Sunteți pe pagina 1din 4

DECRET Nr.

167 din 10 aprilie 1958 * Republicat

privitor la prescriptia extinctiva

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 11 din 15 iulie 1960

*) Prezentul text republicat al Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958, cuprinde textul initial al
decretului cu modificarile aduse prin Decretul nr. 218 din 1 iulie 1960, avind si o noua numerotare a
articolelor.
Aceasta republicare cu o noua renumerotare a articolelor, s-a facut in temeiul art. IV din Decretul nr.
218/1960.

Art. 1
Dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in
termenul stabilit in lege.
Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal se stinge si dreptul la actiune
privind drepturile accesorii.
Orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula.
Art. 2
Nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricind, fie pe cale de actiune, fie pe cale de exceptie.
Art. 3
Termenul prescriptiei este de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de 18 luni.
Prin derogare de la dispozitiile alineatului precedent, in raporturile ce izvorasc din asigurare,
termenul de prescriptie este de 2 ani, in afara acelor raporturi ce izvorasc din asigurarile de persoane
in care obligatiile devin exigibile prin ajungerea la termen sau prin amortizare; cu privire la primele
de asigurare datorate in temeiul asigurarilor prin efectul legii, sint aplicabile dispozitiile art. 22.
Art. 4
In raporturile dintre organizatiile socialiste, termenul prescriptiei este de 6 luni in ce priveste dreptul
la:
a) orice actiune izvorita din transmiterea unor produse calitativ necorespunzatoare sau pentru
netransmiterea in tot sau in parte a unor produse datorate;
b) orice actiune prin care se pretinde plata unor penalitati ori amenzi civile;
c) orice actiune pentru restituirea de diferente de pret rezultate din recalcularea preturilor in temeiul
dispozitiilor legale sau din aplicarea gresita a preturilor sau tarifelor legale;
d) orice actiune a organizatiilor socialiste privitoare la serviciile de telecomunicatii ce acestea
folosesc;
e) orice actiune izvorita dintr-un contract de transport terestru, aerian sau pe apa, indreptata
impotriva unei organizatii socialiste de transport.
Termenul de prescriptie este de un an, daca contractul de transport a fost incheiat spre a fi executat
succesiv cu mijloace de transport felurite.
Termenul de prescriptie prevazut de prezentul articol nu este aplicabil in raporturile dintre
intreprinderile de stat pentru comertul exterior si organizatiile socialiste furnizoare de marfuri pentru
export sau beneficiare ale produselor importate.
Art. 5
Dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate,
se prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni, in cazul in care in care viciile nu au fost ascunse cu
viclenie.
Art. 6
Dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui
termen de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de un an.
Art. 7
Prescriptia incepe sa curga de la data cind se naste dreptul la actiune sau dreptul de a cere
executarea silita.
In obligatiile care urmeaza sa se execute la cererea creditorului precum si in acelea al caror termen
de executare nu este stabilit, prescriptia incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept.
Daca dreptul este sub conditie suspensiva sau cu termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la
data cind s-a implinit conditia sau a expirat termenul.
Art. 8
Prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita, incepe sa curga de la
data cind pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca, atit paguba cit si pe cel care raspunde de ea.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica prin asemanare si in cazul imbogatirii fara just temei.
Art. 9
Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta, incepe sa curga de la data
cind aceasta a incetat.
In caz de viclenie ori eroare sau in celelalte cazuri de anulare, prescriptia incepe sa curga de la data
cind cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele, a
cunoscut cauza anularii, insa cel mai tirziu de la implinirea a 18 luni de la data incheierii actului.
Art. 10
In raporturile dintre organizatiile socialiste, prescriptia dreptului la actiune izvorit din transmiterea
unor produse calitativ sau cantitativ necorespunzatoare incepe sa curga de la data cind produsele au
fost efectiv preluate de organizatia beneficiara, indiferent daca a fost sau nu intocmit proces-verbal
de constatare a lipsurilor.
Art. 11
Prescriptia dreptului la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari
executate, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa cel mai tirziu de la implinirea unui an
de la predarea lucrului sau lucrarii.
Prescriptia actiunii privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data descoperirii viciilor, insa
cel mai tirziu de la implinirea a trei ani de la predare.
Prin dispozitiile prezentului articol nu se aduce nici o atingere termenelor de garantie, legale sau
conventionale.
Art. 12
In cazul cind un debitor este obligat la prestatiuni succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare din
aceste prestatiuni se stinge printr-o prescriptie deosebita.
Art. 13
Cursul prescriptiei se suspenda:
a) cit timp cel impotriva caruia ea curge este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de
intrerupere;
b) pe timpul cit creditorul sau debitorul face parte din Fortele Armate ale Republicii Populare
Romane, iar acestea sint puse pe picior de razboi;
c) pina la rezolvarea reclamatiei administrative facuta de cel indreptatit, cu privire la despagubiri sau
restituiri, in temeiul unui contract de transport sau de prestare a serviciilor de posta si
telecomunicatii, insa cel mai tirziu pina la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la inregistrarea
reclamatiei.
Art. 14
Intre parinti sau tutor si cei ce se afla sub ocrotirea lor, intre curator si acei pe care ii reprezinta
precum si intre orice alta persoana care, in temeiul legii sau al hotararii judecatoresti, administreaza
bunurile altora si cei ale caror bunuri sint astfel administrate, prescriptia nu curge cit timp socotelile
nu au fost date si aprobate.
Prescriptia nu curge impotriva celui lipsit de capacitate de exercitiu, cit timp nu are reprezentant
legal si nici impotriva celui cu capacitate restrinsa, cit timp nu are cine sa-i incuviinteze actele.
Prescriptia nu curge intre soti in timpul casatoriei.
Art. 15
Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul curs inainte de
suspendare.
Prescriptia nu se va implini totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la incetarea
cauzei de suspendare, cu exceptia prescriptiilor mai scurte de 6 luni care nu se vor implini decit dupa
expirarea unui termen de o luna de la suspendare.
Art. 16
Prescriptia se intrerupe:
a) prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge
prescriptia.
In raporturile dintre organizatiile socialiste, recunoasterea nu intrerupe curgerea prescriptiei;
b) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar daca cererea a fost
introdusa la o instanta judecatoreasca, ori la un organ de arbitraj, necompetent;
c) printr-un act incepator de executare.
Prescriptia nu este intrerupta, daca s-a pronuntat incetarea procesului, daca cererea de chemare in
judecata sau executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat, ori daca cel care a facut-o a
renuntat la ea.
Art. 17
Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-o.
Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie.
In cazul cind prescriptia a fost intrerupta printr-o cerere de chemare in judecata ori de arbitrare sau
printr-un act incepator de executare, noua prescriptie nu incepe sa curga cit timp hotarirea de
admitere a cererii nu a ramas definitiva sau, in cazul executarii, pina la indeplinirea ultimului act de
executare.
Art. 18
Instanta judecatoreasca si organul arbitral sint obligate ca, din oficiu, sa cerceteze, daca dreptul la
actiune sau la executarea silita este prescris.
Art. 19
Instanta judecatoreasca sau organul arbitral poate, in cazul in care constata ca fiind temeinic
justificate cauzele pentru care termenul de prescriptie a fost depasit, sa dispuna chiar din oficiu
judecarea sau rezolvarea actiunii, ori sa incuviinteze executarea silita.
Cererea de repunere in termen va putea fi facuta numai in termen de o luna de la incetarea cauzelor
care justifica depasirea termenului de prescriptie.
Art. 20
Debitorul care a executat obligatia dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris, nu are
dreptul sa ceara inapoierea prestatiei, chiar daca la data executarii nu stia ca termenul prescriptiei
era implinit.
Dispozitiile alineatului precedent nu sint aplicabile in cazul cind debitorul este o organizatie socialista,
daca la implinirea prescriptiei aceasta organizare este obligata, potrivit legii, sa verse la bugetul de
stat ceea ce datora fostului creditor.
Art. 21
Dispozitiile Decretului de fata nu se aplica dreptului la actiune privitor la drepturile de proprietate,
uzufruct, uz, abitatiune, servitute si superficie.
Art. 22
Impozitele si taxele datorate statului, contributia pentru asigurari sociale, precum si primele de
asigurare datorate in temeiul asigurarilor prin efectul legii, ramin supuse dispozitiilor privitoare la
prescriptie din legile speciale.
Art. 23
Dreptul la actiunea privitoare la sume de bani consemnate sau depuse la institutiile de banca, credit
si economie sau la orice alte organizatii socialiste, pe seama statului ori a organizatiilor de stat, se
prescrie in termen de 3 ani de la data consemnarii sau depunerii.
Cu toate acestea cind eliberarea sumelor consemnate sau depuse este conditionata de un act al
organului judecatoresc sau al altui organ de stat, aceste sume vor fi restituite celor in drept la
prezentarea actului respectiv; dreptul la actiune in acest din urma caz se prescrie in termen de un an
de la data cind se poate cere restituirea pe baza actului organului de stat.
Dispozitiile alineatelor precedente nu sint aplicabile sumelor constituite drept garantie pe baza
normelor legale sau a clauzelor contractuale.
Art. 24
Dreptul la actiunea privitoare la sumele de bani incasate din vinzarea biletelor pentru spectacole care
nu au mai avut loc, se prescrie in termen de 60 de zile de la data cind urma sa aiba loc spectacolul.
Art. 25
Dispozitiile prezentului Decret sint aplicabile si prescriptiilor neimplinite la data intrarii sale in
vigoare, in care caz termenele de prescriptie prevazute in Decretul de fata vor fi socotite ca incep sa
curga de la intrarea in vigoare a acestui Decret.
Cu toate acestea, dispozitiile legii anterioare, privitoare la termenele de prescriptie, ramin mai
departe aplicabile, daca termenele ce ele prevad se implinesc inaintea celor fixate prin prezentul
Decret.
Art. 26
Pe data intrarii in vigoare a Decretului de fata, se abroga orice dispozitii legale contrare prezentului
Decret, in afara de cele care stabilesc un termen de prescriptie mai scurt decit termenul
corespunzator prevazut prin Decretul de fata.

S-ar putea să vă placă și