ANEXA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

NORME GENERALE PRIVIND EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN

CUPRINS PARTEA I APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA

A. DISPOZITII GENERALE ………………………………………….………… 6 1. Definitia auditului public intern ………………………………………………… 6 2. Tipuri de audit …………………………………………………………………… 6 B. STRUCTURILE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA ……….…. 6 3. Organizarea auditului public intern in Romania ………………………….……... 6 3.1.Organizarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice……….7 4. Atributiile compartimentului de audit public intern ………………………….…8 C. NORMELE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORILOR INTERNI ……………………………..…...….. 10 5. Norme de calificare……………………………………….……………………..10 5.1.Carta auditului intern si Codul privind conduita etica a auditorului intern …………………………………………………….…..10 5.2. Independenta si obiectivitate ……………………………………….…..10 5.3. Competenta si constiinta profesionala …………….…………………...13 5.4. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii ……………………14 6. Norme de functionare a auditului public intern ……………………….………..15 6.1. Cerinte privind functionarea compartimentului de audit public intern …………………………………………………….…15 6.2. Obiective aferente unei activitati de audit public intern …………..…..19

PARTEA a-II-a NORMELE METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN 7. Schema generala privind derularea misiunii de audit public intern …….…….…20 8. Pregatirea misiunii de audit public intern ……………………………….……….22 8.1. Ordinul de serviciu …………………………………………………….. 22
2

8.2. Declaratia de independenta ……………………………………..……22 8.3. Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern ……..22 8.4. Colectarea si prelucrarea informatiilor ……………………………... 22 8.5. Identificarea obiectelor auditabile ……………………………………23 8.6. Analiza riscurilor ……………………………….…………………… 23 8.7. Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii de audit public intern ……………………………………………..……… 27 8.8. Deschiderea interventiei la fata locului …………….……………….. 28 8.9. Notificarea privind realizarea interventiilor la fata locului ………… 28 9. Interventia la fata locului (munca de teren) ……………………………………29 9.1. Definire si etape ……………………………………………………… 29 9.2. Tehnici si instrumente de audit public intern …………………………29 9.3. Dosarele de audit public intern …………………………….…………31 9.4. Revizuirea ……………………………………………………………..32 9.5. Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit public intern ……………..32 9.6. Sedinta de inchidere a interventiei la fata locului ……………………32 10. Raportul de audit public intern ……………………………………………… 32 10.1. Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern (raportul intermediar) ………………………………….… 32 10.2. Structura proiectului de Raport de audit public intern ………..…... 33 10.3. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern ……..… 33 10.4. Reuniunea de conciliere …………………………………………… 33 10.5. Elaborarea Raportului de audit public intern …………….……….. 34 10.6. Difuzarea Raportului de audit public intern …….………………… 34 11. Urmărirea recomandarilor ………………………………………………….. 34 11.1. Responsabilitatea structurii auditate …………………….………… 34 11.2. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern ………. 35 12. Supervizarea misiunii de audit public intern ……………………………… 35 PARTEA a-III-a GHID PROCEDURAL 13. Procedura P – 01 Ordinul de serviciu………………………………………… 36 14. Procedura P – 02 Declararea independentei…………………………………… 37 15. Procedura P – 03 Notificarea privind declasarea misiunii de audit public intern …………………………………………………………………. 39 16. Procedura P – 04 Colectarea si prelucrarea informatiilor……………………… 41 17. Procedura P – 05 Analiza riscurilor…………………………………………… 43 18. Procedura P – 06 Elaborarea programului de audit …………………………… 45 19. Procedura P – 07 Sedinta de deschidere …………………………………….. . 49
3

20. Procedura P – 08 Colectarea informatiilor………………………………………51 21. Procedura P – 09 Constatarea si raportarea iregularitatilor……………………. 56 22. Procedura P – 10 Revizuirea documentelor de lucru…………………………....57 23. Procedura P – 11 Sedinta de inchidere……………………………………….…58 24. Procedura P – 12 Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern………………………………………………………..………………..60 25. Procedura P – 13 Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern…………………………………………………………….…………..62 26. Procedura P – 14 Reuniunea de conciliere………………………………….…..63 27. Procedura P – 15 Raportul de audit public intern……………………………… 64 28. Procedura P – 16 Supervizarea………………………………………………… 66 29. Procedura P – 17 Difuzarea Raportului de audit public intern………………… 66 30. Procedura P – 18 Urmarirea recomandarilor…………………………………… 67

PARTEA a-IV-a CARTA AUDITULUI INTERN - model A. Rolul şi obiectivele auditului public intern……………………. ……………… 70 B. Statutul compartimentului de audit public intern ………………………………. 72 C. Principiile aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorului intern …………..……………………………………………….. 72 D. Metodologie…….. ………………………………………………………………75 E. Reguli de conduită……….. ……………………………………………………. 77

PARTEA a-V-a GLOSAR

4

ABREVIERI • • • • • • • • UCAAPI: Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern CAPI: Comitetul pentru Audit Public Intern DGFP: Directia Generala a Finantelor Publice CLC: Chestionarul de luare la cunostinta CCI: Chestionarul de control intern CLV: Chestionarul – lista de verificare FIAP: Fisa de identificare si analiza problemelor IT: Tehnologia informatiei 5 .

Ajuta entitatea publica sa-si îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. regulilor procedurale si metodologice.examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele.PARTEA I APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA A. Definitia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva.structură distincta în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic. Organizarea auditului public intern in Romania În conformitate cu art. constituita din compartimente de specialitate. STRUCTURILE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 3. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor.reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern. care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului.reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. auditul public intern este organizat astfel: a) UCAAPI .DISPOZITII GENERALE 1. B. in directa subordonare a 6 . Tipuri de audit Legea privind auditul public intern defineste urmatoarele tipuri de audit: a) Auditul de sistem . pentru identificarea deficientelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora. perfectionand activitatile entitatii publice. a controlului si a proceselor de administrare. care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. 2. eficace şi eficient. 4 din Legea privind auditul public intern. care le sunt aplicabile. b) Auditul performanţei . c) Auditul de regularitate .

Auditul entităţii publice subordonate care nu înfiinţează compartiment de audit public intern.c) din Legea auditului public intern. specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice.9. condus de un presedinte.9 din Legea auditului public intern. j) din Legea privind auditul public intern. aşa cum sunt definite acestea la art.1. având atribuţii de coordonare. evaluare. care exercita efectiv functia de audit public intern. 3. sinteză în domeniul activităţii de audit public intern la nivel naţional. Fac excepţie de la aceste prevederi instituţiile publice mici. 2. b) CAPI . Instituţiile publice mici care au depăşit pragul anual de 100. 3.1.000 EURO. cu avizul CAPI.1.3.ministrului finantelor publice.2. c) Compartimentele de audit public intern din entităţile publice – structuri funcţionale de bază în domeniul auditului public intern.1. o perioada de 3 ani consecutiv. Compartimentul de audit public intern se organizează în mod obligatoriu la nivelul fiecărei entităţi publice. 3. 3. care are obligatia sa instiinteze compartimentul de audit public intern din cadrul DGFP teritoriale. CAPI sprijina UCAAPI in definirea strategiei şi îmbunătăţirii activitatii de audit public intern în sectorul public. Sarcina urmăririi condiţiilor de instituţie publică mică se face de către conducatorul institutiei in cauza.organism cu caracter consultativ. în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentelor norme. Organizarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice 3. care efectuează şi misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale.4. lit. prin decizia persoanelor responsabile prevăzute la art. trebuie să înştiinţeze compartimentele de audit public intern din cadrul 7 . respectiv de la constituirea entităţii publice. au obligaţia de a-si constitui compartiment de audit public intern până la sfârşitul primului trimestru al anului următor. care au organizat compartimente de audit public intern proprii şi devin instituţii publice mici. va fi efectuat de către compartimentul de audit public intern de la nivelul ordonatorului ierarhic imediat superior. constituit din 11 membri. lit.1. numit de ministrul finantelor publice.1. precum si acele entităţi publice subordonate pentru care conducerea de la nivelul ierarhic imediat superior a emis decizia de neînfiinţare a compartimentului de audit public intern. Entităţile publice. de statutul sau. în conformitate cu art. UCAAPI este condusa de un director general.

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern.angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată. fără a se limita la acestea. inclusiv din entitatile subordonate.vanzarea.sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia.2.constituirea veniturilor publice. 8 .1. . j) din Legea auditului public intern. Atributiile compartimentului de audit public intern În conformitate cu art. următoarele: . în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. . . c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate. lit. eficienţă şi eficacitate. precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora. cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica. precum si la administrarea patrimoniului public.3. . subpunctele 6. . respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă. cel puţin o dată la 3 ani. gajarea.1. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. de noul statut.sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme. . . cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior in cazul entităţilor publice subordonate. .plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale.concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.alocarea creditelor bugetare. . atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt: a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea. Precizarile referitoare la atributiile de la literele a) si b) sunt prezentate la punctul 6. inclusiv din fondurile comunitare.sistemele informatice. regularitate.11 din Legea auditului public intern. economicitate. inclusiv din fondurile comunitare.sistemul de luare a deciziilor.DGFP teritoriale. respectiv 6. Compartimentul de audit public intern auditează.1. 4.

g) in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului. . Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior. eventualele iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern. sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora.entităţile publice subordonate transmit organelor ierarhice imediat superioare astfel: cele ale Administraţiei publice locale până la 5 ianuarie. Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior. concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit. iar cele ale Administraţiei publice centrale până la 10 ianuarie. în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului.entităţile publice ale Administraţiei publice centrale transmit la UCAAPI. 9 . . progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor. până la 15 ianuarie.entităţile publice ale Administraţiei publice locale transmit trimestrial la structurile teritoriale UCAAPI. însoţite de documentatia relevanta. concluziile şi recomandările rezultate din activităţile lor de audit. Compartimentele de audit public intern transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior. precum şi despre consecinţele acestora. după cum urmează: . Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatări. . precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională. până la 25 ianuarie. la cererea acestora rapoarte periodice privind constatările. după cum urmează: .entităţile publice subordonate transmit trimestrial în maxim 5 zile de la încheierea trimestrului organelor ierarhice imediat superioare.d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. . raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. e) raportează periodic asupra constatărilor. f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern.entităţile publice ale Administraţiei publice locale transmit la structurile teritoriale UCAAPI.entităţile publice ale Administraţiei publice centrale transmit trimestrial la UCAAPI.

2.1.1. compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern.2. Cazurile de identificare a iregularităţilor si fraudelor sunt prezentate in capitolul referitor la raportările periodice şi anuale. Independenta organizatorica Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea directă a conducătorului entităţii publice. informaţii insuficiente. C. NORMELE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORILOR INTERNI 5. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele si metodele de audit.). 5. Norme de calificare 5. Independenta si obiectivitate 5. 10 .1.1. exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice.În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice. Carta auditului intern si Codul privind conduita etica a auditorului intern 5. etc. respectiv de la prevederile legale. 5. drepturile si obligatiile auditului intern si este elaborata de catre fiecare sef al compartimentului de audit public intern si aprobata de conducatorul entitatii publice. Scopul Codului privind conduita etica a auditorului intern este de a promova cultura etică în viziunea globală a profesiei de auditor intern. Codul privind conduita etica a auditorului intern cuprinde regulile pe care auditorii interni trebuie sa le respecte in exercitarea atributiilor. in termen de 3 zile.2. dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului. aplicabile structurii/activităţii/operaţiunii auditate.1. Codul privind conduita etică a auditorului intern reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită care trebuie să guverneze activitatea auditorilor interni. clarifica misiunea de audit. auditorii interni trebuie să înştiinţeze conducătorul entităţii publice şi structura de inspecţie sau o alta structura de control intern stabilita de conducatorul entitatii publice. Carta auditului intern defineste obiectivele. În cazul identificarii unor iregularităţi majore auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul conducătorului entităţii care a aprobat-o. fixeaza regulile de lucru intre auditor si auditat si promoveaza regulile de conduita. Prin atribuţiile sale.

numirea şefului compartimentului de audit public intern se face de către conducătorul entităţii publice respective. referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni.2. potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern. .avizarea candidaţilor se face în termen de 10 zile de la data depunerii documentelor. alin. Auditorii interni trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent. astfel: a) Numirea sefului compartimentului de audit public intern din entitatea publică se face numai cu avizul prealabil al UCAAPI. 5. . sa nu aiba prejudecati si sa evite conflictele de interese. în conformitate cu procedura stabilită de aceasta. o lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea auditului public intern in entitatea respectiva.2.(1) din Legea auditului public intern. . cu profesionalism şi integritate. o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 5.candidaţii pentru funcţia de şef al compartimentului de audit public intern depun la compartimentul de audit public intern de la organul ierarhic imediat superior urmatoarele documente: curriculum vitae. b) Destituirea sefului compartimentului de audit public intern din entitatea publică se face numai cu avizul prealabil al UCAAPI.după obţinerea avizului favorabil. în conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestor funcţii.20.2.Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor externe începând de la stabilirea obiectivelor auditabile.1 Numirea/destituirea sefului compartimentului de audit public intern Seful compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii publice. Entitatea publică subordonată solicită acest aviz de la organul ierarhic imediat superior în baza următoarei proceduri: . prin analizarea acestora şi prin consultări directe.2. candidatul respectiv nu poate participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea acestei functii. minim 2 scrisori de recomandare. realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.in cazul in care avizul este nefavorabil. Entitatea publică subordonată solicită acest aviz de la organul ierarhic superior în baza următoarei proceduri: .pentru destituirea şefului compartimentului de audit public intern. conducătorul entităţii publice subordonate notifică conducătorului de la 11 . în conformitate cu procedura stabilită de aceasta. Obiectivitate individuala Auditorii interni trebuie sa aiba o atitudine impartiala. cu avizul UCAAPI/organul ierarhic imediat superior.

