Sunteți pe pagina 1din 15

asupra contului de executie bugetara si a bilantului contabil incheiat la 31.12.

200N la Consiliul Local


al Orasului Gaesti
Gaesti, 29 MAI 200N

1. SINTEZA EXECUTIVA

Urmare auditului desfasurat, au rezultat o serie de constatari ce reprezinta in general puncte slabe
in ceea ce priveste inregistrarea si raportarea unor operatiuni privind creantele si datoriile entitatii,
de inregistrarea, efectuarea si raportarea fondurilor comunitare Phare si de neregularitati in ceea ce
priveste proceduri de organizare si functionare a sistemului de control intern si si a celui financiar-
contabil .
Am clasificat aceste constatari astfel:
- Constatari cu impact material asupra situatiilor financiare intocmite si raportate la finele anului
auditat ;
- Constatari fara impact financiar, ce nu modifica situatiile financiare, dar pentru care se impune o
atentie din partea entitatii in vederea inlaturarii neregularitatilor.
Constatarile rezultate in urma auditului, sunt prezentate succint in tabelul de mai jos.
Prezentarea detaliata a acestora se face in sectiunile urmatoare ale raportului de audit .

Constatare Mod de rezolvare sau recomandari


A. Constatari cu impact asupra situatiilor financiare: Mod de rezolvare
1. Din fondurile nerambursabile PHARE s-au efectuat cheltuieli neeligibile sub forma de avansuri
acordate in cursul anului 200N in valoare totala de 100.000.000 lei si nejustificate la finele anului
auditat cu documente justificative care sa ateste prestarea serviciilor, avand drept consecinte
majorarea cheltuielilor raportate prin contul de executie.

Pe parcursul misiunii de audit :


- s-au justificat salarii achitate pe p erioada ianuarie-martie 200N+1 si viramente aferente in valoare
de 40.000.000 lei iar diferenta in suma de 60.000.000 lei a fost achitata prin plata benevola de
prestatorul de servicii pentru reconstituirea fondurilor.
-pentru nejustificarea la finele anului a sumei de 100.000.000 lei
s-au calculat despagubiri civile la nivelul dobanzii BNR de 10,75% -in suma totala de 2..000.000 lei ,
achitate de prestatorul de servicii ;
2.Nu s-au inregistrat si nu s-au raportat prin situatiile financiare la active fixe in curs de executie
(cont 06)valoarea lucrarilor de investitii in suma totala de 1.500.000.000 lei, finantate din fonduri
nerambursabile Phare si din contributia statului (TVA restituit); La recomandarea echipei de audit,
entitatea a inlaturat neregulile constatate prin inregistrarea in contabilitatea activelor fixe in curs a
valorii totale achitate pentru lucrarile de modernizare la sediu cladire „Centrul de asistenta
sociala”de 1.500.000.000 lei , Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1.
3. Nu au fost inregistrate si raportate fondurile primite sub forma de restituire a TVA aferenta
lucrarilor de investitii finantate din fonduri nerambur sabile PHARE in suma de 200.000.000 lei. Prin
includerea acestor cheltuieli in valoarea totala a activului fix corporal in curs , cont – 06.02(Nota de
contabilitate nr.10/31.03.200N+1) neregularitatite constatate au fost inlaturate .
4. Nu s-au inregistrat in contabilitate si nu s-au raportat prin situatiile financiare incheiate la finele
anului auditat(situatia creantelor si datoriilor) creante de incasat provenite din impozite si taxe de la
populatie in valoare de 1.200.000.000 lei.

La recomandarea echipei de audit,entitatea a efectuat un punctaj intre datele inregistrate in


contabilitate(pe categorii de impo zite si taxe) si cele ce decurg din evidenta nominala condusa prin
aplicatia ATLAS, diferenta rezultata la sursa „Impozit pe teren persoane fizice ” de 1.200.000.000 lei
fiind inregistrata in contabilitatea creantelor de incasat cuvenite bugetului local(Nota de
contabilitate nr.10/31.03.200N+1).
5. Nu s-au inregistrat si raportat prin situatiile financiare(situatia creantelor si datoriilor) clienti
neincasati , in suma de 2.000.000 lei . Atat chiria restanta, de 10.000.000 lei, cat si penalitatile
contractuale calculate, in suma de 2.000.000 lei au fost incasate operativ de la chirias, cu chitanta
nr.88 din 31.03.200N+1 si depusa cu FV nr.4444444/31.03.200N+1.
6. Mentinerea nejustificata in contabilitatea furnizorilor neinca sati si raportarea prin situatiile
financiare de inchieiere de an a sumei de 45.000.000 lei, fara ca aceasta suma sa reprezinte o
obligatie a entitatii catre furnizor, fara ca aceasta sa derive din angajamente legale. Furnizorul
S.C.Muntenia Constructii SA a recunoscut eroarea si ca atare a procedat la scaderea , facturarea in
rosu a sumei de 45.000.000 lei (f. f. nr. 7775100 din 31.03 200N+1). De asemenea entitatea a
procedat la scaderea din contabilitatea furnizorilor neachitati a sumei de 45.000.000 lei, inlaturand
neregulile constatate (Nota de contabilitate nr.3/31.03.200N+1).
B. Constatari fara impact asupra situatiilor financiare Recomandari
1. Mediu de control intern existent in entitate, statuat prin Regulament intern, dispozitie de control
financiar preventiv propriu si fisele posturilor pentru personalul de conducere, nu cuprinde suficiente
referiri si responsabilitati , nu acopera toate domeniile (practicile acceptate, conflictele de interese,
standarde de comportament, relatiile dintre conducere si angajatii, furnizori si clienti) Se recomanda
: Revizuirea Regulamentului intern , a fiselor posturilor personalului din conducerea serviciilor si
birourilor proprii, a atributiunilor controlului financiar preventiv propriu si implementarea de metode
si proceduri, prin cuprinderea tuturor atributiunilor de control intern exercitate, pe fiecare nivel
ierarhic de organizare si functie de specificul fiecarei activitati , astfel incat sa se asigure un control
intern operativ pe fiecare structura organizatorica, care sa asigure administrarea fondurilor in mod
economic, eficient si eficace.
2.Auditul intern al entitatii nu s-a desfasurat in conditiile normale, neatingandu-si scopul pentru care
s-a organizat. Se recomanda : Imbunatatirea activitatii de audit public intern pentru a fi in situatia sa
evalueze daca sistemele de management financiar si control al primariei sunt transparente si sunt
conforme cu normele de legalitate , regularitate, economicitate,eficienta si eficacitate
3.Entitatea nu detine proceduri scrise privind modalitatile de inregistrare in contabilitate a
creantelor provenite din impozite si taxe datorate bugetului local si care sufera modificari pe
parcursul anului in ceea ce priveste marimea masei impo zabile ( iesiri sau intrari in masa
impozabila) Se recomanda: Stabilirea si implementarea de politici scrise privind constatarea,
controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local din impozite si taxe
locale, prin cuprinderea, pe de o parte , a modalitatilor de inregistrare, preluare si revizuire a datelor
cuprinse in situatiile emanate de aplicatia informatica ATLAS , cu datele din evidenta contabila , iar
pe de alta parte , prin utilizarea Borderourilor de debitare sau scadere in cazul operarilor efectuate
pe parcursul anului .
4. Nu s-a efectuat inventarierea creantelor cuvenite bugetului local, provenite din impozite si taxe
locale restante la plata la 31.12.200N (cont220.32),a clienti lor neincasati (cont225) si a furnizorilor
neachitati (cont 234); Se recomanda :Ca inventarierea acestor operatiuni sa se efectueze prin
verificarea si confirmarea pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de
creante si datorii, in vederea punerii de acord a datelor inregistrate in contabilitate si care urmeaza
a fi raportate prin situatiile financiare;
5.Entitatea nu detine proceduri de control privind creantele cuvenite bugetului local privind
impozitele si taxele locale si nu a aplicat toate etapele de executare silita in cazul contribuabililor
persoane fizice rau platnice , situatie ce ar putea genera in viitor expirarea perioadelor legale de
prescriptie, cu implicatii deosebite asupra nivelului creantelor cuvenite bugetului local . Se
recomanda: Stabilirea si implementarea de proceduri si politici scrise statuate prin Codul fiscal si
codul de procedura fiscala privind urmarirea si controlul executarii creantelor cuvenite bugetului
local din impozite si taxe , a aplicarii graduale si eficiente a masurilor de executare silita, in vederea
eliminarii riscului de prescriptie al acestora .
6. Prin Programul anual al achizitiilor publice pe anul 200N, entitatea nu a facut o evaluare a
contractelor de achizitii, nu s-au stabilit procedurile legale de achizitii publice pe categorii de
produse, lucrari si servicii si nu
s-au efectuat raportarile trimestriale obligatorii; Se recomanda: Stabilirea de responsabilitati clare si
usor de urmat privind intocmirea programului anual al achizitiilor publice, prin cuprinderea tuturor
elementelor obligatorii legale si asigurarea intocmirii rapoartelor trimestriale catre D.G.F.P.
Dambovita.

