Sunteți pe pagina 1din 7

CATRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIGHISOARA

Referitor la "Regulamentul de trafic in Cetatea medievala - Zona protejata cu


valoare UNESCO" va supun atentiei prezenta si documentele anexate .
I

Alternativele votulu i sunt :

1. fie tineti cont de interesele egoiste si lipsite de legitimitate ale celor cativa
lacomi care insista pentru transformarea Cetatii medievale in parcare cu plata la
dispozitia lor f

2. fie aveti in vedere interesele legitime ale comunitatii locale - inclusiv pe


cele ale majoritatii locuitorilor Cetatii - si votati pentru limitarea (subliniez :
lim ita rea , nu conditionarea) accesului auto in Cetate si impotriva transformarii
Cetatii in parc auto.

Cele doua argumente principale invocate de sustinatorii transformarii Cetatii


in parcare ticsita nu se sust in in nici un fel . Este evident ca de actuala stare de fapt
nu profita nici turistii nici turismul nici comunitatea locala r ci exclusiv 0 mana de
I I

lacomi care probeaza un tupeu de exceptie si 0 nesimtire pe masura .

Concret , un vot pentru transformarea Cetatii in parcare cu plata nu este nici


in favoarea turistilor , care in momentul de fata sunt obligati sa faca slalom printre
masini si sa inghita praf si noxe (Internetul abunda de opinii exprimate in acest
sens) , nici in favoarea com unitatii (respectiv a bugetului local) . Este de notorietate
faptul ca bani; incasati ca urmare a dispunerii unei bariere private pe un drum
public intra aproape integral in anumite buzunare private . lar asta tot prin
bunavointa dumneavoastra (mai precis a catorva dintre dumneavoastra) .

Consider ca este cinstit sa va previn ca daca in pofida celor aratate in


prezenta si anexe veti intelege sa adoptati 0 hotarare in favoarea interese/or unei
minoritati lacome si abuzive si impotriva intereselor comunitatii , voi uza de toate
caile legale pentru a ma opune . Am in vedere nu numai contestarea prezumtivei
hotarari in instanta de contencios administrativ ci si sesizarea organelor de
I

urmarire penala pentru toate eventualele aspecte penale pendinte de chestiune .

Exclusiv in nume propriu I

Staicu Florin (I ~
Sighisoara
17 aprilie 2011
",l r ,{\v
.'
I ,_-'

CATRE

f?alrcnetu! de pe langa Judecatoria Sigh~soara

Subsemna,tul Staicu Florin, domicJiiat in Sighisoara , str. Manastirii nr. 8 , in temeiul


art. 221 Cod Procedura Penala rormulezurmatoarea

IPLANGERE PENALA

prin care invinuiesc AUTORI NECUNOSCUTI de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu I

fapta prevazuta si pedepsita de art. 297(1) Cod Penal.

MOTIVARE

In fapt , in data de 19 aprilie 2010 , un numar de 85 locuitori ai Cetatii Sighisoara


am depus doua memorii I unul catre Primaria Sighisoara , altul catre Consiliul Local al
Municipi~lui Sighisoara , avand drept subiect accesul auto 5i parcarea in Cetatea Sighisaara
i'Viernoriile au fast' inregistrate sub numerele 8.472/19.04.2010 icspectiv
15/CL/l0.04.2010 , unul la Registratura Primariei , celalalt personal de catre dl. Roiban Iav
I angajat al Primariei desemnat pentru gestionarea corespondentei destinata Consi!iuiui
Local Sighisoara .

In data de 03 februarie 2011 , cu ocazia Sedintei extraordinare a Consi!iu/ui Loca!


Sighisaara { sedinta avand drept obiect dezbaterea si adoptarea unui "Regulament de
parcare faeces si trafic in Cetatea medievala Sighisoara" I din mapa sedintei au iipsit cele
doua memor'i! , fapt de natura sa ma prejudicieze (prin vatamarea unui drept iegitim) atat
pe subsemnatul I 'unul din cei 85 de semnatari ai celor doua memorii f cat si pe eei in drept
sa hotarasca cu privire la Regulamentul dezbatut .

Informati despre aeest abuz de catre dl. Moldovan Dorin Janel (domiciliat in
Sighisoara I str. Horia nr. 63) 1 cetalean prezent la sedinta publica, consi!ierii au cerut
socotea!a administratiei orasului . Raspunsul d-Iui architect sef Velicu loan a fast ca
administratia cunostea existenta si continutul celor doua memorii I dar nu s-a considera!:
neeesar sa fie induse in mapa sedintei . Mentionez ca exclud culpa. Presiunile de tot felul
exercitate de anumitl operatori in turism pentru nerestrictionarea accesului auto in Cetate
sunt,de notorietate si pot fi usar documentate si probate .

. Inteleg sa sustin cele sesizate cu copii dupa cele doua memorii si eLi declaratic
martoriior prezenti !a sedinta .

In temeiu i art. 15 si 24 C.P.Penala I imi rezerv dreptul de a ma constitui parte civila


ill cadrul procesu!ui penal. '.

rata de cele aratate solicit identificarea si trimiterea in judecata a tuturol' celor


respoilsabili de lncalcarea iegii penale .

Va muitumesc I

Sighisoara

07 februarie 2Dl1 Staicu Florin

I
j
i
I
II'
,J<;/c'-/ ;(0, .:oll, .2c :{0

I / .

CA TRE

CONSiUUl LOCAL AL MUNICiPIULUI SIGHISOARA

Subsemnatii I locuitori ai Cetatii I prin prezenta va rugam sa depuneti toate


d il igent eie necesare pentru aplicarea (respectiv punerea in practica) in eel mai
scurt timp a NRegulamentulu! de trafic in Cetatea medievala - Zona protejatoJ cu
N
va/tDare "UNE§CO I asa cum a fost discutat si convenit cu ocazia intaln irii int re
reprezenta ntii societatilor comerciale cu activitate turistica I SC Boss Company
SRL s,j conducerea Primariei I intalnire care a avut loc in data de 18 f ebrua ri e a. c..
Subsemnatii am fost reprezentati 121 aceasta intalnire de dl. prof. Nagy losif .

Asemenea , va aducem 121 cunostinta ca nu suntem de acora si nu mai


acceptam 21ctuala stare de fapt .

in cazul in care nu veti gasi de cuviinta sa puneti in aplicare sus amintitu!


Reguffament ? vo m fi nevoiti sa luam in considerare inclusiv desfasurarea unor
actiuni publice de protes~ .

In speranta ca veti da curs solicitarii noastre va multumim . I

In anexa ; iista cu semnaturile .

SighisoCim

10 apriiie 2010
'.
CATRE
.'
PRIMARIA MUNI61j?IULUI

In atentia d-Iui primar loan-Dorin Diine~an .....

Subsemnatii ,Iocuitoriai Cetatii I prin prezenta va rugam sa depuneti toate


diligentele necesare pentru aplicarea (respectiv punerea in practica) in cel mai
scurt timp a URegulamentului de tralic in Cetatea medievala - Zona protejata cu
valoare" UNESCO" ,asa cum a fost discutat si convenit cu ocazia intalnirii intre
reprezentantii societatTlor comerciale cu activitate turistica I SC Boss Company
SRL si conducerea Primariei J intalnire care a avut loc in data de 18 februarie a.c..
Subsemnatii am fost reprezentati la aceasta intalnire de dl. prof. Nagy losif .

i\semenea J va aducem la cunostinta ca nu suntem de acord si nu mal


acceptam actuala stare de fapt .

In cazul in care nu veti gasi de cuviinta sa puneti in aplicare sus amintitul


Regufament I vom fi nevoiti sa luam in considerare inclusiv desfasurarea unor
actiuni pub/ice de protest.

In speranta ca vet; da curs solicitarii noastre va multumim . I

In anexa J Iista cu semnaturile .

Sighisoara

10 aprilie 2010
UST/l 5EMNATUm ANfXi! PETlTlIE if..OCUlfOm CETAn:

-i

--- - - - ­

I'
USTA S£MNATUR! /WEXA PETITIE f.OCUITORI CETATE

Nr. '{Nume si prenume Adresa , Semnatura I

. Lrb ~J.,rNY~.~l ~'l\'V'~U \j ~('~" S--\-.-- . 6iA~. 1 Cekcli( t-..k °t ~~,~c" ("
[,':3-- e')~· ~~ic:.£gJ',.CD.C~\'\Q ~< 6{6.\.0"-OUa.':'~\ ~Cq .~~ .......
~~ ..p",\\ .tro. \~::"uo.(\. Q~ c:..,~ . ~,,.l •.\ C'i.J;~~i (j0'~-g-. 'O::,c u rI\.\.,,-;:~ L (\

!
- i-
;
----- ­

P
.1
US7f~ SffflliN/lITURf ANEX4 PHlTI£ WCUnOR! CETAT£

~~-----------------+----------------~------------~
~-4----------------------+--------------------+---------------- 1

I----+---::~:-------------------t-------------------j--------- "i
I
--~--~-------------I------------------~---------------
:

J
~-4---------------------+--------------+----- --------~:
i---+--------------------~-----------------~---------------

r- !,,'----=--==-"---~~-~~~~~~:~~:~~~:~~~~===---~~~-~~-~~~~-~-~:======-=--=-=--=~--==-" j

_.__L __:_____u _ _ ._. _ __ _ _ _ __ __ u . . .. . . , _ ___ --.--- - - - -- -- - -- -----t-------- ------ ­'


~~ !

1-- 1! J I
~~I---------------~------------+---------;
f----~ ---------- -----r-----------------r--------------.
i I ;
1---4----------------------~------------------i--------- ----- -

11- - 1--- ------------ - - 1 - - -- -- 1 -- .--- - .;


1

f,-I.---tl---:--·. - -----"-_
-- . .._.. . ._. . _
... _
. .-._-_
-.-
-_.--_-__ .t
t-_
- -_ --_==-=============~~=========~---=--i
.--_.- - _
.. - · ·

1 __ ,! _ ----'--------i--~___t___~-
If--~--t
l-'--· -
- - -----+---- -- - - -[1--- ----;
-----.;
~__l ___________~_~~~~~~-~l
R-' ­ ---- ----'-,----+-- -- - ---i- - -- ------l:

-+­ ------------