Sunteți pe pagina 1din 48

AT I T U D I N I 0

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
D
P E ă py
Co

…AmâNAţI of-Ul peNTrU AlTă DATă


proclamaţia Sfântului Dionisie de la lavra
M

Sfântului Serghie de radonej


Chemare către poporul rus la unitate frăţească şi apărare a patriei şi
credinţei ortodoxe (pildă în care se arată că monahii şi monahiile n-au fost
niciodată absenţi din mijlocul poporului, sau străini de necazurile şi durerile
acestora, ci adesea au însufleţit poporul la lupta cea sfântă)

„Creştinilor pravoslavnici, nu daţi uitării


dreapta credinţă, vădiţi-o în fapte de desăvârşire
şi milostenie, cereţi-le dregătorilor voştri
să rămână binecinstitori creştini în unitate
şi să se ridice împotriva celor ce au trădat
legea creştină şi patria, precum şi împotriva
veşnicilor vrăjmaşi ai creştinilor, leşii şi
litvanii. Vedeţi voi înşivă câte distrugeri au
făcut în statul moscovit, ce soartă au avut
sfintele biserici şi sfintele icoane? Unde sunt
călugării cu creştetul luminat de cărunteţe,
monahiile împodobite cu virtuţi? Toate au
fost zdruncinate până la temelie, pângărite
şi defăimate. N-au fost cruţaţi nici bătrânii,
nici pruncii. Să meargă toţi cei în putere, fără
zăbavă, la Moscova! Înduraţi-vă, faceţi aceasta
cât mai degrabă, toţi cei ce sunteţi în stare
să purtaţi o armă; ajutaţi cu bani, pentru ca
oştile care se vor aduna lângă Moscova să nu
se risipească, neputând fi întreţinute! Ştiţi voi
înşivă că fiecare lucru trebuie făcut la timpul său şi că, dacă nu începi ceva Cu siguranţă, mai sunt
la timp, degeaba toată truda. Dacă se vor fi aflând prin părţile voastre şi câteva locaşuri sfinţite, în
nemulţumiţi, pentru Dumnezeu! Îndemnaţi-i să-şi amâne of-ul pentru care să se păstreze dreapta
altă dată, pentru ca acum, într-un glas şi într-o inimă, să ne străduim credinţă şi din care să se
pentru salvarea credinţei pravoslavnice, atâta timp cât vrăjmaşii îi mai înalţe rugăciuni smerite,
pot lovi pe boieri şi pe căpeteniile oştirii. Dacă vom alerga cu osârdie care să-L milostivească pe
la preadarnicul Dumnezeu şi la preacurata Sa Maică şi la toţi sfinţii şi Dumnezeu. Acestora să le
ne vom lega să lucrăm binele, cu toţii în unire, Preamilostivul Stăpân, urmăm şi noi, nevrednicii,
Iubitorul de oameni, Îşi va abate de la noi dreapta Sa mânie, izbăvindu- ştiind că pentru necredinţa
ne de moartea năprasnică şi de robia latinilor!”. şi păcatele noastre, s-a
înmulţit răutatea în lumea
de azi, şi să nu-i părăsim
 Extras din Patericul Lavrei Sfânta Treime a preacuviosului Serghie de Radonej, Ed. Sofia,
p. 342-362. pe Părinţii noştri, care ne-
Această epistolă a fost scrisă pe la începutul sec. al XVII-lea, în vremuri dificile pentru pământul
rusesc, „anii de zbucium şi bejanie”, după cum a rămas în amintirea poporului rus, care se afla au născut nouă adevărata
sub prigonirea hoardelor de leşi şi cazaci. Poporul, îngrozit şi deznădăjduit, nu avea altă scăpare credinţă, înălţându-ne către
şi alinare decât în sânul ortodoxiei, la lavra Cuviosului Dionisie, care oferea adăpost şi hrană
sărmanilor oameni. Dumnezeu.
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 03

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
Cu ajutorul Domnului, sfinţiţii monahi au pornit la luptă alături de - Află, Prea Sfinţite, că o armă de-a latinilor şi-a pus iscălitură pe creştetul

D
PE Mă py
armata moscovită şi însuşi Preacuviosul Dionisie a binecuvântat oştile meu şi că mai port şi pe trup şase urme de plumb vrăjmaş. Dacă aş fi
Co

care mergeau la război pe muntele Volkusa şi, astfel, însufleţind oastea şi rămas în chilie, stând numai în rugăciune, când şi cum mi-ar fi ajuns la
oblăduind bolnavii pe front, Moscova a fost scoasă de sub asediu. ureche, ca să mă trezească şi să mă cutremure, acele gemete şi suspine?
Dar un asemenea organ al Sfântului Duh şi lumină a pământului rusesc, Patriarhul a rămas satisfăcut şi s-a putut convinge că, ducându-se la luptă,
nu avea cum să nu fie observat de inamicii mântuirii noastre, care au şi călugării au fost însufleţiţi de acelaşi duh de evlavie, smerenie şi simplitate.
trimis asupra Preacuviosului fel şi fel de acuze mincinoase şi cleveteli, doar- L-a binecuvântat pe Atanasie, i-a dat sărutul păcii, despărţindu-se şi de
doar să îi ascundă lumina sub obroc şi să aducă la tăcere ceilalţi cu cuvinte de laudă”.
această trâmbiţă sfinţită. Dar lumina nu avea cum să stea
sub obroc şi cinstea Preacuviosului a fost degrab oferită de Aşadar este vreme de mărturisire, este vreme de tăcere.
către Patriarhul Ierusalimului de la acea vreme, Teofan, Sfinţii au ştiut întotdeauna când să tacă şi când să vorbească
care fusese mişcat de nevoinţele şi virtuţile cuviosului atunci când Biserica lui Hristos suferea de pe urma
Dionisie. A rămas memorabil emoţionantul dialog dintre prigonitorilor ei păgâni sau schismatici. Şi într-un caz, şi
Patriarhul Teofan şi sfinţiţii oşteni ai mănăstirii Sfânta într-altul nelipsită este rugăciunea. Mărturisind în duhul
Treime. Cităm din Pateric: adevărului, ne rugăm. Tăcând în duhul adevărului, ne
„… Patriarhul a adus laude strădaniilor egumenului, cu rugăm. Unii au apărat Biserica prin propovăduirea sfintelor
lacrimi în ochi, în faţa întregii obşti, zicând: dogme, alţii prin mărturisirea lor simplă şi neînfricată, unii
- Auzitu-s-a în toate sfintele biserici ale Răsăritului prin sângele lor, iar alţii prin rugăciunea lor curată. Şi unii şi
despre suferinţele şi lucrarea voastră întru Hristos, despre alţii au reuşit ceva, nu prin stăpânire sau prin cuvântările lor,
prigoana pe care aţi îndurat-o pentru dreapta credinţă, ci prin tăria virtuţilor lor, precum ne spune şi Sf. Isaac Sirul:
dar nu ne erau cunoscute toate necazurile voastre; astăzi „Mustră pe cei ce te învaţă învăţături împotriva dogmelor,
văzut-am cu ochii mei pentru ce, cum şi cât de mult aţi prin tăria virtuţilor tale, nu prin puterea de convingere a
fost chinuit, pentru a le fi multora spre mântuire. vorbelor tale”2. Iar Sf. Grigorie Teologul ne arată chipul
Patriarhul a dorit să-i cunoască în chip deosebit pe acei adevăratului teolog şi mărturisitor, zicând: „Dascăli
călugări din mănăstire care, pe timpul când era mare ortodocşi sunt cu adevărat aceia care mai întâi se străduiesc
lipsă de luptători, n-au pregetat să ia arma în mână şi să să se curăţească, să se lumineze, să înveţe, să se aproprie de Dumnezeu, să
se ridice împotriva vrăjmaşilor. Pe Preacuviosul Dionisie se sfinţească. Aceştia pot mai apoi să caute să-i curăţească pe ceilalţi, să-i
l-a uimit această dorinţă, dar călugării-luptători s-au înveţe, să-i lumineze, să-i sfinţească, să-i unească cu Dumnezeu. Dascălii ce
arătat gata să satisfacă cererea Patriarhului: urmează această rânduială sfântă pot să teologhisească ortodox”3.
Întotdeauna Biserica - Arată-ne, Preacuvioase, Vlădicii; facă-se voia lui! Oare cine era mai în măsură să mărturisească şi să apere dreapta credinţă,
s-a sprijinit pe rugăciunile I-au fost înfăţişaţi Patriarhului mai mult de douăzeci de călugări. Primul dacă nu cei ce întru ostenelile şi sudorile nevoinţelor lor şi-au curăţit sufletele
cele smerite ale nevoitorilor dintre ei era unul Atanasie Oscerin, foarte bătrân, ale cărui plete cărunte lor, pribegind prin pustietăţi şi în crăpăturile pământului, ei de care lumea
pustiului. Prin smerenia băteau acum spre galben. Patriarhul l-a întrebat: nu era vrednică? Întotdeauna Biserica s-a sprijinit pe rugăciunile cele
lor, dobândind mare trecere - Tu ai mers la război şi ai purtat de grijă răniţilor de pe câmpul de bătălie? smerite ale nevoitorilor pustiului. Prin smerenia lor, dobândind mare trecere
înaintea lui Dumnezeu, de - Da, stăpâne sfinte, a trebuit să mă duc şi am plâns cu lacrimi amare de înaintea lui Dumnezeu, de multe ori aceşti mari cuvioşi au izbăvit Biserica
multe ori aceşti mari cuvioşi ce am găsit acolo. din cele mai grele nevoi. Ei erau stâlpii de încredere ai tuturor creştinilor,
au izbăvit Biserica Patriarhul l-a mai întrebat: erau luminătorii nu numai ai pustiului dar şi ai cetăţilor. Fericitul Teodoret
din cele mai grele nevoi. - Spune-mi, ce-ţi place mai mult: lucrarea călugărească şi rugăciunea sau al Cirului descrie în „Istoria evlavioasă”, multe din nevoinţele şi petrecerile
faptele care pot să-ţi aducă laudă de la oameni? sfinţilor pustnici ce au apărat dreapta credinţă, întru liniştire sau chiar
Făcând o plecăciune adâncă, Atanasie i-a răspuns: ieşind în cetăţi. Este astfel cunoscut cazul Marelui Antonie, care străbătea
- Fiecare lucru şi fiecare treabă, stăpâne sfinte, la timpul său. Nu toţi au Alexandria combătându-i pe arieni.
puterea de la Dumnezeu pe care o aveţi voi, Sfinţii părinţi, de a lega şi a
dezlega. Tot ce am făcut şi fac, făcut-am sub ascultare.
2 Filocalia X
Apoi, descoperindu-şi pletele colilii şi închinându-se până la pământ, a spus: 3 Stelianos Papadopoulos, “Vulturul rănit”.
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 0

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
„Aflând de ameninţările păgânului împărat care purta acelaşi nume cu silit să fac eu, care am făcut făgăduinţele călugăreşti. 06/ PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU,

D
PE Mă py
dânsul, Sf. Iulian, zis şi Sava (că înainte de a pleca în Persia acela făgăduise Iar de mă mustri că las liniştirea, mustră-te mai VOIEVODUL ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI
– Monahia Fotini
Co

că îi va pierde cu totul pe cei drept-credincioşi, iar cei de un cuget cu dânsul degrabă pe tine, care dai foc casei lui Dumnezeu
12/ ÎNTREAGA CREŞTINĂTATE
aşteptau cu dor întoarcerea lui, în vreme ce creştinii se rugau ca ea să nu şi mă sileşti pe mine să îl sting: întrucât singur ESTE RĂSTIGNITĂ PE CRUCE
mai aibă loc), îndată a adus lui Dumnezeu rugăciune cu deadinsul şi, după recunoşti că se cuvine a da ajutor casei părinteşti – Interviu cu Pr. Justin Pârvu
ce zece zile a adăugat a se ruga Lui, a auzit un glas care spunea că porcul când aceasta e cuprinsă de flăcări…”. Acestea fiind 18/ SFĂTUIRE DUHOVNICEASCĂ
DE LA PĂRINTELE ARSENIE BOCA
cel urât şi împuţit a fost ucis”4. spuse, împăratul a încuviinţat prin tăcere, covârşit 22/ NU-MI PARE RĂU CĂ SUNT ROMÂN
de răspunsul dreptului. – Interviu cu Pr. Arsenie Papacioc
Şi cine va spune minunile pe care le săvârşeau aceşti 26/ CREŞTINUL ÎNTRE IMAGO
DEI ȘI TEHNOLOGIE – Pr. Mihai Valică
mari nevoitori, atunci când ieşeau de sub obroc? Că
32/ CE FEL VA FI SEMNUL FIAREI?
înviau morţii, tămăduiau pe cei bolnavi şi multe Monahul Filotheu
alte minuni care erau un punct de reper pentru 35/ BISERICA ORTODOXĂ ŞI DOCUMENTELE
credincioşii derutaţi de atâţia propovăduitori ELECTRONICE – Danion Vasile
38/ LUPTA PĂRINTELUI JUSTIN PÂRVU CU
ai falsei credinţe. Dar cea mai mare influenţă o
CIBERANTROPII – Ovidiu Hurduzeu
aveau nu atât minunile, cât purtarea lor simplă 48/ SĂ SE VORBEASCĂ DE ORTODOXIE, CHIAR
şi cuviincioasă, lepădarea şi jertfirea de sine, DACĂ SE VORBEŞTE DE RĂU – Pr. Savatie Baştovoi
neagoniseala, necăutarea la ranguri şi averi. Acesta 51/ CONTROLUL TOTAL AL ROMÂNILOR
AFACEREA SECURIŞTILOR DE PARTID
este adevăratul apărător şi mărturisitor al dreptei
George Roncea
credinţe, adevăratul păstor şi cuvântător al oilor 56/ AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE CIP-
lui Hristos, povăţuitorul neînşelat. Rugăciunea lor URILOR RFID IMPLANTATE LA OM
putea să curăţească tot locul de toate murdăriile – Dr. Ruicănescu
60/ ACESTEA SUNT VREMURILE! SUNTEM
pricinuite de surpătorii Bisericii, atât pe cât le era
SUPUŞI LA CERNERE! – Interviu cu A. O. Petrescu
îngăduit de Dumnezeu. 65/ NEAMUL ROMÂNESC SE VA RIDICA
Ce s-ar face Biserica, fără rugăciunea acestor cuvioşi, DIN NOU – Pr. Mihai Andrei Aldea
mari rugători şi nevoitori ai pustiului? Fără îndoială 70/ PROOROCIE DESPRE ROMÂNIA – Virgil Maxim
73/ EVANGHELIA MÂNTUITORULUI IISUS
Ce s-ar face Biserica, Chiar dacă aceştia au jurat la tunderea lor că nu vor părăsi pustiurile sau că dintre aceştia mai vieţuiesc, neştiuţi de nimeni, şi
HRISTOS, CHEIA ANIHILĂRII
fără rugăciunea acestor mănăstirile lor, până la moarte, totuşi, atunci când cămaşa lui Hristos, cea astăzi, de se îndură Bunul Dumnezeu şi mai rabdă TERORISMULUI INTERNAŢIONAL
cuvioşi, mari rugători şi fără de tăietură era ruptă de către eretici, alergau în cetate, mărturisind. lumea aceasta, care s-a îndepărtat mult de adevărata – Pr. Gh. Calciu Dumitreasa
nevoitori ai pustiului? Fericitul Teodoret istoriseşte despre Avva Afraat, din pustia Siriei că: petrecere şi dreapta credinţă. Cu siguranţă, mai 76/ Pr. IOAN SABĂU, MĂRTURISITORUL
ŞI PREOTUL LUI HRISTOS
„Împăratul cel de tot nebun (Valens) l-a văzut odată când mergea la locul sunt câteva locaşuri sfinţite, în care să se păstreze 81/ MARTIE MAGHIAR – O RANĂ PE TRUPUL
de exerciţii ostăşeşti(că acolo se adunau cinstitorii Treimii); în timp ce dreapta credinţă şi din care să se înalţe rugăciuni ROMÂNIEI – Victor Roncea
umbla pe malul râului, cineva l-a arătat împăratului, care privea din patul smerite, care să-L milostivească pe Dumnezeu. 88/ ISTORISIRE DESPRE NĂVĂLIREA
său, şi acesta l-a întrebat încotro merge cu atâta grabă. Răspunzând el că PAPISTAŞILOR ÎN SFÂNTUL MUNTE ATHOS
Acestora să le urmăm şi noi, nevrednicii, ştiind că
96/ SFÂNTUL ISIDOR PELUSIOTUL – EPISTOLE
merge să se roage pentru lume şi pentru împărăţie, împăratul a întrebat pentru necredinţa şi păcatele noastre, s-a înmulţit 102/ SFĂTUIRE DE DUH LA MASA TAINELOR
din nou: „Şi de ce, dacă ai făcut făgăduinţele călugăreşti, umbli fără frică răutatea în lumea de azi, şi să nu-i părăsim pe – Interviu cu pr. Ioan Şişmanian
prin piaţă, părăsind liniştirea”? – la care Afraat răspunde: „Spune-mi, Părinţii noştri, care ne-au născut nouă adevărata redactor/ Fundația Petru Vodă & Editura Crigarux
împărate: dacă aş fi fost o fecioară ce stă închisă în iatac şi aş fi văzut pe credinţă, înălţându-ne către Dumnezeu. layout și tehnoredactare/ www.atelieruldegrafica.ro
prelucrare foto/ Atelierul de grafică
cineva dând foc casei tatălui meu, ce m-ai fi sfătuit să fac la vederea casei corectură/ Claudia Maria Chira
în flăcări? Să stau înăuntru şi să trec cu vederea pârjolul? Dar astfel i-aş fi fotografie/ Cristina Nichituș, M-rea petru Vodă
tipar/ Autograf
căzut şi eu pradă. Iar dacă spui că se cuvenea să alerg să aduc apă, să alerg
adresă/ Fundația Petru Vodă, com. Poiana Teiului, Neamț
încolo şi încoace şi să sting flăcările, să nu mă mustri, împărate, că tocmai telefoane/ 0788 355 239, 0788 729 140, 0723 241 568
asta fac: întrucât după sfatul ce l-ai fi dat unei fecioare închise în iatac sunt e-mail/ atitudini.pv@gmail.com
web/ www.atitudini.com
abonamente/ la adreasa de email de mai sus
4 Fericitul Teodoret al Cirului, „Istoria evlavioasă”. şi la telefon 0788 355 239
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 0

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
părINTele JUSTIN pârvU,
p experienţă! Amară atunci când am gustat roadele necredinţei mele şi l-

D
PE Mă py
voIevoDUl orToDoxIeI româNeşTI am determinat pe Părinte să îmi răspundă ca om, sau mai bine zis i-am
Co

90 De ANI De vIeţUIre îN SlUJbA lUI HrISToS. închis accesul lui Dumnezeu să îmi răspundă prin acest om; şi preadulce
Să ne trăiţi întru mulţi ani, părinte! „când am sărit din judecata şi cercertarea Părintelui meu ca din curvie”,
monahia fotini făcând loc lui Dumnezeu să glăsuiască prin Părintele meu. Amară când
am simţit neputinţa firii omeneşti care nu apelează la Dumnezeul ei şi
Nu suntem nici pe departe ucenicii desăvârşiţi ai marelui duhovnic. Eu preadulce când am văzut că cele cu neputinţă sunt cu adevărat cu putinţă,
nu sunt, dar am văzut pe alţii că sunt. Nu vrem nici pe departe să dar ieşind din logica acestei lumi. De atâtea ori am fost martoră
facem un personaj infailibil din Părintele Justin şi nici măcar un când părintele a coborât cerul pe pământ pentru mine şi minuni
sfânt, soartă ce numai bunul Dumnezeu o hotăreşte. Dar de tot felul se revărsau asupra mea, de la citirea celor mai mici
oare vrem să mai vedem sfinţi? gânduri până la tămăduirea sufletului, ...şi acum pe cine să cred?
Am asistat în ultima vreme la fel şi fel de supoziţii şi Pe mine care am văzut minuni mari lucrând prin Părintele meu
judecăţi asupra staturii Părintelui Justin. Şi m-am sau pe mine care am văzut greşeli lucrând prin Părintele meu,
uitat să văd: cine sunt cei ce şi-au scos binoclul pentru necerdinţa mea?
şi lupa să disece în laboratorul inteligenţei lor Cred că dacă am căuta răspunsuri în nevrednicia nostră, le-
faptele marelui duhovnic? Şi n-am văzut pe am găsi pe toate.
nimeni brăzdat de cărunteţe şi aspre nevoinţe, ci Prin cele ce spun acum, nu îndemn pe nimeni să scrie pe
doar părelnici la uşa cărora credincioşii României nu garduri că Părintele Justin este infailibil, ci doar atât: să nu
prea se înghesuie, care nu s-au încumetat niciodată să smintim credinţa unora din cauza necredinţei sau relei noastre
guste din sarea lacrimei Părintelui Justin, vărsate pentru credinţe. Pentru că, dacă vom da seama pentru orice cuvânt
păcatele multora şi nici n-au ajuns vreodată la picioarele lui grăit în deşert, cu cât mai mult pentru un cuvânt care poate
îngenunchiate de durere pentru un neam întreg. Da! Unii îl afecta credinţa unui suflet?
acuză de şovinism şi îi deranjează că prea mult vorbeşte „bătrânul Poate că trăim vremurile, pentru care Părinţii au prorocit că nu
aista de neam şi Eminescu”, dar să vorbească creştinii de pretutindeni vor mai fi povăţuitori desăvârşiţi, iar ucenicii vor fi nevoiţi să
dinafara hotarelor acestei ţări, care vin cu disperare să îi ceara ajutorul: culeagă din faptele bune ale fiecăruia din părinţii duhovniceşti.
cât spijin au găsit într-însul? Dar Părintele Justin nu ne-a impus niciodată să facem ascultare
Nici pe departe părintele nu este şi nu are cum să fie infailibil; infailibil desăvârşită, aşa cum impun alţii cu mult mai puţin avizaţi, ci
singur Dumnezeu este. Dar, spre ruşinea mea, am primit o lecţie de dimpotrivă. Adeseori mărturiseşte cât
la un simplu credincios de rând, din partea căruia nu aşteptam mari este de păcătos şi ne sfătuieşte să învăţăm
descoperiri cereşti. Şi aşa, încrecând să-l conving eu că părintele Justin să stăm pe picioarele nostre, că vor veni
nu este infailibil şi poate greşi, ca om, - acela cu un glas neşovăitor, zile când nu vom mai avea cui să-i cerem
izvorât din credinţa inimii sale şi oarecum nedumerit în faţa necredinţei sfatul, decât numai lui Dumnezeu. Şi
mele, spune: „Dar pentru mine, Părintele chiar e infailibil!” Şi stăteam dacă atunci când te duci cu credinţă
şi mă gândeam ce răspuns să îi dau... şi simţeam că dacă voi încerca în părintele tău, Dumnezeu lucrează,
să distrug universul acestui credincios, distrug un suflet pentru care consider că acest părinte este unul
Hristos Şi-a vărsat Sângele pe Cruce. Dar nu numai că nu am făcut bineplăcut Lui. Şi încă ce lucrează!... nu
aceasta, ci zidul necredinţei mele a fost surpat de frumuseţea credinţei orice… oricum unul care a făcut proba
acestui suflet. Pentru că el avea dreptate, dar eu uitasem (că la români se nu poate să mai ridice nico pietricică
practică uitarea)! Sau, din alt punct de vedere, amândoi aveam dreptate. asupra acestui om.
Pentru necredinţa mea, Părintele chiar era greşelnic; pentru credinţa lui, Aşadar, liniştiţi-vă! Nu! Părintele
Părintele era „infailibil”. Justin nu este un sfânt! Dar, vă rog eu,
Am spus-o de mai multe ori şi din experienţă vorbesc – Părintele nu ştie dacă întâlniţi vreodată un sfânt, să nu-i daţi în cap!
să dea sfat decât după inima fiecăruia. Oare este vreunul din ucenicii
Părintelui care să nu fi trăit această experienţă? Amară şi preadulce Sf. Ioan Scărarul, Scara.
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 09

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
epISoADe DIN vIAţA părINTelUI JUSTIN
e care aproape că nici nu-mi mai vine să gândesc – cu începutul campaniei

D
PE Mă py
interviu realizat la 0 februarie 009, m-rea petru vodă … al războiului… de acum ruşii cotropiseră ţara, veneau din ce în ce mai
Co

aproape, s-au izbit de fortăreţele de pe Valea Moldovei, Valea Siretului,


- Părinte, cum vă simţiţi la 90 de ani şi ce experienţe vi s-au părut mai cazematele de rezistenţă împotriva armatei de Răsărit.
importante în aceşti 90 de ani? A venit apoi, în sfârşit, şi perioada de refacere, chipurile, a acestor vremuri
- Măi, până la 90 de ani... ce să zic eu? Dacă iei veacul acesta al XX-lea, grele, dar refacerile s-au transformat iarăşi în capitol de suferinţă, pentru
l-am pătruns în mai puţin cu zece ani. Apoi veacul acesta a fost veacul că acum aici la noi se întâlniseră cele două curente: al comunismului şi al
tulburărilor, pentru că m-am confruntat cu patru mari figuri naţionalismului, al iubirii de
politice care au tulburat lumea şi Europa, în special. Am avut patrie şi al distrugerii de patrie.
perioada stalinistă, perioada hitleristă, perioada Mussolini şi Comunismul care bătea cu
toată gama aceasta a oamenilor – am putea spune – puţin toată puterea împotriva acestor
bolnavi mintal, de urmările lor se văd şi până astăzi. Am fost sacre noţiuni. A urmat apoi, în
în prea puţini ani, în care într-adevăr să am şi eu ocazia să sfârşit, tulburarea aceasta mare
stau liniştit şi să gândesc şi să văd cum s-a pus neamul acesta când m-am întâlnit de-odată
pe o temelie mai sănătoasă şi mai temeinică, pe linia unei prin 949 cu vreo 6 ani de
Ortodoxii dăruită de Dumnezeu – mare dar – neamului temniţă grea, d’apăi am luat-o de
nostru. Am avut de-a face cu oameni din toate categoriile, şi la Suceava, Aiud, Mină, Gherla,
oameni mici, şi oameni mari, şi oameni de mijloc, şi oameni Piteşti – şi toate, în sfârşit,
mai buni, şi oameni mai răi – de toate soiurile, în sfârşit. Şi cetăţile acestea de rezistenţă a
am avut mereu, cu această lume, de dobândit o experienţă comunismului nostru din Ţara
de rezistenţă şi de menţinere a vieţii mele care am format-o Românească. Toate lagărele şi
de mic copil, de la familia mea, de ortodocşi, ţărani sănătoşi, toate închisorile – mă uitam pe
viguroşi, cu gânduri frumoase, în credinţa şi biserica o hartă de la Sighet – unde, în
strămoşilor noştri. sfârşit, nu erau mai mult decât
De aceea, dacă mă gândesc şi privesc în urmă la anii copilăriei, 60 de închisori, mici şi mari,
când eram într-o şcoală câte 00-20 de copii – cum ne şi lagăre, şi locuri de muncă forţată!
împărţeam noi frumos şi făceam două rânduri: un rând care Aşa încât, când am ieşit de acolo – ceea ce mi-a oferit bucuria – e că am Am fost în prea puţini
mergea spre nordul satului şi altul care mergea spre sudul pus temelia acestei biserici, închinată în cinstea marilor mărturisitori ai ani, în care într-adevăr să
...toate aceste nevoinţe, satului – şir de copii şi frumoşi, şi voioşi. Când întâlneam un bătrân războiului comunist; în cinstea lor am ridicat biserica cu patronii – „Sfinţii am şi eu ocazia să stau liniş-
aceste greutăţi, vâltori prin – Bună-ziua, Bună-seara! Când întâlneam preotul scoteam pălăriuţele: Arhangheli Mihail şi Gavriil”. S-au adăugat apoi casele care se văd ca o tit şi să gândesc şi să văd
care am trecut – n-au făcut Sărut mâna, Părinte!… şi aşa petreceam posturile mari, cum de pildă acum mărturie a ostenelilor credincioşilor ortodocşi din partea locurilor. Însă cum s-a pus neamul acesta
altceva decât să hotărască suntem la începutul Triodului. Şi aşa mergeam cu toţii la biserică şi acolo mai înainte de a veni încoace în Petru Vodă, am stat chiar vreo 4 ani pe o temelie mai sănătoasă
şi să întărească în mine cântam împreună cu dascălii, învăţătorii, făceam dezlegarea de post pentru la mănăstirea Bistriţa, unde şi-acolo n-a fost uşor, pentru că mănăstirea şi mai temeinică, pe linia
convingerile mele – spovedanie, după care urma şi spovedania – încât ni se dădea în primele Bistriţa era o mănăstire misionară în apropierea oraşului Piatra Neamţ, unei Ortodoxii dăruită
a iubirii de ţară şi de două săptămâni ale postului şi canon, pe care îl făceam pentru ispăşirea unde aveam de-a face şi cu o cursă care venea de 3-4 ori pe zi, şi se descărcau de Dumnezeu – mare dar
neamul acesta obidit. noastră de greşeli şi de păcate. Ne dădea cel puţin câte 500 de metanii (oamenii) la uşa mea, unde am stat şi acolo de veghe pâââ..nă la aşa-zisa – neamului nostru.
cam în tot postul, 400 sau poate şi 600 – în funcţie de poznele pe care le Revoluţie, când am plecat şi am venit aici, în Petru Vodă şi am început
făceam. Şi apoi ne apropiam cu cutremur şi cu frică de marea sărbătoare a lucrările acestea frumoase cu ajutorul credincioşilor care s-au nevoit, stând
Învierii Domnului. Nu mai spun câtă grijă aveam noi în timpul Postului zi de zi până ce s-a acoperit biserica începută în mai. În acelaşi an am ajuns
Mare când ne preda la lecţii Patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos! la acoperişul ei, la sfârşitul lunii octombrie, începutul lui noiembrie.
Aveam în clasă şi nişte copii de altă rasă decât a noastră şi tare se tulburau Apoi a urmat pictura – din interiorul bisericii, din exteriorul ei, aşa încât
aceşti copii din cauza nemulţumirilor noastre că Hristos a pătimit din a fost de altfel şi bucuria şi m-am regăsit aşa, în rostul meu din viaţa pe
mâna evreilor. care am parcurs-o. De altfel toate aceste nevoinţe, aceste greutăţi, vâltori
Ce să mai spun când au venit vremuri atât de apăsătoare – 944 – despre prin care am trecut – n-au făcut altceva decât să hotărască şi să întărească
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
în mine convingerile mele – a iubirii de ţară şi de neamul acesta obidit. securitatea. … Acum nu, domnule, îţi pune sub unghie un bobuşor din

D
PE Mă py
- Văd că guvernul României vă întâmpină anul 90 al vieţii sfinţiei voastre cu ăsta şi nu mai are nevoie de securişti să-i plătească. Ţi-l pune şi te face în
Co

daruri alese, cipuri performante… 4-5 ani şi pe tine ne-om. Dacă porţi ăsta prea mult cu tine, sigur îşi face
- Ei, am luat-o şi cu cipurile acestea acum… pentru că lumea aceasta şi el boala şi rostul lui – bietele animale, săracele, care le-o pus la ureche,
sigur că se informa şi dorea să se informeze – ce sunt cu cipurile, ce sunt o început să le putrezească urechile, să le cadă coarnele, să le ciuntească
cu paşapoartele, cu unele sau altele? Am dat şi eu o scrisoare peste tot şi şi pe ele, să sufere şi ele, după consecinţele civilizaţiei aşa, venite de cine
am socotit să fie şi o explicaţie. Această explicaţie însă pe care am dat- ştie unde peste noi; dar ştim noi de unde, de altfel, da’ – eh!
o eu - pe foarte mulţi i-a tulburat –, ca omul vinovat
în faţa porţii de judecată, dar n-am socotit decât să-mi
fac o datorie pentru ca să ştie oamenii ce au de făcut
şi, în acelaşi timp, să ne profilăm şi noi pe o poziţie de
oameni de pocăinţă şi de regăsire a noastră în rostul
ortodoxiei. Ei, acum sigur că lucrurile s-au amplificat
mai mult, întrucât au început să intre o serie întreagă
de explicaţii, de comunicări – prin reviste, prin ziare şi
a ieşit tocmai ce nu mă aşteptam să iasă; dar cred că şi
asta a fost de la Dumnezeu, ca lumea să ştie de ce ispite
şi încercări are de trecut neamul cel creştinesc. Pentru
că lucrurile acestea n-au fost numai pentru creştini
(adică nu vizează numai creştinii n.n.) ci pentru toată
suflarea care trăieşte pe pământ – adică să se menţină
pe verticalitate, ca creatură a lui Dumnezeu liberă,
nestingherită de nimeni, să-şi poată exprima gândurile
lui, să-şi poată exprima vorbirile lui, să poată avea o
poziţie în care să nu fie stăpânit şi îngrădit. Ori acum
sigur că lucrurile se întâmplă că, atât creştinul, cât şi
necreştinul – este controlat, îi pune năsturelul sau
cipuşorul acela, firul de nisip, îl pune într-un buzunar,
Pentru că lucrurile acestea ţi-l pune într-o haină care o iei de la magazin, ori ţi-l pune într-o Şi am avut mereu,
n-au fost numai pentru încălţăminte şi aşa mergi cu tine cu telefonul şi te înregistrează şi te cu această lume, de dobândit
creştini... ci pentru toată pune la securitate şi nu mai ai nevoie de securitate că-i cu tine mereu. o experienţă de rezistenţă şi
suflarea care trăieşte Cel puţin atunci puneau pentru tine câte 7-8 gealaţi care trebuiau să de menţinere a vieţii mele
pe pământ – adică să se te păzească. Eu, când am venit de la puşcărie şi m-am dus la casa mea care am format-o de mic
menţină pe verticalitate, părintească, la bătrânii mei, – domnule, veneau de câte două trei ori pe copil, de la familia mea,
ca creatură a lui Dumnezeu noapte. Venea unul: „Dragii mei, am înnoptat aici la poalele munţilor. de ortodocşi, ţărani sănătoşi,
liberă, nestingherită de Nu ne-o-ţi primi şi pe noi să stăm oleacă să ne adăpostim?” Eu îi spuneam viguroşi, cu gânduri
nimeni, să-şi poată exprima cumnatului meu: „Măi, vezi că ăştia nu-s pentru dormit. Ăştia au alt Şi iată că am înfruntat, dragii mei, până în zilele acestea, multe şi frumoase frumoase, în credinţa şi
gândurile lui, să-şi poată interes. Spune-le să meargă mai departe”. Şi veneau… mă duceam pe la episoade – după care am ajuns la anii aceştia când aştept şi eu oarecum: biserica strămoşilor noştri.
exprima vorbirile lui, ţară, mă duceam primăvara, luna mai-iunie, mă duceam pe câmpurile „Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău în pace, căci
să poată avea o poziţie acestea din Bolătău, pe Cinei, – să mai văd şi eu locurile acestea frumoase văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor
în care să nu fie stăpânit ale copilăriei mele. Ei, bine, veneau acasă şi îmi spuneau de-acasă: „au popoarelor!”.
şi îngrădit. venit aici nişte cetăţeni bine aranjaţi şi îmbrăcaţi, o oprit o maşină aicia
– şi o tot întrebat, o fotografiat pe aicea – măă..i, cine ştie ce drăcovenii
or mai fi şi ăştia bine aranjaţi – că ăştia erau de la „mama” noastră -
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
îNTreAgA creşTINăTATe
îNT tuturor acestor atacuri ale ştiinţei şi tehnicii de acum, împotriva tuturor

D
PE Mă py
eSTe răSTIgNITă pe crUce celor ce ne prigonesc, am realiza totul, n-ar mai avea niciun efect asupra
Co

Interviu cu părintele Justin pârvu, noastră, nici duhurile rele, nici asupritorii noştri. Prin această asceză noi
realizat de monahia fotini, 9 martie, 009 trebuie să formăm o pânză harică pentru a acoperi neamul creştinesc.
Eu zic că astăzi, ca şi altădată, creştinul trebuie să fie ca iepurele pe hat: Atunci suntem în măsură să discutăm şi să facem o judecată hotărâtoare
în două lăbuţe, cu urechile ciulite dreapta-stânga să vadă de unde vine asupra acestei situaţii grele în care ne aflăm. Nu trebuie să stăm nepăsători,
pericolul. Asta-i trezvirea noastră! acesta este un mare păcat, dragii mei. Dumnezeu ne porunceşte să-L
mărturisim înaintea oamenilor. Dar nici să o facem cu trufie,
- Părinte, de la apelul sfinţiei voastre fără durerea inimii pe care a vut-o Mântuitorul faţă de Iuda şi
pe care l-aţi adresat acestui popor, cu faţă de toţi prigonitorii Lui. Vedeţi diferenţa? Dumnezeu Și-a
privire la actele biometrice, s-a declan- iertat prigonitorii Lui, dar nu i-a luat cu El în rai, decât pe cei
şat un întreg război în lumea noastră care s-au pocăit!
creştină, căruia bieţii credincioşi cu Lumea, acum, este în pragul unui mare cataclism de război.
greu îi fac faţă şi prigonirile asupra Acesta este un război tehnic, electronic, care depăşeşte
lor sunt nelipsite. Cum să se raporteze limita tuturor războaielor de dinainte. Prin acest război se
simplul credincios la acest război, în urmăreşte animalizarea noastră, aduce omul la starea în care
care el se simte slab şi nepregătit, dar în să nu mai poată gândi, să nu mai poată simţi şi trăi nimic,
acelaşi timp dator în faţa Adevărului decât ceea ce i se comandă, devenind un rob al tehnicii. Şi
în care s-a născut? dacă vorbim de criza economică, să vorbim şi de criza spirituală prin „... să fim responsabili,
- Dragii mei, războiul acesta este care trece omenirea acum. Criza morală, criza spirituală care s-a pentru că ceea ce facem noi
într-adevăr unul anevoios, dar nu abătut asupra noastră nu este altceva decât aspra judecată şi mâniere acum rămâne pentru copiii,
fără ştiinţa lui Dumnezeu. Creştinul a lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Şi aşa cum spunea şi Înaltul nepoţii şi strănepoţii noştri.
nostru de azi trăieşte nişte vremuri Teofan, traducând cuvântul criză ca judecată, apoi cu adevărat suntem Ceea ce socotim că facem
Lumea, acum, grele, de neputinţă. Poate că niciodată nu a fost aşa de neputincios sub judecata lui Dumnezeu pentru toate fărădelegile noastre. Cu acest acum să facem cu conştiinţa
este în pragul unui creştinul cum este astăzi. Dar Dumnezeu e încă printre noi, dragii mei, cuget trebuie să mergem la război. că suntem într-un moment
mare cataclism de şi va fi până la sfârşitul veacului. Nu trebuie să ne înspăimânte neputinţa - De ce unii creştini, şi muţi chiar dintre clerici, chiar dacă merg la biserică istoric, în care să se vadă că
război. Acesta este un noastră, pentru că nu noi luptăm pentru apărarea Adevărului şi a şi săvârşesc multe din faptele bune, nu au sesizat totuşi acest război şi nu s-a luptat pentru adevăr; că
război tehnic, electronic sufletelor noastre, ci mai întâi Hristos este cel ce luptă pentru şi prin noi. văd niciun pericol sufletesc în acceptarea acestor cipuri? în aceste momente grele,
care depăşeşte limita Noi nu suntem decât nişte unelte prin care Dumnezeu lucrează, dacă noi - Ei, sărmanii oameni trăiesc creştinismul căldicel, de aceea nu văd creştinii au apărat cu preţul
tuturor războaielor de Îl lăsăm. Creştinismul, aşa cum a avut un răsărit, tot aşa trebuie să aibă şi lupta. Nu e de ajuns să sacrifici ouăle de Paşti ca să fii un bun creştin, vieţii lor adevărul acesta
dinainte. Prin acest război un apus; iată că noi suntem martori acelor vremuri de apus al creştinătăţii, ci e nevoie să te mai sacrifici oleacă şi pe tine. Unde s-a mai pomenit ortodox”.
se urmăreşte animalizarea în care Dumnezeu ne-a învrednicit să trăim. Sfântul Serafim de Sarov creştinism fără jertfă, fără prigonire? Acela nu e creştinism. Noi mâncăm
noastră, aduce omul la spunea undeva că aşa cum la sfârşitul vieţii Sale pământeşti, Mântuitorul ouăle şi Paştile şi cu asta ne-am achitat! Nu, dragul meu! Toate trebuie
starea în care să nu mai a simţit durerea maximă de părăsire a Tatălui Său, tot aşa şi creştinul, să le trecem printr-o suferinţă şi printr-un moment greu care au născut
poată gândi, să nu mai la sfârşitul veacurilor, va trăi şi va simţi părăsirea lui Dumnezeu. Acum, aceste tradiţii şi obiceiuri, fără de care faptele noastre aşa-zis bune nu
poată simţi şi trăi nimic, putem spune, întreaga creştinătate este răstignită pe cruce. Un om care ar fi existat. Imediat trebuie să ne gândim că alături de oul roş este şi
decât ceea ce i se comandă, este pe cruce oare nu se simte slăbit? Oare să ne scoatem piroanele şi să ne Crucea îndată a Mântuitorului Iisus Hristos. Alături de pasca pe care
devenind un rob al tămăduim rănile? Sau să răbdăm, rugându-ne Domnului pentru iertarea ne-o face bunica în covăţica ei acolo şi împleteşte sfânta cruce în mijlocul
tehnicii. celor ce ne prigonesc? Iată că acum trecem prin Postul Paştelui, care ne ei, acolo este prezentă şi durerea mucenicilor, cuvioşilor, a pustnicilor, a
îndeamnă la o mai adâncă cugetare asupra noastră înşine, la pocăinţă, dar drepţilor care s-au nevoit în vederea acestei Răstigniri. Să ne alăturăm
mai ales la patimi. „Dacă pe Mine M-au prigonit, şi pe voi vă vor prigoni”. şi zbuciumului sufletesc al Mântuitorului pe cruce, că altfel n-ar fi fost
Este oare cinste mai mare ca aceasta? Dacă Hristos a numit răstignirea Învierea. Ultimele ore ale Mântuitorului pe cruce au fost cele mai grele
Sa slavă, oare noi să fugim de ea? Dacă noi ne-am aduna cu toţii şi dacă momente… până la Săvârşitu-s-a. Ei bine, noi trebuie să trăim toate aceste
ne-am apuca să facem o asceză, aceasta va ţine loc de apărătoare împotriva implicaţii ale sărbătorii, nu numai în parte, ca să putem avea cu adevărat şi
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
bucuria Învierii Domnului. Că posturile, rugăciunile, nevoinţele noastre le demonstrăm că turma aceasta nu este chiar aşa rătăcită, ci conştientă

D
PE Mă py
sunt mijloace ca să ajungem la biruinţa Învierii Mântuitorului Iisus de nişte realităţi, să conştientizeze că acestei turme i se cere un model
Co

Hristos. Iubim prea mult lumea şi patimile ei, de aceea nu mai vedem adecvat, nu unul jignitor pentru turma unui Împărat Atotputernic…
niciun pericol şi ne lepădăm uşor cu zâmbetul pe buze. Că vin unii şi Căci până şi cea din urmă creştină a turmei îşi face cruce de această
zic: „Uite, eu am cipul şi nu am păţit nimic. Sunt vesel şi sănătos”! Dar şi îndrăzneală şi cutezanţă a unei uniforme îmbrăcată de un cleric care se
bogatul din Evanghelie parcă tot fericit era, până a ajuns la locul pe care pronunţă în numele unui sinod. Cum poţi să dormi liniştit când dai o
îl merita. Acestea sunt vremuri grele? Asta nu e nimic. Vor veni necazuri ţară întreagă în mâna diavolului? Hai, dai o Basarabie, dai o Bucovină,
dar să dai sufletul unei naţii – Biserica?! De aceea
să fim responsabili, pentru că ceea ce facem noi
acum rămâne pentru copiii, nepoţii şi strănepoţii
noştri. Ceea ce socotim că facem acum să facem
cu conştiinţa că suntem într-un moment istoric,
în care să se vadă că s-a luptat pentru adevăr; că
în aceste momente grele, creştinii au apărat cu
preţul vieţii lor adevărul acesta ortodox. Şi aşa
după cum un ostaş pleacă să-şi apere ţara cu arma
în mână şi urmăreşte inamicul, aşa trebuie să fim
şi noi conştienţi că predăm testamentul ortodoxiei
nepoţilor şi strănepoţilor noştri. Cum poţi să
dormi liniştit ştiind că te apără ştiinţa acestui veac?
Păi pe noi ne apără Dumnezeu sau cipul? Să crezi
ştiinţa veacului XXI este o mare neghiobie, care
nu are decât un superficial de civilizaţie laică şi o
cultură pur şi simplu ameţită de raţiune. Ce să te
încrezi de pildă într-un gânditor de al nostru cum
că el ar putea să dea principii de viaţă şi reguli sau
îndrumări spirituale pentru o naţiune ortodoxă de
2000 de ani născută, şi crescută în duhul unei cu
Cum poţi să dormi şi mai mari, dar cu atât să fim mai fericiţi, că ne-a învrednicit Dumnezeu totul altei lumi decât suntem acum?! Păi aceste tendinţe care se încearcă Trebuie să mai treacă o
liniştit când dai o să ne facem părtaşi Răstignirii Lui. Noi să ne lepădăm de toată grija cea acum asupra creştinismului nostru ortodox, sunt sforţări inutile, de generaţie de martiraj ca să
ţară întreagă în mâna lumească, după cum spune Heruvicul şi nu avem de ce să deznădăjduim. parcă s-ar bate elefantul cu locomotiva – ca să încerci să dărâmi un obicei putem avea noi o claritate şi
diavolului? Hai, dai o Pentru că Mântuitorul spune foarte limpede: Nu te teme, turmă mică! şi o tradiţie în România, sau o gândire atât de profundă şi de adâncă, o limpezire şi o nădăjduire
Basarabie, dai o Bucovină, Noi suntem turma mică. care a fost pecetluită cu sângele atâtor nevoitori, pustnici, călugări, cu adevărat, de la om la
dar să dai sufletul unei - Dar ce să mai creadă turma, părinte, când păstorul ei zice că e primul care monahi şi monahii, care s-au nevoit în pustietăţile acestea ale ţării, care om. Până nu creăm omul
naţii – Biserica?! se cipuieşte, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei? au fost martirizaţi prin propria lor voinţă… şi acum să vină un oarecare acesta al creştinului de
- Este foarte dureros că reprezentantul acesta purtător de cuvânt al din lumea întreagă să ne spună nouă că nu e ce-a fost şi cum ştiam noi, altădată… cu tehnica şi
Patriarhiei se înfăţişează în faţa unui întreg popor ortodox, ca şi cum că noi trebuie să o luăm pe altă cale. La care cale vă referiţi, cinstiţi cu ştiinţele economice şi
nu ar exista… Cu toţii vorbim de criză, criză financiară, criză morală… boieri? A marxismului, a leninismului? Păi nu vedem cu toţii unde ne- politice actuale, niciodată
dar cu mare durere am constatat că nu există o altă criză mai mare decât au dus aceştia? Şi această concepţie modernă are la bază tot principiul nu vom ajunge la un liman
depărtarea preoţilor de turmă. A mai primit şi un salariu în plus şi cu ateist, tot ei sunt la bază. Au venit de prin mulţimea asta sovietică şi s-au desăvârşit până ce nu
atât mai mult, nu mai vorbesc băieţii. Şi atunci ce să facă un simplu impus acum în lumea noastră. Şi nu se poate vorbi despre o convingere realizăm sufletul nostru cu
credincios? Face crucea mare şi Doamne ajută! Pentru că ei au căutat şi o credinţă care să poată avea o temelie. Ori pentru noi tocmai asta adevărat, cum l-am primit
să producă această adâncime între cler şi credincios. Cu mici excepţii, este puterea şi rezistenţa noastră – să ne rugăm, să fim într-o unitate aşa să şi-l predăm.
există un divorţ între preot şi creştinul ortodox ascultător. Va trebui să deplină, să credem cu desăvârşire în ceea ce ne-am botezat, în ce ne-
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
am îmbrăcat, în cămaşa lui Hristos şi acesta este drumul celor 40 de altădată, creştinul trebuie să fie ca iepurele pe hat: în două lăbuţe, cu

D
PE Mă py
mucenici pe care i-am sărbătorit astăzi. urechile ciulite dreapta-stânga să vadă de unde vine pericolul. Asta-i
Co

- Ce atitudine trebuie să aibă monahul în faţa acestor pericole? Mai trezvirea noastră! Dar la noi primează interesele personale. Pentru un
ales pentru că unii păstori ne sfătuiesc să stăm liniştiţi în chilii şi să nu interes personal, nu pot eu să înăbuş un adevăr istoric sau creştin! Pentru
provocăm panică? că politicienii noştri nu au decât un singur lucru de realizat - să facă avere
- Cum să stea, măi, liniştiţi când Biserica îi arde? Ce interes are monahul pe seama acestui popor. Cu toate partidele care s-au perindat politic, nu
faţă de lumea care se zbate acum între mântuire şi pierzare? Care este s-a schimbat nimic. Se putea ca ţăranul să trăiască deplin şi demn în Ţara
atitudinea noastră de monahi? Păi, degeaba Românească, dar nu i-a interesat asta.
te rogi tu dacă nu vezi fratele care cade în Eşti pus sub control dacă vrei să faci ceva
prăpastie. Zadarnic înalţi ochii la cer dacă bun, el trebuie să o ducă bine şi tu trebuie
nu ştii să ţi-i cobori la cel care boleşte lângă să te desfiinţezi. Ţara Românească este
tine. Care a fost atitudinea monahismului o ţară sfântă, cu un popor sfânt. Noi nu
din primele secole creştine? Aceasta, suntem consecinţa a nimănui, politic sau a
nepăsătoare la durerile aproapelui lor? altor stări de lucruri, dar noi suntem ţinta
Tocmai rugăciunea este aceea care ne dă multor răzbunări vrăjmaşe de 2000 de ani;
puterea să vedem rănile fraţilor noştri. Şi aşa cum Mântuitorul a fost vândut de la
ce biruinţă este mai mare în faţa lui Hristos un neam la altul, aşa şi poporul român de
decât aceea că ai salvat un suflet de la la un stăpân la altul. De aceea noi trebuie
pieire? Dar dacă nu vrei să îl salvezi, măcar să avem această mulţumire sufletească şi
nu descuraja! Nu au fost ei cei care au dat să ne bucurăm pentru aceste zile în care
tonul şi au fost prezenţi în toate problemele suntem loviţi şi să ne dea Dumnezeu să
care frământau creştinătatea? Martirii nu ducem mai departe crucea către Golgota
au fost călugării? Ce învăţătură vin ei să ne a acestui neam şi să ajungem şi la Învierea
aducă nouă acum?.... Ce a făcut Sf. Vasile Domnului. Poporul nostru este foarte
cel Mare? Nu a scos călugării şi i-a adus golit de copilaşi, nu avem mame, nu avem
în cetate să fie la dispoziţia credincioşilor? urmaşi. Să facem ceva câtuşi de puţin să
Ca să fie modele de înfrânare, de virtute, aducem un număr de creştini curaţi pe
de contemplaţie, de dragoste? Aceasta este care să-i dăm şcolii, să-i dăm societăţii
smerenia? Să dormi liniştit la chilia ta? româneşti. Trebuie să apărăm societatea
Monahul a fost şi va rămâne ochiul de veghe şi familia de handicapul acesta modern
al creştinătăţii. care s-a infiltrat şi la noi în ţară, prin
- Vedeţi o reînviere a generaţiei de astăzi ca să acceptarea incestului şi a prostituţiei şi
putem ieşi din această criză? a altor mari fărădelegi. Ei încearcă să
- Să dea Dumnezeu să mă înşel eu, dar eu nu desfiinţeze valorile naţiei din temelii,
văd o refacere. Doar după ce va trece multă şi o face acţionând prin ambele planuri: unul moral, spiritual dar şi cel
vreme de restrişte, dar cu generaţiile acestea biologic, virusând familia şi voinţa omului. Să ne amintim de martirii şi
nu se vede nimic nou şi bun la orizont. străbunii noştri şi să nu îngăduim străinilor să ne răpească moştenirea
Suntem prea cuprinşi de bălărie, suntem cuprinşi prea mult de neghină, aceasta primită prin harul lui Dumnezeu şi plămădită prin sângele şi
ca să mai putem curăţa noi ogorul. Trebuie să mai treacă o generaţie de sudoarea martirilor noştri. Să ştiţi că noi putem fi străjerul Europei. O
martiraj ca să putem avea noi o claritate şi o limpezire şi o nădăjduire cu Europă fără o Românie nu poate exista. Ortodoxia noastră românească
adevărat, de la om la om. Până nu creăm omul acesta al creştinului de a rămas cam singura de strajă, în splendoarea ei de demnitate şi prestigiu.
altădată… cu tehnica şi cu ştiinţele economice şi politice actuale, niciodată Aşa că: străjuiţi bine! Neamul acesta nu şi-a pierdut încă seva!
nu vom ajunge la un liman desăvârşit până ce nu realizăm sufletul nostru
cu adevărat, cum l-am primit aşa să şi-l predăm. Eu zic că astăzi, ca şi
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

-V ire t
RU ăs igh
O a
Ă
SfăTUIre DUHovNIceAScă De lA
Sfă
ET n r AvvA v ANToNIe ()
vA
INeDIT
eDIT
DIT
care ţi-au venit şi aşa te mântuieşti. Aceasta este

D
py
părINTele ArSeNIe bocA
t realizarea hotărârii tale sincere de cândva. A întrebat cineva pe Avva Antonie zicând: „Ce, păzind
Co

eu, voi plăcea lui Dumnezeu”? Şi, răspunzând bătrânul,


AvvA
vvA ANToNIe ()
vv A vA
Av v ANToNIe () a zis lui: „Cele ce-ţi poruncesc ţie, păzeşte-le! Oriunde
Me
INeă

Sfântul Avva Antonie, şezând odată în pustie, a venit în lenevie şi în multă Acest Avva Antonie, căutând la adâncul judecăţilor vei merge, pe Dumnezeu să-L ai înaintea ta totdeauna.
PIN

întunecare de gânduri şi zicea către Dumnezeu: „Doamne, voi să mă lui Dumnezeu, a cerut zicând: „Doamne, cum unii Şi orice vei face, să ai mărturia din Sfintele Scripturi
mântuiesc şi nu mă lasă gândurile. Ce voi face în scârba mea? Cum mă voi trăind puţin, mor, iar alţii prea îmbătrânesc? Şi şi ori în ce loc vei şedea, să nu te mişti degrabă. Acestea
mântui”? Şi, sculându-se puţin, a ieşit afară şi a văzut odată pe cineva ca pe pentru ce unii sunt săraci, iar alţii bogaţi? Şi cum cei trei păzeşte-le şi te vei mântui”!
sine, şezând şi împletind o funie, apoi sculându-se de la lucru şi rugându-se şi nedrepţi se îmbogăţesc, iar cei drepţi sunt săraci”? Şi Un ucenic a întrebat pe Avva Antonie: „Ce să fac… ca
iarăşi şezând şi împletind funia; apoi iarăşi sculându-se la rugăciune. Acesta a venit lui glas, zicând: „Antonie, ia aminte de tine, să mă mântuiesc”? Iar părintele i-a spus următoarele
era îngerul Domnului, trimis spre îndreptarea şi întărirea lui Antonie. Şi a că acestea sunt judecăţi ale lui Dumnezeu şi nu-ţi trei condiţii: „Să ai rugăciunea neîncetată, să ai mărturia
auzit pe înger zicând: „Aşa fă şi te mântuieşte”. Iar el, auzind aceasta, a luat este de folos a le şti”. Sfintelor Scripturi şi statornicia”.
multă bucurie şi îndrăzneală şi, făcând aşa, se mântuia. Aceasta nu e o judecată, a te întreba, a gândi, a . Rugăciunea neîncetată: să te sileşti să trăieşti
Întunecarea de gânduri este atunci când ţi se întunecă ţinta la care vrei te frământa nu este judecată; nu înseamnă că în prezenţa lui Dumnezeu, în orice împrejurare
să ajungi, obiectivul, rostul sau semnul, cum spune Sfântul Apostol păcătuieşti. A judeca pe altul însemnează a califica ai fi să ai gândul la Dumnezeu. A fi totdeauna cu
Pavel, pe care vrei să-l urmăreşti şi simţi că nu-l mai ai pentru că vine moral pe cineva, calificarea aproapelui, de obicei în „Doamne Iisuse...” în gând, chiar şi în somn, cum
altceva şi-ţi ocupă mintea. Orice gând în legătură cu lucrul, chiar rău, de obicei în mai rău decât pe tine (osândirea lui). spune psalmistul David: „Eu dorm, dar inima mea
gospodărie, contabilitate, gând de deşteptăciune; orice gând care priveşte Prin răspunsul dat lui Avva Antonie la întrebarea veghează...”. Prezenţa lui Dumnezeu are rostul de
materialismul, te abate de la Dumnezeu, de la Doamne Iisuse, adică îţi lui, se înţelege că atunci când te laşi de grija cea a ne opri de la rele, căci uneori le facem chiar şi în
întrerupe legătura cu Dumnezeu, îţi taie firul dinspre Dumnezeu, îţi deşartă, te lepezi de tine şi pleci în pustie, să ieşi şi prezenţa Lui. Aşa să faci dacă vrei să te mântuieşti.
fărâmiţează ţinta. Deci toate acestea se numesc întunecare de gânduri, îţi din toate întrebările lumii: cum de unii sunt bogaţi 2. Să ai mărturia Sfintelor Scripturi, care sunt:
întunecă rostul, semnul la care vrei să ajungi şi pentru care trăim de când şi alţii săraci? Acestea sunt lucrurile lui Dumnezeu. Biblia, scrierile Sfinţilor Părinţi, Patericul. Sfinţii
ne-am deschis ochii şi după ce îi închidem. Orice lucru care-l faci, să-l faci Corectura aceasta i-o face Dumnezeu lui Avva Părinţi se referă la toate faptele pe care le faci, fie
cu Doamne Iisuse, fie la gospodărie, fie la plivit sau la contabilitate şi chiar Antonie, din care scoatem învăţătura: să nu-ţi baţi osteneală lăuntrică, fie orice lucru dinafară. Cu alte
la încărcat de gunoi, iar toate aceste lucruri, faţă de ţinta pe care vrem să capul cu lucruri pe care numai Dumnezeu le ştie şi cuvinte: să nu faci nimic de capul tău. Să întrebi
o ajungem, să le socotim gunoaie. Deci întunecarea de gânduri nu este le rânduieşte. pe povăţuitorii tăi, pentru că fără sfat rătăceşti şi nu
numai când se îmbulzesc în minte alte lucruri, adică când eşti năucit de - Părinte, cum pe cei răi îi lasă Dumnezeu? te mântuieşti. Să călătorim cu întrebarea pentru că
cap ci, orice gând care-ţi ocupă mintea, îţi acoperă lumina, ţinta şi simţi - Cei răi sunt lăsaţi ca să facă tot răul de care sunt neîntrebat nimic nu-i bine, nici ce-i bine.
că a dispărut ceva din tine; nu mai simţi firul, legătura neîntreruptă cu capabili şi spre care sunt înclinaţi, ca pieirea lor să 3. Statornicia, adică unde te duci prima dată acolo
Dumnezeu. fie desăvârşită. Dumnezeu dă omului libertatea şi să prinzi rădăcini, că altfel, când te bate o adiere de
De acest fel de întunecare de gânduri era cuprins Avva Antonie şi a început în bine şi în rău, apoi la seceriş se vede ce se coace: vânt, te clatini şi cazi. Să nu fi numai frunze în afară.
să strige la Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a arătat lui că rugăciunea trebuie grâul sau neghina. E vorba de a desăvârşi toate Să fii statornic împotriva oricărui vânt care te suflă:
făcută cu lucrul mâinilor. Sfântul Apostol Pavel zice: „Siliţi-vă să aveţi în înclinările din tine, fie bune, fie rele, şi pentru ca să greutăţi, necazuri. Nu da înapoi, ci te luptă cu ele. Fii
voi simţirea care a avut-o Iisus”. le desăvârşeşti pe cele bune şi să le nimiceşti pe cele om dintr-o singură bucată înaintea lui Dumnezeu.
Când îţi încredinţezi sufletul tău din convingere lui Dumnezeu, are grijă rele trebuie să iubeşti sărăcia, dosădirea sau ocara,
să te prelucreze prin necazuri, ca să-ţi realizezi hotărârea pe care ai luat- plânsul, necazurile şi altele care ţin de condiţia AvvAv ANToNIe (3)
vA
o tu cândva cu sinceritate. Dacă trăieşti şi adânceşti această hotărâre, te mântuirii şi să dobândeşti plânsul care te ţine aproape Zis-a Avva Antonie: cel ce bate bucata de fier, întâi
întâlneşti cu Dumnezeu prin necazuri, prin tânguirea şi strigătul tău, ca de Dumnezeu. Sfântul Antonie a pus întrebarea socoteşte cu mintea ce va să facă: secere, cuţit sau
în psalmul „Doamne, strigat-am...”. că era nedumerit. Întrebarea nu-i oprită de Noul topor? Aşa şi noi trebuie să socotim, care faptă bună
Necazurile ustură, calcă mândria, iubirea de sine, dar să ai atâta minte să Testament şi de Sfinţii Părinţi, întrebările lui Avva uneltim, ca să nu ne ostenim în deşert.
nu te împotriveşti lor. Să ai puterea să te pogori la nivelul conştiinţei şi să Antonie nu sunt judecăţi, ci sunt frământări. Când, Precum fierarul întâi îşi socoteşte ce fel de unealtă
găseşti răspunsuri de la Dumnezeu, prin conştiinţă, pentru necazurile însă, ai ţinta curăţirii tale, nu te mai preocupă aceste ar putea scoate din bucata de fier ce o are, tot aşa
întrebări ale lumii. călugărul întâi îşi face socoteala, pe care faptă bună
 Fragmente din Comentarii la Pateric, manuscris. plănuieşte s-o săvârşească, ca nu cumva să ostenească
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
în zadar. Despre un atare meşter s-ar putea zice că AvvA v pImeN()
vA AvvAv SISoe()
vA

D
PE Mă py
în scurtă vreme şi-ar pierde meseria. Dacă se apucă A întrebat un frate pe Avva Pimen, zicând: de voi A fost odată ispitit Avraam, ucenicul lui Avva Sisoe, de un drac. Şi a văzut
Co

de o bucată de fier să scoată ceva şi vine cineva şi îi vedea greşeala fratelui meu, bine este să o acopăr? I- bătrânul că a căzut. Dar, sculându-se, şi-a întins mâinile la cer, zicând:
cere altceva, apoi vine altul şi îi cere altceva, tot din a zis lui bătrânul: în orice ceas vom acoperi greşeala „Dumnezeule, voieşti, nu voieşti, nu Te voi lăsa de nu-l vei tămădui”. Şi
acel fier, de fiecare dată el scade şi nu mai rămâne cu fratelui nostru şi Dumnezeu o acoperă pe a noastră; îndată s-a tămăduit ucenicul.
nimic. Aşa s-ar putea întâmpla călugărului care, cu şi în orice ceas o arătăm pe a fratelui şi Dumnezeu o Cine s-a mai rugat aşa stăruitor? Moise: „Iartă-le acum păcatul, dacă nu,
puterea sufletească ce o are, ar pleca să săvârşească arată pe a noastră. şterge-mă şi pe mine din cartea Ta, în care m-ai scris”.
În viaţa de obşte nu e bine să acoperi greşeala, fiind Ilie s-a rugat la fel, de a dat
nevoie de îndreptare. Dar a spune greşeala fratelui, Dumnezeu ploaie după trei
depinde cu ce gând vrei să o spui. Dacă vei căuta ani şi jumătate. Sfântul Ia-
numai să-i descoperi greşeala fratelui, iar tu nu simţi cov zice că şi Ilie a fost om ca
părere de rău pentru greşeala lui, nu poţi lăcrima şi noi, dar s-a rugat fierbinte Necazurile ustură, calcă
cu el, nu eşti părtaş cu el, atunci mai bine du-te şi şi Dumnezeu l-a ascultat. mândria, iubirea de sine,
spune că tu ai greşit. Minţi, dar te smereşti, că mai Rugăciunea are şi ea puterea dar să ai atâta minte să
mult te foloseşti, decât să spui greşeala fratelui cu o ei. Trebuie ploaie? Te rogi nu te împotriveşti lor. Să
pagubă sufletească pentru tine, mai ales când o spui fierbinte lui Dumnezeu şi ai puterea să te pogori la
cu asprime sau te înalţi deasupra lui. Atunci tu nu plouă. Rugăciunea se face în nivelul conştiinţei şi să
ai o stare sufletească bună, ci periculoasă pentru Biserică, la strană şi Sfânta găseşti răspunsuri de la
tine. Repară situaţia ta sufletească cu privire la cele Liturghie, dar trebuie să Dumnezeu, prin conştiinţă,
două porunci: iubirea de Dumnezeu şi iubirea de strigăm şi noi la Dumnezeu pentru necazurile care ţi-au
aproapele. Aşa cum ne purtăm noi cu aproapele, aşa prin rugăciunea „Doamne, venit şi aşa te mântuieşti.
se va purta şi Dumnezeu cu noi. Fără aproapele nu ne Iisuse...”. Rugăciunea întă-
când o virtute, când alta. Un plan împrăştiat e ca şi putem mântui. rită, adică de mai mulţi, poate mult. Într-adevăr, noi nu
când nu l-ai avea deloc. Când urmăreşti doi iepuri, Trebuie silinţă pentru că împărăţia urmărim să distrugem
chiar pe rând, nu vei prinde niciunul. AvvAv pImeN (3)
vA cerurilor este a celor ce se silesc. trupul, ci patimile. Gre-
Noi nu avem atâta putere sufletească să lucrăm S-a dus Avva Isaac la Avva Pimen şi, văzându-l pe „Rugăciunea sfântului se urcă ca tămâia utatea este alta, de a păstra
împrăştiat şi să ajungem peste tot la bun rezultat. el că pune puţină apă pe picioare, ca unul ce avea până la Dumnezeu”. Oamenii se roagă măsura, adică dreapta
Nici Dumnezeu, că-i Dumnezeu, şi n-a făcut lumea îndrăzneală către dânsul, i-a zis: „Cum unii au în tot felul: să câştige un proces, să- socoteală. Unii mănâncă
toată dintr-o dată, ci pe rând, creându-le toate unele întrebuinţat asprimea, chinuindu-şi trupul lor”? i ajute Dumnezeu să ia examenul, să mai puţin, alţii mai mult,
de la altele, sau pe unele după altele. De aceea ne I-a zis lui bătrânul: „Noi nu ne-am învăţat să fim aibă noroc în căsnicie, pentru sănătate; după firea lor. Unii mănâncă
facem un plan şi ne ţinem de realizarea lui. omorâtori de trupuri, ci de patimi”. dar numai rugăciunea jertfei de sine se mai puţin şi se nevoiesc mai
Aşa de pildă, urmărim întâi virtuţile care stau cele Într-adevăr, noi nu urmărim să distrugem trupul, urcă până la jertfelnicul lui Dumnezeu, mult şi cu toate acestea sunt
dintâi contra scăderilor noastre celor mai mari. De ci patimile. Greutatea este alta, de a păstra măsura, celelalte rugăciuni rămân tot aici pe luptaţi mai mult de patimi.
aceea trebuie la meşteşugul acesta atenţie, ca prin adică dreapta socoteală. Unii mănâncă mai puţin, pământ, nu se suie atât de sus. Deci,
lucru să ne cunoaştem scăderile. alţii mai mult, după firea lor. Unii mănâncă mai numai rugăciunea jertfei de sine, adică
Pe baza acestei prime osteneli - că multă osteneală puţin şi se nevoiesc mai mult şi cu toate acestea sunt a lepădării de sine se suie atât de sus. Pentru că Acel Om Care ne-a dat
este a ne cunoaşte sincer şi adevărat - să începem luptaţi mai mult de patimi. Alţii mănâncă mai mult pildă de jertfă de sine, care S-a jertfit, e slujitor acolo. Şi, în clipa aceea,
nevoinţa cea dintâi care numai pe cunoaşterea şi şi din firea lor sunt mai liniştiţi ca aceştia. Deci noi când te lepezi de tine, te rogi - acea rugăciune se suie ca tămâia până la
recunoaşterea scăderilor noastre sufleteşti se poate nu suntem ucigaşi de trupuri, ci de patimi. Dumnezeu.
întemeia, iar aceasta este virtutea smereniei. Apărarea de patimi trebuie privită până departe, De exemplu: când tu ai o ascultare şi o soră te roagă să-i ajuţi şi ei, tu
Aceasta este cap de alfabet, litera „A” în călugărie. până la rădăcina ei, până nu se naşte omul. Copiii să-ţi laşi în clipa aceea ce ai tu de făcut şi să ajuţi şi pe sora ta, şi totuşi să
Şi multă osteneală trebuie şi fierarului, şi călu- aduşi pe lume în curăţie au note sufleteşti deosebite ai puterea să termini la timp şi lucrul tău, şi în acelaşi timp să te rogi, şi
gărului. de ceilalţi, sunt mai buni, nu plâng, îndată ce cresc, aceasta-i o rugăciune a jertfei de sine.
aleargă la icoane, învaţă bine.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
NU-mI pAre răU că SUNT româN
N Dacă nu e cale, nu e mergere. Dacă nu-i adevăr, nu- cei de aici m-au dat la radio de la Dobrogea în tot

D
PE Mă py
Interviu cu părintele Arsenie papacioc, i cunoaştere. Dacă nu-i viaţă, nu-i vieţuire. El era felul cum le-a convenit lor, aşa încât eu să par că aş
Co

realizat sâmbătă, martie, mănăstirea Techirghiol tot. „Eu sunt Cel ce sunt”. „Fără de Mine nu puteţi fi împotriva Părintelui Justin. Dar i-am ameninţat
face nimic”. Mă jupuiţi, faceţi ce vreţi, dar acesta e şi eu şi le-am zis că eu nu ţin de Constanţa, ţin de
- Părinte, în această problemă mult controversată a cipurilor, în care adevărul! Nu accept să-mi pierd libertatea cu care Bucureşti. …
oficialităţi atât statale cât şi clericale vin şi ne spun că aceste cipuri nu m-a creat Dumnezeu pentru cipul vostru! - Dar cum să perceapă credincioşii faptul că purtătorul
aduc nicio daună persoanei umane, ce argument trebuie să invoce simplul - Cum să facem mersul, ca mărturisire în faţa de cuvânt al Patriarhiei a spus că nu vede niciun
credincios în faţa lor? Cezarului? pericol şi că el e primul care îşi pune cip?
- Este foarte simplu. Eu vreau să mor o singură dată, nu - În faţa Cezarului să spuneţi asta: omorâţi-mă că - O mare greşeală tactică a făcut. O mare greşeală! Dar
de o mie de ori. Eu nu le accept, pentru că ar fi o moarte eu nu pot fără cruce! Nu se poate fără cruce. Toată nu Stoica e sinodul şi poziţia Bisericii. Adevărul este
duhovnicească. Îmi aduc aminte, eram la închisoare frumuseţea Învierii Mântuitorului n-ar fi fost aşa unul singur, unde e adevărul acolo e toată Biserica, nu
şi m-au luat din celula aia acolo şi se ştia că de regulă de grozavă dacă n-ar fi fost crucea mai întâi. Nu vă e o fracţiune de Biserică. Dacă tu eşti singurul care
pe care îl lua nu se mai întorcea; şi a început să se înşelaţi! „Cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu,” susţii adevărul, toată Biserica e cu tine.
comunice repede prin morse pe perete că l-au luat pe spune Sf. Teodor Studitul. Nu se poate fără jertfă. - Sfinţia voastră cum vedeţi lepădarea prin acest cip?
Părintele Arsenie. Dar de fapt mă chemase un colonel - Părinte, statul acesta vrea să scoată Adevărul din - Încă nu e lepădarea cea desăvârşită. Dar este
şi ei credeau că mă omoară şi îmi dădeam seama cât de oameni, vrea să le scoată oamenilor crucea şi icoana începutul primejdios al acelei lepădări, din care
caraghioasă este lumea, când Mântuitorul spune: „Nu din casă. Ce să facă monahii şi duhovnicii şi ce să nu vei mai putea ieşi mai târziu. Deocamdată s-a
se mişcă fir de păr fără voia Mea”. În viaţă să ai o poziţie facă poporul, când senatul s-a pronunţat pentru arătat numai un 6, dacă înţelegeţi, şi mai urmează
pe linie. Adică drumul cel mai scurt între două puncte, introducerea acestei legi a actelor biometrice? încă doi. Toate sunt bune că se separă adevărul de
nu ocolit, nici frânt, ci poziţia de linie dreaptă. Deci asta - Când vine lupul să te atace, ai libertatea să te aperi. minciună. Dar duşmanul, nu vedeţi? Atacă tocmai
e poziţia: să fii pe linia asta dreaptă mereu. Cât se poate Nu întindem mâna: „N-ai voie să intri”! Te lupţi cu lucrurile esenţiale care te ţin de viaţa aceasta socială:
să nu fii greu în spinarea celui care te duce, că cineva el şi poate să cadă el; eşti în legitimă apărare. Trebuie paşapoarte, carnete auto, buletine. De aceea nu
te duce. Şi m-a întrebat colonelul acela: „Cum e cu să aperi adevărul, dar cu strategie, pentru că dacă este acceptabil să intri în luptă fără gândul morţii,
Dumnezeu”? Zic: „Ce vreţi să spuneţi”? „Există sau nu lupta este lipsită de strategie, te calcă în picioare. al jertfei, al crucii. Or să mai cadă din noi. Cum o
există”? Şi i-am răspuns: „Nu ţi-e ruşine! La întrebarea Noi suntem nişte inşi fără valoare, dar unitatea vrea Dumnezeu! Eu m-am pronunţat, bineînţeles
asta îţi răspund mulţi copii din şcoala primară”. Erau noastră poate avea. Noi ar trebui să ne bucurăm cu gând smerit, că nu sunt Mafalda: Nu accept aşa
zece colonei acolo la Aiud. Şi le mai zic: „Domnule, n- că trăim nişte vremuri ca acestea de cruce. Vorbim ceva! Căci bătălia s-a dat şi de sârbi, şi de greci, dar
Noi ar trebui să ne bucurăm am vedea, n-am poetiza, n-am versui, n-am înţelege frumuseţea, armonia mereu de cruce, dar crucea înseamnă să iei ce nu- cu instituţiile s-a dat…
că trăim nişte vremuri ca lucrurilor, dacă nu am fi făcuţi de cineva superior acestor mari calităţi”. ţi convine. Deci trebuie apărat adevărul. Cuvântul - La noi ştiţi cum e cu instituţiile…
acestea de cruce. Ei, dacă porcul nu cunoaşte la portocale, degeaba îi prezinţi; o reclamă aceasta al Mântuitorului: „Fiţi înţelepţi ca şerpii…” - Tu eşti o instituţie dacă stai bine în adevăr! Nu-mi
frumoasă care e cu reclamă occidentală şi orientală. Nu e porc că-l taie De ce a ales jivina asta ca înţeleaptă? E odios, dar pare rău că sunt român. Felul cum pui problema ar
Deocamdată s-a arătat la Crăciun, e porc că-l taie în fiecare clipă. Şi apoi l-am întrebat: „Dar Hristos a spus-o cu rost. Şarpele, oricât l-ai tăiat, nu părea că românii sunt proşti. Uite că nu sunt proşti!
numai un 6, dacă înţelegeţi, dumneavoastră de ce nu credeţi? Ce argumente aveţi? Eu sunt gata să mor moare, dar dacă îl loveşti în cap, moare. Şi capul este Ştiu să reacţioneze şi mă bucur foarte mult, chiar dacă
şi mai urmează încă doi. pentru tot ce spun”. Sunteţi gata să muriţi pentru tot ce spuneţi? Fir-ar să Hristos. Noi trebuie să-L păzim pe Hristos cu orice generaţia aceasta nu mai are forţa generaţiei trecute.
Toate sunt bune că se separă fiţi! Că noi nu putem gândi, mişca spre înălţimi dacă nu pui şi problema chip să nu fie lovit. Că noi numai datorită capului Îmi amintesc pe vremea lui Carol al II-lea, eu am dat
adevărul de minciună. morţii mai întâi. Morţii nu poţi să-i faci o cafea, e o mare realitate pe care trăim. El e calea, adevărul şi viaţa. bătălia asta din jos. Eram de faţă când regele a vrut să
lumea o neglijează sau cel puţin ştie că nu vine nici azi, nici mâine, nu se - Vorbeaţi de strategie, cum să înţelegem strategia? pună mâna pe Garda de Fier ca organizaţie şi oferea
ştie. Nu se riscă când e vorba de veşnicie niciodată. Dacă e o punte peste o - Să fim uniţi, că dacă eşti unul te calcă în picioare, fel de fel de lucruri. Şi Corneanu nu era de acord.
prăpastie, dar acoperită cu frunze şi vine unul şi-ţi spune: „Domnule, nu te dar dacă eşti mulţi… Ei nu sunt proşti. E un Noi nu eram ca nişte politicieni. Eu eram un copil
culca alături, că e prăpastie!” Dar un milion de inşi spun: „Nu-i adevărat!” comandament pe undeva de comandă lucrurile la douăzeci şi ceva de ani, doritor de luptă pentru
de care ţii cont? I-am scris Preasfinţitului Varsanufie: „Orice clipă poate astea, în frunte cu dracul. Am spus Părintelui Justin frumuseţea unui Adevăr, în fruntea căruia se afla
să fie un timp şi orice suspinare poate să fie o rugăciune”. Nu există un că a dat bătălia prea devreme, dar eu nu am fost Arhanghelul Mihail. Eu eram împotriva sângerării.
timp cât de scurt să nu poată fi controlat şi binecuvântat de Dumnezeu. împotriva lui. Părintele Justin a tras un clopot şi s- Dar nu contam eu. Eu eram un scuipăţel acolo, dar
Şi a fost întrebat Iisus: „Care-i calea?” „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”. au trezit toţi adormiţii neamului. Bine a făcut! Dar trăiam. Şi uite că Dumnezeu nu m-a lăsat. Pentru
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
că am învăţat troparul Sfântului Arhanghel Mihail au dat jos. Eu am refuzat să mă dau. Şi am băgat - Care credeţi că ar trebui să fie următorul pas strategic, mai ales că am aflat

D
PE Mă py
de când eram mic. Codreanu era un om cinstit, un la cap. Toţi acum erau legionari, dar de formă. De că legea privind buletinele electronice s-a votat deja, tot aşa „tacit”?
Co

mare erou. Am stat cu el mult de vorbă şi am fost unde or fi scos cămăşile alea verzi în câteva ceasuri, - Este de dorit poziţia grecilor care a avut în frunte pe patriarhul însuşi
prin tabere, dar ne mai şi contraziceam. Adică nu nu ştiu! Şi am ajuns şi la Braşov şi am dat ordin să militând pentru drepturile credincioşilor împotriva acestor acte. Dar ştiţi
eram pentru poziţia asta exclusiv militară într-o dea raport în gară. Să fie şi o manifestare văzută ca ce înseamnă 666? Explicaţia am găsit-o şi eu la unul din Sfinţii Părinţi, nu
problemă şi cu nuanţă politică, dar şi spirituală. să putem face un plan de bătaie. Când am ajuns în este a mea. Noi trebuie să apărăm crucea, dar împotriva cărui duşman? Că
Uite vă spun o situaţie: cum era să-l dea jos pe regele gară la Zărneşti, nu era niciun om. Şi m-au informat în planul de foc pe care eu l-am băgat şi în biserică, nu numai în armată,
Carol. Am provocat o întâlnire pe Calea Victoriei în unii că pe terenul de fotbal s-au adunat. Şi am ajuns este şi ăsta: precizarea poziţiei tale faţă de inamic.
Bucureşti, eram până la 9 inşi, atât. Şi am început pe terenul de fotbal. Tot orăşelul era adunat acolo; Cine e inamicul la noi? E dracul! Diavolul zice că
să cântăm cântece legionare pe Calea Victoriei. Şi, pe marginea şi pe mijlocul terenului erau legionarii este creatorul lumii. 666 adunate ca unităţi ne dau
vă daţi seama, s-a adunat lumea, încât nu se mai şi veniseră sa dea raportul. Dar nu îi cunoşteam. Şi 8, care înseamnă 9 cete de sus, 9 cete de jos care
vedea de lume. Şi era unul mai plinuţ acolo şi s-a m-am învăţat minte de la Bucureşti. Nu le-am dat fac 8. Astea de jos sunt trei câte trei: arhieria,
ridicat la tribună: „Cum să strig”? Şi i-am zis: „Jos atenţie, i-am împrăştiat, i-am gonit. „Nu vă cunosc preoţia şi diaconia – prima ceata, a doua ceată
regele Carol al II-lea, trăiască regele Mihai! Ura!” pe voi”! Nu faci armată cu improvizaţi. Noi purtam este monahismul şi tot neamul omenesc, a treia
Şi acela a zis invers. Şi a zis Ura când nu trebuia şi cămaşa verde cu o convingere puternică şi nobilă. parte sunt păsările, peştii, animalele şi mineralele.
Ho când trebuia. Şi atunci mă gândeam ce să fac eu? Am luat comanda cum trebuie. Şi nu îmi pare rău. Cetele de sus, le ştiţi: îngeri, arhangheli, stăpânii,
Şi am zis: „Daţi-l jos”! Acum, eu fiind mai mititel, „Aşa credeţi, voi, profitorilor? Şi vă şi condamn că domnii… Şi dracul se foloseşte de toată creaţia şi se
m-au ridicat repede pe mine. Am luat cuvântul, am îndrăzniţi să îmbrăcaţi cămaşa verde de care numai pretinde ca creator. Daţi-vă seama ce îndrăzneală!
liniştit poporul şi am zis limpede cu intenţia să repar aţi auzit şi voi. Şi potenţial voi aţi fost prigonitorii”. „Lepădatule”! Însă e o creaţie, un ticălos. Am
şi greşeala care se făcuse în clipa aia. Lumea a zis Aşa le-am zis. Şi homo homini lupus nu mai e făcut o constatare de pe poziţia a mea de monah
cum am zis eu. Şi am zis: Asta e lumea! Apoi ne-am valabilă, cum că omul îi lup pentru om. Nu, omul şi de duhovnic: insistă foarte mult dracul, nu se
retras la un hotel să vedem ce zice presa. Şi au apărut e Dumnezeu pentru om de când a venit Hristos. lasă deloc. Însă e un vândut, e un lepădat, e un
nişte articolaşe, dar mititele – ceea ce însemna că le Vedeţi? Aceasta este strategia! Hai să intrăm cu apostat, un tolerat. Nu contează. Deci trebuie
era frică şi la presă. Noi speculam lucrurile acestea. niţel curaj în valorile autentice care au relaţie cu să cunoaştem poziţia creştină mai întâi, care o
Şi am recurs la un lucru de mare risc. Am luat trei veşnicia. Acţionaţi cu strategie! Eu acum nu sunt nimiceşte pe cea potrivnică. Nu trebuie să fim nici
maşini şi am început să strigăm prin faţa palatului: aşa de informat şi nu am o armată în jurul meu cum pe poziţia de răzbunare, să avem satisfacţie că am
„A abdicat regele! A abdicat regele!” Şi am strigat are Părintele Justin. Eu sunt singur aici. Dar puneţi- biruit pe vrăjmaşi, nu… cu gând smerit.
până când într-adevăr a abdicat regele! Şi cu o astfel vă capul la bătaie! - Cum vedeţi poziţia mitropoliei Clujului faţă de
de ediţie specială, vă daţi seama ce era pe noi! Eram în Important e să stai de vorbă cu tine în orice clipă. Nu poziţia sinodului unde, ştiţi bine, că Înaltul Anania nu a participat. Dar nu mă tem. Ştiu că le
maşină cinci inşi: un avocat, doi doctori … şi ne-am e permis să nu ştii ce ai de făcut. Poate sunt situaţii - Anania a făcut ce trebuie. A făcut sinod mitropolitan şi s-a prezentat. sunt adversar. Cu o moarte
hotărât să mergem la Văcăreşti să cerem rugăciune să rabzi, mergând pe linia unei credinţe trăite. Nu se Pentru că practic nu avea încredere sută la sută în hotărârea de dincoace. toţi suntem datori! Dar
la Arhanghelul Mihail. Şi era destul de închis ca mişcă fir de păr fără voia Mea şi Îndrăzniţi, Eu am biruit Dar atât cât a făcut Patriarhul eu sunt mulţumit, că se întrezăreşte şi una-i ortodox să mori sau
drum. … Şi am ajuns la Văcăreşti. Acolo era lacăt, lumea. Biserica nici porţile iadului nu o vor birui. Şi cumva împotriva… Ceea ce înseamnă: ce să-i ceri mai mult? Cu dibăcie ecumenist vândut!
era poartă, dar băteam în poartă ca nişte stăpâni. chiar dacă mori, nu mori, frate! Ai trecut de la moarte s-a strecurat. Pe ei nu-i interesează. …Însă sunt multe lucruri de zis aici.
Ne opreşte paznicul să îi spunem cine suntem. Şi la viaţă! Nu-s cuvintele mele. Şi aşa este. Acestea nu Eu vă îndemn să nu primiţi aşa ceva. Pentru că acum e numai un început.
am luat eu comanda. „Domnule, a biruit Garda de sunt nişte poveşti, dragii mei. Repet, moartea nu poţi Pe urmă vor ajunge să vi-l bage pe gât, nu numai în piele. Şi s-a descoperit
Fier. Deschideţi-ne să ne închinăm aicia, să facem să o păcăleşti cu o cafea. Moartea e o mare realitate. că e şi cancerigen. Poate cu asta „speriem” lumea. M-a informat Anania la
altar la Văcăreşti, nu închisoare de deţinuţi”! A pus Iadul e o mare realitate, confirmat de Mântuitorul: telefon. Am fost la Bucureşti, am sosit aseară. Mi-a stat o ureche pe loc.
mâna pe telefon şi ne-a deschis imediat civilizat. Şi Mergeţi în focul cel de veci! Şi a trecut de la moarte Şi în Bucureşti am trecut pe la Sf. Dumitru… cu amintirile mele de mic.
era un deţinut acolo, un singur legionar. Şi zice: „Nu la viaţă. Va să zică viaţa trebuie să fie niţel pipăită şi A venit aseară la mine un consilier de la patriarhie. M-am „ocupat” de
te scot de aici”! Şi l-am scos a doua zi bineînţeles. întrebat cine sunt eu? Dar numai în funcţie de marele el, bineînţeles. Dar nu mă tem. Ştiu că le sunt adversar. Cu o moarte toţi
Şi eu stăteam în Zărneşti, Braşov, unde am fost Adevăr în contingenţă cu veşnicia, că altfel… eşti un suntem datori! Dar una-i ortodox să mori sau ecumenist vândut! Viaţa
şi primar. Şi când am ajuns de la Văcăreşti înapoi politician prost. Te duci în târg să-ţi cumperi şi tu o înseamnă moarte continuă. Să ştii să mori şi să înviezi în fiecare zi!
în centru, nu mai încăpeai de cămăşi verzi. Toţi s- haină şi te-a păcălit un jidan prost, cu haină putredă.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
creşTINUl îNTre ImAgo DeI
c lui Dumnezeu”, adică omul. Conform Revelației divine, el este creat din

D
PE Mă py
șI TeHNologIe – ArgUmeNT TeologIc trup şi suflet. Trupul este din materia comună Cosmosului, iar natura
Co

împoTrIvA cIpUrIlor sufletului are o înrudire specială cu Dumnezeu. „Omul este înrudit cu
pr. mihai valică Dumnezeu”0, spune Sfântul Grigorie de Nyssa. El explică de ce natura
omului se sustrage considerației teoretice – atheoretos –, adică nu poate
Introducere fi cuprinsă într-o formulare definitivă, sau o definiție clară a „chipului”.
A nu discuta despre cip-urile RFID din punct de vedere teologic este ca El argumentează că „din moment ce Dumnezeu este necuprins, este cu
și când nu te-ar interesa semnele vremii sau ai dispreţui profeţiile2, care neputință ca «chipul» Lui din om
ne previn despre vremurile de pe urmă. A nu ține cont de acest aspect să nu fie şi el de necuprins”. Din
vital mântuirii omului înseamnă a trăi doar după bunăstarea și foloasele acest motiv, tot el spune, este mai
timpului, oferite azi de tehnologia fără granițe, deci fără raportare la Sf. ușor să cunoști cerul decât pe tine
Scriptură. Prima consecință ar fi desacralizarea omului și a istoriei. însuţi. Omul rămâne un mister şi
Dacă se respinge din motive de bioetică clonarea biologică, de ce nu s-ar devine preotul întregului cosmos:
respinge din aceleaşi considerente şi „clonarea electronică biometrică” 3 „în calitate de pământ, sunt legat
având ca motivaţie teologică învăţătura Bisericii Ortodoxe despre de viața de jos, dar fiind şi o
antropologie? părticică dumnezeiască, eu port
În filosofia elenă, la Platon, la stoici si mai târziu la neoplatonici4, în mine dorința vieții viitoare”2 .
tema „Chipul lui Dumnezeu” (eikon – imago Dei) reprezintă un ter ter- Deci chiar prin actul creației omul
men fundamental, iar în Vechiul Testament constituie însuși nucleul poate participa la Existenţa divină,
antropologiei. În Noul Testament termenul se îmbogățește cu un conținut este „neamul lui Dumnezeu”3,
hristologic, dând astfel noi dimensiuni antropologiei. După Sfântul Apostol şi din acest motiv „chipul” antici-
Pavel, Iisus Hristos „este chipul Dumnezeului celui nevăzut”5. Omul nu pează îndumnezeirea4.
Știința trebuie să se este numai „limbajul lui Dumnezeu”6, ci chiar imago Dei7, deci „chipul şi Termenul de imago Dei este îmbogățit de Sfinții Părinți ai Bisericii prin Valoarea ontologică a
oprească acolo unde încalcă asemănarea Lui”. În literatura patristică imago Dei este axa în jurul căreia diverse păreri teologice. Sfântul Ioan Damaschin scrie: „în câte moduri se omului nu constă, sau nu se
conștiința religioasă se structurează cosmologia, antropologia şi însăși hristologia8. spune expresia «după chip»? După faptul că omul are raţiune, intelect şi află în el însuşi, înţeles în
și transcendența firească „Imago Dei” în om, după Sfinţii Părinţi, este unitară atunci când exclude libertate; după faptul că mintea omului naște cuvânt şi emite duh; după mod autonom, cum susţin
a omului spre veșnicie. orice concepţie substanţialistă despre „chip”, care constă în mod funcţional, calitatea de stăpân a omului….”5. Sfântul Epifanie al Ciprului crede că teoriile materialiste, în
practic, în manifestarea vieţii sale spirituale, ca nevoie primordială şi chipul lui Dumnezeu în om este în toată fiinţa umană şi „unde anume este suflet, minte, intelect, sau
centrală. Primatul vieţii spirituale activează aspiraţia fiinţei noastre sau unde se împlinește chipul lui Dumnezeu în om este cunoscut numai exclusiv în persoana omului,
Deci chiar prin umane spre absolut, spre arhetipul ei divin, spre Dumnezeu. de Dumnezeu Însuși, Cel care a dat prin har omului existenţa Sa după cum susţin sistemele
actul creației omul poate Tema imago Dei reprezintă temelia antropologiei ortodoxe9. Acest lucru chip”6. Sfântul Macarie Egipteanul consideră că chipul lui Dumnezeu filozofice contemporane, ci
participa la Existenţa face foarte greu de explicat - şi cu atât mai greu de înțeles - natura „chipului ar fi liberul arbitru, sau comuniunea cu Dumnezeu7. Sfântul Maxim în Arhetipul lui.
divină, este „neamul lui Mărturisitorul vorbește despre o „reciprocitate între Dumnezeu şi om”.
Dumnezeu”, şi din acest . Matei 6, 3
2. Tesal. 5, 20
motiv „chipul” anticipează 3. Vezi studiul Pr. Dr. Mihai Valică, România – un posibil loc de început al pecetluirii apocaliptice?
în: http://apologeticum.wordpress.com/2009/0/3/audio-pr-prof-mihai-valica-studiu-asupra- 0. Sfântul Grigorie de Nyssa, Oratio catehetica, 5, citat de Pr. Tache Sterea, Dumnezeu, Omul şi Creația
îndumnezeirea microcipului/ în teologia ortodoxă şi în preocupările ecumenismului contemporan, Teză de doctorat, în Ortodoxia XLIX
4.. VVezi H. Willms, Eikon. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zum Platonismus. 1. Philo nr. -2, ianuarie-iunie, 998, p. 65. Vezi şi Pr. Dr. Vasile Răducă, Antropologia Sfântului Grigorie de
von Alexandria mit einer Einleitung über Platon und die Zwischenzeit, Münster, 935; G. Kittel, Nyssa, Editura Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 996, pp.09-3.
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 2, pp. 386-387; P. Aubin, L´image de l´oevre de . Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre alcătuirea omului , PG 44, 53D-56B, apud Panayotis
Platon, in Recherches de science religieuse, 4 (953), pp. 348-379. H. Merki, Ebenbildichkeit, in Nellas, Omul – animal îndumnezeit, Perspective pentru o antropologie ortodoxă, Editura Deisis,
Reallexicon für Antike und Christentum, 4, 959, pp. 459-479. Aceeasi idee o gasim la Sf. Macarie Sibiu, 2002, p. 60. Vezi si R. Leys, L’image de Dieu chez S. Grégoire de Nysse. Esquisse d’une
Egipteanul: „între Dumnezeu și om exista cea mai mare înrudire”, Omilia XLV, în Scrieri (Omilii doctrine, Bruxelles-Paris, 95, pp. 77-78.
duhovnicesti ), trad. de Pr. Prof. Dr. Constantin Cornitescu, Bucuresti, 992, p. 266. 2. Paul Evdokimov, L’Orthodoxie, Paris, 965, p. 80.
5. Coloseni , 5. 3. Fapte 7, 28-29.
6. Elie Wiesel, Chassidimus – ein Fest für das Leben. Célebration hassidique, Seuil, Paris, 972, p. 94. 4. Vezi Paul Evdokimov, op. cit., p. 80.
77. Facerea , 26-27. 5. Sfântul Ioan Damaschin, Despre cele două voințe în Hristos 30, PG 95, 68B, apud Panayotis
8. Vezi Vladimir Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’ Église d’Orient, Paris, 944, pp. 09-29. Nellas, op. cit., p. 60.
9. Antropologia creştină ortodoxă cuprinde şi noțiuni ca: homoiosis, syngeneia, charis, hyothesia, 6. Sfântul Epifanie al Ciprului, Panarion 70; PG 42, 344B, apud Panayotis Nellas, op. cit. p. 60.
theotis, care vin în completarea noțiunii de imago Dei. 7. Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovniceşti, ed. cit. pp. 82-83.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
Ontologic, această reciprocitate se referă la relația Arhetip şi imaginea Sa, îl putem amaneta sau împrumuta, ori permite să fie folosit fără voia şi

D
PE Mă py
care trebuie să devină evidentă la nivel existențial, printr-o dublă mișcare: libertatea lui.
Co

mișcarea lui Dumnezeu spre om, prin întrupare, şi mișcarea omului spre Valoarea ontologică a omului nu constă, sau nu se află în el însuşi, înţeles
Dumnezeu pentru îndumnezeire (theosis). în mod autonom, cum susţin teoriile materialiste, în suflet, minte,
Asemănarea omului cu Dumnezeu „privește nivelul existențial”8, deci intelect, sau exclusiv în persoana omului, cum susţin sistemele filozofice
nu ontologic: devenim astfel dumnezei prin har, luând parte la viața contemporane, ci în Arhetipul lui. De vreme ce omul este o icoană,
Dumnezeirii, îndumnezeindu-ne prin participare la viața divină. „În existenţa lui reală nu e determinată de elementul creat din care este făcută
sensul îndumnezeirii, asemănarea aceasta conține desigur un aspect icoana, sau din voia lui liberă, ci de Arhetipul (Modelul) ei necreat. Omul
supranatural, însă acesta e mai mult precondiționat decât un efect”9. este înţeles astfel de Părinţii Bisericii „în mod ontologic numai ca fiinţă
teologică. Ontologia lui este iconică”26.
Biserica trebuie să lupte A permite ca chipul nostru să fie „clonat electronic” şi înregimentat în cip- Lăsând la o parte orice
împotriva oricărei tendinţe uri şi apoi manipulat după bunul plac al cuiva, înseamnă a „amaneta” ceea panică şi tulburare, care nu
de a pierde identitatea ce nu ne aparţine şi a diminua identitatea noastră iconică, care este unică, la fac cinste creştinilor, pot
taborică a persoanei un număr într-o bucată de plastic. Aceasta este ca şi când ai folosi o icoană afirma cu toată convingerea
umane, adică a arhetipului sfinţită ca placă video, sau hard disc...Din punct de vedere moral este un că introducerea cip-
divin, şi să ia atitudine sacrilegiu, sau cel puţin o desacralizare, întrucât se petrece o coborâre a urilor este, fără îndoială,
morală împotriva ştiinţei, dimensiunii spirituale, respectiv a chipului iconic uman, într-o folosinţă un scandal, o jignire şi o
a mondialismului despotic strict materială şi terestră. Or, chipul nostru, aparţine arhetipului divin, umilință adusă persoanei
și a tehnologiei totalitare și adică lui Dumnezeu. umane. Sub nicio formă
înrobitoare, care transformă Biserica trebuie să lupte împotriva oricărei tendinţe de a pierde identitatea neacceptarea cip-urilor
pe om într-un număr sau taborică a persoanei umane, adică a arhetipului divin, şi să ia atitudine biometrice nu trebuie
instrument, și să atenționeze morală împotriva ştiinţei, a mondialismului despotic și a tehnologiei privită ca o reacţie pe fondul
profetic atunci când știința totalitare și înrobitoare, care transformă pe om într-un număr sau unui fanatism religios, aşa
sau tehnologia nu mai instrument, și să atenționeze profetic atunci când știința sau tehnologia cum încearcă unii din mass-
slujesc omului, ci unui grup chipul omului redus de la sacru la profan nu mai slujesc omului, ci unui grup de interese, fie științific, economic, media să sugereze, ci, mai
de interese, fie științific, „Prin harul lui Hristos, prin dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi prin financiar, politic, mondialist, etc., și care urmărește să organizeze creaţia ca întâi de toate, ca o reacţie
economic, financiar, politic, împărtăşirea Sfântului Duh”20, omul reunește, în ipostasul său creat, o totalitate închisă, în care omul este micul ei dumnezeu. Această atitudine de apărare împotriva unei
mondialist, etc., și care divinul şi umanul, după chipul lui Hristos, adică „chipul Celui ceresc”2, și chemare responsabilă a Bisericii ar putea influența ştiinţa să recunoască înregimentări electronice
urmărește să organizeze ajunge „la măsura vârstei plinătăţii lui Hristos”22 şi astfel devine faptul că ea este în mod dinamic neterminată, deci nu este definitivă şi că forţate într-un sistem de
creaţia ca o totalitate dumnezeu prin har. În acest sens spune Sfântul Vasile cel Mare că „omul nu are absolut nimic de spus în mod direct despre transcendenţă și destinul supraveghere suspect.
închisă, în care omul este este o făptură care a primit poruncă să devină dumnezeu”23, adică „chip al hristic al omului. Știința trebuie să se oprească acolo unde încalcă conștiința
micul ei Dumnezeu. Chipului” – eikon Eikonos. religioasă și transcendența firească a omului spre veșnicie. În acest context
Deci omul are un destin hristologic, întrucât originea (αρχιν) lui este în se impune o bioetică a științei și a tehnologiei biometrice și nu numai.
Hristos, care este chipul, icoana lui Dumnezeu. Omul real „s-a născut
atunci când Hristos a intrat în viaţă şi S-a născut”24, iar ziua naşterii concluzii
lui Hristos „este zi de naştere a umanităţii”25. Deci omul prin Hristos Deci cip-urile biometrice, în acest context, contravin învăţăturii biblice
este alcătuit teologic, iar chipul său are o valoare teologică, hristică şi nu şi patristice despre antropologia creştină, întrucât reduc, circumscriu şi
mărginesc chipul/icoana fiinţei umane la o simplă tehnologie şi suport
8. Pr. Tache Sterea, op. cit., p. 67. electronic de emiţătoare şi implanturi.
9. Lars Thunberg, Man and the Cosmos, The Vision of St. Maximus the Confessor, Crestwood, 985, Or, omul ca „slavă a lui Dumnezeu”, cum spune Sf. Irineu, este privit de
p. 62, apud Pr. Tache Sterea, op. cit., p. 67.
20. 2 Corinteni 3:4; Romani 6:24. Sf. Părinţi, ca având o vocaţie personalistă. Tehnologia biometrică poate
2. Corinteni 5:49.
22. Efeseni 4, 4. Majoratul omului coincide cu hristificarea lui (christopoiesis).
23. Paul Evdokimov, Femeia şi mântuirea lumii, Editura Christiana, București, 995, p. 5.
24. Sfântul Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos 4, PG 50, 604A. 26. Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective pentru o antropologie ortodoxă,Ed.
25. Sfântul Vasile cel Mare, La Naşterea lui Hristos 6, PG 3, 473A. Deisis, Sibiu 2002, p. 69.
30 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
transforma omul doar într-un număr. Deci Biserica, şi în general Teologia, afirma cu toată convingerea că introducerea cip-urilor este, fără îndoială,

D
PE Mă py
are menirea de a apăra „firea omului” în toată normalitatea ei personală un scandal, o jignire şi o umilință adusă persoanei umane. Sub nicio formă
Co

şi nu pe bucăţele, ci unitar şi holistic. Omul este redus de la imago Dei neacceptarea cip-urilor biometrice nu trebuie privită ca o reacţie pe fondul
la un simplu număr sau cip electronic, întrucât din punct de vedere al unui fanatism religios, aşa cum încearcă unii din mass-media să sugereze,
evidenței biometrice, cel care nu va figura într-o bază de date nu va exista ci, mai întâi de toate, ca o reacţie de apărare împotriva unei înregimentări
din punct de vedere fizic, deci social și astfel va fi lipsit de toate drepturile. electronice forţate într-un sistem de supraveghere suspect.
Or, ontologia omului este iconică și are o identitate taborică, deci față Creștinul este chemat să arate firescul credinţei creștine într-o lume pentru
către față în demnitate, cinste și slavă dumnezeiască și nu o identitate care creştinismul a devenit atât de
Cred că fiecare creștin numerică impersonală, în sensul apocaliptic ca „număr al omului”27. nefiresc, sau chiar o piedică pentru
responsabil are obligația Scopul fundamental al Bisericii este acela al îndumnezeirii omului, deci al cei ce vor să stăpânească lumea și pe
morală să arate lumii că ipostasului uman și nu urmărirea confortului credinciosului cu orice preț om în mod samavolnic. A renunța la
virtutea este mai atractivă și transformarea credinței creștine într-o simplă noțiune utilitaristă. Cred această chemare înseamnă a renunța
decât păcatul și să trăiască că nu este nevoie de a face o demostratio, în sensul argumentelor raţionale la chipul și asemănarea noastră cu
adecvat, tocmai ceea ce teologice, legislative sau tehnologice referitoare la cip-uri, ci în cazul de Dumnezeu și marchează sfârșitul
crede și se roagă. Acest mod față este vorba de o afirmatio – adică mărturisire a revelaţiei divine și libertății noastre și începutul sclaviei
firesc de trăire a credinței raportarea la aceasta, și nu la directivele UE sau a altor organisme. Într-o pre-antihristice (vezi cip-ul RFID).
creștine, va arăta lumii, istorie în care Dumnezeu S-a întrupat, ca dovadă a iubirii Sale pentru Cred că fiecare creștin responsabil
că normalitatea vieții oameni, angajarea noastră în rezolvarea crizelor şi a problemelor pe care are obligația morală să arate lumii
umane este mai utilă decât timpul ni le pune în cale este cea dintâi formă de manifestare a filantropiei, că virtutea este mai atractivă decât
tehnologia înrobitoare, care a responsabilităților noastre personale sau eclesiale şi a urmării (imitării) păcatul și să trăiască adecvat, tocmai
ușor se poate transforma în lui Hristos. A nu ține cont de acest lucru înseamnă că există o gravă criză ceea ce crede și se roagă. Acest mod
terorism tehnologic, atunci creștină de identitate personală, eclesială sau comunitară. firesc de trăire a credinței creștine,
când omul este privit doar ca În acest context consider acțiunea laicilor și a unor monahi și preoți va arăta lumii, că normalitatea vieții
o marfă sau o piață a muncii împotriva cip-urilor biometrice responsabilă și îndreptățită, întrucât umane este mai utilă decât tehnologia
și nu ține cont de valoarea și forma de rezistență împotriva înregimentării electronice abuzive este înrobitoare, care ușor se poate trans-
destinația lui hristică. propovăduirea Sf. Evanghelii, atenționarea profetică în Duhul lui forma în terorism tehnologic, atunci
Hristos și răbdarea creștinilor până la martiraj, însă nu ca formă de când omul este privit doar ca o marfă
răzvrătire sau revoltă împotriva Statului sau a Bisericii, ci ca motivație sau o piață a muncii și nu ține cont de
hristică și formă de păzire a poruncilor lui Dumnezeu: „Aici este valoarea și destinația lui hristică.
răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Nu forța coercitivă a Statului sau a
Iisus”.28 Deci soluția este răbdarea până la martiraj, în ultimă instanță. politicii mondialiste sau a autorității
Acesta este un indiciu că cei ce se vor opune pecetluirii sunt „aleși de Sinodului Sfintei Biserici Ortodoxe
Dumnezeu și că sunt înscriși în cartea vieții Mielului de la întemeierea trebuie folosită pentru a impune cip-
lumii”. 29 Deci nu este vorba de predestinație, întrucât răbdarea și ule biometrice, ci forța argumentului teologic revelat în Sf. Scriptură și
martirajul presupune voința și participarea oamenilor în mod direct și normalitatea eclesială, comunitară și psiho-socială a ființei umane, care
activ, ci este vorba de o preștiință a lui Dumnezeu. Vor cădea și vor fi ține cont de firescul omului, de libertatea și mântuirea lui.
nepăsători doar nevrednicii: „Şi i se vor închina fiarei toţi cei ce locuiesc
pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în Dr. Theol. Caritaswissenschaft und Christliche Soziallehre
cartea vieţii Mielului celui înjunghiat”.30 al Universităţii „Albert Ludwig” din Freiburg, Germania
Lăsând la o parte orice panică şi tulburare, care nu fac cinste creştinilor, pot

27. Apoc. 3:8


28. Apoc. 4:2
29. Apoc. 3:8
30. Apoc. 3:8
3 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 33

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
ce fel vA fI SemNUl fIAreI?
c şi avea două coarne asemenea mielului, şi grăia pe ei, ci ca să se chinuiască cinci luni; şi chinul lor

D
PE Mă py
monahul filotheu ca un balaur. 3:2 Şi stăpânirea fiarei celei dintâi - ca chinul scorpionului, când loveşte pe om. 9:6 Şi
Co

toată o face înaintea ei, şi face pământul şi pe cei în zilele acelea vor căuta oamenii moartea, şi nu o
Sfântul Apostol Ioan a scris în cartea Apocalipsei, ultima din cele 27 ce locuiesc pe dânsul, ca să se închine fiarei celei vor afla; şi vor pofti să moară, şi moartea va fugi de
de cărţi ale Noului Testament, ceea ce Dumnezeu i-a arătat în vedenie dintâi, a căreia rană a morţii ei s-a vindecat. 3:3 Şi la ei. […] 9:2 Un vai a trecut, iată mai vin încă două
despre sfârşitul lumii acesteia văzute. În capitolul al 3-lea al cărţii face semne mari, ca şi foc să facă să se pogoare din vaiuri după acestea.
există prorocia despre „semnul” fiarei ce va fi pus pe frunte sau pe mâna cer pe pământ înaintea oamenilor. 3:4 Şi înşeală Versetul 9:4 al Apocalipsei, în care este vorba, după
dreaptă în ziua lepădării de pe cei ce locuiesc pe pământ, pentru semnele care Sfântul Andrei al Chesariei, despre pecetea Sfintei
credinţă, prorocie care a dat fiori i s-a dat ei să le facă înaintea fiarei, zicând celor ce Cruci primită prin Taina Mirungerii la Sfântul
Creştinilor dintotdeauna. Iată locuiesc pe pământ să facă chip fiarei, care are rana Botez al Creştinilor Ortodocşi, poate fi, aşadar, pus
aici textul său: sabiei, şi a trăit. 3:5 Şi s-a dat ei a da duh chipului f ţă în faţă cu versetul 3:6 al Apocalipsei, citat
fa
3:
Şi am văzut suindu-se din fiarei, ca să şi grăiască chipul fiarei, şi să facă ca mai sus, în care „semnul” fiarei va fi un anti-botez şi
mare o fiară, care avea şapte câţi nu se vor închina chipului fiarei să se omoare. va fi pus tuturor celor ce se vor închina fiarei şi vor
capete, şi zece coarne, şi peste 3:6
Şi face pe toţi cei mici, şi pe cei mari, şi pe cei vrea să vândă şi să cumpere în vremea sfârşitului.
coarnele ei zece steme, şi peste bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, Pecetea este o marcare exterioară, simbolică, a
capetele ei nume de hulă. 3:2 ca să le dea lor semn peste mâna lor cea dreaptă, unui lucru de preţ. Însemnarea fiarei nu va fi doar
Şi fiara pe care am văzut-o sau peste frunţile lor. 3:7 Şi ca nimenea să nu poată exterioară, precum vom vedea mai jos.
era asemenea leopardului, şi cumpăra sau vinde, fără numai cel ce are semnul, Plata celor ce primesc semnul fiarei pe mâna lor cea
picioarele ei ca şi ale ursului, şi sau numele fiarei, sau numărul numelui ei. 3:8 Aici dreaptă sau pe frunte este scrisă în capitolul 4 al
gura ei ca gura leului; şi i-a dat ei este înţelepciunea; cel ce are minte să socotească Apocalipsei:
balaurul puterea sa şi scaunul său numărul fiarei; că număr de om este, şi numărul 4:9
Şi al treilea înger a urmat lor, zicând cu glas
şi stăpânire mare. 3:3 Şi am văzut ei – 666. mare: Oricine se închină fiarei, şi chipului ei, şi ia
unul din capetele ei, ca şi cum ar Tâlcuirea părţii a doua a acestui capitol, după semn pe fruntea sa sau pe mâna sa, 4:0 şi acesta
fi junghiat spre moarte; şi rana Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, am lăsat-o va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu cel dres
morţii ei s-a vindecat; şi s-a mirat pentru un studiu separat. Aici vom arăta numai neamestecat în paharul mâniei Lui, şi se va chinui
tot pământul dinapoia fiarei. semnificaţia unui singur cuvânt, anume cel despre cu foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor Îngeri
3:4
Şi s-au închinat balaurului SEMNUL fiarei. şi înaintea Mielului. 4: Şi fumul chinului lor în
celui ce a dat putere fiarei, şi s- Majoritatea traducătorilor Noului Testament vecii vecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea
au închinat fiarei, zicând: Cine în Româneşte, din secolul XVI până astăzi, au cei ce se închină fiarei şi chipului ei, şi cel ce ia
este asemenea fiarei? Cine poate folosit cuvântul „semn” pentru elinescul χάραγμα semnul numelui ei.
să se bată cu ea? 3:5 Şi s-a dat ei (háragma), deşi unele traduceri vorbesc despre Făcând o ultimă observaţie, că despre această cădere
gură care grăia mari, şi hule, şi s- „pecete”. Dar tocmai pentru că mai ales în capitolele nu este scris nicăieri în Apocalipsă că va fi însoţită
a dat ei stăpânire să facă război 5 şi 6 se foloseşte foarte des „pecete”, corespunzător de lepădarea explicită de credinţa în Hristos, ci mai
patruzeci şi două de luni. 3:6 Şi elinescului σφραγιδα (sfraghida), folosit şi de degrabă că oamenii vor trebui să aibă înţelepciunea
şi-a deschis gura sa spre hulă Biserica Ortodoxă atunci când e vorba de „pecetea să se ferească de a primi „semnul” pe frunte sau pe
asupra lui Dumnezeu, ca să Darului Sfântului Duh” primită la Sfântul Botez, mână, pentru ca nu prin părtăşia cu semnul fiarei
hulească numele Lui, şi cortul Lui, şi pe cei ce locuiesc în Cer. 3:7 Şi pentru aceea la traducerea capitolului 3 s-a folosit şi cu beneficiile ei pământeşti să se lepede implicit
s-a dat ei să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască pe ei; şi s-a dat ei „semn”, ca să le deosebească pe cele două: de Dumnezeu – precum Petru Apostolul, care s-a
stăpânire peste toată seminţia, şi limba, şi neamul. 3:8 Şi se vor închina 9:3
Şi din fum au ieşit lăcuste pe pământ, şi li s-a dat lepădat de Hristos încălzindu-se la focul celor care
ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise în Cartea lor putere, precum au putere scorpiile pământului.
Vieţii Mielului celui junghiat de la întemeierea lumii. 3:9 De are cineva 9:4
Şi s-a zis lor: Să nu vatăme iarba pământului,
 „la capătul faptelor rele stă ascunsă moartea sufletească, fapte
ureche, să audă. 3:0 De adună cineva robie, în robie merge; de va ucide nici toată verdeaţa, nici tot copacul, fără numai însemnate pe fruntea celor nepecetluiţi cu pecetea lui Dumnezeu şi a
cineva cu sabia, trebuie şi el de sabie să se ucidă. Aici este răbdarea şi pe oamenii, care nu au pecetea lui Dumnezeu pe celor neluminaţi cu lumina crucii celei făcătoare de viaţă. Căci lumina
acelora nu luminează, prin Duhul Sfânt, mintea oamenilor spre slava
credinţa sfinţilor. 3: Şi am văzut altă fiară suindu-se de pe pământ, frunţile lor. 9:5 Şi li s-a dat lor, ca să nu îi omoare lui Dumnezeu” (Mt. 5:6).
3 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
voiau să-l ucidă pe Dumnezeu –, ne referim aici la cuvântul folosit în bISerIcA orToDoxă şI

D
PE Mă py
textul original al Sfântului Ioan cu privire la „semn”. DocUmeNTele elecTroNIce
Co

Conform dicţionarelor2 , τό χάραγμα, ατος, (de la verbul χαράσσω) Danion vasile


este orice semn gravat sau imprimat, întipărit, sau sculptat, cioplit,
orice amprentă, nu o simplă pecete aplicată la suprafaţă, aşa cum este învăţătura bisericii despre vremurile din urmă
Pentru că nu numărul cea a Tainei Mirungerii. Verbul din care provine, χαράσσω (harássō), Predania Bisericii Ortodoxe privitoare la înţelegerea cărţii Apocalipsei,
fiarei, 666, un număr tainic, înseamnă „a inciza, a întipări, a sculpta, a ciopli, a brăzda, a implanta”. care completează învăţătura din Sfintele Evanghelii despre vremurile din
ales simbolic, trebuie urmă este contrazisă de unii teologi
să ne sperie, ci faptul că contemporani. Aceştia consideră că
„semnul”, adică implantul Apocalipsa nu are nicio legătură cu
fiarei, se va aplica pe frunte sfârşitul lumii, fiind o carte adresată
sau pe mâna dreaptă. La de Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan
urma urmei, chiar dacă (sau de un presbiter pe nume Ioan2)
documentele precum creştinilor din vremea sa, şi că este o
standardele biometrice ale carte care descrie lupta Imperiului
Organizaţiei Internaţionale Roman împotriva Bisericii3. Ne între-
a Aviaţiei Civile recomandă băm însă dacă includerea în Triod a
existenţa unui cod de Sinaxarului din Duminica Înfrico-
bare în actele biometrice, şătoarei Judecăţi, alcătuit în secolul
obligativitatea existenţei XIV de Nichifor Calist Xantopol,
cipului RFID care este nu poate fi considerată ca fiind o
de dorit a fi implantat dovadă de netăgăduit că Biserica şi-
tuturor într-un viitor nu a însuşit învăţătura Sfinţilor Părinţi
prea îndepărtat ne face să privitoare la înţelegerea Apocalipsei4
ne gândim că cipul în sine În vechime acest cuvânt se folosea pentru semnul lăsat de fierul înroşit şi că – implicit – respinge teoriile care
are toate şansele să devină pe pielea animalelor sau a sclavilor. Aşadar, o dată în plus, avansului o contestă.
„semnul” fiarei. tehnologic contemporan, care ne propune să nu mai putem exista în
societate, să nu mai putem cumpăra, vinde, sau călători fără a avea cipul
 Extras dintr-un material în curs de apariţie al scriitorului şi teologului Danion Vasile.
biometric la noi, şi care ne propune implantul ca soluţie universală, i se 2 „Tradiţia despre existenţa unui «presbiter Ioan» (diferit de Sfântul Apostol şi Evanghelist
Ioan –n.n.) este acceptată nu numai de iluştri teologi ai Bisericii primare, ci şi de majoritatea
demască încă o dată intenţiile viclene de precizia termenului original din cercetătorilor de astăzi. (…) Nu este deloc de neglijat nici tradiţia care îl acceptă pe Sfântul Ioan
textul Apocalipsei. Pentru că nu numărul fiarei, 666, un număr tainic, Teologul, ucenicul lui Iisus, ca autor al Apocalipsei. Dintre greci amintim pe Em. Zolotas, V.
Antoniadis, P. Bratsiotis, părintele Ioil Gianakopoulos. (…) Noi credem că s-a dat prea multă
ales simbolic, trebuie să ne sperie, ci faptul că „semnul”, adică implantul importanţă problemei autorului, în timp ce, fără îndoială, mult mai important este, în amândouă
cazurile, conţinutul teologic care a fost adus la lumină de teologia biblică actuală, fie în ceea ce
fiarei, se va aplica pe frunte sau pe mâna dreaptă. La urma urmei, chiar priveşte Evanghelia şi Epistolele lui Ioan, fie în ceea ce priveşte Apocalipsa” - Savvas Agouridis,
dacă documentele precum standardele biometrice ale Organizaţiei Comentariu la Apocalipsă, Editura Bizantina p. 27.
3 „Pentru interpretarea capitolului 3 s-a consumat multă cerneală. P. Bratsiotis explică suficient
Internaţionale a Aviaţiei Civile recomandă existenţa unui cod de bare de bine motivele: mulţi exegeţi caută să găsească în cap. 3, în informaţiile despre Antihrist,
principalele cauze ale crizei epocii lor. Dar profetul Ioan se referă şi aici nu la timpuri viitoare,
în actele biometrice, obligativitatea existenţei cipului RFID care este de îndepărtate, ci la epoca sa; prin imagini mişcătoare el prezintă războiul sălbatic purtat de Imperiul
dorit a fi implantat tuturor într-un viitor nu prea îndepărtat ne face să roman împotriva Bisericii, care se desfăşura în zilele sale, dar care avea să ajungă la intensificarea
maximă odată cu sosirea eshatonului, a nenorocirilor din urmă şi a Împărăţiei lui Dumnezeu.
ne gândim că cipul în sine are toate şansele să devină „semnul” fiarei. Ioan scrie pentru epoca lui, despre evenimente care privesc generaţia lui”- Savvas Agouridis,
Comentariu la Apocalipsă, pp. 244-245. „Un model de neurmat îl constituie acea interpretare care
a înţeles sau înţelege conţinutul Apocalipsei privind evenimentele istorice concrete ca aplicându-se
la evenimentele unei epoci ulterioare…”
4 „Semnele apropierii ei sunt date şi în Evanghelie, şi în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan
Teologul. Apocalipsa vorbeşte despre evenimentele sfârşitului lumii şi despre Înfricoşătoarea
judecată cu precădere în simboluri şi în ghicitură, dar Sfinţii Părinţi au tâlcuit-o şi există o tradiţie
autentică a Bisericii care ne vorbeşte şi despre semnele apropierii sfârşitului lumii şi despre Judecata
de Apoi” - Sfântul Ioan Maximovici, Predici şi îndrumări duhovniceşti, Editura Sophia, 200, p.
62. Vorbind despre înţelegerea semnelor sfârşitului, sfântul a afirmat: „Când privim la viaţa din
2 Cf. dicţ. Liddell-Scott (Ellin-Englez) şi Alexander (Ellin-Francez). jur, cei ce pot vedea văd că tot ce a fost prezis despre sfârşitul lumii se împlineşte.”
3 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
Prin canonizarea sfinţilor care au făcut profeţii despre sfârşitul lumii credinţă, ci tuturor mădularelor sale. Tensiunea dintre Biserică şi stat în

D
PE Mă py
(cum sunt Sfântul Nil Athonitul, Sfântul Cosma Etolul5, Sfântul Serafim această problemă nu poate fi minimalizată. […] Mai mult decât oricând
Co

de Sarov, Sfântul Ioan din Kronstadt, Sfântul Lavrentie de Cernigov este nevoie ca lupta să fie dusă de pe baricade ortodoxe, similară luptei
sau Sfântul Serafim de Viriţa), Biserica Ortodoxă a arătat că primeşte împotriva comunismului, în care ierarhii şi preoţii să nu se teamă să
descoperirile acestora ca fiind de la Dumnezeu. Dacă s-ar fi considerat că mărturisească adevărul poporului manipulat de mass-media şi aflat într-
descoperirile sunt de la vrăjmaşul, ar fi însemnat că cei care le-au avut au o stare de confuzie care se accentuează. […]
fost înşelaţi de diavol - şi nu ar fi fost canonizaţi. Întrucât aceşti sfinţi au Oricât de lung va fi intervalul dintre introducerea documentelor
vorbit despre sfârşitul lumii luminaţi de Dumnezeu este electronice şi introducerea im-
bine să se ţină seama şi de învăţăturile lor, care ne oferă planturilor, această perioadă va
repere clare în privinţa înţelegerii vremurilor din urmă. fi o perioadă de tulburare. În
A face abstracţie de mărturia lor înseamnă a ciunti, a astfel de situaţii Biserica are
cenzura cuvântul semănat de Dumnezeu prin aceştia. misiunea să îndemne credincio-
Despre necesitatea cunoaşterii învăţăturii ortodoxe despre şii la o atitudine creştină. Din
vremurile din urmă, Sfântul Efrem Sirul scria: „Nu moment ce avem de-a face cu o
conteni să întrebi până ce nu afli totul întocmai, nu înceta problemă spirituală, soluţia ei
să sari în ajutorul cunoscuţilor, ca să afle şi ei. Căci celor ce este tot spirituală.
au cunoştinţă, cu uşurinţă le va fi cunoscută venirea lui”. Poziţionarea eronată la vremu-
rile din urmă, prin adoptarea
primirea documentelor electronice unei atitudini disperate, este
are conotaţie spirituală specifică sectanţilor şi nu fiilor
Documentele electronice fac parte dintr-un lung proces, a că- Bisericii. Oricât de bine ar
rui ultimă etapă va fi implantarea microcipurilor în trupul cunoaşte credincioşii învăţătura
omenesc (etapă la care s-a ajuns, deocamdată experimental, Bisericii despre sfârşitul lumii sau profeţiile sfinţilor şi cuvioşilor despre Oricât de bine ar cunoaşte
dar care mai devreme sau mai târziu va fi generalizată). De această vreme, nu există nicio armă de apărare mai bună decât viaţa de credincioşii învăţătura
aceea, fiecare etapă a procesului (ce se constituie într-un nou nevoinţă şi rugăciune. Pentru că ispitele se vor desfăşura în paralel pe Bisericii despre sfârşitul
pas spre înrobirea omului) are conotaţii spirituale. (Acestea două planuri - şi pe cel social şi pe cel lăuntric, duhovnicesc. O rezistenţă lumii sau profeţiile sfinţilor
sunt trecute cu vederea de către sociologii, jurnaliştii sau axată exclusiv pe planul social - aşa cum recomandă unii autori anti- şi cuvioşilor despre această
psihologii lipsiţi de credinţă deoarece se raportează greşit la sistem, anarhişti sau nu - indică o poziţionare greşită, iresponsabilă. Iar vreme, nu există nicio
Oricât de lung va întreaga problemă). Tocmai din acest motiv primirea unuia sau mai multor tăcerea este, după cum învaţă Cuvioşii luminaţi de Dumnezeu, o formă armă de apărare mai bună
fi intervalul dintre acte de identitate electronice de către un om este o formă de păcat (o cădere) de colaborare cu antihristul şi înaintemergătorii săi: „Lucru ciudat este că decât viaţa de nevoinţă şi
introducerea documentelor - cu consecinţe greu de prevăzut, atât pentru cel care primeşte cât şi pentru mulţi oameni duhovniceşti, pe lângă faptul că fac tâlcuirile lor proprii, se rugăciune.
electronice şi introducerea întreaga societate. În cele din urmă, creştinul are nevoie să înţeleagă că se află mai şi tem cu o frică lumească de «punerea la dosar», în timp ce ar fi trebuit
implanturilor, această în faţa unei alegeri între ce este folositor pentru suflet şi ce pare bine pentru să se neliniştească duhovniceşte, să-i ajute pe creştini cu neliniştea cea bună
perioadă va fi o perioadă trup, vechea dilemă fiind repusă într-o formă mult mai subtilă astăzi. şi să le întărească credinţa, ca astfel să simtă mângâierea duhovnicească.
de tulburare. Mă mir cum toate aceste evenimente nu le creează probleme de conştiinţă!
biserica nu poate neglija semnificaţia socială De ce nu-şi pun măcar un semn de întrebare la tâlcuirile minţii lor? Şi
a introducerii documentelor electronice dacă îl ajută pe antihrist la pecetluirea lor, de ce mai trag şi alte suflete la
Biserica are misiunea să poarte de grijă nu doar creştinilor întăriţi în pierzare?” – Cuviosul Paisie Aghioritul)6.

5 „Ce mai aşteptăm, fraţilor? Azi-mâine vine sfârşitul lumii, de aceea alergaţi să vă îndreptaţi”.
„Cerul care se vede, pământul şi toate vor arde şi lumea va muri. Când vor face acestea? Hristosul
meu spune că acum ele se apropie repede, a ajuns cuţitul la os. Se vor face dintr-o dată, ar putea să se
facă şi în noaptea asta. Oare n-au şi început deja? Nu vedeţi cum au pierit animalele voastre, recoltele
voastre? Cum izvoarele şi râurile s-au întors? Azi ne lipseşte una, mâine alta şi Dumnezeu ni le dă
tot mai puţin, iar noi, ca nişte nesimţiţi, nu ne gândim la ele” - Viaţa şi învăţăturile Cuviosului şi 6 Nicolae Zurnazoglu, Cuviosul Paisie Aghioritul - Mărturii ale închinătorilor, Editura
Sfinţitului Mucenic Cosma Etolianul, Editura Deisis, Sibiu, 200, pp. 3-39. Evanghelismos, Bucureşti, 2006, p. 8.
3 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 39

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
lUpTA părINTelUI JUSTIN pârvU
l ce mai mari. Ceea ce numim Vajnica Lume Nouă (Brave New World) este

D
PE Mă py
cU cIberANTropII de fapt o nouă formă de organizare socială şi politică bazată pe tehnologia
Co

ovidiu Hurduzeu organizată corporatist care depinde de mari organizaţii sociale. Nu poţi
să produci „Logan”-ul într-un atelier, nici măcar în fabricile unei Românii
În cursul dezbaterilor din jurul paşapoartelor biometrice s-a ajuns în mod autarhice. Doar un gigant multinaţional precum Renault, conectat la
inevitabil la subiectul „tehnologie”. Au prevalat luări de poziţie naive în angrenajul tehnologic planetar, este capabil să asigure standardizarea şi
genul „tehnologia este bună dar are şi părţi negative”. Opiniile competente interşanjabilitatea componentelor.
(Vlad Niculescu-Dincă) au fost puţine şi s-au concentrat pe detalii. Niciun Marea tehnologie favorizează statul supranaţional, integrarea
comentator nu şi-a propus să folosească „afacerea paşapoartelor biometrice” corporatistă şi controlul comportamentelor umane. Controlul
pentru a stârni o discuţie mai largă despre rolul tehnologiei în societatea exercitat asupra individului de statul managerial şi corporaţiile
de astăzi. Într-o ţară răvăşită de industrializarea comunistă şi subjugată transnaţionale satisface o necesitate tehnologică. Un sistem
miturilor societăţii de consum, să critici tehnologia este încă „politic hipercomplex, de dimensiuni planetare, nu-şi permite să acorde
incorect”. Acuza de tehnofob iraţional (care nu are „expertiza” necesară autonomie componentelor sale întrucât independenţa lor ar
pentru a se pronunţa asupra unor chestiuni de „strictă specializare”) este creea o stare de haos. Totul trebuie să conveargă spre împlinirea
lipită peste mai vechile etichete „fundamentalist ortodox”, „păşunist” obiectivului primordial: eficienţa, obţinută prin adaptarea cu
şi ubicuul „legionar”. Mai există şi prejudecata că expertul, el singur rigoare matematică a maşinilor la scopurile utilitare pentru
este capabil să evalueze problemele şi situaţiile tehnice. În discuţiile care au fost create. În Sistem, omul, considerat o maşină
despre cipuri, „experţii”, de la inginerii de software la funcţionarii de la productivă, răspunde şi el unor necesităţi tehnice. Nevoile
paşapoarte, au fost chemaţi să rostească adevăruri definitive. În timp ce sale omeneşti sunt luate în consideraţie numai atâta timp cât
vorbele părintelui Justin Pârvu erau demonetizate, publicul asculta cu satisfacerea lor respectă un protocol tehnic iar individul, în
reverenţă gnoza experţilor-sacerdoţi. rolul său de sclav specializat, contribuie la sporirea eficienţei.
Munceşti într-o corporaţie, ai o „poziţie”, un „venit”, eşti un
omul şi sistemul sclav fericit. Ai paşaport cu cip, eşti liber să vizitezi Disneyland-
Elitele noastre intelectuale ascund sau pur şi simplu nu au habar de luările ul, Las Vegas, să munceşti în UE. Te opui? Eşti un nimeni fără
de poziţiile antitehnologice din Occident. O carte despre celebrul terorist identitate. Orice considerente etice sau religioase, care s-ar
Unabomber („Unabomber, profetul ucigaş”, Editura Logos, Bucureşti), opune satisfacerii necesităţilor tehnologiei sau ar interfera în
incluzând şi traducerea manifestului său antitehnologic, n-a trezit nici un mod „parazitar” cu logica ei, trebuie extirpat din Sistem. Sau
ecou în mainstream. Suntem singura ţară europeană unde Unabomber adaptat „factorului tehnologic”.
Prin tehnologie Diavolul „n-a explodat”. Este necunoscută publicului larg chiar şi critica „clasică” Economismul,
operează o „inginerie” socială, a tehnologiei reprezentată de mari gânditori: Spengler, Heidegger, persoană sau unealtă tehnicismul, scientismul şi
intelectuală şi economică. Friedrich Juenger, Mumford, Ellul. Cum fiinţa umană nu este o simplă piesă mecanică sau un număr într- anticreştinismul sunt cele
Tot ceea ce exista viu, O discuţie serioasă despre tehnologie ar trebui să pornească de la un cod digital, Sistemul trebuie să domesticească un individ şi un corp patru direcţii de forţă ale
în plinătatea sa ontologică, constatarea lui Jacques Ellul. Tehnologiile moderne formează un Sistem: social care tind în mod natural să sfideze funcţionalismul maşinii. noii ideologii globaliste
tot ceea ce era configurat „un ansamblu de elemente interconectate, aşa încât evoluţia unuia Domesticirea este în primul rând o operaţie de fluidizare a omului, de promovată de nomenclatura
şi alimentat de energiile provoacă evoluţia ansamblului, iar fiecare modificare a ansamblului se integrare a sa în „fluxul tehnologic” contemporan. Pentru a deveni „spaţiu comunistă convertită în
dragostei divine, repercutează asupra fiecărui element în parte”2 . Uneltele moderne nu flotant, fără fixare, nici repere, disponibilitate pură, adaptată la acceleraţia oligarhie. Globalismul
devine acum contrafăcut. funcţionează separat unele de altele, ci se combină în mari şi complicate combinaţiilor, la fluiditatea sistemelor noastre” (G. Lipovetsky, Anti- a înlocuit o ideologie
angrenaje. La rândul lor, angrenajele tind să se dezvolte în reţele din ce în Oedip), persoana unică este separată în părticele specializate, iar fiecare universalistă expirată
părticică angrenată într-un anumit tip de reţea. Fiecare network desprinde (comunismul)
 Spre meritul lor, în ultimii ani, câţiva „noi stângişti” au făcut cunoscute cititorilor români din individul dezunificat felia care-i trebuie, cerându-i să elimine restul. cu un produs mai
luările de poziţie antitehnologice ale lui Paul Virilio şi Guy Debord. Cum era de aşteptat, stânga
„politic corectă” din mainstream a păstrat tăcerea. Cât despre intelectualii de (pseudo)dreapta, Pe măsură ce se branşează la tot mai multe reţele, omul pierde capacitatea funcţional.
au uitat complet că „tinerii păltinişeni” nu erau deloc favorabili tehnologiei (vezi cazul tânărului
Noica). să se mai adune, să-şi recâştige identitatea. Se produce astfel o disoluţie
2 Jacques Ellul, Le système technicien, Calman-Lévy, Paris, 977, p.58. Despre tehnologie ca a personalităţii organice. Precum uneltele, putem fi detaşaţi separaţi
sistem integrat vezi de asemeni volumele Sclavii fericiţi (mai ales eseul „Angrenajul tehnologic”) şi
Unabomber, profetul ucigaş, ambele de Ovidiu Hurduzeu unii de alţii, şi chiar de noi înşine, combinaţi şi recombinaţi în funcţie de
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
necesităţile sistemului tehnologic. Logica industrială Mă întreb însă cine îi va apăra pe români împotriva pronunţe „contra” cei care de douăzeci de ani pledea- mitului Naturii). Aceaşi insistenţă obsesivă asupra

D
PE Mă py
cere să fim tranşaţi în părţi izolabile – separate terorismului tehnocratic. ză pentru o tehnocraţie ca alternativă la plutocraţie? discursului abstract în detrimentul realului concret.
Co

piesele pot fi controlate pe tot parcursul producţiei. Statul naţional unitar? În mijlocul degringoladei Cum să protesteze toţi acei care propăvăduiesc cu Aceeaşi ideologie a nimicului, acelaşi mecanism de
Protestăm că paşapoartele biometrice ne transformă generale, guvernanţii visează la High-tech Romania. entuziasm „reinventarea României” prin inginerii justificare a distrugerii omului în numele Omului.
într-un număr deşi noi înşine reducem totul la cifre Parcuri industriale, magistrale informaţionale, economice, sociale şi culturale? Precum comuniştii Miturile universaliste nu mai convieţuiesc sub
şi „funcţionalitate”. Ne supără că poliţistul de la industrii de vârf. Precum conceptul de industrializare de odinioară, agenţii „occidentalizării” României aripa protectoare a Istoriei ca în vechiul marxism.
frontieră ne ia drept obiect de inventar, ne scanează la comunişti, fantasmagoriile etatiste legate de stau neclintiţi de partea „progresului”. Misiunea lor S-au regăsit sub umbrela Democraţiei, Tehnologiei
după iris şi retină. Uităm însă că în societate nu este să preadapteze populaţia României la o lume de
contează decât fiinţa noastră măsurabilă, scanabilă, sclavie postmodernă. Pentru a-l fluidiza pe român,
menită să fie lesne „citită”, interpretată şi pusă la intelectualii l-au branşat la conductele „corectitudinii
treabă. Dacă ne îngrozeşte implantarea de date politice”, i-au rescris istoria şi l-au îndoctrinat cu
sub piele, de ce acceptăm să ne tot implantăm valorile „culturii globale”. Luând poziţie împotriva
„îndemânări” lucrative, „skills”-urile pe care le paşapoartelor biometrice, sacerdoţii progresului ar
updatăm în funcţie de necesităţile „economiei”? apărea deodată într-o lumină reacţionară care le-ar
Nu cumva CV-ul „la zi” este paşaportul nostru şifona imaginea publică. Cum naiba – să se situeze
biometric pentru a ne branşa la sistem? ei de partea unei lumi „arhaice şi preindustriale”?!
Ce facem toată ziua? Scriem poezii, filozofăm, spunem Dar Biserica (instituţia), oare de ce tace în problema
rugăciuni? Nu. Calculăm. Reducem existenţa la pro- paşapoartelor biometrice? Sau, atunci când vorbeşte
ceduri administrative şi juridice, calcule economice, cu jumătate de gură, de ce apelează şi ea la „experţi”?
procese tehnice şi date statistice. Paşapoartele De ce atâta timiditate din partea ierarhiilor
biometrice sunt în firea noii „bioeconomii” care îşi ecleziastice când în joc este însăşi dogma creştină
doreşte „să revalorizeze aspectele non economice ale despre persoană? Cât de departe poate să meargă
vieţii.” „Eco-satele, camerele video de supraveghere, Biserică ortodoxă pentru a-şi păstra imaginea
spiritualitate, biotehnologii şi convivialitate aparţin „politic corectă”? După ce s-a ecumenizat cu sora
‘paradigmei civilizaţionale’ în curs de formare, acelei ei de la Apus, va împărtăşi oare şi entuziasmul
economii totale construite de jos, de la bază. Matricea tehnologic al Vaticanului?
ei intelectuală nu este alta decât cibernetica, ştiinţa Pentru evlavioşii intelectuali „neoconservatori”, cei
sistemelor, adică al controlului lor”.3 Ecologia, ca care îl gândesc pe homo religiosus în termenii lui homo
economie totală în versiunea „strângeţi cureaua, economicus, şi nu vice versa, terorismul tehnocratic şi a Societăţii globale, treimea ce alimentează
băieţi!” (descreştere), monitorizează poliţieneşte nu-i terorism. Este libertate, democraţie, civilizaţie. fantasmele sociale ale „omului foarte nou”. Difuzată
populaţia în numele ordinei securitar-terapeutice În România, statul, mass media, intelectualii prin mass media, impusă prin sistemul universitar şi
şi a „mediului înconjurător” (După ce a distrus rea- stângişti şi neoconservatorii se regăsesc de aceeaşi workshopurile sponsorizate de stat, marile corporaţii
lităţile organice şi de sine stătătoare – satul, oraşul, parte a baricadei în eforturile lor de legitimare a şi ONG-urile mondialiste, noua ideologie dictează
tradiţiile – sistemul tehnologic a descoperit „mediul „integrare” şi tehnologism nu pot fi supuse unei Sistemului. Fiecare, cu mijloacele lui, pune umărul adevărul în câmpul social, decide ce este bine şi ce
înconjurător” care supravieţuieşte prin monotorizare evaluări critice independente venite din afara la cristalizarea şi propagarea noii ideologii legată de este rău în sfera morală, redefineşte sau înlătură
atentă şi „soluţii” tehnic-administrative). sistemului. Doar tehnocraţii au voie să critice (în mod tehnologie şi mondializarea capitalismului financiar tradiţiile şi vechile identităţi (religioase, naţionale,
constructiv) tehnologia, aşa cum stânga se hârjoneşte sau/şi a „capital-socialismului” (capitalismul de individuale).
Terorismul islamic şi capitali-socialismul critic tot cu stânga. ultimă oră care privatizează profiturile şi socializează Economismul, tehnicismul, scientismul şi anti-
Ni se spune că vom fi cipuiţi spre binele nostru, Normal ar fi ca intelectualii publici, ONG-urile pierderile). Noua ideologie are menirea să înlocuiască creştinismul sunt cele patru direcţii de forţă ale
pentru ca UE şi sluga sa carpato-dunăreană să apărătoare ale „drepturilor omului” să protesteze vechiul marxism, aruncat în derizoriu de „socialismul noii ideologii globaliste promovată de nomenclatura
poată lupta eficient împotriva terorismului islamic. vehement împotriva „societăţii de supraveghere”. economist”, dar care îl continuă neschimbat în spirit. comunistă convertită în oligarhie. Globalismul
Vajnicii propovăduitori ai noilor valori occidentale Regăsim aceleaşi mituri universaliste: Progresul, a înlocuit o ideologie universalistă expirată
preferă însă tăcerea sau discursul „tehnicist” care Munca, Siguranţa, Des/Creşterea economică, la (comunismul) cu un produs mai funcţional. Noua
3 „L’insurrection qui vient”, Comité invisible, La Fabrique editions,
Paris, 2007, p.57. eludează esenţa problemei. Cum ar putea oare să se care s-a adăugat, Mediul înconjurător (o reciclare a ideologie legitimează superstatul continental (EU)
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
şi aspiraţiile spre o organizare statală mondială. ei, a favorizat consumismul şi dezvoltarea pieţei luciditatea profetică patetice sunt bătălii împotriva morilor de vânt. Cine

D
PE Mă py
Nu contează caracteristicile de moment ale noului mondiale. Astăzi sclavul are obligaţia nu numai să a părintelui Justin pârvu nu-i sclav integrat, nu protestează. Sparge idoli.
Co

stat – logica sa funcţionalistă nu-l împiedică să producă eficient, dar să şi consume – de aici nevoia O astfel de „luciditate profetică” a avut părintele Nu distrugi idolii, dacă nu te desprinzi din gândirea
se „umanizeze”, să ofere drepturi democratice de a înlocui teroarea cu gratificarea instantanee, Justin Pârvu, când s-a ridicat împotriva paşapoartelor cauzală. Dacă nu începi cu vremurile de pe urmă
atâta timp cât „umanizarea” este de natură tehnic- mentalul parcimoniei cu o religie a confortului. biometrice. Capetele pătrate din presa românească (ca să înţelegi prezentul). Dacă nu recuzi logica
normativă şi favorizează instrumentalizarea au catalogat apelul bătrânului duhovnic drept „puseu „necesităţii”. Dacă nu accepţi „libertatea în Hristos”.
tuturor aspectelor vieţii sociale. În România puţini Analfabeţii culturali penibil de panică apocaliptică”. Speriaţi de acuze, unii Dacă ţi-e frică.
acceptă ideea că superstatul contemporan, precum Terorismul tehnocratic este greu de combătut dintre creştinii care s-au pronunţat în mod public
statul comunist, este emanaţia toxică a sistemului întrucât mai nimic în societatea secularizată de împotriva cipurilor, s-au retras pe poziţii defensive Apelul părintelui Justin şi mucenicia
industrial-tehnologic4, creat în urma Revoluţiei astăzi nu a rămas „extra-tehnic”. Tehnologia nu mai şi „raţionale”. Au adoptat un ton „moderat”, plin de „Nu poate fi negat că Apocalipsa se încarnează în
industriale. Diferenţele de suprafaţă, nicidecum apelează la referinţe externe (Dumnezeu, Adevăr, „discernământ” caracteristic jocului în teren. Protestul istorie cu cea mai mare forţă” – explică Ellul în
esenţa, sunt cele care separă comunismul de Har), îşi extrage înţelesul din propria substanţă şi lor, burduşit de detalii tehnice şi formulat într-un „L’Apocalypse: architecture en mouvement” – „Este
capitalism şi „capitalsocialism”. Cu atât mai greu nu se lasă criticată din afară. În numele cui să te limbaj legalist nu a făcut decât să tehnicizeze retorica scrisă în termenii evenimentelor politice, tinzând
acceptăm perspectiva sumbră dar, din păcate reală: împotriveşti unei forţe ce-şi arogă prerogativele de tip conspiraţionist a „exaltaţilor”. În esenţă, ambele să lucreze asupra cititorului care este bine înscris în
aşa cum ne-au demonstrat cei 70 de ani de comunism divinităţii? Mulţi naivi mai cred încă în puterea tabere au reciclat argumente culese de pe Internet, care istorie; încearcă să-i dezvăluie ‘bogăţiile misterioase’
şi ingineriile (economice, sociale, culturale) ale „culturii” şi a educaţiei umaniste, uitând că omul au prea mult în comun cu milenarismul apocaliptic ale prezentului, dimensiunea ascunsă a lumii în care
tranziţiei, sistemul industrial-tehnologic este de azi este „formatat” de un învăţământ ideologizat al „sectanţilor” şi prea puţin cu trezvia ortodoxă. se găseşte… Astfel profeţia descrie un moment
TOTALITAR. Paşapoartele biometrice nu sunt care favorizează specializarea tehnică. Menirea Evangheliştii americani au început să zărească semnul al istoriei arătându-ne cum acesta se înserează în
decât vârful icebergului. Urmându-şi propria lui educaţiei actuale nu este să producă scriitori şi Fiarei pe fiecare pachet de biscuiţi încă din anii 70 când totalitatea planului divin şi ne cheamă pe noi înşine
logică, Sistemul urmăreşte să elimine nu numai filozofi sau oameni de caracter, ci armate de „cadre sistemul de marcare computerizată UPC (Universal să facem istorie… Ceea ce este important se referă la
formele de organizare tradiţionale, ci chiar omul competente”, analfabeţii culturali care servesc Product Code) a fost introdus în Occident (să scop, la ţinta spre care ne îndreptăm. Apocalipsa ne
în calitatea sa de persoană autonomă – pentru tehnologia şi instituţiile statului supranaţional. deducem de aici că izolarea comunistă ne-a ferit să fim arată destinaţia finală iar ceea ce sfârşitul ne explică
creştini, „autonom” însemnând „liber întru În România a supravieţuit în virtutea inerţiei o „viaţă „însemnaţi” mai devreme?!) Astăzi conspiraţionismul este exact prezentul”.
Hristos”. (O lume tehnologică ideală ar trebui să culturală”. Cultura, în sensul ei tradiţional, a pierdut de tip apocaliptic a ajuns o industrie profitabilă, În apelul său, părintele Justin Pârvu a surprins
funcţioneze independent de componentele sale însă „arma simbolică”. Formă goală, glăsuieşte prin cu propriile lui bestseller-uri („The Mark of the din perspectivă escatologică momentul istoriei în
umane „ineficiente”). În Rusia sau China, marea voci castrate care nu au nimic important de spus. Beast: Your Money, Computers, and the End of the care trăim („vremurile în care ne aflăm acum sunt
industrializare a înlesnit aplicarea tehnologiilor Influentă, creatoare de semnificaţii şi atitudini World”) şi show-uri televizate („This Week in Bible premergătoare acestor profeţii”), a definit „exact”
corporatiste pe scară largă. Neglijând necesităţile în plan social este doar puterea mediatică. Presa Prophecy”). În România se vând bine poveştile despre situaţia noastră reală („România a ajuns astăzi
umane elementare, comunismul s-a dovedit în centrală şi televiziunile promovează „personalităţi” Mister Antichrist şi satanica lui New World Order. putregai”), a prezentat obiectivul („să rezidim
final ineficient. Pe de-o parte a creat un aparat sub acoperire culturală: mediocrităţi mondene, Afacerea paşapoartelor biometrice a împământenit neamul acesta” prin „a rezidi fiecare în parte sufletele
represiv de mari dimensiuni, care a afectat negativ „lideri de opinie” conformişti, păpuşile serviciilor şi pe meleagurile noastre ideea că Antihristul vrea să noastre”) şi a indicat calea (Lupta este deschisă!
productivitatea muncii, pe de altă parte, maşina secrete şi ale societăţilor oculte. impună NWO prin smart card-uri şi cipuri implantate. Luptaţi până la capăt!). Ca să nu existe nicio îndoială
umană s-a gripat prin acumularea unor elemente Doar o clarviziune profetică, venită de la Sfântul Popularitatea teoriilor conspiraţioniste şi răspândirea asupra radicalităţii mesajului său, a exclus orice
non-tehnice (resentimente, dorinţa de răzvrătire, Duh, ar putea demasca faţa necunoscută a unui imaginar tabloid-apocaliptic – fenomene de dată urmă de compromis („Să nu credeţi că putem sluji
apatie, scăderea creativităţii etc). Comunismul a fost terorismului tehnocratic impus de elite. Sfântul relativ recentă în România – pun în evidenţă două şi lui Dumnezeu şi lui mamona”). Bătălia ce ne-o
înlocuit din necesităţi tehnice, nicidecum etice sau Duh, spre deosebire de „spiritul culturii”, al „naturii” aspecte îngrijorătoare. Pe de-o parte analfabetismul propune va avea dimensiunile unui război total. Se va
politice. Chinei i s-a permis să rămână comunistă sau „spiritul transistoric” al religiilor panteiste, cultural şi religios iar pe de altă parte frica, neliniştea
cu condiţia să menţină o forţă de muncă în stare lucrează „din afara” spre eliberarea noastră efectivă. şi neputinţa unor oameni total absorbiţi în Sistem nicio posibilitate de a se revolta. „Conspiraţioniştii” pretind că au
găsit acel „ceva” (plan secret) sau „cineva” (Antihristul, Evreul)
de sclavie şi să respecte protocolul tehnologic al Orice alt „spirit” din interiorul Sistemului, care (nelinişti abil manipulate de către cei care odinioară care îl subjugă complet pe om. Apelând la un Referent universal ca
societăţii globale. se instalează ca referinţă universală, produce un le insuflau frica de fiara comunistă)5. Protestele lor factor de instrumentalizare a subiectului uman, conspirationismul
funcţionează după logică deterministă a Sistemului. În mod indirect,
Dezvoltarea exponenţială a tehnologiilor industriale discurs totalizator, sau de-a treptul totalitar. Nu face neagă „libertatea în Hristos” a persoanei. Dacă suntem liberi în
Hristos, nimeni nu ne poate obliga să acceptăm planurile secrete ale
a dus la apariţia producţiei de masă care, la rândul decât să ne înrobească prin „integrare”, oferindu-ne 5 Teoriile conspiraţioniste, indiferent de provenienţa lor, sunt societăţilor oculte. Nu trebuie să ne supunem adevărului realităţii,
o libertate iluzorie (de exemplu, libertatea de care ne animate de un spirit anti-ortodox. În ciuda aparenţelor, ele ci Adevărului întrupat care este Viaţa. A proclama atotputernicia
legitimează imaginea Sistemului ca mecanism implacabil; omul, Sistemului, aşa cum o fac adepţii „teoriei conspiraţiei”, înseamnă să
4 Termen folosit de Ted Kaczynski în „Manifestul Unabomber”. bucurăm în cyberspace). prins într-o pânză de păianjen de dimensiuni planetare, nu are proclamăm triumful morţii. O victorie a Satanei.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
desfăşura atât pe frontul vieţii individului (rezidirea moartea, întrucât „plata păcatului este moartea.”6 împotriva fricii de moarte prin dragoste jertfelnică, fi să desluşească contextul în care azi aproape totul

D
PE Mă py
persoanei), cât şi pe cel al colectivităţii (rezidirea Separat de Dumnezeu, de energiile dătătoare de mass media şi clubul „Ortodoxie şi Odihnă” au primeşte „semnul” ei. Să ne punem întrebarea: De
Co

neamului); va fi război în plan cultural (lupta viaţă ale Harului, omul devine sclavul morţii şi al considerat apelul părintelui Justin Pârvu o chemare ce suntem „însemnaţi”? Sau, mai bine spus, de ce
împotriva ingineriei sociale, a relativizării valorilor păcatului. Chiar dacă trăieşte, este doar o larvă.7 la jihad. Marea primejdie pentru România n-au ne lăsăm însemnaţi? Cum acţionează mecanismele
fundamentale, ecumenismului, educaţiei ateiste), Dragostea adevărată înseamnă asceză, eliberare din mai fost cipurile, ci stareţul de la Petru Vodă. Cum însemnării? Cine sunt cele două fiare ale momentului
în plan social („va trebui să creem mici fortăreţe, domeniul necesităţii şi a fricii. Dacă ţi-e frică de creştinismul manelist este securist, incult şi ocult, istoric actual? (Discutând despre prezent, nu
mici cetăţui de supravieţuire, la sate, acolo unde moarte, eşti clientul Necuratului, gata oricând să a purces la ceea ce se pricepe mai bine: deturnare şi înseamnă că abandonăm perspectiva istorică sau pe
mai sunt încă oameni care pricep şi îşi amintesc mistificare. Pe bloguri, la conferinţe, în comunicatele cea escatologică. Înterpretăm episoadele Apocalipsei
Rânduiala”) dar şi politic (trebuie să vă apăraţi acest de presă, mesajul părintelui Justin Pârvu, mereu în strânsă legătură cu persoana lui Hristos. Iar
drept de la Dumnezeu). „Timpul jertfei” nu-i listă răstălmăcit, a devenit un insipid îndemn la Adevărul întrupat fiind viu, ne va raporta totdeauna
de semnături, vorbărie de workshop şi comentariu „priveghere”. Nu numai conţinutul i-a fost trecut prin la situaţia noastră actuală).
pe blog. Nu te sacrifici interactiv, în cyberspace, etuvă dar şi limbajul profetic. Interpreţii s-au grăbit Nu mai încape nicio îndoială că prima fiară
printr-un act de mucenicie virtuală. Eşti chemat să să „spiritualizeze” gnostic cuvintele, ascunzând simbolizează puterea imperiului roman. Simbolul
mori în braţe cu vrăjmaşul! sensul lor literal. Din moment ce imaginile nu s-au este însă mult mai larg, trimite la o putere universală
Apelul părintelui Justin Pârvu este prima contestare mai întrupat în percepţii concrete, înţelesurile din şi totalitară. Dacă ieri prima fiară s-a încarnat în
fără echivoc a Sistemului formulată în România apel şi-au pierdut turnura lor insurgentă. Mucenicia imperiul Roman, azi fiara ia înfăţişarea „sistemului
după 989. Noutatea lui derivă din îmbinarea unor a devenit „spiritualitate” dezîntrupată. industrial-tehnologic”. Cine altul decât Sistemul
înalte exigenţe duhovniceşti cu logica „haiducească” Cu riscul de-a dezamăgi mulţi cititori, voi mărturisi stăpâneşte peste „orice seminţie, peste orice norod,
şi mucenicia – o tradiţie monastică ortodoxă pe că îndemnul „să te duci, române drag, fără frică, peste orice limbă şi peste orice neam”? Ca simbol al
cale de a fi uitată. direct spre vârful sabiei” nu este alegoric, ci Puterii absolute („putere absolută” contrafăcută ca
analogic. „Acum suntem exact ca în arena romană orice lucru venit de la diavol), mijloacele gigantice
frica şi logica sacrificială cu fiare sălbatice – stai aici în mijlocul arenei şi ale tehnologiei şi economiei se constituie în obiect
Şocant mesaj: „Lupta este deschisă! Luptaţi până aştepţi, ca şi creştini de odinioară să dea drumul la de veneraţie demonică: „Şi au început să se închine
la capăt!”. Şi ce pretenţie absurdă: „Creştinul să- lei. Aşteptaţi să fiţi sfâşiaţi, rupţi, altă scăpare nu e” balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au
şi apere libertatea cu preţul vieţii” ! Mentalitatea (Nu, nu-i o secvenţă din „Gladiatorul” unde limbajul început să se închine fiarei zicând: ‘Cine se poate
tehnicistă recuză jertfa şi eroismul, creatoare de cinematografic, auto-referențial precum orice limbaj lupta cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?’0
sensuri majore şi liant social. În schimb acceptă tehnicizat, recrează magic istoria). Justin Pârvu, şi Sistemul îi înrobeşte pe oameni prin fascinaţia
cu cinism logica sacrificială (considerată un „rău noi odată cu el, chiar ne aflăm în arenă, încarnaţi idolatră pe care o exercită asupra lor. Nu este vorba
social inevitabil”) a persoanelor imolate în numele joci după cum îţi cântă. „O caracteristică a tradiţiei deopotrivă în acel moment din istorie şi în această exclusiv de o manifestare psihologică sau spirituală.
non-sensului: sinucigaşii, drogaţii, orice „victimă” patristice greceşti este continua luptă împotriva situaţie concretă din prezent. Prima fiară nu acţionează doar asupra „omului interior”.
care nu are acces la condiţia de martir sau rebel. tiraniei morţii, a diavolului, şi păcatului printr-o viaţă * Are o existenţă independentă de deciziile omului, dar
Din perspectiva escatologică a primilor creştini de dragoste jertfitoare în Hristos. Viaţa monastică Au dat drumul la lei. Fiarele se apropie. în strânsă legătură cu viaţa sa concretă. Separându-l pe
(Justin Pârvu este în duh unul dintre ei), ortodoxă şi întregul corp al artelor liturghice în Cască boturile. om de Dumnezeu, şi de sfinţii pe care-i învinge, prima
scandaloasă este doar necredinţa noastră. Hristos tradiţia bisericii răsăritene sunt pătrunse de acest Abur cald, Duhul ne freamătă-n nări. fiară reprezintă un triumf al Morţii. Prin tehnologie
nu s-a întrupat să ne „protejeze sensibilităţile”, ci spirit eroic şi luptător”.8 * Diavolul operează o „inginerie” socială, intelectuală
pentru a-l distruge pe Diavol şi a ne elibera din Incapabili să înţeleagă logica sacrificială, lupta Dacă nu arătăm cu degetul fiara care ne pecetluieşte, şi economică. Tot ceea ce exista viu, în plinătatea sa
captivitatea morţii. Necuratul l-a îmboldit pe om discutăm despre paşapoartele biometrice doar ontologică, tot ceea ce era configurat şi alimentat de
să păcătuiască, iar prin păcat omul s-a separat de 6 Romani, 6:23. Despre o tratare exhaustivă a legăturii dintre ca să ne găsim în treabă. „Aici e înţelepciunea. energiile dragostei divine, devine acum contrafăcut.
moarte, păcat şi diavol în practica Bisericii ortodoxe, vezi John S.
divinitate, ceea ce i-a adus moartea. „Dumnezeu Romanides, The Ancestral Sin, Zephyr, Ridgewood, 2002. Cine are pricepere să socotească numărul Realitatea omului, refigurată şi desfigurată necrofilic,
este viaţa, pierderea vieţii este moarte. Astfel, 7 Cf. Pavel Florensky, Iconostasis: „Termenul latin ‘larva’ a dobândit fiarei”, ne cer Scripturile.9 În zadar socotim însă capătă un aspect spectral.
încă în vechea cultură romană înţelesul de ‘cadavru astral’, ‘gol’
Adam şi-a pregătit moartea prin separarea sa (inanis), sau ‘lipsit de substanţă’, ceea ce rămâne după moarte: altfel numărul fiarei în bar code-urile mărfurilor din Prima fiară – o întruchipare a imperiului roman, în
spus, ‘larva’ sau ‘masca astrală’; vampirul întunecat şi impersonal
de Dumnezeu”, spune sfântul Irineu. În mod împrumută un chip viu, căruia îi suge sângele. Este remarcabil cum supermarket. Înţelepciunea creştinului ortodox ar planul istoriei, a sistemului industrial-tehnologic, în
indirect, prin păcat, Diavolul introduce în creaţie diferite tradiţii folosesc aceeaşi termeni ca să exprime realitatea falsă
a ‘măştii astrale’: În Cabală este numită klipot iar în Teosofie ‘coaja’ „.
8 Ibid., p.74. 9 Apocalipsa 3:8. 0 Apocalipsa 3:4.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
planul prezentului, a Puterii totalitare, în plan simbolic – este „dublată” „dădacă”), Religiei (ecumeniste, gnostice, satanice) şi Divertismentului.

D
PE Mă py
de o a doua fiară, ridicată din pământ, care „lucra cu toată puterea fiarei „Zeii stadionului, ai vitezei, ai consumismului, utilităţii, banilor,
Co

dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei cunoaşterii, iraţionalului, sexului, nebuniei, revoluţiei, agnosticismului,
dintâi a cărei rană de moarte fusese vindecată.” Există un consens ideologiilor… zei lumeşti cerând holocausturi de care nu s-a auzit încă”4
general că a doua fiară este „falsul profet sau, din punct de vedere istoric, – perverşi şi rafinaţi, sunt mult mai periculoşi decât cei de-odinioară.
Dacă Iisus Hristos a propagandistul cultului imperial” (Ellul). În termeni moderni, a doua *
desacralizat lumea, a alungat fiară este mult mai mult decât propaganda de stat. Aş vedea aici puterea Apelul lui Justin Pârvu este o mărturisire a numelui lui Dumnezeu în
idolii păgâni, tehnologia spectaculară care include atât structurile ideologice şi propagandistice mijlocul noilor idoli şi un îndemn la eliberarea
i-a adus înapoi. Nu mă vizibile (propagandă, educaţie, publicitate etc) ale Sistemului cât şi persoanei timpurilor noastre. Este un cuvânt
refer doar la fetişizarea structurile sale oculte (Reţeaua serviciilor secrete, mafiile de tot felul). viu care vrea să ne aprindă – „Am venit să
Maşinii însăşi (gadgeturile Puterea spectaculară lucrează cu instrumentarul tehnic şi psihologic al aprind focul pe pământ”, spune Mântuitorul.
electronice, automobilul, Sistemului menţinându-şi însă o anumită independenţă. Misiunea ei este Deocamdată, de aprins nu s-a aprins nimeni,
„minunile” geneticii etc.) să menţină secretul generalizat aşa încât credincioşii să nu-şi dea seama doar s-au „energizat” ciberantropii însărcinaţi
Să nu uităm pletora de că Sistemul este animat de un spirit demonic. „Oamenii aceştia sunt nişte să menţină Ortodoxia în Sistem.
manifestări spirituale ale apostoli mincinoşi, nişte lucrători înşelători, cari se prefac în apostoli ai lui Cine are urechi, să asculte…
sacrului modern din tem- Hristos. Şi nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de
plele Confortului, Tehnicii, lumină”.2 A doua fiară este meşteră în a creea falsuri fără replică – „făcea bIblIogrAfIe SelecTIvă
Economiei, Revoluţiei, chiar să se pogoare foc din cer pe pământ”.3 Ei i se aplică toată gama • Pr. Chiricuţă, Petre, Parusia sau despre
Statului (naţionalist, de adjective din sfera „amăgirii”: seducător, înşelător, impostor, falacios, A Doua Venire, Anastasia, 200. • Davis,
supranaţional, „dădacă”), insidios, ademenitor etc. Erik, Technosis. Muth, Magic +Mysticism
Religiei (ecumeniste, Cea de-a doua fiară îi determină pe oameni să facă o „icoană a fiarei care in the Age of Information, Three Rivers
gnostice, satanice) şi avea rana de sabie şi trăia”. Construindu-i Sistemului o icoană, conform Press, 998.• Ellul, Jacques, L’Apocalypse: architecture en mouvement Apelul lui Justin Pârvu este
Divertismentului. „Zeii dorinţei Altcuiva, recunoscând această icoană drept Autoritate, oamenii (traducere în engleză: Apocalypse, A Crossroad Book, 977). • Ellul, o mărturisire a numelui
stadionului, ai vitezei, ai s-au înlănţuit în nişte imagini care nu le mai aparţin. Nu avem aici oare Jacques, Le bluff technologique (traducere în engleză: The technological lui Dumnezeu în mijlocul
consumismului, utilităţii, esenţa alieneării? De fapt, ceea ce-i subjugă în final este „icoana fiarei celei bluff, William B. Eerdmans Publishing Company, 990). • Hurduzeu, noilor idoli şi un îndemn
banilor, cunoaşterii, dintâi”, credinţa lor idolatră în Sistem şi nu Sistemul însuşi. Universul de Ovidiu, Unabomber, profetul ucigaş, Editura Logos, Bucuresti, 2007. la eliberarea persoanei
iraţionalului, sexului, imagini, („societatea spectacolului”) este mort, fiind administrat de o putere • Hurduzeu, Ovidiu, Sclavii fericiţi, Editura Timpul, Iaşi, 2005. • timpurilor noastre. Este
nebuniei, revoluţiei, mecanică (diabolică) şi însufleţit în mod artificial. Oamenii însă iau această Juenger, Friedrich Georg, Die Perfektion der Technik (traducere în un cuvânt viu care vrea să
agnosticismului, ideo- energie drept Viaţă şi vorbele înşelătoare ale puterii spectaculare drept engleză: The Failure of Technology: Perfection without Purpose, Henry ne aprindă – „Am venit să
logiilor… zei lumeşti cerând Adevăr. Semnul fiarei, pe care îl primesc cu toţii, este codul, parola pe care Regnery Company, 949). • Picard, Max, Flucht von Gott (traducere în aprind focul pe pământ”,
holocausturi de care nu oamenii o folosesc să se branşeze la reţelele Sistemului. Dacă nu ai înscris engleză: The Flight from God, Regnery Gateway, 95.• Postman, Neil, spune Mântuitorul.
s-a auzit încă” – perverşi codul în persoana ta şi încalci „protocolul” tehnologic atât în ceea ce faci – Technopoly. The Surrender of Culture to Technology, Vintage Books,
şi rafinaţi, sunt mult mai mâna este simbolul acţiunii – cât şi în ceea ce gândeşti – fruntea reprezintă New York, 992.
periculoşi decât cei de- inteligenţa – eşti exclus din Sistem; îţi pierzi „privilegiul” de a-ţi exercita
odinioară. cele mai elementare funcţii sociale (de pildă, să vinzi şi să cumperi). 4 Noţiunea de religie la care se referă Ellul trebuie înţeleasă ca „religie a Omului” opusă revelaţiei
creştine. Închinătorii la idoli din vechime nu mai făceau distincţia dintre natură şi Dumnezeu;
Dacă Iisus Hristos a desacralizat lumea, a alungat idolii păgâni, tehnologia astăzi, în mediul artificial creat de maşini, închinătorii la idoli venerează obiectele, fenomenele
i-a adus înapoi. Nu mă refer doar la fetişizarea Maşinii însăşi (gadgeturile şi structurile create direct sau indirect de tehnologie: automobilele, gadgeturile electronice,
cyberspace, tehnodivertismentul (muzica tehno, emo etc), creşterea economică (religia PIB-ului),
electronice, automobilul, „minunile” geneticii etc.) Să nu uităm pletora statul managerial în permanentă expansiune, sportul, religiile gnostice pseudocreştine şi New
Age, technoza, gândirea dezîntrupată („Gnosticismul a fost şi este un fel de teorie a informaţiei”
de manifestări spirituale ale sacrului modern din templele Confortului, scrie Harold Bloom în Religia Americană). Sistemul industrial-tehnologic a recreat un univers
Tehnicii, Economiei, Revoluţiei, Statului (naţionalist, supranaţional, mitologic, reintroducând pe uşa din dos sacrul epocilor precreştine, panteismul şi ocultismul
premodern cu toate consecinţele lor: fuziunea dintre subiect şi obiect, devalorizarea realităţilor
extramentale, spiritualizarea şi mitizarea „puterii” (Statul, Banul, Tehnologia), identificarea
mijloacelor cu scopurile, preamărirea Omului, „divinizarea procesului de evoluţie care transformă
 Apocalipsa, 3:2. tot ceea ce se întâmplă într-o funcţie a unor procese automate şi impersonale” (Gunton, The
2 2 Cor :4 Triune Creator). Precum sacrul epocilor precreştine, mitologiile sistemului industrial-tehnologic
3 Aluzie la o minune similară pe care i-o cer apostolii lui Iisus: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi înlănţuie persoana în DETERMINISM (în sensul că totul este prestabilit, sfârşitul nu este diferit
însufleţiţi”, îi ceartă Mântuitorul. de început) şi structuri idolatrizate.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
„Să Se vorbeAScă De orToDoxIe, de sinoade care s-au ţinut de-a lungul vremii, aceasta ar trebui să fie

D
PE Mă py
cHIAr DAcă Se vorbeşTe De răU” renaşterea tradiţiei polemice milenare a Ortodoxiei. Şi, în parte, mi
Co

cuvânt la Duminica ortodoxiei se pare că tocmai aceasta se întâmplă în această perioadă plină de
părintele Savatie baştovoi scandaluri venite dinăuntrul Bisericii. Căci, aşa cum febra este semnul
că organismul luptă cu o infecţie pătrunsă în corp, agitaţia din rândurile
Ortodoxia se slăveşte prin luptele intelectuale pe care le-a purtat de-a credincioşilor este semnul că Biserica luptă pentru însănătoşirea sa.
lungul istoriei. Nicio religie din lume nu a întrunit atâtea sinoade, în Oricum, scandalul în Patriarhia Română a început de sus în jos, odată

Trebuie să înţelegem că a care să se discute cu atâta zel dogmele de credinţă, hotărând răspicat ce cu cazul Tanacu, atunci când reprezentanţii oficiali ai BOR au luat Slavă Domnului, graţie
trecut vremea când tot ce este şi ce nu este reprezentativ pentru sine. parte activă la campania de denigrare a monahismului şi a Ortodoxiei finanţărilor europene şi
avea de spus biserica era să Prima Duminică din Postul Mare este numită a Ortodoxiei. Ruşii în general, dovedind o prezenţă cum nu au mai avut-o nici până atunci, a colectelor de la preoţii
anunţe o nouă aniversare denumesc acest praznic „Triumful (sau biruinţa) Ortodoxiei”. Deşi nici după aceea (deşi probleme ar mai fi). De vreme ce Patriarhia şi- săraci din parohiile alt-
a ierarhului sau un nou la baza acestei sărbători stă un eveniment istoric concret, anume a mutat dezbaterile în presă, vorbind cu credincioşii prin comunicate minteri uitate, Patriarhia
început de an şcolar. recunoaşterea temeiului biblic al cultului icoanelor care s-a făcut la de presă şi prin şefi de birouri de presă, era normal să se aştepte să Română are un post de
Sinodul al Şaptelea Ecumenic (787), noi trebuie să vedem esenţa acestei primească replici chiar în teritoriul pe care singură l-a desemnat pentru televiziune şi unul de radio
zile în triumful sinodalităţii asupra răzmeriţelor de tot felul care bântuie dezbateri. Trebuie să înţelegem că a trecut vremea când tot ce avea cu acoperire naţională, cât
(căci este imposibil să fie altfel!) Biserica dintotdeauna. de spus biserica era să anunţe o nouă aniversare a ierarhului sau un şi o agenţie de ştiri.
Ortodoxia este sinodalitate, iar sinodalitatea înseamnă dezbatere nou început de an şcolar. Schema de lemn impusă de „mass-media”
şi rugăciune comună, prin care se descoperă înţelepciunea şi voia lui comunistă din care aflam doar despre nesfârşitele întâlniri dintre unii
Dumnezeu.Dictatura comunistă a interzis cu străşnicie dezbaterile şi alţii, despre cuvântările de felicitare rostite la zilele de naştere ale
din sânul Bisericii, după cum a interzis orice dezbatere în general. conducătorilor şi despre adresările către norod în care ni se spunea că
Spiritele libere (eliberate prin adevăr!), din biserică, şi de oriunde, au trăim în vremuri pline de speranţe, ar trebui abandonate pentru a face
fost persecutate sau ucise. loc unui dialog real dintre credincioşi şi cei care îi reprezintă în faţa mai
Dacă Biserica ar mai putea triumfa astăzi prin ceva, după atâtea sute marilor lumii acesteia.
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
Slavă Domnului, graţie finanţărilor europene şi a colectelor de la preoţii

-V e
Ă
săraci din parohiile altminteri uitate, Patriarhia Română are un post de coNTrolUl ToTAl Al româNIlor

D
PE Mă py
televiziune şi unul de radio cu acoperire naţională, cât şi o agenţie de ştiri. AfAcereA SecUrIşTIlor De pArTID
Co

Nu ar fi deloc rău dacă, în zilele când se ţine un sinod, televiziunea şi radioul george roncea
Patriarhiei ar transmite în direct dezbaterile care au loc, să se ştie despre
fiecare episcop cum gândeşte şi cum îşi exprimă punctul de vedere. Introducerea în România începând cu acest an a documentelor electronice ce
Deocamdată, agenţii de presă (căci oameni de presă nu pot fi numiţi) conţin date biometrice a dat naştere unei puternice controverse. Deputaţi,
ai Patriarhiei nu doar că nu reuşesc să facă din şedinţele Sinodului un senatori, părinţi duhovniceşti, ziarişti dar şi societatea civilă organizată
eveniment de presă naţional, ci chiar şi pe cei care se arată interesaţi de felul sub titulatura Coaliţiei împotriva Statului Poliţienesc au atras atenţia că
în care se desfăşoară o dezbatere sinodală încearcă să-i treacă sub tăcere. noile măsuri pot duce la renaşterea unui sistem totalitar de urmărire şi Prin amprentarea tuturor,
Însă tăcerea, umflându-se până la marginile ei şi riscând să acopere întreaga control al cetăţenilor, sistem râvnit şi iniţiat de dictatori malefici de teapa cu toţii suntem consideraţi
ţară, a pocnit cu zgomot mare, trezindu-i din toropeală pe cinovnicii ameţiţi unui Stalin sau Hitler. suspecţi de activitate
care se erijează în purtători de cuvânt ai Ortodoxiei româneşti. infracţională. Întregul
Rezultatul este unul cât se poate de bun. Mai toate posturile de tele- „rfID – o ameninţare la adresa securităţii persoanelor” sistem de supraveghere
viziune au început să vorbească de Ortodoxie. Nu are importanţă dacă Un raport european solicitat de Comisia Europeană - Comitetul electronică va reprezenta
de bine sau de rău (oamenii sunt diferiţi şi au dreptul la puncte de vedere Economic şi Social European (CESE) al UE cu privire la „Identificarea o invadare a vieţii private,
diferite), important este că Ortodoxia este prezentă. Ca să-l parafrazăm prin frecvenţe radio în Europa”, a tras un semnal de alarmă asupra lucru neîntâlnit în istorie.
pe Salvador Dali, care spunea: „Să se noii tehnologii, preconizată a fi instalată şi
vorbească de Salvador Dali, chiar dacă în România. Concluziile şi Recomandările
se vorbeşte de bine!”, spunem şi noi: Comitetului privind „capcana biometriei” arată
„Să se vorbească de Ortodoxie, chiar că: „Dacă RFID nu este foarte atent controlată,
dacă se vorbeşte de rău!” ar putea, totodată, să încalce intimitatea
Un lucru a fost clar: pentru câteva persoanei, să distrugă libertăţile cetăţeneşti
zile în România Ortodoxia a avut cea şi să ameninţe securitatea persoanelor şi a
mai mare audienţă. Mi s-a părut că întreprinderilor. Cu ajutorul documentelor
ortodocşii au avut şi o prestanţă destul biometrice, orice om poate fi depistat oriunde
de bună, ţinând seama de lipsa de şi de către oricine dispune de tehnologia
experienţă a polemicii de care suferim. necesară. Astfel, se poate construi o reţea de
Mai slab s-a prezentat partea oficială dispozitive de citire şi urmărire a etichetelor
a bisericii, prin purtătorul de cuvânt, RFID strategic amplasate. Acest lucru nu trebuie permis. Necesitatea Cu ajutorul documentelor
preotul Constantin Stoica. A nu se imperativă de a proteja viaţa privată şi anonimatul trebuie să constituie biometrice, orice om poate
Ortodoxia înţelege că este vorba de o opoziţie între ierarhie şi laicat, deoarece miezul recomandării adresate de Comisie statelor membre. fi depistat oriunde şi de
este sinodalitate, există şi laici care au împărtăşit poziţia oficială a Sinodului, şi ierarhi „Dispozitivul RFID poate reprezenta cea mai mare ameninţare cunoscută către oricine dispune de
iar sinodalitatea care nu au împărtăşit-o. Este vorba doar de prestaţia fiecărei părţi în la adresa libertăţii şi a vieţii private”, recomanda raportul european, tehnologia necesară. Astfel,
înseamnă dezbatere această polemică. ignorat de către autorităţile noastre. se poate construi o reţea
şi rugăciune comună, Ar fi mai bine dacă ceea ce se hotărăşte la Sinod (deşi în cazul de faţă Guvernul Tăriceanu „a uitat” când a semnat Ordonanţele de urgenţă de dispozitive de citire
prin care se descoperă nu a fost vorba de o hotărâre propriu zisă, ci de o pecetluire a unui ucaz pentru actele electronice să organizeze o dezbatere publică de 8-36 de şi urmărire a etichetelor
înţelepciunea şi voia de la Ministerul de Interne) să fie anunţat de un ierarh, poate chiar de luni prevăzute de UE pentru informarea în privinţa RFID, iar recent RFID strategic amplasate.
lui Dumnezeu. preşedintele Comisiei Canonice, mitropolitul Teofan al Moldovei, care maşina de vot a Parlamentului a avizat introducerea cărţilor de identitate Acest lucru nu trebuie
are o prezenţă mult mai plăcută decât cea a părintelui Stoica, bun doar electronice, acestea urmând să fie introduse de la ianuarie 20. permis.
să strige „foc” într-o eventuală condamnare la moarte prin împuşcare a Tehnologia de identificare (atât a oamenilor, cât şi a obiectelor) prin
credincioşilor români. radiofrecvenţă (RFID) creează mijloace de control la care dictatorii din
Aşadar, avem o Duminică a Ortodoxiei în vremurile noastre, lucru care trecut nici nu au visat. Crearea de baze de date pentru un întreg popor
nu poate decât să ne bucure. Vor urma şi altele? (inevitabil vulnerabile la atacuri şi susceptibile de a fi utilizate abuziv de
un eventual regim autoritar) şi, mai mult, posibilitatea de a citi cipurile
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
RFID cu un cititor portabil şi de a extrage informaţia nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind unor intenţii bune, ţări întregi păşesc în ceea ce se va Năstase, este specializată pe „tehnologia securităţii”.

D
PE Mă py
(programul e publicat pe internet, iar aparatura se punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, dovedi, posibil, o tragedie. Firma UTI. Aceeaşi firmă care montează camere de
Co

vinde legal şi costă 500 de euro) sunt grave riscuri la precum şi producerea altor documente de călătorie. Consider noile perspective şi prevederi legale supraveghere pe blocuri, aceeaşi firmă care a pus
care nu putem fi supuşi prin lege. Practic o altă măsură complementară celei care a abuzive şi cer cu fermitate respectarea dreptului aparatele de citit carduri din mijloacele RATB, care
Data mining (analiza încrucişată a mai multor trecut, tot săptămâna aceasta la Senat, prin adoptare fiecărui cetăţean de a accepta sau respinge asemenea se ocupă de dispozitivele RFID din metrou şi de
baze de date) este o tehnică folosită în prezent tacită dar cu noţiunea de respingere, şi care se va afla măsuri şi acte de identitate, bazate pe cipuri care multe alte proiecte controversate, inclusiv la nivel
de serviciile de informaţii, marile corporanii şi în curând pe agenda Camerei Deputaţilor. contravin libertăţii convingerilor laice şi religioase. european, cum ar fi NetCity, un aşa zis proiect de
furnizori comerciali de informaţii. Pe de o parte În şedinţa din data de 7 martie s-a opus totuşi Trăim cu speranţa că societatea civilă, prin cablaj al Capitalei, care va oferi privilegii exclusive
cuplarea ei cu o bază de date naţională, iar pe de alta unanimităţii un singur deputat, Iosif Veniamin organismele ei, Parlamentul României vor deschide
obligaţia prin lege de a avea RFID – „antena radio la Blaga, fost primar al Orăştiei. Cuvântul său împotriva o dezbatere publică la nivel naţional pe această temă
purtător” va duce într-un final românii în coşmarul introducerii actelor biometrice merită consemnat. pentru ca societatea, în ansamblul ei, să conştientizeze
descris de Orwell în celebra sa carte paradigmatică Declaraţia politică se intitulează „Libertatea per- implicaţiile documentelor electronice.
– „984”. soanei, libertatea de conştiinţă pentru generaţiile Este important ca parlamentarii să suspende aplicarea
viitoare, pusă sub semnul întrebării”: actelor normative privind introducerea documentelor
vot pe şest „La începutul acestui an, viaţa societăţii româneşti electronice sau să dea posibilitatea populaţiei în a-şi
Actele de identitate electronice obligatorii pentru a fost tulburată de ştirea introducerii actelor de exprima libertatea de conştiinţă prin a alege.
toţi românii au devenit o realitate printr-un vot dat identitate biometrice. Nu mă opun progresului ştiinţific, dorinţei de
pe şest, săptămâna trecută, în Camera Deputaţilor, Siguranţa acestor acte cu cip încorporat este doar siguranţă, nu neg structurile de conducere, dar doresc
tot fără absolut nicio dezbatere publică. Teoretic un mit, lucru afirmat şi demonstrat. Odată stocate să apăr acum şi în viitor cetăţenii noştri de posibila
este vorba de o modificare a unei alte Ordonanţe a informaţiile personale în cipuri, mai devreme sau ameninţare a pierderii libertăţilor cu greu câştigate.
Guvernului Tăriceanu, prin care se schimbă data mai târziu, se vor găsi persoane care vor putea Stimaţi colegi,
impunerii lor românilor de la ianuarie 2009 la şi vor frauda documentele de identitate. Cine ne Să ne unim în jurul Adevărului care este Hristos, să
ianuarie 20. Practic e vorba de legea prin care ni garantează că nu vor putea fi scoase şi introduse date facem ca „binele” obţinut prin restrângerea libertăţii
s-a tranşat viitorul biometric, al controlului total. din şi în cipurile personale, fără ştirea noastră şi în şi prin control să eşueze.
Marţi, 7 martie 2009, pe fondul unui scandal ce scop? Devine posibilă schimbarea caracteristicilor Ţări ca Grecia în 997, Serbia în 2008 au reuşit
politic în Camera Deputaţilor, legat de nerespectarea persoanei, clonarea persoanei legal sau ilegal, să respingă introducerea actelor biometrice prin
Regulamentului Camerei de către PDL şi PSD şi folosind aceste fapte împotriva noastră. unitatea cu care poporul a acţionat. Dumnezeu să-i
soldat cu plecarea din sală a tuturor parlamentarilor Prin amprentarea tuturor, cu toţii suntem con- binecuvânteze pe toţi cei care se vor angaja în această
din PNL şi UDMR, s-a votat, în unanimitate, sideraţi suspecţi de activitate infracţională. Întregul luptă şi poporul român. celor care l-au instalat. UTI este o firmă plină ochi
respectiv cu 74 de voturi pentru Proiectul de Lege sistem de supraveghere electronică va reprezenta o Vă mulţumesc”. de foşti securişti, cu legături puternice în PSD,
privind introducerea în România, începând cu invadare a vieţii private, lucru neîntâlnit în istorie. Poziţia deputatului PDL nu a fost însă urmată şi de partid care i-a recompensat pentru sprijinul oferit
ianuarie 20, a Cărţilor de Identitate electronice Noile legi ce se vor a fi promulgate reprezintă înce- ceilalţi colegi din Coaliţia PDL PSD aflaţi în sală, astfel ani de-a rândul.
obligatorii, cu microcipuri RFID. putul unui proces de restrângere a libertăţilor indi- căă trebuie să ne aşteptăm ca până la ianuarie 20 să Senatorul Iulian Urban a declarat public că „şmenul”
Este vorba de PL-x 03/6.02.2009 - Proiect de viduale şi de intruziune în viaţa privată şi contravin fie introduse în fiecare secţie de poliţie din România are iz de PSD: „Mulţi români şi mai ales jurnalişti,
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã art.8 şi 0 din Carta Drepturilor Fundamentale ale aparatura tehnică pentru noile cărţi de identitate au făcut băşcălie atunci când eu am susţinut în Senat
a Guvernului nr. 84/2008 pentru modificarea Uniunii Europene, precum şi art.23,25,26,27, 29 şi electronice cu dispozitive biometrice. Numai sistemul că nu trebuie să ne grăbim prea tare cu paşapoartele
Ordonanţei Guvernului nr.69/2002 privind regimul 3 din Constituţia României. central de la Bucureşti este estimat, potrivit unor surse electronice care stochează pe microcipuri RFID
juridic al cărţii electronice de identitate - Adoptat Începând cu ianuarie 20, conform Ordonanţei de confidenţiale, la circa trei milioane de euro. datele personale şi biometrice ale romånilor. Ei bine,
7 03.2009.
7.
7. urgenţă a Guvernului nr.48/2008 vor fi introduse acum şi cărţile de identitate electronice cu medii de
Tot marţi a fost înscris pe ordinea de zi a plenului cărţile de identitate cu cip. Apoi, se va ajunge la Afacerea securităţii de partid stocare RFID vor fi impuse romanilor începånd cu
Camerei Deputaţilor şi adoptat cu 73 voturi un alt concluzia că pentru buna funcţionare a societăţii Marele şmen al afacerii preschimbării documentelor ianuarie 20.
Proiect privind paşapoartele electronice. Respectiv umane este strict necesar ca toţi oamenii să aibă are desigur o dedicaţie. O singură firmă din Cine ne-a adus însă această carte de identitate
PL-x nr. 605/2008 - Proiect de Lege privind implantate aceste cipuri pe frunte, posibil pe mâna România, formată din şi de „securişti de bine”, electronică? PSD-ul”!
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului dreaptă. Nu este pentru prima dată când, în numele hrănită din ciuguleala din palma Guvernului Cărţile electronice de identitate au un microcip
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
încorporat RFID, care permite detectarea posesorului unui asemenea card asemenea măsură nu este oportună în actualul context al crizei economice

D
PE Mă py
de la distanţă, fără ca acesta să fie conştient că e urmărit! Drumul spre o din cauza costurilor ridicate.
Co

societate de tip Big Brother este astfel larg deschis. Proiectul iniţal de 20 de În schimb, în ceea ce îi priveşte pe cetăţenii României, guvernul nu îşi pune
milioane de euro va porni în 3 ţări urmând a fi extins. Pretextul oficial este problema dacă este sau nu oportună măsura identificării electronice şi nu
oferirea de „facilităţi” cetăţenilor din statele care introduc acest sistem. În îşi pune problema dacă prin obligativitatea actelor de identitate cu cip
realitate, se doreşte instituirea unui control totalitar asupra cetăţenilor! biometric ni se încalcă un drept fundamental. Nu deranjează nici faptul
Doar trei ţări europene au aceste tipuri de smart card: că astfel vom păşi în spaţiul Schengen în calitate de potenţiali infractori –
Finlanda, Italia şi Olanda. Se fac intense eforturi pentru în loc de prezumţia de nevinovăţie, de acum înainte
introducerea lor în SUA şi Anglia. În Est, se pare, vom fi suspecţi, deoarece datele de identificare
suntem primii (datorită Guvernului Adrian Năstase). conţin şi amprentele noastre. Procedura colectării
Fostul ministru al Administratiei Publice din 2005, amprentelor face parte din măsurile poliţieneşti
pesedistul Octav Cozmâncă, declara: „Preschimbarea aplicate infractorilor.
acestor documente este o necesitate absolută” şi asta Toţi specialiştii din domeniul securităţii ştiu
pentru că încă de atunci afacerea se încadra în sfera „e faptul că toţi marii infractori, criminali etc. au deja
foame de bani, băieţi”! datele înregistrate, deci nu pentru ei se face această
Singura raţiune pentru care ne grăbim, exact ca şi în cazul evidenţă, ci pentru noi, ceilalţi, pentru un control
paşapoartelor electronice a fost... banul! Pentru că este o cât mai eficient.
afacere făcută pe seama celui mai sărac popor membru al
UE: Românii! încălcare flagrantă a drepturilor
„Firma câştigătoare va trebui să acopere costurile pentru cetăţeneşti
emiterea cărţilor electronice de identitate, urmând să Prin intrarea în vigoare a acestor acte normative cu
recupereze banii de la beneficiari”, a precizat purtătorul de privire la introducerea actelor electronice, ce includ
cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu, la vremea emiterii amprentarea persoanelor, se aduce atingere gravă
Ordonanţei de Urgenţă de către Guvernul Tăriceanu. principiului prezumţiei de nevinovăţie consacrată de
Autorităţile şi instituţiile publice vor fi dotate cu art.6 al C.E.D.O. şi art. 23 alin. din Constituţie.
echipamente şi programe informatice astfel: în municipii Totodată mai este încălcat şi dreptul la siguranţa
reşedinţă de judeţ - până la data de 3 iulie 200; în persoanei consacrat de art.23 al.2 din Constituţie prin
celelalte municipii şi oraşe - până la data de 3 decembrie 20; în comune faptul că deţinătorul paşaportului biometric nu are siguranţa că nu vor exista Toţi specialiştii din
- pâna la data de 3 decembrie 202. persoane care să poată avea acces la datele personale existente în cipul RFID. domeniul securităţii
Cam acesta e planul de orwellizare totală a României pe următorii 5 ani! Prin intrarea în vigoare a acestor acte normative s-a încălcat art.0 ştiu faptul că toţi marii
din Carta Drepturilor Fundamentale a U.E. în sensul că aceste acte infractori, criminali etc. au
oile mai presus decât simpli cetăţeni români normative nu prevăd posibilitatea de a formula obiecţiuni pe motive de deja datele înregistrate, deci
Cipurile cu RFID sunt deja folosite pentru animale iar paşaportul şi conştiinţă împotriva introducerii paşapoartelor cu date biometrice. Carta nu pentru ei se face această
cartea de identitate cu RFID este absolut similar cu cipul RFID de la Drepturilor Fundamentale ale U.E. prin art. 0 intitulat libertatea de evidenţă, ci pentru noi,
animale. Dacă cetăţenilor României li s-a refuzat dreptul la opţiune în gândire, de conştiinţă şi de religie, la alineatul 2 prevede: „Dreptul la ceilalţi, pentru un control
privinţa identificării electronice, în schimb Guvernul s-a dovedit mult obiecţie pe motive de conştiinţă este recunoscut în conformitate cu legile cât mai eficient.
mai culant cu…oile. Astfel, zilele trecute Guvernul a cerut oficialilor UE interne care reglementează exercitarea acestui drept”.
ca identificarea electronică a ovinelor să fie opţională. În plus, este sfidat şi dreptul la viaţa intimă şi privată reglementat de
Premierul Emil Boc a declarat la întâlnirea cu comisarul european pe art.26 din Constituţie dar şi de Carta Drepturilor Fundamentale (art.7)
Sănătate, Androulla Vassiliou, că ţara noastră se alătură grupului de state şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (art.8) deoarece
membre care susţin că identificarea electronică a ovinelor şi caprinelor jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) condamnă
să fie opţională. Oficialii români au explicat comisarului european că o în mod clar reţinerea amprentelor digitale fără temei juridic.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
perspectivă medicală asupra cipurilor neavând siguranţa că nu se pot trimite impulsuri si pentru a inhiba părţi

D
PE Mă py
AvANTAJele SI DeZAvANTAJele cIp- ale creierului responsabile în diferite activităţi mentale (cu scopuri de
Co

UrIlor rfID ImplANTATe lA om manipulare). Actualmente se pot trimite impulsuri care să paralizeze
Dr. ruicănescu un violator implantat cu CIP atunci când acesta urmăreşte să comită
infracţiunea. Este bine cunoscut că prin intermediul CIP-urilor RFID
Având în vedere că trăim într-o lume civilizată a cărei tehnologie avansată se pot determina nivelurile glicemiei, temperatura corpului şi nivelurile
foloseşte implanturile RFID pentru identificarea persoanelor, din punct de hormonale.
vedere medical, se pot pune în balanţă efectele benefice dar şi nocive asupra 7. Incompatibilitatea CIP-urilor RFID cu RMN
sănătăţii umane. (rezonanţa magnetică nucleară) folosită pentru
diagnosticarea unor boli dar şi in cazurile de
Avantaje urgentă) aceasta din urmă neputând fi efectuată
. Stocarea informaţiei: CNP, telefon, adresa, trecut social şi la pacienţii cu RFID producând arsuri grave. În
medical, informaţii din paşaport, căsătorii, asigurări, conturi cazul pacienţilor cu boală Alzheimer sau în stare de
bancare, etc. inconştienţă (comă), nu li se poate efectua RMN-
2. Identificarea persoanelor cu boli mentale tip Alzheimer, ul, având consecinţe nefaste în cea ce priveşte
demenţă, senile sau persoane care prezintă dezorientări diagnosticul rapid şi imposibilitatea unui tratament
temporo-spaţiale. de elecţie.
3. Identificarea criminalilor şi teroriştilor. 8. Dificultăţi în salvarea pacientului în caz de
urgenţă. Pacienţilor cu CIP RFID implantat nu li se
Dezavantaje pot citi datele (istoricul bolilor, adresa) întrucât pot
. Reacţii adverse tisulare – CIP–ul reacţionează asupra interfera cu undele radio din staţiile emisie-recepţie
organismului ca o „spină iritativă” permanentă declanşând ale ambulanţelor.
dezordini imunitare cu efecte pe întreg organismul. 9. Existenţa unor viruşi care pot ataca CIP-urile şi
2. S-a constatat dezvoltarea rapidă a tumorilor canceroase la astfel oamenii devin dependenţi de creatorii RFID
animalele cu CIP RFID implantat. pentru reparaţii-întreţinere.
3. Migrarea CIP-ului în diferite organe pentru care s-a 0. Interferează cu tehnologia gama, radio (a razelor
pus problema ancorării acestuia de ţesuturile din jur. Dar X și gama). RFID-ul se comportă ca și cum ai avea
pentru realizarea acestui lucru este nevoie de o intervenţie implantat în corp un telefon mobil performant (sunt
folosind diferite chirurgicală foarte dureroasă - la fel şi cea de îndepărtare a CIP – ului. cunoscutele efectele nocive ale radiaţiilor emise de
frecvenţe, controlorul 4. Imposibilitatea de a fi detectat în cazul migrării acestuia (se pot aduce un telefon mobil).
secret al echipamentului informaţii despre datele persoanei dar nu şi localizarea CIP-ului în . Acţiunea CIP-ului asupra creierului şi minţii.
poate schimba chiar viaţa organism), uneori nici măcar razele X nu îl pot localiza. - se pot transmite semnale pe frecvenţe electro-
emoţională în sensul 5. Supraîncălzirea locală sau în întregime a corpului cu posibile scurgeri magnetice codate determinând efecte vizuale sau voci.
unei stări de agresivitate ale fluidului din baterie – foarte toxic pentru organism. - folosind diferite frecvenţe, controlorul secret al echipamentului poate
sau letargie. Visele pot fi 6. Interferenţe electromagnetice. Se ştie că pacienţii cu pace-maker schimba chiar viaţa emoţională în sensul unei stări de agresivitate sau
afectate sau induse fără (dispozitiv pentru stimularea bătăilor inimii) nu se pot apropia de uşile letargie. Visele pot fi afectate sau induse fără cunoştiinţa sau acordul
cunoştiinţa sau acordul magnetice ale magazinelor sau aeroporturilor fără să anunţe pentru a le persoanei implantate.
persoanei implantate. demagnetiza, întrucât interferează cu câmpul electromagnetic al pace- - în zona de stimulare a CIP-ului circulaţia sângelui fiind scăzută pot fi
makerului declanşând aritmii maligne. La fel şi CIP-urile RFID implantate induse crize de epilepsie.
pot interfera cu diferite câmpuri magnetice din jur. Asemănătoare pace- - s-a constatat că soldaţilor implantaţi cu CIP li se poate creşte nivelul de
maker-ului cardiac există aparate numite Vagus-nerve-stimulation adrenalină determinând stare de agresivitate.
menite să trateze o depresie prin trimiterea unor impulsuri electrice - dacă un micro CIP este implantat în nervul optic se pot transmite impulsuri
pentru a stimula părţi ale creierului inactive. Similară este posibilitatea neuronale la creier ce personifică experienţe si halucinaţii vizuale.
trimiterii de impulsuri prin intermediul dispozitivului RFID către creier - stimularea electromagnetică poate schimba unele unde cerebrale
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
releases/silverman-foxnews.html , accessed 6 February 2007.
ale persoanei şi poate afecta activitatea musculară cauzând încordări

D
6. Associated press, "Report: Colombian President Would Consider Immigrant Tracking
PE Mă py
With Microchips," FoxNews.com, 4 May 2006, available at http://www.foxnews.com/
dureroase ale muşchilor, aceasta putând fi folosită ca tortură fizică.
story/0,2933,94337,00.html , accessed 6 February 2007.
Co

7. WashingtonPost.com, "Transcript: Day One of the Roberts Hearings," 3 September 2005, available
concluzii at http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09 /3 /AR200509300693.
html, accessed 6 February 2006.
- Microciparea populaţiei ca și cum ar fi câini sau alte animale de laborator 8. Will Weissert, "Microchips Implanted in Mexican Officials," MSNBC, 4 July 2004, available at
este dezumanizantă violând integritatea fizică și mentală. http://www.msnbc.msn.com/id/5439055/, accessed 6 February 2007.
9. Katherine Albrecht and Liz McIntyre, "Two U.S. Employees Injected with RFID Microchips at
- Microciparea este o procedură invazivă care implică riscuri semni- Company Request," Spychips.com, 9 February 2006, available at http://www.spychips.com/press-
ficative în ceea ce priveşte sănătatea individului. FDA a identificat releases/us-employees-verichipped .html , accessed 6 February 2007.
0. M.L. Baker, "Insurers Study Implanting RFID Chips
numeroase riscuri de sănătate legate de in Patients," eWeek.com, 9 July 2006, available at http://
implanturile VeriChip. www.eweek.com/article2/0,895,9950,00.asp , accessed
7 February 2007.
- Nu este etic ca în boala Alzheimer pacienţii care
2. John R. Hind et al, "Identification and Tracking of
nu pot sa-și dea consimţământul datorită naturii Persons Using RFID-tagged Items," US Patent Application
# 2002065758, assigned to IBM. Filed 3 May 200.
bolii lor să fie CIPaţi involuntar şi să fie folosiţi în
3. Hind et al, "Identification and Tracking of Persons Using
astfel de studii medicale invazive. RFID-tagged Items in Store Environments," US Patent #
- Imposibilitatea diagnosticării pacienţilor cu CIP 7,076,44, assigned to IBM, filed on 3 May 200, granted
 July 2004.
prin metoda RMN. 4. Health Data Management, "VeriChip, IBM Demonstrate
- Posibilitatea violării informaţiilor medicale RFID Tech," 2 September 2005, available at http://www.
healthdatamanagement.com/portals/article.cfm?type
conţinute în CIP, în sensul sustragerii sau adăugării =mobile_tech&articleId=253 , accessed 6 February
de informaţii false (modificarea grupei sangvine în 2007.
5. VeriChip Corporation, "Amendment No. 6 to FORM S-
cazul transfuziilor de urgenţă care implică riscuri REGISTRATION STATEMENT under The Securities
letale sau în cazul pacienţilor cu diabet zaharat Act of 933," 22 January 2007, available at http://www.sec.
gov/Archives/edgar/data/347022/000932507 009620/
care pot prezenta come diabetice, etc.).
dsa.htm , accessed 6 February 2007.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus şi fiind bine 6. To view the television coverage of the Marlins game,
including the advertisement banner, see: http://www.
cunoscut faptul că s-a propus de către diferite corporaţii introducerea CIP-
truthcastnetwork.com/marlins.htm
Microciparea este o urilor personalului militar, muncitorilor emigranţi în SUA, infractorilor, 7. David E. Gumpert, "Privacy Controversy Dogs
procedură invazivă care bolnavilor cu Alzheimer, riscurile asupra sănătăţii umane sunt foarte RFID Startup, How can a company that makes radio frequency identification ink for use on
animals and humans head off bloggers' criticism?," BusinessWeek.com, 25 January 2007, available
implică riscuri semnificative mari în raport cu beneficiile. at http://www.businessweek.com/smallbiz/content/jan2007/sb2007025_543288.htm? Ţinând cont de cele
în ceea ce priveşte sănătatea Prezenţa CIP-urilor în actele de identitate ale românilor creşte nesiguranţa chan=smallbiz_smallbiz+index+page_david+e.+gumpert. prezentate mai sus şi
8. Introduced by Wisconsin Representative Marvin D. Schneider, "2005 Assembly Bill 290 enacted
individului. FDA a individului atât din punct de vedere medical cât şi social. as 2005 Wisconsin Act 482," enacted 30 May 2006, available at http://www.legis.state.wi.us/2005/ fiind bine cunoscut
identificat numeroase Actualmente se preconizează extinderea obligativităţii actelor de data/acts/05Act482.pdf faptul că s-a propus de
9. The Myers and Briggs Foundation, http://myersbriggs.org
riscuri de sănătate legate de identitate cu CIP la toată populaţia României iar de la aceste acte şi până 20. Keirsey, David, Please understand me I&II, http://keirsey.com
către diferite corporaţii
implanturile VeriChip. la implant nu mai este decât un pas. 2. Homepage of Gunter Dueck, http://www.omnisophie.com introducerea CIP-urilor
22. Chudnovsky Intra PerSens Inter, Anna,Reading people like a book, in Russian, http://2a.ru/ inter
personalului militar,
per sens
Surse bibliografice 23. Microchipping people: the rise of theelectrophorusK. Michael_ M. G. Michael†_University of muncitorilor emigranţi
. Emily Berry, "Chips Spark Ethics Concerns," Chattanooga Free Press, 4 November 2005, Wollongong, katina@uow.edu.au †University of Wollongong, mgm@uow.edu.au
în SUA, infractorilor,
available at available at http://www.cephas-library.com/nwo/nwo_chips_spark_ethics _concerns. This article was originally published as: Michael, K & Michael, MG, Microchipping
html , accessed 6 February 2007. people: the rise of the electrophorus, Quadrant, March 2005, 49(3), 22-33. The original bolnavilor cu Alzheimer,
2. Katherine Albrecht, "Transcript of Interview with Tommy Thompson Former U.S. Secretary journal is available http://www.quadrant.org.au/php/issue view.php” riscurile asupra sănătăţii
of Health and Human Services," July 2005, available at http://www.spychips.com/devices/ This paper is posted at Research Online.http://ro.uow.edu.au/infopapers/374
tommythompsonverichip.html . 24. The mayers and Briggs foundation. http://myersbriggs.org/ ] Keirsey, David, Please understand umane sunt foarte mari
3. Katherine Skiba, "Bid for president called a long shot, Thompson launches PAC, considers run me I&II, http://keirsey.com în raport cu beneficiile.
for White House," JSOnline, 4 October 2006, available at http://www.jsonline.com/story/index. 25. Homepage of gunterdueck, http://www.omnisophie.com
aspx?id=59075 , accessed 6 February 2007. 26. Microchipping people: the rise of theelectrophorusK. Michael_m.g.michael. University of
4. David Francis and Bill Myers, "Company Trying to Get Under Soldiers' Skin," Examiner.com, Wollongong, katina@uow.edu.au. University of Wollongong, mgm@uow.edu.au.
2 August 2006, available at http://www.examiner.com/a-232630~Company_trying_to_get
_under_soldiers__skin.html?setEdition=Miami , accessed 6 February 2007.
5. Fox News, "Transcript of the Fox & Friends interview with Scott Silverman, Chairman of the
Board of VeriChip Corporation," 6 May 2006, available at http://www.spychips.com/press-
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
AceSTeA SUNT vremUrIle!
Ace fiindcă asta ne paşte, că tactica diavolului asta este: împarte, împarte,

D
PE Mă py
SUNTem SUpUşI lA cerNere! împarte, că numai aşa poate să conducă duhul răului.
Co

Interviu cu doamna Aspazia oţel petrescu, Eu zic că toate măsurile trebuie gândite pe toate feţele. Ceea ce trebuie
realizat de monahia fotini, neapărat apărat este unitatea. Să nu permitem dezbinarea. O dezbinare
0 februarie 009 deja se face: cei care acceptă şi cei care nu acceptă. Cei care nu accepta
666 trebuie lămuriţi să fie uniţi, nu ştiu prin ce metode, poate că cele pe
- Doamna Aspazia, pentru noi dumneavoastră reprezentaţi o conştiinţă care le gândiţi voi sunt cele bune. Suntem puşi în situaţia de a acţiona
trează a acestui neam şi cred că problemele etice cele mai majore ale absolut personal, absolut individual, absolut pe propria răspundere, şi
societăţii româneşti trebuie dezbătute nu numai în parlament sau în orice să ducem lămurirea de la om la om. Ce ştiu eu e că nu trebuie stricată, nu
alt for superior, ci mai ales cu modelele vii ale românilor, cu cei care au trebuie permisă şi limitată - că nu vom putea într-adevăr să evităm această
rămas cu sufletul nepătat şi dârz în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor. V- sciziune care se preconizează, dar măcar să-i limităm hotarele, să fie cât
am ruga, aşadar, să ne spuneţi părerea dumneavoastră cu privire la această mai mică, să fim cât mai mulţumiţi, pentru că unirea face puterea. Acum
controversată problemă a cipurilor şi a actelor de identitate. vor să ne dezbine şi biserica, şi neamul. Vor să ne desfiinţeze miturile.
- Problema, cum a fost expusă, cu privire la cipurile biometrice şi 666, Mitul nostru naţional a fost Eminescu. Nu vedeţi cât de concertate sunt
este absolut exactă, într-adevăr lucrurile aşa stau, după cum a mărturisit atacurile la el pe diferite teme, nu numai pe tema creştină? Mitul a devenit
Părintele Justin. Un foarte mare procent din populaţia noastră, ca să mă ceva ce trebuie distrus, ceva rău, nu mai este înmagazinarea fiinţei profunde
refer numai la România noastră, are reticenţe împotriva acestui adevăr a unui popor, este acum doar o poveste de adormit copiii care trebuie
pentru că n-a fost informat, omul e în necunoştinţă de cauză, ştie aşa vag. desfiinţat cu orice preţ.
Cei care mai cunosc cât de cât din Biblie, ştiu că 666 e numărul numelui - Vorbeaţi despre această dezinformare care a existat până acum. Cine este
fiarei şi ştiu că trebuie cumva să se ocrotească de intervenţia lui malefică, responsabil, cine era dator să catehizeze poporul?
dar nu ştiu cum, sau exact ce înseamnă lucrul acesta, nu ştiu cât de mare - Nu pot găsi un vinovat. Vinovaţi sunt cei din tabăra care cunoşteau
„Îmi pare rău de voi că este pericolul pentru creştinul care face parte din oastea Mântuitorului adevărul şi s-au lăsat atraşi pe partea ăluilalt; numai pe ăştia îi găsesc Noi ne-am salvat în
sunteţi slăbiţi în credinţă. Hristos şi care trebuie să fie biruitor, că asta e minunea Lui în lume. E vinovaţi. Pentru că adevăraţilor creştini pot să le spun doar atât: că s- închisoare într-adevăr prin
Veţi cădea din cauza fricii. felul lui de a lupta împotriva puterii răului care s-a înstăpânit din ce în ce au preocupat prea mult de ei. Vinovăţia este pentru cei care s-au lăsat rugăciune şi prin această
Frica-i de la diavol; nu vă mai mult. Iau un exemplu foarte la îndemână. S-a spus: „Nu răspundeţi cumpăraţi, spiritul lui Iuda din inimile celor care trebuiau să rămână iluminare pe care ne-a dat-
fie frică pentru a vă salva răului cu rău”. Poporul nostru creştin n-a fost informat ce înseamnă exact apostoli. Asta a fost iscusinţa diavolului, că a reuşit să tragă de partea o Iisus direct. Că spune:
sufletele. Vor veni vremuri a nu răspunde răului cu rău, el a înţeles că porunca spune că dacă cineva lui oameni care nu trebuiau să fie de partea lui. Şi oamenii care au făcut „Eu sunt printre voi fiindcă
foarte grele, dar toate sunt îţi da o palmă peste obrazul drept să-l întorci pe stângul. Poţi s-o faci, compromisuri. Sunt cu totul de părerea părintelui Justin, nu există salvare sunteţi în numele Meu, şi
îngăduite de Dumnezeu, poţi să n-o faci - nu şi-au dat seama că a răspunde răului cu rău însemnă a în compromis, compromisul nu este salvator, ceea ce propovăduieşte din unde sunt eu nu poate fi
Care este tovarăşul de drum dubla puterea răului, cineva ţi-a făcut un rău, tu i-ai răspuns cu rău, deci plin celălalt, că compromisul este înţelepciunea înţelepciunilor, mai laşi decât iubire”. Dar suferinţa
al fiecăruia, de la naştere răului şi-a lărgit hotarul încă o dată. Cel care a primit compensaţia răului şi tu cât de cât, mai dă şi celălalt şi negustoria-i gata. Foarte mulţi dintre nu mi-a luat-o, să ştii.
până la moarte. Vor cădea răspunde cu alt rău. Şi uite aşa s-au mărit hotarele răului. Deci viaţa aceasta marii ierarhi ai lumii - poate nu foarte mulţi dar importanţii ierarhi Noi am simţit suferinţa în
şi cei aleşi. Îmi pare rău că subterană pe care a dus-o oculta n-a fost cunoscută oamenilor. Cei care au - au făcut compromisuri şi asta a fost o mare greşeală, pentru că dacă continuare. Ne era foame,
sunteţi cei pe urmă. Vă vor primit vag informaţii din sfera aceasta au zis: „Ei, n-o mai fi chiar aşa de dai voie răului (sunt foarte multe credinţe în afară de creştinism care ne era frig, eram insultate,
cerne. Vor pune impozite, negru!”. Deci lumea creştină n-a fost din capul locului susţinută în această au acest principiu) numai cu un colţişor să se strecoare în inima ta, te eram călcate în picioare,
taxe şi alte îngrădiri. luptă dintre bine şi rău. Şi acum am ajuns ca răul să fie atât de puternic că, ronţăie până la sfârşit. Un rău dacă intră e foarte greu să-l scoţi; trebuie eram ţinute în mizerie, eram
Vor lua totul!” socialmente vorbind, avem puţine mijloace de a duce lupta cu el. să nu-l laşi să intre. Şi pentru asta trebuie să nu faci compromisuri. închise de fiecare dată la cel
(Părintele Arsenie Boca) Din punct de vedere absolut, din punct de vedere dumnezeiesc, noi avem Compromisul este primul picior pe care-l face răul. mai mic gest de răzvrătire, de
aceeaşi putere pe care am avut-o de la început şi cu care ar fi trebuit să - Este foarte important ce spuneţi, pentru că mulţi zic că nu este periculos orice formă ar fi fost.
ducem lupta cea bună, numai că va fi foarte greu; va trebui să fim înţelepţi acest cip, ci numai acela implantat, deci că acest pas premergător ar merge
ca şerpii şi în acelaşi timp blânzi ca porumbeii. Trebuie cu blândeţe să acceptat.
ne tratăm cu neştiutorii care lovesc în noi fără să-şi dea seama c-o fac; nu - Nu trebuie acceptat sub nici un motiv, pentru că el îşi duce până la sfârşit
trebuie să ne izbim în ei, trebuie să-i informăm, să-i aducem la cunoştinţa scopul. Uite chiar şi asta, că cel foarte periculos este cel mai periculos şi
aceea adevărată. Ca să nu mai permitem încă o scindare a creştinismului, care nu trebuie primit cu desăvârşire. Este grav şi acesta, că prin acest cip
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
el te verifică, te urmăreşte, te controlează, îţi ia libertatea socială. Celălalt - Cum să spun? Lupta noastră a fost mai luptă decât a celor din Piaţa

D
PE Mă py
îţi va lua şi liberul arbitru, ultima redută pe care o caută să o doboare. Universităţii. Pentru că noi ne-am însuşit asta. Ai văzut ce repede au fost
Co

De pildă, îngerii care erau - Deci credeţi că are influenţă asupra psihicului? risipiţi ei, şi ce-a mai rămas din toata mişcarea lor? În sufletele unora a
conduşi de voievozi, şi - Nu trebuie făcut niciun compromis, căci nu poţi să slujeşti la doi stăpâni, rămas o amintire frumoasă.
Luceafărul era voievodul ori lui Dumnezeu ori cu Mamona. Deci nu trebuie acceptat acest cip, sunt - Şi poate un model…
acelei cete, au mers după de aceeaşi părere cu părintele, întru totul, aşa netrebnică şi nepricepută - Unii au mers pe un drum personal. Cum zic eu că sunt timpurile acum,
el din ascultare. Au zis: „el cum sunt eu. Nu trebuie admis deloc, din faşă. fiecare are răspunderea lui personală. Şi, ca să fie putere, trebuie să fie în
este cel care ne conduce, noi - Sunt unii de părerea că robia poate fi fericită, cum spunea şi folosea în mod uniune cu ceilalţi, dar în
ascultăm de el”. Iar ceilalţi perfid un anume teolog pe Steinhardt, care vorbeşte despre fericita robie duh, în spirit, în rugăciu-
au mers convinşi de acest pe care a simţit-o în închisoare, dar trebuie specificat că e o cu totul altă ne. Eu am exprimat asta
sofism care n-avea ieşire situaţie, alt fel de robie, cea la care asistăm acum. cu o metaforă. Am spus
logică, raţională. Doar - Uite ce se întâmplă, apropo de ce vă spuneam eu! Noi ne-am salvat în că trebuie să acoperim
arhanghelul Mihail a venit închisoare într-adevăr prin rugăciune şi prin această iluminare pe care ne-a cerul cu rugăciune ca să-
cu pala lui de foc şi a pus-o dat-o Iisus direct. Că spune: „Eu sunt printre voi fiindcă sunteţi în numele l ferim de miasmele care
în faţa cetelor care se duceau Meu, şi unde sunt eu nu poate fi decât iubire”. Dar suferinţa nu mi-a luat- vin de pe pământ.
buluc după steaua pe care o, să ştii. Noi am simţit suferinţa în continuare. Ne era foame, ne era - Vorbeaţi despre legătura
Mântuitorul a văzut-o căzând frig, eram insultate, eram călcate în picioare, eram ţinute în mizerie, eram dintre acest cip şi liberul
ca un fulger din înalturi. închise de fiecare dată la cel mai mic gest de răzvrătire, de orice formă ar arbitru. Sunt unii, chiar
„Să stăm bine! Să stăm cu fi fost. Eram pedepsite crunt, dar noi ne-am însuşit această suferinţă sau teologi, care spun că aceas-
frică! Să luăm aminte!”. Deci această robie, altfel. Ne-am dat seama că asta a fost chemarea noastră tă modalitate de inter- ter
ter-
gândiţi-vă înainte de a face - generaţia ’48, în special studenţii şi elevii - că ăştia au fost închişi cei pretare apocaliptică este
un lucru, gândiţi-vă la ce mai mulţi. Comuniştii au vrut să ia viitorul ţării. Dar asta era chemarea greşită pentru că acest
să luaţi aminte, la Cine este noastră - să suferim. Şi atunci noi am zis: „Bine, dacă e să suferim, suferim. simbol 666 ar fi doar
Domnul Care S-a definit în Pentru că Dumnezeu ne-a dat această chemare, să suferim” şi ne-a făcut metaforic, şi că acest cip
faţa îngerilor ca fiind: „Eu- această foarte mare onoare, că ne-a dat ceva din suferinţa Lui. El suferă n-are cum să pervertească
Sunt-Cel-Ce-Sunt; Eu sunt în permanenţă, El duce crucea cea mare în permanenţă. Maica Teodosia, sufletul.
existenţa, viaţa, lumina”. prin harul ei poetic, a reuşit în câteva cuvinte foarte simple să explice cum - Foarte greşit. Apocalipsa Sfântului Ioan în majoritate este criptică, adică Foarte mulţi dintre marii
Iisus, când ne dă suferinţa, ne dă o linguriţă din marea Lui suferinţă: are înţelesuri ascunse şi din cauza asta se interpretează. Dar asta cu privire ierarhi ai lumii... au făcut
Înspre tărâmul celălalt la 666 este foarte clară, nu este criptică. El spune clar că numărul numelui compromisuri şi asta a fost
E loc închis cu gard înalt. fiarei este 666 şi cine-l acceptă pe mână sau pe frunte devine omul acelei o mare greşeală, pentru că
Dar am văzut printre uluci fiare, îşi pierde mântuirea. Deci de data aceasta nu poate fi interpretat dacă dai voie răului (sunt
Atâtea cruci, atâtea cruci. teologic. Diavolul este un foarte mare sofist. Căderea lui a pornit de la foarte multe credinţe în
Şi descrie câte feluri de cruci erau în cimitir şi conchide: un sofism, primul mare sofism (un neadevăr spus în aşa măsura încât afară de creştinism care au
Atâtea cruci mi s-au părut pare adevăr, şi nu poate fi combătut logic), anume că Dumnezeu este acest principiu) numai cu
Că toate una s-au făcut. un mincinos. Dumnezeu spune despre Sine că este Atotdrept şi spune un colţişor să se strecoare
O cruce mare strălucea, despre Sine că este Atotmilostiv. Contrazicere în termeni - pentru că dacă în inima ta, te ronţăie până
Sub greul ei un om zăcea. este Atotdrept pedepseşte fără cruţare pe cei care greşesc, iar dacă este la sfârşit. Un rău dacă intră
Tu, cum de poţi să le mai duci, Atotmilostiv iartă pe tot nemernicul, dar nu poate fi şi una şi alta, fiindcă e foarte greu să-l scoţi;
Atâtea cruci, atâtea cruci? fie îi pedepseşte fără milă, fie îi iartă pe toţi. Şi îngerii, în mare majoritate, trebuie să nu-l laşi să intre.
Şi atunci am zis: „Asta este crucea noastră - s-o ducem, ca să-I fie mai uşor au crezut acestui sofism, s-au lăsat întunecaţi de el, iar alţii au fost în Şi pentru asta trebuie să
lui Iisus”, decât să care în cârcă şi crucea noastră pe care noi nu suntem necunoştinţă de cauză. De pildă, îngerii care erau conduşi de voievozi, nu faci compromisuri.
vrednici să o ducem, şi că de fapt e o foarte mare onoare că ne-a dat o cruce şi Luceafărul era voievodul acelei cete, au mers după el din ascultare. Compromisul este primul
mică din imensă Lui cruce. Au zis: „el este cel care ne conduce, noi ascultăm de el”. Iar ceilalţi au picior pe care-l face răul.
- Extraordinar. mers convinşi de acest sofism care n-avea ieşire logică, raţională. Doar
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
arhanghelul Mihail a venit cu pala lui de foc şi a pus-o în faţa cetelor care NeAmUl româNeSc Se vA rIDIcA DIN NoU

D
PE Mă py
se duceau buluc după steaua pe care Mântuitorul a văzut-o căzând ca un predica părintelui mihai Andrei Aldea la petru vodă
Co

fulger din înalturi. „Să stăm bine! Să stăm cu frică! Să luăm aminte!”. Duminica izgonirii lui Adam din rai, martie, 009
Deci gândiţi-vă înainte de a face un lucru, gândiţi-vă la ce să luaţi aminte,
la Cine este Domnul Care S-a definit în faţa îngerilor ca fiind: „Eu-Sunt- În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh
Cel-Ce-Sunt; Eu sunt existenţa, viaţa, lumina”. Deci nu încăpeau toate Iubiţi creedincioşi,
acestea în sofismul acesta nenorocit al lui Lucifer, şi îngerii s-au convins „Nu vă adunaţi comori pe pământ, ci vă adunaţi comori în ceruri”.
că diavolul nu a avut dreptate şi că e cu adevărat rău şi tatăl minciunii Acest cuvânt este binecunoscut celor mai mulţi dintre noi.
Deci ei vor zice, vor fi şi cu adevărat nemaipomenit de înţelept în răutatea lui. Abia în grădina Din păcate, este împlinit de puţini dintre noi. Dacă am face o
foarte mulţi filosofi din Ghetsimani, când cerurile s-au deschis şi a fost reînnoită paternitatea socoteală să vedem câte din gesturile noastre sunt pământeşti
aceştia care vor veni cu Tatălui pentru Fiu, şi când Fiul o clipă S-a spăimântat de ce-L aştepta, nu şi câte ca să ne adunăm comori în ceruri, balanţa nu ar fi nici
sofisme şi argumente foarte de propria cruce, că El practic n-avea cruce –, S-a înspăimântat de toate măcar la mijloc, cu atât mai puţin să încline de partea celor
bine puse la punct, dar sunt crucile pe care trebuia să le poarte de atunci şi până la sfârşitul istoriei. cereşti. Mai multă grijă avem pentru îmbrăcăminte, de la cum
sofisme care au dus chiar Şi atunci cerurile s-au deschis, şi se zice din Tradiţie că îngerul i-a întors este ea ca înfăţişare, până la cât de curată este, pentru mâncare
îngerii la pierzare. De atunci capul către cer şi a văzut că toţi îngerii cântau: „Mare este Savaot, drept şi pentru locurile în care stăm şi prin care trecem şi pentru
trebuie să ne fie aminte cât este Savaot, atotmilostiv este Savaot”. Tatăl a fost drept că i-a pedepsit nenumărate alte lucruri decât pentru cele duhovniceşti. Şi
de mare e puterea răului. Şi pe oameni atât de crunt, dar a fost în acelaşi timp Atotmilostiv, pentru totuşi, ochii celor care ne-au lăsat dreapta credinţa au fost
de aceea a dat Dumnezeu că pe Însuşi Fiul Lui L-a trimis să răscumpere şi să echilibreze această aţintiţi către ceruri, pentru că dacă nu ţinem ochii sufletului
o luptă atât de lungă şi atât greşeală a omului. Atunci ei îl proslăveau pe Domnul exact prin aceste nostru aţintiţi către ceruri, degeaba trăim.
de grea, ca cernerea să fie calităţi infirmate printr-un sofism foarte bine pus la punct. Aşa este şi Omul, şi asta este o veste tristă pentru anumite persoane -
desăvârşită, şi că este foarte cu răstălmăcirea lui 666 – sunt sofişti. Cei care prezintă lucrurile, pot nu poate să fie animal. Nu are cum. Ori este deasupra, ori
grea a dovedit-o Iuda şi toţi fi crezuţi din punct de vedere raţional, poţi să construieşti cu raţiunea este mult mai jos decât animalele. Dar animal nu poate să
iuda de până acum care nu orice, de aceea mintea trebuie coborâta în inimă. Mintea greşeşte, fie, pentru că a fost altfel rânduit de Dumnezeu. Iar slujirea
şi-au făcut datoria şi nu au inima greşeşte mai puţin, simte mai corect. trupului, ca şi cum nu am avea suflet, este cea care ne duce
lămurit poporul de rând Deci ei vor zice, vor fi foarte mulţi filosofi din aceştia care vor veni cu mai jos decât animalele, ne apropie de treapta celor întunecaţi, care s-au Ca să mergem în lume
ce înseamnă subterana, ce sofisme şi argumente foarte bine puse la punct, dar sunt sofisme care au prăbuşit din ceruri tot aşa, pentru ca nu s-au îngrijit de ce trebuia sa se ca ucenici ai lui Hristos,
înseamnă oculta. Cei mai dus chiar îngerii la pierzare. De atunci trebuie să ne fie aminte cât de mare îngrijească, ci au căutat altele, care nu erau ale lor. trebuie să mergem plini de
mulţi au negat-o, nici nu au e puterea răului. Şi de aceea a dat Dumnezeu o luptă atât de lungă şi atât Dar ce, oare, căutăm noi? Această întrebare este foarte arzătoare astăzi, lumina Învierii lui Hristos.
recunoscut-o. Şi diavolul de grea, ca cernerea să fie desăvârşită, şi că este foarte grea a dovedit- când foarte multă lume este întristată de cele întâmplate în ultimele Ca să putem duce Crucea
o neagă şi azi de fapt - cea o Iuda şi toţi iuda de până acum care nu şi-au făcut datoria şi nu au săptămâni şi nu ştie încotro să o apuce. Dar ce căutam noi? Căutăm Cer răstignirii, trebuie să avem
mai mare putere a diavolului lămurit poporul de rând ce înseamnă subterana, ce înseamnă oculta. nou şi Pământ nou, în care locuieşte Dreptatea, aşa încât orice întristare ochii aţintiţi la Înviere.
este că-şi neagă propria Cei mai mulţi au negat-o, nici nu au recunoscut-o. Şi diavolul o neagă pentru întâmplările din ultimul timp trebuie lăsată la o parte. Dimpotrivă, Nimeni nu ar putea să ducă
existenţă, zice că nu şi azi de fapt - cea mai mare putere a diavolului este că-şi neagă propria trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu ne dă să luptăm şi noi lupta pe care greutatea Postului, dacă nu
există iadul. existenţă, zice că nu există iadul. Dacă ocultă nu există, diavolul nu există. am văzut-o la înaintaşii noştri. Fără a da această luptă nu avem cum să ne ar avea ochii aţintiţi către
Dar noi trăim puterea lor, din nefericire. mântuim. Oricât ar părea de neobişnuit, în vremurile calde, în vremurile bucuria Învierii. Acest lucru
- Cum trebuie încurajaţi oamenii, că s-a creat o descurajare în propriile lor de pace se mântuiesc mai puţini oameni decât în vremurile de încercări. Şi este adevărat pentru toată
puteri de a duce până la capăt lupta? asta pentru că adorm. Adorm sufletele oamenilor. Adoarme conştiinţa şi viaţa noastră.
- Panicaţii sunt îndoielnicii. Pe cei care sunt pierduţi, nici nu-i doare capul uită ce caută. Li se pare, mai mult sau mai puţin conştient, că s-ar putea,
de aşa ceva, şi din aceştia mai pot fi încă aduşi. Să ne rugăm pentru cei totuşi, vreodată, să fie Raiul pe pământ. Cum fac diferiţi sectanţi, care
care mai au scânteiuţa cât de cât nepoluată, dar care sunt metodele… dacă înfăţişează un rai pământesc, cu munţi, cu pietre, cu cascade, de parcă în
nu ştie părintele Justin, care este o desăvârşire, ce sa zic eu?... Problema Rai ar mai putea să existe copaci uscaţi, eroziuni şi alte nenorociri care au
se pune absolut personal, şi trebuie câştigată, de la om la om, persoană cu apărut în urma căderii. Această gândire, care este o înşelare, se strecoară
persoană. Dar acestea sunt vremurile. Suntem supuşi la cernere. în sufletele noastre, de multe ori, atunci când este pace. Când începe
războiul ne doare. Strigăm: „Au!” şi ne-am trezit din somn. Atunci ne
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
dăm seama că dracul nu poate să fie neutru, şi nici Ap. Pavel şi a celorlalţi ucenici ai Domnului, ceva adevărat pentru toată viaţa noastră. Sunt valuri. o înghită. Vor crede că au înghiţit-o şi se vor trezi

D
PE Mă py
noi nu putem să fim neutri între Dumnezeu şi drac. în gândirea lor se schimbă. Mulţi dintre aceşti Aceste documente electronice care se bagă acum că i-a ars şi că s-au prăbuşit. Nu poate fi distrusă
Co

Ne dăm seama că trebuie să alegem în fiecare clipă a traco-romani vin la credinţă, şi vin la credinţă cu pe gâtul neamului românesc - de fapt, se bagă pe Biserica lui Hristos. Pot fi omoraţi oamenii, pot fi
vieţii noastre, trebuie să urmăm un anumit drum. tot sufletul, căutând Cer nou şi Pământ nou, în care gâtul întregii omeniri - e doar unul dintre valuri. Şi dărâmate zidurile, dar Duhul este Dumnezeu şi
Spunea părintele Dumitru Stăniloae ce este Timpul locuieşte Dreptatea, ridicându-se deasupra veacului acest val care se ridică ascunde în spate alte valuri este nemuritor, şi din pietre ridică iarăşi Biserica
- căci tot îşi sparg capul occidentalii să afle ce este murdar de atunci, trăind pentru Dumnezeu şi foarte puternice, foarte urâte, foarte spurcate, lui Hristos. Iar cei care, dând mărturia cea bună
timpul şi nu au izbutit. „Timpul este distanţa dintre luminând, după cum spune Sf. Ap. Pavel în Epistola care aşteaptă să lovească, care spumegă ruşinea lor au căzut, n-au căzut, ci doar au înviat şi se bucură
către Filipeni, ca nişte luminători lumii. Ne mai şi neruşinarea lor, crezând că pot să acopere, să în ceruri. Ne rugăm sfinţilor care L-au mărturisit
spune Sf. Ap Pavel în aceeaşi Epistolă către strămoşii îngroape ce Dumnezeu a lăsat pe pământ. Nu vor pe Hristos în închisorile comuniste, cel puţin unii
noştri: „Sunt încredinţat că cel care a început în voi reuşi. Trebuie să fim încredinţaţi de acest lucru, dintre noi. Eu ştiu câte minuni au făcut şi fac, pentru
lucrul cel bun îl va duce la capăt până în ziua lui având în faţă Învierea lui Hristos. Câţi în Hristos că au stat drepţi, mărturisind credinţa până la capăt,
Hristos Iisus”. Care este ziua lui Hristos Iisus? Este ne-am botezat, în Hristos ne-am îmbrăcat. Dacă ne- fără să se înfricoşeze întru nimic de cei potrivnici,
ziua înfricoşătoarei Judecăţi. Care sunt aceşti „voi?” am îmbrăcat în Hristos, vom muri împreună cu El după cum ne spune Sf. Ap. Pavel în Epistola adresată
Sunt strămoşii noştri. Deci, să se liniştească sufletele ca să înviem împreună cu El şi să trăim împreună către Filipeni, strămoşii noştri: „Nu vă înfricoşaţi
noastre, că orice valuri, care au şi venit de-a lungul cu El în vecii vecilor. Aceasta este calea creştinului, întru nimic de cei potrivnici. Acest lucru pentru ei
timpului, cum a fost iadul la Aiud şi la Piteşti, cum aceasta este calea pe care au mers strămoşii noştri. este semn de pieire, iar pentru voi de mântuire şi
a fost iadul Transilvania arsă din temelii ca să treacă Strămoşii noştri nu sunt nici hoţii Romei, nu sunt aceasta este de la Dumnezeu”.
la greco-catolicism, cum au fost valurile care au venit nici cei care au trădat de-a lungul istoriei, nu sunt Ce trebuie să facem? Sf. Ap. Pavel, în Epistola către
asupra românilor ca să fie islamizaţi, indiferent ce cei care s-au plecat în faţa împăraţilor arieni şi au Filipeni, după ce le vorbeşte cu multă dragoste şi
valuri vor veni, vor trece, iar în ziua venirii lui acceptat erezia. Strămoşii noştri sunt cei care au admiraţie pentru credinţa lor înflăcărată, pentru
Hristos, românii, mulţi sau puţini, câţi vor fi rămas, înfruntat pe împăraţii eretici şi s-au ridicat pentru a curajul lor şi pentru dărnicia lor, se apleacă, dar
vor fi aici să dea mărturie despre Adevărul lăsat de păstra dreapta credinţă în veacul veacului. nu oricum, ci cu o dragoste fără margini, asupra
Dumnezeu. Aceasta este misiunea noastră, acesta Mi-a rămas în suflet cuvântul unui ţăran analfabet din lipsurilor lor şi îi sfătuieşte: „Faceţi-mi bucuria
este rostul nostru, lăsat de Dumnezeu, pe care Ardeal, care în sec. al XVIII-lea era tras la răspundere deplină ca să gândiţi la fel, având aceeaşi iubire,
Sf. Scriptură îl mărturiseşte. Deci în faţa oricăror de comisia de intelectuali şi de mari oameni ai timpului aceleaşi simţiri, aceeaşi cugetare”. Se vede că şi acolo
chemarea lui Dumnezeu şi răspunsul omului”. valuri şi oricăror căderi din partea unora străini, veniţi de la Viena, că de ce el, după ce că e prost, e erau unele lipsuri în unitate, cum şi astăzi se întâlnesc
Pentru că atunci când omul răspunde lui Dumnezeu, sau din partea celor pe care i-am crezut ai noştri, şi încăpăţânat, că de ce nu se leapădă de Ortodoxia pe ici, pe colo, peste tot pe unde sunt românii. „Nu
împărtăşindu-se de Înviere, de Înălţare şi de tot trebuie să stăm drepţi, să stăm liniştiţi, privind cu înapoiată şi nu acceptă „luminatul” catolicism, pe care faceţi nimic din duh de ceartă, nici în slavă deşartă,
harul lui Dumnezeu, trece peste timp. De aceea încredere înainte, pentru că dincolo de toate valurile ei, cu atâta bunăvoinţă, se străduiesc să îl dăruiască ci cu smerenie. Unul pe altul socotească-l mai de
sfinţii pot să răspundă la rugăciunile noastre, deşi şi de toate loviturile, străluceşte Lumina Învierii românilor. Şi el a răspuns simplu: „Cojocul acesta de cinste decât pe el însuşi. Să nu caute nimeni numai
suntem milioane şi milioane care ne rugăm aceluiaşi lui Iisus Hristos. L-au crezut mort, au râs de El, L- pe mine acum e al meu. Dacă îl vrea împărăteasa, i-l ale sale, ci fiecare şi ale altuia”. Acest îndemn la
sfânt, în acelaşi moment. Pentru că ei, prin unirea au scuipat şi L-au batjocorit. Ne vom aminti iar şi dau, n-am ce face. Cu mâinile acestea şi cu picioarele unitate rămâne încă neascultat de către mulţi dintre
cu Dumnezeu, trec dincolo de timp şi de tot ceea iar de chinurile lui Hristos mai ales în Postul care acestea am muncit zi şi noapte ca să plătesc porţia”- noi. Şi de aici multă durere şi însingurare. Ceea ce s-a
ce înseamnă marca stricăciunii. Mai spune părintele ne stă înainte. Dar dincolo de chinurile postului, adică darea. „Dacă împărăteasa le vrea, ale ei sunt. întâmplat în ultimele săptămâni, nu sunt înfrângeri,
Stăniloae un lucru care ar trebui să ne întărească dincolo de răutatea lumii, dincolo de ce credeau ei Dar nu am decât un suflet, pe care îl păstrez pentru ci biruinţe. Lupta împotriva sistemului de control
foarte mult: „Începutul istoriei neamului românesc că e victoria asupra lui Mesia, străluceşte Lumina Dumnezeu din cer şi nicio putere omenească nu îl poliţienesc asupra oamenilor a fost întâmpinată
este în Sfânta Scriptură”, în Faptele Apostolilor, la Învierii, - nestinsă şi neatinsă de ei - de care putem va putea îndoi”. Cuvântul acesta este felul în care au la început cu dispreţ, luată în râs, batjocorită,
cap. 6, unde se arată predica Sf. Ap. Pavel în Filipi, şi trebuie să ne împărtăşim. gândit toţi strămoşii noştri adevăraţi. Nu cei care au dar în ultimele zile au ajuns cei care râdeau să se
cea dintâi cetate a acestei părţi a Macedoniei şi Ca să mergem în lume ca ucenici ai lui Hristos, căzut din neamul nostru, lepădându-se, ci cei care au îngrijoreze, cei care batjocoreau, să vorbească serios,
colonie romană. Acele părţi ale Macedoniei erau un trebuie să mergem plini de lumina Învierii lui dus neamul mai departe, mărturisind cu linişte şi cu cei care credeau că le ştiu pe toate să îşi dea seama
ţinut tracic vestit. Tracii de acolo erau foarte duri Hristos. Ca să putem duce Crucea răstignirii, deplină încredere în Dumnezeu. că n-au înţeles bine. Sunt îngrijoraţi, tulburaţi şi
şi dispreţuiţi de greci, pentru că nu acceptaseră să trebuie să avem ochii aţintiţi la Înviere. Nimeni nu Deci, nu vă temeţi! Nu vor putea niciodată să ne discută: „Ce se întâmplă?”, „Chiar aşa e?” „Atunci
se elenizeze şi rămăseseră în ideologia lor păgână, ar putea să ducă greutatea Postului, dacă nu ar avea înfrângă! Biserica nu va putea fi niciodată învinsă. ce facem?” Îşi pun întrebări. Este o mare victorie,
în gândirea lor tracică. Dar, odată cu venirea Sf. ochii aţintiţi către bucuria Învierii. Acest lucru este Desigur, se vor deschide porţile iadului, căutând să este o biruinţă. Noi nu avem nici un control asupra
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
mass-media, altele sunt forţele care o controlează. buni conducători ai Bisericii, ai neamului şi ai ţării. românesc. Ei plâng nu pentru că noi trecem prin încercări, ci plâng pentru

D
PE Mă py
Şi totuşi, Dumnezeu a lucrat în aşa fel încât mass- Dumnezeu, auzind rugăciunea noastră, fie îi va că uneori noi devenim laşi şi aproape întotdeauna dezbinaţi. Deci dacă
Co

media, care era la început atât de dispreţuitoare faţă lumina pe cei care nu sunt buni, fie va ridica alţii îi avem înaintea noastră, dacă vrem să nu repetăm greşeala lui Adam şi
de poziţia ortodoxă, astăzi să dispreţuiască poziţiile în locul lor, după cum socoteşte El. Dacă ne vom Eva, dacă vrem să ne adunăm comoară în ceruri, iar nu aici pe pământ, să
prea puţin ortodoxe ale unora. Că vor fi sau nu ruga pentru buni conducători ai Bisericii, întâi învăţăm să privim către Învierea lui Hristos, cu linişte şi cu încredere vom
respinse până la urmă, vom vedea, dar noi trebuie pentru aceştia, pentru că mai presus de toate este trece peste toate celelalte. Cine are învierea lui Hristos în sufletul lui nu poate
să luptăm cu toată încrederea că, făcând acest lucru, Dumnezeu, ai neamului - pentru că neamul nu se fi distrus de nicio forţă, nici pământeană, nici subpământeană. Cel care are
facem voia lui Dumnezeu. limitează la ţara aceasta -, şi ai ţării, Dumnezeu învierea lui Hristos în inima
Dar iată încă o biruinţă. Cel mai delicat lucru este ne va auzi. Neamul românesc se va ridica din nou, lui va trece peste toate, pentru
Comunicatul venit de la Patriarhie. Acel comunicat, aşa cum a făcut-o de-atâtea ori de-a lungul istoriei. că el deja se împărtăşeşte de
în cinci puncte, din care primul laudă pe cei care Au crezut că ne-au înecat şi ne-am ridicat din nou. această înviere şi merge către
au emis documentele electronice pentru că au fost Şi se va întâmpla lucrul acesta iar şi iar, până la veşnicie cu fruntea sus. Să
amabili şi au dat un răspuns înşelător, al doilea se sfârşitul veacului. ştiţi ceva: strămoşii noştri au
ocupă de un document legat de implanturi, deşi nu Fiecare dintre noi este parte a acestei istorii şi fiecare luptat nu doar ca să ne lase o
despre asta a fost discuţia, al treilea spune că, dacă va merge înaintea lui Dumnezeu să spună cum a casă sau un pământ, un cal,
sunt unii care au probleme, ar trebui să li se acorde o dus mai departe moştenirea strămoşilor noştri, a sau o maşină, sau altceva.
alternativă. E adevărat că sunt unii care au probleme, sfinţilor din Ardeal, a celor care s-au jertfit să ducă Mai presus de toate, ei au
milioane de români şi zeci de milioane de oameni mai departe Muntenia şi Moldova libere de islam, a zidit, cum ne arată Sfânta
din restul Europei. Iar următoarele două puncte celor care în locurile ocupate de islam au marturisit pe Scriptură că se zideşte de
încearcă să ne reducă la tăcere. Este o încercare, Hristos - de la Ioan Valahul până la românii ucişi în către oamenii duhovniceşti,
care, pe cât e de absurdă, pe atât e de imposibilă. A Pind în secolul XVI, XVII, XVIII sau XIX pentru au zidit, o altă Românie, care
crede că o problemă de interes general bisericesc apărarea dreptei credinţe. Eroii români, pe care noi nu- este în ceruri, o Românie
trebuie dezbătută strict în eparhie este absurd, i ştim, pentru că istoria noastră este cu totul stricată duhovnicească, care creşte
pentru că nu mai putem vorbi de lăcomie. Lăcomia în manuale, eroii care au eliberat Grecia, Serbia sau cu fiecare om care slujeşte
este o patimă care se întâlneşte pretutindeni, este o Bulgaria, punându-şi pieptul înaintea armelor celor lui Hristos, şi se îmbogăţeşte cu fiecare lucru sfânt pe care-l săvârşim. Neamul românesc se va
problemă de interes general bisericesc. Mai putem care încercau să distrugă credinţa. Macedonia de Şi noi putem să zidim această Românie, şi suntem chemaţi să zidim ridica din nou, aşa cum a
vorbi la predică despre lăcomie sau nu? Dar despre astăzi are ca sărbătoare naţională ziua de Sf. Ilie. această Românie, să ne pregătim în ceruri locul nostru, plaiul nostru, făcut-o de-atâtea ori de-a
frică şi laşitate mai putem vorbi? Că şi asta e o Ştiţi de ce? Pentru că de Sf. Ilie, în 903, românii bucăţica noastră de Românie, în care să putem fi aşezaţi, atunci când lungul istoriei. Au crezut că
problema de interes general bisericesc. Dar despre s-au ridicat la luptă pentru o Macedonie liberă. Au vom fi chemaţi la Domnul. Să înţelegem acum, înaintea Postului Mare, ne-au înecat şi ne-am ridicat
Învierea lui Hristos mai putem vorbi? Că şi aceasta fost singurii care au stat. Trebuia să se ridice toţi din că toate încercările sunt cale către mântuire şi cale către înviere şi să din nou. Şi se va întâmpla
este o problemă de interes general bisericesc. Se Macedonia şi bulgarii şi albanezii şi toţi ceilalţi care ne aţintim ochii către Cel care este începătorul tuturor, Iisus Hristos, lucrul acesta iar şi iar, până la
face o confuzie între problemele administrative şi erau acolo. Dar singurii care au avut curajul să rămână Domnul nostru care pentru ceea ce stătea înainte, nu s-a uitat nici la sfârşitul veacului.
cele teologice. Dar care este biruinţa aici? Faptul că, până la capăt au fost românii, care au luptat pentru o ruşinea crucii, nici la durerile care veneau, ci a primit toate asupra Lui
deşi se face această confuzie, s-a constatat că există Albanie liberă, în care toţi creştinii să fie fraţi. ca prin moartea Lui să ne curăţească şi să ne mântuiască pe noi. Să
problema acestor acte, problemă asupra căreia se Suntem urmaşii tuturor acestora şi, venind mai privim către înviere, împreună cu strămoşii noştri. Să ridicăm ochii
închideau ochii până acum. Este deschisă o cale aproape de noi, suntem urmaşii celor din închisori. către ceruri şi să îndrăznim să-i vedem cum ne aşteaptă acolo, şi cum ne
şi, mai presus de această victorie, există şi biruinţa Din închisorile comuniste, ale căror moaşte le iubim, întăresc de acolo, şi ne sprijină de acolo şi să mergem către ei cu fruntea
de la Cluj. Sinodul de la Cluj a dat o hotărâre de ale căror vieţi, cei mai mulţi dintre noi le cunoaştem sus peste toate încercările. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
mare însemnătate. Dumnezeu a lucrat, pentru că şi avem chipurile lor înaintea noastră şi chinurile lor.
s-au rugat mulţi oameni. Aici a fost puterea care Iar chinurile lor sunt o mângâiere pentru noi, pentru
a biruit complotul, mişcarea aceasta de acoperire că noi nu suferim nici a mia parte din cele ce au suferit
a primejdiei. şi suferă ei. Într-un fel, ei şi astăzi suferă.
Dar arma rugăciunii o avem tot timpul şi trebuie să Aşa cum Măicuţa Domnului plânge pentru neamul
o folosim. Trebuie să ne rugăm împreună, pentru omenesc, şi aceşti sfinţi ai noştri plâng pentru neamul
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
proorocIe DeSpre româNIA
p condiţia noastră. Noi am fost obiectul acestei minuni, pe noi ne-a scos Maica

D
PE Mă py
virgil maxim Domnului din închisoare! Şi socotesc eu că nu ne-a scos la întâmplare.
Co

Deci până la eliberarea noastră noi am putut să urmărim împlinirea acestei


Agatanghel trăia la 273 în insula Rhodos. Pentru viaţa lui îmbunătăţită, proorocii care este pe 700 de ani, 273-973. Rămâne să se împlinească
Dumnezeu i-a făcut nişte descoperiri. Şi el reprezintă viziunea pe care a această ultimă parte a proorociei, care continuă: „Şi atunci va porni de
avut-o, începând cu Renaşterea, despre care spune că în perioada aceea pe culmile acestei ţări o acţiune de încreştinare a tuturor neamurilor”, şi
oamenii se vor întoarce la antropocentrism. Trupul omului a devenit aici noi ne-am cutremurat. Iată deci misiunea neamului nostru, iată harul
atunci beatificat – în toată creaţia Renaşterii vedem această frumuseţe pentru care Maica Domnului a intervenit. Noi nu suntem
a trupului omenesc expusă la stadiile cele mai decât nişte mărturisitori; din punct de vedere biologic
grandioase, un fel de infuzie păgână în creştinism suntem terminaţi, dar din punct de vedere spiritual avem
care a dus la această idealizare a trupului, încă datoria de a lăsa nişte mărturii pentru generaţiile care ne
stăpână în Apus, până astăzi, în forma de gândire urmează, şi dumneavoastră, care sunteţi tineri, vă revine o
catolică - satisfacţia vieţii pământeşti; toţi sfinţii, misiune extraordinară, şi trebuie să vă pregătiţi foarte serios
Maica Domnului, Dumnezeu chiar, sunt prezentaţi pentru acest act de jertfă pe care va trebui să-l prestaţi în faţa
în frumuseţea aceasta trupească, spre deosebire de lumii întregi. Dacă noi am avut misiunea să mărturisim
Bizanţ, care sublimează trupul, îl transfigurează. aici, deşi în toată lumea s-a răspândit despre aceasta,
T ece Agatanghel şi ajunge la revoluţia de la 779,
Tr dumneavoastră va trebui să preluaţi această ştafetă pe
marea revoluţie franceză, pe care o prezintă ca plan mondial, şi iată, zic eu că bătălia deja a început.
momentul în care oamenii înlocuiesc Raţiunea Orice minune este contestată, pentru că mărturisitorul
Divină ca subiect de adoraţie, cu raţiunea omenească. nu vorbeşte de la sine, el este un investit haric şi săvârşeşte
Aşa s-a şi întâmplat, zeiţa raţiunii a fost arborată un act de continuitate. Niciodată apostolii, mai pe urmă
ca simbol al acestei revoluţii. Şi lasă să se înţeleagă ucenicii lor, şi episcopii şi preoţii, nu s-au auto-investit; ei au
că degringolada va duce la nişte stări de degradare primit investitura invocându-se asupra lor harul special al preoţiei. Când De aceea, actul politic
extraordinară a vieţii spirituale europene. Ajunge Dumnezeu alege, rânduieşte mai bine zis, ca cineva să realizeze şi din punct trebuie să concorde cu actul
la revoluţia de la 848. (În proorocie erau aceşti ani de vedere social o lucrare în planul istoric, îl pregăteşte încă din pruncie, moral, cu actul spiritual.
înscrişi ca ani exacţi.) Şi după ce vorbeşte despre în chip potenţial el posedă nişte daruri pe care le dezvoltă, îşi dă seama de Dacă iese din această
revoluţia de la 848, începerea descompunerii ele, le face să ajungă la formele cele mai înalte, şi putem să ne dăm seama concordanţă, atunci istoria
marilor imperii, ajunge la 920, la constituirea de ce toţi care au fost pe linia aceasta a mărturisirii, de ce n-au cedat în faţa este o tragedie. Şi la acest
Noi nu suntem decât nişte statelor naţionale. Ce m-a impresionat în mod deosebit a fost ceea ce tuturor adversităţilor şi adversarilor, văzuţi şi nevăzuţi: pentru că aveau act de conştiinţă, cea mai
mărturisitori; din punct spunea despre Ţara Românească: conştiinţa misiunii pe care trebuiau să o îndeplinească. Şi fără intenţia de mare contribuţie o au
de vedere biologic suntem „În vremea aceea, (920) va apare în ţara aşezată pe Carpaţi până la Dunăre, a denigra sau minimaliza meritele altora din punct de vedere intelectual, pedagogii. Dacă învăţătorul
terminaţi, dar din punct ţara de la gurile Dunării, sau ţara Lupului, va apare Fiul Omului încins cu artistic, organizatoric; toate acestea, dacă nu sînt puse în slujba adevărului nu are conştiinţa că ceea
de vedere spiritual avem sabia de arhanghel. Acesta va face o organizaţie numita Legheon, iar membrii pe linia descendentă, servesc altcuiva. Dumnezeu nu ia darurile cu care ce predă el ucenicului,
datoria de a lăsa nişte măr- acestei organizaţii vor fi persecutaţi, vor fi închişi, omorâţi la răspântii de ne-a investit, dar tu le oferi altcuiva. Şi atunci tot ce ţi-a dat Dumnezeu se elevului, va determina în
turii pentru generaţiile drumuri, mulţi vor fugi peste hotare persecutaţi fiind de capul statului şi de întoarce împotriva ta. Noi avem certitudinea că nu suntem înafara harului acesta o poziţie pro sau anti
care ne urmează, şi dumnea- poporul vrăjmaş lui Dumnezeu. Şi în timpul acesta tot poporul acesta de pe pentru faptul că ori de câte ori am făcut această mărturisire a adevărului ni hristică, dacă nu are această
voastră, care sunteţi tine- Carpaţi şi alte popoare vor intra în mare suferinţă, dar după o vreme, Maica s-au opus cei care n-au putut să-şi justifice actele pe care le-au săvârşit. În conştiinţă pedagogul, el
ri, vă revine o misiune Domnului şi Sfântul Ioan va aduna sângele lor în potire şi se va prezenta cu numele cui vorbesc ei? Domnul Trifan avea un cuvânt: “cui slujeşti”? va provoca o serie întreagă
extraordinară, şi trebuie să el în faţa tronului Fiului Său. Şi nu pentru vrednicia lor, ci pentru rugăciunile După martiriul Sfântului Arhidiacon Ştefan, creştinii s-au răspândit şi au de nenorociri, zidind în
vă pregătiţi foarte serios Maicii Sfinte, cei ce vor mai fi rămas vii vor fi scoşi afară din temniţe”. trecut dincolo de hotare, propovăduind Evanghelia. Deci această risipire sufletul acestuia libertinajul.
pentru acest act de jertfă pe Fraţilor, noi suntem obiectul acestei minuni! Ne cutremurăm gândindu- determinată de prigoana care începuse, a făcut să se împânzească lumea cu
care va trebui să-l prestaţi ne de atenţia care ni s-a dat, nu pentru vrednicia noastră, ci pentru cuvântul Adevărului, a fost o împrăştiere a seminţei, vântul care a purtat
în faţa lumii întregi. rugăciunile Maicii; e un dar special pe care Maica Domnului îl face pe aripile lui polenul pentru a fecunda şi celelalte suflete să rodească în
neamului nostru, să mijlocească la Fiul ei rugăciuni pentru noi, pentru Hristos toate neamurile.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
Îndrăznesc, fără intenţia de a-l jigni pe marele nostru Petre Ţuţea, să spun evANgHelIA mâNTUITorUlUI IISUS HrISToS,

D
PE Mă py
un lucru care pare puţin contradictoriu faţă de ceea ce a afirmat el. El a cHeIA ANIHIlărII
Co

spus că „istoria reprezintă paşii lui Dumnezeu pe pământ”. Ar fi foarte bine TerorISmUlUI INTerNAţIoNAl
dacă ar fi aşa. Dar observăm că aceşti paşi nu sunt întotdeauna la înălţimea preot gheorghe calciu Dumitreasa
dumnezeirii; oare calcă Dumnezeu strâmb? Ca metaforă, e frumos ce
spune Ţuţea, dar mi se pare că din punctul de vedere al adevărului, istoria Buletinul nostru parohial nu poate fi indiferent faţă de tragedia petrecută
ar fi altceva, ar fi răspunsul lui Dumnezeu la atitudinile noastre. Deci în ziua de septembrie a. c., în S.U.A., ca de altfel şi faţă de tragediile
Dumnezeu nu intervine în actul libertăţii voii noastre, noi americane anterioare. Dar nici cu privire
facem ce vrem. Dacă intrăm în concordanţă cu Voia Lui, la drama pe care o trăieşte acum populaţia
atunci şi pasul nostru se înscrie în pasul Lui, dar dacă nu, civilă, nevinovată a Afganistanului,
atunci pasul strâmb l-am făcut noi, Dumnezeu rămâne Irakului, sau a altor ţări aflate sub riposta
drept în judecăţile Lui. Deci istoria ar fi, după părerea „americană”… Suntem îndureraţi şi plini
mea, reflectarea atitudinii noastre din planul acesta de îngrijorare. Îndureraţi pentru miile
imanent, în planul transcendent. De aceea pentru omul de vieţi omeneşti ucise şi pentru alte mii
politic este cea mai mare nenorocire în momentul când îşi care-şi părăsesc casele pentru a se refugia
închipuie că el, pentru el, pentru comunitatea lui naţională, în munţi sau în ţările vecine. Nu mai puţin
ar putea face altceva spre binele ei decât ar vrea Dumnezeu. pentru soldaţii trimişi în luptă, de ambele
De aceea, actul politic trebuie să concorde cu actul moral, părţi, unde sunt aşteptaţi de părinţi, soţii,
cu actul spiritual. Dacă iese din această concordanţă, copii, etc. În acelaşi timp suntem plini de
atunci istoria este o tragedie. Şi la acest act de conştiinţă, îngrijorare în faţa probabilităţii extinderii
cea mai mare contribuţie o au pedagogii. Dacă învăţătorul conflictului şi al escaladării atrocităţilor,
nu are conştiinţa că ceea ce predă el ucenicului, elevului, sub anumite forme, chiar şi pe teritoriul
va determina în acesta o poziţie pro sau anti hristică, ţării noastre. Aceasta este pentru că
dacă nu are această conştiinţă pedagogul, el va provoca „aleşii noştri” au hotărât să ne comportăm
o serie întreagă de nenorociri, zidind în sufletul acestuia ca membri plini ai N.A.T.O., deşi s-ar
libertinajul. Copilul trebuie îndrumat, trebuie educat de putea să nu fim ca atare niciodată….. Ba
... mi se pare că din punctul mic, de la ţâţă, să cunoască pe Dumnezeu şi să împlinească Voia Lui. au mai aprobat şi 60 miliarde lei pentru
de vedere al adevărului, Importul cel mai mare este în actul cunoaşterii şi actul trăirii. Cunoştinţa susţinerea ripostei americane, fără să ni se
istoria ar fi altceva, simplă la sfârşit ne va acuza mai mult pentru că am ştiut şi n-am făcut. fi cerut această sumă, în condiţiile în care ţara se zbate într-o acută criză
ar fi răspunsul lui Împlinirea, măcar în parte, ne va îndreptăţi că măcar atât cât am cunoscut financiară. Nu vrem, Doamne fereşte, să fim înţeleşi greşit. Terorismul
Dumnezeu la atitudinile am împlinit. Mereu suntem datori pe planul împlinirii faţă de ceea internaţional este o realitate şi, evident, trebuie eradicat. Dar ne îndoim
noastre. Deci Dumnezeu nu ce cunoaştem, dar Dumnezeu are în vedere actul strădaniei noastre, că metodele americane actuale vor rezolva favorabil lucrurile. Iar noi, fără
intervine în actul libertăţii al efortului nostru. Niciodată nu ajungem la starea cea mai înaltă, la să ne fi cerut cineva ceva, ne-am oferit, credem, cu prea mare uşurătate
voii noastre, noi facem împlinirea desăvârşită a cunoştinţelor despre Dumnezeu. Dar Dumnezeu serviciile. În aceste condiţii, nu este exclus ca unii islamici fanatici să-
ce vrem. Dacă intrăm în completează, cu darul Lui, având în vedere strădania noastră, ceea ce ne-a şi îndrepte atacurile teroriste şi asupra României, ca ţară „prietenă” şi
concordanţă cu Voia Lui, lipsit. Şi pentru omul politic, chiar dacă n-a putut să facă întocmai ceea „aliată” cu americanii! Iată de ce suntem plini de îngrijorare…
atunci şi pasul nostru se ce şi-a propus pentru împlinirea Voii lui Dumnezeu, dar măcar să se fi De aceea, opinăm că acest mare conflict nu va putea fi aplanat, sau măcar
înscrie în pasul Lui, străduit să împlinească această voie, să nu ducă neamul în rătăcire. Să limitat decât în duh creştin autentic. Numai în acest duh România poate
dar dacă nu, atunci pasul aducem neamul la Biserică! Atunci se liniştesc toate, şi vin şi celelalte şi este datoare să-şi ofere serviciile. Desigur, problema nu este deloc simplă
strâmb l-am făcut noi, binecuvântări: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea din mai multe puncte de vedere. Întâi, pentru că părţile beligerante refuză
Dumnezeu rămâne drept Lui, şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă.” parcă să vadă cauzele adevărate ale conflictului, care au deja o „tradiţie”
în judecăţile Lui. de zeci de ani. Ce vor în fond „teroriştii” islamici? În esenţă, ca americanii
să nu mai facă legea în ţările lor. Dar „americanii”? Să nu mai fie ţintă
teroriştilor aşa cum s-a întâmplat de multe ori în ultimii ani, dar nici să
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
piardă controlul în aceste ţări musulmane, cu deosebire în zona Orientului hazardate în schimbul unei ipotetice includeri în NATO şi UE. Căci Evident, trebuie să fim

D
PE Mă py
Mijlociu (se înţelege, controlul economic, politic, militar)… Am folosit dacă s-ar solicita cu fermitate respectarea Evangheliei Mântuitorului realişti şi să înţelegem
Co

mai sus ghilimelele pentru „terorişti” şi „americani”, întrucât nu prea se iar americanii ar recepta ca nişte buni creştini, cum se declară, această că niciunii nici alţii nu
cunoaşte (sau puţini cunosc!) identitatea lor. Mai ales, nu se ştie cât de solicitare, atunci n-ar mai sufoca (citeşte strânge de gât) politic, economic, vor lua în seamă degrabă
„americani” sunt cei care fac legile, atât în ţinuturile musulmane, cât în militar, pe islamici care vor să respire şi să trăiască după tradiţia Coranului, mesajul iubirii evanghelice,
însăşi America…În consecinţă, actuala ripostă „americană” şi această sfântă pentru ei. În aceste condiţii, credem că înşişi islamicii, chiar şi al toleranţei, al bunei-
„pedepsire” în care este târâtă, cu sau fără voie, nu urmăreşte de fapt „fundamentaliştii” ar fi mai receptivi faţă de ceea ce-i învaţă Coranul lor, convieţuiri ş. a.
alte interese ale aceloraşi americani, fără identitate
precisă. Apoi, de cealaltă parte, segmentul fanatic
şi fundamentalist al islamicilor, se pare că vrea să
pună tot mai mult piciorul în teritorii creştine care
nu le-au aparţinut niciodată, în care au fost primiţi
cu bunăvoinţă cândva, aşa cum s-a întâmplat cu
unele zone din fosta Iugoslavie, iar acum se declară
proprietari şi ridică moschei fără să ţină seama de
nimeni şi de nimic. De aceea, este foarte greu, dacă
nu cumva imposibil să ne dăm seama cine sunt
teroriştii şi cine sunt cei terorizaţi de fapt. Acestei
nebuloase i se adaugă şi o sumedenie de diversiuni,
propagate şi alimentate copios de mass-media
(inclusiv cea românească), cârmuită din umbră
de comandanţi care dispun de fonduri fabuloase,
cu care, în opinia lor, pot cumpăra orice, oriunde.
Căci este de-a dreptul grotesc, dar şi revoltător, să
observi cum unele canale mass-media (atât radio-tv,
cât şi ale presei scrise) se fac pur şi simplu că plouă
în loc să spună lucrurilor pe nume, obiectiv, sine ira
et studio, de teamă să nu fie acuzate, chipurile de
Apropo, de ce nu xenofobism, antisemitism, etc. Mai degrabă, de fapt, de teamă să nu-şi
ar fi acuzate şi de piardă „mărinimoşii” finanţatori. (Apropo, de ce nu ar fi acuzate şi de
„antiromânism”, „antiromânism”, în condiţiile în care prezintă, într-o proporţie excesivă, care în esenţă proclamă, la rândul său, pacea, facerea de bine, toleranţa, Asta nu înseamnă însă, că
în condiţiile în care total nepedagogic, numai relele şi murdăriile din societatea românească?). etc. E adevărat, nu la înălţimea Evangheliei, dar suficient cât adepţii lui să nu trebuie proclamat, nu
prezintă, într-o proporţie Dar, cauza-cauzelor declanşării şi întreţinerii conflictelor, constă în nu mai facă victime pentru a-şi cere şi apăra drepturile elementare. trebuie propus spre analiză,
excesivă, total nepedagogic, faptul că, atât creştinii „americani”, cât şi „teroriştii” islamici, gândesc şi În sfârşit, pentru ambele tabere (inclusiv pentru susţinătorii lor), trebuie mai ales marilor puteri, ai
numai relele şi murdăriile acţionează departe de duhul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. notate spre luarea aminte două afirmaţii, cu valoare veşnică şi universală căror şefi se declară creştini
din societatea românească? Evident, trebuie să fim realişti şi să înţelegem că nici unii, nici alţii nu ale Mântuitorului: şi depun jurământul pe
vor lua în seamă degrabă mesajul iubirii evanghelice, al toleranţei, al . „Cine scoate sabia, de sabie va pieri!” (Mt. 26:52); Biblie.
bunei-convieţuiri ş. a. Asta nu înseamnă însă, că nu trebuie proclamat, nu 2. „Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!”
trebuie propus spre analiză, mai ales marilor puteri, ai căror şefi se declară (Mt. 5:9).
creştini şi depun jurământul pe Biblie. Cu deosebire, nu avem dreptul să
nu sperăm că într-o bună zi, printr-o fericită trezire a conştiinţelor, părţile
beligerante vor recepta, în sfârşit, mesajul evanghelic. Aceasta trebuie
să fie, credem, „oferta” României, ca de altfel a tuturor ţărilor creştine.
Nu culoare de zbor pentru bombardierele „americane”, sau promisiuni
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
părINTele IoAN SAbăU,
p acoperite cu obloanele toate ferestrele, văruite, să nu acolo sus, numai atunci ne mai putem realiza ca

D
PE Mă py
mărTUrISITorUl şI preoTUl lUI HrISToS se mai vadă şi să se audă în parc, ne-a izolat complet. mişcare când putem să vă sărutăm reverenda şi
Co

reportaj văzut de monahia gudiila El s-a dus grozav de nervos, să se răzbune. Eu tot picioarele pentru sfinţenia vieţii. Abia atunci se
timpul m-am rugat să nu condamne oamenii, să facă realizează mişcarea”. În altă parte ştiţi bine că spunea:
Anul acesta, 6 februarie, a mai plecat la Domnul unul din marii lot. Pentru că lotul era teribil pentru ei. Fără lot „Noi nu luptăm nici ca Mussolini, nici ca Hitler, nici
duhovnici şi luptători ai neamului nostru. Purtând într-o mână sabia rămâneai cu condamnari mici: până la 0-5 ani. Cu ca Napoleon cu duşmanul de afară. Noi luptăm cu
curajului şi într-alta lacrima smereniei, Părintele Ioan Sabău s-a arătat ca lot, primeai de la 20-25 ani, pe viaţă, moarte… Ăsta duşmanul din noi. Păcat, trebuie să vă gândiţi că
un biruitor în faţa prigonitorilor lui Hristos şi ca un dibaci era sistemul lor de a condamna când era lot, adică
pescar de suflete, însufleţind inimile tinerilor spre a rezista organizare. Pentru că asta îi înspăimânta pe ei cel
apostaziilor societăţii de azi. mai tare. Eu m-am rugat. Dimineața, vin gardienii,
Născut în Ţara Haţegului şi împrumutând parcă din duhul ne bat în uşă şi ne spun: „Băi, a murit diavolul
lui Iancu de Hunedoara, Părintele Ioan a fost un stâlp de vostru”! Am crezut că a murit Stalin… Murise însă
foc de temut pentru hoardele străine, atât neamului, cât şi maiorul. În ziua de Paşti. Tuturor le era frică de el,
Bisericii lui Hristos. Martor al celor două războaie mondiale era un tiran! Lovea cu bocancul unde nimerea. Mi-
şi pătimitor în închisorile comuniste, a petrecut un veac de aduc aminte că la anchete ne băga şi în coteţ de porc,
frământări luptând cu trezvie pentru învierea sufletului de raţe, şi un tânăr de , 90 m aproape nu a apucat să
neamului românesc. se ridice repede la raport. Până să se scoale, că dădea
Absolvent al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, suferă prima cu capul de pat, a apărut maiorul: „Uite, bestia, nici
arestare în 938, pe când era preot la biserica din Renghet, nu se scoală”! Şi-l loveşte în ochi, şi-i scoate ochiul!
urmând să fie eliberat în două săptămâni. În 945 este din Un tânăr frumos, cuminte… L-au înmormântat a
nou arestat, de data aceasta fiind preot în localitatea Vinerea, doua zi de Paşti, cu funerarii naţionale, cu sute de
biserică ridicată din temelii împreună cu credincioşii din coroane. Noaptea s-au aprins toate coroanele de pe
Vinerea, pentru care şi-a pus sufletul ca un adevărat păstor mormântul său, vreo 200 de coroane. Toată Deva a
al turmei lui Hristos. Este închis petru doi ani în lagărele fost în alarmă, cu pompieri, Securitate, Miliție, că
Haţegului, dar nu apucă să guste prea mult din bucuria arde Deva”.
libertăţii, că este iară arestat în 948 pentru patru ani. Dar Din ’64 de când a fost eliberat, Părintele Ioan Sabău
Domnul vrând să lămurească sufletul celui care a înţeles că nu a încetat să mărturisească noii generaţii adevărul
suferinţa este ochiul prin care Îl poţi vedea pe Dumnezeu, este din nou pus în lanţuri de comunişti şi sfinţenia vieţii celor
arestat în 957, de data aceasta pentru opt ani, având să cunoască şi mai care au pătimit pentru Hristos. am dus multe biruinţe politice cum le-am dus dar
bine bucuriile suferinţei în temniţa Aiudului, alături de mari personalităţi Adesea mărturisea că „suntem singura naţie avem încă o misiune: să ne biruim pe noi înşine”.
precum: Părintele Stăniloae, Părintele Ilarion Felea, Nichifor Crainic şi care-l mai poate apăra pe Dumnezeu astăzi”. Ori la ora actuală nici nu există mai mare confuzie
alţii, de care Părintele îşi aminteşte cu multă admiraţie. Dacă pentru noi este prea greu să înţelegem spirituală în lume ca acum. Ştiţi de ce? Pentru că noi
Iată cum povesteşte părintele una din minunile din puşcăria Devei: taina acestor cuvinte să îl ascultăm chiar pe suntem profeţiţi de Mântuitorul Hristos. Nu noi
„În 949, în pușcăria din Deva, de Paști, s-a cântat Hristos a înviat! Părintele într-una din cuvântările de la Aiud: am fost profeţiţi, neamul celălalt care nu L-a primit,
Același maior, Mohoreanu, care m-a lăudat pe mine şi a spus că îmi face când i-a spus: „ce-Mi cereţi Mie semne şi minuni?”
propunere de eliberare, să vedeţi acum ce era în stare să facă! S-a auzit îndemn către tinerii români Că spuneau: „Arată-ne un semn”. Mântuitorul le-a
Hristos a înviat! A cântat toată închisoarea. După vreo jumatate de oră a Acum este o altă bătălie, bătălia pentru frontul răspuns: „Nu li se dă lor niciun semn, în afară de
venit maiorul la noi: „Bestie de popă! – s-a răstit înfuriat la mine –, aici o duhovnicesc. Vă aduceţi aminte şi două cuvinte acela care s-a dat lui Iona”. Iisus Hristos ca şi Iona
să-ţi putrezească oasele! Eu te-am propus pentru eliberare, eu te ucid”!… ale căpitanului la o înmormântare prin ’36-’38? care a stat în pântecele chitului…..va sta sub pământ
I-am răspuns: „Domnule maior, nu am meritul ăsta să fi organizat eu M-am nimerit la Bucureşti. Căpitanul a vrut să ţină şi va învia. Aceasta ei n-au crezut-o. Din păcate cu
cântarea”! „Stii ce înseamna asta”? mi-a spus. Condamnare la moarte! o şedinţă cu preoţii legionari. Era tocmai momentul aceste cuvinte pe care le-a spus El iudeilor: „Neam
Aici îți putrezesc oasele”! Eu atât am mai zis: „Domnule maior, să ştiţi când intram în perioada electorală. A spus aşa: curvar şi păcătos şi viclean”, acestea s-au răsfrânt din
că nimeni nu a organizat! S-a organizat de la sine. Celulă din celulă s- „Cucernici părinţi, nu vreau să vă întinaţi reverenda păcate şi asupra noastră. Noi, creştinii, am devenit
a cântat, până ce a ajuns în toată închisoarea”! După două ore au fost cu praful maşinii electorale. Dumneavoastră sunteţi aşa din momentul în care noi nu mai cunoaştem
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
datoria noastră de creştini. Imaginaţi-vă la ora politică, ci totdeauna dintr-o revoluţie spirituală botezat, este un fiu al împărăţiei lui Dumnezeu şi în o favoare deosebită şi o stare de binecuvântare,

D
PE Mă py
actuală, un mare front care se numesc creştini, au într-o vastă prefacere lăuntrică” – ne spune nouă, măsura în care ajunge la această conştiinţă şi trăieşte când rămâne însărcinată. Bunul Dumnezeu le-a
Co

abandonat piramidele principale. Maica Domnului mai departe: „Să fim conştienţi de acest război în smerenia lui Hristos şi trăieşte în strădania de învrednicit cu un suflet care poate avea rostul lui Ioan
şi Ioan Botezătorul şi Crucea nu le au. Există un text sfânt …profeţit încă de proorocul Isaia care spune despătimire sau de păstrare a curăţeniei botezului, şi Botezătorul sau a altui om trimis de Dumnezeu în
în Apocalipsă, Maica Domnului va apărea în luptă împotriva acestui antihrist cu care ne vom lupta: conştiinţa de a trăi urmând pilda vieţii Mântuitorului lume cu o misiune. I se încredinţează să lucreze cu
cu balaurul, înveşmântată în soare, la picioare cu «Va fi ucis de o sabie dar nu condusă de un om»”. Nu şi a Maicii Domnului, în măsura aceea îşi face loc Dumnezeu la formarea unui om care trebuie să fie
luna, cu douăsprezece stele pe cap. Va duce război simţiţi că-i sabia lui Mihail, arhanghelul Mihail care în cer, şi-şi împlineşte rostul aici pe pământ, loc pe fiu al împărăţiei lui Dumnezeu. Absolut toţi oamenii
vine şi în ajutarea Maicii Domnului în acest sfinţit care ni l-a pregătit Dumnezeu dinainte. Părintele vin în lume ca să se întoarcă înapoi în împărăţia lui
război? Scriptura spune clar: „În mâna Domnului e Ioan a trăit această conştiinţă, învăţând-o de la mama
cârmuirea pământului. El ridică la timp cârmuitorul sa. Şi în cazul unui proroc, şi în cazul Sf. Apostol
potrivit, cum zice Isus Sirah. Să nu uităm că în Piaţa Pavel, există această afirmaţie: „Din pântecele maicii
Universităţii, imediat după revoluţia din 989, tale te-am chemat”. Se face o concurenţă azi între
cel mai mare teolog al veacului al 20-lea şi peste concepţia atee a lui Darwin şi între concepţia noastră
protestanţi şi peste catolici, a fost Stăniloae şi zice: creştină. Foarte mulţi o iau pe calea aceea. Omul
„Iubiţi tineri ai României, Hristos a Înviat! Vă trimit acesta (doctorul Nicolae Paulescu) rămâne în istorie
acest salut în scris deoarece neputinţa bătrâneţilor prin credinţa sa în Dumnezeu şi prin mărturisirea lui
nu-mi permite să vin direct în faţa voastră. Vă rog Dumnezeu. Omul acesta, preţuit deosebit de mult în
să fiţi tari şi uniţi în credinţă. Precum ne iubeşte El străinătate, în cadrul universităţii din Paris, a repetat
să ne iubim şi noi unii pe alţii. Aşa va birui poporul experienţele lui Darwin şi în cartea aceasta („Noţiunile
nostru greutăţile prin care trece, aşa ne vom păstra de suflet şi Dumnezeu în fiziologie”) pe care bine ar fi
împotriva balaurului, războiul acela care acum a ca un popor puternic şi ne vom impune lumii întregi. să o aveţi toţi – este prezentat darwinismul şi erorile
început şi nu ne dăm seama. Antihrist terfeleşte Aşa ne vom păstra unitatea şi identitatea noastră lui Darwin. Şi prezintă rătăcirile lui Darwin şi a celor
dogmele ortodoxiei şi amestecă toate religiile, să spirituală ca neam românesc care avem ceva de dat care s-au folosit de el pentru a-L scoate pe Dumnezeu
creeze aceste confuzii. De aceea pentru noi cei lumii”. Nu se poate un răspuns mai clar. De aceea eu din inimile lor şi din inimile noastre ale tuturor. Bine
care avem pe morţii aceştia sub glie, ăştia sunt închei cu versurile lui Radu Gyr: ar fi s-o aveţi fiecare acasă; cartea aceasta, editată în
martirii care au murit pentru cauza de atunci, dar „Nu eşti înfrânt atunci când sângeri anul 2007, este ca o necesitate de a preîntâmpina sau
acum urmează cauza viitorului. Războiul sfânt cu Nici când în lacrimi ochii ţi-s elucida credinţa noastră creştină şi rătăcirea atee a lui
Maica Domnului împotriva lui antihrist. Va trebui Adevăratele înfrângeri Darwin. Iertaţi-mă, e o glumă, – noi, oricâţi pui ar fi Dumnezeu şi asta depinde în primul rând de mamă.
să gândim că va fi un război mai greu decât acesta Sunt renunţările la vis”. să naştem, nu eliminăm pe niciunul, nu suntem neam A rânduit Dumnezeu ca tocmai mamele, femeile, să
pe care-l duc rachetele balistice. E mai greu pentru Suntem bătrâni toţi, dar la vise nu renunţăm şi să barbar. caute în mod deosebit, în mod intuitiv Biserica într-
că trebuie să ne biruim pe noi înşine. Aici este le sădim în sufletul tinerilor noştri. Ei sunt cei care o proporţie de 80% mai mult decât bărbaţii. Apoi,
mandatul pe care îl avem de la morţii noştri, de la cei trebuie să ducă războiul sfânt, cu Mihail în frunte şi cheia formării oamenilor părintele Arsenie zise acel lucru, el a fost crescut
care am fost cu o credinţă cu ei .Aceste păcate despre cu Maica Domnului! este inima mamelor de mamă care, aşa ca şi părintele Ioan, a rânduit
care vorbesc acum,curvia şi vicleşugul desfiinţează Cheia formării oamenilor este inima mamelor, pe care Dumnezeu să rămână văduvă, în curăţenie, şi să
familia şi desfiinţează societatea. Uitaţi-vă astăzi părintele oprea crăciun despre părintele aşa a făcut-o Dumnezeu să poată iubi dumnezeieşte, trăiască pentru fiu. Dacă văduva îşi păstrează curăţia
când a fost familia mai decăzută? Când a fost mai Ioan Sabău dacă vor. Bunul simţ care lipseşte foarte mult azi îl ca şi cum ar fi din nou fecioară şi pentru totdeauna,
încurajată să se piardă? Acuma când este prostituţie, Părintele Ioan a înţeles următorul lucru: Mântui- are mama şi numai ea îl poate transmite cu iubire aceasta are un deosebit atu înaintea lui Dumnezeu
când sunt avorturi, homosexualii şi toate acestea. torul după învierea Sa din morţi spune ucenicilor de muncă, de adevăr şi de dreptate, cu îndelungă şi mult efect asupra societăţii…
Vor să le legifereze. În momentul în care am pierdut Săi: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă răbdare. Toate le avem în mod firesc de la mama
familia, am pierdut viitorul, am pierdut orice. trimit şi Eu pe voi”. Aceasta le spune ucenicilor Săi. lăsată de Dumnezeu. De aceea, Părintele Arsenie părintele Sabău – simbol pentru preoţii
Iubiţilor credincioşi, aş vrea să citesc şi un mesaj A priceput apoi că orice om, din clipa în care este Boca, care a fost un prieten deosebit al Părintelui de azi şi de mâine
de-al părintelui Stăniloae pentru tineretul de Ioan, ca şi părintele Ilarion Felea, punea extrem de Părintele Ioan, scrisese aici pe o hârtie, socotise un
acum de după ’89. Mai întâi avertizarea lui Mircea Părintele Oprea Crăciun este preot paroh în satul Cinciş, mult preţ pe felul în care mama va naşte şi va creşte simbol, indiferent cum înţelegea el acest simbol; în
Hunedoara, coleg de temniţă cu Părintele Sabău şi duhovnic al
Eliade. „Omul nu s-a născut niciodată din mişcarea acestuia, în cele din urmă. copilul; în ce măsură mamele sunt conştiente că e coperţile lui nu scria nimic decât nişte poezii din
0 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
puşcărie. Simbol este părintele Sabău pentru preoţii Părintele avea conştiinţa răspunderii pentru mArTIe mAgHIAr – o rANă

D
PE Mă py
de azi şi de mâine. Trebuie să vezi cum îi poţi trezi sufletele care îi erau încredinţate. De aceea, vinerea, pe TrUpUl româNIeI
Co

şi orienta pe tinerii aceştia să-şi înţeleagă rostul pe când venea târziu câteodată de la câte o slujbă, erau victor roncea
care li l-a dat Dumnezeu. Părintele Ioan a fost un om porţile încuiate, la câte un creştin. Unde auzea
conştient atât de slăbiciunile sale şi, în acelaşi timp, că-i larmă, îi ceartă, sărea peste gard, întra în casa Aniversarea de către unguri a anului revoluţionar 848 este pentru
şi de chemarea pe care i-o face Dumnezeu nu numai omului şi-l lua de piept, şi nu pleca de acolo până nu românii din Transilvania o ofensă sinistră ce aduce aminte de uciderea a
oricărui preot ci oricărui fiu care vine în lume. A fost îi împăca. Era doritor de pace. peste 40.000 români care nu înţelegeau să intre în „raiul maghiar”.
student la cea mai deosebită universitate din vremea Părintele a înţeles că trebuie să ne reîntoarcem la Revoluţia maghiară a nimicit peste 230 de sate româneşti.
aceea din ţara noastră, la Cernăuţi, şi cele ce le ştiu această tradiţie de oameni trăitori, trebuie să ne În fiecare sat românesc au murit între 0 şi 20 de oameni.
despre părintele şi despre maica preoteasă sunt întoarcem azi, dacă vrem să trăim în societate şi Preoţi sugrumaţi, mii de români tăiaţi, împuşcaţi,
datorită unor împrejurări şi prima dată vina este şi a ca indivizi, şi ca neam, nu numai români ci neam spânzuraţi, arşi de vii. 40.000 în total. Spre comparaţie,
P. S. Timotei care spunea că se cuvine să ne completăm creştin. Cinstim pe orişicine, indiferent de neam, Revoluţia franceză din 789 a avut doar 5.000 de
în problemele cele duhovniceşti, în taina spovedaniei, de ce neam este; eu să-l tratez ca om, să-l preţuiesc victime...
care este taina cea mai deosebită care ne pregăteşte pe şi să consider că Hristos, care luminează pe tot Lajos Kossuth, omul al cărui rol a fost determinant în
noi în toată vremea, mai ales în Postul Paştelui, pentru omul ce vine în lume, îl luminează şi pe acesta. Revoluţia din 848 din Ungaria, nu a recunoscut niciun
a fi cât de cât vrednici de a ne împărtăşi cu Trupul şi Şi chiar dacă-i păgân, tot îi luminează şi pe aceia, drept naţiei române în afara „dreptului” de a se dizolva în
Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Şi când rămâi după cum citim prin Proloage. De aceea aşa de naţiunea ungară fără a avea niciun drept în noua structură
cu tine însuţi, e imposibil să nu găseşti petele pe care bine ne-ar prinde şi nouă, şi întreg neamul nostru statală care urmărea refacerea regatului „Coroanei
le avem şi neputinţele şi ariile care le moştenim de românesc şi creştinesc şi toate neamurile, să ne Sfântului Ştefan”. Kossuth dorea să le ia românilor ceea
la Adam şi până acum, de când l-a alungat din rai găsim loc în casa lui Dumnezeu cât mai des, să ce aproape un mileniu de teroare nu reuşise să le ia:
şi care le moştenim de la înaintaşii noştri şi care se ne găsim linişte şi orientare în Noul Testament identitatea naţională.
observă, cu multe generaţii înainte, că se oglindesc în în primul rând, în pildele Vechiului Testament, „Eu niciodată, dar niciodată sub sfânta coroană maghiară,
fiinţa noastră, şi care pot fi o binecuvântare sau poate dar mai ales în Evanghelii, care ne protejează şi altă naţiune sau naţionalitate decât cea maghiară nu voi
fi un blestem. La universitatea aceea, părintele a fost împotriva ispitelor care ne vin de la satana. Cam recunoaşte. Ştiu că sunt oameni şi rase de oameni, care
preşedintele asociaţiei studenţeşti pentru teologi şi i- conştiinţa aceasta se cuvine nouă să fie trezită vorbesc altă limbă, dar mai mult de o naţiune aici nu e”
a dat Dumnezeu un grai puternic. întru noi încât să nu existe nici desfrânate, nici (Magyarország története, VI/, Budapest, 979, p.64).
Nicolae Popovici, care a fost episcopul Oradiei desfrânaţi, nici beţivi, nici ucigaşi, nici oameni cu În timp ce revoluţia ungară avea drept scop destrămarea
pentru o vreme, ar fi vrut, cunoscându-l, să-l aibă două feţe, – căci a face politică, însemnează să fii statului habsburgic, Kossuth declara într-un discurs ţinut în Dieta de la Academicienii şi universitarii
în preajma sa tocmai pentru darul acesta deosebit diplomat. Cei care au fost deţinuţi politici din ţara Pozsony (Bratislava): „Dorinţa românilor de a se bucura de o existenţă atrăgeau atenţia într-un apel
de a „traduce” experienţa Vechiului Testament noastră în vremea aceea, n-au fost diplomaţi, au fost politică naţională deosebită (de cea a maghiarilor n.n.) este irealizabilă public, disperat, că
şi a proorocilor de acolo care aveau misiunea să oameni mărturisitori şi căutători ai lui Dumnezeu, deoarece ea ar duce la distrugerea unităţii statului ungar. (...) De va fi „în două judeţe din mijlocul
trezească la conştiinţa lucrării lui Dumnezeu în şi au ieşit la suprafaţă toţi aceia care şi-au pus nevoie, sabia va tranşa chestiunea” (ML G. Bariţiu, 223). României – pământ natal
noi şi a pedepsei lui Dumnezeu cu grijă… toată nădejdea în rugăciunile Maicii Domnului, T t Kosuth în faimoasele sale proclamaţii din 0 octombrie şi 22
To al poporului român cu cea
Părintele Ioan avea o dragoste faţă de toţi, nu şi L-au căutat pe Hristos cu toată seriozitatea, decembrie 948 îi ameninţă pe români cu represalii îngrozitoare numin- mai mare densitate de cetăţi
numai faţă de cei din neamul lui. Este absurd cunoscându-şi şi silindu-se să-şi cunoască starea lor du-i «gunoaie ingrate», «mercenari plătiţi», «hoardă mai josnică decât dacice şi castre romane după
să crezi că un creştin cu mintea întreagă a fost interioară, să se lupte împotriva tuturor păcatelor vita», «bandiţi valahi», şi îndeamnă pur şi simplu la «exterminarea» ţara Haţegului, se produce
vreodată împotriva iudaismului, darmite împotriva şi, aşa trăind, am trăi cu smerenia părintelui Ioan românilor şi a tuturor duşmanilor! un fenomen antieuropean
lui Hristos. Oricine v-a orientat altfel, să credeţi care nu se credea niciodată sfânt, dar simţea nevoia Masacrele au urmat neîntârziat. de enclavizare nemaiîntâlnit
despre orice român că a fost antisemit, vă înşală. să fie laolaltă cu cei care se duceau pe la mănăstiri Din 848, fiecare lună martie, în care ungurii şi-au celebrat crimele în Europa. Comunitatea
Şi am vrea să nu fim înşelaţi. şi oriunde, în această strădanie de a-L cunoaşte şi împotriva românilor nu a fost decât o redeschidere a rănilor însângerate. maghiară se transformă
De aceea, Părintele Ioan, preşedintele Asociaţiei a-L sluji pe Dumnezeu. într-o masă etnică închisă,
studenţeşti a teologilor din Cernăuţi, a fost Teroarea maghiară - premiată blocată între propriile
rânduit să predice. Şi era un bun predicator, încât Şi acest martie care a trecut, a însemnat încă o palmă peste obrazul frontiere mentale, obsesiv
şi maica Alexandra a rămas impresionată. românilor. UDMR l-a premiat pe ungurul care aproape a ucis în bătaie segregaţioniste.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 3

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
un român – Mihail Cofariu. Sub pretextul comemorării victimelor trecut la scoaterea cu forţa a profesorilor români din bariere, românii sunt agresaţi cu furci, lopeţi, bare,

D
PE Mă py
evenimentelor din martie 990 de la Târgu Mureş preşedintele UDMR, şcoli. Elevii români au fost supuşi maltratărilor de pietre, etc. Fabrica de pâine lasă fără pâine populaţia
Co

Béla Markó, preşedintele executiv, Hunor Kelemen, preşedintele executiv către colegii lor maghiari. română a municipiului.
al organizaţiei judeţene Mureş, Árpád Szabó, şi directorul cabinetului Operaţiunea s-a continuat în Sf. Gheorghe, la S-au organizat greve, provocări la adresa armatei,
preşedintelui UDMR, László Szepessy, s-au întâlnit în data de 20 martie Odorheiul Secuiesc, la Tg. Secuiesc şi la Miercurea distrugerea de statui româneşti, acţiuni de
cu Pál Cseresznyés, Ferenc Szabadi, respectiv Ilona Juhász, condamnaţi Ciuc. Numele româneşti ale şcolilor au fost înlocuite impunere a înscrisurilor maghiare, de sfidare a
pentru participarea criminală la evenimentele din martie 990, fără cu nume ungureşti, printre care apare şi numele unui limbii române, care au culminat cu manifestări de
executarea pedepsei, deoarece au fost unoscut criminal de război ungur, Wass Albert. stradă masive şi cererea sprijinului politic şi militar
graţiaţi de Emil Constantinescu. În data de 5 martie sub pretextul sărbătoririi pentru consolidarea enclavei din Transilvania sau
În cadrul întâlnirii, conform tradiţiei, revoluţiei de la 848 în Transilvania au sosit obţinerea independenţei Ardealului. Echipe de
reprezentanţii UDMR au oferit bani celor numeroase autobuze cu „turişti unguri” – peste filmare din Occident, au prezentat lumii europene
menţionaţi. Pál Cseresznyés, cel care l-a 5000 – în contextul deschiderii largi a graniţelor reportaje în care ungurii erau sistematic prezentaţi
ologit pe viaţă pe Mihail Cofariu după ce ţării începând cu decembrie 989. drept victime iar românii agresaţi, cum ar fi Mihai
a fost graţiat de Constantinescu, a devenit În data de 9 martie 990, CPUN Mureş lansează Cofariu, maltratat sălbatic de unguri, erau descrişi
ca al unei mişcări antiromâneşti mili-
cap ideea (re)înfiinţării Regiunii Autonome Maghiare drept „victime maghiare ale agresiunii româneşti”.
tante fiind numit de UDMR preşedinte de – susţinută de liderii maghiari Kincses Elod, Király Smaranda Enache a fost cea care a pretins, la
onoare al organizaţiei extremiste „Mişcarea Károly, Jakobffy Attila, Tokés András, Smaranda televiziunea franceză, că Mihai Cofariu era un
Tinerilor din cele 64 de Comitate”, interzisă Enache, o persoană extrem de apropiată de Kincses ungur călcat în picioare de români, contribuind la
în Canada şi Slovacia. Elod. Enache fusese activistă a UTC, şefă a durabila diversiune a victimizării ungurilor şi la
Asociaţiei Studenţilor Comunişti şi secretar al BOB transformarea călăilor în victime, parte a unui război
miza secesiunii Ardealului a PCR, înainte de 989 şi colaboratoare a Securităţii. imagologic declanşat de Budapesta ce durează de
Martie 990 a însemnat pentru România Imediat după 989 Smaranda Enache se numără câteva decenii.
un moment critic, în care s-a pus în operă de către Budapesta un plan printre principalii promotori ai separatismului şcolar La data de 4 octombrie 990, Televiziunea naţională
care urmărea internaţionalizarea chestiunii maghiare din România şi şi universitar contribuind la escaladarea tensiunilor franceză a difuzat o emisiune în care Smaranda
obţinerea secesiunii sau autonomiei unor judeţe în care se aflau şi maghiari care au dus la evenimentele din martie 990 de la Enache a comentat, dramaticele evenimente din 20
- operaţiune care ar fi dus de facto la refacerea Regiunii Autonome Tårgu Mureş. martie 990 de la Târgu-Mureş. La mai bine de o
Maghiare din perioada stalinistă. După adevăratul genocid etnic de care „Comandanţii” locali ai operaţiunii din martie 990 jumătate de an de la ciocnirea interetnică, folosită
au avut parte românii din Transilvania de Nord, în anii care au urmat au fost Király Karoly, vicepreşedinte al C.P.U.N. prompt în Occident pentru a acredita ideea falsă că
Dictatului de la Viena (940-944), minoritatea maghiară a beneficiat Bucureşti, Sütö András, preşedintele UDMR la Târgu-Mureş a avut loc un „pogrom împotriva
în continuare de noi privilegii, într-o Transilvanie ocupată de sovietici şi Mureş şi Kincses Elöd, vicepreşedinte al C.P.U.N. minorităţii maghiare”, se stabilise cu certitudine
Majoritatea statelor administrată de foştii funcţionari horthyişti maghiari, deveniţi proaspeţi Mureş. Alături de aceştia şefi de formaţii şi echipe, că victima acelei halucinante scene în care un om
sunt plurietnice, comunişti (944-945). selecţionate şi pregătite în Ungaria şi la Tårgu- doborât la pamânt, în stare de inconştienţă, lovit
multiconfesionale şi Visul autonomiei teritoriale a „Secuimii” a fost realizat în 952 când, sub Mureş, cât şi în alte localităţi din Transilvania au în continuare cu bestialitate, era românul Mihail
pluriculturale, în consecinţă, presiunea URSS, a fost înfiinţată Regiunea Autonomă Maghiară. Creată pus la cale o serie de măsuri care ar fi urmat să ducă Cofariu. Cu toate acestea, Smaranda Enache a
acceptarea enclavizărilor, după modelul regiunilor autonome sovietice, această formă de organizare la obţinerea autonomiei Ardealului. exclamat, când pe micul ecran a apărut atrocea
a fărâmiţărilor, ar distruge administrativ-teritorială a creat şi perpetuat privilegii populaţiei maghiare secvenţă: „Iată de ce e în stare poporul român!”
bazele juridice ale statelor în raport cu cea românească. martie însângerat Pentru „meritele” sale Smaranda Enache a fost
suverane, readucând haosul Lovitura din 989 a fost considerată o ocazie propice de către Budapesta La Târgu Mureş izbucneşte violenţa în stradă. numită de Emil Constantinescu ambasador al
şi conflictele interetnice în pentru a încerca reluarea raporturilor de dominaţie şi recâştigarea Manifestanţii maghiari între care se află oameni României în Finlanda. Anul trecut, extremistul
inima Europei. privilegiilor dobândite în perioada stalinistă, în detrimentul românilor. înarmaţi şi bine organizaţi blochează accesul în oraş maghiar Laszlo Tokeş, a propus-o preşedintelui
La începutul anului 990, UDMR a iniţiat reorganizarea învăţământului al manifestanţilor români. Confruntările sângeroase Traian Băsescu drept consilier prezidenţial pe
în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, pe principiul segregării, al sunt soldate cu 6 morţi şi 263 de răniţi, în cea mai probleme de minorităţi. Băsescu a preferat să aducă
separării de români. În data de 9 ianuarie 990 Consiliul judeţean mare parte români (4 morţi şi 98 răniţi). La Ernei, în iatacul de la Cotroceni un activist ungur al
Mureş al FSN a hotărât separarea etnică a liceelor mureşene. UDMR a Dumbrăvioara, Sângeorgiul de Mureş se ridică homosexualităţii, Peter Ekstein, lider UDMR.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
Adevărul despre morţii şi răniţii comuna Ernei, unde zeci de autovehicole în tranzit ar fi „un spaţiu de complementaritate”, drept pentru Conceptul „spaţiului de complementaritate” este un

D
PE Mă py
din
di
d n martie 
in 990
990 au fost interceptate de locuitorii de naţionalitate care „zona” are nevoie de garanţia „autonomiei“ eufemism pentru ideea transformării Transilvaniei
Co

Extrase din Raportul Mânzatu – Comisia de maghiară, care i-au molestat pe şoferii şi pe pasagerii pentru a se dezvolta independent. în hinterland („periferie”) al Ungariei, factor de
Anchetă a Parlamentului României: „Au fost rănite de naţionalitate română şi au degradat mijloacele Semnatarii iniţiali au fost, din partea românească, ruptură economică şi socială a acestei zone de
2699 persoane, dintre care 35 de naţionalitate de transport, în două împrejurări de acest fel, Stelian Bălănescu (din partea Cercului Român din restul ţării. Ideea fracturii „frontierei interne” a
română şi 33 de naţionalitate maghiară şi un ziarist ambele petrecute în comuna Ernei. Şoferii, pentru R.F.G.), Mihnea Berindei (vice-preşedinte al Ligii României izvorăşte din Declaraţia de la Budapesta
englez. Au fost devastate sediile filialelor Uniunii a evita molestarea de către locuitorii aflaţi pe şosea, pentru apărarea drepturilor omului în România care conţinea nucleul acestei argumentaţii, servind,
au forţat trecerea şi au accidentat mortal două - LDHR, Paris), Ariadna Combes (vicepreşedinte
persoane: pe Csipor Anton şi pe Gemes Ştefan din LDHR, fiica Doinei Cornea), Ion Vianu (LDHR
această localitate. - Elveţia), Dinu Zamfirescu (din partea Partidului
În noaptea de 20/2 martie 990, autori neidentifi- Naţional Liberal), Mihai Korne (directorul revistei
caţi au incendiat biserica ortodoxă din comuna „Lupta” - Paris). Din partea maghiară, au semnat
Vărgata, satul Iobageni”. lideri ai Frontului Democratic Maghiar (Antal
G. Laszlo, Balogh Julia, Biro Gaspar, Fur Lajos,
opinia specialiștilor Keszthely Gyula, Molnar Gustav, Illyes Maria şi
„Lovitura de la Târgu Mureş din 5 Martie 990 a fost viitorul ministrul de externe, Geza Jeszenski).
cea mai violentă încercare de rupere a Transilvaniei Geza Jeszenski va fi arhitectul ideii transformării,
de ţară de după 940. Realizată, din fericire, prost, cu prin mijloace economice, a regiunii Transilvaniei
concursul agenţilor infiltraţi în România în decembrie în zona de complementaritate a Ungariei: „Ideea
989 şi imediat după, ea a urmat direcţiile trasate de înfiinţării unor zone şi regiuni economice comune se evident Budapestei. Majoritatea semnatarilor
Declaraţia de la Budapesta din iunie 989, semnată încadrează într-o concepţie mai veche de împărţire dinspre partea „română” au devenit membri de vază
şi de unii intelectuali pseudo-români, (şi asumată a Europei de Est, care a fost lansată anterior prin ai GDS şi ai „Comisiei Tismăneanu”. Înţelegerea
ulterior de membri ai aşa numitului GDS, centrală a „Planul Valev”... „părților” a fost parafată în data de 6 iunie 989.
„Vatra Românească”, hotel „Grand” şi restaurantul neo-kominternului fondată de vechiul agent bolşevic Ungaria nu a încetat să gândească tot felul de Ulterior, au mai semnat, din partea maghiară şi
„Furnica”, fiind incendiate sau distruse prin Silviu Brucan. El a fost acela care a insistat ca soţii combinaţii ce vizează constituirea unor fomaţiuni alte persoane şi organizaţii (Rockenbauer Zoltan
lovituri de topor 9 autobuze, autocamioane şi Ceauşescu să fie omorâţi în Sfânta zi de Crăciun şi tot suprastatale de cooperare economică regională, prin şi Vagvolgyi Andras pentru Federaţia Tineretului
autobasculante. în aceeaşi zi, într-o simbolistică căutată, s-a înfiinţat care se smulge de sub tutela guvernelor centrale Democrat), Partidul Liber Democrat, Asociaţia
În piaţa „Bulgarilor”, un grup de tineri maghiari au şi UDMR-ul - n.n)”. zonele locuite de maghiarii din ţările vecine, facilitând Maghiarilor din Transilvania prin Kiss Bela,
incendiat autobuzul în care se aflau locuitori din totodată accesul său la materii prime şi permeabilizarea preşedinte, redacţia revistei „2000”, prof. Bela
comuna Ibăneşti, iar cînd aceştia au încercat să se Declaraţia unui specialist graniţelor, până la desfiinţarea lor în fapt... Kalmann, Bojtar Endre etc. Textul Declaraţiei s-
salveze, ieşind din autovehicolul în flăcări, au fost al serviciilor secrete La început, trebuie să constituim subregiuni de a transmis, în forma unui Apel către românii din
loviţi cu diferite obiecte contondente, provocându- „Declaraţia de la Budapesta“ din iunie 1989 şi colaborare economică transfrontalieră care să asigure România, în ziua de 8 iunie 989, atât la BBC cât
li-se leziuni grave. Au fost grav rănite 2 persoane, Autonomia circulaţia liberă a bunurilor şi persoanelor peste şi la „Europa Liberă”.
dintre care una, Frandes Simion, din comuna Marko Bela, preşedintele UDMR, a afirmat public, graniţele comune actuale, dar în fapt urmărim ca Presa din Ungaria a publicat Apelul o zi mai târziu.
Hodac, a decedat ulterior în spital. într-o emisiune televizată din aprilie 2008, că Transilvania să devină un spaţiu de complementaritate Au mai semnat, ulterior, şi alţi români, printre care:
Alte două decese s-au produs în centrul muni- Uniunea Democrată Maghiară din România s-a al economiei ungare, iar ca scop politico-strategic, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Neagu Djuvara,
cipiului unde şoferul Preda Marin, conducînd o înfiinţat la 25 decembrie 989 pentru a marca ziua în unirea maghiarilor în graniţele lor existente înainte Vladimir Tismăneanu, Ileana Vrancea, Doru Braia,
autobasculantă cu care venise din oraşul Reghin, care au fost executaţi solţii Ceauşescu, iar obiectivul de Trianon. Înfiinţarea Euroregiunii Carpatice repre- Bujor Nedelcovici, Dan Alexe, Daniel Boc, Theodor
a fost lovit cu pietre de manifestanţii maghiari şi a principal al acestei formaţiuni, ţelul UDMR, „este zintă doar începutul care conturează perspectiva Cazaban, Matei Cazacu, Antonia Constantinescu,
pierdut controlul asupra maşinii. A fost lovit mortal autonomia teritorială, care ni se cuvine”, am încheiat reîntregirii Ungariei Mari, prin măsuri preponderent Sofia Cesianu, Florica Dumitrescu, Eugen Ionescu,
cetăţeanul Kiss Zoltan din comuna Gheorghe Doja citatul. Însă actul premergător înfiinţării UDMR a economice”. Marie-France Ionesco, Adrian Niculescu, Alain
şi rănit grav Rusu Teodor din Reghin care a decedat f st „Declaraţia de la Budapesta“, din iunie 989,
fo Păruit, Alex. Sincu, Sanda Stolojan, Vlad Stolojan,
ulterior în spital. Au avut loc incidente grave şi în unde se formulează ideea că românii şi maghiarii s-ar George Barbul, Dina Brătianu-Missirliu, Al.
 vezi Mihai Stratulat, Revizionism şi neorevizionism ungar, Ed.
localităţile din apropierea oraşului, îndeosebi în fi format în acelaşi spaţiu geografic şi că Transilvania Globus, Bucureşti, 994, pag. 322. Missirliu, Ileana Verzea.
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
La o lună după difuzare, într-o marţi, 4 iulie 989, declarată minoritate. În acest fel, comunitatea – care, din acest punct de vedere, nu i-a aparţinut niciodată, decât dacă îi

D
PE Mă py
fostul rege Mihai a primit la reşedinţa sa de lângă românească se regăseşte segregată după principii va reda maghiarimii, cea mai mare etnie minoritară din Europa, drepturile
Co

Geneva o delegaţie din grupul românilor care au medievale în propria ţară – accesul românilor la pe care să şi le poată exercita liber. (…)
redactat la Budapesta Declaraţia comună împreună locurile de muncă, la decizii şi la resurse financiare Fără aceste drepturi, această ţară nu ar putea fi reprezentată pe hartă ca
cu Forumul Democratic Maghiar. Această delegaţie fiind restricţionat de 8 ani de dictatura etnocratică stat unitar, în niciun caz. Dacă maghiarimea îşi va primi toate drepturile
compusă din Dna Ariadna Combes, dr. Ion Vianu a formaţiunilor politice maghiare. sale, dacă schimbarea compoziţiei etnice a zonelor locuite de maghiari şi
şi Dinu Zamfirescu a înmânat fostului rege textul Limba română, ca limbă oficială a statului român, promisiunile false vor înceta, atunci România nu va avea un Kosovo, nu va
declaraţiei de la Budapesta. Mihai a aprobat e eliminată din spaţiul public, fiind înlocuită de fi ameninţată de intenţii de deznaţionalizare”.
întrutotul conţinutul declaraţiei care exprima limba maghiară. Judeţele Harghita şi Covasna sunt Sylveszter Lajos, Fiecare stat are un Kosovo, “Haromsek”

convingerile sale privind relaţiile dintre popoarele supuse unui proces constant de epurare etnică iar nr. 2663/6.06.999

român şi maghiar. Fostul rege a fost de acord şi a Administraţia publică este pe punctul de a fi scoasă
aprobat „autonomia Transilvaniei”, ideea de „spaţiu total de sub autoritatea statului român. UDMR şi organizațiile centrifuge ale UDMR, reprezintă pericole majore
de complementaritate” pentru Ardeal, legitimitate Acţiunile etniciste şi autonomiste ale elitei politice pentru însăşi existenţa României ca stat articulând strategii clare referitoare
egală pentru români şi maghiari în acelaşi spaţiu din Transilvania, de tip UDMR, UCM, CNS şi la „autonomizarea, federalizarea, controlul economic şi în final obţinerea
geografic, echivalentul ideii unei Confederaţii altele din aceeaşi categorie, nu numai că provoacă o unei co-suveranităţi asupra Transilvaniei” – strategii elaborate şi aplicate
româno-maghiare, ce reapare ulterior în rândurile contractare a spaţiului românesc, dar redeschid un cu sprijinul substanţial şi constant al Budapestei”. Organizarea internă
unor grupuri marginale de intelectuali (de stânga) proces frontalier şi deci fenomenul frontierei într-o a UDMR, prin Consiliul Reprezentanţilor – un fel de miniparlament,
ardeleni şi unguri din Cluj şi Târgu Mureş. zonă interioară a statului român. şi crearea unor direcţii regionale cu rol executiv, care se ocupă de cadrele
De aceea, prin voinţa întregii societăţi româneşti, noile didactice, de problemele economice, de agricultură, de învăţământ – ce
Semnalul de alarmă al Academiei române structuri autonomiste, de genul Consiliului Naţional imită activitatea ministerelor, arată deja intenţia organizării maghiare de
Anii au trecut fructuos pentru UDMR şi „com- al Secuilor, trebuie respinse categoric Europa, nefiind tip statal pe teritoriul României. Transformarea Transilvaniei în hinterland
plementaritatea” prevăzută în Declaraţia de la dispusă să încurajeze autonomiile pe criterii etnice, („periferie”) a Ungariei, contribuie la ruptura economică a acestei zone de ... prin voinţa întregii
Budapesta până într-acolo încât recent, anul trecut, bazate pe separatism şi intoleranţă. În condiţiile în restul ţării, ceea ce contribuie la redesenarea frontierei interne a României. societăţi româneşti, noile
Academia Română a tras „un semnal de alarmă care, drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor În Secuime s-a trecut de mult la utilizarea vechilor sigle şi embleme din structuri autonomiste, de
pentru opinia publică, Administraţia Prezidenţială, naţionale sunt garantate de România la standardele timpul ocupaţiei hortiste, în consilii şi primării se foloseşte exclusiv limba genul Consiliului Naţional
Cabinetul Primului Ministru, Parlamentul şi alte UE, organizaţiile maghiarilor din România (inclusiv maghiară, la întruniri şi sărbători se cântă imnul de stat maghiar, deci, de al Secuilor, trebuie respinse
instituţii ale statului român în legătură cu situaţia UDMR) înţeleg să promoveze concepte cu vocaţie facto, funcţionează „insule de autonomie” cu atribute statale, ce străpung categoric, Europa nefiind
de o gravitate excepţională a comunităţii românilor de suveranitate, la adăpostul retoricii drepturilor „frontiera internă” a României. Referendumurile organizate anual, în dispusă să încurajeze
din judeţele Harghita şi Covasna, în contextul politic minorităţilor, cu depăşirea standardelor acceptate în fiecare lună martie, în ultimii ani, ce promovează autonomia aşa zisului autonomiile pe criterii
intern şi internaţional actual. Era semnalată în special UE. Viziunile segregaţioniste şi separatiste pe criterii „Ţinut Secuiesc” urmăresc doar oficializarea stării de fapt. etnice, bazate pe separatism
utilizarea forţată a situaţiei din Kosovo ca şi precedent etnice sunt în dezacord profund cu practicile şi teoriile Enclavizarea şi seccesiunea minorităţii maghiare, respectiv expansiunea şi intoleranţă.
pentru România de către înalţi oficiali străini şi lideri privind minorităţile. frontierei ungare în înteriorul teritoriului României ar putea constitui În condiţiile în care,
ai minorităţii maghiare din România”. Faţă de cele arătate, putem concluziona că ne aflăm un model exploziv, un precedent susceptibil de a pulveriza stabilitatea drepturile persoanelor
Academicienii şi universitarii atrăgeau atenţia într- în faţa unei încercări nelegitime de impunere a întregii Europe. Majoritatea statelor sunt plurietnice, multiconfesionale care aparţin minorităţilor
un apel public, disperat, că „în două judeţe din autonomiei, organizată de asociaţii conduse de şi pluriculturale, în consecinţă, acceptarea enclavizărilor, a fărâmiţărilor, naţionale sunt garantate
mijlocul României – pământ natal al poporului liderii nostalgici, rupţi de realitate, care întreţin şi ar distruge bazele juridice ale statelor suverane, readucând haosul şi de România la standardele
român cu cea mai mare densitate de cetăţi dacice şi exploatează 'visul Ungariei Mari' şi neacceptarea conflictele interetnice în inima Europei. UE, organizaţiile
castre romane după ţara Haţegului, se produce un realităţilor politico-statale ireversibile de după Încercarea de reluare abruptă a modelului Kosovo, în România, ar putea maghiarilor din România
fenomen antieuropean de enclavizare nemaiîntâlnit Marea Unire de la Decembrie 98, încercând arunca în aer întreaga Europă. Maghiarii vor alege aşadar politica paşilor (inclusiv UDMR) înţeleg
în Europa. Comunitatea maghiară se transformă cu orice chip forţarea legiferării unei anatomii mărunţi, ca şi până acum, erodând abraziv câte puţin din suveranitatea să promoveze concepte cu
într-o masă etnică închisă, blocată între propriile anacronice, de tip medieval”. României în propriul său teritoriu, iar pe viitor, planul Jeszenski se vocaţie de suveranitate,
frontiere mentale, obsesiv segregaţioniste. va consolida treptat, pe fondul surpării autorităţii statului român în la adăpostul retoricii
Nu mai există locuri în Europa în care populaţia Ameninţarea „modelului” Kosovo Transilvania. drepturilor minorităţilor.
majoritară dintr-o ţară să fie asimilată de o alta „România nu va putea câştiga sufleteşte Transilvania
 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
IISTorISIre DeSpre NăvălIreA Aşa a rămas şi după izgonirea Latinilor din Constantinopol, în timpul

D
PE Mă py
pApISTAşIlor îN SfâNTUl mUNTe ATHoS domniei împăratului bizantin Mihail Paleologul (26-282). Strâmtorat
Co

de pretutindeni, şi văzând întărirea pregătirilor acestora de a ataca imperiul,


În vremea domniei împăratului bizantin Alexie Vuka Martzaflos, Latinii, Mihail Paleologul a trimis o solie numeroasă către Papa de la Roma cu „ …pentru ca pomenirea
cu oaste mare, au cucerit de la Greci Constantinopolul împreună cu multe epistole tainice, scrise de mâna sa, în care, printre altele, spunea: „Pentru nevoinţei muceniceşti a celor
cetăţi şi sate din Bizanţ. toate cele ce s-au făcut vouă de Skiţii (Bulgarii) cei mândri noi nu suntem douăzeci şi şase de mucenici
În acelaşi timp, Bulgarii luau tribut de la Împărăţia Grecilor şi nu trăiau în vinovaţi, căci acestea s-au întâmplat din pricina tiraniei lor, căci şi noi ne să fie păstrată, toţi fraţii
pace cu Grecii din pricina feluritelor probleme. Aflându-se temem de ei. Urmând Biserica Romei, noi nici mai înainte nu ne-am lepădat din mănăstirea Zogafu au
într-o situaţie critică, Grecii au făgăduit că vor împlini toate să credem, să mărturisim şi să cugetăm aşa precum voi. Vă rugăm, aşadar, să hotărât într-un cuget să înalţe
cererile Bulgarilor, numai să îi ajute împotriva Latinilor. alergaţi spre ajutorul şi ocrotirea noastră, cei de-un cuget cu voi, căci pierim pe acel loc un monument.
Ţarul Bulgar Kaloian a venit în ajutorul Grecilor, a cucerit din pricina acestor mârşavi barbari, Bulgarii. Dacă nu veţi veni degrabă spre Aceasta s-a întâmplat în
Frigia şi i-a eliberat pe Greci de Latini. Cei doi împăraţi al nostru ajutor şi ocrotire, numele nostru se va şterge de pe faţa pământului 1873. Monumentul trebuia
au prăznuit această biruinţă cu mare fast. După aceea, şi fi-veţi pedepsiţi de Dumnezeu Atotţiitorul pentru pieirea noastră.” să fie sfinţit chiar în ziua în
împăratul Grec, deoarece nu dorea să împlinească cererile Când solii au ajuns în Italia, toţi conducătorii apuseni catolici s-au ridicat care se prăznuia pomenirea
împăratului Bulgar, a vrut să-l ucidă, dar Kaloian a ocolit şi s-au hotărât să pornească spre Constantinopol, dar nu pentru a veni în mucenicilor. În ajun, după
toate cursele Paleologului şi s-a întors în pământurile sale. ajutorul împăratului Mihail Paleologul, cel de-un cuget cu ei, ci pentru apusul soarelui, a început
Înăbuşind revolta izbucnită atunci în imperiul său, Kaloian a-l nimici pe acesta. Pe drumul spre Constantinopol, aceştia s-au năpustit privegherea de toată noaptea.
aştepta un moment prielnic să se răzbune pe împăratul asupra Sfântului Munte Athos şi au pornit să-i prigonească pe toţi cei ce Pretutindeni domnea liniştea.
viclean şi nelegiuit. Găsind un astfel de prilej, el a năvălit cu vieţuiau acolo. Mai întâi, s-au năpustit asupra Lavrei Sfântului Athanasie şi În timpul slujbei, chiar la
Noi vrem să fim cu oaste mare în hotarele Împărăţiei Grecilor, a distrus nu puţine cetăţi, a luat au cerut monahilor de aici să primească credinţa lor cea Latină şi să intre în miezul nopţii, când, după
Adevărul şi nu luăm seama pe locuitori robi şi a pustiit ţinuturile Propontidei, Traciei, Macedoniei, părtăşie cu ei. Monahii, temându-se, şi tâlcuind greşit cuvintele Apostolului prima cathismă, a început să
la amăgirile şi nebunia Thessaliei, Elladei, până în Peloponnez. „daţi loc mâniei”,3 au încuviinţat, printr-unul dintre preoţii afurisiţi, să se se citească viaţa şi pătimirile
voastră, căci nu ne temem V eme îndelungată (204-26), Imperiul Bizantin s-a aflat sub stăpânirea
Vr unească cu ei, după care au părăsit şi mănăstirea. Mai târziu, aceşti monahi Sfinţilor Mucenici de la
de ameninţări. Scris este că Latinilor şi se găsea în starea cea mai vrednică de plâns.2 au fost mustraţi şi pedepsiţi de Dumnezeu.4 Dar noi, nevrând să mustrăm Zografu, deasupra bisericii
numai de Dumnezeu trebuie mânăstirea, vom tăcea despre acestea. noi nu ne vom uni în veac cu voi! s-a arătat, în chip neaşteptat,
 Traducere de Valentin-Petre Lică după originalul în limba bulgară, Aкатист и Житие
să te temi, iar de oameni nu на Светите Двадесет и Шест Зографски Преподобномъченици и други полезни за Apoi, Latinii au mers la Lavra Iviriţilor (Georgienilor) şi au cerut un stâlp de foc care a luminat
опазване на вяарата слова, Света Гора, Атон, Славянобългарски манастир „Свети
avem temei să ne temem şi, Бмчк Георги Зограф“, 2005, carte în curs de apariţie la Editura Predania. monahilor de acolo să se unească cu ei. Dar călugării din această mănăstirea şi împrejurimile
de aceea, ne îmbărbătăm să 2 Expediţiile cruciate, care oficial aveau ca ţel eliberarea Locurilor Sfinte din Palestina din mâinile mănăstire nu au încuviinţat la aceasta, şi mustrându-i pe necredincioşi, atât de puternic încât
necredincioşilor, au fost folosite în realitate de Papii Romei pentru a-şi atinge ţelurile proprii –
vă zicem: nimeni nu ne poate supunerea Răsăritului ortodox autorităţii duhovniceşti a Romei. Papalitatea s-a folosit de cruciaţi i-au dat anatemei, după cuvintele Apostolului5 pentru înnoirea adusă. puteau fi văzute şi cele mai
pentru sădirea Latinităţii în aceste pământuri. Clerul romano-catolic a insuflat cruciaţilor ura sa faţă
sta împotrivă, căci cu noi de Răsăritul ortodox. Populaţia ortodoxă a trebuit să îndure din partea Latinilor aceleaşi nenorociri Iar nelegiuiţii, auzind acestea, s-au aprins de mânie şi au scos afară cu mărunte lucruri. Acest stâlp
este Dumnezeu, Care drept înfricoşătoare pe care le îndurau şi din partea Turcilor. Creştinii ortodocşi erau înspăimântaţi de necinste pe toţi din mănăstire, i-au urcat pe bătrâni în corabia mănăstirii minunat, după ce a stat
batjocorirea şi profanările lăcaşurilor lor de cult de către cruciaţi. La cucerirea Thessalonicului
este şi dreptatea o iubeşte. (85) şi a capitalei imperiale, Constantinopol (204), fanatismul Latinilor a luat forme pe care şi i-au înecat împreună. Astfel, aceşti fericiţi monahi, pentru că nu s-au deasupra bisericii vreo 3-4
nimeni nu le-ar crede cu putinţă, dacă ele nu ar fi confirmate de mărturii neîndoielnice, care dau în
vileag atrocităţile săvârşite de cruciaţi. supus nelegiuiţilor, au primit cununa muceniciei şi a mărturisirii. Iar pe minute, s-a mutat deasupra
După cuvintele istoricului Grec Nikita Honiates (sec. XII-XIII) „Latinii azvârleau pe pământ monahii mai tineri, de neam din Iviria (Georgia), care s-au făcut asemenea monumentului, unde s-a
icoanele lui Hristos şi ale celor bineplăcuţi Lui, le călcau în picioare, le luau podoabele, le aruncau
la răscruci de drumuri sau le foloseau pentru foc în loc de lemne. Unii dintre ei se urcau pe Scaunul lui Iuda şi după nărav, i-au luat în robie împreună cu averea mănăstirii oprit iarăşi preţ de câteva
Împărătesc, jucau pe el, cântând cântece barbare... Una dintre căpetenii a intrat călare pe calul
său în biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Mirul care izvora din mormântul mucenicului în Italia unde, lepădându-le veşmintele monahale, i-au vândut Iudeilor. minute, după care a început
era strâns de Latini în ulcioare şi vase, pentru ca apoi să prăjească cu el peşte în tigăi, îşi ştergeau De la Lavra Iviriţilor, Latinii au pornit către mănăstirea Vatopedi. Aici au să se înalţe şi s-a preschimbat
cu el ghetele şi altele asemenea. În biserică fiind, ei vorbeau cu voce tare, ţipau cu neruşinare, îi
strângeau de gât pe cei ce cântau, întrerupând în felul acesta cântarea, strigau cântece neruşinate şi într-un cerc, asemenea unei
lătrau precum câinii.” Alţi scriitori bisericeşti din acea epocă, ca de pildă Mitropolitul Evstatie al din partea lor. Ei vedeau în expediţiile cruciate un mijloc foarte folositor de întărire a autorităţii lor
Thessalonicului, completează relatările privind fărădelegile săvârşite de Latini în Thessalonic. asupra Răsăritului şi, de asemenea, un mijloc de catolicizare a populaţiei ortodoxe de aici. cununi, care încununa din cer
Cucerirea Constantinopolului a fost şi ea însoţită de imagini înfricoşătoare de fanatism religios. 3 Rom. 2:9. monumentul şi locul unde
Iarăşi, după mărturia lui Nikita Honiates, contemporan al evenimentelor, fărădelegile Latinilor 4 După o tradiţie locală, monahii căzuţi de la Ortodoxie, care au primit unirea cu Latinii şi au
au fost de necrezut: „Părţi din trupurile mucenicilor erau azvârlite în diferite locuri necurate. slujit împreună cu aceştia, au fost îngropaţi într-o peşteră pe malul mării, lângă Vigla, în preajma pătimiseră Sfinţii Mucenici.
Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Mântuitorului Hristos a fost aruncat şi vărsat pe pământ. Sfintele Marii Lavre, într-un loc ascuns, departe de ochii oamenilor. După cum dau mărturie persoane de
Vase au fost luate din biserică pentru a fi folosite în casă. Cruciaţii au tăiat în bucăţi preţiosul Scaun încredere, trupurile lor zac acolo până astăzi, neputrezite şi negre precum cărbunele, iar feţele lor
Împărătesc din Sfânta Sofie şi au împărţit bucăţile între ei...” au căpătat trăsături înspăimântătoare, asemănătoare cu ale diavolilor, pentru a înfricoşa şi spre
Pretutindeni unde se opreau, cavalerii apuseni săvârşeau fărădelegi nemaiauzite. Dacă uneori Papii zidirea tuturor celor care le vor vedea şi spre pomenirea lepădării acestora.
mustrau cruciaţii pentru silniciile săvârşite în Răsărit, aceasta era numai o manevră diplomatică 5 Gal. :8.
90 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
aflat numai călugări bolnavi şi bătrâni, care, când i-au de adevărul credinţei ortodoxe, ba chiar şi-au întins l-a întrecut pe bătrân şi s-a oprit înaintea porţilor - Suntem robi ai lui Hristos şi venim să-i întoarcem

D
PE Mă py
întrebat unde sunt ceilalţi, le-au răspuns: nelegiuitele lor mâini asupra păzitorilor Legii şi i-au mănăstirii. Ajungând înaintea porţilor şi văzând pe cei rătăciţi la calea cea adevărată!
Co

- Se ascund în pădure, prin hăţişuri, ca să-şi păzească spânzurat pe toţi monahii aceştia în locul în care i- sfânta icoană şezând deasupra acestora, bătrânul Dar sfântul iarăşi le-a răspuns:
credinţa şi să nu se întineze cu necinstitorii de au aflat. De atunci până astăzi locul acela se numeşte s-a înfricoşat şi a vestit tuturor descoperirea pe - Depărtaţi-vă de la noi cei ce lucraţi fărădelegea,9
Dumnezeu. Furkovuni, adică Dealul Spânzurătorilor. care a primit-o. Monahii, văzând icoana Preasfintei căci Apostolul spune: Ci măcar deşi noi sau înger din
După ce i-au ucis pe aceşti sfinţi mărturisitori, Latinii Născătoarei-de-Dumnezeu şi aflând despre această cer va binevesti vouă afară de ceea ce am binevestit
s-au coborât, de îndată, în împrejurimile mănăstirii şi, mucenicia de la Zografu mare minune L-au proslăvit pe Dumnezeu şi pe vouă, anátema să fie.0 Ce alt dascăl căutaţi? Altul
După aceea, Latinii au trecut de cealaltă parte a Preacurata Sa Maică. Iar egumenul, cunoscând caută numai cei vădit nebuni. Spuneţi-ne învăţătura
Sfântului Munte şi au ajuns la mănăstirea Sfântului astfel necazul ce se va abate asupra obştii, a început voastră şi, de este de la Dumnezeu, ne vom uni cu voi
Mare Mucenic Gheorghe, zisă Zografu. În vremea să-i povăţuiască pe fraţi şi pe părinţi să fie tari şi să şi vă vom primi ca pe fraţi ai noştri; însă de nu este de
aceea mănăstirea era cârmuită de Cuviosul Egumen nu aibă teamă. la Dumnezeu, să vă depărtaţi de la noi!
Toma, care se încunoştiinţase cu câteva zile mai Astfel le spunea el: Laa auzul acestor cuvinte, ereticii au răspuns:
înainte despre năvălirea ereticilor celor fără-de-lege - Părinţi şi fraţi! „Oricâţi cu Duhul lui Dumnezeu - Noi suntem de la Dumnezeu şi credem în Domnul
asupra Sfântului Munte şi despre silniciile ce se vor se poartă, aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu. Pentru Iisus Hristos şi propovăduim Sfânta Evanghelie.
abate asupra lor din următoarea întâmplare: un bătrân că nu aţi luat iarăşi duhul robiei spre temere, ci aţi Suntem trimişi de Preafericitul Papă al Romei, care
monah, întărit în fapta bună, vieţuia în via mănăstirii luat Duhul punerii de fii, întru care strigăm: Avva, este Capul Bisericii, ca să vă vestim vouă, necugetaţilor,
mai sus-pomenite, care se afla cale de o jumătate Părinte. Însuşi Duhul mărturiseşte dimpreună cu ceea ce voi nu pricepeţi, ca să vă înţelepţiţi, să înţelegeţi
de ceas la miazănoapte de mănăstire. Acesta ţinea duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar de rânduielile bisericeşti şi să rostiţi drept în sfântul Crez
cu sine, pentru rugăciunile sale de chilie, o icoană a suntem copii, suntem deci şi moştenitori; moştenitori că Sfântul Duh purcede de la Tatăl şi de la Fiul, iar
Preasfintei Născătoarei-de-Dumnezeu, pe care în adică ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori ai lui la proscomidie să jertfiţi azimă, iar nu pâine dospită;
fiecare zi o tămâia şi înaintea căreia în fiecare zi citea Hristos, de vreme ce pătimim împreună cu dânsul, ca preoţii voştri să-şi taie barba şi cu aceasta să nu mai
Imnul Acatist (pe care Grecii îl numesc Heretismì, să ne şi proslăvim împreună cu dânsul. Că socotesc greşească slujba dumnezeiască, căci sunt Miri ai
din care pricină locul se numeşte până astăzi Herovo). că nu sunt vrednice pătimirile vremii de acum a Bisericii. Dacă veţi împlini toate acestea, veţi primi de
Iar când batjocoritorii de Dumnezeu din Roma se se asemui cu cea viitoare slavă care se va descoperi la Atotputernicul curăţire şi noi, cu bucurie, pentru a
năpustiseră asupra Sfântului Munte cu gânduri nouă.”7 Aşa vă spun şi eu, împreună cu Apostolul. Cei voastră pocăinţă, ne vom milostivi. Dacă însă nu veţi
nelegiuite şi ieşiseră din corăbiile lor pe mal, acest dintre voi care sunt neînfricaţi şi gata de mucenicie, încuviinţa la acestea, fără milă vă vom pierde, ca să nu
bătrân bineplăcut lui Dumnezeu, şezând în obişnuita să rămână cu mine în mănăstire, iar cei ce se tem de f ceţi zadarnic umbră pământului.
fa
aflându-l pe egumen şi pe ceilalţi monahi, la început sa rugăciune înaintea icoanei Preasfintei Născătoarei- munci să ia sfintele vase bisericeşti şi să se îndepărteze După ce au sfârşit de rostit acestea şi alte asemenea
căutau cu linguşire să-i înduplece să se facă de-un de-Dumnezeu şi rostind cuvintele „Bucură-te”, a auzit cu ele până ce va trece urgia ereticilor, ca nu cumva să cuvinte de hulă, ereticii au aşteptat un răspuns de la
cuget cu ei. Dar egumenul le-a spus: ieşind din sfânta icoană cuvintele acestea: cadă în păcatul hulei prin lepădarea credinţei lor. preacuvioşii monahi. Aceştia le-au răspuns astfel:
- Mai bine este nouă să fim bineplăcuţi lui Hristos, iar - Bucură-te şi tu, Gheronda! Degrabă fugi de aici, Atunci, cei ce se temeau de chinuri s-au ascuns - Noi vrem să fim cu Adevărul şi nu luăm seama la
nu lui Antihrist! ca să nu ţi se întâmple vreo nenorocire! Mergi în prin văi, peşteri şi hăţişuri, iar sfântul egumen amăgirile şi nebunia voastră, căci nu ne temem de
Iar ei i-au întrebat: mănăstire şi spune fraţilor să se zăvorască, căci Latinii a intrat împreună cu ceilalţi călugări în turn, nu ameninţări. Scris este că numai de Dumnezeu trebuie
- Oare noi nu suntem ai lui Hristos, ci ai lui potrivnici lui Dumnezeu au năvălit asupra acestui loc din frică, ci ca să folosească vremea pentru a da în să te temi, iar de oameni nu avem temei să ne temem
Antihrist? binecuvântat de mine şi sunt aproape. vileag nelegiuita erezie. Chinuitorii au înconjurat şi, de aceea, ne îmbărbătăm să vă zicem: nimeni nu ne
Sfântul le-a răspuns: Iar bătrânul, căzând la pământ înaintea icoanei Maicii mănăstirea din toate laturile şi au început să strige poate sta împotrivă, căci cu noi este Dumnezeu, Care
- Da, pentru că tot cel ce se împotriveşte Evangheliei lui Dumnezeu, a zis: către monahii aflaţi în turn: drept este şi dreptatea o iubeşte. Însuşi Domnul Iisus
lui Hristos este Antihristul şi el este cel ce acum - Cum pot eu, Stăpână, să te părăsesc aici pe tine, - Deschideţi-ne, deschideţi! Hristos a spus în Sfânta Evanghelie: „Iar când va veni
vă ajută. Căci ce părtăşie poate avea lumina cu mijlocitoarea mea? Dar cuviosul egumen le-a răspuns: Mângâitorul pre care eu voi trimite vouă de la Tatăl,
întunericul?6 Noi în veac nu ne vom uni cu voi! La aceste cuvinte, glasul din icoană i-a răspuns: - Nu vă ştiu pe voi de unde sunteţi.8 Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va
Auzind toate acestea, luptătorii împotriva Duhului şi- - Nu te griji tu de mine, ci mergi degrab! Chinuitorii au adăugat: mărturisi pentru Mine.” Şi iarăşi: „Şi eu voi ruga pe
au acoperit urechile şi nu numai că nu s-au încredinţat Când a pornit către mănăstire ca să vestească cele
auzite, în aceeaşi clipă, sfânta icoană, cu putere 9 Ps. 6:9; Mt. 7:23
7 Rom. 8:4-8. 0 Gal. :8.
6 2 Cor. 6:4 nebiruită şi în chip neştiut, a părăsit locul acela, 8 Lc. 3:25-27 In. 5:26.
9 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 93

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
Tatăl şi alt Mângâietor va da vouă, ca să rămâie cu voi în ne tăiem părul capului nostru şi barba noastră, aşa ciunea către Hristos Dumnezeu, asemenea celor Trei izbutit să coboare de acolo. El le-a povestit fraţilor

D
PE Mă py
veac, Duhul adevărului.”22 Şi încă: „Iar Mângâietorul, cum poftiţi voi? Tu, luptătorule împotriva Duhului, Tineri: care s-au întors toate cele ce s-au întâmplat, iar după
Co

Duhul cel Sfânt, pe care va trimite Tatăl întru numele plin de alte şapte duhuri viclene, în care Hristos ne - Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul ce a mai vieţuit încă 30 de ani şi-a încredinţat sufletul
Meu, acela pe voi va învăţa toate şi va aduce aminte înveţi să credem? Tu nu propovăduieşti Evanghelia, ci nostru, Fiule, Unule-Născut şi Cuvântul lui lui Dumnezeu la 0 noiembrie, primind, împreună
vouă toate cele ce am spus vouă.”3 învăţătura lui Antihrist. Un al cincilea evanghelist noi Dumnezeu, Care ca un miel fără prihană spre cu fraţii săi, cununa mucenicească.
Ca mărturie a adevărului şi pentru a amuţi gura celor ce nu cunoaştem, decât numai pe Mahomed Saracinul6, junghiere Te-ai dat pentru neamul omenesc! Tu,
spun că Duhul Sfânt purcede şi de la Fiul, preacuvioşii Înainte-mergătorul lui Antihrist, care a semănat pleavă Doamne, Care preacuratul Tău sânge l-ai vărsat ciuperca minunată de la
monahi au repetat în câteva rânduri aceste cuvinte. înainte de erezia voastră pierzătoare de suflete. Iar cât pentru Biserica Ta, şi ai zis că puterile iadului nu o piciorul Sfintei mese
Mai mult, ei au adăugat şi mărturiile următoare: despre jertfele moarte de azimă pe care voi le aduceţi, vor birui pe ea, păzeşte această Biserică a Ta de lupii După ce şi-au săvârşit silnicia, nelegiuiţii Latini s-au
- Dacă nici acestea nu le credeţi, luptători împotriva aceasta este o datină a Iudeilor. Dar voi spuneţi: „Oare, cei ce caută să o nimicească. Înmulţeşte, Doamne, răspândit cu mânie mare în întreg Sfântul Munte
Duhului, învăţaţi-vă atunci de la Înainte-mergătorul Hristos, după cuvintele Sfintei Scripturi, nu a mâncat moştenirea Ta în lumea întreagă, dintr-o latură într- şi nicio mânăstire, turn, schit sau chilie n-a rămas
şi Botezătorul Domnului, Ioan, care a văzut Duhul paştile, cu brâul încins şi cu toiag în mână?” Da, vom alta. Păzeşte în veci neschimbat şi neclintit locul cel ferită de ei. Au ars şi-au nimicit totul, au jefuit averile
Sfânt pogorându-se în chip de porumbel, din ceruri, zice şi noi. El a mâncat paştile, dar le-a preschimbat, ales al Preacuratei Maicii Tale, pe cei ce vieţuiesc într- mânăstirilor. Cu mari pierderi, au cucerit în cele din
şi petrecând peste Fiul. Din aceasta pricepeţi că aşa cum a făcut şi cu tăierea-împrejur şi cu altele. După însul îi sfinţeşte, împreună cu Tine îi proslăveşte şi-i urmă şi Protatonul. Şi aici au făcut mare vărsare de
Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl. Această paştile Iudeilor, şezând împreună cu cei douăsprezece miluieşte, lăcaşurile sfinţilor Tăi le înalţă întru slava sânge, nimicind şi arzând toate chiliile. După ce a fost
învăţătură o ţine Maica noastră, Sfânta sobornicească ucenici ai Săi în Muntele Sion, El a rânduit Paştile Sale. Ta şi spre pomenirea noastră. Primeşte rugăciunea supus la chinuri îndelungate, Preacuviosul Protos8 a
şi apostolească Biserică, din care îşi adapă toţi fiii, şi La Cina cea de Taină a luat pâinea, binecuvântându- gurilor noastre ca pe o tămâie cu bună-mireasmă şi fost spânzurat în faţa mânăstirii Protaton, pe malul
care izvorăşte nu din Eden, ci din dumnezeiasca gură o şi frângându-o, a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, Te milostiveşte spre noi, precum Te-ai milostivit de mării, în locul numit Halkos.
a lui Hristos, Cel ce spune: „Mergeţi în toată lumea, mâncaţi, acesta este Trupul Meu...” Iată adevărata jertfa lui Avraam şi de arderea-de-tot a lui Iefthae, De aici, nelegiuiţii Latini au trecut de cealaltă parte
propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea. Cel ce va Taină! Scris este: „a luat pâinea,”7 adică pâine dospită, căci bun eşti şi de-oameni-iubitor. a muntelui, spre sud, unde călugării din mănăstirea
crede şi se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va iar nu azimă, cum faceţi voi, slujind împotriva legii, Îndată ce au terminat de rostit rugăciunea, din cer s-a Xiropotamu i-au întâmpinat cu ramuri în mâini,
crede se va osândi.”4 Şi încă: „Pentru aceasta zic vouă: asemenea ereziei lui Apollinarie... auzit glas: închinându-li-se cu aceste cuvinte:
Tot păcatul şi hula se va ierta oamenilor, dar hula Cuvintele acestea rostite de fericiţii bărbaţi au fost la fel - Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este - Pacea lui Hristos fie cu voi!
împotriva Duhului nu se va ierta oamenilor. Şi oricine de plăcute auzului Latinilor precum sunt pentru lup în ceruri! Latinii le-au răspuns:
va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, ierta-se-va pietrele aruncate după el. Aceştia s-au năpustit şi au Auzind acest glas neobişnuit, chinuitorii s-au - Este şi va fi!
lui; iar celui ce va zice împotriva Duhului Sfânt, nu se aprins, din toate laturile, sfânta mănăstire, iar pricina înspăimântat foarte, dar întunericul care le acoperea Şi îndată după aceea au intrat împreună cu acei
va ierta lui nici în veacul de acum, nici în cel viitor.”5 pentru toate aceste fărădelegi a fost călcătorul de lege ochii sufleteşti nu le-a îngăduit să priceapă cele monahi în mânăstire. Aici le-au dăruit acestora o
Căci toţi prorocii, apostolii şi dascălii, învăţaţi de şi nelegiuitul Paleolog, acest nou Navuhodonosor. întâmplate, căci Duhul Sfânt, pe Care ei Îl huleau, parte din bogăţiile furate şi şi-au luat numele de
Duhul Sfânt, au botezat, au învăţat şi au propovăduit nu a alungat acest întuneric de la ei. Astfel, fericiţii ctitori ai mănăstirii. Călugării (ce rătăcire!) s-au unit
oamenilor din toate laturile lumii să recunoască pe rugăciunea mucenicilor părinţi şi-au încredinţat sufletele în mâinile lui cu ereticii, dar în vremea slujbei, pe când se rugau
cei patru evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan, iar Înconjuraţi fiind de flăcări, în turn, Preacuvioşii şi Dumnezeu. Au pierit prin foc la anul 276, iar după „Pentru arhiepiscopul nostru Papa Romei şi pentru
cine va adăuga un al cincilea evanghelist, acela să fie de-Dumnezeu-purtătorii părinţi şi-au înălţat rugă- mărturia unui manuscris Grecesc ce se păstrează binecredinciosul împărat...,” Dumnezeu a privit din
blestemat. Cel ce va sminti pe unul dintre aceşti fraţi laa Protaton şi mănăstirile Iviron şi Vatopedi, la 0 ceruri şi i-a făcut pe oameni să se cutremure. Locul acela
ai Mei mai mici, spune Mântuitorul, vrednic este de 6 Este vorba de Mahomed, întemeietorul Islamului. octombrie 280. în care stăteau nevrednicii monahi, precum şi zidurile
7 În Evanghelii, la Mt. 26:26, Mc. 4:22, Lc. 22:9, precum şi în
chinuri, iar cel ce va sminti lumea întreagă, cum faceţi prima epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corintheni ( Cor. Sfinţii Mucenici de la Mănăstirea Zografu au fost mânăstirii şi toate clădirile, s-au prăbuşit asemenea
:23), la întemeierea Tainei Sfintei Euharistii este folosit cuvântul
voi, ce îndreptăţire va avea ca să scape de cuvenita „artos,” care în greceşte înseamnă „pâine dospită.” Pentru pâine în număr de douăzeci şi şase, dintre care douăzeci zidurilor Ierihonului în vremea lui Isus Navi. Numai
pedeapsă? Care dintre cele Şapte de-Dumnezeu- nedospită (azimă), în Sfânta Scriptură se foloseşte cuvântul „azimon” şi doi erau monahi, iar patru mireni, ale căror nume un zid al mânăstirii a rămas în picioare, ca să slujească
(Lc. 22:). „Deoarece Cina cea de Taină a avut loc în noaptea de 4
însuflate Soboare a-toată-lumea spune că Sfântul Duh Nissan, zi în care, potrivit literaturii rabinice, până la apusul soarelui nu ne sunt ştiute. Numele monahilor sunt: Toma, drept pildă urmaşilor. Mulţi dintre Latini au pierit
era oprită folosirea pâinii dospite, a fost folosită pâine dospită. Astăzi,
purcede de la Tatăl şi de la Fiul, ori care dintre acestea ca şi în trecut, Taina Sfintei Euharistii (în Biserica Ortodoxă) se Varsanufie, Kiril, Miheia, Simon, Ilarion, Iacov, Iov,
a hotărât că trebuie să aducem jertfă de azimă şi să săvârşeşte cu pâine dospită.” Kiprian, Savva, Iacov, Martinian, Cosma, Serghie, 8 Este vorba de Sfântul Cosma. Πρωτος, în greceşte „cel dintâi,” este
La început, pâinea euharistică care se folosea în Apus, ca şi în Răsărit, numit conducătorul administraţiei bisericeşti a mânăstirilor athonite,
era pâine obişnuită, dospită. Pr. Sirmon, membru al ordinului iezuit, Mina, Iosif, Ioanikie, Pavel, Antonie, Eftimie, pe care le cârmuieşte alături de egumenii celorlalte mânăstiri ca primul
recunoaşte că în Apus, ca şi în Răsărit, pâinea dospită a fost folosită între egali. În a doua jumătate al secolului al XVII-lea, Sfântul Munte
2 In. 5:6. în primele zece veacuri, şi că Biserica Romei a schimbat vechiul obicei Dometian şi Parthenie Paraclisierul. Cel dintâi era deja condus de o sinaxă a egumenilor, iar începând cu secolul
3 In. 4:26. în perioada dintre sfârşitul veacului al IX-lea şi prima jumătate a dintre ei, Toma, a fost cel care a vorbit cu Latinii, iar al XVIII-lea şi până astăzi este condus de către Sfânta Chinotită
4 Mc. 6:5-6. veacului al XI-lea. Folosirea de către romano-catolici a azimei este (consiliu sau adunare) din care fac parte reprezentanţi ai tuturor
5 Mc. 2:3-32. rezultatul unei influenţe iudaice târzii. cel din urmă, Partenie paraclisierul, a rămas viu şi a mânăstirilor din Sfântul Munte, în număr de 20.
9 AT I T U D I N I AT I T U D I N I 9

U stir ht
O a
TR nă rig
-V e
Ă
în vremea acestui cutremur, murind pe loc, iar alţii, să se adune la aceeaşi masă şi să slujească împreună cu unei campanii împotriva Ţarului Duşan al Sârbilor, Sfinţilor Mucenici de la Zografu, deasupra bisericii

D
PE Mă py
văzând această mare minune, cu ruşine şi cu frică au luptătorii împotriva Duhului. Din această pricină, de împăratul s-a îmbolnăvit şi, în decembrie 282, a s-a arătat, în chip neaşteptat, un stâlp de foc care a
Co

fugit la corăbiile lor. Unii dintre ei, însă, s-au pocăit atunci, minunea nu s-a mai săvârşit. Aşa i-a pedepsit murit în tabăra sa din apropierea oraşului Ber, neunit luminat mănăstirea şi împrejurimile atât de puternic
şi au rămas ca monahi în Muntele Athos. Ruşinaţi Dumnezeu pe cei ce dispreţuiesc Adevărul. Aşa i-au cu Biserica Apuseană şi afurisit de cea Răsăriteană. încât puteau fi văzute şi cele mai mărunte lucruri.
de Dumnezeu, călugării din mănăstirea Xiropotamu răsplătit Latinii cei fără-de-lege, luptători împotriva Fiul său, Andronic Paleologul, care era împreună cu Acest stâlp minunat, după ce a stat deasupra bisericii
şi-au înţeles fărădelegea şi au plâns amarnic. Apoi, Duhului, pe monahii potrivnici lui Dumnezeu el, din pricina nemulţumirii poporului, nu a îndrăznit vreo 3-4 minute, s-a mutat deasupra monumentului,
asemenea păsărilor rămase fără cuib, rătăceau prin pentru părtăşia cu ei, căci jertfa necinstitorilor nu să-şi îngroape tatăl cu cinstea cuvenită unui împărat, unde s-a oprit iarăşi preţ de câteva minute, după
păduri fără să afle adăpost, căci mănăstirea le fusese este bineplăcută lui Dumnezeu. Dacă aceştia cred ci a poruncit să fie îngropat noaptea, într-o mănăstire care a început să se înalţe şi s-a preschimbat într-
nimicită pentru fărădelegile lor. Tot atunci a încetat că vor fi în numărul celor aleşi, Dumnezeu le arată din apropiere. Văduvei lui Mihail, Theodora, i s-a un cerc, asemenea unei cununi, care încununa din
să se mai săvârşească în această mănăstire minunea dimpotrivă, ca aceşti nelegiuiţi să nu aibă niciun cerut să dea şi să iscălească o mărturisire de credinţă cer monumentul şi locul unde pătimiseră Sfinţii
ce se făcea până atunci întru pomenirea şi slava celor temei ca să se mărească, ci să se ruşineze acum, ca şi la în care să recunoască ortodoxia: „Măria mea,” scria Mucenici. Această arătare minunată a durat aproape
40 de mucenici. a doua venire a lui Hristos. Iar ortodocşii, chiar dacă ea, „urăşte şi socoteşte josnică această faptă, unirea, 5 minute. Martori oculari ai minunii au fost
Iată care era această minune. După ce fericitul şi rabdă suferinţe aici, în veacul acesta, au nădejdea că care s-a săvârşit nu demult în Biserică şi pe toţi a fraţii mănăstirii şi mulţi dintre oaspeţii mănăstirii
vrednicul de pomenire împărat Roman Lekapenul a vor primi de la Hristos A-toate-dătătorul răsplăţile tulburat. Aşa cum Biserica lui Dumnezeu l-a osândit – pustnici şi vieţuitori în schiturile din preajma
ridicat şi împodobit biserica mănăstirii, un arhiereu cele gătite lor – ceea ce cu adevărat se va şi împlini! pe Patriarhul Vekkos pentru învăţăturile sale cele mănăstirii, veniţi la Zografu pentru praznic.
a fost chemat să o sfinţească. În timpul slujbei de hulitoare de Dumnezeu şi împreună cu dânsul pe Astfel, Atotputernicul Dumnezeu, prin acest semn
sfinţire, când arhiereul a rostit cuvintele: „În numele Unde este Dumnezeul lor? Melitiniot şi Metohit, aforisindu-i, astfel şi Măria ceresc arătat asupra monumentului, ridicat pe locul
celor patruzeci de mucenici,” s-a săvârşit o minune. Ceilalţi monahi au ieşit din ascunzişurile lor după mea, alegând mai presus de toate frica lui Dumnezeu pătimirii muceniceşti a monahilor mărturisitori în
La piciorul Sfintei Mese a crescut o ciupercă mare, plecarea Latinilor şi s-au întors în chiliile lor arse şi şi ascultarea de Sfânta Biserică, încuviinţez şi primesc chiar ziua prăznuirii pomenirii lor, a arătat limpede
cu o scară şi capete în chip de măr, patruzeci la pustiite, plângându-şi cu amar fraţii ucişi. Întregul această hotărâre şi nimeni nu mă va sili să săvârşesc tuturor cât de bineplăcută este înaintea lui nevoinţa
număr, după numărul sfinţilor mucenici. Această Munte Athos, asemenea Rahelei, îşi plângea fiii! schimbări pentru sufletul soţului şi stăpânului meu.” acestor pătimitori pentru credinţa cea adevărată şi
ciupercă s-a răsucit în jurul Scaunului Împărătesc. Şi cine nu ar fi plâns, privind la aceste grozăvii? Pomenirea mucenicilor care au pătimit atunci se pentru credincioşia faţă de Biserica Ortodoxă… Iar
Toţi au înălţat slavă lui Dumnezeu şi mucenicilor Tânguirea şi suspinul s-au înălţat până la cer, prăznuieşte împreună cu cea a tuturor Sfinţilor Preacurata, Preabinecuvântata, Pururea-fecioara,
Săi pentru această minune. Toţi bolnavii care se aflau când monahii, asemenea lui David, se rugau aşa: Nevoitori din Sfântul Munte Athos, în întâia Stăpâna noastră Născătoarea-de-Dumnezeu, care
acolo atunci au gustat din ciuperca aceea şi îndată s- „Doamne, au venit necinstitorii, cei de altă credinţă, duminică de după Duminica tuturor Sfinţilor. prin icoana sa le-a vestit monahilor săi venirea
au tămăduit de boală. Vestea minunii întâmplate s-a în Grădina Preacuratei Tale Maici, au întinat sfintele Aparte se prăznuieşte pomenirea cuvioşilor mucenici Latinilor celor nepoftiţi, cruzi şi potrivnici lui
răspândit în întreaga ţară. Bolnavii care au venit apoi Tale biserici, trupurile robilor Tăi le-au dat hrană Gruzini din mănăstirea Iviron şi a celor vatopedini Dumnezeu, a dat mărturie, prin aceasta, de deosebita
pentru a afla tămăduire neputinţelor s-au vindecat, păsărilor şi fiarelor, ca apa le-au vărsat sângele lângă din Vatopedi. sa bunăvoinţă faţă de cei care o cinstesc dreptslăvitor
iar cei ce nu puteau veni până la mănăstire trimiteau chiliile lor, şi nu era cine să-i îngroape. Varsă mânia Turnul în care au pătimit Sfinţii Mucenici şi şi a arătat că toţi cei ce cu foc şi sabie şi prin orice
daruri şi primeau părticele din această plantă dăruită Ta peste noroadele care te hulesc şi peste ţările care acolo unde a rămas icoana făcătoare de minuni a silă răspândesc împreună cu credinţa Creştină
de Dumnezeu şi, îndată ce le mâncau, se tămăduiau. s-au lepădat de dreptslăvitoarea credinţă. Trimite Maicii Domnului s-a păstrat parţial până în 873. amestecul propriilor lor învăţături şi amăgiri sunt
Din pricina mulţimii de norod care venea aici, planta peste noi binefacerile Tale, căci multe necazuri am Deoarece se înălţa deasupra părţii de miazănoapte a potrivnicii ei şi ai Fiului Său dumnezeiesc.
se isprăvea la 9 martie, zi în care Biserica prăznuieşte răbdat. Ajută-ne, Doamne, Mântuitorul nostru, întru mănăstirii şi, din pricina vechimii, era în primejdie
pomenirea Sfinţilor 40 de Mucenici. Atunci creştea slava numelui Tău. Doamne, izbăveşte-ne şi pentru să se prăbuşească, a trebuit să fie dat jos. Dar pentru
din nou. Minunea ce se săvârşea cu această ciupercă numele Tău curăţeşte păcatele noastre, ca nu cândva ca pomenirea nevoinţei muceniceşti a celor douăzeci
minunată întrecea minunea ce se întâmpla în fiecare să zică necinstitorii „Unde este Dumnezeul lor?”, şi şi şase de mucenici să fie păstrată, toţi fraţii din
an la scăldătoarea Siloamului. Acolo se tămăduia să vadă ochii noştri pedeapsa lor, pentru că au vărsat mănăstirea Zogafu au hotărât într-un cuget să înalţe
numai cel care intra primul în apa scăldătoarei, pe când sângele robilor Tăi. Iar noi, robii Tăi, în veci Te vom pe acel loc un monument. Aceasta s-a întâmplat în
ciuperca îi vindeca pe toţi, pretutindeni unde cineva slăvi, Dumnezeule, şi din neam în neam Te vom lăuda, 873. Monumentul trebuia să fie sfinţit chiar în ziua
gusta din ea, atât de mare era minunea! Dar diavolul, păzind minunatele învăţături şi predanii ale Sfinţilor în care se prăznuia pomenirea mucenicilor. În ajun,
vrăjmaşul dreptslăvitorilor Creştini, care încă de la Părinţilor noştri.” după apusul soarelui, a început privegherea de toată
început a urât binele, neputând să rabde şi să privească Nelegiuitul împărat Mihail Paleologul, care poftea să noaptea. Pretutindeni domnea liniştea. În timpul
această minune, a început să lupte, până ce dorinţa i vină în Sfântul Munte şi să-i nimicească ortodoxia, nu slujbei, chiar la miezul nopţii, când, după prima
s-a împlinit. El i-a atras pe monahii cei slabi cu duhul a izbutit, căci domnia i s-a sfârşit curând... În timpul cathismă, a început să se citească viaţa şi pătimirile