Sunteți pe pagina 1din 14

asupra contului de executie bugetara si a bilantului contabil incheiat la 31.12.

200N la Consiliul Local al Orasului


Gaesti
Gaesti, 29 MAI 200N

1. SINTEZA EXECUTIVA

Urmare auditului desfasurat, au rezultat o serie de constatari ce reprezinta in general puncte slabe in ceea ce
priveste inregistrarea si raportarea unor operatiuni privind creantele si datoriile entitatii, de inregistrarea,
efectuarea si raportarea fondurilor comunitare Phare si de neregularitati in ceea ce priveste proceduri de
organizare si functionare a sistemului de control intern si si a celui financiar-contabil .
Am clasificat aceste constatari astfel:
- Constatari cu impact material asupra situatiilor financiare intocmite si raportate la finele anului auditat ;
- Constatari fara impact financiar, ce nu modifica situatiile financiare, dar pentru care se impune o atentie din
partea entitatii in vederea inlaturarii neregularitatilor.
Constatarile rezultate in urma auditului, sunt prezentate succint in tabelul de mai jos.
Prezentarea detaliata a acestora se face in sectiunile urmatoare ale raportului de audit .

Constatare Mod de rezolvare sau recomandari


A. Constatari cu impact asupra situatiilor financiare: Mod de rezolvare
1. Din fondurile nerambursabile PHARE s-au efectuat cheltuieli neeligibile sub forma de avansuri acordate in cursul
anului 200N in valoare totala de 100.000.000 lei si nejustificate la finele anului auditat cu documente justificative
care sa ateste prestarea serviciilor, avand drept consecinte majorarea cheltuielilor raportate prin contul de
executie.

Pe parcursul misiunii de audit :


- s-au justificat salarii achitate pe p erioada ianuarie-martie 200N+1 si viramente aferente in valoare de
40.000.000 lei iar diferenta in suma de 60.000.000 lei a fost achitata prin plata benevola de prestatorul de servicii
pentru reconstituirea fondurilor.
-pentru nejustificarea la finele anului a sumei de 100.000.000 lei
s-au calculat despagubiri civile la nivelul dobanzii BNR de 10,75% -in suma totala de 2..000.000 lei , achitate de
prestatorul de servicii ;
2.Nu s-au inregistrat si nu s-au raportat prin situatiile financiare la active fixe in curs de executie (cont 06)valoarea
lucrarilor de investitii in suma totala de 1.500.000.000 lei, finantate din fonduri nerambursabile Phare si din
contributia statului (TVA restituit); La recomandarea echipei de audit, entitatea a inlaturat neregulile constatate
prin inregistrarea in contabilitatea activelor fixe in curs a valorii totale achitate pentru lucrarile de modernizare la
sediu cladire „Centrul de asistenta sociala”de 1.500.000.000 lei , Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1.
3. Nu au fost inregistrate si raportate fondurile primite sub forma de restituire a TVA aferenta lucrarilor de investitii
finantate din fonduri nerambur sabile PHARE in suma de 200.000.000 lei. Prin includerea acestor cheltuieli in
valoarea totala a activului fix corporal in curs , cont – 06.02(Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1)
neregularitatite constatate au fost inlaturate .
4. Nu s-au inregistrat in contabilitate si nu s-au raportat prin situatiile financiare incheiate la finele anului
auditat(situatia creantelor si datoriilor) creante de incasat provenite din impozite si taxe de la populatie in valoare
de 1.200.000.000 lei.

La recomandarea echipei de audit,entitatea a efectuat un punctaj intre datele inregistrate in contabilitate(pe


categorii de impo zite si taxe) si cele ce decurg din evidenta nominala condusa prin aplicatia ATLAS, diferenta
rezultata la sursa „Impozit pe teren persoane fizice ” de 1.200.000.000 lei fiind inregistrata in contabilitatea
creantelor de incasat cuvenite bugetului local(Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1).
5. Nu s-au inregistrat si raportat prin situatiile financiare(situatia creantelor si datoriilor) clienti neincasati , in suma
de 2.000.000 lei . Atat chiria restanta, de 10.000.000 lei, cat si penalitatile contractuale calculate, in suma de
2.000.000 lei au fost incasate operativ de la chirias, cu chitanta nr.88 din 31.03.200N+1 si depusa cu FV
nr.4444444/31.03.200N+1.
6. Mentinerea nejustificata in contabilitatea furnizorilor neinca sati si raportarea prin situatiile financiare de
inchieiere de an a sumei de 45.000.000 lei, fara ca aceasta suma sa reprezinte o obligatie a entitatii catre furnizor,
fara ca aceasta sa derive din angajamente legale. Furnizorul S.C.Muntenia Constructii SA a recunoscut eroarea si
ca atare a procedat la scaderea , facturarea in rosu a sumei de 45.000.000 lei (f. f. nr. 7775100 din 31.03
200N+1). De asemenea entitatea a procedat la scaderea din contabilitatea furnizorilor neachitati a sumei de
45.000.000 lei, inlaturand neregulile constatate (Nota de contabilitate nr.3/31.03.200N+1).
B. Constatari fara impact asupra situatiilor financiare Recomandari
1. Mediu de control intern existent in entitate, statuat prin Regulament intern, dispozitie de control financiar
preventiv propriu si fisele posturilor pentru personalul de conducere, nu cuprinde suficiente referiri si
responsabilitati , nu acopera toate domeniile (practicile acceptate, conflictele de interese, standarde de
comportament, relatiile dintre conducere si angajatii, furnizori si clienti) Se recomanda : Revizuirea Regulamentului
intern , a fiselor posturilor personalului din conducerea serviciilor si birourilor proprii, a atributiunilor controlului
financiar preventiv propriu si implementarea de metode si proceduri, prin cuprinderea tuturor atributiunilor de
control intern exercitate, pe fiecare nivel ierarhic de organizare si functie de specificul fiecarei activitati , astfel
incat sa se asigure un control intern operativ pe fiecare structura organizatorica, care sa asigure administrarea
fondurilor in mod economic, eficient si eficace.
2.Auditul intern al entitatii nu s-a desfasurat in conditiile normale, neatingandu-si scopul pentru care s-a organizat.
Se recomanda : Imbunatatirea activitatii de audit public intern pentru a fi in situatia sa evalueze daca sistemele de
management financiar si control al primariei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate ,
regularitate, economicitate,eficienta si eficacitate
3.Entitatea nu detine proceduri scrise privind modalitatile de inregistrare in contabilitate a creantelor provenite din
impozite si taxe datorate bugetului local si care sufera modificari pe parcursul anului in ceea ce priveste marimea
masei impo zabile ( iesiri sau intrari in masa impozabila) Se recomanda: Stabilirea si implementarea de politici
scrise privind constatarea, controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local din
impozite si taxe locale, prin cuprinderea, pe de o parte , a modalitatilor de inregistrare, preluare si revizuire a
datelor cuprinse in situatiile emanate de aplicatia informatica ATLAS , cu datele din evidenta contabila , iar pe de
alta parte , prin utilizarea Borderourilor de debitare sau scadere in cazul operarilor efectuate pe parcursul anului .
4. Nu s-a efectuat inventarierea creantelor cuvenite bugetului local, provenite din impozite si taxe locale restante
la plata la 31.12.200N (cont220.32),a clienti lor neincasati (cont225) si a furnizorilor neachitati (cont 234); Se
recomanda :Ca inventarierea acestor operatiuni sa se efectueze prin verificarea si confirmarea pe baza extraselor
soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii, in vederea punerii de acord a datelor
inregistrate in contabilitate si care urmeaza a fi raportate prin situatiile financiare;
5.Entitatea nu detine proceduri de control privind creantele cuvenite bugetului local privind impozitele si taxele
locale si nu a aplicat toate etapele de executare silita in cazul contribuabililor persoane fizice rau platnice , situatie
ce ar putea genera in viitor expirarea perioadelor legale de prescriptie, cu implicatii deosebite asupra nivelului
creantelor cuvenite bugetului local . Se recomanda: Stabilirea si implementarea de proceduri si politici scrise
statuate prin Codul fiscal si codul de procedura fiscala privind urmarirea si controlul executarii creantelor cuvenite
bugetului local din impozite si taxe , a aplicarii graduale si eficiente a masurilor de executare silita, in vederea
eliminarii riscului de prescriptie al acestora .
6. Prin Programul anual al achizitiilor publice pe anul 200N, entitatea nu a facut o evaluare a contractelor de
achizitii, nu s-au stabilit procedurile legale de achizitii publice pe categorii de produse, lucrari si servicii si nu
s-au efectuat raportarile trimestriale obligatorii; Se recomanda: Stabilirea de responsabilitati clare si usor de urmat
privind intocmirea programului anual al achizitiilor publice, prin cuprinderea tuturor elementelor obligatorii legale si
asigurarea intocmirii rapoartelor trimestriale catre D.G.F.P. Dambovita.

