Sunteți pe pagina 1din 14

DINAMICA POPULAŢIEI

MUNICIPIULUI ROMAN, DUPĂ


ANUL 1990
1. Mişcarea naturală a populaţiei
2. Mobilitatea populaţiei
MIŞCAREA NATURALĂ A
POPULAŢIEI
 reprezintă totalitatea modificărilor ce apar în
numărul şi structura populaţiei, ca urmare a
naşterilor şi deceselor, căsătoriilor şi divorţurilor.
 recensămintele din anii 1992 şi 2002 relevă că
populaţia Romanului a înregistrat în această
perioadă evoluţii, tendinţe şi mutaţii noi, diferite
de cele care au avut loc în deceniile anterioare.
 Formula numerică: SN=N-M, în care N-
Natalitatea, M-Mortalitatea
COMPONENTELE MIŞCĂRII
NATURALE A POPULAŢIEI
 Rata natalităţii-indicator  Rata mortalităţii-indicator
calculat prin raportarea demografic care reprezintă un
numărului total de născuţi vii raport între numărul total de
la populaţia medie, exprimat în decedaţi şi populaţia medie,
promile. redat în promile
 În anul 1991, rata natalităţii era  în anul 1990, acest indice era
de 12,60/00 de 5,90/00
 - În anul 2001 s-a înregistrat  în anul 2002 a atins un maxim
valoarea minimă a ratei de 8,30/00
natalităţii, respectiv 7,2 0/00.  pentru anul 2004, rata
 În anul 2004 valoarea acesteia natalităţii era de 8,20/00 , sub
era de 9,020/00 media judeţului - de 10,50/00.
Factorii care influenţează
natalitatea şi mortalitatea
 FERTILITATEA  STRUCTURA
 NUPŢIALITATEA POPULAŢIEI PE
GRUPE DE VÂRSTĂ
 DIVORŢIALITATE
 FACTORII SOCIAL
 STRUCTURA PE –ECONOMICI
GRUPE DE  NIVELUL DE TRAI
VÂRSTĂ A
 CONDIŢIILE
POPULAŢIEI
IGIENICO-
 FACTORII SANITARE
SOCIALI
MORTALITATEA INFANTILĂ

 reprezintă numărul de decese în primul an de viaţă,


raportat la 1000 de născuţi-vii, fiind considerat drept un
indicator al civilizaţiei şi al bunăstării, foarte sensibil la
modificarea condiţiilor de viaţă
   începând cu anul 1990, acest indicator demografic, s-a
înscris pe o traiectorie descendentă, de la valoarea de
30,90/00 - în anul 1990, până la 14,50/00 - în anul 1999, cu
mici fluctuaţii de la un an la altul.
 cea mai redusă valoare pe întreaga perioadă analizată s-a
înregistrat în anul 2001, respectiv 13,40/00, apoi a început
să crească până la 16,8 0/00 în anul 2003
MOBILITATEA TERITORIALĂ
A POPULAŢIEI
 reprezintă migraţia, respectiv expansiunea şi
retracţiunea oamenilor în limitele unui spaţiu prin
deplasare, schimbare de loc şi de locuinţă, adică
plecarea sau venirea individuală ori pe grupe, fie
zilnic, fie sezonier sau definitiv.
 Mişcarea migratorie este un proces obiectiv,
determinat în cea mai mare parte de factori
naturali, economici, sociali, politici, demografici
şi accidentali
BILANŢUL NATURAL AL POPULAŢIEI
MUNICIPIULUI ROMAN, ÎN PERIOADA
1990-2004

E vo lu ţia N atalităţii şi M o rtalităţii po pu laţiei


m un icipiu lu i R o m an în perio ada 1990 - 2004

16
14
12
valori (promi le)

10
NA TA LITA TE
8
M O RTA LITA TE
6
4
2
0

pe rio a da
MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ DUPĂ
ANUL 1996, ÎN CADRUL POPULAŢIEI
MUNIC. ROMAN

SOLDUL MIGRATORIU INTERNAŢIONAL


ÎN PERIOADA 1996 - 2004

0
-10 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
-7
-11
-20
SOLD MIGRATOR

-21
-30 -24
-27
-40 -34
-38
-50 -45
-60
-62
-70
PERIOADA
Migraţia internatională

 Adâncirea discrepanţelor generate de nivelul diferit de


dezvoltare economică, respectiv a standardului de viaţă,
încurajează fluxurile migratorii spre ţările din vestul şi
sudul Europei (Italia, Spania, Grecia, Marea Britanie,
Germania) şi spre ţările Americii de Nord (Canada, SUA)
 la sfârşitul anului 2003, exista un număr de aproximativ
5214 persoane plecate din ţară pe o perioada mai mare de
3 luni (statistică întocmită la nivelul Biroului de Evidenţă
Informatizată a Persoanei Roman).
SOLDUL MIGRATORIU

 numărul persoanelor din Roman, aflate în străinătate, în


condiţii legale a crescut de la an la an, atingând un maxim
de 70 persoane în anul 1997, iar la nivelul anului 2002,
era de 25 persoane
 Numărul cetăţenilor străini stabiliţi în oraşul Roman a
atins un maxim în anul 2001 (39 persoane, din care
majoritatea provin din Italia, Turcia şi Albania). O
categorie importantă o reprezintă cetăţenii moldoveni
repatriaţi în România şi care au optat să domicilieze în
municipiul Roman.
MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ

M IG R AŢ IA IN T E R N A Ţ IO N A L Ă ÎN P E R IO A D A
1996 - 2004

80
V ALORI (nr. persoane)

70
70
60 52 51
46 47 IM IG R Ă R I
50
39
40 33 I E M IG R Ă R I
27 30
30 25
18
20 12 13 14
8 6
10 2
0
0
1 99 6 1 99 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 00 0 20 0 1 2 0 02 2 00 3 2 00 4
P E R IO AD A
BILANŢUL TOTAL AL
POPULAŢIEI
 etapa 1990-1996, când populaţia oraşului a înregistrat o
uşoară creştere numerică (cu 5510 persoane în şapte ani),
fapt evidenţiat şi de valorile pozitive ale ritmului mediu
anual de creştere
 etapa 1997-2005, când populaţia începe să scadă, în
principal datorită bilanţului migratoriu negativ, valorile
ritmului anual de creştere a populaţiei devenind negative (-
0,4% în anul 1997).
 Anul 1997 a fost unul de răscruce pentru populaţia oraşului
Roman, care se confrunta, la acea dată cu o rată a
şomajului de peste 16%, pe fondul disponibilizărilor
masive de personal.
REPREZENTAREA GRAFICĂ A
BILANŢULUI TOTAL
BILANŢUL NATURAL SI BILANTUL MIGRATORIU
AL POPULAŢIEI MUNICIPIULUI ROMAN,
ÎN PERIOADA 1990 - 2004

Bilanţul migratoriu
1000 SPOR NATURAL

500
VALORI

0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
-500

-1000

-1500
PERIOADA
Evoluţia populaţiei municipiului Roman
în comparaţie cu cea a judeţului Neamţ

EVOLUŢIA POPULAŢIEI MUNICIPIULUI ROMAN,


ÎN COMPARAŢIE CU POPULAŢIA JUDEŢULUI NEAMŢ
(1990-2004)

587.448
585.955

586.229

575.767

572.255
583.15

650
600
550
500
450
400 TOTAL JUD. NEAMŢ
NUMĂR

350
(MII)

300 MUN. ROMAN


250

82.616
82.865

83.557

200 83.016
78.001

73.987
150
100
50
0

POPULAŢIA