P. 1
Executarea silita

Executarea silita

|Views: 3,023|Likes:
Published by Madlene Proust

More info:

Published by: Madlene Proust on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

7. EXECUTAREA SILITĂ 7.1.

Consideraţii generale Din punct de vedere formal, procesul civil presupune două faze: faza judecăţii şi faza executării silite. Cea de-a doua fază a procesului civil, faza executării silite, intervine în cazul hotărârilor judecătoreşti susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul forţei de constrângere a statului, dar şi în cazul altor titluri executorii, în situaţia în care debitorul nu îşi execută de bună voie obligaţia. In situaţia în care creditorul pune în executare un alt titlu decât o hotărâre judecătorească, faza judecăţii lipseşte şi va exista numai faza executării silite. Executarea silită este definită ca fiind procedura prin mijlocirea căreia titularul dreptului subiectiv civil recunoscut printr-un titlu executoriu constrânge, cu ajutorul organelor de stat competente, pe acel care îi încălcase dreptul să execute prestaţia specificată în titlu, asigurându-se astfel, respectarea dreptului şi restabilirea ordinii de drept încălcate. Executarea silita este cea de-a doua faza a procesului civil, avand ca scop realizarea definitiva si practica a unor drepturi recunoscute printr-o hotarare judecatoreasca sau un alt titlu executoriu . Sau, cum s-a remarcat, "executarea silita nu constituie o institutie diferita de actiunea civila, ci ea ne apare ca o faza succesiva a procesului civil pentru obtinerea realizarii hotararii definitive”. Sediul materiei pentru procedura executării silite de drept comun îl constituie Codul de procedură civilă, Cartea V, despre executarea silită, art. 3711-5805. Ca şi celelalte norme de procedură, normele execuţionale se clasifică în funcţie de: întinderea câmpului de aplicare, obiectul reglementării şi caracterul obligatoriu sau susceptibil de derogare al normei. In raport de primul criteriu, întinderea câmpului de aplicare se disting norme generale şi norme speciale. Regula prin care se rezolvă conflictul între norma generală şi norma specială este aceea că se aplică cu preponderenţă norma specială. Când norma specială tace se completează cu norma generală, adică normele cu caracter general cuprinse în Cartea a V-a C. proc. civ. In raport cu criteriul - obiectul de reglementare - normele execuţionale se împart în norme de organizare, de competenţă şi de procedură propriu-zisă. In raport cu caracterul lor obligatoriu sau nu distingem norme imperative şi norme dispozitive. Numai de la dispoziţiile normelor dispozitive se poate deroga, pe când încălcarea ori nesocotirea normelor imperative atrage, după caz, sancţiunea nulităţii absolute sau a decăderii. Clasificarea normelor execuţionale prezintă interes mai ales sub acest din urmă aspect, al sancţiunilor care pot interveni în cazul încălcării lor. Sunt norme imperative protejate prin sancţiunea nulităţii absolute, normele de organizare, unele dintre normele de competenţă şi de procedură propriu-zisă. Faţă de faptul că nu întotdeauna nulitatea absolută este şi o nulitate expresă, iar nulitatea relativă nu este întotdeauna o nulitate virtuală, urmează ca în raport de interesul ocrotit de lege să se califice corespunzător sancţiunea nulităţii, absolută sau relativă.

1

Pornind de la premisa că titlul executoriu poate avea o natură juridică duală: hotărârea judecătorească sau alt titlu executoriu, se poate considera că executarea silită însăşi are o natură juridică. In situaţia în care titlul executoriu îl constituie o hotărâre judecătorească, executarea silită are aceeaşi natură juridică ca şi faza de judecată a procesului civil. Aceasta pentru că faza de judecată şi cea de executare sunt cele două forme pe care le îmbracă materia procesului, în momente procesuale diferite şi, desigur, cu elemente specifice fiecăruia481. In faza executării silite, ca şi în faza de judecată, trebuie să avem în vedere atributele de jurisdicţie şi imperium, proprii numai instanţei de judecată. Axul executării silite fiind atributul de imperium al judecătorului. Natura juridicã a executãrii silite Executarea silitã constituie ultima fazã a procesului, în cazul în care titlul executoriu este o hotãrâre judecãtoreascã. În doctrina juridicã, introducându-se principiul separatiei celor trei puteri în stat, s-a emis opinia potrivit cãreia executarea silitã este o activitate cu caracter administrativ, judecata si executia tinând de douã functii deosebite în stat, judecata de functia de jurisdictie iar executarea de functia executivã. Opinia se sprijinã pe teza potrivit cãreia notiunea de jurisdictie implicã numai judecata propriu-zisã, ius dicere, iar imperium, adicã aducerea la îndeplinire prin constrângere a hotãrârii pronuntate, excede jurisdictiei. Predominantã este însã opinia potrivit cãreia se considerã executarea silitã ca o activitate judiciarã, care integreazã imperium actiunii civile, al cãrui element esential rãmâne constrângerea ca mijloc legal de realizare a dreptului. Cele douã faze ale procesului civil, apar în continuitatea pãrtilor dintr-o fazã în cealaltã, în care rãmânem tot în câmpul mijloacelor de apãrare a drepturilor, mijloace prin care se afirmã si materializeazã notiunea de actiune. Potrivit acestei conceptii, în cadrul procedurilor executionale, astfel cum ele sunt reglementate prin Codul de procedurã civilã, activitatea instantei nu diferã calitativ de cea din prima fazã, ceea ce diferã fiind numai formele adecvate executãrii silite. Executarea silită de drept comun apare ca o activitate complexă cu caracter mixt, care constă într-o latură jurisdicţională reprezentată prin activitatea instanţei de executare şi o latură administrativă, reprezenta prin activitatea execuţională a executorului judecătoresc482. Caracterul mixt al executării silite de drept comun rezultă dintr-o serie de dispoziţii legale reglementate de Codul de procedură civilă, Cartea a V-a, secţiunea a II-a care se referă la sesizarea organului de executare şi la titlul executoriu. Astfel, potrivit art. 374, nicio hotărâre judecătorească nu se va putea executa dacă nu este investită cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. l, cu excepţia încheierilor şi a hotărârilor executorii provizorii şi a altor înscrisuri prevăzute de lege care se execută fără formula executorie. Art. 372 prevede că, executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau a unui alt înscris care potrivit dispoziţiilor legale constituie titlu executoriu. Dispoziţiile art. 373 C. proc. civ. precizează că hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscripţia curtii

2

de apel în care urmează să se efectueze executarea, ori, în cazul urmăririi bunurilor de către executorul judecătoresc, din circumscripţia curtii de apel în care se află acestea; în cazul în care bunurile se află în circumscripţiile mai multor curti de apel, este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă acestea. Potrivit celui de-al doilea alineat, instanţa de executare este curtea de apel în circumscripţia căreia se va face executarea, în afară de cazurile în care legea dispune altfel.
481

Prescripţia dreptului de a cere despăgubiri pentru executarea cu întârziere a obligaţiei de plată stabilită printr-o hotărâre judecătorească începe să curgă de la data la care aceasta constituie, potrivit legii, titlu executoriu -înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia comercială, Decizia nr. 3500/16.09.2003, „Curierul judiciar" nr. 78/2004, p. 80. 482 S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, op. cit., 1988, p. 32; în ceea ce ne priveşte împărtăşim opinia autorilor care susţin că executarea silită are un caracter mixt; în literatura de specialitate există şi opinia autorilor care susţin că executarea silită are un caracter jurisdicţional, vezi în acest sens 1. Deleanu, op. cit., 2004, p. 472. 239 Alin 3: „Instanta de sesizare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii silite, judeca contestatiile la executare, precum si orice alte incidente aparute in cursul executarii silite, cu exceptia celor date de lege in competenta altor instante sau organe.” Sesizarea executorului judecătoresc se face de către partea interesată 483 prin depunerea unei cereri. Automat executorului judecătoresc îi revine obligaţia legală de a solicita instanţei de executare încuviinţarea executării. După încuviinţarea cererii de executare silită prin încheiere dată în camera de consiliu, instanţa de executare va alcătui un dosar la care executorul judecătoresc este obligat să depună câte un exemplar al fiecărui act de executare (art. 3731 alin. 3 C. proc. civ.)484. Prin formarea dosarului de către instanţa de executare şi obligarea judecătorului de a depune câte un exemplar al fiecărui act de executare se asigură controlul nemijlocit al instanţei asupra activităţii executorului, evitându-se astfel, încălcarea dispoziţiilor legale sau efectuarea unor abuzuri. Tocmai pentru evitarea încălcării dispoziţiilor legale şi a săvârşirii unor abuzuri considerăm că declanşarea propriu-zisă a executării silite începe cu încuviinţarea acesteia de către instanţa de executare şi nu cu depunerea cererii de către partea interesată executorului judecătoresc. 483 Potrivit art. 269 alin. 2 C. pr. civ., hotărârea învestită se va da numai părţii care a câştigat procesul sau rezultatul ei. 484 Instanţa ce încuviinţează cererea de executare silită are obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiilor impuse de art. 379 C. proc. civ. privind existenţa unei creanţe certe, licite şi exigibile.. Art.373¹-(1)- Cererea de executare silita,insotita de titlul executoriu, se depune la executorul judecatoresc, daca legea nu prevede altfel. Acesta, in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea cererii, va solicita instantei de executare incuviintarea executarii silte, inaintandu-i in copie cererea de execuatre si titlul respectiv.

3

(1¹)- Instanta de executare incuviinteaza executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singura incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor, in termen de cel mult 7 zile de la inregistrarea cererii de incuviintare a executarii silite. (1²)- In temeiul incheierii prin care se admite cererea de incuviintare a executarii silite, executorul judecatoresc poate proceda la executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu in oricare dintre formele prevazute de lege, dispozitiile art.371¹, alin. (3) aplicandu-se in mod corespunzator. Incuviintarea executarii silite este de drept valabila si pentru titlurile executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate. (1³)- Instanta poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca: 1. cererea de executare silita este de competenta altui organ decat cel sesizat; 2. titlul nu a fost investit cu formula executorie, daca, potrivit legii, aceasta cerinta este necesara pentru pornirea executarii silite; 3. creanta nu este certa, lichida si exigibila; 4. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduca la indeplinire prin executare silita; 5. exista alte impedimente prevazute de lege. (1\4)- Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa nicunei cai de atac. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata cu recurs numai de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare. (2)- In tot cursul executarii, executorul judecatoresc este obligat sa aiba rol activ, staruind, prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu, cu respectarea dispozitiilor legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate. (3)- Daca socoteste ca este in interesul executarii, executorul judecatoresc il va putea invita pe debitor pentru a-i cere, in scris, in conditiile legii, lamuriri in legatura cu veniturile si bunurile sale, inclusiv cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, asupra carora se poate efectua executarea, cu aratarea locului unde se afla acestea, precum si pentru a-l determina sa execute de bunavoie obligatia sa, aratandu-i consecintele la care s-ar expune in cazul continuarii executarii silite. In toate cazurile debitorul va fi informat cu privire la cuantumul estimativ al cheltuielilor de executare. (3¹)- Refuzul nejustificat al debitorului de a se prezenta ori de a da lamuririle necesare, precum si darea de informatii incomplete ori eronate atrag raspunderea acestuia pentru toate prejudiciile cauzate, precum si aplicarea sanctiunii prevazute de art.108² alin.(2), daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei fapte prevazute de legea penala. (4)- In situatia prevazuta la art. 371\7, alin.(1), executorul judecatoresc este dator sa puna in vedere partii sa isi indeplineasca de indata obligatia de avansare a cheltuielior de executare.

4

civ. continutul procedurilor de executare silita urmarind predarea efectiva a bunului catre creditor. 406-449 C. 2. 3..7. In materia490 executării silite indirecte există şi norme derogatorii de la dreptul comun. 2. Modalităţile executării Doctrina clasifică modalităţile executării silite în executare silită directă şi executare silită indirectă. înscrisă în titlu executoriu486. urmărirea silită mobiliară (art. este o obligatie de a face. In cazul in care bunul cerut dispare in cursul litigiului. 488-571). nefacand nici o distinctie in 5 . urmărirea silită imobiliară (art. executarea unei obligaţii de a face sau de a nu face(art. Alegerea formei se află la dispoziţia creditorului. fie lăsarea acestuia în posesia creditorului obligaţiei . Executarea silită directă este atunci când creditorul tinde să obţină realizarea în natură a prestaţiei care formează obiectul obligaţiei debitorului. 3 C. art. civ. 4.executare silită indirectă. civ. dreptul de gaj general al creditorului este format din intregul patrimoniu al debitorului . 572-5801). 2 pct. care poate folosi simultan mai multe forme de executare silita indirecta. proc. urmăreşte să-şi îndestuleze creanţa din sumele obţinute prin valorificarea bunurilor debitorului sau a celor pe care debitorul le are de primit de la terţe persoane. permite reclamantului sa-si modifice cererea de chemare in judecata si dupa prima zi de infatisare.Normele executionale în materie sunt de aplicare generalã. civ. proc. daca insa reclamantul nu si-a modificat cererea. In cadrul acestei forme de executare. indiferent ca a cunoscut sau nu disparitia bunului. având de realizat o creanţă bănească. alegerea modalitatii concrete in care se va face executarea revine creditorului. 322 pct. art. fãrã a distinge dupã calitatea si pozitia pãrtilor. 1075-1077 C. creditori şi debitori. civ).2. 463-470). 1719 C. Dupa natura sa obligatia care are ca obiect un bun determinat. urmărirea fructelor prinse de rădăcini (art. mobiliară (obiectul obligaţiei îl constituie un bun mobil). el poate sa introduca o cerere de revizuire. persoane fizice sau personae juridice. predarea bunului. care poate folosi simultan mai multe forme de urmărire. proc. C. deoarece potrivit prevederilor articolelor 1718. Executarea silită indirectă se referă la cazul în care creditorul.). 3. imobiliară (obiectul obligaţiei îl constituie fie un bun imobil. 452-461). 132 alin. solicitand valoarea obiectului pierit. poprirea (art. Codul de procedură civilă reglementează patru forme de.art. 1073. şi anume: 1. Aceasta modalitate de executare mai este cunoscuta si sub denumirea de executare silita in natura Executarea silită directă este de trei feluri: 1.

îi conferă legitimare procesuală. Reamintim insa ca acest motiv de revizuire presupune ipoteza in care printr-o hotarare cu o singura condamnare. daca hotararea a carei executare se cere nu prevede decat obligatia executabila in natura. acesta va putea solicita executarea silita indirecta. în anumite condiţii. printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. • Părţile In faza executării silite. aceasta si in considerarea diferentelor de taxe de timbru. Părţile debitorul şi creditorul . dar executarea acesteia a devenit imposibila (de exemplu. proc. daca obiectul nu se afla in fiinta).3. adica executarea prin echivalent. proc. avand ca obiect contravaloarea bunului pierit. debitorul a fost obligat sa predea creditorului un bun cert si determinant. Raspunsul a fost afirmativ. Asa fiind. 45 C. Oarecum in legatura cu aceasta problema. interesand doar imprejurarea ca bunul nu mai este in fiinta data introducerii revizuirii .functie de momentul in care a disparut bunul. imprejurarea ca intre timp. nu poate fi concepută fără participarea părţilor iniţiale din faza judecăţii şi a organelor de urmărire silită. Subliniem ca daca obiectul pricinii nu se mai afla in fiinta. nu justifica admiterea cererii de revizuire impotriva unitatii. Participanţii la executarea silită Executarea silită. pe calea revizuirii (art. dar s-a facut precizarea ca daca se pune in executare o hotarare cu condamnare alternativa. Insa. s-a decis anularea masurii desfacerii contractului de munca al salariatei contestatoare si reintegrarea ei in postul detinut. fiecăreia dintre părţi revenindu-i anumite drepturi şi obligaţii. 3 C. intervertirea executarii poate avea loc numai in urma obtinerii unui nou titlu executor. la activitatea de executare silită poate participa şi procurorul căruia art. ci poate sa introduca o cerere pe cale principala. Se poate totusi discuta daca nu s-ar putea invoca exceptia lipsei de interes a cererii. proc. in acele situatii in care termenul de revizuire a expirat. adica o hotarare in care se constituie in principal o obligatie cu executare in natura si in subsidiar o obligatie in bani. civ. de regula. civ. 6 . . prin pieirea lucrului determinat). care deşi nu au fost părţi în raportul obligaţional şi în cel execuţional sunt interesate să îşi apere drepturile cărora li s-ar putea aduce atingere prin executare. partea avand la indemana calea revizuirii. la activitatea de executare pot participa şi terţe persoane.3 C. cele două părţi poartă denumirea de creditor şi debitor. iar. In anumite cazuri. postul in care urma a se efectua reintegrarea s-a desfiintat. apare indispensabilă şi participarea instanţei de judecată.. 7. urmata apoi de executarea indirecta . pct. S-a decis ca in situatia in care.şi organele de executare sunt participanţi procesuali indispensabili în faza executării silite. intemeiata pe dispozitiile art.322 pct. trebuie urmarita silit intai obligatia in natura si numai daca acest lucru este imposibil sau daca executarea in natura nu-i mai foloseste debitorului. in literatura juridica si in practica de specialitate s-a pus problema daca executarea silita in natura poate fi intervertita in executare silita indirecta. care insa a pierit dupa pronuntarea hotararii. ca formă a procesului civil. creditorul apeleaza la calea cererii principale. 322. civ. partea interesata nu este obligata sa ia calea revizuirii.

Astfel. ci trebuie folosita pentru fiecare activ patrimonial forma de executare silita indirecta specializata pe natura bunului (poprire. dreptul de a formula orice cereri pe care le consideră necesare în vederea aplicării intereselor şi drepturilor lor. au şi unele drepturi şi obligaţii specifice. uneori urmarirea debitorului nu poate fi realizata in cadrul aceleiasi forme de executare silita. proc. Dacă în faza judecăţii se poate întâlni atât coparticiparea procesuală activă. 2 C. iar în cazul în care obligaţia este solidară.debitorul are obligaţia de a nu se împotrivi executării şi de a nu înstrăina bunurile în frauda creditorilor. Terţele persoane ce participă la procedura de executare vor dobândi calitatea de părţi având aceleaşi drepturi şi obligaţii. bunurile pe care doreşte să le urmărească. decontare bancara. formele care constituie procedura de urmărire trebuie îndeplinite faţă de fiecare debitor în parte. cât şi coparticiparea procesuală pasivă. dacă nu îşi execută de bună voie obligaţia dispusă prin titlu executoriu. dreptul de a solicita restituirea cheltuielilor de executare. Prin poziţia pe care o au părţile. deci. art. In faza procedurii de executare. . In cadrul modalitatii de executare silita indirecta. mobile si imobile. părţile au. Dintre drepturile comune ale părţilor. civ. la cererea instanţei de executare sau a executorului judecătoresc. au datoria să dea informaţiile necesare pentru efectuarea executării. 7 . sume de bani detinute de terti. adică partea care este obligată prin hotărârea judecătorească şi împotriva căreia se va declanşa executarea silită. în cazul modalităţii de executare indirectă. în cadrul procedurii de executare amintim: dreptul să participe personal sau prin reprezentanţi la toate actele de executare. terţii participă la procedura de executare silită voluntar sau forţat. în principiu. executarea silită se va face faţă de fiecare debitor în parte. cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori deţin bunuri ale acestuia supuse urmăririi. Creditorul urmaritor este persoana (fizica sau juridica) in favoarea careia a fost constituit titlul executoriu si care are astfel dreptul de a cere executarea silita. are dreptul să aleagă pe care dintre debitori să-i urmărească. contopind in aceeasi procedura urmarirea diverselor forme active de patrimoniu. conferită de natura diferită a intereselor din această fază a procesului. şi anume exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor procesuale.Creditorul este partea căreia i s-a eliberat titlul executoriu adică partea care a câştigat procesul. aceleaşi drepturi ca şi în faza de judecată. Calea de procedură a participării părţilor la executarea silită este contestaţia la executare Uneori. în faza executării silite este posibilă numai coparticiparea activă. Debitorul este partea care a căzut în pretenţii. Obligaţia comună a părţilor în faza executării silite este aceeaşi cu obligaţia lor din faza judecăţii. dreptul de a lua la cunoştinţă de toate actele dosarului. disponibilitati in cont. prevede că. deoarece executarea are caracter unipatrimonial şi. 3732 alin. potrivit legii. urmarirea silita a mobilelor). Aşadar. şi anume: creditorul are dreptul să aleagă.

O obligatie asemanatoare revine si mostenitorilor creditorului. respectiv dupa cum executarea s-a declansat in timpul vietii debitorului sau ulterior . precum si mostenitorii debitorului. drepturile si actiunile patrimoniale a caror exercitare acesta o neglijeaza sau o refuza . Executarea silita poate fi promovata si de catre creditorul urmaritorului. Acestia trebuie sa notifice debitorului despre decesul creditorului si despre calitatea lor de succesori in drepturi ai creditorului. 713 C.. raspund. proc. in procesul civil poate fi parte doar persoana capabila de a avea drepturi si obligatii procesuale. menţionăm prevederile art. raspund cu intreaga lor avere. In aceasta privinta legea face totusi unele distinctii. civ. civ. 3714 C. îşi găseşte aplicarea şi în faza executării silite în ceea ce priveşte drepturile de care titularul lor poate dispune. care au acceptat succesiunea pur si simplu. in conditiile art. proc. trebuie facute o serie de precizari. civ.Executarea silita poate fi solicitata si de mostenitorii universali. 974 C. 1833 C.c C. adica numai persoana care se bucura de capacitate procesuala de folosinta.. afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. civ. civ. în acest sens. partea care solicită îndeplinirea unui act de executare este obligat să avanseze cheltuielile necesare în acelaşi scop. în baza cărora creditorul poate renunţa le executare499. ca principiu fundamental al procesului civil. De mentionat insa ca cesionarul unui titlu executoriu nu poate declansa urmarirea bunurilor decat dupa notificarea prealabila a debitorului despre cesiunea titlului (art. civ. subrogandu-se lui. In afara de debitorul propriu-zis. potrivit art. In ceea ce priveste capacitatea procesuala . l C. 499 Se impune distincţia pentru situaţia în care creditorul urmăritor este persoană juridică de drept public. care stabileşte obiectul asupra cărora părţile pot conveni în cursul executării silite. 8 . 975 C. mai pot fi urmariti garantii. care sunt obligati a raspunde pentru debitor potrivit dreptului comun. Pornind de la prev. In situaţia în care debitorul de reacredinţă împiedică executarea silită prin înstrăinarea bunurilor din patrimoniul său. In privinta acestora din urma. deducem ca pentru a fi parte in procesul civil legea nu pretinde si conditia capacitatii procesuale de exercitiu .. Mostenitorii cu titlu particular (deci cei care au primit prin testament un bun ut singuli) nu pot fi urmariti decat asupra acelui bun si numai daca obligatia este legata de acesta (de exemplu cand autorul era obligat sa restituie bunul respectiv . prevederile art. proc. 3715 lit. creditorul are la dispoziţie acţiunea revocatorie (pauliană). Intr-adevar. Actiunea oblica este acel tip de actiune civila prin care creditorul chirografar exercita in numele debitorului sau. Mostenitorii universali sau cu titlu universal. cu titlu universal sau cu titlu particular ai creditorului. civ.). numai in limita bunurilor succesorale. art. pe calea actiunii oblice. iar daca au acceptat-o sub beneficiu de inventar. în temeiul art. 41 C. principiul disponibilităţii. calitate în baza căreia trebuie să dovedească diligentă sporită în recuperarea creanţelor sale. proc.. civ. partile si tertii participanti in faza executionala trebuie sa aiba atat capacitate procesuala de folosinta cat si capacitate de exercitiu. Aşa cum am arătat deja. 371 alin. Potrivit prevederilor art. urmărind ca toate cheltuielile ocazionate de efectuarea actelor de executare să fie în sarcina debitorului urmărit.

avand posibilitatea de a participa personal la activitatea judiciara. daca acesta este parte intr-un raport juridic de munca. obligaţia de a executa dispoziţiile din titlul executoriu. 9 . un partener important in justiţie. Referitor la persoanele juridice rezultate prin reorganizare. transmisiunea se face in conformitate cu principiul general potrivit caruia trecerea drepturilor si obligatiilor de la o persoana la alta (nou infiintata) inseamna si transmisiunea calitatii procesuale . b) Persoana fizica ce a implinit varsta de 14 ani poseda o capacitate procesuala de exercitiu restransa. in practica insa reprezentarea persoanelor juridice se realizeaza prin oficiile juridice sau prin avocat. organul de executare este un participant indispensabil la executarea silită şi totodată. precum şi consecinţele activităţii lui. acest moment coincide cel mai adesea cu data constituirii persoanei juridice respective. Persoanele lipsite de capacitate procesuala de exercitiu pot sta in judecata numai prin reprezentantii lor legali. persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale. minorul complet lipsit de capacitate procesuala de exercitiu va fi reprezentat in proces (inclusiv in litigiul solutionat prin arbitraj. sunt complet lipsite de capacitate procesuala de exercitiu persoanele fizice care au fost puse sub interdictie printr-o hotarare judecatoreasca definitiva. Prin exceptie de la aceasta regula.Cerinta esentiala pentru exercitarea actiunii civile si pentru a fi parte in cadrul procedurii executarii silite ea se determina in functie de intinderea capacitatii civile. dar numai cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor sai legali. se considera de legiuitor ca din acest moment orice persoana are maturitatea necesara spre a-si da seama de semnificatia si consecintele actelor juridice pe care le incheie. Având în vedere rolul deosebit pe care îl îndeplineşte în cadrul procesului civil. femeia care se casatoreste inainte de varsta majoratului dobandeste capacitate procesuala de exercitiu de la data casatoriei. daca s-ar ivi un asemenea caz) de catre parinti. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare. astfel a) persoana fizica dobandeste capacitate procesuala de exercitiu deplina la implinirea varstei de 18 ani. d) Persoanele juridice dobandesc capacitatea procesuala de exercitiu din momentul desemnarii organelor lor de conducere. Persoanele care se bucura de capacitate procesuala de exercitiu deplina pot participa la activitatea judiciara fara sa fie necesara reprezentarea sau asistarea lor. care deţin bunurile acestuia. c) Pana la implinirea varstei de 14 ani persoanele fizice sunt lipsite de capacitate procesuala de exercitiu. acestia il vor asista pe minor in tot cursul procesului civil. Legiuitorul recunoaste insa o capacitate procesuala de exercitiu minorului care a implinit varsta de 16 ani. iar in lipsa acestora de tutorele desemnat de catre autoritatea competenta. Organele de executare Organul de executare este definit în doctrină ca fiind organul investit de autoritatea de stat pentru a putea impune debitorului urmărit sau unor terţe persoane. de asemenea. interzisul judecatoresc urmeaza sa fie reprezentat de tutorele desemnat de autoritatea competenta. spre a suplini lipsa lui de experienta si a-i asigura astfel o protectie eficienta a drepturilor si intereselor sale legitime.

Modalitãtile reglementate. .Ca principale organe de executare menţionăm: . pentru creantele acestor bugete. activeazã în cazul executãrii creantelor bugetare.G.– ca organ de executare. este competent oricare dintre executorii judecãtoresti care functioneazã pe lângã acestea”. activitatea executorilor bancari este reglementată de Legea nr. 10 . pot fi organe de executare în situatia în care însãrcinarea lor cu atributiile acestui tip de organe este prevãzutã de lege în mod expres. inclusiv în ceea ce priveste executarea prin poprire si prin urmãrirea silitã imobiliarã. modalitãti care anterior erau de competenta instantei. ca urmare. proc. Aceste organe sunt organele financiare ale administratiei locale. în temeiul O.executorii fiscali. atât directã cât si indirectã. unitatea bancarã având si calitatea de organ de executare. investiţi să îndeplinească orice activităţi legale în scopul realizării obligaţiilor stabilite prin titlurile executorii ce aparţin băncilor. privind codul de procedură fiscală. pentru a constata dacã acest drept nu s-a prescris. 138/2000. Dacã bunurile urmãribile se aflã în circumscriptiile mai multor curti de apel. în cazul decontãrii bancare. . completate cu dispoziþiile Codului de procedurã civilã. creantele bugetare pot fi realizate si de cãtre alte organe. Normele cuprinse în Codul fiscal constituie norme generale în materia creantelor bugetare si. modalitatea urmãririi silite indirecte si a formelor acesteia precum si organele de executare îl constituie cele douã coduri mentionate mai sus. respectiv cu o dispozitie de încasare. republicată. nr. Banca poate fi sesizatã de persoana juridicã creditoare cu o cerere de executare prin decontare bancarã. executorului judecãtoresc i s-a dat o competentã generalã privind executarea silitã. prevede „hotãrârile judecãtoresti si celelalte titluri executorii se executã de executorul judecãtoresc din circumscriptia curtii de apel în care urmeazã sã se efectueze executarea ori. va exercita rol activ pentru a verifica caracterul actual al dreptului de a cere executarea. Sediul materiei privind constituirea titlurilor executorii în cazul acestor creante. investiţi să îndeplinească un serviciu de interes public sub incidenţa Legii nr.legea bancară. potrivit prevederilor Codului fiscal si Codului de procedurã fiscalã.prin modificãrile aduse Codului de procedurã civilã prin Ordonanþa de urgentã a Guvernului nr. 58/1998 . art. de cãtre executorul judecãtoresc din circumscriptia curtii de apel în care se aflã acestea. potrivit legii. executorii Autorităţii pentru valorificarea Activelor Statului. ci si în materia creantelor bugetelor locale.executorii bancari. În acest sens. 188/2000 privind executorii. În reglementarea actualã aceste modalitãti de executare vor fi realizate de instantã numai în cazurile expres prevãzute de lege. 373 C. amenzi si alte sume ce reprezintã venituri publice pentru bugetul central si bugetele locale. contributii.executorii judecătoreşti. 92/2003. în cazul urmãririi bunurilor. acestea se vor aplica nu numai creantelor din administrarea Ministerului Finantelor si instituþiilor publice. taxe. civ. adicã a acelor creante constând în impozite. investiţi să îndeplinească o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

l C. Or. proc. 269 alin.. dispune ca hotararile se vor executa de executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care urmeaza sa se efectueze executarea ori. 5 şi 6). Art. totodată. civ. activitãti de creditare de natura celor prevãzute la art. 70 alin 3 din ordonantã s-a prevãzut posibilitatea ca separat sau în cadrul asociatiei profesionale..executorii institutiilor financiare nebancare. de prima instanta . civ. a hotararilor executorii provizoriu si in cazul altor hotarari prevazute de lege. 188/2000 principiul fundamental cu privire la activitatea executorilor judecătoreşti este acela că ei îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. institutiile financiar nebancare pot avea executori proprii. dupã caz. art. 1 C. proc. 374 alin. 374 alin. 7 alin. proc. civ. civ. civ. proc. în principal. cu titlu profesional. art.. fără niciun fel de discriminări.ordonarea unor măsuri de executare silită. in cazul urmaririi bunurilor. civ. 28/2006. 1 C. 1 din ordonantã si ale cãror surse de finantare provin din resurse proprii sau împrumutate de la institutii de credit. . chiar daca hotararea care se executa apartine unei instante de apel sau de recurs. astfel cum dispune art. 373 alin. a cãrui activitate va fi strict legatã de punerea în executare a titlurilor executorii apartinând acestora. . orice persoanã juridicã constituitã cu scopul de a desfãsura. In 11 . Potrivit reglementãrilor din Ordonanta Guvernului nr. prin: constituirea titlului executoriu prin investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti. din alte surse prevãzute în legi speciale Este evident că în sistemul de drept comun plenitudinea competenţei în materie de executare silită revine executorilor judecătoreşti. . se defineste.Instanţa judecătorească (de executare) Rolul instanţei judecătoreşti în activitatea de executare silită se exercită. proc. 269 alin.rezolvarea problemelor litigioase ivite în cursul executării silite. 400 alin. l şi 2 C. civ. au atributii in materie de executare si instantele care au pronuntat titlul executoriu (art. In mod exceptional. La art.contestatia la titlu) . executorului îi este interzis orice refuz abuziv de îndeplinire a actelor care ţin de competenţa sa (art. 1 C. institutiile financiare nebancare vor putea sã îsi organizeze un corp propriu de executori. Prin institutii financiar nebancare. Asadar. Temeiul de drept cu privire la activitatea instanţei în această fază a procesului civil este dat de: art. proc. de la alte instituþii financiare sau.. 2 C. Operatia investirii cu formula executorie se face. de catre executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care se afla acestea.. cu respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale părţilor şi terţilor. 374 alin. 1 C. . Investirea cu formula executorie se face in toate cazurile de catre instanta de judecata. . nici o hotarare nu se poate executa daca nu este investita cu formula executorie prevazuta de art. proc. instanta de executare este prima instanta de fond. cu exceptia incheierilor executorii. l C. astfel cum dispune in mod expres art. In conformitate cu prevederile Legii nr. Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei.încuviinţarea punerii în executare a hotărârilor. 373 alin. civ. proc.

daca considera ca urmarirea a fost ceruta de un creditor fictiv. precum si în alte cazuri expres prevãzute de lege. la activitatea de executare silita participa cei care au fost parti la judecata si care. civ. la poprire participa si tertul poprit care este debitor al datornicului. ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispãrutilor. ori in care legea stabileste anumite obligatii pentru terti. . Astfel : . proc. poate exercita cãile de atac împotriva hotãrârii pronuntate de instanta de executare în contestatia la executare. infiintarea popririi se dispune de instanta de fond. civ. în conditiile legii.. Ca urmare. ca si la faza judecatii. precum si in cazul sumelor datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte. procurorul are dreptul de a cere punerea în executare a hotãrârilor judecãtoresti. 269 C. Potrivit prevederilor art.creditorii neurmaritori pot participa. procurorul poate. cerând instantei si suspendarea executãrii. la distribuirea pretului obtinut prin vanzarea bunurilor urmarite sau sumei poprite tertele persoane care sustin ca bunul urmarit este al lor si nu al debitorului sau sotul care afirma ca bunul urmarit pentru datoria personala a sotului este un 12 . . 45 alin. (5) C. participarea procurorului în faza privind executarea în procesul civil. formulate de terţele persoane care se consideră vătămate prin măsurile de executare silită. Sunt insa situatii in care terte persoane au intere sa intervina la o executare inceputa.Participarea procurorului la activitatea de executare silitã Potrivit prevederilor art. poate pune concluzii în procedurile executionale.creditorii neurmaritori pot participa la distribuirea pretului obtinut prin vanzarea bunurilor mobile sau imobile ale debitorului urmarit sau a sumelor ce formeaza obiectul popririi. Instanţa de judecată este competentă să soluţioneze toate incidentele ivite în cadrul şi în cursul executării silite. cand executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice realizate de debitor. din oficiu.alaturi de creditorul popritor si debitorul poprit. precum şi contestaţiile la executare. cand forma specifica de executare sau legea impun participarea tertilor.plus. vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii. este consemnatã si în cuprinsul formulei executorii care învesteste hotãrârea judecãtoreascã. in conditiile prevazute de lege. proc. de creditor si debitor. spre exemplu. dupa cum am mai aratat.tertul creditor care socoteste ca urmarirea a fost pornita de un debitor fictiv se poate opune la distribuirea sumei realizate din vanzarea bunurilor debitorului sau la validarea popririi. .. poarta denumirea. . in faza executarii. poate folosi calea contestasiilor la executare pentru a obtine anularea actelor ilegale. sau se pot opune la distribuire. Asa. cu împuternicirea si ordinul adresat acestuia de a stãrui pentru aducerea la îndeplinire a hotãrârii învestite. sã cearã punerea în executare a hotãrârilor pronuntate în favoarea minorilor. pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii. . de indata ce hotararea este executorie potrivit legii .Participarea tertilor la executarea silita In mod obisnuit. uneori insasi instanta ordona masurile de executare silita (in cazurile expres prevazute de lege).

in sistemul Codului de procedura fiscala. aceasta din urma fiind un efect propriu anumitor hotarari judecatoresti. civ. ori in cazul urmaririi silite mobiliare. Ministerul Public In sistemul instituit în regimul juridic al Codului de procedură civilă. procurorul poate formula contestaţii. proc. Printre altele. Codul civil in art. are obligatia de a plati. caruia ii revin anumite obligatii legale .). a persoanelor puse sub interdicţie. executorul judecatoresc va numi un administrator al bunului sechestrat. taxe. pe data pronuntarii hotararii (in cazul hotararilor ce se bucura de executie vremelnica). potrivit art. Titlul executoriu confirma doar existenta creantei si faptul ca aceasta indeplineste condii necesare punerii in miscare a procedurii de executare silita. civ. iar in art. 45 alin. a dispăruţilor. 1 C. lichide si exigibile nu constituie un temei suficient pentru executarea silita. civ. ori tertul care are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit pot face contestatie la executare. impun si conditia existentei unui titlu executoriu. Temeiul executarii silite Existenta unei creante certe. care in numele debitorului sau potrivit legii. participarea ministerului public prin procurorii săi este posibilă. în cadrul procedurii de executare. dupa caz. poate să exercite căile de atac prevăzute de lege şi să solicite întoarcerea executării silite Deşi dreptul Ministerului Public prin procurorii săi de a pomi executarea silită este consacrat în lege. care are anumite drepturi si obligatii. Astfel.platitorul obligatiei bugetare. si nu bun propriu al sotului urmarit. ori pe data cand hotararea a ramas irevocabila (a se vedea.. alaturi de creditorul popritor si debitorul poprit participa si tertul poprit. civ. Textele la care ne referim nu sunt deosebit de precise sub aspectul stabilirii conceptului de titlu executoriu. proc. cat si art. desfiintarea constructii. 1832 alin. contributii. plantatii sau oricaror lucrari avand o asezare fixa si in alte caz expres prevazute de lege . poate să pună concluzii în cadrul procedurii exe-cuţionale pornite de creditor. in pricinile privitoare la stramutarea de hotare. această reţinere este firească deoarece procesul civil este generat de principiul disponibilităţii. la poprire.art.Drepturile stabilite printr-o hotarire judecatoreasca dobandesc forta executorie. de cesionarea unui "titlu executoriu" (act care serveste la pornirea executarii silite si la realizarea drepturilor declarate in dispozitivul hotararii ). 5 C. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. 372 C.la urmarirea veniturilor bunurilor imobile. De aceea. dupa caz: impozite. 1832 face vorbire de necesitatea unui "titlu autentic si executoriu".bun propriu al sau sau un bun comun. atat art. . El nu influenteaza continutul actului ce urmeaza a se 13 . amenzi si alte venituri bugetare. bunurile asupra carora s-a pus sechestrul pot fi lasate in custodie la un tert care va putea efectua acte de administrare si conservare. de a retine si de a varsa. procurorul poate să participe la punerea în executare a hotărârilor pronunţate în favoarea minorilor. 1833 C. pe data raman definitive a hotararii. în practică acesta se implică în rare cazuri. 1 C. 300 alin. proc. poate fi si o alta persoana decat debitorul. Titlul executoriu nu trebuie confundat cu forta executorie a hotarari judecatoresti (susceptibile de executare silita). civ.

capetele de cerere accesorii. iar hotararea specia. 1(. Practic orice hotarare judecatoreasca care statueaza asupra unei pretentii civile poate constitui titlu executoriu si poate fi adusa la indeplinire pe calea urmaririi silite. 373^3 alin. In acest caz. conceptul de titlu executoriu reprezinta genul. fara a se prevedea si obligatii de restituire. cum este cazul cererii de acordare a cheltuielilor de judecata. titluri executorii. 374 alin. Hotararea judecatoreasca poate fi pusa in executare numai daca indeplineste anumite conditii. pentru cel lipsa (art. proc. cele privind anularea. Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la pronuntare. proc. Primul text precizeaza. 269 C. ca regula generala.). 1 cu art. legalitatea sau temeinicia hotararii ce se executa. 1 C. hotararile pronuntate de materie de stare civila. respectiv : a1) sa fi ramas definitiva ori sa fi dobandit caracter irevocabil. etc. 269 alin. de munca.executa. Aceasta cerinta esentiala decurge.)" 14 . categoria titlurilor executorii este mult mai larga decat cea a hotararilor judecatoresti susceptibile de executare silita . in ceea ce priveste capatul de cerere principal. comerciale. 1 C. civ. indeosebi. De altfel. Iar titlul executoriu constiuie singurul temei al executarii silite. din coroborarea art.Au acest caracter si hotararile pronuntate in cauze penale si care statueaza asupra unor pretentii civile (despagubiri.. . (desigur ca si in aceste situatii. in faza executarii silite nemaiputandu-se pune in discutie. incheierea data de presedintele instantei poate fi atacata cu recurs de catre creditor. titlul executoriu poate fi definit ca inscrisul intocmit in conformitate cu prescriptiile legii si in baza caruia creditorul poate solicita valorificarea creantei pe care acest inscris o constata . Asadar.. precum: hotararile pronuntate in cererile in constare. 376 alin. iar investirea nu are alta finalitate decat aceea de a constata ca toate cerintele legii sunt intrunite pentru a se putea pasi la executarea silita a creantei. vor putea fi executate silit) .in vederea executarii pe cale silita a titlului respectiv . pentru creditorul prezent. Intr-adevar. forta executorie. Asa fiind. Hotararea judecatoreasca pentru a dobandi acest caracter trebuie sa parcurga si procedura investirii sale cu formula executorie prevazuta de art. de contencios administrativ etc. Investirea cu formula executorie este o formalitate procedurala constand in aplicarea formulei executorii pe copia legalizata a hotararii definitive a unui organ de jurisdictie . este un atribut al hotararii judecatoresti. astfel ca prima notiune o include si pe cea din urma. proc. si de la comunicare. ca nici o hotarare "nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie prevazuta de art. astfel cum am mai aratat. hotararile prin care s-a respins cererea de chemare in judecata etc. civ. cheltuieli de judecata.in speta a organului arbitral . asa cum a fost modificat prin Legea 459/2006. Hotararile judecatoresti pronuntate in pricinile civile pot constitui. in principiu. daca sunt susceptibile de executare. rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic. a) Principalul titlu executoriu este hotararea judecatoreasca pronuntata in litigiile civile. Investirea cu formula executorie nu trebuie confundata cu insasi forta executorie a hotararii. la fel ca si autoritatea lucrului judecat. Exista insa unele hotarari nesusceptibile de executare silita. Totusi inainte de a prezenta si alte titluri executorii este necesar sa aratam ca in practica se poate intampla ca instanta competenta sa refuze investirea cu formula executorie a unei hotarari judecatoresti sau a altui titlu executoriu.. civ.

potrivit legii statului unde a fost pronuntata. cat si actul de sesizare a instantei si ca i s-a da posibilitatea de a se apara si de a exercita calea de atac impotriva hotararii (art. 269 C. 1 C.hotararea este executorie potrivit legii instantei care a pronuntat-o. . Investirea ulterioara nu poate avea efect de validare asupra executarii silite ilegal incepute. printr-o incheiere data fara citarea partilor. civ. 167 alin. . Hotararile judecatoresti straine nu pot fi valorificate in mod automat pe calea executarii silite. decurgand din omisiunea citarii persoanei care nu a participat la proces in fata instantei straine. b) Legea nr. pot fi puse in executare pe teritoriul Romaniei. hotararilor executorii provizoriu si a altor hotarari prevazute de lege si care se executa fara formula executorie. Nelegalitatea investirii cu formula executorie poate fi invocata pe calea contestatiei la executare. ori pe calea incidentala. a2) sa urmeze procedura investirii cu formula executorie.. Potrivit art. final adauga ca eventualul caracter nedefinitiv al hotararii straine. arata ca se investesc cu formula executorie "hotararile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile. nerespectarea lor atragand nulitatea urmaririi. civ. daca dreptul de a cere si obtine executarea silita nu s-a prescris. in principiu. . civ. fiind pronuntate intr-un stat tert. forta probanta si forta executorie. 15 . la cererea persoanei interesate. . admite o exceptie in privinta incheierilor executorii. Cel de-al doilea text. potrivit legii mentionate.exista reciprocitate in ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea. conditiile mentionate pana acum nu se cer daca hotararile straine se refera la statutul civil al cetatenilor statului unde au fost pronuntate sau daca. 173-177 C. poate fi invocat numai de catre acea persoana). civ . Hotararile straine.. recunoscandu-le acestora putere de lucru judecat. pe baza incuviintarii date de catre tribunalul in circumscriptia caruia urmeaza sa se efectueze executarea.C. proc. proc.hotararea este definitiva. inclusiv a contestatiei la poprire. spre exemplu. Procedura in cadrul careia se procedeaza la incuviintarea executarii unei hotarari straine poarta denumirea de execuatur. Aceasta procedura este reglementata in art. Investirea cu formula executorie se face de catre prima instanta de fond. 105/1992 stabileste regimul juridic al hotararilor straine. 166 din Legea nr.". astfel cum nici o hotarare proprie nu poate fi executata. competenta sa judece procesul. trebuie sa se constate ca i-a fost inmanata in timp util citatia pentru termenul de dezbateri in fond. proc. dar poate sta la baza unei noi executari. inainte de a fi investita cu formula executorie prevazuta de lege. 374 alin. care nu sunt executate de bunavoie. Executarea hotararii straine se incuviinteaza cu respectarea urmatoarelor conditii : . Dispozitiile legale referitoare la investirea cu formula executorie au caracter imperativ. nulitate ce nu poate fi acoperita in nici un mod. De la regula potrivit careia numai hotararile definitive sau irevocabile pot fi valorificate pe calea executarii silite insasi art. in etapa validarii popririi. proc.daca hotararea a fost pronuntata in lipsa partii care a pierdut procesul. au fost recunoscute mai intai in statul de cetatenie al fiecarei parti (art. hotararea investita cu formula executorie se da numai partii care a castigat procesul sau reprezentantului ei. 105/1990).instanta care a pronuntat-o a avut.

3671 din Cartea a IV-a) . care exclude verificarea fondului litigiului. proc. deci. 1 C. 16 . civ.dreptul de a cere (si obtine) executarea silita nu este prescris potrivit legii romane.in mod exceptional. 269 alin. Controlul de regularitate prilejuit de cererea de investire se limiteaza la o analiza sumara a aspectelor formale ale hotararii arbitrale. (3) din Cartea a IV-a precizeaza ca "ea are efectele unei hotarari judecatoresti definitive" iar. c) Caracterul executoriu este recunoscut de lege si hotararilor arbitrale. Competenta investirii revine instantei judecatoresti care ar fi solutionat litigiul in fond in lipsa conventiei arbitrale (art. art. fara citarea partilor. in cadrul investirii. hotararea arbitrala este asimilata hotararilor judecatoresti. Daca cel obligat prin hotarare nu si-o insuseste de buna voie.in mod expres de lege. in temeiul si prin efectul legii. Astfel art. De asemenea. 368. ceea ce ar coincide cu instituirea unei cai procedurale de atac sui generis. insasi arbitrabilitatea litigiului. 367 alin. iar numai daca nu este executata de buna voie. incheierea de investire se da de catre instanta judecatoreasca competenta. Pentru ca hotararea arbitrala sa fie investita cu formula executorie. Hotararea arbitrala investita cu formula executorie constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca. 367. 368 alin. hotararea "constituie titlu executoriu si se executa silit intocmai ca si o hotarare judecatoreasca. in afara de cazul in care exista indoieli cu privire la regularitatea hotararii arbitrale. asupra acestuia instituindu-se o prezumtie de regularitate care poate fi inlaturata doar pe calea actiunii in anulare. inseamna a extinde nepermis controlul asupra fondului. instanta judecatoreasca verifica daca hotararea arbitrala este definitiva. civ. 3 C. civ.sau ar trebui sa intervina .). proc. partea interesata va solicita investirea ei cu formula executorie prevazuta de art. raspunderea sa contractuala convertindu-se. civ. cand se vor cita partile. paralela cu cea creata prin lege . proc. Este limpede ca investirea intervine . confera hotararii arbitrale comunicate partilor "efectele unei hotarari judecatoresti definitive". Prin cele doua efecte ce-i sunt atribuite . obligarea acestuia la executare.efectul obligatoriu si cel executoriu . cata vreme hotararea arbitrala este nu numai definitiva. in conformitate cu textul art. Fiind definitiva. proc. acest caracter este o consecinta logica a caracterului obligatoriu (iar nu facultativ) al acesteia . ci. Iar a analiza. dispune ca hotararea arbitrala este obligatorie. a) C. impreuna cu dovezile de comunicare." Hotararea arbitrala este executorie. Daca arbitrajului a fost organizat de o institutie permanenta. Art. se bucura de puterea (autoritatea) lucrului judecat. intr-o raspundere jurisdictionala de natura sa atribuie institutiei arbitrajului forta si eficienta juridica comparabile cu cele ale instantelor de drept comun. dosarul se pastreaza la aceasta institutie Urmandu-se pana la capat imperativul rapiditatii. prin investirea cu formula executorie. in termen de 20 de zile de la comunicarea facuta partilor. 363 alin.. Ele asigura efectul sanctionator al nerealizarii "de buna voie" a hotararii de catre cel obligat. si obligatorie. ignorand caracterul ei obligatoriu. partea castigatoare poate cere instantei investirea cu formula executorie. 342 C. in cadrul unei proceduri necontencioase. potrivit art. consultand dosarul arbitral pe care tribunalul arbitral are obligatia sa-l depuna la sediul instantei (art.

opozitia cambiala. pusa intr-un contract de vanzare-cumparare. d) Sunt si unele incheieri premergatoare care. 343 C. ca garantie de catre emitent . la scadenta. altei persoane. prin intermediul facturilor protestabile care vor fi anexate la bilete. proc. Instantele judecatoresti au competenta de a investi cu formula executorie cambia. Biletul la ordin este un inscris . s-a apreciat ca “Dispozitiile art.actiunea pentru anularea titlului cambial pierdut.titlu de credit . nefiind exclus ca. Respectarea cerintei formei autentice a compromisului reprezinta o masura de prudenta. Cecul este un titlu de credit care cuprinde un ordin pe care o persoana tragator . fata de redactarea art. la care are fonduri de care poate dispune.il trage asupra unei banci. numita beneficiar. sau la ordinul acesteia . acele dispozitii nu se pot aplica unei clauze compromisorii. numita tras. in cazurile expres prevazute de lege. numita beneficiar.). judecatorul poate refuza investirea cu formula executorie a unei sentinte arbitrale prin care a fost solutionat un litigiu nearbitral . curtile de apel au dobandit competenta privind trei categorii de cereri : .civ. biletului la ordin si cecului. . Biletul la ordin serveste adesea la pregatirea transmiterii usoare a creantei. sau la ordinul acesteia. cheltuielile de drum si despagubirile cuvenite martorului se stabilesc prin incheiere executorie (art. se obliga sa plateasca o suma de bani. da dispozitie altei persoane. civ. biletul la ordin si cecul. In exercitarea atributiilor ce le revin.prin care o persoana numita emitent. Intr-o speta din practica judiciara mai veche. Biletul la ordin este cel mai simplu dintre efectele de comert. printr-o incheiere de investire care nu este supusa caii de atac a apelului . 17 . Probleme (aparente) privind neregularitatea hotararii pot sa apara pornind de la forma compromisului arbitral. e) Cambia. indiferent de valoarea acestora . Alte bilete la ordin sunt emise in folosul bancilor pentru a deveni inscrisuri de mobilizare a creantelor comerciale negarantate sau bilete la ordin ce devin scontabile de banci. careia ii ordona sa plateasca o suma de bani unei terte persoane purtatoare a titlului – beneficiar. . pentru a determina de mai inainte obiectul judecatii" . biletul la ordin si cecul.pr.S-a aratat totusi ca in cazul in care partea interesata nu formuleaza o actiune in anulare.cererea pentru investirea cu formula executorie a cambiei. caci partile nu putea sa prevada la stipularea acestei clauze ce diferende se vor putea naste in viitor intre dansele. denumita tragator sau emitent. Cambia este un inscris prin care o persoana.. Astfel. o instanta judecatoreasca sa considere ca aceasta forma este impusa ad solemnitatem si sa refuze investirea cu formula executorie a unei hotarari arbitrale date pe baza unui compromis incheiat prin act sub semnatura privata. sunt executorii. 343 sunt prescrise sub pedeapsa de nulitate numai pentru compromisul ce se face pentru judecarea unui proces inca de acum nascut. sa plateasca la scadenta o suma de bani unei a treia persoane. 200 C.

Tinand seama de dispozitiile art. 138/2000. 720^8 Cod pr. 1 Cod pr. 404 C. civ. la cererea creditorului. Aceasta ordonanta poate fi investita. dimpotriva. proc.U. civ. pentru a fi realizat un "acces liber la justitie". nu il executa de bunavoie. In cazul respingerii cererii de investire. cu formula executorie. potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila . 1 si art. 5/2001 ordonanta care contine somatia de plata se emite in cazul in care pretentiile creditorului sunt gasite intemeiate de catre judecator. deci. civila. 5 din 19 iulie 2001. Civila) . in materie comerciala. – curtea de apel in circumscriptia careia se va face executarea. conform art. Dificultatea posibila este insa data de economia reglementarii speciale. procedura sumara si speciala reglementata prin Ordonanta Guvernului nr. nr. Ordonanta investita cu formula executorie constituie titlu executoriu pe baza caruia creditorul poate sa ceara pornirea executarii silite. deci. in ultima redactare. C. potrivit dispozitiunilor Codului de procedura civila. nu trebuie sa mai urmeze procedura investirii cu formula executorie. caracterul de titlu executoriu. de limitele controlului judiciar si de caile de atac. 6 din Ordonanta nr. civila. 399 art. si cu privire la contestatia la executare . Cererea de investire cu formula executorie si procedura de urmat trebuie sa se supuna regulilor din Codul de procedura civila. De altfel. 720^8 Cod pr. in cazul in care debitorul caruia i se comunica o copie a titlului. conform art. desi nu a avut loc o judecata cu toate gradele de jurisdictie. tinand seama de procedura sumara (speciala si ea) a investirii cu formula executorie si. Iata. 10 din O. in sensul dat de art. nr. proc. Asadar. investirea cu formula executorie a ordonantei judecatoresti se face potrivit dispozitiunilor Codului de procedura civila. in conditiile speciale reglementate.G. 376 alin. proc.G. conform art. nr. Instanta de executare este . Observam ca textul art. 1 Cod pr. Totusi. o alta "problema" legislativa a textului ordonantei. Aceasta presupune ca cererea creditorului de investire cu formula executorie a ordonantei trebuie dispusa de presedintele instantei prin incheiere. 376 alin.potrivit art. 373^3 Cod pr. 373 al. incheierea presedintelui instantei poate fi atacata cu recurs de catre creditori in termen de 5 zile de la pronuntare pentru creditorul prezent si de la comunicare pentru cel lipsa (art. 5 /2001 nu cuprinde dispozitii derogatorii relative la aceasta chestiune dupa cum creanta care se executa silit are o natura civila sau comerciala ci. 10 al. In absenta unei reglementari speciale. 2 C. inscrisurile 18 . introdus prin O. hotararile in materie comerciala. Ea se elibereaza creditorului pentru a proceda la executarea silita a ordonantei. ca atare. dupa investirea cu formula executorie. 5/2001 statueaza ca se aplica tot nomele dreptului comun (art.) . Potrivit art. 21 din Constitutia Romaniei . civ.G.art. au caracter executoriu si. 11 face trimitere la prevederile Codului de procedura civila. civila"Hotararile date in prima instanta privind procesele si cererile in materie comerciala sunt executorii si sunt supuse numai recursului". Ordonanta irevocabila. O. dupa textul art. 372 si urm. constituie titlu executoriu. investita cu formula executorie.f) Constituirea unui titlu executoriu se poate realiza si in cadrul procedurii somatiei de plata. 9 (2) confera ordonantei. prin art. civila "Se investesc cu formula executorie hotararile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile.

si sa determine prin vointa lor clauzele si efectele pe care trebuie sa le produca. in virtutea libertatii contractelor. civila. recurs in materie comerciala).autentice. 969 C. prin care se prevede ca respectivul contract "are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu" sau se utilizeaza o alta formula similara . Cert este ca. atata vreme cat prin conventia incheiata nu se contravine ordinii publice si bunelor moravuri. banca trece la executarea silita. civ. Rezulta. astfel ca este posibila urmarirea silita a imobilelor ipotecate prin organele proprii de executare. Potrivit art. potrivit opiniei mentionate. Intr-o prima opinie exprimata in literatura de specialitate. Or.. Ca urmare. 19 . astfel ca ele n-ar mai trebui sa fie supuse unei alte proceduri. privind modalitatea in care acest tip de contract dobandeste caracter executoriu. Potrivit acestei opinii. singura limita constituind-o interdictia instituita prin art. trebuia nuantata. 5 C. 36/1995. devin titluri executorii. Intr-o alta opinie^33 . in cadrul actualelor reglementari. h) Potrivit art. 376 C. art. potrivit caruia este interzisa derogarea de la legile care guverneaza "ordinea publica si bunele moravuri". actul autentic notarial este un alt important titlu executoriu. Contractul de credit bancar nefiind un inscris autentificat si nici un inscris anume prevazut de lege ca avand forta executorie. partile sunt libere sa incheie. hotararile judecatoresti. 5/2001 nu cuprinde norme de procedura derogatorii de la dispozitiile Codului de procedura civila in privinta executarii silite . 2 din ordonanta. Pe aceasta baza. adica celei de investire cu formula executorie. cand priveste materia comerciala. proc. civ. in limitele prevazute de lege. contractul de credit bancar intervenit intre o societate comerciala bancara si un beneficiar de credite debitor . care implica o alta judecata si cai de atac (fond. practic. orice fel de contract. toate hotararile in materie comerciala sunt executorii conf. potrivit dispozitiilor art. sau inscrisuri. civ. In sprijinul acestei opinii s-a invocat faptul ca respectivul contract de credit este garantat printr-un contract accesoriu de ipoteca. ea se putea aplica numai in materie civila . fara a mai recurge la procedura de drept comun. caci. nu face obiectul reglementarii cuprinse in acest articol . 66 din Legea nr. inscrisurile autentificate si orice alte hotarari si inscrisuri. prin investirea cu formula executorie. Ordonanta Guvernului nr. conventia are putere de lege intre parti. pentru ca acestea sa devina executorii.nu constituie un titlu executor chiar daca partile au inscris o asemenea clauza in contract. 720^8 Cod pr. incheierile sau ordonantele pronuntate in procedura somatiei de plata pot fi puse in executare in conformitate cu dispozitiile de drept comun. inclusiv caracterul executoriu. sau in cazul absentei acestora prin executorul judecatoresc . in cazurile anume prevazute de lege". g) Contractul de credit comercial bancar. ca dispozitia din art. in situatia in care capitalul (rata de imprumut) si dobanda (rata dobanzii) nu sunt restituite la termenele stabilite in contract. s-a apreciat ca fiind valabila clauza inserata in contractul de credit bancar.. odata investite cu formula executorie. s-a apreciat ca. in cazuri anume prevazute de lege. deci. 9 alin. precum si orice alte hotarari.

aratate de art. civ. persoana rãspunzãtoare poate sã-si ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia. Potrivit dispozitiilor Ordonanþei Guvernului nr. – angajamentul de platã pe care îl iau debitorii sau alte persoane în cazul angajãrii gestionarilor.Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida. f. – Contractul de vânzare-cumpãrare. proc. in anumite materii. pe de alta parte. 37). Apelul este. Potrivit art. De la aceasta regula exista doua exceptii: pe de o parte. predarea unui bun ori a folosinţei acestuia. Alte titluri executorii. 3712 alin. cu modificãrile ulterioare „Procesulverbal neatacat în termenul prevãzut la art. Obiectul executării silite Prin obiectul executării silite se înţelege tot ceea ce poate fi supus urmăririi silite. 1 C. (1) din Legea nr. 19/2000). constituirea de garantii si a rãspunderii în legãturã cu gestionarea bunurilor agentilor economici. are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. 32 alin. potrivit legii. l C. l prevede că. astfel cum prevede in mod expres art. veniturile şi bunurile debitorului pot fi supuse executării silite dacă. angajamentul scris constituie titlu executoriu” [art. 36/1995). 31. sunt urmăribile şi numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor. in principiu.. iar in lipsa si a acestuia. 3713 alin. 36/1995. fãrã vreo altã formalitate” (art. precum şi în desfiinţarea unei construcţii. iar. 66 din Legea nr. asa incat o hotarare se poate executa silit numai din momentul in care a devenit definitiva. i) Actele privind sanctiunile aplicate în materie contraventionalã.4. suspensiv de executare.. încheiate în conditiile Decretului-Lege nr. – dispozitia de încasare si alte instrumente de decontare emise de creditor si pentru care debitorul a acceptat plata precum si cele emise de debitor în favoarea creditorului (în materia decontãrii bancare). 66 din Legea nr. unele hotarari nedefinitive se pot executa silit daca se bucura de executie vremelnica. plantaţii ori a altei lucrări sau în luarea unei alte măsuri admise de lege. proc. iar nu la data autentificarii . 22/1969 modificatã prin Legea nr. 7. 19 din DecretulLege). procesul-verbal de predare-primire a locuintei si contractul de împrumut. 2/2001. iar art. In lipsa actului original poate constitui titlu executoriu duplicatul. 20 . precum si hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã prin care s-a solutionat plângerea constituie titlu executoriu. pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani. 54/1994]. 61/1990 din 07/02/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului cãtre populatie. civ. 300 alin. au valoare de înscrisuri autentice si constituie titluri executorii (art. autoritãtilor sau institutiilor publice „La constatarea unei pagube în gestiune. fara a fi necesar ca ea sa fie irevocabila. numai hotararile irevocabile pot fi executate silit . – decizia organului de pensii pentru recuperarea sumelor plãtite fãrã temei necontestatã în termen care devine definitivã (art. poate servi ca titlu executoriu copia legalizata de pe exemplarul inscrisului autentic din arhiva notarului public (art. 87 si 88 din Legea nr.

488 alin. drepturi dintr-o activitate in curs. în sensul că determină categoriile de obligaţii ce pot fi valorificate pe calea executării silite. in cazul in care mostenitorul a acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar.exceptarea de la urmărire a bunurilor ce aparţin domeniului public. in privinta minorilor si a persoanelor puse sub interdictie. pot fi urmarite de de acesta. 1719 dispune că. Pentru a putea fi urmarite bunurilor comune. dispune ca sunt supuse urmaririi silite bunurile mobile urmaribile ale debitorului. Cu toate acestea. Literatura juridica distinge trei categorii de bunuri incorporale: . categorie in care intra drepturi mobiliare din aria drepturilor de creatie intelectuala. poate fi urmărit de aceştia din urmă pentru şi până la realizarea creanţelor lor. prin Ordonanta de Urgenta nr.Art. prezente şi viitoare. 1718 şi 1719.) ... 3723 alin. proc. Astfel. Apoi. proc. 1718 prevede că. formand gajul general al creditorului succesoral. art. 454 alin. 2 C. OG 138/200 a consacrat principiul potrivit caruia imobilele acestora nu pot fi urmarite silit inaintea urmaririi mobilelor lor. art. proc. O alta exceptie: in cazul proprietatii comune a sotilor. chiar daca acestea sunt detinute de un tert. principiul enuntat nu impiedica executarea silita asupra unui imobil aflat in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu. s-a instituit. . civ. l are un caracter extrem de general. civ. ei trebuie mai intai sa ceara impartirea acestor bunuri. în art. proc. civ. creditorii personali ai unui sot. bunurile unui debitor servesc pentru asigurarea comună a creditorilor săi. reprezentând expresia principiului potrivit căruia întreaga avere a debitorului formează gajul general al creditorilor.. fara a avea dreptul sa exercite urmarirea silita a celorlalte bunuri . Art. nu pot urmari bunurile comune decat dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor. in temeiul dispozitiilor articolului 33 din C. art. In urma completarii Codului de procedura civila. in mod expres. daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna (art. Dreptul de gaj al creditorului este consacrat în Codul civil.proprietatile incorporale. civ.exceptarea de la urmărire a unor bunuri ce aparţin persoanelor fizice în baza unor considerente de ordin social şi umanitar. l C. 3 C. 138/2000. oricine este obligat personal este ţinut de a-şi îndeplini îndatoririle cu toate bunurile mobile şi imobile. potrivit art. l C. De asemenea. se referă la obiectul executării silite. proc. in masura necesara acoperirii creantei. 21 . bunurile intrate din succesiune. iar preţul lor se împarte între ei prin analogie. 3712 alin. afară de cazul când există între creditori cauze legitime de preferinţă. Se consideră că creditorul are un drept de urmărire asupra întregului patrimoniu al debitorului când acesta nu îşi execută de bună voie obligaţia. Prezintă interes excepţiile pe care legea le admite de la această regulă: . posibilitatea urmaririi silite a dreptului de uzufruct asupra unui bun imobil. Din textele de lege arătate rezultă că întregul patrimoniu al debitorului. De asemenea. civ. precum si a dreptului de superficie. dreptul de superficie poate fi urmarit silit o data cu fondul dominant caruia ii profita. fam. 3713 alin. în faza dreptului de gaj general al creditorilor. 491 C. l determină într-o măsură generală obiectul executării silite. cât şi art. 3712 alin. Dacă art.

