Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Etapele solu ion rii
1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI I STABILIREA DATEI PROGRAM RII LA EVALUAREA COMPLEX MEDICO-PSIHO-VOCA IONAL :
Dosarele se depun la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului, sector 6, Bucure ti, situat în str. Drumul S rii, nr.2, la Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap, program: Luni, Mar i, Miercuri i Joi între orele 8.00 si 16.30 i Vineri între orele 8.00 si 14.00. Cererea i actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de c tre persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza ia neguvernamental al carui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la Registratura institu iei i apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, dup repartizarea acestora de c tre conducerea Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului sector 6. Stabilirea datei program rii la evaluarea medico-psiho-voca ional realizat de speciali tii Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de c tre un angajat al serviciului într-un registru de programari, atunci când se depune dosarul. I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 1. 2. 3. 4. 5. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE - original i copie xerox; În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT - pentru salaria i - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizeaz venituri - în original; DOCUMENTE MEDICALE necesare evalu rii complexe realizat în conformitate cu criteriile medicopsihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitati i de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000: SCRISOARE MEDICAL - TIP, completat de medicul de familie cu bolile aflate în eviden , pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dat -în original; (anex ) SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii i a st rii prezente i - dup caz - data debutului bolii - în original; ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FI E DISPENSARIZARE, etc.) - dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex ;

6. 7. 8.

INVESTIGA II MEDICALE SPECIFICE AFEC IUNII
I. RETARD MENTAL
y y
examen psihiatric - original examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligen - original

II. DEMEN E (Alzheimer, Mixt , Presenil , Pick)
y y
examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în func ie de specialistul la care se afl bolnavul în eviden - original; scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

original X.y interpretare computer tomograf .original IV.R.original.original.R.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.original.cu precizarea datei de debut a bolii .L. i audiogram interpretat (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . dup caz .copie xerox. . AFECTAREA FUNC IILOR AUZULUI y examen O.original examene paraclinice (analize de sânge) specifice afec iunii medicalecopii xerox. se solicit examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea st rii bontului de amputa ie i a oportunit ii protez rii ) . AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID y y examen hematologie sau oncologie. V. în func ie de afec iunea medical .copii xerox XI. VII.original examen psihologic .imunologic .original.L. HIV . sau examen neurologic sau examen oncologic .original.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale. XII. VI.dup caz.original examen psihologic . BOLI DE SÂNGE y y examen hematologie i/sau oncologie i/sau medicin intern în func ie de afec iunea medical .original.copii xerox. AFECTAREA FUNC IILOR INIMII y examen cardiologie sau chirurgie cardiovascular (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . VIII. AFECTAREA FUNC IEI FONATORII ( VOCE ) y examen O.original oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterial .SIDA y examen boli infec ioase cu confirmarea de c tre laborator a infec iei HIV i cu specificarea stadiului clinico . AFECTAREA FUNC IILOR VEDERII y examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului i a acuit ii vizuale pentru ambii ochi). TULBUR RI DE PERSONALITATE y y examen psihiatrie .original - IX. III.cerebral . în cazul amputa iilor prin arteriopatii.AFECTAREA FUNC IILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI y y examen hematologie . ARTERIOPATII y y y examen medicin intern sau cardiologie sau diabetologie în func ie de cauza afec iunii . BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE I ALTE PSIHOZE MAJORE ) y y examen psihiatrie . XII.

original.original XVI.original examene paraclinice (histopatologic. XVIII. în func ie de medicul specialist la care bolnavul se afl în eviden . spirometrie .original. DIABET ZAHARAT y y y y y y examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I . radioscopie pulmonar spirometrie cu interpretare de la medicul specialist . cu sau f r metastaze.original. examen radiologic sau computer tomograf . cu specificare de diagnostic.original. oscilometrie . scintigrafie.în copie xerox.original. BOLI RESPIRATORII y y y examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicin intern cu specificarea debutului bolii .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge. operat/neoperat. E. XIX.în copie xerox.G. examen sumar de urin ). uree i creatinin . XV. TUMORI MALIGNE y y examen oncologie cu specificare de diagnostic.XIII. echografie abdominal ) . BOLI DE COLAGEN y y examen medicin intern sau reumatologie ( i/sau dermatologie .HIPOFUNC IE y y y examen endocrinologie .original examene de la alte specialit i medicale . examen oftalmologic . tratament specific pre/postoperator i actual. radiografie coloan vertebral . AFECTAREA FUNC IILOR ENDOCRINE .original. investiga ii serologice specifice .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.dup caz) în copie xerox.în copie xerox. DEFORM RI ALE COLOANEI VERTEBRALE y y y y examen medicin intern sau reumatologie cu interpretare radiologic original. AFECTAREA FUNC IILOR HEPATICE y y y examen medicin intern sau gastroenterologie sau boli infec ioase. cu complica ii definitive .original. BOLI RENALE y y examen nefrologie sau urologie . .(cu specificarea datei de debut a afec iunii) .în copie xerox.dup caz). XIV.original. i altele în func ie de glanda afectat ) .în copie xerox pentru tumori maligne hepatice se solicit examen oncologic . serice .K.juvenil sau al adultului tân r se va preciza debutul bolii) . examen neurologic . examen neurologic .în copie xerox. existen a sau nu a recidivelor locale sau la distan .în func ie de complica iile specifice bolii .interpretare. glicozurie. stadiu. stadiu i deficit func ional .original investiga ii paraclinice specifice (analize de sânge.original. echografie. analize medicale: glicemie. XX. XVII. examen nefrologic (numai pentru complica ii renale) .

263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 1. 2.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL. 2.dup caz . AFEC IUNI NEUROLOGICE y y y examen neurologie cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional .în copie xerox. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSION RII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex .pentru salaria i . etc. examen psihiatric în cazul tulbur rilor psihice asociate . XXIII. . 5.copii xerox.copie xerox. 4.E. ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional . AFEC IUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE y examen ortopedie sau reumatologie sau medicin intern . ULTIMA DIPLOM DE STUDII . ANALIZE MEDICALE. ADEVERIN DE SALARIAT i/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) . 7. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .original investiga ii paraclinice .G.original examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii ..în original.în original. înso ite de un act medical vechi sau extras din fi a de consulta ii.XXI. radiografii. 8. REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. semnate de c tre medic i s aib tampila unit ii spitalice ti emitente.original. a datei debutului bolii. cu confirmare E.în original. Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar s fie datate.pentru pensionari de invaliditate gradul 3 .copie xerox.original i copie xerox. COPII FI E DISPENSARIZARE. . i a frecven ei XXIV. A 8. II. DERMATOLOGIE y y examen dermatologie . situate îns anterior angaj rii. III. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .E. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .în original.în copie xerox. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . data lu rii în eviden . a stadiului bolii i a st rii prezente precum i cu DATA DEBUTULUI BOLII . a tipului de criz crizelor sub tratament. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE .interpretare (C.G i altele . sau DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE .pentru pensionari de invaliditate . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONAL PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 1.T. examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii .. 3. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP .original.original. 3. E. parafate. SCRISOARE.original i copie xerox. 6. EPILEPSIA y y examen neurologic cu precizarea diagnosticului. 6. examenul medical la angajare.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original.M. 4.G. a stadiului bolii i a st rii prezente i . 7.) . SCRISOARE.dup caz) .original. REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului.data debutului bolii . 5. COPIE XEROX CARTE DE MUNC . E.original XXII.

9.eliberat de medicul specialist în medicina muncii . EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE : Evaluarea complex a persoanei adulte care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie.în original.B-dul.cu bolile aflate în eviden . În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . P16. 2. Uverturii.pentru pensionari . PSIHOLOG: Efectueaz evaluarea psihologic a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. 6. IV.81 Centrul de consiliere psihosocial persoane cu dizabilit i . medic. 5. 3. 1. Uverturii. se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urm torii speciali ti: asistent social. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .în copie xerox. ACT DE IDENTITATE . nr. MEDIC: Efectueaz evaluarea medical a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. 4. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA M SURII DE PROTEC IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI 1. dosarele se depun la DGASPC sector 6. SCRISOARE MEDICAL . Bucure ti care ia decizia final privind acordarea m surii de protec ie a persoanei adulte cu handicap. nr. Aceste recomand ri sunt înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. care solicit acordarea m surii de protec ie. psiholog i psihopedagog i se concretizeaz în recomand rile cuprinse în Raportul de Evaluare Complex i în Programul individual de reabilitare i integrare social .89. bl .2.pentru persoanele adulte cu handicap care solicit m sur de protec ie în complexul de servicii pentru persoane cu handicap. de la medicul specialist. sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) I ULTIMUL TALON DE PENSIE . AVIZ pentru a desfasura activit i profesionale .original i copie xerox. 9.în original. sector 6.TIP completat de medicul de familie .B-dul. . se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urmatorii speciali ti : ASISTENT SOCIAL: Efectueaz investiga ii în mediul familial în vederea identific rii i evalu rii statutului i contextului social în care tr ieste persoana adult ce solicit încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. la sediul centrelor de zi : y y Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nectarie .copie xerox. Pentru acordarea m surii de protec ie persoanelor adulte cu handicap în centre de zi.Componenta de Recuperare i Integrare Social .pentru salaria i . pentru persoanele adulte cu handicap care solicit integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic -copie xerox. Fi cu recomand ri privind recuperarea balneofizioterapeutic . 7. parter Cererile de acordare a m surii de protec ie sunt înregistrate i împreun cu dosarele solicitan ilor sunt transmise Serviciului de Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap . DOSAR CU IN . 8. CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP .pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. Examen psihologic . Evaluarea medical i psihosocial a persoanei adulte cu handicap.în copie xerox.în original.

3. sector 6. Certificat de orientare profesional . Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i /sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. care adopt decizia final privind încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sura de protec ie. 1. Decizie acordare m sur de protec ie. Bucure ti desf oar activitate decizional în domeniul protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap i elibereaz : y y y y Certificat de încadrare în grad de handicap. ÎNAINTAREA DOSARULUI C TRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP : În urma evalu rii complexe. Bucure ti. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6. Reevaluare Solicitantul revine pentru ob inerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expir rii certificatului anterior sau în cazul modific rii st rii de s n tate. în urma deplas rii speciali tilor serviciului. Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap înainteaz dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesional /m sur de protec ie. . sunt evaluate la domiciliu. Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. în conformitate cu legisla ia în vigoare. Program individual de reabilitare i integrare social .PSIHOPEDAGOG: Efectueaz evaluarea voca ional a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful