Sunteți pe pagina 1din 9

1.

(1) Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizând în cadrul fiecarei categorii sfera
de cuprindere a impozitului. I
Rezolvare
Impozitul pe profit se aplică după cum urmează:

Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite
în continuare contribuabili:

a) persoanele juridice române,

b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în
România;

c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-
o asociere fără personalitate juridică;

d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare
situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică
română;

e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în
România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de
persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

Impozitul pe profit se aplică după cum urmează:

a) în cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă, atât din
România, cât şi din străinătate;

b) în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent
în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

c) în cazul persoanelor juridice străine şi al persoanelor fizice nerezidente care desfăşoară activitate în
România într-o asociere fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii
atribuibile fiecărei persoane;

d) în cazul persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi
imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o
persoană juridică română, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

e) în cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române care realizează venituri
atât în România, cât şi în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul
impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

7. (2) Care sunt conditiile ce trebuie îndeplinite de un mijloc fix pentru a fi deductibila
amortizarea fiscala. I
Raspuns
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:

a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat
terţilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului;
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot
sau set, la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru
componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de
cea a activului rezultat, amortizarea se determină pentru fiecare componentă în parte.

9. (3) Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit al
autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere sau administrare? I
Raspuns
cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, exclusiv cele privind combustibilul, aferente
autoturismelor folosite de persoanele cu func?ii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice
sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

10. (4) Prezentati regimul deductibilitatii în cazul provizioanelor. I


Rezolvare
Contribuabilul are dreptul la deducerea provizioanelor astfel :

b) provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor;

c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25%
începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creanţelor
asupra clienţilor, înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;

2. sunt neîncasate într-o perioadă ce depăşeşte 270 de zile de la data scadenţei;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;

d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare şi funcţionare, de către instituţiile


de credit, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general ţinut de Banca Naţională a
României, precum şi provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice similare;

h) rezervele tehnice constituite de societăţile de asigurare şi reasigurare, potrivit prevederilor legale de


organizare şi funcţionare, cu excepţia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate în
reasigurare, rezervele se diminuează astfel încât nivelul acestora să acopere partea de risc care rămâne
în sarcina asigurătorului, după deducerea reasigurării;

i) provizioanele de risc pentru operaţiunile pe pieţele financiare, constituite potrivit reglementărilor


Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;

j) provizioanele constituite în limita unei procent de 100% din valoarea creanţelor asupra clienţilor,
înregistrate de către contribuabili, altele decât cele prevăzute la lit. d), f), g) şi i), care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii:

1. sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2007;

2. creanţa este deţinută la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a
falimentului, pe baza hotărârii judecătoreşti prin care se atestă această situaţie;

3. nu sunt garantate de altă persoană;

4. sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;


5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului.

k) provizioanele pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitelor de deşeuri, constituite de


contribuabilii care desfăşoară activităţi de depozitare a deşeurilor, potrivit legii, în limita sumei
stabilite prin proiectul pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, corespunzătoare
cotei-părţi din tarifele de depozitare percepute;

l) provizioanele constituite de companiile aeriene din România pentru acoperirea cheltuielilor de


întreţinere şi reparare a parcului de aeronave şi a componentelor aferente, potrivit programelor de
întreţinere a aeronavelor, aprobate corespunzător de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

15. (5) O societate comerciala a trimis în luna august în delegatie 5 salariati, fiecare câte 5
zile. Diurna acordata a fost de 80 lei/zi/salariat. Cheltuielile cu transportul sunt de 1500
lei, iar cheltuielile reprezentând cazarea sunt de 5.000 lei. Sa se precizeze care este
nivelul cheltuielilor deductibile si care este nivelul cheltuielilor nedeductibile. I
Rezolvare
Cheltuieli intergral deductibile : chelt cu transportul 1500 + cheltuilei cazarea 5000 lei
diurna este doar partial deductibila si anume in suma de 13lei x 2.5 limita legala pt societatiile
comerciale = 32.5 lei/zi/salariat
chelt cu diurna nedeductibila = 80 – 32.5 =47.5 lei/zi/pers
Cheltuieli deductibile = 1500 + 5000 + 32.5 x 5 = 6662.5 lei
Cheltuieli nedeductibile = 47.5 x 5 = 237.5 lei
18. (6) O societate pe actiuni platitoare de impozit pe profit, ale carei actiuni sunt detinute de
AA (persoana fizica) în proportie de 70% si de BB (persoana fizica) 30%, realizeaza în
exercitiul financiar 2008 venituri totale de 500.000 lei, din care venituri neimpozabile de
20.000 lei, respectiv cheltuieli totale de 400.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile
30.000 lei. Care este impozitul pe profit platit de societate si dividendele încasate de
fiecare dintre cei doi actionari, tinând cont ca 60% din rezultat este repartizat acestora? I
Rezolvare
impozit pe profit = 16%(total venituri- total cheltuieli + cheltuieli nedeductibile – venituri
neimpozabile)
impozit pe profit = 16%(500.000 – 400.000 + 30.000 – 20.000) = 17.600 lei
profit brut = 500.000 – 400.000 = 100.000 lei
profit net = profit brut – impozit pe profit = 100.000 – 17.600 = 82.400 lei
dividende = 60% din profitul net = 82.400 X 60% = 49.440 lei
divedendele actionarului AA= 70% X 49.440 = 34.608 lei
dividendele actionarului BB = 30% X 49.440 = 14.832 lei

21.(7) O societate comerciala platitoare de impozit pe profit realizeaza în primul trimestru al


anului 200X venituri totale în suma de 13450 lei, din care 2300 lei reprezinta venituri
neimpozabile. ?n aceeasi perioada, societatea comerciala înregistreaza cheltuieli totale în
suma de 9700 lei, din care 1570 lei reprezinta cheltuieli nedeductibile. Determinati
impozitul pe profit de plata aferent trrimestrului I al anului 200X. I
Rezolvare
impozit pe profit = 16%(total venituri- total cheltuieli + cheltuieli nedeductibile – venituri
neimpozabile)
impozitul pe profit = 16%( 13.450 – 9.700 + 1570 - 2300 ) = 483.2 lei

23. (8) Prezentati deducerile personale în cazul impozitului pe salarii. I


(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul
net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a
perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.000
lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 250 lei;

- pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 350 lei;

- pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 450 lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 550 lei;

- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.000,01 lei şi 3.000
lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă
deducerea personală.

(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului
sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi
neimpozabile, nu depăşesc 250 lei lunar.

(4) In cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea
personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi.

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului sunt consideraţi întreţinuţi.

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea
contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute.
Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:

a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele
colinare şi de şes şi de peste 20.000 mp în zonele montane;

b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi
din valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor
viticole şi pomicole, indiferent de suprafaţă.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în
misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

27. (9) Un salariat obtine în luna ianuarie 2009 un salariu de baza de 1.600 lei si sporuri în
valoare de 200 lei. Fiind membru al sindicatului plateste o cotizatie de 5 lei. Are în
întretinere 1 copil minor. Sa se determine impozitul pe salariu. I
Rezolvare
Contributii datoarate de angajat :
C.A.S 10.5% = 1.600 x 10.5% = 168 LEI
C.A.S.S 5.5 % = 1.600 x 5.5% = 88 LEI
SOMAJ 0.5% = 1.600 x 0.5% = 8 LEI
TOTAL = 264 LEI
Comform OMFP nr. 19/17.01.2005
Deducere personală lunară = Si * [1-(VBL – 1000)/2000]
unde: VBL – venit brut lunar
Si = 250 + n.p.î.*100,
n.p.î. = număr de persoane în întreţinere ? 4.
se acorda o deducere suplimentara de 100 de lei pt fiecare persoana aflata in intretinere.
Astfel deducrea va fi = 350 * [1-(1600 – 1000)/2000] = 250 lei
Impozit lunar = 16 % * Baza de calcul
Baza de calcul = Venit net - deducerea personală acordată pentru luna respectivă - cotizaţia sindicală
plătită în luna respectivă - contribuţiile la schemele facultative de pensii ocupaţionale
Venit net = venit brut - contribuţiile obligatorii aferente unei luni
Venit net = 1600 – 264 = 1336 lei
Baza de calcul = 1.336 -250 -5 = 1081 lei
Impozit pe salar = 16% x 1081 lei =173 lei
32. (10) Ce este livrarea intracomunitara si ce conditii trebuie îndeplinite pentru a fi scutita de
TVA cu drept de deducere. I
Raspuns
Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca şi un proprietar.

Livrarea intracomunitara de bunuri este o livrare de bunuri doar ca locul livrarii bunurilor este intr-un
stat membru UE. Pentru ca livrarea intracomunitara de bunuri sa fie scutita de TVA cu drept de
deducere ambele societatii atat cea din romania cat si cea ditr-un stat mebru trebuie sa fie platitoare de
TVA si sa aiba un cod valid de TVA .

33. (11) Ce operatiuni sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata din punctul de
vedere al TVA. I
34. (12) Precizati care este locul prestarii de servicii si persoana obligata la plata TVA în cazul
prestarilor de servicii de asupra bunurilor mobile corporale.
Raspuns I
Locul prestarii de servicii este locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii
efectuate în legătură cu bunurile imobile , iar persoana obligata la plata TVA este pesoana care executa
prestarea de serviciu.

36. (13) Ce documente, registre, declaratii se completeaza în cazul unei livrari intracomunitare
de bunuri? I
Raspuns
Documente: factura ; aviz de insotire a marfii
Registre : registrul Non – Transferurilor
Declaratii: Decontul de TVA declaratia 300
Declaratia recapitulativa pt LIC scutite – Declaratia 390
Daca sociatatea a depasit in anul 2009 pragul valoric petru expedieri intracomunitare de 900.000 lei
atunci trebuie sa faca si declaratia INTRASTAT
38. (14) A, înregistrata în scop de TVA în România (art 153) livreaza bunuri catre B,
înregistrata în scop de TVA în România (art 153), care la rândul sau livreaza bunuri catre
C, înregistrata în scop de TVA în România (art 153). Transportul se face de la sediul lui
A din România la sediul lui C din România. Analizati speta din punctul de vedere al TVA
stabilind tipul operatiunilor, locul lor, precum si obligatiile ce revin celor trei platitori de
TVA. I

49 . (15) Prezentati modul de majorare a impozitului pe cladiri în functie de numarul de cladiri


detinute în proprietate. I
Rezolvare
Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care nu sunt
închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;


b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
(11) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin
succesiune legală.
(2) In cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul
majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din
documentele ce atestă calitatea de proprietar.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la
compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au
domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul
declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

52. (16) Cum se determina impozitul pe spectacole? I


Raspuns
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Cota de impozit se determină după cum urmează:


a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ
sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală
cu 5% .
Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de
organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea
vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

55. (17) O persoana fizica detine în proprietate o cladire în cu o suprafata construit desfasurata
de 250 mp, situata într-o localitate de rangul I, zona B. Cladirea este construita în anul
1967. Valoarea impozabila unitara este 669 lei/mp. Care valoarea impozitului pe profit si
ce suma trebuie sa plateasca la scadente. I