P. 1
Lucrare de disertatie

Lucrare de disertatie

5.0

|Views: 1,465|Likes:
Published by luiza.gavrila

More info:

Published by: luiza.gavrila on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

LUCRARE DE DISERTAȚIE

Structura organizatorică în instituțiile publice. Organigrama

Profesor coordonator:

Absolvent:

- Ianuarie 2011 -

București

CUPRINS
Introducere Capitolul I Instituția publică 1. Caracterizare generală 2. Autorități publice central în România 3. Managementul instituției publice Capitolul II Structura organizatorică 1. Postul 2. Funcția publică 3. Funcția politică 4. Comparitmentele 5. Relații organizatorice 6. Relații administrative 7. Nivelul ierarhic 8. Ponderea ierarhică Capitolul III Tipuri de structure organizatorice în instituțiile publice 1. Structura ierarhic-funcțională 2. Structura teritorială 3. Structura mixtă Capitolul IV Capitolul V Organigrama Studiu de caz: Structura organizatorică în cadrul Primăriei Municipiului București 1. Prezentarea instituției 2. Structura organizatorică și relațiile cu alte instituții 3. Organigrama Primăriei Municipiului București Concluzii Bibliografie 3 4 4 7 9 13 13 16 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 32 32 33 50 51 52

INTRODUCERE
Organizarea structurală constă în reprezentarea şi dispunerea elementelor organizării procesuale într-o structură organizatorică adecvată fiecărui tip de instituţie sau autoritate publică integrată în sectorul public. Adesea se fac confuzii între două noţiuni fundamental diferite, respectiv organizare structurală şi structură organizatorică. Deşi la prima vedere pare doar o deosebire de poziţionare a cuvintelor, sensul este unul diferit. Prin structură organizatorică se înţelege configuraţia internă a unei instituţii sau autorităţi publice formată din persoane, subdiviziuni organizatorice şi relaţii, astfel determinate încât să asigure premisele organizatorice adecvate realizării obiectivelor managementului public. În orice instituţie sau autoritate publică, structura organizatorică reuneşte două segmente, aflate într-o interdependenţă permanentă: structura de conducere a instituţiei/autorităţii publice şi structura de execuţie a instituţiei/autorităţii publice. Din perspectiva managementului public, instituțiile și autoritățile publice se constituie ca un subsistem al sistemului social global și funcționează pentru a contribui la satisfacerea intereselor publice generale și specifice. Administrația publică reprezintă, din punct de vedere organizatoric, un sistem integrat format din organe și instituții a căror funcționare se întrepătrunde și se intercondiționează. La rândul său, structura administrației desemnează, pe de o parte, componentele instituționale ale sistemului administrativ, iar pe de altă parte, compartimentele funcționale ale fiecărei instituții. Organizarea în managementul public reprezintă un ansamblu de procese prin care, potrivit cadrului legislativ, se delimitează elementele componente ale sistemului administrativ în ansamblu și ale fiecărei instituții publice în parte, se precizează atribuțiile, sarcinile și competențele care revin componentelor acestuia, precum și relațiile care se stabilesc între ele în cadrul și în afara sistemului în vederea satisfacerii eficiente a interesului public. Alegerea temei s-a conturat în contextul noilor realități politice și economice la care instituțiile publice trebuie să se adapteze nevoii sociale, nevoie înțeleasă ca fiind ansamblul cerințelor considerate indispensabile în conformitate cu valorile socio-culturale ale unei comunități. Pentru satisfacerea acestor cerințe, instituțiile publice furnizează un sistem coerent de satisfactori sub forma unor servicii publice, în condiții de eficeință socială, care se bazează pe o problematică de organizare structurală specifică. Lucrarea de față reprezintă o sinteză a informațiilor despre conceptul de organizare structurală a instituțiilor și autorităților publice puse la dispoziție de experți și cercetători, coroborate cu experiența practică pe care o impune organizarea structurală în cadrul Primăriei Municipiului București. Lucrarea este structurată pe patru capitole. Primul nu se vrea a fi decât prezentare generală a conceptului de instituție publică. Cel de-al doilea capitol face o trecere în revistă asupra componentelor structurii organizatorice în cadrul instituției publice în timp ce în cel de-al treilea capitol sunt prezentate cele trei tipologii e structuri organizatorice. Capitiolul al patrulea trateaza problematica relaționată de organigramă și prezintă diferite modalități de aplicare a acesteia. Lucrarea conține de asemenea un studiu de caz care reflectă noțiunile teoretice discutate în primele patru capitole cu aplicabilitate în cadrul Primăriei Municipiului București.

CAPITOLUL I: INSTITUŢIA PUBLICĂ
1. Caracterizarea generală a instituţiilor publice Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora statul îşi îndeplineşte funcţiile şi rolul. De asemenea, procesele economice în economia de piaţă, precum şi în alte tipuri de economii, sunt influenţate de stat prin intermediul sectorului public. Sfera de cuprindere a instituţiilor publice este vârsta, statul acţionând practic în toate domeniile vieţii economice sau sociale. De asemenea, una din caracteristicile cele mai importante ale economiilor secolului XX, care se continuă şi în secolul XXI, este expansiunea sectorului public. Statul, prin intermediul instituţiilor de care dispune sau prin intermediul întreprinderilor a acţionat, în funcţie de politica urmată în diferite perioade, asupra redistribuirii produsului intern brut în economie, a influenţat pozitiv sau negativ desfăşurarea anumitor activităţi. O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 potrivit căreia "instituţii publice" reprezintă denumirea generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare al lor. Instituţiile publice în sensul Legii 273/2006 privind finanţele publice cuprind „autorităţile unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de interes local, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora”.[ Instituţiile publice au deţinut pentru multă vreme un rol important în majoritatea ţărilor dezvoltate, dar, odată cu privatizarea unor servicii publice, unele instituţii au trecut într-un plan secundar. Aceste instituţii sunt importante pentru că: • activitatea lor este dependentă de sectorul guvernamental; • managementul sectorului public controlează activitatea organizaţiilor cu scop lucrativ. În cadrul acestor instituţii avem în vedere şi politicile sociale, industriale şi de investiţii. În cazul în care controlul guvernamental este prea rigid, instituţiile publice îşi pierd statutul de entităţi independente, astfel că nu mai sunt rentabile pentru public. Sunt situaţii în care instituţiile publice nu pot fi controlate eficient iar randamentul lor este inferior companiilor private. Este oportun ca atunci să se pună problema privatizării unor servicii publice. Dacă managerii din organizaţiile private au în vedere, în primul rând, profitul, scopul managementului public este satisfacerea interesului general. Succesul instituţiilor publice depinde şi de modul în care Guvernele vor găsi mecanismele de motivare şi control adecvate fără a implementa proceduri rigide la nivelul fiecărei entităţi publice. Serviciile publice: • satisfac o nevoie socială; • se creează / desfiinţează prin decizie administrativă de management; • regimul lor juridic este reglementat de reguli ale dreptului public; • se realizează prin stabilimente publice; etc. Serviciile publice pot asigura servicii precum aprovizionarea cu apă, electricitate, gaz, telecomunicaţii, considerate esenţiale pentru economie, în ansamblu. Sunt situaţii în care activităţile de interes nu aparţin serviciului public. Sunt considerate servicii publice numai activităţile care satisfac nevoi sociale apreciate de puterea

politică ca fiind de interes public (furnizate ca servicii în reţea). De multe ori, guvernele acordă facilităţi grupurilor dezavantajate. Aceste servicii impun investiţii iniţiale mari conducând la tendinţe monopoliste. Prin natura lor, aceste servicii pot avea un impact politic. Controlul susţinut prin reglementări asigură coordonarea instituţiilor publice. Există riscul, din cauza gestionării defectuoase a resurselor financiare, ca bugetele să aibă de suferit. Companiile publice se află în competiţie directă cu companiile private: bănci, companii de asigurare, aeriene, petroliere. Pentru a stimula competiţia şi pentru a menţine controlul unor ramuri strategice, guvernele controlează aceste companii. Sunt ţări, în care statul deţine monopolul asupra companiilor: producătoare de maşini şi de alcool şi tutun. Apar astfel diferenţieri în dezvoltarea sistemelor fiscale de la ţară la ţară. Există patru motive care determină existenţa companiilor publice : • minimalizarea erorilor de pe piaţă; • creşterea rentabilităţii economice; • facilitarea planificării centralizate a economiei; • schimbarea naturii economiei. Sectorul public a avut întotdeauna şi alte scopuri decât cele financiare. Orice guvern are autoritatea de a se implica în toate sectoarele economiei, ceea ce presupune şi crearea de companii proprii. Interesul public a fost întotdeauna o prioritate care presupunea angajarea celor mai competente persoane pentru a forma o elită administrativă care să acţioneze în conformitate cu legea şi precedentele existente. O altă modalitate de a defini instituţiile publice este aceea legată de caracteristicile bunurilor produse de către acestea şi modul de verificare sau, altfel spus, de modul de distribuire a acestora către beneficiari. Din acest punct de vedere, se poate spune că instituţiile publice produc bunuri publice care se distribuie, de regulă, în mod gratuit, urmărind satisfacerea la un nivel maxim posibil a cerinţelor consumatorilor, sau la preţuri accesibile consumatorilor. Producerea de bunuri publice este, de regulă, obiectul de activitate al unei instituţii publice. De aceea, fiind legate, din punct de vedere financiar, de bugetul public, instituţiile publice sunt organizate după principiul "non profit". Există şi excepţia potrivit căreia o instituţie este publică, în funcţie de caracteristicile prestaţiilor acesteia, adresându-se publicului larg. Delimitarea unor asemenea instituţii nu ţine seama în primul rând de caracteristicile finanţării, de dependenţa lor de bugetul statului, ele putând fi chiar private sau să funcţioneze după principiile finanţelor private. Instituţiile publice pot fi clasificate după mai multe criterii, astfel: a) După importanţa activităţii, instituţiile publice pot fi grupate în : • Instituţiile administraţiei publice centrale ce cuprind: Parlamentul, Preşedinţia României, Guvernul, ministerele şi celelalte autorităţi centrale de specialitate ale administratiei publice şi instituţiile din subordinea lor directă; • Instituţii ale administraţiei publice locale ce cuprind: consiliile comunale, orăşeneşti, judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi deliberative, şi primării, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, ca autorităţi executive. b) După statutul juridic, instituţiile publice se clasifică în: • Instituţii publice cu personalitate juridică, unităţi ai căror conducători au calitate de ordonatori de credite. Aceste instituţii au patrimoniu propriu, cont curent deschis la trezorerie, buget propriu de venituri şi cheltuieli, întreţin relaţii cu terţii, conduc contabilitate proprie;

.consiliile judeţene. dar nu şi destinaţia acesteia (cheltuieli materiale. Majoritatea instituţiilor publice se încadrează în această categorie. acestea vor fi virate integral la bugetul de la care sunt finanţate. Instituţia nu este autonomă câtă vreme este în subordinea unui ordonator de credite superior.) c) După nivelul ierarhic. consiliile locale. . • . în completarea alocaţiilor de la bugetul de stat şi a veniturilor proprii ale instituţiilor respective. . cu diferenţa că acestea nu beneficiază de nici o subvenţie de la ordonatorul superior de credite. • Instituţii publice finanţate din credite externe sau fonduri nerambursabile. Fondurile externe rambursabile sau nerambursabile de care beneficiază instiţutiile publice din ţara noastră vin. urmând ca bugetul să fie vizat de ordonatorul superior. d) După regimul de finanţare. bugetele locale. iar la cheltuieli sumele alocate sunt defalcate după criteriul economic al clasificaţiei bugetare. Ordonatorul de credite superior stabileşte cuantumul subvenţiei. şcoli generale. după caz. dispensare medicale etc. etc. cheltuieli de personal. Subvenţiile primite (care apar la partea de venituri) vin în completarea veniturilor proprii obţinute din activităţile specifice desfăşurate. Sunt instituţii care funcţionează ca entităţi distincte în subordinea sau pe lânga instituţii cu personalitate juridică. instituţiile publice se grupează în: • Instituţii publice superioare reprezintă unităţile ai căror conducători au calitate de ordonatori principali de credite (miniştrii şi conducătorii celorlalte organe centrale de stat) care primesc mijloacele băneşti direct de la bugetul de stat şi repartizează credite bugetare aprobate unităţilor ierarhic inferioare.Instituţii publice fără personalitate juridică.Parlamentul (Camera Deputaţilor şi Senatul). nu au cont curent la trezorerie şi nu conduc contabilitate proprie (gradiniţe. cel mai adesea. unităţi ai căror conducatori nu au calitate de ordonatori de credite. • Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subventii acordate din bugetul de stat din bugetele fondurilor speciale.Guvernul.ministerele.) Conducătorul instituţiei face defalcarea tuturor veniturilor (venituri proprii plus subvenţii) pe categorii de cheltuieli. sau din bugetele locale. • Instituţii publice finanţate integral din venituri proprii (autofinanţate).Banca Naţională a României. astfel: • instituţii publice care acţionează în domeniul legislativ: . • Instituţii publice subordonate reprezintă unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari şi terţiari de credite şi primesc prin repartizare de la instituţiile ierarhic superioare mijloacele bugetare pentru acoperirea nevoilor proprii. Creditele bugetare ale acestor instituţii publice şi a celor din subordine sunt stabilite de ordonatorul de credite ierarhic superior şi de comun acord cu Ministerul Finanţelor Publice în corpul ordonatorilor principali de credite. • instituţii care acţionează în domeniul executiv: . instituţiile publice pot fi: • Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat. bugetul fondurilor speciale. iar bugetul propriu trebuie vizat de ordonatorul superior. bugetul asigurărilor sociale de stat. La partea de venituri întâlnim "alocaţii de la bugetul X". Distingem. e) Un alt criteriu de clasificare a instituţiilor publice este domeniul în care îşi manifestă autoritatea. Sunt similare instituţiilor publice prezentate anterior. În cazul în care aceste instituţii încasează venituri.

fiind în final instituţia care stabileşte politică internă şi externă a ţării. Constituţia României consacră rolul Parlamentului de unică autoritate legislativă a ţării. Delegarea legislativă. consiliile comunale şi oraşeneşti. elementul determinant în stabilirea grupării autorităţilor şi instituţiilor administrative publice centrale şi locale. La scară naţională. nu înseamnă decât acordarea dreptului de a emite acte administrative (ordonante) şi norme cu putere de lege numit în limitele şi condiţiile stabilite prin lege. îl constituie competenţa teritorială. • gestiunea financiară a fondurilor stabilite prin buget. . şi Guvernul.administrativ. astfel încât apare atât ca şef al puterii executive cât şi ca autoritate a administraţiei publice. Prin legea organică se pot constitui autorităţi administrative autonome pentru managementul acestor sectoare de activitate. pe de altă parte.primăriile. . ca şef executiv.parchetele.tribunalele.prefecturile. instituţiile juridice şi alte instituţii şi servicii publice organizate la nivel central. din propria iniţiativă. În raportul cu Parlamentul atât şeful statului cât şi Guvernul se comportă preponderent ca autoritate publică. pe de o parte. instituţii şi servicii publice organizate la nivel local şi primăria. Executivul şi administraţia publică nu poate fi decât „secundum legem” şi „practer legem” chiar dacă uneori adoptă şi acte normative. . . • autorităţi ale administraţiei publice locale: consiliile judeţene. Ministerele sunt instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale care se organizează şi funcţionează potrivit legii în subordinea Guvernului. 2. Guvernul reprezintă un organism rezultat din jocul politic fiind prin definiţie o autoritate publică.• . sistemul autorităţilor din administraţia publică din România este structurat astfel: • autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale: Parlamentul. Autorităţile administrative autonome. Autonomia acestor instituţii se manifestă atât faţa de guvern cât şi faţă de ministere. . poate lua parte. prefectură. din punct de vedere administrativ. Preşedintele. Ministerele conduc.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. • organizarea şi funcţionarea serviciului public ale respectivului minister. având prerogativă de stabilire de norme cu caracter primar. preşedinţia.instanţele judecătoreşti. Între aceste instituţii şi Guvern se stabilesc raporturi de subordonare. instituţii publice care acţionează în domeniul judecătoresc: . Sistemul nostru constituţional consacră un executiv bicefal şi anume Preşedintele României. ce i se acordă Guvernului. serviciile publice cuprind în sfera sa de competenţă asigurând următoarele: • legătura politic . la şedinţele Guvernului şi încheie tratate internaţionale negociate în prealabil de guvern. Guvernul.Consiliul Superior al Magistraturii. . poate consulta Guvernul cu privire la problemele urgente şi de importanţă deosebită. în acest caz fiind imposibil să se facă departajare a atribuţiilor preponderent politice de cele preponderent administrative. Autorităţi publice centrale în România Potrivit criteriului de competenţă teritorială. ministerele.

Autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale sunt reprezentate prin consilii judeţene.institutii-publice. autorităţi ale administraţiei publice locale din subdiviziunile municipiilor. Pentru satisfacerea corespunzătoare a intereselor care vizează societatea în ansamblu. consilii comunale şi orăşeneşti.org . al căror management se realizează în forma specifică de către autorităţile publice centrale.Instituţiile şi serviciile publice. reprezentanţii autorităţii centrale ale administraţiei publice în unităţile administrativ teritoriale (prefecţi şi subprefecţi). Figura 1: Tabloul instituţiilor care reprezintă Autorităţile Executive Sursa: www. se organizează instituţii şi servicii publice la nivel naţional. primarii. organizează instituţii publice şi regii autonome prin care asigură realizarea serviciilor publice care să satisfacă interesele publice la acest nivel. Managerii din administraţia publică locală. instituţiile şi serviciile locale. servicii publice ale administraţiei teritoriale. în vederea satisfacerii unor interese locale.

mobilizare. Președinția. În multe dintre organizaţiile din economiile performante se constată în prezent tendinţa de descentralizare a structurii organizaţionale şi trecerea de la cea desfăşurată pe verticală la cea desfăşurată pe orizontală. p. Parlamentul. conducere. managementul conflictului. organizare. astfel încât acestea influențează tipul de management aplicat lor. coordonare. care ocupă aproximativ o treime din timpul de lucru. introducerea tehnicilor moderne de management etc. Comunicarea este vitală în fiecare dintre ele. Se știe că instituțiile publice au anumite particularități. Managementul instituţiei publice a) Evoluții în managementul instituțiilor publice Managementul instituțiilor publice a cunoscut noi dimensiuni date de evoluția de ansamblu a cercetărilor în domeniu. • corelarea (interacţiunea. sfătuire/disciplinare. managementul public are și funcții specifice. există tendinţa de adoptare a principiilor TQM 1 1. care ocupă aproximativ tot o treime din timpul de lucru. organizare. Corbu Ion. „Gestiunea instituțiilor publice”.3. 2 Comunicarea managerială eficientă este unul dintre instrumentele strategiilor de schimbare a organizaţiei. cu cei din jur. • managementul tradiţional (planificare. gradul de stabilitate politică. • managementul resurselor umane (motivare/încurajare. pe de o parte.33. contractarea unor servicii către sectorul privat. luare de decizii şi control). introducerea și dezvoltarea managementului strategic. . ca urmare a restructurării întregii vieți economico-sociale din România. Față de funcțiile managementului generalȘ planificare. tot prin comunicare. conducere. Ministerele etc. cum sunt: stabilirea priorităților și obiectivelor pentru organizație și producerea planurilor operaționale pentru realizarea acestor obiective. condițiile politice care se referă la instituțiile politice. control. Dintre achizițiile recente ale managementului public modern menționăm: utilizarea și căutarea eficacității. 2 . 58-59. Fayol: planificare. Evoluții deosebite a cunoscut managementul instituțiilor democratice fundamentale ale statului. Marinescu Paul. iar pe de altă parte. pag. coordonare şi control. din interior şi exteriorul organizaţiei). „Managementul instituţiilor publice”. recunoașterea responsabilităților. ceea ce face ca de multe ori managerul public să fie mult mai inventiv decât managerul privat pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă. Condițiile tehnologice care reflectă nivelul de cunoștințe și de capacități științifice. angajare de personal). care ocupă în jur de o cincime din timp. Unii specialişti au ajuns la concluzia că elementele manageriale importante sunt: • comunicarea (schimb de informaţii de naturi diferite pe cale orală şi scrisă). Guvernul.1 b) Comunicarea în instituţiile publice Managerul este persoana cu autoritate asupra unei organizaţii sau a unei subunităţi a acesteia şi care trebuie să îşi asume una sau mai multe dintre funcţiunile manageriale identificate de H. maturizarea actorilor politici și-au pus amprenta asupra managementului public.

Fundamentarea deciziilor raţionale înseamnă: • permanenta raţionalizare. Se observă schimbări fundamentale în comportarea presei şi a auditoriului organizaţiei: • apariţia unor probleme extrem de complexe (Ex. • nevoia de a comunica totul şi imediat. Comunicarea internă eficace devine un element cheie al strategiei organizaţiei. Managerul trebuie să-şi însuşească anumite deprinderi. Tehnicile fundamentale de comunicare. pot fi grupate în: • tehnici de recepţionare a mesajelor. Caracteristicile esenţiale ale acesteia devin astfel: • comunicarea trebuie să aibă loc fără încetare şi prin orice mijloace. Există diferenţe între deprindere şi aptitudini: deprinderea poate fi formată. În elaborarea deciziei trebuie să avem în vedere: • acţiunea. responsabilitatea organizaţiei faţă de mediu). • credibilitatea internă şi externă a conducerilor organizaţiilor. riscurile. etc. Comunicarea externă. Comunicarea managerială include aspecte complexe corelate cu procesul de schimbare nu numai în comunicarea internă. Decizia este un proces de schimbare a realităţii. • tehnici de interpretare a mesajului. • nevoia de transparenţă a sistemului de decizii. Funcţiile enumerate mai sus se exercită în condiţii de timp limitat. Suntem în situaţia de luare a unei decizii. ci şi în comunicarea externă.(Total Quality Management). • Funcţia de control a activităţii depuse pentru atingerea obiectivelor fixate. • Luarea deciziilor. • comunicarea trebuie să funcţioneze la nivel emoţional mai degrabă decât intelectual. • nevoia schimbării percepţiei investitorilor faţă de organizaţie. . cu furnizorii. a resurselor naturale. c) Elaborarea deciziei în instituţiile publice Atunci când apare o problemă este necesar să fie analizate toate variantele de rezolvare ale acesteia. • un rezultat unic cuantificabil. investitori. • un interval de timp • investiţia maximă pentru atingerea scopului. de stres şi presiune. • tehnici de redare a mesajelor. aptitudinea este o abilitate înnăscută. cu angajaţii. resursele alocate. dezvoltată şi perfecţionată. financiare şi umane de care dispune unitatea. În teoriile manageriale apar în general patru funcţii ale unui manager: • Funcţia de planificare (pe termen scurt sau pe termen lung). comportamente şi tehnici specifice. Pentru fiecare variantă sunt analizate punctele tari şi punctele slabe. • nevoia parteneriatului cu sindicatele. a ideii împuternicirii şi implicării angajaţilor şi a lucrului în echipe. de alegeri raţionale dintre alternative. Alegerea unei variante dintre multele opţiuni posibile în urma combinării factorilor de mai sus înseamnă luarea unei decizii. timpul necesar. impune efortul spre dezvoltarea deprinderilor de comunicare managerială între culturi organizaţionale şi naţionale diferite. • Funcţia de organizare şi conducere efectivă.

p. concepţii şi atitudini care creează contextul a tot ceea ce facem şi gândim în cadrul organizaţiei. organizaţie publică. este obligatoriu să înţelegeţi cultura organizaţiei în care lucraţi. În sfera culturii se găsesc simboluri. mituri. Modelul culturii organizaţionale. Cultura organizaţională poată fi definită în mai multe feluri. la nivel de organizaţie. Termenul de “cultură organizaţională” ar putea crea o impresie deformată. ne ajută să determinăm natura culturilor şi subculturilor întâlnite la nivel organizaţional. sistem coerent de corelaţii. d) Cultura organizaţională La modul general. Clasificarea culturilor se face în funcţie de două dimensiuni – promptitudinea feedback-ului şi gradul de risc. este necesar să verificaţi dacă ideile dvs. alternative decizionale reduse. de sex. în paralel cu diversitatea culturală de la nivelul comunităţii locale. • cultura “pariază pe companie”. legi. sunt limitate de specializarea instituţiilor publice.3 Am considerat că este util un capitol de management al diversităţii pentru că la nivelul unei instituţii publice putem vorbi de diversitatea culturală. etc. atragerea unor persoane cu anumite calităţi şi aptitudini. • cultura “muncă şi certitudine”. ritualuri. Cele patru tipuri de cultură organizaţională sunt: • cultura “macho” a tipului dur. Idem 2. valori. . valori. cultura reprezintă ansamblul de definiţii pe care oamenii le deţin la un anumit moment despre tot ceea ce există şi se petrece în jurul lor – reprezentarea acestora despre lume. conceput de Deal şi Kennedy. Îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor impun creşterea competenţei funcţionarilor publici. reprezentând o microsocietate. Limitele de competenţă ale funcţionarilor publici sunt dependente de poziţia în ierarhie. Cultura organizaţională poate fi exprimată prin simboluri de profunzime şi simboluri de suprafaţă: • simbolurile de suprafaţă sunt acele instrumente concepute special pentru a crea organizaţiei o anumită imagine. Toate acestea formează un stil care defineşte într-o manieră aparte fiecare organizaţie. proceduri. rasială.158-159. întro lume în care serviciile publice se internaţionalizează prin sursele de finanţare şi resursele 3 • • • • • . Autoritatea jurisdicţională şi autoritatea managerială. la rândul ei. Pentru a putea acţiona adecvat şi pentru a elabora decizii corecte. despre viaţa organizaţională. moravuri. formare cultură. aceasta este angrenată. • cultura organizaţională este un ansamblu de tradiţii. norme.eficienţă şi eficacitate – ca reguli. despre cultură corespund cu ale celorlalţi. considerarea ierarhiei. • stimulare. • cultura procedurilor. Definiţiile de mai jos v-ar putea fi destul de utile pentru a înţelege mai bine acest termen: • cultura organizaţională este “personalitatea” organizaţiei. • simbolurile de profunzime oferă un indiciu cu privire la felul în care se lucrează în organizaţia respectivă. respectiv de ierarhia acestora.

la scoală. în grupurile de tineri. 58. • principiul conducerii autonome. Subordonaţilor în general este de aşteptat ca să li se spună ce să facă. În ţările în care se obţine un punctaj relativ mic al distanţei faţă de putere şi datorita nivelului educaţiei mai înalt. o organizaţie trebuie să aibă reguli şi proceduri clare. În aceste ţări muncitorii au un nivel redus de educaţie şi relaţiile lor cu managerii sunt frecvent încărcate emoţional. Organizaţiile sunt destul de descentralizate cu număr scăzut de nivele ierarhice şi număr limitat de personal de supraveghere. Hofstede va numi aceste moduri de gândire simţire sau acţiune drept “programe mental” (un termen obişnuit pentru un asemenea program mental este cultură). Sistemul ierarhic într-o astfel de situaţie se pare că se bazează pe această inegalitate existenţială. În ţările cu o distanţă mică faţă de putere. Managerii trebuie să fie accesibili subordonaţilor şi un sef ideal este un democrat plin de resurse. cineva care astăzi îmi este subordonat mâine îmi poate fi şef. Distanţa impusă de putere este măsura în care salariaţii cu putere mai mică din instituţiile şi organizaţiile dintr-o ţară aşteaptă şi acceptă ca puterea să fie inegal distribuită. continua în anturaj. iar şeful ideal este un autocrat binevoitor. • principiul conducerii unitare. • principiul perfecționării continue. . Managerilor li se acordă privilegii. • principiul flexibilității. Muncitorii au un nivel înalt de calificare şi activităţile lor sunt mult mai preţuite decât cele de birou. elevii vor deveni mai independenţi faţă de profesori pe măsură ce avansează în studii. Popescu Leonica. p. care trebuie comunicate tuturor. Organizaţia centralizează puterea în cât mai puţine mâini. managerii şi subordonaţii se consideră inegali. „Management instituțional și administrativ”. Aici privilegiile şi simbolurile de statut nu sunt bine venite. Există diferenţe mici de salariu. De asemenea există un grup de persoane ce supraveghează şi raportează conducerii despre activitatea subordonaţilor.umane utilizate. e) Management instituțional administrativ Principiile generale ale managementului instituțional și administrative cristalizate ca urmare a experienței și cunoștințelor accumulate în domeniu sunt: • principiul legalității. Pentru a funcţiona cu eficacitate şi pentru a-i trata pe angajaţi cu corectitudine. Sursele unor programe mentale individuale provin din mediile sociale în care cineva a crescut şi a câştigat experienţa. O analiză a realităţii româneşti ar sugera concluzii interesante legate de modul în care se poziţionează. subordonaţii şi managerii se consideră unii pe alţii ca egali existenţiali. sistemul ierarhic are doar un rol de inegalitate a rolurilor stabilit convenţional şi cum rolurile se pot schimba. la locul de muncă şi în comunitatea de viaţă. Pentru a evita discriminările în cadrul grupurilor minoritare se impune asigurarea egalităţii şanselor la locul de muncă. Programarea începe în sânul familiei.4 4 . reacţionează indivizii în raporturile cu sistemul. Fiecare individ este purtătorul unor modele de gândire‚ simţire şi manifestări potenţiale dobândite de-a lungul vieţii sale. • principiul restructurării. În ţările cu distanţă faţă de putere mare chiar dacă elevii ating un nivel educaţional înalt ei vor deveni dependenţi de profesori. În ţările cu distanţă mare faţă de putere.

• funcţia publică.CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică se definește ca ansamblul persoanelor. Deşi aceste structuri ar trebui să servească drept cadru de desfăşurare a activităţilor prin care se realizează şi furnizează serviciile publice. 32 . Postul Postul este componenta structurală de bază alcătuită din ansamblul obiectivelor. „Noutăţi în managementul public”. al subdiviziunilor organizatorice și al relațiilor dintre acestea astfel constituite și reglementate încât să asigure premisele organizatorice necesare obținerii performanțelor dorite. În cele două componente ale structurii organizatorice există următoarele componente primare: • postul. sunt prezentate toate elementele componente ale acestuia. • nivelul ierarhic. 5 . p. 34 6 7 . Deoarece postul reprezintă „celula” de bază a structurii unei instituţii şi/sau autorităţi publice. respectiv: obiectivele postului. • funcţia politică. Acest mod depăşit de înţelegere a rolului unei structuri organizatorice atrage foarte multe disfuncţionalităţi cu consecinţe directe asupra proceselor de management şi de execuţie din instituţiile şi autorităţile publice limitând semnificativ capacitatea administrativă a acestora de a-şi realiza misiunea socială pentru care au fost constituite. • compartimentul. p. ea nu poate fi adaptată sau modificată prin altă procedură decât cea prin care a fost stabilită iniţial. care devine astfel obligatorie. competenţelor şi responsabilităţilor7 desemnate pe anumite perioade fiecărui funcţionar public. putând fi adaptate în funcţie de intensitatea şi amploarea cererilor de diferite servicii ce apar în sistem. • relaţiile organizatorice. 51 . sarcinilor. Acesta este unul din multele exemple de încălcare a unui principiu fundamental declarat în lege.6 1. Popescu Ianuarie Doru. • ponderea ierarhică. p. „Management”. • relaţiile administrative. Idem 5.5 În instituţiile şi autorităţile publice din sistemul administrativ din ţara noastră prin cadrul legislativ de la nivel central se stabileşte structura organizatorică. Apare astfel un paradox care explică multe din blocajele sistemului administrativ şi care este o consecinţă a gradului ridicat de centralizare a sistemului administrativ din România. competenţele şi responsabilităţile ce revin fiecărui post. totuşi în practică acest lucru nu este posibil. acela al autonomiei. Doar procedura legală este cea prin care pot fi aduse modificări structurilor organizatorice din instituţiile şi autorităţile publice integrate în sistemul administrativ din ţara noastră. Androniceanu Armenia. sarcinile.

dar dacă abordăm subiectul dintr-o perspectivă practică. Aceste obiective se regăsesc în sistemul piramidal de obiective al instituţiei/autorităţii ca obiective ale funcţionarilor publici şi titularilor de funcţii publice de conducere şi de execuţie. concise. Tot prin intermediul postului. care sunt fie funcţionari publici. Acesta ar trebui să reprezinte doar baza de raportare a managerilor publici. ele justifică existenţa. cu nevoi sociale generale. Competenţa organizaţională sau autoritatea formală se acordă unor instituţii şi/sau autorităţi publice. Din punct de vedere teoretic s-ar putea deduce că un astfel de mod de determinare a unor componente ale structurii organizatorice pare un aspect pozitiv. competenţe. Competenţa organizaţională sau autoritatea formală reprezintă o altă componentă a postului care precizează limitele în cadrul cărora titularii de posturi au dreptul de a acţiona în vederea realizării obiectivelor individuale şi respectiv a sarcinilor şi atribuţiilor determinate. titularului de post îi sunt conferite atribuţii. responsabilităţi. atunci se poate uşor deduce cât de greşită este concepţia managerială în cele mai multe instituţii/autorităţi publice din ţara noastră. cu scopul de a realiza un obiectiv individual. sunt componente ale proceselor de muncă desfăşurate în instituţia publică. oricât de bine fundamentat ar fi el rămâne la un grad destul de ridicat de generalitate. există sarcini distincte în structura fiecărui post. Conţinutul sarcinilor derivă în mod obligatoriu din conţinutul obiectivelor postului şi. dar şi specifice. formalizând excesiv structura. limitează semnificativ. atunci când determină configuraţia structurii organizatorice într-o instituţie/autoritate publică. . practic nu se justifică existenţa în structura organizatorică a respectivelor poziţii. fie reprezentanţi ai politicului. Un act normativ. De regulă. menţinerea sau eliminarea postului din structura organizatorică a instituţiei publice. în primul rând. cu obiectivele acestuia. Nu trebuie să existe suprapuneri. dar şi de reprezentanţii politici. Obiectivele postului care devin obiective individuale ale titularului de post pot fi realizate de acesta prin intermediul celorlalte componente ale structurii postului. dacă nu sunt determinate obiective clare. cuantificabile şi determinate în timp pentru fiecare dintre posturile din structura organizatorică. gradul de flexibilitate al unor astfel de structuri. în relaţie directă de conţinut cu celelalte elemente ale postului dar. Obiectivele posturilor asigură prin realizarea şi agregarea lor succesivă şi ascendentă realizarea obiectivului fundamental al managementului public. dar şi unor titulari de funcţii publice şi politice de conducere direct prin intermediul cadrului legislativ din ţara noastră. ci doar clare delimitări şi o compatibilitate corespunzătoare de conţinut. Deoarece obiectivele postului arată practic rolul titularului de post în realizarea obiectivelor de ansamblu ale instituţiei/autorităţii publice. respectiv un ansamblu de sarcini desfăşurate de funcţionari publici de carieră specializaţi într-un domeniu prin care se realizează obiectivele postului. respectiv: sarcini. Deci . Sarcinile trebuie să fie clar formulate şi delimitate. Sarcinile. îngreunând exercitarea controlului asupra gradului de realizare a obiectivelor managementului public. Un mod general de formulare a conţinutului unor sarcini şi atribuţii pentru titularii de funcţii publice de conducere şi de execuţie. ca şi componente prin care fiecare instituţie în parte trebuie să-şi exercite propriul rol în sistemul din care face parte şi pe o piaţă distinctă a serviciilor. asigurându-se astfel o particularizare a acestui cadru la situaţii şi contexte specifice identificate în aceleaşi domenii sau în unităţi administrativ-teritoriale distincte. Competenţa organizaţională reprezintă dreptul pe care îl au titularii de posturi să acţioneze în vederea realizării sarcinilor şi evident a obiectivelor postului pe care îl ocupă.Obiectivele postului reprezintă scopurile determinate în timp şi chiar cuantificate pe care le are de realizat titularul postului. precizează practic ce trebuie să facă funcţionarul public sau reprezentantul politic pentru a putea realiza obiectivele postului pe care îl ocupă.

Autoritatea funcţională se materializează în proceduri. Idem 6. 59 . Conţinutul postului trebuie abordat într-o perspectivă dinamică. până la ce nivel are dreptul să acţioneze titularul postului pentru a realiza obiectivele postului. de modificările în componentele unităţilor administrativ-teritoriale. de regulă exercitată de către instituţii/autorităţi publice. flexibilă.Competenţa organizaţională conferă titularului de post un anumit grad de autoritate formală. acesta trebuie adaptat în funcţie de schimbările care intervin în sistemul de nevoi sociale generale şi specifice. autorităţile care reprezintă guvernul în unitatea administrativ teritorială. dar nu cel mai puţin important element al structurii postului este responsabilitatea. Ultimul. Autoritatea funcţională a postului arată practic cum trebuie executate sarcinile. Autoritatea formală ierarhică se concretizează în acte normative. contribuind astfel la realizarea obiectivului fundamental al managementului public. Şi această formă de autoritate se exprimă la nivelul postului. Responsabilitatea este obligaţia titularului de post de a îndeplini sarcinile din postul pe care îl ocupă şi de a realiza obiectivele acestuia. metodologii. p. Autoritate formală pot avea guvernul. Aceasta poate fi numită autoritate formală de sistem. Alături de autoritatea formală. Există două forme de competenţă: • competenţa profesională exprimată de nivelul de pregătire. experienţa. Prin urmare. programe de acţiuni iniţiate de reprezentanţii formaţiunilor politice. În instituţiile şi autorităţile publice se disting două forme ale autorităţii formale: • ierarhică. aceasta se numeşte autoritate formală conferită de structura postului. Astfel. ca urmare a exercitării competenţei profesionale de către titularul de post. titularii de posturi trebuie să aibă un grad corespunzător de competenţă pentru a realiza obiectivele postului. abilităţile titularului de post. autoritatea formală atribuită trebuie însoţită de prestigiul profesional dobândit. aptitudinile şi deprinderile acestuia care îl susţin în procesul de realizare a obiectivelor postului. talentul. decizii administrative etc. de regulă exercitată asupra unor funcţionari publici din compartimente funcţionale implicaţi în diferite activităţi. fiecare titular de post din structura organizatorică a instituţiei şi/sau autorităţii publice răspunde de gradul de realizare a obiectivelor postului pe care îl ocupă. Între toate elementele postului trebuie să existe un echilibru permanent. calităţile. • funcţională. de schimbările în contextul intern şi internaţional. decizii politice.8 8 . Între cele două laturi ale competenţei este necesar să existe o strânsă concordanţă. şi funcţionari publici situaţi pe niveluri ierarhice superioare în structura sistemului administrativ. cunoştinţele. • competenţa managerială pentru posturile integrate în structura de conducere a instituţiei/sau autorităţii publice. proiecte de acte normative care exprimă cum trebuie executate diferite activităţi sau implementate anumite decizii administrative. Există însă şi o a doua formă de autoritate formală care se manifestă la nivelul componentei structurale post.

Aceeaşi lege integrează în conţinutul ei condiţiile care trebuie îndeplinite de un individ pentru a ocupa o funcţie publică în autorităţile şi instituţiile publice. abuz de putere şi presiuni politice. inclusiv celor care au statute proprii aprobate prin legi speciale. în sistemul administrativ din România există patru mari categorii de funcţii publice. în scopul realizării competențelor sale. funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau instituţia publică. • cunoaşterea limbii române. • starea de sănătate corespunzătoare funcţiei publice. Important de semnalat este faptul că dispoziţiile Legii statutului funcţionarilor publici se aplică tuturor funcţionarilor publici. dacă nu este menţionată expres în lege. p. Cadrul legislativ integrează în structura sa toate funcţiile publice pe care le pot ocupa funcţionarii publici din autorităţile şi instituţiile publice din ţara noastră. fiecare categorie se structurează în: funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie. scris şi vorbit. Altfel spus. funcția constituie factorul de generalizare al unor posturi asemănătoare din punct de vedere al ariei de cuprindere a autorității și responsabilității. în funcţie de nivelul ierarhic din structura sistemului pe care acestea se situează.”9 Funcția este constituită din totalitatea posturilor care prezintă aceleași caracteristici principale. În accepţiunea juriştilor. • absenţa condamnărilor penale. Idem 5. Funcţia publică ca şi concept poate fi abordată din două perspective: cea legislativă şi cea managerială. • selectarea funcţionarilor publici exclusiv după criteriul competenţei. • selectarea sau promovarea unui examen organizat pentru ocuparea postului sau funcţiei publice vacante. Legea 188/1999. • condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică respectivă. • capacitatea de exerciţiu deplină. aşa cum sunt poliţiştii. există o serie de diferenţe în perceperea conceptului de către jurişti şi de către specialiştii în domeniul managementului public. eficientă. • stabilitatea funcţionarilor publici.2. dimpotrivă sunt ca şi conţinut perfect compatibile. Nici o altă funcţie publică nu este acceptată în sistem. Potrivit legii statutului funcţionarilor publici. corupţie. în temeiul legii. Din punctul de vedere al specialiştilor în drept administrativ. Funcția publică „Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică în temeiul legii. • egalitatea şanselor la intrarea şi la promovarea în corpul funcţionarilor publici. lucrătorii vamali etc. liberă de prejudecăţi. în scopul realizării competenţelor sale. Deşi cele două nu se elimină. 44 10 . de altfel.10 A doua componentă importantă a structurii organizatorice este funcţia publică. 9 9. Principiile care stau la baza exercitării funcţiilor publice sunt: • asigurarea tuturor activităţilor efectuate de funcţionarii publici să fie promptă. • vârsta minimă 18 ani. defineşte funcţionarul public ca „persoana numită într-o funcţie publică” iar totalitatea funcţio-narilor publici din autorităţile şi instituţiile publice constituie corpul funcţionarilor publici. Legea privind statutul funcţionarului public. Acestea sunt: • cetăţenia română şi domiciliul stabil în România. .

b) Aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe centrale. o Secretarul judeţului. secretarul municipiului Bucureşti. o Inspector de specialitate. o Secretar general adjunct al Guvernului. o Şef serviciu. o Director general adjunct. o Director. o Consilier. referent de specialitate. c) Servicii descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale. o Director general. . o Secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor. şef sector. • Funcţii publice de execuţie. d) Aparatul de lucru al prefectului şi al autorităţilor administraţiei publice locale • Funcţii publice de conducere. o Director. o Secretar general. expert. o Inspector. inspector şef adjunct. • Funcţii publice de conducere. Potrivit anexei la Legea privind statutul funcţionarilor publici funcţiile publice în sistemul administrativ din România sunt următoarele: a) Aparatul Guvernului şi al Parlamentului. o Expert. cu acordul autorităţilor ierarhic superioare şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. o Director. expert. o Şef departament. • Funcţii publice de execuţie. o Director adjunct. o Secretar general al Camerei Deputaţilor. o Referent. inspector şef. • Funcţiile publice de execuţie. o Director general. consultant. o Director general adjunct. inspector de stat adjunct. şef sector. secretarul general al prefecturii. inspector şef. o Director general. • Funcţii publice de conducere. şef birou. o Inspector. o Consultant. • Funcţii publice de conducere. director adjunct. o Secretar general adjunct al Senatului. inspector de stat şef. director adjunct. o Secretar general al Guvernului. o Consilier. o Inspector de specialitate.Legea menţionează că există şi o categorie de funcţii publice specifice unor autorităţi sau instituţii publice centrale ori unor instituţii subordonate acestora care se stabilesc de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor respective. referent de specialitate. secretar general adjunct. o Consilier. o Secretar general al Senatului. inspector-şef adjunct. o Şef serviciu. şef birou. consultant.

Câteva argumente pot fi formulate în acest sens: • funcţia publică nu poate să reprezinte doar un ansamblu de atribuţii şi responsabilităţi stabilite de autoritatea sau instituţia publică în temeiul legii. atribuţii. Funcţia publică reprezintă. referent de specialitate. Autoritatea formală corespunzătoare funcţiei publice îi conferă titularului acesteia dreptul de a lua anumite decizii administrative şi de management sau de a acţiona în calitatea sa de funcţionar public de execuţie. respectiv realizarea competenţelor. ci în cel mai bun caz realizarea unor obiective clar. local şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. funcţia publică aşa cum aceasta este prezentată de jurişti. atunci am deduce că titularul funcţiei publice are drept scop exercitarea puterii şi nu preocuparea pentru satisfacerea intereselor publice generale şi specifice aferente funcţiei publice de conducere sau de execuţie pe care o ocupă. 11 Funcţiile specifice din aparatul de lucru al autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc. Inspector de specialitate. funcţiei publice de director îi corespunde în cadrul instituţiei sau autorităţii publice un număr variabil de posturi. Inspector. şef sector. director adjunct. întinderea autorităţii şi responsabilităţii unui director în general. sarcini. Specialiştii în domeniul managementului public consideră că într-o instituţie publică sau autoritate trebuie să existe atâtea funcţii publice câte sunt necesare pentru a servi o o o o o o • o o o o o o o 11 . Medic veterinar. arhitect-şef adjunct. are un accentuat caracter limitativ. Dacă am restrânge conţinutul funcţiei publice la scopul prezentat de lege. Funcţia publică fiind un element de generalizare a posturilor asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii. • scopul funcţiei publice nu poate să fie realizarea competenţelor acesteia. funcţia publică reprezintă factorul de generalizare a posturilor din instituţia sau autoritatea publică. Agent agricol. în acest caz. ceea ce contravine principiilor fundamentale ale managementului public. Inginer agronom. gradul II şi III. în funcţie de dimensiunile şi caracteristicile activităţii. director general adjunct. Conţinutul funcţiei publice este unul mult mai complet şi mai clar. şef birou. posturile se individualizează la nivelul fiecărui loc de muncă prin intermediul elementelor specifice prezentate deja: obiective. Funcţii publice de execuţie. Dacă funcţia publică exprimă. Director.Secretarul municipiului. factorul de generalizare al unor posturi asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii. Prin urmare. consultant. Statutul funcţionarului public . Director general. Arhitect-şef. Din perspectiva specialiştilor în domeniul managementului public. Şef serviciu. Perceptor. oraşului. Consilier. 4-6 sau chiar mai mult. referent. concis şi riguros determinate derivate din sistemul de nevoi generale şi specifice de interes public sau administrativ. Şef departament. comunei. De exemplu. îngrădind semnificativ flexibilitatea unei structuri şi gradul de autonomie al acesteia. expert. prin hotărâre a consiliului judeţean sau după caz. la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau după caz a primarului.

cărora niciodată atâta vreme cât li se limitează autonomia managerială în conceperea structurii. funcţii publice de execuţie. în condiţiile cadrului legislativ existent. există: • funcţii publice de conducere. ca număr de posturi şi funcţii publice. juriştii consideră că funcţiile publice se clasifică după două criterii: • natura competenţelor. Funcția politică 12 . numărul maxim de posturi aferente funcţiilor publice. nu li se poate invoca lipsa de capacitate administrativă. consideră juriştii. Mai mult decât atât. • cerinţele privind nivelul studiilor absolvite. criteriul după care se delimitează cele două categorii de funcţii publice. 63 . funcţiilor publice de conducere. funcţii publice de conducere. Dincolo de terminologia folosită. în sensul integrării sau eliminării lor din structură. Aceasta poate în cel mai bun caz doar să avizeze acest număr după o analiză managerială complexă. ca pregătire. pe o perioadă determinată pe care au fost stabilite obiective manageriale clare. • funcţii publice. concise şi necontradictorii. este natura competenţelor. respectând principiile fundamentale ale managementului public.12 3. sarcinilor şi responsabilităţilor ce implică exercitarea atribuţiilor conducerii. funcţii publice de categoria B şi funcţii publice de categoria C. Impunerea unui număr de posturi şi funcţii publice. să determine elementele organizării procesuale şi structurale şi. funcţiile publice trebuie să fie determinate de nevoi interne şi externe sesizate de managerii publici. se menţine sau se desfiinţează doar dacă situaţiile concrete specifice determină astfel de modificări. în ceea ce priveşte structurarea funcţiilor publice şi a posturilor în două categorii: • posturi. un punct de vedere comun între jurişti şi specialiştii în domeniul managementului public. respectiv posturi de execuţie în a căror competenţă se regăsesc competenţe. respectiv posturi. Practic nu legea trebuie să precizeze care sunt funcţiile publice ce se pot constitui într-o instituţie sau autoritate. În accepţiunea specialiştilor în domeniul managementului public. dar şi calitativ. Astfel. Prin actul de înfiinţare al unei autorităţi sau instituţii publice se stabileşte. Există. respectiv posturi de conducere caracterizate printr-o pondere ridicată a competenţelor. responsabilităţilor şi sarcinilor. există deosebiri importante de conţinut în accepţiunea celor două categorii de specialişti. care au competenţa profesională şi managerială ca. numărul de funcţii publice şi de posturi în structura organizatorică a autorităţii şi instituţiei publice sunt şi ele determinate de nevoi obiective şi nu poate fi stabilit de o autoritate sau instituţie publică situată pe un nivel ierarhic superior. Idem 6. În accepţiunea specialiştilor în domeniul managementului public. potrivit căruia există următoarele categorii de funcţii publice: funcţii publice de categoria A.satisfacerii interesului public. Funcţiile publice nu trebuie să existe în structură dacă nu există nevoi identificate şi obiective determinate. p. sarcini şi responsabilităţi a căror desfăşurare implică transpunerea în viaţă a deciziilor emise de titularii posturilor. Potrivit acestui criteriu. ci raţionamentul logic este următorul: o funcţie publică se constituie. • posturi. criteriu după care se disting două categorii de funcţii publice: de conducere şi de execuţie. însă. dar şi a unui tip de post sau funcţie publică face ca instituţiile şi autorităţile publice să se transforme în instituţii şi autorităţi comandate. de competenţă managerială şi de funcţionari publici corespunzători din punct de vedere cantitativ. practic să stabilească o configuraţie internă de care sunt răspunzători.

dominând conţinutul funcţiilor publice ocupate de funcţionarii de carieră. cunoscute sub numele de funcţii politice. Există doar o categorie de funcţii publice ocupate de reprezentanţi politici. a cărui doctrină o agreează. deoarece în sistemul administrativ din ţara noastră. preşedinţi ai autorităţilor judecătoreşti etc. fie pe listele unui partid politic. Exemple de astfel de funcţii publice de conducere ocupate de reprezentanţi ai politicului: preşedintele României. preşedinţi de agenţii. respectiv funcţii de conducere. Din păcate. fie pentru a susţine punerea în aplicare a programelor politice ale partidelor care obţin majoritatea în alegeri şi formează împreună cu unele partide minoritare echipa de guvernare pe o perioadă determinată. însă în ceea ce priveşte sarcinile. Baza de raportare a acestora o reprezintă cadrul legislativ general şi specific elaborat şi publicat special pentru instituţia sau autoritatea pentru care a fost înfiinţată funcţia de demnitate publică respectivă. Aşa cum se poate constata. responsabilităţile şi sarcinile titularilor. care cel mai adesea se află sub incidenţă politică. consilierul local. fie direct. prin care ei urmăresc punerea în aplicare a programului politic al partidului agreat înainte de lansarea în cursa electorală. dar şi o delimitare clară a rolului şi limitelor de penetrare a fiecărei categorii în sistem. ultimele două categorii îşi alocă o serie de competenţe manageriale sporite.O categorie aparte de funcţii publice identificate în sistemul administrativ o reprezintă funcţiile de demnitate publică. dar sunt accesibile nu numai politicienilor. competenţele şi responsabilităţile aferente. Nici pentru această categorie de funcţii publice nu sunt definite clar competenţele. În toate statele democratice există o separaţie clară a acestor categorii de funcţii publice. cele care au un grad mai redus de competenţe manageriale. ci şi persoanelor agreate în mediul politic fie pentru performanţele profesionale deosebite obţinute în cariera proprie. ele rămân la latitudinea reprezentanţilor politicului. a căror autonomie managerială şi responsabilitate sunt serios afectate. acestea din urmă nu sunt limitate ca număr de cadrul legislativ. acestea sunt determinate doar pentru câteva. toate categoriile de funcţii prezentate sunt funcţii publice a căror existenţă în structura organizatorică este finanţată din bugetele publice. astfel încât funcţionalitatea mecanismelor manageriale necesare realizării misiunii . Funcţia publică ocupată de reprezentanţii politici este acea funcţie ce revine în mod direct politicienilor care au candidat în procesul electoral la ocuparea unor astfel de funcţii. primarul. responsabilităţile şi sarcinile titularilor. structurile organizatorice ale instituţiilor şi autorităţilor publice de la nivel central şi chiar local pot fi dotate cu un număr determinat de reprezentanţii politici de astfel de funcţii de demnitate publică. O altă categorie distinctă de funcţie publică este cea ocupată de reprezentanţii politici. miniştri adjuncţi. Politicienilor câştigători în alegeri li se conferă astfel de funcţii publice. De menţionat că această categorie de funcţii reuneşte: secretari de stat. neexistând altă bază de raportare pentru evaluare decât promisiunile sau angajamentele scrise lansate de fiecare în campaniile electorale. subsecretari de stat. Aceste funcţii de demnitate publică nu pot fi ocupate de funcţionari publici de carieră. miniştri. ele rămân la latitudinea fiecăruia. Pentru această categorie de funcţii de demnitate publică nu se determină în mod clar competenţele. preşedintele consiliului judeţean. Spre deosebire de celelalte categorii de funcţii publice. Prin urmare. Titularii acestor funcţii politice răspund în primul rând în faţa liderilor politici şi a organismelor colective ale partidelor politice pe care le reprezintă şi nu faţă de obiectivul fundamental al managementului public. Acestea sunt constituite pe nivelurile superioare ale structurilor sistemului administrativ şi sunt ocupate prin numire de către reprezentanţi ai politicului.

Compartimentele Compartimentele sunt componente rezultate din agregarea unor posturi şi funcţii publice cu conţinut similar şi/sau complementar. influenţează decisiv starea de sănătate a sistemului în ansamblul lui şi a sectorului public. se acordă asistenţă de specialitate funcţionarilor publici din compartimentele operaţionale. parlamentului. administrativ etc. După modul în care diversele compartimente contribuie la realizarea interesului public general se identifică două categorii de compartimente: • compartimente operaţionale. Indiferent de titulatura lor. Ele predomină pe nivelurile superioare ale structurilor organizatorice din instituţiile şi autorităţile publice. iar modul de constituire şi funcţionare a fiecărei componente organizatorice. care utilizează metode şi proceduri adecvate pentru realizarea unor obiective. Există însă o pondere ridicată a compartimentelor funcţionale în interiorul structurii unui sistem administrativ. economic. În contextul actual. Idem 6. însă au o pondere mai mare pe nivelurile inferioare ale structurii unui sistem administrativ pe măsură ce se coboară la baza piramidei organizaţionale. direcţiilor generale. Numărul acestora se combină cu cel al compartimentelor operaţionale. se iau decizii. ceea ce în practică alimentează un dezechilibru între cel care fundamentează şi ia decizia administrativă – compartimentul funcţional şi cel care execută conţinutul deciziei 13 . se fundamentează analize. • compartimente funcţionale. altfel există deja pericolul evident al politizării şi destabilizării unui sistem tocmai datorită deficienţelor majore existente în modul de concepere şi funcţionare a structurilor organizatorice din instituţiile şi autorităţile publice din ţara noastră. administraţiilor prezidenţiale etc.sociale a instituţiilor şi autorităţilor publice să nu fie afectate. desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu şi sunt subordonate nemijlocit unui titular de funcţie publică de conducere. Această primă categorie de compartimente există în toate instituţiile şi autorităţile publice. care au o pregătire specială în domeniul tehnic. corespunzător profilului instituţiei sau autorităţii publice. în cadrul cărora se determină obiective. pentru a se constitui astfel de componente structurale trebuie să existe înainte de toate obiective specifice definite şi celelalte condiţii respectate. şi în instituţiile şi autorităţile publice există compartimente care. devin absolut necesare corecţii importante în ceea ce priveşte aria de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii de către funcţiile de demnitate publică şi de către cele ocupate de reprezentanţii politici. numărul lor scade. social. iar sistemul să-şi păstreze integritatea şi gradul de flexibilizare a structurii absolut necesare.. În sistemele administrative centralizate se observă o delimitare clară între cele două categorii de compartimente. care sunt implicate direct în procesul de realizare şi furnizare de servicii publice. Compartimentele funcţionale predomină în structurile organizatorice ale ministerelor. şi. în general. departamente. p. servicii.13 4. agenţiilor. există chiar o specializare a fiecărei categorii. sănătăţii. Compartimentul într-o instituţie sau autoritate publică reuneşte un grup de funcţionari publici sau de angajaţi cu contract de muncă implicaţi în desfăşurarea unor activităţi relativ omogene. Ca în orice organizaţie. Nu trebuie uitat că sistemul administrativ dintr-o ţară reprezintă coloana vertebrală a acestuia. 68 . direcţii. pe măsură ce se coboară la baza piramidei organizaţionale. după numărul persoanelor care desfăşoară activitate în cadrul lor şi după amploarea atribuţiilor determinate pot fi numite: birouri.

se stabilesc legături între componentele primare: post. d) Relaţii de reprezentare se stabilesc între managerii publici de nivel superior din instituţia sau autoritatea publică şi diverşii stakeholderi ai acestora. în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. p. Relații administrative 14 . Este necesară determinarea numărului optim de compartimente funcţionale şi operaţionale pentru a se menţine un grad acceptabil de birocratizare a structurii şi implicit a serviciilor publice oferite de autorităţi şi instituţii publice. autoritatea şi responsabilitatea aferentă de către titulari de funcţii publice de conducere de nivel superior. compartimente. Idem 6. • relaţiile funcţionale rezultate din exercitarea autorităţii funcţionale de care dispun anumite compartimente din cadrul instituţiei sau autorităţii publice. Prin urmare. Relații Organizatorice Relaţiile organizatorice reprezintă legăturile care se stabilesc prin reglementări oficiale între componentele structurii organizatorice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. p. acte normative sau regulamente interne obligatorii. Astfel de relaţii apar ca urmare a dezvoltării în comun a unor lucrări sau servicii publice complexe. • Relaţii de stat major. respectiv funcţionari publici din compartimente diferite sau din acelaşi compartiment.administrative – compartimentul funcţional.14 5. astfel ca să existe un grad ridicat de funcţionalitate şi o orientare a conţinutului activităţii desfăşurate în cadrul lor către ceea ce piaţa serviciilor şi ceilalţi stakeholderi ai instituţiei şi autorităţii publice aşteaptă. Idem 6. Astfel. Există un grad destul de ridicat de diferenţiere a relaţiilor organizatorice. În accepţiunea specialiştilor în domeniul managementului public respectarea principiilor fundamentale ale managementului public necesită o riguroasă determinare a numărului şi structurii compartimentelor operaţionale şi funcţionale. funcţii publice de conducere şi funcţionarii cu funcţii publice de execuţie subordonaţi direct unor manageri publici.15 6. respectiv funcţiilor publice de execuţie. relaţiile organizatorice se pot divide în funcţie de conţinutul lor în patru categorii: a) Relaţii de autoritate sunt legăturile instituite prin intermediul unor reglementări oficiale. care se stabilesc în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. care exprimă raporturile stabilite între titularii de posturi şi funcţii publice de conducere şi cei ai posturilor. b) Relaţiile de cooperare se stabilesc între posturile situate pe acelaşi nivel ierarhic dar în compartimente diferite. 68-69 . Aceste relaţii apar şi între titularii de posturi. În cadrul acestei categorii de relaţii există trei tipuri de relaţii: • relaţii ierarhice. Relaţiile organizatorice asigură legătura între toate componentele structurii organizatorice prezentate. care apar atunci când se deleagă sarcini. către colective special constituite în instituţia publică pentru a participa la elaborarea sau implementarea unor proiecte importante de interes public. c) Relaţiile de control se stabilesc şi se dezvoltă între compartimente specializate în efectuarea controlului şi celelalte compartimente din cadrul autorităţii sau instituţiei publice. situaţie deosebit de delicată care contribuie la întărirea caracterului birocratic al activităţii desfăşurate în compartimentele funcţionale. 71 15 . funcţie şi cele agregate. reflectând complexitatea raporturilor ce se stabilesc între componentele primare şi cele agregate ale structurii.

a legăturilor între toate elementele acestuia. care se stabilesc între instituţii şi autorităţi din administraţia publică aflate pe niveluri ierarhice superioare şi cele de pe nivelurile ierarhice inferioare în faţa cărora acestea din urmă răspund necondiţionat. De exemplu. toate relaţiile organizatorice sunt relaţii interne. persoanele fizice. pentru a exista o coeziune şi o coerenţă absolut necesare îndeplinirii misiunii sociale pe care o au majoritatea instituţiilor şi autorităţilor publice. Relaţiile administrative sunt legăturile care se stabilesc între toate componentele sistemului socio-administrativ care asigură integritatea şi coeziunea acestuia în procesul de realizare a obiectivului fundamental al managementului public. La acestea se adaugă însă legăturile între instituţia publică. Relaţiile administrative de . care descriu legăturile dintre instituţii sau autorităţi publice aflate pe aceleaşi niveluri ierarhice în structura sistemului administrativ.În afara acestor tipuri de relaţii organizatorice. respectiv instituţii. • relaţii administrative externe sunt legăturile care se stabilesc între instituţiile şi autorităţile publice componente ale sistemului administrativ şi alţi stakeholderi. Existenţa sistemului determină în mod evident şi existenţa relaţiilor. hotărâri de guvern. b) După competenţă relaţiile administrative sunt: • relaţiile administrative de autoritate sunt instituite prin legi. Exemplu: între Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate. Instituţiile şi autorităţile publice fac parte dintr-un sistem socialadministrativ. În această categorie pot fi integrate. relaţiile administrative pot fi: • relaţii administrative interne. respectiv autoritatea publică cu celelalte componente ale sistemului administrativ. respectiv autorităţile prin care se realizează serviciile descentralizate în unitatea administrativ-teritorială. ordine şi exercitarea lor este obligatorie de către toate instituţiile şi autorităţile publice la care se face referire în cadrul legislativ aferent. între administraţiile financiare şi agenţii economici. între acestea şi Direcţiile de Sănătate Publică. dacă ar fi să considerăm precedenta clasificare. relaţiile de autoritate şi de reprezentare. Exemple de relaţii administrative interne sunt cele între un minister şi instituţiile. în managementul public apar o serie de particularităţi şi evident şi alte tipuri de relaţii. respectiv. În acest context se identifică un alt concept şi un alt criteriu de clasificare a relaţiilor în sectorul public: relaţiile administrative. Astfel există: o relaţii administrative ierarhice. Alte exemple: Ministerul Muncii şi direcţiile judeţene de specialitate etc. pe care le întâlnim şi în alte tipuri de organizaţii din sectorul privat. respectiv autorităţi reprezentative din administraţia centrală şi instituţii similare din alte state. Prin urmare. Exemple de astfel de relaţii administrative externe se stabilesc între primării şi organizaţii neguvernamentale. dar şi între instituţii. dacă legea a prevăzut în mod expres acest tip de relaţie. care constau în legăturile care se stabilesc între instituţii şi autorităţi publice şi terţe persoane fizice sau juridice cu ocazia derulării unor proiecte complexe de interes social. o relaţii administrative de stat major. autorităţi reprezentative ale autorităţii executive şi ale autorităţii puterii legislative. care se stabilesc între componentele interne dintr-o instituţie sau autoritate publică şi între componentele sistemului socioadministrativ din care fac parte acestea. fiecare tip de relaţie de autoritate îşi găseşte corespondentul în această categorie a relaţiilor administrative de autoritate. a) După apartenenţă. Aceste relaţii condiţionează integrarea pe orizontală a proceselor prin care se realizează şi furnizează servicii publice de interes general. între furnizorii de utilităţi publice şi cetăţeni. o relaţii administrative funcţionale.

• dificultăţi în implementarea deciziilor de management şi administrative etc. p. implicaţiile majore pe care acestea le au asupra funcţionalităţii structurii şi viabilităţii manageriale a instituţiei sau autorităţii publice. o relaţiile administrative de control se stabilesc între autorităţi cu competenţe mai ample şi cele cu competenţe mai restrânse. Nivelul ierarhic În sistemul administrativ din România există instituţii şi autorităţi atât la nivel naţional. între o echipă de implementare proiecte cu finanţare Phare într-o instituţie publică sau autoritate şi organizaţia furnizoare de consultanţă. exemplu autorităţi judecătoreşti cu diferite ocazii. a numărului de niveluri ierarhice. numărul de niveluri ierarhice în acelaşi tip de instituţie sau autoritate este acelaşi. principalele probleme care apar sunt: • dificultăţi în procesul de comunicare. • consum mare de timp şi resurse materiale şi financiare. între instituţiile publice din administraţie şi autorităţi reprezentative la nivel local. de obicei. 75 . Numărul de niveluri ierarhice este influenţat de dimensiunea instituţiei sau autorităţii publice şi de tipurile de relaţii organizatorice existente între diferite compartimente. organigrama unei instituţii publice sau autorităţi publice devine obligatorie pentru a fi implementată şi respectată. filtrajelor şi redundanţelor. care pentru multe instituţii şi autorităţi publice precizează chiar configuraţia structurii organizatorice în organigramă. respectiv Oficiul pentru Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. asupra gradului în care acestea răspund unor nevoi sociale generale şi specifice. fapt ce limitează semnificativ. chiar până la eliminare. În instituţiile şi autorităţile publice cu număr mare de niveluri ierarhice pe care le întâlnim în special în administraţia publică centrală din ţara noastră. Exemplu: între prefectură şi serviciile publice descentralizate din unitatea administrativ-teritorială. deoarece sistemul se orientează în primul rând după conţinutul cadrului legislativ şi abia în ultimul rând după nevoile interne. în general. În instituţiile şi autorităţile publice din România. Odată publicată în Monitorul Oficial ca parte a unui act normativ. • creşterea duratelor proceselor de fundamentare a deciziilor de management şi a deciziilor administrative. • fluxuri şi circuite informaţionale lungi.16 7. la aceeaşi distanţă faţă de managementul de vârf al instituţiei sau autorităţii publice. în timp ajungându-se chiar la identificarea unui prototip de structură cu număr identic de niveluri ierarhice şi configuraţie aproape identică. numărul de niveluri ierarhice poate fi influenţat în mod direct de legislaţie. Nivelul ierarhic se defineşte ca ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale. dar şi supraîncărcări ale canalelor sistemului informaţional. posibilitatea dezvoltării unei structuri organizatorice flexibile. Aceasta demonstrează gradul redus de înţelegere a rolului structurii organizatorice. Prin urmare.stat major apar. Un alt factor care influenţează numărul de niveluri ierarhice este cadrul legislativ. ceea ce determină frecvenţa mare a distorsiunilor. Idem 6. cât şi la nivel local care sunt specializate în efectuarea controlului asupra modului în care funcţionează instituţiile şi autorităţile publice. Astfel sunt numeroase instituţii şi autorităţi administrative în ţara noastră care au structuri similare. dar şi între acestea şi unitatea contractantă. cu un grad corespunzător de autonomie. în special. 16 .

Mărimea ponderii ierarhice este influenţată de numărul de niveluri ierarhice cu care se află în raport invers proporţional. Ponderea ierarhică este componenta structurală care conferă ordine în cadrul structurii organizatorice a instituţiei sau autorităţii publice. ponderea ierarhică creşte pe verticala structurilor organizatorice către nivelurile inferioare.17 8. p. 76-77. Idem 6. deoarece acestea facilitează buna comunicare şi integrare a componentelor structurale în sistemul de management al instituţiei sau autorităţii publice. p. . 79.18 17 . Ponderea ierarhică Ponderea ierarhică reprezintă numărul persoanelor conduse nemijlocit de un titular de funcţie publică sau de un reprezentant politic ales într-o funcţie publică. Astfel. 18 . în timp ce o subdimensionare determină amplificarea nejustificată a costului structurii organizatorice.Se recomandă structurile organizatorice plate cu număr mic de niveluri ierarhice şi cu dezvoltare corespunzătoare pe orizontală. În instituţiile şi autorităţile publice. o supradimensionare a ponderii ierarhice îngreunează semnificativ coordonarea şi controlul activităţilor desfăşurate în instituţiile publice. Dimensiunea ponderii ierarhice alături de numărul de niveluri ierarhice şi tipul de relaţii organizatorice reprezintă principalii parametri de caracterizare a tipului de structură organizatorică şi a implicaţiilor pe care aceasta le are asupra celorlalte componente ale sistemului de management din instituţiile şi autorităţile publice. Idem 6.

în sectorul public se identifică mai multe tipuri de structuri organizatorice. Cele mai frecvent întâlnite structuri organizatorice în instituţiile şi autorităţile publice din ţara noastră sunt următoarele: • structura ierarhic funcţională. dar frecvent subordonate lor. • structura teritorială. Principalele trăsături ale acestui tip de structură organizatorică sunt: • existenţa unor compartimente operaţionale şi funcţionale distincte. La nivel central mai există şi alte instituţii purtând altă denumire decât ministere. de asemenea. Structura ierarhic-funcțională Structura ierarhic funcţională constă în organizarea instituţiei sau autorităţii publice pe niveluri ierarhice. în funcţie de tipurile de servicii publice pe care le realizează şi furnizează. alte organe centrale ale administraţiei de stat care au structuri ierarhic funcţionale orientate după o machetă standard. cât şi de la conducătorii compartimentelor funcţionale. funcţionează instituţiile de specialitate care îşi desfăşoară activitatea numai în domenii distincte. O serie de particularităţi ale acestui tip de structură ierarhic funcţională există în domeniul administraţiei publice din ţara noastră. • funcţionarii publici de execuţie răspund faţă de şeful ierarhic şi faţă de şeful acestuia din urmă. fiind dublu sau chiar multiplu subordonaţi. în funcţie de nivelul ocupat în sistemul administrativ. Deşi au competenţă materială generală instituţiile administraţiei publice locale nu sunt competente într-un număr de domenii de activitate asemănătoare. 1. care desfăşoară activitatea. deoarece şi în aceste instituţii există diferenţieri în ceea ce priveşte volumul şi natura atribuţiilor. În domeniul administraţiei publice au fost create instituţii cu competenţă materială generală. şi pe domenii. ordonanţă de guvern. La trăsăturile mai sus menţionate se adaugă următoarele aspecte. clar determinate în configuraţia structurii.CAPITOLUL III: TIPURI DE STRUCTURI ORGANIZATORICE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE În funcţie de particularităţile pe care le are fiecare domeniu de activitate. respectiv agenţii naţionale. • structura mixtă. • număr mare de niveluri ierarhice.. Ele se diferenţiază ca titulatură şi mod de reprezentare a structurii. principial în toate sferele vieţii sociale. publicate în monitorul oficial şi întrunesc trăsăturile menţionate pentru acest tip de structură. autorităţi naţionale. Totuşi la o analiză atentă se constată că predomină trei tipuri de structuri organizatorice cu ponderi diferite în diferitele domenii ale sectorului public. Alături de aceste instituţii. publicată în legislaţie: hotărâre de guvern. oficii naţionale etc. Acestea se diferenţiază doar prin numărul compartimentelor şi prin numărul de funcţionari publici prevăzut de legiuitor. • funcţionarii publici de execuţie primesc ordine atât de la şefii lor ierarhici. La nivel central funcţionează ministerele. • şefii compartimentelor exercită toate atribuţiile conducerii şi au în subordine toţi funcţionarii publici de execuţie din structura compartimentelor pe care le conduc. . Principial. ale căror structuri de tip ierarhic funcţional sunt. ordin al ministrului etc. în raport cu rolul instituţiei respective în cadrul sistemului instituţiilor administraţiei de stat.

inspectorate. Acestea au competenţă generală în unitatea administrativ-teritorială judeţ. Principalele trăsături ale structurii teritoriale sunt: • sfera de exercitare a autorităţii de către componentele structurii este determinată de unitatea administrativ teritorială alocată de instituţia sau autoritatea ierarhic funcţională. reprezentative pentru autoritatea executivă în unitatea administrativ teritorială. comună. Componentele structurii teritoriale într-o primărie trebuie să se schimbe în funcţie de 19 . extinse pe orizontală. • numărul de compartimente este determinat de nivelul şi de intensitatea nevoilor sociale identificate în unitatea administrativ-teritorială pe care o are în administrare instituţia sau autoritatea publică cu o astfel de structură. dar un grad de autonomie redus în conceperea structurii organizatorice. Din aceste motive. agenţii regionale etc. care poate fi adaptată funcţie de nevoile teritoriale identificate şi obiectivele manageriale urmărite. care reprezintă Guvernul în unitatea administrativ-teritorială. dar cu un grad ridicat de formalism şi rigiditate excesivă. aceste tipuri de structuri fiind de tip plat. care ar trebui să respecte toate trăsăturile menţionate pentru acest tip de structură. în ţara noastră sunt primăriile. Structurile organizatorice aferente unor astfel de instituţii publice sunt în principal elaborate şi avizate de instituţiile şi autorităţile publice în subordinea cărora funcţionează şi orice modificare în configuraţia structurii organizatorice se face doar de către autorităţile ierarhice. • gradul mare de flexibilitate al acestui tip de structură. În această categorie. totuşi inerţia sistemului şi profesionalismul limitat al managerilor publici din aceste autorităţi îngreunează şi în multe situaţii limitează flexibilitatea structurii organizatorice. administraţii. • ponderea mare a relaţiilor funcţionale între compartimentele structurii. funcţionalitatea structurilor organizatorice ale instituţiilor şi autorităţilor cu competenţe materiale generale este puternic afectată şi tinde să aibă un grad ridicat de formalism cu influenţe negative asupra celorlalte componente ale sistemului de management din instituţia publică. • existenţa în structură a unui număr destul de mare de compartimente operaţionale în care se realizează şi se furnizează servicii publice de interes general şi specific pentru unitatea administrativ-teritorială pe care îşi exercită competenţa respectiva instituţie sau autoritate. Structura organizatorică a prefecturii este determinată după un model standard public prin hotărâre de guvern. • numărul redus de niveluri ierarhice.Există o serie de astfel de structuri de instituţii publice şi la nivel local. care. prefectura ca instituţie are competenţe teritoriale largi. Prin urmare. p.19 2. În sectorul public din ţara noastră se identifică două categorii de instituţii cu două forme ale aceluiaşi tip de structură. de asemenea. 92 . Astfel de instituţii sunt prefecturile. Idem 6. Astfel există: • instituţii cu competenţă teritorială generală. Deşi primăriile au un grad acceptabil de autonomie în conceperea structurilor organizatorice. dispun de structuri teritoriale bine determinate în unitatea administrativ teritorială: oraş-municipiu. care dispun de structuri teritoriale. • instituţii cu competenţă teritorială limitată. Acestea se identifică în cadrul unor direcţii. Structura Teritorială Structura teritorială desemnează organizarea instituţiei sau autorităţii publice în raport cu unitatea administrativ-teritorială pe care îşi exercită competenţa.

de aceea. Acest tip de structură se identifică în fiecare domeniu de activitate din sectorul public. unde elementele structurii ierarhic-funcţionale se combină cu cele ale structurii teritoriale.mutaţiile şi priorităţile intervenite în unitatea administrativ-teritorială administrată de primărie şi nu să funcţioneze după un model standard. Tipul de structură mixtă este cel mai frecvent întâlnit în instituţiile şi autorităţile publice din statele democratice. prin avantajele pe care le presupune un astfel de mod de organizare. p. p. Idem 6. 94-95 21 . De modul în care managerii publici ştiu să combine avantajele fiecărui tip şi să limiteze dezavantajele celuilalt tip se poate ajunge la un nivel corespunzător de performanţă a instituţiei publice. se impune a se generaliza şi în instituţiile şi autorităţile publice din ţara noastră.20 3. Structura mixtă Structura mixtă reuneşte caracteristici ale primelor două tipuri de structuri pe care le integrează în mecanismul intern de organizare al instituţiei sau autorităţii. De altfel.21 20 . Idem 6. structurile mixte sunt considerate ca generatoarele unui optim în funcţionalitatea unei structuri organizatorice dintr-o instituţie publică. care formalizează excesiv rolul acesteia şi minimizează funcţionalitatea ei. 93 .

servirea acesteia şi la exercitarea funcţiilor managementului.) care. elemente componente ale unei structuri organizatorice etc.cuprinde elementele componente ale structurii distribuite pe nivele şi linii ierarhice existente. rezultă întregul sistem de organizare al unităţii economice. implicit. a scopurilor urmărite de componenţii săi. redate prin semne distincte. atribuţiilor şi sarcinilor în funcţie de anumite criterii şi repartizarea acestora în subdiviziuni organizatorice.etc. Structura funcţională poate fi reprezentată grafic prin organigramă.) definite cu această ocazie. materiale. Departamente. a cărui funcţionalitate o determină în bună măsură. care evidenţiază modul de grupare a organismelor. cât şi a caracteristicilor mediului în care aceasta îsi desfăşoară activităţile. Este vorba de constituirea unor elemente structurale ale unităţii economice cu character de execuţie (de producţie şi de servire) şi funcţionale care să contribuie. Birouri. coincide cu exercitarea funcţiunilor sale. financiare şi informaţionale încorporate. de fapt. mărimea profitulului. tipuri de structuri. economice. Organizarea structurală constă în gruparea funcţiunilor.CAPITOLUL IV: ORGANIGRAMA Desfăşurarea activităţii unei unităţi economice sub multiplele ei aspecte (tehnice. Organigrama este reprezentarea vizuala a structurii organizatorice. în scopul realizării lor. pe grupuri de persoane. care are rolul de a asigura desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor specifice funcţiunilor acesteia şi ale funcţiilor managementului. posturilor de conducere. presupune conceperea şi realizarea unei structuri organizaţionale care să favorizeze atingerea obiectivelor pe care şi le-a fixat şi. configuraţia şi funcţionalitatea sistemului informaţional şi decizional.Servicii. . Importanţa structurii organizatorice rezidă în condiţionarea obţinerii unei profitabilităţi ridicate în firme. Structura organizatorică asigură osatura sistemului managerial. Structura organizatorică a firmei este o expresie atât a resurselor umane. gama metodelor şi tehnicilor de management utilizate. acţiunilor. distribuite pe niveluri ierarhice. Importanţa deosebită a organizării în desfăşurarea activităţilor din unităţile economice a generat. la obţinerea producţiei.de raţionalitatea sa depinzând într-o proporţie considerabilă conţinutul şi îmbinarea sistemului de obiective. sociale etc. Rezultatul organizării structurale îl reprezintă structura organizatorică. precum şi relaţiile stabilite între subansamblele în cauză. condiţiilor de vânzare a produselor şi implicit volumul cheltuielilor. Din manifestarea funcţiei de organizare în toată complexitatea activităţilor circumscrise. după caz. compartimentelor şi relaţiilor organizatorice dintre acestea. păreri diverse în legătură cu conceptul de organizare structurală.toate acestea determinând modul de folosire a resurselor. întrucât este o componentă de bază a sistemului de management. în vederea asigurării unor condiţii cât mai bune pentru îndeplinirea obiectivelor unităţii economice. Structura unei organizaţii reprezintă formalizarea şi repartizarea misiunilor şi funcţiilor între diferite subansamble (Direcţii. Ea poate fi apreciată ca un instrument deosebit de important pentru informare şi analiză a organizării conducerii. cât şi în activitatea de cercetare şi proiectare a acesteia. după cum era şi firesc.

organigramele pot fi organigrame ordonate rectangular şi organigrame ordonate circular. în acest caz ele poartă denumirea de organigrame nominale. În organigramele pe funcţii se poate indica şi numele conducătorului. indiferent de funcţiunile unităţii la îndeplinirea cărora participă. Organigramele mai pot fi grupate după conţinutul lor în: • organigrame de structură care definesc poziţia compartimentelor şi posturilor de conducere unele în raport cu altele. O astfel de organigramă generală care cuprinde întreaga activitate devine greoaie şi inoperantă pentru cei care nu sunt specialişti în domeniu. • organigramele pe funcţii în care se precizează funcţiile ocupate de personalul unităţii. Pentru acest motiv se încearcă o simplificare prin eliminarea elementelor de detaliu şi sunt prezentate grafic numai acele elemente structurale care sunt strict necesare. Organigramele pot fi grupate astfel: după caracteristici constructive. iar posturile şi compartimentele sunt amplasate pe diferite niveluri ierarhice şi poartă denumirea de “rectangular verticală” sau “piramidală”. De regulă. Primul se referă la faptul că o organigramă cu cât este mai completă cu atât va furniza informaţii mai multe despre componentele pe care le reprezintă. Organigramele ordonate rectangular au scara ierarhică pe verticală. subordonării şi distribuirii activităţilor pe linii ierarhice. Cel de-al doilea aspect evidenţiază dificultăţi sporite pentru nespecialişti în formarea unei viziuni de ansamblu asupra modului de structurare a activităţilor în unitatea economică. se pot face aprecieri asupra respectării unor principii generale de elaborare a structurii. organigramele pot fi grupate în: generale sau de ansamblu şi de detaliu sau parţiale. asemenea organigrame întocmite la nivelul unităţii economice se specifică numai conducătorul compartimentului şi se precizează numărul subordonaţilor din fiecare . a gradului de încărcare a cadrelor de conducere. În consecinţă se impune o analiză judicioasă a elementelor componente ce urmează a fi cuprinse într-o organigramă de ansamblu astfel încât ea să-şi îndeplinească funcţiile pentru care a fost elaborată. În acest caz organigramele şi posturile de conducere aflate la nivelul unităţii sunt distribuite pe niveluri ierarhice în sens descendent iar compartimentele pe axe rabotate. În elaborarea organigramelor trebuie avute în vedere două aspect contradictorii. acestea pot fi detaliate până la elementele primare ale structurii. după situaţia pe care o reprezintă. Aceste organigrame sunt cele mai frecvente datorită uşurinţei în construcţie şi expresivităţii lor. după sfera de cuprindere. devine mai utilă pentru specialiştiî. • Organigramele de detaliu reprezintă numai anumite activităţi din organigrama de ansamblu. • Organigramele de ansamblu reprezintă grafic principalele componente structurate pe niveluri ierarhice şi asigură o viziune general asupra organizării. după conţinut. După sfera de cuprindere a activităţilor. Pentru instituțiile care au un număr mare de subdiviziuni organizatorice se recomandă alcătuirea unei organigrame cu “axe rabatabile”.Prin intermediul organigramei se pot evidenţia erori de subordonare a diferitelor posturi sau compartimente. După caracteristicile lor constructive. Se elaborează pe compartimente şi prin asamblarea lor se ajunge la o organigramă generală care cuprinde întreaga activitate.

Se recomandă ca relaţiile organizatorice de subordonare ierarhică să fie prezentate prin linii continue. se redau relaţiile cele mai caracteristice. • Posturile şi compartimentele ce alcătuiesc un nivel ierarhic sunt distribuite pe acelaşi nivel indiferent de importanţa lor în realizarea obiectivelor generale ale unităţii economice.prin natura sa “politică” (care este partajul puterii? cine depinde de cine?). autorităţii şi responsabilităţii postului sau compartimentului. Aceste dreptunghiuri trebuie să conţină anumite informaţii şi se precizează caracteristicile acestora. În organigramele de ansamblu. • relaţiile organizatorice apar pe suprafaţa organigramei ca o reţea de vectori. iar în cele de detaliu sunt precizate totalitatea acestor relaţii. de analiză şi cercetare. . Pentru a putea îndeplini funcţia de instrument de informare. o organigramă reală fiind uneori necesar de elaborat pentru a inţelege modul de funcţionare a unei administraţii publice. iar celelalte tipuri prin linii distincte precizate în legenda amplasată într-o anumită parte a planşei. organigrama trebuie să respecte anumite reguli printre care : • compartimentele şi posturile de conducere se reprezintă grafic prin dreptunghiuri a căror mărime şi grosime a liniilor trebuie corelată cu importanţa obiectivelor. Dacă în organigramă sunt prefigurate toate tipurile de relaţii organizatorice. fiecare având originea într-un post superior iar săgeata într-un post subordonat. în acelaşi timp. Interesul suscitat de organigramă pentru managerii publici se poate explica prin natura funcţională a acesteia (cine ce face? care sunt limitele? care sunt legăturile existente între diferitele subansamble?). Evident.subdiviziune organizatorică. organigrama formală nu corespunde întotdeauna exercitării concrete a puterii pe teren. aceasta devine mai completă dar. mai greu de urmărit. cele de subordonare funcţională prin linii întrerupte.

în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. • urmărește primirea alocațiilor de la bugetul de stat și de la alte bugete și încasarea veniturilor proprii aprobate pentru bugetul Consiliului General al Municipiului București. Viceprimarii. cererile de alocații pentru municipiul București de la bugetul de stat și/sau alte bugete. • face propuneri și fundamentează. împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcțională cu activitate permanentă. privind constituirea de noi resurse. Primarul General este șeful administrației publice locale a municipiului București și al aparatului propriu de specialitate. împreună cu direcțiile de specialitate. conform art. pe care îl conduce și controlează. precum și îndeplinirea. b) Profil – obiect de activitate Direcția buget are ca obiect de activitate coordonarea. • întocmește lucrările de fundamentare a propunerilor pentru bugetul anului următor în etapele prevazute de lege. în condițiile legii. precum și taxe speciale. în condițiile legii. • întocmește documentațiile pentru deschiderea creditelor bugetare și repartizarea acestora. a activităților de elaborare a bugetului local și asigurarea derulării în bune condiții a execuției bugetare. Primarul General. • participă la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale municipiului București: face propuneri. Secretarul General al municipiului București. • întocmește proiectul bugetului Consiliului General al Municipiului București și propunerile de rectificare sau modificare a acestuia. 66(1) din Legea 215/2001.CAPITOLUL V: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 1. a atribuțiilor ce revin organelor de specialitate ale autorităților locale în legătura cu întocmirea și execuția bugetului local. denumită Primăria Municipiului București care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului București și dispozițiile Primarului General. . 215/2001 și în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Municipiului București privind aprobarea organigramei și numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Direcția buget exercită următoarele atribuții specifice: • colaborează cu compartimentele de specialitate organizate la nivelul sectoarelor în legătura cu elaborarea și execuția bugetului local pe ansamblul municipiului București. soluționând problemele curente ale colectivității locale. constituirea și utilizarea fondurilor publice. Prezentarea instituției a) Baza legală de înfințare și legile pe baza cărora își desfășoară activitatea Primăria Municipiului București este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. contractarea de împrumuturi. instituirea de impozite și taxe locale. • fundamentează și face propuneri pentru repartizarea surselor (veniturilor) și cheltuielilor pe bugetele ce compun bugetul local al municipiului București (bugetul CGMB și bugetele sectoarelor). în colaborare cu compartimentele de specialitate.

întocmește dările de seamă contabile (bilanț și contul de execuție) precum și contul de încheiere a exercițiului bugetar anual pentru bugetul Consiliului General al Municipiului București. organizează și conduce evidența sintetică și analitică a veniturilor bugetului Consiliului General al Municipiului București. societăți culturale. Structura organizatorică și relațiile cu alte instituții Structura organizatorică a Primăriei Municipiului București cuprinde următoarele compartimente: • Cabinetul Primarului General este un compartiment funcțional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului București. 2. . Cabinetul Primarului General are ca principale atribuții specifice: o reprezentarea instituției Primarului General în relația cu cetățeanul. întocmește lucrările de raportare periodică (lună. trimestru. an) cu privire la execuția bugetului Consiliului General al Municipiului București.• • • • • • • • • • efectuează (propune) operațiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori în conformitate cu prevederile bugetului aprobat. analizează și face propuneri. după caz. impozitele și alte venituri ce se constituie ca surse ale bugetului Consiliului General al Municipiului București și/ale sectoarelor care nu sunt în competența altor compartimente. întocmește documentele de raportare corespunzătoare. în legătură cu proiectele bugetelor regiilor subordonate Consiliului General al Municipiului București. persoane fizice și juridice din țară și străinatate. obiecțiunilor. o asigurarea colaborării dintre compartimentele PMB. analizează și face propuneri pentru soluționarea contestațiilor. în baza competențelor stabilite de Primarul General. o primește. împreună cu compartimentele de specialitate. o organizează întâlnirile. cât și dintre acestea și alte autorități și instituții ale administrației publice. reclamațiilor contribuabililor cu privire la taxele. asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru operațiunile în atribuțiile ordonatorului principal de credite privind execuția bugetului Consiliului General al Municipiului București ce se supun controlului. asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic. regii autonome. • Cabinetul Viceprimar 1 îndeplinește următoarele atribuții principale: o răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul cabinetului Viceprimarului 1. o înregistrează și clasează scrisorile și cererile. alte instituții și organizații. o redactează documente. privind stabilirea/modificarea tarifelor pentru serviciile pentru care autoritățile locale au competența de aprobare/avizare. administrația centrală și locală. o transmite mesaje interne prin sistemul computerizat. analizează și face propuneri. Întocmește alte lucrări dispuse de Primarul general și/sau rezultate ca urmare a unor Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau alte acte normative specifice. pregatește și expediază corespondența. împreună cu compartimentele de specialitate. condus de un director general și în limita competențelor de doi directori generali adjuncți.

o indeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea instituției. pregatește și expediază corespondența. CGMB. o redactează documente. o analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar.• furnizează informații folosind bazele de date. o . către petenți. cât și cu alte instituții din administrația publică. o urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor. instituții sau persoane juridice. o răspunde de buna desfășurare a activității în cadrul cabinetului Viceprimarului 2. în scopul realizării de rapoarte și statistici. o sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar și le prezintă în termen util Viceprimarului. o colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului. o urmărește și controlează stadiul rezolvării lucrărilor și răspunsurilor. Cabinet Viceprimar 2. asistă Viceprimarul în alcătuirea programului zilnic. referitoare la activitatea specifică. o furnizează informații folosind bazele de date. cât și cu alte instituții din administrația publică. în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile Primarului General. o asigură activitățile de protocol. o analizează și sintetizează informațiile referitoare la activitatea compartimentelor și unităților coordonate de Viceprimar. instituții sau persoane juridice. în conformitate cu prevederile legale și cu dispozițiile Primarului General. referitoare la activitatea specifică. o transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate. către petenți. o asigură activitățile de protocol. o indeplinește și alte sarcini dispuse de conducerea instituției. în termenul legal. o acordă informațiile solicitate de cetățeni. CGMB. în termenul legal. o transmite documentațiile vizate de Viceprimar către compartimentele și unitățile coordonate. o menține legătura cu aparatul executiv al PMB. o colectează și prelucrează date în vederea informării eficiente a Viceprimarului. o înregistrează și clasează scrisorile și cererile. o transmite mesaje interne prin sistemul computerizat. cărți de referință. în scopul realizării de rapoarte și statistici. cărți de referință. asigură circulația informațiilor cerute de Viceprimar. o acordă informațiile solicitate de cetățeni. o menține legătura cu aparatul executiv al PMB. o sistematizează documentațiile primite la Cabinet Viceprimar și le prezintă în termen util Viceprimarului. asigură circulația informațiilor cerute de Viceprimar. o organizează întâlnirile. o primește.

Cabinetul Secretarului are ca principală atribuție specifică asigurarea legăturii dintre Consiliul General al Municipiului București. o întocmește lucrările pentru proiectul bugetului Consiliului General al Municipiului București. o analizează și face propuneri în legatură cu proiectele bugetelor unităților autofinanțate și ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București. o respectarea normelor de disciplină în construcții în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată. cu celelalte compartimente din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului București. o colaborare cu instituțiile publice locale și centrale pentru soluționarea problemelor de interes public. Direcția Buget este împărțită în mai multe compartimente. În exercitarea atribuțiilor sale. o verificarea și sancționarea faptelor ce prezintă riscuri pentru mediu și sănătatea cetățenilor.G.M. . o verificarea respectării prevederilor Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București și a Dispozițiilor Primarului General. cu alte autorități și instituții. • Direcția buget este un compartiment de specialitate. Din punct de vedere al structurii organizatorice. o controlul stării de salubritate și ecologie urbană. o analizează și face propuneri de repartizare a surselor totale ale bugetului local al municipiului București pe bugete componente. o controlul calității serviciilor prestate de către regiile aflate sub autoritatea C. compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale ale Sectoarelor municipiului București. o centralizarea și evidențierea rezultatelor acțiunilor de control effectuate. o întocmirea de programe proprii de control pe care le supune spre aprobare Primarului General. precum și cu cetățenii și administrația publică locală și centrală. enumerate mai jos împreună cu principalele lor atribuții: a) Serviciul elaborare și execuție buget: o organizează și coordonează direct lucrările de întocmire a proiectului bugetului Consiliului General al Municipiului București. Direcția buget colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor.• Cabinetul Secretarului face parte din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București și este coordonat de către Secretarul General al Municipiului București. a activității desfășurate de prestatorii de servicii de salubritate autorizați. ca autoritate deliberativă și Primarul General ca autoritate executivă. condus de un director executiv și în limita competențelor de 3 directori executivi adjuncti și răspunde pentru activitatea din următoarele domenii: o coordonarea inspecției în domeniul atribuirii spațiilor de locuit sau cu altă destinație și al respectării contractelor în derulare. cu unitățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București sau finanțate din bugetul acestuia. o soluționarea petițiilor și sesizărilor specifice activității direcției. • Direcția inspecție și control general este un compartiment funcțional organizat ca direcție în structura organizatorică a Primăriei Municipiului București..B. condus de un director executiv. o participarea în controale tematice privind activitățile desfășurate de agenții economici pe raza municipiului București. modificarea sau rectificarea acestuia.

bilanțului și contului de încheiere a exercițiului. pentru bugetul local pe ansamblu și pe bugete componente. o elaborează sau. o întocmește documentațiile pentru alocarea fondurilor aprobate pentru bugetul Consiliului General al Municipiului București de la bugetul de stat sau din alte fonduri publice. inclusiv taxe speciale. întocmește listele de investiții anexe la proiectul bugetului. o verifică și urmărește încasarea veniturilor bugetului Consiliului General al Municipiului București ce se realizează prin compartimentele de specialitate organizate la sectoare și prin unitățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București și compartimentele de specialitate din aparatul propriu. b) Serviciul venituri. o întocmește alte lucrări dispuse de conducerea Primăriei Municipiului București sau conducerea directiei. după caz. o asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru operațiunile în legătură cu alocarea creditelor bugetare aprobate. o face propuneri pentru cuprinderea în proiectul bugetului a cheltuielilor pentru investițiile instituțiilor publice.B.a sumelor/alocațiilor de la bugetul de stat și/sau din alte fonduri publice. regiilor autonome și societăților comerciale ce se finanțează de la bugetul Consiliului General al Municipiului București în limita surselor cu această destinație posibil de asigurat.a surselor reprezentând veniturile proprii ale municipiului București. o face propuneri și/sau după caz avizează propuneri pentru impozite și taxe locale. o analizează fundamentările și îndeplinirea condițiilor legale pentru cererile de cheltuieli de capital cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul Consiliului General al Municipiului București. o întocmește documentațiile pentru deschiderea creditelor bugetare și repartizarea acestora.efectuează (propune) operațiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori în conformitate cu prevederile bugetului aprobat. o fundamentează și face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente bugetul C.M. pe surse. impozite si taxe: o fundamentează și face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente bugetul C. o analizează necesarul de surse. o . și bugetele consiliilor sectoarelor . și bugetele consiliilor sectoarelor . o analizează și face propuneri în legătură cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor aprobate.M. a fondurilor pentru investitțiile aprobate. o analizează evaluările transmise de organele de specialitate pentru veniturile proprii ale bugetului local și face propuneri în legătură cu nivelul acestora.G. pe categorii. o elaborează lucrările aferente pentru întocmirea raportărilor periodice.B. o analizează propuneri pentru surse alternative de finanțare a unor programe de investiții și alte categorii de cheltuieli.G. o fundamentează și face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor și taxelor locale. analizează și avizează propuneri pentru constituirea de noi surse de venituri și/sau suplimentarea celor existente. o centralizează și analizează cererile de alocare.

cu privire la stabilirea tarifelor pentru care autoritatea locală are competența de avizare/aprobare. verifică și centralizează raportările operative cu privire la execuția cheltuielilor bugetului Consiliului General al Municipiului București și a bugetului local pe ansamblu. c) Biroul raportare executie buget: o organizează și conduce evidența sintetică și analitică a veniturilor bugetului Consiliului General al Municipiului București. compartimentele similare din unitățile subordonate Consiliului General al Municipiului București sau finanțate din bugetul acestuia. perfecționând activitățile la nivelul Primăriei o . reclamațiilor și cererilor privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale precum și a altor venituri ale bugetelor locale ce nu sunt în competența de solutionare a altor compartimente.analizează și face propuneri.. precum și cu Ministerul Finanțelor Publice. Direcția financiar. potrivit legii.G. Direcția de Trezorerie a Municipiului București. o întocmește darea de seamă centralizată a bugetului Consiliului General al Municipiului București și contul de încheiere a exercițiului. unitățile subordonate C. Asigură certificarea proiectelor inițiate în privința realității. Direcția financiar. Direcția venituri este un compartiment de specialitate. o Primește. coordonarea și execuția activităților financiare și contabile aferente cheltuielilor Primăriei Municipiului București și a celor specifice execuției bugetului de cheltuieli a PMB. împreună cu compartimentele de specialitate. compartimentele similare din cadrul primăriilor sectoarelor municipiului București. obiecțiunilor. contabilitate colaboreză cu celelalte compartimente din cadrul structurii Primăriei Municipiului București. contabilitate are ca obiect de activitate organizarea. o întocmește alte lucrări în sarcina direcției dispuse de conducerea Primăriei Municipiului București și/sau de conducerea direcției. contabilitate este un compartiment de specialitate. condusă de un director executiv. o analizează și face propuneri pentru soluționarea contestațiilor. Ministerul Finanțelor Publice etc. o întocmește documentele de raportare corespunzătoare. activitate funcțional independentă și obiectivă. regularității și legalității și lichidarea cheltuielilor. o verifică dările de seamă contabile de la unitățile finanțate de la bugetul Consiliului General al Municipiului București ce depun bilanț și/sau cont de execuție. Direcția Venituri are ca obiect de activitate stabilirea veniturilor bugetului local și urmărirea realizării acestora. o întocmește alte lucrări în sarcina direcției dispuse de conducerea Primăriei Municipiului București și/sau de conducerea direcției. În exercitarea atribuțiilor sale. organizat ca direcție în structura organizatorică a Primăriei Municipiului București.B. condus de un director executiv și în limita competențelor de un director executiv adjunct. organizat ca direcție în structura organizatorică a Primăriei Municipiului București. Direcția venituri colaborează cu celelalte compartimente din cadrul structurii Primăriei Municipiului București. • Direcția audit public intern este o structură de specialitate organizată ca direcție în structura organizatorică a Primăriei Municipiului București. • Direcția financiar. condusă de un director executiv și subordonată direct Primarului General. Direcția audit public intern răspunde pentru activitatea de audit intern. unități din sistemul bancar etc. care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice. În exercitarea atribuțiilor sale.M. în conformitate cu prevederile legale și normele interne ale PMB. precum și organizarea și conducerea contabilității veniturilor.

Direcția integrare europeană colaborează și cu entitățile și autoritățile care au atribuții în domeniul integrării europene (Ministerul Integrarii Europene. o asigură documentarea și monitorizarea componentelor programelor de finanțare ale Uniunii Europene. o inițiază programe și proiecte în parteneriat cu instituții de învaățământ și cu ONG-uri. o elaborează norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive. menține și îmbunătățește activitatea de management a calității serviciilor din cadrul tuturor compartimentelor PMB. Fondurilor de Preaderare (Phare. • Direcția managementul calității coordonează. o asigură documentarea și pregătirea cadrului juridic și instituțional pentru descentralizarea unor servicii publice la nivelul Municipalității.Municipiului București. având o raportare echidistantă față de aceste entități. ISPA) și Fondurilor Structurale destinate administratiei publice locale. precum și furnizarea acestor informații compartimentelor de specialitate și instituțiilor din subordinea Consiliului General al Municipiului București eligibile pentru aceste programe și proiecte. o întocmește proiecte de hotărâri CGMB și de dispoziții ale Primarului General în domeniul de activitate.. o utilizează corespunzator sistemul informatic integrat și cunoaște. etc. o asigură documentarea. analiza și întocmirea bazei de date privind actele normative ale Uniunii Europene în domeniile de interes ale administrației publice locale. direcțiile de specialitate ale altor . cu scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite de Primarul General în “Declarația și angajamentul Primarului General al MB în domeniul calității”. o asigură activitatea necesară armonizării și modernizării structurii și atribuțiilor administrației publice locale. condus de un director executiv. pentru educarea persoanelor și societății civile cu privire la cunoasterea și aplicarea normelor Uniunii Europene. Directia integrare europeană are ca principale atribuții specifice următoarele: o asigură documentarea și elaborarea unor materiale specifice activității de integrare europeană la nivel locală. Ajută direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului București și entitățile publice subordonate CGMB să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică. o în exercitarea activităților menționate. respectă și aplică prevederile sistemelor de management aprobate în cadrul Primăriei Municipiului București.) care lasă la latitudinea autorităților publice locale elaborarea setului de măsuri pentru aplicarea acestora. o întocmește chestionare tip care să permită ordonarea datelor și implementarea pe calculator în vederea prelucrării lor. o analizează și sintetizează materialele obținute. o asigură traducerea materialelor și documentațiilor primite. • Direcția integrare europeană este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului București. a controlului și a proceselor de administrare. care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. recomandări. o promovează programele cu propuneri în vederea realizării integrării europene la nivel local.

inclusiv sistemul de Management al Calității. construcții. Agenția de Dezvoltare Regională. o propune compartimentelor PMB și primește de la acestea ofertele privind stagiile de formare. Ministerul Integrării Europene. o pregătește și participă la protocolul extern al conducerii Primăriei Municipiului București. cu organismele și instituțiile interne și externe de interes pentru administrația publică locală. expoziții. o în exercitarea activităților menționate. o utilizează corespunzător sistemul informatic integrat și cunoaște. în cadrul organismelor internaționale și a asociațiilor internaționale. respectă și aplică prevederile sistemelor de management aprobate. analiza și sinteza materialelor privind reforma instituțională și legislativă a administrației publice locale. parafarea și implementarea Memorandum-urilor de finanțare nerambursabilă oferite de Uniunea Europenă.ministere și instituții centrale. • Direcția managementul creditelor externe are ca principale atributii specifice: o coordonează proiectele finanțate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat. o organizează acțiunile de cooperare cu administrațiile publice locale din străinătate. precum și la protocoalele externe ale compartimentelor din cadrul structurii organizatorice ale Primăriei Municipiului București. o desfășoară și asigură activitățile legate de prezența Primăriei Municipiului București la întâlnirile bilaterale și reuniunile internaționale. o coordonează managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanțare. cooperările internaționale. . precum și la desfășurarea acțiunilor de protocol extern. • Direcția relații internaționale are ca principale atribuții specifice următoarele: o asigură desfășurarea corespunzătoare a acțiunilor Primăriei Municipiului București pe plan extern. salubritate. canalizare. cooperarea cu primăriile capitalelor și orașelor mari ale lumii. o promovează imaginea municipiului București pe plan extern prin diverse activități și programe care se desfașoară în țarp și în străinătate. târguri. termoficare. o desfășoară operațiunile necesare atragerii investitorilor străini în vederea realizării obiectivelor prioritare în domenii de interes municipal. Ministerul Administrației și Internelor. ministerelor și Parlamentului. infrastructură rutieră. saloane internaționale. în vederea îmbunaătățirii performanțelor instituției. rambursabile sau nerambursabile. precum și a altor credite sau împrumuturi similare. convenirea. transport urban și alte servicii publice de interes local. respectiv urbanism. o urmărește elaborarea și realizarea politicii de finanțare externă. instituții de învățământ și ONG-uri în problematica administrației publice locale). negocieri ale executivului Primăriei Municipiului București. parafarea și modul de aplicare a prevederilor Acordurilor de asistență financiară externă nerambursabilă și alte instituții financiare. simpozioane internaționale. convenirea. Direcția Relații Internaționale colaborează cu direcțiile similare din Ministerul Afacerilor Externe. având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligență și eficiență. tratative. o asigură documentarea. cu serviciile de protocol ale Guvernului. cursurile de specializare.

certifică documentele și actele justificative ce se prezintă pentru obținerea vizei de control financiar preventiv propriu și răspunde de legalitatea. prin semnătura celui care le-a întocmit și a directorului. asigură împreună cu Direcția de Integrare Europeană și Direcția Relații Internaționale corelarea pozițiilor delegațiilor române care participă la reuniunile internaționale unde se abordează subiecte din domeniu.. asigură relațiile funcționale cu instituțiile financiare internaționale și cu beneficiarii finali ai împrumutului. asigură asistența în implementarea proiectelor. cu participarea beneficiarilor finali. cu băncile românești cu care se încheie aranjamente bancare pentru derularea operațiunilor și cu beneficiarii finali ai finanțării externe. analizează oportunitățile de obținere a creditelor împreună cu beneficiarii finali. necesitatea negocierii unor asemenea credite. cu instituțile românești care participă la realizarea programului.B. elaborează. prezintă Primarului General rapoarte privind unele constatări și eventuale nereguli rezultate în urma derulării acordurilor de finanțare externă rambursabilă și nerambursabilă. asigură relațiile funcționale cu instituțiile financiare internaționale finanțatoare. oportunitatea și realitatea operațiunilor consemnate în documentele prezentate. . urmărește. precum și cu alți finanțatori externi. compartimentele de specialitate din cadrul municipalității și prezintă Primarului General un punct de vedere privind oportunitatea.M. urmărește și controlează derularea acordurilor de împrumut și a acordurilor de asistență financiară nerambursabilă. propune Direcției Buget includerea în proiectul de buget a fondurilor în valută sau în lei pentru rambursarea creditelor externe contractate sau garantate de stat. în colaborare cu factorii interesați. pentru care rambursarea se asigură din bugetul municipalității.B. stadiul avizării proiectelor sau actelor aflate la alte organisme ale administrației de stat. în funcție de prioritățile strategice. economicitatea. pentru instituțiile publice din subordine. în conformitate cu prevederile acordurilor de finanțare. urmărește realizarea unei politici unitare de finanțare externă. în calitate de compartiment emitent. pe baza strategiei de dezvoltare a municipiului București. consultând compartimentele de specialitate din cadrul municipalității. cu aducerea imediată la cunoștința conducerii P. coordonează procesul de elaborare a propunerilor de proiecte finanțabile prin asistența financiară rambursabilă și nerambursabilă și propune Primarului General promovarea lor. precum și a plăților de dobânzi și comisioane în contul acestora. necesitatea. programul de finanțare externă a proiectelor specifice municipalității. regiile autonome și societățile de sub autoritatea C..M.o o o o o o o o o o o o o o o o prezintă spre aprobare Primarului General. coordonează managementul programelor. din faza de lansare și până la finalizarea proiectelor finanțate și rambursarea în totalitate a creditelor contractate. având drept scop realizarea cu maximă operativitate și eficiență a obiectivelor acestora. asigură negocierea acordurilor de împrumut sau a celor de finanțare externă nerambursabilă.G. propunerile de decizii care urmează a fi luate în relațiile cu instituțiile financiare internaționale.

urmărind încadrarea în termenele convenite cu finanțatorul extern. • Direcția sisteme informatice are ca obiect de activitate elaborarea strategiei de informatizare a administrației publice locale a Municipiului București și implementarea acesteia. precum și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia.acordă asistență Unităților de Implementare a proiectelor constituite pentru pregătirea termenilor de referință corespunzători temelor prevăzute a se realiza în cadrul finanțării externe. precum și a serviciilor publice și instituțiilor publice din subordinea Consiliului General al Municipiului București. naționale și tendințele mondiale în domeniu. formarea și perfecționarea profesională a resurselor umane din cadrul aparatului propriu de specialitate. Direcția Sisteme Informatice exercită următoarele atribuții specifice: o stabilește strategia de informatizare a administrației publice locale a municipiului București. o organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întruniri cu echipele Unităților de Implementare a Proiectelor responsabile de realizarea proiectelor specifice. coordonarea derulării acestuia. Totodată. la propunerea acestora. propunerea câștigătorului pentru adjudecarea contractului. evaluarea. în vederea realizării unui sistem informatic unitar la nivelul administrației publice locale a Municipiului București. realizarea sistemului informatic integrat și extinderea acestuia la nivelul administrației publice locale a Municipiului București în vederea integrării în sistemul informatic național. serviciile și instituțiile publice aflate sub autoritatea CGMB. o monitorizează și evaluează măsurile de implementare a strategiei de informatizare și stadiul de realizare a acestora. după caz. o supervizează activitatea de procurare. asigură informarea personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului General al Municipiului București cu privire la normele de sănătate și securitate în muncă și exercită controlul asupra respectării acestora. conform prevederilor acordurilor de finanțare și a legislației naționale în vigoare. o coordonează activitatea Centrului de Calcul al PMB. documentația standard pentru organizarea licitației. respectiv de pregătire a documentelor de achiziții (invitația la licitație. asigură monitorizarea contractelor a căror finanțare este asigurată și din credite externe. obținerea la timp a aprobării acestora. termenii de referință. întocmirea rapoartelor de evaluare. schimbări organizaționale și orientările curente în tehnologia informației în conformitate cu prioritățile locale. pe care le transmite finanțatorului extern și instituțiilor centrale implicate în evaluarea acestor rapoarte. o . pentru analiza stadiului realizării obiectivelor din acordurile de finanțare și luarea măsurilor. o revizuie periodic strategia de informatizare în funcție de realități. organizarea în condiții de legalitate a structurilor aparatului executiv. transmiterea documentației la finanțatorul extern pentru aprobarea contractului). o coordonează programele cu specific de informatică pentru primăriile de sector. întocmește rapoarte periodice și anuale. o asigură monitorizarea proiectelor. stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor. încheierea contractului. motivarea. • Direcția resurse umane are ca obiect de activitate aplicarea legislației privind angajarea. În vederea îndeplinirii obiectului de activitate. în contextul dezvoltării societății informaționale. o stabileăte măsurile pentru implementarea acesteia. o avizează programele anuale de activitate ale Centrului de Calcul al CGMB. regiile.

alte unități. o comunică cu celelalte structuri ale administrației publice locale și centrale. compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București și instituțiile administrației publice centrale. expoziții și târguri în domeniu IT (tehnologia informației). În vederea îndeplinirii obiectului de activitate Direcția relații publice și informare colaborează cu toate compartimentele din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București. referate de specialitate. pe domeniul său de activitate. o propune întocmirea de proceduri pentru optimizarea activităților și a circuitelor/fluxurilor de date. Îndeplinește atribuțiile ce decurg din aplicarea O. software și comunicații). Instituția avocatul poporului. gestionează și menține resursele implicate în realizarea obiectivelor informatice (hardware. o inițiază și promovează teme de studiu. o avizează formatul documentelor produse cu mijloace electronice în cadrul Primăriei Municipiului București. conform Legii nr. o asigură și coordonează instruirea utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat. aplicarea Legii nr. resursele umane implicate în realizarea obiectivelor informatice din orice compartiment al Primăriei Municipiului București (personalul care deține echipamente de tehnică de calcul sau exploatează aplicații informatice). 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică și răspunde de relația cu societatea civilă. Presedinție. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. serviciile mass. administrației publice locale. o o . o reglementează cadrul de desfășurare a activității informatice și participă la elaborarea procedurilor informaționale și operaționale la nivelul PMB. nr. simpozioane. proiecte de dispoziții și hotărâri în domeniul său de activitate. Viceprimari. • Direcția relații publice și informare are ca obiect de activitate asigurarea legăturii între Primarul General. note de fundamentare. coordonează și gestionează Planul de Amenajare a Teritoriului și Planul Urbanistic General al Municipiului București. Principalele atribuții ale direcției sunt: o elaborează strategia de dezvoltare urbană a orașului. o prezintă propuneri privind distribuirea și redistribuirea echipamentelor informatice în funcție de necesitățile concrete și de priorități. din punct de vedere informatic.asigură dezvoltarea și exploatarea Sistemului Informatic Integrat al PMB.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. pentru informarea și soluționarea problemelor ce sunt de competența Primăriei Municipiului București. administrează. precum și cu instituții ale administrației publice centrale și locale. precum și cu furnizorii de produse și servicii IT (tehnologia informației). o coordonează și îndrumă. aplicarea H. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. Guvernul României. nr. o asigură protecția datelor din Sistemul Informatic Integrat. agenți economici. în scopul prelucrării unitare a acestora cu sistemul de management al documentelor. cetățeni etc. o asigură perfecționarea personalului direcției prin participarea la cursuri de specialitate. Secretarul general al municipiului București.G. • Direcția urbanism și amenajarea teritoriului coordonează activitatea Centrului de Planificare Urbană și Metropolitană Bucuresști.G.media etc.

A. o conduce si participă la comisii de specialitate. Pune la dispoziția Direcției Sisteme Informatice date grafice și alfanumerice necesare constituirii Bazei de Date Urbane (în continuare notată BDU). o emite. coordonează și gestionează regulamentul de urbanism pentru Municipiul București. o Cooperează cu primăriile de sector din Municipiul București și cu instituțiile care au atribuții în domeniile urbanismului și amenajării teritoriului. 1:10000.M. terenuri și echipamente publice. verifică în teren solicitările de avize. o organizează și asigură cadrul desfășurării Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. o furnizează informații privind monumentele și zonele protejate. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În îndeplinirea obiectului de activitate. elaborează și propune spre aprobare Consiliului General al Municipiului București proiecte de hotărâri și documentații de urbanism. Direcțiile sau serviciile de impozite și taxe locale ale primăriilor sectoarelor 1 – 6 și direcțiile/serviciile de cadastru fond funciar. Arhivele Guvernului României. o inițiază și coordonează organizarea de concursuri de urbanism și amenajarea teritoriului pe domeniul public și privat al Municipiului București. Arhivele naționale. o inițiază. rețele de TV prin cablu pentru investiții care se realizează pe terenuri care depășesc limita administrativteritorială a unui sector și cele care se realizează în extravilan. Prefectura Municipiului București și alte instituții administrative centrale/locale. Coordonează activitatea de actualizare și întocmire a planurilor topografice sc. o gestionează lista monumentelor istorice.. Direcția Evidență Imobiliară și Cadastrală stabilește relații de colaborare cu direcțiile P. precum și situația certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire eliberate. 1:2000. 1:25000. conform domeniului său de activitate. o redactează și emite certificate de urbanism pentru: rețele ce alimentează diverși consumatori.elaborează. 1:15000. Primăriile Sectoarelor 1-6. Guvernul României.B.. o participă la rezolvarea reclamațiilor și sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul sau de activitate. certificate de urbanism și autorizații de construire. o inițiază.834/1991 dosarele înaintate de societăți comerciale și păstrează dosarele societăților comerciale avizate conform HGR nr.1:500.U. Asigură secretariatul și prezintă Comisiei de aplicare a HGR nr.834/1991. a celor cu valoare arhitecturală sau ambientală. o emite avize referitoare la prevederile documentațiilor de urbanism privind căile de comunicații și implicațiile pe care acestea le au pentru viitoarea dezvoltare urbană sau edilitară. o emite avize privind situația urbanistică pentru construcții. o . • Direcția evidență imobiliară și cadastrală are ca obiect de activitate constituirea și gestionarea evidențelor privind imobilele situate pe raza administrativ teritorială a municipiului București. rețele de distribuție orășenești. o participă la activitatea publică a Primăriei Municipiului București în domeniul său de activitate. în baza documentațiilor de urbanism aprobate.T. certificate de urbanism și autorizații de construire în conformitate cu prevederile legii. elaborează și propune planul anual de cercetare-proiectare și bugetul de cheltuieli ale D. o emite avize pentru zonele construite protejate și monumente.

exploatarea si utilizarea spațiilor de parcare publică de pe teritoriul Municipiului București . aferente constructiilor de locuințe. elaborează. redactează și propune spre avizare proiecte de hotărâri Consiliului General al Municipiului București și proiecte de dispoziții Primarului General. consolidărilor. lucrărilor tehnico-edilitare. decontarea și receptia lucrărilor de investiții. În vederea îndeplinirii obiectului de activitate Direcția Invaățământ exercita următoarele atribuții specifice: . 32/1994 privind organizarea. locuințe. o urmărirea clauzelor contractuale pentru contractele de concesiune în primul an de derulare.A. activitatea de elaborare a programelor de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic al construcțiilor existente în municipiul București. o întocmirea fișelor de calcul pentru încasarea contravalorii dreptului de folosință a S. nr. Identifică noi proprietăți care ar putea intra în patrimoniul Primăriei Municipiului București și întocmește documentația pentru obținerea numărului cadastral în vederea înscrierii în cartea funciară. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale. a contractelor de asociere/colaborare pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință. Inițiază. precum și notele de reziliere ale acestora (după caz). • Direcția de investiții are ca obiectiv programarea. birouri etc. • Direcția de achiziții și concesionări contracte are ca obiect de activitate: o organizarea procedurilor de achizitii publice pentru toate compartimentele Primăriei Municipiului București conform O.R nr. și H. pregătirea. precum și cunoașterea. 212/2002.G.1:50000 necesare activității municipalității. aprobată de Legea nr. o organizarea procedurilor de concesionare terenuri conform Legii nr. monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic (expertizarea tehnică și proiectarea lucrărilor de consolidare). întocmirea contractelor de concesiune. o organizarea procedurilor de vânzare a spațiilor cu altă destinație conform Legii nr. respectarea și aplicarea prevederilor sistemului de management al calității implementat și aplicat în Primăria Municipiului București. cu completările și modificările ulterioare. 60/2001 privind achizițiile publice. Colaborează la întocmirea inventarului patrimoniului municipalității. 219/1998 privind regimul concesiunilor.U.culturale. urmărirea executării.) cu terenurile aferente și terenurile libere care fac parte atât din domeniul public cât și din domeniul privat al municipiului.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat. finanțării. o utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat. exploatării. obiectivelor social . a actelor adiționale și a rezilierilor acestora (după caz). contractarea. a contractelor întocmite conform H. respectarea și aplicarea prevederilor Sistemului de Management al Calității implementat și aplicat în Primăria Municipiului București.G. a actelor adiționale și formelor de reziliere a acestora (după caz). precum și întocmirea actelor adiționale și a notelor de reziliere la acestea (după caz).C. intocmirea contractelor de vanzare SAD si a actelor aditionale (dupa caz). precum și activitatea de contractare a proiectării.M.D. • Direcția învățământ are ca obiect de activitate monitorizarea asigurării condițiilor necesare bunei funcționari a instituțiilor și activităților din sfera sa de acțiune. spațiilor cu altă destinație. compus din clădiri (spații comerciale. întocmirea contractelor de achiziție publică. o cunoașterea. intreținerii și transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat. construcției.B nr.G.

SUPERCOM S. Parcuri și Agrement București. S. În exercitarea atribuțiilor sale..C. Administrația Lacuri. APA NOVA S. Direcția Cultură colaborează cu celelalte direcții și servicii din cadrul Primăriei Municipiului București și coordonează activitatea instituțiilor publice de cultură din subordinea C. o colaborează cu compartimente de specialitate din cadrul PMB în scopul integrării propunerilor de angajamente față de instituțiile din domeniu sau de competență. o răspunde.L. în baza strategiei naționale corespunzătoare. o dezvoltă și menține relații de colaborare cu organizații neguvernamentale (ONG – uri) care derulează programe educative în domeniu.A. S. LUXTEN LYGHTING (sau altă societate care prestează activitatea de iluminat public). în ansamblul programelor susținute de CGMB sau de către Primarul General. direcțiile de specialitate din cadrul primăriilor de sector. REBU S. strategia și programele de reabilitare. COMEXROM S. instituții descentralizate ale administrației centrale la nivelul Municipiului București. (sau alte societăți agreate care efectuează prestația de salubritate). de buna cunoaștere și folosire eficientă a sistemului informatic integrat al PMB.fundamentează măsurile care se propun Primarului General privind asigurarea condițiilor necesare bunei funcționări a instituțiilor și activităților din sfera de acțiune a direcției. EUROTIN – Agenția pentru cooperare europeană în domeniul tineretului. sistem conform cerințelor standardului SR EN ISO 9001 – 2001. Direcția Utilități Publice.A. S. ROSAL GRUP S. în vederea îndeplinirii obiectului de activitate.. S. în cadrul direcției.. proiect cofinanțat de Banca Europeană de Investiții. exercită următoarele atribuții specifice: o elaborează.C.C 3D România S. S. împreună cu instituțiile sau autoritățile implicate. o răspunde de organizarea și urmărirea implementării proiectelor care vor fi derulate în cadrul direcției.C. o stabilește și menține relații de cooperare/colaborare cu: Ministerul Educației Cercetării și Tineretului.B. respectiv Primarului General al Capitalei.. în vederea corelării programelor și inițiativelor în domeniu ale municipalității cu prioritățile. o răspunde de implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității în cadrul direcției.R. direcțiile și programele elaborate la nivel local și național. modernizare și dezvoltare a utilităților publice coordonate de Direcția Utilități Publice.A. • Direcția cultură are ca obiect de activitate monitorizarea asigurării condițiilor necesare bunei funcționări a instituțiilor și activităților din sfera sa de acțiune.C IRIDEX GROUP IMPORT – EXPORT S.C.C SYSTEMA ECOLOGIC S.G.A..M. S.R. Ministerul Finanțelor Publice. o .L. UNICEF. • Direcția utilități publice are ca obiect de activitate coordonarea activității societăților și regiilor prestatoare a serviciilor publice după cum urmează: RADET. CNR – UNESCO.C. o sesizează conducerii municipalității aspectele negative din activitatea instituțiilor care fac parte din sfera sa de activitate și face propuneri pentru eliminarea operativă a disfunctionalităților constatate. S.R. etc.R. S. URBAN S. Ministerul Sănătății. o fundamentează măsurile care se propun spre aprobare Consiliului General al Municipiului București..A. S. în special a Proiectului privind Reabilitarea Infrastructurii Școlare în București.L (societățile care administrează depozitele ecologice de deșeuri).C.L.

. regională.M. . o răspunde de utilizarea corespunzătoare a sistemului informatic integrat. o întocmește Programul de măsuri și acțiuni pentru deszăpezirea și combaterea poleiului în Municipiul București. urmărește și verifică bugetul regiei sau societăților coordonate și transmite propunerile la direcția economică de specialitate. o asigură preluarea. o promovează și derulează investițiile prin:  asigurarea realizării temelor. o Urmărește introducerea sistemului de Asigurarea Calității (AQ) în cadrul direcției. exercită urmatoarele atributii specifice: o coordonarea activităților referitoare la executarea și implementarea "Proiectului privind infrastructura urbană în București". documentațiilor și caietelor de sarcini în colaborare cu instituțiile de specialitate și reprezentanții beneficiarilor.. o transportul public urban de suprafață . transportul integrat. Prefectură.P.M. C. o . o asigură urmărirea situației tehnico-economice pentru utilitățile publice coordinate. o răspunde de cunoașterea.B.  participarea împreună cu direcțiile de specialitate la derularea contractelor de proiectare. Primăriile de Sector. Inspectoratul de Protecție a Mediului București. studiilor de prefezabilitate. studiilor de fundamentare. execuție și consultanță. respectarea și aplicarea prevederilor sistemelor de management aprobate. o întocmește și reactualizează baza de date privind gestionarea deșeurilor solide în municipiul București. planificare. studiilor de soluție.T. drumuri și siguranța circulației – în vederea îndeplinirii obiectului de activitate.elaborează proiectul propriu de buget anual și rectificarea acestuia.E. o promovarea relațiilor cu partenerii externi privind dezvoltarea metropolitană.M.  participarea la avizarea studiilor.B. coordonare și urmărire a calității și siguranței procesului de transport. o coordonează activitatea C. verificarea și prelucrarea informațiilor primite privind asigurarea calității utilităților publice. pentru probleme specifice. • Direcția transporturi. studiilor de fezabilitate și altor documentații necesare promovării.strategie. o verifică documentația necesară în vederea autorizării /licențierii societăților de salubritate și igienizare. o colaborează cu compartimentele P.B. Departamentele de Specialitate și Direcțiile din Ministere. o analizează cu regiile de specialitate și societățile comerciale disfunctionalitățile sistemelor. o verifică documentația și elaborează Avizul favorabil în vederea obținerii Autorizației de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice. propune măsuri pentru eliminarea efectelor negative. precum și alte instituții etc.  participarea la licitarea și negocierea contractelor pentru realizarea documentațiilor și investițiilor.. o întocmește Planul de gestionare al deșeurilor din municipiul București.G.

o asigură activitatea de regularizare a taxei de autorizare pentru lucrările de infrastructură autorizate de direcție. o monitorizarea rețelei stradale. distribuție gaze naturale. extindere sau reparare privind lucrările de infrastructură (rețelele tehnicoedilitare subterane. o verifică stadiul fizic al lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) autorizate pe teritoriul Municipiului București. o promovarea Master Planului privind circulația generală. transmisii de date – imagine – voce. cu societățile comerciale și regiile și instituțiile publice deținătoare de rețele. o asigură întocmirea de documente curente de evidență. în vederea supunerii spre aprobare organelor competente. a condițiilor impuse prin autorizația de construire și/sau intervenție în domeniul public. poduri și pasaje rutiere. o asigurarea managementului calității serviciilor în transportul public urban. precum și rețele stradale) necesare pentru lucrările de pe teritoriul Municipiului București în condițiile legii. o avizarea propunerilor instituțiilor și serviciilor publice coordonate referitoare la modificarea tarifelor practicate de către acestea. la sol și aeriene de apă și canal. exercită urmatoarele atribuții specifice: o organizează activitatea de coordonare a proiectării și execuției lucrărilor de infrastructură (rețele tehnico-edilitare și stradale) din Municipiul București. urmărirea și recepția lucrărilor de infrastructură. privind transportul integrat. coordonare și urmărire a calității. o monitorizarea parcajelor la nivelul municipiului București. respectarea termenelor de execuție a acestora. o asigură întocmirea autorizațiilor de construire. o asigură organizarea ședințelor Comisiei de coordonare a proiectării. linii de transport în comun cu tracțiune electrică. o o . modificare. o sistematizarea circulației rutiere. situații și sinteze lunare. elaborarea metodologiei și licențierea transportului public urban cu taximetre. o strategia de dezvoltare a rețelei stradale – planificare. distribuție energie electrică. promovarea investițiilor și a lucrărilor de modernizare și întreținere a rețelei stradale. • Direcția coordonare reglementare infrastructură – în vederea îndeplinirii obiectului de activitate. trimestriale și anuale. o promovarea master planului privind arterele de circulație. pentru execuția. termoficare.promovarea Master Plan-ului JICA 2000. o asigură întocmirea și actualizarea Planului cadru investițional al lucrărilor de infrastructură pe o perioadă de 3 ani. o asigură organizarea coordonării execuției lucrărilor de infrastructură (tehnicoedilitare și stradale). maxi-taxi și autobuze. o colaborează cu compartimentele specializate din Primăria Municipiului București. prin fibră optică. telecomunicații. secretariatul comisiei. reconstruire. în scopul realizării rețelelor edilitare în cadrul unui program unitar de execuție. o asigură emiterea avizelor și acordurilor pentru respectarea actelor normative locale în vigoare. documente operative. a condițiilor înscrise în avizele și expertizele de specialitate și a prevederilor avizelor eliberate de autoritățile administrației publice locale și ia măsurile stabilite de lege.

o asigură întocmirea și promovarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București și a dispozițiilor Primarului General cu privire la reglementarea activităților specifice. o . o asigură consolidarea organizării și funcționării tuturor activităților grupate după criteriile omogenității și ierarhiei în cadrul ei. în cadrul Primăriei Municipiului București. obligațiile de serviciu stabilite prin norme cu caracter general-obligatoriu. integral și la timp. • Direcția administrativ transport are ca obiect de activitate asigurarea efectuării activităților de gospodărire. monitorizează și distribuie funcție de cerințele celorlalte compartimente bunuri materiale. întreținere-reparații și de deservire.M. o asigură activitatea de implementare a sistemului informatic integrat pentru managementul activităților din Primăria Municipiului București asigurând date pentru realizarea Băncii de Date Urbane a Bucureștiului. aplicând legislația aferentă. • Direcția protecția mediului și educație eco-civică are în principal ca obiect de activitate punerea în aplicare a politicii de mediu la nivelul Municipiului București. o culege informațiile. Pagina de Internet/Intranet a P. aflate în administrarea directă a Primăriei Municipiului București. calamități ori alte evenimente extraordinare. creșterea capacității efective de a rezolva cu responsabilitate. mijloace fixe și obiecte de inventar. o propune măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul rețelelor de infrastructură (tehnico-edilitare și de străzi). a condițiilor impuse prin Autorizația de Intervenție în domeniul public. urmărește și verifică permanent stadiul fizic al lucrărilor de intervenție pentru remedierea avariilor de pe teritoriul municipiului București. apă-canal. o asigură creșterea gradului de profesionalism al personalului prin alinierea tuturor activităților la cerințele legislatiei specifice. precum și contracte de prestări – servicii și de întreținere specializată. a hotărârilor Consiliului general al Municipiului București și a dispozițiilor Primarului General. gaze naturale. tuturor administratorilor și/sau deținătorilor de rețele tehnico-edilitare și stradale potrivit competențelor stabilite prin lege. asigură prelucrarea acestora și alcătuirea bazei de date. Managementul relațiilor cu clienții. ce revin tuturor funcționarilor publici din compartimentele sale funcționale în interesul colectivității locale. o asigură buna funcționare a Sistemului de Management al Calității în conformitate cu standardele: ISO 9001:2001 EN ISO 9001:2000 BS EN ISO 9001 :2000 SR EN ISO 9001 :2001 în cadrul direcției.B. respectarea termenelor de execuție a acestora. o face propuneri pentru încheierea de contracte cu furnizorii de utilități (dacă este cazul) și urmărește derularea acestora în ceea ce privește furnizarea de: energie electrică. Managementul documentelor și a fluxurilor de lucru. Mesagerie electronică. În exercitarea atribuțiilor sale Direcția Administrativ Transport. a Arhivei Electronice a Primăriei Municipiului București. Direcția Administrativ Transport exercită următoarele atribuții: o gestionează.asigură întocmirea Autorizațiilor pentru lucrările de Intervenție urgentă în cazuri de avarie. colaborează cu celelalte compartimente din cadrul structurii Primăriei Municipiului București. telefonie.

o completează zilnic registrul de intervenții neplanificate și dă curs rezolvării cât mai urgente a intervențiilor. contencios și legislație are ca principale atribuții specifice avizarea actelor de autoritate emise de Primarul General și a actelor o . o supraveghează efectuarea curațeniei în spații cu destinația: . în vederea achiziționării de bunuri și servicii. o realizează grafice de reparații și întreținere curente pentru autoturisme în funcție de kilometri efectuați. o solicită compartimentelor din structura Primăriei Municipiului București. respectând codurile CPSA. urmărind conform registrului de intervenții planificate ca la termenele scadente să se execute reparațiile și întreținerea acestora. holuri) în grupurile sanitare și curtea interioară. Concesionări și Contracte. o urmărește rulajul echivalent pentru a putea schimba anvelope și lubrifianți conform normativelor. conform legislației specifice. o asigură cu personal specializat întreținerea aparaturii de comunicații în sistemul radio "Bucur". o răspunde de activitatea de curierat și distribuție a corespondenței. o evaluează eficiența derulării contractelor cu furnizorii de materiale și prestări de servicii. lichidarea. o urmărește gestionarea bazei de date în vederea achiziționării de bunuri și servicii în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. o păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor (ascensoare. cazane de presiune. ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice. o programează autoturismele la verificările tehnice obligatorii. etc). o asigură cu personal specializat și avizat de organele MAI activitatea de prevenire și stingere a incendiilor. întocmește "Fișa activității zilnice" la sfârșitul fiecărei luni și o predă la Direcția Financiar Contabilitate. evaluare ce va fi transmisă Direcției de Achiziții. o respectă declarația și angajamentul Primarului General în domeniul calității. dotarea cu mijloace de măsurare (corespunzătoare normelor tehnice în vigoare) a consumului. o coordonează activitatea de pază cu personal specializat (gardieni publici). centralizând cerințele în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe care-l transmite Direcției Buget. o realizează activități specifice privind angajarea. hidrofoare. omologate și sigilate. o urmărește încadrarea în consumurile specifice de carburanți și lubrifianți a autoturismelor din parcul auto propriu. de starea lor tehnică.birouri. propuneri de achiziții. în conformitate cu normele sanitare și de protecția muncii. o stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor privind securitatea și protecția muncii pentru personalul din cadrul direcției. • Direcția juridic. o întocmește planul de prevenire și stingere a incendiilor. spații comune (săli conferințe. o își desfășoară activitatea în conformitate cu cerințele SR EN ISO 9001. în conformitate cu prevederile legale.prin personal de specialitate nominalizat prin dispozitii de Primar General face parte din componența comisiilor de evaluare. răspunde de: echiparea autoturismelor. atât în interiorul primăriei cât și în exteriorul acesteia.

B.B. Direcția de redactare și editare a Monitorului Oficial al Municipiului București – principalele atribuții ale direcției sunt următoarele: Selectează.B. negociază și avizează toate proiectele de contracte transmise de către direcțiile de specialitate din cadrul PMB. instituțiilor competente. o redactează și editează Monitorul Oficial al Municipiului București.ro .M. și autoritatea executivă. administrația publică locală și centrală. Primarul General sau Consiliul General al Municipiului București figurează ca parte. o asigură selecționarea documentelor din Arhiva P. Direcția asistență tehnică a C. o reprezintă instituția Consiliul General al Municipiului București în relația cu cetățeanul. rapoartele semestriale și lunare în domeniul managementului calitătii. în baza competențelor stabilite de Secretarul General al Municipiului București. o asigură redactarea sintezelor statistice cerute de conducerea P.M. • Direcția administrație publică – principalele atribuții ale direcției sunt următoarele: o asigură înregistrarea în registre speciale a Dispozițiilor Primarului General. o asigură cercetarea în arhiva P. o coordonează desfacerea către clienți a Monitorului Oficial al Municipiului București. și eliberează. Organigrama Primăriei Municipiului București Figura 3: Organigrama Primăriei Municipiului București 22 22. ca autoritate deliberativă.M.B.M. în limita competențelor stabilite prin fișa postului. analizează. o asigură aducerea la cunostința publică (prin afișare. contencios și legislație este condusă de un director executiv. în diverse dosare date spre soluționare. și Dispozițiilor Primarului General cu caracter normativ. și predarea acestora la arhivele statului. reprezentarea instituției în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale. ori de câte ori Primăria Municipiului București.B. o întocmește Planificarea anuală. alte instituții și organizații.G. o asigură difuzarea actelor administrative..G. de interes general pentru cetățenii municipalității. Direcția juridic. la cerere. o întocmește planificarea anuală.• • administrative elaborate în cadrul compartimentelor din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București și totodată.M. documentele. site-ul PMB și în Monitorul Oficial al Municipiului București. persoane fizice și juridice din țară și din străinătate.pmb. datele și informațiile de interes public primite de la institutiile publice din Municipiul București. copii conforme cu originalul de pe documentele din arhivă. www1. Activitatea serviciilor și birourilor din cadrul direcției va fi coordonată de către trei directori executivi adjuncți.) a Hotărârilor C. rapoartele semestriale și lunare în domeniul managementului calității. potrivit legii.22 3. are ca principale atribuții specifice: o asigură legătura dintre Consiliul General al Municipiului București.

atribuții. activități. ponderea ierarhică. se precizează sarcinile și competențele care revin componentelor acestuia. precum si relațiile care se stabilesc între ele în cadrul și în afara sistemului.ro CONCLUZII Organizarea în managementul public reprezintă un ansamblu de procese prin care se delimitează elementele componente ale sistemului. • determinarea necesarului de posturi și funcții (și. funcția publică. inființarea/desființarea/comasarea de posturi).pmb. • înființarea/desființarea/comasarea de compartimente funcționale și operaționale. funcție de natura și caracteristicile posturilor de management și execuție • echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasați pe același nivel ierarhic. a componentelor procesuale implicate nemijlocit în realizarea acestora (sarcini. compartimentul. structura teritorială. în funcție de volumul. Alte componente ale structurii organizatorice a sistemului administrativ sunt : nivelul ierarhic. postul. structura de tip mixt. funcțiuni). în acest context. Poate fi abordată sub două forme: funcțional și teritorial. • determinarea necesarului de personal. per total și structura socioprofesională.Sursa: www1. . complexitatea și dificultatea obiectivelor. Modalități de perfecționare a sistemului organizatoric: • delimitarea și dimensionarea corespunzătoare. Structura administrației publice – reprezintă configurația internă și relațiile care se stabilesc între componentele sistemului în procesul de realizare a obiectivelor sistemului administrativ. Un sistem administrativ se poate organiza sub forma următoarelor tipuri de structuri: structura ierarhic-funcțională.

Organizația publică ca obiect al managementului public există două tipologii de scopuri și anume: organizația de tip birou și organizația de tip firmă. structurile și rețelele în cadrul organizației publice. Pentru a putea studia sistemul organizatoric trebuie avute în vedere mai multe aspecte. organizații plate. Organizarea este o funcție a managementului public. formalizarea funcționării. care este definită ca fiind puterea creată a organizației. • . pe cât posibil.aplatizarea structurii organizatorice prin reducerea. Deoarece organizația publică are drept obiectiv fundamental interesul public și organizarea ei are anumite caracteristici definitori precum acoperirea întregului teritoriu. autoritatea în cadrul organizației publice. vocabularul structurii organizaționale. În ceea ce privește forma generată de această tipologie organizațiile publice se pot împărții în organizații înalte. Datorită faptului că organizația publică reprezintă un “un segment special” din tiparul organizațiilor. structura tip holding. asemănarea structurilor. cât și compexitatea structurală. a numarului de niveluri ierarhice. și nivelurile ierarhice din cadrul organizației publice. structura divizională. Un element fundamental al structurii organizaționale este autoritatea. Din punct de vedere al tipologiei structurale o clasificație uzuală ar cuprinde: structura simplă. stabilitatea structurală. structura funcțională. și anume: tipologia structurală. se impun anumite restricții. structura matricială.

Managementul resurselor umane. Enciclopedică. 1998. Bucureşti .institutii-publice. București. . OROVEANU. Editura ASE. MANOLESCU. I. Economică. A. Sylvi. NEGOITĂ. M. Bucureşti. Ed.ro. Introducere în ştiinţa administrativă de stat. Ed. Ed. Managementul instituțional și administrativ. P. Fundației „România de Mâine”. CORBU. București. MARINESCU. București.BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Statutul funcționarului public. 1975. Bucureşti. Bucureşti. Economică. 2003. www. București. POPESCU. I. Analize organizaţionale. A. Ed.pmb. Management public. L. Ed. mecanisme şi instituţii administrative.org. Expert. 2007. CORBEANU. I. Ed. Bucureşti. Comunicarea managerială. Academică. ALEXANDRU. JOHNS. 1977. Bucureşti. Ed. 1999. G. Introducere în Știința Administrativă. 2003. C. R. Structuri. I. PROFIROIU. Editura ASE. Legea 188/1999. București. București. Lumina Lex. Ed. 1996. 1999. Ed. Bucureşti. Ştiinţa administraţiei. POPESCU. Management.EDP. 2002 D. Comportament organizaţional. Administraţia publică locală din România. București. Economică. MOLDOVEANU. www. Al. 1998. CÂNDEA. 1999. Managementul instituțiilor publice. A. Ed. 2003. Management Public. MANDA. Galați. 1996. Gestiunea instituțiilor publice. POPESCU IANUARIE. G. ANDRONICEANU. 2003. Fundației „Danubius”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->