Sunteți pe pagina 1din 2

Drept Online - Nimeni nu e mai presus de lege

Prescriptia extinctiva
16 martie 2008

Reprezinta stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul prevazut de lege.Are natura juridica a unei sanctiuni
civile, prin efectul careia titularul neglijent al dreptului subiectiv civil pierde o parte din mijloacele juridice, de ocrotire a
dreptului sau, nevalorificat in termenul stabilit de lege. Trecerea timpului conduce la stingerea dreptului material la
actiune.
FunctiiPrincipala functie a prescriptiei extinctive consta in asigurarea stabilitatii si securitatii circuitului civil(rezulta forta
stimulatoare a prescriptiei extinctive)Existenta prescriptiei extinctive il determina pe titularul dreptului sa actioneze, sa
iasa din pasivitate, deoarece altfel el este sanctionat (functia sanctionatoare).Odata cu trecerea timpului probele, care
trebuie administrate pentru dovada existentei dreptului pretins in fata instantei de judecata sunt mai nesigure si mai greu
de administrat(functia de consolidare a raporturilor juridice civile). Efectul prescriptiei extinctive consta in stingerea
dreptului la actiune in sens material. Dreptul subiectiv civil insusi nu se stinge prin prescriptie, ci supravietuieste, fara a
mai fi inzestrat cu un drept la actiune in sens material, care sa-i asigure ocrotirea. Principiile efectului prescriptiei
extinctive-stingerea dreptului la actiune fiind un drept principal stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii, cum
ar fi dobanzi, garantii reale, personale. Se aplica regula : accesoriul urmeaza soarta principalului.-in cazul in care un
debitor este obligat la prestatii succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare dintre aceste prestatii se stinge printr-o
prestatie diferita. Ex : dobanzi, chirii, arende. Domeniu prescriptiei extinctivePrin domeniul prescriptiei extinctive se
intelege sfera drepturilor subiective civile care cad sub incidenta prescriptiei. 1. Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul
drepturilor patrimonialea)drepturile de creanta- in principiu sunt supuse prescriptiei extinctive. Actiunile in justitie prin care
se solicita protectia judiciara a drepturilor de creanta sunt actiuni personale. Ele sunt prescriptibile extinctiv, cu doua
exceptii :-actiunea in restituirea depunerilor CEC care este imprescriptibila ;-actiunea avand ca obiect partea cuvenita
asiguratilor din rezerva de prime, in asigurarile facultative de persoane, care este imprescriptibila b)drepturile reale
accesorii-sunt supuse prescriptiei extinctive- ele depind de un drept de creanta principal, iar drepturile de creanta sunt
prescriptibile- accesoriul urmeaza soarta principalului. c)drepturile reale principale-Regula : drepturile reale sunt
imprescriptibile.Actiunile prin care se urmareste protectia drepturilor reale principale se numesc actiuni reale. Sunt
imprescriptibile extinctiv urmatoarele actiuni reale :-actiunea in revendicare imobiliara sau mobiliara intemeiata pe dreptul
de proprietate publica-actiune in revendicare imobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata ;-actiunea in partaj ;-
actiunea negatorie-actiune prin care proprietarul unui bun sau o alta persoana care ar justifica un interes propriu,
cheama in judecata pe cel care pretinde ca este titularul unui drept real principal asupra bunului respectiv, contestand
existenta acestuia ;-actiunea confesorie-se urmareste apararea unui drept de superficie ;reclamantul urmareste apararea
unui dezmembramant al dreptului de proprietate ;actiunea confesorie care priveste un drept de superficie este
imprescriptibila pentru ca priveste un imobil-actiunea in granituire-actiunea prin care proprietarul unui teren, in
contradictoriu cu proprietarul terenului vecin, solicita instantei sa determine semne exterioare, intinderea celor doua
terenuri invecinate Actiuni reale prescriptibile extinctiv :-actiunea in revendicarea unui imobil proprietate privata, pierdut
sau furat, exercitata impotriva posesorului de buna credinta ; Termenul este de 3 ani ;se disting 3 situatii :1.actiunea in
revendicarea bunului mobil de la hot, gasitor sau dobanditorul de rea credinta- prescriptibila in 30 de ani ;2.actiunea in
revendicarea bunului mobil de la dobanditorul de buna credinta, atunci cand bunul i-a fost furat proprietarului sau l- a
pierdut – prescriptibila in 3 ani ;3.actiunea in revendicarea unui bun mobil de la dobanditorul de buna credinta care
l-a dobandit de la un detentor caruia proprietarul i-a incredintat bunul ; aceasta actiune nu este admisibila pentru ca
dobanditorul este posesor de buna credinta-se aplica art. 1909C. civ ;-actiunea in revendicare imobiliara referitoare la
revendicarea imobilului adjudecat in cadrul procedurii de urmarire silita imobiliara, in ambele cazuri cu exceptia situatiei
in care imobilul revendicat este proprietate publica ;-actiunea confesorie prin care se urmareste apararea dreptului de
uzufruct, a dreptului de uz sau abitatie si a dreptului de servitute. 2.Domeniul prescriptiei extinctive in cadrul drepturilor
nepatrimonialeRegula este ca ptrotectia drepturilor nepatrimoniale prin actiuni in justitie nu este limitata in timp, de unde
rezulta ca actiunile sunt imprescriptibile.Aceasta regula reiese din interpretarea per a contrario a art. 1 alin 1 din Decretul
167/1958-dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul
stabilit de lege dar si din faptul ca legea stabileste expres exceptiile de la regula imprescriptibilitatii. Regula
imprescriptibilitatii se intemeiaza pe caracterul perpetuu al drepturilor nepatrimoniale si pe imprejurarea ca aceste
drepturi sunt inseparabile de persoana juridica sau fizica. Exceptii de la regula imprescriptibilitatii :-actiunea in nulitatea
relativa a casatoriei ;-actiunea in tagada paternitatii ;-actiunea in stabilirea paternitatii Probleme speciale referitoare la
domeniul prescriptiei extinctivea)valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea exceptieiDreptul subiectiv civil poate fi
valorificat fie pe calea actiunii in justitie, fie pe calea exceptiei. Notiunea de exceptie desemneaza apararea de fond ;
atunci cand reclamantul formuleaza o pretentie impotriva paratului, acesta din urma se apara, invocand un drept
subiectiv civil, prin mijlocul procedural al intampinariiEx. : X il cheama in judecata pe Y cu o actiune in revendicare ; Y se
apara dovedind ca titlul lui de proprietate are data anterioara titlului reclamantului.In ceea ce priveste prescriptibilitatea
exceptiei, opiniile sunt controversate. Conform opiniei majoritare, daca dreptul subiectiv civil putea fi valorificat pe calea
actiunii, iar aceasta actiune este prescriptibila, atunci si exceptia este prescritibila, in aceleasi conditii ca si actiunea ;
daca actiunea este imprescriptibila, atunci si exceptia este imprescriptibila. b)actiunea in constatareActiunea in
constatare este acea actiune prin care reclamantul solicita instantei sa constate existenta unui drept subiectiv al sau fata
de parat ori inexsitenta unui drept subiectiv al paratului impotriva sa. Actiunea in constatare este imprescriptibila,
deoarece reclamantul nu urmareste obligarea paratului la executarea vreunei prestatii, ci doar instanta sa constate
existenta sau inexistenta unui drept subiectiv civil. c)actiunile mixteSunt actiuni mixte acelea care au caracteristici de
actiuni personale, reale sau in constatare.Ex. : petitia de ereditate care este actiunea prin care un succesor cere sa i se
recunoasca titlul sau de mostenitor sau donator, cu scopul de a dobandi bunurile mostenirii pe care paratul le detine, in
temeiul unei pretinse calitati de mostenitor. Prescriptibilitatea se determina, de la caz la caz, in functie de calificarea data,
http://www.dreptonline.com Powered by Joomla! Generat: 29 April, 2011, 04:48
Drept Online - Nimeni nu e mai presus de lege

in concret, actiunii, dupa scopul urmarit la intentarea ei.Alti autori considera actiunile mixte ca fiind acelea prin care
reclamantul urmareste ocrotirea, in acelasi timp a unui drept real si a unui drept de creanta, care au acelasi izvor sau
intre care exista o stransa legatura. d)dualitatea de actiuni-situatie in care titularul dreptului subiectiv civil are la dispozitie
doua actiuni pentru protectia dreptului sau si anume, pe de o parte, o actiune personala, bazata pe un contract, care este
supusa prescriptiei extinctive(cf Decretului 167/1958), iar pe de alta parte, o actiune reala, in revendicarea bunului,
prescriptibila sau imprescriptibila (potrivit codului civil) e)actiuni privind un drept secundarDrepturile secundare sunt acele
drepturi care nu dau nastere direct unui drept la actiune, adica acele prerogative care constau in puterea de a da nastere
prin manifstarea unilaterala de vointa a unui efect juridic ce afecteaza si interesele altei persoane, precum : dreptul de
denuntare unilaterala a contractului, in cazurile admise de lege ; dreptul de alegere in cazul unei obligatii alternative ;
dreptul tertilor, in cazul simulatiei de a opta intre actul aparent si actul real.Intrucat nu dau nastere direct si imediat unui
drept la actiune, drepturile secundare sunt imprescritibile. f)actiuni privind cartea funciara(actiune in prestatie tabulara)Se
refera la actiuni in rectificarea inscrierilor din Cartea Funciara. In functie de obiect poate fi prescriptibila sau
imprescriptibila. g)actiune in materie succesoralaDreptul de a accepta succesiunea se prescrie intr-un termen de 6 luni
socotit de la data deschiderii succesiunii.Actiunea prin care se solutioneaza iesirea din indiviziune succesorala e
imprescriptibila extinctiv.Actiunea prin care se solutioneaza constatarea masei succesorale, a calitatii de mostenitor sau
a cotelor succesorale e imprescriptibila extinctiv.Actiunea in reductiunea liberalitatilor excesive are caracterul unei actiuni
patrimoniale si personale si e supusa prescriptiei extinctive- term de 3 ani si se calculeaza de la data deschiderii
succesiunii. h)actiunea in repararea unui prejudiciu moralRepararea unui prejudiciu moral poate fi
nepatrimoniala(ex. :dezmintire intr-un ziar national) sau patrimoniala (acordarea de daune interese)Daca reparatia este
nepatrimoniala, actiunea este imprescriptibila. Daca reparatia este patrimoniala, atunci actiunea este prescriptibila,
pentru ca este o actiune personala(se valorifica un drept de creanta). i)actiuni in restituirea prestatiilor executate in baza
unui act juridic anulat (desfiintat) Actiunea in nulitate nu se confunda cu actiunea in restituirea prestatiilor. Actiunea in
restituirea prestatiilor are o natura patrimoniala. Prescriptibilitatea ei deifera in functie de natura dreptului patrimonial : real
sau de creanta. Consilier juridic Andreea Zamfiroiu

http://www.dreptonline.com Powered by Joomla! Generat: 29 April, 2011, 04:48