Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL MUNCH F~l\1ILIE SI PROTECTIEI SOCIALE CABINET MINISTRU

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale numit in functie in baza decretului Presedintelui Romaniei nr.876 din 3 septembrie 2010 pentru numirea unui membru al Guvemului Rornaniei,

Avand in vedere prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,

In baza art.12 din Hotararea Guvernului nr.11l2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protcctiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul

ORDIN

Art.1 - Pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public, pentru domeniul de activitate al Directiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, se aproba:

a) Lista cuprinzand docurnentele de interes public, prevazuta in Anexa nr.l;

b) Lista cu informatiile exceptate de la comunicare, prevazuta in Anexa nr.2;

c) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de DG AMPOSDRU, prevazuta in Anexa nr.3.

Art.2 - Anexele nr.l- 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art.3 -

Directia Generals Autoritatea de Management pentru Programul

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

-

MINISTRU

Anexa nr. 1

I .

~c( If7d. 3c1 /1;.) 1/

Lista cuprinzand documentele de interes public

Cabinet director general

- Regulamente, directive, decizii, comunicari ale institutiilor europene

- Ordine, instructiuni, circulare MMFPS

- Acte normative nationale

Directia Contractare

- Lista beneficiarilor de proiecte finantate prin POSDRU 2007-2013, care se publica potrivit prevederilor articolului 7 " Responsabilitatile Autoritatii de Management legate de rnasurile de informare ~i publicitate pentru public", paragraful 2, litera d) din Corrigendum-ul la Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 care stipuleaza prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European si Fondului de Coeziune.

'i-Serviciul Selectie Operatiuni

- Documente aferente proiectelor finaruate din POSDRU J PHARE:

- Ghidurile solicitantului

- Documentatia de atribuire

iServiciul Contractare

- Documente aferente proiectelor finantate din POSDRU si PHARE

- Modelul cadru de contract intre AMPOSDRU si beneficiar

Directia Verificari de Management si Monitorizare

o Compartimentul Monitorizare si Raportare POSDRU

- Raportul anual/final de irnplementare POSDRU elaborat de Autoritatea de Management in conformitate cu prevederile art. 67 din Regulamentul CE 1083

o Documentele elaborate de Secretariatul Comitetului de Monitorizare POSDRU (CM POSDRU):

-

- Sinteza deciziilor stabilite in intalnirile CM POSDRU

- Minuta reuniunilor CM POSDRU

- Regulamentul de Organizare si Functionare a CM POSDRU

- Ordine de ministru privind CM POSDRU

Directia Managementul Calitatii

Serviciul Suport Juridic

o Compartiment Verificare Ex-ante ~i Suport Juridic

- Documente cu caracter general: ROF MMFPS, ROr MMFPS, ROF AM POSDRU, Hotarari de Guvem, Regulamente etc

o Compartiment Monitorizare Functii Delegate

- Acorduri de delegare de functii incheiate intre AMPOSDU si or POSDRU ~i acte aditionale pentru modificarea acestora

o Compartimentul Managemental Informatiei

- Planul de comunicare pentru POSDRU 2007-20l3

Comunicate de pres a, anunturi privind seminarii, conferinte de presa, alte evenimente de comumcare

Lista celor mai frecvente intrebari ~1 raspunsuri privind cererile de propuneri de proiecte finantate din POSDRU

Serviciul Economic

o Compartimentul Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP)

- Cadrul specific al operatiunilor supuse vizei CFPD

Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor (DIP)

- Documentatie de atribuire

o Compartimentul Programare si Evaluare Program

-Dosar cu documente programatice

-Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

-Documentul Cadru de Implementare a POSDRU

- Dosarul cu documente referitoarea fa evaluarea POSDRU.'

-Planul Multianual de Evaluare pentru POSDRU

-Rapoarte de evaluare a POSDRU

Lista cu informatiile exceptate de la comunicare

Anexa nr. 2 ~ev, nd. 1301 I

/..J.o //

Cabinet director general

- Registru intrare - iesire corespondenta

Directia Contractare

.J,.. Serviciul Selectie Operatiuni

- Procedura Operationala Selectia Operatiunilor

- Documente aferente proiectelor finantate din POSDRU $ PHARE:

- Cereri de finantare

- Rapoarte de evaluare

- Oferte de licitatie

- Dosarele achizitiilor pub lice

Corespondenta aferenta procesului de selectie

Serviciul Contractare

- Procedura Operationala Contractare

- Documente aferente proiectelor finaruate din POSDRU:

- Contracte, acte aditionale, notificari

- Scrisori de reziliere;

- Corespondenta aferenta contractului;

- Instructiuni referitoare la implementarea proiectelor finantate din POSDRU

- Documente aferente proiectelorfinaruate din PHARE:

- Contracte, acte aditionale, notificari;

- Scrisori de reziliere

- Rapoarte de monitorizare

- Rapoarte la nivel program PHARE

- Corespondenta aferenta contractu lui

- Instructiuni referitoare la implementarea proiectelor finantate din PHARE

Directia Verificari de Management si Monitorizare - Procedura Operation ala Monitorizare si Raportare

.. ~ Serviciul Verificare si Raportare Operatiuni Finantate

- Documente aferente proiectelor finantate din POSDRU - Axa Prioritara 1-6 si PHARE:

1. POSDRU:

- Dosar cerere de prefinantarc (documentele suport transmise de beneficiar)

- Dosar Cerere de rambusare intermediara (documentele suport transmise de beneficiar)

- Dosar Cerere de rambusare final a (documentele suport transmise de beneficiar)

- Rapoarte vizita la fata locului

- Dosar plata TV A (documentele suport transmise de beneficiar)

- Raportari MEF (ACIS, ACP)

- Solicitari de clarificare catre beneficiari

- Scrisori de informare catre beneficiari privind aspectele referitoare la verificarile de

-

management privind cofinantarea operatiunilor administrative de natura financiara (cheltuieli neeligibile identificate la verificarea cererilor de rambursare)

- Registru ordonantari

- Diverse adrese

2. PHARE:

- Registru debitori

- Registru note de debit

- Diverse adrese

- Documente aferente proiectelor finantate din POSDRU - Axele Prioritare 1-6 si din PHARE

- Dosar Cerere de rambusare intermediara

- Cerere de rambusare finala

- Rapoarte de verificari la fata locului

- Dosar cu listele achizitiilor publice anuale de la beneficiari (conform Instructiunilor

AMPOSDRU ill. 5 si 6)

- Dosar cu rapoartele de verificare tehnica beneficiari primite de la Organismele Intermediare pentru POSDRU (OI POSDRU)

- Dosar cu beneficiarii sortati pe categorii de rise

- Dosar cu rapoartele de monitorizare a functiei delegate OI POSDRU

- Scrisori de informnare catre beneficiarii proiectelor finantate In cadrul POSDRU cu privire la

masurile stabilite ca urmare a verificarii cheltuielilor efectuate de catre acestia,

o Compartimentul Monitorizare si Raportare POSDRU

- Rapoartele privind implementarea proiectelor primite de la CVTOMP

- Sinteza raportului de nereguli si a raportului de control

- Rapoarte termatice

o Documentele elaborate de Secretariatului Comitetului de Monitorizare POSDRU (CM POSDRU):

- Documentele prezentate la reuniunile CM POSDRU

- Situatia privind indeplinirea deciziilor CM POSDRU

Directia Managementul Calitatii

- Registrul de intrare-iesire corespondents

-..t. Serviciul Suport Juridic

o Compartiment Verificare Ex-ante ~i Suport Juridic - Procedura operationala Managementul Calitatii

- Raportari privind indeplinirea recomandarilor EDIS, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene

- Dosarul documente privind resursele umane ale AM POSDRU

- Copii liste de insotire documente, liste de verificare ex-ante pentru dosarele verificate

- Corespondents diversa

~.-=::::::-~ "':;:~l\ft!I.:,~~~<~.

~~~~~~-:;;--i "'g:;~~';~ompartiment Monitorizare Functii Delegate

f ·~,?:_9..~uriR)perati?nale - Manageme~t ~! Organ!z~re; Ma~ag~ement~l. ~~surse~?r Umane ~~I_Pc5~(t)i~~mestnale/anuale de morntonzare privind stadiul indeplinirii functiilor delegate

+<:%PA~R~~~iiual ?e monitorizare a indeplinirii functiilor delegate

- -eROF ~l fise de post ale OI POSDRU

- Documente referitoare 1a misiuni1e de verificare organizate

- P1anul anual de formare si documente privind participarea 1a curs uri organizate prin Programul

Operational de Asistenta Tehnica - Corespondenta diversa

o Compartimentul Managementul Inforrnatiei - Registrul de intrare-iesire corespondents

- Procedura operationala de Informare si Publicitate

- Planul anual de comunicare pentru POSDRU 2007-2013

- Corespondenta diversa

i- Serviciul Economic

Procedura operationala Management Financiar

o Compartimentul Planificare Financiara, Contabilitate si Plati

- Sinteza proiectelor eu finantare din fonduri exteme nerambursabile preaderare si alti donatori si din alte instrumentel fonduri postaderare (POSDRU - formularul 20)

- Sinteza proieetelor finatate/ propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a UE, Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si alte facilitati si instrumente postaderare (POSDRU - formularu122)

- Fisa finantarii programelor aferente Po1iticii de coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, altor programe fin an tate din fonduri exteme nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare (POSDRU - fonnularul25)

- Prognoza fluxului de fonduri aferente contributiei UE pentru cheltuielile efectuate de

AMPOSDRU in perioada n, n+ 11 - Cererea de fonduri catre ACP

- Notificarea privind cererea de suplimentare a bugetului

- Notificarea privind efectuarea platilor din prefinantare/rambursare

- Ordinele de desernnare a persoanelor cu drept de semnatura in banca

- Documente bancare (ordine de plata, documente depozite bancare, documente schimb valutar) ;

- Adrese de raspuns catre diverse institutii

- Raportari diverse

- Registrul debitorilor (FSE)

- Documente aferente proiectelor finantate din POSDR U

- Registrul jumal

- Balanta de verificare sintetica si analities

- Registru intrare al documentelor

- Reconcilierile financiar - contabile

- Situatiile financiare trimestriale si anua1e

-

o Cornpartimentul Control Financiar Preventiv Propriu (CFPP)

- Act de numire pentru persoana desemnata cu exercitarea vizei CFPP

- Registrul operatiunilor supuse vizei CFPP

- Rapoartele trimestriale privind activitatea CFPP

- Nota privind refuzul vizei CFPP

- Liste de verificare ale operatiunilor/documentelor supuse vizei CFPP

,.J:_ Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor (VIP)

- Procedura operational a implementare si verificari de management pentru proiectele finantate in cadrul Axei prioritare 7 .Asistenta tehnica"

- Registru intrare - iesire corespondents, dosar corespondents

- - Documente aferente proiectelor finantate din POSDRU - Axa Prioritara 7 I

- Dosarul proiectului ( documente tehnice si documente financiare din cadrul perioadei de

implementare)

- Dosar instructiuni referitoare la implementarea proiectelor

- Documente aferente proiectelor finaruate din PHARE

- Dosarul proiectului (documente tehnice si documente financiare din cadrul perioadei de

implementare)

o Compartimentul Programare ~i Evaluare Program - Procedura Operationala Programare si Evaluare

- Registru intrare =iesire corespondents

- -Dosarul cu documente referitoarea la evaluarea POSDRU :

- Fisele tehnice de proiect

- Planurile de actiune pentru implementarea recomandarilor din rapoartele de evaluare

-Documente aferente reuniunilor Comitetului de Coordonare a Evaluarii POSDRU

o Compartimentul Antifrauda si Nereguli

- Proceduri operationale: Control Antifrauda, Managementul Neregulilor

- Dosar de verificare la fata locului:

- Nota ofiter nereguli invalidare alerta/misiune verificare

- Decizie DG AM de realizare a misiunilor de verificare

- Minuta verificari la fata lucului

-Raport de verificare la fata locului

- Dosar de nereguli:

- Alerte de nereguli

-Rapoarte de verificare preliminara a alertelor de nereguli

-Nota ofiter nereguli invalidare alerta/misiune verificare

- Minuta verificari

- Raport de verificare

- Proces verbal de constatare neregula

- Raport trimestrial de nereguli

- Planuri de verificare ~i registre de nereguli si verificare:

- Plan anual de verificare

- Registru alerte de nereguli

- Registru deciziilor DG AM de realizare a misiunilor de verificare

- Registrul misiunilor de verificare la fat a locului

~~~,,~~istru ner~gu~i ~i'ti __ ;:;_~e~,~trul debitorilor

::; jA\iF'l_(:'c, c 'f;. \\

~ ~\,:'J~~!l? § f

I-" /J:t t.'t.~\ . -: " ...... J I

~ :Iti~~' ,(.v" -, 4~~'!/

~-,/~ '--~. .~ /~ ~ ':;'l/_iVl(:'"\.-~',,,,<;>

, I',l':'l"\"\ 'il'/ ~;

-

Anexa nr. 3 --foe UIC{ /.3('/ !~() 1/

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de DG AMPOSDRU

Cabinet director general

- Registru intrare - iesire corespondenta

- Regulamente, directive, decizii, comunicari ale institutiilor europene

- Ordine, instructiuni, circulare MMFPS

- Acte normative nationale

Directia Contractare

- Lista beneficiarilor de proiecte finantate prin POSDRU 2007-2013, care se publica potrivit prevederilor articolului 7 " Responsabilitatilc Autoritatii de Management legate de masurile de informare si publicitate pentru public", paragraful 2, litera d) din Corrigendum-ul la Regulamentul (CE) ill. 1828/2006 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regu1amentului Consiliului (CE) ill. 1083/2006 care stipuleaza prevederile generale ale Fondului European de Dezvoltare Regionala, Fondului Social European ~i Fondului de Coeziune.

'* Serviciul Selectie Operatiuni

- Procedura Operational a Selectia Operatiunilor

- Documente aferente proiectelor finantate din POSDRU § PHARE:

Ghidurile solicitantului Cereri de finantare Rapoarte de evaluare Docurnentatia de atribuire Oferte de licitatie

Dosarele achizitiilor pub lice

Corespondenta aferenta procesului de selectie

~ Serviciul Contractare

- Procedura Operationala Contractare

- Documente aferente proiectelor finaruate din POSDRU:

Contracte, acte aditionale, notificari Scrisori de reziliere;

Corespondenta aferenta contractului;

Instructiuni referitoare la implementarea proiectelor finantate din POSDRU

- Documente aferente proiectelor finaruate din P HARE:

Contracte, acte aditionale, notificari; Scrisori de reziliere

Rapoarte de monitorizare

Rapoarte la nivel program PHARE Corespondenta aferenta contractului

Instructiuni referitoare la implementarea proiectelor finantate din PHARE

-

Directia Verificari de Management si Mouitorizare

Procedura Operationala Monitorizare si Raportare

.i- Serviciul Verificare si Raportare Operatiuni Finantate

- Documente aferente proiectelor finantate din POSDR U - Axa Prioritara 1-6 si P HARE:

1. POSDRU:

Dosar cerere de prefinantare (documentele suport transmise de beneficiar) ,

Dosar Cerere de rambusare intermediara (documentele suport transmise de beneficiar) Dosar Cerere de rambusare final a (documentele suport transmise de beneficiar) Rapoarte viz ita la fata locului

Dosar plata TV A (documentele suport transmise de beneficiar) Raportari MEF (ACIS, ACP)

Solicitari de clarificare catre beneficiari

Scrisori de informare catre beneficiari privind aspectele referitoare 1a verificarile de management privind cofinantarea operatiunilor administrative de natura financiara (cheltuieli neeligibile identificate la verificarea cererilor de rambursare)

Registru ordonantari

Diverse adrese

2. PHARE:

Registru debitori Registru note de debit Diverse adrese

- Documente aferente proiectelor finantate din POSDRU - Axele Prioritare 1-6 si din P HARE Dosar Cerere de rambusare intermediara

Cerere de rambusare finala

Rapoarte de verificari la fata locului

Dosar cu li stele achizitiilor publice anua1e de la beneficiari (conform Instructiunilor AMPOSDRU nr. 5 ~i 6);

Dosar cu rapoartele de verificare tehnica beneficiari primite de la Organismele Intermediare pentru POSDRU (01 POSDRU);

Dosar cu beneficiarii sortati pe categorii de rise;

Dosar cu planurile anuale de monitorizare tehnica pentru proiectele aflate in imp1ementare (aferente AMPOSDRU);

Dosar cu rapoartele de monitorizare a functiei delegate 01 POSDRU; Dosar corespondenta cu beneficiarii

-

o Cornpartimentul Monitorizare ~i Raportare POSDRU

Rapoartele privind implementarea proiectelor primite de 1a CVTOMP Sinteza raportului de nereguli ~i a raportului de control

Rapoartele semestriale/anuale/fina1 de implementare POSDRU

- "",.~P.Q.~rtele tematice .0.\},,\~.I~I." i:'-::,~,

f.,_F,.C /j ,~

f/~ (I-~- »: ~\ ;:'~,Documentele elaborate,. de Secretariatului Comitetului de Monitorizare \k 1\;:;'<i1'\ -, l))POSDRU (eM pos~R_u).

~\;//\i-1~w~fttele prezentate la reuniunile eM POSDRU

~~~~llecizii1or stabilite in intalnirile CM POSDRU

Situatia privind indeplinirea deeiziilor CM POSDRU Minuta reuniunilor CM POSDRU

Regulamentul de Organizare si Functionare a CM POSDRU Ordine de ministru privind CM POSDRU

Directia Managementul Calitatii

Registrul de intrare-iesire corespondents

i- Serviciul Suport Juridic

o Compartiment Verificare Ex-ante si Suport Juridic Procedura operationala Managementul Calitatii

Doeumente eu caraeter general: ROF MMFPS, R01 MMFPS, ROF AM POSDRU, Hotarari de Guvem, Regulamente ete

Raportari privind indeplinirea reeomandarilor ED1S, Autoritatii de Audit, Comisiei Europene Dosarul doeumente privind resursele umane ale AM POSDRU

Copii liste de insotire documente, liste de verifieare ex-ante pentru dosarele verifieate Corespondenta diversa

o Compartiment Monitorizare Functii Delegate

Proceduri operationale - Management si Organizare; Managementul Resurselor Umane Aeorduri de delegare de functii incheiate intre AMPOSDU si 01 POSDRU si acte aditionale pentru modifiearea aeestora

Rapoarte semestriale/anuale de monitorizare privind stadiul indeplinirii functiilor delegate Planul anual de monitorizare a indeplinirii functiilor delegate

Avize ROF si fise de post ale 01 POSDRU

Doeumente referitoare la misiunile de verifieare organizate

Planul anual de formare si documente privind participarea la cursuri organizate prin Programul Operational de Asistenta Tehnica

Corespondenta diversa

o Compartimentul Managementul Informatiei Procedura operational a de Informare si Publieitate

Planul de eomunieare pentru POSDRU 2007-20l3

Planul anual de eomunicare pentru POSDRU 2007-20l3

Documente aferente informarii si publicitatii pentru POSDRU (adrese de raspuns la diverse solicitari primite de la potentialii beneficiari, benefieiari, mass-media, diverse institutii si organizatii, comunicate de presa, invitatii, anunturi si materiale de prezentare pentru diverse evenimente de eomunieare)

Rapoarte trimestriale/anuale privind activitatile de informare si publieitate

Lista eelor mai freevente intrebari ~i raspunsuri privind eererile de propuneri de proieete finantate din POSDRU

Corespondents diversa

,~ Serviciul Economic

Procedura operationala Management Finaneiar

o Compartimentul Planificare Financiara, Contabilitate si Plati

Sinteza proieetelor eu finantare din fonduri externe nerambursabile preaderare si alti donatori si

din alte instrumentel fonduri postaderare (POSDRU - formularul 20)

Sinteza proiectelor finatate/ propuse la finantare ill cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a UE, Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, precum si alte facilitati si instrumente postaderare (POSDRU - fonnularu122)

Fisa finantarii programelor aferente Politicii de coeziune a UE, a programelor aferente Politicilor Comune Agricole si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati ~i instrumente postaderare (POSDRU - forrnularul 25)

Prognoza fluxului de fonduri aferente contributiei UE pentru cheltuielile efectuate de AMPOSDRU in perioada n, n+ 11

Cererea de fonduri catre ACP

Notificarea privind cererea de suplimentare a bugetului Notificarea privind efectuarea platilor din prefinantare/rambursare

Documente bancare (ordine de plata, documente depozite bancare, documente schimb valutar) ; Adrese de raspuns catre diverse institutii

Raportari diverse

Ordinele de desemnare a persoanelor cu drept de semnatura ill banca Registrul debitorilor (FSE)

- Documente aferente proiecte finaruate din POSDR U

- Registrul jurnal

- Balanta de verificare sintetica si analities

- Registru intrare al documentelor

- Reconcilierile financiar - contabile

- Situatiile financiare trimestriale si anuale

, .

o Compartimentul Control Finaneiar Preventiv Propriu (CFPP)

Act de numire pentru persoana desemnata cu exercitarea vizei CFPP Registrul operatiunilor supuse vizei CFPP

Cadrul specific al operatiunilor supuse vizei CFPD Rapoartele trimestriale privind activitatea CFPP Nota privind refuzul vizei CFPP

Liste de verificare ale operatiunilor/docurnentelor supuse vizei CFPP

.J:_ Serviciul Unitatea de Implementare a Proiectelor (DIP)

Procedura operational a implementare si verificari de management pentru proiectele finantate In cadrul Axei prioritare 7 .Asistenta tehnica"

Registru intrare - iesire corespondenta, dosar corespondents

- Documente aferente proiectelor finaruate din POSDRU - Axa Prioritara 7

___ . -Dosarul proiectului (documentatie de atribuire, documente tehnice ~1 documente

~;-~ii!:f:;-l:;~{lnciare din cadrul perioadei de implementare)

'I- :-~ -B~ar instructiuni referitoare la implementarea proiectelor

~- \ .. /JtenFf!Jaferente proiectelor finantate din Programul National PHARE

~ A ·';ett·~.,~ ,D~sarul proiectului (documentatie de atribuire, documente tehnice si documente

'jI,.'~/ '\l... :« ,,'t-" ,~ ~

~t;;:.:lr~\ 4Jrianciare din cadrul perioadei de implementare) ~.-~~

o Compartimentul Programare si Evaluare Program - Procedura Operationala Programare si Evaluare

- Registru intrare =iesire corespondenta

-Dosar eu doeumente programatice

-Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

-Documentul Cadru de Implementare a POSDRU

-Scheme de ajutor de stat

-Scheme de ajutor de minimis

- Dosarul cu doeumente referitoarea la evaluarea POSDRU:

-Planul Multianual de Evaluare pentru POSDRU

-Fisele tehnice de proiect

-Fisele tehnice anuale aferente Planului Multianual de Evaluare pentru POSDRU

-Rapoarte de evaluare a POSDRU

-Planurile de actiune pentru implementarea recomandarilor din rapoartele de evaluare

-Documente aferente reuniunilor Comitetului de Coordonare a Evaluarii POSDRU

o Compartimentul Antifrauda si Nereguli

- Proceduri operationale: Control Antifrauda, Managementul Neregulilor

- Dosar de verifieare la fata locului:

- Nota ofiter nereguli invalidare alerta/misiune verificare

- Decizie DG AM de realizare a misiunilor de verificare

-Minuta verificari la fata lucului

-Raport de verificare la fata locului

- Dosar de nereguli:

-Alerte de nereguli

- Rapoarte de verificare preliminara a alertelor de nereguli

-Nota ofiter nereguli invalidare alerta/misiune verificare

- Minuta verificari

- Raport de verificare

- Proces verbal de constatare neregula

- Raport trimestrial de nereguli

- Planuri de verificare si registre de nereguli si verificare:

- Plan anual de verificare

- Registru alerte de nereguli

- Registru deciziilor DG AM de realizare a misiunilor de verificare

- Registrul misiunilor de verificare la fata locului

- Registru nereguli

- Registrul debitorilor

-