Certificatul de încadrare în grad de Handicap

Etapele solu ion rii
1. DEMERSURI PRIVIND EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI I STABILIREA DATEI PROGRAM RII LA EVALUAREA COMPLEX MEDICO-PSIHO-VOCA IONAL :
Dosarele se depun la sediul Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului, sector 6, Bucure ti, situat în str. Drumul S rii, nr.2, la Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap, program: Luni, Mar i, Miercuri i Joi între orele 8.00 si 16.30 i Vineri între orele 8.00 si 14.00. Cererea i actele doveditoare pot fi depuse spre înregistrare de c tre persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organiza ia neguvernamental al carui membru este persoana cu handicap. Cererile sunt înregistrate la Registratura institu iei i apoi în Registrul de intrari al Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, dup repartizarea acestora de c tre conducerea Direc iei Generale de Asisten Social i Protec ia Copilului sector 6. Stabilirea datei program rii la evaluarea medico-psiho-voca ional realizat de speciali tii Serviciului Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap, se face de c tre un angajat al serviciului într-un registru de programari, atunci când se depune dosarul. I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP 1. 2. 3. 4. 5. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE - original i copie xerox; În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT - pentru salaria i - în original; sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizeaz venituri - în original; DOCUMENTE MEDICALE necesare evalu rii complexe realizat în conformitate cu criteriile medicopsihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitati i de sanse si al ministrului sanatatii publice Nr.762/1.992/2000: SCRISOARE MEDICAL - TIP, completat de medicul de familie cu bolile aflate în eviden , pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dat -în original; (anex ) SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii i a st rii prezente i - dup caz - data debutului bolii - în original; ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FI E DISPENSARIZARE, etc.) - dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex ;

6. 7. 8.

INVESTIGA II MEDICALE SPECIFICE AFEC IUNII
I. RETARD MENTAL
y y
examen psihiatric - original examen psihologic cu specificarea coeficientului de inteligen - original

II. DEMEN E (Alzheimer, Mixt , Presenil , Pick)
y y
examen psihiatrie sau examen neurologic sau geriatric - în func ie de specialistul la care se afl bolnavul în eviden - original; scor MMSE de la psiholog sau psihiatru sau neurolog - original;

BOLI PSIHICE ( SCHIZOFRENIE I ALTE PSIHOZE MAJORE ) y y examen psihiatrie . AFECTAREA FUNC IILOR AUZULUI y examen O. în cazul amputa iilor prin arteriopatii. .y interpretare computer tomograf .original.cu precizarea datei de debut a bolii . VII. în func ie de afec iunea medical . VI.imunologic .original.AFECTAREA FUNC IILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI y y examen hematologie .original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale. HIV .L. dup caz . se solicit examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea st rii bontului de amputa ie i a oportunit ii protez rii ) .original.SIDA y examen boli infec ioase cu confirmarea de c tre laborator a infec iei HIV i cu specificarea stadiului clinico .original examen psihologic .copie xerox. AFECTAREA FUNC IILOR INIMII y examen cardiologie sau chirurgie cardiovascular (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . XII.copii xerox XI.original oscilometrie sau interpretare examen doppler arterial sau interpretare echografie arterial .original X. i audiogram interpretat (cu specificarea datei de debut a afec iunii) . III. ARTERIOPATII y y y examen medicin intern sau cardiologie sau diabetologie în func ie de cauza afec iunii . V.original examen psihologic .original - IX. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID y y examen hematologie sau oncologie. BOLI DE SÂNGE y y examen hematologie i/sau oncologie i/sau medicin intern în func ie de afec iunea medical .original.original examene paraclinice (analize de sânge) specifice afec iunii medicalecopii xerox.L.cerebral .original IV.R. AFECTAREA FUNC IILOR VEDERII y examen oftalmologic (cu specificarea diagnosticului i a acuit ii vizuale pentru ambii ochi).R. sau examen neurologic sau examen oncologic .dup caz. TULBUR RI DE PERSONALITATE y y examen psihiatrie .original.original.original examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afec iunii medicale.copii xerox. XII. AFECTAREA FUNC IEI FONATORII ( VOCE ) y examen O. VIII.

serice . examen nefrologic (numai pentru complica ii renale) . E. cu complica ii definitive . examen sumar de urin ).original. BOLI RESPIRATORII y y y examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicin intern cu specificarea debutului bolii .în copie xerox.original examene paraclinice (histopatologic. DEFORM RI ALE COLOANEI VERTEBRALE y y y y examen medicin intern sau reumatologie cu interpretare radiologic original.original. investiga ii serologice specifice . XVII.K. i altele în func ie de glanda afectat ) . operat/neoperat.original. BOLI DE COLAGEN y y examen medicin intern sau reumatologie ( i/sau dermatologie . TUMORI MALIGNE y y examen oncologie cu specificare de diagnostic. radiografie coloan vertebral . tratament specific pre/postoperator i actual.original XVI.HIPOFUNC IE y y y examen endocrinologie .dup caz).original.original. existen a sau nu a recidivelor locale sau la distan . stadiu i deficit func ional . examen radiologic sau computer tomograf . XVIII. BOLI RENALE y y examen nefrologie sau urologie . radioscopie pulmonar spirometrie cu interpretare de la medicul specialist .în copie xerox.juvenil sau al adultului tân r se va preciza debutul bolii) . echografie. uree i creatinin . XV.în copie xerox.în func ie de complica iile specifice bolii .interpretare. examen neurologic . oscilometrie .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.original.G.în copie xerox. glicozurie. scintigrafie.dup caz) în copie xerox. . AFECTAREA FUNC IILOR HEPATICE y y y examen medicin intern sau gastroenterologie sau boli infec ioase. examen neurologic . AFECTAREA FUNC IILOR ENDOCRINE . XIV. spirometrie . examen oftalmologic . XIX. XX.original. echografie abdominal ) .original investiga ii paraclinice specifice afec iunii (analize de sânge.XIII. cu specificare de diagnostic.original.original investiga ii paraclinice specifice (analize de sânge.original.în copie xerox.original examene de la alte specialit i medicale . în func ie de medicul specialist la care bolnavul se afl în eviden . analize medicale: glicemie.în copie xerox pentru tumori maligne hepatice se solicit examen oncologic . cu sau f r metastaze. DIABET ZAHARAT y y y y y y examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I . stadiu.(cu specificarea datei de debut a afec iunii) .

T.în copie xerox. 4.original investiga ii paraclinice . 7. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE .) . ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP ÎN SCOPUL PENSION RII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 5. ADEVERIN DE SALARIAT i/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) .pentru cei care nu realizeaz venituri -în original.copii xerox. 8.dup caz . etc. 3.G i altele . ULTIMA DIPLOM DE STUDII . ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IE IRE DIN SPITAL.E. i a frecven ei XXIV. E.original XXII. radiografii.pentru pensionari de invaliditate gradul 3 . E. DERMATOLOGIE y y examen dermatologie .263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE 1. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. COPIE XEROX CARTE DE MUNC .. COPII FI E DISPENSARIZARE.în original. SCRISOARE.copie xerox.original.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP . parafate. 3.E. 2. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT . situate îns anterior angaj rii. cu confirmare E. II. ANALIZE MEDICALE. A 8. XXIII.original. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONAL PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 1.în original.dup caz) . 6.original examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii . ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . AFEC IUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE y examen ortopedie sau reumatologie sau medicin intern .XXI. înso ite de un act medical vechi sau extras din fi a de consulta ii. a stadiului bolii i a st rii prezente precum i cu DATA DEBUTULUI BOLII . a stadiului bolii i a st rii prezente i . sau DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) i ULTIMUL TALON DE PENSIE . cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional . examen psihiatric în cazul tulbur rilor psihice asociate .original i copie xerox.copie xerox.original.original.G.interpretare (C.original i copie xerox. 6. examene de la alte specialit i medicale în func ie de complica iile bolii . III. DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE . SCRISOARE.M.dup caz sau la solicitarea speciali tilor Serviciului Evaluare Complex . EPILEPSIA y y examen neurologic cu precizarea diagnosticului. semnate de c tre medic i s aib tampila unit ii spitalice ti emitente.în copie xerox.pentru salaria i . 5. REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificare diagnosticului. 7.G. examenul medical la angajare.în original. a tipului de criz crizelor sub tratament. 2. . a datei debutului bolii. 4. Este obligatoriu ca toate documentele medicale depuse la dosar s fie datate.pentru pensionari de invaliditate .în original. . DOSAR CU IN ACT DE IDENTITATE .data debutului bolii .. data lu rii în eviden . AFEC IUNI NEUROLOGICE y y y examen neurologie cu specificarea debutului bolii i a gradului de deficien func ional .

ACT DE IDENTITATE .copie xerox. 3. sau ADEVERIN DE LA ADMINISTRA IA FINAN ELOR PUBLICE . se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urmatorii speciali ti : ASISTENT SOCIAL: Efectueaz investiga ii în mediul familial în vederea identific rii i evalu rii statutului i contextului social în care tr ieste persoana adult ce solicit încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie.B-dul. Uverturii.pentru persoanele adulte cu handicap care solicit m sur de protec ie în complexul de servicii pentru persoane cu handicap. Fi cu recomand ri privind recuperarea balneofizioterapeutic . sector 6.în original. nr.original i copie xerox.9. Bucure ti care ia decizia final privind acordarea m surii de protec ie a persoanei adulte cu handicap. 1. 6. 4. nr.pentru cei care nu realizeaz venituri -în original. . 5. În func ie de statutul socio-profesional: ADEVERIN DE SALARIAT .81 Centrul de consiliere psihosocial persoane cu dizabilit i . medic. de la medicul specialist. P16. DOSAR CU IN . PSIHOLOG: Efectueaz evaluarea psihologic a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. Aceste recomand ri sunt înaintate Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. pentru persoanele adulte cu handicap care solicit integrarea în programele de recuperare cu specific balneofizioterapeutic -copie xerox.pentru pensionari . la sediul centrelor de zi : y y Complexul de Servicii Sociale Sfântul Nectarie .pentru salaria i . 2. psiholog i psihopedagog i se concretizeaz în recomand rile cuprinse în Raportul de Evaluare Complex i în Programul individual de reabilitare i integrare social . parter Cererile de acordare a m surii de protec ie sunt înregistrate i împreun cu dosarele solicitan ilor sunt transmise Serviciului de Evaluare Complex a Persoanei Adulte cu Handicap . se realizeaz în cadrul serviciului de c tre urm torii speciali ti: asistent social.B-dul. SCRISOARE MEDICAL . EVALUAREA COMPLEX A PERSOANEI ADULTE : Evaluarea complex a persoanei adulte care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i/sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie.în copie xerox. CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP .TIP completat de medicul de familie . AVIZ pentru a desfasura activit i profesionale . 8. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU ACORDAREA M SURII DE PROTEC IE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP ÎN CENTRE DE ZI 1. Evaluarea medical i psihosocial a persoanei adulte cu handicap. dosarele se depun la DGASPC sector 6.în original.2. Examen psihologic .eliberat de medicul specialist în medicina muncii .în copie xerox. 7.cu bolile aflate în eviden .în original.Componenta de Recuperare i Integrare Social . Pentru acordarea m surii de protec ie persoanelor adulte cu handicap în centre de zi.89. care solicit acordarea m surii de protec ie. MEDIC: Efectueaz evaluarea medical a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. Uverturii. bl . sau DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limit de vârst sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) I ULTIMUL TALON DE PENSIE . IV. 9.

Reevaluare Solicitantul revine pentru ob inerea Certificatului de încadrare în grad de handicap cu 30 de zile înainte de data expir rii certificatului anterior sau în cazul modific rii st rii de s n tate. în urma deplas rii speciali tilor serviciului. în conformitate cu legisla ia în vigoare. sector 6. Persoanele nedeplasabile care/sau pentru care se solicit eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap i /sau orientare profesional i/sau m sur de protec ie. care adopt decizia final privind încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sura de protec ie. Program individual de reabilitare i integrare social . ÎNAINTAREA DOSARULUI C TRE COMISIA DE EVALUARE A PERSOANEI ADULTE CU HANDICAP : În urma evalu rii complexe.PSIHOPEDAGOG: Efectueaz evaluarea voca ional a persoanei adulte care solicit încadrarea în grad de handicap i/sau orientarea profesional i/sau m sur de protec ie. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sector 6. . Bucure ti desf oar activitate decizional în domeniul protec iei i promov rii drepturilor persoanelor adulte cu handicap i elibereaz : y y y y Certificat de încadrare în grad de handicap.3. Certificat de orientare profesional . sunt evaluate la domiciliu. Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. Serviciul Evaluare Complex Persoane Adulte cu Handicap înainteaz dosarul cuprinzând propunerea de încadrare în grad de handicap/orientare profesional /m sur de protec ie. Decizie acordare m sur de protec ie. 1. Bucure ti.