2. Introducere generala

Am auditat contul de executie bugetara si bilantul contabil incheiat la 31.12.200N la Consiliul Local al Orasului
Gaesti, cu sediul in orasul Gaesti, jud. Dambovita , str.13 Decembrie nr.102 A.
Am planificat si realizat auditul pentru a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare ofera o imagine reala,
fidela si nu includ erori materiale si neregularitati.
Auditul financiar a constat in examinarea pe baza de teste a probelor care sustin sumele si modul de prezentare a
acestora in situatiile financiare, in evaluarea principiilor contabile utilizate si evaluarea situatiei financiare generale.
Auditul financiar realizat confera o baza rezonabila pentru emiterea unei opinii.
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare constituie responsabilitatea conducerii entitatii.
Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima o opinie independenta asupra situatiilor financiare analizate cu
ocazia auditului.

3. Prezentarea generala

3.1. Obiectivele auditului


3.1.1. Obiectivul general
Obiectivul general al auditului il constituie furnizarea asigurarii ca situatiile examinate sunt complete si intocmite cu
acuratete iar operatiile s-au efectuat in conformitate cu actele normative in vigoare.
3.1.2. Obiective principale
Obiectivul principal al auditului il constituie obtinerea unei asigurari privind acuratetea si integralitatea situatilor
financiare, ca operatiunile care sustin situatiile financiare sunt legale si respecta prevederile legilor si
reglementarilor, ca situatiile financiare au fost intocmite si prezentate corect si ca nu includ erori materiale si
neregularitati.
3.1.3. Obiective specifice
Nu au fost identificate situatii speciale care sa necesite investigatii referitoare la conduita factorilor de decizie din
cadrul entitatii, iar in actul de control anterior nu au fost consemnate abateri, a caror rezolvare sa fie urmarita.
3.2. Standardele si normele de audit aplicabile
Auditul s-a desfasurat in concordanta cu reglementarile legale in vigoare privind auditul financiar si regularitate

3.3. Destinatarul si utilizatorul raportului de audit


Destinatarul si utilizatorul raportului de audit este Consiliul Local al Orasului Gaesti.

3.4. Programul de audit si anul auditat


Auditul financiar s-a desfasurat asupra situatiilor financiare apartinand Consiliului Local al Orasului Gaesti pentru
anul 200N, respectiv :
- Bilant contabil ;
- Situatia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului IV ;
- Contul de executie a bugetului Casei de Cultura, institutie finantata din venituri proprii si alocatii de la bugetul
local ;
- Contul de executie al bugetului local (cont consolidat);
- Venituri , cheltuieli si excedente ale bugetelui local ;
- Detalierea cheltuielilor ;
- Situatia activelor fixe ;
- Situatia creantelor si datoriilor ;
- Plati restante ;
- Contul de executie a donatiilor/sponsorizari primite si utilizate ;
- Contul de executie a bugetului fondurilor PHARE ;
- Cont de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ;
Conducerea contabilitatii se face in partida dubla, potrivit planului de conturi pentru institutii si publice si normele
de aplicare aprobate prin O.M.F. nr. 324/ 1984, cu modificarile ulterioare si Ordinului Ministrului Finantelor Publice
nr. 520 din 15 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii veniturilor bugetare si asigura inregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile
incasate, cheltuielile efectuate in executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana
la data de 31 decembrie 200N; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete, precum
si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne si externe;
stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prin inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.
Pentru anul 200N entitatea a avut prevederi bugetare in suma de 300.000.000 mii lei si a realizat incasari de
250.000.000 mii lei. In anul auditat, institutia a efectuat plati nete in suma de 250.000.000 mii lei, rezultand la
finele anului un excedent de 50.000 mii lei.
La activitatile finantate din venituri extrabugetare entitatea a realizat astfel de venituri in suma de 600.000 mii lei
si cheltuieli in suma de 650.000 mii lei , diferenta de 50.000 mii lei reprezinta cheltuieli efectuate din soldul de
inceput al anului auditat.
De asemenea, entitatea a mai beneficiat de fonduri externe nerambursabile PHARE in suma de 1.500.000 mii lei si
a efectuat plati nete de casa in suma de 1.400.000 mii lei.
Activul si pasivul bilantului anului auditat a fost in suma de 750.000. mii lei.

4. Metodologia de audit

Auditul financiar s-a desfasurat dupa incheierea exercitiului financiar al anului 200N, realizandu-se un audit final.
Situatiile financiare supuse auditarii au fost evaluate dupa principiile contabile prevazute de legislatia in vigoare ,
respectiv :
-principiul universalitatii (veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute) ;
- principiul publicitatii (sistemul bugetar este deschis si transparent);
- principiul unitatii (veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura
utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice);
- principiul anualitatii (veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care
corespunde exercitiului bugetar);
- principiul specializarii bugetare (veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de
provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora,
potrivit clasificatiei bugetare);
- principiul unitatii monetare (toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala);
Conform Manualului de Audit Financiar si Regularitate nivelul de materialitate utilizat pentru auditarea contului de
executie si a bilantului contabil este de 0,5%-2%, echipa de audit optand pentru un nivel de 1% aplicat asupra
cheltuielilor totale de 150.000.000 mii lei ceea ce echivaleaza cu 1.500.000 mii lei, prag al materialitatii utilizat
pentru toate categoriile de operatiuni economice.
S-a optat pentru acest nivel avandu-se la baza in principal intensitatea impactului pe care situatiile financiare le-a
avut asupra a 4 categorii de utilizatori (politicieni, publicul, mass-media si structurile descentralizate ale statului) in
contextul in care anul auditat a fost an electoral, precum si faptul ca acest nivel constituie un nivel optim , atat
pentru operatiunile din categoria de venituri, cat si pentru operatiunile de cheltuieli, ambele categorii de operatiuni
avand marimi aproximativ egale .
Nivelul de incredere avut in vedere de echipa de audit este de 95%.
In vederea evaluarii privind probabilitatea ca o declaratie eronata sau o neregularitate sa poata apare inainte de
analizarea eficacitatii controalelor interne si pentru a facilita un audit eficient, auditorii au procedat la divizarea
situatiilor financiare in categoriile de operatiuni economice ( in cazul contului de executie fiind definite un numar
de 10 categorii economice -4 la “Venituri “si 6 la “Cheltuieli”, iar in cazul bilantului contabil un numar de 2 categorii
economice -“Active fixe” si “Creante si datorii”) , in evaluarea riscului inerent tinandu-se cont de o serie de factori
specifici fiecarei categorii de operatiune economica, cat si de discutiile cu managementul entitatii .
Mediul general de control al entitatii auditate , chiar daca a avut unele repere relativ clar conturate, nu a asigurat
in anul 200N o aplicare eficienta a politicilor si procedurilor de control intern , transparenta si coerenta sistemului
fiind afectate de un un flux de comunicare deficitar , dar fara a genera blocaje in activitatea entitatii .
In conditiile prezentate , auditorii si-au mentinut o rezerva semnificativa asupra calitatii mediului de control al
Primariei Gaesti , apreciindu-l ca slab si neadecvat pentru misiunea de audit, pentru a fi luat in considerare .
Pentru a obtine probele necesare atestarii asertiunilor (exhaustivitatea, acuratetea, realitatea, regularitatea si
prezentarea) pentru cifrele reprezentand veniturile si cheltuielile inscrise in contul de executie si asertiunilor
(exhaustivitate, proprietatea, evaluarea, existenta si prezentarea) pentru cifrele din bilant reprezentand active fixe
si creante si atorii, echipa de audit a avut in vedere efectuarea diferitelor tipuri de teste de audit - teste directe de
fond, proceduri analitice, teste de control.
Echipa de audit a avut in vedere o abordare pentru auditarea fiecarei categorii de operatiuni si pentru fiecare
obiectiv referitor la categoria de operatiuni respectiva.
Au fost efectuate proceduri analitice in cazul categoriei de “Cheltuieli cu salariile” pentru a evalua daca cifrele
(populatia) sunt rezonabile.
In acest sens au fost solicitate entitatii situatii in format electronic cat si in format scris,utilizandu-se informatiile
din situatiile financiare ale anului 200N-1 (contul de executie , situatii de raportare a salariilor).
In baza cifrelor privind realizarile din anul 200N-1, corectate cu intrarile, iesirile, precum si nivelul indicilor de
indexare si prin compararea nivelului realizarilor inscrise in situatiile financiare ale anului 200N cu cifrele
estimate,s-a concluzionat ca diferenta stabilita se incadreaze in diferenta acceptabila.
In cazul categoriei de operatiuni economice „Creante si datorii” datorita faptului ca valoarea creantelor raportate
prin situatiile financiare nu a corespuns cu valoarea creantelor din evidenta nominala asigurata prin sistem
informatic ATLAS, a determinat echipa de audit sa comunice entitatii acest lucru si sa procedeze la reconcilierea cu
aceasta, in vederea depistarii factorilor suplimentari de influenta asupra populatiei din aceasta categorie.
In urma includerii factorilor suplimentari, a rezultat ca eroarea este certa fapt ce a determinat la cresterea
factorului de risc de la 2 la 3 si la cresterea marimii esantionului supus auditarii.
Testarea directa de fond s-a efectuat asupra unui esantion din fiecare categorie de operatiuni economice.
Pentru stabilirea esantioanelor s-au utilizat metodele statistice MUS si esantionare aleatorie simpla si metoda
nestatistica utilizandu-se rationamentul profesional .
De asemenea s-a procedat la Calculul preciziei, auditorii stabilind precizia la un procent de 85% (situat intre
nivelurile standardizate de 80 % - 90%), nivel mai mare decat cel de 90%, in scopul de a nu stabili esantioane cu
dimensiuni prea mici, rezultand urmatoarele esantioane:
Pentru toate categoriile de operatiuni economice, tehnicile de obtinere a probelor de audit utilizate au fost
inspectia, intervievarea, confirmarea si calculul, functie de specificul fiecarei categorii.

5. Constatarile, concluziile si recomandarile auditului

Urmare auditului desfasurat, au rezultat constatari dupa cum urmeaza:

5.1. Constatari cu impact asupra situatiilor financiare ;

5.1.1. Din fondurile nerambursabile PHARE s-au efectuat cheltuieli neeligibile sub forma de avansuri acordate in
cursul anului 200N in valoare totala de 100.000.000 lei si nejustificate la finele anului auditat cu documente
justificative care sa ateste prestarea serviciilor, avand drept consecinte majorarea cheltuielilor raportate prin contul
de executie.
Pentru cheltuielile cu salariile acordate echipei de implementare a programului , respectiv cheltuielile de
consultanta platite Asociatiei pentru Someri Dambovita,in suma de 300.000.000 lei, prin transferul de bani in baza
unui contract de prestari servicii,la finele anului auditat numai suma de 200.000.000 ei este dovedita cu state de
plata, pentru suma de 100.000.000 lei entitatea nu detine state de plata doveditoare , aceste cheltuieli regasindu-
se sub forma de avansuri nejustificate de furnizorul de servicii la 31.12.200N.
In aceste conditii, potrivit regulilor de eligibilitate prevazute in Ghidul Practic pentru Phare, suma totala de
100.00.000 lei reprezinta cheltuieli neeligibile la finele anului 200N.
In sustinerea celor mentionate , echipa de audit prezinta reglementarile legale in domeniu privind eligibilitatea
sumelor platite din aceste fonduri :
- Addendum No.1 to contract no.RO 0007.02.01.02.0329, Cap.II, pct.2.1 Criterii de eligibilitate “Pentru a putea fi
considerate eligibile, in contextul proiectului, costurile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale :.. sa
fie realizate, inregistrate in contabilitatea Beneficiarului sau a partenerilor Beneficiarului, sa fie identificabile si
verificabile, sa fie dovedite prin documente legale ”;
- Proceduri de achizitii pentru proiecte finantate in cadrul Programului Phare 2001-CoeziuneEconomica si Sociala :
“Achizitiile care urmeaza sa fie efectuate in cadrul proiectelor se vor face potrivit legislatiei romanesti in materie” ;
Cap.3 Bugetul proiectului , pct.1.1 “Salarii” : “Avand in vedere prevederile legislatiei romane in vigoare.. Transferul
de bani se va face in baza unui contract de prestari servicii si va fi dovedit cu state de plata si cu ordine de plata a
viramentelor ” ;
- ORDIN nr. 1.862 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea executiei
bugetare a anului 2004 pct.2.5. (1) “Avansurile acordate …..vor fi recuperate pana la data de 30 decembrie 2004
de catre institutiile publice respective, in conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, din care
acestea au fost acordate, in scopul reconstituirii platilor de casa”;
- H.G.nr.264/ 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru
efectuarea de plati in avans din fonduri publice, modificata si completata prin H.G.nr.1451/2004 si
republicata;ART. 7 (1) “Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotarari si
nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile
prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui
bugetului din care au fost avansate.”;
- Contractul de prestari servicii nr.160/500/200N incheiat cu Asociatia pentru Someri Dambovita, Cap.15.
Modalitati de plata :’Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestatorin termenul convenit : 10 zile de la
emiterea facturii de catre prestator.Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.’
S-a adus la cunostiinta conducerii executive constatarile echipei de audit care prin raspunsul formulat a confirmat
erorile prezentate, intocmindu-se in acest sens o nota de reconciliere.
De asemenea s-au luat masuri de inlaturare a acestora, dupa cum urmeaza:
- s-au prezentat si justificat salarii achitate pe perioada ianuarie, februarie si martie 200N+1 in valoare de
40.000.000 lei. Pentru nejustificarea la finele anului a sumei de 40.000.000 lei s-au calculat despagubiri civile in
suma totala de 2.000.000 lei , achitate de prestatorul de servicii cu OP nr.chitanta nr.660911/12.04.200N+1;:
- Pentru suma de 60.000.000 lei, s-au prezentat documente prin care prestatorul serviciilor, respectiv Asociatia
judeteana a Somerilor Dambovita a consimtit si platit suma mentionata.. De asemenea , despagubirile civile
calculate in valoare totala de 2.000.000 lei , la nivelul dobanzii BNR de 10,75%.
Eroarea constatata si prezentata are un caracter conjuctural si a aparut in situatia specifica identificata, nefiind
necesara extrapolarea acesteia intrucat s-a auditat intreaga populatie.

5.1.2. Entitatea nu a procedat la inchiderea anului auditat la inregistrarea in contabilitatea activelor fixe in curs de
executie (cont 06) si nu a raportat prin situatiile financiare(situatia activelor fixe) valoarea lucrarilor de investitii in
suma totala de 1.500.000.000 lei, finantate din fonduri nerambursabile Phare si din contributia statului (TVA
restituit).
Urmare a Notei de reconciliere , neregularitatile constatate au fost inlaturate, prin inregistrarea in contabilitatea
activelor fixe in curs a valorii totale achitate pentru lucrarile de modernizare la sediu cladire „Centrul de asistenta
sociala”de 1.500.000.000, Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1.
Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la o denaturare neintentionata
aparuta in situatiile financiare, reprezentand in fapt o omisiune determinata de caracterul neobisnuit al naturii
categoriei de operatiune , entitatea deruland pentru prima data fonduri Phare.
Nu a fost necesara extrapolarea erorii intrucat s-a auditat intreaga valoare a populatiei.

5.1.3. Nu au fost inregistrate si raportate prin contul de executie fondurile primite de la bugetul statului sub forma
de restituire a TVA in suma de 200.000.000 lei aferenta lucrarilor de investitii finantate din fonduri nerambursabile
PHARE, situatie datorata inregistrarii eronate a acestei sume prin diminuarea contului de cheltuieli 482.
Aceasta situatie a determinat, pe de o parte, ca nivelul cheltuielilor efectuate , inregistrate si raportate de entitate
sa fie diminuate nejustificat su suma de 200.000.000 lei, iar pe de alta parte, veniturile primite de la bugetul de
stat dub forma de restituire de TVA sa nu fie raportate.
Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive situatia constatata , potrivit raspunsurilor formulate prin
adresa nr.1111/5.04.200N+1 , insusindu-si constatarile echipei de audit.
Avand in vedere faptul ca situatiile financiare de inchidere de an 200N nu mai pot fi modificate, ajustarile acestora
nu sunt posibile, inlaturarea neregularitatilor constatate si mentionate fiint operate prin majorarea valorii activelor
fixe corporale in curs, care include si valoarea TVA incasata de la bugetul de stat( Nota de contabilitate
nr.10/31.03.200N+1 ) .
Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la o denaturare neintentionata
aparuta in situatiile financiare, reprezentand in fapt o omisiune determinata de caracterul neobisnuit al tranzactiei,
respectiv , returnarea taxei pe valoarea adaugata, avand un caracter conjuctural aparand numai in situatia
specifica identificata, nefiind necesara extrapolarea acesteia intrucat s-a auditat intreaga populatie.
5.1.4.Nu s-au inregistrat in contabilitate si nu s-au raportat prin situatiile financiare incheiate la finele anului
auditat (situatia creantelor si datoriilor), creante in valoare de 1.200.000.000 lei.
Creantele cuvenite bugetului local , neincasate la finele anului auditat , inregistrate si raportate prin situatiile
financiare in contul 220.32 “Impozite si taxe” in suma totala de 10.200.000.000 lei sunt mai mici decat nivelul
creantelor restante rezultate din operatiunile derulate pe parcursul anului 200N , in suma totala de
11.400.000.000, cu suma de 1.200.000.000 lei .
Aceasta diferenta provine din creante din impozitul pe terenuri detinute de persoane fizice, creante care potrivit
sistemului de plata ATLAS inregistrau la finele anului o valoare de 2.400.000.000, iar valoarea de inregistrare in
contabilitate era de 1.200.000.000 lei.
Aceasta situatie a fost generata , pe de o parte, de nepunerea de acord , la finele anului , a creantelor cuprinse in
lista de ramasita intocmita prin aplicatia ATLAS cu datele inregistrate in contabilitate, iar pe de alta parte, datorita
lipsei procedurilor scrise privind constatarea, controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite
bugetului local.
Fata de acest din urma aspect, echipa de audit a constatat ca datele (privind impozitele si taxele locale) prelucrate
in sistemul informatic ATLAS nu sunt preluate in mod automat de serviciul de contabilitate, entitatea nedetinand
proceduri scrise privind nivelurile si modul de revizuire a datelor inregistrate in sistemul electronic ATLAS si cele
inregistrate in contabilitate.
Nu s-au respectat prevederile :
- O.M.F.P. nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de activ si de pasiv, pct.29. “Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si
confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin
ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), prezentat ca
model in anexa la prezentele norme, sau punctajelor reciproce, in functie de necesitati. Nerespectarea acestei
proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme”;
- O.M.F.nr.520/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii
veniturilor bugetare pct.4 “Contabilitatea operatiunilor privind constatarea si incasarea veniturilor bugetului de stat
se conduce potrivit prezentelor norme pe structura clasificatiei bugetului de stat, pe baza situatiilor centralizatoare
transmise zilnic de catre compartimentele de specialitate care au atributii in prelucrarea documentelor justificative
(compartimentul de gestiune a declaratiilor, compartimentul de colectare si executare silita, unitatile de trezorerie
si contabilitate publica etc.)”;
- Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata art.13 alin.2 “ Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la
valoarea nominala.”;
Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive cele contstate, intocmindu-se in acest sens Nota de
intalnire .
Potrivit raspunsurilor formulate de entitate si a Notei de reconciliere intocmite, conducerea executiva a entitatii a
confirmat realitatea constatarilor facute.
In vederea inlaturarii neregularitatilor constatate si prezentate, entitatea a procedat la efectuarea unui punctaj
intre datele inregistrate in contabilitate ( pe categorii de impozite si taxe) si cele ce decurg din evidenta nominala
condusa prin aplicatia ATLAS, diferenta rezultata la sursa „Impozit pe teren persoane fizice ” de 1.200.000.000 lei,
fiind inregistrata in contabilitatea creantelor de incasat cuvenite bugetului local, potrivit Notei de contabilitate
nr.10/31.03.200N+1.
Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la o denaturare determinata , pe de
o parte , de nepunerea de acord , la finele anului , a creantelor cuprinse in lista de ramasita intocmita prin aplicatia
ATLAS cu datele inregistrate in contabilitate, iar pe de alta parte, datorita lipsei procedurilor scrise privind
constatarea, controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local.
Nu a fost necesara extrapolarea erorii la nivelul categoriei de populatie intrucat , prin punctajul efectuat de
entitate pe parcursul misiunii de audit s-au cuprins toate operatiunile privind creantele din evidenta nominala a
rolurile pe persoane fizice .

5.1.5.Nu s-au inregistrat in contabilitatea clientilor neincasati si nu s-au raportat prin situatiile financiare (situatia
creantelor si datoriilor) suma de 2.000.000 lei.
Datorita neurmaririi contractelor de inchiriere , a lipsei controlului intern , si a neefectuarii la finele anului a
verificarii si confirmarii soldurilor, in cazul SC Gospodarie Comunala SA care inregistra o chirie restanta de
10.000.000 lei, entitatea nu a procedat ca calcularea, inregistrarea si raportarea prin situatiile financiare a
penalitatilor contractuale in suma totala de 2.000.000 lei .
Pe parcursul misiunii de audit, conducerea executiva a entitatii a fost incunostiintata de neregulile privind
necalcularea, neinregistrarea si neraportarea unor creante cuvenite bugetului locala la finele anului 200N,
reprezentand penalitati pentru neplata la termenle contractuale datorate de SC Gospodarie Comunala SA, in suma
de 2.000.000. lei (calculate la data efectuarii auditului).
Atat chiria restanta, de 10.000.000 lei, cat si penalitatile contractuale calculate, in suma de 2.00.000 lei au fost
incasate operativ de la chirias, cu chitanta nr.88/31.03.200N+1 si depusa cu FV nr.4444444/31.03.200N+1.
Se recomanda : Calcularea si inregistrarea in contabilitate a creantelor provenite din clienti neincasati (inclusiv a
penalitatilor datorate de clientii rai platnici) pe baza unei situatii lunare transmise serviciului buget-contabilitate,
respectandu-se intocmai atributiunile din fisa postului, in scopul raportarii prin situatiile financiare de inchidere a
anului 200N+1 a creantelor la valoarea lor reala .

5.1.6. Mentinerea nejustificata in contabilitatea furnizorilor neachitati si raportarea prin situatiile financiare de
inchieiere de an (situatia creantelor si datoriilor)a sumei 45.000.000 lei, in conditiile in care aceasta obligatie nu
este reala si certa si nu deriva din angajamente legale.
In cazul furnizorilor neachitati la finele anului 200N, cuprinsi in esantion, in suma totala de 3.000.000.000, echipa
de audit a constatat ca pentru suma de 45.000.000 lei entitatea nu a prezentat documente legale din care sa
rezulte obligatiile de plata catre furnizorul SC Constructii Muntenia SA, respectiv : contract sau comanda de livrare,
Nota de intrare receptie in gestiune , Procese verbale de receptie lucrari sau situatii privind efectuarea unor lucrari.
De asemenea , echipa de audit a retinut faptul ca , desi facturile fiscale mentionate provin din anul 200N-2 si nu
cuprind date privind delegatul entitatii, acestea au fost inregistrate pe cheltuiala in anul 200N-2, pana la data
misiunii de audit, entitatea neluand masuri de clarificare a sumelor pastrate in evidenta furnizorilor neachitati.
Astfel, in conditiile prezentate, mentinerea in contabilitatea furnizorilor , a sumei de 45.000.000 lei este
nejustificata.
Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive rezultatele auditului, intocmindu-se in acest sens Nota
de intalnire, prin raspunsurile formulate recunoscandu-se erorile si insusindu-si recomandarile.
Pentru inlaturarea neregulilor constatate, entitatea a prezentat echipei de audit factura fiscala, prin care furnizorul
SC Muntenia Constructii SA a recunoscut eroarea , si ca atare a procedat la scaderea – facturarea in rosu a sumei
de 45.000.000 lei. De asemenea entitatea a procedat la scaderea din contabilitatea furnizorilor neachitati a sumei
de 45.000.000 ei, inlaturand neregulile constatate (Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N).

5.2.Constatari fara impact asupra situatiilor financiare;

5.2.1. Mediu de control intern existent in entitate, statuat prin Regulament intern si fisele posturilor pentru
personalul de conducere, nu cuprinde suficiente referiri si responsabilitati , nu acopera toate domeniile (practicile
acceptate, conflictele de interese, standarde de comportament, relatiile dintre conducere si angajatii, furnizori si
clienti) si nu este comunicat periodic angajatilor (la 6 luni) , prin confirmare scrisa , situatia prezentandu-se dupa
cum urmeaza :
- in general salariatii din posturile cheie nu cunosc amanuntit etaloanele pentru atitudinea si comportamentul
salariatilor din subordine , astfel :
- fisele posturilor pentru personalul de conducere nu fac suficiente referiri la responsabilitatile de control (serviciul
buget, contabilitate, impozite si taxe; biroul juridic, autoritate tutelara, protectie sociala, relatii cu publicul, stare
civila; biroul administrativ gospodaresc; biroul administratie publica locala);
-nu exista proceduri scrise pentru politicile de recrutare personal, pentru perfectionare si pregatire profesionala ;
-nu exista o structura organizatorica bine definita, avand filiere ierarhice clare de raportare, valabile pentru toate
functiile de personal;
-nu exista reglementari metodologice sau politici scrise proprii privind controlul impozitelor si taxelor locale ;
-nu exista politici scrise privind controlul intern a operatiunilor derulate in cadrul biroului juridic, autoritate tutelara,
stare civila si relatii cu publicul si nici politici scrise care sa reglementeze relatiile acestui birou cu cetatenii care
solicita diverse forme de sprijin social, pentru anul auditat neefectuandu-se evaluari independente asupra activitatii
desfasurate de acesta ;
-activitatea de control financiar preventiv propriu desi a fost organizata si a functionat pe tot parcursul anului 200N
nu a fost revizuita , in sensul completarii cu noile reglementari legale in domeniu (implementarea listelor de
verificare Check-list pentru fiecare categorie de operatiune economica conform H.G.nr.912/2004);
Se recomanda : ordonatorului de credite, ca pana la data de 30.05.200N+1 sa revizuiasca sistemul de control
intern existent , prin aducerea acetuia la standarde care sa-i ofere credibilitate in probele administrate in legatura
cu acurateatea datelor cuprinse in situatiile financiare la finele anului 200N+1, respectiv :
- sa actualizeze si sa revizuiasca fisele posturilor pentru fiecare angajat implicat in sistemul de control intern ,
astfel incat acestea sa acopere toate domeniile (practici acceptate, conflicte de interese, standarde de
comportament, relatii intre conducere si angajati, furnizori si clienti) si sa fie cunoscute prin comunicare periodica
personalului ;
- sa actualizeze activitatea de control financiar preventiv propriu cu reglementarile legale in domeniu
(implementarea listelor de verificare Check- list pentru fiecare categorie de operatiune economica conform H.G.
nr.912 din 2004);
- sa completeze activitatea de control , urmarire si colectare a impozitelor si taxelor locale cu proceduri, termene si
personal responsabil pentru incasarea operativa a acestora ;
- sa stabileasca proceduri si criterii specifice pentru evaluarea sistemului de control intern ;
- sa imbunatateasca activitatea de audit public intern prin cuprinderea in misiunile de audit a activitatii institutiilo
publice care sunt subordonate administratiei locale;
- sa actualizeze procedurile privind circulatia documentelor si intocmirea situatiilor de raportare stabilind termene si
responsabilitati clare pentru toate functiile de personal implicat ;
5.2.2. Auditul intern al entitatii nu s-a desfasurat in conditiile normale, neatingandu-si scopul pentru care s-a
organizat, respectiv de a da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor
publice, perfectionand activitatile entitatii publice , pentru a ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele
printr-o abordare sistematica si metodica, precum si a evalua si a imbunatatii eficienta si eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
Situatia se prezinta dupa cum urmeaza :
- activitatea nu a fost corespunzator planificata , respectiv, planul anual de audit public intern nu a cuprins toate
elementele din structura prevazuta de normele metodologice specifice de functionare si nu a fost insotit de un
referat de justificare ;
- desi auditorul a inaintat rapoarte de audit interne primarului (fara a constata nici o slabiciune a sistemului si fara
a aface recomandari) , nu a mai solicitat ordonatorului de credite sa raspunda la acestea;
- auditorul nu a fost imputernicit sa realizeze intreaga gama de sarcini corespunzatoare activitatii de audit public
intern ;
- activitatea de audit nu a fost supervizata, desi raportul anual pe anul 200N a fost inaintat Compartimentului de
audit intern din cadrul D.G.F.P. Dambovita;
- activitatea de audit nu a fost revizuita , aprecindu-se ca obiectivele misiunii de audit public intern privind
verificarea , intra in responsabi litatea auditorului intern ca persoana singura in compartimentul de audit ;
- activitatea de audit nu a fost documentata in conformitate cu standardele prevazute in normele metodologice
specifice ;
- situatiile financiare nu au fost certificate trimestrial de catre auditor prin verificarea legalitatii, realitatii si
exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune , acesta certificandu-le numai pe cele anuale
, fara rezerve, datorita obligativitatii prevazute in standardele de raportare ;
- auditorul nu a operat independent in acord cu linia trasata de primar,respectiv,cu atributiile stabilite prin normele
metodologice specifice, efectuand si alte operatiuni nespecifice postului, din dispozitia primarului
( incasare taxe pasunat);
Se recomanda : ordonatorului de credite sa sprijine si sa supravegheze efectuarea unei evaluari independente a
sistemelor de management financiar si de control ale primariei, respectiv, daca acestea sunt conforme cu normele
de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate, prin incurajarea activitatii de audit public intern
desfasurata de auditorul institutiei, conform fisei postului.
Evaluarea trebuie concretizata in rapoarte de audit public intern, intocmite de auditor, strict in concordanta cu
Normele metodologice specifice, respectiv, cu constatari si recomandari pentru fiecare misiune indeplinita ,
sustinute si avizate de catre primar.

5.2.3. Entitatea nu detine proceduri scrise privind modalitatile de inregistrare in contabilitate a creantelor provenite
din impozite si taxe datorate bugetului local si care sufera modificari pe parcursul anului in ceea ce priveste
marimea masei impozabile ( iesiri sau intrari in masa impozabila).
Aceste situatii au determinat ca in cursul anului 200N, modificarile operate in masa impozabila a contribuabililor
condusa la nivelul aplicatiei ATLAS, sa nu fie cuprinse in borderoruri care sa stea la baza inregistrarilor in
contabilitate, situatie ce a generat ca pe total, valoarea debitelor inregistrate in contabilitate sa nu coincida cu
valoare debitelor cuprinse in lista de ramasita intocmita la finele anului auditat.
Aceasta situatie a fost remediata de entitate prin masurile luate privind punctajul efectuat si inregistrarea in
contabilitate a diferentei de creante de 1.200.000.000 lei .
Se recomanda : ordonatorului de credite, conform atributiunilor prevazute de Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, ca pana la data de 30.05.200N+1 sa defineasca prin regulament de organizare si functionare al
primariei, procedurile, termenele si persoanele responsabile de efectuarea operatiunilor privind constatarea ,
controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local din impozite si taxe locale, in scopul
reflectarii cu acuratete a situatiei reale a acestora.
De asemenea se recomanda ca ordonatorul de credite sa sustina efectuarea cel putin a unei evaluari
independente, pana la finele anului 200N+1 prin compartimentul de audit public intern, a modului de aplicare a
procedurilor astfel stabilite, iar in cazul ignorarii acestora sa ia masuri legale de inlaturare.

5.2.4.Creantele cuvenite bugetului local, provenite din impozite si taxe locale restante la plata la 31.12.200N,
datorate de terte persoane fizice si juridice nu au fost supuse verificarii si inventarierii la finele anului, respectiv,
datele cuprinse in situatiile emanate de aplicatia ATLAS (lista de ramasita intocmita la 31.12.200N) nu au fost puse
de acord cu cele inregistrate in contabilitate.
Nici in cazul clientilor neincasati (cont 225) si furnizorilor neachitati (cont 234) entitatea nu a procedat la o
verificare si confirmare pe baza extraselor de cont pentru clientii neincasati si furnizorii neachitati care detin
ponderea valorica ridicata in totalul soldurilor.
Prin cele constatate si mentionate nu au fost respectate prevederile O.M.F. nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, pct.29.
„Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si
creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi,
potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), prezentat ca model in anexa la prezentele norme, sau punctajelor
reciproce, in functie de necesitati. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie
abateri de la prezentele norme”;
Se recomanda : ca ordonatorul de credite sa cuprinda explicit in dispozitia de inventariere a patrimoniului entitatii
pe anul 200N+1 , drept obligatie expresa a comisiei de inventariere, verificarea si confirmarea creantelor si
obligatiilor fata de terti numai pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si
datorii si sa urmareasca in conformitate cu atributiunile conferite de Legea contabilitatii nr. 92/1991 republicata ,
executarea intocmai a dispozitiei, astfel incat , toate datele inregistrate in contabilitate ce urmeaza a fi raportate
prin situatiile financiare pe anul 200N+1 sa fie puse de acord cu datele reale , certificate prin confirmare si
verificare.

5.2.5. Entitatea nu detine proceduri de control privind creantele cuvenite bugetului local privind impozitele si taxele
locale si nu a aplicat toate etapele de executare silita in cazul contribuabililor persoane fizice rai platnici , situatie
ce ar putea genera in viitor expirarea perioadelor legale de prescriptie, cu implicatii deosebite asupra nivelului
creantelor cuvenite bugetului local si care pot fi executate.
Astfel, din operatiunile cuprinse in esantionul auditat (creante persoane juridice), echipa de audit a constatat ca in
cazul a patru roluri persoane fizice nu s-au aplicat toate fazele privind executarea silita, faze prevazute de codul
fiscal si de procedura fiscala.
Se recomanda : ordonatorului de credite, conform atributiunilor prevazute de Legea administratiei publice locale
nr.215/2001 si a codului fiscal si de procedura fiscala, ca pana la data de 30.05.200N+1 sa defineasca prin
regulament de organizare si functionare al primariei, procedurile, termenele si persoanele responsabile de controlul
si executarea silita a creantelor cuvenite bugetului local din impozite si taxe locale, de persoanele fizice rau
platnice.
De asemenea se recomanda ca ordonatorul de credite sa sustina efectuarea cel putin a unei evaluari
independente, pana la finele anului 200N+1 prin compartimentul de audit public intern, a stadiului executarilor
silite a impozitelor si taxelor locale in cazul contribuabililor persoane fizice rau platnice, precum si a rezultatelor
obtinute ca urmare a acestor proceduri.

5.2.6. Programul anual al achizitiilor publice pe anul 200N nu a cuprins toate elementele obligatorii privind
achizitiile publice de produe, lucrari sau servicii, astfel incat sa se asigure pe deplin transparenta, economicitatea si
eficacitatea operatiunilor, situatia prezentandu-se dupa cum urmeaza :
- entitatea nu a facut o estimare a valorii produselor, serviciilor pentru evaluarea corecta a pragului de pana la
2000 euro, pentru care se poate aplica procedura de cumparare directa ;
- pentru cumpararea directa a produselor care nu depasesc echivalentul in lei a 2000 de euro, ordonatorul de
credite nu a desemnat salariati care sa testeze preturile practicate pe piata la datele respective;
- achizitionarea produselor si serviciilor similare s-au facut fara existenta unor acte din care sa rezulte testarea
preturilor practicate pe piata la datele respective (furnituri de birou, materiale de curatenie, materiale si prestari de
servicii cu caracter functional);
- entitatea, in calitate de autoritate contractanta nu a intocmit dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract
atribuit conform prevederilor art. 52 din HG nr. 461/2001 ;
-entitatea nu a intocmit si nu a transmis trimestrial catre D.G.F.P. Dambovita- Rapoartele privind achizitiile
publice , insotite de copii de pe fisele de date pentru achizitiile publice realizate in perioada de raportare, potrivit
art.53 din H.G.nr.461/2001 si O.U.G.60/2001 privind achizitiile publice;
Se recomanda : Intocmirea pana la data de 31.05.200N+1 a programului de achizitii publice pentru perioada de
pana la 31.12.200N+1, in scopul asigurarii transparentei, economicitatii si eficacitatii operatiunilor, intocmirea unui
dosar al achizitiilor publice pentru fiecare contract ce va fi atribuit dupa data de 31.05.200N+1, raportarea
achizitiilor publice la D.G.F.P.Dambovita pentru trimestrele II, III si IV 200N, de catre seful biroului Administrativ
gospodaresc, respectandu-se intocmai atributiunile din fisa postului .

5.3.CONCLUZII

Mediu de control intern existent in entitate, statuat si organizat prin Regulament intern, dispozitie de organizare si
functionare a controlului financiar preventiv propriu, compartiment de audit public intern si prin fisele posturilor
pentru personalul de conducere, a asigurat in anul 200N o aplicare ineficienta a politicilor si procedurilor de control
intern , transparenta si coerenta sistemului fiind afectate de un un flux de comunicare deficitar , implicarea
conducerii in organizarea si functionarea acestuia fiind insuficienta .In actuala forma de organizare si functionare ,
mediul de control intern nu cuprinde proceduri si responsabilitati clare si simplu de urmat privind constatarea,
controlul, inregistrarea in contabilitate si revizuirea situatiilor financiare pe diferite niveluri ierarhice organizatorice
de baze de date , fapt ce a generat erori si neregularitati cu impact material asupra situatiilor financiare intocmite
la finele anului 200N, prezentate in prezentul raport de audit si inlaturate operativ pe parcursul misiunii de audit .
Entitatea nu detine o structura organizatorica bine definita, avand filiere ierarhice clare de raportare, valabile
pentru toate functiile de personal si pentru toate categoriile de operatiuni economice cuprinse prin situatiile
financiare aferente contului de executie si bilantului contabil.
Tot ca efect al mediului de control intern existent au fost constatate unele disfunctionalitati si neajunsuri in
sistemul de organizare si functionare financiar-contabil si in respectarea pe deplin al reglementarilor legale
relevante, ce au generat erori fara impact material asupra situatiilor financiare , dar care ar fi trebuit sa prezinte
interes pentru conducerea entitatii , formulandu-se recomandari pentru inlaturarea acestora.
Desi totalul denaturarilor si erorilor constatate de echipa de audit au depasit pragul materialitatii stabilit in faza de
planificare, conducerea entitatii a procedat la ajustarea situatiilor financiare, la data incheierii misiunii de audit
neexistand denaturari necorectate care sa influenteze situatia actuala financiara a entitatii, sub toate aspectele
semnificative.

6.Raspunsul conducerii entitatii auditate si programul propus pentru implemetarea recomandarilor ;

Fata de constatarile si concluziile auditului, pe parcursul misiunii s-au purtat discutii permanente cu conducerea
entitatii concretizate intr-un numar de 9 note de intalniri.
Prin raspunsurile formulate si prin cele 3 Note de reconciliere intocmite conducerea entitatii si-a insusit neregulile
si erorile constatate, apreciind ca acestea a avut un caracter neintentionat si intamplator, procedand operativ la
inlaturarea celor cu impact material asupra situatiilor financiare prin ajustarea acestora .
De asemenea , neregularitatile pentru care sunt necesare actiuni ulterioare de reglementare, perfectionare si
revizuire a politicilor si procedurilor pentru inlaturarea viitoare a acestora, au fost aduse la cunostiinta conducerii
executive a entitatii auditatel.
Prin documentul mentionat conducerea entitatii si-a insusit constatarile si a fost de acord cu termenele propuse si
recomandarile formulate , apreciind ca „Programul propus de auditori pentru implementarea masurilor este
accesibil, termenele fiind rezonabile pentru a realiza recomandarile”.
Pentru o parte din recomandarile formulate conducerea executiva a luat masuri de implementare pe parcursul
executiei auditului, dupa cum urmeaza :
- programul de audit intern public a fost refacut si aprobat de ordonatorul de credite prin cuprinderea unor misiuni
clare care sa asigurari si sa consilieze conducerea primariei pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor
publice, pentru a ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica,
precum si a evalua si a imbunatatii eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a
controlului si a proceselor de administrare.
- entitatea a demarat , impreuna cu producatorul softului de stabilire, constatare si incasare a impozitelor si taxelor
locale (ATLAS), actiuni privind implementarea unui sistem simplu si eficient de preluarea automata a modificarilor
intervenite in cursul anului in masa impozabila din baza de date din evidenta nominala a creantelor in baza de date
care sta la baza inregistrarii acestora in contabilitatea creantelor ;

CAPITOLUL VII – CONCLUZII

Auditul tinde sa ocupe si in tara noastra locul si rolul care i se cuvine de drept in procesele de dezvoltare si de
perfectionare a activitatii desfasurate de persoanele juridice, avand o importanta deosebita in cresterea
performantei economiei romanesti, in limitarea risipei de resurse si a posibilitatilor de frauda si coruptie, in
detectarea la timp a anomaliilor si deficientelor.
Reforma institutionala vizeaza dezvoltarea si perfectionarea activitatii desfasurate de institutiile publice, dar si a
serviciilor prestate de acestea catre cetateni, ca necesitati obiective si esentiale pentru asigurarea convergentei cu
tarile avansate economic din Europa si din lume.
Economia libera de piata nu se poate manifesta si promova ca o economie performanta, creatoare de profit, daca
nu apeleaza la instrumente adecvate, care sa conduca la economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea banului
public.
Auditul reprezinta un proces de examinare obiectiva si sistematica a realitatii pentru evaluarea unei organizatii
guvernamentale, agent economic, program sau activitati, cu scopul de a obtine informatii referitoare la utilizarea
fondurilor, in vederea furnizarii lor catre factorii de decizie, pentru a supraveghea sau, dupa caz, a initia masurile
corective care se impun.
O tendinta recenta a auditului este aceea de a deplasa analiza din cadrul acestuia de la procese la rezultatele
obtinute, abordare care, in fapt, urmareste daca activitatea a condus la rezultatele programate. Lucrarea
reprezinta, din acest punct de vedere, o abordare detaliata a problematicii auditului pe baza standardelor
Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) - in domeniul auditului de atestare a situatiilor financiare -
standardelor Organizatiei Internationale a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI), liniilor directoare europene de
aplicare a standardelor de audit INTOSAI, - in domeniul auditului legislativ, si este structurata pe sase capitole,
fiecare definind conceptele de baza si caracteristicile acestora, insotite de un material exemplificativ, bazat pe
practica in domeniu.
Deci auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care
se analizeaza si evalueaza, in mod profesional, informatii legate de o anumita entitate, utilizand tehnici si procedee
specifice, in scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza carora auditorii emit intr-un document,
numit raport de audit o opinie responsabila si independenta, prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din
reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea
entitate a auditata.
Analizandu-se, din punct de vedere al obiectivului si ariei de aplicabilitate a auditului, acesta exista:
Auditul intern reprezinta o evaluare sau monitorizare organizata de catre conducerea unei entitati sub forma unui
serviciu privind examinarea sistemelor proprii de contabilitate si de control intern.
Auditul extern este efectuat de un profesionist independent si raspunde nevoilor tertilor si entitatii auditate in ceea
ce priveste gradul de incredere care poate fi acordat tranzactiilor si situatiilor financiare ale acestuia; respectarea
reglementarilor legale, statutelor, regulamentelor si deciziilor manageriale, precum si respectarea principiilor
economicitatii, eficientei si eficacitatii in activitatea desfasurata.
Cercetarea efectuata a scos in evidenta ca, obiectivul auditului consta in posibilitatea exprimarii opiniei auditorului
cu privire la:
- intocmirea situatiilor financiare sub toate aspectele semnificative, in con¬formitate cu un cadru general de
raportare financiara (auditul de atestare financiara);
- respectarea reglementarilor legale, a statutelor si regulamentelor, a nor¬melor si deciziilor manageriale (auditul
conformitatii sau legalitatii);
- aplicarea bunei practici si respectarea principiilor sanatoase de mana¬gement in utilizarea fondurilor (auditul
performantei sau rezultatelor).
Opinia emisa de auditor, prin raportul de audit sporeste credibilitatea situatiilor financiare, atesta conformitatea cu
legile in vigoare si recunoaste respectarea si promovarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in
activitatea entitatilor auditate. Aria de aplicabilitate a auditului este definita de procedurile de audit considerate a fi
necesare in circumstantele date pentru a realiza obiectivul auditului.
Tendinta predominanta pe plan mondial in domeniul auditului o reprezinta standardizarea in vederea formularii
unei teorii care sa fie utila in descrierea, explicarea si prognozarea activitatilor practice de audit. Fundamentele
care stau la baza teoriei auditului sunt: postulatele; conceptele; standardele; procedurile. Acestea sunt
independente si fiecare element succesiv este logic legat si derivat din elementul precedent.
Pentru realizarea unuei misiuni de audit, auditorul trebuie sa obtina probe de audit suficiente, relevante si de
incredere pentru a-si putea exprima opinia sa asupra situatiilor financiare sau programului si, in acest scop,
auditorul trebuie sa efectueze teste pentru a se asigura ca:
• forma si continutul situatiilor financiare respecta principiile generale ale contabilitatii si ale altor reglementari
legale;
• sumele din conturi sunt corect inregistrate;
• utilizarea fondurilor alocate s-a facut in conformitate cu destinatia stabilita prin legea bugetara anuala sau alte
prevederi legale, iar platile au fost efectuate, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
In situatia in care auditorul va obtine probe de audit suficiente privind obiectivele care au fost determinate in baza
asertiunilor managementului, atunci acesta (auditorul) este asigurat in mod rezonabil ca situatiile financiare sunt
corect prezentate. Aria de aplicabilitate a unui audit financiar se refera la procedurile de audit propuse pentru a
realiza obiectivele auditului, proceduri ce sunt determinate de catre auditor luand in considerare: cerintele
standardelor de audit, cerintele relevante ale organismelor profesionale, cerintele legislatiei si reglementarilor in
vigoare si acolo unde este cazul, cerintele cu privire la termenele de raportare.
Abordarea auditului reprezinta o combinatie a diferitelor teste de audit, pe care auditorul le efectueaza pentru
obtinerea probelor necesare realizarii misiunii de audit.

In vederea obtinerii probelor necesare realizarii obiectivelor unui audit, auditorii abordeaza auditul printr-o
combinatie a diferitelor teste de audit, respectiv prin: abordarea bazata pe sistem si abordarea directa de fond,
atat in cazul auditului financiar cat si in cazul auditului performantei.
Pentru aplicarea unor proceduri de audit se presupune esantionarea, selectarea grupului de elemente care
urmeaza a fi verificate, pentru obtinerea probelor de audit sigure, care sa caracterizeze intreagul grup.

Aceasta poate fi statistica, ce presupune selectarea grupului de elemente care urmeaza a fi verificate, prin
aplicarea unor formule matematice specifice, lucru ce va permite auditorului sa obtina o concluzie valabila pentru
intreagul grup din care s-a extras esantionul. Sau esantionarea nestatistica care se bazeaza in principal pe
rationamentul profesional al auditorilor, fara a folosi teoria statistica pentru masurarea riscului de esantionare.
Indiferent de metodele statistice sau nestatistice folosite esantionarea cuprinde urmatoarele etape:
1. planificarea si proiectarea esantioanelor;
2. determinarea dimensiunii esantionului;
3. testarea elementelor selectate cuprinse in esantion;
Planificarea activitatii de audit este un proces dinamic si are ca scop:
• descrierea sferei si a modului de abordare a auditului;
• stabilirea obiectivelor auditului;
• stabilirea modului de obtinere si analizare/evaluare a probelor de audit necesare atingerii obiectivelor auditarii;
• stabilirea unui calendar de realizare a actiunii efective de audit si a unui buget de resurse umane si financiare
pentru realizarea acestuia.
Cercetarea a scos in evidenta, ca nu exista o forma standard a planului de audit, dar in general, acesesta va
cuprinde:
• scurta prezentare a activitatilor entitatii auditate si a circumstantelor financiare, cu referire la infomatii mai
detaliate, daca este cazul;
• cadrul juridic al auditului;
• detalii privind orice fapte importante, evenimente sau schimbari care au avut sau pot avea loc;
• efectul lor posibil asupra operatiunilor entitatii sau asupra mediului de control si asupra auditului;
• o descriere a ariei de aplicabilitate auditului si autoritatea sub care acesta este desfasurat, cerintele de raportare;
• principiile contabile pe baza carora sunt pregatite situatiile financiare si acceptabilitatea lor;
• stabilirea materialitatii, cu referire la documentatia care stabileste motivele si bazele pentru care aceasta a fost
determinata;
• o sinteza a riscurilor specifice identificate, orice probleme majore posibil a fi intalnite si alte aspecte din situatiile
financiare, care in mod obisnuit necesita o atentie speciala;
• o evaluare a riscului de control si o calculare a riscului de nedetectate;
• o scurta prezentare a abordarii auditului ce urmeaza a fi adoptata;
• resursele umane, de timp si de buget necesare;
• coordonatele in legatura cu persoanele de contact din cadrul entitatii auditate;
• forma, continutul si utilizatorii raportului final.
Tinand cont de elementele mentionate, in general, un plan de audit va cuprinde urmatoarele capitole si
subcapitole: cadrul general al auditului, obiectivele auditului, abordarea auditului, resurse umane si de timp
necesare, informatii privind persoanele de contact din cadrul entitatilor auditate, verificarea si supervizarea
planului de audit Auditorii vor specifica persoanele responsabile cu verificarea si supervizarea muncii desfasurate
pe parcursul activitatii de audit.
Elaborarea programului de audit constituie ultimul pas al fazei de planificare a auditului, faza ce consta in fapt, in
punerea in aplicare a programelor de audit, prin aplicarea procedurilor de audit prevazute de acestea. Programul
de audit este compus din: un set de instructiuni pe care membrii echipei de audit trebuie sa le respecte;
obiectivele auditului pentru fiecare domeniu; un grafic de timp pentru fiecare procedura de audit.
Programul de audit este un instrument prin care auditorii si conducatorii ierarhici ai acestora urmaresc activitatea
efectiva de audit, acesta poate fi revizuit si amendat in situatiile in care intervin modificari in premisele si conditiile
avute in vedere la elaborarea initiala a acestuia. Cercetarea a scos in evidenta ca la realizarea unei misiuni de audit
este absolut necesar evaluarea sistemului de control intern, impreuna cu evaluarea riscului inerent si de control,
ceea ce va permite auditorului sa evalueze factorii specifici de risc, care conduc la aparitia erorilor materiale;
identifice tipul eventualelor erori materiale, care ar putea sa apara in situatiile fmanciare; opteze pentru tipul de
abordare a auditului pe care il considera adecvat, in vederea obtinerii probelor de audit.
Evaluarea sistemului de control intern are ca scop formularea de catre auditor a unor concluzii privind modul de
concepere si functionarea efectiva a acestuia.
Procesul de evaluare a controlului intern presupune gasirea raspunsului la intrebarea: "Procedura de control este
conceputa in asa fel incat, daca ea opereaza eficient si cu regularitate pe tot parcursul anului financiar, poate
preveni sau detecta si corecta cu promptitudine potentiale disfunctionalitati?”.
Natura, durata si intinderea procedurilor realizate de auditor pentru evaluarea preliminara a sistemului de control
intern, depind de mai multi factori, printre care: marimea si complexitatea activitatii entitatii si a sistemului sau
informational; organizarea sistemelor contabil si de control intern; nivelul materialitatii luat in considerare; nivelul
riscului de audit; evaluarea preliminara a riscului inerent si a celui de control; tipul controalelor interne realizate;
natura documentelor entitatii privind controalele interne specifice.
In urma evaluarii sistemului de control intern, auditorii pot ajunge la urmatoarele cencluzii: sistemul de control
intern pare foarte bun cand toate riscurile majore au fost detectate si corectate, iar controalele au fost eficace,
sistemul de control intern pare acceptabil (bun) cand cea mai mare parte a riscurilor majore au fost detectate
si/sau controalele au fost, in general, eficiente; sistemul de control intern pare nesatisfacator (slab) cand nu au
fost determinate ariile de risc si/sau exista posibile deficiente la nivelul controlului. Daca sistemul de control intern
este foarte bun, atunci si riscul pentru auditor in misiunea sa este mic si invers.
Procedurile de fond, in realizarea unei misiuni de audit, reprezinta teste ale tranzactiilor si soldurilor conturilor, prin
care se urmareste obtinerea probelor de audit in vederea asigurarii ca informatiile din situatiile financiare sunt
complete, exacte si conforme cu realitatea si sunt concretizate in teste ale detaliilor tranzactiilor si soldurilor
conturilor precum si proceduri analitice.
Prin testarea detaliilor tranzactiilor, obiectivul auditorului este de a obtine probe de audit, pentru a formula
concluzii privind caracterul real, exact si complet al acestora. Testarea soldurilor conturilor se face prin verificarea
balantelor sintetice si balantelor analitice ale conturilor, bilanturilor contabile, contului anual de executie bugetara,
precum si a contului de profit si pierdere.
Ceea ce trebuie de retinut este ca procedurile analitice completeaza testele de fond ale detaliilor tranzactiilor si
soldurile conturilor. La folosirea procedurilor analitice, auditorul trebuie sa ia in considerare o serie de factori cum
ar fi: disponibilitate a informatiilor pe baza carora se efectueaza proceduri analitice; credibilitatea informatiilor
disponibile; relevanta informatiilor disponibile; sursele informatiilor disponibile.
Scopul efectuarii procedurilor de fond este de a aduna probe de audit pentru a detecta erori materiale din situatiile
financiare. Este esential ca o proba sa fie corect documentata pentru a usura tragerea unor concluzii logice care sa
constituie baza opiniilor de audit. In documentarea rezultatelor testelor de fond, auditorul trebuie sa fie foarte
atent ca probele de audit sa fie materiale, credibile, suficiente cantitativ si corespunzatoare calitativ. Dupa
aplicarea tuturor procedurilor de audit, dupa documentarea activitatii si sistematizarea probelor de audit, auditorii
trebuie sa formuleze concluzii pe baza activitatii desfasurate, acestea trebuie inregistrate intr-un formular standard
pentru concluzii.
Concluziile trebuie intotdeauna stabilite prin raportare la obiectivul auditului, ceea ce inseamna ca acestea vor
mentiona daca obiectivul a fost atins sau nu. De asemenea, trebuie sa rezulte clar din formularul standard pentru
concluzii aspectele propuse pentru valorificare. Concluziile se formuleaza pe mai multe nivele si anume pentru un
domeniu auditat si concluzia generala asupra intregii situatii financiare supuse auditului.
Rezultatele misiunii de audit sunt evidentiate in raportul de audit, ce se intocmeste de catre auditor la finalizarea
fiecarei activitati de audit, in forma scrisa si in format corespunzator, raport in care isi exprima opinia asupra
situatiilor financiare auditate, alte observatii asupra acestora. Raportul de audit trebuie, sa fie usor de inteles si
lipsit de ambiguitati; sa cuprinda numai informatii sustinute de probe de audit suficiente si relevante; sa fie
complet, exact, obiectiv, convigator, concis si uniform, astfel incat sa faciliteze intelegerea lui de catre cititor, deci
raportul de audit trebuie sa fie intocmit in conformitate cu standardele de raportare.
In rapoartele de audit, auditorii isi exprima opinia de audit asupra situatiilor auditate, prezinta constatarile
rezultate si totodata formuleaza concluzii si recomandari cu privire la masurile ce urmeaza a fi luate in legatura cu
situatiile auditate.

In ceea ce priveste forma si continutul raportului de audit, acestea sunt redate analitic in prezenta lucrare.
In concluzie, la fialul raportului de audit, auditorul prezinta opinia de audit in format standard, conform
Standardelor Internationale si trebuie sa stabileasca daca situatiile financiare ofera o imagine fidela, sunt intocmite
sub toate aspectele semnificative in conformitate cu reglementarile in vigoare. Termenii folositi de auditor pentru
exprimarea opiniei auditorului sunt: "ofera o imagine fidela" sau "prezinta in mod corect, sub toate aspectele
semnificative”. Auditorii isi vor exprima opinia, bazata pe probe de audit, cu privire la: existenta de erori materiale
in situatiile financiare auditate; respectarea standardelor contabile de raportare financiara; respectarea legalitatii si
regularitatii tranzactiilor/operatiunilor financiare.
Opinia are in vedere situatiile in ansamblul lor, evitandu-se astfel unele detalieri excesive. Opinia ofera
utilizatorului raportului o apreciere de ansamblu asupra domeniului auditat. In exprimarea opiniei de audit,
auditorul foloseste termeni care depind de cadrul juridic specific domeniului auditat, catre trebuie sa exprime, fara
ambiguitate, daca sunt sau nu rezerve.
Trebuie retinut ca auditorul poate fi pus in imposiobilitatea de a formula o opinie asupra situatiilor financiare
deoarece exista inexactitati in situatia financiara sau limitarea ariei de cuprindere a auditului (limitari impuse de
entitate, de circumstante) care il impiedica sa obtina suficiente probe pentru a sustine o opinie cu rezerve si va
mentiona in raportul sau ca se afla in imposibilitatea de a exprima o opinie si va preciza clar toate elementele de
incertitudine.
Atunci cand exista o limitare a ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului ce necesita exprimarea unei opinii cu
rezerve sau imposibilitatea/refuzul exprimarii unei opinii, raportul de audit trebuie sa prezinte limitarea si sa indice
posibilele ajustari ale situatiilor financiare ce ar fi putea fi determinate ca fiind necesare, daca nu ar fi existat
limitarea.
In anumite circumstante date, auditorul trebuie sa incerce sa aplice proceduri alternative rezonabile pentru a
obtine probe de audit corespunzatoare si suficiente pentru a sustine o opinie calificata.
Ultimul capitol al lucrarii trateaza, un studiu de caz cu obiectivul « auditul financiar si de regularitate asupra
contului de executie al unei institutii publice. » Avand in vedere constatarile auditului, precum si concluziile privind
obiectul actiuni de audit, opinia auditorului stabileste punctele tari, punctele slabe, opinia auditului precum si
recomandari adresate entitatii auditate.

BILBLIOGRAFIE SELECTIVA
1. Andronic,B.C. — Performanta firmei, Editura Polirom, Iasi, 2000.
2. Boulescu, M., Ghita, M. - Expertiza contabila si audit financiar-contabil,Editura Didactica si Pedagogica RA,
Bucuresti, 1999.
3. Boulescu, M., Ghita, M., Mares, V., Popeanga, P.-Controlul financiar de gestiune al agentilor economici, Editura
„Tribuna Economica", Bucuresti, 2001.
4. Boulescu, M., Ghita, M., Mares, V. – Fundamentele auditului, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2001.
5. Ciucur, D., Gavrila, L, Popescu, C. - Economie, Manual universitar, Editura Economica, Bucuresti, 2000.
6. Cristea, H. s.a. - Evaluarea intreprinderii, Editura Marineasa, Timisoara, 2000.
7. Ghita M, Vasile E si Popescu M - Documentatia auditului - Editura Tribuna Economica- Revista Controlul
economic-financiar nr.6 din iunie 2004.
8. Hoanta, N. - Gestiunea finantelor firmei, Editura „Tribuna Economica", Bucuresti, 1999.
9. Lamatic, Gh., Bostan, I. - Echilibrul si cresterea, vectori ai dinamicii economice, Editura Economica, Bucuresti,
2001.
10. Luchian, D. — Curtea de Conturi, elemente de identitate, Editura Enciclopedica,Bucuresti,1996.
11. Mitroi, V. — Auditul de performanta (controlul rezultatelor), concept si perspective, Societatea, „Adevarul" SA,
Bucuresti, 1999.
12. Niculescu, M. — Diagnostic global strategic, Editura Economica, Bucuresti, 1997.
13. Oprean, I. - intocmirea si auditarea bilantului contabil, Editura Intelcredo, Deva, 1997.
14. Popescu, Gh. - Procedurile controlului intern si auditul financiar, Editura Gestiunea, Bucuresti, 1997.
15. Rusovici, A., Cojoc, F., Rusu, Gh. - Audit financiar, servicii conexe si de consultanta in bancile comerciale.
Editura Monitorul Oficial, Bucuresti, 2001.
16. Stoian, A., Turlea, E. - Auditul financiar-contabil, Editura Economica, Bucuresti 2001.
17. Tara I.Gh., Bucurean M.- Auditul public Intern- Editura Tribuna Economica- Revista Controlul economic-
financiar nr.6 din iunie 2004.
18. ***Camera Auditorilor din Romania - Auditul financiar contabil 2000,Standarde,Norme privind conduita etica si
profesionala, Editura Economica, 2000
19. ***CECCAR - Norme Nationale de Audit, Bucuresti, 1999.
20. ***Curtea de Conturi Europeana - Liniile directoare europene de aplicare a standardelor
de audit INTOSAI, Noiembrie, 1998.
21. ***Curtea de Conturi a Romaniei - Revista de audit financiar, nr. 1/2001.
22. ***Curtea de Conturi a Romaniei - Revista de audit financiar, nr. 2/2003.
23. ***INTOSAI - Standarde de audit, noiembrie, 1998.
24. ***Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 republicata – privind activitatea de audit financiar –
Monitorul Oficial, nr.598/22.august.2003;
25. ***Ordonanta Guvernului nr.67/2002, pentru modificarea si completarea OUG 75/1999 privind activitatea de
audit financiar - Monitorul Oficial, nr. 649/31.august.2002
25. ***Ordonanta Guvernului nr. 119, privind auditul financiar si controlul financiar preventiv, Monitorul Oficial, nr.
430/31 august, 1999.
26. ***OMF nr. 332 privind aprobarea Normelor Metodologice generale pentru organizarea si functionarea
auditului intern in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 119/1999, privind auditul intern si controlul
financiar preventiv, Monitorul Oficial, nr. 96/3 martie, 2000.
27. ***Legea nr.133/2002 privind activitatea de audit financiar - Monitorul Oficial nr.598/22.08.2003;
28. ***Legea nr.84/2003 pentru aprobarea si completarea O.G.nr.119/1999 privind auditul public intern si
controlul financiar preventiv - Monitorul Oficial nr. 195/26 martie 2003;
29. ***Legea nr.672/2002 privind auditul public intern – Monitorul Oficial, nr.953/24 decembrie 2002.

S-ar putea să vă placă și