, AWWA, BS, ASTM, etc.), be·neflciind de toate eerli11iicatel e ns cesare, incllmshl ag rnm,ente·I'e tern nice ~il avil.ele sanitate rom,ane!?ti" Firma S lIlPERLll' este ,oelrtificata ISO 900 1 : 2[) 00.

Dotlillerniiffi de utiillizill!1e:

/c~na I iizalrB,sta~ii epuralm

/apa, pola billa, stt!~ii de trartalrelpomrpare ~i rigalli il~i drenaj

/desaliinizawe, dev,e:rsalmi lin mars /de!?eulri so.l i,de,

/siistem,e die· racire, #'1:eleoOomUinica~i §i re~ele ,ell,ecWloe, /mier,o~hlid roce~trale

Avant:ajie:

P'Suprafete Ii nterne m1etede; piierdle·ri hid raullice· se;iH:l!]te (comlpara.tiv cu alte m!ateriiall,e se poate reduce· diametrl!] I nom i nal); costu mi de porn par,e reduse·

.#'~urarn Iu rngade U~illliLare

,Tubljrile potflfo!losite in corndii~ii axtrems de pH 'Tul:mrile sunt izollanti e~eclrici

#Gre utae scaz~ta: oOlsruril de instalar,e Ir€!iduse #Reziste'li1l~ ~a, abr.aziune; propriieta~ile ~lidrau~lice ra man nesc~ i mba.te pa tennel1l II ungl

#lNu e,sle neoesara pwtec~ia ~m,potriiva cOrDziunui

7. 3 CUP'LAJE. Nil ECA.NI ICE

mJVIKIHG JOHNS,ON

'G RUI P' ROIMIEir ,este d!is~nbl!] iter in Romlaniaa I companlel VIKIING JO IF! NSON~Ang!ll~a. pentrusdutii de cupllalrB m,ecanica.

Pwdus,ellede cal illates;upe,mioara, ,exewlate lntr-n gam!a dlumensimnala ,extinsa, eixecutate din rma.teria,l~e· ss I,ecta~e ~i CU acoperireanticomziva speoia!a., surd ultiilliz;3.te pentrujm biinarea con duete·l~o.r din atel, fanta, poliietnena. !PVC, .azibocirment, pafsin. Plajal msrs de loleran~al perm ito€! ouplalrea d~eoo nduGte din marte,riale difeliiie, cu a,oella§i di!ametrnusau Clj dia,metredirfelrite·, in slstsma de a~iilffiellllrnr,e §i dlislrillJultiie a apel, silsteme· de canallizi3.rn, de iri ga~ii ,. iii idrooentra~e !§:i

Garmel!e· d~e· pmdluse MaxiIFi.t, UltraGriip, Easi1'ap. HlandiRarilge, AquaFast., AqluaGr~p, Une·rGrup, die, 103 Vikin 9 Joirlnson ouprli nd cuplaje, ad'a ptoa re (;ufla.n~a., cells re~i com pensatoare de m,ontaj, etc. ,acoperind toa.ie ce·rilFl~e·l!e de euplare a condu ctelor d ea pa.