2. Introducere generala

Am auditat contul de executie bugetara si bilantul contabil incheiat la 31.12.200N la Consiliul Local
al Orasului Gaesti, cu sediul in orasul Gaesti, jud. Dambovita , str.13 Decembrie nr.102 A.
Am planificat si realizat auditul pentru a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare ofera o
imagine reala, fidela si nu includ erori materiale si neregularitati.
Auditul financiar a constat in examinarea pe baza de teste a probelor care sustin sumele si modul de
prezentare a acestora in situatiile financiare, in evaluarea principiilor contabile utilizate si evaluarea
situatiei financiare generale.
Auditul financiar realizat confera o baza rezonabila pentru emiterea unei opinii.
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare constituie responsabilitatea conducerii entitatii.
Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima o opinie independenta asupra situatiilor
financiare analizate cu ocazia auditului.

3. Prezentarea generala
3.1. Obiectivele auditului
3.1.1. Obiectivul general
Obiectivul general al auditului il constituie furnizarea asigurarii ca situatiile examinate sunt complete
si intocmite cu acuratete iar operatiile s-au efectuat in conformitate cu actele normative in vigoare.
3.1.2. Obiective principale
Obiectivul principal al auditului il constituie obtinerea unei asigurari privind acuratetea si
integralitatea situatilor financiare, ca operatiunile care sustin situatiile financiare sunt legale si
respecta prevederile legilor si reglementarilor, ca situatiile financiare au fost intocmite si prezentate
corect si ca nu includ erori materiale si neregularitati.
3.1.3. Obiective specifice
Nu au fost identificate situatii speciale care sa necesite investigatii referitoare la conduita factorilor
de decizie din cadrul entitatii, iar in actul de control anterior nu au fost consemnate abateri, a caror
rezolvare sa fie urmarita.
3.2. Standardele si normele de audit aplicabile
Auditul s-a desfasurat in concordanta cu reglementarile legale in vigoare privind auditul financiar si
regularitate

3.3. Destinatarul si utilizatorul raportului de audit


Destinatarul si utilizatorul raportului de audit este Consiliul Local al Orasului Gaesti.

3.4. Programul de audit si anul auditat


Auditul financiar s-a desfasurat asupra situatiilor financiare apartinand Consiliului Local al Orasului
Gaesti pentru anul 200N, respectiv :
- Bilant contabil ;
- Situatia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului IV ;
- Contul de executie a bugetului Casei de Cultura, institutie finantata din venituri proprii si alocatii de
la bugetul local ;
- Contul de executie al bugetului local (cont consolidat);
- Venituri , cheltuieli si excedente ale bugetelui local ;
- Detalierea cheltuielilor ;
- Situatia activelor fixe ;
- Situatia creantelor si datoriilor ;
- Plati restante ;
- Contul de executie a donatiilor/sponsorizari primite si utilizate ;
- Contul de executie a bugetului fondurilor PHARE ;
- Cont de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ;
Conducerea contabilitatii se face in partida dubla, potrivit planului de conturi pentru institutii si
publice si normele de aplicare aprobate prin O.M.F. nr. 324/ 1984, cu modificarile ulterioare si
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 520 din 15 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare si asigura
inregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate in
executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana la data de 31
decembrie 200N; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete,
precum si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale
interne si externe; stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prin inchiderea conturilor de
venituri si cheltuieli.
Pentru anul 200N entitatea a avut prevederi bugetare in suma de 300.000.000 mii lei si a realizat
incasari de 250.000.000 mii lei. In anul auditat, institutia a efectuat plati nete in suma de
250.000.000 mii lei, rezultand la finele anului un excedent de 50.000 mii lei.
La activitatile finantate din venituri extrabugetare entitatea a realizat astfel de venituri in suma de
600.000 mii lei si cheltuieli in suma de 650.000 mii lei , diferenta de 50.000 mii lei reprezinta
cheltuieli efectuate din soldul de inceput al anului auditat.
De asemenea, entitatea a mai beneficiat de fonduri externe nerambursabile PHARE in suma de
1.500.000 mii lei si a efectuat plati nete de casa in suma de 1.400.000 mii lei.
Activul si pasivul bilantului anului auditat a fost in suma de 750.000. mii lei.

4. Metodologia de audit

Auditul financiar s-a desfasurat dupa incheierea exercitiului financiar al anului 200N, realizandu-se
un audit final.
Situatiile financiare supuse auditarii au fost evaluate dupa principiile contabile prevazute de
legislatia in vigoare , respectiv :
-principiul universalitatii (veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute) ;
- principiul publicitatii (sistemul bugetar este deschis si transparent);
- principiul unitatii (veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se
asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice);
- principiul anualitatii (veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un
an, care corespunde exercitiului bugetar);
- principiul specializarii bugetare (veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget
pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor economica
si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare);
- principiul unitatii monetare (toate operatiunile bugetare se exprima in moneda nationala);
Conform Manualului de Audit Financiar si Regularitate nivelul de materialitate utilizat pentru
auditarea contului de executie si a bilantului contabil este de 0,5%-2%, echipa de audit optand
pentru un nivel de 1% aplicat asupra cheltuielilor totale de 150.000.000 mii lei ceea ce echivaleaza
cu 1.500.000 mii lei, prag al materialitatii utilizat pentru toate categoriile de operatiuni economice.
S-a optat pentru acest nivel avandu-se la baza in principal intensitatea impactului pe care situatiile
financiare le-a avut asupra a 4 categorii de utilizatori (politicieni, publicul, mass-media si structurile
descentralizate ale statului) in contextul in care anul auditat a fost an electoral, precum si faptul ca
acest nivel constituie un nivel optim , atat pentru operatiunile din categoria de venituri, cat si pentru
operatiunile de cheltuieli, ambele categorii de operatiuni avand marimi aproximativ egale .
Nivelul de incredere avut in vedere de echipa de audit este de 95%.
In vederea evaluarii privind probabilitatea ca o declaratie eronata sau o neregularitate sa poata
apare inainte de analizarea eficacitatii controalelor interne si pentru a facilita un audit eficient,
auditorii au procedat la divizarea situatiilor financiare in categoriile de operatiuni economice ( in
cazul contului de executie fiind definite un numar de 10 categorii economice -4 la “Venituri “si 6 la
“Cheltuieli”, iar in cazul bilantului contabil un numar de 2 categorii economice -“Active fixe” si
“Creante si datorii”) , in evaluarea riscului inerent tinandu-se cont de o serie de factori specifici
fiecarei categorii de operatiune economica, cat si de discutiile cu managementul entitatii .
Mediul general de control al entitatii auditate , chiar daca a avut unele repere relativ clar conturate,
nu a asigurat in anul 200N o aplicare eficienta a politicilor si procedurilor de control intern ,
transparenta si coerenta sistemului fiind afectate de un un flux de comunicare deficitar , dar fara a
genera blocaje in activitatea entitatii .
In conditiile prezentate , auditorii si-au mentinut o rezerva semnificativa asupra calitatii mediului de
control al Primariei Gaesti , apreciindu-l ca slab si neadecvat pentru misiunea de audit, pentru a fi
luat in considerare .
Pentru a obtine probele necesare atestarii asertiunilor (exhaustivitatea, acuratetea, realitatea,
regularitatea si prezentarea) pentru cifrele reprezentand veniturile si cheltuielile inscrise in contul de
executie si asertiunilor (exhaustivitate, proprietatea, evaluarea, existenta si prezentarea) pentru
cifrele din bilant reprezentand active fixe si creante si atorii, echipa de audit a avut in vedere
efectuarea diferitelor tipuri de teste de audit - teste directe de fond, proceduri analitice, teste de
control.
Echipa de audit a avut in vedere o abordare pentru auditarea fiecarei categorii de operatiuni si
pentru fiecare obiectiv referitor la categoria de operatiuni respectiva.
Au fost efectuate proceduri analitice in cazul categoriei de “Cheltuieli cu salariile” pentru a evalua
daca cifrele (populatia) sunt rezonabile.
In acest sens au fost solicitate entitatii situatii in format electronic cat si in format scris,utilizandu-se
informatiile din situatiile financiare ale anului 200N-1 (contul de executie , situatii de raportare a
salariilor).
In baza cifrelor privind realizarile din anul 200N-1, corectate cu intrarile, iesirile, precum si nivelul
indicilor de indexare si prin compararea nivelului realizarilor inscrise in situatiile financiare ale anului
200N cu cifrele estimate,s-a concluzionat ca diferenta stabilita se incadreaze in diferenta
acceptabila.
In cazul categoriei de operatiuni economice „Creante si datorii” datorita faptului ca valoarea
creantelor raportate prin situatiile financiare nu a corespuns cu valoarea creantelor din evidenta
nominala asigurata prin sistem informatic ATLAS, a determinat echipa de audit sa comunice entitatii
acest lucru si sa procedeze la reconcilierea cu aceasta, in vederea depistarii factorilor suplimentari
de influenta asupra populatiei din aceasta categorie.
In urma includerii factorilor suplimentari, a rezultat ca eroarea este certa fapt ce a determinat la
cresterea factorului de risc de la 2 la 3 si la cresterea marimii esantionului supus auditarii.
Testarea directa de fond s-a efectuat asupra unui esantion din fiecare categorie de operatiuni
economice.
Pentru stabilirea esantioanelor s-au utilizat metodele statistice MUS si esantionare aleatorie simpla
si metoda nestatistica utilizandu-se rationamentul profesional .
De asemenea s-a procedat la Calculul preciziei, auditorii stabilind precizia la un procent de 85%
(situat intre nivelurile standardizate de 80 % - 90%), nivel mai mare decat cel de 90%, in scopul de a
nu stabili esantioane cu dimensiuni prea mici, rezultand urmatoarele esantioane:
Pentru toate categoriile de operatiuni economice, tehnicile de obtinere a probelor de audit utilizate
au fost inspectia, intervievarea, confirmarea si calculul, functie de specificul fiecarei categorii.
5. Constatarile, concluziile si recomandarile auditului

Urmare auditului desfasurat, au rezultat constatari dupa cum urmeaza:

5.1. Constatari cu impact asupra situatiilor financiare ;

5.1.1. Din fondurile nerambursabile PHARE s-au efectuat cheltuieli neeligibile sub forma de avansuri
acordate in cursul anului 200N in valoare totala de 100.000.000 lei si nejustificate la finele anului
auditat cu documente justificative care sa ateste prestarea serviciilor, avand drept consecinte
majorarea cheltuielilor raportate prin contul de executie.
Pentru cheltuielile cu salariile acordate echipei de implementare a programului , respectiv
cheltuielile de consultanta platite Asociatiei pentru Someri Dambovita,in suma de 300.000.000 lei,
prin transferul de bani in baza unui contract de prestari servicii,la finele anului auditat numai suma
de 200.000.000 ei este dovedita cu state de plata, pentru suma de 100.000.000 lei entitatea nu
detine state de plata doveditoare , aceste cheltuieli regasindu-se sub forma de avansuri nejustificate
de furnizorul de servicii la 31.12.200N.
In aceste conditii, potrivit regulilor de eligibilitate prevazute in Ghidul Practic pentru Phare, suma
totala de 100.00.000 lei reprezinta cheltuieli neeligibile la finele anului 200N.
In sustinerea celor mentionate , echipa de audit prezinta reglementarile legale in domeniu privind
eligibilitatea sumelor platite din aceste fonduri :
- Addendum No.1 to contract no.RO 0007.02.01.02.0329, Cap.II, pct.2.1 Criterii de eligibilitate
“Pentru a putea fi considerate eligibile, in contextul proiectului, costurile trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii generale :.. sa fie realizate, inregistrate in contabilitatea Beneficiarului sau a
partenerilor Beneficiarului, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente legale
”;
- Proceduri de achizitii pentru proiecte finantate in cadrul Programului Phare 2001-
CoeziuneEconomica si Sociala : “Achizitiile care urmeaza sa fie efectuate in cadrul proiectelor se vor
face potrivit legislatiei romanesti in materie” ; Cap.3 Bugetul proiectului , pct.1.1 “Salarii” : “Avand
in vedere prevederile legislatiei romane in vigoare.. Transferul de bani se va face in baza unui
contract de prestari servicii si va fi dovedit cu state de plata si cu ordine de plata a viramentelor ” ;
- ORDIN nr. 1.862 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
incheierea executiei bugetare a anului 2004 pct.2.5. (1) “Avansurile acordate …..vor fi recuperate
pana la data de 30 decembrie 2004 de catre institutiile publice respective, in conturile de cheltuieli
bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, din care acestea au fost acordate, in scopul reconstituirii
platilor de casa”;
- H.G.nr.264/ 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si
limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, modificata si completata prin
H.G.nr.1451/2004 si republicata;ART. 7 (1) “Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit
prevederilor prezentei hotarari si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii
prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre
institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.”;
- Contractul de prestari servicii nr.160/500/200N incheiat cu Asociatia pentru Someri Dambovita,
Cap.15. Modalitati de plata :’Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestatorin termenul
convenit : 10 zile de la emiterea facturii de catre prestator.Platile in valuta se vor efectua prin
respectarea prevederilor legale.’
S-a adus la cunostiinta conducerii executive constatarile echipei de audit care prin raspunsul
formulat a confirmat erorile prezentate, intocmindu-se in acest sens o nota de reconciliere.
De asemenea s-au luat masuri de inlaturare a acestora, dupa cum urmeaza:
- s-au prezentat si justificat salarii achitate pe perioada ianuarie, februarie si martie 200N+1 in
valoare de 40.000.000 lei. Pentru nejustificarea la finele anului a sumei de 40.000.000 lei s-au
calculat despagubiri civile in suma totala de 2.000.000 lei , achitate de prestatorul de servicii cu OP
nr.chitanta nr.660911/12.04.200N+1;:
- Pentru suma de 60.000.000 lei, s-au prezentat documente prin care prestatorul serviciilor,
respectiv Asociatia judeteana a Somerilor Dambovita a consimtit si platit suma mentionata.. De
asemenea , despagubirile civile calculate in valoare totala de 2.000.000 lei , la nivelul dobanzii BNR
de 10,75%.
Eroarea constatata si prezentata are un caracter conjuctural si a aparut in situatia specifica
identificata, nefiind necesara extrapolarea acesteia intrucat s-a auditat intreaga populatie.

5.1.2. Entitatea nu a procedat la inchiderea anului auditat la inregistrarea in contabilitatea activelor


fixe in curs de executie (cont 06) si nu a raportat prin situatiile financiare(situatia activelor fixe)
valoarea lucrarilor de investitii in suma totala de 1.500.000.000 lei, finantate din fonduri
nerambursabile Phare si din contributia statului (TVA restituit).
Urmare a Notei de reconciliere , neregularitatile constatate au fost inlaturate, prin inregistrarea in
contabilitatea activelor fixe in curs a valorii totale achitate pentru lucrarile de modernizare la sediu
cladire „Centrul de asistenta sociala”de 1.500.000.000, Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1.
Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la o denaturare
neintentionata aparuta in situatiile financiare, reprezentand in fapt o omisiune determinata de
caracterul neobisnuit al naturii categoriei de operatiune , entitatea deruland pentru prima data
fonduri Phare.
Nu a fost necesara extrapolarea erorii intrucat s-a auditat intreaga valoare a populatiei.

5.1.3. Nu au fost inregistrate si raportate prin contul de executie fondurile primite de la bugetul
statului sub forma de restituire a TVA in suma de 200.000.000 lei aferenta lucrarilor de investitii
finantate din fonduri nerambursabile PHARE, situatie datorata inregistrarii eronate a acestei sume
prin diminuarea contului de cheltuieli 482.
Aceasta situatie a determinat, pe de o parte, ca nivelul cheltuielilor efectuate , inregistrate si
raportate de entitate sa fie diminuate nejustificat su suma de 200.000.000 lei, iar pe de alta parte,
veniturile primite de la bugetul de stat dub forma de restituire de TVA sa nu fie raportate.
Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive situatia constatata , potrivit raspunsurilor
formulate prin adresa nr.1111/5.04.200N+1 , insusindu-si constatarile echipei de audit.
Avand in vedere faptul ca situatiile financiare de inchidere de an 200N nu mai pot fi modificate,
ajustarile acestora nu sunt posibile, inlaturarea neregularitatilor constatate si mentionate fiint
operate prin majorarea valorii activelor fixe corporale in curs, care include si valoarea TVA incasata
de la bugetul de stat( Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1 ) .
Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la o denaturare
neintentionata aparuta in situatiile financiare, reprezentand in fapt o omisiune determinata de
caracterul neobisnuit al tranzactiei, respectiv , returnarea taxei pe valoarea adaugata, avand un
caracter conjuctural aparand numai in situatia specifica identificata, nefiind necesara extrapolarea
acesteia intrucat s-a auditat intreaga populatie.

5.1.4.Nu s-au inregistrat in contabilitate si nu s-au raportat prin situatiile financiare incheiate la
finele anului auditat (situatia creantelor si datoriilor), creante in valoare de 1.200.000.000 lei.
Creantele cuvenite bugetului local , neincasate la finele anului auditat , inregistrate si raportate prin
situatiile financiare in contul 220.32 “Impozite si taxe” in suma totala de 10.200.000.000 lei sunt
mai mici decat nivelul creantelor restante rezultate din operatiunile derulate pe parcursul anului
200N , in suma totala de 11.400.000.000, cu suma de 1.200.000.000 lei .
Aceasta diferenta provine din creante din impozitul pe terenuri detinute de persoane fizice, creante
care potrivit sistemului de plata ATLAS inregistrau la finele anului o valoare de 2.400.000.000, iar
valoarea de inregistrare in contabilitate era de 1.200.000.000 lei.
Aceasta situatie a fost generata , pe de o parte, de nepunerea de acord , la finele anului , a
creantelor cuprinse in lista de ramasita intocmita prin aplicatia ATLAS cu datele inregistrate in
contabilitate, iar pe de alta parte, datorita lipsei procedurilor scrise privind constatarea, controlul si
inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local.
Fata de acest din urma aspect, echipa de audit a constatat ca datele (privind impozitele si taxele
locale) prelucrate in sistemul informatic ATLAS nu sunt preluate in mod automat de serviciul de
contabilitate, entitatea nedetinand proceduri scrise privind nivelurile si modul de revizuire a datelor
inregistrate in sistemul electronic ATLAS si cele inregistrate in contabilitate.
Nu s-au respectat prevederile :
- O.M.F.P. nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, pct.29. “Creantele si obligatiile fata de terti
sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale
conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi,
potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), prezentat ca model in anexa la prezentele norme, sau
punctajelor reciproce, in functie de necesitati. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de
confirmare constituie abateri de la prezentele norme”;
- O.M.F.nr.520/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii veniturilor bugetare pct.4 “Contabilitatea operatiunilor privind constatarea si incasarea
veniturilor bugetului de stat se conduce potrivit prezentelor norme pe structura clasificatiei
bugetului de stat, pe baza situatiilor centralizatoare transmise zilnic de catre compartimentele de
specialitate care au atributii in prelucrarea documentelor justificative (compartimentul de gestiune a
declaratiilor, compartimentul de colectare si executare silita, unitatile de trezorerie si contabilitate
publica etc.)”;
- Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata art.13 alin.2 “ Creantele si datoriile se inregistreaza in
contabilitate la valoarea nominala.”;
Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive cele contstate, intocmindu-se in acest
sens Nota de intalnire .
Potrivit raspunsurilor formulate de entitate si a Notei de reconciliere intocmite, conducerea
executiva a entitatii a confirmat realitatea constatarilor facute.
In vederea inlaturarii neregularitatilor constatate si prezentate, entitatea a procedat la efectuarea
unui punctaj intre datele inregistrate in contabilitate ( pe categorii de impozite si taxe) si cele ce
decurg din evidenta nominala condusa prin aplicatia ATLAS, diferenta rezultata la sursa „Impozit pe
teren persoane fizice ” de 1.200.000.000 lei, fiind inregistrata in contabilitatea creantelor de incasat
cuvenite bugetului local, potrivit Notei de contabilitate nr.10/31.03.200N+1.
Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la o denaturare
determinata , pe de o parte , de nepunerea de acord , la finele anului , a creantelor cuprinse in lista
de ramasita intocmita prin aplicatia ATLAS cu datele inregistrate in contabilitate, iar pe de alta
parte, datorita lipsei procedurilor scrise privind constatarea, controlul si inregistrarea in contabilitate
a creantelor cuvenite bugetului local.
Nu a fost necesara extrapolarea erorii la nivelul categoriei de populatie intrucat , prin punctajul
efectuat de entitate pe parcursul misiunii de audit s-au cuprins toate operatiunile privind creantele
din evidenta nominala a rolurile pe persoane fizice .

5.1.5.Nu s-au inregistrat in contabilitatea clientilor neincasati si nu s-au raportat prin situatiile
financiare (situatia creantelor si datoriilor) suma de 2.000.000 lei.
Datorita neurmaririi contractelor de inchiriere , a lipsei controlului intern , si a neefectuarii la finele
anului a verificarii si confirmarii soldurilor, in cazul SC Gospodarie Comunala SA care inregistra o
chirie restanta de 10.000.000 lei, entitatea nu a procedat ca calcularea, inregistrarea si raportarea
prin situatiile financiare a penalitatilor contractuale in suma totala de 2.000.000 lei .
Pe parcursul misiunii de audit, conducerea executiva a entitatii a fost incunostiintata de neregulile
privind necalcularea, neinregistrarea si neraportarea unor creante cuvenite bugetului locala la finele
anului 200N, reprezentand penalitati pentru neplata la termenle contractuale datorate de SC
Gospodarie Comunala SA, in suma de 2.000.000. lei (calculate la data efectuarii auditului).
Atat chiria restanta, de 10.000.000 lei, cat si penalitatile contractuale calculate, in suma de 2.00.000
lei au fost incasate operativ de la chirias, cu chitanta nr.88/31.03.200N+1 si depusa cu FV
nr.4444444/31.03.200N+1.
Se recomanda : Calcularea si inregistrarea in contabilitate a creantelor provenite din clienti
neincasati (inclusiv a penalitatilor datorate de clientii rai platnici) pe baza unei situatii lunare
transmise serviciului buget-contabilitate, respectandu-se intocmai atributiunile din fisa postului, in
scopul raportarii prin situatiile financiare de inchidere a anului 200N+1 a creantelor la valoarea lor
reala .

5.1.6. Mentinerea nejustificata in contabilitatea furnizorilor neachitati si raportarea prin situatiile


financiare de inchieiere de an (situatia creantelor si datoriilor)a sumei 45.000.000 lei, in conditiile in
care aceasta obligatie nu este reala si certa si nu deriva din angajamente legale.
In cazul furnizorilor neachitati la finele anului 200N, cuprinsi in esantion, in suma totala de
3.000.000.000, echipa de audit a constatat ca pentru suma de 45.000.000 lei entitatea nu a
prezentat documente legale din care sa rezulte obligatiile de plata catre furnizorul SC Constructii
Muntenia SA, respectiv : contract sau comanda de livrare, Nota de intrare receptie in gestiune ,
Procese verbale de receptie lucrari sau situatii privind efectuarea unor lucrari.
De asemenea , echipa de audit a retinut faptul ca , desi facturile fiscale mentionate provin din anul
200N-2 si nu cuprind date privind delegatul entitatii, acestea au fost inregistrate pe cheltuiala in
anul 200N-2, pana la data misiunii de audit, entitatea neluand masuri de clarificare a sumelor
pastrate in evidenta furnizorilor neachitati.
Astfel, in conditiile prezentate, mentinerea in contabilitatea furnizorilor , a sumei de 45.000.000 lei
este nejustificata.
Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive rezultatele auditului, intocmindu-se in
acest sens Nota de intalnire, prin raspunsurile formulate recunoscandu-se erorile si insusindu-si
recomandarile.
Pentru inlaturarea neregulilor constatate, entitatea a prezentat echipei de audit factura fiscala, prin
care furnizorul SC Muntenia Constructii SA a recunoscut eroarea , si ca atare a procedat la scaderea
– facturarea in rosu a sumei de 45.000.000 lei. De asemenea entitatea a procedat la scaderea din
contabilitatea furnizorilor neachitati a sumei de 45.000.000 ei, inlaturand neregulile constatate
(Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N).

5.2.Constatari fara impact asupra situatiilor financiare;

5.2.1. Mediu de control intern existent in entitate, statuat prin Regulament intern si fisele posturilor
pentru personalul de conducere, nu cuprinde suficiente referiri si responsabilitati , nu acopera toate
domeniile (practicile acceptate, conflictele de interese, standarde de comportament, relatiile dintre
conducere si angajatii, furnizori si clienti) si nu este comunicat periodic angajatilor (la 6 luni) , prin
confirmare scrisa , situatia prezentandu-se dupa cum urmeaza :
- in general salariatii din posturile cheie nu cunosc amanuntit etaloanele pentru atitudinea si
comportamentul salariatilor din subordine , astfel :
- fisele posturilor pentru personalul de conducere nu fac suficiente referiri la responsabilitatile de
control (serviciul buget, contabilitate, impozite si taxe; biroul juridic, autoritate tutelara, protectie
sociala, relatii cu publicul, stare civila; biroul administrativ gospodaresc; biroul administratie publica
locala);
-nu exista proceduri scrise pentru politicile de recrutare personal, pentru perfectionare si pregatire
profesionala ;
-nu exista o structura organizatorica bine definita, avand filiere ierarhice clare de raportare, valabile
pentru toate functiile de personal;
-nu exista reglementari metodologice sau politici scrise proprii privind controlul impozitelor si taxelor
locale ;
-nu exista politici scrise privind controlul intern a operatiunilor derulate in cadrul biroului juridic,
autoritate tutelara, stare civila si relatii cu publicul si nici politici scrise care sa reglementeze relatiile
acestui birou cu cetatenii care solicita diverse forme de sprijin social, pentru anul auditat
neefectuandu-se evaluari independente asupra activitatii desfasurate de acesta ;
-activitatea de control financiar preventiv propriu desi a fost organizata si a functionat pe tot
parcursul anului 200N nu a fost revizuita , in sensul completarii cu noile reglementari legale in
domeniu (implementarea listelor de verificare Check-list pentru fiecare categorie de operatiune
economica conform H.G.nr.912/2004);
Se recomanda : ordonatorului de credite, ca pana la data de 30.05.200N+1 sa revizuiasca sistemul
de control intern existent , prin aducerea acetuia la standarde care sa-i ofere credibilitate in probele
administrate in legatura cu acurateatea datelor cuprinse in situatiile financiare la finele anului
200N+1, respectiv :
- sa actualizeze si sa revizuiasca fisele posturilor pentru fiecare angajat implicat in sistemul de
control intern , astfel incat acestea sa acopere toate domeniile (practici acceptate, conflicte de
interese, standarde de comportament, relatii intre conducere si angajati, furnizori si clienti) si sa fie
cunoscute prin comunicare periodica personalului ;
- sa actualizeze activitatea de control financiar preventiv propriu cu reglementarile legale in
domeniu (implementarea listelor de verificare Check- list pentru fiecare categorie de operatiune
economica conform H.G. nr.912 din 2004);
- sa completeze activitatea de control , urmarire si colectare a impozitelor si taxelor locale cu
proceduri, termene si personal responsabil pentru incasarea operativa a acestora ;
- sa stabileasca proceduri si criterii specifice pentru evaluarea sistemului de control intern ;
- sa imbunatateasca activitatea de audit public intern prin cuprinderea in misiunile de audit a
activitatii institutiilo publice care sunt subordonate administratiei locale;
- sa actualizeze procedurile privind circulatia documentelor si intocmirea situatiilor de raportare
stabilind termene si responsabilitati clare pentru toate functiile de personal implicat ;

5.2.2. Auditul intern al entitatii nu s-a desfasurat in conditiile normale, neatingandu-si scopul pentru
care s-a organizat, respectiv de a da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a
veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice , pentru a ajuta entitatea
publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, precum si a evalua
si a imbunatatii eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a
controlului si a proceselor de administrare.
Situatia se prezinta dupa cum urmeaza :
- activitatea nu a fost corespunzator planificata , respectiv, planul anual de audit public intern nu a
cuprins toate elementele din structura prevazuta de normele metodologice specifice de functionare
si nu a fost insotit de un referat de justificare ;
- desi auditorul a inaintat rapoarte de audit interne primarului (fara a constata nici o slabiciune a
sistemului si fara a aface recomandari) , nu a mai solicitat ordonatorului de credite sa raspunda la
acestea;
- auditorul nu a fost imputernicit sa realizeze intreaga gama de sarcini corespunzatoare activitatii de
audit public intern ;
- activitatea de audit nu a fost supervizata, desi raportul anual pe anul 200N a fost inaintat
Compartimentului de audit intern din cadrul D.G.F.P. Dambovita;
- activitatea de audit nu a fost revizuita , aprecindu-se ca obiectivele misiunii de audit public intern
privind verificarea , intra in responsabi litatea auditorului intern ca persoana singura in
compartimentul de audit ;
- activitatea de audit nu a fost documentata in conformitate cu standardele prevazute in normele
metodologice specifice ;
- situatiile financiare nu au fost certificate trimestrial de catre auditor prin verificarea legalitatii,
realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune , acesta
certificandu-le numai pe cele anuale , fara rezerve, datorita obligativitatii prevazute in standardele
de raportare ;
- auditorul nu a operat independent in acord cu linia trasata de primar,respectiv,cu atributiile
stabilite prin normele metodologice specifice, efectuand si alte operatiuni nespecifice postului, din
dispozitia primarului
( incasare taxe pasunat);
Se recomanda : ordonatorului de credite sa sprijine si sa supravegheze efectuarea unei evaluari
independente a sistemelor de management financiar si de control ale primariei, respectiv, daca
acestea sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate,
prin incurajarea activitatii de audit public intern desfasurata de auditorul institutiei, conform fisei
postului.
Evaluarea trebuie concretizata in rapoarte de audit public intern, intocmite de auditor, strict in
concordanta cu Normele metodologice specifice, respectiv, cu constatari si recomandari pentru
fiecare misiune indeplinita , sustinute si avizate de catre primar.

5.2.3. Entitatea nu detine proceduri scrise privind modalitatile de inregistrare in contabilitate a


creantelor provenite din impozite si taxe datorate bugetului local si care sufera modificari pe
parcursul anului in ceea ce priveste marimea masei impozabile ( iesiri sau intrari in masa
impozabila).
Aceste situatii au determinat ca in cursul anului 200N, modificarile operate in masa impozabila a
contribuabililor condusa la nivelul aplicatiei ATLAS, sa nu fie cuprinse in borderoruri care sa stea la
baza inregistrarilor in contabilitate, situatie ce a generat ca pe total, valoarea debitelor inregistrate
in contabilitate sa nu coincida cu valoare debitelor cuprinse in lista de ramasita intocmita la finele
anului auditat.
Aceasta situatie a fost remediata de entitate prin masurile luate privind punctajul efectuat si
inregistrarea in contabilitate a diferentei de creante de 1.200.000.000 lei .
Se recomanda : ordonatorului de credite, conform atributiunilor prevazute de Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, ca pana la data de 30.05.200N+1 sa defineasca prin regulament de
organizare si functionare al primariei, procedurile, termenele si persoanele responsabile de
efectuarea operatiunilor privind constatarea , controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor
cuvenite bugetului local din impozite si taxe locale, in scopul reflectarii cu acuratete a situatiei reale
a acestora.
De asemenea se recomanda ca ordonatorul de credite sa sustina efectuarea cel putin a unei
evaluari independente, pana la finele anului 200N+1 prin compartimentul de audit public intern, a
modului de aplicare a procedurilor astfel stabilite, iar in cazul ignorarii acestora sa ia masuri legale
de inlaturare.

5.2.4.Creantele cuvenite bugetului local, provenite din impozite si taxe locale restante la plata la
31.12.200N, datorate de terte persoane fizice si juridice nu au fost supuse verificarii si inventarierii
la finele anului, respectiv, datele cuprinse in situatiile emanate de aplicatia ATLAS (lista de ramasita
intocmita la 31.12.200N) nu au fost puse de acord cu cele inregistrate in contabilitate.
Nici in cazul clientilor neincasati (cont 225) si furnizorilor neachitati (cont 234) entitatea nu a
procedat la o verificare si confirmare pe baza extraselor de cont pentru clientii neincasati si furnizorii
neachitati care detin ponderea valorica ridicata in totalul soldurilor.
Prin cele constatate si mentionate nu au fost respectate prevederile O.M.F. nr. 1.753 din 22
noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de activ si de pasiv, pct.29. „Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii
si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii
care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod
14-6-3), prezentat ca model in anexa la prezentele norme, sau punctajelor reciproce, in functie de
necesitati. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la
prezentele norme”;
Se recomanda : ca ordonatorul de credite sa cuprinda explicit in dispozitia de inventariere a
patrimoniului entitatii pe anul 200N+1 , drept obligatie expresa a comisiei de inventariere,
verificarea si confirmarea creantelor si obligatiilor fata de terti numai pe baza extraselor soldurilor
debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii si sa urmareasca in conformitate cu
atributiunile conferite de Legea contabilitatii nr. 92/1991 republicata , executarea intocmai a
dispozitiei, astfel incat , toate datele inregistrate in contabilitate ce urmeaza a fi raportate prin
situatiile financiare pe anul 200N+1 sa fie puse de acord cu datele reale , certificate prin confirmare
si verificare.

5.2.5. Entitatea nu detine proceduri de control privind creantele cuvenite bugetului local privind
impozitele si taxele locale si nu a aplicat toate etapele de executare silita in cazul contribuabililor
persoane fizice rai platnici , situatie ce ar putea genera in viitor expirarea perioadelor legale de
prescriptie, cu implicatii deosebite asupra nivelului creantelor cuvenite bugetului local si care pot fi
executate.
Astfel, din operatiunile cuprinse in esantionul auditat (creante persoane juridice), echipa de audit a
constatat ca in cazul a patru roluri persoane fizice nu s-au aplicat toate fazele privind executarea
silita, faze prevazute de codul fiscal si de procedura fiscala.
Se recomanda : ordonatorului de credite, conform atributiunilor prevazute de Legea administratiei
publice locale nr.215/2001 si a codului fiscal si de procedura fiscala, ca pana la data de
30.05.200N+1 sa defineasca prin regulament de organizare si functionare al primariei, procedurile,
termenele si persoanele responsabile de controlul si executarea silita a creantelor cuvenite
bugetului local din impozite si taxe locale, de persoanele fizice rau platnice.
De asemenea se recomanda ca ordonatorul de credite sa sustina efectuarea cel putin a unei
evaluari independente, pana la finele anului 200N+1 prin compartimentul de audit public intern, a
stadiului executarilor silite a impozitelor si taxelor locale in cazul contribuabililor persoane fizice rau
platnice, precum si a rezultatelor obtinute ca urmare a acestor proceduri.

5.2.6. Programul anual al achizitiilor publice pe anul 200N nu a cuprins toate elementele obligatorii
privind achizitiile publice de produe, lucrari sau servicii, astfel incat sa se asigure pe deplin
transparenta, economicitatea si eficacitatea operatiunilor, situatia prezentandu-se dupa cum
urmeaza :
- entitatea nu a facut o estimare a valorii produselor, serviciilor pentru evaluarea corecta a pragului
de pana la 2000 euro, pentru care se poate aplica procedura de cumparare directa ;
- pentru cumpararea directa a produselor care nu depasesc echivalentul in lei a 2000 de euro,
ordonatorul de credite nu a desemnat salariati care sa testeze preturile practicate pe piata la datele
respective;
- achizitionarea produselor si serviciilor similare s-au facut fara existenta unor acte din care sa
rezulte testarea preturilor practicate pe piata la datele respective (furnituri de birou, materiale de
curatenie, materiale si prestari de servicii cu caracter functional);
- entitatea, in calitate de autoritate contractanta nu a intocmit dosarul achizitiei publice pentru
fiecare contract atribuit conform prevederilor art. 52 din HG nr. 461/2001 ;
-entitatea nu a intocmit si nu a transmis trimestrial catre D.G.F.P. Dambovita- Rapoartele privind
achizitiile publice , insotite de copii de pe fisele de date pentru achizitiile publice realizate in
perioada de raportare, potrivit art.53 din H.G.nr.461/2001 si O.U.G.60/2001 privind achizitiile
publice;
Se recomanda : Intocmirea pana la data de 31.05.200N+1 a programului de achizitii publice pentru
perioada de pana la 31.12.200N+1, in scopul asigurarii transparentei, economicitatii si eficacitatii
operatiunilor, intocmirea unui dosar al achizitiilor publice pentru fiecare contract ce va fi atribuit
dupa data de 31.05.200N+1, raportarea achizitiilor publice la D.G.F.P.Dambovita pentru trimestrele
II, III si IV 200N, de catre seful biroului Administrativ gospodaresc, respectandu-se intocmai
atributiunile din fisa postului .

5.3.CONCLUZII

Mediu de control intern existent in entitate, statuat si organizat prin Regulament intern, dispozitie de
organizare si functionare a controlului financiar preventiv propriu, compartiment de audit public
intern si prin fisele posturilor pentru personalul de conducere, a asigurat in anul 200N o aplicare
ineficienta a politicilor si procedurilor de control intern , transparenta si coerenta sistemului fiind
afectate de un un flux de comunicare deficitar , implicarea conducerii in organizarea si functionarea
acestuia fiind insuficienta .In actuala forma de organizare si functionare , mediul de control intern nu
cuprinde proceduri si responsabilitati clare si simplu de urmat privind constatarea, controlul,
inregistrarea in contabilitate si revizuirea situatiilor financiare pe diferite niveluri ierarhice
organizatorice de baze de date , fapt ce a generat erori si neregularitati cu impact material asupra
situatiilor financiare intocmite la finele anului 200N, prezentate in prezentul raport de audit si
inlaturate operativ pe parcursul misiunii de audit .
Entitatea nu detine o structura organizatorica bine definita, avand filiere ierarhice clare de raportare,
valabile pentru toate functiile de personal si pentru toate categoriile de operatiuni economice
cuprinse prin situatiile financiare aferente contului de executie si bilantului contabil.
Tot ca efect al mediului de control intern existent au fost constatate unele disfunctionalitati si
neajunsuri in sistemul de organizare si functionare financiar-contabil si in respectarea pe deplin al
reglementarilor legale relevante, ce au generat erori fara impact material asupra situatiilor
financiare , dar care ar fi trebuit sa prezinte interes pentru conducerea entitatii , formulandu-se
recomandari pentru inlaturarea acestora.
Desi totalul denaturarilor si erorilor constatate de echipa de audit au depasit pragul materialitatii
stabilit in faza de planificare, conducerea entitatii a procedat la ajustarea situatiilor financiare, la
data incheierii misiunii de audit neexistand denaturari necorectate care sa influenteze situatia
actuala financiara a entitatii, sub toate aspectele semnificative.

6.Raspunsul conducerii entitatii auditate si programul propus pentru implemetarea recomandarilor ;

Fata de constatarile si concluziile auditului, pe parcursul misiunii s-au purtat discutii permanente cu
conducerea entitatii concretizate intr-un numar de 9 note de intalniri.
Prin raspunsurile formulate si prin cele 3 Note de reconciliere intocmite conducerea entitatii si-a
insusit neregulile si erorile constatate, apreciind ca acestea a avut un caracter neintentionat si
intamplator, procedand operativ la inlaturarea celor cu impact material asupra situatiilor financiare
prin ajustarea acestora .
De asemenea , neregularitatile pentru care sunt necesare actiuni ulterioare de reglementare,
perfectionare si revizuire a politicilor si procedurilor pentru inlaturarea viitoare a acestora, au fost
aduse la cunostiinta conducerii executive a entitatii auditatel.
Prin documentul mentionat conducerea entitatii si-a insusit constatarile si a fost de acord cu
termenele propuse si recomandarile formulate , apreciind ca „Programul propus de auditori pentru
implementarea masurilor este accesibil, termenele fiind rezonabile pentru a realiza recomandarile”.
Pentru o parte din recomandarile formulate conducerea executiva a luat masuri de implementare pe
parcursul executiei auditului, dupa cum urmeaza :
- programul de audit intern public a fost refacut si aprobat de ordonatorul de credite prin
cuprinderea unor misiuni clare care sa asigurari si sa consilieze conducerea primariei pentru buna
administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, pentru a ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca
obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, precum si a evalua si a imbunatatii eficienta si
eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de
administrare.
- entitatea a demarat , impreuna cu producatorul softului de stabilire, constatare si incasare a
impozitelor si taxelor locale (ATLAS), actiuni privind implementarea unui sistem simplu si eficient de
preluarea automata a modificarilor intervenite in cursul anului in masa impozabila din baza de date
din evidenta nominala a creantelor in baza de date care sta la baza inregistrarii acestora in
contabilitatea creantelor ;

CAPITOLUL VII – CONCLUZII

Auditul tinde sa ocupe si in tara noastra locul si rolul care i se cuvine de drept in procesele de
dezvoltare si de perfectionare a activitatii desfasurate de persoanele juridice, avand o importanta
deosebita in cresterea performantei economiei romanesti, in limitarea risipei de resurse si a
posibilitatilor de frauda si coruptie, in detectarea la timp a anomaliilor si deficientelor.
Reforma institutionala vizeaza dezvoltarea si perfectionarea activitatii desfasurate de institutiile
publice, dar si a serviciilor prestate de acestea catre cetateni, ca necesitati obiective si esentiale
pentru asigurarea convergentei cu tarile avansate economic din Europa si din lume.
Economia libera de piata nu se poate manifesta si promova ca o economie performanta, creatoare
de profit, daca nu apeleaza la instrumente adecvate, care sa conduca la economicitate, eficienta si
eficacitate in utilizarea banului public.
Auditul reprezinta un proces de examinare obiectiva si sistematica a realitatii pentru evaluarea unei
organizatii guvernamentale, agent economic, program sau activitati, cu scopul de a obtine informatii
referitoare la utilizarea fondurilor, in vederea furnizarii lor catre factorii de decizie, pentru a
supraveghea sau, dupa caz, a initia masurile corective care se impun.
O tendinta recenta a auditului este aceea de a deplasa analiza din cadrul acestuia de la procese la
rezultatele obtinute, abordare care, in fapt, urmareste daca activitatea a condus la rezultatele
programate. Lucrarea reprezinta, din acest punct de vedere, o abordare detaliata a problematicii
auditului pe baza standardelor Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) - in domeniul auditului
de atestare a situatiilor financiare - standardelor Organizatiei Internationale a Institutiilor Supreme
de Audit (INTOSAI), liniilor directoare europene de aplicare a standardelor de audit INTOSAI, - in
domeniul auditului legislativ, si este structurata pe sase capitole, fiecare definind conceptele de
baza si caracteristicile acestora, insotite de un material exemplificativ, bazat pe practica in domeniu.

Deci auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite
auditori, prin care se analizeaza si evalueaza, in mod profesional, informatii legate de o anumita
entitate, utilizand tehnici si procedee specifice, in scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit,
pe baza carora auditorii emit intr-un document, numit raport de audit o opinie responsabila si
independenta, prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din
buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea entitate a auditata.
Analizandu-se, din punct de vedere al obiectivului si ariei de aplicabilitate a auditului, acesta exista:
Auditul intern reprezinta o evaluare sau monitorizare organizata de catre conducerea unei entitati
sub forma unui serviciu privind examinarea sistemelor proprii de contabilitate si de control intern.
Auditul extern este efectuat de un profesionist independent si raspunde nevoilor tertilor si entitatii
auditate in ceea ce priveste gradul de incredere care poate fi acordat tranzactiilor si situatiilor
financiare ale acestuia; respectarea reglementarilor legale, statutelor, regulamentelor si deciziilor
manageriale, precum si respectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in activitatea
desfasurata.
Cercetarea efectuata a scos in evidenta ca, obiectivul auditului consta in posibilitatea exprimarii
opiniei auditorului cu privire la:
- intocmirea situatiilor financiare sub toate aspectele semnificative, in con¬formitate cu un cadru
general de raportare financiara (auditul de atestare financiara);
- respectarea reglementarilor legale, a statutelor si regulamentelor, a nor¬melor si deciziilor
manageriale (auditul conformitatii sau legalitatii);
- aplicarea bunei practici si respectarea principiilor sanatoase de mana¬gement in utilizarea
fondurilor (auditul performantei sau rezultatelor).
Opinia emisa de auditor, prin raportul de audit sporeste credibilitatea situatiilor financiare, atesta
conformitatea cu legile in vigoare si recunoaste respectarea si promovarea principiilor
economicitatii, eficientei si eficacitatii in activitatea entitatilor auditate. Aria de aplicabilitate a
auditului este definita de procedurile de audit considerate a fi necesare in circumstantele date
pentru a realiza obiectivul auditului.
Tendinta predominanta pe plan mondial in domeniul auditului o reprezinta standardizarea in
vederea formularii unei teorii care sa fie utila in descrierea, explicarea si prognozarea activitatilor
practice de audit. Fundamentele care stau la baza teoriei auditului sunt: postulatele; conceptele;
standardele; procedurile. Acestea sunt independente si fiecare element succesiv este logic legat si
derivat din elementul precedent.
Pentru realizarea unuei misiuni de audit, auditorul trebuie sa obtina probe de audit suficiente,
relevante si de incredere pentru a-si putea exprima opinia sa asupra situatiilor financiare sau
programului si, in acest scop, auditorul trebuie sa efectueze teste pentru a se asigura ca:
• forma si continutul situatiilor financiare respecta principiile generale ale contabilitatii si ale altor
reglementari legale;
• sumele din conturi sunt corect inregistrate;
• utilizarea fondurilor alocate s-a facut in conformitate cu destinatia stabilita prin legea bugetara
anuala sau alte prevederi legale, iar platile au fost efectuate, in conformitate cu reglementarile in
vigoare.
In situatia in care auditorul va obtine probe de audit suficiente privind obiectivele care au fost
determinate in baza asertiunilor managementului, atunci acesta (auditorul) este asigurat in mod
rezonabil ca situatiile financiare sunt corect prezentate. Aria de aplicabilitate a unui audit financiar
se refera la procedurile de audit propuse pentru a realiza obiectivele auditului, proceduri ce sunt
determinate de catre auditor luand in considerare: cerintele standardelor de audit, cerintele
relevante ale organismelor profesionale, cerintele legislatiei si reglementarilor in vigoare si acolo
unde este cazul, cerintele cu privire la termenele de raportare.
Abordarea auditului reprezinta o combinatie a diferitelor teste de audit, pe care auditorul le
efectueaza pentru obtinerea probelor necesare realizarii misiunii de audit.

In vederea obtinerii probelor necesare realizarii obiectivelor unui audit, auditorii abordeaza auditul
printr-o combinatie a diferitelor teste de audit, respectiv prin: abordarea bazata pe sistem si
abordarea directa de fond, atat in cazul auditului financiar cat si in cazul auditului performantei.
Pentru aplicarea unor proceduri de audit se presupune esantionarea, selectarea grupului de
elemente care urmeaza a fi verificate, pentru obtinerea probelor de audit sigure, care sa
caracterizeze intreagul grup.

Aceasta poate fi statistica, ce presupune selectarea grupului de elemente care urmeaza a fi


verificate, prin aplicarea unor formule matematice specifice, lucru ce va permite auditorului sa
obtina o concluzie valabila pentru intreagul grup din care s-a extras esantionul. Sau esantionarea
nestatistica care se bazeaza in principal pe rationamentul profesional al auditorilor, fara a folosi
teoria statistica pentru masurarea riscului de esantionare.
Indiferent de metodele statistice sau nestatistice folosite esantionarea cuprinde urmatoarele etape:
1. planificarea si proiectarea esantioanelor;
2. determinarea dimensiunii esantionului;
3. testarea elementelor selectate cuprinse in esantion;
Planificarea activitatii de audit este un proces dinamic si are ca scop:
• descrierea sferei si a modului de abordare a auditului;
• stabilirea obiectivelor auditului;
• stabilirea modului de obtinere si analizare/evaluare a probelor de audit necesare atingerii
obiectivelor auditarii;
• stabilirea unui calendar de realizare a actiunii efective de audit si a unui buget de resurse umane
si financiare pentru realizarea acestuia.
Cercetarea a scos in evidenta, ca nu exista o forma standard a planului de audit, dar in general,
acesesta va cuprinde:
• scurta prezentare a activitatilor entitatii auditate si a circumstantelor financiare, cu referire la
infomatii mai detaliate, daca este cazul;
• cadrul juridic al auditului;
• detalii privind orice fapte importante, evenimente sau schimbari care au avut sau pot avea loc;
• efectul lor posibil asupra operatiunilor entitatii sau asupra mediului de control si asupra auditului;
• o descriere a ariei de aplicabilitate auditului si autoritatea sub care acesta este desfasurat,
cerintele de raportare;
• principiile contabile pe baza carora sunt pregatite situatiile financiare si acceptabilitatea lor;
• stabilirea materialitatii, cu referire la documentatia care stabileste motivele si bazele pentru care
aceasta a fost determinata;
• o sinteza a riscurilor specifice identificate, orice probleme majore posibil a fi intalnite si alte
aspecte din situatiile financiare, care in mod obisnuit necesita o atentie speciala;
• o evaluare a riscului de control si o calculare a riscului de nedetectate;
• o scurta prezentare a abordarii auditului ce urmeaza a fi adoptata;
• resursele umane, de timp si de buget necesare;
• coordonatele in legatura cu persoanele de contact din cadrul entitatii auditate;
• forma, continutul si utilizatorii raportului final.
Tinand cont de elementele mentionate, in general, un plan de audit va cuprinde urmatoarele
capitole si subcapitole: cadrul general al auditului, obiectivele auditului, abordarea auditului, resurse
umane si de timp necesare, informatii privind persoanele de contact din cadrul entitatilor auditate,
verificarea si supervizarea planului de audit Auditorii vor specifica persoanele responsabile cu
verificarea si supervizarea muncii desfasurate pe parcursul activitatii de audit.
Elaborarea programului de audit constituie ultimul pas al fazei de planificare a auditului, faza ce
consta in fapt, in punerea in aplicare a programelor de audit, prin aplicarea procedurilor de audit
prevazute de acestea. Programul de audit este compus din: un set de instructiuni pe care membrii
echipei de audit trebuie sa le respecte; obiectivele auditului pentru fiecare domeniu; un grafic de
timp pentru fiecare procedura de audit.
Programul de audit este un instrument prin care auditorii si conducatorii ierarhici ai acestora
urmaresc activitatea efectiva de audit, acesta poate fi revizuit si amendat in situatiile in care
intervin modificari in premisele si conditiile avute in vedere la elaborarea initiala a acestuia.
Cercetarea a scos in evidenta ca la realizarea unei misiuni de audit este absolut necesar evaluarea
sistemului de control intern, impreuna cu evaluarea riscului inerent si de control, ceea ce va permite
auditorului sa evalueze factorii specifici de risc, care conduc la aparitia erorilor materiale; identifice
tipul eventualelor erori materiale, care ar putea sa apara in situatiile fmanciare; opteze pentru tipul
de abordare a auditului pe care il considera adecvat, in vederea obtinerii probelor de audit.
Evaluarea sistemului de control intern are ca scop formularea de catre auditor a unor concluzii
privind modul de concepere si functionarea efectiva a acestuia.
Procesul de evaluare a controlului intern presupune gasirea raspunsului la intrebarea: "Procedura de
control este conceputa in asa fel incat, daca ea opereaza eficient si cu regularitate pe tot parcursul
anului financiar, poate preveni sau detecta si corecta cu promptitudine potentiale
disfunctionalitati?”.
Natura, durata si intinderea procedurilor realizate de auditor pentru evaluarea preliminara a
sistemului de control intern, depind de mai multi factori, printre care: marimea si complexitatea
activitatii entitatii si a sistemului sau informational; organizarea sistemelor contabil si de control
intern; nivelul materialitatii luat in conside
rare; nivelul riscului de audit; evaluarea preliminara a riscului inerent si a celui de control; tipul
controalelor interne realizate; natura documentelor entitatii privind controalele interne specifice.
In urma evaluarii sistemului de control intern, auditorii pot ajunge la urmatoarele cencluzii: sistemul
de control intern pare foarte bun cand toate riscurile majore au fost detectate si corectate, iar
controalele au fost eficace, sistemul de control intern pare acceptabil (bun) cand cea mai mare parte
a riscurilor majore au fost detectate si/sau controalele au fost, in general, eficiente; sistemul de
control intern pare nesatisfacator (slab) cand nu au fost determinate ariile de risc si/sau exista
posibile deficiente la nivelul controlului. Daca sistemul de control intern este foarte bun, atunci si
riscul pentru auditor in misiunea sa este mic si invers.
Procedurile de fond, in realizarea unei misiuni de audit, reprezinta teste ale tranzactiilor si soldurilor
conturilor, prin care se urmareste obtinerea probelor de audit in vederea asigurarii ca informatiile
din situatiile financiare sunt complete, exacte si conforme cu realitatea si sunt concretizate in teste
ale detaliilor tranzactiilor si soldurilor conturilor precum si proceduri analitice.
Prin testarea detaliilor tranzactiilor, obiectivul auditorului este de a obtine probe de audit, pentru a
formula concluzii privind caracterul real, exact si complet al acestora. Testarea soldurilor conturilor
se face prin verificarea balantelor sintetice si balantelor analitice ale conturilor, bilanturilor
contabile, contului anual de executie bugetara, precum si a contului de profit si pierdere.
Ceea ce trebuie de retinut este ca procedurile analitice completeaza testele de fond ale detaliilor
tranzactiilor si soldurile conturilor. La folosirea procedurilor analitice, auditorul trebuie sa ia in
considerare o serie de factori cum ar fi: disponibilitate a informatiilor pe baza carora se efectueaza
proceduri analitice; credibilitatea informatiilor disponibile; relevanta informatiilor disponibile; sursele
informatiilor disponibile.
Scopul efectuarii procedurilor de fond este de a aduna probe de audit pentru a detecta erori
materiale din situatiile financiare. Este esential ca o proba sa fie corect documentata pentru a usura
tragerea unor concluzii logice care sa constituie baza opiniilor de audit. In documentarea rezultatelor
testelor de fond, auditorul trebuie sa fie foarte atent ca probele de audit sa fie materiale, credibile,
suficiente cantitativ si corespunzatoare calitativ. Dupa aplicarea tuturor procedurilor de audit, dupa
documentarea activitatii si sistematizarea probelor de audit, auditorii trebuie sa formuleze concluzii
pe baza activitatii desfasurate, acestea trebuie inregistrate intr-un formular standard pentru
concluzii.
Concluziile trebuie intotdeauna stabilite prin raportare la obiectivul auditului, ceea ce inseamna ca
acestea vor mentiona daca obiectivul a fost atins sau nu. De asemenea, trebuie sa rezulte clar din
formularul standard pentru concluzii aspectele propuse pentru valorificare. Concluziile se formuleaza
pe mai multe nivele si anume pentru un domeniu auditat si concluzia generala asupra intregii situatii
financiare supuse auditului.
Rezultatele misiunii de audit sunt evidentiate in raportul de audit, ce se intocmeste de catre auditor
la finalizarea fiecarei activitati de audit, in forma scrisa si in format corespunzator, raport in care isi
exprima opinia asupra situatiilor financiare auditate, alte observatii asupra acestora. Raportul de
audit trebuie, sa fie usor de inteles si lipsit de ambiguitati; sa cuprinda numai informatii sustinute de
probe de audit suficiente si relevante; sa fie complet, exact, obiectiv, convigator, concis si uniform,
astfel incat sa faciliteze intelegerea lui de catre cititor, deci raportul de audit trebuie sa fie intocmit
in conformitate cu standardele de raportare.
In rapoartele de audit, auditorii isi exprima opinia de audit asupra situatiilor auditate, prezinta
constatarile rezultate si totodata formuleaza concluzii si recomandari cu privire la masurile ce
urmeaza a fi luate in legatura cu situatiile auditate.

In ceea ce priveste forma si continutul raportului de audit, acestea sunt redate analitic in prezenta
lucrare.
In concluzie, la fialul raportului de audit, auditorul prezinta opinia de audit in format standard,
conform Standardelor Internationale si trebuie sa stabileasca daca situatiile financiare ofera o
imagine fidela, sunt intocmite sub toate aspectele semnificative in conformitate cu reglementarile in
vigoare. Termenii folositi de auditor pentru exprimarea opiniei auditorului sunt: "ofera o imagine
fidela" sau "prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative”. Auditorii isi vor exprima
opinia, bazata pe probe de audit, cu privire la: existenta de erori materiale in situatiile financiare
auditate; respectarea standardelor contabile de raportare financiara; respectarea legalitatii si
regularitatii tranzactiilor/operatiunilor financiare.
Opinia are in vedere situatiile in ansamblul lor, evitandu-se astfel unele detalieri excesive. Opinia
ofera utilizatorului raportului o apreciere de ansamblu asupra domeniului auditat. In exprimarea
opiniei de audit, auditorul foloseste termeni care depind de cadrul juridic specific domeniului auditat,
catre trebuie sa exprime, fara ambiguitate, daca sunt sau nu rezerve.
Trebuie retinut ca auditorul poate fi pus in imposiobilitatea de a formula o opinie asupra situatiilor
financiare deoarece exista inexactitati in situatia financiara sau limitarea ariei de cuprindere a
auditului (limitari impuse de entitate, de circumstante) care il impiedica sa obtina suficiente probe
pentru a sustine o opinie cu rezerve si va mentiona in raportul sau ca se afla in imposibilitatea de a
exprima o opinie si va preciza clar toate elementele de incertitudine.
Atunci cand exista o limitare a ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului ce necesita exprimarea
unei opinii cu rezerve sau imposibilitatea/refuzul exprimarii unei opinii, raportul de audit trebuie sa
prezinte limitarea si sa indice posibilele ajustari ale situatiilor financiare ce ar fi putea fi determinate
ca fiind necesare, daca nu ar fi existat limitarea.
In anumite circumstante date, auditorul trebuie sa incerce sa aplice proceduri alternative rezonabile
pentru a obtine probe de audit corespunzatoare si suficiente pentru a sustine o opinie calificata.
Ultimul capitol al lucrarii trateaza, un studiu de caz cu obiectivul « auditul financiar si de regularitate
asupra contului de executie al unei institutii publice. » Avand in vedere constatarile auditului,
precum si concluziile privind obiectul actiuni de audit, opinia auditorului stabileste punctele tari,
punctele slabe, opinia auditului precum si recomandari adresate entitatii auditate.
BILBLIOGRAFIE SELECTIVA
1. Andronic,B.C. — Performanta firmei, Editura Polirom, Iasi, 2000.
2. Boulescu, M., Ghita, M. - Expertiza contabila si audit financiar-contabil,Editura Didactica si
Pedagogica RA, Bucuresti, 1999.
3. Boulescu, M., Ghita, M., Mares, V., Popeanga, P.-Controlul financiar de gestiune al agentilor
economici, Editura „Tribuna Economica", Bucuresti, 2001.
4. Boulescu, M., Ghita, M., Mares, V. – Fundamentele auditului, Editura Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 2001.
5. Ciucur, D., Gavrila, L, Popescu, C. - Economie, Manual universitar, Editura Economica, Bucuresti,
2000.
6. Cristea, H. s.a. - Evaluarea intreprinderii, Editura Marineasa, Timisoara, 2000.
7. Ghita M, Vasile E si Popescu M - Documentatia auditului - Editura Tribuna Economica- Revista
Controlul economic-financiar nr.6 din iunie 2004.
8. Hoanta, N. - Gestiunea finantelor firmei, Editura „Tribuna Economica", Bucuresti, 1999.
9. Lamatic, Gh., Bostan, I. - Echilibrul si cresterea, vectori ai dinamicii economice, Editura
Economica, Bucuresti, 2001.
10. Luchian, D. — Curtea de Conturi, elemente de identitate, Editura Enciclopedica,Bucuresti,1996.
11. Mitroi, V. — Auditul de performanta (controlul rezultatelor), concept si perspective, Societatea,
„Adevarul" SA, Bucuresti, 1999.
12. Niculescu, M. — Diagnostic global strategic, Editura Economica, Bucuresti, 1997.
13. Oprean, I. - intocmirea si auditarea bilantului contabil, Editura Intelcredo, Deva, 1997.
14. Popescu, Gh. - Procedurile controlului intern si auditul financiar, Editura Gestiunea, Bucuresti,
1997.
15. Rusovici, A., Cojoc, F., Rusu, Gh. - Audit financiar, servicii conexe si de consultanta in bancile
comerciale. Editura Monitorul Oficial, Bucuresti, 2001.
16. Stoian, A., Turlea, E. - Auditul financiar-contabil, Editura Economica, Bucuresti 2001.
17. Tara I.Gh., Bucurean M.- Auditul public Intern- Editura Tribuna Economica- Revista Controlul
economic-financiar nr.6 din iunie 2004.
18. ***Camera Auditorilor din Romania - Auditul financiar contabil 2000,Standarde,Norme privind
conduita etica si profesionala, Editura Economica, 2000
19. ***CECCAR - Norme Nationale de Audit, Bucuresti, 1999.
20. ***Curtea de Conturi Europeana - Liniile directoare europene de aplicare a standardelor
de audit INTOSAI, Noiembrie, 1998.
21. ***Curtea de Conturi a Romaniei - Revista de audit financiar, nr. 1/2001.
22. ***Curtea de Conturi a Romaniei - Revista de audit financiar, nr. 2/2003.
23. ***INTOSAI - Standarde de audit, noiembrie, 1998.
24. ***Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 republicata – privind activitatea de audit
financiar – Monitorul Oficial, nr.598/22.august.2003;
25. ***Ordonanta Guvernului nr.67/2002, pentru modificarea si completarea OUG 75/1999 privind
activitatea de audit financiar - Monitorul Oficial, nr. 649/31.august.2002
25. ***Ordonanta Guvernului nr. 119, privind auditul financiar si controlul financiar preventiv,
Monitorul Oficial, nr. 430/31 august, 1999.
26. ***OMF nr. 332 privind aprobarea Normelor Metodologice generale pentru organizarea si
functionarea auditului intern in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 119/1999, privind
auditul intern si controlul financiar preventiv, Monitorul Oficial, nr. 96/3 martie, 2000.
27. ***Legea nr.133/2002 privind activitatea de audit financiar - Monitorul Oficial nr.598/22.08.2003;
28. ***Legea nr.84/2003 pentru aprobarea si completarea O.G.nr.119/1999 privind auditul public
intern si controlul financiar preventiv - Monitorul Oficial nr. 195/26 martie 2003;
29. ***Legea nr.672/2002 privind auditul public intern – Monitorul Oficial, nr.953/24 decembrie 2002.