Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Etapele solu ion rii
1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI I STABILIREA DATEI PROGRAM RII LA EVALUAREA COMPLEX MEDICO-PSIHO-VOCA IONAL :
Dosarele se depun la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului, sector 6, Bucure ti, situat în str. Drumul S rii, nr.2, la Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap, program: Luni, Mar i, Miercuri i Joi între orele 8.00 si 16.30 i Vineri între orele 8.00 si 14.00. Cererea i actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de c tre persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza ia neguvernamental al carui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la Registratura institu iei i apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, dup repartizarea acestora de c tre conducerea Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului sector 6. Stabilirea datei program rii la evaluarea medico-psiho-voca ional realizat de speciali tii Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de c tre un angajat al serviciului într-un registru de programari, atunci când se depune dosarul. I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 1. 2. 3. 4. 5. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE - original i copie xerox; În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT - pentru salaria i - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizeaz venituri - în original; DOCUMENTE MEDICALE necesare evalu rii complexe realizat în conformitate cu criteriile medicopsihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitati i de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000: SCRISOARE MEDICAL - TIP, completat de medicul de familie cu bolile aflate în eviden , pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dat -în original; (anex ) SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii i a st rii prezente i - dup caz - data debutului bolii - în original; ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FI E DISPENSARIZARE, etc.) - dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex ;

6. 7. 8.

INVESTIGA II MEDICALE SPECIFICE AFEC IUNII
I. RETARD MENTAL
y y
examen psihiatric - original examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligen - original

II. DEMEN E (Alzheimer, Mixt , Presenil , Pick)
y y
examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în func ie de specialistul la care se afl bolnavul în eviden - original; scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

copii xerox XI. BOLI DE SÂNGE y y examen hematologie i/sau oncologie i/sau medicin intern în func ie de afec iunea medical .AFECTAREA FUNC IILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI y y examen hematologie . HIV .copie xerox. .L. AFECTAREA FUNC IILOR VEDERII y examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului i a acuit ii vizuale pentru ambii ochi). sau examen neurologic sau examen oncologic . TULBUR RI DE PERSONALITATE y y examen psihiatrie .original.original examene paraclinice (analize de sânge) specifice afec iunii medicalecopii xerox.original.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale. V. VIII. i audiogram interpretat (cu specificarea datei de debut a afec iunii) .original.dup caz. VII. XII.SIDA y examen boli infec ioase cu confirmarea de c tre laborator a infec iei HIV i cu specificarea stadiului clinico . ARTERIOPATII y y y examen medicin intern sau cardiologie sau diabetologie în func ie de cauza afec iunii . AFECTAREA FUNC IILOR INIMII y examen cardiologie sau chirurgie cardiovascular (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . dup caz .original IV. în cazul amputa iilor prin arteriopatii. se solicit examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea st rii bontului de amputa ie i a oportunit ii protez rii ) .y interpretare computer tomograf .cerebral .cu precizarea datei de debut a bolii .original oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterial . BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE I ALTE PSIHOZE MAJORE ) y y examen psihiatrie .original - IX. în func ie de afec iunea medical .original examen psihologic . III.copii xerox.L.R. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID y y examen hematologie sau oncologie. AFECTAREA FUNC IILOR AUZULUI y examen O. AFECTAREA FUNC IEI FONATORII ( VOCE ) y examen O.original.R.original examen psihologic . VI.imunologic .original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.original.original X.original. XII.

DEFORM RI ALE COLOANEI VERTEBRALE y y y y examen medicin intern sau reumatologie cu interpretare radiologic original. uree i creatinin .în copie xerox pentru tumori maligne hepatice se solicit examen oncologic . XV. XX.interpretare. echografie abdominal ) . DIABET ZAHARAT y y y y y y examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I . examen neurologic .original. XIV.original investiga ii paraclinice specifice (analize de sânge.XIII.original examene de la alte specialit i medicale . spirometrie . XVIII. E.original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge. examen nefrologic (numai pentru complica ii renale) . stadiu.juvenil sau al adultului tân r se va preciza debutul bolii) .G. în func ie de medicul specialist la care bolnavul se afl în eviden . glicozurie.în copie xerox. radiografie coloan vertebral .original. XVII.dup caz).original. examen oftalmologic . investiga ii serologice specifice . AFECTAREA FUNC IILOR ENDOCRINE . serice .în copie xerox.original. BOLI RENALE y y examen nefrologie sau urologie .(cu specificarea datei de debut a afec iunii) .original. TUMORI MALIGNE y y examen oncologie cu specificare de diagnostic. existen a sau nu a recidivelor locale sau la distan . cu sau f r metastaze. scintigrafie.în func ie de complica iile specifice bolii .original.original XVI. examen sumar de urin ). XIX. analize medicale: glicemie. stadiu i deficit func ional . . examen neurologic .original.HIPOFUNC IE y y y examen endocrinologie . operat/neoperat.în copie xerox. oscilometrie . BOLI RESPIRATORII y y y examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicin intern cu specificarea debutului bolii .în copie xerox. tratament specific pre/postoperator i actual. cu complica ii definitive . i altele în func ie de glanda afectat ) . radioscopie pulmonar spirometrie cu interpretare de la medicul specialist .original. AFECTAREA FUNC IILOR HEPATICE y y y examen medicin intern sau gastroenterologie sau boli infec ioase.K.dup caz) în copie xerox.în copie xerox. BOLI DE COLAGEN y y examen medicin intern sau reumatologie ( i/sau dermatologie . examen radiologic sau computer tomograf . cu specificare de diagnostic. echografie.original examene paraclinice (histopatologic.original.original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.

DERMATOLOGIE y y examen dermatologie . ULTIMA DIPLOM DE STUDII . examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .copii xerox. 4. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSION RII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. .în original. a stadiului bolii i a st rii prezente precum i cu DATA DEBUTULUI BOLII . semnate de c tre medic i s aib tampila unit ii spitalice ti emitente. sau DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE .E. SCRISOARE. II. 6. situate îns anterior angaj rii.copie xerox. ADEVERIN DE SALARIAT i/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) . sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . 6.XXI.original.în original..original.original.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. COPII FI E DISPENSARIZARE. data lu rii în eviden . examen psihiatric în cazul tulbur rilor psihice asociate . parafate. 5.pentru salaria i . i a frecven ei XXIV. a datei debutului bolii. AFEC IUNI NEUROLOGICE y y y examen neurologie cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional .original i copie xerox.în original.original examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .în copie xerox. 3.dup caz) . DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE . 8. înso ite de un act medical vechi sau extras din fi a de consulta ii.G. 2.G i altele . A 8. REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului.în copie xerox. SCRISOARE..data debutului bolii .dup caz .original. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP .G.pentru pensionari de invaliditate gradul 3 . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONAL PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 1. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE .copie xerox. 5. COPIE XEROX CARTE DE MUNC . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului.original i copie xerox.M.original investiga ii paraclinice . 7. ANALIZE MEDICALE. a tipului de criz crizelor sub tratament. E. a stadiului bolii i a st rii prezente i . etc.interpretare (C. ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . 7.original XXII.pentru pensionari de invaliditate . . 3.E.) . radiografii.263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 1. AFEC IUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE y examen ortopedie sau reumatologie sau medicin intern . EPILEPSIA y y examen neurologic cu precizarea diagnosticului. 4. cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional .în original. examenul medical la angajare. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .T. cu confirmare E. E.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. 2.dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex . III. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar s fie datate. XXIII. ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL.

Bucure ti care ia decizia final privind acordarea m surii de protec ie a persoanei adulte cu handicap.B-dul.pentru salaria i .2. 3. 8.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. Examen psihologic .pentru persoanele adulte cu handicap care solicit m sur de protec ie în complexul de servicii pentru persoane cu handicap. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urm torii speciali ti: asistent social. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . 1.în original. P16. nr. IV.în original. PSIHOLOG: Efectueaz evaluarea psihologic a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. Fi cu recomand ri privind recuperarea balneofizioterapeutic . Pentru acordarea m surii de protec ie persoanelor adulte cu handicap în centre de zi. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urmatorii speciali ti : ASISTENT SOCIAL: Efectueaz investiga ii în mediul familial în vederea identific rii i evalu rii statutului i contextului social în care tr ieste persoana adult ce solicit încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. . care solicit acordarea m surii de protec ie. EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE : Evaluarea complex a persoanei adulte care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie.TIP completat de medicul de familie .89. Uverturii.în copie xerox. ACT DE IDENTITATE . 4.pentru pensionari . MEDIC: Efectueaz evaluarea medical a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.Componenta de Recuperare i Integrare Social . 6. sector 6. Aceste recomand ri sunt înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . de la medicul specialist. 2. Uverturii. AVIZ pentru a desfasura activit i profesionale . 7. bl . psiholog i psihopedagog i se concretizeaz în recomand rile cuprinse în Raportul de Evaluare Complex i în Programul individual de reabilitare i integrare social . CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP .81 Centrul de consiliere psihosocial persoane cu dizabilit i . dosarele se depun la DGASPC sector 6. 5. 9. sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) I ULTIMUL TALON DE PENSIE .original i copie xerox. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA M SURII DE PROTEC IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI 1.în copie xerox. la sediul centrelor de zi : y y Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nectarie . DOSAR CU IN .copie xerox.B-dul.9.eliberat de medicul specialist în medicina muncii . SCRISOARE MEDICAL . nr.în original. parter Cererile de acordare a m surii de protec ie sunt înregistrate i împreun cu dosarele solicitan ilor sunt transmise Serviciului de Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap . pentru persoanele adulte cu handicap care solicit integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic -copie xerox. medic. Evaluarea medical i psihosocial a persoanei adulte cu handicap.cu bolile aflate în eviden .

sunt evaluate la domiciliu. Program individual de reabilitare i integrare social . ÎNAINTAREA DOSARULUI C TRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP : În urma evalu rii complexe. Decizie acordare m sur de protec ie. în urma deplas rii speciali tilor serviciului. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6. Certificat de orientare profesional .PSIHOPEDAGOG: Efectueaz evaluarea voca ional a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Bucure ti desf oar activitate decizional în domeniul protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap i elibereaz : y y y y Certificat de încadrare în grad de handicap. 1. Reevaluare Solicitantul revine pentru ob inerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expir rii certificatului anterior sau în cazul modific rii st rii de s n tate. Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap înainteaz dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesional /m sur de protec ie. care adopt decizia final privind încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sura de protec ie. . Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i /sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie.3. în conformitate cu legisla ia în vigoare. Bucure ti. sector 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful