Sunteți pe pagina 1din 7

101 motive pentru care TE IUBESC

1.Te iubesc pentru că sufletele noastre au călătoritvieţide-a rândul


pe străzile altor epocipână s-au întâlnit.

2.Te iubesc pentru că în altă viaţă am m uritpentru tine,ultim ultău sărut


conducându-m isufletulcătre lum ea divină.

3.Te iubesc pentru că te-am aşteptatîntr-un colţde eternitate


să ne reîntregim pentru a m ia oară.

4.Te iubesc pentru că în viaţa dintre vieţiam sim ţitbeatitudinea


unirii sufletelor noastre pereche.

5.Te iubesc pentru că D um nezeu a vrut să ne uităm trecuturile


şisă ne naştem poate pentru ultim a dată.

6.Te iubesc pentru că m i-aiprom is că ne vom recunoaşte în lum e


după privirea încărcată cu secole de dor,după atingerea caldă a inim ii.

7.Te iubesc pentru că te-ai dezlipit de mine suav,


fără să m ă răneşti.

8.Te iubesc pentru că te-am zăritîntr-un tărâm străin,


zăcând într-un leagăn agăţatde tim p side spaţiu.

9.Te iubesc pentru că m -am îndrăgostitde som nultău


de prunc inocent.

10.Te iubesc pentru că am im ploratcu lacrim ide suflet


angeliisolarisă m ă nasc prin apropierea ta.

11.Te iubesc pentru că m i-am suportatcăderea în m aterie


doar agăţată de speranţa de a te revedea.

12.Te iubesc pentru că m -am născutla m iezulnopţii


să sparg tăcerea de lângă tine cu strigătulnoiim ele vieţi.

13.Te iubesc pentru că am începutsă te cautcu privirea


încă din prim ele zile.

14.Te iubesc pentru că aifostprim a fiinţă care m i-a învăluit


m isterioasele visuriale copilăriei.

15.Te iubesc pentru că m ă durea să fiu o jum ătate stingheră


ce sângera în marginile de unde tu te-ai desprins.

-1-
16.Te iubesc pentru că aniîn şir m i-am sim ţitsufletul
neîm plinitalăturide alţii.

17.Te iubesc pentru că la răscruce de drum uriam vărsat


lacrimi de dor pentru tine.

18.Te iubesc pentru că fioruluneiamintiri mi-a şoptitsă continui


căutarea atuncicând renunţasem să cred în suflete pereche.

19.Te iubesc pentru că în som nuladânc m ă ispiteai


să te cautunde nu îndrăznisem vreodată.

20.Te iubesc pentru că am rascolitm iide priviri,le-am descusut


misterele şi...nu te-am văzut.

21.Te iubesc pentru că m ă uitam la enigm atica selenă şi


îisopteam dorinţa-m iarzătoare,sperând ca tu să m ă
priveştide pe un luceafăr.

22.Te iubesc pentru că divinuldin m ine m i-a purtatpaşii


atâtde aproape de fiinţa ta.

23.Te iubesc pentru că te-am sim ţitcu câteva zile


înainte să apariîn colţulm eu de solitudine.

24.Te iubesc pentru că auzeam în tăcerea nopţii


ecouldiafan alsufletuluitău părăsitde viaţă.

25.Te iubesc pentru că atuncicând te-am întâlnitprim a oară


mi-aidaruitîm brăţişarea aşteptată parcă de o eternitate.

26.Te iubesc pentru că atunciaurele noastre cristaline


s-au încruţişatîntr-un dans fascinant,pulsând fioriiplăcuţi
ai unei vagi amintiri.

27.Te iubesc pentru că nu vroiam să clipesc


de team ă să nu îţizdrobesc chipulîntre genele m ele.

28.Te iubesc pentru că nu vroiam să vorbesc


de team ă că ale m ele cuvinte puteau să spargă
sfinţenia tăceriiaşternută în jurultău.

29.Te iubesc pentru că nu vroiam gândesc că


în urm ă cu o săptăm ână doream să te caut în moarte.

-2-
30.Te iubesc pentru că nu vroiam să ascult
decât de iubirea ce o purtam în sufletul putrezit
de aşteptări.

31.Te iubesc pentru că nu vroiam decâtsă plâng


pentru a învia oceanulsufletuluitău secătuitde
viaţă,de clipe.

32.Te iubesc pentru că în îm brăţişarea noastră


eram înconjuraţide o m irifică pace ruptă
din raiuldepărtatalliniştiiprim ordiale.

33.Te iubesc pentru că îngeriidansau în jurulnostru


îm brăcând sufletele noastre cu m antiieterice
prelinse din lumini astrale.

34.Te iubesc pentru că îm ioglindeam sim ţirea


în abisul luminii din tine.

35.Te iubesc pentru că în clipele acelea am ucis


tim pulcu o sim plă îm brăţişare.

36.Te iubesc pentru că storsesem cu privirea


întâiultau cuvântşoptitîncet,înm uiatîn suspine.

37.Te iubesc pentru că vocea ta a răzbitadâncul


fiinţeim ele ostenite de iluzii,topind pecetea deznădejdii.

38.Te iubesc pentru că m inunea din tine a săpatcărări


de lum ină prin fiecare por alpieliim ele.

39.Te iubesc pentru că aiscris cu necuvintele pe acele clipe


întreaga noastră poveste.

40.Te iubesc pentru că aipărăsitcolivia singurătăţii


zburând agonic cu o singură aripă.

41.Te iubesc pentru că ne-am lipit aripile singuratice


zburând pentru câteva clipe pe adierea îm brăţişării.

42.Te iubesc pentru că atuncicând ne-am întălnim


sufletele noastre au renăscutdin sublim ulrevederii.

43.Te iubesc pentru că m i-aiînvăluitochiiprăfuiţide iluzia vieţii


cu lum ina speranţeiuitate.

-3-
44.Te iubesc pentru că m i-aidăruiteternitatea clipei
în clepsidra de um bre a nopţii.

45.Te iubesc pentru că m i-aiacoperitpielea trem urândă


cu scânteide vis plăm ădite de entităţiînalte.

46.Te iubesc pentru că m i-aioferitcărarea de idealuri


pe care să păşesc cu paşiifragiliaiinocenţeipierdute
în anii solitudinii.

47.Te iubesc pentru că aicerutnopţiisă trim ită lângă


colţulsingurătăţiim ele dorurile tale îm pietrite
în negura desprinsă de um bre.

48.Te iubesc pentru că m i-aiprins em oţiile în suavele-ţipalm e


topindu-le în fluvii rebele peste degetele tremurânde.

49.Te iubesc pentru că privirea ta desprinsă din alte lum i


m-a im ploratsă o ador.

50.Te iubesc pentru că arom a caldă em anată de fiinţa ta


mi-a încălzitlum ea de gheaţa,pustiită.

51.Te iubesc pentru că aifostlângă m ine


atunci când restul lumii a plecat.

52.Te iubesc pentru că aiascuns sublim ulideii


în um bra cuvintelor negrăite.

53.Te iubesc pentru că m i-aihrănitfiinţa


cu rodulzem os alblândeţii.

54.Te iubesc pentru că m i-aipotolitsetea de tandreţe


cu ascunsele com oridin cufărulinim iitale.

55.Te iubesc pentru că am călătoritcu tine


în m unţigalactici,alunecând uşor pe văile line ale CăiiLactee.

56.Te iubesc pentru că m i-aispânzurattristeţea


de un colţincandescentde luceafăr.

57.Te iubesc pentru că am făgăduitsub eclipsa m istică a lunii


că nim enişinim ic nu va um briiubirea noastră.

58.Te iubesc pentru că aipicuratstropiceleştide roua


peste grădina viselor m ele.

-4-
59.Te iubesc pentru că m i-ai pecetluit buzele
cu sărutultău gingaş când asfinţitulşi-a răsfrântrazele
în oglinda privirilor noastre.

60.Te iubesc pentru că m i-aicules coliere de m argăritari


din prim ăvara ochilor tăi.

61.Te iubesc pentru că m ângâierea ta fină,


unduită pe insula pieptuluim eu mi-a netezittoate rănile sufletului.

62.Te iubesc pentru că răsuflarea-ţim agică


a dansatpe lângă m ine şim -a readus la viaţă.

63.Te iubesc pentru că aicernutfebrilulm eu trup


prin sita pasiunilor tale mistuitoare.

64.Te iubesc pentru că m i-ai sculptat goliciunea


pe m untele sacru altăcerilor nocturne.

65.Te iubesc pentru că ne-am cuibăritla m arginea nopţii


într-un castelde um bre îngrăditde candela stelelor căzătoare.

66.Te iubesc pentru că am făcutdragoste pe razele diafane ale lunii


înfăşuraţide m antia edenică a uneiaurore sihastre.

67.Te iubesc pentru că m -aipurtatîn abisulplăcerii,


printr-un zbor clăditcu lum ină.

68.Te iubesc pentru că aipresăratpe fiinţa m ea


firim ituridesprinse din veşnicia uitată.

69.Te iubesc pentru că m i-ai cântat cu ochii,


m-aiprivitcu sărutul,m i-ai vorbit cu atingerea,m-ai ascultat cu inima.

70.Te iubesc pentru că tu eşticuloarea ce lipsea


curcubeului din cerul meu sufletesc.

71.Te iubesc pentru că îm parţiclipa în două pentru a opritim pul


atunci când ne vedem.

72.Te iubesc pentru că îm iciteştiistoria unuiarbore


din venele căptuşite ale frunzelor.

73.Te iubesc pentru că aprinziflacăra cugetării,coborând în subteranele


sufletului

-5-
pentru a m ă ajuta să înţeleg încâlcita viaţă.

74.Te iubesc pentru că rogialbinele să facă m ierea


şim aidulce pentru m ine.

75.Te iubesc pentru că m ă duciîn poiana neştiută de nim eni


unde îm iîm podobeştitrupulcu diadem e de m ărgăritar.

76.Te iubesc pentru că m ă prăbuşeştiîn desfătărinegândite,


în alinturi suave şitârzii.

77.Te iubesc pentru că îm iredaizîm betulcu o baghetă ascunsă


în infinita-ţiprivire.

78.Te iubesc pentru că atuncicând m ă um plu cu deşertăciune


tu eştioaza sclipitoare pe care îm iexilez sim ţirea.

79.Te iubesc pentru că atuncicând îm işopteştinum ele


literele luirăm ân agăţate,îndrăgostite de buzele tale.

80.Te iubesc pentru că îm istârpeştigândurile negre


ascunse între genele plăm ădite cu visuri.

81.Te iubesc pentru că parfum ultău îm ipătrunde prin pori,


îm iinundă venele cu prospeţim ea ta.

82.Te iubesc pentru că noaptea aducisoarele şi-l spulberi în mii de stele


iar ziua aduciluna să se scalde-n seninuri.

83.Te iubesc pentru că deschiziporţinebănuite


prin labirintul sufletului meu.

84.Te iubesc pentru că închiziîn lacăte amarul


neputinţeim ele.

85.Te iubesc pentru că fluviulzâm betuluitău zăm isleşte


lângă m area ochilor m eio deltă de speranţe.

86.Te iubesc pentru că nu m ă întrebinim ic,


airăspunsurile m ele în peşteride gânduri.

87.Te iubesc pentru că m ă înveţisă ascult ecoul surd


alenigm aticeim orţi.

88.Te iubesc pentru că eştializeulfulgeratde senin


ce îm ipoartă aripile pe coline necunoscute.

-6-
89.Te iubesc pentru că eştivalulneîm blânzitde zei
ce şi-a prelins m areea iubiriipe tărm ulfiinţeim ele.

90.Te iubesc pentru că eştim ireasm a ferm ecătoare a unei


flori de nu-m ă-uita răsărite în grădina angelilor.

91.Te iubesc pentru că eşticrepuscululîndepărtatpeste care


îm iaştern cerneala arăm ie a dorinţelor.

92.Te iubesc pentru că eştisâm burele nem uririi


sădit în lutul dintre ochii mei.

93.Te iubesc pentru că aiînfloritîn ochiulm inţiim ele


hrănindu-te cu speranţe sivise.

94.Te iubesc pentru că ţi-aiînfiptrădăcinile puternice


în falia inimii mele.

95.Te iubesc pentru că aiştiutsă m ă aştepti


cu buchete de vise,arzătoare dorinţe.

96.Te iubesc pentru că m i-am amintit de eternitatea din noi


doar oglindindu-m isufletulîn altău.

97.Te iubesc pentru că suntem suflete-pereche ce se caută


prin viaţă şiprin m oarte.

98.Te iubesc pentru că povestea căutărilor noastre dăinuie de secole,


e scrisă în cartea tim puluicu litere eterne.

99.Te iubesc pentru că ne-am unitîncă o dată sufletele


în spirala iubirii, prin abisuri de lumină.

100.Te iubesc pentru că tu airenăscutprin m ine...


pentru că eu am renăscut prin tine.

101.Te iubesc şisuntgata să m or pentru tine,


pentru a te urm a încă o sută de vieţi...

-7-