MONEDĂ ŞI CREDIT

Lector univ. dr. ILIE MOGA

1

C U P R I N S Capitolul I 1. M O N E D A * Obiective …………………………………………………………………………..5 * Scurt rezumat ……………………………………………………………………...6 * Conţinutul capitolului …………………………………………………………….. 7 1.1. MONEDA ŞI ROLUL EI ÎN ECONOMIE.......................................... ………7 1.1.1. Privire istorică asupra monedei ....................................................................................... 8 1.1.2. Funcţiile monedei ............................................................................................. ………..13 1.1.3. Puterea de cumpărare a monedei, expresie a potenţialului economic .............................16 1.1.4. Stabilirea puterii de cumpărare a monedei, punct de plecare al întăririi monedei naţionale ....................................................................................................................18 1.1.5. Clasificarea semnelor monetare ......................................................................................20 1.1.6. Sistemul monetar ............................................................................................................21 1.1.6.1. Sistemul Monetar Internaţional ......................................................... ……………….23 1.1.6.2. Sistemul Monetar European .............................................................. ……………… 25 1.1.6.3. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton – Woods 1944.................................... 28 1.1.7. Convertibilitatea ............................................................................................... ………30 1.1.8. Cursul de schimb (cursul schimbului) ............................................................. ……... 34 1.2. CIRCULAŢIA MONETARĂ ............................................................... ……38 1.2.1. Tranzacţiile financiare şi rolul lor ............................................................................... 38 1.2.2. Circulaţia mărfurilor şi circulaţia banilor ......................................................... ……... 38 1.2.3. Schema dezvoltată a circulaţiei banilor ............................................................ ……... 39 1.2.4. Delimitări ale circulaţiei monetare ................................................................... ……… 41 1.2.5. Necesarul de monedă ..................................................................................................... 42 1.2.5.1. Definiţia şi criteriile de structurare a masei monetare ....................... ……………….42 1.2.5.2. Dimensionarea cantităţii de monedă în circulaţie ........................................................43 1.2.5.3. Dimensionarea circulaţiei monedei cu ajutorul balanţei veniturilor şi cheltuielilor populaţiei…… ............................................................. ……………………………………….47 1.2.6. Viteza de circulaţie a monedei ....................................................................................... 48 1.2.7. Dimensionarea ofertei de monedă .................................................................................. 48 1.3. ECHILIBRUL MONETAR ............................................................................ 50 1.3.1. Echilibrul şi dezechilibrul economic .................................................................. ………51 1.3.2. Echilibrul monetar şi interpretările alternative .................................................. ……….52 1.3.3. Premisele asigurării echilibrului monetar .......................................................... ……….52 1.3.4. Moneda şi inflaţia ............................................................................................... ………54 1.4. SISTEMUL MONETAR NAŢIONAL AL ROMÂNIEI ............................... 55 1.4.1. Formarea şi caracteristicile sistemului monetar românesc ............................................. 55 Primii „lei” …………………………………………………………………..............56 1.4.2. Privire istorică asupra sistemului monetar românesc ........................................ ……….56 *Leul greu (nou), ultimul ban românesc ? .................................................. ……...63 1.5. TEORII MONETARE ..................................................................................... 64 5.1. Concept şi consideraţii generale privind teoria monetară ................................................ 64 5.2. Principalele teorii monetare ............................................................................................. 66 * Cuvinte cheie …………………………………………………………………….. 69 Capitolul II B Ă N C I L E * Scurt rezumat …………………………………………………………………….. 73 * Obiective …………………………………………………………………………. 73 * Conţinutul capitolului ……………………………………………………………. 74 2.1. ACTIVITATEA BANCARĂ ................................................................ ………74 2.1.1. Privire istorică asupra activităţii bancare ......................................................... ……….. 74 2.1.2. Activitatea bancară în România ....................................................................... ……….. 76 2.2. STRUCTURILE INSTITUŢIONALE ........................................................... 88 2.2.1. Sistemica bancară .......................................................................................................... 88 2.2.2. Organizarea sistemului financiar ................................................................................... 92 2.2.3. Rolul şi funcţiile Băncii Centrale ...................................................................... ……….93 * Operaţiunile Băncii Centrale ..................................................................................104 2.2.4. Băncile şi instituţiile de credit asimilate ........................................................... ………105 2.2.4.1. Organizarea şi funcţionarea unei bănci ...................................................................... 105

2

2.2.4.2. Principalele operaţiuni ale unei bănci ................................................ ………109 2.2.5. Organigrama (structura organizatorică) a unei bănci ....................................... 110 2.2.6. Instituţii de credit cvasibancare ........................................................................ 114 2.2.7. Trezoreria .......................................................................................................... 115 2.3. PERSPECTIVE ALE STRATEGIEI BANCARE ............................. 115 2.3.1. Intrări în sistem bancar ..................................................................................... 117 2.3.2. Structura de transformare ................................................................................. 117 2.3.3. Ieşirile în sistem bancar .................................................................................... 118 2.3.4. Planificarea strategică bancară ......................................................................... 118 * Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 120 Capitolul III C R E D I T U L * Scurt rezumat …………………………………………………………… 122 * Obiective ………………………………………………………………… 123 * Conţinutul capitolului ………………………………………………….. 123 3.1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE ...................... 123 3.1.1. Creditul. Noţiuni, concepte, clasificare ………………………………………. 124 3.1.2. Resursele de creditare ................................................................................... .. 130 3.1.3. Categoriile de credite ........................................................................................ 132 3.1.4. Principii ale activităţii de creditare ................................................................... 137 3.2. ACORDAREA PROPRIU-ZISĂ A CREDITELOR ...................... 138 3.2.1. Analiza performanţei firmei pe baza bilanţului întocmit conform normelor metodologice în vigoare ……………………………………………………………………………... 145 3.2.2. Analiza performanţei firmei pe baza bilanţului restructurat ......................... 147 3.2.3. Multiplicatorul de credite - crearea de monedă scripturală ....................... . 149 3.2.4. Producţia bancară .......................................................................................... 151 3.3. DOBÂNDA ŞI MANAGEMENTUL RATEI DOBÂNZII ............152 3.3.1. Teorii privind dobânda .................................................................................. 153 3.3.2. Determinarea nivelului ratei dobânzii pe piaţă ............................................. 156 3.3.3. Dobânda nominală şi dobânda reală ............................................................. 158 3.3.4. Riscul ratei dobânzii ..................................................................................... 159 3.3.5. Măsuri privind prevenirea riscului de creditare ........................................... 162 3.3.6. Elemente care pot contura orientarea activităţii unei bănci ......................... 165 *Cuvite Cheie ……………………………………………………………. 167 * Studiu de caz privind analiza financiară a SocietĂţii Comerciale „CONF-PROD” S.R.L. Sibiu în vederea obţinerii unui credit în valoare de 100.000 lei ..... 164 * Întrebări recapitulative şi teste de autoevaluare ………………………… 180

Bibliografie selectivă ……………………………………………………. 181

3

dar şi de o mare acuitate politică. Cu toate că sunt tratate distinc cele trei capitole (probleme). ele se întrepătrund şi intercondiţionează reciproc. Emiterea. tematica lucrării se încadrează între temele de specialitate de strictă actualitate. Ca urmare. se crează premisele creşterii economice şi a derulării unui comerţ eficient. asupra condiţiilor de viaţă ale omului. pentru reglarea datoriilor generate de schimbul de mărfuri şi prestările de servicii. În continuarea capitolului II. lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid foarte util tuturor celor ce sunt angrenaţi în procesul de desăvârşire a profesiei de economist. circulaţia. Pentru aceasta. în ultimă analiză. După cum se poate uşor observa. la crearea noului sistem bancar s-a urmărit şi se urmăreşte în continuare realizarea unui sistem bancar modern. rolul Băncii Centrale este decisiv. exprimat printr-o monedă). moneda se concretizează printr-un ansamblu de mijloace de plată direct utilizabile în vederea efectării plăţilor pe pieţele de bunuri şi servicii. creşterea şi scăderea valorii monedelor au avut puternice repercursiuni. mai cu seamă reunite spre a se vedea întregul. a lichidităţii operatorilor economici. am pomenit fără să vrem şi de existenţa creditului în contextul legăturii acestuia cu activitatea bancară. mai ales a celui exterior. problema stabilităţii şi întăririi monedei noastre naţionale este nu numai actuală. Prin tot ce cuprinde capitolul I. economică şi socială (leul greu (nou) → o cheie a succesului ? – poate da. guvernul le urmăreşte îndeaproape (aşa cum. sunt prezentate în capitolul I momentele ce mai semnificative pe care le-a cunoscut moneda de la apariţie şi până astăzi. . se întâmplă în toate ţările). suntem obligaţi în permanenţă să veghem asupra corelării stricte a circulaţiei monetare cu necesităţile reale ale economiei. cu rol de echilibrare a disponibilităţilor operatorilor economici şi ale populaţiei. moneda nu are valoare şi liberă circulaţie dacă nu este emisă de un organism competent. Pentru a avea o imagine cât mai exactă asupra evoluţiei istorice a monedei. Din acest punct de vedere.vom vedea). Prin urmare. au rolul de a regla şi acţiona pentru orientarea şi conducerea proceselor economice la nivel naţional.II „Băncile”. III „Creditul”. pentru asigurarea unei circulaţii monetare stabile. iar dobânda reprezintă o caracteristică esenţială a creditului. explicabilă dacă se ia în considerare influenţa pe care o au asupra ansamblului activităţii economice şi. prin intermediul instrumentelor. întrebările recapitulative şi testele de autoevaluare cât şi bibliografia selectivă închid conţinutul volumului. existente în bănci. metodelor şi politicilor din sfera monetară şi de credit. urmăreşte să prezinte realităţi care se cer ştiute. autorul cursului „Monedă şi credit” vrea să pună în lumină acest rol. moneda naţională şi activitatea de creditare realizată prin intermediul băncilor joacă un rol determinant în desfăşurarea proceselor economice. În consecinţă. cu împrumuturile (creditele) necesare. I „Moneda”.cap. . Relaţiile între credit şi circulaţia monetară. se cuvine a fi relevată legătura directă care există între bancă şi operatorul economic şi prezentarea cadrului de acţionare specific. fapt ce ne determină să pătrundem în capitolul III. acoperind cu acest material o bună parte din necesarul de obiecte de specialitate al viitorului economist.cap. Lucrarea este structurată pe trei capitole distincte: . este deci preţul creditului. creditul acordat trebuie să aibă o valoare monetară (bănească).cap. În această perioadă. în ţările cu economie de piaţă dezvoltată. civilizată şi operativă. se cuvine a fi precizat faptul că primul obiectiv al băncilor este să ofere „produse şi servicii bancare de cea mai bună calitate”. 4 . În activitatea tuturor organizaţiilor bancare. s-au răsfrânt asupra vieţii sociale în toate epocile istorice. Astfel. Studiu de caz privind realizarea unei documentaţii de către o firmă în vederea obţinerii unui credit de la o bancă comercială.şi macroeconomic. solicitate pe piaţa bancară. de altfel. iar banca este cea care mijloceşte operaţiunile între operatorii economici având la bază un volum economic (de asemenea. În concordanţă cu realitatea.Introducere În contextul actual al economiei de piaţă concurenţiale din ţara noastră. Băncile (fără a neglija istoria lor). în reglarea circuitelor economice la nivel micro. . pentru că numai astfel se poate sprijini stabilitatea monedei şi. tezaurizarea. statul. Problemele monetare au devenit în lumea contemporană o preocupare publică. Conform uzanţelor de specialitate. numai cedarea şi restituirea unei sume de bani constituie o operaţiune de credit. O dată cu aderarea României la Uniunea Europeană. a economiei în ansamblul său. cu servire exemplară. implicit.

prin volumul de faţă nu mi-am propus şi cred că nici n-aş fi reuşit să abordez toate problemele legate de cele trei fenomene: monedă. adică o analiză financiară a Societăţii Comerciale „CONF-PROD” S. Autorul. credit. reprezintă un act de mare importanţă. cursul nu caută să fie doar o sintetizare în formă accesibilă a numeroase evenimente permiţând privirea dintr-un anumit unghi asupra trecutului. la sfârşitul lucrării se află o bibliografie selectivă pe care o recomand tuturor celor interesaţi în completarea şi îmbogăţirea cunoştiinţelor în domeniu.000 lei de la o bancă comercială (realizându-se concret trilogia: monedă ↔ bancă ↔ credit). Sibiu în vederea obţinerii unui credit în valoare de 100. În final.R. 5 . Dar.L. inclusiv asumarea unor riscuri.Acordarea creditului (consimţirea tranzacţiei) în lei sau în valută. În finalul lucrării am prezentat un studiu de caz. ci se doreşte a avea şi o folosinţă practică. în vederea căruia banca (iată din nou legătura) trebuie să-şi asigure o bună informare şi documentare pentru prevenirea riscului. bancă. Sigur.

supunem atenţiei cititorului câteva probleme care îşi găsesc răspunsul în paginile ce urmează: . Având în vedere principalele modificări în tendinţa utilizării mijloacelor de plată. se pot transforma rapid în mijloace de plată cu riscuri limitate şi în perioade de timp reduse. . moneda propriu-zisă.cine este ofertantul de monedă. ca ţară membră a Uniunii Europene. moneda metalică şi piese metalice.„Banu-i ca mica roată. O astfel de tendinţă generală se înscrie într-o evoluţie amplificată după anii ’80. Deoarece furnizează informaţii asupra cererii de monedă din punct de vedere cantitativ şi calitativ. care evidenţiază relaţia stabilă dintre rata de creştere pe termen lung a mijloacelor de plată şi rata inflaţiei. Ca urmare. afacerile care se derulează tot mai mult în spaţiul cibernetic. agregatele monetare permit aplicarea politicii monetare. ce-nvârteşte lumea toată” Eduard Bourd Capitolul I 1. În acest context se înscriu modificările şi în structura masei monetare. reţeaua mondială a Internetului. România. M O N E D A * Obiective: Datorită diversităţii mijloacelor şi instrumentelor de plată. instrumentele financiare. . a trebuit să-şi armonizeze politica monetară cu cea a statelor membre astfel încât asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor să reprezinte obiectivul economic prioritar. Prin urmare. 6 . moneda electronică.cine influenţează viitorul monedei propriu-zise. în general. exercită influenţe importante asupra politicii monetare şi a instrumentelor acesteia. care nu reprezintă. Un rol important asupra politicii monetare îl au efectele determinate de apariţia monedei electronice. schimbă comportamentul firmelor şi al utilizatorilor de monedă. datorită apariţiei noilor tipuri de plasamente pe pieţele financiare. aceste politici au utilizat agregatele monetare ca instrumente privilegiate în scopul realizării obiectivului prezentat. Preluînd abordările monetariste. care constituie doar o parte din masa monetară.cine va asigura necesarul de monedă (ca mijloc de plată) în economie. respectiv a agregatelor monetare şi a modului de utilizare a acestora în domeniul politicii monetare. în economia contemporană se utilizează într-o masură tot mai mică formele tradiţionale de monedă. de fapt.

1992. În vederea edificării unei imagini cât mai complete asupra evoluţiei istorice a monedei. Ca urmare. constă într-o acţiune prin 7 . au fost drahmele de argint bătute de oraşul pontic Histria în sec. prin raportarea mărfurilor la marfa care avea rolul de monedă. care de asemenea trebuie să se ţină seama în abordarea problemelor monetare. etnologii au observat în societăţile tradiţionale folosirea monetară a sării şi a scoicilor rare care serveau. Etimologic. în esenţă. se pot pune în evidenţă trei funcţii importante. se recomandă citirea cu atenţie a momentelor cele mai semnificative pe care le-a cunoscut moneda de la apariţie şi până astăzi. În Europa. Convertibilitatea.* Scurt rezumat: M o n e d a se concretizează prin ansamblul mijloacelor de plată direct utilizabile în vederea efectuării plăţilor pe pieţele de bunuri şi servicii. de obicei ca podoabe. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton Woods – 1944 şi Fondul Monetar Internaţional. Pornind de la activitatea practică de analiză monetară. apărarea monedei (menţinerea parităţii de schimb). rezervându-şi dreptul de a participa la tranzacţii sub forma unor mărfuri obişnuite şi foarte diversificate. cuvânul „monedă” îşi are originile deci. pe de altă parte. de la sfârşitul preistoriei. Creşterea rolului şi importanţei monedei în istorie. X – IV î. în Africa. trebuie făcută distincţia între moneda materială (de circulaţie) şi moneda de cont (scripturală). Totodată. analiza modernă ne-a demonstrat că cele trei funcţii se explică printr-o proprietate esenţială a monedei şi anume: moneda constituie lichiditatea prin excelenţă. Cristos. Exteriorizarea valorii se realiza o dată cu schimbul. Dar. utilizată de majoritatea ţărilor. este necesară determinarea cât mai corectă a puerii de cumpărare a unei monede prin apelarea la diferiţi indicatori. Având în vedere originile istorice ale monedei (descrise de Aristotel în „Etica Nicomahică” şi „Politica”). pe de o parte. Astfe. Moneda a apărut de timpuriu în istoria societăţii umane. în cuvântul latin „moneta” care înseamnă „aceea care avertizează”. Acelaşi lucru s-a petrecut multă vreme cu ceaiul în Tibetul chinezesc. ş. lupta împotriva inflaţiei. se impune a se acorda o mare atenţie organismelor internaţionale create: Sistemul Monetar Internaţional. Soluţia clasică. este o noţiune care a cunoscut importante modificări de conţinut de-a lungul vremii. 5. Sistemul Monetar European. Denumirea de monedă provine de la monetăria romană. se utilizau ca monedă vitele. Tratatul de Maastricht . de către toţi şi totdeauna pentru a regla datoriile generate de schimbul de mărfuri. Ea reprezintă o însuşire legală a unei monede de a putea fi preschimbată cu altă monedă în mod liber prin vânzare şi cumpărare pe piaţă. adică ansamblul de active (aici. instalată lângă templul Juno Moneta din Roma. România a avut moneda convertibilă ? Obiectivele unei politici monetare sunt.a. a determinat crearea sistemelor monetare. Primele monezi autohtone cunoscute pe teritoriul României. active = creanţă) acceptate pretutindeni. sistemul monetar este privit ca un ansamblu de norme şi organisme. de la pg. iar.

pg.2 Moneda apare ca un activ care poate fi deţinut. Din totdeauna. ele sunt efectele acestor fenomene. Basno. un subiect de controverse. Manolescu – „Moneda şi ipostazele ei”. ultimul ban românesc ? Încheiem primul capitol prin prezentarea conceptului de teorie monetară şi prin prezentarea principalelor teorii monetare. Ed. echilibrul monetar.. În cele din urmă.1 Rducând controversele la afirmaţiile extreme. O problemă aparte o constituie Sistemul Monetar Naţional al României. îşi poate releva cu putere funcţia socială. În epoca modernă însă. BĂNCI”. Ca urmare. N.dobânzi. D. şomajul. politica monetară nu trebuie să constituie vârful de lance în cadrul politicii economice. Gh. Bucureşti. 1 2 C. 5. deficitul bugetar. Dardac.1. În opinia primei şcoli. moneda rămâne o noţiune foarte complexă şi dificil de cuantificat şi de definit. rolul cursului de schimb (adică preţul unei valute în altă valută) şi al cursului valutar (preţul unui mijloc de plată exprimat sub forma unui raport între două unităţi monetare diferite). moneda şi inflaţia ca o consecinţă a echilibrului şi dezechilibrului economic. Bucureşti. clasicii prin vocea lui Stuart Mill. Totuşi. spuneau că nimic nu este mai semnificativ decât moneda. 1997. CREDIT. Moneda şi rolul ei în economie Datorită faptului că moneda are circulaţie zilnică. este recunoscut de toată lumea. Pentru început putem spune că m o n e d a se concretizează prin ansamblul mijloacelor de plată direct utilizabile în vederea efectuării plăţilor pe pieţele de bunuri şi servicii. o divergenţă fundamentală apare. 9. împrumutat. sunt tratate pe larg. Ec. Floricel . relevând-i conţinutul. iar după partizanii celei de-a doua şcoli. schimbat. dacă aspectul monetar al celor patru mari dezechilibre (inflaţia. se poate pune întrebarea: leul greu (nou). moneda a constituit pentru cercetători. guvernele trebuie să utilizeze cu prioritate instrumente ale politicii monetare pentru a corecta aceste dezechilibre. răspunzând mercantiliştilor care afirmau că moneda reprezintă un semn al bogăţiei. active = creanţă) acceptate pretutindeni. C. 1994. de către toţi şi totdeauna pentru a regla datoriile generate de schimbul de mărfuri. adică ansamblul de active (aici. 8 . * Conţinutul capitolului: 1. Ed. circulaţia mărfurilor influenţează în mod direct circulaţia monetară. Până la urmă.. Fenomenele monetare sunt strict legate de fenomenele economice. fluctuaţiile în cantitatea de monedă se găsesc la originea dezechilibrelor din economie. cărora trebuie să le facă faţă toate ţările. deficitul balanţei de plăţi). A nu se neglija însă.P. cât şi într-o manieră indirecă. în aceste manifestări de instabilitate. constatăm că două mari şcoli se opun: pentru prima. De asemenea. „simplu voal” fără influenţe asupra echilibrului economic.“MONEDĂ. care se vor a fi formate liber pe pieţele valutare în funcţie de cerere şi ofertă. dându-i o dimensiune şi o viteză coresunzătoare. chiar din momentul în care se examinează natura intervenţiei monedei. în timp ce pentru a doua. moneda se poate defini atât într-o manieră directă. pg. Ca o consecinţă. evidenţiindu-i funcţiile.

perfect adaptabile funcţiilor monedei.. XI î. fier . marfa monedă – etalon trebiua să aibă durabilitate ca să i se poată conserva puterea de cumpărare.3 Etimologic. Prin folosirea unei „mărfi” unice drept intermediar în tranzacţii. valoarea monedei trebuie să se bazeze pe încrederea acelora care o vor deţine. cele bătute de statul elen antic Lidia (sec. În Europa. rezervându-şi dreptul de a participa la tranzacţii sub forma unor mărfuri obişnuite şi foarte diversificate. Un timp. Cristos) a fost marcată prin „baterea” unor piese din metal.1.M. în cuvântul latin „moneta” care înseamnă „aceea care avertizează”. mică enciclopedie”. instalată lângă templul Juno Moneta din Roma. Au fost folosite iniţial ca monede. VI î. metalele şi aliajele sau impus rapid datorită proprietăţilor fizice. E. monezile au fost emise de preoţi.1. Bucureşti. cuvânul „monedă” îşi are originile deci. pentru a vedea legătura cauzală a diferitelor forme pe care le-a cunoscut de la apariţie şi până la acest început de mileniu trei. Cristos). Kiriţescu. în Africa. de la sfârşitul preistoriei. vârfuri de săgeţi etc. prin raportarea mărfurilor la marfa care avea rolul de monedă. Primele monede ar putea fi considerate cele din China (sec. măsurarea precisă a valorii şi economisirea. Valabilitatea celor două accepţiuni date monedei (calitatea ei de marfă şi de creanţă) este demonstrată de evoluţia istorică a monedei. Dintre toate bunurile care întruneau calităţile respective. 175. 9 . intrinsecă. de căpeteniile feudale şi de oraşe. se utilizau ca monedă vitele. Cristos). De asemenea. Exteriorizarea valorii se realiza o dată cu schimbul. apoi au apărut metalele preţioase . În Evul Mediu. ceea ce necesita verificarea conţinutului prin cântărire şi probarea titlului. trebuia să fie divizibilă pentru a permite efectuarea plăţilor şi să prezinte o valoare proprie. Celebrarea victoriei Romei antice asupra regelui Epirului (anul 275 î. Denumirea de monedă provine de la monetăria romană. Ca urmare. Dobrescu – “Băncile. Astfel. iar în Europa. Ed. ele au fost emise de regi. Monezile de metal aveau forme de obiecte (inele. în analiza evoluţiei monedei se va avea în vedere şi rolul deosebit al factorilor subiectivi privind deciziile operatorilor economici în ce priveşte destinaţia şi oportunitatea folosirii monedei. de la concret la abstract. Valoarea mărfurilor obişnuite se va măsura prin stabilirea unui bun în calitate de etalon monetar. metalele şi aliajele comune . O dată cu crearea statelor 3 C. care se poate utiliza ca bun de consum sau de producţie. marfa ia locul trocului.) sau de lingouri (obiecte premonetare).aurul şi argintul. Expert. 1998. permiţându-şi prin marfa aleasă vânzarea şi cumpărarea bunurilor obişnuite. omul a ieşit din sfera trocului primitiv şi intră în cea a economiei de schimb. apoi de regi. dar serveşte şi drept instrument de schimb. Privire istorică asupra monedei Considerăm relevantă şi totodată justificată o incursiune în evoluţia monedei. bronz. demonstrând prin aceasta apariţia primelor semne a ceea ce va purta mai târziu numele de monedă. Acelaşi lucru s-a petrecut multă vreme cu ceaiul în Tibetul chinezesc. suficient de mare şi stabilă. pg. de obicei ca podoabe. încredere circumscrisă unei anumite comunităţi naţionale sau internaţionale.cupru. Moneda a apărut de timpuriu în istoria societăţii umane. etnologii au observat în societăţile tradiţionale folosirea monetară a sării şi a scoicilor rare care serveau.C. 1.Pentru a fi acceptată. Mai mult.

Valoarea monedei – semn nu se deteriorează în timp. Au rămas până azi în circulaţie monezile divizionare. Emise de titulari. Se denumesc sisteme monetare acele sisteme care nu au în centru o monedă metalică cu valoare proprie. În condiţiile actuale. începând din jurul anilor 300 î. apoi cu simboluri locale originale: „Monedele geto – dacice reprezintă cele mai autentice monumente de artă dacică” (C. Astfel. de la marfă la semn. permite înţelegerea a ceea ce distinge moneda de celelalte bunuri şi anume că utilitatea monedei în tranzacţii este identică. . termenul de monedă a fost extins în vorbirea curentă pentru denumirea oricărui semn bănesc. Geto – dacii au emis. în care nu mai circulă decât monezile divizionare. După primul război mondial. baterea de monezi de aur şi de argint cu valoare proprie deplină destinate circulaţiei. X – IV î. inclusiv pentru banii de cont care nu au o existenţă materială (ex. oricare ar fi forma şi valoarea sa intrinsecă. iar utilizarea ei de către operatorii economici răspundea unei convenţii implicite. a circulat şi mai târziu. confecţionate din metale ieftine. Baterea şi circulaţia monedei de aur au încetat după primul război mondial.creşte încrederea operatorilor economici faţă de autorităţile monetare centrale (pentru moneda de hârtie) şi faţă de băncile comerciale (pentru moneda de cont sau scripturală). apare momentul de răscruce în evoluţia monedei. dar din ce în ce mai rar. Totodată era garantată valoarea monedei respective. Apariţia şi utilizarea monedei – semn în scopuri cât mai 10 . Primele monezi autohtone cunoscute pe teritoriul României. având aceleaşi funcţii şi aceeaşi valoare ca moneda – marfă. s-au impus puţin câte puţin ca instrumente de plată normale. Cristos. moneda scripturală sau moneda de cont). Rolul de intermediar realizat atât prin marfa – monedă cât şi prin moneda – semn sunt foarte bine asigurate în urma efectuării schimbului de mărfuri. în Moldova ale lui Petru Muşat (c.feudale naţionale.costurile de producţie sunt mult diminuate. În a doua parte a secolului al XIX – lea. este brăzdată de consecinţele: . dreptul de batere a monedelor a revenit puterii centrale. Epoca monedei – marfă se va încheia iar locul său va fi luat de moneda semn. . pe baza unui cont deschis la bancă. ordinul de virament dintr-un cont în altul va reduce plăţile la un simplu joc pe hârtie. Operatorii acceptau să utilizeze moneda deoarece aveau încredere în sistemul care o emitea. Ca urmare. Cristos monezi proprii iniţial imitate după monezile greco – macedonene. Ponderea acestora în totalul masei banilor în circulaţie este însă foarte mică. Moneda scripturală şi moneda de hârtie (reprezentând forme ale monedei – semn). cele ale lui Vladislav I (Vlaicu) (1364 – c. Moisil). Dreptul de a bate monedă revenea puterii de stat printr-o instituţie de emisiune. Evoluţia formelor monedei. 1391). au fost drahmele de argint bătute de oraşul pontic Histria în sec. 1377). dezvoltarea băncilor a fost la originea perfecţoinărilor importante în tehnicile monetare. iar în Transilvania în timpul lui Ioan Zapolya (1510 – 1540) şi în perioada Principatului. Statele feudale au avut sisteme monetare proprii. ea poate fi folosită ulterior în aceleaşi scopuri. 1375 – c. Moneda de argint însă. a încetat. Trecerea de la moneda – marfă la moneda –semn. cecurile acceptate la plată sunt o formă a monedei scripturale.statutul său privat se substituie din ce în ce mai mult statutului său public şi care necesită un control adecvat al creării sale. Formele noi ale monedei scripturale sunt cecurile şi viramentele. având în vedere bunurile şi serviciile ce pot fi procurate în schimbul ei. moneda – semn va fi căutată. primele emisiuni fiind în Ţara Românească. acestea rămânând numai un instrument de tezaurizare. Apoi.

alături de metalul monetar. ea devenind treptat instrumentul monetar ideal. Acest mecanism se realiza în felul următor: .monedă. fenomenul finalizându-se cu desprinderea monedei – semn de metalul monetar. 4 Idem 1. rezervele de aur reprezentând astăzi o pondere relativ mică în totalul rezervelor monetare ale unei ţări. cantitatea totală de monedă în circulaţie rămânând invariabilă. Crearea acestei monede semnifică punerea în circulaţie a unei cantităţi de masă monetară şi nicidecum substituirea unei forme a acesteia cu alta.diversificate. fără prezenţa lui în circulaţie. Pentru emiterea monedei – semn. depozitele de bilete de bancă într-un cont la vedere nu antrenează apariţia de noi semne monetare. Dacă mărimea depozitului de aur – monedă era funcţie de producţia de metal preţios sau de posibilităţile fiecărei ţări de a procura aurul – monetar. deţinătorii bancnotelor manifestau încredere în mecanismul monetar astfel creat. 11 . Funcţiunea lui a fost relativ normală atâta timp cât a existat un anume echilibru între cantitatea de aur – monedă şi necesarul de monedă – hârtie cerut de schimbul de mărfuri în ascensiune.utilizarea monedei de cont (scripturale) şi a cele de hârtie ca instrumente monetare a fost susţinută prin mecanismul convertibilităţii.banca emitentă păstra în depozit importante cantităţi de aur . A fost perioada de trecere de la o formă la alta a monedei. demonstrează faptul că acest instrument monetar are o importantă componentă convenţională. aurul monetar păstrat în rezerva băncii continua să îndeplinească funcţia de etalon şi de rezervă. . cantitatea de semne monetare era dependentă de volumul tranzacţiilor.cu toate că aurul monetar continuă să funcţioneze ca etalon şi rezervă. În aceste condiţii. pentru ca apoi să scadă treptat. În cele din urmă se va produce dezechilibrul între cererea şi oferta de monedă. participa la operaţiuni de schimb pe piaţă.depozitele în aur – monedă acopereau. efecte bancare etc. . Un timp. pg. costurile au fost mult mai reduse. dintre care cea mai importantă este acordarea de împrumuturi (credite).se vor include în structura rezervelor bancare. faţă de care se află într-o dependenţă directă. ci doar transformarea monedei de hârtie (care dispare) în monedă scripturală (care apare). ca element de activ în bilanţ. în funcţiile ei s-a păstrat o bună perioadă de timp legătura cu metalul monetar care se afla în rezerva băncii emitente. slăbeşte considerabil legătura directă cu moneda – semn. moneda – semn a fost utilizată în paralel cu moneda – marfă. . iar ca element de pasiv . Prin urmare.moneda – semn va rămâne unica formă a monedei în circulaţie pe pieţele naţionale (cu mici excepţii). 16.moneda de hârtie (ca o obligaţie a băncii faţă de viitori posesori).). iar rolul principal ca instrument monetar revenindu-i celei din urmă. Asemenea fapte imprimând mecanismelor monetare noi caracteristici:4 . emisiunea ei bazându-se tot mai mult pe producţia de bunuri destinată schimbului. aproximativ 33 % din cantitatea de monedă – hârtie aflată în circulaţie. crearea de monedă este rezultatul unor diverse operaţiuni bancare. . Crearea monedei – semn rămâne de competenţa băncilor. primind la cerere echivalentul în aur – monedă. Acest mecanism de convertire a funcţionat atât pe plan intern (România) cât şi pe plan extern. În vederea afirmării şi impunerii monedei – semn. la început. Dimpotrivă. titlurile de creanţă (efecte de comerţ. dar garanţia materială trece treptat în economie. Moneda – marfă a fost retrasă din circulaţie şi depozitată la băncile emitente de monedă de hârtie. identificându-se cu mărfurile produse.

Spectaculoasele progrese obţinute în domeniul informaticii au dus la dispariţia suportului ”hârtie” al monedei scripturale. Deci.o dată intrate în rezerva monetară a unei ţări.) şi de către Sistemul Monetar European (denumit E. Astfel.secolul VII î. Astfel de monede de cont s-au afirmat tot mai mult în cadrul mecanismelor monetare şi acceptate în structura rezervelor monetare. moment care a corespuns cu excluderea acestuia de la baza sistemelor monetare naţionale şi a celui internaţional. Faptul acesta s-a produs în anul 1944 şi a coincis cu momentul creării Sistemului Monetar Internaţional prin Acordurile Conferinţei Financiare şi Monetare de la Bretton Woods. pg.I. Se produce emisiunea de monedă în context internaţional de cătrte F. dolarul SUA devenind moneda de rezervă a acestuia.S. în avantajul instituţiei monetare supranaţionale. vom prezenta în continuare momentele cele mai semnificative pe care le-a cunoscut moneda de la apariţie şi până astăzi:5 . crearea în 1944 a mecanismelor monetare va duce la apariţia unor noi elemente care vor modifica raportul dintre moneda – marfă şi moneda – semn: . . . adică instalarea unui mecanism de compensare între băncile centrale (naţionale) care să fie bazat pe o monedă universală. Încrederea în moneda de hârtie emisă de alte ţări trebiua pregătită şi câştigată în timp de factori similari celor interni. Prin aceasta se presupune crearea unei instituţii monetare supranaţionale care ar emite o monedă considerată a fi unicul activ pe care fiecare bancă centrală îl poate deţine. În acest sens.în 1971 are loc suspendarea convertibilităţii externe a dolarului SUA în metalul monetar.I. Acest sistem a funcţionat pe baza etalonului aur – devize (respectiv aur – dolar). 18. Acest sistem era obligat să convertească în aur sumele în dolari deţinute de băncile centrale ale ţărilor membre ale F..). utilizându-se în diverse operaţiuni pe pieţele monetare şi de capital. dolarul se transformă într-o marfă obişnuită care se alătură celorlalte bunuri la formarea unui nou tip de etalon. Prezentul cunoaşte şi o propunere de monedă supranaţională. .T.pe piaţa externă circulă în continuare metalul monetar sub formă de monedă sau lingouri.moneda – semn.U. În vederea edificării unei imagini cât mai complete asupra evoluţiei istorice a monedei. dolarul american şi alte valute devin garanţie pentru emisiunea de monedă naţională. 5 Idem 1..e. 12 .C.convertibilitatea bancnotelor în aur – monedă şi apoi în aur – lingouri se va restrânge şi se va suspenda definitiv din practica monetară internă după anii 1929 – 1933.. fiind legată însă de metalul monetar prin mecanismul convertibilităţii externe. va prelua integral rolul de instrument al tranzacţiilor pe plan internaţional. fiecare naţiune ar fi obligată să-şi abandoneze autonomia în termeni de politică monetară.M. depozitul bancar constituit din metalul monetar şi titlurile de creanţă acceptă şi valutele (monede naţionale ale altor ţări) care au pătruns în economie ca rezultat al tranzacţiilor.M. sub denumirea de valută. cel al puterii de cumpărare. înlocuindu-se progresiv instrumentele clasice (cecurile) cu cărţile electronice de plată şi de credit. (denumite D. apariţia primelor piese din aur şi argint. Totodată au loc evenimente inedite şi deosebite în ce priveşte moneda – semn. Ca urmare. Moneda americană a prezentat încredere datorită garantării cu aur a dolarilor aflaţi în circuit extern de către Sistemul Rezervelor Federale ale SUA.n.

emiterea în Imperiul Britanic a monedei – hârtie.A. curs forţat al biletelor emise de bancă în Franţa (John Law).A. . crearea unei bănci centrale federale în S. . monopolizarea emisiunii bancnotelor de către Banca Angliei. .A.1928 – 1930. crearea Băncii Reglementelor Internaţionale (România..1800. cursul de schimb între monedele metalice la Roma: aurul cota de două ori mai mult decât argintul. argint) provenind din America.A.. stabilirea la Geneva a aurului ca singurul tip de monedă având curs legal.1697. instalarea de facto a monometalismului aur în Franţa. ..U. crearea la Amsterdam a unei pieţe monetare mondiale. Debutul demonetizării argintului în S. Lira sterlină îşi regăseşte paritatea sa dinainte de război. curs legal în exclusivitate acordat aurului în Anglia.. .1803.1913. .1871 – 1874.1816.1928.1925.1650.1897. instituirea bimetalismului în România.1774.5.secolul II e. suspendarea convertibilităţii bancnotelor în aur în toate ţările beligerante (inclusiv în România). . . . .1690. restabilirea convertibilităţii în Anglia. .1720. recunoaşterea principiilor etalonului aur – devize (gold – exchange standard) la Conferina Mondială Monetară de la Geneva.1792.1922. 13 . . Crearea Sistemului Monetar Naţional. . . . .secolul XVI.U. instituira bimetalismului aur – argint în S. . abandonarea bimetalismului şi adoptarea monometalismului aur în România. . creşterea de şase ori a numerarului şi de trei ori a preţurilor şi efectuarea de importuri masive de metale preţioase (în special . Crearea blocurilor monetare. Crearea Uniunii Monetare Latine. (Sistemul Rezervelor Federale).1874 – 1875. suspendarea convertibilităţii lirei sterline în Anglia.1447. .1900.1931. eşecul Conferinţei de la Londra privind stabilizarea cursurilor de schimb ale monedelor. adoptarea etalonului aur în S.U. .1890..1933. restabilirea etalonului aur în Anglia.U. limitarea puterii liberatorii a monedei în Anglia. membru fondator). restabilirea convertibilităţii franacului francez. abandonarea bimetalismului aur – argint şi adoptarea etalonului aur în Germania şi ţările scandinave.1870 – 1878. Talerul va da naştere dolarului. . . suspendarea convertibilităţii în aur a biletelor de bancă în Anglia şi stabilirea cursului forţat al acestora. . . Raportul legal între aur şi argint este de 1 la 15. crearea francului germinal şi instituţionalizarea bimetalismului.1821. apariţia talerului emis de bancherul Fugger. . .1519. adoptarea etalonului aur în Rusia şi Japonia. curs forţat al francului francez.1797. Generalizarea controlului schimburilor şi flotarea monedelor. crearea în Franţa a Băncii de Emisiune. .1914. .1867. devenind monedă dominantă în Europa. .n.

bazat pe un set de indicatori. suspendarea convertibilităţii în aur a dolarului S. Redefinirea D. la 35 dolari uncia (1 uncie = 31. punerea în funcţiune de către F. privind crearea de către acest organism a unui nou activ de rezervă definit prin raportare la aur şi anume D... reforma monetară în Germania şi crearea D. .M. . . intrarea în funcţiune a Băncii Centrale Europene care înlocuieşte Institutul Monetar European. .1967 – 1971. devalorizarea monedelor europene şi implicit a lirei sterline.1944 (iulie).M. .. 14 . unde s-au pus bazele unei instituţii monetare internaţionale – Fondul Monetar Internaţional – ca organism de supraveghere a evoluţiilor sistemelor monetare naţionale în context internaţional. ..1990.. Prima devalorizare a dolarului S.T.1949. acordurile de la Plaza privind coordonarea politicilor de schimb între 5 (apoi 7) mari ţări industriale. Conferinţa Financiară şi Monetară Internaţională de la Bretton Woods. primul amendament la statutul F.1958. începerea fazei a doua a Uniunii Economice şi Monetare (crearea Institutului Monetar European).S. crearea Şarpelui Monetar European.T.1993. .U. .1946 – 1958. . pool-ul aurului. pe baza unui coş de 5 monede (cele liber utilizabile). Aplicarea etalonului aur – devize care permite guvernelor străine să convertească în aur dolarii pe care îi deţin în rezervă la Banca Cenrală. Conferinţa interguvernamentală a CEE privind Uniunea Economică şi Monetară Europeană (prima fază). intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht. punerea în funcţiune a Acordului de la Jamaica privind reglarea flotării monedelor şi demonetizarea aurului..S.102 grame aur fin).U.A. limitând marjele de fluctuare ale monedelor aderente.A. punerea în funcţiune a S.1969.U.I. punerea în funcţiune a Sistemului Monetar European. de sprijin financiar şi tehnic şi de intervenţie în situaţii dificile. redefinirea D.T.1972. Tratatul de la Maastricht privind integrarea eonomică şi monetară a celor 12 ţări membre ale Uniunii Europene.1986.I. şi prăbuşirea etalonului aur – devize. a unui mecanism de supraveghere monetară. ca principală monedă de rezervă. revizuirea grilelor de paritate: devalorizarea lirei sterline.A.1961 – 1968. Lărgirea marjelor de fluctuare a cursurilor de schimb ale monedelor aderente.1995.1971. revalorizarea D. .1973. . .1946.M. generalizarea flotării monedelor şi amplificarea volatilităţii cursurilor de schimb. restabilirea convertibilităţii externe a monedelor europene între ele. devalorizarea francului francez etc. bazat pe principiile etalonului aur – devize. a doua devalorizare a dolarului S. .M. pe baza unui coş de 16 monede.I.S.1985. . după 1934.1934.1979. .M. . Crearea ECU definit pe baza unui coş de 9 monede ale ţărilor membre. .1998 (1 iunie).A.1992.U.A.1980. . . reuniunea de la Madrid a Consiliului European care a avut drept scop schimbarea denumirii monedei din ECU în EURO şi adoptarea scenariului tehnic al tranziţiei. . fixarea parităţii dolarului S.U. .1994. . pe dolarul S.1976 – 1978. Opt ţări se angajază să intervină pe piaţa aurului pentru menţinerea preţului la 35 dolari uncia.

aceea generică de „bani”. el a dominat circulaţia monetară. vine de acum trei-patru secole. având jumătate din valoarea asprului. adică a unei scări de valori care să facilitaze evaluarea bunurilor. iar altele vorbesc doar de sume de bani.1 ianuarie 2007.1 ianuarie 2008. Italia. 1 ianuarie. în secolele XVI-XVII circulau şi dinari ungureşti. Deşi a circulat doar un secol. expresia românească generală a valorii monetare. Astfel. Luxemburg. Acestea sunt: Belgia. În Ţările Române. Dar. tot istoria a consacrat-o şi tot din acele vremuri. EURO devine monedă unică a Europei celor 12. Irlanda. Unele documente ale vremii menţionează vânzări de bunuri pe sapri-bani.2. iar populaţia îi numeşte pe ambii. leul a rămas în conştiinţa populaţiei româneşti şi în practica utilizării ca monedă de calcul şi de măsurare a valorii mărfurilor şi a altor monede până în a doua jumătate a secolului al XIX –lea.existenţa a două contraprestaţii simultane şi complementare. Numărul statelor membre U. .2002. Cipru şi Malta aderă la zona euro. . alături de asprul turcesc.1999 (1 ianuarie). Franţa. . . care se mai numeau şi bani. care folosesc moneda unică europeană a crescut la 15. 6 Idem 2. analiza modernă ne-a demonstrat că cele trei funcţii se explică printr-o proprietate esenţială a monedei şi anume: moneda constituie lichiditatea prin excelenţă. Mai târziu. Pe lângă taleri şi aspri turceşti. a preţurilor în bani. Germania. derivând din dorinţele celor doi parteneri. Olanda. Grecia. Portugalia. intrarea în faza a treia a Uninii Economice şi Monetare. se pot pune în evidenţă trei funcţii importante.estimarea celor două contraprestaţii la aceeaşi valoare de către cei doi. avea pe o faţă efigia unui leu ridicat în două picioare. moneda mare de argint de peste 27 grame. de unde şi denumirea de Loventhaler sau talerul-leu. Cipru şi Malta (1 oct. pg. 1. Această modalitate limita schimburile şi nu se dădea posibilitatea formării unui ansamblu de preţuri. 12. 2008) * De unde vine „leul” ? Denumirea de „leu” a fost preluată de pe monedele olandeze care circulau intens în secolele XVI-XVII în Imperiul Otoman şi implicit. Talerul olandez. bani. 1 iulie.6 * Moneda – intermediar al schimburilor Realizarea operaţiunii de troc impunea reunirea a două condiţii: . circulaţia EURO în paralel cu monedele naţionale. Slovenia. Funcţiile monedei Având în vedere originile istorice ale monedei (descrise de Aristotel în „Etica Nicomahică” şi „Politica”). după ce a dispărut fiind înlocuit de alte monede. Finlanda.E.1. Austria. Spania. valoarea asprului şi dinarului-ban devine egală. 15 .. simplu. în Ţările Române. fiind cunoscut sub denumirea simplă de leu. O altă denumire monetară. Fixarea irevocabilă a ratelor de schimb între EURO şi cele 11 monede. Introducerea EURO ca monedă oficială în cele 11 state ca unitate de cont. Slovenia devine al 13-lea stat care aderă la moneda unică EURO.

Conform unei zicale „moneda reprezintă o legătură între prezent şi viitor”. atunci când se va decide utilizarea sumei (cantităţii de monedă) „puse de-o parte”. Astfel. cel care posedă moneda are marea posibilitate de a alege. adică se poate face un raport de schimb comparabil într-o unitate de măsură comună. trecute. oricând ar fi utilizată moneda. în viitor.Prin urmare. reprezintă lichiditatea prin excelenţă. schimbată) într-un bun sau serviciu oarecare. atunci moneda neavând vreo destinaţie particuală. moneda trebuie să îndeplinescă mai întâi cele două funcţii: . sau prin raportul cantităţii de monedă la o cantitate de bunuri. prezente sau viitoare. . Valoarea reprezentată printr-o anumită cantitate de monedă ar trebui să fie întotdeauna aceeaşi. iar fluctuaţiile „puterii de cumpărare” alterează considerabil funcţia de instrument de rezervă a valorii. în analiza modernă.moneda. instrument de rezervă a valorii. Dacă mărfurile (bunurile) au o destinaţie particulară care le conferă o relativă rigiditate. puterea de a alege este evidenţiată. Când utilizăm moneda fie ca intermediar al schimburilor.schimbarea monedei obţinute contra altor bunuri. . moneda a spart trocul în două schimburi independente. Prin economisire apelăm la un consum amânat. * Moneda . moneda fiind purtătoare de opţiuni. 16 . * Moneda – instrument de rezervă a valorii Prin monedă trebuie să se asigure permananţa valorilor măsurate. În vederea îndeplinirii acestei funcţii. moneda fiind un intermediar nu tocmai „bun”. prin noţiunea de lichiditate. trăsătură care permite o explicare a lor. permiţînd disocierea celor două contraprestaţii simultane ale trocului (vânzare – cumpărare). măsură a valorilor. Ca urmare. ea posedă o calitate constantă. *Moneda – lichiditatea prin excelenţă „Lichiditatea prin excelenţă” reprezintă o trăsătură esenţială a monedei. realizând astfel două operaţii succesive: . fie ca instrument de rezervă a valorii.moneda. Prin utilizarea monedei se poate determina o scară generală a preţurilor. neavând rigiditate. trebuie să avem siguranţa că nu vom fi nevoiţi să restituim o valoare superioară celeia pe care am îmrumutat-o. Ca urmare. uneori revenindu-se la tehnica trocului (aşa cum a fost în timpul şi după cel de-al doilea război mondial). bazându-ne pe încrederea că valoarea bunurilor de consum la care renunţăm o putem regăsi în integritatea sa. Folosirea monedei în procesul schimbului poate genera frecvent tulburări monetare. fie ca măsură a valorilor. subiacentă celor trei funcţii prezentate anterior. într-o monedă specifică. mărfurile şi seviciile eterogene. anume aceea de a fi imediat convertibilă (transformabilă.vânzarea bunurilor deţinute contra monedă. valoarea mărfurilor respective se exprimă prin preţul lor.măsură a valorilor Moneda reprezintă o unitate de calcul cu ajutorul căreia se măsoară şi cumpără bunurile. În situaţia în care împrumutăm o anumită cantitate de monedă.

este necesar să se utilizeze indicele aferent acestor preţuri (ex. să fie astfel calculat. Prin urmare. Pentru aceasta.3. inerentă grupării preţurilor alese la calcularea indicelui şi totodată ponderii stabilite pentru fiecare marfă sau serviciu luat în calcul. dacă indicele preţurilor este în anul respectiv 108. bunurilor de consum. la o creştere a preţurilor interne dintr-o ţară cu 8 % într-un anumit an faţă de un alt an luat ca bază de referinţă. într-o perioadă şi pe o arie geografică determinată.3. capacitatea de exprimare a acestui indice este relativ redusă. comparativ cu o altă perioadă luată ca bază de comparaţie. Dacă un indice al preţurilor nu poate fi ideal. Ed. puterea de cumpărare astfel calculată a unei unităţi monetare nu exprimă nici un fel de relaţie faţă de unităţile monetare străine (de ex. Activele pot fi cu atât mai lichide cu cât sunt mai sigur realizabile („vândute”) în termen cât mai scurt şi fără pierderi. unei diminuări a nivelului general al preţurilor cu 5 % îi va corespunde o creştere a puterii de cumpărare a monedei: indicelui preţurilor de 95 îi va corespunde un indice al puerii de cumpărare de 105.calcularea corectă a acestui indice. Numai atunci el va reflecta puterea de cumpărare efectivă a monedei naţionale. expresie a potenţialului economic Puterea de cumpărare a unei unităţi monetare exprimă volumul de mărfuri şi servicii care pot fi achiziţionate cu această unitate. a căror evoluţie nu este simetrică. lichiditatea caracterizează gradul de certitudine al deţinătorului de a obţine în orice moment o sumă de monedă cel puţin egală valorii nominale a acestora. agricole.. Indicele puterii de cumpărare a unei sume exprimate în unităţi monetare evoluează în sensul invers evoluţiei indicelui preţurilor. Şi în aceste condiţii. 17 . totuşi. indicele puterii de cumpărare a unei unităţi monetare va fi 92. deoarece el nu ţine seamă de evoluţia veniturilor (evidenţiate în moneda respectivă) care.5. alimentare. în cazul în care analiza efectuată se referă la o anumită categorie de preţuri. în activitatea practică de analiză monetară se apelează şi la alţi doi indici ai puterii de cumpărare a monedei (cazul României): 7 F.1. Dacă se urmăreşte evoluţia puterii de cumpărare în ansamblu. pg. 19.alegerea indicelui preţurilor care prezintă interes pentru analiza ce se efectuează. De aceea. al serviciilor etc. indicele preţurilor produselor industriale. a unei sume de monede. 1993. Bucureşti. Dacă ne referim la corectitudinea calculării indicelui preţurilor. Prima condiţie este urmarea faptului că diferitele categorii de preţuri nu evoluează uniform. trebuie să se ştie că orice indice cuprinde o anumită doză de relativitate. Dar. el va trebui. . încât să se apropie cât mai mult de realitate. generală. se utilizează indicele general al preţurilor. Spre exemplu. indicele puterii de cumpărare interne înregistrează o scădere aproximativ de aceeaşi mărime. avem de-a face cu puterea de cumpărare internă. Academiei Române.). serviciilor etc. Puterea de cumpărare a monedei. Dumitrescu – „Căile stabilităţii monetare”.Aplicată unui activ sau unui portofoliu. influenţează şi ele puterea de cumpărare a monedei deţinute de populaţie. Există şi indici parţiali ai preţurilor: indicele preţurilor produselor industriale. În vederea determinării cât mai corecte a puterii de cumpărare interne a monedei sunt necesare două condiţii:7 . la un nivel dat al preţurilor mărfurilor şi serviciilor disponibile pe piaţă. 1. Iar. Mai exact.).

Bucureşti. Greutatea începe de la stabilirea unei perioade de bază satisfăcătoare. 1982. denumit şi curs de schimb. indiferent de conţinutul eşantionului. ele nu vor corespunde cu produsele reprezentative ale celeilalte. Dacă se aleg produsele cele mai reprezentative pentru economia unei ţări. astfel încât nici indicii preţurilor acestor produse nu sunt comparabili. Dacă se aleg produsele de consum curent. puterea de cumpărare externă a acesteia se calculează pe structuri diferite de mărfuri şi servicii. evoluţia preţurilor. Puterea de cumpărare a monedei naţionale faţă de aceea a monedelor străine (puterea de cumpărare pe plan extern a monedei naţionale) reflectă raportul dintre puterile de cumpărare interne ale monedelor comparate.indicator denumit şi puterea de cumpărare a populaţiei sau puterea de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei – exprimă capacitatea reală de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei într-o anumită perioadă. puterea de cumpărare externă a monedei naţionale depinde. Determinarea puterii de cumpărare externe este mult mai greu de realizat decât în cazul determinării puterii de cumpărare interne.-puterea de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei (banii deţinuţi de populaţie). operaţiile necomerciale etc. care este şi ea mult diferită. 1. o creează calitatea produselor şi serviciilor luate în calcul. realizarea creşterii prevăzute a veniturilor reale ale acesteia. adică a puterii de cumpărare a veniturilor băneşti ale populaţiei. de evoluţia preţurilor din ţara cu care ne comparăm. Ed. al puerii de cumpărare a banilor. Stabilirea puterii de cumpărare a monedei. mai mult sau mai puţin exact. 18 . 254. a unui eşantion satisfăcător. evoluţia veniturilor băneşti ale populaţiei. . pe de o parte. iar pe de altă parte. Ca şi în cazul puterii de cumpărare interne a monedei. faţă de o altă perioadă luată ca bază de referinţă.1. dintr-o serie de motive. pe eşantioane) sau numai producţia destinată exportului. Pentru aceasta. indiferent dacă avem de-a face cu cursul valutar determinat de cererea şi oferta de valută pe piaţa de schimb. acestea fac obiectul anumitor tradiţii şi obiceiuri specifice. pentru a asigura pe cât posibil. evoluţia preţurilor constituie barometrul. Acest indicator are în vedere pe de o parte. deoarece gama şi ponderea acestor produse diferă de la o ţară la alta.8 Raportul dintre preţurile interne şi cele externe este exprimat de cursul valutar. preocuparea autorităţilor statale în vederea asigurării stabilităţii puterii de cumpărare a monedei naţionale. 8 C. şi evoluţia preţurilor. Ştiinţifică şi Enciclopedică.4. În privinţa indicelui preţurilor de comerţ exterior. O complicaţie în plus. Puterea de cumpărare a banilor deţinuţi de populaţie . atunci când în ţara respectivă nu există o piaţă valutară. Kiriţescu – „Moneda”. pg. de evoluţia preţurilor interne din ţara pentru care facem comparaţia. adică de raportul dintre două monede. sau cu cursul valutar oficial stabilit de Banca Centrală sau de o instituţie similară şi aprobat de organele competente.C. greutatea (dificultatea) rămâne aceeaşi. un caracter relativ. este nemijlocit legată de aceea a asigurării stabilităţii preţurilor. iar pe de altă parte. Prin urmare. a unei ponderi satisfăcătoare. diferite de la ţară la ţară. se poate lua în calcul întreaga producţie naţională (desigur. Acest raport are de asemenea. pe de o parte. Toate ţările stabilesc şi urmăresc corelaţia dintre veniturile nominale ale populaţiei. În concluzie putem spune că în toate accepţiunile puterii de cumpărare a monedei.puterea de cumpărare a monedei naţionale faţă de aceea a monedelor străine. În altă ordine de idei. pe de altă parte.

c. euro. De exemplu. 22. mai redus. Dacă depăşirea de către cererea solvabilă a producţiei obţinute (oferite) pe piaţă are o cauză monetară.) este dată din cantitatea din acest bun ce se poate cumpăra cu o unitate monetară. este mult mai dificilă. de asemenea. P. În calitatea sa de etalon al valorii sau unitate de calcul este relativ simplu de a determina valoarea unei monede în raport cu un bun. fondul problemei rămâne acelaşi. 9 Idem 1. al insuficienţei cererii solvabile provocate. Toate speculaţiile care se pot face pe seama conţinutului noţiunilor de inflaţie şi deflaţie. a cererii solvabile la producţia oferită pe piaţă: golul inflaţionist a fost acoperit prin creşterea preţurilor. 19 . Respectiva creştere duce la realizarea unui nou echilibru relativ pe piaţă. i Pe plan naţional. valoarea reală a monedei este de ½ din acel bun. de o cauză monetară. sau pe aceea a factorilor care declanşază aceste fenomene. În acest sens este necesar a se utiliza un „coş” de bunuri. în timp ce orice depăşire de către producţia oferită pe piaţă a cererii solvabile determină o scădre a preţurilor. Preţul respectiv reprezintă ”nivelul absolut al preţurilor” sau simplu „nivelul preţurilor” şi se calculează prin înmulţirea preţului fiecărui produs cu ponderea în procente a acestuia în totalul „coşului”. Ea se măsoară prin cantitatea din acest bun ce poate fi cumpărată cu această monedă. banii au pe plan intern. prin readaptarea la un alt nivel. Preţul monedei în raport cu un bun este inversul preţului monetar al bunului respectiv. iar puterea de cumpărare a unei monede este dată de relaţia: 9 P. dolar etc. pg. în condiţiile economiei de piaţă concurenţiale. iar în caz contrar.c. Stabilirea valorii unei monede în raport de toate bunurile sau în raport de cele mai reprezentative. = 1/∑ ai • P i unde. Considerându-se „coşul” ca un produs nou. P = preţul monetar al produselor.punct de plecare al întăririi monedei naţionale În România.c. în care fiecare bun particular este ponderat cu un coeficient.) şi poate fi preţul cu amănuntul ori cu ridicata. ai = ponderea fiecărui produs dintr-un „coş” în totalitatea tranzacţiilor. el are un preţ „P” egal cu media ponderată a preţurilor monetare ale fiecărui bun component. Când mecanismul pieţei acţionează în toată libertatea sa. Preţul lor este exprimat în unităţi monetare ( leu. calculat în funcţie de locul ocupat în tranzacţiile comerciale. orice depăşire de către cererea solvabilă a producţiei oferite pe piaţă determină o creştere a preţurilor. fenomenul este cunoscut sub denumirea de inflaţie. Creşterea inflaţionistă a preţurilor este procesul cel mai frecvent care se întâlneşte în economia de piaţă. Dacă o unitate dintr-un bun „X” este echivalentă cu două unităţi monetare. o putere de cumpărare stabilă atunci când şi atâta vreme cât există un echilibru între cererea solvabilă şi producţia de mărfuri şi servicii oferită de piaţă. el este cunoscut sub denumirea de deflaţie. = puterea de cumpărare. considerăm un „coş” format dintr-un număr de 15 produse a fi cele mai reprezentative în cadrul tranzacţiilor interne dintr-o ţară (poate fi şi România). valoarea unei monede (P.

Paralel cu această evoluţie. Clasificarea semnelor monetare De-a lungul istoriei. moneda şi semnele au evoluat şi ele o dată cu evoluţia economică a lumii.99 319.15 36. De fiecare dată. pe bază de „coş”.07 0.08 0.menţinerea structurii „coşului”.1.07 0.80 2.12 0. pentru stabilirea puterii de cumpărare a unei monede.05 0. a 15 produse.07 1.10 0.Calculul puterii de cumpărare a monedei naţionale: Produsul % Preţul Valoarea „Nivelul absolut preţurilor” 6. 20 .64 38. diferitele teorii monetare au imprimat monedei sau semnelor monetare semnificaţii. subliniază prin ponderile utilizate.25 53. . Practica din ţările dezvoltate din punct de vedere economic.06 0. Deci.562 145 554 458 547 x În aceste condiţii.05 0. altele s-au extins şi s-au impus rapid sau treptat. 1.08 0.24 54. cu o unitate monetară poate fi cumpărată a 682. format în mod convenţional.50 al Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 Produsul 4 Produsul 5 Produsul 6 Produsul 7 Produsul 8 Produsul 9 Produsul 10 Produsul 11 Produsul 12 Produsul 13 Produsul 14 Produsul 15 Total 0.70 36.05 0. Dacă se urmăreşte evoluţia valorii unei monede prin această modalitate.00 123 451 478 451 451 459 78 45 758 99 4. unele au dispărut.13 7.50 unităţi monetare. au apărut noi monede.50 – a parte din noul produs.05 0.12 22.stabilitatea relativă a preţurilor componente. funcţii şi acţiuni specifice potrivit propriilor lor susţineri.07 0. indicele preţurilor de consum este deosebit de semnificativ.5. puterea de cumpărare a monedei este egală cu 1/682.05 0.34 7.08 0.29 682.01 0. După cum s-a mai subliniat.08 38.25 27. aspecte semnificative ale standardului de viaţă.55 32. sunt necesare a fi respectate cel puţin două cerinţe: .

) reprezintă o formă a monedei scripturale. moneda metalică se rezumă numai la rolul de monedă divizionară. . în conturile lor. în economia de piaţă concurenţială acţionează factori multipli care modifică frecvent şi de substanţă valoarea monedei. dacă avem în vedere reprezentările contemporane şi anterioare ale monedei.moneda de cont (scripturală). În baza depozitelor constituite la bănci de către operatorii economici şi înregistrate. în cadrul unei clarificări semnificative. pe de o parte. Mai mult. cât şi evoluţiile istorice este necesar a se face o prezentare clară a semnelor monetare într-o corelare de ansamblu. în condiţiile în care reprezentarea este sensibil apropiată de valoarea sa. Moneda electronică (de ex.În vederea clarificării interpretării diferitelor şcoli monetare. .moneda creată de operatorii economici.moneda materială (moneda metalică şi moneda de hârtie).după valoarea intrinsecă a monedei. În funcţie de aceste cerinţe. ordine de virament etc. cât şi în domeniul politicilor monetare. Aici este impotant a se sublinia rolul statului în economia modernă în privinţa creaţiei monetare de ansamblu. neţinând cont de formele ei de reprezentare.monedă în baza unui mecanism simplu. care vizează îndeosebi moneda divizionară. ca atare. încercăm să facem o clasificare a semnelor monetare după anumite criterii: . Aceasta deoarece. Operatorii economici se prezentau la monetărie cu lingouri de aur şi primeau în contrapartidă echivalentul lor în aur – monedă. avem: . Prin urmare. când ea era reprezentată de bunurile materiale şi mai târziu de metalele preţioase. În momentele în care monedele au circulat cu valoare integrală şi când utilizarea expresiei de monedă ca purtător de valoare ar fi putut fi considerată abligatorie. Moneda de cont (scripturală) a apărut şi i-a crescut rolul o dată cu dezvoltarea activităţii băncilor. prin emiterea biletelor de bancă (de către Banca Centrală) şi. moneda îşi pierde treptat o parte din substanţa sa materială după intrarea în circulaţie şi devine cu timpul reprezentatnta propriei valori. care a funcţionat în cadrul sistemelor monetare bazate pe etalonul aur . Monedele de hârtie sunt prezentate sub forma bancnotelor. acestea pot dispune de plăţi către alţi titulari de depozite. . avem: . prin crearea monedei de cont (de către băncile comerciale). circulaţia monedei se rezumă numai la înregistrări în conturile bancare.moneda cu valoare integrală este moneda care conţine o cantitate de metal preţios egală cu cantitatea de metal preţios ce i se atribuie prin valoarea nominală.moneda creată de tezaur.moneda creată de bănci. . nefiind convertibile în aur sau argint. dar totodată şi cuprinzătoare.după emitentul monedei. Soldul creditor al contului curent al unui operator economic reprezintă de fapt moneda scripturală temporar statică şi care poate deveni mobilizabilă prin instrumente specifice: cecuri. relevă rolul decisiv ce revine băncilor în creaţia monetară. transferul făcând-se prin diminuarea depozitului dintr-un cont şi majorarea depozitului în alt cont. pe de altă parte. Atât teoriile vechi dar şi cele mai noi cu privire la monedă ne duc la concluzia că folosirea expresiei de „semn monetar” ar fi cea mai exactă. avem: . astăzi prezentându-se ca monezi fiduciare. ordine de plată. Moneda metalică îşi găseşte originea în perioada antichităţii. moneda nu a fost decât un semn. iniţial convertibile în metal preţios. 21 .după forma de existenţă a monedei. În momentele actuale. .

reprezintă un ansamblu de norme legale şi instituţii care reglementează.) oferă statului american condiţii excelente de profit pe seama altor ţări: „Emitentul acestor bani de hârtie (dolari) obţine un profit sau <<rentă de vasalitate>> de 100 %. ceea ce este cu mult mai mult decât ceea ce obţineau marii seniori din evul mediu”. Prin extindere. deşi această generalizare nu este de natură să contribuie la mai buna înţelegere a fenomenelor şi tehnicilor monetare. Unele sisteme băneşti sprijină şi tendinţele de dominaţie ale regimului respectiv.moneda legală are capacitate liberatorie sau circulaţie nelimitată. Aceste norme şi instituţii servesc la realizarea obiectivelor politicii economice. . .după capacitatea liberatorie a monedei. 1.A. având în centru o unitate bănească emisă de un organism internaţional. avem: . precum şi de corelaţia cu sistemul bănesc al altor state sau cu normele convenite pe plan internaţional. 215. Sistemul bănesc al S. sociale. atribiută monedei de argint (când circula în paralel cu moneda de aur în cadrul monometalismului aur) şi monedei divizionare. pg. 22 . în cadrul căreia se prevede o circulaţie de monezi cu valoare proprie deplină. Mai târziu. care este. atribuindu-li-se o anumită putere de cumpărare. ele nu au fost finalizate. Organizarea sistemului bănesc este determinată de stadiul de dezvoltare economică şi politică a statului.moneda – semn este reprezentată de monedele sau de alte alcătuiri de hârtie pe care sunt imprimate valori exprimate printr-un anumit număr de unităţi monetare.după obligaţiile pe care şi le asumă emitentul monedei.moneda neconvertibilă este moneda care circulă numai în cadrul graniţelor unei ţări.10 Ca urmare.U. Sistemul monetar Sistemul monetar este o formă de organizare monetară instituită de stat prin acte normative. Urmare confuziei create. organizează şi respectiv supraveghează relaţiile băneşti dintr-un stat. termenul se mai foloseşte şi pentru acele sisteme care definesc unitatea monetară printr-o cantitate de aur şi chiar pentru orice alt sistem bănesc. avem: .moneda facultativă. acceptate şi utilizate prin încrederea reciprocă.1. în vorbirea curentă nu se mai face nici o deosebire între un sistem monetar şi un sistem bănesc. atribuită monedei naţionale. . Ele sunt valori fiduciare. financiare şi de credit urmărite de fiecare stat.moneda fracţionară are capacitate liberatorie limitată. ca şi în zilele noastre. pentru crearea unui sistem bănesc internaţional. cu toate că s-au făcut numeroase propuneri. Prin sistemul bănesc sunt reglementate următoarele elemente ale circulaţiei băneşti: 10 Idem 3.monedele convertibile care au fost reprezentate iniţial de bancnote ce puteau fi preschimbate în matal preţios. Sistemul bănesc deci. o monedă străină. Aceasta era una dintre convertibilităţile interne. sistemul bănesc este eminamente naţional. recunoscută prin lege. .. . în diferite etape de dezvoltare economică a lumii.6. de regulă. unica formă de convertibilitate este cea externă. (de ex.

a fost lichidat. dolar etc. până la perioada actuală. iar în cele din urmă la serioase implicaţii economico – sociale. eventual. Caracteristicile banilor în circulaţie implică atât un anumit conţinut al normelor monetare. monezi divizionare. a baterii monezilor cu valoare deplină şi a banilor divizionari metalici. etalonul aur sau argint (sistemul bănesc metalist) şi apoi etalonul aur – devize. după primul război mondial.bancnotele.organizarea aparatului instituţional care supraveghează şi sprijină aplicarea sistemului bănesc. .. care sub o anumită denumire – leu. . precum şi a decontărilor fără numerar. în principal. euro. soluţia la care s-au oprit statele dezvoltate din punct de vedere economic. îmrejurările din perioada interbelică au arătat că sistemele băneşti bazate pe etalonul aur – devize s-au aflat în faţa unor mari dificultăţi de funcţionare. În condiţiile acestui etalon. Apare sistemul bănesc nominalist. cât şi un anumit profil al instituţiilor monetare.alegerea instrumentelor efective de circulaţie şi de plată (monezi principale. În faţa acestei situaţii. Dar. de echivalent general.alegerea. Marile puteri economice au acaparat aurul şi l-au menţinut prin toate mijloacele în tezaurul lor. s-a ajuns la dezechilibre monetare de mare amploare. ale lichidării sistemelor băneşti naţionale bazate pe etalonul aur clasic. . următoarele instrumente monetare: . „mâna invizibilă” care restabilea echilibrul monetar. Noul sistem introducea alături de aur. au în circulaţie.banii de cont (bani scripturali) emişi – în condiţiile stabilite de sistemul bănesc . de etalon.reglementarea. a mărfii care îndeplineşte funcţia de măsură a valorii. – serveşte ca etalon al preţurilor. Aceşti bani circulă numai prin viramente şi transferuri între conturile bancare. . Ţările cu economie de piaţă concurenţială. făcându-se loc larg voluntarismului şi pragmatismului în alimentarea cu bani a economiei. la deprecierea inflaţionistă a banilor. emise de o bancă centrală. eventual. bancnote etc). . La baza sistemului bănesc din ţările capitaliste dezvoltate s-a aflat în general. în problema organizării sistemelor băneşti naţionale a fost aceea a înlocuirii etalonului aur cu etalonul aur – devize. aflându-se la originea formării de blocuri şi zone 23 . la restricţii şi discriminări comerciale şi valutare. a creat premisele subminării circulaţiei interne şi internaţionale a aurului şi.de băncile comerciale pe calea operaţiunilor de credit. prin concordanţa spontană între cantitatea de bani aflată în circulaţie şi nevoile circulaţiei mărfurilor. acest metal fiind considerat drept una din armele necesare pentru realizarea expansiunii şi dominaţiei mondiale. Acesta din urmă a fost un produs al necesităţii: trecerea capitalismului la stadiul monopolist. automatismul relativ al etalonului aur clasic. ca urmare.banii divizionari. . unele monede naţionale şi anume cele ale unor state cu mare pondere în comerţul internaţional. emişi de stat. . . ca instrumente de rezervă şi plată cu caracter internaţional. Etalonul aur – devize ca bază a sistemului bănesc a putut fi de asemenea folosit la ruperea unităţii istorice pe plan mondial a sistemelor băneşti naţionale.reglementarea emisiunii şi circulaţiei bancnotelor şi a altor semne de valoare. Ulterior.stabilirea relaţiilor cu alte sisteme băneşti. În unele ţări circulă şi bilete emise de Ministerul Finanţelor (bani de tezaur). la imperialism.stabilirea unităţii monetare. existentă pe timpul etalonului aur.

de mişcările de capitaluri şi de creşterea economică.S. Stabilitatea puterii de cumpărare a banilor depinde.6. În domeniul respectiv. iar valoarea unităţii se exprimă practic în raport cu o altă monedă. .monetare care grupează un număr de monede satelit în jurul unei monede principale. a raporturilor de plăţi şi de lichidare a angajamentelor existente între ţări. Acest sistem monetar se mai poate defini ca fiind un cod de conduită care să ajute la dirijarea comportamentului monetar în relaţiile specifice unei lumi interdependente. iar pentru evitarea unor conflicte prejudiciabile pentru toţi şi promovarea unei cooperări avantajoase. Reglementarea relaţiilor monetare internaţionale. a fost lichidat de fapt în 1971. Aceasta trebuie să aibă în vedere promovarea certitudinii şi echităţii în tranzacţii şi înlăturarea mişcărilor speculative de capitaluri.I. Cele mai multe probleme pe care S. 1. cu atât mai mult cu cât S. etalonul aur – devize nu s-a mai putut menţine la baza sistemelor băneşti. cardinale. Datorită puternicelor dezechilibre economice şi monetare internaţionale.I. însoţită de aspectele instituţionale corespunzătoare . după înlăturarea etalonului aur. fiecărei ţări revenindu-i rolul de a adopta normele de reglementare a relaţiilor monetare şi financiare pe care le-a considerat mai potrivite pentru obiectivele economice proprii.M.1. fiecare ţară a dorit să-şi păstreze un maxim de libertate de acţiune. în aplicarea legii circulaţiei băneşti.M. Într-o lume interdependentă însă. suficientă cantitativ şi calitativ pentru îndeplinirea corectă a funcţiilor sale.trebuie să înfăptuiască cel puţin trei obiective: . politica unei ţări se repercutează prin efectele ei şi asupra altei ţări.1. să-şi creeze o 24 . în vederea apărării propriilor interese. în cazul unor deficite durabile ale schimburilor economice cu străinătatea şi chiar al unor excedente exagerate. Cu toate acestea. le are de rezolvat derivă din contradicţia dintre caracterul internaţional al schimburilor economice şi caracterul naţional al mijloacelor de plată utilizate efectiv în aceste schimburi. .asigurarea stabilităţii relative a raporturilor valorice dintre monede. această definiţie are un caracter formal. iar statutul modificat al Fondului Monetar Internaţional (1978) acordă o mare libertate ţărilor membre în domeniul monetar şi valutar. îndeosebi perioadei de după cel de-al doile război mondial . de activitatea conştientă a organelor prevăzute în sistemul bănesc. Sistemul Monetar Internaţional Sistemul Monetar Internaţional reprezintă o reglementare convenită.T.crearea unei rezerve internaţionale. etalonul aur – devize a fost pus în 1944 şi la baza Sistemului Monetar Internaţional. aflată în competiţie pentru dominarea sistemului plăţilor internaţionale. determinată de schimburile comerciale.expresii ale cooperării internaţionale specifice. sunt necesare reguli adoptate prin consens. etc. specificate suficient de clar şi recunoscute pe plan cât mai larg ca având un caracter echitabil. Ca o consecinţă a celor prezentate mai sus. În acest sens. chiar în cazurile în care unitatea monetară a unei ţări continuă să fie definită legal printr-o cantitate de aur. având în vedere că nici un sistem monetar internaţional nu a reuşit până în prezent.instituirea unor mecanisme de ajustare (echilibrare) a balanţei plăţilor curente. cu D. coerentă. caracteristice deceniilor şase şi şapte.

fac eforturi substanţiale în vederea restructurării relaţiilor valutar – financiare.1. financiare şi monetare internaţionale.E. care au devenit după cel de-al doilea război mondial zone monetare. a avut în centru dolarul S.E. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton Woods (1944). utilizăm denumirea de S. 25 . Totuşi.. în primul rând. aplicat până în 1971. iar principiile acestuia au fost înscrise în statutul FONDULUI MONETAR INTERNAŢIONAL. Perioada interbelică este caracterizată de blocurile monetare. principalelor state cu economie de piaţă dezvoltată şi îndeosebi S. Între anii 1972 – 1974 s-a încercat o reformă a S. dar a eşuat.S. după o funcţionare care a dat satisfacţie. în 1944. de la Bretton Woods. Deoarece uniunile şi blocurile monetare au reprezentat interesele numai unui singur grup de ţări. precum şi a hotărârii aceluiaşi Consiliu la sesiunea din 12-13 martie 1979.I. de ex. în cadrul noii ordini economice mondiale.M.6. problemele relaţiilor internaţionale nu au putut fi rezolvate satisfăcător. suntem îndreptăţiţi să spunem că îşi va merita numele. cât timp Sistemul Monetar Internaţional se foloseşte de o monedă naţională .E. Prin urmare. iar atunci când va dispune de o monedă internaţională. Fondului Monetar Internaţional revenindu-i rolul de a lua unele măsuri în funcţie de stadiul relaţiilor economice. La această conferinţă au fost puse bazele Sistemului Monetar Internaţional. Primii paşi făcuţi în direcţia reglementării internaţionale a relaţiilor monetare au avut un caracter limitat (o anumită zonă sau regiune geografică) datează încă dinainte de primul război mondial.M. au avut loc întâlniri între principalii reprezentanţi ai statelor din coaliţia antifascistă care au condus. Actualmente nu mai putem vorbi de existenţa unui S. propriu-zis. Până atunci.monedă proprie.M. .M. European Monetary System – E. 1. În acest sens.) a fost înfiinţat la 13 martie 1979.11 O parte din ţările membre ale C.U. cu 11 Idem 3.M. deci o monedă naţională căreia i s-au atribiut funcţii internaţionale. au participat la Sistemul Monetar European. În timpul celui de-al doilea război mondial. în perspectiva redresării economiilor naţionale afectate de război şi a dezvoltării economiei mondiale.). la convocarea CONFERINŢEI MONETARE ŞI FINANCIARE INTERNAŢIONALE DE LA BRETTON WOODS. Aici amintim uniunile monetare.I. a fost lichidat de fapt în acel an datorită crizei monetare internaţionale..(engl.S. ci numai despre tendinţa de a se ajunge pe cale evolutivă la un sistem monetar internaţional aplicabil. pg. S.A. venind deseori în conflict cu interesele altor ţări sau grupuri de ţări şi determinând contramăsuri din partea partenerilor de schimburi. Sistemul Monetar European Sistemul Monetar European .E. el este de fapt un sistem valutar internaţional. organism înfiinţat tot cu acea ocazie. 393.A.U.E.ca urmare a consacrării ei oficiale în ţara noastră o dată cu aderarea României la Fondul Monetar Internaţional (1972).I. mai trebuie reţinut că ţările cu economiile în curs de dezvoltare. adică la organismul care a adoptat în documentele sale această denumire. ca urmare a rezoluţiei din 5 decembrie 1978 a Consiliului European (compus din conducători de state şi guverne ale ţărilor din C.I. împreună cu aurul.M.2.

Modificarea mai putea avea loc la cerere. EUA a mai fost folosită în operaţiile Băncii Europene de Investiţii şi în evidenţele bugetului comunitar. precum şi ca mijloc de decontare între autorităţile monetare ale ţărilor membre ale C. Escudoul portughez = 0. Pentru finanţarea intervenţiilor se acorda o facilitate pe termen „foarte scurt” nelimitată de către băncile centrale participante. Sistemul Monetar European a înlocuit „ŞARPELE VALUTAR” al C.700 %.M. dar trebuiau să reducă treptat atunci când condiţiile permiteau acest lucru.I.B.C.15 %. Luxemburghez = 0. după cum se ştie.E. Acest instrument monetar artificial a fost utilizat ca numitor comun pentru mecanismul cursurilor valutare. Ponderea iniţială a monedelor din coşul ECU a fost stabilită în funcţie de nivelul participării la comerţul intercomunitar. Fiecare monedă care participa la S.E..M. Coroana daneză = 2. printr-un sistem complex de cursuri valutare şi de intervenţie. European Currency Unit – unitate monetară europeană). Conform rezoluţiei Consiliului European din dec.25 %.52 %.E.32 %.U.E.785 %. ECU a fost. Celelalte ţări membre ale Uniunii Europene car nu au făcut parte din „şarpele valutar” puteau stabili temporar limite până la ± 6%. care nu a fost însă un sistem. Fr. Peseta spanoilă = 5. (engl. (engl.E. s-a aflat E. în centrul S. Astfel de modificări aveau scopul de a antrena adaptarea ponderilor relative ale celorlalte monede din coş. ci numai un aranjament de menţinere în comun a unor cursuri valutare.E.E. şi de cotele fixe în cadrul mecanismului de sprijin financiar. o veche monedă franceză care a circulat în Evul Mediu.. astfel: DM = 30. Ponderea monedelor respective putea fi modificată la fiecare 5 ani. în cazul modificării cursurilor centrale în cadrul S. Folosirea sa a fost însă limitată. Cursul respectiv determina cursurile bilaterale care puteau evolua în limitele de ± 2. avea un curs central exprimat în ECU. 1978. Lira sterlină = 12. Danemarcei şi Suediei care au declarat că vor putea participa mai târziu. de la care intervenţia pe piaţa valutară devenea obligatorie. Pe lângă rolul asumat în cadrul Convenţiei de la Lome. Deciziile importante cu privire la politica cursurilor valutare a ţărilor participante la S. sau a cursurilor valutare ale ţărilor membre care participau la acest sistem. Guldenul = 9. şi ţările asociate din Africa şi zonele Caraibilor şi Pacificului (Convenţia de la Lome).E.U. faţă de o ţară neperticipantă se luau după consultări reciproce în cadrul U. Drahma grecească = 0.A.E. European Unit of Accuont – unitate de cont europeană).E. Iniţial.49 %.36 %. bazată pe cursurile valutare respective. precum şi o mare convergenţă a politicilor financiare şi economice ale ţărilor participante. Obiectivul acestui sistem l-a constituit crearea unei zone de stabilitate monetară în Europa de Vest. valoarea şi structura ECU au fost considerate ca fiind aceleaşi ca ale E. în cazul în care ponderea procentuală a unei monede. s-a modificat cu 25 % sau peste.60 %.78%. Fr. al intervenţiei pe pieţele valutare şi al tranzacţiilor Fondului European de Cooperare Monetară. încât valoarea „externă” a ECU (valoarea ei exprimată într-o monedă naţională) să rămână neschimbată în momentul modificării.31 %. în sume fixe. combinat cu largi facilităţi de credit. Fr.E. Unitatea de cont europeană (EUA) a fost constituită dintr-un coş valutar în care au intrat cele 15 monede ale ţărilor membre ale C. Lira irlandeză = 1. Creanţele şi datoriile care derivau din intervenţii erau convertite în ECU şi înscrise în Registrele Fondului 26 . introdusă în aprilie 1975 în sfera tranzacţiilor economice şi financiare dintre C.M. Nu a fost prevăzute revizuiri automate ale structurii coşului ECU.11 %.excepţia Angliei.E.E. de mărimea P.M. Lira italiană = 9.87 %. Francez = 19. Belgian = 7.

. la Uniunea Politică (politica externă şi de securitate comună). este aproape imposibil ca acestea să fie aduse înapoi. Mulţi specialişti au considerat EURO ca fiind cea mai bună modalitate de cimentare a celor 40 de ani de cooperare internaţională regională. ca organ de supraveghere a desfăşurării relaţiilor monetare internaţionale etc. a prezentat cele trei etape pentru implementarea uniunii monetare. Ed. Planul Delors. una faţă de alta.12 Arhitectura Uniunii Economice şi Monetare a fost conturată.13 În termenii art. care a reluat ideea Uniunii Economice şi Monetare. Sibiu. Jacques Delors. deoarece introducerea unei monede unice este prin natura sa ireversibilă. Dar şi în ţările U. pg.U.M. pg. Uniuea Europeană are drept scop să promoveze: . Continent. Tratatul asupra Uniunii Europene este completat de un număr de 17 protocoale care fac parte integrantă din tratat. Pe fondul evenimentelor din 1989 (căderea zidului Berlinului urmată de reunificarea Germaniei. au existat rezerve în legătură cu „apărarea lipsită de sens a unor cursuri valutare nerealiste”. cuprinzând dispoziţii prin care se modifică tratatele originare (titlurile II.E. prin Tratatul de la Maastricht. dezmembrarea URSS). 1999. G. EURATOM – 1957) în domeniul reformei începută de Actul Unic vest – european fiind conceput pe două părţi: prima se referă la Uniunea Economică şi Monetară. 1992.I. adoptat la Madrid în iunie 1989. la scurt timp după ce Comunitatea Europeană a aprobat Actul Unic vest – european. au adoptat o poziţie rezervată faţă de S.un înalt grad de convergenţă a performanţelor economice. Instituţia respectivă a fost creată în aprilie 1973 cu scopul de a promova îngustarea progresivă a limitelor de fluctuare a monedelor C. şi la cele trei tratate de constituire a Comunităţii Europene. Raportul a fost apreciat atât de persoane care considerau că integrarea este cea mai bună modalitate pentru realizarea unei păci durabile în Europa.o creştere durabilă şi neinflaţionistă respectând mediul înconjurător. 2004. să nu ducă la diminuarea rolului F. 1991 şi semnat la 9 feb. Toma .. 2 din Tratat.E. moneda unică: între naţional şi internaţional”. Odată ce monedele şi politicile monetare naţionale sunt distruse. iar cea de-a doua.un nivel ridicat de utilizare a forţei de muncă şi de protecţie socială. din care 16 sunt anexate la Tratatul CEE şi numai protoculul al 17 – lea este anexat la Ttatatul asupra U. coordonarea politicilor de intervenţie pe piaţa valutară ale ţărilor membre să nu fie în detrimentul stabilirii cursurilor valutare ale ţărilor membre. pe atunci preşedinte al Comisiei Europene. 27 .E. 48. astfel încât acesta să nu aducă prejudicii relaţiilor Statelor Unite cu Europa sau cu alte zone.E. în principal. Ed. Independenţa Economică. III şi IV) dar şi dispoziţii noi ce relevă cooperarea interguvernamentală (titlurile V şi VI). înfiinţarea S.M. CEE – 1957. S. Brăila. . categorii diferite între care a trebuit să se organizeze punţi de legătură prin dispoziţii comune şi finale (titlurile I şi VII). 12 13 R. elaborat în perioada 9 – 10 dec. care asociază elemente eterogene.) – „De la Roma la Amsterdam via Maastricht”. Tratatul de la Maastricht se prezintă ca un document unic.M.A. cu o structură complexă.E. La fel ca şi Raportul Werner. 78. cât şi de persoanele care apreciau beneficiile pur economice ale comerţului liber şi ale unor rate de schimb stabile. a intervenţiei pe pieţele valutare şi a aranjamentelor dintre băncile centrale vizând o politică comună a rezervelor.European de Cooperare Monetară. Marin (coord.„Euro. chemând la crearea unei singure monede europene.E. a dat publicităţii un raport crucial. Acest document aduce noi modificări şi completări celor trei tratate încheiate anterior (CECO – 1952.

coeziunea economică şi socială. Protocolul asupra trecerii la faza a treia a Uniunii Economice şi Monetare. . . în care intră numai ţările care îndeplinesc criteriile de convergenţă. Această perioadă se caracterizează prin: . . dar să rămână membră în continuare a Uniunii Europene (excepţie a făcut Marea Britanie şi Danemarca). s-a caracterizat printr-o coordonare mai strânsă a politicilor economice şi o accentuare a disciplinei bugetare. Faza a III-a (începând cu 1 ianuarie 1997 sau 1 ianuarie 1999) a fost definită ca momentul în care se înfăptuieşte faza finală a Uniunii Economice şi Monetare. în practică. 1999) pentru a celei de-a treia etape. prin înlocuirea rapidă a monedelor naţionale ale statelor participante cu euro (1 ian.introducerea monedei unice. aflată deja în derulare în momentul semnării tratatului (a început în iulie 1990) a rămas rezervată înfăptuirii depline a pieţei unice. el este deschis în mod egal tuturor ţărilor semnatare. Aşadar. . care era condiţionată de îndeplinirea unor criterii de convergenţă foarte precise: . Alegerea datei de 1 iulie 1990 s-a datorat faptului că aceasta coincidea cu data intrării în vigoare a Directivei privind libera circulaţie a capitalurilor în Uniunea Europeană.modalitatea de trecere la faza a treia.5 % performanţa celor mai bune trei economii ale Comunităţii.deficitul bugetar să reprezinte cel mult 3 % din PIB . . . după un anumit program şi îmbrăcând un caracter comunitar. există unele dispoziţii care permit ca.respingerea clauzei de a opta pentru neparticiparea la zona euro („opting out”) care ar fi permis unei ţări să nu participe la faza finală.implementarea unei politici monetare unice.. Tratatul de la Maastricht a fost elaborat cu participarea tuturor ţărilor implicate. . subliniază „caracterul ireversibil” al drumului Comunităţii spre unificarea monetară. unul din principiile Uniunii Monetare Europene este convergenţa în trei faze.solidaritatea între statele membre.creşterea nivelului şi calităţii vieţii. din punct de vedere juridic. anexat la Tratat. care a fost semnat în anul 1957 de numai şase state. realizată îndeosebi prin interzicerea acoperirii deficitelor entităţilor publice prin credite acordate de băncile centrale. Sistemul European al Băncilor Centrale şi moneda unică.rata inflaţiei să nu depăşască cu mai mult de 1. uniunea să fie realizată în mai multe etape. a liberei circulaţii a capitalurilor şi intensificării coordonării politicilor monetare şi economice ale statelor membre. ca primă etapă. Tot la 1 ianuarie 1994 a fost înfiinţat Institutul Monetar European cu rolul de a contribui la mai bună coordonare a politicilor monetare în Europa şi de a asigura tranziţia spre Banca Centrală Europeană. după cum urmează: Faza I (1992 – 1993). Prevăzută să înceapă la 1 ianuarie 1994. deoarece. faza a II-a (1994 – 1997 sau 1994 – 1999). 28 .datoria publică să se situeze la cel mult 60 %din PIB . spre deosebire de Tratatul de la Roma. expresia „în condiţiile şi potrivit ritmurilor prevăzute în tratat” relevă ideea de progresivitate. 1999). 1998). Cu toate acestea. .fixarea irevocabilă a ratelor de schimb (31 dec. Procesul de unificare monetară prefigurat prin Tratatul de la Maastricht nu este unul cu mai multe trepte.fixarea unei scadenţe (1 ian. De altfel. bazată pe stabilitatea preţurilor. Intr-adevăr. Ireversibilitatea procesului de unificare rezultă din: .

W. cel al „monedei unice” presupune.M..M.M. adică 1 dolar = 0. Oricare stat care recunoaşte prevederile statului F. în cadrul acestuia pe dolar ca principală monedă de rezervă. La sfârşitul celui de – al doilea război mondial.6. Al treilea principiu al Uniunii Monetare Europene. . a fost reluată după război.I.M. .în urma consultării cu F.W.I. la revenirea la protecţionism şi la tendinţele de autarhie economică.M.I a fost organismul chemat să supravegheze şi să sprijine aplicarea S.B. 1997. Aplicarea etalonului aur. Pentru respectarea acestui principiu. 14 S.M.Cerna – „Unificarea monetară în Europa”. emisiunea unei monede europene ca o nouă monedă cu putere circulatorie legală. S.la propunerea ţării membre.. Înaintea primului război mondial. Modificarea valorii paritare poate fi efectuată numai: .. .3. fără să se fi procedat la devalorizări în ultimii doi ani.W. Aceasta este emisă de Banca Centrală Europeană.pentru corectarea unui dezechilibru fundamental.) reprezintă un ansamblu al normelor de conduită monetară internaţională incluse în statutul Fondului Monetar Internaţional elaborat de Conferinţa Monetară şi Financiară Internaţională. poate adera la acest organism şi implicit la principiile S.fixarea parităţilor şi cursurilor valutare. Bucureşti. relaţiile valutar – financiare internaţionale erau bazate în principiu pe etalonul aur. moneda naţională a statului trebuie să aibă o definiţie legală iniţială (valoare paritară). F. Nici de data aceasta nu a existat vreo înţelegere internaţională care să instituie un atare sistem.să se respecte marjele de fluctuaţie restrânse ale cursurilor valutare din cadrul Sistemului Monetar European.B.I.14 1.I. 67. a abordat pentru prima oară.rata anuală a dobânzii pe termen lung să fie cu cel mult 2 % mai mare decât media ratelor de dobândă din statele care au realizat cele mai bune performanţe în materie de stabilitate a preţurilor. s-a bazat pe următoarele principii: .1.W. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton Woods – 1944 Sistermul Monetar Internaţional de la Bretton Woods (S. .M. stabilită în aur ca numitor comun sau în dolari cu greutatea şi aliajul în vigoare la 1 iulie 1944. problema creării unui sistem monetar internaţional bazat pe etalonul aur – devize şi.I. în cadrul căruia un rol important era atribuit valutelor (dolarul şi lira sterlină) ca instrumente internaţionale de rezervă. Criza economică din 1929 – 1933 a dus la devalorizarea lirei sterline (1931) şi a dolarului SUA (1934). deci etalonul aur – devize nu a rezistat.888671 g aur fin sau 1 uncie de aur fin = 35 dolari.universalitatea. întreruptă în timpul primului război mondial. 29 . însă concentrarea aurului (monetar) în SUA şi sărăcirea relativă a ţărilor europene a condus în 1992 la recomandarea de a se trece la etalonul aur – devize. pg.B. iniţial prin preschimbarea depozitelor în diverse monede naţionale existente în conturile deschise pe numele băncilor centrale naţionale. Ed. fără să existe vreo convenţie sau regulă de comportare internaţională în acest sens. Enciclopedică. de către ţările membre. Crearea acestui sistem ilustrează trecerea de la relaţiile pur bilaterale la o structură a relaţiilor multilaterale care implică un consens al diverşilor participanţi. iar apoi prin operaţiuni proprii. spre deosebire de principiul „monedei comune”. Conferinţa Monetară Internaţională de la B.I.

Aurul şi criza dolarului. Funcţionarea sistemului nu a putut dura decât atâta vreme cât contradicţiile inerente lui au fost acoperite prin situaţia deosebită care a existat în anii postbelici. condiţie primordială pentru instaurarea disciplinei în relaţiile de plăţi internaţionale şi implicit pentru asigurarea unui climat de destindere şi încredere. fiecare membru are dreptul să modifice valoarea paritară în limita cumulată (adică inclusiv modificările anterioare) de 10 %. .I.convertibilitatea reciprocă a monedelor nu a putut fi realizată decât parţial.M. în primul rând. criza sistemului era mult mai adâncă. adecvat nevoilor de echilibrare a balanţei plăţilor.I. „optica mondială”. Deficienţele S. Kaldor. rezervele valutare.Problema lichidităţii internaţionale – N. viitorul convertibilităţii – R. a inflaţiei. unul din principalele elemente ale echilibrului financiar global. a însemnat: . .M.I. (depăşirea pozitivă .I. nu a putut fi realizată ca urmare a dezvoltării economice inegale a ţărilor lumii.un succes al concepţiei potrivit căreia o monedă naţională poate îndeplini funcţii internaţionale şi. Organizarea S. profitând de conjunctura celui de – al doilea război mondial. T. pe aceea a asigurării stabilităţii dolarului faţă de aur şi faţă de celelalte monede naţionale.primul mare succes al ideii de cooperare internaţională în domeniul monetar. precum şi convertibilitatea în aur a dolarului. au fost sesizate la timp într-o serie de lucrări. Ţările ajung la convertibilitate pe măsura îndeplinirii condiţiilor respective.I. iar ulterior un exces inflaţionist de rezerve şi o distribuţie internaţională defectoasă a 30 . .fixarea parităţilor şi cursurilor valutare. a impactului crizei economice şi financiare diferit de la ţară la ţară. Bergsten. neavând dreptul să facă obiecţii: dacă modificarea propusă nu depăşeşte a doua oară.M.realizarea unui volum adecvat de rezerve internaţionale. În realitate. poate funcţiona ca pivot al S.B. ca atare.un succes al SUA care. . creanţa faţă de F.Pentru concilierea principilui fundamental al fixării parităţilor cu necesitatea realizării unei anumite supleţe. . cumulat în aceleaşi condiţii. Dificultăţile aplicării lui apăreau în toate compartimentele: .W.a cotei de participare la fond a ţării faţă de deţinerile efective ale F.asumarea de către guvernul SUA a unor răspunderi internaţionale şi. de asemenea diferită ca intensitate de la o ţară la alta.M. (după 1970). iar convertibilitatea în aur a dolarului a fost suprimată în 1971. Triffin. . compus din rezervele oficiale de aur.S.M. marcată de politica SUA de a-şi menţine şi consolida rolul conducător între economiile dezvoltate.M. .realizarea unui volum de rezerve internaţionale. . nu a fost posibilă. în moneda naţională a acelei ţări) şi deţinerile de D. o serie de state rămânând în afara sistemului.W. . Funcţionarea sistemului fără probleme deosebite nu a fost posibilă decât atâta timp cât convertibilitatea era menţinută. în condiţiile unei accentuări a restricţiilor valutare şi de plăţi. . la început existând o lipsă acută de rezerve („foamea de dolari”) în principalele state partenere ale SUA.Dilemele dolarului – F. limita de 10 %.convertibilitatea reciprocă a monedelor prin desfiinţarea restricţiilor asupra plăţilor curente. cum ar fi: . au asigurat supremaţia lor economico – financiară asupra celorlalte state occidentale şi a dolarului asupra celorlalte monede. F.B.I.universalitatea. a dezechilibrului de proporţii neobişnuite al balanţelor de plăţi.. nu s-a putut realiza. favorabilă americanilor.

calitativ şi estetic al produselor sunt stimulate. 1.M.) nu a reuşit până în prezent.angajamentul ţărilor cu mari excedente ale balanţei plăţilor de a furniza ţărilor deficitare o finanţare compensatoare pe termen lung. Atunci când nivelul şi structura preţurilor interne sunt diferite de cele ale pieţei mondiale.încercarea FMI de remediere a dezechilibrului rezervelor internaţionale prin introducerea în sistem a „dreptului special de tragere” (D. nici la scopul preschimbării . calculele şi concluziile referitoare la eficienţa producţiei şi a activităţii de comerţ exterior sunt deformate. Prin modificarea din 1978 a statutului FMI. sistemul a fost lichidat de drept. Interesul pentru convertibilitate poate fi formulat astfel: * prin convertibilitate se creează premisele determinării exacte a eficienţei comerţului exterior în ansamblu şi a fiecărei tranzacţii în parte şi.creşterea concentrată a lichidităţilor internaţionale în aşa fel încât crearea unor asemenea lichidităţi să nu rezulte din politica unei mari puteri de a-şi realiza expansiunea externă prin export de inflaţie. Totodată. deci de preţurile pieţei mondiale.1. firmele care nu îndeplinesc condiţiile de competitivitate cerute de piaţa mondială au de făct faţă unor dificultăţi de ordin economic şi financiar. Convertibilitatea Convertibilitatea reprezintă o însuşire legală a unei monede de a putea fi preschimbată cu altă monedă în mod liber prin vânzare şi cumpărare pe piaţă. a instabilităţii sistemului.7. Pentru realizarea unui nou sistem se consideră că sunt necesare cel puţin câteva condiţii prealabile. constând între altele în ruperea dolarului de aur şi încetarea convertibilităţii lui în aur. sistemul a fost lichidat de fapt. Aceasta întrucât convertibilitatea presupune existenţa unor preţuri apropiate de valoare. S. ridicarea nivelului tehnic. . îmbunătăţirea activităţii de producţie. producând dificultăţi în adoptarea măsurilor celor mai potrivite pentru creşterea eficienţei acestor activităţi.plăţi pentru tranzacţii curente sau mişcări de capital . iar la 15 august 1971 prin măsurile luate de SUA pentru „apărarea” dolarului. Operaţiunea presupune că nu sunt restricţii nici cu privire la suma preschimbată. a devenit inaplicabil. însă cu evitarea mişcărilor anarhice şi de prea mare anvergură a acestor cursuri. a întregii activităţi economice a unei ţări.I.şi nici la calitatea celui care efectuează preschimbarea: rezident al ţării în care se efectuează operaţia sau nerezident. în condiţiile de neconvertibilitate. prin stabilirea de relaţii directe între partenerii de schimburi. ţările în curs de dezvoltare neproducătoare de petrol ducând permanent o lipsă de lichiditate. produsele ţării se află într-o concurenţă reală cu produsele celorlalte ţări.T. pe plan mai general. * ca urmare a convertibilităţii. 31 . lupta principalelor state componente pentru sfere de influenţă economică şi politică. între care: . .B. Vicisitudinile SMIBW au reflectat accentuarea puternică a contradicţiilor sistemului monetar mondial. precum şi în trecerea la cursurile valutare flotante. . Piaţa trebuie să permită o confruntare permanentă a cererii şi ofertei şi să comunice cu pieţele străine.flexibilitatea cursurilor valutare.W.S.acestora. pentru o nouă împărţire a poziţiilor de forţă în lume. creşterea productivităţii muncii.

În timpul sistemelor monetare naţionale bazate pe etalonul aur. în sensul că deţinătorul putea cere preschimbarea într-o valută la cursul oficial. 2. * cursurile valutare în general şi valoarea monedei naţionale în special sunt puse pe o bază economică. pe etalonul argint sau pe bimetalism (perioada până la primul război mondial). până când echilibrul între existent şi necesar era restabilit.pe această cale. În aceste condiţii. iar masa banilor se reducea. precum şi de a dispune liber de aceste valori.pentru a evita o pagubă. 32 .* convertibilitatea face posibilă restructurarea permanentă a economiei prin dezvoltarea prioritară a producţiei sectoarelor şi produselor celor mai eficiente cerute la export.pentru acoperirea unor eventuale dezechilibre ale balanţei plăţilor. o dată cu prăbuşirea etalonului aur – devize. 1. unii deţinători de bancnote procedau la convertirea acestora în aur. Tezaurizatorii aurului aveau acum interes să predea aur la banca de emisiune şi să obţină în schimb bancnote. Convertibilitatea era asigurată prin stocul de acoperire (aur. ele rezultând din cererea şi oferta pe piaţa valutară. * din punct de vedere financiar. care reprezenta a doua garanţie a emisiunii. convertibilitatea însemna dreptul deţinătorului unei sume în bancnote de a pretinde în schimb de la banca emitentă cantitatea de aur (argint) corespunzătoare valorii nominale a bancnotelor şi conţinutului de metal stabilit prin lege pentru unitatea monetară respectivă. în scopul lărgirii şi diversificării schimburilor economice. adică la raportul între conţinuturile legale definitorii de metal ale monedelor în cauză. . Raţiunea acestei forme de convertibilitate era. valute şi devize la cursul oficial. paritar. precum şi mai buna specializare a ramurilor în funcţie de cerinţele şi condiţiile pieţei externe. convertibilitatea în aur a căzut în desuetudine. mărind masa banilor. în sensul că puterea lui de cumpărare creştea. valută) deţinut obligatoriu de bancă. Acestea intrau în circulaţie. banii se depreciau. .dacă masa banilor în circulaţie depăşea aceste nevoi. moneda naţională putând fi utilizată . întrucât soldurile (balanţele) creditoare în moneda naţională deţinute de străini rămân o perioadă asupra acestora. Trecerea la convertibilitate poate fi deci considerată ca fiind un rezultat al atingerii unui nivel mai înalt de dezvoltare şi eficienţă economică şi totodată ca un instrument de perfecţionare a relaţiilor comerciale şi financiare internaţionale. el „se scumpea”. Invers. În condiţiile sistemelor băneşti bazate pe etalonul aur – devize. dacă numerarul se rărea pe piaţă. şi aceea că permitea verificarea caracterului reprezentativ al bancnotelor şi contribuia la menţinerea echilibrului între masa banilor în circulaţie şi nevoile de bani ale economiei în felul următor: . conţinutul convertibilităţii s-a modificat în sensul statuării dreptului deţinătorului de bancnote (sau de disponibilităţi în cont) de a obţine în schimb. alături de garanţia principală a portofoliului de cont. moneda naţională avea bineînţeles şi o convertibilitate în valută. convertibilitatea contribuie la realizarea echilibrului valutar – financiar. aurul era tezaurizat. Între timp. pe lângă cea arătată.desigur vremelnic şi în anumte limite . Convertibilitatea face parte din noţiunile şi instituţiile care au cunoscut importante modificări de conţinut.

Statutul F. Cu toate acestea.existenţa unui potenţial economic ridicat al ţării respective. monetare şi organizatorice: . .echilibrarea balanţei plăţilor curente. După cel de-al doilea război mondial. toate celelalte operaţii de convertibilitate pentru plăţi în 33 . . fie scăderea cursului monedei naţionale faţă de alte monede. O ţară cu monedă convertibilă poate face comerţ cu toate celelalte ţări.crearea unui mecanism de intervenţie pe pieţele valutare pentru apărarea stabilităţii monedei naţionale.crearea unei rezerve internaţionale corespunzătoare. . O dată ce balanţa plăţilor curente se dezechilibrează şi apare un sold pasiv care exprimă formarea unor creanţe lichide ale partenerilor străini asupra ţării în cauză. În perioada interbelică. deci consumarea rezervelor internaţionale. al performanţelor şi al preţului.stabilirea unui curs real. VIII din statut). În cazul existenţei acestui echilibru. pe pieţele unde obţine cel mai mare avantaj. numai nerezidenţi). În loc de concluzie putem spune că principala condiţie de care depinde succesul trecerii la convertibilitate este echilibrul balanţei de plăţi curente. iar în sens larg. Principalele state vest – europene au trecut însă la convertibilitate abia în 1958. În concepţia F. .I. puţine ţări au putut introduce convertibilitatea liberă. fundamentat economic.. . capabil să asigure cantităţile de mărfuri cerute de partenerii externi în condiţii competitive din punct de vedere calitativ.lărgirea drepturilor.I. convertibilitatea propriu-zisă este deci limitată la relaţiile dintre autorităţile monetare. Acest sold poate determina fie convertirea. prin vânzare – cumpărare pe piaţă.M. perspectiva ca rezervele internaţionale să fie consumate prin convertirea monedei naţionale sau prin susţinerea cursului acestei monede pe pieţele străine este minimă.realizarea unei structuri a preţurilor apropiată de cea de pe piaţa mondială. al monedei naţionale. competenţelor şi răspunderilor unităţilor economice în legătură cu comerţul exterior. Statutul F. în mod liber.M. numeroase ţări au trebuit să renunţe la convertibilitate din cauza condiţiilor economice potrivnice. în sens concret. dă statelor membre care nu întrunesc condiţiile necesare trecerii la convertibilitate. cu condiţia ca suma respectivă să provină din tranzacţii curente de dată recentă sau să fie necesară băncii centrale străine pentru plăţi curente. dreptul să amâne această trecere până când condiţiile vor permite „să ia toate măsurile posibile a dezvolta asemenea aranjamente comerciale şi financiare cu alţi membri care să faciliteze plăţile internaţionale şi menţinerea stabilităţii valutare”. la cererea acesteia. neutilizate pentru cumpărări de mărfuri şi prestări servicii. Majoritatea ţărilor au introdus o convertibilitate limitată fie din punct de vedere al beneficiarului (în general. .I.Convertibilitatea înlesneşte comerţul cu străinătatea şi creşterea eficienţei acestuia. înţelege prin convertibilitate „dreptul rezidenţilor şi nerezidenţilor de a schimba moneda naţională cu altă monedă străină. . obligaţia băncii centrale de a cumpăra propria monedă deţinută de o bancă centrală străină. România a avut moneda convertibilă numai trei ani (1929 – 1932). în sens restrâns.cointeresarea unităţilor economice în realizarea unui comerţ exterior eficient. desfiinţarea restricţiilor şi discriminărilor în domeniul plăţilor şi transferurilor internaţionale. Se consideră că pentru trecerea la convertibilitate sunt necesare următoarele condiţii economice. fără nici o restricţie” (art. convertibilitatea a devenit unul din principiile fundamentale ale Sistemului Monetar Internaţional din 1944. fie din acela al operaţiei (numai pentru operaţii curente).M.

străinătate efectuându-se liber pe piaţă. a menţinut vechile prevederi privind convertibilitatea. convertibilitatea se efectuează fără asigurarea împotriva riscului valutar. cursul este fix. au fost convertibile în aur şi argint în perioada 1881 – 1890. iar prin efectul trecerii la monometalismul aur (1890). În cazul convertibilităţii de piaţă în regimul cursurilor fluctuante. de autoritate monetară sau de reprezentantul ei. bancnotele B. în care trebuie respectat cursul fix de către autoritatea monetară. B.I. Uniunea a făcut eforturi de a crea în relaţiile europene dintre ţările membre o zonă de stabilitate monetară în care convertibilitatea reciprocă să se efectueze la cursuri valutare relativ stabile („şarpele valutar”). în general. astfel încât.R. prin vânzarea. până la primul război mondial. a fost autorizată să suspende convertibilitatea.N. În 1916. atât timp cât va dura flotarea cursurilor valutare. Prin stabilizarea monetară din 1929. convertibilitatea este neoficială. adică a băncilor. în cazul cursurilor flotante. la cursul variabil al pieţei. în regimul cursurilor flotante. respectiv cumpărarea de valută. Modificarea din 1978 a statutului F.N. ceea ce presupune. În condiţiile flotării. Reforma monetară din 1947 şi reforma bănească din 1952 34 . convertibil şi în aur. numai în aur.R. În cazul convertibilităţii de piaţă. ca urmare a condiţiilor nefavorabile în care se desfăşurau schimburile cu străinătatea. Evoluţia noţiunii de convertibilitate reflectă imposibilitatea. iar valutele occidentale au trecut în majoritate la flotare. Convertibilitatea de piaţă dispensează autoritatea monetară de efectuarea operaţiei propriu-zise de convertire. în condiţiile crizei din deceniul 70. mai puţin deci transferuri de capital. în condiţiile SMI – 1944. la alegerea B. După 1971. Toate acestea se pot realiza numai prin intervenţia statului pe piaţă. prin utilizarea valutei de rezervă. În cazul convertibilităţii oficiale.M. covertibilitatea în aur a dolarului a fost suprimată. Convertibilitatea oficială se efectuează. aur – lingouri şi aur – devize. de asemenea. cursul este cunoscut. Problema cursului la care se efectuează convertibilitatea este însă de mare importanţă. Măsurile restrictive introduse în urma crizei economice din 1929 – 1933 au restrâns convertibilitatea în 1931 şi au înlăturat-o în 1932. Bancnotele au rămas neconvertibile în perioada ulterioară. prin convertibilitate se va înţelege mai departe dreptul general de procurare de valută de pe piaţă şi de folosire liberă a acestei valute pentru a efectua plăţi şi tranzacţii curente cu parteneri străini. practicabilă pe piaţă. la cursul variabil al pieţei. convertibilitatea a fost efectuată numai în valută. Această formă de convertibilitate a fost denumită convertibilitate de piaţă sau reciprocă (în valute). Practic. sau de interesul de a evita oscilaţiile prea accentuate ale cursurilor. cât şi acela al convertibilităţii de piaţă este necesar să existe o rezervă valutară oficială corespunzătoare. dăunătoare economiei. a menţinerii unor raporturi valorice stabile între monede care să sigure stabilitatea şi certitudinea schimburilor economice internaţionale.R. asigurând certitudinea şi stabilitatea tranzacţiilor economice externe. astfel încât convertibilitatea în înţelesul „clasic” al termenului nu se mai practică. deoarece fluctuaţia lui este limitată prin limitele de intervenţie. convertibilitatea leului a fost reluată sub toate formele etalonului aur: aur – monezi.N. * În România. existenţa rezervei valutare. singur dolarul SUA fiind. deci fără asigurarea echivalenţei. aceasta fiind de competenţa pieţei. Atât în cazul convertibilităţii oficiale. nu însă şi de obligaţia de a menţine fluctuaţia cursurilor valutare în limitele stabilite (în cazul cursurilor fluctuante).

conducerea politicii valutare.N. dat în primul rând de continuitatea derulării operaţiunilor bancare. 9 /1991 se împuterniceşte B. În practică. acest sistem s-a dovedit a fi inflexibil şi mecanicist. rolul B.. Renunţându-se la stabilirea cursului de schimb la B. 15/1990. Toate tranzacţiile valutare erau executate la cursul astfel stabilit.1. Banca Naţională comunica băncilor comerciale participante la licitaţie rezultatele şi cursul oficial. băncile afişază în sistemul informaţional cursuri de deschidere.500 lei.R. 35 .) se stabilea la Banca Naţională. este cursul de schimb al leului în raport cu devizele: „Euro” şi dolarul SUA.nu au restabilit convertibilitatea leului. De exemplu: 1 Euro = 40. piaţa valutară a dobândit un nou conţinut. băncile comerciale au devenit principalii actori ai pieţei. Regulamentul de efectuare a operaţiunilor de schimb pe piaţa valutară este stabilit de B. 86.N. cursul leu – dolar (de ex. transmiteau aceste ordine la B. pg. în condiţii de piaţă.R. conform căreia cursul valutar al leului este determinat direct de băncile comerciale pe baza raportului cerere – ofertă. urmând ca operaţiunile de schimb valutar propriu – zise să aibă loc la un curs fixat prin convenţia tuturor băncilor implicate. „preţul unei valute în altă valută sau preţul efectiv sub care se comercializează mărfurile/serviciile pe piaţa internaţională”15 reprezintă cursul de schimb. care centralizau ordinele de compărare – vânzare ale clienţilor (în exclusivitate persoane juridice). adică reglementarea şi supravegherea intermediarilor pe această piaţă. cursul se identifica în punctul de echilibru între cerere şi ofertă.000 lei. Raportul cerere – ofertă nu mai este adjudecat centralizat. la Banca Naţională. Desigur. Deci. Urmare acestui fapt. Plicurile conţinând ordinele amintite erau deschise de comisia de licitaţii. 1 dolar SUA = 32. aprobat de Parlamentul României. Ele au căpătat dreptul de a efectua vânzări şi cumpărări de valută la cursuri pe care singuri le determină. să autorizeze societăţi bancare şi alţi agenţi economici cu sediul în România să efectueze licitaţii valutare în condiţiile stabilite prin Legea nr. Cererile şi ofertele primite în cadrul acestor licitaţii vor sta la baza determinării libere a cursului între leu şi devizele convertibile cotate de fiecare bancă autorizată. Astfel. rolul băncilor comerciale era simţitor redus. Cursul de schimb (cursul schimbului) Prin urmare. Băncile comerciale. De la 1 august 1994.R. într-o şedinţă zilnică de licitaţie. Mai mult.8. Folosinduse un program informatic. cursul de schimb este cantitatea de monedă naţională necesară pentru obţinerea unei unităţi dintr-o monedă străină. rezumându-se numai la colectarea şi transmiterea ordinelor de vânzare – cumpărare şi la preluarea rezultatelor.R. S-a realizat în acest fel o apropiere de sistemele folosite în ţări cu economii avansate. Banca Centrală şi-a păstrat doar prerogativele conferite de lege. În fiecare zi lucrătoare. ci descentralizat. desigur. care sunt ajustate în timpul zilei în funcţie de evoluţia cererii şi ofertei din partea clienţilor (ambele influenţate. se rezumă la stabilirea regulilor de desfăşurare a activităţilor pe piaţa valutară.R.N. Conform Hotărârii Guvernului României nr. ca în precedentul sistem al licitaţiilor. deficitul bugetului şi nivelul dobânzilor) sau de tranzacţiile între bănci. în România funcţionează piaţa valutară descentralizată. a fost introdusă o nouă modalitate de derulare a tranzacţiilor pe piaţa valutară.N. politica fiecărei bănci influenţează evoluţia cursurilor practicate pe piaţa valutară. Mai pe scurt. dinamica balanţei comerciale. pe baza Memorandumului încheiat cu Fondul Monetar Internaţional. În fiecare dimineaţă. O importanţă deosebită pe această piaţă valutară o au 15 Idem 3. de principalii indicatori macroeconomici: rata inflaţiei.N. 1. Din august 1994. Până atunci.

problema cursului valutar ocupă un loc central în organizarea relaţiilor valutar . apare deseori ca armă redutabilă în lupta politică dintre state. politice şi sociale dintre ţările lumii. mai trebuie reţinut că preţul unui mijloc de plată exprimat sub forma unui raport între două unităţi monetare diferite reprezintă CURSUL VALUTAR. are doar trei posibilităţi de intervenţie pe piaţa valutară. .N. dând publicităţii cursul de referinţă. cursul se echilibrează de jos în sus. ca în cazul licitaţiilor valutare. cursul valutar mijloceşte stabilirea raportului dintre toate mărimile unei economii naţionale faţă de economia altor state sau de economia mondială. Considerat PREŢUL CEL MAI SINTETIC.N.B. Banca Centrală asigură un serviciu operatorilor economici şi publicului. Cursul de referinţă al B.R. măsură dificilă în condiţiile unei rezerve restrânse încă. informativ. ele fiind acelea care – prin contactul nemijlocit cu clienţii – transpun direct influenţele menţionate înainte în evoluţia cursului. . determinat de piaţă şi nu de B. decontarea efectivă a tranzacţiilor se face la cursurile convenite între băncile comerciale şi clienţii lor. Totodată. transmis la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare şi valabil peste două zile lucrătoare. calculează un curs de referinţă. şi anume: . Tabloul zilnic al pieţei valutare este întregit de miile de tranzacţii efectuate de sistemul băncilor comerciale. ci un curs statistic. În principiu.băncile – dealer. acest curs oferă o imagine sintetică a raportului LEU – VALUTE la un moment dat. în care SUA şi principalii lor aliaţi au ajuns la stări conflictuale pe tema eliminării disproporţiilor existente între cursul valutar ale dolarului. cursul de refrinţă al B.R.descurajarea cererii de valută prin recalibrarea masei de LEI şi ridicarea dobânzilor. al valutelor vest – europene şi al yenului japonez constituie o dovadă a justeţei acestei concluzii. este calculat pe baza raportărilor băncilor comerciale ca o medie ponderată a cursurilor de tranzacţie. fie de natură să accentueze liberalizarea.prin reglementări specifice. Practic însă. ce surprinde într-o singură valoare întreaga diversitate de cursuri a pieţei valutare.N. costurile.N. Prin intermediul cursului valutar se compară venitul naţional.R.financiare internaţionale. în sensul că decizia aparţine băncilor comerciale şi clienţilor acestora: exportatori şi importatori.. Deceniul şapte.R. fie restrictive. Din această cauză. B. fiind folosit. Prin urmare. în evaluări vamale sau în operaţiuni contabile. dintr-o economie. Totodată.R. Cursurile sunt stabilite fie de stat. de exemplu. constituie un instrument important al politicii valutare cu ajutorul căreia statul caută să acţioneze asupra economiei interne şi balanţei plăţilor. Totodată. are doar valoare statistică. Cursul valutar stabilit de autoritatea monetară pe cale unilaterală sau convenţională se numeşte curs oficial şi poate fi curs valutar paritar sau curs valutar convenţional. 36 . Potrivit acestui mecanism.N. fie de piaţă: 1. productivitatea muncii etc. Acesta influenţează relaţiile economice. În acest sens. În cadrul acestui sistem. salariile. dar acesta nu este un curs efectiv de tranzacţie.vânzarea de valută pentru echilibrarea ofertei cu cererea. preţurile interne. cursul valutar reflectă relaţiile dintre preţurile interne şi cele externe. evoluţia comparativă a preţurilor constituind elementul determinant al nivelului cursului valutar.

străinii intenţionează să cumpere active financiare din ţara respectivă. exportatorii sunt deci ofertanţi da valută. Importatorii de bunuri şi servicii solicită valută în schimbul monedei naţionale pentru achitarea în străinătate a sumelor datorate. cursul valutar este influenţat de intervenţiile pe piaţa valutară. Mai mult. mărimi la rândul lor eminamente mobile. 2. Aici. însă problema rămâne. . apare atunci când: .rezidenţii vând titluri de valoare străine. . în timp ce cursul oficial este modificat la intervale de timp mai mari. * Un al doilea nivel este acela al pieţei valutare: cursul valutar al pieţei este rezultanta tuturor operaţiilor efectuate de băncile care activează pe piaţă şi comunicate prin intermediul curtierilor sau reprezentanţilor bancari la bursa valutară. .străinii intenţionează să efectueze transferuri pentru plăţi. . Oferta şi cererea de valută se echilibrează pe piaţă la un anumit curs valutar. iar cursul se va diminua când ordinele de vânzare sporesc.se dobândesc active financiare străine. operaţiile de comerţ exterior se efectuează la termen. în sensul că plăţile şi încasările au loc după trecerea unui timp convenit de la livrarea mărfurilor sau prestarea serviciilor.străinii îşi majorează disponibilităţile în monedă naţională. . Pe piaţa valutară. nu se mai utilizează ca urmare a desfiinţării în practică a parităţilor). Dacă valuta oferită este egală cu valuta cerută. Cererea de monedă naţională.străinii vând titluri de valoare interne. Creşterea ofertei de valută duce la o depreciere. În ultimă analiză. iar importatorii – solicitanţi de valută. cum ar fi cazul unui acord de cliring prin care trebuie să se prevadă moneda de cliring şi raporturile de valoare dintre această monedă şi monedele naţionale ale partenerilor de cliring. Practic însă. Cursul valutar convenţional este stabilit printr-o înţelegere între state. 37 . Exportatorii de bunuri şi servicii oferă sumele obţinute în valută în schimbul echivalentului în monedă naţională. Cursul valutar stabilit de piaţă se numeşte cursul pieţei şi poate fi diferit de cursul oficial.se efectuează transferuri pentru plăţi în favoarea străinilor. Dacă ordinele de cumpărare sporesc. dat fiind că suma încasată în valută corespunde înţelegerii între părţi. .străinii îşi reduc disponibilităţile în monedă naţională. însă suma corespunzătoare în monedă internă poate fi mai mică din cauza modificării cursului valutar. Cursul valutar al pieţei se consemnează în lista oficială de cursuri a pieţei respective. Mobilitatea cursului pieţei se datoreşte cererii şi ofertei. oferta de monedă naţională apare atunci când: . adică imediat. înseamnă că toţi participanţii plătesc la vedere. O decontare în monedă internă n-ar face altceva decât să transfere riscul valutar de la exportatorul intern asupra importatorului străin.străinii doresc să cumpere bunuri şi servicii din ţara respectivă. avem de-a face cu apariţia pentru creditor a unui risc valutar.Cursul valutar paritar este stabilit pe baza parităţii legale indirecte a monedelor în cauză (astăzi. . . pe piaţa valutară.se cumpără mărfuri şi servicii străine. banca va majora cursul precedent. în timp ce creşterea cererii duce la o repreciere valutară. Cursul valutar se stabileşte pe piaţa valutară la diferite niveluri: * Un prim nivel este al fiecărei bănci participante: banca stabileşte cursul în funcţie de raportul valoric pe care îl înregistrează la ghişeele ei între dispoziţiile de cumpărare şi cele de vânzare de valută primite de la clienţi. chiar dacă n-ar fi decât din cauza faptului că pe piaţă cursurile valutare pot fluctua din zi în zi şi din oră în oră.

deoarece respectarea lor presupunea intervenţia pe piaţă a autorităţii monetare. să cumpere valuta prea mult oferită.M. * O altă clasificare se face din punct de vedere calitativ: cursuri valutare stabile. Clasificarea cursului valutar se face după diferite criterii : * O primă clasificare cuprinde cursurile valutare directe care exprimă raportul valoric dintre două monede şi cursurile valutare indirecte (engl. nivelul dobânzilor. slăbirea cursului valutar fiind însoţită în principiu de o ieşire de capitaluri. În economia de piaţă concurenţială există rareori cursuri valutare stabile. Este stabilit prin legăturile telegrafice sau telex interpieţe. a datoriei externe ajunsă la termen sau a exportului de capital: dacă aceste activităţi îşi reduc volumul. ca o medie a tuturor operaţiilor valutare indiferent de piaţă: este cursul valutar internaţional. Principalii factori care influenţează nivelul şi mobilitatea cursului valutar sunt: inflaţia. Sistemul cursurilor fluctuante a fost în vigoare până în 1971. Totuşi. cererea de valută scade .* Al treilea nivel este stabilit între diferitele pieţe valutare. Motivarea economică directă a fluctuaţiei cererii şi ofertei de valută o constituie evoluţia balanţei plăţilor ţării pe teritoriul căreia funcţionează piaţa respectivă: factorii care influenţează balanţa plăţilor acţionează şi asupra cursului valutar. are o impotranţă orientativă. De regulă. fiind singurul cu caracter internaţional.şi invers. care a fost aplicat între 1944 şi 1971. principalele monede cu largă circulaţie internaţională au fost scoase din sistemul cursurilor fluctuante şi trecute în sistemul cursurilor flotante (flexibile). Mijloacele moderne de telecomunicaţie apropie foarte mult cursurile acestor trei niveluri. invers. Limitele de fluctuaţie au fost denumite limite de intervenţie. caracterizată printr-o largă circulaţie internaţională şi prin stabilitate. având în vedere diferenţele de fus orar între principalele pieţe valutare din lume. astfel încât pentru un timp cursul valutar rămânea între limitele admise. perspectivele politice etc. Asemenea intervenţii conduceau la restabilirea echilibrului între cerere şi ofertă. iar acesta la o stabilitate a cursului valutar. Piaţa valutară nu este însă numai locul de întâlnire al cererii şi ofertei „economice” de valută. După 1971 şi îndeosebi începând cu 1973. ciclul conjunctural. Creşterea sau scăderea ofertei de valută se datoreşte exportatorilor de mărfuri şi altor ofertanţi de valută. deci de o micşorare a lichidităţii şi. politica societăţilor transnaţionale şi a marilor bănci. de o tendinţă de creştere a dobânzilor . 38 . fluctuante şi flotante (flexibile). Cursul valutar internaţional are un caracter relativ. Dacă tendinţa cursului valutar era de depăşire a uneia din limitele stabilite. adică s-a admis o mişcare limitată a cursurilor valutare faţă de paritate sau de cursul central. între cursul valutar şi dobândă există o strânsă legătură. În condiţiile S. în cadrul căruia cursul valutar se formează liber pe pieţele valutare în funcţie de cerere şi ofertă. cursurile valutare au avut un caracter fluctuant. ci şi arena pe care se desfăşoară intervenţiile „neeconomice” ale arbitrajiştilor.I. autorităţilor monetare. apoi. Prin urmare. echilibrul deplin al balanţei plăţilor trebuie să conducă la un echilibru al cererii şi ofertei de valută. Creşterea sau scăderea cererii de valută provine din situaţia importului de mărfuri. cross – rate) care exprimă raportul valoric dintre două monede prin intermediul unei a treia. autoritatea monetară era obligată să pună în vânzare din rezerva internaţională valuta prea solicitată sau.şi invers. speculatorilor.

Intermedierea financiară plus schimbul de mărfuri sunt componente de bază ale fluxurilor economice reale contemporane.2. În ansamblul proceselor de schimb.redistribuirea acestora. Utilizarea banilor „financiari” permite creşterea nemăsurată a cantităţii de monedă pusă în circulaţie.marfă (B – M) conţine două elemente contradictorii: .marfa ca valoare de întrebuinţare. . Circulaţia monetară 1.Circulaţia mărfurilor şi circulaţia banilor Fenomenul marfă – bani (M – B) şi bani .1.marfa ca valoare de schimb.circulaţia mărfurilor. iar banii obţinuţi se vor transforma în capital. Transferul mijloacelor financiare de la un subiect economic la altul se realizează direct sau indirect. Înţelegerea fenomenelor monetare contemporane impune elucidarea legăturii dintre fenomenele monetare din economiile contemporane şi procesul de creare a banilor. moneda iasă din „schimb” prin tezaurizare (devenind monedă activă una inactivă).2. Creşterea producţiei poate influenţa creşterea vânzărilor de mărfuri peste posibilităţile de monedă. În circuitul banilor. . Redistribuirea banilor (intermedierea financiară) este determinată de dezvoltarea producţiei şi a schimbului. asemănător circuitului mărfurilor este generată o contradicţie între funcţia ca mijloc de schimb şi funcţia lor ca mijloc de rezervă. Iau naştere prin urmare banii simbol care sunt o categorie de monedă creată prin tranzacţii financiare. prin intermediarii financiari. De aici rezultă schema de principiu a acestor fenomene: t0: Ms Br F 39 . .1.circulaţia monetară. 1.2. Avem două fenomene distincte: .2.crearea banilor.Tranzacţiile financiare şi rolul lor Fenomenele monetare au două funcţii economice independente: .

În intervalul t0 – t1 circulaţia banilor apare pe verticală. Schema dezvoltată a circulaţiei banilor. iar circulaţia mărfurilor pe orizontală. Sc = subiect cumpărător. încasări. F = instrumente financiare.3. Scr = subiect creditor. Moneda inactivă (cea din cont) este determinată de decalajul în timp între cele două faze ale metamorfozei mărfii. Într-o economie se produc acele tranzacţii financiare între subiecţii economici care realizează transferul banilor de la cei care îi au şi nu-i cheltuiesc la cei care nu-i au dar doresc să-i cheltuiască . Între cele două se interpune transferul financiar al banilor. F Bs MI iar Fn = procesul de creare a banilor Subiectul economic Tipul tranzacţiilor Cu mărfuri Cu bani Total 40 .t1: Bs Mi unde: Ms = marfă la valoarea de schimb. MI = marfă la valoarea de întrebuinţare. Br = banii ca mijloc de rezervă (monedă inactivă). 1. amânarea plăţii unei mărfi. Deci. t 0 : M s Br Fn t1: . se pune în circulaţie). De exemplu. creează monedă inactivă.2. Iată cum se poate efectua transferul banilor din monedă inactivă în monedă activă. procesul de schimb poate fi asigurat când moneda devine din nou activă (efectuându-se plăţi.

Scr Sc total Unde:

- Br + Bs 0

+F -F 0

0 0 0

-

+ F → creşterea creanţelor; -F → creşterea datoriilor.

La Scr : Br banii sub formă de avere, transformaţi în instrumente financiar nemonetare (+ F) La Sc : se obţin sume de bani (+ Bs) prin însumarea unor datorii (- F). Deci are loc transformarea monedei inactive (Br) în mijloc de schimb (Bs) (monedă activă). Prin urmare, rezultă două fenomene fundamentale ale câmpului monetar: cererea de bani; cererea de instrumente financiare nemonetare. În economie, mai apar două fenomene speciale ale tranzacţiilor financiare: vânzarea mărfurilor pe credit (fără utilizarea banilor); intermedierea financiară (împrumutarea banilor fără cumpărarea de mărfuri).

Sunt situaţii când vânzătorul mărfii (Sv) este şi creditor (Scr): Subiectul economic Sv ≡ Scr Sc Total Tipul tranzacţiilor Cu mărfuri -M +M 0 Financiară +F -F 0 0 0 0 Total

Intermedierea financiară conţine trei variabile faţă de schema standard: - Sf = intermediarul financiar, care ia bani cu împrumut de la subiecţii economici cărora le prisosesc, pentru a-i da cu împrumut subiecţilor care au nevoie de bani; - Bf = bani folosiţi pentru a fi daţi cu împrumut altor subiecţi economici; - t = variabila timp, măsurând perioada în care intermediarul financiar intermediază banii. Prin urmare, Bf reprezintă rezultatul transformării monedelor inactive în bani „financiari”, care nu sunt folosiţi ca atare pentru cumpărare de mărfuri. Schema intermedierii financiare se prezintă în felul următor:

41

Subiectul economic

Perioada de timp: t0 Tipul tranzacţiei -B +Bf -B+Bf +F -F 0 - Bf +B + B - Bf +F -F 0 t1 Tipul tranzacţiei

Total

Scr Sf Sc Total

0 0 0 0

Banii creaţi de instituţiile financiare (Bf) sunt asemănători cu moneda inactivă (Br), cu deosebirea că se transformă rapid în mijloc de schimb. Schimbarea calităţii banilor în procesul de intermediere are importanţă pentru înţelegerea mecanismului creării şi desfiinţării (distrugerii) banilor. Metamorfoza banilor este un proces continuu, proces care, rezolvând contradicţia mărfurilor, generează o nouă contradicţie, a banilor, care se soluţionează prin fenomenele financiare, făcând posibilă transformarea monedelor inactive în monede active. 1.2.4.Delimitări ale circulaţiei monetare Deci, circulaţia monetară reprezintă procesul de mişcare a banilor în cadrul şi în scopul asigurării circulaţiei bunurilor şi serviciilor. Este necesar, ca în permanenţă, o anume cantitate de monedă să rămână permanent pe piaţă, în circulaţie. După realizarea circuitului: B – M – B, surplusul merge la instituţiile bancare. Prin funcţia banilor, ca mijloc de plată, prin moneda de cont, se realizează condiţiile normale ale circuitelor monedelor. Prin urmare, circulaţia monetară se defineşte ca fiind un ansamblu coerent şi complex de fluxuri şi circuite prin intermediul cărora se desfăşoară mişcarea banilor, în procesul realizării mărfurilor şi serviciilor. Această mişcare este dependentă relativ de procesualitatea circulaţiei mărfurilor, care se desfăşoară conform unor regularităţi specifice economiei de piaţă. Stabilitatea „parametrilor” circulaţiei monetare depinde de stabilitatea economiei în ansamblu, dezechilibrele din circulaţia monetară putând întreţine, accentua şi agrava instabilităţile din economia reală.

42

Dimensiunile circulaţiei monetare sunt date de dimensiunea şi evoluţia producţiei şi circulaţiei mărfurilor. Sintetizând, transformarea mărfii în bani se realizează pe trei căi: a. „în numerar” – moneda este o măsură a valorii mărfii şi mijloc de schimb; b. „în credit” – moneda ca mijloc de plată: (CEC, cambia, plata prin virament); c. „în valută” – schimb inter-ţări. Prin diversitate, circulaţia monetară îndeplineşte două funcţii: – funcţia de instituţionalizare, prin care circulaţia monetară generează, dezvoltă şi extinde sistemul monetar şi componentele sale; – funcţia de subzistenţă, de emisie, prin care se realizează punerea în circulaţie şi retragerea din circulaţie a banilor. Ca urmare, „legea circulaţiei monetare” conform căreia cantitatea totală de monedă pusă în circulaţie depinde de preţul mărfurilor şi serviciilor, în condiţiile dependenţei „masei monetare” de volumul şi structura plăţilor şi de viteza de circulaţie a monedelor.Această lege, intrinsecă circulaţiei băneşti, îşi modifică formele de manifestare şi modalităţile de realizare în funcţie de gradul şi caracteristicile sistemului monetar, la dezvoltarea căreia însăşi circulaţia monetară contribuie. 1.2.5. Necesarul de monedă Capacitatea subiecţilor economici de a vinde, de a cumpăra, de a produce, de a achiziţiona, de a economisi joacă un rol important în creşterea economică şi inflaţie. 1.2.5.1. Definiţia şi criteriile de structurare a masei monetare Necesarul (cantitatea) de monedă reprezintă o mărime eterogenă, constând din totalitatea activelor care pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor şi serviciilor şi pentru plata datoriilor. Astfel masa monetară reprezintă ansamblul mijloacelor de plată, respectiv de lichiditate, existente la un moment dat în cadrul unei economii. Masa monetară, în compoziţia sa, cuprinde moneda deţinută de subiecţii economici nonfinanciari (firme, gospodării, instituţii publice). Moneda deţinută de sistemul bancar şi utilizată în relaţiile dintre instituţiile bancare nu face parte din masa monetară. Delimitarea masei monetare şi construirea componentelor sale (agregatele monetare) presupune utilizarea unor criterii, care să permită selecţionarea acelor elemente care să ofere posibilităţi pentru realizarea unei politici monetare prin care să se influenţeze eficient şi pozitiv sfera reală. Agregatele monetare se constituie atât în calitate de indicatori de măsurare monetară, cât şi în calitate de obiective ale politicii monetare. 43

se cunosc trei categorii de factori care acţionează asupra sa: .deţinerea de monedă necesară asigurării capacităţilor de plată permanente şi facilitarea la momentul oportun a achiziţionării unor bunuri reale sau financiare în condiţii avantajoase. 44 . .2. Dimensionarea cantităţii de monedă în circulaţie Concretizarea acestei probleme constă în stabilirea cererii de monedă pentru o perioadă următoare (viitoare).de lichiditate.depunerile la termen la bănci în vederea economisirii. -de avere netă.moneda de cont. . Agregatele pot fi conexate funcţional cu sfera reală conferindu-le trei caracteristici determinative ale monedei: . . . .cererea de monedă în vederea efectuării tranzacţiilor economice (monedă activă). 1. Cererea de monedă apare determinată pe două segmente: .mijloc de plată. Moneda efectivă este activul cel mai lichid.preţurile relative ale diverselor forme de avere şi veniturile ce le aduc diferitele forme de avere.volumul tranzacţiilor efectuate cu ajutorul monedei (factor direct).Ca indicatori de măsurare. Ca obiective ale politicii monetare.mărimea veniturilor şi mărimea averii. agregatele monetare trebuie să asigure realizarea unei legături directe şi simple cu deciziile de politică economică. agregatele monetare vor trebui constituite conform unor criterii care să reflecte corelaţia funcţională dintre evoluţia agregatelor monetare şi evoluţia sferei reale. care acceptă cuprinderea în structura masei monetare a următoarelor active: .alte active.cererea de monedă ca deţinere a averii (monedă inactivă). Cererea de monedă reflectă necesităţile de instrumente capabile să îndeplinească funcţii monetare. Generalizând criteriile utilizate în selectarea agregatelor monetare. disponibilităţile în conturile curente. în care intră şi dobânda. se poate adapta o interpretare standard.moneda efectivă şi numerarul. În ce priveşte mărimea cererii de monedă. fiind.5. . Primul segment. totodată. precum şi direcţia legăturii funcţionale. depinde la rândul lui de: .2. care se află în relaţie invers proporţională cu cererea de monedă. . una din componentele importante ale masei monetare. cu grad mare sau mic de lichiditate.

alte mijloace monetare în conturi.monedă în circulaţie.numărul participanţilor la tranzacţiile monetare. .evoluţia previzibilă a cursurilor valutare. . metodele folosite în dimensionare.cheltuielile legate de deţinerea monedei. . Moneda în conturi se împarte la rândul ei în: . .factorii indirecţi legaţi de mărimea şi evoluţia cererii de monedă.mărimea existentă şi aşteptată a veniturilor.evoluţia aşteptată a preţurilor mărfurilor şi serviciilor.abaterea comportamentului firmelor de la comportamentul optim.dezvoltarea suprastructurii financiar .randamentul aşteptat al diferitelor forme de avere. Ca urmare.cheltuielile implicate de transformarea unei forme de avere în alta.monedă în conturi. .bancare a economiei. . se rezolvă în sensul îmbinării criteriului sferei pe care o serveşte moneda cu criteriul relaţiei şi a rolului pe care diferitele componente ale acestei cantităţi le au în procesul reproducţiei sociale.posibilitatea transformării unei forme de avere în altă formă. evoluţia ratei dobânzii. îndeplinind frecvent funcţia monedei ca mijloc de plată şi de circulaţie. . etc. . * Problema structurării. Cererea de monedă ca formă de deţinere a averii.mărimea şi structura averii firmelor. . cantitatea de monedă se împarte în: . depinde de : . .numerar în casieriile firmelor şi instituţiilor publice. . .factorii nemonetari legaţi de elasticitatea reacţiei sistemului economic la fenomenul modificării preţurilor. între care amintim: .interdependenţa între încasarea venitului şi cheltuirea acestuia.mijloace în conturi cu circulaţie curentă.incertitudinile cu privire la încasările şi plăţile viitoare. Numerarul în circulaţie se structurează astfel: . . 45 . Dimensionarea cantităţii de monedă necesară circulaţiei ridică două probleme importante: structurarea cantităţii de monedă în vederea dimensionării.creşterea venitului şi a volumului tranzacţiilor băneşti ale anumitor sectoare economice sau ale anumitor firme.. . .

. + i . 1996. -numerarul la populaţie (cu ponderea cea mai ridicată) care este format din: . bazată pe metodele statice ar putea transpune pentru anul previzionat o serie de fenomene negative din anul precedent în domeniul decontărilor fără numerar (datorate blocajelor financiare sau folosirea unor instrumente de decontare insuficiente). .plecându-se de la volumul produsului intern brut previzionat şi cel pentru perioadele viitoare. metodele adaptate particularităţilor naţionale ale fiecărei ţări.„Monedă şi credit”. Metoda clasică. Editura „Sarmis” Cluj-Napoca. cheltuielilor totale ale populaţiei şi aferent veniturilor.mijloace monetare de rezervă necesare acoperirii unor cheltuieli neprevăzute sau alte scopuri.I... dimensionarea monedei în conturi cu circulaţie curentă poate avea în vedere un rulaj stabilit în două feluri: . deoarece volumul P. Deci. A doua metodă. unde: Q= R R1 R2 + + .. Literatura de specialitate recomandă prima posibilitate.. pg. vom încerca să abordăm în continuare metodele posibile de aplicat pe fiecare structură a cantităţii de monedă. Prin urmare.50..numerar în casele de circulaţie ale băncilor. . Roşca .. . printre care amintim: metodele clasice. abordează rulajul monetar ca aferent mărfurilor. 46 .B-ului este şi el stabilit în diferite programe ce se elaborează într-o economie. V1 V2 Vi sau 16 T.luându-se în considerare volumul decontărilor fără numerar dintr-o perioadă precedentă. În ce priveşte numerarul la populaţie (cu circulaţie curentă) metodele folosite în dimensionare sunt multiple.mijloace monetare cu circulaţie curentă care apar ca diferenţă dintre veniturile şi cheltuielile populaţiei între două momente de obţinere.. Alte mijloace monetare în conturi se pot dimensiona în funcţie de factorii specifici fiecăruia.. * Problema metodelor folosite în dimensionare se poate rezolva în funcţie de factorii de care depinde fiecare componentă a cantităţii de bani necesari circulaţiei..mijloace monetare reprezentând economii de scurtă sau lungă durată etc. Metoda calculelor normative de numerar poate să apară sub forma: ● calcului analitic16.

Q=
în care: -

R1 ⋅ d z1 360

+

R2 ⋅ d z 2 360

+ ...... +

Ri ⋅ d zi 360

Q = cantitatea de monedă (numerar) necesară circulaţiei; R1, R2, …….., Ri = rulajul pe fiecare categorie de populaţie care realizează venituri cu aceeaşi frecvenţă şi le cheltuieşte în acelaşi fel; d z1 , d z 2 , ….., d zi = durata de revenire în zile a monedei (numerarului) la bancă pe fiecare categorie de populaţie care obţine venituri cu aceeaşi frecvenţă şi le cheltuieşte în acelaşi fel;

-

-

V1, V2, ……, Vi = viteza de rotaţie în coeficient pe aceleaşi grupe de
populaţie.

Dacă se fac calcule rezultă că d zi va fi jumătate din perioada de obţinere a veniturilor sau jumătate din perioada de cheltuire a acestora, dacă perioada de cheltuire este mai mare decât perioada de obţinere; ● calculului global, unde:
Q= R V sau Q= R⋅dz 360

în care: R = rulajul monetar total; V = viteza de rotaţie a numerarului pe întreaga populaţie; d z = durata medie în zile de revenire a numerarului la bancă.

iar,
dz =

∑d ⋅c ∑c
zi i

i

în care:

-

ci = cheltuieli pe fiecare categorie de populaţie care obţine venituri cu aceeaşi frecvenţă şi le cheltuieşte în acelaşi fel.

Mai sunt şi alte metode de calcul, dar ne vom opri aici şi vom concluziona că dimensionarea cantităţii de monedă reprezintă un amplu proces de analiză a tuturor factorilor de care această cantitate de monedă depinde.

1.2.5.3.

Dimensionarea circulaţiei monedei cu ajutorul balanţei veniturilor şi cheltuielilor populaţiei

În România, Balanţa veniturilor şi cheltuielilor băneşti (monetare) ale populaţiei s-a elaborat pentru prima dată în 1951, când s-a întocmit totodată şi darea

47

de seamă privind sursele de venituri şi modul lor de cheltuire. Din 1953 s-au elaborat în ţara noastră atât balanţe previzionale cât şi de execuţie. Din păcate, după 1990 a încetat elaborarea acestui instrument, atât pentru previzionarea circulaţiei monedei la nivelul unui an sau pentru mai mulţi ani cât şi ca instrument statistic de execuţie. După opinia unor specialişti, încetarea elaborării balanţei este pasageră şi nejustificată, dictată de situaţia monetară a României. În comisia statelor occidentale ea se elaborează şi în prezent şi rezolvă o serie de probleme ale asigurării echilibrului monetar în sfera veniturilor şi cheltuielilor monetare ale populaţiei. În aceste condiţii, ţara noastră nu poate renunţa la acest instrument preţios. Având în vedere aceste considerente, vom prezenta în continuare problematica sa. Elaborarea instrumentului respectiv decurge din anumite necesităţi obiective: - în economie nu există un document care să înmănuncheze şi să redea toate veniturile monetare ale populaţiei. Din acest punct de vedere balanţa este concepută ca un instrument în care apar toate veniturile populaţiei, acestea determinând puterea sa de cumpărare, care la rândul său este un factor important în asigurarea şi realizarea echilibrului; - prezintă importanţă şi modul de folosire a veniturilor, care nu este nici el reflectat în întregime în instrumente de previzionare. Cunoaşterea volumului şi structurii cheltuielilor populaţiei are importanţă deosebită în stabilirea volumului de mărfuri şi servicii necesare populaţiei; - balanţa serveşte şi pentru verificarea echilibrului monetar în sfera veniturilor şi cheltuielilor populaţiei; - acest instrument serveşte necesităţilor de analiză şi de caracterizare a unor aspecte principale ale politicii economice a guvernului, legate de nivelul de trai, de asigurarea unei circulaţii monetare normale etc.; - balanţa îşi aduce o contribuţie însemnată legată de stabilirea şi menţinerea unor proporţii juste între creşterea veniturilor monetare ale populaţiei şi creşterea fondului de mărfuri şi servicii; - cu ajutorul balanţei se determină indirect cantitatea de monedă (în numerar) necesară circulaţiei, prin cunoaşterea veniturilor şi cheltuielilor băneşti ale populaţiei. În ce priveşte conţinutul balanţei, putem spune că acesta cuprinde trei părţi: - veniturile; - modul de utilizare a veniturilor; - modificarea numerarului în circulaţie. În prima parte, veniturile apar ca principale surse de provenienţă din salarii, din care alocaţia pentru copii, veniturile populaţiei din valorificarea produselor agricole, venituri din pensii, burse, ajutoare etc. Acestea se stabilesc în funcţie de factorii de care depind fiecare.

48

În partea a doua, legată de, modul de utilizare a veniturilor, avem: cheltuieli pentru impozite, taxe, cotizaţii, contribuţii, etc; creşterea disponibilităţilor populaţiei; fondul de cumpărare al populaţiei. Ultima parte este legată de modificarea numerarului în circulaţie şi permite stabilirea acestuia la nivelul unui an întreg. 1.2.6. Viteza de circulaţie a monedei Definită iniţial ca numărul de plăţi la care participă moneda într-o perioadă dată, viteza de circulaţie a monedei măsoară frecvenţa cu care o unitate monetară îşi schimbă deţinătorul într-o perioadă dată. Această noţiune este fundamentală, deoarece o aceeaşi cantitate de monedă va servi pentru plata unui volum mai mare sau mai mic de operaţii de schimb şi invers. Un acelaşi flux de tranzacţii va fi asigurat de o cantitate mai mare sau mai mică de monedă. Ecuaţia lui Fischer evidenţiază legătura între viteza de circulaţie şi cantitatea de monedă:
M ⋅V = P ⋅ T → V = P ⋅T M

în care : P · T = fluxurile de păţi; M = cantitatea de monedă; P = preţurile; T = volumul tranzacţiilor.

Ecuaţia de mai sus ne demonstrează faptul că în condiţiile de monedă date, fluxurile de plăţi suferă influenţa vitezei de circulaţie, subiecţii economici nonfinanciari modificându-şi comportamentul la cererea (obţinerea) de monedă. Această modificare indezirabilă a fluxurilor monetare poate să se traducă printr-o modificare a nivelurilor generale ale preţurilor, al volumului tranzacţiilor sau ambele. 1.2.7.Dimensionarea ofertei de monedă Oferta de monedă reprezintă cantitatea de mijloace de reglare a schimburilor, mijloace puse la dispoziţia subiecţilor economici nebancari de către sistemul bancar. Esenţa monedei constă în faptul că poate fi în mod general acceptată ca mijloc de plată, însă această caracteristică nu permite definirea în mod unitar a ofertei de monedă în economiile contemporane, ceea ce a condus la delimitarea unor ansambluri, stadial integrabile, anumite agregate monetare care exprimă o anumită compoziţie a cantităţii de monedă existentă în economie. Modificările în totalul ofertei de monedă şi schimbările ratei de creştere a cantităţii de monedă afectează semnificativ variabilele economice esenţiale, ca de exemplu, rata inflaţiei, rata dobânzii, venitul naţional şi productivitatea muncii. Aceasta din urmă, utilizată cât mai complet, stabilitatea preţurilor, creşterea economică şi echilibrul plăţilor internaţionale depind direct sau indirect, de

49

în condiţiile încadrării tranzacţiilor sistemului bancar în limitele cererii de monedă din economie. Cantitatea optimă de monedă şi creşterea acesteia contribuie la crearea capacităţii naţiunii de a realiza aceste obiective. ea îşi va mări creditele pentru a obţine un venit suplimentar sub forma dobânzii. care nu-i produce nimic. dacă ele ştiu că îşi pot procura moneda centrală. În primul caz. decât să-şi păstreze rezervele excedentare în moneda Băncii Centrale. de obiectivele instrumentare şi coordonarea acestora în cadrul strategiilor economice. Dacă o bancă comercială dispune de un excedent de rezerve de monedă pe lângă Banca Centrală. depozite din care se efectuează plăţi. tot sistemul financiar contribuie la crearea de monedă. Abordarea prin lichiditate a „măsurii monedei” subliniază că proprietatea distinctivă esenţială a monedei este aceea că ea reprezintă cel mai lichid dintre toate activele. Capacitatea de a crea monedă nu este legată de gesimea depozitelor. Aceste noi credite alimentează conturile bancare. ţinând seama numai de moneda scripturală sau luând în considerare şi numerarul. abordarea prin lichiditate. comparativ cu rata marginală obişnuită. căci băncile pot crea monedă prin distribuirea de credite. Dimensionarea (măsurarea) cantităţii de masă monetară creată însă de către băncile comerciale poate fi abordată în cadrul teoriei multiplicatorului de credite. În loc de concluzie se poate sublinia că adecvarea definiţiei ofertei de monedă depinde de politica monetară a statului.schimbările în oferta totală de monedă şi de schimbările în creşterea cantităţii de monedă. Oferta de monedă este şi rezultanta activităţii a trei categorii de subiecţi economici implicaţi în procesul de creare a monedelor – Banca Centrală. ca un raport între creşterea cantităţii de monedă pe lângă Banca Centrală şi creşterea depozitelor bancare. Există două abordări de bază cu privire la dimensionarea (măsurarea) cantităţii de monedă: abordarea prin tranzacţii. În concluzie. pentru a face faţă „fugii” de monedă. 50 . procesul de creare a monedei depinzând deci de cererea de monedă. sub forma depozitelor în conturi curente creditor. Abordarea prin tranzacţii măsoară (determină) cantitatea de monedă prin evidenţierea funcţiei monedei ca mijloc de schimb. majorează depozitele beneficiarilor. băncile şi subiecţii nebancari – au componente şi funcţii diferite în cadrul aceluiaşi gen de tranzacţii. fiecare bancă trebuie să păstreze rezerve de monedă la Banca Centrală. amplificarea creditului diminuându-se cu fiecare val. Aceste rezerve necesare sunt determinate printr-o rată marginală de lichiditate. în funcţie de rata necesară de lichiditate a fiecărei bănci. Abordarea se poate realiza în două stadii succesive. Valori succesive de credite şi depozite se propagă în sistemul bancar. existând creaţie monetară din momentul în care un credit este distribuit de către o instituţie financiară.

Se mai ştie că rezervele băneşti ale populaţiei (destinate unor perioade diferite) utilizate în alte scopuri şi înainte de termenul propus. Este necesar ca produsele realizate de fiecare operator economic să poată fi vândute efectiv. . iar cantitatea de monedă existentă asupra populaţiei să corespundă necesarului obiectiv. În acest sens. procesele economice se desfăşoară liber. încât posesorii de mijloace băneşti (operatorii economici şi pupulaţia) să le poată utiliza fără să se formeze sume reprezentând o cerere de consum nesatisfăcută. procesele monetare fiind doar o reflectare a acestora. de distribuirea şi redistribuirea venitului naţional.desfăşurarea în condiţii de proporţionalitate şi eficienţă a proceselor din sfera producţiei materiale. implicit. În condiţiile economiilor bazate pe producţia de mărfuri. să fie justificată din punct de vedere obiectiv. de obicei. financiare şi valutare. respectiv a stabilităţii monetare. valorile de credit se înlănţuie astfel încât. a unei monede stabile. Acestea din urmă pot fi afectate unor noi credite astfel încât creditele noi depuse în conturi curente vor fi în sumă de 500 u. precum şi în domeniul comerţului exterior. din fiecare val de credite. 20% sunt afectate rezervelor necesare şi 80% constituie rezerve excedentare. De aici rezultă că în condiţiile unei rate necesară de lichiditate mai mică. reprezintă un obiectiv principal al politicii monetare.Presupunând rata de lichiditate egală cu 20% şi admiţând că suma rezervelor excedentare afectată creditului iniţial este de 100 u. să se elimine pe cât posibil stocurile excedentare de mijloace de producţie şi bunuri de consum. Echilibrul monetar Echilibrul monetar este o parte componentă a echilibrului economic general. oferă condiţiile necesare pentru dezvoltarea armonioasă a economiei şi utilizarea cu cel mai mare randament a mijloacelor materiale şi monetare. menţinerea echilibrului monetar. care se bucură de încrederea populaţiei. poate influenţa 51 . Prin urmare. premisă şi totodată consecinţă a echilibrului resurselor materiale. O monedă stabilă nu este de conceput decât în condiţiile în care în toate sferele şi sectoarele producţiei şi circulaţiei mărfurilor. de la enumerarea cerinţelor acestuia. Majoritatea economiştilor consideră că în centrul atenţiei trebuie să stea numai procesele materiale ale reproducţiei . începând cu proporţionalitatea în sfera producţiei materiale şi terminând cu buna organizare a plăţilor.concordanţa dintre veniturile şi cheltuielile băneşti ale participanţilor la procesul de reproducţie.fără perturbări şi în condiţii de eficienţă..3. este necesară adaptarea cererii de mărfuri (mijloace de producţie şi bunuri de consum) şi servicii faţă de oferta de mărfuri şi servicii (conform jocului liber al ecnomiei de piaţă). în stabilitatea lor. la toate proporţiile reproducţiei. în condiţii de stabilitate a preţurilor. practic.m. toate procesele legate de realizarea produsului social.. Existenţa echilibrului monetar şi. Ne raliem la acele definiţii ale echilibrului monetar care scot în evidenţă următoarele caracteristici esenţiale: . de 5 ori mai mare decât suma creditului iniţial. Întrucât cerinţele se referă. 1.Literatura de specialitate cunoaşte mai multe definiţii ale echilibrului monetar care pornesc. se reflectă în circulaţia monedelor.m. expansiunea monetară va fi mai mare şi invers. este evident că poate exista o varietate foarte mare de definiţii.

În ceea ce priveşte mijloacele circulante ale operatorilor economici. putând descrie procesul de restabilire a echilibrului perturbat la un moment dat. care se formează permanent pe căile de participare a veniturilor curente şi care. Conceptul primar de echilibru economic este echilibrul static. principiu care prevede excluderea folosirii emisiunii băneşti pentru acoperirea diferitelor cheltuieli ale statului. şi mijloacele circulante împrumutate. valutare şi sociale specifice fiecărei economii şi fazele de evoluţie a acesteia. includerea fiecărui moment al evoluţiei într-o structură corelativă a sistemului economic global. folosindu-se metode specifice acestor activităţi. Echilibrul şi dezechilibrul economic Starea de echilibru într-o economie îşi are determinanţii în condiţiile economice. fiind exprimat de egalitatea între cererea şi oferta de monedă. se poate afirma.echilibrul dintre venituri şi cheltuieli.investiţii) expresie a echilibrului economic. implică egalitatea între cererea şi oferta de mijloace financiare. inclusiv a prevederilor privind proiectaţi. Acesta din urmă influenţează masa monetară. echilibrul monetar trebuie realizat în cadrul procesului circulaţiei. distincţia care se face între mijloacele circulante proprii. Echilibrul static este o simplificare metodologică a curgerii realităţii economice. De asemenea. Acest concept de echilibru reflectă continuitatea evoluţiei. adică: Fn – fonduri împrumutate.acumulări. atât în sfera monedei de cont. de cele mai multe ori imprevizibile. Pentru realizarea echilibrului monetar. Referitor la relaţia: . pe bună dreptate. echilibrul raport cu mărimea acumulărilor termenelor de dare în funcţiune asigurarea realizării parametrilor în condiţii de eficienţă. el putând fi supus unor influenţe de comportament.1. s-ar impune corelarea veniturilor realizate cu posibilităţile de satisfacere a nevoilor de mijloace de producţie şi de alte mijloace destinate activităţii productive şi investiţiilor.echilibrul economic şi echilibrul financiar. echilibrarea relaţiilor economice externe Totodată. că volumul mijloacelor băneşti din economie reprezintă un factor deosebit de sensibil al echilibrului monetar. cât şi în cea a numerarului. Pentru aceasta. precum şi respectarea cerinţelor încât creditul să fie acordat numai pe bază de garanţii materiale şi să fie rambursat la scadenţa stabilită. respectarea strictă a a noilor capacităţi. 1. nu influenţează masa monetară în circulaţie. pe planul activităţilor operatorilor economici productivi. Echilibrul economic reprezintă o constelaţie de variabile interdependente. monetar mai presupune echilibrul investiţiilor în băneşti destinate investiţiilor.3. se poate spune că egalizarea A = I (A . financiare. fapt ce trebuie avut în vedere în realizarea stabilităţii monetare prin respectarea corelaţiilor arătate. care se procură pe calea creditului bancar. o importanţă deosebită o au măsurile ce se iau în permananţă pentru respectarea echilibrului bugetar. I . Ca urmare. Echilibrul dinamic ia în considerare şi variabila temporală. ∆ n =∆ s F F 52 . monetare. Fs – fonduri financiare.

de care sfera monetară este dependentă. al bugetelor locale. influenţat de procesele de producţie şi de circulaţia din economia de piaţă.echilibrul monetar se manifestă ca tendinţă.raportul în care se află cele două sfere ale circulaţiei monetare: sfera numerarului şi sfera monedei scripturale (virament). . o influenţă activă asupra proceselor materiale. Realizarea echilibrului monetar este condiţionată şi de înfăptuirea celorlalte forme de echilibru: financiar. Premisele asigurării echilibrului monetar Pentru realizarea echilibrului monetar. . se dimensionează cu ajutorul bugetelor financiare ale agenţilor economici şi ai sistemului de contracte economice între aceştia. Echilibrul monetar şi interpretările alternative Conceptul de echilibru monetar. La condiţiile de mai sus se adaugă şi factorii: . etc.viteza decontărilor în general. având un caracter dinamic.3. determinat de mutaţiile din sfera reală. . iar împreună cu dezechilibrele financiare afectează echilibrul economiei în general. . .emisiunea monetară. Interdependenţa dintre aceste resurse.corelaţiile care se asigură între bugetul de stat şi celelalte ansambluri valorice din economie constituie o condiţie primordială a realizării echilibrului monetar. . care se realizează numai de către Banca Centrală. la rândul ei. Dezechilibrele monetare se răsfrâng asupra câmpului financiar.modalitatea şi formele constituirii sistemelor de fonduri în cadrul economiei naţionale. circulaţia monetară exercitând. .proporţia distribuţiei capitalului agentului economic propriu sau împrumutat (străin). Echilibrul monetar nu înseamnă totdeauna şi echilibrul economic care este influenţat de mai mulţi factori.viteza de rotaţie a resurselor monetare şi materiale. cât şi prin concordanţele de pe pieţele economice.formarea surselor de creditare şi distribuirea lor. .2. cuprinde următoarele trăsături caracteristice: . de exemplu cele financiare. valutar.3. 53 . trebuie îndeplinite condiţiile: . .3.dependenţa proceselor monetare de cele reale este relativă. pun în evidenţă faptul că procesele monetare pot tinde spre echilibru nu numai prin intermediul tranzacţiilor financiare. bugetar.echilibrul monetar se realizează atât prin concordanţa care trebuie să existe între oferta şi cererea de bani. 1. 1. .echilibrul monetar constituie un obiectiv.Relaţiile dintre echilibrul financiar şi echilibrul monetar.modul în care se formează şi repartizează veniturile şi cheltuielile prin intermediul bugetului de stat.

integrarea acestuia în echilibrul economic de ansamblu. 54 .rambursarea creditelor bancare şi participarea la procesul de formare a resurselor financiare naţionale. :Condiţiile şi factorii de influenţă ai echilibrului monetar se prezintă schematic astfel17: Procese financiare şi valutare Echilibrul sau dezechilibrul monetar Cererea şi oferta de mărfuri Bugetul de stat. Moneda şi inflaţia Inflaţia. reprezintă componenta esenţială a concepţiilor actuale asupra acestui fenomen degenerativ. Bucureşti. bugetele locale Cererea şi oferta de monedă Tranzacţii cu agenţii ec.„Moneda şi ipostazele ei”. 17 Gh. Manolescu .65.4. pg. Editura Economică. privită din perspectiva monetară..3. 1997. Un element fundamental al asigurării echilibrului monetar dinamic îl constituie politica monetară. interni şi externi Masa monetară Import export Balanţa de plăţi Capacitatea de plată a subiecţilor economici Sfera numerarului Sfera monedei scripturale 1.

. reprezintă expresia unui dezechilibru global între fenomenele economice legate de conjunctură. care amputează puterea de cumpărare a veniturilor şi a monedelor naţionale. generată de creşterea cererii globale de bunuri şi servicii în raport cu oferta inelastică. inflaţia. P·T = fluctuaţiile tranzacţiei rezultă că. generată de mecanismele cursului de schimb. inflaţia este o sumă de dezechilibre. generată de dezechilibrele structurale din economie. Deci. Formele prin care se manifestă inflaţia: . numai dacă oferta de monedă ar fi în întregime autonomă în raport cu cererea de monedă. a. În cele din urmă putem afirma că. venituri sau cheltuieli. 55 . determină variaţia proporţională a preţurilor. Interpretarea fenomenului inflaţionist se axează pe două puncte de vedere.stagflaţie – creştere economică negativă.inflaţia prin avere.inflaţia prin costuri. emisiunea de monedă este condiţia premisă a inflaţiei. fenomen economic global. . iar excesiva creaţie monetară conduce inevitabil la inflaţie şi insuficienţa cantităţii de monedă provoacă recesiunea. Alţi economişti spun că inflaţia este identificată cu creşterea preţurilor. producţie. P = preţ. V = viteza de circulaţie. Într-o economie mai apar şi fenomenele: . . Revenind la ecuaţia lui Fischer: M · V = P · T.inflaţia structurală. nejustificată din punct de vedere economic a unor categorii de costuri (ex. b. când au loc creşteri ale cererii de monedă. salarii) şi apoi în influenţa negativă asupra preţurilor. generată de creşterea. Inflaţia ca fenomen monetar. .inflaţia importată. fenomen monetar. inflaţia. în această perioadă: a. Inflaţia în acest sens reprezintă o creştere cumulativă şi auto-întreţinută a nivelului general al preţurilor în interiorul unei economii. unde: M = cantitate de monedă. variaţia cantităţii de monedă. creşterea preţurilor fiind caracteristica dimensională esenţială. astfel că la originea creşterii preţurilor se află creaţia excesivă de monedă. b. Inflaţia ca fenomen economic global. ci nu factorul cauzal primar.dezinflaţie – reechilibrarea economică. Moneda ar putea fi cauza primară a dezechilibrului inflaţionist.Unii economişti consideră masa monetară (oferta de monedă) factorul strategic pentru obţinerea stabilităţii economice.

* Prin lege au fost stabilite cupiurile monedelor de aur şi de argint (de aur în piese de 20. faţă de situaţia precedentă când leul (de calcul) era alcătuit din 40 parale. * Conform legii.18 * Sistemul bimetalist a fost primul nostru sistem monetar naţional. care a condus la importante modificări în organizarea monetară a României.4.4. aşa cum s-a considerat de guvernanţii vremii. exces care provoacă creşterea preţurilor. rolul de echivalent general revenindu-i atât aurului cât şi argintului. 10 şi 5 lei. Elveţia şi Grecia). pe teritoriul României circulau monedele de aur şi argint ale ţărilor Uniunii Monetare Latine (Franţa. conchidem că INFLAŢIA este un proces de natură monetară. argint cu titlul 835 ‰. în măsura în care ea se traduce prin creşterea generală a preţurilor. dar atunci ea nu avea o bază reală deoarec leul de calcul nu era o monedă efectivă. o dată cu înfăptuirea unei reforme monetare. Sistemul monetar naţional al României 1. fixându-se un raport de valoare între cele două metale monetare de 1 : 14. ci un însoţitor al acestuia. 1. ca monedă lagală a ţării.1. ci servea pentru transformarea diferitelor monede străine în lei. * Cu ocazia respectivă s-a introdus sistemul zecimal. 5. iar dezechilibrele monetare nu sunt cauza procesului inflaţionist. 2 şi 1 bani. Italia. 56 . Inflaţia depinde şi de o serie de factori de natură nefinanciară sau neeconomică. Cele două puncte de vedere. În concluzie putem spune că.Creşterea preţurilor. Caracteristicile sistemului monetar instituit prin Legea din 1867. sunt: * Este primul nostru sistem monetar naţional şi nu un nou sistem monetar. nu fac distincţie între natura inflaţiei şi originile acesteia. Unitatea monetară a fost definită prin lege cu 0. Formarea şi caracteristicile sistemului monetar românesc În anul 1867 au fost puse bazele sistemului monetar naţional. Acest lucru a însemnat un pas înainte în crearea sistemului monetar modern. Pentru monedele de aramă se stabileşte şi cantitatea acestora (65 milioane buc. Ideea că România ar fi avut un sistem monetar (al leului de calcul) s-a vehiculat în parlament. Inflaţia este un exces al cererii de mărfuri comparativ cu oferta de mărfuri. 1 şi 0. aur cu titlul 900 ‰ şi cu 5 gr.) şi valoarea lor (4 milioane lei). iar de argint de 2. unde leul a fost împărţit în 100 de bani. pg 63 – 65. Dacă se are în vedere această distincţie. 38 variantă dominantă în acea vreme. contribuţia fenomenului monetar la procesul inflaţionist este condiţională.3226 gr. Belgia. nu este decât consecinţa inflaţiei şi nu inflaţia însăşi. iar celelalte monede străine se primeau la toate casele publice până la baterea monedei naţionale.5 lei) şi cupiurile monedei de aramă de 10. limitându-se pentru acesată monedă şi puterea de plată la 5 lei. 18 Idem 16.

iar 1 kg de argint 200 lei. Primii „lei” Din punct de vedere juridic. Dacă România ar fi fost admisă în această uniune. atunci când a fost promulgată „Legea pentru înfiinţarea unui sistem monetar şi pentru fabricarea monedei naţionale”. România nu a făcut parte.până la Războiul de Independenţă a României. sursă care putea aduce aur în ţară.38 % din totalul pieselor bătute. Făcând o analiză asupra formării şi funcţionării primului nostru sistem monetar naţional. legea nefăcând referire decât la moneda metalică. Leul a devenit monedă naţională. era reprezentată de 5 grame de argint sau de 0. etalonul lui. . valoarea lor ridicându-se numai la 102. deşi a fost legiferat ca sistem bimetalist.4. . leul.3226 grame aur. cu menţiunea: Carol I domnul Românilor.100 lei. moneda naţională a României. de 1 leu şi 2 lei. 1.000 lei şi reprezendând doar 0. el fiind împăţit în 100 de bani. şi 20 lei şi din argint de 50 bani.el a funcţionat de facto ca un sistem monometalist argint. 10. 5 şi 10 bani din aramă. Privire istorică asupra sistemului monetar românesc. iar factorii politici pot fi legaţi de interesele celor două mari imperii ca statul român să nu-şi bată monedă proprie. Aceasta a fost influenţată de acţiunea unor factori economici şi politici. . După cum s-a mai spus. Valoarea leului. de cei care îşi procurau pe piaţă aur în schimbul argintului). care a avut sediul în Bucureşti (Şoseaua Kiseleff) a funcţionat cu întreruperi până în 1890 când a fost consemnată ultima comandă de monedă. Monetăria. Astfel. peste raportul de valoare fixat de lege. Factorii economici au fost determinaţi de efectele secetelor care nu au permis exportul masiv de cereale. ar fi putut şi ea să procedeze în mod similar.primul sistem monetar naţional a fost în întregime metalist. Imperiul Otoman pretindea să se înscrie pe moneda naţională a României un semn distinctiv al independenţei faţă de aceasta. dreptul de batere i-a fost rezervat statului. apărea pentru prima dată sub această denumire în aprilie 1867.în România a fost adoptat sistemul monetar bimetalist într-o perioadă când erau vizibile neajunsurile acestui sistem. iar Imperiului Habsburgic nu-i convenea faptul că primele monede de aur de 20 lei purtau pe verso efigia lui lui Carol I. Astfel. Capitalul autohton obţinea avantaje materiale de pe urma agioului aurului faţă de argint (diferenţei plătite în plus.* Baterea monedei de aur şi argint nu a mai avut la bază principiul baterii libere. 2.2. monezile de aur au fost bătute doar în mod simbolic. putem desprinde următoarele concluzii: . Ca diviziuni s-au bătut monede mărunte de 1. ca urmare a acţiunii lui Greham. aşa cum rezultă indirect din textul legii monetare. Soluţia respectivă a avut la bază atât intersele capitalului autohton cât şi ale celui străin. noul leu românesc avea o valoare mare de: 1 kg de aur reprezentând 3. dar legea monetară a obligat a se primi la plată orice cantitate de monedă de aur şi argint ale ţărilor membre uniunii. Legea prevedea baterea monedelor din aur de 5. din Uniunea Monetară Latină. În 1870 se decide şi înfiinţarea unei monetării româneşti unde să fie emise monedele. iar capitalul străin dominant în economie obţinea câştiguri din îndrumarea spre România a argintului depreciat. 57 .

dar nepuse în circulaţie. în primul rând.91 franci francezi (aproape la egalitate).25 lei. 1 liră sterlină – 25.N. să fie acoperită într-o monedă inferioară (biletele ipotecare). fie prin vânzarea domeniilor statului. ci titluri ale unui împrumut de stat şi ca atare l-au păstrat asupra lor (banii de hârtie se depreciază în procesul circulaţiei). 1 marcă germană – 1. în sensul că obliga creditorii statului să le primească în contul datoriilor pe care le avea. nua cunoscut inflaţie. Retragerea biletelor ipotecare din circulaţie a fost stabilită pentru anul 1883 dar nu prin vânzarea moşiilor statului (care trebuia să înceapă în 1879). * Apariţia primilor bani de hîrtie sub forma biletelor ipotecare Banii de hârtie au fost emişi în vederea acoperirii cheltuielilor statului român pentru ducerea războilui de independenţă pe de o parte. * Înfiinţarea în anul 1880 a Băncii Naţionale a României (B. România era conectată la sistemele moderne europene şi. în al doilea rând. în al treilea rând. pentru că ducea la scăderea preţului pământului. lei. după 1880 (când s-a înfiinţat Banca Naţională a României) au apărur şi bancnotele de 20 lei. din circulaţie. a avut una din cele mai puternice monede ale continentului. 20. Totodată au fost prevăzute şi condiţiile de retragere a acestora. termen care nu a mai operat. deţinătorii de bilete ipotecare nu le-au considerat drept bani de hârtie. Leul românesc se raporta astfel: 100 lei – 99. în cupiuri de 5. Prin noul sistem monetar. ci prin contractarea unui împrumut intern. Aceste bilete ipotecare au fost înzestrate de către stat cu putere circulatorie. Denumirea de bilete ipotecare înlocuia pe cea de bilete de tezaur din 1866. raportată la aur şi argint. cu acoperire în aurul din depozitul băncii. ele au circulat exclusiv în compania monedei de argint. În acest sens s-a prevăzut o acoperire în stoc de aur şi argint. Biletele ipotecare erau garantate printr-o ipotecă de rangul I asupra unor domenii ale statului (moşii). Statul a împuternicit Ministerul Finanţelor să emită bilete ipotecare în valoare de 30 mil. deoarece în anul 1888 a fost contractat un împrumut intern destinat răscumpărării în întregime a biletelor ipotecare. 1 dolar – 5. Leul avea asigurată convertibilitatea liberă. precum şi o acoperire în bilete ipotecare.R. moneda naţională. cum este bancnota. domenii ce însumau o valoare dublă faţă de emisiunea de bilete ipotecare. căt şi pentru acoperirea altor cheltuieli pe de altă parte. în sensul că erau supuse deprecierii. 10.000 lei.24 lei. ele au înlocuit în circulaţie monedele de aur.Mai trebuie spus că. 50. O primă modificare este legată de apariţia unui nou tip de monedă superioară şi anume bancnota. 100 lei şi 1. Momentul respectiv este marcat de semnificative modificări aduse sistemului monetar românesc. Cu toate că întruneau toate caracteristicile banilor de hârtie. când un tip de monedă superioară. Vânzarea moşiilor de către sat nu convenea moşierimii. şi 500 lei.) ca primă instituţie de emisiune a statului român independent. În 35 de ani (1880-1915). până la primul război mondial. fie prin contracararea de către statul român a unui împrumut intern în condiţii avantajoase. Totodată pentru bancnotă se 58 . Retragerea a fost amânată iniţial până în anul 1885 şi apoi până în anul 1912.18 lei. care în acea perioadă suferea o scădere tot mai accentuată a valorii pe piaţă. care s-au tezaurizat în condiţii de război. soluţie discutabilă. biletele ipotecare şi-au păstrat totuşi o anumită stabilitate relativă expicată de faptul că. 100. care nu era altceva decât banul de hârtie.

.. pg. au fost puse în circulaţie în anul înfiiţării şi nu erau altceva decât vechile bilete ipotecare transformate în bancnote prin aplicarea unei ştampile cu denumirea Băncii Naţionale a României peste vechea denumire de bilet ipotecar. În acest fel. datoria contractată înainte şi să nu mai contracteze alte datorii. ca urmare a formării statului naţional unitar român. rubla Romanov) şi a leilor emişi de Germania (ca bani de război).N. . monedele de argint au rămas cele de 5. din valoarea bancnotelor emise. aur cu titlul 900 ‰). pentru a nu se aduce altele la schimbare. * Trecerea la monometalismul aur în anul 1890 şi renunţarea la bimetalism. Din 19 Idem 16. 1 şi 0.N.se adoptă forma convertibilităţii integrale în aur a bancnotei.R. 59 . a fost înfăptuită în două etape: . unificarea monetară a întârziat câţiva ani faţă de unificarea politică. Totodată.R. Sistemul monometalist românesc introdus în anul 1890 prezenta următoarele caracteristici: .R. * Unificarea monetară din 1920 – 1921. Unificarea monetară s-a făcut prin contractarea de către statul român a unui împrumut de la B.R. 2 şi 1 bani. .prevedea o convertibilitate metalică integrală în aur şi argint.cu această ocazie.19 * În perioada primului război mondial. 5. BNR emite bancnote şi pentru acoperirea cheltuielilor statului. fapt ce a agravat procesul inflaţionist.R.acoperirea bancnotei creşte de la cel puţin 33 % la 40 % stoc metalic aur.N.3226 gr. garantate cu bonuri de tezaur.monedele de aur a rămas cele de 20 şi 10 lei. . concretizată în încheierea între B. leul se depreciază masiv. fapt ce a favorizat introducerea frauduloasă în ţară a unei mari cantităţi de bancnote străine. iar cele de aramă de 10. 2. Ocazia aceasta a dat prilejul inventarierii semnelor monetare şi a ştampilării lor. ruble de Lwov.cea de schimbare propriu-zisă a acestora cu bancnote ale B. prin funcţionarea mecanismului tezaurelor şi reglarea spontană a cantităţii de bani în circulaţie. în timpul primului război mondial.a asigurat stabilitatea monetară. * Soluţia de deflaţie – devalorizare din anul 1925. garantat cu bonuri de tezaur.R. Germania emite prin Banca Generală Română bani de hârtie. garantaţi cu un depozit al statului german la Reichs Banc din Berlin.N. prin care statul se angaja să restituie către B. leul a fost definit numai în aur. aşa că pe bună dreptate se poate spune că perioada cuprinsă între 1890 şi anii de început ai primului război mondial poate fi considerată „perioada de aur a sistemului monetar al României”. au fost emise bilete proprii ale B. Acum moneda de argint a devenit monedă metalică obişnuită.cea de declanşare a fixării bancnotelor străine (coroane austro – ungare.5 lei. cu aceeaşi cantitate ca în anul 1867 (de 0. . şi statul român a două convenţii. 67 – 73. scăzându-i puerea de cumpărare. După cum s-a putut observa.N. Ulterior. Primele bancnote ale B.N.

adoptându-se toate formele convertibilităţii cunoscute până atunci. contractare realizată treptat. la alegerea B.reforma monetară s-a realizat în fapt prin contractarea a 6 împrumuturi externe.26 ori faţă de ultima definire. care prevedea condiţii generale. . 60 . . legea nemaifăcând referiri decât la bancnota şi moneda din metale obişnuite de 1.R.N. .N. 2. de la alte bănci de emisiune străine. aur cu titlul 900 ‰. conţinutul leului fiind definit cu 10 mg.R.s-a realizat pe calea devalorizării.legea privitoare la contractarea unui împrumut extern. s-a făcut. recunoscându-i-se astfel oficial masiva depreciere pe care o suferise.N. amintim: . deci pe seama unei operaţii scriptice. Contractarea respectivă s-a înfăptuit de către statul român indirect. deoarece bancherii străini cereau un privilegiu (garanţie) de rangul I asupra veniturilor statului din monopoluri.se reintroduce convertibilitatea bancnotei B. prin Casa Autonomă a Monopolurilor creată cu acest prilej. (convertibilitatea integrală în aur.constată pentru prima dată dispariţia monedei de aur şi argint din circulaţie.statul a preluat o mare parte din portofoliul imobilizat al B. din care 25 % stoc metalic de aur în casă sau în depozite în străinătate.pe linia acoperirii bancnotei se modifică atât procentul metalic de aur şi devize liber convertibile la 35 % din volumul aranjamentelor la vedere ale B. . .N.R. iar a doua convenţie privea plafonarea emisiunii de bancnote la nivelul atins la sfârşitul anului 1924. legate de consolidarea economică internă şi restabilirea încrederii străinătăţii în economia României şi condiţii legate de crearea premiselor pentru funcţionarea normală a B.R. necesar atât stabilizării monetare cât şi dezvoltării economiei.R. ea neputând să oprească procesul de depreciere a leului.elaborarea programului de stabilizare a leului. la purtător şi la vedere.păcate această soluţie nu a dat rezultatele scontate.R. lei. prin care se autoriza B. cu anexele sale. limitată ca sumă necesară procurării unui lingou întreg de aur şi convertibilitatea în valute). . încheind cu acestea convenţii pentru deschiderea şi utilizarea de credite sub formă de economii şi să cumpere nelimitat devize convertibile în aur. pe seama diferenţei din reevaluarea stocului său de aur. . în acest fel conţinutul în aur al leului scăzând de 32.N. de a împrumuta în caz de nevoie. limitând valoarea acestora la 3 mil. 10 şi 20 lei. Prima convenţie a avut în vedere lichidarea emisiunii de stat şi întărirea circulaţiei fiduciare pe o perioadă viitoare. . Această reformă a constat dintr-un mănunchi de legi şi programe menite să stopeze procesul deprecierii leului şi anume: .lichidarea datoriei statului la B. . 5.R.N. în bună măsură.legea pregătitoare stabilizării monetare.. Între caracteristicile principale ale reformei monetare din 1929.legea monetară de stabilizare propriu-zisă.N. * Reforma monetară de stabilizare din 1929.

efectele secetei din vara anului 1946. pur şi simplu. deşi România făcea parte din coaliţia învingătorilor. S-a prevăzut baterea a 1 milion de medalii. s-a întreprins o soluţie de deflaţie.N. care a afectat o serie de regiuni geografice ca Moldova. . în perioada 1934 – 1939. . fiind a patra ţară în ceea ce preveşte contribuţia umană şi materială la înfângerea Germaniei fasciste. 1944 aceste preţuri au crescut cu 345.000 lei o medalie de aur. cât şi plata unor despăgubiri de război faţă de Uniunea Sovietică. statul român a trebuit să emită o serie de bani de hârtie (în august 1947 acestea se ridicau la 7). Deprecierea leului în această perioadă a fost motivată de o serie de factori economici.legea monetară de stabilizare.medalia de aur constituia o primă asigurare împotriva deprecierii leului. ce a încărcat circulaţia bănească. a 5895 kg aur.N.000 lei erau singurii în măsură să cumpere cu 15. în sensul că cei care subscriu la un împrumut de 50. * Reforma monetară din 15 august 1947 a constat dintr-un complex de legi menite să însănătoşască situaţia economică şi monetară a ţării: . iar în perioada iunie 1941 – sept. Aceasta a dus la ieşirea din tezaurul B.R. Pe baza acestei soluţii au fost retrase din circulaţie 65 miliarde lei. cu toate că s-au luat măsuri în acest sens. Deprecierea leului s-a accentuat semnificativ în perioada următoare. .55 gr. Soluţia însă n-a putut opri deprecierea leului. asocierea împrumutului refacerii naţionale cu o emisiune de medalii de aur. au luat-o razna. Dobrogea şi care a determinat o lipsă acută de produse agricole şi creşterea masivă a preţurilor acestora.legea privind obligativitatea cedării aurului şi devizelor către B. China.Reforma monetară din 1929 a fost puternic afectată de efectele crizei economice generale din anii 1929 – 1933.bugetul statului era grevat de o serie de cheltuieli.. atingând niveluri foarte ridicate mai ales în perioada celui de-al doilea război mondial şi în anii următori.în decembrie 1944 – ianuarie 1945. Asemenea soluţie este motivată astfel: . depăşind de peste 8 mii de ori nivelul în 1947 faţă de 1938. legate atât de refacerea economiei.deflaţia prin vânzarea aurului s-a mai folosit în această perioadă şi de alte ţări ca: Elveţia. Convertibilitatea leului a fost complet anulată în timpul crizei şi au fost luate măsuri restrictive privind circulaţia devizelor. financiari şi monetari: . 61 . .nu s-a reuşit să se atingă nivelul antebelic al producţiei industriale. iar circulaţia bănească a crescut cu 306. India. reprezentând 16 % din cantitatea existentă în circulaţie. iar deprecierea externă a leului faţă de dolarul SUA a fost de peste 16 mii ori. . În felul acesta. când procesul de depreciere a leului nu era aşa de pronunţat.legea privind stabilirea principiilor de formare a preţurilor şi tarifelor.8 %. Grecia. Preţurile cu amănuntul. fiecare medalie cântărind 6.R.5 %. . Prin urmare. preţurile cu amănuntul au crescut cu 47 %. aur cu titlui 900 ‰.

. 3 ori.R.întreprinderilor . limitându-se însă suma schimbată după ocupaţia persoanelor fizice şi calitatea persoanelor juridice. . care a avut următoarele caracteristici: .a avut o serie de efecte favorabile asupra economiei: . .000 : 1.salariaţilor şi pensionarilor din sectorul public şi particular. ci din contră. conţinutul în aur a acestuia stabilindu-se la 79.6 mg. Conţinutul în aur a leului a crescut de cca. invalizi. falsificări etc.nu se mai face nici o referire cu privire la convertibilitatea bancnotei. orfani de război 3 mil. a scăzut. .5 mil lei vechi . preţurile pe piaţa ţărănească au crescut de cca.) care au determinat ca la 26 ian. reducându-se cu 99.familiilor de agricultori pe cap de familie 5 mil. aur cu titlul 900 ‰.o sumă egală cu totalul salariilor plătite în luna iunie 1947.a stabilit un nou raport între preţuri şi salarii.întregul numerar deţinut. Principalele caracteristici ale reformei monetare din 1947 sunt: . . 500 şi 1000 lei.N. . bilete de tezaur de 20 lei şi monedă metalică de 0.s-a înfăptuit pe calea devalorizării leului.346 mg.legea privind recalcularea patrimonului societăţilor pe acţiuni.N. . faţă de 1947. . 62 . în timp ce preţurile produselor industriale au rămas neschimbate.. de 100. 12 ori. * Intervalul dintre anii 1947 şi 1952 se caracterizează printr-o serie de schimbări majore în economia românească (masa monetară a crescut în ritmuri superioare faţă de creşterile indicatorilor economici.50 .a sporit stocul de aur şi devize ale B. . 2 şi 5 lei.N.a creat premise pentru dezvoltarea forţelor de producţie etc.instituţiilor publice . acestea din urmă având o putere de cumpărare mult mai mare ca înainte. proasta calitate a semnelor monetare.în circulaţie urmau să funcţioneze: bancnote ale B. aur fin. . astfel: ..persoanelor fără profesie şi militarilor 1.reforma s-a înfăptuit prin schimbarea leilor vechi cu lei noi la raportul invariabil de 20. lei vechi. lei vechi. 1.a dus la creşterea puterii de cumpărare a veniturilor bugetare. ceea ce este în discordanţă cu evoluţia puterii de cumpărare a leului. .997 %). . .R.s-a înfăptuit în calea revalorizării leului. care nu a crescut. unitatea monetară fiind definită cu 6. 1952 să se legifereze o nouă reformă monetară.obligaţia B.a redus masiv cantitatea de bani în circulaţie (prin efectul schimbului.R. privind acoperirea bancnotei de a deţine un stoc de aur de minim 25 % din volumul angajamentelor sale la vedere.

preconizându-se creşterea în ritmuri mai accelerate a producţiei acestor bunuri. 3 şi 5 lei. de 10.3000 lei vechi s-au schimbat la raportul de 200:1. ci l-a agravat. Alţii. Ca urmare.. . Unii specialiştii au motivat o astfel de ridicare a conţinutului în aur. aur fin. dar s-a diferenţiat raportul de schimb în funcţie de o seamă de criterii: mărimea sumei schimbate.soldul depunerilor la C. calitatea celui care schimbă.fără să li se 63 . superioară ritmului de creştere a principalilor indicatori economici.s-au introdus trei categorii de semne monetare: bancnote ale B.întreprinderile şi instituţiile au schimbat numerarul deţinut în casă la raportul de 200:1. s-a ridicat conţinutul în aur a leului la 0. aceasta şi datorită măsurilor luate în economie: renunţarea la corelaţia dintre indicatorii economici şi salarii. aceasta fiind ultima declarare oficială a conţinutului în aur a leului.R. Astfel: .disponibilităţile întreprinderilor în conturi. 3. au afirmat că prin această măsură s-a corectat conţinutul în aur stabilit în 1952 faşă de raportul de modificare a preţurilor. pensiile etc. * Alte momente ale sistemului monetar românesc. restituirea părţilor sociale . . deziderat nerealizat. La 31 ian. pensiilor (de 20:1).N. . salariilor. . Faptul acesta a determinat oficialităţile comuniste să recunoască contradicţia dintre producţie şi consum în sectorul producţiei bunurilor de consum.sumele în numerar între 1000 ..E. 3 şi 5 lei în 1966. monedă divizionară din metal obişnuit de 1. bilete de tezaur ale Ministerului Finanţelor de 1. au fost recalculate la raportul de 20:1. preţurile.148112 gr. Se renunţă la categoria de bani „bilete de tezaur” în anul 1963. Bancnotele B. 1954.R. salariile.C. Intervalul 1976 – 1980 se caracterizează prin creşterea salariilor cu cca. se transformă în monedă metalică.sumele peste 3000 lei vechi s-au schimbat la raportul de 400:1. Acest fenomen a dus la o creştere însemnată a preţurilor produselor alimentare. fără a fi considerată reforma monetară. doar prin necesitatea stabilirii unor cursuri paritare favorabile nouă. leul menţinându-şi puterea de cumpărare.s-a admis la schimb întreaga masă monetară în circulaţie. de aceleaşi cupiuri. 10 şi 25 bani care au circulat o bună perioadă de timp. Din păcate. înlocuindu-le cu bancnotele B. dar fără o creştere a volumului producţiei corespunzător. situaţia monetară a României s-a caracterizat printr-o oarecare „stabilitate”.R. 1989 nu a stopat acest fenomen.N. . în anii opt zeci avem o creştere a masei monetare în circulaţie. .sumele în numerar până la 1000 lei vechi s-au schimbat la raportul de 100:1. plecând de la ideea că toate semnele monetare se emit după acelaşi regim. avem de-a face în economia României cu un proces inflaţionist. 35 %. cu toate că documentele oficiale făceau referiri la creşterea acestei puteri. După reforma monetară din 1952.N. de 1.s-a schimbat la un raport de două ori mai avantajos decât numerarul. 25 şi 100 lei. Revoluţia din dec.

000 lei vechi). dar puterea de cumpărare era mică. au ieşit din circulaţie abia în 1996. Noile monede şi cupiuri şi-au făcut apariţia abia în luna iulie. Leii noi exprimă valori de 5 lei (50. precum şi din patru monede metalice. . Republica Socialistă România se „transformase” în România şi îşi schimbase. la Imprimeria Băncii Naţionale. au intrat pe piaţă noile bancnote de 1.000 lei. Structura cupiurilor este formată din şase bancnote.000. 50 şi 100 lei. 10 lei (100. 10. Astfel.000 lei. 5. ultimul „ban” românesc ? Începând cu luna martie a anului 2005. O perioadă. liberalizarea preţurilor (fenomen normal economiei de piaţă). aceştia din urmă fiind retraşi treptat.000 lei şi 500 lei. acestea n-au reuşit să oprească inflaţia. Dar şi inflaţia.000 lei. De reţinut că micuţele monede de 5. PREŢURILE au fost afişate în leii grei (noi) şi în leii vechi. 5.000.000 şi 50. “La sfârşitul fiecărui an se organizează licitaţii la care participă cele mai mari imprimerii din Europa şi din lume. 10. Toate acestea. 50.000 lei 20 Sursa: Ziarul “Jurnalul Naţional” din 3 ianuarie 2005. 500. Toate acestea au condus la o depreciere masivă a leului în primii ani după revoluţie şi în următorii. 100. Alături de aceasta mai circulă bancnotele de: 500.20 * Leul greu (nou). 20. În acelaşi timp.000 lei. BNR a continuat să creeze şi să pună în circulaţie însemne monetare mai valoroase şi cu un nou design.asigure un fond sporit de marfă. De altfel.000 lei şi 100.000 lei. au constituit suficiente motive care au condus la necesitatea introducerii în circulaţie a unor bancnote şi monede de valori nominale mai mari (dar şi într-o nouă prezentare grafică). iar însemnele cu valoarea de 500.000 lei şi 10. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea « leului ». BNR stabileşte cu cine se lucrează în anul următor”.000 lei vechi reprezentă 1 leu nou (greu). luna decembrie a anului 1996 a marcat încheierea acţiunii de retragere din circulaţie şi distrugerea bancnotelor şi monedelor metalice aparţinând vechii emisiuni. printre altele. În perioada octombrie 1990 – noiembrie 1996. Vor fi probabil ultimii „bani” româneşti care vor circula până vom trece la moneda unică europeană euro (€ – probabil în 2o12). Dar.000 lei vechi). banii noi au circulat paralel cu cei vechi. în străinătate. în buzunare existau mulţi bani. etc. Totodată. 50. Acestea au fost primele emisiuni monetare după 1978.000 lei reconcepute grafic. Dar epopeea banilor actuali nu s-a încheiat cu cele precizate mai sus. 1 leu şi cinci multipli.000 lei → se fac în ţară. 1. 50 lei (500. 100 lei (1. 15 şi 25 de bani emise în perioada comunistă.000.000 şi 10.000.. 5. Dacă suntem cumva curioşi să aflăm unde se tipăresc banii.000 lei. Altfel spus. Cu toate că s-au luat unele măsuri antiiflaţioniste. Liberalizarea preţurilor şi a sistemului de salarizare începând cu anul 1990 a determinat amplificarea circuitelor băneşti în numerar.000 lei.000. pe măsură ce BNR a putut asigura numerarul necesar pe piaţă. în a doua jumătate a anului 1997.000 lei şi „mărunţişurile” (monezile) de 5.000 lei vechi). dar fără a fi create premisele unei corelaţii corecte între cerere şi ofertă etc.000 lei şi respectiv 1. menţinerea unui nivel scăzut al producţiei (50 – 60 % faţă de anul 1989). 64 . precum şi „hârtii” de 200. Iată: bancnotele cu valoare nominală mică de 10. monezile se bat la Monetăria Statului. 10. În urma acestor competiţii de oferte. drapelul şi stema. Banca Naţională a României a emis şi pus în circulaţie „mărunţiş” de 1. De la 1 iulie 2005. cea mai valoroasă bancnotă aflată în circulaţie (ianuarie 2005) este cea de 1.Legea nr.

5. în decursul cărora se manifestă succesiv diferite efecte ale preţurilor şi veniturilor. acela de a crea bazele ştiinţifice necesare promovării politicii monetare. însă cele noi sunt mai mici. de dimensiunea euro.000 lei vechi). Prin urmare. când integrarea României în structurile Uniunii Europene s-a produs. Concept şi consideraţii generale privind teoria monetară Obiectul teoriei monetare îl constituie reliefarea legăturilor existente între monedă (ca masă monetară în circulaţie. leul greu (nou) va circula singur pe piaţă. . De asemenea. produs naţional. funcţiile şi rolul monezilor. .cel de analiză a raportului între masa monetară în circulaţie şi volumul mărfurilor. Divizorii leului greu (nou) sunt: 1 ban nou (100 lei vechi).natura.crearea monezilor (oferta de monedă). sub aspectul variaţiei veniturilor. . dimensiunea bancnotei de 1 leu este la fel cu dimensiunea bancnotei de 5 euro. capitalul existent). Noile bancnote şi monede vor fi ultimii bani româneşti. Teoria monetară cunoaşte trei stadii: .1. Astfel. . . . Deci. 10 bani (1. 5 bani (500 lei vechi). pe de o parte şi nivelul preţurilor. al mişcării capitalurilor şi transferului acestora asupra producţiei şi asupra nivelului general al preţurilor.000 lei vechi) şi 50 bani (5. România va trece la euro (spun surse oficiale ale BNR). gradul de folosire a resurselor. scopul teoriei monetare este bine conturat. 1. Teorii monetare 1. referindu-ne concret la obiectul teoriei monetare.modul de asigurare şi realizare a echilibrului monetar.5. 5 lei → 10 euro.vechi) şi 500 lei (5.000. în vederea realizării unor obiective de politică economică. 100 lei → 100 euro şi 500 lei → 200 euro. 10 lei → 20 euro.cel al luării în considerare a relaţiei dintre masa monetară în circulaţie şi nivelul preţurilor. 50 lei → 50 euro.valoarea acestora. Bancnotele cu valoare echivalentă vechi şi noi arată la fel. De la 1 ianuarie 2007. deoarece. cantitate de monedă necesară circulaţiei) şi o serie de variabile reale (produs intern brut. teoria monetară este parte a teoriei economice. Între caracteristicile teoriei monetare amintim: 65 .000 lei).cel al modului în care moneda acţionează prin intermediul dobânzii.cantitatea de monedă necesară circulaţiei (cererea de monedă). după anul 2012 sau 2014. constând dintrun ansamblu de măsuri luate de către stat pe plan monetar. putem spune că aici intră următoarele probleme fundamentale: . pe de altă parte.

Principalele teorii monetare 66 .teoria monetară reprezintă o combinaţie specifică de elemente micro şi macroeconomice.în cadrul teoriei monetare se realizează combinaţii specifice de elemente cantitative şi calitative.5. Acest lucru are la bază două procese opuse: .teorii monetare ale economiei de piaţă (capitalistă).variabilitatea obiectului său. . fără aplicare concretă. .prezentul ne oferă o diversitate de teorii monetare.teorii monetare (din păcate) centralizate (socialisto – comuniste). ca număr şi structură.diferenţierea şi specializarea anumitor grupe de teorii monetare. ce determină complexitatea mai mare sau mai mică a metodelor folosite de teoria monetară. . în opoziţie cu ştiinţele naturii. Pentru început. dar au fost şi cazuri în care acestea au apărut în procesul funcţionării mecanismului monetar. în sensul schimbării calitative permanente.2. se impune o clasificare a acestora din mai multe puncte de vedere: * Din punctul de vedere al sistemului social – economic pentru care au fost elaborate. se disting două tipuri importante de teorii monetare: . determinat de următorii factori: . şi – integrarea acestora în ansamblul ştiinţei monetare. . ce prezintă o dinamică rapidă de la o perioadă la alta.teorii monetare cu rol şi de politică monetară. Deoarece prezentul ne rezervă o mare diversitate de teorii monetare. teoriile monetare în cea mai mare parte a lor au avut o tratare teoretică corespunzătoare.teoria monetară are un caracter relativ şi variabil. distingem: .diferitele variabile endogene şi exogene luate în studiu.premisele sale. . . a unor instituţii etc.teorii monetare rămase doar la nivel de puncte de vedere. .. 1. în funcţie de scopul urmărit.implicaţiile pe care le are teoria monetară. * După rolul şi implicaţiile teoriilor monetare asupra evoluţiei reale a economiei (mecanismul de transmiterea efectelor).. . .metodele de abordare a fenomenelor monetare: metoda pozitivă – constând în tratarea lucrurilor aşa cum sunt şi metoda normativă – constând în investigaţiile ce urmăresc stabilirea direcţiilor în care urmează să se acţioneze în vederea modificării unor procese monetare.

pg. au existat controverse între două şcoli monetare engleze: şcoala monetară şi şcoala bancară.Gândirea monetară s-a concretizat în elaborarea următoarelor categorii de teorii monetare: . 21 Idem 16.teoria cantitativă a monedei. Practic. Prin urmare. Colbert. Problema ridicată de această teorie este legată de modul în care emisiunea bancnotei trebuie ancorată de baza metalică. Reprezentanţii şcolii monetare au susţinut că principala cauză a crizelor monetare şi financiare o reprezintă emisiunea exagerată de monedă de bancă. . modificarea cantităţii de bancnote în circulaţie se efectua în funcţie de intrările şi ieşirile de aur din Banca Angliei. astfel încât orice reducere a deţinerilor de aur din partea Băncii Angliei să se concretizeze într-o reducere egală sau proporţională a emisiunii de bancnote. astfel încât ea să se comporte la fel ca şi baterea monedei metalice cu valoare integrală.teoria marxistă a monedei. .21 * Teoria monedei ca instrument de schimb Teza principală a acestei teorii este aceea că moneda este considerată ca rezultat al unei convenţii între oameni pentru depăşirea dificultăţilor trocului. să fie emisă fără acoperire metalică. adică o parte din bancnote apreciată empiric că nu va fi convertită în aur niciodată. acest lucru ar fi însemnat o reglementare a emisiunii de bancnote. În acest sens. obligatoriu trebuie să aibă o bază metalică. Contemporanii care au îmbrăţişat respectiva teorie au mers pe ideea că moneda are numai rolul de pură deservire a circulaţiei mărfurilor. în secolul al XIX – lea. moneda. Teoria este legată de „concepţia rentabilităţii monedei” şi de concepţia că moneda reprezintă o deosebită invenţie. Această teorie a fost susţinută încă de Aristotel şi a fost dezvoltată de clasicii economiei engleze Adam Smith şi David Ricardo. Această concepţie a fost legiferată de oficialităţile engleze.teoria monedei ca instrument tehnic de schimb. iar stabilitatea monetară nu poate fi concepută fără existenţa monedei de aur sau argint. În rest.teoria nominalistă. 76. Printre iniţiatori amintim: Thomas Mun. * Teoria metalistă Apariţia acestei teorii este legată de perioada acumulării primitive a capitalului. fără să influenţeze într-un fel procesele reale din economie. cu condiţia să aibă o acoperire în aur de aceeaşi valoare. 67 . Banca Angliei putea emite orice cantitate suplimentară de bancnote. iar remediul l-ar constitui disciplinarea acestei emisiuni. Esenţa acestei teorii constă în faptul că pentru îndeplinirea funcţiilor specifice. .teoria metalistă. .

Totodată.bancnotele nu sunt numai simpli înlocuitori ai aurului în circulaţie. dar nu bancherii iniţiază această tendinţă. dar nici de economiştii zilelor noastre. Orientarea nemetalistă a profesorului american se poate desprinde din scrisoarea deschisă adresată preşedintelui W. pentru a nu le încălca libertatea în afaceri. şi a unor dolari acoperiţi şi converibili garantaţi cu diferite produse naţionale standardizate. conform concepţiei şcolii monetare la adaptarea spontană a acesteia. De asemenea. concretizate prin cereri de credite ce au la bază cambii. ci nu din economie ca atare. univ. iar un transfer de aur spre tezaurizare nu conduce la reducerea masei monetare. Pentru România. Între factorii cauzali se numără şi ieşirea aurului din ţară din cauza inflaţiei interne.J.prudenţa bancară constă în acordarea de împrumuturi pentru satisfacerea nevoilor producţiei şi circulaţiei mărfurilor şi deci răspund tendinţelor de contracarare sau expansiune a activităţii economice. de monedă ale economiei. 1992. . în cadrul acestora un loc principal ocupându-l Anghel Rugină (prof.U. Concluzionând. Argumentele care stau la baza şcolii bancare sunt: . aşa cum sunt şi disponibilităţile din conturile bancare. Rugină a propus leul de 68 . profesorul american mai susţinea că dificultăţile fundamentale ale lumii contemporane izvorăsc din sistemele financiare şi monetare. american de origine română). administrate de Sistemul Federal de Rezervă al S. Teoria metalistă a fost reluată la sfârşitul secolului XX de neometalişti. care poate modifica cantitatea de bancnote. Clinton şi colectivităţii economiştilor la 1 feb. şcoala bancară a militat pentru orientarea băncii de emisiune spre nevoile pieţii. Rugină sugerează pregătirea unei reforme monetare pentru a înlocui dolarul actual cu un dolar greu. Deci. deoarece aceste sisteme sunt instabile şi nu au la bază ceva material. . să nu creeze un decalaj prea mare între rezerve şi depuneri. masa monetară nu se limitează printr-o decizie a statului şi nici printr-un reper natural cum ar fi stocul de aur. acoperit în aur şi convertibil în aur pentru reglarea soldurilor balanţei de plăţi. îi determină pe bancheri să fie prudenţi. au respins atât analiza cât şi concluziile şcolii monetare. variabile. depozitate în diferite magazii monetare speciale. n-au fost bine înţelese nici de contemporanii ei.A. Contribuţiile şcolii bancare la dezvoltarea gândirii monetare n-au apărut întotdeauna cu claritate. ca reprezentanţi ai şcolii bancare. ci o componentă distinctă a masei monetare.Thomas Tooke şi Fullarton. Mai trebuie reţinut că şcoala bancară susţine ideea potrivit căreia guvernului nu i s-ar recomamnda dirijarea activităţilor băncilor comerciale. Şcolii monetare i se aduc o serie de elemente de critică de către şcoala bancară şi anume: .practicând convertibilitatea bancnotei în aur. A. A. care ar duce. putem afirma că şcoala bancară susţine modificarea masei monetare în funcţie de nevoile reale.variaţia stocului de aur este cauzată de o serie de factori şi nu numai de situaţia economică.

. 69 . Müller. se pune problema încrederii în emitent a monedei şi în perspectivele puterii de cumpărare a ei. . De asemenea. uneori chiar de către aceeaşi susţinători. este o unitate de calcul cu ajutorul căreia se exprimă diferitele proporţii în care se schimbă mărfurile între ele. care pune accentul pe aptitudinile monedei de a fi schimbată printr-o cantitate de bunuri şi servicii. ce se rezolvă administrativ de către autoritatea statală. un simbol. al politicii statului şi drept cauze de prim ordin ale instabilităţii economiei contemporane.a fost şi a rămas cea mai dinamică teorie monetară. în sensul schimbării ei pe măsura apariţiei unor condiţii noi şi în sensul dezvoltării ei în timp. contemporani ai acestei teorii. . Schumpeter) este cel mai important şi cuprinde următoarele idei: . recunoscând însă însemnătatea factorilor materiali în asigurarea stabilităţii sistemelor monetare.puterea de cumpărare a banilor se consideră a fi o problemă exclusiv convenţională nominală. iar în 1992 leul de aur.stă la baza politicii monetare a multor state. Mai mult. .moneda are un nume.se impune printr-un înalt grad de complexitate. pentru a pune la baza organizării monetare ceva material. creându-se premisele utilizării monedei ca instrument clasic de intervenţie a autorităţii statului în activităţile economice. exprimată prin două curente: 1. Prin această teorie s-au rezolvat unele probleme legate de faptul că a fost pus capăt rigidităţii funcţionale a sistemelor monetare metalisate. . *Teoria nominalistă Teoria nominalistă a apărut ca o reacţie împotriva teoriei metaliste. având în vedere acelaşi motiv.este foarte larg răspândită. Curentul nominalist propriu-zis (Knapp. * Teoria cantitativă a monedei Teoria cantitativă a monedei se caracterizează prin: . cu toate că iniţial a fost foarte simplistă. dar cea care determină fenomenele economice.este considerată cea mai importantă teorie monetară. Curentul funcţionalist al lui Menger. pornesc de la faptul că fenomenele din sfera monetară apar ca rezultat al voinţei oamenilor. prin stabilirea unui raport de schimb cu mărfurile. recunoscute de societate. 2. . Harrold şi James.argint în 1990. cei doi consideră că sfera fenomenelor monetare apare ca independentă de sfera fenomenelor economice.consideră că valoarea monedei este de natură juridică şi contestă faptul că moneda ar trebui să aibă neapărat o bază metalică.

având aceleaşi funcţii şi aceeaşi valoare ca moneda – marfă. Trecerea de la moneda – marfă la moneda –semn. face o strânsă legătură între masa monetară şi masa bunurilor. dar garanţia materială trece treptat în economie. . Friedman şi cea a teoriei cantitative a monedei ca formă a averii a lui J. de evoluţia preţurilor interne din ţara pentru care facem comparaţia. adică ansamblul de active (aici. de către toţi şi totdeauna pentru a regla datoriile generate de schimbul de mărfuri. .Moneda scripturală şi moneda de hârtie (reprezentând forme ale monedei – semn). Introducerea EURO ca monedă oficială în cele 11 state ca unitate de cont. intrarea în funcţiune a Băncii Centrale Europene care înlocuieşte Institutul Monetar European. reuniunea de la Madrid a Consiliului European care a avut drept scop schimbarea denumirii monedei din ECU în EURO şi adoptarea scenariului tehnic al tranziţiei. Keynesistă.1998 (1 iunie). identificându-se cu mărfurile produse. . teoria cantitativă a monedei susţine că preţurile sunt influenţate nemijlocit de modificările ce intervin în cantitatea de monedă din circulaţie. pe de o parte. s-au impus puţin câte puţin ca instrumente de plată normale. * Cuvinte cheie: . . . unde s-au pus bazele unei instituţii monetare internaţionale – Fondul Monetar Internaţional – ca organism de supraveghere a evoluţiilor sistemelor monetare naţionale în context internaţional. de evoluţia preţurilor din ţara cu care ne comparăm. monetaristă a lui M. Prin urmare. .1944 (iulie). intrarea în faza a treia a Uninii Economice şi Monetare.1999 (1 ianuarie). active = creanţă) acceptate pretutindeni. afirmând că preţul este o rezultantă a raportului dintre masa monetară şi masa bunurilor.M o n e d a se concretizează prin ansamblul mijloacelor de plată direct utilizabile în vederea efectuării plăţilor pe pieţele de bunuri şi servicii. iar pe de altă parte. rămâne de competenţa băncilor.1995.Convertibilitatea reprezintă o însuşire legală a unei monede de a putea fi preschimbată cu altă monedă în mod liber prin vânzare şi cumpărare pe piaţă.Puterea de cumpărare externă a monedei naţionale depinde.În concluzie.Crearea monedei – semn. de sprijin financiar şi tehnic şi de intervenţie în situaţii dificile. teoria cantitativă a monedei cunoaşte mai multe faze: clasică. În dezvoltarea sa. Conferinţa Financiară şi Monetară Internaţională de la Bretton Woods. . 70 . permite înţelegerea a ceea ce distinge moneda de celelalte bunuri şi anume că utilitatea monedei în tranzacţii este identică. oricare ar fi forma şi valoarea sa intrinsecă. Tobin. Fixarea irevocabilă a ratelor de schimb între EURO şi cele 11 monede. .

Sistemul monetar este o formă de organizare monetară instituită de stat prin acte normative. .Viteza de circulaţie a monedei măsoară frecvenţa cu care o unitate monetară îşi schimbă deţinătorul într-o perioadă dată. Capitolul II BĂNCILE * Scurt rezumat 71 .Echilibrul monetar este o parte componentă a echilibrului economic general.Preţul unei valute în altă valută sau preţul efectiv sub care se comercializează mărfurile/serviciile pe piaţa internaţională reprezintă cursul de schimb. în procesul realizării mărfurilor şi serviciilor. Inflaţia este un exces al cererii de mărfuri comparativ cu oferta de mărfuri. . creşterea preţurilor fiind caracteristica dimensională esenţială. în cadrul căreia se prevede o circulaţie de monezi cu valoare proprie deplină. .. financiare şi valutare. exces care provoacă creşterea preţurilor. influenţat de procesele de producţie şi de circulaţie din economia de piaţă.Obiectul teoriei monetare îl constituie reliefarea legăturilor existente între monedă (ca masă monetară în circulaţie. . . capitalul existent). . . produs naţional. Echilibrul monetar constituie un obiectiv economic.Circulaţia monetară se defineşte ca fiind un ansamblu coerent şi complex de fluxuri şi circuite prin intermediul cărora se desfăşoară mişcarea banilor. ci şi arena pe care se desfăşoară intervenţiile „neeconomice” ale arbitrajiştilor.Inflaţia este o sumă de dezechilibre. nu este decât consecinţa inflaţiei şi nu inflaţia însăşi. iar împreună cu dezechilibrele financiare afectează echilibrul economiei în general. -Cursul valutar reflectă relaţiile dintre preţurile interne şi cele externe.Piaţa valutară nu este însă numai locul de întâlnire al cererii şi ofertei „economice” de valută. care amputează puterea de cumpărare a veniturilor şi a monedelor naţionale. premisă şi totodată consecinţă a echilibrului resurselor materiale. speculatorilor. gradul de folosire a resurselor.Preţul unui mijloc de plată exprimat sub forma unui raport între două unităţi monetare diferite reprezintă cursul valutar. . Dezechilibrele monetare se răsfrâng asupra câmpului financiar. autorităţilor monetare. Teoria monetară este parte a teoriei economice. .Necesarul (cantitatea) de monedă reprezintă o mărime eterogenă. cantitate de monedă necesară circulaţiei) şi o serie de variabile reale (produs intern brut. Creşterea preţurilor. constând din totalitatea activelor care pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor şi serviciilor şi pentru plata datoriilor.

economic şi social al fiecărei ţări a influenţat modul şi structura de funcţionare a sistemului bancar naţional. schimbul de monedă. Deci. se ocupau. care dominau viaţa economică şi comercială din bazinul mediteranean. alte popoare mai civilizate. băncile acordau credite pe termen scurt. între anii 1000 şi 1150. iar la romani argentari. La noi. mai târziu. băncile s-au dezvoltat astfel încât au devenit uriaşe forţe financiare şi cu puternice influenţe în viaţa economică şi politică a lumii contemporane. Mai târziu. care la greci. Astfel. egiptenii. Cu timpul. în Europa. Contractul poartă data de 28 martie 167 e. grecii şi romanii. Asemenea operaţiuni au dus la apariţia primilor „bancheri” ai timpului. a devenit o bancă de plăţi prin viramente. din iniţiativa şi sub conducerea municipalităţii. asirienii. în secolele XIV – XVI. au fost descoperite între anii 1786 şi 1855 şi reprezintă 55 de plăci de piatră. găsite într-o zonă de mine aurifere. Dar. iar profitul era rezultanta dobânzii percepute la împrumuturile respective. iar. După descoperirea Americii. pe lângă comerţ şi cu schimbul de monede şi metale preţioase. la Nuremberg. asemenea bancheri se numeau zarafi. când comerţul. În Germania însă. în epoca de prosperitate şi înflorire a Cetăţii Veneţia. schimbul. şi a fost semnat de Deusara. Astfel. n. creditul. Realizarea împrumutului şi administrarea sumelor a necesitat existenţa unui organism (instituţie) care să preia aceste probleme. în adevăratul sens al cuvântului. fără a putea afirma că acesta ar fi momentul apariţiei băncilor. plăţile şi creditul încep să ia o mare dezvoltare. plăţile care formează . efectuarea de plăţi de pe o piaţă pe alta şi păstrarea capitalurilor. băncile au în istorie un trecut foarte îndepărtat. caracterizate prin prosperitatea cetăţilor italiene. dar nerealizate. Cu acelaşi scop. Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe pământ românesc. a treisprezecea conţine detalii referitoare la contractul privind înfiinţarea unei instituţii bancare. a apărut „Banca de Hamburg”. nevoile „financiare” ale Cetăţii au obligat-o să ceară supuşilor săi un împrumut forţat de 1 % asupra veniturilor. de fapt. erau numiţi trapeziţi. După anul 1100. Este prima bancă care a avut un rol importatnt în organizarea şi dezvoltarea operaţiunilor de plăţi fără numerar. Cauzele principale se referă la faptul că băncile acordau împrumuturi în numerar pentru care percepeau dobânzi. Din fondurile constituite drept capital. babilonienii foloseau depozitarea unor valori. Minele respective datează din perioada Daciei Traiane. pe scară largă. Contextul istoric. se poate consemna începutul naşterii băncilor. se înfiinţează o altă bancă. în 1609 se înfiinţează „Banca de Amsterdam”.Fără a li se putea stabili cu precizie apariţia. în 1621. Astfel. obiectul principal al activităţii bancare. la început o bancă de depozit. Dacă începutul de secol XIX a fost marcat numai de încercări (proiecte) de creare a unor bănci în Ţara Românească şi Moldova. care practicau. în Transilvania 72 . au apărut şi primele organisme bancare. Dintre cele 25 de plăci păstrate până în prezent. în 1619. în occidentul european unde era centrul de gravitaţie al activităţii economice şi de schimb au fost puse bazele unor organizaţii bancare. cert este că înaintea lor au apărut: moneda. în special în interiorul templelor. Unele operaţiuni cu caracter bancar au fost efectuate cu multe secole înaintea erei noastre. în Olanda. fenicienii.

însă. unor întreprinderi sau unor persoane. conform planului de credite. unde practicile capitaliste pătrunseseră mai devreme. sprijiniţi de conducerile politice din Viena şi Budapesta. solicitate pe piaţa bancară. în 1841. străin şi mixt. Apariţia Băncii Naţionale a României a creat premisele pentru înfiinţarea şi a altor bănci (195 de instituţii bancare. precum şi sucursale ale unor bănci străine. la Sibiu. cea mai importantă bancă înfiinţată a fost Banca Naţională (în 1880) care. atragerea disponibilităţilor de la populaţie şi din economie şi distribuirea acestora. au fost transformate în bănci comerciale. Momentul acesta a constituit începutul dezvoltării unui sistem bancar nou şi modern. pentru activităţile comerciale ale BNR. ca şi Banca Aurora. în 1872. A trebuit să trecem şi prin acele vremuri. a fost concepută după modelul Băncii Naţionale a Belgiei (aceasta. când pe teritoriul naţional funcţionau numai cinci bănci. Dintre cele 195 de instituţii bancare. a folosit ca model Banca Angliei). 9 (8 cu sediul în Bucureşti) erau cele mai mari bănci şi considerate de profesorul Victor Slăvescu „marea finanţă românească”. Creditul Financiar Rural. Iar Creditul Financiar Urban şi Rural se crează în următorul an. activitatea bancară pe teritoriul României a cunoscut importante şi semnificative transformări. a fost creată Banca Comercială Română S. existente în bănci cu împrumuturile (creditele) necesare. prima bancă cu capital integral românesc.A. În această perioadă. în 1835. în principal.. în care activităţile erau supuse unui centralism excesiv. Revoluţia din Decembrie 1989 a adus schimbările necesare şi în sectorul bancar: Banca Naţională a României a fost reorganizată şi a intrat. În aceeaşi perioadaă. până la primul război mondial) şi pentru dezvoltarea sistemului bancar românesc. S-a demarat procesul privatizării. în scurt timp. fostele bănci specializate de stat. primele organizaţii bancare de credit au fost înfiinţate de saşi. astfel. cea mai importantă bancă de credit a saşilor. s-a înfiinţat la Sibiu „Hermannstädter Allgemaine Sparkassa”. de tristă amintire. A fost creată Asociaţia Română a Băncilor. operatorior economici şi ale populaţiei. cu rol de echilibrare a disponibilităţilor. primul obiectiv al băncilor. în final. Prin urmare. La crearea noului sistem bancar s-a urmărit şi se urmăreşte în continuare realizarea unui sistem bancar modern. apoi de maghiari. după încercări făcute încă din 1827. din Năsăud. Aceasta a devenit. civilizată şi operativă. cu servire exemplară. Peter Traugott Lange. la rândul ei. care şi-a început activitatea. La un an. Astfel. a înfiinţat la Braşov prima bancă cooperatistă de credit săsesc „Kronstädter Allgemeine Sparkassa”. A doua jumătate a secolului al XIX – lea. * Obiective : 73 . este să ofere produse şi servicii de cea mai bună calitate. după înfiinţarea primelor două bănci maghiare la Budapesta şi Arad. au fost înfiinţate bănci cu capital privat autohton. în sarcinile sale fireşti de Bancă Centrală. din punct de vedere organizatoric. pe teritoriul românesc au mai apărut şi alte bănci: Banca Albina. iar rolul şi funcţiile lor erau strict limitate şi priveau. care a apărut în 1873. În perioada interbelică şi după cel de-al doilea război mondial.

* Conţinutul capitolului : 2. băncile ca” instituţii” specializate. ACTIVITATEA BANCARĂ 2.1. în vederea realizării unui climat economic cât mai performant pentru toţi participanţii la mediul economic şi social. metodelor şi politicilor din sfera monetară şi de credit. politicilor folosite în relaţiile bancă – operator economic şi prezentarea cadrului de acţiune corespunzător. băncilor le revine în continuare. acela al obţinerii profitului bancar. -relevarea funcţionalităţilor. Prin urmare. acţiunii şi efectelor instrumentelor. au rolul de a organiza şi realiza împrumuturile (de a le gestiona) cu un scop bine definit. În fine. băncile sunt „instituţii de credit cu vocaţie universală” care pot desfăşura activităţi conform legii. Privire istorică asupra activităţii bancare 74 .În condiţiile actuale ale economiei de piaţă concurenţiale. rolul important de a face legătura directă între acestea şi operatorii economici de pe piaţă. Totodată fenomenele şi procesele de ordin bancar reprezintă unele dintre cele mai spinoase probleme dar în acelaşi timp şi unele dintre cele mai importante.1. Trecerea la economia de piaţă a României (de exemplu) a presupus adoptarea unui mix de politici macro şi micro economice care să permită realizarea unei stabilizări la nivel general respectiv. iar o activitate bancară se caracterizează prin atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu.1. În principal se are în vedere: -prezentarea rolului de reglare a băncilor prin intermediul instrumentelor. metodelor. realizarea unui echilibru economic general. de a acţiona pentru orientarea şi conducerea proceselor economice la nivel naţional.

florinul de aur. plăţile care formează . Tot pentru prima oară în Florenţa se spune că s-a reglementat. Dar. Această bancă a fost. schimbul. s-au înfiinţat asemenea organisme şi în alte oraşe: Florenţa. a apărut o instituţie cu caracter bancar „Sacra Monte de la Pieta” care avea scopul acordării unor împrumuturi mici pe gaj de obiecte preţioase. egiptenii. Germenele unei asemenea bănci se presupune a fi existat încă din 1160. au putut să apară altele noi. când Cetatea Veneţiei se împrumutase cu o sumă destul de importatntă. cu numele de Monte Vecchio. cu scopul principal de a face operaţiuni de administrarea banului public pentru Cetate”. având cartierul principal al bancherilor în Mercato Nuovo. iar bancherul florentinian se spune că era un descendent al familiei de Medicis. mai târziu. La noi. o continuare a unei asociaţiuni de creditori ai Cetăţii şi care a funcţionat între anii 1156 – 1171. fenicienii. „Tratatul de monedă” al lui Ştefan I. de la câţiva negustori mai avuţi. în 1584. Dumitrescu ne arată că: „Prima bancă. pentru prima dată în 1252. Bucureşti. 1948. se ocupau. de fapt. Ed. 22 Şt. a II – a. prin intermediul unei instituţii de credit şi ajutor mutual. pe scară largă. creditul. despre care se spune că ar fi fost prima bancă cu sopul de a primi depozite şi de a acorda împrumuturi particularilor. bancherii au bătut. Astfel. băncile au în istorie un trecut foarte îndepărtat. 145. care la greci. Astfel. care practicau. nevoile „financiare” ale Cetăţii au obligat-o să ceară supuşilor săi un împrumut forţat de 1 % asupra veniturilor. pe lângă comerţ şi cu schimbul de monede şi metale preţioase. erau numiţi trapeziţi. În Veneţia. grecii şi romanii. Milano etc. alte popoare mai civilizate. la Neapole. la Milano a funcţionat „Banco di San Ambrogio”. de fapt. asemenea bancheri se numeau zarafi. în 1797. în Europa. se poate consemna începutul naşterii băncilor. se spune că ar fi instituţia înfiinţată în 1171 de dogele Michele XI. I. iar la romani argentari. cu obligaţia să înscrie afacerile lor cu cifre romane. Realizarea împrumutului şi administrarea sumelor a necesitat existenţa unui organism (instituţie) care să preia aceste probleme. babilonienii foloseau depozitarea unor valori. dar s-a desfiinţat o dată cu Republica Veneţiană. Iar în 1593. Prin urmare. La Florenţa. Mai târziu. plăţile şi creditul încep să ia o mare dezvoltare. asirienii. 75 . Astfel. fără a putea afirma că acesta ar fi momentul apariţiei băncilor. pg. cert este că înaintea lor au apărut: moneda. în special în interiorul templelor. schimbul de monedă.„Tratat de monedă”. în 1540. obiectul principal al activităţii bancare. care exista la acea dată. în baza experienţei primelor bănci.Fără a li se putea stabili cu precizie apariţia. ca bancherii să ţină registre contabile. Asemenea operaţiuni au dus la apariţia primilor „bancheri” ai timpului. în epoca de prosperitate şi înflorire a Cetăţii Veneţia. sub numele de Banco de Venezia. în adevăratul sens al cuvântului. în adevăratul sens al cuvântului. Unele operaţiuni cu caracter bancar au fost efectuate cu multe secole înaintea erei noastre. între anii 1000 şi 1150. După anul 1100. Dumitrescu .22 După modelul acestei instituţii bancare. efectuarea de plăţi de pe o piaţă pe alta şi păstrarea capitalurilor. a luat fiinţă „Banco di Rialto”. când comerţul.

În consecinţă. Diskontogesellschaft. Revoluţia industrială din Anglia a creat premisele dezvoltării sistemelor de transport. De asemenea. băncile au fost acelea care au ajutat la colectarea şi fructificarea capitalului. asigurându-se prin aceasta servicii eficiente. se înfiinţează o altă bancă. la dispoziţia întreprinzătorilor. în 1609 se înfiinţează „Banca de Amsterdam”. Cu acelaşi scop. din iniţiativa şi sub conducerea municipalităţii. Viena. Economică. pg. sistemul de transport astfel îmbunătăţit. pe urmă. în 1619. atât pe plan naţional cât şi internaţional.Pintea. Drept 23 A. 11. iar.Deci. sporirea activităţilor bancare. un rol important l-au jucat băncile în operaţiunile de bursă şi circulaţie a capitalului internaţional.„Băncile în economia românescă 1774 – 1995”. iar cambia a început să fie utilizată şi în comerţul maritim. Ruscanu . Totodată. au apărut în Franţa – Credit Mobilier şi Credit Foncier din Paris. Neapole. dreptul de a emite bilete de bancă . a constituit unul din factorii care au impulsionat activitatea bancară. implicit. Bucureşti. în occidentul european unde era centrul de gravitaţie al activităţii economice şi de schimb au fost puse bazele unor organizaţii bancare. 76 . băncile au început să crească la număr şi din ce în ce mai mulţi oameni au început să le folosească serviciile. Ed.bănci de emisiune. schimbări ce au determinat necesitatea supravegherii şi reglementării guvernamentale. În Germania însă. a apărut „Banca de Hamburg”. În a doua parte a secolului XIX. participând efectiv la consolidarea economică a lor. Treptat. Este prima bancă care a avut un rol importatnt în organizarea şi dezvoltarea operaţiunilor de plăţi fără numerar. care au avut ca scop finanţarea dezvoltării afacerilor şi a comerţului. Pe măsura dezvoltării comerţului între oraşele unei ţări. care dominau viaţa economică şi comercială din bazinul mediteranean. mica casă de bancă a evreului Ancer Mayer din Frankfurt am Mein a devenit puternica Bancă a lui Rothschild. a devenit o bancă de plăţi prin viramente. sub formă de capital. băncile au ajuns să contribuie la procesul de formare şi consolidare a statelor ca organisme politice şi sociale. cu sucursale la Londra. în secolele XIV – XVI. precum şi a celui internaţional. La începutul secolului al XIX – lea. în epoca de formare a capitalismului. Mai târziu. au apărut şi s-au dezvoltat şi alte bănci: Darmstadter – Bank. în 1621. Multă vreme. Paris. iar la Londra – Middle Bank şi Lloyďs Bank. în condiţiile avântului în domeniu. Sau stabilit noi relaţii între bănci. la Nuremberg. În continuare. Berlin. au apărut şi băncile specializate. Gh. caracterizate prin prosperitatea cetăţilor italiene. pentru a le pune. Prin urmare. 1995. la început o bancă de depozit. Tot în această perioadă. din partea statului. au apărut şi primele organisme bancare. aceste patru bănci au fost cele mai mari din Germania. Deutsche – Bank şi Dresdner – Bank. După descoperirea Americii. concentrând micile şi marile economii din toate straturile sociale. băncile au fost obligate să răspundă noilor cerinţe ale comercianţilor. în Olanda. băncile s-au dezvoltat. mai târziu. Astfel. unele căpătând. fiind bancherul multor capete încoronate. a determinat.23 Dezvoltarea comerţului şi a transporturilor. în special a celor maritime.

M. Ed. Activitatea bancară în România Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe pământ românesc. în Franţa. care activau ca instituţii de intermediere financiară.băncile de emisiune. n. în Principate (Ţara Românească şi Moldova). Cauzele principale se referă la faptul că băncile acordau împrumuturi în numerar pentru care percepeau dobânzi. găsite într-o zonă de mine aurifere. utilizate în activitatea bancară internaţională. 16 77 . La începutul secolului al XIX – lea. . exploatau salinele şi alte mine. mai întâi 24 .1. în această perioadă au apărut şi băncile care îndeplineau funcţiile ce satăzi pot fi echivalate cu acelea ale băncilor centrale. În 1791. Cu timpul.urmare. L. constatăm că până în secolul XIX. a treisprezecea conţine detalii referitoare la contractul privind înfiinţarea unei instituţii bancare. Contextul istoric. Din fondurile constituite drept capital. Bucureşti. Economică. şi a fost semnat de Deusara. . marile bănci. pg. Banca aceasta a funcţionat până în 1811. s-au dezvoltat. iar în 1800 se crează Banca Franţei.U. în mod permanent. care deţineau monopolul emiterii de bancnote naţionale. sistemul bancar era structurat pe trei domenii specifice: . ajungând la actualele forme complexe de decontare. au dat naştere caselor de compensaţii (clearing). Ionescu. arendau veniturile statului. Congresul a autorizat crearea şi funcţionarea „Primei Bănci a SUA” – The First Bank of The United States – care a îmbinat rolul unei bănci centrale cu operaţiuni specifice băncilor comerciale. acordau împrumuturi vistieriilor şi particularilor pe amanete (gaj) şi ipoteci (garanţii în bunuri imobiliare). 1996. după mai multe încercări de creare a băncii centrale. au fost descoperite între anii 1786 şi 1855 şi reprezintă 55 de plăci de piatră. 2. Dintre cele 25 de plăci păstrate până în prezent. cămătarii efectuau tot mai multe operaţiuni comercial – bancare: făceau plăţi în ţară şi peste hotare.24 Dacă ne întoarcem în istorie.băncile comerciale. în S. casele de economii şi cooperativele de credit). băncile acordau credite pe termen scurt. Negruş (coordonatori) – „Băncile şi operaţiunile bancare”. primeau depuneri spre fructificare. a apărut prima casă de scont.instituţii financiare specifice ( de ex. care. iar profitul era rezultanta dobânzii percepute la împrumuturile respective. Drept urmare. Contractul poartă data de 28 martie 167 e. În 1776. prin stimularea plăţilor fără numerar. Minele respective datează din perioada Daciei Traiane..2. economic şi social al fiecărei ţări a influenţat modul şi structura de funcţionare a sistemului bancar naţional.A. băncile s-au dezvoltat astfel încât au devenit uriaşe forţe financiare şi cu puternice influenţe în viaţa economică şi politică a lumii contemporane.

Între anii 1830 – 1860. Bucureşti. care se ocupau şi cu activitatea bancară şi de împrumuturi cu camătă. au început să se organizeze băncile apusene. pg.26 Aproape toţi proprietarii acestor case erau străini şi supuşi jurisdicţiei consulare (din 63 de proprietari de case doar 14 erau români). fiind prima instituţie bancară ce-şi desfăşura cativitatea pe teritoriul României. primele organizaţii bancare de credit au fost înfiinţate de saşi. pg. reprezentau case străine. după înfiinţarea primelor două bănci maghiare la Budapesta şi Arad. Secuiesc”. După 1839. Această casă făcea comerţ cu lână şi piele şi acorda împrumuturi în bancă boierilor şi oamenilor de afaceri din Principate. Romaşcanu – „Începuturile comerţului de bancă. maghiarii au reuşit să înfiinţeze. unde practicile capitaliste pătrunseseră mai devreme. Astfel. în 1835. casele mai importante din Principate. a înfiinţat la Braşov prima bancă cooperatistă de credit săsesc „Kronstädter Allgemeine Sparkassa”. Aceste case aveau numeroase legături cu casele străine de unde primeau bani şi împrumuturi cu dobânzi reduse. cu toate că şi anterior au existat preocupări în acest sens. o companie care asigura legăturile comerciale cu „grecii” (aromâni) din Triest şi Veneţia. care împleteau activitatea comercială cu cea bancară de împrumut şi schimb. legăturile comerciale şi de împrumut. 20. transformându-se în puternice case de bancheri – cămătari. denumită „Casa de păstrare din Tg. ajungând să influenţeze afacerile publice şi să ia parte la conducerea Principatelor. 1 la Buzău.27 Dacă începutul de secol XIX a fost marcat numai de încercări (proiecte) de creare a unor bănci în Ţara Românească şi Moldova. 1943. Cu toate restricţiile impuse de politica austriacă de germanizare a popoarelor din Imperiul Habsburgic. 27 Idem 22. La un an. Gr. dintre cele trei ţări române s-au intensificat . în Transilvania însă.(personale. după încercări făcute încă din 1827. fiindu-i concesionată în totalitate 25 26 Idem 22.” Enciclopedia României. ca să le poată fi apărate mai bine interesele. făceau afaceri de import şi export. în promovarea relaţiilor economice dintre Transilvania şi Ţara Românească. când bancherii – cămătari au devenit stabili. aprovizionându-i cu alimente şi îmbrăcăminte din apus. În 1855. formând. Tot în această etapă. dând împrumuturi în ţară cu o camătă foarte mare. Peter Traugott Lange. s-a înfiinţat la Sibiu „Hermannstädter Allgemaine Sparkassa”. la Iaşi. pătrunzând în rândul boerimii şi. în Transilvania. 1 la Craiova şi 1 la Iaşi. prima bancă cooperativă de credit. care asigura legăturile dintre răsăritul şi apusul Europei. Aceşti comercianţi – cămătari cunoşteau tehnica comercială şi întreţineau vaste relaţii cu ţările străine. vol.25 Perioada respectivă (perioada modernă) este marcată de primele încercări de creare a unei bănci. un rol însemnat l-a avut Casa Hagi Constantin Popp din SIBIU (1768 – 1821). 22. sprijiniţi de conducerile politice din Viena şi Budapesta. mai târziu). în scurt timp. 21 la Galaţi. după modelul băncilor cooperatiste săseşti. erau: 10 la Brăila. 78 . în 1841. dar nerealizate. cea mai importantă bancă de credit a saşilor. apoi de maghiari. treptat. Aceasta a devenit. Banca s-a creat ca urmare a demersurilor unui bancher prusac. În 1856. a fost creată Banca Naţională a Moldovei. 20 la Bucureşti. Aceasta era cea mai mare casă comercială aromână din Sibiu. împreună cu Casa Hagi Luca. IV.

pg. Ca urmare a legii adoptată în 1864. din România. a folosit ca model Banca Angliei). au format „comitetul fondator” şi au definitivat statutele băncii. Funcţionarea băncii respective a fost oprită abia în 1948. a fost vărsată doar o mică parte. Cartea Românească. iar Visarion Roman a fost numit director-executiv. s-au înfiinţat „case de păstrare şi împrumuturi” româneşti.28 În aceeaşi perioadaă. The Bank of Roumania Limited) şi 1 cu capital mixt (Banca Marmorosch Blank & Co). Ed. Banca de Scont a României. Băncii Albina i s-a întocmit proiectul de statut. întrucât a fost principala bancă de emisiune pe teritoriul Principatelor Unite. cea mai importantă bancă înfiinţată a fost Banca Naţională (în 1880) care. pe teritoriul românesc au mai apărut şi alte bănci: Banca Albina. Banca „Albina”. până la primul război mondial) şi pentru dezvoltarea sistemului bancar românesc. din punct de vedere organizatoric. 29 V. la Sibiu. în 1870. La 27 iunie 1871. o bancă care iniţial a avut atribuţii de bancă de emisiune şi de scont. 4 cu capital străin (Banca Generală Română. la 14 iunie 1871. cu capital pur românesc. 79 . mai ales. 1920. Ed. din Năsăud. banca dă faliment. după modelul celor săseşti. din capitalul subscris. de către diferite ministere care trebuiau să le avizeze. care a apărut în 1873. care. Apariţia Băncii Naţionale a României a creat premisele pentru înfiinţarea şi a altor bănci (195 de instituţii bancare. când a avut loc naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. La 14 martie 1872.29 28 M. încă din 1868. Dacia Cluj-Napoca. când s-a dizolvat comitetul fondator şi s-a ales consiliul de administraţie al cărui preşedinte a fost dr. precum şi datorită faptului că. Drecin – Banca „Albina” din Sibiu. 36. La 10 aprilie 1872. banca a pierdut aceste privilegii şi a desfăşurat apoi o activitate pur comercială. Sub denumirea de Banca România. Datorită modificării statutului său. până la crearea Băncii Naţionale a României. Slăvescu – „Marea finanţă din România în vreme de război”. Pentru a lupta împotriva cametei. şi-a deschis porţile pentru public. au început să funcţioneze şi alte bănci. după numeroasele demersuri făcute de fraţii Mocioni. ulterior. ca şi Banca Aurora. membrii comitetului aflaţi în Sibiu. În 1872 a luat naştere Banca Albina din Sibiu. la rândul ei. tot la Sibiu. După Unirea Principatelor (în 1859). Banca Comercială Română. a apărut la Bucureşti. Momentul acesta a constituit începutul dezvoltării unui sistem bancar nou şi modern. statutele au fost aprobate de Împăratul Austro-Ungariei. care şi-a început activitatea. a fost fondată Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni. Dintre cele 195 de instituţii bancare. Alexandru Mocioni. în 1880. După multe dezbateri. prima bancă cu capital integral românesc. deci şi a sistemului bancar. ajutat de mulţi „fruntaşi români”. Respectiva instituţie a avut un rol foarte important. a susţinut înfiinţarea a numeroase „reuniuni de credit” în satele din Transilvania. recurgerii la credite din străinătate. la rândul ei. A doua jumătate a secolului al XIX – lea. în 1872.D. tergiversări. s-a deschis Adunarea generală constituantă a Băncii „Albina”. Banca Comerţului din Craiova. Urmare multiplelor documentări şi contacte cu specialişti. modificări introduse la cererea acestora şi. O parte din aceşti fruntaşi. 205: 4 cu capital românesc (Banca Agricolă. de către învăţătorul Visarion Roman. încercări de respingere a statutelor. În anul următor. 9 (8 cu sediul în Bucureşti) erau cele mai mari bănci şi considerate de profesorul Victor Slăvescu „marea finanţă românească”. Bucureşti. datorită lipsei de fonduri. unde au adoptat regulamentul provizoriu şi au trecut la constituirea conducerii „comitetului fondator”.acestuia. 1982. pg. Banca românească). Creditul Financiar Rural. au ţinut prima lor şedinţă oficială. Banca de Credit Român. în 1865. Iar Creditul Financiar Urban şi Rural se crează în următorul an. a fost concepută după modelul Băncii Naţionale a Belgiei (aceasta.

1901 – 1914. În contextul general al activităţii bancare din România. pg.să primească în depozit metale.Crearea Băncii Centrale în România a suscitat multe discuţii referitoare la structura capitalului băncii şi proporţia capitalului străin maxim permis.să sconteze bonuri de tezaur. A doua etapă: De la introducerea etalonului aur şi până la retragerea statului. până la concurenţa sumei reprezentând 20 % din capitalul vărsat. să nu se dea posibilitatea ca sistemul său bancar să fie supus dominaţiei străine. conform legii de organizare. a fost caracterizată de Şt. Slăvescu – op. Zeletin ca „Cel mai de seamă eveniment în dezvoltarea burgheziei române moderne. banca trebuia să aibă o rezervă metalică de o treime din suma biletelor emise. 44. sume de aur şi argint sau sume de bani în cont curent. 12.să dea avansuri în cont curent sau pe termene scurte. s-a hotărât ca majoritatea capitalului să fie constituit din surse româneşti. Bucureşti. .să facă comerţ cu aur şi argint. pe care le putea face banca. suma biletelor în circulaţie. în acelaşi timp. după unii economişti. . 80 . . iar după alţii. având ca obiect operaţiuni comerciale. Începerea activităţii Băncii Naţionale a României la 1 iulie 1880. erau următoarele: . garantate prin depozite de efecte publice sau valori garantate de stat. . 1880 – 1890. activitatea Băncii Naţionale a României se poate împărţi în mai multe etape. În cele din urmă. întreaga perioadă se consideră o singură etapă. bilete la ordin).să facă serviciul de casierie al statului. citată. Zeletin – „Neoliberalismul”. fiind reprezentată prin valori lesne de realizat.30 Legea care stabilea normele de organizare şi funcţionare a Băncii Naţionale a României.să dea avansuri pe aur şi argint. . 30 31 Şt. avea următoarele prevederi mai importante: banca avea privilegiul de a emite bilete de bancă la purtător. Operaţiunile. în perioada 1881 – 1918. 1891 – 1901. astfel încât să se asigure controlul asupra economiei naţionale şi. un rol însemnat l-au avut bursele. în ceea ce priveşte capitalul social al băncii. pg. fără nici o indemnizaţie.să sconteze sau să cumpere efecte de comerţ (poliţe. 1927. în condiţiile stabilite printr-o lege specială. De la înfiinţare şi până la primul război mondial. După clasificarea făcută de Victor Slăvescu. V. etapele dinaintea primului război mondial ar fi următoarele:31 Prima etapă: De la înfiinţare şi până la schimbarea etalonului nostru monetar. A treia etapă: De la transformarea Băncii Naţionale a României în Bancă de Emisiune Particulară şi până la declanşarea primului război mondial. . metropola capitalismului nostru bancar”.

pg . După stagnarea din perioada 1886 – 1904. 1948. cererile pentru valorile ce se negociază. însoţită de suferinţe. Kiriţescu – „Moneda – Mică enciclopedie”. urmărindu-se veşti din alte ţări. În acest scop. Londra. Bucureşti. Anvers. se efectuau în diferite locuri. Prima bursă mondială. 1982. Lyon etc. Florenţa (şi alte localităţi din Italia).33 În România. provenite din diferenţele dintre preţul din momentul tranzacţiei şi cel din momentul efectuării ei. Introducerea monopolului operaţiunilor în bursă numai pentru agenţii de schimb a împiedicat operaţiunile bursei. Obiectul său principal de negociere l-a constituit. crescând numărul de acţiuni înscrise în cotă. la început. în Bursă se negociau numai unele valori de stat (obligaţiuni ale căilor ferate şi acţiuni ale Băncii Naţionale). Bursele singulare au apărut în secolul al XV – lea la Veneţia. în mod regulat. timp îndelungat a avut un rol neânsemnat. 81 . ofertele unor asemenea valori. pe baza legii din septembrie 1864. În funcţie de mărimea cererii şi a ofertei. se adună într-un local propriu. de regulă. pe a căror firme se agăţa o „pungă” (borsa în limba italiană). Bursa din Bucureşti. sacrificii de vieţi omeneşti şi distrugeri de valori materiale. ca urmare a iniţiativelor luate de conducerile Camerelor de comerţ şi Industrie. deşi creată în 1881. Bruges.. Dumitrescu – „Tratat de monedă”. Prin aceste operaţiuni de bursă. Activitatea bancară în perioada primului război mondial. economică şi socială a poporului român. predarea şi plata concomitentă a obiectivului tranzacţiei. Ediţia a II – a. din cauza numărului redus de societăţi anonime existente în ţară în acea vreme şi a lipsei de capitaluri lichide în căutare de plasamente în valori mobiliare. În primii ani ai existenţei sale. unde se negociază valute şi hârtii de valoare (bursa de valori) sau se încheie tranzacţii. ai băncilor. tratele şi monedele. precum şi alte persoane interesate. C. reprezentanţii autorizaţi ai comerţului. în adevăratul sens al cuvântului. s-a introdus principiul libertăţii tranzacţiilor. fără prezentarea. inaugurată în 1531. Ed. prin legea din mai 1904. ceea ce a înviorat activitatea bursei. capacitatea de credit a neguţătorilor de mărfuri. pe de o parte. 32 33 Şt. 75. la intervale scurte de timp. iar pe de alta. acestea efectuându-se în afara ei. cafenelele din porturi. s-a integrat în momentul de maximă încordare politică.C.Bursele sunt instituţii oficiale (private sau de stat). pg. bursele s-au legiferat. În şedinţele bursei se prezintă. mărfurile ce se cereau şi se ofertau etc. mersul târgurilor din alte pieţe. Bucureşti. se urmăreşte realizarea unor profituri.32 Din literatura de specialitate rezultă că primele operaţiuni cu caracter de bursă. Ştiinţifică şi Enciclopedică. paralel cu înmulţirea valorilor cu venit fix. a fost cea din Anvers. 57. respectiv cumpărări şi vânzări de mărfuri (bursa de mărfuri). Bursa are ca scop încheierea de tranzacţii. bursa stabileşte preţul sau cursul valorilor negociate care se fac publice prin liste şi mijloace de difuzare în masă a informaţiilor. 1914 – 1918.

În timp ce băncile româneşti, în frunte cu Banca Naţională a României, au fost prezente pentru soluţionarea problemelor financiare deosebit de grele, prin care a tercut ţara noastră în acele momente, băncile cu capital străin au adoptat o atitudine de expectativă. În condiţiile grele ale războiului, după mutarea întregii activităţi a Băncii Naţionale a României la Iaşi, în baza garanţiilor şi a înţelegerilor dintre guvernele României şi Rusiei imperiale, tezaurul Băncii Naţionale a fost transportat la Moscova şi încredinţat, spre păstrare, guvernului imperial rus.34 În perioada primului război mondial însă, s-a intensificat activitatea bancară în România. Ca rezultat al neutralităţii României (1914 – 1916), în această perioadă au apărut oportunităţi noi de comerţ cu toate părţile implicate în conflict. Nivelul ridicat al comerţului a adus beneficii sistemului bancar. Anii care au urmat imediat războiului au adus o încetinire dramatică a activităţii economice. Recesiunea a cuprins întreaga Europă, iar specula şi inflaţia au atins niveluri record. Treptat, ţările europene au început să-şi refacă economiile, fenomen care a cuprins şi România. Rezultatele acestui proces s-au regăsit, imediat, şi în sistemul bancar. Băncile au atras importante fonduri disponibile de pe piaţă şi – prin intermediul creditelor acordate de către Banca Naţională – au reuşit să ramburseze sumele, în bani devalorizaţi. Tot în aceeaşi perioadă, numărul băncilor din România a continuat să crească până la criza economică din perioada 1929 – 1933. Această depresiune a determinat falimentul multor bănci sau fuzionarea altora pentru a supravieţui. După constituirea statului naţional unitar român, refacerea economiei era una din problemele cardinale ale naţiunii. Refacerea economiei, în noile condiţii, genera sarcini incompatibile mai mari ca în oricare altă perioadă din trecut. În această perioadă, economişti români de prestigiu (Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, I.N. Angelescu, Mihail Manoilescu, Ştefan Zeletin ş.a.) au fundamentat gândirea economică cu numeroase teze realiste, de mare valoare, ca o replică la afirmaţiile cercurilor de peste hotare, care susţineau că românii nu erau apţi pentru activităţi productive superioare şi burghezia românească nu era capabilă de a conduce. O bună parte a burgheziei române, a dus o politică de dezvoltare a capitalului bancar – industrial din România. Astfel, se poate afirma că, în perioada 1922 – 1929, capitalul naţional a demonstrat capacitatea de expansiune în cadrul propriei economii naţionale. Şi după primul război mondial, Banca Naţională a României a fost prezentă în efortul general de refacere şi însănătoşire a economiei, prin activitatea de creditare şi

34

V. Slăvescu – „Istoricul Băncii Naţionale a României (1880 – 1924)”, Ed. Cultura Naţională, Bucureşti, 1925, pg 220. După verificarea minuţioasă a întregului tezaur, efectuată între 9 ian. 1917 şi 4 feb. 1917, în faţa delegaţilor români şi ruşi, prin protocolul încheiat la 16 feb. 1917, s-a constatat depunerea a 1738 de lăzi, conţinând stocul metalic al Băncii Naţionale a României în valoare de 314.580.456 lei şi 84 bani, precum şi a 2 lăzi în valoare de 7.000.000 lei, în total 321.580.456,84 lei.

82

de menţinere a stabilităţii monetare. Marea finanţă din România s-a întărit prin amplificarea activităţii băncilor vechi şi prin crearea unor noi organizaţii bancare. Ca şi guvernele ţărilor dezvoltate din acea vreme, Guvernul României a trebuit să intervină pentru a contracara efectele crizei economice (1929 – 1933), bancare şi monetare. Guvernul a adoptat politici de conducere şi control, în vederea acordării ajutorului necesar revigorării sistemului bancar. În 1934, a fost înfiinţat Consiliul Superior Bancar al cărui preşedinte era guvernatorul Băncii Naţionale a României. În acest timp s-au adoptat multe legi, care au avut scopul de a ajuta economia, dar şi pentru a îmbunătăţi sistemul bancar. Între reglementările cele mai importante, cu aplicabilitate asupra sistemului bancar, amintim: - legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane – 7 aprilie 1934; - legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă – 8 mai 1934; - legea pentru înlesnirea şi refacerea creditului – 20 aprilie 1935. Acest pachet de acte normative şi-a adus contribuţia la salvarea băncilor mai mari, dar aproximativ 600 bănci au fost lichidate sau au fuzionat. Ca urmare, dacă la apariţia legii pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă (în 1934) existau 1204 bănci, în 1940 mai erau operaţionale numai 446 bănci. În perioada de după criză, Banca Naţională a României a avut un rol deosebit de important în economia românească. Prin monopolul şi controlul comerţului cu devize, Banca a acţionat hotărâtor în schimburile cu străinătatea şi în întreaga economie. Ea şi-a adus, de asemenea, contribuţia la soluţionarea problemei conversiunii datoriilor greu afectate de criză, acţionând permanent pentru însănătoşirea întregului sistem bancar şi de credit. Evaziunea capitalurilor şi blocarea disponibilităţilor în devize, în ţările ce limitaseră comerţul cu devize, sistemul etalonului aur nu mai funcţiona normal şi, ca urmare, la 18 mai 1932 s-a concentrat întregul comerţ cu devize în mâinile Băncii Naţionale, în scopul: - apărării monedei; - respectării angajamentelor, prin asigurarea transferului tuturor obligaţiunilor; - adaptării schimburilor cu străinătatea la nevoile balanţei de plăţi. B.N.R. a asigurat transferul obligaţiunilor în străinătate şi garanţia monedei, cerând statului să acorde, pe lângă prima de 38 % pentru devize forte şi prime pentru încurajarea producţiei naţionale de aur ( astfel, producţia a crescut de la 3.191 kg aur fin – în 1932, la 5. 364 kg – în 1938). În vederea relansării economiei după criză, Banca Naţională a redus taxa scontului succesiv, de la 7 % - la 5 marite 1932, la 6 % - la 5 aprilie 1933 şi la 4,5 % - la 15 dec. 1935. Pentru a preveni o situaţie similară celei din timpul crizei, când numeroase bănci au trebuit să se închidă, datorită, în parte, şi abaterilor de la regulile de acordare a creditelor, B.N.R. a iniţiat şi a participat la stabilirea unor măsuri de reorganizare, întărire a creditului şi de întărire a sistemului bancar, punând bazele

83

supravegherii comerţului bancar, prin înfiinţarea Consiliului Superior Bancar pe baza Legii pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă din 8 mai 1934. Consiliul Superior Bancar era un organ independent, care, împreună cu B.N.R., veghea permanent la aplicarea legii şi exercitarea controlului asupra comerţului de bancă. În preajma intrării României în cel de-al doilea război mondial, în economie, se remaecă o încetinire a activităţii, reflex al economiei mondiale din cauza înarmărilor, care s-a concretizat, în bugetul României, prin sporirea cheltuielior pentru armată şi, ca o consecinţă, o sporire a fiscalităţii, prin accentuarea creşterii impozitelor directe: impunerea proprietăţilor clădite, sporirea impozitelor pe salarii mai mari şi majorarea unor taxe. În ce priveşte aspectele bancare rezultate din schimburile externe, s-a stabilit că pentru susţinerea valorificării cerealelor la export, devizele, provenite din exporturile normale de cereale şi derivatele lor, să fie cedate, în proporţie de 70 %, Băncii Naţionale, restul de 30 %, fiind lăsate direct la libera dispoziţie a exportatorilor, prin băncile autorizate, cu credit nelimitat, pentru a fi utilizate la plăţi, în ţările fără restricţii valutare. Scopul liberalizării negocierii de 30 % urmărea mărirea creditelor externe, consolidarea leului pe pieţele străine, echilibrul balanţei de plăţi, dar rezultatele nu au fost cele scontate, deoarece viaţa în interior s-a scumpit datorită importurilor cu preţuri ridicate. De asemenea, tensiunea internaţională, din preajma izbucnirii celui de-al doilea război mondial, împiedica finanţa străină de a mai acorda credite, statele de origină având ele însele mari nevoi financiare, trecând de la o economie dirijată la dictatură economică, la febrilitate în înarmări, încât chiar un împrumut, în materiale pentru România, devenise cu totul exclus.35 În perioada grea a celui de-al doilea rărboi mondial, BNR a intervenit pentru menţinerea cursului leului, în perioada de negociabilitate a devizelor, căutând să-şi sporească stocul de aur, dând prime pentru creşterea producţiei şi cumpărând aur şi din străinătate. Creditele acordate de BNR, în această perioadă, au vizat românizarea activităţii economice şi valorificarea grâului direct de la agricultori sau prin Institutul Naţional al Cooperaţiei cu scont de 2 %. În toată perioada pregătirii şi desfăşurării războilui alături de Wehrmacht, băncile, în frunte cu Banca Naţională, au finanţat atât necesităţile economiei, dar, mai ales, necesităţile provocate de ducerea operaţiunilor militare, ceea ce s-a soldat cu inflaţia şi devalorizrea leului. Meritul Băncii Naţionale a României, aşa cum s-a mai arătat, a fost că s-a preocupat să desfăşoare o activitate bancară sănătoasă şi, în acelaşi timp, s-a luptat, pe toate căile, să înlăture acţiunile de subjugare a economiei de către monopolurile germane. Înfiinţate şi conduse de burghezie, băncile româneşti au avut, în decursul scurtei lor existenţe de nici un secol, un rol pozitiv în dezvoltarea economiei româneşti, fără a reuşi, însă, să soluţioneze problemele sociale şi naţionale fundamentale ale României. Evenimentele, de după 23 august 1944, au transformat statul român într-un instrument al unui singur partid, iar băncile şi-au pierdut independenţa operaţiunilor,
35

A.Pintea, Gh. Ruscanu - „Băncile în economia românescă 1774 – 1995”, Ed. Economică, Bucureşti, 1995, pg. 219.

84

dirijarea şi controlul creditului. la 15 august 1947 se înfăptuieşte Reforma Monetară (bănească). băncile şi instituţiile de credit capitaliste au fost dizolvate şi puse în stare de lichidare. din care 22 bănci mari. După 1948. Situaţia economică grea. la 11 iunie 1948. Legea pentru etatizarea BNR prevedea că aceasta. prin decretul nr. care a avut. Creditul Funciar Rural. situaţia economico – financiară necorespunzătoare se accentua iar Banca Naţională a României devenise aproape singura sursă de creditare a economiei. asigură. publice şi private. Banca Naţională a României a fost etatizată în baza legii din dec. 1946. s-a constituit în societate anonimă pe acţiuni. Creditul Naţional Agricol. se exercita asupra tuturor întreprinderilor de bancă şi instituţiilor de credit. 85 . în luna august 1948. Banca de Credit a Meseriaşilor. La 1.1947. cu capital de peste 60 milioane lei. Cu toate măsurile luate şi acţiunile întreprinse. Institutul de Credit Românesc şi Institutul Naţional al Cooperaţiei. moştenită ca urmare a „colaborării” cu Germania hitleristă. După 23 august 1944. cu excepţia celor de mai sus care au fost naţionalizate. care au agravat problemele economico – sociale şi naţionale ale României. precum şi organizarea şi controlul creditului. cu grave consecinţe ulterioare. băncile comerciale şi beneficiarii de credit. 147. Creditul Naţional Industrial. sistemul bancar din România era format din Banca Naţională a României şi 232 de bănci particulare active. cu sucursale şi agenţii în oraşele în care aveau interese. după 23 august 1944 a continuat să se accentueze datorită următoarelor cauze: susţinerea războilui antifascist. Banca Timişoarei. ceea ce a dus la haos poiltic şi economic.I. În această etapă haotică şi plină de incertitudini. Acţiunea sa. În asemenea condiţii grele. Printre băncile comerciale mari. au fost naţionalizate numai Societatea Naţională de Credit Industrial. Prin etatizare. Casa Naţională de Economii şi Cecuri Poştale şi Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni. Apoi. începutul luptei de cucerire a puterii. printre altele şi menirea de a crea condiţiile necesare pentru trecerea de la sistemul bănesc capitalist la sistemul bănesc socialist. O dată cu naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. Banca de Scont a României. cu dreptul exclusiv de a emite bilete de bancă la purtător şi la vedere. de a asigura circulaţia monetară şi menţinerea stabilităţii monedei. Casa de Finanţare şi Amortizare. ca mandatară a statului român. Banca Comercială Italiană şi Română. conform îndrumărilor Consiliului Superior Economic. 63 bănci mijlocii şi 147 bănci mici. Banca Românească. Consiliului Superior Bancar i s-a schimbat denumirea în Curtea Superioară Bancară. Banca centrală din Cluj.reducându-se la un număr minim. Societatea Bancară Română. Banca Urbană. ca organe ale statului de centralizare maximă a resurselor şi de plasare a acestora în obiective. erau: Banca Chrissoveloni. Banca Generală de Economii din Sibiu şi Braşov. BNR a avut o importanţă deosebită în activitatea economico – financiară a ţării şi a mişcării de capital dintre Banca Naţională. Banca de Credit Român. Banca Albina din Sibiu. în domeniul bancar.

Banca Română pentru Comerţ Exterior. urmărirea executării balanţei de plăţi externe. în activitatea bancară din România s-au produs următoarele schimbări esenţiale: *Banca Naţională a României a fost reorganizată şi a intrat. Astfel. conform planului de credite. Cecuri şi Consemnaţiuni. băncile specializate şi-au continuat activitatea ca bănci comerciale cu capital majoritar de stat. toate operaţiunile bancare au fost concentrate la nivelul unei singure instituţii – Banca de Stat (fosta Bancă Naţională a României). În acest contexst. la începutul perioadei de tranziţie. cu următoarele funcţii: emisiunea monetară. După Revoluţia din Decembrie 1989. 86 . supraveghere şi control al economiei naţionale. care a deţinut monopolul în domeniul depunerilor populaţiei până la sfârşitul anului 1989. numai în conformitate cu planul naţional unic. care să satisfacă exigenţele tuturor categoriilor de operatori economici din economia de piaţă. s-a impus ca. să se creeze un sistem modern. Însă. capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii bancare de un nivel calitativ superior. administrarea rezervelor valutare ale ţării. Din 15. în principal. La 7 octombrie 1949. Această metodă de distribuire planificată a banilor a permis guvernului să instituie propriul său sistem de conducere centralizată. Sistemul respectiv a funcţionat până în 1967. de exemplu. imediat dup 1989.XI. atragerea disponibilităţilor de la populaţie şi din economie şi distribuirea acestora. Aceste schimbări au fost însoţite de un anumit grad de deschidere.1948. întrucât funcţionau şi acţionau numai în cadrul unor linii directoare foarte stricte. asigurarea stabilităţii monetare. cu o profitabilitate ridicată. Aceste bănci şi-au reconsiderat activitatea şi. iar Banca Naţională a României a fost reorganizată. când au apărut bănci noi. sistemul bancar românesc oferea un număr limitat de servicii şi produse bancare. s-au adaptat problemelor bancare specifice economiei de piaţă. într-un termen scurt. Sistemul centralizat elimina orice formă de concurenţă între bănci. patrimoniul Casei Naţionale de Economii şi Cecuri Poştale şi Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni au fost contopite. dar conducerea centralizată a continuat să funcţioneze în acelaşi mod. unităţi administrative. Până la sfârşitul anului 1989. Ele funcţionau ca parte pasivă a afacerilor şi erau.astfel. Având în vedere rolul şi importanţa pe care le au băncile la buna funcţionare a unităţilor economice şi a economiei în ansamblu.La 1 septembrie 1948. în principal. unor întreprinderi sau unor persoane. această instituţie a primit actuala denumire de Casa de Economii şi Consemnaţiuni (CEC). supravegherea activităţii bancare. băncile trebuiau să respecte anumite reglementări stricte. rămânând cele mai reprezentative bănci comerciale româneşti. aveau voie să transfere fonduri către întreprinderi. în sarcinile sale fireşti de Bancă Centrală. în perioada de tranziţie la economia de piaţă. rolul şi funcţiile băncilor au fost strict limitate şi priveau. care funcţiona ca centru de încasări şi control al numerarului. au fost create Banca pentru Agricultură şi Industrie Alimentară şi. Prin reglementările Băncii Naţionale. Banca de Credit pentru Investiţii a devenit Banca de Investiţii. Tot în septembrie 1948. prin înfiinţarea Casei de Economii.

B. În ţările cu economie de piaţă dezvoltată. Relaţiile între credit şi circulaţia monetară. de altfel. în 1991 s-a constituit Asociaţia Română a Băncilor (ARB). 87 . În octombrie 1991 a fost creat Institutul Bancar Român (IBR). * Pentru menţinerea circulaţiei băneşti la nivel corespunzător. ARB ia în considerare numai cererile de aderare ale băncilor care au desfăşurat o activitate comercială pe o perioadaă mai mare de şase luni şi au o evoluţie bună. primul obiectiv al băncilor este să ofere „produse şi servicii bancare de cea mai bună calitate”. iar în prezent participă majoritatea băncilor comerciale. ci de reglementări cadru. în condiţiile economiei de piaţă. În activitatea tuturor organizaţiilor bancare. sunt: . pentru asigurarea unei circulaţii monetare stabile. statul. BI). * Fostele bănci specializate de stat (BRCE. nu a avut în vedere măsuri de comandă. Pentru a supraveghea integritatea şi credibilitatea profesională.. 24. cu servire exemplară. . Aceste activităţi constituie un indicator important al unui sector bancar sănătos şi dinamic. Aderarea la acest organism se face pe bază de liber consimţământ. Economică. băncile. decontările etc. acest gen de organizaţii profesionale au un rol semnificativ şi puternic. în ceea ce priveşte aspectele profesionale.36 Principalele obiective ale A. a fost creată Banca Comercială Română S.să reprezinte interesele comunităţii financiare şi bancare faţă de Banca Naţională.R. rolul BNR este decisiv. 1996. 36 L. . de orientare profesională în activităţile bancare: creditul bancar. Această iniţiativă a fost confirmată printr-o hotărâre de guvern şi a devenit operaţională în 1992. M. BNR asigură legătura dintre dimensiunile creditului şi volumul masei monetare în circulaţie. Negruş (coordonatori) – „Băncile şi operaţiunile bancare”. civilizată şi operativă. Bucureşti. în perioada de tranziţie.A. Prin urmare. BAIA.să reprezinte sectorul bancar românesc în relaţiile internaţionale cu asociaţii profesionale similare. au fost transformate în bănci comerciale. aprobându-li-se şi noi statute de organizare şi funcţionare. guvernul le urmăresc îndeaproape (aşa cum. se întâmplă în toate ţările). după cum s-a mai spus. * Supravegherea activităţii bancare de către BNR (bancă a băncilor). şi-au organizat astfel activitatea încât să poată atrage un număr cât mai mare de clienţi. care să le asigure realizarea obiectivului propus. indicatorul sintetic care reflectă eficienţa economică a activităţii bancare este profitul. cu capital de stat. Guvern şi alte instituţii centrale de stat.să îmbunătăţească şi să dezvolte standardul şi statutul profesional al tuturor celor care lucrează în sectorul bancar. având drept fondatori Banca Naţională a României (BNR) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB). Ed. În vederea organizării şi coordonării activităţii bancare. Ionescu. pg. Având în vedere că în economia de piaţă.* Pentru activităţile comerciale ale Băncii Naţionale a României.

18. 18.02.02. 18. 17.1999 ALPHA BANK ROMANIA S.bnr. operatorior economici şi ale populaţiei. 88 . cu rol de echilibrare a disponibilităţilor. precum şi filiale şi sucursale ale unor bănci străine. 18.A.A.2000 VOLKSBANK ROMANIA S.Groupe Societe Generale S.02.A.A.02.A. 227/2007) şi al Regulamentului Bancii Naţionale a României nr.1999 Banca C.A.A.A. BANK S.02.1999 BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.02.1999 LIBRA BANK S.02.1999 Banca Transilvania S. 18.A.02.02. 18.A.1999 MKB ROMEXTERRA Bank S.1999 MARFIN BANK (ROMANIA) S.02.1999 ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.1999 C.1999 Credit Europe Bank (Romania) S. 1/2007 privind Registrul Instituţiilor de Credit.1999 BANK LEUMI ROMANIA S. străin şi mixt.Bănci.1999 OTP BANK ROMANIA S.A.1999 Bancpost S.C. 37 www. 18.02.1999 Banca Comerciala Romana S.E.1999 Banca de Export Import a Romaniei EXIMBANK S.02. 18. Firenze România S. conform Registrului Instituţiilor de Credit publicat de Banca Naţională a României.02. 18.1999 ATE BANK ROMANIA S.1999 Banca Comerciala CARPATICA S.417 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18.A.09.1999 RAIFFEISEN BANK SA 18.07.02.02. 18. Astfel.A. existente în bănci cu împrumuturile (creditele) necesare.A. 18.1999 UniCredit Tiriac Bank S.02. 18.A. 18.A. 15.02.A.A.A. 2008 funcţionau următoarele instituţii de credit37: .1999 BRD . Membra a Grupului National Bank of Greece 18.02. la data de 1 oct.A.1999 Banca Romaneasca S.1999 ABN AMRO Bank (Romania) S.A.ro În temeiul art. 18. 18.La crearea noului sistem bancar s-a urmărit şi se urmăreşte în continuare realizarea unui sistem bancar modern.A.02. 18.02. solicitate pe piaţa bancară. În această perioadă.A.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (aprobată prin Legea nr. 18.1999 Citibank Romania S.Romania SA 18.04.A. au fost înfiinţate bănci cu capital privat autohton.02.1999 Emporiki Bank .02. 10.02.R. 18. 18.1999 PIRAEUS BANK ROMANIA S.

STRUCTURILE INSTITUŢIONALE 2. .09.07.U. 1027/2006 şi respectiv 480/2007)) 89 .Organizaţii cooperatiste de credit. cât şi din punctul de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic. Băncile se ocupă de organizarea şi realizarea împrumuturilor (obiectul principal de activitate).20. societăţi în nume colectiv.2005 HVB BANCA PENTRU LOCUINŢE S. organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state.2002 până la data de 25. 03.2007 BANCA MILLENNIUM S. gestionarea acestora. 227/2007 (M. 38 Art. sub formă de credite. Sistemica bancară Băncile reprezintă firme particulare. în scopul obţinerii unui profit. completată şi modificată prin Legea nr. inclusiv a statului.09.2007 a funcţionat sub denumirea CREDITCOOP Casa Centrală.2. ca o firmă care mobilizează mijloace băneşti disponibile. De aici. societăţi anonime sau ale statului care concentrează capitalurile disponibile din economie şi le pun la dispoziţia operatorior economici.A. desprindem caracterul complex al rolului pe care-l are banca în economie. 26. .G. 285 din O. finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice.1.A. nr.07.Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ.2004 PORSCHE BANK ROMANIA S. 03.2002 ProCredit Bank S.A. 11. mobilizează resurse băneşti temporare disponibile. 31.2008 BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE S.05.O.09. o bancă se defineşte (din punct de vedre conceptual). 27. Prin urmare.11. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată. Scopul final îl constituie realizarea profitului bancar.A.2004 Raiffeisen Banca pentru Locuinţe SA 13. atât din punctul de vedere al serviciilor pe care le efectuează.07. Banca (conform legislaţiei în vigoare38) este o “instituţie” specializată care organizează circulaţia bănească.05.2002 Banca Centrală Cooperatistă “CREDITCOOP” 2. al României nr.2.A.

efectuarea operaţiunilor de scontare şi rescontare a efectelor de comerţ. economică şi financiară a diferitelor proiecte. cambii sau trate. necomercial şi alte operaţiuni legate de încasări şi plăţi între personae fizice şi juridice din ţară şi străinătate. . de angajamente şi convenţii de plăţi. face încasări şi plăţi în numerar.achiziţionarea unor active financiare în nume propriu. .efectuarea operaţiunilor de schimb valutar şi a celor de arbitraje pe pieţele monetare internaţionale. efectuează alte operaţiuni cu titluri de valoare. aur şi monede.realizarea de încasări şi plăţi (în lei şi în valută) generate de diverse activităţi (vânzarea bunurilor la intern sau la export.efectuarea unor operaţiuni de vânzare – cumpărare şi a altor operaţiuni cu titluri emise de stat.participarea în calitate de acţionar la înfiinţarea unor firme (fie ele bancare sau nebancare) în ţară sau străinătate.emiterea de efecte de comerţ: bilete la ordin. de expertiză tehnică. realizează selecţionarea şi susţinerea unor proiecte de investiţii. .prestarea unor servicii bancare. pe cont propriu sau în numele clienţilor.cumpărarea şi vinderea în ţară şi străinătate de metale preţioase. operaţiuni cu cracter financiar. emite instrumente de plată.acordarea de credite în lei şi în valută persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate. se defineşte prin: . efectuează decontări fără numerar între instituţii şi agenţi economici titulari de cont. . . funcţiile unei bănci pot fi următoarele: * Funcţia de depozit care permite băncii efectuarea de operaţiuni de depozit la vedere şi la termen.participarea la tranzacţii externe financiare de plăţi şi de credit. se ocupă cu vânzarea-cumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare. . * Funcţia de investiţii. De asemenea. emite şi plasează hârtii de valoare. 90 .acordă credite. Acordă consultanţă şi asistenţă în probleme de gestiune financiară şi evaluare. . se caracterizează prin: . cecuri în favoarea unor beneficiari din ţară şi străinătate. . cu numerar şi cu titluri.cumpărarea şi vinderea în ţară şi străinătate de valută şi efecte de comerţ exprimate în lei şi valută. În consecinţă. constând în atragerea resurselor băneşti de la personae fizice şi juridice pentru păstrarea şi folosirea lor. servicii de consultanţă şi de plasament pentru resursele băneşti ale clienţilor şi ale fondurilor proprii. prestări servicii. * Funcţia comercială. funcţia aceasta constă şi în efectuarea de operaţiuni de depozitare şi de trezorerie pentru obiecte de valoare aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice. . turism intern şi internaţional). titluri de credit. încheierea cu bănci şi instituţii financiare străine. .

Primele două constituie mijloace de plată şi următoarele două sunt mijloace de economisire. plasamente stabile. bonuri de tezaur. asigurarea mobilizării împrumuturilor prin emisiunea de obligaţiuni. finanţări de lungă durată. mobile.). Actorii: subiecţii nonfinanciari şi subiecţii financiari Subiecţii nefinanciari deţin plasamente financiare sau beneficiază de fluxuri financiare. emit acţiuni şi obligaţiuni.. etc. Subiecţii nonfinanciari participă la fluxuri de producţie şi intervin pe piaţa tranzacţiilor de bunuri şi servicii. Instituţiile de credit bancar. plasamente lichide sau pe termen scurt. bonuri pe termen scurt. conservarea economiilor sub forma plasamentelor. sunt instituţii creatoare de monedă.organizarea lansării de obligaţiuni. cu cererile şi ofertele de capitaluri. depozite pe termen scurt. plasamente gestionate de bănci sau case de economii. -plasamente pe termen lung (acţiuni. Intermedierea are două forme: cei ce solicită împrumuturi (fără angajare directă pe piaţă). Sistemul financiar are două componente: a. etc. băncile) distribuie „finanţări” sub formă de credite. Când ele acordă credit. Instrumentele monetar – financiare Fiecare dintre noi poate deţine un patrimoniu format din active: reale (imobile. Deţinătorii de capacităţi de finanţare le plasează în: . le acoperă prin: împrumuturi pe lângă instituţiile de credit. b. Subiecţii. piaţa. intermediarii financiari. băncile. depozite la vedere. obligaţiuni. cu nevoi financiare. înscriu în mod simultan suma avansului acordat în Activ (pentru materializarea creanţelor) şi în Pasiv în contul de depozit al beneficiarilor de credit. conturi bancare. acţiuni. Ansamblul instrumentelor monetar – financiare într-o economie se prezintă astfel: bancnotă şi monedă divizionară. 91 . pe când subiecţii financiari le girează (gestionează). Subiecţii financiari (instituţii de credit. depozite la vedere. prime de asigurare). garantarea emisiunii şi plasarea obligaţiunilor pe piaţa secundară.) şi financiare (bancare.bancnote.

2. -instituţiile financiare nebancare colectează o parte din sumele economisite (finanţarea de credite).Alte instituţii financiare. piaţa financiară: Piaţa financiară Alte instituţii financiare Banca Centrală Bănci Trezoreria Instituţii de credit asimilate 2. . Organizarea sistemului financiar 92 . Trezoreria poate să dispună acordarea de credite singurului său client. care nu au deschise conturi de depozite. Băncile nu sunt singurele organisme creatoare de monedă. acordarea creditelor se face creditând contul de la o bancă a subiectului economic. trezoreria. Circuitul instituţional se descompune în: . case de economii şi depozit. Într-o economie de piaţă există patru blocuri sau sisteme relaţionale: băncile. statul.mijloace de plată. create de bănci când acordă credite.beneficiarii de monedă (astfel create) o utilizează pentru plăţi şi economisire.2.

Acesta se bazează pe structura instituţională a spaţiului monetar şi financiar.3. cu o misiune cu caracter general.case de economisire şi case locale de credit. evidenţiind rolul fundamental al Băncii Centrale. ca sistem financiar. care nu pot constitui depozite pe termen scurt de la populaţie. Organismele de credit sunt: . 93 . . .băncile comerciale. răspunzând necesităţilor unei etape a dezvoltării social-economice.băncile mutuale şi cooperatiste (limitate privind acordarea creditelor). Rolul şi funcţiile Băncii Centrale Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar-bancare care funcţionează într-o ţară.2. nebancare. Schema simplificată a relaţiilor de supraveghere şi control din cadrul sistemului financiar se prezintă în felul următor: Piaţa ipotecară Piaţa monetară Banca Centrală Comisia Bursieră Naţională Piaţa financiară Ministerul Ministerul Finanţelor Finanţelor Consiliul Organismelor De Credit Comisia Bancară Organisme de credit Asociaţii profesionale de credit 2.societăţi financiare. . -instituţii financiare specializate. Rol primordial îl au organismele de credit.

în ultima parte a secolului al XIX –lea. În alte ţări. Această situaţie a continuat să existe până la Revoluţia din decembrie 1989. băncile. Într-o economie de piaţă. Banca Naţională a României a fost fondată în 1880. transformând resursele pe care mediul economic i le pune la dispoziţie. format din banca centrală cu rol de coordonare şi supraveghere. fondată în anul 1694. În îndeplinirea acestei funcţii. către cele mai eficiente investiţii.cadrul instituţional. . Noţiune de sectorizare poate fi definită ca fiind un tip aparte de specializare ce constă în orientarea activităţii bancare spre anumite domenii de activitate economică. Banca Angliei a fost creată iniţial pentru a se strânge banii necesari războiului contra Franţei. În activitatea de colectare a resurselor financiare. reorganizându-se ca bancă centrală. când s-a trecut la restructurarea sistemului bancar. În Germania şi Italia. dreptul de monopol asupra emisiunii monetare. Banca suedeză Riksbank. sistemul bancar îndeplineşte funcţia de atragere şi concentrare a economiilor societăţii şi de canalizare a acestora. sistemul bancar dintr-o ţară cuprinde: . Sistemul bancar. 94 . Toate sistemele bancare. în accepţiunea de azi. când doar o treime din capital aparţinea statului. când a fost naţionalizată. Banca Naţională a României a trecut în proprietatea statului şi a făcut parte din sistemul bancar al unei economii centralizate. Banca Franţei a a fost fondată în 1880. este considerată prima bancă centrală. se constituie ca subsistem al macrosistemului economico-social. 10 % din capital mai aparţinea statului român. cu excepţia celui din Hong Kong. urmăresc modul în care debitorii utilizează resursele împrimutate. printr-un proces obiectiv şi imparţil de alocare a creditului. concomitent cu punerea la dispoziţia economiei naţionale a cantităţii optime de monedă necesară creşterii economice. În evoluţia sa. pentru Anglia şi Ţara Galilor. fondată în 1668. Specializarea bancară reprezintă orientarea activităţii diferitelor bănci doar spre anumite servicii. concomitent cu plasarea lor pe piaţă prin intermediul creditelor şi a altor operaţiuni pe piaţa financiară. crearea băncilor centrale a evoluat mai lent.cadrul juridic. ca verigi de bază ale sistemului. operaţiuni. Banca Angliei a fost o bancă privată până în 1946. au o bancă centrală. a fost Banca Angliei. sistemul bancar parcurge faze de specializare şi sectorizare. în 1844. Băncile asigură şi facilitează efectuarea plăţilor. În vederea realizării obiectivelor finale. mai târziu. În perioada următoare celui de-al doilea război mondial. băncile centrale au apărut după unificarea statelor şi principatelor independente.În general. A urmat apoi o diversificare afuncţiilor sale iar bnaca a primit. băncile îndeplinesc rolul de intermediari între deţinătorii de capitaluri şi utilizatorii acestora. deşi istoricii susţin că prima bancă centrală. banca centrală urmăreşte stabilitatea valorii interne şi externe a monedei naţionale. Apariţia şi dezvoltarea sitemului bancar (în secolele XIV şi XV – după cum s-a mai precizat în capitolele anterioare) au precedat apariţia băncilor centrale (în secolul XVII). oferă servicii de gestionare a riscului şi reprezintă principalul canal de transmisie în implementarea politicii monetare. format din ansamblul reglementărilor care guvernează activitatea bancară. bănci comerciale şi alte instituţii financiare asimilate acestora. produse bancare. iar în 1929.

Tratatul de la Maastricht (1992) prevede un nivel ridicat de independenţă pentru băncile centrale ale statelor membre şi pentru Banca Centrală Europeană. reglementarea şi supravegherea prudenţială instituţiilor de credit. Argumentele celor care se opun independenţei băncii centrale au în vedere faptul că politica macroeconomică are obicetive mai largi decât menţinerea unei rate scăzute a inflaţiei. Această situaţie a condus la dezbateri aprinse.emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul ţării. au următoarele funcţii (uneori. înainte de crearea Băncii Centrale Europene. pentru a contribui la stabilitatea monedei naţionale. Banca Centrală a Germaniei (de ex. poate duce la nivele înlate ale şomajului şi la restrângerea creşterii economice.) – Bundesbank avea garantată prin lege independenţa de a conduce politica monetară. Gradul “adecvat” de independenţă sau autonomie decizională a băncii centrale a constituit o dispută seculară: tentative de subordonare directă faţă de autoritatea guvernului au alternat cu perioade de independenţă considerată excesivă. Italia (de ex.Conform actelor normative în vigoare. De regulă. băncile centrale. * Funcţiile băncii centrale În general. a condiţiilor economice dintr-o ţară şi nu a celor politice. .stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia. Franţa. Anglia. . pentru sporirea gradului de independenţă decizională pentru băncile lor centrale. 95 . obiectivul fundamental al politicii monetare a BNR pe termen lung îl reprezintă asigurarea stabilităţii preţurilor.Garantarea prin lege a independenţei băncii centrale are un rol determinant înn a asigura reflectarea. banca centrală colaborează cu Ministerul Finanţelor pentru rezolvarea principalelor probleme ale politicii monetare şi financiare. în politica monetară promovată.39 în România. aceste responsabilităţi sunt împărţite cu alte organisme guvernamentale) : 1.elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb. că acesta este motivul pentru care Bundesbank a reuşit să realizeze o politică monetară antiinflaţionistă deosebit de eficientă. 39 Legea nr.administrarea rezervelor internaţionale. 312/2004 privind Statutul BNR. ca parte a politicii economice generale a guvernului. Totodată. Se apreciază. care împreună formează Sistemul European al Băncilor Centrale. .) au luat măsuri. îngeneral. La nivelul Uniunii Europene. în spiritul Tratatului de la Maastricht.autorizarea. promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări asistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare. referitoare la independenţa băncii centrale.Stabilirea şi implementarea politicii monetare şi de credit Banca centrală controlează nivelul masei monetare şi ratele dobânzii în economie. Principalele atribuţii ale unei bănci centrale sunt: . se argumentează că reducerea activităţii economice pentru a realiza un nivel scăzut al inflaţiei. .

desenul şi alte caracterisici tehnice ale bancnotelor şi monedelor. Banca centrală asigură tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor şi ia măsuri pentru păstrarea în siguranţă a celor care nu sunt puse în circulaţie. Ea stabileşte valoarea nominală. Împiedicarea guvernelor de determina un proces inflaţionist. în strictă concordanţă cu nevoile reale ale circulaţiei băneşti. BNR elaborează programul de emisiune a bancnotelor şi monedelor. Banca centrală stabileşte regimul rezervelor minime obigatorii pe care instituţiile de credit trebuie să le menţină în conturi deschise la aceasta. . greutatea. garantare şi dobândă stabilite prin reglementări proprii. regiilor autonome. 2. moneda se emite în concordanţă cu creşterea economică. BNR poate hotărâ anularea sau retragerea din circulaţie a oricăror bancnote sau monede care au fost emise şi. sub formă de bancnote şo monede. reglementarea şi supravegherea prudenţială bancară.Emisiunea de monedă Banca centrală deţine monopolul emisiunii monetare. bilanţul anual şi contul de profit sau pierdere. financiare. Banca centrală poate acorda credite instituţiilor de credit eligibile. poate efectua swap-uri valutare. banca centrală este organ al statului. . poate emite certificate de depozit şi atrage depozite de la instituţii de credit. în locul acestora. În numele Consiliului de Administraţie. 96 .de creditare a băncilor. pentru acordarea de credite colateralizate. Guvernatorul BNR prezintă anual Parlamentului României raportul BNR. a cernelurilor şi a bancnotelor şi monedelor retrase din circulaţie. activităţile BNR. pentru rezervele minime obligatorii. companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat. în condiţii de rambursare. care cuprinde: principalele evoluţii economice. poate fi încă un argument în favoarea asigurării independenţei băncii centrale. regiilor autonome. De asemenea. când aceasta este necesară. Emisiunea de monedă peste necesităţile reale – supraemisiunea de monedă – poate duce la inflaţie.pe piaţa monetară. prin emisiune suplimentar1 de monedă. astfel încât să se asigure necesarul de numerar. precum şi pentru custodia şi distrugerea. monetare şi valutare. companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat. în condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.de control al lichidităţii prin rezerve minime obligatori. cumpărări/vânzări drecte sau poate lua gaj. instituţiilor de credit sau altor persoane juridice. a matriţelor.În România. Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare. dimensiunile. politica monetară a anului precedent şi orientările pentru anul viitor. ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Conform legii. În principiu. BNR utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru următoare operaţiuni: . punerea în circulaţie a altor tipuri de însemne monetare. Banca centrală poate efectua pe piaţa secundară operaţiuni reversibile. autorităţilor publice centrale şi locale. BNR bonifică dobânzi cel puţin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de instituţiile de credit iar pentru neândeplinirea cerinţelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculează şi se percep dobânzi penalizatoare. iar membrii Consiliului de Administraţie al BNR sunt numiţi de Parlament. se interzice BNR creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului. autorităţilor publice centrale şi locale. creanţe asupra sau titluri ale statului. În cadrul politicii monetare pe care o promovează.

Operaţiunea se lichidează la scadenţa cambiei. 384/2004 privind denominarea monedei naţionale. 4. pe care băncile comerciale. În acest context. o tranzacţie comercială – livrarea pe credit a unei mărfi de către producător sau comerciant – scontul transformă creanţa în capital bănesc înainte de scadenţă. Creditele de reescont sunt considerate drept regulator al circulaţiei băneşti. BNR elaborează reglementări privind monitorizarea şi controlul tranzacţiilor valutare pe teritoriul României şi emite autorizaţii pentru operaţiuni valutare de capital. o calculează la valoarea portofoliilor de cambii. autorizează şi supraveghează administratorii sistemelor de plăţi şi poate emite reglementări privind instrumentele de plată utilizate în cadrul acestor sisteme. aceasta din urmă calculează o altă rată a dobânzii. când banca încasează de la debitor suma înscrisă pe cambie. Operaţiunile băncii de emisiune (B. prin manevrarea scontului. în conformitate cu reglementările proprii. care constă în cumpărarea de către o bancă comercială a unei cambii de la beneficiarul ei înaintea ajungerii la scadenţă. prin acordarea de facilităţi şi prin cumpărarea de titluri eligibile. alte documente privind poziţia . problemă abordată mai pe larg într-unul din capitolele anterioare. coordonează şi supraveghează sistemele de plaţi de interes naţional. ea este abilitată să: . băncile comerciale obţin în schimb mijloace băneşti înainte de scadenţele cambiilor respective.elaboreze balanţa de plăţi şi investiţională internaţională a ţării.păstreze şi să administreze rezervele internaţionale ale statului. 4/2005 al BNR 97 . Pe baza vânzării la Banca Centrală a unui portofoliu de cambii scontate de ele. Operaţiunea astfel efectuată echivalează cu un credit. . 42 Regulamentul valutar nr. care se numeşte taxă de scont. accelerând circuitul capitalului.O decizie a BNR în acest sens a constituit-o denominarea monedei naţionale în 2005. Potrivit Regulamentului valutar42. REESCONT-ul este o operaţiune efectuată de Banca Centrală în vederea aprovizionării cu mijloace băneşti lichide a băncilor comerciale. în general. stabileşte şi urmăreşte aplicarea regimului valutar pe teritoriul ţării.41 3. tranzacţii pe pieţele valutare şi pentru alte operaţiuni specifice.) influenţează rata dobânzii.C. contribuind la orientarea politicii de credit în conformitate cu obiectivele strategiei economice.stabilească cursurile de schimb pentru operaţiunile proiprii pe piaţa valutară. 41 SCONTUL-ul este o operaţiune bancară legată de circulaţia cambiilor. În momentul reescontării portofoliilor de cambii de către băncile comerciale la Banca Centrală (de emisiune). emite reglementări generale privind instrumentele de plată. mai puţin dobânda (taxa) socotită din momentul scontării până la scadenţă. Ea poate furniza lichidităţi instituţiilor dee credit. să calculeze şi să publice cursurile medii pentru evidenţa statistică. Banca plăteşte vânzătorului suma înscrisă pe cambie. 40 Legea nr. în general.Administrarea sistemului de plăţi Bnaca centrală. cu ocazia scontării lor de către firme diferite şi întreprinzători. conform legii40.Elaborarea şi aplicarea politicii de curs de schimb Banca centrală elaborează şi aplică politica privind cursul de schimb. Întrucât cambia exprimă. BNR (conform legii) reglementează. TAXA SCONTULUI reprezintă rata dobânzii.

pregătirea profesională şi profilul conducătorilor băncii. cecuri.studiul de fezabilitate al băncii. .O.Autorizarea.sediul băncii.structura acţionariatului. clasificate în primele categorii de către agenţiile de apreciere a riscurilor. . emise sau garantate de guverne străine sau de instituţii financiare interguvernamentale. exprimate şi plătibile în valută în locuri acceptabile pentru banca centrală .cambii. 98 . Rezervele de valută sunt folosite. . la momentul constituirii. . . precum şi deţinerile de DTS. autorizarea implică două etape: .tipurile de activităţi pe care le va efectua instituţia de credit. .autorizarea de principiu necesară constituirii băncii. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată.U. . sub formă de bancnote şi monede metalice sau disponibil în conturi la bănci sau la alte instituţii financiare în străinătate.aur deţinut în tezaur în ţară sau depozitat în străinătate. nr. atunci când se intervine pe pieţele valutare pentru a controla evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale.acţionarii semnificativi şi fondatorii băncii. completată şi modificată prin Legea nr. Condiţiile de autorizare de către BNR a instituţiilor de credit sunt prevăzute de legislaţia în vigoare43.5.G. obligaţiuni şi alte titluri de stat. exprimate în acele monede şi deţinute în acele ţări pe care le stabileşte banca centrală. . în anumite condiţii care se referă la: .active externe. 43 O.nivelul minim al capitalului social subscris. în totalitate. negociabile sau nu. . 1027/2006 şi respectiv 480/2007).alte active de rezervă recunoscute pe plan internaţional. Ea are competenţa excusivă de autorizare a instituţiilor de credit. rezerve care pot fi formate din: . 227/2007 (M.bonuri de tezaur.licenţa pentru funcţionarea propriu-zisă.Stabilirea şi administrarea rezervelor valutare Banca centrală stabileşte şi menţine rezerve valutare internaţionale la un anumit nivel pe care îl apreciază ca fiind adecvat tranzacţiilor externe ale statului. bilete la ordin. În România. supravegherea şi reglementarea instituţiilor de credit Banca centrală decide care entităţi pot opera ca bănci şi stabileşte regulile de emitere a autorizaţiilor de funcţionare a instituţiilor de credit.al României nr. exprimate şi plătibile în valută în locuri acceptabile pentru banca centrală. în formă bănească. 6. precum şi obligaţiuni şi alte valori mobiliare. care trebuie vărsat. . inclusiv dreptul de a efectua cumpărături de la FMI în cadrul tranşei de rezervă. în general. . recunoscute pe plan internaţional. negociabile sau nu. emise sau garantate de persoane juridice nerezidente.

Rezervele Federale a anunţat recent noi măsuri pentru eficientizarea operaţiunilor de furnizare de lichiditate pe piaţă. activitatea de acceptare de depozite. Acest lucru înseamnă că afacerile băncii vor fi conduse prudent.autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii false sau prin orice alt mijloc ilegal . ea poate iniţia un aranjament financiar pentru a consolida capitalul băncii. urmată de colapsul sistemului bancar. restrângând masa monetară şi creditele. care au totalizat 3. tranzacţiile băncilor străine aflate pe teritoriul unei ţări au creat probleme specifice.acţionarii au decis să dizolve şi să lichideze banca. putând fi.Atunci când o bancă centrală emite o autorizaţie de funcţionare unei bănci.” A se vedea în acest sens ajutorul acordat de Guvernul SUA celei mai puternice bănci pentru evitarea declinului financiar. În plus. O astfel de panică în sistemul bancar are consecinţe economice grave.a avut loc o fuziune sau o divizare a băncii. A Doua 44 Buletin lunar al B.0 %. ar rezulta o criză financiară generală. “După reducerile cumulate ale ţintei privind rata dobânzii reprezentative a Rezervelor Federale. de mai mult de 6 luni.E. astfel. poate insista să fie schimbată conducerea băncii sau poate sprijini fuziunea cu o altă bancă (sau preluarea de către o altă bsancă).C. BNR poate retrage autorizaţia de funcţionare unei bănci la cererea băncii sau în una din următoarele situaţii: . Astfel. În loc să retragă autorizaţia de funcţionare. Dacă depunătorii din alte bănci ar dori să-şi retragă banii în acelaşi timp. . ea apreciază în principiu. pe pieţele financiare. banca centrală încearcă să oprească activitatea băncii înainte ca pierderile acesteia să ajungă la nivelul la care banca nu-şi mai poate plăti deponenţii. că banca respectivă este condusă corect. acest lucru poate fi infirmat. ca ţinta să rămână nemodificată la nivelul de 2. În cadrul Uniunii Europene. în afara sferei de influenţă a băncii centrale a ţării în care îşi desfăşoară activitatea. nici o bancă nu ar putea să plătească toate sumele cerute şi. în ţările lor de origine şi nu în cele care operau. – septembrie 2008. 99 . iar depunătorii vor avea încredere că banca le va putea înapoia banii oricând. Retrăgând autorizaţia acordată.autoritatea competentă din ţara în care are sediul banca străină ce a înfiinţat o sucursală în România i-a retras acesteia autorizaţia de a desfăşura activităţi bancare. Autorizaţiile de funcţionare pot fi retrase. Comitetul Federal pentru operaţiuni de piaţă al SUA a decis în şedinţele din 25 iunie şi 5 august 2008.banca nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizată în termen de un an de la primirea autorizaţiei sau nu şi-a exercitat. aducând ca argument în favoarea acestora persistenţa instabilităţii pe pieţele financiare. Desigur. Aceste bănci primeau autorizaţii de funcţionare. dacă banca centrală decide că o bancă nu acţionează prudent.25 puncet procentuale între luna septembrie 2007 şi luna aprilie 2008. Falimentul unei bănci ar cauza pierderi depunătorilor şi ar face ca publicul să-şi piardă încrederea în sistemul bancar în general44. Băncile pot da faliment dacă înregistrează pierderi mari prin acordarea unor credite neperformante de valori foarte mari sau dacă efectuează operaţiuni în pierdere. banca centrală poate acţiona pentru ca banca aflată în dificultate să fie salvată. . . încalcă condiţiile stipulate în autorizaţia de funcţionare sau este în pericol de a nu-şi putea plăti depunătorii. în timp. . de obicei. astfel.

autorizate să funcţioneze pe teritoriul României şi reglementează gradul de concentrare a expunerilor de credite în valută. în România. 46 Regulamentul BNR nr. banca centrală poate cere băncilor să acorde prioritar. modificat şi completat cu Regulamentul nr. având caracter obligatoriu. Banca centrală răspunde de supravegherea prudenţială47 a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat să opereze. Astfel.Directivă de Coordonare Bancară a Uniunii Europene a creat Licenţa unică bancară. în funcţie de importanţa şi sfera de cuprindere. banca centrală emite o serie de reglementări şi monitorizează activitatea instituţiilor de credit. Prin urmare. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice. norme şi circulare. persoane juridice române. De exemplu. pentru o anumită perioadă de timp. descurajând alte tipuri de credite. într-o ţară cu o balanţă de plăţi deficitară. 11/2008. limitează nivelul creditelor pe care băncile comerciale le pot acorda. Reglementările calitative încurajază creditarea pentru anumite scopuri. acestea trebuind să se conformeze şi altor cerinţe legate de: 45 Normele BNR nr. în cazul instituţiilor de credit. expunerea unei instituţii de credit din credite în valută acordate persoanelor fizice şi juridice altele decât instituţiile de credit. regulamentele BNR46 limitează riscul de credit la creditele destinate persoanelor fizice. 11/2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor de credite în valută. garantare şi derulare a creditelor. persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit străine. care permite unei bănci care a primit autorizaţia de funcţionare într-o ţară 1 poată opera oriunde în cadrul UE. 100 . prin norme BNR45 se limitează gradul de concentrare a expunerilor din credite în valută ce se aplică instituţiilor de credit. În acest sens. În acest context. Aceste documente prezintă cadrul legislativ şi de reglementare în domeniul prudenţial aferent instituţiilor supuse supravegherii prudenţiale în România. se aplică instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor instituţiilor de credit străine. De xemplu. sau faţă de capitalul iniţial. Băncile centrale reglementează activitatea instituţiilor de credit. în cazul sucursalelor instituţiilor de credit străine. ordine. de exemplu pentru a controla nivelul şi structura creditelor acordate de acestea.După falimentul răsunător al băncii BCCI din Luxemburg. 47 Legi şi regulamente care asigură adoptarea în România a prevederilor Basel II cuprinse în directivele 2006/48/EC şi 2006/49/EC. Pentru asigurarea funcţionării şi viabilităţii sistemului bancar. înainte de deducerea provizioanelor specifice de riesc de credit. în România. autorizate să funcţioneze pe teritoriul României şi reglementează condiţiile minime de acordare. reglementările emise de BNR. Această măsură a creat anumite probleme privind supravegherea sucursalelor băncilor străine. pentru a permite şi băncii centrale din ţara gazdă să intervină atunci când supraveghera băncii în ţara de origine se dovedeşte a fi insuficientă sau defectuoasă. regulile au fost modificate. Reglementările cantitative. determinate pentru luna anterioară celei pentru care se face raportarea. credite pentru exporturi. pot fi sub formă de regulamente. băncilor li se poate cere să-şi restrângă nivelul creditelor acordate. până la un anume procent din totalul disponibilului de creditare. nu poate depăşi 300% faţă de fondurile proprii.

scade sub nivelul cerut. banca să fie totuşi capabilă să-şi plătească deponenţii. În acest mod. 48 Comitetul de control bancar internaţional constituit în cadrul B. ponderate în funcţie de gradul de risc de credit. determinat ca raport între fondurile proprii şi totalitatea activelor şi elementelor din afara bilanţului. Riscul de credit al unei bănci se poate reduce prin vânzarea creditelor sale unei alte bănci sau prin conversia împrumutului în titluri de valoare. * expunerea maximă faţă de un singur debitor şi supravegherea împrumuturilor acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit. Acordul de la Basel se aplică băncilor cu activitate internaţională şi prevede un indicator de adecvare a capitalului de minim 8 %.* nivel minim de solvabilitate (indicatorul de adecvare a capitalului). în permanenţă. 101 . 6/2005 şi Circulara nr. respectiv procentul depozitelor bancare şi a altor pasive ce trebuie să fie păstrate în numerar sau în alte active care se pot transforma. un nivel de solvabilitate de minim 8 %. el trebuie corectat. nu se va pierde încrederea publicului. modificat prin Circulara nr. unele active convertite în hârtii de valoare trebuie să fie evidenţiate în bilanţ. 50 Regulamentul BNR nr. totuşi. Această situaţie apare atunci când creditele (care fac parte din activele băncii) sunt convertite în alte instrumente financiare. Această marjă este capitalul băncii. în cazul în care câţiva clienţi nu-şi pot rambursa creditele. BNR a stabilit că instituţiile de credit sunt obligate să asigure. 49 Norma BNR nr. banca centrală se asigură că băncile vor putea satisface cerinţele clienţilor atunci când aceştia doresc să-şi retragă fondurile şi. pentru stabilirea capitalului adecvat.R. Băncile au nevoie de o marjă de siguranţă pentru ca. fie reducându-i activele cu grad mare de rsc. * indicatorul de lichiditate 49.. din care fac parte guvernatorii băncilor centrale aparţinând “Grupului celor 10” şi Luxemburgul. Banca centrală. Autorităţile de supraveghere din foarte multe ţări au preluat prevederile acestei convenţii în legislaţia naţională. astfel. fie apelând la banca centrală. impune un indicator financiar de adecvare a capitalului. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii. cu sopul de a limita expunerea totală de credit a unei bănci. fie crecând capitalul băncii (prin emisiune de acţiuni). care nu sunt considerate ca active în bilanţ şi nu sunt luate în calcul în cazul în indicatorului de adecvare a capitalului. În anumite condiţii. fenomen care apare atunci când banca nu poate oferi fondurile solicitate. 24/2005. Băncile care nu au suficiente active lichide trebuie să asigure indicatorul de lichiditate. Norma Cooke elaborată de Comitetul de la Basel48 a avut scopul de a crea un climat concurenţial echitabil între băncile aparţinând ţărilor cu practici legislative diferite. Banca centrală poate stabili nivelul minim de lichiditate (indicatorul de lichiditate). fie împrumutând de la alte bănci. devenind operativă din anul 1994. * rata rezervelor minime obligatorii 50.I. prin substituire cu active cu grad de risc redus. pentru o bancă. Dacă indicatorul de adecvare a capitalului. repede şi uşor. în numerar. 1/2001 privind lichiditatea băncilor. Astfel. ca autoritate de supraveghere. a publicat la 10 iulie 1988 raportul intitulat “Convergenţa internaţională a normelor de dimensionare a fondurilor proprii”. în calitatea sa de împrumutător de ultimă instanţă.

are ca scop evitarea situaţiei în care incapacitatea clientului de a-şi rambursa împrumuturile poate să ducă la falimentul băncii care. modificată prin Circulara nr. 4/2005 privind regimul valutar (republicat) şi normele aferente. Instituţiile de credit din România au obligaţia să raporteze lunar Băncii Naţionale a României – Direcţia Generală de Autorizare. Banca centrală supraveghează activitatea instituţiilor de credit autorizate să funcţioneze. ea va 51 Norma BNR nr. 11/2002 şi 8/2003. cu modificările şi completările aduse prin reglementările ulterioare (Regulamentul nr. conform normelor în vigoare51 nivelul unei expuneri mari (expunere netă faţă de un singur debitor) nu poate depăşi 20 % din fondurile proprii ale băncii. al expunerilor mari şi al împrumuturilor nete acordate persoanelor cu care se află în relaţii speciale sau personalului propriu. 54 Idem 43. Analizând aceste rapoarte. sucursalelor şi a altor sedii din ţară şi străinătate. pe baza raportărilor de prudenţă bancară. dacă linia de credit acordată unui client depăşeşte 25 % din capitalul băncii respective. Reglementare şi Supraveghere prudenţială – nivelul indicatorului de solvabilitate. precum şi constituirea. 53 Regulamentul valutar al BNR nr. băcile urmăresc ca solicitanţii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenţă. precum şi prin inspecţii la sediul băncilor. anumite rapoarte. Normele metodologice nr. 102 . 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. băncile trebuie să prezinte un raport special Băncii Angliei. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor. regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. inclusiv familiilor acestuia. 17/2006 privind supravegherea pe bază consolidată ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii. astfel. precum şi familiilor acestuia. Ea solicită instituţiilor de credit. iar suma totală a expunerilor mari nu poate depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale băncii. un credit care depăşeşte 10 % din capitalul băncii. creditele de valori mari. Se mai pot impune şi alte reglementări referitoare la creditele meri: în Anglia. 52 Regulamentul BNR nr. * administrarea resurselor şi plasamentelor băncii. unui singur client. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor. autorităţile de supraveghere pot determina dacă o bancă acţionează cu prudenţă şi operează de aşa manieră încât să-şi poată plăti depunătorii oricând. bilanţul contabil. Suma totală a împrumuturilor nete acordate de bancă personalului propriu. 5/2001 şi completată prin Normele nr. contul de profit sau pierdere. 13/2006 şi regulamentul BNR şi al CNVM nr. 6/2005). acordate unui singur client. Suma totală a împrumuturilor nete acordate persoanelor aflate în relaţii speciale cu banca nu poate depăşi 20 % din fondurile proprii ale băncii. dacă acordă. Dacă împrejurările o cer. * clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora şi constituirea provozioanelor specifice de risc de credit52. * controlul schimburilor valutare53. La acordarea creditelor. de exemplu. În România. * raportarea datelor cerute pentru supraveghere şi control54.5 % din fondurile proprii ale băncii. Ordinul comun nr. care privesc: principalii indicatori financiari. precum şi constituirea. nu poate depăşi 6. regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. nu va mai fi capabilă săşi plătească deponenţii. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor.Necesitatea raportării creditelor de valori mari. în mod regulat. motiv pentru care cer garantarea creditelor în condiţiile stabilite prin normele de creditare ale fiecărei bănci. Banca Angliei va trebui să acorde un aviz special. Băncile care au probleme financiare intră în supravegherea şi apoi în administrarea specială a băncii centrale.

Acesta este un aspect al procesului general de control monetar. pentru a sprijini acele bănci care. BNR prin reglementări proprii56 stabileşte comisioane pentru efectuarea operaţiunilor de depunere şi retragere de numerar ale instituţiilor de credit şi ale Trezoreriei statului. sub formă de rezerve minime obligatorii. banca centrală acordă împrumuturi băncilor comerciale. Un al patrulea aspect şi ultimul este reprezentat de faptul că banca centrală acţionează ca un bancher al instituţiilor de credit naţionale. Banca în dificultate. nu au suficiente fonduri lichide pentru a plăti sumele cerute de deponenţi. în termen de 30 de zile de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare. înainte de a apela la această soluţie. banca centrală poate micşora sau mări capacitatea băncilor de a acorda credite. Pentru toate operaţiunle efectuate în conturile deschise în evidenţele sale. banca centrală stabileşte şi încasează comisioane. ridicând sau coborând nivelul cerut al rezervelor. Un al treilea aspect este legat de faptul că bnaca centrală solicită tuturor instituţiilor de credit să-şi păstreze la banca centrală o parte a depozitelor. temporar. pentru ca publicul aă nu-şi piardă încrederea în sistemul bancar. Prin urmare. conform legislaţiei în vigoare55 privind activitatea bancară. pe lângă apariţia riscului de sistem şi pierderea încrederii publice însistemul bancar. efectuând decontarea finală. tocmai pentru a determina băncile cu probleme să apeleze mai întâi la alte surse de împrumut. trebuie să fi încercat să obţină credit pe toate căile prevăzute de lege iar acţiunea împrumutătorului de ultimă instanţă trebuie să prevină. BNR deschide şi operează conturi ale instituţiilor de credit. 7.Funcţia de bancă a băncilor Un prim aspect legat de această funcţie este faptul că banca centrală este cea care autorizează funcţionarea instituţiilor de credit în cadrul sistemului bancar şi apoi supraveghează activitatea acestora.asigura un “portofoliu de salvare”. Astfel. fiecare instituţie de credit este obligată. irevocabilă şi necondiţionată. ale Trezoreriei stattului. În România. ca depozite nepurtătoare de dobândă sau cu o dobândă mică. 8. stabilite prin reglementări proprii. ale caselor de compensare şi ale altor entităţi. cu modificările şi completările ulterioare. cu excepţia conturilor având ca titulari Comisia Europeană şi organismele financiare internaţionale. a transferurilor de fonduri în conturile titularilor. Un al doilea aspect îl constituie faptul că banca centrală deschide şi operează conturi curente pentru fiecare instituţie de credit autorizată să funcţioneze. 55 56 Idem 43 Regulamenul BNR nr. 5/2005 103 . rezidente şi nerezidente. Rata dobânzii la care banca centrală acordă acste împrumuturi de ultimă instanţă are un nivel ridicat. Băncile cu probleme de lichiditate temporară pot apela la împrumuturi de la banca centrală numai după ce au epuizat posibilităţile de a împrumuta fonduri de la alte bănci sau instituţii financiare sau de pe pieţele financiare. să-şi deschidă cont curent la BNR.Funcţia de împrumutător de ultimă instanţă Acţionând în calitate de împrumutător de ultimă instanţă.

banca centrală participă. în majoritatea cazurilor fiind vorba despre proprietatea statului. 9. În al doilea rând. monetare. În ultimul rând. la tratative şi negocieri externe pe probleme financiare. Reducerea generală a nivelului datoriei publice se realizează. în anumite condiţii de creditare. stabilind nivelul minim al ratei dobânzii şi criteriile ce trebuie îndeplinite de bănci. ea gestionând şi ţinând evidenţa operaţiunilor financiare ale ţării cu organismele internaţionale.Conform legislaţiei57. executarea decontărilor în contul curent general al Trezoreriei statului. Banca centrală. banca centrală acţionează ca agent şi consultant al acestuia. depozite constituite la BNR sau la alte persoane juridice agreate de BNR. oferind spre vânzare titluri de valoare (obligaţiuni. deschis pe numele Ministerului Finanţelor. cu perceperea unui comosion. această funcţie decurge din natura formei de proprietate a capitalului. ca agent pe contul statului. bonuri de tezaur). prin cumpărarea de titluri de stat de la deţinătorii acestora (dar din sumele puse la dispoziţie de guvern). valutare. BNR percepe comisioane la decontarea operaţiunilor prin contul curent al Trezoreriei deschis în evidenţele sale şi plăteşte dobânzi la disponibilităţile din acest cont. exercitarea funcţiilor de agent de înregistrare. de credit şi de plăţi. atunci când guvernul împrumută bani din economie. ea acordă consultanţă privind cel mai potrivit titlu de valoare care să fie oferit spre vânzare. plata capitalului. în ceea ce priveşte: plasarea către terţi a emisiunilor de titluri de stat şi alte instrumente negociabile de îndatorare ale statului român.Funcţia de bancă a statului În primul rând. înprocesul de emisiune a acestor înscrisuri. poate acţiona direct sau prin intermediul altor bănci. Pentru toate operaţiunile efectuate. banca centrală gestionează contul Trezoreriei statului. De asemenea. în numele statului. în condiţii stabilite împreună cu Ministerul Finanţelor. de către banca centrală. Pe de altă parte. Guvernul împrumută de pe piaţa naţională. credite care sunt garantate cu – dar fără a se limita la – titluri de stat provenite din emisiuni publice. comisioanelor şi a spezelor. rambursând valoarea titlurilor ajunse la scadenţă şi înlocuindu-le cu noi emisiuni (dacă este cazul). BNR poate acorda băncilor credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile. BNR ţine în evidenţele sale contul curen general al Trezoreriei statului. prin remiterea lor în portofoliul BNR. dobânzilor. ca agent al statului. depozitare şi transfer al titlurilor de stat. BNR nu poate achiziţiona titluri de stat de pe piaţa primară. Banca centrală gestionează datoria publică. În general. În baza convenţiilor încheiate în prealabil cu Ministerul Finanţelor şi în conformitate cu reglementărie proprii. Potrivit legii58. în vânzarea şi răscumpărarea lor şi plata dobânzilor şi comisioanelor aferente. comisioane şi alte forme de acoperire a riscurilor şi costurilor de funcţionare. nivelul dobânzii. în multe ţări. Banca centrală poate acţiona ca agent al statului în stabilirea instituţiilor de credit eligibile pentru a primi depozite ale Trezoreriei statului. BNR poate acţiona. 57 58 Idem 40 Idem 40 104 . Acest cont reflectă încasările şi plăţile efectuate în numele Trezoreriei statului. În al treilea rând. BNR stabileşte şi încasează dobânzi. condiţiile creditului şi momentul când trebuie făcută oferta de vânzare pe piaţă. trebuie spus că banca centrală joacă un rol important în cooperarea economică şi financiară internaţională.

lambordarea (ipotecarea.C. Între capitalurile proprii amintim: subscrierile făcute de stat ori particulari.4. comitet de direcţie). administrarea şi controlul băncii sunt la fel ca la societăţile pe acţiuni. În România. contribuie la realizarea politicii valutare a statului. sau de băncile altor state. Statului i se acordă credite în perioadele de criză. împrumuturilor pe gaj de efecte comerciale. conducerea şi administrarea societăţilor bancare se stabilesc prin statute proprii conform legislaţiei în vigoare (privind 105 . în condiţii asemănătoare cu cele ale unei societăţi comerciale pe acţiuni.C. De asemenea cumpărarea de aur şi devize. Băncile şi Instituţiile de credit asimilate 2. Operaţiuni active: Principala operaţiune activă o constituie acordarea de credite: statului. de organe proprii de control (comisie de cenzori şi controlul intern al băncii). Astfel. de către stat. poate fi şi lichidarea obligaţiilor financiare dintre ţări pe calea compensaţiilor.4. structura organizatorică. garantarea) hârtiilor de valoare. Organizatoric.2. de recesiune sau de confruntări sociale. băncilor comerciale şi nu numai. pentru efectuarea operaţiunilor (decontărilor) internaţionale (depuneri în valute). prin Trezorerie. Organizarea şi funcţionarea unei bănci Băncile îşi desfăşoară activitatea. consiliu de administraţie.2. din punct de vedere organizatoric.Concluzia care se desprinde din analiza acestor elemente este aceea că băncile centrale nu exercită funcţiile unei bănci comerciale şi deci nu concurează celelalte instituţii de credit ale sistemului. ele dispun de un for suprem de conducere (adunarea generală). iar sub aspect funcţional sunt necesare reţinerea câtorva particularităţi.1. de structuri care îi asigură gestiunea curentă (preşedinte. Decontarea operaţiunilor prin B. Tot o operaţiune activă a B. * Operaţiunile Băncii Centrale Operaţiuni pasive: Acestea reprezintă constituirea de resurse necesare realizării funcţiilor sale. prin conturile de corespondent. depunerile de băncile comerciale (conturi curente). depuneri ale terţilor şi emisiunile de bancnote. Resursele se formează din: capitalul propriu. conducerea. se realizată la cererea băncilor comerciale. 2. Creditele sunt acordate sub forma reescontului de cambii. utilizându-se viramentul (plăţi fără numerar).

operaţiunile unei băncii sunt: . Credite acordate. băncile sunt organisme care gestionează în pasivul lor conturile clienţilor. Prin modul de creare a monedei. Provizioane pentru riscul de credit şi dobândă. 8. 10. sunt angrenate în crearea simultană a resurselor necesare finanţării operaţiunilor de creditare. bănci mixte.prin sfera activităţii: bănci comerciale (propriu-zise) care efectuează orice operaţiune bancară. a comitetului de credite sunt obligatorii. 6. băncile se clasifică după criteriile: . Dobânzi restante. a comitetului de administrare a activelor şi pasivelor. 4. prestându-le servicii. 7.prin apartenenţă: bănci de stat. Pierdere din operaţiuni interbancare. bănci de credit pe termen scurt şi lung. se implică în economie. . conturi corespondente. 106 . 9. iar înfiinţarea comitetului de risc. Situaţia sintetică a patrimoniului unei bănci comerciale la sfârşitul unei perioade (ex. impun anumite limite privind universalitatea beneficiarilor creditelor acordate. când acordă credite. Băncile. Avem două aspecte ale băncilor: au legături directe cu clienţii lor. Disponibilităţi (casa. bănci de afaceri. Alte active. 1 an) ACTIV 1. asigurând reglarea şi transferul fondurilor. Băncile sunt instituţii de credit.prin natura activităţii: bănci de depozit. băncile mutuale şi cooperatiste. având misiunea organizatorică de a efectua toate operaţiunile bancare.instituţional: bănci statutare şi bănci cu statut special. . Prin urmare.primirea de depozite de la subiecţii economici şi publici. . Credite acordate. Credite acordate. Astfel.activitatea bancară). conturi care pot fi utilizate pentru diverse plăţi prin cecuri sau virament în limitele resurselor disponibile. în litigiu (îndoielnice). bănci cooperatiste.gestiunea mijloacelor de plată. 3.acordarea de credite pentru orice termen. curente. restante. 5. 2. . plasând credite şi creând monedă. Dobânzi în litigiu (îndoielnice). depozite la alte bănci). bănci generale. . Pierdere din operaţiuni bancare.

TOTAL ACTIV: Disponibilităţi şi depozite ale băncilor.acţionarii semnificativi şi acţionarii băncii. de asigurare a prudenţei bancare şi de supraveghere a societăţilor bancare.R.R. . de credit. . care trebuie vărsat. băncile.G. cu toate că ele au independenţă totală în elaborarea propriului management.N. Profit din operaţiuni bancare. la momentul constituirii. . . 4. PASIV 1. Ca personae juridice române.structura acţionariatului. Băncile (societăţi comerciale).) sunt considerate personae juridice şi pot desfăşura activităţi în mod direct.E. în formă bănească. . de constituire şi funcţionare. sucursalele din România ale unei societăţi bancare străine (state membre ale U. cât şi a sucursalelor şi reprezentanţelor în România ale băncilor din străinătate.. Totodată.N. TOTAL PASIV: Funcţional însă. Conform art. 45 din O. 10 din O.N. 8. include şi transformarea şi lichidarea societăţilor bancare româneşti. B. 5. băncile pot funcţiona numai pe baza autorizaţiei emisă de B. nr. De asemenea. dacă activităţile se regăsesc în autorizaţia acordată de autoritatea competentă din statul membru de origine şi se asigură respectarea legislaţei româneşti. Împrumuturi primite.U. şi trebuie să fie însoţită de o documentaţie care să cuprindă referiri cu privire la: . 6. . nr.11.studiul de fezabilitate al băncii. Disponibilităţi şi depozite ale clienţilor. conform legislaţiei amintite mai sus. 99/2006 şi standardelor internaţionale. în desfăşurarea activităţii îşi pot deschide sucursale şi agenţii cu respectarea procedurilor corespunzătoare.auditorul independent. 99/2006. Depozite la termen.nivelul minim al capitalului social subscris (stabilit prin hotărâre de guvern). trebuie să se supună în activitatea lor reglementărilor emise de Banca Naţională a României în vederea aplicării politicii monetare. este obligatorie înregistrarea băncii ca societate bancară în Registrul societăţilor bancare care este ţinut la sediul BNR.G. de plăţi. Alte pasive. Profit din operaţiuni interbancare. valutare. Acţiunile emise de aceste societăţi nu pot fi decât nominative conform normelor legale. prin funcţiile de îndrumare şi control.U. 7. 59 Art. în totalitate. 3. Cererea de autorizare se înaintează B. 107 .sediul băncii.calificarea şi experienţa profesională a conducătorilor băncii.R59. 2.

are personalitate juridică proprie. crescându-i activele prin plasarea (distribuirea) unui credit. Vă redăm mai jos : SITUAŢIA realizării veniturilor. un patrimoniu propriu delimitat în ansamblul patrimoniului societăţii bancare. 2. etc. bilanţul unei bănci se prezintă astfel: Activ Casa Depozit la Banca Centrală Pasiv Împrumuturi pe lângă B. sau în nume propriu. în calitate de mandatar. agenţiile au o dublă subordonare faţă de bancă: dependentă din punct de vedere economic pe de o parte şi dependentă din punct de vedere juridic pe de altă parte. se înfiinţează şi organizează la iniţiativa băncii din fondurile proprii care-i afectează capitalul necesar.C. Banca poate să funcţioneze fără să posede un leu în depozit. iar pe de altă parte. în calitate de comisionar. afectate de remunerarea acţiunilor. Venituri asimilate dobânzilor. 1 an): Venituri 1. a titlurilor emise. Clientul care deschide cont la bancă începe operaţiunile de plăţi şi încasări prin contul curent. Agenţiile. Spre deosebire de sucursală (în cazul societăţilor bancare străine în România).Deci. este dat de diferenţa dintre: dobânzile percepute la împrumuturile acordate (la clientelă şi alte bănci) şi dobânzile vărsate (pentru depozitele clienţilor şi pentru împrumuturile de la alte bănci). de cheltuielile generale. cheltuielilor şi profitului la sfârşitul unei perioade (ex. Conturi corespondente altor bănci) (ale Conturi corespondente (la alte Împrumuturi de la alte bănci bănci) Credite acordate altor bănci Credite acordate Trezoreriei Credite acordate clienţilor Valori mobiliare Imobilizări Depozite la vedere Depozite la termen Valori mobiliare Resurse pe termen lung Fonduri proprii Soldul pozitiv al contului de exploatare „Profit sau pierdere” cont de rezultate. Venituri din dobânzi. Schematic. Sucursala poate încheia contracte cu terţe personae în numele băncii. 3. Comisioane. dar ea nu are personalitate juridică de sine stătătoare. 108 . Caracteristica principală în funcţionarea unei bănci o constituie desfăşurarea şi dezvoltarea activelor lor şi totodată posibilitatea dezvoltării simultane a pasivelor. sucursala posedă pe de o parte. de amortisment. unde se mai adaugă alte venituri.

1. Lichiditatea depinde de: capacitatea de a colecta suficiente depozite. 109 . 3. Alte venituri. 2. pentru obţinerea resurselor care-i lipsesc.R. prezintă suma stocurilor de creanţe şi de resurse ale băncii. 4. Operaţiuni de activ: .2. b. banca se poate confrunta cu un cont de exploatare deficitar. Cheltuieli cu comisioanele. referitoare la depozitele la B.4. 5. 9. sau are termene lungi.C. Cheltuieli asimilate dobânzilor. la activ şi respectiv pasiv. Total venituri Cheltuieli cu dobânzile. 8. a. Există două principii de bază care ghidează funcţionarea normală a unei bănci: lichiditatea. Lichiditatea reprezintă funcţia primordială. în condiţiile unei rate a dobânzii variabile la împrumutul efectuat. 6. 7. trebuie să se recurgă la depozite masive. Cheltuieli a. Principalele operaţiuni ale unei bănci Bilanţul. (B. 11. Cheltuieli cu personalul. Profit sau Pierdere din operaţiuni bancare. Esenţialul în acest sens este menţinerea suficienţei contului său la B. conturi la celelalte bănci (corespondente). Venituri din provizioane pentru riscul de credit şi dobândă. 10.. Profitabilitatea este legată permanent de problema lichidităţii: creanţele sunt de proastă calitate. rentabilitatea (profitabilitatea).4. 2. Cheltuieli administrative. Alte cheltuieli. capacitatea de a se îndatora pe lângă celelalte bănci sau la B.).C. etc. Total cheltuieli. depozitele sunt instabile sau insuficiente. 5. b.N. Apelând la împrumuturi de la alte bănci şi acordând credite cu o rată fixă a dobânzii. Cheltuieli cu impozite şi taxe. 6.2. Cheltuieli cu provizioane pentru riscul de credit şi dobândă. dacă nu colectează suficiente.operaţiuni vizând lichiditatea bancară. de a asigura conversia depozitelor în bancnote. Profit sau Pierdere din operaţiunile interbancare.C.

Diversificarea operaţiunilor pasive se face în funcţie de nevoi şi posibilităţi.credite acordate clienţilor. .C.operaţiuni pe credit-bail. cartea de credit (transcriere electronică a unui efect comercial). pe librete. Pentru aceasta se folosesc mai multe instrumente.subscrierea sau achiziţionarea de bonuri de Tezaur. titluri de plată. * Circulaţia instrumentelor 110 .angajamente pe lângă alte instituţii financiare (conturi la vedere sau împrumuturi în alb). .. Între aceste instrumente amintim: .E. avansuri în cont curent. * Circulaţia monedei bancare Moneda bancară se află în soldurile creditoare ale conturilor clienţilor sau în drepturile de tragere asupra avansurilor în contul curent de care clienţii beneficiază. cu o circulaţie diferită. materializarea creditului inter-întreprinderi. librete de economii ale populaţiei). . viramentul.creanţe comerciale. constând în scontarea efectelor comerciale. linii de credit.depozite de economisire (conturi pe termen.depozite la vedere. efectul de comerţ (sau scrisoarea de schimb. Creditele acordate clienţilor sunt operaţiunile cele mai importante: . când nu sunt gajate de o cesiune. . extrasul scrisorii de schimb. sau ordin de plată amânat). -conturi ordinare (debitori) ale clienţilor.C.împrumuturi pe lângă B.depozitele clienţilor sau moneda scripturală: .operaţiuni de împrumuturi participative. .împrumuturi gajate prin pensiunea creanţelor pe lângă alte bănci sau B. etc.-ul. . . .credite pe termen mediu (2-5 ani).operaţiuni privind fondurile proprii şi resursele pe termen lung (obligaţiuni). .Instrumentul „înscrisuri”: C. . .. reprezentând deschideri de credite.credite pe termen lung (până la 20 ani).împrumuturi la alte bănci. în alb sau cu garanţie.C.Instrumente „automate”: avizul de plată (prelevare).. Operaţiuni de pasiv Acestea sunt operaţiunile prin care se constituie resursele băncii: . . .achiziţionarea de creanţe negociabile pe piaţă.

E. pg. O posibilă organigramă ierarhică a unei bănci. Organigrama respectivă dă posibilitatea izolării responsabilităţilor prin identificarea factorilor de decizie şi a modului de transmitere a deciziilor şi ne poate arăta o imagine de ansamblu asupra funcţionării şi dimensiunii băncii. 1999. Ed. Bucureşti. Economică.2. numărul nivelurilor ierarhice. sumele înscrise în conturile datoriilor şi creanţelor se anulează.Exemplu: C.5. 111 . Prin această operaţiune. unde sunt evidenţiate subdiviziunile organizatorice şi raporturile dintre ele. reducând totodată cantitatea de monedă necesară derulării tranzacţiilor.C. Practica cunoaşte două tipuri de organigrame: una ierarhică şi alta funcţională. 2. poate arăta în felul următor: Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor Adunarea Generală Consiliul de Administraţie ↓ Comitet de Direcţie Comitetul de Risc ↓ Comitet de Credite Comisia de Cenzori Audit Intern Preşedinte: ↓ 60 M. Datorită complexităţii circulaţiei instrumentelor bancare s-a recurs la compensarea interbancară care se efectuează zilnic la nivel judeţean. se transferă.-ul circulă de la proprietar la banca furnizorului. Organigrama (structura organizatorică) a unei bănci Structura organizatorică sau organigrama este o reprezentare grafică a activităţilor pe care banca le desfăşoară. de asemenea accelerarea circulaţiei monetare. se ajustează.60 * Organigrama ierarhică ne dă o structură de ansamblu a băncii. 38. Stoica – „Management bancar”. Compensarea permite.

calculul comisioanelor.Dep. acordă asistenţă de specialitate (marketing.Dep. calculul dobânzilor.Dep. care pot fi grupate astfel: . Valutare . prin unităţile sale teritoriale ale băncii.Departament Trezorerie . Servicii Bancare .Dep.Dep. . Marketing * Organigrama funcţională ne dă posibilitatea identificării activităţii băncii şi nivelurile ierarhice de exercitare a acestor activităţi. acordă asistenţă tehnică (trezorerie.Departament Contabilitate . relaţii externe. Scopul acestei activităţi este de a vinde produse şi servicii clienţilor băncii.Dep.Dep. Ea vizează: problemele de personal şi resursele materiale. poate arăta în felul următor: * Preşedinte: Nivele ierarhice: ↓ Direcţii ↓ Departamente ↓ Compartimente ↓ Unităţi teritoriale 112 .activitatea de asistare.Dep. Relaţii Externe . Investiţii Financiare Vicepreşedinte: . care se realizează. Studii Financiare . asigurând relaţiile directe cu clientela. juridic. Inginerie Financiară . O posibilă organigramă funcţională a unei bănci.Sucursale .Vicepreşedinte: . Pieţe de Capital . Op. secondează exploatarea.Agenţii Vicepreşedinte: .Dep. inginerie financiară).activitatea de producţie tratează operaţiile iniţiate de exploatare: evidenţa conturilor clienţilor. în principal.Departament Credite .activitatea de exploatare. pieţe de capital). Informaţional . .

acordă servicii de consultanţă. 2001. concediază personalul de conducere din unităţile subordonate. agenţii). agenţii). .stabileşte plafoane de credite pentru unităţile subordonate.elaborează norme pentru fiecare activitate şi serviciu în parte (decontări. încasări şi plăţi. . se stabilesc relaţii de subordonare. datorită rolului şi funcţiilor pe care le deţine în cadrul unităţii. Conducerea unei astfel de unităţi este asigurată de: director. 113 . audit. .angajază. .asigură lichidităţi şi fonduri de creditare unităţilor subordonate (sucursale. ea fiind centrul vital al băncii.contractează împrumuturi şi plasamente pe piaţa interbancară. centrala ocupă un loc aparte. amintim: . * Structura organizatorică a sucursalei sau agenţiei unei bănci Sucursalele şi agenţiile ca unităţi subordonate centralei. aplicând politica şi strategia centralei băncii. acţionează în teritoriu ca reprezentante ale acesteia.asigură echilibrul între resurse şi plasamente.a. promovează.11. dezvoltare în ţară şi străinătate sau de fuziune şi achiziţii. Într-o structură organizatorică. . Între centrală şi unităţile teritoriale (sucursale. .stabileşte nivelul dobânzilor şi comisioanelor.elaborează strategia de dezvoltare a băncii.“Gestionarea bancară”. reprezentând un atribut determinant al managementului centralei în desfăşurarea tuturor activităţilor în teritoriu. operaţiuni de casă.). Moga . . Printre funcţiile exercitate de centrală. . pg.stabileşte politica de creditare. şef agenţie. .iniţiază colaborări cu bănci din ţară şi străinătate.Activităţi: Asistare ↔ Producţie ↔ Exploatare Atât organigrama ierarhică cât şi cea funcţională permit reprezentarea grafică a organizării activităţilor unei bănci. . Sibiu.organizează acţiuni de pregătire a cadrelor. Alma Mater. contabil şef şi comitetul de credite constituit din cadrele de conducere ale sucursalei sau agenţiei respective.61 Structura organizatorică cuprinde compartimente care asigură desfăşurarea activităţii la nivelul teritoriului unde ele acţionează.efectuează studii de marketing. director adjunct. . 61 I. Ed. creditare ş. .

2. venituri nefiscale şi de portofoliu. impozite. stabilirea activelor. .Serviciul contabilitate . Aceste resurse pot fi: depozite de economii pe termen scurt. intervenţii pe de o parte şi resurse permanente. distribuind credite persoanelor diverse. Trezoreria Trezoreria este casierul şi banca statului. amenzi pe de altă parte.Prezentăm mai jos o posibilă organigramă a unei sucursale sau agenţii: Director → ↓ Comitetul de credite ↓ Director adjunct: . Băncile de afaceri realizează operaţiuni de achiziţie şi fuziune. ce sunt finanţate din resurse pe termen scurt.7. învăţământ. subvenţii. cu rol dublu: valorificare ridicată a capitalurilor. 2. prin veniturile provenite din dividende. O formă derivată a băncilor de afaceri.operaţiuni 114 . Acestea sunt implicate în atragerea capitalurilor şi plasarea lor optimă.Alte servicii (compartimente) Contabil şef: . O componentă importantă a acestor instituţii cvasibancare o reprezintă băncile de afaceri (de investiţii).Serviciul de urmărire a creanţelor . administrativ ş. orientarea utilizării resurselor.2. împrumuturi pe lângă bănci sau „refinanţări”. asigurând protejarea partenerilor.Serviciul informatic .Serviciul credite . Instituţii de credit cvasibancare Acestea participă la intermedierea financiară activă. * Acoperirea cheltuielilor statului Aceasta se face prin două operaţiuni: definitive: cheltuieli de funcţionare. a.2. aceste instituţii sunt asimilate lor şi sunt creatoare de monedă. salarizare. Pentru că lucrează direct cu băncile.Serviciul casierie .6.Alte servicii (compartimente) Serviciul personal. asigurarea controlului asupra unei firme. investiţii. iar ca intermediar financiar asigură zilnic acoperirea cheltuielilor bugetare. o reprezintă societăţile de portofoliu.Serviciul juridic .

cât şi instituţiilor financiare nebancare: . taxe vamale. pentru realizarea de intervenţii economice. etc. poate fi ori cu deficit ori cu excedent. dându-i calitatea de instituţie financiară nebancară. mai poate dispune şi de alte resurse: o depozitele corespondenţilor săi. şi cu corespondenţii săi. Soldul Bugetului (la sfârşitul perioadei – 1 an.soldul deficitar al operaţiunilor definitive neacoperite din resursele colectate prin impozite. titluri. prezintă următoarele caracteristici: . influenţat de diferiţi factori. etc.fonduri cu caracter monetar. de ex. Dar.. organizaţii internaţionale. Soldul de gestiune are în vedere operaţiunile înscrise în exerciţiul financiar respectiv şi diferă de la o perioadă la alta. o avansuri de la Banca Centrală. Ca raţionament practic.N. având în vedere inflexiunile din cursul anului a veniturilor şi cheltuielilor. deci poate fi o bancă.operaţiuni temporare: statul creditează anumite operaţiuni (cheltuieli) economice care apoi trebuie rambursate. . Soldul bugetar poate fi rectificat. . * Resursele Trezoreriei Trezoreria. o împrumuturi .de pe piaţa internă – prin utilizarea produselor bancare (financiare): bonuri.suma împrumuturilor acceptate de stat.crează monedă. de la alte guverne. pentru echilibrarea balanţei de plăţi.are poziţie importantă în cadrul circuitului de încasări – plăţi. unele resurse ale sale au caracter monetar. . iar altele pot proveni din împrumuturi de la diferite instituţii financiare. cel planificat de cel realizat. ca instituţie financiară. în afara veniturilor de natură fiscală.prin structura operaţiunilor este asimilată atât băncilor. sau 115 . şi la pasiv (în calitate de resurse): .alte resurse pot fi constituite din fonduri de economisire pe termen lung. rambursări de împrumuturi acordate.R. * Funcţia Trezoreriei de instituţie financiară Trezoreria . altele cu caracter de economisire pe termen scurt şi lung. Trezoreria are. -de pe piaţa externă. Această poziţie este determinată de relaţia deosebită de cont curent cu B.) trebuie să fie echilibrat. De asemenea poate să difere. la activ (în calitate de utilizări): .

încurajându-se orice fenomen pozitiv prin intermediul lor descurajând totodată. care este de neconceput fără economii băneşti. în centrul căreia se află sistemul bancar. * Cheltuielile Trezoreriei Acestea sunt cheltuieli publice şi se clasifică astfel: . În condiţiile concrete ale economiei româneşti (în finalul traziţiei la economia de piaţă).cheltuieli de echipament (de capital). Prin urmare. ţinându-le în permanenţă trează atenţia spre problemele majore şi ferindu-le (la nevoie) de unele implicaţii ce ar comporta riscuri pentru gestiunea lor. le orientează temporar pe perioade mai scurte sau mai lungi. reprezentând forma de intervenţie a statului în economie. care datorită operaţiunilor sale specifice. să acorde un ajutor calificat fiecărei bănci în parte. 116 . cu implicaţii în mobilizarea tuturor fondurilor băneşti disponibile. funcţionare şi control riguros din partea Băncii Centrale. fie pe zone geografice. către diverse activităţi economice. pot să funcţioneze independent mai multe bănci organizate. specifice. prin folosirea tehnicilor şi metodelor proprii. . iar băncile (în totalitatea lor) pe lângă efectuarea operaţiunilor de finanţare şi plăţi au şi rolul (nu ar trebui) de sfătuitor. tendinţele ce s-ar putea îndrepta spre realizarea obiectivelor speculative sau neeconomicoase. În ultima perioadă. iar în funcţie de perspectivele ce se întrevăd privind dezvoltarea economică să acţioneze permanent în vederea restructurării oricând a activităţii. dar trebuie să fie supuse unui regim de organizare. În acest sens. banii şi creditul constituie instrumente active pentru a stimula dezvoltarea economică. cu aceleaşi consecinţe ca asupra fiecărei firme. firmele. În acest context se poate afirma că în condiţiile economiei de piaţă. bonificaţiile şi garanţiile au fost înlocuite cu împrumuturile de la Trezorerie. 2. indiferent de forma de provenienţă a capitalului social îţi desfăşoară activitatea în condiţiile de piaţă liberă. . Pentru ca băncile să poată juca un asemenea rol. În mecanismul economiei de piaţă libere se înscie şi activitatea bancară. subvenţiile şi dotaţiile.cheltuieli de personal şi de funcţionare.cheltuieli de transfer (transferuri economice sau ajutoare sociale).o resurse din privatizare (în mod excepţional). poate să fie supusă diferitelor riscuri. să fie maleabile în adaptarea la situaţii diferite. fie pe domenii de activitate. este necesar ca firmele să lucreze rentabil. activitatea băncilor se convine a fi riguros reglementată şi bine coordonată de Banca Centrală (BNR) în calitatea ei de bancă a băncilor. numai că întinderea şi efectele acestora se pot resimţi aspura unui număr mare de firme. care formează clientela băncii respective. PERSPECTIVE ALE STRATEGIEI BANCARE Într-o economie de piaţă. la nevoie. realizându-se în acest fel bunul mers al serviciilor publice. să fie capabilă.3.

1. filosofia ei. alternative. se constituie în : 2. imaginea sa asupra mediului respectiv. evaluare şi eliminare se va alege una singură. Viziuniea generală a unei bănci.Prin comparare. banca respectivă îşi poate realiza atribuţiile şi funcţiile sale în fond menirea sa. al armonizării sale cu cele din Uniunea Europeană. putem concluziona că din multitudinea de sisteme existente în economia noastră românească. elemente ce definesc însăşi activitatea unei bănci. . .Unde se află. ca de altfel. acel sistem nu-şi poate exercita rolul său.analizarea internă. 117 .Cui oferă serviciile şi produsele bancare în prezent? Dar în perspectivă? .trecerea la implementatea strategiei alese. Aşa cum activitatea firmelor de producţie.Se pare că în ultima perioadă activitatea bancară din România din punctul de vedere al elaborări actelor normative.Cum va proceda pentru a supravieţui şi dezvolta într-un mediu economic dat? Dar într-un mediu concurenţial ai cărui germeni au apărut deja? Raspunzând la aceste întrebări care. Elementele componente ale subsistemului bancar. Astfel BNR şi-a intrat în atribuţiuni din toate punctele de vedere în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară având scopul şi menirea de a asigura viabilitatea sistemului bancar. Acestea constituie factorul cel mai important şi singura sursă cu adevărat neepuizabilă. au trebuit să se adapteze din mers noului sistem economic. al oportunităţilor şi pericolelor pe care acesta le conţine. presupune: . exprimă locul acesteia în mediul socio-economic unde îşi desfăşoară activitatea. prestări servicii. cea mai viabilă în contextul dat.resurse umane. Intrări în sistem bancar Aceste intrări consituie elementul de la care se porneşte şi care determină existenţa şi funcţionarea celorlalte elemente ale subsistemului bancar. economia şi politica oferită de economia de piaţă. comerciale au trecut treptat la economia de piaţă liberă şi activităţile bancare. Această cerinţă fiind reclamată de firmele (indiferent de provenienţa capitalului) care au lucrat încă de la începutul activităţii lor în condiţii de piaţă. unde se situează în acest angrenaj al sistemului socioeconomic? . se află pe un drum bun. privite atent se dovedesc de-a dreptul perfide. Astfel.să se elaboreze mai multe variante de strategie. Având în vedere cele precizate mai sus. sistemul socioeconomic are rolul hotărâtor.3. iar în cadrul acesteia subsistemul bancar este o componentă principală faţă de care practic. sinceră şi obiectivă a băncii şi respectiv a punctelor sale forte şi vulnerabile. dar care se află într-o strânsă relaţie de intercondiţionare reciprocă. precum şi asupra legăturilor în dublul sens dintre cele două activităţi. intrările pot fi reprezentate de elemente constructive ca: .un studiu detailat al mediului economic. filosofa oricărei firme porneşte de la premise aparent simple şi presupune răspunsuri sincere la următoarele întrebări: . . Printr-o viziune clară şi răspunzând cât mai crect şi mai rapid la problemele pe care le implică noile condiţii sociale.Ce este o bancă şi ce rol are ea? . Filosofia băncii.

casa de schimb valutar. După cum se poate vedea. comisioane. juridic. credite. secretariat. "Bucătăria" băncii unde se prepară "bunătăţile" pe care apoi le oferă clienţilor.. juridică şi patrimonială etc.direcţii şi servicii funcţionale: organizare. serviciul social şi administrativ etc. care reprezintă elementul deosebit de important cu puternic impact asupra elementului uman. informatică. Informaţia este elementul care depinde în cea mai mare măsură de gradul de informatizare şi dotare a băncii. scrisori de garanţie emise. Ieşirile în sistem bancar Această componentă reprezintă rezultatul acţiunii intrărilor şi structurii de transformare. direcţia de creditare. personal învăţământ.3. servicii de asistenţă în materie financiară. structura de transformare a unei bănci (privită "domestic") ar putea arăta în felul următor: "Sufrageria" băncii. juridic. secretariat. profituri etc.informaţiile despre mediul socio-economic în care fiinţează şi activează banca respctivă.. .este determinantă în privinţa gradului de acomodare şi adaptabilitate a băncii la mediul economic. Concesiunea inversă – autoreglarea sistemului băncii.servicii bancare: constituirea de depozite la vedere sau la termen. în final. 2. astfel încât un element nu poate exista fără celălalt.mediul ambiant. . personal-învăţământ. . direcţia de profil valutar. toate elementele respective sunt într-o strânsă legătură de intercondiţionare. se constituie în capital.produse bancare: cecuri de virament cu şi fără limită de sumă. cecuri pentru ridicare de numerar. în structura sa organizatorică cuprinde: . în vederea culegerii. Acestea ar putea însemna: direcţiile de organizare. depozite. Concesiunea inversă constituie capacitatea de reacţie (FEED – BACK) şi reprezintă o componentă esenţială a subsistemului bancar din următoarele considerente: . 2. operaţiuni de schimb valutar. rezerve. Ieşirile se produc prin interfaţa băncii şi constau în: . unde se primesc şi se întreţin cât mai plăcut cu putinţă "musafirii" (clienţii). prelucrării şi transmiterii în timp util a informaţiilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţii.resursele financiare. direcţie cu un profil valutar etc. ar putea fi: ghişeele.3. de ele depinzând imaginea externă. Acestea ar reprezenta interfaţa băncii. 118 . contracte de credite. de calitatea acestora depinzând. operaţiuni de arbitraj în numele băncii pe pieţele monetare (dar în contul clienţilor săi). după cum "ambientul sufrageriei" şi de calitatea gazdelor (lucrărilor bancare) depinde cât de plăcută a fost vizita. serviciul social şi administrativ etc. valoarea mulţimii de ieşiri. contabilitate generală. extrasele de cont privind operaţiunile efectuate asupra conturilor deschise de clienţi etc. După unii economişti..2. Structura de transformare O bancă. dobânzi încasate. .3. strategie şi învăţământ.direcţii de specialitate: casierie.

. este în general. mediu şi lung. Misiunea băncilor ca de altfel al oricărei firme.ţelul sau misiunea. profitul este elementul fundamental pentru supravieţuirea firmei într-un mediu concurenţial şi el se obţine prin realizarea misiunii sociale. efectuarea de servicii bancare. În această planificare. 119 . 1996. Ed..“Gestiune bancară”. aducând corecturile necesare ambelor componete vizate în funcţie de rezultate (ieşiri). . . * Obiectivele strategice ale unei bănci sunt reprezentate de rezultatele finale şi evaluate printr-un sistem de indicatori specifici (nivelul profitului. Cum ? (Fazele şi metodele de atingere ale scopului). cifra de afaceri. 2. 4. Conform statutului.bugete.4. planificarea strategică reprezintă prima funcţie a managementului bancar. de a obţine profit.reprezintă componenta cea mai nobilă a sistemului cibernetic. 206. 5. elementele cheie sunt: . Când ? (Intervalul în care trebuie realizat scopul). 3. . În acest context. banca oferind practic toate posibilităţile de a intervenii prin decizii în funcţie de semnalele primite din mediul socio-economic. O bancă care se respectă nu-şi poate permite luxul tatonărilor.prin ea însăşi. O metodă de stabilire. orientată spre realizarea efectivă şi eficientă a obiectivelor strategice ale 62 V. vizează atât intrările în subsitem cât şi structura de transformare. Didactică şi Pedagogică. obiectul principal de activitate al unei bănci îl reprezintă atragerea şi formarea de depozite băneşti. Ce ? (Scopul).programe. * Prin ţelul şi misiunea unei bănci se defineşte obiectul şi valoarea socială a activităţii bancare. . deoarece resursele irosite au costuri ridicate. Prin urmare. iar eforturile făcute vor deveni eficiente. acordarea de credite pe termen scurt. . . Unde? (Locul în care planurile vor fi îndeplinite). în lei şi valută de la persoane fizice şi juridice din tară şi străinătate. nivelul salariului etc.strategii alternative. Cât ? (Resursele necesare pentru a atinge scopul). Bucureşti. operaţiuni pentru activităţi comerciale etc.).3.obiectivele. fiind totodată un sistem managerial cuprinzător care integrează activitatea managerială cheie într-o manieră sistematică.proceduri şi reguli.politici. Prin urmare planificarea răspunde la următoarele 5 întrebări de bază:62 1. Metoda este o tehnică de evaluare a performanţelor. un anume curs al acţiunilor viitoare. pg. de planificare şi control. pierderile şi întârzierile. Dedu . Planificarea strategică bancară Prin planificarea strategică se descrie. realizare şi evaluare a obiectivelor o constituie managementul prin obiective. al încercărilor. O planificare strategică ne permite să evităm erorile. Prin elaborarea de variante privind strategia bancară se purcede la activitatea prin care managerii băncii determină obiectivele şi modul în care pot realiza această strategie. probabilistic. de motivare şi procedură. 2. adică al acţiunilor fără un plan elaborat.

titluri de credit. amintim:63 . .principiul flexibilităţii înseamnă adoptarea programelor şi planurilor la evenimetele şi situaţiile nou apărute. de ordin general.în vedrea îndeplinirii obiectivelor.principiul coordonării planurilor sectoriale pe termen scurt cu cele pe termen lung .băncii. face încasări şi plăţi în numerar. emite şi plasează hârtii de valoare. în planificare. se tinde spre o libertate apreciabilă în selectarea metodelor. Văzută ca o succesiune de activităţi. * Cuvinte cheie: Bancă – “instituţie” specializată care organizează circulaţia bănească. Între caracteristicile de bază ale managementului prin obiective.implicarea managementului de vârf în stabilirea obiectivelor. * Procedurile şi regulile sunt planuri ce pun la cale metode uzuale privind desfăşurarea activităţii. efectuează decontări fără numerar între instituţii şi agenţi economici titulari de cont. Uneori managerii băncilor comit eroarea ca programele şi planurile pe termen scurt. * Strategiile alternative ale unei bănci sunt programe de acţiune şi desfăşurare a forţelor şi resurselor vizând realizarea integrală a obiectivelor. 120 . . trebuie să ţină seama de mai multe principii: . Prin buget. emite instrumente de plată.participarea tuturor nivelurilor managementului în procesul de stabilire a obiectivelor. banca elaborează permanent normele care privesc diferitele secţiuni ale activităţii sale. mobilizează resurse băneşti temporare disponibile. efectuează alte operaţiuni cu titluri de valoare. . . cheltuielilor şi rezultatelor. 210. Un manager bancar. . pg. Acest principiu stabileşte orizontul de timp în care se pot recupera resursele investite într-o acţiune dată. realizează 63 Idem 38. în concordanţă cu cerinţele pieţei şi reglementările legale în vigoare. obligând răspunsul la întrebarea pentru ce interval de timp viitor se elaborează planurile strategice. să ignore obiectivele pe termen lung.principiul perioadei de angajare . care susţine respectul pentru atitudinile pozitve. Filosofia acestui management se bazează pe valorile comportamentului în relaţiile inter-umane. resursele de utilizare şi alte lemente necesare unei activităţi date. care orientează concepţia şi acţiunile în deciziile ce trebuiesc luate.un frecvent control al performanţelor şi evaluarea rezultatelor obţinute. *Programele sunt asemănătoare paşilor ce trebuie parcurşi. planificarea strategică se desfăşoară în ordinea stabilită de procesul managerial. participarea şi creativitatea lucrărilor bancare. acordă credite. servicii de consultanţă şi de plasament pentru resursele băneşti ale clienţilor şi ale fondurilor proprii. se referă la resursele şi obligaţiile băncii. banca se obligă să aibă prevederi exprimate valoric lagate de evoluţia activităţii viitoare a veniturilor. * Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unei bănci constituie expresia valorică a rezultatelor prevăzute în programe şi strategii. * Politicile bancare sunt liniile directoare. În acest context.

consiliul general64.un cont arătând preocuparea unui comerciant pentru bunurile nete din afacerea sa .selecţionarea şi susţinerea unor proiecte de investiţii.C. se poate referi de asemenea. care este format din BCE şi reprezentanţii băncilor centrale naţionale. în sectorul bugetului public . pe baza primirii prealabile la rescont a cambiilor scontate de acestea. . asigurări”. Are următoarele atribuţiuni: emisiunea semnelor monetare. BCE decide politica monetară a Uniunii şi este în măsură să autorizeze emisiunea de bancnote.E. Este un instrument care reprezintă mai multe situaţii : . vol. constituindu-se astfel un sistem federal. 121 . în special. administrarea conturilor guvernamentale şi datoriei publice. păstrarea şi punerea lor în circulaţie şi controlul emisiunii de bancnote. cu descentralizarea către băncile centrale naţionale. iar conducerea acestui sistem revine BCE. 2006. B. . în care se înregistrează cheltuielile de capital cu articole precum : pământul.o serie de conturi înregistrând influenţele partenerilor asupra bunurilor nete ale unui parteneriat. B. şi-a început oficial activitatea la 8 iunie 1998 şi are sarcina dificilă de a aplica politica monetară a Uniunii Europene.de cont.C. ajustat cu diferenţialul de inflaţie dintre ţările cărora le aparţin cele două monede. pg. Băncile centrale naţionale. consiliul guvernatorilor. la cantită5ile cu care s-a contribuit iniţial. Banca Centrală – “instituţie” bancară care conduce întregul aparat bancar din ţara respectivă. . Bucureşti. independente faţă de guvernele lor naţionale. Băncile centrale naţionale fac parte din structura Sistemului European al Băncilor Centrale. 65 Georgeta Buşe (coord. Structurile decizionale ale BCE sunt următoarele: consiliul de administraţie. I. BCE este obligată să informeze instituţiile Comunităţii Europene asupra întregii sale activităţi. Uniunea Europeană a creat Sistemul European al Băncilor Centrale. păstrarea rezervelor de aur şi valută străină ale ţării. utilajele etc. controlul şi influenţarea cursului valutar. Bistriceanu – „Mică enciclopedie de finanţe. 64 Gh. acordarea de împrumuturi statului şi păstrarea tezaurului de stat. 92. pg. formulează politica monetară şi de credit a guvernului. clădirea. se ocupă cu vânzareacumpărarea de valută şi alte operaţiuni valutare. Cont de capital65. într-un sens restrâns. Banca Centrală Europeană – “instituţe” bancară centrală unică autorizată să emită şi să guverneze sistemul monetar din “zona euro”. . Curs real de schimb – cursul nominal de schimb al unei monede faţă de o altă monedă. purtând şi o răspundere politică. cât şi faţă de instituţiile Comisiei Europene. ajustate unde este necesar printr-un acord între parteneri. 1994. oferind servicii guvernului şi tuturor băncilor comerciale din ţară. Informaţia Business Books.) – „Dicţionarul complet al economiei de piaţă”. monedă. Conturile de capital pot să cuprindă atât cantităţile cu care s-a contribuit iniţial cât şi conturile curente (care înregistrează tranzacţiile unui partener dintr-un parteneriat care nu sunt în relaţie directă cu capitalul său în respectivul parteneriat). formarea de depozite şi influenţarea volumului şi a costului creditului în ţară. Concomitent cu introducerea euro. întreţinerea relaţiilor cu băncile centrale ale altor ţări. concentrarea disponibilităţilor băneşti ale băncilor comerciale şi acordarea de credite acestor bănci. participarea în numele statului la încheierea acordurilor de plată cu alte ţări. se află sub autoritatea BCE. Editura Universitară. Bucureşti. 226-235.o cantitate stabilită prin buget care poate fi cheltuită numai pe articole majore.

o structură.promisiunea de rambursare.stabilirea unui obiectiv (proiect. .debitor şi . Bucureşti. . Subiectele raportului de credit sunt: • creditorul (banca). financiare şi tehnice. Strategia reprezintă ansamblul deciziilor care angajază viitorul unei firme (bănci) pe un orizont de timp îndepărtat (de la 5 la 10 ani). .scadenţa → momentul rambursării creditului. Editura Economică. . Rata dobânzii de politică monetară – plafonul ratelor dobânzilor la care BNR atrage depozite pe termen de o lună de pe piaţa monetară interbancară.schimbul în timp. opusă inflaţiei.creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. pg. Natura lichidă a banilor este principalul aspect care îi deosebeşte de alte tipuri de active. atingerea obiectivului propus. Dezinflaţie – reducere a ratei inflaţiei. Deflaţie – scădere a nivelului general al preţurilor. 122 .dobânda → preţul creditului. .subiecţii raportului de credit: . Principalele componente ale cererii de bani sunt: . ediţia a doua. .283. aceasta însemnând organizarea instituţiei bancare de o astfel de manieră.politicile de marketing care cuprind ansamblul acţiunilr vizând realizarea. Creditul. Cererea de bani depinde în general de valoarea nominală a PIB şi de rata dobânzii. măsurată de regulă prin intermediul indicelui preţurilor de consum (IPC). 66 Vasile Dedu – „Gestiune şi audit bancar”.creditor .cererea de bani pentru tranzacţii – derivată din intenţia publicului de a-şi achiziţiona cele necesare şi.mijloacele care constau în resurse umane. încât să asigure punerea în operă a politicilor şi mobilizarea mijloacelor. Strategia bancară66 se referă la: .Cererea de bani reprezintă dorinţa populaţiei şi a companiilor de a deţine active care pot fi uşor schimbate contra bunurilor şi serviciilor. Capitolul III CREDITUL * Scurt rezumat În general. 2008. prezintă următoarele elemente: . Inflaţie – creştere a nivelului general al preţurilor. . Creditul unei bănci acordat unei firme este o operaţiune pe bani. orientare) a cărui realizare necesită o perioadă de timp mai lungă sau medie.cererea de bani ca activ financiar – reflectând în special preferinţa publicului de a face economii sub această formă. .

persoanele fizice (autorizate independent) etc. variază de la o bancă la alta şi este puternic influenţată de nivelul inflaţiei. În condiţiile dificile ale perioadei actuale.riscul. iar clienţii să le cunoască. pot fi finanţate din credite în scopul completării resurselor proprii în vederea realizării activităţiilor propuse conform normelor legale. cu corolarul funcţiilor ce i se atribuie în prefacerile monetare şi economico-financiare. firmele în general. prin funcţiile pe care le îndeplineşte (funcţia distributivă şi cea de emisiune monetară). . regiile autonome. Riscul ratei dobânzii însă. Deoarece creditul se acordă în schimbul plăţii unei dobânzi. În cadrul capitolului. îl reprezintă sensibilitatea rezultatelor financiare ale unei bănci la schimbările ratei dobânzii.. În funcţie de modul cum sunt structurate activele şi pasivele băncii. creditul deţine o poziţie primară. reprezintă o caracteristică esenţială a creditului. este deci preţul creditului. persoană fizică. care poate fi: o firma (presoană juridică).debitorul. pentru a se adapta la rigorile impuse în activitatea bancară de un element fundamental . În vederea stabilirii efectelor asupra viitoarelor câşiguri rezultate din mişcările potenţiale ale ratei dobânzii. iar obiectul creditului îl constituie banul şi apoi operaţiunea de creditare se numeşte comerţ bancar. etapele care trebuiec parcurse în vederea elaborării documentaţiei necesare. În acordarea creditelor. Creditul. 123 • . se poate determina poziţia riscului ratei dobânzii. la multiplicarea monedei scripturale. prin care trece economia de piaţă concurenţială românească. el contribuie prin reglarea ratei dobânzii. El este consecinţa activităţii de intermediere financiară. trebuiesc parcurse opt etape. Dobânda trebuie privită deopotrivă atât în ipostaza de efect cât şi în cea de cauză. un bun manager al activelor şi al pasivelor utilizează diferite tehnici de măsurare. este bine ca bancherii să-şi cristalizeze exact conceptele şi metodele. banca este creditorul. Importanţa şi locul creditului bancar în economia de piaţă sunt date de rolul acestuia. de asemenea. la rularea permanentă a fondurilor. conform principiului general. Resursele de creditare sunt: proprii şi împrumutate. reprezintă o caracteristică esenţială a creditului. se acordă o mare atenţie creditului bancar. * Obiective : Principalul obiectiv al capitolului îl constituie analiza performanţei unei firme în vederea obţinerii unui credit de la o bancă comercială. la rândul lor. de asemenea. de fiecare dată. asociaţiile familiale. pentru aceasta se porneşte de la trăsăturile creditului în general. Dobânda.statul. prin însăşi natura lui contribuie la creşterea vitezei de rotaţie a banilor. este deci preţul creditului. dobânda. dobânda constituie o condiţie sine qua non a oportunităţii şi eficienţei lui. Dacă în succesiunea logică. la stăvilirea fenomenului inflaţionist. Totodată. Societăţile comerciale (indiferent de provenienţa capitalului). cunoscându-se întodeauna faptul că. Ea se negociază şi se stabileşte în convenţia de credit.

rescadenţează creditele (conform competenţei). la rularea permanentă a fondurilor. • Comitetul de credite (sucursale.analizează şi aprobă salicitările de credite în limita plafoanelor acordate de centrală. . De asemenea. • Serviciul de credite (sucursale. în funcţie de mărimea acesteia. ofiţerul de credite se specializează în consultare. agenţii) Acest comitet are în componenţa sa conducerea unităţii plus şeful serviciului (biroului ) de credite şi are următoarele atribuţii: . . * Conţinutul capitolului: 3.eloborează norme de creditare în conformitate cu legislaţia în vigoare. la multiplicarea monedei scripturale. .acordă asistenţă tehnică şi de specialitate pentru evaluarea garanţiilor. agenţii) Atribuţiunile principale ale respectivului serviciu constau în analizarea dosarelor solicitanţilor de credite. serviciul mai are misiunea de a revizui creditele acordate şi de a încasa împrumuturile la timp. negocierea cu clienţii. negocierea.analizează dosarele de credite întocmite de unităţile subordonate pentru creditele ale căror valori intră în competenţa de aprobare a centralei şi apoi le transmite Comitetului de credite spre aprobare. turism. existând o mai mare departamentare a funcţiilor şi anume: analizarea şi revizuirea creditului. etc. inclusiv instrumentarea dosarului de credit. . comerţ.1. creditele mari. La o unitate mare. ale căror plafoane le depăşeşte competenţa. ofiţerul de credite execută toată munca în detaliu: acordarea creditului. . . ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE Activitatea de creditare diferă de la o unitate bancară la alta. prin însăşi natura lui contribuie la creşterea vitezei de rotaţie a banilor. capacitatea de rambursare a acestora. Prin urmare. La o unitate mică. • Departamentul de credite (centrală) • Comitetul de risc (centrală) 124 .analizează şi trimite spre aprobare centralei băncii.Este bine cunoscut faptul că dimensiunile cererii şi ofertei de mărfuri pot fi reglate şi prin creditarea consumului pe de o parte şi a stocurilor pe de altă parte. Alte bănci au la dispoziţie specialişti de credite pe ramuri de activitate: industrie. . contactul cu clientul. revizuirea periodică a dosarului de credit şi încasarea. instrumentarea dosarului. Acest departament este compartimentul de lucru al centralei şi are următoarele atribuţiuni: .participă la elaborarea politicii de creditere a băncii. creându-se posibilitatea asigurării stabilităţii preţurilor. încasarea împrumutului.revizuieşte şi propune măsuri pentru creditele restante.efectuează expertize la evaluările garanţiilor prezentate de clienţi. de exemplu. creditul.

informarea Comitetului de risc al directorilor despre condiţiile generale ale portofoliului de credite şi propunerea (eventual) a unor măsuri care să îmbunătăţească activitatea de creditare. 3. fie în calitate de debitor → prin împrumuturile acordate clienţilor săi. se cunosc mai multe tipuri de credit: a) Creditul comercial.creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. al cedării sau acordării şi restituirii sau rambursării.un comitet de risc al directorilor. a normelor bancare şi normelor interne. poate să apară o cantitate de mărfuri în loc de o sumă de bani. se cnsideră necesar existenţa a două comitete de risc: . În acest caz întâlnim fenomenul de vânzare pe credit (credit comercial) când bunurile înlocuiesc sume de bani în momentul acordării sau rambursării creditului. Etimologic. sau o executare de lucrări ori o prestare de servicii. are sarcina de a analiza şi aproba propunerile Comitetului de risc al ofiţerilor. concepte. Acesta se acordă sub formă de marfă. Sigur. Acest comitet se întruneşte zilnic şi are următoarele atribuţiuni: .1. Raporturile de credit sunt considerabile în dimensiunile lor şi multiple în varietatea lor într-o economie de piaţă. . în urma unei înţelegeri apărute între creditor (vănzător.subiecţii raportului de credit: .un comitet de risc al ofiţerilor de credite. . cuvântul “credit” este de origine latină şi provine de la “creditum – creditare” şi înseamnă “a crede” sau “a avea încredere”. Noţiuni. .dobânda → preţul creditului. statului. Conform uzanţelor de specialitate. b) Creditul bancar. prezintă următoarele elemente: . care nu dispune de sume băneşti în acel moment) . numai cedarea şi restituirea unei sume de bani constituie o operaţiune de credit.urmărirea respectării politicii de creditere. Creditul. .asigurarea unui audit periodic al tuturor unităţilor din teritoriu. Al doilea comitet de risc este alcătuit din ofiţeri de credite – experţi şi din specialişti din afara direcţiei de credite. care are interesul să-şi vândă marfa) şi debitor (cumpărător. .1. Creditul. În general. care se acordă sub formă bancară.promisiunea de rambursare. .debitor şi . altor bănci etc.scadenţa → momentul rambursării creditului. este obligatoriu ca unul din subiecţii raportului de credit să fie o bancă (fie în calitate de debitor → este creditată de titularii de depozite.creditor . originea cuvântului scoate în relief un element psihologic care este absolut indispensabil existenţei unei operaţiuni de credit: încrederea.schimbul în timp.Pentru buna desfăşurare a activităţii unei bănci. .) 125 . clasificare. Într-unul din cele două momente. Primul comitet are în componenţa sa pe preşedintele băncii şi directorii din Comitetul de direcţie care. În această situaţie. Prin urmare.

Alte categorii de credite: . El este pus de bancă la dispoziţia unei firme producătoare sau comerciante sub forma unui capital. . au în vedere obligaţii directe între debitor şi creditor şi posibil să se desfăşoare în afara băncilor. 1996. Raporturi de credit→ tip I67 debitori creditori Credit comercial cumpărător furnizor (firmă) (firmă) Credit obligatar utilizator subscriitor (firmă sau (persoană fizică instituţie publică) sau firmă) Celelalte tipuri de credite: bancar.Credit de consum De asemenea şi în raporturile de tip I pot interveni băncile: . iar depozitar.procesul de mobilizare a capitalurilor disponibile în situaţia în care creditorul este deţinătorul de disponibilităţi. pg. pg. Bucureşti.acordare de credite pe garanţii de efecte obligatare etc.Credit ipotecar . c) 67 68 V. Ed.prin vânzări / cumpărări de obligaţiuni. Didactică şi Pedagogică. .creditul ipotecar. Raporturi de credit → tip II68 Debitori (distribuire) – Banca – Creditori (depozitare) . vom prezenta câteva trăsături distincte ale acestor tipuri de credite care le pot asemăna sau le pot deosebi. Acest raport este în mod necesar prealabil. 126 . În realitate. banca. Creditul unei bănci acordat unei firme este o operaţiune pe bani. persoane fizice) persoane fizice) .Credit bancar (firme. 68. . Dedu .creditul obligatar→ prin emiterea de obligaţiuni. * Conceptul şi trsăturile creditului bancar Operaţiunea prin care împrumutatul(debitorul) ia în stăpânire imediată resurse (bani) în schimbul unei promisiuni (angajament) de rambursare viitoare. 67. presupun desfăşurarea unor rapoarte de credit complementare prin bănci. Idem 38. . Creditul comercial şi cel obligatar. În continuare. în mod obligatoriu.creditul consumativ. spre exemplu. de la început şi până la sfârşit. recurg în mod necesar la băncile comerciale.„Gestiune bancară”. pentru un timp determinat. însoţite de plata unei dobânzi ce stimulează banca. (firme. raporturile de credit se desfăşoară.procesul de distribuire a capitalurilor disponibile în care utilizatorii în calitate de debitori. . ipotecar şi de consum. poartă numele de credit bancar. pe două planuri: .prin scontare / rescontare. în scopul obţinerii producţiei de marfuri sau circulaţiei unor mărfuri.

Riscul de imobizare apare la deţinătorul de depozite (banca). Dobânda.riscul de imobilizare. variază de la o bancă la alta şi este puternic influenţată de nivelul inflaţiei. naţională. riscurile probabile pot fi: . banca este creditorul. legăturile juridice cu alte firme). care poate fi: . vânzarea unei obligaţiuni. este deci preţul creditului. . acordarea unui împrumut. Termenul de rambursare poate fi: scurt. De regulă. Pentru divizarea riscului. Subiectele raportului de credit sunt: . este necesar a se porni de la trăsăturile creditului în general. este evident legată de procedura de garantare a riscului. banca trebuie să analizeze temeinic debitorul prin prisma cerinţelor respectării raportului de credit sub mai multe aspecte: umane (competenţe. juridic (forma juridică. Prevenirea riscului. creditele acordate prin bănci angajează fonduri ce nu aparţin băncii. Pentru preîntâmpinarea riscului. . financiar (situaţia financiară. * Tranzacţia.riscul de rambursare. . de fiecare dată. Acordarea creditului.Esenţial în aceste raporturi îl constituie faptul că unul dintre parteneri este banca. mijlociu. Promisiunea (angajamentul) de rambursare a creditului constituie un element de bază al raportului de credit şi necesar şi în consecinţă se solicită angajarea unei garanţii. . mobilizarea efectelor (la piaţa monetară prin rescont şi alte operaţiuni). în principal sub formă de dobânzi. se poate apela la colaborarea cu alte instituţii de credit. cadrul profesional). pentru că este pus în situaţia de a nu onora cererile titularilor de depozite din cauza unei exploatări neeficiente a creditelor acordate.o firma (presoană juridică). cunoscându-se întodeauna faptul că. Riscul de rambursare constă în probabilitatea întârzierii plăţii sau a incapacităţii de plată datorată conjuncturii. unde împrumuturile 127 . economice (situaţia internaţională. banca este obligată să gestioneze eficient fondurile ce i-au fost puse la dispoziţie. moralitate). angajarea creditelor pe baza hârtiilor de valoare. angajarea unui depozit la altă bancă.statul. iar relaţiile între bancă şi parteneri se desfăşoară pe terenul valorificării capitalurilor disponibile şi realizarea de profituri. lung. Termenul de rambursare constituie o trăsătură specifică a creditului şi are o varietate foarte mare: de la termene foarte scurte (24 ore – termen practicat între bănci pe pieţele monetare) şi până la termene de 30 – 50 ani pentru împrumuturi privind construcţiile de locuinţe. Pentru aceasta. îndatorarea existentă. În ultima perioadă a prins contur sistemul acordării de credite deschise.debitorul. În raporturile de credit. se recurge la o administrare judiciară a depozitelor şi creditelor de către bănci. Ca urmare.persoană fizică. Ea poate fi negociabilă şi se stabileşte în convenţia de credit. În vederea conturării trăsăturilor creditului bancar. capacitatea de rambursare). întărindu-şi poziţia de creditor prin garanţii personale şi reale. Creditul se consimte în cadrul unei tranzacţii unice. reprezintă o caracteristică esenţială a creditului. iar obiectul creditului îl constituie banul şi apoi operaţiunea de creditare se numeşte comerţ bancar.creditorul (banca). dificultăţilor sectoriale sau deficienţelor debitorului.

în marea lor majoritate.M. punând în mişcare forţele economice latente şi contribuind în felul acesta la creşterea avuţiei reale a societăţii. Dacă economisirea nu este continuată de o investire. operativitatea asigurată în procurarea de noi capitaluri dă posibilitatea existenţei unei elasticităţi mai mari în economie (pe ansamblu). prin creditele acordate firmelor. orice persoană poate economisi o anumită sumă de bani. îndeplineşte în primul rând o funcţie distribuitivă prin faptul că mobilizează resurse băneşti disponibile la un moment dat într-o economie. a căror forme de prezentare implică aspecte multiple şi diferenţiate. pe care le redistribuie apoi prin acordarea de împrumuturi firmelor (sectoarelor de activitate) care au nevoie de mijloace de finanţare. favorizează orientarea rapidă a investiţiilor spre ramurile (firmele) cu activităţile cele mai eficiente. Creditul. unde S = economiile. într-o economie de piaţă dezvoltată. mai mare sau mai mică. Keynes. prin funcţia sa distribuitivă. Evident. După afirmaţiile economistului englez L. De asemenea. Toate aceste disponibilităţi sunt oferite întreprinzătorilor şi astfel creditul are posibilitatea să sporească puterea de acţiune productivă a capitalului. Totodată. Acordarea creditului (consimţirea tranzacţiei) reprezintă un act de mare importanţă. cu toate consecinţele sale. instrumente de credit. aceste instrumente prevăd obligaţia fermă a debitorului în legătură cu rambursarea împrumutului. creditul participă la creşterea gradului de centralizare şi concentrare a capitalului. sumele de bani economisite de persoanele fizice (populaţie) pentru diverse scopuri depuse la diferite bănci. Prin transferul instrumentului de credit se realizează cesiunea de creanţă. Într-o societate. * Importanţa creditului bancar Importanţa şi locul creditului bancar în economia de piaţă sunt date de rolul acestuia. în funcţie de venitul ei şi de comportamentul său economic. Practica bancară cunoaşte asemenea fenomene deoarece transferabilitatea permite asigurarea utilizării fluxurilor fireşti de constituire şi utilizare a capacităţilor temporare disponibile. rezervele de casă ale firmelor păstrate în conturi bancare. iar I = investiţiile. * Consemnarea şi transferabilitatea Acordurile de credit sunt consemnate prin înscrisuri. o importanţă deosebită o are creditul. băncile. Nu 128 . etc. Prin urmare. prin funcţiile pe care le îndeplineşte. precum şi veniturile accesorii. au rolul de a transforma economiile sterile în capitaluri productive. În procesul transformării economiilor în investiţii. în vederea căruia banca trebuie să-şi asigure o bună informare şi documentare pentru prevenirea riscului. poate fi un factor dezechilibrant şi economia este condusă spre recesiune. contribuind la adaptarea la cerinţele pieţei interne şi externe şi la o creştere a eficienţei marginale a capitalului.efective apar la intervale liber alese de debitor. respectiv dreptul băncii de a i se plăti suma angajată (creditul + dobânda). ecuaţia fundamentală în realizarea echilibrului macroeconomic este S = I. Cărţile de credit sunt modalităţile cele mai răspândite pentru această formă. respectiv dreptul băncii de a încasa suma înscrisă în instrumentul de creditare. Disponibilităţile băneşti sunt acele surplusuri de capital de circulaţie aflate temporar sub formă inactivă în conturile firmelor deschise la bănci.

care poate fi urmată de o situaţie inversă. iar dacă le are. cel puţin parţial. pe atât de periculos şi dezavantajos devine în momentul neutilizării lui în conformitate cu cerinţele sale şi ale echilibrului economic general. sub forma creditului public. prin intermediul unor solide instituţii de credit s-au creat alături de aceasta. creditul în acest fel jucând rolul de diminuare a investiţiilor păguboase. creându-se posibilitatea asigurării stabilităţii preţurilor. 129 . tehnicile noi şi instrumentele de plată oferite de existenţa creditului fac faţă în cele mai bune condiţii creşterii exponenţiale a volumului tranzacţiilor economice. Prin finanţarea consumului şi prin crearea unor instrumente şi tehnici. el contribuie prin reglarea ratei dobânzii. După ce. astfel sterile. oferta poate fi disproporţionat de mare în raport cu cererea şi vom asista la o scădere spectaculoasă a preţurilor. creditul îndeplineşte şi o funcţie de emisiune monetară. cu predilecţie pentru impulsionarea exportului şi pentru derularea normală a operaţiunilor de export-import. multiple alte instrumente şi tehnici de plată (viramentul. Dimensiunile cererii şi ofertei de mărfuri pot fi reglate şi prin creditarea consumului pe de o parte şi a stocurilor pe de altă parte. Creditul. În al doilea rând. Toate acestea au contribuit la reducerea cheltuielilor cu circulaţia banilor. prin intervenţia ideii de credit s-a ajuns la moneda fiduciară. Spre exemplu. adică o cerere neacoperită de mărfuri şi deci o creştere exagerată a preţurilor. Important este faptul că pe cât de util şi avantajos este creditul ca verigă indispensabilă în mecanismul de funcţionare a economiei. creditul este cel care pune la dispoziţia întreprinzătorului capitalul necesar. nerentabile. ceea ce favorizează concurenţa. mai ales în comerţul exterior. Pentru aceasta.). creditul este un factor important al creşterii economice. acolo unde este cazul. În vederea evitării unor astfel de fluctuaţii generatoare de risipă şi perturbatoare ale echilibrului economic. creditul are o prezenţă indispensabilă şi în viaţa populaţiei oricărei ţări civilizate (creditul consumativ. creditul contribuie astfel la promovarea firmelor de dimensiuni mici. creditul ipotecar. După acordarea creditului. prin diferitele sale forme. de pildă) şi dacă ar fi aduse pe piaţă numai în momentul recoltării lor. Deoarece creditul se acordă în schimbul plăţii unei dobânzi. băncile procedează la verificarea modului cum se utilizează acesta de către întreprinzător. nu şi le poate valorifica din cauza lipsei de capital. prin însăşi natura lui contribuie la creşterea vitezei de rotaţie a banilor. În cele din urmă mai trebuie subliniat rolul creditului în finanţarea deficitului bugetar al statului. se transformă în investiţii. adică biletele de bancă.orice persoană poate avea calităţile unui întreprinzător şi de aceea nu-şi asumă riscurile acestuia. la stăvilirea fenomenului inflaţionist. unele mărfuri au caracter sezonier (cerealele. adesea promotoare ale inovaţiei. care prezintă bunele intenţii şi garanţia sumelor primite. la multiplicarea monedei scripturale. etc. Creditul stimulează şi promovează relaţiile economice internaţionale. de asemenea. cecul) care au dus la diminuarea folosirii numerarului şi la creşterea în mari proporţii a monedei scripturale. Prin oferirea accesului la credite al oricărui întreprinzător. la rularea permanentă a fondurilor. prin care economiile. se poate folosi instrumentul pentru creditare – warant – care oferă proprietarului mărfurilor respective posibilitatea obţinerii cu anticipaţie. a contravalorii acestora. Deci. cu efectele sale pozitive asupra echilibrului economic.

130 . situaţia pieţei de mărfuri. În această perioadă. De asemenea. cu sarcini precise în efectuarea operaţiunilor de credit. o politică economică oscilantă sau operaţiuni şi atitudini nesigure. al întreprinzătorilor. de atitudinile acesteia în raport cu libera iniţiativă. Utilizarea creditului pentru finanţarea unor activităţi economice insuficient fundamentate poate duce la dezechilibrul structural în economie. inflaţia. accesul la ele. manifestându-şi la maximum avantajele şi diminuându-şi la minimum dezavantajele. educaţie. a capitalurilor. dar şi în exercitarea controlului asupra modului cum sunt respectate aceste sarcini. etc. profesiunea şi poziţia socială a fiecăruia. ele există într-o măsură mai mică. fără o perspectivă clară. nivel de cultură şi civilizaţie. religie. astfel încât să crească încrederea firmelor şi să limiteze riscurile. climatul social caracterizat prin convulsii sociale. . etc. când ia proporţii. monetare şi generează. de piaţă.condiţiile de ordin psihologic se referă atât la încrederea ca suport hotărâtor al creditului. contestat. de asemenea. neluarea în calcul a acestora poate provoca prăbuşirea în lanţ a sistemului bancar. spre tezaurizare sau investiţii. legal. este important să se ştie situaţia resurselor existente în economie la dispoziţia firmelor. Pentru ca rolul de “motor” al creditului în desfăşurarea mecanismului economic să fie efectiv şi eficient. care se pot grupa în 5 mari categorii : . Cunoaşterea şi luarea în consideraţie a unor asemenea condiţii au o importanţă covârşitoare pentru România aflată în finalul tranziţiei la economia de piaţă. fără echivoc. structura economiei naţionale.. procedurile de coerciţiune faţă de debitorii recalcitranţi. Folosirea abuzivă a creditului poate stimula o exacerbare a operaţiunilor speculative. ceea ce determină statul să intervină pe linia dezvoltării acestor condiţii. este necesară întrunirea mai multor condiţii obiective şi subiective. afectează elementul esenţial al creditului : încrederea.condiţii de ordin juridic.condiţii de ordin instituţional. Toate acestea descurajează atât economisirea prin intermediul instituţiilor specializate. Evident. a unor legi care să reglementeze cu precizie. determinată de iluzia că prin sine însuşi creditul reprezintă avuţie. bine concepute. .condiţiile de ordin social-politic privesc cadrul general de stabilitate şi linişte socială.. . măsurile de protecţie acordate contractelor încheiate între creditor şi debitor. la disproporţii între ramurile şi sectoarele ei de activitate. Acestea obligă la existenţa unui sistem de instituţii şi organisme solide. . pentru viaţa socială şi politică a unei ţări. care bineînţeles sunt legate de tradiţie. infrastructural. Trebuie reţinute. cu consecinţe dintre cele mai grave pentru economie. cât şi la comportamentul firmelor. de regimul politic existent şi atitudinea factorilor de decizie la nivel macroeconomic faţă de libera iniţiativă. perspectivele ei şi conjunctura econommică pe plan intern şi internaţional existentă la un moment dat. cât şi solicitarea de credite sau acordarea lor.Pericolul cel mai mare îl reprezintă folosirea lui abuzivă. problemele riscului presupuse de utilizarea creditului. al populaţiei în ansamblul ei.condiţiile de ordin economic au în vedere situaţia de ansamblu a economiei naţionale. Acestea se referă la existenţa unui cadru juridic. în special pentru bănci. Supercreditarea poate duce la grave dezechilibre economice. o creştere a capitalului fictiv care poate să conducă la crahuri financiare. un regim politic şubred. Trebuie ţinut cont de înclinaţiile populaţiei spre economisire sau consum.

după opinia noastră. de tendinţele acesteia de tezaurizare a biletului de bancă. calculatoare. ar reprezenta principala activitate de atragere de resurse. vine după aceea. CEC-ul şi Trezoreria. Prin emiterea de obligaţiuni se sporesc sarcinile de plăţi anuale. Volumul depozitelor bancare este condiţionat în multe cazuri de concurenţa mai mult sau mai puţin ascuţită pe care o fac băncilor. de tendinţa firmelor şi a persoanelor fizice de a utiliza în tranzacţii curente biletul băncii centrale. deoarece această activitate procură băncii marfa de care are nevoie în comerţul pe care-l desfăşoară – adică banul. pentru a fi uşor transformate în lichidităţi. prin acordarea de dobânzi ridicate la operaţiunile lor.depozite cu preaviz. * Resursele atrase Capitalul împrumutat.1.depozite la termen. De asemenea. Moneda scripturală (depozitul bancar) în circulaţie – depinde de atitudinea populaţiei. să crească fondurile prin emiterea de obligaţiuni în public. Rezervele se constituie din prelevările asupra beneficiilor anuale şi reprezintă fondurile de garantare.astfel încât sistemul de credite să devină un factor propulsor pentru viitoarea economie de piaţă concurenţială românească.depozite la vedere. materiale. mărirea capitalului băncii pe o astfel de cale. Resursele de creditare * Resursele proprii Aceste resurse sunt constituite din capitalul subscris de acţionarii băncii respective şi din beneficiile (profiturile) distribuite şi înglobate în diferite fonduri de rezervă sau de risc. Acest capital este constituit din fondurile pe care persoanele fizice (uneori şi cele juridice) le încredinţează băncii sub formă de depozite la vedere sau la termen şi reprezintă principalele fonduri care alimentează operaţiunile de credit ale băncii.2. cu o importanţă deosebită : securitatea şi remuneraţia (stimularea). Băncile. . etc. Ca urmare. Securitatea se bazează pe buna reputaţie a băncii şi nivelul serviciilor acesteia. reducându-se apoi suma de distribuit sub forma dividendelor. . se imobilizează cu ocazia înfiinţării băncii în clădiri. mai este determinat de încă doi factori. Aceste rezerve se folosesc în operaţiuni sigure în scopul evitării riscurilor. prin achitarea dobânzilor aferente. maşini de calcul. mai pot de asemenea. volumul depozitelor la bănci. Ca orice firmă. 3. Capitalul acesta. nu ar duce la creşterea în mod vizibil a posibilităţilor ei de acţiune. Aceştia au un rol deosebit în atragerea clientelei. o bancă posedă un capital propriu. într-o proporţie diferită. Practica bancară cunoaşte (în principal) trei categorii de depozite : . 131 . care poate fi neînsemnat în raport cu cifra de afaceri şi constituie mai mult o garanţie faţă de deponenţi. iar remuneraţia fără a fi neglijată. Menţinerea şi creşterea pe o perioadă cât mai lungă a volumului acestor depozite.

depozit depozit la termen cu preaviz < %dobândă. reescontul reprezintă negocierea la o altă bancă a efectelor de comerţ pe care le-a scontat deja clienţilor săi. procentul de dobândă depinde de natura depozitului. înaintea scadenţei efectelor comerciale. Depozitele la termen (scadenţă) sunt constituite pe perioade fixe. Evident. reprezintă alte surse atrase ale băncii şi sunt constituite din soldurile existente şi pe care titularii le lasă neîntrebuinţate. fixat în momentul constituirii depozitului. nivelul serviciilor prestate.credite pe termen scurt . depozit la vedere < %dobândă. o lună. apelează la Banca Centrală (B. natura afacerilor. Pentru anumite sume mai mari. care se pune în acest caz. şi care dă semnăturii băncii o valoare ridicată comparativ cu alte bănci. Motivul preavizului fiind uşor de înţeles. Creditul băncii – goodwill – reprezintă un acord moral de o importanţă deosebită. Soldurile creditoare ale conturilor curente. Pentru o bancă. Problema vitală. Depunătorii pot retrage fondurile când doresc. uneori. distingem trei categorii de credite : . pe o perioadă ce nu depăşeşte 1 an (12 luni). oricare ar fi natura depozitelor. Fondurile pot fi retrase de depunători cu condiţia să avertizeze banca cu un anumit timp înainte. calitatea operaţiunilor. . O altă sursă atrasă o constituie Reescontul la Banca Centrală (B.N. Prin aceste credite înţelegem operaţiunile de împrumut de sume de bani. 3. El se bazează pe încrederea inspirată de bancă şi pe o serie de elemente ponderabile şi neponderabile şi anume : reputaţia. pornind de la o lună.Depozitele la vedere reprezintă cea mai mare parte a fondurilor depuse la bănci.R. Dobânzile bonificate de bănci depunătorilor de fonduri depind de piaţa banilor şi de natura depozitului. etc. Depozitele cu preaviz sunt mai puţin utilizate. . la 1-5 ani. pentru o perioadă mai mare sau mai mică de timp şi pe care banca le foloseşte pe durata existenţei lor. cu scopul obţinerii disponibilităţilor de care are nevoie. Aceasta se explică prin faptul că banca trebuie să ştie cât timp dispune de aceste fonduri în vederea fructificării lor.credite pe termen mediu . banca solicită deponenţilor un preaviz de cel puţin 2 ore.).3. o constituie rambursarea la timp a acestora. adică : %dobândă. 10 zile. după “consumarea” resurselor proprii. Creditele pe termen scurt. Categoriile de credite În funcţie de perioada de acordare. O bancă.R.1. Caracteristica de bază a creditelor pe termen scurt (credite acordate firmelor de 132 . 5.N.credite pe termen lung. deoarece băncile nu ţin fondurile constituite nefructificate. în funcţie de convenţia încheiată. băncile recurg la reescontul Băncii Centrale sau la alte bănci. În vederea mobilizării fondurilor pe care o bancă le are imobilizate în operaţiunile de scont. pentru a putea acorda credite în continuare.) pentru refinanţare.

Creditele pe termen mijlociu şi lung implică adesea rambursarea eşalonată. o dată cu plăţile cuvenite pentru dobânzi se rambursează o parte din “principal”. fie trimestrial. Ele se acordă pentru bunurile cu durată de folosinţă îndelungată. Suma care se rambursează (R) este compusă în cele din urmă din două componente : principal (P). Dobânda pentru creditele pe termen scurt variază şi în funcţie de destinaţia creditului şi se plăteşte de către beneficiarul creditului. trebuie să fie pe o durată relativ scurtă.producţie. adică o parte din creditul acordat. .Creditele acordate altor bănci . Ele se acordă pentru activităţi de import-export. Banca este obligată să se asigure că rambursarea se face cu certitudine la scadenţă. Creditul care se acordă de o bancă. de obicei. la care se adaugă dobânda cuvenită pentru perioada respectivă (d) : R = P + d. Literatura de specialitate mai cunoaşte şi alte clasificări ale creditelor şi anume: . Rambursarea se produce.Creditele acordate persoanelor fizice . Creditele pe termen lung. de obicei. .creditele acordate în funcţie de destinaţie .creditele în funcţie de calitatea lor. calculată de-a lungul zilelor lucrătoare ale unei luni. mai întâi datorită originii fondurilor pe care banca le întrebuinţează (care provin din resursele menţionate mai sus).creditele bancare acordate după debitorul băncii . fie la scadenţă. 133 . comerciale sau credite de consum) o reprezintă rambursarea integrală la scadenţă. fapt ce înseamnă că. conform convenţiei de credite. Creditele pe termen mijlociu. Creditul pe termen scurt este forma curentă a creditului la bancă întrucât convine în mai mare măsură exigenţelor de lichidităţi cerute băncilor de către autorităţile monetare. La aceste tranşe se calculează şi dobânda sumei mai mari. pe parcurs. apoi. pe baza unor contracte ferme în acest sens. pentru activităţile de investiţii (a căror eficienţă trebuie să fie deosebită). fie lunar. În Franţa. în tranşe lunare sau trimestriale. pentru creditele acordate sectorului agricol. Acestea sunt împrumuturi a căror rambursare are loc între 1 an şi 5 ani. În acest caz. pentru construcţiile de locuinţe (de exemplu).).Creditele acordate persoanelor juridice (firmelor) . în mod excepţional. Creditele bancare după debitorul băncii Acestea sunt : . durata creditului merge de la o lună la trei luni şi. la termenele stabilite (lunare. . deoarece în caz contrar sunt afectate propriile angajamente ce şi le-a luat faţă de cei care au adus fondurile spre păstrare. . siguranţa rambursării creditului este invers proporţională cu durata acestuia. până la nouă luni. trimestriale. Tipul acesta de credite se acordă de băncile specializate pe aceste feluri de operaţii. rezerva minimă obligatorie de la BNR trebuie să fie minim 30 % din media soldurilor conturilor de disponibilităţi ale clienţilor. Aceste credite reprezintă împrumuturile a căror durată de rambursare depăşeşte 5 ani. De exemplu. dobânda este mai mare decât în cazul împrumuturilor pe termen scurt. pentru investiţiile pe termen lung. etc. spre exemplu.

banca procedează la stabilirea unui plafon debitor (în funcţie de bonitatea fiecărui client) până la care se onorează plăţile făcute prin cartea de credit. garanţia acestui tip de credite îl reprezintă automobilul însuşi. . Dacă există posibilitatea rambursării creditului într-un interval de timp mai lung. Ipoteca reprezintă un contract imobiliar şi se naşte în convenţia dintre părţi potrivit formelor prevăzute de lege şi care produce obligaţii numai în sarcina celui ce o constituie. În acest caz se are în vedere existenţa unei garanţii certe. s-a simţit nevoia introducerii unei tarifări explicite a serviciilor efectuate de bancă pentru clienţi.linii de credit pentru cărţile de credit. Creditele acordate persoanelor juridice (firmelor). chiar dacă nu există disponibil în cont. în general. oscilează. garanţia sa morală) influenţează mai puţin (sau deloc) nivelul ratei dobânzii şi mai mult însuşi procesul de acordare sau neacordare a creditului. Aceste credite nu sunt rentabile pentru bănci şi pentru aceasta au o pondere mică în portofoliul de creditare. Dobânda percepută este egală cu cea a pieţei şi se plăteşte. banca are un rol activ în sprijinirea clienţilor săi. parţial sau total. în vederea desfăşurării unei activităţi profitabile prin păstrarea şi fructificarea 134 . băncile comerciale sunt puternic concurate de companiile financiare aflate în proprietatea marilor companii constructoare de automobile. Creditele acordate persoanelor fizice sunt mai ales creditele de consum care se pot acorda pe termene diferite (de la foarte scurt la lung). Aceste tipuri de credite. Acest tip de creditare a prins contur datorită uşurinţei folosirii instrumentelor de plată. Între formele acestui tip de credit amintim : . în vederea asigurării unui personal tânăr şi bine pregătit. iar pentru soldul debitor chiar în cadrul plafonului. între 2 şi 5 ani. iar ratele de dobândă sunt relativ reduse. Ele se acordă studenţilor pentru întreţinere pe perioada studiilor şi ar trebui să acopere.Creditele acordate statului. . în aşa fel încât debitele nu apar decât în rare cazuri. Realitatea a demonstrat că majoritatea clienţilor alimentează periodic conturile. În vederea stimulării vânzării unei mărci de automobile. pe termen lung cu garanţii ipotecare. de regulă. taxele şcolare. În raporturile sale cu firmele. În ţările unde economia de piaţă este dezvoltată. .credite pentru construcţii de locuinţe. se percep dobânzi foarte ridicate. În această situaţie. sunt cumpărate de către bănci de la vânzătorii de automobile în pachete de valori mari. atunci debitorul este obligat să suporte nişte penalităţi (dobânzi majorate). Termenul de rambursare a creditului. lunar sau la scadenţă.. în general. Acest tip de credite se acordă de bănci pentru activităţile viitoare. În acest caz. iar nivelul dobânzii este uniformizat de-a lungul perioadei de creditare (stabilită în funcţie de obiectul creditării). Calitatea debitorului (în primul rând.creditele pentru studii. Deoarece dobânda percepută pentru aceste bilete reprezintă un venit garantat băncii. Acest tip de credit aduce venituri băncii din dobânzile percepute şi din comisionul iniţial plătit de debitor la acordarea acestui credit (la aprobarea dosarului de creditare). aceste companii procedează la încasarea unei dobânzi derizorii şi au ajuns să acapareze cea mai mare parte a acestei pieţe.creditele pentru cumpărări de automobile.

De aceea. comerţ exterior. de regulă.Sistemul de acordare general este linia de credit. trebuie să satisfacă numai nevoile temporare ale afacerilor. Mărimea plafonului depinde de mai mulţi factori. Ele au rolul de a satisface necesităţile curente legate de costurile de producţie cu caracter imprevizibil şi greu de localizat. o reprezintă linia de credit confirmată. cât şi prin creditarea activităţilor ce le poate desfăşura : de producţie. O formă mai favorabilă firmei. iar pe de altă parte. pentru că. în limita unui plafon stabilit. între care amintim : . şi nivelul dobânzii mai ridicat. Această modalitate de creditare presupune. în condiţiile căreia se stabileşte limita maximă a creditului acordat în acest cadru. în obiecte care să reprezinte o garanţie veridică. existenţa permanentă a depozitelor compensatorii înseamnă pentru bancă o reducere a resurselor utilizate. Creditul acordat în cont curent se face în urma unei cereri aprobate de către bancă. fie efectuarea creditării prin cont curent. în care posibilitatea de acordare a creditului se menţine pentru o perioadă stabilită în contract. în general. aceste credite nu sunt garantate formal. . iar pentru firmă un mijloc de păstrare a solvabilităţii. când acestea sunt insuficiente şi nu mai fac faţă cheltuielilor productive. capitalul unei firme se împarte în două părţi : pe de o parte. se poate vorbi de următoarele tipuri de credite ce se acordă prin bănci firmelor pe bază de contract de creditare : . Acordarea acestor credite. comercializare. În etapa actuală. fondurile de rulment care sunt fără încetare absorbite şi reînnoite prin mecanismele cumpărărilor şi vânzărilor. în general.poziţia firmei pe piaţă . O altă caracteristică a acestor credite o constituie şi faptul că acestea. ar degenera într-o simplă vărsare de fonduri. în vederea reînnoirii lor şi aducerii la nivelul necesar. 135 . funcţia acestor depozite decurge din faptul că firmele îşi păstrează toate disponibilităţile în conturile de la bancă. aprobat de bancă. prestări servicii. fie prin deschiderea unui cont separat de împrumut. în corelaţie cu dobânda de piaţă şi. dar stabilit. De aici. iar pe de altă parte. neavând la bază înscrisuri. Acestea se bazează pe raporturile de credit întemeiate pe o deplină cunoaştere a activităţii firmei. Ea permite accesul debitorului (clientului) la sume a căror valoare să se înscrie într-un anumit plafon maxim. aceste fonduri de rulment vor fi creditate de către bancă. bazându-se pe principalele resurse ale băncii. Pe de o parte. această linie de credit conferă firmei un credit provizoriu. să suplinească insuficienţa temporară a capitalului lichid al firmelor. În realitate. . În mod normal.avansurile în cont curent sau credite de casă/trezorerie.natura activităţii desfăşurate de aceasta . pe baza unui acord scris. în mod obişnuit utilizarea suplimentară pentru remunerarea băncii. de regulă se întemeiază pe depozite compensatorii. în caz contrar. permiţând băncii să acopere necesităţile unor firme prin însăşi redistribuirea depozitelor lor în cont curent constituite de alte firme. fondurile care i-au servit la constituirea firmei şi care sunt mobilizate în cursul exploatării. realizarea unor investiţii productive sau gospodăreşti. a unui comision. Asemenea credite nu au termene de rambursare. Într-o formă primară. Creditele acordate de bancă.economiilor băneşti în cont. întrucât banca poate cere oricând acoperirea debitului. fără a fi necesare înscrisuri la fiecare angajament. nu au posibilitatea de recreditare.

O altă serie de credite bancare. jucării. în general. → pentru investiţii. ele pot fi caracterizate ca explicite. care este folosit de aceasta potrivit necesităţilor sale şi liberului său arbitru. pe recipisa warant. strâns legate de necesităţile activităţii de producţie. producţia de conserve. Asemenea credite sunt garantate cu mărfurile aflate în procesul de producţie sau circulaţie. credite pe termen scurt (până la 12 luni) şi se acordă firmelor pentru desfăşurarea activităţii curente. Warantul deci. . Creditele productive deţin ponderea cea mai însemnată în perioada actuală. exemplificate până aici. Între acestea. Astfel. extrem. Creditul se acoperă pe o perioadă stabilită. după modul lor de angajare şi folosinţă. profitul creditului este diminuat în funcţie de valoarea garanţiei. Astfel de credite cuprind toată gama creditelor (pe gaj de mărfuri. o motivare clară şi condiţionare a utilizării lor şi adesea garantate. . de care pot beneficia firmele. warantul este documentul prin care se atestă existenţa mărfurilor într-un depozit general. de a dispune ca atare asupra mărfurilor gajate. pot fi caracterizate. fără a se motiva utilizarea lui. Warantul permite recursul cambial. creditele de producţie sezonieră sunt cunoscute sub denumirea de credite de campanie. asigură firmelor un flux de capital circulant. prin aspectul lor general ca implicite. fiind din acest punct de vedere asimilat cambiei şi de asemeni. Uneori. creditele de casă mobilizate şi îndeosebi creditele pe documente warant.rezultatul investigaţiilor efectuate de către inspectorii băncii la firmele respective. În funcţie de destinaţia lor. 136 . Astfel. Creditele acordate în funcţie de destinaţie. creditele se împart în : → productive : → pentru activitatea curentă. este documentul utilizat pentru obţinerea şi garantarea creditului şi poate fi folosit ca un efect de comerţ. Creditele productive pentru activitatea curentă sunt. de exemplu. Acest document permite transferarea proprietăţii prin menţiuni făcute pe o parte a documentului respectiv. De aici. necesită în faţa băncii. Astfel. După cum se cunoaşte..creditele speciale servesc pentru finanţarea subscrierii de titluri de credit şi pentru finanţarea agenţilor la bursă. creditele explicite pot fi în ansamblul lor considerate drept credite pentru stocuri. Prin warant se asigură garanţia creditorului asupra mărfurilor şi posibilitatea recuperării creditului acordat. etc. prin menţiunea făcută pe warant se transmite creanţa constituită prin gajarea mărfii şi dreptul. ipotecă) şi sunt acordate în scopul sprijinirii efortului firmelor. efecte de comerţ. Modalitatea efectivă de creditare o reprezintă creditele de risc. dobânda calculată achitându-se lunar. iar rambursarea se face integral la scadenţă. blănuri.Prin urmare. permite mobilizarea lui. Ele sunt menite să asigure resursele necesare în cazul singularităţii ciclului aprovizionare – producţie – vânzări. → consumative. creditele acordate persoanelor juridice. asigurându-se o marjă în favoarea băncii. posibilitatea băncii să recurgă la recreditare. datorită scăderii preţurilor.

precum şi de eficienţă a investiţiilor. Creditele performante sunt pentru o bancă acea categorie de credite în curs de execuţie. În situaţiile când debitorul nu-şi achită la timp obligaţiile. acordate persoanelor fizice şi sunt destinate acoperirii costului bunurilor şi serviciilor de care beneficiază prin reţeaua de comercializare şi servicii sau pentru recreditarea creanţelor în acest scop. prelungeşte contractul de credit (în schimbul unor noi garanţii : contracte de export. cu plata lunară a dobânzii. ipotecă. banca fie că urmăreşte debitorul în instanţă pentru valorificarea garanţiilor materiale (gaj. mixt. condiţia necesară pe care trebuie să o îndeplinească creditul pentru a fi considerat credit performant este ca toate tranşele de rambursare a creditului (inclusiv dobânda) să fie achitate la zi. etc. Această categorie cuprinde : . feluri de capital al firmelor: privat. iar debitorii şi-au achitat la momentul potrivit toate datoriile faţă de bancă. Banca va face controale în toate fazele : de proiectare. Creditele consumative sunt creditele pe termen scurt sau mijlociu (cel mult). termen scurt. construirii de hale industriale. scrisoare de garanţie). în tranşe (de preferat regresive). Creditele acordate în funcţie de calitatea lor.). . Pentru aceste credite. fie în urma unui contract cu debitorul .credite neperformante la scadenţă. de construcţie şi de exploatare. este necesar ca evidenţa contabilă să fie structurată pe un sistem de conturi corespunzător. a căror durată de rambursare nu este expirată. în lei şi în valută. Rambursarea se face conform contractului de credit. anume acela de consultant financiar al întreprinzătorului.1. Pentru lichidarea acestui tip de credit. Contabilitatea externă. iar dobânda corespunzătoare acestora fiind majorată. Garanţia materială pentru acest tip de credit este însăşi investiţia plus alte obiecte aparţinând firmei. pe următoarele categorii: feluri de valute. de credite restante.credite performante . Astfel de credite au un coeficient mare de risc şi presupun calcule de actualizare. creditul rămas se trece într-un cont separat. de stat. mijlociu. balanţa soldurilor 137 . sau al persoanelor fizice etc. străin. condusă şi organizată cu ajutorul calculatorului. se bazează pe resursele proprii şi atrase ale băncii. 3. Derularea lor se face în conformitate cu prevederile înscrise în contractul de credit. etc. iar dobânda percepută este cea înscrisă în contract şi se poate modifica în funcţie de dobânda pieţei şi de rata inflaţiei. Pentru aceasta. Creditele nerambursate la scadenţă sunt acele credite neachitate la termenele stabilite prin contractul de credit. de credite şi disponibilităţi deschise diferenţiat. Pentru creditele pe termen mijlociu şi lung. lung.Creditele productive pentru investiţii se acordă pe termen mijlociu şi lung şi sunt destinate construirii de locuinţe. Principii ale activităţii de creditare Activitatea de acordare a creditelor se bazează pe următoarele principii generale: Atât activitatea de angajare şi acordarea creditelor (sub toate aspectele sale) cât şi activitatea de asumare a unor riscuri. în general. asigură distribuirea zilnică a extraselor de cont bancare ale clienţilor.4. banca joacă un rol deosebit.

) sau la acţionarea în justiţie în vederea recuperării creanţelor deţinute asupra clienţilor..in toate cazurile. pot fi finanţate din credite în scopul completării resurselor proprii în vederea realizării activităţiilor propuse conform normelor legale.obiectul nu se înscrie în paramentri de eficienţă economică. . . se va dovedi falsă .încadrarea în strategia generală a băncii. pentru şi în numele clientului. trebuie să asigure alocarea unor sume importante pentru constituirea de provizioane specifice de risc.una din declaraţiile pe linie financiar . faţă de bancă. .contabilă. conturi pe care le au în administrare. dacă se ţine seama de gradul de incertitudine ridicat.clientul nu are suficiente disponibilităţi în conturile sale pentru achitarea la termen şi în cuantumul prevăzut.activitatea de asumare de angajamente şi de derulare a operaţiunilor de creditere. regiile autonome. bazate pe propria lor activitate. precum şi de necesitatea acoperirii angajamentelor asumate în conformitate cu practica bancară internaţională. datorită faptului că uneori majoritatea clienţilor sunt noi. în numele clienţilor săi.se poate trece la executarea garanţiilor reale (ipotecă. . a obligaţiilor ce-i revin. 3. când se constată una din următoarele situaţii: . gajuri. . între care un loc deosebit trebuie să-l ocupe garanţiile materiale reale oferite de client. . de organizare contabilă sau de orice altă natură solicitată de bancă. ACORDAREA PROPRIU-ZISĂ A CREDITELOR Societăţile comerciale (indiferent de provenienţa capitalului). scrisori de garanţie etc.derularea operaţiunilor legate de angajamente asumate de bancă. persoanele fizice (autorizate independent) etc. precum şi pe garanţiile bugetare.2. în funcţie de necesitatea de analiză şi control şi evidenţă ale acestora în materie de disponibilităţi şi credite existente în conturile clienţilor. generală a posibilităţilor de refinanţare existente în momentul respectiv. gestionarea cât mai eficientă a resurselor băncii.conturilor clienţilor şi balanţa rulajelor conturilor clienţilor în formă stabilită de comun acord cu Direcţia Clientelă. se va urmării deschiderea de sucursale în toate marile centre industriale. se va urmării corelarea directă. va fi treptat pe măsura posibilităţilor. firmele în general. descentralizată în sensul aprecierii serviciilor de clientelă din punct de vedere al localizării teritoriale. Aceasta vizează atât menţinerea pe linia politicii monetare a BNR cât şi obţinerea unui profit cât mai mare.se va acorda o atenţie sporită categoriilor de garanţii ce vor putea fi obţinute în acoperirea angajamentelor asumate. Elemente de analiză care vor sta în toate cazurile la baza asumării de către bancă a unor angajamente sunt următoarele: . Datorită tendinţei generale de descentralizare a activităţii economice. . asociaţiile familiale. Etapele care trebuie parcurse în acordarea creditelor sunt: Prima etapă 138 . evitarea riscului.

în condiţiile legii către Registrul Comerţului şi Monitorul Oficial. A doua etapă Dacă ofiţerul de credite consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea unui credit. al necesarului real al acestuia de disponibilităţi. venituri) şi scopul creditului. aprobarea Consiliului de administraţie al societăţii cu capital integral de stat sau majoritar de stat sau regiei autonome. sursele de aprovizionare şi posibilităţile de desfacere. .Studiul de fezabilitate. .angajarea legală a creditului la bancă. . . creditele de care ar avea nevoie şi alte elemente pentru primele concluzii.Documentul de înregistrare la Registrul Comerţului. a unui angajament în numele firmei (acreditiv.Cererea de acordare a creditului sau emiterea unui angajament cu menţinarea expresă a documentelor anexate la la acesta. garanţie bancară).. . Regulament de funcţionare al Consiliului de administraţie. import sau orice alt contract de vânzare – cumpărare ce pot face obiectul creditului solicitat de client.BVC pe anul în curs şi perioada menţionată. a societăţii.orice alte aprobări prevăzute de statut. axată în principal pe activităţile prevăzute în statut sau autorizaţie. De asemenea. care să includă în mod obligatoriu şi studiul de fezabilitate al investiţiei care face obiectul creditului sau scrisorii de garanţie bancară solicitată. Dacă solicitantul este o persoană fizică.asumarea. În această primă fază nu sunt necesare completarea unor documente (acte). . la punctul de mai sus. programul respectiv trebuie să se muleze pe scheletul BVC elaborat de organele competente în materie . . care pot avea legătură cu obiectul creditului sau garanţia bancară a se emite. De asemenea se mai abordează problema cheltuielilor şi veniturilor preliminare ale întreprinzătorului. ci ofiţerul de credite bancar îşi face numai o imagine globală asuprpa solicitantului. pe perioada de la acordarea creditului şi până la rambursarea lui. .Contractul de societate şi statutul firmei aprobate prin sentinţă judecătorească. atunci ofiţerul de credite doreşte să cunoască starea materială (garanţii.garanţia materială pe care firma o oferă în mod legal pentru creditul angajat sau pentru asumarea de către bancă a unor angajamente bancare în numele său.contractele de export. o discuţie cu caracter de informare – documentare.modificările în legătură cu capitalul social iniţial. respectiv pe perioada de la data asumării angajamentului economic şi până la expirarea valabilităţii acestuia. atunci clientul respectiv trebuie să prezinte la bancă următoarele documente: . .textul scrisorii de garanţie bancară pe care trebuie să o emită banca în numele clientului său. . de către bancă. . în legătură cu: .Ofiţerul de credite (inspectorul băncii) poartă cu solicitantul creditului. respectiv contractul de societate etc. 139 . pe ansamblu.programul de producţie. în mod amănunţit. prestări sevicii etc. capitalul social. subscris sau vărsat la zi şi a măsurilor întreprinse pentru aprobarea şi comunicarea modificărilor respective.

Între alte condiţii pe care trebuie să le îndeplineasă o firmă pentru primirea creditului solicitat. Garanţia materială reală oferită de firmă în contul creditului ce se acordă sau angajamentul ce se asumă în numele ei. -orice alte garanţii materiale. de virarea sumelor respective în contrul firmei. la dispoziţia băncii. păstrate în depozit la banca respectivă.firma trebuie să aibă cont de disponibil deschis la banca respectivă. în limita plafonului de lucru cu acestea. Ca supragaranţie. -scrisori de garanţie bancară de la bănci corespondente. de către bancă cum ar fi: -concesiunea încasărilor în lei şi valută pentru perioada până la rambursarea creditului. în vigoare. de asemenea în conformitate cu legislaţia în vigoare. cu confirmarea expresă a firmei exportator – cumpărător comisionar că are deja. -poliţa de asigurare a bunurilor. certificatul respectiv trebuie să cuprindă date şi aprecieri asupra stadiului profesional al firmei. de export sau orice alt contract ce poate face obiectul creditului sau angajamentului asumat. întocmită şi înregistrată în conformitate cu legislaţia în materie. Pe lângă documentaţia privind legislaţia censionării. pe perioada până la rambursarea creditului. evaluate de organele de drept. Bilanţurile contabile pe ultimii 5 ani. întocmit şi înregistrat în conformitate cu legislaţia în materie. -scrisori de garanţie bancară. atât în lei cât şi în valută. ţinute în condiţiile legii în care s-a înregistrat gajarea unei părţi din patrimoniu. Cash flow. emise de BNR în condiţiile menţionate. Situaţia conturilor de profit şi pierdere. cesionate în favoarea băncii. prin prisma angajamentelor bancare asumate de client la banca ce gestionează contul principal. Pe măsura posibilităţiilor. din care decurg drepturile de creanţă ale firmei. autorizate. sau va acţiona pentru asigurarea condiţiilor comerciale necesare derulării integrale şi în termen a contractelor respective. solicitate a se emite în limba de contract şi în limba română. vizate de organele de specialitate. -ipoteca. în condiţiile legislaţiei în vigoare privind concesionarea. 140 . Contractul de import. în lei şi în valută ale firmei. Certificatul de bonitate privind situaţia economico-financiară. sau alte depozite neutre.BVC pe anul în curs şi de perspectivă. deschis până la data scadenţei şi respectiv concurenţa creditului acordat şi angajamentul asumat. precum şi acordul expres al acestora. pînă la rambursarea creditului sau expirarea valabilităţii scrisorii de garanţie. vizate de comisia de cenzori sau alte organe de specialitate. precum şi a textelor acreditivelor sau garanţiilor bancare în cadrul cărora se derulează exporturile. întocmită şi înregistrată. Textul scrisorii de agranţie bancară. Situaţia patrrimonială lunară (la zi) cuprinzând în mod obligatoriu situaţia încasărilor şi plăţilor. -scrisori de garanţie bugetare. în vigoare. se solicită contracte ferme de export sau alte contracte comerciale ferme. în valută. în materie. jurnal sau copier al firmei. -controlul de gaj. aprobat de Consiliul de administraţie. -autorizarea debitării contului firmei de către bancă. întocmit în conformitate cu instrucţiunile şi normele elaborate de Ministerul Finanţelor. probat cu registrul de inventar. se va prezenta dovada că au fost înştiinţate despre acest lucru toate băncile prin care se derulează încasări. Licenţa de import/export. mai amintim: .

pe structură şi pe vechime.devizul general al lucrării. comunicat prin bilanţul contabil la Registrul Comerţului şi cel înscris în statut. . în soluţii contractuale. .). curente şi restante. .situaţia principalilor indicatori de eficienţă economică. sub aspectul legalităţii.creşterea situaţiei firmei de la un an la altul. În urma analizei datelor din bilanţ.evoluţia în timp a creditelor totale. în continuare are de îndeplinit următoarele atribuţiuni: . -să analizeze datele din bilanţ ale clientului cu privire la: .alte acorduri şi avize prevăzute de lege (protecţia mediului.firma trebuie să prezinte dosarul juridic adus la zi. . Analiza documentaţiei: Ofiţerul de credite al băncii.autorizaţie de construire. .planul de amplasare. firma mai prezintă: . care pot face obiectul creditului sau angajamentului solicitat la bancă: angajarea creditului şi garanţiilor materiale date de client în favoarea băncii.evoluţia operaţiunilor în devize convertibile. energie electrică. . persoanele legal autorizate să o angajeze faţă de bancă şi terţi.evoluţia raportului.contractul încheiat cu constructorul. eliberată de organele prevăzute de lege. . în numele şi în favoarea clienţilor. 141 .să constituie şi să verifice dosarul juridic al clientului.evoluţia în timp a disponibilităţilor la zi în conturile deschise la alte bănci. . a modificăriilor existente. Este necesară concordanţa dintre capitalul social iniţial subscris şi cel vărsat. Pentru fundamentarea creditelor de investiţii. Dacă sunt diferenţe în acest sens. De exemplu: SN (firma “X”) = 2850 − 350 = 2500 mii lei -Fondul de rulment (FR). . dovedeşte îmbogăţirea patrimoniului acesteia. gaz metan etc. .evoluţia profiturilor(beneficiilor) sau a pierderilor firmei. creanţe de încasat / obligaţii de plată ale clintului.graficul de eşalonare al lucrărilor de investiţie. acestea se vor proba cu extrasele de cont respective.concordanţa angajamentelor pe care clientul le are deja la bancă cu datele înscrise în bilanţ. în sensul existenţei acordului expres în această privinţă al Consiliului de administraţie etc. gospodăria apelor. banca procedează la analiza şi pregătirea documentaţiei în vederea acordării de credite sau asumarea de angajamente de către bancă. Constituirea firmei.. A treia etapă Pe baza documentelor prezentate de client. clientul trebuie să dea explicaţii scrise cu privire la demersurile făcute pe linia înregistrării în condiţiile legii.Situaţia netă a firmei (SN): SN = Total activ − Datorii nerambursate . . . se vor calcula următorii indicatori: .se va calcula comparativ pentru toţi anii de analiză. respectiv dacă pierderile din anii anteriori au fost acoperite şi pe ce cale.

se va calcula cu ajutorul următorilor indicatori: . În exemplul nostrum avem: 1400 S (firma “X”) = 1400 •100 = 100% iar după acordarea creditului. care înseamnă gradul de acoperire a creditelor şi obligaţiilor.Necesarul de fond de rulment (NFR) FR = Active circulante − Datorii pe termen scurt sau.Bonitatea clientului. se poate accepta ca limită minimă coeficientul de 50%. prin elemente patrimoniale şi se calculează cu ajutorul formulei: Disponibil şi Sume de Titluri de credit Alte 142 . care înseamnă capacitatea firmei de a face faţă achitării obligaţiilor faţă de terţi. În afacerile ei. FR = Capital permanent − Imobilizări NFR = NFCE (necesarul de finanţare a ciclului de exploatare) – DE (Datorii de exploatare) =Stocuri + Creanţe – DE NFR (firma ”X”) = 0 .lichiditatea. de exemplu. Ea se calculeauă cu ajutorul formulei: Solvabilitate= •100 = Capitalul Capitalul social social +Elementele patrim onia le constituit e din credit Indicatorul respectiv poate fi apreciat ca pozitiv. Din punctul de vedere al siguranţei firmei. adică capacitatea castuia de a-şi da datoriile.solvabilitatea.De exemplu: FR (firma “X”) = 410 − 350 =60 mii lei . indicatorul va avea valoarea: S (firma “X”) = 1400 •100 = 70% 1400 . o bancă. atunci când coeficientul rezultat se apropie cât mai mult de 100%.Trezoreria netă(cash flow) (TN) TR = FR – NFR De exemplu: TN (firma “X”) = 60 – 0 = 60 mii lei . acceptă pentru acordarea unui credit un coeficient de peste 60%.

reprezintă capacitatea firmei de a realiza profit Rentabilitatea economică (Re): Re = M a spa r o f i t u l u i ∗100 V a l o a p er o d ţui e ex p r imă îantc o n t r a ci (s a u r ţev â n z a r e p ) 270 ∗100 = 56.mijloace băneşti în curs de decontare.disponibilul în cont la bancă (lei şi valută). produse finite. . . . Ca urmare.contul casa. ambalaje. cheltuieli desfacere.25% 480 Re (firma “X”) = 143 .alte creanţe. creditori interni şi externi. mărfuri. . . Sumele de încasat vor cuprinde soldurile din bilanţ ale conturilor : .contul “carnete CEC în limită de sumă”.produse. Dacă indicele calculat este supraunitar.mărfuri expediate. cu mişcare lentă. nu trebuie omise stocurile aflate în unitate. . Creditele şi datoriile pe termen scurt cuprind : credite curente şi pe termen scurt. . cu asigurările sociale.debitori. În vederea calculării unui indicator cât mai semnificativ pe plan financiar. dacă ele sunt : deteriorate. furnizori interni şi externi. privind amortizările. .acreditive deschise şi alte valori. greu vandabile.clienţi. . deci activele lichide disponibile pot acoperi obligaţiile faţă de terţi.acţiuni şi obligaţiuni cumpărate de la alte societăţi. alte obligaţii. decontări cu bugetul statului. . Alte elemente de activ : materii prime. lucrări şi servicii facturate. Titlurile şi creditele negociate pe piaţă cuprind : .sume vărsate în plus la buget.Lichiditate = alte mijloace băneşti + încasat + negociabile patrimonială Credite şi datorii pe termen scurt elemente + de activ în care : Disponibilul şi alte mijloace băneşti cuprinde soldurile din bilanţ ale conturilor: . avem: L (firma “X”) = 410 + 700 ∗100 = 317 % 350 . etc. atunci firma are o situaţie economică favorabilă. piese de schimb. materiale.rentabilitatea. obiecte de inventar. De preferat ca acest indicator să fie mai mare decât 2.efecte de comerţ din portofoliul societăţii ce pot fi negociate prin scontare la bănci.

Rata acumulării (RA):
RA = B eneficiu ∗100 ; Facturi fixe RA = B eneficiu ∗100 Facturi totale

RA (firma “X”) =

270 ∗100 = 38,57 % 700

Rentabilitatea financiară (Rf), relaţia capitalurilor (RC): Rf = Capitaluri RC = Rf =
Beneficiu ( proprii + îm prum utat e) ∗100

C ifra de afaceri C apitaluri

∗100

270 850 ∗100 = 19,28 % ; RC = ∗100 = 60,71 % 1400 1400

Efectul de pârghie al creditului : R = r + (r – i) ∗
D , i = d (1 – t). C

unde : R = rentabilitatea capitalurilor proprii ; r = rentabilitatea capitalului permanent ; i = costul real al surselor împrumutate (dobânda medie a pieţei) ; D = mărimea surselor împrumutate ; C = mărimea capitalului propriu. Dacă rentabilitatea (R) astfel obţinută este mai mare decât rentabilitatea capitalului permanent, înseamnă că firma ar putea fi interesată în obţinerea unui nou împrumut, iar acesta va fi limita gradului de îndatorare :
G radul de îndatorare = C apitalul propriu ; D atorii pe term en m ediu şi lung

Respectivul raport se apreciază ca pozitiv în cazul în care este mai mare decât 1.
Gradul de îndatorare + Datorii pe termen mediu şi lung , trebuie să fie cât Cash − flow

mai mic (aproape de zero), pentru o apreciere pozitivă a activităţii firmei. În cazul firmei “X” care nu are datorii până în momentul acordării creditului, gradul de îndatorare va fi : Gi / = 1400 mii lei Gi / 2 = 0 Ofiţerul de credite (inspectorul băncii), de asemenea, trebuie să verifice existenţa garanţiilor materiale reale, posibile, de la client în faza analizei

144

documentaţiei şi respectiv valabilitatea reală a acestora. Verificarea respectivă constă atât în verificarea documentelor, cât şi prin deplasarea la locul unde ele se află. Dacă aceste garanţii nu se pot constitui în această fază, se solicită semnarea “angajamentului”. Totodată, se va analiza stadiul de fezabilitate din care să rezulte posibilităţile reale ale clientului de a rambursa integral şi la scadenţă creditul solicitat şi a dobânzilor aferente, a altor costuri ale creditului în condiţiile convenite de comun acord cu banca, comparativ cu programul de activitate şi BVC al clientului pentru anul curent şi de perspectivă, până la rambursarea integrală a creditului. Când se solicită un credit pentru investiţii, se va analiza şi studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţie, realizat cu ajutorul calculelor de actualizare. Apoi vor putea fi analizate contractele, acreditivele şi garanţiile pe care le deţine clientul în rambursarea creditului. O astfel de analiză are în vedere : - realitatea contractelor ; - condiţiile prevăzute în scrisorile de garanţie şi acreditive. A patra etapă Negocierea creditelor Având în vedere concluziile rezultate din analiză (adică condiţiile de creditare sunt îndeplinite), se trece la următoarea etapă, aceea a negocierii condiţiilor de acordare a creditelor : - volumul creditului ; - durata de acordare a creditului ; - termenul de rambursare ; - cuantumul ratelor ; - dobânda ; - perioada de garanţie. În funcţie de specificul băncii, ofiţerul de credite va întocmi : “Fişa clientului”, “Nota de acordare a creditului” sau pur şi simplu un “Referat”. A cincea etapă Aprobarea creditului După ce “Referatul” a fost semnat şi însuşit de şeful serviciului de specialitate, se va proceda la înaintarea acestuia, alături de concluziile negocierii, Comitetului de risc şi de credite sau Comitetului de direcţie (după competenţă). A şasea etapă Dacă a fost aprobat creditul, se va trece la întocmirea convenţiei (contractului) de credite care se va semna de către reprezentanţii desemnaţi ai băncii şi respectiv ai firmei. Contractul astfel încheiat şi semnat va avea ca destinaţie : două exemplare rămân la banca finanţatoare şi un exemplar se predă împrumutatului. A şaptea etapă Derularea creditului După depunerea ipotecilor şi gajurilor corespunzătoare, înregistrate la notariat şi primărie, acordarea creditelor se face prin contul de disponibil din credite. La acordarea creditului, banca poate opri un comision de gestiune, care poate oscila între 0,5-0,3%, în funcţie de caracteristicile creditului şi este stipulat în contractul de credite.

145

În perioada acordării creditului, banca este obligată să urmărească activitatea economică a firmei, regularitatea încasărilor şi va reţine direct din contul de disponibil al clientului, dobânzile aferente creditului, potrivit contractului. Când clientul nu utilizează creditele la datele stabilite, va fi penalizat cu un comision de neutilizare al creditului (3-5%). A opta etapă Rambursarea creditelor se face la datele din contract, din conturile de disponibilităţi sau prin depunerea de numerar. Orice întârziere la rambursarea ratelor, scadenţa este purtătoare de dobânzi majorate conform contractului de credite. 3.2.1. Analiza performanţei firmei pe baza bilanţului întocmit conform normelor metodologice în vigoare După cum s-a putut constata, pentru aprobarea unui credit, băncile procedează la calcularea următorilor indicatori : - lichiditatea imediată şi patrimonială ; - solvabilitatea ; - rentabilitatea ; - gradul de îndatorare ; - serviciul datoriei ; - gradul de acoperire a cheltuielilor. Conform normelor legale, fiecărui indicator calculat i se atribuie o notă (punctaj), în funcţie de valoarea înregistrată, astfel :

Indicatorul

Lichiditatea

Solvabilitatea

Rentabilitatea

Valoarea >120 105-110 95-105 85-95 < 85 > 60 50-60 40-50 30-40 < 30 >5 3-5 2-3 1-2 <1 0-15

Nota (punctajul) 10 8 5 2 0 10 8 5 2 0 10 8 5 2 0 10

146

5 .Credit îndoielnic 1-10 . în funcţie de gradul de risc de credit – în cazul unui credit clasificat în una din celelalte categorii de clasificare prevăzute.Credit în observaţie 26-40 . Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit aferente unui credit se vor parcurge următoarele etape : . corespondenţa între categoriile de clasificare şi coeficienţii de provizionare : Categoria de clasificare : Coeficientul : .Gradul de îndatorare (zile) Serviciul datoriei Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri 16-30 31-60 61-90 > 91 7 zile 30 zile > 30 zile > 120 100-120 90-100 70-90 < 70 8 5 2 0 Bun Slab Nesatisfăcător 10 8 5 2 0 Prin însumarea tuturor notelor aferente indicatorilor calculaţi se obţine o notă finală (punctaj).În observaţie 0.Credit standard 41-50 . în funcţie de gradul de risc de credit – în cazul unui credit clasificat în categoria “pierdere”. 8/1999 a BNR).Credit sub standard 11-25 .05 .ponderate.Credit pierdere 0 Acest mod de interpretare a indicatorilor este utilizat şi în procesul de clasificare a creditelor de către bănci şi constituirea provizioanelor specifice de risc.aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obţinute.Sub standard 0. Vom reda mai jos. .determinarea bazei de calcul necesare la determinarea provizioanelor specifice de credit prin totalizarea sumelor evidenţiate în rubricile corespunzătoare gradelor de risc de credit astfel : .2 .Îndoielnic 0. .Standard 0 .încadrarea creditului în categoriile de risc de credit corespunzătoare normelor legale (Norma nr.Pierdere 1 147 . pe baza căruia creditul este clasificat în următoarele 5 categorii : Punctaj . previne limitarea riscului de credit referitoare la încadrarea în categorii de risc de credit a elementelor de activ din bilanţ. . precum şi a celor din afara bilanţului asimilate acestora.neponderate.

dintr-un bilanţ restructurat. ar cuprinde domenii ca : companii aeriene. De aceea se va pune problema evaluării eficienţei relative a firmelor. . nepermiţând practic încadrarea creditului într-o altă categorie (inferioară sau superioară) faţă de încadrarea rezultată din calculul pe baza bilanţului utilizat în prezent. comparabile din punct de vedere tehnic şi al obiectivelor. Decizia băncii de acordare sau nu a creditului pe baza indicatorilor de bonitate.nu iau în considerare valoarea de piaţă a activelor şi pasivelor firmei. care serveşte drept etalon.2. Deci. după cum s-a văzut. magazine. trebuie evaluată eficienţa cu care-şi utilizează resursele disponibile. Cele două metode prezintă însă. trebuie să ia în primul rând cele mai bune decizii privind producţia şi desfacerea. În realitate. să dispună de o organizare care să-i permită obţinerea unor rezultate maxime. mărimea capitalului social minim. Având în vedere noile metode de eficienţă (practicate cu succes în ţările cu econoie de piaţă dezvoltată). solvabilitate. facilităţi fiscale privind reinvestirea profitului. . ci le consideră la valoarea contabilă şi ca urmare. Din punct de vedere al eficienţei însă. se poate face calculul următorilor indicatori : trezoreria netă. Cercetările ce s-ar putea efectua. aceasta presupunând calcularea şi interpretarea unor date pe care băncile din România nu le au la dispoziţie. bănci.2. Ca urmare. . Trebuie precizate performanţele sale de producţie în comparaţie cu alte firme asemănătoare. identificarea firmelor performante presupune o comparaţie a performanţelor acestora cu cele mai performante firme. nu 148 . lichiditate şi rentabilitate nu corespund realităţii.pasivul bilanţului este restructurat în funcţie de exigibilitatea şi apartenenţa resurselor. pentru a fi eficientă. grad de îndatorare diferă foarte puţin de valorile indicatorilor calculaţi pe baza bilanţului utilizat în prezent. precum şi influenţa factorilor externi asupra valorii acestor elemente : impozit / profit.permit interpretarea separată a indicatorilor – pe bază de punctaj acordat de bancă în funcţie de valorile înregistrate de fiecare indicator. lacune : . s-a constatat că deşi firmele beneficiază de aceeaşi tehnologie performantă. fără a lua în considerare interdependeţele şi influenţele reciproce dintre elementele care-i determină. poate conduce în multe cazuri la situaţia când unei firme cu un management bun să i se atribuie un punctaj mic şi deci să nu primească credit.3. se constată că valoarea indicatorilor de lichiditate. Identificarea firmelor performante în practică nu este simplă. fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. constatăm că aprecierea performanţei unei firme pe baza bilanţului nu este edificatoare. transporturi publice. O firmă. solvabilitatea şi gradul de îndatorare reflectă mai bine realitatea. Dacă unele firme sunt mai performante decât altele se datorează rezultatului condiţiilor de mediu. Analiza performanţei pe baza bilanţului restructurat La baza propunerii specialiştilor stau următoarele argumente : . tehnologiei şi poziţiei pe piaţă. indicatorii de solvabilitate. iar indicatorii de lichiditate.activul bilanţului este restructurat în funcţie de gradul de lichiditate a activelor care-l compun.

se constată că au acelaşi numitor comun : optimizarea economică a comportamentului firmei şi mai puţin modul în care ele îşi utilizează tehnologia. pune în evidenţă faptul că firmele eficiente. deci pe seama calităţii deciziilor manageriale tactice şi strategice. Ca urmare. firmele sunt eficiente când reuşesc ca în aceleaşi condiţii de piaţă şi media să-şi sporească producţia printr-o combinaţie optimă a factorilor de mediu. Costul minim necesar este limita superioară a scorului (ratei) calculat pentru firmele performante –firme etalon. de exemplu. În continuare. Există două metode care se pot folosi în depistarea acestei graniţe : o metodă statistică care se bazează pe o prelucrare a datelor recurgând la funcţia de producţie. preţ sau profit şi o metodă care are la bază observaţiile făcute în urma utilizării tehnicilor programării liniare. Criteriul departajării firmelor din grupele omogene în clase distincte îl constituie cifra de afaecri. Firmele cu eficienţă ridicată din punct de vedere tehnic. firmele sut grupate în grupe omogene în funcţie de tehnologiile utilizate şi condiţiile utilizate pentru fiecare sector de activitate. au tendinţa de a substitui capitalul cu munca. Studiul corelaţiilor dintre scorul de eficienţă şi diverşi indicatori clasici de performanţă. distanţa se determină ca diferenţă între costurile efective ale firmei şi costul minim necesar pentru a produce aceeaşi cantitate de producţie pe care ea o produce în prezent. Eficienţa măsurată prin scor evidenţiază totodata atât eficienţa tehnică. cât şi eficienţa managerială a firmei. iar cele care au un indice mare. diferenţa dintre firmele eficiente şi cele ineficiente din punct de vedere managerial constă în calitatea deciziilor manageriale. ca rezultat al reducerii cheltuielilor cu personalul prin creşterea productivităţii muncii. Corelaţia dintre indicele capital (muncă. Scorul acesta reprezintă ponderea costurilor sau resurselor utilizate în mod eficient. Din punctul de vedere al managementului.au acelaşi rezultat. ilustrează rolul scorului de eficienţă ca instrument sintetic de măsurare a performanţelor unei firme. care sunt consecinţa propriei organizări. este necesar a se găsi graniţa eficientă care separă firmele eficiente de cele ineficiente. Indiferent de metoda folosită. Privite ca două concepte – eficienţa tehnică şi eficienţa managerială. Dacă se consideră. 149 . Prin urmare. reuşesc un spor al producţiei numai printr-o combinaţie costisitoare a factorilor de mediu şi deci să producă mai scump. cu scorul de eficienţă). Diferenţa dintre firmele eficiente şi cele ineficiente din punct de vedere tehnic. eficienţa firmei se poate măsura prin calcularea distanţei care o separă faţă de graniţe. sunt acelea care în aceleaşi condiţii de piaţă şi mediu cu ale firmelor eficiente. pot să crească producţia fără o creştere proporţională a resurselor consumate. Corelaţia dintre rentabilitatea firmei şi scorul de eficienţă. capital / muncă sunt eficiente dacă-şi măresc viteza de rotaţie a capitalului circulant ca urmare a unei bune organizări a procesului de producţie. evidenţiază faptul că rentabilitatea creşte o dată cu eficienţa. deci a managementului. În vederea depistării graniţei. se află în nivelul diferit al producţiei obţinute şi nivelul diferit al utilizării resurselor. drept graniţă eficienţa costurilor. Firmele ineficiente din punctul de vedere al managementului. corelaţia dintre productivitatea muncii şi scorul de eficienţă pune în evidenţă faptul că există o corelaţie directă între evoluţia cifrei de afaceri şi eficienţa firmei ca rezultat direct al productivităţii muncii.

MC = 1 RL 150 . iar restul de 2. Multiplicatorul de credite – crearea de monedă scripturală Sistemul bancar poate utiliza banii existenţi în cadrul acestuia sub forma depozitelor bancare (quasi-monedă.Corelaţia dintre ponderea costurilor financiare în valoarea adăugată şi scorul de eficienţă. Ca urmare. pune în evidenţă legătura directă care există între capacitatea de plată a firmei cu performanţele productive. Acest client achită echipamentele furnizorului.69 miliarde lei). dacă procesul de creare de noi depozite şi de acordare de noi credite se derulează integral. Aceasta deţine 35% din depozit. rezultă că un credit de 4 mililarde lei trebuie să genereze noi depozite în sumă totală de apoximativ 11. RL = rezerva de lichiditate. să presupunem că fiecare depozit bancar este un depozit la vedere şi că un procent de 35% este reţinut de bancă pentru lichiditate. 3. la rândul ei. fiind o condiţie esenţială a solvabilităţii firmei.69 miliarde lei) o altă firmă pentru a cumpăra obiecte de inventar. are deci un disponibil de 1. Deci o bancă comercială acordă un împrumut în valoare de 4 miliarde lei. furnizorii. Eficienţa. care are cont la o altă bancă comercială. care la rândul lor depozitează banii la băncile lor. a menţinerii lichidităţii). pune în evidenţă faptul că fondurile proprii cresc o dată cu eficienţa. iar. Firma respectivă plăteşte utilajele furnizorului său care are un cont deschis la o altă bancă. Un împrumut realizat de bancă presupune existenţa unui depozit la o altă bancă din sistemul bancar. unor firme pentru achiziţionarea unor diverse echipamente. Din exempul de mai sus. De fiecare dată. Această firmă. Dacă notăm cu: MC = multiplicatorul de credite . până cănd depozitele nou create sunt de căteva ori mai mari decât împrumutul iniţial. astfel încât 65% din depozite por fi utilizate pentru împrumuturi. pe care de asemenea îi va împrumuta unui alt client. În loc de concluzie. Al doilea împrumut generează un nou depozit în monedă scripturală.6 miliarde lei este împrumutat unei alte firme care achiziţionează utilaje. firmele cele mai eficiente depind mai puţin de creditele bancare.09 miliarde lei (adică 65% din 1. care (printr-o coincidenţă) are contul deschis la prima bancă comercială care a început asemenea operaţiuni. această “primă” bancă. care trebuie să fie reţinută pentru a putea asigura lichiditatea băncii) constituie disponibilităţi pentru noi împrumuturi. rezultă că firmele care au un scor de eficienţă mare.6 miliarde lei. quasi-bani sau moneda scripturală). putem afirma că analiza performanţelor firmelor pe baza scorului de eficienţă este mult mai realistă decât analiza pe baza indicatorilor de bonitate. Corelaţia dintre solvabilitatea firmei cu scorul de eficienţă. achită furnizorul său. au şi o solvabilitate mare şi deci un risc cât mai scăzut. Spre exemplu. Depozitele (mai puţin partea în numerar. când se repetă acest proces. Această din urmă bancă împrumută 65% din acel depozit (adică 1. ca rezervă de lichiditate. Acest ultim client îşi achită din acest împrumut.3. stocul de bani scripturali creşte. care la rândul lui poate să fie din nou împrumutat (cu aceiaşi condiţie.2. iar procesul poate continua.

6 miliarde lei Multiplicatorul de credite este întodeauna calculat prin raportarea cifrei 100 la procentul rezervei de lichiditate (proporţia din depozite care trebuie păstrată ca rezervă). bursiere. .2. atunci multiplicatorul de credite va fi : 100 = 2. Dacă o bancă are stabilit 50% din depozite ca rezervă de lichiditate. de la cei cărora le acordă împrumuturi.Conform exemplului nostru.9 35 / 100 35 4 miliarde lei • 2. pentru noua bancă. care depozit devine. Bistriceanu – „Mică enciclopedie de finanţe.9 = 11. de asigurări etc. creşterea efectivă a împrumuturilor poate fi mai mică. Pe măsură ce băncile măresc depozitele prin intermediul multiplicatorului de credite. mai mari decât cele plătite pentru depozite. acestea “adăugând valoare”. În calitatea lor de intermediari financiari. în mod normal. care pot fi generate de un depozit iniţial. Acestea pot fi păstrate în numarar de către firme sau pot fi depozitate la alte instituţii financiare decât la bănci. 151 . creşterea împrumuturilor poate depinde de măsura în care banca are suficient numerar sau alte surse lichide. 1. pg. În practică.depozite de la clienţi care nu au mai folosit anterior serviciile băncii.operaţiunile Băncii Centrale (ca autoritate monetară) pot duce la creşterea depozitelor. dar această marjă nu este suficientă pentru asigurarea profitabilităţii operaţiunilor bancare. Editura Universitară. MC = 2. deoarece creditele acordate pot să nu fie redepozitate în sistemul bancar. ca urmare a fondurilor existente. făcut în sistem bancar ( la o altă bancă). bancare. orice credit acordat de către o bancă se poate materializa într-un alt depozit. amplificarea depozitelor generează noi posibilităţi de a obţine profit. se multiplică şansele băncilor de a percepe. în principal rezultate din depozitele constituite de clienţi. trebuie să fie un depozit nou. 50 % Este important să se înţeleagă că multiplicatorul de credite permite stabilirea limitei superioare a sumei noilor credite. De asemenea. a profiturilor şi a salariilor. financiare. o dobândă mai mare decât cea pe care o plătesc deponenţilor. Pentru bănci. care pot fi uşor transformate în numerar. o sursă importantă de venituri o reprezintă comisioanele69 şi spezele pentru serviciile oferite clienţilor. avem: un disponibil iniţial în valoare de 4 miliarde lei şi RL = 35% reyultă că: MC = 1 10 0 = . Aceasta pentru că. 2006. băncile sunt în măsură să creeze bani sub formă de depozite. Modalitatea obţinerii banilor de către bancă Sursa principală de venit a unei bănci o constituie dobânda pecepută pentru creditele acordate. . Noile depozite pot proveni din diferite surse: . 3. astfel.creşterea economiilor populaţiei. asigurări”. Bucureşti. Astfel. vol. → Gh. Ratele dobânzii percepute pentru credite sunt. 416. astfel încât clienţii pot constitui depozite suplimentate. Depozitul iniţial trebuie să aducă active lichide în sectorul bancar şi prin urmare. monedă. un disponibil ce poate fi împrumutat din 69 Comision – Sumă cuvenită şi plătită unei persoane fizice sau juridice pentru intermedierea unei operaţiuni comerciale.4.

va reflecta punctul de intersecţie şi cel de echilibru dintre capitalul disponibil şi necesităţile de împrumuturi. debitorul poate plăti şi rata la credit sau se poate plăti şi la alte termene.3. în primul rând. care va fi. În prima ipostază. evoluţia operaţiunilor la bursă. cu corolarul funcţiilor ce i se atribuie în prefacerile monetare şi economico-financiare. dobânda condiţionează procesele economice. 152 . dobânda constituie o condiţie sine qua non a oportunităţii şi eficienţei lui. În ipostaza de cauză. Prin urmare. atunci veridicitatea ratei dobânzii nu poate fi contestată. Acest element a fost prezentat pe larg ca multiplicator de credite. băncile măresc depozitele şi atrag fondurile pentru perioade de timp mai lungi. În general. Prin diferite tehnici. Ne propunem să determinăm rata dobânzii (în sumă absolută) pentru prima lună de rambursare. luna martie. iar plata efectivă a dobânzii se face lunar de către debitor (fie persoană fizică. Să presupunem că o persoană (fizică sau juridică) a obţinut de la o bancă comercială un credit în sumă de 10. reducând astfel.zile din lună] : 365 • 100 Mai trebuie spus că rata dobânzii bancare exprimată în procente este determinată pentru un an. creditele sunt solicitate pe perioade mai lungi decât perioadele de timp pentru care deponenţii încredinţează fondurile lor spre păstrare unei bănci.000 • 20 • 31] : 365 • 100 = 198. riscul ca deponenţii să-şi retragă fondurile fără preaviz. într-o economie clădită pe relaţia cerere-ofertă. de exemplu. 3. creditul deţine o poziţie primară. cuantumul dobânzii.nou (mai puţin acea parte de lichiditate pe care şi această bancă trebuie să o ţină în casă ). etc. Dacă în succesiunea logică. dintre disponibilităţi şi necesităţi de împrumuturi. luna martie = [10. nivelul dobânzii este influenţat şi de dividendele plătite în acţiuni.000 lei. rata dobânzii bancare se calculează după formula: Rata dobânzii lunare (în sumă absolută) = [Suma totală împrumutată • Rd (%) • nr. Dobânda trebuie privită deopotrivă atât în ipostaza de efect cât şi în cea de cauză. în funcţie de tipul creditului şi de contractul încheiat cu banca. DOBÂNDA ŞI MANAGEMENTUL RATEI DOBÂNZII Dobânda reprezintă una din principalele componente ale sistemului financiarbancar. veniturile din negocierea valorilor imobiliare.86 lei O dată cu plata ratei dobânzii lunare (în sumă absolută). cu un termen de rambursare de 12 luni şi o rată a dobânzii de 20 %. În acest caz avem: Rata dobânzii pt. Prin jocul conjunctural. Dacă punctul de intersecţie coincide cu cel de echilibru. prin mărirea ei conferindu-i-se rolul de regulator al pieţei capitalului. fie persoană juridică). cu adânci implicaţii în economia de piaţă.

rata redusă a dobânzii va stimula procesul economic respectiv după cum creşterea ei va avea efecte contrare. dobânda îşi va exercita funcţiile pozitive în măsura în care efectele ratei dobânzii vor fi adaptate după criteriul integrării creditului în coordonatele eficienţei economice atât la nivel micro cât şi la nivel macroeconomic. Problema capătă valenţe grave odată cu creşterea globală a inflaţiei. Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele “timp” şi “risc”. la apariţia fenomenului inflaţionist mai contribuie o serie de factori.3. ci are numai rolul de a orienta către scopurile majore ale economiei naţionale. Nivelul dobânzii faţă de inflaţie este reflectat de indicatorul dobânzii realpozitive. În toate cazurile. s-a aplicat metoda indexării. La o rată a inflaţiei acceptabilă până la 3-5 %. În sfera consumului. Pe plan intern. însă. dobânda mai poate reprezenta o sumă ce revine proprietarului la rambursarea sumei împrumutate sau preţul utilizării capitalului şi totodată remunerarea riscului pe care îl implică împrumutul respectiv. Pe de altă parte. Dobânda reprezintă o latură specifică şi esenţială a manifestărilor de credit. Pe plan extern.1. 153 . majorarea procentului dobânzii va frâna creşterea intempestivă a preţurilor.  Teoriile monetare care presupun dobânda ca un ecou spontan şi inert al naturii capitalului. procesele economice. În România. dobânda contribuie la circulaţia echilibrată a capitalurilor şi la menţinerea cursurilor de schimb valutar. Intervenţia băncii nu se manifestă în sfera proceselor economice. însă. consum. va avea efect benefic în proporţia în care fondurile împrumutate vor completa lichidităţile firmelor. pentru folosirea capitalului propriu (dobânda originară a capitalului) sau pentru capitalul încredinţat spre utilizare altor persoane (dobânda împrumutului). Pe de o parte. Dobânda este influenţată şi influenţează prin postura ei de efect şi cauză. după cum creşterea ratei dobânzii va conduce la creşterea producţiei prin stimularea consumului bunurilor cu parametri tehnici superiori. sociologi. dobânda mai poate fi considerată o remunerare pe care o primeşte deţinătorul de capital. în domeniul mijloacelor circulante. producţie. rata reală a dobânzii nu provoacă obstacole insurmontabile. economişti. 3. Funcţia dobânzii. Teorii privind dobânda Teoria dobânzii a constituit una din cele mai discutate probleme de filozofi. în măsura în care efectele negative sunt compensate de altele pozitive.În practică. Teoriile privind dobânda pot fi clasificate în două grupe mari :  Teoriile pure sau ale capitalului real care consideră dobânda ca preţ al capitalului real . datorită ratei mari a inflaţiei. dobânda îşi exercită funcţiile de corelare cu finalitatea sectorului finanţat: investiţii. fiecare din acestea încercând să confere dobânzii o caracteristică determinantă şi distinctă în conformitate cu propriile lor puncte de vedere. Multe şcoli au intenţionat să construiască o teorie a dobânzii. cu repercusiuni pozitive şi la nivel microeconomic.

în acest caz. prisos fizic şi economic. O asemenea teorie. Această teorie susţine idea că utilizarea capitalului este ceva distinct de substanţa capitalului. alte două teorii : . însemnând prin aceasta o depozitare generalizată a puterii de cumpărare. • Teoria riscului pune în evidenţă dobânda prin existenţa unui risc de pierdere totală sau parţială a capitalului. Deci. o a treia variantă: pot da cu împrumut o parte din câştigurile şi economiile lor. receptorii de venituri pot economisi fie prin păstrare. pentru nişte realizări finale. se poate considera o economie unde nu exista o piaţă a creditului. • Teoria privind costul formării capitalului încearcă să explice dobânda prin abstinenţă. cei care dispun de venituri pot alege două variante: . Renunţarea respectivă trebuie să se compenseze în funcţie de timpul scurs între prestaţie şi contraprestaţie. cuprinde la rândul ei. Considerând o piaţă a creditului. adică consumurile au fost amânate an de an către un viitor mai îndepărtat. teoria pură a dobânzii. profitul şi dobânda sunt considerate ca un cost. pentru a se folosi de el în viitor. În economia unde se folosesc banii. Teoria aşteptării şi sacrificiului are în vedere o structură a capitalului ca o acumulare în timp a rezultatelor. dobânda influenţează acumularea capitalului şi prin aceasta asupra relativei sale parităţi. consideră că rata dobânzii este determinată de oferta de economii şi de cererea de economii pentru investiţii. Prin menţinerea ratei dobânzii între anumite limite se impulsionează creşterea economiilor pe de o parte. Prisosul constituie fundamentul dobânzii împrumutului. la o analiză mai atentă nu rezistă datorită faptului că se percep dobânzi şi în cazul când creditul este garantat cu ipoteci şi alte valori materiale sau prin asigurare apare eliberarea de riscuri. În vederea susţinerii acestei teorii. .pot economisi nişte venituri. iar dobânda se consideră remuneraţia abstinenţei respective. conform conceptului lui Cassel. iar prin scăderea ratei dobânzii sub aceste limite. a te bucura de un lucru în prezent este preferabil folosinţei la timpul viitor. de aici valorile distincte ale unuia şi ale altuia (capital şi capital folosit).• Teoria productivităţii şi a utilizării capitalului presupune capitalul dotat cu o forţă productivă ce poate genera. ca o remunerare în vederea renunţării la un bun prezent.pot folosi veniturile pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii. Pe piaţa creditului se dă posibilitatea să se păstreze într-o formă nebănească. Teoria profitului scoate în evidenţă o lege psihologică considerată “naturală” în virtutea căreia. Asemenea teorii. Ca urmare. care au drept scop sacrificiul.teoria profitului. receptorii de venituri au. economiile încep să se diminueze şi capitalul se consumă treptat. Prin urmare. dacă nu se ţine seama de inflaţie. În toate opiniile exprimate de majoritatea specialiştilor în domeniu. piaţa creditului tinde să se dezvolte deoarece : 154 . • Teoria rarităţii. fie dând împrumut la alţii. . Aceste sume economisite pot fi cheltuite la date ulterioare (consum viitor). După acest concept cea mai mare parte a acumulării se face pentru a obţine un capital care să permită “a trăi din dobândă”. pornind de la ideea că în perioada de acumulare se renunţă la o parte din consumul imediat. când vor putea cumpăra aceiaşi cantitate de bunuri şi servicii. capitalul este rezultatul abstinenţei. Într-o asemenea economie. pe de altă parte. când este aplicat altor factori de producţie.teoria aşteptării şi sacrificiului . În acest sens. presupune că dobânda derivă din raritatea capitalurilor. sub forma instrumentelor de credit.

afaceriştii vor solicita pentru a investi în diverse domenii de activitate.. dar acestea sunt determinate de 155 . În problema ratei dobânzii este foarte importantă alegerea între puterea de cumpărare prezentă şi cea viitoare. Între teoriile monetare asupra dobânzii amintim : . Creditorii îşi organizează cu precădere fondurile de împrumut pentru finanţarea acelor proiecte ale căror rate ale rentabilităţii sunt mai înalte decât rata dobânzii de pe piaţa creditului. putem spune că la o rată oarecare a dobânzii vor exista atât debitori cât şi creditori. deoarece consideră că pot câştiga mai mult de 7% din investiţia lor. firmele profitabile se vor dezvolta în continuare. iar firmele nerentabile sunt obligate să contracteze împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte ridicată sau să dea faliment. sistemul economiei de piaţă implică realizarea faptului că preţurile repartizează resursele în economie. În acest sens se are în vedere o anumită ordine a desfăşurării investiţiilor. Ca urmare. Rata dobânzii reprezintă preţul plătit pentru creditul primit şi îndeplineşte ca şi alte preţuri.teoria preferinţei pentru lichiditate a lui Keynes. cu siguranţă se va renunţa la cumpărarea firmei respective. atunci firma respectivă se cumpără. Astfel de rezerve băneşti reprezintă oferta. Spre exemplu. Practica a demonstrat că fondurile merg spre acele firme care sunt cele mai profitabile. Dacă 7% reprezintă rata dobânzii date. dacă se previzionează o rată a rentabilităţii de 18% în urma cumpărării unei întreprinderi industriale. iar fondurile luate cu împrumut au o rată a dobânzii de 13%. iar fondurile vor merge către acei debitori care sunt dispuşi să plătească rate înalte ale dobânzii.receptorii de venituri au personalităţi diferite. ei pot avea preferinţe pentru un consum prezent renunţând la un consum viitor. Unii afacerişti preferă să fie numai debitori. dobânda este preţul atribuit fondurilor acordate cu împrumut consumatorilor şi afaceriştilor. dobânda reprezintă remunerarea ce se plăteşte pentru fondurile de împrumut cerute (având în vedere intensitatea cererii) cu referinţă la ofertă. atunci. deci vor fi debitori. Printr-o asemenea metodă. Prin urmare. intensitatea cererii de capital este condiţionată de cererea pentru investiţiile destinate bunurilor de capital (în special). dacă vor considera investiţia profitabilă. să fie numai creditori. . dobânda este determinată de echilibrul dintre investiţia actuală şi economia actuală sau între cererea şi oferta de fonduri pentru împrumut. Dacă se previzionează o rată a rentabilităţii de 11%. la aceeaşi rată a dobânzii. • Teoria fondurilor de împrumut defineşte aceste fonduri ca fiind integrate în economiile crescânde. . iar piaţa creditului va proceda la acceptarea lor. funcţia – rol de alocare a dobânzii. În concluzie. iar cererea o constituie solicitările producătorilor pentru investiţii noi. În termeni ştiinţifici. considerând că rata profitului unei eventuale investiţii nu poate fi mai mare de 7% cât este rata dobânzii pe care ar câştiga-o prin economisire. Creditorii pot concura între ei în vederea acordării de fonduri cu împrumut iar rata dobânzii repartizează fondurile date cu împrumut diferitelor firme.teoria fondurilor de împrumut. Conform teoriei acesteia. unele persoane vor prefera să economisească. ca disponibilităţi băneşti ce îşi au originea în precedentele investiţii de capital fix sau circulant. După cum se cunoaşte.

Optimizarea ei în funcţie de potenţial şi de cerinţele reale ale economiei constituie o trăsătură majoră a economiei de piaţă contemporane. Potrivit acestei teorii. care va conduce la diminuarea dobânzii. conjunctura cursurilor bursiere şi rata viitoare a dobânzii. reprezintă funcţii crescătoare ale venitului. în mod necesar se măreşte şi venitul naţional. 3. cu atât mai scump cu cât rata dobânzii creşte. motivul cel mai important al preferinţei pentru lichiditate este motivul speculativ. Deci. are la bază critica autorului asupra teoriei clasice a dobânzii şi a fondurilor de împrumut. după Keynes. iar aceasta face să crească oferta de fonduri de împrumut. de precauţie. Banca Centrală (BNR) influenţează asupra expansiunii creditului şi monedei scripturale. tinde a se majora o dată cu mărimea ratei dobânzii şi invers. Prin modificarea dobânzii. realizate prin diminuarea dobânzii. modificării nivelului acesteia ca instrument de influenţare a dezvoltării economice şi asigurării unui grad ridicat de utilizare a factorilor de producţie (în special a forţei de muncă). Autorul teoriei preferinţei de lichiditate a acordat o atenţie deosebită dobânzii. cererea de bunuri de echipament va creşte. În concluzie. în mobilizarea economiilor latente şi determinarea nivelului investiţiilor. motivele tranzacţionale şi de precauţie. de speculaţie. a avea fonduri lichide este cu atât mai ieftin cu cât este mai redusă rata dobânzii. Prin eliminarea variabilelor economiei de investiţii. Dobânda reprezintă instrumentul fundamental al politicii monetare. putem afirma că preferinţa pentru lichiditate determinată de speculaţie.2. pe când motivul speculativ este caracteristic unei economii monetare. determinante ale ratei dobânzii. Determinarea nivelului ratei dobânzii pe piaţă 156 .satisfacerea cerinţelor privind bunurile de consum necesare populaţiei. Acesta reprezintă efectul cel mai puternic al cererii de monedă. cererea de monedă scoate în evidenţă preferinţa pentru lichiditate. Astfel. de producţie sau consum) servesc pentru repartizarea masei monetare disponibile între feluritele scopuri. Astfel. Oferta monetară este dată de sistemul determinat de autorităţile monetare. pentru obţinerea de câştiguri. Având în vedere criticile respective. evoluţia dobânzii decurgând din cerinţele spontane ale dezvoltării economiei sau derivată prin politicile monetare şi de credit. iar motivele respective pot subzista chiar într-o economie de troc. în virtutea previziunilor curente privind mărfurile. prin mijlocirea investiţiilor efectuate. Keynes formulează propriile sale teze. iar rata dobânzii se stabileşte prin intermediul echilibrului dintre oferta şi cererea de monedă. Astfel. fiind o funcţie descrescătoare a ratei dobânzii. Keynes trage concluzia că funcţia monetară este mărimea economică determinantă a dobânzii. Totodată dobânda mai poate servi în unele limite în influenţarea inflaţiei şi deflaţiei.3. O astfel de ipoteză se bazează pe cererea şi oferta din sfera monetară. • Teoria preferinţei pentru lichiditate a lui Keynes. Tipurile de dobânzi diferite utilizate pe piaţă (potrivit destinaţiei economice. are un rol deosebit în orientarea şi uneori în dirijarea tendinţelor economice. care are la origine cunoscutele motive tranzacţionale. În cazurile în care investiţia de capital este preponderentă (limitându-se prin aceasta consumul). Afirmaţiile lui Keynes merg pe ideea că o politică monetară expansionistă conduce la o scădere a ratei de piaţă a dobânzii şi pentru că cererea de bunuri reacţionează la variaţiile ratei dobânzii.

Ca urmare. 157 . Astfel. Rata de piaţă a dobânzii indică rata la care o persoană poate acţiona în prezent.Rata dobânzii. La nivelul individului. Prin urmare. pentru că prin natura sa ea reflectă legătura dintre puterea de cumpărare prezentă şi cea viitoare. reflectăndu-se în rata ridicată a creşterii economice. Redăm mai jos o curbă posibilă pentru oferta de credite a unei comunităţi umane: În graficul de mai sus este redată cantitatea de credit oferită pe unitatea de timp. Societăţile umane care au orientare spre viitor. Spre exemplu. iar o rata relativ scăzută reflectă răbdare. la o rată a dobânzii de pe piaţă de 10%. fiecare individ (persoană) poate să aleagă între cheltuirea a 100 unitaţi monetare putere de cumpărare azi şi 110 unitaţi monetare putere de cumpărare anul viitor. în vederea obţinerii unor preţuri de cumpărare în viitor. rata dobânzii furnizează informaţii esenţiale. la nivel naţional reflectă o rata preferenţială a comunitaţii pentru anumite bunuri şi servicii. cei ce economisesc sunt numai creditori şi pot oferi fonduri pe piaţa creditoare. rata dobânzii relativ ridicată reflectă o comunitate nerăbdătoare să consume mult în prezent. orientare către viitor a societăţii. acumularea la nivel naţional şi rata investiţiei sunt relativ înalte. 121 unitaţi monetare putere de cumpărare doi ani mai târziu şi asa mai departe. care este dispusă să renunţe la un consum prezent. rata dobânzii permite deci individului să compare valorile prezente cu cele viitoare.

La o rată a dobânzii de 17%. rata dobânzii de pe piaţă poate fi stabilită la nivelul de 15%.000 Acest grafic reflectă cantitatea de credit dorită şi cerută pe unitatea de timp. care ne arată că la scăderile ratei dobânzii. mulţi indivizi înfruntă o rată a dobănzii pe piaţă care este sub rata dobânzii personale. vor forţa rata dobânzii în jos în jurul lui 15%. în privinţa obţinerii de credite.În graficul de mai jos vom reda cantitatea de credite cerută pe unitatea de timp. când cantităţile de credite oferite şi cerute sunt egale. avem o rată a dobânzii de pe piaţă de 15%. Spre exemplu. 158 . în concurenţă unul cu altul în a da cu împrumut. Deci. La o rată a dobânzii de 12% va exista o penurie de credite. Evident. Debitorii care se află în concurenţă unul cu celălalt. La rate mici ale dobânzii. la o scădere a ratei dobânzii. vor determina o creştere a ratei dobânzii de peste 15%. cantitatea de credite cerută creşte. mulţi indivizi (afacerişti) găsesc interesant să devină debitori. multe proiecte de investiţii sunt mai profitabile decât la o rată înaltă. Aceasta. 1. deoarece la o rată a dobânzii scăzute. existănd un surplus atât de credite cât şi de creditori. În graficul de mai jos se poate reda cum oferta şi cererea de credite a comunităţii determină rata dobânzii de pe piaţă. la economia arătată. astfel că cererile de credite depăşesc cantităţile oferite. cantitatea de credite oferită depăşeşte cantitatea de credite cerută.

Dar. De asemenea. iar rata nominală este considerată o secundantă a ratei reale. în acest caz. se pune în primul rând problema riscului eroziunii capitalurilor. Prin definiţie. Aceasta are în vedere posibilitatea pe care creditorii le pot avea datorită faptului că valoarea reală (la momentul de referinţă) a ratelor de rambursare a împrumutului nu poate acoperi integral capitalul împrumutat. Pe de altă parte însă. rata reală a dobânzii este dată de schimbul între bunuri şi servicii astăzi şi bunurile şi serviciile la o dată viitoare. între rata reală a dobânzii şi rata nominală se pune semnul egalităţii.Rata previzibilă a inflaţiei. folosindu-se de o relaţie simplă între cele două rate ale dobânzii. care ar fi situaţia dintr-o economie unde este prognozată inflaţia sau deflaţia? Cum economia românească se caracterizează în perioada actuală prin intense şi permanente procese inflaţioniste. sau • Rata reală a dobânzii = Rata nominală . rata reală a dobânzii este determinată de productivitatea marginală a capitalului fizic. După cum s-a mai spus. rata dobânzii nominale este dată de rata de schimb dintre o valută forte astăzi şi o valută forte la timpul viitor (dolarul SUA. care depinde de înclinaţia spre economie a populaţiei şi starea tehnologică. dar va căuta toate posibilităţile de a-şi asigura o compensare corespunzătoare pentru pierderile ce ar putea proveni din deprecierea monedei. Rata nominală a dobânzii încorporează o frână a inflaţiei. în condiţiile unei economii în final de tranziţie. atunci avem: 159 . În concepţia sa. Dacă rata dobânzii nominale sau dobânda de pe piaţă este de 20% pe an (de exemplu ). În economiile fără inflaţie şi deflaţie. El se pronunţă ca apreciind diferit dobânda nominală (de piaţă) faţă de dobânda reală. atunci o unitate monetară din valuta respectivă ($ SUA ) astăzi poate fi schimbată pentru 1. Iwing Fischer mai precizează că rata reală a dobânzii este rata fundamentală a acesteia. evaluat în aceeaşi termeni. nu renunţă la valorificarea capitalului prin împrumuturi.20 unităţi monetare pe an. am putea avea: • Rata nominală a dobânzii = Rata reală + Rata previzibilă a inflaţiei.3. Dobănda nominală şi dobănda reală Iwing Fischer a adus un aport teoretic în legătură cu dezvoltarea teoriei asupra dobănzii. Spre exemplu.3. în economiile fără inflaţie şi deflaţie. de ex). iar ecuaţia este: • Dobânda nominală = Dobânda reală + Rata previzibilă a inflaţiei * (Dobânda reală * Rata previzibilă inflaţiei) • R ata dobânzii 1 +R ata dobânzii reale = 1 +R ata previzibil no m ale in −1 ă a inf latiei Prin urmare. ridicând nivelul dobânzii. Creditorul. dobânda reală este direct proporţională cu dobânda nominală şi invers proporţională cu gradul de depreciere a monedei. expresie a echilibrului monetar. dacă rata dobânzii de pe piaţă este de 20% iar rata previzibilă a inflaţiei este de 10%.3. Relaţia dintre dobânda nominală şi cea reală este un element esenţial al teoriilor contemporane asupra dobânzii. rata nominală a dobânzii este egală cu rata reală a dobânzii. Se pune întrebarea însă.

în timp ce dobânzile câştigate din activele pe termen lung rămân relativ fixe. Dacă are loc o ajustare a dobânzilor la active la o dată diferită de cea a pasivelor. În încercarea de a estima rata previzibilă a inflaţiei. este necesar să se stabilească de către manageri. unii economişti au luat în considerare ratele trecute.Rata dobânzii reale = 1 + 0. poziţia riscului ratei dobânzii unei bănci este determinată de măsura în care activele şi pasivele sale sunt în concordanţă.0909 1 + 0. O astfel de strategie se răsfrânge asupra faptului că banca îşi asumă un risc al ratei dobânzii. obţinând profit din diferenţa rezultată din dobânda mare la activele pe termen lung şi dobânda mică la pasivele pe termen scurt. Neconcordanţa apare din nesincronizarea modificărilor dobânzilor la active şi pasive. majoritatea instituţiilor financiare. El este consecinţa activităţii de intermediere financiară. Uneori.3. Pentru buna orientare a băncii. În principal. Cel mai des utilizat exemplu este cel al unei bănci care finanţează active pe termen lung cu dobânda fixă din pasivele pe termen scurt sau cu dobânda variabilă. prevăd riscul ratei dobânzii ca legat de intermedierea financiară şi ca o sursă a câştigurilor bancare. atunci creşte şi fondul costurilor atrase. îl reprezintă sensibilitatea rezultatelor financiare ale unei bănci la schimbările ratei dobânzii. dar fără a se ajunge la rezultate concrete. Riscul ratei dobânzii Bunurile comerciale. este posibil ca venitul net din dobânzi al băncii să nu fie suficient pentru acoperirea cheltuielilor generale. se poate determina poziţia riscului ratei dobânzii. au ca prioritate îmbunătăţirea managementului activelor şi pasivelor prin mărirea calităţii şi volumului datelor necesare în procesul luării deciziilor. rata nominală a inflaţiei este dată publicităţii. 3. Într-o economie de piaţă bine aşezată. Managementul activelor şi pasivelor unei bănci este prin natura sa o activitate imprecisă care necesită informaţii substanţiale privind rata dobânzii la active şi pasive. Dacă dobânda pe termen scurt creşte. limitele riscului ratei dobânzii pe care şi-l asumă banca. chiar la insolvabilitatea băncii. fapt ce ar conduce la pierderi care vor eroda capitalul. în majoritatea lor. În ţările cu economie de piaţă dezvoltată. în vederea mişcării consecinţelor negative ce ar putea rezulta din mişcările ratei dobânzii. Practica ne-a demonstrat că băncile finanţează activităţi pe termen lung pe seama pasivelor pe termen scurt. evoluţia dobânzii reale (în lumea contemporană). o 160 .4. demonstrează dispariţia diferenţelor dintre rata dobânzii nominale şi rata dobânzii reale. Datorită faptului că dobânda pe termen scurt este mai mică decât dobânda pe termen lung. Totuşi. În funcţie de modul cum sunt structurate activele şi pasivele băncii. Riscul ratei dobânzii însă. Pe când. Dacă este pozitivă.1 Rata dobânzii reale se determină foarte greu. o bancă poate obţine profituri luând cu împrumut de pe piaţa cu termen scurt şi dând cu împrumut pe piaţa cu termen lung. scadenţele acestora. diferenţa dintre câştigul din active şi costul pasivelor ar putea deveni negativă. există sigur o nepotrivire. distincţia dintre rata nominală şi cea reală a dobânzii este de foarte mare importanţă. În acest caz.2 −1 = 0. din cauza ratei previzibile a inflaţiei care nu poate fi măsurată. insă mişcările ratei dobânzii pot să conducă la pierderi. într-o economie a inflaţiei sau cu o inflaţie previzibilă.

De asemenea. ceea ce ar conduce la tragerea unor concluzii false. este necesară o interpretare adecvată (de valoare) în vederea măsurării rezultatului riscului. Raportul respectiv. Astfel. la care putem adăuga previziunile asupra viitoarelor rate ale dobânzii. Strategia de fixare a ratei dobânzii este stabilită în funcţie de strategia de creditare. Într-o bancă obişnuită. unele informaţii de bază constituie fundamentul tuturor tehnicilor de măsurare. primele trimestre ale anului următor. Pornind de aici. Astfel.neconcordanţă. În vederea stabilirii efectelor asupra viitoarelor câşiguri rezultate din mişcările potenţiale ale ratei dobânzii. pentru măsurarea riscului ratei dobânzii. Una dintre tehnicile de măsurare frecventă o constituie utilizarea unui raport în care sunt prezentate aceste informaţii de bază. Dacă se cunoaşte momentul când dobânziile la active şi pasive pot suferi modificări. în multe dintre băncile comerciale. Tehnici de măsurare a riscului ratei dobânzii Estimarea riscului ratei dobânzii. În economiile unde dobânzile sunt determinate pe piaţă. când dobânzile la active se restabilesc mai repede decât la pasive. de atragere de fonduri şi de ratele dobânzii practicate de celelalte bănci. iar câştigul din dobânzi cresc şi va scădea când scad. simulările cele mai bune proiectează câştigurile ce se obţin din dobânzi printr-o varietate de scenarii ale ratei dobânzii. Fiecare dintre aceste tehnici de măsurare poate porni de la o ipoteză simplificată şi ca urmare fiecare prezintă anumite limite. Aceasta poartă numele de raportul GAP asupra ratei dobânzii. demonstându-se că atât activele cât şi pasivele sunt supuse riscului ratei dobânzii şi sunt afectate de mişcările acesteia.  161 . iar câştigul din dobânzi creşte dacă dobânzile scad. Totodată s-au creat modele simple. câştigul va scădea şi atunci când dobânzile vor creşte. de Direcţia resurse şi plasamente împreună cu conducerea băncii. Prin aceasta. Astfel de rapoarte GAP se utilizează în vederea estimării modificărilor potenţiale ale venitului net din dobânzi pe un teremen scurt. aceste rapoarte pot fi imprecise sau chiar greşite. În vederea prevenirii deficienţelor rapoartelor GAP. Pentru aceasta. Strategia riscului ratei dobânzii. modelele anticipează viitorul câştig obţinut din dobânzi într-o varietate de scenarii privind rata viitoare a dobânzii. au fost dezvoltate numeroase proceduri. se realizează contrariul. Uneori. Acestea nu trebuie să fie prea complexe sau extinse. dar foarte eficiente în vederea utilizării computerelor personale. În cazurile mai puţin obişnuite. numai că ele oferă în plus posibilitatea de a utiliza informaţii privind ratele curente ale dobânzii asociate activelor şi pasivelor existente. determinarea mărimii riscului ratei dobânzii constituie elementul esenţial. prezintă activele şi pasivele ale căror dobândă poate fi restabilită în cadrul unor perioade de timp viitor. Rezultatele cele mai bune în acest sens au fost obţinute prin utilizarea simulărilor pe calculator. se face apreciind în ce fel anumite schimbări ale ratei dobânzii vor putea afecta câştigurile bancare. în general. un bun manager al activelor şi al pasivelor utilizează anumite tehnici de măsurare. managerii activelor şi pasivelor se confruntă cu efectele modificării dobânzilor. esenţiale sunt acurateţea şi actualitata informaţiilor referitoare la termenle de ajustare a dobânzzilor la active şi pasive. este fixată în principal. dobânzile la pasive se restabilesc mai rapid decât la active. Deci. Astfel de modele se folosesc tot de informaţiile luate din rapoartele GAP.

datorită faptului că mişcările ratelor dabânzii la împrumuturile luate nu sunt perfect sincronizate cu cele ale împrumuturilor acordate.riscul investiţiei.măsuri curative. Astfel. În vederea implementării unui program de management al activelor şi pasivelor. . Măsuri privind prevenirea riscului de creditare Între aceste măsuri amintim: . Este necesară această coordonare. Acesta este riscul producerii unor pierderi în patrimoniul net ca rezultat al unor schimbări neaşteptate ale ratei dobânzii. . care se realizează prin coordonarea managementului lichidităţii. managementului investiţiilor. Riscul ratei dobânzii are două componente: . Greşelile cele mai mari în implementarea managementului activelor şi pasivelor. Obiectivul managementului activelor şi pasivelor este de a maximiza căştigul acţionarilor băncii.riscul venitului.O instabilitate şi un înalt nivel al ratei dobânzii conduc la creşterea complexităţii managementului portofoliului financiar. va reduce ambele componete ale riscului. prin natura sa. managementului creditelor şi managementului pasivelor. Acesta ar însemna riscul obţinerii unor pierderi în ce priveşte venitul net din dobânzi. este necesar parcurgerea etapelor: • mai întâi. bancherul trebuie să hotărască lungimea orizontului de planificare.3. Patrimoniul net reprezintă diferenţa dintre valoarea de piaţă a activelor şi cea a pasivelor care nu intră în componenţa capitalului. Sunt şi bănci care au dat dovadă de încetineală în adoptarea tehnicilor de control a riscului ratei dobânzii în condiiţile în care este un fapt dovedit faptul că bancherii trebuie să caute noi tehnici de management a riscurilor în vederea supravieţuirii într-un mediu din ce în ce tot mai competitiv. deoarece ratele fluctuante şi înalte ale dobânzii pot afecta drastic venitul net al dobânzii obţinute din gestionarea instrumentelor purtătoare de dobânzi. * Măsurile preventive Orice operaţiune de credit. riscul ratei dobânzii este cel mai dificil de apreciat dintre riscurile din cadrul programelor amintite.5. . luarea în calcul a unui risc cert.măsuri preventive. comportă în sine.măsuri operative. O strategie bună de management a activelor şi pasivelor. Efectul unei creşteri neşteptate a ratei dobânzii asupra patrimoniului net sau a venitului net din dobânzi corespunde riscului de investiţie sau riscului venitului. în condiţiile în care se menţine un nivel acceptabil de risc. prin menţinerea riscului la un nivel cât mai acceptabil. sunt legate de previzionarea riscurilor în cadrul programelor alternative. • apoi se trece la estimarea riscurilor şi câştigurilor ce pot rezulta din aplicarea variantelor alternative de program ce aduce câştiguri maxime acţionarilor băncii. 3. Riscul mare al ratei dobânzii a făcut ca strategia de management al activelor şi pasivelor bancare să devină o problemă de o importanţă deosebită pentru băncile comerciale. 162 .

Astfel. În ce priveşte riscul legat de credit.situaţia economică generală a sectorului în care acţionează posibilul debitor. banca solicită debitorului garanţii reale care să acopere în proporţie de 150 – 200 % valoarea creditului şi a dobânzii percepute).organizarea administrativă şi tehnică a firmei respective. estimarea riscului. împrumutat).R. garanţiile constituite pot fi garanţii personale. Condiţiile economice 163 . constituite în funcţie de persoana debitorului şi garanţii reale. îmbinându-se cu posibilitatea restrângerii volumului de operaţiuni în curs. .scopul solicitării împrimutului şi destinaţia imediată a acestuia. în măsura în care executarea silită este un mijloc extrem pe care banca îl are în vedere pentru recuperarea creditului şi a dobânzilor aferente. Prin urmare. din insolvabilitatea debitorului se pot surmonta prin constituirea de garanţii în beneficiul băncii (pentru acordarea unui credit.garanţiile reale ale debitorului: imobiliare. Capacitatea firmei de a produce venituri se poate verifica prin mai multe mijloace de observare şi evaluare.perspectivele de producţie şi dezvoltare ale firmei. . Capacitatea potenţialului credit reprezintă condiţia primă şi totodată fundamentală a acestuia de a produce venituri. Această capacitate are o mai mare importanţă decât garanţiile constituite. . în legătură cu posibilitatea modificării acestui raport în favoarea celui propriu. Garanţia reală asigură băncii creditoare un drept real asupra unor elemente determinate din patrimoniul debitorului sau al tuturor persoanelor girante. . . care stă la baza estimării oprtunităţii fiecărei operaţiuni de creditare. care poate conduce la pierderea sumei împrumutate şi riscul imobilizării. .criteriile care s-au adoptat pentru distribuirea profitului. trebuie subliniat că acesta constă în riscul insolvabilităţii clientului. . Pe lângă capacitatea firmei de a produce venituri. din resurse atrase sau va proceda la o refinanţare de la B. este acela că banca trebuie să cunoască (să estimeze) în amănunţit posibilitatea recuperării la scadenţă sau în momentul când ea decide să-şi retragă creditul în cadrul acestei estimări. lucrătorul bancar mai verifică: .raportul dintre consistenţa patrimoniului propriu şi a celui străin (atras. riscurile ce pot rezulta în particular. Principiul general. Certitudinea cu care aceste estimări sunt efectuate nu împiedică totuşi banca să-şi ia garanţii reale şi personale în raport cu creditul solicitat. . dar şi cu beneficiarii.angajamentele şi originile legale ale firmei. . .raporturile întreprinzătorului cu clienţii şi funcţionarii săi. După cum se cunoaşte.posibilitatea obţinerii unor preţuri cât mai reduse pentru produsele sale. Garanţia personală nu asigură băncii nici un avantaj juridic asupra debitorului său. în cazul când clientul (din diverse motive) nu-şi respectă obligaţia achitării la scadenţă a sumei contractate. pentru că de exactitatea datelor culese depinde rezultatul favorabil al operaţiunii de creditare.contractele încheiate atât cu furnizorii. în detrimentul capacităţii de îndatorare.N.Primul element ce trebuie luat în calcul îl constituie posibilitatea băncii de a se angaja în acordarea unor credite din resurse proprii. constituite în funcţie de consistenţa bunurilor debitorului. prudenţa şi intuiţia lucrătorului băncii au un rol principal. mobiliare (situaţia patrimoniului). dar fără a perturba echilibrul economic al gestiunii.

verificarea zilnică a extraselor de cont ale clienţilor. * Măsuri operative Ca primă măsură operativă o constituie încheirea în condiţii avantajoase pentru bancă. cât şi pentru contul de disponibil din credite. perdepută de BNR. în cazul recurgerii la rafinanţare. respectiv rata din credit şi dobânda aferente lunare. balanţa de verificare. 164 . . atât pentru contul de disponibil.verificarea periodică a documentelor contabile ale firmei debitoare: bilanţul contabil. prevăzut în contracul de creditare. .perceperea unui comision de gestiune. dar şi la sediul clientului.se urmăreşte modul în care clientul îşi achită obligaţiile contractuale. În perioada când are loc estimarea riscului. Apoi.derularea contractelor prezentate în primă fază de client. de disponibil din credite.prin deplasarea la faţa locului se va verifica stadiul şi evoluţia obiectivului de investiţii. .respectarea strictă a obiectivului contractului. suficient de mari pentru acoperirea taxei rescontului. . banca trece la executarea altor operaţiuni specifice : . dacă un credit a fost acordat pentru o asemenea destinaţie. trebuie să-şi ia măsuri de asigurare a taxei scontului. importanţă prea mare nu se acordă formei tehnice de acordare a creditului deşi concluziile privind aprobarea şi în consecinţă riscurile asumate de bancă depind. pe de o parte rata inflaţiei. atât la sediul băncii. pe diferite termene.verificarea operaţiunilor din contul special.se colectează veniturile din dobânzi în contul "venituri din dobânzi" şi comisioanele corespunzătoare fiecărei operaţiuni în contul "venituri din comisione". banca. . . Dacă clientul nu-şi achită de bunăvoie aceste rate lunare. conform convenţiei de creditare. banca poate să oprească automat derularea în continuare a operaţiunii şi să treacă la încasarea sumelor convenite din contul de disponibil al clientului. . De asemenea. pentru asigurarea profitului. Perceperea comisionului de neutilizare. pentru fracţionarea riscului ce decurge din schimbarea condiţiilor pieţei. pentru operaţiunile de scontare. iar pe de altă parte rata dobânzii percepută de BNR.oprirea unei marje de siguranţă a băncii (3-5%). de resursele de creditare de care dispune banca.verificarea regularităţii încasărilor şi plăţilor din cont. . pe lângă condiţiile de echilibru ale întreprinzătorului în cauză şi de stingerea altor operaţiuni. iar banca este obligată să-şi ia garanţiile corespuntătoare prin care să aibă posibilitatea recuperării creanţei sale prin executate silită. . a contractului de creditare. în cazul în care debitorul nu utilizează banii conform contractului de creditare.în care diverşi întreprinzători îşi desfăşoară activitatea sunt susceptibile de schimbări rapide şi imprevizibile datorită unor evenimente interioare sau a unor situaţii de plată impuse. contul de profit şi pierderi. banca trebuie să-şi ia măsurile corespunzătoare în vederea stabilirii unei rate a dobânzii care să acopere. Totodată. . Un al doilea element important în estimarea şi prevenirea riscului este oportunitatea repartizării creditului între diferiţi întreprinzători ce acţionează în diferite sectoare economice.

ci dimpotrivă. posibilităţile de extindere ale debitorului. o disciplină riguroasă şi o bună funcţionare a calculatoarelor. sume repartizate din profitul băncii). . recuperarea sumelor de la giranţi (bănci. Se are în vedere. În vederea desfăşurării normale a unei activităţi operative. ea are dreptul să întrerupă contractul de credit. prin calcularea indicatorilor: cifra de afceri.. Contractul de credit se poate întrerupe de către bancă. banca poate dispune stoparea contractului de creditare. . în scorul creditului înscris în contractul de creditare.dacă în momentul perceperii ratei lunare a dobânzii. . În condiţiile nerambursării creditului şi a dobânzilor corespuntătoare de către debitor.dacă are loc o nerambursare la scadenţă. deteriorarea garanţiilor imobiliare şi mobiliare). În situaţia când clientul va avea bani în cont. 165 . . reclamarea clientului său la tribunal. după avizarea clientului de către bancă. nederularea contractelor. număr de contracte. * Măsuri curative Dacă în cadrul măsurilor operative. Dacă debitorul nu-şi onorează obligaţiile la scadenţă şi după avizarea de către bancă. nerespectarea fazelor obiectivului de investiţie. . profit net. fie în mometul acordării lui. neplata ratelor scadente.de asemenea prin controalele efectuate de experţii băncii se verifică încadrarea firmelor creditate în indicatorii de bonitate. solicitarea pe piaţă a produselor respectivei firme. Dacă se constată nereguli. . sumele rămase restante se trec întrun cont special de credite nerambursate la scadenţă şi pentru această sumă se va percepe o dobândă majorată. debitorul nu are bani în contul de disponibilităţi se vor analiza cauzele. se va urmării şi situaţia plătitorului şi a avalistului. banca a constat neîndeplinirea obligaţiilor contractuale (utilizarea creditului în alte scopuri decât cele prevăzute în contract. se trece la măsuri coercitive. este necesar ca banca să dispună de un sistem informaţional adecvat. În cazul cambiilor.se verifică în permanenţă situaţia materială a giranţilor. de asemenea. sumele se vor opri în contul de disponibil al clientului şi se vor colecta în contul "venituri din dobânzi bancare".poziţia debitorului pe piaţă este permanent urmărită de bancă. O altă măsură curativă privind evitarea riscului de creditare o constituie crearea fondului de rezervă (marja de siguranţă a băncii. . a garanţiilor imobiliare şi mobiliare depuse de client prin controale inopinate. se trece la executarea măsurilor extreme: executarea garanţiilor reale (prin scoaterea la licitaţie şi încasarea contravalorii creditului şi a dobânzilor aferente). care vor fi explicate în cadrul măsurilor curative.se efectuează periodic analize asupra patrimoniului. în momentul nerespectării de către client a clauzei înscrise în contractul de credit sau în cazul în care activitatea firmei nu prosperă. fie în cazul creditului acordat pe traşe. iar sumele se vor colecta în contul de "venituri de realizat din dobânzi" şi corespunzător în contul analitic al clientului "decontări privind încasările din dobânzi ale… ". persoane fizice sau juridice).se urmăreşte evoluţia în organizarea şi gestionarea firmei creditate.se urmăreşte starea materială pe întreaga perioadă de derulare a creditului.

a banilor cât şi rolul motor al creditului în buna desfăşurare a mecanismului economic. dobânzi mai mari pentru sumele clienţilor din conturile dechise în banca respectivă. băncile comerciale sunt obligate la consituirea unei rezerve minime obligatorii de 30%. să aibă o sferă de acoperire căt mai largă. a populaţiei. Ele mobilizează şi distribuie o serie de resurse şi în sfera creditului pe termen scurt pentru producţie. este marcată şi pe planul dezvoltării bancare. De asemenea. să se treacă la o specializare mai accentuată a societăţilor bancare. au atribuţiuni funcţionale într-o sferă a creditului (pe termen lung şi mediu) într-o anumită ramură a economiei naţionale sau execută în exclusivitate operaţii de un anumit gen. 3. reprezintă totodată o necesitate firească a societăţii ca parte a regelmentării generale a raporturilor economice. fără o extindere însemnată. au scopul de a preveni riscul de creditare şi de obţinere a unui profit. calculată lunar asupra disponibilităţilor clienţilor. trebuie urmărit. ca pe măsura dezvoltării sistemului economico-financiar şi bancar din România. presupunând prin aceasta o creştere a profitului şi a prestigiului bancar românesc. Elemente care pot contura orientarea activităţii unei bănci Băncile şi unităţile de credit specializate sunt acele firme care. O regelmentare genrală a relaţiilor este condiţiionată de un cadru legislativ 166 .Printr-o circulară a BNR.6. în finalul tranziţiei la economia de piaţă. unele bănci ar trebui. există o tendinţă a societăţilor bancare de a se apropia mai mult de un model al băncilor cu caracter universal. datorită faptului că multe dintre ele sunt bănci mici. Deoarece în această etapă. Importantă este de asemenea şi introducerea tematicii în acest domeniu pentru corelarea la nivel bancar a unor date şi pentru existenţa unei situaţii globale reale în economie. Totodată. bănci deschise recent. corelarea permanentă a ratei dobânzii cu dobânda pieţei pentru stăvilirea inflaţiei. datorită implicării cât mai puternice a firmelor. băncilor din ţară li se recomandă o dechidere şi o recunoaştere internaţională. Cum ţara noastră se află în perioada actuală. În prezent.3. Toate măsurile enumerate mai sus. perceperea unor comisione moderate. prin statutul lor sau prin lege. Perfecţionarea şi reglementarea raporturilor de credit. În vederea îmbunătăţirii serviciilor societăţiile bancare trebuie să beneficieze de un personal calificat şi competent de o extindere cât mai mare a gamei operaţiilor computerizate. În legătură cu această situaţie. cât şi de gestionare corectă a portofoliului de credite. Pentru a asigura dezvoltarea sistemului bancar şi îmbunătăţirii serviciilor bancare. a băncilor specializate. se mai pot folosi şi alte măsuri : calcularea periodică a indicatorilor bancari şi studierea lor pentru îmbunătăţirea calitativă. avănd ample legături cu băncile de depozite. băncile vor trebui să-şi păstreze şi să atragă noi clienţi prin metode stimulative pentru aceştia: dobânzi mai mici pentru creditele acordate. pentru accelerarea plăţilor interbancare (Sistemul de plăţi electronic se află în faza de proiect). în condiţiile asigurării unor servicii promte şi de calitate. există o concurenţă acerbă pe piaţa interbancară din România. să-şi extindă activitatea din punct de vedere teritorial (prin deschiderea de noi sucursale şi agenţii). introducerea unor calcule de actualizare. aflate în cont la bancă (media zilnică a acestor disponibilităţi).

fiind totodată instrumentul de control al creditului. supraveghere şi coordonare ca: consilii consultative şi de decizie bancară care ar avea scopul orientării deciziilor majore în corelare cu interesele firmelor. nu trebuie uitat. autorităţi de control bancar cu atribuţii de supraveghere şi control asupra îndeplinirii atribuţiilor bancare specifice. Acest lucru se realizează prin alegerea unei clientele serioase.debitor şi .creditor . decât ca evoluţii certe. normele legale generale după opinia unor specialişi. mulţi economişti spun că în orientarea activităţii bancare ar putea fi folosite indirect politica monetară şi de credit. Spre exemplu. prin măsuri ale guvernului şi parlamentului. nivelul maxim de creditare ce poate fi acordat unei persoane. în această perioadă (pentru dezvoltarea economiei) ar fi benefică introducerea unor dobânzi mai mici pentru credite acordate activităţilor productive şi dobânzi mai mari pentru credite acordate comerţului sau consumului. iar acordarea creditelor să se facă pa baza unor garanţii reale.Creditul reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitoare. că foarte important în activitatea de creditare este să se acorde credite performante şi eliminarea pe cât posibil a pierderilor din acordările de credite. * Cuvinte cheie . În cele din urmă. după o verificare atentă a acestora. Orientarea dezvoltării economice şi intensificarea dezvoltării anumitor sectoare din economie ar fi permisă pentru accentuarea specializării băncilor. 167 .scadenţa → momentul rambursării creditului. care să fie în măsură să asigure o desfăşurare corectă şi eficientă a acestor relaţii. în fiecare perioadă de dezvoltare a acesteia. Ca urmare.democratic.subiecţii raportului de credit: . . asociaţii profesionale bancare cu rol important în implementarea unui climat de colaborare între societăţi bancare. După opiniile exprimate. Important în acest sens ar fi reglementarea creditului să se facă în urma unui control selectiv.promisiunea de rambursare. ar trebui să stabilească nivelul maxim al dobânzii (legi împotriva cametei). reducându-se în totalitate (dacă se poate) riscul de creditare. în sensul orientării dezvoltării economice ca pornind de la dimensiunea creditului şi implicit a masei monetare. în situaţiile unui volum mare de credite acordate. economia va facilita creşterea economică. ar fi crearea unui compartiment special de experţi bancari care să aibă ca atribuţiuni evaluarea bunurilor firmei la valoarea de piaţă. După unii economişti în afară de supravegherea bancară efectuată de BNR şi de controalele altor organe ale statului pe diferite teme se consideră că este necesară instituirea şi funcţionarea unor organisme speciale de control. menţinând prin aceasta un raport optim pentru investiţie şi consum în funcţie de posibilităţile economiei. . prin aceasta putând fi diferenţiat asupra zonelor şi ramurilor economice. Legate de aceasta. prin exercitarea lor de către stat. astfel încât să se stabilească restricţii asupra unor categorii de credite în timp ce altele să fie încurajate. Corespunzător cerinţelor actuale. Astfel de politici pot fi folosite mai mult ca tendinţe. . Aceste politici monetare şi de credit realizează şi au ca obiectiv unic dimensionarea resurselor de credit al băncilor. solvabile.

Sigur. în vederea obţinerii unui credit în valoare de 100.000 lei.30 unităţi monetare pe an. Rata dobânzii nominale este dată de rata de schimb dintre o valută forte astăzi şi o valută forte la timpul viitor (Euro. Riscul de rambursare constă în probabilitatea întârzierii plăţii sau a incapacităţii de plată datorată conjuncturii. SIBIU. pentru că este pus în situaţia de a nu onora cererile titularilor de depozite din cauza unei exploatări neeficiente a creditelor acordate.R.dobânda → preţul creditului.L. Dobânda poate reprezenta o sumă ce revine proprietarului la rambursarea sumei împrumutate sau preţul utilizării capitalului şi totodată remunerarea riscului pe care îl implică împrumutul respectiv. prin reprezentantul ei. Operaţiunea prin care împrumutatul(debitorul) ia în stăpânire imediată resurse (bani) în schimbul unei promisiuni (angajament) de rambursare viitoare.. Creditul va fi solicitat pe o perioadă de 1 an şi va avea ca destinaţie achiziţionarea unei componente din metal pentru construcţia unei hale industriale. însoţite de plata unei dobânzi ce stimulează banca. 168 . Prin reprezentantul firmei. “CONF-PROD” S. S. Sucursala Sibiu este banca preferată de firmă în vederea încheierii tranzacţiilor.C. are loc o primă întâlnire cu banca. “CONF-PROD” S. atunci o unitate monetară din valuta respectivă (Euro) astăzi poate fi schimbată pentru 1. originea cuvântului scoate în relief un element psihologic care este absolut indispensabil existenţei unei operaţiuni de credit: încrederea. de ex). Multiplicatorul de credite este întodeauna calculat prin raportarea cifrei 100 la procentul rezervei de lichiditate (proporţia din depozite care trebuie păstrată ca rezervă). cuvântul “credit” este de origine latină şi provine de la “creditum – creditare” şi înseamnă “a crede” sau “a avea încredere”. STUDIU DE CAZ privind analiza finaciară a S. Dacă rata dobânzii nominale sau dobânda de pe piaţă este de 30% pe an (de exemplu ).R. Având în vedere relaţiile foarte bune în care firma se află cu banca (urmare unei punctualităţi dovedite din partea ambelor părţi). Banca Comercială “C”. Etimologic. Warantul este documentul utilizat pentru obţinerea şi garantarea creditului şi poate fi folosit ca un efect de comerţ.C. respectiv cu ofiţerul de credite al băncii. dificultăţilor sectoriale sau deficienţelor debitorului. Riscul de imobizare apare la deţinătorul de depozite (banca)..L. se prezintă la bancă atât cu un plan de afaceri cât şi cu un studiu de fezabilitate. poartă numele de credit bancar. Rata reală a dobânzii este dată de schimbul între bunuri şi servicii astăzi şi bunurile şi serviciile la o dată viitoare.

În baza documentelor de mai sus. perceperea de dobânzi (ca preţ al creditului). . 169 . solicitantul de credit (firma) s-a prezentat la bancă pentru a putea purta o discuţie cu caracter informativ asupra următoarelor probleme: obiectul creditului şi perspectivele reuşitei de plată. Obiectul creditului îl constituie completarea surselor proprii ale firmei pentru realizarea investiţiei propuse. consemnarea tuturor operaţiunilor de creditare şi garantarea în documente contractuale (cu detalii privind termenele. . . . în funcţie de vechime. scadenţa şi ratele dobânzii). dacă va fi cazul. efectuat de un expert autorizat.cerere de credit.planul de afaceri.extrasul de carte funciară sau alte documente care să ateste proprietatea asupra bunurilor imobiliare care vor constitui garanţia creditului (terenuri. încasările şi veniturile ce se estimează a se realiza.referatul privind promovarea dosarului de credit. garanţiile ce pot fi aduse. case etc.situaţia creanţelor şi a datoriilor curente şi restante. În acest caz. . documentaţia cu care firma s-a prezentat la sediul băncii în vederea întocmirii dosarului de creditare cuprinde: . . . beneficiarul creditului este o firmă cu personalitate juridică. . În urma discuţiei.copii după contractele de credit încheiate cu alte bănci (dacă este cazul). destinaţia precisă a creditelor şi garantarea acestora.raportul de expertiză al bunurilor ce urmează a fi ipotecate sau garantate.indicatorii economico – financiari.bugetul de venituri şi cheltuieli pe termenul de creditare.). limitarea împrumuturilor acordate unui singur debitor la maximum 20 % din fondurile proprii ale băncii. Prin urmare. banca are în vedere respectarea următoarelor principii generale: limitarea riscurilor insolvabilităţii. inspectorul (ofiţerul) de credite a întocmit dosarul care mai cuprinde şi: . alte credite angajate la alte bănci.ultimul bilanţ contabil vizat de Administraţia Financiară.* Solicitarea creditului În vederea aprobării şi acordării creditelor pe termen scurt. volumul acestora.studiu de fezabilitate.documentaţia tehnico – materială pentru fundamentarea creditelor de investiţii. . situaţia patrimoniului la zi. respectarea plafoanelor de credite communicate. .ultimele patru balanţe de verificare. .situaţia fluxului de numerar. .dosarul juridic de constituire a firmei. credibilitatea solicitanţilor de credite. . se va trece la constituirea dosarului în vederea negocierii creditului. cheltuielile. * Acordarea creditului În prealabil acordării creditului.fişa de evaluare. .

În cazul de faţă. Oricât de bune ar fi garanţiile oferite de client. Banca verifică periodic dacă utilizarea creditului acordat este în concordanţă cu prevederile contractuale. se poate negocia atât nivelul ratei dobânzii cât şi perioada de creditare. În anumite cazuri. în vederea fundamentării deciziei de creditare. acesta se stabileşte în funcţie de indicatorii economico – financiari realizaţi în perioada analizată şi a celor previzionaţi pe perioada creditării. * Analiza creditului Analiza creditului reprezintă un proces care trebuie să se deruleze înainte de acordarea creditului. Volumul creditului nu poate fi oricât. precum şi determinarea expunerii băncii faţă de debitor. precum şi pe toată perioada de acordare a creditului. Pe parcursul derulării creditului. Acest lucru se întâmplă datorită faptului că valoarea împrumutului (100.000 lei) este foarte mic. până la restituirea acesteia. iar în acest caz dobânda va fi consemnată printr-un act adiţional la contractul de credit. Analiza nonfinanciară (calitativă) a firmei Evaluarea şi limitarea riscurilor în activitatea de creditare. În cazul neplăţii la scadenţă a oricărei sume datorate în baza contractului de credit încheiat. pentru a minimiza riscul în acordarea creditului. imprumutul va fi supus la plata unor sume majorate. creditarea firmelor se efectuează atât pe baza caracteristicilor nonfinanciare cât şi a activităţii economico – financiare realizate şi prognozate. în funcţie de dobânda pieţei. Dintre indicatorii calitativi cel mai des folosiţi de bancă. iar în acest caz ratele dobânzii sunt fixe. fără să existe posibilitatea negocierii acesteia. în funcţie de indicatorii de performanţă ai firmei şi de volumul împrumutului. presupun identificarea şi examinarea riscurilor nonfinanciare. analiza complexă a clientului constituie principala modalitate de stabilire a solvabilităţii acestuia. datorită faptului că a fost angajat un credit doar pe o perioadă de un an. poate apărea situaţia când banca negociază rata dobânzii. atunci când acordă credite persoanelor juridice amintim: Managementul societăţii 170 . de asemenea rata dobânzii este fixată la nivelul de 11 % pe an. dacă bunurile aduse în garanţie sunt corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi valoric. Potrivit “Normelor metodologice” proprii Băncii Comerciale “C”. Tot în cazul nostru. rata dobânzii este satbilită de bancă la nivelul de 11 %. Inspectorul (ofiţerul) de credite analizează influenţa factorilor nonfinanciari la care este supusă firma.

5 t). fie acesta se prezintă la sediul firmei pentru ridicare. iar preţurile sunt exprimate în euro. Germania). ceea ce implică respectarea termenelor stabilite cât şi plata comisioanelor şi speselor bancare practicate. Nivelul de pregătire al acestora este corespunzător postului ocupat. în ceea ce priveşte relaţia cu banca. Furnizorii de materii prime cu care lucrează permanent.Firma deţine în prezent doar 18 angajaţi (din care direct productivi 15. fiecare post deţinând o “fişă a postului” cu toate atribuţiunile aferente.5 t la 3. Asigurarea cu materii prime Firma are parteneri de afaceri cu care lucrează constant. Unii angajaţi au participat la cursuri de speciale de pregătire profesională organizate de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială precum şi în străinătate (S. o cât mai bună colaborare. Ponderea exportului Firma nu lucrează aproape deloc cu clienţi externi. Livrarea se face prin două modalităţi: fie este transportată remorca direct la domiciliul beneficiarului. Ponderea exportului de remorci din totalul activităţilor de desfacere este de doar 1 %.. utilaje. Cei doi asociaţi care deţin toate părţile sociale (50%. Profilul de activitate al societăţii îl reprezintă producerea de mijloace de transport auto (remorci şi semiremorci de la 0. firma apelând destul de rar la importuri de materii prime (excepţie: tabla zincată de 2mm – import Belgia). Timpul mediu de rezolvare a unei comenzi este de 20 zile (acesta poate fi chiar mai mare. Analiza economico – financiară pe bază de bilanţ a firmei 171 . se constată necesitatea angajării în următoarea jumătate de an a încă 4 muncitori calificaţi precum şi a unui inginer mecanic. ceilalţi 3 reprezintă personalul auxiliar cu atribuţiuni administrative.A. în funcţie de amploarea comenzii). respectiv 50 %) îndeplinesc rolul de manageri. oferă reduceri de preţuri de până la 15 %. iar pe de altă parte creşterea ponderii pe piaţă cu cel puţi 20 %. specialitate transport autovehicule. utilitare furgon. deoarece pe piaţa internă există deocamdată suficienţi cumpărători. producerea de mijloace de utilitare pentru camion. fiecare dintre ei având atribuţii în cadrul firmei bine stabilite.U. caroserii. Firma şi-a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Furnizorii sunt în proporţie de 90 % firme din ţară. Firma are drept obiectiv. contabilitate şi de secretariat). Sub aspect managerial. Asigurarea desfacerii Firma procedează iniţial la încheierea contractului de vânzare cu cumpărătorul şi abia atunci începe producerea bunului care face obiectul contractului. aceasta constând pe de o parte în construirea unei hale în afara oraşului. Relaţia firmei cu banca la care s-a solicitat creditul Volumul încasărilor şi plăţilor zilnice efectuate prin intermediul băncii este foarte mare.

Situaţia netă a firmei (SN) SN = Total activ – Datorii nerambursate. Evaloarea corespunzătoare a indicatorilor financiari reprezintă cea mai frecvent utilizată tehnică a analizei financiare.520 mii lei. echitatea.404 – 408.Noţiunea de bonitate a unei firme redă capacitatea acesteia de a-şi acoperi obligaţiile care urmează să şi le asume prin semnarea contractului de credit. dacă ar fi transformate în numerar. Calculul trezoreriei nete Dacă: TN – trezoreria netă. Fondul de rulment se exprimă în valoare absolută. utilizate în analiza financiară care reduc imaginea simplificată a multiplelor relaţii care condiţionează capacitatea unei firme de a se dezvolta.oo1 + 120. Elementele de bază în determinarea indicatorilor economici şi financiari pentru calculul bonităţii.066 – (186.911) = . elemente care completează în ansamblu imaginea bonităţii clientului. pentru ca analistul să-şi facă o imagine cu privire la evoluţia în timp a firmei. Aceşti indicatori. receptivitatea şi promptitudinea partenerului. FN – fondul de rulment.075 – 251. respectiv activele curente ar putea acoperii pasivele curente. NRF. sunt instrumente matematice. TN = 391. conferă noţiunii de bonitate o imagine reală. li se mai adaugă şi alţi factori adiacenţi. asigurând în acelaşi timp fondurile necesare continuării activităţii şi realizării de profit. cum sunt: corectitudinea.necesarul de fond de rulment. Firma va solicita o linie de credit din partea băncii în valoare de 20 mii lei. Indicatori de performanţă financiară Indicatorii solvabilităţii 172 . Acestor factori. Analiza prin indicatori Indicatorii. Valoarea pozitivă a acestui indicator denotă o situaţie a firmei foarte bună.70. dar nu lipsiţi de interes.586 – 408. cu atât mai mult cu cât ea a crescut de la un an la altul. După calculul acestora este necesară o comparare cu indicatorii din perioada anterioară. Pentru exemplificare ne vom folosi de cifre care nu se regăsesc în activitatea vreunei firme. Aceasă sumă va fi utilizată lunar pentru achiziţionarea de materiale în vederea realizării producţiei. TN = FR – NFR = Active circulante – Datorii pe termen scurt – (stocuri + creanţe – datorii de exploatare).827 mii lei. se regăsesc în bilanţul şi contul de profit şi pierdere ale firmei. Acest deficit trebuie acoperit printr-o linie de credit. Fondul de rulment arată cu cât. SN = 410.066 = 2.

236 = 0. deoarece firma nua mai contractat nici – un împrumut de la o altă bancă şi nici nu a constituit provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. Valoarea acestui indicator este aşa de mare pentru că de la înfiinţare. se deduce o solvabilitate patrimonială foarte bună.779/1. 2) Indicatorul de acoperire a creanţelor = pasive/capital•100 Indicatorul de acoperire a creanţelor = 410. acest indicator nu se poate calcula pentru că firma nu lucrează cu stocuri. indicatorul de acoperire a creanţelor arată în ce mmăsură datoriile pot fi acoperite cu capital social. Acesta ne indică în procente care este valoarea stocurilor care trebuie vândute pentru a acoperi datoriile curente. 2) Rentabilitatea în funcţie de capitalul propriu se calculează ca raport între profitul net şi suma capitalului propriu şi provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. Exprimând riscul financiar. Societatea a reinvestit aproape tot profitul obţinut din activitatea de vânzare. Ca urmare. Ea se poate calcula prin intermediul mai multor indicatori: 1) Randamentul vânzărilor = profit net/vânzări nete. 173 . Valoarea mică a acestui indicator nu reflectă o situaţie finaciară proastă a firmei. Activele rapide reprezintă mărfurile vândute pentru care contravaloarea urmează a se încasa. realizându-şi producţia doar pe bază de comenzi ferme şi nerealizând producţie de serie. firma nu a operat o majorare a capitalului social. Solvabilitatea patrimonială are în acest caz valoarea de 100 %. 3) Solvabilitatea patrimonială = (capital propriu + provizioane pentru riscuri şi cheltuieli)/(capital propriu + provizioane pentru riscuri şi cheltuieli + credite total)*100.586/2100•100 = 19. Randamentul vânzărilor = 21. deci este o imagine a eficienţei activităţii firmei. Indicatorul de acoperire a stocurilor = (408.671.066 – 38)/0*100.71 În situaţia în care se apelează la un credit bancar.24 %. Ca urmare.Solvabilitatea redă capacitatea firmei de a face faţă achitării obligaţiilor faţă de terţi. În cazul firmei analizate.01388 Acest indicator reflectă profitul câştigat pe o unitate de vânzări. indicatorii solvabilităţii sunt instrumente matematice care permit cuantificarea evoluţiei elementelor care compun acest proces şi anume: 1) Indicatorul de acoperire a stocurilor = (pasive curente – active rapide)/stoc*100. dar este un aspect pe care societatea îl are în vedere ca obiectiv pe termen mediu. Indicatorii rentabilităţii (profitabilităţii) Profitabilitatea (rentabilitatea) firmei se referă la capacitatea acesteia de a realiza profit. Rentabilitatea în funcţie de capitalul propriu = 21779/2520•100 = 864. este foarte importantă aprecierea flexibilităţii financiare a firmei.568.

779/1. în capitalul firmei sunt cuprinse pe lângă capitalul social numai rezervele (420 mii lei) şi rezultatul exerciţiului anterior. 174 . restul formulei fiind identică. Se exprimă procentual. Cu cât este mai mare valoarea acestui indicator.24 %. Acest indicator redă capacitatea firmei de a face faţă plăţilor exigibile prin active cu lichiditate rapidă sau ce se pot transforma în lichidităţi la termene foarte scurte (maxim o lună).014 %. Gradul de acoperire = 1. ceea ce denotă diferenţa enormă care există între costurile anuale şi profit. Valoarea acestui indicator este identică cu valoarea rentabilităţii în funcţie de costuri.520•100 → este o valoare foarte mare din motivul exprimat mai sus. Rc = 21. În plus.556.779/1. cu atât se prefigurează o situaţie bună a firmei de a genera profit. 4) Rentabilitatea economică (Re). 2) Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri.349•100 = 101.738•100 < 1. 3) Rentabilitatea în funcţie de costuri (Rc) se calculează ca raport între profit şi costuri totale.585. Rf = Beneficiu/Capitaluri (proprii+împrumutate) • 100.404 – 186. Rf = 21779/2520•100 =864. Dar.572. Aceasta rezultă din faptul că în ambele cazuri un termen de la numitor este 0.335 %.893•100 = 0. Limita minimă a acestui indicator ar trebui să fie de 80 %.066•100 = 50.893/2.72 %. Re = 21. valoarea foarte mare obţinută pentru acest indicator. Re = Masa profitului/valoarea producţiei exprimată în preţul de vânzare • 100.558. 5) Rentabilitatea financiară (Rf). 6) Relaţia capitalurilor (Rc). Indicatorii lichidităţii Aceşti indicatori se referă la capacitatea firmei de a onora obligaţiile financiare scadente şi reluarea cheltuielilor de exploatare. Rc = 1.Acest indicator exprimă capacitatea firmei de a pune în valoare capitalul investit şi de a genera un câştig net.001)/408. Lichiditatea imediată = (Active – stocuri)/Datorii pe termen scurt•100 = = (391.572.225/1. Rc = Cifra de afaceri/Capitaluri. face ca acesta să nu fie foarte relevant în cadrul analizei situaţiei financiare a firmei. referitor la capitaluri. se calculează ca raport dintre veniturile încasate şi cheltuielile aferente veniturilor încasate. 1) Lichiditatea imediată se exprimă ca raport dintre activele lichide şi datoriile pe termen scurt.

Este vorba de “Metoda Z”. Nivelul optim al indicatorului este 100 %. Acest indicator arată capacitatea firmei de a face faţă plăţilor exigibile prin active ce se pot transforma în lichidităţi. În primul rând. 3) Gradul de îndatorare se exprimă ca raport între datoriile totale şi activele totale deţinute de firmă. Acest indicator ne arată ponderea datoriilor în totalul surselor firmei.38 %.Aceasta arată că firma are o capacitate destul de bună. înseamnă că firma are un grad de îndatorare mare. dar se mai ştie că apropiindu-se de zero. rezultă că firma poate să-şi acopere tot mai bine cheltuielile. În vederea realizării unei viziuni mai ample asupra firmei. Evaloarea riscului de faliment Pentru a realiza o analiză cât mai completă. dar nu foarte bună de acoperire a cheltuielilor totale din veniturile încasate. 175 .586•100 = 99. indicatorii reflectă date istorice şi astfel nu indică corect perspectivele financiare viitoare ale firmei. trebuiesc precizate cel puţin două carenţe în legătură cu analiza lor. Având în vedere apropierea de 100 %.066/410. indicatorii nu consfinţesc reguli sau aprecieri definitive despre administrarea unei firme. constatăm o situaţie foarte bună în ceea ce privesc plăţile exigibile prin active. banca poate recurge şi la calculul unor indicatori care determină probabilitatea apariţiei rescului de faliment în perioada următoare. în timp scurt (maxim 12 luni).91 %. 4) Rata lichidităţii curente (RLC). Când valoarea acestui indicator este mai mică de 100 %. Unde: RLC – rata lichidităţii curente. Valoarea lui în cazul firmei analizate este de 95. Ac – active circulante. dar nu califică definitiv o firmă. De aceea se justifică înr-un fel. Un grad de îndatorare bun este atunci când valoarea acestui indicator este de aproximativ 30 %. Prin urmare. Acest indicator se determină cu ajutorul relaţiei: RLC = Ac/DTs•100. Aceşti indicatori surprind modificările în performanţă sau identifică tendinţe. limita maximă admisă fiind de 60 %. DTs – datorii pe termen scurt. vom prezenta în continuare una dintre metodele cel mai des utilizate pentru analiza falimentului. Gradul de îndatorare = 408. * În finalul calcului acestor indicatori. gradul de îndatorare al firmei sacde tot mai mult. solicitarea firmei de a beneficia în viitor de o linie de credit de 200 milioane lei. În al doilea rând.

1.6• x4 +1. . 176 .0• x5 . Z > 3 → situaţie financiară bună. În cazuş acestui indicator.152866. În consecinţă.3• x3 +0.6545 + 0 + 1.3•0. x3 .876/410.indicatorul x2 .8 → relevă o stare de faliment iminentă.2• x1 +1. Aceşti indicatori economico – financiari luaţi în calcul la determinarea mărimii “Z” sunt următorii: . x2 = profit reinvestit/total active = (profit net – dividende)/total active = = (21.152866) relevă o situaţie financiară a firmei foarte bună.4• x2 +3.4•0. iar constantele exprimă într-o măsură semnificativă ponderea sau importanţa variaţiei în logica economică a riscului de faliment. x4 . vom considera valoarea acestui indicator zero. . x1 = capital circulant/total activ = [active curente (circulante) – pasive curente (circulante)]/total active = (391.6• x4 +1.indicatorul x4 .2•0. la firma pusă în discuţie. măsoară nivelul de îndatorare al firmei prin credite pe termen lung. x4 = valoarea de piaţă a capitalului subscris şi vărsat/datorii pe termen lung (>1).3• x3 +0.4• x2 +3.586 = 0.586 = 3.550)/410.572. . Interpretarea mărimii.Mărimea “Z” sau “funcţia lui Altman”.indicatorul x1 . măsoară flexibilitatea de acţiune a firmei. Z ≤ 1.8 < Z < 3 → situaţie deficilă a firmei.207)/410.9471.01844 + 3. Această valoare (7.0• x5 . .893/410.2• x1 +1. x3 = profit înainte de impozitare/total active = 26.8308 = 7.586 = 0. x5 sunt indicatori economico – financiari.indicatorul x5 este un indicator de eficienţă a utilizării activelor prin prisma efectului economic datorită cifrei de afaceri a firmei.779-14.404 – 2. Z= 1. prezintă următoarea relaţie generală de calcul: Z = 1. Z > 3. variabilele x1 .586 = 0. relevă starea iminentă sau nu de faliment a firmei. x5 = cifra de afaceri/total active = 1.06545. Deci.8308 “Mărimea Z” se calculează pe baza indicatorilor prezentaţi mai sus. În această relaţie. mărimea indicatorului situând-o într-o poziţie imposibilă de a da faliment pe o perioadă relative lungă.0•3. = = 1. nu se pune problema de credite pe termen lung. exprimă capacitatea internă de finanţare a obiectivelor de dezvoltare a firmei. cu posibilitatea realizării falimentului. x2 . neexistând riscul de faliment pe următoarea perioadă.indicatorul x3 are semnificaţia de rată a rentabilităţii sau de eficienţă a utilizării activelor.947 + 1.01844.

72 5 Clasă Punctaj în obs. Performanţă generală Valoare 99. suma este 32. 1. 177 . din care: 1. la 31 decembrie (anul de calcul): I. în baza acestui punctaj. din care: . Asigurarea desfacerii 6. Sinteza indicatorilor avuţi în vedere la calculul punctajului: Indicatori: A. Solvabilitate patrimonială 4. Ponderea exportului 4. Profilul activităţii 3.33 % 100 % 864. Coeficientul aferent constituirii provizioanelor specifice de risc pentru această categorie este de 0. Prin însumarea punctajelor aferente indicatorilor financiari se obţine nota finală. În cazul de faţă.C.furnizori 25. * Datoriile faţă de terţi. Aceasta înseamnă că firma se include în categoria clienţilor băncii. Prin urmare.187 mii lei. creditul este inclus în categoria “creditului în observaţie”. Gradul de acop. Managementul firmei 2. Punctajul general este de 121.05. cu performanţă generală bună. Total angajamente faţă de terţi cu termene de exigibilitate sub un an: * Faţă de alte bănci = 0 lei. din venituri Total A B.38 % 50. Asigurarea cu materii prime 5. Garanţii oferite de clienţi D.Notă: Dezavantajul acestei metode constă în faptul că modelul nu ia în calcul (considerare) modificările iminente ale mediului în care firma îşi desfăşoară activitatea. Aprecierea serviciului datoriei F. Lichiditate imediată 3. Relaţia firmei cu banca Total B C.24 % 101. 0 4 10 10 8 32 45 10 0 5 5 4 69 20 121 Bun Bună. Calitativi.806 mii lei. sunt de 40.L. Punctaj general E. “CONF-PROD” S. Situaţia creanţelor şi datoriilor S.R. inclusiv faţă de buget. Sibiu. Rentabilitate f-cţie capital propriu 5. Financiari. Gradul de îndatorare 2. a chelt.

creditori diverşi 1. Ca urmare a depunerilor încasărilor la această bancă. 456 mii lei. din comisioanele plătite pentru operaţiunile derulate prin intermediul băncii.423 mii lei. Creanţele firmei cu termen de lichiditate a activelor sub un an: * Sunt reprezentate numai de clienţi = 12. sumă ce va fi folosită în fiecare lună pentru achiziţionarea de materii prime şi materiale.817 mii lei. . .R. firma s-a dovedit a fi un client fidel al băncii.075 mii lei. Rezultatul financiar la sfârşitul anului a fost de 9. firma va beneficia tot de la această bancă în scurt timp. Sibiu şi-a deschis contul curent la Banca Comercială “C”. 619 mii lei. 178 .793 mii lei.materiale consumabile 88 mii lei. Comisioanele diferă de la un tip de operaţiune la altul.obiecte de inventar 1.datorii cu personalul şi asig. II. Deoarece nivelul sumelor rulate prin intermediul băncii sunt confidenţiale. 10. Acest rezultat pozitiv se datorează (în special) încasărilor firmei din dobânzi şi volumului mare de alte venituri financiare (9. 509 mii lei. de o linie de credit în valoare de 20 mii lei.oo1 mii lei.taxa ape valoarea adăugată . 14. Situaţia stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie Din totalul stocurilor de la sfârşitul anului de 186.119 mii lei).decontări cu grupul .500 mii lei. firma a obţinut venituri din dobânzi în sumă totală de 1. firma nu a constituit provizioane. Sucursala Sibiu S. Obiectivul analizei îl reprezintă stabilirea valorii garanţiei prezentate băncii precum şi calcularea gradului de acoperire a creditului. Din acest motiv.. cu un an înaintea solicitării creditului.204 mii lei. sociale . Pe parcursul acestui an.clienţi creditori . în apreciera de faţă ne vom rezuma în a spune că sumele sunt destul de mari şi la un nivel aproximativ constant în fiecare lună. precum variază în funcţie de suma rulată.impozit pe profit . Nota de analiză a garanţiilor I.alte datorii .718 mii lei. În ceea ce privesc cheltuielile financiare. avem: .materii prime 17.L.693 mii lei. Cheltuielile financiare au constat. deşi s-ar părea că ar fi indicat datorită nivelului cheltuielilor rezultate din diferenţele de curs valutar (904 mii lei). în principal. Aprecieri asupra modului de lucru cu Banca Comercială “c”. “CONF-PROD” S. Sucursala Sibiu.C.

. Gradul de acoperire a creditului: Valoarea garanţiilor este dată doar de garanţia imobiliară. se află la şoseaua naţională şi traficul în zonă este foarte. care vor prelua firma şi vor trece la urmărirea folosirii creditului. Inspectorul (ofiţerul) de credite trimite o copie după cele trei contracte Serviciului (biroului) de urmărire credite şi Serviciului (biroului) clientelă. terenul pe care urmează să se construiască hala. l = 15 m. referatul se prezintă spre aprobare Comitetului de Analiză a Creditelor. . cu deschidere la drumul naţional. de 7 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia la unitatea bancară teritorială care îl desăvârşeşte. În urma analizei efectuate de lucrătorii băncii.. Se urmăreşte diversificarea portofoliului de credite în sensul acordării de credite persoanelor juridice din sectoare diferite de activitate ale economiei naţionale şi respectarea prevederilor B. . acesta a fost evaluat de experţii băncii la valoarea de 170. Valoarea creditului = 100.7 → fără a se ţine cont de nivelul dobânzilor ce trebuiesc plătite.R.dimensiune: L = 40 m.II. fiind aproape plană. → Suprafaţa = 600 m. Valoarea garanţiei = 170. III.încheierea contractului de asigurare a bunului ipotecat/gajat şi cesionarea dreptului de despăgubire în favoarea băncii. indiferent de sumă şi competenţă. 179 . decizia de acordare a creditului va fi luată numai atunci când se estimează că probabilitatea rambursării împrumutului de către client va depăşi probabilitatea de nerambursare. pe de o parte. prin discutarea şi analizarea dosarului în cadrul Comitetului de credite.000 lei. al unităţii bancare teritoriale care a întocmit documentaţia. se procedează la: .000 lei.întocmirea contractului de credit. .p. care nu pot depăşi 20 % din capitalul propriu al societăţii bancare.plasare: la 500 m de localitatea “S”. Datorită faptului că terenul. în legătură cu împrumuturile acordate unui singur client.sursa de energie electrică de înaltă tensiune se află la 80 m.conductele de apă şi de gaz trec prin faţa terenului. serviciului) de credite. că utilităţile sunt foarte aproape. Gradul de acoperire a creditului = valoarea garanţiei/valoarea creditului = 170. Obiectul analizei Firma a prezentat drept garanţie. Negocierea şi aprobarea creditului După însuşirea de către şeful compartimentului (biroului. 000 lei. . iar pe de altă parte. Date de identificare a terenului: .N. După aprobarea creditului.000 = 1. Terenul se află în proprietatea firmei încă de la înfiinţare.înregistrarea şi inscripţionarea contractului de garanţie imobiliară şi/sau mobiliară. S-a rezumat doar la valori imobiliare pentru că valoarea împrumutului este destul de mică şi nu este necesar să se prezinte garanţii foarte multe (sau cu valoare foarte mare).suprafaţa: fără denivelări. Perioada maximă de timp în care trebuie rezolvată cererea de credit depusă de client este.000/100. .

în vederea achziţionării structurii metalice a unei hale.„aur-lingouri”. * Având în vedere toate cele prezentate mai sus. Prezentaţi principalele momente ale evoluţiei Sistemului Monetar Naţional al României. Cererea pentru acest tip de produse este în continuă creştere.Prezentăm în continuare.„aur-monedă”. Societăţii Comerciale “CONF-PROD” SRL Sibiu. câteva dintre condiţiile agreate de bancă: * acordarea unui împrumut de 100. condiţiile economice actuale. * Întrebări recapitulative şi teste de autoevaluare: 1. având în vedere tendinţa generală de îmbunătăţire a sectorului industrial. le-a achitat la termen. activitatea se desfăşoară într-un spaţiu cu chirie. * garanţii oferite: terenul. Banca Comercială “C” Sucursala Sibiu a decis în final acordarea creditului de 100. precum şi: valoarea indicatorilor financiari calculaţi. .prin construcţia halei. . .„aur-devize”.„devize”.se au în vedere relaţiile bune în care banca se află cu firma. * alte aspecte relevante: . . a fost faptul că firma a obţinut în acest an locul III la categoria de firme mici “Constructoare de maşini şi construcţii metalice”. nu lipsit de importanţă. neînregistrând restanţe.5 % pe termen lung.în decizia de acordare a creditului. care a fost evaluat la o valoare de 170. . garanţiile oferite.000 lei pe o perioadă de un an cu o rată a dobânzii de 11 % pe an. rata dobânzii = 11 %.”CONF-PROD” SRL nu figurează la data prezentei în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc.toate obligaţiile pe care firma le-a avut faţă de bancă.C. . * condiţiile creditului: suma = 100. cu avantajele şi dezavantajele sale: . . firma urmează să-şi crească capacitatea de producţie cu cel puţin 50 % pe termen scurt şi cu 70. scopul folosirii creditului.firma îşi desfăşoară activitatea pe bază de contracte ferme. Calitatea produselor efectuate este foarte bună. Caracterizaţi pe rând cele patru sisteme monetare.000 lei pe o perioadă de un an. 2.în prezent. ceea ce conduce la creşterea costurilor bunurilor obţinute.000 lei. * firma îşi desfăşoară în prezent activitatea (atât cea productivă cât şi cea administrativă) într-un spaţiu cu chirie. * S. 180 . neexistând posibilitatea rămânerii pe stoc a unor bunuri . .000 lei.

Care este rolul şi scopul instituţiilor monetare internaţionale (Fondul Monetar Internaţional. Care este rolul Instituţiilor Monetare Europene ? 13.Andrei – „Euro”. C. pe scurt. 14. Bucureşti. 23. 8.) – “Tratat de management financiar – bancar”. 25. 2002. Basno. Prezentaţi implicarea acestor instituţii în economia ţării noastre. Ed. Bucureşti. 7. Economică. Floricel . Didactică şi Pedagogică. avantaje şi dezavantaje din perspective monetare. Ce tipuri şi forme de credit cunoaşteţi ? 18. 16. Rata dobânzii. principalele operaţiuni ale unei bănci comerciale. 3. Banca Mondială. Care sunt avantajele şi dezavantajele monedei unice europene „Euro”. Dardac. 181 . Bănci şi Politici monetare”. 2. Cum se manifestă concurenţa bancară în localitatea unde vă desfăşuraţi activitatea ? * Bibliografie selectivă: 1. Este inflaţia un fenomen monetar? → Explicaţi. 9. Moneda electronică. Evidenţiaţi principalele momente ale Sistemului Monetar Internaţional. Basno. Bucureşti. Tratatul de la Maastrcht şi momentele sale următoare. Credit. Prezentaţi aceste fenomene legate de evoluţia „leului” pe teritoriul României. Liviu C. România. C.“Monedă. Rol şi scop. N. Editura Didactică şi Pedagogică R. Ce este convertibilitatea monetară. Care este rolul Instituţiilor Monetare Internaţionale ? 12.. I. 4. Faceţi o scurtă prezentare a Băncii Centrale Europene. Bogdan (coord. 5. Care este rolul creditului într-o economie ? Dar al economisirii? 19. Rata dobânzii. Bănci”. pe scurt. Care este rolul BNR ? 15. constituie un factor decisiv în procesul de creditare ? Daţi exemple în acest sens de la mai multe bănci. Ce înţelegeţi prin dobânda reală ? Dar prin dobânda nominală ? 21. 24. 2006. 1994. Bucureşti. dar pentru economia României. Teodora Carmen – “Monedă. Comparaţi un tip de credit acordat de trei bănci diferite. dar şi ale Sistemului Monetar European. Editura Economică. o nou formă a monedei de schimb ? * 10. 6. Care este rolul ratei dobânzii în activitatea de creditare ? 20.3. Prezentaţi principalele aspecte ale Conferinţei de Bretton Woods. Prezentaţi. Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare) pentru economia mondială. * 17. constituie un instrument al politicii monetare practicate de BNR ? 22. 2003. 11. funcţiile BNR. Prezentaţi. dar cursul de schimb. la aceeaşi firmă solicitantă.A. Ed. Faceţi o analiză comparativă a ofertelor de credite la cinci bănci diferite. 4. C. ţară membră a Uniunii Europene.

8. Expert. 22. Ediţia a II – a. M. 1982. Dacia. mică enciclopedie”. Pintea. vol. Ed. Bucureşti. 21. Bucureşti. 1997. M. C. 1931. 11. 14. M. 18. C.“Gestiune bancară”. 26.5. Dumitrescu . Ştiinţifică şi Enciclopedică. 20.Banca “Albina” din Sibiu. Cartea Românească. Ionescu. Ed.Bucureşti. Slăvescu – “Marea finanţă din România în vreme de război”. 2008. Brăila. Bucureşti. Enciclopedică. II. Ed. Ed. . Bucureşti. Cerna – “Unificarea monetară în Europa”. Cluj – Napoca. Ed. Bucureşti. Ed. C. 182 . II. 10. Ed. Bucureşti. C. J. vol. Bucureşti.“Istoricul Băncii Naţionale a României (1880 – 1924)”. Alma Mater.“Gestionarea bancară”. Dumitrescu . 1998. V. Peutrioli – “Le controle prudential des banques”. V.Ioana Mihaela Pocan – „Politicile monetare şi piaţa de capital în România”. E. Ruscanu – “Băncile în economia românească 1774 – 1995”. 25. 24. Drecin . Bucureşti.G. Bucureşti. Bucureşti. I. 9. 1999. 1940.“Moneda. . 23. Ed. Editura Economică. Independenţa Economică. Ed. 1995. 1982. Băncile şi Creditul”. Roşca – “Monedă şi credit”. Marin (coord. Dănilă – „Managementul lichidităţii bancare”. Bucureşti. 13. Academiei Române. 6. . Ed. Cultura Naţională.) – “Băncile şi operaţiunile bancare”. A. 7. RAO International Publishing Company. F.) – “De la Roma la Maastricht”. 17. Didactică şi Pedagogică. 2005. 1920. Şt.C. Ed. Gh. I. Independenţa Economică. 1997.“Căile stabilităţii monetare”. M. 1948. 2002. R. Editura Phsihomedia. 20. Kiriţescu – “Moneda – Mică enciclopedie”. Negruş – “Plăţi şi garanţii internaţionale”. 1987.M. L. Editura Economică. Economică. Editura C. Masson – “Creditele bancare pentru întreprinderi”. 19. Ed. Ediţia a doua.“Tratat de bancă”. 1999. Manolescu – “Moneda şi ipostazele ei”. L. Ed. Economică. 1994. ediţia a III –a. Ed. Economică. Dănilă. Bucureşti. Sibiu. Sibiu. Anghel. Negruş (coord. Sarmis. Bucureşti. 1925. Vasile Dedu – „Gestiune şi audit bancar”. Kiriţescu. 1996 12. OECD. . Stoica – “Management bancar”. D. 16. 1996. S. 1996. Dacia. Bucureşti. Economică. Economică. M. Ed. Jinga – “Moneda şi problemele contemporane”. Bucureşti. Bucureşti. Madgearu – “Evoluţia economiei româneşti după războiul mondial”. 2006. 2001. Bucureşti. Bucureşti. 2005. Ed. Moga . BECK. 15.“Tratat de monedă”. Gh. M. Cluj – Napoca. N. Paris. I şi vol. V. Dobrescu – “Băncile. T. 1981. 1993.H.C. Cluj – Napoca. Ed.

Ed.27. The MIT Press.II Anul: II. * . Bucureşti. 1994. nr. 28.O. Tip de disciplină: obligatorie Categoria formativă: de specialitate 183 . Experiences in selected Asian and Latin American countries”. 1986. sem. Şt. circulare. O.“Neoliberalismul”. ILIE MOGA Forma: scurtă durată Ciclul: I. Economic Development Institute. completată şi modificată prin Legea nr. dr. 1927. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobat. Sibiu. “Financial sector reforms. Massachussetts.al României nr. * . I . Washington D. 312/2004. 2004. economic growth and stability.The MIT dictionary of Modern Economics. third edition. Legea nr. şi sem. Zeletin . 227/2007 (M.G. edited by David W.ro: norme. Nr. moneda unică: între naţional şi internaţional”.U. credite: Profil: economic Specializare: CIG. Continent. 1027/2006 şi respectiv 480/2007). regulamente. Cambridge. Site-ul www. Pearce.C.bnr.World Bank. instrucţiuni precizate în conţinutul volumului. UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” din SIBIU Facultatea de Ştiinţe Economice Catedra de Finanţe – Contabilitate PROGRAMA ANALITICĂ Denumire: MONEDĂ ŞI CREDIT Cod: Titular curs: Lector univ. edited by Shakil Faruqi. curs 2 h / săpt. 2 h / săpt. R. privind Statutul BNR. Toma – “Euro.

-relevarea funcţionalităţilor. acţiunii şi efectelor instrumentelor. au rolul de a organiza şi realiza împrumuturile (de a le gestiona) cu un scop bine definit. politicilor folosite în relaţiile bancă – operator economic şi prezentarea cadrului de acţiune corespunzător. În principal se are în vedere: -reliefarea principalelor teorii şi politici monetare şi de credit actuale şi rolul lor în reglarea masei monetare şi de credit în economie. metodelor şi politicilor din sfera monetară şi de credit. iar o activitate bancară se caracterizează prin atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi acordarea de credite în cont propriu. În fine. de a acţiona pentru orientarea şi conducerea proceselor economice la nivel naţional. Totodată fenomenele şi procesele de ordin bancar reprezintă unele dintre cele mai spinoase probleme dar în acelaşi timp şi unele dintre cele mai importante. ore 3 184 . rolul important de a face legătura directă între acestea şi operatorii economici de pe piaţă. 2 Nr. Trecerea la economia de piaţă a României (de exemplu) a presupus adoptarea unui mix de politici macro şi micro economice care să permită realizarea unei stabilizări la nivel general respectiv. did. în vederea realizării unui climat economic cât mai performant pentru toţi participanţii la mediul economic şi social. Prin urmare.OBIECTIVE : În condiţiile actuale ale economiei de piaţă concurenţiale. 0 TEME DE CURS 1 Săpt. -prezentarea rolului de reglare a băncilor prin intermediul instrumentelor. crt. băncile ca” instituţii” specializate. metodelor. realizarea unui echilibru economic general. băncile sunt „instituţii de credit cu vocaţie universală” care pot desfăşura activităţi conform legii. acela al obţinerii profitului bancar. CONTINUT ŞI PLANIFICARE CALENDARISTICĂ: Nr. băncilor le revine în continuare.

Banca Centrală. Dobânda şi rata dobânzii. Sistemul monetar naţional. 910 4 6. 3. Cererea de monedă. Plasamente de capital. Indicatorii bancari de performanţă. Structurile instituţionale. -caracteristici. TEME DE SEMINAR 2 Sistemul monetar contemporan. -studii de caz. Creditul în economia contemporană: -conţinut. 3 1-3 410 4 6 14 185 . 2. Instituţii de credit şi financiare de specialitate. Conceptul de credit şi formele acestuia. Inovaţiile financiare şi evoluţia sistemului bancar. Intermediarii financiari şi potenţialul de credite. Trezoreria. 1112 4 7. 2. 1 1. Conceptul de monedă Circulaţia monetară.1. Băncile şi instituţiile de credit asimilate. Echilibrul monetar. Oferta de monedă. 7-8 4 5. crt. Strategii de gestionare a riscurilor bancare 1314 4 Nr. 5-6 4 4. Cantitatea de monedă. 1-2 4 3-4 4 3.

1027/2006 şi respectiv 480/2007). Sarmis Cluj – Napoca. privind Statutul BNR.P. nr. Phsihomedia. . 2005.A. Roşca .„Monedă. Economică. Academiei Române. Sibiu.. Editura Continent. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată. -studii de caz. . Editura Economică. . Editura Economică. 4.„Căile stabilităţii monetare”. R.O.N.teste de control = 20%. Ed. 1993. lucrări de specialitate. 1996. T.„Moneda. teme de casă. 1112 1314 4 4 * EVALUAREA CUNOŞTIINŢELOR VA LUA ÎN CONSIDERARE: . . 2008.-studii de caz.examinare finală = 60%. moneda unică: Între naţional şi internaţional”. format electronic. Bucureşti. . Bucureşti. . Ed. „Monedă şi credit”. 2006. Acte normative: . • MODUL DE NOTARE: .T. Bucureşti 1997.Ilie Moga .al României nr.Ramona Toma – „Euro. . . BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: . Bucureşti.Legea nr. Dumitrescu .Gh. Inflaţia în economia de piaţă. bănci şi politici monetare.D. Barbu . E. băncile şi creditul”. Dardac.referat şi participare la seminarii = 20%.activitatea la curs şi seminar. Manolescu „Moneda şi ipostazele ei”.proiecte. 312/2004. Ed.O. . completată şi modificată prin Legea nr.U.Ioana Mihaela Pocan – „Politicile monetare şi piaţa de capital în România”. .Liviu C. Bucureşti. Ed. 2005.„Monedă şi credit”. . 227/2007 (M.G. Sibiu. 186 . 2003.rezultatul testelor pe parcursul semestrului.Fl. . Andrei – „Euro”. 2004.”.

2 hours seminars/week No of credits: Field: Economics Department: Management. Lector univ. II Year: I. dr. MASTER CURRICULUM Name of the course: Currency and Credit Code: Professor: Ilie Moga Ph. Ilie Moga 2008/2009. Accountancy and Informatics Type of course: compulsory 187 .Titular curs. 1st or 2nd semester. 2 hours course/week. Form: Short-term Course: I. D.

• CONTENTS • • • • • • • • • • • • Currency. The Treasury. The Central Bank. The amount of currency. The offer of the currency. banking system as ‘credit institutions with universal bent’ can function legally. Credit and Financial Institutions. The aim is to create a more proper economic climate for all the participants in the economic and social field. Romania’s competitive market economy for example was a result of a mixture of macro and micro economic policies that created the general economic balance. Currency stability. National currency system. Currency circulation. • Banking importance and its instruments.Category: Economic Field OBJECTIVES In a competitive market economy. it’s concept. Banking and Credit Institutions. 188 . Therefore. We take into account mainly the following things: The most important theories and currency/credit policies and their major role in the currency and credit stability in nowadays economy. methods and policies and its intervention in the economic processes in our country. banking activity means attracting deposits or other reimbursable funds and provide credits to the customers. methods. banking system keeps having the most important part as a direct intermediary between economic institutions and banking system itself. In the same time the banking processes and transformations are the most delicate yet the most important problems. actions and instruments effect. Thus banking as financial institutions are meant to organize and control the loans with a well-defined purpose: to get the banking profit. Institutional Structures. • The importance of functionalities. policies in the relationship banking-economic operator and the proper background. The demand for currency.

Dardac. Bucuresti. 2008. Banking and Credit. Andrei. electronic course. Ed.. Ed. Currency and Credit. 1996 • Ramona Toma. • T. Currency.D. R. Ed Economica. unique currency: between national and international. Barbu. 2005. 2008. 2003 • LAWS Government Bill of Law no 99/2006 concerning the credit institutions and adapting the approved capital. Sibiu. T.A. Ed. Euro. Sarmis Cluj-Napoca. Bucharest. Ways for currency stability. Strategies and banking Policies. Currency and Credit. Financial researches and the evolution of banking system. MARKING PROCESS • • • Final examination = 60% Tests = 20% Works and the activity during the seminars = 20% REFERENCIES N. Dumitrescu. 2004 • Ioana Mihaela Pocan. Ed. Euro. Ed Continent. Currency. Phsihomedia. Credit concept and its forms. 1993 • Ilie Moga. Academiei Romane. Bucuresti . Strategies for risks administration. 2006 • Fl. Interest and Interest Rate. electronic course. Economica. Bucuresti. case studies. 2005 • Liviu C. The result of the tests during the semester. Assignments. modified with the Law no 227/2007 (Romanian MO no 1027/2006 and 480/2007) • Law no 312/2004 concerning the Romanian National Bank‘s Rules • 189 . Currency Policies and Capital Market in Romania.P. E. Rosca. practical studies. REFERENCES TAKEN INTO ACCOUNT FOR THE FINAL EXAMINATION • • • The activity during the courses and seminar. Financial intermediaries and the credit potential.• • • • • • Efficiency banking indicators.. Banks and Currency policies. Sibiu.

Professor Ilie Moga. Ph. D 2008/2009 190 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful