Sunteți pe pagina 1din 106

X340, X340n, X342n MFP

Manual de utilizare

Ianuarie 2006 www.lexmark.ro


ATEN IUNE !

Pentru ca imprimanta s func ioneze în parametrii specifica i i pentru a evita


defec iunile i uzurile premature este necesar îndeplinirea urm toarelor
condi ii:

• Alimentarea cu energie electric s se fac de la o surs care corespunde


valorilor specificate pe eticheta produsului. Pentru imprimantele livrate cu
cablu prev zut cu împ mântare se va folosi o priz cu împ mântare
corespunz toare.

• Consumabilele folosite trebuie s fie originale. Nu se recomand folosirea


cartu elor reumplute. Defectele provocate prin utilizarea de consumabile
neoriginale nu sunt acoperite de garan ie.

• Materialele de imprimat trebuie s corespund listei de materiale specificate


pentru imprimant . Folosirea de altfel de materiale (calc, folie nespecific
imprimantei, etc.) poate produce efecte imprevizibile ducând la sc derea
calit ii imprim rii sau la deteriorarea imprimantei. Defectele provocate de
astfel de materiale nu sunt acoperite de garan ie.

• Imprimanta trebuie instalat pe un loc drept, u or accesibil. Nu se va instala


imprimanta în b taia direct a razelor soarelui, în imediata vecin tate a
aparatelor de aer condi ionat sau în medii cu mult praf. Se vor respecta
distan ele din jurul imprimantei care trebuie l sate libere, specificate în
manualul de instalare care înso te imprimanta.

• Conectarea sau deconectarea cablului paralel se va face numai în condi iile


în care imprimanta nu este alimentat .
Edi ia: Ianuarie 2006
Urm torul paragraf nu se aplic în nici o ar în care astfel de prevederi nu sunt conforme legisla iei locale: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,
PUNE LA DISPOZI IE ACEAST PUBLICA IE “CA ATARE” F NICI O GARAN IE DE NICI UN FEL, NICI EXPRES NICI IMPLICIT , INCLUSIV,
DAR F A SE LIMITA LA ACEASTA, GARAN IILE IMPLICITE DE VÂNZARE SAU DE CONFORMITATE CU UN ANUME SCOP. Unele state nu
permit exonerarea de garan ii exprese sau implicite în cazul unor anumite tranzac ii; de aceea, este posibil ca aceast declara ie s nu se aplice în cazul
dumneavoastr .
Este posibil ca aceast publica ie s con in inexactit i tehnice sau erori de tipar. Periodic, informa iile con inute în acest manual sufer modific ri; aceste
modific ri vor fi încorporate în edi iile viitoare. Pot ap rea oricând îmbun iri sau schimb ri ale produselor sau ale programelor descrise. Pute i face
comentarii la adresa acestui manual, adresându-le Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky
40550, U.S.A. În Marea Britanie i Irlanda, trimite i la Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe,
Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark poate face uz i poate distribui orice informa ie furnizate de dvs. în orice mod consider de cuviin f a se obliga în
nici un fel fa de dvs. Pute i achizi iona copii suplimentare ale publica iei referitoare la acest produs, vizitând site-ul Lexmark la adresa www.lexmark.ro.
Referirile din aceast publica ie cu privire la produse, programe, sau servicii nu implic faptul c produc torul inten ioneaz s le furnizeze în toate rile
în care î i desf oar activitatea. Orice referire la un produs, program, sau serviciu nu are inten ia de a declara sau de a sugera faptul c doar acel
produs, program, sau serviciu poate fi folosit. Orice produs echivalent din punct de vedere func ional, program, sau serviciu care nu încalc nici un drept
de proprietate intelectual existent poate fi folosit în schimb. Evaluarea i verificarea func ion rii împreun cu alte produse, programe, sau servicii, cu
excep ia celor desemnate în mod expres de c tre produc tor, reprezint responsabilitatea utilizatorului.
© 2006 Lexmark International, Inc.
Toate drepturile rezervate.
STATELE UNITE DREPTURI GUVERNAMENTALE
Acest software i orice documenta ie care îl înso te, furnizate în baza acestui acord, reprezint software comercial pentru calculator i documenta ie
realizate exclusiv pe cheltuial privat .

Informa ii privind siguran a


• Cablul de alimentare trebuie s fie conectat la o priz cu împ mântare adecvat , aflat în apropierea aparatului i foarte accesibil .
SUR DE PRECAU IE: Nu folosi i fax-ul pe timpul unei furtuni cu tr znete. Nu configura i aparatul i nu efectua i nici un fel de conexiuni sau cuplaje
prin cabluri electrice cum ar fi cablul de alimentare sau de telefon în timpul furtunilor cu tr znete.
• Folosi i doar cablu pentru telecomunica ii 26 AWG sau mai mare (RJ–11) cord când conecta i acest produs la re eaua de telefonie public .
• Apela i pentru service sau repara ii, în afara celor descrise în manualul de utilizare, la serviciile unei persoane calificate.
• Acest produs este proiectat, testat i s-a dovedit a respecta cu stricte e standardele interna ionale atunci când folose te componente Lexmark
specifice. Este posibil ca, în cazul unor p i componente, unele caracteristici de siguran s nu fie întotdeauna evidente. Firma Lexmark nu este
responsabil în cazul folosirii altor piese de schimb.
SUR DE PRECAU IE: Asigura i-v c toate conexiunile externe (precum Ethernet i conexiunea la sistemul de telefonie) sunt instalate corect.
• Produsul dumneavoastr utilizeaz laser.
SUR DE PRECAU IE: Utilizarea altor butoane sau reglaje sau efectuarea altor proceduri decât cele specificate în acest manual pot conduce la
expuneri periculoase la radia ii.
• Produsul dumneavoastr utilizeaz un proces de imprimare care înc lze te materialul de tip rit, iar c ldura poate cauza degajarea de emana ii din
respectivele materiale. Citi i cu aten ie în acest manual sec iunea care ofer îndrum ri privind alegerea materialului de imprimat pentru a evita
degajarea de emana ii d un toare.

Acest simbol indic prezen a unei suprafe e sau a unei componente fierbin i.
SUR DE PRECAU IE: Pentru a reduce riscul de leziune datorat unei componente fierbin i,
sa i suprafa a s se r ceasc înainte de a o atinge.

Conven ii
Not : Identific o chestiune care v-ar putea fi util .
SUR DE PRECAU IE: Identific un pericol care ar putea fi d un tor pentru utilizator.
Aten ie: Identific ceva ce ar putea deteriora produsul dumneavoastr hardware sau software.

2
Cuprins

Capitolul 1: sirea de informa ii despre IMF.............................................. 7

Capitolul 2: Configurarea IMF......................................................................... 9


Instalarea unui capac pentru o alt limb ......................................................................... 10
Instalarea unei t vi de hârtie adi ionale ............................................................................ 11
Preg tirea IMF pentru imprimare i scanare ................................................................... 12
Instalarea software-ului pentru USB ........................................................................... 12
Instalarea software-ului pentru re ea (doar X342n) ................................................... 13
Preg tirea IMF pentru a trimite faxuri .............................................................................. 14
Conectarea direct la o priz de telefon .................................................................. 14
Conectarea la un telefon .......................................................................................... 15
Preg tirea IMF pentru copiere ........................................................................................ 16

Capitolul 3: Informa ii despre IMF ............................................................... 17


În elegerea componentelor IMF ..................................................................................... 17
Folosirea butoanelor panoului de control ...................................................................... 20
Folosirea meniurilor panoului de control ....................................................................... 22
Navigarea prin meniurile panoului de control .......................................................... 22
Imprimarea unei liste cu articole de meniu .............................................................. 22
Imprimarea fi ei de configurare a re elei (doar X342n) ........................................... 22
Schimbarea modului implicit ..................................................................................... 24
Setarea op iunii Timeout (Pauz ) .............................................................................. 24
Setarea op iunilor de re ea (doar X342n) ................................................................ 25
Folosirea software-ului IMF ............................................................................................ 26
Folosirea propriet ilor de imprimare ........................................................................ 26
Folosirea Presto! PageManager (doar USB) ............................................................ 27
Folosirea QLINK (doar USB) .................................................................................... 27

Capitolul 4: Înc rcarea hârtiei i a documentelor originale ...................... 28


Înc rcarea hârtiei în tava pentru hârtie .......................................................................... 28
Înc rcarea hârtiei în tava de alimentare manual ......................................................... 32

Cuprins
3
Înc rcarea diferitelor tipuri de hârtie .............................................................................. 33
Setarea tipului i m rimii hârtiei .................................................................................... 35
Folosind panoul de control ...................................................................................... 35
Folosind calculatorul ................................................................................................ 35
Înc rcarea documentelor originale în ADF .................................................................... 36
Înc rcarea documentelor originale pe geamul de scanare ........................................... 37
Selectarea unei loca ii de ie ire ..................................................................................... 38

Capitolul 5: Imprimare................................................................................... 39
Imprimarea unui document ............................................................................................ 39
Imprimarea pe un plic .................................................................................................... 39
Imprimarea pe folii transparente .................................................................................... 40
Imprimarea de copii cola ionate ..................................................................................... 40
Imprimarea mai multor pagini pe o singur coal .......................................................... 40
Imprimarea ultimei pagini prima (ordine invers )........................................................... 41

Capitolul 6: Fax.............................................................................................. 42
Trimiterea unui fax .......................................................................................................... 43
Trimiterea automat a unui fax ................................................................................. 43
Trimiterea manual a unui fax .................................................................................. 43
Trimiterea unui fax c tre un grup (difuzarea faxului) ............................................... 44
Trimiterea unui fax la un anumit moment programat (cu întârziere) ...................... 44
Ad ugarea unui prefix înainte de a forma num rul .................................................. 45
Ad ugarea unei pauze la formarea num rului ......................................................... 45
Primirea unui fax ............................................................................................................ 45
Primirea automat a unui fax ................................................................................... 45
Primirea manual a unui fax .................................................................................... 46
Retrimiterea faxurilor ..................................................................................................... 46
Imprimarea rapoartelor de activitate a faxului ............................................................... 47
Personalizarea set rilor faxului ...................................................................................... 47
Setarea de scurt turi ................................................................................................ 47
Folosirea butoanelor de formare rapid (Speed Dial) ............................................ 48
Folosirea Agendei Telefonice ................................................................................. 48
Setarea unei sonerii distinctive ................................................................................ 49
Setarea ID-ului de sta ie .......................................................................................... 49
Introducerea de caractere ........................................................................................ 50
Anularea unei opera ii a faxului ..................................................................................... 50

Capitolul 7: Copiere...................................................................................... 51

Cuprins
4
Executarea de copii ....................................................................................................... 51
Cola ionarea copiilor ..................................................................................................... 52
Copierea mai multor pagini pe o singur coal (Economia de hârtie) ........................ 52
rirea sau mic orarea unei imagini ........................................................................... 53

Capitolul 8: Scanare..................................................................................... 54
Scanarea documentelor folosind panoul de control (Doar USB) ................................. 55
Scanarea documentelor folosind calculatorul (Doar USB) .......................................... 55
Configurarea aplica iilor suplimentare pentru scanare ........................................... 56
Scanarea documentelor direct din cadrul unei aplica ii (Doar USB) ............................ 56
Scanarea de text pentru editare (OCR) ......................................................................... 57
Personalizarea set rilor scanerului .......................................................................... 58
Scanarea în re ea .......................................................................................................... 58
În elegerea op iunilor scanerului .................................................................................... 59

Capitolul 9: Între inerea IMF......................................................................... 61


Îndep rtarea unui cartu de toner ................................................................................ 61
Instalarea unui cartu de toner...................................................................................... 62
Redistribuirea tonerului ................................................................................................. 63
Înlocuirea fotoconductorului .......................................................................................... 65
Cur area IMF ................................................................................................................ 67
Cur area geamului scanerului ............................................................................... 67
Cur area în exteriorul IMF ...................................................................................... 67
Cur area în interiorul IMF ....................................................................................... 68
Comandarea de consumabile ........................................................................................ 70
Reciclarea produselor Lexmark ..................................................................................... 70

Capitolul 10: Solu ionarea defec iunilor .................................................... 71


Solu ionarea defec iunilor de configurare ..................................................................... 72
Îndep rtarea i reinstalarea software-lui driverelor ................................................. 74
Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it ......................... 75
Eliminarea blocajelor de hârtie ................................................................................ 76
Solu ionarea defec iunilor legate de imprimare i copiere ........................................... 84
Solu ionarea defec iunilor legate de calitatea imprim rii ............................................. 85
Solu ionarea defec iunilor legate de scanare ............................................................... 88
Solu ionarea defec iunilor legate de fax ....................................................................... 89
Solu ionarea defec iunilor legate de mesajele de eroare ............................................. 91

Cuprins
5
Avize ............................................................................................................. 94

Index............................................................................................................ 102

Cuprins
6
1 sirea de informa ii despre IMF

Imprimanta Multifunc ional (IMF) Lexmark™ X340/X340n/X342n de ine urm toarele resurse:

Fi de configurare

Descriere Unde se g se te
Fi a de Configurare ofer informa ii pentru Pute i g si acest document în cutia IMF sau pe site-ul
configurarea hardware i software. Lexmark.

Ghidul utilizatorului

Descriere Unde se g se te
Ghidul utilizatorului ofer instruc iuni pentru Pute i g si acest document pe site-ul Lexmark sau pe
folosirea IMF i alte informa ii precum: CD-ul cu software primit cu IMF.
• Între inere
• Solu ionarea defec iunilor
• Siguran

CD

Descriere Unde se g se te
CD-ul con ine drivere, software i fi iere Pute i g si acest CD în cutia IMF. Consulta i fi a de
ale publica iei. Configurare pentru instruc iuni de instalare.

sirea de informa ii despre IMF


7
Fi ierul Readme

Descriere Unde se g se te
Acest fi ier con ine informa ii de ultim or despre Pentru a accesa fi ierul Readme:
IMF i software care nu apar în alte documenta ii,
1 Face i clic pe Start Æ Programs sau All Programs Æ
precum i informa ii specifice sistemului
Lexmark Æ Lexmark X34x Series.
dumneavoastr de operare.
2 Selecta i Readme.

Site Internet

Descriere Unde se g se te
Site-ul nostru con ine informa ii variate. Vizita i site-ul nostru la adresa www.lexmark.com.
Not : Toate c ile de acces la site se pot 1 Accesa i site-ul.
schimba.
2 Selecta i o ar sau o regiune din col ul stânga-sus
al paginii.
3 Selecta i leg tura c tre informa ia de care ave i nevoie.

Înregistra i urm toarele informa ii (localizate pe bonul de la magazin i pe spatele IMF) i s le ave i
preg tite când ne contacta i, astfel ca noi s v putem servi mai repede:
Num rul tipului de imprimant :
Num rul de serie:
Data achizi ion rii:
Magazinul de unde a i f cut achizi ia:

sirea de informa ii despre IMF


8
2 Configurarea IMF

Înainte de a despacheta IMF, alege i o suprafa stabil i dreapt pe care s o a eza i. Aloca i
destul spa iu pentru ventilare i pentru deschiderea capacelor i a t vilor.

Spa iu liber
Fa 400 mm (16 in.)
Spate 175 mm (8 in.)
Dreapta 127 mm (3 in.)
Stânga 50 mm (2 in.)
Sus 175 mm (7 in.)

Configurarea IMF
9
Instalarea unui capac pentru o alt limb
Aceste instruc iuni se aplic doar dac a i primit unul sau mai multe capace pentru alte limbi cu IMF.

1 Ridica i i îndep rta i capacul.

2 Alege i capacul corect pentru limba dumneavoastr .


3 Alinia i capacul cu butoanele IMF i ap sa i-l în jos pân se blocheaz la locul s u.

Instalarea unui capac pentru o alt limb


10
Instalarea unei t vi de hârtie adi ionale
IMF dumneavoastr accept o tav pentru hârtie op ional ce permite înc rcarea de pân la 550 coli.

SUR DE PRECAU IE: Dac instala i o tav de 550 de coli dup configurarea IMF, opri i
IMF i scoate i cablul de alimentare înainte s continua i.

1 Despacheta i tava de 550 de coli i îndep rta i orice material de ambalare.


2 Pune i tava în locul ales pentru IMF.
3 Alinia i g urile IMF cu elementele de pozi ionare ale t vii de 550 coli i coborâ i IMF în locul
ei.

4 Face i clic pe Start Æ Settings Æ Printers sau Printers and Faxes.


sau
Face i clic pe Start Æ Control Panel Æ Printers and Other Hardware Æ Printers and
Faxes.
5 Selecta i simbolul IMF.
6 Face i clic pe File Æ Properties.
7 Face i clic pe eticheta Device Settings.
8 Selecta i Tray2 din lista de op iuni instalabile.
9 Selecta i 550-Sheet Tray din lista meniu.
10 Face i clic pe Apply.
11 Face i clic pe OK.

Instalarea unei t vi de hârtie adi ionale


11
12 Conecta i cablul de alimentare la o priz .
13 Ap sa i întrerup torul de alimentare.

Preg tirea IMF pentru imprimare i scanare

Instalarea software-ului pentru USB


Pute i instala drivere de imprimant i software pentru scanare pentru urm toarele sisteme de operare
folosind CD-ul Software i Documenta ie:
• Windows 2003
• Windows 2003 x64
• Windows XP
• Windows XP x64
• Windows 2000

Not : Driverele pentru Windows XP x64 bit Edition sunt disponibile la www.lexmark.ro.

1 Introduce i CD-ul Software i Documenta ie.


2 Urm ri i instruc iunile de pe ecran.
3 Conecta i cablul USB i porni i imprimanta.

Apare ecranul Plug and Play i un obiect imprimant este creat în directorul de imprimante al
calculatorului.
În cazul în care nu apare ecranul de instalare a software-ului:

1 Pe desktop, face i dublu clic pe My Computer.


Pentru Windows XP, face i clic pe Start pentru a accesa simbolul My Computer.
2 Face i dublu clic pe simbolul CD-ROM drive. Dac este cazul, face i dublu clic pe setup.exe.

Preg tirea IMF pentru imprimare i scanare


12
3 Când apare ecranul de instalare a software-ului, face i clic pe Install sau Install Now.
4 Urma i instruc iunile de pe ecranul calculatorului pentru a termina instalarea.

Instalarea software-ului pentru re ea (doar X342n)


Pute i instala drivere de imprimant i software pentru scanare pentru urm toarele sisteme de operare
folosind CD-ul Software i Documenta ie:
• Windows 2003
• Windows 2003 x64
• Windows XP
• Windows XP x64
• Windows 2000

Not : Driverele pentru Windows XP x64 bit Edition sunt disponibile la www.lexmark.ro.

1 Conecta i cablul ethernet i porni i imprimanta.

1 2

2 Introduce i CD-ul Software i Documenta ie.


3 Urm ri i instruc iunile de pe ecran.
Apare ecranul Plug and Play i un obiect imprimant este creat în directorul de imprimante al
calculatorului.

Not : Conexiunea ethernet nu va func iona în cazul în care este folosit conexiunea
USB. Nu pot fi folosite mai multe porturi de conectare în acela i timp.

În cazul în care nu apare ecranul de instalare a software-ului:

1 Pe desktop, face i dublu clic pe My Computer.


Pentru Windows XP, face i clic pe Start pentru a accesa simbolul My Computer.
2 Face i dublu clic pe simbolul CD-ROM drive. Dac este cazul, face i dublu clic pe setup.exe.

Preg tirea IMF pentru imprimare i scanare


13
3 Când apare ecranul de instalare a software-ului, face i clic pe Install sau Install Now.
Urma i instruc iunile de pe ecranul calculatorului pentru a termina instalarea.

Preg tirea IMF pentru a trimite faxuri


Pute i conecta imprimanta la echipamente precum telefonul, robot telefonic sau modem de
calculator. În cazul unor probleme consulta i Solu ionarea defec iunilor de configurare de la
pagina 72.

Not : Imprimanta este un dispozitiv analog care func ioneaz optim când este
conectat direct la priza din perete. Alte dispozitive (precum telefonul sau robotul
telefonic) pot fi ata ate cu succes pentru a trece prin imprimant , dup cum se
descrie în pa ii de configurare. Dac dori i o conexiune digital precum ISDN,
DSL, sau ADSL, este nevoie de un dispozitiv ter (precum un filtru DSL).

Nu este nevoie s ata i imprimanta la calculator, îns trebuie s o conecta i la o linie telefonic
pentru a trimite i a primi faxuri.
Pute i conecta imprimanta i la alte echipamente. Consulta i urm torul tabel pentru a determina cel
mai bun mod de a v configura imprimanta.

Conectarea direct la o priz de telefon


SUR DE PRECAU IE: Folosi i doar cablu pentru telecomunica ii 26 AWG sau mai
mare (RJ–11) cord când conecta i acest produs la re eaua de telefonie public .

Conecta i IMF direct la o priz de telefon pentru a face copii sau pentru a trimite i primi faxuri f a
folosi un calculator.

1 Asigura i-v c dispune i de un cablu telefonic i de o priz de telefon.


2 Conecta i un cap t al cablului telefonic direct în portul LINE al IMF.

Preg tirea IMF pentru a trimite faxuri


14
3 Conecta i cel lalt cap t al cablului telefonic într-o priz de telefon activ .

Not : Pentru mai multe informa ii asupra conect rii IMF la echipamente de telecomunica ii,
consulta i instruc iunile adi ionale de configurare primite cu IMF. Pa ii de
configurare pot varia în func ie de ar sau regiune.

Conectarea la un telefon
Conecta i un telefon la IMF pentru a folosi linia de fax ca o linie normal de telefon. Apoi configura i
imprimanta în locul unde se afl telefonul pentru a face copii sau pentru a trimite i primi faxuri f
a folosi un calculator.

1 Asigura i-v c dispune i de urm toarele:


• Un telefon
• Dou cabluri de telefon
• O priz de telefon
2 Conecta i un cablu de telefon la portul LINE al IMF i apoi introduce i-l într-o priz de
telefon.

Preg tirea IMF pentru a trimite faxuri


15
3 Îndep rta i capacul protector din portul EXT al IMF.

4 Conecta i cel lalt cablu de telefon la un telefon i apoi introduce i-l în portul EXT al
IMF.

Not : Pentru mai multe informa ii asupra conect rii IMF la echipamente de telecomunica ii,
consulta i instruc iunile adi ionale de configurare primite cu IMF. Pa ii de
configurare pot varia în func ie de ar sau regiune.

Preg tirea IMF pentru copiere


X340/X340n/X342n pot fi folosite ca un copiator de sine st tor i nu necesit configur ri
suplimentare sau conectarea la un calculator sau la o re ea.

Preg tirea IMF pentru copiere


16
3 Informa ii despre IMF

În elegerea componentelor IMF


1

3
4

14

13

6
12

11

10
7
9
8

Folosi i Pentru
1 Suport hârtie ADF Extindere pentru a suporta materiale mai lungi.
2 Ghidaje hârtie Asigurarea aliment rii corecte cu hârtie.
3 Alimentarea Automat Copierea, scanarea sau trimiterea prin fax a documentelor.
a Documentelor (ADF)
4 Capac superior Accesarea geamului scanerului.
5 Panou control Operarea IMF. Pentru mai multe informa ii, consulta i Folosirea
butoanelor panoului de control la pagina 20.
6 Suport ie ire hârtie inerea hârtiei mai lungi în tava de ie ire frontal .

Informa ii despre IMF


17
Folosi i Pentru
7 Tava de ie ire frontal inerea hârtiei la ie irea din IMF.
8 Capacul frontal Accesarea cartu elor de toner.
9 Tava pentru hârtie Înc rcarea automat a hârtiei.
10 Tava de alimentare manual Înc rcarea manual a hârtiei.
11 Indicator nivel hârtie Verificarea nivelului hârtiei în tava pentru hârtie.
12 Butonul de acces Deschiderea capacului frontal.
13 Geamul scanerului Scanarea, copierea sau trimiterea prin fax a unui document de o pagin .
14 Încuietoarea scanerului Blocarea scanerului în timpul transportului.

În elegerea componentelor IMF


18
16

24

17
18
19
23 20
22
21

Folosi i Pentru
15 Balamale din spate Ridicarea capacului superior pentru documente mai groase.
16 Întrerup tor alimentare Pornirea i oprirea IMF.
17 Port alimentare cu energie Conectarea IMF la o surs de curent.
18 Capac praf Protejarea hârtiilor mai lungi care ar putea s treac de marginea
IMF.
19 Capac din spate Îndep rtarea hârtiei mai grele la ie irea din imprimant .
20 Port Ethernet Conectarea IMF la o re ea folosind cablul ethernet.
Not : Acest port este disponibil doar pentru X342n. Porturile
ethernet i USB nu pot fi folosite în acela i timp.
21 Port USB Conectarea IMF la un calculator folosind cablul USB.
22 Port LINE Conectarea IMF la o linie telefonic activ pentru a trimite i primi
faxuri.
23 Port EXT Conectarea IMF la un telefon sau la un robot telefonic.
24 Mânere Ridicarea IMF.

În elegerea componentelor IMF


19
Folosirea butoanelor panoului de control
Ecranul arat :
• Starea IMF
• Mesaje
• Meniuri

1 2 3 4 5 6 7

12 11 10 9 8

Ap sa i Pentru
1 Copy (Copiere) Accesarea modului Copiere pentru a face copii.
Not : Modul este selectat când lumina este aprins .
2 Fax Accesarea modului Fax pentru a folosi faxul.
Not : Modul este selectat când lumina este aprins .
3 Scan (Scanare) Accesarea modului de Scanare pentru a scana.
Not : Modul este selectat când lumina este aprins .
4 Scale (Scal ) Controlarea m rimii unui document copiat fa de m rimea sa original .
5 Collate (Cola ionare) Controlarea modului în care sunt finalizate opera iile cu mai multe pagini.
6 Op iuni (Copiere) • Ajustarea sursei de hârtie.
• Ajustarea set rilor pentru economia de hârtie.
7 Butoane formare rapid Accesarea oric reia dintre primele 5 scurt turi programate.
8 Shift Accesarea scurt turilor 6–10.
Not : Ap sa i Shift, apoi ap sa i primul buton de formare rapid pentru
a forma scurt tura 6. Ap sa i Shift, apoi ap sa i al doilea buton pentru
a forma scurt tura 7 i a a mai departe.
9 Op iuni (Fax) • Accesarea func iei de trimitere c tre un grup.
• Amânarea trimiterii unui fax.
• Anularea unui fax.
10 (On/Off Hook) Trimiterea i primirea manual a unui fax.

Folosirea butoanelor panoului de control


20
Ap sa i Pentru
11 Redial/Pause • În modul Fax, formeaz din nou ultimul num r introdus.
• Introducerea unei pauze de trei secunde în num rul ce urmeaz a fi format
pentru a a tepta o linie exterioar sau pt. a trece printr-un sistem de r spuns
automat. Introduce i pauza doar când a i început programarea unui num r.
12 Agenda telefonic Accesarea oric rei scurt turi programate. Pentru informa ii suplimentare
despre setarea scurt turilor, consulta i Setarea scurt turilor la pagina 47.

13 14 15 16 17 18

22 21 20 19

Folosi i Pentru
13 • Navigarea prin op iunile meniului.
• Mic orarea cu o unitate a unui num r.
14 • Navigarea prin op iunile meniului.
• Cre terea cu o unitate a unui num r.
15 • Alegerea op iunii ce apare pe ecran.
• Salvarea set rilor.
16 Tastatura numeric În modul Copiere: Selecta i num rul de copii dorit.
În modul Fax:
• Introducerea numerelor de fax.
• Selectarea literelor pentru crearea unei intr ri în Agenda telefonic .
• Scrierea numerelor pentru introducerea sau editarea orei sau datei.
17 Con inut Selectarea tipului de material copiat sau trimis pe fax. Selecta i
una din op iunile urm toare:
• Text
• Text i imagini
• Imagini
18 Start Ini ierea unei opera ii de copiere, scanare sau fax, în func ie
de modul selectat.

Folosirea butoanelor panoului de control


21
Folosi i Pentru
19 Stop • Aducerea set rilor la valorile implicite, în func ie de modul
selectat.
• Anularea unei opera ii de copiere, scanare sau fax.
• Ie irea dintr-un meniu.
20 Luminozitate Selectarea uneia dintre cele 5 set ri de luminozitate.
21 Meniu Afi eaz un meniu sau un sub-meniu al panoului de control.
22 Înapoi (Back) Revenirea la meniul anterior f a salva modific rile.
Not : Ap sa i înainte de a ap sa Back pt. a salva modific rile.

Folosirea meniurilor panoului de control

Navigarea prin meniurile panoului de control


1 Ap sa i Menu.
2 Ap sa i sau în mod repetat, pân când apare meniul dorit i apoi ap sa i .
3 Ap sa i sau repetat, pân când apare op iunea din meniu dorit i apoi ap sa i .
4 Ap sa i sau în mod repetat, pân când apare setarea dorit .
5 Ap sa i pentru a salva setarea.

Imprimarea unei liste cu articole de meniu


1 Din panoul de control, ap sa i Menu.
2 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare REPORTS, apoi ap sa i .
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare Print Menus apoi ap sa i .
IMF imprim o list cu meniurile disponibile i cu set rile implicite.

Imprimarea fi ei de configurare a re elei (doar X342n)


Pute i imprima o fi de configurare a re elei pentru a revizui set rile re elei.

Not : Acest articol de meniu este disponibil doar când cablul USB este deconectat.

1 Din panoul de control, ap sa i Menu.


2 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare REPORTS, apoi ap sa i .
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare Network Setup apoi ap sa i .

Folosirea meniurilor panoului de control


22
4 IMF imprim fi a de configurare a re elei.

Meniul implicit pentru copiere

Folosi i Pentru
Luminozitate Îmbun irea lizibilit ii unei copii prin întunecarea unui document mai luminos
sau prin luminarea unui document mai întunecat.
Con inut Specificarea tipului de document copiat: Text, Combinat sau Imagine.
Num r Specificarea num rului de copii imprimate.
Scal Specificarea procentului de m rire sau mic orare a unei copii.
Cola ionare Cola ionarea copiilor în timp ce ies.
Surs hârtie Selectarea sursei de hârtie pe care dori i s o folosi i.
Economie hârtie Alegerea num rului de imagini de pagini dorite spre a fi imprimate pe o coal .

Meniu avansat pentru Fax

Folosi i Pentru
spuns automat Modificarea set rilor de r spuns.
În spatele PABX Indicarea faptului dac exist un dispozitiv de comutare telefonic .
Mod de formare Selectarea metodei de formare dintre puls sau ton pentru fax.
Retransmitere fax Retransmiterea unui fax c tre un alt fax.
Fax Footer Ad ugarea unui footer (note de subsol) faxului.
Reducere automat Reducerea automat a m rimii unui document pentru trimiterea prin fax.
Confirmare Imprimarea unei pagini de informare de câte ori un fax este trimis sau dac
apare o eroare în timpul transmiterii.

Folosirea meniurilor panoului de control


23
Meniul implicit pentru Fax

Folosi i Pentru
Con inut Alegerea calit ii imaginii trimise.
Not : Schimbarea con inutului poate modifica timpul necesar pentru a trimite
faxul.
rime ini ial Specificarea m rimii implicite a documentelor originale pentru fax.
Luminozitate Îmbun irea lizibilit ii unei copii prin întunecarea unui document mai
luminos sau prin luminarea unui document mai întunecat.
Sonerii Specificarea num rului de sonerii înainte ca IMF s r spund automat
unui fax care vine.
Sonerie distinct Alegerea tipului de sonerie care indic venirea unui fax, în cazul în care
num rul de fax are o sonerie distinct .
Formarea din nou Alegerea num rului de încerc ri de formare dup nereu ita transmiterii unui fax.
teptare pentru formare Alegerea num rului de minute a teptat pân la formarea automat .
Surs de hârtie Selectarea sursei de hârtie dorit .
Difuzor Activarea sau dezactivarea difuzorului pentru monitorizarea tonului de fax.
Volum Specificarea volumului soneriei telefonului pentru faxurile primite sau
specificarea volumului difuzorului pentru monitorizarea tonului de fax.
Prefix Stabilirea unui prefix ce s fie format înaintea form rii automate a unui num r. De ex.,
introduce i un prefix dac trebuie s forma i un num r pt. a accesa o linie exterioar .
ECM Asigurarea unei transmisii exacte, f erori, cu un alt fax echipat cu
sistem ECM.
ID de sta ie Setarea num rului de fax sau a numelui de identificare ce apare în antetul faxului.

Schimbarea modului implicit


Set rile IMF sunt stabilite implicit pentru modul copiere. Pentru a selecta alt mod ca fiind implicit:

1 Ap sa i Menu.
2 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare MACHINE SETUP i apoi ap sa i .
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare Mode i apoi ap sa i .
4 Ap sa i sau în mod repetat, pân ce apare modul dorit.
5 Ap sa i pentru a salva set rile.

Setarea op iunii Timeout (Pauz )


În cazul în care schimba i set rile de copiere sau fax folosind butoanele panoului de control pentru o
opera ie specific , IMF va reveni la set rile implicite dup o perioad de timp stabilit .

Folosirea meniurilor panoului de control


24
Pentru a stabili perioada dup care IMF revine la set rile implicite:

1 Ap sa i Menu.
2 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare MACHINE SETUP i apoi ap sa i .
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare Timeout i apoi ap sa i .
4 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare durata de timp dorit i apoi ap sa i pe .
5 Ap sa i Back în mod repetat pentru a reveni la mesajul Ready.

Setarea op iunilor de re ea (doar X342n)


Not : Aceste elemente de meniu sunt disponibile doar când cablul USB e deconectat.

1 Ap sa i Menu.
2 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare NETWORK SETUP i apoi ap sa i .
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare unul din urm toarele mesaje:
• Enable DHCP
• IP Address
• Netmask
• Gateway
4 Ap sa i pentru a ajusta oricare din elementele de mai sus. Dup efectuarea ajust rilor
necesare ap sa i pe i imprimanta va salva set rile i va reveni la mesajul Ready.
Dac nu se efectueaz ajust ri, ap sa i în mod repetat Back pentru a reveni la mesajul Ready.

Folosirea meniurilor panoului de control


25
Folosirea software-ului IMF
Folosi i Pentru
Propriet i de imprimare Selectarea celor mai bune set ri de imprimare pentru
documentul pe care îl imprima i.
Presto! PageManager Scanarea, distribuirea i organizarea imaginilor i documentelor.
Vizionarea, editarea, trimiterea i salvarea fi ierelor în mai multe formate.
QLINK Scanarea c tre diverse aplica ii.
Configurarea diverselor aplica ii pentru scanare. Pentru mai
multe informa ii consulta i pagina 56.
Personalizarea set rilor de scanare. Pentru mai multe informa ii
consulta i pagina 58.

Folosirea propriet ilor de imprimare


Print Properties (Propriet i de imprimare) este software-ul ce controleaz func ionarea imprim rii
când imprimarea este conectat la calculator. Pute i schimba set rile din Print Properties în func ie
de proiectul pe care dori i s -l crea i.

Deschiderea Print Properties


Pute i deschide Print Properties din aproape orice program:

1 Când un document este deschis, face i clic pe File Æ Print.


2 Din caseta de dialog Print, face i clic pe Properties, Preferences, Options, sau Setup.

Folosirea etichetelor Print Properties

Etichet Op iune
Layout (Dispunere) • Selectarea orient rii documentului pe pagina imprimat :
portret sau peisaj.
• Alegerea ordinii de imprimare a paginilor.
• Alegerea num rului de pagini de imprimat pe o coal .
Paper/Quality (Hârtie/Calitate) • Alegerea sursei de hârtie.
• Specificarea tipului de hârtie.
Watermark Ad ugarea, editarea sau îndep rtarea unui watermark.
Profiles (Profile) Ad ugarea de profile personale.
About (Despre) Listarea drepturilor de autor i a versiunii fi ierelor.

Folosirea software-ului IMF


26
Folosirea Presto! PageManager (doar USB)
Folosi i Presto! PageManager pentru a scana, distribui i organiza imagini i documente. Pentru a
deschide Presto! PageManager, face i clic pe Start Æ Programs sau All Programs Æ Lexmark
Applications Æ Presto! PageManager.
Pentru a accesa fi ierul Help (Ajutor) al Presto! PageManager:

1 Deschide i Presto! PageManager.


2 Face i clic pe Help Æ Help.

Folosirea QLINK (doar USB)


Cu QLINK, pute i:
• Scana c tre aplica ii diverse.
• Configura aplica ii suplimentare pentru scanare. Pentru mai multe informa ii, consulta i pag. 56.
• Personaliza set rile de scanare. Pentru mai multe informa ii, consulta i pagina 58.
Pentru a deschide QLINK, folosi i una dintre metodele urm toare:
• Din panoul de control IMF, ap sa i Scan.
• Face i dublu-clic pe simbolul QLINK de pe desktop.
• Face i clic pe Start Æ Programs sau All Programs Æ Lexmark Æ Lexmark X34x Series Æ
QLINK.

Folosirea software-ului IMF


27
4 Înc rcarea hârtiei i a documentelor originale

Înc rcarea hârtiei în tava pentru hârtie


1 Asigura i-v c :
• Folosi i hârtie destinat imprimantelor laser.
• Hârtia nu este folosit sau deteriorat .
• Dac folosi i hârtie special , urma i instruc iunile primite odat cu hârtia.
• Nu for i hârtia s intre în IMF.
• Seta i tipul corect de hârtie în panoul de control sau folosind calculatorul.
Pentru detalii consulta i Setarea tipului i m rimii hârtiei.
2 Scoate i tava pentru hârtie.

Înc rcarea hârtiei i a documentelor originale


28
3 inând tava pe o suprafa stabil , ap sa i încuietoarea ghidajelor i mi ca i ghidajul din
spate pân ajunge la m rimea dorit pentru hârtie.

Not : Pentru a înc rca hârtie mai lung , precum cea de dimensiune legal:

• Ap sa i butonul din spatele t vii i extinde i tava pân se blocheaz .

• Ata i capacul de praf în spatele IMF pentru a proteja hârtia care dep te
marginea IMF.

4 Preg ti i teancul de hârtie pentru înc rcare, flexionându-l sau vânturându-l în fa i în


spate. Alinia i marginile colilor pe o suprafa dreapt .

Înc rcarea hârtiei în tava pentru hârtie


29
5 Înc rca i hârtia cu fa a imprimabil orientat în jos.

Not : Înc rca i foile cu antet cu partea scris orientat în jos. Marginea de sus a colii
trebuie a ezat c tre partea frontal a t vii.

6 Asigura i-v c hârtia este sub nivelul liniei de înc rcare maxim din partea stâng a
interiorului t vii.

Not : Înc rcarea în exces a hârtiei poate duce la blocaje.

Înc rcarea hârtiei în tava pentru hârtie


30
7 Strânge i i ajusta i ghidajele de hârtie pân când ating marginea teancului.

Not : Nu împinge i prea tare ghidajele pentru hârtie, pentru a nu îndoi hârtia. Ajust rile
incorecte pot cauza blocaje.

8 Închide i tava pentru hârtie.

Not : Indicatorul de nivel al hârtiei, din partea frontal a t vii, arat cantitatea de hârtie
aflat în mod curent în tav .

Not : În cazul apari iei de probleme legate de alimentarea cu hârtie, folosi i tava de
alimentare manual . Pentru mai multe informa ii, consulta i Înc rcarea hârtiei în
tava de alimentare manual de la pagina 32.

Înc rcarea hârtiei în tava pentru hârtie


31
Înc rcarea hârtiei în tava de alimentare manual
Folosi i tava de alimentare manual pentru a imprima pe folii transparente, etichete, plicuri sau
carton. De asemenea, pute i folosi tava de alimentare manual pentru a imprima sesiuni scurte pe
materiale de tip sau m rime diferite de cele înc rcate în tava pentru hârtie.
Pentru informa ii despre materialele de imprimat acceptate de tava de alimentare manual , consulta i
Înc rcarea diferitelor tipuri de hârtie de la pagina 33.

1 Asigura i-v c :
• Folosi i hârtie destinat imprimantelor laser.
• Hârtia nu este folosit sau deteriorat .
• Dac folosi i hârtie special , urma i instruc iunile primite odat cu hârtia.
• Nu for i hârtia s intre în IMF.
• Seta i tipul corect de hârtie în panoul de control sau folosind calculatorul. Pentru
detalii consulta i Setarea tipului i m rimii hârtiei.
2 Introduce i o singur coal de hârtie, orientat cu fa a în sus, cu latura conduc toare prima,
în centrul fantei de alimentare manual i ajusta i ghidajele pentru l imea hârtiei.
IMF preia automat materialul de imprimat.

Înc rcarea hârtiei în tava de alimentare manual


32
Înc rcarea diferitelor tipuri de hârtie
Surs de alimentare/capacitate 1
Tava de 250 de Tava de 550 de
rime (mm/in.) coli Alimentare manual coli (op ional)
Hârtie simpl Da/250 Da/1 Da/550
Letter (215.9 x 279/8.5 x 11)
A4 (210 x 297/8.27 x 11.69)
Folio (215.9 x 330.2/8.5 x 13)
Legal (215.9 x 355.6/8.5 x 14)
Executive (184.2 x 266.7/7.25 x 10.5)
JISB5 (182 x 257/7.2 x 10)
Statement (140 x 216/5.5 x 8.5)
A5 (148 x 210/5.83 x 8.27)
Plicuri 2 Nu/0 Da/1 Nu/0
No. 9 (98.4 x 225.4/3.88 x 8.88)
No. 10 (104.8 x 241.3/4.12 x 9.5)
DL (110 x 220/4.33 x 8.66)
C5 (162 x 229/6.38 x 9.02)
B5 (176 x 250/6.93 x 9.84)
No. 7 3/4 (98.4 x 190.4/3.88 x 7.5)
Etichete hârtie3 Nu/0 Da/1 Nu/0
Letter (215.9 x 279/8.5 x 11)
A4 (210 x 297/8.27 x 11.69)
Folii transparente Da/50 Da/1 Da/50
Letter (215.9 x 279/8.5 x 11)
A4 (210 x 297/8.27 x 11.69)

Înc rcarea diferitelor tipuri de hârtie


33
Surs de alimentare/capacitate 1
Tava de 250 de Tava de 550 de
rime (mm/in.) coli Alimentare manual coli (op ional)
Carton4 Nu/0 Da/1 Nu/0
Letter (215.9 x 279/8.5 x 11)
A4 (210 x 297/8.27 x 11.69)
Folio (215.9 x 330.2/8.5 x 13)
Legal (215.9 x 355.6/8.5 x 14)
Executive (184.2 x 266.7/7.25 x 10.5)
JISB5 (182 x 257/7.2 x 10)
Statement (140 x 216/5.5 x 8.5)
A5 (148 x 210/5.83 x 8.27)
1 Capacitatea maxim poate fi redus în func ie de grosimea hârtiei.
2 Alimenta i plicurile pe rând, câte unul, prin fanta de alimentare manual .
3 IMF este destinat doar imprim rii ocazionale de etichete. Alimenta i câte o coal , pe rând, prin fanta de
alimentare manual . Nu folosi i etichete din vinilin cu IMF.
4 Alimenta i cartoanele pe rând, câte unul, prin fanta de alimentare manual . Trebuie s ias prin fanta de
ie ire din spate. M rimile individuale precum 4 x 6, nu sunt acceptate. Lexmark recomand coli complete
de carton destinate imprimantelor cu laser.

Aten ie: Folosirea unor materiale cu m rimi neacceptate poate deteriora IMF.

Înc rcarea diferitelor tipuri de hârtie


34
Setarea tipului i m rimii hârtiei

Folosind panoul de control


1 Ap sa i Menu.
2 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare PAPER SETUP pe prima linie a ecranului i
apoi ap sa i .
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare Size/Type pe prima linie a ecranului i apoi
ap sa i .
4 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare sursa de alimentare pe care dori i s o folosi i.
5 Ap sa i .
6 Ap sa i sau în mod repetat, pân când m rimea dorit este selectat i apoi ap sa i .
7 Ap sa i sau în mod repetat, pân când tipul de hârtie dorit este selectat.
8 Ap sa i .
9 Pentru a reveni la mesajul Ready, ap sa i Stop.

Not : În cazul în care imprima i de la calculator, continua i cu Folosind panoul de


control.

Folosind calculatorul
1 Dintr-un document deschis, face i clic pe File Æ Print.
2 Face i clic pe Properties, Options, Setup, sau Preferences.
3 Din eticheta Paper/Quality, selecta i tipul de hârtie din lista extensibil Media.
4 Face i clic pe butonul Advanced.
5 Selecta i m rimea hârtiei.
6 Face i clic pe OK.
7 Face i clic pe OK.
8 Face i clic pe OK.

Setarea tipului i m rimii hârtiei


35
Înc rcarea documentelor originale în ADF
Pute i înc rca pân la 50 de coli dintr-un document original în ADF pentru scanare, copiere i Fax.
• Înl tura i capsele i agrafele de pe documentele originale înainte de
înc rcarea în ADF.
• Este posibil ca ADF s nu se alimenteze corect cu documente deteriorate sau
îndoite. În cazul în care apare o astfel de situa ie, folosi i geamul scanerului.
Pentru mai multe informa ii, consulta i Înc rcarea documentelor originale pe
geamul de scanare de la pagina 37.

1 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF.

Not : Nu înc rca i c i po tale, vederi4 x 6, articole mici, sau materiale sub iri (precum
ieturi din reviste sau hârtie f carbon) în ADF. Pune i aceste articole pe
geamul scanerului.

2 Ajusta i ghidajele de pozi ionare ale ADF pân la marginea hârtiei.

Not : În cazul în care se folose te hârtie mai lung , extinde i suportul de hârtie al ADF.

Înc rcarea documentelor originale în ADF


36
Înc rcarea documentelor originale pe geamul de
scanare
Pute i scana, copia i trimite prin fax imagini, documente text, articole de revist , ziare i alte
publica ii.

Not : Pune i c ile po tale, vederile 4 x 6, articolele mici sau materiale sub iri
(precum t ieturi din reviste sau hârtie f carbon) pe geamul scanerului.

1 Deschide i capacul de sus.

2 Pune i documentul cu fa a în jos pe geamul scanerului, în col ul din stânga sus.

Înc rcarea documentelor originale pe geamul de scanare


37
3 Închide i capacul de sus pentru a evita apari ia marginilor întunecate pe imaginea scanat .

Selectarea unei loca ii de ie ire


IMF are dou loca ii de ie ire: tava frontal de ie ire i ie irea din spate pentru hârtie.

Tava frontal
de ie ire Ie irea din spate

Tava frontal de ie ire


Tava frontal de ie ire trebuie folosit doar pentru hârtie simpl . Folosi i ie irea din spate pentru
plicuri, etichete, cartoane i folii transparente. Pentru a folosi tava de ie ire frontal , asigura i-v c
este închis capacul din spate.
Aceast tav trebuie folosit pentru majoritatea lucr rilor i se recomand pentru opera ii ce necesit
un num r mai mare de 50 de coli de hârtie normal , continuu.

Not : În caz de probleme, precum ondulare excesiv , ap rute la folosirea ie irii frontale,
încerca i s folosi i ie irea din spate.

Ie irea de hârtie din spate


Pute i folosi ie irea din spate pentru toate tipurile de hârtie; în orice caz, pentru plicuri, etichete,
cartoane i folii transparente, este recomandat folosirea acestei fante. Pentru a folosi ie irea din
spate, deschide i capacul din spate. Prin ie irea din spate, hârtia este scoas cu fa a în sus, ultima
pagin deasupra. Pentru a evita blocajele de hârtie, nu deschide i i nu închide i capacul din spate
în timpul imprim rii.

Selectarea unei loca ii de ie ire


38
5 Imprimare

Imprimarea unui document


1 Înc rca i hârtia.
2 Dintr-un document deschis, face i clic pe File Æ Print.
3 Face i clic pe Properties, Options, Setup, sau Preferences.
4 Ajusta i set rile.
5 Face i clic pe OK.
6 Face i clic pe OK sau Print.

Imprimarea pe un plic
1 Înc rca i plicul cu fa a în sus în fanta de alimentare manual .

Not : Asigura i-v c clapeta plicului este orientat în jos.

2 Dintr-un document deschis, face i clic pe File Æ Print.


3 Face i clic pe Properties, Options, Setup, sau Preferences.
4 Din eticheta Layout, selecta i Landscape (Peisaj).

Not :

• Majoritatea plicurilor folosesc orientarea peisaj.


• Asigura i-v c aceea i orientare este folosit i în aplica ia software.
5 Din eticheta Paper/Quality, selecta i sursa de hârtie.
6 Selecta i Envelope din lista extensibil Media.
7 Face i clic pe butonul Advanced.
8 Select i rimea plicului înc rcat i face i clic pe OK.
9 Face i clic pe OK.

Imprimare
39
10 Face i clic pe OK sau Print.

Imprimarea pe folii transparente


1 Înc rcarea foilor transparente.

Not :

• În cazul în care folosi i fanta de alimentare manual , înc rca i foliile transparente
câte una.
• Asigura i-v c folosi i folii transparente destinate imprimantelor cu laser.
2 Dintr-un document deschis, face i clic pe File Æ Print.
3 Face i clic pe Properties, Options, Setup, sau Preferences.
4 Din eticheta Paper/Quality, selecta i sursa de hârtie.
5 Selecta i Transparency din lista extensibil Media.
6 Face i clic pe butonul Advanced.
7 Selecta i rimea foliei transparente înc rcate i face i clic pe OK.
8 Face i clic pe OK.
9 Face i clic pe OK sau Print.

Imprimarea de copii cola ionate


În cazul în care imprima i mai multe copii ale unui document, pute i alege s imprima i copiile ca set
(cola ionate) sau ca grup de pagini (ne-cola ionate).

1 Înc rca i hârtia.


2 Dintr-un document deschis, face i clic pe File Æ Print.
3 Din Copies, selecta i c su a de validare Collate.
4 Face i clic pe OK sau Print.

Imprimarea mai multor pagini pe o singur coal


1 Înc rca i hârtia.
2 Dintr-un document deschis, face i clic pe File Æ Print.
3 Face i clic pe Properties, Options, Setup, sau Preferences.

Imprimarea pe folii transparente


40
4 Din cadrul Layout, selecta i num rul de pagini pe coal din lista extensibil Pages Per Sheet.
5 Face i clic pe OK.
6 Face i clic pe OK sau Print.

Imprimarea ultimei pagini prima (ordine invers )


1 Înc rca i hârtia.
2 Dintr-un document deschis, face i clic pe File Æ Print.
3 Face i clic pe Properties, Options, Setup, sau Preferences.
4 Din cadrul Layout, selecta i c su a de validare Back to Front.
5 Face i clic pe OK.
6 Face i clic pe OK sau Print.

Imprimarea ultimei pagini prima (ordine invers )


41
6 Fax

Pute i înc rca un document original în ADF sau pe geamul scanerului.

ADF Geamul scanerului

Folosi i ADF pentru documente cu mai multe pagini. Folosi i geamul scanerului pentru
documente de o singur pagin , c i
Not : Nu înc rca i c i po tale, vederi4 x 6, articole mici,
po tale, vederi4 x 6, articole mici, sau
sau materiale sub iri (precum t ieturi din reviste sau hârtie
carbon) în ADF. Pune i aceste articole pe geamul materiale sub iri (precum t ieturi din
scanerului. reviste sau hârtie f carbon).

Fax
42
Trimiterea unui fax
Not : Asigura i-v c IMF este conectat la o linie de telefon analoag , activ .

Trimiterea automat a unui fax


1 Asigura i-v c IMF este pornit .
2 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.

Not : Nu înc rca i c i po tale, vederi4 x 6, articole mici, sau materiale sub iri (precum
ieturi din reviste) în ADF. Pune i aceste articole pe geamul scanerului.

3 De la panoul de control ap sa i Fax.


4 Introduce i un num r de fax, ap sa i Speed Dial 1, 2, 3, 4, sau 5, sau ap sa i Phone
Book pentru a selecta un num r.

Not :

• În cazul în care nu ave i o list de numere rapide, dar dori i s crea i una,
consulta i Setarea de scurt turi de la pagina 47.
• În cazul în care nu ave i o Agend telefonic , dar dori i s crea i una, consulta i
Folosirea Agendei telefonice de la pagina 48.
5 Ap sa i Start.
6 Dac vi se cere, ap sa i 1 (pentru da) în cazul în care ave i mai multe pagini, sau 2
(pentru nu) dac a i terminat de scanat întregul document.

Trimiterea manual a unui fax


1 Asigura i-v c IMF este pornit .
2 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.
3 De la panoul de control ap sa i Fax.
4 Ap sa i pentru a primi ton de linie.

Trimiterea unui fax


43
5 Introduce i un num r de fax, ap sa i Speed Dial 1, 2, 3, 4, sau 5, sau ap sa i Phone
Book pentru a selecta un num r.

Not :

• În cazul în care nu ave i o list de numere rapide, dar dori i s crea i una,
consulta i Setarea de scurt turi de la pagina 47.
• În cazul în care nu ave i o Agend telefonic , dar dori i s crea i una, consulta i
Folosirea Agendei telefonice de la pagina 48.
6 Când auzi i tonul de fax, ap sa i Start.
Panoul de control v solicit o nou pagin .
7 Dac vi se cere, ap sa i 1 (pentru da) în cazul în care ave i mai multe pagini, sau 2
(pentru nu) dac a i terminat de scanat întregul document.

Trimiterea unui fax c tre un grup (difuzarea faxului)


Pute i trimite un fax unui num r de pân la 8 persoane, de-odat .

Not : Nu pute i salva acest grup în Agenda telefonic .

1 Înc rca i un document original în ADF sau pe geamul scanerului.


2 De la panoul de control ap sa i Fax.
3 De sub Fax, ap sa i Options.
4 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare Broadcast, apoi ap sa i .
5 Ap sa i .
6 Introduce i un num r de fax i ap sa i .
7 Folosind tastatura numeric , ap sa i 1 (pentru Da) în cazul în care mai introduce i un num r,
sau 2 (pentru Nu) dac a i introdus ultimul num r.

Trimiterea unui fax la un anumit moment programat (cu întârziere)


Folosind trimiterea cu întârziere pute i scana un document acum i s -l trimite i prin fax mai târziu.

1 Înc rca i un document original în ADF sau pe geamul scanerului.


2 De la panoul de control ap sa i Fax.
3 De sub Fax, ap sa i Options.
4 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare Delay send, apoi ap sa i .
5 Ap sa i .

Trimiterea unui fax


44
6 Introduce i un num r de fax i ap sa i .
7 Folosind tastatura numeric , ap sa i 1 (pentru Da) în cazul în care mai introduce i un num r,
sau 2 (pentru Nu) dac a i introdus ultimul num r.
8 Introduce i ora la care vre i s trimite i faxul, apoi ap sa i .

Not : La momentul stabilit, numerele de fax sunt formate i faxul este trimis tuturor
numerelor desemnate. În cazul în care transmiterea e ueaz în cazul oric ruia
dintre numere, numerele respective vor fi formate din nou.

Ad ugarea unui prefix înainte de a forma num rul


Folosind articolul prefix, pute i forma o extensie pentru a accesa o linie extern sau pentru a
dezactiva call-waiting (apel în a teptare) înainte de a trimite un fax.

1 De la panoul de control, ap sa i Menu.


2 Ap sa i sau în mod repetat, pân apare Fax Defaults, apoi ap sa i .
3 Ap sa i or în mod repetat, pân apare Prefix, apoi ap sa i .
4 Introduce i prefixul spre a fi format înainte de trimiterea faxului, ap sa i .
5 Ap sa i Stop pentru a reveni la mesajul Ready.

Ad ugarea unei pauze la formarea num rului


Folosind facilitatea pauz , pute i ad uga o pauz în timpul form rii num rului pentru a a tepta o linie
extern sau pentru a naviga un sistem de telefonie automat.
În timp ce forma i un num r de fax, ap sa i Redial/Pause pentru a introduce o pauz . Pauza
este reprezentat pe ecran de o virgul (,).

Primirea unui fax

Primirea automat a unui fax


Când IMF este setat pe Auto Answer ( spuns automat), prime te faxul dup un anumit num r de
sonerii. Odat stabilit conexiunea, IMF recep ioneaz faxul automat.

Primirea unui fax


45
Primirea manual a unui fax
Recomand m folosirea acestei facilit i atunci când faxul i telefonul func ioneaz pe aceea i linie
telefonic . Alege i ce faxuri s primi i, setând IMF în modul de r spuns manual.

1 Deselecta i Auto Answer:


a De la panoul de control ap sa i Fax.
b Ap sa i Menu.
c Ap sa i sau în mod repetat, pân apare FAX ADVANCED, apoi ap sa i .
Apare Auto Answer.
d Ap sa i .
e Ap sa i sau în mod repetat, pân apare No pe linia de jos a ecranului i apoi
ap sa i .
f Pentru a reveni la mesajul Ready, ap sa i Stop.
2 Când telefonul sun , ap sa i pe .
3 Dac auzi i tonul de fax, ap sa i Start.
IMF prime te faxul.

Retrimiterea faxurilor
Folosi i facilitatea de retrimitere în cazul în care sunte i plecat îns dori i s primi i în continuare
faxuri. Exist trei set ri pentru retrimitere:
• Off (Dezactivat)—(Implicit)
• Forward (Retrimite)— IMF trimite faxul la un num r de fax desemnat.
• Forward and Print (Retrimite i imprim )— IMF imprim faxul i apoi îl trimite la un num r
de fax desemnat.

Setarea retrimiterii faxului


1 De la panoul de control ap sa i Fax.
2 Ap sa i Menu.
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat FAX ADVANCED.
4 Ap sa i .
5 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat Fax Forwarding.
6 Ap sa i .
7 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat Forward sau Fwd. and Print.

Retrimiterea faxurilor
46
8 Ap sa i .
9 Introduce i num rul la care dori i s fie retrimis faxul.
10 Ap sa i .

Imprimarea rapoartelor de activitate a faxului


1 De la panoul de control ap sa i Fax.
2 Ap sa i Menu.
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat REPORTS.
4 Ap sa i .
5 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat Fax Call log sau Fax Job log.
6 Ap sa i .

Personalizarea set rilor faxului

Setarea de scurt turi


Pentru a u ura trimiterea faxurilor, pute i introduce pân la 99 de scurt turi.

1 De la panoul de control ap sa i Fax.


2 Ap sa i Phone Book.
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat Edit.
4 Ap sa i .
Add apare pe ecran.
5 Ap sa i .
6 Introduce i num rul scurt turii (1–99), apoi ap sa i .

Not :

• Scurt turile nu trebuie neap rat introduse în ordine.


• Scurt turile de la 1 la 10 pot fi accesate de la butoanele Speed Dial
(Formare Rapid ). Pentru mai multe informa ii, consulta i Folosirea butoanelor
de formare rapid (Speed Dial) de la pagina 48.

Imprimarea rapoartelor de activitate a faxului


47
7 Introduce i numele scurt turii de la taste i apoi ap sa i pe . Pentru mai multe informa ii,
consulta i Introducerea de caractere de la pagina 50.

Not : IMF nu accept caractere pe boi bi i pentru nume, precum cele chineze ti,
japoneze sau coreene. Nu pute i introduce nume folosind aceste limbi.

8 Introduce i num rul de fax i ap sa i .


9 Folosind tastatura numeric , ap sa i 1 (pentru Da) în cazul în care mai introduce i alt
num r, sau 2 (pentru Nu) dac a i terminat.

Folosirea butoanelor de formare rapid (Speed Dial)


Pute i accesa scurt turile 1–5 i 6–10 cu butoanele Speed Dial. Aceste butoane sunt
programabile automat când programa i scurt turile de la 1 la 10. Pentru instruc iuni despre
cum ad uga i scurt turi la Agenda Telefonic , consulta i Setarea de scurt turi de la
pagina 47.

1 Înc rca i un document original în ADF sau pe geamul scanerului.


2 De la panoul de control ap sa i Fax.
3 Ap sa i un buton Speed Dial.
a Ap sa i Speed Dial 1, 2, 3, 4, sau 5 pentru primele cinci scurt turi.
b Ap sa i Shift, apoi ap sa i Speed Dial 1, 2, 3, 4, sau 5 pentru scurt turile de la 6 la 10.

Not : Shift + Speed Dial 1 reprezint scurt tura 6. Shift + Speed Dial 2, scurt tura 7 i
a mai departe.

4 Ap sa i .
5 Ap sa i Start.

Folosirea Agendei Telefonice


Pentru a accesa Agenda telefonic , ap sa i Phone Book.

Folosi i Pentru
Edit (Editare) Editarea, crearea sau tergerea unei scurt turi individuale.
Search ( utare) utarea scurt turilor dup num r sau nume.
• Pentru a c uta o scurt tur dup num r, ap sa i # urmat de o scurt tur de dou cifre,
apoi ap sa i pe .
• Pentru a c uta dup nume, ap sa i num rul ce con ine prima liter a
numelui scurt turii dorite, apoi ap sa i pe sau pentru a naviga prin
scurt turi. Când numele dorit este selectat, ap sa i pe .
Print (Imprimare) Imprimarea tuturor scurt turilor (1–99) listate în Agenda Telefonic .

Personalizarea set rilor faxului


48
Setarea unei sonerii distinctive
1 De la panoul de control ap sa i Fax.
2 Ap sa i Menu.
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat FAX DEFAULTS.
4 Ap sa i .
5 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat Distinct Ring.
6 Ap sa i .
7 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat setarea dorit .
8 Ap sa i sau pentru a activa sau dezactiva set rile.
9 Ap sa i pentru a salva set rile.

Setarea ID-ului de sta ie


1 De la panoul de control ap sa i Fax.
2 Ap sa i Menu.
3 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat FAX DEFAULTS.
4 Ap sa i .
5 Ap sa i sau în mod repetat, pân este selectat Station ID.
6 Ap sa i .
7 Introduce i num rul se fax i apoi ap sa i pentru a-l salva.
8 Introduce i numele faxului folosind tastatura numeric , apoi ap sa i pentru a-l salva.
Pentru mai multe informa ii, consulta i Introducerea de caractere de la pagina 50.

Not :

• Numele faxului nu trebuie s dep easc 20 de caractere.


• IMF nu accept caractere pe boi bi i pentru nume, precum cele
chineze ti, japoneze sau coreene. Nu pute i introduce nume folosind
aceste limbi.
9 Ap sa i Stop pentru a reveni la mesajul Ready.

Personalizarea set rilor faxului


49
Introducerea de caractere
Pentru a introduce un nume pentru o opera ie de fax sau ID-ul sta iei, folosi i tastatura alfanumeric .
Ap sa i tasta corespunz toare în mod repetat pân când pe ecran apare caracterul dorit.

Not :

• Pentru un spa iu, ap sa i .


• Pentru un spa iu înapoi, ap sa i .

Tasta Caractere
1 1@
2 ABCabc2
3 DEFdef3
4 GHIghi4
5 JKLjkl5
6 MNOmno6
7 PQRSpqrs7
8 TUVtuv8
9 WXYZwxyz9
0 0./+-+:;?!<>()[]

Anularea unei opera ii a faxului


1 Sub Fax, ap sa i Options.
2 Ap sa i sau în mod repetat, pân ce apare Cancel pe prima linie a ecranului.
3 Ap sa i .
4 Ap sa i sau în mod repetat, pân la lucrarea pe care vre i s o anula i, apoi ap sa i .
5 Ap sa i 1 pentru a certifica faptul c dori i s anula i opera ia sau 2 pentru a reveni la meniu.

Anularea unei opera ii a faxului


50
7 Copiere

Pute i înc rca un document original în ADF sau pe geamul scanerului.

ADF Geamul scanerului

Folosi i ADF pentru documente cu mai multe pagini. Folosi i geamul scanerului pentru
documente de o singur pagin , c i
Not : Nu înc rca i c i po tale, vederi4 x 6, articole mici,
po tale, vederi4 x 6, articole mici, sau
sau materiale sub iri (precum t ieturi din reviste sau hârtie
carbon) în ADF. Pune i aceste articole pe geamul materiale sub iri (precum t ieturi din
scanerului. reviste sau hârtie f carbon).

Executarea de copii
1 Înc rca i hârtia.

Not : În cazul în care folosi i hârtie de o alt m rime decât letter sau A4, selecta i tipul i
rimea hârtiei folosind panoul de control. Pentru mai multe informa ii, consulta i
Setarea tipului i m rimii hârtiei de la pagina 35.

Copiere
51
2 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.
3 De la panoul de control, ap sa i Copy.
4 Introduce i num rul de copii pe care dori i s le imprima i.
5 Ap sa i Start.

Cola ionarea copiilor


În cazul în care imprima i mai multe copii ale unui document, pute i alege s imprima i copiile ca set
(cola ionate) sau ca grup de pagini (ne-cola ionate).

1 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.
2 De la panoul de control, asigura i-v c este selectat modul Copy.
3 Folosind tastatura numeric , introduce i num rul de copii pe care dori i s le imprima i.
4 Sub Copy, ap sa i Collate în mod repetat, pân apare On.
5 Ap sa i .
6 Ap sa i Start.

Copierea mai multor pagini pe o singur coal (Economia


de hârtie)
Facilitatea Economie de hârtie v permite s copia i pagini consecutive ale unui document cu mai
multe pagini pe o singur coal de hârtie.

1 Înc rca i hârtia.


2 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.
3 De la panoul de control, asigura i-v c este selectat modul Copy.
4 Sub Copy, ap sa i Options.
5 Ap sa i sau în mod repetat, pân Paper Saver este selectat, ap sa i .
6 Ap sa i sau în mod repetat, pân când setarea dorit este selectat .

Not :

• 2-Up—Imprim dou documente copiate pe o pagin .


• 4-Up— Imprim patru documente copiate pe o pagin .
• Off— Imprim un document copiat pe o pagin .
7 Ap sa i .

Cola ionarea copiilor


52
8 Ap sa i Start.
9 Dac vi se cere, ap sa i 1 (pentru da) dac ave i mai multe pagini, sau 2 (pentru nu) dac
i terminat copierea num rului de pagini pe care dori i s le imprima i în modul
economic.

rirea sau mic orarea unei imagini

1 Înc rca i hârtia.


2 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.

Not : Nu înc rca i c i po tale, vederi4 x 6, articole mici, sau materiale sub iri (precum
ieturi din reviste ) în ADF. Pune i aceste articole pe geamul scanerului.

3 De la panoul de control, asigura i-v c este selectat modul Copy.


4 Ap sa i Scale în mod repetat, pân când op iunea dorit este selectat .

Not : Alege i Custom pentru a introduce un procent specific de m rire sau mic orare.

5 Ap sa i .
6 Ap sa i Start.

rirea sau mic orarea unei imagini


53
8 Scanare

Folosind X340, X340n, or X342n, pute i trimite imagini scanate prin conexiunea USB tre calculatorul
dumneavoastr . În plus, folosind X342n pute i scana documente în calculatorul dvs. printr-o re ea.
Pute i înc rca un document original în ADF sau pe geamul scanerului.

ADF Geamul scanerului

Folosi i ADF pentru documente cu mai multe pagini. Folosi i geamul scanerului pentru
documente de o singur pagin , c i
Not : Nu înc rca i c i po tale, vederi4 x 6, articole mici,
po tale, vederi4 x 6, articole mici, sau
sau materiale sub iri (precum t ieturi din reviste sau hârtie
materiale sub iri (precum t ieturi din
carbon) în ADF. Pune i aceste articole pe geamul
reviste sau hârtie f carbon).
scanerului.

Scanare
54
Scanarea documentelor folosind panoul de control (Doar
USB)
1 Asigura i-v c :
• Calculatorul este pornit.
• Calculatorul este ata at la IMF.
• Software-ul a fost înc rcat în calculator.
2 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.

Not : Nu înc rca i c i po tale, vederi4 x 6, articole mici, sau materiale sub iri (precum
ieturi din reviste ) în ADF. Pune i aceste articole pe geamul scanerului.

3 De la panoul de control, ap sa i Scan.


4 Ap sa i sau în mod repetat, pân când aplica ia dorit este selectat .

Not :

• Dac nu vede i aplica ia dorit , configura i aplica ii suplimentare pentru


scanare. Pentru mai multe informa ii, consulta i Configurarea aplica iilor
suplimentare pentru scanare de la pagina 56.
• Ajusta i set rile de scanare de la calculator. Pentru mai multe informa ii, consulta i
Personalizarea set rilor scanerului de la pagina 58.
5 Ap sa i Start.
IMF scaneaz documentul.
6 Dac vi se cere, ap sa i 1 (pentru da) dac ave i mai multe pagini, sau 2 (pentru nu) dac
i terminat scanarea întregului document.

Scanarea documentelor folosind calculatorul (Doar


USB)
1 Asigura i-v c :
• Calculatorul este pornit.
• Calculatorul este ata at la IMF.
• Software-ul a fost înc rcat în calculator.
2 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.
3 Deschide i QLINK:
• Face i dublu-clic pe simbolul QLINK de pe desktop.

Scanarea documentelor folosind panoul de control (Doar USB)


55
• Face i clic pe Start Æ All Programs Æ Lexmark Æ Lexmark X34x Series Æ QLINK.
4 Selecta i aplica ia dorit .

Not : Dac nu vede i aplica ia dorit , configura i aplica ii suplimentare pentru scanare.
Pentru mai multe informa ii, consulta i Configurarea aplica iilor suplimentare
pentru scanare de la pagina 56.

5 Dac dori i s ajusta i set rile de scanare, consulta i Personalizarea set rilor scanerului de
la pagina 58.
6 Ap sa i Scan Now.
IMF scaneaz documentul.

Configurarea aplica iilor suplimentare pentru scanare


Not : Când QLINK este instalat, acesta selecteaz automat aplica iile disponibile
pentru scanare.

1 Deschide i QLINK:
• Face i dublu-clic pe simbolul QLINK de pe desktop.
• Face i clic pe Start Æ All Programs Æ Lexmark Æ Lexmark X34x Series Æ QLINK
2 Face i clic pe New Application.
3 Face i clic pe Browse i naviga i pân la directorul unde se afl aplica ia.
4 Selecta i aplica ia dorit i face i clic pe Open.
5 Introduce i numele programului.
6 Introduce i numele programului care s apar pe ecran.

Not : Pute i, de asemenea, s schimba i set rile implicite de scanare pentru aceast
aplica ie.

7 Face i clic pe OK.

Scanarea documentelor direct din cadrul unei aplica ii


(Doar USB)
Pute i scana documente direct din aplica ii compatibile TWAIN i WIA. Consulta i sec iunea Help
a aplica iei pentru mai multe informa ii.

Scanarea documentelor direct din cadrul unei aplica ii (Doar USB)


56
Scanarea de text pentru editare (OCR)
Folosi i software-ul Optical Character Recognition – Recunoa terea Optic a Caracterelor (OCR)
pentru a converti imagini scanate în text pe care îl pute i edita cu o aplica ie de procesare de text sau
tabel de calcul.

1 Asigura i-v c ABBYY FineReader este instalat.

Not : ABBYY FineReader se instaleaz ca parte a software-ul IMF în timpul set rii
ini iale. Pentru a verifica dac s-a instalat corect, face i clic pe Start Æ
Programs sau All Programs Æ ABBYY FineReader 6.0 Sprint, i asigura i-
c ABBYY FineReader este listat.

2 Înc rca i un document original cu fa a în sus în ADF sau cu fa a în jos pe geamul scanerului.
3 Face i clic pe Start Æ Programs sau All Programs Æ Lexmark Applications Æ
Presto! PageManager.
PageManager apare cu caseta de dialog Scan Buttons – Butoane de Scanare.

4 Din caseta de dialog Scan Buttons, face i clic pe .

Not : În cazul în care nu apare caseta Scan Buttons, ap sa i F9.

5 Din caseta de dialog Scan Manager, face i clic pe Preview.


6 Ajusta i set rile de scanare dup cum dori i.

Not : Pentru rezultate mai bune, selecta i Black and White (Alb/Negru) în loc de color.

7 Face i clic pe Scan.


Apare ABBYY FineReader.
8 Din bara de utilitare, face i clic pe Read.
9 Face i clic pe Save.
10 Selecta i o destina ie unde dori i s trimite i i face i clic pe OK.
11 Edita i i salva i documentul.

Scanarea de text pentru editare (OCR)


57
Personalizarea set rilor scanerului
1 Deschide i QLINK:
• Face i dublu-clic pe simbolul QLINK de pe desktop.
• Face i clic pe Start Æ All Programs Æ Lexmark Æ Lexmark X34x Series Æ QLINK.
2 Selecta i destina ia unde dori i s scana i.
3 Face i clic pe Edit.
4 Ajusta i set rile de scanare.
5 Face i clic pe OK.

Scanarea în re ea
Not : Disponibil doar pentru X342n conectat la o re ea

1 Introduce i adresa IP a IMF în caseta de adres a browser-ului dvs. i apoi ap sa i Enter.


Dac apare ecranul Java applet, face i clic pe Yes.

Not : Adresa IP poate fi g sit pe fi a de configurare a re elei. Pentru mai multe informa ii,
consulta i Imprimarea fi ei de configurare a re elei (doar X342n)

2 Face i clic pe Scan Profile.


3 Face i clic pe Create Scan Profile.
4 Selecta i set rile de scanare, apoi face i clic pe Next.
5 Selecta i o loca ie pentru salvarea fi ierului cu rezultatul scanat undeva în calculator.
6 Introduce i un nume de profil.
Numele profilului este numele ce va ap rea în lista Scan Profile a panoului de control al
IMF când este ap sat butonul de scanare.
7 Face i clic pe Submit.
8 Revizui i instruc iunile din ecranul Scan to PC (Scanare c tre PC).
Un num r de scurt tur a fost alocat automat când a i f cut clic pe Submit. Pute i folosi
acest num r de scurt tur când sunte i preg tit s scana i documente.
a Merge i la IMF i pune i documentul original în ADF cu fa a în sus, latura lung mai întâi.
b Ap sa i # urmat de num rul de scurt tur de la tastatur , sau ap sa i Profiles în ecranul
de întâmpinare.

Scanarea în re ea
58
c Dup ce a i introdus num rul de scurt tur , scanerul va scana i va trimite documentul
în directorul sau c tre aplica ia specificat . Dac ap sa i Profiles în ecranul de
întâmpinare, localiza i scurt tura în list .
9 Reveni i la calculator pentru a vedea fi ierul.
Fi ierul rezultat este salvat în loca ia specificat sau lansat în aplica ia aleas de dvs.

În elegerea op iunilor scanerului


Pentru a schimba op iunile Profilului Scan to PC, trebuie s face i clic pe caseta Quick Setup i
selecta i Custom. Quick Setup v permite s selecta i formate predefinite sau s v
particulariza i set rile pentru scanare. Pute i selecta:

Custom Imagine - Color JPEG


Text - BW PDF Imagine - Color TIFF
Text - BW TIFF Text/ Imagine - BW PDF
Text/ Imagine - Color PDF

Format Type—Stabile te formatul (PDF, TIFF, sau JPEG) imaginii scanate.


PDF va fi un singur fi ier.
TIFF este un singur fi ier. În cazul în care TIFF – pagini multiple este dezactivat în meniul de
configurare, atunci TIFF salveaz câte o pagin într-o succesiune de fi iere.
JPEG salveaz câte o pagin în câte un fi ier. Când se scaneaz mai multe pagini,
rezultatul va consta într-o serie de fi iere.
Compression—Stabile te formatul de comprimare folosit pentru comprimarea fi ierului scanat.
Default Content—Comunic IMF tipul documentului original. Alege i Text, Text/Imagine, sau
Imagine. Con inutul afecteaz calitatea i dimensiunea fi ierului scanat.
Text—Eviden iaz text clar, negru, la rezolu ie mare, pe un fundal curat, alb.
Text/Imagine—Folosit atunci când documentele originale sunt o combina ie de text i
grafice sau imagini.
Imagine—Spune scanerului s acorde aten ie sporit imaginilor i graficelor. Aceast
setare eviden iaz o reproducere a gamei dinamice complete de tonuri din documentul
original. Acesta cre e volumul de informa ie salvat .

Color—Comunic IMF culoarea documentelor originale. Pute i selecta Gray (Nuan e de gri), BW
(Alb/Negru), sau Color.
Original Size—Deschide un câmp de unde pute i selecta m rimea documentului pe care urmeaz
-l scana i.

În elegerea op iunilor scanerului


59
Orientation— Comunic IMF dac documentul original este orientat portret sau peisaj, apoi
schimb set rile Sides i Binding pentru a se potrivi cu orientarea documentului original.
Darkness—Ajusteaz luminozitatea documentului rezultat în urma scan rii.
Resolution—Ajusteaz calitatea rezultatului din fi ier. Cre terea rezolu iei imaginii cre te m rimea
fi ierului i timpul necesar scan rii documentului original. Rezolu ia imaginii poate fi sc zut pentru a
mic ora dimensiunea fi ierului.

În elegerea op iunilor scanerului


60
9 Între inerea IMF

Îndep rtarea unui cartu de toner


1 Ap sa i butonul de acces de pe partea stâng a IMF, i deschide i capacul frontal.

2 Pentru a îndep rta cartu ul de toner:


a Ap sa i butonul de pe ansamblul cartu ului.
b Scoate i cartu ul de toner folosind mânerele.

Pentru a înapoia un cartu de toner gol, consulta i Reciclarea produselor Lexmark de la


pagina 70 pentru mai multe informa ii.

Între inerea IMF


61
Instalarea unui cartu de toner
1 Dac instala i un cartu de toner nou, scoate i cartu ul de toner din ambalaj i agita i-l de
patru-cinci ori pentru a distribui tonerul.

2 Împinge i u or cartu ul de toner pân se blocheaz în loca ul s u.

Instalarea unui cartu de toner


62
3 Închide i capacul frontal.

Not : Capacul frontal trebuie s fie închis pentru a ini ia o nou opera ie de imprimare,
copiere, scanare sau fax.

Redistribuirea tonerului
Redistribui i tonerul dac sunte i nemul umit de calitatea imprim rii sau dac mesajul de pe ecran
este 88 Toner Low.

Not : Dac mesajul de eroare reapare dup redistribuirea tonerului, înlocui i cartu ul de
toner. Pentru mai multe informa ii, consulta i Îndep rtarea unui cartu de toner de
la pagina 61 i Instalarea unui cartu de toner de la pagina 62.

1 Ap sa i butonul de acces de pe partea stâng a IMF, i deschide i capacul frontal.

Redistribuirea tonerului
63
2 Pentru a îndep rta cartu ul de toner:
a Ap sa i butonul de pe ansamblul cartu ului.
b Scoate i cartu ul de toner folosind mânerele.

3 Agita i cu putere cartu ul în toate direc iile pentru a distribui tonerul.

4 Reinstala i cartu ul i închide i capacul frontal.

Not : În cazul în care calitatea imprim rii nu se îmbun te, înlocui i cartu ul de
toner.

Redistribuirea tonerului
64
Înlocuirea fotoconductorului
1 Ap sa i butonul de acces de pe partea stâng a IMF, i deschide i capacul frontal.

2 Trage i de mâner pentru a scoate ansamblul cartu ului.

3 eza i ansamblul cartu ului pe o suprafa dreapt , curat .

Înlocuirea fotoconductorului
65
4 Pentru a îndep rta cartu ul de toner:
a Ap sa i butonul de pe ansamblul cartu ului.
b Scoate i cartu ul de toner folosind mânerele.

5 Despacheta i setul fotoconductor.


6 Instala i cartu ul de toner în noul set fotoconductor.

Not : Cartu ul de toner sare la locul s u, atunci când este corect instalat.

7 Reinstala i ansamblul cartu ului.


8 Ap sa i i men ine i ap sat Stop timp de trei secunde pentru a reseta contorul fotoconductorului.
9 Închide i capacul frontal.

Înlocuirea fotoconductorului
66
Cur area IMF
Pentru a men ine calitatea imprim rii, urma i aceste proceduri de cur are de câte ori cartu ul de toner
este înlocuit sau dac apar probleme de calitate a imprim rii.

Aten ie: Nu pune i ap direct în IMF i nici nu folosi i solu ii de cur at pe baz de amoniac
sau solven i volatili, precum acetona, pe IMF.

Cur area geamului scanerului


1 Uda i un pic cu ap o bucat de cârp moale, scame sau un erve el de hârtie.
2 Deschide i capacul de deasupra.

3 terge i suprafe ele geamului scanerului i a ADF pân sunt curate i uscate.
4 terge i partea de dedesubt a capacului alb i a colii albe pân sunt curate i uscate.
5 Închide i capacul de deasupra.

Cur area în exteriorul IMF


terge i suprafa a exterioar a IMF cu o cârp moale, curat , f scame. Dac a i udat cârpa cu
ap , ave i grij va apa s nu picure pe sau în interiorul IMF.

Cur area IMF


67
Cur area în interiorul IMF
SUR DE PRECAU IE: Cuptorul este fierbinte. Evita i contactul cu zona cuptorului
pentru a preveni arsurile.

Aten ie: În timpul cur irii în interiorul IMF, ave i grij s nu atinge i rola de transfer
localizat sub cartu ul de toner. Gr simea de pe degete poate afecta
calitatea imprim rii.

1 Opri i IMF, scoate i cablul de alimentare apoi a tepta i ca IMF s se r ceasc .


2 Deschide i capacul frontal i trage i de mânere pentru a scoate ansamblul cartu ului.

Aten ie: Nu atinge i tamburul verde al fotoconductorului.

3 eza i ansamblul cartu ului pe o suprafa dreapt , curat .

Cur area IMF


68
4 Cu o cârp uscat , f scame, terge i praful i tonerul v rsat din zona cartu ului.

Aten ie:

• Pentru a preveni deteriorarea ansamblului cartu ului, nu îl expune i la lumin


mai mult de câteva minute. Dac este nevoie, acoperi i-l cu o hârtie.
• Nu atinge i rola neagr de transfer.

5 Reintroduce i ansamblul cartu ului i închide i capacul frontal.


6 Conecta i cablul de alimentare i porni i IMF.

Cur area IMF


69
Comandarea de consumabile
Pentru a comanda consumabile sau pentru a localiza un distribuitor în zon , vizita i: www.lexmark.ro.

Num r component Articol Produc ie medie


X340A11G Cartu toner program returnare 2500 pagini standard1
(X340/X340n/X342n)
X340H11G Cartu toner program returnare-superior(X342n) 6000 pagini standard1
X340H22G Set fotoconductor Pân la 30.000 de pagini2
X340A21G Cartu de toner (X340/X340n/X342n) 2500 pagini standard1
X340H21G Cartu de toner superior (X342n) 6000 pagini standard1
1 Valoare a produc iei declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.
2 Bazat pe o acoperire de aproximativ 5%.

Reciclarea produselor Lexmark


Pentru a înapoia produsele Lexmark spre a fi reciclate de c tre Lexmark:

1 Vizita i site-ul nostru la adresa: www.lexmark.com/recycle.


2 Urma i instruc iunile de pe ecranul calculatorului.

Comandarea de consumabile
70
10 Solu ionarea defec iunilor

• Solu ionarea defec iunilor de configurare la pagina 72


• Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it la pagina 75
• Solu ionarea defec iunilor legate de imprimare i copiere la pagina 84
• Solu ionarea defec iunilor legate de calitatea imprim rii la pagina 85
• Solu ionarea defec iunilor legate de scanare la pagina 88
• Solu ionarea defec iunilor legate de fax la pagina 89
• Solu ionarea defec iunilor legate de mesajele de eroare la pagina 91

Solu ionarea defec iunilor


71
Solu ionarea defec iunilor de configurare
Manifestare Solu ie
Pe ecran apare o limb 1 Ap sa i Menu.
incorect . 2 Ap sa i sau repetat, pân apare MACHINE SETUP.
3 Ap sa i .
4 Ap sa i sau repetat, pân apare Language.
5 Ap sa i .
6 Ap sa i sau repetat, pân apare limba dorit pe ecran.
7 Ap sa i .
8 Ap sa i Back în mod repetat pentru a reveni la mesajul Ready.

Ecranul nu este luminat. 1 Opri i IMF.


2 Scoate i din priz cablul de alimentare cu curent i apoi din
IMF.
3 Introduce i complet cablul în IMF.
4 Introduce i cablul într-o priz pe care o folosesc i alte dispozitive
electrice.
5 Porni i IMF.
Software-ul nu se instaleaz . Dac software-ul nu se lanseaz automat la introducerea CD-ului:
1 Închide i toate aplica iile software deschise.
2 Dezactiva i temporar toate programele anti-virus.
3 Face i dublu-clic pe simbolul My Computer.
Pentru Windows XP, face i clic pe Start pentru a accesa My Computer.
4 Face i dublu-clic pe simbolul CD–ROM drive.
5 Dac este necesar, face i dublu-clic pe setup.exe.
6 Urma i instruc iunile de pe ecranul calculatorului pentru a instala software-ul.
Not : Dup instalarea software-ului, asigura i-v c reactiva i software-ul
anti–virus.
1 Scoate i Cd-ul cu software.
2 Opri i calculatorul.
3 Reporni i calculatorul.
4 Când apare desktop-ul, reintroduce i Cd-ul cu software.
5 Urma i instruc iunile de pe ecranul calculatorului.
Dac IMF este conectat la calculator printr-un alt dispozitiv:
1 Deconecta i cablul USB de la orice dispozitiv gen hub USB sau cutie
switch.
2 Conecta i direct cablul la IMF i la calculator.

Solu ionarea defec iunilor de configurare


72
Manifestare Solu ie
Nu se poate conecta într-o Asigura i-v c folosi i cablul corect, c acesta este conectat adecvat i c
re ea op iunile de re ea sunt configurate corespunz tor.
Pentru mai multe detalii, consulta i Setarea op iunilor de re ea (doar X342n).
Not : Conectarea la re ea este valabil doar pentru X342n.

Solu ionarea defec iunilor de configurare


73
Îndep rtarea i reinstalarea software-lui driverelor
Dac software-ul nu func ioneaz corect sau apare o eroare de comunicare, este posibil s fie nevoie
dezinstala i i s reinstala i driverele software. Dac problemele persist , face i urm toarele:

Not : Înainte de reinstalare, opri i i reporni i calculatorul.

1 Deconecta i cablul USB de la calculator.


2 De pe desktop, face i clic pe Start Æ Programs Æ Lexmark Æ Lexmark Software Uninstall.
3 Urma i instruc iunile de pe ecranul calculatorului pentru a dezinstala software-ul.
4 Reporni i calculatorul.
5 Dac apare ecranul Add New Hardware, face i clic pe Cancel.
6 Scoate i i reintroduce i CD-ul cu software.
7 Reconecta i cablul USB la calculator.
Dac nu apare ecranul de instalare a software-ului:

1 De pe desktop, face i dublu clic pe My Computer.


Pentru Windows XP, face i clic pe Start pentru a accesa My Computer.
2 Face i dublu-clic pe simbolul CD–ROM drive. Dac e necesar, face i dublu-clic pe setup.exe.
3 Când apare ecranul de instalare a software-ului IMF, face i clic pe Install sau Install Now.
4 Urma i instruc iunile de pe ecranul calculatorului pentru a termina instalarea.

Solu ionarea defec iunilor de configurare


74
Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i
alimentarea gre it
Urma i aceste sugestii pentru a ajuta la prevenirea blocajelor de documente i de hârtie.
• Folosi i doar hârtie i materiale speciale recomandate.
• Nu amesteca i mai multe tipuri de materiale în tav .
• Nu folosi i materiale ondulate, îndoite, ifonate sau umede.
• Flexiona i, vântura i i apoi alinia i colile înainte de a fi înc rcate.
• Verifica i dac ghidajele sunt pozi ionate corect.
• Asigura i-v c partea recomandat pentru imprimare are orientarea corect atunci când
înc rca i hârtie în tav sau în fanta de alimentare manual .
• Nu supra-înc rca i tava. Hârtia trebuie s se afle sub linia de înc rcare maxim de pe
peretele interior al t vii.
• Nu scoate i hârtia din tav în timpul imprim rii.

Manifestare Solu ie
Blocaj de hârtie Elimina i blocajul. Consulta i Eliminarea blocajelor de hârtie la pagina 76.
Hârtie sau materiale speciale Introduce i mai pu in hârtie în IMF. Consulta i Înc rcarea diferitelor tipuri
de hârtie la pagina 33 pentru informa ii suplimentare despre cantit ile maxime
• Aliment ri eronate/înclin ri
ce se pot înc rca pentru fiecare tip de hârtie.
• Mai multe coli se
lipesc. Folosi i doar hârtie nou , neîndoit .
Preg ti i teancul de hârtie pentru înc rcare, flexionându-l înainte i înapoi.
Alinia i marginile pe o suprafa dreapt .
Hârtia nu se alimenteaz . Asigura i-v c hârtia este înc rcat corect. Pentru mai multe informa ii,
consulta i Înc rcarea hârtiei i a documentelor originale la pagina 28.
Introduce i mai pu in hârtie în IMF. Consulta i Înc rcarea diferitelor tipuri
de hârtie la pagina 33 pentru informa ii suplimentare despre cantit ile maxime
ce se pot înc rca pentru fiecare tip de hârtie.
Hârtia nu se strânge bine în Extinde i opritorul de hârtie.
teanc în ie irea frontal .
Nu l sa i prea multe coli s se strâng în teanc în fanta de ie ire frontal .
Plicurile se înclin sau nu se Introduce i un singur plic în fanta de alimentare manual i asigura i-v c
alimenteaz corect. ghidajele sunt lâng ambele margini ale plicului.

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


75
Eliminarea blocajelor de hârtie
Folosi i urm torul tabel pentru a localiza i elimina blocajele de hârtie.

Not : Pentru a evita ruperea hârtiei, trage i hârtia afar u or i încet.

Mesaj Locul blocajului A se vedea...


200.xx Paper Jam Senzorul de intrare al IMF 200/201 Blocaje la pagina 77
201.xx Paper Jam Între senzorii de intrare
i ie ire ai IMF
202.xx Paper Jam Senzorul de ie ire a hârtiei 202 Blocaje la pagina 80
241.xx Paper Jam Tava 1 241/242 Blocaje la pagina 81
242.xx Paper Jam Tava 2
251.xx Paper Jam Tava de alimentare manual 251 Blocaje la pagina 82
290 Scanner Jam ADF 290/291/292 Blocaj scaner la
pagina 83
291 Scanner Jam
292 Scanner Jam

Not : xx reprezint numere specifice blocajelor.

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


76
200/201 Paper Jam

SUR DE PRECAU IE: Zona cuptorului este fierbinte. Evita i contactul cu zona cuptorului
pentru a preveni arsurile.

1 Ap sa i butonul de acces de pe partea stâng a IMF, i deschide i capacul frontal.


1

2 Trage i de mâner pentru a scoate ansamblul cartu ului.

Aten ie: Nu expune i ansamblul cartu ului la lumin direct pentru o perioad lung .
Expunerea prelungit la lumin poate cauza probleme de calitate a imprim rii.

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


77
3 Scoate i hârtia blocat , tr gând-o u or, direct afar .

4 Reintroduce i ansamblul cartu ului.

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


78
5 Închide i capacul frontal.

6 Ap sa i Start pentru a relua imprimarea.

Not : Dac apare 200.20 paper jam la începutul imprim rii, verifica i dac set rile
Media se potrivesc dimensiunilor materialelor.

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


79
202 Paper Jam

SUR DE PRECAU IE: Zona cuptorului este fierbinte. Evita i contactul cu zona
cuptorului pentru a preveni arsurile.

1 Deschide i capacul din spate.

2 Scoate i hârtia blocat , tr gând-o u or, direct afar .

3 Închide i capacul din spate.


4 Ap sa i Start pentru a relua imprimarea.

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


80
241/242 Paper Jam
1 Deschide i tava corespunz toare.

Not :

• Deschide i Tava 1 pt. 241 Paper Jam. i Tava 2 pt. 242 Paper Jam.
• 242 Paper Jam va ap rea doar dac Tava 2 este instalat .
• Tava 2 este op ional i poate fi achizi ionat separat.

2 Scoate i hârtia blocat , tr gând-o u or, direct afar .

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


81
3 Introduce i tava.

4 Ap sa i Start pentru a relua imprimarea.

Not : Dac apare 241.18 paper jam la începutul imprim rii, verifica i dac set rile
Media se potrivesc dimensiunilor materialelor.

251 Paper Jam


1 Scoate i hârtia blocat , tr gând-o u or, direct afar din IMF.

2 Ap sa i Start pentru a relua imprimarea.

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


82
290/291/292 Scanner Jam
1 Deschide i capacul de deasupra al ADF.

2 Scoate i hârtia blocat , tr gând-o u or, direct afar .

3 Închide i capacul ADF i reînc rca i documentele în ADF.

Not : Pentru a preveni blocarea documentelor, folosi i geamul scanerului în loc de


ADF pentru documente groase, sub iri sau amestecate.

4 Ap sa i Start pentru a continua.

Solu ionarea defec iunilor produse de blocaje i alimentarea gre it


83
Solu ionarea defec iunilor legate de imprimare i copiere
Problem Solu ie
IMF nu imprim sau nu Consulta i Ecranul nu este luminat la pagina 72.
spunde
Reinstala i software-ul. Pentru mai multe detalii, consulta i pagina 73.
Dac scana i un document, a tepta i pân la terminarea scan rii înainte de a
folosi IMF.
Reporni i calculatorul.
Asigura i-v c IMF este setat ca imprimanta implicit .
1 Face i clic pe Start Æ Settings Æ Printers and Faxes sau Printers.
sau
Face i clic pe Start Æ Control Panel Æ Printers and Other Hardware Æ
Printers and Faxes.
2 Face i dublu-clic pe simbolul Lexmark X340/X340n/X342n.
3 Face i clic pe Printer, i asigura i-v c nu este bifat Pause
Printing.
4 Asigura i-v c este bifat Set As Default.
Asigura i-v c este închis capacul frontal.
Cartu ul de toner s fie instalat corect. Pentru mai multe informa ii, consulta i
Instalarea unui cartu de toner la pagina 62.
Deconecta i i reconecta i cablul USB.

Vitez mic de imprimare. Închide i aplica iile nefolosite.


Minimiza i num rul i m rimea graficelor i imaginilor din document.
Dac folosi i fanta de alimentare manual , este normal.

Solu ionarea defec iunilor legate de imprimare i copiere


84
Solu ionarea defec iunilor legate de calitatea imprim rii
Problem Solu ie
Imprimare tears Pute i prelungi temporar durata de via a cartu ului prin redistribuirea
tonerului. Pentru detalii, consulta i Redistribuirea tonerului de la
AaBbCc pagina 63.
AaBbCc Instala i un cartu de toner nou. Pentru mai multe informa ii, consulta i
AaBbCc Instalarea unui cartu de toner la pagina 62.
AaBbCc Folosi i doar hârtie nou , uscat .
AaBbCc Asigura i-v c u a frontal este încuiat în ambele p i.
Pentru copii, ajusta i setarea luminozit ii, ap sând Darkness de pe
panoul de control.
Pentru imprimare, ajusta i setarea luminozit ii din meniul panoului de control:
1 De la panoul de control, ap sa i Menu.
2 Ap sa i sau repetat, pân apare MACHINE SETUP.
3 Ap sa i .
4 Ap sa i sau repetat, pân apare Toner Dark.
5 Ap sa i .
6 Ap sa i sau de mai multe ori pentru a ajusta setarea luminozit ii.
7 Ap sa i pentru a salva set rile.
8 Ap sa i Back de mai multe ori pentru a reveni la mesajul Ready.
Pete de toner Înlocui i cartu ul de toner. Pentru detalii, consulta i Instalarea unui cartu
de toner de la pagina 62.
AaBbCc
Cur i interiorul IMF. Pentru mai multe informa ii, consulta i Cur area
AaBbCc interiorului IMF la pagina 68.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
Imprimare neregulat Folosi i doar hârtie nou , uscat .
AaBbCc Pute i prelungi temporar durata de via a cartu ului prin redistribuirea
tonerului. Pentru detalii, consulta i Redistribuirea tonerului de la pagina 63.
AaBbCc Dac acest lucru nu d rezultate, instala i un nou cartu de imprimant .
AaBbCc Pentru mai multe informa ii, consulta i Instalarea unui cartu de toner la
pagina 62.
AaBbCc
AaBbCc
Linii verticale Înlocui i fotoconductorul. Pentru mai multe informa ii, consulta i Înlocuirea
fotoconductorului de la pagina 65.
AaBbCc
Pute i prelungi temporar durata de via a cartu ului prin redistribuirea
AaBbCc tonerului. Pentru detalii, consulta i Redistribuirea tonerului de la pagina 63.
AaBbCc Dac acest lucru nu d rezultate, instala i un nou cartu de imprimant .
Pentru mai multe informa ii, consulta i Instalarea unui cartu de toner la
AaBbCc pagina 62.
AaBbCc

Solu ionarea defec iunilor legate de calitatea imprim rii


85
Problem Solu ie
Dungi orizontale Înlocui i cartu ul de toner. Pentru mai multe informa ii, consulta i Instalarea
unui cartu de toner de la pagina 62.
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Fond gri Pentru copii, ajusta i setarea luminozit ii, ap sând Darkness de pe panoul
de control.
AaBbCc
Pentru imprimare, ajusta i setarea luminozit ii din meniul panoului de control:
AaBbCc
1 De la panoul de control, ap sa i Menu.
AaBbCc
2 Ap sa i sau repetat, pân apare MACHINE SETUP.
AaBbCc
3 Ap sa i .
AaBbCc 4 Ap sa i sau repetat, pân apare Toner Dark.
5 Ap sa i .
6 Ap sa i sau de mai multe ori pentru a ajusta setarea luminozit ii.
7 Ap sa i pentru a salva set rile.
8 Ap sa i Back de mai multe ori pentru a reveni la mesajul Ready.
Înlocui i cartu ul de toner. Pentru mai multe informa ii, consulta i Instalarea
unui cartu de toner la pagina 62.

Tonerul se ia Cur i interiorul IMF. Pentru mai multe informa ii, consulta i Cur area
interiorului IMF la pagina 68.
Asigura i-v c setarea tipului de hârtie corespunde hârtiei înc rcate în
tav . Pentru mai multe informa ii, consulta i Setarea tipului i m rimii
hârtiei la pagina 35.

Înlocui i cartu ul de toner. Pentru mai multe informa ii, consulta i Instalarea
unui cartu de toner la pagina 62.
Pagin înclinat Asigura i-v c ghidajele din tav sunt aliniate cu marginile hârtiei. Pentru
mai multe informa ii, consulta i Înc rcarea hârtiei în tava pentru hârtie de
AaBbCc la pagina 28.
AaBbCc Asigura i-v c ghidajele fantei de alimentare manual sunt aliniate cu
AaBbCc marginile hârtiei. Pentru mai multe informa ii, consulta i Înc rcarea
AaBbCc hârtiei în tava de alimentare manual de la pagina 32.
AaBbCc
A

Solu ionarea defec iunilor legate de calitatea imprim rii


86
Problem Solu ie
Cute sau pliuri Asigura i-v c hârtia este înc rcat corect. Pentru mai multe informa ii,
consulta i Înc rcarea hârtiei i a documentelor originale la pagina 28.
Asigura i-v c hârtia nu este prea ud . P stra i hârtia în ambalajul original, în
afara zonelor cu umiditate ridicat , pân la folosire. Încerca i hârtie dintr-un
pachet deschis recent.

Pagini negre Înlocui i cartu ul de toner. Pentru mai multe informa ii, consulta i Instalarea
unui cartu de toner la pagina 62.
Dac înlocuirea cartu ului de toner nu rezolv problema, înlocui i
fotoconductorul. Pentru mai multe informa ii, consulta i Înlocuirea
fotoconductorului de la pagina 65.
Este posibil ca IMF s necesite service. Apela i la un reprezentant al service-
ului.

Solu ionarea defec iunilor legate de calitatea imprim rii


87
Solu ionarea defec iunilor legate de scanare
Problem Solu ie
Scanerul nu r spunde Verifica i ecranul. Dac exist un mesaj de eroare, consulta i Solu ionarea
defec iunilor legate de mesajele de eroare la pagina 91.
Asigura i-v c IMF este imprimanta implicit i nu este în a teptare sau
pauz .
1 Face i clic pe Start Æ Settings Æ Printers and Faxes sau Printers.
sau
Face i clic pe Start Æ Control Panel Æ Printers and Other Hardware Æ
Printers and Faxes.
2 Face i dublu-clic pe Lexmark X340/X340n/X342n.
3 Face i clic pe Printer i asigura i-v c nu este bifat Pause Printing.
4 Asigura i-v c este bifat Set As Default.
Dac imprima i un document, tepta i pân la finalizarea imprim rii înainte de
a ini ia o opera ie de scanare.
Scanare foarte înceat Închide i aplica iile nefolosite.
Dac imprima i un document, tepta i pân la finalizarea imprim rii înainte de
a ini ia o opera ie de scanare.
Pentru a schimba rezolu ia scan rii la o valoare mai mic :
1 De la panoul de control, ap sa i Scan.
2 Din caseta de dialog QLINK de pe ecranul calculatorului, selecta i loca ia
pe care dori i s o folosi i.
3 Face i clic pe Edit.
4 Sub Resolution, selecta i un num r mai mic.
5 Face i clic pe OK.
6 Face i clic pe Scan Now.
Scanare f succes. Reporni i calculatorul.
Reinstala i software-ul. Pentru mai multe informa ii, consulta i Îndep rtarea
i reinstalarea software-lui driverelor la pagina 74.
Scaneaz o parte din document Asigura i-v c documentul este înc rcat corect în ADF sau pe geamul
scanerului. Pentru mai multe informa ii, consulta i Scanarea la pagina 54.
Asigura i-v c setarea m rimii hârtiei se potrive te hârtiei din tav . Pentru
mai multe informa ii, consulta i Setarea tipului i m rimii hârtiei la pagina 35.

Solu ionarea defec iunilor legate de scanare


88
Solu ionarea defec iunilor legate de fax
Problem Solu ie
Nu poate trimite sau primi un fax Verifica i ecranul. Dac exist un mesaj de eroare, consulta i
Solu ionarea defec iunilor legate de mesajele de eroare la pagina 91.
Asigura i-v c sunt corecte conexiunile cu cabluri la urm toarele
componente hardware, dac este cazul:
• Alimentare cu energie electric
• Telefon
• Microtelefon
• Robot telefonic
Verifica i priza telefonic .
1 Conecta i telefonul la priza telefonic .
2 tepta i tonul.
3 Dac nu auzi i tonul, conecta i alt telefon la priz .
4 Dac înc nu auzi i tonul, conecta i imprimanta la alt priz
telefonic .
Face i un apel de prob la num rul de telefon la care dori i s trimite i faxul
pentru a v asigura c func ioneaz .
Dac linia de telefon este folosit de alt dispozitiv, tepta i pân la
eliberarea liniei înainte de a trimite faxul.
Pentru a asigura func ionarea corect a imprimantei, conecta i-o direct la
linia telefonic . Deconecta i orice robot telefonic, calculatoare cu modem
sau splitere de linie telefonic .
uta i i elimina i blocajele de hârtie.
Apelul în a teptare poate întrerupe transmiterea faxurilor. Dezactiva i acest
serviciu înainte de a trimite sau primi un fax. Apela i la compania de telefoane
pentru a ob ine un cod de dezactivare temporar a Apelului în a teptare.
Trimite, dar nu prime te faxuri Înc rca i hârtie pentru a imprima toate faxurile stocate în imprimant .
Verifica i dac Fax Forwarding (Retrimitere Fax) este selectat.
1 De la panoul de control ap sa i Fax.
2 Ap sa i Menu.
3 Ap sa i sau repetat, pân apare FAX ADVANCED.
4 Ap sa i .
5 Ap sa i sau repetat, pân apare Fax Forwarding.
6 Ap sa i .
7 Ap sa i sau repetat, pân apare Off.
8 Ap sa i .

Solu ionarea defec iunilor legate de fax


89
Problem Solu ie
Prime te dar nu trimite faxuri Asigura i-v c documentul este înc rcat corect în ADF sau pe geamul
scanerului. Pentru mai multe informa ii, consulta i Fax la pagina 42.
Verifica i setarea Prefix.
1 De la panoul de control ap sa i Fax.
2 Ap sa i Menu.
3 Ap sa i sau repetat, pân apare FAX DEFAULTS.
4 Ap sa i .
5 Ap sa i sau repetat, pân apare Prefix.
6 Ap sa i .
7 Introduce i num rul pe care îl dori i format înainte de orice num r de
telefon.
8 Ap sa i .
9 Ap sa i Stop pentru a reveni la mesajul Ready.
Dac a i folosit un buton Speed Dial:
• Verifica i dac a fost programat pentru num rul pe care dori i s îl
forma i. Pentru mai multe informa ii, consulta i Setarea scurt turilor de
la pagina 47.
• În mod alternativ, forma i manual num rul de telefon.
IMF prime te un fax gol Ruga i expeditorul s verifice dac documentul original a fost înc rcat corect.
Verifica i cartu ul de toner i înlocui i-l dac este necesar.
Prime te faxuri de calitate slab Ruga i expeditorul:
• verifice dac documentul original are o calitate mul umitoare.
• retrimit faxul. Este posibil s fi existat o problem legat de
calitatea conexiunii telefonice.
• ri i rezolu ia de scanare a faxului.

Solu ionarea defec iunilor legate de fax


90
Solu ionarea defec iunilor legate de mesajele de eroare
Problem Solu ie
Change Media Ap sa i 1 pentru a schimba m rimea i/sau tipul de material, sau ap sa i 2
pentru a ignora mesajul de eroare.
Not : Pentru a continua, ap sa i Start. Pentru a anula, ap sa i Stop.
Close Front Door Închide i capacul frontal pân se încuie.
Load Manual Înc rca i materialele în fanta manual . Pentru detalii, consulta i
Înc rcarea hârtiei în tava de alimentare manual la pagina 32.
Load Media Înc rca i hârtie în tava pentru hârtie. Pentru mai multe informa ii, consulta i
Înc rcarea hârtiei în tava pentru hârtie la pagina 28.
USB Not Connected Verifica i conexiunea USB la IMF i la calculator.
QLINK Not Found Reporni i calculatorul.
Dac eroarea reapare dup restartarea calculatorului:
1 Introduce i CD-ul Software i Documenta ie.
2 Instala i software-ul QLINK.
Digital Line Detected Asigura i-v c IMF este conectat la o linie de telefonie analoag .
No dial tone Asigura i-v c sunt corecte conexiunile cu cabluri la urm toarele
componente hardware, dac este cazul:
• Alimentarea cu energie electric
• Telefon
• Microtelefon
• Robot telefonic
Verifica i priza telefonic .
1 Conecta i telefonul la priza telefonic .
2 tepta i tonul.
3 Dac nu auzi i tonul, conecta i alt telefon la priz .
4 Dac înc nu auzi i tonul, conecta i imprimanta la alt priz
telefonic .
Line Busy Face i un apel de prob la num rul de telefon la care dori i s trimite i
faxul pentru a v asigura c func ioneaz .
No answer
Fax failed Retrimite i faxul. Dac nu se trimite, consulta i Nu poate trimite sau
primi un fax la pagina 89.
Scanner Locked, Unlock 1 Deschide i capacul de deasupra.
Scanner 2 Mi ca i schimb torul din stânga geamului scanerului în pozi ia deschis.
31 Defective Print Îndep rta i cartu ul de toner defect i instala i un nou cartu de toner
Cartridge Lexmark. Pentru informa ii despre consumabile, consulta i pagina 69.
32 Unsupported Print
Cartridge
33 Change Cartridge

Solu ionarea defec iunilor legate de mesajele de eroare


91
Problem Solu ie
34 Short paper Asigura i-v c tipul i m rimea materialelor au fost alese corect
pentru opera ia de imprimare. Pentru mai multe informa ii, consulta i
Setarea tipului i m rimii hârtiei la pagina 35.
• Ap sa i Start pentru a relua imprimarea
Not : Prin ap sarea Start se poate trunchia opera ia.
sau
• Ap sa i Stop pentru a anula opera ia.
Not : Nu pute i anula primirea unui fax.
37 Insufficient Collation IMF nu are destul memorie pentru a procesa o opera ie.
Area • Ap sa i Start pentru a relua imprimarea
38 Memory Full sau
• Ap sa i Stop pentru a anula opera ia.
Not :
• Îndep rtarea în acest mod a mesajului de eroare poate face ca o
parte a lucr rii s se piard .
• Nu pute i anula primirea unui fax.
Dac este posibil, împ i opera iile în unele mai mici.
Dezactiva i Collate. Pentru mai multe informa ii, consulta i Imprimarea de
copii cola ionate la pagina 40.
84 Photoconductor Near Ap sa i Start pentru a terge mesajul i a reveni la starea anterioar .
Life
Ap sa i Stop pentru a anula opera ia.
Not : Nu pute i anula primirea unui fax.
Înlocui i fotoconductorul. Pentru mai multe informa ii, consulta i Înlocuirea
fotoconductorului la pagina 65.
84 Replace Photoconductor Înlocui i fotoconductorul. Pentru mai multe informa ii, consulta i Înlocuirea
fotoconductorului la pagina 65.
Not : Nu se va relua imprimarea normal pân ce fotoconductorul
nu este schimbat.
88 Toner Low Ap sa i Start pentru a relua imprimarea.
Ap sa i Stop pentru a anula opera ia.
Prelungi i durata de via a cartu ului de toner prin redistribuirea
tonerului. Pentru detalii, consulta i Redistribuirea tonerului la pagina 63.
Dac mesajul de eroare reapare dup redistribuirea tonerului, înlocui i
cartu ul de toner. Pentru mai multe informa ii, consulta i Instalarea unui
cartu de toner la pagina 62.
200.xx Paper Jam Consulta i 200/201 Blocaje de hârtie la pagina 77.
201.xx Paper Jam
202.xx Paper Jam Consulta i 202 Blocaje de hârtie la pagina 80.

Solu ionarea defec iunilor legate de mesajele de eroare


92
Problem Solu ie
241.xx Paper Jam Consulta i 241/242 Blocaje de hârtie la pagina 81.
242.xx Paper Jam
251.xx Paper Jam Consulta i 251 Blocaje de hârtie la pagina 82.
290 Scanner Jam Consulta i 290/291/292 Blocaj de scanare la pagina 83.
291 Scanner Jam
292 Scanner Jam
9**.xx Service 1 Opri i alimentarea cu curent timp de un minut.
2 Porni i alimentarea.
Dac mesajul de eroare reapare, apela i la un reprezentant service
Lexmark. Pentru a g si un service în zona dvs., vizita i www.lexmark.ro.

Solu ionarea defec iunilor legate de mesajele de eroare


93
Avize

Avize de emisii electronice


Declara ia de conformitate a informa iilor Federal Communications Commission (FCC)
Partea 15
Imprimantele Lexmark X340 (7003-100), X340n (7003-x050), i X342n (7003-110) au fost testate i s-au dovedit
a fi în conformitate cu limitele pentru dispozitive digitale Clasa B, în conformitate cu Partea a 15-a regulamentului
FCC. Opera ia este condi ionat de dou condi ii: (1) acest dispozitiv nu poate cauza interferen e d un toare, i
(2) acest dispozitiv trebuie s accepte orice interferen primit , inclusiv pe cele ce pot cauza o func ionare
nedorit .
Limitele FCC pentru Clasa B sunt stabilite pentru a oferi protejarea împotriva interferen ei d un toare în
momentul în care echipamentul este utilizat într-un mediu reziden ial. Acest echipament genereaz , folose te
i poate emite energie pe frecven e radio i, dac nu este instalat i folosit în concordan cu manualul de
utilizare, poate cauza interferen e d un toare comunica iilor radio. În orice caz, nu exist nici o garan ie c nu
va ap rea o interferen în cazul unei instal ri particulare. În cazul în care acest echipament cauzeaz
interferen e d un toare recep ion rii radio sau TV, acest lucru putându-se aprecia prin oprirea i pornirea
echipamentului, utilizatorul este încurajat s încerce s corecteze aceast situa ie prin una sau mai multe
dintre urm toarele m suri:
• Reorienta i i repozi iona i antena receptor.
• ri i distan a dintre echipament i receptor.
• Conecta i echipamentul la o priz de pe un alt circuit fa de cel la care este conectat receptorul.
• Consulta i magazinul de unde a i cump rat produsul sau un reprezentant service, pentru mai multe sugestii.
Produc torul nu este r spunz tor pentru nici o interferen radio sau TV cauzat de folosirea altor cabluri
decât cele recomandate sau de efectuarea de schimb ri sau modific ri neautorizate acestui echipament.
Schimb rile sau modific rile neautorizate pot anula autorizarea utilizatorului de a folosi acest echipament.
Not : Pentru a asigura conformitatea cu regulamentele FCC cu privire la interferen ele electromagnetice
pentru dispozitive de calcul Clasa A, folosi i un cablu bine izolat i împ mântat precum piesa Lexmark cu
num rul 12A2405 pentru conectarea la USB. Folosirea unui alt cablu care s nu fie bine izolat i împ mântat
poate duce la violarea regulamentelor FCC. Orice întreb ri cu privire la aceast declara ie de conformitate a
informa iilor trebuie adresate:
Directorul Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232–3000
Partea 68
Acest echipament este conform P ii 68 a regulilor FCC i cerin elor adoptate de Consiliul Administrativ
Pentru Ata amente Terminale (ACTA). Pe spatele acestui echipament se afl o etichet pe care, pe lâng alte
informa ii, con ine un cod de identificare a produsului în formatul US:AAAEQ##TXXXX. Dac este cerut, acest
num r trebuie furnizat companiei dvs. telefonice.
Acest echipament folose te mufa RJ–11C Universal Service Order Code (USOC).

Avize
94
Avize

O priz i o muf folosite pentru a conecta acest echipament la re elele electrice i de telefon din incint trebuie
fie conforme regulilor FCC Partea 68 i cerin elor adoptate de ACTA. Un cablu de telefon i o priz modular
sunt furnizate cu acest produs. Este proiectat spre a fi conectat la o muf modular , de asemenea conform .
Ringer Equivalence Number (REN) este folosit pentru a determina num rul de dispozitive ce pot fi conectate la
o linie de telefon. REN în num r excesiv pe o linie telefonic poate duce la lipsa r spunsului din partea unui
dispozitiv de a r spunde la un apel. În majoritatea, îns nu în toate zonele, suma dispozitivelor nu trebuie s fie
mai mare de cinci (5.0). Pentru a fi siguri de num rul de aparate ce pot fi conectate la o linie, determinat de
num rul total de REN, contacta i compania local de telefonie. Pentru produsele aprobate dup 23 iulie 2001,
REN pentru acest produs face parte din codul de identificare care are formatul US:AAAEQ##TXXXX. Cifrele
reprezentate de ## sunt REN f virgula zecimal (de exemplu, 03 este un REN de 0.3). Pentru produse mai
vechi, REN este prezentat separat pe etichet . Dac acest echipament d uneaz re elei telefonice, compania
telefonic v va notifica în avans de posibilitatea necesit ii opririi temporare a serviciului. Dac nu se practic
preavizul, compania telefonic va notifica clientul cât de curând posibil. Vi se va prezenta dreptul de a
completa o plângere FCC.
Compania telefonic poate modifica facilit ile sale, echipamentul, opera iunile sau procedurile ce pot afecta
func ionarea acestui echipament. Dac acest lucru se întâmpl , compania telefonic v va anun a din timp
pentru ca dvs. s pute i face din modific rile necesare pentru a men ine o activitate neîntrerupt .
Dac ave i probleme cu acest echipament, pentru repara ii sau informa ii de garan ie, contacta i Lexmark
International, Inc. la adresa www.Lexmark.com sau reprezentantul dvs. Lexmark. Dac echipamentul
deterioreaz re eaua telefonic , compania telefonic poate deconecta echipamentul pân la solu ionarea
problemei. Acest echipament nu con ine piese ce pot fi reparate de utilizator. pentru repara ii sau informa ii de
garan ie, contacta i Lexmark International, Inc. A se vedea paragraful anterior pentru informa ii de contact.
Conectarea la serviciile liniilor este condi ionat de tarifele statale. Contacta i comisia utilit ilor publice,
comitetul serviciului public, sau comisia corpora iilor pentru informa ii.
Dac dispune i acas de echipament de alarm conectat special la o linie de telefon, verifica i dac instalarea
acestui echipament nu duce la dezactivarea echipamentului de alarmare. Dac ave i întreb ri referitoare la ce
ar putea dezactiva echipamentul de alarmare, consulta i compania de telefonie sau un instalator calificat.
Companiile telefonice raporteaz c desc rc rile electrice, în mod normal cele cu fulgere, au un efect puternic
distructiv asupra echipamentelor terminale conectate la o surs de curent. Acest lucru a fost identificat ca fiind
o problem major la nivel na ional. Se recomand clien ilor instalarea unui desc rc tor de supratensiune la
priza unde este conectat aparatul. Un desc rc tor de supratensiune adecvat este acela considerat potrivit i
certificat de c tre UL (Underwriter's Laboratories), i alt laborator na ional de testare, sau de c tre un organism
de certificare a siguran ei cunoscut în ara/regiunea de folosire. Aceasta evit deteriorarea echipamentului din
cauza tr snetelor sau a altor desc rc ri electrice.
Actul Protej rii Consumatorilor de Telefonie din 1991 declar ilegal folosirea de c tre o persoan a unui
calculator sau alt dispozitiv electronic, inclusiv faxuri, de a trimite orice mesaj dac acesta nu con ine în partea
de sus sau de jos a fiec rei pagini transmise sau pe prima pagin a transmisiei, data i ora transmiterii i
identificarea companiei sau a entit ii, sau a altui individ care trimite mesajul sau num rul de telefon al
aparatului care face transmisia sau al acestei firme, entit i sau individ. (Num rul de telefon furnizat nu poate fi
un num r cu 900 sau orice alt num r pentru care tarifele de apelare dep esc taxele de transmitere local sau
la distan .)
A se consulta sec iunea din aceast publica ie numit Stabilirea IDului de sta ie de la pagina 49
pentru a programa aceste informa ii în faxul dvs.
Declara ia de conformitate Industry Canada
Acest dispozitiv digital Clasa B îndepline te toate cerin ele Reglement rilor Canadiene pentru Echipament care
cauzeaz interferen e.
Avis de conformité aux normes de l’industrie du Canada
Cet appareil numé rique de la classe B respecte toutes les exigences du Rè glement sur le maté riel brouilleur
du Canada.

Avize
95
Avize

Directivele de conformitate ale Comunit ii Europene (EC)


Declara ia de conformitate cu privire la Durectiva EU 1999/5/EC (Directiva R&TTE) în limbile Comunit ii
Europene.

English Hereby, Lexmark International Inc., declares that this product is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Suomi Valmistaja Lexmark International Inc. vakuuttaa tä ten, että tä mä n tuotteen tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Nederlands Hierbij verklaart Lexmark International Inc. dat dit product in overeenstemming is met
de essentië le eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Bij deze verklaart Lexmark International Inc. dat dit product voldoet aan de essentië le
eisen en aan de overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Franç ais Par la pré sente Lexmark International Inc. dé clare que le produit est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/
CE
Par la pré sente, Lexmark International Inc. dé clare que ce produit est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont
applicables
Svenska Hä rmed intygar Lexmark International Inc. att denna produkt stå r i ö verensstä mmelse
med de vä sentliga egenskapskrav och ö vriga relevanta bestä mmelser som framgå r av
direktiv 1999/5/EG.
Dansk Undertegnede Lexmark International Inc. erklærer herved, at følgende produkt
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
Deutsch Hiermit erklä rt Lexmark International Inc., dass sich dieses Produkt in
Ü bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten
Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)
Hiermit erklä rt Lexmark International Inc. die Ü bereinstimmung des Produkts mit den
grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der
Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)
Lexmark International Inc.
µµ
1999/5/EK.
Italiano Con la presente Lexmark International Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai
requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Españ ol Por medio de la presente Lexmark International Inc. declara que este producto cumple
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles
de la Directiva 1999/5/CE
Portuguê s A Lexmark International Inc. declara que este produto está em conformidade com os
requisitos essenciais e outras provisõ es da Directiva 1999/5/CE.
È esky Spoleè nost Lexmark International Inc. tímto prohla uje, e tento vý robek vyhovuje zá
kladním po adavkù m a dal ím ustanovením smìrnice 1999/5/EC, které se na tento vý
robek vztahují.

Avize
96
Avize

Malti

Magyar A Lexmark International Inc. ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/
EC direktíva alapvetõ követelményeinek és más vonatkozó rendelkezéseinek.
Eesti Käesolevaga kinnitab Lexmark International Inc. selle seadme vastavust direktiivi
1999/5/EÜ põ hinõ uetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele
sä tetele.
Latviski Ar ðo Lexmark International Inc. deklarç , ka ðis produkts atbilst Direktîvas 1999/5/EK
bû tiskajâ m prasîbâ m un citiem ar to saistîtajiem noteikumiem.
Lithuanian Lexmark International Inc. deklaruoja, kad is gaminys tenkina 1999/5/EB Direktyvos
esminius reikalavimus ir kitas ios direktyvos nuostatas.
Polski Firma Lexmark International Inc. deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialno ci¹, ¿e ten
produkt spe³nia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w
dyrektywie 1999/5/WE.
Slovak Lexmark International Inc. týmto vyhlasuje, e tento výrobok vyhovuje technickým
po iadavkám a ïal ím ustanoveniam smernice 1999/5/ES, ktoré sa na tento výrobok
vzt’ahujú.
Sloven è ina Dru ba Lexmark International Inc. s tem izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi
zahtevami in drugimi ustreznimi doloè ili direktive 1999/5/EC.

Acest produs este în conformitate cu cerin ele de protejare ale directivelor Consiliului CE 89/336/EEC,
73/23/EEC, i 1999/5/EC cu privire la apropierea i armonizarea legisla iei Statelor Membre cu privire la
compatibilitatea electromagnetic , siguran sau la echipamente electrice destinate folosirii între anumite
limite de voltaj. Declara ia Oficial de Conformitate poate fi consultat la adresa www.lexmark.com/rtte.
Conformitatea este indicat de semnul CE:

Acest produs respect limitele Clasei B ale EN 55022 i cerin ele de siguran ale EN 60950.
Avizul Japoniei VCCI

Avize
97
Avize

Declara ia MIC a Coreei


Dac acest simbol apare pe produsul dvs., aceast declara ie este aplicabil .

Declara ia cu privire la Mercur


Acest produs con ine o lamp cu mercur (<5mg Hg). Aruncarea mercurului poate fi restric ionat
datorit considerentelor de mediu. Pentru informa ii despre înl turare i reciclare, contacta i autorit ile
locale sau Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Alte avize de telecomunica ii


Aviz pentru utilizatorii re elei de telefonie din Canada
Acest produs respect cerin ele specifica iilor tehnice ale Industry Canada.
Ringer Equivalence Number (REN) este folosit pentru a determina num rul de terminale ce pot fi conectate la
o interfa telefonic . Terminalul unei interfe e poate consta dintr-o combina ie de aparate, cu condi ia ca
suma REN a dispozitivelor s nu fie mai mare de cinci. Modemul REN este localizat în partea din spate a
echipamentului, pe eticheta produsului.
Companiile telefonice raporteaz c desc rc rile electrice, în mod normal cele cu fulgere, au un efect puternic
distructiv asupra echipamentelor terminale conectate la o surs de curent. Acest lucru a fost identificat ca fiind
o problem major la nivel na ional. Se recomand clien ilor instalarea unui desc rc tor de supratensiune la
priza unde este conectat aparatul. Un desc rc tor de supratensiune adecvat este acela considerat potrivit i
certificat de c tre UL (Underwriter's Laboratories), i alt laborator na ional de testare, sau de c tre un organism
de certificare a siguran ei cunoscut în ara/regiunea de folosire. Aceasta evit deteriorarea echipamentului din
cauza tr snetelor sau a altor desc rc ri electrice.
Acest echipament folose te mufe de telefon CA11A.

Aviz pentru utilizatorii re elei de telefonie din Noua Zeeland


Urm toarele sunt condi ii speciale pentru Instruc iuni ale Utilizatorilor de Fax.
Acordarea permisului telefonic pentru orice terminal indic doar faptul c Telecom-ul a acceptat c aparatul
îndepline te condi iile minime pentru a se conecta la re eaua sa. Nu indic nici o avizare a produsului de c tre
Telecom, nici nu ofer vreun fel de garan ie. Mai presus de toate, nu ofer nici o asigurare c orice alt articol
va opera în mod corect sub toate aspectele cu un alt articol al unui echipament agreat al unui alt produc tor
sau al unui alt model, nici nu implic faptul c orice articol este compatibil cu toate serviciile re elelor de
telefonie.
Acest echipament nu va fi setat s formeze automat numere de urgen .
Acest echipament nu poate asigura efectuarea efectiv a unui apel c tre un alt dispozitiv conectat la aceea i
linie.
Acest echipament nu trebuie folosit în nici un mod care ar putea aduce prejudicii de orice fel altor clien i ai
re elei de telefonie.
Unii parametri necesari pentru conformitatea fa de cerin ele de aprobare a re elei de telefonie depind
de echipamentul (PC) asociat cu acest aparat. Echipamentul asociat va fi fi programat s func ioneze în
urm toarele limite pentru a se conforma specifica iilor companiei telefonice:
• Nu se vor încerca mai mult de 10 apeluri c tre acela i num r într-o perioad de 30 de minute pentru
o ini iere manual a apelului i
• Echipamentul va a tepta o perioad de cel pu in 30 de secunde între finalul unei încerc ri i ini ierea unei
alte încerc ri de apelare.

Avize
98
Avize

• Echipamentul va fi setat astfel încât s asigure faptul c apelul automat la diferite numere se face astfel
încât între apel ri s existe o perioad de a teptare mai lung de 5 secunde.
Avizul de telecomunica ii din Africa de Sud
Acest modem trebuie s fie folosit împreun cu un dispozitiv de protec ie împotriva desc rc rilor electrice când
este conectat la PSTN.
Folosirea acestui produs în Germania
Acest produs necesit ca un filtru de ton german (articolul Lexmark num rul 14B5123) s fie instalat pe orice
linie care prime te pulsuri metrice în Germania. Pulsurile metrice pot sau nu s fie prezente pe liniile analoage
din Germania. Abonatul poate cere ca pulsurile metrice s fie puse pe linie, sau le poate scoate, apelând la
furnizorul de re ea din Germania. În mod normal, pulsurile metrice nu sunt furnizate decât la cererea specific
a abonatului la instalare.
Folosirea acestui produs în Elve ia
Acest produs necesit ca un filtru de ton elve ian (articolul Lexmark num rul 80D1877) fie instalat pe
orice linie care prime te pulsuri metrice în Elve ia. Filtrul Lexmark trebuie folosit, deoarece pulsurile
metrice sunt prezente pe toate liniile telefonice analoage din Elve ia.
Avizul german de marc GS:
Seria Lexmark X34x
Aparat tipul: 7003-xxx

Adresa po tal
Lexmark Deutschland GmbH
Postfach 1560
63115 Dietzenbach

Adresa fizic
Lexmark Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 12
63128 Dietzenbach

Telefon: 0180 - 564 56 44 (Informa ii produs)


Telefon: 01805 - 00 01 15 (Suport tehnic)
E-mail: internet@lexmark.de

Avize
99
Avize

Nivelul emisiilor de zgomot


Urm toarele m sur tori au fost efectuate conform standardului ISO 7779 i comunicate potrivit ISO 9296.

Presiunea medie a sunetului la 1 metru dBA


Imprimare 52
Scanare 48
Copiere 52
teptare 30

Consumul de energie al imprimantei


Urm torul tabel prezint caracteristicile consumului de curent al imprimantei.

Mod Descriere Consum


Imprimare Imprimanta genereaz copii imprimate 420 W
Preg tit Imprimanta a teapt o opera ie 70 W
Economie energie Imprimanta în modul economic 13 W
Oprit Imprimanta este conectat la priz , dar 0W
alimentarea este întrerupt

Nivelurile de consum din tabelul anterior reprezint m sur tori medii în timp. Pot exista valori mult
mai mari decât media, în cazul unor m sur tori instantanee.
Economia de energie
Aceast imprimant este proiectat cu un mod de economie a energiei numit Power Saver. Modul Power
Saver este echivalent Modului EPA Sleep. Modul Power Saver economise te energie prin sc derea
consumului de curent pe durata perioadelor mai lungi de inactivitate. Modul Power Saver este activat automat
dup ce imprimanta este inactiv pentru o perioad specificat de timp, numit Pauza Power Saver. Pauza
Power Saver implicit pentru Lexmark X340 este de 30 de minute.
Folosind meniurile de configurare, Pauza Power Saver poate fi modificat la valori între 1 minut i 240 de
minute. Setarea Pauzei Power Saver la o valoare mai mic reduce consumul de energie, dar poate m ri timpul
de r spuns al imprimantei. Setarea Pauzei Power Saver la o valoare mai mare men ine un r spuns rapid, dar
folose te mai mult energie.
Consumul total de energie
Uneori este util s pute i calcula consumul total de energie al imprimantei. Deoarece consumul prezentat anterior
este exprimat în unitatea de m sur pentru putere, watt, respectivele consumuri trebuie înmul ite cu perioadele
de timp cât imprimanta se afl în fiecare mod de func ionare în parte pentru a se calcula consumul de energie.
Consumul total de energie va reprezenta suma dintre consumurile corespunz toare fiec rui mod de func ionare
în parte.

Avize
100
Avize

ENERGY STAR

Directiva cu privire la de eurile provenite din echipament electric i electronic

Semnul WEEE reprezint programe specifice de reciclare i proceduri pentru produsele electronice în rile
din Uniunea European . Noi încuraj m reciclarea produselor noastre. Dac ave i nel muriri în privin a
op iunilor de reciclare, vizita i site-ul Lexmark la adresa www.lexmark.ro pentru a afla num rul de telefon al
biroului local de vânz ri.
Laser advisory label
Un aviz al folosirii de laser poate fi alipit acestei IMF.
LUOKAN 1 LASERLAITE
VAROITUS! Laitteen kä yttä minen muulla kuin tä ssä kä yttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kä yttä jä n
turvallisuusluokan 1 ylittä vä lle nä kymä ttö mä lle lasersä teilylle.
KLASS 1 LASER APPARAT
VARNING! Om apparaten anvä nds på annat sä tt ä n i denna bruksanvisning specificerats, kan avnä ndaren
utsä ttas fö r osynlig laserstrå lning, som ö verskrider grä nsen fö r laserklass 1.
Avizul folosirii de laser
Aceast IMF este certificat în SUA ca fiind în conformitate cu cerin ele DHHS 21 CFR Sub-capitolul J pentru
Clasa I (1) produse cu laser iar în alte ri este certificat ca fiind produs cu laser Clasa I în conformitate cu
cerin ele IEC 60825-1.
Produsele cu laser Clasa I nu sunt considerate periculoase. IMF con ine laser intern Clasa IIIb (3b) care
reprezint un laser din arseniur de galiu de 5 miliwa i care func ioneaz în gama de unde de 770-795
nanometri. Sistemul de laser i IMF sunt proiectate astfel încât s nu existe acces uman la radia ii cu laser de
peste nivelul Clasei I în timpul func ion rii normale, a între inerii sau a serviciilor prescrise.
Aviz de suprafa firbinte

Avize
101
Index

A
ADF Cur are
capacitate hârtie 36 în exteriorul IMF 67
înc rcare documente originale 36 copiere
Agend telefonic copii cola ionate 52
ad ugare scurt turi 47 documente 51
utare 48 rirea unei imagini 53
editare 48 mic orarea unei imagini 53
imprimare 48 cur are
geamul scanerului 67în
tergere scurt turi 48
interiorul IMF 68
anulare
D
folosirea butonului Stop 22
declara ia de emisii 94
opera ie fax 50
declara ia FCC 94
ansamblul cartu ului 65
declara ia de emisii electronice 94
difuzare fax 44
B documente
butoane, panou de control 20
fax 43
butoane apelare rapid 48
imprimare 39
blocaj de hârtie 76
înc rcare în ADF 36
înc rcare pe geamul scanerului 37
C scanare 55
capac din spate 19
capac frontal 18 E
capac, instalare10 economie hârtie 40, 52
caractere, introducere 50 eroare cartu 91
carton 34
etichete 33
cartu , toner
comandare 70 instalare 62
îndep rtare 61 F
reciclare 70 fant ie ire din spate 38
redistribuire toner 63 fax
cartu toner ad ugare pauz 45
instalare 62 ad ugare prefix 45
comandare 70 la un moment programat 44
reciclare 70 anularea unui fax 50
redistribuire toner 63 trimitere întârziat 44
îndep rtare 61 retrimitere 46
cola ionare copii 40, 52 primirea automat a unui fax 45
conectarea IMF primirea manual a unui fax 46
la o priz de telefon 14 trimiterea automat 43
la un telefon 15 trimiterea manual 43
tre un grup (difuzare) 44

102
Index

folii transparente îndep rtare


imprimare 40 software 74
fotoconductor, înlocuire 65 cartu toner 61
J
G jurnal apeluri fax 47
geamul scanerului jurnal opera ii Fax 47
cur are 67
înc rcare documente 37
L
loca ie de ie ire
H tava de ie ire frontal 38
hârtie ie irea din spate 38
înc rcare 28, 32 selectare 38

I M
ID-ul sta iei 49 rirea unei imagini 53
ie ire hârtie din spate 38 rime hârtie, setare 35
ie irea frontal 18 mic orarea unei imagini 53
instalare meniu Fax avansat 23
tav suplimentar 11 meniu Fax implicit 24
capac panou de control 10 mesaje de eroare
software 12, 13 200 Paper Jam 92
introducerea caracterelor 50 201 Paper Jam 92
IMF 84 202 Paper Jam 92
imprimare 241 Paper Jam 93
copii cola ionate 40 242 Paper Jam 93
documente 39 251 Paper Jam 93
plicuri 39 Change Cartridge 91
ultima pagin prima 41 Change Media 91
raport meniu 22 close front door 91
mai multe pagini pe o coal 40 Defective Toner Cartridge 91
folii transparente 40 Digital Line Detected 91
informa ii de siguran 2 Fax failed 91
Insufficient Collation Area 92
Î Load Manual 91
înc rcare Load Media 91
cartoane 33 Memory Full 92
documente în ADF 36 No Answer 91
documente pe geam scaner 37
No Dial Tone 91
plicuri 33
Photoconductor Near Life 92
etichete 33
alimentare manual 32 Qlink Not Found 91
hârtie 28, 32 Replace Photoconductor 92
tava hârtie 28 Short Paper 92
folii transparente 33

103
Index

Toner Low 92 solu ionare defec iuni


Unsupported Toner Cartridge 91 scanare 88
USB Not Connected 91 fax 89
blocaje i alimentare 75
P imprimare 84
plicuri setare 72
înc rcare 33 mesaje eroare 91
imprimare 39 copiere 84
pauz 45 scanare
panou de control configurare aplica ii suplimentare 56
instalarea unui alt capac de documente 55
limb 10 din cadrul unei aplica ii 56
folosire 20 op iuni 59
port alimentare cu energie 19 folosind calculatorul 55
prefix 45 solu ionare blocaje i alimentare 75
Presto! PageManager 27 solu ionare defec iuni imprimare 84
propriet i imprimare setare
deschidere 26 sonerie distinct 49
etichete 26 rime hârtie 35
folosire 26 tip hârtie 35
primirea unui fax Speed Dial 47
automat 45 scurt turi
manual 46 setare 47
folosire 48
Q software
QLINK, folosire 27 instalare 12, 13
Presto! PageManager 27
R propriet i imprimare 26
rapoarte de activitate a faxului 47 QLINK 27
reinstalare 74
reciclarea produselor Lexmark 70
dezinstalare 74
redistribuire toner 63
repoarte
activitate fax 47 T
jurnal apeluri fax 47 tastatur , folosire 50
jurnal opera ii fax 47 tav hârtie, instalare11
meniu 22 tip hârtie, setare35
Agend telefonic 48 toner
retrimiterea de faxuri 46 nivel sc zut 92
redistribuire 63
S trimiterea unui fax
la un moment programat 44
setare re ea 25
solu ionare defec iuni scanare 88 automat 43
solu ionarea mesajelor de eroare 91 manual 43
solu ionare pb. copiere 84 tre un grup (difuzare) 44
solu ionare defec iuni fax 89 trimitere cu întârziere 44

104
Index

U
USB port 19

W
Web site 8

105

S-ar putea să vă placă și