Sunteți pe pagina 1din 65

PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Corpul Experþilor Contabili


ºi Contabililor Autorizaþi
din România

PROGRAMUL NAÞIONAL
DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ
(elaborat în baza art. 20 lit. (f) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994,
republicatã, ºi aprobat cu modificãrile ulterioare
de cãtre Consiliul Superior al Corpului prin Hotãrârea nr. 08/92
din data de 14 mai 2008)
z
Ediþia a III-a
– Revizuitã –

Editura CECCAR, Bucureºti, 2008

1
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

CUPRINS

STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38


PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALÃ CONTINUÃ
A PROFESIONIªTILOR CONTABILI ................................................. 5

Anexa nr. 1 PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE


PROFESIONALÃ CONTINUÃ ...................................... 15

1.1. PROGRAMUL-CADRU privind dezvoltarea


profesionalã continuã –
Domenii (discipline) obligatorii .............................. 21
1.2. PROGRAMUL-CADRU privind dezvoltarea
profesionalã continuã –
Cursuri pentru nivelurile mediu ºi avansat ........... 44

Anexa nr. 2 REGULI PRIVIND ORGANIZAREA ªI DERULAREA


PROGRAMULUI NAÞIONAL DE DEZVOLTARE
PROFESIONALÃ CONTINUÃ ...................................... 85

Anexa nr. 3 NOTÃ cuprinzând mãsuri pentru punerea


în aplicare a prevederilor referitoare la
dezvoltarea profesionalã continuã începând
cu sem. II 2008 ........................................................... 112

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României


CORPUL EXPERÞILOR CONTABILI ªI
CONTABILILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA
(Bucureºti)
Programul naþional de dezvoltare profesionalã
continuã / CECCAR – Ed. a 3-a – Bucureºti: Editura
CECCAR, 2008
ISBN 978-973-8414-46-4

331.5

2 3
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

CECCAR
Direcþia pentru dezvoltare profesionalã continuã

STANDARDUL PROFESIONAL NR. 38*


PRIVIND DEZVOLTAREA PROFESIONALÃ CONTINUÃ
A PROFESIONIªTILOR CONTABILI

Cap. I.
Introducere

1. Aceste norme sunt stabilite în baza Standardului Internaþional de


Educaþie (IES) nr. 7, emis de Federaþia Internaþionalã a Contabililor
(IFAC), care prevede cã institutele membre trebuie sã implemen-
teze o cerinþã de Dezvoltare Profesionalã Continuã (CPD) ca o
componentã integralã a statutului pe care profesionistul contabil
îl are în economie ºi societate. O astfel de cerinþã contribuie la
realizarea obiectivului profesiei contabile, acela de a oferi servicii
de înaltã calitate pentru a veni în întâmpinarea nevoilor publicului,
inclusiv a clienþilor ºi/sau angajatorilor profesioniºtilor contabili.
2. Aceste norme introduc conceptul de Dezvoltare Profesionalã Con-
tinuã (CPD) ca pe o activitate de învãþare relevantã, verificabilã ºi
mãsurabilã.
3. Aceste norme preiau, dezvoltã ºi adapteazã cerinþelor IES nr. 7
normele privind implementarea ºi derularea Programului naþional
de formare profesionalã continuã aprobate prin Hotãrârea Confe-
rinþei Naþionale nr. 97/23 din 29 martie 1997, modificate ºi com-
pletate prin Hotãrârea Consiliului Superior nr. 02/45 din 9 februarie
2002 ºi Decizia Biroului Permanent al Consiliului Superior nr.
02/81 din 28 martie 2002.
4. Misiunea CECCAR este de a servi interesul public, de a întãri
profesia contabilã din întreaga þarã ºi de a contribui la dezvoltarea
puternicã a economiei naþionale prin stabilirea ºi promovarea ade-
ziunii la standarde profesionale de înaltã calitate convergente cu
cele internaþionale ºi prin aducerea în prim-plan a problemelor de
interes general în care expertiza profesiei este importantã.

* Aprobat prin Hotãrârea Consiliului Superior nr. 61 din 1 septembrie 2004.

4 5
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

5. Potrivit principiului fundamental al Competenþei Profesionale, pre- ºi tehnice curente nu vor fi capabili sã presteze într-o manierã
vãzut în Codul etic naþional al profesioniºtilor contabili, un profe- competentã servicii profesionale.
sionist contabil are datoria continuã de a menþine cunoºtinþele ºi În ciuda limitelor inerente ale oricãrui program de dezvoltare profe-
competenþele profesionale la nivelul cerut, astfel încât sã se asi- sionalã continuã, acesta este foarte important pentru menþinerea
gure cã un client sau un angajator primeºte avantajul unor servicii încrederii publice.
profesionale competente bazate pe progresele curente înregistrate
9. Profesia contabilã opereazã într-un mediu în continuã schimbare,
în practicã ºi promovate în legislaþie; un profesionist contabil tre-
ceea ce face necesarã revizuirea periodicã a politicilor de dezvol-
buie sã acþioneze în concordanþã cu normele tehnice ºi profesio- tare profesionalã continuã.
nale aplicabile în toate relaþiile sale profesionale sau de afaceri.
10. CECCAR, în conformitate cu IES nr. 7 emis de IFAC, ia în calcul
Prezentele norme se ocupã de modul în care profesioniºtii contabili cã dezvoltarea profesionalã continuã este doar o metodã de asi-
îºi îndeplinesc obligaþiile de menþinere a competenþei lor profesio- gurare a responsabilitãþilor sale pentru protejarea interesului public;
nale. alte metode precum asigurarea calitãþii serviciilor prestate de pro-
6. Cunoºtinþele necesare pentru a funcþiona eficient ca ºi profesionist fesioniºtii contabili (controlul de calitate), investigaþiile ºi regimurile
contabil în practicã publicã (liber-profesionist), în industrie, comerþ, disciplinare pentru conduita nepotrivitã, aºa cum se aratã în De-
educaþie ºi sectorul privat continuã sã se extindã ºi sã se schimbe claraþiile privind Obligaþiile Membrilor nr. 1-7 emise de IFAC, con-
rapid. Profesioniºtii contabili se confruntã în permanenþã cu stituie metode la fel de importante prin care se protejeazã intere-
aºteptãri ºi exigenþe sporite legate de cunoºtinþele ºi capacitãþile sul public.
lor. Ei ºi asociaþiile lor profesionale se confruntã cu investigaþii
fãrã precedent ale calitãþii controlului intern, ale guvernãrii întreprin-
derilor; în plus, necesitatea de a fi competitiv face sã sporeascã Cap. II.
rolul ºi responsabilitãþile profesioniºtilor contabili din entitãþile de
Scop ºi obiectiv
toate tipurile, de interes public sau privat.
Dezvoltarea continuã a competenþei profesionale ºi învãþarea pe
tot parcursul vieþii sunt esenþiale dacã profesionistul contabil do- 11. Aceste norme stabilesc ca obligaþii pentru CECCAR:
reºte sã nu înºele aºteptãrile. a. sã promoveze programe de educaþie permanentã pentru toþi
profesioniºtii contabili;
7. CECCAR – în calitatea sa de membru IFAC are sarcina sã se asi- b. sã faciliteze accesul profesioniºtilor contabili la oportunitãþile
gure cã profesioniºtii contabili continuã sã-ºi dezvolte ºi sã-ºi menþinã ºi resursele de dezvoltare profesionalã continuã;
competenþele profesionale cerute de utilizatorii serviciilor lor. Corpul c. sã stabileascã standarde de dezvoltare ºi de menþinere a com-
are totodatã sarcina de a promova în rândul profesioniºtilor contabili, petenþei profesionale necesare pentru protejarea interesului
al deþinãtorilor de interese ºi al publicului avantajele dezvoltãrii public;
profesionale continue subliniind importanþa îmbunãtãþirii continue a
competenþei ºi a angajamentului la o învãþare pe viaþã. d. sã monitorizeze ºi sã implementeze dezvoltarea continuã ºi
menþinerea competenþei profesionale a profesioniºtilor con-
8. Dezvoltarea profesionalã continuã nu oferã ea însãºi asigurarea tabili.
faptului cã toþi profesioniºtii contabili vor oferi servicii profesionale
de înaltã calitate, tot timpul; este necesarã ºi aplicarea cunoºtin- 12. Obiectivul dezvoltãrii profesionale continue este de a ajuta profe-
þelor cu o judecatã profesionalã ºi o atitudine obiectivã. De ase- sioniºtii contabili sã-ºi dezvolte o competenþã profesionalã pentru
menea, nu se poate asigura cã fiecare profesionist contabil care a putea oferi servicii de înaltã calitate în interesul public.
participã la un program de dezvoltare profesionalã continuã va 13. Prezentele norme au la bazã principiul cã este în responsabilitatea
obþine beneficiile totale ale acelui program din cauze, cum ar fi profesionistului contabil sã dezvolte ºi sã menþinã competenþa
activitãþile individuale ºi capacitatea de învãþare; totuºi este cert profesionalã continuã necesarã pentru a oferi servicii de înaltã
cã profesioniºtii care nu sunt la curent cu acele cunoºtinþe generale calitate clienþilor, angajatorilor ºi altor deþinãtori de interese.

6 7
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Cap. III. 18. Dezvoltarea profesionalã continuã este aplicabilã tuturor profe-
Promovarea unei educaþii pe tot parcursul vieþii sioniºtilor contabili indiferent de sectorul sau de mãrimea afacerii
în care activeazã deoarece:
14. CECCAR promoveazã importanþa îmbunãtãþirii permanente a a. toþi profesioniºtii contabili au obligaþia eticã de a-ºi proteja
competenþelor ºi angajamentul pentru o învãþare pe tot parcursul clienþii, angajatorii ºi pe toþi deþinãtorii de interese relevanþi ºi
vieþii active în profesie, pentru toþi profesioniºtii contabili. trebuie sã-ºi demonstreze abilitatea de a-ºi exercita responsa-
bilitatea într-o manierã competentã;
Toþi profesioniºtii contabili, indiferent de serviciile profesionale în
care sunt implicaþi, au obligaþia de a-ºi dezvolta ºi menþine com- b. profesioniºtii contabili din toate sectoarele deþin poziþii impor-
petenþa profesionalã relevantã naturii ºi responsabilitãþilor lor pro- tante care implicã raportarea financiarã, responsabilitatea pu-
fesionale. blicã ºi menþinerea încrederii publice;
15. Procesul învãþãrii pe viaþã începe devreme ºi continuã cu progra- c. publicul începe prin a avea încredere în moralitatea profesio-
mul educaþional de a deveni calificat ca profesionist contabil ºi cu nalã a profesionistului contabil; orice lipsã de competenþã sau
programele de dezvoltare profesionalã pe întreg parcursul carierei comportament lipsit de eticã al unui profesionist contabil are
sale. aceleaºi consecinþe asupra reputaþiei profesiei indiferent de
sectorul în care activeazã sau de rolul jucat;
Dezvoltarea profesionalã continuã este o extensie a procesului
educaþional care conduce la calificarea profesionistului contabil; d. toate sectoarele economiei sunt afectate de mediul în rapidã
cunoºtinþele profesionale, abilitãþile profesionale, etica, valorile ºi schimbare ºi de nevoia de adaptare a planurilor strategice
aptitudinile profesionale câºtigate pânã la momentul calificãrii con- sau de afaceri ale entitãþilor care se bazeazã pe competenþa
tinuã sã se dezvolte în concordanþã cu activitãþile profesionale ºi profesionistului contabil;
responsabilitãþile individului. e. angajatorii din orice sector de activitate, când angajeazã profe-
16. CECCAR faciliteazã accesul tuturor profesioniºtilor contabili la opor- sioniºti contabili, se bazeazã, cel puþin într-o anumitã mãsurã,
tunitãþile ºi resursele dezvoltãrii profesionale continue pentru a-i ajuta pe moralitatea profesionalã ca semn al competenþei profe-
sã îºi îndeplineascã responsabilitatea de învãþare pe viaþã. CECCAR sionale.
oferã direct programe de dezvoltare profesionalã continuã în cadrul
„Programului naþional de dezvoltare profesionalã continuã a Cap. V.
profesioniºtilor contabili” ce se elaboreazã la fiecare 5 ani ºi faciliteazã Cerinþele dezvoltãrii profesionale continue:
accesul la programele oferite de alte organisme profesionale. relevanþa, mãsurarea ºi verificarea cunoºtinþelor profesionale

19. Dezvoltarea profesionalã continuã contribuie la competenþa profe-


Cap. IV.
sioniºtilor contabili ºi, ca atare, activitãþile acceptabile sunt cele
Aria de cuprindere
care dezvoltã cunoºtinþele profesionale, abilitãþile profesionale,
în dezvoltarea profesionalã continuã atitudinile, etica ºi valorile profesionale ale profesionistului contabil,
relevante activitãþii curente ºi viitoare ºi responsabilitãþilor profesio-
17. În baza obligaþiilor ce-i revin din constituþia ºi standardele emise nale ale acestuia.
de IFAC, CECCAR cere tuturor profesioniºtilor contabili sã îºi dez- CECCAR dezvoltã cerinþe ºi îndrumãri pe tipuri de activitãþi, rele-
volte ºi sã-ºi menþinã competenþa profesionalã relevantã pentru
vante din punct de vedere profesional, care au la bazã judecata
activitatea lor ºi pentru responsabilitãþile lor profesionale. Rãspun-
profesionalã a membrilor sãi de a lua decizii legate de relevanþa
derea pentru dezvoltarea ºi menþinerea competenþei revine fiecãrui
activitãþilor de dezvoltare profesionalã continuã ºi permit totodatã
profesionist contabil.
membrilor flexibilitatea de a alege activitãþile de învãþare relevante.

8 9
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

CECCAR dezvoltã cerinþe de dezvoltare profesionalã continuã – abordarea combinatã – prin care se îmbinã în mod efectiv ºi
specifice sau adiþionale pentru profesioniºtii contabili care lucreazã eficient informaþiile primite prin cele 2 moduri de abordare de
în domenii de specializare sau în domenii de risc ridicat pentru mai sus, se fixeazã cantitãþile de elemente de învãþat cerute
public (piaþa de capital, bãnci ºi asigurãri). ºi se mãsoarã rezultatele obþinute.
Profesioniºtii contabili sunt încurajaþi sã se consulte cu angajatorii, Prezentele norme stabilesc cã cerinþele dezvoltãrii profesionale
colegii ºi alþii, pentru a-i ajuta sã identifice competenþa sau pro- continue se bazeazã pe abordarea combinatã prin îmbinarea infor-
blemele de învãþare ºi apoi sã specifice oportunitãþile de învãþare maþiilor din exterior ºi interior.
pentru a îndeplini aceste nevoi. 23. Fiecare profesionist contabil este obligat:
20. Profesioniºtilor contabili li se cere sã mãsoare activitãþile de învãþa- a. sã urmeze cel puþin 120 de ore de activitate sau unitãþi echi-
re sau rezultatele pentru a îndeplini cerinþele de dezvoltare profe- valente de dezvoltare profesionalã într-o perioadã de 3 ani,
sionalã continuã ale CECCAR. din care 60 de ore sau unitãþi echivalente sã fie verificabile; o
Activitatea de învãþare poate fi mãsuratã în termeni de efort sau unitate echivalentã de dezvoltare profesionalã reprezintã o
timp cheltuit sau printr-o metodã de evaluare validã care mãsoarã orã de învãþare în clasã sau echivalentul sãu substanþial (tim-
competenþa atinsã sau dezvoltatã. pul petrecut într-o activitate);
21. Prezentele norme se bazeazã pe principiul cã o anumitã porþiune b. sã urmãreascã ºi sã mãsoare activitãþile de învãþare pentru a
din activitãþile de învãþare desfãºurate de profesioniºtii contabili îndeplini cerinþele de la litera (a);
sunt verificabile, ceea ce presupune cã învãþarea poate fi efectiv c. sã demonstreze menþinerea ºi dezvoltarea competenþelor re-
verificatã de o sursã competentã; normele þin, de asemenea, sea- levante oferind periodic dovezi cã au fost verificate obiectiv
ma de faptul cã anumite activitãþi de învãþare pot fi mãsurate, dar de o sursã competentã ºi au fost mãsurate folosindu-se o
nu verificate. metodã de evaluare a competenþei.
Profesioniºtii contabili sunt responsabili de pãstrarea unor documente 24. Pentru a ajuta profesioniºtii contabili sã identifice necesitãþile de
legate de dezvoltarea profesionalã continuã ºi la cererea organelor dezvoltare ºi învãþare ºi sã-ºi planifice modul de satisfacere a
de specialitate ale Corpului trebuie sã ofere suficiente probe pentru acestor nevoi prin Programul naþional de dezvoltare profesionalã
a-ºi demonstra conformarea la cerinþele stabilite de CECCAR. continuã, se stabilesc hãrþi de competenþã ºi planuri de învãþare
care se revizuiesc periodic.
Hãrþile de competenþã oferã o listã de competenþe-cheie pentru
Cap. VI. anumite activitãþi profesionale ºi sectoare ale profesiei la diferite
Moduri de abordare niveluri: iniþiere, mediu ºi avansat.
a cerinþelor de dezvoltare profesionalã continuã 25. Prin activitãþi de învãþare în înþelesul prezentelor norme se înþelege:
– participarea la cursuri, seminarii ºi conferinþe;
22. Standardul Internaþional de Educaþie (IES) nr. 7 prevede 3 moduri – module de autoînvãþare sau instruiri organizate la locul de
de abordare a cerinþelor dezvoltãrii profesionale continue: muncã;
– abordarea bazatã pe informaþii din exterior – prin stabilirea – lucrãri profesionale sau cu caracter academic, publicate;
unei anumite cantitãþi de elemente ce trebuie învãþate, care – participarea ºi munca depusã în cadrul comitetelor ºi comisiilor
este consideratã corespunzãtoare pentru dezvoltarea ºi men- tehnice ale Corpului;
þinerea competenþei; – predarea unui curs în domenii legate de responsabilitãþile pro-
– abordarea bazatã pe informaþii din interior, potrivit cãreia pro- fesionale;
fesioniºtilor contabili li se cere sã demonstreze, prin inter- – studii formale legate de responsabilitãþile profesionale;
mediul rezultatelor, cã dezvoltã ºi menþin competenþa profe- – participarea ca vorbitor la conferinþe sau discuþii în grup;
sionalã; – scrierea de articole tehnice, lucrãri, cãrþi;

10 11
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

– cercetãri, inclusiv citirea unei literaturi sau jurnale profesionale Cap. VII.
pentru aplicarea în cadrul atribuþiilor profesionale; Monitorizarea ºi implementarea
– reexaminarea profesionalã sau testarea formalã.
O singurã activitate din cele de mai sus repetatã, ca de exemplu 27. Direcþia pentru dezvoltare profesionalã continuã din cadrul CECCAR
predarea contabilitãþii primare unor audienþe diferite, nu constituie ºi directorii executivi ai filialelor CECCAR monitorizeazã dacã
activitate de dezvoltare profesionalã continuã a unui membru. profesioniºtii contabili îndeplinesc cerinþele impuse de dezvoltarea
profesionalã continuã.
Anumite activitãþi de învãþare pot fi mãsurabile, dar nu pot fi veri-
ficate; ele contribuie la dezvoltarea ºi menþinerea competenþei, 28. Cerinþele de dezvoltare profesionalã continuã se realizeazã prin
dar nu vor fi considerate ca parte a celor 60 de ore verificabile Programul naþional de dezvoltare profesionalã continuã a profe-
într-o perioadã de 3 ani. sioniºtilor contabili.
26. Prin dovezi pentru verificare în înþelesul punctului 23 litera (c) de 29. Programul naþional de dezvoltare profesionalã continuã se
elaboreazã pentru perioade de câte 5 ani conform modelului prevã-
mai sus se înþelege:
zut în Anexa nr. 1 ºi se desfãºoarã:
a) dovezi pentru verificare într-o abordare bazatã pe informaþii
z pe diferite categorii de profesioniºti contabili:
din exterior, valabile pentru profesioniºtii contabili angajaþi:
– profesioniºti contabili membri ai Corpului;
– materiale de predare;
– catalog de prezenþã, formulare de înregistrare; – profesioniºti contabili angajaþi;
– evaluãri independente care sã demonstreze cã o activitate – profesioniºti contabili care-ºi desfãºoarã activitatea în
de învãþare a avut loc; domenii cu risc ridicat sau de interes public.
– confirmarea participãrii din partea unui instructor, tutore z pe principalele activitãþi ºi domenii de preocupare a profesio-
sau alt organism profesional; niºtilor contabili:
– confirmarea participãrii într-un program intern din partea – organizarea ºi conducerea contabilitãþii financiare ºi de ges-
unui angajator. tiune;
b) dovezi pentru verificare într-o abordare bazatã pe informaþii – elaborarea situaþiilor financiare;
din interior, valabile pentru profesioniºtii contabili membri ai – examinarea ºi expertizarea situaþiilor financiare;
Corpului: – audit statutar asupra situaþiilor financiare;
– verificarea învãþãrii obþinute; – audit intern ºi audit operaþional;
– evaluarea materialelor scrise sau publicate; – consultanþã fiscalã;
– evaluãri ale rezultatelor învãþãrii; – crearea de întreprinderi;
– publicarea unui articol profesional sau a rezultatelor unui – evaluarea întreprinderilor ºi a titlurilor;
proiect de cercetãri; – fuziuni, divizãri, asocieri cu pãrþi ale întreprinderii;
– reexaminarea periodicã; – lichidãri de întreprinderi.
– specializãri sau alte calificãri; z pe discipline.
– inspecþii ale practicii independente; Programul naþional de dezvoltare profesionalã continuã se actuali-
– evaluãri fãcute de alte corpuri profesionale din care mai zeazã anual ºi ori de câte ori este nevoie prin hotãrâre a Consiliului
face parte profesionistul contabil. Superior.

12 13
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

30. În cadrul procesului de monitorizare, profesioniºtii contabili au obli- Anexa nr. 1


gaþia sã facã anual o declaraþie prin care sã specifice conformarea
la cerinþele dezvoltãrii profesionale continue ºi sã ofere dovezi PROGRAMUL NAÞIONAL
ale activitãþilor de învãþare sau verificare a competenþei dezvoltate DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ
sau menþinute.
O monitorizare mai riguroasã se are în vedere pentru profesioniºtii
contabili cu cea mai mare responsabilitate faþã de public, respectiv I. Principii generale
cei care opereazã în roluri cu risc ridicat cum ar fi piaþa de capital,
bãnci ºi asigurãri. 1. Programul-cadru are la bazã standardele elaborate de Comitetul
de educaþie al IFAC.
31. Membrii Corpului care nu reuºesc sã se conformeze cerinþelor
dezvoltãrii profesionale continue sunt determinaþi sã o facã într-o 2. Programul-cadru conþine programul de pregãtire iniþialã adresat
anumitã perioadã de timp, iar dacã nu se conformeazã sunt persoanelor absolvente ale examenului de acces la profesie în
curs de efectuare a stagiului, precum ºi dezvoltarea profesionalã
sancþionaþi disciplinar potrivit Regulamentului Corpului, inclusiv
continuã adresatã experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi membri
cu radierea ºi interzicerea dreptului de a exercita public profesia.
ai CECCAR ºi tuturor profesioniºtilor contabili din economie.
Numele acestora vor fi publicate în revista Corpului.
Rezultatele activitãþii de monitorizare asupra îndeplinirii cerinþelor
Programul de pregãtire iniþialã
de dezvoltare profesionalã continuã de cãtre profesioniºtii contabili
angajaþi vor fi transmise angajatorilor acestora. 3. Pregãtirea profesionalã a stagiarilor (absolvenþilor examenului de
acces la profesia contabilã) este parte componentã a PNDPC ºi
se realizeazã în conformitate cu prevederile Regulamentului
Cap. VIII. privind efectuarea stagiului ºi examenului de aptitudini în vederea
Intrarea în vigoare accesului la calitatea de expert contabil ºi de contabil autorizat,
aprobat prin hotãrâre a Consiliului Superior.
32. Prezentul standard intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Regulile pentru elaborarea ºi realizarea Programului naþional de Dezvoltarea profesionalã continuã
dezvoltare profesionalã continuã se stabilesc prin hotãrâre a Con-
4. Programul este structurat pe 10 domenii (discipline) obligatorii
siliului Superior al CECCAR.
ale activitãþilor ce constituie preocupãri ale profesioniºtilor contabili,
ºi anume:
– Înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Rapor-
tare Financiarã;
– Audit ºi certificare;
– Contabilitate financiarã;
– Contabilitate ºi control de gestiune;
– Fiscalitate;
– Evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderilor;
– Managementul pieþelor de capital;

14 15
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

– Drept – Legislaþie europeanã; 6. Organizarea ºi desfãºurarea acþiunilor în cadrul PNDPC se reali-


– Doctrinã ºi deontologie profesionalã; zeazã la nivel central (naþional) pe centre universitare, zonale ºi
– Expertizã contabilã. la nivel de filiale. PNDPC se completeazã cu acþiunile realizate
cu asistenþã strãinã în baza acordurilor de cooperare dintre CECCAR
Pentru fiecare disciplinã, Programul naþional de dezvoltare profe-
ºi organisme profesionale din alte þãri.
sionalã continuã (denumit în continuare PNDPC) este structurat
pe 3 nivele: bazã, mediu ºi avansat.
5. Pentru nivelele mediu ºi avansat, perfecþionarea ºi aprofundarea
cunoºtinþelor în domeniile (disciplinele) prezentate la pct. 4 de II. Conþinutul Programului naþional
mai sus, PNDPC se structureazã pe un numãr de 18 cursuri, dupã de dezvoltare profesionalã continuã
cum urmeazã:
7. PNDPC are conþinutul tematic ºi structural prevãzut în Anexele
– Întocmirea situaþiilor financiare; nr. 1.1 ºi 1.2 ºi se deruleazã potrivit Regulilor prezentate în Anexa
– Informaþii financiare pentru conducere; nr. 2 ºi precizãrilor din Anexa nr. 3.
– Managementul resurselor umane; 8. Durata de pregãtire pentru cursurile obligatorii este de cel puþin
– Sisteme informatice; 120 de ore sau unitãþi echivalente de dezvoltare profesionalã
– Crearea întreprinderilor; Legislaþia afacerilor; continuã (CPD) într-o perioadã de 3 ani, din care minimum 20 de
ore verificabile/an.
– Impozitarea afacerilor;
Direcþia pentru dezvoltare profesionalã continuã prezintã periodic
– Managementul financiar;
Consiliului Superior al Corpului propuneri pentru diversificarea
– Raportarea financiarã; metodelor de dezvoltare profesionalã continuã a membrilor, cum
– Auditul intern ºi extern; ar fi învãþãmântul la distanþã ºi dezvoltarea individualã a membrilor
– Servicii de audit ºi de certificare; pe baza unor materiale (suporturi de curs ºi bibliografie), puse la
– Gestiunea informaþiei în afaceri; dispoziþie de Corp, cu testarea asupra cunoºtinþelor profesionale
dobândite.
– Planificarea ºi dezvoltarea strategicã a afacerilor;
9. În cadrul Programului naþional de dezvoltare profesionalã continuã
– Raportarea corporativã avansatã;
se recomandã acordarea unei atenþii deosebite tematicilor de
– Managementul financiar-strategic; cursuri pentru Înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale
– Accesarea, utilizarea, controlul ºi recuperarea fondurilor euro- de Raportare Financiarã, precum ºi Doctrinã ºi deontologie profe-
pene; sionalã.
– Reglementãri privind litigiile de muncã, asigurãrile ºi protecþia 10. Înscrierea membrilor Corpului la una din teme, pe forme de pregã-
socialã; tire (iniþiere, mediu ºi avansat), se poate face pe baza certificatului
– Studierea ºi însuºirea unei limbi de circulaþie internaþionalã, de absolvire pentru forma de pregãtire precedentã a aceleiaºi
cu adaptare la specificul profesiei contabile. teme.
– Studierea ºi însuºirea standardelor profesionale emise de 11. Absolvirea fiecãrei teme cuprinse în PNDPC se face pe baza unui
Corp pentru fiecare din activitãþile desfãºurate de experþii test de verificare a cunoºtinþelor în urma cãruia se vor acorda
contabili ºi contabilii autorizaþi. certificate de absolvire, în care se precizeazã tema, durata ºi forma
Tematica detaliatã a acestor cursuri este prezentatã în Anexa de pregãtire urmatã (Anexa nr. 2.5). Certificatele de absolvire a
nr. 1.2. cursurilor de dezvoltare profesionalã vor sta la baza verificãrii în-

16 17
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

deplinirii condiþiilor prevãzute pentru acordarea vizei anuale ne- veºte oportunitatea de actualizare ºi formare eficientã, cu garan-
cesare exercitãrii profesiei. tarea calitãþii serviciilor prestate cãtre clienþi.
12. Direcþia pentru dezvoltare profesionalã continuã va þine evidenþa 15. Pentru organizarea cursurilor, seminariilor ºi testarea cunoºtinþelor
modului de acordare a certificatelor, precum ºi a tabelelor nominale se au în vedere fondul de formatori pentru Standarde Internaþionale
ale absolvenþilor, primite de la filiala organizatoare a cursului. de Raportare Financiarã, specialiºtii formaþi de CECCAR, precum
ºi specialiºtii ºi colaboratorii Corpului aprobaþi prin Decizii ale
Biroului Permanent al Consiliului Superior.
III. Organizarea ºi desfãºurarea Programului naþional O persoanã poate fi abilitatã ca formator în condiþiile în care a
de dezvoltare profesionalã continuã respectat obligaþiile de membru al Corpului ºi normele deontologice
ºi nu a adus atingere prestigiului Corpului ºi profesiei.
13. Stabilirea tuturor mãsurilor, precum ºi responsabilitãþile pentru Dosarul de înscriere pe lista de formatori ai Corpului conþine în
organizarea ºi derularea PNDPC în condiþii de exigenþã sporitã mod obligatoriu: cererea-angajament, curriculum vitae ºi contrac-
revin Direcþiei pentru dezvoltare profesionalã continuã din cadrul tul-cadru pentru prestarea serviciilor de cãtre formator.
Corpului, în care scop: Pentru abilitarea noilor formatori PNDPC se depune la Direcþia
– examineazã calendarul anual al cursurilor ºi seminariilor în- de specialitate programa ºi suportul de curs aferent disciplinelor
tocmit de filiale ºi prezintã Biroului Permanent mãsurile nece- pentru care au solicitat abilitarea, dupã care vor susþine un interviu
sare pentru desfãºurarea uniformã ºi echilibratã a PNDPC scris ºi oral pentru verificarea competenþelor profesionale.
pe tot parcursul anului; Interviul va fi susþinut în faþa unei comisii de specialiºti, iar aceastã
– prezintã periodic Biroului Permanent ºi Consiliului Superior comisie va fi aprobatã în ºedinþa Biroului Permanent.
propuneri pentru diversificarea metodelor de dezvoltare pro- Formatorii nu pot fi abilitaþi la mai mult de 3 discipline ºi vor fi
fesionalã continuã; testaþi periodic în vederea verificãrii competenþelor profesionale.
– organizeazã, împreunã cu filialele, analize ºi dezbateri asupra Formatorii care sunt ºi membri ai Corpului vor primi legitimaþii de
desfãºurãrii PNDPC ºi prezintã Conducerii Corpului mãsuri formator, care se vizeazã anual. La cerere se pot elibera astfel de
pentru buna organizare a procesului de instruire; legitimaþii ºi formatorilor care nu sunt membri ai Corpului.
Formatorii abilitaþi de CECCAR angajaþi în susþinerea unei forme
– întocmeºte raportul cu privire la realizarea PNDPC pe baza
de pregãtire profesionalã destinatã membrilor au obligaþia pre-
dãrilor de seamã semestriale transmise de filiale, pe care-l
zentãrii filialei CECCAR pe baza tematicii aprobate a suportului
prezintã Biroului Permanent, împreunã cu mãsurile ce se im-
de curs pentru circularizare în rândul participanþilor.
pun pentru îmbunãtãþirea activitãþii în domeniul pregãtirii pro-
fesionale. Suportul de curs pentru fiecare temã trebuie sã respecte conþinutul
ºi structura precizate în programul-cadru pentru fiecare disciplinã.
14. Obiectivul principal al programului se referã la actualizarea cu-
noºtinþelor ºi omogenizarea comportamentului profesional al mem-
brilor Corpului.
IV. Programul de dezvoltare profesionalã continuã a membrilor
Dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) este un drept ºi în acelaºi Corpului ºi profesioniºtilor contabili din economie
timp o obligaþie pentru toþi membrii Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România; o obligaþie în ceea ce priveºte 16. Dezvoltarea profesionalã continuã pentru membrii Corpului ºi pro-
continua actualizare ºi îmbunãtãþire a activitãþii profesionale ºi o fesioniºtii contabili din economie se desfãºoarã conform prezen-
exigenþã impusã de codul deontologic, ºi un drept în ceea ce pri- tului program.

18 19
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

17. Dezvoltarea profesionalã continuã este, totodatã, o obligaþie a Anexa nr. 1.1
tuturor contabililor angajaþi, stabilitã prin Legea contabilitãþii, Codul PROGRAMUL-CADRU
etic naþional al profesioniºtilor contabili ºi Standardul profesional privind dezvoltarea profesionalã continuã
nr. 38 emis de CECCAR.
– Domenii (discipline) obligatorii –
A. STANDARDE INTERNAÞIONALE DE RAPORTARE FINANCIARÃ
V. Dispoziþii finale

18. Prezentul Program naþional de dezvoltare profesionalã continuã


se aplicã pentru 5 ani începând cu data de 1 ianuarie 2008.
La data intrãrii în vigoare a Programului îºi înceteazã aplicabilitatea
dispoziþiile Notei nr. 3.833/2002, referitoare la primul ºi al doilea
program de dezvoltare profesionalã continuã, precum ºi orice altã
prevedere contrarã.

20 21
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

22 23
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

24 25
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

26 27
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

28 29
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

30 31
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

32 33
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

34 35
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

36 37
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

38 39
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

40 41
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

42 43
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Anexa nr. 1.2 II. Registrul-jurnal;


III. Balanþa de verificare;
PROGRAMUL-CADRU
IV. Obligaþii, cheltuieli în avans ºi ajustãri;
privind dezvoltarea profesionalã continuã
V. Registre pentru active;
– Cursuri pentru nivelurile mediu ºi avansat – VI. Contabilizarea avansului de fonduri;
b. Mecanisme de confirmare ºi de corectare:
I. Conturi de control;
CURSUL 1
ÎNTOCMIREA SITUAÞIILOR FINANCIARE II. Verificãri bancare;
III. Conturile de ordine ºi corectarea greºelilor;
1. Cadru general c. Principii generale ale contabilitãþii;
a. Tipuri de entitãþi comerciale din România; d. Sisteme contabile computerizate.
b. Forme de capital ºi structuri de capital;
4. Tratamente contabile
c. Rolul Consiliului pentru Standarde Internaþionale de Contabili-
tate (IASB); a. Active imobilizate, corporale, necorporale:
d. Aplicarea Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã I. Distincþia între tranzacþiile de capital ºi cele privind veni-
(IAS/IFRS-uri) la întocmirea ºi prezentarea situaþiilor finan- turile;
ciare. II. Contabilitatea achiziþiilor ºi a vânzãrilor;
III. Amortizarea – definiþii, motive ºi metode incluzând amorti-
2. Principii ºi concepte contabile zarea liniarã, acceleratã ºi degresivã;
a. Principii ºi concepte contabile de bazã conform celor menþio- IV. Imobilizãri necorporale;
nate de IASB pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor fi- V. Tratamentul de bazã al fondului comercial (goodwill);
nanciare ºi conform IAS 1 – Prezentarea situaþiilor financiare;
b. Active circulante:
b. Alte concepte, principii contabile:
I. Stocuri;
I. Post-calculaþia;
II. Clienþi;
II. Evaluarea în bani;
III. Casa ºi banca;
III. Controlul asupra activelor;
c. Obligaþii pe termen lung ºi scurt;
IV. Principiul partidei duble;
d. Drepturile asociatului;
V. Postulatul periodicitãþii ºi postulatul independenþei exer-
e. Evenimente ulterioare datei bilanþului;
ciþiilor.
f. Situaþii neprevãzute.
3. Contabilitatea în partidã dublã ºi sisteme contabile
a. Contabilitatea în partidã dublã ºi sisteme contabile: 5. Situaþii financiare
I. Forma ºi conþinutul datelor contabile (manuale ºi compu- a. Obiectivele situaþiilor financiare;
terizate); b. Utilizatorii ºi nevoia lor de informaþie;

44 45
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

c. Componentele situaþiilor financiare: I. Stabilirea obiectivelor (pe termen lung sau scurt, strategice
I. Bilanþul; ºi operaþionale, organizaþionale sau personale);
II. Contul de profit ºi pierdere; II. Planificarea pentru a îndeplini acele obiective;
III. Tabloul fluxurilor de trezorerie; III. Implementarea obiectivelor;
IV. Note la situaþiile financiare (doar pentru SRL-uri); IV. Monitorizarea ºi controlul obiectivelor ºi planificãrii;
d. Întocmirea situaþiilor financiare pentru: V. Evaluarea performanþei prin raportarea la obiective;
I. Proprietarii unici, incluzând tehnici pentru înregistrãri in- b. Natura raportãrii interne:
complete;
I. Informaþii financiare, nefinanciare pentru conducere;
II. Parteneriate;
II. Medii de cost, de profit ºi de investiþii ºi impactul acestora
III. Companii cu rãspundere limitatã, incluzând unele conturi asupra informaþiei financiare ºi a evaluãrii;
de profit ºi pierdere ºi situaþii financiare în scopuri interne
ºi externe în concordanþã cu IAS 1; Prezentarea situaþiilor c. Condiþiile informaþiei de gestiune:
financiare ºi întocmirea tablourilor privind fluxurile de tre- I. Importanþa unei definiþii ºi a unei bune informaþii;
zorerie în concordanþã cu IAS 7; Urmãtoarele note la si- II. Prezentarea informaþiei;
tuaþiile financiare vor fi examinate:
III. Rolul contabilului ºi al informaþiei contabile în contextul
– Declaraþie de schimbare a structurii asociaþilor; tehnologiei informaþiilor;
– Imobilizãri corporale; d. Menþinerea ºi îmbunãtãþirea unui sistem adecvat:
– Elemente neobiºnuite ºi extraordinare;
I. Costuri unitare Cost/Profit/Responsabilitate;
– Evenimente ulterioare datei bilanþului;
II. Metode pentru înregistrarea informaþiilor relevante;
– Angajamente ºi oportunitãþi neprevãzute;
III. Surse de informaþie ºi înregistrare/procesare;
– Cheltuieli de cercetare ºi dezvoltare;
IV. Informaþia computerizatã, depozitare ºi procesare;
IV. Grupuri de societãþi – pregãtirea unor situaþii financiare
consolidate pentru o societate-mamã cu o filialã. V. Analiza informaþiei rezultate ºi transmiterea ei cãtre depar-
tamente/persoane importante.
6. Analiza informaþiilor
a. Analiza informaþiilor contabile prin rapoarte financiare ºi o inter- 2. Contabilitatea costurilor
pretare de bazã. a. Contabilitatea costurilor comparatã cu contabilitatea manage-
rialã:
I. Scopurile contabilitãþii costurilor ºi de gestiune ºi contabi-
CURSUL 2 litatea financiarã;
INFORMAÞII FINANCIARE PENTRU CONDUCERE
II. Rolul contabilitãþii costurilor într-un sistem informaþional
de gestiune;
1. Contabilitatea pentru conducere
III. Informaþii non-financiare;
a. Natura, scopul, întinderea ºi relaþiile dintre funcþiile îndeplinite
b. Natura ºi scopul clasificãrilor ºi definiþiilor.
de conducere vizavi de resurse, costuri, operaþii, performanþe:

46 47
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

3. Elemente de cost b. Metoda de determinare a costurilor pe proces:


a. Materiale: I. Caracteristici ale metodei de determinare a costurilor pe
I. Cost standard ºi actual pentru materiale incluzând folo- proces;
sirea FIFO, LIFO ºi a costului mediu ponderat pentru eva- II. Identificarea ºi utilizarea unitãþilor corespunzãtoare de
luare; cost;
II. Cantitãþile optime de achiziþionat pentru a obþine reduceri; III. Evaluarea transferurilor în cadrul procesului ºi a lucrãrilor
III. Calcularea optimã a cantitãþilor; în curs de execuþie folosind unitãþi echivalente de pro-
ducþie ºi bazatã pe metoda FIFO ºi metoda preþurilor stabi-
IV. Niveluri ale înregistrãrilor;
lite prin medie ponderatã;
V. Pierderi materiale;
IV. Contabilizarea pierderilor ºi câºtigurilor normale ºi ne-
b. Munca: obiºnuite, totale ºi pe produs;
I. Munca directã ºi indirectã; c. Stabilirea costurilor pentru operaþiuni/servicii:
II. Diferite metode de remuneraþie; I. Aria de aplicabilitate a stabilirii costurilor operaþiilor, servi-
III. Eficienþa muncii; ciilor;
IV. Rezultatul muncii; II. Identificarea unitãþilor corespunzãtoare de cost;
c. Costuri de regie: III. Consideraþii privind colectarea, clasificarea ºi determina-
I. Cheltuieli directe ºi indirecte; rea costurilor.
II. Principii ºi procese ale analizei costului de regie;
5. Metode ºi tehnici de determinare a costurilor
III. Alocarea ºi distribuirea costurilor de regie incluzând situaþii
de servicii reciproce; a. Metoda determinãrii costului standard de producþie:
IV. Rate de amortizare; I. Determinarea costului standard de producþie;
V. Sub ºi supra amortizare; II. Analiza abaterilor;
VI. Cheltuieli indirecte fixe ºi variaþii de volum; III. Implicaþii pentru conducere;
VII. Eficienþa cheltuielilor de regie ºi variaþii de capacitate acolo b. Diferenþa dintre costurile marginale ºi costurile cu amortizarea:
unde este posibil; I. Conceptul de contribuþie la profit;
VIII. Schimbãri în structura costurilor într-o afacere de-a lungul II. Diferenþe între stabilirea costurilor amortizãrii ºi cele mar-
timpului. ginale;
III Contabilizarea costului marginal: tranzacþii privind conta-
4. Metode de determinare a costurilor de producþie bilizarea costului proceselor prin metoda determinãrii cos-
a. Metode de determinare a costului per comandã, pe lot ºi pe tului marginal;
contract: IV. Analiza profit/volum/cost (doar în proiect): înþelegerea con-
I. Caracteristicile fiecãrei metode; ceptelor de prag de rentabilitate ºi limitã de siguranþã.
II. Contabilizarea costurilor directe ºi indirecte (incluzând
costuri de tratare a deºeurilor, resturilor ºi reamenajãrii); 6. Luarea deciziilor
III. Calcularea profitului din contracte parþial realizate; a. Curba evoluþiei costurilor:

48 49
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

I. Costuri fixe, variabile ºi semi-variabile; 7. Evaluarea performanþelor pentru planificare ºi control


II. Curba evoluþiei costurilor folosind un grafic corespunzãtor; a. Evaluarea productivitãþii, a activitãþii, a profitabilitãþii ºi a calitãþii
III. Metoda punctelor de maxim ºi de minim; serviciilor;
IV. Metoda regresiei lineare; b. Relaþiile dintre evaluare ºi tipul de entitate;
b. Analiza unei serii cronologice; c. Gama de mãsuri: monetare ºi non-monetare;
c. Analiza pragului de rentabilitate: d. Indicii care mãsoarã schimbãrile în preþ ºi în performanþã de-a
lungul timpului;
I. Pragul de rentabilitate ºi venitul;
e. Identificarea domeniilor de interes pentru informaþiile furnizate;
II. Limita de siguranþã;
f. Diferenþa dintre performanþa afacerii ºi performanþa conducerii;
III. Profitul preconizat;
g. Evaluarea performanþelor conducerii în funcþie de informaþii
IV. Rapoarte financiare de profit/volum; interne ºi externe comparabile.
d. Pregãtirea estimãrilor costului pentru luarea deciziilor:
I. Tehnici relevante de stabilire a costurilor de oportunitate/ 8. Stabilirea bugetului
investite, care pot fi evitate/care nu pot fi evitate, fixe/
a. Pregãtirea bugetului inclusiv bugete fixe ºi bugete flexibile;
variabile aplicabile unor situaþii cum ar fi producþia, cum-
pãrarea ºi falimentul; b. Urmãrirea executãrii bugetelor.
e. Luarea deciziilor în condiþii de nesiguranþã:
I. Conceptul rezultatelor preconizate; CURSUL 3
II. Analiza arborelui decizional; MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
f. Evaluarea bunurilor ºi serviciilor:
1. Managementul ºi alcãtuirea unei echipe
I. Relaþia preþ/cerere;
a. Organizarea muncii:
II. Costul total plus stabilirea preþurilor;
I. Nevoia de organizaþii;
III. Stabilirea costului marginal;
II. Tipuri de organizãri ºi diferenþe;
g. Stabilirea preþului de acaparare, de penetrare, de reducere,
b. Rolul managementului:
ºi a preþului discriminatoriu:
I. Teorii clasice ale managementului;
I. Tehnici ale fluxului de trezorerie care conþine discoun-
turi; II. Teorii moderne în domeniul managementului;
II. Dobândã simplã ºi compusã; c. Rolul managerului:
III. Valoarea actualã netã; I. Rolul managerului în organizarea muncii;
IV. Anuitãþi ºi perpetuitãþi; II. Responsabilitãþile managerului;
V. Rata internã a veniturilor; d. Comportamente individuale ºi de grup:
VI. Valoarea viitoare; I. Cultura organizaþionalã;
II. Grupuri ºi echipe;
VII. Dobânda nominalã.
III. Percepþia ºi teoria rolurilor;

50 51
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

e. Managementul de echipã: f. Interviul de selecþie:


I. Nevoia de echipe; I. Scop;
II. Constituirea unei echipe; II. Calificãri ale intervievatului;
III. Diferenþe între grup ºi echipã; III. Importanþa procesului de selecþie;
f. Stabilirea obiectivelor: g. Oportunitãþi egale ºi managementul diversitãþii:
I. Nevoia de obiective; I. Problema oportunitãþilor egale;
II. Profitul ºi alte obiective; II. Managementul diversitãþii.
g. Autoritate, responsabilitate ºi delegarea responsabilitãþii:
3. Pregãtire ºi evoluþie
I. Structuri organizaþionale;
a. Procesul de învãþare:
II. Abordãri moderne ºi clasice ale organizãrii;
I. Procesul educaþional;
III. Autoritate, responsabilitate ºi delegare;
II. Rolul conducerii;
h. Elaborarea standardelor ºi managementul de performanþã:
b. Pãstrarea, pregãtirea ºi evoluþia:
I. Standarde de muncã ºi indici;
I. Datoriile directorului formator;
II. Performanþa în legãturã cu remuneraþia.
II. Metode pentru evoluþia individualã;
c. Pregãtirea ºi evoluþia efectivã:
2. Recrutare ºi selecþie
I. Beneficiile pregãtirii;
a. Procesul de recrutare ºi selecþie:
II. Pregãtirea are nevoie de analizã;
I. Procesul, rolul ºi responsabilitãþile;
III. Metode de evaluare a angajaþilor;
II. Criteriile de evaluare;
IV. Dezvoltarea conducerii;
b. Recrutarea efectivã:
V. Pregãtire la domiciliu ºi în afarã;
I. Planul de recrutare ºi selecþie;
d. Evaluarea competenþelor:
II. Procesul de recrutare;
I. Procese ºi obstacole;
III. Folosirea mass-media;
II. Evaluarea angajaþilor;
c. Descrierea postului ºi specificaþiile personale:
III. Mãsurarea eficienþei;
I. Descrierea postului; e. Desfãºurarea interviului de evaluare:
II. Specificaþii personale; I. Cunoºtinþe de administraþie implicate;
d. Analiza postului: II. Calitatea de a fi comunicativ;
I. Scopul analizei; f. Cunoºtinþe individuale ºi evoluþie:
II. Metoda de analizã; I. Procesul de evaluare ºi evoluþia angajatului;
e. Metode de selecþie: II. Rolul managementului;
I. Metode corespunzãtoare; III. Programul de dezvoltare a cunoºtinþelor;
II. Utilitatea metodelor; IV. Procesul de supraveghere (prin tutori);

52 53
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

g. Managementul sãnãtãþii ºi protecþiei muncii: CURSUL 4


I. Avertismente privind sãnãtatea ºi protecþia muncii; SISTEME INFORMATICE
II. Obligaþiile conducerii.
1. Sisteme pentru gestionarea ºi procesarea informaþiei
4. Motivaþii ºi conducere a. Teoria sistemelor, clasificarea sistemelor ºi natura datelor folo-
a. Motivaþie, concepte, modele ºi practicã: site în verificare ºi control. Accentul se va pune pe folosirea
acestor concepte în contextul unei afaceri ºi în legãturã cu
I. Teorii-cheie ale motivaþiei;
sisteme informatice financiare:
II. Teorii clasice;
I. Trãsãturile esenþiale ale teoriei sistemelor în general;
III. Teorii moderne;
II. Definiþia unui sistem;
IV. Schema de recompensare;
III. Tipologii de sistem;
b. Conducerea eficientã:
IV. Elemente de bazã ale controlului sistemelor;
I. Natura ºi importanþa conducerii;
V. Informaþii pozitive ºi negative;
II. Teorii clasice;
VI. Întârzieri în sisteme;
III. Teorii moderne.
b. Natura sistemelor de care este nevoie pentru procesele tran-
zacþionale:
5. Practici eficiente de comunicare
I. Obþinerea ºi redarea datelor;
a. Lucrul cu oamenii cere un talent personal în comunicare:
II. Sisteme de grup;
I. Capacitãþi interpersonale;
II. Practicã eficientã în conducere; III. Sisteme online;
III. Comunicare verbalã ºi non-verbalã; IV. Stocarea datelor.
b. Comunicarea:
2. Forme de sisteme financiare ºi alte sisteme asemãnãtoare
I. Nevoia de comunicare;
Aceastã secþiune acoperã diferitele tipuri de structuri organizaþio-
II. Modele de comunicare; nale ºi diferitele tipuri de sisteme informatice.
c. Rolul consilierii: a. Structuri organizaþionale;
I. Rolul managementului; b. Structuri ale sistemelor informatice ºi compatibilitatea lor cu
II. Capacitatea de a da consultaþii eficiente; diferite structuri organizaþionale:
d. Þinerea sub control a conflictelor, plângerilor ºi disciplinei: I. Elaborarea diferitelor tipuri de sistem;
I. Cauzele conflictului; II. Non-dependenþa structurilor tip datã faþã de structurile
II. Gestionarea conflictului; organizaþionale;
III. Proceduri corespunzãtoare; III. Sisteme informatice formale, informale;
IV. Înþelegerea procesului; c. Tipul ºi natura sistemelor informatice pentru planificare opera-
V. Rolul conducerii; þionalã, tacticã ºi strategicã ºi pentru control:
VI. Petiþii. I. Sisteme informatice pentru management;

54 55
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

II. Sisteme de raportare internã; d. Analiza cerinþelor. Utilizarea tehnicilor corespunzãtoare în


III. Sisteme de ajutor în luarea deciziilor; aflarea faptelor necesare pentru stabilirea cerinþelor sistemului
pentru client, din urmãtoarele puncte de vedere:
IV. Sisteme informatice de execuþie;
I. Procesul care trebuie îndeplinit;
V. Sisteme informatice de strategie;
II. Rezultatele care trebuie produse;
VI. Sisteme expert.
III. Domeniile funcþionale care trebuie acoperite;
3. Analiza ºi proiectarea sistemelor e. Determinarea criteriilor de proiectare a sistemului;
Aceastã secþiune acoperã proiectarea ºi utilizarea interfeþelor A se lua în considerare aspecte cum ar fi:
om-computer ºi cerinþele legale ale legislaþiei de protecþie a in- I. Cerinþele clientului;
formaþiei. II. Nevoia de controale interne;
a. Bazele proiectãrii unei interfeþe om-computer: III. Competenþa clientului;
I. Mijloace de a interacþiona cu un calculator; IV. Cost, buget ºi constrângeri de timp;
II. Prototipul; V. Compatibilitate;
III. Implicaþiile unei proiectãri slabe calitativ; f. Analiza de sistem ºi unelte de proiectare. Identificarea ºi apli-
IV. Preferinþe pentru un anume tip de interfaþã la utilizatorii carea analizei de sistem corespunzãtoare ºi a tehnicilor ºi
neexperimentaþi ºi la cei cu experienþã; uneltelor de proiectare, cum ar fi:
V. Validarea ºi verificarea datelor; I. Analiza datelor;
VI. Mãsuri de securitate depinzând de tipul sistemului; II. Sisteme de management al bazelor de date;
b. Cerinþele legislative de protecþie a datelor: III. Metodologie structuratã;
I. Confidenþialitatea informaþiilor; IV. Alcãtuirea prototipului.
II. Acurateþea informaþiilor;
4. Evaluarea sistemului
III. Accesibilitatea informaþiilor;
Aceastã secþiune oferã criteriile pentru evaluarea sistemelor ac-
IV. Scopul pentru care vor fi întrebuinþate datele; tuale ºi potenþiale faþã de condiþiile de performanþã.
V. Abilitatea indivizilor de a corecta datele deþinute despre a. Criteriile de identificare, acord ºi documentare pentru a evalua
ei; potenþiale sisteme corespunzãtoare:
VI. Organizaþiile care distribuie informaþii trebuie sã asigure I. Propuneri de sistem;
credibilitatea acestora;
II. Proiectarea software ºi unelte de documentare;
c. Utilizarea studiilor de fezabilitate:
III. Stabilirea reperelor;
I. Evaluarea fezabilitãþii proiectelor computerizate din punct
IV. Planuri de conversie;
de vedere tehnic, social, operaþional ºi al fezabilitãþii eco-
nomice incluzând utilizarea raportului costuri-beneficii; b. Evaluarea potenþialelor sisteme corespunzãtoare ºi a prezen-
tãrii în conformitate cu criteriile stabilite:
II. Elaborarea unui raport de fezabilitate ºi a unui plan de
proiect; I. Are nevoie de analize;
II. Ciclul de viaþã al elaborãrii unui sistem;

56 57
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

III. Cãi de actualizare pentru hardware ºi software; II. Uneltele managementului de proiect;
IV. Costurile schimbãrii ºi costurile bazãrii exclusive pe între- III. Conceptele echipei de proiect;
prinzãtori; IV. Monitorizarea criteriilor;
c. Proiectarea ºi implementarea procedurilor pentru operarea ºi V. Controlul organizaþional;
controlul sistemelor:
VI. Schimbãrile în sistem;
I. Aplicarea controalelor administrative achiziþiei, actualizãrii
b. Informarea ºi consilierea asupra aspectelor relevante ale na-
utilizãrii ºi menþinerii resurselor de procesare a datelor;
turii/scopului/funcþiilor/operaþiilor sistemului pentru a-l adapta
II. Aplicarea controalelor operaþionale incluse în aplicaþiile personalului:
individuale ale computerului;
I. Actualizãri de software;
III. Probleme ridicate de conceptul confidenþialitãþii, al pro-
II. Rolul administratorului bazei de date;
tecþiei datelor ºi al folosirii incorecte a calculatorului;
III. Managerul de sistem/de reþea;
IV. Utilizarea de cãtre auditori interni sau externi a unor tehnici
de audit bazate pe computer; IV. Influenþe externe asupra sistemului IT;
d. Tragerea concluziilor din evaluare ºi propunerea unui sistem V. Consilierea privind cât de adecvatã ºi cât de completã
optim: este documentaþia asupra utilizatorului, administratorului,
softului ºi hardului;
I. Posibilitatea creãrii unui sistem optim;
c. Minimizarea posibilitãþii cãderii sistemului:
II. Deciderea faptului dacã a fost obþinut sau nu un sistem
optim; I. Sisteme de sprijin suplimentare;
III. Stabilirea costurilor diferitelor variante de sistem; II. Sisteme de modificare a fiºierelor;
IV. Prioritizarea nevoilor; d. Obþinerea ºi analizarea informaþiilor privind operarea siste-
mului:
V. Consideraþii politice;
I. Nevoia de a mãsura performanþa;
VI. Echilibrul între nevoi strategice ºi impactul asupra strate-
giei IT; II. Detectarea ºi corectarea erorilor;
VII. Costul informaþiei ºi costul lipsei de informaþie; III. Îndeplinirea cerinþelor noilor utilizatori;
e. Explicarea, negocierea, aprobarea ºi documentarea modificã- IV. Flexibilitate ºi adaptabilitate;
rilor în sisteme. V. Integritate;
e. Efectul continuei creºteri a volumului de tranzacþii ºi utilizatori;
5. Implementarea sistemelor f. Modificãri de sistem:
Aceastã secþiune acoperã ciclul de viaþã al unui sistem ºi al unor I. Crearea unor criterii pentru schimbarea ºi modernizarea
sisteme de sprijin pentru acel sistem ºi, de asemenea, ia în consi- sistemului;
derare rolul proiectantului de sistem în cererea ºi darea sfaturilor.
II. Mãrirea efortului în legãturã cu modernizarea ºi îmbunãtã-
a. Procedurile de aprobare ºi negociere ºi planurile pentru imple- þirea sistemului;
mentarea, monitorizarea ºi menþionarea unui nou sistem:
III. Rectificarea greºelilor;
I. Nevoia de management de proiect;
IV. Înregistrãri de sistem;

58 59
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

V. Aducerea la zi cu modernizãrile întreprinzãtorului; I. Naþionale ºi internaþionale;


VI. Pregãtirea ºi perfecþionarea. II. Pieþe de acþiuni (ºi pieþe mari ºi pieþe de firme mici);
c. Ipoteze privind evoluþia pieþei;
d. Ratele dobânzii ºi curbele producþiei;
CURSUL 5
CREAREA ÎNTREPRINDERILOR; LEGISLAÞIA AFACERILOR e. Impactul politicilor fiscale ºi monetare asupra afacerilor;
f. Reglementarea afacerii (de exemplu, restricþii de preþ, politici
Se dezvoltã pe baza unui inventar al tuturor reglementãrilor pe de protecþie a mediului ºi guvernarea corporativã).
domenii de activitate.
Se aplicã Standardul profesional nr. 39. 3. Managementul fondului de rulment
a. Natura ºi aria de aplicabilitate a managementului fondului de
rulment;
CURSUL 6
IMPOZITAREA AFACERILOR b. Cerinþe de finanþare pentru fondul de rulment;
c. Nevoia de fond de rulment în diferite tipuri de afaceri;
Se dezvoltã de organizatorii cursului pe baza legislaþiei actualizate d. Relaþia între managementul fondului de rulment ºi solvabili-
pe domenii de activitate. tatea afacerilor;
e. Managementul acþiunilor, debitorilor, investiþiilor pe termen
scurt, banilor lichizi, cheltuielilor indirecte ºi al creditorilor;
CURSUL 7
MANAGEMENTUL FINANCIAR f. Tehnici de management al fondului de rulment (incluzând ana-
liza rapoartelor financiare, evaluarea creditelor, termenii cre-
ditelor, reduceri bãneºti, factoringul ºi reducerea pe facturã,
1. Obiectivele managementului financiar
ciclurile de debitori, investiþii eficiente pe termen scurt, previ-
a. Natura, scopul ºi aria de aplicabilitate a managementului fi- ziuni financiare ºi bugete, metode de bazã privind schimbul
nanciar; de monedã strãinã, evaluarea probabilitãþilor ºi a riscurilor,
b. Relaþia între managementul financiar, managementul contabil termenii negocierii cu creditorii).
ºi contabilitatea financiarã;
c. Relaþia între obiectivele financiare ºi strategia organizaþionalã 4. Surse de finanþare
ºi alte obiective strategice; a. Sursele ºi costurile relative ale diferitelor tipuri de finanþãri,
d. Problemele diferiþilor deþinãtori de interese în managementul incluzând:
financiar ºi în consecinþã ale multiplelor obiective; I. Accesul la fonduri ºi natura riscului în afaceri;
e. Obiective (financiare ºi altele) în organizaþii non-profit. II. Natura ºi importanþa fondurilor generate intern;
III. Pieþe de capital (tipuri de capital în acþiuni, emisiuni noi,
2. Cadrul general al managementului financiar emisiuni de obligaþiuni, capital de împrumuturi, converti-
a. Intermedierea financiarã ºi crearea creditelor; bile, garanþii);
b. Pieþe de capital ºi de fluxuri bãneºti: IV. Efectele politicii de dividende asupra nevoilor de finanþare;

60 61
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

V. Finanþele bãncilor (pe termen scurt, mediu, lung, incluzând VI. Decizii de leasing sau de achiziþie;
leasingul); VII. Înlocuirea activelor, incluzând în categoriile I-VII efectele
VI. Credit comercial; impozitãrii, ale inflaþiei, riscului ºi nesiguranþei.
VII. Surse guvernamentale: finanþãri, programe de ajutorare
regionale ºi naþionale ºi stimulente la impozitare; 6. Sisteme de stabilire a costurilor
VIII. Problema finanþãrii companiilor mici; a. Scopul stabilirii costurilor este de a ajuta la planificarea, moni-
IX. Problemele companiilor cu câºtiguri iniþiale mici (cercetare torizarea ºi controlul activitãþii afacerilor;
ºi dezvoltare, internet ºi alte afaceri care folosesc tehno-
b. Cerinþele informatice ale diferitelor abordãri;
logii de vârf);
c. Cerinþele informaþiilor privind stabilirea costurilor ºi limite în
X. Capital de risc ºi surse de finanþare care se potrivesc în
organizaþiile non-profit;
mod deosebit la companiile mici;
XI. Pieþe de capital ºi de fluxuri bãneºti internaþionale, inclu- d. Implicaþii de comportament ale diferitelor abordãri în stabilirea
zând o introducere în operaþiile bancare internaþionale ºi costurilor incluzând evaluarea performanþelor;
în finanþarea comerþului exterior; e. Implicaþii ale abordãrii stabilirii costurilor în raportarea profitului,
b. Cerinþe pentru finanþare (pentru ce scop, cât de mult ºi pentru stabilirea preþului pentru produse ºi servicii/activitãþi interne;
cât timp) în legãturã cu obiectivele operaþionale ºi strategice f. Rolul sistemelor de stabilire a costurilor în evaluarea perfor-
ale afacerii; manþei ºi în luarea deciziilor.
c. Importanþa alegerii structurii capitalului: drepturi în funcþie de
datorii ºi analiza de bazã a profitului termenului de investiþii; 7. Tehnici de stabilire a costurilor
d. Îndrumarea financiarã ºi alte rapoarte financiare de bazã ºi Alocarea/împãrþirea costurilor prin utilizarea tehnicilor corespunzã-
analizarea semnificaþiei lor pentru organizaþie; toare:
e. Surse corespunzãtoare de finanþare, luând în considerare:
I. Absorbþia, abordãrile costurilor marginale ºi de oportuni-
I. Costul finanþãrii; tate pentru acumularea costurilor la comenzi sau opera-
II. Periodicitatea plãþilor; þiuni specifice;
III. Efectul asupra investitorilor existenþi ai companiei. II. Stabilirea costurilor pe bazã de activitate; folosirea etaloa-
nelor de cost ºi a activitãþilor;
5. Cheltuielile ºi investiþiile de capital III. Stabilirea costurilor pentru un întreg ciclu;
Evaluarea oportunitãþilor de investiþii pentru capitalul naþional pen- IV. Stabilirea costurilor de atins.
tru organizaþii non-profit prin utilizarea metodelor ºi tehnicilor cores-
punzãtoare:
I. Relaþia dintre riscuri ºi venituri; 8. Stabilirea standard a costurilor ºi analizarea variabilelor
II. Venituri din capitalul activ; a. Stabilirea standard a costurilor:
III. Rata internã de rentabilitate a veniturilor; I. Determinarea costurilor;
IV. Valoarea actualizatã netã; II. Identificarea ºi calcularea variaþiilor în vânzare, variaþiilor
V. Raþionalizarea capitalului; costului, absorbþia ºi abordãrile marginale;

62 63
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

III. Semnificaþia ºi relevanþa variaþiilor; 2. Cadrul normalizatorilor


IV. Declaraþii operative; a. Structura Consiliului pentru Standarde Internaþionale de Con-
V. Interpretarea ºi relevanþa calculelor de variaþie pentru per- tabilitate;
formanþa afacerii; b. Procesul de normalizare a standardelor;
b. Variaþii de plan ºi operaþionale; c. Rolul Comitetului Permanent de Interpretare;
c. Implicaþii comportamentale în stabilirea standard a costurilor d. Relaþia IASB cu IOSCO (Organizaþia Internaþionalã a Comisi-
ºi a raportãrii variaþiilor. ilor de Valori Mobiliare).

9. Stabilirea bugetului ºi controlul bugetar 3. Întocmirea ºi prezentarea situaþiilor financiare pentru compa-
nii cu rãspundere limitatã ºi alte entitãþi
a. Obiectivele planificãrii bugetului ºi sisteme de control incluzând
aspecte ale implicaþiilor comportamentale; a. Contabilizarea capitalului pe acþiuni ºi a rezervelor:
b. Evaluarea sistemelor bugetare cum ar fi cele fixe ºi cele flexi- I. Emiterea ºi retragerea acþiunilor;
bile cu bazã zero ºi în creºtere, periodice, continue ºi bazate II. Principiul menþinerii capitalului;
pe activitate; III. Principiul profitului de distribuit;
c. Elaborarea, implementarea ºi coordonarea sistemelor de sta- b. Imobilizãri corporale ºi necorporale;
bilire a bugetului: funcþionale, bugete anexã ºi principale (in- c. Active circulante nete;
cluzând stabilirea bugetului monetar); revizuirea bugetului;
d. Rezultatul per acþiune;
d. Calcularea ºi cauza abaterilor ca ajutoare în controlul perfor-
e. Impozitul în conturile companiei, incluzând:
manþei;
I. Impozitul curent;
e. Ajutoare cantitative la stabilirea bugetului ºi concepte de
corelaþie, analiza seriilor cronologice de bazã (sezonalitate) II. Impozitul amânat.
ºi previziuni; folosirea modelelor din domeniul informaticii;
f. Implicaþii ale sistemelor de stabilire a costurilor asupra rapor- 4. Pregãtirea declaraþiilor financiare consolidate
tãrii profitului; a. Definiþia filialelor;
g. Implicaþii comportamentale asupra stabilirii ºi controlului bu- b. Ce se exclude din situaþiile financiare consolidate;
getului. c. Întocmirea contului de profit ºi pierdere ºi a bilanþului, incluzând:
I. Eliminarea tranzacþiilor inter-grup;
CURSUL 8 II. Ajustãri la valoarea actualizatã;
RAPORTAREA FINANCIARÃ d. Companii asociate, companii mixte;
e. Contabilizarea ºi cauza unitãþilor de interese.
1. Principii contabile, concepte ºi teorii
a. Cadrul IASB pentru întocmirea ºi prezentarea situaþiilor finan- 5. Analiza ºi interpretarea situaþiilor financiare ºi a informaþiilor
ciare; anexe
b. Schimbãri în nivelul preþului, menþinerea capitalului. a. Analiza informaþiilor corporative;

64 65
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

b. Întocmirea rapoartelor de performanþã financiarã pentru dife- 4. Planificare ºi risc


rite grupuri de utilizatori; a. Obiectivele auditului ºi angajamentelor de revizuire, relevanþa
c. Întocmirea ºi analizarea situaþiilor fluxurilor de trezorerie ale dialogului cu deþinãtorii de interese;
unei singure companii; b. Comunicarea obiectivelor angajamentelor de audit ºi de revi-
d. Tranzacþii între pãrþi afiliate; zuire;
e. Raportarea pe segmente. c. Proceduri analitice;
d. Evaluarea riscului;
e. Importanþa, eroarea tolerabilã ºi eºantionarea;
CURSUL 9
AUDITUL INTERN ªI EXTERN f. Proiectarea ºi documentarea planului de audit ºi a programului
de lucru;
1. Introducere g. Coordonarea muncii colaboratorilor;
a. Tipuri de audit, evoluþie ºi rolul social al auditului; h. Tehnologia informaþiei în planificare ºi evaluarea riscului.
b. Auditul statutar;
5. Controlul intern
c. Etica profesionalã ºi coduri de conduitã, aplicarea lor la auditul
a. Concepte; Obiectivele sistemelor de control intern;
extern ºi la cel intern, responsabilitatea pentru fraudã ºi eroare.
b. Slãbiciuni inerente în sistemele de control intern;
2. Audit intern c. Evaluarea sistemelor de control intern de cãtre auditori;
a. Rolul auditului ºi relaþia lui cu: d. Cicluri tranzacþionale (venituri, achiziþii, stat de platã, stoc,
cheltuieli de capital);
I. Guvernarea corporativã;
e. Comunicarea cu managementul.
II. Managementul riscului;
III. Controlul organizaþional;
6. Alte dovezi ale auditului ºi ale revizuirii interne
IV. Obiectivele;
a. Elemente ale declaraþiilor financiare: active, obligaþii, venituri
b. Aplicabilitatea ºi funcþiile auditului intern. ºi cheltuieli, incluzând estimãrile contabile;
b. Elemente asupra cãrora s-a fãcut raportarea ºi opiniile din
3. Reglementãri angajamentele de revizuire;
a. Standardele Internaþionale de Audit: c. Proceduri analitice ºi dovezi relevante;
I. Elaborarea ºi rolul lor; d. Testele de conformitate;
II. Relaþia lor cu standardele naþionale; e. Tehnici de audit cu ajutorul computerului, utilizarea ºi limitele
b. Auditorii: lor;
I. Reglementãri ºi supraveghere; f. Intervenþia managementului;
II. Relaþia cu guvernele; g. Eºantionarea auditului ºi alte proceduri selective de testa-
III. Rolul IFAC. re;

