Sunteți pe pagina 1din 7

2.

6

MONITORUL OFICIALAL ROMANIB, PARTEA I, Nr. 577'13.v1l1.2010

REPUBLICARI

LEG E A Nr. 220/2008

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)

CAPITOLUL I h) cortiflcat verde - titlul ce atesta producerea din surse

Oispozili1 generale regenerabile de energie a unei cantititli de ener!;ie electrica.

Art. 1. _ (1) Prezenla lege creeaza cadrul legal necesar Certlficatul se poate tranzacpona, distinct de cantltatea de

extlnderii utllizarii surselor regenerabile de energie, prin: en.ergle electrlca pe care aoesta 0 repreztnta, pe 0 pia,s

a) atragerea Tn balanta energetica nationala a resurselar orqanlzata, in conditiile legii;

regenerablle de energie, necesars cresterf securitatLl in i) consum final brut dfJ energie elecln'ca - cantitatea de alimentarea cu energie ~I reducerii importurilor de resurse energie electrlca oroouss, inclusiv consumul de energle primare de energle; electrica din seetorul de producers a energiei eleclrice, precum

b) stimula.rea dezvoltaril durabile ta nlval local sl regional!?i ~i pierderile de energie electrica din retelele de transport lili crearea de noi locurf de munca aferente proceselor de dtstributie, excluzand productla de enerqte electri·ca produsa in valorificare a surselor regenerabile de energle; centralele electrice eu acumulare prin pompaj din ape pompata c) reducsrea poluarii mediului prin dlminuarea producerti de anterior intr-un rezervor superior la care se adauga diferenta

emisi! paluanle ~i gaze ell efeet de sera; dintre Importul ~i expo rtu I de energie electrica;

d) asigurarea cofinantftrii necesare in atragerea unor surse j) consum propriu lehn%gle - consumul de energie

financiare exteme. destinate prcmovarf surselor regenerablle electrica al unei centrale, necesar pentru reallzarsa productiei de energie, in llmita surselor stabllite anual prin legea bugetului de energie electrica;

de stat ~i exclusiv in favoarea autorJta~lor publice locale; k) consumator final de energie electric~ - persoana care

e) definirea normelor referitoare la gerantiile de origins, utilizeaza energle electrica pentru consumul propriu, cu exceptia precedurlle administrative apllcabile ~i raeordarea la reteaua consumului de energie- elsctrica in procesele te nologlce de electrica Tn ceea ce priveste energla produsa din surse producere, transport ~i distribu!ie a energiei electrtce:

regenerabile; I) cot~ anuala obligatoria de achizitie de certff'icatfl verzi -

f) stabilirea crtterfilor de durabilitate pentru blocarburanf ~I cota de achizipe de certificate verzl impusa anual fumlzorilor de

bioUchide. energle electrica, in conformitate cu prsvedertls prezentellegi,

(2) Prezenta lege instituie sistemul de promavare a energJei sub sanetlunea apliearii de penatita·ti;

electrice produse din surse regenerablte- de energie. m) cota anuala obligatoria de energ;e electrica produsa din

Art. 2. - Tn inte1esul prezentei legi, term.enii ~i expresiile de surse regenerabiJe care benefieiaza de sistemul de promovare-

mai jos au urmatoarele- semnlflcatil; ponderea energiei produse din surse regenerablle in consumul

a) ANRE - Autorttatea Na~onala de Reglementare in final brut de energie electnca, pentru care se aplica sistemul de

Domeniul Energiei; cote obligatorii, cu exceptia energiel eleclrice produse in

b) blomasa - fracnunea blodegradabila a produselor, centrale hidroetectrice cu puler! instalate mai marl de 10 MW;

deseurtlor ~i reziduurllor de onglne biologica din agricultura n) energiSe aeroiermaliJ - energia stocata sub forma de

(inclusiv substante vegetale ~i animals), silviculture ~i industriile caldura in aerul amblental;

eonexe, inclusiv pescuitul ~i aevacultura, precum ~i frac~unea 0) energie gectermala - energfa stocata sub forma de

blodegradabila a daseurilor industriale ~i municipals, codtflca:te caldura sub straw I solid al suprafetei terestre;

conform prevederilor leg81e; p) energie hidroterma/a - energia stocate sub forma de

c) bioI/chid - combustibillichid produs din blomasa utllizat in caldura in apele de suprafata;

.scopurt ener-getice, altele deeM pentru transport.tnoluslv pentru q) Fondul pentnJ Mediu - instrument eceno-nlco-jnanctar producerea_ energiei electrice ~i a e-nergiei termlce destinate gestionat de Admln1slratia Fondului pentru Moadlu, destinat incalzirii si racirii; sus~nerii ~i realizarii proiectelor ~i programelor pentru protecpa

d) blocarburant - combustibil lichid sau gazos pentru medlului, in conformitate cu dlspozftille legale in vigoare in

transport, produs din biomasa; domeniul prote,*ei mediului, reglementat potrlvlt Ordonantel de

e) centrala electrica - ansamblul de instalalii, construcdl sl UTgenta a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, echlpamente necesare pentru producerea de energie elecbica; aprobata eu modlfican I?l completari prin Legea nr.10512006, cu

poatefi constltuita din unul sau mai multe grupuri eleclrice; modificarile ~icompletarile ulterioare;

f) centra1i~ hfdroe/ectrica retehno/ogfzcBta - centra la r) fumizor de energie alectricij - persoana juridica titulara a

hidroelectrica cu 0 putere instalata de cel mult 10 MW, care unei licente de fumizare, care asigura allmentatea cu energie indepline~te urrnatoarsla condilii: eteetrtca a unula sau mal rnultor eonsumetort, pe baza unui - are 0 durata de functionare de cel putin 15 ani de la data c-ontract de fumtzare;

punerii in functnrne; s) garant/e de origine - documentul electronic cu functie

- a fost supusa unui ansamblu de operatiunl de inlocuire a unlca de a fumiza unui consumator final dovada ca 0 pondere unor tehnologii existente, uzate moral ~ilsau fizic, cu tehnologfi sau 0 cantitate de energle data a fost produsa dln surse moderne, in scopul c~terii eflcienlei actMta~i de producere; regenerabile, in conformitate cu prevederile art, 3 alin. (6) din g) centrals nouVgrup electric nou - centrala/grupul electric Dlrectiva 2003154/CE a Pariamentului European ~i a Consi'liului pusaJpus in funetiune dupa data de 1 lanuarie 2004, din 26 iunie 2003 privind norrnele camune pentru plata intema

compusaJcompus in totalitate din echlpamente not; de energle electrica !;Ii de abrogare a Directivei 96/921CE;

~~ Repu~ll.ca~ in temelul art. II '?in legea nr: '39J2~10 privlnd modllicarea ,I completatea LegR nr. 22012008 pentru stabmrea sJstelTl.Ill.lJ de promovare ~=~~ ener:gl81 dill SU1S8 regene~bl!e. de energle. pubhc:alj in ManitOrul Olicial81 Romaniel, Partee I, nr. 474 din 9 tulie 2010, dandu-se fextelor 0 noua

Legea nf. 220fl00S pentru s1abllirea sislemului de promov9rea prodIlcel'ii energiei din sursa regenerabile de energie a roS! publicala 1n Monltond OficiaJ aJ ROIllAnlel, Partea r. nr. 743 din 3 no embrle 2006.

MON1TORUL QFIC1AlAL RoMAN1El. PARiEA I, Nr. 577/13.VUI.2010

27

1jI) grup electric - unitatsa tehnologica producatoare de energie electrica ce poate fi individualizala Tn privir$ realizsrii. retehnologizani sl puneril Tn fl.mC\lune;

t) inc~zire sau racire centratizata - distJibu\ta de energie tennica sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide recite, de la o sursa centrala de productie, printr-o retea. clHre mai mutte cl:adlrl sau 10ca~iJ in scopul utilizBrii acesteia pentru incalziTea sau raclreca spa~ilor sau in procese de incaJzire sau raclre;

o minister de resort - Ministarul Eoonomiei, Cornertului !7i Mediulul de Afaced;

u) operator de transport ~i sistem - persoana care de~ne. sub once tillu. 0 retea electrica de transport ~l este jjtulara a unei ricenle de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea 1ntre~nerii ~i, daca este necasar, dezvoltarea reteJei de transport intr-o anumita zona sl, acolo unde este aplicabile, interconectarea aces lela cu alte srsterne etectroenergetice, precum ~i de asigurarea capaci1a~ii pe termen lung aststsmului de a acoperi oererile rez.onabile pentru transportul energieJ elec1rioe;

v) operator de dIstribufie - orice perscana care depne. sub oriC€ titlu, 0 retea electrica de distriblftie ljIi este titulara a unei licente de distribu~e prin care raspunds de operarea, asigurarea intretineril l?i, daoa este necesar, dezvoltarea retelel de distributie 1ntr-o anumita zona ~i, acolo unde este aplicabil. interconec1area acesteia eu alte sisteme, precum ~j de asigurarea capaCita~l pe termen lung a sistemuluJ de a ras:punda cererilor rezonabile prMnd dlstnbutia energiei electrlce;

w) opera tori de retea - operato"i de distribu\ie ~j operatorul de transport ~i sistem;

x) Planu/ natrona} de Bcp·une - planul prin care sa stabilesc llntele na~onale privlnd ponderea energiei din surse regenerabile consumata in transporturt, energie electrica, incalzire ~i r~cire Tn anul 2020, tfnand seama de eleetele masurilor allor potitici privind eficienla eneTgetics asupra consumului final de energie =iii rnasurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale;

y) sistem de cote oblrgatorii - mecanismul de promovare a. energiei elec1rice produse dIn surse regenerabne de energ\e prin apllcarea cote tor anuale obligatorU de achjzitie de certificate verzi;

z) sistem de promovare - orice instrument, schema sau mecanism, care promoveazs utlllz.area energiei din surse regenerabile pon reduce Tea costurllor acestei energii, prln cresterea pretului la care aceasta poate fi vandutasau prin manrea, prin intermediul unor obli9a~H referitoare la energia regenerabila sau in alt mod, a cal1titatii achizl1lonate de acest tip de energie; aceasta Include, dar nu se Iimiteaz.a la slsternul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investj~fi, scutiri sau reducer! de impazlte, rarnbursart de taxe, scheme de prornovare privind obliga1la de eurnparare a energiei din surse regenerabile;

aa) sistem de promovare prln certificate vam - ststernul de cote obUgatorii comblnat cu tranzactionarea certfflcatelor verzl; 00) slstem efectroenergetic izo/at - sistemul local de producere, distribu1fe =iii furnlzare a anergiel electrice care nu este interconectat cu Sistemul Eleotroenergetic Na~onal:

ac) surse regenerabfle de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoHana. solara, aerotermala, geotermala, hldrotermala~I energia oceanelof, energie hidraulica, blomasa, 9az de fermentare a de~eurilor, denumit ~i 9az de depozit. ~i gaz de fermentare a namolurilor din instala\iile de epurare a apeloruzate:;!i blogaz;

ad) finle nationals privfnd ponderea energiei electrioo produse din surse fegenerabife de energie - obiective natronale privind ponderea energiei electrice prod use din surse regenerabile in consumul 'flnal brut de energie electrica. incluzand pe langs energia aleerncs prod usa din sursele

regenerabile de energle preva.z.ute la art. 3 alin. (11 ~i energia electrica produsa in centrale hidroelectrice eu puteri Instatate mai marl de 10 MW.

Art. 3. - (1) Sistemul de promovare a energiei electriee prod use din surse regenerabile de energle. denumit In continuars sistem de promovare. stahilit prin prezenta lege se apllce pentru energia electrica Uvrats in re\eaua ele;trica ~Usau la consurnatort, orodusa din:

a) energle hidraulic8 utillzata In centrale cu 0 putere Instalala

de eel mult 10 MW;

b) energle eollana:

c) energie solara;

d) energle geotermala;

e) blornasa: 1) blollchlde;

g) biogaz;

h) gaz. rezultal din procesarea deseurflor;

i) gaz de fermentare a narnolurilor din instala\iile de epurare a apelor uzate.

(2) SistemuJ de promovare stabillt prin prezenta lege S9 apllcli pentru 0 perioada de:

a) 15 ani, pentruenergia electrica prod usa conform prevederilor alln. (1), in grupuri/ce-ntrale electrice n01;

b} 10 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri din centrale hldroelectrice cu putsra Instalata de eel mult 10 MW, relehnolegizale;

o} 7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale, cafe au mai fost utillzate pentru producerea energiei electrice pe teriteriul alter state daca sun! utilizate tn sisteme electroenergetice szolate sau au fast puse in functiune inainte de da~a Intrarii in vigoare a prezentei legI, dar nu mal vechl de 10 ani ~i conforme cu normele de protecpe a meclului;

d) 3 ani, pentruanergia electrica produsa in grupurilcentrale hidroelectrice cu pulere instalata de eel muJt 10 MW, neretehnologizate.

(3) Sistemul de promovare se aplica produclitorilor, de\inatori ai capacita~lor de productle mentionate la alin. (2). califica1i de ANRE in acest sens, de la data la care incep sa produc8 energie eleetrica ~) prirnssc certificate verzl pentru energia electrica. conform art. 6, daca punerile in func\iure, respectiv retshnoloqlzarile de grupun/centraJe se fae perna la sfa~ltul anulul 2016.

(4) Calificarea tn vederea aplicarfi slstemului .je prornovare stabilit prin prezenta lege se poate face etapizat, pe masura puneril in func~une a ffecarui grup electric indivicual din cadrul unei capacita~ energetice continand mai multe a~fel de grupuri etectrice, caz in care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege S9 va aplica diferen~iat, Infunctle de momentuJ caHflcarii.

(5) Tn cazul energiei electrtce produse Tn centrale electrice multicombustibtl care utilizeaza surse regenerabile ~j conventionele, beneficlaza de sistemul de promovare numal acea parte din energia electrica produsa efectiv din surse reqsnerabile de energie, stabHita pe baza oon~nLtului energetic aferent surselor regenerabiJe ..

(6) Nu se apUca sisternul de promovare a prooucerf energiei electrice din surse regenerabile, de 9nerg1e stabllit prin prezenta lege pentru:

a) energia electrlca prod usa din d~euri industriale ~l/sau municipale provenHe din import, indiferent de pLterea !nstalata a centralei electrice;

b) energla electrica produsa Tn centrale cu acumulare prin pompaJ din ap-a pompata anterior in bazinul sup~rior;

c) energia electrica produs! in centrale electrice multicombustibil care utilizeazii surse re~enerabile !?i conventionale in care eon~nutlJl energetic af combustibilului

28

MONITORULOFICIALAL ROMAN lEI, PARTEA1. Nr. 577/13.VUl.2010

corwen\ional reprezinta mai rnult de 75% din con~nutul ene.rgetic total utlllzat.;

d) energia elecbica aferema censumului propriu Iehnolog1c aJ centrale!.

(7) Tn cazul energlei electrice produse din surse regenerabile in cogenerare, sistemul de promovare S9 apJica pentru energia electrica prod usa in cogenerare de inalta eficienla calificata conform reglementarilor in vlgoare, oroducatorn av!3nd dreptul sa opteze fie pentru schema de promovare pentru cogenerare, fie pentru schema de promovare prevazutfi in prezenta lege.

CAPITOLUL II

Sistemul de promovare a producenl energlei electrlc'e, din surse regenerabile de energle

Art. 4. - (1) Pentru prom ova rea produceril energiel electrlce din surse regenerabile de energie sa apllca slstemul de promovare reglementat de prezenta lege.

(2) Nivelul pntelor nationale privind pondarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul final brut de energie electrica in perspectiva anilor 201 0, 2015 si 202.0 este de 33%, 35% ~iJ respectiv, 38%.

(3) Pentru atingerea ~ntelor nationale prev8zute la alln. (2), pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art 3 aUn. (1) S8 la in considerare ;;1 energia electrica produsa in centrale hidroelectrice CUI puterl Instatate mal marl de 1 Q ~.

(4) Cotete anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabfle de energie care beneficiaza de slstemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt urmatoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%; 2014 - 15%; 2015 - 16%; 2016 - 17%; 2017 -18%; 2018 -19%; 2019 -19,5%; 2020 - 20%.

(5) Cotele anua.!e obllgatorll de energie electrica prod usa din surse regenerabile de energie care bene1iciaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stahUesc de minlsterul de resort ~i se sprobe prin hotararea Guvemulul ~j nu vor fi mai mici decat cota stabillta pentru anul 2020.

(6) ANRE califica producatorii de energle electrica din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzl, in condi~ile prevazute in Regulamentul de califlcare a producatorilor de energie electrica din surse regenerablle de energie pentru aplicarea sistemulul de prornovare prin certificate verzi.

(7) 1n prlrna decade a lunll decembrie. ANRE publica pe sile-ul propnu cota anuals obllgaterie de achizilie de certificate verzi estimata pentru anul urmator, nurnarul de certificate verzl estimate a f emise pe baza informatiilor privlnd energia eleclrica estlmata a se produce dln surse regenerabile de energie pentru anul urrnator ~I consumul final de energie estimat pentru anul urmator,

(8) ANRE elaboreaza, in termen de 3 lunl de la intra rea in vigoare a prezen1ei legl-). a metodoJogie. de stabilire a cefelor anuale de achizi1ie. de certificate verzi, aprobatfl prln ordin al presedintelul ANRE.

(9) Pana la data de 1 rnartie a anului in curs, ANRE va ajusta cota anual8i obligatorie deachizitie de ce.rtificate verzi aferenta anulul precedent. pe baza realizarilor efective din anul precedent ~i 0 va publica pe site-ul propnu,

Art. 5. - (1) Nivelul oblectivului national privind ponderea energiel produse din surse regenerabile in consurnul final brut de energie al anulul2020 este de 24%.

(2) Consumul final brut de eneJ1Qie din surse regenerabile se calculeaza ca suma urrnatoarelor:

a) consumul final brut de energie electrica din sursa regenerabile de energie;

b) consumuJ final brut de energie din sursa regenerabITe pentru Yncalzire :,;1 redre; ~i

c) consumul tinal de energie din surse regenerablle in transporturl.

(3) Metodologia de ealcul al consumuJul ffnalbrut deenergie din surse regenerabile se stablleste de ANRE in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legl").

(4) Pentru atlngerea obiectivului prevazut la alin. (1), polltlca energetlca a Rornaniel va urmari eel pu~n realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, prevazute la art. 4.

(5) Nivelul oblectivulul na~onal privind pondereeenerqiel din surse regenerabiJe utilizata in taate formele de transporturl in anul2020 este de cel puiin 10% din consumul nat onal final de energie in transporturi.

(6) Ponderea energiel din SUiSS regenerabile utJllzata in toate formala delTarlsporturi in anul 2020 se stabile,te asltel:

a} pentru caJculul numitorului, ~i anume canti1atea totala de energIe consumata pentru transport, se lau In considerare nurnat benzina, rnotonna, biotarburanpi consumati Tn transportul rutler l?i feroviar l?i energia electrica;

b) pentru calcului numaratorului, ~i anume cantltatea de energie din surse regenerablle consumata pentru transport, se lau in oonsiderare teats tIpurile de energie din surse regenerabile consumate Tn toate formele de transport;

c) pentru calcularea contributlel energiei electrice prod use din surse regenerabile 91 consumate de taate tip uri 18 de vehicule electriceTn sensul lit. a) 9i b), se utilizeaza pondersa de energie electrica din surse. regenerabile din Romania, masurata cu 2 ani inaintedeanul in cauza. Tn plus, pentru caloularea cantttaiii de energie electrica din surse regenerabile consumate de autovehlculele electrice, acest consum este considerat ca flind de 2,5 on rontinutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate.

Art. 8, - (1) Operatorul de transport ~i sistem emite lunar certificate verzi procucatornor, pentru cantitatea de energie electrica. produsa din surse regenerabile de ehergie 91 l!vrata fumizorilor 9iJsau consumatoriJor fmalL

(2) Producatoril de energle din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificate verzi pentru energla electrtca produsa 91 livrata confonn prevederilor alln, (1). inclusiv pentru cantftatea de energie electrica produs.a In perioada de proba a functionarii griJpurilor/centraleJor electrice, dupa cum urmeaza:

a) pentru energia electrlca din centrale hidroelectricecu puteri instalate de eel mult 1 0 MW~

(I) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs ~i IIvrat, daca centralele hidroelectrice sunt nol:

(ii) dOUB certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs ~i

livrat. data centralele hidroelectrice sunl

retehnologizate;

6) Textul a fos1 modfficel prin Legea nr. 13912010 privlnd modHica:rea Legli nr. 220[2008 pentru stabrnrea slstemulul de promovare a produceTil energlel din surse regenerab~e de ensfllie. publlcata in Monltorul Olidal al Romsroel, Partsa I, nr. 474 din 9 Julie 2010, astfel incAl termenu!1n cauztl curge de Ie data !ntrarfi in vigoare a Legil nr. 13912010 .

•• ) Textul a fost rntrodus prin Leges nr. 13912010 prf\llnd mocnllcarea LegU nr. 22012008 penlru Slabllirea sislemulul de pl'omovare a :>roducerii e(lsrgiei din surse regenerabDe de eClergie. pubncatfi fn Monltcrul Oliclal aJ Romania!, Pa:rtea I, nr. 474 din 9 iune 2010, astfe] fnctll1ermenul in cauza cUr£6 de la data intnlril in Vigoare a Legli nr. 139/2010.

MONITORUL OFICIALAL RoMANIEI, PAR TEA I, Nr. 577/13.VI1I.2010

29

b) un certiflcat verde pentru tieeare 2 MWh din centrale hidroelectrice eu 0 putere instalata de eel mutt 10 MW, care nu sa incadreaza in oond£tjile prevazute Is lit. a);

0) doua certificate verzl, pana in anul 2017, ~i un certifical verde, inoepend cu anul2018, pentru fiecare 1 MWh produs ~j livrat de producatoril de energle electrica din energle eoliana;

d) 3 oertlflcate-verzl pentru tieeare 1 MWh produs ljli I1vrat.de produclitorll de energie eleetrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i);

e) 6 certificate verzf pentru fiecare 1 MWh produs ~i livra! de producatoril de energie electrica din energie solara.

(3) Var beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenfa lege ~i slsternele electroenergetice lzotate,

(4) Pentru energia electri.ca produsa Tn cogenerare de inalm eficienta in centrale care utilizeaza sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3alin. (1) llt, dH),se acorda suplimentar fa~ de prevederile alin. (2) lit. d) cate un certifiest verde pentru fiecare 1 MWh produs !iii livrat.

(5) ANRE are urmatoarele atribU\ii:

a) califica grupurfle/eentralele electrice care beneflciaza de schema de prornovare, tn ternelut Regulamentului de calificare a producatorilor de energie electrlca din sursa regenerablle de ~i energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaboreaza cadruJ de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producers a producatorilor de energie eleetrlca din surse regenerabile care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzl,

Art. 7.- (1) Opera tori! de dlstributie transmit lunar, rara plata, operatorulul de transport ~i slstern date privind cantit3«le de energie e1ectricil produse din Burse regenerabUe ~Ilivrate de producatori' racorda~ la relelele de distrlbu~e din zonele lor de Iicenta ~j pentru care au calitatsa de oonoesionari, in temelul unor contracte de conceslune.

(2) Produc.atorii care livreaza energla electridi in baza contractelor directe transmit lunar operatorulul de transport ~i sistem date prlvind cantitaVle de energle electrica produse din surse regenerabile.

Art. 8. - Fumizorii de energie electrica sunt obllga~ sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea eotei anuaJe obllgatorii de achizitie de oertificate verzi s!abilite pentru anul respecdv, in condi~ile art. 4 alln. (7). ~i cantltatea de energie electrica, exprimata in MWh, fum1zat6 anual consumatorilar finali.

Art. 9. - (1) Operalorul de transport ~I sistem !fi operatorii de distrlbu~ie sunt obligati sa garanteze lransportul, respectiv dlstrlbupa energie! electrioe produse din surse regenerabile de energie, aslgurand fiabllftatea ~i siguran1a retelelor de energle electrica.

(2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie elecmca sa realjzeaza In baza Regulamentului privlnd racordarea utilizatorilor la re1elele electrice de interes pUblic, emis In baza art. 11 alin. (2) lit q) dln Legea energiei electr!ce nr. 13/2007 I eu modificilrile ljll completanle ultenoare').

(3) InvestiVile reallzate de operatorii de transport ~lJsau distnbutle in baza prevederuor alln. (2) S9 consldera active reglementate, recunoscute tn acest sens de catre ANRE.

(4) Tarifele de transport ~i dlstribu~e sunt nediscriminatorii intre energia produsa din surse regenerabile de energle ljli cea produsa din surse conventianale de energie.

(5) In cazul Tn care operatorul de- transport ~i sistemsau operalorii de distribupe lau masun semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energle, 1n scopul garantarii securitatii sistelTlului electro energetic nalional !ill a securna~i

aprovizionArii cu energie. operatcni de sistem responsabili sunt obliga\i sa informeze ANRE eu privire la aeesle masun ~i sa lndlee oe masuri coreclive intenponeaza sa la in vederea preintampinarii unor limltBri neadecvate.

CAPITOLUL III

Tranzac~ionarea certiflcatelor verzi

Art. 10. - (1) Producatorii de energie eleotries din surse regenerabile de energie !fi fumizorii vor tranzactiona certificatele verzi pe piala centralizata a certificatelor verai, precum ~j pe pia~a contractelor bUaterale a certificatelor verzl.

(2) Cadrul de tranzactionare a certiflcalelor verzi pe ptata certificatelor verzi este asigural de Societatea Comerciala "Operatorul Pie1ei de Energie Electrica - Opcom' - SA, ca operat.or al platei de energie electrica, conform reglementarilor ANRE.

(3) pana laatingerea 1intelor nationale, certificatele verzl pot fi tranzac~onate numai pe plata interne de certificate verzl.

Art. 11. - (1) Pentru perloada 2008-2025, valoarea de tranzactlonare a certificatelor verzl pe pieteJe mention ate la art. 10 alin. (1) se lneadreaza intre:

a) 0 valoare minima detrarrzacponare de 27 Euro/certificat;

b) 0 valoare maxima de trenzacpcnare de 55 euro/certificat. (2) Tn toate cazurile, valoarsa in lei se calculeaza la valoarea rnedle a cursului de schimb stabiJit de Banca Nationaha a Romaniei pentru luna decembrie a anului precadent,

(3) lncepand cu anul 20111, valorlle de t~anzactionare men~onate fa alin. (1) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui medlu de inflape inregistratin luna deoe nbrte a anului precedent. calculat la nivelul UE 27, comunicat oticial de catre EUROSTAT.

(4) Tn termen de 15 zite de la publica rea Indioelui mediu de lnflatie calculat la nivelul UE 27 de catre EUROSTAT, ANRE publica pe site-uJ propriu valorile mini me ~i maxime determinate potrivit prevederiJor alin. (1H3), indexate ~i apJicabile pentru anul in curs.

(5) Dupa anu12025, va!oarea de tranzactlonare a certificatelor verzl va fi cea stabllitii de plata certificatelor verzl, dar nu poate fi mal mica decat valoarea minima de tranzacponare apllcata 1n anul 2025, indexata anual in condi~ile alln. (3).

CAPITOLUL IV

indepllnirea cetelor obngatorij de catrefurnJzorl

Art. 12. - (1) ANRE stabile~te, panala data de 15 aprilie a tiecarui an, pentru anul calendartstic precedent 5i pentru flecare fumlzor, pe baza nurnarului de certificate verzlachizi~onate ~i a energiei electrioe furnizate clien~lor finali, gradul de indeplinire a cote! anuale obligatorii de achizqie de certificate verzl,

(2) Fumizorol care nu realizeaza eeta obligatorte anuala este obligat sa pl,lteasca contravalcares certfficatelor verzi neachlzitlonate la valoarea de 110 euro pentru l1ecare certlficat neachlzqlona], calculata in leila valoarea medie a cursuJui de schimb stabilit de Banea Nationala a Romania! penttu luna decembrie a anulul precedent.

(3) Incepand cu anul2011, valoarea prevazuta la alln. (2) se lndexeazs anual de ANRE conform lndicelui mediu de inflatie lnregistrat In luna decembrle a anului precedent, caloulat la nivelul UE 27, comuntcat oficial de catre EUROSTAT.

(4) in termen de 15 zile de la publlcarea indicelui mediu de infletie ealeulat la nivelul UE 27 de catre EUROSTAT, ANRE publica pe site-ul propriu va loa rea determinata potrivlt prevederilor alin. (2) ~i (3), indexata !?i aplicablla pentru anulin CUTS.

') A se vedes Hotararea GuvemuJui nr. 90/2006 pentru aprobareaRegulamenlUtui priYlnd racordarea uUllzaton1or ta relale!e elect ice de Interes public. pub! calii in Monitorul OficlaJ at Romaniei. ParteE I. nr. 109 din 12 februatle 2008.

30

MONITORUL OFICIALAL RoMANIEl, PARTEAI, Nr. 5nI13.VIlI.2010

(5) Suma re~ltata din aplicarea prevederilor allrr, (2) ~i (3) este colectata de operatorul de transport ~i sistem ~i sa face venit la Fondul pentru Medlu Tn vederea fmantaril producerii de energle din sursa ragenerabile de cat1e persoanele fizice care investesc in capacita~ energetics cu putere instalata de pa.na la 100 kW.

GAPITOLULV

Evaluarea reglonaJa a poten,ialulul surselor regenerablle de energie

Art. 13.- (1) Ministerul de resort are urmatoarele atrib~i: a) elaboreaza strategia de valorificare ~i promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evalueaza potenlialul tehnlc, economic ~i ecologic pentru fiecare tip de resursa regenerabila de energie;

c) structureaza potentialul stabilit conform nt b) pe zone Ie de licenta aferente operatoritor de distribu~e de energie electri~ ce au calitatea de concesionari in contraclele de conceslune; d) elaboreaza, impreuna cu ANRE, cadrul unitar de norme ~i reglemenlart pnvlnd utiJizarea surselor regenerabile de energie electrlca.

(2) Ministerul de resort elaboreaza Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile conform modelului stabilit de Comisia Europeana'in concordanta cu prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2009J28/CE a Parlamentului European ~i a CQnsiliului din 23 aprllie 2009 privind promovarea utilizarli enefgiai din surse regenerabile, de modificare !?i ulterior de abrogare a directivelor 2001/n1CE:;;i 2003130/CE.

CAPTTOLUL VI Comerclallzarea energlel electrlce produse

din surse regenerabile de energie

Art. 14. - (1) Producatorii de energie slectrtca din surse regenerabile de energie v£md energia electrica prcduss pe plata de energie eleclrica la prel;ul piela1.

(2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrate electrice cu puterl Instalate de eel mult 1 MW/centrala poate ft vanduta la preturt reglementate fumizorilor implici\i tn ale carer zone delimitate de lican~ sunl situate centralele.

(3) Fumizoril impliciV sunt obliga\i, la solicitarea producatorilor \>i a consumatorilor depnatori de oentrale electrice care utilizeaza surse r:egenerabiJe de energie, sa achlzitloneze energia electrica produsa conform alin. (2). in condllflle stabiUle deANRE.

(4) Preturile reglementate prevazute la alin. (2) sunt stabiUte de ANRE In baza une' metodolog.ii ce va fi aprobata in termsn de 60 de zHe de ta lntrarea in vigoare a prezentei legl*), in conformitate co sistemul de promovare prevBzut de aceasta,

(5) Solicllarile de vanzare a energiei eleetnce de catre producatorii/CQnsumatorii prevBzuti la alin. (3) vor fi adresate fumizorilor Implici~, de regula, pana la sta~itullunii octombrie a anului precedent ce!ui de contractare, contractele de v{mzarecumparara fUnd Tncheiate pe eel plflin un an de zjle.

(6) Persoanele fizice ce de~n unitAti de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum, precum 9i autorita~iJe publica care delin capacita-p de producere a energleielectrice din surse regenerabile realizate .. partial sau total, din fond uri structurale pot beneficia din partea furnizorilor eu care au contract de furnizare a energieJ electrice, la cerere, de serviciul de

regularizare, financiars ~Vsau can1itativa, intra en.e~la livrata ~! energia consumata din retea, conform une, metodologn elaborate de ANRE, in termen de 60 de zlle de la intrarea ih vlgoare a prezentei legj1o).

(7) Operatorul de transport ~i sistem!iii/sau operatorii de distrtbutie aslgura transportul, respectiv distribl4ia. precum \>1 dlspeoerizarea eu prioritate a energlel electrice oroduse din surse regen era bile, pentru to~i producatorii de energie din surse regenerablle, indiierent de capacitate. pe baza unor criterli transparente ~i nediscrimlnatorii. eu posibHitatea modfficaril notificarilor Tn cursul zilel de operare, conform rnetodoloqlet slabilite de ANRE, In termen de 90 de zlle de Is intrarea in vigoare a prezentei legl-), astfel incat Iimltarea sau in1reruperea productle! deenergis din surse regenerabile sa 'fie aplicata numai tn cazuri 8il{cep1ionale, clacii aeest fapl este neeesar pentru stabiJitatea ~i securitatea Sistemulul Energetic National.

Art. 15. - (1) Tn scopul realizarii obiectivulul national privind energia din surse regenerabile de energie:

a) Romania poate, prln acorduri comune cu slate membre ale Unlunll Europene:

(i) prevedea l?i conveni asupra unor transferur! de cantitati de energie electrica din surse regenerabile cu un alt stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor prolecte comune referftoare la producerea de energie electrtca din surse regenerabile de energie;

(iU) sa-~i armonizeze, in intregime sau partial, scheme na~onale de promovare;

b) Romania poate, prin aearduri comune cu terte fan, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energle- electHca din surss regenerabile de energie.

(2) Acordurile de tipul celor stabHite ta alln. (1) sunt incheiate pe unul sau mal mul~ ani ill sunt notificate Comisiei Europene de catrs rnlnistarul de resort in termen de cel murt :} lunt de la lncheierea fiecarui an in care sunt Tn vlgoare.

(3) Normele prMnd modul de luare in c:msiderare la stabilirea obiectivului national a rezultatelcr acordurilor prevazute la alln, (1) sunt ernise de ministerele irnpllcate, in termen de 60 de zlla de la transpunerea in legisla\ia rernaneasca a legisla\iej europene specifice, stabiJite prin Directiva 2009/28/GE.

CAPITOLUL VII Proiecte comune

Art. 16. - (1) Cadrul de reglementare necesar ceopsrarn cu alte state membra in eadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producerea de energie electricB, de incalzjre sau de racire din surss regenerablle de energie se elaooreaza de ministerul de resort, in colaborare cu autorita~le competente, ~i se aproba prin hotarare a Ouvernului, Tn termen de 90 de zile de la intra rea in vlgoare a prezentei legl--). Cooperarea respe.ctiva poate implica operatori privati.

(2) Ministerul de resort, pe baza datelor fumizate de autoritali1e competente, informeaza Comisia EUTopeani!i cu privlre la proportla sau canUtatea de energie e-Iectnca. de incalzire sau de racire din surse regeneraboile deenergie produsa In eadrul oricarul project comun ce pe teritoriul Rcrnanlei, care a devenit operatlonal dupa data. de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescuta a unai instalalii care a fost retehnotogizal;li dupa data respectlva. care trebu e prMta ca mnd indusa in obiectivul national global al stalulul membru cu care s-a incheiat proiectul comun .

• ) TextuJ a fosI rnodlflcal prin legea nr. 13912010 privindi modificarea legii nr. 220.12008 pentnJ stabinrea sistemului de promovare aproduceril energlel din surse reg'~merabile de energte, pubflcata in MonitDNl Onelel sl Romaniei, Partes I, nr. 474 din 91ulie 2010. astfel incal termenuJ in cauza curse de la data inlJarii in vigoare a legn m. 13912010.

"') Texlttl a Ibs.t modifiesl prin Legea nr~ 13912010 privlijd modificarea Legil nr. 220'2008 penlru stabinraa sIstemului cle prornovare a producerii energiei dln surse reg,enerabile de energle, publicatA in MonitDrul Onelal al Romanlai, Partes I. nr. 474 din 9 iune2U10. aslfel inol!1 termenul in cauza cwge de Is data intrarii in vigoara a Legfi nr. 13912010.

"')T~ul a rosllnlrodus prin Leges 1\1". 13912010 privtnd modilicarea legli. nr. 220(2008 pentnJ stabifirea s!stemului de prmnovare a producern en&rgrel dIn'Surss regenembi!e de energie, publlcatiiln MonitonJ OfieiaI aI Rom~niel, Partea I. or. 474 din 91u a 2010, aslfel incAt lermenuJ tn cauza CUJg6" de fa data Introrii in vigoare a Legii nr. 139120-10.

MONITORUL OFICIALAL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. Snf13.VIII.2010

31

(3) Notificcarea mentionata la alln. (2):

a) descrie inslala\ia Pfopusa Tn cadrul proiectulul cornun sau ldentifica mstala~a retehnologizata:

b) speclflca proporpe sau cantitatea de energie eleclrica, de 1ncalzlre sau mclre produsa de lnstalatla respectiVa care trebule sa fie luata in considerare in cadrul obiectivelor nationale globala ale unul alt stat membru;

c) identifica statuI membru in favoarea c8mia se realizeaza notificarea; ~i

d) specifica perioada, in ani calendaristici Tntregl, in care energla efeclrlca, inciUzirea sau racirea produsa de Instalatte din surse regenerabile de energia trebuie sa fie considerala ca filnd inclusa in obiec 'vul na~onaf global al celuilalt stat membru.

(4) Perioada specificata la alin. (3) lit. d) nu poate depa~J anul 2020. Durata unul protect comun poate depa~i anul 2020.

(5) 0 notiftcare ef'ectuata in temeiul acestui artieol nu poate fl modificaUi sau retrasa fam acordul statulul membru identificat in conformitate cu alin. (3) lit. c).

Art. 17 .. - (1) In cazul reallzarii de proiecte comune in conformitate cu art. 16. in term en de 3 lunl de la sfaf1llitul fiecarul an din cadrul perloadei specificate la art. 16 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite 0 scrisoare de notifieare Comisiei Europene, r,n care precizeaza:

a) cantitatea lotala de energie electrlca sau de inc31zire on racire produsa in timpul anului din surse regenerabile de energie de catre instala~a care a recut obiectul notl:ficarli; ~I

b) cantitatea de energie electrlca sau de incalzire on racire produsa In timpul anulul din surse regenerabile de energie de caire inst.alatla respectiva l?i care va fl luata in considerare pentru obiectivul na~onal global al altui stat membru, in conformitate cu condttiile notifieari!.

(2) Scrlsoarea de notifieare este transmisa atat statu lui membru in favoarea caruia a fast facuta notlffcarea, cat ~i Comisiei Europene,

(3) Cantltatea de energie electrica sau de incalZire on racire din surse regenerabile de energie notiflca~ in conformitate cu alin. (1) lit. b):

a) sa scads din cantitatea de ener'gia eleetrtca sau de Tnc:alzire ori racire din surse regenerabile de energie- care este luata in conslderare fn rnasurarea conformltapi de catre statuI membru care transmits scrisoarea de notiflc·are in temeiul alln. (1); ~i

b) se adauga la carrtitatea de energie electrlca sau de incalzlre on racke din surse r~enerabile de energie care este Juata in eonslderare in masurarea conformita\ii de clitre statui membru care prfrn~te scrisoarea de notificare tn conformitate cu alin. (2).

Art. 18. - Energia electrica din surse regenerabile de energie produsa Tntr-o ~ara terta este IUata in considerate tn ceeB ce prive~te obiective1e na\ionale globale numai daca sunt fndeplinite urmatoarste oondi~i:

a) energia electrica este consumata in interlorul ComunttatH,

cannta care este considerata ca indepUnita daca: .

(I) 0 cantitate de energie electrica echivalent~ cu canlitatea deenergie electrica, luata in considerate a fast stabUita clar Tn cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de caire toti operatorii de transport ~i sistem din tara de origine, din tara de destinape ~i, daca aste relevant, din fiecare tara 1er1B de, tranzit;

(ii) 0 centitate de energie electrica echlvalenta eu cantitatea de energie electrica IUata in conslderare a fost stabillta clar in balanta de energie programata de catre operatoruJ de transport !iii sistem din partea comunitara a interconexiunii' 51

(iii) ~pacitatea stabilita sl produ'cila de energie electrica din s~rse ~ege~erabile de energie de catfe instalatia men~onata la lit. b) se refare la aceeasi perioada de

timp; .

b) energla electrlca esta produsa de 0 insta!a~e nou construita care a devenit operaponala dupa data de 25 iun!e 2009, sau de a instalatie retehrnologlzata a carel capacitate a fost crescuta dupe respectiva data, in cadrul unul protect comun astlel cum se menponeaza la lit a); lfl

c) cantttatea de energie electrlca produsa ~i exportata nu a primit un alt spnjln din partea unel scheme de sprijin dlntr-o \Bra terta decal aJ~toruJ pentru investi\:1e aeordat tnsta!aVei.

Art. 19. - In sensul art. 16 alin. (2) !jli al art. 18 it. b). unitaWe de energie din surse regenerabile rezullate in urma cr~terti capacit.i!i\iI unei instalatll se ccnsldera ca fitnd produse de 0 instalape separata care a fost data in exploatare la data Ia care a avut lac cresteraa capacita~n.

CAPITOlUL VIlI Monltorlzare ,I raportare

Art. 20. - (1) ANRE rnonltortzeaza dezvoltarea sl funC\ionarea pie~ei ?':' certificate verzl, intocme~te anual ~1 face public un raport pnvmd modul de functionare a slstemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.

(2) ANRE publica anual pe site-ul propriu, pana la data de 30 mertle. ponderea energiei electrice prod use din surse regenerabile in consumul final brut de anergic etectnca, eu exceptia energiel electrice produse in centrale hidroeleclrlce cu puterl lnstalate rnal marl de 10 MW, pentru anul precedent

(3) Trimestrial, ANRE intocm6ife un raport prlvind monitorizarea pielai de energie 9'i a piatei certificatelor verzi, pe care i1 transmite comisiilor de specialltats ale Parlamentului ;;i ministerului de resort

(4) Ministerul de resort tntocmeste 0 data la 2 ani. inoepand cu luna octombrie 2010. raportuJ referiter la modul de reanzare a Vnlelor na~onale ~l masurile fntreprinse pentru a facilita accesul la retea al energlei electrice prodess din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

(5) Raportul prevSzut la alln. (4) detallaza.:

a) implementarea :;>i funC\ionarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse rag.enerabila, preoum ~i modul de indepllnirea masurilor stabHite in Planul naponal de ac1iune;

b) funclionarea sistemului de garanpi de origine' pentru energia eleclrlca Iili masurile luate pemru a asigu'a fiabilitatea ~I proteclla Tmpotriva fraud~rii ststernulut;

c) progresele inreg'istrate in evaluarea ~i imbunatatlrea procedurilor administrative de Indepartare a obstacolelor legate de reglementare ~i de alta natura, referitoare la dezvoltarea productlel d~ energie electrica din surse regene-abile;

d) .masunle.luale pentru ~ asigura transportul 9i distribupa energ.lel el.eclrioe produse dm surse regeneratile de energie; dezvoltarea disponibllita\ii ~ utilizarii resurselor de blomasa in scop energetic.

Art. 21. - (1) Ministerul de resort elaboreaza 51 notifica Comisiei Europene. pana la data de 30 lunla 2010, Planul national de actiune In dorneniul energiei regenerabile.

(2) Planul nalional de actnme in domeniul energiel regenerabile rnenponet la alin, (1) stabileste obiectivele na~onale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate in transport, energie electrica, incalzire si racite In anu.' 2020~ ~nand seama de efec ele masurtlor altar politlcl prtvind e~Clen1a ener~etlca asupra oonsumului final de energie, ~f r:na~uflle caretrebute adoptate pentru atingerea respectlvelor oblective na_tlonale gl.obale. Inciusiv cooperarea intre autoritaple locale. reglonale :;>1 nationale, transferurile statistice sau projectele comune planificate. slrategii nationale de dezvoltare a resurselor de biomasa l?i de mobillzare a un:Jr nol surse de biom~sa destinate diferitelor utilizeri. precum ~J masurile care trebUJe luata et;_>nform prezentei leg1.

Art 22 ... - In C8zul in care ponderea de erergle din surse regenerablle scade sub valoarea stabilita de traiectoria orientativl:i prevazuta la art. 5 'intr-o perioada de 2ani, ministBrul de .resort elab_oreaza ~j notifica Comisiei Europene un Plan napona] de acpuneln domeniul energiei regenerablle modificat,

32

MONITORUL OFIGIALAL ROM.A.NIEI, PARTEA t. Nr. 577/13.vllI.2010

pana la data de 30 iunle a anului urmator, plan nalional prm care sa stabllesc mttsuri corespunzAtoare ~i proportion ale pentru a atlnge tntr-un termen rezonabll valoarea stabillta in traiectoria orientativa.

Art 23. - Mlnisterul de resort etaboreaza ~i notiflca Comisfei Europene tnaints de data limita pentru elaborarea Planulul na~onal de actiune in domenlur energiei regenerabile, un document prevlzional care indica:

a) excesul esUmat al productlai sale de energle dl;n surse regenerabile comparat cuobiectivul na~onal, care ar putea fi transferat clUre atte state membre, 1n conformltate cu art. 16--19, precum 9i potentiaJul sau estimat pentru proiecte cornune, pana in anul 2020; ~i

b) cererea sa estimate de energie din surse reganerabile care trebuie sa fie sa!isfacuta alttel decal prtn produclia Interns pana In anul 2020.

CAPITOLUL IX

Garant" de onglne pentru energia electrica, Tncillzirea

~i racirea p.roduse din surse regenerabile de energie

Art. 24. - (1) in scopul de a dovedl consumatorilar final] pondereasau cantitatea de energie din surse regenerabile in cadrul mlxulul de energie al unui fumizor, se stabile!?te sistemul garanllitor de origine a productiel de- energie din surse regenerabile, in conformitate cu crlteri! obiective, transperente sl nedlscriminatorii.

(2)ANRE elaboreaza Regulamentul de emitere!iii urmarire a garan~ilor de origine, care se aproba prin hotarare a Guvernulul In termen de 3 luni de la intra re a. in vigoare a prezentelleg'·).

CAPITOLULX Accesulla releaua electrlca

Art. 25. - (1) Producatorii de energie electrlca din surse regenerablle de energie au aeces prioritar la releaua de transportJdistribu~e a energiei electrice, in masura Tn care nu este afectata siguranta Sistemului Energetic Natlonal,

(2) Operatorll de relea punla dispozI1ia oriearui nou producator de energie din surse regenerabile care doreste sa se conecteze la sistem informaliile neeesare complete. lnclusiv: a) 0 estimare cuprinzatoara till detaliata a cost.urHor Legate de racercare:

b) un tennen rezonabil ~l precis pentru primirea ~i anallzarea cereril de racordars la reteaua electrica;

c) un calendar orientativ rezonabil pentru ortoe racordare propusa la reteaua electrica.

CAPITOLUL Xl Dis,pozifii finaJe

Art. 26. - (1) ANRE adapteaz.a cadrul de reglementare necesar punerii in apticarea prezentei legJ in termen de 60 de zile de la intrarea aoesteia in vigoare-).

(2) ANRE etabereaza Regulamentul de oallflcare a producatortlor de energie electrtca din surse regenerabile de energle psntru apUcarea slstemutul de promovare, aprobat prin ordin al p~edtntelul ANRE, 1n termen de 60 de zile de la ntrarea in vigoare a prezentei legj ...... ).

Art. 27. - Tn cazul in care in term en de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare, Guvemul va lua masuri de stimulare a invest1\itlor, in vederea respectaril dispozi1jllor prezentei legi.

Art. 28. - (1) Cadrul de reglementare prlvind promovarea utilizarii blocarouranulor si biollchidelor, pre cum ~i modul in care utiUzarea acestora este considerata la indeptinlrea obiectlve1or stabilite prin prezenta lege se elaboreazii de ministerul de resort ~i 59 aproba prin hotarare a Guvemulul. in lermen de 90 de zlle de la intrarea in vigoare a prezentei legi. ~ ..... )

(2) Cadrol de reglementare privind preluarea certificatelor verzi in exces f;lj transferurile statistice de energ~ eleotrlca din sursa regen era bile, prevazute la art. 15 alin. (1) lit a) se elaboreaza de mmisterul de resort ~i se aproba prin hotarare a Guvemului, in termen de 90 de zile de Is intrarea in vigoare a prezentei legr-o-).

NOTA:

Reproducem mai jos mentiunea privind transpunerea nonnelor cornunltare-dln Leges nr. 139/2010 privi,d modilicarea Legll nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemulul de promovare a energiei din surse regenerabile de energie:

.Prezanta lege transpune art. 1-4, art. 5 ann. (1). art. 6-10, art. 12. art. 15 alin. (1) ~i art. 16 alin. (2)-(61 din Directlva nr. 2009/28/CE a Partarnentulul European ~I a ConsiJiulul din 23 aprilie 2009 privind promovarea ulllizarii energie! din surse regenerabile, de modfficare ~i ulterior de abroqare a Oirectivelor 2001177/CE ~i 2003/30/CE, publicatA Tn Jurralul Dfidai al Unlunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Cele!alte prevederl ale- directivel men~onate care nu sunt transpuse pnn prezenta lege se vor transpune prin hotarari ale Guvemulu subsecvente,"

') Te.xtuJ a lOst in1rcdl.ls prin Legea nr. 13912010 privlnd modificarea Legfi nr, 220/2008 penlru stabilirea slstemului de. promovare a Jroducerii energiel din surse reg&nerabUe de enargia, publlcata in Mo-nitOf\lI Oficlal at Romania). Pariea 1, nr. 474 dln91uUe 2010, astlel inca11armenul in cauza CUfse de la dalalnbiidi in vigoare a Legil nI'. 139.'2010_

... ) Textul a fos{ modI6cat prin Legea nr, 13912010 prMnd modllican;.! Leg!i nr, 22012008 penlru slabllirea sistemulul de promavare a producerii ene_rgiei dIn 5W'SS regenembne de energie, pubIJea:ta in Monitorul Oficialal Romanial, Partea I. nr, 474 din 9 iuRe 2010, astfel inca! tmmenlJl In caUzii curse de Ia data intrani in Yigoore a LegH nr. 139"12010 .

.. ~) Textul a fast modiflcal prtn Legea nr. 13912010 privind mod1ficarea· Legii nr; 22012008 penlnJ slablllrea sistelillulul de promovare a produceril energlel din surse regenerab Ie de energle. publicalA Tn MonltoNI OliCial al Romanlel. Partea l, nr. 474 din 9 iulia 2010. astrel meat termenul fn cauza curge de Ia data intranl in vlgoClJ6 a Legn nr, 13912010.

""'J Textul a fos1lntrodus prin Legea nr.13912010 privlnd Illodificarea Legll nr. 22012008 .. panlru stabllirea sislemulul de plomovare a produceni energ e.i din surse regenerablJe de energie. publicata in MonHoruI Oficial al Romaniel, Partea l, nr. 474 din 91ulle 2010. astfeJ incat lermanu[ In cauza curge de Ie data Inbiirii ln vlgoare 9. Legli nr. 13912010.

Gabriel S. Papa

IoIoc!oIt _ -..Jc AIJiENT1C. -." ~!>f. 2OiI1Q9B. rop"_. LQ:a'irS,:~d

E.OITOR: PARLAMENTU1. ROM.lNIEJ - CAMERA DE.PUTATIL.OR

I~

MONITORUL OFIClhL

)Jionitol'Ul Oficlar RA, Sir. ParcuJui nr, 65. sectorul1, Bucu~ C.I.F. R0427282,

IBAN:. R055RNCBOQ82006711100001 Banea ComercfClli'l Romans - SA. -Sucursala .Unirea' Bu~1l

"II IBAN: R012TREZ7005069XXXOO0531 Dlreqia de Trezore-rie:;i Conla;billtate Publleil a Municipiulul BuaJrlliU (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel .. 0-21.318.51.291150, fax 021.318.51.15, e-mail: markeling@ramo.ro, intemet www_monitoruloficial.ro Adresa penlru pu~tate: Canlrul penlru rela!1i CIJ pubUcul, Bucu~ti, ~. Pandurl nr. 1,

blot; P33, partar, sectonll5, \el. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 ~ 021.401.00.72

Tiparul: .Monitorul Oficlal' RA

Monltorul OfIclal al R.omilniel. Partea I. nr. S17113.Vlll.2010 contine 32 de paglnl.

Prel'Jl: 6,40 lei

ISSN 1453-4495