Sunteți pe pagina 1din 7

SC ................. SRL PROCEDURA NR.

1 PROCEDURA PENTRU
Verificat si aprobat CONTROLUL
Data elaborarii 27.04.2011
de echipa DOCUMENTELOR
Revizia nr 0 HACCP Numar pagini 1 din 7

LISTA DE DIFUZARE SI DE LUARE LA CUNOSTINTA

Nr. Predat Retras


crt. Numele si prenumele Functia
Data Semnatura Data Semnatura

Declar ca am luat la cunostinta continutul procedurii si o consider un ghid de


referinta.

TABEL DE EVIDENTA A REVIZIILOR

Nr. Capitol revizuit Pagina Data Aprobat Semnatura


revizie revizuita intrarii in
vigoare

NOTA : Aceasta procedura inlocuieste editia anterioara din data de :


Aceasta este prima editie.
SC ................. SRL PROCEDURA NR. 1 PROCEDURA PENTRU
Verificat si aprobat CONTROLUL
Data elaborarii 27.04.2011
de echipa DOCUMENTELOR
Revizia nr 0 HACCP Numar pagini 2 din 7

Scopul
Scopul procedurii este reglementarea sarcinilor cu privire la controlul documentelor.
Toate documentele şi elementele care conţin informaţii esenţiale pentru funcţionarea
organizaţiei trebuie identificate si controlate.

Capitolul 1. Domeniul de aplicare:


Procedura se extinde asupra tuturor documentelor, inregistrărilor, dispoziţiilor de
lucru şi a altor elemente ce conţin informaţii esenţiale pentru funcţionarea sistemului
de control al riscurilor pentru siguranta alimentelor.

Capitolul 2. Definitii:

Fise(formulare de inregistrare)– documente concepute si distribuite pentru zonele de


lucru unde sunt necesare urmariri ale parametrilor sau ale operatiunilor conform
planului de control al procesului tehnologic.
Ghid intern de bune practici – cumul de reguli ale societatii care, cu respectarea
legislatiei in vigoare, isi propune sa asigure calitatea si siguranta produselor oferite
consumatorilor prin activitati efective si eficiente.
Manualul sigurantei alimentului – documentul oficial care prezinta politica de
siguranta a alimentelor si descrierea sintetica a sistemului HACCP pentru
implementare in unitatea de productie.
Plan HACCP– document elaborat in concordanta cu principiile HACCP, care
precizeaza practicile, resursele, succesiunea activitatilor referitoare la siguranta
alimentelor, relevante pentru un anumit produs/produse, proce/procese si care are ca
scop asigurarea implementarii sistemului pentru siguranta alimentelor
Procedura – document al unui sistem de mamagement care detaliaza modul de
indeplinire a unei activitati
Revizuire – verificare periodica, documentata, a activitatilor incluse in planul HACCP
in scopul modificarii acestuia atunci cand este necesar.
Specificatie tehnica – document prin care se stabilesc caracteristicile pe care
trebuie sa le indeplineasca un produs alimentar pentru circulatia sa in reteaua
comerciala.
Raport de audit – document elaborat de echipa de audit in care sunt scrise
constatarile si concluziile auditului.
Audit intern – examinare sistematica si independenta in scopul evaluarii propriului
sistem si propriilor proceduri pentru a asigura intretinerea si imbunatatirea sistemului.
Validare – confirmarea prin obtinerea de dovezi obiective ca elementele planului
HACCP sunt eficiente si sistemul HACCP asigura siguranta alimentului.
Verificare – aplicarea metodelor, masurilor, procedurilor, testelor si altor evaluari pe
langa minitorizare pentru a determina conformitatea cu planul HACCP.

Capitolul 3.Documente de referinţă:

SR EN ISO 22 000-Sisteme de management al sigurantei alimentelor cerinte pentru


orice organizatie din lantul alimentar.
SR EN ISO/TS 22004: 2006 – Sisteme de management al sigurantei alimentelor.
Recomandari de aplicare pentru ISO 22000 :2005;
SC ................. SRL PROCEDURA NR. 1 PROCEDURA PENTRU
CONTROLUL
Data elaborarii 27.04.2011 Verificat si aprobat de DOCUMENTELOR
echipa HACCP
Revizia nr 0 Numar pagini 3 din 7
SR EN ISO 22005 - Trasabilitatea în cadrul lanţului furajer şi alimentar. Principii
generale şi cerinţe de bază pentru proiectarea şi implementarea sistemului de
trasabilitate.
SR 13462 – 1/2001 – Igiena agroalimentara. Principii generale;
SR 13462 – 2/2002 – Igiena agroalimentara. Sistemul de analiza a riscului si
punctele critice de control (HACCP) si ghidul de aplicare a acestuia;
SR 13462 – 3/2002 – Igiena agroalimentara. Principii de stabilire a criteriilor
microbiologice pentru alimente.
Regulamentul (CE) 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului European
privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu
legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de
sanatate animala si de bunastare a animelelor
Regulamentul (CE) 1029/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului European
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului în vederea actualizării unei trimiteri la anumite standarde europene
Regulamentul (CE) 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului European
privind igiena produselor alimentare
Regulamentul (CE) 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului European
de stabilire a normelor de igiena care se aplica produselor de origine animala
Regulamentul (CE) nr. 2076/2005 al al Parlamentului European și al Consiliului
European de stabilire a dispozițiilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr.
853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale
Consiliului și de modificare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004.
Regulamentul (CE) 2073/2005 al Parlamentului European și al Consiliului European
privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
Regulamentul (CE) 1441/2007 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE)
2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
Regulamentul (CE) 365/2010 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare în ceea ce privește enterobacteriile din
laptele pasteurizat și din alte produse lactate pasteurizate lichide și Listeria
monocytogenes din sarea alimentară
Regulamentul (CE) 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele
alimentare
Regulamentul (CE) 1642/2003 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene de modificare a Regulamentului (CE) 178/2002 de stabilire a principiilor și
cerințelor generale ale legislației în domeniul alimentar și de stabilire a procedurilor
în domeniul siguranței produselor alimentare
Codex Alimentarius
Legea 150/2004 privind siguranta alimentelor, modificata si completata cu Legea
412/2004;
HG 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
SC ................. SRL PROCEDURA NR. 1 PROCEDURA PENTRU
Verificat si aprobat CONTROLUL
Data elaborarii 27.04.2011
de echipa DOCUMENTELOR
Revizia nr 0 HACCP Numar pagini 4 din 7

Capitolul 4. Responsabilităţi

4.1 Liderul echipei HACCP răspunde de stabilirea procedurii de pastrare a


documentelor
4.2 Persoana numita prin decizie are obligatia sa actualizeze, sa difuzeze,
sa retraga, sa anuleza si arhiveze documentele

Capitolul 5. Descrierea procedurii

Prevederi
Documentaţia privind siguranta alimentelor trebuie să cuprindă :
a) politica privind siguranta alimentelor, obiectivele şi ţintele ,
b) documentele şi înregistrările determinate de organizaţie ca fiind necesare
pentru a se asigura de planificarea, operarea şi controlul eficace al proceselor
referitoare la aspectele de siguranta a produselor alimentare.
Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină informaţii intr-un mediu adecvat
(hârtie sau format electronic) pentru :
- a descrie elementele esenţiale ale sistemului de management şi
interacţiunea lor,
- a asigura accesul la documentaţia conexă.
Organizaţia, prin intermediul prezentei proceduri, se va asigura că documentele:
a) pot fi localizate;
b) sunt aprobate pentru acceptare inainte de a le pune in circulatie;
c) sunt analizate periodic (anual sau in caz de modificare a cerinţelor legale sau
regulilor interne), revizuite atunci când este necesar şi aprobate pentru
adecvare de personalul autorizat;
d) sunt identificate schimbările şi stadiul revizuirii acestora;
e) versiunile curente ale documentelor şi datelor relevante sunt disponibile in
toate locurile in care se desfăşoară operaţii esenţiale pentru funcţionarea
eficace a sistemului pentru controlul riscurilor privind siguranta alimentelor şi
pe server in formă electronică;
f) se menţin lizibile si uşor de identificat;
g) documentele şi datele perimate sunt retrase prompt din toate punctele de
difuzare şi de utilizare sau sunt protejate în alt mod împotriva unei utilizări
neintenţionate. Documentele şi datele perimate retrase se ştampilează cu
„Anulat”;
h) variantele printate ale documentele perimate ce nu trebuiesc pastrate sub
formă listată vor fi păstrate pe server într-un loc destinat acestui scop;
i) documentele şi datele arhivate păstrate în scopuri juridice, pentru informare
sau pentru ambele scopuri sunt identificate corespunzător.
Distribuirea documentului este sarcina liderului echipei HACCP. Ceilalti
angajati ai societatii vor fi informati de locul in care se gaseste manualul.
• Proprietarii Manualului HACCP sunt obligaţi sa-l păstreze într-un loc bine
determinat şi uşor accesibil.
• Cel puţin o dată pe an, sub conducerea liderului echipei HACCP, trebuie
revizuită conformarea Manualului HACCP cu prevederile legale.
SC ................. SRL PROCEDURA NR. 1 PROCEDURA PENTRU
CONTROLUL
Data elaborarii 27.04.2011 Verificat si aprobat de DOCUMENTELOR
echipa HACCP
Revizia nr 0 Numar pagini 5 din 7
• Capitolele modificate, în urma revizuirii manualului, trebuie distribuite
persoanelor menţionate la punctul 2, iar capitolul modificat trebuie distrus
de către liderul echipei HACCP.
• Modalitatea de revizuire a documentului Politica pentru siguranta
alimentelor se face in urmatoarele situatii:
- modificari in legislatia privind siguranta alimentelor
- modificari in obiectivele privind siguranta alimentelor propuse
• Documentul Politica pentru siguranta alimentelor trebuie păstrat până la
modificarea acestuia. Acest fapt este sarcina liderului HACCP.

Legislatie şi alte prevederi


• Echipa HACCP răspunde de evidenţa, inventarierea, selecţionarea,
păstrarea şi folosirea documentelor in condiţiile prevederilor legale.
• Aceste documente sunt păstrate in spaţii special amenajate pentru arhivă.
• Echipa HACCP este obligată să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor
documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor
ieşite .
• Legislatia şi prevederile care se referă la unitate trebuie păstrate în dosare
cu inscripţii aferente. Aceasta este sarcina coordonatorilor echipei HACCP.
• Persoanele, care au primit acte normative, au sarcina de a le păstra până la
anularea valabilităţii lor.
• Normele, care şi-au pierdut valabilitatea, trebuie distruse de către proprietarii
lor, după ce au fost anunţaţi de liderul echipei HACCP.

Proceduri, dispoziţii de lucru


• Persoana care elaboreaza procedurile raspunde de urmarirea respectarii de
catre ceilalti membri ai organizatiei a prevederilor procedurilor.
• Conţinutul procedurilor - după aprobarea lor - trebuie comunicat
persoanelor responsabile. Aceasta este sarcina liderului echipei HACCP
• Dacă dispoziţiile de lucru devin indescifrabile, trebuie înlocuite.
Implementarea procedurilor si dispozitiilor de lucru, referitoare la procesele
si activitatile reglementate, se va controla sistematic. Controlul se va
extinde asupra evalurii cunostintelor persoanelor implicate, a punerii in
practica a prevederilor si asupra modului de pastrare a documentelor
aferente.
• Dupa efectuarea controlului se vor stabili masurile corective si responsabilii
pentru realizarea lor.

Procesele verbale privind analiza efectuata de conducere


• Procesele verbale sunt păstrate de către liderul echipei HACCP.
• Echipa HACCP inainteaza persoanelor participante cate o copie a
procesele verbale.
Prevederi generale
• Persoanele care elaboreaza documente trebuie sa solicite un numar de
document de la liderul echipei HACCP.
SC ................. SRL PROCEDURA NR. 1 PROCEDURA PENTRU
CONTROLUL
Data elaborarii 27.04.2011 Verificat si aprobat DOCUMENTELOR
de echipa HACCP
Revizia nr 0 Numar pagini 6 din 7
• Documentele originale, cat si cele modificate trebuie aprobate de echipa
HACCP. Pentru toate documentele si înregistrările efectuate trebuie
stabilite termene de pastrare.
• Pastrarea documentelor trebuie sa fie ordonata. In cazul in care un
document si-a pierdut valabilitatea si nu este necesara pastrarea acestuia,
se va distruge prin rupere.
• Liderul echipei HACCP va intocmi o lista a locurilor de distribuire a
documentelor pentru siguranta alimentelor, precum si o matrice a
documentatiei care va fi actualizata continuu.

Controlul
Prin intervievarea angajaţilor trebuie verificat sistematic, dacă informaţia a ajuns
la fiecare nivel al angajaţilor şi dacă interpretarea ei este corespunzătoare.

Auditul
Cel puţin anual trebuie revizuită respectarea si continutul prezentei proceduri şi
dispoziţiile de lucru aferente, respectiv conformarea cu legislatia privind siguranta
alimentelor.

Documente de legătură :
- Manualul HACCP
- Politica pentru siguranta alimentelor
- Ghidul intern de bune practici (GHP si GMP)
- procedura pentru controlul documentelor
- procedura pentru receptie
- procedura pentru depozitare
- procedura pentru controlul calitatii apei
- procedura pentru monitorizarea etapelor cu rol de eliminare sau diminuare a
contaminantilor
- procedura de retragere/rechemare
- procedura pentru produse neconforme
- procedura pentru monitorizarea igienei personalului
- procedura de monitorizare a starii de igiena a unitatii
- procedura pentru produsul finit
- procedura pentru combaterea daunatorilor
- procedura de mentenanta
- procedura pentru aparate de masura si control
- procedura pentru vizitatori
- procedura pentru indepartarea deseurilor
- procedura pentru instruirea personalului
- procedura de selectie furnizori
- procedura pentru monitorizarea igienei mijloacelor de transport
- planul de audit intern si auditarea planului HACCP
- fisa de monitorizare a conditiilor de depozitare a materiilor prime in mediu ambiental
si in spatiu frig
- fisa de receptie materii prime
- fisa de receptie oua
- fisa de receptie ambalaje
SC ................. SRL PROCEDURA NR. 1 PROCEDURA PENTRU
CONTROLUL
Data elaborarii 27.04.2011 Verificat si aprobat DOCUMENTELOR
de echipa HACCP
Revizia nr 0 Numar pagini 7 din 7
- fisa pentru monitorizarea calitatii apei
- fisa pentru monitorizarea igienei mijloacelor de transport
- fisa de evaluare si selectie furnizori
- fisa pentru monitorizarea igienei si a starii de sanatate a personalului
- fisa pentru monitorizarea igienei spatiului unitatii
- fisa pentru monitorizarea mentenantei
- fisa pentru monitorizarea tratamentelor termice
- fisa pentru igienizarea oualor
- fisa de monitorizare produs finit (senzorial si prin buletin de analiza)
- fisa si programul pentru instruirea personalului
- fisa de monitorizare neconformitati
- proces verbal de constatare a neconformitatilor la receptie
- deciziile de nominalizare a persoanelor responsabile de completarea fiselor de
monitorizare.

Durata de păstrare a documentelor – minim 3 ani de la data completarii. Fisele


de monitorizare vor fi pastrate in unitate cel putin 6 luni de la data completarii.
Arhivarea documentelor se face de catre persoana numita prin decizie de
catre conducerea unitatii.

S-ar putea să vă placă și