ANEXA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

NORME GENERALE PRIVIND EXERCITAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN

CUPRINS PARTEA I APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA

A. DISPOZITII GENERALE ………………………………………….………… 6 1. Definitia auditului public intern ………………………………………………… 6 2. Tipuri de audit …………………………………………………………………… 6 B. STRUCTURILE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA ……….…. 6 3. Organizarea auditului public intern in Romania ………………………….……... 6 3.1.Organizarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice……….7 4. Atributiile compartimentului de audit public intern ………………………….…8 C. NORMELE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORILOR INTERNI ……………………………..…...….. 10 5. Norme de calificare……………………………………….……………………..10 5.1.Carta auditului intern si Codul privind conduita etica a auditorului intern …………………………………………………….…..10 5.2. Independenta si obiectivitate ……………………………………….…..10 5.3. Competenta si constiinta profesionala …………….…………………...13 5.4. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii ……………………14 6. Norme de functionare a auditului public intern ……………………….………..15 6.1. Cerinte privind functionarea compartimentului de audit public intern …………………………………………………….…15 6.2. Obiective aferente unei activitati de audit public intern …………..…..19

PARTEA a-II-a NORMELE METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN 7. Schema generala privind derularea misiunii de audit public intern …….…….…20 8. Pregatirea misiunii de audit public intern ……………………………….……….22 8.1. Ordinul de serviciu …………………………………………………….. 22
2

8.2. Declaratia de independenta ……………………………………..……22 8.3. Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern ……..22 8.4. Colectarea si prelucrarea informatiilor ……………………………... 22 8.5. Identificarea obiectelor auditabile ……………………………………23 8.6. Analiza riscurilor ……………………………….…………………… 23 8.7. Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii de audit public intern ……………………………………………..……… 27 8.8. Deschiderea interventiei la fata locului …………….……………….. 28 8.9. Notificarea privind realizarea interventiilor la fata locului ………… 28 9. Interventia la fata locului (munca de teren) ……………………………………29 9.1. Definire si etape ……………………………………………………… 29 9.2. Tehnici si instrumente de audit public intern …………………………29 9.3. Dosarele de audit public intern …………………………….…………31 9.4. Revizuirea ……………………………………………………………..32 9.5. Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit public intern ……………..32 9.6. Sedinta de inchidere a interventiei la fata locului ……………………32 10. Raportul de audit public intern ……………………………………………… 32 10.1. Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern (raportul intermediar) ………………………………….… 32 10.2. Structura proiectului de Raport de audit public intern ………..…... 33 10.3. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern ……..… 33 10.4. Reuniunea de conciliere …………………………………………… 33 10.5. Elaborarea Raportului de audit public intern …………….……….. 34 10.6. Difuzarea Raportului de audit public intern …….………………… 34 11. Urmărirea recomandarilor ………………………………………………….. 34 11.1. Responsabilitatea structurii auditate …………………….………… 34 11.2. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern ………. 35 12. Supervizarea misiunii de audit public intern ……………………………… 35 PARTEA a-III-a GHID PROCEDURAL 13. Procedura P – 01 Ordinul de serviciu………………………………………… 36 14. Procedura P – 02 Declararea independentei…………………………………… 37 15. Procedura P – 03 Notificarea privind declasarea misiunii de audit public intern …………………………………………………………………. 39 16. Procedura P – 04 Colectarea si prelucrarea informatiilor……………………… 41 17. Procedura P – 05 Analiza riscurilor…………………………………………… 43 18. Procedura P – 06 Elaborarea programului de audit …………………………… 45 19. Procedura P – 07 Sedinta de deschidere …………………………………….. . 49
3

20. Procedura P – 08 Colectarea informatiilor………………………………………51 21. Procedura P – 09 Constatarea si raportarea iregularitatilor……………………. 56 22. Procedura P – 10 Revizuirea documentelor de lucru…………………………....57 23. Procedura P – 11 Sedinta de inchidere……………………………………….…58 24. Procedura P – 12 Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern………………………………………………………..………………..60 25. Procedura P – 13 Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern…………………………………………………………….…………..62 26. Procedura P – 14 Reuniunea de conciliere………………………………….…..63 27. Procedura P – 15 Raportul de audit public intern……………………………… 64 28. Procedura P – 16 Supervizarea………………………………………………… 66 29. Procedura P – 17 Difuzarea Raportului de audit public intern………………… 66 30. Procedura P – 18 Urmarirea recomandarilor…………………………………… 67

PARTEA a-IV-a CARTA AUDITULUI INTERN - model A. Rolul şi obiectivele auditului public intern……………………. ……………… 70 B. Statutul compartimentului de audit public intern ………………………………. 72 C. Principiile aplicabile compartimentului de audit public intern şi auditorului intern …………..……………………………………………….. 72 D. Metodologie…….. ………………………………………………………………75 E. Reguli de conduită……….. ……………………………………………………. 77

PARTEA a-V-a GLOSAR

4

ABREVIERI • • • • • • • • UCAAPI: Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern CAPI: Comitetul pentru Audit Public Intern DGFP: Directia Generala a Finantelor Publice CLC: Chestionarul de luare la cunostinta CCI: Chestionarul de control intern CLV: Chestionarul – lista de verificare FIAP: Fisa de identificare si analiza problemelor IT: Tehnologia informatiei 5 .

c) Auditul de regularitate . b) Auditul performanţei .examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele. Ajuta entitatea publica sa-si îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. regulilor procedurale si metodologice.reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. Tipuri de audit Legea privind auditul public intern defineste urmatoarele tipuri de audit: a) Auditul de sistem . pentru identificarea deficientelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora. in directa subordonare a 6 . a controlului si a proceselor de administrare. 4 din Legea privind auditul public intern.DISPOZITII GENERALE 1.PARTEA I APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA A. care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. 2.structură distincta în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. constituita din compartimente de specialitate. STRUCTURILE DE AUDIT PUBLIC INTERN IN ROMANIA 3. perfectionand activitatile entitatii publice. Organizarea auditului public intern in Romania În conformitate cu art. cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic. eficace şi eficient. B. Definitia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva. care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice. care le sunt aplicabile.reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi control intern. auditul public intern este organizat astfel: a) UCAAPI . sub aspectul respectarii ansamblului principiilor.

CAPI sprijina UCAAPI in definirea strategiei şi îmbunătăţirii activitatii de audit public intern în sectorul public. lit. Fac excepţie de la aceste prevederi instituţiile publice mici. 3. lit. în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentelor norme.1. UCAAPI este condusa de un director general.organism cu caracter consultativ. c) Compartimentele de audit public intern din entităţile publice – structuri funcţionale de bază în domeniul auditului public intern.1. condus de un presedinte. Compartimentul de audit public intern se organizează în mod obligatoriu la nivelul fiecărei entităţi publice. 3. evaluare. care au organizat compartimente de audit public intern proprii şi devin instituţii publice mici. b) CAPI . având atribuţii de coordonare. care are obligatia sa instiinteze compartimentul de audit public intern din cadrul DGFP teritoriale. 3. o perioada de 3 ani consecutiv. 3. sinteză în domeniul activităţii de audit public intern la nivel naţional. Instituţiile publice mici care au depăşit pragul anual de 100. Entităţile publice.4.9 din Legea auditului public intern.000 EURO. care efectuează şi misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. Sarcina urmăririi condiţiilor de instituţie publică mică se face de către conducatorul institutiei in cauza. au obligaţia de a-si constitui compartiment de audit public intern până la sfârşitul primului trimestru al anului următor. care exercita efectiv functia de audit public intern.1. va fi efectuat de către compartimentul de audit public intern de la nivelul ordonatorului ierarhic imediat superior. precum si acele entităţi publice subordonate pentru care conducerea de la nivelul ierarhic imediat superior a emis decizia de neînfiinţare a compartimentului de audit public intern. în conformitate cu art. constituit din 11 membri. aşa cum sunt definite acestea la art. de statutul sau. numit de ministrul finantelor publice.1.c) din Legea auditului public intern. 2.1.1. trebuie să înştiinţeze compartimentele de audit public intern din cadrul 7 . specialisti din afara Ministerului Finantelor Publice. cu avizul CAPI.ministrului finantelor publice.9. j) din Legea privind auditul public intern. Organizarea auditului public intern la nivelul entitatilor publice 3.3. respectiv de la constituirea entităţii publice.2. Auditul entităţii publice subordonate care nu înfiinţează compartiment de audit public intern. prin decizia persoanelor responsabile prevăzute la art.

respectiv 6. inclusiv din entitatile subordonate. 4. economicitate. cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice.11 din Legea auditului public intern. j) din Legea auditului public intern. .plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale.sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia. inclusiv din fondurile comunitare. lit.concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. gajarea. subpunctele 6.2.alocarea creditelor bugetare.constituirea veniturilor publice. . concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. . respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă. atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt: a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea. inclusiv din fondurile comunitare.1. Compartimentul de audit public intern auditează.1.vanzarea.sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme.sistemul de luare a deciziilor. . cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior in cazul entităţilor publice subordonate. . .angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată. precum si la administrarea patrimoniului public. fără a se limita la acestea. 8 . cel puţin o dată la 3 ani. eficienţă şi eficacitate. b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern. Precizarile referitoare la atributiile de la literele a) si b) sunt prezentate la punctul 6. precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora. de noul statut. în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica. .sistemele informatice.1. . următoarele: .3. . c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate. regularitate.DGFP teritoriale. Atributiile compartimentului de audit public intern În conformitate cu art.

g) in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor. .entităţile publice subordonate transmit organelor ierarhice imediat superioare astfel: cele ale Administraţiei publice locale până la 5 ianuarie. după cum urmează: . până la 25 ianuarie.entităţile publice ale Administraţiei publice centrale transmit la UCAAPI. . sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora. raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit. 9 .entităţile publice ale Administraţiei publice locale transmit trimestrial la structurile teritoriale UCAAPI. concluziile şi recomandările rezultate din activităţile lor de audit. precum şi despre consecinţele acestora.entităţile publice ale Administraţiei publice locale transmit la structurile teritoriale UCAAPI. precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională. . e) raportează periodic asupra constatărilor. după cum urmează: .d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate. eventualele iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern. iar cele ale Administraţiei publice centrale până la 10 ianuarie. însoţite de documentatia relevanta. la cererea acestora rapoarte periodice privind constatările. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatări. Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior. f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern. Compartimentele de audit public intern transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior. în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului. în termen de 10 zile de la încheierea trimestrului.entităţile publice ale Administraţiei publice centrale transmit trimestrial la UCAAPI. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior. până la 15 ianuarie.entităţile publice subordonate transmit trimestrial în maxim 5 zile de la încheierea trimestrului organelor ierarhice imediat superioare. . concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.

Independenta si obiectivitate 5. clarifica misiunea de audit. Carta auditului intern defineste obiectivele. Carta auditului intern si Codul privind conduita etica a auditorului intern 5. Norme de calificare 5. aplicabile structurii/activităţii/operaţiunii auditate. Independenta organizatorica Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea directă a conducătorului entităţii publice. 5. Codul privind conduita etica a auditorului intern cuprinde regulile pe care auditorii interni trebuie sa le respecte in exercitarea atributiilor. informaţii insuficiente.2.1. Scopul Codului privind conduita etica a auditorului intern este de a promova cultura etică în viziunea globală a profesiei de auditor intern. in termen de 3 zile. 10 . În cazul identificarii unor iregularităţi majore auditorul intern poate continua misiunea sau poate să o suspende cu acordul conducătorului entităţii care a aprobat-o. Codul privind conduita etică a auditorului intern reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită care trebuie să guverneze activitatea auditorilor interni. respectiv de la prevederile legale.2.1. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele si metodele de audit.1. NORMELE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORILOR INTERNI 5.).1.În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern se constată abateri de la regulile procedurale şi metodologice. exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice. C. compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern. fixeaza regulile de lucru intre auditor si auditat si promoveaza regulile de conduita. dacă din rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului. auditorii interni trebuie să înştiinţeze conducătorul entităţii publice şi structura de inspecţie sau o alta structura de control intern stabilita de conducatorul entitatii publice. 5. drepturile si obligatiile auditului intern si este elaborata de catre fiecare sef al compartimentului de audit public intern si aprobata de conducatorul entitatii publice.2. Prin atribuţiile sale. etc. Cazurile de identificare a iregularităţilor si fraudelor sunt prezentate in capitolul referitor la raportările periodice şi anuale.1.

2.după obţinerea avizului favorabil. .2. candidatul respectiv nu poate participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea acestei functii. Auditorii interni trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent. . b) Destituirea sefului compartimentului de audit public intern din entitatea publică se face numai cu avizul prealabil al UCAAPI.(1) din Legea auditului public intern. sa nu aiba prejudecati si sa evite conflictele de interese. în conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestor funcţii. Entitatea publică subordonată solicită acest aviz de la organul ierarhic imediat superior în baza următoarei proceduri: .in cazul in care avizul este nefavorabil. o declaraţie privind respectarea prevederilor art.candidaţii pentru funcţia de şef al compartimentului de audit public intern depun la compartimentul de audit public intern de la organul ierarhic imediat superior urmatoarele documente: curriculum vitae.1 Numirea/destituirea sefului compartimentului de audit public intern Seful compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii publice. în conformitate cu procedura stabilită de aceasta.2.pentru destituirea şefului compartimentului de audit public intern. realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acesteia. referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni. numirea şefului compartimentului de audit public intern se face de către conducătorul entităţii publice respective.20. astfel: a) Numirea sefului compartimentului de audit public intern din entitatea publică se face numai cu avizul prealabil al UCAAPI. Obiectivitate individuala Auditorii interni trebuie sa aiba o atitudine impartiala. minim 2 scrisori de recomandare. 5. 5. potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern.avizarea candidaţilor se face în termen de 10 zile de la data depunerii documentelor.Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor externe începând de la stabilirea obiectivelor auditabile. conducătorul entităţii publice subordonate notifică conducătorului de la 11 . . cu profesionalism şi integritate. în conformitate cu procedura stabilită de aceasta. o lucrare de conceptie privind organizarea si exercitarea auditului public intern in entitatea respectiva. Entitatea publică subordonată solicită acest aviz de la organul ierarhic superior în baza următoarei proceduri: .2. alin. cu avizul UCAAPI/organul ierarhic imediat superior. prin analizarea acestora şi prin consultări directe.

conducatorul de la organul ierarhic superior analizează motivele. b) Pentru revocarea auditorilor interni.in cazul obtinerii unui aviz favorabil destituirii. 5. rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv. referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni. cu 5-10 zile înainte de data susţinerii examenului. cu conducătorul entităţii publice. în conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea acestor funcţii. precum si scrisori de recomandare. are consultări directe cu aceştia.3. . Pierderea independentei si obiectivitatii auditorilor interni Persoanele care sunt soţi.2. Numirea/revocarea auditorilor interni Numirea/revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entităţii publice/organul colectiv de conducere. 5. efectuează investigaţii. . seful compartimentului de audit public intern analizează dosarele de înscriere depuse de candidaţii pentru ocuparea funcţiei de auditori interni şi poate avea consultări directe cu aceştia. numai cu avizul prealabil al sefului compartimentului de audit public intern.2. efectuează investigaţii. alin. are consultări directe cu şeful compartimentului de audit public intern care este propus pentru destituire. nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi publice. conducatorul entitatii publice procedeaza in conformitate cu prevederile legale. destituirea nu este posibila. numirea/ revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entităţii publice/organul colectiv de conducere în concordanţă cu regulamentul propriu de funcţionare şi cu prevederile prezentelor norme.in cazul obtinerii unui aviz nefavorabil. şi în termen de 10 zile prezintă avizul favorabil/nefavorabil revocarii. În cazul obţinerii unui aviz favorabil.(1) din Legea privind auditul public intern. şi în termen de 10 zile prezintă în scris avizul favorabil/nefavorabil privind destituirea. Dosarele de înscriere vor cuprinde în mod obligatoriu declaraţiile candidaţilor privind respectarea prevederilor art.organul ierarhic imediat superior despre intenţia de destituire. numirea în funcţie se face de către conducătorul entităţii publice/organul colectiv de conducere. 12 . astfel: a) Pentru acordarea avizului în vederea numirii auditorilor interni. după caz. c) Dacă funcţia de auditor intern nu este o funcţie publică. . conducătorul entităţii publice/organul colectiv de conducere înştiinţează seful compartimentului de audit public intern despre intenţia de revocare a unui auditor intern şi despre motivele acesteia.2. după caz. precum şi despre motivele destituirii.2.20. Seful compartimentului de audit public intern analizează motivele.

1. .cunoasterea principiilor de baza in economie. nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe.competenta in vederea aplicarii normelor. Competenta Pregătirea şi experienţa auditorilor interni constituie un element esenţial în atingerea eficacităţii activităţii de audit. procedurilor si tehnicilor de audit. indemanare si alte competente necesare pentru a-si exercita responsabilitatile individuale. . in domeniul juridic si in domeniul tehnologiilor informatice. în scris. constatarile si recomandarile fiecarei misiuni de audit public intern. Această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de metodologii şi sisteme IT moderne. de a putea expune clar si eficient obiectivele. 5.Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soţi. Auditorii interni care se găsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus. rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv.competenta in ceea ce priveste principiile si tehnicile contabile. Indiferent de natura lor. eşantioane statistice şi instrumente de control a sistemelor informatice. de metode de analiză analitică.cunostinte suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate si frauda. conducătorul entităţii publice şi şeful structurii de audit public intern. Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod. Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern ale entităţilor publice. Competenta si constiinta profesionala 5. Auditorii interni trebuie sa posede cunostinte. 13 .3.capacitatea de a comunica oral si in scris. misiunile de audit public intern vor fi încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii. cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă.3. mai ales: . nefiind in sarcina auditorilor interni investigarea acestora. Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană. . au obligaţia de a informa de îndată. . Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună in mod colectiv de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit.

14 . În scopul auditării unor proceduri specifice. auditorul intern trebuie sa dea dovada de o vigilenta sporita in ceea ce priveste riscurile semnificative susceptibile sa afecteze obiectivele.Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii 5.probabilitatea existentei erorilor.complexitatea si importanta domeniilor auditate. perioada destinata in acest scop fiind de minim 15 zile pe an. Pregatirea profesionala continua Auditorii interni trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. activitatile si resursele entitatii publice. Programul trebuie sa asigure ca normele. Definire Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa elaboreze un program de asigurare si imbunatatire a calitatii sub toate aspectele activitatii de audit public intern. . Pentru cunostinte de stricta specialitate pot fi contractate servicii de expertiza/ consultanta din afara entitatii publice. Competenţa şi capacitatea acestor servicii trebuie să fie verificate si lucrările supervizate de către structura de audit public intern solicitanta. 5. pot fi contractate servicii de expertiză/consultanţă din afara entităţii publice.4.4.2. 5. 5. instructiunile si codul etic sunt respectate de auditorii interni. .costurile implementarii unor controale suplimentare in raport cu avantajele preconizate. va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale. respectiv conducerea entitatii publice.Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa se asigure ca pentru fiecare misiune de audit public intern. Seful compartimentului de audit public intern. . Constiinta profesionala Auditorul intern trebuie sa depuna toate eforturile in decursul exercitarii functiei sale si sa ia in consideratie urmatoarele elemente: . indemanarea si competentele necesare pentru desfasurarea corecta a misiunii.perioada de lucru necesara pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit.pertinenta si eficacitatea procesului de gestiune a riscurilor si de control.3. .1.3. auditorii desemnati poseda cunostintele. Fiind constient ca procedurile de audit public intern nu pot garanta ca toate riscurile semnificative au fost detectate. iregularitatilor si a unor disfunctionalitati semnificative.3.

garantand calitatea rapoartelor de audit public intern. Elaborarea planului de audit public intern Planul de audit public intern se întocmeşte anual de către compartimentul de audit public intern. Acest proces trebuie sa permita evaluari interne si externe. . Evaluarea programului de calitate Auditul public intern necesita adoptarea unui proces permanent de supraveghere si evaluare a eficacitatii globale a programului de calitate.1.4.4. 5.1. initierea imbunatatirilor necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit public intern si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala. prin care seful compartimentului de audit public intern examineaza eficacitatea normelor interne de audit public intern pentru a verifica daca procedurile de asigurare a calitatii misiunilor de audit intern sunt aplicate in mod satisfacator. 6. instructiunilor si a Codului privind conduita etica a auditorului intern.1.avizarea numirii/ destituirii sefilor compartimentelor de audit public intern din entitatile publice. 6. initiindu-se masurile corective necesare in colaborare cu conducatorul entitatii publice in cauza. Evaluarea interna Evaluarea interna presupune efectuarea de controale permanente. Planificarea activitatii de audit public intern bazata pe analiza riscurilor 6.1. Evaluarea externa Evaluarea externa este efectuata de catre UCAAPI prin: .2.5.1.2. Norme de functionare a auditului public intern 6.4. Selectarea misiunilor de audit public intern se face in functie de urmatoarele elemente de fundamentare: 15 . Cerinte privind functionarea compartimentului de audit public intern Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit public intern. In acest cadru supervizarea realizarii misiunilor de audit public intern va permite depistarea deficientelor.1. cel putin o data la cinci ani.1. 5.verificarea respectarii normelor.2.2.

c) Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. . . El este păstrat în arhiva instituţiei publice împreună cu referatul de justificare in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale. rezultatele analizei riscului asociat (anexa la referatul de justificare). .a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri. Proiectul planului anual de audit public intern este intocmit până la data de 30 noiembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează. 16 . cu privire la structura şi dinamica unor riscuri interne sau de sistem. d) Numărul entităţilor publice subordonate. deficienţe consemnate în rapoartele Curţii de Conturi. cel putin o data la 3 ani.1. alte informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri.identificarea/descrierea entităţii/entităţilor sau a structurilor organizatorice la care se va desfăşura acţiunea de auditare. 6.identificarea/descrierea activităţii/operaţiunii supuse auditului public intern. care au fost avute in vedere la selectarea misiunii respective.analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale funcţionării sistemului. Planul anual de audit public intern reprezintă un document oficial. Structura planului de audit public intern Planul anual de audit intern are următoarea structură: . f) Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate subordonata. 6. Conducătorii entităţilor publice sunt obligaţi să ia toate măsurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI să fie introduse în planul anual de audit public intern al entităţii publice.1. realizate in bune conditii si raportate in termenul fixat.1. criteriile semnal si alte elemente de fundamentare. aprecieri ale unor specialişti. activităţi.obiectivele acţiunii de auditare. deficienţe constatate în proceseleverbale încheiate în urma inspecţiilor. evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediul în care evoluează sistemul auditat. respectiv: deficienţe constatate anterior în rapoartele de audit. Referatul de justificare trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit public intern. experţi etc. Referatul de justificare Proiectul planului anual de audit public intern este însoţit de un referat de justificare a modului in care sunt selectate misiunile de audit cuprinse in plan.scopul acţiunii de auditare. b) Criteriile semnal/sugestiile conducătorului entităţii publice.1. Conducătorul entităţii publice aprobă proiectul planului anual de audit public intern pana la 20 decembrie a anului precedent. e) Respectarea periodicităţii in auditare.3. programe/proiecte sau operaţiuni.2. g) Recomandările Curţii de Conturi.

Entităţile publice subordonate transmit normele proprii spre avizare la organul ierarhic imediat superior care a decis obligativitatea elaborării acestora. precum şi a numărului de specialişti cu care urmează să se încheie contracte externe de servicii de expertiză/consultanţă (dacă este cazul). Pentru entităţile publice care nu au compartiment de audit public intern organizat la data publicării prezentelor norme. 6. termenul curge din momentul înfiinţării acestora. precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunoştinţe de specialitate. În termen de 90 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României.1. este obligat sa elaboreze norme metodologice proprii. Organul ierarhic imediat superior poate decide elaborarea de norme proprii pentru fiecare unitate subordonată.2. 6.1. Gestiunea resurselor umane Seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfăşurarea activităţilor de audit public intern si trebuie sa asigure resursele necesare indeplinirii planului de audit public intern in mod eficient.durata acţiunii de auditare.numărul de auditori care urmează să fie atraşi în acţiunile de audit public intern din cadrul structurilor descentralizate. dacă specificul activităţii acestora o impune.Modificările legislative sau organizatorice. cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic imediat superior in cazul entităţilor publice subordonate. Reglementarea activitatii compartimentului de audit public intern Compartimentul de audit public intern elaborează norme specifice entităţii publice în care îşi desfăşoara activitatea. . 17 - . Actualizarea planului de audit public intern se realizeaza prin intocmirea unui Referat de modificare a planului de audit public intern. aprobat de conducătorul entităţii publice. 6. activităţi sau acţiuni ale sistemului. fiecare compartiment de audit public intern. numărul de auditori proprii antrenaţi în acţiunea de auditare.1. . perioada supusă auditării.3.4. care schimba gradul de semnificaţie a auditării anumitor operaţiuni.1. organizat in conformitate cu prevederile Legii auditului public intern. Actualizarea planului de audit public intern Actualizarea planului de audit public intern se face în funcţie de: .Solicitarile UCAAPI/entitatea publică ierarhic imediat superioară de a introduce/inlocui/elimina unele misiuni din planul de audit intern.

Pentru instituţia publică mică.1. informarea UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducatorul entităţii publice auditate. verificarea şi raportarea la UCAAPI sau la organul ierarhic imediat superior. pot solicita eventuale clarificări.4.Normele proprii se transmit pentru avizare cu aprobarea conducătorului entităţii publice. semnate pe fiecare pagină. concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit. 18 . elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern. Compartimentele de audit public intern abilitate să avizeze normele proprii entităţilor publice. Raportarea activitatii de audit public intern Raportul de audit public intern finalizat. este transmis conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea. precum şi despre consecinţele acestora. care nu sunt subordonate altor entităţi publice. modificări. se raporteaza imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. Misiunile de audit public intern desfăşurate la nivelul acestor entităţi se efectuează în conformitate cu normele proprii Ministerului Finanţelor Publice. pentru analiză şi avizare. Misiunile de audit public intern se desfasoara in conformitate cu normele proprii organului ierarhic imediat superior. completări ale acestora. împreună cu rezultatele concilierii. c) Entităţile publice subordonate pentru care entitatea publică de la nivelul ierarhic imediat superior a decis neînfiinţarea compartimentului de audit public intern. Conducătorii entităţilor publice vor lua măsurile necesare pentru soluţionarea operativă a acestor solicitări. după caz. a) b) c) d) e) Compartimentul de audit public intern asigura: raportarea periodica asupra constatărilor. b) Entităţile publice subordonate pentru care entitatea publica de la nivelul ierarhic imediat superior a decis organizarea compartimentului de audit public intern fără obligaţia elaborării de norme proprii. Compartimentele de audit public intern abilitate să avizeze normele proprii entităţilor publice sunt obligate să le avizeze în termen de 30 de zile şi să înştiinţeze entitatea în cauză. asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor. Misiunile de audit public intern desfăşurate la nivelul instituţiilor publice mici se efectuează în conformitate cu normele proprii Ministerului Finanţelor Publice. de auditorul intern care le-a elaborat. raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia. Următoarele entităţi publice nu elaborează norme proprii: a) Instituţiile publice mici. in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii. 6.

respectării legilor. 19 . . 6. Daca aceste criterii sunt adecvate. auditorii interni trebuie. reglementărilor şi procedurilor.eficacitatea şi eficienta operaţiilor. reglementărilor şi contractelor. Auditorii interni trebuie sa determine masura in care conducatorul entitatii publice a definit criterii adecvate de apreciere si daca obiectivele au fost realizate. Evaluarea sistemelor de control Auditul public intern ajută entitatea publică să menţină un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia. privind: . În cursul misiunilor. . Auditul public intern trebuie să supravegheze şi să evalueze eficacitatea acestui sistem.fiabilităţii şi integrităţii informaţiilor financiare şi operaţionale. Evaluarea managementului riscurilor Auditul public intern trebuie să sprijine conducătorul entităţii publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor. În cursul misiunilor.2. auditorii interni vor identifica toate riscurile.eficacităţii şi eficienţei operaţiilor.fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale. . . Evaluarea pertinenţei şi eficacităţii sistemului de control intern se va face pe baza rezultatelor evaluării riscurilor şi va viza operaţiile şi sistemele informatice ale entităţii publice din urmatoarele puncte de vedere: . Auditul public intern trebuie să evalueze riscurile aferente operaţiilor şi sistemelor informatice ale entităţii publice.respectarea legilor.protejarea patrimoniului. Obiective aferente unei activitati de audit public intern 6.2. . sa elaboreze in mod corespunzator aceste criterii.2.1. auditorul intern trebuie să examineze procedurile de control intern în acord cu obiectivele misiunii în vederea identificării tuturor deficienţelor semnificative ale acestora. acestea pot fi utilizate si de auditorii interni in evaluarea sistemului de control intern.2.protejării patrimoniului. impreuna cu conducerea entitatii publice. Auditorii interni trebuie sa analizeze operatiile si activitatile si sa determine masura in care rezultatele corespund obiectivelor stabilite si daca operatiile/activitatile sunt aplicate sau realizate conform prevederilor. . Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor criterii adecvate. în cazul în care acestea sunt semnificative. inclusiv cele care exced perimetrul misiunii. Daca acestea sunt inadecvate. contribuind la îmbunatăţirea lui continuă.6.

7. iar in partea dreaptă rezultatele obtinute cu referire la documentele corespunzătoare. 20 . Schema generala privind derularea misiunii de audit public intern Graficul prezentat mai jos oferă o viziune globală asupra procesului de audit public intern.PARTEA a-II-a . cu referire la procedurile de urmat. In partea stanga a graficului sunt prezentate etapele procesului de audit public intern. În Ghidul procedural sunt descrise procedurile si modelele standard ale documentelor utilizate.NORMELE METODOLOGICE PRIVIND MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN Aceasta parte prezinta metodele si instrumentele utilizate in derularea unei misiuni de audit public intern.

P02.Etape Derularea misiunii de audit public intern Proceduri Documente Iniţierea auditului P01. P03 Colectarea şi prelucrarea informatiilor P04 r P05 Analiza riscurilo Pregatirea misiunii de audit Elaborare programului de audit public intern P06 Ordinul de serviciu A-01 l «puncte tari si puncte slabe» Tabelu Declaraţia de independenţă C-01 A 02 Programul de audit A03 Programul preliminar al interventiilor la fata locului Deschiderea sedintei P07 Minuta sedintei de deschidere B-02 Colectarea dovezilor P08 Teste A-04 Formularele constatarilor de audit A-05 Interventia la fata locului Constatarea şi raportarea iregularitatilor P09 Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor A-06 Revizuirea documentelor de lucru P10 Nota centralizatoare a documentelor de lucru C-02 Inchiderea sedintei P11 Minuta şedinţei de închidere B-03 Elaborarea proiectului de raport de audit P12 Proiect de raport A07-1 Raportul de audit public intern Transmiterea proiectului de Raport P13 Reuniunea de conciliere P14 Minuta Reuniunii de conciliere B-04 Raportul final P15 Raportul final A07-2 Supervizarea P16 Urmarirea recomandarilor Difuzarea Raportului de audit public intern P17 21 .

Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern Compartimentul de audit public intern notifică entitatea/structura auditată cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern. de comun acord.4. In acest sens fiecare auditor intern trebuie sa intocmeasca o declaraţie de independenţă. d) identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă. Declaratia de independenta Independenţa auditorilor interni selectaţi pentru realizarea unei misiuni de audit public intern.4. durata acesteia. Ordinul de serviciu repartizeaza sarcinile de serviciu auditorilor interni. despre scopul.8. Pregatirea misiunii de audit public intern 8. c) identificarea punctelor cheie ale funcţionării entitatii/structurii auditate si ale sistemelor sale de control. trebuie declarata. pe baza planului anual de audit public intern aprobat de conducatorul entitatii publice. astfel încât aceştia să poată demara misiunea de audit. a tehnicilor sale de lucru si a diferitelor nivele de administrare. Aceste informatii trebuie să fie pertinente şi utile pentru a atinge urmatoarele scopuri: a) identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi socioeconomic în care entitatea/structura auditată îşi desfăşoară activitatea. 22 .Colectarea informatiilor In această etapă auditorii interni solicita si colecteaza informatii cu caracter general despre entitatea/structura auditata. precum si despre faptul că pe parcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului al căror program va fi stabilit ulterior.2. Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de audit public intern.1. b) cunoaşterea organizării entităţii/structurii auditate. Ordinul de serviciu Ordinul de serviciu se intocmeste de şeful compartimentului de audit public intern. e) identificarea informaţiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor controlului şi selecţionării tehnicilor de investigare adecvate.3. 8. 8. principalele obiective. 8. conform organigramei. pentru o evaluare prealabila a punctelor tari şi slabe.1. Colectarea si prelucrarea informaţiilor 8.

1 Obiectul auditabil Obiectul auditabil reprezintă activitatea elementară a domeniului auditat. analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea/structura auditată. situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacităţii entităţii publice de a realiza obiectivele. c) determinarea modalităţilor de funcţionare necesare pentru ca entitatea sa atinga obiectivul şi sa elimine riscul. Identificarea obiectelor auditabile 8. b) definirea pentru fiecare operaţiune în parte a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere al controalelor specifice şi al riscurilor aferente (ce trebuie să fie evitate). regulamente de funcţionare. ale cărei caracteristici pot fi definite teoretic şi comparate cu realitatea practică. 8. circuitul documentelor). Etapele identificarii obiectelor auditabile Identificarea obiectelor auditabile se realizeaza in 3 etape: a) detalierea fiecărei activităţi în operaţii succesive descriind procesul de la realizarea acestei activităţi până la înregistrarea ei (circuitul auditului).2.2.5.6.5. 8. analiza rezultatelor controalelor precedente. Prelucrarea informaţiilor a) b) c) d) e) Prelucrarea informaţiilor consta in : analiza structurii/entităţii auditate şi activităţii sale (organigrama. 8. Analiza riscurilor 8.8. analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern.5. definite sub aspectele caracteristicilor specifice şi ale riscurilor asociate. acţiune. analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entităţii/structurii auditate. 8. constituie suportul analizei riscurilor. Lista centralizatoare a obiectelor auditabile Lista centralizatoare a obiectelor auditabile.5. fişe ale posturilor. Definirea riscului Riscul reprezinta orice eveniment. 23 .1.3.6.4.

manageriale etc. arhivare necorespunzatoare a documentelor justificative.2. structurale. c) să evalueze structura/evoluţia controlului intern al entitatii/structurii auditate.6. insuficienta organizare a resurselor umane. b) identificarea si evaluarea riscurilor inerente. cu incidenta asupra operatiilor financiare.2. a procedurilor de control intern. 8. cuantificarea si impartirea lor pe clase de risc. d) Riscuri generate de schimbarile legislative.probabilitatea de aparitie.8. de eroare semnificativa a activitatilor entitatii/structurii auditate.1. documentatia insuficienta. nedetectarea operatiilor cu risc financiar. Componentele riscului Componentele riscului sunt: . 24 . d) evaluarea punctelor slabe. 8. . respectiv gravitatea consecintelor si durata acestora.6. c) verificarea existentei controalelor interne.nivelul impactului. Scopul analizei riscurilor Analiza riscului reprezinta o etapă majoră în procesul de audit public intern.1.6. lipsa unui control asupra operatiilor cu risc ridicat.3. neactualizata. b) Riscuri operationale: neinregistrarea in evidentele contabile. respectiv a riscurilor.6. b) să identifice dacă controalele interne sau procedurile entitatii/structurii auditate pot preveni. 8. Auditorii interni trebuie să integreze în procesul de identificare şi evaluare a riscurilor semnificative şi pe cele depistate în cursul altor misiuni. elimina sau minimiza pericolele. Fazele analizei riscurilor Fazele analizei riscurilor sunt urmatoarele : a) analiza activitatii entitatii/structurii auditate. precum si evaluarea acestora. c) Riscuri financiare: plati nesecurizate. Categorii de riscuri Categorii de riscuri: a) Riscuri de organizare (neformalizarea procedurilor): lipsa unor responsabilitati precise. care are drept scopuri: a) să identifice pericolele din entitatea/structura auditata.1.

control intern cu lipsuri grave. a calităţii 8. Masurarea probabilitatii Criteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului sunt: a) aprecierea vulnerabilităţii entităţii.vulnerabilitate redusă. criteriile de apreciere. .probabilitate mare. Măsurarea gravităţii consecinţelor evenimentului (nivelul impactului) Nivelul impactului reprezintă efectele riscului în cazul producerii sale şi se poate exprima pe o scară de valorică pe trei nivele: . a) Aprecierea vulnerabilităţii entităţii Pentru a efectua aprecierea.6. 8.4. b) Aprecierea controlului intern Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize controlului intern al entităţii. . Probabilitatea de apariţie a riscului variază de la imposibilitate la certitudine şi este exprimată pe o scara de valori pe trei nivele: .complexitatea prelucrării operaţiilor.impact scăzut. .impact moderat. . .6. .4. cum ar fi: .probabilitate mică. . Pentru realizarea masurarii riscurilor se utilizeaza drept instrumente de masurare.control intern insuficient. . Vulnerabilitatea se exprimă pe trei nivele: . .resursele umane. auditorul va examina toţi factorii cu incidenţă asupra vulnerabilităţii domeniului auditabil.probabilitate medie.6.impact ridicat. Masurarea riscurilor Masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie a riscului si de gravitatea consecintelor evenimentului.4.vulnerabilitate mare. b) aprecierea controlului intern.mijloacele tehnice existente.1.vulnerabilitate medie. pe trei nivele: .2. 25 .control intern corespunzător. .8.

vulnerabilitate mare – nivel 3. b) identificarea ameninţărilor. respectiv a obiectelor auditabile. Recomandam utilizarea criteriilor : aprecierea controlului intern. d2) pentru aprecierea cantitativă: impact financiar slab – nivel 1. astfel : d1) pentru aprecierea controlului intern: control intern corespunzător – nivel 1. control intern cu lipsuri grave – nivel 3. aprecierea cantitativă si aprecierea calitativă. e) stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). d3) pentru aprecierea calitativă: vulnerabilitate redusă – nivel 1.5. prin determinarea impactului financiar al acestora. d) stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu. Produsul acestor doi factori dă punctajul pentru criteriul respectiv iar suma punctajelor pentru o anumită operaţie/activitate auditabilă conduce la determinarea punctajului total al riscului operaţiei/activităţii respective. riscurilor inerente posibile. prin utilizarea unei scari de valori pe trei nivele. In această fază se analizează si se identifica activităţile/operaţiile precum şi a interdependenţele existente între acestea. vulnerabilitate medie – nivel 2. control intern insuficient – nivel 2. fixându-se perimetrul de analiză. Punctajul total al riscului se obţine utilizând formulele: 26 . Metoda – model de analiza a riscurilor Prezentele norme metodologice exemplifica efectuarea analizei riscurilor prin parcurgerea urmatorilor pasi: a) identificarea (listarea) operaţiilor/activităţiilor auditabile.6.Probabilitate mare medie mică Impact scăzut moderat ridicat 8. Se atribuie un factor de greutate şi un nivel de risc fiecărui criteriu. asociate acestor operaţiuni/ activităţi. impact financiar important – nivel 3. impact financiar mediu – nivel 2. c) stabilirea criteriilor de analiză a riscului.

obiectivele specifice. Domeniu Obiective Riscuri F/ f Opinie Consecinţe Gradul de încredere Comentariu 8. indicatori şi indici).1.7. precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern. respectiv elaborarea tabelului puncte tari si puncte slabe. Programul de audit public intern Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern. risc mare. T = N1 x N2 x…. Tabelul prezinta în partea stângă rezultatele analizei riscurilor (domeniile/obiectele auditabile. pe baza punctajelor totale obţinute anterior. iar în partea dreaptă opinia şi comentariile auditorului intern. este semnată de seful compartimentului de audit public intern si adusa la cunostinta principalilor responsabili ai entităţii/structurii auditate în cadrul sedintei de deschidere. Elaborarea tematicii in detaliu a misiunii de audit public intern Tematica în detaliu cuprinde totalitatea domeniilor/obiectelor de auditat selectate (obiectivele de îndeplinit). 8. în: risc mic.T= ∑ Pi x Ni i=1 n Unde: sau Pi = ponderea riscului pentru fiecare criteriu. Ni = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. risc mediu. riscuri. g) ierahizarea/operatiunilor activitatiilor ce urmeaza a fi auditate. f) clasarea riscurilor. care se intocmeste in baza tematicii detaliate.x Ni. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului. respectiv stabilirea tematicii în detaliu. Tabelul punctelor tari şi punctelor slabe prezintă sintetic rezultatul evaluarii fiecărei activităţi/operaţiuni/teme analizate şi permite ierarhizarea riscurilor în scopul orientării activităţii de audit public intern. unde N = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat.7. 27 .

8. inclusiv perioadele de 28 . Deschiderea interventiei la fata locului 8.7.Programul de audit public intern are drept scopuri: a) asigura seful compartimentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern. 8. Minuta sedintei de deschidere Data şedinţei de deschidere. in cazuri justificate (interese speciale. Amânarea trebuie discutata cu compartimentul de audit public intern şi notificata la conducatorul entitatii publice. 8. c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor. testele. validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului. de catre supervizor. f) asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit public intern. d) prezentarea tematicii în detaliu. b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern. Sedinta de deschidere Sedinta de deschidere a interventiei la fata locului se derulează la unitatea auditată. alte circumstante). 8. e) acceptarea calendarului întâlnirilor. Entitatea auditata poate solicita amanarea misiunii de audit. Ordinea de zi a sedintei de deschidere trebuie sa cuprinda : a) prezentarea auditorilor interni. cuantificările. aspectele importante discutate trebuie consemnate in minuta sedinţei de deschidere.9.8. respectiv studiile. b) asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activităţilor.2 Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se intocmeste in baza programului de audit public intern si prezintă în mod detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze.1.Notificarea privind realizarea interventiilor la fata locului Compartimentul de audit public intern trebuie sa notifice entitatea/structura auditata despre programul verificărilor la faţa locului. cu participarea auditoriilor interni şi a personalului entităţii/structurii auditate.8.2. lipsa de timp. participanţii. 8.

Scopul urmăririi este de a verifica dacă toate tranzacţiile reale au fost înregistrate. 9.1. Odata cu aceasta notificare trebuie sa se transmita si Carta auditului intern. precum si eficacitatea controalelor interne. analiza şi evaluarea acestora.asigura validarea.2.2. f) Garantarea: verificarea realitatii tranzacţiilor înregistrate prin examinarea documentelor. Definire si etape Interventia la fata locului consta in colectarea documentelor. acurateţea înregistrărilor.2.desfasurare. Tehnicile de verificare sunt: a) Comparaţia: confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe surse diferite. c) Recalcularea: verificarea calculelor matematice. b) intervievarea personalului auditat. g) Urmărirea: reprezinta verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat.1. d) Confirmarea: solicitarea informaţiei din doua sau mai multe surse independente (a treia parte) în scopul de a validarii acesteia. concordanţa cu legile şi regulamentele. g) verificarea modului de realizare a corectarii acţiunilor menţionate în auditarile precedente (verificarea realizarii corectarii ) 9. Interventia la fata locului (munca de teren) 9. Tehnici si instrumente de audit intern 9. d) analiza datelor şi informaţiilor.1. e) evaluarea eficientei şi eficacitatii controalelor interne. e) Punerea de acord: procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări. de la articolul înregistrat spre documentele justificative. confirmarea. f) realizarea de testări.Verificarea . b) Examinarea: presupune urmarirea in special a detectarii erorilor sau a iregularităţilor.1. declaraţiilor. Interventia la fata locului cuprinde urmatoarele etape: a) cunoasterea activităţii/sistemului/procesului supus verificării şi studierea procedurilor aferente. documentelor. Principalele tehnici de audit intern 9. c) verificarea înregistrărilor contabile. 29 .

Observarea fizica reprezinta modul prin care auditorii interni işi formeaza o părere proprie. precum si recomandarile pentru rezolvare. Informaţiile primite trebuie confirmate cu documente. resursele umane existente.1. tehnice si de informare.1.stabilirea documentatiei justificative complete. Analiza consta in descompunerea unei entităţi în elemente.ghideaza auditorii interni in activitatea de identificare obiectiva a disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestor disfuncţii.2. 9.2.2.2. cauzele si consecintele. funcţionarea entitătii/structurii auditate. responsabilităţile şi metodele mijloacele financiare.cuprinde întrebări referitoare la contextul socio-economic. Cuprinde un set de întrebări standard privind obiectivele definite. FIAP trebuie să fie aprobată de către coordonatorul misiunii. Tipurile de chestionare sunt: a) chestionarul de luare la cunostiinta (CLC) .2. 9. . Principalele instrumente de audit intern 9.9.se utilizeaza pentru prezentarea fundamentata a constatărilor auditului public intern. organizarea interna. 9.2.2.se intocmeste pentru fiecare disfunctionalitate constatata.reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii individuale si invers.2. 9.este utilizat pentru stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. atributiilor si responsabilitatilor referitoare la acestea. 30 . care pot fi izolate. a) Fisa de identificare si analiza problemelor (FIAP) .1. Prezinta rezumatul acesteia. b) chestionarul de control intern (CCI) . Chestionarul cuprinde întrebarile pe care le formuleaza auditorii interni. c) chestionarul-lista de verificare (CLV) .1.stabilirea fluxurilor informatiilor.2.2. confirmată de reprezentantii entitatii/structurii auditate şi supervizată de seful compartimentului de audit (sau de către înlocuitorul acestuia). 9.3 Interviul se realizează de catre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate/implicate/interesate.2. Formularele constatarilor de audit public intern .4.Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit). care permite: . cuantificate şi măsurate distinct. identificate.3.2.2. .

minuta sedintei de inchidere.declaraţia de independenţă. Secţiunea C – Documentatia misiunii de audit public intern : . Tipuri de dosare de audit public intern: a) Dosarul permanent cuprinde urmatoarele sectiuni : Secţiunea A – Raportul de audit public intern si anexele acestuia: .strategii interne. . .minuta reuniunii de conciliere.reguli. 31 . . care va informa in termen de 3 zile conducatorul entitatii publice si structura de control abilitata pentru continuarea verificarilor. 9. .ordinul de serviciu.notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern.rapoarte ( intermediar.informaţii privind posturile cheie/fluxuri de operatii. . responsabilităţi. . . fişele posturilor. interventia la fata locului şi raportul de audit public intern.proceduri de lucru. graficul organizaţiei.minuta şedinţei de deschidere.formularele de constatare a iregularităţilor. . .rapoarte de audit public intern anterioare şi externe .Dosarele de audit public intern Dosarele de audit public intern – prin informatiile continute asigura legătura între sarcina de audit.corespondenţă cu entitatea/structura auditata. .materiale despre entitatea/structura auditata (indatoriri. Dosarele stau la baza formularii concluziilor auditorilor interni.programul de audit.fisele de identificare şi analiza problemelor (FIAP). .b) Formularul de constatare si raportare a iregularităţilor – se intocmeste in cazul in care auditorii interni constată existenta sau posibilitatea producerii unor iregularitati. .documentatia analizei riscului. Se transmite imediat sefului compartimentului de audit public intern. număr de angajaţi.informaţii financiare. Secţiunea B – Administrativă: . natura şi locaţia înregistrărilor contabile). . sinteza recomandărilor). . final. . regulamente şi legi aplicabile.3.

d) se intocmeste pe baza FIAP-urilor. 32 . c) raportul trebuie sa exprime opinia auditorului intern. Dosarul este indexat prin atribuirea de litere si cifre (E.…) pentru fiecare secţiune/obiectiv de audit din cadrul Programului de audit. Indexarea trebuie să fie simplă şi uşor de urmărit.Secţiunea D – Supervizarea si revizuirea desfasurarii misiunii de audit public intern si a rezultatelor acesteia: . 9. dupa care se arhiveaza în concordanţă cu reglementarile legale privind arhivarea.1. care trebuie sa confirme si sa sprijine concluziile auditorilor interni. Revizuirea Revizuirea se efectueaza de catre auditorii interni. extrase din acestea. a recomandarilor finale din proiectul Raportului de audit public intern si a calendarului de implementare a recomandarilor. 10. b) Dosarul documentelor de lucru – cuprinde copii xerox a documentelor justificative. Elaborarea proiectului de Raport de audit public intern (raport intermediar) In elaborarea proiectului Raportului de audit public intern trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte: a) constatarile trebuie sa apartina domeniului/obiectivelor misiunii de audit public intern si sa fie susţinute prin documente justificative corespunzătoare.G.F. . Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit public intern Dosarele de audit public intern sunt proprietatea entitatii publice şi sunt confidenţiale. 9.5. Se intocmeste o minuta a sedinţei de închidere. Ele trebuie pastrate până la îndeplinirea recomandărilor din raportul de audit public intern. bazata pe constatarile efectuate. Şedinţa de închidere a interventiei la fata locului are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni. b) recomandarile trebuie să fie în concordanţă cu constatările şi sa determine reducerea riscurilor potentiale. Raportul de audit public intern 10. inainte de intocmirea proiectului Raportului de audit public intern. 9.6.revizuirea raportului de audit public intern. pentru a se asigura ca documentele de lucru sunt pregatite in mod corespunzator.4.raspunsurile auditorilor interni la revizuirea raportului de audit public intern.

auditorii interni organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate. jignitor. ordinul de serviciu. Punctele de vedere primite trebuie analizate de catre auditorii interni. 10. Transmiterea proiectului de Raport de audit public intern Proiectul de Raport de audit public intern se transmite la structura auditata. documente/materiale examinate. c) promovarea unui limbaj cât mai uzual şi a unui stil de exprimare concret. e) ierarhizarea constatărilor (numai cele importante vor fi prezentate în sinteza sau la concluzii).4. uneori. d) constatări efectuate. 10. f) evidenţierea aspectelor pozitive şi a îmbunătăţirilor constatate de la ultima misiune de audit public intern.3. b) evitarea utilizarii expresiilor imprecise (se pare. în general. a stilului eliptic de exprimare. Se intocmeste o minuta privind desfasurarea reuniunii de conciliere. tendenţios.In redactarea proiectului Raportului de audit public intern. Structura proiectului de Raport de audit public intern Proiectul Raportului de audit public intern trebuie sa cuprinda cel puţin următoarele elemente: a) scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern. 33 . materiale întocmite în cursul acţiunii de audit public intern). documente şi orice alt material probant sau justificativ). perioada auditată). acte. c) modul de desfăşurare a acţiunii de audit intern (sondaj/exhaustiv. f) documentaţia-anexă (notele explicative. 10. unitatea/structura organizatorică auditată. trebuie sa fie respectate urmatoarele principii: a) constatările trebuie sa fie prezentate într-o manieră pertinenta si incontestabilă. echipa de auditare.2. documentare. durata acţiunii de auditare. evident). situaţii. e) concluzii şi recomandări. proceduri. metode si tehnici utilizate. b) date de identificare a misiunii de audit public intern (baza legală. note de relaţii. limbajului abstract. iar aceasta poate trimite in maxim 15 zile de la primire punctele sale de vedere. d) evitarea tonului polemic. Reuniunea de conciliere In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere.

– comunicarea periodică a stadiului progresului acţiunilor. Curtea de Conturi are acces la Raportul de audit public intern în timpul verificărilor pe care le efectuează.10. Dupa avizarea recomandarilor cuprinse in Raportul de audit public intern. – stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare.5. Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia. acestea vor fi comunicate structurii auditate. Responsabilitatea structurii auditate Responsabilitatea structurii auditate in aplicarea recomandarilor consta in : – elaborarea unui plan de actiune. insotit de un calendar privind indeplinirea acestuia. Aceste recomandari vor fi insotite de documentatia de sustinere. pentru analiza si avizare. in mod eficace si ca. – punerea în practică a recomandarilor. 10. 11.1. 34 . in termenele stabilite. finalizat. Difuzarea Raportului de audit public intern Seful compartimentului de audit public intern trimite Raportul de audit public intern. Urmarirea recomandarilor Obiectivul acestei etape este asigurarea ca recomandarile mentionate in Raportul de audit public intern sunt aplicate intocmai. Raportul de audit public va fi insotit de o sinteza a principalelor constatări şi recomandări.6. – evaluarea rezultatelor obţinute. Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa informeze UCAAPI sau organul ierarhic imediat superior despre recomandarile care nu au fost avizate de conducatorul entitatii publice. Structura auditata trebuie sa informeaze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandarilor. impreuna cu rezultatele concilierii si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate conducatorului entitatii publice care a aprobat misiunea. Elaborarea Raportului de audit public intern Raportul de audit public intern trebuie să includă modificările discutate şi convenite din cadrul reuniunii de conciliere. conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandari. 11. Pentru institutia publica mica.

11. 35 . dupa caz. Responsabilitatea compartimentului de audit public intern Compartimentul de audit public intern verifica si raporteaza la UCAAPI sau la organul ierarhic imediat superior. d) verifica daca redactarea raportului de audit public intern.2. c) verifica existenta elementelor probante. supervizarea este asigurata de un auditor intern desemnat de acesta. este exacta. Supervizarea misiunii de audit public intern Şeful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfasurare a misiunii de audit public intern. clara. b) verifica executarea corecta a programului misiunii de audit. 12. astfel : a) ofera instructiunile necesare (adecvate) derularii misiunii de audit. In cazul în care seful compartimentului de audit public intern este implicat în misiunea de audit. Scopul actiunii de supervizare este de a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate. concisa si se efectueaza in termenele fixate. asupra progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor. atat cel intermediar cat si cel final. Compartimentul de audit public intern va comunica conducatorului entitatii publice stadiul implementarii recomandarilor.

Iau la cunostinta de Ordinul de serviciu si de sarcinile repartizate.PARTEA a III-a GHID PROCEDURAL 13.. iar obiectivele acesteia sunt……. Premise: Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de audit public intern si se intocmeste de catre seful acestui compartiment. se va efectua o misiune de audit public intern la……….in perioada……. 4..... 2. 5.01 ORDINUL DE SERVICIU Scopul: De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni. Mentionam ca se va efectua un audit de……. pe baza planului anual de audit public intern..Data……… ORDIN DE SERVICIU In conformitate cu prevederile……. astfel incit acestia sa poata demara misiunea de audit public intern. 3.Scopul misiunii de audit este……. Echipa de audit public intern este formata din urmatorii auditori….si cu Planul anual de audit public intern. Aloca un numar Ordinului de serviciu. Asigura copii ale Ordinului de serviciu fiecarui membru al echipei de audit. Procedura: Seful Compartimentului de audit public 1. PROCEDURA P . Personalul de secretariat Auditorii Exemplu Model A-01 Entitatea publica Nr……. Conducatorul Compartimentului de audit public intern 36 . Intocmeste Ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern.. Repartizeaza sarcinile de serviciu pe intern fiecare auditor in parte.

... să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane...... reală sau presupusa.. Astfel.. informeaza de urgenta conducerea. fiind furnizata in acest sens o justificare din partea conducatorului Compartimentului de audit public intern... Aprobă Declaraţiile de Independenţă... Completează Declaraţia de Independenţă – Model A02. grupuri... un auditor nu va fi desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale.. Data . Identifica incompatibilitate semnalată de catre auditori şi stabileste modalitatea in care aceasta poate fi atenuata..... Verifica Declaraţia de Independenţă.. 5... auditorii sunt obligati sa informeze de urgenta conducerea.. doar dacă repartizarea lui este imperios necesara. Misiunea de audit public intern ……………………………………... Da Ati avut/aveti vreo relaţie oficială. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Ati avut/aveti functii sau ati fost/sinteti implicat(a) in ultimii 3 ani intr-un 37 Nu . financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi. 6..... Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusa. inclusiv consultantii: Numele ... 3... Incompatibilităţi În legatura cu entitatea/structura auditata……... Procedura: Auditorii Şeful de serviciu 1......14..... Premise: In vederea desemnarii auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit public intern vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora.......... Auditorii DECLARATIA DE INDEPENDENTA — Model A-02 Entitatea publica……....... Dacă în timpul efectuării misiunii de audit apare o incompatibilitate...... 4. A fi completat de către auditori. Îndosariază Declaraţia de independenta in dosarul de audit.. PROCEDURA P – 02 DECLARAREA INDEPENDENTEI Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor fata de entitatea/structura auditata.. 2.

Incompatibilităţi personale (a se trece din pagina anterioară) 2. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. Model A-02 Entitatea publica Se completeaza de către Şeful de serviciu 1. ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul entitatii/structurii ce va fi auditata sau cu membrii organului de conducere colectiva? Aveţi vreo legătură politică. ordine de plata. notificaţi şeful Compartimentului de audit public intern de urgenta? Auditor. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. explicaţi cum anume Data si semnatura 38 . şi alte instrumente de plata pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. Pot fi negociate/ diminuate incompatibilităţile? Dacă da. apare orice incomptibilitate personală. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevente de la vreun grup anume. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. Conducator Compartiment de audit public intern.alt mod in activitatea entitatii/structurii ce va fi auditata? Aveti responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana? Ati fost implicat in elaborarea si implementarea sistemelor de control ale entitatii/structurii ce urmeaza a fi auditata? Sinteti sot/sotie.

Includ domeniile de interes (dacă se comunică) în programul de audit. Conducatorul Compartimentului de audit Personalul de secretariat Auditorii 39 . Aloca un numar adresei de notificare si o transmite entitatii/structurii auditate. 6. Îndosarieaza copia adresei de notificare in dosarul permanent.Pregatesc adresa de notificare către părţile interesate in vederea transmiterii acesteia cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit public intern.15. 2. 5. Verifica adresa de notificare. 4. 3. Semneaza adresa de notificare. PROCEDURA P – 03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Scopul: Să informeze entitatea/structura auditata de declansarea misiunii de audit public intern. Premise: Se intentioneaza ca prin notificarea entitatii/structurii auditate sa se asigure desfasurarea corespunzatoare a procedurilor de audit. Procedura: Auditorii 1.

.. va rugam sa ne puneti la dispozitie urmatoarea documentatie necesara:………………… Daca aveti unele întrebări privind aceasta actiune. Cu stima ----------------Conducatorul Compartimentului de audit public intern Data ----------- 40 . ... Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o sedinta de deschidere in vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit.... Pentru o mai buna intelegere a activitatii dumneavoastra.prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern... cuprinzand: .Model B-01 Entitatea publica Data NOTIFICAREA PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN Catre De la Ref Părţile interesate Conducatorul Compartimentului de audit public intern Denumirea misiunii de audit public intern Stimate(ă)..programul interventiei la fata locului....... .. urmeaza ca in perioada de……….. Auditul va examina responsabilitatile asumate de catre (numele entitatii/structurii auditate) si va determina daca aceasta isi indeplineste obligatiile sale intr-un mod eficient si efectiv.prezentarea auditorilor..scopul misiunii de audit public intern.... .. sa efectuam o misiune de audit public intern cu tema……la (numele entitatii/structurii auditate). In conformitate cu Planul anual de audit public intern... va rog sa contactati pe (numele auditorului) sau pe mine ..alte aspecte..

pertinente si utile pentru a atinge obiectivele misiunii de audit public intern. regulamente de functionare. in fapt. . PROCEDURA P–04 COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMATIILOR Scopul: Cunoasterea domeniului auditabil il ajuta pe auditor sa se familiarizeze cu entitatea/structura auditata.sa identifice constatarile semnificative si recomandarile din rapoartele de audit precedente care ar putea sa afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern.identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa.16.identificarea principalelor elemente ale contextului institutional si socio-economic in care entitatea/structura auditata isi desfasoara activitatea. .analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea entitatii/structurii auditate. fise ale posturilor. fiabile. pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe. procedurile scrise). pregatirea informatiilor in vederea efectuarii analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare. .sa identifice surse potentiale de informatii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului si sa considere validitatea si credibilitatea acestor informatii.analiza entitatii/structurii auditate si activitatiile sale (organigrama. Colectarea informatiilor faciliteaza procedurile de analiza de risc si cele de verificare. Premise: Colectarea este. Colectarea informatiilor presupune: . .identificarea punctelor cheie ale functionarii entitatii/structurii auditate si ale sistemelor sale de control. . . . 41 .analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a misiunii de audit public intern.

8. Conducatorul Compartimentului de audit public intern 42 . Organizeaza o sedinta pentru identificarea obiectivelor auditabile si a criteriilor de analiza de risc. Obtin organigrama. Identifica personalul responsabil.Procedura: Auditorii 1. Identifica legile si regulamentele aplicabile entitatii/structurii auditate. a scopului auditului si a metodologiei. 3. Obtin exemplare ale rapoartelor de audit anterioare. fise ale posturilor. Se familiarizeaza cu activitatea entitatii/structurii auditate. dupa caz. 6. proceduri scrise ale entitatii/structurii auditate. Reevalueaza stabilirea obiectivelor. 2. regulamentele de functionare. 7. Revede documentatia. 5. 4. 9. Aduna date statistice asupra performantei pentru a-i sprijini in faza de analiza a riscului. Identifica circuitul documentelor.

care are drept scopuri: identificarea pericolelor din entitatea/structura auditata. 8. Stabilesc punctajul total al criteriului utilizat. 4. Ierarhizeaza operatiunile activitatiilor ce urmeaza a fi auditate. Claseaza riscurile pe baza punctajelor totale obtinute. . Stabilesc ponderea fiecarui criteriu al riscului. Riscurile potentiale se pot concretiza in recomandari de audit.gradul de gravitate al pierderii care poate sa rezulte ca urmare a riscului (sau al consecintelor directe si indirecte). daca controalele interne sau procedurile entitatii/structurii auditate pot preveni. 9. 5. 2. Punctele forte si punctele slabe se exprima calitativ si cantitativ in functie de rezultatele asteptate si de conditiile de obtinere a acestora. testarile si verificarile anterioare. 7. Stabilesc criteriile de analiza a riscurilor. pregatesc o lista centralizatoare a obiectelor auditabile. aceastea depinzand de rezultatele de la controalele. Un punct forte sau un punct slab trebuie sa fie exprimat in functie de un obiectiv de control intern sau de o caracteristica urmarita. respectiv elaboreaza Tabelul puncte tari si puncte slabe. Transmit Tabelul puncte tari si puncte slabe si constatarile facute catre conducatorul Compartimentului de audit public intern.probabilitatea ca riscul sa revina (notiune cuantificata formal). evaluarea structurii/evolutiei controlului intern al entitatii/structurii auditate Premise: Reprezinta un punct de pornire in elaborarea tabelului „puncte tari si puncte slabe”. Din activitatea desfasurata in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor. 43 . 3. Procedura: Auditorii 1. pentru a asigura buna functionare a entitatii/structurii auditate sau atingerea unui rezultat scontat. Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. Identifica amenintarile (riscurile) asociate acestor operatiuni/activitati. PROCEDURA P – 05 ANALIZA RISCURILOR Scopul: Analiza riscului reprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern. Aprecierea unui risc are la baza doua estimari: . 6.17. elimina sau minimiza pericolele.

……. Indosariaza Tabelul puncte tari si puncte slabe in dosarul permanent... Organizeaza o sedinta pentru identificarea obiectivelor de audit si a criteriilor de analiza de risc.. Perioada supusa auditului Intocmit de . Data……… Aprobat de. Avizeaza Tabelul puncte tari si puncte slabe si Fisele de Constatare si Analiza a Problemelor initiate pentru fiecare control potential. Reevalueaza stabilirea obiectivelor.. 12.. dupa caz. 11......…… Data……… Domeniul Obiective Riscuri Opinie F/f Consec Gradul de inţe incre-dere Comentariu Ghidul de Evaluare al controlului intern Controlul intern este SLAB Daca conducerea si/sau personalul demonstreaza o atitudine necooperanta si nepasatoare cu privire la conformitate. • 44 . Auditorii Exemplu Entitatea publica Model C-01 Tabelul „PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE” Denumirea misiunii de audit.Conducatorul Compartimentului de audit public intern 10... sectiunea C. sau reviziile externe.. pastrarea dosarelor. • auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit probleme deosebite. a scopului auditului si a metodologiei.

18. validarea acestora cu materiale probante si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata locului. cuantificarile.06 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT Scopul: Asigura conducatorul Compartimentului de audit public intern ca au fost luate in considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern si asigura repartizarea sarcinilor si planificarea activitatiilor. Auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit anumite probleme. analiza arata ca sunt in functiune tehnici de control adecvate si suficiente. procedurile sunt bine sustinute de documente. precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor intern. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului. conducerea si personalul demonstreaza o atitudine cooperanta cu privire la conformitate. testele. analiza arata ca sunt in functiune numeroase si eficiente tehnici de control intern. pastrarea dosarelor si reviziilor externe. conducerea si personalul demonstreaza o atitudine constructiva. Programul preliminar al interventiilor la fata locului se intocmeste in baza Programului de audit public intern si prezinta detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le efectueze. 45 . procedurile de control intern lipsesc sau sunt putin utilizate. existand preocuparea de a anticipa si inlatura problemele. PROCEDURA P . auditurile anterioare si studiile preliminare nu au descoperit nici un fel de probleme. respectiv studiile. dar conducerea a luat masuri de remedire si a raspuns satisfacator la recomandarile auditului. de catre supervizor. care se intocmeste in baza tematicii detaliate.• • • POTRIVIT • • • PUTERNIC • • • analiza dezvaluie ca nu sunt in functiune tehnici de control adecvate si suficiente. Premise: Programul de audit este un document intern de lucru al Compartimentului de audit public intern.

Indosariaza programul de audit -Model A-03. Utilizeaza programul de audit in efectuarea misiunii. Intocmit de . Enuntarea obiectivului (A) Activitati Durata Persoanele implicate Locul desfasurarii 46 . Perioada supusa auditului….programul preliminar al interventiilor la fata locului..Analizeaza si modifica dupa caz documentele prezentate.... dupa caz.obiectivele auditului.colectarea si prelucrarea datelor.testarile care se vor efectua... 4.Pregatesc o Nota cu urmatoarele anexe: .. .alte proceduri de audit si teste..... Conducatorul Compartimentului de audit Auditorii Exemplu Model A-03 Entitatea publica PROGRAMUL DE AUDIT Denumirea misiunii de audit. 8. 2. 6. 7. Aprobat de . Data… OBIECTIVE Tema generala …….. 5. Aproba Nota si anexele. ..Verifica Nota si anexele acesteia.. incluzand urmatoarele elemente: .Organizeaza sedinta de analiza. 3.Procedura: Auditorii 1. Obiective: A. .tabelul „Puncte tari si puncte slabe”. Data…....Pregatesc programul de audit... .

Ordinul de serviciu 2. Notificarea Obiectivul A Colectarea si prelucrarea informatiilor -testul 1 .B.testul 2 …… Prelucrarea testelor 47 Conducatorul Entitatea publica Compartimen tului de audit public intern Auditorii Entitatea publica Auditorii Auditorii Entitatea publica Entitatea publica/ Entitatea auditata Auditorii Entitatea publica/ Entitatea auditata Auditorii Entitatea publica Auditorii Auditorii Auditorii Entitatea publica Entitatea publica Entitatea publica/ Entitatea auditata Obiectivul B Auditorii Entitatea publica/ Entitatea auditata .testul 2 …… Prelucrarea testelor Elaborarea FIAP-urilor adunarea dovezilor Constatarea si raportarea iregularitatilor Intocmirea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor Revizuirea documentelor Indosarierea Colectarea si prelucrarea informatiilor -testul 1 . Enuntarea obiectivului (B) 1.Declaratia de independenta 3.

Raportul de audit final 9. Urmarirea recomandarilor Auditorii Entitatea publica Auditorii Auditorii Auditorii Auditorii Entitatea publica Entitatea publica Entitatea publica/ Entitatea auditata Entitatea publica Conducatorul Entitatea publica Compartimen tului de audit public intern Auditorii Entitatea publica/ Entitatea auditata Auditorii Entitatea publica Auditorii Auditorii Entitatea publica Entitatea publica 48 . Difuzarea Raportului de audit 10.elaborarea FIAP-urilor adunarea dovezilor Constatarea si raportarea iregularitatilor Intocmirea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor Revizuirea documentelor Indosarierea 4. Sedinta de inchidere 5. Elaborarea Proiectului de raport 6. Reuniunea de conciliere 8. Transmiterea Proiectului de raport 7.

analiza şi acceptul cartei auditorului.Contactează telefonic entitatea/structura auditata pentru a stabili data întâlnirii.prezentarea obiectivelor misiunii de audit. ... Intocmit de . . .Model A03-1 B.... obiectivele urmărite şi modalitatile de lucru privind auditul. 49 .prezentarea auditorilor. Data……… Aprobat de. Ordinea de zi a sedintei de deschidere va cuprinde: .. .. PROGRAMUL INTERVENTIEI LA FATA LOCULUI Denumirea misiunii de audit.asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii..acceptarea calendarului întâlnirilor. .…….…… Data……… Durata testarii Auditorii Obiectivele Tipul verificarii Locul testarii 19. Participa la desfasurarea sedintei de deschidere. .prezentarea în detaliu tematicii.. 2.stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor... Perioada supusa auditului…………. Premise: Şedinta de deschidere serveşte ca intilnire de inceput a misiunii de audit. PROCEDURA P – 07 SEDINTA DE DESCHIDERE Scopul: Să efectueze o sedinţă de deschidere cu reprezentanţii (denumirea entitatii/structurii auditate) pentru a discuta scopul auditului.. Procedura: Auditorii Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Reprezentantii entitatii/structurii auditate 1..

Intocmesc Minuta sedintei de deschidere (Model B-02) cu urmatoarea structura: A. B. Perioada auditata……… Intocmit de……… Data……… Verificat de………… Data……… Lista participantilor: Numele Functia Directia / Serviciul Nr.cuprinde redactarea in detaliu a dezbaterilor Sedintei de deschidere.lista participantilor la sedinta de deschidere cu mentionarea numelui. 4.Stenograma Sedintei de deschidere: ...numele celor care intocmesc Minuta sedintei de deschidere.perioada auditata. Indosariaza Minuta Sedintei de deschidere in dosarul permanent – Model B-02 MINUTA SEDINTEI DE DESCHIDERE Exemplu Model B-02 Entitatea publica A..... ... Stenograma Sedintei de deschidere 50 .. Mentiuni generale Tema misiunii de audit: Auditul. directiei si a numarului de telefon. . ..numele persoanei insarcinate cu verificarea intocmirii Minutei sedintei de deschidere conform prezentei proceduri. Mentiuni generale .. functiei.. telefon B.Auditorii 3.tema misiunii de audit public intern.. ..

Indosariaza documentele utilizate in cadrul misiunii de audit .in dosarul permanent. 10. 9.Eticheteaza.Pregatesc Fisele de Identificare si Analiza Problemelor. competente si folositoare. Procedura: Auditorii 1.La sfirsitul fazei de colectare a informatiilor.Revede si aproba Fisele de Identificare si Analiza Problemelor – Model A-05. Conducatorul Compartimentului de audit Auditorii 51 . competenta si relevanta si ofera o baza rezonabila pentru constatarile si concluziile auditorilor.Colecteaza documente pentru toata misiunea de audit. 7. 11. 8.Model A05. concluzii si recomandari. Premise: In timpul fazei de colectare si prelucrare a informatiilor. 3. relevante. Analizeaza si aproba testele – Model A-04.Transmit Fisele de Identificare si Analiza Problemelor sefului compartimentului de audit public intern. finalizeaza Fisele de Identificare si Analiza Problemelor.Apreciaza daca dovezile obtinute sunt suficiente. Munca in cadrul acestei faze produce dovezi de audit in baza carora auditorii formuleaza constatari. 6. 4.20. 5.Eticheteaza si numeroteaza toate documentele. numeroteaza si indosariaza testele – Model A04 si Fisele de Identificare si Analiza Problemelor . PROCEDURA P – 08 COLECTAREA INFORMATIILOR Scopul: Informatiile colectate asigura o evidenta suficienta. 2.Efectueaza testarile si procedurile stabilite in programul de audit. auditorii efectueaza testari in concordanta cu Programul de Audit aprobat.

contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLATI 1. verificati daca exista proceduri scrise 2.... Data….. verificati daca procedurile sunt actualizate 7..plati ... Data… Obiectivul 1 Sa evalueze eficienta si eficacitatea controalelor interne asupra operatiunilor entitatii/structurii auditate in urmatorul ciclu de operatiuni: .verificati daca operatiile de control sunt insotite de liste de verificare (check-list) 8... Aprobat de .. verificati daca controalele efectuate au fost formalizate (data.. verificati daca procedurile sunt aprobate 6.... verificati daca procedurile asigura separarea sarcinilor 5....Exemplu Model A-04 Entitatea publica CHESTIONARUL – LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit. controlati daca angajatii sunt informati despre procedurile care se aplica 4. semnatura) 52 DA NU Auditori . apreciati calitatea listelor de verificare 9. Perioada supusa auditului Intocmit de . verificati daca atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarate in proceduri 3.

verificati daca procedurile stabilesc si explica politica contabila si procedurile 20. verificati daca contabilul principal are o autoritate adecvata asupra angajatilor din compartimentul contabil 17. controlati conformitatea platii cu procedurile privind cursul de schimb 11. verificati daca este stabilită atribuirea responsabilitatilor 15. verificati pregatirea si aprobarea functiilor pentru intrarile in jurnal pentru a controla ca ele sunt separate 23. urmariti platile cu extrasele de cont 12. revizuiti procedurile referitoare la platile care nu sunt efectuate 14. verificati daca procedurile sunt actualizate 19. verificati ca toate intrarile in jurnal sunt revazute si aprobate de catre 53 . urmariti platile in cartea mare asigurandu-va ca sunt transcrie corect 13. verificati daca procedurile sunt aprobate 18. c) identificarea posturilor care au autoritatea sa aprobe ca intrarile sunt efectuate. verificati daca procedurile asigura separarea responsabilitatilor 16. verificati daca numai persoanele autorizate pot sa modifice sau sa stabileasca noi politici sau proceduri 21. controlati ca procedurile de declaratii sa includa: a) planul de conturi insotit de explicatii ale operatiunilor. 22. d) explicatii pentru documentele si necesitatile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzactii periodice si neperiodice si intrarile in jurnal. b) identificarea si descrierea principalelor inregistrari contabile.10. intrarile periodice.

verificati sumele defalcate pe creditori si debitori 32. toate intrarile in jurnal sunt explicate corespunzator si justificate 25.persoanele competente la nivelurile adecvate 24. revizuiti cartea mare pentru a verifica daca tranzactiile sunt trecute in contul corect 31. verificati daca cecurile din jurnal sunt trecute in ordine numerica si daca cele care lipsesc sunt semnalate 54 . controalele efectuate sunt formalizate (data si semnatura) 26. revizuiti procedurile de inchidere 29. revedeti procedurile privind corectarea rapoartelor 28. rapoartele financiare sunt pregatite pentru perioadele contabile solicitate 27. verificati daca fiecare cont bancar corespunde unui cont in registre 30.

.. 1. Cauze: …………………………………………………. Consecinţe: …………………………………………….. 2.…………….Model A-05 Entitatea publica: ……………………………… Tema misiunii de audit public intern:………… Numele auditorului: Data realizării: FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI Nr ……………. Recomandări şi soluţii propuse: ………………………. Constatări: ……………………………………………. Intocmit de: …………… Supervizat ………………… Pentru conformitate: Entitatea auditata …. 4. Problema: ……………………………………………. 3. 55 ...

efectuata la …………………………………………………… s-au constatat urmatoarele: a) constatarea (abaterea). Conducatorul Compartiemntului de audit public intern FORMULAR DE CONSTATARE SI RAPORTARE A IREGULARITATILOR Model A-06 Entitatea publica Catre: conducatorul Compartimentului de audit public intern In urma misiunii de audit public intern………………………. d) anexe. conducatorului Compartimentului de audit public intern prin transmiterea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor. 56 . ei vor trebui sa raporteze.Raporteaza. bazata pe FIAP-uri. b) actul sau actele normative incalcate. Data …/…/……. Informeaza in termen de 3 zile conducatorul entitatii publice si structura de control abilitata pentr continuarea verificarilor. cel mai tarziu a doua zi. c) recomandari . PROCEDURA P – 09 CONSTATAREA SI RAPORTAREA IREGULARITATILOR Scopul: De a furniza un ghid in cazurile de descoperire de iregularităţi Premise: Cind auditorii ajung la concluzia. ca s-a comis o iregularitate.. cel mai tarziu a doua zi. 2.……. Auditor …. Procedura: Auditorii 1. conducatorului Compartimentului de audit public intern orice iregularitate constatată prin transmiterea Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor.21.

4. evidenta trebuie sa fie suficienta. Intocmit de…………. Apreciaza daca FIAP-urile si documentele de lucru asigura un sprijin corespunzator pentru misiunea de audit public intern. 3.Efectueaza modificarile necesare la documente. Intocmesc Nota centralizatoare a documentelor de lucru – Model C-02 Model C-02 Entitatea publica Entitatea auditata NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU Denumirea misiunii de audit…………. eticheteaza si numeroteaza toate documentele. asigurindu-se ca dovezile de audit prezentate in actele dosarului pot trece testul de evidenta.. Procedura: Auditorii 1. Pentru a trece testul. Pe masura ce auditul progreseaza. Perioada auditata……………….Data……. Revizuiesc lucrarile din punctul de vedere al continutului si al formei si apreciaza daca FIAP-urile si documentele de lucru pot trece testul de evidenta. 2. 5.22. Premise: Auditorii revad FIAP-urile si documentele de lucru din punct de vedere al formatului si al continutului.. concludenta si relevanta.. PROCEDURA P – 10 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU Scopul: Sa asigure ca documentele sunt pregatite in mod corespunzator si ca acestea furnizeaza un sprijin adecvat pentru munca efectuata si pentru dovezile adunate in timpul misiunii de audit public intern. Constatarea Sectiunea E 57 Documentul justificativ Exista Da Auditori Nu .

. Premise: Sa se asigure ca Raportul de Audit este clar. PROCEDURA P – 11 SEDINTA DE INCHIDERE Scopul: Permite prezentarea catre entitatea/structura auditata a opiniei auditorilor interni. fundamentat. a recomandarilor finale din Proiectul raportului de audit public intern. 3.. evident.Pregatesc acte suplimentare necesare pentru a justifica modificarile la raportul de 58 . Fac rezumatul discutiilor intr-o Minuta a sedintei de inchidere. . relevant. Procedura: Secretariatul Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Conducatorii entitatii/structurii auditate Auditorii Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Auditorii 1. 5.Fundamentat: fiecare constatare sa aiba la baza documente doveditoare si sa faca trimiteri la textul legal incident. sa nu permita interpretari. Participa la desfasurarea sedintei de inchidere. Sectiunea F ………………. Planifica sedinta de inchidere 2. Cad de acord asupra modificarilor raportului de audit. precum si a corectiilor de efectuat. . ale concluziilor si recomandarilor.Relevant: aspectele semnalate sa ajute conducerea entitatii/structurii auditate in luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate. 4. 23. Auditori.Obiectiv: sa nu fie partinitor. Conducatorii entitatii/structurii auditate isi declara parerile lor in privinta constatarilor auditorilor. respectiv : . daca este nevoie. obiectiv.…………….Clar:sa fie usor de inteles.

.Indosariaza toate modificarile aprobate la raportul de audit... Perioada auditata……… Intocmit de……… Data……… Verificat de………… Data……… Lista participantilor: Numele Functia Directia / Serviciul Nr..audit... 6. Mentiuni generale Tema misiunii de audit: Auditul... telefon B.. Concluzii: 59 . Minuta sedintei de inchidere – Model B-03 si revad Proiectul de raport de audit...... Exemplu MINUTA SEDINTEI DE INCHIDERE Model B-03 Entitatea publica A.

3. Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrarilor si documentelor. Semnatura Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori.24. impreuna cu dovezile constatarilor. pe fiecare pagină a acestuia.Indosariaza proiectul de raport de audit . Procedura: Auditorii 1. PROCEDURA P – 12 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT Scopul: Prezinta cadrul general. 60 .Transmite conducatorului Compartimentului de audit public intern Proiectul raportului de audit. 2.Stabileste daca proiectul in intregime sau doar parti din el. Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Model A-07-1 Entitatea publica Pagina de titlu si cuprinsul Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern. 4.Indica pentru fiecare constatare din Proiectul raportului de audit dovada coerspunzatoare. Premise: In elaborarea Raportului de audit public intern. 5. concluziile si recomandarile auditorilor publici interni.Analizeaza Proiectul raportului de audit. 6. auditorul foloseste dovezile de audit raportate in Fisele de Identificare si Analiza a Problemelor si in Formularul de constatare si raportare a iregularitatilor. trebuie sa fie transmise la compartimentul juridic pentru revizuirea lui din punct de vedere juridic. obiectivele. 7. incluzand corectiile aprobate de catre conducatorul Compartimentului de audit public intern. Ultima pagină a raportului este semnată şi de catre şeful Compartimentului de audit public intern.Model A07. constatarile.Redacteaza Proiectul raportului de audit utilizand formatul prezentat mai jos.Efectueaza schimbarile propuse de catre conducatorul Compartimentului de audit public intern.

pe aceasta baza. metode. in scopul generalizarii aspectelor pozitive. cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit intern. pe de o parte. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit. si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite. Stabilirea metodologiei Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern. pana la momentul prezentei misiuni de audit public intren. Constatarile efectuate trebuie prezentate sintetic. materiale intocmite in cursul misiunii de audit public intern). Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si. Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute. avand un caracter fundamentat. trebuie sa contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere a performantei de management. tehnici utilizate. Constatările si recomandarile auditului Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit. Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care. Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv. 61 . documentare. nu au fost implementate. De asemenea. perioada auditata). pe de alta parte. Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate. Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza. entitatea/structura auditata. echipa de auditori.Introducere Descrie tipul de audit si baza legala a misiunii (planul anual de audit. Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu. proceduri. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ. solicitari speciale). de prevenire a eventualelor disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. documente materiale examinate in cursul misiunii de audit public intern. durata actiunii de auditare.

Solicita. 2. efectele. 3. PROCEDURA P – 13 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN Scopul: Sa-i asigure entitatii/structurii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului de audit si de a formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile auditului. 25. 6. 2) Criteriile. daca este cazul o Reuniune de conciliere. pregatirea unei Reuniuni de conciliere. medii si minore. daca este cazul. 5. Recomandarile vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza Problemelor: majore. Indosariaza punctul de vedere al entitatii/structurii auditate 62 Auditorii Conducatorul Compartimentului de audit public intern Auditorii .Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura: 1)Faptele. Discuta. 8. cauzele. cu toate dovezile asupra faptelor.Transmite Proiectul de raport de audit la entitatea/structura auditata. 3) Recomandarile. concis pentru fiecare deficienta constatata. 7. daca este cazul. 4. Transmite punctul de vedere la Proiectul raportului de audit in termen de 15 zile de la primirea Proiectului de raport de audit. Vor fi redactate clar. Procedura: Conducatorul Compartimentului de audit public intern Entitatea/ structura auditata 1. Premise: Proiectul de raport de audit transmis la entitatea/structura auditata trebuie sa fie complet. Analizeaza Proiectul de raport de audit. Precizeaza in Raportul de audit aspectele retinute din punctul de vedere al entitatii/structurii auditate. opiniilor si concluziilor la care se face referire. Revad raspunsurile de la entitatea/structura auditata.

Verificat de…………. Informarea entitatii/structurii auditate asupra locului si datei Reuniunii de conciliere 3...... Analizeaza constatarile si concluziile din Proiectul raportului de audit in vederea acceptarii recomandarilor formulate Auditorii Entitatea/structura auditata Exemplu MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE Model B-04 Entitatea publica A. Mentiuni generale Tema misiunii de audit: Auditul..26.. Procedura: Auditorii 1.. Rezultatele concilierii: 63 .. telefon B. Intocmesc o Minuta a Reuniunii de conciliere. 4.. Data……... Pregatesc. Data……. Premise: Auditorii pregatesc Reuniunea de conciliere.14 REUNIUNEA DE CONCILIERE Scopul: Acceptarea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori in Proiectul raportului de audit public intern si prezentarea calendarului de implementare a recomandarilor.. Perioada auditata……… Intocmit de………... Lista participantilor: Numele Functia Directia / Serviciul Nr.. PROCEDURA P. Reuniunea de conciliere. in termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere de la entitatea/structura auditata. 2.

Constata daca lista de difuzare este completa si corecta. echipa de auditori. solicitari speciale). Prezinta datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu. documentare. 2. Introducere Descrie tipul de audit si baza lagala a misiunii de audit (planul anual de audit. Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrarilor si documentelor. metode. Ultima pagină a raportului este semnată şi de catre şeful Compartimentului de audit public intern. incluzind si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate. 64 . Identifica activitatea ce este auditata si prezinta informatii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern. durata actiunii de auditare. Sa constate ca raportul de audit este complet.27. 3.Constata ca toate modificarile aprobate la Proiectul de raport sunt efectuate. Procedura: Auditorii 1. pe fiecare pagină a acestuia. entitatea/structura auditata. Semnatura Raportul de audit este semnat de catre fiecare membru al echipei de auditori. perioada auditata). Model A07-2 Entitatea publica Pagina de titlu si cuprinsul Reprezinta pagina in care se mentioneaza denumirea misiunii de audit public intern.Finalizeaza raportul. proceduri. Prezinta modul de desfasurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv. PROCEDURA P – 15 RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN Scopul: Sa prelucreze raportul de audit pentru redactarea finala si pentru tiparire. Premise: Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentari de inalta calitate a Raportului de audit si intocmirea unei liste corecte si complete de difuzare.

medii si minore. precum si cele propuse de catre conducatorul Compartimentului de audit public intern vor fi cuprinse in Raportul de audit public intern final. in scopul generalizarii aspectelor pozitive. Face referire la recomandarile misiunilor de audit public intern anterioare care. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in programul de audit. pe de o parte. cauzele. De asemenea. 65 . concis pentru fiecare deficienta constatata.tehnici utilizate. Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatarilor facute. efectele. Sunt prezentate distinct constatarile cu caracter pozitiv de constatarile cu caracter negativ. pana la momentul prezentei misiuni de audit public intren. 2) Criteriile. avand un caracter fundamentat. trebuie sa contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activitatii entitatii/structurii auditate si de crestere a performantei de management. documente materiale examinate in cursul misiunii de audit public intern. unul de prevenire a eventualelor disfunctionalitati sau tendinte negative la nivelul entitatii/structurii auditate. Vor fi redactate clar. Constatarile efectuate sunt prezentate sintetic. Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit. si al identificarii cailor de eliminare a deficientelor stabilite. Recomandarile vor fi prezentate in functie de nivelul de prioritate stabilit in Fisa de Identificare si Analiza Problemelor: majore. Stabilirea metodologiei Explica tehnicile si instrumentele de audit public intern folosite pentru a indeplini obiectivele misiunii de audit public intern. cu trimitere explicita la anexele la Raportul de audit intern. Constatarile si recomandarile auditului Eventualele modificari stabilite la Reuniunea de conciliere. pe aceasta baza. Trebuie sa aiba un caracter de anticipare si. nu au fost implementate. Trebuie sa fie pertinente si sa nu fie disproportionate in raport cu constatarile pe care se bazeaza. Recomandarile din Raportul de audit trebuie sa fie fezabile si economice si sa aiba un grad de semnificatie important in ceea ce priveste efectul previzibil asupra entitatii/structurii auditate. pe de alta parte. materiale intocmite in cursul misiunii de audit public intern). Fiecare recomandare trebuie sa fie elaborata dupa urmatoarea structura: 1) Faptele. 3) Recomandarile.

Conducatorul Compartimentului de audit public intern 29. clara. 2. PROCEDURA P – 17 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN Scopul: Analizarea si avizarea recomandarilor din Raportul de audit. Verifica existenta elementelor probante. Auditorii 1. concisa. 6. 5. Premise: Conducatorul Compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea misiunii de audit public intern. Supervizeaza FIAP-urile. 3. 4. Verifica daca Raportul de audit public intern este elaborat la termenul fixat. Verifica daca redactarea Raportului de audit public intern este exacta. Procedura: 1. PROCEDURA P – 16 SUPERVIZAREA Scopul: De a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse in conditii de calitate.28. Verifica executarea corecta a Programului de audit public intern. 7. 66 . Pentru institutia publica mica. Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducatorului acesteia.Prezinta conducatorului Compartimentului de audit public intern documentele din dosarul permanent al misiunii de audit public intern. Ofera instructiunile necesare (adecvate) derularii misiunii de audit public intern. Premise: Raportul de audit final trebuie sa contina si o sinteza a constatarilor si recomandarilor.

Semneaza si transmite Raportul de audit public intern conducatorului entitatii/structurii auditate. Analizeaza si avizeaza Raportul de audit public intern. 67 . Conducatorul Compartimentului de audit public intern care a aprobat misiunea de audit Conducatorul 4.Proceduri: Auditorii 1. rezultatele concilierii si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate la conducatorul Compartimentului de audit care a aprobat misiunea de audit public intern. 2. entitatii/structurii auditate Auditorii 5. Premise: Urmarirea recomandarilor de catre auditorii interni este un proces prin care se constata caracterul adecvat. PROCEDURA P – 18 URMARIREA RECOMANDARILOR Scopul: Este de a urmari daca scopul si obiectivele misiunii de audit public intern au fost corect formulate. eficacitatea si oportunitatea actiunilor intreprinse de catre conducerea entitatii/structurii auditate pe baza recomandarilor din Raportul de audit public intern.Transmit entitatii/structurii auditate recomandarile aprobate. 6.Transmit Raportul de audit public intern. Pentru institutia publica mica Raportul de audit public intern se transmite conducatorului acesteia spre avizare. 30. 3. Transmit la UCAAPI sau la organul ierarhic superior o informare despre recomandarile care nu au fost avizate insotita de documentatia de sustinere.

Data planificata/ Data implement arii 68 .Intocmesc Fisa de urmarire a recomandarilor. 5. 2.Transmite auditorilor.Transmite. o Nota de informare cu privire la stadiul implementarii recomandarilor din Raportul de audit public intern. Recomandarea Directia/Serviciul Misiunea de audit public intern Implementat Partial Implementat Neinple mentat Sfirsit de luna Raport de Audit nr. 4. Exemplu Model A-08 Entitatea publica FISA DE URMARIRE A RECOMANDARILOR Entitatea publica Entitatea/structura auditata Rec Nr. 3.Daca nu sunt respectate termenele de implementare.Verifica implementarea recomandarilor la termenele stabilite.stadiul progreselor inregistrate in implementarea recomandarilor. la UCAAPI sau la organul ierarhic superior. informeaza conducatorul entitatii publice. la termenele stabilite.Procedura: Auditorii Entitatea/structura auditata Conducatorul Compartimentului de audit public intern 1.

Instructiuni 1.Introduceti recomandarile de audit dupa cum sunt prezentate in Raportul de audit. 2. partial implementat.Introduceti data planificata pentru implementare in Raportul de audit si data implementarii Entitatea/structura auditata: Data si semnatura conducatorului Auditor: Data si semnatura 69 . neimplementat 3.Verificati coloana corespunzatoare: implementat.

. Include. Obiectivele auditului intern 2. în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic. Rolul auditului intern Carta auditului intern fixează drepturile şi obligaţiile auditorilor interni şi urmareste: . .să clarifice misiunea de audit. ROLUL ŞI OBIECTIVELE AUDITULUI PUBLIC INTERN 1. Misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita sistemele de control din cadrul entităţii publice în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea politicilor.1. a controlului şi a proceselor de administrare. Controlul intern. Aportul compartimentului de audit public intern constă în promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv şi eficient în cadrul entităţii publice. 2. de asemenea.să fixeze regulile de lucru între auditor şi auditat.PARTEA A IV–A CARTA AUDITULUI INTERN A. conform Legii privind auditul public intern. conform Legii privind auditul public intern. care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice. reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. eficient şi eficace. Obiectivele compartimentului de audit public intern Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt: .de a ajuta entitatea publică atat în ansamblul cât şi structurile sale prin intermediul opiniilor şi recomandărilor. stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi reglementările legale. structurile organizatorice. este definit ca activitate funcţional independentă şi obiectivă.să promoveze regulile de conduită. metodele şi procedurile. programelor şi acţiunilor în vederea îmbunătăţirii continue a acestora. perfecţionând activităţile entităţii publice. Auditul public intern nu trebuie să fie confundat cu controlul intern. 70 . Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică. . inclusiv auditul intern. Auditul public intern.să informeze despre obiectivele şi metodele de audit. Rolul auditului public intern este de a contribui la buna şi efectiva gestiune a fondurilor publice.

a controlului şi auditului intern. CAPI CAPI este un organism cu caracter consultativ care funcţionează pe lângă UCAAPI si contribuie la definirea strategiei şi îmbunătăţirea activităţii de audit public intern în sectorul public. 2.2.să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente.3.2. Obiectivele misiunii de audit public intern Unei misiuni de audit i se pot atribui două obiective principale: . . numit de ministrul finanţelor publice. de coordonare şi evaluare a activităţii de audit public intern la nivel naţional şi de realizare a misiunilor de audit public intern de interes naţional cu implicaţii multisectoriale. 3. are obligaţia instituirii cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit public intern.să îmbunătăţească calitatea managementului. . CAPI este condus de un preşedinte ales dintre membrii comitetului pentru o perioadă de 3 ani. UCAAPI În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se constituie UCAAPI structurată pe compartimente de specialitate.să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea operaţiilor. în subordinea directă a ministrului finanţelor publice.să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului. UCAAPI are atribuţii de elaborare a strategiei şi a cadrului normativ general. . .să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corecte.evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmărite şi examinarea impactului efectiv – auditul de performanţă.. Organizarea auditului public intern în România 3. 3. 3. UCAAPI este condusă de un director general.1. Compartimentul de audit public intern Compartimentul de audit public intern este constituit la nivelul entităţilor publice. Conducătorul instituţiei publice. .să gestioneze mai bine riscurile. 71 . sau în cazul altor entităţi publice. . cu avizul CAPI. organul de conducere colectivă.asigurarea conformitatii procedurilor şi a operaţiunilor cu normele juridice – auditul de regularitate.

La instituţiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entităţi publice, auditul public intern se limitează la audit de regularitate şi se efectuează de către compartimentele de audit public intern ale MFP. Conducătorul entităţii publice subordonate poate stabili şi menţine un compartiment funcţional de audit public intern, cu acordul entităţii publice de la nivelul ierarhic imediat superior, iar dacă acest compartiment nu se înfiinţează, auditul entităţii respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern al entităţii publice de la nivelul ierarhic imediat superior. B.STATUTUL COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea directă a conducătorului entităţii publice, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de activităţile entităţii publice. Prin atribuţiile sale compartimentul de audit public intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern. 4. Atribuţiile compartimentului de audit public intern Atribuţiile compartimentului de audit public intern sunt: a) elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic superior in cazul entităţilor publice subordonate; b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) in cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate. C. PRINCIPIILE APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN SI AUDITORULUI INTERN 5. Independenţă şi obiectivitate Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor (imixtiunilor) externe începând de la stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor acesteia.
72

Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entităţii publice, cu avizul UCAAPI/organul ierarhic superior. Persoanele care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul entităţii publice, nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiaşi entităţi publice. Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă. Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern ale entităţilor publice. Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană, nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe. Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod. Această interdicţie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani. 6. Competenţă şi conştiinţă profesională Pregătirea şi experienţa auditorilor interni constituie un element esenţial în atingerea eficacităţii activităţii de audit. Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de toată competenţa şi experienţa necesară în realizarea misiunilor de audit. Indiferent de natura lor, misiunile de audit public intern vor fi încredinţate acelor persoane cu o pregătire şi experienţă corespunzătoare nivelului de complexitate al sarcinii. În scopul auditării unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de expertiză/consultanţă din afara entităţii publice, iar lucrările vor fi supervizate de către compartimentul de audit public intern contractant.

73

Compartimentul de audit public intern trebuie să dispună de metodologii şi sisteme IT moderne, de metode de analiză analitică, eşantioane statistice şi instrumente de control a sistemelor informatice. Sunt necesare organizarea unor sisteme de pregătire profesională iniţială şi permanentă. În acest sens auditorii interni au obligaţia de a participa la activităţi de pregătire profesională cel puţin 15 zile pe an. 7. Exercitarea unei activităţi normate Compartimentul de audit public intern va elabora norme metodologice proprii în conformitate cu Normele metodologice generale referitoare la exercitarea auditului public intern. 8. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful compartimentului de audit public intern trebuie să elaboreze un program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit public intern. Programul trebuie să asigure că normele, instrucţiunile şi codul etic sunt respectate de auditorii interni şi de compartimentele de audit public intern. Auditul public intern necesită adaptarea unui proces permanent de supraveghere şi evaluare a eficacităţii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie să permită evaluări interne şi externe. 8.1. Evaluarea internă Evaluarea internă presupune atât controale permanente privind buna funcţionare a auditului public intern cât şi controale periodice efectuate de către auditorii înşişi (autoevaluare). Şeful compartimentului de audit public intern examinează eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calităţii a misiunilor de audit sunt aplicate în mod satisfăcător, garantând calitatea rapoartelor de audit. Evaluarea internă va permite depistarea insuficienţelor şi va întreprinde îmbunătăţirile necesare unei derulări corespunzătoare a viitoarelor misiuni de audit şi de a planifica activităţi de perfecţionare profesională. 8.2. Evaluarea externă este exercitată de către UCAAPI prin: - verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern; UCAAPI poate iniţia măsurile corective necesare în colaborare cu conducătorul entităţii publice în cauză:
74

- avizarea de către UCAAPI a numirii/destituirii şefilor compartimentelor de audit public intern din entităţile publice. D. METODOLOGIE 9. Planul anual de audit public intern Proiectul planului de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii publice, prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând cont de recomandările Curţii de Conturi. Conducătorul entităţii publice aprobă anual proiectul planului de audit public intern. Auditorul intern desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern. 10. Condiţiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit public intern 10.1. Accesul auditorilor interni la informaţii şi documente Compartimentul de audit public intern are acces sau poate solicita toate datele şi informaţiile utile şi probante (inclusiv cele în format electronic) pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern utilizând principiul circuitului auditului (pista de audit). Reprezentanţilor autorizaţi ai Comisiei Europene şi ai Curţii de Conturi Europene li se asigură drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aceştia trebuie să fie împuterniciţi în acest sens printr-o autorizaţie scrisă, care să le ateste identitatea şi poziţia, precum şi printr-un document care să indice obiectul şi scopul controlului sau inspecţiei la faţa locului. 10.2. Relaţiile cu entitatea auditata, obiectul auditului 10.2.1. Contactarea responsabililor entităţii auditate Responsabilul entităţii este informat înainte de misiune cu privire la data de intervenţie a auditului şi a conţinutului său, definite într-un ordin de serviciu.

75

definirea condiţiilor sale materiale. în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile în vederea acceptării recomandărilor formulate. Transmiterea rezultatelor Constatările şi recomandările sunt aduse la cunoştinţa entităţii auditate pe măsura obţinerii acestora. Realizarea misiunii la faţa locului Auditul trebuie să fie realizat într-un climat de încredere. Şeful compartimentului de audit public intern trimite raportul de audit public intern. raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia. După avizare recomandările cuprinse în raportul de audit public intern vor fi comunicate structurii auditate. compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată. punctele sale de vedere. stabilirea întâlnirilor şi a contactelor. La aceasta contribuie atât şedinţa de deschidere cât şi transmiterea cartei de audit public intern . la faţa locului. care vor fi analizate de auditorii interni. finalizat. Şedinţa de deschidere permite prezentarea obiectului misiunii.2. Proiectul de audit public intern se transmite la structura auditată. Răspunsurile responsabililor entităţii reprezintă un element de validare şi de corectare pentru auditor.2. prin care se realizează informarea responsabililor entităţii auditate asupra observaţiilor principale relevante. Fiecare misiune duce la organizarea unei reuniuni de încheiere. Pentru instituţia publică mică. 10. conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea.3. Aceasta poate trimite în maxim 15 zile de la primirea raportului. care în esenţă vizează îmbunătăţirea funcţionării entităţii şi răspunde intereselor acesteia. fără a fi necesar să se aştepte finalizarea raportului. În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. validarea acestor observaţii şi aplicarea primelor măsuri corective de către cei interesaţi. pentru analiză şi avizare. şi diminuarea perturbărilor în funcţionarea entităţii. 76 . împreună cu rezultatele concilierii.2. dacă ele prezintă importanţă. Acestea pot să determine corectarea aprecierii auditului şi reorientarea cercetărilor sale. asigurat prin însuşi rolul auditului public intern.10.

de către un auditor care nu a participat la misiune.10. de către responsabilul misiunii de audit sau. Auditorul trebuie să respecte codul privind conduita etică. E. care să concretizează în recomandări. El îl informează pe auditor periodic în privinţa acestui lucru. În acest sens. Urmărirea misiunilor de audit Reuniunea de conciliere fixează modalităţile de aplicare a recomandărilor. Responsabilul entităţii auditate trebuie să propună planul de acţiune însoţit de un calendar de implementare. În cursul reuniunii de conciliere acestea sunt analizate şi acceptate de comun acord. Auditorul trebuie să semnaleze imediat. pe linie ierarhică. Aceasta se asigură ca constatările şi informaţiile probante sunt validate. el are la dispoziţie un termen de 15 zile. Auditatul are drept de răspuns la constatările şi recomandările prezentate în raport.4. Auditorul trebuie să comunice rezultatele muncii sale (constatările şi recomandările) responsabilului entităţii auditate. în lipsa acestuia. înainte de difuzarea sa. Responsabilul entităţii auditate asigură urmărirea aplicării planului de acţiune. Raportul de audit este supervizat. fraudele de orice tip şi neregulile grave care fac obiectul auditului.2. 77 . REGULI DE CONDUITA Auditorul are acces la toate datele în cadrul misiunii sale si trebuie să respecte secretul profesional în ceea ce priveşte informaţiile colectate. Auditorul exercită o funcţie de evaluare independentă.

competenta personalului. Carta trebuie sa: .defineasca pozitia auditului intern in cadrul entitatii. Toate relatiile care nu sunt sau care nu par a fi compatibile cu interesele entitatii. Atitudinea si actiunile conducerii cu privire la importanta controlului in entitate. Document scris care analizeaza fiecare din functiile entitatii si 78 Cauza Carta auditului intern Conflictul de interese Controlul intern Diagrama circulatiei documentelor Mediul de control FIAP Fisa de . Constituie un element in abordarea auditului. .autorizeze accesul la documente.politicile si practicile relativ la resursele umane. la bunuri si la persoanele competente.defineasca aria de activitate a auditului intern. . Un conflict de interese poate sa afecteze capacitatea unei persoane de a-si asuma obiectiv obligatiile si responsabilitatile sale. precum si limitarile resurselor. limitarile ariei auditului. .structura organizatorica. Mediul de control reprezinta cadrul si structura necesara realizarii obiectivelor primordiale ale sistemului de control intern. faptele. indicandu-se originea si destinatia lor si care ofera o viziune completa a traseului informatiilor si a suporturilor ei. Prezentarea schematica a circuitului documentelor intre diverse posturi de lucru. competentele si responsabilitatile acestei activitati. . Explicatia diferentei intre ceea ar trebui sa existe si ceea ce exista efectiv. . consecintele si recomandarile pentru remediere. cauzele. indica natura problemei. . . pentru buna realizare a misiunilor.atributiile de competenta si de responsabilitati. Mediul de control inglobeaza urmatoarele elemente: . Ansamblul masurilor luate de catre conducere in scopul imbunatatirii gestiunii riscului si cresterii probabilitatii ca scopurile si obiectivele stabilite sa fie atinse . poate figura conflictul de interes personal. Document oficial care defineste misiunea.conceptia si stilul conducerii. care tine cont de riscuri.integritatea si valorile etice. restrictiile de acces la dosare. FIAP este un document sintetic care prezinta o disfunctie.PARTEA A V-A GLOSAR Termen Neajunsuri Explicatie Printre neajunsurile aduse obiectivitatii individuale si independentei in organizare. la bunuri si la personal.

. Enunturi generale elaborate de catre auditorii interni si definind ceea ce este prevazut a se realiza in timpul misiunii. de realizat si de folosit). Informatiile pe baza carora se fundamenteaza concluziile.procedura Probele/ documentele justificative Obiectivele misiunii Obiectivitate Ordinul de serviciu Circuitul auditului Planificarea sau programarea controalelor si auditurilor Programul de Un document care enumera procedurile de urmat in vederea realizarii misiunii de audit. . inclusiv in cazul in care acestia din urma nu sunt destinatarii finali ai fondurilor. care reclama o independenta de spirit si de judecata si implica faptul ca auditorii interni nu se subordoneaze decat propriei lor judecati si nu altor persoane. Aprecierile trebuie sa fie fundamentate pe fapte/probe indiscutabile si pe lucrari incontestabile.Au un cost de obtinere rezonabil ( informatiile au un cost de obtinere proportional cu rezultatul pe care auditorul urmareste sa-l obtina). activitate al misiunii de audit 79 care prezinta la fiecare etapa posturile de lucru.Suficiente ( informatii cantitative suficiente pentru ca auditorul sa poata sa indeplineasca bine munca si calitativ impartiale. un element in abordarea analizei riscurilor. pana la beneficiarii finali. calendarul de proceduri si testari destinate sa indeplineasca obiectivele controalelor sau a misiunilor de audit. Permite regasirea unei informatii pana la sursa. Atitudinea impartiala. Definirea obiectivelor. stabilirea politicilor.Pertinente (informatiile corespund cu exactitate obiectivelor auditului). natura acestora. Mandat general acordat de catre o autoritate calificata unui auditor in vederea inceperii unei misiuni. Ele trebuie sa fie: . lipsite de prejudecati. astfel incit pot fi considerate fiabile). Institutiile comunitare apreciaza circuitul ca “ suficient” atunci cand permite punerea de acord a conturilor recapitulative certificate si notificate la Comisia Europeana. cu starea cheltuielilor individuale din piesele lor justificative detinute la diferite niveluri administrative. El constituie de asemenea. inclusiv controalele si documentele de stabilit. opiniile auditorului. Inseamna capacitatea de a identifica o informatie si de a urmari parcursul acesteia intr-un proces. . sarcinile (operatiile de executatat.

Recomandarile sunt piste de actiune avansate de catre auditor in functie de rezultatele si concluziile obtinute. 80 . Riscul Posibilitatea de a se produce un eveniment susceptibil. elementul indispensabil procesului de audit. responsabil de pentru auditul activitatea de audit intern. Responsabil Postul de nivel cel mai inalt in cadrul unei entitati. Recomandare Propunerea formulata pentru a corecta/ameliora deficientele constatate. Ansamblul de activitati corelate sau interactive care transforma elementele de intrare in elemente de iesire. raspund de activitatea de audit intern si de urmarirea rezultatelor misiunii. In cazul in care activitatile de audit intern intern sunt incredintate unor prestatori de servicii externe. recomandari Concluziile reprezinta interpretarea constatarilor plecand de la ale auditului rezultate. care se bazeaza pe un ansamblu de date financiare certe. rezultind dintr-un audit de regularitate. Cadrul in care auditorul prezinta rezultatele misiunii de audit. Rezultate. ele se integreaza sistemului de control intern. Structura Cuprinde auditorii interni din cadrul birourilor teritoriale de audit teritoriala ale Ministerului Finantelor Publice. orienteaza si controleaza auditorii in toate etapele de natura sa ajusteze cu maximum de eficacitate operatiile. masurate la nivelul cel impact mai semnificativ. Efectele unui program sau ale unui proiect. tinind cont de realizarea programului sau a proiectului. procedurile si testele obiectivelor urmarite. de a avea un impact asupra realizarii obiectivelor Riscul se masoara in termeni de consecinte si de probabilitate. Supervizarea Supervizarea poate fi inteleasa in doua maniere: este mai intai de toate un semn de unitate. functia de regularitate constand in urmarirea activitatilor si validarea operatiilor agentilor prin incadrare. Rezultatele sunt efectele muncii prestate de catre auditori in concluzii si concordanta cu obiectivele auditului. Maniera specifica de efectuare a unei activitati sau a unui proces. este de asemenea. responsabilul auditului intern si persoana insarcinata cu supravegherea executarii contractului de servicii si de asigurare a calitatii ansamblului acestor activitati. Rezultate. Supervizorul incadreaza. care exercita competente UCAAPI delegate de UCAAPI. sau deductii ale auditorului ca urmare a realizarii unui audit de performanta.Raportul de audit Model de Raport de audit Procedura Proces Opiniile scrise ale auditorului si alte constatari.

81 .