Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Etapele solu ion rii
1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI I STABILIREA DATEI PROGRAM RII LA EVALUAREA COMPLEX MEDICO-PSIHO-VOCA IONAL :
Dosarele se depun la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului, sector 6, Bucure ti, situat în str. Drumul S rii, nr.2, la Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap, program: Luni, Mar i, Miercuri i Joi între orele 8.00 si 16.30 i Vineri între orele 8.00 si 14.00. Cererea i actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de c tre persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza ia neguvernamental al carui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la Registratura institu iei i apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, dup repartizarea acestora de c tre conducerea Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului sector 6. Stabilirea datei program rii la evaluarea medico-psiho-voca ional realizat de speciali tii Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de c tre un angajat al serviciului într-un registru de programari, atunci când se depune dosarul. I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 1. 2. 3. 4. 5. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE - original i copie xerox; În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT - pentru salaria i - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizeaz venituri - în original; DOCUMENTE MEDICALE necesare evalu rii complexe realizat în conformitate cu criteriile medicopsihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitati i de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000: SCRISOARE MEDICAL - TIP, completat de medicul de familie cu bolile aflate în eviden , pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dat -în original; (anex ) SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii i a st rii prezente i - dup caz - data debutului bolii - în original; ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FI E DISPENSARIZARE, etc.) - dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex ;

6. 7. 8.

INVESTIGA II MEDICALE SPECIFICE AFEC IUNII
I. RETARD MENTAL
y y
examen psihiatric - original examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligen - original

II. DEMEN E (Alzheimer, Mixt , Presenil , Pick)
y y
examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în func ie de specialistul la care se afl bolnavul în eviden - original; scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

AFECTAREA FUNC IILOR AUZULUI y examen O. TULBUR RI DE PERSONALITATE y y examen psihiatrie .R. VI.L.original.L.copii xerox XI. XII.imunologic .copii xerox. se solicit examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea st rii bontului de amputa ie i a oportunit ii protez rii ) . BOLI DE SÂNGE y y examen hematologie i/sau oncologie i/sau medicin intern în func ie de afec iunea medical .AFECTAREA FUNC IILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI y y examen hematologie .original X. ARTERIOPATII y y y examen medicin intern sau cardiologie sau diabetologie în func ie de cauza afec iunii . dup caz . AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID y y examen hematologie sau oncologie. BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE I ALTE PSIHOZE MAJORE ) y y examen psihiatrie . VII.original.cu precizarea datei de debut a bolii . HIV .SIDA y examen boli infec ioase cu confirmarea de c tre laborator a infec iei HIV i cu specificarea stadiului clinico .original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.dup caz.y interpretare computer tomograf . AFECTAREA FUNC IILOR VEDERII y examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului i a acuit ii vizuale pentru ambii ochi).original examene paraclinice (analize de sânge) specifice afec iunii medicalecopii xerox. i audiogram interpretat (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . în cazul amputa iilor prin arteriopatii.original.original IV.original oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterial .original - IX.R.original.original.original examen psihologic . . V.cerebral .original examen psihologic . AFECTAREA FUNC IEI FONATORII ( VOCE ) y examen O.original.copie xerox. VIII.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale. III. sau examen neurologic sau examen oncologic . AFECTAREA FUNC IILOR INIMII y examen cardiologie sau chirurgie cardiovascular (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . în func ie de afec iunea medical . XII.

XIII. examen neurologic . cu specificare de diagnostic. investiga ii serologice specifice . examen oftalmologic . echografie. XIX. i altele în func ie de glanda afectat ) . examen sumar de urin ).K. cu complica ii definitive . . DEFORM RI ALE COLOANEI VERTEBRALE y y y y examen medicin intern sau reumatologie cu interpretare radiologic original. examen neurologic .original. BOLI DE COLAGEN y y examen medicin intern sau reumatologie ( i/sau dermatologie . cu sau f r metastaze.interpretare.original. în func ie de medicul specialist la care bolnavul se afl în eviden .original investiga ii paraclinice specifice (analize de sânge.original examene de la alte specialit i medicale . AFECTAREA FUNC IILOR HEPATICE y y y examen medicin intern sau gastroenterologie sau boli infec ioase. tratament specific pre/postoperator i actual.(cu specificarea datei de debut a afec iunii) . XX.în copie xerox. glicozurie.original.original.în copie xerox.original. BOLI RESPIRATORII y y y examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicin intern cu specificarea debutului bolii . E. examen nefrologic (numai pentru complica ii renale) . spirometrie . XVIII. XV.în copie xerox. scintigrafie.original. AFECTAREA FUNC IILOR ENDOCRINE . existen a sau nu a recidivelor locale sau la distan .dup caz). examen radiologic sau computer tomograf . uree i creatinin . XIV.original.original examene paraclinice (histopatologic.original.în copie xerox. BOLI RENALE y y examen nefrologie sau urologie .HIPOFUNC IE y y y examen endocrinologie .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.în func ie de complica iile specifice bolii .juvenil sau al adultului tân r se va preciza debutul bolii) . DIABET ZAHARAT y y y y y y examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I . radiografie coloan vertebral .G. XVII.original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.original XVI.original. analize medicale: glicemie. stadiu. serice .în copie xerox. oscilometrie . radioscopie pulmonar spirometrie cu interpretare de la medicul specialist . operat/neoperat. echografie abdominal ) .în copie xerox pentru tumori maligne hepatice se solicit examen oncologic . TUMORI MALIGNE y y examen oncologie cu specificare de diagnostic. stadiu i deficit func ional .dup caz) în copie xerox.

A 8. 4.în original. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .G.în original.dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex .original.în copie xerox.XXI. AFEC IUNI NEUROLOGICE y y y examen neurologie cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional . sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .G i altele . COPII FI E DISPENSARIZARE. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . ADEVERIN DE SALARIAT i/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) . data lu rii în eviden . 2. Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar s fie datate. 5.original XXII. . DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .original investiga ii paraclinice . etc. AFEC IUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE y examen ortopedie sau reumatologie sau medicin intern . ANALIZE MEDICALE.data debutului bolii . examenul medical la angajare. 3.) . ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL.E.. 3.263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 1.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original.în copie xerox. parafate.pentru pensionari de invaliditate gradul 3 . ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . 6. i a frecven ei XXIV. 7. a tipului de criz crizelor sub tratament.pentru salaria i . 6. .pentru pensionari de invaliditate . E. II. situate îns anterior angaj rii. REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. a stadiului bolii i a st rii prezente i . În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . examen psihiatric în cazul tulbur rilor psihice asociate . ULTIMA DIPLOM DE STUDII .dup caz) .original.M. 7. cu confirmare E. SCRISOARE. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONAL PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 1.copie xerox. 8.copii xerox. 5.original. a datei debutului bolii.în original. COPIE XEROX CARTE DE MUNC .interpretare (C. semnate de c tre medic i s aib tampila unit ii spitalice ti emitente. REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului.dup caz .T. radiografii. SCRISOARE. a stadiului bolii i a st rii prezente precum i cu DATA DEBUTULUI BOLII . E. sau DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE .E.în original.original i copie xerox.G. DERMATOLOGIE y y examen dermatologie .original i copie xerox. înso ite de un act medical vechi sau extras din fi a de consulta ii. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSION RII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.. 4.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. EPILEPSIA y y examen neurologic cu precizarea diagnosticului. examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .copie xerox. XXIII. 2. III.original examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .original. cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional .

pentru persoanele adulte cu handicap care solicit m sur de protec ie în complexul de servicii pentru persoane cu handicap.în original. sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) I ULTIMUL TALON DE PENSIE .TIP completat de medicul de familie . DOSAR CU IN . 2. 8.cu bolile aflate în eviden . 9.Componenta de Recuperare i Integrare Social . nr. 7. ACT DE IDENTITATE . SCRISOARE MEDICAL . În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT .9. bl .pentru pensionari .în copie xerox. parter Cererile de acordare a m surii de protec ie sunt înregistrate i împreun cu dosarele solicitan ilor sunt transmise Serviciului de Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap . medic. 1.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. PSIHOLOG: Efectueaz evaluarea psihologic a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.81 Centrul de consiliere psihosocial persoane cu dizabilit i . 3. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urmatorii speciali ti : ASISTENT SOCIAL: Efectueaz investiga ii în mediul familial în vederea identific rii i evalu rii statutului i contextului social în care tr ieste persoana adult ce solicit încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. nr. Evaluarea medical i psihosocial a persoanei adulte cu handicap.89. Aceste recomand ri sunt înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA M SURII DE PROTEC IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI 1. Examen psihologic . se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urm torii speciali ti: asistent social.B-dul. AVIZ pentru a desfasura activit i profesionale .în original. la sediul centrelor de zi : y y Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nectarie .copie xerox. P16. care solicit acordarea m surii de protec ie. . CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP .eliberat de medicul specialist în medicina muncii . IV.original i copie xerox. psiholog i psihopedagog i se concretizeaz în recomand rile cuprinse în Raportul de Evaluare Complex i în Programul individual de reabilitare i integrare social . EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE : Evaluarea complex a persoanei adulte care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. Uverturii. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .pentru salaria i .2. 5. sector 6. Fi cu recomand ri privind recuperarea balneofizioterapeutic . MEDIC: Efectueaz evaluarea medical a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.B-dul. Uverturii. Pentru acordarea m surii de protec ie persoanelor adulte cu handicap în centre de zi. pentru persoanele adulte cu handicap care solicit integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic -copie xerox. 6.în copie xerox. dosarele se depun la DGASPC sector 6.în original. 4. de la medicul specialist. Bucure ti care ia decizia final privind acordarea m surii de protec ie a persoanei adulte cu handicap.

Bucure ti. Reevaluare Solicitantul revine pentru ob inerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expir rii certificatului anterior sau în cazul modific rii st rii de s n tate. Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i /sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. 1. în conformitate cu legisla ia în vigoare. Bucure ti desf oar activitate decizional în domeniul protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap i elibereaz : y y y y Certificat de încadrare în grad de handicap.PSIHOPEDAGOG: Efectueaz evaluarea voca ional a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. Certificat de orientare profesional . Decizie acordare m sur de protec ie.3. Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. în urma deplas rii speciali tilor serviciului. . ÎNAINTAREA DOSARULUI C TRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP : În urma evalu rii complexe. care adopt decizia final privind încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sura de protec ie. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6. Program individual de reabilitare i integrare social . sector 6. sunt evaluate la domiciliu. Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap înainteaz dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesional /m sur de protec ie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful