Anglicismele în limbajul presei – formã de activare a funcþiei fatice Influenþa limbii engleze este un fenomen internaþional (nu doar european

, ci ºi mondial). Datoritã progresului anumitor domenii ale tehnicii, a rãspândirii industriei cinematografice americane, fenomenul de invazie a anglicismelor a luat amploare. În prezent, asistãm la un proces de invazie a anglicismelor în limba românã, iar acest lucru nu este o trãsãturã e unei perioade de tranziþie, ci reprezintã manifestarea unui fenomen lingvistic internaþional. Apariþia anglicismelor în limba românã a fost determinate de necesitatea de a desemna realitãþile extralingvistice noi. Spre exemplu, termeni precum software, hardware, mouse, chat, e-mail, computer au pãtruns în sfera lingvisticã româneascã datoritã faptului cã, în domeniul informaticii, nu s-a realizat traducerea lor. Domenii precum sportul ºi economia au impus de asemenea, folosirea unor termeni preluaþi din limba englezã ºi adaptaþi: fotbal, baschet, schi, fitness, tenis, marketing, supermarket, management etc. Se poate vorbi despre conturarea unui fond de cunoºtinþe comun, care cuprinde toate cuvintele preluate din limba englezã ºi care desemneazã realitãþi lingvistice din diverse domenii de activitate. Pe lângã necesitatea fireascã de folosire a termenilor preluaþi din limba englezã, existã unele tendinþe ale unor categorii sociale, care utilizeazã, în mod voit, cuvinte englezeºti, deºi existã traducerea lor în limba românã. Frecvenþa ridicatã în folosirea unor cuvinte englezeºti care au, totuºi, corespondent în limba românã (ex: job pentru slujbã, party pentru petrecere, look pentru înfãþiºare, hair-stylist pentru coafezã) desemneazã conturarea unei mode lingvistice existente în limbajul presei actuale. Moda lingvisticã constã în folosirea (uneori, în exces) a cuvintelor preluate din limba englezã. Aceste cuvinte poartã denumirea de anglicisme ºi reprezintã acea sferã a vocabularului alcãtuitã din „împrumuturile” limbii engleze. Invazia anglicismelor este un fenomen prezent nu doar în sfera lingvisticii, ci în orice domeniu de activitate, având în vedere faptul cã se poate vorbi despre „universalitatea” limbii engleze. Numãrul mare de anglicisme folosite în limbajul presei sugereazã tendinþa evidentã a emiþãtorului-jurnalist de activare a funcþiei fatice, prin abordarea unui limbaj accesibil,

a specifica (DEX. 1998). Bucureºti. fifty-fifty). • audienþã cu semnificaþia: întrevedere acordatã unui solicitator (DEX. Deoarece mass-media are ca rol principal prezentarea cât mai exactã a realitãþii. preluat din limba englezã. ediþia a II-a. care nu îºi schimbã forma (ex: sexy. existã o clasã de anglicisme care au adaosuri semantice preluate din limba englezã. trendy. ediþia a II-a. anglicismele pãtrund succesiv în sfera vocabularului nostru. Dupã cantitatea informaþionalã pe care o aduce. existã: . folosirea lor fiind necesarã (ex: tenis. 1998). neadaptate. a denumi. anglicismele pot fi clasificate.uºor de perceput ºi de descifrat. cool. este utilizat (din limba englezã) cu sensul: public. Folosirea lor nu este strict necesarã ºi are loc din raþiuni stilistice (alternarea termenului vechi cu cel nou. Indiferent de scopul folosirii lor (necesitate sau modã). Editura Univers Enciclopedic. Editura Univers Enciclopedic. este utilizat cu sensul (preluat din limba englezã): a desemna pe cineva pentru un anumit scop. bye-bye. sendvici). dar ºi configurarea funcþiei de divertisment a textului de presã. talk-show (masã rotundã). venind cu o explicaþie în plus la nivel semantic. nailon. sunt cuvintele care au traducere româneascã. sunt acele cuvinte care nu au traducere româneascã. week-end (sfârºit de sãptãmânã). Dupã structura ºi alcãtuirea lor. pentru evitarea repetiþiei) ex: living-room (camerã de zi). Existã cuvinte care ºi-au lãrgit aria semanticã. beep. • conotative de lux. Bucureºti. anglicismele sunt: • denotative sau necesare. existã anglicisme „crude”. dupã cum urmeazã: Dupã scopul folosirii lor (necesitate sau modã). limbajul presei reflectã modalitãþile în care limba românã suferã anumite modificãri. dobândind un al doilea sens ce a fost preluat din limba englezã. Dupã forma fixã pe care o pãstreazã. În funcþie de câteva criterii de bazã. Spre exemplu: • a nominaliza cu semnificaþia: a indica.

exprimarea sfârºit de sãptãmânã. Editura Univers Enciclopedic. un limbaj de presã alcãtuit din foarte multe cuvinte englezeºti (unele corect. megastar. • anglicisme alcãtuite prin derivare cu sufixe/prefixe (ex: superstar. Funcþia faticã devine activã în comunicarea jurnalisticã. Se contureazã. nu ar trebui sã permitem pãtrunderea masivã a unor cuvinte/expresii preluate din limba englezã. De exemplu. prin folosirea unor anglicisme utilizate ºi în limbajul familial. a pune în practicã (DEX. având în structura lor elemente de abreviere sau de compunere de sintagme (ex: CV. atâta timp cât existã. mai nou. . frecvent. 1998). Apreciem cã. Limbajul presei scrise actuale este „invadat” în exces de anglicisme. altele incorect folosite). alcãtuite dupã modelul topicii englezeºti. Bucureºti. În acest caz. jumboconcert. în limba românã corespondentul acestor termeni. Frecvenþa ridicatã a anglicismelor în limbajul presei actuale imprimã limbajului jurnalistic o trãsãturã aparte. FNI-gate). Napoca Hotel. în loc de: „am fãcut o cerere”. ediþia a II-a.• anglicisme frazeologice. cerere. aºadar. publiculreceptor întâmpinã dificultãþi în ceea ce priveºte înþelegerea termenilor englezeºti ºi decodarea mesajului. De multe ori. dupã englezescul application. se utilizeazã. ceea ce duce la îngreunarea receptãrii mesajului de cãtre public ºi poate avea o gravã consecinþã: mutilarea limbii române vorbite ºi scrise. cuvintele englezeºti folosite în presã fac parte din fondul comun de cunoºtinþe al emiþãtorulu-jurnalist ºi al publicului-receptor. funcþia faticã este întreruptã prin utilizarea forþatã ºi abuzivã a unor cuvinte/expresii englezeºti (care au corespondent în limba românã) ºi care dau altã conotaþie sensului expresiei iniþiale. adicã. cuvântul aplicaþie al cãrui sens este: a face. Diesel Club). prin faptul cã. deºi suntem în era globalizãrii. Folosirea în exces a anglicismelor genereazã sinapse ale funcþiei fatice. Considerãm cã este total greºitã ºi forþatã sintagma: „am fãcut o aplicaþie”. De exemplu week-end înlocuieºte.

culturalã. Oprindu-ne la influenþa limbii engleze. de o altã limbã ºi neintegrat în aceasta”. pânã la influenþe ungureºti (în perioada stãpânirii austro-ungare. În presa scrisã.” (Rus Maria Laura. turcisme (în perioada fanariotã). ci ºi mondial). Vorbim despre un fenomen explicabil mai ales prin progresul anumitor domenii ale tehnicii. În scurt timp. altele pãstrându-ºi forma iniþialã.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/ situl_integrare_europeana/Lucrari/Laura Rus pdf decembrie 2007). Termenii preluaþi din limba englezã au reprezentat la început o modã. anglicismele sunt des utilizate. economicã. ce va duce la clasificãri de specialitate în funcþie de scopul utilizãrii. în dreptul cuvântului anglicism este notatã urmãtoarea explicaþie: „Expresie specificã limbii engleze. primul fapt demn de menþionat este cã vorbim de un fenomen internaþional (nu numai european. Vorbim însã. tabloidele. . cuvânt de origine englezã. presa sportivã. despre un fenomen internaþional de afirmare a anglicismelor ºi a americanismelor.uttgm. politicã. astfel de cuvinte englezeºti au fost „transformate” de limba românã. unele dintre ele fiind „adaptate” ei. accesat vineri. Astfel de publicaþii abundã în termeni preluaþi din limba englezã care sunt relativ uºor de înþeles ºi folosit. care a cuprins evident ºiþara noastrã. fãrã necesitate. grecisme. de la slavonisme. forma ºi la adaptãri fonetice ºi grafice. în ultimele douã decenii este considerat anglicism orice cuvânt provenit din limba englezã care desemneazã un lucru sau un concept care aparþine civilizaþiei engleze. grãbinduse sã preia elementele lexicale respective. în special) ºi franþuzisme (în epoca modernã). împrumutat.Anglicismele ºi poziþia jurnalistului În „Dicþionarul explicativ al limbii române”. dar nu numai. cantitatea informaþiei pe care o aduc. de aproape trei decenii. „ Împrumutul masiv de termeni anglo-americani s-a manifestat dupã al doilea rãzboi mondial în majoritatea limbilor europene ºi nu numai. www. Din perspectiva multilingvismului. 14 dec 2007. lucrarea: Un fapt lingvistic de actualitate. ele predominând în revistele dedicate mai ales publicului cititor feminin. fiind folosiþi ºi de cei care nu au cunoºtinþe propriu-zise de limbã. pentru a fi generat ulterior un „trend” intens dezbãtut. Fiecare epocã a avut neologismele sale.

interviu.2007. • „Editura Polirom a mai publicat […] „Shalimar clovnul” (anglicism adaptat din englezescul clovn). bancnotã. socialã ºi funcþionalã.com/Boli nãscute din stres – 177780.ziare.12. best seller. htm?a=4039/156468. s-au integrat limbii ºi nu mai sunt privite ca forþe tangente (clovn ºi stres). poster.2007:http//www. the show must go on. http//www. sunt luate în considerare ºi locuþiuni.2007: 15. cec.info/timpul-liber/agenda-zilei-de-31 noiembrie 2007. 12.htlm?6566. there is always a but. care. gastronomie etc. afirmându-se însã ca o necesitate de expresie culturalã. Foarte interesantã este ºi situaþia celor deja adaptate. comunicaþii.gsp. .1067506 (15. învãþãmânt.12. 18:02). hardcore-ul” (Anglicism denotativ) (Gândul. Rock gothic suedez la Preoteasa: http://www. fotbalistul o curtase. glamour girl etc.2007. 11.http//www. Gazeta Sporturilor. faptul cã utilizarea unor anglicisme este absolut necesarã (subscribe) în unele situaþii. angry young man.12. rezultând o îmbogãþire evidentã a lexicului limbii române. 18:55). antiperspirant). Rãmãseserã la faza de sms a relaþiei.). 17:51). pentru cã vreme de 6 luni.2007.12. astfel. Se observã. impact. raggae. ºampon. sintagme. preponderent fiind. Altele nu îºi au locul (goal-keeper) sau rãmân „crude” (sms). expresii frazeologice (all right.): „Muzica Subscribe este un melanj de stiluri: jazz. întrucât nu existã corespondent în limba românã.Exemplele utilizãrii sunt numeroase ºi fac parte din domenii diverse (tehnic.” (anglicism denotativ. Pe lângã cuvinte simple ºi compuse (club.html?a=3439/157649 . volei.htlm. presã. totuºi.ro/Super-Articole/Testulcardului.gandul. 15. în articolul Testul cardului. ok. 20. • „Goal-keeperul Cãlin Moldovan a încasat la Târgul Jiu al 4-lea cartonaº galben din acest sezon […] (anglicism conotativ cu sensul de portar) (Marius Tuhuþ în articolul Cu noroc?.11.2007.gsp. respectiv neadaptat) (Radu Opriºan ºi Ionuþ Petriºor 18:11). 15.12. • „Aveau emoþii de fapt. • „Boli nãscute din stres” (anglicism adaptat) (România liberã. Gazeta Sporturilor.12.2007.ro/UCluj/ Cu-noroc. fonetic ºi grafic. metal ºi funk care se fac simþite în toate piesele trupei.

marketing (Sãptãmâna financiarã. În funcþie de tema abordatã ºi de cititorii þintã. pentru început ca model. el fiind abordat de George Pruteanu.Cuvintele împrumutate din engleza britanicã ºi americanã au invadat în ultimele decenii limba românã atât la nivelul vorbirii. rostirii. Un anglicism care îmbogãþeºte vocabularul este întâlnit în „Gazeta Sporturilor”. Utilizarea acestor termeni este justificatã. review. sportivã ºi domeniul tehnic. high-def. dublând obiectul Termenul de influenþã englezã „site” este foarte cunoscut. derby. Averile din presa românã. neflexibile precum „ok” (Capital. În domeniul tehnic (PC WORLD din noiembrie 2007. respectivdenotativ sau conotativ. Pentru a analiza douã categorii de împrumuturi. reviste pentru femei. tabloide) sau. meci. se va reabilita dupã sincopele din ultima vreme”. PC gaming. inkjet. vom lua. tenis etc. rugby. management. întâlnim arareori anglicisme – ºi atunci doar pe cele absolut necesare (presa economicã. Bucureºti). cât ºi al scrierii. Astfel. se folosesc anglicisme adaptate. site. Bravo. întrucât aceste anglicisme nu au un corespondent în limba românã. Spre exemplificare. care continuã sã creascã într-un ritm accelerat. „necesare”ºi „de lux”(cum le numea Sextil Puºcariu). dimpotrivã. fiind motivate de noutate. În presa sportivã existã exemple de anglicisme adaptate precum: fotbal. wireless. În presa economicã se folosesc termenii precum leasing. tabloidã ºi reviste pentru femei) aspecte legate de problema abordatã. De cealaltã parte. software). anglicismele de lux þin de tendinþa de ordin subiectiv a unor categorii sociale de a se individualiza . Presa scrisã a cunoscut o pãtrundere masivã a acestora. din 14 noiembrie 2007: „Dacã Poli va câºtiga derby-ul cu CFR. 30 noiembrie 2007). cel care propunea scrierea lui românizatã – „sait”. Ultimele sunt conotative „de lux”. revistele de IT&C abundã în anglicisme precum hard. Împrumuturile necesare nu au un corespondent în limba românã sau prezintã unele avantaje în raport cu termenul autohton. noiembrie 2007) sau în declaraþiile unor VIP-uri de la noi din þarã. anglicismele au avantajul preciziei. presa economicã. reviste IT). view. sportivã. soft (trunchieri din englezã – hardware. publicaþiile abundã în anglicisme (reviste pentru adolescenþi: Cool Girl. vom extrage ºi sesiza din publicaþii diferite (presã economicã.

lingvistic în acest mod. Acest termen este des folosit în revistele de modã ºi a fost preluat în consecinþã ºi de cititorii acestui fel de reviste (Revista „Glamour”. iar atitudinea vorbitorilor ºi a specialiºtilor trebuie sã fie una raþionalã în aceastã privinþã. fãcându-i astfel inutilã folosirea. ºi în prezent nu doar în presa scrisã. show (spectacol) sunt întâlnite frecvent în tabloide. ci ºi în televiziune. p. bolero. ediþia Octombrie 2007. „Blitz cancan” (p. cu rol stilistic. îmbogãþinduse neîncetat pentru a corespunde unor realitãþi în permanenþã noi” (Rus Maria Laura. folosirea lui este conotativã. cântãrind atât avantajele. p. accesat vineri. lucrarea: Un fapt lingvistic de actualitate. acest anglicism îºi are traducere în românã: publicitate. Aceste împrumuturi inutile. multe din rubricile ziarului „Cancan” sunt exprimate prin anglicisme a cãror folosire este justificatã: „Showbiz” (Cancanuri din lumea modernã. • „sexy”: un termen preluat ºi folosit în funcþie de forma sa. fashion (modã). p. ediþia Octombrie 2007. În pagina 8 a aceluiaºi ziar. poate fi uºor înlocuit cu termenul autohton „þinutã”. sau viaþa de zi ci zi. 5) sau „Flash” (în Gazeta Sporturilor. Acest adjectiv este probabil unul dintre cei mai cunoscuþi termeni. cât ºi dezavantajele care nu sunt numeroase. dar existã. 9). Termenul face trimitere la un material englezesc folosit pentru fabricarea hainelor (Revista „Glamour”. look. Defineºte un obiect sau o persoanã care emanã senzualitate ºi atrage privirile prin apariþia sa (Revista „Glamour”. shoping. Aici. 9). În cotidianul „Adevãrul” (din 14 noiembrie 2007. precum advertising (publicitate). Dupã cum am precizat anterior. ediþia Octombrie 2007. în reviste pentru femei ºi pentru adolescenþi. brand. 11). deci. sunt folosite predominant anglicisme precum: casual. fiind denumit un anglicism „crud”. 63). exemplele sunt relevante în acest sens: • „outfit”: un anglicism folosit în funcþie de scop. „Împrumutul din alte limbi reprezintã un aspect al creativitãþii lingvistice prin care limba se schimbã. • „tweed”: face parte din anglicismele denotative (necesare). anglicismele au o anumitã clasificare. o rubricã poartã denumirea: „Advertising&Media”. sau dupã forma pe care o au (crude sau frazeologice). 74). numerele 5. Anglicismele sunt o realitate. „de lux”. cea amintitã anterior. 12. 156). Acest anglicism frazeologic este alcãtuit prin adãugarea prefixului „super” ºi aratã aprecierea concertului. În funcþie de scopul în care sunt utilizate. 19. p. În „Libertatea pentru femei” (revista pentru femei. Bucureºti. se descrie un „Super concert” în clubul „Cabaret” susþinut de Tudor Chirilã. band (orchestrã). p. ediþia l. Esenþa limbii este aceea de a se reînnoi în permanenþã. 3031). de cantitatea de informaþie pe care o aduc. . 29 – luna noiembrie 2007). sau altele „de lux”. deoarece în limba românã nu existã un termen care sã-l explice. Alte exemple: „SMS” (în tabloidul Cancan p. paginile 7-9 sunt dedicate rubricii „Fashion”. 14 decembrie 2007). conotativ de lux. De altfel. Însã. p.

colþul terenului etc. lifestyle. ºi de aceea tind sã fie folosite din ce în ce mai des de vorbitorii de limba românã ºi nu numai. din ziarul Gândul. dar este discutabilã folosirea termenului top în detrimentul variantei „clasament” (Daniel Conþescu. Dacã în primul caz termenul este de neînlocuit (anglicism denotativ). p. în acelaºi timp. dar face parte. Într-un articol sportiv. conotativ. format fiind prin derularea sufixului „ing” (Revista „Cosmopolitan”. Am observat cã în articolele ce trateazã subiecte generale (politicã. loviturã de pedeapsã. ºi are doar un rol stilistic (Revista „Cosmopolitan”. neadaptatã (anglicism crud). prin urmare ne-am îndreptat spre unele rubrici de specialitate sau chiar publicaþii de gen (sport. mai ales în comentariile televizate: poziþie afarã din joc. mai ales pentru cã apare o singurã datã. În acest caz. deoarece sunt utilizate din plin în toate domeniile acesteia. în acest articol. corner. am întâlnit anglicisme . un articol amplu din Cotidianul este construit în jurul termenului brand. care putea elimina repetiþia. financiare). inclusiv în titlu (Alexandra Bãdicioiu. jurnalista a ales varianta româneascã de trei ori în detrimentul cuvântului computer. ultima la posesie ºi la ºuturi. se pot crea confuzii în înþelegerea/ receptarea mesajului de cãtre public. în Evenimentul Zilei. utilizarea sintagmei „Liga Campionilor” ºi nu Champions League. 5022.php?id=15490&art38597&cHash29000ac465. mesajul jurnalistic nu mai poate fi decodat de cãtre receptor. care s-au înrãdãcinat în limbã ºi au cãpãtat o formã nouã: ofsaid.). apãrând în formã brutã. 132). Are un rol stilistic. dacã nu este explicat sensul acestui cuvânt. consultat în data de 16 decembrie 2007). Deputaþii primesc în aceastã lunã un laptop pe pupitru în Gândul. ediþia Octombrie 2007. 20). care apare de 33 ori. din categoria anglicismelor frazeologice. dar acestea se folosesc totuºi. în cel de-al doilea.ro/ index. În mass-media. Termenul brand vizeazã domeniul publicitãþii ºi. anglicismele se bucurã de o poziþie privilegiatã. 167). Într-un articol din altã publicaþie. ediþia Octombrie 2007. de aceea un cititor neanglofon ar putea avea mari probleme de înþelegere. însã în cazul materialelor mai vaste. ºut. p. • „make-up”: înlocuieºte tot mai des termenul de „machiaj”. Anul III. fotbal. p. Numãrul 774. De exemplu. Acest anglicism nu are echivalent în limba românã. am întâlnit câteva anglicisme. Nr. Am ales aleatoriu un articol (Raluca Dumitriu. Hibe: Lider la ofsaiduri. frecvenþa anglicismelor este scãzutã sau chiar nulã. Împrumutul acestora s-a dovedit necesar. „România: un brand plãtit degeaba cu 8 milioane de euro” în cotitdianul.• „shopping”: ºi acest cuvânt este des utilizat pentru a înlocui termenul românesc de „cumpãrãturi”. Anglicismele se comportã ca ºi cuvintele româneºti. din cauzã cã echivalentele româneºti sunt mult prea lungi. societate etc. Cosmin Popan. Acest procedeu este recomandabil. 4). mai ales termeni sportivi. Este de încurajat. p. în care am depistat un anglicism (laptop) ºi un înlocuitor pentru un anglicism (calculator).

2005). „trend”. „stil grundge”. De exemplu. se explicã sub forma unui articol urmãtorii termeni: broker. p. hypermarket (Laurenþiu Gherghe. nr. aºa cum este recomandat dupã noile norme: „… privilegiile financiare de care încã se mai bucurã grupurile pentru apãrarea drepturilor omului ºi ale mass-media vor fi reduse semnificativ…”. Nr. made in Paris (Cãtãlina Matei. „showbizz”. în sãptãmânalul Capital. În numãrul 9 din BEAU MONDE (septembrie 2007). top. însemnând „a face reclamã la un produs”. „marketing”. la pagina 32. p. gãsim alte exemple de anglicisme: „cel mai eficient designer […] Marc jacobs pare încã un adolescent cu probleme de personalitate care a gãsit în fashion o cale de a-ºi exprima creativitatea”. rock. fiind despãrþite cu cratimã: showbiz-ul. Un domeniu în care termenii strãini sunt indispensabili este cel financiar. „pantaloni army”. „showroom”. publicul este avizat ºi anglicismele de toate tipurile pot fi folosite fãrã multe restricþii. la un vot de dictaturã. pentru care traducerea în limba românã ar fi imposibilã. iar altele sunt flexibile: mixaj. Venezuela. „trening”. în afarã de cel al bunului simþ. În urma cãutãrilor. în Evenimentul Zilei.2007). „leadership”. p. mixaj. r’b’n.de diferite tipuri. termopan. single-ul. dar tendinþa este aceea de a folosi aceste cuvinte. „business”. într-un articol. 5009. ordin HIDDEN. „raiting”. management. Chiriile din Bucureºti sunt la nivelul celor din Europa. videoclip. În cele 15 pagini din Adevãrul financiar (3.. „broker”. 397. „board”. 46).10. „manager”. deoarece cuvântul mass-media se comportã ca un substantiv în genul feminin. Astfel. singular. Titlul articolului este o combinaþie francoenglezã: Clip à la Hollywood. supliment la România Liberã. am întâlnit o greºealã ce constã în nedeclinarea cuvântului mass-media. Nr.46/2007. Am întâlnit ºi cuvântul „a promova”. Clip à la Hollywood. gãsim termeni precum: boom. Corect ar fi fost: „drepturilor omului ºi ale mass-mediei” (Dan Stancu. chiar ºi numai cu sens stilistic. cash&carry. stoc. ordin DAY. desemnând realitãþi extralingvistice inexistente. De exemplu. în Ghid Financiar. trader. clip. În corpul textului apar mai multe anglicisme: showbiz. 31. care este un anglicism prin adaosul semantic. preþ BEST BID. . menþionat mai sus. 5. made in Paris! În Pro Tv Magazin. Observãm cã unele dintre acestea nu îºi schimbã forma. 31 iulie 2003. aceastã alegere poate avea circumstanþe atenuante. „building”. manager. „team”. „trust”. supermarket. „boss”. „management” etc. În acest caz. 8). Folosirea acestora este în opoziþie cu anglicismele conotative care predominã articolul din revista BEAU MONDE. într-un supliment al ziarului România Liberã. standard. 15). ordin OPEN (abc-ul investitorului – Ordine bursiere. întâlnim cuvinte precum: „soft-ware”. Anglicismele de lux fashion ºi designer pot fi uºor înlocuite cu modã ºi creator de modã. Dacã luãm în considerare stilul abordat. Unele publicaþii de acest gen oferã frecvent mici dicþionare ºi explicaþii pentru termenii foarte noi. BEST ASK. single. „piese must have”. p. în Capital. Nr.

Decembrie 2007). chiar dacã nu cunoaºte limba. It’s snow time!. nefiind paginã la care sã fie întâlnit mãcar un termen englezesc simplu: look. „Shoping time”.„glamour”. movie. „Cover Story”. care are toate rubricile denumite în englezã („Boleroinside”. o bucãtãrie micã. trendy. „second hand” au corespondent în limba românã. Se aratã. dar jurnaliºtii ºi publicul preferã varianta englezeascã. Substantivul chicinetã denumeºte. Anglicismele „crude” nu pot fi ocolite. „Money”. în apartamentele mici. va înþelege esenþialul. anglicismele „sufocã” pur ºi simplu cititorul. Nr. întâlnitã. „Brandul Roccobarocco”. „Shiny ladies”. Cu toate cã sunt utilizate corect. celelalte au denumiri în limba românã. însã ele apar pentru a crea un univers lingvistic modern. Decembrie 2007. La pagina 10. „Look de iarnã. folosirea lor ne este necesarã. În revistele „Bolero” ºi „Joy”. acestea nu se flexioneazã. „partidã de jogging”. tips. numele rubricilor ºi titlurile articolelor sunt scrise în englezã: „Andreea s-a bucurat de un week-end de vis” . hot party. make-up. chocolate cake. care-l introduce pe cititor în atmosfera „vieþii europene”. astfel. enjoy!. „MailBox”. 38). astfel. new. „Tu cu tine”. „You and Him”. drinks. „All about you”. La fel este ºi cazul revistei „Bolero”. beauty. „Body”. „românizate”. Folosirea acestora în text nu este necesarã. de regulã. must-have. Decembrie 2007. „Cele mai hot costume pentru ski”. anglicismele abundã de la prima la ultima paginã. „Happy birthday” etc. Vom enumera câteva din anglicismele des întâlnite în cadrul numerelor din Octombrie. dupã care ne vom opri asupra fiecãruia dintre ele pentru o analizã mai detaliatã. „be happy!”. cum ar fi: „Trai în doi”. Orice cititor care parcurge un articol de modã sau de IT (chiar ºi în limba românã). 12). Aceastã formã a rezultat în urma adopþiei de cãtre limba românã a englezescului kitchenette. apar folosiþi în mod repetat. 9. world etc. fashion. cã limba românã este ea însãºi una modernã ce nu trebuie subestimatã. Noiembrie. În mod normal. blender.cool. În paginile revistei Cosmopolitan nu sunt folosite anglicisme decât acolo unde este necesar. „Beauty news”. Nr. shopping. indiferent de necesitatea utilizãrii acestora. care nu fac altceva decât sã sublinieze caracterul preponderent fonetic al limbii române. în limba românã. „Ce arzi de nerãbdare sã afli” etc. „Celebspy”. vol. însã în mod excesiv. Termeni precum: chicinetã. (Bolero . (Cosmopolitan. „Diamonds are girl’s best friend”. „Full service perfect” (Joy. „flash”. Cu toate cã substantivul chicinetã a fost . style. renunþând la anglicismele utilizate de toate celelalte publicaþii de acelaºi gen ºi dând dovadã de creativitate. Nici în cazul acesta. douã propoziþii se evidenþieazã: „a comentat penaltiul acordat” ºi „primul derbi câºtigat de Steaua”. în afarã de rubricile denumite „News ºi Beauty”. diminutivul substantivului kitchen. sendviº etc. food. respectiv Decembrie 2007 ale revistei de gastronomie „Good Food”. Majoritatea sunt termeni folosiþi corect. Aproape toate titlurile de paginã. fresh. Astfel.). vechile forme de derby ºi penalty au fost înlocuite cu variantele adaptate.

În limba englezã. echivaleazã cu sintagma tort de ciocolatã. se pronunþã la fel cum se scrie: blender. Tip (în traducere sfat) a fost. folosirea lor marcând un abuz. Cel de-al doilea substantiv enumerat. ce nu face altceva decât sã ilustreze. se poate sesiza o micã diferenþã: în englezã se pronunþã [blendãr]. ci ºi în celelalte domenii:în IT. în acest caz . necesitatea folosirii acestora fiind una scãzutã. deoarece pentru el existã un corespondent în limba românã: ciocolatã. a avut o contribuþie mare în îngreunarea textului. în medicinã. Acestui termen i s-a alãturat substantivul cake. Sendviº a suferit schimbãri. în românã. Este important sã înþelegem cã aceastã fuziune lingvisticã este necesarã. Asemenea cazurilor de mai înainte. disperarea de a îmbrãca textul cât mai mult în aceastã „hainã” lingvisticã peticitã. iar aceste capitole ofereau tips-uri privind modul în care puteau fi servite anumite mâncãruri sau bãuturi. iar efectul supãrãtor creat de folosirea acestuia poate fi evitat prin simpla sa înlocuire cu echivalentul din limba românã: sfaturi. la fel ca ºi în cazul anterior. cât ºi supãrãtor. Neavând un echivalent în limba românã. Prin alãturarea acestor douã substantive. considerãm cã acesta poate fi inclus ºi în categoria anglicismelor de lux. care. în sport. folosirea lor este acceptatã de normã. am ajuns la substantivele blender ºi sendviº – printre puþinele anglicisme denotative pe care le-am întâlnit în cadrul revistei. atât sub aspect fonetic. cât ºi cake. care. folosirea lui nefiind necesarã. Invazia anglicismelor a pus stãpânire pe tot ceea ce ne înconjoarã. Aceºti doi termeni au fost folosiþi ca titlu de capitol în cadrul revistei gastronomice.. În sfârºit. însã poate ajuta la evitarea unei repetiþii ce poate fi supãrãtoare. respectiv bãuturã. beneficiazã de un corespondent în limba românã: tort. chocolate. Acesta se scrie precum în limba englezã. Substantivul blender nu a necesitat o adaptare graficã. iar sustragerea noastrã de la acest fenomen este aproape imposibilã. românizat prin adãugarea sufixului „-uri” . Substantivele food ºi drink. Aºadar. cât ºi sub aspect grafic. În primul rând. un exces. într-un fel. englezescul tips face ºi el parte din categoria anglicismelor inutile. rezultã sintagma chocolate cake. iar adãugarea sufixului „-uri”. este un anglicism inutil. însã. Ele sunt prezente nu doar în gastronomie. de asemenea. au corespondent în limba românã: mâncare. englezescul tips este deja o formã de plural. atât termenul chocolate.adaptat fonetic ºi grafic limbii române. Este o metodã forþatã. dar totodatã este la fel de important sã învãþãm sã nu cãdem pradã unei tendinþe . Am observat tendinþa redactorilor de a înghesui din ce în ce mai mult aceºti „intruºi” lingvistici printre rânduri publicaþiilor. în muzicã etc. precum anglicismul sendviº. în economie. iar în limba românã existã douã moduri în care substantivul poate fi scris ºi pronunþat: sendviº sau sandvici. Ambele fac parte din categoria anglicismelor inutile. iar în limba românã. se încadreazã în categoria anglicismelor conotative inutile. la nivel fonetic. fapt ce uneori devine atât îngrijorãtor. se scrie sandwich ºi se pronunþã [senduici].

• „forþatã sã-i ia interviu lui Chivu” (Pro Sport. p. sportivã. 7). 7).2007. 6 decembrie 2007. • „Brockerii au tranzacþionat” (Ziua de Cluj. Anglicismele ca modã lingvisticã Indiferent de tipul de presã (tabloidalã. 15 octombrie 2007. p. 6 decembrie 2007. p. p. p. p. Aceastã afirmaþie ar trebui tratatã cu seriozitate de cãtre toþi cei care scriu în presã.ceseimntampladoctore.ro. p. 13 decembrie 2007. Datoritã faptului cã denumesc obiecte sau acþiuni noi. p. 12).de a ne mutila limba. • „în cadrul unui miting organizat în faþa palatelor Cotroceni ºi Victoria” (Click. economicã etc. deoarece exprimã un rol important al jurnalistului. p. 4). ora 10:08). 11). care dubleazã obiectul. 15 octombrie 2007. • „în weekenduri se face coadã” (Adevãrul financiar. 12). • „Anul 2007 a fost unul bogat în cãsãtorii pentru fotbali ºti” (Cancan. expresii ale modernizãrii societãþii. 16 octombrie 2007. 5). anglicismele sunt folosite în exces. 19 decembrie 2007. 7). 28) „poveºtile cu happy – end” (Clujeanul 15-21 octombrie 2007. • „clujenii continuã sã facã greºeli când aplicã pentru un job” (Cluj Expres. din pãcate de multe ori neglijat.12. . • „a profitat de partida cu Sãnãtatea pentru a-ºi promova romanul” (Pro Sport. p. 1). pentru care nu existau cuvinte în limba românã. 6). 5). 9). • „puzzel-ul creºte puterea de concentrare” (www. „Jurnalistul face educaþie lingvisticã la nivel naþional” (Gruiþã. Multe dintre ele îmbogãþesc vocabularul prin sensurile noi aduse unor cuvinte existente deja: • „Comãnescu susþine cã” (Adevãrul. • „Începe greul la CM feminin de handbal” (Pro Sport. sunt folosite ambele variante acceptate de normã: • „golul din penalti” (Click. Tendinþa generalã este de folosire corectã a limbii.). • „a forþat un penalti” (Gazeta Sporturilor. • „Baschetbaliºtii clujeni vor juca” (Cluj Expres. p. p. La fel de rãspândite sunt ºi anglicismele conotative. p. 12 octombrie 2007. 6 decembrie 2007. 13). venind cu o explicaþie în plus: • „din faþa supermarketului Billa” (Ziua de Cluj. 27 noiembrie 2007. p. • „prima generaþie de marketing” (Adevãrul financiar. 2003: 85). p. În cazul cuvântului care desemneazã lovitura de la 11 metri. 6 decembrie 2007. p. 1). 4 decembrie 2007. 6 decembrie 2007. anglicismele denotative au o vastã utilizare în limbajul mass-mediei: • „El a rãmas fãrã douã leptop-uri” (Cluj Expres. foarte puþine fiind însã ediþiile publicaþiilor care sã conþinã nici mãcar o greºealã. 13 decembrie 2007. 27). 14. 12 octombrie 2007.

12. 19: 33). p. „topul” venind din englezescul „top” care desemneazã”ceea ce se situeazã în partea superioarã”. 12.femeia. „sound-ul ne duce cu gândul (Popcorn nr. În acest caz. p. poate duce la apariþia unor pleonasme: „Ingredientele sunt fardul de ochi ºi Blush-ul de obraz” (www. 7.ro. 12. 15 dec. 19-25. ar trebui sã scriem „mãtasea finã cu imprimeu care imitã o îmbinare a mai multor bucãþi de materiale diferite. 47). „care nu putea fi incluse în playlist” (Popcorn nr. Nu lipsesc nici anglicismele denotative. 17:15). p. jeanºii ziua …” (Ciao! Nr. „întoarcere”. 15 octombrie 2007. 10 2007.radiodeea. . însã sunt rareori folosite. care au corespondent în limba românã. este folositã ºi sintagma în românã: „accesorii ce imitã blana de leopard” (Burda nr. 6 decembrie. acest fapt ducând ºi în cazul acesta la unele pleonasme sau dezacorduri: „ªi pe alte site-uri se gãsesc playlist-ul pieselor difuzate. 18). însã. p. confecþionaþi dintr-un material special. 10). inutile (exemplu: „Blush-ul aplicat la locul potrivit întinereºte”. p. p. Burda nr. 2007. p. din englezescul „blue-jeans”. în general cuvântul fiind utilizat corect: „Hipermarket la Iaºi” (Pro TV. exprimare prea lungã ºi greoaie pentru ochiul cititorului. Toate aceste anglicisme au corespondent în limba românã: „piese bonus”. adaptate fonetic ºi grafic: „Topul este bun numai atunci când alergaþi. sunt folosite anglicisme conotative. 68). Domeniul muzical din publicaþii este ºi el invadat de anglicisme. un alt exemplu este: „al treilea capitol la care românii s-au evidenþiat negativ este cel al ofsaidurilor” (ProSport 14 dec. „piesã” ºi respectiv „sunet”. Necesitatea folosirii acestui anglicism provine din faptul cã.. în acest caz „fard de obraz”.ro. De asemenea. . inutile. Un alt caz demn de menþionat este cel al anglicismelor intrate demult în limbã.ro. aducând precizie în exprimare: „Animal-prints combinaþie cu tonuri ” (Burda nr. 7. 21). p. iar „jeanºii”. • „Un bussiness în fazã incipientã” (Cancan.Am gãsit un singur exemplu de scriere greºitã: „pentru a ajunge la hypermarket-ul Carrefour” (Ziua de Cluj. 4). În capãtul opus al anglicismelor intrate în limbã sunt cele care încã nu . cusute împreunã”. Îngrijorãtoare este folosirea anglicismelor conotative inutile. necesare.” (www. p. 90. 21: 15). p. Folosirea unor anglicisme conotative. existã exemplul: „mãtasea finã cu imprimeu pachwork” (Burda nr. de lux. foarte rezistent” (sursa:www. p. (Popcorn nr. 7. „Comback în lanþ!”. 3). 8). la fel de bine. p. termenul venind din englezescul offside. p. care creeazã un limbaj bombastic: „Dar vor apãrea ca bonus-tracks” (Popcorn nr. preponderent conotative. „listã de piese”.dexonline.15 dec. pentru a folosi echivalentul în limba românã al acestuia. Magazin. 7. 6). p. 79). 15 decembrie 2007. 2). Redactarea la fel ca în englezã nu este o tendinþã. care aduc un aer de superficialitate limbajului: • „are un viciu deloc ieftin: shoppingul” (Clujeanul 1521 octombrie 2007. adicã „pantaloni strâmþi”.. 32) etc. p. care nu au corespondent în limba românã. 12. 8). 12. „interpreteazã song-ul” (Popcorn nr. 83). 17).

Ilie. Paralela 45. Aspecte ale influenþei engleze în româna actualã. Editura Universitãþii din Bucureºt . Bucureºti. 1997. Adriana. Gligor. avantajele sunt urmãtoarele: segmentul de public-receptor este atras de aceastã modã lingvisticã. Stoichiþoiu Ichim. creativitate. Gruiþã. Dinamicã. Ediþia a II-a. Ruxandra. Dicþionar de cuvinte recente. 7). 2007. Gruiþã. Timiºoara. Chiar dacã îmbogãþirea limbii prin împrumuturile din alte limbi are ºi dezavantaje. Paralela 45. Piteºti. cât ºi pe vorbitorii ei. coord. Florica. Vocabularul limbii române actuale. însã sunt folosite ca atare.au fost adaptate fonetic ºi grafic. Polirom. Stil ºi limbaj în mass-media din România. Editura Logos. cã mass-media este cea care promoveazã limba cel mai mult. 2006. Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan. termenii venind din „business” respectiv „to polish”. 2007. atât pe ea. Bibliografie Cesereanu. influenþe. În concluzie. p. p. percepând limbajul presei ca fiind un limbaj familiar ºi extrem de accesibil. 2007. fãrã ghilimelele de rigoare: „Cum sã faci biznis atunci când nu existã oportunitatea pentru acel business” (Academia Caþavencu nr. schimbãrile interne ºi folosirea ei corectã este tot ceea ce conteazã pentru acest fapt. Bucureºti. Împrumuturile din alte limbi. Dimitrescu. 2003. Editura All. Gligor. 2005. totodatã. Se poate vedea. Stoichiþoiu Ichim. Anglicisme în limba românã. Georgeta. cea care îi cunoaºte cel mai bine tendinþele ºi care o influenþeazã zi cu zi. Adriana. Invazia de anglicisme reprezintã o trãsãturã a limbajului publicistic actual. Limes. Iaºi. 2)sau „spãlãtoria la care i se polisheazã maºina” (Ciao! Nr. Bucureºti. Editura Amphora. cum ar fi crearea de forme inculte de exprimare. putem spune cã esenþa unei limbi este de a se înnoi în fiecare zi. coord. 90. 1996. Piteºti. 48. Gramaticã normativã. Ciobanu. Rad. Cluj-Napoca. Moda lingvisticã 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful