MODULUL MANAGEMENTUL CALITATII CAP.

I CERINŢE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURAREA CALITĂŢII In materialul precedent am clasificat factorii calitatii in doua mari grupe: I- factori care determina calitatea ( principali); II- factori care influenteaza calitatea ( secundari). In cele ce urmeaza vor fi prezentati prima categorie de factori:

I. FACTORII CARE DETERMINA CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
1. Cercetarea si studiul pietei Calitatea produselor si serviciilor este determinata in mod hotarator de modul in care organizatia identifica cerintele clientilor si asigura evaluarea gradului de satisfacere e acestor cerinte, luand in considerare, in acelasi timp, restrictiile impuse de societate privind protectia vietii, sanatatii oamenilor si protectia mediului inconjurator. Compartimentul marketing determina si defineste cerintele specifice ale clientului, referitoare la calitate, pe care le comunica celorlate compartimente. Urmareste, de asemenea, comportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestre a serviciilor. Prin urmare acest compartiment raspunde de: • definirea specificatiilor preliminare ale produsului/serviciului, in care sunt transpuse cerintele clientului; • asigurarea feed-back-ului informational referitor la coportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestare a serviciului.

2. Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor Compartimentul de proiectare transpune nevoile clentuilui in specificatiile tehnice referitoare la materii prime, materiale, produse si procese. Aceasta specificatie trebuie astfel definita, incat produsul sa poata fi obtinut, verificat si tinut sub control, in conditiile prevazute de productie, instalare si functionare. Asigurarea calitatii in proiectare implica :

Resusele organizatiei a) Pentru asigurarea calitatii produselor finite este necesar ca toate activitatile de aprovizionare sa fie planificate si tinute sub control prin proceduri scrise. transmiterea. Aceste activitati se refera la : • definirea cerintelor privind produsele care vor fi achizitionate prin: specificatiile contractului. efectuarea receptiei calitative la sediul intreprinderii. calificarea si validarea proiectului implica evaluarea periodica a acestuia prin diferite metode: incercarea prototipului si/sau a esantioanelor. la cererea intreprinderii sau o terta parte. cu luarea in considerare a elementelor referitoare la satisfacerea nevoilor clientului. desene. utilizare. luarea in considerarea a experientei referitoare la produse similare. analiza finala a proiectului si lansarea in fabricatie. a rezultatelor incercarilor privind asemenea produse. a informatiilor obtinute de la alti utilizatori. analiza aptitudinii adecvate. specificarea metodelor de masurare si incercare pentru evaluarea produsului si proceselor. cu precizarea criteriilor de acceptare. a unor date referitoare la inspectii. 3. validarea sistemelor informatice. analiza proiectului. Sunt posibile urmatoarele variante: intreprinderea are incredere in sistemul calitatii subcontractului. intretinere si reparare. o data cu produsele livrate. documente de aprovizionare transmise de subcontractanti. verificandu-se proiectul prin incercari de prototip. . efectuarea unui control integral de catre subcontractant.• • • • • • • definirea proiectului: stabilirea respomsabilitatilor pentru fiecare activitate de proiectare/dezvoltare. • selectarea subcontractantilor se poate realiza prin: evaluarea capacitatii acestora privind realizarea produselor. existenat unui sistem adecvat de distributie si de service. definirea clara in proiect a aspectelor referitoare la calitate. • stabilirea sistemului de asigurare a calitatii. evaluarea pe baza esantioanelor de produs prelevate. incercari si a unor inregistrari referitoare la tinerea sub control a proceselor. tinerea sub control a modificarilor proiectului. • stabilirea metodelor de verificare a materiilor prime achizitionate. instruirea privind utilizarea produsului si disponibilitatea pieselor de schimb. specificarea produsului si a proceselor. refritoare la instalare.

conducerea organizatiei trebuie sa aplice tehnici corespunzatoare de motivare a personalului. • inregistrarile referitoare la calitatea materiilor prime achizitionate permit urmarirea evolutiei performantelor subcontractantului. perfectionarea pregatirii profesionale in domeniu. printre care premiile si evidentierile pentru propunerile de imbunatatire a calitatii. Procesele de productie/prestare a serviciilor Activitatile intreprinderii se realizeaza printr-o "retea de procese" a carei structura este. planificarea si tinerea sub control a receptiei calitative. se organizeze si sa administreze reteau sa de procese si interfetele lor. adesea. Din acest motiv. • responsabilitatilor privind realizarea obiectivelor individuale referitoare la calitate. intr-un climat de consens si armonie sociala. 4.• • reglementarea diferendelor referitoare la calitate. in conformitate cu obiectivele organizatiei si cu reglementarile in vigoare aplicabile. Intreprinderile care promoveaza principiile managementului total al calitatii pun un accent deosebit pe "motivarea prin implicare a personalului". incepand cu conducerea. astfel incat. conducerea organizatiei trebuie: • sa identifice competentele cerute pentru persoanele care desfasoara activitati cu incidenta asupra calitatii. Se prefera utilizarea tehnicilor de motivare pozitiva a personalului. b) O importanta deosebita pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor o are resursa umana. • efectelor negative posibile ale nerespectarii procedurilor de lucru stabilite. fiecare lucrator sa poate avea initiative personale sau colective si sa lucreze cu plecere. In scopul constientizarii angajatilor privind importanta propieie activitati pentru realizarea obiectivelor organizatiei referitoare la calitate se recomanda ca intregul personal. Pe de alta parte. astfel incat sa poata obtine si . sa fie cuprins intrun program general de instruire care sa asigure intelegerea: • importantei desfasurarii corecte a activitatilor. • sa asigure instruirea personalului pentru satisfacerea cerintelor. • sa evalueze eficacitatea instruirii personalului. Intreprinderea trebuie sa identifice. Prin motivare se intelege corelarea satisfacerii necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite. deosebit de complexa.

informatii privind caracteristicile si starea produsului.. • daca procesele se desfasoara potrivit procedurilor documentate. Fiecare proces are intrari si iesiri si implica persoane si/sau alte resurse. • daca procesele sunt eficiente. feedback-ul informational referitor la nevoi si la utilizarea produsului. o transformare care adauga valoare. inainte de prelucrarea. supravegerea conditiilor de pastrare si identificare corespunzatoare. verificare/reverificare metrologica. produse intermediare si finite. intrarile si iesirile sunt de diferite tipuri: • referitoare la produs ( liniile continue din figura ): materii prime. sau ar trebui sa fie. Asa cum rezulta din . utilitatilor si conditiilor de mediu . referitoare la fiecare dintre procesele organizatiei: • daca procesele sunt definite si procedurile lor sunt documentate. • tinerea sub control a echipamentelor se refera la: asigurarea preciziei si fidelitatii lor. b) Tinerea sub control a proceselor presupune: • tinerea sub control a materiilor prime si materialelor utilizate are in vederea asigurarea conformitatii cu cerintele specificate. astfel incat sa permita obtinerea rezultatelor asteptate. a) Planificarea proceselor este deosebit de importanta pentru obtinerea unor produse conforme cu specificatiile prestabilite. verificarea conformitatii produduselor pe fluxul de fabricatie si a produselor finite . masurare si . Asigurarea calitatii produselor si serviciilor Pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor trebuie luate in considerare urmatoarele trei aspecte.imbunatati permanent calitatea produselor si serviciilor. a furnizorilor. Procesul este. stabilirea unui program de mentenanta preventiva etc. 5. Ea implica: planificarea tinerii sub control a proceselor. asigurarea capabilitatii proceselor. d) Tinerea sub control a echipamentelor de inspectie. • referitoare la informatii ( liniile punctate din figura ): cerinte referitoare la produs. c) Verificarea produselor se refera la: verificarea materialelor si constituentilor inainte de prelucrare.

• eliminarea cauzelor poate sa presupun modificari ale proceselor de productiee. O importanta deosebita o prezinta asigurarea feed-back-ului informational referitor la comportarea in utilizare a produsului. pastrarii. inregistrandu-se rezultatelor obtinute.. ale specificatiilor produsului si/sau modificari in sistemul de asigurare a caliattii. ale transportului.incercari: toate sistemele de masurare utilizate in fabricatie. livrarea si instalarea produsului si prestarea de servicii asociate. izolare. reverificarea metrologica periodica. prin prisma costurilor si satisfacerii clientului. luand in considerare specificatiile produsului siale tuturor proceselor. instalare si in cadrul serviciilor asociate trebuie tinute permanent sub control. normele interne . verificarea metrologica initiala. • supravegerea efectelor actiunilor corective intreprinse. • evaluarea importantei problemei referitoare la calitate. examinate de catre persoanele desemnate in acest scop.trebuie eleborate si tinute la zi proceduri scrise pentru: identificare. pentru a putea avea incredere in rezultatele obtinute. 6. • investigarea tuturor cauzelor posibile ale problemei.Standardele. solutionarea acestora si luarea de masuri pentru minimizarea posibilitatii de repetare. Pentru asigurarea eficientei avtiunilor corective se recomanda luarea in considerarea a urmatoarelor elemente: • stabilirea responsabilitatilor pentru implementarea lor. • analiza problemei referitoare la calitate. In acest scop pot fi luate in considerare urmatoarele elemente: achizitionarea unor echipamente corespunzatoare pentru utilizarea prevazuta. elaborarea de documente referitoare la identificarea instrumentelor etc. Pentru toate aceste activitati trebuie elaborate si tinute la zi proceduri documentate. e) Tinerea sub control a produsului neconform. reclamtiile clientilor etc. f) Tinerea sub control a activitatilor ulterioare productiei Activitatile ulterioare productiei se refera la: depoziatrea. rapoartele referitoare la utilizare. Actiunile corective presupun: depistarea problemelor referitoare la caliatete.

prin colaborarea dintre acestea şi aprobate de conducerea întreprinderii. consumatori. construcţii. Din definiţie rezultă caracteristicile principale ale standardului: • este elaborat cu consensul general al părţilor interesate(producători. difuzare şi implementare a standardelor. garantând un nivel optim de ordine într-un context dat. produse finite. autorităţi publice • este aprobat de către un organism recunoscut care se ocupă cu standardizarea • regulile. proiectare-deezvoltare. utilizatori industriali.pentru utilizări comune şi repetate. Se referă la materii prime. procedee de fabricaţie. asigură un nivel optim de ordine in mediul de afaceri Clasificarea standardelor a) După domeniile standardizării: pentru industrie.sunt adoptate în anumite domenii de activitate.regiile autonome sau alte persoane juridice. regionale sau teritoriale sau pe baza programului de standardizare. reguli .Se elaborează ţinând cont de standardele naţionale. prescripţiile din standard au caracter repetitiv.standarde de firmă-sunt adoptate de societăţile comerciale. Sunt stabilite de compartimentele de marketing.sunt adoptate la nivelul unei diviziuni teritoriale a unei ţări şi puse la dispoziţia publicului standarde regionale-sunt adoptate de o organizaţie regională de standardizare şi puse la dispoziţia publicului . transporturi. de organizaţii profesionale legal constituite ( întreprinderi turistice) standarde teritoriale. care furnizează . fiind destinat aplicării comune şi repetate • prin conţinutul său. linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor. b ) După nivelul de standardizare: . calitate. producţie. agricultură. comerţ. Definiţie Standardul (conform ISO) –un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut.Standardizarea este activitatea de elaborare.turism etc. - standarde profesionale.

-cooperează cu organismele internaţionale în domeniul elaborării standardelor - - c) După conţinutul standardelor: standarde de bază-conţin prevederi generale pentru un anumit domeniu standarde de terminologie-definesc termenii utilizaţi într-un anumit domeniu standarde de produse-specifică caracteristicile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele.specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească procesele.standarde naţionale –sunt adoptate de un organism naţional de standardizare ce reprezintă interesele unei ţări faţă de organizaţiile internaţionale de standardizare . cu activitate de standardizare şi puse la dispoziţia publicului.se referă la calitatea proceselor. standarde de tip “ghid” –ex. Ex. -organizează schimbul de informaţii între ţări privind activitatea de standardizare. de inspecţie. standarde de procese. seria ISO 9000-“Standarde pentru managementul şi asigurarea calităţii”. standarde de servicii. standarde de încercări ( de metodă)-descriu metodele de încercare. -elaborează standardele internaţionale. ISO-Organizaţia Internaţională de Standardizare cuprinde organisme de standardizare din 124 de ţări şi desfăşoară următoarele activităţi: -unifică standardele naţionale.specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească serviciile. metodelor. tehnicilor şi instrumentelor prin care se poate asigura şi menţine sau îmbunătăţi calitatea acestora . certificare.standarde internaţionale – sunt adoptate de o organizaţie internaţională.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful