Sunteți pe pagina 1din 18

Subiecte Examen CECCAR Aptitudini _ Examen Oral

1. Enumeraţi principiile deontologice aplicabile în misiunile privind expertizele contabile şi


dezvoltaţi principiul Acceptării expertizelor contabile.
2. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Concluzii” din raportul de
expertiză contabilă.
3. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Introducere” din raportul de
expertiză contabilă.
4. Care sunt prevederile legale privind delegarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la
expertizele contabile?
5. Ce prevede încheierea de şedinţă prin care organele îndreptăţite să dispună efectuarea
expertizei contabile judiciare, numesc expertul desemnat să efectueze expertiza.
6. Comentaţi necesitatea calităţii expertizelor contabile întocmite în scopul soluţionării cauzelor
aflate pe rolul instanţelor sau altor organe cu atribuţii jurisdicţionale.
7. Clasificarea expertizelor contabile funcţie de cele două criterii (scop şi natura obiectivelor).
8. Care sunt categoriile de debitori, şi în ce stare se află, pentru a li se aplica procedura generală
reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei?
9. Cui poate delega adunarea generală extraordinară exerciţiul atribuţiilor sale privind: mutarea
sediului societăţii, schimbarea obiectului de activitate al societăţii, majorarea capitalului
social?
10. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarei afirmaţii “Deschiderea procedurii insolvenţei are ca
efect ridicarea dreptului debitorului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce
activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea”. Întrebare:
Adevarat sau Fals? Dezvoltaţi răşpunsul.
11. Un acţionar care nu a votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale are dreptul de a se
retrage din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor sale de către societate. Cine
stabileşte preţul acţiunilor şi cine va suporta costurile de evaluare a acestora?
12. Care sunt organele care aplică procedura insolvenţei şi ce trebuie să asigure acestea pe
perioada desfăşurării acestei proceduri?
13. Care sunt caracteristicile lichidării judiciare a întreprinderii din punctul de vedere al evaluării?
14. Ce reprezintă rata de actualizare a capitalurilor?
15. Cum se determină costul capitalului propriu al unei întreprinderi?
16. Ce este actualizarea?
17. Care sunt metodele de calcul al activului net corectat al unei întreprinderi?
18. În ce constă separarea bunurilor dintr-o întreprindere în bunuri necesare şi bunuri nenecesare?
19. Care sunt paşii (etapele) în determinarea activului net corectat al unei întreprinderi?
20. Enumeraţi situaţiile de incompatibilitate în care se poate afla expertul contabil numit într-o
cauză de către organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei.
21. Ce se înţelege prin procedura falimentului, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei?
22. Când o societate pe acţiuni îşi dobândeşte propriile acţiuni în condiţiile legii, cine exercită
dreptul de vot pentru aceasta?
23. Ce trebuie să cuprindă raportul întocmit, în mod obligatoriu, de administratorii societăţii pe
acţiuni care participă la fuziune sau divizare?
24. SC XY SRL în calitate de creditor a SC ZK SRL a primit de la fidejusorul (garantul) acesteia o
plată parţială, înainte de înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în termenul fixat în
sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei. Înscrierea în tabelul de creanţe a creditoarei SC
XY SRL se va face la întreaga valoare a crenţei. Cum îşi va recupera fidejusorul suma de bani
plătită creditoarei?
25. De cine va fi convocată adunarea creditorilor în cadrul procedurii insolvenţei?
26. Care sunt termenele de executare a planului de reorganizare a activităţii debitorului?
27. Un acţionar s-a adresat din nou instanţei de judecată cerând dizolvarea societăţii pe acţiuni pe
motiv că s-a redus capitalul social sub minimul legal de 90.000 lei, cu toate că până la
rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, societatea comercială şi-a
reîntregit capitalul social. Ce soluţie va formula instanţa? Motivaţi.
28. La constituirea prin subscripţie integrală şi simultană a capitalului social a societăţii comerciale
“Lira” SA, acţionarul A.C. a achitat 30% din capitalul subscris, reprezentând aport în numerar
şi în natură. Tinând cont că înmatricularea societăţii s-a făut cu data de 1 februarie 2008, de la
ce dată poate fi somat A.C. să-şi execute obligaţia de vărsământ pentru restul sumei subscrise?
Motivaţi.
29. Creditorul unei societăţi pe acţiuni s-a adresat instanţei judecătoreşti cerând dizolvarea
societăţii respective, pe motiv că numărul acţionarilor săi s-a redus la unul singur – sub
minimul legal – cu toate că după 11 luni de la această reducere, societatea şi-a reconstituit
numărul de acţionari. Ce soluţie va formula instanţa? Motivaţi.
30. În ce termen de la data depunerii cererii de convocare a adunării generale, de către un acţionar
ale cărui acţiuni reprezintă 31% din capitalul social, este obligat consiliul de administraţie,
respectiv directoratul să convoace adunarea generală a acţionarilor, dacă cererea cuprinde
dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării?
31. În ce termen de la comunicarea somaţiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de
executare silită să nu continue?
32. Este obligatorie declarare în Romania a sediilor secundare din străinătate ale unui contribuabil
cu domiciliul fiscal în Romania? Si daca da, în ce termen.
33. Ce document trebuie să însoţească mişcarea intracomunitară a produselor accizabile cu accize
plătite?
34. Ce reprezintă produsele accizabile în înţelesul codului fiscal?
35. O persoană fizică deţine de la 10 iunie 2008 un teren arabil în intravilan de 10 hectare.
Determinaţi impozitul de plată dacă impozitul unitar este de 20 lei / ha, iar coeficientul de
corecţie este 3.00.
36. Cine are obligaţia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobânzi obţinute de persoane
fizice?
37. Explicaţi interesul public, potrivit prevederilor Codului etic national al profesioniştilor
contabili.
38. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii, în sprijinul Codului etic naţional.
39. Ce obligaţii are CECCAR faţă de profesioniştii contabili angajaţi în industrie, comerţ, educaţie,
sectorul public etc.?
40. Prezentaţi structura şi părţile componente ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.
41. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o societate comercială pentru a deveni membră a Corpului?
42. În ce constă pregătirea stagiarilor în sistem colectiv?
43. Care sunt obligaţiile de raportare ale membrilor?
44. Care sunt principalele prevederi ale Normelor CECCAR privind nivelul de organizare şi
desfăşurare a cursurilor pentru înţelegerea şi aplicarea IFRS/IAS?
45. Ce înţelegeţi prin control de calitate asupra serviciilor profesionale efectuate de membrii
Corpului?
46. Ce înţelegeţi prin obiectivitate?
47. Ce înţelegeţi prin independenţă?
48. Ce înţelegeţi prin respectul faţă de normele tehnice şi profesionale?
49. În ce constă secretul profesional şi confidenţialitatea expertului contabil ?
50. În ce constă diferenţa dintre expertul contabil şi economistul salariat ; dintre contabilul
autorizat şi contabilul salariat ?
51. Cine este contabilul autorizat?
52. Prezentaţi cel puţin 7 caracteristici ale auditului statutar care-l deosebesc de auditul contractual.
53. Arătaţi categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare a activităţii
debitorului aflat în insolvenţă, potrivit Legii nr. 85/2006, şi care sunt termenele în care pot
propune planul.
54. De cine poate fi exercitată acţiunea în răspundere contra fondatorilor, administratorilor,
directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de administraţie, precum şi a
cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea
îndatoririlor lor faţă de societate?
55. Care sunt condiţiile legale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică sau juridică
pentru a fi desemnată ca administrator judiciar în cadrul procedurii insolvenţei?
56. Definiţi starea de „insolvenţă” potrivit Legii nr. 85/2006 cu privire la procedura insolvenţei.
57. Prezentaţi componentele ratei de actualizare atunci când e înţeleasă ca şi rată de rentabilitate a
investiţiilor alternative.
58. Prezentaţi caracteristicile generale ale unui cash-flow.
59. Care sunt situaţiile în care, în contabilitate, se apelează la evaluări economice ale activelor?
60. Explicaţi relaţia dintre riscuri şi rata de actualizare.
61. Prezentaţi 3 metode de determinare a ratei de actualizare.
62. Definiţi valoarea de piaţă.
63. Care este rolul dignosticului în evaluarea întreprinderii?
64. Explicaţi diferenţele dintre preţ şi valoare.
65. Explicaţi necesitatea evaluării economice şi financiare a unei întreprinderi.
66. Explicaţi semnificaţia datării raportului de audit.
67. Elementele de bază ale raportului de audit într-o misiune de audit statuar.
68. Structura dosarului exerciţiului.
69. Rolul şi importanţa dosarului exerciţiului.
70. Controlul de calitate la nivelul organismului profesional.
71. Prezentaţi pe scurt conţinutul secţiunii a 8-a din Codul etic naţional al profesioniştilor contabili
din România.
72. Obligaţiile etice ale expertului contabil în cursul unei misiuni de consultanţă fiscală.
73. Care este structura Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din România?
74. Protejarea independenţei prin măsuri interne cabinetului.
75. Protejarea independenţei prin normele legale şi profesionale.
76. Manifestări de familiarism – ameninţare la adresa independenţei.
77. Definiţi valoarea justă.
78. Explicaţi legătura dintre scop şi metodă în evaluarea întreprinderii.
79. Clasificaţi diferitele tipuri de evaluări.
80. Explicaţi rolul bilanţului contabil în evaluarea unui activ sau a unei întreprinderi.
81. Imposibilitatea exprimării unei opinii: motive, mod de prezentare.
82. Opinia defavorabilă: motive, mod de prezentare.
83. Structura dosarului permanent.
84. Rolul şi importanţa dosarului permanent.
85. Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit.
86. Explicaţi scopul şi obiectivele controlului de calitate al serviciilor de audit.
87. Cum explicaţi responsabilităţile etice ale altor profesionişti utilizaţi în cadrul unei misiuni de
audit, de bază.
88. Obligaţiile etice ale experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, salariaţi.
89. Investigaţii şi sancţiuni pentru nerespectarea normelor de comportament.
90. Protejarea independenţei prin clauze contractuale cu clientul.
91. Acţini de intimidare – ameninţare la adresa independenţei.
92. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra situaţiilor financiare condensate?
93. Care este sfera de cuprindere a misiunilor de audit speciale?
94. Prin ce se deosebeşte o misiune de audit bazată pe proceduri convenite de o misiune de audit
statutar?
95. Împotriva societăţii Alfa S.R.L. s-a emis o decizie de impunere reprezentând diferenţe de
impozit pe profit aferent anului 2007 în sumă de 2.123.000 lei. Care este organul competent la
care societatea poate introduce contestaţie împotriva deciziei de impunere?
96. Conform prevederilor legale nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să
procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate
bugetului general consolidat. Din ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a
impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat în
această situaţie?
97. Care este codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice?
98. Ce document trebuie să însoţească mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv?
99. O persoană fizică achiziţionează automobile din Germania şi apoi le revinde în România,
realizând acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care obţine venitul său
principal. Trebuie această persoană să se înregistreze în scopuri de TVA? Argumentaţi.
100. Care sunt termenele de depunere a declaraţiei recapitulative de TVA?
101. Care este documentul în baza căruia se colectează TVA în cazul unei livrări către sine?
102. S.C. Alfa S.R.L. se înfiinţează la data de 19 iunie 2008. Cu această ocazie estimează că
nu va realiza o cifră de afaceri foarte mare în anul 2008 şi, ca urmare, nu se înregistreaă în scop
de TVA optând pentru aplicarea regimului special pentru întreprinderi mici. La 31.12.2008
constată că cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de 60.000 lei. Dacă nivelul cursului de schimb
este de 1 euro = 3,3817 lei, mai poate păstra S.C. Alfa regimul întreprindere mică neplătitoare
de TVA? Argumentaţi răspunsul.
103. S.C. Gama S.R.L. stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România transportă trei
imprimante, produse de acesta la o expoziţie de tehnologie ce are loc în Franţa. După expoziţie
imprimantele sunt aduse înapoi în România. Ce obligaţii are S.C. Gama S.R.L. din punct de
vedere al TVA pentru această tranzacţie?
104. S.C. Alfa S.R.L., o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop de
TVA în România achiziţionează de la societatea Gama, stabilită în Portugalia şi înregistrată în
scop de TVA în Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia în România de către
Gama, existând documente de transport în acest sens. Ce operaţiune realizează S.C. Alfa
S.R.L. şi cum va înregistra TVA-ul aferent acestei operaţiuni ştiind că fructele achiziţionate
vor fi utilizate pentru operaţiuni care dau dreptul de deducere a TVA-ului?
105. S.C. Alfa S.R.L., o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop de
TVA în România vinde către societatea Beta, stabilită în Ungaria şi înregistrată în scop de
TVA în Ungaria, fructe care sunt transportate din România în Franţa. Beta îi comunică lui S.C.
Alfa S.R.L. un cod de TVA valabil emis de autorităţile din Ungaria, S.C. Alfa S.R.L. deţinând
şi documente de transport care atestă transportul bunurilor din România în Ungaria. S.C. Alfa
S.R.L. facturează această operaţiune cu TVA 19%, conform cotei din România, argumentând
că nu poate factura „scutit cu drept de reducere” întrucât Beta nu îi furnizează un cod valabil de
TVA emis de autorităţile din Franţa, locul unde ajung bunurile. Este corect? Argumentaţi.
106. S.C. Alfa S.R.L., o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop de
TVA în România vinde către societatea Beta, stabilită şi înregistrată în scop de TVA în
Ungaria, fructe care sunt transportate din România în Ungaria de către Beta. Ce operaţiune
realizează S.C. Alfa S.R.L. şi care sunt condiţiile pentru ca S.C. ALFA S.R.L. să factureze
operaţiunea „scutit cu drept de deducere”?
107. O persoană fizică deţine de la 10 aprilie 2008 un teren arabil în extravilan în zona A de
10 hectare. Determinaţi impozitul de plată dacă impozitul unitar este de 36 lei/ha.
108. O persoană deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1820 cmc începând cu
luna decembrie 2007. Determinaţi impozitul pe mijloacele de transport, aferent anului 2008, în
condiţiile în care impozitul unitar este 60 lei/200 cmc.
109. Precizaţi trei tipuri de venituri ce nu intră în baza impozabilă în scopul calculării
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor?
110. Ameninţări legate de intimidare – descriere.
111. Onorariile şi independenţa – descriere.
112. Ce se înţelege prin publicitate în profesia contabilă?
113. Care sunt condiţiile cerute unei acţiuni de promovare atunci când publicitatea nu este
autorizată?
114. Calităţile membrilor, condiţii pentru menţinerea acestora.
115. Ionescu Ion este un contribuabil persoană fizică, plătind impozit pe venitul din salarii.
Nemulţumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat el solicită rambursarea impozitului
plătit în anul 2007 considerând că suma plătită nu este echivalentă cu serviciile publice de care
a beneficiat. Este această solicitare întemeiată? Argumentaţi.
116. Mărimea impozitelor datorate de fiecare persoană trebuie să fie certă, nu arbitrară, iar
termenele, modalitatea şi locul de plată să fie stabilite fără echivoc pentru a fi cunoscute şi
respectate de fiecare plătitor. Acesta este enunţul cărui principiu al impunerii formulat de
Adam Smith?
117. Ce este şi ce conţine Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională
continuă?
118. Care sunt condiţiile pentru a deveni auditor de calitate în cadrul C.E.C.C.A.R.?
119. Ce înţelegeţi prin integritate?
120. Ce înţelegeţi prin competenţă profesională şi prudenţă?
121. Ce înţelegeţi prin comportament profesional?
122. Cine poate exercita profesia de expert contabil şi de contabil – autorizat?
123. Cine este expertul contabil?
124. Cum se obţine calitatea de expert contabil?
125. Care sunt lucrările ce pot fi executate de contabilii autorizaţi?
126. Care sunt relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii?
127. Ce este C.E.C.C.A.R.?
128. Rolul bilanţului în dignosticul de evaluare.
129. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale dignosticului de organizare, management şi
resurse umane.
130. Rolul bilanţului funcţional în diagnosticul de evaluare
131. Care este comportamentul profesionalismului contabil într-o activitate de consilier
fiscal?
132. Care sunt atribuţiile Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R.?
133. Care sunt categoriile de debitori în stare de insolvenţă cărora li se aplică procedura
simplificată instituită de legea nr. 85/2006?
134. Ce obigaţii au filialele Corpului pe linia comunicării cu membrii?
135. Conflicte de interese – Circumstanţe de care trebuie ţinut seama. Descriere.
136. O societate comercială a înregistrat în cursul anului 2008 o sumă de 2.500 lei
reprezentând cheltuieli cu repararea unui autovehicul, neavând însă contract încheiat pentru
această prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe profit această sumă i s-a
considerat ca fiind nedeductibilă întrucât reprezintă o prestare de servicii, deşi s-a constatat că
acest serviciu a fost necesar şi existau toate documentele justificative care să demonstreze că
serviciul a fost efectiv prestat. Controlul a procedar correct? Explicaţi.
137. Cum se rezolvă conflictele de etică potrivit Codului etic naţional al profesioniştilor
contabili?
138. Ce sunt serviciile profesionale? Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei profesii
contabile?
139. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic şi de
exploatare.
140. Care sunt organele cu atribuţii de control în cadrul C.E.C.C.A.R., la nivel central şi
teritorial?
141. Raportarea unei misiuni de compilare.
142. Ce conţine Declaraţia Consiliului Superior al Corpului privind punerea în aplicare şi
însuşirea cerinţelor etice?
143. Enumeraţi 8 atribuţii ale adunării generale ale filialei C.E.C.C.A.R.
144. Obiectivele şi mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar-contabil.
145. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei în
euro în scopul verificării, pe parcursul anului, a condiţiei de a avea venituri anuale sub 100.000
euro ce trebuie îndeplinită de plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor?
146. O societate comercială îşi trimite directorul general într-o delegaţie în Ungaria cu
autoturismul proprietatea societăţii comerciale. In Ungaria directorul alimentează autoturismul
cu benzină, după care se reîntoarce în România. Trebuie declarată această operaţiune în
declaraţia recapitulativă de TVA? Argumentaţi.
147. SC Alfa SRL, stabilită şi înregistrată în scop de TVA în România, închiriază o clădire
lui SC Beta SRL, stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Romănia. SC Alfa SRL optează
pentru facturarea acestei operaţiuni cu TVA, începând din chiar data închirierii, 10.05.2008.
Realizând că pentru a putea face acest lucru este nevoie de depunerea unei notificări de taxare
a operaţiunii la Administraţia Financiară, SC Alfa SRL depune notificarea la data de
30.11.2008, precizând în notificare că data de la care îşi exercită opţiunea este de 10.05.2008.
La un control realizat la SC Beta SRL, inspectorii fiscali constată acest lucru şi apreciază că SC
Beta SRL nu avea dreptul de deducere a TVA pe perioada dintre momentul închirierii şi
momentul depunerii notificării de taxare, astfel că exclude de la deducere TVA-ul aferent
facturilor de chirie din perioada mai – noiembrie 2008. Este corect?
148. Prezentaţi şi explicaţi modul de determinare a costului capitalului unei întreprinderi.
149. Care sunt competenţele Comisiei de Disciplină a Filialei?
150. O societate comercială se înfiinţează în anul 2007 ca plătitor de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor. Execiţiul financiar al anului 2007 înregistrează o pierdere de 2.000 lei. In
anul 2008 trece la regimul de plătitor de impozit pe profit. Poate societatea să-şi recupereze, în
scopul calculului impozitului pe profit pe anul 2008, pierderea înregistrată în anul 2007?
151. Care sunt componentele fundamentale ale oricărei evaluări de întreprindere?
152. O persoană fizică deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2.620 cm 3 ,
achiziţionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este 60 lei/200 cmc. Determinaţi
impozitul de plată în 2008.
153. Care sunt principiile fundamentale ale eticii în audit înscrise în Codul etic?
154. Explicaţi principiul competenţei în audit.
155. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu suspendare?
156. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?
157. In ipoteza în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma
unor pierderi stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al
societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a
diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca adunarea
generală extraordinară. In situaţia de fapt prezentată ce va hotărîadunarea generală
extraordinară?
158. Care sunt criteriile în funcţie de care se face evaluarea bunurilor dintr-o întreprindere în
vederea determinării activului net corijat?
159. Care sunt obligaţiile de comunicare în cazul aplicării de sancţiuni disciplinare
membrilor?
160. O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei,
amortizat în sumă de 20.000 lei. La data de 15 mai 2008 societatea casează bunul, obţinând în
urma valorificării prin vânzare a părţilor componente suma de 2.000 lei. Comentaţi
deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea rămasă neamortizată
a mijlocului fix.
161. Explicaţi în ce constă stagiul pentru a participa la examenul de aptitudini în vederea
obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.
162. Cum se face alegerea în Consiliul Superior al Corpului?
163. Societatea ALFA SRL, societate de expertiză contabilă, plătitoare de impozit pe profit
achită în anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de 16.000 lei. Determinaţi
suma deductibilă la calculul impozitului pe profit aferentă acestei cheltuieli, ştiind că pentru
cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3,6 lei.
164. Arătaţi care sunt principalele atribuţii juridicţionale ale judecătorului sindic în
procedura insolvenţei.
165. In ce comstă metoda substractivă de calcul a activului net corijat?
166. Enumeraţi 4 elemente intangibile care pot fi evaluate distinct.
167. Ce va putea să prevadă planul de reorganizare a activităţii debitorului? Ce va indica şi
va trebui să cuprindă planul de reorganizare a activităţii debitorului?
168. Care sunt potrivit legii atribuţiile C.E.C.C.A.R.?
169. Ce se înţelege prin calitatea de persoană juridică a Corpului?
170. Precizaţi şi explicaţi infracţiunile de natură penală în contextul efectuării expertizelor
contabile.
171. Conceptul de independenţă în audit.
172. Care sunt tehnicile de actualizare.
173. Explicaţi relaţia dintre activul net corijat al unei întreprinderi şi valoarea acesteia.
174. Cum se calculează valoarea substanţială brută a unei întreprinderi? Explicaţi
semnificaţia acesteia.
175. Care sunt elementele principale pe care le conţine “Declaraţia anuală” depusă de
membrii CECCAR în vederea obţinerii vizei de exercitare a profesiei?
176. Care este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit (101)?
177. Care sunt sursele de finanţare ale CECCAR?
178. Ce este rata de actualizare?
179. O societate comercială a realizat în anul 2008 venituri totale de 250.000 lei şi cheltuieli
totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o sumă de 20.000 lei reprezentând
asigurări de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajaţi ai săi în anul 2008,
respectiv 2.000 lei pe angajat. Determinaţi suma deductibilă a cheltuielilor cu asugurările de
pensii facultative, ştiind că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro = 3,6 lei.
180. Explicaţi ce reprezintă “structura de comisionar” din punct de vedere al TVA.
181. Un acţionar al unei societăţi pe acţiuni supusă divizării a contestat proiectul de divizare
în 2 societăţi pe acţiuni supus aprobării adunării generale extraordinare, invocând absenţa din
proiectul de divizare a raportului administratorilor societăţii care participă la divizare. Este
întemeiată contestaţia acţionarului? Motivaţi.
182. Faţă de societatea comercială XZ S.R.L. s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei
în condiţiile prevăzute de art. 33, din Legea nr. 85/2006. După această dispoziţie
administratorii debitorului, persoană juridică, au înstrăinatnfără acordul judecătorului sindic
părţile sociale către o altă societate comercială Z. 1.Este legală înstrăinarea efectuată prin
hotărârea administratorilor? 2.Ce va dispune judecătorul sindic în acest caz?
183. Definiţi valoarea actuală a unui bun.
184. Riscuri legate de interesul propriu – descriere.
185. Ce reprezintă stopajul la sursă? Exemplificaţi.
186. Societatea comercială X S.R.L. virează în luna aprilie 2008 suma de 120 lei
reprezentând impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa Andreescu Andreea.
Identificaţi subiectul şi obiectul impozitului pe veniturile din salarii în acest caz.
187. Precizaţi care sunt cheltuielile ce pot fi scăzute din baza impozabilă în scopul calculării
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
188. Care sunt răspunderile profesioniştilor contabili?
189. Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al
profesioniştilor contabili.
190. Cum se exercită profesia de expert contabil şi de contabil autorizat?
191. Care sunt drepturile membrilor C.E.C.C.A.R.?
192. Ce reprezintă Codul etic naţional al profesioniştilor contabili?
193. Expuneţi elementele de compunere ale costului de înlocuire net – valoare sau procedură
de evaluare a activelor.
194. Care sunt condiţiile pentru acordarea vizei de exercitare a profesiei de către membrii
CECCAR?
195. Ce conţine jurământul pe care un membru îl depune la înscrierea în Tabloul Corpului?
196. Care este structura organizatorică (organigrama) unei filiale a CECCAR?
197. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului juridic.
198. Care sunt principalele orientări strategice ale CECCAR pentru perioada 2005 – 2010?
199. Care sunt actele de comportament prin care se manifestă păstrarea secretului
profesional şi confidenţialitatea expertului contabil în cazul unei expertize contabile judiciare?
200. Care sunt atribuţiile Comisiilor de disciplină de pe lângă filialele Corpului şi ale
Comisiei Superioare de Disciplină?
201. Ce este şi cum funcţionează Comisia de disciplină a unei filiale CECCAR?
202. Care sunt atribuţiile Conferinţei Naţionale a CECCAR?
203. Ce se înţelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?
204. Listaţi 6 situaţii de incompatibilităţi şi conflicte de interese în exercitarea profesiei de
expert contabil şi contabil autorizat conform normelor etice ale Corpului.
205. In ce constă metoda aditivă de calcul a activului net corijat?
206. Principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidenţialitate.
207. Ce înţelegeţi prin Supravegherea Publică?
208. Care sunt lucrările ce pot fi executate de experţii contabili?
209. Care sunt atribuţiile reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe lângă
consiliile filialor?
210. Care sunt răspunderile membrilor CECCAR? Dar sancţiunile disciplinare care se aplică
acestora?
211. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancţionează cu interdicţie?
212. Care sunt competenţele Comisiei Superioare de disciplină?
213. Care este logo-ul CECCAR şi ce conţine sigla CECCAR?
214. De ce este obligatorie evaluarea în cazul privatizării unei întreprinderi?
215. In ce constă procedura de acordare a vizei anuale de exercitare a profesiei?
216. Care sunt condiţiile pentru a deveni expert contabil; precizaţi nivelul de pregătire
teoretică şi practică necesare.
217. Prezentaţi 3 momente din viaţa întreprinderii în care este obligatorie evaluarea.
218. Care sunt regulile de etică aplicabile contabililor salariati în industrie, comerţ, transport,
sector public?
219. Ce se înţelege prin autonomia Corpului?
220. Cum este structura organizatorică (organigrama) CECCAR la nivel central?
221. Care sunt principalele 4 obligaţii ale unui membru CECCAR?
222. Care sunt faptele care constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului?
223. Ce este şi cum funcţionează Comisia Superioară de Disciplină?
224. Care sunt organele şi structurile Corpului cu atribuţii de investigare, judecare şi tragere
la răspundere?
225. Explicaţi termenii de previziuni şi proiecţii în audit.
226. Enumeraţi situaţiile care nu răspund criteriilor de obiectivitate, încredere, cinste,
decenţă şi bun gust pentru o acţiune de promovare?
227. Care sunt atribuţiile preşedintelui CECCAR?
228. Obiectivul şi mijloacele de realizare ale diagnosticului commercial.
229. Societatea ALFA S.R.L., societate de expertiză contabilă, plătitoare de impozit pe
profit achită în anul 2008 o cotizaţie obligatorie către CECCAR în valoare de 16.000 lei. De
asemenea ea se înscrie în Asociaţia Internaţională de Fiscalitate, o organizaţie non-profit cu
scop cercetarea în domeniul fiscal, pentru care achită o cotizaţie în anul 2008 de 18.000 lei.
Determinaţi suma deductibilă la calculul impozitului pe profit aferentă acestor cheltuieli, ştiind
că pentru cursul de schimb se foloseşte valoarea 1 euro=3,6 lei.
230. Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei libere.
231. Relaţiile personale, familiale şi independenţa – descriere.
232. Care este locul şi rolul reprezentantului MEF?
233. Ameninţări legate de familiarism sau încredere – descriere.
234. Raportul asupra unor rubrici din situaţiile financiare.
235. Care este procedura de urmat când este dificil de sesizat un comportament contrar eticii
sau pentru a rezolva un conflict de ordin personal?
236. O societate comercială deţine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei,
amortizat în sumă de 20.000 lei. La data de 15.05.2008 societatea casează bunul, obţinând în
urma valorificării prin vânzarea părţilor componente suma de 7.000 lei. Comentaţi
deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea rămasă neamortizată
a mijlocului fix.
237. Activitatea de consultanţă fiscală, conform prevederilor Codului etic.
238. Slăbirea autocontrolului – ameninţare la adresa independenţei. Renunţarea la
convingeri – ameninţare la adresa independenţei.
239. Cum se obţine calitatea de contabil autorizat?
240. Enumeraţi ameninţări şi riscuri care afectează independenţa.
241. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectivului profesiei contabile?
242. Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului
impozabil. Ce fel de tip de cotă de impunere este aceasta?
243. Ce se înţelege prin competenţa expertului contabil?
244. Cum se menţine calitatea de expert contabil şi calitatea de contabil autorizat?
245. Detaliaţi principiul general referitor la “Examinarea regularităţii documentelor
financiar-contabile” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei
contabile.
246. Ce este Etica?
247. Enumeraţi cel puţin 5 cauze care ar putea conduce la situaţia în care stocul faptic al
unei unităţi depăşeşte stocul maxim posibil al acesteia.
248. Enumeraţi cel puţin 6 metode şi tehnici extracontabile folosite de experţii contabili în
efectuarea expertizelor contabile.
249. Detaliaţi principiul general referitor la “Alegerea metodelor de cercetare” pe care
expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile.
250. Fixarea obiectivelor în expertiza contabilă în cauze civile şi penale.
251. Enumeraţi principiile generale aplicabile în orice verificare şi expertiză contabilă.
252. Erori şi delicate în tehnica expertizelor contabile.
253. Enumeraţi faptele care se sancţionează cu interdicţia/suspendarea dreptului de
exercitare a profesiei de expert contabil.
254. Drepturile expertului contabil în activitatea de expertiză judiciară, în cauze penale,
conform prevederilor legale.
255. Precizaţi cazurile de abţinere a experţilor contabili în cazul expertizei judiciare în
procesul penal.
256. Expertizele pot avea ca obiect diferite especte ale vieţii economice, juridice sau
administrative; enumeraţi 5 dintre acestea.
257. Precizaţi care sunt infracţiunile de natură civilă în contextul efectuării expertizelor
contabile.
258. Enumeraţi particularităţile raportului de expertiză contabilă extrajudiciară în raport cu
cel de expertizăcontabilă judiciară.
259. Cine şi în ce condiţii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare, cine numeşte
expertul contabil ş ice elemente trebuie să cuprindă Incheierea de şedinţă/Ordonanţa prin care
se dispune efectuarea expertizei contabile.
260. Precizaţi incompatibilităţile expertului contabil în demersul efectuării expertizelor
contabile.
261. Detaliaţi procedurile depunerii raportului de expertiză contabilă.
262. Detaliaţi elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului “Desfăşurarea expertizei
contabile” din raportul de expertiză contabilă.
263. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea
expertizelor contabile.
264. Consideraţii asupra Raportului de imposibilitate a efectuării expertizei contabile.
265. Detaliaţi principiul general referitor la “Studiul funcţiei financiar-contabile” pe care
expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile.
266. Detaliaţi principiul general referitor la “Studiul preliminar al organismului
întreprinderii” pe care expertul contabil trebuie să îl respecte în executarea expertizei contabile.
267. Enumeraţi cel puţin 6 metode contabile folosite de experţii contabili în efectuarea
expertizelor contabile, omologate de doctrina contabilăşi reglementate prin norme juridice şi
metodologice.
268. Detaliaţi principiul general referitor la “Fixarea unui plan de lucru” pe care expertul
contabil trebuie să îl respecte în efectuarea expertizei contabile.
269. Determinarea naturii şi obiectului lucrării ca principiu general în expertiza contabilă
(desemnarea expertului contabil).
270. Considerente privind valorificarea lucrărilor de expertiză contabilă.
271. Radierea unui membru al Corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din
Tablou.
272. Baza juridică a expertizei contabile.
273. Obligaţiile expertului contabil la efectuarea unei expertise contabiler judiciare în cauza
penală.
274. Modalităţi şi proceduri privind plata experţilor judiciari.
275. Considerente care stau la baza utilizării lucrărilor altor profesionişti în cadrul
expertizelor contabile.
276. Condiţiile de redactare a capitolului “Considerente personale” din raportul de expertiză
contabilă judiciară.
277. Precizaţi situaţiile în care expertul contabil poate fi recuzat conform prevederilor
Codului de procedură civilă şi Codului de procedură penală.
278. Prezentaţi 5 situaţii de ameninţare la adresa independenţei.
279. Explicaţi principiul confidenţialităţii în audit.
280. Explicaţi principiul integrităţii şi obiectivităţii în audit.
281. Cum explicaţi necesitatea unui Cod etic în audit?
282. Normele de raportare în cazul unei misiuni de examen limitat (revizuire).
283. Proceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat (revizuire).
284. Interesul propriu – ameninţare la adresa independenţei.
285. Până când sun obligaţi contribuabilii să depună opţiunea de plătitori de impozit pe
veniturile microîntreprinderilor în situaţia în care îndeplinesc condiţiile şi nu au mai fost
niciodată plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
286. O societate comercială care are ca obiect principal de activitate “Activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management” poate fi plătitor de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor?
287. Obiectivul şi principiile generale ale unei misiuni de examen limitat (revizuire).
288. Misiunea de examinare a informaţiilor financiare previzionale: caracteristici.
289. Care sunt elementele de bază ale unui raport asupra situaţiilor financiare condensate?
290. Prin ce se caracterizează raportul auditorului asupra respectării clauzelor contractuale?
291. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare?
292. SC Alfa SRL se Rnfiinţează la data de 19.06.2008. Cu această ocazie estimează că nu
va realize o cifră de afaceri foarte mare în anul 2008 şi, ca urmare, nu se înregistrează în scop
de TVA optând pentru aplicarea regimului special pentru întreprinderi mici. La 31.12.2008
constată că cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de 72.000 lei. Dacă nivelul cursului de schimb
este de 1 euro=3,3817 lei, mai poate păstra SC Alfa regimul de întreprindere mică neplătitoare
de TVA? Argumentaţi răspunsul.
293. SC Alfa SRL, o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop de TVA
în România achiziţionează de la societatea Gama, stabilită în Portugalia şi înregistrată în scop
de TVA în Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia în România de către Gama,
existând documente de transport în acest sens. Ce operaţiune realizează SC Alfa SRL şi în ce
declaraţie trebuie raportată această operaţiune?
294. SC Alfa SRL, o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop de TVA
în România achiziţionează de la societatea Gama, stabilită în Portugalia şi înregistrată în scop
de TVA în Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia în România. Care sunt
condiţiile în care Gama îi poate factura lui SC Alfa SRL cu condoţia “scutit cu drept de
deducere”?
295. SC Alfa SRL, o societate comercială stabilită în România, înregistrată în scop de TVA
în România vinde către societatea Beta, stabilită şi înregistrată în scop de TVA în Ungaria,
fructe care sunt transportate din Buzău, de la sediul lui ALFA, în Oradea, la un sediu
permanent al lui BETA. In ce condiţii poate SC ALFA SRL să factureze această livrare
intracomunitară cu condiţia “scutit cu drept de deducere”?

S-ar putea să vă placă și