S.C.

______________________________
CUI – __________________________________
Nr. ______ / 30.04.2011

ACT ADIŢIONAL nr. ______
din 30/04/2011
la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr.
___/___.___._______ în registrul general de evidenţă a salariaţilor

PĂRŢILE:
Persoana
juridică/fizică
S.C.
____________________________,
cu
sediul/domiciliul în STR. _____________, NR. ___, BL. ___, SC. ___, ET. ___,
AP.
___,
,
LOCALITATEA
_________________________,
JUDETUL
___________, COD POSTAL-___________, înregistrată la Oficiul National al
Registrului Comertului, sub numărul ______________, cod fiscal
____________, telefon ……, reprezentată legal prin ________________, în
calitate de ADMINISTRATOR
şi
2. Salariata
_________________________,
domiciliat(ă)
în
localitatea
___________________ STR. _____________, NR. ___, BL. ___, SC. ___, ET.
___, AP. ___, , _________________________, JUDETUL ___________, COD
POSTAL-___________,, posesoare a cărţii de identitate seria ___, nr.
_______, eliberată de _____________ la data de _____________, CNP
_______________________, permis de munca seria ……… nr. ……………… din
data………………,
angajat in functia de ___________________ (COR
____________).
1.

în temeiul Art. 41 (CAPITOLUL 3 - Modificarea contractului individual de muncă)
din Codul Muncii - Legea 53/2003 am convenit la modificarea Contractului
Individual de Muncă încheiat şi înregistrat sub nr ___/___.___._______ în
registrul general de evidenţă a salariaţilor, astfel
Art.1. Incepand cu data de 30.04.2011, se modifica (urmare a aparitiei
Legii 40/2011) Contractul Individual de Muncă al D-nei/D-nului _______________
având CNP ____________________, după cum urmează:
CAPITOLUL SUPUS
MODIFICARII
L. Alte clauze:

MODIFICAREA
se introduce litera f).

M. Drepturi şi obligaţii La
punctul
2.
generale ale părţilor:
Salariatului îi revin, în
principal,
următoarele
obligaţii: se introduce
litera f).

CONTINUTUL
MODIFICARII
f). salariatul este obligat
sa respecte prevederile
Regulamentului Intern si
ale Fisei Postului
f). obligatia de a se
supune obiectivelor de
performanță
individuale impuse,
precum și criteriilor de

evaluare a realizării
acestora
M. Drepturi şi obligaţii La
punctul
4.
generale ale părţilor:
Angajatorului în revin, în
principal,
următoarele
obligaţii: se
introduce
litera f).

f). sa evalueze salariatul
numai dupa obiectivele
de performanță
individuale impuse,
precum și dupa
criteriile de evaluare a
realizării acestora

Salariat,
Numele şi Prenumele ______________________
Semnătura____________________

Am primit un exemplar 30.04.2011
__________________________________

Reprezentant legal angajator,
Numele si prenumele _____________________ Functia Administrator
Semnatura______________________ Stampila