Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI


ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

R E G U LA M E N T
de organizare şi desfăşurare a examenului de disertaţie
la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele
Comunicării
-2009-

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI


ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

R E G U LA M E N T
de organizare şi desfăşurare a examenului de disertaţie la
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

- 2009 -
În temeiul Legii învăţământului nr. 84/1995, cu toate modificările şi completările
ulterioare, al Cartei Universităţii din Oradea şi al hotărârilor în materie ale Senatului
Universităţii din Oradea, precum şi în conformitate cu Ordinul M.E.C. nr. 295/2007 privind
cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor de învăţământ superior,

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din
Oradea, a adoptat, cu unanimitate de voturi, în cadrul şedinţei din 6 ianuarie 2009, prezentul
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENULUI DE
DISERTAŢIE – care se va aplica începând cu sesiunea de disertaţie februarie-martie 2009.

Capitolul I

NORME ŞI CRITERII DE ORGANIZARE

Art. 1. În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, cu toate modificările şi


completările ulterioare, studiile de masterat se finalizează cu examen de disertaţie, pe baza
criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Art. 2. Potrivit principiului autonomiei universitare, criteriile specifice sunt stabilite de către
Senatul Universităţii din Oradea.
2/25
Art. 3. În vederea organizării şi desfăşurării examenului de disertaţie la Facultatea de Ştiinţe
Politice şi Ştiinţele Comunicării, Consiliul Facultăţii propune componenţa Comisiei de
disertaţie, care este aprobată de către Rectorul Universităţii din Oradea.
Art. 4. Comisia de disertaţie va fi alcătuită din cadre didactice având cel puţin gradul
didactic de lector doctor. Preşedintele comisiei trebuie să fie profesor universitar sau
conferenţiar universitar. În calitatea de secretar al comisiei poate fi numit şi un asistent sau
un preparator universitar.

Art. 5. (1) Anual sunt organizate cel puţin două sesiuni pentru examenul de disertaţie, în lunile
februarie-martie şi iunie-iulie (în funcţie de curriculă). Dacă este cazul, se va organiza şi
sesiune de restanţe.
(2) La examenul de disertaţie desfăşurat în sesiunea restanţe, probele şi tematica de
examen sunt cele stabilite pentru sesiunea de examen obişnuită.
Art.6. Examenul de disertaţie din anul universitar 2008/2009 constă în susţinerea lucrării
de disertaţie.
Art.7. Examenul de disertaţie se organizează la sediul Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele
Comunicării din cadrul Universităţii din Oradea.

Capitolul II

ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

Art. 8. La examenul de disertaţie, organizat de către Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele


Comunicării din cadrul Universităţii din Oradea, se pot înscrie absolvenţii cursurilor de
masterat proprii.
Art. 9. Înscrierea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de disertaţie se face de către
Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din
Oradea.
Art. 10. Perioada de înscriere are o durată de cel puţin 3 zile şi ea se încheie cu cel puţin 15 zile
înainte de data stabilită pentru începerea examenului de licenţă.
Art. 11. (1) Candidaţii, şcolarizaţi în regim fără taxă, vor plăti taxa de examen începând de la a
treia prezentare la examenul de disertaţie.

3/25
(2) Cuantumul taxei de înscriere este stabilit de către Conducerea Universităţii din
Oradea. Taxa de înscriere se achită la caseria Universităţii din Oradea până la momentul
depunerii cererii şi a dosarului de înscriere.
Art. 12. Pentru înscriere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (ANEXA nr. 1);
formularele se găsesc la secretariatul facultăţii.
Art. 13. La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
a) actul de identitate, în fotocopie simplă;
b) certificatul de naştere, în fotocopie simplă;
c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în fotocopie simplă;
d) diploma de bacalaureat, în copie legalizată;
e) diploma de licenţă, în copie legalizată;
f) două fotografii tip “buletin” (3cm x 4 cm);
g) lucrarea de disertaţie, în original, avizată de coordonatorul ştiinţific, (întocmită conform
ANEXEI nr. 2);
h) referatul conducătorului ştiinţific privind lucrarea de disertaţie, în original (întocmit conform
ANEXEI nr. 3);
i) declaraţia candidatului privind autenticitatea lucrării de disertaţie, în original (întocmită
conform ANEXEI nr. 4);
j) un dosar plic, cu foaia de gardă specifică (conform ANEXEI nr. 5 – formularul se găseşte la
secretariatul facultăţii);
k) dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul), în original.
Art. 14. (1) Personalul secretariatului Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării din
cadrul Universităţii din Oradea va verifica întocmirea corectă a cererii de înscriere, anexarea
actelor necesare şi plata taxei de înscriere, după care va înregistra înscrierea candidatului la
examenul de disertaţie.
(2) Este interzisă înscrierea candidaţilor care nu prezintă toate actele necesare
pentru înscriere.

4/25
Capitolul III

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

Art. 15. Susţinerea lucrării de disertaţie se face în faţa unei comisii alcătuită din cel puţin trei
cadre didactice de la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării din cadrul
Universităţii din Oradea, având cel puţin gradul didactic de lector doctor.
Art. 16. Cerinţele privind elaborarea şi redactarea lucrării de disertaţie sunt prezentate în
ANEXA nr. 2 la acest regulament (ANEXA nr. 6 conţine modele ale unor piese din lucrare,
caracteristicile tehnice de redactare şi lista actelor necesare pentru dosarul de înscriere).
Art. 17. (1) Nota acordată pentru lucrare va reflecta conţinutul ideatic al acesteia, forma de
redactare şi modul de prezentare de către candidat.
(2) Nota finală acordată se compune din: nota profesorului îndrumător: 20%, nota
comisiei de disertaţie – pentru conţinutul şi forma lucrării: 60% şi nota comisiei de
disertaţie – pentru prezentarea lucrării: 20%.
(3) Nota comisiei de disertaţie pentru conţinutul şi forma lucrării şi nota pentru
prezentarea lucrării se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei,
rotunjită înspre nota cea mai apropiată.
(4) Nota finală acordată, în urma susţinerii, nu poate face obiectul unor contestaţii.

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE

Art. 18. Nota examenului de disertaţie constă în nota finală acordată lucrării de disertaţie.
Art. 19. Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6 (şase).
Art. 20. Candidaţilor care au promovat examenul de disertaţie li se va elibera foaia matricolă şi
o adeverinţă provizorie, valabilă până în momentul eliberării diplomelor de masterat.
Art. 21. Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, personal sau prin mandatar
cu împuternicire autentificată.
Art. 22. Prezentul regulament, aprobat cu unanimitate de voturi în şedinţa Consiliului facultăţii
din data de 6 ianuarie 2009, se aplică începând cu sesiunea de disertaţie din februarie-
martie 2009.

5/25
Art. 23. Dispoziţiile prezentului regulament sunt aplicabile şi absolvenţilor din promoţiile
anterioare, care nu şi-au finalizat studiile până la sesiunea de licenţă februarie-martie 2009.
Art. 27. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

DECAN
Prof.univ.dr. Lia POP

Oradea,
6 ianuarie 2009

6/25
A N E X A nr. 1 la Regulament

Model

CERERE DE ÎNSCRIERE
LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE – 2009

Notă:
Se va tipări pe coli A4, faţă / verso

7/25
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
Nr. __________ din ___________

CERERE DE ÎNSCRIERE
LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE – 2009

1. Date privind identitatea candidatului

Numele: __________________________________________________________

Numele anterior: _____________________________________________________

Prenumele: _________________________________________________________

2. Sexul: FEMININ MASCULIN

3. Data şi locul naşterii:


Ziua / luna / anul __________ / __________ / __________
Locul (localitate, judeţ) _________________________________

4. CNP ________________________________________

5. Prenumele părinţilor:
Tata: _____________________________________
Mama:____________________________________

6. Stare civilă: Căsătorit(ă) Necăsătorit(ă)

8/25
7. Domiciliul permanent: (str., nr., localitate, judeţ, cod poştal, telefon)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. Sunt absolvent(ă) promoţia: _______ / ________

9. Solicit înscrierea la examenul de disertaţie:


Sesiunea ________________________________ anul _____________________

10. Menţionez că susţin examenul de disertaţie (pentru prima oară, a doua oară…– după
caz) ____________________________________________________________________

11. Titlul lucrării de disertaţie _________________________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

12. Coordonatorul ştiinţific ___________________________________________________

SEMNĂTURA

____________________________

DATA _______________

LOCALITATEA ________________

9/25
A N E X A nr. 2 la Regulament

CERINŢE PRIVIND ELABORAREA ŞI REDACTAREA


LUCRĂRII DE DISERTAŢIE
aprobate de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele
Comunicării, în şedinţa din 6 ianuarie 2009

1. Lucrarea de disertaţie trebuie să probeze calificarea şi creativitatea candidaţilor. Prin


realizarea acestei lucrări se testează capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului, originalitatea,
precum şi gradul de cunoaştere a domeniului absolvit.

2. Plagiatul dovedit se pedepseşte prin eliminarea din examenul de licenţă.

3. Realizarea lucrării de disertaţie are în vedere de două aspecte: conţinut, respectiv formă de
redactare.

4. Tema trebuie să fie relevantă pentru domeniul studiat şi să fie reflectată de titlu.
Recomandarea este ca titlul să conţină maximum zece cuvinte.

5. Structura lucrării de disertaţie:


- stabilirea structurii lucrării de disertaţie se face împreună cu conducătorul ştiinţific;
- o lucrare standard poate avea următoarea structură:
Structura Pondere (%)
Cuprins
Listă de abrevieri, de ilustraţii (dacă este cazul)
INTRODUCERE 10%
CAPITOL I 25%
CAPITOL II 25%
CAPITOL III 25%
CONCLUZII 10%
BIBLIOGRAFIE, Indici, Anexe, Erată 5%
- Introducerea este dedicată:
- prezentării motivaţiei alegerii temei şi importanţei acesteia ;
- prezentării subiectului, a delimitărilor şi a semnificaţiei sale;
- prezentării stadiului de cercetare a subiectului în literatura de specialitate;
- prezentării perspectivei de abordare, a surselor şi metodelor;
- enunţării ipotezei cu care se va lucra – enunţarea tezei;
- sublinierii a ceea ce se preconizează a fi efectele şi importanţa confirmării ipotezei.
- Capitolele analitice
- sunt consacrate argumentării pas cu pas a tezei, folosind diferite arii ale subiectului sau
verificării ipotezei,
- prezintă contribuţiile autorului, care se pot concretiza într-o cercetare cantitativă sau calitativă
empirică, un proiect, un studiu de caz şi analiza lui în funcţie de teză.

- Concluziile

10/25
- sintetizează rezultatele la care s-a ajuns în fiecare capitol şi efectele lor asupra validării sau
invalidării ipotezei,
- discută adecvarea metodelor propuse, validitatea perspectivei, relevanţa surselor şi bibliografiei,
- evaluează rezultatul obţinut şi proiectele pe care el le deschide.

6. Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărţi, articole, internet.


Pentru cărţi, se vor menţiona: numele, prenumele autorului/autorilor, titlul, editura, anul apariţiei,
ediţia utilizată. Bibliografia va fi realizată după următorul model:

Ball, Terence şi Dagger, Richard, - Ideologii politice şi idealul democratic (1995), Iaşi,
Editura Polirom, 2000, Traducere de Monica Marchiş, Romana Careja, Olivia Toderean

7. Notele de subsol trebuie să se regăsească în partea de jos a paginii, indicându-se: numele,


prenumele autorului/autorilor, titlul, editura, anul apariţiei, ediţia şi pagina unde se află
informaţia utilizată.

8. Redactarea va respecta cerinţele de realizare a lucrărilor ştiintifice:


- Minimul acceptat pentru o lucrare de disertaţie este 70 de pagini, exclusiv
anexele,
- Font “Times New Roman”, caractere de 12 la 1,5 rânduri,
- Page Setup: Left: 3 cm; Right, Bottom, Top: 2 cm,
- Footnote: caractere de 10.

9. După elaborare, candidatul depune lucrarea de disertaţie la coordonator, până la termenul


fixat. O dată cu depunerea lucrării de disertaţie, candidatul va depune şi o declaraţie de
autenticitate a lucrării, după modelul prezentat în ANEXA nr. 4.

10. Nota finală acordată se compune din:


- nota profesorului îndrumător: 20%,
- nota comisiei de disertaţie – pentru conţinutul şi forma lucrării: 60%,
- nota comisiei de disertaţie – pentru prezentarea lucrării: 20%.
- Nota finală acordată nu poate face obiectul unor contestaţii.

11. Evaluarea lucrării de disertaţie de către Comisia de disertaţie se va realiza în două etape:
evaluarea conţinutului şi formei lucrării şi evaluarea prezentării lucrării de către candidat.

- A) – evaluarea conţinutului şi formei lucrării:


- Grila de evaluare:
Nr. crt. Itemii de considerat în evaluare Nota
1. Relevanţa subiectului …
2. Noutatea adusă, originalitatea lucrării …
3. Tratarea ştiinţifică …
4. Organizarea textului şi proprietatea stilului …
5. Corectitudinea bibliografiei şi anexelor …

- La fiecare item se vor lua în considerare:

11/25
A1. Relevanţa subiectului:
1.1. – pe cine interesează subiectul? cât de mulţi oameni, instituţii ar cumpăra o asemenea
lucrare?
1.2. – ce rezultate ar putea avea în plan teoretic?
1.3. – ce rezultate ar putea avea în plan practic?
1.4. – ce investigaţii cere pentru a putea fi realizată?
1.5. – ce perspective de continuare are?
A2. Noutatea prezumată, originalitatea lucrării:
2.1. – pe cine interesează subiectul? cât de mulţi oameni, instituţii ar cumpăra o asemenea
lucrare?
2.2. – ce rezultate ar putea avea în plan teoretic?
2.3. – ce rezultate ar putea avea în plan practic?
2.4. – ce investigaţii cere pentru a putea fi realizată?
2.5. – ce perspective de continuare are?
A3. Este tratat corect subiectul din punct de vedere ştiinţific?
3.1. – este bine delimitat subiectul?
3.2. – sunt folosite metode potrivite pentru a-l aborda? Sunt folosite corect
metodele?
3.3. – este clar şi distinct formulată teza / ipoteza?
3.4. – este suficient şi corect documentată argumentarea tezei / ipotezei?
3.5. – concluzia este formulată ca rezultat al demonstraţiei?
A4. Este textul riguros organizat?
4.1. – este evidentă împărţirea textului? (introducere, partea principală şi
concluzii)
4.2. – sunt respectate proporţiile dintre părţi?
4.3. – este textul însoţit de note, bibliografie, anexe …?
4.4. – este textul precedat de un cuprins?
4.5. – sunt clar marcate capitolele şi subcapitolele?
A5. Notele, bibliografia, anexele, tabelele…. sunt relevante, actuale şi
corect întocmite şi numite?
5.1. – este bibliografia semnificativă?
5.2. – este ea actuală ? cuprinde lucrările de ultimă oră?
5.3. – sunt indici că, a fost bibliografia parcursă de autor?
5.4. – este organizată în conformitate cu cerinţele temei?
5.5. – sunt anexele relevante, corect întocmite sau citate?

- B) – evaluarea prezentării lucrării:


- Grila de evaluare:
Nr. crt. Itemii de considerat în evaluare Nota
1. Consistenţa prezentării, siguranţa şi aplombul …
prezentatorului (inclusiv ţinuta)
2. Existenţa a cel puţin 2 (două) tipuri de …
materiale distribuite comisiei sau expuse în
sală (lucrarea, rezumatul, poster/postere,
grafice sau alte ilustraţii, „hand out” sau
prezentare power point)
3. Calitatea materialelor prezentate …
4. Încadrarea în timp, capacitatea de a suscita …

12/25
interesul şi apelul la cel puţin unul dintre
materialele prezentate
5. Răspunsuri corecte la întrebările comisiei …

- Nota Comisiei de disertaţie pentru conţinutul şi forma lucrării şi nota pentru


prezentarea lucrării se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de către membrii
comisiei, rotunjită înspre nota cea mai apropiată.

12. Gestiunea lucrărilor de disertaţie se face în două etape: până la sustinerea acestora şi după
sustinere.
- După analiza lucrării de disertaţie şi întocmirea referatului, coordonatorul ştiinţific vizează
lucrarea care va fi depusă de către candidat, împreună cu dosarul de înscriere, cu cel putin 15 zile
înainte de sustinerea lucrării. Secretarul comisiei de disertaţie pentru examenul de disertaţie
gestionează lucrările până la susţinere şi în perioada susţinerii acestora. În acest interval de
lucrările de disertaţie sunt disponibile pentru a fi consultate de către membrii comisiei de
disertaţie,
- După finalizarea examenului de disertaţie, secretarul comisiei de disertaţie predă lucrările de
disertaţie la secretariatul facultăţii, care va lua măsuri de arhivare. Păstrarea lucrărilor de
disertaţie se face pe o perioadă de minim 3 ani, în acord cu reglementările legale în domeniu.
Păstrarea se face la arhivă unde vor fi înregistrate într-un registru special.

DECAN
Prof.univ.dr. Lia POP

Oradea,
6 ianuarie 2009

13/25
A N E X A nr. 3 la Regulament

Model pentru referatul


coordonatorului ştiinţific

REFERAT
PRIVIND LUCRAREA DE DISERTAŢIE

Notă:
Se va tipări pe coli A4, faţă / verso

14/25
UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE


ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

REFERAT
PRIVIND LUCRAREA DE DISERTAŢIE

A ABSOLVENTULUI/ ABSOLVENTEI ________________________________________


DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU _____________________________________
PROMOŢIA __________

1. Titlul lucrării: _______________________________________________________________


___________________________________________________________________________.

2. Structura lucrării
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________.

3. Aprecieri asupra conţinutului lucrării de disertaţie, mod de abordare, complexitate,


actualitate, deficienţe
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

4. Aprecieri asupra lucrării (se va menţiona: numărul titlurilor bibliografice consultate,


frecvenţa notelor de subsol, calitatea si diversitatea surselor consultate; modul în care
absolventul a prelucrat informaţiile din surse teoretice )
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.

15/25
5. (se va menţiona: opţional locul de documentare şi modul în care absolventul a realizat
cercetarea menţionându-se contribuţia autorului)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

6. Concluzii (coordonatorul lucrării trebuie să aprecieze valoarea lucrării întocmite,


relevanţa studiului întreprins, competenţele absolventului, rigurozitatea pe parcursul
elaborării lucrării, consecvenţa si seriozitatea de care a dat dovadă absolventul pe parcurs)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________.

7. Redactarea lucrării respectă ______________________________ cerinţele academice de


redactare (părţi, capitole, subcapitole, note de subsol si bibliografie).

8. Consider că lucrarea îndeplineste/ nu îndeplineste condiţiile pentru susţinere în sesiunea


de Examen de disertaţie din ________si propun acordarea notei _____________.

Localitatea,
Data,

Gradul didactic şi ştiinţific,


numele, prenumele,
Semnătura

16/25
A N E X A nr. 4 la Regulament

Model

DECLARAŢIA DE AUTENTICITATE
A LUCRĂRII DE DISRTAŢIE

17/25
DECLARAŢIE DE AUTENTICITATE
A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE
(Titlul lucrării)_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Autorul lucrării) _____________________________________________________________

Această teză este elaborată în vederea susţinerii Examenului de disertaţie


organizată de Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, din cadul
Universităţii din Oradea, sesiunea _____________ a anului academic ________,

Prin prezenta, subsemnatul (nume, prenume, CNP) __________________


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
declar pe proprie răspundere că această teză a fost scrisă de către mine, fără nici un
ajutor neautorizat, şi că nici o parte a lucrării nu a fost publicată anterior sau
folosită ca teză în altă instituţie de învăţământ, pentru a obţine o calificare sau alte
recunoaşteri.
Declar, de asemenea, că în teză nu există idei, tabele, grafice, hărţi sau alte
surse folosite fără respectarea legii române şi a convenţiilor internaţionale privind
drepturile de autor.

Localitatea,
Data
Semnătura,

18/25
A N E X A nr. 5 la Regulament

Model

FOAIA DE GARDĂ A
DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

19/25
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE
ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
EXAMEN DE DISERTAŢIE – 2009

DOSAR DE ÎNSCRIERE
Nr. __________din_______________

Date privind identitatea candidatului


Numele: __________________________________________________________
Numele anterior: _____________________________________________________
Prenumele: _________________________________________________________
Data şi locul naşterii:
Ziua / luna / anul __________ / __________ / __________
Locul (localitate, judeţ) _________________________________
CNP __________________________________________
Numele şi prenumele părinţilor:
Tata: _____________________________________
Mama:____________________________________

Acte depuse (în dosar plic, în ordine) – se marchează cu un x


o Cerere de înscriere – conform modelului (eliberat de secretariat)
o Actul de identitate – fotocopie
o Certificat de naştere – fotocopie
o Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – fotocopie
o Diploma de bacalaureat – copie legalizată
o Diploma de licenţă – copie legalizată
o 2 fotografii tip „buletin” (3cm x 4 cm)
o Lucrarea de disertaţie, avizată de coordonatorul ştiinţific – original
o Referatul conducătorului ştiinţific privind lucrarea de disertaţie – original
o Declaraţia candidatului privind autenticitatea lucrării de disertaţie – original
o Dosar plic, cu foaia de gardă – conform modelului (eliberat de secretariat)
o Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul) - original

20/25
A N E X A nr. 6/a la Regulament

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII


LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE

 Cerere de înscriere – conform modelului (eliberat de secretariat)


 Actul de identitate – fotocopie simplă
 Certificat de naştere – fotocopie simplă
 Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – fotocopie simplă
 Diploma de bacalaureat – copie legalizată
 Diploma de licenţă – copie legalizată
 2 fotografii tip „buletin” (3cm x 4 cm)
 Lucrarea de disertaţie, avizată de coordonatorul ştiinţific – original
 Referatul conducătorului ştiinţific privind lucrarea de disertaţie – original
 Declaraţia candidatului privind autenticitatea lucrării de disertaţie – original
 Dosar plic, cu foaia de gardă, conform modelului (eliberat de secretariat)
 Dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul) – original

21/25
A N E X A nr. 6/b la Regulament

CERINŢE DE REDACTARE

A LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

Caracteristici de redactare a lucrării de disertaţie:

- Minim 70 de pagini (exclusiv anexele)

- Font “Times New Roman”

- Caractere de 12, la 1,5 rânduri

- Page Setup: Left: 3 cm; Right, Bottom, Top: 2 cm

- Footnote: caractere de 10

22/25
A N E X A nr. 6/c la Regulament

MODEL de copertă

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE
COMUNICĂRII
SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE POLITICE

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Coordonator:
Prof. univ.dr. ……

Absolvent:
………….
23/25
ORADEA
2009

A N E X A nr. 6/d la Regulament

MODEL pagina gardă (pag. 1)

UNIVERSITATEA DIN ORADEA


FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE
COMUNICĂRII

TITLUL LUCRĂRII

Coordonator:
Prof. univ.dr. …..

Absolvent:
……………

24/25
ORADEA
2009

A N E X A nr. 6/e la Regulament

MODEL pentru bibliografie

BIBLIOGRAFIE

Abernathy, Elton, - Fundamentals on Speach, Iowa, University, 1963


Abric, J.C., - Psihologia comunicării (1999), Iaşi, Editura Polirom, 2002
Accoce Pierre, şi Rentchwick, Pierre, Aceşti bolnavi care ne guvernează (1973), Craiova,
Editura Tribuna, Traducere de Cecilia Condei
Avădanei, Ştefan, Introduction to Poetics, (1999) Iaşi, Editura Institutului European, 1999
* * * American Political Thought (1981), Third Edition, (Keneth Dolbeare), Chatam House
PublishersInc., Chatam, New Jersey, 1996
Andrews, James R., - The Practice of Rhetorical Cristicism, New York, Longman, 1990
Arendt, Hannah, - Totalitarismul la putere, în Originile totalitarismului (1951), Bucureşti,
Editura Humanitas, 1994, Traducere Ion Dur
Aristote, - Poethique et Rethorique, Librairies Garnier Freres, Rue de Saintes Peres, 6, Paris,
Traduction ... par Ch. Emile Ruelle, 1882
Aristotel, - Organon (cca 350 a. Ch.), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, Traducere Mircea
Florian
Aristotel, - Poetica (cca 350 a. Ch.), Bucureşti, Editura IRI, 1998, Traducere D.M. Pipidi
Armanca, Brânduşa, - Ghid de comunicare (2002), Timişoara, Editura Mirton, 2002
Aron, Raymond, - Spectatorul angajat (1981), Bucureşti, Editura Nemira, 1999, Traducere
Miruna Tătaru Cazaban
* * * Arta Actorului, Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică, 1970,
Ball, Terence, şi Dagger, Richard, - Ideologii Politice şi Idealul democratic (1995). Iaşi,
Polirom 2000, Traducere Monica Marchis, Romana Careja, Olivia Toderean,
Ballandier, George, - Scena puterii, Oradea, Editura Aion, 2000
Balle, Francis, - Comunicarea în *** Tratat de Sociologie, (1992), (sub coordonarea lui R.
Boudon) Bucureşti, Editura Humanitas, 1997
……………………

25/25
A N E X A nr. 6/f la Regulament

MODEL cuprins

CUPRINS

1. CE ESTE ŞI CUM FUNCŢIONEAZĂ UN SISTEM ELECTORAL?.........4


1. 1. DEFINIREA UNUI SISTEM ELECTORAL ................................4
1.1.1. DEFINIRI ALE SISTEMULUI ELECTORAL ...............................4
1.1.2. DIMENSIUNILE UNUI SISTEM ELECTORAL ...........................7
1.2. ALEGEREA ŞI MODIFICAREA SISTEMULUI ELECTORAL16
1.2.1. FACTORII CARE SE IAU ÎN CONSIDERARE LA MODIFICAREA
SISTEMULUI ELECTORAL .................................................................16
1.2.2. AVANTAJELE ŞI RISCURILE SCHIMBĂRII UNUI SISTEM
ELECTORAL.........................................................................................17
2. CE ESTE UN PARLAMENT ?.....................................................................19
2. 1. ESENŢA, ORIGINEA, NUMELE ŞI SIMBOLURILE
PARLAMENTULUI.............................................................................19
2.1.1. ESENŢA PARLAMENTULUI......................................................19
2.1.2. ORIGINEA ŞI ISTORIA VIEŢII PARLAMENTARE MODERNE23
2. 2. ALCĂTUIREA, FUNCŢIONAREA ŞI DIZOLVAREA
PARLAMENTELOR............................................................................27
2.2.1. STRUCTURA UNUI PARLAMENT............................................27
2.2.2. DURATA MANDATELOR..........................................................29
3.TEORIA PRIVIND INFLUENŢA SISTEMULUI ELECTORAL ASUPRA
STUCTURII ŞI FUNCŢIONĂRII PARLAMENTULUI................................42
5. CONCLUZII .................................................................................................59

26/25
6. BIBLIOGRAFIE ...........................................................................................60
7. ANEXE …………………………………………………………………… 62

27/25