Sunteți pe pagina 1din 12

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Transform ri planetare 2012-2030 Mesaje de la Fondatori

transmise prin Sal Rachele

Traducere: George Acu

Editura Proxima Mundi, ISBN 978-606-92854-0-4

(reeditat i revizuit - martie 2011, completat cu plan e explicative, cca. 300 de pagini, format mare: 18x25cm - B5)

Pentru comenzi mergi aici .

Pe cei care a i citit cartea, v rog s v exprima i comentariile aici , dac dori i acest lucru.

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

CepredicSalîntrebplanetarespiritualitateFondatoriiinicapabileDumnezeu,nenumalteinformaplanetare,NOT
CepredicSalîntrebplanetarespiritualitateFondatoriiinicapabileDumnezeu,nenumalteinformaplanetare,NOT
ialanumeRacheleprincipii
:ii?
arile
AceastiirateADN-uluisÎndespre
sunt înseicine?",evolupremiersuntemcuprindeale
altele)deilîntâmpl
chiarareDumnezeiilaCrealucrareevolu
ouman.m
estece?",
iînvinteligeneconomie,
multepân informaiei.avem
ie,penuplan
aÎn Învunde?",ADN, PCreatoriînesteialteaceste
cumacum
mânt?punctuliieta
colectivlegatesubiectetura
ifragmentareastiinpoliticunde
otimpuricând?"de
crelorCareexplicaifico-fantasticîndedimensiunea
învcentralcare.mvastrelevante.biologie,este
esen
la iie putemchiarfelm, sufletului,concisadevnumit
despreesteialeca psihologie,
deP ;)creapentrua rulc 12-a
rin,ce?"Fondatorii.karma,atentnoidin
dimensiuniuniversuriii noistoriaceîntospatelepreg
tehnologie,ceeaiautriliberulsuntemCosmici.fost
omenirii,Aceasttitîntregi.diferitelorcemai
implicaarbitru,prive
fiiniînalte,primit
metafizic
AceasteCacarteFondatorii
te
cuiiubireprofe
întransformtransformi12decopiirproiectarea
spundedimensiuni,lumeiimediumul
, i religie,dezvdespreaii
lui
rileri ilaluie
(
--- Cuprins ---

- Cuvânt înainte

- Mul umiri

- Introducere

Subiecte pe care le vom acoperi în aceast carte

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Partea I Informa ii preg titoare, de baz

Capitolul 1 Natura Universului

- S ne prezent m

- Acest Univers este un experiment

- Defini iile densit ii i dimensiunii

- Cum experimenteaz entit ile din densit ile mai înalte via a pe P mânt

- Rolul Fondatorilor

- Natura Crea iei

- Procesul evolu iei

- Acest univers local a fost creat de Dumnezeii Creatori

- Universuri multiple

- Timpul i eternitatea

- Sunte i cu to ii poten iali Dumnezei Creatori

- Ce se întâmpl atunci când fiin ele care apar in densit ilor mai înalte î i coboar vibra ia?

- Exist vehicule diferite pentru experimentarea diferitelor densit i

- Suntem extensii ale lui Dumnezeu

- Diferitele configura ii ale sufletului

- Natura i c l toria sufletelor gemene

- Liberul arbitru i C derea din Gra ie

Capitolul 2 Dispensele Divine

- Dispensele relevante

- Prima Dispens Divin Solu ia la C derea din Gra ie

- A Doua Dispens Saltul Galactic

- A Treia Dispens Alinierea Precesional a P mântului

- A Patra Dispens Roata Reîncarn rii

- A Cincea Dispens Divin Spirala În l rii

- A asea Dispens Divin În l area în mas

- A aptea Dispens Interven ia ajutoarelor lui Dumnezeu

- A Opta Dispens Sosirea Copiilor Ilumina i

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Capitolul 3 O scurt istorie a P mântului

- Introducere în tiin a liniilor temporale

La început

- O privire asupra C derii din Gra ie

- Rasa-r d cin a omenirii

- Detalii despre experimentele genetice

- Tiparul sufletului i corpul de densitatea a 7-a

- P mântul între 100.000.000 î.C. i 10.000.000 î.C.

inutul lui Pan

- O privire asupra încruci rii dintre oameni i extratere tri

- Probleme asociate cu liberul arbitru

- Rezumatul procesului de evolu ie

- O privire asupra altor civiliza ii

- Dup C derea lui Pan

- Conflicte în Sistemul Solar

- Distrugerea planetei Maldek

- Migra ia spre Marte

- R zboiul nuclear de pe Marte

- V lurile din jurul P mântului

- Nivele vibratorii

- R zvr tirea Luciferian (Invazia orionian )

- Perioada pre-lemurian de pe P mânt

Lemuria

- Civiliza iile din P mântul interior

Ridicarea i c derea Atlantidei

- Perioada post-atlant

Ridicarea i c derea Egiptului

- Sumarul istoriei P mântului

Povestea lui Isus

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Capitolul 4 Prezen a extratere trilor pe P mânt

- Motive pentru implicarea extratere trilor în treburile P mântului

- Via a pe alte planete din sistemul solar

- Extratere trii întuneca i

Factorul orionian

- Procente din diferite rase extraterestre în ADN-ul uman

Siriusienii

- Dilu ia orionian i siriusian a ADN-ului pleiadian

Draconienii

- Reptilienii

- Schimbarea de forme

- Influen a reptilian

Andromedanii

Zetanii

- Cenu iii

- Zetanii de tipul 3

- Efectul încruci rii oamenilor cu zetanii asupra ADN-ului uman

- Alte grupuri extraterestre care au vizitat P mântul

- Extratere tri afla i pe P mânt în forma lor nativ

- Încruci area ET-uman în prezent

- Hibrizii om-animal

- Unicornii

Confedera ia Galactic

Capitolul 5 Evolu ia sufletului

Dinamica evolu iei sufletului

- Natura densit ilor

- Cum evolueaz sufletele

- Conceptele de Rai i Iad

- Rolul vostru ca Dumnezei Creatori

- Explorarea t râmurilor exterioare

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

- Capacitatea mecanismului vostru perceptiv

- Dinamica percep iei de densitate mai joas

- Reîntoarcerea la densitatea a 7-a

- Mai multe analogii ale procesului de crea ie

- Evolu ia de la densitatea a 3-a la a 7-a

- Op iunea de întoarcere în lumile mai joase dup atingerea densit ii a 7-a

- Evolu ia sistemelor planetare

- În l area Mamei P mânt

- Încheierea Karmei

- Con tien a simultan a densit ilor mai înalte i mai joase

- Cum se acceseaz diferitele dimensiuni ale universului

- Evolu ia i reîncarnarea regnului animal

- Speciile disp rute

- Oamenii care se încarneaz sub form de semin ii genetice

Fragmentarea i (re)integrarea sufletului

- Natura diviz rii i a fragment rii sufletului

- Fragmentarea incon tient din timpul vie ii terestre

- (Re)Integrarea sufletului

- Efectele transplantului de organe asupra con tiin ei umane

- Efectul transfuziilor de sânge asupra sufletului uman

- Tehnici de a v recupera fragmentele de suflet pierdute i de a returna fragmentele altora

- Întâlnirea cu alte diviziuni primare ale sufletului, pe P mânt

- Sufletele fl c ri-gemene

- Familii de suflet extinse

- Mai multe despre fragmentele de suflet

Capitolul 6 În l area i ADN-ul

O privire de ansamblu asupra în l rii

- Schimb rile psihologice pe m sur ce oamenii se îndreapt spre în l are

- Discu ie suplimentar despre procesul de în l are

- Mai multe despre roata reîncarn rii

- În l area spiritual

- Dispensa în l rii în mas continuare

- ablonul maestru

- Un scurt discurs despre vehiculul de lumin Merkaba

- Procesul în l rii

- Geometria sacr i simbolurile sacre

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Natura ADN-ului

- Modelul ADN-ului cu 24 de catene

- Clonarea i proiec ia holografic

- A tr i în lume în timp ce te afli pe o cale spiritual

- Sistemul de chakre

- Medita ia

Partea a 2-a Transform rile planetare i perioada 2012-2030

Capitolul 7 Alinierea precesional

- Ciclul precesional i saltul galactic

- Liberul arbitru i predestinarea cosmic

- O descriere a ciclurilor cosmice care afecteaz P mântul

- Detalii despre Ciclul Precesional din anul 2012

Evenimentele din anul 2017 Influen a lui Nibiru

- Introducere la Saltul Galactic

- Mecanica Alinierii Precesionale din anul 2012

Capitolul 8 Saltul Galactic

- Un rezumat al Saltului

- Modul în care este afectat con tiin a de zona electromagnetic nul

- Separarea din cadrul omenirii

Scenariile care se desf oar pe P mânt

- Modul în care salturile afecteaz con tiin a uman

Transform ri specifice în sistemul solar

- Transform ri în cadrul câmpului electromagnetic al P mântului

- Transform ri în ceea ce prive te Soarele vostru, în timpul Saltului

- Efectele Saltului asupra altor planete

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

Capitolul 9 Transform rile de pe P mânt explicate din perspective diferite

- O scurt discu ie mai aprofundat asupra metodei tiin ifice

Date antropologice Filozofia schimb rii Psihologia transform rilor de pe P mânt

- Obstacolele i blocajele de pe calea spre iluminare

- Psihologia rela iilor umane

- Cum s ascul i de corpul t u

- Tehnici de vindecare a corpului emo ional

- Psihologia cre terii sufletului

- Cum s transcende i for ele întunecate

- Câmpuri rezonante

- Psihologia Legii Atrac iei

Metafizica transform rilor de pe P mânt

- Legea atrac iei

- Crearea realit ii voastre

- Clarificarea rolului ghizilor spirituali i al ajutoarelor

Religia

- Ce se întâmpl atunci când ego-ul controleaz religia

- Opiul maselor

- Cum s trata i cu oamenii religio i

Spiritualitatea

Biologia

- Genetica

- Codurile i cheile ADN-ului

- Mai multe despre catenele de ADN

- Activarea ablonului vostru maestru

- Muta ia i dispari ia speciilor

Mediul înconjur tor Transform ri geologice, geografice i climatice

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

- Australia

- Asia

- Africa

- America de Nord

- America de Sud

- Europa

- Orientul Mijlociu

Tehnologia

- Tehnologia bazat pe Punctul Zero

- Suprimarea tehnologiilor bazate pe Punctul Zero

- Mecanica tehnologiei bazate pe Punctul Zero

- Alte tehnologii

Sociologia

- Illuminati

- Etica muncii

- Solu ii sociologice

Economia

- Criza medical iminent

- Criza energetic

- Resurse naturale în curs de dispari ie

- Ac iuni economice la care s v a tepta i în urm torii ani

- Perspectiva spiritual asupra economiei

- Câteva cuvinte despre NESARA

Politica

- Predic ii politice i militare specifice

- Apari ia Noului P mânt

Capitolul 10 Rolul ajutoarelor P mântului în timpul transform rilor

(1) Extratere tri afla i în form fizic asocia i în prezent cu P mântul

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

- Extratere tri care umbl printre oameni i politica de non-interven ie

- Extratere tri renega i

- Cele mai recente informa ii despre zeta-reticulieni

- Orionienii lumino i i întuneca i ast zi

(2) Extratere tri care influen eaz P mântul din t râmurile astrale

- Draconienii lumino i i întuneca i i viitorul lor pe P mânt

- Iluzia Raiului

- Extratere tri afla i în defazaj de faz

(3) Extratere tri care influen eaz P mântul din t râmurile eterice

- Rolul siriusienilor

- Influen a Illuminati

- T râmurile zânelor i ale elementalilor

- P mântul interior

(4) Fiin e de densitate mai înalt care se afl temporar pe P mânt

(5) Suflete walk-in i transferuri de suflet

- Transferuri voluntare de suflet

- Transferuri involuntare de suflet

- Transferuri par iale de suflet

- Rolul sufletelor walk-in pe parcursul transform rilor planetare

(6) Fiin e de densitate mai înalt care ofer ajutor din planurile celeste

- Confedera ia Galactic , Marea Fr ie Alb i Ordinele Îngere ti

- Scopul specific al Confedera iei Galactice i al grupurilor asociate

- Partea tehnic a ajutorului oferit

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

- Protec ia psihic i spiritual

(7) Alte grupuri care ajut discret, din culise

(8) Versiuni viitoare ale voastre care se întorc ca s ajute

- Natura liniilor temporale

- Mai multe despre liniile temporale

Capitolul 11 O previzualizare a vie ii de dup transform ri

- La ce experien e v pute i a tepta, pe m sur ce v în l a i?

- Profe ii specifice

- Re-Unirea familiilor de suflet

- Încheiere

Anex : Fondatorii despre România

- Câteva aspecte în plus

1. Vortexuri energetice în România

2. Rolul României (Zonei Române ti)

3. Procesul Ascensiunii 5D

Mai jos se afl 2 prezent ri video (în lb. englez ), f cute de mediumul american. Mult mai multe

PDF - Transform ri planetare 2012-2030 (Sal Rachele)

informa ii se g sesc în carte.

Sal Rachele despre anul 2012

Sal Rachele: cele 3 linii temporale principale paralele ale P mântului

{ckform transformariplanetare}