66 67
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

h. Revizuirile evenimentelor ulterioare; c. Mediul normalizator:


i. Revizuirile continuitãþii activitãþii; – Guvernarea corporativã;
j. Revizuirea generalã a dovezilor obþinute; – Codul celor mai bune practici;
k. Modificãrile planului ºi ale programului de lucru în lumina celor – Comitete de audit;
descoperite. – Eficienþa controlului intern;
– Legi ºi reglementãri în auditarea declaraþiilor financiare.
7. Raportarea
a. Formatul ºi conþinutul rapoartelor de audit statutar asupra de- 2. Managementul practicii de audit
claraþiilor financiare (modificate ºi nemodificate);
a. Proceduri ºi practici de control al calitãþii în audit;
b. Formatul ºi conþinutul rapoartelor de revizuire ºi altor rapoarte
b. Publicitate, anunþuri ºi obþinerea unui angajament profesional;
privind obiectivele misiunii;
c. Onorarii;
c. Recomandãri pentru mãrirea performanþelor afacerii.
d. Exprimare de oferte reale;
e. Termenii angajamentului.
CURSUL 10
SERVICII DE AUDIT ªI DE CERTIFICARE 3. Procesul de audit
a. Strategia de audit incluzând:
1. Considerente etice ºi profesionale – Auditul pe bazã de risc;
a. Reguli ale conduitei profesionale: – Auditul sistemelor;
– Integritate, obiectivitate ºi independenþã; – Abordarea bilanþului;
– Datoria profesionalã de confidenþialitate; – Venituri, cheltuieli ºi alte cicluri;
– Schimbãri în funcþiile profesionale; – Testare pe domenii;
– Cãrþi, documente ºi hârtii; – Proceduri analitice;
– Consiliere financiar-corporativã; b. Planificare incluzând:
– Conflicte de interese; – Importanþa;
b. Responsabilitate ºi obligaþii profesionale: – Evaluarea riscului;
– Eroarea ºi frauda; c. Dovezi incluzând:
– Obligaþiile profesionale (incluzând cele care decurg din – Documentarea;
neglijenþã);
– Pãrþile legate;
– Conduitã greºitã;
– Reprezentarea managementului;
– Diferenþã în aºteptãri;
– Utilizarea muncii altor profesioniºti;
– Asigurare pentru despãgubire profesionalã;
d. Evaluarea ºi revizuirea incluzând:
– Negocieri la nivel intern;
– Balanþe de deschidere ºi comparaþii;

68 69
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

– Alte informaþii; e. Tehnologia informaticã;


– Evenimente ulterioare; f. Firme contabile multinaþionale;
– Continuitatea activitãþii. g. IMM-uri ºi scutirea de audit.

4. Angajamente
a. Auditul declaraþiilor financiare; CURSUL 11
GESTIUNEA INFORMAÞIEI ÎN AFACERI
b. Auditãri de grup;
c. Servicii înrudite cu auditul incluzând:
1. Informaþia organizaþionalã
– Revizuiri;
a. Din punctul de vedere al unei afaceri, un sistem informatic
– Proceduri convenite; este o soluþie organizaþionalã ºi de gestiune, bazatã pe teh-
– Compilãri; nologia informaþiei, pentru orice provocare a mediului;
d. Servicii de certificare incluzând: b. Nivelele managementului ºi tipuri de informaþii/sisteme ce se
– Evaluarea riscului; cer;
– Mãsurarea performanþei; c. Sarcinile administratorului. Cerinþele pentru o gestiune eficien-
– Încrederea pe care o putem avea în sisteme; tã a informaþiilor;
– Comerþul electronic; d. Tipuri de sisteme informatice:
e. Informaþii financiare de viitor; I. Sisteme informatice strategice;
f. Auditul intern; II. Sisteme informatice de gestiune;
g. Finanþãri externe ºi funcþii contabile; III. Sisteme de procesare a tranzacþiilor;
h. Auditãri sociale ºi de mediu. IV. Sisteme de automatizare ºi de sprijin;
V. Procesarea pe bandã rulantã.
5. Raportarea
a. Rapoartele auditorului; 2. Gestiunea informaþiilor ºi sisteme informatice
b. Concluzii ºi raportarea pentru proceduri asupra cãrora s-a a. Operatori de date ºi factori de decizie:
cãzut de acord; servicii de certificare; I. Distribuirea informaþiilor: Sisteme de automatizare;
c. Rapoarte cãtre management. II. Comunicarea informaþiilor: Sisteme de colaborare;
III. Crearea informaþiilor: Sisteme de lucru cu informaþii;
6. Considerente actuale ºi progrese IV. Codificarea ºi captarea informaþiilor: Sisteme bazate pe
a. Etica profesionalã; inteligenþã artificialã;
b. Guvernarea corporativã; b. Gestiunea datelor:
c. Frauda; I. Principiile sistemelor de gestionare a bazelor de date;
d. Considerente ecologice; II. Principiile stocãrii ºi procesãrii datelor.

70 71
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

3. Sisteme informatice ºi procesul de planificare strategicã c. Portofoliu de aplicaþii/decizii de investiþii IT:


a. Gestiunea organizaþionalã ºi de informaþii: I. Analiza portofoliului; Riscuri ºi beneficii.
I. Contextul afacerii; O analizã a portofoliului potenþialelor aplicaþii din cadrul
unei firme pentru a determina riscurile ºi beneficiile ºi a
II. Noi structuri organizaþionale ºi informaþiile;
alege dintre alternative pentru sisteme informatice. Model
III. Informaþiile ºi strategia organizaþionalã; de punctaj.
b. Sisteme strategice de informare:
I. Alinierea; 6. Sisteme informatice ºi poziþia competitivã
II. Folosirea sistemelor informatice pentru a crea centre de a. Legãturi între strategia în afaceri ºi strategia sistemelor infor-
informare, legãturi de sprijin ºi pentru a mãri importanþa matice.
informaþiilor.
7. Comerþul electronic, internetul ca unealtã strategicã în afaceri
4. Sisteme de afaceri, gândirea ºi analiza sistemelor a. Globalizare:
a. Abordarea sistemelor hard: I. Compania virtualã;
I. Ciclul de viaþã structurat al sistemelor; II. Internetul, intranetul ºi extranetul;
III. Considerente de securitate;
II. Ce se poate produce în fiecare etapã;
b. Internetul:
b. Abordarea sistemelor soft:
I. Lumea netului în continuã schimbare;
I. Metodologia verificãrii terenului pentru sisteme soft;
II. Cerinþe de practicã corectã, infrastructura necesarã,
c. Conceperea procesului afacerii: schimbarea funcþiilor/strategiei afacerilor;
I. Procesul afacerii este analizat, simplificat ºi reproiectat. III. Internetul ca sistem, integrarea în cadrul sistemelor exis-
tente.
5. Analiza diferenþelor ºi elaborarea unui studiu de caz în cadrul
afacerii 8. Implementarea schimbãrilor
a. Cadrul general: a. Implementarea noilor sisteme:
I. Unde ne aflãm? I. Strategiile implementãrii;
II. Unde dorim sã fim? II. Administrarea riscului la implementare;
b. Structurarea funcþiilor sistemelor informatice:
III. Vom ajunge acolo?
I. Administrarea funcþiei IT;
b. Elaborarea unui studiu de caz:
II. Administrarea schimbãrii;
I. Motive, costuri estimative ºi perioade;
c. Managementul de proiect.
II. Estimarea beneficiilor;
III. De ce depinde realizarea veniturilor; 9. Impactul IT asupra practicilor de lucru
IV. Analiza senzitivitãþii; a. Utilizarea IT pentru a face faþã cerinþelor de informaþie indivi-
V. Justificãri; duale:

72 73
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

I. Trasarea factorilor esenþiali de succes; 2. Examinarea mediului extern


II. Identificarea surselor de unde se vor lua datele; a. Analiza clienþilor ºi a pieþelor, studiul pieþei CE;
III. Evaluarea performanþei; b. Analiza mediului competiþional:
b. Impactul IT asupra relaþiilor angajat/angajator: I. Modelul celor cinci forþe;
I. Un lanþ de comandã mai scurt, structuri mai puþin ierarhi- II. Competiþie ºi colaborare;
zate; III. Inteligenþa competitorului în avantajul afacerii;
II. Mai mare anvergurã a controlului; IV. Avantajul concurenþial ºi factori esenþiali ai succesului.
III. Dezobiºnuirea de sarcini a operatorilor;
3. Evaluarea internã
IV. Proiectare social-tehnicã;
a. Auditul resurselor;
c. Considerente etice în Gestiunea informaþiilor.
b. Analiza capacitãþilor ºi competenþelor de bazã;
c. Adãugarea de valoare concurenþialã;
CURSUL 12 d. Analiza resurselor umane;
PLANIFICAREA ªI DEZVOLTAREA STRATEGICÃ A e. Analiza resurselor financiare;
AFACERILOR f. Analiza resurselor operative.

1. Modele ale conducerii strategice 4. Natura analizei strategiei ºi alegerea


a. Ce este conducerea strategicã: a. Scopul organizãrii:
I. Strategii corporative; I. Aºteptãrile deþinãtorului de interese;
II. Strategii de afaceri; II. Contextul cultural;
b. De ce este importantã conducerea strategicã?; III. Misiune, obiective ºi intenþia strategicã;
c. Procesul, conþinutul ºi contextul conducerii strategice; b. Elaborarea strategiei:
d. Procesul elaborãrii strategiei: I. Direcþii alternative pentru elaborarea strategiei:
I. Strategii preconizate sau de viitor; – bazate pe resurse;
II. Strategii existente ºi strategii de dezvoltare; – bazate pe piaþã;
– bazate pe finanþãri;
e. Conþinutul strategic:
II. Metode de elaborare a strategiei:
I. Analiza strategicã;
– elaborare internã;
II. Alegerea strategicã;
– alianþe strategice;
III. Implementarea strategicã;
– fuziuni ºi achiziþii;
f. Conducerea strategicã în diferite contexte:
c. Evaluarea ºi selecþia strategiei:
I. Configuraþie;
I. Analiza potrivirii, fezabilitãþii ºi acceptabilitãþii;
II. Culturã. II. Selecþia strategiei corporative/de afaceri.

74 75
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

5. Natura implementãrii strategiei 6. Potrivirea structurilor cu strategia


a. Considerente de piaþã: a. Tipuri de structuri organizaþionale:
I. Segmentare, stabilirea scopurilor ºi poziþionare; I. Simple;
II. Strategii pentru conducãtorii de piaþã; II. Funcþionale;
III. Elaborarea ºi aplicarea strategiilor combinate de piaþã; III. Divizionale;
b. Considerente financiare: IV. Matrice;
I. Evaluarea performanþelor; V. Multinaþionale;
II. Finanþarea, implementarea ºi alocarea resurselor; VI. Globale;
c. Considerente de cercetare ºi dezvoltare: VII. Unitatea strategicã de afaceri;
I. Managementul inovaþiei; b. Centralizarea vizavi de descentralizare;
II. Managementul ºi controlul de calitate; c. Configuraþii organizaþionale.
d. Gestiunea elaborãrii sistemelor informatice;
e. Considerente de resurse umane: 7. Natura competiþiei globale
I. Recrutare ºi selecþie; a. Rolul marketingului tradiþional internaþional;
II. Motivaþii ºi disciplinã; b. Dezvoltarea unei afaceri globale:
III. Evaluarea performanþei; I. Convergenþa pieþei;
IV. Pregãtirea personalului ºi perfecþionare; II. Avantaje de cost;
f. Considerente de gestiune de proiect: III. Presiuni din partea guvernului;
I. Ciclul de viaþã al proiectului; IV. Inflaþia ºi bariere comerciale;
II. Obiectivele gestiunii de proiect; V. Presiunea competiþiei globale;
III. Estimarea cerinþelor de resurse; c. Strategii globale:
IV. Unelte ºi tehnici ale gestiunii de proiect; I. Standardizare;
g. Considerente ale gestiunii schimbãrii: II. Poziþionarea produsului;
I. Înþelegerea tipurilor de schimbãri în strategie ºi ale cau- III. Managementul canalelor de distribuþie;
zelor lor; IV. Obþinerea de mãrci globale;
II. Elaborarea unei schimbãri strategice programate: d. Conducerea unei companii globale:
– Influenþa puterii;
I. Orientare etnocentricã, policentricã sau geocentricã;
– Influenþa culturii;
II. Managerul în mai multe culturi ºi conducãtorul;
III. Rolurile conducerii în procesul de schimbare a strate-
e. Atingerea consumatorului global:
giei;
I. Studii de marketing internaþionale;
IV. Gestiunea procesului de schimbare strategicã.
II. Segmentarea pieþelor internaþionale.

76 77
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

8. Rezultate ale procesului de conducere strategicã f. Legitimitatea practicii contabile actuale ºi relevanþa ei pentru
a. Performanþa corporativã în raport cu cea de afaceri; utilizatorii situaþiilor financiare.
b. Avantajul concurenþial;
c. O organizaþie care învaþã neîntrerupt; 2. Întocmirea situaþiilor financiare pentru entitãþi complexe
d. Mãsuri alternative pentru performanþã: a. Situaþii financiare pentru grupuri complexe incluzând grupuri
I. Financiare; verticale ºi mixte;
II. Non-financiare; b. Situaþii de fluxuri de trezorerie de grup;
III. Strategice. c. Contabilizarea reorganizãrilor de grup ºi a restructurãrilor in-
cluzând fuziunile, preluãrile ºi schemele de grup;
9. Considerente etice d. Contabilizarea tranzacþiilor ºi entitãþilor în monedã strãinã.
a. Importanþa responsabilitãþii sociale;
b. Guvernarea corporativã; 3. Pregãtirea rapoartelor pentru utilizatori externi ºi interni
c. Atitudini vizavi de eticã la scarã naþionalã ºi globalã. a. Evaluarea informaþiilor financiare ºi a acelor anexe, achiziþio-
narea unei entitãþi, evaluarea acþiunilor ºi reorganizarea unei
entitãþi;
CURSUL 13 b. Evaluarea impactului schimbãrilor în politicile contabile ºi în
RAPORTAREA CORPORATIVÃ AVANSATÃ cadrul normalizator al valorii acþiunilor;
c. Evaluarea performanþei de afaceri a entitãþii incluzând mãsu-
1. Cadrul normalizator al Consiliului pentru Standarde Interna- rãtori cantitative ºi calitative ale performanþei ºi posibilitatea
þionale de Contabilitate (IASB) de faliment;
a. Standarde Internaþionale de Raportare Financiarã, expuneri d. Evaluarea impactului schimbãrilor de preþ ºi a metodelor dis-
de proiect, documente supuse discuþiilor, decizii ale Comite- ponibile de evaluare asupra deciziilor ºi performanþei afacerii;
tului de Interpretare a Standardelor, incluzând contabilitatea
pentru drepturi ºi obligaþii, active, provizioane ºi cheltuieli ex- e. Eficienþa guvernãrii corporative în cadrul unei entitãþi.
cepþionale, segmente, pãrþi afiliate, instrumente financiare,
impozite, leasinguri, costurile cesionãrii; 4. Considerente actuale ºi progrese
b. Conþinutul cadrului normalizator IASB într-o gamã datã de a. Impactul contabil al factorilor de mediu, sociali ºi culturali asu-
situaþii practice; pra entitãþii;
c. Probleme legate de schimbãrile actuale la cadrul normalizator b. Impactul conþinutului declaraþiilor financiare asupra utiliza-
IASB, incluzând considerente de cuantificare ºi de recunoaº- torilor, incluzând schimbãri în proiectare ºi conþinut interimar
tere; ºi declaraþii de sfârºit de an ºi modalitãþi alternative de a comu-
d. Impactul regulamentelor actuale propuse asupra situaþiilor fi- nica rezultatele utilizatorilor;
nanciare ale entitãþii; c. Schimbãri propuse în structura reglementãrilor naþionale ºi
e. Efectul deciziilor de afaceri ºi al schimbãrilor propuse de cãtre internaþionale ºi impactul asupra armonizãrii ºi standardizãrii
entitate în practica contabilã asupra situaþiilor financiare; globale;

78 79
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

d. Aplicabilitatea cadrului normalizator IASB pentru IMM-uri; IV. Planificarea financiarã pe termen lung incluzând mãsu-
e. Progrese actuale în raportarea corporativã. rarea valorii, profitului, optimizãrii ºi utilitãþii;
V. Utilizarea fluxurilor bãneºti în planificarea financiarã;
5. Considerente etice VI. Tehnici pentru evaluarea acþiunilor individuale ºi a altor
a. Conduita eticã în afaceri. obligaþiuni ºi pentru evaluarea unei afaceri;
b. Planificarea strategicã pentru companii multinaþionale:
I. Bariere de intrare ºi de ieºire de pe piaþã;
CURSUL 14 II. Avantajul concurenþial.
MANAGEMENTUL FINANCIAR-STRATEGIC
3. Analiza riscului
1. Obiective ºi guvernarea corporativã a. Costul capitalului:
a. Scopurile ºi obiectivele unei organizaþii ºi impactul lor asupra I. Costul capitalului acþionarilor;
planificãrii afacerii;
II. Costul datoriilor;
b. Deþinãtorii de interese-cheie ai unei organizaþii: acþionari, cre-
III. Costul mediu ponderat al capitalului;
ditori, directori, angajaþi, clienþi, furnizori ºi guvernul;
IV. Impactul variaþiilor structurilor de capital asupra costului
c. Considerente de mediu ºi impactul lor asupra obiectivelor ºi
capitalului;
guvernãrii corporative;
b. Rata dobânzii ºi riscul schimbului valutar:
d. Conceptul congruenþei scopurilor ºi cum ar putea fi dobân-
ditã; I. Identificarea ratei dobânzii ºi a expunerii la risc în cazul
schimbului în monedã strãinã;
e. Implicaþiile guvernãrii corporative pentru organizaþii.
II. Curbe de producþie ºi semnificaþia lor pentru administra-
torii financiari;
2. Formularea strategiilor
III. Protecþia împotriva riscului folosind eºantioane, previziuni,
a. Procesul de planificare strategicã ºi legãtura acestuia cu deci-
opþiuni, schimburi ºi alte produse;
ziile de investiþii:
IV. Aplicabilitatea ºi beneficiile ingineriei financiare.
I. Elaborarea ºi analiza planurilor financiare pentru ca aces-
tea sã îndeplineascã obiectivele stabilite;
II. Cãutarea, clarificarea ºi confirmarea informaþiilor (de ex., 4. Decizii de investiþii
privind poziþia trecutã a firmei prin rapoarte matematice a. Tehnici de luare a deciziilor:
sau alte forme de analizã) relevante pentru îndeplinirea I. Cunoºtinþe temeinice asupra fluxurilor de trezorerie;
obiectivelor afacerii;
b. Strategii de extindere:
III. Consilierea clienþilor asupra strategiilor pe care o com-
I. Creºterea fizicã;
panie ar trebui sã le foloseascã pentru a se extinde sau
pentru a menþine poziþia actualã de piaþã ºi pentru a ieºi II. Evaluãri pentru fuziuni ºi achiziþii;
de pe piaþã; III. Preluãri ºi strategii de apãrare;

80 81
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

IV. Planificarea succesului post-fuziune; II. Modele ale determinãrii cursului de schimb;
c. Reorganizarea corporativã: III. Diferite forme ale sistemului de curs valutar.
I. Investiþii;
II. Cumpãrãri ºi vânzãri; 7. Gestiunea globalã financiarã
III. Restructurarea corporativã; a. Evaluarea deciziilor de investiþii peste hotare:
IV. Transformarea în companie particularã; I. Forme alternative ale investiþiilor strãine;
V. Rãscumpãrarea acþiunilor. II. Impactul impozitãrii peste hotare;
III. Costul de peste hotare al capitalului ºi structurilor lui;
5. Gestiunea trezoreriei ºi previziuni financiare IV. Prevederea cursurilor de schimb viitoare;
a. Metodele finanþãrii investiþiilor pe termen lung, scurt, incluzând V. Riscul politic;
fuziunile ºi achiziþiile; b. Creºterea capitalului peste hotare:
b. Rolul previziunilor fluxurilor de trezorerie în planificarea afa- I. Pieþe internaþionale de capital, incluzând Europieþele;
cerilor: II. Pieþe de capital naþionale peste hotare;
I. Activitãþi ale managerilor trezoreriei; III. Activitate bancarã internaþionalã;
II. Funcþii ale trezoreriei descentralizate vizavi de cele centra- c. Gestiunea resurselor financiare într-un grup multinaþional:
lizate;
I. Controlul financiar într-un grup de companii;
c. Politica dividendelor:
II. Gestiunea banilor lichizi în cadru internaþional;
I. Influenþe asupra politicii dividendelor; III. Evaluarea preþului transferurilor internaþionale;
II. Efectul dividendelor asupra valorii companiei. IV. Evaluarea ºi mãsurarea performanþei;
d. Gestiunea comerþului internaþional:
6. Mediul economic global
I. Gestionarea riscurilor comerþului internaþional;
a. Factori internaþionali care afecteazã dezvoltarea afacerii:
II. Finanþarea comerþului internaþional.
I. Tendinþe în concurenþa globalã;
II. Rolul companiilor multinaþionale în economia mondialã; 8. Considerente etice
III. Comerþul liber, protecþionismul, acorduri comerciale ale – Conduitã eticã în afaceri, incluzând considerente etice interna-
pieþei comune; þionale.
IV. Rolul Bãncii Mondiale ºi FMI ºi al altor organizaþii interna-
þionale;
CURSUL 15
V. Relaþii economice între þãri dezvoltate ºi în curs de dez-
ACCESAREA, UTILIZAREA, CONTROLUL ªI RECUPERAREA
voltare, inclusiv probleme de datorii ºi de dezvoltare;
FONDURILOR EUROPENE
VI. Introducerea monedei unice;
b. Determinarea cursului de schimb: Se dezvoltã de organizatorii cursului pe baza legislaþiei comunitare
I. Influenþe asupra cursului de schimb; ºi româneºti în domeniu.

82 83
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

CURSUL 16 Anexa nr. 2


REGLEMENTÃRI PRIVIND LITIGIILE DE MUNCÃ, ASIGURÃRILE
ªI PROTECÞIA SOCIALÃ
REGULI
Se dezvoltã de organizatorii cursului pe baza legislaþiei actualizate PRIVIND ORGANIZAREA
pentru acest domeniu de activitate. ªI DERULAREA PROGRAMULUI NAÞIONAL
DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ*

CURSUL 17
STUDIEREA ªI ÎNSUªIREA UNEI LIMBI DE CIRCULAÞIE Cap. I.
INTERNAÞIONALÃ, CU ADAPTARE LA SPECIFICUL PROFESIEI Dispoziþii generale
CONTABILE
1. Prezentele Reguli sunt aplicabile membrilor Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, înscriºi în Tabloul
CURSUL 18 Corpului (experþi contabili ºi contabili autorizaþi), precum ºi profe-
STUDIEREA ªI ÎNSUªIREA STANDARDELOR PROFESIONALE sioniºtilor contabili angajaþi – care au dobândit aceastã calitate în
EMISE DE CORP PENTRU FIECARE DIN ACTIVITÃÞILE condiþiile legii. În acest sens, pentru actualizarea cunoºtinþelor ºi
pentru omogenizarea comportamentului profesional se implemen-
DESFêURATE DE EXPERÞII CONTABILI ªI CONTABILII
teazã Programul naþional de dezvoltare profesionalã continuã care
AUTORIZAÞI se desfãºoarã la nivel central ºi la nivel de filiale.

Cap. II.
Înscrierea, organizarea ºi desfãºurarea
cursurilor

2. În vederea menþinerii unui grad ridicat de pregãtire ºi competenþã


în activitate, toþi profesioniºtii contabili sunt obligaþi sã efectueze
numãrul de ore sau unitãþi echivalente de pregãtire prevãzut la
pct. 23 din Standardul profesional nr. 38, urmând profilurile pre-
vãzute în Programul naþional de dezvoltare profesionalã continuã.

3. În vederea înscrierii la cursuri, toþi profesioniºtii contabili vor fi


convocaþi în scris de cãtre filiala CECCAR din raza de domiciliu,
cu cel puþin 30 de zile înaintea organizãrii acestora, discutându-se

* Aprobate prin Decizia nr. 98/46 a Biroului Permanent al Consiliului Superior al


Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, aprobate prin HCS nr. 08/92 din 14 mai 2008.

84 85
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

cu fiecare profesionist în parte cu privire la profilul, respectiv la Analiza performanþelor (cont de profit ºi pierdere);
forma de pregãtire pentru care opteazã. Accesarea, utilizarea, controlul ºi recuperarea fondurilor euro-
pene;
4. Înscrierea la cursurile de dezvoltare profesionalã continuã se face Analiza legislaþiei privind litigiile de muncã, asigurãrile ºi pro-
pe baza completãrii formularului „Cerere de înscriere” (Anexa nr. tecþia socialã;
2.1), în care se specificã, în mod obligatoriu, profilul ºi forma de Studierea ºi însuºirea unei limbi de circulaþie internaþionalã,
pregãtire pe care profesionistul contabil doreºte sã le urmeze. cu adaptare la specificul profesiei contabile;
Studierea ºi însuºirea standardelor profesionale emise de
5. La înscriere, filialele vor pune la dispoziþia cursanþilor tematica ºi Corp pentru fiecare din activitãþile desfãºurate de experþii con-
bibliografia aferente profilului ales. tabili ºi contabilii autorizaþi.

7. În cadrul profilurilor, Programul naþional de dezvoltare profesionalã


6. Programul naþional de dezvoltare profesionalã continuã este struc-
continuã este structurat pe 3 niveluri de pregãtire:
turat pe profiluri corespunzãtoare principalelor domenii (discipline)
de activitate, astfel: – bazã;
– mediu;
Discipline obligatorii: – avansat.
Înþelegerea ºi aplicarea Standardelor Internaþionale de Rapor-
tare Financiarã; 8. Derularea Programului naþional de dezvoltare profesionalã conti-
Audit ºi certificare; nuã se face pe categorii profesionale, respectiv: experþi contabili,
contabili autorizaþi ºi profesioniºti contabili angajaþi.
Contabilitate financiarã;
Contabilitate ºi control de gestiune;
9. Durata minimã a cursurilor, pe profiluri ºi niveluri de pregãtire, este
Fiscalitate; prezentatã în tabelul urmãtor:
Evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderilor;
Managementul pieþelor de capital; Experþi contabili, contabili autorizaþi
Drept – Legislaþie europeanã; ºi profesioniºti contabili angajaþi
Doctrinã ºi deontologie profesionalã;
Expertizã contabilã.
Discipline facultative:
Control financiar;
Contabilitatea conturilor consolidate;
Contabilitatea trezoreriei ºi situaþia fluxurilor financiare;
Contabilitatea creanþelor ºi datoriilor;
Contabilitatea cheltuielilor ºi veniturilor;
Analiza poziþiei financiare (bilanþului);

86 87
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

13. În vederea îmbunãtãþirii activitãþii de instruire, educaþie ºi formare


a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi, Programul naþional
– Cadru de dezvoltare profesionalã continuã poate fi completat
cu teme noi, în funcþie de condiþiile concrete din judeþ, pe baza
deciziei Biroului Permanent al Consiliului Superior, la propunerea
filialelor, cu avizul Direcþiei de specialitate a Corpului.

14. Semestrial, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare, filialele transmit


Direcþiei de specialitate din cadrul Corpului darea de seamã (Anexa
nr. 2.3), împreunã cu raportul privind analiza realizãrii PNDPC,
atât pentru membrii Corpului, cât ºi pentru profesioniºtii contabili
angajaþi în economie.

15. Nerealizãrile filialelor în ceea ce priveºte PNDPC se prezintã Bi-


roului Permanent al Consiliului Superior de cãtre Direcþia de spe-
cialitate, cu propuneri de sancþionare, potrivit Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a Corpului.

Cap. III.
Evidenþa cursurilor de dezvoltare profesionalã continuã
ale profesioniºtilor contabili
10. Filialele CECCAR sunt obligate sã elaboreze ºi sã afiºeze la sediile
lor, pânã la 15 ianuarie, Calendarul de desfãºurare a cursurilor,
pe profiluri ºi forme de pregãtire, þinând cont de capacitãþile de 16. Filialele CECCAR sunt obligate sã organizeze ºi sã þinã evidenþa
organizare disponibile ºi de numãrul de participanþi la fiecare curs, cursurilor urmate de fiecare profesionist, instituind Fiºa individualã
astfel încât, lunar, sã se deruleze minimum 2 acþiuni; la o acþiune de pregãtire profesionalã (Anexa nr. 2.4) în care se vor preciza:
de instruire trebuie asigurate condiþiile materiale de desfãºurare, profilul cursului, forma de pregãtire ºi durata fiecãrui curs.
numãrul maxim de cursanþi neputând depãºi, de regulã, 40-50 de
membri.
17. La absolvirea fiecãrui curs, se va susþine un test de verificare a
În cazul în care la unele profiluri solicitãrile depãºesc posibilitãþile cunoºtinþelor, la care nota minimã pentru promovare este 7. La
de desfãºurare a cursurilor în bune condiþii, se vor organiza mai absolvirea fiecãrui curs se vor elibera absolvenþilor cursului certi-
multe serii, pânã la acoperirea totalã a cererilor.
ficate de absolvire (Anexa nr. 2.5).
11. Calendarul are forma prezentatã în Anexa nr. 2.2 ºi se transmite Pentru cei care nu s-au prezentat la test sau nu au obþinut nota
la Direcþia pentru dezvoltare profesionalã continuã pânã la data minimã, filialele, de comun acord cu lectorii, vor studia posibilitatea
de 31 ianuarie a fiecãrui an. organizãrii celui de-al doilea test, într-un interval de cel mult 45
12. Tematicile, pe profiluri ºi forme de pregãtire profesionalã, sunt de zile calendaristice. Pentru aceasta, se va stabili o taxã
cele prevãzute în Programul naþional – Cadru de dezvoltare pro- suplimentarã de examinare care sã nu depãºeascã 20% din taxa
fesionalã continuã. de participare la curs.

88 89
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

18. La sfârºitul fiecãrui curs, li se va înmâna pentru completare Fiºa – Partea a III-a: Structuri de grup. Combinãri de întreprinderi. Mãsu-
de evaluare (model Anexa 2.6). Fiºele de evaluare se trimit Di- rarea performanþei;
recþiei de specialitate din cadrul Corpului la finele fiecãrui curs. – Partea a IV-a: Raportarea financiarã specificã. Prezentarea
informaþiilor;
Cap. IV. – Partea a V-a: Recunoaºterea, evaluarea ºi informaþii de furni-
Finanþarea Programului naþional zat privind instrumentele financiare;
de dezvoltare profesionalã continuã – Partea a VI-a: Întocmirea situaþiilor financiare consolidate con-
form IAS/IFRS;
19. Taxele de participare la cursuri se stabilesc pe baza metodologiei – Partea a VII-a: Raportarea financiarã conform IAS/IFRS în
privind finanþarea activitãþilor desfãºurate conform Programului cazul instituþiilor de credit;
naþional de dezvoltare profesionalã continuã, aprobatã de Biroul
– Partea a VIII-a: Raportarea financiarã conform IAS/IFRS în
Permanent al CECCAR, având la bazã principiul acoperirii chel-
cazul societãþilor de asigurãri;
tuielilor impuse de organizarea ºi derularea acþiunilor de dezvoltare
ºi perfecþionare profesionalã, cu respectarea tarifelor pentru plata – Partea a IX-a: Aplicarea standardului internaþional de raportare
formatorilor, comunicate periodic de Direcþia pentru dezvoltare financiarã pentru întreprinderile mici ºi mijlocii;
profesionalã continuã, dupã aprobarea acestora de cãtre Biroul – Partea a X-a: Prima aplicare a Standardelor Internaþionale de
Permanent al Consiliului Superior. Raportare Financiarã: Standardul IFRS 1. Adoptarea pentru
prima datã astandardelor IFRS.
Cap. V. Condiþiile de eliberare a certificatelor de absolvire sunt cele pre-
Prevederi speciale referitoare la cursurile vãzute la capitolul III, pct. 17.
pentru înþelegerea ºi aplicarea IFRS
22. Lista formatorilor CECCAR ce urmeazã sã susþinã cursul de „Înþe-
20. Cursurile pentru înþelegerea ºi aplicarea IFRS se predau pe baza legere ºi aplicare a Standardelor Internaþionale de Contabilitate”
„Suportului de curs”, stabilit de Corp pentru uzul exclusiv al for- este aprobat de Corp ºi trebuie sã fie compusã din:
matorilor CECCAR, ca limitã minimã a cunoºtinþelor ce trebuie – specialiºtii care au fost deja formaþi ca lectori în cadrul pro-
însuºite de cursanþi; orice completãri ºi cunoºtinþe suplimentare gramului cu finanþare PHARE „Contabilitatea într-o nouã
oferite de formatori sunt binevenite. perspectivã” nr. proiect 96/PP/NL/11, desfãºurat împreunã
cu profesia olandezã;
21. Durata minimã a unui curs de înþelegere ºi aplicare a Standardelor – specialiºtii care au urmat în ultimii 3 ani cursurile ºi seminariile
Internaþionale de Raportare Financiarã este conform Cap. II pct. 9
pentru cunoaºterea Standardelor Internaþionale de Conta-
al Anexei 2 din PNDPC, iar a unei zile de curs este de 6 ore.
bilitate organizate de Corp în baza acordurilor de cooperare
Structura pe module (pãrþi) a cursului este urmãtoarea: cu organismele profesionale din Franþa, Italia ºi Marea Brita-
– Partea I: Introducere în Standardele Internaþionale de Rapor- nie;
tare Financiarã. Raportare financiarã generalã; – specialiºtii din cadrul firmelor internaþionale de contabilitate;
– Partea a II-a: Structuri calitative ale situaþiilor financiare. Recu-
– specialiºti din Ministerul Economiei ºi Finanþelor;
noaºtere, evaluare ºi contabilizare. Întocmirea ºi prezentarea
situaþiilor financiare; – cadre didactice din învãþãmântul superior de profil.

90 91
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Filialele pot face propuneri de introducere în listã ºi a altor specia- La cerere, pot sã nu urmeze cursurile Programului naþional de
liºti; propunerile respective vor fi analizate ºi supuse aprobãrii dezvoltare profesionalã continuã, prezentându-se numai la testare,
Biroului Permanent dupã ce în prealabil persoanele respective urmãtorii membri înscriºi în Tabloul Corpului:
au parcurs ciclul de instruire ºi evaluare pentru obþinerea calitãþii – experþii contabili ºi contabilii autorizaþi de onoare;
de lector.
– cadrele universitare ºi cadrele didactice din licee, cu normã
23. Un curs va fi predat de o echipã formatã din 2-3 formatori. Echipa întreagã sau cu fracþiuni de normã, care predau disciplinele
de formatori va respecta întocmai suportul de curs elaborat de ce fac parte din Programul naþional de dezvoltare profesionalã
Corp, ca fiind minimal; orice altã prezentare sau particularizare continuã, numai pentru disciplinele predate;
poate fi efectuatã de lector numai în legãturã cu, sau dupã epui- – doctorii ºi doctoranzii în economie, în specialitatea finanþe-con-
zarea subiectelor din suportul de curs. tabilitate;
– membrii Consiliului Superior al CECCAR ºi ai consiliilor filia-
lelor, directorii executivi de filiale, membrii aleºi ºi salariaþi ai
Cap. VI. Direcþiei pentru dezvoltare profesionalã continuã a CECCAR,
Dispoziþii finale ºi sancþiuni formatorii participanþi la Programul naþional de dezvoltare
profesionalã continuã.
24. Relaþia formatorilor cu Corpul pentru predarea cursurilor se va
concretiza într-un contract-cadru de prestãri servicii pe o duratã 27. Profesioniºtii contabili sunt obligaþi, la solicitarea vizei anuale, sã
de 5 ani; în cadrul acestui contract fiecare curs se va preda pe completeze o declaraþie pe propria rãspundere în ce priveºte res-
baza unei cereri (comenzi) a organizatorului de curs acceptatã pectarea normelor de deontologie profesionalã ºi frecventarea
scris de lectorul solicitat (modelul de contract-cadru, cel de cerere- cursurilor de pregãtire profesionalã organizate de filiala sau institu-
comandã ºi cel al acceptului (fiºei-angajament) sunt prezentate þiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR,
în Anexele nr. 2.7-2.9). la care se vor ataºa ºi documentele doveditoare: atestate de absol-
vire, adeverinþe etc.
25. Membrii Corpului care au urmat într-un an calendaristic cursuri
organizate de alte instituþii sau organisme profesionale, recunos- 28. Viza anualã de exercitare a profesiei se acordã, la cerere, în con-
cute de CECCAR, sunt scutiþi de a urma, în anul respectiv, cursurile diþiile în care au fost respectate normele deontologice ºi a fost
de dezvoltare profesionalã prevãzute de prezentele Reguli, pe plãtitã cotizaþia de membru urmãtoarelor categorii profesionale:
baza declaraþiei pe propria rãspundere ºi a documentelor prezen-
tate. – membrilor Consiliului Superior al CECCAR, ai consiliilor filia-
lelor ºi directorilor executivi ai filialelor;
Lista instituþiilor sau organismelor profesionale recunoscute de
CECCAR va fi actualizatã periodic de Biroul Permanent al Consi- – cadrelor didactice universitare ºi specialiºtilor abilitaþi de Corp
liului Superior, pe baza propunerilor Direcþiei de specialitate. ca formatori pentru PNDPC.

26. Membrii Corpului care au dobândit calitatea de expert contabil 29. Membrii Corpului care nu efectueazã într-un an calendaristic nu-
sau de contabil autorizat cu efectuarea perioadei de stagiu sunt mãrul de ore de curs prevãzute în prezentele Reguli nu vor primi
scutiþi de a urma formele de pregãtire aferente Programului naþio- viza anualã pentru exercitarea profesiei în anul urmãtor.
nal de dezvoltare profesionalã continuã pe o perioadã de 2 ani de Refuzurile nejustificate ale unor membri ai Corpului de a urma
la dobândirea calitãþii. forma de dezvoltare profesionalã stabilitã prin prezentele Reguli,

92 93
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

deºi au fost convocaþi în scris pentru aceasta, se sancþioneazã Anexa nr. 2.1
cu suspendarea celor în cauzã din Tabloul Corpului, pânã la con-
formare.
În cazul persistenþei în abatere, dupã expirarea termenului maxim CERERE DE ÎNSCRIERE
de suspendare de 1 an, cei în cauzã vor fi radiaþi din Tabloul
Corpului.
Subsemnatul(a) .............................................................. nãscut(ã)
la data de ........................ în localitatea ...................................................
30. Membrii inactivi care doresc sã treacã la practica profesionalã
jud. ........................... domiciliat în localitatea ............................................
independentã, pentru a obþine calitatea de membru activ al Cor-
str. ......................................................... jud. .........................................
pului, vor susþine un examen de testare a cunoºtinþelor sub forma
tel. (ac.) ................................... / (serv.) ..................................
unui interviu, pe baza tematicii examenului de aptitudini. Accentul
se va pune pe problemele de doctrinã ºi deontologie profesionalã.
având calitatea de ‰ expert contabil
Organizarea acestuia se va face la nivel de filialã, cu un numãr ‰ contabil autorizat
de 40-50 de candidaþi. Comisia de examinare, aprobatã de Biroul ‰ profesionist contabil angajat
Permanent al filialei, este compusã din lectori cuprinºi în listele
aprobate de Biroul Permanent al CECCAR. Persoanele care nu posesor al carnetului nr. ....................... emis de cãtre CECCAR;
promoveazã examenul prima datã mai au posibilitatea înscrierii cu o vechime în muncã de ........ ani, angajat al SC .........................
la urmãtoarele sesiuni organizate de filialã.
Pe baza cataloagelor transmise de filialã împreunã cu documentele ‰ membrã CECCAR
însoþitoare schimbãrii carnetului de inactiv, direcþiile de specialitate ‰ nemembrã CECCAR
ale Corpului, dupã verificarea informaþiilor, vor proceda la execu-
tarea ºi eliberarea noului carnet de activ, cu respectarea Normelor solicit înscrierea la cursul de ........................ stadiul* ......................
legale în vigoare.
Cheltuielile legate de organizarea examenului, inclusiv plata lec-
torilor, vor fi suportate din taxele participanþior, într-un cuantum Semnãtura
stabilit de Consiliul Superior al Corpului.

31. Controlul asupra efectuãrii Programului naþional de dezvoltare * Bazã


profesionalã continuã se realizeazã prin Direcþiile de specialitate Mediu
ale CECCAR, care orienteazã ºi coordoneazã activitãþile de Avansat
dezvoltare profesionalã.

32. Anexele nr. 2.1–2.9 fac parte integrantã din prezentele Reguli.

94 95
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Anexa nr. 2.2


cursuri – seminarii– conferinþe
CALENDAR

Jud. ...................
Filiala CECCAR

96 97
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

98 99
Anexa nr. 2.3

100
CECCAR ……………….
Filiala ............................

DARE DE SEAMÃ
privind modul de realizare a Programului naþional
de dezvoltare profesionalã continuã, pentru semestrul ........ anul ......
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România

PREªEDINTE, DIRECTOR EXECUTIV,

Unde: EC – experþi contabili; CA – contabili autorizaþi

NOTÃ
Darea de seamã semestrialã se transmite Direcþiei de specialitate din cadrul Corpului însoþitã de un
Raport care, în prealabil, va fi analizat în Biroul Permanent, respectiv Consiliul filialei. Raportul cuprinde o
analizã a desfãºurãrii programului de dezvoltare profesionalã la nivelul filialei, precum ºi propuneri pentru
PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

îmbunãtãþirea activitãþii în domeniu.


101
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Anexa nr. 2.4


CECCAR
Filiala ............................

FIªA INDIVIDUALÃ DE PREGÃTIRE PROFESIONALÃ

Subsemnatul(a) .......................................................... domiciliat(ã)


în localitatea ......................................... str. ................................ nr. ....
tel. (ac.) ............................. / (serv.) .......................................

având calitatea de ‰ expert contabil


‰ contabil autorizat
‰ profesionist contabil angajat

posesor al carnetului nr. ....................... emis de cãtre CECCAR;


absolvent al: ‰ Facultãþii ................... Specializarea ................
‰ Liceului ...................... *) A1 Bazã; A2 Mediu; A3 Avansat; B1 Bazã; B2 Mediu; B3 Avansat; C2 Mediu;
C3 Avansat; D2 Mediu; D3 Avansat; E1 Bazã; E2 Mediu; E3 Avansat; F2 Mediu;
(ªcoala tehnicã)
F3 Avansat; G2 Mediu; G3 Avansat; H1 Bazã; H2 Mediu; H3 Avansat; I2 Mediu;
I3 Avansat; J2 Mediu; J3 Avansat.

Notã:
Pentru contabilii autorizaþi, evidenþa se þine pentru poziþiile 3,
5, 8 ºi 9, respectiv codurile C2, C3, E1, E2, E3, H1, H2, H3, I2, I3.

102 103
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Anexa nr. 2.5 Anexa nr. 2.6


Filiala .......................

FIªA DE EVALUARE
a cursului de ........................ organizat în perioada .....................
în (localitatea) ................................

1. Aprecieri privind organizarea


a. Orarul zilnic a fost bine stabilit?
– da ..............
– nu ..............; (de ce?) .........................................................
b. Durata totalã a cursului a fost suficientã?
– prea micã ...................
– prea mare ...................
– da .................
c. Au existat condiþii optime? (luminã, cãldurã, densitate, acces
la mijloace logistice de predare etc.)?
– da ................
– nu ...............; de ce? ...........................................................
d. Alte constatãri ...........................................................................

2. Aprecieri privind conþinutul cursului


a. Prea abstract ‰
b. Acoperã nevoile practice ‰
c. Bun pentru viitor ‰
d. Alte ……………. ‰

3. Aprecieri privind tehnicile de predare


În general
a. F. bune ‰
b. Bune ‰
c. Potrivite ‰
d. Alte ............ ‰

104 105
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Exemple practice ºi studii de caz Corpul Experþilor Contabili Anexa nr. 2.7
a. F. bine ‰ ºi Contabililor Autorizaþi
b. Bine ‰ din România
c. Corespunzãtor ‰
d. Alte ............ ‰
Prezentarea teoreticã CONTRACT-CADRU
a. F. bine ‰ de prestãri de servicii
b. Bine ‰
Încheiat astãzi ........................
c. Satisfãcãtor ‰
d. Alte ........... ‰ Între:
Interactivitate, grupe de lucru Dl/D-na ................................................................, domiciliat(ã) în
a. F. bine ‰ localitatea ........................................, str. ................................., nr. .........,
b. Bine ‰ bl. ..........., et. ......., ap. ........, judeþul ............................, sectorul .............,
c. Satisfãcãtor ‰ telefon: ........................., fax: ..........................., e-mail: ...........................,
denumit(ã) în continuare prestator,
d. Alte ........... ‰
ºi
4. Aprecieri privind lectorii Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
cu sediul în Bucureºti, Intrarea Pielari nr.1, sector 4, cod poºtal 040296,
Prezentare
telefon: 327.63.80, 327.63.81, 327.63.82; fax: 326.71.73; e-mail
a. F. bine ‰ ceccar@ceccaro.ro, <www.ceccaro.ro>, reprezentat prin dl. Marin Toma
b. Bine ‰ – preºedinte, denumit în continuare beneficiar.
c. Suficient ‰
d. Alte ........... ‰ I. Obiectul contractului-cadru
Inteligibilitate
1. Obiectul contractului îl constituie îndeplinirea de cãtre prestator
a. F. bine ‰
a calitãþii de lector în cadrul cursurilor organizate de Corpul Experþilor
b. Bine ‰ Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România.
c. Suficient ‰
d. Alte ........... ‰ II. Modalitãþi de realizare a contractului-cadru

5. Concluzii ºi sugestii 2. În cadrul contractului-cadru, organizatorul unui curs va transmite


....................................................................................................................................................................................... prestatorului o cerere-comandã prin care se vor prezenta condiþiile ce
....................................................................................................................................................................................... trebuie îndeplinite de cãtre lector. Acceptarea Cererii-comandã a orga-
....................................................................................................................................................................................... nizatorului de curs se face prin transmiterea de cãtre prestator, în termen
....................................................................................................................................................................................... de 3 zile de la primirea acesteia, a „Fiºei-angajament”.
.......................................................................................................................................................................................

106 107
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

III. Obligaþiile pãrþilor sãu la locul de desfãºurare a cursului (cheltuieli de transport) ºi cheltu-
ielile de cazare la hotel, în condiþiile stabilite prin normele CECCAR.
3. Prestatorul se obligã:
a. sã dea curs solicitãrii organizatorilor de curs de a îndeplini V. Durata contractului-cadru
calitatea de lector CECCAR – pentru cursul .......................,
acceptând sau refuzând în termen de 3 zile de la primire 7. Prezentul contract-cadru se încheie pentru o perioadã de 5 ani
cererea-comandã transmisã de aceºtia; începând cu data de ......................
b. sã respecte suportul de curs, manualul de predare ºi biblio-
VI. Încetarea contractului
grafia emisã sau agreatã de CECCAR;
c. sã respecte programul ºi orarul cursului stabilite de organi- 8. Prezentul contract-cadru înceteazã în urmãtoarele condiþii:
zatorul de curs;
a. la expirarea duratei prevãzute la capitolul V de mai sus,
d. sã participe la acþiunile organizate de Corp în favoarea dacã pãrþile nu au convenit în prealabil prelungirea aces-
lectorilor pentru actualizarea cunoºtinþelor în domeniu ºi tuia;
sã rãspundã cu operativitate la corespondenþa primitã de
b. dacã prestatorul refuzã pentru a treia oarã solicitarea de a
la CECCAR;
îndeplini calitatea de lector la cursurile organizate de Corp;
e. sã respecte normele emise de Corp în legãturã cu formarea nu sunt luate în calcul refuzurile cauzate de organizarea,
ºi instruirea membrilor sãi. în aceeaºi perioadã, a cursurilor de cãtre douã sau mai
4. Beneficiarul se obligã: multe filiale ale Corpului;
a. sã asigure prestatorului, pe cheltuiala sa, suportul de curs c. la cererea uneia din pãrþi, acceptatã în termen de 30 de
ºi manualul de predare; zile, de cãtre cealaltã parte.
b. sã organizeze, pe cheltuiala sa, seminarii, cursuri, simpo- 9. Prezentul contract-cadru s-a încheiat în douã exemplare, câte
zioane ºi alte forme de instruire, pentru actualizarea cunoº- unul pentru fiecare parte.
tinþelor în domeniu;
c. sã asigure plata onorariilor ºi sã ramburseze cheltuielile
efectuate de prestator în legãturã cu îndeplinirea obligaþiilor
contractuale, direct sau prin organizatorii de cursuri, con- PRESTATOR, BENEFICIAR,
form prezentului contract-cadru.

IV. Onorarii ºi cheltuieli

5. Pentru prestaþiile lectorilor, efectuate în baza prezentului con-


tract-cadru, prestatorul primeºte onorarii în sumã fixã pe ora de curs
predatã; mãrimea onorariilor orare se stabileºte, pentru fiecare curs în
parte, prin cererea-comandã emisã de organizatorul cursului ºi acceptatã
de prestator.
6. Prestatorul este îndreptãþit la rambursarea cheltuielilor impuse
de îndeplinirea calitãþii de lector, cum ar fi deplasarea de la domiciliul

108 109
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Corpul Experþilor Contabili Anexa nr. 2.8 Lector: Nume ......................... Anexa nr. 2.9
ºi Contabililor Autorizaþi (Model de cerere-comandã Prenume .................... (Model de acceptare
din România pentru angajarea unui lector) a calitãþii de lector)

Filiala ..............................
Nr. ........... din .................
FIªÃ-ANGAJAMENT

Domnului (Doamnei) ..................................


Filiala CECCAR ...........................

În baza contractului-cadru de prestãri servicii nr. ......................... Domnului Preºedinte,


din …………........... încheiat între dvs. ºi Corpul Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România, vã solicitãm în calitate de lector la
cursul organizat de noi privind ......................................, ce va avea loc Vã facem cunoscut cã acceptãm cererea dvs. nr. .......................
în localitatea ....................................... în perioada ............................, din ..............................., ca în baza contractului-cadru nr. .......................
în urmãtoarele condiþii: din …………………… încheiat cu CECCAR, sã îndeplinim calitatea de
1. Cursul se va desfãºura conform suportului de curs ºi manua- lector la cursul de ......................................... organizat de dvs. în pe-
lului elaborate de CECCAR. Cunoºtinþe suplimentare ºi alte rioada ................... în localitatea ..........................., cu urmãtoarele
surse documentare în legãturã cu temele predate pot fi avute precizãri:
în vedere numai dupã epuizarea aspectelor tratate în suportul 1. În cadrul cursului organizat de dvs., voi preda pe baza supor-
emis de Corp. tului de curs emis de CECCAR.
2. Durata cursului este de ......... ore. 2. Onorariul de lector urmeazã sã fie plãtit astfel:
3. Durata unei zile de curs este de maxim 6 ore. – direct prin casieria dvs. ‰
4. Onorariul de lector este de ............ euro/orã de predare efec- – prin virament în contul nr. ....................
tivã, plãtibil în lei la cursul BNR din ultima zi a lunii precedente deschis la Banca ...................................
celei în care se presteazã serviciul.
pe numele ............................................... ‰
5. Plata onorariilor se face în ultima zi de predare, direct prin
casieria filialei Corpului, sau prin virament în contul bancar
indicat de dvs. Semnãtura Data
6. Plata impozitelor aferente onorariului de lector se va face po-
trivit legii.
Pentru confirmarea prezentei cereri, vã rugãm sã ne returnaþi
Fiºa-angajament alãturatã, completatã ºi semnatã de dvs. în cel mult
3 zile la fax: ................., e-mail: ............................

Director executiv

110 111
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Anexa nr. 3 Repartizarea normativelor de timp pe pãrþi componente (module)


ale programelor de curs pe fiecare disciplinã sunt prezentate în Anexele
Aprobatã prin Decizia Biroului Permanent nr. 3.1-3.10 la prezenta notã.
Nr. 193 din 15 iunie 2008
2. Selectarea lectorilor se face urmând urmãtoarele proceduri:
z Selectarea se face cu respectarea prevederilor pct. 15 din
NOTÃ Anexa 1 la Standardul profesional nr. 38.
cuprinzând mãsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor
z Pe baza prevederilor PNDPC ºi a normativelor de timp pe
referitoare la dezvoltarea profesionalã continuã
disciplinã, fiecare lector elaboreazã suportul de curs la disci-
începând cu sem. II 2008
plina pentru care a optat.
z Suporturile de curs, pe discipline, ale tuturor lectorilor se trimit
Potrivit pct. 23 lit. (a) din Standardul profesional nr. 38 aprobat la direcþia de specialitate care le analizeazã asupra conformi-
prin HCS nr. 04/61 din 1 septembrie 2004, fiecare profesionist contabil tãþii cu bibliografia ºi cu normele cuprinse în PNDPC.
trebuie sã urmeze sub controlul CECCAR cel puþin 120 de ore de activi- z Grupul tehnic de lucru al CECCAR analizeazã tehnic suportu-
tate sau unitãþi echivalente de dezvoltare profesionalã într-o perioadã rile de curs pe discipline ºi pe aceastã bazã:
de 3 ani, din care 60 de ore sau unitãþi echivalente sã fie verificabile. – definitiveazã suportul de curs standard pentru fiecare disci-
Pentru creºterea nivelului de educaþie profesionalã continuã a plinã;
membrilor CECCAR ºi a celorlalþi profesioniºti contabili din economie, – definitiveazã lista cu lectorii care trebuie reþinuþi în grupul
atunci când activitãþile de învãþare constau în participarea la cursurile de lectori ai Institutului naþional pentru dezvoltare profesio-
organizate de CECCAR, se stabilesc urmãtoarele mãsuri pentru punerea nalã, pe fiecare disciplinã în parte, la nivelul întregii þãri.
în aplicare a PNDPC începând cu sem. II 2008.
3. Suporturile de curs standard, elaborate pentru fiecare disciplinã,
1. Pentru asigurarea unei pregãtiri temeinice se stabilesc urmãtoa- precum ºi lista cu lectorii pentru fiecare disciplinã se supun aprobãrii
rele normative de timp de predare pentru fiecare din disciplinele obligato- Consiliului Superior de cãtre Directorul General al Corpului.
rii prevãzute la pct. 4 din Anexa nr.1.1 la Standardul profesional nr. 38:
4. Directorii executivi elaboreazã ºi Consiliul filialei aprobã echipe
Disciplina Ore de predare de lectori pentru fiecare disciplinã ºi pentru o serie de cursanþi, þinând
seama de urmãtoarele:
1) IFRS/IAS 63 ore
2) Audit ºi certificare 58 ore – preferinþa fiecãrui lector în legãturã cu modulele, pãrþile
3) Contabilitate financiarã 50 ore sau capitolele din programã, precum ºi în legãturã cu ceilalþi
4) Contabilitate ºi control de gestiune 53 ore membri ai echipei de predare a fiecãrei discipline;
5) Fiscalitate 35 ore – echipa de lectori pentru o disciplinã ºi o serie de cursanþi
6) Evaluarea economicã ºi financiarã a întreprinderilor 36 ore poate fi formatã din 1-3 lectori; când sunt 2 sau 3 lectori,
7) Managementul pieþelor de capital 24 ore cel puþin unul sã fie de pe plan local;
8) Drept – Legislaþie europeanã 20 ore – la disciplina IFRS/IAS echipa de lectori trebuie sã fie for-
9) Doctrinã ºi deontologie profesionalã 25 ore matã cu precãdere din cadre universitare ºi specialiºti din
10) Expertizã contabilã 10 ore firmele de contabilitate;

112 113
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

– la disciplina Doctrinã ºi deontologie profesionalã echipa Disciplina: IFRS/IAS Anexa nr. 3.1
de lectori sã fie formatã din specialiºti cu funcþii de condu-
cere în organele executive ale CECCAR, de preferinþã
directorii executivi de filiale; Programul cursului
– la disciplina Fiscalitate prioritate sã aibã cadrele universitare pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) – 63 ore
de specialitate ºi specialiºti cu funcþii de conducere în (Anexa 1.1/A la Standardul profesional nr. 38)
Structurile Ministerului Economiei ºi Finanþelor;
– la disciplina Expertizã contabilã prioritate sã aibã specialiºti
Partea I: Introducere în IFRS. Raportarea financiarã generalã: 5 ore
cu atribuþii în domeniul auditului de calitate a serviciilor
Partea a II-a: Structuri calitative. Recunoaºtere ºi evaluare. Întocmirea
contabile din cadrul CECCAR;
ºi prezentarea situaþiilor financiare: 10 ore
– la disciplina Managementul pieþelor de capital prioritate sã Partea a III-a: Structuri de grup. Mãsurarea performanþei: 5 ore
aibã cadrele universitare de specialitate ºi directorii eco- Partea a IV-a: Raportarea financiarã specificã: 5 ore
nomici sau directorii financiari de la întreprinderile cotate Partea a V-a: Recunoaºterea ºi evaluarea instrumentelor financiare: 5 ore
la bursã. Partea a VI-a: Întocmirea situaþiilor financiare consolidate: 8 ore
Partea a VII-a: Raportarea financiarã la instituþiile de credit: 6 ore
5. Lista lectorilor combinaþi în echipe pe fiecare disciplinã se trimite Partea a VIII-a: Raportarea financiarã la societãþile de asigurãri: 6 ore
Direcþiei de specialitate ºi va fi supusã validãrii în Biroul Permanent ºi Partea a IX-a: IFRS pentru IMM-uri: 8 ore
va fi folositã la verificarea documentelor cu privire la planificarea ºi exe- Partea a X-a: Prima aplicare a IFRS: 5 ore
cutarea acþiunilor în cadrul PNDPC.

6. Cursurile din Anexa 1.2 la Standardul profesional nr. 38 pot


constitui subiecte distincte în cadrul suportului de curs pentru disciplinele
din Anexa 1.1 sau pot face obiectul unor seminarii punctuale pentru
care nu sunt aplicabile procedurile din prezenta notã.

7. La elaborarea ºi executarea bugetului fiecãrei acþiuni din cadrul


Programului naþional de dezvoltare profesionalã continuã, se vor avea
în vedere procedurile de mai sus.

8. Nerespectarea prezentelor proceduri constituie abatere disci-


plinarã gravã ºi se sancþioneazã potrivit Regulamentului de organizare
ºi funcþionare sau Regulamentului intern, dupã caz. Prejudiciile aduse
prin nerespectarea prezentelor proceduri se recupereazã de la persoa-
nele vinovate, iar dacã acestea au calitatea de angajaþi, li se desface
contractul de muncã.
Dacã abaterile au fost produse în astfel de condiþii încât acestea
constituie infracþiuni, persoanele respective rãspund potrivit legii penale.

114 115
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Disciplina: Audit ºi certificare Anexa nr. 3.2 10. Documentarea lucrãrilor de audit: 0,5 ore
11. Sinteza prezentãrii ºi dezbaterii interactive: 0,5 ore

Programul
pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) - 50 ore Modulul III – 10 ore
Auditul situaþiilor financiare ale unei entitãþi

1. Auditul imobilizãrilor; Studii de caz: 1 orã


Modulul I – 10 ore
2. Auditul stocurilor; Studii de caz: 1 orã
Principii ºi reguli generale privind auditul
3. Auditul estimãrilor contabile; Studii de caz: 1 orã
1. Concepte privind auditul; auditul financiar ºi auditul statutar; 4. Auditul conturilor de furnizãri-cumpãrãri; Studii de caz: 1 orã
delimitãri faþã de alte activitãþi de control sau verificãri: 1,5 ore
5. Auditul conturilor de clienþi-vânzãri; Studii de caz: 1 orã
2. Terminologia utilizatã în audit: 1,5 ore 6. Auditul conturilor de plãþi personal; Studii de caz: 1 orã
3. Tipuri de audit ºi auditori: 0,5 ore 7. Auditul conturilor de trezorerie; Studii de caz: 1 orã
4. Auditul extern, auditul intern ºi controlul intern: 2 ore 8. Elaborarea raportului de audit: 1 orã
5. Rolul ºi obiectul auditului statutar; aºteptãrile publicului: 0,5 ore 9. Documentarea lucrãrilor de audit: 1 orã
6. Planificarea în auditul statutar; determinarea pragului de sem- 10. Sinteza prezentãrii; Dezbateri interactive: 1 orã
nificaþii (exemple): 2 ore
7. Conceptul de imagine fidelã în audit: 1 orã Modulul IV – 10 ore
8. Sinteza prezentãrii ºi dezbateri interactive: 1 orã Alte misiuni de audit ºi certificare

1. Misiunile de examinare; Studii de caz: 2 ore


Modulul II – 8 ore
2. Misiunile de certificare; cenzoratul; Studii de caz: 4 ore
Metodologia auditului statutar
3. Servicii anexe; Studii de caz: 3 ore
1. Acceptarea mandatului ºi contractarea auditului: 0,5 ore 4. Sinteza prezentãrii; dezbateri interactive: 1 orã
2. Orientarea ºi planificarea auditului: domenii, sisteme ºi conturi
semnificative: 0,5 ore Modulul V – 10 ore
3. Evaluarea controlului intern al entitãþii client: 1 orã Standarde ºi reglementãri în audit
4. Controlul conturilor; obþinerea elementelor probante: 1 orã 1. Standarde ºi norme metodologice internaþionale de audit: 3 ore
5. Examenul situaþiilor financiare: 1 orã 2. Standarde ºi norme metodologice internaþionale de exami-
6. Evenimente posterioare închiderii exerciþiului: 0,5 ore nare: 1 orã
7. Utilizarea lucrãrilor altor specialiºti: 0,5 ore 3. Standarde ºi norme metodologice internaþionale de certificare:
2 ore
8. Alte lucrãri necesare închiderii misiunii de audit: 0,5 ore
4. Standarde ºi norme metodologice internaþionale pentru servicii
9. Raportul de audit: 1,5 ore
anexe: 2 ore

116 117
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

5. Supravegherea publicã în activitatea de audit statutar: 1 orã Disciplina: Contabilitate financiarã Anexa nr. 3.3
6. Sinteza expunerii; dezbateri interactive: 1 orã

Modulul VI – 10 ore Programul cursului


Etica în audit pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) – 50 ore

1. Principii fundamentale ale eticii în audit: 2 ore


2. Independenþa auditorului: 4 ore Modulul I: Contabilitatea, componentã a sistemului informaþional
economic: 2 ore
3. Rotaþia auditorului: 1 orã
Modulul II: Situaþiile financiare ale exerciþiului: 5 ore
4. Responsabilitatea auditorului: 2,5 ore Modulul III: Contabilitatea capitalurilor: 4 ore
5. Sinteza prezentãrii; dezbateri interactive: 0,5 ore Modulul IV: Contabilitatea imobilizãrilor: 7 ore
Modulul V: Contabilitatea stocurilor: 7 ore
Modulul VI: Contabilitatea operaþiilor cu terþii: 7 ore
Modulul VII: Contabilitatea operaþiilor de trezorerie: 7 ore
Modulul VIII: Contabilitatea cheltuielilor: 11 ore
Modulul IX: Contabilitatea veniturilor: 4 ore
Modulul X: Contabilitatea operaþiilor extrabilanþiere: 3 ore

118 119
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Disciplina: Contabilitate ºi control de gestiune Anexa nr. 3.4 Disciplina: Fiscalitate Anexa nr. 3.5

Programul cursului Programul cursului


pentru dezvoltare profesionalã continuã (CPD) – 53 ore pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) – 35 ore

Modulul I: Concepte de bazã ale contabilitãþii de gestiune: 6 ore Modulul I: Perfecþionarea legislaþiei fiscale: 1 orã
Modulul II: Metoda ABC: 3 ore Modulul II: Reflectãri fiscale în contabilitate: 1 orã
Modulul III: Analiza problemei repartizãrii: 4 ore Modulul III: Noþiuni fiscale generale: 1 orã
Modulul IV: Definirea unei reguli de repartizare nearbitrarã: 3 ore Modulul IV: Impozitul pe profit: 7 ore
Modulul V: Aplicaþii ºi studii sectoriale: 6 ore Modulul V: TVA: 6 ore
Modulul VI: Dificultãþi de aplicare: 3 ore Modulul VI: Accize ºi impozitul pe dividende: 3 ore
Modulul VII: Contabilitatea funcþionalã: 2 ore Modulul VII: Impozitul pe venit: 3 ore
Modulul VIII: Contabilitatea costurilor standard ºi evaluarea Modulul VIII: Impozitul pe valori: 2 ore
performanþelor: 5 ore Modulul IX: Impozite ºi taxe locale: 3 ore
Modulul IX: Analiza deciziilor manageriale; bugete: 6 ore Modulul X: Exerciþii ºi studii de caz: 8 ore
Modulul X: Producþia în timp real (JIT): 5 ore
Modulul XI: Studii de caz, ipoteze: 10 ore

120 121
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Disciplina: Evaluarea economicã Anexa nr. 3.6 Modulul V – 8 ore


ºi financiarã a întreprinderilor Evaluarea întreprinderilor

1. Diverse metode de evaluare: 3 ore


Programul cursului 2. Evaluarea pentru prezentarea în situaþiile financiare: 1 orã
pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) – 36 ore 3. Evaluarea întreprinderilor în dificultate: 3 ore
4. Sinteza prezentãrii; exerciþii ºi studii de caz: 3 ore
Modulul I - 3 ore
Concepte, definiþii – 3 ore Modulul VI – 3 ore
Raportare ºi eticã
Modulul II – 10 ore
1. Raportul de audit: 1 orã
Diagnosticul de evaluare
2. Verificarea unei evaluãri: 1 orã
1. Diagnosticul juridic: 0,5 ore 3. Principii ºi reguli deontologice: 1 orã
2. Diagnosticul comercial: 0,5 ore
3. Diagnosticul tehnic, tehnologic ºi de exploatare: 3 ore Modulul VII – 3 ore
4. Diagnosticul de management, organizare ºi resurse umane: Standardele Internaþionale de Evaluare
1 orã 1. Standarde Internaþionale de Evaluare: 0,5 ore
5. Diagnosticul financiar-contabil: 4 ore 2. Standarde Internaþionale de Aplicare în Evaluare: 0,5 ore
6. Sinteza diagnosticelor; concluzii privind starea de sãnãtate a 3. Standarde Internaþionale de Practicã în Evaluare: 1 orã
întreprinderii: 0,5 ore
4. Sintezã; dezbateri interactive: 1 orã
7. Sinteza prezentãrii; discuþii interactive: 0,5 ore

Modulul III – 6 ore


Determinarea elementelor fundamentale ale evaluãrii

1. Determinarea ANC: 2 ore


2. Determinarea CB: 1 orã
3. Determinarea ratei de capitalizare: 2 ore
4. Sinteza prezentãrii; exerciþii ºi studii de caz: 1 orã

Modulul IV – 3 ore
Evaluarea activelor

1. Evaluarea terenurilor, clãdirilor, construcþiilor ºi a echipamen-


telor: 2 ore
2. Sinteza evaluãrilor; exerciþii ºi studii de caz; dezbateri: 1 orã

122 123
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Disciplina: Managementul pieþelor de capital Anexa nr. 3.7 Disciplina: Drept – Legislaþie europeanã Anexa nr. 3.8

Programul cursului Programul cursului


pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) – 24 ore pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) – 20 ore

Modulul 1: Rolul instituþiilor financiare: 0,5 ore (Dezvoltarea se face de fiecare lector)
Modulul 2: Instrumente ale pieþei financiare: 3 ore
Modulul 3: Evaluarea firmei: 3 ore
Modulul 4: Asigurãrile: 4 ore
Modulul 5: Crearea ºi dezvoltarea pieþelor de capital: 3 ore
Modulul 6: Modernizarea operaþiunilor de piaþã: 1 orã
Modulul 7: Capitalul ca instrument de piaþã: 1 orã
Modulul 8: Investitori individuali ºi instituþionali: 1,5 ore
Modulul 9: Investiþiile de portofoliu: 1 orã
Modulul 10: Analiza pieþei financiare: 6 ore

124 125
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România PROGRAMUL NAÞIONAL DE DEZVOLTARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Disciplina: Doctrinã ºi deontologie profesionalã Anexa nr. 3.9 Disciplina: Expertizã contabilã Anexa nr. 3.10

Programul cursului Programul cursului


pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) – 25 ore pentru dezvoltarea profesionalã continuã (CPD) – 10 ore

Modulul 1: Tezele fundamentale ale profesiei: 5 ore Modulul 1: Concepte, principii ºi reguli: 1 orã
Modulul 2: Etica în profesia contabilã: 10 ore Modulul 2: Studii de caz: 9 ore
Modulul 3: Organizarea ºi exercitarea profesiei contabile în
România: 10 ore
3.1. Organizarea ºi exercitarea profesiei de expert
contabil ºi contabil autorizat: 8 ore
3.2. Organizarea ºi exercitarea altor activitãþi ale pro-
fesiei contabile: 2 ore

126 127
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România

Redactor: Alina BURLUªEANU


www.ceccar.ro
Tipãrit la Tipografia Everest 2001
www.everest.ro

128