. Dacã sunt mai multe urmãriri asupra aceleiasi sume. Bunuri care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului: – pot fi urmãrite numai în lipsa altor bunuri urmãribile si numai pentru obligatii de întretinere. Nu pot fi supuse executãrii silite (art. d) bunurile declarate neurmãribile prin alte dispoziþii legale. pânã la 1/3 din venitul lunar net. 22 . în afarã de cazul în care legea prevede altfel. cum ar fi inscrisurile care constata si reprezinta drepturi a caror transmitere are loc prin procese de negociere proprii dreptului comercial si care asigura transmiterea insasi a drepturilor. urmãrirea nu poate depãsi 1/2 din venitul lunar net al debitorului. indiferent de natura creantelor.. Bunurile apartinând debitorilor persoane fizice A. civ. de forma sau de felul contractului de muncã (pe duratã determinatã sau nedeterminatã). cum ar fi: creantele si partile sociale. iar dacã debitorul se ocupã exclusiv cu agricultura. valorile mobiliare. f. B. 406 C. efectele de comert (cambia. indiferent de mãrimea si natura lor.titlurile de valoare negociabile. Bunuri exceptate temporar de la urmãrire – În cazul în care legea prevede o inalienabilitate cu caracter temporar. precum si alte asemenea sume ce se plãtesc periodic debitorului si sunt destinate asigurãrii mijloacelor de existentã ale acestuia. arenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor. 409 alin. chirii. precum si obiectele de cult religios. pânã la 1/2 din venitul lunar net. care nu se identifica cu inscrisurile (titlurile) ce le constata. dar si orice alte drepturi bãnesti ce se cuvin salariatului în temeiul contractului de muncã. e. pensile acordate în cadrul asigurãrilor sociale. Potrivit prevederilor art. pe durata inalienabilitãtii bunul nu va putea fi urmãrit. c) combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru trei luni de iarnã. Salariul si alte venituri periodice realizate din muncã. veniturile din muncã sau orice alte sume ce se plãtesc periodic debitorului si sunt destinate asigurãrii mijloacelor de existentã ale acestuia. Se bucurã de aceastã protectie nu numai salariul. proc. 2. biletul la ordin si cecul).): a) bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale. (3). pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de întretinere sau de alocatie pentru copii.creantele si alte drepturi incorporale. pentru orice alte datorii. De la regula potrivit cãreia sunt urmãribile toate bunurile existente în patrimoniul debitorului existã exceptii în cazurile de separatie între bunurile debitorului. alimentele necesare pânã la noua recoltã. pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumtate din acest cuantum. animalele destinate obtinerii mijloacelor de existentã si furajele necesare pentru aceste animale pânã la noua recoltã. pot fi urmãrite: 1. în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul salariului minim net pe economie. fiind drepturi nominative. b) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de douã luni. în cadrul aceluiasi patrimoniu. dacã nu sunt mai multe de acelasi fel.

face o nouã somatie verbalã. la nevoie. stabilite potrivit legii. este tinut de a lua bunul mobil sau imobil pe care debitorul a fost obligat sã-l predea. va ridica bunul de la debitor si-l va preda creditorului. ajutoarele de maternitate. Executarea silitã directã mobiliarã este reglementatã în art. În situatia în care obligatia de a face constã într-un fapt personal al debitorului si acesta refuzã sã-si execute obligatia. – numele si calitatea celui care încheie procesul-verbal.). poate fi atacatã cu contestatie la executare. 33 din C. ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav. precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie specialã. în caz contrar. dupã care. în temeiul dispoziþiilor art.. Pentru a putea fi urmãrite bunurilor comune. sã obtinã desfiintarea în mod silit a unei lucrãri ce a fost interzisã sau a cãrei desfiintare a fost prevãzutã prin titlul executoriu. fam. civ. spre deosebire de executarea silitã indirectã care presupune o executare prin echivalent. folosind forta publicã. somatia a fost apreciatã ca un act de executare. se vor putea aplica daune cominatorii. prin care debitorului i se aduce la cunostintã ca în termen de o zi sã predea creditorului bunul mobil. nu pot urmãri bunurile comune decât dupã urmãrirea bunurilor proprii ale sotului debitor. proc. nu pot fi urmãrite pentru nici un fel de datorii. diurnele. Somatia are menirea de a-l atentiona pe debitor si de a-i da posibilitatea sã predea bunul ce formeazã obiectul executãrii. În cazul executãrii silite directe. Cu ocazia ridicãrii si predãrii bunului. cele acordate în caz de deces. o bijuterie etc. executorul se prezintã la domiciliul debitorului sau la locul unde se aflã bunul. care se calculeazã în sistem exclusiv (pe zile libere). În literatura juridicã de specialitate s-a apreciat cã ori de câte ori este posibilã executarea în naturã a obligatiei. un aparat electronic. executorul judecãtoresc va încheia. predarea silitã a bunurilor mobile si a bunurilor imobile. Procedura privind executarea va începe printr-o somatie. creditorul trebuie sã urmãreascã sã obtinã în acest mod realizarea prestatiei de cãtre debitor. g. un proces-verbal care va cuprinde: – denumirea si sediul organului de executare. atunci când executarea în naturã nu mai este posibilã. Executarea silitã directã mobiliarã În Codul de procedurã civilã sunt reglementate numai unele aspecte ale executãrii silite directe în Capitolul VI al Cãrtii a V-a (art. Executarea silitã directã Executarea silitã directã constã în executarea în naturã a obligatiei debitorului înscrisã în titlul executoriu. 23 . sub denumirea de predarea silitã a bunurilor mobile (exemple: un automobil. creditorii personali ai unui sot. ei trebuie mai întâi sã cearã împãrtirea acestor bunuri. Alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii. ca urmare. se va trece la executarea silitã. 575-577 C. Dacã dupã expirarea termenului de o zi.. în cazul proprietãtii comune a sotilor.Astfel. întrucât este unicul act care precede deposedarea de bun a debitorului urmãrit si. în mãsura necesarã acoperirii creantei. bursele de studii acordate de stat. 572-5801).

– alte mentiuni cerute de lege sau considerate necesare de executor. sau o hotãrâre prin care se ordonã evacuarea locatarului sau a persoanei care ocupã ilegal o suprafatã de locuit. Prin aceastã procedurã executionalã poate fi adusã la îndeplinire o hotãrâre pronuntatã într-o actiune realã imobiliarã. iar imobilul va fi predat celui îndreptãtit. precum si când este cazul. În procesul-verbal întocmit de executorul judecãtoresc vor fi stabilite si cheltuielile de executare pe care urmeazã sã le plãteascã debitorul. – semnãtura executorului. va fi îndepãrtatã prin executare silitã. în functie de necesitãti. urmând ca plata acestuia sã se facã de proprietarul bunurilor evacuate. – titlul executoriu în temeiul cãruia se efectueazã actul de executare. – locul. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. având în vedere si prevederile Legii nr. a lipsei creditorului sau debitorului ori despre refuzul sau împiedicarea de a semna procesul-verbal. data si ora efectuãrii actului de executare. – numele si domiciliul. executorul judecãtoresc va încheia un proces-verbal de împotrivire care va putea fi folosit în activitatea de urmãrire penalã a debitorului. – consemnarea explicaþiilor si obiectiunilor participantilor la executare. indiferent de calitateapãrtilor (debitor sau creditor). Executorul judecãtoresc va încredinta bunurile aflate în imobilul urmãrit. 7/1996a cadastrului si publicitãtii imobiliare. precum si a persoanelor cãrora li s-a înmânat acesta. când este cazul. cum ar fi actiunea în revendicare sau o actiune posesorie. Dacã partea obligatã sã pãrãseascã ori sã predea bunul nu-si îndeplineste aceastã obligatie. Executarea silitã directã imobiliarã Constã în predarea silitã a bunurilor imobile care se realizeazã. – mentionarea numãrului de exemplare în care s-a întocmit procesul-verbal. dupã aceeasi procedurã. care oblige la retrocedarea imobilului. ori o hotãrâre prin care se desfiinteazã un contract translativ al dreptului de proprietate.– data întocmirii procesului-verbal si numãrul dosarului de executare. în caz de refuz. în termen de 5 zile de la primirea somatiei (termen calculat pe zile libere). În cazul în care debitorul se împotriveste la executare. ori dupã caz. 24 . – mãsurile luate de executor sau constatãrile acestuia. – mentionarea. va soma din nou verbal pe debitor sã pãrãseascã imobilul si. ca si în cazul bunurilor mobile. denumirea si sediul debitorului si creditorului urmãritor. dar care nu fac obiectul executãrii unui custode. – stampila executorului judecãtoresc. dacã împotrivirea s-a manifestat prin violentã sau amenintãri. Executorul judecãtoresc poate fi asistat la nevoie de organele de politie. cu ajutorul fortei publice va proceda la evacuarea debitorului punând pe creditor în drepturile sale. Procesul-verbal constituie titlu-executoriu în privinta cheltuielilor de executare ce urmeazã sã le plãteascã debitorul. a altor persoane interesate în executare sau care asistã la efectuarea actului de executare.

executorul judecãtoresc va recurge la forta publicã. sculpturã. datã cu citarea pãrtilor. fiind aplicabile dispozitiile art. sã o îndeplineascã el însusi sau prin alte persoane. Se au în vedere si prevederile art. potrivit prevederilor art. care se aflã în culpã procesualã întrucât nu si-a executat obligatia de bunãvoie. Potrivit prevederilor art. ce nu implicã faptul personal al debitorului Dacã debitorul refuzã sã îndeplineascã o obligatie de a face cuprinsã într-un titlu executoriu. un scenariu pentru un film etc. 5802. Aceastã procedurã se va putea folosi atât în raporturile dintre persoanele fizice. instanta poate obliga pe debitor sã plãteascã în favoarea statului. în termen de 10 zile de la primirea somatiei. sau sã se abtinã de la o anumitã actiune (obligatia de a nu face). prin aplicarea unei amenzi civile. 574 C. 5803. creditorul poate cere instantei de executare. Ca si în cazul executãrii directe mobiliare. Pentru acoperirea prejudiciului cauzat prin neîndeplinirea obligatiei. civ. obligarea debitorului la daune-interese. predarea silitã a unui bun imobil poate fi întâlnitã si în cazul unor mãsuri dispuse prin hotãrâri arbitrale. 1075 C. la cererea creditorului. prin mãsuri asupra bunurilor din patrimoniul acestuia. cheltuielile ocazionate de executare vor fi suportate de debitor. potrivit cãrora: „Orice obligaþie de a face sau de a nu face se schimbã în dezdãunãri. pe care nu ar putea sã o execute decât el (exemple: obligatia asumatã de debitor având în vedere calitãtile sale de a realiza o picturã. se va face mentiune despre aceasta în procesul-verbal. creditorul poate fi autorizat de instanta de executare. datã cu citarea pãrþilor. Dacã în termen de 6 luni debitorul nu va executa obligatia prevãzutã în titlul executoriu. hotãrârea ce se cere a fi pusã în executare obligã pe debitor sã realizeze o anumitã prestatie (obligatie de a face). Executarea silitã a altor obligatii de a face sau de a nu face Executarea silitã a obligatiei de a face sau de a nu face. Dacã pãrtile nu vor ori nu pot sã semneze. în caz de neexecutare din partea debitorului”. prin încheiere irevocabilã. se exercitã indirect. Executarea silitã a obligatiilor de a face sau de a nu face ce implicã faptul personal al debitorului În astfel de situatii. fiind astfel determinat indirect sã facã sau sã nu facã ceva ce implicã faptul personal. dacã obligatia de a face nu poate fi îndeplinitã prin altã persoanã decât debitorul. De asemenea. În cazul în care debitorul se împotriveste sau nu voieste sã deschidã usa. o amendã civilã de la 20 lei la 50 lei. În asemenea cazuri. constrângerea neputându-se exercita direct asupra persoanei debitorului. instanta care a dispus obligarea debitorului la plata 25 . acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei. proc. pe cheltuiala debitorului. cât si în cele dintre o persoanã fizicã si una juridicã sau între persoane juridice.). Prin încheiere irevocabilã.Activitãtile prilejuite de evacuare vor fi consemnate într-un proces-verbal care va fi semnat de organul de executare si de pãrti. pânã la executarea obligatiei prevãzutã în titlul executoriu. stabilitã pe zi de întârziere. civ.

prin punerea sub sechestru acesta pierzând numai dreptul de dispozitie. presedintele curtii de apel va putea sã dispunã. din gresealã.. În cazul în care în cursul judecãtii s-a aplicat un sechestru asigurãtor. executorul judecãtoresc de pe lângã instanta de executare va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmãribile ale debitorului. în acest din urmã caz. proc. instanta va emite o hotãrâre. se va adresa. civ. pe calea contestatiei la executare. ce trebuie exercitat astfel încât sã nu fie diminuatã substanta lucrului sau valoarea lui economicã. Pânã la momentul vânzãrii. Pânã la momentul vânzãrii. civ. 1633 alin. (2) C. 411 C. care are fatã de creditorul chirografar un drept de preferintã. tertul contestator dovedeste cã. debitorul rãmâne proprietarul bunului. Urmãrirea silitã mobiliarã poate sã înceteze când debitorul sau o altã persoanã interesatã depune la C.C. la cererea creditorului sau a executorului judecãtoresc. proc. urmând ca el sã beneficieze de preferintã cu ocazia distribuirii pretului realizat din vânzarea silitã. datã fãrã citarea pãrtilor. debitorul trebuie sã se îngrijeascã de lucru ca un bun proprietar [art. prin încheierea irevocabilã. pãstrând însã dreptul de folosintã. creditorul gajist. suma ce o datoreazã creditorului si cheltuielile de executare. 3731 C. În cazul în care creditorul doreste sã-si realizeze creanta prin vânzarea la licitatie a bunurilor mobile urmãribile ale debitorului. proc. creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese. la dispozitia organului de executare. nu se poate opune la vânzare. „dacã în termen de o zi de la primirea somatiei debitorul nu plãteste suma datoratã. dispozitiile art. Întrucât elementul determinant este proprietatea si nu posesia. iar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligatiei prevãzute de alin. 428 C.unei amenzi civile pe zi de întârziere în favoarea statului va fixa suma datoratã statului cu acest titlu.). civ. civ. Potrivit prevederilor art. 574 sunt aplicabile în mod corespunzãtor. proc. ca o datã cu înmânarea somatiei sã se aplice si sechestrul. bunurile urmãrite sunt ale sale si nu ale debitorului urmãrit. Curtile de apel au atributii în ce priveste ordonarea mãsurii executãrii si controlul exercitãrii acestei activitãti. 1.]. Asupra valabilitãtii plãtii va decide instanta de executare sub controlul cãreia se realizeazã executarea. potrivit art. operatiune ce se poate face oricând pânã la efectuarea vânzãrii silite (art.. Urmãrirea poate fi împiedicatã si de interventia unor terte persoane. cu exceptia cazurilor în care se aplicã sechestrul cu sigilii sau cu ridicata. executorului judecãtoresc. executorul judecãtoresc va verifica dacã bunurile mai sunt în fiintã 26 . 411-449 C. În cazul creditorilor cu drept de gaj special asupra bunului urmãrit. prin încheiere irevocabilã. dacã. tertul va lua la cunostintã despre urmãrire prin aplicarea sechestrului asigurãtor ce precede operatiunea vânzãrii. În vederea încetãrii urmãririi si ridicãrii sechestrului instituit asupra bunurilor. datã cu citarea pãrtilor. civ. chiar dacã acestea sunt detinute de un tert”.. însã actele materiale de executare sunt realizate de executorul judecãtoresc. Dacã existã pericolul evident de sustragere a bunurilor de la urmãrire.E. Executarea silitã indirectã Urmãrirea bunurilor mobile Aceastã modalitate de executare este reglementatã de art.

dacã nu au fost înlocuite etc. pentru ca din suma obtinutã sã poatã fi îndestulatã creanta creditorului si acoperite cheltuielile de executare. dacã existã motive temeinice. executorul judecãtoresc va întocmi si afisa publicatia de vânzare. enuntarea titlului executor în virtutea cãruia se face executarea. Vânzarea la licitatie este precedatã de aducerea ei la cunostintã publicã cu cel putin douã sãptãmâni si nici în mai mult de douã luni de la data procesului-verbal de sechestru. în alt loc. precum si rãspunsul lui dacã a fost de fatã. al executorului. 3. numele. Vânzarea la licitatie a bunurilor urmãrite Etapa urmãtoare a urmãririi silite mobiliare o constituie vânzarea bunurilor sechestrate. dacã aceasta este cu putintã. arãtarea creditorului pentru lucrãrile ce au cerut a se urmãri. prenumele si domiciliul pãrtilor. zilei si orei când s-a fãcut urmãrirea. Dacã executorul constatã cã bunurile sechestrate nu acoperã creanta creditorului. arãtarea locului. precum si al altor persoane care vor fi fost fatã la urmãrire.civ.). proc. descrierea bunurilor sechestrate si indicarea valorii fiecãruia. dupã care va încheia un proces-verbal de sechestru definitiv care va transforma mãsura asigurãtorie în mãsurã executorie. civ. dã debitorului posibilitatea sã nu fie deposedat de lucrul respectiv. executorul judecãtoresc. ora si locul licitatiei (art. civ. 435 C. sechestrul cu aplicarea de sigilii si sechestrul cu ridicata. Vânzarea la licitatie se va face la locul unde se aflã bunurile sechestrate sau. când acesta se aflã de fatã.). dupã aprecierea executorului judecãtoresc. se gãsesc sume de bani si dacã debitorul nu consimte ca acestea sã fie predate creditorului. 416 si urm. Dupã cum rezultã din cele prezentate.si starea lor materialã (dacã bunurile si-au pãstrat valoarea lor economicã. Dacã. civ. la locul licitatiei. executorul le va ridica si le va consemna la C. vânzarea va fi anuntatã si într-un ziar de largã circulatie. va fixa data. 5. în termen de cel mult o zi de la întocmirea procesului verbal de sechestru. al primãriei de la locul vânzãrii bunurilor si al instantei de executare. Cu cel putin 3 zile înainte de tinerea licitatiei. Procesul-verbal de sechestru trebuie sã cuprindã (art. proc. proc. iar atunci când apreciazã cã este necesar.). la sediul organului de executare. dacã asemenea cerere s-a fãcut.). 4. Dacã valorificarea bunurilor urmeazã sã se facã prin vânzare la licitatie publicã.): 1. 6.C. 2. 433 C. Data. somatia verbalã fãcutã debitorului ca sã plãteascã.C proc. Procedura obisnuitã este cea a sechestrului simplu care. urmând sã se aplice sechestru numai pe bunuri care sã acopere diferenta de creantã. sunt posibile: sechestrul simplu. 4311 C.E. Termenul va putea sã fie prelungit sau scurtat la cererea comunã a debitorului si a creditorului (art. va identifica si alte bunuri ale debitorului si va aplica sechestrul si asupra acestora. dupã cum am mai arãtat. cu ocazia aplicãrii sechestrului. ora si locul pentru vânzarea la licitatie a bunurilor vor fi aduse la cunostinta debitorului de cãtre executorul judecãtoresc (art. 27 ..

starea sigiliilor (dacã bunurile au fost puse sub sigiliu) si.). care este pretul prevãzut în procesulverbal de sechestru sau. civ. cât si pe creditor. proc. dacã constatã cã unele bunuri au fost înstrãinate. creanta neputându-se stinge sau diminua. Costul acestor publicatii si anunturi se va avansa de cãtre creditor în contul bunurilor urmãrite. enumerarea bunurilor scoase la vânzare.. 1081 C. Dacã datoritã contestatiei la executare. publicatiile si anunturile de vânzare vor cuprinde data. a consemnat la Casa de Economii si Consemnatiuni. cu indicarea pentru fiecare a pretului de începere a licitatiei. Dacã pretul nu se va depune în conditiile mentionate mai sus. cu exceptia cazurilor în care obiectele alcãtuiesc un set a cãrui valoare ar fi mult diminuatã prin vânzarea separatã (exemple: un serviciu de masã. iar primul adjudecatar este 28 . Dacã la data si locul stabilit pentru licitatie nu se prezintã amatori. adjudecatarul este obligat sã depunã de îndatã întregul pret. proc. ora si locul licitatiei. Dacã bunul a pierit fortuit. executorul trebuie sã fie asistat de un ofiter de politie sau de un ajutor al acestuia. de a o supraveghea si de a solutiona contestatiile la executare. La cererea debitorului. înlocuite etc. 440 C. se va vinde cu pretul cel mai mare oferit. executorul judecãtoresc poate încuviinta depunerea pretului în cel mul 5 zile. la intervale de timp care sã permitã opþiuni si supralicitãri. 439 C. dupã caz. se va relua licitatia sau. Oferta în vederea vânzãrii se va face pentru fiecare obiect în parte. cel stabilit prin expertizã. Se va avea însã în vedere ca pretul vânzãrii sã reflecte valoarea bunului. bunul fiind adjudecat de cel care oferã pretul cel mai mare. Dupã adjudecarea bunului.. Nerealizarea publicitãtii privind vânzarea duce la amânarea vânzãrii iar în cazul în care s-a realizat. cel mai târziu pânã la începerea vânzãrii la licitatie publicã.Potrivit prevederilor art. vânzarea va fi amânatã. ori datoritã faptului cã la termenul fixat nu se prezintã persoane care sã liciteze sau din alte considerente. Poate participa la licitatie orice persoanã care.. Pentru realizarea vânzãrii se fac câte trei strigãri. iar în cazul în care pretul oferit este mai mic. În ziua stabilitã pentru vânzare. în numerar ori cu ordin de platã sau orice alt instrument legal de platã. executorul judecãtoresc va putea sã fie sanctionat cu amendã si obligat la plata de despãgubiri pentru prejudiciul cauzat (art. la anularea ei. civ. degradate. va sesiza parchetul pentru declansarea urmãririi penale. orice creditor care putea cere executarea silitã asupra bunurilor mobile ale debitorului. succesive. o altã modalitate de valorificare a bunurilor. executorul judecãtoresc trebuie sã fie asistat de grefierul sau de ajutorul sãu. un automobil cu accesorii. urmând sã se efectueze din nou si publicitatea vânzãrii. Executorul va indica pretul de la care porneste licitatia. neputându-se realiza vânzarea pe un pret derizoriu. executorul va verifica numãrul si starea bunurilor ce fac obiectul vânzãrii. la dispozitia executorului judecãtoresc. dupã caz. pentru fiecare obiect. Pentru aceastã neregularitate. Activitatea privind vânzarea la licitatie a bunurilor debitorului se realizeazã de executorul judecãtoresc. civ. întrucât prejudiciazã atât pe debitor. debitorul va suporta paguba. Potrivit art. Dacã obiectele se gãsesc în altã localitate decât aceea a sediului curtii de apel. îl poate prelua în contul creantei sale la pretul prevãzut în publicatii sau anunturi. cel putin 10% din pretul de începere al licitatiei pentru bunurile pe are intentioneazã sã le cumpere. proc. o serie de monede sau timbre ori de tablouri).

plata pretului se face concomitent cu mãsurarea sau cântãrirea. creditorul urmãritor neavând un drept de preferintã. În cazul în care au mai intervenit si alti creditori în afarã de creditorul urmãritor. 562-571 C. cu titlu executoriu si va fi retinutã din suma depusã la începutul licitatiei (10%). în afarã de cazul în care a existat fraudã din partea acestuia. o cantitate de grâu sau porumb).C. rãmân indisponibilizate 6 luni de la data sechestrului. Dacã toate creantele sunt de acelasi rang. eventualele dobânzi si cheltuielile de executare. În cazul în care adjudecatar este însusi creditorul urmãritor. Distribuirea sumelor realizate prin executarea silitã se realizeazã potrivit dispozitiilor art. Dacã existã un singur creditor. iar la urmãrire nu participã alti creditori sau acestia se aflã într-un rang de preferintã inferior creditorului adjudecatar. dispozitiile din Codul de procedurã civilã se completeazã cu cele din 29 . Bunurile sechestrate care nu au putut fi valorificate. cheltuielile fãcute cu procedura urmãririi. Este reglementatã de art.. iar dacã nici dupã acest termen nu pot fi valorificate. fiecare creditor va primi o sumã proportionalã cu creanta sa. (1).E.rãspunzãtor atât de scãderea pretului obtinut la a doua vânzare. bucurându-se numai de dreptul de a primi. Distribuirea pretului obtinut prin vânzare Sumele obtinute din vânzarea silitã a bunurilor mobile urmãribile vor fi consemnate de îndatã la C. acesta va obtine o sumã egalã cu creanta. În momentul în care executorul constatã cã suma obtinutã acoperã creanta creditorului si cheltuielile de executare. licitatia se va opri în momentul în care s-a obtinut o sumã suficientã pentru a acoperi si creanþele acestora. Urmãrirea silitã imobiliarã Urmãrirea imobiliarã intervine în cazul în care creditorul întelege sã-si îndestuleze creanta prin valorificarea bunurilor imobile ale debitorului. cât si de cheltuielile fãcute pentru aceasta. 488571 C. 448 alin. iar dacã au fost vândute bunuri de gen (de exemplu. timp în care executorul poate proceda din nou la valorificarea lor. civ. acesta va fi atribuit potrivit ordinii de preferintã. Dacã sunt mai multi creditori si suma obtinutã din vânzare nu acoperã toate creantele. adjudecatarul va primi si bunul. cu preferintã. dupã acoperirea cheltuielilor de urmãrire. Nu este admisibilã nici o cerere de desfiintare a vânzãrii împotriva tertului adjudecatar care a plãtit pretul. vânzarea va putea fi desfiintatã. va opri vânzarea si bunurile rãmase vor fi restituite debitorului. Creditorii urmãritori sau intervenienti nu pot sã adjudece bunurile oferite spre vânzare la un pret mai mic de 75% din pretul de începere a licitatiei. în tot sau în parte. iar dacã acestia doresc sã preia bunul în conditiile art. dacã existã cauzã de nulitate. proc. în vederea efectuãrii plãtii cãtre creditori. Dupã achitarea pretului. el va putea depune în contul pretului creanta sa. Când adjudecatar a fost creditorul. suma rãmasã disponibilã urmând sã fie predatã debitorului. proc. civ. distribuirea sumelor se va face potrivit ordinii de preferintã. vor fi restituite debitorului. plata custodelui (dacã este cazul) sau a publicitãtii vânzãrii. respectându-se principiul egalitãtii între creditori. urmând ca suma sã fie stabilitã de executor.

de exemplu art. 493 ºi 521 C. civ. civ. În mod separat. aflate în posesiunea debitorului principal. care nu este personal obligat pentru creanta ipotecarã. Dacã se urmãreste un imobil ipotecat înstrãinat. Urmãrirea imobilelor înscrise în cartea funciarã se face pe corpuri de proprietate în întregimea lor. proc. 7/1996. Potrivit prevederilor art. se pot urmãri constructiile ce formeazã o proprietate distinctã de sol. nu pot fi urmãrite înaintea urmãririi mobilelor sale. civ.Urmãrirea silitã imobiliarã este o procedurã jurisdictionalã. civ. 1794 C. precum si orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care legea le declarã imobile. 13 alin. dacã se va dovedi cã. prevãzute de Codul civil. 488 C. acesta va putea cere si obtine din partea instantei amânarea urmãririlor deschise mai înainte. drepturile privitoare la proprietatea pe etaje sau pe apartamente. Având în vedere protectia deosebitã ce trebuie acordatã minorilor si proprietãtii lor.Legea nr. În sistemul de carte funciarã. – bunurile accesorii imobilului. Se poate însã urmãri imobilul aflat în proprietatea comunã a unui minor sau a persoanei puse sub interdictie si a unei persoane cu capacitate deplinã de exercitiu. prin vânzarea unuia sau mai multor imobile din prima sau din primele cereri de urmãrire silitã vor fi îndestulati toti creditorii pe care acesta îi are.]. (1) C. precum si cu unele texte din Codul civil. – numele si calitatea executorului. proc. Procesul-verbal de situatie În vederea identificãrii imobilului urmãrit si pentru a se constata adevãrata stare a acestuia. care va cuprinde: – denumirea si sediul organului de executare. proc. dar numai o datã cu imobilul. precum si mãsurile de asigurare asupra acestora. – numãrul dosarului de executare. competenta apartinând instantei în a cãrei circumscripþie se aflã imobilul[art. se va face potrivit noii Legi a cadastrului si publicitãtii imobiliare nr. – dreptul de superficie. Unele texte din Codul de procedurã civilã si din Codul civil stabilesc o serie de impedimente care temporizeazã urmãrirea silitã imobiliarã. 36/1995 privind notarii publici si activitatea notarialã. executorul judecãtoresc se va deplasa la locul unde este situat imobilul în cauzã si va întocmi un proces-verbal de situatie. poate sã cearã instantei de executare urmãrirea altor imobile ipotecate pentru aceeasi obligatie. sau art. bunurile imobile ale acestora sau ale unei persoane puse sub interdictie. Dacã intervine un concurs de urmãrire asupra mai multor imobile ale debitorului. sunt supuse urmãririi silite imobiliare: – bunurile imobile.. 30 . – dreptul de uzufruct asupra unui bun imobil. procedura de vânzare la licitatie publicã se va îndeplini pentru fiecare bun în parte. executarea silitã asupra bunurilor imobile sau uzufructului imobilelor. dacã obligatia prevãzutã în titlul executoriu este comunã. dobânditorul acelui bun. – dreptul de servitute dar numai o datã cu fondul dominant cãruia îi profitã. Nu este exclus de la urmãrire imobilul neipotecat al debitorului sãu. Dacã obiect al executãrii îl formeazã mai multe bunuri immobile distincte ale debitorului.

mijloacele de acces. se va trece la vânzarea imobilelor cuprinse în procesul-verbal. vor fi trecute în detaliu: indicarea tipului de constructie. Somatia de platã va cuprinde: – denumirea si sediul organului de executare. denumirea si sediul debitorului. se va face vânzarea imobilului. – datele de identificare a imobilului cuprins în procesul-verbal de situatie. suprafata. C. în ordinea înregistrãrii. în afarã de copia de pe somatie. care se lasã ocrotitorului legal. vecinãtãtile. si procurorul de la parchetul de pe lângã instanta de executare. stadiul în care se gãseste. proc. în cartea funciarã a instantei în raza cãruia se aflã situate imobilul. se va semna de cãtre executorul judecãtoresc. proc. sanctioneazã cu inopozabilitatea orice înstrãinare a imobilului urmãrit fãcutã de debitor în urma înscrierii în cartea funciarã. dupã caz. – descrierea cât mai amãnunþitã a imobilului urmãrit. va fi încunostintat. precum si mentiunea cã s-a luat mãsura înscrierii în cartea funciarã. Mãsura înscrierii în cartea funciarã va fi luatã de executor. precum si valoarea acestuia. care. – semnãtura si stampila organului de executare. elementele de confort. adicã înstiintarea cã. care apoi îl va comunica. – data emiterii somaþiei si numãrul dosarului de executare. dacã se aflã în constructie. cum ar fi: – somatia de a plãti. Astfel. În procesul-verbal. nivelul la care se aflã. 497 C. gradul de fertilitate si zona în care se gãseste dacã este teren agricol si alte elemente care pot contribui la stabilirea realã a valorii imobilului si formarea convingerii celor care doresc sã participe la licitatie. – numele si domiciliul sau. care va fi mentionat expres. materialul din care este confectionatã. executorul va soma pe debitor cã. – în afarã de indisponibilizarea bunului urmãrit. potrivit regulilor stabilite de art. 92 si urm. – semnãtura si stampila executorului. în caz contrar. somatia mai produce si alte efecte cum ar fi: întreruperea prescriptiei dreptului de a obtine executarea silitã si punerea în întârziere a debitorului. civ. zona în care se gãseste. care va semna si originalul. art. 31 . Dupã comunicare. în baza cãruia urmeazã sã se facã executarea silitã. dacã nu va plãti. civ– somatia este si un act începãtor de executare si nu numai o simplã înstiintare a debitorului. – termenul în care cel somat urmeazã sã-si execute de bunãvoie obligatia prevãzutã în titlul executoriu si arãtarea consecintelor nerespectãrii acesteia. – arãtarea titlului executoriu anexat. sub sanctiunea nulitãtii. numãrul încãperilor. Înstiintarea (somatia) va cuprinde o copie dupã titlul executoriu si produce o serie de efecte. va datora daune moratorii. somatia va fi transcrisã în extras. Transcrierea somatiei produce si o serie de efecte importante.– titlul executoriu în temeiul cãruia se face urmãrirea imobilului. Somaţia Dupã întocmirea procesului-verbal de situatie. din momentul comunicãrii comandamentului. În cazul în care urmãrirea se face împotriva unui minor sau interzis. starea în care se aflã.

3. pentru creditor. 10. inclusiv dobânzile si cheltuielile de executare. numele si calitatea executorului. denumirea si sediul organului de executare. ea este mult mai sigurã în efectul ei si mai lesnicioasã în formele sale. denumirea si sediul debitorului si adjudecatarului. 499 C. imobilul ajudecat. Poprirea se poate înfiinta fie ca o mãsurã de asigurare. decât dacã creditorul ar fi fost obligat sã astepte mai întâi ca tertul sã plãteascã debitorului sãu si abia apoi sã-l urmãreascã pe acesta pentru platã. precum si a faptului cã. Poprirea executorie se înfiinteazã pe bazã de titlu executoriu. si în obligarea lui sã le plãteascã direct creditorului urmãritor. sau împotriva oricãrei personae care are în posesiune ori detine în fapt. pretul la care s-a vândut si modalitatea de achitare în cazul în care vânzarea s-a fãcut cu plata în rate. mentiunea cã.Potrivit art. liber de aceste drepturi. sã-I încuviinteze ca plata integralã a datoriei.. 8. debitorul are posibilitatea de a cere instantei de executare în termen de 10 zile de la comunicare. abitatie sau servitute. instanta se pronuntã printr-o încheiere irevocabilã. cã imobilul s-a vândut grevat de drepturile de uzufruct. dacã imobilul se aflã în posesiunea acestuia din urmã. sã se facã din veniturile imobilului urmãrit sau din alte venituri ale sale pe timp de 6 luni. ori. datele de identificare a imobilului. mentiunea cã actul de adjudecare este titlu de proprietate si cã poate fi înscris în cartea funciarã. 7. numãrul si data procesului-verbal de licitatie. titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale. Actul de adjudecare Actul de adjudecare va cuprinde: 1. dacã este cazul. uz. 5. în cazul în care vânzarea s-a fãcut cu plata pretului în rate. semnãtura si stampila executorului. dupã caz. adicã ca poprire definitivã. 6. civ. Cu privire la cererea formulatã. precum si semnãtura adjudecatarului. denumitã poprire executorie. mentiunea. 9. debitor al debitorului urmãrit. pentru adjudecatar. proc. Poprirea este forma de executare silitã indirectã prin care creditorul urmãreste sumele de bani. în camera de consiliu. 4. denumitã poprire asiguratorie (analizatã la mãsurile asigurãtorii). pe care o tertã persoanã le datoreazã datornicului din process (debitorului urmãrit) si constã în indisponibilizarea acelor sume sau efecte în mâinile tertului. fie efectuatã ca o formã de executare silitã. actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva cumpãrãtorului care nu plãteste diferenta de pret. constituie titlu executoriu împotriva debitorului. fãrã niciun titlu. dupã caz. 509 alin. de executorul judecãtoresc si se deosebeste de poprirea asiguratorie prin 32 . la cererea creditorului. în conditiile prevãzute de art. 3 si 4. Poprirea executorie Procedura popririi permite creditorului sã-si realizeze creanta direct de la o persoanã care este datornic al debitorului (tertul poprit). 2. numele si domiciliul sau.

persoana care la rândul ei are de achitat o creantã fatã de debitorul poprit. Contestaţia la executare . în scopul de a obţine desfiinţarea actelor ilegale prin executare516.5. pentru a indisponibiliza suma de bani datoratã. cererea de poprire va fi respinsã.faptul cã aceasta din urmã se înfiinteazã pe bazã de actiune. desfiintându-se si mãsura indisponibilizãrii. b) sumele reprezentând credite nerambursabile sau finantãri primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte. Sediul materiei este reglementat de dispoziţiile art. Dacã se constatã cã tertul poprit indicat de creditor nu este debitor al debitorului poprit. Poprirea începe prin operatiunea de blocare a sumei cuvenite datornicului în mâinile debitorului acestuia. 33 . devine tert poprit. b. pânã în momentul în care creditorul va obtine împotriva debitorului sãu un titlu executoriu. care are dreptul de a solicita instantei de executare sã oblige pe debitorul poprit la realizarea obligatiei înscrisã în titlu. adicã înainte de obtinerea titlului executoriu. titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmãribile datorate debitorului de o a treia persoanã sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. al prestatiei înscrisã în titlu. creditorul popritor – este titular al titlului executoriu. care.Noţiuni generale. Nu sunt supuse executãrii silite prin poprire: a) sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevãzute de lege si asupra cãrora debitorul este lipsit de dreptul de dispozitie. civ. debitorul poprit – este persoana obligatã sã realizeze prestatia înscrisã în titlul executoriu. Subiectele popririi a. proc. tertul poprit – este debitor al debitorului creditorului popritor. poprirea putând fi folositã si ca o simplã dar foarte eficientã mãsurã de asigurare. în temeiul cãruia va putea pretinde de la tertul poprit sã-i plãteascã direct suma blocatã. Subiectele şi obiectul contestaţiei la executare Contestaţia la executare reprezintă mijlocul procedural prin care părţile sau terţele persoane vătămate prin executare se pot plânge instanţei competente. din momentul înstiintãrii despre poprire. c. c) sumele necesare plãtii drepturilor salariale. 399-405 C. Obiectul popririi Sunt supuse executãrii silite prin poprire sumele de bani. numai dupã împlinirea termenului de 15 zile de la primirea dovezii de consemnare a acestei sume. dar nu mai mult de 6 luni de la data înfiintãrii popririi Executorul judecãtoresc va proceda la eliberarea sau distribuirea sumei de bani consemnate. sã dea suma de bani sau efectele ce constituie obiect al popririi. 7.

ceea ce înseamnă că nu se contestă validitatea lui). contestaţia se înfăţişează ca o cale de atac519. aceasta are natura juridică a unei căi de atac specifice fazei executării silite. Din prevederile art. faţă de faptul că totdeauna scopul contestaţiei la executare îl constituie anularea actului nelegal. l C. Se constată că executarea silită poate fi contestată atât de debitorul urmărit şi de creditorul urmăritor. civ. contestaţia împotriva refuzului organului de executare de a îndeplini un act de executare în condiţiile prevăzute de lege525. prevede că. cât şi orice act de executare). contestaţia la titlu (când se contestă numai înţelesul. civ. în cazul contestaţiei formulate de către un terţ vătămat prin executare. în cazul contestaţiei formulate de către creditor sau debitor împotriva actelor de executare. 399 alin. proc. şi anume: contestaţia la executare este o acţiune civilă obişnuită520. fie au participat la procedura de executare. împotriva executării silite însăşi. cât şi de terţele persoane care justifică un interes în cadrul executării. uneori. l şi 5 C. precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie atât de părţile interesate. cât şi de persoanele vătămate prin executare. în cazul contestaţiei formulate în condiţiile art.. l C. s-ar putea spune că aceasta semnifică de fapt o cerere de împărţire a bunurilor proprietate comună. dacă nu s-a utilizat procedura necesară lămuririi cu privire la înţelesul. trebuie precizat că. Potrivit dispoziţiilor art. în acest caz. Referitor la obiectul contestaţiei la executare. proc. proc. contestaţia la executare reprezintă o cale de atac specială. 399 alin. instanţa investită cu contestaţia procurorului este obligată să introducă în proces toate părţile direct interesate care. întinderii sau aplicării titlului executoriu. contestaţia la executare se poate prezenta524 sub forma contestaţiei la executare propriu-zisă (când se poate contesta atât executarea silită însăşi. de cale de atac specială şi de acţiune în anulare521. în literatura de specialitate au fost exprimate şi alte opinii cu privire la natura juridică a contestaţiei la executare. reiese că. în cazul în care este formulată de către o terţă persoană vătămată în cadrul executării silite. în ceea ce priveşte natura juridică a contestaţiei la executare trebuie să se facă distincţie în raport de obiectul urmărit prin contestaţie518. chiar şi anihilarea efectului executoriu al respectivului titlu executoriu517. proc. De asemenea. civ. civ. fie trebuiau să participe la această procedură . Contestaţia la executare poate fi formulată şi de către procuror în temeiul art. deoarece terţul ce se pretinde proprietar al bunului solicită respectarea dreptului său prin scoaterea de sub urmărire a bunului respectiv. contestaţia la executare are un caracter mixt. civ. am fi în prezenţa unei veritabile acţiuni în revendicare. prin care se poate obţine anularea şi îndepărtarea unor acte de executare sau. contestaţia la executare se poate formula şi în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege. 399 C.. întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii sau înlăturarea dispoziţiilor potrivnice. se poate formula contestaţie. în sensul arătat contestaţia se poate face tocmai pentru lămurirea înţelesului. proc. 45 alin. în ceea ce ne priveşte.. prin intermediul acestei căi nu se poate obţine modificarea sau anularea 34 . indiferent de felul contestaţiei.Contestaţia la executare este considerată o plângere specifică procedurii de executare silită. Astfel. împărtăşim opinia autorilor 522 potrivit căreia. 400 C. Teza a IJ-a a alineatului l din art. atunci când este exercitată de către una dintre părţi şi ca o acţiune civilă particulară. întinderea şi aplicarea titlului.

să întocmească actul de procedură în termenul prevăzut de lege. instanţa investită cu judecarea unei contestaţii se limitează la cercetarea îndeplinirii condiţiilor legale a actelor de executare526. în situaţia în care nu a primit somaţia sau executarea. care prevede că. Ori de câte ori termenul a fost depăşit dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţii. însă potrivit art. Această sancţiune poate fi evitată dacă partea dovedeşte că a fost împiedicată. printr-o împrejurare mai presus de voinţa sa. Bineînţeles. contestaţia la executare se redactează ca şi o cerere de chemare în judecată531 şi. atunci când executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de instanţa judecătorească. se efectuează fără somaţie. cauze care au intervenit ulterior rămânerii definitive a hotărârii528. civ. Sancţiunea care intervine în cazul în care contestaţia la executare nu este introdusă în termenul prevăzut de lege. Excepţia în acest sens este prevăzută de art. Cu alte cuvinte. în cadrul contestaţiei la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu. 399 alin. proc. 529 Potrivit art. în afară de cazul în care legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o 35 . l C.cel interesat a primit.. .Termenul de exercitare a contestaţiei la executare Termenul de exercitare a contestaţiei de executare este de 15 zile. după caz. este decăderea529. în caz contrar. instanţa apreciază dacă motivele invocate de contestator sunt temeinice. în consecinţă. comunicarea sau înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. în literatura de specialitate s-a arătat că apărări de fond pot fi invocate în cauze de stingere a obligaţiei înscrise în titlul executoriu.. neintroducerea contestaţiei în termenul menţionat nu împiedică terţa persoană să-şi realizeze dreptul. 103 alin. . Astfel. dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac. termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu de la data efectuării primei reţineri din aceste venituri către terţul poprit. pentru a-1 repune în termenul de formulare a contestaţiei. civ. aceasta poate să formuleze contestaţie în cel mult 15 zile de la data când a încetat împiedicarea530. curgerea lui se face în mod diferit. în cazul în care contestaţia este formulată de o terţă persoană care pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului. în condiţiile legii. . prin contestaţia la executare nu pot fi invocate apărări de fond care ar fi de natură să ducă la modificarea sau desfiinţarea hotărârii puse în executare527. pe calea unei cereri separate. pr. contestaţia la executare se poate face în termen de 15 zile de la data când: . . 3 C.hotărârii judecătoreşti.Procedura la judecată a contestaţiei la executare 1. neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul prevăzut de lege. de la data vânzării ori de la data pierderii silite a bunului. contestaţia va fi respinsă ca tardivă. 401 C. se pot invoca. civ.contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-1 contestă sau de refuzul de a îndeplini un act de executare.debitorul care contestă executarea silită însăşi a primit somaţia sau de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare. Elementele contestaţiei la executare Din punct de vedere al formei. atrage decăderea. proc. dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice.

Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare In ceea ce priveşte competenţa materială de soluţionare a contestaţiei de executare. împărtăşim opinia 53 Contestaţia de titlu se îndreaptă la instanţa care 1-a emis. Soluţia se regăseşte în dispoziţiile art. cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel. în timp ce contestaţia propriuzisă la instanţa în circumscripţia căreia se execută titlul executoriu. proc. cât şi contestaţia ce vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie533. „Dreptul" nr. I. şi anume: numele şi domiciliul părţilor (denumirea şi sediul în cazul persoanelor juridice). 3/2005.. fiind de competenţa instanţei de executare.S. iar nu o contestaţie la titlu. competenţa revine instanţei de executare.04. semnătura532.împrejurare mai presus de voinţa ei trebuie motivată şi depuse o dată cu ea toate înscrisurile de care se foloseşte contestatorul.01.J. fac distincţia între contestaţia propriu-zisă. este posibil ca o contestaţie la titlu să fie soluţionată de judecătorie. Secţia civilă. ca instanţe de executare. l şi 2 teza finală. Competenţa de soluţionare a contestaţiei privind lămurirea înţelesului. potrivit cărora: hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii sunt puse în executare de către executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care urmează să se efectueze executarea silită ori. op. în baza unei hotărâri judecătoreşti la care nu a fost parte. pot fi competente pentru soluţionarea contestaţiilor de titlu. Având în vedere cele arătate. civ. care reglementează elementele necesare cererii de chemare în judecată. 400 alin. p. arătarea dovezilor pe care se sprijină. constituie o contestaţie la executare propriu-zisă. curte de apel sau înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Rezultă că sunt incidente dispoziţiile art. tribunal. exprimată în literatura de specialitate534. Decizia nr. obiectul. Potrivit art.C. dispoziţiile art. 374/29. în consecinţă. motivarea în fapt şi în drept. se impune următoarea precizare: judecătoriile. Tăbăraş. cit. întinderii sau aplicării titlului executoriu.2003. se ridică problema de a şti care dintre judecătorii va fi competentă să soluţioneze contestaţia la executare535. iar dacă bunurile urmăribile se află în circumscripţiile mai multor judecătorii. de către executorul judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care se află acestea..2004. revine instanţei care a pronunţat hotărârea ce se execută. 259.C. iar nu de competenţa instanţei care a pronunţat hotărârea . 400 C. este competent oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă acestea (alin.C. 112 C. 171-172. că în acest caz.J. proc. M. când hotărârea 36 . contestaţia va trebui să îndeplinească condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească orice cerere de chemare în judecată. în cazul urmăririi bunurilor. Secţia comercială. 373 C. care se plânge că i se cere prin executare remiterea unei sume de bani. contestaţia la titlu şi contestaţia ce vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdicţie. instanţa de executare este competentă să soluţioneze atât contestaţia propriu-zisă. civ. în ceea ce priveşte competenţa teritorială. Deşi textul de lege menţionat nu acoperă situaţia în care contestaţia priveşte refuzul organului de executare să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege. 1). 1361/02. 2. proc. alineatul 2 este mai tranşant arătând că instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se va face executarea.. civ. Decizia nr. contestaţia promovată de un terţ. în literatură s-a arătat că. p.

se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută pentru judecata în primă instanţă. 5/2005. După sesizare..1.03. 403 alin. aspect procedural sesizat şi de instanţa de apel. când viciul procedural rezultă cel mai adesea din dosarul de executare542. în principiu.J. deoarece lămurirea aplicării dispozitivului hotărârii trebuie să se facă de instanţa competentă pe baza probelor administrate în cadrul procesului iniţial. iar nu pe baza unor dovezi extrinseci540. Situaţia este diferită în cazul contestaţiei la executare propriu-zisă541. 4 C. proc. Depunerea cauţiunii pentru soluţionarea cererii de suspendare provizorie este obligatorie. 2 C. civ. întrucât textul de lege (art.). ca în faza judecăţii. 51/1998 modificată şi completată prin Legea de aprobare nr. Probleme speciale legate de soluţionarea contestaţiei la executare Procedura de judecată a contestaţiei la executare se desfăşoară potrivit regulilor de drept comun537. proc. p. Stoenescu. 403 C. aşa cum rezultă din dispoziţiile art. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel (art. 431. civ. şi ea poate fi luată numai în cazuri urgente538. Porumb.2004. asupra cererii de suspendare. civ. O asemenea suspendare are un caracter provizoriu. cit. prin aceea că soluţionarea trebuie să aibă loc de urgenţă şi de precădere (art. Decizia civilă nr. preşedintele instanţei poate dispune.G. suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea de către instanţă a cererii de suspendare (art. p. 117-120. Editura C. H.executorie a fost pronunţată de ele şi sunt întotdeauna competente să soluţioneze contestaţiile de executare propriu-zisă536. 409/2001.. 2005. 77. nu este necesară administrarea unor probe deosebite.C.2005. Decizia nr. civ. dacă s-a plătit cauţiunea prin încheiere şi fără citarea părţilor. în cadrul soluţionării contestaţiei la executare potrivit art. în privinţa probelor se va ţine seama şi de natura contestaţiei la executare care formează obiectul judecăţii. şi o regulă derogatorie de la dreptul comun. op. judecându-se pe fondul cauzei. l teza finală. proc. însă neelucidat. Neprocedând la citarea tuturor părţilor are drept consecinţă încălcarea formelor de procedură. 1028/17. civ.). proc. l C. Secţia comercială. 1325/19. conform art. deoarece numai prin lămurirea raporturilor reale între părţi şi a situaţiilor de fapt exacte va fi în măsură să pronunţe o hotărâre temeinică şi legală543..). In speţă nedepunerea cauţiunii are ca 37 . Curtea de Apel Bacău. civ. 402 alin. proc. în cadrul soluţionării contestaţiei la executare se pot administra şi probe după regulile de drept comun. Şi în faza executării silite judecătorul trebuie să aibă un rol activ. 105 alin. 4 C. 3. Alineatul 3 al aceluiaşi articol prevede că. care poate fi atacată cu recurs. nr. 403 alin. p. strictă interpretare.C. C. în cazuri urgente. 402 alin. în mod separat. civ. Se impune. în cazul contestaţiilor la titlu.U. dar numai după depunerea unei cauţiuni în cuantumul fixat de instanţă. proc. Beck. instanţa se pronunţă prin încheiere. l C. instanţa poate dispune suspendarea executării silite. însă. fără însă ca prin administrarea lor să se poată combate împrejurări care au fost rezolvate cu ocazia judecării procesului539. Gr. de pildă. 537 I. 25 din O. nr.) nu instituie nicio derogare. situaţie ce este sancţionată cu nulitatea potrivit art.12. proc. 403 alin. Contestaţia la executare se judecă în contradictoriu cu toate părţile implicate în procesul de executare silită. Jurisprudenţa Curţii de Apel Bacău. „Buletinul Casaţiei".

anularea ori lămurirea titlului executoriu. cit. 401 alin. 403 C. sau efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată (art. M. 2004. op.. şi pe calea contestaţiei în anulare şi revizuirii545. 404 alin. Decizia nr. având în vedere că în asemenea situaţii are loc o adevărată judecată de fond. prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia. proc. 280.2002.dacă contestaţia la executare este respinsă. iar în situaţia în care contestaţia a fost introdusă cu rea-credinţă. cu toate garanţiile procesuale. p.hotărârea pronunţată în cadrul contestaţiei formulată de terţa persoană care pretinde că are un drept de proprietate (art. D. l). 402 alin.). Deşi nu există o dispoziţie expresă în acest sens. cât şi cu recurs544.. şi anume: .04. proc. 2 există două excepţii prevăzute în acelaşi text de lege. 402 alin... 2005. l. anularea ori încetarea executării însăşi. întoarcerea executării întoarcerea executării546 este o situaţie simetric inversă executării silite. p. 520. civ. 404'-4043 C. p. De la această regulă instituită prin dispoziţiile art.urmare casarea sentinţei şi reluarea judecăţii. Zilberstein. op. 4001 C. Ambele excepţii se justifică. dacă sunt îndeplinite condiţiile legii.C. proc. aceasta fiind doar o condiţie prealabilă prevăzută de lege pentru admisibilitatea cererii.. l. M. contestatorul poate fi obligat.. Leş. 2005. M. 919. op. instanţa fie anulează actul de executare contestat.dacă contestaţia la executare este admisă. Curtea de Apel Braşov. cit. Gavriş. civ. 908/22. . Pietreanu. 2). Textul menţionat 38 ..2004. el va fi obligat şi la plata unei amenzi (art. Hotărârea pronunţată cu privire la contestaţia la executare este supusă recursului. G. Tratat.11. fie dispune îndreptarea acestuia. 919. 2) este supusă apelului şi recursului. ea rezultând din dispoziţiile art. şi anume: hotărârea prin care instanţa s-a pronunţat în cadrul contestaţiei asupra împărţirii bunurilor proprietate comună (art. respectiv atât cu apel. . V. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. cit. cererea este neîntemeiată urmând a fi respinsă ca atare. Hotărârea pronunţată în urma soluţionării contestaţiei la titlu este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută (art. partea interesată are dreptul la întoarcerea executării. 3118/28. Ciobanu. 3 C. 545 S. Potrivit art.) este supusă atât apelului.J. Atât timp cât în cauză nu s-a justificat în niciun fel necesitatea suspendării executării. în literatura de specialitate s-a arătat că hotărârea cu privire la o contestaţie la executare poate fi atacată.C. p. Decizia nr. op. 404 alin. I. I. proc. p. S. 199-201. 544 I. care să permită aplicarea dispoziţiilor art. Deleanu. la despăgubiri pentru pagube cauzate prin întârzierea executării. p. în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită... Leş. 404 alin.. civ. 257 7. cit.6. Tratat. civ. la cerere. astfel că este normal ca hotărârea pronunţată să poată fi atacată potrivit regulilor de drept comun. Tăbăraş. Efectele hotărârii asupra contestaţiei diferă în raport de soluţia pronunţată. Achitarea cauţiunii nu constituie o condiţie unică şi suficientă de admisibilitate a cererii de suspendare a executării silite. 98100... cât şi recursului.

competenţa de soluţionare a acţiunii prin care se cere restabilirea situaţiei anterioare revine. întoarcerea executării se face prin restabilirea situaţiei anterioare. când adjudecatarul a fost creditorul. Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare în condiţiile alin. potrivit art. 39 . Este de reţinut că întoarcerea executării nu se poate face decât în cazul în care s-a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită.consacră dreptul părţii care a obţinut desfiinţarea titlului executoriu. l şi 2. civ. dar nu a dispus întoarcerea executării. va dispune prin aceeaşi hotărâre. în această situaţie. 4042 Codul de procedură civilă arată şi instanţa competentă să dispună întoarcerea executării. 1126/15. 4043 stabilesc competenţa instanţei de judecată de a dispune întoarcerea executării în cazul în care titlul executoriu emis de un alt organ decât o instanţă judecătorească a fost desfiinţat de acel organ sau de un alt organ din afara sistemului instanţelor judecătoreşti.. p. 551 în cazul în care I. 4041 alin.J. „instanţei judecătoreşti potrivit legii". 2).. Decizia nr.. 522. 3 C.C. în cazul în care executarea silită s-a realizat prin predarea bunurilor mobile sau imobile ale debitorului. voi. dacă există temei de nulitate (alin. 4042 alin. în cazul în care instanţa de judecată care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării. Astfel. civ. II. 3 C. Acest text de lege urmează a fi aplicat în sensul că poate fi una din instanţele prevăzute de dispoziţiile articolelor 1-4 din Codul de procedură civilă. în afara cazului în care a existat fraudă din partea acestuia (alin. exceptându-se situaţia când se aplică prevederile art. conform alin.C. proc. Prin art. 2004.2005. chiar în art. p. Astfel. această măsură se va putea lua de către o instanţă care rejudecă fondul (alin.C.J. Dispoziţiile art. partea îndreptăţită o va putea cere instanţei de judecată competente. 2). proc. „Dreptul" nr. 449549. cit. 2 în cazul în care instanţa de judecată a desfiinţat titlul executoriu 549 Art. nu în toate cazurile se poate realiza restabilirea situaţiei anterioare 548. 4042 C. întoarcerea executării se va face prin restituirea de către creditor a sumei rezultate din vânzarea actualizată în funcţie de rata inflaţiei. 1). şi anume bunurile respective se vor restitui celui îndreptăţit. sau actele de executare. în cazul în care executarea silită s-a făcut prin vânzarea unor bunuri mobile. nu şi atunci când s-a anulat un act de executare pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege550. 550 1. op. în cazul vânzărilor prevăzute în cadrul secţiunii a IH-a (vânzarea bunurilor mobile urmărite) nu este admisibilă nicio cerere de desfiinţare a vânzării împotriva terţului adjudecatar care a plătit preţul. în realitate însă. vânzarea poate fi desfiinţată. a desfiinţat hotărârea pe baza căreia a avut loc anterior executarea silită a unei hotărâri. în raport cu valoarea litigiului sau instanţa anume desemnată printr-o lege specială . civ. se prevede că.C. la cererea părţii interesate.02. 5/2006. şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării. Deleanu. potrivit legii551. 3 al art. 449 prevedere că. partea îndreptăţită poate solicita întoarcerea executării pe calea unei cereri introduse la instanţa prevăzută de art. 275. proc.I. 404 alin. la restabilirea situaţiei anterioare547.

pentru valorificarea drepturilor. cu termene deosebite. desi au aceeasi natura procesuala.suspendarea urmaririi. De asemenea.Incidente in cursul executarii silite Precizari prealabile In cursul executarii silite pot sa apara diferite incidente de ordin procedural. prescriptia dreptului la actiune limiteaza in timp posibilitatea de a obtine concursul organelor de jurisdictie in scopul pronuntarii unei hotarari favorabile. Exista prescriptii deosebite. . Aceasta nu este o continuare a prescriptiei dreptului material la actiune. a face sau a nu face. incepe sa curga o prescriptie noua. cum sunt: . 40 . pe de alta parte. Prescriptia dreptului de a cere executarea Prescriptia dreptului de a obtine executare silita este o cauza legala de stingere a fortei executorii a unui titlu executoriu. ci o prescriptie de sine statatoare. Cele doua prescriptii.perimarea executarii silite . dupa ce s-a obtinut in temeiul acelei actiuni o hotarare executorie.stinge obligatia debitorului de a se supune executarii silite (naste dreptul de a se opune executarii silite). au un obiect distinct si uneori termene diferite de realizare. Unele dintre aceste incidente conduc la sistarea definitiva a activitatii de executare silita. iar altele doar la oprirea temporara a urmaririi. Prescriptia dreptului la actiune si prescriptia dreptului de a cere executarea silita se intemeiaza pe aceleasi principii si indeplinesc functii asemanatoare. Intr-adevar. iar prescriptia dreptului de a cere executarea silita vizeaza insasi posibilitatea de realizare efectiva a urmaririi silite prin masuri de constrangere patrimoniala. existenta proprietatii comune asupra bunurilor urmarite poate constitui si ea un impediment de temporizare a executarii silite. Avem mai intai o prescriptie a dreptului material la actiune si apoi abia. care priveste putinta de a cere executarea silita a unui titlu ce obliga la a da. prescriptia dreptului de a cere executarea silita in temeiul titlului executoriu obtinut.prescriptia dreptului de a cere executarea silita .stinge dreptul creditorului de a obtine executarea silita. In continuare vom examina succint aceste incidente in realizarea executarii silite .stinge obligatia organului de executare de a da curs executarii (naste dreptul de a refuza executarea). corespunzator obiectului obligatiei. de recunoastere a dreptului. . fie pe alte cai care duc la obtinerea unor titluri executorii pe de o parte si pentru punerea in executare a hotararilor executorii sau a altor titluri. fie prin actiuni. determinate de cauze diferite. care produce urmatoarele efecte juridice: .

de la data ramanerii lor definitive. . .acelasi este momentul definitivarii in cazul in care impotriva lor s-a declarat un apel tardiv introdus. dar neapelate. ea trebuie. evident a fost respins inadmisibil.hotararile de prima instanta. a hotararii instantei. . inclusiv cele prin care se urmareste executarea silita a unor obligatii nepatrimoniale . Astfel : . Regula enuntata are un caracter esential. hotararea fiind investita. Potrivit art.hotararile date fara drept de apel devin definitive la data pronuntarii lor. Rezulta asadar ca in toate situatiile pe care le-am examinat determinant este momentul pronuntarii hotararii (fara a interesa timpul pentru redactarea hotararii). 2 C. O atare facultate ii este conferita creditorului numai din momentul nasterii dreptului sau.dobandesc caracter executoriu din momentul ramanerii lor definitive. dar ea impune si unele sublinieri particulare . dupa implinirea termenului de prescriptie. ca netimbrat sau ca fiind introdus de o persoana ce nu justificat calitatea de reprezentant. anterior acestui moment nu i se poate imputa creditorului nici o culpa. Sunt supuse termenului de prescriptie de trei ani toate cererile de executare silita indiferent de natura titlului ce urmeaza sa fie valorificat. in cazul in care judecata apel s-a perimat. civ. sunt definitive din momentul expirarii termenului de apel. hotararea de prima instanta devine definitiva pe data pronun hotararii de constatare a perimarii apelului.Pe de alta parte. aceasta fiind solutia si atunci cand ele au fost atacate cu apel.daca apelul a fost anulat ca neregulat introdus. hotararea primei instantei se definitiveaza pe data pronuntarii hotararii de anulare a apelului.In cazul hotararilor judecatoresti (ca de altfel si al hotararilor pronuntate de alte organe cu activitate jurisdictionala). ce a fost respins ca atare. pe cheltuiala debitorului. care.spre exemplu publicarea in ziar. Legea statorniceste si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita. cand constata ca a intervenit prescriptia dreptului de a cere executarea silita. deoarece din punctul de vedere al efect juridice.Pe de o parte regula enuntata tine seama de posibilitatea efectiva a creditorului de a cere executarea silita. O data ce a intervenit prescriptia nu se mai poate proceda la punerea in executare silita a titlului executoriu. Mai mult. termenul de prescriptie incept curga. 405 alin. daca se prezinta organului de executare un titlu executoriu. proc. un apel tardiv este ca si inexistent. Principiul este acela potrivit caruia hotararile judecatoresti . 41 . devin definitive de la data pronuntarii lor. in principiu. organul competent nici nu mai poate elibera titlul executoriu. . cu formula executorie sau sa emita adresa de executare dupa implinirea termenului de prescriptie. . dupa caz.principalele titluri executorii . caci insasi dreptul sau era inexistent.hotararile date in apel prin care se rezolva fondul pricinii. sa refuze emiterea adresei de executare catre organul de executare . termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita. Asadar. dreptul de a solicita executarea silita se naste din momentul in care titlul ce urmeaza sa fie valorificat devine executoriu. sa refuze acea investire ori. . iar cand s-ar cere unei instante judecatoresti sa investeasca o hotarare judecatoreasca definitiva ori irevocabila. el trebuie sa refuze punerea in executare a titlului. susceptibile de apel.

1890 din 42 . se afla intr-o stransa interconexiune. 1) socotim ca si in ce priveste executarea silita ele se refera numai la titlurile executoriii cu obiect patrimonial. implicit. executarea la termen a obligatiei comerciale constituie si o necesitate pentru buna desfasurare a activitatii comerciale pe care o realizeaza alti comercianti. hotararile consacrand dreptul de a cere executarea silita a unei obligatii cu caracter nepatrimonial pot fi puse in executare ( potrivit art. proc. bineinteles. fara sa se fi pronuntat vreo hotarare care sa le dea caracter executoriu. creditorul realizeaza scopul avut in vedere la incheierea contractului cu debitorul. in baza art. 59/1934 asupra cecului. Intrucat dispozitiile Decretului nr. 1073 Cod civil). a constatat decaderea din acest beneficiu . publicata in Monitorul Oficial nr. Daca prin hotarare s-a acordat debitorului un termen de gratie. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin. In consecinta. Este cazul hotararilor judecatoresti executorii provizoriu conform art. Un exemplu in care termenul de gratie nu este admis il constituie art. In raporturile comerciale. 167/1958 reglementeaza numai prescriptia dreptului la actiune avand un obiect patrimonial (art. Termenul de prescriptie in cazul executarii silite privitoare la un drept personal nepatrimonial beneficiaza de o discutie mai amanuntita. Deci. civ.conteaza pe sumele pe care le are de incasat . aplicarea procedurii falimentului etc. Partea 1. 383 C. Apoi. Cu privire la termenul de gratie dorim sa reamintim ca nu este permis in toate materiile. In cazul in care creditorul solicita instantei sa constate ca debitorul este decazut din termenul de gratie. Creditorul comerciant .. respectiv de recurs . art. activitatile comerciale si. 1021 din Codul civil". astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr. prescriptia incepe sa curga de la data ramanerii definitive a hotararii prin care instanta.Situatia nu mai este aceeasi daca ne referim la hotararile de prima instanta care nu au fost atacate cu apel. Numai prin executarea la termen a obligatiei. 167/1958 sunt aplicabile si cat priveste executarea silita in cazul drepturilor personale nepatrimoniale. 100 din 1 mai 1934. Se poate discuta daca dispozitiile Decretului nr. chiar daca in multe cazuri reprezinta regula. aratam ca unele hotarari judecatoresti pot fi valorificate pe calea executarii silite si inainte de a fi ramas definitive. acordarea unui termen de gratie in raporturile comerciale ar duce la o dezorganizare a activitatii comerciale. modificata prin aceiasi ordonanta. prescriptia va incepe sa curga de la expirarea lui. raporturile juridice pe care se bazeaza. Pe de alta parte. 100 din 1 mai 1934. dar numai dupa expirarea termenului de apel. respectiv nerecurare si. intarzierea in executarea obligatiei acestuia s-ar repercuta in lant asupra obligatiilor din alte raporturi juridice in care s-ar afla creditorul. nr. 97 din Legea nr. 44 Cod comercial prevede ca "In obligatiunile comerciale. proc. judecatorul nu poate acorda termenul de gratie permis de art. civ. putand provoca executari silite. Intr-adevar. revenind la termenul la care hotararea devine executorie. deci. sau hotararile nesusceptibile de apel care nu au fost recurate ori hotararile date in apel si care nu au fost recurate. 11/1993. publicata in Monitorul Oficial. publicata in Monitorul Oficial nr. Atari hotarari devin executorii prin neapelare. In acelasi timp. 279 C. executarea exacta a obligatiei este o conditie esentiala (art. 201 din 23 august 1993 si de Legea nr. Daca instanta judecatoreasca ar acorda termen de gratie unui debitor.

43 . in ceea ce priveste efectele implinirii prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita. chiar daca la data executarii nu stia termenul prescriptiei dreptului creditorului de a obtine executarea silita implinit. Daca insa debitorul a execu de bunavoie obligatia dupa implinirea termenului de prescriptie. 167/1956. el nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei. articol care are un caracter general) timp de 30 de ani de la data cand ele au devenit titluri executorii. Regula se aplica si in cazul hotararilor ce pot fi puse executare silita in termenul prevazut de art. trebuie aratat ca o hotarare judecatoreasca neexecutata in termenul de prescriptie nu se va mai putea executa si va pierde puterea lucrului judecat. 6 din Decretul nr. Asa fiind.Codul civil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->