Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA HYPERION

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


Anul 2, Sem 2

MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR
PUBLICE
CAP. I NOŢIUNI GENERALE
I.1 Definitii
Sistemul achiziţiilor publice reprezintă o parte a realităţii juridico- economico
tehnică a societăţii româneşti. Scopul general al sistemului achiziţiilor publice este
dedicat satisfacerii interesului public , respectiv dezvoltarea şi îmbunătăţirea mediului
de viaţă al comunităţii. In cadrul sistemului , elementele componente interacţionează
între ele condiţionându-se , potenţându-se sau anihilându-se unele pe celelalte .
Elementele componente ale sistemului sunt: autoritatea de reglementare;
autoritaţile contractante; operatori economici; supraveghetorii sistemului .
Relaţiile care se stabilesc între elementele sistemului sunt de regulă:
-de comerţ, unde o parte solicită să cumpere produse, servicii şi lucrări şi
cealaltă să le vândă;
-de suport, unde o parte solicită sprijin pentru aplicarea regulii jocului şi cealaltă
îl oferă ;
-de supraveghere, unde o parte aplică regula jocului şi cealaltă verifică aplicarea
corectă a acesteia;
-de înfăptuire a dreptăţii, unde partea lezată îşi valorifică un drept pe calea
acţiunii în instanţă .
Regula jocului este creată de autoritatea de reglementare şi constă în normele
aplicabile , în procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică .
În concluzie, sistemul achiziţiilor publice desemnează totalitatea regulilor şi a
acţiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici şi in care cererea lansată de
organismele de interes public se întâlneşte cu oferta depusă de un operator economic .
În cadrul sistemului de achiziţie publică autoritatea de reglementare este
reprezentată de Autiritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor publice , care are rolul fundamental de elaborare , promovare şi
implementare a politicii în domeniul achiziţiilor publice .
Autorităţile contractante sunt autorităţile puterii publice şi alte persoane
juridice de drept privat ce desfăşoară activitaţi in domeniul utilitaţilor şi joacă rolul de
cumpărător . Acestea dispunând de resurse financiare , încearcă să satisfacă nevoile
comunităţii de produse , servicii şi lucrări publice prin atribuirea de contracte . Exemple
de autorităţi contractante : instituţii publice , orice organism de drept public , etc.

2
Prin operator economic se înţelege orice furnizor , prestator sau executant care
oferă în mod licit pe piaţă produse , servicii sau execută lucrări .
Supraveghetorii mediului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice sunt:
-Ministerul Finanţelor Public ;
-Curtea de Conturi ;
-Agenţia Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
-Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor .
Contractul de achiziţie publică este contractul cu titlul oneros încheiat în scris
între una sau mai multe autorităţi contractante pe deoparte şi unul sau mai mulţi
operatori economici pe de altă parte , avînd ca obiect execuţia de lucrări , furnizarea de
produse sau prestarea de servicii .
Contractele de achiziţie publică sunt :
-contractele de lucrări care au ca obiect fie execuţia de lucrări , fie atît
proiectarea cât şi execuţia de lucrări , fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii
care corespunde necesităţilor şi obiectivelor autorităţii contractante ;
-contractul de furnizare are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse
prin cumpărare , inclusiv rate , închirierea sau leasing cu sau fără operaţiunea de
cumpărare ;
-contractul de servicii are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii .

I.2 Principii în achiziţii publice


Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică , la adoptarea oricărei decizii
trebuie avute în vedere următoarele principii : nediscriminarea, tratamentul egal,
recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor
publice, asumarea răspunderii .
Prin nediscriminare se înţelege asigurarea unei concurenţe reale , astfel încât
orice operator economic , indiferent de naţionalitate să poată participa la procedura de
atribuire şi să aibă şanşa de a deveni contractant. Prin tratament egal se înţelege
aplicarea de reguli , cerinţe , criterii identice pentru toţi operatorii economici , dând
tuturor şanse egale de a devenii contractant. Prin recunoaştere reciprocă se înţelege
acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite pe piaţa U.E. Prin transparenţă se
înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea
procedurii de atribuire. Prin proporţionalitate se înţelege asigurarea corelaţiei între

3
necesitatea autorităţii contractante , obiectul contractului de achiziţie publică , cerinţele
solicitate a fi îndeplinite. Prin eficienţa utilizării fondurilor publice se înţelege aplicarea
procedurilor de atribuire, competiţionale şi utilizarea de criterii care să reflecte
avantajele de natură economică a ofertelor în vederea obţinerii raportului optim între
calitate şi preţ . În utilizarea fondurilor publice trebuie avute însă în vedere şi
obiectivele sociale , etice şi de protecţie a mediului .
Prin asumarea răspunderii se înţelege determinarea clară a sarcinilor şi
responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, urmărindu-se
asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi independenţei deciziilor adoptate pe
parcursul derulării acestui proces .

CAP. II PUBLICAREA ANUNŢURILOR ŞI STABILIREA


CRITERIILOR DE ATRIBUIRE

II. 1 Publicarea anunţurilor privind achiziţiile publice


Pentru a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţii publice
autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de
intenţie , de participare şi de atribuire a contractelor de achizitie publica.
Anunţul de intenţie se transmite spre publicare cât mai curând posibil după
aprobarea programului anual de achiziţii, program în care este prevăzut contractul
respectiv de furnizare servicii sau lucrări . Publicarea se face în Jurnalul Oficial al
Uniunii Eurapene , în Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) şi în Monitorul
Oficial. Publicarea nu este obligatorie , dar se transmite atunci când se urmăreşte
reducerea perioadei cuprinse între data transmiterii anunţului de participare şi data
limită de depunere a ofertelor .
Anunţul de participare se transmite spre publicare atunci când se iniţiază
procedura de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere cu
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publica sau pentru încheierea acordului cadru. Anunţul de participare se
publică în SEAP, Monitorul Oficial al României şi după caz în Jurnalul Oficial al
Uniunii Eurapene . Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Eurapene se face numai
atunci când valoarea contactului depăşeşte anumite praguri valorice stabilite prin lege.

4
În cazul licitaţiei fară publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se
transmite operatorilor economici o invitaţie de participare la licitaţie, iar în cazul cereri
de oferte invitaţia de participare se publică numai în SEAP.
După finalizarea procedurii de atribuire şi stabilirea gâştigătorului licitaţiei ,
autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire
în cel mult 48 de zile de la adjudecare.
Anunţul de atribuire se publică de asemenea în SEAP, Monitorul Oficial al
României şi după caz în Jurnalul Oficial al Uniunii Eurapene.

II.2 Criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice


Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare
criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, care odată stabilit nu poate fi
schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.
Criteriile de atribuire a contractelor de achiziţii publice sunt:
- preţul cel mai scăzut, care se aplică atunci când stabilirea ofertei câştigătoare
se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate fără să fie
cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din
modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici ;
- oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic este criteriul
pentru care declararea ofertei câştigătoare se aplică un algoritm de calcul
care cuprinde un sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc
ponderi relative .
Factorii de evaluare ai ofertei pot fi alături de preţ :
• caracteristici privind nivelul calitativ , tehnic sau
funcţional ;
• caracteristici de mediu ;
• costuri de funcţionare ;
raportul cost – eficienţă ;
servicii post- vânzare ;
termen de livrare sau de execuţie ;
alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor .

5
Factorii de evaluare a ofertei precum şi ponderea relativă a acestora sau a
algoritmului de calcul trebuie să fie definite clar în documentaţia de atribuire şi să aibă
legătură concretă cu specificul contractului.
II. 3 Etapele procesului de achiziţie publică

Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape , după parcurgerea


cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia , serviciul sau lucrarea ca
urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică.
Prima etapă este întocmirea programului anual al achiziţiei publice. Această
etapă presupune identificarea necesităţilor autorităţilor contractante, estimarea valorii şi
modalităţile de obţinere a produselor, serviciilor sau lucrărilor, alegerea procedurii,
identificarea fondurilor, elaborarea calendarului, definitivarea şi aprobarea programului.
Dacă este cazul şi transmiterea spre publicare a anunţului de intenţie .
Etapa următoare este elaborarea documentaţiei de atribuire/ de selectare, în
cadrul căreia autoritatea contractantă structurează:
-caietul de sarcini sau , după caz documentaţia descriptivă ,
-clauzele contractuale obligatorii ,
-fişa de date a achiziţiei ,
-formulare şi modele,
-alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii.
Urmează chemarea la competiţie, care consta în publicarea anunţului de
participare , punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire,
răspuns la solicitările de clarificări, stabilirea regulilor de participare şi de evitare a
conflictului de interese.
Etapa cea mai relevantă în cadrul procesului de achiziţie publică este derularea
procedurilor de atribuire a contractelor în cadrul căreia se primesc ofertele , se deschid
se examinează şi se evaluează , se stabileşte oferta câştigătoare şi se poate anula
procedura , dacă este cazul .
Următoarea etapă este atribuirea contractului de achiziţie publică care
presupune notificarea ofertei câştigătoare , soluţionarea contestaţiilor dacă este cazul ,
semnarea contractului şi transmiterea spre publicare a anunţului spre atribuire. Urmează
încheierea dosarului de achiziţie publică derularea şi încheierea, contractului .

6
CAP. III STUDIU DE CAZ REALIZAT LA SOCIETATEA
NAŢIONALĂ A LIGNITULUI OLTENIA

Voi prezenta practic o achiziţie publică de produse în cadrul Societăţii Naţionale


a Lignitului Oltenia şi anume ,,achiziţionarea de lanţuri metalice” utilizate la echiparea
utilajelor miniere din subteran. Procedura de achiziţie este licitaţie deschisă. A fost
înştinţată prin publicarea anunţului de participare publicat în SEAP şi în Monitorul
Oficial al României.
Documentaţia de atribuire cuprinde : Fişa de date a achiziţiei, Caietul de sarcini.
În anunţul de participare se specifică produsele ce urmează a se achiziţiona prin
cumpărare, datele de identificare ale autorităţii contractante, data , ora şi locul
deschiderii ofertelor, cuantumul garanţiilor de participare şi execuţie, cerinţele minime
pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul pentru a se putea califica, criteriul de
atribuire a contractului, care în acest caz este ,,preţul cel mai scăzut”, alte informaţii
generale.
Fişa de date a achiziţiei detaliază toate informaţiile despre achiziţia de lanţ
minier şi anume:
- obiectul contractului, descrierea produsului, cantitate, etc.
- procedura aplicată (licitaţie deschisă)
- criteriile de calificare şi selecţie
- prezentarea ofertei
- criterii de atribuire
- condiţiile de încheiere a contractului
Caietul de sarcini prezintă condiţiile tehnice ce trebuie să le îndeplinească
produsul ,, lanţ minier” ce urmează a fi achiziţionat. Pentru achiziţionarea acestui
produs au fost depuse oferte de către doi operatori economici: S.C. JIET COMIMPEX
SRL Aninoasa şi S.C. SOCET S.A. Bucureşti.
La data stabilită in anunţul de participarecomisia de evaluare a deschis ofertele
celor doi operatori economici. S-a verificat daca acestia au depus toate documentele
necesare calificarii prezentate in fisa de date a achiziţiei şi au fost citite preţurile pe kg
de lanţ miner, oferite de cei doi operatori economici.

7
Toate datele de mai sus au fost consemnate in procesul-verbal de deschidere a
ofertelor.
În urma evaluării s-a stabilt că ambele oferte au fost admise , adică au îndeplinit
criteriile de calificare şi au fost respectate cerinţele caietului de sarcini.
Prin compararea preţurilor oferite de S.C. SOCET S.A. de 7,2 lei/kg şi S.C.
JIET COMIMPEX SRL de 6 lei/kg s-a hotărît ca ofertant câştigător S.C. JIET
COMIMPEX SRL. Adjudecarea ofertelor a fost cosemnată în raportul procedurii de
atribuire, s-a comunicat celor doua societăţi , apoi s-a încheiat contractul de vânzare
cumpărare cu societatea câştigătoare.

8
CAP. IV CONCLUZII ŞI PROPUNERI

În contextul angajamentelor asumate de Romînia privind libera circulaţie a


mărfurilor în Europa şi al recomandărilor Comisiei Europene a fost necesară elaborarea
şi promovarea unei noi legislaţii în domeniul achiyiţiilor publice.
Avându-se în vedere intrarea României în Uniunea Europeană la 01 ianuarie
2007 s-a adoptat O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţii publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
care regementează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
Punerea de accord a legislaţiei privind achiziţiile publice din ţara noastră cu
legislaţia din ţătile member U.E. a dus la:
- deschiderea şi dezvoltarea pieţei de achiziţii publice;
- instituirea unui cadru bazat pe încredere, corectitudine şi imparţialitate;
- eliminarea elementelor de natură subiectivă care ar influenţa deciziile în
procesul de achiziţie publică;
- asigurarea ,,vizibilităţii” regulilor, oportunităţilor, procedurilor şi a
rezultatelor;
- obţinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, întotdeauna considerate
insuficiente în raport cu necesităţile;
- limitarea apariţiei erorilor pe parcursul procesului de achiziţie publică;
- reducerea fraudei şi corulţiei.
Pentru fluidizarea procesului de atribuire a acontractelor de achiziţie publică
propun elaborarea unor norme de derulare a licitaţiilor în totalitate prin
mijloaceelectronice, astfel va fi redusă suspiciunea de fraudă şi corupţie.
O altă propunere ar fi reducerea termenelor licitaţiei de la publicarea anunţurilor
şi până la deschiderea ofertelor care în prezent este destul de mare (52 zile) , dacă nu s-
a publicat anunţ de intenţie.
În vederea eliminării unor disfuncţionalităţi în aplicarea prevederilor legislative
privind achiziţiile publice promunem ca autorităţile re reglementare şi supraveghere a
sistemului de achiziţii publice să organizeze sesiuni de prezentare a legislaţiei în
domeniul achiziţiilor publice în teritoriu , pentru a aduce la cunoştinţă autorităţilor

9
contractante cât şi operatorilor economici noutăţile apărute în acest domeniu, având în
vedere că legislaţia este foarte stufoasă.

BIBLIOGRAFIE
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii
- H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006
- Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică aprobat prin Ordinul
Preşedintelui AMRMAP nr.155/2006
- Legea 337/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2006 privin atribuirea
contractelor de achiziţie publică
- O.G. nr. 30/2006 privind verificarea aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Directivele Comunităţii Europene nr. 17 şi 18/2004 privind achiziţiile publice.

10