MODULUL MANAGEMENTUL CALITATII CAP.

I CERINŢE PENTRU IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE ASIGURAREA CALITĂŢII In materialul precedent am clasificat factorii calitatii in doua mari grupe: I- factori care determina calitatea ( principali); II- factori care influenteaza calitatea ( secundari). In cele ce urmeaza vor fi prezentati prima categorie de factori:

I. FACTORII CARE DETERMINA CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR
1. Cercetarea si studiul pietei Calitatea produselor si serviciilor este determinata in mod hotarator de modul in care organizatia identifica cerintele clientilor si asigura evaluarea gradului de satisfacere e acestor cerinte, luand in considerare, in acelasi timp, restrictiile impuse de societate privind protectia vietii, sanatatii oamenilor si protectia mediului inconjurator. Compartimentul marketing determina si defineste cerintele specifice ale clientului, referitoare la calitate, pe care le comunica celorlate compartimente. Urmareste, de asemenea, comportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestre a serviciilor. Prin urmare acest compartiment raspunde de: • definirea specificatiilor preliminare ale produsului/serviciului, in care sunt transpuse cerintele clientului; • asigurarea feed-back-ului informational referitor la coportarea in utilizare a produsului, respectiv modul de prestare a serviciului.

2. Proiectarea si dezvoltarea produselor si serviciilor Compartimentul de proiectare transpune nevoile clentuilui in specificatiile tehnice referitoare la materii prime, materiale, produse si procese. Aceasta specificatie trebuie astfel definita, incat produsul sa poata fi obtinut, verificat si tinut sub control, in conditiile prevazute de productie, instalare si functionare. Asigurarea calitatii in proiectare implica :

utilizare. specificarea produsului si a proceselor. a rezultatelor incercarilor privind asemenea produse. transmiterea. refritoare la instalare. • selectarea subcontractantilor se poate realiza prin: evaluarea capacitatii acestora privind realizarea produselor. verificandu-se proiectul prin incercari de prototip. luarea in considerarea a experientei referitoare la produse similare. la cererea intreprinderii sau o terta parte. • stabilirea sistemului de asigurare a calitatii. efectuarea receptiei calitative la sediul intreprinderii. . analiza proiectului. calificarea si validarea proiectului implica evaluarea periodica a acestuia prin diferite metode: incercarea prototipului si/sau a esantioanelor. tinerea sub control a modificarilor proiectului. instruirea privind utilizarea produsului si disponibilitatea pieselor de schimb. cu luarea in considerare a elementelor referitoare la satisfacerea nevoilor clientului. Resusele organizatiei a) Pentru asigurarea calitatii produselor finite este necesar ca toate activitatile de aprovizionare sa fie planificate si tinute sub control prin proceduri scrise. cu precizarea criteriilor de acceptare. validarea sistemelor informatice.• • • • • • • definirea proiectului: stabilirea respomsabilitatilor pentru fiecare activitate de proiectare/dezvoltare. intretinere si reparare. analiza finala a proiectului si lansarea in fabricatie. Sunt posibile urmatoarele variante: intreprinderea are incredere in sistemul calitatii subcontractului. analiza aptitudinii adecvate. • stabilirea metodelor de verificare a materiilor prime achizitionate. 3. documente de aprovizionare transmise de subcontractanti. evaluarea pe baza esantioanelor de produs prelevate. specificarea metodelor de masurare si incercare pentru evaluarea produsului si proceselor. a unor date referitoare la inspectii. efectuarea unui control integral de catre subcontractant. incercari si a unor inregistrari referitoare la tinerea sub control a proceselor. definirea clara in proiect a aspectelor referitoare la calitate. existenat unui sistem adecvat de distributie si de service. a informatiilor obtinute de la alti utilizatori. o data cu produsele livrate. desene. Aceste activitati se refera la : • definirea cerintelor privind produsele care vor fi achizitionate prin: specificatiile contractului.

astfel incat. 4. Procesele de productie/prestare a serviciilor Activitatile intreprinderii se realizeaza printr-o "retea de procese" a carei structura este. Intreprinderile care promoveaza principiile managementului total al calitatii pun un accent deosebit pe "motivarea prin implicare a personalului". adesea. incepand cu conducerea. • sa evalueze eficacitatea instruirii personalului. Prin motivare se intelege corelarea satisfacerii necesitatilor si intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si sarcinilor atribuite. planificarea si tinerea sub control a receptiei calitative. • efectelor negative posibile ale nerespectarii procedurilor de lucru stabilite. intr-un climat de consens si armonie sociala. • inregistrarile referitoare la calitatea materiilor prime achizitionate permit urmarirea evolutiei performantelor subcontractantului. se organizeze si sa administreze reteau sa de procese si interfetele lor. • responsabilitatilor privind realizarea obiectivelor individuale referitoare la calitate. deosebit de complexa. astfel incat sa poata obtine si . Intreprinderea trebuie sa identifice. in conformitate cu obiectivele organizatiei si cu reglementarile in vigoare aplicabile. perfectionarea pregatirii profesionale in domeniu. Din acest motiv. • sa asigure instruirea personalului pentru satisfacerea cerintelor. Pe de alta parte. Se prefera utilizarea tehnicilor de motivare pozitiva a personalului. conducerea organizatiei trebuie sa aplice tehnici corespunzatoare de motivare a personalului. fiecare lucrator sa poate avea initiative personale sau colective si sa lucreze cu plecere. In scopul constientizarii angajatilor privind importanta propieie activitati pentru realizarea obiectivelor organizatiei referitoare la calitate se recomanda ca intregul personal. conducerea organizatiei trebuie: • sa identifice competentele cerute pentru persoanele care desfasoara activitati cu incidenta asupra calitatii. b) O importanta deosebita pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor o are resursa umana. printre care premiile si evidentierile pentru propunerile de imbunatatire a calitatii. sa fie cuprins intrun program general de instruire care sa asigure intelegerea: • importantei desfasurarii corecte a activitatilor.• • reglementarea diferendelor referitoare la calitate.

d) Tinerea sub control a echipamentelor de inspectie. c) Verificarea produselor se refera la: verificarea materialelor si constituentilor inainte de prelucrare. Asigurarea calitatii produselor si serviciilor Pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor trebuie luate in considerare urmatoarele trei aspecte.. verificare/reverificare metrologica. o transformare care adauga valoare. • daca procesele sunt eficiente. • referitoare la informatii ( liniile punctate din figura ): cerinte referitoare la produs. informatii privind caracteristicile si starea produsului. intrarile si iesirile sunt de diferite tipuri: • referitoare la produs ( liniile continue din figura ): materii prime. Asa cum rezulta din . referitoare la fiecare dintre procesele organizatiei: • daca procesele sunt definite si procedurile lor sunt documentate. Ea implica: planificarea tinerii sub control a proceselor. utilitatilor si conditiilor de mediu . verificarea conformitatii produduselor pe fluxul de fabricatie si a produselor finite . stabilirea unui program de mentenanta preventiva etc. sau ar trebui sa fie. 5. astfel incat sa permita obtinerea rezultatelor asteptate. Fiecare proces are intrari si iesiri si implica persoane si/sau alte resurse. produse intermediare si finite. feedback-ul informational referitor la nevoi si la utilizarea produsului. b) Tinerea sub control a proceselor presupune: • tinerea sub control a materiilor prime si materialelor utilizate are in vederea asigurarea conformitatii cu cerintele specificate. asigurarea capabilitatii proceselor. • daca procesele se desfasoara potrivit procedurilor documentate. supravegerea conditiilor de pastrare si identificare corespunzatoare. Procesul este. masurare si . inainte de prelucrarea. a furnizorilor. a) Planificarea proceselor este deosebit de importanta pentru obtinerea unor produse conforme cu specificatiile prestabilite.imbunatati permanent calitatea produselor si serviciilor. • tinerea sub control a echipamentelor se refera la: asigurarea preciziei si fidelitatii lor.

solutionarea acestora si luarea de masuri pentru minimizarea posibilitatii de repetare. 6. • investigarea tuturor cauzelor posibile ale problemei. • analiza problemei referitoare la calitate. elaborarea de documente referitoare la identificarea instrumentelor etc. pentru a putea avea incredere in rezultatele obtinute. izolare. reclamtiile clientilor etc. pastrarii. Pentru asigurarea eficientei avtiunilor corective se recomanda luarea in considerarea a urmatoarelor elemente: • stabilirea responsabilitatilor pentru implementarea lor. • supravegerea efectelor actiunilor corective intreprinse. examinate de catre persoanele desemnate in acest scop. normele interne . In acest scop pot fi luate in considerare urmatoarele elemente: achizitionarea unor echipamente corespunzatoare pentru utilizarea prevazuta. prin prisma costurilor si satisfacerii clientului. f) Tinerea sub control a activitatilor ulterioare productiei Activitatile ulterioare productiei se refera la: depoziatrea. • evaluarea importantei problemei referitoare la calitate. inregistrandu-se rezultatelor obtinute. verificarea metrologica initiala. ale transportului.Standardele. O importanta deosebita o prezinta asigurarea feed-back-ului informational referitor la comportarea in utilizare a produsului. livrarea si instalarea produsului si prestarea de servicii asociate. Pentru toate aceste activitati trebuie elaborate si tinute la zi proceduri documentate. reverificarea metrologica periodica.. e) Tinerea sub control a produsului neconform. luand in considerare specificatiile produsului siale tuturor proceselor.trebuie eleborate si tinute la zi proceduri scrise pentru: identificare. Actiunile corective presupun: depistarea problemelor referitoare la caliatete. • eliminarea cauzelor poate sa presupun modificari ale proceselor de productiee. ale specificatiilor produsului si/sau modificari in sistemul de asigurare a caliattii.incercari: toate sistemele de masurare utilizate in fabricatie. rapoartele referitoare la utilizare. instalare si in cadrul serviciilor asociate trebuie tinute permanent sub control.

consumatori. autorităţi publice • este aprobat de către un organism recunoscut care se ocupă cu standardizarea • regulile. b ) După nivelul de standardizare: . calitate. care furnizează . Sunt stabilite de compartimentele de marketing. comerţ.Se elaborează ţinând cont de standardele naţionale.sunt adoptate la nivelul unei diviziuni teritoriale a unei ţări şi puse la dispoziţia publicului standarde regionale-sunt adoptate de o organizaţie regională de standardizare şi puse la dispoziţia publicului . produse finite. de organizaţii profesionale legal constituite ( întreprinderi turistice) standarde teritoriale. - standarde profesionale. difuzare şi implementare a standardelor.standarde de firmă-sunt adoptate de societăţile comerciale. reguli . agricultură.Standardizarea este activitatea de elaborare. construcţii.regiile autonome sau alte persoane juridice. prin colaborarea dintre acestea şi aprobate de conducerea întreprinderii. proiectare-deezvoltare. prescripţiile din standard au caracter repetitiv.sunt adoptate în anumite domenii de activitate.pentru utilizări comune şi repetate. Din definiţie rezultă caracteristicile principale ale standardului: • este elaborat cu consensul general al părţilor interesate(producători.turism etc. asigură un nivel optim de ordine in mediul de afaceri Clasificarea standardelor a) După domeniile standardizării: pentru industrie. procedee de fabricaţie. Se referă la materii prime. transporturi. Definiţie Standardul (conform ISO) –un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. garantând un nivel optim de ordine într-un context dat. utilizatori industriali. producţie. linii directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor. fiind destinat aplicării comune şi repetate • prin conţinutul său. regionale sau teritoriale sau pe baza programului de standardizare.

standarde de procese.standarde naţionale –sunt adoptate de un organism naţional de standardizare ce reprezintă interesele unei ţări faţă de organizaţiile internaţionale de standardizare . standarde de tip “ghid” –ex. metodelor. standarde de servicii. ISO-Organizaţia Internaţională de Standardizare cuprinde organisme de standardizare din 124 de ţări şi desfăşoară următoarele activităţi: -unifică standardele naţionale. -elaborează standardele internaţionale.specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească serviciile. Ex. tehnicilor şi instrumentelor prin care se poate asigura şi menţine sau îmbunătăţi calitatea acestora . -organizează schimbul de informaţii între ţări privind activitatea de standardizare. de inspecţie.se referă la calitatea proceselor. -cooperează cu organismele internaţionale în domeniul elaborării standardelor - - c) După conţinutul standardelor: standarde de bază-conţin prevederi generale pentru un anumit domeniu standarde de terminologie-definesc termenii utilizaţi într-un anumit domeniu standarde de produse-specifică caracteristicile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsele.standarde internaţionale – sunt adoptate de o organizaţie internaţională. standarde de încercări ( de metodă)-descriu metodele de încercare.specifică cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească procesele. seria ISO 9000-“Standarde pentru managementul şi asigurarea calităţii”. cu activitate de standardizare şi puse la dispoziţia publicului. certificare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful