Sunteți pe pagina 1din 7

Alegerea variantei optime de asigurare cu resurse materiale pentru

unităţile agroalimentare

I. Elementele problemei:
1. Pentru exemplificare, se vor folosi datele din anul curent şi cele din perioada de
bază (an de referinţă) dintr-o societate comercială pe acţiuni şi dintr-o asociaţie
agricolă, date redate sintetic în tabelul nr.1:
Tabelul nr.1
Valoarea resurselor materiale asigurate, pe sisteme şi forme de circulaţie
- mil.lei-
Nr. Unitatea agricolă Anul Sistemul de circulaţie
crt. Depozit Tranzit
1. De bază 10 58
2. Asociaţia agricolă Curent 34 170
3. SC AGRO- De bază 600 200
4. INDUSTRIAL SA Curent 1800 600

2. Cotele cheltuielilor medii de circulaţie pe sisteme şi forme de asigurare sunt redate


în tabelul nr.2
Tabelul nr. 2
Nivelul relativ al cheltuielilor de circulaţie la 100 lei valoarea aprovizionărilor
%
Nr. Forme de Nivelul relativ al cheltuielilor
crt. circulaţie Adaos Cheltuieli specifice
comercial (Kac) de circulaţie (Kcsa)
1. Depozit 20 10
2. Tranzit achitat 5 7
3. Tranzit organizat 1 5

I. Se cere:
3. Determinarea următorilor indicatori:
a) Valoarea adaosului comercial, cota medie de adaos comercial şi indicele de
creştere a acestei cote, pe sisteme şi forme de asigurare, în anul de bază şi în anul
curent, la cele două unităţi agricole.
b) Cheltuieli specifice de circulaţie, cota medie de cheltuieli specifice de circulaţie
şi indicele de creştere a acestei cote, pe sisteme şi forme de asigurare, în anul de bază
şi în anul curent, la cele două unităţi agricole.
c) Cheltuieli totale de circulaţie, cota medie de cheltuieli totale de circulaţie şi
indicele de creştere a acestei cote, pe sisteme şi forme de asigurare, în anul de bază şi
în anul curent, la cele două unităţi agricole.
EFICIENŢA ECONOMICĂ A DIFERITELOR SISTEME SI FORME DE ASIGURARE CU RESURSE
MATERIALE

ASOCIAŢIA AGRICOLĂ

Nr. Explicatii U.M AN DE AN


Crt. BAZĂ CURENT
DEPOZIT TRANZIT TOTAL DEPOZIT TRANZIT TOTAL
1. Valoarea adaosului comercial mil.lei

2. Cota medie de adaos comercial %

3. Indicele de crestere al cotei de %


adaos comercial
4. Cheltuieli specifice de circulaţie mil.lei

5. Cota medie de cheltuieli specifice %


de circulaţie
6. Indicele de creşterea al cotei %
medii a cheltuielilor specifice
circulaţie
7. Cheltuieli totale de circulaţie mil.lei

8. Cota medie a cheltuielor totale de %


circulaţie
9. Indicele de creştere al cotei medii %
a cheltuielilor totale de circulaţie
Cercetarea pieţei resurselor materiale;
testarea produselor ce urmează a intra în fabricaţie

I. Elementele problemei:
Într-o expoziţie se efectuează sondarea şi aprecierea preferinţelor consumatorilor asupra unui
nou tip de tractor agricol expus în 4 variante. Cercetarea se desfăşoară în două faze, pe un eşantion de
600 de subiecţi.
4. În prima fază a cercetării, care se desfăşoară fără prezenţa produsului, se solicită subiecţilor să
indice ordinea de importanţă (locul 1,2 sau 3) în evaluarea calităţii următoarelor atribute:
a) puterea de tracţiune (cai putere);
b) consumul specific de motorină pe cal putere;
c) estetica produsului.
În urma prelucrării informaţiilor furnizate de subiecţi, s-a obţinut următoarea dispoziţie a celor
trei atribute, notate cu a, b şi c:

Distribuţia subiecţilor pe locuri


Atribute Locuri acordate Total
I II III
a 326 155 119 600
b 182 278 140 600
c 92 167 341 600

5. În faza a doua a cercetării sunt prezentate aceloraşi subiecţi cele patru modele de tractoare A, B, C
şi D, solicitându-se părerea în legătură cu nivelul la care sunt apreciate fiecare dintre cele trei atribute
de bază prezentate anterior. Aceste aprecieri se înscriu într-o scală de cinci trepte de la calificativul
„foarte bun” la calificativul „foarte slab”, utilizând metoda diferenţiala semantică.

6. Se cere stabilirea variantei optime de tractor agricol din cele patru prototipuri prezentate, care
întruneşte cele mai bune aprecieri din partea cumpărătorilor.

Centralizatorul calificativelor de apreciere a modelelor de tractoare


Calificativul
Modelul Atributul F.bun Bun Satisfăcător Slab F.slab
a 215 182 126 69 8
A b 212 175 96 115 2
c 322 189 82 6 1
a 305 221 52 12 10
B b 335 227 23 9 6
c 445 115 28 7 5
a 289 212 68 27 4
C b 266 163 104 46 21
c 282 175 112 23 8
a 302 181 75 38 4
D b 302 115 128 43 12
c 142 206 149 103 -
Eficienţa economică a aplicării sistemului ABC în gestionarea stocurilor
de resurse materiale pentru agricultură

I. Elementele problemei
O societate comercială întocmeşte nomenclatorul de resurse materiale ce urmează a fi
achiziţionate, aşa cum rezultă din tabelul nr.1.
Tabelul nr.1
Necesarul de resurse materiale de asigurat pe grupe de importanţă

Nr. de materiale pe Necesar de Nr. de asigurări Nr. total de


Grupa de grupă asigurat pe grupă pe articol şi pe asigurări
importanţă (mil.lei) an
Nmg Nag Naa Nat
2 3 4 5 6 7
1

600 (15%) 7000 (70%) 10


A
B 1000 (25%) 2000 (20%) 8
C 2400 (60%) 1000 (10%) 8
Total 4.000 10.000 - -

Costul unei aprovizionări, indiferent din ce grupă fac parte resursele materiale în
cauză, este, în medie, de 30.000 lei.
Cheltuielile de depozitare sunt, în medie, de 10% din valoarea stocului mediu.

Ţinând cont de influenţa pe care o exercită fiecare grupă constituită asupra nivelului
imobilizărilor de resurse materiale în stoc, se procedează la schimbarea frecvenţelor de
asigurare cu resurse materiale din cele trei grupe (A, B, C), astfel:
la grupa A se accelerează frecvenţa schimbărilor de la 10 la 12 asigurări pe articol şi
pe an;
la grupa B se măreşte, de asemenea, numărul de asigurări de la 8 la 10 asigurări pe
articol şi pe an;
la grupa C se procedează la o reducere a numărului de asigurări de la 8 la 6 asigurări
pe articol şi pe an, deoarece această grupă are o importanţă minoră, datorită faptului că ea
cuprinde 60% din numărul de repere care alcătuiesc nomenclatorul stocurilor de
materiale şi deţine numai 10% din valoarea totală a stocurilor de resurse materiale.

II. Se cere
1. Determinarea stocului maxim şi a stocului mediu de resurse materiale, a
cheltuielilor de asigurare şi a celor de depozitare, în situaţia iniţială.

2. Determinarea stocului maxim şi a stocului mediu de resurse materiale, a


cheltuielilor de asigurare şi a celor de depozitare, în situaţia iniţială si în condiţiile noilor
frecvenţe ale asigurărilor.
3. Referat de interpretare a datelor (Tema nr. 3)

Optimizarea stocurilor de producţie


I. Elementele problemei
În condiţiile cererii şi a consumului relativ constant, reaprovizionarea stocurilor se
face la intervale egale de timp şi în cantităţi relativ egale, aşa cum este cazul
combinatelor zootehnice, care practică tehnologii de tip industrial, întreprinderilor de
industrializare a produselor agricole, combinatelor de vinificaţie etc. Exemplificarea
metodologiei se va face pentru „nutreţuri combinate” (produsul A), utilizate într-un
complex zootehnic şi pentru „sticle de îmbuteliat vin” (produsul B), folosite la un
combinat de vinificaţie.

Elementele necesare pentru prognozarea stocurilor

Nr. Explicaţii Simbol U.M. Produsul


crt. A B
1. Consumul normat pe trimestru Qn tone / buc 10.050 2.250.000

2. Perioada de calcul Tzp zile 90 90

5. Costul unitar de lansare a Cl mii lei 6.380 14.000


comenzii
6. Costul unitar de stocare Cs lei 4.000 10

În cazul unor intervale de timp variabile între două aprovizionări, se va calcula


intervalul mediu dintre două aprovizionări succesive, ţinând seama de intervalele
individuale ale fiecărei aprovizionări şi de cantităţile primite la fiecare partidă de
materiale.

Tabelul nr.2
Cantităţile de materiale şi termenele de primire a acestora în unitate

Produsul „NUTREŢURI COMBINATE” Produsul „STICLE PENTRU


ÎMBUTELIAT VIN”
Data Inter Cantitate Cantitate Data Inter Cantitate Cantitate
primiri - a primită a primiri - a primită a
i valul (Q) teoretică i valul (Q) teoretică
în a în a
zile perioadei zile perioadei
(t) (Q*t) (t) (Q*t)
4.01 5 650 3250 10.01 21 500 10500
8.01 4 500 2000 30.01 20 400 8000
15.01 7 750 5250 10.02 10 200 2000
18.01 3 350 1050 28.02 18 300 5400
24.01 6 600 3600 15.03 15 300 4500
28.01 4 525 2100 10.04 26 500 13000
2.02 5 600 3000 30.04 20 400 8000
10.02 8 850 6800 15.05 15 400 6000
14.02 4 450 1800 5.06 20 500 10000
17.02 3 300 900 15.06 10 300 3000
22.02 5 500 2500 30.06 15 600 9000
27.02 5 550 2750 20.07 20 700 14000
5.03 6 650 3900 30.07 10 300 3000
9.03 4 400 1600 10.08 10 400 4000
14.03 5 600 3000 25.08 15 600 9000
20.03 6 700 4200 20.09 25 500 12500
24.03 4 450 1800 15.10 25 600 15000
30.03 6 625 3750 10.11 25 500 12500
500 10000
500 10000
Total - 10050 53250 - - 9000 169400

II. Se cere
1. Optimizarea stocului curent prin metoda calculului direct.
2. Determinarea stocului curent optim prin metode economico-matematice (Metoda
Rambeaux).
3. Calcularea altor indicatori ai optimizării stocurilor.