Sunteți pe pagina 1din 1

Nr_______din_____________

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA STAGIUL DE PRACTICĂ

Studentul/masterandul________________________________________________, (denumit în
continuare practicant), CNP ____________________, data naşterii ____________, locul naşterii
_______________, cetăŃean ___________, posesor CI/BI seria____ nr. _____________, eliberat la
data de ______________, de către ____________________________________, posesor paşaport
(dacă este cazul) seria____ nr. _____________, eliberat la data de ______________, de către
____________________________________, posesor permis de şedere (dacă este cazul) seria ____
nr. _____________, eliberat la data de ______________, de către ________________________,
cu domiciliu stabil în localitatea _______________ str. _____________________________, nr. ____,
bl. _____, sc. _____, et.____, sector/judeŃ ___________, adresa unde voi locui pe durata desfăşurării
stagiului de practică localitatea ________________ str. ________________________________,
nr.___, bl.____, sc.____, et.___, sector/judeŃ __________, Ńară ______________ înscris în anul
universitar _________, la Universitatea Spiru Haret, Facultatea _____________________________,
Specializarea ___________________________________________________, seria _____, grupa
_____, e-mail ___________________________, telefon ________________.
vă rog să binevoiŃi a-mi aproba înscrierea la stagiul de practică derulat în baza proiectului
POSDRU/90/2.1/S/64176 „StudenŃi practicieni – studenŃi activi şi integraŃi” finanŃat prin Fondul Social
European – POSDRU.
Vă informez că optez pentru:
identificarea personală a instituŃiei/ companiei în cadrul căreia voi efectua stagiul de practică:
denumire _____________________________________________, cod fiscal ___________________,
localitate __________________, str. ________________________________________________,
nr. ____, sector/judeŃ _______________, persoană de contact _______________________________,
telefon ___________________, e-mail _______________________________________
stabilirea instituŃiei/ companiei la care voi efectua stagiul de practică de către Universitatea Spiru Haret.
Declar că îmi asum responsabilităŃile practicantului stabilite prin Ordinul Ministrului EducaŃiei,
Cercetării şi Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor
de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenŃă şi de masterat şi a ConvenŃiei-
cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de
licenŃă sau masterat a UniversităŃii Spiru Haret (InformaŃii suplimentare se găsesc pe site-ul
www.studentipracticieni.ro). Declar că nu m-am înregistrat să efectuez stagiul de practică în cadrul
altui proiect finanŃat din Fondul Social European - POSDRU.
Declar că sunt de acord să semnez convenŃia de confidenŃialitate a datelor la care voi avea acces, la
solicitarea partenerului de practică, dacă acesta utilizează în activitatea sa o asemenea convenŃie.
Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal (date personale de identificare şi date
privind rezultatele şcolare înaintea, în timpul şi după finalizarea proiectului) să fie utilizate şi
prelucrate, în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/64176 „StudenŃi practicieni – studenŃi activi şi
integraŃi” finanŃat prin Fondul Social European – POSDRU, în conformitate cu dispoziŃiile leglaŃiei în
vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date.
Am luat la cunoştinŃă că opozabilitatea mea la utilizarea datelor mele cu caracter personal o pot
anunŃa înscris UniversităŃii Spiru Haret.

Data Semnătura,
___________________ ___________________