Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Etapele solu ion rii
1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI I STABILIREA DATEI PROGRAM RII LA EVALUAREA COMPLEX MEDICO-PSIHO-VOCA IONAL :
Dosarele se depun la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului, sector 6, Bucure ti, situat în str. Drumul S rii, nr.2, la Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap, program: Luni, Mar i, Miercuri i Joi între orele 8.00 si 16.30 i Vineri între orele 8.00 si 14.00. Cererea i actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de c tre persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza ia neguvernamental al carui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la Registratura institu iei i apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, dup repartizarea acestora de c tre conducerea Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului sector 6. Stabilirea datei program rii la evaluarea medico-psiho-voca ional realizat de speciali tii Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de c tre un angajat al serviciului într-un registru de programari, atunci când se depune dosarul. I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 1. 2. 3. 4. 5. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE - original i copie xerox; În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT - pentru salaria i - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizeaz venituri - în original; DOCUMENTE MEDICALE necesare evalu rii complexe realizat în conformitate cu criteriile medicopsihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitati i de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000: SCRISOARE MEDICAL - TIP, completat de medicul de familie cu bolile aflate în eviden , pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dat -în original; (anex ) SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii i a st rii prezente i - dup caz - data debutului bolii - în original; ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FI E DISPENSARIZARE, etc.) - dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex ;

6. 7. 8.

INVESTIGA II MEDICALE SPECIFICE AFEC IUNII
I. RETARD MENTAL
y y
examen psihiatric - original examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligen - original

II. DEMEN E (Alzheimer, Mixt , Presenil , Pick)
y y
examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în func ie de specialistul la care se afl bolnavul în eviden - original; scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

în func ie de afec iunea medical .original oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterial . VI. sau examen neurologic sau examen oncologic . dup caz .original X. VII. HIV . ARTERIOPATII y y y examen medicin intern sau cardiologie sau diabetologie în func ie de cauza afec iunii .dup caz. XII. AFECTAREA FUNC IEI FONATORII ( VOCE ) y examen O.L.original IV.original.AFECTAREA FUNC IILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI y y examen hematologie .imunologic . i audiogram interpretat (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . V.copii xerox. AFECTAREA FUNC IILOR INIMII y examen cardiologie sau chirurgie cardiovascular (cu specificarea datei de debut a afec iunii) .R.original.y interpretare computer tomograf . BOLI DE SÂNGE y y examen hematologie i/sau oncologie i/sau medicin intern în func ie de afec iunea medical . se solicit examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea st rii bontului de amputa ie i a oportunit ii protez rii ) .original examen psihologic . AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID y y examen hematologie sau oncologie. XII.cu precizarea datei de debut a bolii .R. VIII.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.original - IX.cerebral .copii xerox XI. TULBUR RI DE PERSONALITATE y y examen psihiatrie .original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale. AFECTAREA FUNC IILOR AUZULUI y examen O.SIDA y examen boli infec ioase cu confirmarea de c tre laborator a infec iei HIV i cu specificarea stadiului clinico . .original. AFECTAREA FUNC IILOR VEDERII y examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului i a acuit ii vizuale pentru ambii ochi).original examen psihologic .original.original.copie xerox.original examene paraclinice (analize de sânge) specifice afec iunii medicalecopii xerox. III. BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE I ALTE PSIHOZE MAJORE ) y y examen psihiatrie .original.L. în cazul amputa iilor prin arteriopatii.

original. cu complica ii definitive .original. i altele în func ie de glanda afectat ) .G.(cu specificarea datei de debut a afec iunii) . XX.original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge. examen sumar de urin ). XIV. XVII. stadiu.în copie xerox. serice . BOLI RENALE y y examen nefrologie sau urologie . radiografie coloan vertebral . XV. glicozurie.interpretare.în func ie de complica iile specifice bolii . scintigrafie. tratament specific pre/postoperator i actual. radioscopie pulmonar spirometrie cu interpretare de la medicul specialist .original examene de la alte specialit i medicale . examen radiologic sau computer tomograf .în copie xerox pentru tumori maligne hepatice se solicit examen oncologic . examen neurologic .original investiga ii paraclinice specifice (analize de sânge.în copie xerox.original.K. XIX.juvenil sau al adultului tân r se va preciza debutul bolii) .în copie xerox. examen oftalmologic . analize medicale: glicemie. DEFORM RI ALE COLOANEI VERTEBRALE y y y y examen medicin intern sau reumatologie cu interpretare radiologic original. AFECTAREA FUNC IILOR ENDOCRINE .în copie xerox.în copie xerox. echografie abdominal ) . oscilometrie . BOLI RESPIRATORII y y y examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicin intern cu specificarea debutului bolii .XIII. cu specificare de diagnostic. examen neurologic .original examene paraclinice (histopatologic. existen a sau nu a recidivelor locale sau la distan . stadiu i deficit func ional . în func ie de medicul specialist la care bolnavul se afl în eviden . XVIII. E. uree i creatinin . cu sau f r metastaze.dup caz) în copie xerox. echografie. spirometrie .original XVI. investiga ii serologice specifice .original.original. DIABET ZAHARAT y y y y y y examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I . . BOLI DE COLAGEN y y examen medicin intern sau reumatologie ( i/sau dermatologie . TUMORI MALIGNE y y examen oncologie cu specificare de diagnostic. AFECTAREA FUNC IILOR HEPATICE y y y examen medicin intern sau gastroenterologie sau boli infec ioase.HIPOFUNC IE y y y examen endocrinologie .dup caz). operat/neoperat.original.original.original. examen nefrologic (numai pentru complica ii renale) .original.

. . 3.în copie xerox.în copie xerox.original. a tipului de criz crizelor sub tratament. etc. radiografii. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. 3. E.copie xerox.original examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii . 6. COPII FI E DISPENSARIZARE. 4. ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .în original.E. ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL. COPIE XEROX CARTE DE MUNC .E.XXI. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .original i copie xerox. 7. situate îns anterior angaj rii. examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii . 6.G. parafate.T.) . înso ite de un act medical vechi sau extras din fi a de consulta ii. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONAL PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 1. a datei debutului bolii.M.original.data debutului bolii .original investiga ii paraclinice . Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar s fie datate. semnate de c tre medic i s aib tampila unit ii spitalice ti emitente. sau DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . examen psihiatric în cazul tulbur rilor psihice asociate . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSION RII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 8. AFEC IUNI NEUROLOGICE y y y examen neurologie cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional .original. SCRISOARE. II.în original. ULTIMA DIPLOM DE STUDII . . 5. AFEC IUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE y examen ortopedie sau reumatologie sau medicin intern .dup caz . 2. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional .pentru pensionari de invaliditate gradul 3 .dup caz) .pentru salaria i . ANALIZE MEDICALE.copie xerox.în original. EPILEPSIA y y examen neurologic cu precizarea diagnosticului.în original.original XXII.original i copie xerox. DERMATOLOGIE y y examen dermatologie .pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. SCRISOARE.pentru pensionari de invaliditate . ADEVERIN DE SALARIAT i/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. data lu rii în eviden . DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . 4.copii xerox. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE . a stadiului bolii i a st rii prezente precum i cu DATA DEBUTULUI BOLII .263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 1. 5.original. E.interpretare (C. 7. a stadiului bolii i a st rii prezente i . cu confirmare E. examenul medical la angajare. XXIII.dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex .G. A 8. III. 2.. i a frecven ei XXIV.G i altele .

ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA M SURII DE PROTEC IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI 1. sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) I ULTIMUL TALON DE PENSIE . 5. nr. psiholog i psihopedagog i se concretizeaz în recomand rile cuprinse în Raportul de Evaluare Complex i în Programul individual de reabilitare i integrare social .pentru persoanele adulte cu handicap care solicit m sur de protec ie în complexul de servicii pentru persoane cu handicap.copie xerox.TIP completat de medicul de familie .pentru pensionari . Pentru acordarea m surii de protec ie persoanelor adulte cu handicap în centre de zi. SCRISOARE MEDICAL . pentru persoanele adulte cu handicap care solicit integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic -copie xerox.în original. MEDIC: Efectueaz evaluarea medical a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. 2.eliberat de medicul specialist în medicina muncii . care solicit acordarea m surii de protec ie. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT .în copie xerox. IV. Evaluarea medical i psihosocial a persoanei adulte cu handicap. 9. 6. Aceste recomand ri sunt înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.Componenta de Recuperare i Integrare Social . se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urmatorii speciali ti : ASISTENT SOCIAL: Efectueaz investiga ii în mediul familial în vederea identific rii i evalu rii statutului i contextului social în care tr ieste persoana adult ce solicit încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. dosarele se depun la DGASPC sector 6. nr.în copie xerox.9. Examen psihologic . 4. 7.B-dul. 1. Uverturii. la sediul centrelor de zi : y y Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nectarie .B-dul. DOSAR CU IN .în original. de la medicul specialist.2.pentru salaria i . Bucure ti care ia decizia final privind acordarea m surii de protec ie a persoanei adulte cu handicap.89.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original.81 Centrul de consiliere psihosocial persoane cu dizabilit i . medic. P16.cu bolile aflate în eviden . sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . .original i copie xerox. 3. Uverturii. sector 6. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urm torii speciali ti: asistent social. parter Cererile de acordare a m surii de protec ie sunt înregistrate i împreun cu dosarele solicitan ilor sunt transmise Serviciului de Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap . AVIZ pentru a desfasura activit i profesionale . ACT DE IDENTITATE . Fi cu recomand ri privind recuperarea balneofizioterapeutic . CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP . PSIHOLOG: Efectueaz evaluarea psihologic a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.în original. EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE : Evaluarea complex a persoanei adulte care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. bl . 8.

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6. Decizie acordare m sur de protec ie. care adopt decizia final privind încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sura de protec ie. Reevaluare Solicitantul revine pentru ob inerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expir rii certificatului anterior sau în cazul modific rii st rii de s n tate. sunt evaluate la domiciliu. în urma deplas rii speciali tilor serviciului. Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap înainteaz dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesional /m sur de protec ie.3.PSIHOPEDAGOG: Efectueaz evaluarea voca ional a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. Certificat de orientare profesional . Bucure ti. . sector 6. Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i /sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. 1. Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Program individual de reabilitare i integrare social . ÎNAINTAREA DOSARULUI C TRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP : În urma evalu rii complexe. Bucure ti desf oar activitate decizional în domeniul protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap i elibereaz : y y y y Certificat de încadrare în grad de handicap. în conformitate cu legisla ia în vigoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful