P. 1
Agresivitatea La Volan

Agresivitatea La Volan

|Views: 523|Likes:
Published by Geani Burghelea

More info:

Published by: Geani Burghelea on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

Universitatea Bucure ti, Facultatea De Psihologie Si tiin ele Educa iei ± Bucure ti, Aprilie 2010

-

AGRESIVITATEA LA VOLAN: CAUZE, FORME
PRINCIPALE SI FORME APARTE

Panait Drago -Andrei Seria 2, Grupa 6, Anul 3 Specializarea: Psihologie Psihologia Transporturilor

1. Introducere
Din cele mai vechi timpuri transporturile au avut un rol deosebit de important in via a oamenilor. Pe lâng faptul ca reprezint o veriga importanta a sistemului socio-economic, transporturile constituie factori de influen ate si optimizare a activit ii umane. In re eaua generala a transporturilor o pondere importanta revine transporturilor auto, care, dup unanima apreciere a speciali tilor, vor cunoa te o dezvoltare rapida in deceniile urm toare. Acest lucru va duce la înmul irea arterelor de circula ie, la cre terea frecventei autovehiculelor. Vor ap rea noi probleme in asigurarea securit ii, organiz rii si dirij rii circula iei auto, dar si in selec ia si formarea persoanelor implicate in transportul auto. Un rol important revine psihologiei aplicate in transporturi, atât la nivel de cercetare, cat si prin includerea criteriilor de ordin psihologic in rezolvarea diferitelor probleme. Dintre noile direc ii in studiul psihologiei transporturilor putem aminti: Utilizarea elementelor decelate prin probele de personalitate, permi ând exploatarea mai complexa a datelor ob inute in urma examenului psihologic.

Una din temele primordiale in noul curent al psihologiei transporturilor este cel al agresivit ii la volan. In acesta lucrare vom încerca sa tratam sursele, caracteristicile sau situa iile predispozante si forme aparte ale agresivit ii la volan. Hauber (1980) define te agresivitatea pe sosea drept comportamentul manifestat sau inten ionat exercitat într-o maniera fizica sau psihologica asupra unei victime care resimte aceasta experien a ca agresiune. Defini ia se centreaz pe scop, dar nu descrie si comportamentele specific agresive. Mizell (1997) ofer o defini ie mai specifica, dar si restrictiva considerând agresivitatea la volan ca un incident în care un conduc tor auto sau pieton furios, nervos vatameaza sau omoar în mod inten ionat un alt participant la trafic. Se insista aici exclusiv pe agresiunea fizica, deci pe efecte si nu pe descriere (Campbell, 2000).
y

consumul de alcool i problemele de personalitate nu au corelat cu manifest rile agresive. dar exista in sens invers.2. O corela ie mare negativ a ap rut cu experien a de condus. Din p cate. cei care se manifest agresiv în trafic caut mai des asisten psihiatric . uzul de substan e ilicite. evenimentele stresante în via . iar concluzia la care ne conduce o eventuala logica observa ionala este ca ea nu numai ca nu exista. Frost i Stansfeld (2004) au constat c manifest rile agresive în trafic coreleaz pozitiv cu urm toarele propriet i ale agresantului: sex masculin. . vârsta tân r . nu sunt studii care sa confirme aceasta tendin a si in Romania. Despre cauzele principale ale agresivitatii la volan Fong. De asemenea. Shinar (1998) a confirmat c tinerii tind s se manifeste mai des agresiv la volan decât cei în vârst . În schimb clasa social .

1999). în timp ce scurtarea duratei de expunere a culorii verzi a semaforului determin mai mult claxonat. urgen a este factorul principal care determin comportamente agresive. . 1987). El descoper . Shinar (1998) avertizeaz îns c exist i factori situa ionali care maresc probabilitatea manifest rilor agresive: normele culturale. iar în condi ii de ambuteiaje o fire agresiv este cea care determin furia la volan i exteriorizarea ei (Hennessy i Wiesenthal. c o prelungire a timpului de expunere a culorii ro ii a semaforului determin o cre tere a num rului celor care trec pe culoarea ro ie.În condi ii de congestie minim a traficului. Un studiu efectuat în Arizona arat c temperaturi ridicate determin mai mult claxonat din partea oferilor cu ma ini f r aer condi ionat (Kenrick i MacFarlane. întârzierea i congestia traficului.

Ellison et al. apud. .. de asemenea.) oferii tind s se manifeste mai des agresiv. Tasca. 2001). Turner et al. (1995..Vizibilitatea oferului c tre care este îndreptat comportamentul agresiv influen eaz manifest rile agresive: cu cât este mai vizibil cu atât este mai pu in probabil s i se adreseze manifest ri agresive (Turner et. Ellison-Potter et al. 2000) g se te c în condi ii de anonimat pronun at (de exemplu geamuri fumurii. (1975) constat . 1975. pu ine ma ini pe drum. noaptea. al.. c prezen a indiciilor care denot c un ofer este agresiv determin o probabilitate mai mare ca acesta s fie victima unor manifest ri agresive din partea altor participan i.

în condi ii de anonimat pronun at. al agreabilitatii si un nivel mai ridicat al nevrotismului cu atât mai mult ei tind sa adopte un comportament agresiv la volan. Lucrarea dumnealui avea la baza doua ipoteze legate de aceasta tema: Cu cat conduc torii de autovehicule au un nivel mai sc zut al constiinciozitatii. coordonat de Cristian Ilie. Laboratorul psihotehnic Bucure ti. dispus în general la comportamente de c utare de senza ii. nervos dintr-un motiv care nu are leg tur cu traficul i obstruc ionat în trafic de ceva nea teptat. al ostilit ii si al anxiet ii cu atât mai mult ei tind sa adopte un comportament agresiv la volan.Leo Tasca (2000) evalueaz mai multe studii i contureaz un profil al celui care se manifest cel mai des agresiv la volan: b rbat relativ tân r. . Cu cat conduc torii de autovehicule au un nivel mai ridicat al "cautarii impulsive a senza iei". Locotenent colonel psiholog. Un studiu local asupra influentei factorilor de personalitatea asupra agresivitatii in genere in timpul muncii de condus sau a condusului personal a fost studiul INFLUENTA TRASATURILOR DE PERSONALITATE ASUPRA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA VOLAN .

Autorii si-au propus sa observe care este influenta factorilor de personalitate asupra conducerii agresive a autovehiculului. In absenta capacita ii de manipulare a acestora.ale fiec rui test. si agresivitatea conduc torului de autovehicul . tipul de ma ina. inând seama de o serie de aspecte intermediare care pot afecta rela ia dintre ei. educa ia si vârsta subiec ilor au fost considera i factorii care pot influenta conducerea agresiva a ma inii. le-a r mas posibilitatea controlului efectelor altor variabile posibile asupra variabilei dependente. experien a profesionala. De pilda. Pentru a controla ace ti factori vom exercita un control statistic asupra influentelor acestor factori in rela ia dintre trataturile de personalitate. .

ca trasaturile psihologice sunt de departe mai usor de relevant decat cele de ordin istoric al fiecarei persoane. . in acord cu cele afirmate de autorii acestui studiu. Apreciem.Analiza reprezent rilor grafice a datelor. sub forma de histograma. ale c ror analiza ar necesita in efort titanic. deci exista o probabilitate mare ca trasaturile psihologice sa fie semnificativi sub aspectul unei bune predic ii a comportamentului agresiv la volan. f r de precedent in tara noastr . a relevat distribu ia normala a variabilelor in cadrul lotului de subiec i.

pentru cea de-a doua ipoteza .Testele utilizate de autori in cercetare au fost (detalii incluse la fiecare test) : y Chestionarul de personalitate NEO-PI-R. pentru prima ipoteza y Chestionarul de personalitate ZKPQ.

Din analiza norilor de puncte pentru agregabilitate si con tiinciozitate autorii au constatat atât liniaritatea rela iei asocierea liniara fiind negativa. agregabilitate. Concluziile studiului sus in in ultima instan a confirmarea ambelor ipoteze. datele ofer sprijin ipotezei privind influenta acestora asupra adopt rii unui comportament agresiv la volan. Pe de o parte. . con tiinciozitate si agresivitate exista o leg tura. cat si homoscedascitatea rela iei (punctele par a forma un nor de puncte de grosime similara pe întreaga amplitudine a evolu iei celor doua variabile). intre trataturile de personalitate nevrotism.

Citându-i si pe autorii studiului: y Mai mult. impulsivitatea si asumarea riscurilor( Assum. Valorile negative ale coeficien ilor de regresie asociate variabilelor independente agregabilitate si con tiinciozitate semnaleaz ca persoanele care au un nivel sc zut la con tiinciozitate. Miles si Johnson. .agregabilitate si crescut la nevrotism vor avea tendin a de a adopta un comportament mai agresiv decât persoanele care nu au aceste caracteristici psihologice. putem concluziona ca dimensiunile de personalitate nevrotism agregabilitatea si con tiinciozitatea contribuie semnificativ la explicarea conduitei agresive a oferilor la volan .2003 ). chiar in condi iile in care eliminam influenta factorilor demografici asupra conduitei la volan. experien a profesional si tipul ma inii. competitivitatea. in condi iile in care au fost eliminate influentele determinate de vârsta.In concluzie prima ipoteza se confirma. nivele de educa ie.1997. Rezultatele ob inute in acest studiu se afla in concordanta cu alte studii care s-au orientat asupra riscului de accident si au ar tat ca factorii de personalitate asocia i cu accidentele includ un nivel ridicat de al agresivit ii si ostilit ii. datorita utiliz rii metodei ierarhice.

chiar in condi iile in care eliminam influenta factorilor demografici asupra conduitei la volan. Valoarea pozitiva a coeficien ilor de regresie asociate variabilelor independente semnaleaz ca persoanele care au un nivel crescut la c utarea impulsiv a senza ie. putem concluziona ca dimensiunea de impulsivitatec utarea senza iei contribuie semnificativ la explicarea conduitei agresive a oferilor la volan . experien a profesional si tipul ma inii. si cea de-a doua ipoteza a fost confirmata de analiza statistica a rezultatelor cercet rilor. .nivele de educa ie. citându-I pe autori: Datorita utiliz rii metodei ierarhice.anxietate-nevrotism si ostilitate vor avea tendin a de a adopta un comportament mai agresiv decât persoanele care nu au aceste caracteristici psihologice. In raport de datele prezentate se poate concluziona ca si a doua ipoteza se confirma .Pe de alta parte. in condi iile in care au fost eliminate influentele determinate de vârsta.

000 81 1.387** .579** .011 81 . (2tailed) N nevrotism Pearson Correlation Sig.000 .000 81 . 81 .000 . 81 . (2tailed) N 1.203* .123 .000 .049 81 .123 .011 81 -. 81 .591** . (2tailed) N agregabilitate Pearson Correlation Sig.282* . 81 .282* . (2tailed) N Pearson Correlation Sig.000 .579* * .agresivitate agresivitate Pearson Correlation Sig.275 81 Con tiinciozitate .000 81 .000 81 -.387** .000 81 1.203* nevrotism .275 81 1.049 81 .000 81 agregabilitate con tiinciozit ate -.591** .

Un studiu care se concentreaza pe aceasta relatie dintre stress si comportamentul in trafic. mai precis asupra comportamentelor agresive la volan .este INTERDEPENDENTA DINTRE STRESS SI TRAFICUL RUTIER . coordonat de DRD. ING. f când necesitatea unei educa ii a ofatului din ce in ce mai evidenta.O alta cauza demna de descris a agresivit ii la volan este stresul. In rela ie cu factorii descri i mai sus. Desigur. Florian Dan. acest fenomen a devenit un laitmotiv in via a moderna in zonele urbane. Ministerul de Interne. si uneori este greu sa i i imaginezi un fenomen in absenta stresului. . ansele de agresivitate la volan cresc exponen ial spre maxim. si in consecin a si mai dificil de face discrepanta intre stres si celelalte cauze probabile ale unei tendin e.

. Aceste elemente sunt urmatoarele: y Omul ca cel mai important element. este necesar a defini traficul rutier.Autorii considera ca pentru a putea stabili o legaura între stress si trafic. Acesta are o actiune definitorie asupra celorlalte componente ale sistemului. prin care nu se întelege numai condatorul auto ci si constructorul de autovehicule. ca un sistem cu trei componente. este legatã de drum atât sistematizarea rutierã. y Drumul ca suport al sistemului. respectiv constructorul de drumuri. care va fi tratatã întotdeauna solidar cu elementul drum. cât si conceptul de trafic rutier. y Vehiculul ca parte mobilã a sistemului. un caz particular este constituit de catre om prin participarea la trafic în postura de pieton. care au o relatie biunivocã între ele.

Totusi diferente personale apar cu siguranta. ceea ce nu se intampla si probabil nici nu ar fi de dorit. siguranta. Acesti factori externi pot fi numiti generic stres. viteza mare. prelucreazã informatiile si le transformã în decizii. Stresul se regseste în variate forme. Pe lângã stimulii interni. acestea putând fi dorinta unor avantaje personale ( durata micã a calatoriei. coexistenta în grup genereazã o serie de factori externi care pot influenta comportamentul uman. însã nu toate au tangentã cu traficul rutier. confort. altfel intreg grupul de soferi ar fi ori violenti in trafic ori ar conduce aliniat. În general motivatiile nu diferã prea mult de la un individ la altul. etc) si a unui consum redus de energie.Omul este elementul principal al acestui sistem care ne intereseaza in acest studiu. . legati de personalitatea si judecata fiecarui individ. deoarece el culege datele din trafic.

cât si psihosocial si este generat de poluarea sonorã. poluarea aerului. sunt urmatoarele: y Stresul ambiental . atât conducatori auto. mai ales a celor nou veniti sau aflati în tranzit. Se manifestã prin dificultati de adaptare la un anumit mediu. caldura.Principalele forme de stres care afecteazã participantii la trafic.este de tip atât fizic. vibratii. y Stresul urban .este de tip fizic si este generat de zgomot. aglomeratie. metabolice si comportamentale. cât si pietonii. frig. . inclusiv prin deteriorarea performantelor. poluarea chimicã. Se manifestã prin multiple efecte neurofiziologice vegetative. problemele sociale.

Din punct de vedere al efectelor cognitive. se constatã o incapacitate de a lua decizii si o lipsã de concentrare care pot fi fatale uneori. genereazã un comportament impulsiv care are efecte negative în trafic si asupra celorlalti participanti la trafic. Din punct de vedere comportamental. a nervozitatii si conduce la o autoevaluare negativã în diferite situatii. insa cum acest lucru este rareori plauzibil agresivitatea devine o solutie de eliminare a stresului. prin cresterea agresivitatii. omului îi trebuie perceptii prompte a datelor reale din trafic. .Din punctul de vedere al participantului la traficul rutier. stresul favorizeazã dependenta de alcool si fumat. Cand aceste conditii nu se intalnesc. o apreciere promptã si rapidã . Conducerea normalã sub aspectul aptitudinilor psihologice necesitã o bunã stare senzorialã deoarece mai ales la viteze peste cele moderate. stresul are efecte negative asupra personalitatii. rezolutia optima ar fi incetarea activitatii de condus.

spun ei. ING. având în vedere faptul cã utilizarea drumului public este în primul rând o problemã de integritate a sentimentelor moral-sociale. o decizie promptã si utilã. conducerea implicã o atentie permanent sustinutã si un echilibru psihologic pentru evitarea imprudentelor legate de trafic. a responsabilitatii si a prudentei.Concluziile autorilor acestui studiu sunt si ca a conduce un vehicul implicã un act de judecatã facilã. Florian Dan: . Mai mult. consideram de bun augur sa citam un paragraf din concluziile studiului coordonat de DRD. In sus inerea opiniei cum ca agresivitatea pe str zile României din zilele noastre este oarecum scuzabila . ca ea nu trebuie sa surprind pe nici un cercet tor lucid.

> . Stressul provenit din traficul rutier si care afecteazã fiin a umanã. rezultatul va fi o sumã de stimuli negativi care vor afecta în continuare pe fiecare dintre noi. de gestionare. peste care se suprapun defectele unui parc auto deficitar la multe capitole. de supraveghere. care nu pot fi controla i de o singurã institu ie. generând prejudicii în plan social uman. Din acest motiv este necesarã o colaborare între toate departamentele care au tangentã cu traficul rutier.(citatul: ) < Dacã traficul rutier prezintã deficiente de infrastructurã. Acest tip de stres este cu atât mai periculos cu cât este generat de mai mul i factori. cumulate cu problemele personale ale participan ilor la trafic. nu va putea fi controlat decât în momentul în care cauzele generatoare de stimuli negativi vor fi reduse sau chiar anulate.

unor strategii de management al stresului si. evitare a agresivit ii manifestate extrinsec sau intrinsec. intr-un efort de complementare a acestor adev ruri enun ate mai sus. . Vom lista a adar alte cauze poten iale ale agresivit ii in timpul condusului. in ultima instan a. ca finalitatea studiilor psihologice asupra comportamentului in trafic ar trebuii sa tinde spre g sirea unor solu ii.Notam însa. Desigur. si nici nu pot dovedii exhaustiv fenomenul in continua cre tere in mediul urban. din lipsa unor studii autentice care sa le analizeze si/sau cuantifice. trataturile de personalitate sau stresul (general ori in timpul traficului ) nu sunt exclusiv formele de explicare a genezei violentei la volan. R mâne ca plan viitor aprofundarea lor prin studii aplicate.

schimb banda de mers f r s semnalizeze. Anali tii cracked. Astfel.com au contabilizat toate explica iile date de diverse grupuri de cercet tori i psihologi privind ofatul agresiv i au ajuns la concluzia c elementele din stilul de via modern provoac reac ii violente la volan.Alte cauze: cauze: y Falsa si nejustificata stima de sine in exces (supraevaluarea eului) y (la pol oarecum opus cauzei de mai sus) Depresia y Influentele mediei si a jocurilor pe computer. care. mai ales cele cu întreceri de ma ini i diferite curse virtuale de autovehicule se impregneaz în con tiin a utilizatorului. se comport ca în joc: ofeaz haotic. jocurile video. . o dat ajuns la volan. ultima mai ales in randul tinerilor. intr în dep iri periculoase.

stimularea vizuala excesiva.a. de aceea oferii ajung s se comporte agresiv de i nu prezint in mod normal patern de agresivitate. Mirosurile nepl cute din ma in sunt o alt cauz determinat de cercet tori c ar provoca nervi i stres la volan.y Cauze de ordin ambiental din si din afara vericului: mirosul nepl cut. Tapiseria necur at . gazele de e apament.d. aglomera ia excesiva la ore de vârf in trafic s. Nu necesit explicare . interiorul neaerisit i filtrele de aer necur ate creeaz nervozitate i anxietate. astfel încât oferul devine ostil i agitat. y Drumurile prost între inute. zgomotul. Se pare c dac sim ul olfactiv este afectat de mirosurile nepl cute duce la blocarea unor func ii din creier responsabile cu coordonarea i concentrarea.m.

Totu i doar câteva forme se cimenteaz ca si comportamente stabile in timp la o scala large de popula ie. Mai mult. agresivitatea la volan se poate manifesta in diverse forme de la simple înjur turi mai mult sub forma de monolog adresat decât ca forma de agresare a unui subiect.Forme de agresivitate la volan. in 80% din accidentele de trafic.3. participarea semnificativa a factorului uman. pana la râniri corporale grave sau chiar atac de persoana armat. . care constituie deci elementul cel mai important in determinismul lor. Despre forma cantitativ preponderenta de agresivitate la volan: Claxonatul Statisticile eviden iaz . si chiar si mai pu ine au fost studiate îndeaproape.

cand persoane educate si fara trasaturi de personalitate (vezi punctul 2 al acestei lucrari) adera la un comportament altfel condamnabil social si foarte jignitor pentru receptori. s-ar putea spune. dep irea excesiva. . Alte forme din ce in ce mai des intalnite de agrevisitate la volan sunt cele. circularea pe sens opus. Acestea sunt favorizate de anonimatul in trafic. circularea pe trotuar. circularea pe liniile de tramvai sau alte zone interzise pentru ma ina. injurii diverse. sta ionarea brusca pe carosabil.d. cum ar fi mai ales: viteza excesiva. tipete.a. . dep irea neregulamentara. de ordin verbal: injuraturi.m.Multe din cele mai grave forme de agresivitate la volan sunt uneori convergente sau chiar suprapuse total cu nerespect rii ale regulilor de circula ie.

. al. 1971.Claxonatul în sine a fost subiectul a pu ine studii de psihologie (Deauxx. . prin comunicare agresiv . 1975). sau alte forme de comunicare cu ajutorul vehiculului. Cei din prima condi ie experimental au avut parte de claxoane în 50% din cazuri iar cei din a doua în 84% din cazuri. Turner et. adresarea de injurii etc. de exemplu gesturi. al. Îns fenonemul furiei la volan a fost subiectul mai multor studii (Tasca. sau este refulat i situa ia este ignorat . (2003) au constat c furia la volan este de obicei exprimat prin claxonat. Doob et. emiterea de semnale cu farurile. Doob et al. 1968. iar în a doua o ma in ieftin i veche ezita s porneasc la culoarea verde. 2000). Statul social al victimei influen eaz de asemenea frecven a i durata claxoanelor. (1968) au efectuat un studiu cu dou condi ii experimentale: în prima o ma in scump ezita s plece de la semaforul de culoare verde. Canary et al.

ac ionabil de ofer. Utilizarea clasic este pentru a semnala pericolul. animal sau alt participant la trafic de un pericol iminent. pentru a avertiza un pieton.Claxonatul este un semnal sonor. Intensitatea sonora cat si tonul difer de la tipul vehiculului. in orice moment poate fi folosit în mai multe situa ii i cu mai multe sensuri. victorie sportiv ) y pentru a exprima faptul c emi torul se simte atras de o persoan de sex diferit y pentru a determina o persoan s deschid o u poart sau . Îns se poate folosi i în urm toarele situa ii: y pentru a atrage aten ia cuiva cunoscut y în cadrul unei ceremonii festive (nunt . la aceasta varia ie ad ugându-se minore subvarian ii in func ie de firma produc toare.

Acela i instrument.Aceste utilizari au o finalitate pozitiv . de obicei acesta are trei forme în func ie de finalitatea scontat : y pentru a exprima frustrarea legat de trafic în general (de exemplu ambuteiaj) y pentru a exprima sup rarea în leg tur cu comportamentul unui anumit partener de trafic (în mers. este îns folosit i pentru a oferi un feedback negativ în trafic. în cazul în care este blocat drumul de un partener de trafic) y pentru a indica unui partener de trafic c se a teapt o reac ie de la el . la semafor. claxonul.

ne intereseaz in prezenta lucrare în elegerea claxonului ca forma de agresivitate. Totu i. semnifica ia oper rii prelungite a claxonului poate varia de la cultur la cultur . si de ce in ultima instan a .În afar de aceste aspect obiective si legate de scopul claxonatului.i se practica aceasta manifestare aparent simpla intr-un mod atât de progresiv. Dar este oare claxonatul doar o forma perpetuata social de agresivitate? .

1979 p45). ci informa ia pe care un canal o transmite. Frustrarea. nu doar ca simpla r bufnire violenta. care nu este num rul de simboluri transmisibile de un canal. Severin i Tankard. este exprimat prin claxon este func ie de aceste dou dimensiuni: .O no iune din cadrul teoriei informa iei util în în elegerea claxonului ca mod de comunicare. Claxonul nu poate cunoa te decât doua modula ii: num rul de claxoane i lungimea lor. este cea de capacitate a canalului. apud. sau capacitatea unui canal de a transmite ceea ce este produs de sursa de informa ie (Weaver.

. dar evident minim 1. P tratul lungimii limiteaz îns aceste combina ii. Pentru a semnala unui partener de trafic c s-a f cut verde într-un mod prietenos se apeleaz la dou sau trei claxoane scurte. iar dincolo de o anumit lungime num rul claxoanelor devine irelevant. Acest formul permite o oarecare originalitate a celui care claxoneaz .Astfel. Acela i num r de claxoane pu in mai lungi este îns interpretat ca fiind un semn de agresiune sau frustrare. cu cât frustrarea este mai mare cu atât mai lung va fi claxonul. iar num rul va fi mai mic. Lungimea claxonului este cea care determin m sura în care este exprimat frustrarea. deoarece pentru acea i frustrare se pot utiliza combina ii diferite de lungimi i num r de claxoane.

sau relativ fluent. în timp ce. O reprezentare grafic a acestei rela ii arat c frustr rile intense i instantanee se manifest de obicei prin unul sau pu ine claxoane lungi. cum ar fi injuriile sau chiar conducerea în mod provocator i periculos (de exemplu dep irea i apoi frânarea brusc ).O frustrare foarte mare nu poate fi îns exprimat printr-un claxon enorm de lung (de exemplu peste 1 minut) mai ales în condi iile unui trafic fluent. În acest caz se va recurge probabil la alte gesturi. cele la fel de intense dar care se intensific mai pu in brusc se manifest prin claxoane numeroase tot mai lungi: .

.

emiterea unui sunet banal. cel pu in în cazul unor uzuri. . Totu i. Acestea sunt cele de exprimare a frustr rii i mai ales a solu ionarea situa iilor conflictuale. devine prin inventivitatea oamenilor si un mijloc de comunicare cu o gam larg de semnifica ii. dar si ca mijloc de comunicare si supapa de stres ocupa ional sau situa ional. claxonatul este ineficient. putem afirma urm toarele: Claxonatul.Concluzionând aceasta trecere in revista ceva mai aprofundata a claxonatului ca forma de agresivitate la volan. sau orice efect pretins de calmare in grup. datorit naturii sale limitate.

claxonul are limite severe în situa ii de comunicare a unor idei complexe cum ar fi cele de nemul umire în trafic.De i indispensabil pentru orice ma in ca dotare. Claxonul poate fi cel mult un stimul al c rui pattern sonor s fie asociat cu un r spuns clar definit. nu este capabil s transmit nuan e. i s se p streze doar un set fix i restrâns de uzuri. . Din aceast cauz este recomandabil s se renun e la claxonat în situa ii de stres.

Environment and Behavior 18:179-191. Ellison-Potter Patricia. Stansfeld. and driver aggression. 2004. Switzer Frank. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour Volume 1. driver stress. K. Tankard James.. 1986. Fong G. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology Volume 36. L.Traffic congestion. A review od the literature on aggressive driving research. 2003. pp. 159-160. Gross Alan E.K. Tasca Leo. 76. Journal of Applied Social Psychology 31 (2). Deaux. 2001. Doob.S. Naturalistic studies of aggressive behavior: aggressive stimuli..(2005) Studii de socio-psihologia transportului în comun Autor Editura Lumen. 2001. and horn honking. Road rage: a psychiatric phenomenon?. Accounts of Driving and Retaliation. Frost. pp. Wiesenthal David L. victim visibility. Aggressive Behavior Volume 25. 1999. Issue 6 . Journal of Social Psychology...F. Severin Werner. The Effects of Trait Driving Anger. MacFarlane SW. Turner. 84. 213-218. Canada: Ministry of Transportation. S. C...W.Referinìe Bibliografice y y y y y y y y y y y y Manuela RUSU. Issue 2. Aggressive driving: the contribution of the drivers and the situation. 2003. Anonymity. 1098-1107. Canary Daniel J. Hennessy Dwight A.. 31. Mikkelson Alan.. ICA Convention. Layton. C. Journal of Social Psychology. Number 6 / August. Jerry Deffenbacher. 1998. (1968) Status of frustrator as an inhibitor of horn-honking responses.. (1971) Honking at the intersection: a replication and extension. Kenrick DT. Pages 409 423. Hastings House Publishers. J. Vol. Communicatin theories. Shinar David. Journal of Personality and Social Psychology. Paul Bell. . 1979. (1975). Anthony N. D. Ambient temperature and horn-honking: A field study of the heat/aggression relationship. 431 443. and Aggressive Stimuli on Aggressive Driving Behavior. and Simons.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->