MODULUL MANAGEMENTUL CALITATII CAP.

I CERINŢE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURAREA CALITĂŢII In materialul precedent am clasificat factorii calitatii in doua mari grupe: I- factori care determina calitatea ( principali); II- factori care influenteaza calitatea ( secundari). In cele ce urmeaza vor fi prezentati prima categorie de factori:

I. FACTORII CARE DETERMINA CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
1. Cercetarea si studiul pietei Calitatea produselor si serviciilor este determinata in mod hotarator de modul in care organizatia identifica cerintele clientilor si asigura evaluarea gradului de satisfacere e acestor cerinte, luand in considerare, in acelasi timp, restrictiile impuse de societate privind protectia vietii, sanatatii oamenilor si protectia mediului inconjurator. Compartimentul marketing determina si defineste cerintele specifice ale clientului, referitoare la calitate, pe care le comunica celorlate compartimente. Urmareste, de asemenea, comportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestre a serviciilor. Prin urmare acest compartiment raspunde de: • definirea specificatiilor preliminare ale produsului/serviciului, in care sunt transpuse cerintele clientului; • asigurarea feed-back-ului informational referitor la coportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestare a serviciului.

2. Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor Compartimentul de proiectare transpune nevoile clentuilui in specificatiile tehnice referitoare la materii prime, materiale, produse si procese. Aceasta specificatie trebuie astfel definita, incat produsul sa poata fi obtinut, verificat si tinut sub control, in conditiile prevazute de productie, instalare si functionare. Asigurarea calitatii in proiectare implica :

Aceste activitati se refera la : • definirea cerintelor privind produsele care vor fi achizitionate prin: specificatiile contractului. transmiterea. cu precizarea criteriilor de acceptare. Resusele organizatiei a) Pentru asigurarea calitatii produselor finite este necesar ca toate activitatile de aprovizionare sa fie planificate si tinute sub control prin proceduri scrise. efectuarea receptiei calitative la sediul intreprinderii. • stabilirea sistemului de asigurare a calitatii. tinerea sub control a modificarilor proiectului. 3. definirea clara in proiect a aspectelor referitoare la calitate. analiza proiectului. calificarea si validarea proiectului implica evaluarea periodica a acestuia prin diferite metode: incercarea prototipului si/sau a esantioanelor. analiza aptitudinii adecvate. . analiza finala a proiectului si lansarea in fabricatie. specificarea metodelor de masurare si incercare pentru evaluarea produsului si proceselor. • stabilirea metodelor de verificare a materiilor prime achizitionate. luarea in considerarea a experientei referitoare la produse similare. a rezultatelor incercarilor privind asemenea produse. desene. intretinere si reparare. refritoare la instalare. instruirea privind utilizarea produsului si disponibilitatea pieselor de schimb. cu luarea in considerare a elementelor referitoare la satisfacerea nevoilor clientului. efectuarea unui control integral de catre subcontractant. a informatiilor obtinute de la alti utilizatori. evaluarea pe baza esantioanelor de produs prelevate.• • • • • • • definirea proiectului: stabilirea respomsabilitatilor pentru fiecare activitate de proiectare/dezvoltare. a unor date referitoare la inspectii. • selectarea subcontractantilor se poate realiza prin: evaluarea capacitatii acestora privind realizarea produselor. validarea sistemelor informatice. verificandu-se proiectul prin incercari de prototip. documente de aprovizionare transmise de subcontractanti. existenat unui sistem adecvat de distributie si de service. specificarea produsului si a proceselor. o data cu produsele livrate. incercari si a unor inregistrari referitoare la tinerea sub control a proceselor. utilizare. la cererea intreprinderii sau o terta parte. Sunt posibile urmatoarele variante: intreprinderea are incredere in sistemul calitatii subcontractului.

• sa evalueze eficacitatea instruirii personalului. • inregistrarile referitoare la calitatea materiilor prime achizitionate permit urmarirea evolutiei performantelor subcontractantului. planificarea si tinerea sub control a receptiei calitative. perfectionarea pregatirii profesionale in domeniu. Pe de alta parte. 4. Din acest motiv. • sa asigure instruirea personalului pentru satisfacerea cerintelor. astfel incat sa poata obtine si . deosebit de complexa. se organizeze si sa administreze reteau sa de procese si interfetele lor. In scopul constientizarii angajatilor privind importanta propieie activitati pentru realizarea obiectivelor organizatiei referitoare la calitate se recomanda ca intregul personal. b) O importanta deosebita pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor o are resursa umana. adesea. Intreprinderile care promoveaza principiile managementului total al calitatii pun un accent deosebit pe "motivarea prin implicare a personalului". Intreprinderea trebuie sa identifice. sa fie cuprins intrun program general de instruire care sa asigure intelegerea: • importantei desfasurarii corecte a activitatilor. fiecare lucrator sa poate avea initiative personale sau colective si sa lucreze cu plecere. astfel incat. Procesele de productie/prestare a serviciilor Activitatile intreprinderii se realizeaza printr-o "retea de procese" a carei structura este. • efectelor negative posibile ale nerespectarii procedurilor de lucru stabilite. incepand cu conducerea. printre care premiile si evidentierile pentru propunerile de imbunatatire a calitatii. intr-un climat de consens si armonie sociala. Prin motivare se intelege corelarea satisfacerii necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite. • responsabilitatilor privind realizarea obiectivelor individuale referitoare la calitate. Se prefera utilizarea tehnicilor de motivare pozitiva a personalului. conducerea organizatiei trebuie: • sa identifice competentele cerute pentru persoanele care desfasoara activitati cu incidenta asupra calitatii. in conformitate cu obiectivele organizatiei si cu reglementarile in vigoare aplicabile.• • reglementarea diferendelor referitoare la calitate. conducerea organizatiei trebuie sa aplice tehnici corespunzatoare de motivare a personalului.

• referitoare la informatii ( liniile punctate din figura ): cerinte referitoare la produs. Ea implica: planificarea tinerii sub control a proceselor. b) Tinerea sub control a proceselor presupune: • tinerea sub control a materiilor prime si materialelor utilizate are in vederea asigurarea conformitatii cu cerintele specificate. sau ar trebui sa fie. Fiecare proces are intrari si iesiri si implica persoane si/sau alte resurse. a furnizorilor. intrarile si iesirile sunt de diferite tipuri: • referitoare la produs ( liniile continue din figura ): materii prime. verificarea conformitatii produduselor pe fluxul de fabricatie si a produselor finite . astfel incat sa permita obtinerea rezultatelor asteptate. • tinerea sub control a echipamentelor se refera la: asigurarea preciziei si fidelitatii lor. o transformare care adauga valoare. asigurarea capabilitatii proceselor. referitoare la fiecare dintre procesele organizatiei: • daca procesele sunt definite si procedurile lor sunt documentate.imbunatati permanent calitatea produselor si serviciilor. c) Verificarea produselor se refera la: verificarea materialelor si constituentilor inainte de prelucrare. masurare si . verificare/reverificare metrologica. Asa cum rezulta din . Asigurarea calitatii produselor si serviciilor Pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor trebuie luate in considerare urmatoarele trei aspecte. informatii privind caracteristicile si starea produsului. produse intermediare si finite. supravegerea conditiilor de pastrare si identificare corespunzatoare. • daca procesele sunt eficiente. inainte de prelucrarea. d) Tinerea sub control a echipamentelor de inspectie. Procesul este. a) Planificarea proceselor este deosebit de importanta pentru obtinerea unor produse conforme cu specificatiile prestabilite.. stabilirea unui program de mentenanta preventiva etc. utilitatilor si conditiilor de mediu . 5. • daca procesele se desfasoara potrivit procedurilor documentate. feedback-ul informational referitor la nevoi si la utilizarea produsului.

solutionarea acestora si luarea de masuri pentru minimizarea posibilitatii de repetare. luand in considerare specificatiile produsului siale tuturor proceselor. livrarea si instalarea produsului si prestarea de servicii asociate. • supravegerea efectelor actiunilor corective intreprinse. instalare si in cadrul serviciilor asociate trebuie tinute permanent sub control. reverificarea metrologica periodica. verificarea metrologica initiala. elaborarea de documente referitoare la identificarea instrumentelor etc.trebuie eleborate si tinute la zi proceduri scrise pentru: identificare. examinate de catre persoanele desemnate in acest scop. pentru a putea avea incredere in rezultatele obtinute. rapoartele referitoare la utilizare. Pentru asigurarea eficientei avtiunilor corective se recomanda luarea in considerarea a urmatoarelor elemente: • stabilirea responsabilitatilor pentru implementarea lor. ale transportului. ale specificatiilor produsului si/sau modificari in sistemul de asigurare a caliattii. prin prisma costurilor si satisfacerii clientului. pastrarii.Standardele. In acest scop pot fi luate in considerare urmatoarele elemente: achizitionarea unor echipamente corespunzatoare pentru utilizarea prevazuta. • analiza problemei referitoare la calitate. izolare. • investigarea tuturor cauzelor posibile ale problemei. e) Tinerea sub control a produsului neconform. Pentru toate aceste activitati trebuie elaborate si tinute la zi proceduri documentate. 6. O importanta deosebita o prezinta asigurarea feed-back-ului informational referitor la comportarea in utilizare a produsului. reclamtiile clientilor etc. normele interne .incercari: toate sistemele de masurare utilizate in fabricatie. inregistrandu-se rezultatelor obtinute. Actiunile corective presupun: depistarea problemelor referitoare la caliatete. • evaluarea importantei problemei referitoare la calitate. • eliminarea cauzelor poate sa presupun modificari ale proceselor de productiee.. f) Tinerea sub control a activitatilor ulterioare productiei Activitatile ulterioare productiei se refera la: depoziatrea.

asigură un nivel optim de ordine in mediul de afaceri Clasificarea standardelor a) După domeniile standardizării: pentru industrie.standarde de firmă-sunt adoptate de societăţile comerciale. care furnizează .turism etc. produse finite. fiind destinat aplicării comune şi repetate • prin conţinutul său. reguli . - standarde profesionale. autorităţi publice • este aprobat de către un organism recunoscut care se ocupă cu standardizarea • regulile. difuzare şi implementare a standardelor. consumatori. transporturi. producţie. Sunt stabilite de compartimentele de marketing. regionale sau teritoriale sau pe baza programului de standardizare.regiile autonome sau alte persoane juridice. prescripţiile din standard au caracter repetitiv.Standardizarea este activitatea de elaborare. construcţii. agricultură. Definiţie Standardul (conform ISO) –un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. Se referă la materii prime. proiectare-deezvoltare. de organizaţii profesionale legal constituite ( întreprinderi turistice) standarde teritoriale.Se elaborează ţinând cont de standardele naţionale. b ) După nivelul de standardizare: . garantând un nivel optim de ordine într-un context dat. procedee de fabricaţie.sunt adoptate la nivelul unei diviziuni teritoriale a unei ţări şi puse la dispoziţia publicului standarde regionale-sunt adoptate de o organizaţie regională de standardizare şi puse la dispoziţia publicului . Din definiţie rezultă caracteristicile principale ale standardului: • este elaborat cu consensul general al părţilor interesate(producători. utilizatori industriali. linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor. calitate.pentru utilizări comune şi repetate.sunt adoptate în anumite domenii de activitate. comerţ. prin colaborarea dintre acestea şi aprobate de conducerea întreprinderii.

standarde naţionale –sunt adoptate de un organism naţional de standardizare ce reprezintă interesele unei ţări faţă de organizaţiile internaţionale de standardizare . metodelor. Ex. de inspecţie. -elaborează standardele internaţionale. seria ISO 9000-“Standarde pentru managementul şi asigurarea calităţii”. standarde de încercări ( de metodă)-descriu metodele de încercare. -organizează schimbul de informaţii între ţări privind activitatea de standardizare.standarde internaţionale – sunt adoptate de o organizaţie internaţională. standarde de servicii. cu activitate de standardizare şi puse la dispoziţia publicului.specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească serviciile. standarde de tip “ghid” –ex. certificare.se referă la calitatea proceselor. standarde de procese. -cooperează cu organismele internaţionale în domeniul elaborării standardelor - - c) După conţinutul standardelor: standarde de bază-conţin prevederi generale pentru un anumit domeniu standarde de terminologie-definesc termenii utilizaţi într-un anumit domeniu standarde de produse-specifică caracteristicile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele. tehnicilor şi instrumentelor prin care se poate asigura şi menţine sau îmbunătăţi calitatea acestora .specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească procesele. ISO-Organizaţia Internaţională de Standardizare cuprinde organisme de standardizare din 124 de ţări şi desfăşoară următoarele activităţi: -unifică standardele naţionale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful