Anglicismele în limbajul presei – formã de activare a funcþiei fatice Influenþa limbii engleze este un fenomen internaþional (nu doar european

, ci ºi mondial). Datoritã progresului anumitor domenii ale tehnicii, a rãspândirii industriei cinematografice americane, fenomenul de invazie a anglicismelor a luat amploare. În prezent, asistãm la un proces de invazie a anglicismelor în limba românã, iar acest lucru nu este o trãsãturã e unei perioade de tranziþie, ci reprezintã manifestarea unui fenomen lingvistic internaþional. Apariþia anglicismelor în limba românã a fost determinate de necesitatea de a desemna realitãþile extralingvistice noi. Spre exemplu, termeni precum software, hardware, mouse, chat, e-mail, computer au pãtruns în sfera lingvisticã româneascã datoritã faptului cã, în domeniul informaticii, nu s-a realizat traducerea lor. Domenii precum sportul ºi economia au impus de asemenea, folosirea unor termeni preluaþi din limba englezã ºi adaptaþi: fotbal, baschet, schi, fitness, tenis, marketing, supermarket, management etc. Se poate vorbi despre conturarea unui fond de cunoºtinþe comun, care cuprinde toate cuvintele preluate din limba englezã ºi care desemneazã realitãþi lingvistice din diverse domenii de activitate. Pe lângã necesitatea fireascã de folosire a termenilor preluaþi din limba englezã, existã unele tendinþe ale unor categorii sociale, care utilizeazã, în mod voit, cuvinte englezeºti, deºi existã traducerea lor în limba românã. Frecvenþa ridicatã în folosirea unor cuvinte englezeºti care au, totuºi, corespondent în limba românã (ex: job pentru slujbã, party pentru petrecere, look pentru înfãþiºare, hair-stylist pentru coafezã) desemneazã conturarea unei mode lingvistice existente în limbajul presei actuale. Moda lingvisticã constã în folosirea (uneori, în exces) a cuvintelor preluate din limba englezã. Aceste cuvinte poartã denumirea de anglicisme ºi reprezintã acea sferã a vocabularului alcãtuitã din „împrumuturile” limbii engleze. Invazia anglicismelor este un fenomen prezent nu doar în sfera lingvisticii, ci în orice domeniu de activitate, având în vedere faptul cã se poate vorbi despre „universalitatea” limbii engleze. Numãrul mare de anglicisme folosite în limbajul presei sugereazã tendinþa evidentã a emiþãtorului-jurnalist de activare a funcþiei fatice, prin abordarea unui limbaj accesibil,

venind cu o explicaþie în plus la nivel semantic. este utilizat cu sensul (preluat din limba englezã): a desemna pe cineva pentru un anumit scop. a specifica (DEX. sunt acele cuvinte care nu au traducere româneascã. a denumi. Indiferent de scopul folosirii lor (necesitate sau modã). existã o clasã de anglicisme care au adaosuri semantice preluate din limba englezã. Bucureºti. 1998). preluat din limba englezã. Existã cuvinte care ºi-au lãrgit aria semanticã. folosirea lor fiind necesarã (ex: tenis. sendvici). sunt cuvintele care au traducere româneascã. week-end (sfârºit de sãptãmânã). ediþia a II-a. neadaptate. Editura Univers Enciclopedic. anglicismele pãtrund succesiv în sfera vocabularului nostru. Bucureºti. dupã cum urmeazã: Dupã scopul folosirii lor (necesitate sau modã). dobândind un al doilea sens ce a fost preluat din limba englezã. ediþia a II-a. În funcþie de câteva criterii de bazã. Dupã forma fixã pe care o pãstreazã. trendy. care nu îºi schimbã forma (ex: sexy. 1998). limbajul presei reflectã modalitãþile în care limba românã suferã anumite modificãri. Dupã cantitatea informaþionalã pe care o aduce. Spre exemplu: • a nominaliza cu semnificaþia: a indica. este utilizat (din limba englezã) cu sensul: public. Deoarece mass-media are ca rol principal prezentarea cât mai exactã a realitãþii. Folosirea lor nu este strict necesarã ºi are loc din raþiuni stilistice (alternarea termenului vechi cu cel nou. fifty-fifty). beep.uºor de perceput ºi de descifrat. existã: . cool. anglicismele sunt: • denotative sau necesare. dar ºi configurarea funcþiei de divertisment a textului de presã. existã anglicisme „crude”. anglicismele pot fi clasificate. Editura Univers Enciclopedic. Dupã structura ºi alcãtuirea lor. pentru evitarea repetiþiei) ex: living-room (camerã de zi). bye-bye. • conotative de lux. • audienþã cu semnificaþia: întrevedere acordatã unui solicitator (DEX. nailon. talk-show (masã rotundã).

ediþia a II-a. Folosirea în exces a anglicismelor genereazã sinapse ale funcþiei fatice. Frecvenþa ridicatã a anglicismelor în limbajul presei actuale imprimã limbajului jurnalistic o trãsãturã aparte. aºadar. mai nou. dupã englezescul application. jumboconcert. altele incorect folosite). atâta timp cât existã. cerere. nu ar trebui sã permitem pãtrunderea masivã a unor cuvinte/expresii preluate din limba englezã. cuvintele englezeºti folosite în presã fac parte din fondul comun de cunoºtinþe al emiþãtorulu-jurnalist ºi al publicului-receptor. Limbajul presei scrise actuale este „invadat” în exces de anglicisme. adicã. Napoca Hotel. 1998). exprimarea sfârºit de sãptãmânã. publiculreceptor întâmpinã dificultãþi în ceea ce priveºte înþelegerea termenilor englezeºti ºi decodarea mesajului. cuvântul aplicaþie al cãrui sens este: a face. alcãtuite dupã modelul topicii englezeºti. funcþia faticã este întreruptã prin utilizarea forþatã ºi abuzivã a unor cuvinte/expresii englezeºti (care au corespondent în limba românã) ºi care dau altã conotaþie sensului expresiei iniþiale. prin folosirea unor anglicisme utilizate ºi în limbajul familial. De multe ori. Considerãm cã este total greºitã ºi forþatã sintagma: „am fãcut o aplicaþie”. în loc de: „am fãcut o cerere”. un limbaj de presã alcãtuit din foarte multe cuvinte englezeºti (unele corect. . Diesel Club). De exemplu. deºi suntem în era globalizãrii. • anglicisme alcãtuite prin derivare cu sufixe/prefixe (ex: superstar. Apreciem cã. a pune în practicã (DEX.• anglicisme frazeologice. În acest caz. Bucureºti. având în structura lor elemente de abreviere sau de compunere de sintagme (ex: CV. FNI-gate). prin faptul cã. ceea ce duce la îngreunarea receptãrii mesajului de cãtre public ºi poate avea o gravã consecinþã: mutilarea limbii române vorbite ºi scrise. Editura Univers Enciclopedic. frecvent. De exemplu week-end înlocuieºte. Se contureazã. se utilizeazã. megastar. Funcþia faticã devine activã în comunicarea jurnalisticã. în limba românã corespondentul acestor termeni.

în ultimele douã decenii este considerat anglicism orice cuvânt provenit din limba englezã care desemneazã un lucru sau un concept care aparþine civilizaþiei engleze. altele pãstrându-ºi forma iniþialã. forma ºi la adaptãri fonetice ºi grafice. dar nu numai. împrumutat. Vorbim însã. în dreptul cuvântului anglicism este notatã urmãtoarea explicaþie: „Expresie specificã limbii engleze. În scurt timp. Fiecare epocã a avut neologismele sale. pânã la influenþe ungureºti (în perioada stãpânirii austro-ungare. unele dintre ele fiind „adaptate” ei. despre un fenomen internaþional de afirmare a anglicismelor ºi a americanismelor. de la slavonisme. Vorbim despre un fenomen explicabil mai ales prin progresul anumitor domenii ale tehnicii. tabloidele. economicã. culturalã.” (Rus Maria Laura. astfel de cuvinte englezeºti au fost „transformate” de limba românã. de o altã limbã ºi neintegrat în aceasta”.Anglicismele ºi poziþia jurnalistului În „Dicþionarul explicativ al limbii române”. lucrarea: Un fapt lingvistic de actualitate. Astfel de publicaþii abundã în termeni preluaþi din limba englezã care sunt relativ uºor de înþeles ºi folosit. Din perspectiva multilingvismului. Termenii preluaþi din limba englezã au reprezentat la început o modã. . presa sportivã. politicã. cuvânt de origine englezã. 14 dec 2007. grãbinduse sã preia elementele lexicale respective. accesat vineri. www. cantitatea informaþiei pe care o aduc.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/ situl_integrare_europeana/Lucrari/Laura Rus pdf decembrie 2007). ce va duce la clasificãri de specialitate în funcþie de scopul utilizãrii. care a cuprins evident ºiþara noastrã. grecisme. turcisme (în perioada fanariotã). fiind folosiþi ºi de cei care nu au cunoºtinþe propriu-zise de limbã. ci ºi mondial). anglicismele sunt des utilizate. „ Împrumutul masiv de termeni anglo-americani s-a manifestat dupã al doilea rãzboi mondial în majoritatea limbilor europene ºi nu numai. primul fapt demn de menþionat este cã vorbim de un fenomen internaþional (nu numai european. fãrã necesitate. de aproape trei decenii. în special) ºi franþuzisme (în epoca modernã).uttgm. ele predominând în revistele dedicate mai ales publicului cititor feminin. În presa scrisã. pentru a fi generat ulterior un „trend” intens dezbãtut. Oprindu-ne la influenþa limbii engleze.

Exemplele utilizãrii sunt numeroase ºi fac parte din domenii diverse (tehnic. 18:55).htlm. 20. întrucât nu existã corespondent în limba românã. Se observã. totuºi.htlm?6566.): „Muzica Subscribe este un melanj de stiluri: jazz. în articolul Testul cardului.12. • „Goal-keeperul Cãlin Moldovan a încasat la Târgul Jiu al 4-lea cartonaº galben din acest sezon […] (anglicism conotativ cu sensul de portar) (Marius Tuhuþ în articolul Cu noroc?.2007. rezultând o îmbogãþire evidentã a lexicului limbii române. socialã ºi funcþionalã.11. Gazeta Sporturilor. Foarte interesantã este ºi situaþia celor deja adaptate.ziare. • „Editura Polirom a mai publicat […] „Shalimar clovnul” (anglicism adaptat din englezescul clovn). Gazeta Sporturilor.ro/Super-Articole/Testulcardului. Pe lângã cuvinte simple ºi compuse (club. raggae. impact. gastronomie etc. • „Aveau emoþii de fapt. glamour girl etc. interviu. ºampon. metal ºi funk care se fac simþite în toate piesele trupei.ro/UCluj/ Cu-noroc.).12.2007: 15.12. expresii frazeologice (all right. fotbalistul o curtase.gsp. faptul cã utilizarea unor anglicisme este absolut necesarã (subscribe) în unele situaþii. best seller. preponderent fiind. poster. 15.html?a=3439/157649 . care. the show must go on. învãþãmânt.gsp.12. there is always a but. Altele nu îºi au locul (goal-keeper) sau rãmân „crude” (sms). pentru cã vreme de 6 luni.2007. cec. 17:51). Rock gothic suedez la Preoteasa: http://www. 18:02).http//www. 15. htm?a=4039/156468. .2007. s-au integrat limbii ºi nu mai sunt privite ca forþe tangente (clovn ºi stres). sunt luate în considerare ºi locuþiuni.12.2007. comunicaþii.12. fonetic ºi grafic. angry young man. respectiv neadaptat) (Radu Opriºan ºi Ionuþ Petriºor 18:11).com/Boli nãscute din stres – 177780. ok. hardcore-ul” (Anglicism denotativ) (Gândul.2007:http//www. http//www. • „Boli nãscute din stres” (anglicism adaptat) (România liberã. 11. afirmându-se însã ca o necesitate de expresie culturalã.1067506 (15. volei. 12.” (anglicism denotativ. Rãmãseserã la faza de sms a relaþiei.2007. bancnotã.gandul. antiperspirant).info/timpul-liber/agenda-zilei-de-31 noiembrie 2007. astfel. presã. sintagme.

PC gaming. Bucureºti). high-def. din 14 noiembrie 2007: „Dacã Poli va câºtiga derby-ul cu CFR. Pentru a analiza douã categorii de împrumuturi. întâlnim arareori anglicisme – ºi atunci doar pe cele absolut necesare (presa economicã. În presa sportivã existã exemple de anglicisme adaptate precum: fotbal. pentru început ca model. soft (trunchieri din englezã – hardware. întrucât aceste anglicisme nu au un corespondent în limba românã. derby. anglicismele de lux þin de tendinþa de ordin subiectiv a unor categorii sociale de a se individualiza . software). Spre exemplificare. respectivdenotativ sau conotativ. tabloidã ºi reviste pentru femei) aspecte legate de problema abordatã. inkjet. tabloide) sau. rugby. noiembrie 2007) sau în declaraþiile unor VIP-uri de la noi din þarã. dimpotrivã. Presa scrisã a cunoscut o pãtrundere masivã a acestora. Averile din presa românã. cel care propunea scrierea lui românizatã – „sait”. publicaþiile abundã în anglicisme (reviste pentru adolescenþi: Cool Girl. wireless. presa economicã. neflexibile precum „ok” (Capital. De cealaltã parte. Astfel. care continuã sã creascã într-un ritm accelerat. sportivã ºi domeniul tehnic. se folosesc anglicisme adaptate.Cuvintele împrumutate din engleza britanicã ºi americanã au invadat în ultimele decenii limba românã atât la nivelul vorbirii. se va reabilita dupã sincopele din ultima vreme”. vom lua. fiind motivate de noutate. cât ºi al scrierii. dublând obiectul Termenul de influenþã englezã „site” este foarte cunoscut. reviste pentru femei. meci. review. Un anglicism care îmbogãþeºte vocabularul este întâlnit în „Gazeta Sporturilor”. view. În domeniul tehnic (PC WORLD din noiembrie 2007. reviste IT). anglicismele au avantajul preciziei. site. management. el fiind abordat de George Pruteanu. Ultimele sunt conotative „de lux”. revistele de IT&C abundã în anglicisme precum hard. „necesare”ºi „de lux”(cum le numea Sextil Puºcariu). sportivã. tenis etc. În presa economicã se folosesc termenii precum leasing. rostirii. În funcþie de tema abordatã ºi de cititorii þintã. Împrumuturile necesare nu au un corespondent în limba românã sau prezintã unele avantaje în raport cu termenul autohton. Utilizarea acestor termeni este justificatã. Bravo. 30 noiembrie 2007). vom extrage ºi sesiza din publicaþii diferite (presã economicã. marketing (Sãptãmâna financiarã.

sau dupã forma pe care o au (crude sau frazeologice). exemplele sunt relevante în acest sens: • „outfit”: un anglicism folosit în funcþie de scop. • „tweed”: face parte din anglicismele denotative (necesare). cântãrind atât avantajele. 156). ºi în prezent nu doar în presa scrisã. band (orchestrã). cât ºi dezavantajele care nu sunt numeroase. cu rol stilistic. 63). o rubricã poartã denumirea: „Advertising&Media”. deci. p. În cotidianul „Adevãrul” (din 14 noiembrie 2007. numerele 5. ediþia Octombrie 2007. paginile 7-9 sunt dedicate rubricii „Fashion”. Esenþa limbii este aceea de a se reînnoi în permanenþã. 14 decembrie 2007). fashion (modã). Bucureºti. în reviste pentru femei ºi pentru adolescenþi. 29 – luna noiembrie 2007). Defineºte un obiect sau o persoanã care emanã senzualitate ºi atrage privirile prin apariþia sa (Revista „Glamour”. Aici. p. „Blitz cancan” (p. 5) sau „Flash” (în Gazeta Sporturilor.lingvistic în acest mod. folosirea lui este conotativã. shoping. 12. • „sexy”: un termen preluat ºi folosit în funcþie de forma sa. se descrie un „Super concert” în clubul „Cabaret” susþinut de Tudor Chirilã. ci ºi în televiziune. Acest termen este des folosit în revistele de modã ºi a fost preluat în consecinþã ºi de cititorii acestui fel de reviste (Revista „Glamour”. precum advertising (publicitate). În pagina 8 a aceluiaºi ziar. îmbogãþinduse neîncetat pentru a corespunde unor realitãþi în permanenþã noi” (Rus Maria Laura. 3031). sau viaþa de zi ci zi. acest anglicism îºi are traducere în românã: publicitate. de cantitatea de informaþie pe care o aduc. look. Acest anglicism frazeologic este alcãtuit prin adãugarea prefixului „super” ºi aratã aprecierea concertului. În „Libertatea pentru femei” (revista pentru femei. p. p. ediþia Octombrie 2007. Anglicismele sunt o realitate. În funcþie de scopul în care sunt utilizate. brand. fiind denumit un anglicism „crud”. lucrarea: Un fapt lingvistic de actualitate. accesat vineri. p. 19. ediþia l. „de lux”. show (spectacol) sunt întâlnite frecvent în tabloide. bolero. fãcându-i astfel inutilã folosirea. 9). conotativ de lux. Dupã cum am precizat anterior. „Împrumutul din alte limbi reprezintã un aspect al creativitãþii lingvistice prin care limba se schimbã. ediþia Octombrie 2007. dar existã. Termenul face trimitere la un material englezesc folosit pentru fabricarea hainelor (Revista „Glamour”. sau altele „de lux”. iar atitudinea vorbitorilor ºi a specialiºtilor trebuie sã fie una raþionalã în aceastã privinþã. Aceste împrumuturi inutile. . 11). Acest adjectiv este probabil unul dintre cei mai cunoscuþi termeni. cea amintitã anterior. Însã. De altfel. sunt folosite predominant anglicisme precum: casual. 9). poate fi uºor înlocuit cu termenul autohton „þinutã”. p. multe din rubricile ziarului „Cancan” sunt exprimate prin anglicisme a cãror folosire este justificatã: „Showbiz” (Cancanuri din lumea modernã. Alte exemple: „SMS” (în tabloidul Cancan p. deoarece în limba românã nu existã un termen care sã-l explice. 74). anglicismele au o anumitã clasificare.

conotativ.php?id=15490&art38597&cHash29000ac465. dar acestea se folosesc totuºi.• „shopping”: ºi acest cuvânt este des utilizat pentru a înlocui termenul românesc de „cumpãrãturi”. am întâlnit anglicisme . Numãrul 774. Împrumutul acestora s-a dovedit necesar. am întâlnit câteva anglicisme. ºi de aceea tind sã fie folosite din ce în ce mai des de vorbitorii de limba românã ºi nu numai. „România: un brand plãtit degeaba cu 8 milioane de euro” în cotitdianul. financiare). neadaptatã (anglicism crud). se pot crea confuzii în înþelegerea/ receptarea mesajului de cãtre public. Am observat cã în articolele ce trateazã subiecte generale (politicã. Nr. Acest anglicism nu are echivalent în limba românã.). Cosmin Popan. lifestyle. Am ales aleatoriu un articol (Raluca Dumitriu. mai ales termeni sportivi. Este de încurajat. dar face parte. în Evenimentul Zilei. 4). în acelaºi timp. Are un rol stilistic. care putea elimina repetiþia. p. 132). Anglicismele se comportã ca ºi cuvintele româneºti. Dacã în primul caz termenul este de neînlocuit (anglicism denotativ). Într-un articol sportiv. mai ales pentru cã apare o singurã datã. jurnalista a ales varianta româneascã de trei ori în detrimentul cuvântului computer. corner. • „make-up”: înlocuieºte tot mai des termenul de „machiaj”. prin urmare ne-am îndreptat spre unele rubrici de specialitate sau chiar publicaþii de gen (sport. ºi are doar un rol stilistic (Revista „Cosmopolitan”. însã în cazul materialelor mai vaste. p. fotbal. 167). deoarece sunt utilizate din plin în toate domeniile acesteia. inclusiv în titlu (Alexandra Bãdicioiu. format fiind prin derularea sufixului „ing” (Revista „Cosmopolitan”. În acest caz. din cauzã cã echivalentele româneºti sunt mult prea lungi. ºut. apãrând în formã brutã. care s-au înrãdãcinat în limbã ºi au cãpãtat o formã nouã: ofsaid. dar este discutabilã folosirea termenului top în detrimentul variantei „clasament” (Daniel Conþescu. Într-un articol din altã publicaþie. p. consultat în data de 16 decembrie 2007). de aceea un cititor neanglofon ar putea avea mari probleme de înþelegere.ro/ index. mai ales în comentariile televizate: poziþie afarã din joc. p. colþul terenului etc. De exemplu. un articol amplu din Cotidianul este construit în jurul termenului brand. ediþia Octombrie 2007. Termenul brand vizeazã domeniul publicitãþii ºi. în care am depistat un anglicism (laptop) ºi un înlocuitor pentru un anglicism (calculator). Deputaþii primesc în aceastã lunã un laptop pe pupitru în Gândul. Anul III. care apare de 33 ori. În mass-media. din ziarul Gândul. societate etc. în cel de-al doilea. ediþia Octombrie 2007. mesajul jurnalistic nu mai poate fi decodat de cãtre receptor. în acest articol. ultima la posesie ºi la ºuturi. 5022. dacã nu este explicat sensul acestui cuvânt. Hibe: Lider la ofsaiduri. loviturã de pedeapsã. utilizarea sintagmei „Liga Campionilor” ºi nu Champions League. 20). frecvenþa anglicismelor este scãzutã sau chiar nulã. Acest procedeu este recomandabil. anglicismele se bucurã de o poziþie privilegiatã. din categoria anglicismelor frazeologice.

manager. p. termopan. „manager”. „marketing”. În corpul textului apar mai multe anglicisme: showbiz. p. „trust”. 8). care este un anglicism prin adaosul semantic.46/2007. Anglicismele de lux fashion ºi designer pot fi uºor înlocuite cu modã ºi creator de modã. p. Am întâlnit ºi cuvântul „a promova”. într-un supliment al ziarului România Liberã. în sãptãmânalul Capital. „board”. întâlnim cuvinte precum: „soft-ware”. supliment la România Liberã. la pagina 32. însemnând „a face reclamã la un produs”. gãsim termeni precum: boom. deoarece cuvântul mass-media se comportã ca un substantiv în genul feminin. Chiriile din Bucureºti sunt la nivelul celor din Europa. desemnând realitãþi extralingvistice inexistente. „trend”. chiar ºi numai cu sens stilistic. Corect ar fi fost: „drepturilor omului ºi ale mass-mediei” (Dan Stancu. „team”. preþ BEST BID. „showbizz”. Nr. 31. se explicã sub forma unui articol urmãtorii termeni: broker. „pantaloni army”. În cele 15 pagini din Adevãrul financiar (3. 15). În urma cãutãrilor. În acest caz. standard. De exemplu. rock. la un vot de dictaturã. p. 5009. 46). dar tendinþa este aceea de a folosi aceste cuvinte. „leadership”. ordin OPEN (abc-ul investitorului – Ordine bursiere. în afarã de cel al bunului simþ. stoc. cash&carry. Nr. mixaj. Nr. „management” etc. aºa cum este recomandat dupã noile norme: „… privilegiile financiare de care încã se mai bucurã grupurile pentru apãrarea drepturilor omului ºi ale mass-media vor fi reduse semnificativ…”. . Observãm cã unele dintre acestea nu îºi schimbã forma. 2005). 31 iulie 2003. supermarket. Dacã luãm în considerare stilul abordat. gãsim alte exemple de anglicisme: „cel mai eficient designer […] Marc jacobs pare încã un adolescent cu probleme de personalitate care a gãsit în fashion o cale de a-ºi exprima creativitatea”. management.de diferite tipuri. videoclip. Clip à la Hollywood. Titlul articolului este o combinaþie francoenglezã: Clip à la Hollywood. Astfel. 397. „broker”. Un domeniu în care termenii strãini sunt indispensabili este cel financiar. În numãrul 9 din BEAU MONDE (septembrie 2007). aceastã alegere poate avea circumstanþe atenuante. pentru care traducerea în limba românã ar fi imposibilã.10. top. „trening”. „business”. made in Paris! În Pro Tv Magazin. „showroom”. Venezuela. Folosirea acestora este în opoziþie cu anglicismele conotative care predominã articolul din revista BEAU MONDE. menþionat mai sus. single-ul. într-un articol. 5. trader.2007). singular. r’b’n. single. De exemplu. am întâlnit o greºealã ce constã în nedeclinarea cuvântului mass-media. Unele publicaþii de acest gen oferã frecvent mici dicþionare ºi explicaþii pentru termenii foarte noi. clip. publicul este avizat ºi anglicismele de toate tipurile pot fi folosite fãrã multe restricþii. ordin HIDDEN. iar altele sunt flexibile: mixaj. în Capital. „piese must have”. ordin DAY. „boss”. hypermarket (Laurenþiu Gherghe. nr.. în Evenimentul Zilei. „building”. fiind despãrþite cu cratimã: showbiz-ul. BEST ASK. în Ghid Financiar. „stil grundge”. made in Paris (Cãtãlina Matei. „raiting”.

Folosirea acestora în text nu este necesarã. care nu fac altceva decât sã sublinieze caracterul preponderent fonetic al limbii române. beauty. indiferent de necesitatea utilizãrii acestora. Cu toate cã sunt utilizate corect. care are toate rubricile denumite în englezã („Boleroinside”. movie. chocolate cake. Aceastã formã a rezultat în urma adopþiei de cãtre limba românã a englezescului kitchenette. 38). blender. „Shiny ladies”. anglicismele „sufocã” pur ºi simplu cititorul. It’s snow time!. „Money”. Decembrie 2007. „românizate”. Nici în cazul acesta. enjoy!. Nr. întâlnitã. „Tu cu tine”. „be happy!”. „Body”. însã în mod excesiv. Decembrie 2007). În paginile revistei Cosmopolitan nu sunt folosite anglicisme decât acolo unde este necesar. „Beauty news”. La fel este ºi cazul revistei „Bolero”. care-l introduce pe cititor în atmosfera „vieþii europene”. world etc.). dupã care ne vom opri asupra fiecãruia dintre ele pentru o analizã mai detaliatã. În mod normal. „Full service perfect” (Joy. Nr. Majoritatea sunt termeni folosiþi corect. numele rubricilor ºi titlurile articolelor sunt scrise în englezã: „Andreea s-a bucurat de un week-end de vis” . „MailBox”. „Cover Story”. 9. „Brandul Roccobarocco”. Aproape toate titlurile de paginã. Substantivul chicinetã denumeºte. „second hand” au corespondent în limba românã. Anglicismele „crude” nu pot fi ocolite. acestea nu se flexioneazã. în afarã de rubricile denumite „News ºi Beauty”. renunþând la anglicismele utilizate de toate celelalte publicaþii de acelaºi gen ºi dând dovadã de creativitate. „Cele mai hot costume pentru ski”. cum ar fi: „Trai în doi”. (Bolero . drinks. „Look de iarnã. fashion. astfel. în apartamentele mici. astfel. „Happy birthday” etc. va înþelege esenþialul. new. anglicismele abundã de la prima la ultima paginã. Noiembrie. sendviº etc. tips.cool. apar folosiþi în mod repetat. Orice cititor care parcurge un articol de modã sau de IT (chiar ºi în limba românã). shopping. style. „flash”. „Shoping time”. nefiind paginã la care sã fie întâlnit mãcar un termen englezesc simplu: look. Cu toate cã substantivul chicinetã a fost . celelalte au denumiri în limba românã. „All about you”. douã propoziþii se evidenþieazã: „a comentat penaltiul acordat” ºi „primul derbi câºtigat de Steaua”. food. diminutivul substantivului kitchen. „Diamonds are girl’s best friend”. chiar dacã nu cunoaºte limba. o bucãtãrie micã. Vom enumera câteva din anglicismele des întâlnite în cadrul numerelor din Octombrie. „Celebspy”. make-up. folosirea lor ne este necesarã. Se aratã. (Cosmopolitan. „You and Him”. Termeni precum: chicinetã. de regulã. vechile forme de derby ºi penalty au fost înlocuite cu variantele adaptate. În revistele „Bolero” ºi „Joy”. „partidã de jogging”. însã ele apar pentru a crea un univers lingvistic modern. vol. fresh. în limba românã.„glamour”. Decembrie 2007. 12). respectiv Decembrie 2007 ale revistei de gastronomie „Good Food”. dar jurnaliºtii ºi publicul preferã varianta englezeascã. trendy. cã limba românã este ea însãºi una modernã ce nu trebuie subestimatã. „Ce arzi de nerãbdare sã afli” etc. hot party. must-have. La pagina 10. Astfel.

disperarea de a îmbrãca textul cât mai mult în aceastã „hainã” lingvisticã peticitã. în sport. Invazia anglicismelor a pus stãpânire pe tot ceea ce ne înconjoarã. în economie. se pronunþã la fel cum se scrie: blender. Aºadar. iar în limba românã existã douã moduri în care substantivul poate fi scris ºi pronunþat: sendviº sau sandvici. iar adãugarea sufixului „-uri”. însã. este un anglicism inutil. au corespondent în limba românã: mâncare. Sendviº a suferit schimbãri. se poate sesiza o micã diferenþã: în englezã se pronunþã [blendãr]. englezescul tips face ºi el parte din categoria anglicismelor inutile. cât ºi sub aspect grafic. Acestui termen i s-a alãturat substantivul cake. românizat prin adãugarea sufixului „-uri” . respectiv bãuturã. am ajuns la substantivele blender ºi sendviº – printre puþinele anglicisme denotative pe care le-am întâlnit în cadrul revistei. Substantivele food ºi drink. ce nu face altceva decât sã ilustreze. În sfârºit. se încadreazã în categoria anglicismelor conotative inutile. Asemenea cazurilor de mai înainte.adaptat fonetic ºi grafic limbii române. atât termenul chocolate. Este o metodã forþatã. considerãm cã acesta poate fi inclus ºi în categoria anglicismelor de lux. Prin alãturarea acestor douã substantive. beneficiazã de un corespondent în limba românã: tort. În limba englezã.. În primul rând. a avut o contribuþie mare în îngreunarea textului. rezultã sintagma chocolate cake. Neavând un echivalent în limba românã. Cel de-al doilea substantiv enumerat. într-un fel. folosirea lor marcând un abuz. iar aceste capitole ofereau tips-uri privind modul în care puteau fi servite anumite mâncãruri sau bãuturi. ci ºi în celelalte domenii:în IT. Acesta se scrie precum în limba englezã. cât ºi supãrãtor. un exces. Am observat tendinþa redactorilor de a înghesui din ce în ce mai mult aceºti „intruºi” lingvistici printre rânduri publicaþiilor. necesitatea folosirii acestora fiind una scãzutã. în românã. în medicinã. de asemenea. însã poate ajuta la evitarea unei repetiþii ce poate fi supãrãtoare. chocolate. în acest caz . Aceºti doi termeni au fost folosiþi ca titlu de capitol în cadrul revistei gastronomice. fapt ce uneori devine atât îngrijorãtor. iar în limba românã. Este important sã înþelegem cã aceastã fuziune lingvisticã este necesarã. în muzicã etc. Ele sunt prezente nu doar în gastronomie. folosirea lor este acceptatã de normã. dar totodatã este la fel de important sã învãþãm sã nu cãdem pradã unei tendinþe . iar sustragerea noastrã de la acest fenomen este aproape imposibilã. iar efectul supãrãtor creat de folosirea acestuia poate fi evitat prin simpla sa înlocuire cu echivalentul din limba românã: sfaturi. care. deoarece pentru el existã un corespondent în limba românã: ciocolatã. precum anglicismul sendviº. cât ºi cake. Ambele fac parte din categoria anglicismelor inutile. care. Substantivul blender nu a necesitat o adaptare graficã. echivaleazã cu sintagma tort de ciocolatã. folosirea lui nefiind necesarã. atât sub aspect fonetic. la nivel fonetic. Tip (în traducere sfat) a fost. englezescul tips este deja o formã de plural. se scrie sandwich ºi se pronunþã [senduici]. la fel ca ºi în cazul anterior.

• „a forþat un penalti” (Gazeta Sporturilor. 12). 2003: 85). care dubleazã obiectul. • „clujenii continuã sã facã greºeli când aplicã pentru un job” (Cluj Expres. În cazul cuvântului care desemneazã lovitura de la 11 metri. p. economicã etc. p.de a ne mutila limba. 4).ceseimntampladoctore.12. p. expresii ale modernizãrii societãþii. p. Datoritã faptului cã denumesc obiecte sau acþiuni noi. • „puzzel-ul creºte puterea de concentrare” (www. p. p. 6). din pãcate de multe ori neglijat. p. • „Baschetbaliºtii clujeni vor juca” (Cluj Expres. p. • „Anul 2007 a fost unul bogat în cãsãtorii pentru fotbali ºti” (Cancan.2007. Tendinþa generalã este de folosire corectã a limbii. 6 decembrie 2007. foarte puþine fiind însã ediþiile publicaþiilor care sã conþinã nici mãcar o greºealã. p. 12 octombrie 2007.). • „Brockerii au tranzacþionat” (Ziua de Cluj. 4 decembrie 2007. 13 decembrie 2007.ro. p. deoarece exprimã un rol important al jurnalistului. sportivã. p. anglicismele denotative au o vastã utilizare în limbajul mass-mediei: • „El a rãmas fãrã douã leptop-uri” (Cluj Expres. 15 octombrie 2007. 7). p. pentru care nu existau cuvinte în limba românã. 19 decembrie 2007. Aceastã afirmaþie ar trebui tratatã cu seriozitate de cãtre toþi cei care scriu în presã. 27 noiembrie 2007. 13 decembrie 2007. • „în cadrul unui miting organizat în faþa palatelor Cotroceni ºi Victoria” (Click. 1). anglicismele sunt folosite în exces. p. Multe dintre ele îmbogãþesc vocabularul prin sensurile noi aduse unor cuvinte existente deja: • „Comãnescu susþine cã” (Adevãrul. p. 6 decembrie 2007. 16 octombrie 2007. 15 octombrie 2007. sunt folosite ambele variante acceptate de normã: • „golul din penalti” (Click. 7). 11). 14. 5). 5). p. . • „Începe greul la CM feminin de handbal” (Pro Sport. • „a profitat de partida cu Sãnãtatea pentru a-ºi promova romanul” (Pro Sport. 12 octombrie 2007. 13). • „în weekenduri se face coadã” (Adevãrul financiar. 27). 1). p. 6 decembrie 2007. • „forþatã sã-i ia interviu lui Chivu” (Pro Sport. 28) „poveºtile cu happy – end” (Clujeanul 15-21 octombrie 2007. 6 decembrie 2007. ora 10:08). 6 decembrie 2007. • „prima generaþie de marketing” (Adevãrul financiar. „Jurnalistul face educaþie lingvisticã la nivel naþional” (Gruiþã. La fel de rãspândite sunt ºi anglicismele conotative. 7). 9). 12). venind cu o explicaþie în plus: • „din faþa supermarketului Billa” (Ziua de Cluj. Anglicismele ca modã lingvisticã Indiferent de tipul de presã (tabloidalã.

90. p. 17). care aduc un aer de superficialitate limbajului: • „are un viciu deloc ieftin: shoppingul” (Clujeanul 1521 octombrie 2007. • „Un bussiness în fazã incipientã” (Cancan. 17:15). „care nu putea fi incluse în playlist” (Popcorn nr.Am gãsit un singur exemplu de scriere greºitã: „pentru a ajunge la hypermarket-ul Carrefour” (Ziua de Cluj. 8). 7. de lux. în general cuvântul fiind utilizat corect: „Hipermarket la Iaºi” (Pro TV.. pentru a folosi echivalentul în limba românã al acestuia. p. Îngrijorãtoare este folosirea anglicismelor conotative inutile. confecþionaþi dintr-un material special. În acest caz.ro. existã exemplul: „mãtasea finã cu imprimeu pachwork” (Burda nr. Magazin. 12.femeia. p.. „listã de piese”. la fel de bine. „piesã” ºi respectiv „sunet”. adaptate fonetic ºi grafic: „Topul este bun numai atunci când alergaþi. adicã „pantaloni strâmþi”.” (www. 21).radiodeea.ro. inutile (exemplu: „Blush-ul aplicat la locul potrivit întinereºte”.15 dec. în acest caz „fard de obraz”. 79). Folosirea unor anglicisme conotative. p. inutile. însã. „întoarcere”. „sound-ul ne duce cu gândul (Popcorn nr. foarte rezistent” (sursa:www. 7. care nu au corespondent în limba românã. (Popcorn nr. 68). 10). .dexonline. „Comback în lanþ!”. 2). p. „interpreteazã song-ul” (Popcorn nr. p. p. 2007. Toate aceste anglicisme au corespondent în limba românã: „piese bonus”. jeanºii ziua …” (Ciao! Nr. p. 18). Redactarea la fel ca în englezã nu este o tendinþã. necesare. exprimare prea lungã ºi greoaie pentru ochiul cititorului. p. p. este folositã ºi sintagma în românã: „accesorii ce imitã blana de leopard” (Burda nr. Nu lipsesc nici anglicismele denotative. Necesitatea folosirii acestui anglicism provine din faptul cã. însã sunt rareori folosite. 21: 15). 6 decembrie. În capãtul opus al anglicismelor intrate în limbã sunt cele care încã nu . „topul” venind din englezescul „top” care desemneazã”ceea ce se situeazã în partea superioarã”. 19-25. De asemenea. Burda nr. poate duce la apariþia unor pleonasme: „Ingredientele sunt fardul de ochi ºi Blush-ul de obraz” (www. 7. 83). iar „jeanºii”. p. p. 3). 8). p.ro. care au corespondent în limba românã. un alt exemplu este: „al treilea capitol la care românii s-au evidenþiat negativ este cel al ofsaidurilor” (ProSport 14 dec. 19: 33). care creeazã un limbaj bombastic: „Dar vor apãrea ca bonus-tracks” (Popcorn nr. 4). 47). 15 decembrie 2007. cusute împreunã”. 32) etc. preponderent conotative. ar trebui sã scriem „mãtasea finã cu imprimeu care imitã o îmbinare a mai multor bucãþi de materiale diferite. 12. 12. din englezescul „blue-jeans”. Domeniul muzical din publicaþii este ºi el invadat de anglicisme. 15 octombrie 2007. aducând precizie în exprimare: „Animal-prints combinaþie cu tonuri ” (Burda nr. 6). p. termenul venind din englezescul offside. 15 dec. 12. . 12. 10 2007. acest fapt ducând ºi în cazul acesta la unele pleonasme sau dezacorduri: „ªi pe alte site-uri se gãsesc playlist-ul pieselor difuzate. Un alt caz demn de menþionat este cel al anglicismelor intrate demult în limbã. p. 7. sunt folosite anglicisme conotative.

Stoichiþoiu Ichim. Ciobanu. Piteºti. Adriana. Limes. 90. Editura Universitãþii din Bucureºt . totodatã. Gligor. Dimitrescu. Chiar dacã îmbogãþirea limbii prin împrumuturile din alte limbi are ºi dezavantaje. 2007. 2006. cã mass-media este cea care promoveazã limba cel mai mult. Adriana. Bibliografie Cesereanu. p. Gruiþã. Rad. însã sunt folosite ca atare. Cluj-Napoca. Bucureºti. putem spune cã esenþa unei limbi este de a se înnoi în fiecare zi. Ruxandra. 2)sau „spãlãtoria la care i se polisheazã maºina” (Ciao! Nr. Aspecte ale influenþei engleze în româna actualã. fãrã ghilimelele de rigoare: „Cum sã faci biznis atunci când nu existã oportunitatea pentru acel business” (Academia Caþavencu nr. Timiºoara. 2007. termenii venind din „business” respectiv „to polish”. 1997. Dinamicã. Stil ºi limbaj în mass-media din România. Anglicisme în limba românã. Bucureºti. Invazia de anglicisme reprezintã o trãsãturã a limbajului publicistic actual.au fost adaptate fonetic ºi grafic. cum ar fi crearea de forme inculte de exprimare. Moda lingvisticã 2007. Florica. Gruiþã. p. cât ºi pe vorbitorii ei. 1996. Vocabularul limbii române actuale. 7). Ediþia a II-a. cea care îi cunoaºte cel mai bine tendinþele ºi care o influenþeazã zi cu zi. Ilie. Piteºti. 2007. 2005. Iaºi. influenþe. coord. Gramaticã normativã. 48. 2003. Gligor. Se poate vedea. Bucureºti. În concluzie. Georgeta. Paralela 45. Paralela 45. Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan. Editura All. schimbãrile interne ºi folosirea ei corectã este tot ceea ce conteazã pentru acest fapt. coord. percepând limbajul presei ca fiind un limbaj familiar ºi extrem de accesibil. creativitate. Dicþionar de cuvinte recente. Împrumuturile din alte limbi. Stoichiþoiu Ichim. Polirom. Editura Logos. Editura Amphora. atât pe ea. avantajele sunt urmãtoarele: segmentul de public-receptor este atras de aceastã modã lingvisticã.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful