Sunteți pe pagina 1din 17

IMSTRUCIIUMI

PENTRU FOLOSIREA 51 lNTRE-,

TINEREA MASINII DE CUSUT

, ,

ROD I C A '79

I

CARACTERISTICI TEHNICE ALE MA.;;lNlIDE CUSUT AUTOMATE »RODICA '79",

- Dimensi unile placi i de baz5

- Marirnea pasulu i

- Latimea zig-zagulu] continuu

- Apucatorul

- Tipul acelcr folosite

- Cusatur i decorative

- Randamentul maxim al cusutului

- Iluminatul

- Motorul:

Izdavac "VLADO BAGAT ..

poduzece za proizvodnju srvaeih i alatnih strojeva, illata, plinskih armatura j drvnih proizvoda - Z·adar

- Reostatul:

Tisak: »Narodni list- - Zadar, 1979_

~_ ,~_.,;re a masinii de cusut : - Greutatea l"'2';.inii de cusut:

\

(mm) -122 x 178

(mm) 4

(mm) 5

oscllant

705

18 motive decorative executate automat ~i cu posibilitatea reglarii Iiniare pe 0 Uitime de 0-5 mm,

(imp/min.) 1100
V/W 220-15 W
trecverita 220 V-50 Hz
- tensluneax
trecventa 220 V-50 Hz
- puterea
absorblta 92W
- curentul 0,5 A
- turatia
maxima 4500 (rot/min.)
- clasa de
izolare E
- gradul de
protectie I
- tensiuneax
frecventa 220 V x 50 Hz
- puterea
absorbita 92 W
- curentul 0,5 A
- rezistenta So{) Ohm
- clasa de
izolare II
II
kgf 12,4
3 NOMENCLATOR

1. PUicu~a acului

2. Piciorus

3. Placuta moblla

4. Tija acului

5. Tija plciorusului

6. Conducatorul inferior al atei

7. Reguiatorul tensiunii atei superioare

8. Capacul din iata

9. Regulatorul de presiune al tijei ptciorusului

10. Pirghla debitoare (intinzatorul ajei)

4

FIECARE MA!;IIN/\ 1m CUsur »RODICA '711« SE LIVREAZA CU URMA'l'OARELE ACCESORII:

Fig. 1

1. Cutia cu 5. aca

2. Pompita de ulei

3. Cutia cu ae dublu

4. Surubelnita mijlocie

5. Perie

6. Mosorel (2 buc.)

7. Cutitas eu teaca

8. Surubul linialului conduditor

9. Linial conducator

10. Surubelnija mica

11. Culsor pentru coasere circulara

12. Butan pentru coasere

circulara

13. Ghidaj pentru vatuit

14. Plciorus pentru tivit

15. Piciorus pentru broderie

in zig-zag

16. Piciorus pentru butoniere

17. Plciorus pentru stopat

18. Piciorus pentru coaserea nasturilor

19. Piciorus cu suport

20. Piciorus pentru coasere dreapta

21. Delimitator (ghlda] pentru

cusatura Invizibtla)

22. Dcua cutii cu IB came

23. Cutia pentru acccsorid

24. Buton pentru butonlere

11. Conducatorul superior al atei

12. U~iia

13. Portmosor

14. Pirghla de pozltionare a acului

15. Butonul de fixare a pirghiei 19

16. Volanul

il7. Port-bobinatorul atei

lB. Reglorul pasului /?i sensului

cusaturi]

19. Reglorul liitimii zlg-zagului

20. Capacul din spate

21. Conducatorul de fir al bobinatorului

22. Reostatul

Fig. 2

,.

INDICATII GElNERALE

- 1n tjrmpul lrucrului masirrii de CUSllIt, indiferent daca functloneaza electrtc sau este pusa In mtscare cu piciorul votanul trebuie invtrtit inrotdeauna 'nulTl1ai catre persoana care coase, Ac~sta se poate ohtine pdn inrv1l'ti:rea volanului catre sme tn momenlul tnceperti Iuerului.

_ Es'te contramdrcat sa se tr<lga fortat tesatuwa eu mJna din dorirrta de a se grabi trecerea 'Pe sub piciol'u'~, deOareee maslna efectuiaza automat acesta operatdone, In caz contrar, se poate provoca ruperea acusru,

- Este contr-arndlcat sa se puna 1:n fune~iune m~'lna cu piciorusul cobontt, daca sub acesta nu este asezata ,tesA'tura.

- lntimpul dnd masina nu functioneaza se recomanda sa se .oqeze sub picio-

rus 0 buditidi de tes.a,tur1i. '

Nd uitati o:a coborfti piciorusul lnai'nte de a 'lncepe cusubul,

Ma'~ina 'de cusut c~ lumina' proprte ~'i electrornotor este p!evamta: cu un cordon cu fip. bipolara pentru coneotarea Ia lre\eaua electnca.

Mentiune

,

La terrnmarea lucrului, 'I'n tirnpul curWtiirii, a tnlocuirtt pieselor sau disporitivalor rnasina 1reobuie deeonectatii din re.teaua electricl'i prin seoatoraa fisei dim priza. Capa,citatea beculul masirri.i este de 15 W si este contremdicata fO\Qs'irea

unui bee au o capacitate 'ma'i' mare, '

1. PREGJ\. ToI-REA MASINII DE CUSUT PENTRU LUCRU

I

ConectaTea masinii la Teteaua eleetrica

,

Masina de cusut se coneeteaza la reteaua electrlca prln cordonul electric. Pe cOrUQI[J se a.flii f.isai rcostatulul (H), liSa (S) ;;;J pedala (K) (regulatorul de picior al <vite>Zei). 'F~ reosta't'Ul'lli 'se ~nbroduce tnpriUt de reostat (J) di'n corpur rnasinH, Iar f~ (S), In priJz.a din perete (P); 1n felul acesta ma¥na este pregb'i,tita berrtTu lucru (fig, A,B),

Punerea in ,func~iune a ma~inii ~i re[1[aTea vitezei de lucru

Mtnuirea fara rlscue; a masinDi este a!,igurata de ~ntTerupatorul M si O. Clnd acesta se aWi -in pozi'~ia 0: rnasina nu poate fu,ne~iona. Numai prln' a1plhsarea lrrtrerupatorului si punerea acescula 1m poziotia M, masina poate fi pusii in

functiune. ' "

Fig, E

Fig. A

6

1. ASEZAREA PLACUTEI ACULUI

I ,

Plaeuta acului Sf! poate aseza in trei poziti! diferite, asa cum se vede in fig. 3, potrivit Jndlcatillor de mai jos:

z

G

v

Fig. 3

Pozitia "U« se foloseste pentru cusatura dreapta, norrnala ea ~i pentru ousatura in zig-zag.

Pozitia vv« este utilizatii pentru cusatura dreapta pe tesaturi usoare ~i mol (nylon, rnatase etc.). Cind se tes~ sau brodeazd eu aceasta pozitie, pirghla B (fig. 17) trebuie sa fie in pozttia sUnga pe eifra 0 (Zero) Pirghia A deasemenea trebuie adusa in pozitla stingii, In timpul lucrulu] pirghiile nu trebuie sa se miste, intrucit se va rupe acul.

Pozltla »Z« se folose~te atunoi cind ooasern cu acul dublu,

Ma~na de cusut este Iivrata cu pozitia »U« ca fiind normalii si eel mal mult 'Iltilizatit

In cazul in care este vnecesara vreo alta pozitie, trebuie procedat in .fe1uI urmator:

- Se ridica aeul in pozitia de sus.

- Se trage pliicu~a mobil1i in stinga, iar prin Intermediul butonului A se

deconecteaza dintii transportorului (vezi paragraful 24 fig, 3D).

~ Printr-o apasare usoara pe pirghiuta E, se va ridica placuta aculuj din locasul sau (fig. 3).

- Se rasuceste placuta acului in pozitia 'Ilorita »Z« "sau »V«, avind grija ca OI'ificiul F de pe plaeu1a aeului sa se aseze pe riilicatura oorespunzatoare care se iise~te pe placa masinii de cusut.

- Se apasa butonul G in jos, tn acest fel consolidindu-se placuta acului in lecasul ei.

- Prin aducerea butonului A in pozijia antertoara se conecteaza dintii transportorului(vezi fig. 30). Se inchide placuta mobila ~i se po ate incepe cusutul. - In cazul brodatulul butonul A nu se aduce in pozitla anterioara ei dintii transportorului trebu.ie ?nuti coboriti atita timp cit dureaza brodatul,

7

2. ALEGEREA ACULUI ~I ATEI

Masinil e noastre de cusut sint inzestra\,e eu ace sistcm 15 x 1 sau 705. Acele ~i ata Ie vom alege potrivit tabelei de mai jos in Iunctie de tipul matarialulut pe care il ccasem.

Tipul materialulul

Nurniirul atei de bumbac,

70 Iii 80

Ala de Ace
matase 15 x 1 705
Refilata 10 70
o sau 00
Refilala 12 80
A ~i B
Refilata 14 90
C
Refilata 16 100
D
Refilata 18-19 110-120
E 'I'esatur; de mutase iii nylon. plnza subtite pt. brodat la masina

Pinzji pt. len] erie de pa t, tesatUfi usoare din bumbae ~i celofibrji, matasa deasa

Pinzeturi dese si tesii-

turi din llna sub tire 50

(stofe usoa re)

Pinza tesuta in casa,

doc gros, gabardina I,l'i 30

aHe materia Ie g""f_o_a_s_e _

Tesaturt grele din lina

si bumbae (stole pt. 4<J

costume biirbate~ti

MENTIUNE

,

Prin respectarea tabelei de mat sus pe tesiitura se obtine inlotdeauna un tiv frumos, drept, corect cusut.

K

FIg. 4

3. MONTAREA ACULUI

- se aduce tlja aculu[ in po;:itia de sus, rotind volanul catre persoana care coase.

- Se desurubeaza cu surubelnlta surubul K al menghinel acului (fig. 4)

- Awl trebuie introdus in santul corespunzator al tijei acului, in asa fel incit aplatisarea aculul sii fie inspre surubul K.

- Se impinge aeul In ~ant ptna Ia capatul santului ~i apoi se stringe menghinn cu ajutorul ~urubului K.

MENTIUNE

Un ae montat incorect poate provoca ruperea lui cit ~i ruperea atei st deteriorarea cr.ficiului din pliicu\:a acului, Deaceea trebuie avut multa grij5 ca acul sa fie montat in mod COrE:'Ct.

(In coltul din stinga, al paginli se ana fig. 4).

Fig. s

4. INFILAREA ATEI SUPERIQARE

;

Este Ioarte important ca infilarea atei superioaro sa se Iaca respectirid fig. 5 I,li Indicattile de mal jos:

- Acul .'Ii pirghta debitoare E trebuie aduse in pozitia maxima superioara prin rotirea volanului catre persoana care cease,

- Se aseaza bobina eu ata pe port moser.

- Ata se treee prin primele doua gauri de pe conducatorul superior, OIl atel

C ~i se introduce printre discurile regulatorului tensiunil atei superioare T, apoi cu mina dreapta se tine mosorul pentru ca ata sa nu se desfa-,?oare de pe mosor, in limp ce cu mina stlnga conducem ata in sus, astfel ca ata sa se aseze in adincitura D (fig. 5).

- Se introduce ata de la dreapta spre stingu prin or ificiul pirghiej debitoare E.

- Se trece ata prin conducatorul inferior F astfel ea sa intre in cirligelul

anurne menit,

- 5e introduce ata prrn Ianta P dintre capacul din fata -,?i bratul maslnit de cusut,

- 5e trece ata prin ch ligul de pe menghina acului G :,;i se introduce in urechile acului de la stinga la dreapt.a, astfel incit sa atirne din ac cca 10 em.

9

5. BOBINAREA A'fEI PE MOSOREL

Cind se consuma ata de 'pe mosorelul de jos este necesara rebobinarea acestuta. In acest caz este necesar sa se efectueze urmatoarela operatii ;

- se deblocheaza volanul P astfel; cu rnina stinga se tine volanul pentru a nu se invirti, tar cu mina dreapta Se rasuceste butonul Q pe sensul indicat de sageata (fig. 6).

Cu mina dreapta se trage catre .sine portboblnatorul N. Mosorelul trebuie apasat pe axul E astIel incit sentuletul de ,pe mosorelul sa se aseze pe virful corespunzator al arculetului de pe axul E, Prin apiisarea pe axul E catre dreapta, intregul macarusm al bobinatorului se cupleaza la coroana dintata a volanulul P.

~ infilarea atel pentru bobiJnare se face conform fig, 6.

- se pune in miscare motorul masmii, iar cind mosorelul este plin macanismul Be decupleaza singur in mad automat f?i revine pe pozitla initiali'i.

- se trage cu mina dreapta portbobinatorul catrs sine iar eu mina stingii se scoate de pe axul . E mosorelul boblnat cu atii.

- pentru ca masina sa fie din nou in stare de eusut, este necesar ea vo1anul . P, prin rotirea butonului Q in sens invers eelui indicae de sageata, sa fie blocat din nou cu mecanismul masinii.

H

6. SCOATEREA SUVEICII DIN APUCATOR

- Sa aduce acul in pozitia maxima superioara iii apoi se trage pUicuta moblla inspre stinga, fig. 7.

- Se r idica ell degetul aratator a1 minii sttngi clapeta suveici] H ~i se scoate suveica afara tragind de clapeta spre stinga.

- Mosorelul cade singur din suveica ctnd eliberam clapeta H.

7. ASEZARjA MOSORULUI IN

SOVEICA

Mosorelul bobinat cu ata se introduce in suvelca conform fig. 8a !?i Sb, avind grijil. ca sa iasa din suveica un capiit Iiber al atei in lunglme de cca 10 em .

Flg.8b

11

Fig.

Flg. B a

F!g. 6

S. INTRODUCEREA SUVEICII iN

APUCATOR

Pentru introducerea suvelcil in apucater se efectueaza operatia Inversa celei de scoatore, tinind seama ea clapeta suveicii sa se tina ridtcata atit tlmp cit ciocul M al suveicii nu s-a asezat in taieturii corespunzatoare N de pe placa carcaset apucatorulul (fig. 7) ~i numal dupa aceea s5 se elibereze clapeta H. Suveica va fi apo] usor impinsa spre tnauntru pina cind se aude cuplind un clinchet.

, )

10

9. REGLAREA TENSIUNII Al'ELOR SUPERIOARE ~I INFERIQARE

Tensiunea atei -de sus se reduce prin rotirea butonului T al regulatorului tensiunii atei superioara (fig. 9) in sensul indica de sageata .;;i sa mare. lite prin rotirea bulonului in sens mvers,

Mentiune: Intinderea normala a a1el superloare este marcata pe scala butcnului eu un punct rosu .;;i se gaseste intre cifrele 2 ~i 3. Tensiunea ate! mterloare se mareste prin insurubarea surubulu! G de pe suvetca in sensul sagelii + (fig. 10) .'ii se reduce prin desurubaraa lui in sensul sagetii.

.,

Mentiune: Maslnile de cusut se li¥reazii eu tensiunile ateilcr reglate pentru cusutul materialelor de grosime normalii 2-3 mrn,

Daca trebuie cusute materiale mai subtii-i dccit cele de mal sus, atune: se rotesta butonul T al regulatorului

Fig. 10

12

io, TIV CORECT ~I TIV INCORECT

T i v cor e c t : ata superioard iii ata inferloara se leaga exact pe mljlocul grosimil materialulu! [fig. 11) Iar intinderile lor sint egullzate. In acest caz se pot ivi doua cazurl nedorite:

_ intinderea egala dar prea tare .

Materialul se stringe sau se rupe ata, Trebule redusa tensiunea ambelor ate.

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

P.rin rasucirea butonulul D in sensu} acelor de ceasornio se marasta foria de apasare Iar prin desurubarea lui se micsoreaza forta de apiisare.

- Daca tensiunea atel inferioare este mai mare, aceasta ramine sub material astfel ca ata supertoara este trasa dedesubt $i face nodulate marunte (fig 13).

Trebuie egalizatii tensiunea atelor prim marirea tenslunii aiei superloare sau prin redueerea tensiunil ate! inferioare.

13

- intindere egaHi dar slaba ochiurile cusaturit rezultind slabe, Trebuie mariti! tensiunea ambelor ate.

E

Tiv i n c o r e c t

Fig. 9

Tivul incorect apare in doua sltuatl',

tensiunii aiel superioare spre stinga, iar daca materialul este mai gros dedt in mod obisnuit butonul T se rote~te spre dreapta,

- Dad tensluriea atei superioare este rna] mare dedt a ate] inferio are, ata superloara ramine la suprafata materialului (fig. 12) astfel ea ata lnferioara este scoa-, sa deasupra materialului :;;1 face nodulete marunte,

Cind se cos materiaie grele, se recomanda sli'ibirea surubulu] E (fig. 9) (li 0 midi deplasare a placutei P in sens invers celui indicat de sageata. Apasarea piciorusului se regleaza eu ajutorul regulatorulul de presiune al tijei piciorusulul D (fig. 9). Dacii rnaterialui este mal gros, este neeesara a farta mai mare de apasare jar dacd materialul este mai subtire, este necesara 0 foria mai mica de apasare,

Trebuie egallzata tensiunea ambelor ate prin reducerea tensiunii atei superioare sau prin marlrea tensiunii atei inferioare.

"

Fig. L4

Fig. 15 a

14

U. REGLAREA PASULUI SI

- .

SENSULUI CUSATURlI

Reglarea pasului cusaturtl se face eu ajutorul butonulul D (fig. 14).

- Prin invirtirea butonului D (fig. 14) se alege lungimea dorita a pasulut cusaturn in mHimetrii.

- Lunglmea normala a pasulul cusaturii este de 2 mm.

- Pasul cusatur ii care este in mod not-mal necesar pentru »ochlul .saten« este mare at pe scala cu un patrat rosu,

Men t i u n e: Ciirele de ps scala butonului eorespund Iungimilor pasulul cusaturi! in (mm),

- Masina cease normal inainte, lar daca do rim sa eoasa inapoi trebuie apasat butonul N pina la carpat (fig. 14) siin acest caz masina cease inapoi cu acelasl pas ca ~i cind coase inainte.

- Masina cease inapoj atita timp cit dureaza apasarea noastra pe buton. De tndata ce Hisam butonul in pozitia sa iniiiaHi. mastna cease din nou, in mod automat, inainte.

Fig. 15 b

12.INCEPUTUL CUSUTULUI

- Se tine capatui atei superioare care atirna din ac lii se roteste volanul cu 00 rotatie completa 'inspre persoana care cease (fig. 15b).

- Clnd acul ajunge din nou 'in pczttta maxima superioara se trage de ata superioara. Ata Inferioara este trasd prin orificiul placutei acului (fig. 15a).

- Se trag apoi ambele ate tnapol sub plciorus (fig. 15c).

- Se introduce materia lul sub piciorus (Ii se in cepe cusutul avind grija ca atele sa fie retlnute cu minii pina se fac primele 3-4 impunsaturi,

13. TAIEREA ATEI

,

- Se aduce aeul (Ii debitorul atei in pozitla maxima superioara si du.pa aceea se rididi piclorusul.

- Se scoate tesatura de sub plciorus, traglnd-o inapoi, iar capetele atelor se tree prin taietorul de ata, care este executat sub forma unei cusaturi ascutrte pe tija piclorusulut (sig, 16).

Ata se taie tril.gind-o in [os pe partea ascutita a taietorului lii apot se indepartea;di tesatura.

Fig. 15 c

Fig. 16

15

I

, !

I '

Mode1uI din figura 19 se executa in feluL urmator: - Pirghia A se pune in poziti~ de rrrijloc.

- Pirg-rua B se m~ca uniform de la 0 la 5 ~i de ta 5 brusc la zero.

Dad. dorim 0 cusatura (undmodel) mai ingusta de 5 nun,atunei potrrvim cu ajutorul dellrnitatoarelor H Jatimea dorita a zig-zagulu.

Modelul din figura 20 se executa in felul urmator:

- Pirghia B se pune intre numerele 2 !,li 3 .;;i se fixeaza eu ajutorul delimitatcarelor H, apot cu pirghia A vorn face 0 deplasare unlforrna, egala de la stinga spre idreapta 1?i de 1a dreapta spru stinga fara oprire in pozitia mijlooie.

Modelul din f.[,gura 21 se executa in felul urrnatcr:

- Pirgh-ia B se aseaza intre numerele 1 ~i 2 !,li se fixeaza eu ajutorul delimit atoarelor H. Cu pirghla A se efectueaza 0 miscare uniformade la stinga spre mijloc :;;i de la mijloe spre dreapta st invers.

Fig. 22

Fig. 23

18

,j

18. COASEREA CIRCULARA

- Pe placuta mobilii P se gasesc doua orificii N (fig. 22) care permit coaserea in cere.

- Iotr-unul din aceste orifidi trebuie introdus butonul B pentru eoaserea ctrculara. Alegerea orificiuLui deplnde de diametrul cercului pe care dorim sa-l obtlnem,

Cu cit butonul este mai ~ndepartat de ac, cereul cusut va fi ma] mare. - Se aseaza materialul sub plclorus,

se ia dintre accesorii cuisorul pentru coasere circularii C pe oare il vom infige in eusatura exact in mijlocuI parti! din caudue a butonului pentru coasere circulara (fig, 23),

- In timpul cusutulut se apasil usor cu degetul eapul culsorului pentru ca materialul, in timpul luerului, sa nu-l scoata din cauctucul butonului.

- Circular se pot cease numat matertale lntructtva dure. Pentru a se obtine acest lueru si pe rnateriale mot se reeomandii utllizarea usul gherghef pentru brodat, sau sa se tntareasca materialul doritcu 0 hirtie ceva mal tare care se va aseza sub material.

In fig, 23 este prezentatii eoaserea circulara eu cusatura zig-zag.

Fig. 24

19. COASEREA eu AC DUBLU

Cu acul dublu (care se numara pr-in., tre accesor ii) se poate cease eu doua ate, de aceeati culoare sau de culorl diferite.

Acul dublu se aseaza la fel ea IIi eel obisnuit cu partea aplatisata inspre surubul de strtngere (fig. 4). - In locul piciorusului normal se

prinde picior usul cu suport (fig. 2),

- Placuta acului se aseaza in pozitia Z (vezi paragraful 1 IIi fig. 3),

- Ata inferioara trebuie trecuta prin orificiul de pe pirghia suveicii, asa cum se prczinta in fig. 25. Intinderea atel trebuie sa fie ceva mai slaba,

- Ata superioarji se baga in acul dublu casa cum se arata In fig. 24.

- Cind se ajunge la butonul de ten., sionare T, ata trebuie trecuta printre discurile sale astfcl ca prima sa treaca printre discul sting r;;i place P iar cea de-a doua intre discul drept sl place P care se gase~te intre dlscurl (fig. 45).

\ I\f./\ 1\ A"A'/\/\l/\xvI\J",,/'.A,/

0" '"'x"',, .. , .... ,

Io,fVVVVVVv V\lV\

b 11 I II! II I HilI! nlmmllUnlllllil 111111111

Fig. 2S

19

- Figura 25 (a, b ~i C) prezinta citeva modele, care se pot executa cu ajutorul acului dublu, ModeIul »a« se obtine in felul urmater.

- Pirghia "A« (fig. 17) se aseaza in pczitia din mijIoc, iar pirghia B se pune sub nurnarul 5 de pc scala. Butonul C este Ia numiirul 3.

ModeIul »b« se obtine in felul urmator:

- Pi rghia B (fig. 17) se Uljeaz!i intre numeIe 2 ~i 3, butonuI C se pune pe patratelul rosu. Cu plrghla A se executa 0 deplasare rapidii :;;i egala de la stinga spre dreapta :;;i mvers, farii oprire in pozitia de mijloc.

Fig. 26

ModeIul »C« se obtine in felul urmator:

_ Pirghia »B« se pune dedesubtul nurnartrlut 1 de pe scala (fig. 17).

Butonul C se ageaZa pe piitriite1ul rosu, Pirghia A se deplaseaza uniform de la stinga ladreapta ~i invers fara oprire in pozttia de mijloc.

'.

20. COASEREA P ARALELA

_ Cusatura paralela eu marginea mater ialului se ·realizeaza cu ajutr rul lin 1-

alului conducator, care se numara printr e accesorti, .

_ Se fixeaza ltnlalul conducator pe placa masinti de cusut eu afutorul surubulu] sau, care se msurubeaza in gaurile Iilatate corespunzatoare prevazute in placii, conform fig. 26.

_ In prealabiI trebuie potrivita distanta Jinlalului oonducator f.ata de ac -dupa dor inta.

Fig. 27

21. VATUIREA

_ Pirghla B (fig, 17) trebule sa stea in pozitia extrema stinga,

- Butonul C la pasul dorit al cusatur ii,

- Tensionarea atelor normalii.

- La piciorusul existent eu acelasi

surub trebuic pr ins IIi ghidajul pentru vatuirea (fig. 27). Se coboara piciorusul pe material iii se 'incepe cusutul.

I

I

• I

I I

_ Mai inti! se executa prima cusatu;ra i·ar dupa aceea se trage materlalul spre dreapta in asa fel incit ghidajul pentru vatuire sa mearga exact pe prima cusatura. Se cuntinua apoi lucrul in sens transversal obtinindu-se astfel nistc pi:i trute corecte,

20

22. TIVUL AJURAT

Pe-ntru tivul ajurat masina de eusut trebuie pregii.tit1i in felul urmator :

- Pirghla A trebuie sa stea in pozitta de mijloc (fig. 17).

- Pirghia B se afIa intre numarul 1 /ili 2.

- Butonul C se afla intre numerele 1 .;;1 2.

- Tensionarea atelor este normala,

- Se scot din pima citeva fire .;:i se executa ajurul.

Se coase marginea ajurului astfel ea acul sa intre alternativ in pima .;:i in aj ur (fig. 28).

- Cind se te~mi'n~ cusutul pe 0 parte a ajurului, se trece la cealalta parte.

Fig. 28

Fig. 29

23. SURFILAREA

- Pirghia A (fig. 17) se aseaza in pozijla de mijIoc.

- Pirghia B se aseaza potrivlt liitimii dorite a zig-zagului,

- Butonul C in Iunctie de marrmea dorita a pasului cusatur.t,

- Tensiunea atef -de sus este normala.

Acul trebuie sa intre altermativ in material ~i in marginea insa~i a aeestuia (fig. 29) .

21

I'

I I I

w.._

Fig. ~O

Fig. H

25. STOPATUL

Masina se pregateste in acelasl fel ca 1;i pentru brodat cu deo- ~ sebirea ca se monteaza plciorusul pentru stopat.

- Tensionarea atelor va ii mal mare decit in mod obienuit,

- Pirghia A (fig. 17) se aseaza 'in

pozrtia de miiloc. A"

- Pirghia B in extrema 5hnga.

- Se cease de [ur 'imprejur ruptura

care trebuie stopata apo] se mi~ca rnaterialul sub piciorus de la sting a Ia dreapta si invers si de sus in jos pina cind ruptura va fi acopertt.a cu cusaturt suprapuse paralele .'/i transversale (fig. 32).

22

Fig. 32

26. COASEREA NASTURILOR

Coaserea nasturilor se executa in felul urmator:

- Pirghia A (fig. 17) se aWl in pozitia stinga,

- Pirghia B se gasesta intre 4 .'/i 5 in Iunctie de distanta dintre gaurile nasturelui.

- Dinti] transpcrtorului materialului sint deconectatt (fig. 30).

- Se monteaza picicrusul pentru cusut nasturl,

-------

Fig. 33

1. Coaserea nasturilor eu doua gauri

Invirtlnd usor eu mina vola nul ditre sine, se vcrifica doca acul intra coree! intr-una ~i apoi in eealalta gaura a nasturelui.

Dad aeul nu intra coreet se regleaza eu ajutorul pirghiei B (fig. 17).

Se exeeu'ia user citeva impu:nsiituri.

Se aseaza pirghia B in poz.itia ex terna stinga si se fae citeva impunsaturl pentru intarirea nasturelui {fig. 3:l J.

2. Coaserea nasturllor eu patru gauri

Se lucreaza la fel ca ~i in cazul coaser li nasturilor cu doua gaud.

- Dupa coaserea prin primele doua .gaud se treee la celelalte doua ridicind usor piciorusul ~i aranj ind celelate doua gauri sub ae alla cum este prezentat in figura 33

27. EXECUTAREA BUTONIERELOR

---------.--~~~-----

Fig. 3t

Fig. 35

23

24. BRODATUL 51 EXECUTAREA MONOGRAMEICU

GHERGHEFUL

Pentru a putea broda 1a ma-'lin~ ~e eusut este neeesar 00 aceasta sa fie prega'f;itapentru brodat in felu! unmator :

- Se ridica plciorusul in pozitie mijlocie.

-- Se scoate piciorusul de pe ti,j a ptcicrusului.

- Se desehide placuta mobil a ~i de apasa eu degetul aratator butonul A in jos. In acest fel se deconecteaza dlntii transportorului (fig. 30).

- Placuta aeului se a1;eaza in pozitia »U« pentru prodat in zig-zagsau in pozrtla »V" pentru brodat cu cusatura draapta.

- Seprinde materlalul de brodat in gherghet .avind grija sa-l intindem bine intre ramclc gherghefului.

- Pirghla A (fig. 17) se aseaza in pozltia de mijloc.

-- Pirghia B se aseaza Ia 11itimea

dorrta ,a zig-zagului. - Butonul C la zero.

Tensionarea atei superioare trebuie ~C;..-7~::2!:;'-:~~"··;·'·:;Y· potrdvita in asa fel inctt sa fie putin mal slaba dedt a atei inferioare.

-- Se incepe brodatul avind grija SAa nu se miste ghergheful decit atune] cind acul se g1ise.;;te inatara tesatur i],

- Pentru revenirea masinli la cusaturil. norrnala se efec1ueaza toate aceste operatii in ordine inversa.

Men1iune; Pentru obtinerea unei broderii satisfacatcare slnt mecesare exercitii preliminare.

",

Coaserea butonierelor este semiautomata ~i se executa pl'in punerea butonulud »0« (fig. 34) tn poztjtlle de la 1 la ~, conform figur-ilor 35 a, b, c, d, e.

- tn locul piciorusulul de cusut normal, ~n ma'~~na se instaleaza ptciorusul de executa.re a butonlerelor.

imml""Jl _ Plrghia »A~ '~i "8,, se fixeaza 1-11. extremitatea sot1ngii, ca

In figura 17.

- Butorrul "C" (fig. 17) se pOlrive~te pe ,pat.ratelu~ ~'~. C_;'l ata superloara se va tolost ata nr. 40, tar ca ataEnfer,loara. ata nr, 50.

- Plrghia debitoare Untinzatoru\ atei) se f.ixeazi'i in punctul

rosu,

~ Se traseaza pe tesa;tura Iungirnea dorlta a outonierel.

r Se ,Ln.troduee t~at~a sub picio~ul.de .cus:ut ~i se regle-

~~J! aza limitatorul dupa lung mea butonierei (fig. 3:)).

In timp ce aeul SIe aila 1n atara tesa'tu'l'H, butonul pentru butoniere ,.0« se manevreazii spre dreapta, astfel lncit nr. 1

sa ajunga In drepuul semnului respectrv de pe opiciorui'!'l de cusut (fig. :l4), Se pun~ ma~i~ ,in. mi'~ca_re 7i se ex~cutA 'in~""" ritura de sus cu 3-4 'ImpunsatuI'l, dupa care ma~na trebuie ~n~!1!ii~' opritii cu acu\ in afara tesatur.ii (fig. 35 a).

!\I - Se manevreza butonul pentru butoniere, aiA 1nc1t nr. 2. sa

ajunga in dreptul semnulul de pe masina si se executa lnt;iiritura din par-tea stt~g!i a buumierei~.du~ care mafll~a trebuie opr:iUi cu acul In afarra tesaturii in momentul In care marginea tntarlturit atinge rnarglnea lirnitetorulu!

~ (fig. 35 b),

~l- Se rnanevreaza butonul pentru butoniere in ap f~l ~ndt

i!l~ TIT. 3 sa ajungii 1n drepbul sernnului de pe ma~m1i. Se

!;j~1. pune masina in mlscare si se executa !ntarttutra din paortea

g dreapta 'a butonteret, duPa care se opreste ou acul in adara

Fig. 35 n, I,. cd; e ,tesatUJriiin momentul tn care marglnea ,int1i'dlurii de sus SUnge limi4:.atorul piciorusului (fig. 35 d).

- Se manevreacabutonul pentru butontere in asa fel Inett nr. 5 sa ajunga in dreptul semnulut de pe ma.'jina, apoi se axecuta ultima inUiritur.1 cu 3-'1 1mpunsatJul'i ~i astfel butoniera este gata (fig. 35 e).

In mornentul temn.inarrid butonlerri, nr. 3 de 'pe buton rtrebuie sa se a,fIe in dreptul semnului de ope ma~ina; se mal Iac citeva 1mpunsMu.ri prin tntoarcerea volamu 'Ui ou mtna dreapta, in tirnp ce cu stlnga suspinem u~or ·tes,a.tUlra,

- Se ridic.5. piciorusul, se scoate j-esatura ~i se tale ata,

Se tale ou cu,til.a..1u1 tesatura pe mijlocul butonierei executate, - Cutitasul are diverse +ntrebuintart (fig.36 ).

",

db

-

,

,

II

I

I!

,

II I

I

2'l

28. CUSATURA INVIZIBILA

Cu cusatura invlz.ibila se ooase doua parti ale materlaluiul tinind seama ca par-tea M sa fie intinsa iar par tea N impaturitli astfel eli cusatura se po ate vedea numai de pe 0 parte a materialulut (figura 37).

- Pirghia A (fig. 17) se a:;;eaza in pozttia de mijloc,

- Ptrghla B se va misea intru numerele 2 ~i 4 astfel ea acul sii intre in mijlocul grosimii partii indoite a matertalului M.

- Butonul C este la nurnarul 4.

- La plciorusul normal se monte-

aza cu acelasi surub delimitatorul (ghidajul pentru cusatura In, vizihila) - fig, 37).

FIg. 31

Se verifica -daca partea impaturita a materlaluhn M atingo delimitator-ul. - Daca cu toate acestea cusatura se vede si de pe partea dinauntru a materialulu: indoit N, trebuie micsurata latimea zig-zagulu; simreglata pozitia delirnltatorului cu l1urubul F.

Cusatura .trebuie cxecutata asa cum se arata in Iigura 37.

Fig, 38

29. TIVITUL DREPT

- Se inlocuieste piclorusul normal cu piciurusul pentru tivit (flgura 38).

- Placuta acului se aseazii in pozitla V (paragraful 1 fig. 3).

- Materialul care trebuie tivlt se indoieste pe 0 latime de cca 3 mm si pe 0 lungime de cou 5 em 1?i astfel format se introduce in spirala piciorusului,

'I'esatura trebule miscata lnainte., -tnapo; pina cind intra bine in spirala de dedesuptul plciorusulu] pentru tivit.

- Se coboara piciorusul si se executa tivirea, conducind cu ambele milni astfel inclt sa se usureze in trarea in splrala ~i totodata s5 se capete un tiv drept ~i frumos (figura 38).

~ Plr ghia A va fia~ezata in pozijia stlnga iar pirghia B sub zero.

Nu este penmis sa fie miscate in timpul lucrului deoareee sepoat produce ruperea acului.

25

)

I'

II

I

J

CAMEl 3 CAMEl 4 CAMEl 7 CAMEl B
A fi1---I'-II ~ ~ f'--'"WI ~ f"----"--lI f"--"--'I ~ A ~ ~ ~ r--rn---rl f"--I'-J"l f""-J'"""\-II ~ JLlO1-I"l
B 1.5 2 a 1 a a 0 8 0 1,5 2 a a ts 3 0
c • • • 0,5 • • c • 0,5 • • • • •
.... [ r t
, I ~
, , ,< l..,
J ,;}- I , ,'"
c ,
\ ~ . , r -'
< I ; }- , <, I , '- . , .....
, ~- I , r -j ,.r
J ""'- 1 -:: .: ,
<, ~ ~ ~ J .~, "
I ,
, -< ( r: _J .
, ,
<1 r I J \.., -,
~ , -:: ': ,.._J ,.1
t:- I , '-,
~ -: I - \.,
, I , r : ) ,.'
r ; .. -:: ( L'l '-,
I ,
)- ..: ': r- ' J ,.'
j L., -;
.. -: ( r:" , ,-
I , r... .. i '-,
.-:. ,-
. I

I,

I

,

CAMEl 5

CAMEr 10

CAMEl 6

CAMEl !I

fi1--I'--II ~ fO'-'"""'--'I ["""-flWJ [i"I-I""""1-I [O'W"""'-'I I"'----"""'-'" r--rn-rl
a 1,5 I 1 2 0 0 1.5 1
• • U5 • • 0,5 • IlS
. , ~ ~ ~ .. ' , 1
,
J'" ~ ...: J
.. "v, ~ «; j
, ,
. .r ....: J
-'- ~ ...: ~.
,.r' I -
" I ~ ~! ~
,r' -.: I ~ ~
" ~ { ~ ~! -
,r' ...: , - ~
", ~~ ...: I ~
.r ...: <, -; I ~
- , -'
r-' ~ J - ~~
"
': , { I ~ I ~
r" " } ...: J ~
, · -.: - .. i
... - , ,
, , i I ,
I
I i I ~ ~ ~ ~ f'1-'LI"l ~ f'J"1Jl f'-JOLIl
0 0 ·'_n
2 1 0 0 0 0
• 0.5 • • • 0,5 • 0,5
I -
\ t- I
X {- ~ I ~ ,l- ,t r
* t ,.. [
.. . _ ! }-
* ;y- , ~
.J.. t , f-
'- \ ~
t=- ~ -=.,.:" f ;
I '" f t
t ± I I ,. t
i '> ' . I
f ~ "
.. ' ~~ t , ~ t
.,_" f , ~ (
f " \
i \, , r
I \ , ~
* t ,r
i f 4 r ~
} f. ( ! I
' . }-
'I I - I I A 8 C

A 8 C

Pen tru pnzrtiile A, ,B sl C vezi fig, 17

Pentru pozi~iiIe A, B $i C vezi fig, 17

28

29

d'

I

I

I

l_

CAME! 11

CAMEl 12

A B C

rn-r-w-l r-w-w-1 f'-'T'-'I ~ rn---"---'"l fi'--'"""'--'I r---""'-'"l r--rn-'I
0 0 0 , 0 0 0 0
-
• os • 0,5 • 0,5 • Q5
t J.o ) E:.- ~ ~ ~ I
t r ~ } ~ ~
• '::j
$ ) } ~
• \ t
f ( ) ~ ~ t
i ~ ~ ~
~ f f
~ )
\ ~ ~ j-
$- > ~ I~
~ if
':? ~ ~ i !
\ ~ !
~
"\ ---=-- CAMEL 13

CAMEl 14

-
A fO'--'1-JI fO"--"'-1I ~ r--rn-rl [OLfL--I"l [4l---I'--""l fi"'-"-T"l rn-n-rl
B 0 0 0- 0 0 1,5 2 3
C • 0,5 • 0,5 • • • •
~~ " ,
_) - .'
) I
;.
> (
. )
{ ·
<: , I
~ , ·
( ·
, .. Pentru pozitiile A, B ;;i C vezl fig. 17

30

CAMEl 15 CAMEl 16
A fi1...J'1-I'l fL-1'i""LII [Tl--f'-'l r-rowt fOl-I'-II rn--r'-'l ~ fi1----I'-1I
B 0 0 0 0 0 1,5 2 3
C • • 0,5 US • • • •
, r "
-,
,/
<,
»
~ -;
"
,>
, <
"
,>
~ <
"
-:
"
" .>
, -, ,
»
<, {
,,>
~ < <.
,
<: { ~
"'$-
CAMEl 17 CAMEl 18
A ~ ['iW'""'U'"l ~ [O"U'""W'"l fi'L"-'I rwn-rl f01--I'-Il
B 0 1 0 0 0 0 1
C • 0,5 • • 0.5 • 0.5
i ! ( 1
!
f : ~
~
S 3F
: ~
! ~ ~
~ j r I
Pentru pozljlile A, B sl C vezt fig. 17
31 I I

;1 '

t

Cap;tolul IV

INTRETINEREA MASINII DE CUSUT

II

'1

33. UNGEREA

- Pentru a asigura 0 buna functionare a masmit de cusut este nccesar sii fie unsa, Daca masina de cusut este in mod continuu in functiune, ea trebuie unsa in fiecare zi sau odatii la doua zile.

- In cazul luerului cu interuperi sau al utilizarii temporare .a masinii de cusut, aceasta trebuie unsa de Iiecare data cind se incepe cusutul,

Loeurile unde se efeetueazil ungerea sint insernnate pe fig. 41 st pe fi.g, 42. Se Tecomanda din cind in dud ungerea ghidaj ului apuciitorulul din carcasa sa,

- Pentru ungerea masinii se va folosi uleiul care garanteaza function area indelungata a rnasinll de eusut. La ungerea boblnatorulul trebuie avut grija sa nu picure ulei pc bandajul de cauciuc al .rolei bobinatorului, intr ecit daca aceasta se pateaza cu ulei nu se ma i po ate TOti !?i nu se rnaiproduce Infasur area a tei pe rnosorel.

- In nici un caz nu trebuie unsa masina cu uleiuri vegetate (uleiuri cornesfibile) pentruca acestea se usucii repede $i blocheaza piesele mobile ale rnasini i de cusut.

Fig. 41

32·

Fig. 42

34.INTRETINEREA REGULATA A MA~INII DE CUSUT

- Dad. m~~ina de cusut se punc In miscare in scns Inver's se poate intlmplu en ata sa se rupa ~i capatul de u~a rupt sil infunde si sa ramin1\ in ghidaj u l apucatorului.

In acest caz masma merge Iourte greoi $i are un zgornot neobi~nuiL (rnasina bate).

Deasemenen in cazul unei coaseri indelungate. pe din til tr ansportorului I,>i in ghidajul apucatorului se (Iduna rnulta murdiirie pe C,He trebu ie s1\ 0 inlaturam des rnai al es daca se cease tes5 turi apretate. De aceea este necesa r sa se scoata apucatorul ~i sa ne cu rete ghidajul !Ii locasul sau,

Pentru a sccata apucatcrul din locasul sau estc necesara SO' actioneze pirghia H asa cum arata sageata din figura 43.

p

Fig. 43

- Se deschide prin rasucire spre stinga placa carcase] P.

- Apucatorul M astfel eliberat se scoats cu usurlnta din Iocasul sau,

- In timpul acestei opera tli aeul trebuie so. ocupe pozitia maxima super ioara.

- Dupii .m:e~lsta. eu ai utorul periutei, livrata in accesorti, se curiitii praful ~i

Impll~lt~~lle dcpuse in ca.re_asa apucatorulul, se ~terge cu 0 bucata de plnza curata ~I se picu ra 1-2 plcatur: de ulei pe ghldajul din carcasa deasemenea s~ unge _cu 1-2 piciituri de ule] ghidajul apucatcrulu] dupii cDr'e se monteuzu apucatorul 1<J loc procedlnd in ordine invarsa operatiei de scoatere,

H

33

B

35. DEMONTAREA, CURA'fJREA _~l MONTAREA REGULATORULUI DE TENSIUNE AL A TEl SUPERIOARE

- Se aduce butonul in pozttia zero (figura 44).

- Se trage butonul catre sine astfel ca pana B sa iasa din locasul c.

- Se rasuceste butonul in sensul indicat de sageat5 din fig. H. desur ubindu-se astfel butonul de pe masina.

- Se demonteaza piesele ca in figura 45 .<;i se curati~ cu grija. Montarea se face prodedind in Ofdine inversa,

'I

36. ILUMINATYL ~I AC1'IONAREA

ELECTRICA A MA~INII

La masina de cusut descrisa beeul de iluminat a zonei de lucru se aprinde cu ajutorul intrerupiitorului Z care este amplasat in caput rnal?in.ii de cusu t (fig. 46).

Prin apasare pe butonul lntrerupatorului se va aprinde becul,

Mal/ina de cusut, avind actionare electr ica, se pune in functiune prin apasarea pe reostat (figura 1).

SCHIMBAREA BECULUI

- Pentru a inlocui becul eate nacesar sa. scoate capacul frontal.

- Se de~u.ubead becul din loca~ul sau, lffiP;ngin<lU-1 in sus ~I rottndu-l pU\In 1n sensul indicat <Ie sllgeat!i conform fig. 46 a apol tr:l.glndu-l tn [os.

- Noul bee trebuie introdus in ~an\u!il~ cupespunzatoare ale iocasuiui, se Impinge in sus ~i se roteste nuttn ca 1n figura 46 b pina clnd se ' a~eaz" eu precizle in locasul sau.

- Se vor uriltza numai becuri orrgtnaie.

34

Fig. 45

Fig. 4G.

T

, I

37. SCOATEREA CURELE[ DE ACpO.NARE A MA~INII CU PICIORUL sr PUNEREA CURELEI DE ACTIONARE A MASINII CU ELECTROMOTd-

RUL 81 INVERS ' ,

,

- Desurubatj complet surubul A ~; indepati capacul din spate B (fig. 47).

Sliibiti ambale suruburj E.

Rasucifi butonul volanulu] F, in sensul indica t de siigealtii..

- Scoateti putin inspre afara (nu scos complet de pe ax) volunul G Cu con tragreuta tea H ~i elibera ti cureaua de piele.

Inainte de atrece capetele curelei prtn orificiile M ~i N indreptati capatul cirligulu: de unira al curelei.

- Puneti cureaua de cauciuc C pe volan nira a Q aseza pe locasul ei; rezernati-o de butucul volanului.

f G i

Fig. 41

- Apo] puneti cureaua mal Intil pe roata electromotcrulu] D -\,i apoi in locasul ei de pe volan, invirtfnd volanul eu 0 min a iar cu cealalta aranj ind curaaua in locasul ei.

~i;'

G H

Fill. HI

- Impingeti pina la c;)piit voJanul G $i contrngreututea H astrel ca opr rtorul T sa intre in adlncitura L de pe axul masinli.

- Riisuciti butonul F ~i stringetl Pion;] la capat suruburils E.

Montali capacul B .~i str ingett-! eu surubul A.

Ment\llne

-- Executati operatlunea inversa pentru modificarea actional"ii cu electrornotoj- in actionaro cu piciorul, av ind grija s:i treceti cureaua de piela prin orificiile M ~i N din placa inainte de a-I uni capetele cu cirllgul de prindere.

35

~~~------------------------~------------------------~,~------~~~~~~~----------------~~~~~~~

38 CA UZELE UNOR DEFICIENTE

. MINORE CE POT APARE'IN TIMPUL LUCRULUI

Ruper ea atel sunerteare ~ Ac incorect montat

- Ata supartcarf prea tensionata ~ Ata incorec! inf ilata

- Ata nu corespunde grosirnii rna-

terialulu!

- Pe ate sint nodulate

- Urechile acului sint prea ascutite

- Acul este strirnb sau nsascutit

- Orificiul din placuta aculul este

deteriorat

~ Masina de cusut este pusa prea repede in tunctiune

- Masina- de cusut a. Iost pusa In Iunctiune farn ca in prealabil pirghia debiloare sa fie adusa in nozitta maxima superloara.

- Suveica este deter iorata de ac, ~ Apucatcrul este deteriorat Ruperea acului

- 'I'ragerea tesaturii inapo! sau intr -o parte eu mina, asUel di acul Ioveste in plncuta acului,

- Acul este strimb sau neascutlt. Runerea atei infedoare

- Ata infer ioarii esta prea mult tensionata

._ Masorelul este rau infasurat

~ Mosorelul prea plin, astfcl ca se in vir teste greu in su veicfi

- Murdarle SElU resturi de ala in

suve ica

Scap~.d In eussiturfi

- Ac incorect montat

- Ac strimb sau neascutit

~ Ata prea groasa in rupert eu acul - At necoraspunzator pentru rna-

terialul care cease Pascul cusatur ij ncegal

- Picicrusul apasa insuficient pe material

- Dl nti.i transportarului sint prea

cobor iti

- Tesatura este trasa manual

- Pasul este prea mie

- Acul prea subtire in raport cu ata

Ma~ina nil cease drept

- Nu a fost scoasa cama

- Pirghia B (fig. 17) nu este in PD-

. zi tia extrema stinga

Ma$ina Iucreaza grcoi .;;i ncrcgulat - In locasul apucatorului se afla

un capat de up.

- Cureaua .motorumul sste prea intinsll (se regleaza prin sliibi rea surubului cu care sste fixat clectromotorul pe masina de cusut, dupa care se vor str ingo din nou suruburile)

- Masina de cusut nu este unsa

- Acul este neascutit

- Dad. nu poate fi indepiirtatii de-

Iectiunea apelati la serv ici ile fa.bt-icii producatcare .. ,

Becul de iIuminat nu ardc dar motorul Iuereaza

Nu existil. curent In conductor. Se va controla siguranta !Ii intrerupiitorul principal.

F'isa nu este bine biigatil. in priza. - Becu! este ars

Becul arde dar nu Iunctioneaza motorul

- F'isa raostatulut nu este bine introd usa in priza de reostat.

- Exista una din cauzele mersului greci al· masinl.i

- Daca detectiunea persists adresati-va intreprinderf producatoare

Motorul se roteste greoi. lent

- Un capat de ata se ana in Iccasul a pucatorul ui

- Cureaua motorului este prea In-

tinsa

- Masina de cusut nu este nnsa Incalzirea nrea tare a motorului, reostatl ui ~i pli"icii

- Toate aparatcle sl masinile electrice se incalzesc in timpul l ucru , lui, fara ca acoasta sa aibe conseclnte dilunrltoare. Incalzlrea prca mare se ponte atribui numai Iunctionartt graoaie a masinii, Aceasta se inltitur1i prin micscrarea vitezei de lucru a maslni i,

Mentiune

Se poate intImpla caa mecanismul masmi., in urrna unci tunctionar i indelungate. sa se deregleze, respecliv si. se mai execute anumite faze.

Dacii, cu toate instructiunile pe care le-arn dat mai sus nu va fi totusi posibil Sa se inlature cauzele derectiunu, atunci nu incercau sii .reparatt singurt mas.nn de cusut ci apel a ti la servlciite coopcrattvelor autorizu te pentru reparati i care se vor 'ingrij! ca masina sil fie adusii din nou in stare de buna Iunctionarc,

36

, I