Sunteți pe pagina 1din 7

Clasa a IX-a A, B

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani Profesor: Nancă Gabriela


Fizică, clasa: a IX-a A,B
Tip programă: 3 ore/săpt.
Planificare calendaristică
Anul şcolar 2005 – 2006

Nr. Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Sarcini de învăţare Săptămâna
crt. Conţinuturi ore
Elevii trebuie învăţaţi: Protecţia muncii în
Protecţia muncii Acordarea primului ajutor în caz de • cum să se protejeze în laboratorul de laboratorul de fizică S1
1 3
2 ore accidente. Conduită preventivă fizică 12 – 16 sept
• regulile de protecţia muncii
Descrierea şi explicarea într-un limbaj Introducere în optica
• Să definească optica, optica
specific a fenomenelor de reflexie, geometrică
Capitolul I geometrică
refracţie, a luminii. S2
2 Optica gometrică • Noţiunea de rază de lumină ca 3
Descrierea şi explicarea principiilor de 19 – 23 sept
27 ore model fizic
funcţionare ale unor dispozitive şi aparate
optice ce utilizează oglinzi şi lentile. • Principiile opticii geometrice

Descrierea şi explicarea într-un limbaj


• condiţiile în care se produce reflexia Reflexia luminii;
• să aplice în diferite situaţii legile Experiment –
specific a fenomenelor de reflexie a observarea reflexiei
luminii. reflexiei S3
luminii 3
Descrierea şi explicarea principiilor de • condiţiile de producere a reflexiei 26 sept – 30
Probleme.
funcţionare ale unor dispozitive şi aparate totale
.
optice ce utilizează oglinzi şi lentile. • să analizeze propagarea luminii prin
Reflexia luminii prisma optică
Refracţia luminii • condiţiile în care se produce Refracţia luminii;
6 ore Descrierea şi explicarea într-un limbaj refracţia Experiment –
observarea refracţiei
specific a fenomenelor de refracţie, a • să aplice în diferite situaţii legile
luminii
luminii. refracţiei S4
Probleme 3
Descrierea şi explicarea principiilor de • condiţiile de producere a reflexiei 3 – 7 oct
funcţionare ale unor dispozitive şi aparate totale
optice ce utilizează oglinzi şi lentile. • să analizeze propagarea luminii prin
prisma optică
Determinarea pe cale
analitică a poziţiei
imaginii unui obiect în
Identificarea unor noţiuni i caracterizarea • să aplice în condiţii şi situaţii oglinda sferică S5
3
unor mărimi fizice utile în studiul opticii diferite legile reflexiei şi refracţiei Experiment – 10 – 14 oct
geometrice determinarea indicelui
Rezolvarea unor probleme simple de refracţie
Aplicaţii ale reflexiei şi Identificarea condiţiilor de producere a Probleme
refracţiei reflexiei totale* Prisma optica extindere
9 ore • să rezolve probleme specifice, să Prisma cu reflexie totală
S6
analizeze propagarea luminii prin Experiment - studiul 3
