Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

I. Date generale

Data : 7 octombrie 2008


Şcoala : Colegiul Tehnic “Alexandru Roman”, Aleşd
Profesorul : Cadleţ Ana Mihaela
Clasa a X-a C, Profil Automatizări
Obiectul : Limba şi literatura română
Subiectul : Stilurile funcţionale ale limbii române
Tipul lecţiei : de consolidare a cunoştinţelor dobândite în clasa a IX-a
Competenţe generale:
• Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor, în
diferite situaţii de comunicare;
• Argumentarea scrisă şi orală a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.
Competenţe specifice:
• Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale
sau scrise;
• Redactarea unor compoziţii despre textele studiate şi alcătuirea unor texte funcţionale;
• Elaborarea unei argumentări orale sau scrise pe baza textelor studiate.
Obiective operaţionale:
• să încadreze un text stilului funcţional căruia îi aparţine;
• să argumenteze încadrarea textului în stilul funcţional respectiv;
• să stabilească trăsăturile tuturor stilurilor funcţionale;
• să redacteze texte aparţinând tuturor stilurilor funcţionale;
• să compare trăsăturile stilurilor funcţionale;
• să stabilească principalele trăsături ale textelor literare şi ale celor nonliterare.

Metode didactice: conversaţia euristică, explicaţia, învăţarea prin descoperire, analiza de text, activitatea
frontală, activitatea pe grupe, utilizarea fişelor de lucru, prezentarea power-point.

Material didactic:
- fişele de lucru
- materialul în power-point

Resurse materiale: laptop, videoproiector, fişe de lucru.

Material bibliografic
• Apetre, Dorina, Stoleriu, Eugenia, Algoritmul lecturii unui text (literar şi
nonliterar) , Editura Petrodava, Iaşi, 2004
• Coteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române, Bucureşti, 1985;
• Limba şi literatura română, Manual pentru clasa aX-a, autori: Marin Iancu, Ion Bălu, Rodica
Lăzărescu, Editura Corint, 2004;
• Pamfil, Alina, Didactica limbii şi literaturii române, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000;
• Puşcaş, Felicia, Comunicare. Limba şi literatura română. Subiecte. Teorie. Exemplificări.
Aplicaţii. Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2005.

1
II. Momentele scenariului didactic:

1) Organizarea clasei: salutul, prezenţa.


2) Verificarea şi corectarea temei: Redactarea unui reportaj despre şcoală
3) Pregătirea lecţiei noi:
- Profesorul realizează o scurtă discuţie introductivă privitoare la dinamica vocabularului sub influenţa
vorbitorilor care trebuie să-şi adapteze lexicul în funcţie de situaţia de comunicare.Astfel, în timp ce
scopul operei literare trebuie să fie acela de a impresiona, de a genera emoţii profunde şi sentimente,
textul ştiinţific transmite informaţii într-o manieră directă, fără implicarea afectivă a cititorului.
- Elevii vor da exemple de alte situaţii de comunicare.

4) Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale


- Profesorul anunţă titlul noii lecţii, notând titlul pe tablă: Stilurile funcţionale ale limbii române.
- Elevii vor vizualiza pe videoproiector texte care aparţin diferitelor stiluri funcţionale: „Când
marea...” de Mihai Eminescu, „Măsurarea. Etaloane şi unităţi de măsură” – din manualul de chimie,
„Acord de parteneriat pentru educaţie”, o pagină de ziar, texte publicitare, un bilet. (Anexa 1)
- Sarcina lor este de a stabili trăsăturile fiecărui stil pornind de la textele citite.
- Elevii le vor nota apoi în caiete:

Particularităţile stilului artistic:


 limbajul conotativ
 vocabularul bogat (conţine arhaisme, neologisme, elemente de argou şi jargon)
 ambiguitate şi echivoc
 structură gramaticală variată
 se adresează sensibilităţii, intelectului şi generează emoţii estetice
 expresivitate foarte mare
 caracter subiectiv
 uneori apar abateri de la normele limbii literare
 funcţia poetică şi expresivă (emotivă).

Particularităţile stilului ştiinţific:


 obiectivitatea , claritatea, precizia
 impersonalitatea, expresivitate zero
 specializarea lexicală: termeni din tehnică şi ştiinţă
 limbajul denotativ, neologic (datorită înnoirii tehnicii şi a ştiinţei)
 limbaj de specialitate greu de înţeles de către nespecialişti
 sintaxă simplă
 scop informativ
 absenţa ambiguităţii, echivocului şi a figurilor de stil
 funcţia exclusiv referenţială (cognitivă), transmiţând informaţii, raţionamente, idei

Particularităţile stilului oficial:


 absenţa oricărei nuanţe afective
 caracter obiectiv, impersonal, lipsit de afectivitate
 vocabular sărac

2
 limbaj denotativ
 accesibilitate, precizie, claritate
 formule stereotipe
 exprimare neutră, rigidă, obiectivă, impersonală
 absenţa termenilor familiari, a cuvintelor populare, a argoului
 coordonarea este preferată subordonării
 respectă normele limbii literare
 funcţia referenţială, conativă

Particularităţile stilului publicistic:


 destinat unui public eterogen (variat), cu o pregătire profesională diferită sau cu diferite niveluri
de cultură
 are scopul de a informa publicul, de a comenta fapte de viaţă socială, de interes economic,
politic pe înţelesul tuturor
 vocabularul divers acumulând inovaţii şi clişee
 varietatea şi bogăţia vocabularului determinate de diversitatea tematicii abordate
 limbaj accesibil publicului variat
 folosirea citatului şi a mijloacelor extralingvistice (fotografii, filme)
 structură gramaticală simplă
 utilizarea limbii literare alături de formulări specifice limbajului cotidian
 amestecul de elemente ce provin din celelalte stiluri funcţionale
 pentru a capta atenţia cititorilor apelează la titluri şi subtitluri incitante, imagini, ilustraţii
grafice, culoare
 funcţia referenţială, conativă, expresivă

Particularităţile stilului colocvial:


 folosit în relaţiile particulare, în viaţa cotidiană
 încărcătură afectivă
 foloseşte formule de adresare
 asociere cu mijloace nonverbale, paraverbale
 nu respecta întotdeauna normele limbii literare (elipsa)
 foloseste expresii, termeni argotici
 foloseste diminutive, augmentative,cuvinte in vocativ , vorbirea la imperativ, interjecţii
 caracter oral, expresiv
 se caracterizează prin degajare, simplitate.

Stilul epistolar

 Formule fixe (de datare, început, încheiere, semnătura)


 Ex: biletul, telegrama, scrisoarea, invitaţia, cartea de vizită

- Profesorul îi va întreba pe elevi care din textele studiate sunt literare şi care sunt nonliterare.
- Impreună se vor stabili trăsăturile celor două categorii de texte:
3
Textele literare: Textele nonliterare:

• Textele literare sunt ficţiuni, chiar dacă • Textele nonliterare (nonficţionale) se


pleacă de la realitate, pe care o reflectă mai raportează la anumite aspecte din realitate,
mult sau mai puţin. Într-o asemenea lucrare fiind instrucţiuni de folosire a unor aparate,
se emit, de fapt, ipoteze despre realitate. afişe, adeverinţe, legi, articole de ziare,
• Caracterul imaginar nu poate fi stabilit reclame, pagini de jurnal.
decât prin raportarea la situaţia de • Informaţiile transmise au un caracter
comunicare în care se plasează. obiectiv şi nu urmăresc să emoţioneze
• Pentru ca un text să fie considerat literar receptorul. Unele texte nonliterare, cum
trebuie: sunt cele publicitare, urmăresc să
- să transmită o impresie individuală, subiectivă influenţeze receptorul, dar se raportează tot
asupra realităţii la un produs real.
- să producă idei general umane • Există texte nonliterare ce sunt formalizate
- să emoţioneze receptorul pentru că cererea, scrisoarea de intenţie,
- să aibă o construcţie specifică (limbaj conotativ, procesul-verbal, adeverinţa au anumite
bogăţie lexicală, polisemantism, unicitate, formule în structurarea lor.
expresivitate) • Limbajul acestor texte este denotativ şi se
caracterizează prin monosemantism. Se
observă, de asemenea, concentraţia
lexicală.
• Textul nonficţional are caracter colectiv.

5) Fixarea cunoştinţelor

Realizaţi o descriere denotativă, de cel mult zece rânduri, a


personajelor din tabloul alăturat. Transformaţi-o apoi în una
conotativă.

6) Evaluarea: sunt notate intervenţiile elevilor.


7) Tema de casă: Anexa 2

S-ar putea să vă placă și