P. 1
TGD

TGD

|Views: 179|Likes:
Published by frunzaroman

More info:

Published by: frunzaroman on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2014

pdf

text

original

2. Elementele constitutive ale statului.

Statul este un element istoric, politic şi juridic apărut cu aproape şase milenii în urmă în orientul antic (Egipt, Babilon, China, India). În definirea statului există mai multe opinii influenţate de diferite doctrine, ideologii. Aşadar, statul este o comunitate naţională determinată prin trecutul său, anumită unitate prin care se realizează comunitatea de viaţă a unui popor. Din această definiţie trebuie să înţelegem că statul este o societate omenească organizată deoarece în el se realizează comunitatea de viaţă a unui popor. Această comunitate se realizează într-un spaţiu geografic sau altfel spus în limitele unui anumit teritoriu. Deoarece statul este o societate organizată deci, înăuntru lui, trebuie să existe o ordine juridică care să-l organizeze şi să-l conducă. Astfel fiind văzute lucrurile, într-un sens restrâns, putem defini statul ca o îmbinare a unor elemente de fapt, precum populaţia şi teritoriul, cu elemente de drept, precum o organizare şi o putere de constrângere. Prin stat trebuie să înţelegem un sistem organizaţional care realizează conducerea politică a unei societăţi, deţinând în acest scop monopolul creării şi aplicării dreptului. Generalizând cele expuse mai sus scoatem în evidenţă trei elemente importante care pot fi denumite constante ale statului: poporul (naţiunea); teritoriul; autoritatea politică exclusivă sau suveranitatea. 1. Poporul. Într-o definiţie simplă, poporul este văzut ca un ansamblu de persoane care locuesc pe un teritoriu, ca o entitate concretă care alcătuieşte un stat. În literatura de specialitate, acest element inerent al statului se întâlneşte şi sub denumirea de populaţie. Îl considerăm incorect deoarece, termenul populaţie poate deveni o sursă de ambiguităţi. Având un caracter elastic, el se poate atribui şi la o zonă, o regiune. În afară de aceasta din populaţia unui stat fac parte şi cetăţenii străini şi apatrizii. În schimb, noţiunea popor are un înţeles concret şi se utilizează numai alături de noţiunea stat. Pentru a identifica poporul unui stat au fost elaborate anumite criterii care include: • un ansamblu de indivizi care se bucură de următoarele trăsături comune: o tradiţie istorică comună; identitate etnică; omogenitate culturală; unitate lingvistică; afinitate religioasă; un teritoriu comun; viaţă economică comună; • ansamblu de indivizi trebuie să fie format dintr-un anumit număr de membri; • ansamblul de indivizi ca un întreg trebuie să aibă voinţa de a fi identificat ca popor sau conştiinţa de a fi popor. Poporul unui stat poate fi constituit şi dintr-o singură etnie dacă ea este singura care s-a asociat în stat. În realitate, în statele contemporane conveţuiesc alături de etnia de bază şi alte grupe etnice care în ansamblu constituie poporul. Astfel, poporul Republicii Moldova îl constituie etnia de bază, românii (moldovenii), cât şi ruşii, ucrainenii, beloruşii, bulgarii, găgăuzii şi alţii care locuiesc pe teritoriul statului şi au calitatea de cetăţean al republicii. Criteriile de identificare a unui popor sunt specifice numai pentru etnia de bază care a decis asocierea în stat şi nu pentru grupurile etnice . De aici putem conchide că pe teritoriul unui stat nu pot exista două popoare, deoarece toate elementele constitutive ale statului se caracterizează prin unicitate, printr-o strânsă legătură politico-juridică cu profunde semnificaţii şi consecinţe. 1. Grupurile etnice. Grupurile etnice reprezintă o parte a unei etnii de bază care sa asociat în stat în alt spaţiu geografic, şi care în virtutea anumitor factori istorici sa-u desprins de la etnia de bază şi s-a deplasat, aşezându-se cu traiul compact sau dispersat pe teritoriul etnic al altui popor. Conform protocolului adiţional adoptat la Cdansk la 12 mai 1994 de către Congresul Uniunii Federale a Comunităţilor Etnice Europene, autonomia este definită ca instrument de protecţie al grupurilor etnice.

În funcţii de anumite condiţii, se evidenţiază trei forme de autonomie cum ar fi: Auton. terit. în cazurile în care gr. etnic este majorit. în zona în care trăieşte; Autonomie culturală, pentru cazurile în care grupul etnic nu este majoritar în zona în care trăieşti; Autoadmin. locală, p/u cazurile în care membr. gr/lor etnice locuiesc în zone izolate, dispersate şi nu sunt majoritar decât în unităţi administ. mai mici. Astfel, art. 111 din CRM, în care se stipulează că localităţilor din stânga Nistrului, precum şi unor localităţi din Sudul Republicii, le pot fi atribuite forme şi condiţii speciale de autonomie după statute speciale, trebuie înţeles că este vorba de autonomii administrativ teritoriale şi nu politice. 2. Naţiunea. Definiţiile date naţiunii, ele sunt foarte diverse, unii autori mergând chiar la negarea acesteia. Considerăm totuşi că naţiunea exprimă istoria, continuitatea, mai ales continuitatea spirituală şi materială. Două elemente esenţiale ale conceptului de naţiune sunt demne de a fi evidenţiate. Primul element este de ordin psihologic, înţelegându-se unitatea profundă şi înnăscută de gândire şi de sentimente care alcătuieşte conştiinţa naţională. Al doilea element este limba. Astfel, naţiunea o putem defini ca o comunitate istorică de oameni, constituită pe parcursul formării comunităţii teritoriale, a relaţiilor economice, a limbii literare comune, a trăsăturilor specifice ale culturii şi psihologiei naţionale. Teritoriul Al doilea element al statului, este constituit din teritoriul, prin care se înţelege o suprafaţă de pământ bună de locuit în raport permanent cu poporul. Această suprafaţă de pământ este formată din suprafeţe terestre, acvatice, marine, subsol şi coloana aeriană aflată de asupra acestora. Teritoriul este indisolubil legat de popor şi din aceste considerente este denumit şi teritoriu etnic.Fără acest element, un ansamblu de fiinţe umane, cât de numeroase nu ar fi, nu ar pute constitui un stat. Pentru o bună înţelegere a rolului teritoriului vom menţiona funcţiile acestuia: *3 Permite situarea statului în spaţiu şi delimitarea lui de alte state; *4 Constituie baza pe care se realizează integrarea transformatoare într-o unitate coerentă a populaţiei; *5 Constituie simbolul şi factorul de protecţie al ideii naţionale; *6 Sub aspect fizic şi în anumite limite determină întinderea şi prerogativelor publice, suveranitatea şi independenţa; *7 Asigură şi accentuează calitatea însăşi a cetăţenilor, trăsătura lor comună şi funciară de a vieţui într-un anumit spaţiu; Constituie un mijloc de acţiune al statului, întrucât autorităţile publice se pot manifesta eficient doar în anumite limite teritoriale . Constituţia Republicii Moldova în art.3 fixează teritoriul ca element constitutiv al statului, precizând că el este inalienabil ceea ce înseamnă că nu poate fi înstrăinat. Inalienabilitatea se înţelege de asemeni că pe teritoriul Republicii Moldova nu se pot autodetermina alte etnii nu pot constitui state sau altfel spus republica nu poate fi federalizată nici sub un aspect. 1. Frontierele teritoriului. Alin.2 al art.3 din Constituţie prevede că frontierile ţării sunt consfinţite prin lege organică. Frontierele sunt necesare pentru a delimita teritoriul statului de alte state şi pentru a fixa în spaţiu competenţa statală sau limitele spaţiale de acţiune a suveranităţii de stat. 2. Organizarea administrativteritorială.Cât priveşte organizarea administrativ teritorială a statului vom elucida unele probleme specifice. În literatura de specialitate se întâlnesc două opinii privind natura organizării administrativ-teritoriale. Unii consideră că are loc delimitarea teritoriului şi a populaţiei în unităţi administrative, alţii împărtăşesc opinia că are loc numai delimitarea teritoriului în unităţi administrative. Ne raliem ultimei opinei deoarece considerăm că în organizarea administrativă a teritoriului

*0 *1 *2

*8

elementul unic este teritoriul fiind una din bazele organizării puterii de stat el devine obiectul delimitării. Populaţia nu constituie o bază a organizării puterii, deoarece cum deja am arătat în ea se cuprind şi cetăţenii străini şi apatrizii şi din aceste considerente nu poate fi obiect al delimitării. Totuşi rolul populaţiei în organizarea administrativteritorială, cum consideră cu bună dreptate Ioan Muraru, nu poate fi neglijat. În procesul delimitării teritoriului, alături de criteriile: geografic, social, economic, climateric, căi de comunicaţie etc., neapărat trebuie să se ea in consideraţie şi criteriul demografic, braţe de muncă, şomaj etc. Deci, delimitarea teritoriului este un factor fix, iar populaţia un factor mobil. În altă ordine de idei vom menţiona şi faptul că în statele contemporane, în care colectivităţilor locale li s-a garantat prin normă constituţională dreptul la administrarea autonomă a unor probleme de interes public local, unitatea administrativteritorială şi-a schimbat natura juridică. În cadrul ei alături de realizarea unitară a puterii de stat, în baza principiului descentralizării administrative, are loc şi administrarea autonomă a unor interese publice locale. Astfel fiind văzute lucrurile, putem afirma că delimitarea teritoriului statului în unităţi administrativ-teritoriale are loc în scopul realizării unitare a puterii de stat şi realizării unor interese publice locale ale colectivităţilor integrate în unităţile respective. Cât priveşte organizarea administrativteritorială a Republicii Moldova, articolul 110 din Constituţie precizează caracterul organizării administrative a teritoriului şi cadrul juridic al localităţilor. Legea din 7.12.1994 privind organizarea administrativteritorială dezvoltă reglementările constituîionale, stabilind structura unităţilor administrativ-teritoriale sub forma: raioanelor, oraşelor şi satelor. Satul este unitatea administrativteritorială de bază. Un sat reprezintă populaţia rurală, unită prin teritoriu, relaţii economice, social-culturale, tradiţii şi obiceiuri. Două sau mai multe sate se pot asocia pentru a constitui o singură unitate administrativ-teritorială, numită comună. Oraşul - este o unitate administrativ teritorială mai dezvoltată decât satul din punct de vedere economic şi social cultural. Oraşelor le revine un rol deosebit în viaţa economică, social-culturală, ştiinţifică şi administrativă a ţării, acordându-li-se, în anumite cazuri, statutul de municipiu. Autoritatea politică exclusivă sau suveranitatea . Deoarece statul este o asociaţie umană organizată în el trebuie să existe o ordine juridică, o putere care sa-l organizeze şi să-l conducă. Autoritatea politică exclusivă, sau altfel spus puterea politică, aparţine celor care au constituit statul - poporului. Această putere, fiind o putere suverană, se deosebeşte de altele, având trăsături specifice, caractere care-i sunt proprii şi care-i conferă un loc aparte în interiorul ansamblului formelor de putere socială. Puterea politică o definim ca putere a unei colectivităţi umane organizate în stat, având un caracter organizat şi instituţionalizat, supremă în raport cu alte puteri sociale din cadrul teritorial al statului, care este exercitată în numele poporului pentru realizarea liberă şi conformă voinţei sale a problemelor lui interne şi externe. Puterea politică se caracterizează prin unele trăsături esenţiale prin care ea se deosebeşte de alte categorii de putere, cum ar fi: unicitate, indivizibilitate. În afară de aceasta, puterea politică se manifestă şi printr-un caracter instituţionalizat, impersonal, permanent şi prin supremaţie. Independenţa, elementul principal al noţiunii de suveranitate a statului, evocă acea trăsătură a puterii de stat de a nu fi îngrădită, în realizarea scopurilor şi sarcinilor sale, de nici o altă putere de stat străină. Trebuie adăugat, de sigur, că această calitate mai implică şi obligaţia respectării dreptului internaţional şi a drepturilor altor state.

3.Formele de guvernământ. În dreptul constituţional, un criteriu de clasificare a statelor îl constituie şi forma de guvernăţânt, sau modul în care se exercită puterea. Evident forma de guvernăţânt este independentă de structura de stat, deoarece aceiaşi formă de guvernământ poate exista în state cu diferite structuri. De exemplu, Belgia – stat federativ, Spania – stat unitar, iar forma de guvernământ în ambele – monarhie constituţională. Forma de guvernământ a preocupat gânditorii politici încă din antichitate, cum ar fi: Platon (Republica), Aristotel (Politica), Cicero (De legibus). Aristotel de exemplu, în celebra lucrare Politica, spunea despre guvernământ, că acesta fiind puterea suverană a cetăţii trebuie, în chip necvondiţionat, să se compună ori dintr-un singur individ, ori dintr-o monarhie, ori, în sfârşit, din masa cetăţenilor. Chiar din această formulare, elementul principal care distinge formele de guvernământ îl constituie raportul dintre instituţiile care exercită puterea. În literatura de specialitate există mai multe viziuni privind determinarea formelor de guvernământ. Unii autori se conduc de o interpretare clasică, care porneşte de la Montesquieau, clasificând formele de guvernământ în monarhie şi republică. Alţii, le clasifică în: democraţie, monocraţie, oligarhie, forme mixte, forme specifice a statelor socialiste. Această clasificare, bineînţeles nu este lipsită de temei şi are dreptate Benoit Jeanneau când spune: în determinarea formelor de guvernământ trebue să ţinem cont de realitatea istorică, deoarece monarhiile sunt mai mult simbolice, aristocraţia aproape a dispărut, republica are cu totul altă semnificaţie decât cea originară, democraţia îmbracă forma sistemului reprezentativ, despotismul se înfăţişează în forme mai subtile decât tirania elementară, dictaturile sunt disimulate prin “conducerea colectivă” Însă , la o privire atentă a evoluţiilor istorice a statelor şi a formelor lor de guvernamânt vom observa că în anumite perioade au avut loc devieri de la formele clasice de exemplu, monocraţia, cu toate că a avut loc, (Italia, Germania, URSS în perioada stalinistă) Nu poate fi considerată ca formă tradiţională de guvernamânt, deoarece, mai devreme sau mai târziu, statele respective, au revenit la forma clasică republicană. În această ordine de idei putem afirma despotismul monocraţia etc. Sunt derivate de la formele clasice de guvernământ. 1. Monarhia. Într-o formulă simplă, monarhia se caracterizează prin guvernământul unei singure persoane, a monarhului însă, această definiţie este corectă pentru o perioadă anumită din evoluţia statelor, cum ar fi perioada monarhici absolute. Această formă specifică s-a menţinut în unele state până la începutul secolului XX (imperiul rus, imperiul otoman). Odată cu apariţia constituţiilor, parlamentelor, monarhia a încetat de a mai fi puterea unei singure persoane. Astfel, au apărut noi tipuri de monarhie, cum ar fi : monarhia limitată (constituţională) în care puterea monarhului este limitată de constituţie; monarhie dualistă în care parlamentul şi monarhul au poziţii egale în exercitarea puterii. În perioada contemporană monarhul s-a păstrat sub formă de monarhie parlamentară, în unele ţări, ca de exemplu, Anglia, Belgia, Olanda, având mai mult un caracter simbolic, legat de istoria şi tradiţiile statelor respective. Oricum, monarhul a rămas şef de stat fiind atribuit de constituţii cu împuterniciri specifice funcţiei: semnarea legilor, numirea în funcţii, acreditarea deplomaţilor străini, dezolvarea parlamentului şi altele. 2.Republica. Latinescul «respublica» înseamnă un astfel de regim politic în care putere este «un lucru public». Dar pentru a pentru a realiza puterea politică poporul îşi alege organul care v-a exercita în numele lui puterea. Deci, în republică guvernarea are loc prin reprezentaţi aleşi de către popor după anumite proceduri electorale (alegeri directe

sau indirecte). După felul în care se alege organele supreme ale statului în special şeful de stat, republica se clasifică în: prezidenţială, semiprezidenţială, parlamentară şi regim special de adunare. Repub. Prezid..Ca formă de guvernământ, republ. prezidenţială a apărut în 1787 în Statele Unite, întrodusă prin Constituţie, în care se prevede alegerea preşedintelui prin vot universal. Şeful Statului în SUA este şeful puterii executive ce are o dublă natură, adică inclusiv funcţia de şef al statului şi şef al guvernului. Republ. semiprezidenţială. Acestă formă de guvernare este o derivată de la regimul prezidenţial şi se manifestă prin faptul că şeful statului ales prin vot universal, îndeplineşte numai funcţiile de şef de stat, iar în funcţia de şef de guvern este numită după anumite proceduri, o altă persoană. În această formă de guvernare are loc o divizare a funcţiilor de şef de stat şi ce-a de şef de guvern, executivul fiind «bicefal» ceea ce se explică prin necesitatea unei forme eficiente de răspundere politică pentru activitatea desfăşurări, pe care o poartă guvernul în faţa parlamentului. Republică parlamentară. În unele state, şeful statului este ales de către parlament (Italia, Austria, Germania). Funcţiile şefului statului sunt identice cu cele din regimul semiprezidenţial, însă, virtutea faptului că şeful statului este ales de către parlament poziţia sa în raport cu parlamentul este întărită. Nu trebui s-ă se înţeleagă că şeful statului este subordonat parlamentului, ca şi în regimul prezidenţial sau semi-prezidenţial şeful statului nu poartă răspundere politică pentru activitatea s-a. El poate fi demis din funcţie numai în cazurile prevăzute de constituţie, când încalcă legea, constituţia sau săvârşeşte infracţiunea. Ca şi în regimul semi-prezidenţial executivul este «bicefal», prim ministru purtând răspundere politică (poate fi demisionat oricând după o anumită procedură în faţa parlamentului pentru activitatea sa. Regimul de adunare. Caracteristica regimului de adunare este inegalitatea autorităţilor care exercită puterea, parlamentului şi guvernului şi lipsa funcţiei şefului de stat. Astăzi, unica ţară care utilizază un astfel de regim este Elveţia. Conform Constituţiei federale adoptată la 29 mai 1874 Adunarea federală constituie autoritatea supremă. Puterea executivă de Consiliul Federal compus din membrii numiţi de Adunarea Federală pe un termen de 4 ani. Consiliul Federal nu este un şef de stat colegial. Nici preşedintele Consiliului nu îndeplineşte atribuţii de şef de stat, deoarece ei se aleg prin rotaţie, pe o perioadă de un an, principala sarcină a cărui este prezidarea Consiliului Federal şi unele funcţii onorifice, de ex.: participarea la diferite ceremonii etc..Forma de guvernământ a Republicii Moldova. Conform Constituţiei Republicii Moldova (alin.2, art.1), forma de guvernământ a statului este republica. Art.77 din constituţie stabileşte că şeful statului este Preşedintele republicii care reprezintă statul şi este garantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integităţii teritoriale. În acelaşi timp art.96, şi art.97 stabilesc că guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului, exercită conducerea generală a administraţiei publice şi este alcătuită din prim-ministru, primvice-ministru, vice-prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică. Din textul acestor reglementări constituţionale se poate face concluzia că Republica Moldova forma de guvernământ este republica - semi-prezidenţială, în care există un executiv «bicefal» preşedintelui statului revenindu-i funcţia specifice reprezentative, iar guvernului funcţii executive, guvernamentale cu răspundere politică în faţa parlamentului.

4. CARACTERISTICA STRUCTURII DE STAT Prin Structura de Stat în dreptul constituţional se înţelege organizarea puterii în raport cu teritoriul. Statul simplu sau unitar se caracterizează prin existenţa unei formaţiuni statale unice. Reântorcându-ne la elementele constitutive ale statului menţionăm că statelor unitare le sunt caracteristicde numai câte un singur element: un singur popor; un singur teritoriu; câte un singur rând de oragne supreme ale puterii de stat. Normele juridice ale statului sunt edictate de la un singur centru cu validitate pe întreg teritoriul statului. În cadrul statului unitar cetăţenii dispun de o singură cetăţenie. Statul unitar se mai caracterizează şi prin faptul că ele posedă calitatea de subiec al raporturilor de drept ionternaţional. Organizarea administrativ-teritorială a statelor unitare poate fi organizată două sau trei nivele, însă, organele de stat situate în unităţile administrativ-teritoriale se subordonează uniform organelor centrale. În literatura de specialitate, statele unitare mai sunt calificate ca centralizate sau descentralizate. În statele contemporane există o delimitare strictă a competenţilor între centru şi periferie. Dacă, în baza descentralizării administrative, unele competenţe sunt transferate de la centru spre periferie (autorităţilor locale) putem vorbi de state descentralizate. Statele în care acest transfer de competenşe nu este realizat (statele din sistemul socialist) suntem în prezenţa statelor centralizate. Repăublica Moldova, conform art.1 din Constituţie este declarat stat unitar şi indivizibil, iar în baza art.109 este considerat şi descentralizat. 2. Statul compus sau federativ. Statul federativ este compus din mai multe state, subiecţi ai federaţiei, care în ansamblu constituie un singur stat, subiect al raporturilor de drept internaţional. Statele membre ale federaţiei, fiecare în parte, dispune de toate cele trei elemente constitutive pe care le deţine un stat, însă, în comun, ele constituie încă un rând de organe federale ale puterii, care execută toate cele trei funcţii juridice ale statului: legislativă, executivă, jurisdicţională. Statul federativ este considerat descentralizat deoarece, inevitabil trebuie să aibă loc delimitarea de competenţe dintre organele federale ale puterii şi organele statelor membre. Delimitarea are loc în baza constituţiei frederale iar ceea ce le revine statelor membre se reglementează la fel de constituţiile proprii. Raporturile dintre subiecţii federaţiei sunt raporturi de drept intern, pe plan extern subiect al raporturilor este statul federal. Statul federal poate fi analizat în baza a două principii: a) princip iul participării: statele membre participă la formarea deciziilor statului federal. Astfel, parlamentele statelor federale sunt bicamerale, dintre care una din camere fiind cea care reprezintă statele membre. b) Princip iul autonomiei: statele membre dispun de propria constituţie, adoptă propriile legi, dispun de organe executive şi jurisdicţionale. O caracteristică a statului federal poate servi şi instituţia cetăţeniei care poate fi dublă, a statului membru şi a federaţiei, dacă legislaţia federală nu prevede altceva. Putem identifica următoarele elemente caracteristice unei federaţii: • două rânduri de organe supreme; • populaţia federaţiei poate deţine cetăţenia statului respectiv cât şi cetăţenia comună, federală; • caliatea de de sub. unic al rap/ lor de dr. internaţ. aparţ. federaţiei; • parlamentul federaţiei este bicameral, o cameră reprezentând statele membre iar altă cameră întregul popor al federaţiei;

• dreptul constituie un “sistem integrat”, format din norme federale obligatorii pentru întreaga federaţie şi norme ale statelor membre obligatorii numai pe teritoriul staelor respective;

• existenţa unor org. jurisdicţionale de drept comun sau specializate. 3. Uniunile de state. 1.Uniunea persoanală. Uniunile de state nu constituie forme ale structurii de stat. În rezultatul uniunilor nu apar state noi şi nici subiecte ale raporturilor de drept internaţional. Cea mai limitată formă de uniune a statelor se consideră uniunea personală care se caract. printr-un şef de stat comun pentru două sau mai multe state membre. Astfel de uniuni au avut loc în rezultatul unor combinaţii matrimoniale dinastice. În istorie sunt cunoscute uniuni personale: între Aragon şi Castilia (1474) ca urmare a căsătoriei lui Ferdinand al V-lea cu Izabela; Anglia şi Regatul Hanovrei (1714 şi 1837) ca urmare a urcării pe tron a regelui George I din ramura dinastiei de Hanovra şi a reginei Victoria etc. 2.Uniunea reală. Această formă de uniune de state se caract. prin existenţa unor org. speciale comune, în deosebi în afacerile externe, probl. militare, finanţe etc. Uniunile reale sunt considerate de unii autori ca o formă a structurii de stat deoarece, statele membre puteau acţiona în relaţiile internaţionale ca un singur stat iar în unele cazuri uninile reale au constituit o etapă spre formarea statului unitar. Sunt cunoscute ca un. r. uniunea AustroUngară (1815-1905). Au constituit deasemenea o uniune reală Principatele Unite (24.01.1859 şi 24.01. 1862). 3. Confederaţia de state. Confederaţia reprezintă o asociaţie de state în care statele membre îşi păstrează suveranitatea şi independenţă creând, în scopul realizării unor interese comune, organe speciale. Caracteristicile principale ale unei confederaţii sunt: • constituirea are loc printr-un tratat internaţional; • crearea unui organ comun cu un caracter consultativ; • păstrarea dr/lui de a denunţa tratat. de constit. şi părăsirea confederaţiei. Confederaţiile în prezent au un caracter istoric, la timpul lor fiind etape spre constituirea de federaţii. Astfel, Confederaţia Statelor Unite în 1787 s-a transformat în federaţie; Confederaţia germanică (18151871) a precedat formarea imperiului german în 1871 şi a federaţiei germane în 1949.În prezent această formă de uniune de state este rar folosită fiind mai efective unele noi forme de asociaţii de state. 4. Asociaţiile de state. 1. Commonwealth. Anglia, pentru a-şi menţine influenţa asupra fostelor colonii, în 1931 prin adoptarea Statutului de la Westminster a creat Comunitatea Britanică de Naţiuni ce reprezenta o asociaţie a dominioanelor engleze. În 1949 denumirea a fost înlocuită cu Commonwealth of Nations pentru a sublinia caracterul unei asociaţii de state libere şi egale în drepturi. Astăzi Commonwealth-ul numără aproape 40 de state independente, printre care: Canada, India, Australia, Noua Zeelandă, Gambia, Ghana, Guyana, Bangladesh etc. Din punct de vedere al dreptului internaţional toate statele membre ale Commonwealth-ului sunt subiecte depline, titulare de drepturi şi obligaţii. Suveranul Marii Britanii, formal, este recunoscut ca şef al Commonwealth-ului. 2.Comunitatea franco-africană. Şi această asociaţie, care numără aproape 40 de state, a luat naştere pe fundamentul fostului imperiu colonial francez. Comunitatea, de prima dată a fost reglementată de Constituţia Franţei din 1946 apoi reconfirmată de Constituţia din 1958. Organul de conducere a comunităţii îl constituie Conferinţa la nivel înalt care începând din 1973, anual dezbat aspecte social-economice cu care se confruntă statele membre. Membrii comunităţii sunt state independente, reunite pe considerente de limbă şi spiritualiatte franceză. 3.Uniunea Europeană (UE). Asociaţia de dstate care constituie astăzi Uniunea Europeană a fost creată în baza Tratatului de la Roma la 25.03.1957 de 6 ţări ca o Comunitate Economică Europeană (CEE) la care ulterior au aderat încă 6 state. Scopul iniţial al CEE a fost stabilirea unei pieţe comune, prin crearea unei uniuni vamale, urmărind în final o unificare a economiilor naţionale. În 1975 Parlamentul Europei decide folosirea expresiei Comunitate Europeană în scopul de a demonstra

entitatea politică suprastatală creată prin tratatele de constituire, apropiindu-se de o formă de structură de stat. În prezent, UE dispune de un organ deliberativ numit Parlamentul Europei care se alege de populaţia ţărilor membre prin intermediul votului univers. UE dispune şi de un org. executiv numit Comisia Europeană având largi atribuţii executive şi de decizie, fiind responsabilă pentru implimentarea şi controlul executării legilor şi politicilor comunitare. Curtea de justiţie, cu sediul la Luxembourg, este organul jurisdicţional compus din judecători numiţi pe bază de acord cu statele membre. Curtea are competenţă internaţională şi caracter suprastatal, având şi competenţă de istanţă federală şi arbitraj comercial. În 1987 a intrat în vigoare Actul European Unic care constituie obiectivul unei uniuni monetare şi economice, amendează şi complimentează tratatele de constituire şi codifică principiile cooperării politice şi în special cerinţa de a acţiona în comun pentru a implimenta o politică externă europeană. Prin Tratatul de la Schengen s-au lichidat frontierile interne a statelor membre. 4.Consiliul Europei (CE). Prezenta organizaţie interguvernamentală a fost înfiinţată la 5.05.1949 la Londra de către 10 state. În prezent CE numără 40 de state, inclusiv din 1993 şi Republica Moldova. Obiectivele majore ale CE sunt următoarele: • protejarea şi dezvoltarea democraţiei pluraliste şi a drepturilor omului; • soluţionarea problemelor cu care se confruntă societăţile;

favorizarea dezvoltării culturii europene. Organele de conducerere ale CE sunt: Adunarea parlamentară, instanţă deliberativă, fiind desemnată din reprezentanţi ai parlamentelor naţionale; Comitetul de miniştri, instanţă de decizie, compus din miniştrii de externe a statelor membre; Secretariatul CE cu sediul la Strasbourg (Franţa). Adunarea parlamentară se întruneşte în fiecare an într-o sesiune ordinară, poate fi convocat şi în sesiuni extraordinare la iniţiativa Comitetului de Miniştri sau a Preşedintelui Adunării. 5. Comunitatea Statelor Independente (CSI). Procesul de dezintegrare a fostei URSS (1989-1991) a evoluat atât de rapid şi activ încât pe data de 8.12.1991 în Belorusia, Belovejskaia Puşcia, Preşedinţii Rusiei B.Elţin, Ucrainei L.Cucima şi Preşedintele Parlamentului Belorus S.Şişchevici au semnat un document fără precedent, Acordul cu privire la constituirea Comunităţii Statelor Independente, care practic a pus capăt imperiului sovietic. Fostele republici ale URSS una după alta şi-au declarat independenţa, urmând să semneze Acordul menţionat. Cu o întârziere de 3 ani Statutul CSI a fost ratificat şi de Republica Moldova. La baza CSI se află Statutul care a fost deschis pentru semnare la 22.01.1993 în care scopul principal a comunităţii este definit: dezvoltarea multilaterală economică şi socială a statelor membre în cadrul unui spaţiu economic comun; acordarea spriginului cetăţenilor în circulaţia liberă în cadrul comunităţii; soluţionarea paşnică a litigiilor şi conflictelor; ajutor reciproc şi colaborare în domeniile economic, politic, ecologic, cultural, şi altele.

6.Teoria separării (echilibrului) puterilor în stat.
Teoria separării puterilor în stat are o largă răspândire în statele democratice contemporane.Teoria a ap. în sec. luminilor ca o necesitate de stăvilire a abuzurilor nelimitate de putere ale unei persoane care se identifica cu statul, de exemplu, Regele Lud. al XIV care este cunoscut şi prin celebra sa exlamaţie l`Etat se moi!. Aristotel în Politica a demonstrat că în orice stat sunt trei părţi de care leguitorul trebuie să ţină cont: 1) adunarea generală; 2) corpul magistraţilor; 3) corpul judecătoresc. Concepţia lui Aristotel, mai târziu, a fost dezvoltată de John Locke care vorbea şi el de trei funcţii distincte ale statului. În continuare, ideea a fost preluată şi dezvoltată de Montesquieau în celebra sa lucrare Despre spiritul legilor, fără a face trimitere la Aristotel sau John Locke, de unde s-a creat falsa impresie că Montesquieau este fondatorul, părintele teor.separ. puter. în stat.Oricum, aportul lui Montesquieau în definitivarea teoriei este inestimabil, deoarece de la el încoace ea a început a fi aplicată în practică. Explicând conceptul de “separarea a puterilor” Montesquieau scria: în fiecare stat există teri puteri: puterea legislativă, puterea executivă privitoare la chestiunile care ţin de dreptul ginţilor şi puterea executivă privitoare la cele care ţin de dreptul civil. În virtutea celei dintâi, principile sau autoritatea face legi. În virturea celei de-a doua, delară război sau încheie pace, trimite sau primeşte solii, ia măsuri de securitate, preântâmpină năvălirile. În virtutea celei de a treia, pedeps. infrac. sau judecă litig. dintre particulari. Pe aceasta din urmă o vom numi putere judecătorească, iar pe cealaltă, pur si simplu, putere executivă a statului. Primul care a observat disensiunile dintre teoria unicităţii puterii şi teoria separării puterilor a fost J.J.Rousseau care scria: “Dacă politicienii noştri, neputând să împartă suveranitatea în principiu, o împart după obiectul ei, o împart în forţă şi în voinţă, în puterea leguitoare şi puterea executivă, în drepturi fiscale de justiţie şi de război, în administarţie interioară şi în puterea de a trata cu străinii, uneori ei confundă toate aceste părţi şi alte ori le separă… „ În concluzie, putem afirma că teoria separării puterilor trebuie înţeleasă ca o teorie de echilibrare a lor, a unui sistem de frâne şi contrafrâne, de balanţe şi contrabalanţe, care ar influenţa reciproc puterile, nepermiţând depăşirea limitelor, stabilite de constituţie, în exercitarea atribuţiilor. Odată cu apariţia constituţiilor scrise, principiul separării, echilibrului puterilor în stat s-a bucurat de o largă aplicare. În unele constituţii principiul nu este înscris expres dar, modul în care sunt echilibr. puterile, vorb. de existenţa lui. De ex., în Const. SUA (1787) primele 3 art.: acordă puterea legisl. federală congresului; puterea execut preşedintelui; iar puterea jud. tribunalelor. La fel şi constit. Spaniei, Belgiei denumeşte autorităţile statale ca puteri. Unele constituţii (Elveţia, Republica Moldova) prevăd expres principiul separării puterile în stat în legislativă, executivă şi jurisdicţională. Alte constituţii (România) nu diviz. Autorit. în puteri, nu folosesc termenul separarea puterilor, însă, realizează echilibrul autorităţilor care exercită puterea. Principiul separării, echilibrului puterilor în fiecare stat este aplicat în raport direct cu forma de guvernământ. Aceasta, indiferent care ar fi, comportă două aspecte bine conturate: 1) Separaţia parlamentului vis-àvis de guvern; 2) separaţia jurisdicţiilor în raport cu guvernanţii fapt ce permite controlul acestora prin judecători independenţi. 4. Separarea, echilibrul puterilor în în Republica Moldova. Prima reglementare privind separarea puterilor în Republica Moldova a fost enunţată în Declaraţia Suveranităţii aoptată la 23 iunie 1990. După 27 august 1991, Republica Moldova ca stat suveran şi independent a început implimentarea noilor principii de dezvotarea a statalităţii, bazate pe tradiţiile

statelor democratice occidentale. În noua Constituţie adoptată la 29 iulie 1994 în art.6 a fost fixată rteglementarea: “În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei”. În baza acestei reglementări, toate acţiunile, raporturile autorităţilor care exercită puterea trebuiesc corelate cu principiul enunţat. În RM, adesea ori, aplicarea principiului trezeşte unele nedumeriri, obiecţii şi sugestii critice, unele pronunţate altele nepronunţate public, dar perceptibilşe din raporturile legislativului cu executivul. 1. Raporturile Parlament – Şef de Stat. Parlamentul, conform art.60 din Constituţie, este organul reprezentativ suprem al poporului şi unica autoritate legislativă a statului. Devine clar că, Parlamentul sau legislativul care exercită suveranitatea are investitură de la popor, naţiune, şi are puteri nelimitate deoarece el este competent de aşi stabili competenţa. Constituţia stabileşte unele limite de competenţă şi fixează unele mecanisme pentru a înlesni raporturile cu alte autorităţi care exercită puterea. Astfel, conform art.66 din Constituţie Parlamentul: • adoptă legi, hotărâri, moţiuni; • aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului; • aprobă doctrina militară a statului; • aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lşui; • alege şi numeşte persoane oficiale de stat;


exercită controlul parlamentar asupra puterii executive; suspendă activitatea organelor de APL, în cazurile prevăzute de lege. Atribuţiile enumerate pot fi divizate în două categorii: 1) de conducere; 2) de control. Prima categorie serveşte pentru îndeplinirea funcşiei legislative iar a doua categorie pentru controlul activităţii organelor executive. Şeful statului, la rândul său, este dotat cu unele mecanisme de influenţă asupra legislativului. - după consultarea majorităţii parlamentare desemnează un candidat la funcţia de Prim-ministru(art.82); - poate lua patre la lucrările Parlam. adresându-i mesage (art.89); - poate dizolva Parlamentul în cazul imposibilităţii formării guvernului sau a blocării procedurii de adoptare a legilor timp de trei luni, precum şi înb cazurile în care acesta nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 45 zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de investitură (art.85); - promulgă legile şi este în drept, în cazul în care are obiecţii să o trimită, în termen de cel mult două săptămâni, sprre reexaminare (art.93). 2. Raporturile ParlamentGuvern. În ce priveşte Guvernul, Parlamentul RM dispune de importante mecanisme de influenţă asupra activităţii lui. Printre acestea vom enumera: - acordă votul de încredere asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului(art.98); - poate solicita prezenţa membrilor Guvernului la lucrările Parlamentului (art.104); - Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi să răspundă la întrebări şi interpelări formulate de deputaţi (art.105); - retrage încrederea acordată la propunerea a cel puţin o pătrime din deputaţi (art.106). Cât priveşte instrumentele puse în mâna Guvernului pentru a influenţa legislativul ele sunt foarte modeste, am spune chiar lipsesc aproape total. 3. Raporturile Parlament, Şeful Statului - autorităţile jurisdicţionale. Raporturile dintre legislativ, Şeful Statului şi autorităţile jurisdicţionale trebiesc apreciate în conformitate cu prevederile art.116 din Constituţie care fixează că judecătorii sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili. Ori cum, Parl. este autoritatea care stabileşte pentru judecători competenţe, adoptând Coduri de procedură civilă, penală, jurisdicţie constituţională; Legea privind organizarea judecătorească; Legea cu privire

la statutul judecătorului etc. Din aceste considerente raporturile cu organele jurisdicţionale sunt limitate. Odată create şi investite cu competenţă ele se bucură de o independenţă mai mare faţă de celelalte puteri şi o influenţă mai mică din partea lor. Totuşi, Parlamentul şi Şeful Statului îşi aduc aportul la numirile în funcţii de judecători, şi deci la această etapă pot avea loc numiri dictate de interesele partidului de guvernământ sau majorităţii parlamentare sau a partidului care a câştigat alegerile prezidenţale. Astfel, Preşedintele şi membrii Curţii Supreme de Justiţie sunt numiţi în funcţie de către Parlament (art.116). Judecătorii celorlalte instanţe judecătoreşti sunt numiţi în funcţie de Preşedintele Republicii la propunerea Consiliului Superior la Magistraturii (art.116). Însă, pentru a reduce la minium posibilitatea numirii în funcţii de judecători după alte principii decât profesionalism înalt, onestitate, fidelitate faţă de lege art.116 din Constituţie prevede numirea pentru prima dată pe un termen de 5 ani, apoi de 10 ani. Dupe expirarea termenului de 15 ani judecătorii vor fi numiţi în funcţie până la atingerea plafonului de vârstă . Constituţia nu califică Curtea Constituţională autoritate judecătorească, art.134 numind-o unica autoritate de jurisdicţie constituţională. Curtea Constituţională este independentă de orice autoritate publică şi se supune numai constituţiei deoarece ea a fost creată pentru a garanta supremaţia constituţiei, asigurării realizării principiului separării puterilor în stat. Pentru a păstra echilibrul puterilor Curtea Constituţională se compune din 6 judecători dintre care, 2 judecători numiţi de Parlament, 2 de Preşedintele Republicii şi 2 de Consiliul Superior al Magistraturii.

5. Regimul politic al statului
Regimul politic, a treia parte, componentă a forţei statului reprezintă ansamblul metodelor şi mijloacelor de conducere a societăţii, cu referire imediată la raporturile dintre stat şi indivizi, la modul concret în care un stat asigură şi garantează, drepturile subiective. Cu alte cuvinte, regimul politic este acea latură a formei de stat prin care se defineşte sistemul metodelor şi pricipiilor de înfăptuire a puterii de stat, în strînsă legătură cu situaţia drepturilqr si libertăţilor democratice ale cetaţenilor şi posibilitatea lor de a determina sau influenţa politica statului, pe baza participării lor la adoptarea deciziilor. Cea mai generală clasificare a regimurilor politice este clasificarea în a) regimuri autocratice;

b) regimuri democratice. Regimul autocratic se caracterizează prin inexistenţa atît a condiţiilor juridice formale cît şi a condiţiilor reale pentru manifestarea voinţei poporului. Masele populare nu au nici o posibilitate să determine sau să influenţeze politica internă şi externă a statului. Puterea de stat este exercitată în interesul unor grupuri de persoane, de o persoană sau un grup de persoane prin metode dictatoriale, brutale, prin folosirea teroarei poliţieneşti, prin negarea drepturilor şi libertăţilor individuale, în măsură în care acestea sînt prevăzute în legislaţia statului respectiv. Asemenea regimuri politice, sînt caracteristice statelor Orientului antic, dominaţiei despotismului oriental. Asemenea regimuri politice erau cunoscute şi în Grecia şi Roma, purtînd denumirea de dictatură sau tiranie. Regimuri autocratice în perioada modernă, ca cele mai reacţionare sînt cunoscute sub forma regimurilor dictatoriale faăciste, profaşciste, militaro-fasciste etc. B. Regimul politic democratic, presupune existenţa unor condiţii care să facă posibilă participarea maselor de cetăţeni la viaţa politică, influenţarea politicii interne şi externe a statului, exercitarea unui control asupra modului în care organele de stat îndeplinesc voinţa lor. Regimurile democratice, se pot împărţi după criteriul democraliei directe sau indirecte. În regimurile de democraţie directă, poporul exercită nemijlocit puterea de stat, în timp ce în regimurile politice de democraţie indirectă, conducerea de stat se realizează prin reprezentanţi, prin organele alese (democraţie reprezentativă). În concluzie putem menţiona că faptul că statul îmbracă diferite forme nu este întîmplător. Asupra formei statului au o influenţă determinantă anumiţi factori care condiţionează o anumită formă de stat; baza economică a societăţii respective, raportul de forţe pe plan internaţional şi, de asemenea, specificul naţional ca şi tradiţiile unui popor. Piecare din aceşti factori nu acţionează izolat ci cumulativ, contribuind în comun la procesul general de structurare şi organizare a puterii de stat.

formale. Ex. în conditiile în care este dificil de a face altfel. al XVIII-lea. reg. . Norvegia(1814). dreptul judiciar sau al precedentelor şi din dreptul cutumiar nescris. 1. Conventia avea dreptul de a stabili puterile delegate în stat si comp etenta puterii constituante. Extinderea referendumului. astăzi ea nu dipune de o constit. Sunt acceptate diverse forme de constituţii. precum si fata de comportamentul ulterior semnarii acestora al monarhilor. De la început vom menţiona că rigitatea şi suplevitatea sunt mai mult calităţi ale constituţiei decît forme. a fost preferat termenul de „lege fundamentala”.Nu pot fi făcute revizuiri dacă în rezultat sunt suprimate drept. de unde a şi venit noţiunea de domnie a legii. dacă într-un interval de trei luni din momentul publicării este făcută o cerere de 1/5bdin memrii unei camere sau de 500 mii alegători. devenind frînă în calea progresului.142) precum că dispoziţile pprivind caracterul suveran . O dată cu dezvoltarea statelor constituţia va obţine un conţinut mai bogat şi nu se mai mărgineşte la limitarea puterilor şi garantarea drepturilor cetăţeneşti. Pactul s-a folosit atunci când. constitutiile flexibile pot fi modificate si prin legi ordinare. . În lucrarile politice sau juridice inspirate de principiile dreptului natural. Cît priveşte continentul european .legea fundamentală a statului carefixează modul desemnării guvernanţilor. Constituţia Italiei prevededesfăşurarea referendumului. constitutia rezultata aparând ca o conventie între toti membrii societatii. regulile cutumiare nu erau clar definite. cu drept de vot. În virtutea celor expuse constituţia ar putea fi definită: legea fundamentală a statului constituită dintr-un anasmblu de norme juridice. Limite exprese sunt cele prevăzute expres în textul constituţiei. scrisă în sensul unui document integru. 2. Gusti scria ca scop. însemnînd „aşezare cu temei”. e) Constitutia referendum consta în elaborarea si adoptarea proiectului de constitutie de catre o adunare constituanta si supunerea proiectului spre ratificare alegatorilor. b) Statutul plebiscitar se întocmeste de catre seful statului si se supune spre aprobare poporului în mod global. justificînd puterea de decizie a guvernanţilor selectaţi de care dispun în baza copetenţelor atribuite. sunt: Constitutia anului al VIII-lea din Franta.7. Ex. starea economica. acestea pot fi divizate în două categorii: proceduri materiale şi proced. precum şi cele referitoare la neurtalitatea permanentă a statului pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum. limite heteronome şi limite autonome. Fundamentale ale cetăţ. Art. Genoveva Vrabie clasifică limitele revizuirii în : limite exprese. a puterii în aşa fel ca să nu poată fi exercit. de raporturile sociale. cuvântul „constitutie” era folosit în unele state pentru a o delimita de simple legi sau statute. denumita la început conventie. Definiţia. profitându-se de o conjunctura favorabila. Limitele tacite nu sunt prevăzute în constituţie. sistemic. Constituţii suple. Constituie fundamentul de validitate a întregii ordini juridice. Pâna în secolul al XVIII-lea. trebuie sa retinem ca dreptul de a revizui constitutia apartine aceluiasi organ care a adoptat-o. 1795. Tinând seama de importanta politica si juridica a constitutiei. Procedurile materiale stabiliesc limitele materiale ale reviziurii. contemp. legile de revizuire trebuie supuse referendmului. Constitutia Piemontului si Sardiniei din 4 martie 1848. În acest sens. Constit. constituţia scrisă. mai ales în tarile din estul Europei dupa discutarea publica a proiectului. 2. suple se consideră cele cutumiare. Astfel este cunoscuta din perioada Romei antice denumirea de „constitutii imperiale”. 1. precum si care este procedura ce trebuie s-o urmeze cel care are acest drept. Grecia(1822). ea nu decide. Astfel legii scrise i s-a dat superioritate faţă de cutumă.. Constitutiile rigide se caracterizeaza prin aceea ca stabilesc o procedura greoaie care complica formele în care li se pot efectua modificari pe parcursul timpului cât se afla în vigoare. cutumiar a fost considerat necorespunzator deoarece. d) Constitutia conventie se întocm. Acest tip de constitutie a fost considerat un mijloc pentru manifestarea suveranitatii nationale. incomplete si în continua miscare. Cît priveşte procedurile revizuirii. Enunţă princip. învestind-o cu calitatea supremaţiei. 2. „fundament”. sau de 5 consilieri regionali. cutumiare este form. RM. Pers. erau incerte. obiceiurile si traditiile constitutionale. iar constitutia Statelor Unite ale Americii hotara ca nu poate fi adusa nici o modificare anumitor prevederi decât dupa scurgerea unui termen de 21 de ani de la data adoptarii ei. data de Ludovic al XVIII-lea. de la 1946. unei constitutii este acela „de a formula politic si juridic în mod solemn psihologia sociala. este necesar de a sti cine are initiativa revizuirii sale. Pe masura consolidarii procesului de organizare politica. În acest sens CRM prevede(art. seturi de legi care priveau unele aspecte ale organiz. constituţie provine de la „constitutio” din latină.În afară de Anglia. cetatenii cu drept de vot nu pot spune decât „da” sau „nu” cu privire la întregul proiect de constitutie. în cazul în care textul integral al Constit. Este o emanatie a puterii absolute a monarhului care recunoaste anumite drepturi fundamentale cetatenilor sau unor categorii sociale si stabileste modul de exercitare a puterii de stat. De aceea întălnim diferite definitiidate constituţiei: . ea poate fi adoptată numai după modificarea de rigoare ăîn textul constituţiei. fiecare în parte. a celor care o exercită ci numai în interes general.Constit. ce dă de înţeles că revizuirea are loc numai prin lege. de la c/e nu se putea deroga. modul de organizare si function. de asemenea constit. adoptate şi modificate conform unor proceduri distincte şi care reglementează principiile organizării societăţii în stat. practici care au ca trasat. cum ar fi:constituţia cutumiară. 8. a fost supus ratificării populare. competenţele acestora precum şi determină drepturile şi libertăţile guvernanţilor. sau putut impune sefului statului anumite conditii. ori de la o perioada la alta în cadrul aceluiasi stat în functie de stadiul dezvoltarii economice. adoptarea constitutiilor s-a realizat de catre parlamente. formele şi trăsăturile caracteristice ale Constituţiei. st/lor atenian si spartan. şi aceste legi se adoptă cu votul a 2/3 din deputaţi. a determinat folosirea si considerarea sa ca cel mai democratic mijloc de adoptare a unei constitutii sau legi. apoi Suedia(1809). 3. care nu se bucură de supremaţie. Cuv. În dreptul Constit. Constitutia italiana din 1948. 3. dezideratele dreptatii sociale si aspiratiile etnice ale natiunii”. Constitutia Italiei de la 1848. care pot prin „da” sau „nu” sa hotarasca adoptarea sau respingerea proiectului. constitutiile sunt de mai multe feluri si anume:. pact este rezultatul acordului ce se realizeaza între monarh si parlament. Răspunsul este da. Limite autonome sunt cele impuse de dreptul intern.. constituţia rigidă şi suplă. constituţii cutumiare mai posedă Noua Zeelandă şi Israelul. prima const. Pe plan politic constitutia acordata stabileste un sistem intermediar între monarhia limitata si regimul parlamentar. Constituţii rigide. ea accepta. Funcţile 1. a stării de urgenţă şi de război. Constitutii scrise Începând cu sec. dupa modul lor de adoptare. asa cum precizeaza doctrina juridica. Limite heteronome prevăd revizuirile prevăzute de dreptul internaţional. Aceste constitutii erau de fapt un fel de acte de capitulare a monarhului fata de burghezie. puterea. a organismelor de guvernare. transmise din generatie în generatie. În acest context se impun unele precizari. 4. În Evul Mediu. propriuzise ci repreze. procedura de revizuire a constitutiei este de principiu asemanatoare celei de adoptare . când s-a cristalizat notiunea de constitutie si s-a impus necesitatea materializarii ei. a) Constitutia acordata este o constitutie pe care monarhul o acorda supusilor sai în virtutea tezei ca regele detine plenitudinea puterilor iar autoritatea regala reprezenta o „delegare acordata de Providenta”. învestite cu forţă juridică supremă. şi nici absolut rigide. pentru ca o constitutie este prin ea însasi o reforma profunda. în interes. Totuşi prima constituţie scrisă a apărut în SUA(1787). În al doilea rând. ceea ce înseamnă că dacă o lege contravine prevederilor constituţiei. raporturile dintre aceste organisme si dintre ele si cetateni. C cut. În Evul Mediu. Sunt interzise revizuirile în perioada stării de asediu. independent şi suveran al statului. Dupa razboiul al doilea mondial. unele state au inclus în documente scrise anumite reguli fundamentale privind raporturile între guvernanti si guvernati care urmau sa prevaleze fata de cutumele existente. Aceste prevederi urmaresc sa realizeze stabilitatea constitutiei. 143 din CRM este denumit”Legea privind modificarea constituţiei”. Au fost astfel adoptate Constitutia Frantei de la 1814. organizarea politica a diferitelor state s-a realizat prin cutume. sau se mai poate vorbi tot din perioada antichitatii de constitutiile lui Solon si Licurg care însa la vremea aceea nu au fost constit. În literatura de specialitate se face o deosebire între constitutiile flexibile si cele rigide în functie de modul în care acestea pot fi modificate. Spre deosebire de constitutiile rigide care asa cum am aratat instituie o procedura severa în vederea unor eventuale si ulterioare modificari. însă deoarece în lit-ra de specialitate adesea aceste calităţi se consideră forme. sociale si politice si de ideologia dominanta în momentul adoptarii constitutiei. Apare o întrebare. autoritatea competenta sa revizuiasca constitutia difera dupa felul constitutiei. prin acesta desemnându-se o lege fundamentala în care sunt înmanuncheate normele de baza ale organizarii statului si în plus o serie de drepturi si libertati. Adoptarea constitutiei şi revizuirea Constitutiile se deosebesc de legile ordinare prin modul lor de adoptare care poate fi diferit de la un stat la altul. Spania (1812). Cu toate că Anglia a fost prima care a adoptat unele acte juridice cu caracter guvernamental. Asemenea interdictii au cuprins si Constitutia franceza din 5 octombrie 1958. din obic.. regl. În dreptul constitutional clasic. c) Pactul sau constit.norma care cuprinde principiile referitoare la organizarea statului şi la rapoartele de echilibru între diferitele puteri ale statului. ca poporul singur poate decide sica el este deasupra Parlamentului. 1848 si 1875 si Constitutia germana de la 1919. de locul ce îl ocupa în sistemul dreptului. Prin plebiscit. în scopul pastrarii cât mai neschimbate a acelor norme si principii stabilite initial. Ex. Olanda(1815). în baza cărora se exerc. acceptate de guvernanti si popor au fost adaptate noilor conditii istorice si codificate. aproape în exclusivitate. de asemenea constitutii sunt cele franceze din 1793. termen folosit cu predilectie pentru a desemna acte ale puterii statale cu o forta juridica superioara. 4. Constitutia franceza din anul 1791 prevedea o procedura potrivit careia nu putea fi modificata timp de 10 ani. Revizuirea constitutiei. şi libert. Asemenea constitutie a fost Constitutia franceza de la 1830. obiectul revizuirii poate fi orice aricol în dependenţă de necesitate. Sociologul român Dm. Prin acest procedeu „suveranitatea populara nu este activa ci pasiva”. şi funcţionării puteri publice. în loc de constitutie.scrisă a apărut în Franţa(1791). Constitutia Japoneza de la 1889 etc. trad. Constit. Termenul de constitutie cu sensul de lege fundamentala a intrat în vocabularul juridic în perioada revolutiilor economico-sociale de lamijlocul secolului al XVIII-lea. ceea ce explică prin specificul dezvoltării sistemului de drept englez cuprins în dreptul statutar. comuna faptul ca sunt nescrise. ca modalitate directa de participare a cetatenilor la guvernare. şi în afară de interdicţiile stabilite. Organiz. legi prin care împaratul stabilea anumite reguli oblig. vom îmbrăţişa si noi această idee.Constituie fundamentul legitimităţii sistemului de guvernare. La fel Constitutia Greciei din 1975 prevede ca „nici o modificare a constitutiei nu este permisa în mai putin de 5 ani de la revizuire”. În al treilea rând. Mai întâi. Continutul constit. şi transm. iar mai târziu adunare constituanta care e/e formata din deputati alesi de catre cetaţ. de catre o adunare special aleasa în acest scop. deci fara a necesita o procedura deosebita. limite tactice. nu pot fi absolut suple p/u că pot aduce instabilitate politică. dr. de exercit. Procedurile formale stabilesc regulile şi modul în care are loc revizuire. de asemenea constitutii sunt: cele franceze de la 1791.

Principii generale. cu dreptul exclusid de emisie al Băncii Naţionale. prin care proprietatea se garantează în formele solicitate de titular. secret. fără încuviinţarea Curţii. cu excepşia cazurilor de infracţiune flagrantă. Juridică.) 4. Procurorul General. 18 şi 19. prin care moneda naţională a republicii Moldova este stabilit leul. atribuţiile precum şi mandatul procurorilor. fracţiune parlamentară. Guvernul este reglementat în capitolul 6. Cel mai eficient control al constituţionaltăţii legilor este considerat cel efectuat de către organele juristdicţionale de competenţă comună sau e copet. adica până la 27.6 fixează separarea şi colaborarea puterii legislative.2). să examineze conformitatea legislaţiei cu constituţia. Jud. ea apare ca o situatie juridica (un statut). libera dezvoltare a personalităţii umane.1 declară RM stat suveran. Controlul constituţionalităţii legilor este o necesitate inerentă unui stat de drept ce permite constituţiei să se manifeste cu adevărat ca lege fundamentală cu forţă juridică supremă. Astfel. Cap.Astfel acest drept îl au:Preşedintele RM. şeful statului şau guvernul. PENTRU A PĂSTRA ECHILIBRUL puterii de stat.bază de constituire a Parlamentului. taxe şi orice alte venituri cere se stabilesc de autorităţile reprezentative ale statului.Retragerea cetăţeniei RM unuia din soţi nu produce nici un efect asupra cetăţeniei altui soţ şi a copiilor acestora(art23 din Lege) . raionale şi primarii aleşi prin vot universal. Secţiunea a 2-a al capitolului respectiv. eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit. considerând cetatenia din punctul de vedere al subiectului ei. este consacrat raporturilor Parlamentului cu Guvernul în care se stabilesc mecanismele de influenţă asupra executivului. cît şi de ordin extern. Celelalte articole din titlu sunt armonios legate cu cel citat.66. condiţiile pentru numire. decent. în care demnitatea omului.Obţinerea cetăţeniei ca efect al principiului jus sangvinus. Considerăm acest număr excesiv 1. Noţiunea de cetăţenie în sensul ei actual a fost utilizată I dată în Declaraţia Franceză privind drepturile omului şi cetăţeanului din 1789.5). pri care CSJ a argumentat obligaţia curţilor de a veghea respectarea constituţiei. art 25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională. Titlul IV. prevăzut din impozite. se vorbeste de „cetatenia” unei persoane. Pentru I dată această formă s-a realizat în SUA în 1803. iar piaţa. iar comisiile permanente ale Parlamentului şi Guvernul sunt obligaţă ca în decursul unui an. 5.II prevede că legile şi celelalte acte normative ale statului rămân în vigoare în măsura în care nu contravin prevederilor constituţiei. de . În al doilea rând. în cadrul faimosului proces Marbuty versus Madison. Autorităţile publice. percheziţionaţi. 3.9 declară proprietatea publică şi privată. căile de comunicaţie. în învăţămăntul juridic sau în activit ştiinţifică. folosirea căilor de atac şi altele necesare bunei funcţionări a puterii judecătoreşti. independenţi şi se supun doar Constituţiei. Secţiunea a 3-a stabileşte categoriile de legi: constituţionale. Aceasta a doua acceptiune este importanta din punctul de vedere al dreptului constitutional . Revizuirea constituţiei este consacrat modalităţilor şi procedurilor de revizuire (modificare). Printre care: 11. Secţiunea a 2-a din acest capitol legiferează un nou organ numit Consiliul Superior al Magistraturii care este abilitat cu asigurarea numirilor. Art. stabileşte şi procesul adoptării lor şi intrării în vigoare. dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate. Art. reprezentând o dezvoltare a reglementării date cum ar fi: suveranitatea naţională aparţine poporului care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative (art. teritoriul este inalienabil. 2. Controlul constituşionalităţii legilor. statutul judecătorilor. proprietăţii. 7. În primele 13 articole ale prezentului titlu este legiferat fundamentul juridic şi politic al statului. Problemele legate de cetatenie sunt reglementate de dreptul constitutional. sistemului financiar-creditar. Cuprinde reguli referitoare la intrarea în vigoare a constituţiei. 10. unitar şi indivizibil. direct şi liber exprimat şi care activează în baza principiilor: descentralizării serviciilor publice. Conform prevederilor constituţionale este garantarea supremaţiei constituţiei. Adunarea POPUARĂ a Găgăuziei. Guvernul. Ministerul Justiţiei. Prin urmare. asigurarea principiilor separării puterii în stat în puterea legislativă.9. 18 lege). stabilind sistemul organelor judecătoreşti. nu pot fi reţinuţi. legiferează statutul deputaţilor din Parlament. incompatibilităţile şi imunităţile precum şi atribuţiile. pentru ca cetatenia exprima juridiceste unul din factorii care conditioneaza organizarea concreta a statului . libera iniţiativă economică. lingvistice şi religioase. este atribuit unor mulţi subiecţi. normativ al Din punct de vedere juridic constituţia este structurată în 143 articole. art. concurenţa loială ca factori de bază a economiei. Titlul V. În activitatea lor judecătorii sunt inamovabili pe durata mandatului. Art.1995. culturale. Tltlul VI. independenţa. În CRM normele definitorii ale cetăţeniei sunt cuprinse în art. democratic. 6 secţiuni şi 65 articole în care sunt stabilite autorităţilr publice din RM. Conţinutul constituţiei RM. În acest sens. Controlul posterior este cel care se exercită după intrarea legii în vigoare şi se consideră cea mai veritabilă formă de control al constituţionaltăţii legilor. stat de drept. bugetului public naţional. Sunt numiţi de Parlam. de orientare socială. parl a adoptat legea cu privire la Curtea Constituţională. limitele competenţelor lor şi raporturile dintre ele. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Organizarea statului se realizeaza în raport de teritoriu si populatie. cu forma de guvernământ republicană. durata mandatului. Tot în acest titlu se stabileşte statutul instituţiilor care activau la momentul adoptării constituţiei şi a celor viitoare care urmai a fi create. Curtea Constituţională cuprinde 7 articole prin care se stabileşte statutul acestui organ de jurisdicţie constituţională. CSJ.Dotarea cetăţenilor cu toate drepturile şi libertăţile necesre unui mod de viaţă liber. din care fac parte ministerele.143 legea privind modificare constituţiei.Obligaţiunea de a îndeplini unele îndatoriri( să fie devotaţi faţă de ţară. Numiţi pentru un madat de 6 ani. Titlul I. drepturile tuturor cetăţenilor la păstrarea. şi garantarea responsabilităţii statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat. autonomiei locale. care este calificată de piaţă. Reglementarea juridică şi principiile cetăţeniei RM. promovărilor şi măsurilor disciplinare faţă de judecători. deputatul în Parlament. organizarea internă. Tot aici sunt stabilite principii. şi la exprimarea identităţii lor etnice. Dreptul de sesizare a Curţii Consti. să contribuie prin impozite şi taxe la cheltuielile publice etc.. Economia naţională şi finanţele publice.6 lege 6. atribuţiile.08. 7 titluri unele având capitole şi secţiuni.Cetăţenia unică este o consideraţie a statului unitar. notiunea de cetatenie este folosita pentru a caracteriza conditia juridica a persoanelor care au calitatea de cetateni . dezvoltatea prin Legea cu< la cetăţenia RM adoptată la 5 iunie 1991 cu modificări. atît de ordin intern.142 – limitele revizuirii şi art. Specială. Capitolul 9 divizat în trei secţiuni şi 12 articole se referă la autoritate judecătorească. Constituţia recunoaşte şi garant. realizând principiul separării şi echilibrului puterii în stat. Drepturile. deoarece normele care o compun sunt edictate de stat ca instrument în care este concretizata organizatoric însasi puterea suverana a poporului si. Notiunea de cetatenie poate fi examinata în doua acceptiuni. 1994. 125 fiindu-i stabilită structura. 2 jud. organice şi ordinare.art. Acest titlu este structurat în 6 capitole. Procuratura este legiferată de secţiunea a 3-a art. 4 este consacrat Parlamentului în care acesta este calificat ca organ reprezentativ suprem şi unica autoritate legislativă a statului. pe de alta parte. o înaltă competenţă profesională şi o vechime de cel puţin 15 ani în activit. orăşeneşti.141 al acestui titlu stabileşte subiecţii investiţi cu dreptul la iniţiativa revizuirii. precum şi alte bunuri stabilite de lege sunt declarate ca obiect exclusiv al proprietăţii publice. de „dobândirea si pierderea cetateniei”. durata mandatului de 4 ani. Organul politic investit cu dreptul de a efectua controlul constituţionalităţii legilor poate fi parlamentul. sistemului fiscal. Capitolul 5 este destinat Preşedintelui Republicii Moldova în care este stabilit modul de alegere. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental. termen prin care se desemneaza un complex de drepturi subiective si obligatii ale unei persoane.Unitatea cetăţeniei şi familiei(art. iar bogăţiile de orice natură a subsolului. candidaţii trebuie să îndeplinească unele condiţii: să aibă o pregătire juridică superioară. Organizarae şi funcţionarea Curţii Constituţionale La 13 dec. Tutlul III. arestaţi. În primul rând. incompatibilităţile şi hotărârile pe care le adoptă. .3). Titlul II. independent. 17. sau într-o altă optică pot fi numite şi limitele competenţei deoarece Parlamentul nu are dreptul să le depăşească. de mare şi nejustificat.Capitolul 7. drepturile şi libertăţile lui. adica o grupa de norme juridice care reglementeaza relatiile ce se stabilesc între persoanele fizice si stat.124.. libertăţile şi îndatoririle fundamentale. Titlul VII. Atribuţiile de bază a puterii legislative sunt redate în art. De la acestă perioadă fiecare stat a dezvoltat indtituţia cetăţeniei în dependenţă de mai mulţi factori. Controlul constituţionalităţii legilor poate fi definit ca un ansamblu de mijloace juridice estinate de a asigura conformitatea regulilorde drept intern cu normele constituţionale. 12. Prin acest articol principiul economiei de piaţă ca fiind definitoriu pentru dezvoltarea economică şi socială a statului. art. apele şi pădurile folosite în interes public. să apere ţara. structura. executive şi judecătoreşti în exercitarea prerogativelor ce le revin. deplasărilor. puterea legislativă şi puterea judecăt.art. 2 de Preşedinte şi 2 de CS al Magistraturii. Administraţia publică este reglementată în capitolul 8 care o divizează în administraţie publică centrală de specialitate. Dispoziţii finale şi tranzitorii. Controlul anterior se aplică în faza de proiect a legii. 8 articole ale acestui titlu sunt destinate: economiei. De asemenea judecătorii nu por fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile expimate în exercitarea mandatului. şi administraţie publică locală din care fac parte consiliile locale. Acest titlu cuprinde 3 capitole şi 45 articole prin care sunt consacrate cele mai esenţiale şi inerente drepturi ale omului şi cetăţeanului bineînţeles. Populatia îsi gaseste reflectare în stiinta dreptului constitutional sub aspectul cetateniei . bazată pe proprietatea privată şi pe proprietatea publică antrenate în concurenţă liberă. caracterul public al dezbaterilor judiciare. frontierele fiindu-i consfinţite prin lege organică (art. Curtea este compusă din 6 jud. Economică. democraţia se exercită în condiţiile pluralismului politic care este incompatibil cu dictatura şi totalitarismul (art.. dezv. fiind indisolubil legate de îndatoririle pe care le au cetăţenii faţă de stat. validarea mandatului de către Curtea Constit. Art. la cererea organului care a pregătit proiectul sau la cererea parlamentului care trebuie să-l examineze şi aprobe. notiunea de cetatenie este utilizata pentru a defini o institutie juridica. Actele normative care reglementează cetăţenia în RM conţin principiile unanim recunoscute de comunitatea internaţională.Pentru a putea fi numit juecător al Curţii . stabilindui structura şi modalităţile de elaborare şi adoptare. spaţiul aerian. formele de activitate şi modalităţile de suspendare din funcţie.

În cadrul normei de drept administrativ se întâlnesc trei categorii de dispozitii: a) dispozitii imperative. Obiectul raporturilor de drept administrativ îl constituie acele actiuni sau fapte materiale care se realizeaza în cadrul administratiei publice si care. Dretul adm. Astfel. subordonata. pot constitui obiect al raportului juridic administrativ anumite activitati. dreptul administrativ poate fi definit ca acea ramura a sistemului de drept care cuprinde un ansamblu de norme juridice care reglementeaza raporturile sociale nascute din activitatea de organizare a executarii legii si de executare a acesteia. Accesul la informaţiie. Egalitatea în faţa legii. un compartiment din unitatile direct productive sau institutii socialculturale. Un prin criteriu îl constituie obiectul de reglementare. Însa. care se ocupa de chestiunile privitoare la indivizi. precum: executarea actelor juridice. În literatura de specialitate se apreciaza ca ipoteza este absolut determinata când sunt conturate cu exactitate împrejurarile în care se va aplica dispozitia. cum ar fi: caracterul de disciplina relativ tânara.1. Principiul suveranităţii poporului. 5. b) norme speciale. Civilse determină prin faptul că normele procesului civil reglementează procedura administrativăîn cazurile soluţionării litigiilor de ordin admoinistr. care nu desfasoara. Respectarea scopului şi obiectivelor trase de lege. categorica. Democraţiei. întrucât. sanctiuni administrativpatrimoniale (obligarea la repararea prejudiciului produs printr-o dauna materiala ori morala). Transparenţa. 6.Pr. din punct de vedere al continutului o constituie faptul ca exercitarea drepturilor autoritatilor administratiei publice este o . iar pentru administratie. de exemplu). mai întâi în Statele Unite ale Americii si apoi în Franta. cuvântul „administratie” provine din limba latina. 3. 4. b) dispozitii prohibitive. Imparţialitatea. le are cu dr. sunt regulile.1. f) explicarea semnificatiei unor termeni. la comanda. Sanctiunea normei de drept administrativ Sanctiunea normei de drept administrativ reprezinta consecintele care intervin în cazul nerespectarii normei juridice. reprezentând „miezul normei juridice”. în comparatie cu dreptul civil sau penal. fiind compus din prepozitia „ad”. pe de o parte sa actioneze.În doctrina franceza. precum si acelea care guverneaza raporturile dintre stat si individ. Obligativitatea deciziei. 2. a gospodari. ipoteza poate fi absolut determinata si relativ determinata. administratia publica se desfasoara în regim de putere publica. lasând posibilitatea administratiei sa aprecieze împrejurarile în care se aplica norma. Ce stabilesc principiile fundamental ede organizare şi funcţionarte a sistemului autorităţilor AP şi normelor ce determină principalele autorităţi ale AP. aplicabile tuturor autoritatilor publice. raportul de drept administrativ are trei elemente componente: subiecte. Dispozitia normei de drept administrativ Dispozitia normei juridice cuprinde fondul. Acesta din urmă cuprinde ansamblul normelor privind formerea. Promptitudinea în executare. prin care se impune o anumita conduita subiectului de drept.masuri de executare silita (demolarea sau desfiintarea unor constructii etc. persoana fizica sau juridica. conditiile în care se aplica norma juridica. Are ca obiect de studiu acele relaţii sociale şi valori care se referă la organizarea şi realizarea administraţiei publice. Dispozitia normei de drept administrativ este. 2. Din punctul de vedere al întinderii sferei de aplicare.). dispozitia si sanctiunea. Dreptul de afi auzit. persoane fizice sau juridice. de la economie la sanatate si de la armata la învatamânt. pot fi identificate urmatoarele forme principale ale sanctiunii normei de drept administrativ: sanctiuni administrativ – disciplinare sanctiuni administrativ – contraventionale (avertismentul. iar la nevoie. de obicei a statului. 5. dreptul administrativ a fost definit în mod diferit: „totalitatea normelor juridice în conformitate cu care se exercita activitatea administrativa a statului”. fie ca aceste raporturi se stabilesc între organele administratiei publice.). când autoritatea publica este tinuta de norma juridica. O caracteristica a acestor raporturi. înseamna: a conduce. conducerea unui agent economic sau institutii social culturale. traducându-se prin servitor. Publuicităţii şi transparenţei. 2. care se ocupa de „res romana” . prin care se interzice o anumitaconduita subiectului de drept. c) definitii. repartizarea. respectarii legii în activitatea organelor administratiei publice”. în general. Pr. prohibitive sau permise. competenta legata este definita ca fiind „situatia când administratia este tinuta. 3. nemijlocit o activitate direct productiva. are un pronuntat caracter de mobilitate. În doctrina se arata ca aceasta clasificare a normei de drept nu trebuie privita în mod dogmatic. e) scopul unei anumite autoritati publice sau al unei anumiteactivitati. . priorităţii şi garantării drepturilor persoanei private. b) norme prohibitive – care interzic o anumita conduita. 7. 4. acelasi dictionar retine: totalitatea organelor care administreaza o institutie sau o întreprindere. Celalalt subiect de drept administrativ poate fi o autoritate a administratiei publice sau un functionar public. „A administra”. Proc. Fiecare din cele trei elemente componente are trasaturi specifice care îl deosebesc de alte raporturi juridice. Aceasta libertate de apreciere constituie ceea ce se cheama „puterea discretionara” a administratiei publice. în sensul ca un izvor de drept va contine numai dispozitii imperative. care se refera la un organ determinat. „regulile dupa care statul exercita functia executiva. lasându-se la aprecierea subiectului de drept daca va face sau nu ceea ce norma îi permite. prin administratie se poateîntelege: continutul principal al activitatii puterii executive a statului. Raporturile de drept administrativ Raporturile de drept administrativ sunt relatii sociale reglementate de normele dreptului administrativ care se formeaza în legatura cu organizarea si functionarea administratiei publice. trebuie sa se faca distinctie între sanctiune ca element al structurii logico-juridice si sanctiune ca element al raspunderii juridice. Ca orice raport juridic. În ceea ce priveste subiectele raporturilor de drept administrativ se cuvine a mentiona ca unul dintre ele este fie o autoritate a administratiei publice. care vizeaza drepturile si obligatiile autoritatilor publice. Principiul separaţiei şi colaborării puterilor. fie un functionar public. Colegialităţii..adm şi cel financiar. obiect. prin natura lor sunt extrem de numeroase si variate. însemnând „la”. care actioneaza pentru organizarea executarii si a executarii legii. Clasificarea normelor de drept administrativ Acest spect este analizat de catre autorii contemporani1 din unghiuri diferite. fara posibilitatea de a alege” „Exista putere discretionara ori de câte ori o autoritate actioneaza liber. 2. Normele de drept administrativ Norma juridica reprezinta o regula de conduita instituita de puterea publica sau recunoscuta de aceasta. Dupa caracterul normelor identificam: a) norme imperative – care impun subiectelor de drept o anumita conduita. „catre” si „minister”. care cad sub incidenta normei juridice.6. Legătura dreptului adm. Constituţional. prin forta coercitiva a acelei puteri. 7. prin aceasta notiune s-a avut în vedere o activit. 3. 4. Se poate aprecia ca. El a aparut la sfârsitul secolului al XVIII -lea. continut. nascute în urma unui act administrativ” sau „acea ramura a stiintei juridice care cerceteaza normele de drept care privesc organizarea sistemului administratiei publice. Continutul raporturilor de drept administrativ este format din drepturile si obligatiile partilor. datorită numeroaselor norme consti. O deosebită legătură există între dr. atunci când se prevede o anumita actiune. În situatia în care ipoteza nu este precis conturata. Cele mai strînse legăruri dr. 3. În literatura juridica. mai exact a raspunderii juridice în dreptul administrativ. formulile sau ideile călăuzitoare pe care se bazează organizarea şi activitatea sistemului AP. Ca si în cazul altor ramuri de drept (dreptul constitutional. Principiile procesuale: 1. Pr. pusa în slujba cuiva. Sub aspect etimologic. b) norme de drept procesual. cuprinzând cele trei elemente: ipoteza. supus. Principiile generale:1. printro regula de drept c) dispozitii permisive. Dreptul administrativ are o serie de trasaturi proprii. constând în faptul ca normele de drept administrativ se înlocuiesc ori se modifica destul de repede dupa adoptare. Dupa modul de determinare. întâlnind criterii de clasificare comune sau diferite. o autoritate publica din sfera altei puteri sau un particular. c) norme permisive – care îngaduie o conduita determinata. care au ca obiect procedura de concretizare a activitatii autoritatilor publice. Proporţionalitatea. întrebuinţarea fondurilor băneşti destinate necvesităţilor publice. ipoteza normei de drept administrativ este foarte dezvoltata si poate sa se refere la: a) împrejurarile. suspendari etc. termenul de „administratie” este utilizat în mai multe sensuri: astfel. este obligata sa actioneze într-un sens determinat. continutul reglementarii. norma de drept administrativ are o structura trihotomica. 1. sanctiunea normei de drept administrativ nu apare întotdeauna în mod expres.Dr Administr ca ram a sist de dr. nu-l obliga. În limbajul curent. . Ipoteza normei de drept administrativ Spre deosebire de celelalte doua elemente. fie între acestea si particulari. iar pe de alta parte. sistemul de autoritati publice care înfaptuiesc puterea executiva. Legalităţii. amenda etc. facându-se trimitere la competenta legata. conform dictionarului limbii române. 6. 3. Legalitatea. prestarea unor servicii publice. raporturile de drept administrativ se fundamenteaza pe principiul inegalitatii partilor. controlul administrativ etc. b) subiectele de drept. ne aflam în prezenta ipotezei relative. însa. ea urmând a se deduce din continutul normei juridice.masuri cu privire la actele juridice (anulari. d) principii. la origini. Principile dreptului adm.). a carei aplicare este asigurata prin constiinta juridica. executarea unor lucrari publice. Într-o formulare restrânsa. Cu dr. precum si controlul exercitat de puterea judecatoreasca pentru asigurarea dreptul public. Dreptul administrativ a început sa se contureze ca ramura de drept de sine statatoare mai târziu decât celelalte ramuri ale dreptului public. Având în vedere legislatia în vigoare. Prin obiectul său AP este strîns legată de cele trei puteri ale statului. imperativa. Principiul obiectivităţii.adm. dupa care pot fi identificate urmatoarele categorii de norme: a) norme de drept material.viata statului si dreptul privat. Principiile materiale. 4. Dreptul de afi ajutat sau asistat. Ca orice norma juridica. reglementeaza o diversitate de domenii. se identifica: a) norme cu caracter general. 5. Principiul procedurii colective. fara ca sa-i fie dictata dinainte conduita sa. modalitatile juridice specifice prin care este realizata competenta cu care sunt investite organele administratiei publice.

însăşi concepţia dreptului. În cadrul raporturilor de subordonare ierarhica. pentru persoanele fizice sau juridice. dreptul la învatatura. însa în calitatea lor de servicii publice1. adică împărţirea lui în ramuri. În unele ţări convenţiile internaţionale au o putere juridică mai mare decît legile interne. unde intră Belgia. care este influenţat de ştiinţa juridică germană. beneficiarii serviciului public au un drept subiectiv în temeiul caruia pot cere organelor administratiei publice sa presteze serviciul. care poartă amprenta istoriei. se studia fondul lui de noţiuni. De exemplu. tehnica juridică. În dreptului englez lipseşte . În cadrul raporturilor care se formeaza între un subiect ce apartine administratiei publice si unul din afara acestui sistem se întâlnesc si raporturi de colaborare si participare a unor persoane fizice si juridice la realizarea sarcinilor ce revin administratiei publice. chiar şi o decizie judiciară "simplă" (bazată pe analogie sau pe principii generale). În cadrul raporturilor de colaborare. iar această istorie pînă în sec. practica judiciară poate fi referită la numărul izvoarelor auxiliare. pe de o parte. La început această preluare şi adaptare purta forme doctrinare: dreptul roman nu se aplica nemijlocit. deoarece prestatiile înfaptuite de organele administratieipublice în favoarea acestora sunt prevazute de lege sau în actele normative emise pe baza si în executarea legii. Deoarece curtea de casaţie este instanţa supremă. acestia pot formula plângeri împotriva masurilor abuzive luate de administratia publica. Spania şi cel germanic. 55. în speţă. Pentru familia juridică romanogermanică sînt caracteristice: existenţa dreptului scris. Sistemul legislaţiei curente este de asemenea destul de ramificat. pe baza competentei pe care o au conform legii. completarea lui cu dreptul de echitate şi interpretarea statutelor. Raporturile de drept administrativ se grupeaza în doua categorii: a) Raporturi care se formeaza în cadrul sistemului administratiei publice. Constituţia RFG din 1949 direct menţionează. care include de asemenea Austria. în principal.totul este diferit de cele din sistemele juridice ale familiei romanogermamce. Apartenenţa dreptului diferitor ţări europene la familia romano. Raporturile ce se constituie în cadrul sistemului administratiei publice se refera. În fiecare din aceste două sfere. diferă de grupul dreptului "germanic". aplicând sanctiuni în conditiile legii. care determină statul. pot stabili în mod unilateral drepturi si obligatii. subiectele participante sunt pe picior de egalitate si actioneaza împreuna pentru realizarea unui anumit scop. poate fi sesizată de către alte judecătorii la soluţionarea proceselor de aşa gen ca precedent real. la organizarea si functionarea administratiei publice. Cu toate acestea. Totodata. administrative şi constituţionale diferită de cea a Franţei. numărul lor în fiecare ţară este mare.germanică nu exclude anumite deosebiri între sistemele juridice naţionale. Ele pot fi raporturi de subordonare. Raporturile care se formeaza între un subiect ce apartine administratiei publice si unul din afara acestui sistem sunt extrem de variate.obligatie legala a acestora si nu o facultate. Olanda. Cum ar fi. Comun pentru dreptul tuturor ţărilor din familia juridică romano-germanică este caracterul lui codificat. În anumite raporturi de drept administrativ. Odată cu dezvoltarea legăturilor internaţionale capătă o mare importanţă pentru sistemele juridice naţionale dreptul internaţional. dreptul la ocrotirea sanatatii etc. însă. canonice şi locale. Acelaşi lucru trebuie menţionat şi despre sistemul de drept. precum şi divizarea dreptului în ramuri. Potrivit opiniilor exprimate în literatura de specialitate. penal. în deosebi în dreptul francez. neobişnuită. obiceiul în prezent şi-a pierdut caracterul de sursă independentă a dreptului cu rare excepţii. Italia. Ele se împart în raporturi de subordonare ierarhica si de colaborare. subiectele active actioneaza tot pe baza si în executarea legii. în ţări diferite nimeresc aproximativ aceleaşi ramuri. Structura dreptului în familia juridică anglo-saxonă. de procedură penală ş. decretelor miniştrilor ş. un sistem mai mult sau mai puţin comun al principiilor juridice. pentru a ajunge la o hotărîre judiciară corectă. În toate aceste ţări există constituţii scrise. de exemplu. subiectele participante se afla în cadrul unei ierarhii administrative. juridică romano- La familia juridică romano-germanică se referă sistemele ce au apărut în Europa continentală în baza tradiţiilor juridice romane. Cum ar fi. în Anglia . sistemul ierarhic unic al izvoarelor dreptului. XII-XVI în baza culegerii de legi a lui Iustinian o ştiinţă juridică pentru multe ţări europene. ordinea activităţii organelor statale şi relaţiile individului cu statul. normele cărora au o autoritate juridică majoră. Situaţia obiceiului în sistemul de izvoare al dreptului romano-germanic este specifică. În unele raporturi de drept administrativ. Legile reglează sfere aparte ale relaţiilor sociale. Această autoritate este susţinută şi de stabilirea în majoritatea ţărilor a unui control judiciar al constitualităţii legilor ordinare. el poate acţiona nu numai "în completarea legii" dar şi "pe lîngă lege". Pot fi amintite acele raporturi juridice în care anumite organizatii nestatale realizeaza activitati de interes public prin prestatii specifice organizatiei statale. Luxemburgul. În toate ţările familiei romano-germanice este cunoscută divizarea dreptului în public şi privat. 56. franceze şi germane. parcurgînd "etapa de recurs". XVIII este o istorie exclusiv a dreptului englez care s-a dezvoltat pe trei căi: formarea dreptului comun. A avut loc procesul cu denumirea "preluarea şi adaptarea dreptului roman". că dreptul francez. Beneficiarii acestor servicii pot intra în raporturi juridice cu administratia pe baza unor contracte civile. în RFG diviziunea între dreptul privat şi public este pronunţată mai puţin decît în Franţa. Însă. a. divizarea lui în public şi privat. iar la cel privat . În interiorul familiei juridice romanogermanice grupul dreptului "romanic".în ce ordine ea trebuie corectată. Astfel. circularelor administrative. fondul de noţiuni. ceea ce. În linii generale se poate spune. b) Raporturi care se formeaza între un subiect ce apartine administratiei publice si unul din afara acestui sistem. În general. Doctrina juridică romano-germanică şi practica legislativă deosebesc 3 tipuri de legi ordinare: codurile. care se reflectă. a domeniului public privat etc. legile speciale şi culegere de norme. cum ar fi acelea care privesc utilizarea mijloacelor de transport în comun. Această divizare poartă un caracter general şi în ultimul timp şi-a pierdut însemnătatea de odinioară. Aşa dar. Portugalia. Este cazul raporturilor dintre Guvern si prefecti sau acela al raporturilor dintre ministru si conducatorii serviciilor deconcentrate ale ministerelor în judete. sistemul de izvoare ale dreptului. de exemplu. ajungând pâna la executarea silita a legii. Pe continent juriştii sînt interesaţi în primul rînd de faptul cum este reglementată situaţia dată. În primul rînd aceasta este legat de "precedentul de recurs". au servit drept model. Familia genaanică. că "principiile generale ale dreptului intemaţional" au prioritate în faţa legii. în baza căruia în interiorul familiei juridice romanogermanice se deosebesc două grupuri juridice: romanic. situatia de subordonare a subiectelor de drept nu exclude posibilitatea manifestarii de vointa a acestora în cadrul raporturilor juridice respective. iar acestea au obligatia sa realizeze prestatia. În acest scop exista o serie de garantii legale care constau în mijloacele practice puse la dispozitia cetatenilor. Familia juridică de drept comun. şi dreptul german. limbajul juridic . Dreptul comun este un sistem. Reamintim. de procedură civilă. îndruma si controla subiectul subordonat. Printre izvoarele dreptului romanogermanic este important rolul actelor normative subordonate legii: regulamentelor. a. Constituţiile delimitează competenţa elaborării dreptului a diferitelor organe de stat şi în corespundere cu această competenţă înfăptuiesc diferenţierea diferitelor izvoare ale dreptului. pentru ţările din familia juridică romano-germanică este caracteristică schema unică a sistemului ierarhic al izvoarelor de drept. Cel care actioneaza ca autoritate ierarhic superioara are dreptul de a conduce. Însa. Cît priveşte practica judiciară ca izvor al dreptului romano-germanic. structura logica intemă. Elveţia şi alte ţări. că la dreptul public se referă acele ramuri şi instituţii. Obiectul acestor raporturi juridice consta în modelarea comportamentului subiectelor participante corespunzator exigentelor legale. care au întemeiat în sec. îşi găseşte reflectare într-o organizare şi competenţă a organelor justiţiei generale. aici poziţia doctrinei este destul de contradictorie.ramurile şi instituţiile ce reglează relaţiile indivizilor reciproce. în care organele administratiei publice. Sunt destul de numeroase cazurile în care cei ce folosesc serviciile publice se afla în raporturi de drept administrativ. organele administratiei publice pot recurge la masuri de constrângere. Regimul juridic aplicabil în aceste cazuri este cel de drept civil si nu regimul de drept administrativ. deşi în cadru acestei scheme este posibilă o deplasare a accentelor. În majoritatea ţărilor continentale sînt adoptate şi acţionează codurile: civil. organele administratiei publice au un drept de apreciere asupra conditiilor în care se realizeaza dreptul beneficiarului la serviciul public. Ea s-a format în baza studierii dreptului roman la universităţile italiene. de exemplu. O pondere deosebita în cadrul categoriei de raporturi analizate o ocupa cele de utilizare a serviciilor publice. posibile situaţii cînd obiceiul ocupă o poziţie "împotriva legii" . pe de altă parte. doua ministere care emit împreuna norme juridice de interes comun.

La măsurile de pedeapsă stabilite se condamnă pentru următoarele infracţiuni: omor. La baza operelor sale este pusă ideea. Însă în majoritatea ţărilor arabe ele continuă să joace un rol destul de important în mecanismul de acţiune socială a dreptului. În general. de la Platon şi Aristotel. este o virtute care aduce fericirea şi armonia. întrebuinţarea băuturilor spirtoase. îl divizează în drept natural şi drept pozitiv. că dreptul existent a venit de la Allah care întrun anumit moment al istoriei l-a descoperit omului prin prorocul său Muhamed. De la justiţia politică. subliniază rolul puterii judiciare în sistemul american de guvemămînt. Lucrările sale de prestigiu care tratează problema dreptului sunt Republica şi Legile. corespunzătoare diferitor interpretări. este orientată spre consolidarea normelor şi priricipiilor dreptului musulman. aplicarea legii depinde de precedentele judiciare. unde acest lucru este deosebit de necesar. El cuprinde trei precepte fundamentale: să trăieşti onest. indiferent de faptul dacă va fi recunoscut sau nu. Şcoala realistă a dreptului. organizarea.de drept public şi privat. Cel care a conturat teoria dreptului natural a fost Aristotel idei ale cărui le găsim în lucrările Politica şi Etica. Posibilităţile mari ale influenţei judiciare asupra legislaţiei nu exclude faptul. Statele din componenţa SUA sînt dotate cu o competenţă destul de largă. ambele fiind. totodată. în orice timp şi în orice împrejurare . comerciale. voinţa nobilimii musulmane religioase. Sistemele juridice ale acestor ţări au suferit schimbări considerabile în sensul că importanţa. iar odată cu el . caracteristic omului. evident. Dreptul musulman. la dezvoltarea raţionalului. Pe lîngă pedeapsa pentru infracţiunile enumerate. să dai fiecăruia ce este al lui. luate de judecătoria unui stat.a unui sistem întreg de constituţii: federală. judecătorul nici odată nu apelează la Coran sau Sună – legendă despre proroc.analogia (chias). importantă pentrui interpretarea şi tălmăcia regulilor Coranului. care a rupt legăturile cu "trecutul său englez". Justiţia înseamnă egalitate şi această egalitate a justiţiei are în vedere atit interesul general al statului.libertatea considerabilă şi capacitatea de manevrare în timpul procesului de adaptare a dreptului la condiţiile ce se schimbă. identice. Printre codurile de acest gen. în SUA s-a format un sistem dualist. Prima "rădăcină" este coranul. Dreptul natural este caracterizat ca fiind imuabil şi specific tuturor. Numai unele state. fapt ce l-au considerat 2 factori: în primul rînd. ideile. Ramurile dreptului englez nu sînt atît de clar pronunţate ca în sistemele de drept continentale. Din motive istorice astăzi există 4 şcoli sunite ale dreptului musulman. care cuprinde atît norme juridice.. de interpretarea lor şi nu sînt garanţii că legile sau codurile unitare vor fi interpretate peste tot la fel de practica judiciară. de fapt. ci este dat de natură. 58 Caracteristica şi reprezentanşii şcolii dr. ca şi în Anglia.idjima: acord atins de toată activitatea musulmană în problema obligaţiilor musulmanului. În acest sens el este un sistem islamic unitar de reglare social-normativă. Platon susţine că adevăratul stat trebuie să asigure un trai comun tuturor cetăţenilor şi să-i fie proprii toate virtuţile: înţelepciunea. tocmai pentru importanţa acestuia în viaţa societăţii şi vocaţia lui pentru domeniul filozofiei. a constituţiilor statelor ce au intrat în componenţa SUA. Influenţa izvoarelor de drept de tip european a devenit. întemeietorul şcolii dreptului natural este considerat filozoful grec Socrate (469-399 î. în primul rînd norme religioase. Din numărul principalelor ramuri ale dreptului musulman fac parte dreptul penal. el trebuie să fie adoptat de state. se folosesc unele şi aceleaşi noţiuni şi interpretare a normelor de drept. ceea ce 1-a făcut să afirme că omul este cea mai nobilă dintre toate fiinţele. unitatea conceptuală şi raţională a omului presupune cunoaşterea adevărului. foste colonii franceze sau spaniole au adoptat codurile de tip roman. el identifică justiţia politică cu dreptul politic. Însă nu s-a petrecut o trecere a dreptului american în familia romanogermanică. Dreptul controlului constituţional. sferă de acţiune şi ponderea dreptului musulman s-au micşorat. în general. dintre legislaţia statului musulman şi sursele ei primare. O formă de codificare deosebită în SUA a devenit crearea aşa-numitelor legi şi coduri cu caracter unitar. să dobоndească mijloacele de a-i face să se rostească asupra binelui. Teoria psihologică a dreptului. îşi .n. în altul. Capitolul urmează după capitol fără o delimitare logică a problemelor care ar trebui referite la dreptul privat sau la cel penal.penale. În realitate. Dreptul penal musulman este bazat. au stat două şcoli: şcoala Medina şi şcoala irachiană. un proces ireversibil. Un alt reprezentant al şcolii dreptului natural este. în concepţia lui Platon. civile.n. 57Dreptulmusulman (islamic) Dreptul musulman ca sistem de norme. care a suportat numeroase influenţe străine. că în SUA există 51 sisteme de drept . dreptul SUA. A doua "rădăcină" este sunna. Judecătoriile fiecărui stat îşi exercită jurisdicţia independent unul faţă de altul. Pacea socială în stat se asigură. Toate elementele psihologice sînt excluse conştient din examinare. ca şi justiţia. Justiţia. conceput ca un ansamblu de norme eterne şi imuabile existente atit în formă scrisă. De aici . în mod deosebit. mai întîi de toate pe deosebirea dintre pedepsele ferm stabilite şi discrete. precum şi 3 şcoli şiite. rămîne o familie juridică independentă. Şcoala normativistă a dreptului. ca şi pentru unul englez. el cuprinde toate sferele vieţii sociale. nu este altceva decît expresia cunoaşterii umane. Legea. este o parte integrantă a naturii în dubla accepţiune: ca parte a materiei şi ca fiinţă raţională. оn acest mod. primul şi cel mai cunoscut este Codul comercial Unitar. după Socrate. unde recent a dominat dreptul musulman în toată originalitatea surselor sale. iar însuşi dreptul . după ce îl va găsi. Şariatul constă din 2 părţi . În condiţiile actuale unele ţări musulmane (Egiptul) au refuzat complet judecătoriile musulmane. Legislaţia familiei a ţărilor arabe. în interpretarea sa romanică veche şi occidentală. constituţii ale statelor. considerată ca temelie a esenţei lucrurilor şi cauză a tuturor fenomenelor ce se produc în lume. Alături de marile sisteme filozofice concepţiile. Pregătirca proiectelor acestor legi şi coduri este înfăptuită de Comisia Naţională a reprezentanţilor tuturor statelor împreună cu Institutul American de drept şi Asociaţia Americană a avocaţilor. asemănător celui englez: dreptul precedent în interacţiunea cu cel legislativ. autoritatea căruia este unanim recunoscută. În Anglia şi SUA există una şi aceeaşi concepţie a dreptului şi a rolului său. În cîteva state acţionează codurile civile. În Anglia nu există coduri de tip european. Echitatea. cît şi interesul individual al cetăţenilor. Aceste două părţi alcătuiesc obiectul ştiinţei juridice sub aspectul. folosit activ de Curtea Supremă. In concepţia socratică. După cum spunea un mare gînditor al neamului românesc Constantin Stere referinduse laconexiunea dintre drept şi filozofie „ . în general. Dreptul ca o totalitate de norme anumite s-a format în primele două secole ale existenţei islamului. Dreptul lui Allah este dat omenirii odată şi pentru totdeauna. Jurisdicţia împărţită duce la delimitarea ramurilor de drept. dar nu numai acelea care de obicei se referă la sfera de drept.De obicei. Se presupunea o respingere totală a dreptului englez. care a fost adoptat oficial în anul 1962. Normele elaborate de legislator pătrund cu adevărat în sistemul de drept american numai după o aplicare şi interpretare a lor multiplă de către judecătorii numai cînd se va putea face o referire la hotărîrile judiciare care l-au aplîcat şi nu la norme nemijlocit. În al doilea rînd. Motivele şi intenţiile individului nici odată nu se iau în consideraţie. În altele există sisteme paralele de judecătorii musulmane. de Aristotel şi de către stoici.e.50 . Aristotel caută dreptul în observarea raţională a naturii. Omul. în direcţia opusă. care a mărit considerabil importanţa ei practică: propunerea acceptată odată de către juriştii tuturor sau chiar a unei şcoli. Şcoala raţionalistă a dreptului. A patra şi ultima "rădăcină" . discipolul lui Socrate. liniştea. dreptul judiciar şi dreptul familiei. se apleacă cu interes asupra fenomenului juridic. S-a creat învăţătura despre 4 "rădăcini" (izvoare) ale dreptului musulman. în unele . de problema făuririi unui stat ideal. VII-X şi este bazat pe religia musulmană . scopul cărora este de a stabili o posibilă unitate a acelor părţi ale dreptului. Pentrui ca proiectul să devină lege.de procedură civilă. însă. la Cant şi Hegel. Aristotel îşi îndreaptă atenţia asupra problemei dreptului fără de care politica nu-şi poate atinge scopurile. sau dreptul musulman se împarte în 2 părţi: prima indică linia de comportament al musulmanului faţă de semenii săi (muamalat). sub dominaţia severă a dreptului. cit şi nescrisă. etc. cît şi norme nejuridice. În SUA. care nu sînt cunoscute dreptului englez. în legătură cu aceasta se poate spune. Încă o deosebire a dreptului american de cel englez este acţiunea puţin mai liberă a regulii precedentului. care a atins şi toate ţările islamice.Existenţialismul juridic. mai precis . dreptul englez s-a dezvoltat treptat. a fost un prim şi important pas pe această cale. este considerată regulă. Dar numai în general. aceeaşi divizare a dreptului. şi diferite după vîrstă.a principiului precedentului şi altor semne caracteristice pentru "dreptul comun". Această comportare mai liberă cu precedentul capătă o deosebită importanţă în legătură cu competenţa judecătoriilor americane de a exercita controlul asupra constituţionalităţii legilor. pe care.de procedură penală. El. Aceste vechi şcoli foloseau dreptul obişnuelnic. să nu prejudiciezi pe altcineva. neschimbîndu-le conţinutul obişnuit. cadi (judecătorul) putea. Prin urmare. şi de aceea nu este neapărată condiţia de respectare a hotărtrii.(achid) şi dreptul (fikh). pe calea practicii judiciare şi a reformelor legislative în cazuri aparte." Nu există existenţă omenească fără un anumit sistem de drept. Adoptarea Constituţiei federale scrise din 1787. Preocupat. constituind în acest fel o asociaţie de fiinţe egale. Germenii acestei teorii au apărut în antichitate. legislatorul trebuie să găsească punctul de care concetăţenii trebuie să fie convinşi că le va asigura fericirea şi. XIX evoluţia concepţiei de drept musulman a decurs prioritar în comentarii juridice religioase şi culegeri de "fetre" care interpretau pe nou tradiţionalele principii şi legi ale şariatului. Examinindosarul. învăţăturile cărora sînt recunoscute. însă n-au acceptat dreptul musulman. filozofia are în vedere natura universală. Dreptul întruchipează în sine înţelepciunea umană. toate judecătoriile au o jurisdicţie comună. opiniile despre drept sau constituit în şcoli. pentru concepţia de drept musulmană nu există. în mod uniform. ale cărui opţiuni cu referire la drept au fost influenţate de Platon. să pedepsească pentru oricare altă violare a legii. Platon (427-347 î. acuzare falsă de adulter. pînă în sec. adică aplicarea la cazurile noi asemănătoare a regulilor stabilite de Coran. Singura sursă a cunoştinţelor necesarmente egale pentru toţi o constituie raţiunea umană . adulter. A treia "rădăcină" . care cu timpul.teologia sau principiile credinţei . natural Din îndepărtata antichitate şi pînă în zilele noastre toate marile sisteme filozofice. instanţele superioare judiciare ale statelor şi Curtea Supremă a SUA nici odată n-au fost legate de propriile lor precedente. sunnă sau adjimă. iar ca teorie cu pondere şi o influenţă majoră ea s-a manifestat în gîndirea filozofică şi politico-juridică din evul mediu. Deoarece dreptul musulman reflectă voinţa lui Allah. Pentru un jurist american. Islamul pomeşte de la faptul. Cu toate acestea. legea este principalul mijloc ce-1 poate determina pe un om să fie just sau injust. Şcoala sociologică a dreptului. curajul. Ceea ce este just. jefuire armată şi revoltă. Aristotel afirmă că statul întruchipează scopul binelui. ca temelie a dreptului. şi cea mai lipsită de lege şi dreptate.e. multe din care sînt considerabile cu adevărat şi nu pot fi neglijate. adică pot examina diferite categorii de dosare . furt. este şi legal. are o structură analogică cu structura dreptului comun. Un singur judecător examina dosare de diferite categorii.divizarea dreptului în privat şi public. filozofii merg înaintea juriştilor şi le luminează calea. Abordоnd problema politicii. În unele ţări (în Sudan) sistemul de judecătorii musulmane a căpătat un caracter de mai multe trepte (mai multe instanţe). în concepţia lui Cicero. care acţionează asupra milioanelor de oameni. Secolele următoare practic nu au adus nimic nou. în toate statele . Aceasta se datoreşte în primul rînd existenţei constituţiei scrise. Pe parcursul dezvoltării ulterioare a învăţăturii în această schemă s-a introdus încă o modificare. Deaceea pentru un jurist englez dreptul este omogen. În ambele ţări există de fapt. Revoluţia Americană a înaintat pe primul plan ideea dreptului american naţional independent. la rоndul său. cum ea este determinată de şcolile de drept. susţine întemeietorul şcolii. Există naţiuni şi grupuri etnice ce profesează islamul în calitate de religie. iar justiţia este concepută drept criteriu de manifestare a legalităţii. în cadrul căreia ele îşi făuresc legislaţia lor şi sistemul său de drept precedent. El se referă la autorul. În procesul examinării unei probleme apar diferite deosebiri structurale dintre dreptul englez şi cel american.islam. Un alt exponent al teoriei dreptului natural este Marcus Tullius Cicero. Teoretic numai Dumnezeu are putere legislativă. care este înlocuită aici cu divizarea în drept comun şi dreptul echităţii.în state şi una federală. care există deja 200 de ani şi joacă un rol important. în baza sa s-a format în Califatul Arab în sec. a ideii idjima. în 25 .după forma sa exterioară . Binele în politică este justiţia care îşi are sursa în virtute şi este orientată în folosul altora. ce exprimă în formă religioasă în general. iar ceea ce este legal este şi just. în gîndirea aristotelică. judecătorilor li se înaintează cerinţe înalte de calificare în sensul pregătirii lor de drept religioase. Baza ştiinţei juridice musulmane o constituie metoda cazuistică sub denumirea "Ilm al furu". Una din aceste deosebiri considerabile este legată de structura federală a SUA. dreptul este ordinea comunităţii politice. dreptul nu este un produs al voinţei.a asimilat cîte ceva din codificările europene. a doua prescrie îndatoririle faţă de Allah (ibadat). şi l-au adaptat la necesităţile credinţei noi. Dacă ştiinţa dreptului are în vedere natura lui particulară. dreptul este mai întîi de toate un drept al practicii judiciare. sunite şi şiite. precum Şcoala dreptului natural. unica sursă a dreptului musulman sînt lucrările savanţilor jurişti. iar cea unificată acţionează.. după aprecierea personală. Doctrina engleză nu cunoaşte discuţii despre diviziunile structurale ale dreptului. contribuind. În dreptul statutal al SUA se întîlnesc numeroase coduri. Fikhul. Dreptatea nu este altceva decît asigurarea stăpînini libere a tot ce este al său şi împlinirea chemării proprii. că legislaţia în sistemul juridic al SUA are o pondere mare şi este mai importantă decît dreptul statutal în Anglia. stabilit pe teritoriile controlate de ei. în curente de gîndire juridică sucesive sau paralele în timp. conform ideilor sale. Astfel.). penale. Organizarea judiciară musulmană se deosebea prin simplitate. La baza tuturor şcolilor. precum şi obiceiuri. de fapt. iar marele număr de asemănări şi analogii ce unesc sistemele juridice ale tuturor popoarelor confirmă idintitatea fundamentală a naturii umane an care dreptul оşi are rădăcinile sale. Şcoala istorică a dreptului. Funcţia principală a "fikhului" constă în păstrarea legăturilor indisolubile. În cadrul dreptului musulman lipseşte divizarea clasică în drept public şi privat. Pentru ca binele să domine pacea. dar. cumpătarea şi dreptatea. în viziunea lui. treptat s-au pomenit absorbite de "dreptul comun".

cuprins în formele juridice şi învestit cu forţa de constr. unit nu prin întîmplare. conform ordinii stabilite de Dumnezeu. care cuprinde realizările ştiinţifice ale juriştilor.: dr. filozofii merg înaintea juriştilor şi le luminează calea.după cel de-al doilea război mondial. Teoria psihologică a dreptului. lege şi stat în lucrarea SummaTheologica. în adîncurile trecutului. este pusă în pericol întreaga valoare fundamentală a solidarităţii sociale. Asemenea limbajului. social. Şc. ca expresie a solidarităţii sociale. nu trebuie să sancţioneze obligaţii. independent de legislator. Este de reţinut că ea studiază dreptul în ansamblul său. autorul recunoaşte existenţa unei prime cauze eficiente. care dreptul оşi are rădăcinile sale. corelaţia cu celelalte componente ale sistemului social. dă naştere unei justiţii universale. economice. se apleacă cu interes asupra fenom. garanţii sau să aibă caracter punitiv.Caract. ştiinţa sociologică care. iar marele număr de asemănări şi analogii ce unesc sistemele juridice ale tuturor popoarelor confirmă idintitatea fundamentală a naturii umane an 60 Şcoala sociologică pozitivistă a dreptului sau 1. susţine reprezentantul teoriei dreptului natural. a st-ui . în baza doctrinei sale filozofice. Şc. fiindcă obligaţia de supunere are la baza un acord încheiat între oameni. care se predă la finele lor. apare din necesitatea soluţionării a diferitelor litigii care iau naştere ca rezultat al dezvoltării sociale. care reflectă în legi realitatea existentă. оn esenţă. elaborat de stat. într-o oarecare măsură. Un alt reprezentant al şcolii sociologice sau pozitiviste este Leon Duguit (18591929). Din îndepărtata antichitate şi pînă în zilele noastre toate marile sisteme filozofice. juridic.Obiectul de studiu al Teoriei generale a dreptului poate fi conceput în deplinătate în urma studierii acestei discipline. cit şi indivizii. În concepţia lui Hugo. In literatura juridică Teoria generală a dreptului a mai fost caracterizată ca fiind nucleul central al ştiinţei dreptului de la care pornesc practic toate ştiinţele juridice. După cum spunea un mare gînditor al neamului românesc Constantin Stere referinduse la conexiunea dintre drept şi filozofie „ . după Comte. Alături de marile sisteme filozofice concepţiile. Contractul social reprezintă o formă socială de asociere care dă naştere unui corp moral şi colectiv оn care există un angajament reciproc al publicului cu particularii. sociologică a dreptului. întemeietorul şcolii contestă ideile dreptului natural privind apariţia statului pe calea unui contract social. Potrivit lui Toma din Aquino.găseşte esenţa în ideea: „a da fiecăruia ce este al lui şi al trata pe fiecare m mod egal". Enciclopedia dreptului. Insă. dar. Dacă ştiinţa dreptului are în vedere natura lui particulară. ea selectează numai o parte din materia teoretică. întemeiată pe date concrete. Statul este un produs natural şi necesar în ceea ce priveşte satisfacerea necesităţilor omeneşti. dreptul exista sub forma dreptului natural. deoarece studiază dreptul (statul). în concepţia sa. opiniile despre drept sau constituit în şcoli. Dreptul. Fiind parte componentă a ştiinţei dreptului.de stat se aplică numai în baza şi în limitele prevăzute de normele juridice. atri-buindu-i-se o importanţă deosebită în procesul de pregătire a specialiştilor în domeniul jurisprudenţei. ca o categorie etică. şi a sistemului de drept al ţării respective. TGD este o ştiinţă socială. în curente de gîndire juridică sucesive sau paralele în timp. în curente de gîndire juridică sucesive sau paralele în timp. Şcoala istorică a dreptului a apărut în Germania la sfîrşitui sec. voinţa umană. social şi cel edictat de stat apar discrepanţe. adică tot ce este cunoscut pînă în prezent despre legităţile apariţiei. este împărţit în două categ. Toţi oamenii trebuie să se supună prevederilor normelor juridice. Dr. precum Şc. statul. şi dreptul pozitiv. tocmai pentru importanţa acestuia în viaţa societăţii şi vocaţia lui pentru domeniul filozofiei. adică abordarea ştiinţifică a problemelor juridice. sub forma instituţiilor. matematicii. În RM "Teoria generală a dreptului". unul dintre cei mai de vază reprezentanţi ai Scolasticii Abordează probleme referitoare la drept. metafizic şi pozitiv. instituţiile politice şi juridice. a dreptului. de la Platon şi Aristotel. Şcoala realistă a dreptului. Toate aceste caractere au fost dobоndite o dată cu intervenţia statului în viaţa societăţii şi. Toma din Aquino constată că dreptul este justiţia în cadrul comunităţii umane. oamenilor. Contractul social urmăreşte scopul asigurării libertăţii naturale. primele manifestări ale conştiinţei juridice iau naştere în familie. care. ca arta de a îndeplini binele şi egalitatea. se apleacă cu interes asupra fenomenului juridic. din momentul în care guvernanţii au început a-şi impune propria voinţă guvernaţilor. legea este o regulă sau o unitate de măsură a acţiunilor după care trebuie să se conducă sau să se abţină orişicine . autorul lucrărilor Contractul social şi Discursul asupra origina şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni. Ca parte componentă a ştiinţei în general Teoria generală a dreptului este o ştiinţă socială. filozofii merg înaintea juriştilor şi le luminează calea. funcţiile statului. evoluţia şi funcţionarea dreptului. pe observaţie .. Astfel. La etapa iniţială. fiind deci pentru toţi adevărata libertate. în sec.La momentul actual această disciplină ştiinţifică apare în diferite ţări ale lumii sub diverse denumiri: Teoria generală a dreptului. în mod succesiv. iar mai pronunţat . Exponent al teoriei solidarităţii sociale. în baza unui ansamblu de teorii. în reducerea complexităţii fenomenului juridic prin intermediul unei abordări globalizante. Existenţialismul juridic. Conform concepţiei lui Freidrich Puchta. expusă în cele mai accesibile forme în literatura de specialitate. ştiinţa dreptului studiază legile existenţei şi dezvoltării statului şi a dreptului. iar acesta. sintetice. în general. Primele idei fundamentale ale şcolii istorice a dreptului sоnt reflectate în opera fondatorului şcolii Gustav Hugo. Teoria generală a dreptului face o analiză profundă a relaţiilor sociale. Şcoala sociologică sau pozitivistă a fost întemeiată de marele cugetător francez din prima jumătate a secolului al XIX-lea Auguste Comte (1798-1857). îmbrăţişează dreptul. la Cant şi Hegel. Şcoala istorică a dreptului. El reprezintă ceva pur material şi observabil prin simţurile noastre. natural. dreptul devine o ştiinţă aparte. 59 Fenomenul jurudic în lumina şcolii istorice e drept. Ideea dreptăţii. în special. cоt în perceperea vie a instituţiilor juridice. iar puterea în stat nu este durabilă. Manual de drept natural sau Filozofia dreptului pozitiv. fiecărui asociat îi sînt înstrăinate toate drepturile sale în favoarea întregii comunităţi. Teoria generală a dreptului ca ştiinţă trebuie deosebită de Teoria generală a dreptului ca disciplină de studiu. mecanismul de stat etc. tocmai pentru importanţa acestuia în viaţa societăţii şi vocaţia lui pentru domeniul filozofiei. formele lor concretistorice.. concepţii. la stat. Şcoala realistă a dreptului. mai ales. filozofia are în vedere natura universală.Prin urmare. a tehnicii legislative. adică istorică. După cum spunea un mare gînditor al neamului românesc Constantin Stere referinduse laconexiunea dintre drept şi filozofie „ . precum Şcoala dreptului natural. etc. influenţa socială. oamenii au creat statul Dreptul şi statul iau naştere din voinţa divină reflectată în voinţa poporului. оn baza căreia oamenii s-au asociat este voinţa generală. evoluţiei şi funcţionării dreptului. În lucrarea sa Curs de filozofie pozitivă Comte afirmă că ştiinţa nu are dreptul să admită decît ceea ce se constaţi. tehnicii şi practicii dreptului. în această situaţie. prin trei stadii: teologic.. şi anume: 1) o funcţie teoretică. care dă consacrare juridică dreptului social. aceasta are un caracter neconturat O dată cu dezvoltarea poporului. Ea poate fi definită ca totalitate a cunoştinţelor despre drept şi stat acumulate de omenire pe parcursul întregii sale evoluţii. care le reglementează evidenţiem două funcţii de bază care îi revin Teoriei generale a dreptului. In urma оncheierii contractului social. Teoria generală a dreptului este divizată în două discipline de învăţămînt: Teoria generală a dreptului. a cărei existenţă poate fi probată prin raţiune. care rezultă din viaţa socială a oamenilor şi după care se conduc.cauze întemeindu-şi învăţătura sa cu privire la fenomenul juridic. a noţiunilor şi construcţiilor juridice elaborate şi utilizate de dogmatica juridică. Şcoala sociologică a dreptului. Şc. şi Problemele teoriei dreptului.. toate ştiinţele trec în evoluţia lor istorică. De unde reiese că atit raţiunea. trebuie să evităm orice explicaţie metafizică. Cuvîntul Din îndepărtata antichitate şi pînă în zilele noastre toate marile sisteme filozofice. consideră Duguit. el susţine că dreptul n~a luat naştere ca un imperativ al vieţii comunitare."Dreptul este un fenomen istoric. etc. în mod pozitiv. Baza metodologică şi obiectul de studiu Prin obiectul său de preocupare şi studiu. ideile. care se predă la începutul studiilor juridice. Atunci c-d între dr. această funcţie rezultă din faptul că dreptul decurge din viaţa socială şi impune indivizilor norme ce trebuie respectata în interesul întregii societăţi. al XVIII-lea şi începutul sec. Un alt reprezentant al şcolii dreptului natural. opiniile despre drept sau constituit în şcoli. şi anume cea de Dumnezeu. ca disciplină de studiu. Introducere în studiul dreptului. Şcoala raţionalistă a dreptului. ci doar ca un instrument şi un indicativ al înţelegerii conştiente dintre indivizi. Ca ştiinţă. este definită de către Cicero. Rousseau afirma că fiinţa umană a fost nevoită să facă un pas în evoluţia sa din starea primitivă. al XEX-lea.ordinea juridică în globalitatea sa. manifestоndu-se prin acţiunile simbolice ale indivizilor. Egalitatea presupune existenţa aceloraşi condiţii de supunere pentru toate persoanele. după Duguit. luоnd naştere dreptul. la rîndul ei. Statul. Teoria generală a dreptului este o ştiinţă generală despredrept şi stat. care nu se mai putea menţine. Justiţia.Teoria generală a dreptului ca ramură distinctă a ştiinţelor juridice este de dată mai recentă. privite în dinamica lor. În doctrina sa. nu se manifestă prin relaţiile omului faţă de sine însuşi. afirmînd că acest fapt este imposibil din cauza numărului mare de oameni. legităţile generale şi speciale referitoare la apariţia. ştiinţifică. porneşte de la toţi pentru a se aplica tuturor. constituiţi în societate de a promova binele în comun. este un bun al poporului. Legislatorul este doar un organ al conştiinţei sociale. Friedrich Cari voa Savigny afirmă că dreptul ca produs al spiritului poporului există оn conştiinţa acestuia nu atоt оn concepte abstracte. la Cant şi Hegel. Ist. Principalii reprezentanţi: Gustav Hugo (1798-1846). nu le rămоnea decît să se unească în vederea unui singur scop. politico-juridice influenţează societatea şi în care suportă. Şcoala raţionalistă a dreptului.dr. normativistă a dreptului. Funcţia sa constă în a asigura stabilitatea ordinii şi păcii sociale. în raport cu normele juridice 2. dreptul ia naştere şi se dezvoltă în conformitate cu spiritul naţional al poporului respectiv. care derivă din însăşi natura socială a omului şi are datoria de a garanta siguranţa oamenilor.Metodologia este una dintre cele mai actuale şi complicate probleme ale ştiinţei juridice. cum sînt: puterea de stat. Friedrich Cari von Savigny (1779. cît şi lucrurile trebuie să fie raportate acestei prime. la rîndul său. ci prin relaţiile cu alte persoane şi are la bază ideea „de a i se da fiecăruia ceea ce i se cuvine". Dreptul. să o limităm numai la o explicaţie pozitivă. în perioada evului mediu teoria dreptului natural a fost dezvoltată de către Toma din Aquino . Teoria generală a dreptului este şi o ştiinţă politică. Astfel. ca fenomen social ce există într-o comunitate umană. ideile. al XX-lea. apărută оntre persoane. Reciprocitatea. Atit statul. filozofia are în vedere natura universală. noţiuni cu privire la drept şi. politice şi de altă natură." Nu există existenţă omenească fără un anumit sistem de drept. modul în care instituţiile. de la Platon şi Aristotel. fapt ce a pus fundamentul contractului social. Avîd ca punct de reper legea celor trei stări Auguste Comte clasifică ştiinţele în şt. ştiinţele mecanicii. Teoria psihologică a dreptului. o dată cu dezvoltarea poporului. Existenţialismul juridic. . perioada modera. Preocupat de problema apariţiei dreptului şi statului. Pentru a apăra acest drept. care constă în explicarea atît a părţilor componente ale dreptului. Dacă ştiinţa dreptului are în vedere natura lui particulară. în prima jumătate a acestuia. iar marele număr de asemănări şi analogii ce unesc sistemele juridice ale tuturor popoarelor confirmă idintitatea fundamentală a naturii umane an care dreptul îşi are rădăcinile sale. conform ideilor fondatorului. pentru a ne îndrepta în ştiinţă spre ceva ce este concret. ci în baza de drepturi şi interese comune . ea cuprinde întreg ansamblul de cunoştinţe referitoare la obiectul de studiu. conştiinţa juridică se conturează оn relaţiile dintre membrii familiei. în generalitatea şi integritatea sa. Societatea nu este în drept să suprime dreptul individului. la rîndul lor.1861) şi Friedrich Puchta (1798-1846). Izvorul său stă. generală a TGD. Şcoala normativistă a dreptului. în mod conştient. cei mai mulţi oameni. Experienţa raţiunii umane. nemaiputînd crea forţe noi. Dezvoltоnd ideea evoluţiei istorice a dreptului." Nu există existenţă omenească fără un anumit sistem de drept. Alături de marile sisteme filozofice concepţiile. este Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). culturii. puterea şi dreptul au apărut în mod diferit şi sunt recunoscute ca fiind juste pentru un anumit interval de timp. în mod natural. Voinţa generală îşi găseşte expresia în drept. Ea formulează şi defineşte conceptele fundamentale care constituie punctul de plecare pentru investigaţiile întregului sistem al ştiinţelor juridice. Această şcoală a apărut ca o reacţie la ideile revoluţiei franceze prin care se urmărea codificarea dreptului. cît şi a întregului său. trebuie să se conformeze normelor juridice. Constr. El este un produs colectiv al vieţii istorice şi nu o creaţie a unor individualităţi. politică şi juridică care studiază. pe care sociologia оl studiază. 2) o funcţie de ameliorare a metodologiei. deoarece studiază problemele de bază ale ştiinţei politice Ea formulează categoriile politice ce vizează. nu este în drept a se confrunta cu colectivitatea şi alţi cetăţeni.. în viziunea savantului.

Metoda sociologică.În general.juridică sau juridicul este uneori denumită sistem juridic sau suprastructură juridică.. putem spune cu certitudine că procesul de constituire a astatului şi dr. pentru că. deoarece puterea de stat. este indisolubil legat de evoluţia generală a sociatăţii.trib.. Legile lui Dracon şi Solon la greci sau Legea celor XII Table la romani.nu pot deveni realităţi decît în cadrul unei interacţiuni bazate pe coexistenţa libertăţilor. cum şi de ce au apărut statul şi dreptul? reglemenate de anumite reguli de conveţuire socială:obiceiuri. Esenţa acestei metode constă în folosirea cercetărilor sociologice pentru studierea opiniei3.dreptul internaţional privat. Originea şi istorică a statului dimensiunea Ca instituţie ce derivă de la societate şi îşi găseşte suportul în relaţiile reciproce dintre oameni.pentru că se interpune între aceşti stimuli care se înfăţişează de mai multe ori ca adevărate comandamente.Regulile comparării:a) este supus comparării numai ceea ce se poate compara.b)orientarea cercetărilor de informatică juridică în direcţii ca:-elaborarea legislaţiei. edictate cu noua putere.ştiinţele sociale privesc societatea ca un sistem dinamic.Dimensiunea dreptului. Componentele juridicului sînt: conştiinţa juridică. fără drepturi. Lentă a forţelor de producţie în cadrul primei orînduiri sociale – a orînduirii comunei primitive. cu idei politice.Drepturile omului nu pot prinde .O problemă destul de contraversată în Dreptul e sistemul normelor de conduită elaborate sau recunoscute de puterea de stat care orientează comportamentul uman în conformitate cu valorile sociale ale societăţii respective.apărîndu-şi pe cale legală interesele şi drepturile.c) comparatismul trebuie să ţină seama atît de sensul normei juridice la momentul apariţiei ei. 4. antropologi ai culturii în comunităţi aflate pe treapta primitivă de dezvoltare au scos la iveală faptul că în aceste comunităţi raporturile membrilor lor şi-au găsit reflectare într-o serie de norme sociale.şi este înzestrat cu capacitatea autoreproducerii lărgite. În orînduirile bazate pe proprietate privată asupra mijloacelor de producţie atît baza economică. Aşadar.. subliniid prin aceasta poziţia dreptului în societatea civilizată. se utilizează în fundamentarea adoptării unor noi acte normative. XIII-lea î. morala etcJ.clan. morale.conţinitul sau cadrul său substanţial de referinţă. ca şi instituţiile corespunzătoare acestora.respectarea obligatorie a cărora este asigurată de forţa de constrîngere a statului.Normele sale intervin în procesul productiv. „Legile sînt matca şi mama noastră”-afirmă D. Legile lui Manu în India . dintr-unmoment dat componente ale suprastructurii acesteia. Statul şi dreptul fac parte din fenomenele sociale a căror existenţă se limitează la o anumită perioadă de dezvoltare a societăţii.) contur.met.. O intensificare a activităţii de fixare în scris a dreptului a avut loc în timpul faraonului Ramses al II lea(se.5000 de ani în urmă.a sistemelor de drept trebuie de reieşit din următoarele:1 în primul rînd.Aceste met. care se statornicesc în societate în funcţie de aceste idei.ca sistem de normă şi imstituţie are o sferă mai restrînsă ca juridicul. îl const. statul s-a constituit în procesul destrămării orînduirii comunei primitive.iar împreună cu ea şi dreptul-ca un proces neîntrerupt. Legile lui Moise(Decalogul) la evrei. ceea ce înseamnă "cale". politică şi jur."metodă" provine din grecescul methodos. etc. şi organiz. concret şi catgoric la întrebarea :cînd. El suportă influenţe din partea componenţilor cadrului fizic înconjurător şi din parţea componenţilor sistemului social (economia. pe temelia apariţiei propr. constituirea dreptului ca o entitate conturată se poate spune că are loc odată cu apariţia primelor state atît în ţările Orientului Antic. corelaţia dintre ele sînt stabilite în conformitate cu un model raţional.repartişiei şi schimbului de produse şi activităţi. devenite cu timpul tabu-uri corespunzătoare a ceea ce s-a numit „totemismul de clan”. în special cu baza economică a societăţii. sistematizarealegislaţiei. cercetează dreptul în evoluţia sa istorică. etc.A doua componetă a realităţii juridice o constituie partea instituţională-dreptul.Libertatea omului este deplină numai în măsura în care nu se stîngeneşte libertatea celorlalţi. se pedepseşte . ca parte componentă a realităţii sociale. dintre diferite instituţii juridico-statale. private şi a scindării societăţii în clase şi gr. Atunci apare.cu cel puţin 40000 ani în urmă. alături de normele juridice.ca nucleu al ordinii sociale şi condiţiei a bunei derulări a raporturilor umane.evoluţie.Desfăşurarea lor în conformitate cu dispoziţiile legale duce la crearea ordinii de drept. pentru că dreptul unui anumit popor are întotdeauna caractere specifice doar lui.cuprizind şi interpretarea pe care le vor da organele de aplicare . pe de o parte.dreptul. precum şi cea de aplicare a lui trebuie să aibă un caracter logic.Metoda experimentală poate fi utilizată atît în laborator (de exemplu.Rezultă că dreptul.Engels au arătat că structura economică a societăţii. scindarea societăţii în clase. cît si în antichitatea greco-romană.Cea dea treia componenţă a juridicului sînt raporturile juridice şi situaţiile juridice.. de apariţie a statului şi dreptului în doctrina contemporană. dreptul aparţine şi el acestei realităţi. Treptat s-a trecut de la principiul răzbunării sîngelui la sancţiunea expulzării din gintă sau din trib.Dreptul poate fi considerat ca un mod de existenţă a ordinii publice.stabilind reguli generale pentru actul zilnic repetat al producerii. sistemul de organe statale. apare concomitent cu statul sau cu primele formaţiuni statale la o anumită treaptă de dezvolt. ideilor respective. cu interese diametral opuse. În Egiptul antic cel ami vechi legiuitor cunoscut este Menes. Tipizarea dreptului e unul din mijloacele principale de cunoaştere a procesului istoric de evoluţie a dreptului. forţelor de prod. de-a lungul diferitelor orînduiri sociale3. politice teoria generală a dreptului. precum şi de insit. cît şi de evoluţia în timp a acestui sens. avînd specificul său la diferite popoare. ibi ius. de particularităţile societăţii în diferitele sale trepte de dezvoltare istorică.comparativă stabileşte similitudinile şi diferenţele dintre diferite sisteme de drept.conţinutului şi necesităţii dreptului. ale oamenilor s-au născut din nevoile vieţii. generate de bază. care cere ca reacţiunea împotriva vătămării să se fgacă cu aceeaşi armă sau în aceeaşi parte a corpului. au un caracter contradictoriu.3din faptul că procesul istoric de dezvoltare a dreptului conţine în sine elemente de continuitate.b) termenii supuşi comparării trebuie priviţi în dimensiunile şi conexiunile lor reale şi plasaţi în contextul social-politic şi cultural în care îşi au sorgintea. Susţinem ideea că dr. Înainte de a fi o realitate normativă. ca instrument de dominaţie şi constrîngere acaparat de cei care dominează economiceşte. cutumiare şi dreptul scris.În cadrul acestor raporturi oamenii participă în calitate de subiecte de drept. Deci. etc. juridice. Majoritatea cercetătorilor opiniază că istoria organizării statale a societăţii şi a constituirii sistemelor de drept nu cioncide cu istoria societăţii umane.Realitatea juridică are un conţinut bogat în care este cuprins dreptul ca fenomen normativ.. Atît statul cît şi dreptul se află într-o legătură determinantă cu modul de producţie.evidenţalegislativă. Pînă în prezent nu e stabilită exact o perioadă în care au luat naştere aceste două enomene sociale.. pe cînd societatea umană. Momentul determinant al form. Metodele cantitative Esenţa acestor metode constă în operaţiile de verificare a ipotezelor ştiinţifice în cadrul strategiilor dezvoltării fenomenului juridic.un real factor de calmare a conflictelor şi de menţinere în limite de ordine a ciocnirilor de interese. ale sociatăţii respective. şi econ.urmînd un proces de evaluare. statul şi dr. dr.relaţiile juridice.2. precum şi cele filosofice. de regulă se bazează pe conceptul egalităţii. politica. ca urmare a apariţiei proprietăţii private asupra mijloacelor de producţie.care îşi are regularităţile sale ce nu permit să urmeze orbeşte aceste presiuni. Rudolf von Ihering remarca faptul că dr. Drepturile au putut să apară deci ca noţiune decît cu constituirea societăţii..ci în interdependenţa şi complementaritatea lor. drepturile sub. Ea. din fapte. modul de producţie al vieţii materiale determină concepţiile politice şi juridice. constă în deservirea societăţii. de evoluţia treptată a structurii ei sociale. pol. a fost unul complicat. Aplicarea ei în studierea problemelor dreptului este deosebit de utilă. Filosoful german Helmut Coinydreptul apare atunci cînd omul nu mai este subordonat normelor stabilite de familie.corespun. Iar dacă funcţia bazei rezidă în contribuţia pe care o aduce la dezv. în baza aceloraşi temeiuri. Metode prospective.ele trec prin conştiinţa legiutorului. Aşadar.Realitatea juridică este o dimensiune enalienabilă a realităţii sociale în condiţii istorice deter. soc.Baza metodologică a Teoriei generale a dreptului constituie un ansamblu de metode de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice:1. ca sistem de norme şi instituţii.din faptul că acest proces e nimijlocit legat de evoluţia societăţii umane.stabilind drepturi şi obligaţii jur. Pentru analiza ştiinţifică a tipologiei dreptului. ilustrat şi de anumite acte normative – adevărate monumente legislative intrate în istoria dreptului şi a culturii umane. sunt elem.jur. juridice. b) se crează reguli de drept noi. în domeniul criminalisticii).cînd personalitatea iese la suprafaţă.Metoda logică.metoda istorică-constă în cercetarea ştiinţifică a fenomenului juridic care rezidă în analiza condiţiilor economice. st.continuu şi istoric.Finalizind cu prezentarea succintă a metodelor de cercetare a dreptului ar fi de menţionat că metodele nu trebuie înţelese izolat. Este cert însă că drepturile nu au putut exista înainte de societate.Hr. În ansamblu. morală. dar ştiinţa contemporană notează că primele formaţiuni statale au apărut cu aprox. Ca moment istoric. Se poate de menţionat că n. nu l-a aşteptat pe legiuitor pentru a se constitui. fie. Apariţia statului şi dreptului a fost 4. de relaţii ideol. cît şi suprastr. iar activitatea de elaborare a dreptului. "drum". K. grupuri sociale. are determinaţii calitative ce ţin de esenţa socialului. în domeniul reglementării juridice cu caracter economic). prescripţii religioase. Nu există un rsp. respectiv un ansamblu corespunzător acesteia de idei politice. constituie baza pe care se ridică o suprastr. în sensul că nevoile schimbătoare ale societăţii nu se transpun imediat în limbajul şi în conţinutul dreptului. Conştiinţa juridică joacă rolul unei receptor şi al unui tampon. aceste elemente de influenţă poartă denumirea de factori de configurare a dreptului. În concl. ca formă de organizare a întregii societăţi. presupun:a)dezvoltarea informaţiei juridicepentru îmbunătăţirea procesului decizional prin folosirea calculatorului.cănd relaţia de sînge pierde autoritateaCercetările efectuate de sociologi. îndelungat în timp şi foarte variat la diferite popoare. pregătită de o perioadă îndelungată de dezv.şi nu pe afirmarea brutală şi păgubitoare pentru semenii a unor drepturi şi interese personale. Există însă şi opinia conform căreia statul şi dreptul au eistat veşnic.Conştiinţa juridică apare ca o premisă a dreptului. sociale. dar nu cu pedeapsă prea mare. a relaţiilor de producţie şi aformelor de conducere socială din cadrul acestei orînduiri.Dreptul ca fenomen normativ dă expresii cerinţelor structurilor sociale-conducătoare sau conduse-de mai bună organizare a raporturilor umane pentru ca să poată asigura climatul în care liberului arbitru şi violenţei să i se poată opune anumite standarte oficiale de comportament.d)evidenţa şi sistematizarea reglementărilor uniforme şi a practicii în domenii precum dreptul comerţului internaţional.Problemele tipologiei dreptului. Conform acestor prevederi se interzice incestul dintre frate şi soră. neavînd faţă de cine să le valorifice. Relaţiile sociale din această perioadă sunt 6.Unele viziuni noi cu privire la tipizarea dreptului. Acest concept de egalitate se rezumă în aşa zisa lege a talionului. raportul intim cu fiica etc. În concluzie rezultă că dreptul. Apare necesitatea de astabili necesitatea de răzbunare. Iar dreptul este voinţa deţinătorilor puterii de stat ridicată la rang de lege. pentru că ipoteticul exemplar uman presocial nu ar fi avut ce face cu ele. La rîndul său însă. iar pe de alta cu instituţiile corespunzătoare acestor idei. filosofice. 3 Premisele soc.c )introducerea şi perfecţionarea programelor de calculator adecvate cercetării juridice. socială juridică a şi 7.ale suprastr.Romanii au exprimat foarte clar şi lapidar această realitate prin adagiul:ubi societas. judiciare. viaţa în societate ar fi cu neputinţă. fiind.Superioritatea reflectării în drept a corelaţiei necesare între drepturi şi îndatoriri precum şi nobleţea actului de justiţie alcătuiesc coordonatele care marchează decesiv dimensiunea socială a dreptului. Marx şi F.valorizare şi valorificare finală prin normele dreptului. apar pe două căi: a) o serie de norme de conduită vechi sunt preluate şi adăugăndu-li-se elementul sancţionar. a comunităţii umane.cele care probează eficienţa dreptului.dreptul e o stare de conştiinţă. cît şi pe teren (de exemplu.El alcătuieşte miezul juridicului. religioase.Realitatea componentele ei.presiuni din partea forţelor sociologice creatoare ale dreptului şi realitatea normativă. Statul este suprastructura politică a unei baze economice. Dreptul este un produs complex al societăţii. Realitatea istorică arată că dreptul este un fenomen social inerent societăţii omeneşti. sunt transformate în norme juridice.ordinea de drept etc. În sensul arătat anterior.Realit. are o sferă mai restrînsă decît juridicul.ca parte componentă a realităţii sociale. Sociale diferite şi chiar antagoniste. funcţia suprastr. şi anume în rezultatul descompunerii orînduirii primitive. est considerat nenatural incestul cu mama. istorici.evolutiv capabil să parcurgă stări directe. cum au fost: Codul lui Hammurabi în Mesopotamia (Babilon).2din faptul că acest proces e nimijlocit legat de evoluţia permanentă a esenţei.totuşi dreptul aparţine şi el acestei realităţi.Cantemir.

care se manifestă în procesul aplicării dreptului. a sesiza legăturile intime caie-i conferă o relativă stabilitate.voinţa individuală.Mediu geografic reprezintă un ansamblu de factori care influienţează viaţa socială.Dimensiunea umană a dreptului priveşte înainte de orice drepturile fundamentale ale individului.caracteristic instaurării economiei capitaliste.societăţilor democratice cu economii de piaţă în care se include şi dreptul din ţările foste socialiste.se diferenţiază în mai multe grupe:dr.în cadrul unei societăţi dintr-o ţară putem întîlni elementele aparţinătoare altui tip.putem distinge trăsăturile generale.Dreptul nu poate rămîne doar în stare de voinţă. Francez.Sînt cunoscute măsurile de limitare a creşterii demografice şi invers de stimulare.c)după modalităţile de exprimare a normelor de drept în felurite acte ale organelor de stat-legi.În drept rolul voinţei are o dublă semnificaţie:1. Ţărilor în curs de dezvoltare sau al lumii a treia.cu consecinţele sale influienţează asupra tuturor ramurilor dreptului şi mai ales asupra celui constituţional .dr.socialist aflate în ţările unde se mai menţine sistemul socialist.De exemplu: măsurile legislative pentru completarea poluării mediului..existenţa unei populaţii cu o structură etnică omogenă. cu întinderea sa. Greco-roman.diferienţiază: dreptul epocii antice.între tipurile istorice de drept nu e o ruptură.În dezvoltarea sa dreptul păstrează multe elemente de continuitate avînd constate prezente dea lungul mai multor epoci istorice.după societatea holistică.Acţiunea factorilor naturali e mereu corelată unui interes social.budist.de pildă elementele specifice societăţii industriale şi postindustriale. în elaborarea reglementărilor juridice.Presiunea legilor sociale determină o încorsetare a libertăţii absolute de manifestare a omului.familia sau sistemul common-law.o anumită limită de comportament.jocul de influienţă şi acţiunea directă(greva). Întreaga problematică a formelor dreptului va fi analizată într-un capitol distinct al cursului.tipice.Conţinutul socialcaută să explicede ce.oficializată-adică voinţa juridică exprimată în legi şi apărată de stat-care trebuie privită ca o unitate de momente sociale şi psihologice.Cadru social-economic-este determinat de nivelul economiei.Forma internă a dreptului e chiar interacţiunea ramurilor dreptului.Aceşti factori sînt grupaţi în:cadru natural. posibilităţile dezvoltării politiceDreptul nu poate să fie influienţat de acţiunea mediului fizic. a 10.SUA.Numai prin cunoaşterea trăsăturilor general.Viaţa dreptului se desfăşoară într-um cadru social-uman.demografici-aceşti factori influienţează dreptul.Cît priveşta forma dreptului.Problemele esenţei conţinutului şi forma dreptului în ştiinţa contemporană.Dr modern.dezvoltatrea economică.tipice precum și unele particularități în cdrul fiecăruia din sistemele și familile de drept. într-o măsură mai mare sau mai mică. Toţi aceşti factori îşi au felul lor.aflate în faza tranziţiei spre democratism.rece.grupurile de presiune politică.Vorbind de conţinut.trei tipuri de societăţi:preindustriale.concomitent cu cele specifice.Voinţa juridică se numără printre elementele componente ale conştiinţei juridice. trebuie să fie potrivite cu condiţiile fizice ale ţării.Grupurile de interese sînt acelea care prin mai multe atitudini comune transmit scopuri celorlaalte grupuri din societate în vederea stabilirii. implică efortul de subliniere a trăsăturilor şi determinărilor calitative fundamentale ale dreptului. Ideea existenţei unor factori exteriori complecşi care exercită influenţă asupra dreptului s-a conturat în perspectiva admiterii caracterului evolutiv al dreptnlui.În baza criteriul apartenenţei la un bazin de civilizaţie sînt cunoscute mai multe familii sau sisteme juridice.hotărîri etc.determinată de anumite interese şi care tinde să se oficializeze prin intermediul activităţii statale. identifica legăturile inteme. precum şi efortul de sesizare a modalităţilor specifice de organizare internă şi externă a conţinutului.Pornindu-se de la criteriul evoluţiei istorice a dreptului s-ar putea distinge ca tipuri istorice de drept după dreptul incipient din comuna primitivă:Dr. Dezvoltarea puternică a relaților și a colaborării internaționale existența mijloacelor moderene de comunicații.pentru că dreptul însuşi este un element de cultură.Dr. nota Montesquieu.îşi pun amprenta transformările social-economice din fiecare etapă istorică.Dr.Conţinutul dreptului îl formează sistemul normelor juridice sau conţinutul normativ al dreptului. Sistemele filosofice sau religioase de drept sau tradiţionale.burghez şi socialist.cum e dreptul islamic.fiziologic. În general esenţa unui fenomen reflectă unitatea laturilor.de piaţă.particulare în cadrul aceluiaşi sistem. A cerceta esenţa dreptului înseamnă a pătrunde înăuntrul său.Conţinutul normativ relevă însăşi conduita sau comportamentul prescris de normele juridice.Omul parcurge un proces complex de socializare.literatura juridică e cea care se referă la tipizarea dreptului.adică ce drepturi şi obligaţii concrete au oamenii în anumite împrejurări.Cadru natural –factor de configurare a dreptului..etaloane de conduită. Deci.industriale şi postindustriale. 9. că prin forma dreptului se are în vedere modul de exprimare a normelor juridice.german.. Esenţa dreptului e voinţa generală.socialeconomic.E evident că asupra trăsăturilor generale.oriental.sau continental-caracterizat prin descendenţa sa romană şi forma de exprimare predominantă în legi şi tendinţa de codificare.epocii contemporane. Termenul normă este o categorie fundamentală pentru toate . situaţia internaţională a ţării respective.dreptul are o formă internă şi una exterioară.Cauzile acestei situaţii se află în faptul că diferiţi autori iau în consideraţie diferite criterii. în organizarea sistemului politic. decrete.Prima modalitate a fost diferenţierea formaţiunilor după criterii de natură social-economică.spaniol.după cum consideră majoritatea specialiştilor preocupaţi de tipizarea dreptului. cu clima .Specificul cel mai elocvent al dreptului ca fenomen social îl constituie caracterul lui normativ.Dreptul socialist.în care oamenii urmăresc să-şi valorifice anumite interese şi drepturi.O altă concluzie priveşte necesitatea înţelegerii impactului evoluţiilor specifice asupra dezvoltării fiecărui sistem de drept.în raport cu sistemele de organizare socială.Alături de partidele politice-institute specifice ale vieţii socialeaceste grupuri influienţează jocul politic.dreptul programează libertatea sa de acţiune. cu comunitatea internaţională care influenţează de asemenea asupra dreptului.2.naţional are în vedere condiţiile istorice şi particularităţile etniconaţionale ale populaţei.iar în acest mediu.De aici rezultă că atît în ţara noastră. Reglementînd comportamentul oamenilor în cadrul unor categorii de raporturi sociale dreptul se raportează permanent la prezenţa omului în societate. competiţia politică pentru a determina adoptarea unor reglementări juridice în economie.ceea ce presupune existenţa unor elemente individuale. hotărîri ş.care e motivul într-un stat.imprimă dreptului trăsături de eficienţă mult mai pronunţate în comparaţie cu alte seturi normative.tipice fiecărui sistem de drept. raporturile cu vecinii.În aşa mod se fixsează periodizarea societăţii în ansamblu şi a dreptului.cultural-ideologic.etnic.a.întregul drept medieval e marcat de aspectul religios.dr.Raţiunea are legături cu interesele fundamentale ale oamenilor şi ale structurilor sociale de bază.asigurarea condiţiilor deviaţă ale societăţii”spunea cunoscutul jurist german Rudolif von Jhering.b)după modalităţile de sistematizare a legislaţieicodificări.numit şi anglosaxon-în care predomină forma necodificată.E specific pentru Anglia.care exprimă voinţa şi interesele sociale.Aceste caracteristice alcătuiesc substanţa dreptului. caldă sau temperată cu calitatea solului. de corelaţiile cu mediul natural şi social.arhaică.prezenţa minorităţilor etnice şi naţionale a populaţiei influienţează asupra dezvoltării dreptului.prin constrîngere.social-politic.rolul voinţei generale.cum e dr. Determinarea conceptului dreptului prin prisma categoriilor filozofice de esenţă. a.O puternică influienţă socială exercită grupurile de presiune.Asupra dreptului exercită influienţă şi structurile organizatorice ale societăţii cum ar fi grupurile de interese.Forma exterioară poate fi analizată din mai multe puncte de vedere:a)did punct de vedere al modalităţilor de exprimare a voinţei legiuitorului-izvoarele dreptului.fiind întîlnite în orice sistem juridic.Cadru social-politic.Sistemul politic este deasemenea un factor tot mai important de configurare a dreptului.Prezentarea analitică a factorilor de configurare a dreptului ca izvor material.hindus.decrete.medieval cu unele grupări prin care s-ar distinge dreptul european. influienţează dreptul constituidu-se ca un factor de configurare cu o acţiune specifică. Așa se explică preexistența în dreptul contemporan a unor categorii juridice aparute în dreptul roman sau influența puternică în dreptul islamic întro serie de țări afroasiatice. trăsăturilor şi raporturilor interne necesare. cu privire la statutul persoanei ş.unde s-a încadrat sistemul islamic.Un element component al cadrului social-politic este factorul economic care-şi impune autoritatea sa asupra celorlalte componente. Ca orice fenomen.istoric.regimul juridic al spaţiului aerian şi al mării teritoriale etc.chinez.O primă concluzie ce se desprinde din această analiză priveşte existenţa unităţii generale din cadrul fiecăruii sistem de drept.”Dreptul e forma în care statul îşi organizează. cu aşezarea. factorii biologici.din fosta URSS ce au format lagărul socialist.contemporan.De pildă.Ce-a de a doua modalitate. de haina pe care o îmbracă ca legi.cercetările ştiinţifice scot la iveală faptul că studiul conţinutului nu poate fi desprins de cel al formei sale.Factorul umanreprezintă zona centrală de interes pentru orice legislator.Ele acţionează pentru maximalizarea intereselor membrilor săi.Schimbarea sistemului politic.cît şi pe tertoriul statelor fost socialiste s-a trecut de la tipurile de drept determinate de sistemele de organizare socială la tipologia dreptului determinată de apartenenţa la un bazin de civilizaţie.liberale.au fost evidenţiate următoarele tipuri istorice de drept:drept sclavagist. 11. în făurirea dreptului unei societăţi democratice. Antic.Analizînd tipurile de drept.Condiţiile fizice apar în faţa legislatorului ca obiect al reglementării"Legile. a progresului juridic. denuinite şi izvoare ale dreptului. care practic au anulatdistanțele pe Terra fac posibelă și necesară apropierea și influența reciprocă a sistemelor de drept din toate țările existente pe glob cu atăt mai mult are loc o apropiere între sistemele de drept ale țărilor cuprinse în diferite forme de colaborae internațională care a dus la nașterea unui sistem propriu de drept numit dreptul comunitar. Aici se disting forma internă a dreptului dată de exprimarea sa în ramuri şi instituţii juridice şi forma extemă.Între economie şi drept există o interdependenţă şi o influienţare reciprocă. în învaţămînt.Omul acţionează într-un mediu social şi natural determinat.Normativitatea juridică.Dreptul şi reglementarea juridică a relaţiilor sociale.sub influienţa unor evoluţii specifice.Cadru cultural-ideologic are o înrîurire semnificativă asupra reglementărilor juridice. dreptul este unitatea unor laturi calitative şi cantitative.Dr. de voinţa şi interesele pe care dreptul le exprimă şi le consacră.Conţinutul social al dreptului e dat de scopu.bunăoară.-care poate oferi răspunsuri modului activ în care nevoile schimbătoare ale societăţii îşi găsesc exprimare în drept.iar pe măsura dezvoltării istoruice.epovii noi sau moderne.între care:familia sau sistemul de drept romano-germanic.cu unele grupări ca:dr.gruparea normelor juridice pe instituţii şi ramuri. relativ stabilite care constituie natura lăuntrică a fenomenului şi o fixează într-o clasă de fenomene înrudite. Dreptul este înainte de toate o regulă de conduită în raporturile dintre oameni.Tot astfel.Multă vreme sa considerată că prin studierea tipurilor de drept devine posibilă cunoaşterea apariţiei şi evoluţiei dreptului.islamic. Mijloacele de acţiune ale grupurilor de presiune sînt propaganda.Factorul demografic deasemenea exercită influienţa asupra reglementărilor juridice.menţinerii sau intesificării formelor de comportament care sînt implicate în atitudini comune.statornicindu-i anumite praguri.în condiţiile unei diversităţi de norme.paritculare putem avea o imagine completă cu privire la sistemul de drept examinat şi ne putem explica influienţa pe care a avut-o asupra relaţiilor sociale dintr-o zonă sau alta.în societatea contemporană rolul dreptului în reglementarea relaţiilor sociale sporeşte.fiind de regulă stabilit pe cale oficială sau desprins printr-o îndelungată convieţuire.Pentru descrierea procesului istoric şi a stării de dezvoltare a dreptului se evedenţiază 2 modalităţi principale de abordare a problemei. conţinut şi formă. dată de felul cum sînt exprimate normele juridice.a agrupurilor sociale sau a întregii societăţi. Un alt factor este factorul internaţional.calitatea sa esenţială.factorul internaţional. Cadru istoric.O altă clasificare a societăţii omeneşti distinge . Cercetarea analitică a factorilor de configurare a dreptului ţine cont de toate caracteristicele participării omului la viaţa socială.care păstrează puternice elemente tradiţionale religioase.cît şi pe baza apartenenţei la un anumit bazin de civilizaţie.Coţinutul dreptului îl constituie o totalitate de elemente.Cercetarea actuală a conţinutului dreptului e puternic marcată de tendinţa explicării şi conceperii dreptului în sensul cuprinderei factorilor complecşi-normativi şi sociali.formele de proprietate structura societăţii în diferite clase sau categorii sociale şi profesionale.mediul geografic. Semnificativă din acest punct de vedere este analiza diverşilor factori în elaborarea dreptului actual în Moldova.în anumite condiţii sînt prevăzute anumite reglementări.Ca urmare. în concluzie putem spune.E necesar de a înţelege raportul dintre general şi particular în analiza tipologiei dreptului.ne referim la 2 aspecte:conţinutul normativ şi conţinutul social.Nici un tip de societate nu e omogen.medievale.cutumiară şi jurisprudenţială alături de legile scrise.factorii umani.de tip feudal.chinez.

cere o ordine de drept în care locul suprem îl ocupă Constituţia.Comportamentul uman întîlneşte 2 reglatori:morala şi dreptul. de nepătruns.3.În cazul normelor de drept.va cădea în desuetudine.încearcă o opunere a celor 2 domenii din perspectiva mediului la care ele se referă:morala aparţine mediului interior. Ele reglementează întreaga rețea de relații sociale.determinate de traiul în comun şi de armonizarea acţiunilor umane.Fiodorov. Socrate considera că un stat bine construit este statul care este administrat de legi bune.Separaţia puterilor constituie o trăsătură definitorie majoră a statului dedrept. la o anumită etapă de dezvoltare a ei. separarea puterilor în stat. politice şi juridice ale societăţii.Reprezentînd nişte reguli de comportament. Din această relație rezultă una dintre clasificările normelor: obligații. Modalitatea esențială de manifestare a existenței o constitue activitatea cere este act sau un sistem de acte.care nu depind de voinţa oamenilor.Perioadele de mai tîrziu au ca preocupare stabilirea specificului acestei diferenţe dintre drept şi morală. valori şi principii extrajuridice.Cu alte cuvinte. Putem spune că pentru buna funcţionare a aparatului de stat este hotărîtoare asigurarea unui echilibru raţional al elementelor sale.Totuşi între drept şi morală există şi unele diferenţieri:în una şi aceiaşi societate pot exista mai multe categorii de reguli de conduită.fiecare component se formulează precis.pe ccînd cele ale normei juridice doar la o singură normă. Legitimitateaconformitatea normelor juridice cu norme.obiceiuri.deoarece ele mereu se află în concordanţă. echităţii sociale şi egalităţii în drepturi. Sancţiunea ce se aplică în cazul încălcării dreptului îmbracă o formă specială. dreptul este considerat în axeiași structură cu democrațiea politică și cu societatea democratică el avînd menirea de a contribui la formarea unui astfel de socetîți. particularităţile dreptului pot fi divizate în 2 grupe:generale şi speciale.2 Orice normă se referă la un comportament concret dintr-o relaţie socială dată.Ca element al sistemului de norme sociale.Toate normele şi valorile juridice se conţin în teoria dreptului. Autorul G.4.Dreptul şi morala apar împreună ca reglatori ai relaţiilor sociale.moartea.Modul în care evoluiază dreptul e o trecere de la cutume. Există cîteva cîteva tendințe mai importante cu privire la plasarea dreptului în contextul relaților sociale: tendinșa de a considera dreptul ca element al structurii sociale de control alîturi de sistemul de guvenămînt.nj se pot realiza în viaţa practică numai trecînd prin conţtiinţa oamenilor. ce sintetizează într-un tot unitar valorile morale.existența diverselor domenii de activitate umană determină diversitatea normelor sociale. democraţia este un concept şi un fenomen ce aparţine statului de drept.morală şi religie.4. voltarie.care apare ca o consecinţă a organizării indivizilor în societate. interdicții și permesiuni.prezintă trăsături ce sînt comune tuturor normelor sociale. Aristotel în lucrarea sa politica vorbește despre cele trei ideei de bază ale statului de drept: supremația legii.grupuri sociale.Unautor spunea că „atîta timp cît legea e în vigoare.Pricipiile statului de drept.deoarece conduita este subordonată voinţei lor.C. În peroada devreme a revoluților burgheze la elaborarea concepților pprogresiste despre statul de drept au contrebuit Spinoza. Gînditorii antechității au încercat să evedențieze așa relații și interacțiuni dintre drept și puterea de stat care să asigure funcționarea armonioasă a altei epoci. politică. separaţiei puterilor în stat. viaţa lui personală desem-nînd un fel de spaţiu sacru. şi nu conduita unei persoane. economice.normele juridice reglementează diferite categorii de relaţii sociale.imperativul juridic este asigurat prin sancţiuniprevăzutea se aplica la nevoie cu ajutorul forţei de constrîngere a puterii publice.Princip. PRINCIPIILE STATULUI DE DREPT Statul de drept poate fi înţeles ca un concept politico-juridic ce defineşte o formă a regimului democratic de guvernă-mînt din perspectiva raporturilor dintre stat şi drept. constituind în jurul individului o sferă de inviolabilitate.Fiind paret integrantă a normei sopciale adică a acelor norme care se referă la relațile interuumane normele juridice se adresează la condiției umane reprezintă un factor de structurare a relitîții sociale caracterizate relații. mergîndu-se de la o separaţie mai strictă pînă la o separaţie suplă. 3.care pot fi aplicate fără a se recurge la constrîngere.Particularităţile generale şi speciale ale dreptului.Contrar acestor păreri.pedagogi.Autorul celor 3 Critici consideră că există o ideie care conduce atît morala.Efectuînd un studiu asupra rolului principiilor morale în formarea dreptului şi areleţiei dreptmorală.Kant s-au pus bazele unei diferenţieri clare între morală şi drept.ele sînt adresate aceloraşi oameni. Eficacitatea este definită ca fiind conformitatea normelor cu comportamentul destinatarilor normelor sau al autorităţilor împuternicite cu aplicarea lor.supremaţiei legii. dreptul.dreptul şi valorile sociale.născut din cerinţe ale vieţii sociale. Dreptul reprezintă un fenomen de reglementare a conduitei omului în societate.Odată . Trăsăturile: presupune democratismul puterii manifestat prin suveranitatea poporului .Dreptul nu poate fi conceput în afara moralei.iar nerespectarea unei norme de drept presupune pedeapsa.Dar numai normele ce sunt ridicate la rangul de lege sînt norme juridice.Dreptul apare ca un instrument pentru statornicirea în societate a unor reguli în conformitate cu anumite valori sociale.deoarece ele urmăresc realizarea sarcinilor şi scopurilor statului. dintre putere şi lege prin asigurarea domniei legii şi a drepturilor. politice.Trăsăturile specifice ale normei juridice din care rezultă şi particularităţile dreptului sînt:1. care apar la o etapă sau alta de dezvoltare a socităţii umane. a libertăţilor fundamentale ale omului în exercitarea puterii.Oamenii de ştiinţă din diferite domenii.dreptul. Structura generală a normelor presupune elemente componente corelate: subiectul acțiunii și relația dintre subiectul acțiunii și acțiune.I. idei fundamentale care stau la baza concepţiei statului de drept.libertate şi dreptate.Vorbind despre coraportul dintre drept şi morală putem spune că dreptul s-a născut din morală. morale de familie. Legalitatea este definită ca fiind conformitatea normei sau a actului juridic cu normele superioare care stabilesc condiţii de procedură privind edictarea normelor juridice. Înacelași timp ea sa bazat pe viziunea filozofică despre drept ca o valoare supremă care dispune de un conținut propriu.psihologi.Tocmai caracterul moral şi conferă dreptului vitalitatea de care are nevoie.inclusiv cele juridice.politică.se realizează în activitatea de aplicare a dreptului şi în fine întruchipează ordinea juridică a statului.ele fiind strict determinate. Plecînd de la trăsăturile comune ale acțiunelor normative Kalinowski defenea norma ca un tip de relații între un subiect al acțiunii sau o mulțime de subiecți și o acțiune sau o mulțime de acțiuni.Astfel au loc azi ample dezbateri cu privire la scopul şi eficienţa sancţiunii capitale sau a celor privitoare la privaţiunea de libertate.Princip.dezbat problema naturii şi rolului sancţiunii juridice. 6 este prezentă ocazia de aplicare.Începînd dela I.Din această cauză el consideră morala ca fiind o etică subiectivă.dar în acelaşi timp posedă trăsături specifice ce le conferă individualitate şiun loc aparte în sistemul normelor sociale. În viziunea filozofilor antici puterea de stat care recunoaște dreptul și îl limitează se consideră o statalitate echitabilă. sociologi. echitatea socială care stau și astăzi la baza conceptului stat de drept. cît şi din partea altcuiva.iar dreptul aparţine mede.lui exterir al omului.prin reprezentanţii săi Kelsen şi Walini consideră că dreptul e desprins de orice altă realitate şi că fiind o construcţie în sine se identifică doar cu statul. Ideile juridico statale și instituțile Romei antice și ale Grecei antice au influențat semnificativ apariția și dezvoltarea unor învățături progresiste cu privire la statul de drept.Înrt-o societate cu regim democratic autoritatea dreptului şi dominaţia legii sînt supreme.În doctrina juridică romană găsim o concepere independentă a dreptului faţă de morală. de neamestec atît din partea statului.științele juridice.Particularităţile speciale ale dreptului.Concomitent confirmării dreptului ca valoare socială au apărut şi valori juridice. presiune. Specificitatea normelor juridice e redată prin caracterul lor general şi impersonal.2.Problema raportului morală-drept a preocupat gîndirea umană încă din antichitate. spre deosebire de legile naturii.Princip. 13.5.pe cînd nerespectarea normei morale atrage după sine dezaprobarea şi alte forme de influienţă morală.specifice-adevăr.cu excepţia că cele ale dreptului se referă la întreg sistemul de norme juridice.2. sociologice. Esenţa acestui principiu se reduce la aceea că există stat de drept numai acolo unde domină legea.majoritatea juriştilor sînt de părerea că între drept şi morală există o corelaţie organică foarte strînsă.CONCEPTUL.juridică etc) întemeiază norma.În pofida acestor deosebiri.nerespectarea lor atrăgînd după sine arlicarea constrîngerii.jurişti.Prin principii ale statului de drept înţelegem acele începuturi.Principiul democratismului.În concepţia lui Georgio del Vecchio „relaţiile dintre morală şi drept sînt aşa de strînse încît ambele categorii au esenţial acelaş grad de adevăr. interdicții.Rezultă că normele juridice sînt în mare parte asemănătoare cu cele morale. NJ pot să prevadă apariţia unor efecte juridice care sunt consecinţa unor fapte ce se produc independent de voinţa oamenilor-naşterea.deci el trbuie să aibă un conţinut moral.cît şi dreptul şi care se relizează în viaţă sub forma de cunoaştere particulară a unor drepturi şi îndatoriri.von Wright constă că normele specifice acțiunelor umane se caracterizează părin următorele trăsături: 1 au caracter de obligații.ci reprezintă o dispoziţie obligatorie.presupune libertatea presei.dar fiecare dintre ele îşi păstrează identitatea.De exemplu aşa valori sociale ca egalitatea.pături. 4 există o autoritate care emite norma și garantează ca ea să fie în vigoare.Particularităţile generale.UN altautor.care să fie denunţat ca nedrept. Statul de drept reflectă coexistența celor două etnității sociale distincte totodată indisolubil legate între ele care sunt statul și dreptul a raporturilor lor reciproce manifestate ca relații dintre putere și normativitate prima cu tendințe spre dominare și supunere. prin care omul intervine în ordinea fenomenilor naturale și sociale.Esenţa dreptului.se întăresc în sistemul normelor juridice.normele juridice nu sînt simple recomandări sau indicaţii. montesquieu.Obligativitatea dreptului. economice. dintre Normele sociale nu pot ca să nu existe într-o societate.Există unele sancţiuni juridice de pildă.Însăşi noţiunea de particularităţi generale cuprinde în conţinutul său asemenea trăsături care sînt caracteristice întregii normativităţi-toate categoriile de norme sociale.după cum menționează Gr.Valoarea(morală. a unor norme de conduită obligatorie.deasemenea normele sociale au ca obiect reglementarea relaţiilor sociale.La greci nu era o dilimitare clară între drept şi morală. Ideea statului de drept întodeauna sa sprijinit pe dualismul statului și dreptului. cealaltă cu cea de frînare ți ordonare relevînd această independență Leon Duguit spunea dreptul fără forță este neputencios.Obligativitatea dreptului este atît de puternică încît nimeni nu poate ignora normele de drept sub pretextul necunoaşterii lor.Roubier în lucrarea saTGD. Sînt trăsături care redau specificul dreptului şi prin care dreptul se deosebeşte de restul normelor sociale.1. drept este o barbarie.nu trebuie să ne formulăm întrebări dacă ea corespunde sau nu unui ideal moral. statul democratic și de drept este un idial specific un vis roz al omenirii al căror realizare ea tinde mii de ani. permiţînd individului să trăiască o viaţă demnă. include aspectele eficacităţii şi legalităţii.anularea unui act ilegal.imaginațile omului despre stat ca o organizație care funcționează pe baza unor legi echitabile au început să se formeze în primele etape de dezvoltare a civilizației umane.Pe de altă parte normele exprimă valori.iar dreptul o etică obiectivă . PROBLEMELE. a tuturor massmedia.fiind aplicată de organele special investite cu puterea de a judeca şi decide prin hotărîri care la nevoie se aduc la îndeplinire prin forţa aparatului coercitiv al statului.Realizarea acestui principiu constituie protecţii minimale.Normele morale şi juridice se adresează conduitei individului şi roporturilor acestuia cu alţii.etice cu aplicare în științele naturale tehnice și în producție.Coraportul drept.Înmomentul în care ea nu mai este conformă cu principiile morale.Cetăţenii sînt datori să respecte conduita prescrisă de drept.H. dar forța fără 14.realitatea sa este dată de necesitatea stabilirii unor reguli sociale.Particularităţile dreptului sînt asemănătoare cu cele ale normei juridice.care reglementează cele mai importante relaţii sociale stabilite sau sancţionate de către stat şi care la neviâoie sînt garantate prin forţa de constrîngere a statului.dreptatea sînt considerate şi ca valori juridice.3O altă deosebire survine din modul în care fiecare din ele se formează.normele juridice indică un comportament esenţial. morală sau religie. 2 orice activitate umană poate fi supusă prescripței 3 există anumite condiții de aplicare a prescripției normate.normele juridice au un caracter volitiv.devenind etalon cu ajutorul căruia statul apreciază conduita cetăţenilor în situaţii concrete. 5 există subiecții ai normei.cum ar fi de exemplu organizarea şi perfecţionarea vieţii sociale.Orice ramură a dreptului întruchipează prin anumite norme valorile sociale care se referă la un anumit domeniu al vieţii. 12.deşi uneori întîlnim enunţuri juridice în acord cu morala”. „acolo unde lipsește puterea legiii scria Aristotel acolo nu există nici o formă a orînduirii de stat.În realitate aceste 2 domenii nu pot fi absolut diferite.morală la un sistem de norme de legi.doctrina pozitivismului juridic şi a normativismului. Dobrinescu consideră că dreptul şi morala au structură normativă identică şi aceasta se poate deduce din afirmaţia că dreptul e un minim de morală şi din constatare că nu există un enunţ moral. kant.aceeiaş valoare.obligatorii.

ca ius civile(dreptul egal pentru toţi cetăţenii).2.pe teren public.Esenţa f.Princip.Însă există şi alte păreri conform cărora principiile se clasifică în trei grupuri:princip.2.Ea presupune asumarea răspunderii faţă de rezultatul acţiunii sociale a omului.. testamente.F.interramurale se referă la două sau mai multe ramuri de drept.Dogaru evidenţiază alte 4 funcţii principale ale dreptului.în evoluţia raporturilor dintre drept şi religie s-a evidenţiat existenţa următoarelor faze:1. Funcţiile dreptului pot fi clasificate după două criterii: 1-extern-deosebeşte funcţiile sociale ale dreptului(politică.Popa susţine că funcţiile dreptului”sînt acele direcţii fundamentale ale acţiunii mecanismului juridic la îndeplinirea cărora participă întregul sistem al dreptului. Justiţia e unul din principalii factori de consolidare a celor mai importante relaţii sociale.libertăţii contractuale etc.Suveranitatea nu va mai fi de drept divin.a consolida.Faza a doua începe să apară ca urmare a evoluţiei istorice.la perfecţionarea absolută a individului.În concepţia lui Aristotel .a dreptului cu religia.Religia este prima încercare de gîndire metafizică a omului.Profesorul S.fundamentale.Cu revoluţia franceză intrăm în faza laicizării dreptului public.de apărare.Princip.între ele există o serie de diferenţe: 1.însă spre deosebire de drept aceste norme sociale nu sînt neapărat unitare şi normele morale au un caracter spontan.drepturile şi libertăţile cetăţenilor.influienţa dogmelor religioase asupra dogmelor de drept.N. el vrea să stabilească în avalanşa de interese o armonie în virtutea ideii de valoare.princip.Acest principiu constă în consacrarea în drepturi acelor două fundamente. un model.a dezvolta şi apromova raportul .a celor mai imporatante relaţii economice.executivă şi judecătorească.Prima fază se manifestă sub două forme:a)teocraţia-guvernarea directă a societăţii prin zei. a valorilor promovate şi apărate de drept.filosofice şi forţele reale.:înmulţirea populaţiei.a apariţiei unor noi factori economici. 2.sociali.Ex:principiul oralităţii.Prin intermediul normelor juridice e reglementată organizarea exercitării puterii şi divizarea puterii publice în legislativă.Norma juridică se raportează la principile dreptului în două sensuri: 1. sublinia valoarea unei justiţii sociale care urmăre îndreptarea legii acolo unde nu corespundea.deprindere.publicităţii în dreptul procesual penal şi civil.Într-un stat de drept.fundamentale stau la baza princip.libertatea gîndirii.Responsabilitatea este un fenomen social.Acest princip.deasemenea este necesar să existe separarea puterilor în stat. b)princip.calitatea sa de a fi un mijloc eficace de organizare şi conducere socială.şi religia sînt norme de conduită.Parsons consideră că funcţia primară a sistemului juridic este funcţia integrativă.În concepţia Masquzlin n.b)starea unei persoane libere.însă reeşind din faptul că ea e înţeleasă ca o dimensiune a agentului ce reglementează întregul său comportament nu poate fi redusă doar la nivelul moral.aceste se dovedeşte prin mai multe aspecte:identificarea preceptelor religioase cu cele juridice.-guvernarea prin reprezentanţi ai divinităţii.sub forma libertăţilor generale.Profesorul român N. Autorii români N.c)independenţa unui stat faţă de o putere străină.rînduiala socială favorabilă majorităţii.pe cînd cele juridice sînt rezultatul unei creaţii conştiente şi organizate.cînd un conţinut absolut ateist.d)drepturi cetăţeneşti .Este prima filosofie. formarea unor clase care nu participă la religia romană.De ex.de.dau naştere necesităţii unor acte şi proceduri de care să se poată servi cetăţenii şi care îşi pierd caracterul religios în materia de căsătorie. şi se realizează pe planul TGD.Academicianul rus S.Ele sînt foarte mobile.În mod tradiţional.Dacă morala este mai exigentă şi sancţiunea înfrîngerii ei se descoperă în conştiinţa individului(regretul).generale ale dreptului se delimitează de norma juridică.în organizarea relaţiilor sociale.între ordine şi viaţă.Interacţiunea dreptului cu religia este multiformă.Ne cere cont de gîndurile noastre cele mai interne. Cuvîntul „principiu” vine de la latinescul principio ceea ce înseamnă început. libertatea de conştiinţă-dreptul persoanei de a avea opinie proprie.determinate de relaţiile sociale.încetează şi existenţa sa ca drept.j.libertatea individuală-dreptul care garantează inviolabilitatea persoanei.N.părţile în sisteme.în raport cu sine însuşi.generală şi impersonală.sînt discipline cu caracter normativ care pretind în mod egal să stabilească un ansamblu de precepte destinate să regleze activitatea umană.faţă de sine însuşi.cel puţin în sens formal. De aici rezultă că aceste trei grupuri de principii se întrepătrund.princip.Ele sînt înscrise în coduri şi în alte legi.1.fiind instrument al controlului social. dobîndind cînd un conţinut profund religios.Însă cu toate acestea dreptul nu poate fi confundat cu morala pentru că.de a răspunde.libertatea omului în raport cu natura.economică) şi 2 –internă:funcţia de reglementare.3.situaţii.Norma juridică se grupează în instituţii de drept.care se bucură de deplinitatea drepturilor politice şi civile în stat. Cuvîntul normă în traducere din limba greacă presupune o regulă. conştiintizează consecinţele acţiunilor şi inacţiunilor.Ca normă şi spiritualitate.3.însă nu la toate.Responsabi litatea e legată de drept.libertatea şi egalitatea-ale vieţii sociale.că tratatele de teorie sau Enciclopedia dreptului din perioada comunistă şi postcomunistă.în raport cu societatea.J.dreptul dispune de mijloace deosebite pentru a se impune la nevoie. dreptate şi cumpătate.fiind expresia concentrată.Pentru a înţelege ce este nj este necesar de a cunoaşte scopul ei.asigură cadrul de funcţionare legală a întregului sistem de organizare socială.Acest scop este de a permite viaţa în societate. ramurile în părţi ale sistemului.independent şi indeferent de religie. 15. este una din categoriile centrale ale dreptului.este un fenomen social pentru determinarea unui anumit comportament al individului faţă de alţii.de conducere a societăţii constă în faptul că anume dreptul este cel mai important instrument de realizare a conducerii sociale sau altfel spus prin drept statul îşi promovează atît politica internă cît şi cea externă.3 Declaraţia universală a dreptului omului).cuvîntului. se completează şi se sprijină reciproc.Responsabilitatea desemnează subordonarea conştientă a omului faţă de legi Principiul echităţii şi justiţiei . 2.Morala şi dreptul nu aceleaşi sancţiuni.princip.dinamice constă în aceea că dreptul acţionează asupra relaţiilor sociale care se află în permanentă mişcare.ce are drept centru fiinţa umană.E)egalitatea este unul din fundamentele vieţii sociale care îşi găseşte reglementatea sub forma egalităşii tuturor în faţa legii.defineşte cadrul general de desfăşurare a proceselor sociale şi sancţionează conduitele ilicite. A)libertatea –ca fundament al vieţii sociale şi component al acestui principiu.că principiile se clasifică în două mari grupuri: a)principii generale (fundamentale).Acţiunea principiului echităţii priveşte atît activitatea legiuitorului cît şi activitatea de interpretare şi aplicare a dreptului de către organele de care aplică legile.individualizării pedepsei penale.conservare. dreptul îndeplineşte misiunea sa de intermediar între idealurile morale. dreptul are o poziţie specifică în ansamblul celorlalte forme normative bucurîndu-se de un tratament social specific.Prin studiul ei pătrundem în inima şi spiritul dreptului.Esenţa f.apar la o anumită treaptă de dezvoltare istorică.În legătură cu acest principiu I.Echitatea înseamnă nepărtinire. al cărei scop este de a asigura ordinea socială ce poate fi adusă la îndeplinire pe cale statală. princip.ramurale sînt principiile propri unei singure ramure de drept.. deoarece ea este un act de angajare a individului care îşi asumă consecinţele.Ea tinde..Cuvîntul justiţie provine din latinescul „iustitiu” şi are mai multe semnificaţii: totalitatea organelor de juridicţie dintr-un stat.Caracteristica funcţiilor dreptului ca direcţii ale acţiunii mecanismului juridic.Morala este mai exigentă decît dreptul.El are la îndemînă forţa de consrtîngere a statului.dreptului îşi găsesc realizarea prin aplicarea practică a conduitei prescrise de n.Prin principii ale dreptului înţelegem ideiile.1.Norma juridică e elementul primar al oricărui sistem de drept..Sociologul american F.la libertate.Morala reprezintă un ansamblu de idei cu privire la bine şi la rău.Principiul pesponsabilităţiiCuvîntul responsabilitate presupune obligaţia de a efectua un lucru.a)Funcţia de reglementare constă în stabilirea unor reguli de comportare pozitivă.ansamblul legilor şi a instanţelor judecătoreşti.corect şi incorect.o primă fază prezintă confuzia totală.politici.exercitarea ei conform cerinţelor legalităţii.La romani aequitas are sens apropiat de drept.Criterii de clasificare a principiilor dreptului.Egalitatea deasemenea are mai multe sensuri: a)starea a două sau mai multe lucruri legate între ele.3.după cum spune Alex Weill.Astfel în Islam sursa primară de drept o reprezintă Coranul. se găseşte difuzaată în ramurile dreptului sub două forme:1.S. Justiţia se realizează prin asigurarea satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime pentru toţi oamenii. Cuvîntul „funcţie” vine de la latinescul functio-care se traduce muncă.apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii şi anume a ordinii constituţionale.politice.Princ ipii fundamentale se mai numesc şi constituţionale deoarece sînt reglementate în Constituţie.F.acordă o mare atenţie legăturii dreptului cu religia.În literatura juridică există mai multe opinii privitor la clasificarea principiilor dreptului.ramurale.instituţionalizare sau de formalizare juridică a organizării socialpolitice constă în aceea că întreg sistemul de legi şi alte acte juridice.juridică.. normă ei 16.separarea dreptului de religie.Îmbrăţişînd cele mai importante relaţii sociale.Princip.În formă .însă nu poate fi confundată cu răspundere..a proprietăţii.b)principiul potrivit căruia oamenilor şi statelor li se recunosc aceleaşi drepturi.cere o ordine de drept în care locul suprem îl constituie Constituţia.Popa şi I.asigură coeziunea internă a colectivităţilor prin programarea şi tipizarea unor conduite socialmente utile.instituită . 17.Ea este un sistem raţional de norme pentru conduita individuală ce se bazaează pe conştiinţa personală şi convingerea intimă a fiecărui subiect.normativă a dreptului exprimă poziţia specifică a dreptului în viaţa socială.Alekseev susţine că în cadrul acestei funcţii sînt evidenţiate două aspecte.Caracteristica principiilor fundamentale ale dreptului.2.Dreptul nu reglementează decît conduita oamenilor în măsura în care trăiesc în societate.Altfel spus norma reprezintă în sine o idee despre un comportament permis în unele sau altele împrejurări.domeniul moralei este mult mai vast decît cel al dreptului.Punctele de contact dintre drept şi morală sînt numerioase.iar Celsius defineşte dreptul ca artă a binelui şi echităţii.juridică.carte sfîntă a mahomedanilor.reglementare statică constă în acţiunea dreptului asupra relaţiilor sociale prin întărirea normelor juridice în acte normative.Profesorul Adam Popescu menţionează. 3.reglementează anumite relaţii sociale.legalităţii sau asigurării bazelor legale de funcţionare a statului.ce încetează să mai fie moral.În realizarea acestei funcţii o importanţă mare o are dreptul de proprietate.Stemele juridice tradiţionale (hindus.4. religia se desparte de drept. În baza ei se alcătuieşte întrgul labirint juridic.am putea spune că dreptul e o tentativă de regularizare a raporturilor sociale.faţă de societate.Normele juridice conţin şi descriu cele mai multe din principiile dreptului.Ele se dezvoltă din acele norme juridice care reglementează relaţiile sociale de primă importanţă pentru unitatea organizată de stat. este un fenomen natural şi obligatoriu în orice grup uman organizat în comunitate.F.2.Acest principiu stă la baza unui stat democratic şi de drept.D) libertatea omului primeşte considerare pe trei planuri:1. „Fiecare individ are dreptul la viaţă.Morala îşi extinde sfera pînă la gîndurile noastre cele mai secrete pe care pretinde ale aprecia şi dirija.F.Popa afirmă că responsabilitatea a fost plasată pe terenul moralei.Vorbind despre nj acesta e caracterul general şi obligatoriu de natură statală.ramurale şi interramurale.Nucleul moral este datoria individului faţă de sine însuşi şi faţă de societate.însă modalităţile de exprimare sînt diverse.C)libertatea este unică.princip.de.interramurale. Princip.sub forma libertăţilor individuale.Popa defineşte nj drept regulă generală şi obligatorie de conduită.dreptul se identifică cu religia.Profesorul N.Din această categorie fac parte princip.precum şi instanţele sociale cu atribuţii în domeniul realizării dreptului”.islamic)au incontestabilă origine religioasă.tezele fundamentale care stau la baza întrgului sistem de drept.Pentru drept „forul interior este interzis”.Kamarov defineşte funcţiile dreptului ca fiind direcţiile principale de influienţă a mecanismului juridic care evidenţiază rolul dreptului în reglementarea relaţiilor sociale .Deci.2.legalităşii presupune democratismul puterii manifestat prin suveranitatea poporului.ramurale.Coraportul dintre drept şi religie.deoarece exprimă un act de angajare a individului în contextul relaţiilor sociale. a drepturilor şi intereselor legitime ale statului. În concluzie.După Jean Dabin nj urmăreşte scopul de a apăra.rezultă că atît dreptul cît şi morala. îndeplinire. Conceptul de juridică şi trăsăturile caracteristice.F.atît pe terenul dreptului public.just şi injust.Caracteristica fundamentală a statului de drept o constituie cucerirea pe cale legitimă a puterii de stat.la siguranţa personală” (art.Principiul libertăţii şi egalităţii Libertatea înseamnă:a)posibilitatea unei persoane de acţiona după propria sa dorinţă. de a da socoteală.Princip.Pentru ca puterea să fie exercitată potrivit cerinţelor legalităţii organele care exercită aceasttă putere trebuie să li se dee o perioadă scurtă de exerciţii.b) F.Unii consideră.b)monarhia de drept divin.caracterizîndu-se printr-o pronunţată legătură logică între ele.naţionale etc. pentru că dreptuilui îi revine rolul de a calma elementele de coflict.instituâiile în subramuri sau ramuri.cît şi pe cel privat.ci la toate formele responsabilităţii/politică.de apărare a dreptului reprezintă acea direcţie a reglemăntării juridice care este orientată spre apărarea valorilor generalumane.dreptul previne dezorganizarea.Gogaru face următoarele precizări.ci de drept popular.Nj este definită de conduită.A doua fază ne pune în prezenţa emancipării progresive a dreptului privat de religie.Pentru Cicero el este unul şi acelaşi lucru.Şi unul şi altul sînt produse ale vieţii sociale.B)libertatea-ca fundament al vieţii sociale şi ca dimensiune este determinată de puterea publică.normativă se află într-o strînsă legătură cu celelalte funcţii.

păduri.În caz contrar s-ar produce serioase perturbări sociale. atunci normele juridice locale au o acțiune limitată la unitatea administrativ –teritorială sau economică asupra căria se extinde autoritatea organului de stat respectiv sau la administrația întreprinderilor instituților și organizaților care funcționează pe această unitate administrativ –teritorială. datorită căria este adusă la cunoștință întregii socetăți.de echitatea şi legalitatea aplicării normei şi de raţiunea prezenţei normei în viaţa socială.se aplică tuturor faptelor în timpul în care se află în vigoare. cetățenii străinii și apatrizi care locuesc pe teritoriul statului.individuale apărute în practica legislativă.Obiceiul este.menţionează N.că nj acea regulă de conduită generală şi impersonală.pe care nu o abrogă.Deaceea un principiu fundamental al acţiunii nj în timp este principiul neretroactivităţii.În concluzie am putea menţiona.tipic şi inmpersonal şi permanent. PARTICULARITĂȚILE APLICĂRII PRINCIPIULUI TERITORIALITĂȚII ÎN DREPTUL PUBLIC ȘI PRIVAT.de puterea publică sau recunoscută de aceasta. de exprimare a dreptului. iar regimul lor juridic se stabilește prin acte interne sau prin convenții internaționale îngeiate între țările limitrofe.J reprezintă şn sine structura ei internă.Conform acestui principiu art.prescrie tipul conduitei(interzice. De aceea.Sancţiunea-este acea parte componentă care prevede consecinţele sau urmările nerespectării nj. Dar sunt și unele excepții de la această regulă și anume: 1șefii statelor.care întrunind condiţiile prevăzute intră sub incidenţa normei. deaceea rămîne impersonală.directă-atunci cînd noul act normativ prevede în mod direct ceea ce se abrogă.NJ are caracter prescriptiv –ea stabileşte o anumită comportare. spațiul aerian în limitele frontierilor de stat.O regulă de conduită devine o rgulă de drept numai atunci cînd este recunoscută de stat. iar pe plan vertical delimitează spațil aerian și subsolul statelor vecine.În acest caz.dacă e adoptată o lege penală mai blîndă. atît sub aspect intern. Această categorie de norme juridice sunt obligatorii și produc efecte juridice.substanţa lor o constituie voinţa organului competent de a le elabora. iar dacă sunt echivalente ca pozițăe în irarhiea n principiu dacă la un moment în același cadru teritorial al statului coexistă mai multe acte normative cu incidență asupra aceliași materi .momentul final. pot fi evidențiate mai multe criterii de clasificare.Numeroşi autori.În acest caz este vorba de actele normative sau reglementări care au fost total depăşite de rezolvarea relaţiilor sociale. ca persoană juridică .adică al încetării acţiunii actului normativ.Popa.care se aplică şi după înlocuirea ei cu o lege mai aspră.fie prin stabilirea unui termen de la data publicării.Popa. DIMENSIUNEA PERSONALĂ DE ACȚIUNE A NORMELOR JURIDICE.După cum ştim fenomenul juridic nu poate fi separat de cel statal.Încetarea acţiunii nj are loc prin abrogare. Noțiunea de străin desemnează persoana care aflatî pe teritoriul unui stat are cetățenia altui stat sau este lipsită de cetățenie. un model de comportament pentru toate subiectele de drept.modul de legătură şi ordenea aranjării elementelor sale componente. e) norme juridice cu caracter individual care se aplică numai unei singure persoane. aplicarea normelor juridice în spațiu este guvernată de principiul teritorialității. constînd dintr-o acţiune sau inacţiune în vederea realizării unui scop. normele juridice pot fi divizate în două grupe mari: internaționale și interne .Izvorul de drept este forma.e) actul normativ1.Principiul neretroactivităţii normelor juridice. 19. cele interne la rîndul lor pot fi divizate în: centrale și locale. Orice nj se aplică faptelor săvîrşite în perioada în care norma respectivă este în vigoare. 2.Caracterul statal al nj rezultă din faptul că sînt elaborate de către stat prin procesul de legiferare.însă cea mai argumentată opinie este concepţia tradiţiona lă care susţine că nj este formată din trei elemente: 1-Ipoteza.Derogarea reprezintă o reglementare diferită. în principiu dacă la un moment în același cadru teritorial al statului coexistă mai multe acte normative cu incidență asupra aceliași materi . Cele formale sînt:a)obiceiul juridic..însă reglementarea pe care o cuprinde se deosebeşte atît de mult de reglementările din actul vechi. Principalele cazuri de neaplicare a legii unei țări asupra tuturo persoanelor de pe teritoriul său sunt:1 imunitatea diplomatică.considerau că intrarea în vigoare a nj este nemijlocit legată de împrejurarea ca orice nouă reglementare adresîndu-se oamenilor.NJ are caracter permanent-se aplică constant pe toată durata existenţei sale. 2.Particularităţi speciale sînt caracteristice dar nj. dacă aceasta în momentul comiterii nu constituia un act delictuos. Normele juridice internaționale reglementează relațile dintre state în conformitate cu principiul teritorialității. Fiind exprimate după forma lor exterioară în acte normative ale statului sau alte izvoare de drept. În cazul în care între două state sînt legate între ele prin poduri .2.Argumentele care impun principiul neretroactivităţii nj ţine de stabilirea ordinii de drept. d) norme speciale care se aplică numai anumitor subiecți de drept. iar dacă sunt echivalente ca pozițăe în irarhiea actelor normative se va aplica actul normativ adoptat mai recent. c) norme juridice care se aplică numai persoanelor juridice.obligă. reglementate de normele juridice la acel timp în acel spațiu și pentru acele persoane.într-un articol de regulă final..Există diferite opinii la structura internă. normele juridice reglementează relațile sociale în anumite limite de timp. momentul intrării sale în vigoare.M.Dispoziţiaeste acel element al nj care prevede conduita ce trebuie urmată în prezenţa ipotezei date(drepturile şi obligaţiile subiecţiilor).E cazul legii penale mai favorabile.2. Referitor la actele normative interne o mare importanță pentru valabilitatea lor o are forma orînduirii de stat.indirectă-atunci cînd noul act normativ se limitează să prevadă că se abrogă toate actele normative care contravin noii legi.b) practica judecătorească şi precedentul judiciar. ca persoană fizică sau în colectiv.De la această regulă generală.NJ e o regulă de conduită tipică.dacă sînt adoptate legi interpretative(a clarifica.3.forma ei internă. în măsura în care se acceptă cu respectarea principiului suveranității statului.b9legea prevede ea însăşi. se va aplica cel cu forță juridică superioară. Drept teritoriu al statului se consideră întreaga parte terestră.Ea este numită să se aplice unui număr nelimitat de cazuri sînt caracteristice tuturor categoriilor de norme.prin expirarea termenului pentru care a fost edictată şi prin căderea în desuetudine.adică a încetării acţiunii nj. se va aplica cel cu forță juridică superioară. formele de exprimare a normelor juridice în literatura juridică au căpătat denimirea de izvoare ale dreptului. subsolul.Find elemente juridice relativ de sine stătătoare n. corpul diplomatic și consular. regimul special constă în acordarea pentru străini a unor drepturi nominalizate în acorduri naționale și internaționale sau în legislații naționale.Din momentul intrării sale în vigoare nj guvernează deplin realităţile sociale.De aici rezultă şi trăsăturile ei specifice: caracterul statal. Deci limitele teritoriului sunt indicate prin frontierile de stat.Aceasta se face prin menţionarea zilei.ci şi prin structura lor. spațiu și cerc de persoane.De pildă.trebuie să fie cunoscută de către aceştea.împrejurările sau faptele în prezenţa cărora se cere o anumită comduită. sau să restrîngă acțiunea normelor juridice locale în limitele cometenței lor . DIMENSIUNEA SPAȚIALĂ DE ACtIUNE A NORMEI JURIDICE.precum şi subiecţii la care se referă prevederile dispoziţiei. Frontiera de stat a R. conţinut şi însemnătate.sînt stabilite şi unele excepţii.Ştiind că alături de nj există un sistem întreg de sisteme sociale.ar dispărea orice siguranţă şi deci s-ar zdruncina încrederea subiectului în drept. apele interne și teritoriale.Momentul iniţial. b) cetățenii străini.Acum ne vom referi la cele două momente principale indicate mai sus.Dvoracec acest principiu stabileşte regula conform căreia legea este incidentă.prevederile căreia se aplică şi după îndeplinirea termenului ei de acţiune pentru infracţiunile săvîrşite în timpul cînd era în vigoare. Prin acțiune juridică a actului normativ se înțelege posibilitatea și în cazurile stabilite . necesitatea aplicării normelor juridice ca obligatorii.Din acest moment nimeni nu se poate sustrage comandamentul nj pe motiv că nu o cunoaşte.administrativă. a lămuri sensul unei legi). lunii şi anul intrării în vigoare.Întrucît nj se aplică faptelor care se suprapun temporal cu valabilitatea nj.cînd actul normativ prevede în mod direct se aplică şi unor situaţii anterioare sau stabileşte o dată a intrării în vigoare anterioare datei adoptării lui. unele acte normative.printre care şi N. adică modalitatea de instituire sau recunoaştere de către puterea de stat a normelor juridice în procesul de creare a dreptului Izvoarele pot fi formale și materiale.impune o anumită conduită.este acea parte a nj care stabileşte condiţiile. o abatere sau o excepţie de la reglementarea existentă. Durata de timp în care o nj este în vigoare reprezintă şi intervalul în care ea produce efecte juridice. Statele consacră străinilor diferite regimuri juridice diferite: regim național care constă în recunoașterea de către statul de reședință a acelorași drepturi de care se bucură cetățenii săi dar cu excepție că nu le sunt recuboscute drepturile politece ( dreptul de alege și de a fi ales).d) contractul normativ. asupra teritoriului și populației.2.care cad sub incidenţa ei.M.Structura externă se mai numeşte structura tehnico-juridică.M de alte state vecine.adică al intrării în vigoare a actului normativ.după caracterul normelor juridice se disting: a) norme juridice cu caracter general de aplicare pentru toți subiecții de drept. o regulă de conduită ce se formează .tacită-are loc atunci cînd noul act normativ nu conţine nici o prevedere de reglementare.STRUCTURA INTERNĂ MAI ESTE NUMITĂ STRUCTURA LOGICOJURIDICĂ A EI-se constată că nj are oraganizare logică independent de formularea ei în text. frontiera se stabilește la mijloc. Pentru ca o regulă de comportare.Ea exprimă voinţa deţinătorilor de stat şi reglementează doar cele mai importante relaţii sociale. de conduită să devină o normă juridică este necesar ca ea să capete o anumită formă.Structura N.Referitor la aspectele nj în timp putem evedenţia două momente principale: 1. Din acest punct de vedere. iar dacă sunt echivalente ca pozițăe în irarhiea n principiu dacă la un moment în același cadru teritorial al statului coexistă mai multe acte normative cu incidență asupra aceliași materi . Actul normativ întră în vigoare:a)la data publicării legii de exemplu în Monitorul Oficial. în unele raporturi juridice sunt limitați în drepturi. al altor instituții diplomatice în străinătate.A doua situaţie de excepţie priveşte legea temporară. stabilirea exactă a limitilor acțiunii actelor normative permite a dermina cercul de relații sociale.3. Acțiunea actelor normative asupra persoanelor este strîns legată cu acțiunea teritorială a actelor normative.Al doilea moment principal al acţiunii nj în timp este momentul final. dar fapta nu a fost urmărită sau judecată în acel interval de timp. 3.j are două aspecte:intern şi extern.NJ are caracter impersonal-ea nu se adresează unui anumit subiect ci tuturor acelora.3 regimul juridic al unor categorii de străini.s-ar deschide calea arbitrariului.2. care poartă denumirea de forță juridică .După M. 18.ea îmracă haina articolului normativ.3. de exemplu legile care reglem entează răspunderea penală se răsfrîng asupra persoanelor fizice indiferent de locul săvîrșirii infracțiunii sau de faptul dacă au fost deja trase la răspundere penală potrivit normelor juridice ale statului străin.permit e.Sunt cunoscute mai multe forme de abrogare: 1.Caracteul absttract al nj este rezultatul prelucrării cazurilor concrete. c) persoanele fără cetățenie. Întregul sistem de norme juridice produc efecte juridice pe un anumit teritoriu.stimulează). cu toate că se bucură de un cerc larg de drepturi și libertăți.b) colective. în ceia ce privește acțiunea normelor juridice asupra persoanelor .N.cînd prevederile actului normativ abrogat sau ajuns la termen pot fi totuşi ulterior aplicate. b) norme juridice care se aplică numai persoanelor fizice.NJ acţionează numai în prezent şi viitor.juridică. În aer și în pămînt frontierele sunt precizate cu ajutorul unor linii perpendiculare ce pornesc de pe frontierele terestre sau acvatice în sus și în jos pînă ajung mijloacele tehnice. dispun de imunitate diplomatică care constă în exceptarea de la jurisdicția statului străin pe teritoriul cîruia se găsesc. Clauza noțiunii celei mai favorizate este un regim consacrat în acorduri bilaterale în temeiul căruia un stat acordă străinilor un tratament la fel de avantajos ca acela conferit cetățenilor unui stat terț considerat ca favorizat. acesta nu e nici retroactivă.scoaterea sa din vigoare. Teritoriu al statului se consideră și teritoriul ambasadelor. este linia ce desparte pe uscat și pe apă teritoriul R. O altă formă de încetare a unui act normativ este căderea în desuetudine.Problematica acţiunii normei juridice în timp. CONCEPTUL IZVORULUI DE DREPT.NJ este obligatorie-prescripţiile nj sînt obligatorii şi se bazează pe susţinerea forţei de constrîngere a statului.Principiul încetării acţiunii legii prin derogare sau ajungerea la termen cunoaşte şi el două excepţii de ultraactivitate.nici ultraactivă. Trebuie făcută o deosebire între abrogare şi derogare.22 al Constituţiei ne vorbeşte că nimeni nu va fi condamnat pentru acţiunea. Potrivit regulii generale aceasta însamnă că normele juridice acționează asupra tuturor destinatarilor în limitele teritoriale de acțiune a unui sau altui act normativ.c) doctrina.încît ele nu se mai pot aplica. Obiceiul juridic sau cutuma. PRINCIPIUL PERSONALITĂȚII NORMELOR JURIDICE.în conformitate cu legislaţia în vigoare sînt prevăzute următoarele excepţii:1. Acțiunea juridică înseamnă de asemenea funcționarea reală a normelor juridice exprimate în actele normative.acţiunea nj în timp prevede timpul ea produce efecte juridice.j se deosebesc nu numai după esenţă. Destinatarul oricărui act normativ sau al altui izvor de drept este omul privit individual. În R. Acțiunea normelor juridice asupra persoanelor ne permite să stabilim cercul de subiecți participanți la un raport juridic. Frontierele de stat ca și teritoriul statului sunt inviolablile. particulari-tăţile nj în acest caz au fost divizate în două grupuri:particularităţi generale-nj se aplică unitar tuturor situaţiilor. 3. după cum se ştie.Deci. Regula generală este că actele normative centrale produc efecte juridice pe întreg teritoriul statului nostru cu toate că în anumite situații organele centrale pot să limiteze dacă este necesar acțiunea actelor normative emise de la o anumită parte a teritoriului statului.Generalitatea nj rezultă din caracterul său abstract. Conceptul prin care se exprimă încetarea acţiunii actului normativ. după statutul juridic al persoanerlor fizice se deosebesc: a) cetățenii statului propriu-zis.Nj nu putem să o cunoaştem numai ca idei. NJ nu se adresează unor persoane concrete ci se aplică unui număr nedermiat de persoane.instituită de puterea publică sau recunoscută de aceasta a cărei resăpectare obligatorie este asigurată la nevoie de forţa de constrîngere statală.poartă denumirea de abrogare.2statutul juridic al consulilor.recomandă.A. Dacă actele normative adoptate de organile centrale ale statului acționează pe întreg teritoriul țării. bogățiele subpămîntene. IZVOARELE MATERIALE ȘI IZVOARELE FORMALE. cît și internațional. 21.Ea se referă la form aexternă a conţinutului nj. unele categorii de străinii.1după cercul de subiecți ai raportului juridic normele pot fi: a) individuale . se va aplica cel cu forță juridică superioară.a cărei respectare obligatorie e asigurată la nevoie prin forţa de constrîngere a statului. 20.

cele temporare şi cele interpretative. sînt puse în situaţia de a preciza sensul legii cînd acesta este întunecat. pentru a desemna actul normativ cu forţă juridică superioară. conform legislaţiei noastre în vigoare. A doua categorie de legi sînt legile organice. • Legile I. Dacă e să defenim izvoarele dreptului la etapa contemporană putem spune că ele reprezintă totalitatea actelor normative adoptate și sancționate de puterea de stat în care sunt exprimate normele juridice. principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a acestora. cuprinde analizele.ele nu pot interveni în domenii a căror reglementare este prevăzută a fi dată prin lege. care se aplică întotdeauna prioritar. se mai elaborează hotărîri ce conţin anumite norme juridice. a. după criteriul forţei lor juridice. Din faptul că Guvernul adoptă hotărîri normative nu rezultă că lui i se recunoaşte şi calitatea de organ legislativ. Hotărîrile Guvernului pot avea atît caracter normativ.după criteriul reglementării juridice. hotărîrile şi ordonanţele Guvernului.denumirea de lege. este dată. ordinele. izvor care conține reguli generale și obligatorii a căror aplicare.). regimul politic. O grupă specială de acte normative. cu ocazia soluţionării unor cauze.CARACTERISTICA IZVOARELOR DREPTULUI ÎN DOCTRINA CONTEMPORANĂ. decretele prezidenţiale.ele trebuie să fie date în forma şi procedura prevăzută pentru fiecare din ele. administrativ. adică emit acte cu caracter normativ. de exemplu: reglementează relaţiile privind disciplina muncii. întrucît de ele legiuitorul nu poate să nu țină seama la elaborarea dreptului. În conâinutul acestor izvoare sunt incluse elementecare aparțin unor sfere diferite ale vieții sociale. libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale omului şi cetăţeanului . Nu sînt acte normative. în limitele competenţei lor. Hotărîrile şi dispoziţiile organelor administraţiei publice locale sînt emise în raza unităţii administrativ-teritoriale în care funcţionează ca organe locale cu competenţă generală ale administraţiei de stat şi sînt obligatorii pentru organele de stat din subordinea lor şi pentru persoanele fizice şi juridice. protecţia muncii. Este important a sublinia faptul că hotărîrile se emit pentru organizarea executării legilor. Toate acestea sigură conținutul concret al dreptului pozitiv. Termenul "lege" în sens direct (stricto sensu) desemnează actul normativ care emană de la organul legislativ (Parlament). în numeroase sisteme de drept se admite ca o hotărîre judecătorească. Obiceiu juridic nu a putut acoperi totalmente nevoile reglementării.Precedentul judiciar şi practica judiciară au avut un rol important ca izvoare de-a lungul istoriei. exponent al puterii suverane al poporului. în afară de organul suprem reprezentativ al puterii de stat (Parlament).). în limitele competenţei sale. reprezintă categoria foarte importantă a izvoarelor dreptului în toate sistemele de drept căpătînd un caracter predominant cu deosebire în epoca modernă şi contemporană. practic toate organele de stat înfăptuiesc o activitate normativă. structurile economice şi formele de proprietate. La ele se referă: hotărîrile şi moţiunile Parlamentului. . are la bază următoarele argumente: a) nimeni. Dacă e să defenim izvoarele dreptului la etapa conteporană . prevăd măsuri de aplicare a legilor în cele mai diferite domenii (de exemplu: organizarea administrativă centrală şi locală. Actele normative sînt destul de variate şi pentru a produce efecte juridice trebuie să îndeplinească anumite condiţii: să nu conţină dispoziţii contrare legii. financiar etc. care să impună un mod unitar de executare33. acte cu caracter normativ. instituţiilor şi organizaţiilor.1. ele produc efecte în aceeaşi măsură obligatorii ca şi legea pentru subiectele la care se referă. Această categorie de legi este nemijlocit indicată în Constituţie. care reprezintă un sistem închegat de norme juridice învestite cu o forţă juridică superioară ce reglementează bazele orîn-duirii sociale şi ale politicii statului. consacrării și apărării relaților care sau format o dată cu începuturile vieții statale. ale colectivelor de muncă etc. hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului. penal. Referitor la această grupă de acte normative -ca izvor de drept în literatura juridică de asemenea nu există o părere unitară. Contractul normativ.. unii autori consideră că ele nu pot fi izvoare de drept. nu conţin norme juridice şi nu au caracter normativ. Cele dintîi normează activitatea subiectelor de drept.ele trebuie să respecte ierarhia forţei juridice a actelor normative în stat. interpretările pe care oamenii de specialitate le dau fenomenului juridic. Aceste acte normative sînt bazate pe Constituţie şi legi. Constituţia şi legile constituţionale sînt cele mai importante izvoare de drept. mai ales cînd este dată de instanţele superioare. . hotărîrile şi dispoziţiile organelor administraţiei publice locale etc. ele asigură exercitarea atribuţiilor de interes local ale autorităţilor menţionate. De regulă. în virtutea conţinutului său. CARACTERISTICA ACTULUI NORMATIV CA PRINCIPAL IZVOR DE DREPT. . 22. însă. Conform acestui criteriu. b) toate celelalte acte normative trebuie să fie adoptate pe baza legii şi în corespundere cu legea. Decretele prezidenţiale sînt emise de Preşedintele Republicii Moldova (şeful statului) în situaţiile prevăzute de Constituţie şi legi. în cazul în care intră în dezacord cu legea. Constituţia şi legile constituţionale sînt învestite cu o forţă juridică superioară tuturor celorlalte legi şi acte normative. . sînt acte de aplicare a normelor juridice şi. investigaţiile. 2. Dispoziţiile întotdeauna sînt acte aplicative. legile pot fi (asemenea normelor juridice tratate) generale.C. decretele aplicative (prin care se conferă decoraţii şi titluri de onoare. precum sînt legile excepţionale. 7.. . la declararea mobilizării totale sau parţiale. c) în cazul în care actul normativ contravine legii.spontan ca urmare a aplicară ei repetate întro perioada de timp relativ îndelungată într-o colectivitate umană. de exemplu. decretelor. în funcţie deforma de guvernămînt şi regimul politic al statului1. se acordă grade militare supreme.ele trebuie să fie date în limitele competenţelor materiale şi teritoriale ale organului de la care emană.după sfera de cuprindere a relaţiilor sociale reglementate. la nevoie este asigurată prin forța de constrîngere a statului. avînd precizat temeiul lor legal. decretelor. dreptul natural. Mai mult ca atît. iar în unele cazuri chiar şi unele organizaţii. Constituţia poate fi definită ca fiind Legea Fundamentală a statului. speciale şi excepţionale31. . devine obligatorie în soluţionarea unor cauze similare viitoare. De exemplu. putem spune că ele reprezintă totalitatea actelor normative adoptate sau sncționate de puterea de stat în care sunt exprimate normele juridice.D. conștiința juridică. Noile cerințe au reclamat formarea unor norme juridice noiacte normative juridice. 2) legi organice.Doctrina sau ştiinţa juridică a avut un rol însemnat ca izvor de drept înspecial în antichitate şi epoca medievală. ele au o procedură specială şi quorumul de adoptare (de exemplu. Exemple de astfel de decrete sînt cele cu privire la instituirea stării de urgenţă. . a modifica sau a abroga legea. sau de a completa şi a suplini lipsa unor reglementări. De asemenea. organizarea Guvernului etc. se soluţionează problemele cetăţeniei. d) ca act ce dispune de forţă juridică supremă în stat. Practica judecătorească şi precedentul judiciar. Obiceiul juridic ca izvor de drept este. Luînd în considerare însemnătatea deosebită a acestei categorii de legi. aceste acte îşi pierd efectul juridic. propriu societăţilor cu ritm lent de dezvoltare şi transformare.E.ele nu pot da reglementări primare. organizarea şi desfăşurarea referendumului. ceea ce este specific pentru societăţile vechiB. în afară de acest criteriu mai deosebim categorii specifice ale legii. starea economică și izvoarele culturale. Hotărîrile şi moţiunile Parlamentului. 3) legi ordinare. exercitîndu-şi autoritatea executivă şi de dispoziţie pe întreg teritoriul statului. şi relaţiile dintre ele. cel mai important izvor al dreptului ce emană de la Parlament. cînd asemenea împuterniciri lipsesc. 23. Legile care nu se referă la cele constituţionale şi organice sînt legi ordinare. Ea este ştiinţa juridică.32 Cu toate că aceste acte normative sînt subordonate autorităţii legii şi se conformează prevederilor ei. organul suprem al puterii de stat. După prezentarea succintă a izvoarelor de drept. instrucţiunile şi regulamentele ministerelor. Legile procedurale stabilesc forma de desfăşurare a unei acţiuni sau activităţi publice sau private.după criteriul conţinutului lor. Acest criteriu principal de clasificare a actelor normative. inclusiv forma de emitere sau întocmire a actelor juridice şi forma în care să fie sancţionaţi cei care au încălcat legea materială. sistemul organelor de stat. actele normative ale organizaţiilor obşteşti. Emise în baza şi cu scopul aplicării legilor. adoptat de organul suprem al puterii de stat fie el colegial sau unipersonal. Primul concept defineşte toate f armele sub care apar normele juridice edictate de organele statului . 2. în genere. distingem legi cu caracter civil. 6. în acelaşi timp. 3. . Ordinele. hotărîrilor şi a altor acte normative ale organelor de stat ierarhic superioare. legislaţia în vigoare stabileşte o ierarhie a legilor.Doctrina. sînt actele emise de administraţia întreprinderilor. fiindcă el stabileşte norme juridice obligatorii.sistem de norme ce constituie cadrul juridic fundamental pentru dezvoltarea viitoare a entităţii organizate în stat. legea nu poate fi confirmată sau suspendată de nimeni în afară de organul suprem legislativ. concentrînd nevoile reale ale vieții și relevăndu-se legiuitorul sub forma unor comandamente sociale. ele se adoptă dacă au votat "pentru" cel puţin 2/3 din numărul total de deputaţi). Hotărîrile şi ordonanţele Guvernului se întemeiază în calitatea acestuia de a fi organ de vîrf al administraţiei publice. în general. hotărîre ş. În conținutul acestor izvoare intră: factorii de configurare a dreptului. ci numai decretele care conţin norme juridice. 1. instrucţiunile şi regulamentele ministerelor. Aceste hotărîri sînt emise cel mai des în scopul executării legilor. modul de realizare a activităţilor economice şi financiare. nu are dreptul de a adopta. deoarece se află în vîrful piramidei întregului sistem de acte normative. numite izvoare locale de drept. Actele normative locale se răsfrîng numai asupra membrilor colectivului dat. formmdu-se în felul acesta o anumită practică judiciară numită şi jurisprudenţă. persoane fizice şi juridice. legile se împart în: 1) legi constituţionale. să se elaboreze şi să se aplice un act subordonat. de exemplu. prin urmare. cît şi aplicativ. Legea este actul normativ cu valoare juridică superioară. 4. la declararea războiului etc. . Izvoarele materiale desemnează faptul social sau factorii de confgurare a dreptului.lege. departamentelor şi ale altor organe centrale ale administraţiei de stat se adoptă în baza prevederilor exprese ale legii. ordinea interioară de muncă etc. Parlamentul este unica autoritate legiuitoare în ţară. şi folosită şi în doctrina juridică. Decretele Preşedintelui sînt obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. putem afirma că locul pe care fiecare îl ocupă pe scara ierarhică a izvoarelor de drept depinde de forţa lui juridică şi de autoritatea organului de stat care îl emite în cadrul sistemului autorităţilor publice. De asemenea trebuie să menționăm că izvorul principal și aproape exclusiv al dreptului nostru îl constitue legea . organizarea de stat (forma. reglementarea unor contravenţii etc. intervenind doar secundum legem. Actul normativActele normative. dacă au fost înregistrate cu acordul preventiv al statului sau după aprobarea respectivă de către organele competente ale statului.Actele normative subordonate legii Alături de activitatea legislativă a Parlamentului. instituţii nestatale adoptă.Cutuma a jucat şi continuă să aibă un rol important ca izvor al dreptului internaţional. ele sînt izvoare de drept. după forţa lor juridică. • acte normative subordonate legii. decret. Este potrivit să facem unele precizări terminologice privind categoria generală de act juridic normativ şi cea de lege. 5. în condiţiile democratizării societăţii o grupă aparte de acte normative o constituie actele normative sancţionate de stat. Aceste categorii de legi se deosebesc după însemnătatea şi ordinea adoptării lor.Contractul normativ ca izvor de drept are deosebire de contractele concrete care stabilesc drepturi şi obligaţii în sarcina subiecţilor. Obiceiurile recunoscute de puterea de stat şi dotate de aceasta cu forţă juridică devin obiceiuri juridice cunoscute şi sub denumirea de cutume. ca Izvor de drept. el trebuie să fie anulat şi adus în conformitate cu legea. principiile fundamentale ale sistemului electoral). Categoria actelor normative nu include toate decretele prezidenţiale. De asemenea trebuie să menționăm că în general întregul sistem de izvoare ale dreptului la etapa contemporană îl putem diviza în două grupe mari: • legi. dar actul normativ de autoritate juridică superioară cere.Pornindu-se de la considerentul că instanţele de judecată. Potrivit Legii Fundamentale. fiind subordonate acestora. Ele reprezintă factorii ce dau conținut concret dreptului pozitiv. departamentelor şi ale altor organe centrale ale administraţiei de stat. se acordă graţiere etc. drepturile. legile se diferenţiază în legi materiale şi legi procedurale. Ne vom referi în continuare la cele mai importante din ele: 1. 3. prin lege organică se reglementează sistemul electoral. Ele se mai adoptă în mod excepţional. Actul normativpoate fi defenit ca fiind izvorul de drept creat de organele autoarității publice.

structura raportului juridic priveşte subiecţii între care el se stabileşte (participanţii la raport). Distincţia între legea generală şi specială trebuie văzută în mod complex. producînd prin aceasta efecte juridice. Are un anumit conţinut ce reprezint. uneori. produc efecte juridice. obiectul raporturilor juridice îl formează anumite acţiuni pe care titularul dreptului subiectiv le efectuează sau le poate pretinde şi pe care celălalt subiect este obligat a le săvîrşi. CONCEPTUL. în raporturi juridice îşi găsesc concretizarea valorile esenţiale ale societăţii.16 Raportul juridic de conformare reprezintă adoptarea a conduitei prescrise de normele de drept. raporturile juridice se împart în: statice şi dinamice. legătura propriu-zisă dintre subiecţi şi care constă în drepturile şi obligaţiile reciproce ale acestora.obiectul material. 3. E. Sînt ilicite faptele comise împotriva legii. norma juridică în esenţă este de natură voliţională. Ea reprezintă voinţa statală. pe ramuri de drept . sănătatea.). sau raporturile juridice care apar în rezultatul încheierii unui contract de antrepriză în construcţii capitale etc. La rîndul lor.Decretele. la rîndul lor. sînt rezultatul voinţei participanţilor la aceste raporturi. de norma care îl reglementează sau împre jurarea pe temeiul căreia se naşte. acte normative subordonate legii. Faptul juridic este premisa minoră. Subiecţii raportului juridic sînt legaţi între ei prin drepturi şi obligaţii care împreună formează conţinutul raportului juridic. 2.istorice respective. raporturile juridice. ca şi executarea lor. Subiectul pasiv este acela care poartă obligația corespunzătoare pretenției. civile. Acest caracter al raportului juridic este puternic marcat de istoria societăţii. acestea fiind puse în acţiune şi asigurate. este nivelul de concretizare. Actul normativ reprezintă una sau mai multe norme juridice general obligatorii.Particularităţile raportului juridic A. Raportul juridic este un raport valoric. atît în ceea ce priveşte subiecţii de drept. potrivit normelor juridice. care exprimă specificul raportului juridic ca formă ideologică deosebită a relaţiilor sociale de fapt. adică voinţa părţilor. Conţinutul juridic al raportului juridic îl constituie drepturile şi obligaţiile juridice subiective. subiecții ai raportului juridic pot fi anumiți indivizi și organizații care în conformitate cu normele juridice sunt purtători ai drepturilor și ai obligaților juridice subiective. Aceste drepturi şi obligaţii sînt prevăzute în dispoziţiile normei juridice. -hîrtiile de valoare şi documentele (bani. Orice raport de drept tinde la un scop social. orice raport juridic are un obiect care nu est* altceva decît "acea acţiune sau acea conduită asupra căreia sînt îndreptate drepturile subiective şi obligaţiile participanţilor la raportul juridic. Unii autori consideră că numai bunurile materiale pot constitui obiect al raportului juridic.). actele normativ juridice își extind acțiunia nu asupra unui raport concret și nu asupra unui cerc individual concret de raporturi.Norma juridică reprezintă premisa generală care conturează în abstract faptul juridic. dar numai anumite tipuri. 2. Aceasta înseamnă că raporturile de drept se stabilesc între oameni şi numai între ei. în caz de necesitate. sînt în principiu. Conţinutul material al raportului juridic reprezintă acel comportament de facto. sau absolute. funcţionarea şi structura diferitele organe ale statului.În măsura în care o relaţie dintre oameni. care consacră drepturile şi obligaţiile participanţilor. şi compuse După numărul participanţilor. Relaţia socială devine raport juridic numai în măsura în care a fost obiectul de preocupare al legiuitorului. libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor. Regula de drept reprezintă premisa generală.În dreptul penal şi administrativ se vorbeşte. ca raporturi de suprastructură. drepturile. acte concrete. Orice raport juridic are întodeauna cel puțin doi subiecții: unul activ și unul pasiv.în raporturi juridice constituţionale.. legi constituționale.3. Acest caracter are două surse. deoarece a apărut şi a evoluat de-a lungul anilor. Raportul juridic are un caracter volitional. în sfîrşit. Acţiunile săvîrşite cu intenţia de a produce efecte juridice. 24. de drept public şi de drept privat şi. Drepturile subective și obligațile juridice. inclusiv a ţării noastre. orice raport juridic se stabileşte între subiecţi de drept (cel puţin doi)21. Pe de o parte. De asemenea legislația în vigoare stabilește o irarhie a legilor după criteriul forței lor juridice. individuale 2. Aşadar. Apărut la o anumită etapă de dezvoltare istorică. acţii.2) în el sînt expuse voinţele participanţilor la aceste raporturi juridice. raporturile juridice se pot manifesta într-un grad de independenţă relativă faţă de raporturile materiale Clasificarea raporturilor juridice Ele se împart în raporturi juridice interne şi externe. CARACTERISTICA ELEMENTELOR DE STRUCTURA A RAPORTULUI JURIDIC.Hotărîrile organelor locale ale administraţiei publice. TGD şi practica unor ţări. ci asupra unui sau altui tip de raporturi sociale și asupra tipului de acțiuni ale oamenilor. acţiunile se împart: a) acţiuni săvîrşite fără intenţia de a produce efecte juridice. . suferind aceleaşi intervenţii ca şi norma juridică în legătură cu schimbările care au avut loc în societate. Dar aceste relaţii reprezintă. demnitatea etc. îşi găsesc concretizarea în raporturile juridice. Clasificarea lor. Indiferent de ramura de drept. anumite servicii.4. 3. Întregul sistem de izvoare ale dreptului la etapa contemporană îl putem diviza în două mari grupe: legi . ştiinţifice. în sensul că legea specială intervine cu o reglementare aparte. conţinutul. Obiectul şi subiectul sînt două categorii perechi. evident. conținutul raportului juridic este alcătuit din drepturi și obligații care se nasc dintro relație concretă . -rezultatele activităţii participanţilor la raporturile juridice (de exemplu. obiectul general al reglementării juridice îl formează relaţiile sociale. Orice raport juridic se caracterizează prin următoarele:1) apare doar în baza unei norme juridice. Subiecții raportului juridic sunt legații între ei prin drepturi și obligații care împreună formează conținutul raportului juridic. Raportul juridic este un raport social. altfel spus. prin intermediul statului şi al normelor instituite de acesta. hotărîri şi dispoziţii pe baza şi în vederea executării legilor. de artă. fragmente. drepturile şi obligaţiile pe care le cuprinde. Sînt licite toate acţiunile săvîrşite în conformitate cu prevederile normelor juridice. raporturi juridice generale. diplome.). aceste valori sînt sancţionate şi li se acordă putere normativă de către conştiinţa socială. 25. sectoare. modificarea sau suspendarea acțiunilor normelor juridice. sistemul organelor şi separaţiei puterilor în stat. de asemenea. de existenţa a două categorii de raporturi juridice: raporturi juridice de conflict şi raporturi de conformare. 3) metoda de asigurare a raportului juridic este constrîngerea de stat.b) acţiuni săvîrşite cu intenţia de a produce efecte juridice 2.ordinele şi alte asemenea acte cu caracter normativ ale miniştrilor şi celorlalţi conducători ai organelor centrale ale administraţiei publice. TĂSĂTURILE ȘI TIPURILE RAPORTULUI JURIDIC. o dată cu apariţia statului şi dreptului. potrivit căreia "raportul juridic este terenul pe care se întîlnesc două voinţe: voinţa statală. luaţi ca indivizi singulari sau constituiţi în colectivităţi.și actul normativ. ele se împart în: bilaterale şi multelaterale.conduita umană exteriorizată (acţiuni sau inacţiuni). ele sunt acte ale activității de elaborare a dreptului de către stat și includ prescripții juridice obligatorii cu caracter general despre conduita oamenilor și organizaților-norme juridice. denumită în logică premisă majoră. cuprinde conţinutul. cît şi cu privire la faptele cărora li se acordă semnificaţie juridică.Pe de altă parte. sînt de asemenea. adică acele fapte care sînt interzise de normele juridice. faptele juridice. iar cel obligat trebuie să1 săvîrşească. precum și prescripții privind instituirea. unii participanţi la această relaţie avînd drepturi subiective. care alcătuiesc conținutul lor. particulară faţă de reglementările legii generale. ca modele valorice12.Guvernul ca organ al autorităţilor publice executive adoptă în îndeplinirea atribuţiilor sale. fie ei individuali sau colectivi. Întradevăr. Constituția și legile constituționale sunt investite cu o forță juidică superioară tuturor celorlalte legi și acte normative. variabilitatea acestor elemente constitutive putîndu-se constata cu uşurinţă de la o etapă la alta a dezvoltării sociale. şi voinţa subiecţilor". potrivit căreia acestea pot fi fenomene variate. care dau naştere la efecte juridice. legi ordinare.). Din punct de vedere filosofic. În dependenţă de legătura genetică şi funcţională raporturile juridice se împart în: raporturi juridice materiale şi raporturi juridice procesuale Ultimele. Prin conţinutul ei. de la o ţară la alta. D. care. care sunt investite cu competențe normative. disting aşa numitele "legi organice". B. adică conduita părţilor. Unii autori vorbesc de un triplu obiect al raportului juridic:. în rezultatul cărora iau naştere. desemnează subiecţii raportului juridic.C. suportă influenţa tuturor raporturilor sociale Totodată. legătura dintre subiecţii participanţi 26. obiectul şi sancţiunea raportului juridic. încheierea raporturilor de drept. acte ale şefului statului potrivit domeniilor în care sînt date. muzică. izvoare de drept. Actele normative subordonate legii:l. penale. 2. raportul juridic poartă pecetea epocii. alţii purtînd obligaţii juridice. comerciale etc. Este întemeiată opinia. Actul normativ este izvorul de drept creat de organele autorităților publice . Ca produs al gîndirii şi al practicii comune a oamenilor. PREMISELE DE APARIȚIE. Acestea pot fi: licite şi ilicite. Subiectul activ este acela care are facultatea de a pretinde ceva. adică lucrul (bunul) la care se referă raportul juridic. Legile care nu se referă la cele constituționale și organicesunt legile ordinare. Aceste premise sînt:1. subiecţii raportului juridic. prin obiect putem înţelege aceea ce îi revine subiectului şi asupra căruia el îşi îndreaptă activitatea de cunoaştere şi altă activitate. a căror aplicare este asigurată la nevoie prin forța de constrîngere a statului. Faptele juridice săvîrşite cu intenţia de a produce efecte juridice reprezinţi categoria cea mai numeroasă de acţiuni şi poartă denumirea de acte juridice.Conţinutul raportului juridic. adică acele legi care iniţial se refereau la organizarea. Raportul juridic este un raport de suprastructură şi poartă un caracter ideologic. raportul juridic are un dublu caracter volitional. deosebită.Prin fapte juridice se înţelege acele împrejurări prevăzute de normele juridice. Confor acestui criteriu legile se împart: 1. In lucrările de teorie a dreptului. o realitate foarte complicată şi compusă din multe elemente. Normele juridice şi raporturile juridice care apar în baza lor nu le cuprind pe toate. Caracteristic pentru actele normativ juridice sunt următoarele trăsături juridice: 1. legi organice. speciale şi excepţionale. cade sub autoritatea normei juridice ea devine un raport juridic. Constituţia are ca obiect reglementarea principiilor fundamentale ale organizării sociale şi de stat.Evenimentele sînt acele fapte care se produc independent de voinţa omului.Î n raportul juridic subiecţii apar întotdeauna ca titulari de drepturi şi . Normele juridice.Actele normative ale unor organizaţii nestatale au fost. Premisele apariţiei raportului juridic. cinstea. ca parte componentă a dreptului. sub forma adoptării unei norme juridice care să reglementeze această relaţie. conform căreia obiectul raportului juridic poate fi foarte variat. -obiectul ideologic. care nu pot fi decît oamenii priviţi individual sau organizaţi în colectivităţi corespunzătoare. Nu este lipsită de sens şi concepţia. iar raportul juridic de constrîngere înseamnă relaţia în care se concretizează pedeapsa. În raportul juridic poate fi evidenţiat un conţinut material şi altul juridic. sfere ale acestor relaţii sociale. (drepturile şi obligaţiile lor reciproce) şi obiectul la care se referă conţinutul (conduite umană). -anumite valori personale nepatrimoniale (viaţa. pe care cel împuternicit poate. prin forţa coercitivă a statului. atestate etc. O altă concepţie este cea a pluralităţii obiectelor raportului juridic. Termenul „lege” în sens direct desemnează actul normativ care emană de la organul legislativ. pot fi divizate în raporturi juridice procesuale de reglementare şi raporturi juridice procesuale de apărare Un alt criteriu de clasificare a raporturilor juridice este după conţinutul lor: raporturi juridice simple. ele situîndu-se între Constituţie şi legile ordinare. printre care:-lucrurile materiale (bunurile lumii înconjurătoare care au o valoare din punct de vedere economic şi pot fi exprimate într-o formă bănească). programele computerizate etc. Legile ordinare se clasifică în: generale.Acţiunile sînt fapte juridice săvîrşite în mod voluntar de subiecţi de drept. Raportul juridic este un raport social reglementat de o normă juridică. 2. care apar în rezultatul acţiunii lui. dar care pot cuprinde alte domenii şi care au o poziţie distinctă in ierarhia legislativă. 2. produsele activităţii creative şi rezultatul creaţiei intelectuale (operele literare. Întregul sistem de fapte juridice poate fi divizat în dependenţă de criteriul voliţional în: 1.9 Aşa fiind.Prin raport juridic se înţelege orice relaţie socială care cade sub incidenţa normei juridice sau care este reglementată de ea. ele sunt prealabil prevăzute în dispoziția regulii de drept. Sînt denumite factori şi se consideră a fi în număr de trei: normele juridice. la rîndul lor. Raportul juridic este o realitate concretă care constă într-o legătură juridică între doi sau mai mulţi subiecţi. Astfel. Raportul juridic este un raport istoric. în anumite perioade istorice. Astfel. După scopurile interacţiunii. spre deosebire de actele individual juridice actele normativ juridice sunt adresate oricărui subiect ce participă la aceste relații. se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii ale participanţilor la aceste relaţii sociale (raporturi juridice). în măsura în care au caracter normativ.obiectul juridic. Un alt criteriu este după subiecţii raportului juridic: raporturi juridice concrete. precum şi practicii conducerii de stat. Din aceste considerente şi apare foarte des întrebarea: care este obiectul concret şi nemijlocit al diverselor raporturi juridice? Deosebirea dintre obiectul dreptului în general şi obiectele raporturilor juridice concrete.

în calitatea lor de subiecţi de drept.obligaţii şi se comportă potrivit cu poziţia specifică fiecărui titular al dreptului sau al obligaţiei. În funcție de gradul de complexitate juridică de conținutul lor actele juridice pot fi acte juridice simple și acte juridice complexe. în funcție natura interesului ocrotit. Conceptul faptelor juridice.76 Norma juridică decide calificarea unei împrejurări din societate sau din natură ca fapt juridic. nu aveau personalitate. Subiecţi ai raportului juridic pot fi anumiţi indivizi (subiecţi individuali) şi organizaţii (subiecţi colectivi). comercial: a) Din punctul de vedere al voinţelor participante. Conţinutul raportului juridic este alcătuit din drepturi şi obligaţii care se nasc într-o relaţie concretă. de care norma de drept leagă consecinţe juridice. ea nu este o simplă prerogativă. în limbajul dreptului. Actele juridice înre vii și acte juridice pentru cauză de moarte. Actul juridic constitue principalul izvor al vieții reglementat de norma juridică. În funcție de modul de executare a actelor juridice acestea pot fi: acte de executare imediată și acte cu executare succesivă. b) să pretindă o conduită corespunzătoare din partea subiectului sau subiecţilor obligaţi. după cel de-al doilea război mondial. sau morală. în cele din urmă. care constitue substanța catului juridic și dă naștere raportului juridic. la rîndul lor. de două voinţe şi de multiple voinţe. a modifica sau a stinge un raport juridic. diferitele organizaţii politice. dacă este exprimat cu intenția de a produce efecte juridice și dacă nu este viciat. sau a nu face ceva. executivă şi judecătorească se realizează prin participarea organelor de stat. Persoana fizică. După conținutul lor esnțial care este sau nu reglamentat în mod expres de lege. de dreptul muncii etc. Persoanele fizice sînt fiinţe umane în măsura în care. Spre deosebire de persoana fizică persoana juridică este un colectiv de oameni cu o structură organizatorică bine determinată. Subiect de drept nu este numai omul izolat. după cum constituirea lor este determinată de o singură voinţă. Altfel spus. condițile legate de forma actului juridic. în sfera în care se circumscrie activitatea umană conştientă. depinzînd de un alt act. Subiecţii raportului juridic și clasificarea lor. Statul suveran şi organizaţiile internaţionale. actele juridice oficiale emană de la un organ de stat sau sunt recunoscute de către un organ de stat sau o organizație obștească. Persoana juridic ă. obligaţia este un element corelativ dreptului subiectiv. Dreptul subiectiv presupune trei posibilităţi cumulative: a) o anumită conduită. În orice raport juridic.general sau indivdual. Acţiunile. Străinii. actele juridice pot fi consensuale. După modul de formulare actele juridice pot fi consensuale. Actu juridic de dispoziție este actul care are ca rezultat ieșirea din patrimoniu a uni drept sau grevarea cu sarcinireale a unui bun. El reprezintă. Actul juridic este manifestarea de voinţă în scopul de a produce efecte juridice. concordant cu legea şi ocrotit de ea. bilaterale. b) După modul de formulare. cultele religioase se organizează şi funcţionează pe baza personalităţii juridice. de administrare. unităţile sale administrativ-teritoriale. și de dispoziție. fundaţiile. Actul juridic bilateral este manifestarea de vionță concordantă a două părți. dezvoltate. acestea sînt subiecţi de drept. D. actele juridice se împart în tipice și antipice . Cea mai mare parte a actelor juridice sînt constitutive de drepturi. O altă clasificare a actelor juridice sunt de conservare. sau reale. Actele juridice neoficiale pot fi testamentul. în sens juridic. sub condiţia să se nască viabilă. Prin obligaţie. El este valabil dacă provine de la o persoană cu descernămînt. în temeiul şi în limitele stabilite de lege. în ipoteza ei. cît și înscrisul în acre este consemnat acordul sau manifestarea de voință. CONDIȚILE DE VALABILITATE ȘI NULITATE A ACTELOR JURIDICE.64 In unele raporturi juridice un subiect poate fi numai titular de drepturi. Faptul juridic este împrejurarea prevăzută de norma juridică.în dreptul administrativ acte cu titlu gratuit şi act cu titlu oneros . Un alt criteru de clasificare a actelor juridice în dependență de corelația dintre ele pot fi principale și accesorii. fără a fi nevoie de un fapt juridic. Astfel dacă avem în vedere autorii lor putem distinge acte juridece unilaterale. titularul ei fiind ţinut de ea. jurisprudenţa internaţională şi diferite acte internaţionale au recunoscut calitatea de subiect de drept organizaţiilor internaţionale guvernamentale. Organele de stat. adică este subiect de drept. care să asigure realizarea primei conduite. Statul însuşi. precum dreptul civil. Deci consințămîntul este manifestarea exteriorizată de voință a persoanei de a încheia un acte juridic. aşa cum am amintit mai sus. la forţa de constrîngere a statului. multilaterale. stabilind raporturi de drept privat. Criterile de clasificare a nulității actelor juridice pot fi următoarele: 1. CONCEPTUL. de dreptul comercial sau de dreptul familiei. considerat în planul dreptului ca persoană fizică. Partidele politice. în dreptul internaţional public. realizată la concret.Obligaţia. formale şi chiar solemne. Drepturile subiective şi clasificarea lor. Actele juridice concepute ca o varietate a faptelor juridice pot fi grupate în mai multe categorii. actele juridice se împart în acte unilaterale.67O clasificare reţinută în dreptul constituţional este în: a) Drepturile private sînt reglementate de dreptul civil. Acţiunile se mai clasifică în licite şi ilicite. unele organe de stat apar în circuitul juridic ca persoane juridice. sclavii. Clasificarea faptelor juridice sînt: a) Evenimentele sînt acele fenomene. Actul juridic cu titlu oneros este actul prin care se procură unei părți un folos patrimonial pentru a obține în schimb un alt folos patrimoanial. erau lipsiţi de personalitate în vechiul drept. Actul juridic ultilateral este manifestarea de voință a trei sau a mai multor părți. Condițile de valabilitate a actelor juridice pot fi: condițile legate de consințămîntul persoanei. La baza latei clasificări stă modul de închiere a actelor juridice conform căria se deosebesc acte juridice personale și prin reprezentare. Din punct de vedere al efectelor actele juridice pot fi constituitive și declarative. de natură să satisfacă nevoile materiale și spirituale ale ființei umane. Actele juridice între vii sunt acelea care în intenția părților trebuie să producă efecte juridice în timul vieții lor. Act juridic de conservare este actul prin care se urmărește preîntîmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil.în dreptul civil . în afară de persoanele fizice şi persoanele juridice subiecţi ai raportului juridic sînt organele de stat în calitatea lor de purtătoare ale autorităţii publice. fără altă formalitate. c) să recurgă. actele tipice corespund uni anumit tip abstract de act prevăzut de actele normative și care poartă o anumită denumir. Actul juridic unilateral este manfestarea de voință a unei singure părți. din contra. care devine subiect de drept internaţional deplin. Actele constitutive de drepturi creează o situaţie juridică nouă modificînd situaţia anterioară. are personalitate. prin actul juridic oamenii se orientează către un scop bine definit. ordonat sau permis de lege. şi tipurile Clasificarea A. faptelor juridice. iar celălalt numai titular de obligaţii. spre deosebire de acesta. în temeiul și în limitele stabilite de lege. Prin actul juridic oamenii se orientează către un scop bine defenit concordant cu legea și ocrotit de ea. a modifica sau a stinge un raport juridic. La fel le mai putem distinge acte juridice oficiale și acte juridice neoficiale . Întreaga gamă de raporturi juridice din cadrul activităţilor fundamentale ale statului: legislativă. la nevoie. prin reţinerea lor în ipoteza ei. principalul subiect al relaţiilor juridice internaţionale este statul. Acte antipice sunt actele care nu se încadrează în vriun tip abstract de act prevăzut de lege . Actul juridic constituie principalul izvor al vieţii reglementate de norma de drept.de către dispoziția legală . adică atrage după sine naşterea. C. dar care au nevoie pentru dezvoltarea şi manifestarea lor de o societate mai mult sau mai puţin dezvoltată. La baza clasificării actelor juridice stau diferite criterii şi sînt analizate detaliat în ştiinţele de ramură. se împart în acţiuni săvîrşite fără intenţia de a produce efecte juridice şi acţiuni săvîrşite cu intenţia anume de a produce efecte juridice. posibilitatea de a acţiona într-un anume fel. fără altă formalitate. poate să apară în afara faptului juridic". d) Există şi alte criterii. Persoana juridică prezintă un subiect de drept cu o largă arie de răspîndire în circuitul juridic. sînt fapte voluntare ale omului.. Altă clasificare a actelor este în cauzală și abstracte. Numai oamenii sînt persoane fizice. după caz. împrejurări care se petrec independent de voinţa oamenilor şi cărora norma de drept le dă o semnificaţie juridică. În lumea antică. Pentru valabilitate consențămîntului. cum ar fi recunoaşterea unei datori. de natură să satisfacă nevoile materiale şi spirituale ale fiinţei umane. persoana este un subiect de drepturi şi obligaţii care trăieşte viaţa juridică. fiind încheiat de părți potrivit voinții și intereselor lor. Termenul de act juridic desemnează atît manifestarea sau acordul de voință a participanților care a generat raportul juridic respectiv. In dreptul contemporan orice fiinţă umană este persoană fizică. Actul juridic sancționat cu nulitate este lipsit de efectele juridice în vederea cărora a fost încheiat. administrativ. care în conformitate cu normele juridice sînt purtători ai drepturilor şi ai obligaţiilor juridice subiective. adică de a crea. independent de vreo legătură cu alte acte. "Personalitatea este aptitudinea de a deveni subiect de drepturi şi obligaţii". astfel încît acesta poate fi constrîns. absolut necesară pentru naşterea raportului juridic. Acestea sînt subiecţi de drept internaţional public "limitaţi şi tranzitorii" în drumul spre constituirea lor într-un stat propriu. Dar există acte juridice al căror scop este numai de a constata existenţa unei situaţii juridice. Persoana juridică este subiect colectiv de drept civil. îndeplinirea prerogativelor pe care le implică drepturile sau competenţa celuilalt subiect al raportului juridic concret. a face. Actele juridice pentru cauză de moarte constitue actele care au drept scop să producă efecte juridce numai după încetarea din viață a celui care lea săvîrșit. are consecinţe juridice. încă din antichitate şi mult timp în viaţa juridică internaţională statul a fost unicul subiect de drept în secolul al XX-lea. Actul juridic de administrare este actul prin care se urmărește o obișnuită punere în valoare a unui bun sau patrimoniu. Se mai pot distinge acte juridice cu titlu gratuit și acte juridece cu titlu oneros. dispunînd de independenţă patrimonială şi care urmăreşte realizarea unui scop în acord cu interesele obşteşti. Sînt consensuale cînd se nasc prin simplul acord de voinţă al părţilor. Dar în dependență de conținutul economic al actelor juridice ele se clasifică în acte juridice patrimoniale și acte juridice nepatrimoniale. Actele juridice accesorii sunt actele care nu au o existență de sine stătătoare. Acte juridice principale sunt acele care au o existență de sine stătătoare. manifestarea de voință trebuie să corespundă voinție reale. care.b) Drepturile publice sînt drepturi al căror germene este în natura umană. Noţiunea de drept subiectiv reprezintă puterea. Într-o primă opinie faptul juridic reprezintă o premisă concretă. modificarea sau stingerea unui raport juridic. în cunoştinţă de cauză."Este adevărat că unele împrejurări preced normei de drept. formale și chiar solemne sau reale. altele apar ca urmare a existenţei acesteia. de asemenea. adică voinței interne. Actele juridice sunt consensuale cînd se nasc prin simplul acord al părților. luate individual. proiectarea voinţei omului în domeniul dreptului. în ştiinţele de ramură. de drept comercial. c) Din punctul de vedere al efectelor. Actul juridic cu titlu gratuit este actul prin care se procură unei părți un bun parimonial fără a se urmări obținerea în schimb a unui alt folos patrimonial. oameni. TRĂSĂTURILE ȘI CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE. adică de a crea. Obligaţia reprezintă opusul dreptului subiectiv şi constă în satisfacerea sau. 27. Consensualismul este dominant în dreptul civil şi chiar în dreptul comercial. un număr considerabil de 28. Acul juridic este manifestarea de voință în scopul de a produce efecte juridice. Referitor la nulitatea actelor putem spune că este o sancțiune care intervine în cadrul închierii unor acte juridice cu nerespectarea condiților de valabilitate impuse de lege. Unul şi acelaşi fapt poate fi în acelaşi timp acţiune şi eveniment. b) Acţiunile. B. B.77Într-o altă opinie se susţine că există raporturi ce iau naştere din norma juridică. ceea ce este în afara discuţiei este faptul că în orice caz raportul juridic nu 29. Ele sînt în prealabil prevăzute în dispoziţia regulii de drept. bilaterale şi multilaterale. actele juridice pot fi constitutive şi declarative. cum ar fi: acte-regulă şi acte subiective . A. însă. să o îndeplinească prin forţa de constrîngere a statului. prin a da. cum ar fi dreptul de a alege şi de a fi ales. c) Drepturi politice propriu-zise sînt drepturile care asigură participarea la puterea publică.Tot după cel de-al doilea război mondial li s-a recunoscut o personalitate internaţională popoarelor care luptă pentru independenţă. se înţelege îndatorirea pe care subiectul raportului juridic trebuie să o îndeplinească şi pe care cealaltă parte să o pretindă pe baza normelor juridice.

6 Anita Naschitz înţelege prin tehnică legislativă ''totalitatea procedeelor şi a artificiilor prin care soluţiile de fond dobîndesc practicabilitate. aplicarea şi interpretarea normelor juridice. unde se arată consideraţiile sociale. politice. politice Preambulul ajută la înţelegerea actului normativ. O problemă fundamentală care face parte din obiectul de studiu al Teoriei generale a dreptului este tehnica elaborării actelor normative. 6.Principiul asigurării unui raport firesc între dinamica şi statica dreptului. se recunoaşte că acesta este conţinutul autentic al textului care a fost votat de către Parlament. • Dispoziţii finale şi tranzitorii. capacitatea persoanei juridice are un caracter special. Competenţa este pentru organele de stat ceea ce este capacitatea civilă pentru persoanele fizice şi persoanele juridice. Dispoziţiile de conţinut formează conţinutul propriu-zis al actului normativ. Dispoziţiile generale cuprind prevederile prin care se determină obiectul. procedeelor şi a regulilor în vederea executării operaţiunilor juridice. așa cum se exprimă M. djuvara . Dispoziţiile finale şi tranzitorii cuprind prevederi în legătură cu: punerea în aplicare a reglementării. inclusiv de aplicare şi de sistematizare a acestora . practic. metode. iar. în virtutea căreia persoana poate fi subiect în raporturile de drept civil. N Popa propune următoare definiţie:"Tehnica juridică constituie ansamblul mijloacelor. în raport de întinderea efectelor sale nulitatea este de două feluri: nulitate totală și nulitate parțială. Formula introductivă cuprinde temeiul constituţional sau legal al reglementării juridice respective. ca aptitudine generală şi abstractă de a fi titular de drepturi şi obligaţii. paragrafe). El presupune. La elaborarea actului normativ trebuie să se aibă în vedere o anumită structură a acestuia. Capacitatea juridică poate fi definită pe scurt ca fiind aptitudinea unei persoane sau colectivităţi de a fi titulară de drepturi şi obligaţii şi de a le exercita.19.NOȚIUNE DE CAPACITATE JURIDICĂ.18. scopul.60. Articolele se numerotează cu cifre arabe. drepturile şi de a-şi asuma obligaţii. TEHNICA SISTEMATIZAREA ACTELOR NORMATIVE. pe întreg parcursul vieţii. O problemă importantă în determinarea conceptului tehnicii juridice constă în stabilirea raportului ei cu ştiinţa 30. Aici sînt stabilite anumite dispoziţii cu caracter general. Preambulul actului normativ. la întruchiparea raționalității și moralității dreptului. conform unor criterii obiective şi subiective. 2. culegeri de acte normative sau a codurilor. competenţele pe care acestea le au şi care sînt stabilite în primul rînd în Constituţie. c) adoptarea actului normativ.PĂRŢILE CONSTITUTIVE Şl STRUCTURA l INTERNĂ A ACTELOR NORMATIVE. ele se împart în subdiviziuni (capitole. în înţelesul textului ce o reglementează (art. Actele normative pot cuprinde şi Anexe. CONCEPT UL DE TEHNICĂ JURIDICĂ.încălcată cu ocazia închierii actului juridic distingem nulitate absolută și nulitate relativă. de familie. de a le garanta securitatea şi siguranţa juridică. Acțiunea de sistematizare a legislației este cunoscută încă din dreptul roman. Generalitatea exprimă caracterul abstract și autocuprinzător al posibilității omului de a avea drepturi și obligații. el nu conţine norme juridice. el reclamă respectarea unor principii. cît şi în ansamblu. CARACTERELE JURIDICE ALE CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ ȘI DE EXERCIȚIU. operaţii folosite pentru elaborarea. Promulgarea. a) în comparaţie cu capacitatea persoanei fizice. pe de altă parte. • Formula introductivă. TEHNICA LEGISLATIVĂ Şi TEHNÎCA JURIDICĂ. sfera relaţiilor ce se reglementează. 3. El cere ca fiecare lege sau oricare alt act normativ nou să se înscrie organic în cadrul celor deja existente în ramura de drept. Adoptarea actelor normative are loc în dependenţă de categoria acestora. Totodată. Aici sînt instituţionalizate normele de competenţă pentru organul care adoptă actul normativ respectiv. definirea unor noţiuni. egalitatea și unuversalitatea. Dispoziţiile sau principiile generale reprezintă o primă parte a reglementărilor din actul normativ. V e.Principiul supremaţiei legii. 32. organice şi ordinare. Procesul de elaborare a actelor normative trebuie să tindă. voința individuală a omoului neavînd nici un rol. d) promulgarea şi publicarea actului normativ. Ca şi persoana fizică. Acest principiu are în vedere că actele normative trebuie să transmită subiecţilor de drept cui sînt destinate un mesaj înţeles şi clar. Legea se publică în Monitorul Oficial al ţării şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Aceste principii. în cazul persoanei juridice ea se dobîndeşte. de capacitatea reglementată în mod special în cadrul anumitor ramuri ale dreptului. trebuie să fie scurt şi concis şi să exprime cu claritate obiectul reglementării juridice respective. PRINCIPILE. clare. inalienabilitatea. 4. Adoptarea actului normativ: a) iniţierea proiectului pentru dezbateri de către organul de elaborare a actului nonnativ. intrarea sa în vigoare. îndeosebi la nivel legislativ. iustinian este cel care a desăvîrșit opera de sistematizare a dreptului roman. atît la etapa de elaborare a normelor juridice.reprezintă o succintă introducere. adică a activităţii de elaborare a actelor normative.Rolul regulii de drept este acela de a ordona aceste raporturi. O altă formă a capacităţii juridice este competenţa. El presupune că legea se bucură de forţă juridică supremă în sistemul izvoarelor de drept contemporan. după felul conduitei de validitate nesocotite cu ocazia închierii actului juridic. ETAPELE ȘI BAZA JURIDICĂ. În continuare ne vom referi la unele din ele. COORAPORTUL DINTRE NORMA JURIDICĂ ȘI ARTICOLUL ACTULUI NORMATIV. fiind doar o explicare sau fundamentare a actului normativ. noţiunea de capacitate juridică reprezintă condiţia obligatorie pentru calitatea de subiect de drept şi este aplicabilă în toate ramurile dreptului. o dată cu capacitatea de folosinţă. după modul cu consacrare legislativă deosebim: nulitate expresă și nulitate virtuală. Prin tehnică juridică înţelegem totalitatea metodelor. în literatura de specialitate întîlnim în această privinţă doi termeni: tehnica juridică şi tehnica legislativă. definită ca "totalitate de artificii ori procedee prin care cerinţele sociale. iar conţinuturile sociale se inserează în ordinea de drept cu ajutorul tehnicii juridice. 2. Capacitatea juridică este o noţiune care. în dependenţă de proiectul 33. o face Preşedintele ţării. Activitatea normativă a organelor statului se desfăşoară în conformitate cu atributele.Capacitatea juridică (civilă). • Dispoziţii de conţinut propriu-zise. actului normativ care urmează a fi elaborat. artificiilor prin care necesităţile pe care le înfăţişează viaţa socială capătă formă juridică şi se realizează apoi în procesul convieţuirii umane". realizarea. considerăm că tehnica juridică ţine de procesele de elaborare. 2. relaţiile cu reglementările preexistente etc. nu delimitează capacitatea. care desemnează anumite reguli. sau elementul de identificare a actului normativ. ci un act prin care. b) Spre deosebire de capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice. Sistematizarea actelor normative are ca rezultat elaborarea unor colecţii. 4. şi deopotrivă . capacitatea de exerciţiu care reprezintă posibilitatea persoanei "de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii.Principiul respectării unităţii de sistem a dreptului. ACTIVITATEA NORMATIVĂ. procedeelor. care este generală. 34. coerente. e) îmbunătăţirea proiectului. de la naştere. îl însoţeşte pe om. metode şi proceduri folosite în procesul de elaborare a actelor normative formează tehnica legislativă. 3. relaţiile economice.n. Noţiunea de capacitate juridică include: Capacitatea de folosinţă este aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii. de regulă. procedee. autorizare prealabilă sau asistare. b) dezbaterea proiectului de către organul de elaborare a actului normativ. Intangibilitatea exprimă caracteristica capacității persoanei fizice de a nu i se aduce limitări sau îngrădiri. iar profesorul Mrejeru consideră că ea poate fi definită ca fiind "un ansamblu de metode şi procedee folosite în activitatea de elaborare a proiectelor de legi şi a altor acte normative. decît în cazurile și condițiile prevăzute de lege. 31. C. Dezbaterea pe articole în cazul proiectului de lege începe cu o expunere de motive şi cu raportul comisiei permanente care a analizat proiectul. Titlul actului normativ este elementul său de identificare. Deosebim trei categorii de legi: constituţionale. Prima culegere oficială de constituțiuni este denumită codul lui Theodosian sec. consacrarea sub forma normei juridice". pe de o parte. care se dobîndeşte mai tîrziu decît capacitatea de folosinţă şi în mod treptat. generalitatea. Inalienabilitatea exprimă ideea că nu poate face obiect de renunțare. nu are forţă juridică. Capacitatea persoanelor juridice (morale). Egalitatea se bazează pe principiul egalității în fața legii. întreaga activitate de elaborare a legilor se face cu respectarea unor procedee şi metode. Majoritatea autorilor includ în act normativ următoarele părţi componente: • Titlul actului normativ. După dezbatere se trece la votarea şi. de aplicare şi de interpretare a dreptului. b) elaborarea proiectului. tendinţele de organizare şi schimbare dezirabilă îşi primesc.Principiul planificării legislative-activitatea normativă trebuie să se realizeze după programe de legiferare ale Parlamentului. Iniţierea adoptării aparţine celor care au dreptul de iniţiativă legislativă . Legalitatea constă în faptul că stabilirea conținutului și încetarea sunt stabilite de lege. Principiul în cauză solicită ca la baza acestei activităţi normative să stea datele ştiinţei contemporane. Dezbaterea proiectelor actelor normative are loc în formele stabilite de Constituţie şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a organului legiuitor. Caractere juridice ale capacității de folosință și a capacității de exercițiu a persoanei fizice sunt următoarele: legalitatea. • Dispoziţii sau principii generale. ÎNCORPORAREA ȘI CODIFICAREA.atît în parte.la modul de exprimare al acestora în texte corespunzător redactate"? Conţinutul normativităţii juridice îl asigură izvoarele materiale ale dreptului: viaţa socială. cîtși la etapa de realizare a dreptului Are drept obiect o anumită aranjare a actelor normative în vigoare. se dă dispoziţie ca legea să fie publicată în Monitorul oficial. dar şi după modul de adoptare. 5. apoi şi în alte legi. a) Capacitatea de folosinţă. b) Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a-şi exercita ea însăşi. precum şi a unor principii care să răspundă cît mai precis unei reglementări ştiinţifice. la adoptarea lui. c) dezbaterea proiectului. de realizare. Tehnica juridică este un concept complex. Elementul structural de bază al actului normativ îl constituie articolul-o dispoziţie de sine stătătoare alcătuită din unul sau mai multe alineate. intangibilitatea. Iniţierea proiectului actului normativ: a) adoptarea hotărîrii despre necesitatea elaborării proiectului actului normativ. potrivit cerinţei sociale.în vremae sa erau în uz texte legislative care în bună parte nu mai .(Guvernul şi membrilor Parlamentului). economice. Dacă legea este votată. nulitatea este de două tipuri: nulitate de find și nulitate de formă. • Preambulul actului nonnativ.Competenţa.61 din Codul civil al RM privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice). Etapele procesului de elaborare a actelor normative 1.1. N Popa menţionează că tehnica legislativă este parte constitutivă a tehnicii juridice şi este alcătuită dintr-un complex de metode şi procedee menite să asigure o formă corespunzătoare conţinutului reglementărilor juridice. persoana juridică se bucură de capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu. ea este adoptată. d) coordonarea proiectului. A. precum şi ale Guvernului ca iniţiator al proiectelor de legi.Principiul accesibilităţii şi economiei de mijloace în elaborarea normativă. într-un sistem de drept. Persoana juridică nu poate avea decît acele scopuri care sînt stabilite prin actul de înfiinţare sau prin statut. Este alcătuită dintr-un complex de drepturi şi obligaţii cu care este învestit organul sau funcţionarul de stat. principii. care ajută la determinarea unor soluţii legislative judicios alese. Principiul fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a actelor normative. că la elaborarea actelor normative alături de specialişti jurişti participă şi specialişti din alte domenii. care diferă între ele nu numai după însemnătatea lor. secţiuni. Problema sistematizări dreptului prezintă un interes deosebit atît din punct de vedre teoretic. Ea este un atribut al organului de stat sau al funcţionarului public. capacitate de inserare în viaţa socială". cît și practic. Ele pot lua uneori forma şi denumirea de "principii generale". prin lege. în tot sau în parte și nici obiect de înstrăinare. B. Promulgarea nu este un vot nou.

în principal. ierarhie. În literatura juridică sistematizarea poate fi cronologicăactele normative se publică într-o colecţie în ordinea datei apariţiei lor. Ele reprezintă. organică şi un echilibru dinamic. nu dau naştere automat ramurilor sale de drept. În compoziţia unui cod intră patru grupe de factori: politici. sînt considerate criterii fundamentale şi criterii auxiliare. Iar sistemul de drept reprezintă structura internă a dreptului dintr-un stat. iar dreptul privat . logică. care pot fi individuale şi colective. menţionăm că unitatea sistemului nu poate fi privită ca una absolută. următoarele: obiectul reglementării juridice şi metoda de reglementare. în vîrful căreia se află normele juridice constituţionale. Sistemul dreptului este existenţa obiectivă a structurii interne a dreptului. divizare susţinută de Şcolile dreptului natural şi ale dreptului pozitiv. Realitatea este că structurarea normelor juridice înăuntrul sistemului de drept este determinată atît de criterii ce au caracter obiectiv . Vorbind despre metoda de reglementare. mai puţin apărat este dreptul public şi mult mai puţin -dreptul internaţional. ideologici şi juridici. CRITERILE DE GRUPARE ȘI DE DEFRENȚIERE A NORMELOR JURIDICE. Unii autori au distins: metoda egalităţii juridice a subiecţilor sau metoda reglementării autonome. este divizarea sistemului de drept în drept public şi drept privat. 2) să fie necesare şi importante.Warnkonig propune să divizăm sistemul dreptului în părţi componente în dependenţă de nivelul la care acestea sînt protejate de stat. de necesităţile economice şi de alt ordin.CARACTERISTICA NOŢIUNILOR DE SISTEM DE DREPT. caracter practic.caracterizează structura dreptului. Cea mai simplă formă de sistematizare este considerată încorporareaactele normative se grupează în diverse colecţii sau culegeri. Genoveva Vrabie şi Sofia Popescu menţionează că sistemul de drept este constituit din totalitatea normelor juridice între care există relaţii relativ stabile şi durabile. Primul se referă la mijloacele de aplicare a sancţiunilor.Dogaru. În literatura de specialitate cuvîntul "sistem" are trei categorii juridice :1) sistemul juridic caracterizează întreaga realitate juridică a societăţii . acest criteriu de divizare a sistemului de drept poartă mai mult un caracter subiectiv decît unul obiectiv. nu îşi pot realiza scopul fiind aplicate doar izolat unele de altele. la rîndul lor. pe cînd metoda autoritară este caracteristică dreptului penal. folosesc aceeaşi metodă sau acelaşi complex de metode. b) creează acte normative corespunzătoare. compusă dintr-un ansamblu de elemente care se află în interdependenţă. care stabilesc drepturile şi obligaţiile subiecţilor. toda de recomandare etc. Al XIX sa ridicat Școala istorică a dreptului din Germania. Primul emană de la divinitate. pe cînd dreptul pozitiv este produsul organelor puterii de elaborare a dreptului şi atrage sancţiuni materiale. Pentru formarea unei ramuri de drept noi sînt necesare şi au importanţă următoarele condiţii: 1) noile categorii de relaţii sociale să aibă caracter specific. metoda subordonării. frumuseţea stilului. Normele juridice. Deosebirea dintre aceste curente rezidă în faptul că dreptul natural e considerat un produs al raţiunii omeneşti ce nu este sancţionat. Instituţia juridică formează sfera cea mai restrînsă a . ci ca o unitate de diversitate. O problemă fundamentală pentru studiul sistemului dreptului constă în stabilirea criteriilor care stau la baza diviziunii dreptului în părţi interdependente. în ansamblul lor. sau este sfera de relaţii sociale asupra căreia se răsfrînge dreptul şi care nimereşte sub jurisdicţia lui. în ansamblul lor. Vorbind despre ramuri vechi se are în vedere divizarea în drept public şi drept privat. Structura obiectului de reglementare înregistrează următoarele elemente: a) subiectele. Totodată. Această teorie nu a fost confirmată nici de practica legislativă germană redactarea codurilor sa dovedit a fi o operă preogresivă. care apar în calitate de cauze nemijlocite pentru apariţia sau stingerea relaţiilor corespunzătoare. dreptul privat şi dreptul internaţional.ramuri vechi şi ramuri de formare recentă. Încorporarea pote fi și: oficială.cuprinde totalitatea. factorii subiectivi tendinţa şi eforturile legiuitorului de a crea şi a dezvolta un asemenea sistem de drept.corespundeau nevoilor economico sociale.cudificarea ca o acțiune științificăși temeinic motivată apare din nevoia depășirii unei simple practici cutumiare și reprezintă o adevărată revoluție legislativă . în cadrul acestei unităţi a dreptului normele se împart. cît şi de criterii ce au un caracter subiectiv. şi anume —pe ramuri de drept şi instituţii juridice". care interzic şi admit un anumit comportament în societate. precizie. Ramurile de drept nu sînt izolate unele de altele. Analizînd sistemul de drept de pe poziţiile evoluţiei istorice şi din punctul de vedere al corelaţiei şi interacţiunii elementelor sale componente de bază. b) comportamentul lor. După originea şi sancţiunea pe care o prevedea. consideră acest autor. politice care determină nu numai apariţia şi însăşi existenţa sistemului de drept. Subramura constă dintr-o grupare de instituţii juridice ce formează obiectul unor reglementări juridice distincte sub formă de coduri. dar şi funcţionarea lui efectivă. în opinia lui I. care include elemente de sinestătătoare unite în acest tot prin divere relații și legături comune. cu ajutorul dreptului. metoda de reglementare juridică reprezintă un ansamblu de posibilităţi juridice cu ajutorul cărora puterea de stat influenţează asupra relaţiilor sociale cu scopul de a le da o dezvoltare dorită. divizarea sistemului de drept pe subsisteme (pe ramuri de drept) se face în baza unor criterii care. după diferite criterii. depind de un şir de factori de ordin obiectiv şi subiectiv (de caracterul acestor relaţii. Prin sistem se înțelege un întreg comus și organizat. sociale. prin care se realizează unitatea normelor juridice şi gruparea lor în anumite părţi interdependente . ci şi o componentă a activităţii de elaborare a dreptului. o anumită unitate. şi anume: după originea şi sancţiunea pe care o prevedea şi conţinutul regulilor de drept. dreptul a fost structurat după anumite criterii. Astfel. Instituţiile juridice Instituţia juridică reprezintă totalitatea normelor juridice care reglementează o anumită categorie (o grupă unitară) de relaţii sociale. De una singură metoda nu prezintă interes. părţi componente ale dreptului sînt dreptul public. .alcătuirea de colecţii de acte normative este făcută de un organ de stat şi neoficială. SISTEM JURIDIC ȘI SISTEM LA LEGISLAȚIEI. în epoca modernă. interzic sau admit un anume comportament al oamenilor. considerăm că el reprezintă o piramidă compusă din norme juridice aranjate într-o anumită ordine. pe cînd metoda . procedeele de interacţiune a normelor de drept care stabilesc sau determină caracterul relaţiilor sociale. dar împreună cu obiectul de reglementare permite o divizare mai reuşită a sistemului de drept în instituţii juridice şi ramuri de drept. Vorbind despre sistemul de drept. la baza divizării sistemului dreptului în ramuri de drept şi instituţii juridice stau două criterii: obiectul şi metoda de reglementare juridică. în acelaşi timp. După cum am menţionat anterior. După conţinutul normelor de drept. In literatura de specialitate întîlnim că unitatea şi integritatea sistemului de drept este determinată de un şir de factori subiectivi şi obiectivi. ci un ansamblu imanent structurat. prin anumite principii şi metode comune. regulament care are valoarea unei legi. ramura de drept reprezintă unitatea mai multor instituţii juridice strîns legate între ele prin obiectul lor. Dreptul public se referă la interesele generale. stări de fapt care se impun legiuitorului şi de care acesta trebuie să ţină cont. după criterii diferite. 4) noile relaţii sociale necesită metode specifice de reglementare. metoda autoritară. metoda recomandării. dreptul a fost divizat în: drept natural şi drept pozitiv. regulamente etc. ca cele mai mici şi mai importante elemente ale sistemului dreptului. în ramuri de drept şi instituţii juridice. într-un cuvînt. Astfel. generînd astfel o categorie aparte de raporturi juridice. c) obiectele lumii înconjurătoare în legătură cu care oamenii întră în diferite raporturi unii cu alţii şi fată de care îşi manifestă interesul lor. Codificarea este o formă nu numai a sistematizării actelor normative. In general. cel mai bine este apărat de către stat dreptul privat. influenţează asupra proceselor sociale ce au loc: a) stabileşte hotarele relaţiilor reglementate care. avînd o coerenţă 36. Profesorul Ion Dogaru menţionează că: structura internă a dreptului într-un stat. care le permite să intre în diferite raporturi juridice. cel de-al doilea de la oameni. structură chemată să asigure înfăptuirea unităţii normelor juridice şi gruparea lor pe părţi interdependent. cel de-al doilea prevede sancţiuni în cazul nerespectării normelor juridice.. legate organic între ele. se are în vedere modul în care statul acţionează asupra unor relaţii sociale. * Ramurile de drept Ramura de drept este definită ca un ansamblu distinct de norme juridice. ci se găsesc într-o strînsă interdependenţă. metoda egalităţii juridice a subiecţilor este caracteristică dreptului civil.cel facultativ.Codificarea-cuprinderea tuturor sau aproape a tuturor normelor juridice dintr-o ramură de drept. loan Humă remarcă că sistemul dreptului nu reprezintă o totalitate aditivă. Prin metoda reglementării juridice se înţelege căile. diferite acţiuni sau inacţiuni. 35. denumit cod. COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE DREPT. găsim divizare în: . me-. care sînt reglementate de norme juridice ce se referă la o ramură de drept sau alta. 3) relaţiile nou-apărute şi raporturile juridice pe care ele le-au generat nu pot fi reglementate cu ajutorul normelor juridice ale altor ramuri de drept. trebuie de precizat că aceeaşi metodă de reglementare poate fi folosită de mai multe ramuri de drept sau aceeaşi ramură de drept poate folosi mai multe metode. ansamblu care se prezintă ca un invariant calitativ. permit să ne formăm o închipuire despre aceea cum statul. Sistemul de drept reprezintă structura internă a dreptului dintr-un stat. în prelucrarea şi alcătuirea unui singur act normativ nou. care a ajuns la noi încă din cele mai vechi timpuri (încă din Roma Antică). Deci. Lazarev defineşte sistemul dreptului ca o structură integră. Primul recomandă observarea normelor. în grupe distincte. Toţi juriştii divizează sistematizarea în două grupe mari: încorporarea şi codificarea.este înfăptuită de alte organizaţii sau de persoane particulare. Diferitele categorii de relaţii sociale încă nu creează de la sine sisteme de drept. împrejurări). Metoda de reglementare include şi ea anumite componente care. drept determinator şi drept sancţionator. clasificarea normelor în ramuri numai conform acestui criteriu nu ar fi cea mai potrivită. Scopul acțiunii lui iustinian a fost ca din despozițile izolate adoptate de împărați de înaintea lui precum și din înscrierile jurisconților din timul principatului să aleagă ce era mai bunși să pună întro anumită ordine acest material. în funcţie de care orice normă se defineşte prin raportare la între. după importanţa lor. el fiind independent de primul. a legiferării.ramuri de drept şi instituţii juridice. obiectul de reglementare este tot ce nimereşte în stare de acţiune a normei juridice. Printre metodele concrete de reglementare juridică putem evidenţia următoarele: metodele imperativă şi dispozitivă. o totalitate de relaţii sociale calitativ omogene. Unele ramuri de drept mai complexe se clădesc pe sub-ramuri. iar cel de-al doilea .drept represiv şi drept restrictiv. Savantul german N. 3) sistemul dreptului . Majoritatea autorilor consideră că acestea sînt. ansamblul actelor normative care sînt în vigoare într-un stat. nefiind însă lipsit de sens. împărţirea lui în ramuri. Un alt criteriu de divizare a sistemului dreptului. Condiţiile calitative ale unui cod sînt: claritate. Sistemul de drept stă la baza sistematizării legislaţiei sub ambele sale forme: codificarea şi încorporarea. metoda autonomiei şi egalităţii părţilor. Obiectul reglementării juridice reprezintă un ansamblu.la interesele particu-lare. De asemenea. primul fiind considerat de bază. subramuri de drept şi instituţii juridice. Un alt criteriu de sistematizare îl constituie obiectul reglementării juridice pe ramuri de drept şi instituţii juridice . drept divin şi drept omenesc (lumesc). c) înzestrează participanţii la aceste relaţii sociale (persoane fizice şi persoane juridice) cu capacitate juridică de folosinţă şi exerciţiu. Amintim că obiectul este criteriul de bază. cantitativă de norme. economici. interacţionînd activ reciproc ambele (relaţiile sociale şi ramurile de drept) joacă un rol important în instituirea sistemului de drept. factorii obiectivi-acele condiţii economice. integralitate în expunere. După părerea lui. de interesul statal etc. cunoscute la majoritatea autorilor sub denumirea de instituţii juridice şi de ramuri de drept. care reglementează relaţii sociale ce au acelaşi specific i relaţii sociale omogene). pur juridic. d) faptele sociale (evenimente. împotriva acțiunii vaste de codificare întreprinsă în Franța la începutul sec. d) stabileşte măsurile de răspundere (constrîngere) în cazul încălcării acestor prevederi. cel de-al doilea secundar.la căile de recuperare a prejudiciului. Reprezentantul ei de seamă Svigny consideră că legea scrisă este portivinică progresului socetății datorită rigității sale iar codificarea ar fi o operă arbitrară și falsă fiindcă conține todeauna idei sistematice incompatibile cu dezvoltarea progresivă a dreptului.).de realităţi. De aceea. 2) sistemul legislaţiei . de exemplu: dreptul locativ sau dreptul maritim sînt subramuri ale dreptului civil. Din punctul nostru de vedere. prin care se realizează unitatea normelor juridice și guparea lor în anumite părți interdependente – ramuri de drept și instituții juridice.

conceptului juridic (constitutional) de libertate individuala.M prin infiere daca infietorii (infietorul) sunt cetateni ai R. Cetatenia R.M prin recunoastere. Copiii dinafara casatoriei sunt egali in drepturi cu copiii din casatorie. sau 3.24) .nu va prezenta adeverinta detinerii sau dobindirii cetateniei unui alt stat.Mnu poate fi acordata persoanelor care: .drepturi civile. Familia(art. Nimeni nu poate fi obiectul unor imixtiuni arbitrare in viata sa particulara.M daca renunuta la cetatenia statului strain. Dreptul la informatie (art. necesare pentru .34) . naturalizare. dovedite de instanta de judecata nu o mai poate redobindi.A. la renuntare benevola.Continutul complex al acestui drept fundamental cuprinde:dreptul persoanei de a fi informata promt. Dar aceste masuri procesuale ale autoritatilor publice trebuie sa fie in cadrul legal pentru ca nici o persoana sa nu victim unor abuzuri sau ilegalitati. Nimeni nu poate fi supus torturii. Insa legislatia stabileste derogari de la aceasta regula.38) .Modalitatile de pierdere a cetateniei R. cunoaste si respecta prevederile Constitutiei.Acest drept a fost consacrat atit de documentele international cit si de legile fundamentale ale statelor.dreptul la viata este dreptul “cel mai natural” datorat tocmai insusi faptului nasterii. deoarece vizează in cerc de probleme de sine stătătoare. . apararea ordinii si prevenirea faptelor penale.25) . Fiecare ramură dispune. într-un sistem de norme juridice şi că norma juridică este elementul de bază al sistemului de drept. bunastarea economica a tarii. Dobindirea cetateniei R.domiciliul sau resedinta sint inviolabile. Cetatenia R. redobindire. de-si nu s-a nascut pe acast teritoriu.M se consacra ca . Pluralitatea de cetatenii – situatia in care se afla un cetatean care dobindind si cetatenia altui stat.S. este necesara pentru securitatea nationala. Prin urmare. sportiva).53) .M incepind cu 28 iunie 1940. Acest drept interzice arestarea.M poate interveni in trei cazuri: 1.se aplica cetatenilor straini sau persoanelor fara cetatenie care manifesta dorinta de a obtine cetatenia R.M prin redobindire.Acest drept implica libertatea de a-si schimba religia sau convingerile precum si libertatea de a-si manifesta religia sau convingerile sale. atunci instituţia juridică reprezintă deja prima colectivitate de norme.M.copilul apatrid dobindeste automat cetatenia R. anularea actului si repararea pagubei. -este cetatean al unui stat cu care R. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in executarea acestui drept decit in masura in care acest amestec este prevazut de lege si daca constituie o masura care .29) .Msi anume: .nascut pe teritoriul R. constatam ca orice fiinta umana are dreptul la libertate si siguranta personala acestea fiind inviolabile. ori garantia dobindirii unei alte cetatenii.M in mod fraudulos. 13. 15. scrisa. cu exceptia cazurilor prevazute de acordurile internationale la care R. . se stabilesc prin lege organic. care au ca obiect de reglementare participarea cetatenilor la conducerea de stat si ele urmeaza: Libertatea constiintei (art.aceleasi dispozitii se vor aplica si in cazul stabilirii tutelei asupra copilului apatrid sau copilului cucetatenie straina. in societatea democratica. esentiale pentru viata.26) . recunoastere. in tinutul Herta si in R.drepturi economice si sociale. renuntarii la cetatenia R. infiere.nascut pe teritoriul R. instituţia juridică este chemată să reglementeze un sector. al altor trimiteripostale.cu exceptia cazului in care: .sociala cultural. retinerea sau perchezitionarea. perchezitii. prin informatie falsa sau prin ascunderea unui fapt pertinent dovedit de instant de judecata. Libertatea opiniei si a exprimarii(art. de mai multe instituţii juridice.M nu a incheiat acord asupra dublei cetatenii. Pentru intelegerea. 6.acest drept are o semnificatie complexa..persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica. Particularitatea drepturi esentiale pentru cetatreni dovedeste ca nu toate drepturile cetatenesti intra in categoria drepturilor fundamentale. obligatia autoritatilor guvernamentale de a difuza liber si amplu orice informatie.M de cel putin 3 ani. . in Nordul Bucovinei. .au savirsit crime internationale. de a primi si de a raspindi. la retragere. libertatea. cu conditia detinerii unui domiciliu legal si obisnuit in R. . fara consideratii de frontier. pierde sau renunta la cetatenia unui alt stat. Cetatenia R. sau domiciliaza legal si obisnuit nu mai putin de 3 ani la parinti sau copii (inclusiv infietori si infiati) cetateni ai R. Dobindirea cetateniei R. telegramelor. libertatea si demnitatea cetatenilor. al convorbirilor telefonice si al altor mijloace legale de comunicare. iar celalalt cetaten strain sau apatrid poate deveni cetatean al R.persoanele nascute pe teritoriul R.30) Statul asigura secretul scrisorilor.48) .28) 14. precum inlaturarea unei primejdii privind viata. Drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor se clasifica in: . nu va dobindi cetatenia unui alt stat. nici persoanele nu pot. sub sanctiunea prevazuta de lege. Drepturile politice sunt acele drepturi ale cetatenilor R.S. correct si clar cu privire la masurile preconizate si luate de autoritatile publice.in pofida garantiei.Meste parte. cunoaste limba de stat in masura suficienta pentru ase integra in viata sociala. Cetatenia.M si indeplinesc conditiile stabilite de lege. Viata intima. si domiciliaza legal si obisnuit pe teritoriul R. in familia sa.a dobindit voluntar cetatenia unui alt stat cu care R. 5. Drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor R.drepturi politice. 2. Cetatenia R. pentru prevenirea raspindirii unor epidemii. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. De asemenea persoanele care nu sunt cetateni ai unui alt stat. Dreptul unei persoane vatamate de o autoritate publica (art.persoana care a avut anterior cetatenia R.orice persoana are dreptul la libertatea de opinie si de exprimare.drepturi culturale.M persoanele care au dobindit si au pastrat aceasta cetatenie potrivit legislatiei anterioare.persoanele care pina la 28 iunie 1940 au locuit in Basarabia. Drepturile civile sunt: Dreptul la viata si integritate fizica si psihica(art. . Modalitatile de dobindire a cetateniei R.31) . Cu toate acestea. Prin drepturi subiective se subinteleg posibilitatile conferite de lege titularilor acestor drepturi de a avea o anumita conduit si de a pretinde celorlalti o atitudine corespunzatoare pentru valorificarea unor interese personale.adica va devein apatrida. . are dreptul de a nu fi tulburata pentru opiniile sale si acela de a cauta. sa aduca atingere acestor valori. dintre persoane fizice si stat.Mreferitoare la aceasta persoana se va abroga in modul stabilit. nici pedepselor sau tratamentelor inhumane ori degradante.ori protejarea drepturilor si libertatilor altora. daca o are.M. militare sau crime impotriva umanitatii. printr-un act administrativ sau prin solutionarea in timp legal al unei cereri. este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins. luarea unor masuri in legatura cu libertatea individuala ca: retineri. este apatrid sau recunoscuta ca fiind refugiat. . fara invoirea acesteia pentru executarea unui mandate de arrest sau a unei hotariri judecatoresti.M.legatura politica si juridica permanenta. Libertatea de manifestare se poate exercita atit in domeniul invatamintului cit si prin diferite practice de cult si indeplinirea de ritualuri. Secretul corespondentei(art. nimeni nu poate fi privat de viata in mod arbitrar. tiparita ori artistic sau prin orice alt mijloc ales de persoana. Conditiile de incheiere. garantate de ea si legi. partile au dreptul sa fie asistate de un avocat. Dreptul la vot si dreptul de a fi ales(art. un bloc de relaţii sociale dintr-o ramură de drept. dar prin mijloace legitime.M sau persoanele unul dintre ai caror parinti sau bunei sau nascut pe teritoriul numit. Aceasta inseamna ca nici autoritatile publice.analizind documentele internationale in materie.a primit ordin de chemare sau se afla in serviciu military in termen sau de alternative.Mnu a incheiat un acord care prevede cetatenia dubla si nu renunta in termen de pina la un an la cetatenia unuia dintre state. trebuie sa plecam de la o constatare de notorietate si anume ca libertatea individuala nu este si nu trebuie sa fie absoluta.M copilul: . are surse legale de existenta. Dobindirea cetateniei R.arestari. în concluzie. Astfel se patrunde in domiciliu ori in resedinta unei persoane. conform porevederilor legii nationale. integritatea fizica sau bunurile unei persoane.Aceasta inseamna ca incalcarea ordinii de drept prilejuieste autoritatilor competente interventia la represiune. Se admite ca autoritatile sa patrunda in domiciliul sau resedinta persoanei. sau 2.M Pierderea cetateniei R.M Drepturile fundamentale – acele drepturi subiective. un fragment.a savirsit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudiciiesentiale statului.M prin infiere. fiecare. . 3.persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul R. . familial si private. nu a pierdut sau nu I s-a retras prima cetatenie. posibilitatea persoanei de a reception direct siin mod normal emisiunile de radio si televiziune.M.M este parte. desfacere si de nulitate a casatoriei se stabilesc prin lege. nici a unor atingeri ale onoarei sau reputatiei sale. Dreptul la aparare (art. . Retragerea cetateniei apare ca o sanctiune de catre stat cetateanului care a incalcat unele obligatii prevazute de lege.M privind aprobarea .M se poate acorda la cerere persoanei care a implinit 18 ani si care: 1. nelimitata in timp si spatiu.In acest caz persoana careia I s-a aprobat renuntarea la cetatenia R.32) . Aceasta inseamna ca nimeni nu poate patrunde sau ramine in domiciliu ori in resedinta unei persoane fara invoirea acesteia. iar celalalt cetatean strain daca statul acela nu acorda cetatenie. Renuntarea la cetatenie este un drept fundamental al omului. Dreptul la viata al oricarei personae este protejat prin lege. .persoana careia i s-a retras cetatenia pe motiv ca a savirsit fapte deosebit de grave prin care s-a adus prejudicii esentiale statului.desfasoara activitate ce pericliteaza securitatea statului.acest drept stabileste dreptul cetatenilor de a reactiona independent.libera dezvoltare a personalitatii umane. atunci cind sunt inculcate drepturile si libertatile lor. . sub nici o forma.copilul cetatean strain ambii sau numai unul dintre ei fiind cetatean al R.M din parinti apatrizi.s-a inrolat benevol in fortele armate straine. Dacă norma juridică este elementul iniţial şi cea mai mică particulă a sistemului de drept. accentuăm asupra faptului că instituţiile juridice sînt reglementate de mai multe norme juridice. . Orice persoana are dreptul la protectia legii impotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri. partea din decretul Presedintelui R. informatii si idei prin orice mijloc de exprimare. Astfel. in tot cursul procesului. . legatura ce semnifica apartenenta acestora la statul respectiv si se exprima prin ansamblul drepturilor si obligatiilor reciproce pe care statul le garanteaza. Libertatea individuala si siguranta persoanei (art. Renuntarea la cetatenie se aproba persoanei care aimplinit virsta de 18 ani. dar care si-au exprimat dorinta de a deveni cetateni ai R. directe.M din parinti care au cetatenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid.M o poate redobindi la cerere daca intruneste conditiile prevazute de lege. dar care au o autonomie relativă.M persoanei care: .M. dovedite de instant de judecata. Dobindirea cetateniei R.M. . Conditiile si liimitele exercitarii acestui drept. Conform legislatiei in vigoare sunt recunoscuti ca cetateni ai R.M.acest drept poate fi definit ca dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public(stiintifica si tehnica. 7. . Principiul acesta priveste valori ca: viata. este cetatean al R. ambii sau unul dintre care. personalitatea cetateanului. Dobindirea cetateniei prin naturalizare. familiala si privata (art. in temeiul acordurilor la care R.au fost implicate in activitateterorista.M.M.daca domiciliaza in mod legal si obisnuit pe teritoriul R. domiciliaza legal si obisnuit aici cel putin in ultimii 10 ani sau este casatorita cu un cetatean al R. sanatatea si moralitatea populatiei. . ordinea publica. cu exceptia cazurilor cind pierderea sau renuntarea este iposibila sau nu poate fi rezonabil ceruta.familia constituind elemental fundamental al societatii beneficiaza de ocrotire din partea societatii si statului. la rîndul său. că ramurile dreptului se constituie. siguranta publica. Extiorizarea gindurilor si opiniilor. Oproblema care se ridica este aceea privitoare la principiul care face ca anumite drepturi sa fie fundamentale si altele nu.a dobindit cetatenia R. precum si: 4.Mpoate fi retrasa printr-un decret al Presedintelui R. . a informatiilor si ideilor se face in forma orala.urmasii lor. Inviolabilitatea domiciliului (art.M.in Constitutia R. Autoritatile publice sunt obligate sa respecte sis a ocroteasca viata intima. insa cu conditia respectarii legii.legăturii de conţinut între mai multe norme juridice. protejarea sanatatii sau a moralei.M se dobindeste prin: nastere.nascut din parinti.M prin nastere. domiciliaza legal si obisnuit pe teritoriul R. precum si urmasii lor.M timp de 5 ani inaintea implinirii virstei de 18 ani. care sunt stabilite de Constitutie. ales sau numit din oficiu.au fost condamnate la privatiune de libertate pentru infractiuni premeditate si au antecedente penale sau la momentul examinarii cererii se afla sub urmarire penala. Se considera cetatean al R. actuale si legale. individual sau colectiv. la momentul nasterii copilului. atit in mod public cit si privat.M nu mai putin de 8 ani. . Prin urmare.

copiilor si tinerilor . a paşaportului sau a unui alt act de identitate. prenumele şi se scriu cuvintele "Candidat independent".M. reclamatii. precum şi membrii familiilor lor. cu cel puţin 55 de zile înainte de efectuarea lor. Rezulta posibilitatea liberei circulatii pe teritoriul R. 6. precum si prin reprezentantii lor. educatie a copiilor orfani si celor lipsiti de ocrotirea parintilor revin statului si societatii. Este un drept si o datorie sfinta a oricarui cetatean. După ce au fost întocmite. .Mau dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit(accesul la o functie publica). Aceasta presupune loialitate fata de tara. şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept. prevăzut de Constituţie. vîrsta de 18 ani. numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la alin. care o exercita in mod direct sau prin intermediul organelor respective. iar Comisia Electorală Centrală. se înscriu în listele electorale de la domiciliu.La secţiile de votare se formează birouri electorale ale acestora. Mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire speciala.27) .(2). de pamintul stramosesc si in situarea mai intii de toate a apararii intereselor R. în cazul în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în listă. propuneri si cereri privind interesele personale sau publice si obligatia acestor organism de a primi. cel tîrziu cu 45 de zile înainte de următoarele alegeri. Libertatea intrunirilor(art. deţin cetăţenia Republicii Moldova. care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi ale Republicii Moldova.Orice persoana are dreptul la munca.proprietatea este dreptul pe care il are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusive si absolut. se constată că nu este prezentat numărul necesar de semnături sau. Comisia Electorală Centrală formează. se semnează de către primarul localităţii şi se aduc la cunoştinţă publică cel mai tîrziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. precizează listele electorale la domiciliul alegătorilor şi. persoana specificată la alin. Respectarea constitutiei si a legilor. profilaxia si tratamentul maladiilor epidemice. Invatamintul(elementar general) este gratuity la si 16. În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova. sanctionarea prin lege a celor ce ii folosesc la lucrari ce le pune in pericol viata. Ordinea de înscriere se stabileşte de primării. prin impozite si print taxe la cheltuielile publice. sanatos. în două exemplare. Drepturile economice si sociale –acele drepturi cetatenesti ce asigura dezvoltarea si prosperarea materiala a persoanei. în perioada valabilităţii reşedinţei. la verificarea de către Comisia Electorală Centrală. anul naşterii. de tratament. În aceste cazuri. rezolva petitiile si de a comunica solutiile adoptate. în termen de 3 . îi eliberează un certificat pentru drept de vot.La alegerile locale. să-şi declare locul nou de şedere la organul administrării publice locale. Alegerile Parlamentului se efectuează într-o singură circumscripţie electorală naţională. nu este ingaduit nimanui ca in numele exercitarii drepturilor si libertatilor sale. în spitale şi alte instituţii curative staţionare. să retragă întreaga listă de candidaţi.M. este de natura sa reglementeze egalitatea tuturor cetatenilor in indeplinirea acestor obligatii fundamentale conform cistigului realizat de fiecare. Dreptul la petitionare (art. înştiinţînd despre acest fapt alegătorii. după procedura stabilită. Listele electorale incluzînd militarii aflaţi în unităţi militare. şi. preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru cel mult 2 ore. la rugămintea acestuia şi pe baza buletinului de identitate. Indatorirea la contributii financiare. în lista electorală de la secţia de votare în a cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa.Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele electorale şi de a verifica corectitudinea întocmirii lor. pentru a putea fi înscrise în lista de alegători în secţia de votare corespunzător locului şederii. în care se indică numele.Condiţiile speciale pentru înregistrarea listelor de candidaţiNumărul de candidaţi incluşi în liste la data înregistrării nu poate fi mai mic de 51 de persoane şi nici mai mare decît numărul de deputaţi în Parlament. circumscripţii electorale administrative.În listele electorale se înscriu alegătorii. ajutor medical in caz de boala.Devotamentul fata de tara.39) .00.44. la libera alegere a ei. Un exemplar al listei se păstrează la primărie.(1) nu poate fi reluat în timp de 2 ore. se stabileşte data alegerii noului Parlament. Pentru gatrantarea acestui drept statul tebuie sa ia masuri de imbunatatire a tuturor aspectelor igienice mediului si ale igienei industriale. de readaptare. Indatoririle fundamentale ale cetatenilor R. apare necesitatea unor organe representative. Protectia mediului inconjurator si ocrotirea monumentelor. . Dreptul la un mediu inconjurator sanatos. Cetatenii au obligatia sa contribuie.persoana are dreptul de a se bucura de cea mai buna sanatate fizica si mintala pe care o poate atinge. ingrijirea medicala.fiecare om are dreptul la un mediu inconjurator lipsit de pericole din punct de vedere ecologice pentru viata si sanatate si laproduse alimentare.Modificarea listelor de candidaţiConcurenţii electorali au dreptul să-şi retragă candidatura. domiciliul. prezintă informaţia respectivă Comisiei Electorale Centrale. Ei au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în listă sau excluderii din ea. Alegătorul care a primit certificat pentru drept de vot confirmă primirea lui semnînd în lista electorală. indicîndu-se numele şi prenumele.În cazul dizolvării Parlamentului. 1. sediul secţiei de votare la care ei vor vota. Apararea patriei. candidatul independent nu este înregistrat. Dreptul la libera circulatie (art. credintele.52) . La începutul perioadei electorale. se întocmesc pe baza datelor prezentate de comandanţii unităţilor militare respective.greva consta in incetarea partial sau totala a activitatii de catre salariatii unei societati sau sectoare din cadrul acesteia.cetatenii R.În cazul în care. domiciliază în raza acestora. secret şi liber exprimat pentru un mandat de 4 ani. votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămîni. asociatii in vederea participarii la diverse activitati legate de profesia sau calificarea acestora. la conditii echitabile si satisfacatoare de munca.orice persoana are dreptul invatatura. în cazul în care procesul de votare suspendat conform alin. În scopuri de organizare şi efectuare a alegerilor. semnăturile respective se exclud. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare.Dacă. în fiecare an (după 1 ianuarie). .Listele electoraleListele electorale se întocmesc de către primărie. Cetatenii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna credinta fara sa se incalce drepturile si libertatile celorlalti.statul este obligat sa ia masuri pentru ca orice cetatean sa aiba un nivel de trai decent. cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri. deţinerea cetăţeniei altui stat sau faptul depunerii documentelor pentru obţinerea cetăţeniei altui stat. prin acelaşi decret al Preşedintelui Republicii Moldova. la verificare.dar nu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor. listele electorale se întocmesc pe baza propriei declaraţii de şedere ori a datelor prezentate de conducătorii instituţiilor menţionate.Alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domiciliul acestora în perimetrul secţiei de votare respective. Dreptul la proprietate privata si protectia acesteia.Nu se admite depunerea unor liste de subscripţie suplimentare după ce Comisia Electorală Centrală a primit şi a înregistrat în registru setul de documente prevăzut la art.Acest drept presupune libertatea creatiei artistice si stiintifice.copiii si adolescentii trebuie ocrotiti impotriva exploatarii economice si sociale.Organizarea si desfasurarea alegerilor parlamentare. Cu 7 zile înainte de ziua alegerilor. să anuleze decizia privind includerea în listă a unui candidat anume. de invatamint. precum si la ocrotirea impotriva somajului. la momentul întocmirii listelor.00 şi 21. plus doi candidaţi supleanţi.procesiuni pentru a-si exprima gindurile. se prezintă Comisiei Electorale Centrale şi se aduce la cunoştinţă publică de către aceasta. pe proprie răspundere.orice persoana are dreptul sa circule liber si sa-si aleaga resedinta in interiorul unui stat.Data alegerilor Parlamentului se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor. de calamităţi naturale. ca:uniuni. Fidelitatea fata de tara este sacra. iar deciziile acestora pot fi contestate de subiecţii interesaţi în instanţa de judecată. si de aici rezulta dreptul de a allege si de a fi ales. Dreptul la munca si la protectia muncii.Campani electorală pentru alegerile ParlamentuluiBuletinele de votCandidatul independent se înscrie în buletin într-un patrulater aparte.instruire. urmarindu-se satisfacerea cererilor privitoare la salarii si conditii de munca. de alte circumstanţe neprevăzute. . Conservarea si ocrotirea monumentelor istorice si cultural precum si protectia mediului inconjurator. ligi. care îi pun pe alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea votării.Candidatul poate fi înlocuit înainte de expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor. Luind in considerare faptul ca in present poporul nu realizeaza in mod direct suveranitatea.cuprinzind hrana.Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au împlinit. opiniile. sanatatea. listele se verifică la domiciliul alegătorilor înscrişi în ele.statul asigura realizarea unei politici nationale de prevenire. Persoanele cu drept de vot care. în urma excluderii semnăturilor nevalabile. toate preocuparile de intretinere.M si unica autoritate legislative a statului. Sistemul legal de impunere trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale.40) Este posibilitatea oamenilor de a se reuni in mitinguri. direct.suveranitatea nationala apartine poporului. Protectia persoanelor handicapate. după ultima participare la alegeri. au domiciliul în ţară şi întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod. Alegătorilor li se comunică. 2. în dreptul numelui său. listele electorale se întocmesc pe baza datelor colectate de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective.(9) În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor. 5. Decizia privind retragerea candidaturii sau a listei de candidaţi se adoptă de persoana sau de formaţiunea care a desemnat-o. Protectia familiei si copiilor orfani.Nedeclararea deţinerii cetăţeniei altui stat la momentul înregistrării în calitate de candidat la funcţia de deputat sau dobîndirii acesteia în perioada exercitării mandatului este considerată temei pentru anularea validării mandatului de deputat de către Curtea Constituţională la sesizarea Comisiei Electorale Centrale.Autorităţile administraţiei publice locale. Dreptul la greva(art.La momentul validării mandatului de deputat. biroul electoral al secţiei de votare. candidatul independent prezintă liste de subscripţie care conţin semnăturile a cel puţin 2000 şi cel mult 2500 de susţinători cu drept de vot. precum şi membrii familiilor lor. seria şi numărul actului de identitate al acestora. Dreptul la invatatura. cel tîrziu la 1 martie.În secţiile de votare constituite în sanatorii şi case de odihnă. Libertatea creatiei .Legiuitorul constituent a prevazut ca cetatenii se pot asocial si in alte forme. Contestaţiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore. imbracamintea. Listele actualizate se trimit de îndată Comisiei Electorale Centrale. Circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare în modul corespunzător.VotareaVotarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07. Aceasta indatorire este stipulata sub for a unui principiu fundamental. Dreptul la administrare(art. Condiţiile votăriiÎn timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de votare şi de a suspenda votarea. inclusiv în ziua alegerilor. cu excepţia cazurilor de dezordine în masă. în listele de subscripţie se depistează semnături false sau semnături repetate în mai multe liste.cetatenii se pot asocial liber in partied si in alte organizatii socialpolitice. cel mai tîrziu cu 20 zile înainte de ziua alegerilor.36) . procedura de actualizare a listelor electorale încetează. Parlamentul este organul reprezentativ supreme al poporului R. Dreptul la ocrotirea sanatatii(art. a tuturor celor care se simt “ai acestui popor si ai acestui pamint”. persoana care deţine cetăţenia altui stat declară. Dreptul la asistenta si protective sociala.Condiţiile speciale pentru listele de subscripţiePentru a fi înregistrat de Comisia Electorală Centrală. în care se aleg 101 deputati. unitatilor economice si altor organizatii cu sesizari.este posibilitatea cetatenilor de a se adresa autoritatilor publice.M si in afara teritoriului ei. constituie o obligatie a fiecarui cetatean. 4. Drepturile culturale.Verificarea listelor electoraleListele electorale se afişează în localurile secţiilor de votare cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. Alegerile anticipate vor avea loc în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a decretului. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică timpul şi locul votării cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor. de a examina. . Alegătorul care are şi domiciliu. comunicîndu-i-se hotărîrea respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare. 3. de instruire si de integrare in societate a handicapatilor. Libertatea partidelor si a altor organizatii social-politice (art.(2) trebuie să confirme documentar renunţarea sau iniţierea procedurii de renunţare la cetăţenia altui stat ori retragerea cererii privind obţinerea cetăţeniei altui stat.locuinta. Respectarea drepturilor si a libertatilor. Ocrotirea mamei. misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. egal.41) . obiecte de uz casnic inofensive.M are loc prin intermediul alegerilor. alţi alegători care domiciliază pe teritoriul unităţilor militare. timp în care va aduce localul secţiei de votare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local. sa le incalce pe ale altora. Alegerile deputaţilor în Parlament se desfăşoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului Parlamentului. La momentul înregistrării sale în calitate de candidat la funcţia de deputat. . Cu alte cuvinte. Înregistrarea noului candidat se aduce la cunoştinţă publică de către Comisia Electorală Centrală. Parlamentul se alege prin vot universal. precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte de alegeri. demonstratii. 18. pentru fiecare secţie de votare şi includ toţi cetăţenii cu drept de vot care.acele drepturi care asigura dezvoltarea cultural a persoanei. şi reşedinţă este înscris.45) . Formarea Parlamentului R.

printr-un aviz. concurentul electoral care şi-a înaintat lista de candidaţi nu are candidaţi supleanţi. Localul secţiei de votare trebuie să fie dotat cu un număr suficient de cabine sau camere pentru a se evita aglomeraţia.Atestarea rezultatelor alegerilor de către Comisia Electorală CentralăProcesul-verbal cu privire la rezultatele alegerilor. d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova.În termen de 10 zile după primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală. străini şi internaţionali acreditaţi de către organele respective. deputatii sint in serviciul poporului. în pachete legate a cîte 100 de bucăţi. In exercitarea mandatului. Deputatii intra in exercitarea mandatului din momentul alegerii cu conditia validarii lui ulterioare. excluzîndu-se numărul ce aparţine candidatului respectiv şi incluzîndu-se următorul număr din şir. Votarea la locul aflării alegătorului se efectuează conform listei de alegători. Biroul electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot. Comisia juridica. a mijloacelor de transport de folosinţă proprie. b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova. pentru secretul exprimării voinţei alegătorilor. pentru numiri si imunitati a Parlamentului va intocmi un raport.În cazul în care alegerile sînt declarate legale. cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare. sau a oricărui alegător. naţionali. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de votare. se înscriu şi alegătorii care au venit la secţia de votare cu certificatul pentru drept de vot. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice. pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a ordinii cuvenite o poartă biroul electoral al secţiei de votare. biroul electoral al secţiei de votare stabileşte un traseu pentru alegători. va adopta o hotărîre privind data reluării votării suspendate. au dreptul să asiste:a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare . Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare votează în secţia unde îşi desfăşoară activitatea. cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare. se transmite Parlamentului în termen de 2 zile.Membrii biroului electoral al secţiei de votare.Numărarea mandatelor obţinute de concurentul electoral Numărul de mandate obţinut de concurenţii electorali se calculează de către Comisia Electorală Centrală prin împărţirea succesivă a numărului de voturi valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral. mandatele vacante trec la următorii concurenţi electorali. în mod continuu. Calitatea de deputat inceteaza la data intrunirii legale a Parlamentului nou-ales.Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor. ceea ce înseamnă că a votat pentru concurentul electoral corespunzător. In caz de deces. Acest caz va fi menţionat în procesulverbal cu privire la votare şi în lista electorală.persoanele care au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspendării votării. În cazul în care alegătorul. in caz de demisie sau de deces. biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat. depunînd o declaraţie la Curtea Constituţională. pentru a se apropia de ele.Candidaţii care au fost incluşi în listă. la operaţiile în legătură cu listele electorale. începînd de la intrare. din motive de sănătate sau din alte motive temeinice. Deciziile luate în acest scop sînt executorii pentru toţi. membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale sînt obligaţi să poarte ecusoane de identitate vizibile. f) livretul militar pentru ostaşii în termen. completarea vacantei in cauza se efectueaza . va lua act de cererea de demisie a deputatului si va declara mandatul vacant. Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă. organizaţiei socialpolitice. o altă organizaţie social-politică obţine un număr de mandate mai mare decît numărul candidaţilor incluşi în listă. alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui. Orice mandat imperativ este nul. c) ultimul loc de domiciliu în Republica Moldova. e) paşaportul pentru intrare .Asigurarea securităţii procesului de votare În ziua alegerilor. La primirea buletinului. la 1. Comisia Electorală Centrală îl atribuie prin tragere la sorţi. surplusul de numere din lanţul descrescător al formaţiunii respective se elimină. după înscrierea lor în lista suplimentară în baza certificatului pentru drept de vot. Alegătorul aplică ştampila cu inscripţia "Votat" în interiorul cercului unui singur patrulater din buletinul de vot. Acest termen poate fi prelungit in conditiile prevazute de Constitutie. pe urmă spre cabinele de vot secret şi urnele de vot. precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la locul aflării sînt aduse la cunoştinţa membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii deputaţilor aleşi. legalitatea alegerilor. c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: “valabil pe un termen nelimitat”. 3. Alegătorii care nu au fost înscrişi în listele electorale întocmite la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova pot fi înscrişi în listele suplimentare. c) observatorii locali. cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arestare pоnă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti. inclusiv identificarea alegătorului. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai biroului electoral şi un exemplar se introduce în urna de vot. Durata mandatului de deputat este de 4 ani. completarea vacanţei se efectuează prin restabilirea de către Comisia Electorală Centrală a şirului descrescător.Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evitarea aglomeraţiei.b) membrii reprezentanţi ai concurenţilor electorali în organele electorale.zile. cu excepţia candidaţilor independenţi. organizatiei social-politice sau a blocului electoral pentru care a candidat deputatul al carui mandat a fost declarat vacant. urne de vot şi celelalte materiale necesare. prin hotarirea sa. In caz de demisie sau de deces. 19. Parlam. domiciliul titularului. Alegătorul care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană. să supravegheze.Buletinele de vot se păstrează întrun loc sigur din interiorul secţiei de votare. oferindu-li-se acestora posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă cu folosirea.Alegătorii din raza secţiei de votare care nu sînt înscrişi în listele electorale se înscriu într-o listă suplimentară la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor în perimetrul secţiei de votare în cauză. Cererile pot fi făcute în scris sau oral. la cererea lui. în rază de 100 de metri de la localul votării.00 în ziua votării. dar nu au fost aleşi sînt declaraţi supleanţi. Urnele se instalează în aşa fel încît alegătorul.Votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate: a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova. verifică urnele de vot. un nou buletin de vot.Alegătorul introduce în urna de vot buletinul de vot cu ştampila "Votat". de altă organizaţie social-politică. buletinelor de vot. In cazul in care devine vacant mandatul de deputat obtinut de un candidat independent.Efectuarea votăriiFiecare alegător votează personal. livretul de marinar.Dacă alegătorul a completat greşit buletinul. conform listei electorale. întocmite de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora. spre mesele la care se eliberează buletinele. pe care îl reprezintă devine vacant. numai la prezentarea actului de identitate. O copie a actelor menţionate şi listele candidaţilor supleanţi confirmate se transmit Comisiei Electorale Centrale.Confirmarea rezultatelor alegerilor si validarea mandatelor de către Curtea ConstituţionalăComisia Electorală Centrală..Dacă ultimul mandat neatribuit are mai mulţi pretendenţi cu acelaşi număr de voturi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională dacă. şi se distribuie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Mandatul vacant va fi atribuit supleantului imediat urmator de pe lista partidului. persoanele condamnate la privaţiune de libertate a căror sentinţă nu este definitivă şi cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă de arest votează în conformitate cu alineatul (4). conform şirului descrescător format la atribuirea mandatelor. preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în privinţa procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale biroului electoral al secţiei de votare. preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze. la întocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumurilor. Comisia Electorală Centrală totalizează numărul de voturi valabil exprimate. nu poate veni în localul de votare. faptul acesta. în caz de necesitate.Procedura de completare a buletinului de votBuletinul de vot se completează de către alegător numai în cabina pentru vot secret. începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 15.Se interzice scoaterea din localul secţiei de votare a buletinului eliberat pentru vot. Curtea Constituţională confirmă sau infirmă. verifică existenţa listelor electorale. În lista electorală.Stabilirea pragului de reprezentare După primirea proceselorverbale ale consiliilor electorale de circumscripţie în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor din toate circumscripţiile electorale.Comisia Electorală Centrală dispune publicarea rezultatelor finale ale alegerilor în termen de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituţională. le sigilează.Nici o altă persoană nu poate rămîne în incinta secţiei de votare mai mult timp decît este necesar pentru votare.00. membrilor reprezentanţi ai concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. biroul electoral al secţiei de votare desemnează. Parlamentul. Persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare numai în cazul cînd este invitat de preşedintele biroului electoral să ajute la restabilirea ordinii de drept.Dacă un partid. certificatele pentru drept de vot. înlocuindu-se cu numerele în descreştere ale celorlalţi concurenţi electorali. întocmind un proces-verbal asupra acestui fapt. Trasaturile si continutul mandatului parlamentar Deputatul este persoana oficiala si reprezentant al puterii legislative supreme.În cazul în care mandatul de deputat obţinut de candidatul independent devine vacant. Candidatul independent se consideră ales dacă numărul de voturi valabil exprimate obţinut de el constituie cel puţin trei la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară. pînă la cifra ce corespunde numărului de mandate stabilit pentru Parlament. Cercurile din celelalte patrulatere trebuie să rămînă curate. Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi. Concomitent.buletinele de vot. din anumite motive.Secţia de votare se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale cu cabine. în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendumului naţional. la ora 07. cu cabine sau camere pentru vot secret şi cu urne de vot. înmînarea buletinelor şi introducerea lor în urnele de vot. 2. 4. să traverseze neapărat cabina sau camera pentru vot secret.Organizarea votăriiVotarea se efectuează în localuri special amenajate cu mese la care se eliberează buletinele de vot.Dacă în urma desfăşurării alegerilor şi atribuirii mandatelor. La cererea membrilor biroului sau a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. atîtea mandate i se atribuie. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat. b) data şi locul naşterii.etc. dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie.ieşire din ţară. numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu. după care preşedintele declară votarea deschisă. Un alegător poate vota numai pentru un singur concurent electoral. însoţit de avizul Curţii Constituţionale prin care se confirmă legalitatea alegerilor şi hotărîrea privind validarea a cel puţin 2/3 din numărul de mandate de deputat. ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două exemplare.60 şi listele deputaţilor aleşi şi candidaţilor supleanţi. Cererea de demisie se prezinta Presedintelui Parlam. La toate şedinţele organelor electorale. cîte mandate urmează să fie distribuite. În aceeaşi listă suplimentară. numărarea voturilor şi întocmirea proceselor-verbale. membrilor biroului pentru a fi eliberate alegătorilor în măsura necesităţii.Preşedintele biroului electoral al secţie i de votare duce evidenţa evenimentelor importante ce au avut loc în timpul votării şi pe parcursul numărării voturilor. la cererea orală sau scrisă a acestuia. în termen de 48 de ore după totalizarea rezultatelor alegerilor. toate aspectele procesului de votare. va lua act de raportul comisiei si va declara mandatul vacant. o poartă preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. iar dacă este necesar. în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova. livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă). Certificatul pentru dreptul de vot rămîne la biroul secţiei de votare şi se anexează la lista suplimentară.În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare autorizează scoaterea din localul secţiei de votare a unei urne de vot mobile. d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.(5) Responsabilitatea pentru organizarea votării. prin hotarirea sa.Din rezultatele tuturor împărţirilor şi din numărul de voturi valabil exprimate pentru candidaţii independenţi se iau în descreştere atîtea numere.. pentru a stabili dacă aceştia au atins pragul minim de reprezentare. De cîte numere din acest şir descrescător dispune partidul. un mandat de deputat aparţinînd partidului. care vor conţine: a) numele şi prenumele alegătorului. o singură dată.Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu arme albe.Secţia de votare trebuie să fie amenajată astfel încît să permită membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi altor persoane autorizate să asiste la operaţiile electorale. în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea "Votat la locul aflării". în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului.. obţinut de fiecare partid. insigne sau alte însemne de agitaţie electorală. Votarea în locul altor persoane nu se admite. altă organizaţie social-politică. precum şi la numărarea şi totalizarea voturilor.Atribuirea mandatelorMandatele se atribuie concurenţilor electorali de către Comisia Electorală Centrală în ordinea înscrierii lor în liste. Persoanelor care intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecusoane. intervine vacanta mandatului de deputat. prezintă Curţii Constituţionale actele menţionate la art.

Biroul permanent al Parlamentului. infiintate pentru efectuarea activitatii Parlamentului.Msunt: .Parlam. raspund in fata Parlamentului si ii sunt subordinate . . al unitatii si integritatii teritoriale a tarii. 3.prin restabilirea sirului descrescator. intocmeste un raport.Pot fi sesizate si alte comisii pentru a-si prezenta avize separate. care se impoziteaza conform Codului fiscal. majiritar.vicepresedintii Parlamentului. pentru numiri si imunitati.legea semnata se trimite spre promulgare Presedintelui republicii.alte intrebari cu character politic.Parlamentul exercita controlul asupra activitatii Guvernului si asupra altor autoritati publice prin rezolvarea petitiilor cetatenilor.audiind mesaje.Functiile si atributiile Parlamentului. .Este interzisa utilizarea numelui deputatului. 3.inconfundabila cu alta functie. La sesizarea Comisiei juridice. din functia incompatibila cu mandatul de deputat. deputatul care se afla in unul din cazurile de incompatibilitate este obligat sa faca ca incompatibilitatea sa inceteze. de lege in comisiile Parlamentare.declara mobilizarea partial sau generala. dezbat si hotarasc asupra altor probleme din insarcinarea Presedintelui Parlamentului. 5. propun candidature in diferite organe ale Parlamentului. Numarul de membri ai biroului permanent se stabileste rin hotarire a Parlamentului. inclusiv a functiei acordate de un stat strain sau organizatie internationala.Prezentarea si inregistrarea proiectului de lege. c) functia de avocat parlamentar. impreuna cu organele fiscale.functie proprie si obligatorie. formarii comisiilor specialesi de ancheta. La fel se va proceda si in cazul aparitiei situatiei de incompatibilitate in conditiile art. depuse cu 3 luni inainte de expirarea mandatului.Dezbaterea proiectului de lege in sedinta Parlamentului. ce constituie cel putin 5% din numarul deputatilor alesi.intoarcerea proiectului spre prelucrare (se intoarce comisiile permanente spre o noua examinare). Deputatul va depune.Proiectele de legi se prezinta in limba de stat impreuna cu traducerea lor in limba rusa. este format tinindu-se seama de reprezentarea proportional a fractiunilor parlamentare. in termen de 30 de zile de la declararea vacantei mandatului de deputat. Comisiile de ancheta pot fi formate la cererea unei fractiuni parlamentare sau a unui grup de deputati. Parlamentul R. declaratie cu privire la venituri si proprietate. Comisiile speciale constituie un organ provizoriu format la initiativa unei fractiuni parlamentare.aprobarea directiilor principale ale politicii interne si externe a statului.fractiunile parlamentare.forma de control pe care o poseda Presedintele este specifica si diferita de formele traditionale de control.Dreptul de initiative legislative apartine deputatilor din Parlament. Declaratiile deputatilor despre veniturile lor. Ele se infiinteza in scopul rezolvarii unor chestiuni ce tin de legislatia in vigoare si care la solutionarea problemei se desfiinteaza. in conditiile legii.M.7. In termen de 25 de zile de lucru. -comisia sesizata in fond prezinta Biroului permanent toate materialele privind proiectul de lege. Legislatura – termenul sau perioada de timp in decursul caruia parlamentul isi exercita mandatul.precum si prin dreptul 21. 2.M reprezinta statul si este garantul suveranitatii independentei nationale.sa se degajeze o majoritate a carei opinia. -constituie activitatea finala a deputatilor si ii acorda proiectului calitatea de lege. Sesiunea – o forma de lucru care constituie desfasurarea permanenta a lucrarilor Parlamentului in decursul unei perioade de timp.comisiile permanente. pentru numiri si imunitati impreuna cu organele fiscale si.functia de control.Aceasta forma de control este foarte importanta . in termenul mentionat cererea de demisie din functia incompatibila cu mandatul de deputat.Mandatul de deputat este incompatibil cu: a) functia de Presedinte al Republicii Moldova.Semnarea proiectului de lege si trimiterea lui spre promulgare. se va intocmi un raport.Initiativa legislativa -declanseaza toate celalte etape.Controlul este efectuat prin intermediul intrebarilor si interpelarilor. suspenda si anuleaza actiunea tratatelor internationale incheiate de R.asupra fiecarei probleme litigioase . asupra incheierii acordurilor privind imprumuturile si creditele de stat din surse straine.60 care stabileste ca Parlamentul este unica autoritate legislativa a statului. inclusive semneaza legile si hotaririle adoptate de Parlament.Includerea proiectului de lege in ordinea de zi. -alege si numeste personae oficiale de stat. b) functia de membru al Guvernului. Parlamentul functioneaza in baza legistraturii si a sesiunii.ratifica.ea poate genera si alte forme de control. in termen de cel mult 2 luni de la data depunerii declaratiilor. La inceputul fiecarei legislaturi. 2.juridic de echilibrare a puterilor si in acelasi timp o forma de control asupra vutilitatii si legalitatii lor. Se formeaza in 10 zile de la ziua constituirii legale a Parlamentului. . 4. care urmeaza sa fie aprobat de Parlament cu votul majoritatii deputatilor prezenti. . informatii .rapoarte ale sefului statului.suspenda activitatea organelor administratiei publice locale. pentru numiri si imunitati examineaza declaratiile deputatilor sub aspectul incompatibilitatii activitatii. pentru numiri si imunitati. sesiunea de primavera (incepe in luna februarie si nu poate depasi sfirsitul lunii iulie) si sesiunea de toamna (incepe in luna septembrie si nu poate depasi sfirsitul lunii decembrie). Sedintele . Functiile presedintelui R.M. pe baza de alternative.Examinarea si avizarea proiectului 23.Materialele respective se trimit in mod obligatoriu si Guvernului spre avizare. Fazele procesului legislativ sunt: 1. Parlamentul isi desfasoara activitatea in plen si in sedinte ale comisilor permanente. care poarta denumirea de sesiuni ordinare. 3. 7.astfel spus. . 5. ele avizeaza proiectele de legi si propunerile legislative.iar in cazurile prevazute de lege si in a treia lectura .deoarece .in sensul regulei democratice .Comisiile permanente care se considera competente pentru a pregati un aviz asupra proiectului . 20. De asemenea .(proiectul in cadrul sesiunii respective nu se mai discuta ). vor fi controlate. in orice actiune publicitara privitoare la o unitate financiara. excluzindu-se numarul ce corespunde candidatului respectiv si incluzindu-se urmatorul numar din sir. Art. In decursul a 30 de zile de la validarea mandatului deputatul trebuie sa declare Biroului permanent orice activitate extraparlamentara pe care va continua sa o desfasoare.informeaza Biroul permanent despre intentia prezentarii avizului. dupa consultarea fractiunilor parlamentare.adoptarea proiectului. si.examinind informatii ale Guvernului. la rugamintea sau in absenta acestuia. Schimbarile survenite in activitatea deputatului in timpul exercitarii mandatului se aduc la cunostinta Biroului permanent in cel mult 10 zile de la data aparitiei lor. . Functionarea Parlamentului. -proiectele de legi avizate se supun dezbaterii in cel putin doua.M. cit sip e cel extern. Din el fac parte presedintele Parlamentului si vicepresedintii. . Promulgarea legilor este un mecanism politico. Biroul permanent al Parlamentului se alege la prima sedinta a Parlamentului si reprezinta organul de lucru al acestuia.Votarea proiectului de lege. industriala sau comerciala.destinatia Parlamentului consta in realizarea functiei legislative. cu exceptia activitatii didactice si stiintifice desfasurate in afara programului stabilit de Regulamentul.in dependenta de informatia primita.M. pe durata mandatului 22. care urmeaza sa fie aprobat de Parlament cu votul majoritatii deputatilor prezenti. dupa expirarea acestui termen este suspendat de drept din functia incompatibila. 6. 1. 4. Ele reflecta spectrul politic al Parlamentului.functia de reprezentant si de garant – Constitutia stabileste ca Presedintele R. Vicepresedintii Parlamentului indeplinesc in modul stabilit de Presedinte. Curtea Constitutionala. In cazul in care deputatul se afla in unul din cazurile de incompatibilitate si nu a depus. va valida urmatorul mandat. -legea adoptata se semneaza in termen de 20 de zile de la adoptarea de catre Presedintele Parlamentului sau a unuia dintre vicepresedinti. prin vot deschis cu votul majoritatii deputatilor alesi. 2. Sesiunile convocate la initiative Presedintelui R.Votul este actul care permite.In cazul in care Guvernul nu va prezenta avizul sau in termen de 15 zile Biroul permanent va decide inscrierea lui pe ordinea de zi fara avizul respectiv. . de catre Comisia juridica.4. . Vicepresedintii se aleg la propunerea Presedintelui Parlamentului. Fractiunile parlamentare constituie un element organizatoric al Parlamentului. Parlamentului. El este comandantul supreme al fortelor armate. care se impoziteaza conform Codului fiscal.M se intruneste in doua sesiuni pe an. Sedintele Parlamentului sunt deliberative cu participarea majoritatii deputatilor alesi. in termen de 30 de zile de la data validarii mandatului. Comisia juridica.anuleaza opinia minoritatii si se impune fata de toti.Asupra proiectului poate fi luata una dintre cele trei decizii :respingerea .in lipsa acestuia.Functia legislativa sau de edictare a legilor -este determinata de art. efectuiaza anchete parlamentare.aprobarea doctrinei militare. Parlamentul va hotari infiintarea lor cu votul majoritatii deputatilor prezenti. deputatilor de a cere Guvernului prezentarea diferitelor documente si informatii. -controlul parlamentar este efectuat prin mijloace proprii care poate fi exercitat de Parlament in intregime. Poate fi revocat inainte de termen la cererea fractiunii parlamentare care l-a propus sau a1/3 din numarul deputatilor alesi.Activitatea Parlamentului consta in exprimarea vointei generale prin legi sau. este ales la prima sedinta a parlamentului prin vot secret. -toate proiectele de legi si propunerile legislative venite in Parlament de la subiectii care poseda dreptul initiativei legislative se inregistreaza de catre Biroul permanent in ordinea prezentarii lor si se aduc la cunostinta Parlamentului in prima sedinta a saptaminii de lucru .exercitarea controlului asupra acordarii imprumutului de stat. Functiile si competentele Presedintelui R. Parlamentul R. -dupa inregistrare Presedintele Parlamentului sau vicepresedintii inainteaza proiectul de lrgi sau propunerea legislativa spre dezbatere si avizare comisiei permanente sesizate in fond. atributiile Presedintelui Parlamentului. asupra ajutorului economiei si de alta natura acordat unor state straine. Presedintele reprezinta statul atit pe plan intern .Presedintelui republicii si Guvernului.Organizarea interna si functionarea Parlamentului R.de competenta careia tine proiectul sau propunerea respectiva. . .Functia de control. care isi duce activitatea in directia unei probleme concrete si care difera de problemele avute in competent comisiilor. . d) exercitarea oricarei alte functii remunerate. organizeaza controlul declaratiilor deputatilor despre veniturile lor.Deputatul care se afla in unul din cazurile de incompatibilitate va demisiona.poate fi considerate ca un program de activitate ce ofera posibilitatea desfasurarii sedintelor in mod ordonat cu o fundamentare prealabila a tot ce urmeaza a fi examinat si dezbatut.Biroul permanent va multiplica si transmite toate materialele primite de la comisia sesizata in fond deputatilor si autorilor proiectului de lege.prin anuntarea titlului si autorul proiectului sau propunerii.aprobarea bugetuliui statului. cu cel putin o luna inainte de expirarea mandatului.(1) La inceputul fiecarei legislaturi.Functia guvernamentala. urmat de aceasta calitate a sa.Mse compune din:1. Presedintelui Parlamentului sau cel putin 1/3 din numarul de deputati sunt numite extraordinare sau speciale. ele se aleg pe intraga durata a legislaturii. Presedintele Parlamentului indeplineste functia de conducere aParlamentului.Persoanele insarcinate de Parlament cu misiuni temporare in organele centrale ale administratiei de stat pot cumula exercitarea acestei misiuni cu mandatul de deputat pe o durata de cel mult 6 luni. Ordinea de zi a sedintelor. Comisiile Parlamentului sunt organe de lucru ale Parlamentului. ca rezultat al controlului. permitind Presedintelui sa intoarca spre reexaminare . .presedintele Parlamentului. Comisia juridica.

acorda ranguri diplomatice.participa la sidintele ParlamentuluiPresedintele poate lua parte la lucrarile Parlamentului.Inamovibilitatea judecatorilor.M si acorda azil politic. Daca si dupa alegerile repetate Presedintele R. Competentele Presedintelui R. cererea se consideră anonimă şi nu se examinează. Rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al R.Avocaţii parlamentari examinează cererile privind deciziile sau acţiunile (inacţiunile) autorităţilor publice centrale şi locale.desemneaza un alt membru al Guvernului caPrim-ministru interimar (pina la formarea noului Guvern) in cazul decesului sau imposibilitatii Primministrului de a-si exercita atributiile.Guvernul Republicii Moldova asigura realizarea politicii interne si externe a statului si exercita conducerea generala a administratiei publice. 25. rasa. deasemenea poate adresa mesaje cu privire la principalele problem ale natiunii. fiind obligat sa organizeze adierea cetatenilor si examinarea petitiilor. .Prezumtia nevinovatiei. au încălcat drepturile şi libertăţile sale constituţionale. .Independenta judecatorilor. -se subordoneaza principiilor :democratiei. Primind cererea spre examinare. Cererea adresată avocatului parlamentar se depune pînă la expirarea unui an din ziua încălcării presupuse a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale petiţionarului sau din ziua cînd petiţionarul a aflat despre presupusa încălcare.prin mijloace legitime.ea consta in luarea unor masuri insotite de constringerea de stat prin care persoana cu comportament illegal este obligata sa restabileasca situatia anterioara acestei incalcari prin repararea prejudiciului cauzat.Mnu va fi ales.precum si de tratatele internationale la care Republica Moldova este parte. 6.la perfectionarea legislatiei ce tine de domeniul apararii drepturilor omului . 4. Cererea trebuie să fie semnată de petiţionar. Principiile de baza ale activitatii Guvernului. . . Alegerea de catre parlament. independent de cetatenie.M candidatul care a obtinut votul a 3/5 din numarul deputatilor alesi. Refuzul de a primi cererea spre examinare nu poate fi atacat. În cazul în care aceste date lipsesc. Justitia se infaptuieste pe principiul egalitatii tuturor persoanelor.poate cere poporului sa-si exprime . înştiinţează petiţionarul că cererea lui este primită spre examinare sau că primirea ei spre examinare a fost refuzată. b) să restituie petiţionarului cererea.organice 27.Infaptuirea justitiei in numele legii. sex. In activitatea sa Guvernul se conduce de programul sau de activitate . ales sau numit din oficiu. -obiectul specific al activitatii jurisdictionale il formeaza solutionarea litigiilor juridice prin intermediul unor acte ce se bucura de o stabilitate mai mare. Este declarat ales Presedinte al R. -puterea judecatoreasca nu se poate exercita de obicei din oficiu de catre organul competent. indifferent de tipul de proprietate si forma de organizare juridica. .de decretele Presedintelui republicii. Caracteristicile proprii puterii judiciare. în limitele competenţei sale. sunt: . in cadrul caruia I s-au asigurat toate garantiile necesare apararii sale.Aceasta stabilitate se datoreaza faptului ca o data ce o hotarire a istantei judiciare a fost pronuntata se considera ca solutia data exprima adevarul si nu poate fi modificata sau anulata decit prin intermediul cailor de atac prevazute de lege. asociaţiilor obşteşti şi persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile care. la incalcarea drepturilor si libertatilor sale. denumiţi în continuare petiţionari. în cazul cînd subiectul sesizării ţine de competenţa lor. Avocaţii parlamentari examinează sesizările cetăţenilor Republicii Moldova. acrediteaza si reclama reprezentantii diplomatic ai R. decretele Preşedintelui Republicii Moldova. Stabilitatea sporita a actelor jurisdictionale este o necesitate sociala. avocatul parlamentar este în drept să solicite concursul organelor şi persoanelor cu funcţii de răspundere respective în .desemneaza un candidat pentru functia de Prim-ministru duma consultarea fractiunilor parlamentare.confera gade superioarte lucratorilor din Prociuratura. Reguli si proceduri privind alegerea Presedintelui R. Fiecare om are dreptul sa reactioneze independent.legile la care are obiectii. in cursul unui process judiciar public. legislaţia de procedură civilă. măsurile corespunzătoare. prin referendum.acceptat de Parlament.revoca si numeste. organizaţiilor şi întreprinderilor. avocatul parlamentar este în drept: a) să accepte cererea spre examinare.etc. indicînd motivele refuzului şi explicîndui modalităţile care pot fi utilizate de către petiţionar pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor sale. 26.institutii. precum si al egalitatii tuturor organizatiilor.asupra carora de regula organele pot reveni daca considera ca ele nu mai corespund imprejurarilor reale. Guvernul Republicii Moldova pilon principal al puterii executive.indeplineste si alte atributii ca: -confera decoratii si titluri de onoare. 4.M este validat de Curtea Constitutionala. sediu si de alte circumstante. Pe cale ereditara. Orice imixtiune in activitatea de judecata este inadmisibila si atrage raspunderea prevazuta de lege.Rolul autoritatilor judecatoresti in exercitarea puterii Puterea judiciara .echitatii sociale s.asociatiile obstesti si persoanele cu functii de raspundere de toate nivelurile. mobilizarea partial sau generala.indiferent de tipul de proprietate .a. ale căror drepturi şi interese legitime au fost încălcate în Republica Moldova. incheie tratate international.colegialitatii.un compartiment al puterii de stat care reprezinta dreptul unei societati organizate in stat de a asigura dreptatea si echitarea sociala. Avocatul parlamentar este în drept să deschidă din proprie iniţiativă un proces în legătură cu faptele depistate de încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului.M. O persoana poate indeplini functia de Presedinte alR.tine seama de experienta mondiala in sfera administratiei de stat si o aplica. 3. domiciliul acestuia. cu aprobarea prealabila aParlamentului. -asigura exercitarea principiilor stiintifice de administrare.96 din Constitutie . vointa asupra problemelor de interes national. pe unii membri ai Guvernului in caz de remaniere guvernamentala sau de vacant a functiei. . 3. -atributii in domeniul apararii. cererile remise de către deputaţii Parlamentului. Daca si in turul al doilea nici un candidat nu va intruni numarul necesar de voturi. -acorda grade militare supreme prevazute de lege.Principiile constitutionale de infaptuire a justitiei 1.M pentru cel mult doua mandate consecutive. Sesizarea repetată se acceptă spre examinare numai în cazul descoperirii unor circumstanţe noi. Alegerea de catre un colegiu electoral. -acorda gratierea individuala. sde organizeaza al doilea tur de scrutin.de legile constitutionale.Cererile adresate avocatului parlamentar sînt scutite de taxa de stat.Avocatii parlamentari contribuie la repunera in drepturi a cetatenilor . indicîndu-se numele. Conform art. La infaptuirea justitiei judecatorii sunt independent si se supun numai legii. -Guvernul reprezinta componentul de baza al puterii executive. hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului.la instruirea juridica a populatiei. In cazul in care nici unul dintre candidate nu a intrunit numarul necesar de voturi.adoptarii si realizarii hotarirelor. . în cazurile de o importanţă socială deosebită sau în cazul cînd este necesar de a apăra interesele unor persoane ce nu pot folosi de sine stătător mijloacele juridice de apărare.numeste Guvernul in baza votul de incredere acordat de Parlament. Drepturile avocatului parlamentar După primirea cererii.ci numai pe baza unei sesizari din partea persoanei interesate sau a altor organe de stat. .M Desemnarea sefului de stat este o problema direct legata de forma de guvernamint.Nu fac obiectul activităţii avocaţilor parlamentari cererile privind legile şi hotărîrile Parlamentului. la propunerea Prim-ministrului. c) cu consimţămîntul peţionarului să remită cererea organelor competente pentru a fi examinată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare.legalitatii. Presedintele in exercitiu dizolva Parlamentul si stabileste data alegerilor in noul Parlament. se organizeaza alegeri repetate.Avocatii parlamentari Activitatea avocatului parlamentar este menita sa asigure garantarea respectarii drepturilor si libertatilor constitutionale ale omului de catre autoritatile publice centrale si locale. loc de nastere. apartenenta 28.poate declara. -dizolva Parlamentul. nationalitate.deoarece lui ii revin cele mai importante atributii in realizarea functiei de aducere la indeplinire a legilor. explicîndu-i regulile şi mijloacele pe care acesta este în drept să le folosească pentru a-şi apăra drepturile şi libertăţile. declara razboi. origine etnica. Puterea judecatoreasca este separate de puterea legislative si de cea executive si se exercita in conformitate cu Constitutia R. politica. avocatul parlamentar este în drept să acţioneze din proprie iniţiativă. instituţiilor. Alegerea prin vot universal. Presedintele exercita contolul si prin petitiile cetatenilor. opinie. origine sociala. în termen de 10 zile. indiferent de tipul de proprietate. Desemnarea are loc in unul din urmatoarele moduri: 1. Justitia se infaptuieste in numele legii numai de instantele judecatoresti.Astfel se urmareste restabilirea echilibrului social tulburat si determinarea celorlalti cetateni sa se abtina de la un comportament illicit. avere. Amestecul in activitatea persoanelor care exercita apararea in limitele prevazute de lege se pedepseste. limba. Orice persoana acuzata de un delict este prezumata nevinovata pina cind vinovatia sa va fi dovedita in mod legal. 2. precum şi plîngerile al căror mod de examinare este prevăzut de legislaţia de procedură penală. -sulutioneaza problemele cetateniei R. Avocaţii parlamentari examinează. serviciu. . .M si alte legi. luînd. prenumele (prenumele şi patronimicul).protectia drepturilor legitime ale cetatenilor.iar litigiul in cauza nu poate fi reinceput printr-o noua actiune in justitie inaintata de persoana respectiva.atributii in domeniul politicii externepoarta tratative si ia parte la negocieri. legislaţia cu privire la contravenţiile administrative şi de legislaţia muncii. conform opiniei petiţionarului.Dreptul la aparare.Pentru ca solutionarea litigiului sa duca la restabilirea efectiva a echilibrului social tulburat hotaririi date trebuie sa I se confere o stabilitate mai mare decit actelor administrative. domiciliu. Cererile sînt prezentate avocatului parlamentar în scris în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. suboordonare. Cererea adresată avocatului parlamentar din partea unei persoane aflate într-un loc de detenţie nu va fi controlată de administraţia penitenciarului şi va fi trimisă adresantului în decurs de 24 de ore. Dreptul la aparare este garantat. . În cazul cînd există informaţii veridice privind încălcarea în masă sau gravă a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor. Avocatul parlamentar. -datorita faptului ca activitatea judecatoreasca intervine dup ace s-a produs incalcarea unor dispozitii legale.deoarece orice litigiu juridic este o consecinta a unei incalcari reale sau presupuse a legii. cetăţenilor străini şi apatrizilor care locuiesc permanent sau se află temporar pe teritoriul ei. religie. 2. ia masuri de respingere a agresiunii. judecatorii. 24.organizatii si intreprinderi . d) să respingă cererea. 5.M si aproba desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. intre primii doi candidati stabiliti in ordinea numarului descrescator de voturi obtinute in primul tur2. In tot cursul procesului partile au dreptul sa fie asistate de un avocet. -asigura colegialitatea si raspunderea personala a membrilor Guvernului in procesul elaborarii. -se calauzeste de Constitutia republicii. de asemenea.Egalitatea lor in fata legii. si ordinare adoptate de Parlament.

b) actele normative ale primarului. Persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile sînt obligate să prezinte avocatului parlamentar materialele şi documentele solicitate. În alte municipii şi oraşe pot fi create filiale ale Centrului pentru Drepturile Omului. regulile şi alte acte normative se aprobă prin ordine.1062 din Constituţia Republicii Moldova. Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale (departamentale). documentele şi materialele necesare pentru examinarea cererii şi efectuarea controlului. să asiste la şedinţele lor. f) act de aprobare a proiectelor de legi şi decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova. instrucţiuni. completarea sau abrogarea actului sau actelor emise anterior. exercitat de structurile proprii sau prin intermediul oficiilor teritoriale din subordine.000 lei in unitatea de nivelul al doilea. împuternicirile de modificare. 4. Controlul asupra activitatii organelor administratiei publice: formele. elaborare. d) actele de angajare si actele de eliberare a personalului administratiei publice locale. aprobarea sau aderarea la tratatele internaţionale. 8. dacă în solicitare nu se prevede un alt termen. regulamentele. f) actele emise in exercitarea unei atributii delegate de stat autoritatilor administratiei publice locale. e) să sesizeze instituţiile de stat respective pentru a efectua investigaţii de expertiză şi a pregăti rapoarte asupra chestiunilor ce urmează a fi elucidate în procesul examinării cererii şi efectuării controlului. Subiecte ale controlului de oportunitate sint: Cancelaria de Stat. Concilierea poate avea loc în orice etapă de examinare a cererii şi. în alte municipii şi oraşe. În preambulul actelor mentionate mai sus se indică expres actul normativ superior pe care se întemeiază. necesare pentru exercitarea atribuţiilor acestuia. instituţiilor. Obligatiile avocatului parlamentar Avocatul parlamentar este obligat: a) să fie corect şi amabil în relaţiile cu petiţionarii.Descentralizarii. continutul. în condiţiile legii. prin Legea cu privire la Guvern. el este în drept să se adreseze organului superior pentru luarea măsurilor de executare a recomandărilor cuprinse în aviz. după părerea sa. acceptarea. Ignorarea obligaţiilor menţionate la alin. Controlul administrativ al activitatii autoritatilor administratiei publice locale vizeaza respectarea Constitutiei. actelor.000 lei in unitatea administrativ-teritoriala de nivelul intii si de cel putin 300. unităţilor militare şi penitenciarelor.Consultarile cetatenilor in problemele locale de interes deosebit. Activitatea autoritatilor administratiei publice locale de nivelul intii si a celor de nivelul al doilea este supusa controlului administrativ in temeiul Constitutiei. de regulă. instrucţiunile. se poate finaliza prin semnarea unui acord corespunzătorr Concilierea părţilor constituie temei pentru suspendarea procesului intentat în legătură cu sesizarea. d) să se abţină de la orice acţiuni neconforme cu demnitatea de avocat parlamentar. indiferent de tipul de proprietate. asociaţiilor obşteşti. indiferent de tipul de proprietate. oricare altă informaţie. Controlul administrativ vizeaza in principal legalitatea activitatii autoritatilor administratiei publice locale. legilor. precum şi hotărîrile de aprobare a proiectelor de legi privind ratificarea. Primirea în audienţă are loc în municipiul Chişinău.organizarea controlului circumstanţelor care urmează a fi elucidate şi să controleze faptele expuse în cerere. Hotărîrile privind aprobarea tratatelor internaţionale. Controlul administrativ se efectueaza din oficiu sau la cerere. sub formă de proiecte de regulamente. Proiectul de hotărîre a Guvernului se elaborează sub formă de: a) act care conţine norme de drept pentru exercitarea atribuţiilor sale şi pentru organizarea executării legilor.alte acte normative in vigoare si In stricta conformitate cu competent sa. Ordonanţele se emit în condiţiile art. f) să aibă întrevederi şi convorbiri cu persoana reţinută sau arestată cu acordul şi în prezenţa persoanei.sub proprie raspundere si in favoarea lor. c) act cu privire la extinderea sau limitarea actului uneia sau mai multor norme în vigoare. fiind mediator . prin prezenta lege şi prin alte acte normative. organizaţiilor şi întreprinderilor.Legalitatii.-conform acestui principiu organele administratiei publice locale isi desfasoara activitatea in stricta conformitate cu constitutia.Actele autoritatilor publice si forta lor juridica Ierarhia actelor normative se structurează în funcţie de categoria acestora şi de autoritatea publică competentă de a le emite. la solicitarea părţilor. e) dispozitiile care implica cheltuieli sau angajamente financiare de cel putin 30. încalcă drepturile şi libertăţile constituţionale ale omului un aviz care va conţine recomandări privind măsurile ce urmează a fi luate pentru repunerea imediată în drepturile încălcate a petiţionarului şi încunoştinţează despre aceasta petiţionarul. Ordinele cu caracter normativ. ale presedintelui raionului si ale pretorului. pentru organizarea executării legilor. autorităţile şi instituţiile publice autonome. Guvernul adoptă hotărîri şi ordonanţe. Guvernul stabileşte în regulamentul său modul în care examinează proiectele de acte normative.(1) poate constitui temei pentru retragerea încrederii. Avocaţii parlamentari primesc în audienţă petiţionari conform orarului stabilit de ei. Controlul obligatoriu Controlului obligatoriu sint supuse urmatoarele acte ale autoritatilor administratiei publice locale: a) deciziile consiliilor locale de nivelul intii si ale celor de nivelul al doilea. O copie de pe actul mentionat se remite obligatoriu. -tinind cont de specificul socialdemografic si geografic acest principiu presupune dreptul si capacitatea colectivitatilor locale de a rezolva si de a gestiona. avocatul parlamentar prezintă organului sau persoanei cu funcţii de răspundere respective ale cărei decizii sau acţiuni (inacţiuni). Sediul permanent al Centrului pentru Drepturile Omului se află în municipiul Chişinău.Centrul pentru Drepturile Omului prezintă Parlamentului un raport despre respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în decursul anului precedent. cit si de functionarii acestora. regulile şi alte acte normative se emit numai pe baza şi întru executarea legilor. Controlul nu poate fi încredinţat organului sau persoanei cu funcţii de răspundere ale cărei decizii sau acţiuni (inacţiuni) sînt atacate. decizii. ale organelor de drept. -conform acestui principiu o parte din atributiile organelor administratiei publice centrale sint trecute in competenta organelor administratiei publice locale cu conditia ca politica promovata de organele administratiei publice locale sa nu vina in contradictie cu politica promovata la nivel national. 4. al prezentei legi si al altor acte legislative. reguli. Forma proiectului de hotărîre a Guvernului Deciziile Guvernului care au caracter normativ sau o importanţă generală se elaborează sub formă de hotărîre. autorităţile unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale emit. Avocatul parlamentar. hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului şi contestă actele autorităţilor şi instituţiilor publice autonome şi ale autorităţilor administraţiei publice locale dacă ele contravin legislaţiei. 2. b) actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale. inclusiv la şedinţele organelor colegiale ale acestora. 3. hotărîri sau decizii. ale conducătorilor altor organe din subordine. Accesul avocatului parlamentar la autoritati .Autonomiei locale. e) act de interpretare a unei norme din actul normativ. unităţi militare. 1.Principii constitutionale in organizarea si functionarea autoritatilor publice locale. adoptare. Corelaţia actelor normative diferite după puterea lor juridică se stabileşte în funcţie de competenţa şi statutul autorităţii publice emitente. pe care le-a aflat în urma soluţionării cererilor. c) actele privind organizarea licitatiilor si actele de atribuire de terenuri. Regulamentele. instrucţiunile. conform prezentei legi şi Legii privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova. actele miniştrilor. organele administratiei publice centrale de specialitate. d) act de unificare (consolidare) a unor acte în vigoare într-un act unic nou. ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special. Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale trebuie să corespundă întocmai prevederilor constituţionale. tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte. penitenciare. În exercitarea atribuţiilor sale. d) să primească explicaţii de la persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile asupra chestiunilor ce urmează a fi elucidate în procesul examinării cererii. asociaţii obşteşti. din contul emitentului. Categoriile de acte normative şi limitele de competenţă privind emiterea lor sînt stabilite prin Constituţia Republicii Moldova. Actele normative de executare a legilor. al semnalelor despre încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului.o parte din treburile publice.secret si liber exprimat. prezentei legi si altor acte normative atit de autoritatile administratiei publice locale de nivelul intii si de nivelul al doilea. din proprie iniţiativă. de la persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile informaţiile. În cazul reorganizării autorităţii publice de a cărei competenţă ţinea emiterea actelor normative. organelle administratiei publice locale se aleg cu concursul locuitorilor unitatii administrativ –teritoriale date prin vot universal . hotărîri. organizaţii şi întreprinderi. În cazul în care avocatul parlamentar nu este de acord cu măsurile întreprinse. hotărîrilor sau ordonanţelor Guvernului se emit în conformitate cu normele care le dispun. -acest principiu prevede posibilitatea consultarii directe a locuitorilor colectivitatilor respective in probleme de interes comunal.in conditiile legii. alte autoritati administrative. b) act privind modificarea. dispoziţii şi alte asemenea acte). Categoriile de acte normative În sensul prezentei legi. care urmează a fi aprobate prin hotărîre de Guvern. reguli. avocatul parlamentar are dreptul să prezinte un raport la una din şedinţele Parlamentului. care actioneaza inclusiv prin intermediul serviciilor desconcentrate din unitatile administrativ-teritoriale potrivit competentelor ce revin acestora in conditiile legii. completare şi abrogare a actelor normative emise anterior trec la succesorul competenţei autorităţii care se reorganizează. c) să nu divulge informaţiile confidenţiale.Eligibilitatii -fiind organe reprezentative. Organul sau persoana cu funcţii de răspundere care a primit avizul este obligată să-l examineze în termen de o lună şi să comunice avocatului parlamentar în scris despre măsurile luate. Cancelaria de Stat este responsabila de organizarea controlului administrativ al legalitatii activitatii autoritatilor administratiei publice locale.egal. conform unui grafic aprobat. În situaţiile în care se constată unele încălcări ale drepturilor petiţionarului.direct. dar nu mai rar decît de trei ori pe lună. (3) Problemele care necesită o reglementare detaliată se elaborează. precum şi hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului. avocatul parlamentar are dreptul la audienţă peste rînd la conducători şi la alte persoane cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publice centrale şi locale. La începutul fiecărui an. intrare în vigoare sau denunţare. regulamente. face tot posibilul pentru a soluţiona plîngerile prin concilierea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile. precum şi a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului. ce nu corespund legilor. c) actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi şi de nivelul doi. avocatul parlamentar este în drept: a) să aibă acces liber la toate autorităţile publice centrale şi locale. -autoritatea reprezentativa organizata de populatia unitatii administrativeteritoriale in scopul solutionarii intereselor locale tinind cont de prevederile Constitutiei si altor acte normative in vigoare. instrucţiuni.În procesul examinării cererii şi controlului. Avocaţii parlamentari au dreptul să asiste şi să ia cuvîntul la şedinţele Parlamentului şi ale Guvernului. ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale Autorităţile administraţiei publice centrale. Actele normative ale Guvernului Pentru exercitarea atribuţiilor constituţionale şi a celor ce decurg din Legea cu privire la Guvern. precum şi să propună instituirea unei comisii parlamentare care să cerceteze aceste fapte. b) să garanteze nedivulgarea secretului de stat şi a altor informaţii ocrotite de lege. subiectii. sînt supuse unei proceduri speciale de iniţiere. actele normative structurate ierarhic sînt: a) hotărîrile şi ordonanţele Guvernului. Exercitarea controlului administrativ de oportunitate de catre autoritati de nivel superior se admite doar in partea ce se refera la atributiile delegate de catre stat autoritatilor administratiei publice locale. Organ al administratiei publice locale. 29. catre oficiul 30. Principiile administratiei publice locale. în cel mult 10 zile de la data solicitării. care efectuează urmărirea penală. acte normative (ordine cu caracter normativ. Controlul administrativ include controlul legalitatii si al oportunitatii activitatii autoritatilor administratiei publice locale. În condiţiile legii. statute. În cazul in care se constată încălcări în masă sau grave ale drepturilor şi libertăţilor constit uţionale ale omului. b) să aibă acces liber la instituţii. pînă la data de 20 ianuarie. c) să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale. precum şi de caracterul . după caz. Guvernul suspendă sau abrogă. precum şi datele din viaţa personală a petiţionarilor.

subiectului investit cu dreptul de control procesul-verbal al fiecarei sedinte a consiliului in termen de 15 zile de la sedinta.(1). Insa legea contraventionala prevede unele imprejurari a caror aparitie face ca principiul inevitabilitatii raspunderii contraventionale sa fie stirbit. oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din urmatoarele decizii: a) declansarea procedurii de control prevazute la art.raspunderea Contraventionala cuprinde un asamblu de norne juridice care reglementeaza implementarea dreptului contraventional prin constringere. precum si posibilitatea survenirii consecintelor nefavorabile (aplicarea sanctiunilor) in cazul incalcarii acestei obligatii.latura obiectiva. 6Abrogarea actului care stabileste raspunderea contraventionala . aducerea faptuitorului la organelle de drept. controlul corp[oral sau al bagajelor. Sustinem opinia savantului romin Mihai Adrian Hotca ca. Raspunderea contraventionala este o varietate a raspunderii juridice care apare in toate cazurile de comportament illegal al persoanei si se manifesta prin aplicarea fata de ea a sanctiunilor juridice corespunzatoare in ordinea stabilita de legislatia contraventionala. O singura exceptie de la regula generala este cea a posibilitatii aplicarii raspunderiicontraventionale in cazurile prevazute de legislatia penala(art. 14.55CP). 2.Aceasta decizie se extinde si asupra persoanei care a comis o contraventie si careia timp de trei luni nu i-a fost adusa la cunostinta hotarirea privind aplicarea sanctiunii contraventionale. In sens larg. iar aceasta raspundere difera in functie de natura normei inculcate si a pericolului social al faptei.se intelege ”acea forma a raspunderii juridice identificata cu raportul juridic contraventional de constringere. Ea exclude raspunderea contraventionala datorita nerealizarii acesteia in termenele stabilite de lege. cu indicarea prevederilor legislatiei ce se considera a fi incalcate. adica realizarea competentei jurisdictionale se face de catre organelle executive imputernicite. Controlul la solicitarea persoanelor vatamate Orice persoana fizica sau juridica ce se considera vatamata intr-un drept al sau de catre o autoritate a administratiei publice locale printr-un act administrativ poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat controlul legalitatii actului.Inlocuirea raspunderii contraventionale cu raspunderea administrativ-disciplinara se efectueaza in cazul si in modul stabilit de legea contraventionala . Legea contraventionala prevede ca sanctiunea contraventionala poate fi aplicata nu mai tirziu de 3 luni de la comiterea contraventiei.moartea faptuitorului este cauza de stingere a actiunii contraventionale .subiectul.). inclusive cea contraventionala. actiunea prin constringera asupra contravenientului.continut si sfirsit. Anume ea constituie singurul temei juridic al raspunderii contraventionale.in virtutea caracterului sau. Cererea de efectuare a controlului legalitatii este depusa in termen de 30 de zile de la data emiterii actului. pe cind aplicarea masurilor raspunderii penale si de drept civil se face numai in limirtele jurisdictiei judiciare.spre deosebire de alte forme de raspundere juridica. aprecierea sociala negativa a comportamentului illegal.chemati la concentrare.continutul raportului de constringere. Decedarea persoanei fata de care s-a inceput procedura contraventionala. cea disciplinara. In al doilea rind. Prin sanctiune se intelege masura de actiune juridica aplicata de stat si societate asupra unui comportament.Conform legii mentionate. nu numai pentru comiterea contraventiei.cit si obligatia contravenientului de a suporta sanctiunea.raspunderea contraventionala este personala si nu se transmite pe cale de succesiune. In al treilea rind modul extrajudiciar de aplicare a raspunderii contaventionale.emiterea unui act de amnistie daca el suprima aplicarea sanctiunii administrative.in limitele sanctiunii contraventiei comise.prin urmare persoana nu poate fit rasa la raspundere contraventionala.taxelor. solicitantul nu este lipsit de dreptul de a sesiza direct instanta de contencios administrativ.ca institutie juridica a dreptului contraventional .Daca partile s-au impacat si procedura contraventionala devine irevocabila . Raspunderea contraventionala se caracterizeaza ca o reactive a statului pentru o categorie de delicate. Procedura contraventionala. In termen de 30 de zile de la data primirii cererii. in al doilea rind. daca se constata ca corectarea sau reducarea persoanei e posibila fara aplicarea pedepsei penale. de regula pe cale extrajudiciara.Ca orice alta modalitate de activitate. aplica masura disciplinara corespunzatoare.stabilit intre stat si contravenient .prin raspundere contraventionala .Se stie ca incalcarile de legislatie se deosebesc dupa obiect .procedura contraventionala inceteaza. 5. In baza celor mentionate .dupa M.expresia raspunderea contraventionala este susceptibila de patru acceptiuni . b) respingerea cererii cu indicarea motivelor si incunostintarea solicitantului.potrivit caruia restabilirea ordinei sociale si repararea pagubei pricinuite ca urmare a savirsirii unei contraventii este un effect neevitat. dispunind de putere disciplinara.este o activitate cu un continut concret-realizarea prevederilor normelor materiale ale dreptului contraventional. este o varietate a constingerii juridice. Controlul solicitat de autoritatea administratiei publice locale Consiliul local de nivelul intii si consiliul local de nivelul al doilea pot solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat sa verifice legalitatea oricarui act adoptat de autoritatea executiva in cazul in care considera ca acesta este ilegal.executarea deciziilor cu privire la aplicarea pedepsei contraventionale.nu mai tirziu de 3 luni de la descoperirea ei. Ca institutie juridical fundamentala a dreptului contraventional .a analizei diversilor opinii pe aceasta problema am putea mentiona ca raspunderea contraventionala este reactia statului la comiterea cu vinovatie a unei fapte contraventionale prin aplicarea de catre organul imputernicit fata de faptuitor a constringerii statale prevazute de legea contraventionala in modul si in termenii stabiliti de lege . de asemenea.sanctiunea contraventionala poate fi aplicata nu mai tirziu de trei luni de adaptarea hotaririi cu privire la refuzul de a intenta urmarirea penala sau clasarea cazului. 3Aplicarea numai acelor sanctiuni contraventionale care sint prevazute de lege(art.a delictului disciplinar (de serviciu).primelor de asigurare si disciplinei financiare.latura subiectiva). Astfel raspunderea penala survine in cazul savirsirii unei infractiuni. deoarece acesta nu a fost rezolvat intr-o perioada de timp rezonabila si care este prevazuta de legea contraventionala. particularitati. In termen de 30 de zile de la data primirii cererii. care naste dreptul statului de a aplica sanctiunea normei juridice inculcate si obligatia faptuitorului de a suporta consecintele juridice ale faptei comise.aplicarea sanctiunilor contraventionale. Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale este o cauza ce stinge raportul juridic contraventional de conflict. In cazul contraventiilor din domeniul ipozitelor – nu mai tirziu de un an de la data comiterii contraventiei. In primul rind. retinerea contraventionala.in cazul in care contraventia este neinsemnata. Cererea de efectuare a controlului legalitatii se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii sau comunicarii actului.iar faptuitorul este eliberat de raspunderea contraventionala.atrage dupa sine in calitate de sanctiuni aplicate unui avertisment sau a unei amenzi in marime de pina la doua unitati conventionale. 2Examinarea cazului si emiterea deciziei privind aplicarea sanctiunii contraventionale de catre organul (persoanele cu functii de raspundere)imputernicit (art. Raspunderea contraventionala:notiune . continutul juridic. Orice incalcare a normelor juridice atrage dupa sine raspunderea juridical a persoanei care a savirsit-o cu vinovatie.75. oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din urmatoarele decizii: a) declansarea procedurii de control prevazute la art. In cazul in care considera ca decizia consiliului local este ilegala. se considera neinsemnata contraventia care.Hotca.continue-nu mai tirziu de trei luni de la descoperirea ei. Acest fapt determina si consecintele juridice diferite ale lor.Pericolul redus al faptei contraventionale.Din punctual de vedere al dreptului procesual .daca in actiunile sau in inactiunile persoanei exista indici ai contraventiei . In ea se indica prevederile legislatiei ce se considera a fi incalcate.289 CCA) inseamna ca nu poate fi executata decizia cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale. instituind mai multe cause care exclud aplicarea sanctiunii contraventionale si anume: Prescriptia aplicata sanctiunii contraventionale. dar si pentru o infractiune care nu prezinta un mare pericol social.Din aceasta definitie reiese ca aplicarea raspunderii contraventionale va fi considerata legitima numai atunci cind vor fi respectate integral urmatoarele conditii: 1Existenta continutului juridic al contraventiei:(obiectul.precum si fata de persoanele din efectivul de soldati si din personalul de comanda al Organelor Afacelor interne.ea are inceput.daca ea nu a fost pusa in executare in decurs de trei luni din ziua pronuntarii ei. Aceasta raspundere juridical reese in mod obiectiv din savirsirea unei fapte ilicite.In cazul contraventiilor din domeniul impozitelor. ce incalca prevederile normelor de drept.In cazul refuzului de a porni urmarirea penala sau in cazul clasarii 16.38. 15.Prescriptia executarii deciziilor cu privire la aplicarea sanctiunilor contraventionale(art. dar nu in scopul realizarii justitiei ci pentru respectarea jurisdictiei contraventionale. secretarul consiliului transmite oficiului teritorial al Cancelariei de Stat lista actelor adoptate de primar sau de presedintele raionului pentru luna precedenta. In cazurile special prevazute de legea contraventionala (art. Aceasta activitate revine diferitilor participanti la procedura .organul imputernicit sa resolve cazul poate sa-l absolveasca pe faptuitor de raspundere contraventionala si sa se limiteze la o observatie verbala. Raspunderea juridica. consecintele Activitatea efectiva privind combaterea contraventionalitatii nu poate avea loc fara a apela la o asa masura de constringere statala cum este raspunderea juridical.Moartea faptuitorului face imposibila aplicarea sanctiunii contraventionale deoarece. Aplicarea masurilor de constringere contraventionala este una din formele cele mai illustrative ale manifestarii jurisdictiei contaventionale.37. ca si toate masurile de constringere. urmaririi penale. reprezentind o stare de drept deosebita ce presupune prezenta obligatiei fixate in lege.A.Legea contraventionala prevede ca. 6Respectarea regulilor de aplicare a sanctiunilor contraventionale stabilite de lege.dupa continut .care se aplica fata de militari si supusii serviciului militari.latura pasiva a raportului contraventional de constringere . In special nu sunt considerate drept raspundere contraventionala masurile de prevenire ( controlul documentelor de identitate.289 CCA). se aplica.sanctiunea se aplica nu mai tirziu de un an de la data comiterii contraventiei . Raspunderea contraventionala se deosebeste essential de raspunderea disciplinara.institutie fundamental. 4Impacarea partii vatamate cu persoana care a comis contraventiile prevazute in articolele 47/1-47/3 ale CCA. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate proceda la controlul legalitatii oricarui act care nu constituie obiectul unui control obligatoriu in termen de 30 de zile de la data primirii listei mentionate la alin.circumstantele ce exclude pornirea procedurii contraventionale si aplicarea sanctiunii contraventionale Unul din principiile raspunderii contraventionale este principiul inevitabilitatii acesteia. In acest caz.In caz de emitere de catre Parlament a unui asemenea act. si anume pentru contraventie.dar actiunea civila va fi solutionata. care transmite. Decesul contravenientului este una din cauzele ce determina stingerea raportului de represiune contraventionala.204-231 CCA). cea de drept civil. pentru raspunderea contraventionala este characteristic temeiul special. 4Respectarea termenilor de aplicare a sanctiunilor contraventionale (art.Aceasta caracteristica se refera la toate categoriile de baza ale raspunderii juridice : penale. 5Aplicarea pedepsei numai in limitele sanctiunii prevazute de norma materiala incalcata .atunci actiunea contraventionala si cea civila se sting din oficiu cu clasarea procedurii. raspunderea contraventionala. Controlul facultativ Pina la data de 10 a fiecarei luni.22-23 CCA. adica aplicarea fata de el a masurilor de constringere statala. 7. presedintele raionului sau secretarul pot solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat efectuarea unui control al legalitatii. 3.raport juridic de constringere. direct de organelle statale imputernicite ( de persoanele de raspundere ale acestora). Ea presupune imbinarea organica a doua momente: in primul rind. ceea ce nu inseamna ca toate cazurile de aplicare a constringerii contraventionale pot fi calificate in acest fel ca raspundere contraventionala.al carui continut il constituie dreptul statului de a aplica sanctiunea contravenientului si obligatia corelativa a acestuia de a suporta sanctiunea. iar in cazul contraventiei continue. Responsabil de aceasta obligatie este secretarul consiliului. Raspunderea contraventionala are particularitatile sale care se manifesta clar din compunerea ie cu alte categorii ale raspunderii juridice.Stadiile (trepele) procedurii contraventionale. primarul. In literatura de specialitate nu exista o opinie unica a specialistilor in ceea ce priveste existenta raspunderii contraventionale ca o modalitate a raspunderii juridice si definitia ei. Pentru raspunderea disciplinara e characteristic faptul ca ea e atestata in cadrul relatiilor de suboordonare a persoanei ce comite delictul disciplinar raportat la persoana cu functii de raspundere care. care se aplica in mod extrajudiciar.a delictului patrimonial.teritorial al Cancelariei de Stat in termen de 5 zile de la semnarea actului.209 CCA) masurile raspunderii contraventionale se aplica de instantele de judecata. b) respingerea cererii cu indicarea motivelor si incunostintarea solicitantului.75. disciplinare. administrative si de drept civil (patrimoniale). intelegerea necesitatii de a o realize. aducerea prin mandate de aducere).

reținerea administrativă. precum și pentru a preveni producerea unor fapte care ar periclita ordinea publică drepturile și interesele statului sau ale cetățenilor. Aceste măsuri se împart în două grupe: obișnuite și speciale. precum si procurorul sunt in drept sa atace decizia cu privire la cazul contraventional. analiza juridical a faptei comise. se verifica incadrarea juridical a faptei comise.avind citeva faze ce succed. Metodele de convingere trebuie săfie de bază în administrarea de stat ceea ce constitue o realizare a principilor unui stat democratic și ea poate fi aplicată cu succes întrun stat democratic înrucît organele administării de stat prin activitatea pe care o desfășoară urmăresc în permanent satisfacerea drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor a necesităților lor materiale și spirituale. prevenirea de către contravenient a următoarelor daune ale contravenției. 3. Faza procedurii contraventionale va fi interpretata ca acea parte a procedurii contraventionale care. Sancțiunea contravențională este un element obligatoriu al normei contravenționale materiale în acre sunt prevăzute măsurile de influențare a statului asupra persoanei care cu vinovăție a comis o abatere contravețională ea fiind un mijloc de garantare a normei juridice. acordat cetățeanului respectiv. discutarea.se deosebesc una de alta prin:continutul sau. Aplicarea sancțiunii nuami în strictă confornitate CCA. 17.pe linga sarcinile comune ale procedurii. privarea de dreptul special. Deci prin constrăngere administrativă înțelegem un ansamblu de măsuri pe care organele administrării de stat le poate lua direct pentru a asigura executarea dispoziților legale în cazul în care acestea nu sunt executate de bunăvoie. se analizeaza documentele procesuale prezentate. Actualul cod CCA prevede următoarele sancțiuni contravenționale: avertismentul. mijloc de reeducare și măsură de prevenire a abaterilor contravenționale.De regula. 5. ridicarea contra echivalent a obiectului. tendințele și pricipile organizării și funcționării aparatului de stat coincid cu interesele de bază ale cetățenilor.urmarind scopul de baza al ei. Fazele procedurii. în proprietatea statuli. Examinarea cazului si emiterea deciziei asupra cazului. B) Examinarea plingerii sau a protestului. se desfasoara executare deciziei irevocabile cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale. cît și de către alte persoane. se emite decizia asupra cazului. 2. Ridicarea contra echivalent constă în ridicarea silită a obiectului care a constitutit instrumentul comitertii sau obiectul nemijlocit al contravenței. avertismentul nu se consideră pedeapsă contravențională. 4.participantii la procedura.contraventionala. 18. Dreptul de a conduce mijloace de transport. aducerea făptuitorului la organele de drept. metoda educării și explicării necesității de a traduce în viață voința majorității membrilor societății. reeducerea persoanei care cu vinovăție a comis o contravenție prevăzută de legea contravențională în spiritul respectării ordinii de drept. 6comiterea contravenții în stare deebrietate. Aplicarea sancțiunilor contravenționale are drept scop: ocrotirea valorilor sociale protejate de normele juridice contravenționale. Se aplică pe un termen de pînă la 3 ani pentru încălcarea a modului de folosire a acestui drept. care se adduce la cunostinta partilor procedurii. Statul prin activitaea pe care o desfășoară organele sale pune în executare dispozițile cuprinse în legislația contravențională aplicînd în primul rînd metoda convingerii. comiterea contravenței sub puterea unei emoții sufletești ori în vertutea unui concurs de grave împrejurări persoanale sau familiale. Prin noțiune de constrîngere înțelegemmăsurile de influență aplicate direct de către organele statului asupra persoanei vinovate de încălcarea normelor de drept contravențional fără adresare în judecată . B) Examinarea cazului contraventional.examinarea lui si emiterea deciziei. Încadrînduse în caracteristica sancțiunilor juridice sancțiunia contravențională dispune de aumite trăsături caracteristice: este o formă de constrîngere statală. 4. 2. Din defeniția sanacțiunii contravenționale rezultă caracterul triplu al ei: măsura de constrîngere statală.are si sarcinile sale proprii bine determinate. se aplică numai de cître organele abilitate prin legea contravențională. a cărui prezență e obligatorie pentru examinarea unui dosar cu privire la contravenția comisă sau a altei persoane care se eschivează de la chemarea legitămă în organele de drept. 4. Fazele procedurii sint organic legate intre ele. Privarea de dreptul special acordat uniu cetățean ex. C) Finalizarea fazei de executare a deciziei emise si a procedurii contraventionale. circumstantele atenuante si agravante ale cauzei.de rind cu procedura contraventionala obisnuita. 5comiterea unei contravenții în condițile unei calanității naturale sau alte împrejurări excepționale. In literatura de specialitate exista mai multe opinii privind definitia de treapta a procedurii contraventionale .la general. Expulzarea constă în îndreptarea silită de pe teritorilu RM a cetățenilor străini sau a apatrixilor care au încățcat regulile de ședere în RM. fazele si etapele procedurii contraventionale pot fi prezentate ca: 1.realizindu-se prin activitatea participantilor concreti la procedura contraventionala care se finalizeaza cu emiterea unei variante de decizie intermediare asupra cazului. In mod schematic. C) Adoptarea si pronuntarea deciziei in recurs asupra cazului contraventional. B) Inceperea procedurii contraventionale. Sistemul de sancțiun i contravenționale poate fi stabilit expres de către legea contravențională. căința sinceră a vinovatului. măsuri de curmare. Circumstanțele care agravează răspunderea contravențională pot fi următoarele: continuarea comportării ilicite. Măsurile de convingere are unele forme pe care le putem evedinția: expliucarea. au propriile etape. La a patra faza. Executarea deciziei cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale. Avertismentul ca sancșiune contravențională se aplică de regulă în scris în formă verbală. exprimată prin lege. Circumstanțele care atenuează răspunderea pentru contravenția comisă se consideră următoarele 1. 2 comiterea de două ori în decursul unui an a unei contravenții similare.Spre exemplu. principala parte a procedurii fiind reprezentantul statului. Amenda constă în varsarea unei sume de bani în benificiul statului. expulzarea. La a treia faza.urmatoarea faza isi incepe desfasurarea dupa finalizarea celei anterioare. Cele obișnuite de curmare sunt: cerința de a înceta comportamentul ilegal.exista si procedura contraventionala simplificata pentru unele fapte contraventionala. B) Executarea propriu-zisa a deciziei. D) Documentarea procesuala a rezultatelor cercetarii cazului. Revizuirea cazului conttraventional : A) Atacarea deciziei asupra cazului. Procedura contraventionala consta din urmatoarele faze: 1. La a doua faza. 2. atragerea în contravenție a unui minor. consultarea. prevăzută de legea contravențională. confiscarea obiectului care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenții. La desfasurarea procedurii simplificate fazele procedurii nu ies in evidenta.comiterea contravenței de către un grup de persoane. executarea deciziei se suspendeaza si se efectuiaza revizuirea cazului de catre instant de judecata. 3. Cercetarea cazului contraventional: A) Constatarea faptei antisocial comise. scopurile. 19 Măsurile administrative de curmare: sistemul conținutul metodele de aplicare.3. Executarea deciziei cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale: A) Verificarea procedurii de punere a deciziei emise in executare. prevenirea comiterii unor noi contravenții atît de către contravinientul însuși. De gradul și forma vinovății lui. repararea benivolă a prejudiciuluisau înlăturare daunei pricinuite. Unul din elementele constituitive ale noțiunii de contravenție este sancționarea faptei ilicite comise prevăzute de lege.la comiterea unei contraventii pentru care nu se intocmeste un proces – verbal cu privire la contraventie si amenda se achita la fata locului . Cercetarea cazului contraventional.metodele de activitate.3. E) Expedierea procesului-verbal cu privire la contraventie si a materialelor anexate la el conform competentei. Activitatea participantilor la procedura contraventionala se desfasoara in timp si dupa continut ca o consecutivitate de actiuni procesuale intru realizarea drepturilor si obligatiilor reciproce. comiterea contravenței de către un minor. 4. SISTEMUL CONSECINȚELE REGULILE DE BAZĂ DE APLICARE A LOR.procesverbal cu privire la controlul corporal etc). In caz de atac. Constrîngerea administrativă constă în aceia că organul corespunzător al administrării de stat sau persoana cu funcții de răspundere conducînduse de împuternicirele sale obligă cetățeanul să înfăptuească anumi9te acțiuni sau să înceteze unele acțiuni cu posibilitatea aplicării măsurilor de constrîngere administrativă. Regulile de aplicare a sancțiunii contravenționale pot fi următoarele: aplicarea sancțiunilor numai în atingerea scopuli prevăzut de legea contravențională. C) Emiterea deciziei asupra cazului.Decizia intermediara se fixeaza intr-un document procesual special (procesverbal cu prvire la retinere .fazele de cercetare a cazului. se aplică în mod extra judiciar. sistarea activității unei . Formele de convingere se exprimă prin aplicarea unui sistem de măsuri de stimulare morală sau materială. arestul administrativ.precum si executarea acesteia se contopesc. se constata fapta contraventionala.realizate in stricta consecutivitate. În literatura de specialitate se admite următoarea clasificare a măsurilor administrative de constrîngere: măsuri de prevenire. D) Punerea in executare a deciziei definitive cu privire la aplicarea sanctiunii contraventionale. măsuri de pedeapsă contravențională. E de mentionat ca.opinii care nu se deosebesc esential. insuflarea ca metode de acțiune asupra conștiinței voinței și comportamentului obicților administrării. Examinarea cazului si emiterea deciziei asupra : A) Pregatirea pentru examinarea cazului. C) Colectare si administrarea probelor. care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivul nemijlocit al contravenții. formarea unei conduite corecte a făpuitorului . CONVINGEREA ȘI CONSTRÎNGEREA CA METODE DE ADMINISTRARE ÎN DOMENIUL COMBATERII CONTRAVENȚIONALITĂȚII.deciziile emise etc. La aplicarea sancșiunilor se ține cont de caraterul valorilor social atentate. prevenirea săvîrșirii unor fapte antisociale atît de contravenient cît și de către alte persoane. amenda. de persoana celui care a atentat la aceste valori.SANCȚUNILE CONTRAVENȚONALE: NOȚIUNE. Revizuire cazului contraventional. Fiecare dintre fazele enumerate la rindul lor. comiterea contravenței de către o femeie gravidă sau de către o femeie care are un copii de vîrstă de pînă la un an. Deci putem defeni convingerea ca pe o influență psiopedagogică ce se aplică față de individ apelarea la conțtiința lui în scopul respectării de către el a legislaței în vigoare și a îndeplenirii atribuților sale constituționale. aplicarea sancțiunii contravenționale nu atrage după sine consecințele atecidentul penal. Numai în cazul în care măsurile de constrîngere nu au efect organele administrării de stat trebuie să apeleze la metodele de constrîngere pentru a asigura punerea în executare a legilor. Importanța cxonvingerii ca metodă principală de educare a maselor de către organele administrării de stat este argumentată de însăși natura unui stat de drept . Confiscarea constă în transformarea silită ți în mod gratuit a obiectuli care a constituit instrumentul comiterii sau obiectivaul nemijlocit al contravenții. Deci putem menționa că sancțiunea contravențională este o măsură constrîngere statală prevăzutăde legea contravențională și aplicată contravenientului în modul stabilit de lege pentru săvîrșirea cu vinovăție a contravenției avînd drept scopocrotirea valorilor sociale. Confiscarea este asemănătoare după conținut cu ridicarea contra echivalient. partea vatamata sau reprezentantii legali ail or. D) Anuntarea deciziei asupra cazului si punerea ei in executare. se colecteaza si se administreaza probele privind caracterul faptei antisocial comise si personalitatea faptuitorului. temeiu aplicării măsurilor de constrîngere este delictul contravențional.alcatuiesc procedura contraventionala. Măsurile administrative de curmare se aplică în cazurile cînd e necesară curmarea prin constrîngere a acțiunilor ilegale și prevenirea urmărilor dăunătoare. La prima faza. Aplicarea pedepsei contravenționale numai în limitele sancțiunii contravenții comise. se aplică numai în cazul comiteree cu vinovîție a unei fapte antisociale prevăzută de CCA. D) Fazele enumerate. delicventul. Aducerea prin mandt a făptuitorului.

Norma juridică este o regulă generală şi obligatorie de conduită. dreptul comercial. оn şi naţional. etc. Ramura de drept este un ansamblu distinct de norme juridice. dreptul familiei. Conceptul realizării dreptului Elaborarea dreptului. spirituale) este hotăritor principiilor in procesul in transformării valori proprii dreptului contravenționale . Instituţia juridică se defineşte ca o totalitate de norme juridice organic legate. oricоt ar fi de corectă şi de bună reglementarea. În cazul eschivării ei de a se prezenta la chemarea organului de drept . Deci. Considerăm că realizarea dreptului poate fi definită ca procesul transpunerii m viaţa a conţinutului normelor-juridiee оn cadrul căreia oamenii. uneori. prin elaborarea lor se urmăreşte reglementarea relaţiilor sociale in sensul dorit. vederea aplicarea dreptului оn constă practică in a elaborarea unui sistem de acţiuni statale. juridice procesuale se aplică numai în caz de apariție a raporturilor juridice generate de fapta contravențională comisă. eschivarea de la tratament a celor bolnavi de boli venerice sau eschivarea de la examinarea sida.. Reținerea juridică se aplică în scvopul: curmării unei contravenții. În conformitate cu legislația în vigoare reținerea și aducere vor cetățeanului. o оncorporează оn patrimoniul psihologic al individului. Această formă este denumită la general "Aplicarea dreptului". format sub influenţa constituţii. Sensul reținerii constă în limitarea forțată pe scurt timp a cetățeanului în drepturile sale. acesta este realizat şi prin intermediul unor acte specifice de autoritate emise de organele statului оn conformitate cu competenţa rezervată lor prin lege. început şi fundamentat în perioada apariţiei primelor aplicarea normelor juridice de către organele competente. Statul şi societatea sоnt interesate оn realizarea prevederilor оnscrise оn actele normative. este rezultatul acestor condiţii. dreptul civil. 2normele . crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii şi pentru protecţia socială a cetăţenilor. in temeiul competenţei lor. Rolul acestor condiţii (economice. dreptul familiei. dreptul penal. în caz de nevoie prin constrângere. De aici putem trage concluzia că ansamblul de reguli ce constituie dreptul este de fapt un ansamblu de norme juridice. sarcini complexe. De altfel. Asigirării examinării la timp și corecte a cazurilor contravenționale. dreptul procesual. Procedura contravențională cuprinde totalitatea normelor juridice procesuale ce conțin anumite reguli de implementare a normelor materiale pot ale fi dreptului următoarel: contravențional. Aplicarea dreptului sau aplicarea CONTRAVENȚIONALĂ CA STADIE A PROCEDURII CONTRAVENȚIONLĂ. Soluționarea contravențional cu legislația. dreptul muncii.. protejarea patrimoniului cultural naţional. regula ce poate fi adusă la îndeplinire pe cale statală. tentativade sinucidere. dreptul financiar. dreptul civil. Dreptul ca scop este ansamblul şi regulilor asigurate şi garantate de către stat. Cercetările de sociologie juridică şi de criminologie. Educarea respectării legilor. organizarea cooperării cu alte state etc. În comparaţie cu alte ramuri ale dreptului. оntr-un cuvоnt.. strictă asigurarea Stabilirea prevenirea cetățenilor în întăririi conformitatea sancțiunilor comiterea contravențiulor.. În această lumină a înţelegerii corecte a conţinutului sistemului de drept a Republicii Moldova. In ultim ă instanţă. de origine italiană. sistarea exploatării transportului a cărui stare tehnică reprezintă un pericol pentru traficul rutier. deosebirea dintre ele puţind şi trebuind a fi făcută din punct de vedere teoretic. a оnfăptuirii scopurilor urmărite prin reglementare. acestea sоnt sarcinile care se urmăresc prin crearea de norme ce reglementează relaţiile din domeniile amintite. de exemplu. Aducerea poate fi de două feluri: obișnuită și prin mandat de aducere. vagbondajului. clasificate după obiectul reglementării juridice şi al metodelor de reglementare şi care reglementează relaţii sociale într-un anumit domeniu.3dacă întocmire pe loc a procesului verbal este imposibilă. normele constituie juridice cadrul apar juridic ca al mijloace realizării fundamentale de realizare a acesteia. dezvoltarea culturii şi ştiinţei. asemanarea persoanei reținute cu descrierea portretului verbal al persoanei bănuite în comiterea infracțiunii. dreptul penal. a arestului adninistrativ. Pentru o mai bună înţelegere a locului pe care îl ideilor franceze. întocmirii unui proces verbal cu privire la contravenție. in transpunerii dispoziţiilor şi sancţiunilor normelor de drept. dar greu de realizat. Garantarea suveranităţii naţionale şi a integrităţii drepturilor exploatarea concordanţă valorificarea productiv al ocupă dreptul constituţional în teritoriale. 37. a actelor normative nu reprezintă un scop in sine. aceste două procese de creare şi de realizare a dreptului se interpătrund. Normele juridice sunt create оn vederea realizării unor sarcini ale societăţii. coexistenţei Din libertăţilor. Sistarea activităților întreprindelor poate fi efectuată numai atunci cînd activitatea lor prezintă un pericol pentru securitatea publică. adică împărţirea sa pe ramuri şi instituţii juridice. definiţie apărării drepturilor esenţiale ale omului şi sociale. Particularitățile procedurii contravenționale 1procedura contrsvențională este o totalitate de norme juridice procesuale ce conțin reguli de aplicare a regulilor materilale ale dreptuluoi contravențional. ocrotirea mediului оnconjurător şi asigurarea echilibrului ecologic. şi care reglementează un grup de relaţii sociale înrudite. Sistemul dreptului evocă unitatea dreptului şi diferenţierea sa. această desprindem două concluzii importante : *9 dreptul este un ansamblu de reguli.limitarea si libertatea de acțiune și deplasarea persoanei ce a săvîrșit o contravenție în scopul saigurării ordinii publice și securității publice. In esenţă. 4 atăt conținutul acestei activități căt și organele abilitate de a examina cazul și de a emite decizuia asupra cazului sunt strict stabilite de legea contravențională. constatarea cauzelor și condiților în care sa comis contravenția. dreptul pozitiv. dreptul administrativ. fie că sunt cuprinse în constituţie sau în alte acte normative prin care se reglementează relaţii sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării. vom identifica şi dreptul constituţional ca o totalitate unitară de norme juridice. aducerii prin mandat de aducere. iar organele de stat optică dreptul. politice. In afara participării specifice a cetăţenilor şi organizaţiilor nestatale in procesul realizării dreptului. Privite prin prisma rolului statului. resurselor potenţialului tuturor naturale 38. etc. contravenții. stabilirii identității unei persoane. Realizarea dreptului prin CONTRAVENȚIONALE CERCETAREA 1. Ele sarcinilor statului. așadar procedura contravențională este o totalitate de norme juridice procesuale care constitue normelor mecanismul materiale de ale realizare a dreptuli contravențional prin acre sunt protejate valorile sociale din domeniul combaterii contravenționalități activitatea executivă a organelor abilitate reglementată de legislația în vigoare privind prevenirea și curmarea de contravenții constatarea și curmarea faptei contravenționale și executarea decizilor respective resocializarea contravenientului și demascarea cauzelor și condiților care favorizează comiterea contravenților. atragerea tuturor cetăţenilor la viaţa politică a societăţii. Scopul procedurii contravenționale poate fi atins prin respectarea unor sarcini care sunt următoarele: calificarea la timp sub toate aspectele cazului deplină și obiectivă în a împrejurărilor fiecărui caz. bănuit de comiterea unei fapte contravenționale . orientate 20. punоnd оn centru lor studiul condiţiei sociale a legii. Condiţiile generale ce caracterizează climatul social-politic şi ideologic determină m mod nemijlocit eficienţa formelor juridice de realizare a dreptului. *10 dreptul serveşte reglementării relaţiilor sociale. dreptul constituţional este cu mult mai tânăr. executării hotărîrii adoptate privind aplicarea contravenționale. consfinţirea şi garantarea libertăţilor interesul forţelor cetăţenilor.conform legislației în vigoare la examinarea unor cauze contravenționale prezența persoanei trase la răspundere este obligatorie. la fel de important este cel al realizării normelor. într-un climat specific manifestării justiţiei. Aceste cercetări subliniază particularităţile modului оn care procesele sociale majore оşi exercită оnrвurirea asupra comportamentului juridic al cetăţeanului şi asupra aplicării dreptului de către organele statului. Dreptul constituţional ca ramură de drept. Analizînd legislația în vigoare evedențiem următorele temeiuri juridice ale aducerii la organele de drept și rețineri administrarive: comiterea contravenței la care întocmirea procesului verbal e obligatorie ăi acest proces verbal nu poate fi întocmit la fața locului. оn practică. Prima catedră de drept constituţional s-a creat în 1796 la Ferrara. asigurării respectării hotărîrilor cu privire la cazul contravențional. a cunoaşterii legii de către destinatarii săi etc.întreprinderi. În virtutea celor expuse vom defini sistemul de drept al Republicii Moldova ca un ansamblu de norme juridice divizate conform obiectului şi metodelor de reglementare în ramuri de drept cum ar fi: dreptul constituţional. au scos la iveală concluzii de o mare importanţă teoretică şi practică privind dependenţa realizării dreptului de condiţiile generale socialumane şi culturale. Analiza conceptului realizării dreptului este de fapt analiza modului de implementare a normei de drept оn viaţa socială. la organele de poliție va fi legală atunci cînd vor fi respectate următoarele condiții:1 dacă cetțeanul a fost surprins la locul comiterii contravenții sau sunt suficiente motive de al bănui în săvîrșirea ei. 2a fost săvîrșită o contravenție care prevede întocmire obligatorie a unui proces vrbal. el neputuid fi superior societăţii оn care se naşte şi acţionează. Eschivarea de la ispășirea pedepsei penale. apoi după un timp scurt la Pavia şi la Bologna. dreptul agrar.. iar în 1834 şi la Paris. creator sociale. şi cu asigurarea ordinii constituţionale. respectă şi execută dispoziţiile normative. nu constituie decоt primul pas оn realizarea sarcinilor amintite. ca subiecte de drept. cauzelor și condiților ce au contribuit la structurii intime a personalităţii umane şi ca criterii de apreciere a desfăşurării corecte a relaţiilor din societate. dreptul internaţional etc. PORNIREA PROCEDURII ȘI оn direcţia asigurării unei conduceri eficiente a acesteia. aparţinând unei ramuri de drept. spiritul legalitîății. 3procedura contravențională presupune o activitate a organelor curmarea abilitate sau privind constatarea prevenire faptei sistemul de drept al republicii vom explica unele noţiuni elementare din teoria dreptului. care au organizarea disciplinarea comportamentului uman în principalele relaţii din societate. crearea de norme. a modului оn care societatea primeşte norma de drept. legate organic între ele. 5procedura contravenșională are ca scop și reeducarea contravenientului. al cărui scop este de a asigura ordinea socială. persoana poate fi supusă în modul stabilit de lege. distrugerea unui imobil construit samovolnic precum și evacuarea dintrun spațiuy locativ ocupat samovolnic. menţinerii şi exercitării statale a puterii. după metoda de reglementare specifică ramurii respective.

оn primul rоnd. Asa dar .. Pentru a judeca. legislatorul nu poate avea оn vedere atunci cоnd elaborează normele juridice. administrativ să etc. material etc. interpretarea este оn orice caz o operaţie prin care se stabileşte o legătură logică оntre dreptul pozitiv şi aplicarea lui. concentrоnd la maximum conţinutul exprimat De aici rezultă. necesitatea interpretării normelor juridice rezultă şi din faptul că legislatorul. politica. din care trebuie să selecţioneze pe cea care se aplică оn cazul concret (un caz particular şi individual. d. acte de aplicare concrete prin dispoziţmVpe care le dau organelor subordonate prin ordine.prezumtiilor legale absolute. avertismentul sau sancţiunile pe care le aplică ş. prin pierderea careia. Guvernul ca organ executiv face atоt acte normative cоt şi acte de aplicare. nu sоnt acte de aplicare a dreptului la un caz concret. оmpartă ale jurisdicţiei etc.exista atunci cind relatiile supuse reglementarii sint incomplete reglementate. m. nu trebuie confundată realizarea dreptului. pentru o bună activitate de aplicare a legii de către toate organele оn subordine. deoarece el naşte. De exemplu. Analogia nu poate fi aplicata in trei categorii de situatii: .aplicarea individuală. la toate categoriile de norme juridice. faptul că aplicarea dreptului este o f armă specifică de realizare a sa. care constituie un proces unic deşi ele nu au aceeaşi succesiune оn timp. dar acte de elaborare nu fac decоt primele: Parlamentul şi apoi Guvernul. pe care le aplica. ei pornesc de la faptul că transmisa pentru rezolvare altor organe. o activitate vastă pentru că toate organele de stat.. ci ele sоnt elaborate pentru executarea legilor. c ear servi ca parte componenta a lui. instanţele judecătoreşti ca şi procuratura fac numai acte de aplicare. a. lacuna legii si necesitatea aplicarii normelor juridice existente. Domeniile оn care intervin organele statului оn procesul realizării dreptului sоnt determinate de competenţa acestor organe оn domeniul organizării şi conducerii sociale. Pentru acest motiv. cunoscinduse in acest sens doua forme: hotăririlor elaborate pentru a aplica prevederi cuprinse оn diferite legi. Aşadar. care impune. Cuvintul . care este el in realitate. оn numirea оntr-o funcţie. Caracterul general al noimei. Lacuna in reglementarea normativ-juridica . de aceea el dă numeroase acte de aplicare. reiese. premeditate”. urmărind să acopere o diversitate de situaţii deschisă. de semnificaţiile realizare a momentelor sale succesive. de exemplu. Ministerele şi organele locale fac. Actul de aplicare constituie un act deosebit de important. Şi organele poliţieneşti fac acte de aplicare. Atunci cind constatinduse lipsa normei juridice in care sa poata fi inclus cazul ce urmeaza a fi solutionat. sau alte acte care intervin оn activitatea cotidiană. De aici reese ca exista doua forme de lacune. 2) 39. conceptul de aplicare a dreptului este folosit in literatura juridică intr-un sens specific. prin mijloace normative. In primul rind.aplicarea normativă. Aceste norme оnsă. omisiune.. care reesa din natura lucrurilor si relatiilor. se exprimă concis. In aceasta situatie . determinat prin trăsături ce nu-şi găsesc de flecare dată reflectarea exactă şi detaliată оn conţinutul normei).a pedepselor prevazute de codul penal. redactind normele. оn temeiul puterii de reglementare a guvernului.exceptie . penru că guvernul. toate situaţiile. deci nefiind vorba de un act de sancţionare.exista atunci . numai că organele de stat lucrează оn numele puterii şi ele se manifestă prin acte concrete care au putere de lege оn traducerea lor оn viaţă. adică a оncercării de a subsuma cazul dat unei norme generale existente. Analogia legii si anologia dreptului. Intrun text scris). stinge sau modifică raporturi juridice. lipsă (ex. Nu toate organele de stat elaborează acte normative.normelor de drept juridice presupune aplicare dat de un organ de stat constă. Procesul verbal de constatare a unei contravenţii. generează drepturile şi obligaţiile faţă de persoanele la care se referă. оn primul rоhd vine să execute actele normative existente. Despre asa lacune se vorbeste atunci cind legiuitorul a aminat rezolvarea problemei date pentru o perioada de timp. Ele nu pot fi оn nici un caz extra lege (cu atit mai mult contra legeei) şi nu dau naştere nemijlocit la raporturi juridice concrete. instituţii dintre care unele au character normativ. оncheierea unui contract ş. interpretarea ei.. Folosirea analogiei se face cu titlu exceptional. sau cu ocazia unei percheziţii. determinate de o norma juridical. Dacă luăm cele trei categorii de organe de stat . instrucţiuni transmise оn vederea realizării unor sarcini concrete. deoarece оşi desfăşoară activitatea оn conformitate cu normele juridice. Lacuna in dreptul pozitiv. De aceea . evidenţiază necesitatea interpretării normelor juridice. Daca se au in vedere recunoasterea in calitate de izvoare a dreptului obiceele si precedentele judiciare atunci poate fi vorba despre lacune generale in dreptul pozitiv. judecatorul nu poate refuza judecarea cauzei adusa in fata lui pe motiv ca legea nu o prevede . nefiind un act normativ. strоns legată de procesul traducerii оn viaţă a normelor juridice prin acte individuale şi concrete adoptate de organele statutului. Aici functioneaza principiul incriminarii legitime si principiul legalitatii pedepsei dupa care nici o fapta nu poate fi pedepsita de cit daca ea a fost in mod expres. juridice In Interpretarea procesul realizării normelor dreptului interpretarea normei juridice ce urmează a se aplica оn vederea soluţionării unei cauze printr-un act de aplicare reprezintă un moment de cea mai mare importanţă. Lacuna in legislatieexista atunci cind lipseste o lege (un act a unui organ supreme al statului). credem. Desigur că Parlamentul оn primul rind face acte de elaborare a dreptului. Оn majoritatea argumentarea guvernului acestei sоnt clasificări. a. nu sоnt manifestări de voinţă ale unui organ de stat оntr-un raport de drept individualizat Aceste măsuri juridice aparţin ordinii normative şi nu celei sub-normative.cind lipseste complet o reflementare si cind sint neajunsuri in reglementarea existenta. nici obicei. pentru racordarea normei la situaţie. această aplicare se realizează intr-o formă oficială şi se concretizează printr-un act care este actul de aplicare. Actul prin care aprobă compoziţia guvernului este un act de aplicare. pentru organul de interpretare. existenta carora e determinata de dezvoltarea vietii sociale si necesitatilor practice de rezolvare a problemelor sociale. necesitatea dezvăluirii conţinutului real al normei şi a sferei situaţiilor avute оn vedere de legislator cu prilejul redactării normei. nu gaseste o norma juridică in care sa se incadreze situatia de fapt pe care o constata. Lacunile in drept. După cum am arătat mai sus normele juridice au un caracter general şi impersonal care ne formează un model general de conduită. .cind nui lege. propriu. Aplicarea dreptului este un concept mai restrоns. Cu alte cuvinte. pe de o parte. lacuna in dreptul pozitiv este lipsa totala sau partiala a normelor juridice. Sоnt situaţii оn care dispoziţia actului de 40.exista atunci cind lipsesc normele legii si normele actelor de subordonare. In al doilea rind. care se refera la acea cauza dar nu pot fi gasite nici norme sau texte juridice care sa reglementeze cause asemanatoare. numita el se tacere de a lasă la legiuitorului. activitate ce intra оn competenţa lor ca activitate concretizată оntr-un act oficial care este actul de aplicare. оnfiinţarea unei societăţi mixte. Istoria оndelungată a dreptului a impus o adevărată "metodă juridică". Sint situatii in care organul de aplicare a dreptului fiind sesizat pentru solutionarea juridical a unei speţe. în sens indirect înseamnă eroare. Astfel se naşte nevoia interpretării. solutia data are putere juridica numai in situatia respectiva si exclusiv asupra partilor implicate. pe de altăparte. ne exprimăm rezerve şi considerăm că оn aceste cazuri nu ne aflăm оn prezenţa unor acte de aplicare a dreptului. Nu trebuie confundat lacunele in legislatie intrebarea elaborarea cu asa cind normei. In literatura juridică unii оncearcă aplicarea dreptului in: . Elaborarea actelor de aplicare cunoaşte anumite faze. cadrul organizatoric.. ci este vorba despre realizarea unor atribuţii ale guvernului şi ale ministerelor. ca o modalitate a realizării dreptului. asa cum prevad sistemele de drept contemporane. Analogia dreptului constituie o alta forma a analogiei la care se recurge atunci cind in solutionarea unei cauze se constata ca lipseste norma juridical. trebuie să se aplice unor situaţii concrete diverse. Trecоnd la instanţele judecătoreşti. intentionat abtine lăsind intervenţia unor organe competente. cu normele de drept ca şi cetăţenii de altfel. care sоnt acte normative. Lacună în sens direct este o calitate esentială a unui obiect. el trebuie să rămоnă la un nivel de generalitate. pe care legislatorul le poate prevedea la o norma juridical. şi marea diversitate de cazuri оn care se aplică. este lacunară sau intunecată. rezolvarea problemei in afara sferei legislative. modalitatea care presupune intervenţia unui organ competent ce elaborează un act juridic оn anumite forme specifice. după o anumită procedură. formele şi metodele specifice interpretării. obiectul nu poate fi acela. 1) Analogia legii . vom consemna că acestea nu pot să dea acte normative prin natura lor. In plus. organul de aplicare gaseste totusi norme juridice care se refera la o situatie asemanatoare. demonstrind analogia cazului judecat cu cazul prevazut. organul de aplicare va asigura solutionarea juridical a cauzei date recurgind la principiile generale ale dreptului. . O normă juridică ridică puţine probleme de interpretare atunci cоnd reglementările ce le cuprinde sоnt mai minuţioase. aprobă compoziţia guvernului. Lacunile in drept au sens opus si se inteleg ca niste imperfectii a dreptului sau lipsa in el a ceva. sоnt acte de aplicare. respectarea dreptului. Lacuna in lege. In linia celor expuse tună acum. оn principiu.lacună” are două sensuri. de principiile fundamentale. Judecătorul are оntotdeauna оn faţă un sistem de norme juridice cu caracter general şi impersonal. . dar şi el face acte de aplicare оn sensul că are şi anumite atribuţii pe care le realizează оn conformitate cu Constituţia sau alte legi. ca organ executiv.legislative. Ele urmăresc să asigure. Nu trebuie să se reducă actul de aplicare numai la actul de sancţionare. Unii autori evidentiază in drept asa zisele lacune . de realizare a unei norme juridice. Deci prin natura lor. executive şi judecătoreşti -constatăm că toate fac acte de aplicare. organul juridice. pentru că este organul legiuitor. De aceea. care se pot ivi оn aplicarea dreptului.) trebuie să clarifice cu toată precizia textul normei stabilească compatibilitatea acestuia оn raport cu o anumită situaţie de fapt. Aici ponderea este alta. fapt care ne dă posibilitate de a dezvălui conţinutul bogat al normei juridice. al garantării exercitării libere autori a drepturilor să cetăţeneşti. nici act subordonat legii. Ambele forme au nevoie de un apel fata de organelle legiuitoare referitor la elaborarea unei norme noi. judecătorul trebuie să constate fiecare speţă оn parte. In aceste cazuri se recurge la aplicarea dreptului prin analogie. Deci aplicarea dreptului se face de către organele oficiale оnsărcinate cu aplicarea unor acte normative. ce trebuie sa corespunda cerintelor normative. sоnt chemate să aplice dreptul. Aceste acte. sensul si continutul legislatiei in vigoare. care presupune o activitate concretă. sau a fost . dar cele mai multe sоnt ordine. Aplicarea dreptului este o activitate vastă pe care o desfăşoară organele de stat potrivit competenţei lor. În sens direct lacună înseamnă loc liber. Necesitatea interpretării este justificată de faptul că оn procesul aplicării dreptului organul de aplicare (judecătorul. cu aplicarea dreptului. nici precedent judiciar.

Precizări asupra unor aspecte ce pot fi ridicate de interpretarea оntr-o ramură de drept sau оntr-un domeniu se оhtilnesc.Imperativul ipotetic îl mai numeşte imperativ ipotetic condiţionat şi este specific voinţei ce rîvneşte. Interpretarea normei juridice constă sub lor оn aspectul viaţă. varietatea cazurilor оn care se aplică tot face necesară interpretarea ei.: dacă vezi că cineva cade îl prinzi. pentru a defini cu toată precizia voinţa legislatorului.pe cînd dreptul natural reprezintă legislaţia absolută ideală. Interpretarea normei juridice nu are ca obiect identificarea voinţei interne a indivizilor.J. оntre interpretarea şi crearea dreptului.După părerea lor dreptul trebuie să cuprindă 3 idei fundamentale:a)să trăieşti onest.Ideile acestei şcoli au fost expuse în lucrările spiritul dreptului roman. ca un de moment al aplicării dreptului. prin dezvăluirea sensului normei.Savigni susţine că dreptul este o operă a naturii.metafizoc şi pozitiv.şt. Interpretarea normei juridice se face оn scopul оnţelegerii exacte a conţinutului ei.el este imperfect.Kant arată.Şcoli şi curente în gîndirea juridică cu privire la apariţia şi locul dreptului în societate. Оn aceste situaţii. după cum am văzut din capitolul precedent este o problemă de tehnică juridică.Există două categorii de imperative:ipotetic.critica raţiunii practice. elementul care ridică cele mai frecvente nevoi de interpretare este ipoteza. Interpretarea normelor juridice. stabilirea exactă a situaţiei de fapt. realizarea obiectivelor urmărite prin reglementare. a găsirii scopului urmărit de legislator prin reglementare. interpretare. lor.În ambele lucrări ne demonstrează că dreptul nu poate răspunde raţiunii pure. trebuie să precizăm că privim interpretarea ca un moment al aplicării dreptului.Şcoala istorică a dreptului-a apărut în Germania la sfîrşitul sec. total sau parţial. toate aceste obiective ale interpretării sоnt canalizate оn final оn scopul aplicării corecte şi unitare a normelor juridice pe tot cuprinsul ţării. Un termen poate avea оnţelesuri diferite pentru ramuri de drept diferite.”Pe acaestă cale ajunge să arăte că normele de drept limitează reciproc libertatea fiecăruia pentru a asigura liberatatea tuturor Kant dă următoarea definiţie a dreptului . Nu de puţine ori interpretarea apare ca necesară pentru a stabili dacă o normă nouă a abrogate sau nu. permite aplicarea Procesul оncercare acesteia practic a al la cazuri aplicării concrete. normelor şi a juridice este.În evul mediu aceste idei şi-au găsit reflectarea în lucrările Sfîntului Augustin şi Tomas Dacvino. 3. şi violentă chiar. sub aspectul determinării celor mai bune mijloace de realizare a prescripţiilor normei juridice. Dar ea există de fiecare dată. constituie o condiţie necesară a procesului de aplicare a dreptului. sub aspectul stabilirii cоt mai exacte a drepturilor şi obligaţiilor celor ce оncheie raporturi pe baza normelor interpretate. referă. prin stabilirea unor forme mai restrоnse de aplicare (care determină crearea unor excepţii de la regulile supuse interpretării).este totalitatea condiţiilor în care voinţa liberă a fiecăruia poate coexista cu voinţa liberă a tuturor în conformitatecu o lege universală a libertăţii. precum şi a sancţiunilor prevăzute pentru cazul nerespectării acestor drepturi.Şcoala realistă a dreptului. nici n-au fost prevăzute оn mod direct. Ticluirea era considerată ca o artă (hermeneutică).Ei dezvoltă ideea că în afară de cutumă poate exista şi o legiferare.Russo. Definind interpretarea dreptului. Exprimarea voinţei оn norma juridică. J.Ei spun că dreptul pozitiv este expresia voinţei umane şi se divizează în drept scris şi în drept nescris. ale legalităţii şi echităţii. Deci оncă odată se poate de subliniat că interpretarea normelor juridice. Abordоnd conceptul interpretării normelor juridice.critica raţiunii pure. prin acoperirea lacunelor legii. cu o anumită poziţie a cuvintelor оn text. 2.Ideea principală dreptulul pozitiv trebuie întemeiat pe dreptul natural. se ştie că pe timpul cоt o normă este оn vigoare pot să apară fapte noi care. ea trebuie necesarmente sa fie interpretată.care nu e o creaţie a oamenilor. un rol de completare a normelor оnţelesului "adоncire" aceasta activitatea оndrumare facоndu-ne să ne simţim оn prezenţa acelor "cazuri limită". оn diferite legi.Dreptul e un fenomen istoric sub . Gustav Hugo.deaoarece statul este condiţia indisolubilă de existenţă a dreptului Şcoala sociologică sau pozitivistă a dreptuluŞc. Vorbind motiv trebuie de.opiniile despre drept sau constituit în şcoli. Alteori aceasta constă оn determinarea exactă a cоmpului de aplicare a normei оn spaţiu. avоnd. care exprimă voinţa legislatorului.Meritul acestei şcoli constă în faptul că ne demonstrează că nu poate exista dreptul decît pentru un popor. Unii autori declară. a momentului intrării ei оn vigoare. deoarece norma generală e un rezultat al unor cazuri individuale preexistente şi deci interpretarea se face prin mijlocirea acelei norme generale. prin completarea ei (realizată printr-o interpretare extensivă a textelor). 3. este оntotdeauna o alterare care poate fi neоnsemnată оn unele cazuri. Scopul interpretării este оntotdeauna identificarea voinţei legislatorului.concrete. cu folosirea semnelor de punctuaţie. Orice normă trebuie interpretată.ci din raţiunea umană. In acest sens este citat elveţianul De Vatel pentru care "in claris nonfat interpretatio" (interpretarea nu are loc cu privire la ceva care este clar).3)să dă-i fiecăruia ce este a lui. pentru a se stabili dacă o normă este clară.El este o oglindă a trecutului poporului. Realizarea normelor juridice.Astfel traducerea în viaţă a acestor norme se realizează doar prin intermediul luptei.Dar ei au dedus ideea dreptului nu din raţiunea divină. oricоt ar părea de simplă şi de clară. Interpretarea constă dintrun proces mintal оn care sоnt folosite variate metode şi principii de interpretare pentru a determina. cu alte studiindule "interpretare a normelor juridice" şi nu "interpretarea dreptului".Kant formulează că imperativul categoric ca o normă universală care spune „poartă-te astfel încît maxima acţiunii tale să poată fi acceptată ca o lege universală. care intersectează^sfera de aplicare a celor déjà existente.ci doar celei practice.XVIII.În această ordine de idei şi Groţio. adică lămurirea sensului exact şi complet al normelor juridice.dreptul s-a manifestat în societate sub 2 aspecte:1sub forma unui drept pozitiv-ca o creaţie a oamenilor care se ralizează în legi şi alte acte normative. putem reţine că interpretarea normelor juridice constituie o operaţiune logică raţională care constă оn clarificarea sensului exact şi lămurirea conţinutului normelor juridice оn vederea realizării şi aplicării lor cоt mai eficiente şi оn mod echitabil f aţă de toţi cetăţenii Aplicarea normelor juridice. chiar оn cuprinsul unor legi. care asigură o analiză şi o explicare adecvată a termenului оn cauză.J Russo.Epoca modernă Hugo Groţios.dezvoltate în evul mediu şi avînd o mare influienţă şi în ziua de azi.Alături de marile sisteme filosofice concepţiile. interpretarea jcоt mai exactă a conţinutului normelor ce urmează a fi aplicate situaţiei date. 5.În concepţia lui Ihering dreptul este o realitate vie.b)să nu prejudicieză pe altcineva.Anume explicării originii acestui drept. a conţinutului ei şi a voinţei exprimate оn normă. legislatorul consideră uneori necesar să facă. pentru acest utilizată noţiunea noilor şi acte normative. Dar uneori. instanţa supremă a ajuns să aibă un anume rol creator de drept. оn alte cazuri. Sociologică a fost întemeiată de marele cugetător Auguste Comte.ideile căruia au fost dezvoltate de Platon. o normă mai veche.deaceea izvorul principal este cutuma.Aici dreptul natural iarăşi se schimbă. demonstrează necesitatea de a clarifica orice nuanţă semantică a limbajului juridic. In sfоrşit. aceasta reprezintă o "contradicţie in subiecto" deoarece.Tomas Dacvino.Însă adepţii aceştei şcoli se opuneau codificării.veşnic şi se impune dreptului pozitiv.este o ordine ce este stabilită de Dumnezeu. conţinutul şi finalitatea voinţei legislatorului. оn această situaţie trebuie să se recurgă la forme şi metode de interpretare a normelor juridice care să cuprindă concordanţa dintre voinţa reală a legiuitorului şi оnţelesul nemijlocit al termenilor оntrebuinţaţi.juristul german Rudolf von Ihering. este principală sau subsidiară.el se naşte şi se dezvoltă sub acţiunea factoriloe exteriori ca rezultat a unei lupte permanente. Această şcoală a apărut în urma revoluţiei franceze ce urmărea codificarea dreptului..Dreptul este spiritul poporului. in timp şi asupra persoanelor.Şcoala raţionalistă a dreptului. 2. Comte clasifică ştiinţele în ştiinţele matematicii ştMecanicii.Dreptul creşte odată cu sufletul poporului şi oglindeşte întreaga istorie a poporului. Tematica interpretării оn acest caz nu are оn vedere un discurs filozofic care să pună оn valoare explicaţia temeiurilor principale ale poziţiei şi funcţionării dreptului оn societate a (interpretarea dreptului).Întemeiatorul acestei şcoli e Socrate.Ei au fondat aşa numita „teoria evoluţionistă” a dreptului. este оn conformitate cu normele cuprinse оn actele juridice normative superioare sau nuetc. cu cel mai оnalt grad de ţrecizie posibil. Ca moment (fază) al aplicării normei juridice la cazuri concrete. şi de tehnică legislativă. şi Russo constată că dreptul constă de a-i da fiecăruia ceea ce îi aparţine. formulează o regulă sau o excepţie de la regulă. a scopului оn care au fost elaborate. "de hotare".în curente de gîndire juridică succesive sau paralele în timp. In sfirs.sociologică care îmbrăţişează dreptul.Aristotel.Această teorie îşi găseşte reflectarea în două lucrări a lui KANT:1.Potrivit teoriei dreptului natural.părintele acestei şcoli este filozoful german Immanuel Kant . atunci cоnd această normă lasă organelor de aplicare libertatea unei astfel de determinări.Imperativul categoric este un imperativ necondiţionat sub formă de lege a conştiinţei. In al patrulea rind.Întemeetorul acestei doctrine este psihologul.De ex.ideile. Istoricul. оnsă. Interpretarea se referă la toate elementele normei. la rоndul său. iar scopul său era acela de a determina lămurit sau a desluşi ideea de drept cuprinsă оn regulă. Ideea dreptului şi interesele statului sînt comune şi trebuiesă se însoţească permanent. cu autoritatea unui aforism juridic. Nu оntimplător оn literatura juridică mai veche interpretarea normei mai purta şi denumirea de ticluire sau explicare a normei.arta. la care se pot adăuga şi altele. Aceasta duce la elaborarea unor noi norme. Sesizarea sensului contextual revine interpretării.Cicero. presupune efectuarea prealabilă a următoarelor operaţii: 1.iar statul este o uniune de oameni liberi uniţi cu scopul respectării dreptului şi binelui comun. determinarea normelor juridice care o prevăd.precum:şcoala dreptului naturalrădăcinele dreptului natural le găsim în antichitate. Оn al cincilea rind. interpretarea este necesară pentru a clarifica şi a limpezi sensul exact al normei. a sferei de aplicare.el se creează singur ca un fenomen natural. оndeosebi оn coduri şi-tratate internaţionale.Ihering divizează dreptul în drept obiectiv şi subiectiv.dar are un caracter etern.Realizarea acestor drepturi poate fi efectuată numai prin intermediul luptei.În lucrarea sa susşine că toate ştiinţele trec în evoluţia lor istorică prin 3 stadii:teologic. In al treilea rind. a raportului cu alte norme. ci voinţa lor aşa cum a fost exprimată (materializată) оn norma publicată. activitatea ei situоnduse la graniţa dintre interpretarea dreptului şi crearea lui. оntrucоt nu existau оn momentul elaborării ei.Punctul slab al acestei doctrine după Mircea Djuvara constă în faptul că acestă teorie nu determină îndeajuns conştiinţa juridică carestă la baza elaborării dreptului. Interpretarea.A. Din acest motiv.lupta pentru drept şi scopul în drept. Totuşi.Reprezentanţii sînt Fridric Savigni. Aspectele enunţate.precum limba.Hugo Groţius.dar această legiferare trebuie să fie secundară.2. care nu poate fi niciodată perfect identic cu un altul. оn particular.Dreptul pozitiv este legislaţia curentului.pentru o epocă dată şi că el variază în funcţie de loc şi timp. "punerea in aplicare a normelor" prin "integrarea" 1. оn această situaţie se impune interpretarea comparоndu-le dispoziţii legale.că toate acţiunile sînt subordonate unor imperative. оn realitate. după cum ştim. care au redat norma. оn vederea realizării lor cu respectarea principiilor generale ale dreptului. impune concretizarea lor sub mai multe aspecte: determinării persoanelor fizice şi juridice la care se teoretico-filozofică adesea оn operaţii logico-raţionale avоnd ca obiectiv clarificarea sensului unor termeni sau stabilirea trăsăturilor esenţiale оn vederea оndepărtării celor neesenţiale. оn textele de lege sоnt folosite 4e multe ori termsni al căror sens este diferit de cel obişnuit. că nu este nevoie de interpretare atunci cоnd norma este clară.J. Această voinţă ar fi putut să fie exprimată mai mult sau mai puţin corect.it. Sistemul nostru de drept nu dispune de o reglementare a problematicii interpretării.2sub forma unui drept natural. de ale Plenului a de Judecătoriei Supreme. necesitatea interpretării derivă şi din problemele care se pot ivi оn legătură cu redactarea gramaticală a textului de lege.Cu alte cuvinte în această teorie existau două legislaţii paralele: dreptul natural şi dreptul pozitiv. piatra de justeţei interpretării eficienţei normei. deci. cel puţin m privinţa deciziilor de оndrumare juridice.categoric. cu plivire la cazul nou. deoarece acesta nu poate reda оntotdeauna cu maximă claritate determinările de conţinut.dreprul nu trebuie creat. interpretarea a depăşit acest rol de intermediar оn procesul aplicării. interpretarea poate fi necesară şi pentru determinarea naturii şi caracterului normei: este o normă imperativă sau dispozitivă.Conform doctrinelor filozofice a acestor autori dreptul este justiţia în cadrul colectivităţii umane. precizări asupra оnţelesului special al termenilor folosiţi оn redactarea actului normativ. оn general.

Teoria psihologică a fost întemeiată la începutul sec. Metoda gramaticală.În viziunea adepţilor. 2. . Este înţeles că legea (stricto sensu) trebuie respectată în ambele forme de interpretare administrativă. Interpretarea dată are forţă juridică (este obligatorie) pentru cauza respectivă şi faţă de participanţii la această cauză. efectele sale nefiind obligatorii.Exponent al teoriei solidarităţii sociale. şi persoanele care convieţuiesc ori se află în întreţinere sau îngrijire.elaborat de stat. oricît de complex ar fi el.Voinţa morală sau voinţa individului izolat apare mereu sub forma gîndirii în sine.În opinia autorului. Toate organele administrative sînt părţi componente ale puterii executive. Ce înseamnă o interpretare autentică? Atunci cînd organul emitent îşi interpretează propriul act această interpretare poartă denumirea de interpretare autentică. în redactarea actului de aplicare.Voinţa după Stammler. pentru a emite un act de aplicare legal. sau putînd fi respinsă (atît acceptarea. sînt reflectate şi în principala lucrare a juristului american Hans Kelsen Teoria pură a dreptului. Indiferent de momentul la care este făcută. fie într-un act normativ care va fi adoptat ulterior.neobligativitatea ei pentru alte organe şi pentru împrejurări similare şi nici pentru aceeaşi autoritate într-o împrejurare identică.şi dreptul pozitiv. realizată de cetăţeni. cu alte cuvinte. trebuie încă o dată reţinut faptul. Vom fi într-un asemenea caz în faţa unei pedepse cumulative sau a unei pedepse alternative.Dreptul conform ideilor lui Kelsen. DEFINIŢIA Modalităţilor de interpretare constau în construcţii logice. cît şi legile ordinare pe care le adoptă. După cum am observat organul care a edictat sau sancţionat o normă juridică are prerogative de a o interpreta. de exemplu. iar actul juridic ce cuprinde interpretarea are forţă juridică a actului interpretat.El îşi concentrează atenţia asupra studierii fenomenului dreptului avînd la bază viaţa lăuntrică a omului.Dreptul e destinat să asigure indivizilor un minim de securitate socială faţă de „indivizii incertitudinii exestenţiale”. ea se bucură numai de o autoritate ştiinţifică şi nu juridică. acte normative în temeiul şi pentru aplicarea legilor. De exemplu. ale funcţionarilor şi deputaţilor sau ale altor persoane oficiale. interpretarea dată unei norme juridice de către acelaşi organ. Interpretarea legală a legilor revine numai parlamentului. De asemenea interpretarea poate fi concretă (cauzală sau judiciară).ştinţadreptului trebuie să se limiteze la cercetarea dreptului numai în stare pură. Totodată.dreptul aparţine domeniului gîndirii şi e cunoscut ca voinţă.ca fenomen al existenţei. o altă modalitate de interpretare neoficială a normelor juridice.un sistem de norme ce reglementează conduita umană. după cum s-a vorbit mai sus. Metoda gramaticală (interpretarea ad literam)..ca un curent al pozitivismului juridic. Organul de aplicare. de obicei.Indivizii sînt liberi în cadrul statului. minor.XX. despre aplicarea şi perfecţionarea sa 42. Metoda gramaticală (interpretarea ad. fiind făcută de organele de aplicare a dreptului cu prilejul soluţionării unei cauze concrete.. B. constituie o premisă a bunei aplicări a normelor juridice prin faptul că dă explicaţie corectă înţelesului. Bazele acestei teorii au fost puse de juristul german Rudolf Stammler. incluzînd. Interpretarea generală sau legală este reclamată de situaţia în care o dispoziţie sau o prevedere dintr-un act normativ este neclară sau confuză.reprezintă o regulă normativă. Teoria juridică este de multă vreme preocupată de stabilirea şi clasificarea metodelor de interpretare.O voinţă e justă. avînd de soluţionat o cauză. De aceea actul juridic interpretativ este aplicat retroactiv (ex tunc) din momentul edictării. că nu are legătură cu aplicarea.În concepţia lui.el poate fi dedus numai din normele juridice şi nu din faptele sociale. În Moldova puterea de a edicta legile (stricto sensu) aparţine. ' A. cele care au înţelesul propriu limbajului şi care alcătuiesc fondul de bază al lexicului textelor normative (noţiuni precum soţ. ca mijloace pentru identificarea voinţei legislatorului. De aici rezultă că interpretarea cauzală se caracterizează prin: .).ai cărei reprezentanţi sînt Martin Heidegger şi Jean Paul Sartre. o altă concluzie dacă legea foloseşte conjuncţia "sau". cel puţin pentru moment. situaţiile ce vor fi rezolvate ulterior se vor baza pe interpretarea dată între timp.Dreptul autonom constituie emoţiile generate de îndemnul conştiinţei. analiza cauzei pe care o reprezintă putînd fi luată In consideraţie de către organul de aplicare. prin intermediul cărora el reuşeşte să stabilească.Ideea dreptului. ci un act juridic de aplicare dat în temeiul unei norme juridice al cărei conţinut a putut fi dezvăluit în urma unui efort mai mult sau mai puţin complex. deşi nu se poate afirma că el este complet desprins de acest proces.morala. . începe. Interpretarea oficiala este realizată de către organe de stat care au atribuţii fie în procesul elaborării dreptului.ci doar ca un instrument al înţelegerii conştiente dintre indivizi. sau prin raport la contextul istoric în care norma a fost adoptată). în care norma este inclusă. noţiunile care primesc sensiiri diferite de la o ramură de drept la altci (precum noţiunea de "familie").Ideile teoriei normativiste. În general se admite existenţa următoarelor metode: A. obţinută în cercetarea riguroasă a instituţiilor juridice. b) interpretarea neoficială. În exercitarea funcţiilor sale. În calitatea sa de şef el poate interpreta atît Constituţia şi legile constituţionale cît şi cele ordinare.în afara legăturilor cu politica.ce-şi găseşte expresie în actul normativ stabilind prescripţii juridice obligatorii pentru toţi subiecţii de drept. Modalităţi de interpretare a normelor juridice În realizarea interpretării. Ele sînt de obicei.Locul central în lucrarea sa îl ocupă norma juridică. marea teritorială şi spaţiul aerian). întrucît ea este cuprinsă. Acestea pot interpreta legea. ori de cîte ori aceasta este necesar pentru executarea funcţiilor sale. un act de interpretare. că actul de interpretare are şi efect retroactiv.Funcţia sa constă în a asigura stabilitatea ordinii şi a păcii sociale. fie prin acte normative inferioare. pe cale normativă sau prin acte individuale. fără forţă juridică. metode de lucru şi principii generale.pe care sociologia îl studiază. fie prin acte cu caracter individual. desemnînd în limbajul obişnuit o suprafaţă a uscatului. A. poartă şi denumirea de interpretare facultativă. ori că o faptă se pedepseşte cu închisoare sau amendă penală. după cum vedem.numai în cazul în care ea se conduce după o lege fundamentalăideia unei voinţe libere. Interpretarea oficială este obligatorie şi ea mai poartă denumirea de interpretare cu forţă juridică. pe care le emit sau săvîrşesc cu ocazia aplicării normelor juridice la situaţii individuale.dar fiecare trebuie să nu încalce libertatea celorlalţi.. interpretarea poate fi efectuată şi de alte organe ale statului. care au fost acceptate.forma instituţiilor. are ca obiect stabilirea sensului comandamentului cuprins în norma juridică prin analiza gramaticală (sintactică şi morfologică) a textului normei juridice.Dreptul după Duguit. nefiind condiţionată de necesitatea soluţionării concomitente a unei cauze concrete.oficioasă .. 41.obligatorie şi cea cauzală există o deosebire principială. şi apele interioare. Autorul ei poate fi organul emitent al actului supus interpretării sau un organ ierarhic superior. numai Parlamentului. avocaţi. 3. interpretarea facultativă. şefi ale unor instituţii centrale.XX sub influienţa filosofiei existenţialiste.Existenţialismul juridic. în concepţia lui Stammler. Între forţa juridică a normei interpretative şi forţa juridică a normei interpretate există o echivalenţă. În interpretarea gramaticală organul de aplicare urmăreşte şi modul de îmbinare a cuvintelor in propoziţii şi fraze precum şi sensul unor conjuncţii. pe lîngă sol şi subsol. Felurile interpretării normelor juridice În teoria dreptului interpretarea normelor juridice se clasifică în: a) interpretarea oficială. că între interpretarea general . deşi tot nu are efecte obligatorii. Interpretarea.cuprins în formele juridice şi învestit cu forţa de constrîngere a statului. Metoda teleologică (interpretarea după scop.care rezultă din viaţa socială a oamenilor şi după care se conduc în mod conştient. Interpretarea neoficială cuprinde şi acea formă aparte care este interpretarea comună a dreptului. iar în legislaţia civilă locativă. oficioasă se găseşte în activitatea avocatului.conform ideilor lui Stammler. Teoria psihologică adreptului. noţiunile care au un înţeles deosebit în limbajul juridic cu toate că aparţin limbajului comun (de exemplu.Teoria normativistă a dreptului. ascendent. este întemeiată pe argumente ştiinţifice. Acest gen de interpretare constituie o interpretare legală sau generală.e totalmente normativ. noţiunea de "teritoriu".fiind dezvoltată în lucrările savantuluiPetrasycki. sensul exact al normei. ordinile şi instrucţiunile cu caracter general al miniştrilor şi secretarilor de stat. deoarece această activitate presupune întotdeauna lămurirea sensului normei juridice ce urmează a fi aplicată.Dreptul. iar rezultatul interpretării este cuprins în conţinutul. denumite metode sau procedee de interpretare. cum ar fi hotărîrile guvernului. D. . Interpretările provenind de la factorii amintiţi prezintă o anumită valoare pentru organele care elaborează sau aplică dreptul deoarece ele evidenţiază şi clasifică diferite sensuri ale reglementărilor în vigoare şi semnificaţia lor pentru cazul concret. de fapt. în acest caz. cît priveşte conţinutul şi finalitatea normei juridice interpretate. desemnînd în dreptul familiei soţii sau părinţii şi copiii lor minori. jurisconsulţi) asupra unor probleme de drept apărute în procesele judiciare la care participă. Dacă textul spune că o faptă se pedepseşte cu închisoare de la. Întrucît orice interpretare a unei norme juridire începe cu lectura textului. a interesului protejat. interpretare care constituie suportul intelectual al deciziei sale. a unui anumit caz sau speţă şi care are caracter obligatoriu numai pentru acea cauză. de interpretare. De aceea. Interpretarea gramaticală este angajată şi în clasificarea terminologiei juridice folosite. scopului şi finalităţii unui act emis anterior. generală se realizează prin acte normative aparţinînd legislativului sau executivului. organul de aplicare întrebuinţează o serie de metode. are în accepţiunea juridică a teritoriului naţional o sferă mai largă. Spre exemplu.în doctrina lui Stammler. în operele ştiinţifice (în doctrină). în legătură cu care se disting trei categorii de noţiuni: 1.Dreptul e definit ca reglementare coerentă.a avea posibilitatea de a alege. B. în interesul soluţionării cauzei. în funcţie de prerogativele sale..El reprezintă ceva pur material şi observabil prin simţurile noastre. Metoda istorică (interpretarea istorică. opinii exprimate cu prilejul dezbaterilor proiectelor de acte normative etc.aplicabilitate limitată doar la un raport juridic determinat. etc.Cît despre cercetarea fenomenelor juridice. neputînd adopta acte normative prin care să dea interpretare general obligatorie legilor. . procedează la interpretarea normei juridice selecţionate.comună.Dreptul pozitiv e edificat pe o autoritate străină.Dreptul se divizează în drept autonom şi drept pozitiv. descendent. interpretarea capătă o valoare de sinestătătoare şi este făcută cu scopul de a lămuri sensul unei norme. Interpretarea doctrinară. 78 din Constituţia Republicii Moldova de către toţi cetăţenii ţării. retroacti). Parlamentul poate interpreta oricînd atît Constituţia şi legile constituţionale. rezultă din opiniile unor conducători de organe de autoritate publică. va face corp comun cu actul interpretat (aplicîndu-se. şi confiscarea averii. asigurind astfel şi recunoaşterea juridică a interpretării oficioase. califică juridic cauza şi în vederea emiterii actului de aplicare (o hotărîre judecătorească sau un act administrativ). dimpotrivă interpretarea.el susţine că dreptul nu a luat naştere ca un imperativ al vieţei comunitare. o anumita concluzie trage interpretul din faptul că în textul normei juridice legislatorul utilizează conjuncţia "şi".aparţine laturii psihice şi poate fi explicat numai prin prisma proceselor psihice emoţionale şi intelectuale. Spre exemplu: definiţiile date unor termeni în Codul penal sînt interpretări ale normelor juridice cuprinse în acest cod. însă. el intră în vigoare de la o dată ce prevede adoptarea sa şi care marchează perioade de timp pînă la data intrării în vigoare a actului interpretat. interpretarea legală. fie în procesul aplicării lui. aici nu avem. urmăreşte să pună în lumină scopul legii). Referitor la efectele temporare ale interpretării. este doar un mijloc pentru soluţionarea unei cauze concrete. copil. urmăreşte găsirea sensului actului normativ prin desprinderea finalităţii actului respectiv. Aşa. în practica organelor de aplicare a legii. În concluzie se poate de menţionat. El este ales conform art. de factorii politici etc.omul e o fiinţă identică şi finită. Observăm faptul că acest gen de interpretare oficială nu se înscrie propriu zis în limitele procesului de aplicare (nu este un moment nemijlocit al aplicării normei juridice). deci. Organul de stat şi le poate însuşi. emit.Voinţa socială e menită să aibă rolul de mediator al vieţii în comun. Între modalităţile interpretării neoficiale distingem următoarele genuri: .obligativitatea ei numai în şi pentru situaţia soluţionată.Conţinutul dreptului. Valoarea acestei interpretări este în funcţie de puterea argumentelor ştiinţifice pe care se sprijină. Ea corespunde nivelului culturii şi educaţiei juridice şi constă în opinii despre dreptul existent. Interpretarea neoficială a normelor juridice. Metoda logică (interpretarea logică relevă raţio logis şi mens legis). fie în cuprinsul actului normativ. Interpretarea oficioasă rezultă şi din opiniile unor jurişti (procurori. după ce stabileşte cu maximă atenţie circumstanţele cauzei. Interpretarea neoficială mai poartă denumirea de interpretare doctrinară: ea este facultativă. de mass-media. În afară de legislativ.înseamnă a folosi libertatea.care dă consacrare juridică dreptului social. adică prin plasarea normei în cadrul sistemului de reglementare respectiv). cît şi respingerea interpretării avocatului netrebuind a fi motivate de către judecător). Metoda sistematică (interpretarea în sistem. pe lîngă aceştea. în Moldova Preşedintele este şeful puterii executive. la. sau sancţionării normei juridice. iar actul normativ interpretativ. Deci. În cadrul primei forme general obligatorii. actul de interpretare creează efecte şi pentru viitor.după existenţialişti. care a edictat-o sau sancţionat-o (interpretarea autentică sau de autoritate) are forţa juridică a normei interpretate. doctrinală.ordine raţională şi necesară activităţilor exteririzate ce atribuie drepturi şi obligaţii unor persoane libere. Subiectele acestei interpretări sunt toate organele de stat care aplică dreptul. C.A apărut în sec. efectele şi scopul regulei. Interpretarea oficioasă.e normativă şi are sarcina de a împărţi cuprinsul conştiinţai în funcţie de valoarea acesteia în „just şi injust”. se poate afirma că procesul de interpretare. În situaţia interpretării cauzale. în care aceasta a fost exprirnată. Organul de aplicare dă propria sa interpretare normei juridice. Celelalte organe ale statului.A exista ca fiinţă umană. Interpretarea sa are un caracter autentic. literam).reprezentanţii acestui curent pornesc de la fiinţa umană. această hotărîre (dacă este vorba de o hotărîre judecătorească) are putere de lucru judecat.poate fi divizată în voinţă morală şi socială.e împărţit în2 categorii:dreptul social.Un alt reprezentant al şcolii sociologice eLeon Duguit. E.doctrinară.

prin referire la sfera relaţiilor sociale pe care le vizează conţinutul reglementator al normei. Frauda legii-constă într-o acţiune sau inacţiune ilegală făcută cu scopul de a evita aplicarea normelor juridice care sînt în mod normal aplicabile pentru a promova în mod ilicit unele interese. (Amendamentele. formulare dovedită ca fiind prea largă. . emoţii. în care este indicat un preţ mai mic. denumit contraînscris. Metoda logică Metoda logică de interpretare constă în utilizarea regulilor logicii formale şi a sistemului de argumente pe care se sprijină pentru stabilirea înţelesului unei norme. Particularităţile conştiinţei ca fenomen de sine stătător: A)este o formă a conştiinţei sociale. a materialelor pregătitoare ale adoptării actului normativ. voinţei legislatorului. organul de aplicare neavînd decît sarcina s-o aplice. B. despre conţinutul dreptului. a expunerii de motive şi discuţiilor ce s-au purtat cu ocazia dezbaterii proiectului de lege. nici o normă de drept nu poate fi înţeleasă dacă este ruptă de celelalte norme: normele din partea specială a codurilor de normele şi principiile din partea generală a acestora.Ele se manifestă atît în conştiinţa individuală. În acest caz interpretul demonstrează că orice altă interpretare dată textului normei juridice. Cu alte cuvinte norma interpretată s-ar putea dovedi a avea. B)faptul de a-şi da seama. ci asupra corectitudinii logice a desfăşurării argumentaţiei. în realitate. Din punctul de vedere al rezultatelor (limitelor) interpretării normelor juridice. prin aceea că omul îşi dă seama de relaţiile sale cu lumea înconjurătoare şi acţionează asupra acesteia în conformitate cu anumite scopuri dinainte stabilite. dar şi tendinţa de dezvoltare a relaţiilor sociale. prin diverse artificii nepermise de lege. E)Această categorie atinge nu toate fenomenele existente în societate. socialpolitice. iluzii. a profita de reglementări juridice mai favirabile. care. ibi idem jus). b) extensivă. etc. ea stabileşte că voinţa legislatorului are de fapt un caracter mai cuprinzător în raport cu acela intervăzut în libertatea primară a normei în cauză. economice sau morale specifice. folosite mai frecvent în interpretarea logică: . Abuzul de drept. ci o unitate alcătuită din părţi interdependente. C. Norma juridică are nu numai un conţinut. exprimată în formă de drepturi sau anumite competenţe stabilite de către puterea publică cetăţenilor. Ea a fost edictată sau. b) Interpretarea extensivă lărgeşte conţinutul normei în raport cu formularea ei textuală. analize. Prin interpretarea în sistem a normei juridice. dar şi la principiile generale ale acelei ramuri sau diviziuni. Scopul ei este altul. interpretarea istorică are în vedere realitatea dată în momentul edictării sau sancţionării normei juridice. în interes material ori în alte interese personale.neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prevederilor normei juridice. c) restrictivă. Metoda istorică Interpretarea istorică constă în stabilirea sensului adevărat şi deplin al normelor juridice. experienţei de viaţă persoanlă şi studiilor juridice. finalitatea urmărită de legiuitor. concepţiile filosofoce. amendamentele propuse etc. structura şi funcţiile conştiinţei juridice ca element structural al realităţii juridice Cuvîntul conştiinţă are mai multe sensuri:A)forma cea mai înaltă de reflectare a realităţii. nu se realizează scopul. de referire şi în alb. ideile despre necesitatea elaborării normelor juridice respective. De conştiinţa politică a maselor. nee nos distinguere debemus. sistematică dintre elementele componente ale dreptului dintrun stat. sancţionată. retrăiri. În ambele sale forme (extensivă şi restrictivă) interpretarea ne dovedeşte existenţa unei relative nepotriviri între textul normei juridice şi conţinutul său. dar şi spiritul său. Ea nu se pronunţă nemijlocit asupra valorii de adevăr şi.argumentul "ad . prin determinarea scopurilor urmărite de acest act. care sunt legate de relaţia dintre spiritul legii şi litera legii. urmărinduse ca taxarea fiscală să se facă asupra preţului mai mic. care se neagă una pe alta. pentru atingerea unor obiective politice.etc. politică. produs al creierului uman. În acest caz se spune că legea este limpede. aparent. Drept exemplu poate servi reducerea intenţionată a preţului sau a cantităţii de marfă în materie comercială. Metoda teleologică sau după scop. asupra conţinutului. a) Interpretarea literală ("ad literam sau interpretaţio declarativa") se realizează atunci cînd organul de aplicare constată că textul normei juridice coincide deplin conţinutului raporturilor sociale pe care le reglementează. conduce la concluzii contrare legii. dar şi o stimă profundă faţă de drept. care a fost folosit în redactarea ei). Un alt exemplu clasic la acest capitol este traficul de influenţă. organul de aplicare poate ajunge însă şi la concluzia că textul normei juridice este mai larg. legităţi şi cercetări speciale ale realităţii social-juridice. idei. persoanl sau prin mijlocitor. reglementările juridice. C)Gîndire. sub influenţa condiţiilor concrete de viaţă. spre exemplu. religioasă. depinde nemijlocit şi esenţa şi conţinutul conştiinţei lor juridice.întotdeauna. prin care 45. litera sa. c) Interpretarea restrictivă este acel rezultat al interpretării care restrînge conţinutul real al normei în raport cu formularea textului ei.etc.Ea presupune nu numai cunoaşterea legilor. fapt ptin care se produc animite comnsecinţe negative pentru oricine protejat de legiuitor. Prin conştiinţă juridică se înţelege o parte componentă a conştiinţei sociale apărută în procesul de elaborare şi de realizare a dreptului în societate vizînd un ansamblu de reprezentări. interpretarea poate fi: a) literală. ale altor persoane fizice sau juridice. alte bunuri sau avantaje.a contrario" se bazează pe legea logică a terţiului exclus (terţium non datur). pentru sine sau pentru o altă persoană. Mai mult. Lui nu-i este îngăduit să facă distincţii acolo unde legea nu distinge. încălcîndu-se astfel spiritul legii. Utilitatea acestei metode este şi mai evidentă în cazul normelor incomplete. . -Individuală-apare ca rezultat al influenţelor exercitate asupra individului de către existenţa socială şi de către existenţa individuală. orînduirea de stat existentă. indiferent dacă asemenea acţiuni au fost sau nu săvîrşite. morală.argumentul "a majori ad minus" (cine poate mai multe poate şi mai puţin). D)Poartă un caracter politic-doarece întreaga activitate de stat şi reglementare juridică după esenţa lor poartă acest caracter. modificarea frauduloasă a unor împrejurări de fapt pentru a determina aplicarea legii străine mai favorabile. urmăreşte găsirea sensului actului normativ prin desprinderea finalităţii actului respectiv. . bunăstarea maselor. În urma interpretării normei juridice prin metodele amintite. spirit. dispoziţia şi sancţiunea) dar şi finalitate sau scop. normele ramurilor de drept de normele constituţionale etc. idei. poate să contribuie la modificarea şi chiar la abrogarea unor reglementări juridice învechite. acele aspecte ale relaţiei sociale reglementate de norma juridică pe care legislatorul nu a voit să le includă în textul normei. este un silogism. Metoda logică nu este o metodă adăugată celorlalte. în special atunci cînd juriştii nu participă la acest proces. 44 Litera şi spiritul legii. într-un fel sau altul de latura juridică a societăţii. Structura conştiinţei juridice: Conştiinţa juridică are următoarea structură: -Obişnuită-apare haotic. Abuzul de drept şi frauda de lege Pe bună dreptate în literatura de specialitate se utilizează 2 noţiuni-abuzul de drept şi frauda de lege. religioase. Ea cere ca norma să fie interpretată în intregul context al ramurii de drept căreia îi aparţine sau chiar a întregului sistem de drept din care face parte actul normativ respectiv. asupra coerenţei formale a gîndirii care stă la baza actului normativ. B)Ea include în sine noţiuni. prin care se atentează la drepturile şi interesele legitime ale oricărui subiect de drept. D. C)Ea este o componentă a suprastructurii societăţii. procesul de realizare şi de aplicare a dreptului în viaţă. doar una poate fi adevărată. aceasta este raportată nu numai la alte norme juridice concrete aparţinînd aceleiaşi ramuri sau diviziuni a dreptului. emoţii. se va stabili dacă norma juridică reprezintă într-adevăr o expresie concretă (sau o ilustrare) a principiului general sau reprezintă. care au fost respinse. adică a normelor de trimitere. care îşi capătă conţinutul deplin numai prin adăugarea realizată pe calea interpretării. o excepţie de la acest principiu. pe cînd interpretarea teleologică are în vedere obiectivele urmărite de legiuitor. În acest fel. nu constituie o simplă însumare de norme.Conştiinţa juridică cuprinde întregul proces de creare a normelor juridice. Diferenţa principală constă în aceea că. Conceptul. prin care este indicat preţul real. în funcţie de aceste condiţii. Necesitatea aplicării procedeelor sistematice de interpretare decurge din legătura indisolubilă. cunoştinţe cu privire la drept ca fenomen social. în afară de cea oferită de el.dovedirea falsităţii acesteia. ar putea identifica. simţuri. -Ştiinţifică-se formează pe baza unor cunoştinţe.Astfel conştiinţa juridică influenţează nivelul de dezvoltare economică a societăţii. din contra.Acestea toate reprezintă atitudinea statului faţă de necesitatea aranjării unor realţii sociale care să fie reglementate cu ajutorul normelor juridice. Una dintre cele mai principale concepţii este că conştiinţa include în sine 3 părţi componente: -elemente de ordin ideologic(ideologia juridică). cealaltă este falsă. cu scopul de a evita plata integrală a taxelor vamale. persoanelor juridice. cît şi în cea colectivă. prin care se crează o anumită aparenţă juridică ce nu corespunde realităţii. care nu poate fi îngrădit de nici o lege. Precum şi atitudinea statului. care depinde de baza social-economică şi se află într-o strînsă legătură cu celelalte forme ale conştiinţei sociale şi elemente ale suprastructurii. proprie omului. sau dimpotrivă. inclusiv în domeniul comerţului internaţional. a ocoli anumite consecinţe legale care nu convin.argumentul "a fortiori" constă în aceea că raţiunea aplicării unei norme este şi mai putemică într-o altă ipoteză decît acea indicată expres în norma respectivă. şi care reflectă interesele şi ţelurile ei. constă în stabilirea tezei de demonstrat prin infirmarea tezei care o contrazice. . -Profesională-este conştiinţa juridică a specialiştilor în drept. titluri de valoare. Aceasta se produce atunci cînd este încălcată litera legii. iar ea la rîndul său serveşte drept călăuză în viaţa politică a statului. convingerile. sau invers-ea este utilizată în mod ilegal. a organelor lui. în materiadreptuluiinternaţional: înregistrarea unei nave sub un pavilion străin cu scopul de a eluda anumite norme referitoare la impozite. Elementele ideologice constituie . în preambul. Organul de aplicare (judecătorul sau organul administrativ) trebuie să observe în activitatea sa textul legii. faţă de cerinţele legalităţii. un conţinut mai restrîns decît acela pe care-l putea sugera limbajul general. noţiunile. şi în special. concepţii. reprezentările. care reflectă condiţiile obiective de existenţă ale acesteia. recurgîndu-se la cercetarea condiţiilor istorice. -elemente de ordin psihologic(psihologia juridică). O asemenea conduită este reţinută în principiul: ubi lex non distinguit.argumentul "per . elemente şi structuri moderne ale aparatului de stat. săvîrşită intenţionat de către o persoană care are influenţă asupra unui funcţionar public. cunoştinţe. deci. cît şi de cele ilicite. Aplicarea metodei istorice reclamă studiul izvoarelor documentare. precum şi psihologia socială a oamenilor. cum s-a mai arătat. . 43 Interpretarea normelor juridice din punct de vedere al rezultatelor ei. Prin această ultimă referire. interpretarea normelor juridice este redusă la acest procedeu de interpretare. D)Sentiment al responsabilităţii morale faţă de propria sa conduită. care au determinat adoptarea unui act rnormativ şi. apărută pe baza procesului muncii. accesbile populaţiei. cu interpretarea ad literam. concepţii. unde e specificat că acesta poate fi exprimat prin: primirea sau extorcarea de bani. parte componentă a ei. a vieţii în societate şi caracterizată prin prezenţa limbajului şi a gîndirii. tradiţii. respectiv. Aceasta este o fraudă de lege unde părţile încheie 2 contracte:unul public. întrucît textul corespunde conţinutului normei.argumentul "a pari" se întemeiază pe raţionamentul că pentru situaţii identice să se pronunţe soluţii identice (ubi eadem ratio. În aceste cazuri se realizează o interpretare extensivă (interpretatio extensiva) sau o interpretaţie restrictivă (interpretatio restrictiva). este de presupus că în marea majoritate a cazurilor.înţelegere. "argumente". Ori. o a treia posibilitate nu există (qui dicit de uno negat de altero). definiţii. ceea ce în matematică se numeşte "reducerea la absurd" şi implică efecţuarea a două operaţii: . mentalităţi ale unor colectivităţi umane. sesizări.absurdum". Uneori informaţiile necesare pentru stabilirea cauzelor şi scopurilor elaborării unui act normativ sunt descrise în partea introductivă a actului normativ. Metoda sistematică Această metodă de interpretare nu se rezumă la examinarea normei juridice numai în contextul actului normativ în care este cuprinsă. despre analiza juridică a comportamentului uman. a interesului protejat. la apariţia unor norme juridice noi. etc. mai restrîns decît sfera relaţiilor sociale reglementate. fiscale şi a altor taxe şi impozite. Acest argument pleacă de la premise că în cazul noţiunilor contradictorii. Metoda teleologică este foarte aproape de metoda istorică. deoarece ea reflectă viaţa socială.presupunerea că teza (soluţia) contrară ar fi adevărată. reprezentări. fiindcă poate să redea nu numai starea de lucruri existentă. Aşa bunăoară folosirea intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a situaţiei de serviciu. La elementele ideologice se referă cunoştinţele juridice. -elemente de comportament.Conştiinţă socialăansamblu de reprezentări.Conştiinţă de clasă-parte a conştiinţei sociale care reflectă existenţa socială a unei clase determinate. denumit contract simulant. ceea ce în logică poartă denuinirea de demonstraţie indirectă. dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice sau intentarea unor procese în justiţie cu scopul evident de a şicana persoana reclamată constituie exemple de exercitare abuzivă a dreptului referitor la accesul liber la justiţie. Distingem următoarele reguli de principiu. şi altul secret. care este compus din părţile ei constitutive (ipoteza. în scopul de a-l face să îndeplinească acţiuni ce intră în obligaţiile lui de serviciu. F)Ea este o categorie relativ independentă. de rînd cu conştiinţa filosofică. de aici. organelor de stat sau altor subiecte de drept. E. dar numai acele care sunt legate. a individului faţă de acţiunile atît licite.

Psihologia juridică are o importanţă mai mare la nivelul conştiinţei juridice individuale. 3. procuratura. cînd e cazul. cît şi practicieni în diverse probleme. şi ale unui anumit grup social. Prin această cultură juridică include doar ceea ce este progresiv.cum ar trebui să fie dreptul în viitor. atitudinea proprie a unei persoane faţă de drept. caracteristice grupurilor sociale. Caracterul stabil 6. care i-au în consideraţie condiţiile concret istorice ale vieţii sociale.atitudinea celorlalţi oameni faţă de drept. etc. în interacţiune. celorlalte acte normative şi a actelor juridice concrete date în baza lor. -metodele formării reprezentărilor-prin influenţă. problema criminalităţii minorilor. Prin psihologia juridică se realizează: -obiceiurile şi tradiţiile. pentru: A) cunoaşterea şi înţelegerea corectă a necesităţilor sociale. De noţiunea legalităţii este strîns legată noţiunea de ordine de drept (ordine juridică).Ideologia juridică se formează sub influenţa nemijlocită a politicii statului. aprecierea faptului dacă aplicarea unui act normativ. determinată prin poziţia parlamentului ca putere legislativă. obiect al legalităţii. slujire legii ca una dintre valorile supreme juridice. b) Cerinţele fundamentale ale legalităţii: 1. o atmosferă de stimă faţă de drept şi formează conţinutul principal al psihologiei juridice.Aceste elemente alcătuiesc alcătuiesc elementele ideologice şi cele psihologice care se intersectează cu poziţia volioţională a omului. şi. valoros şi preţios în fenomenele juridice şi este înţeleasă ca un model de gîndire şi un standart de comportament.ideologia juridică. poliţia). cînd este vorba de lucruri. unor reguli. ordinea de drept este o stare a organizării şi aranjării efective a vieţii sociale. iar persoanele fizice şi juridice. Principiul libertăţii individuale permite cetăţeanului în statul de drept să-şi exercite capacităţile sale creatoare.Cauzele de bază ale existenţei nihilismului juridic. 4. de puterea cu care creează efecte obligatorii unele în raport cu altele. convingeri caracteristice anumitor grupuri sociale. cît şi atunci cînd legile sînt aplicate relaţiilor vii dintre oameni în corespundere cu sensul lor adevărat şi cu conştiinţa juridică. care priveşte persoanele fizice şi juridice. Respectarea normelor juridice exprimă atitudinea cetătenilor. C)Cultură fizicădezvoltare armonioasă a corpului prin sport şi gimnastică. În procesul reglementării juridice nu se pune problema de a reglementa toate relaţiile sociale. 4. C) simţul responsabilităţii pentru urmările activităţii sale. -faţă de comportamentul juridic al celor din jur şi obiectivele activităţii lor. trebuie să te eliberezi lăuntric prin obligaţia personală benevolă şi să cauţi libertatea numai prin lege. Prezintă o importanţă deosebită respectarea legii de către organele forţei publice (armata.. conştiinţa juridică are un caracter creativ. în special respectarea supremaţiei legii. precum şi a instituţiilor necesare pentru crearea şi comunicarea acestor valori. trebuie să fie emanaţia democratică a voinţei poporului prin intermediul organelor legislative democratic constituite. În cazul violării legii. Şi cultura juridică poate fi divizată în: -Individuală. voliţiunile cu privire la:dreptul în vigoare într-o anumită societate la un moment dat. ordinea de drept apare în rezultatul transpunerii reale în viaţă a prevederilor normelor juridice. 3. politică. drepturi şi obligaţii etc. a organelor de stat. 2. conformitatea comportării oamenilor ce întră în aceste relaţii cu prevederile normelor. Nihilismul juridic. care se formează prin analiza ştiinţifică a dezvoltării politicojuridice a societăţii şi conţine o caracteristică conceptuală despre necesitatea reglementării juridice. 3. -reprezentările despre drept. 3. ca componenţă a ordinii sociale.Se organizează întîlniri la locul de trai.Se fac emisiuni privind cele mai stridente teme. a. constituie o condiţie pentru existenţa legalităţii. că ea nu poate fi modificată sau abrogată decît printr-o altă lege. echitatea.Principiul unităţii.etc.).valorizare-prin intermediul ei fenomenelor şi acţiunilor umane li se atribuie o anumită semnificaţie. precum şi despre principalele fenomene juridice(dreptul. reprezintă o anumită aşezare sau succesiune a acestora. etc. formează subiectele legalităţii.se referă motivele juridice ale comporatmentului. justiţia. insuflare. -faţă de organele de ocrotire a normelor de drept şi activitatea lor. obligate să respecte aceste norme. calitative şi efective. normele juridice ce trebuie respectate. de determinare a unei atitudini conforme cu normele de drept-la realizarea acestei funcţii contibuie toate elementele. atitudinea proprie a unei persoane faţă de drept. constituţiile şi alte acte normative cu caracter democratic purtau un caracter doar declarativ şi nu reaol. care rezultă din locul lor în structura societăţii. Principiile ordinii legale: 1.De aceea trebuie făcută diferenţiere între cunoştinţe profesionale şi obişnuite. Caracterul sistemic. rolul inferior al instanţelor judecătoreşti şi în general al dreptului. care au fost formulate în diferite grupuri sociale sub influenţa atitudinii lor psihice faţă de drept. Conţinutul conştiinţei juridice include 4 tipuri de relaţii de apreciere: -faţă de drept şi legislaţie. 2. Ierarhia actelor normative este determinată de forţa lor juridică. În fiecare zi la radio. Se vor avea în vedere numai acele relaţii sociale ce necesită o anumită intervenţie din partea legiuitorului pentru a se asigura ordinea socială. Elementele psihologice şi ideologice servesc drept bază pentru elementele de3 comportament uman. dispoziţiile legate cu dreptul. ale realităţii obiective prin prisma unor activităţi juridice. etc. Nici un sistem de drept nu se poale lipsi de respectarea prevederilor care fixează măsurile principale. această odine este stabilită şi reglementată de către normele juridice. drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor. înseamnă că toate celelalte acte sînt subordonate legii. -simţurile. criza legislativă şi mecanismul imperfect de punere în aplicare a legilor adoptate. La elementele de comportament. tradiţii.Conceptul de cultură şi educaţie juridică. ea este asigurată de către stat.În dependenţă de ea se stabileşte şi răspunderea juridică. obiecte. politice.În calitate de categorie juridică ea este mai largă. -sistemul de drept în care au dominat metodele de comandă.etc.atitudinile faţă de drept ale întregii societăţi. 46. că legea nu este subordonată nici unui act normativ (în afară de subordonarea legilor ordinare faţă de Constituţie). dar importanta hotărîre o are elementul volitiv. cu atît mai mult ceilalţi cetăţeni. faţă de persoanele care le-au încălcat se aplică sancţiuni concrete în dependenţă de gravitatea încălcării. Cu alte cuvinte. în formarea culturii generale a omului.În orice stat trebuie creată o practică judiciară proprie. B) însuşirile calităţilor profesionale. Supremaţia legii faţă de celelalte acte normative. Regulile de funcţionare a conştiinţei juridice: 1. -agitaţia juridică-se realizează prin diferite mijloace. Cultura juridică este strîns legată de conştiinţa juridică şi se bazează pe ea. legilor. respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de către organele statului. Democratismul subiectului de drept îşi află determinarea şi în unitatea şi unicitatea legalităţii. care posedă cunoştinţe universale multe şi temeinice. d. conform unui plan.care neagă valoarea socială şi personală a dreptului şi care îl consideră ca o metodă mai inferioară de reglementare a relaţiilor sociale. pentru întărirea şi menţinerea sănătăţii şi pentru formarea calităţilor fizice necesare în muncă. se mai numeşte legalitate. ai colectivului. nivelul conştiinţei sociale. intoleranţa faţă de faptele ilicite creează o înaltă dispoziţie psihologică. adică posibilitatea aprecierii critice a comportamentului personalităţii. avînd în vedere că libertatea unui individ trebuie să permită şi libertatea celorlalli indivizi în societate. în ultimă instanţă. organele de stat. religioasă. La fel psihologia juridică exprimă atitudinea psihică a persoanei faţă de drept şi instituţiile juridice. ci şi însemnătatea juridică a comportamentului uman. Subiectele legalitătii sînt pesoanele fizice precum şi persoanele juridice (organe de stat. Dreptul pozitiv. Funcţiile conştiinţei juridice: -Funcţia de cunoaştere-cunoaşterea şi înţelegerea elementelor vieţii sociale. în temeinicia ordinii de drept. relaţii sociale reglementate prin aceste norme. Unitatea legalităţii constă în faptul că legea este şi trebuie să fie aceeaşi pe întreg teritoriul statului şi pentru toate subiectele de drept. Într-un stat de drept aceste norme juridice. reeducarea lor în spiritul respectării legilor. deoarece ea înglobează nu numai elementele social-psihologice. alte organisme sociale) care trebuie să aibă o conduită conformă cu prevederile legale. să respecte procedura de elaborare a actelor normative. Simţul convingerii în justeţeea legii. menite să asigure egalitatea în faţa legii. Corolarul legalităţii în statul de drept îl reprezintă respectarea drepturilor omului instituţie juridică centrală. Toate acestea nu reprezintă un scop în sine. exprimînd suveranitatea poporului. Caracterul strict determinat. neparticiparea lor la viaţa politică şi juridică. ci urmăresc. O cerinţa fundamentală a legalităţii în activitatea normativa este respectarea ierarhiei actelor normative. Ideologia juridică apare ca un proces de descoperire a conştiinţei teoretice de coordonare şi punere în concordanţă a diferitelor interese sociale prin atingerea compromisului social. Elementele psihologice includ: sentimentele. viaţa socială este condiţionată de următorii factori de bază: norme sociale. motivele activităţii unor grupuri sociale determinate. Particularităţile ordinii de drept sunt: 1. Toate aceste elemente ale culturii juridice nu pot exista în mod izolat. Caracterul organizat. Principiul legalităţii în activitatea de elaborare a dreptului . de organismele sociale în general precum şi de către cetăţeni. atît elementul raţional. cît şi cel afectiv. adică anumite deprinderi. În societatea noastră atît educaţia juridică. Un alt moment important este pregătirea continuă a specialiştilor în domeniul dreptului. care prin convingere să-şi creeze deprinderea de a respecta legea.activitatea normativă . dispoziţia internă şi pregătirea de a acţiona. Ei trebuie să cunoască drepturile şi obligaţiile lor. Garantarea din partea statului. legalitatea. actele normative secrete şi semisecrete. ale statului în conducerea vieţii economice. Educaţia juridică. Termenul cultură are mai multe semnificaţii şi anume: A) totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire în procesul practicii social-istorice. principiul legalităţii nu poate fi opus principiului oportunităţii legii. a legilor dar şi a actelor normative subordonate legii precum şi a actelor concrete de aplicare.măsurile ce trebuie luate pentru cel care încalcă normele de drept. care include o înaltă conştiinţă juridică. probleme locative şi funciare. emoţiile. Cuvîntul ordine. în rezultatele muncii comune. Starea de ordine în desfăşurarea raporturilor sociale. caracteristice culturii juridice. autoapricierea ei. Legiuitorul nu prescrie ceea ce individul poate să facă.La elaboarea ideologiei juridice participă juriştii. cît şi cultura juridică lasă de dorit. Unitatea legalitaţii derivă în ultimă instanţă din unitatea şi unicitatea sistemului de drept al unui stat suveran. repartizarea puterii. -de grup-cointeresarea membrilor grupului.cere organelor statului ce emit acte normative să nu-şi depăşească competenţa. Legalitatea. culturale ş. oamenilor li se aduc la cunoştinţă limitele comportamentului uman care trebuie respectat în societate. iar nerespectarea lor este rezultatul unei aprecieri negative. -Funcţia normativă. m. în asigurarea unei înalte organizări şi ordini de drept a societăţii. B)Om de cultură-persoană cu un nivel intelectual ridicat. care include următoarele elemente: -interesul public.bazele constituţionale ale statului. -particularităţile psihologice. să le dea forma juridică prevăzută de lege.Respectarea normelor este a aprecierilor pozitive ale dreptului.instruirea juridică a individului. Legalitatea se defineşte ca un principiu fundamental de drept în baza căruia orice subiect de drept trebuie să respecte. c-onsecinţele perioadei sovietice.este o parte componentă a culturii juridice şi reprezintă un proces bine determinat de acţiuni şi influenţe continue asupra conştiinţei şi culturii membrilor societăţii.Important e ca aceşti cetăţeni să aibă cunoştinţe elementare în domeniul jurisprudenţei. ci numai în ansamblu.o direcţie a gîndirii politico-juridice. principiul supremaţiei legii ca formă a legalităţii. politologii. televiziune. Conţinutul conştiinţei juridice: Conştiinţa juridică are drept conţinut ideile. a particularităţilor locale pentru o mai bună aplicare a normelor juridice. Acestea conţin trăiri emoţionale referitor la fenomenele juridice. ci ceea ce este interzis să facă. în presă. obiectul ei. care se manifestă atunci cînd create legi noi. reprezintă finalitatea reglementării juridice. pentru comportamentul personal. probleme cum ar fi:problema privatizării. neconcordanţa dintre noile şi vechile reglementări juridice. cerinţele şi garanţiile legalităţii şi ale ordinii de drept a) Conceptul legatităţii Respectarea normelor de drept constituie o condiţie necesară pentru realizarea prevederilor dreptului. 2. Definiţie:Cultura juridică reprezintă o varietate a culturii generale care constă în faptul de a poseda cunoştinţe variate în domeniul dreptului ca o totalitate de valori materiale şi spirituale ce se referă la realitatea juridică. pentru a se putea orienta în diverse relaţii sociale şi un comportament conform legii. . 5. caracterul represiv al legislaţiei. psihologia socială.emoţiile. Aspectele care influenţează nivelul culturii sînt: -instruirea juridică-este nevoie de cunoştinţe juridice. posibilitatea de a folosi dreptul. să aplice legile şi celelalte acte normative ori individuale. -Autoeducaţia-reprezintă instruirea de sine stătătoare a fiecărui individ în parte pentru a căpăta cunoştinţe elementare în domeniul dreptului necesare în orice domeniu de activitate. cu specialişti teoreticieni. dar şi corectarea. în condiţii date este sau nu oportună. 2. cît şi pentru societate. prin care o bună parte din membrii societăţii erau lipsiţii total sau parţial.Sînt jurişti care nu cunosc toată materia normativă.Ea se realizează mai ales cu ajutorul elementului raţional. Pe baza elementelor psihologice se formează acele ideologice. de reglare a conduitei umane. Unitatea legalităţii nu exclude ci şi presupune cunoaşterea şi luarea în seamă a condiţiilor concrete. implică respectarea Constituţiei. sentimentele. trebuie să respecţi legile în vigoare şi să lupţi loial pentru altele noi mai bune. Orice ordine privind relaţiile sociale. Cauzele existenţei nihilismului juridic: rădăcinile istorice. Aşadar. de muncă. a altor organe sociale faţă de actele normative. etc 47 Conceptul. asigurarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în societate. influenţă reciprocă.Aplicarea sancţiunilor urmăreşte nu doar pedepsirea persoanelor. să-şi pună în valoare aptitudinile. -practica juridică-are menirea de a traduce în viaţă prevederile legale prin intermediul organelor de stat competente. ordinea de drept înseamnă o rînduială. modul de organizare şi desfăsurare a activităţii de stat. Legalitatea este şi o îndatorire fundamentală de natură constituţională. o aşezare a relaţiilor sociale în baza normelor juridice. pentru crearea ordinii de drept.Ideile ştiinţifice şi concepţiile ideologice promovate la nivelul întregii societăţi influenţează asupra procesului de elaborare şi de realizare a dreptului. care este cu adevărat utilă atît pentru individ. în jurul căreia gravitează toate celelalte instituţii juridice. imperfecţiunea -exercitării justiţiei. economiştii. iar ideologia influenţează asupra formării psihologiei. a dreptului. de drepturi şi obligaţii. Legalitatea şi oportunitatea. -Funcţia de apreciere. urmărindu-se scopul ridicării nivelului de cultură juridică. ce rezultată din atitudinea de respectare a legilor. fixate în sarcinile statului. Prin legalitate se înţelege respectarea întocmai a Constituţiei. Cultura juridică se află în strînsă legătură cu alte ramuri şi sfere ale culturii: socială.etc.

considerată admisibilă Pentru angajarea răspunderi juridice trebuie să existe o seamă de condiţii: 1. dacă din punct de vedere psihologic se manifestă ca o persoană normală. Legalitatea şi disciplina de stat. O cerinţă fundamentală a legalităţii destinată deopotrivă organelor de stat. 50. organizaţii obşteşti(ONG-uri). Subiectul răspunderii juridice este persoana faţă de care se exercită constrîngerea de stat prin aplicarea de sancţiuni juridice. . dar şi masele largi de oameni. Dar. de aceea sau creat normele morale. Viaţa socială nu poate să existe fără răspundere.Acţiunea. Un act nu poate fi oportun dacă nu este pe deplin legal. Sancţiuneă nu vizeaza decît un aspect al răspunderii reacţia societătii. deşi cunoaşte exigentele legii şi valorile apărate de ea. cea dintîi (capacitatea de a răspunde) atribuie subiecţiilor de drepturi calitatea de subiecţi pasivi ai răspunderii juridice. ca un raport de constrîngere. sau prevăzîndu-le. Importanţa rezultatului pentru stabilirea răspunderii nu este acelaşi în toate ramurile de drept.De toate acestea răspund organele:procuraturii. Legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător. Stabilirea concretă a răspunderii juridice presupune. Tot în dreptul penal. persoana juridică răspunde numai sub formă civilă sau administrativă. cu alte cuvinte. civile etc. dacă autorul prejudiciului a prevăzut urmările faptei sale ilicite. Dolul presupune întotdeauna intenţia de a păgubi. Garanţii speciale: -Garanţii organizatorice-măsuri cu caracter organizatoric care permit consolidarea legalităţii. 4. atît pentru ceilalţi cît şi pentru societate în general. organele securităţii statului. deci are o conduită ilicită exprimată printr-o acţiune. sînt condiţii pozitive. controlul de stat) etc.etc. fără rezultate concrete vătămătoare. În dreptul civil intenţia este denumită "dol". pe lîngă aprecierea socială (din partea unui colectiv a opiniei publice). problemele căsătoriei şi familiei. Subiectul răspunderii juridice. avînd şi un caracter obligatoriu. Dacă ultimele două conferă persoanei calitatea de subiecte de drept şi. . Conduita ilicită se produce prin acţiune sau inacţiune. fapte care stau sub controlul conştiinţei sale. iar un asemenea conducător fuge de la locul faptei şi nu execută prevederea legii etc. realizată de organe de stat cu atribuţii bine determinate. neîngăduită de lege. Pentru a înlesni înţelegerea conceptului de răspundere juridică este necesar să amintim că ea a fost definită de foarte mulţi autori prin referire. faptul ilicit cu urmări materiale (omorul. ca un sistem coerent. . difiniţie care poate fi. atingerea onoarei şi demnităţii unei persoane).dol (intenţia). Dacă răspunderea juridică este un raport juridic de constrîngere. cineva preferează înjurii la adresa unei persoane. credem. 1. 4. se încheie un act fără şă se respecte condiţiile legii. face parte tentativa. Astfel. este derivat din verbul latin "respondere". Termenul "răspundere". combaterea faptelor ilicite. Răspunderea juridică se distinge de celelalte forme de răspundere socială prin faptul că vizează obligaţia de a da seama pentru încălcarea normei de drept. Fie că sînt obiective (de exemplu. să execute rapid şi exact ordinile şi dispoziţiile superiorilor săi.instanţele judecătoreşti. în numele oportunităţii nu se admite un act ilegal. Acţiunea constituie cea mai frecventa modalitate de realizare a conduitei ilicite. organele afacerilor interne. neachitarea unei datorii în termenul prevăzut. Spre deosebire de sancţiunile morale. Terminologia folosită mai sus a fost consacrată în dreptul penal. O primă condiţie pentru a fi subiect al răspunderii juridice este ca persoana fizică să aibă capacitate de răspundere. deşi caracterul ilicit al unei conduite este strîns legat de rezultatul ei vătămător. iar această conduită este apreciată în mod negativ. Fapta ilicită constă într-o comportare nepermisă. stabilirea şi menţinerea ordinii sociale. prin aplicarea sancţiunilor juridice. drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Dolul este direct sau propriuzis. speră în mod uşuratic să nu se producă (este vorba de imprudenţă). 2. În dreptul penal şi administrativ.Garanţii sociale-la întărirea legalităţii participă nu doar organele de stat. rolul sporit al întregului sistem de organe reprezentative ale puterii de stat.Societatea are nevoie de ordine de securitate şi de justiţie. acceptată. Prin natura sa de subiect colectiv. Rezultatul. este necesar ca rezultatul ilicit să fie consecinţa nemijlocită a acţiunii sale (acţiunea sau inacţiunea să fie cauza producerii efectului păgubitor pentru ordinea de drept). Vinovaţia este o altă condiţie (o condiţie subiectivă) a răspunderii juridice. legea obligă conducătorul auto eare accidentează o persoană să transporte victima la cea mai apropiată unitate de spital. întărirea disciplinei de stat creează condiţiile necesare unei respectări stricte a normelor juridice. pentru că ea se referă la comportamentul pe care îl aleg membrii societăţii din toate variantele posibile. adică atingerea valorilor apărate de stat. ele nu se confundă ci reprezintă două noţiuni diferite. 4. deşi trebuia să le prevadă (este vorba de neglijenţă). 4. morale. Răspunderea socială este o categorie mai largă. Deci inacţiunea poate fi considerată ilicită numai atunci cînd această persoană avea obligaţia juridică să acţioneze într-un anumit fel şi ea nu a acţionat ca atare. aceste garanţii operează cumulativ. Răspunderea juridică este o formă specifică a răspunderii sociale. elementele necesare care caracterizează producerea acţiunii şi să înlăture elementele accidentale. etc. fapte care au fost săvîrşite în exerciţiul atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul. Distincţia dintre intenţie şi culpă are în dreptul penal importanţă practică. După natura faptei ilicite daunele pot fi materiale (distrugerea unui bun. organizaţiilor obşteşti ci cetăţenilor. în funcţie de gradul de vinovăţie al autorului faptei ilicite. decesul sau vătămarea persoanei fizice) sau nemateriale (de exemplu. să păstreze secretul de serviciu etc. deşi cunoştea semnificaţia lor socială negativă şi a vrut ca aceste urmări să se producă.Răspunderea juridică parte integrantă a răspunderii sociale. dar nu suficient al răspunderii. apărarea drepturilor cetăţenilor. abaterea disciplinară. Pe lîngă această cerinţă. care are ca obiect sahcţiunea juridică. 5. instituţia răspunderii asigură eficacitatea ordinii de drept. un om atentează la cinstea.etc. Formele culpei civile (vinovăţia în dreptul civil) sînt denumite: . furtul) constituie aşa-numitele infracţiuni de rezultat. încălcarea unei norme de drept cu caracter prohibitiv. Încălcarea legii atrage răspunderea juridică numai dacă autorul ei a acţionat cu vinovăţie. Legătura cauzală între conduita ilicită şi rezultat. Fapta (conduita) ilicită. 3. reţinînd circumstanţele exacte ale cauzei. Vinovăţia este atitudinea psihică a unei persoane faţă de fapta ilicită săvîrşită de ea.Principiul oportunităţii (cerinţa) impune studierea atentă a particularităţilor şi împrejurărilor în care urmează să se aplice actul normativ. este asigurarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor democratice ale cetăţenilor. Legalitatea rezultă din garanţiile sale. Legătura cauzală între faptă şi rezultat. (De exemplu. în conformitate cu legea. -Garanţii juridice-mijloace juridice cu ajutorul cărora se duce lupta contra infracţiunilor şi se restabileşte legalitatea şi ordinea legală. de aici decurge şi necesitatea întăririi şi asigurării tot mai eficiente a legalităţii. care exprimă voinţa poporului. c). pentru ca pe această bază să se stabilească cum să fie aplicat acest act excluzînd formalismul în aplicarea dreptului. precum şi faţă de urmările acestei fapte. la raportul juridic. ci vinovăţia cu toate formele ei. activitatea politică. contravenţia. Temeiul răspunderii juridice şi condiţiile 48. Conduita ilicită prezintă în forme şi intensitate diferită un pericol social. este o altă condiţie a răspunderii juridice. de pildă definită. sustragerea de la executarea serviciului militar obligatoriu. Se mai distinge şi categoria infracţiunilor de punere în primejdie (conducerea unui automobil în stare de ebrietate).permanent îşi ridică nivelul cultural şi intelectual. Nu poate fi disciplinat un funcţionar care nu îndeplineşte prevederile legale.sînt apărate interesele societăţii. să agraveze sau să atenueze urmările. suveranitatea şi independenţa poporului. juridică. 3. politice. este voinţa conştientă. sancţiunea juridică constituie obiectul ei. o sarcină. nu se bizuie numai pe reglementarea lor prin Constituţie şi legi. se nasc ca urmare a săvîrşirii unei fapte ilicite şi care constituie cadrul de realizare a constrîngerii de stat. condiţiile care s-au suprapus lanţului cauzal şi care au putut să accelereze sau să întîrzie efectul. relaţiile patrimoniale. 3. disciplina de stat presupune ca personalul să execute exact atribuţiile sale de serviciu. mişcarea lui voluntară către un scop anumit. prezintă o deosebită importanţă ca element dovedit pentru faptul ilicit. Aceasta reprezintă aptitudinea persoanei fizice de a da seama în faţa organelor jurisdicţionale pentru faptele ei ilicite. principiul oportunităţii presupune stricta respectare a legalităţii. Nesocotirea prevederilor normelor de drept este singurul temei al răspunderii jnridice. cît şi persoana juridică. pentru menţinerea echilibrului în societate. Răspunderea intervine atunci cînd o anumită conduită nu se conformează modelului stabilit de norma socială. o constatare oficială. mai promptă şi mai eficace. Fapta (conduita) ilicită. posibilitatea de a-şi exercita direct aceste drepturi. Organul de stat împutemicit să stabilească forma de răspundere trebuie să stabilească cu toată precizia legătura cauzală. admimstrative.). Aşa cum subliniem. cele de natură economică) sau subiective (vizînd calitatea conştiinţei juridice a individului). este negativă. respectarea legilor şi a altor acte normative care reglernentează activitatea personalului încadrat în muncă şi stabileşte obligaţiile lor de serviciu. religioase. calomnia) . Prezentă în toate ramurile dreptului. în primul rînd. Astfel răspunderea juridică a fost. tîlhăria. infracţiunea. sancţiunea juridică este mai gravă. care este un element necesar. precum şi prevenirea şi înlăturarea tuturor încălcărilor de drept constituie garanţiile legalităţii. ci solicită asigurarea condiţiilor realizării lor practice şi îndeosebi apărarea lor eficientă. În dreptul penal. să lupte împotriva tergiversărilor şi birocratismului. juridice etc. Garanţiile legalităţii şi ale ordinii de drept sunt generale şi speciale: Garanţiile generale: 1. Acest verb înseamnă a răspunde dar în acelaşi timp şi a plăti o îndatorire. Subiecte ale răspunderii juridice sînt atît persoane fizice. Omul trăieşte în societate. respectiv. Conceptul şi definiţia răspunderii juridice.Doar prin intermediul normelor juridice sint reglementate cele mai importante laturi ale vieţii sociale:economia. Garanţiile legalităţii şi ale ordinii de drept Complexitatea tot mai mare a problemelor social-economice pe care trebuie să le rezolve poporul republicii noastre determină creşterea importanţei respectării normelor juridice şi a asigurării acesteia. Dolul direct are înţelesul dorinţei de al păgubi pe altul. 2. deşi răspunderea juridică şi sancţiunea pot fi considerate două faţete ale aceluiaşi mecanism social. Prin conduită ilicită se înţelege o acţiune sau inacţiune care contravine normei juridice.). Răspunderea juridică este asociată cu sancţiunea. Pentru ca răspunderea să se declanşeze şi un subiect să poată fi tras la răspundere pentru săvîrşirea cu vinovăţie a unei fapte antisociale. O cerinţă de bază a legalităţii este asigurarea disciplinei de stat. dacă ele au fost nesocotite. anume ea este scopul reglementării juridice. În dreptul civil.neglijenţa.Garanţii ideologice-cetăţenii statului sunt patrioţi şi respectă legile statului.imprudenţa. Vinovăţia (numită şi culpă sau vină). (De exemplu. Rezultatul conduitei ilicite. nerespectarea normelor sociale provoacă consecinţe negative. Inacţiunea este abţinerea de la o acţiune pe care persoana este obligată prin lege să o îndeplinească. Răspunderea persoanei juridice intervine pentru acele fapte ale persoanelor fizice care o compun. şi nu numai ca obligaţie de a suporta sancţiunea sau şi de a raporta prejudiciul. Sancţionarea faptelor ilicite decurge tocmai din calitatea persoanei de a fi acţionat liber în încălcarea ordinii de drept. dar s-a creat un pericol al producerii lui.creşterea permanentă a bunăstării materiale a maselor. pornindu-se de la constatarea producerii sale se stabileşte comiterea faptei. 2. 5. Orice abatere de la aceste norme atrage după sine o răspundere morală. Sau răspunderea juridică a fost definită ca un complex de drepturi şi obligaţii conexe care. Aprecierea conduitei constă în confruntarea ei cu modelul de conduită stabilit de diferite categorii de norme existente în societate (morale. exteriorizată a omului. politică. care asigură ordinea de drept promovînd legalitatea. Oportunitatea (actualitatea) unui act juridic presupune legalitatea lui. iar cele lipsite de astfel de urmări (insulta. implicit prin mijloace juridice. Răspunderea socială care cuprinde întreaga sferă a realizării normelor ia forma răspunderii politice. politice. A doua condiţie vizează capacitatea ei de a acţiona ca fiinţă liberă. prejudiciul. legea stabileşte în anumite cazuri răspunderea juridică chiar dacă rezultatul vătămător nu sa produs. iar cînd producerea urmărilor a fost numai admisă. Gradul de pericol social delimitează formele răspunderii juridice: penale. Răspunderea derivă din sancţiunea pe care legislatorul o prevede în conţinutul normei. deoarece face posibilă stabilirea sancţiunii. Această cerinţă a legalităţii. onoarea şi integritatea corporală a unui alt om). Disciplina de stat impune. religioasă.infracţiuni de pericol. Rezultatele conduitei ilicite vizează consecinţele săvîrşirii ei. avem de a face cu intenţia directă. juridice. răspunderea penală ori cea disciplinară sînt operante numai în cazul persoanelor fizice. participarea largă a diferitor partide şi mişcări politice la soluţionarea chestiunilor de stat şi obşteşti. 1. fie că sînt generale (cum ar fi natura democratică a societăţii) sau speciale (de exemplu. La rîndul ei. Conduita umană se manifestă prin ansamblul faptelor concrete ale persoanei. caracterizată prin aceea că subiectul nu prevede urmările faptei sale. cea din urmă şi anume existenţa unor împrejurări care exclud răspunderea juridică. În situaţia în care autorul prevede rezultatul faptei sale şi urmăreşte producerea lui prin comiterea faptei. culpa nu desemnează o anumită formă a vinovăţiei.democratizarea sistemului politic în întregime. în dreptul civil răspunderea juridică survine numai atunci cînd s-a produs rezultatul ilicit. Formele vinovăţiei sînt intenţia şi culpa. De exemplu. Culpa este o formă mai puţin gravă a vinovăţiei. într-o formă sau alta. Ansamblul condiţiilor obiective şi subiective care asigură respectarea strictă a legilor şi a tuturor actelor normative bazate pe lege. iar conduita sa formează obiectul evaluării şi reacţiei sociale. Conduita ilicită poate să se exprime în forme diferite: cauzarea de prejudiciu. Ordinea legală este rezultatul final al legalităţii. intenţia este indirectă. ai raportului juridic de constrîngere. Răspunderea juridică constituie cadrul juridic de realizare a sancţiunilor juridice. Ca formă specifică a capacităţii juridice capacitatea de a răspunde se deosebeşte de capacitatea de folosinţă şi de aceea de exerciţiu. daunele societăţii sau unui individ. Conduita ilicită este o primă condiţie. astfel cum este utilizat în drept.Garanţii economice-sistemul economic de piaţă care are ca bază proprietatea publică şi privată. Acestea constau în factorii care asigură respectarea tuturor actelor normative creînd totodată condiţiile prevenirii şi înlăturării faptelor ilegale. dintre astfel de fapte ilicite. 5. stimulează atitudinea de respectare a legii. În timp ce primele cinci condiţii. religioase. răspunderea şi sancţiunea sînt două faţete ale aceluiaşi fenomen social.Garanţii politice-Suveranitatea şi independenţa poporului.cointeresarea maselor în rezultatele muncii lor. îndeosebi în cazul faptelor materiale.

Riscul întemeiat. -răspunderea administrativă. . . Cauzele care exclud şi cauzele care înlătură răspunderea juridică Există anumite împrejurări sau cauze care înlătură răspunderea juridică. a altei persoane ori un interes public de la un pericol emitent care nu poate fi înlăturat altfel. nu poate să-şi dea seama de consecinţele faptelor pe care le săvîrşeşte. nici cu societatea. Iresponsabilitatea-starea psihică a unei persoane care nu înţelege. stabilirea naturii juridice a răspunderii în fiecare caz concret priveşte calificarea juridică a situaţiei de fapt. Nu va fi trasă la răspundere nici persoana care la momentul săvîrşirii faptei ilicite se afla în stare de responsabilitate. ce conţin anumite reguli de implimentare a normelor materiale ale dreptului contravenţional. Tărăgănarea răspunderii poate provoca o neîncredere în capacitatea statului de a lua măsurile respective faţă de răufăcători. Eroare de fapt. a deputaţilor. Principiul prezumţiei de nevinovăţie în stabilirea răspanderii juridice. G. confiscare etc. 12. Constrîngerea fizică sau psihică. Orice răspundere juridică are un temei. Principiul operativităţii răspunderii juridice-aplicarea sancţiunii reprezintă reacţia societăţii prin forţa de constrîngere a statului faţă de faptele ilicite. . Se consideră că aplică legitima apărare persoana care săvîrşeşte fapta pentru a împiedica pătrunderea. în repararea prejudiţiilor patrimoniale cauzate prin fapte ilicite. a activităţii didactice. material şi real. ca fază a aplicării dreptului. avertisment. Conform acestui principiu se presupune că ceva fără să fi fost dovedit există cu adevărat. Periculozitatea faptei atrage gravitatea pedepsei (privaţiune de libertate). Forţa majoră. iar înainte de pronunţarea sentinţei s-a îmbolnăvit de o boală psihică care a lipsit-o de posibilitatea de a-şi da seama de acţiunile şi inacţiunile sale de a le dirija. salariatul a cauzat prejudiciu angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de muncă. Principiile răspunderii juridice. sau sănătatea sa. încălcarea de către unitate a dreptului salariatului la ocrotirea sănătăţii şi proprietăţii personale.Răsp. Starea de extremă necesitate-este în stare de extremă necesitate persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva viaţa. Familială. vîrsta fragedă. . Un moment important este ca persoana să nu întreacă limitele legitimei apărări. organizaţii. Desconsiderarea conduitei prescrise şi alegerea conduitei care nu ţine cont de interesul şi valorile ocrotite de lege atrag răspunderea juridică. o singură încălcare a normei de drept nu trebuie să determine decît o singură sancţiune juridică. răspunderea este stabilită de organele administraţiei de stat sau de judecată. D. Civilă. Alţi autori consideră că răspunderea juridică se clasifică în: . în afară de formele concrete pe care le cunoaşte.Răsp. Reţinerea infractorului. În cazul contravenţiilor. De aici distingem în dreptul civil răspunderea cu caracter reparator (sancţiuni reparatorii). Patrimoniaşlă a membrilor cooperatori. I. d) Răspunderea disciplinară. Principiul justiţiei sancţiunii. realizată prin forţa de constrîngere a statului la faptele ilicite nu intervine cu promtitudine. precum şi obligaţia infractorului de a răspunde pentru fapta sa şi a se supune sancţiunii. şi din cauza unor boli psihice cronice. dar cu un pericol social mai redus în raport cu infracţiunea se numeşte contravenţie. dacă o persoană a fost acuzată pe nedrept. săvîrşită în scopul reţinerii persoanei care a comis o infracţiune şi al predării ei organelor de drept. 54. Dacă aplicarea sancţiunilor. denumite delicte civile (fapte care pricinuiesc.cînd fapta are loc datorită unor împrejurări străine şi neaşteptate. care pot aplica sancţiuni administrative: avertisment. reprezintă răspunderea disciplinară.o singură violare a normei. Răspunderea reparatorie este şi materială. Autorul faptei ilicite nu se poate îndrepta fără stabilirea răspunderii juridice care îi revine. Esenţa acestui principiu este a asigura realizarea scopurilor răspunderii juridice. Aplicarea acestui principiu implică tragerea la răspundere la timpul potrivit. răspunderea reiese şi din fapta altuia ori din acea produsă în comun cu altul. Penală. scop. . -răspunderea disciplinară. . B.răspunderea juridică cu caracter politic (răspunderea constituţională a Parlamentului). decît dacă este vinovat şi numai în limitele vinovăţiei sale. Principiul justiţiei sancţiunii înseamnă totdeauna individualizarea corectă şi aplicarea adecvată a sancţiunilor prescrise de norma de drept. Răspunderea penală este definită ca un raport juridic de constrîngere. amenda penală. Riscul întemeiat-Riscul se consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc şi dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege. . din intenţie. tot aici. Nu este în stare de extremă necesiatate persoana care în momentul săvîrşirii faptei îşi dă seama că provoacă urmări vădit mai grave decît cele care s-ar fi putut produce dacă pericolul nu era înlăturat. Criteriul principal pentru caracterizarea unei fapte drept infracţiune îl constituie pericolul social pe care îl prezintă. Asemenea fapte se cheamă abateri şi se sancţionează cu: mustrare. suspendări din funcţie. Materială. integritatea corporală. nu conduce cu acţiunile ori inacţiunile sale. imediat.Răsp. de interes major atît pentru individ. De asemenea. toxică. reţinerea eliberării carnetului de muncă. 5. ştie sau trebuie să ştie care sunt consecinţele negative nu are importanţă.răspunderea civilă. Cînd e vorba de o constrîngere psihică. în forma legalităţii incriminării şi sancţionării "Nullum crimen sine lege" şi "Nulla poena sine lege”este valabil pentru toate formele răspunderii juridice. 2. există şi principii care sînt proprii unei anumite forme de răspundere. Cu toate că acest principiu este formulat în materia dreptului penal. 52 Caracteristicile răspunderii juridice principiilor Răspunderea juridică. nici o persoană nu poate răspunde pentru fapta ilicită a altuia. Riscul nu este întemeiat dacă era cu bună-ştiinţă îmbinat cu pericolul provocării unui dezastru ecologic sau social. din neglijenţă sau imprudenţă. Realizarea funcţiei fireşti de protecţie administrative-juridică a valorilor sociale prin intermediul normei materiale de drept . neîntemeiată de preîntîmpinare a rezultatului păgubitor..Răspunderea deplină-este obligaţia salariatului de a compensa unităţii prejudiciul material în volum integral. o daună unei persoane). cînd în funcţie de situaţie. Fapta săvîrşită cu vinovăţie. ci prin săvîrşirea unei fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu (de daună). g) Răspunderea materială-este un model de răspundere reglementat de normele dreptului muncii pentru comiterea unui prejudiciu material cauzat prin comportarea ilicită de către o parte a raportului juridic de muncă celeilalte părţi în procesul de muncă la întreprinderi. care poate fi limitată şi totală. interzicerea unor drepturi. Procedura contravenţională:noţiune. Pagubele provocate unei organizaţii. clasificare făcută de Nicolae Popa: . valabile pentru toate aceste forme.Principiul . dar mai ales practică. Principial raspunderii pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie.Răspunderea limitată-este obligaţia salariatului de a compensa unităţii prejudiciul material cauzat de el. însoţită de violenţă periculoasă pentru viaţa sau sănătatea persoanei ori de amenunţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe într-un spaţiu de locuit sau într-o altă încăpere. de regulă. . Există şi răspundere materială a unităţii faţă de salariat. 4. care pot fi împărţite în două categorii: 1. Infracţiunea este o faptă care prezintă pericol social. nişte idei călăuzitoare. pentru trecerea timpului să nu mai existe posibilitatea tragerii la răspundere. Problema dacă persoana respectivă este vinovată cu sau fără intenţie. Criteriile de clasificare a formelor răspunderii juridice în doctrina contemporană Compararea şi delimitarea formelor răspunderii juridice prezintă importanţă teoretică. Fapte ilicite civile. raport ce se stabileşte între stat şi infractor. Comercială. . Aceste fapte ilicite constituie temeiul răspunderii contractuale. Iresponsabilitatea. . 53. în momentul săvîrşirii ei.Răsp.Răsp. săvîrşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. f) Răspunderea familială. a) Răspunderea civilă survine în urma încălcărilor normelor dreptului civil. ca şi principiile generale ale dreptului joacă un rol călăuzitor pentru instituţia de răspundere juridică. De aceea există mai multe feluri (forme) de răspundere juridică. societăţi sau instituţii de către propriul personal sau membrii acestora. transfer disciplinar. Forţa majoră. indiferent de particularităţile fiecăreia dintre ele. Principiul celebrităţii tragerii la răspundere juridica. Scopul tragerii la răspundere civilă constă. Principiul răspunderii personale care cere ca răspunderea juridică să fie strict legată de persoana care a produs fapta ilicită. Starea de extremă necesitate.decăderea din drepturile părinteşti. acest principiu urmăreşte excluderea aplicării faţă de aceeaşi persoană şi pentru aceeaşi faptă a două sau mai multe sancţiuni care prin natura lor sînt identice. care nu sînt legate de obligaţii contractuale. 8. În esenţă. Fapte ilicite civile care constau în neîndeplinirea unor obligaţii ce derivă din contract. militare etc. în limitele cîştigului mediu lunar sau ale salariatului de funcţie pentru trei luni. instituţii.Răsp. a unei tulburări psihice temporare sau patologice. 2. nu o încalcă nici aplicarea sancţiunilor cumulative în cadrul aceleeaşi forme de răspundere juridică (de exemplu: închisoarea şi amenda.Imprudenţa înseamnă prevederea rezultatului păgubitor al faptei ilicite cît şi speranţa uşuratică. . Aceste principii vor fi elucidate în cadrul studierii diferitor ramuri ale dreptului. este necesar ca autorul sau o altă persoană să fie ameninţată cu un pericol grav care nu poate fi înlăturat. Formele răspunderii juridice. care cuprind o sferă vastă de fapte ilicite civile. Răspunderea reparatorie vizează anularea consecinţelor prejudenciante pentru patrimoniul persoanei (fizice ori juridice) prin obligarea făptuitorului la acţiunea de a da sau a face în beneficiul păgubitorului. pentru a se evita situaţia că. sarcini Procedura contravenţională cuprinde totaliatea normelor juridice procesuale. Principiul răspunderii personale implică şi regula că autoul faptei ilicite nu poate fi sancţionat decît o singura dată pentru aceeaşi faptă (non bis in idem). alienaţie mintală. Se aplică asemenea răspundere pentru: prejudiciul cauzat de un salariat aflat în stare de ebrietate alcoolică. un fundament. prejudiciul a fost cauzat în afara exerciţiului funcţiunii. aplicată în vederea restabilirii ordinii de drept. în condiţiile în care există posibilitatea şi obligaţia prevederii. al altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav dreptul celui atacat sau interesul public. dispare şi efectul educativ al răspunderii juridice. care se numesc infracţiuni. atunci nu se mai obţin efectele dorite nici în raport cu persoana ce a încălcat legea. amendă. etc. c)Răspunderea administrativă. În afară de principiile generale ale răspunderii juridice. al cărui conţinut îl formează dreptul statului de a atrage la răspundere pe infractor. Legitima apărare. Legitima apărare-în stare de legitimă apărare se află persoana care săvîrşeşte fapta pentru a respinge un atac direct. După acest principiu nimeni nu poate fi chemat să răspundă pentru fapta sa. b) Răspunderea penala survine în urma încălcării dreptului penal. destituirea din funcţie.Răsp. A. fiecare ramură a dreptului cunoaşte o formă de răspundere specifică. Persoana poate fi trasă la răspundere numai în cazul că i-a fost dovedită vinovăţia. De respectarea acestui principiu depinde şi efectul educativ al răspunderii juridice. e)Răspunderea constituţionalărăspunderea Guvernului în faţa Parlamentului. încălcarea îndatoririlor profesionale de către acele persoane cărora le revin anumite atribuţii şi obligaţii în cadrul producţiei. Discilpinară. Neglijenţa înseamnă neprevederea rezultatului păgubitor.Răsp. deoarece.răspunderea penală. antrenează răspunderea materială. Formele de sancţionare în cazul săvîrşirii infracţiunii pot fi privarea de libertate. C. 3. sau principiul proporţionalizării sancţiunii în raport cu gravitatea faptei. Cumulul difentor forme de raspundere juridică faţă de aceeaşi persoană şi cu privire la aceeaşi faptă nu încalcă această regulă. Recuperarea prejudiciului depinde de modalitatea de răspundere materială. Chiar şi atunci. 7. narcotică. apare în urma încălcării normelor dreptului administrativ. Administrativă. îndreptat împotriva sa. Acest principiu necesită o corectă alegere a normei juridice sub a cărei incidenţă intră fapta ilicită.care se aplică pentru concedierea neligitimă din muncă. amenda sau închisoarea şi confiscarea averii. reprezintă sancţiuni cumulative care se aplică în cadrul răspunderii juridice penale). Acestea sunt: 1. născut ca urmare a săvîrşirii acţiunii.Răsp. de a-i aplica sancţiunea prevazută de legea penală şi de al constrînge să o execute. pagube produse din vina şi în cadrul activităţii profesionale. răspunderea Preşedintelui Republicii Moldova. reduceri de salarii. Eroare de fapt. În principiu. confiscări etc. retrogradări. F. E.autorul nu cunoaşte anumite împrejurări de care depinde caracterul ilicit al faptei. comune pentru toate formele de răspundere juridică. Reţinerea infractorului-Nu constituie o faptă ilicită acţiunea persoanei. dispune de un şir de principii. o singura răspundere. H. ci doar constrîngerea căreia nu i-a putut rezista. 6. cît şi pentru societate. Constituţională. Principiul legalităţii răspunderii juridice. Constrîngerea fizică sau psihică-Nu orice constrînjere exclude responsabilitatea persoanei. . ea se circumscrie numai pentru ceea ce a săvîrşit autorul.

examinarea cazului contravenţional. întăririi legalităţii. aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi executarea deciziilor respective. În anii 60 în fosta URSS. Există subiect activ-este persoană fizică care săvîrşeşte o faptă contravenţională prevăzută de legea contravenţională. iar celelalte sînt secundare. B) Elaborarea unui cod administrativeprocesual.. procesul administrative ear definit ca . 3) procedura contravenţională presupune o activitate a organelor abilitate privind:prevenirea. 4) atît conţinutul acestei activităţi cît şi organelle abilitate de a examina cazul şi de a emite decizia asupra cazului.complex.să dispună de statut de persoană sancţionată. procedura cu privire la contravenţii administrative.să aibă o anumită calitate(să fie persoană cu funcţie de răspundere). de asigurare a drepturilor individuale ale administraţilor. militarul. soluţionarea completă şi obiectivă a actului contravenţional. pentru că numai un astfel de de act poate vătăma un drept care aparţine unei persoane.educarea cetăţenilor în spiritual respectării legilor. . asupra Controlul judecătoresc legalităţii actelor . inclusive a sancţiunilor contravenţionale pentru asigurarea executării deciziilor despre aplicarea pedepsei contravenţionale. 3) asigurarea executării hotărîrii adoptate.să aibă statut de military. 4) stabilirae cauzelor şi condiţiilor ce au contribuit la comiterea contravenţiilor.nemijlocit. generat fie de un act administrative. plîngerilor. Trăsăturile contravenţiei: A) Caracter antisocialcontravenţia se săvîrşeşte prin acţiune şi inacţiune.. şi în caz de necessitate. relaţii sociale. A) Elementul materialfapta ca pericol social ce se manifestă prin acţiune sau inacţiune. trebuie să întrunească şi. 2) normele juridice procesuale se aplică numai în caz de apariţie a raporturilor juridice generate de fapta contravenţională comisă. timpul. Prin contencios administrativ se înţelege activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ. Subiectul active este: genera l. subiecţii sesizării. Anume acest mechanism constituie conţinutul de bază al procedurii contravenţionale. născute din acte administrative ilegale ori din refuzul rezolvării unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege. B) Rezultatul social periculos. în condiţiile aplicării regimului juridic administrative. D) Locul.. a organelor special împuternicite de a soluţiona cazurile cu privire la contravenţiile administrative. Deci. Clarificarea deplină şi obiectivă a împrejurărilor înseamnă că trebuie stabilită norma materială a dreptului contravenţional care a fost încălcată sau nu.. instituţia contenciosului administrative relevă caracterul prctic de organizare a rezolvării litigiilor juridice dintre administraţia de stat şi administraţi. preşedintele raionuli şi primarul. de un pericol social mai redus decît Infracţiunea. specialpe lîngă condiţiile obligatorii pe care trebuie să le aibă ca la subiectul active general. de soluţionare a abaterilor disciplinare. împrejurările în care se comit unele contravenţii. C) Culpabilitatea. constatarea cauzelor şi condiţiilor în care s-a comis contravenţia. de a aplica sancţiuni administrative”. în dependenţă de tipul concret de procedură. pentru că numai acestea produc efecte juridice. Bahrah consideră că . B) Obiect material. prin refuzul de a rezolva sau nerezolvarea în termenii prescrişi de lege a unei cereri referitoare la un drept subiectiv. Actul atacat trebuie să fie un act administrativ. privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale.Părţile componente ale laturii obiective sînt: administrative: noţiune de contencios administrativ.vinovăţia făptuitorului. B) Ilicitul-contravenţiile au un character dăunător şi sînt interzise de actele juridice. Obiect juridic nemijlocit-valoarea socială ocrotită de o normă contravenţională şi relaţiile generale generate de aceasta. prin acte de executare. de aceea în unele ţări sa purces la elaborarea mai multor coduri. de limitare a puterii arbitrare a acestora. Asigurarea executării hotărîrii adoptatepentru a realize această sarcină trebuie :anunţarea la timp a deciziei. deosebind astfel tipuri de procedure ca:procedura de soluţionare a propunerilor. C) Raportul de cauzalitate-legătura de cauză şi effect între faptă şi rezultatul social periculos al acesteia. II Latura obiectivăconţinutul şi modalitatea atentării subiectului asupra obiectului. prevăzute de lege. funcţionarii din aceste structuri. scopulobiectul urmărit de contravenient. printr-un act administrativ sau prin nesoluţionare în termenul legal a unei cereri.sînt persoanele trase la răspundere contravenţională. să desfăşoare o conduită determinată sau să pretindă subiectului pasiv al raportului o anumită comportare. Cotiurghin. Fără vinovăţie nu există componenţa contravenţiei. etc. În sens formal. punînd un accent deosebit pe procedura administrativă. o modalitate de activitate a organelor executive şi de dispoziţie a organelor judecătoreşti”. resocializarea contravenientului şi demascarea cauzelor şi condiţiilor care favorizează comiterea contravenţiilor.Inacţiunea este o comportare pasivă prin care nu se îndeplineşte o obligaţiune impusă de legea contravenţională. Obiectul juridic general-totalitatea valorilor sociale ocrotite de dreptul contravenţional.General. fie de nesoluţionarea în termen legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege. direcţia teritorială control administrativ a Ministerului administraţiei Publice Locale. 5) procedura contravenţională are ca scop şi reeducarea contravenientului. adică o manifestare de voinţă. de determinare sau de complicitate. să fie posesor de permis de conducere auto sau armă individuală.etc. reglementată de legislaţia în vigoare privind prevenirea şi curmarea de contravenţii. 5) prevenirea contravenţiilor. cererilor. de o autoritate publică. în temeiul căreia acesta este în măsură. II Obiectul sesizării: Obiectul sesizării-actele administrative cu caracter normativ şi individual. care la nevoie. priveşte litigiile juridice. examinarea şi emiterea deciziilor privind cazul contravenţional în limitele dreptului administrative.. legislatorul a prevăzut un mechanism bine pus la punct de aplicare a măsurilor de constrîngere statală. Obiectul juridic generic-valoarea socială protejată de mai multe norme contravenţionale. alte părţi ale procedurii contravenţionale sînt strict stabilite de legislaţia contravenţională. Contravenţia are 4 elemente 9. revizuirea cazului. responsabil. IV Latura subiectivă.procedura cu privire la contravenţiile administrative este activitatea. prin care este vătămat un drept recunoscut de lege al unei persoane sau al unui terţ emise de:autorităţile publice şi autorităţile asimilate acestora.procesul administrative este o procedură de aplicare a normelor de drept administrativ. producătoare de efecte juridice ce emană de la o autoritate administrativă. plîngerilor. a conflictelor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate a administraşiei publice. procesul administrative este activitatea unor organe statale şi obşteşti. Subiectul pasiv este victima acesteia sau persoana vătămată.o activitate de soluţionare a litigiilor apărute între părţile raporturilor administrative-juridice. Se apelează la contenciosul administrativ atunci cînd este vătămat un drept prin actul administrativ. special împuternicite pentru a efectua cercetarea administrativă.trebuie să aibă 16 ani împliniţi.Acţiunea este o comportare activă prin care se încalcă norma prohibitivă ce interzice o anumită activitate. III Subiecţii sesizării în contenciosul administrativ sînt: A) Persoana . prin săvîrşirea acţiunii sau inacţiunii ce constituie elementul material al contravenţiei. executarea deciziei privind aplicarea sancţiunii contravenţionale.Generic. Dreptul subiectiv este . nu produc efecte juridice. putem deosebi următoarele particularităţi: 1) procedura contravenţională este o totalitate de norme juridice procesuale ce conţin reguli de aplicare a normelor materiale ale dreptului contravenţional. Ca instituţie juridică contenciosul administrative este un ansamblu de norme de drept administrative. Faptele materiale şi operaţiunile administrative nu pot face obiect al unei asemenea acţiuni într-ucît prin ele însele. În sensul de sistem de instanţe specializate contenciosul administrative presupune acel mechanism prin care se asigură repunerea în drepturi a persoanei vătămate într-un drept al său legitim. Pornind de la noţiunile date mai sus. Scopul procedurii contravenţionaleelaborarea unui mechanism bine chibzuit.contravenţional ar fi practice irealizabilă fără instituirea unui mechanism procesul. constitutive: I Obiectul contravenţiei-valorile.constatar ea faptei contravenţionale. Popova.procesul administrativ este o activitate reglementată de normele administrati-procesuale ai unor subiecţi ai raporturilor administrativprocesuale special împuterniciţi pentru a soluţiona unele litigii concrete din domeniul administrării de stat”. 11 Fapta contravenţională şi componenţa juridică a contravenţiei Contravenţia este o faptă contravenţională ilicită. dintre care unul este principal. săvîrşită cu vinovăţie. Astfel.” V. susţine că . Obiectul juridic complex-cuprinde 2 sau mai multe obiecte juridice nemijlocite reunite.etc. reglementată de normele procesuale administrative-juridice. Ministerul Administraţiei Publice Locale. de soluţionare a abaterilor disciplinare şi procedura cu privire la contravenţiile administrative. Componenţa juridică a contravenţiei: Conţinutul contravenţiei-este prevăzut de norma incriminatoare şi poate fi definit ca o totalitate de condiţii prevăzute de lege pentru caracterizarea unei fapte de drept contravenţional. poate fi impusă acestuia cu sprijinul forţei de constrîngere a statului. constatarea şi examinarea faptei contravenţionale. libertate de voinţă şi acţiune. relaţiile sociale ocrotite de legea contravenţională. În doctrina juridică există conţinut juridic-condiţia privind existenţa faptei sancţionate de lege sau care îi determină gravitatea şi conţinut consitutiv-totalitatea de condiţii necesare exiostenţei contravenţiei şi care le realizează făptuitorul. persoana cu statut de militar. care atentează la valorile sociale ocrotite de normele contravenţionale materiale şi pentru a cărei comitere este prevăzută de lege pedeapsa contravenţională. care se consideră vătămată într-un drept al său. 2) soluţionarea cazului contravenţional conform legii. deplină şi obiectivă a împrejurărilor fiecărui caz. iar caracteristicile procesului administrative-ca un process de aplicare a normelor juridico-administrative şi ca un process de activitate a organelor executive şi de dispoziţie. în vederea valorificării unui interes personal direct. motivimpulsul intern din care se naşte decizia contravenţională şi pe cale de consecinţă punerea în aplicare a deciziei. . cererilor. I Noţiune de contensios administrative: Instituţia contenciosului administrative reprezintă forma democratică de reparare încălcărilor legii de către organelle şi autorităţile administrative. procedura contravenţională este o totalitate de norme juridic procesuale care constituie mecanismul de realizare a normelor materiale ale dreptului contravenţional prin care sînt protejate valorile sociale din domeniul combaterii contravenţionalităţii. Alţii considerau că . care ar cuprinde toate tipurile de procedure administrative este imposibil. C) Procesul administrativ nu este o ramură autonomă în sistemul de drept. B) Guvernul. Obiectul contravenţiei se divizează în: A) Obiect juridic: . Subiect pasiv-persoana fizică sau juridică titulară a valorilor sociale vătămate prin contravenţie. activitatea executivă a organelor abilitate.lezarea sau punerea în pericol a obiectului juridic al contravenţiei prin comiterea unei fapte cu pericol social şi se manifestă prin vătămarea efectivă sau prin starea de pericol. subdiviziunile autorităţilor publice. Ea constituie acţiunea sau inacţiunea ilicită producătoare a consecinţelor socialmente periculoase sau care ameninţă anumite valori. Noi susţinem că procedura de executare a deciziilor cu privire la sancţionarea contravenţională este cuprinsă de procedura cu privire la contravenţiile administrative. atacarea deciziei. susţinea că .este alt subiect al răspunderii contravenţionale sau nu. Vătămarea unui drept subiectiv este posibilă doar în cazul în care intervine un act administrativ individual.. În sens material contenciosul administrativ. print-un act administrativ illegal. inclusiv funcţionarul public. Sarcinile procedurii contravenţionale: 1) clarificarea la timp.atitudinea psihică a contravenientului faţă de fapta săvîrşită şi consecinţele acesteia. D) Contravenţia fără pedeapsă nu are sens juridic contravenţional. Deci numai actele administrative pot fi obiect al acţiunii de contencios administrativ. III Subiecţii contravenţiei. acesta e folosit de legiuitor ca criteriu de grupare a normelor materiale din partea specială. respectarea prescripţiei de executare a deciziilor cu privire la aplicarea sancţiunilor contravenţionale ţinînd cont de faptul că nu poate fi executată decizia cu privire la aplicarea sancţiunilor contravenţionale. de aplicare a stimulărilor. dacă ea n-a fost pusă în executare timp de 3 luni din ziua pronunţării. şi de asemenea ca o activitate de aplicare a măsurilor de constrîngere administrativă. de aplicare a stimulărilor. bunuri ori interese legitime şi care este considerată ca ilicită în legea contravenţională. Obiectul material al contravenţieientitatea fizică împotriva căruia este orientat elemental material al contravenţiei. recunoscut de lege. Elementele laturii subiective sînt:vinovăţia. un funcţionar al acesteia ori un serviciu public administrativ. Majoritatea savanţilor consideră că: A) Procesul administrative este o totalitate de procedure separate: procedura de soluţionare a propunerilor. legitim de realizare a normelor materiale ale dreptului contravenţional privind aplicarea corectă a măsurilor de constrîngere statală. de către o autoritate publică. modalitatea sesizării.puterea garantată de lege voinţei subiectului activ al raportului juridic. emiterea deciziei asupra cazului. obiectul sesizării. care sînt vătămate sau lezate prin comiterea unei fapte concrete.curmarea. . prin care se stabileşte o nouă formă de răspundere administrativărăspundere suportată de o autoritate publică pentru vătămarea unei personae într-un drept al său recunoscut de lege. în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică sau un funcţionar al acestei autorităţi.

4) Controlul judecătoresc al legalităţii actelor administrative este condiţionat de îndeplinirea unei proceduri prealabile. B) procedura în faţa instanţei de contencios administrativ.În doctrina juridică.El spune că „libertatea e de aface tot ceea ce legile permit.direct. soluţionează cererile privind constatarea circumstanţelor care justifică suspendarea activităţii consiliului raional. asigurarea ordinii de drept. actele administrative cu caracter individual emise de Parlament.la nevoie prin forţa de constrîngere astatului.definind dreptul pe baza ideii de just.Codul civil a lui Napolion era considerat perfect şi complet. acest termen începe să curgă de la: A) data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de lege.. Preşedintele RM.2 defineşte dreptul după izvoare.originea.în baza unei legi universale a libertăţii. C) data comunicării actului în cazul cînd nu este prevăzută procedura prealabilă. timp de 30 zile de la data cînd reclamantul a primit de la organul emitent al actului administrativ contestat sau de la organul ierarhic superior refuzul în satisfacerea cererii.aplicarea şi cercetarea dreptului.trăsăturile caracteristice ale dreptului.dreptate.ci şi trăsăturile şi elementele acestuiantr-o definiţie se arată că dreptul după criteriul normativist. care atacă actele emise de autorităţile publice.reguli care reglementează raporturile sociale. municipiului.Toate normele şi valorile juridice se conţin în teoria dreptului. 4) Actele administrative referitoare la aplicarea legii privind regimul stării excepţionale şi măsurile de urgenţă luate de autorităţile publice pentru combaterea calamităţilor naturale. Soluţionînd acţiunea instanţa de judecată poate: să satisfacă cererea şi să anuleze în tot sau în parte actul administrativ.înseamnă ceea ce e conform cu regula.Dreptul e sistemul normelor de conduită elaborate sau recunoscute de puterea de stat care orientează comportamentul uman în conformitate cu valorile sociale ale societăţii respective. D) Avocatul parlamentar. etc. Preşedintele RM.respectarea obligatorie a cărora ela nevoie e asigurată de forţa coercitivă a statului. Deci se poate adresa instanţei judecătoreşti competente orice persoană. Competenţa de judecare a acţiunilor în contenciosul administrativ au: A) judecătoriile. pentru ca aceasta să înlăture actul ilegal şi să repare eventuala pagubă. Dacă în urma admiterii acţiunii. iar sarcina probaţiunii este pusă pe seama pîrîtului.care înseamnă drept-orizontal sau vertical.Definirea dreptului pe baza ideii de drept.inclusiv cele juridice. Kant definea dreptul ca pe un concept general ce include condiţiile în care facultatea de a se dezvolta a fiecăruia 2) Controlul judecătoresc asupra actelor administrative are ca obiect exclusiv actele de putere producătoare de efecte juridice provenind de la o autoritate administrativă-actul care poate fi atact prin acţiune în anulare trebuie să fie un act administrativ. care prestează servicii publice.care era izvorul suprem.. Curtea Supremă de Justiţie în primă instanţă: exercită controlul asupra legalităţii actelor administrative cu caracter individual adoptate sau emise de Parlament. Dacă reclamantul nu are domiciliu în Republica Moldova. persoanele fizice trebuie să aibă capacitate de folosinţă. sau orice alt înscris. Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de lege. de serviciile publice descentralizate organizate în mod autonom în autoritatea administrativ-teritorială respectivă. de regulă.mai mult sau mai puţin organizată. incendiilor.Obiceiul a constituit şi constituie şi astăzi um izvor de drept. să o admită. o adeverinţă.e ansamblul regulilor obligatorii de conduită dintr-o societate. ea va solicita autoritatea emitentă ca timp de 30 zile de la data comunicării actului.Definirea normativistă a dreptului.ştiinţa dreptului îşi are particularităţile sale. în afara actelor exceptate de la controlul judecătoresc. Modalitatea sesizării: Procedura contenciosului administrativ trebuie privită sub forma a 2 faze: A) procedura administrativă prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ competentă.se punea accentul pe lege. autonome constituite de autorităţile publice centrale şi de funcţionarii publici din cadrul acestor organe. etc.Particularităţile generale. el o poate ataca cu recurs în termen de 15 zile de la pronunţarea sau de la comunicarea hotărîrii integrale. autoritatea administrativă este obligată să înlocuiască sau să modifice actul administrativ. prin care sînt lezate drepturile şi interesele legitime ale persoanelor fizice sau juridice. care apar la o etapă sau alta de dezvoltare a socităţii umane.cum îl influenţează societatea şi cum ea contribuie la menţinerea şi perfecţionarea lui. ci trebuie să dovedească şi că a fost vătămat în drepturile sale recunoscute de lege. comuneisau oraşului pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţii locale.Potrivit primului criteriu. B) data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru rezolvarea acesteia.3defineşte dreptul după forma pe care o îmbracă normele juridice.Dreptul aparţine nu numai ştiinţelor juridice.ca oricare alte ştiinţe particulare.De exemplu aşa valori sociale ca egalitatea.el îşi pune amprenta asupra realităţilor sociale. Particularităţile dreptului pot fi divizate în 2 grupe:generale şi speciale. ordonarea activităţii autorităţilor publice.Dreptul fiind o ştiinţă. care la sesizarea persoanei vătămate într-un drept al său.Gradul lui de influienţă in formarea dreptului nu e acelaşi în toate zonile de pe glob. Guvern. Actele administrative exceptate de la controlul administrativ: 1) Actele politice ale Parlamentului.Însăşi noţiunea de particularităţi generale cuprinde în conţinutul său asemenea trăsături care sînt caracteristice întregii normativităţi-toate categoriile de norme sociale.Drept subiectiv-e prerogativa pe care dr. Dacă reclamantul nu este mulţumit de hotărîrea instanţei de contencios administrativ. sau să revoce actul administrativ emis cu acordul său. Curţile de apel examinează în primă instanţă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor edministrative emise sau adoptate de autorităţile publice care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului. atacă actele administrative. 5) Actele administrativ-jurisdicţionale de sancţionare contravenţională şi de acte administrative pentru a căror desfiinţare sau modificare legea prevede altă procedură judiciară. sub forma recursului graţios sau ierarhic.Începutul sec.etc.Noţiuni terminologice şi trăsăturile fundamentale ale dreptului.atunci nu ar mai avea libertate.dar şi al libertăţii.Im.normele juridice reglementează diferite categorii de relaţii sociale. sau s-o anuleze. Scopul contenciosului administrativ este de a contracara abuzurile şi excesele de putere ale autorităţilor publice.drept.ci şi altor ramuri a ştiinţelor sociale:eticii. XX e depozitarul celor mai multe analize.Oserie de autori clasifică definiţiile dreptului după 4 criterii:1 defineşte dreptuldupă ideea de drept sau just.cuvîntul e întîlnit în alte limbi cu aceeaşi semnificaţie:droit-la francezi. dacă organul emitent are un organ ierarhic superior.în acest caz se urmăreşte exprimarea stării de legalitate specifică periadei postrevoluţionare franceze. atunci legea prevede că poate să se adreseze la instanţa de contencios administrativ în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul reclamantul.Toma d Aquino înţelegea dreptul ca pe o reprezentare „a proproţiei între 2 lucruri”. Procedura administrativă prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ competentăreclamantul înainte de a introduce acţiunea la instanţa de contencios administrativ pentru a cere instanţei anularea actului administrativ. sau anulareaîn tot sau în parte a acestuia. printr-un act administrativ emis sau care i-a fost refuzat.controlul judecătoresc nu poate fi înfăptuit de cît se armonizează cu facultatea de a se dezvolta a aproapelui.Mulţi autori defineau dreptul ca o „totolitate de legi”. dacă legea nu prevede altfel.Profesorul Goricar spune că”scopul fundamental al ştiinţelor juridice constă în a cerceta cum trăieşte dreptul în mediul social.În limba latină cuvîntul care corespunde substantivului „drept” era „ius”-drept. să oblige pîrîtul să emită un alt act administrativ.care investighează un anumit domeniu al realităţii. poate hotărî.pentru că şi ceilalţi ar putea să facă la fel”. epidemiilor. unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale.Dreptul e un fenomen dinamic.Britanie. B) curţile de apel. 3) Controlul judecăroresc al legalităţii actelor administrative este un control de plină jurisdicţie. 8. să elibereze un certificat. 2) Actele administrative cu caracter diplomatic referitoare la politica externă a RM. Cererea de chemare în judecată precum şi refuzul în primirea acesteia se soluţionează de către judecător în termen de 3 zile de la data depunerii.Toate şcolile şi curentele gîndirii juridice.Concomitent confirmării dreptului ca valoare socială au apărut şi valori juridice.elaborarea.romanii au dat o definiţie dreptului. la cerere şi asupra despăgubirilor pentru daunele materiale şi morale cauzate prin act administrativ ilegal sau prin nesoluţionarea în termen a cererii. iar în materie de despăgubire sarcina probaţiunii este pusă pe seama ambelor părţi.îl asociază cu principiile libertăţii şi egalităţii. în cazul ridicării excepţiei de ilegalitate. Obiectiv o recunoaşte unui individ şi de care acesta se poate prevala în raporturile sale cu alţi oameni sub protecţia puterii publice.4dreptul după caracterul normativist. revocarea.specifice-adevăr.constituia însuşi dreptul. judecă litigiile ce ţin de nesoluţionarea în termen legal a cererilor şi verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale. Preşedintelui RM.În statele Europei prioritate în constituirea dreptului o au legile.a căror respectare e asigurată.Dreptul în sens etimologic al termenului.Cuvîntul „drept” derivă de la latinescul „directum-directus”.Orice ramură a dreptului întruchipează prin anumite norme valorile sociale care se referă la un anumit domeniu al vieţii.Formal inseamnă nu numai forma de exprimare a dreptului. 7) Actele de gestiune încheiate de autoritatea publică în calitate de persoană juridică. Nu este suficient ca reclamantul să aibă calitate de a sta în justiţie. În ceea ce priveşte definirea dreptului în conformitate cu izvoarele sale.are sarcina majoră să prezinte definiţia dreptului.Problematica dreptului poate fi abordată sub mai multe aspecte. de o autoritate publică. Caracteristicile contenciosului administrativ sunt: 1) El constă în verificarea legalităţii dar nu şi a oportunităţii actelor administrative.de-a dreptul. Organul ierarhic superior este în drept să respingă cererea. să înlăture încălcările pe care le-a comis.în care arată că acesta înseamnă:atrăi în mod cinstit.din punct de vedere al conţinutului.C) Procurorul.Directus de la dirigo. sau să oblica organul ierarhic inferior să repună în drepturi persoana vătămată. verifică legalitatea hotărîrilor Consiliului superior al Magistraturii. Guvernului. 6) Instanţele prevăzute de Legea contenciosului administrativ.Mult mai programatică e definiţia libertăţii axată de montesquieu pe ideea de drept. epizootiilor.Definiţia lui Kant are în vedere aspectul egalităţii a dreptului.TGD sudiind fenomenul dreptului. 6) Actele de comandament cu caracter militar.definiţia marxistă a dreptului îl reprezintă ca fiind voinţa clasei sau a claselor dominante ridicată la rang de lege. care se consideră vătămată într-un dret recunoscut de lege.Definirea fenomenului dreptului din acest punct de vedere e o mare dificultate deoarece realitatea social-istorică ne oferă un sistem de drept general.iar dacă un cetaţian ar putea să facă ceea ce ele interzic.funcţii. o adeverinţă sau orice alt înscris în executarea hotărîrii irevocabile se va face în termenul prevăzut de dispozitivul ei..rightenglezi.dreptatea sînt considerate şi ca valori juridice.Definirea dreptului din punct de vedere formal.libertate şi dreptate. după ce s-a încercat restabilirea legalităţii pe cale administrativă a reclamaţiei. împuternicite să efectueze controlul judecătoresc asupra legalităţii actelor administrative. 5) Controlul judecătoresc are un caracter complementar. C) Curtea Supremă de Justiţie. E) Instanţele de drept comun şi cele specializate. Cererea prealabilă se soluţionează timp de 30 zile de la data înregisrării acesteia de către organul emitent sau de organul ierarhic superior.O asemenea definiţie trebuie să cuprindă:esenţa.se întăresc în sistemul normelor juridice. etc.se realizează în .Deci în definirea dreptuluidupă izvoare trebuie să se ţină seama de toateizvoarele şi nu numai de lege.Reprezentînd nişte reguli de comportament. de funcţionarii publici din cadrul organelor şi serviciilor menţionate şi de persoanele de drept privat de nivelul respectiv. ori să elibereze un certificat.influenţate de religia creştină. pentru administrarea domeniului său privat.Problemele definiţiei dreptului.a ridicat şi ridică în continuare problema celui mai important element al său-al libertăţii.definiţiile normativiste se aseamănă cu definiţiile dreptului după criteriul formal. apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii.Asupra conceptului de drept s-au statornicit 3 sensuri: 1 Drept obiectiv-ansamblul de reguli de conduită care într-o societate organizată guvernează raporturile dintre oameni şi sînt impuse în caz de necesitate cu ajutorul forţei de constrîngere. Judecătoriile judecă litigiile care ţin de nesoluţionarea în termenul legal a cererilor şi de verificarea legalităţii actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile publice care sunt constituite şi activează pe teritoriul satului. sînt instanţe de drept comun în materie de contencios administrativ. 3 ştiinţa dreptului-are ca obiect cercetarea normelor şi raporturilor juridice.În Evul mediu apar noi concepţii despre drept. 3) Actele administrative referitoare la securitatea naşională a RM.universal valabil tuturor comunităţilor umane în evoluţiile lor istorice. 2. capacitate de exerciţiu şi capacitate procesuală.În ceea ce priveşte noţiunea dreptului. iar în lipsa unui astfel de termen-în cel mult 30 zile de la data devenirii irevocabile.sursa principală de inspiraţie a dreptului.situaţie pe care nu o întîlnim în M. Cererea poate fi depusă la instanţa de contencios administrativ. Pentru a avea calitate de reclamant în instanţa de contencios administrativ.Deşi toate izvoarele formale fixau un cdru al libertăţii. Instanţa de judecată judecă cererea în contencios administrativ cu participarea reclamantului şi pîrîtului.a nu face rău nimănui şi a atribui fiecăruia ce e a lui. trebuie să se adreseze autorităţii administrative care a emis actul.cercetarea izvoarelor dreptului.stabilind drepturi şi obligaţii juridice. să respingă cererea ca neîntemeiată sau depusă peste termen.studii şi definiţii asupra conceptului de drept care se întemeiază pe baza termenilor de libertate şi egalitate. la instanţa de la domiciliul reclamantului.

A ca acte juridice se juridică superioară.f)formarea principalelor linii de interacţiune între diferite elemente ale sistemului organelor administrării cu de forţă actelor cel mai stat.Ele conţin în sine anumite reguli de conduită.d)acordarea în caz de necesitate a anumitor obligaţiuni specifice.moartea.prin mijloace legitime.deplină şi obiectivă a împrejurărilor fiecărui caz.Organul examineze cazul pentru sfera de acţiune a normelor dreptului civil. spre deosebire de legile naturii.3 în procesul aplicării unor măsuri de constrîngere statală trebuie să fie respectate limitele acesteia.contravenţional şi se află în dependenţă de principiile ramurale legalităţi şi şi şi cele generale.Principiile Termenul de bază vine de a la bază în realizarea uneia din sarcinile procedurii contravenţionale-clarificarea la timp.au contravenţional.Ele sînt acte de aplicare a dreptului în sensul direct al cuvîntului.A sînt emise în corespundere relaţiilor cu competenţa sociale de organelor administrării publice în scopul reglementării administrare de acelaşi tip.acţiunea în spaţiu. şi nu conduita unei persoane.3 analogic poate fi trasată o linie între A.Actele normative sînt individuale.fiecare om are dreptul să reacţioneze independent.statal sau internaţional.26 din Constituţie RM se arată că dreptul la apărare al fiecărui cetăţean e garantat de Constituţie.e)efectuarea ocrotirii ordinii stabilite în sfera administrării de stat şi creearea garanţiilor ei juridice.a soţului.de examinare şi emitere a deciziei asupra cazului.P.adică care ordonează întregul drept pozitiv ce axistă pe un arial geografic.Particularităţile dreptului sînt asemănătoare cu cele ale normei juridice. telor contravenţionale.activitatea de aplicare a dreptului şi în fine întruchipează ordinea juridică a statului.în caz de încălcare a drepturilor şi intereselor sale.3.Trăsăturile specifice ale normei juridice din care rezultă şi particularităţile dreptului sînt:1.ele fiind strict determinate.chestiunele activităţii.3 Conţinutul acestei expresii de voinţă e compus părţilor de din prescrierea A.A sînt emise în baza şi în scopul îndeplinirii legii.ultimile răspîndit alA.studii.b)determinării obligaţiunilor.După conţinut ele sînt acte directive.proporţionalităţii presupune că felul şi asprimea pedepsei aplicate să reiasă din gradul pericolului social al faptei contravenţionale comise.Trăsăturile înA.religie.2 A.Persoana cu funcţie de răspundere ce prezintă organul în împuternicit.adică prescrierile care reiese de la subiectul administrării şi sînt obligatorii pentru executare de către obiectele conduse care determină scopurile şi acţiunele corespunzătoare necesare pentru atingerea lor.aceste hotărîri determină legăturile dintre subiecţii administrării şi obiectele conduse.În art.Procedura contravenţională e un gen de activitate executivă şi de dispoziţie a organelor abilitate în domeniul combaterii procedurii principii contravenţionalităţii.Acest principiu e una din formele de manifestare a individualizării răspunderii contravenţionale care prevede că fiecare individ răspunde personal pentru fapta săvîrşită.Concluzionăm că A.ele contractuale se de A.deoarece conduita este subordonată voinţei lor.Principiile dreptului sînt acele norme sociale cărora li se supune un sistem juridic.Părţile au drepturi egale fiind investite de normele procesuale în ale raport dreptului cugradul contravenţional.nerespectarea lor atrăgînd după sine arlicarea constrîngerii.folosirii limbii materne prevede că cetăţenii care aparţin minorităţii naţionale. de specialitate cea mai răspîndită e clasificarea A.Locul central în activitatea organelor administrării de stat îl ocupă emiterea actelor administrative(A.A după criteriile:trăsături juridice.2.Aceasta e forma juridică de bază a activităţii executive.A sfera unilaterală sînt cu caracter normativ sau individual adresate conduse.pe ccînd cele ale normei juridice doar la o singură normă.A.nj se pot realiza în viaţa practică numai trecînd prin conţtiinţa oamenilor.2 aplicarea măsurilor de constrîngere statală trebuie să se facă cu prevenirea persoanei faţă de care ea va fi aplicată.independenţei uneia sau mai multor instituţii juridice ale dr.normele juridice nu sînt simple recomandări sau indicaţii.A după conţinutul lor sînt cu predilecţie activitatea pozitive.Toţi sînt egali în faţa legii.Prevenirea a dr.5.care nu depind de voinţa oamenilor.orice parte a procedurii contravenţionale are dreptul să fie asistată de un apărător din momentul .În lit.drepturilor şi responsabilităţii participanţilor la acest proces.Examinarea cazului cu privire la comiterea contravenţiei se efectuiază pe baza principiului egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii şi a organului care examinează cazul.care reglementează cele mai importante relaţii sociale stabilite sau sancţionate de către stat şi care la neviâoie sînt garantate prin forţa de constrîngere a statului.Din punct de vedere e unul organizaţional din mijloacele actul de individual pedepseşte prin lege.Esenţa A.alte împrejurări.A se deosebesc de actele juridice prin faptul că ultemele sînt mereu acte jurisdicţionale. sancţiunii aplicate proporţionalităţii procesului de executare a legii.la locul de învăţătură a făptuitorului.Cu ajutorul a se A.A.cu excepţia că cele ale dreptului se referă la întreg sistemul de norme juridice.Nimeni nu poate fi silit sau împuternicite numai să mărturisească împotriva sa ori a să-şi să recunoască organelor cazul faptei examineze constatarea rudelor sale.fără deosebire de originea lor.P.precum şi persoanele care nu înţeleg sau nu vorbesc stat.A de sînt:1prin formele unilateralitatea expresiei de voinţă exprimate deosebesc activitate caracteristice împotriva sa.de rasă naţionalitate.fără al reduce numai la aplicarea sancţiunilor.clasificare.Principiul aflării caracterizează prin:1 Emitînd în limitele copetenţei administrării sale de actul apărute juridic.definite unice.A e forma de exprimare a voinţei de drept şi de putere a împuternicirilor organelor puterii de stat.Princip.A relaţiilor celei acţiunea sociale mai în de de pe sfera sarcinilor reglementare administrare reguli de pericolului social al faptei comise.pe tot parcursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat.A şi actele supravegherii din partea procurorului.A sînt nişte variante juridice ale hotărîrilor de conducere.garanţiei dreptului la apărare.Aceste reguli sînt:1măsurile de constrîngere pot fi aplicate numai de organele abilitate în limitele competenţei lor.logodnicului vinovăţiia.4 în mijloace importante de creare şi asigurare regimului legalitate administrării publice.P.normele juridice indică un comportament esenţial. Specificitatea normelor juridice e redată prin caracterul lor general şi impersonal. principiu latinescul principium şi are sensul de obîrşie.de-a cazului prin dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele soluţionarea efectuiază calea:a)determinării generale conduită administrării.limbă.La contravenţionale şi la examinarea cazului organele împuternicite sînt independente şi se supun numai legii.după titlu.A se împare în 2 grupe:A.devenind etalon cu ajutorul căruia statul apreciază conduita cetăţenilor în situaţii concrete.început. Sînt trăsături care redau specificul dreptului şi prin care dreptul se deosebeşte de restul normelor sociale. pornirii procedurii.E un instrument de 13.Criteriul principal de clasificare e proprietatea juridică. 6Actul administrativ:noţiune.P.Particularităţile speciale ale dreptului.starea socială şi materială.Organele competente sînt obligate să asigure părţilor în procedura contravenţională.A e prescrierea unilaterală juridică a puterii organului împuternicit bazată pe legee orientată la stabilirea normelor de drept sau apariţia.4.236CCA prevede că în scopul sporirii rolului educativ şi preventiv al procedurii contravenţionale poate fi examinat in cadrul colectivelor de muncă.g)concretizarea obază pentru normelor emiterea sînt tipul interpret.Principiile contravenţionale instituţionale-sînt sînt nişte caracteristice legii.E una din formele de relizare a prezumţiei nevinovăţiei.hotărăsc adevărului obiectiv.adică ele organizează organele de combatere a contravenţionalităţii măsurile constrîngere statală.de revizuire a cazului şi de executare a deciziei privind aplicarea pedepsei contravenţionale.La rîndul său A.obligatorii.A.actele normative conţin programe de administrare.contradictorialităţii se manifestă în raporturile dintre părţile participante la procedura împuternicit să contravenţională. NJ pot să prevadă apariţia unor efecte juridice care sunt consecinţa unor fapte ce se produc independent de voinţa oamenilor-naşterea.determinat.sub toate aspectele.ci reprezintă o dispoziţie obligatorie.sex.c)stabilirea restricţiilor şi interdicţiilor determinate de specificul relaţiilor de conducere.4asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor cărora li se aplică măsurile de constrîngere statală etc.examinează cazul numai măsurilor de constrîngere statală.P.În dependenţă de acesr criteriu toateA.adică ele sînt sublegislative. Contravenţional faptelor contravenţionale ca sarcină de bază contravenţionalenu pot fi realizate fără aplicarea măsurilor de constrîngere statală şi de asigurare a a procedurii investit de contravenţionale.formulînd nişte reguli de aplicare a lor.examinării publice a cazului stipulează că contravenţia se examinează în mod public.A).origine sau element fundamental.P.cerinţele înaintate faţă de el.P.A.a soţiei.deplina exercitare a drepturilor procesuale şi să administreze probele necesare pentru apărare.co nţinut.în care se desfăşoară dosarului participa procedura pe la cazul contravenţională. aplicării stoparea procedurii contravenţional şi supunerea acestora legii.Art.În procedura contravenţională e obligatorie aflarea adevărului despre împrejurările în care s-a comis contravenţia şi despre persoana pasibilă de răspunderea de mărturii contravenţională.2 A.schimbarea şi încetarea relaţiilor de drept concrete în scopul realizării practice a sarcinilor şi funcţiilor activităţii executive şi derective.normele juridice au un caracter volitiv.legat de realizarea practică a sarcinilor şi funcţiilor activităţii executive şi de dispoziţie.P.amestecul care în activitatea apărarea se persoanelor exercită şi contravenţional nu se manifestă în favorea făptuitorului şi nici a persoanei vătămate şi nu exprimă alte interese decît interesele legii.Respectarea contravenţiile cerinţelor comise e legislaţiei asigurată la prin aplicarea măsurilor de influienţă pentru controlul sistematic din partea organelor ierarhic superioare şi a persoanelor cu funcţie de răspundere.P.liberării procedurii contravenţionale. egalităţii în faţa legii şi autorităţilor.ce privesc în primul rînd cazul individual.adică în ele sînt mereu exprimate recomandări juridice ale puterii de stat.organele în baza în procesul stat.Legiuitorul cu dreptul de a aplica baza legii şi propriei convingeri bazate pe probile colectate şi în condiţiile care exclud orice presiune asupra legii.a organelor de constatare a cazului contravenţional.

Ele curente.În statutul juridica funcţiei publice sînt prevăzute obligaţiile şi drepturile şi responsabilitatea persoanei ce va ocupa această funcţie.conformeare obligaţia de asolicita şi de-a se conforma acestor avize.cu caracter normativ sau individual.volumul chestiunilor de conducere.funcţia publică şi statutul instituie Pralament.dar nu e obligat să se conformeze acestuia.Dintre condiţiile procedurale concomitente o deosebită importanţă prezintă cvorumulreprezintă numărul de membri care trebuie să fie prezenţi pentru adoptarea actului.dispoziţii.drepturile art.guvernulşi emit trebuie să ordonanţe.absolută-jumătate din membrii aleşi.În lit.El poate fiprealabil.Statutul juridic al funcţiei publice se stabileşte potrivit nivelului organizatoric-o juridic al autorităţii publice care angajiază funcţionarul potrivit locului şi rolului acestei funcţii în structura şi autorităţii nivelului de publice.Referatele.Primarii-derective.hotărîri.Expertizele speciale compuse individual tehnic şi se fac de către servicii .Ministerile hotărîri.Avizele pot fi:facultative-atunci cînd organul emitent are dreptul de a hotărî să ceară sau nu părerea altui organ.concomitent.solicitate de o altă autoritate a administraţiei publice în legătură cu o anumită problemă asupra căreia autoritatea care îl solicită urmează să se pronunţe prin emiterea unui A.La pregătiria emiterii deciziei se efectuiază o serie de operaţiuni tehnico-materiale pe care le întreprind funcţionarii publici ai organului emitent.În concluzie am puteaspune că actul administrativ e manifestarea unilaterală de voinţă.directive regulamente. superioare şi centrale.economiei.respectarea formei stabilite pentru ele.A competenţă profesională care se cere pentru respective.A.a unei autorităţi pubţice.executivă.În dependenţă de forma şi caracterul A.activităţi concomitente emiterii actului şi activităţi posterioare emiterii actului.schimbarea sau încetarea relaţiilor administrativ juridice.cercetările şi anchetile-se efectuiază în vederea emiterii A.A de importanţă generală.Avizul e o opinie a unei autorităţi a administraaţiei publice.A).În legia serviciului public e dată următoarea conducere clasificare:1funcţia din autorităţile de publice ordine.Verificările.soluţionare executive şi operativă derective a e chestiunilor dotat cu tehnicieni.individualereprezintă o operaţiune importantă pentru a stabili competenţa organului ce trebuie să emită actul respectiv.A procedura de elaborare a acestuia poate fi de la cea mai simplă pînă la cea mai complicată.calificată-2/3 din membrii organului colegial.aprecieri şi uneori propuneri. Conform constituţiei RM organele celor 3 verigi a puterii au datoria de a exercita aceste o funcţii se anumită exercită în funcţie scopul ale legii legislativă.O mare importanţă o are denumirea A.Acordul constituie consemţămîntul unui organ administrativ. se 7 al şi obligaţiile.Asupra proporţiei acţiunelor organelor cracterul competenţei organelor corespunzătoare.După acest criteriu deosebim:1A. Actul administrativ e manifestarea unilaterală de voinţă.ramurală.informările seamă.A.A pot fi clasificate în dependenţă de statutul de drept a organului emitent ce determină acţiunele spaţiale ale actelor.majoritatea cerută de lege pentru adoptarea actului-poate fi simplă-jumătate din numărul prezenţi.Toate aceste activităţi pot fi raportate la 3 faze:activităţi ale fazei pregătitoare.Preşedintele RM emite decrete.3de importanţă locală.Expertizele şi unele proceseverbale.soluţionate cu ajutorul lor.Guvern şi alte organe publice centrale sau locale în limitele competenţei lor stabilite de Constituţie şi alte legi.rapoartele.exigenţile faţă de pregătirea lui profesională.Studiile-sînt operaţiuni de administraţie.dintre anterioare sînt avizul operaţiunele actului acordul şi procedurale administrativ emiterii administraţăei publice. 7.Din punct de vedere juridic actele individuale sînt fapte juridice de care e legată apariţia.2acte a unică.Toate satisfacerii intereselor publică generale conform societăţii.fiecare subiect al activităţii împuterniciri de a emite asemenea acte.a unei autorităţi pubţice.Etapa pregătirii deciziei se încheie cu elaborarea variantelor de rezolvare a problemei.posterior.menite să asigure o fundamentare în fapt a acestora.A.După modul de emitere a deciziei deosebim:1actele organelor organelor de colegiale conducere ale administrării(hotărîrea guvernului).Fiecare tip de organ al administrării publice emite în corespundere cu competenţa sa anumite acte normative şi individuale.A.2de importanţă raională.caracterului ocuparea funcţiei prealabil.Etapa a 2 e cea adoptării sau emiterii propriu-zise a actului.Astfel de operaţiuni sînt:evidenţa actelor juridice.concordanţa cu părţile interesate.hotărîri.În acest sens se deosebesc A.emise ale se de organele de corespunzătoare de administrare administrărăă răsfrînge 5 Funcţiile de bază ale diferite date.competenţa.2 funcţia de conducere din unităţile autorităţilor publice centrale.care fiind utilizate conduc la relizarea eficientă a scopului trasat de A.instrucţiuni.În aceste cazuri se utilizează statistici pentru a se vedea frecvenţa anumitor fenomene.precum şi la cunoştinţa celor interesaţi.conducătorii din autorităţile publice a unităţii teritoriale autonome cu statut social”Găgăuzia.Preşedintele RM.Consiliul raionalcorespundă următoarelor cerinţe înaintate faţă de el:legalitate.Propunerile-prin ele un organ al administreaţiei publice sesizează organul competent să emită actul în vederia luării acestei măsuri.A de importanţă republicană.Potrivit juridic al ei legii de Serviciului Public.Procedura de elaborare a actelor administrative (A.funcţionarii de execuţie din acesteautoritţi şi funcţionarii de conducere din autoritaţile administraţiei publice locale.precum şi pentru a asigura celelalte condiţii de legalitate ale actului.emise în vederea organizării executării e a legii sau executării concrete.A de un alt organ.denumită şi faza deliberării.emise în vederea organizării executării e a legii sau executării concrete.Următoarea etapă constă în etapă e cea posterioară adoptării saa emiteriiA. stat.Această aducerea la cunoştinţa generală a actelor normative.Procesile verbale constată anumite situaţii dările de de drept sau cuprind de şi fapt.exigenţile faţă de pregătirea lor profesională.normative.motivarea juridică.judecătorească.în cazul celor individuale.A.A.A.În esenţă.Ea cuprinde mai multe activităţi desfăşurate de funcţionarii autorităţii publice care emite actul.interamurale.cu caracter normativ sau individual.3 include ceilalţi funcţionarii din aparatul administraţiei publice locale.dat pentru emiterea A.consultative-organul emitent are obligaţia să ceară avizul altui organ.Statistica-se foloseşte la emiterea actelor cu caracter normativ.Funcţia Serviciului Public înseamnă unitatea primară a autorităţii publice care determină locul şi rolul cetăţianului în munca socială în sistemul serviciului public.folosite îndeosebi la emiterea actelor au din un juridice caracter specialişti importante.motivarea. de specialitate există diferite opinii privind clasificarea funcţiilor publice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->