17 – 21 oct
prisma optică propagării luminii prin
prisma optică
Dispersia luminii prin
Identificarea unor noţiuni şi • să rezolve probleme specifice, să
prismă S7
caracterizarea unor mărimi fizice utile în analizeze propagarea luminii prin 3
Probleme 24– 28 oct
studiul opticii geometric prisma optică
Evaluare
• cum sunt construite lentilele şi Lentile subţiri.
Determinarea pe cale experimentală, asociaţiile de lentile Elementele unei lentile
grafică şi analitică a imaginii unui obiect
• utilizarea lentilelor şi a asociaţiilor
prin lentilele subţiri S8
de lentile 3
Identificarea unor noţiuni şi 1 – 5 nov
caracterizarea unor mărimi fizice utile în • să determine pe cale experimentală,
studiul opticii geometric grafică şi analitică imaginea unui
obiect
Lentile
• elevii trebuie învăţaţi cum sunt Imagini formate prin
6 ore
construite lentilele subţiri lentile subţiri
Determinarea pe cale experimentală, • utilizarea lentilelor Formula lentilelor
grafică şi analitică a imaginii unui obiect subţiri S9
• cum sunt construite asociaţiile de 3
prin lentilele subţiri Experiment – 8 – 12 nov
lentile
determinarea distanţei
• să determine pe cale experimentală,
focale a unei lentile
grafică şi analitică imaginea unui
subţiri
obiect
Recapitulare pentru teză
Teză S10
Evaluare semestrială • lucrare scrisă Teză 3
3 ore 15 – 19 nov
Discutarea tezei
Identificarea principalelor defecte de • să analizeze funcţionarea ochiului Ochiul
Ochiul vedere şi a modalităţilor de corectare a din punct de vedere optic Defecte de vedere S11
Aparatul de fotografiat 3
3 ore acestora care sunt principalele defecte de 22 – 26 nov
vedere şi cum se corectează acestea
• alcătuirea şi utilizarea aparatului Experiment – studiul
Instrumente optice microscopului ca
Explicarea formării imaginii în aparatul foto şi a microscopului S12
3 ore instrument optic 3
de fotografiat şi în microscop • să analizeze formarea imaginii în 29 nov – 2 dec
aparatul foto şi în microscop Evaluare - test
Sistem de referinţă
Descrierea şi explicarea într-un limbaj
• să descrie mişcarea corpurilor Coordonate S13
specific a mişcării corpurilor folosind 3
folosind mărimile fizice vectoriale Vectorul de poziţie, 5– 9 dec
Mişcare şi repaus mărimile fizice vectoriale – viteză şi
viteză şi acceleraţie vectorul viteză
7 ore acceleraţie
condiţiile în care un corp poate fi Vectorul acceleraţie
Identificarea condiţiilor în care un corp S14
descris ca un punct material Punct material 4
poate fi descris ca un punct material 12 – 16 dec
Traiectorie
Recapitulare Probleme recapitulative rezolvari Probleme recapitulative S15
3
3 ore 19 – 23 dec
Vacanţă de iarnă 24 decembrie 2005 – 8 ianuarie 2006

- conoaşterea şi înţelegerea termenilor şi Miscarea rectilinie uniforma 1


a conceptelor specifice domeniului Probleme 1
fizicii; 1 16
- dezvoltarea capacităţilor de explorare / Probleme - evaluare 9– 13 ian
investigare a realităţii şi de
1 Cinematica punctului material experimentare prin folosirea unor Miscare rectilinie uniform variata 1
instrumente şi proceduri proprii fizicii; 1 17
Facultativ - dezvoltarea capacităţilor de analiză şi Miscare rectilinie uniform variata 16 – 20 ian
6 ore de rezolvare de probleme utilizând probleme
competenţele cognitive dobândite prin Legea vitezei 1
Studiul mişcării corpurilor în studiul fizicii Legea miscarii 1
2 sisteme de referinţă inerţiale - dezvoltarea capacităţii de comunicare, Forţa de inerţie 1 18
3 ore utilizând limbajul specific fizicii. Miscare circulara uniforma 1 23– 27 ian

- conoaşterea şi înţelegerea termenilor şi Principiul I al mecanicii(legea inertiei)


a conceptelor specifice domeniului 1
fizicii; Masa masura inertiei-experiment
- dezvoltarea capacităţilor de explorare / 1 19
Principiile mecanicii investigare a realităţii şi de Principiul II al mecanicii 30 – 3feb
6 ore experimentare prin folosirea unor 1
3 instrumente şi proceduri proprii fizicii; Aplicatii ale princ II 1
Principiul III probleme 1
- dezvoltarea capacităţilor de analiză şi Probleme. RECAPITULATIVE 1 VACANTA
de rezolvare de probleme utilizând Legea lui Hooke INTER
competenţele cognitive dobândite prin Probleme 20
studiul fizicii 13 – 17 feb
- dezvoltarea capacităţii de comunicare,
utilizând limbajul specific fizicii
Forta elastica
1 21
probleme 1 20 – 24 feb
Tensiunea in fire 1
- conoaşterea şi înţelegerea termenilor şi Forta de frecare 1
Tipuri de forte a conceptelor specifice domeniului Legile frecarii probleme 1 22
4 6 ore fizicii; Lucrul mecanic 1 27 – 3 mar
- dezvoltarea capacităţilor de explorare /
investigare a realităţii şi de
experimentare prin folosirea unor
instrumente şi proceduri proprii fizicii;
- dezvoltarea capacităţilor de analiză şi
de rezolvare de probleme utilizând Forţe conservative
competenţele cognitive dobândite prin Definirea energiei potenţiale 1
Teoreme de variatie si legi de studiul fizicii Energia potenţială gravitaţională (câmp
conservare,Lucrul mecanic - dezvoltarea capacităţii de comunicare, uniform)
utilizând limbajul specific fizicii *Teorema variaţiei energiei cinetice 23
5 pentru un sistem de puncte materiale 1 6 – 10 mar
Energia cinetica si potenţială Energia potenţială gravitaţională (câmp
3 ore radial)
Energia potenţială elastică 1
Energia potenţială electrostatică
- cunoaşterea şi descrierea prin exemple
din viaţa cotidiană a energiei mecanice, Energia mecanică 1
formele energiei mecanice (cinetică şi Teorema variaţiei energiei mecanice
potentţială);
- proiectarea şi realizarea de experimente
simple (pendulul Maxwell) - singuri sau Teorema conservării energiei mecanice 1
6 Energia mecanică în echipă, pentru observarea fenomenului 24
3 ore studiat; 13 –1 7 mar
- cunoaşterea şi întelegerea termenilor,
dezvoltarea capacităţii de investigare a
realităţii, dezvoltarea capacităţii de Randamentul mecanic 1
analiză şi de rezolvare de probleme;
- dezvoltarea capacităţii de comunicare
utilizând limbajul specific fizicii.
- cunoaşterea şi descrierea prin exemple Impulsul forţei. Impulsul unui punct
din viaţa cotidiană a impulsului; material. Teorema variaţiei impulsului 1
- cunoaşterea şi întelegerea termenilor, pentru un punct material
7 Impulsul mecanic dezvoltarea capacităţii de investigare a Teorema variaţiei impulsului pentru un 25
3 ore realităţii, dezvoltarea capacităţii de sistem de puncte materiale. Conservarea 1 20 – 24 mar
analiză şi de rezolvare de probleme; impulsului
- dezvoltarea capacităţii de comunicare Probleme. Evaluare 1
utilizând limbajul specific fizicii.
- cunoaşterea şi descrierea prin exemple
din viaţa cotidiană a centrului de masă; Probleme 1
3 ore - cunoaşterea şi întelegerea termenilor,
8 dezvoltarea capacităţii de investigare a Probleme 26
realităţii, dezvoltarea capacităţii de 1 27 –31 mar
analiză şi de rezolvare de probleme; Probleme. Evaluare 1
- dezvoltarea capacităţii de comunicare
utilizând limbajul specific fizicii.
- conoaşterea şi înţelegerea termenilor şi 1
a conceptelor specifice domeniului Ciocniri
fizicii; 1 27
- dezvoltarea capacităţilor de explorare / Ciocnirea plastică 3apr – 7 apr
investigare a realităţii şi de 1
experimentare prin folosirea unor Probleme
9 Ciocniri instrumente şi proceduri proprii fizicii; 1
Facultativ - dezvoltarea capacităţilor de analiză şi Ciocnirea perfect elastică
6 ore de rezolvare de probleme utilizând 1 28
competenţele cognitive dobândite prin Probleme 10 –1 4 apr
studiul fizicii 1 VACANTA
- dezvoltarea capacităţii de comunicare, Evaluare
utilizând limbajul specific fizicii.
Legea atractiei universale - cunoaşterea şi descrierea prin exemple Legea atractiei universale 1
3-6 ore din viaţa cotidiană a momentului forţei; Interpretarea greutatii 1
10 - cunoaşterea şi întelegerea termenilor, Campul gravitational.transmiterea
dezvoltarea capacităţii de investigare a interactiunii prin camp,acceleratia 1 29
realităţii, dezvoltarea capacităţii de gravitationala ca intensitate a campului 24apr – 28 apr
analiză şi de rezolvare de probleme; gravitational
- dezvoltarea capacităţii de comunicare
utilizând limbajul specific fizicii.
Lucrul mecanic si puterea - dezvoltarea capacităţilor de analiză şi Recapitulare 1
11 Teză de rezolvare de probleme utilizând Teză 1 30
0-3 ore competenţele cognitive dobândite prin Discutarea tezei 1 1 mai –5 mai
studiul fizicii.
V A C A N Ţ Ă D E P R I M Ă V A R Ă 1 5 a p r i l i e – 24 aprilie 2006
- cunoaşterea şi descrierea prin exemple Lucrul mecanic 1
din viaţa cotidiană a momentului cinetic; Interpretare geometrica 1 31
Lucrul mecanic ,randamentul - cunoaşterea şi întelegerea termenilor, 8 – 12mai
12 3 ore dezvoltarea capacităţii de investigare a Probleme - evaluare 1
realităţii, dezvoltarea capacităţii de
analiză şi de rezolvare de probleme;
- dezvoltarea capacităţii de comunicare
utilizând limbajul specific fizicii.
- conoaşterea şi înţelegerea termenilor şi Sisteme de forţe echivalente 1
a conceptelor specifice domeniului Condiţii de echivalenţă
fizicii; Rezultanta unui sistem de forţe; sisteme 1 32
- dezvoltarea capacităţilor de explorare / particulare de forţe 15 – 19 mai
investigare a realităţii şi de Sisteme ce nu admit rezultantă (cuplul de 1
experimentare prin folosirea unor forţe
instrumente şi proceduri proprii fizicii; *Echilibrul solidului rigid. Condiţii de
13 Statica solidului rigid - dezvoltarea capacităţilor de analiză şi echilibru (de translaţie şi de rotaţie);
6 ore de rezolvare de probleme utilizând reducerea celor două condiţii la una 1
competenţele cognitive dobândite prin singură, în cazul sistemelor de forţe
studiul fizicii concurente (teorema Varignon) 33
- dezvoltarea capacităţii de comunicare, Condiţia generală de echilibru a 1 22 – 26 mai
utilizând limbajul specific fizicii. corpurilor
- să comenteze consecinţele pozitive şi Probleme. Evaluare
negative ale aplicării fenomenelor 1
studiate asupra realităţii cotidiene
- conoaşterea şi înţelegerea termenilor şi Conditii in care corpurile efectueaza o
a conceptelor specifice domeniului translatie 1
Elemente de statica fizicii; Condiţii de echilibru (de translaţie şi de 1 34
- dezvoltarea capacităţilor de explorare / rotaţie); reducerea celor două condiţii 29mai –2 iun
6 ore investigare a realităţii şi de Aplicatii in diferite situatii
experimentare prin folosirea unor 1
14 instrumente şi proceduri proprii fizicii; Conditia in care corpurile efectueaza o 35
- dezvoltarea capacităţilor de analiză şi rotatie 1 5– 9 iun
de rezolvare de probleme utilizând Conditia in care un corp este in echilibru
competenţele cognitive dobândite prin de rotatie 1
studiul fizicii Condiţii de echilibru (de translaţie şi de 1
- dezvoltarea capacităţii de comunicare, rotaţie); reducerea celor două condiţii
utilizând limbajul specific fizicii;
- să comenteze consecinţele pozitive şi
negative ale aplicării fenomenelor
studiate asupra realităţii cotidiene.
Recapitulare finală Prezentare de proiecte 1 36
15 2 ore - evaluare finală Evaluare finală 1 12– 16iun
Evaluare finală 1
Total: 108 36