Sunteți pe pagina 1din 16

c c Specializarea : Administratie Publicac

CAIET DE PRACTICAc

c › › ›

›c

In conformitate cu Legea nr 288/2002,studenta Marchidanu(Matei) St Ioana de la


Universitatea ͞Spiru Haret͟,Facultatea de Drept si Administratie Publica,centrul Bucuresti este
repartizata pentru a face practica la Primaria comunei Buturugeni.c

›  ›

›c

Totalul zilelor de stagiu ʹ 15 zilec

Institutia in care se face practica:c

PRIMARIA COMUNEI BUTURUGENIc

c c
c  cc  c

cccc

ccccc
c ccc!cc"#c ccc

ccccccccc$%&'(%c)&%*' &+,,)cc

ccc *c *-&(+&+*c&c$+&),),,c

PRIMARIA BUTURUGENIc

Durata practicii 15 zile c

De la 09.06.2008-23.06.2008c

Denumirea serviciului,sectieic Sectorul,locul de muncac Termenele lucrarii de la___pina


la___c

Asistenta sociala 434j99e c Compartimentul asistenta 9.06.08-13.06.2008c


sociala 434j99e c

Starea civilac Compartimentul starea civilac 16.06.08-20.06.08c

Registrul Agricolc Compartimentul registrul 23.06.08.-27.06.08c


agricolc

c c ,'*.'&+,%*c( *'*,c

Prin cererea adresata Primariei comuneiButurugeni,aprobata de primar,am solicitat efectuarea


perioadei de practica pentru completarea cunostintelor teoretice si practice,obtinute la
cursuri,lucrari practice in cadrul institutiei Primaria comunei Buturugeni.c
Administratia publica locala Buturugeni, functioneaza ca toate celelalte administratii publice
locale in baza Legii nr 215/2001, privind administratia publica locala,cu modificarile si completarile
ulterioare.c

Pe perioada de practica ami fost repartizata la urmatoarele compartimente in cadrul institutiei


dupa cum urmeaza:c

1.Compartimentul Starea civilac

2.Compartimentul Asistenta Socialac

3.Compartimentul registrul Agricol.c

In perioada 09.06.-13.06.2008 am desfasurat practica la nivelul compartimentului ͞Asistenta


Sociala͟c

In data de 09.06.2006 mi-a fost prezentata activitatea Compartimentului si o parte din legislatia ce
sta la baza bunei desfasurari a acestei activitati.c

In data de 10.06.2008,am participat alaturi de unul dintre functionarii publici din cadrul
Compartimentuklui asistenta sociala 434j99e la veruificarea unor aspecte semnalate intr-o cerere
adresata Primariei Buturugeni referitoare la acordarea ajutorului social.In urma verificarilor
efectuate,precum si a discutiilor purtate cu persoanele responsabile,am aflat urmatooarele:c

ccccccccccccccccccc cajutorul social se acorda in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale
persoanei singure,pentru asigurearea venitului minim garantat lunar, asa cum reiesedin Legea nr
416/2001,privind venitul minim garantat,modificata prin Legea nr 115/2006;c

ccccccccccccccccccc cajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotite
de actele dovedidoare privind componenta familiei si veniturile nete realizate in luna anterioara
depunerii cererii de membrii acesteia;c

ccccccccccccccccccc ccererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza ,in teremen maxim de 30 de
zile de la data inregistrarii,de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala
434j99e ,desemnate prin dispozitie a primarului ;c

ccccccccccccccccccc cpentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta, pastrandu-se actele


care au stat la baza stabilirii dreptului de ajutor social,cele emiseulterior deprimar,precum si cele
depuse ulterior de solicitant;c

ccccccccccccccccccc cin vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune,in
mod obligatoriu ,efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau dupa caz la resedinta solicitantului
ajutorului social,pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare;c

ccccccccccccccccccc cancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala


434j99e din subordinea consiliului local,sau dupa caz de persoanele cu atributii in domeniul
asistentei sociale,in teremen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii;c

ccccccccccccccccccc cpentru sumele acordate ca ajutor social, persoanele majore apte de munca din familia
beneficiara are obligatia de a presta lunar ,la solicitarea primarului,actiuni sau lucrari de interes
local,fara a se depasi regismul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a
muncii;c

ccccccccccccccccccc cin vederea respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social,primarii


dispun efectarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie,emitand in
cest sens dispozitie de acordare sau dupa caz de incetare a ajutorului social;c

ccccccccccccccccccc cpersoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa
dovedeasca cu acte,din 3 in3luni,ca indeplinesc conditiile prevazute de legec

In data de 11,12,13 06 2008 la cererea mai multor cetateni din comuna Buturugeni,satul
Padureni,judetul Giurgiu care solicitau acordarea ajutorului social pentru familiile lor,am participat
alaturi de functionarul din cadrul compartimentului de sistenta sociala 434j99e ,la intocmirea
dosarelor,deplasandune impreuna cu comisia de asistenta sociala 434j99e si autoritate tutelara din
cadrul primariei in satul Padureni,la domiciliul solicitantilor in vederea efectuarii anchetelor sociale
,verificand totodata situatia ce rezulta din actele dovedotoare pe care solicitantii le atasase la
cerere.c

In data de 16.06.2008,in cadrul Compatimentului ͞Starea Civila͟,s-a prezentat un cetatean care a


solicitat lamuriri cu privire la actele care trebuiesc depuse in vederea inregistrarii nasterii copilului
sau.c

Sub atenta indrumare a ofiterului de stare civila am putut sa-I comunic urmatoarele:c

-termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii este de 15 zile de la data nasterii,pentru


copilul nascut viu si aflat in viata,c

-inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare
civila de catre orcicare dintre parinti;c

-declarantul va prezenta urmatoarele acte: c

a) certificatul medical constatator al nasterii,intocmit pe formular tip ,care va trebuisa aibe numar
de inregistrare ,data certa sigiliul unitatii sanitare,semnatura si parafa mediculuic

b)-certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este


declarata de mamac

c)-certificatul de casatorie al parintilor copilului,daca acestia sunt casatoriti.c

-actele de identitate ale parintilor si al declarantului dupa caz ,precum si certificatele de stare civila
se restituie imediat dupa confruntarea datelor.c

In ziua de 18.06.2008,in cadrul aceluiasi compartiment , la sediul ptrimariei s-au prezentat doi
tineri care au solicitat informatii in legatura cu formalitatile care trebuiesc indeplinite in vederea
incheierii casatoriei.Consultand legislatia(Metodologia pentru aplicarea Legii nr 119/1996) si
solicitand sprijinul ofoiterului de stare civila am putut sa le comunic urmatoarele:c
-prima formalitate pe care viitori soti o indeplinesc in vederea casatoriei este declaratia de
casatorie.Ea se face numai in forma scrisa,fiind semnata de declarant si ofiterul de stare civila si
trebuie sa contina:c

a)-vointa neidoielnica de a se casatorii a viitorilor sotic

b)-declaratia viitorilor soti ca indeplinesc cerintele prevazute de art 4-10 din Codul familiei,cu
privire la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatoriec

c)-declaratia acestora ca au luat la cunostinta reciproc de starea lor de sanatate.c

d)-declaratia viitorilor soti cu privire la numele pe care s-au inteles sa-l poarte in timpul
casatoriei(acesata declaratie se poate face si ulterior,pina la data incheierii casatoriei,in forma
scrisa ,urmand a fi anexata la declaratia de casatorie facuta)c

e)-date cu privire la identitatea viitorilor sotic

f)-precizarea locului unde urmeaza a se incheia casatoria,daca declatariile s-au facut la servicii de
stare civila diferite.c

-viitorii soti trebuie sa prezinte odata cu declaratia de casatorie ,actele prevazute de lege,cf art 39
si 40 din Metodologie,respective:c

-actul de identitate(BI sau CI)c

-certificatul de nastere copie si originalc

-certificatul medical(prenuptial) privind starea sanatatii ,care sste valabil 14 zile de


la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate
casatori.c

-acte in original si copii traduise si legalizate ori certificate de ofiterul de stare


civila,din care sa rezulte ,daca este cazul,desfacerea casatoriei anterioarec

-deasemeni le-aqm comunicat faptul ca termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10
zile de la data cind a fost inregistrata declaratia de casatorie.In acest termen se cuprind atat ziua
inregistrarii declaratiei cit si ziua in care se oficiaza casatoria.c

Din data de 23.06 2008 pina in data de 28.06.2008 mi-am efectuat orele de practica in
cadrul compartimentului ͞Registrul Agricol͟c

Aici am aflat de la functionarul care se ocupa de registrul agruicol ca acest compartiment


functioneaza in temeiul art 107 din Constitutia Romaniei si al Legii 68/1991,privind registrul
agricol. Legii 68.c

Registrul agricol reprezinta un document official de evidenta primara,unitara in care se inscriu date
privind:c

-terenurile detinute,pe categoriic

-modul de utilizare a suprafetei agricolec


-suprafata arabila cultivata cu principalele culturec

-suprafetele amenajate pentru irigatc

-numarul pomilorc

-efectivele de animalec

-utilajele agricolec

-mijloacele de transportc

-constructiile gospodarestic

-componenta gospodariilor (membrii gosp.) cu adresa si CNP.c

Registrul agricol cuprinde patru tipuri dupa cum urmeaza:


TIPUL I ʹregistre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in localitatea respectivec

TIPUL II ʹ registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in alte localitatic

TIOUL III ʹ register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in localitatea respectivec

TIPUL IV ʹ register in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in alte localitati.c

Inscrierea datelor in registrele agricole se face pe baza declaratiilor date sub semnatura
proprie,a capului de gospodarie,sau a unui membru major din cadrul gospodariei,prin vizitarea
gospodariilor de catre persoanele imputernicite cu completarea registrelor agricole,sau la sediul
Primariei cind capul gospodariei se prezinta din initiative sau pentru rezolvarea altor probleme.c

in data de 25.06.2008 la cererea mai multor personae fizice care cumparase terenuri
agricole pe raza localitatii am participat alaturi de agebntul agricol ,sub atenta supraveghere si
indrumare a acestuia la inregistrarea in regsitrul agricol(trecerea pe rol) a persoanelor respective
cu suprafetele de etren ce fusesera cumparate si tototata radierea suprafetelor in cauza de la
partidele de rol ale cetatenilor care le instrainase(vanduse).c

Dupa inregistrarea in registrul agricol am indrumat persoanele resopective la compartimentul


͞Impozite si taxe͟ din cadrul primariei,pentru a fi inregistrate si acola si pentru a achita impozitele
si taxele ce le reveneau.c

In data de 27.06 2008 la sesizarea domului Popesu Gheorghe, facuta comisiei de aplicare a
legii fondului funciar din cadrul primariei,m-am deplasat impreuna cu comisia in teren unde am
procedat la masurarea unei suprafete de teren proprietatea numitul Popesu Gheorghe,care se afla
in litigiu cu vecinul din partea de est,intrucat acesta ii ocupase in mod abuziv 0,50 ml din terenul
proprietatea sa.In urma masuratorilor effectuate si a discutiilor purtate cu ambii proprietary de
terenuri comisia locala de fond funciar a reusit sa singa litigiul dintre cele doua personae pe cale
amiabila,ambii proprietari revenind la vechiul amplasament.c
CONCLUZIIc c  
 
c

2 22 c

c › › ›

›c
c c 
c c

cc 
 c
  
cc  c
c c
 
c c
 
 !  
c
c"
cc# 
c
$ % 
 c& 
c

c
 ' c
 c c 
c
 c c$ c 
c& 
(c

 
 22 c

á c'
c
c c)c*+c'
c
 cc 
c
c 
c ,c
 2   c
R  
   c

   c

  


 
!"# c

$%&'(%)&%*'R&+,,)c

R*R*-&(+&+*&$+&),),,c

$- #- #c&á-./0 c
"  c c*+c'
cc
"
c c1(2(34(2(c
"
 
c 
 c
c ác c

 

c  c 
c 555 c 555c
#
 c c 8 
 cc 1(2(3*4(2(c
646711
cc 
 c c
646711
cc
 
c c 8 
 cc *2(2(3(2(c
 
c c
-
 c# c 8 
 c 4(2((39(2(c

 c c

c c  
 c
Prin cererea adresata Primariei
comuneiButurugeni,aprobata de primar,am solicitat
efectuarea perioadei de practica pentru completarea
cunostintelor teoretice si practice,obtinute la
cursuri,lucrari practice in cadrul institutiei Primaria
comunei Buturugeni.c
Administratia publica locala Buturugeni,
functioneaza ca toate celelalte administratii publice
locale in baza Legii nr 215/2001, privind
administratia publica locala,cu modificarile si
completarile ulterioare. c
Pe perioada de practica ami fost repartizata la
urmatoarele compartimente in cadrul institutiei
dupa cum urmeaza:c
1.Compartimentul Starea civilac
2.Compartimentul Asistenta Socialac
3.Compartimentul registrul Agricol.c
In perioada 09.06.-13.06.2008 am desfasurat
practica la nivelul compartimentului ³Asistenta
Sociala´c
In data de 09.06.2006 mi-a fost prezentata
activitatea Compartimentului si o parte din legislatia
ce sta la baza bunei desfasurari a acestei activitati. c
In data de 10.06.2008,am participat alaturi de unul
dintre functionarii publici din cadrul
Compartimentuklui asistenta sociala 434j99e la
veruificarea unor aspecte semnalate intr-o cerere
adresata Primariei Buturugeni referitoare la
acordarea ajutorului social.In urma verificarilor
efectuate,precum si a discutiilor purtate cu
persoanele responsabile,am aflat urmatooarele:c
ajutorul social se acorda in completarea
cccccccccccccccccccc
ÿ
veniturilor nete lunare ale familiei sau ale
persoanei singure,pentru asigurearea
venitului minim garantat lunar, asa cum
reiesedin Legea nr 416/2001,privind venitul
minim garantat,modificata prin Legea nr
115/2006;c
ajutorul social se acorda pe baza de cerere si
cccccccccccccccccccc
ÿ
declaratie pe propria raspundere insotite de
actele dovedidoare privind componenta
familiei si veniturile nete realizate in luna
anterioara depunerii cererii de membrii
acesteia;c
cererile pentru acordarea ajutorului social se
cccccccccccccccccccc
ÿ
solutioneaza ,in teremen maxim de 30 de zile
de la data inregistrarii,de catre persoanele din
cadrul serviciului public de asistenta sociala
434j99e ,desemnate prin dispozitie a
primarului ;c
pentru fiecare solicitant se intocmeste o
cccccccccccccccccccc
ÿ
documentatie distincta, pastrandu-se actele
care au stat la baza stabilirii dreptului de
ajutor social,cele emiseulterior
deprimar,precum si cele depuse ulterior de
solicitant;c
in vederea solutionarii cererii pentru
cccccccccccccccccccc
ÿ
acordarea ajutorului social primarul
dispune,in mod obligatoriu ,efectuarea
anchetei sociale la domiciliul sau dupa caz la
resedinta solicitantului ajutorului
social,pentru verificarea situatiei ce rezulta
din datele inscrise in actele doveditoare;c
ancheta sociala se realizeaza de personalul
cccccccccccccccccccc
ÿ
serviciului public de asistenta sociala 434j99e
din subordinea consiliului local,sau dupa caz
de persoanele cu atributii in domeniul
asistentei sociale,in teremen de 15 zile
lucratoare de la data inregistrarii cererii;c
pentru sumele acordate ca ajutor social,
cccccccccccccccccccc
ÿ
persoanele majore apte de munca din familia
beneficiara are obligatia de a presta lunar ,la
solicitarea primarului,actiuni sau lucrari de
interes local,fara a se depasi regismul normal
de lucru si cu respectarea normelor de
securitate si igiena a muncii;c
in vederea respectarii conditiilor de acordare
cccccccccccccccccccc
ÿ
a dreptului la ajutorul social,primarii dispun
efectarea de anchete sociale la interval de 6
luni sau ori de cate ori este nevoie,emitand in
cest sens dispozitie de acordare sau dupa
caz de incetare a ajutorului social;c
persoanele apte de munca pentru care se
cccccccccccccccccccc
ÿ
acorda ajutorul social au obligatia sa
dovedeasca cu acte,din 3 in3luni,ca
indeplinesc conditiile prevazute de legec
In data de 11,12,13 06 2008 la cererea mai multor
cetateni din comuna Buturugeni,satul
Padureni,judetul Giurgiu care solicitau acordarea
ajutorului social pentru familiile lor,am participat
alaturi de functionarul din cadrul compartimentului
de sistenta sociala 434j99e ,la intocmirea
dosarelor,deplasandune impreuna cu comisia de
asistenta sociala 434j99e si autoritate tutelara din
cadrul primariei in satul Padureni,la domiciliul
solicitantilor in vederea efectuarii anchetelor
sociale ,verificand totodata situatia ce rezulta din
actele dovedotoare pe care solicitantii le atasase la
cerere.c
In data de 16.06.2008,in cadrul Compatimentului
³Starea Civila´,s-a prezentat un cetatean care a
solicitat lamuriri cu privire la actele care trebuiesc
depuse in vederea inregistrarii nasterii copilului
sau.c
Sub atenta indrumare a ofiterului de stare civila
am putut sa-I comunic urmatoarele: c
-termenul pentru declararea si inregistrarea
nasterii este de 15 zile de la data nasterii,pentru
copilul nascut viu si aflat in viata,c
-inregistrarea nasterii se face pe baza
declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare
civila de catre orcicare dintre parinti;c
-declarantul va prezenta urmatoarele acte: c
a) certificatul medical constatator al
nasterii,intocmit pe formular tip ,care va trebuisa
aibe numar de inregistrare ,data certa sigiliul unitatii
sanitare,semnatura si parafa medicului c
b)-certificatul de nastere si actul de identitate al
mamei si al declarantului daca nasterea nu este
declarata de mamac
c)-certificatul de casatorie al parintilor
copilului,daca acestia sunt casatoriti.c
-actele de identitate ale parintilor si al
declarantului dupa caz ,precum si certificatele de
stare civila se restituie imediat dupa confruntarea
datelor.c
In ziua de 18.06.2008,in cadrul aceluiasi
compartiment , la sediul ptrimariei s-au prezentat
doi tineri care au solicitat informatii in legatura cu
formalitatile care trebuiesc indeplinite in vederea
incheierii casatoriei.Consultand
legislatia(Metodologia pentru aplicarea Legii nr
119/1996) si solicitand sprijinul ofoiterului de stare
civila am putut sa le comunic urmatoarele:c
-prima formalitate pe care viitori soti o
indeplinesc in vederea casatoriei este declaratia de
casatorie.Ea se face numai in forma scrisa,fiind
semnata de declarant si ofiterul de stare civila si
trebuie sa contina:c
a)-vointa neidoielnica de a se casatorii a viitorilor
sotic
b)-declaratia viitorilor soti ca indeplinesc cerintele
prevazute de art 4-10 din Codul familiei,cu privire la
indeplinirea conditiilor de fond si lipsa
impedimentelor la casatoriec
c)-declaratia acestora ca au luat la cunostinta
reciproc de starea lor de sanatate. c
d)-declaratia viitorilor soti cu privire la numele pe
care s-au inteles sa-l poarte in timpul
casatoriei(acesata declaratie se poate face si
ulterior,pina la data incheierii casatoriei,in forma
scrisa ,urmand a fi anexata la declaratia de
casatorie facuta) c
e)-date cu privire la identitatea viitorilor sotic
f)-precizarea locului unde urmeaza a se incheia
casatoria,daca declatariile s-au facut la servicii de
stare civila diferite.c
-viitorii soti trebuie sa prezinte odata cu declaratia
de casatorie ,actele prevazute de lege,cf art 39 si 40
din Metodologie,respective:c
-actul de identitate(BI sau CI)c
-certificatul de nastere copie si originalc
-certificatul medical(prenuptial) privind
starea sanatatii ,care sste valabil 14 zile de la data
emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa
ca persoana se poate sau nu se poate casatori. c
-acte in original si copii traduise si
legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila,din
care sa rezulte ,daca este cazul,desfacerea
casatoriei anterioarec
-deasemeni le-aqm comunicat faptul ca termenul
legal in care se poate incheia casatoria este de 10
zile de la data cind a fost inregistrata declaratia de
casatorie.In acest termen se cuprind atat ziua
inregistrarii declaratiei cit si ziua in care se oficiaza
casatoria.c
Din data de 23.06 2008 pina in data de
28.06.2008 mi-am efectuat orele de practica in
cadrul compartimentului ³Registrul Agricol´c
Aici am aflat de la functionarul care se ocupa de
registrul agruicol ca acest compartiment
functioneaza in temeiul art 107 din Constitutia
Romaniei si al Legii 68/1991,privind registrul
agricol. Legii 68.c
Registrul agricol reprezinta un document official de
evidenta primara,unitara in care se inscriu date
privind:c
-terenurile detinute,pe categorii c
-modul de utilizare a suprafetei agricole c
-suprafata arabila cultivata cu principalele
culturec
-suprafetele amenajate pentru irigat c
-numarul pomilorc
-efectivele de animalec
-utilajele agricolec
-mijloacele de transportc
-constructiile gospodaresti c
-componenta gospodariilor (membrii gosp.) cu
adresa si CNP.c
Registrul agricol cuprinde patru tipuri dupa cum
urmeaza:
TIPUL I ±registre in care se inscriu persoanele
fizice cu domiciliul in localitatea respectivec
TIPUL II ± registre in care se inscriu persoanele
fizice cu domiciliul in alte localitatic
TIOUL III ± register in care se inscriu persoanele
juridice cu sediul in localitatea respectivec
TIPUL IV ± register in care se inscriu persoanele
juridice cu sediul in alte localitati.c
Inscrierea datelor in registrele agricole se face
pe baza declaratiilor date sub semnatura proprie,a
capului de gospodarie,sau a unui membru major din
cadrul gospodariei,prin vizitarea gospodariilor de
catre persoanele imputernicite cu completarea
registrelor agricole,sau la sediul Primariei cind
capul gospodariei se prezinta din initiative sau
pentru rezolvarea altor probleme.c
in data de 25.06.2008 la cererea mai multor
personae fizice care cumparase terenuri agricole pe
raza localitatii am participat alaturi de agebntul
agricol ,sub atenta supraveghere si indrumare a
acestuia la inregistrarea in regsitrul
agricol(trecerea pe rol) a persoanelor respective cu
suprafetele de etren ce fusesera cumparate si
tototata radierea suprafetelor in cauza de la
partidele de rol ale cetatenilor care le
instrainase(vanduse). c
Dupa inregistrarea in registrul agricol am indrumat
persoanele resopective la compartimentul ³Impozite
si taxe´ din cadrul primariei,pentru a fi inregistrate
si acola si pentru a achita impozitele si taxele ce le
reveneau.c
In data de 27.06 2008 la sesizarea domului
Popesu Gheorghe, facuta comisiei de aplicare a
legii fondului funciar din cadrul primariei,m-am
deplasat impreuna cu comisia in teren unde am
procedat la masurarea unei suprafete de teren
proprietatea numitul Popesu Gheorghe,care se afla
in litigiu cu vecinul din partea de est,intrucat acesta
ii ocupase in mod abuziv 0,50 ml din terenul
proprietatea sa.In urma masuratorilor effectuate si a
discutiilor purtate cu ambii proprietary de terenuri
comisia locala de fond funciar a reusit sa singa
litigiul dintre cele doua personae pe cale
amiabila,ambii proprietari revenind la vechiul
amplasament.c

c c c ).')%(/,,c
#

c  c c 
 c 
  c
 c  cc
 c c 
c
 
c  c c  
c c
 
c
3  c c
 
c
$  c c

  
  c c c
 c 
c

' 
' 
 
c
c 
c c %


c
 
 c % c 
c%
c c
c  c 


c
 c 
 
 cc 
 (c
c

Aprecieri asupra activitatii studentului, asupra Semnatura conducatoruli insitutieic


comportarii,disciplinei,deprinderea in
activitatea functionala, particoiparea la
activitatea economico-financiara a institutieic

Practicanta Marchidanu(Matei)Ioana a dat c


dovada de seriozitate,constiinciozitate,initiative
si implicare in problemele institutiei,a colaborat
foarte bine cu toti functionarii,in vederea
informarii cetatenilor,solutionarii cereriloe
acestora.c