Sunteți pe pagina 1din 28

CONTABILITATEA

CAPITALURILOR

Prof.univ.dr. Adriana TIRON TUDOR

Cls. 1 CAPITALURI - grupe

10. CAPITAL ŞI REZERVE


11. REZULTATUL REPORTAT
12. REZULTATUL EX. FINANCIAR
13. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII
14. CĂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA,
RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU
TITLUL GRATUIT SAU ANULAREA
INSTRUMENTELOR DE CPITALURI PROPRII
15. PROVIZIOANE
16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
Conţinutul economic

 Din punct de vedere al provenienţei capitalurile


îmbracă următoarele forme:
 Capital propriu;
 Capital străin (imprumutat) ;
 Solvenţi pentru investitţii
 Provizioane

Capital propriu-
drepturile titularilor de patrimoniu
asupra activelor persoane juridice
dupa deducerea tuturor datoriilor.
NOMINALIZAT
 Capital social

NENOMINALIZAT
 Prime legate de capital

 Rezerve

 Rezultat curent

 Rezultat reportat
Capital social:
constituire,
majorare,
micsorare

Prime legate de capital:


 emisiune,
 fuziune,
 aport,
 conversie a
obligatiunilor in actiuni

CAPITAL SOCIAL

Valoarea totala a aporturilor subcsrise

Capitalul social
 Cs. subscris- act constitutiv a p.j.
 Cs. vărsat – doc.justif. a vărsămintelor de capital.
(chitanta,foaie de varsamant,
proces verbal)
Contabilitatea analitică a CS
 pe acţionari/asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea
nominală a acţiunilor/părţilor sociale subscrise şi vărsate.
Capitalul social-

componenta
 actiuni –societati de capitaluri SA;SCA.
 parti sociale- societati de persoane SRL,SNC,SCS

evaluare
 Valoare nominala VN = CS/nr.titluri emise
 Valoare de piata (cotare) cerere/oferta
 Pret de emisiune PE = ,>,< VN pret platit
de subscriitori
 Valoare financiara = dividend/actiune
dobanda medie

- Valoare contabila = activ net/nr.titluri

2.CS- principalele operaţiuni

constituire
majorare:
 subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni,
 încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni,
micşorare:
 reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale
sau diminuarea valorii nominale a acestora ca
urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi,
 răscumpărarea acţiunilor,
 acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
sau alte operaţiuni, potrivit legii.
Tip de S.N.C. S.A S.R.L.
societate S.C.S. S.C.A.

Mărimea - - 90.000 90.000 lei 200 lei


min CS lei

CS divizat p.s. p.s. acţiuni acţiuni p.s.

VN min. - - 0.1 lei 0.1 lei 10 lei


acţ/p soc

Nr.propr. - - minim 5 minim 5 maxim50

Responsab nelimit -Nelimitată, solidară plata In functie


proprietari solidară asoc. comanditaţi; acţiunilor de aport
-in limita aportului
asoc.comanditarii

Conturi utilizate

 101. Capital
1011. Capital subscris nevărsat (P)
1012. Capital subscris vărsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public (P)
 456 Decontari privind capitalul (B)
Filiera constituire CS

 subscrierii capitalului social 456 = 1011


 aporturi aduse % = 456
5121
5311
212x
301x
 transformare csn in csv 1011=1012

Exemplu cifric-consituire SRL

CS subscris 200.000 lei (200 p.s. cu VN 1.000 lei.


c.val a 150 ps se varsă în numerar în conturi
bancare 150.000 lei
c.val a 50 ps - aport în natură o clădire 50.000.lei

Subscrierea CS 456 = 1011 200.000


Aducerea aporturilor % = 456 200.000
5121 150.000
212 50.000
Transformare csn in csv 1011 =1012 200.000
Variante filiera constituire

 Aducerea aportului in perioade diferite de


gestiune

 Aport in valuta cu diferente de curs intre


momentul subscrierii si cel al varsarii

 ……

Majorare CS- emisiune de titluri

 subscrierii capitalului social 456 = 1011


 aporturi aduse
 In numerar 5121 = 456
 In natura 212x = 456
 transformare csn in csv 1011=1012
Majorare CS- incorporare
elemente capitaluri proprii

Incorporare % = 1012
Rezultat reportat 1171
Rezerve 106x
Prime 104x

Majorare CS- compensare datorie


% =1012
401
162

Diminuare CS

 Acoperire pierdere reportata 1012=1171

 Retragere actionar, restituire nr


 Diminuare CS 1012 = 456
 Achitare c.val. In numerar 456 = 5311

 Reducere CS
 Rascumparare actiuni la VN 109=5121
 Anulare actiuni 1012=109
 Rascumparare la alta valoare ca VN, la anulare apar
diferente de valoare: contabilizate în structura capitaluilor
proprii: câştig 141; pierdere 149.
PRIME LEGATE DE CAPITAL

Suplimentul de aport neincorporat in CS.


 de emisiune PE= VE-VN
 Rol: acopera ch. de emisiune si
egalizeaza drepturile act. noi cu cei
vechi
 de fuziune, PF=V.bunuri primite-cresterea CS
 de aport, PA=V.bunuri aportate-VN act. Atrib.
 Rol- idem PE
 de conversie, la conversiei datoriilor in actiuni.

 Conturile corespunzătoare primelor


legate de capital pot avea numai sold
creditor.

Conturi utilizate

 104. Prime de capital


1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în
acţiuni (P)
Filiera prime

 Subscrierea CS 456 = %
1011 VN
104x P
 Aducerea aporturilor 5121= 456
 Transformare csn in csv 1011 =1012 VN
 Incorporare prime in capital 104x =1012 P

Exemplu: prime emisiune PE


se emite 1 actiune cu VE 7 lei, VN 5 lei cu incasare
in numerar. PE se incorporeaza in CS.

 Subscrierea CS 456 = % 7 VE
1011 5 VN
1041 2 PE
 Aducerea aporturilor 5121= 456 7 VE
 Transformare csn in csv 1011 =1012 5 VN
 Incorporare prime in capital 1041=1012 2 PE
Exemplu: prime aport PA
un SRL isi majoreaza CS printr-un aport in natura -
utilaj 20.000 si primeste 18 p.s. a cate 1.000 lei, PA
se incorporeaza in CS.

 Subscrierea CS 456 = % 20.000


1011 18.000
1043 2.000
 Aducerea aporturilor 2131= 456 20.000
 Transformare csn in csv 1011 =1012 18.000
 Incorporare prime in cs 1043=1012 2.000

3.Contabilitatea

rezervelor
 din reevaluare (3.1.)
 cu caracter general (3.2)
 rezultate din consolidare (3.3)
rezultatului financiar
 reportat (3.4.)
 curent (3.5)
3.1.Rezervele din reevaluare

Problematica rezervelor din reevaluare va fi


tratată în cadrul capitolului de imobilizări

3.2. Rezerve cu caracter general

 Dupa modul de constituire si utilizare


 1061 rezerve legale
 1063 rezerve statutare
 1064 rezerve de valoare justă
 1065 rezerve reprezentând surplusul realizat
din rezerva din reevaluare
 1068 alte rezerve
Rezerve legale

 Prelevări anuale a pană la 5% din profitul brut, până


se ajunge la maxim 20% din capitalul social
 Se utilizeaza la acoperirea pierderilor

 Cont utilizat 1061 “Rezerve legale”

Exemplul: rezerve legale

Situatia conturilor la 31.12.N este următoarea:

1061“Rezerve legale” – Sf.C din ex.fin.preced.: 25.000


101“Capital social” – Sf.C 500.000
121“Profit şi pierdere” – Sf.C inainte de înreg. ch. cu imp.profit 100.000

Să se calculeze şi înregistreze constituirea rezervei legale.

Rl ex.preced. 25.000 < 500.000 x 20% = 100.000


în ex.fin. N se constituie Rl 5.000 lei (100.000x 5% = 5.000)

129 “Repartizarea profitului”=1061 “Rezerve legale” 5.000


Rezerve statutare sau contractuale

1063 “Rezerve statutare sau contractuale”

Se creditează: cu repartizările din profitul anual net reportat :

1171 “Rezultatul reportat = 1063 “Rezerve statutare sau


reprezentând profitul contractuale”
nerepartizat sau pierderea
neacoperite”
Se debitează: cu utilizările rezervelor, conform statutului, cum ar fi
acoperirea pierderilor reportate din exerciţiile financiare preced.

1063 “Rezerve statutare sau = 1171 “Rezultatul reportat


contractuale” reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperite”

Sold: creditor, rezervele statutare existente la un moment dat

Rezerve reprezentând surplusul realizat din


rezerve din reevaluare

Rezervele reprezentand castigul realizat din reevaluarea imobilizarilor


corporale la data derecunoasterii (scoaterii din evidenta) aacestora sau
pe masura folosirii lor de catre entitate.

 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din


reevaluare

Se creditează:
» cu câştigul din reevaluare efectiv realizat:
105 “Rezerve din reevaluare ” = 1065 “Rezerve reprezentând
surplusul realizat din rezerve
din reevaluare “
Se debitează:
» cu câştigul din reevaluare încorporat în capitalul social:

1065 “Rezerve reprezentând surplusul = 1012 “Capital social subscris


realizat din rezerve din reevaluare “ varsat”
Alte rezerve
neprevăzute de lege sau statut, pot fi constituite facultativ pe seama
profitului net, pentru: acoperirea pierderilor contabile sau pentru alte
scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor,
cu respectarea prevederilor legale 1068 “Alte rezerve”
Se creditează: cu repartizările din profitul anual net pentru constituirea de alte rezerve
decât cele legale şi statutare potrivit Hotărârii AGA:

129 “Repartizarea profitului” = 1068 “Alte rezerve” x

Se debitează: cu acoperirea pierderilor reportate din exerciţiile financiare precedente


sau din exerciţiul financiar expirabil, potrivit Hotărârii AGA:

1068 “Alte rezerve” = % x


117 “Rezultatul reportat” x
121 “Profit şi pierdere” x

Sold: creditor, alte rezerve decât cele legale şi statutare,existent la un moment dat.

3.3. Rezervele rezultate din consolidare

1064 “Rezerve din valoare justă”


107 “Rezerve din conversie”
108 “Interese minoritare”
 1081“Interese minoritare – rezultatul ex.fin.”
 1082“Interese minoritare – alte capitaluri proprii”

- LECTURĂ SUPLIMENTARĂ -
3.4. Contabilitatea rezultatului financiar reportat

 În principal: (cont 1171”Rezultatul reportat reprezentând


profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită”)

 Profitul nerepartizat sau propus a fi repartizat ca dividente (pentru a nu


fi reportat în bilanţ ca datorie):
121”Profit sau pierderi” = 1171 ”Rezultatul reportat reprezentând
profitul nerepartizat sau
pierderea neacoperită”

 Pierderea neacoperita
1171 ”Rezultatul reportat reprezentând = 121 “Profit sau pierdere”
profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperită”

În subsidiar: Tratamentele contabile speciale generate de


adoptarea unor referenţiale contabile noi sau de corectarea unor erori
contabile din exerciţiile financiare precedente.

Conturile
 utilizate
1172 “Rezultatul reportat
sunt: provenit din adptarea pentru
prima dată a IAS, mai puţin IAS 29” (A/P)
 1174 ”Rezultatul reportat din corectarea erorilor
contabile”
 1176 “Rezultatul reportat provenit din trecerea la
aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu
Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene”
(A/P)

- LECTURĂ SUPLIMENTARĂ -
3.5. Contabilitatea rezultatului financiar curent

121 “Profit şi pierdere”

Se creditează: cu preluarea soldurilor ct. de venituri, asigucându-se prin


aceasta închiderea tuturor ct. de venituri utilizate în cursul ex.:

7xxx “Conturi de venituri” = 121 “Profit şi pierdere” x

Se debitează: cu preluarea soldurilor ct. de cheltuieli, asigucându-se prin


aceasta închiderea tuturor ct. de cheltuieli utilizate în cursul ex:

121 “Profit şi pierdere” = 6xxx “Conturi de cheltuieli” x

Soldul contului poate fi:


creditor: reflectă profitul net al exerciţiului;
debitor: reflectă pierderea netă a exerciţiului.

În ex. financiar N+1 contul 121 “Profit si pierdere” se


inchide astfel:

1. daca rez. Ex. N este profit,

121 “Profit şi pierdere” = 1171“Rezultatul reportat x


reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperită”
2. daca rez.ex. N este pierdere, AGA poate hotărî:

- reportarea pierderii pentru ex. fin. următoare,

1171 “Rezultatul reportat = 121 “Profit şi pierdere” x


reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperită”
-acoperirea pierderii din rezerve şi/sau din capitalul social,

% = 121 “Profit şi pierdere” x


106x “Rezerve” x
1012 “Capital subscris vărsat” x
129 “Repartizarea profitului”

Se debitează cu profitul repartizat:

129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve” x

În 1171 “1171“Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea


neacoperită” se înregistreaza toate repartizările propuse, altele decât cele pentru
constituirea rezervelor legale, precum a se evita înregistrarea repartizărilor de
profituri în datorii.
După aprobarea Sit. Fin. anuale, profitul reportat se repartizează pe destinatii: plăţii
dividendelor, vărsămintelor obligatorii la bugetul de stat

1171 “Rezultatul reportat” = % x


reprezentând profitul 457 “Dividende de plată”
x nerepartizat sau
pierderea 446 “Alte impozite, taxe şi x
neacoperită” vărsăminte
asimilate”

129 “Repartizarea profitului”

Se creditează cu: profitul repartizat ca rezervă legală, după


aprobarea repartizării acestuia de către AGA (la SC) şi a
Consiliului de administraţie (la RA):

121 “Profit şi pierdere” = 129 “Repartizarea profitului”


x

Sold: debitor şi reflectă, în perioada dintre “momentul” închiderii


exerciţiului financiar expirabil N şi aprobarea repartizării
definitive a profitului în exerciţiul financiar N+1, profitul net
realizat în exerciţiul financiar N repartizat la rezerve legale.
4.1. Subventii pentru investitii

 Sume primite cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor


 Conditie la acordare: entitatea beneficiară să cumpere,
construiască sau achizitioneze active imobilizate.
 Se recunosc în bilanţ ca venit amânat
 Restituirea SI - reducere sold SI cu suma rambursabilă

Se asimileaza SI si imobilizarile
 primite cu titlu gratuit
 constatate plus la inventar

 Valoarea Si se trece treptat la venituri pe masura amortizarii


imoblizarilor

13 Subventii pentru investiţii

 131. Subventii guvernamentale pentru investitii


 132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de
subventii pentru investitii
 133. Donatii pentru investitii
 134. Planuri de inventar de natura imobilizărilor
 138. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru
investitii
Ct.131 Subventii pentru investitii

 CE surse pe termen lung


 FC pasiv
 C: subventii primite sau in curs de primire
 D: subventii pentru investitii virate la venituri
 SC: subventii pentru investitii neincorporate in
rezultatul exercitiului.

Alte conturi specifice:


 445 Subventii,
 7584 Venituri din subventii pentru investitii

Exemplu: Subventii pentru investitii


se primeste in cont bancar SI 30.000, pentru procurare utilaj
50.000 si TVA 19%, ce se achita prin banca. DNU 5 ani.

 Subventie de primit 445 = 131 30.000


 Primirea subventiei 5121 = 445 30.000
 Achizitionare utilaj % = 404 59.000
2131 50.000
4426 9.000
 Plata datorie furnizor 404 = 5121 59.000
 Amortizare lunara utilaj 6811 = 2813 833
50.000/ 60 luni = 833
 Trecere lunara a SI la venituri 131 = 7584 500
30.000/ 60 luni = 500
4.2. Provizioane

 sunt datorii probabile cu scadenta incerta.


 trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi chel. estimate.
 la data bilantului se revizuiesc, ajusteaza pentru a
reflecta cea mai bună estimare curentă. (majorare,
diminuare, anulare)
 se constituie pentru elemente cum sunt:
 litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune, alte datorii incerte;
 cheltuielile de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind
garanţia acordată clienţilor;
 pensii şi obligaţii similare;
 impozite;
 alte provizioane.

15 Provizioane

151 Provizioane
 1511. Provizioane pentru litigii
 1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor
 1514. Provizioane pentru restructurare
 1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
 1516. Provizioane pentru impozite
 1518. Alte provizioane

 FC pasiv
 C la constituire, majorare (cheltuieli = provizion)
 D la diminuare, anulare (provizion = venit)
Provizioane pentru litigii

 se constituie la sf ex. pentru litigiile aflate in curs, cand exista


riscul pierderii litigiului.
 se constituie la nivelul sumei aflate in litigiu
 trebuie constituite pentru reflectarea corecta a profitului net.
Provizioane pentru garantii
 In limita cheltuielilor prevazute pentru efectuarea reparatiilor
in perioada de garantie
 Venituri din vanzari bunuri cu garantie X cota medie a
cheltuielilor cu reparatiile din exercitiile precedente
 Se anuleaza la expirarea perioadei de garantie

Exemplu: provizion litigii

penalitatile probabile din neachitarea la termen a unei


datorii, ce vor fi platite in ex. N+1, sunt de 5.000 lei. In ex.
N+1 penalitatile ce trebuie achitate si se achita sunt in
suma de 4.000 lei.

 Constituire provizion 6812 = 1511 5.000


 Achitare penalitati 6581 = 5121 4.000
 Anulare provizion 1511 = 7812 5.000
Exemplu: provizion garantii clienti

 O sc livreaza produse finite in valoare de 40.000 lei


si TVA pentru care acorda clientilor garantie 1 an.
 Cota medie a ch. Cu remedierea produselor in
perioada de garantie realizate in ex pecedent este de
3%
 Constituire provizion 6812 = 1512 1.200
40.000 x 3% = 1.200
 Anulare provizion la expirarea
perioadei de garantie 1512 = 7812 1.200

4.3. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

 SA – imprumut prin emisiune de oblig. maxim ¾ din CS


 Obligatiunea- valoare mobiliara negociabila ce ofera
detinatorului calitatea de creditor.
 Valoare nominala minim 2,5 lei.
 nominative, sau la la purtator
 emise in forma materiala sau dematerializata

 Detinatorul - dreptul de a incasa de la emitent dobanzile


aferente sumei date cu imprumut.
 Obligatiuni
 ordinare, cu dobanda fixa sau periodica
 cu prima de rambursare PR=VN – PE
 cu loterie
Imprumuturi obligatare

 161 Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)


 1614 Împr. externe din emis. de obligaţiuni garantate de stat
 1615 Împr.externe din emis. de obligaţiuni garantate de bănci
 1616 Împr. interne din emis. de obligaţiuni garantate de stat
 1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
 1681 Dobânzi aferente împr.din emis. de obligatiuni (P)
 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
 D: prima de rambursare aferenta imprumuturilor contractate
 C: prime de rambursare amortizate
 SD: prime de rambursare neamortizate
 Alte conturi:
 505 Obligatiuni emise si rascumparate,
 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea PR a obligatiunilor

Exemplu: Imprumut din emisiune de obligatiuni


ordinare

Se emit 1.000 oblig. ce se vand la VN de 10 lei/buc, dob. an 25%. Dupa 2


ani oblig. se rascumpara si anuleaza.

 Emisiune obligatiuni 461 = 161 10.000


 Incasare in nr. la VN 5311 = 461 10.000
 Chelt cu dobanda an I 10.000 x 25% 666 = 1681 2.500
 Chelt cu dobanda an II 10.000 x 25% 666 = 1681 2.500
 Achitarea dobanzii prin banca 1681=5121 5.000
 Rascumpararea in nr. A oblig. 505 = 5311 10.000
 anularea oblig.rascumparate 161 = 505 10.000
Exemplu: Imprumut din emisiune de obligatiuni cu
prime

Se emit 1.000 oblig. VN de 3,5 lei/buc ce se vand cu PV 3 lei cu incasare


prin banca. La scadenta se ramburseaza imprumutul si se amortizeaza
prima de emisiune.

 Emisiune obligatiuni % = 161 3.500


461 3.000
169 500
 Incasare in nr. la VN 5311 = 461 3.000
 Rascumpararea in nr. A oblig. 505 = 5311 3.500
 anularea oblig.rascumparate 161 = 505 3.500
Amortizare prime de rambursare 6868= 169 500

Exemplu: Imprumut din emisiune de


obligatiuni cu loterie

Se emit 2.000 oblig. ce se vand la VN de 15 lei/buc, cu


castig in numerar prin loterie 5.000 lei. Dupa 2 ani oblig. se
rascumpara la VN si anuleaza.

 Emisiune obligatiuni 461 = 161 30.000


 Incasare in nr. la VN 5311 = 461 30.000
 Castig acordat prin tragere la sorti 668 = 5311 5.000
 Rascumpararea in nr. a oblig. 505 = 5311
30.000
 Anularea oblig.rascumparate 161 = 505
30.000
4.4. Credite bancare

Creditele bancare sunt sume imprumutate de la banci ce


trebuie rambursate intr-un anumit termen (scadenta) si
pentru care se achita o dobanda.

Credite pe termen peste 1 an

 credite in moneda
 in lei

 In valuta (diferente de curs valutar 665,765)

Credite bancare

 162 Credite bancare pe termen lung


 1621 Credite bancare pe termen lung
 1622 Credite bancare pe termen lung neramb. la scadenţă
 1623 Credite externe guvernamentale
 1624 Credite bancare externe garantate de stat
 1625 Credite bancare externe garantate de bănci
 1626 Credite de la trezoreria statului
 1627 Credite bancare interne garantate de stat

 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe t. lung


Exemplu: credite bancare
se contracteaza credit bancar pe 4 ani, 24.000 lei,care se ramburseaza in
transe lunare egale. Dobanda anuala 30% se calculeaza si achita lunar.

 Incasare credit 5121=1621 24.000


 Dobanda luna 1 666 =1682 600
24.000 x 30%:12
 Achitare dobanda 1682=5121 600
 Rambursare rata 1 1621=5121 500
24.000:48 luni
 Dobanda luna 2 666= 1682 587,5
23.500 x 30%:12
 Achitare dobanda 1682=5121 587,5
 Rambursare rata 2 1621=5121 500

Datorii privind imobilizarile financiare

 Actiunile unei SC pot fi cumparate de alta SC sub forma


titlurilor imobilizate.
 Societatile pot face parte sau nu din acelasi grup de societati.
 SC ce a cumparat titlurile poate acorda imprumuturi emitentei
titlurilor.

 DETINATOR TP acorda imprumut EMITENT TP


Creante imobilizate Datorii priv. Imob.fin.
Datorii privind imobilizarile financiare

166 Datorii privind imobilizările financiare


 1661 Datorii faţă de soc. afiliate
 1662 Datorii faţă de soc. cu interese de partic.

168 Dobanzi
 1685 Dobânzi la datorii faţă de soc. afiliate
 1686 Dobânzi la datorii faţă de soc. cu int. part.

167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate


1687 Dobânzi la alte împrumuturi şi datorii
asimilate

Exemplu: Datorii privind imobilizarile


financiare

 O filiala primeste de la societatea mama imprumut


8.000 lei, pe care il restituie dupa 18 luni, cand achita
si dobanda de 1.500 lei.

 Primire imprumut 5121=1661 8.000


 Dobanda datorata de filiala 666 = 1685 1.500
 Achitare dobanda 1685= 5121 1.500
 Rambursare imprumut 1661=5121 8.000