Legea celor XII Table Cea mai importantă lege romană a apărut pe fondul conflictului dintre patricieni şi plebei

, aceştia din urmă solicitând în mod repetat publicarea normelor de drept. Timp de zece ani, plebea l-a ales tribun pe Terentilius Arsa, care a cerut invariabil sistematizarea şi publicarea dreptului cutumiar. În cele din urmă, în anul 451 î.e.n., patriciatul a fost de acord să se formeze o comisie compusă din zece persoane, care a redactat normele de drept şi le-a publicat în Forum pe zece table de lemn. Această comisie este cunoscută sub denumirea de “decemviri legibus scribundis” (cei 10 bărbaţi care să scrie dreptul). La protestele plebei, nemulţumită de faptul că din comisie nu făcea parte nici un plebeu, a fost instituită o nouă comisie, în componenţa căreia intrau şi cinci plebei şi care, în anul 449 î.e.n., a publicat o nouă lege, pe douăsprezece table de bronz. Legea celor XII Table cuprindea codificarea vechiului drept cutumiar. Conţine atât dispoziţii de drept public, cât şi de drept privat, constituind un adevărat cod. Între dispoziţiile de drept privat, un loc central îl ocupă cele privitoare la regimul proprietăţii private, la materia succesiunii şi la organiza rea familiei. Normele de drept privitoare la materia obligaţiilor sunt relativ puţine, ceea ce se explică prin faptul că , în epoca adoptării codului decemviral, romanii erau un popor de agricultori, care trăia în condiţiile economiei naturale închise Numai aşa se poate înţelege de ce Legea celor XII Table menţionează un singur contract. Textul Legii celor XII Table nu s-a păstrat, tablele de bronz fiind distruse în anul 390 î.e. n., cu prilejul incendierii Romei de către gali. Dar Legea celor XII Table s-a imprimat pentru totdeauna în conştiinţa poporului roman, fiind considerată simbol al spiritualităţii sale. În acest sens, Cicero spunea, la patru secole după publicarea legii, că memorarea acesteia constituia o lecţie obligatorie pentru elevi, o “carmen necesarium”. Legea celor XII Table reprezintă o creaţie originală, nefiind copiată, după cum au afirmat unii, după dreptul grec, întrucât prin dispoziţiile sale ea reflectă în mod fidel condiţiile sociale şi economice de la jumătatea se colului al V-lea î.e.n., ceea ce dovedeşte că este un produs autentic roman. Această lege nu a fost niciodată abrogată, fiind în vigoare vreme de unsprezece secole. Către sfârşitul Republicii şi începutul Imperiului, dispoziţiile sale însă au devenit inaplicabile.

Categorii de acţiuni în justiţie. Dacă în vechea procedură numărul acţiunilor era limitat, în procedura formulară numărul acţiunilor era extrem de mare, astfel încât jurisconsulţii clasici le -au clasificat după mai multe criterii. a) Cea mai veche clasificare, cunoscută încă din epoca Legii celor XII Table, împărţea acţiunile în: •acţiuni reale (acţiuni in rem) •acţiuni personale (acţiuni in personam) Potrivit Institutelor lui Justinian, această clasificare este şi cea mai importantă ( summa divisio). Prin intermediul acţiunilor in rem erau sancţionate drepturile reale, drepturi care, prin excelenţă, poartă asupra unor lucruri. Avem în vedere, în primul rând, dreptul de proprietate. Prin intermediul acţiunilor in personam erau sancţionate drepturile personale (drepturile de creanţă), cum sunt, spre exemplu, cele izvorâ te din contracte sau din delicte. b) Textele dreptului roman ne înfăţişează o clasificare a acţiunilor în: •acţiuni civile

Dar. o redacta şi o înmâna reclamantului. Pentru aceasta. Ele sunt originale. Acţiunile honorarii sau pretoriene nu îşi au modelul în legisacţiuni. Acţiunile de bună credinţă (actiones bonae fidei) erau acele acţiuni în virtutea cărora actul juridic era interpretat cu bună credinţă. f) Acţiunile arbitrarii (iudicia arbitraria) Au fost create în scopul atenuării caracterului pecuniar al sentinţei . Acţiunile private s -au născut în vederea protejării unor interese individuale şi puteau fi intentate numai de către titularii unor drepturi subiective. e) Acţiuni de drept strict şi acţiuni de bună credinţă Acţiunile de drept strict (actiones stricti iuris) erau acţiunile prin care actul pe care se întemeiau pretenţiile reclamantului erau interpretate literal. acţiunea în revendicare are drept model sacramentum in rem şi de aceea.•acţiuni honorarii Această clasificare se întemeiază pe originea acţiunilor. pentru ca judecătorul să poată face o interpretare cu bună credinţă . Acţiunile cu formula cu transpoziţiune au fost create pentru constituirea mecanismului reprezentării imperfecte în justiţie. fapt ce echivala cu acordarea acţiunii. adică a scopului urmărit de către acestea în momentul încheierii actului juridic. pretorul va trece în formula acestei acţiuni cuvintele solemne pe care părţile le rosteau la sacramentum in rem. pretorul utiliza un tip de formulă creat pentru o anumită cauză. nu se putea concepe un drept subiectiv fără o acţiune corespunzătoare. judecătorul urma să pronunţe sentinţa. cu toate că formula lor este redactată tot de către magistrat. un fapt existent era considerat ca fiind inexistent. •acţiuni cu formula cu transpoziţiune. cu toate că în realitate acel fapt nu a avut loc sau dimpotrivă. considerând că s -a petrecut un anumit fapt. •acţiuni ficticii. neexistând un model în dreptul civil. În cazul acestor acţiuni. d) Acţiuni populare şi acţiuni private Acţiunile populare au fost create pentru ocrotirea unor interese generale şi puteau fi intentate de către oricine. Astfel. era necesar ca în intentio a formulei să figureze cuvintele ex fide bona (potrivit cu buna credinţă). judecătorul trecând dincolo de litera actului în scopul stabilirii voinţei reale a părţilor. Uneori pretorul constata că noile cazuri ivite în practică nu pot fi soluţionate prin intermediul acţiunilor existente. pe când în condemnatio figura alt nume. în dreptul roman. întrucât în intentio a formulei figura un nume. Acţiunile cu formula cu transpoziţiuneaveau o redactare specială. Acţiunile honorarii se împart în trei cate gorii: •acţiuni in factum. orice acţiune directă poate deveni utilă prin introducerea unei ficţiuni în formulă. Spre exemplu. Acţiunile in factumau fost create datorită faptului că. Acţiunile ficticii (acţiunile cu ficţiune) se numeau astfel întrucât în formula lor se introducea o ficţiune. pretorul introducea în formulă o ficţiune. precum şi în scopul sporirii capacităţii juridice a fiului de familie. Luând în considerare faptele descrise în formulă. pentru că sunt create de către pretor în vederea sancţionării noilor situaţii ivite în practica socială. Acţiunile utile erau acţiunile directe extinse de la cazul pentru care au fost create la cazuri similare. c) Acţiuni directe şi acţiuni utile Acţiunile directe au fost create în vederea sancţionării anumitor cazuri. Acţiunile civile ( actiones civilis) îşi au originea în legisacţiuni. în scopul soluţionării unei cauze diferite. Atunci pretorul crea o nouă formulă in factum (cu privire la un fapt).

de condamnare. judecătorul avea o dublă calitate: •de arbitru. În cadrul acestor acţiuni. judecătorul ordona pârâtului să satisfacă acele pretenţii. Dacă nu -l executa. •de judecător propriu-zis. sub prestare de jurământ. Pârâtul însă nu era obligat să execute acel ordin. procesul lua sfârşit. Acea sumă de bani nu era însă stabilită de către judecător. În calitate de arbitru. Dacă pârâtul executa ordinul. arbitrul se transforma în judecător propriu-zis şi tocmai în această calitate pronunţa o sentinţă de condamnare ce purta asupra unei sume de bani. . dup ce se convingea de temeinicia pretenţiilor reclamantului. ci de către reclamant.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful