Sunteți pe pagina 1din 2

Vă oferim participare gratuită la Pentru mai multe detalii şi informaţii

acţiunile proiectului „Stagii de


referitoare la activităţile proiectului : Investeşte în oameni!
practică pentru o carieră de succes -
STAPROS” datorită cofinanţării Proiect finanţat din Fondul Social European
oferite de FONDUL SOCIAL Manager proiect:
Conf. univ. dr. Pandelică Ionuţ prin Programul Operaţional Sectorial
EUROPEAN. Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
rectorat@univagora.ro
Tel: 0259/ 427398 Axa prioritară nr. 2 „ Corelarea învăţării
Vă oferim posibilitatea de a beneficia
de subvenţii şi premii pe perioada pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii ”
Coordonator proiect ASE:
desfăşurării stagiilor de practică Prof. univ. dr. Deaconu Alecxandrina
Domeniul major de intervenţie 2.1
incluse în proiectul STAPROS. ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
alex.deaconu@yahoo.com
Tel: 0213191900/ int. 276

Persoane de Contact ASE:


Lect. univ. dr. Jianu Iulia (CIG) – Proiectul
jianu.iulia@cig.ase.ro „Stagii de practică pentru o carieră
Tel: 0213191900/ int. 177 de succes - STAPROS”
Prof. univ. dr. Tanţău Adrian – FABIZ
ad_tantau@yahoo.com
Tel: 0213191900/ int. 568

Conf. univ. dr. Costică Ionela– FABBV Contract nr.: POSDRU/ 90/ 2.1/ S/ 60152
ionela.costica@fin.ase.ro
Tel: 0213191900/ int. 564 Beneficiar: Fundaţia AGORA Oradea
Lect. univ. dr. Marinaş Cristian –
Management; Partener: Academia de Studii
cristian.marinas@yahoo.com Economice din Bucureşti
Tel: 0213191900/ int. 276

Conf. univ. dr. Dumitru Ionel– Marketing;


ionel.dumitru@mk.ase.ro
Tel: 0213191900/ int. 469
A. PREZENTAREA PROIECTULUI II. ACTIVITĂŢI PRINCIPALE ¾ pentru a convinge reprezentanţii
companiilor că interacţiunea cu
I. OBIECTIVE • derularea unei campanii de studenţii stagiari este o oportunitate.
informare a studenţilor din regiunile
Obiectivul general al proiectului îl Bucureşti Ilfov şi nord vest privind II. CE NE PROPUNEM
constituie dezvoltarea abilităţilor de oportunităţile oferite de participarea la
muncă ale studenţilor în vederea stagii de practica pentru facilitarea ¾ să vă oferim posibilitatea de a vă
creşterii şanselor de ocupare şi inserţiei ulterioare pe piaţa muncii; proiecta, în mod realist, viitorul loc de
integrării cu succes a acestora pe piaţa • informarea organizaţiilor şi, cu muncă
muncii. precădere, a managementului lor cu
privire la avantajele organizării de ¾ să vă ajutăm să găsiţi un loc de
Obiectivele specifice se referă la: stagii de practică; practică potrivit şi să vă acordăm
1. creşterea gradului de pregătire consultanţă în acest sens.
• organizarea şi desfăşurarea
practică în domeniul de specializare
stagiilor de practică pentru studenţi;
studiat pentru 500 de studenţi ai ¾ să vă oferim şansa unei experienţe
• implementarea unui sistem de
învăţământului superior din 2 regiuni practice valoroase, care vă va ajuta să
orientare şi consiliere profesională a
de dezvoltare; vă clarificaţi cu privire la carieră, să vă
studenţilor;
2. îmbunătăţirea serviciilor de evaluaţi obiectiv propria competenţă, şi
orientare şi consiliere profesională • dezvoltarea de relaţii de
parteneriat pe termen lung între cele să vă dezvoltaţi profesional.
oferite studenţilor de către universităţi,
pentru a facilita inserţia pe piaţa două universităţi partenere.
¾ să fim partenerii voştri pe perioada
muncii; B. DE CE ŞI CE NE PROPUNEM SĂ efectuării stagiului de practică,
3. dezvoltarea şi valorizarea FACEM disciplină obligatorie în planul de
cooperării dintre mediul universitar şi învăţământ, astfel încât să reuşiţi să
agenţii economici/ alte instituţii, în I. DE CE? puneţi în aplicare conceptele şi
vederea dezvoltării de programe de Pentru a oferi răspuns la întrebarea: modelele teoretice învăţate.
învăţare prin muncă.
Vreau să fac practică, dar nu ştiu SA FACEM LUCRURILE SĂ SE
Proiectul este implementat de unde? ÎNTÂMPLE ÎMPREUNĂ!
Fundaţia AGORA Oradea, în
parteneriat cu ASE Bucureşti, în ¾ pentru a cunoaşte aşteptările Dacă da, te aşteptăm în proiectul
perioada 01.08.2010- 31.07.2012 voastre în legătură cu stagiile de STAPROS!
practică.