b) Pentru revocarea auditorilor interni. c) Dacă funcţia de auditor intern nu este o funcţie publică. şi în termen de 10 zile prezintă avizul favorabil/nefavorabil revocarii. 12 . astfel: a) Pentru acordarea avizului în vederea numirii auditorilor interni. nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi publice. precum şi despre motivele destituirii. are consultări directe cu şeful compartimentului de audit public intern care este propus pentru destituire. 5.2. Numirea/revocarea auditorilor interni Numirea/revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entităţii publice/organul colectiv de conducere. Seful compartimentului de audit public intern analizează motivele. după caz. seful compartimentului de audit public intern analizează dosarele de înscriere depuse de candidaţii pentru ocuparea funcţiei de auditori interni şi poate avea consultări directe cu aceştia.in cazul obtinerii unui aviz favorabil destituirii. rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv. . conducătorul entităţii publice/organul colectiv de conducere înştiinţează seful compartimentului de audit public intern despre intenţia de revocare a unui auditor intern şi despre motivele acesteia. referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni. Pierderea independentei si obiectivitatii auditorilor interni Persoanele care sunt soţi. efectuează investigaţii. .organul ierarhic imediat superior despre intenţia de destituire. alin. şi în termen de 10 zile prezintă în scris avizul favorabil/nefavorabil privind destituirea.2. conducatorul entitatii publice procedeaza in conformitate cu prevederile legale.3.20. cu conducătorul entităţii publice.2. precum si scrisori de recomandare. efectuează investigaţii.in cazul obtinerii unui aviz nefavorabil. destituirea nu este posibila. cu 5-10 zile înainte de data susţinerii examenului. În cazul obţinerii unui aviz favorabil. după caz.2. numirea în funcţie se face de către conducătorul entităţii publice/organul colectiv de conducere. numirea/ revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entităţii publice/organul colectiv de conducere în concordanţă cu regulamentul propriu de funcţionare şi cu prevederile prezentelor norme. are consultări directe cu aceştia. 5. numai cu avizul prealabil al sefului compartimentului de audit public intern. Dosarele de înscriere vor cuprinde în mod obligatoriu declaraţiile candidaţilor privind respectarea prevederilor art.conducatorul de la organul ierarhic superior analizează motivele. .(1) din Legea privind auditul public intern. în conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestor funcţii.

Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună in mod colectiv de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit. nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe. .cunostinte suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate si frauda. . Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană. Competenta Pregătirea şi experienţa auditorilor interni constituie un element esenţial în atingerea eficacităţii activităţii de audit. Auditorii interni trebuie sa posede cunostinte. mai ales: .3.capacitatea de a comunica oral si in scris. cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă.cunoasterea principiilor de baza in economie. in domeniul juridic si in domeniul tehnologiilor informatice. eşantioane statistice şi instrumente de control a sistemelor informatice. Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod.3.1. Auditorii interni care se găsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus. Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern ale entităţilor publice. 13 . 5. de a putea expune clar si eficient obiectivele. în scris. Această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. constatarile si recomandarile fiecarei misiuni de audit public intern. misiunile de audit public intern vor fi încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii. au obligaţia de a informa de îndată. . rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv.Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soţi. de metode de analiză analitică. . conducătorul entităţii publice şi şeful structurii de audit public intern. procedurilor si tehnicilor de audit.competenta in ceea ce priveste principiile si tehnicile contabile. indemanare si alte competente necesare pentru a-si exercita responsabilitatile individuale. nefiind in sarcina auditorilor interni investigarea acestora. Competenta si constiinta profesionala 5. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de metodologii şi sisteme IT moderne.competenta in vederea aplicarii normelor. Indiferent de natura lor.

iregularitatilor si a unor disfunctionalitati semnificative.probabilitatea existentei erorilor. . . Competenţa şi capacitatea acestor servicii trebuie să fie verificate si lucrările supervizate de către structura de audit public intern solicitanta. Definire Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa elaboreze un program de asigurare si imbunatatire a calitatii sub toate aspectele activitatii de audit public intern. va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale. pot fi contractate servicii de expertiză/consultanţă din afara entităţii publice. auditorii desemnati poseda cunostintele. perioada destinata in acest scop fiind de minim 15 zile pe an.3. Constiinta profesionala Auditorul intern trebuie sa depuna toate eforturile in decursul exercitarii functiei sale si sa ia in consideratie urmatoarele elemente: .Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii 5. respectiv conducerea entitatii publice. În scopul auditării unor proceduri specifice. . activitatile si resursele entitatii publice. 5.pertinenta si eficacitatea procesului de gestiune a riscurilor si de control. instructiunile si codul etic sunt respectate de auditorii interni.costurile implementarii unor controale suplimentare in raport cu avantajele preconizate. 5. Pentru cunostinte de stricta specialitate pot fi contractate servicii de expertiza/ consultanta din afara entitatii publice. Fiind constient ca procedurile de audit public intern nu pot garanta ca toate riscurile semnificative au fost detectate.2.1.4. .perioada de lucru necesara pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit. auditorul intern trebuie sa dea dovada de o vigilenta sporita in ceea ce priveste riscurile semnificative susceptibile sa afecteze obiectivele.3. indemanarea si competentele necesare pentru desfasurarea corecta a misiunii. Pregatirea profesionala continua Auditorii interni trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. 5.Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa se asigure ca pentru fiecare misiune de audit public intern. 14 .3.complexitatea si importanta domeniilor auditate. Programul trebuie sa asigure ca normele. Seful compartimentului de audit public intern.4.

2.1.4.1. prin care seful compartimentului de audit public intern examineaza eficacitatea normelor interne de audit public intern pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit intern sunt aplicate in mod satisfacator. instructiunilor si a Codului privind conduita etica a auditorului intern.5. Evaluarea externa Evaluarea externa este efectuata de catre UCAAPI prin: . Norme de functionare a auditului public intern 6. Evaluarea programului de calitate Auditul public intern necesita adoptarea unui proces permanent de supraveghere si evaluare a eficacitatii globale a programului de calitate.4.2. Selectarea misiunilor de audit public intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare: 15 . initierea imbunatatirilor necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit public intern si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala.1. 6.1. Elaborarea planului de audit public intern Planul de audit public intern se întocmeşte anual de către compartimentul de audit public intern.verificarea respectarii normelor.1. initiindu-se masurile corective necesare in colaborare cu conducatorul entitatii publice in cauza. . Acest proces trebuie sa permita evaluari interne si externe.1.1.avizarea numirii/ destituirii sefilor compartimentelor de audit public intern din entitatile publice.4. Planificarea activitatii de audit public intern bazata pe analiza riscurilor 6. Evaluarea interna Evaluarea interna presupune efectuarea de controale permanente. 6.2. cel putin o data la cinci ani. garantand calitatea rapoartelor de audit public intern. Cerinte privind functionarea compartimentului de audit public intern Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern.2. In acest cadru supervizarea realizarii misiunilor de audit public intern va permite depistarea deficientelor. 5. 5.

Structura planului de audit public intern Planul anual de audit intern are următoarea structură: . b) Criteriile semnal/sugestiile conducătorului entităţii publice. Proiectul planului anual de audit public intern este intocmit până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează. d) Numărul entităţilor publice subordonate. f) Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata. realizate in bune conditii si raportate in termenul fixat. criteriile semnal si alte elemente de fundamentare. activităţi.1. c) Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. 6. alte informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri. Conducătorii entităţilor publice sunt obligaţi să ia toate măsurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI să fie introduse în planul anual de audit public intern al entităţii publice. .1. programe/proiecte sau operaţiuni. deficienţe consemnate în rapoartele Curţii de Conturi. El este păstrat în arhiva instituţiei publice împreună cu referatul de justificare in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale. 16 . Planul anual de audit public intern reprezintă un document oficial.2. cu privire la structura şi dinamica unor riscuri interne sau de sistem. cel putin o data la 3 ani. g) Recomandările Curţii de Conturi. .analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcţionării sistemului. evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat. respectiv: deficienţe constatate anterior în rapoartele de audit.identificarea/descrierea activităţii/operaţiunii supuse auditului public intern. 6.1. Conducătorul entităţii publice aprobă proiectul planului anual de audit public intern pana la 20 decembrie a anului precedent.identificarea/descrierea entităţii/entităţilor sau a structurilor organizatorice la care se va desfăşura acţiunea de auditare. e) Respectarea periodicităţii in auditare. Referatul de justificare trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit public intern. care au fost avute in vedere la selectarea misiunii respective. aprecieri ale unor specialişti.obiectivele acţiunii de auditare.a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri. Referatul de justificare Proiectul planului anual de audit public intern este însoţit de un referat de justificare a modului in care sunt selectate misiunile de audit cuprinse in plan. deficienţe constatate în proceseleverbale încheiate în urma inspecţiilor.scopul acţiunii de auditare. rezultatele analizei riscului asociat (anexa la referatul de justificare). experţi etc.3. .1.

6. 6. Reglementarea activitatii compartimentului de audit public intern Compartimentul de audit public intern elaborează norme specifice entităţii publice în care îşi desfăşoara activitatea.2.Solicitarile UCAAPI/entitatea publică ierarhic imediat superioară de a introduce/inlocui/elimina unele misiuni din planul de audit intern. Organul ierarhic imediat superior poate decide elaborarea de norme proprii pentru fiecare unitate subordonată. 6. În termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României. 17 - . precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunoştinţe de specialitate. Actualizarea planului de audit public intern Actualizarea planului de audit public intern se face în funcţie de: . dacă specificul activităţii acestora o impune.3. precum şi a numărului de specialişti cu care urmează să se încheie contracte externe de servicii de expertiză/consultanţă (dacă este cazul). organizat in conformitate cu prevederile Legii auditului public intern. Entităţile publice subordonate transmit normele proprii spre avizare la organul ierarhic imediat superior care a decis obligativitatea elaborării acestora.Modificările legislative sau organizatorice. termenul curge din momentul înfiinţării acestora.durata acţiunii de auditare. Pentru entităţile publice care nu au compartiment de audit public intern organizat la data publicării prezentelor norme. activităţi sau acţiuni ale sistemului.4. perioada supusă auditării. aprobat de conducătorul entităţii publice.1. numărul de auditori proprii antrenaţi în acţiunea de auditare. . care schimba gradul de semnificaţie a auditării anumitor operaţiuni.1. . Gestiunea resurselor umane Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfăşurarea activităţilor de audit public intern si trebuie sa asigure resursele necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient. fiecare compartiment de audit public intern.1. cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior in cazul entităţilor publice subordonate. Actualizarea planului de audit public intern se realizeaza prin intocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern.1. este obligat sa elaboreze norme metodologice proprii.numărul de auditori care urmează să fie atraşi în acţiunile de audit public intern din cadrul structurilor descentralizate.

semnate pe fiecare pagină. b) Entităţile publice subordonate pentru care entitatea publica de la nivelul ierarhic imediat superior a decis organizarea compartimentului de audit public intern fără obligaţia elaborării de norme proprii. in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.4. după caz. care nu sunt subordonate altor entităţi publice. informarea UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducatorul entităţii publice auditate.Normele proprii se transmit pentru avizare cu aprobarea conducătorului entităţii publice. Misiunile de audit public intern desfăşurate la nivelul acestor entităţi se efectuează în conformitate cu normele proprii Ministerului Finanţelor Publice. Misiunile de audit public intern se desfasoara in conformitate cu normele proprii organului ierarhic imediat superior. raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia. Raportarea activitatii de audit public intern Raportul de audit public intern finalizat. Misiunile de audit public intern desfăşurate la nivelul instituţiilor publice mici se efectuează în conformitate cu normele proprii Ministerului Finanţelor Publice. precum şi despre consecinţele acestora. verificarea şi raportarea la UCAAPI sau la organul ierarhic imediat superior. completări ale acestora. Compartimentele de audit public intern abilitate să avizeze normele proprii entităţilor publice sunt obligate să le avizeze în termen de 30 de zile şi să înştiinţeze entitatea în cauză. 18 .1. 6. a) b) c) d) e) Compartimentul de audit public intern asigura: raportarea periodica asupra constatărilor. modificări. elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern. c) Entităţile publice subordonate pentru care entitatea publică de la nivelul ierarhic imediat superior a decis neînfiinţarea compartimentului de audit public intern. Următoarele entităţi publice nu elaborează norme proprii: a) Instituţiile publice mici. Conducătorii entităţilor publice vor lua măsurile necesare pentru soluţionarea operativă a acestor solicitări. se raporteaza imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor. Compartimentele de audit public intern abilitate să avizeze normele proprii entităţilor publice. împreună cu rezultatele concilierii. Pentru instituţia publică mică. pentru analiză şi avizare. pot solicita eventuale clarificări. este transmis conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea. de auditorul intern care le-a elaborat.

sa elaboreze in mod corespunzator aceste criterii. Daca acestea sunt inadecvate. reglementărilor şi contractelor. . . Evaluarea sistemelor de control Auditul public intern ajută entitatea publică să menţină un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia.respectării legilor. În cursul misiunilor.eficacităţii şi eficienţei operaţiilor. .2. auditorii interni trebuie. 19 . inclusiv cele care exced perimetrul misiunii.6.2.respectarea legilor.2. privind: .1.2.protejării patrimoniului.fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale. Auditul public intern trebuie să evalueze riscurile aferente operaţiilor şi sistemelor informatice ale entităţii publice. Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor criterii adecvate. . auditorul intern trebuie să examineze procedurile de control intern în acord cu obiectivele misiunii în vederea identificării tuturor deficienţelor semnificative ale acestora. în cazul în care acestea sunt semnificative. impreuna cu conducerea entitatii publice. Evaluarea managementului riscurilor Auditul public intern trebuie să sprijine conducătorul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. auditorii interni vor identifica toate riscurile.protejarea patrimoniului. . reglementărilor şi procedurilor. Auditorii interni trebuie sa determine masura in care conducatorul entitatii publice a definit criterii adecvate de apreciere si daca obiectivele au fost realizate. În cursul misiunilor. Obiective aferente unei activitati de audit public intern 6. . acestea pot fi utilizate si de auditorii interni in evaluarea sistemului de control intern.eficacitatea şi eficienta operaţiilor. contribuind la îmbunatăţirea lui continuă. Auditorii interni trebuie sa analizeze operatiile si activitatile si sa determine masura in care rezultatele corespund obiectivelor stabilite si daca operatiile/activitatile sunt aplicate sau realizate conform prevederilor. 6. Daca aceste criterii sunt adecvate. Auditul public intern trebuie să supravegheze şi să evalueze eficacitatea acestui sistem. Evaluarea pertinenţei şi eficacităţii sistemului de control intern se va face pe baza rezultatelor evaluării riscurilor şi va viza operaţiile şi sistemele informatice ale entităţii publice din urmatoarele puncte de vedere: .fiabilităţii şi integrităţii informaţiilor financiare şi operaţionale.

In partea stanga a graficului sunt prezentate etapele procesului de audit public intern. cu referire la procedurile de urmat.NORMELE METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN Aceasta parte prezinta metodele si instrumentele utilizate in derularea unei misiuni de audit public intern. 20 . Schema generala privind derularea misiunii de audit public intern Graficul prezentat mai jos oferă o viziune globală asupra procesului de audit public intern.PARTEA a-II-a . iar in partea dreaptă rezultatele obtinute cu referire la documentele corespunzătoare. 7. În Ghidul procedural sunt descrise procedurile si modelele standard ale documentelor utilizate.

P03 Colectarea şi prelucrarea informatiilor P04 r P05 Analiza riscurilo Pregatirea misiunii de audit Elaborare programului de audit public intern P06 Ordinul de serviciu A-01 l «puncte tari si puncte slabe» Tabelu Declaraţia de independenţă C-01 A 02 Programul de audit A03 Programul preliminar al interventiilor la fata locului Deschiderea sedintei P07 Minuta sedintei de deschidere B-02 Colectarea dovezilor P08 Teste A-04 Formularele constatarilor de audit A-05 Interventia la fata locului Constatarea şi raportarea iregularitatilor P09 Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor A-06 Revizuirea documentelor de lucru P10 Nota centralizatoare a documentelor de lucru C-02 Inchiderea sedintei P11 Minuta şedinţei de închidere B-03 Elaborarea proiectului de raport de audit P12 Proiect de raport A07-1 Raportul de audit public intern Transmiterea proiectului de Raport P13 Reuniunea de conciliere P14 Minuta Reuniunii de conciliere B-04 Raportul final P15 Raportul final A07-2 Supervizarea P16 Urmarirea recomandarilor Difuzarea Raportului de audit public intern P17 21 . P02.Etape Derularea misiunii de audit public intern Proceduri Documente Iniţierea auditului P01.

4. b) cunoaşterea organizării entităţii/structurii auditate.8. e) identificarea informaţiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor controlului şi selecţionării tehnicilor de investigare adecvate. 8. Colectarea si prelucrarea informaţiilor 8. Aceste informatii trebuie să fie pertinente şi utile pentru a atinge urmatoarele scopuri: a) identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi socioeconomic în care entitatea/structura auditată îşi desfăşoară activitatea. Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern Compartimentul de audit public intern notifică entitatea/structura auditată cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern. 8. Pregatirea misiunii de audit public intern 8. 8. Declaratia de independenta Independenţa auditorilor interni selectaţi pentru realizarea unei misiuni de audit public intern. durata acesteia. Ordinul de serviciu Ordinul de serviciu se intocmeste de şeful compartimentului de audit public intern. Ordinul de serviciu repartizeaza sarcinile de serviciu auditorilor interni. d) identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă. pentru o evaluare prealabila a punctelor tari şi slabe.Colectarea informatiilor In această etapă auditorii interni solicita si colecteaza informatii cu caracter general despre entitatea/structura auditata. astfel încât aceştia să poată demara misiunea de audit. trebuie declarata. c) identificarea punctelor cheie ale funcţionării entitatii/structurii auditate si ale sistemelor sale de control. Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de audit public intern.1.3.4. a tehnicilor sale de lucru si a diferitelor nivele de administrare. de comun acord. conform organigramei.2. 22 . pe baza planului anual de audit public intern aprobat de conducatorul entitatii publice. despre scopul.1. precum si despre faptul că pe parcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului al căror program va fi stabilit ulterior. principalele obiective. In acest sens fiecare auditor intern trebuie sa intocmeasca o declaraţie de independenţă.

analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entităţii/structurii auditate. Lista centralizatoare a obiectelor auditabile Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Analiza riscurilor 8. c) determinarea modalităţilor de funcţionare necesare pentru ca entitatea sa atinga obiectivul şi sa elimine riscul. 23 . circuitul documentelor). b) definirea pentru fiecare operaţiune în parte a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere al controalelor specifice şi al riscurilor aferente (ce trebuie să fie evitate). fişe ale posturilor.5. analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea/structura auditată.1. analiza rezultatelor controalelor precedente. 8. 8. constituie suportul analizei riscurilor. Definirea riscului Riscul reprezinta orice eveniment.2.8.1 Obiectul auditabil Obiectul auditabil reprezintă activitatea elementară a domeniului auditat.5. regulamente de funcţionare.4.5.3. situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacităţii entităţii publice de a realiza obiectivele.2. analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern.6.5. Prelucrarea informaţiilor a) b) c) d) e) Prelucrarea informaţiilor consta in : analiza structurii/entităţii auditate şi activităţii sale (organigrama. Etapele identificarii obiectelor auditabile Identificarea obiectelor auditabile se realizeaza in 3 etape: a) detalierea fiecărei activităţi în operaţii succesive descriind procesul de la realizarea acestei activităţi până la înregistrarea ei (circuitul auditului). 8. ale cărei caracteristici pot fi definite teoretic şi comparate cu realitatea practică. acţiune. Identificarea obiectelor auditabile 8.6. 8. definite sub aspectele caracteristicilor specifice şi ale riscurilor asociate.

8. structurale. 8. c) verificarea existentei controalelor interne. cuantificarea si impartirea lor pe clase de risc. respectiv gravitatea consecintelor si durata acestora.1. 24 .1. Auditorii interni trebuie să integreze în procesul de identificare şi evaluare a riscurilor semnificative şi pe cele depistate în cursul altor misiuni.8.3.2. care are drept scopuri: a) să identifice pericolele din entitatea/structura auditata. c) să evalueze structura/evoluţia controlului intern al entitatii/structurii auditate. Fazele analizei riscurilor Fazele analizei riscurilor sunt urmatoarele : a) analiza activitatii entitatii/structurii auditate. insuficienta organizare a resurselor umane. de eroare semnificativa a activitatilor entitatii/structurii auditate.probabilitatea de aparitie. documentatia insuficienta.1. Categorii de riscuri Categorii de riscuri: a) Riscuri de organizare (neformalizarea procedurilor): lipsa unor responsabilitati precise. c) Riscuri financiare: plati nesecurizate. manageriale etc. d) Riscuri generate de schimbarile legislative. b) Riscuri operationale: neinregistrarea in evidentele contabile. b) să identifice dacă controalele interne sau procedurile entitatii/structurii auditate pot preveni.6. nedetectarea operatiilor cu risc financiar. arhivare necorespunzatoare a documentelor justificative. neactualizata. d) evaluarea punctelor slabe. lipsa unui control asupra operatiilor cu risc ridicat. a procedurilor de control intern. respectiv a riscurilor. 8.6. precum si evaluarea acestora.nivelul impactului. b) identificarea si evaluarea riscurilor inerente. Scopul analizei riscurilor Analiza riscului reprezinta o etapă majoră în procesul de audit public intern. . Componentele riscului Componentele riscului sunt: .6. elimina sau minimiza pericolele. cu incidenta asupra operatiilor financiare.6.2.

.control intern corespunzător. criteriile de apreciere. .vulnerabilitate medie. Pentru realizarea masurarii riscurilor se utilizeaza drept instrumente de masurare.4. auditorul va examina toţi factorii cu incidenţă asupra vulnerabilităţii domeniului auditabil.complexitatea prelucrării operaţiilor.probabilitate mică. Masurarea probabilitatii Criteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului sunt: a) aprecierea vulnerabilităţii entităţii.8. Măsurarea gravităţii consecinţelor evenimentului (nivelul impactului) Nivelul impactului reprezintă efectele riscului în cazul producerii sale şi se poate exprima pe o scară de valorică pe trei nivele: . .6.probabilitate mare. . .6.4. Probabilitatea de apariţie a riscului variază de la imposibilitate la certitudine şi este exprimată pe o scara de valori pe trei nivele: .1. . pe trei nivele: . .impact ridicat.mijloacele tehnice existente.4. cum ar fi: .impact moderat. a) Aprecierea vulnerabilităţii entităţii Pentru a efectua aprecierea. a calităţii 8.control intern insuficient. .resursele umane. 25 .6.control intern cu lipsuri grave. 8. b) Aprecierea controlului intern Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize controlului intern al entităţii.impact scăzut. b) aprecierea controlului intern.vulnerabilitate mare.vulnerabilitate redusă. . Masurarea riscurilor Masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie a riscului si de gravitatea consecintelor evenimentului.probabilitate medie. .2. Vulnerabilitatea se exprimă pe trei nivele: .

Recomandam utilizarea criteriilor : aprecierea controlului intern. d2) pentru aprecierea cantitativă: impact financiar slab – nivel 1. respectiv a obiectelor auditabile. astfel : d1) pentru aprecierea controlului intern: control intern corespunzător – nivel 1. c) stabilirea criteriilor de analiză a riscului. d3) pentru aprecierea calitativă: vulnerabilitate redusă – nivel 1. prin determinarea impactului financiar al acestora. impact financiar important – nivel 3. asociate acestor operaţiuni/ activităţi. impact financiar mediu – nivel 2. In această fază se analizează si se identifica activităţile/operaţiile precum şi a interdependenţele existente între acestea. control intern insuficient – nivel 2. aprecierea cantitativă si aprecierea calitativă. Produsul acestor doi factori dă punctajul pentru criteriul respectiv iar suma punctajelor pentru o anumită operaţie/activitate auditabilă conduce la determinarea punctajului total al riscului operaţiei/activităţii respective. vulnerabilitate medie – nivel 2.5. b) identificarea ameninţărilor. prin utilizarea unei scari de valori pe trei nivele.6. control intern cu lipsuri grave – nivel 3.Probabilitate mare medie mică Impact scăzut moderat ridicat 8. Punctajul total al riscului se obţine utilizând formulele: 26 . fixându-se perimetrul de analiză. riscurilor inerente posibile. vulnerabilitate mare – nivel 3. e) stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). Metoda – model de analiza a riscurilor Prezentele norme metodologice exemplifica efectuarea analizei riscurilor prin parcurgerea urmatorilor pasi: a) identificarea (listarea) operaţiilor/activităţiilor auditabile. Se atribuie un factor de greutate şi un nivel de risc fiecărui criteriu. d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu.

precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.7. Tabelul prezinta în partea stângă rezultatele analizei riscurilor (domeniile/obiectele auditabile. Ni = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. Programul de audit public intern Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern. Domeniu Obiective Riscuri F/ f Opinie Consecinţe Gradul de încredere Comentariu 8. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului. g) ierahizarea/operatiunilor activitatiilor ce urmeaza a fi auditate. f) clasarea riscurilor. Tabelul punctelor tari şi punctelor slabe prezintă sintetic rezultatul evaluarii fiecărei activităţi/operaţiuni/teme analizate şi permite ierarhizarea riscurilor în scopul orientării activităţii de audit public intern. respectiv stabilirea tematicii în detaliu. 8. obiectivele specifice. risc mediu. în: risc mic. T = N1 x N2 x….T= ∑ Pi x Ni i=1 n Unde: sau Pi = ponderea riscului pentru fiecare criteriu. este semnată de seful compartimentului de audit public intern si adusa la cunostinta principalilor responsabili ai entităţii/structurii auditate în cadrul sedintei de deschidere. riscuri. indicatori şi indici). risc mare. Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii de audit public intern Tematica în detaliu cuprinde totalitatea domeniilor/obiectelor de auditat selectate (obiectivele de îndeplinit). 27 . respectiv elaborarea tabelului puncte tari si puncte slabe.7. pe baza punctajelor totale obţinute anterior. care se intocmeste in baza tematicii detaliate.1.x Ni. iar în partea dreaptă opinia şi comentariile auditorului intern. unde N = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat.

7. participanţii. b) asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activităţilor.2 Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se intocmeste in baza programului de audit public intern si prezintă în mod detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze. e) acceptarea calendarului întâlnirilor. in cazuri justificate (interese speciale. respectiv studiile.8. 8. Sedinta de deschidere Sedinta de deschidere a interventiei la fata locului se derulează la unitatea auditată. f) asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit public intern. alte circumstante). cu participarea auditoriilor interni şi a personalului entităţii/structurii auditate.8. inclusiv perioadele de 28 .1. Ordinea de zi a sedintei de deschidere trebuie sa cuprinda : a) prezentarea auditorilor interni. Deschiderea interventiei la fata locului 8. d) prezentarea tematicii în detaliu.2. validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului. b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern. de catre supervizor. 8.9. c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor. testele. lipsa de timp. 8. Minuta sedintei de deschidere Data şedinţei de deschidere. cuantificările. Entitatea auditata poate solicita amanarea misiunii de audit.Notificarea privind realizarea interventiilor la fata locului Compartimentul de audit public intern trebuie sa notifice entitatea/structura auditata despre programul verificărilor la faţa locului.8. 8. aspectele importante discutate trebuie consemnate in minuta sedinţei de deschidere.Programul de audit public intern are drept scopuri: a) asigura seful compartimentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern. Amânarea trebuie discutata cu compartimentul de audit public intern şi notificata la conducatorul entitatii publice.

e) evaluarea eficientei şi eficacitatii controalelor interne. Odata cu aceasta notificare trebuie sa se transmita si Carta auditului intern. Interventia la fata locului cuprinde urmatoarele etape: a) cunoasterea activităţii/sistemului/procesului supus verificării şi studierea procedurilor aferente. e) Punerea de acord: procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări. g) Urmărirea: reprezinta verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat. g) verificarea modului de realizare a corectarii acţiunilor menţionate în auditarile precedente (verificarea realizarii corectarii ) 9. de la articolul înregistrat spre documentele justificative. Tehnici si instrumente de audit intern 9. acurateţea înregistrărilor. c) verificarea înregistrărilor contabile.1. c) Recalcularea: verificarea calculelor matematice.Verificarea . d) analiza datelor şi informaţiilor. 29 .2. 9. Interventia la fata locului (munca de teren) 9.1.2. d) Confirmarea: solicitarea informaţiei din doua sau mai multe surse independente (a treia parte) în scopul de a validarii acesteia.1. concordanţa cu legile şi regulamentele.desfasurare. b) Examinarea: presupune urmarirea in special a detectarii erorilor sau a iregularităţilor.1. documentelor.asigura validarea. Scopul urmăririi este de a verifica dacă toate tranzacţiile reale au fost înregistrate. f) Garantarea: verificarea realitatii tranzacţiilor înregistrate prin examinarea documentelor. confirmarea. Principalele tehnici de audit intern 9. f) realizarea de testări. Definire si etape Interventia la fata locului consta in colectarea documentelor. precum si eficacitatea controalelor interne. declaraţiilor.2. Tehnicile de verificare sunt: a) Comparaţia: confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe surse diferite. b) intervievarea personalului auditat. analiza şi evaluarea acestora.

tehnice si de informare. Informaţiile primite trebuie confirmate cu documente. 30 . c) chestionarul-lista de verificare (CLV) . .ghideaza auditorii interni in activitatea de identificare obiectiva a disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestor disfuncţii.se utilizeaza pentru prezentarea fundamentata a constatărilor auditului public intern. Cuprinde un set de întrebări standard privind obiectivele definite.reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii individuale si invers.este utilizat pentru stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil.2. responsabilităţile şi metodele mijloacele financiare. care pot fi izolate. resursele umane existente. identificate. Chestionarul cuprinde întrebarile pe care le formuleaza auditorii interni. FIAP trebuie să fie aprobată de către coordonatorul misiunii. care permite: .stabilirea documentatiei justificative complete. cuantificate şi măsurate distinct.2.3 Interviul se realizează de catre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate/implicate/interesate. .2. a) Fisa de identificare si analiza problemelor (FIAP) .2.4. cauzele si consecintele. 9.2.1. Prezinta rezumatul acesteia. atributiilor si responsabilitatilor referitoare la acestea. 9. organizarea interna.2.se intocmeste pentru fiecare disfunctionalitate constatata. Principalele instrumente de audit intern 9.1. precum si recomandarile pentru rezolvare. Formularele constatarilor de audit public intern .2. funcţionarea entitătii/structurii auditate. Analiza consta in descompunerea unei entităţi în elemente. Tipurile de chestionare sunt: a) chestionarul de luare la cunostiinta (CLC) .2.stabilirea fluxurilor informatiilor. b) chestionarul de control intern (CCI) .2.1. 9. 9.2.3.cuprinde întrebări referitoare la contextul socio-economic.2. confirmată de reprezentantii entitatii/structurii auditate şi supervizată de seful compartimentului de audit (sau de către înlocuitorul acestuia). 9.1.2.Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit).9.2. Observarea fizica reprezinta modul prin care auditorii interni işi formeaza o părere proprie.

minuta sedintei de inchidere.corespondenţă cu entitatea/structura auditata.formularele de constatare a iregularităţilor. .informaţii financiare.proceduri de lucru. . regulamente şi legi aplicabile.materiale despre entitatea/structura auditata (indatoriri. număr de angajaţi.ordinul de serviciu. responsabilităţi. Se transmite imediat sefului compartimentului de audit public intern.Dosarele de audit public intern Dosarele de audit public intern – prin informatiile continute asigura legătura între sarcina de audit. . 31 . .b) Formularul de constatare si raportare a iregularităţilor – se intocmeste in cazul in care auditorii interni constată existenta sau posibilitatea producerii unor iregularitati. Dosarele stau la baza formularii concluziilor auditorilor interni. . Secţiunea C – Documentatia misiunii de audit public intern : . . .minuta şedinţei de deschidere.notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern. . interventia la fata locului şi raportul de audit public intern.rapoarte de audit public intern anterioare şi externe .reguli.documentatia analizei riscului.3. .rapoarte ( intermediar.strategii interne.informaţii privind posturile cheie/fluxuri de operatii. . natura şi locaţia înregistrărilor contabile).declaraţia de independenţă. graficul organizaţiei. . . 9. . . . care va informa in termen de 3 zile conducatorul entitatii publice si structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor. sinteza recomandărilor). final.programul de audit.fisele de identificare şi analiza problemelor (FIAP). Tipuri de dosare de audit public intern: a) Dosarul permanent cuprinde urmatoarele sectiuni : Secţiunea A – Raportul de audit public intern si anexele acestuia: . Secţiunea B – Administrativă: .minuta reuniunii de conciliere. fişele posturilor.

Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern (raport intermediar) In elaborarea proiectului Raportului de audit public intern trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte: a) constatarile trebuie sa apartina domeniului/obiectivelor misiunii de audit public intern si sa fie susţinute prin documente justificative corespunzătoare.G. Revizuirea Revizuirea se efectueaza de catre auditorii interni.5. Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit public intern Dosarele de audit public intern sunt proprietatea entitatii publice şi sunt confidenţiale. Dosarul este indexat prin atribuirea de litere si cifre (E. dupa care se arhiveaza în concordanţă cu reglementarile legale privind arhivarea. a recomandarilor finale din proiectul Raportului de audit public intern si a calendarului de implementare a recomandarilor.Secţiunea D – Supervizarea si revizuirea desfasurarii misiunii de audit public intern si a rezultatelor acesteia: . bazata pe constatarile efectuate.F. Raportul de audit public intern 10. Şedinţa de închidere a interventiei la fata locului are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni.6. extrase din acestea. d) se intocmeste pe baza FIAP-urilor. Indexarea trebuie să fie simplă şi uşor de urmărit. 9. 32 .4. Se intocmeste o minuta a sedinţei de închidere. care trebuie sa confirme si sa sprijine concluziile auditorilor interni.…) pentru fiecare secţiune/obiectiv de audit din cadrul Programului de audit.revizuirea raportului de audit public intern. inainte de intocmirea proiectului Raportului de audit public intern. 9. b) Dosarul documentelor de lucru – cuprinde copii xerox a documentelor justificative. c) raportul trebuie sa exprime opinia auditorului intern. b) recomandarile trebuie să fie în concordanţă cu constatările şi sa determine reducerea riscurilor potentiale. Ele trebuie pastrate până la îndeplinirea recomandărilor din raportul de audit public intern. pentru a se asigura ca documentele de lucru sunt pregatite in mod corespunzator.1. .raspunsurile auditorilor interni la revizuirea raportului de audit public intern. 9. 10.

proceduri. iar aceasta poate trimite in maxim 15 zile de la primire punctele sale de vedere. uneori. d) evitarea tonului polemic. ordinul de serviciu. auditorii interni organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate. Se intocmeste o minuta privind desfasurarea reuniunii de conciliere. 10. perioada auditată). b) date de identificare a misiunii de audit public intern (baza legală. jignitor. f) evidenţierea aspectelor pozitive şi a îmbunătăţirilor constatate de la ultima misiune de audit public intern. metode si tehnici utilizate. 33 . materiale întocmite în cursul acţiunii de audit public intern). b) evitarea utilizarii expresiilor imprecise (se pare.In redactarea proiectului Raportului de audit public intern. e) concluzii şi recomandări. Structura proiectului de Raport de audit public intern Proiectul Raportului de audit public intern trebuie sa cuprinda cel puţin următoarele elemente: a) scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern. durata acţiunii de auditare.4. tendenţios. note de relaţii. trebuie sa fie respectate urmatoarele principii: a) constatările trebuie sa fie prezentate într-o manieră pertinenta si incontestabilă. limbajului abstract. evident). situaţii. f) documentaţia-anexă (notele explicative. d) constatări efectuate. c) promovarea unui limbaj cât mai uzual şi a unui stil de exprimare concret. unitatea/structura organizatorică auditată. documentare. c) modul de desfăşurare a acţiunii de audit intern (sondaj/exhaustiv. 10. documente/materiale examinate. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern Proiectul de Raport de audit public intern se transmite la structura auditata. acte.2. Punctele de vedere primite trebuie analizate de catre auditorii interni. e) ierarhizarea constatărilor (numai cele importante vor fi prezentate în sinteza sau la concluzii). Reuniunea de conciliere In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. a stilului eliptic de exprimare. în general. documente şi orice alt material probant sau justificativ). echipa de auditare.3. 10.

– punerea în practică a recomandarilor.10. Pentru institutia publica mica. Aceste recomandari vor fi insotite de documentatia de sustinere. 11. impreuna cu rezultatele concilierii si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea. conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandari. in mod eficace si ca. – comunicarea periodică a stadiului progresului acţiunilor. finalizat. – evaluarea rezultatelor obţinute. Responsabilitatea structurii auditate Responsabilitatea structurii auditate in aplicarea recomandarilor consta in : – elaborarea unui plan de actiune. – stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare. 11.1. Elaborarea Raportului de audit public intern Raportul de audit public intern trebuie să includă modificările discutate şi convenite din cadrul reuniunii de conciliere. Curtea de Conturi are acces la Raportul de audit public intern în timpul verificărilor pe care le efectuează. 34 . Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa informeze UCAAPI sau organul ierarhic imediat superior despre recomandarile care nu au fost avizate de conducatorul entitatii publice. Urmarirea recomandarilor Obiectivul acestei etape este asigurarea ca recomandarile mentionate in Raportul de audit public intern sunt aplicate intocmai. pentru analiza si avizare. Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia. 10. Raportul de audit public va fi insotit de o sinteza a principalelor constatări şi recomandări. acestea vor fi comunicate structurii auditate. Dupa avizarea recomandarilor cuprinse in Raportul de audit public intern. Difuzarea Raportului de audit public intern Seful compartimentului de audit public intern trimite Raportul de audit public intern. insotit de un calendar privind indeplinirea acestuia.6. in termenele stabilite.5. Structura auditata trebuie sa informeaze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandarilor.

Responsabilitatea compartimentului de audit public intern Compartimentul de audit public intern verifica si raporteaza la UCAAPI sau la organul ierarhic imediat superior.2. astfel : a) ofera instructiunile necesare (adecvate) derularii misiunii de audit. dupa caz. c) verifica existenta elementelor probante. supervizarea este asigurata de un auditor intern desemnat de acesta. 35 .11. este exacta. 12. Scopul actiunii de supervizare este de a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate. Supervizarea misiunii de audit public intern Şeful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfasurare a misiunii de audit public intern. concisa si se efectueaza in termenele fixate. d) verifica daca redactarea raportului de audit public intern. In cazul în care seful compartimentului de audit public intern este implicat în misiunea de audit. atat cel intermediar cat si cel final. clara. b) verifica executarea corecta a programului misiunii de audit. Compartimentul de audit public intern va comunica conducatorului entitatii publice stadiul implementarii recomandarilor. asupra progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor.

01 ORDINUL DE SERVICIU Scopul: De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni. Conducatorul Compartimentului de audit public intern 36 . 3. 2... Aloca un numar Ordinului de serviciu. Asigura copii ale Ordinului de serviciu fiecarui membru al echipei de audit. Iau la cunostinta de Ordinul de serviciu si de sarcinile repartizate. PROCEDURA P . Procedura: Seful Compartimentului de audit public 1. Personalul de secretariat Auditorii Exemplu Model A-01 Entitatea publica Nr……. Repartizeaza sarcinile de serviciu pe intern fiecare auditor in parte. pe baza planului anual de audit public intern. Echipa de audit public intern este formata din urmatorii auditori…. Intocmeste Ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern.Data……… ORDIN DE SERVICIU In conformitate cu prevederile……. Premise: Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de audit public intern si se intocmeste de catre seful acestui compartiment.Scopul misiunii de audit este……. 5. 4.. se va efectua o misiune de audit public intern la………. Mentionam ca se va efectua un audit de……. astfel incit acestia sa poata demara misiunea de audit public intern..PARTEA a III-a GHID PROCEDURAL 13...in perioada…….si cu Planul anual de audit public intern. iar obiectivele acesteia sunt……..

3..... Completează Declaraţia de Independenţă – Model A02.. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane.. Procedura: Auditorii Şeful de serviciu 1.14. Da Ati avut/aveti vreo relaţie oficială.......... Misiunea de audit public intern …………………………………….. auditorii sunt obligati sa informeze de urgenta conducerea... Auditorii DECLARATIA DE INDEPENDENTA — Model A-02 Entitatea publica……...... 6. un auditor nu va fi desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale... grupuri. 4.... fiind furnizata in acest sens o justificare din partea conducatorului Compartimentului de audit public intern.. Aprobă Declaraţiile de Independenţă........... 5... financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi... informeaza de urgenta conducerea. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Ati avut/aveti functii sau ati fost/sinteti implicat(a) in ultimii 3 ani intr-un 37 Nu ....... Verifica Declaraţia de Independenţă... PROCEDURA P – 02 DECLARAREA INDEPENDENTEI Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor fata de entitatea/structura auditata. 2. Identifica incompatibilitate semnalată de catre auditori şi stabileste modalitatea in care aceasta poate fi atenuata....... Data . Incompatibilităţi În legatura cu entitatea/structura auditata……. reală sau presupusa....... Îndosariază Declaraţia de independenta in dosarul de audit. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa.. Premise: In vederea desemnarii auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit public intern vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit apare o incompatibilitate... A fi completat de către auditori. inclusiv consultantii: Numele . doar dacă repartizarea lui este imperios necesara.. Astfel..

apare orice incomptibilitate personală. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. explicaţi cum anume Data si semnatura 38 . notificaţi şeful Compartimentului de audit public intern de urgenta? Auditor. ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul entitatii/structurii ce va fi auditata sau cu membrii organului de conducere colectiva? Aveţi vreo legătură politică. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevente de la vreun grup anume. Pot fi negociate/ diminuate incompatibilităţile? Dacă da.alt mod in activitatea entitatii/structurii ce va fi auditata? Aveti responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana? Ati fost implicat in elaborarea si implementarea sistemelor de control ale entitatii/structurii ce urmeaza a fi auditata? Sinteti sot/sotie. Conducator Compartiment de audit public intern. şi alte instrumente de plata pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. ordine de plata. Incompatibilităţi personale (a se trece din pagina anterioară) 2. Model A-02 Entitatea publica Se completeaza de către Şeful de serviciu 1. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale.

2. Premise: Se intentioneaza ca prin notificarea entitatii/structurii auditate sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a procedurilor de audit. Semneaza adresa de notificare. 4. Îndosarieaza copia adresei de notificare in dosarul permanent.Pregatesc adresa de notificare către părţile interesate in vederea transmiterii acesteia cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern. PROCEDURA P – 03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Scopul: Să informeze entitatea/structura auditata de declansarea misiunii de audit public intern. 3. Verifica adresa de notificare. Procedura: Auditorii 1. 6. 5. Includ domeniile de interes (dacă se comunică) în programul de audit. Conducatorul Compartimentului de audit Personalul de secretariat Auditorii 39 .15. Aloca un numar adresei de notificare si o transmite entitatii/structurii auditate.

...... In conformitate cu Planul anual de audit public intern.scopul misiunii de audit public intern..prezentarea auditorilor.. va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarea documentatie necesara:………………… Daca aveti unele întrebări privind aceasta actiune... Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o sedinta de deschidere in vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit..alte aspecte.. . . sa efectuam o misiune de audit public intern cu tema……la (numele entitatii/structurii auditate). va rog sa contactati pe (numele auditorului) sau pe mine .. Cu stima ----------------Conducatorul Compartimentului de audit public intern Data ----------- 40 . Auditul va examina responsabilitatile asumate de catre (numele entitatii/structurii auditate) si va determina daca aceasta isi indeplineste obligatiile sale intr-un mod eficient si efectiv. ........prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern....Model B-01 Entitatea publica Data NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Catre De la Ref Părţile interesate Conducatorul Compartimentului de audit public intern Denumirea misiunii de audit public intern Stimate(ă). urmeaza ca in perioada de………. .programul interventiei la fata locului.... cuprinzand: . Pentru o mai buna intelegere a activitatii dumneavoastra.

identificarea principalelor elemente ale contextului institutional si socio-economic in care entitatea/structura auditata isi desfasoara activitatea. fise ale posturilor. . regulamente de functionare. . fiabile.sa identifice surse potentiale de informatii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului si sa considere validitatea si credibilitatea acestor informatii. . . procedurile scrise). Colectarea informatiilor presupune: .analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a misiunii de audit public intern. . pregatirea informatiilor in vederea efectuarii analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare. pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe. Premise: Colectarea este. Colectarea informatiilor faciliteaza procedurile de analiza de risc si cele de verificare. pertinente si utile pentru a atinge obiectivele misiunii de audit public intern.analiza entitatii/structurii auditate si activitatiile sale (organigrama. . .identificarea punctelor cheie ale functionarii entitatii/structurii auditate si ale sistemelor sale de control. 41 .analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea entitatii/structurii auditate.16.identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa.sa identifice constatarile semnificative si recomandarile din rapoartele de audit precedente care ar putea sa afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern. PROCEDURA P–04 COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMATIILOR Scopul: Cunoasterea domeniului auditabil il ajuta pe auditor sa se familiarizeze cu entitatea/structura auditata. in fapt.

6. Identifica legile si regulamentele aplicabile entitatii/structurii auditate. 5. Identifica circuitul documentelor. 7. Obtin organigrama. 9. Reevalueaza stabilirea obiectivelor. fise ale posturilor. regulamentele de functionare. Identifica personalul responsabil. 2. a scopului auditului si a metodologiei. Revede documentatia. Se familiarizeaza cu activitatea entitatii/structurii auditate. Conducatorul Compartimentului de audit public intern 42 . proceduri scrise ale entitatii/structurii auditate. dupa caz.Procedura: Auditorii 1. Aduna date statistice asupra performantei pentru a-i sprijini in faza de analiza a riscului. Organizeaza o sedinta pentru identificarea obiectivelor auditabile si a criteriilor de analiza de risc. 8. 3. Obtin exemplare ale rapoartelor de audit anterioare. 4.

Transmit Tabelul puncte tari si puncte slabe si constatarile facute catre conducatorul Compartimentului de audit public intern. 7. Din activitatea desfasurata in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor. 43 . 2. Riscurile potentiale se pot concretiza in recomandari de audit. Stabilesc punctajul total al criteriului utilizat. pentru a asigura buna functionare a entitatii/structurii auditate sau atingerea unui rezultat scontat. testarile si verificarile anterioare. 6. care are drept scopuri: identificarea pericolelor din entitatea/structura auditata. Identifica amenintarile (riscurile) asociate acestor operatiuni/activitati. Stabilesc criteriile de analiza a riscurilor. Stabilesc ponderea fiecarui criteriu al riscului. .17. respectiv elaboreaza Tabelul puncte tari si puncte slabe.gradul de gravitate al pierderii care poate sa rezulte ca urmare a riscului (sau al consecintelor directe si indirecte).probabilitatea ca riscul sa revina (notiune cuantificata formal). Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. Procedura: Auditorii 1. 8. 4. Un punct forte sau un punct slab trebuie sa fie exprimat in functie de un obiectiv de control intern sau de o caracteristica urmarita. evaluarea structurii/evolutiei controlului intern al entitatii/structurii auditate Premise: Reprezinta un punct de pornire in elaborarea tabelului „puncte tari si puncte slabe”. 5. elimina sau minimiza pericolele. Ierarhizeaza operatiunile activitatiilor ce urmeaza a fi auditate. pregatesc o lista centralizatoare a obiectelor auditabile. aceastea depinzand de rezultatele de la controalele. PROCEDURA P – 05 ANALIZA RISCURILOR Scopul: Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern. Aprecierea unui risc are la baza doua estimari: . Claseaza riscurile pe baza punctajelor totale obtinute. daca controalele interne sau procedurile entitatii/structurii auditate pot preveni. 3. 9. Punctele forte si punctele slabe se exprima calitativ si cantitativ in functie de rezultatele asteptate si de conditiile de obtinere a acestora.

Indosariaza Tabelul puncte tari si puncte slabe in dosarul permanent. Avizeaza Tabelul puncte tari si puncte slabe si Fisele de Constatare si Analiza a Problemelor initiate pentru fiecare control potential. Organizeaza o sedinta pentru identificarea obiectivelor de audit si a criteriilor de analiza de risc. Data……… Aprobat de. sectiunea C.... • 44 .…… Data……… Domeniul Obiective Riscuri Opinie F/f Consec Gradul de inţe incre-dere Comentariu Ghidul de Evaluare al controlului intern Controlul intern este SLAB Daca conducerea si/sau personalul demonstreaza o atitudine necooperanta si nepasatoare cu privire la conformitate. Reevalueaza stabilirea obiectivelor... a scopului auditului si a metodologiei... sau reviziile externe. 11. • auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit probleme deosebite.Conducatorul Compartimentului de audit public intern 10. pastrarea dosarelor. 12.... dupa caz..……. Auditorii Exemplu Entitatea publica Model C-01 Tabelul „PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE” Denumirea misiunii de audit.. Perioada supusa auditului Intocmit de ..

procedurile sunt bine sustinute de documente. PROCEDURA P . procedurile de control intern lipsesc sau sunt putin utilizate. testele. pastrarea dosarelor si reviziilor externe. 45 . analiza arata ca sunt in functiune tehnici de control adecvate si suficiente. cuantificarile. auditurile anterioare si studiile preliminare nu au descoperit nici un fel de probleme. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului. precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern. analiza arata ca sunt in functiune numeroase si eficiente tehnici de control intern. care se intocmeste in baza tematicii detaliate. dar conducerea a luat masuri de remedire si a raspuns satisfacator la recomandarile auditului. de catre supervizor. Premise: Programul de audit este un document intern de lucru al Compartimentului de audit public intern.• • • POTRIVIT • • • PUTERNIC • • • analiza dezvaluie ca nu sunt in functiune tehnici de control adecvate si suficiente. 18. validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului. existand preocuparea de a anticipa si inlatura problemele. respectiv studiile.06 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT Scopul: Asigura conducatorul Compartimentului de audit public intern ca au fost luate in considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern si asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activitatiilor. Programul preliminar al interventiilor la fata locului se intocmeste in baza Programului de audit public intern si prezinta detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze. Auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit anumite probleme. conducerea si personalul demonstreaza o atitudine cooperanta cu privire la conformitate. conducerea si personalul demonstreaza o atitudine constructiva.

. Data… OBIECTIVE Tema generala ……..alte proceduri de audit si teste..tabelul „Puncte tari si puncte slabe”..Pregatesc o Nota cu urmatoarele anexe: ... dupa caz. ..Organizeaza sedinta de analiza. Intocmit de .colectarea si prelucrarea datelor. Enuntarea obiectivului (A) Activitati Durata Persoanele implicate Locul desfasurarii 46 ..Pregatesc programul de audit.obiectivele auditului.Analizeaza si modifica dupa caz documentele prezentate.. 2.programul preliminar al interventiilor la fata locului. 4.. Conducatorul Compartimentului de audit Auditorii Exemplu Model A-03 Entitatea publica PROGRAMUL DE AUDIT Denumirea misiunii de audit.. . Perioada supusa auditului….Procedura: Auditorii 1. 5. Utilizeaza programul de audit in efectuarea misiunii.Verifica Nota si anexele acesteia. Aprobat de . Data…. Aproba Nota si anexele...... ..testarile care se vor efectua. 8. incluzand urmatoarele elemente: . 6.. 3. Indosariaza programul de audit -Model A-03. 7. Obiective: A.. .

testul 2 …… Prelucrarea testelor 47 Conducatorul Entitatea publica Compartimen tului de audit public intern Auditorii Entitatea publica Auditorii Auditorii Entitatea publica Entitatea publica/ Entitatea auditata Auditorii Entitatea publica/ Entitatea auditata Auditorii Entitatea publica Auditorii Auditorii Auditorii Entitatea publica Entitatea publica Entitatea publica/ Entitatea auditata Obiectivul B Auditorii Entitatea publica/ Entitatea auditata . Notificarea Obiectivul A Colectarea si prelucrarea informatiilor -testul 1 .Declaratia de independenta 3. Enuntarea obiectivului (B) 1. Ordinul de serviciu 2.B.testul 2 …… Prelucrarea testelor Elaborarea FIAP-urilor adunarea dovezilor Constatarea si raportarea iregularitatilor Intocmirea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor Revizuirea documentelor Indosarierea Colectarea si prelucrarea informatiilor -testul 1 .

Difuzarea Raportului de audit 10. Raportul de audit final 9. Urmarirea recomandarilor Auditorii Entitatea publica Auditorii Auditorii Auditorii Auditorii Entitatea publica Entitatea publica Entitatea publica/ Entitatea auditata Entitatea publica Conducatorul Entitatea publica Compartimen tului de audit public intern Auditorii Entitatea publica/ Entitatea auditata Auditorii Entitatea publica Auditorii Auditorii Entitatea publica Entitatea publica 48 .elaborarea FIAP-urilor adunarea dovezilor Constatarea si raportarea iregularitatilor Intocmirea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor Revizuirea documentelor Indosarierea 4. Reuniunea de conciliere 8. Sedinta de inchidere 5. Transmiterea Proiectului de raport 7. Elaborarea Proiectului de raport 6.

..analiza şi acceptul cartei auditorului.asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii.... obiectivele urmărite şi modalitatile de lucru privind auditul.stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor...Contactează telefonic entitatea/structura auditata pentru a stabili data întâlnirii.. PROCEDURA P – 07 SEDINTA DE DESCHIDERE Scopul: Să efectueze o sedinţă de deschidere cu reprezentanţii (denumirea entitatii/structurii auditate) pentru a discuta scopul auditului.. .prezentarea obiectivelor misiunii de audit..Model A03-1 B. . Premise: Şedinta de deschidere serveşte ca intilnire de inceput a misiunii de audit. Intocmit de .. Participa la desfasurarea sedintei de deschidere. 2. Ordinea de zi a sedintei de deschidere va cuprinde: . Perioada supusa auditului………….. Data……… Aprobat de. .……..prezentarea auditorilor. 49 .acceptarea calendarului întâlnirilor. . Procedura: Auditorii Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Reprezentantii entitatii/structurii auditate 1. PROGRAMUL INTERVENTIEI LA FATA LOCULUI Denumirea misiunii de audit. .prezentarea în detaliu tematicii. .…… Data……… Durata testarii Auditorii Obiectivele Tipul verificarii Locul testarii 19.

Indosariaza Minuta Sedintei de deschidere in dosarul permanent – Model B-02 MINUTA SEDINTEI DE DESCHIDERE Exemplu Model B-02 Entitatea publica A.Intocmesc Minuta sedintei de deschidere (Model B-02) cu urmatoarea structura: A... telefon B.numele persoanei insarcinate cu verificarea intocmirii Minutei sedintei de deschidere conform prezentei proceduri. functiei. directiei si a numarului de telefon.perioada auditata. .. ... Stenograma Sedintei de deschidere 50 . . ....lista participantilor la sedinta de deschidere cu mentionarea numelui. B.Stenograma Sedintei de deschidere: ..Auditorii 3. Perioada auditata……… Intocmit de……… Data……… Verificat de………… Data……… Lista participantilor: Numele Functia Directia / Serviciul Nr.numele celor care intocmesc Minuta sedintei de deschidere..tema misiunii de audit public intern. Mentiuni generale Tema misiunii de audit: Auditul.... 4.. Mentiuni generale .cuprinde redactarea in detaliu a dezbaterilor Sedintei de deschidere.

La sfirsitul fazei de colectare a informatiilor. auditorii efectueaza testari in concordanta cu Programul de Audit aprobat. competenta si relevanta si ofera o baza rezonabila pentru constatarile si concluziile auditorilor. competente si folositoare. Analizeaza si aproba testele – Model A-04.Eticheteaza. Conducatorul Compartimentului de audit Auditorii 51 . finalizeaza Fisele de Identificare si Analiza Problemelor. 11. concluzii si recomandari.20.Revede si aproba Fisele de Identificare si Analiza Problemelor – Model A-05. 2. Procedura: Auditorii 1. 5. numeroteaza si indosariaza testele – Model A04 si Fisele de Identificare si Analiza Problemelor . 10.Apreciaza daca dovezile obtinute sunt suficiente.Pregatesc Fisele de Identificare si Analiza Problemelor.Transmit Fisele de Identificare si Analiza Problemelor sefului compartimentului de audit public intern. 7. 4. relevante.Efectueaza testarile si procedurile stabilite in programul de audit. 8. 6. 9. PROCEDURA P – 08 COLECTAREA INFORMATIILOR Scopul: Informatiile colectate asigura o evidenta suficienta.Eticheteaza si numeroteaza toate documentele. Premise: In timpul fazei de colectare si prelucrare a informatiilor.in dosarul permanent. 3. Munca in cadrul acestei faze produce dovezi de audit in baza carora auditorii formuleaza constatari.Model A05.Colecteaza documente pentru toata misiunea de audit.Indosariaza documentele utilizate in cadrul misiunii de audit .

verificati daca exista proceduri scrise 2.contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1. verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5. verificati daca procedurile sunt aprobate 6.Exemplu Model A-04 Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit...plati .verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8.. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data.. Perioada supusa auditului Intocmit de .. Aprobat de .. verificati daca procedurile sunt actualizate 7... semnatura) 52 DA NU Auditori ..... apreciati calitatea listelor de verificare 9.. Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: .. Data….. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4.. verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarate in proceduri 3..

10. 22. verificati daca procedurile sunt actualizate 19. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. urmariti platile cu extrasele de cont 12. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre 53 . verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. intrarile periodice. verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16. verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile 20. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrie corect 13. controlati conformitatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile. verificati daca procedurile sunt aprobate 18. verificati daca este stabilită atribuirea responsabilitatilor 15. revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14.

verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32.persoanele competente la nivelurile adecvate 24. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate 54 . verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30. revizuiti procedurile de inchidere 29. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25. controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26.

3. Cauze: ………………………………………………….... 55 . Constatări: …………………………………………….…………….Model A-05 Entitatea publica: ……………………………… Tema misiunii de audit public intern:………… Numele auditorului: Data realizării: FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI Nr ……………. Intocmit de: …………… Supervizat ………………… Pentru conformitate: Entitatea auditata …. Consecinţe: ……………………………………………. 2. Problema: ……………………………………………... 4. Recomandări şi soluţii propuse: ………………………. 1.

Auditor …. Procedura: Auditorii 1. conducatorului Compartimentului de audit public intern orice iregularitate constatată prin transmiterea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor. 56 . bazata pe FIAP-uri. ca s-a comis o iregularitate.…….Raporteaza. Informeaza in termen de 3 zile conducatorul entitatii publice si structura de control abilitata pentr continuarea verificarilor. efectuata la …………………………………………………… s-au constatat urmatoarele: a) constatarea (abaterea). cel mai tarziu a doua zi. Data …/…/……. 2. ei vor trebui sa raporteze. PROCEDURA P – 09 CONSTATAREA SI RAPORTAREA IREGULARITATILOR Scopul: De a furniza un ghid in cazurile de descoperire de iregularităţi Premise: Cind auditorii ajung la concluzia. Conducatorul Compartiemntului de audit public intern FORMULAR DE CONSTATARE SI RAPORTARE A IREGULARITATILOR Model A-06 Entitatea publica Catre: conducatorul Compartimentului de audit public intern In urma misiunii de audit public intern……………………….. d) anexe. conducatorului Compartimentului de audit public intern prin transmiterea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor. b) actul sau actele normative incalcate. c) recomandari .21. cel mai tarziu a doua zi.

concludenta si relevanta. evidenta trebuie sa fie suficienta. 3. Procedura: Auditorii 1. 5. Apreciaza daca FIAP-urile si documentele de lucru asigura un sprijin corespunzator pentru misiunea de audit public intern.22. Intocmit de………….. asigurindu-se ca dovezile de audit prezentate in actele dosarului pot trece testul de evidenta. Perioada auditata………………. Revizuiesc lucrarile din punctul de vedere al continutului si al formei si apreciaza daca FIAP-urile si documentele de lucru pot trece testul de evidenta. PROCEDURA P – 10 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU Scopul: Sa asigure ca documentele sunt pregatite in mod corespunzator si ca acestea furnizeaza un sprijin adecvat pentru munca efectuata si pentru dovezile adunate in timpul misiunii de audit public intern.. 4.Data……. Premise: Auditorii revad FIAP-urile si documentele de lucru din punct de vedere al formatului si al continutului. Pentru a trece testul.. 2. Constatarea Sectiunea E 57 Documentul justificativ Exista Da Auditori Nu . eticheteaza si numeroteaza toate documentele. Pe masura ce auditul progreseaza.Efectueaza modificarile necesare la documente. Intocmesc Nota centralizatoare a documentelor de lucru – Model C-02 Model C-02 Entitatea publica Entitatea auditata NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU Denumirea misiunii de audit………….

a recomandarilor finale din Proiectul raportului de audit public intern. .Relevant: aspectele semnalate sa ajute conducerea entitatii/structurii auditate in luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate. fundamentat. sa nu permita interpretari. 23. 3. obiectiv. precum si a corectiilor de efectuat.Clar:sa fie usor de inteles.. Cad de acord asupra modificarilor raportului de audit. . daca este nevoie.Pregatesc acte suplimentare necesare pentru a justifica modificarile la raportul de 58 . Premise: Sa se asigure ca Raportul de Audit este clar. ale concluziilor si recomandarilor. Conducatorii entitatii/structurii auditate isi declara parerile lor in privinta constatarilor auditorilor. PROCEDURA P – 11 SEDINTA DE INCHIDERE Scopul: Permite prezentarea catre entitatea/structura auditata a opiniei auditorilor interni. relevant.……………. Planifica sedinta de inchidere 2.Obiectiv: sa nu fie partinitor. Procedura: Secretariatul Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Conducatorii entitatii/structurii auditate Auditorii Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Auditorii 1. . respectiv : . Participa la desfasurarea sedintei de inchidere. Auditori. Sectiunea F ……………….Fundamentat: fiecare constatare sa aiba la baza documente doveditoare si sa faca trimiteri la textul legal incident. Fac rezumatul discutiilor intr-o Minuta a sedintei de inchidere. evident. 4. 5.

.. 6.Indosariaza toate modificarile aprobate la raportul de audit. Mentiuni generale Tema misiunii de audit: Auditul.audit... telefon B........ Perioada auditata……… Intocmit de……… Data……… Verificat de………… Data……… Lista participantilor: Numele Functia Directia / Serviciul Nr.. Concluzii: 59 . Minuta sedintei de inchidere – Model B-03 si revad Proiectul de raport de audit.. Exemplu MINUTA SEDINTEI DE INCHIDERE Model B-03 Entitatea publica A..

Transmite conducatorului Compartimentului de audit public intern Proiectul raportului de audit. 7. 3.24. impreuna cu dovezile constatarilor.Model A07. trebuie sa fie transmise la compartimentul juridic pentru revizuirea lui din punct de vedere juridic. Procedura: Auditorii 1. incluzand corectiile aprobate de catre conducatorul Compartimentului de audit public intern.Indica pentru fiecare constatare din Proiectul raportului de audit dovada coerspunzatoare. concluziile si recomandarile auditorilor publici interni. obiectivele. Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrarilor si documentelor.Redacteaza Proiectul raportului de audit utilizand formatul prezentat mai jos.Stabileste daca proiectul in intregime sau doar parti din el. 5. Premise: In elaborarea Raportului de audit public intern. pe fiecare pagină a acestuia. 2. constatarile.Analizeaza Proiectul raportului de audit. 4. PROCEDURA P – 12 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT Scopul: Prezinta cadrul general. Semnatura Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori.Efectueaza schimbarile propuse de catre conducatorul Compartimentului de audit public intern. Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Model A-07-1 Entitatea publica Pagina de titlu si cuprinsul Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern. 6. 60 . auditorul foloseste dovezile de audit raportate in Fisele de Identificare si Analiza a Problemelor si in Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor. Ultima pagină a raportului este semnată şi de catre şeful Compartimentului de audit public intern.Indosariaza proiectul de raport de audit .

metode. pe de alta parte. Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv. perioada auditata). pana la momentul prezentei misiuni de audit public intren. documente materiale examinate in cursul misiunii de audit public intern. in scopul generalizarii aspectelor pozitive. documentare. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit. si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite. pe de o parte. De asemenea. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ. avand un caracter fundamentat. Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care. solicitari speciale). 61 . durata actiunii de auditare. materiale intocmite in cursul misiunii de audit public intern). Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute. de prevenire a eventualelor disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza. echipa de auditori. Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate. trebuie sa contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere a performantei de management. nu au fost implementate. Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si. proceduri. entitatea/structura auditata. cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit intern. Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu. Stabilirea metodologiei Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern.Introducere Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii (planul anual de audit. Constatările si recomandarile auditului Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit. pe aceasta baza. Constatarile efectuate trebuie prezentate sintetic. tehnici utilizate.

efectele. 7. 5. 6. Indosariaza punctul de vedere al entitatii/structurii auditate 62 Auditorii Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii . Discuta.Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura: 1)Faptele. 2) Criteriile. daca este cazul o Reuniune de conciliere. Precizeaza in Raportul de audit aspectele retinute din punctul de vedere al entitatii/structurii auditate. cu toate dovezile asupra faptelor. Procedura: Conducatorul Compartimentului de audit public intern Entitatea/ structura auditata 1. Recomandarile vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza Problemelor: majore. Solicita. opiniilor si concluziilor la care se face referire. 3) Recomandarile. daca este cazul. cauzele. pregatirea unei Reuniuni de conciliere. medii si minore. 8. Transmite punctul de vedere la Proiectul raportului de audit in termen de 15 zile de la primirea Proiectului de raport de audit. 2. Premise: Proiectul de raport de audit transmis la entitatea/structura auditata trebuie sa fie complet. Revad raspunsurile de la entitatea/structura auditata. Analizeaza Proiectul de raport de audit. 3.Transmite Proiectul de raport de audit la entitatea/structura auditata. 25. 4. concis pentru fiecare deficienta constatata. PROCEDURA P – 13 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN Scopul: Sa-i asigure entitatii/structurii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului de audit si de a formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditului. daca este cazul. Vor fi redactate clar.

... Rezultatele concilierii: 63 .. Mentiuni generale Tema misiunii de audit: Auditul. Lista participantilor: Numele Functia Directia / Serviciul Nr.. Reuniunea de conciliere. Premise: Auditorii pregatesc Reuniunea de conciliere. Procedura: Auditorii 1. 2.. Verificat de…………. Analizeaza constatarile si concluziile din Proiectul raportului de audit in vederea acceptarii recomandarilor formulate Auditorii Entitatea/structura auditata Exemplu MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE Model B-04 Entitatea publica A. in termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere de la entitatea/structura auditata. Data……. Informarea entitatii/structurii auditate asupra locului si datei Reuniunii de conciliere 3. Pregatesc. Data…….. Perioada auditata……… Intocmit de………. telefon B..14 REUNIUNEA DE CONCILIERE Scopul: Acceptarea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori in Proiectul raportului de audit public intern si prezentarea calendarului de implementare a recomandarilor. 4...... Intocmesc o Minuta a Reuniunii de conciliere...26.. PROCEDURA P.

Sa constate ca raportul de audit este complet. documentare. metode. pe fiecare pagină a acestuia. entitatea/structura auditata. solicitari speciale). PROCEDURA P – 15 RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN Scopul: Sa prelucreze raportul de audit pentru redactarea finala si pentru tiparire. Ultima pagină a raportului este semnată şi de catre şeful Compartimentului de audit public intern. Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrarilor si documentelor. durata actiunii de auditare. 2. echipa de auditori. perioada auditata). Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu. 64 . Semnatura Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori. incluzind si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate.Constata ca toate modificarile aprobate la Proiectul de raport sunt efectuate.Constata daca lista de difuzare este completa si corecta. Introducere Descrie tipul de audit si baza lagala a misiunii de audit (planul anual de audit. Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern.Finalizeaza raportul. Premise: Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentari de inalta calitate a Raportului de audit si intocmirea unei liste corecte si complete de difuzare. 3. Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv. Procedura: Auditorii 1. Model A07-2 Entitatea publica Pagina de titlu si cuprinsul Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern. proceduri.27.

in scopul generalizarii aspectelor pozitive. 2) Criteriile. cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit intern. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ. Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura: 1) Faptele. Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si. cauzele. si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite. Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate. concis pentru fiecare deficienta constatata. Constatarile si recomandarile auditului Eventualele modificari stabilite la Reuniunea de conciliere. pe de alta parte. De asemenea. pana la momentul prezentei misiuni de audit public intren.tehnici utilizate. avand un caracter fundamentat. Stabilirea metodologiei Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern. Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care. Recomandarile vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza Problemelor: majore. Constatarile efectuate sunt prezentate sintetic. materiale intocmite in cursul misiunii de audit public intern). Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza. 3) Recomandarile. 65 . nu au fost implementate. unul de prevenire a eventualelor disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. trebuie sa contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere a performantei de management. Vor fi redactate clar. medii si minore. pe aceasta baza. documente materiale examinate in cursul misiunii de audit public intern. precum si cele propuse de catre conducatorul Compartimentului de audit public intern vor fi cuprinse in Raportul de audit public intern final. pe de o parte. Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit. efectele. Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit.

66 . 6. concisa. 7. Pentru institutia publica mica. Auditorii 1. Premise: Conducatorul Compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea misiunii de audit public intern. 4. Verifica executarea corecta a Programului de audit public intern. 2. Verifica existenta elementelor probante. Conducatorul Compartimentului de audit public intern 29.Prezinta conducatorului Compartimentului de audit public intern documentele din dosarul permanent al misiunii de audit public intern. Procedura: 1. Supervizeaza FIAP-urile. PROCEDURA P – 17 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN Scopul: Analizarea si avizarea recomandarilor din Raportul de audit. Premise: Raportul de audit final trebuie sa contina si o sinteza a constatarilor si recomandarilor. Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia. 3. Verifica daca Raportul de audit public intern este elaborat la termenul fixat. Verifica daca redactarea Raportului de audit public intern este exacta. PROCEDURA P – 16 SUPERVIZAREA Scopul: De a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate. clara. 5. Ofera instructiunile necesare (adecvate) derularii misiunii de audit public intern.28.

Conducatorul Compartimentului de audit public intern care a aprobat misiunea de audit Conducatorul 4. 67 . Analizeaza si avizeaza Raportul de audit public intern. eficacitatea si oportunitatea actiunilor intreprinse de catre conducerea entitatii/structurii auditate pe baza recomandarilor din Raportul de audit public intern. 2. entitatii/structurii auditate Auditorii 5.Transmit Raportul de audit public intern. rezultatele concilierii si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate la conducatorul Compartimentului de audit care a aprobat misiunea de audit public intern. Semneaza si transmite Raportul de audit public intern conducatorului entitatii/structurii auditate. Premise: Urmarirea recomandarilor de catre auditorii interni este un proces prin care se constata caracterul adecvat. Transmit la UCAAPI sau la organul ierarhic superior o informare despre recomandarile care nu au fost avizate insotita de documentatia de sustinere. 6. Pentru institutia publica mica Raportul de audit public intern se transmite conducatorului acesteia spre avizare.Proceduri: Auditorii 1. PROCEDURA P – 18 URMARIREA RECOMANDARILOR Scopul: Este de a urmari daca scopul si obiectivele misiunii de audit public intern au fost corect formulate. 3.Transmit entitatii/structurii auditate recomandarile aprobate. 30.

5. informeaza conducatorul entitatii publice.Verifica implementarea recomandarilor la termenele stabilite. o Nota de informare cu privire la stadiul implementarii recomandarilor din Raportul de audit public intern.Daca nu sunt respectate termenele de implementare. 4.Intocmesc Fisa de urmarire a recomandarilor.Transmite. la termenele stabilite. la UCAAPI sau la organul ierarhic superior. Exemplu Model A-08 Entitatea publica FISA DE URMARIRE A RECOMANDARILOR Entitatea publica Entitatea/structura auditata Rec Nr.Procedura: Auditorii Entitatea/structura auditata Conducatorul Compartimentului de audit public intern 1. Data planificata/ Data implement arii 68 . Recomandarea Directia/Serviciul Misiunea de audit public intern Implementat Partial Implementat Neinple mentat Sfirsit de luna Raport de Audit nr.Transmite auditorilor. 2.stadiul progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor. 3.

Instructiuni 1.Introduceti data planificata pentru implementare in Raportul de audit si data implementarii Entitatea/structura auditata: Data si semnatura conducatorului Auditor: Data si semnatura 69 . 2. partial implementat. neimplementat 3.Verificati coloana corespunzatoare: implementat.Introduceti recomandarile de audit dupa cum sunt prezentate in Raportul de audit.

2.să fixeze regulile de lucru între auditor şi auditat. Obiectivele compartimentului de audit public intern Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt: . structurile organizatorice. . Auditul public intern nu trebuie să fie confundat cu controlul intern. Obiectivele auditului intern 2.să informeze despre obiectivele şi metodele de audit. .PARTEA A IV–A CARTA AUDITULUI INTERN A. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică. ROLUL ŞI OBIECTIVELE AUDITULUI PUBLIC INTERN 1. de asemenea.1. reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. Controlul intern. stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi reglementările legale. Rolul auditului public intern este de a contribui la buna şi efectiva gestiune a fondurilor publice. programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a acestora. care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. conform Legii privind auditul public intern. conform Legii privind auditul public intern. Include. care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. 70 . în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic. metodele şi procedurile. Auditul public intern. Rolul auditului intern Carta auditului intern fixează drepturile şi obligaţiile auditorilor interni şi urmareste: . inclusiv auditul intern.să clarifice misiunea de audit. . Misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita sistemele de control din cadrul entităţii publice în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea politicilor. este definit ca activitate funcţional independentă şi obiectivă. Aportul compartimentului de audit public intern constă în promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv şi eficient în cadrul entităţii publice. eficient şi eficace.să promoveze regulile de conduită. perfecţionând activităţile entităţii publice.de a ajuta entitatea publică atat în ansamblul cât şi structurile sale prin intermediul opiniilor şi recomandărilor. a controlului şi a proceselor de administrare.

CAPI CAPI este un organism cu caracter consultativ care funcţionează pe lângă UCAAPI si contribuie la definirea strategiei şi îmbunătăţirea activităţii de audit public intern în sectorul public.2.să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului. 2.2.să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corecte. Compartimentul de audit public intern Compartimentul de audit public intern este constituit la nivelul entităţilor publice. Obiectivele misiunii de audit public intern Unei misiuni de audit i se pot atribui două obiective principale: . 3.să îmbunătăţească calitatea managementului. .să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea operaţiilor.1. cu avizul CAPI. Organizarea auditului public intern în România 3. 3. . 71 .3. sau în cazul altor entităţi publice.. CAPI este condus de un preşedinte ales dintre membrii comitetului pentru o perioadă de 3 ani. numit de ministrul finanţelor publice. UCAAPI este condusă de un director general. de coordonare şi evaluare a activităţii de audit public intern la nivel naţional şi de realizare a misiunilor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. UCAAPI are atribuţii de elaborare a strategiei şi a cadrului normativ general. organul de conducere colectivă. a controlului şi auditului intern.să gestioneze mai bine riscurile. . 3. . .asigurarea conformitatii procedurilor şi a operaţiunilor cu normele juridice – auditul de regularitate. în subordinea directă a ministrului finanţelor publice. are obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern. .evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite şi examinarea impactului efectiv – auditul de performanţă.să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente. UCAAPI În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se constituie UCAAPI structurată pe compartimente de specialitate. Conducătorul instituţiei publice.

La instituţiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entităţi publice, auditul public intern se limitează la audit de regularitate şi se efectuează de către compartimentele de audit public intern ale MFP. Conducătorul entităţii publice subordonate poate stabili şi menţine un compartiment funcţional de audit public intern, cu acordul entităţii publice de la nivelul ierarhic imediat superior, iar dacă acest compartiment nu se înfiinţează, auditul entităţii respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern al entităţii publice de la nivelul ierarhic imediat superior. B.STATUTUL COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea directă a conducătorului entităţii publice, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice. Prin atribuţiile sale compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern. 4. Atribuţiile compartimentului de audit public intern Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt: a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic superior in cazul entităţilor publice subordonate; b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. C. PRINCIPIILE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORULUI INTERN 5. Independenţă şi obiectivitate Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor (imixtiunilor) externe începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.
72

Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii publice, cu avizul UCAAPI/organul ierarhic superior. Persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul entităţii publice, nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi publice. Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern ale entităţilor publice. Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană, nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe. Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod. Această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. 6. Competenţă şi conştiinţă profesională Pregătirea şi experienţa auditorilor interni constituie un element esenţial în atingerea eficacităţii activităţii de audit. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii. În scopul auditării unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de expertiză/consultanţă din afara entităţii publice, iar lucrările vor fi supervizate de către compartimentul de audit public intern contractant.

73

Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de metodologii şi sisteme IT moderne, de metode de analiză analitică, eşantioane statistice şi instrumente de control a sistemelor informatice. Sunt necesare organizarea unor sisteme de pregătire profesională iniţială şi permanentă. În acest sens auditorii interni au obligaţia de a participa la activităţi de pregătire profesională cel puţin 15 zile pe an. 7. Exercitarea unei activităţi normate Compartimentul de audit public intern va elabora norme metodologice proprii în conformitate cu Normele metodologice generale referitoare la exercitarea auditului public intern. 8. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful compartimentului de audit public intern trebuie să elaboreze un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern. Programul trebuie să asigure că normele, instrucţiunile şi codul etic sunt respectate de auditorii interni şi de compartimentele de audit public intern. Auditul public intern necesită adaptarea unui proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie să permită evaluări interne şi externe. 8.1. Evaluarea internă Evaluarea internă presupune atât controale permanente privind buna funcţionare a auditului public intern cât şi controale periodice efectuate de către auditorii înşişi (autoevaluare). Şeful compartimentului de audit public intern examinează eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calităţii a misiunilor de audit sunt aplicate în mod satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit. Evaluarea internă va permite depistarea insuficienţelor şi va întreprinde îmbunătăţirile necesare unei derulări corespunzătoare a viitoarelor misiuni de audit şi de a planifica activităţi de perfecţionare profesională. 8.2. Evaluarea externă este exercitată de către UCAAPI prin: - verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern; UCAAPI poate iniţia măsurile corective necesare în colaborare cu conducătorul entităţii publice în cauză:
74

- avizarea de către UCAAPI a numirii/destituirii şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice. D. METODOLOGIE 9. Planul anual de audit public intern Proiectul planului de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii publice, prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi. Conducătorul entităţii publice aprobă anual proiectul planului de audit public intern. Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern. 10. Condiţiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit public intern 10.1. Accesul auditorilor interni la informaţii şi documente Compartimentul de audit public intern are acces sau poate solicita toate datele şi informaţiile utile şi probante (inclusiv cele în format electronic) pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern utilizând principiul circuitului auditului (pista de audit). Reprezentanţilor autorizaţi ai Comisiei Europene şi ai Curţii de Conturi Europene li se asigură drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceştia trebuie să fie împuterniciţi în acest sens printr-o autorizaţie scrisă, care să le ateste identitatea şi poziţia, precum şi printr-un document care să indice obiectul şi scopul controlului sau inspecţiei la faţa locului. 10.2. Relaţiile cu entitatea auditata, obiectul auditului 10.2.1. Contactarea responsabililor entităţii auditate Responsabilul entităţii este informat înainte de misiune cu privire la data de intervenţie a auditului şi a conţinutului său, definite într-un ordin de serviciu.

75

În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. Realizarea misiunii la faţa locului Auditul trebuie să fie realizat într-un climat de încredere. stabilirea întâlnirilor şi a contactelor. finalizat.2. care vor fi analizate de auditorii interni. la faţa locului. asigurat prin însuşi rolul auditului public intern. prin care se realizează informarea responsabililor entităţii auditate asupra observaţiilor principale relevante. dacă ele prezintă importanţă.3. Proiectul de audit public intern se transmite la structura auditată. Şedinţa de deschidere permite prezentarea obiectului misiunii. 76 . în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile în vederea acceptării recomandărilor formulate. conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea. şi diminuarea perturbărilor în funcţionarea entităţii. validarea acestor observaţii şi aplicarea primelor măsuri corective de către cei interesaţi. Şeful compartimentului de audit public intern trimite raportul de audit public intern. raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia. După avizare recomandările cuprinse în raportul de audit public intern vor fi comunicate structurii auditate. Fiecare misiune duce la organizarea unei reuniuni de încheiere. Acestea pot să determine corectarea aprecierii auditului şi reorientarea cercetărilor sale.2. Răspunsurile responsabililor entităţii reprezintă un element de validare şi de corectare pentru auditor. Transmiterea rezultatelor Constatările şi recomandările sunt aduse la cunoştinţa entităţii auditate pe măsura obţinerii acestora. La aceasta contribuie atât şedinţa de deschidere cât şi transmiterea cartei de audit public intern . 10.2. pentru analiză şi avizare. definirea condiţiilor sale materiale. Pentru instituţia publică mică. Aceasta poate trimite în maxim 15 zile de la primirea raportului.10. compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată. care în esenţă vizează îmbunătăţirea funcţionării entităţii şi răspunde intereselor acesteia. împreună cu rezultatele concilierii. fără a fi necesar să se aştepte finalizarea raportului. punctele sale de vedere.

Aceasta se asigură ca constatările şi informaţiile probante sunt validate. Auditorul exercită o funcţie de evaluare independentă. pe linie ierarhică. înainte de difuzarea sa. 77 . În acest sens. În cursul reuniunii de conciliere acestea sunt analizate şi acceptate de comun acord. Auditatul are drept de răspuns la constatările şi recomandările prezentate în raport. Auditorul trebuie să semnaleze imediat. E. Raportul de audit este supervizat.10. Auditorul trebuie să comunice rezultatele muncii sale (constatările şi recomandările) responsabilului entităţii auditate. El îl informează pe auditor periodic în privinţa acestui lucru.4.2. de către un auditor care nu a participat la misiune. fraudele de orice tip şi neregulile grave care fac obiectul auditului. REGULI DE CONDUITA Auditorul are acces la toate datele în cadrul misiunii sale si trebuie să respecte secretul profesional în ceea ce priveşte informaţiile colectate. Auditorul trebuie să respecte codul privind conduita etică. Responsabilul entităţii auditate trebuie să propună planul de acţiune însoţit de un calendar de implementare. în lipsa acestuia. care să concretizează în recomandări. Urmărirea misiunilor de audit Reuniunea de conciliere fixează modalităţile de aplicare a recomandărilor. Responsabilul entităţii auditate asigură urmărirea aplicării planului de acţiune. el are la dispoziţie un termen de 15 zile. de către responsabilul misiunii de audit sau.

competentele si responsabilitatile acestei activitati. FIAP este un document sintetic care prezinta o disfunctie. consecintele si recomandarile pentru remediere. . Un conflict de interese poate sa afecteze capacitatea unei persoane de a-si asuma obiectiv obligatiile si responsabilitatile sale. Mediul de control inglobeaza urmatoarele elemente: . la bunuri si la personal.defineasca aria de activitate a auditului intern. cauzele. Document oficial care defineste misiunea. limitarile ariei auditului.structura organizatorica. indica natura problemei. Ansamblul masurilor luate de catre conducere in scopul imbunatatirii gestiunii riscului si cresterii probabilitatii ca scopurile si obiectivele stabilite sa fie atinse . Toate relatiile care nu sunt sau care nu par a fi compatibile cu interesele entitatii. faptele.politicile si practicile relativ la resursele umane.defineasca pozitia auditului intern in cadrul entitatii.autorizeze accesul la documente. la bunuri si la persoanele competente. Atitudinea si actiunile conducerii cu privire la importanta controlului in entitate.atributiile de competenta si de responsabilitati.integritatea si valorile etice. poate figura conflictul de interes personal.PARTEA A V-A GLOSAR Termen Neajunsuri Explicatie Printre neajunsurile aduse obiectivitatii individuale si independentei in organizare.conceptia si stilul conducerii. Document scris care analizeaza fiecare din functiile entitatii si 78 Cauza Carta auditului intern Conflictul de interese Controlul intern Diagrama circulatiei documentelor Mediul de control FIAP Fisa de . . Prezentarea schematica a circuitului documentelor intre diverse posturi de lucru. indicandu-se originea si destinatia lor si care ofera o viziune completa a traseului informatiilor si a suporturilor ei. pentru buna realizare a misiunilor. Mediul de control reprezinta cadrul si structura necesara realizarii obiectivelor primordiale ale sistemului de control intern. Carta trebuie sa: . Explicatia diferentei intre ceea ar trebui sa existe si ceea ce exista efectiv. . care tine cont de riscuri.competenta personalului. . restrictiile de acces la dosare. . . . precum si limitarile resurselor. Constituie un element in abordarea auditului.

. . activitate al misiunii de audit 79 care prezinta la fiecare etapa posturile de lucru. astfel incit pot fi considerate fiabile). lipsite de prejudecati. de realizat si de folosit). pana la beneficiarii finali. Atitudinea impartiala. natura acestora. sarcinile (operatiile de executatat. Mandat general acordat de catre o autoritate calificata unui auditor in vederea inceperii unei misiuni. cu starea cheltuielilor individuale din piesele lor justificative detinute la diferite niveluri administrative.Pertinente (informatiile corespund cu exactitate obiectivelor auditului).procedura Probele/ documentele justificative Obiectivele misiunii Obiectivitate Ordinul de serviciu Circuitul auditului Planificarea sau programarea controalelor si auditurilor Programul de Un document care enumera procedurile de urmat in vederea realizarii misiunii de audit. calendarul de proceduri si testari destinate sa indeplineasca obiectivele controalelor sau a misiunilor de audit. El constituie de asemenea. un element in abordarea analizei riscurilor. stabilirea politicilor. Aprecierile trebuie sa fie fundamentate pe fapte/probe indiscutabile si pe lucrari incontestabile. Ele trebuie sa fie: . inclusiv controalele si documentele de stabilit. Informatiile pe baza carora se fundamenteaza concluziile.Suficiente ( informatii cantitative suficiente pentru ca auditorul sa poata sa indeplineasca bine munca si calitativ impartiale. opiniile auditorului. Enunturi generale elaborate de catre auditorii interni si definind ceea ce este prevazut a se realiza in timpul misiunii. Inseamna capacitatea de a identifica o informatie si de a urmari parcursul acesteia intr-un proces. Institutiile comunitare apreciaza circuitul ca “ suficient” atunci cand permite punerea de acord a conturilor recapitulative certificate si notificate la Comisia Europeana.Au un cost de obtinere rezonabil ( informatiile au un cost de obtinere proportional cu rezultatul pe care auditorul urmareste sa-l obtina). Definirea obiectivelor. inclusiv in cazul in care acestia din urma nu sunt destinatarii finali ai fondurilor. Permite regasirea unei informatii pana la sursa. . care reclama o independenta de spirit si de judecata si implica faptul ca auditorii interni nu se subordoneaze decat propriei lor judecati si nu altor persoane.

Rezultatele sunt efectele muncii prestate de catre auditori in concluzii si concordanta cu obiectivele auditului. responsabilul auditului intern si persoana insarcinata cu supravegherea executarii contractului de servicii si de asigurare a calitatii ansamblului acestor activitati. Supervizarea Supervizarea poate fi inteleasa in doua maniere: este mai intai de toate un semn de unitate. Recomandare Propunerea formulata pentru a corecta/ameliora deficientele constatate. Riscul Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil. sau deductii ale auditorului ca urmare a realizarii unui audit de performanta. Efectele unui program sau ale unui proiect. Recomandarile sunt piste de actiune avansate de catre auditor in functie de rezultatele si concluziile obtinute. este de asemenea. elementul indispensabil procesului de audit. functia de regularitate constand in urmarirea activitatilor si validarea operatiilor agentilor prin incadrare.Raportul de audit Model de Raport de audit Procedura Proces Opiniile scrise ale auditorului si alte constatari. orienteaza si controleaza auditorii in toate etapele de natura sa ajusteze cu maximum de eficacitate operatiile. procedurile si testele obiectivelor urmarite. masurate la nivelul cel impact mai semnificativ. Ansamblul de activitati corelate sau interactive care transforma elementele de intrare in elemente de iesire. Rezultate. Maniera specifica de efectuare a unei activitati sau a unui proces. Responsabil Postul de nivel cel mai inalt in cadrul unei entitati. In cazul in care activitatile de audit intern intern sunt incredintate unor prestatori de servicii externe. ele se integreaza sistemului de control intern. tinind cont de realizarea programului sau a proiectului. rezultind dintr-un audit de regularitate. care exercita competente UCAAPI delegate de UCAAPI. de a avea un impact asupra realizarii obiectivelor Riscul se masoara in termeni de consecinte si de probabilitate. responsabil de pentru auditul activitatea de audit intern. 80 . Supervizorul incadreaza. raspund de activitatea de audit intern si de urmarirea rezultatelor misiunii. Cadrul in care auditorul prezinta rezultatele misiunii de audit. Structura Cuprinde auditorii interni din cadrul birourilor teritoriale de audit teritoriala ale Ministerului Finantelor Publice. recomandari Concluziile reprezinta interpretarea constatarilor plecand de la ale auditului rezultate. care se bazeaza pe un ansamblu de date financiare certe. Rezultate.

81 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful