MODULUL MANAGEMENTUL CALITATII CAP.

I CERINŢE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURAREA CALITĂŢII In materialul precedent am clasificat factorii calitatii in doua mari grupe: I- factori care determina calitatea ( principali); II- factori care influenteaza calitatea ( secundari). In cele ce urmeaza vor fi prezentati prima categorie de factori:

I. FACTORII CARE DETERMINA CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
1. Cercetarea si studiul pietei Calitatea produselor si serviciilor este determinata in mod hotarator de modul in care organizatia identifica cerintele clientilor si asigura evaluarea gradului de satisfacere e acestor cerinte, luand in considerare, in acelasi timp, restrictiile impuse de societate privind protectia vietii, sanatatii oamenilor si protectia mediului inconjurator. Compartimentul marketing determina si defineste cerintele specifice ale clientului, referitoare la calitate, pe care le comunica celorlate compartimente. Urmareste, de asemenea, comportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestre a serviciilor. Prin urmare acest compartiment raspunde de: • definirea specificatiilor preliminare ale produsului/serviciului, in care sunt transpuse cerintele clientului; • asigurarea feed-back-ului informational referitor la coportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestare a serviciului.

2. Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor Compartimentul de proiectare transpune nevoile clentuilui in specificatiile tehnice referitoare la materii prime, materiale, produse si procese. Aceasta specificatie trebuie astfel definita, incat produsul sa poata fi obtinut, verificat si tinut sub control, in conditiile prevazute de productie, instalare si functionare. Asigurarea calitatii in proiectare implica :

specificarea metodelor de masurare si incercare pentru evaluarea produsului si proceselor. Resusele organizatiei a) Pentru asigurarea calitatii produselor finite este necesar ca toate activitatile de aprovizionare sa fie planificate si tinute sub control prin proceduri scrise. Sunt posibile urmatoarele variante: intreprinderea are incredere in sistemul calitatii subcontractului. a rezultatelor incercarilor privind asemenea produse. analiza finala a proiectului si lansarea in fabricatie. . 3. definirea clara in proiect a aspectelor referitoare la calitate. la cererea intreprinderii sau o terta parte. calificarea si validarea proiectului implica evaluarea periodica a acestuia prin diferite metode: incercarea prototipului si/sau a esantioanelor. • selectarea subcontractantilor se poate realiza prin: evaluarea capacitatii acestora privind realizarea produselor. existenat unui sistem adecvat de distributie si de service. o data cu produsele livrate. incercari si a unor inregistrari referitoare la tinerea sub control a proceselor. a informatiilor obtinute de la alti utilizatori. desene. verificandu-se proiectul prin incercari de prototip. documente de aprovizionare transmise de subcontractanti. a unor date referitoare la inspectii. validarea sistemelor informatice. evaluarea pe baza esantioanelor de produs prelevate. Aceste activitati se refera la : • definirea cerintelor privind produsele care vor fi achizitionate prin: specificatiile contractului. • stabilirea metodelor de verificare a materiilor prime achizitionate. transmiterea. analiza aptitudinii adecvate. • stabilirea sistemului de asigurare a calitatii. instruirea privind utilizarea produsului si disponibilitatea pieselor de schimb.• • • • • • • definirea proiectului: stabilirea respomsabilitatilor pentru fiecare activitate de proiectare/dezvoltare. cu luarea in considerare a elementelor referitoare la satisfacerea nevoilor clientului. luarea in considerarea a experientei referitoare la produse similare. specificarea produsului si a proceselor. efectuarea unui control integral de catre subcontractant. refritoare la instalare. analiza proiectului. efectuarea receptiei calitative la sediul intreprinderii. intretinere si reparare. utilizare. tinerea sub control a modificarilor proiectului. cu precizarea criteriilor de acceptare.

conducerea organizatiei trebuie sa aplice tehnici corespunzatoare de motivare a personalului. fiecare lucrator sa poate avea initiative personale sau colective si sa lucreze cu plecere. Intreprinderile care promoveaza principiile managementului total al calitatii pun un accent deosebit pe "motivarea prin implicare a personalului". Pe de alta parte. Procesele de productie/prestare a serviciilor Activitatile intreprinderii se realizeaza printr-o "retea de procese" a carei structura este.• • reglementarea diferendelor referitoare la calitate. In scopul constientizarii angajatilor privind importanta propieie activitati pentru realizarea obiectivelor organizatiei referitoare la calitate se recomanda ca intregul personal. Intreprinderea trebuie sa identifice. Se prefera utilizarea tehnicilor de motivare pozitiva a personalului. deosebit de complexa. conducerea organizatiei trebuie: • sa identifice competentele cerute pentru persoanele care desfasoara activitati cu incidenta asupra calitatii. sa fie cuprins intrun program general de instruire care sa asigure intelegerea: • importantei desfasurarii corecte a activitatilor. intr-un climat de consens si armonie sociala. • sa evalueze eficacitatea instruirii personalului. • efectelor negative posibile ale nerespectarii procedurilor de lucru stabilite. astfel incat. adesea. astfel incat sa poata obtine si . Din acest motiv. planificarea si tinerea sub control a receptiei calitative. • inregistrarile referitoare la calitatea materiilor prime achizitionate permit urmarirea evolutiei performantelor subcontractantului. • responsabilitatilor privind realizarea obiectivelor individuale referitoare la calitate. b) O importanta deosebita pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor o are resursa umana. Prin motivare se intelege corelarea satisfacerii necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite. • sa asigure instruirea personalului pentru satisfacerea cerintelor. in conformitate cu obiectivele organizatiei si cu reglementarile in vigoare aplicabile. perfectionarea pregatirii profesionale in domeniu. printre care premiile si evidentierile pentru propunerile de imbunatatire a calitatii. incepand cu conducerea. 4. se organizeze si sa administreze reteau sa de procese si interfetele lor.

inainte de prelucrarea. • tinerea sub control a echipamentelor se refera la: asigurarea preciziei si fidelitatii lor. d) Tinerea sub control a echipamentelor de inspectie. produse intermediare si finite. astfel incat sa permita obtinerea rezultatelor asteptate. utilitatilor si conditiilor de mediu . a furnizorilor. intrarile si iesirile sunt de diferite tipuri: • referitoare la produs ( liniile continue din figura ): materii prime. • daca procesele se desfasoara potrivit procedurilor documentate. Ea implica: planificarea tinerii sub control a proceselor. • daca procesele sunt eficiente. sau ar trebui sa fie.. b) Tinerea sub control a proceselor presupune: • tinerea sub control a materiilor prime si materialelor utilizate are in vederea asigurarea conformitatii cu cerintele specificate. masurare si . informatii privind caracteristicile si starea produsului. supravegerea conditiilor de pastrare si identificare corespunzatoare. Asa cum rezulta din . a) Planificarea proceselor este deosebit de importanta pentru obtinerea unor produse conforme cu specificatiile prestabilite. stabilirea unui program de mentenanta preventiva etc. feedback-ul informational referitor la nevoi si la utilizarea produsului. verificare/reverificare metrologica. o transformare care adauga valoare. Asigurarea calitatii produselor si serviciilor Pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor trebuie luate in considerare urmatoarele trei aspecte. c) Verificarea produselor se refera la: verificarea materialelor si constituentilor inainte de prelucrare. 5.imbunatati permanent calitatea produselor si serviciilor. verificarea conformitatii produduselor pe fluxul de fabricatie si a produselor finite . referitoare la fiecare dintre procesele organizatiei: • daca procesele sunt definite si procedurile lor sunt documentate. Procesul este. • referitoare la informatii ( liniile punctate din figura ): cerinte referitoare la produs. Fiecare proces are intrari si iesiri si implica persoane si/sau alte resurse. asigurarea capabilitatii proceselor.

. rapoartele referitoare la utilizare. • investigarea tuturor cauzelor posibile ale problemei. • eliminarea cauzelor poate sa presupun modificari ale proceselor de productiee. normele interne . elaborarea de documente referitoare la identificarea instrumentelor etc. e) Tinerea sub control a produsului neconform. Pentru asigurarea eficientei avtiunilor corective se recomanda luarea in considerarea a urmatoarelor elemente: • stabilirea responsabilitatilor pentru implementarea lor. • supravegerea efectelor actiunilor corective intreprinse. • analiza problemei referitoare la calitate. livrarea si instalarea produsului si prestarea de servicii asociate. ale transportului.incercari: toate sistemele de masurare utilizate in fabricatie. O importanta deosebita o prezinta asigurarea feed-back-ului informational referitor la comportarea in utilizare a produsului. Actiunile corective presupun: depistarea problemelor referitoare la caliatete. pentru a putea avea incredere in rezultatele obtinute. ale specificatiilor produsului si/sau modificari in sistemul de asigurare a caliattii. reverificarea metrologica periodica. f) Tinerea sub control a activitatilor ulterioare productiei Activitatile ulterioare productiei se refera la: depoziatrea. • evaluarea importantei problemei referitoare la calitate. solutionarea acestora si luarea de masuri pentru minimizarea posibilitatii de repetare.Standardele. prin prisma costurilor si satisfacerii clientului. pastrarii. examinate de catre persoanele desemnate in acest scop. izolare. instalare si in cadrul serviciilor asociate trebuie tinute permanent sub control. inregistrandu-se rezultatelor obtinute. Pentru toate aceste activitati trebuie elaborate si tinute la zi proceduri documentate. luand in considerare specificatiile produsului siale tuturor proceselor.trebuie eleborate si tinute la zi proceduri scrise pentru: identificare. In acest scop pot fi luate in considerare urmatoarele elemente: achizitionarea unor echipamente corespunzatoare pentru utilizarea prevazuta. 6. reclamtiile clientilor etc. verificarea metrologica initiala.

fiind destinat aplicării comune şi repetate • prin conţinutul său.sunt adoptate la nivelul unei diviziuni teritoriale a unei ţări şi puse la dispoziţia publicului standarde regionale-sunt adoptate de o organizaţie regională de standardizare şi puse la dispoziţia publicului . b ) După nivelul de standardizare: . calitate. linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor. prin colaborarea dintre acestea şi aprobate de conducerea întreprinderii.pentru utilizări comune şi repetate. transporturi. Din definiţie rezultă caracteristicile principale ale standardului: • este elaborat cu consensul general al părţilor interesate(producători. - standarde profesionale. proiectare-deezvoltare. autorităţi publice • este aprobat de către un organism recunoscut care se ocupă cu standardizarea • regulile.regiile autonome sau alte persoane juridice. consumatori. reguli . garantând un nivel optim de ordine într-un context dat.Standardizarea este activitatea de elaborare. procedee de fabricaţie. utilizatori industriali. de organizaţii profesionale legal constituite ( întreprinderi turistice) standarde teritoriale. care furnizează .Se elaborează ţinând cont de standardele naţionale.turism etc. asigură un nivel optim de ordine in mediul de afaceri Clasificarea standardelor a) După domeniile standardizării: pentru industrie. comerţ. Definiţie Standardul (conform ISO) –un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. difuzare şi implementare a standardelor. agricultură.sunt adoptate în anumite domenii de activitate. Se referă la materii prime. regionale sau teritoriale sau pe baza programului de standardizare. Sunt stabilite de compartimentele de marketing.standarde de firmă-sunt adoptate de societăţile comerciale. construcţii. prescripţiile din standard au caracter repetitiv. produse finite. producţie.

ISO-Organizaţia Internaţională de Standardizare cuprinde organisme de standardizare din 124 de ţări şi desfăşoară următoarele activităţi: -unifică standardele naţionale. -cooperează cu organismele internaţionale în domeniul elaborării standardelor - - c) După conţinutul standardelor: standarde de bază-conţin prevederi generale pentru un anumit domeniu standarde de terminologie-definesc termenii utilizaţi într-un anumit domeniu standarde de produse-specifică caracteristicile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele. de inspecţie.standarde naţionale –sunt adoptate de un organism naţional de standardizare ce reprezintă interesele unei ţări faţă de organizaţiile internaţionale de standardizare .specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească serviciile. -elaborează standardele internaţionale.specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească procesele. Ex. seria ISO 9000-“Standarde pentru managementul şi asigurarea calităţii”.standarde internaţionale – sunt adoptate de o organizaţie internaţională. cu activitate de standardizare şi puse la dispoziţia publicului. certificare. standarde de încercări ( de metodă)-descriu metodele de încercare.se referă la calitatea proceselor. standarde de servicii. -organizează schimbul de informaţii între ţări privind activitatea de standardizare. standarde de procese. standarde de tip “ghid” –ex. metodelor. tehnicilor şi instrumentelor prin care se poate asigura şi menţine sau îmbunătăţi calitatea acestora .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful