Sunteți pe pagina 1din 10

CONTABILITATE

1. Intreprinderea Alfa schimbă un teren în Timişoara cu un alt teren al societăţii Beta


situat în Bucureşti.Valoarea justă a terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei, costul de
achiziţie fiind de 100.000 lei. Valoarea justă a terenului primit este de 150.000. Schimbul
se face cu o sultă de 30.000. TVA 19%. Schimbul presupune schimb de facturi. Să se
contabilizeze schimbul de active conform OMFP 3055/2009.

A B

461= % 156000 461= % 187500


7583 125806 7583 150000
4427 30194 4427 37500
6583=2111 100000 (CA) 6583=2111 150000
%=404 186000 %=404 150000
2111 150000 (120000+30000) 2111 120000
4426 36000 (24%) 4426 30000
404= % 186000 %=461 187500
461 156000 404 150000
5121 30000 5121 37500

2. Intreprinderea Alfa achiziţionează la începutul exerciţiului N un utilaj la costul de


1.000 lei, TVA 19% (factură). Managerii estimează o durată de utilizare de 5 ani şi decid
să amortizeze liniar activul. La finalul anului N, datorită creşterii valorii juste, managerii
decid să reevalueze activul. Valoarea justă la 31.12.N a fost estimată la 1.200 lei. La
finalul anului N+1 există indicii că activul a fost depreciat. Valoarea justă a fost estimată
la 400 lei. Datorită incertitudinilor de pe piaţă şi a modificărilor procesului de fabricaţie
managerii au decis că o estimare a valorii de utilitate nu este fiabilă. La finalul anului
N+2 valoarea justă a fost estimată la 500 lei. Se decide numirea unui evaluator
independent care să estimeze valoarea de utilitate a activului. Evaluatorul estimează că în
anul N+3 se vor obţine încasări de 1.800 lei iar în anul N+4 încasările vor fi de 1.600 lei.
Plăţile ocazionate de costurile operaţionale ataşate activului sunt estimate la 1.000 lei în
N+3 şi respectiv 900 în N+4. Rata de rentabilitate economică aşteptată este de 30%.
Utilajul a fost finanţat dintr-un credit bancar al cărui cost a fost de 20%. In anul N+3
întreprinderea plănuieşte să facă o modernizare a activului, operaţie din care se speră să
se obţină un plus de încasări de 5% faţă de estimarea evaluatorului. Cota de impozit este
de 16%.
Se cere:
a. să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai sus conform OMFP 3055/2009;
b. să se stabilească valoarea de bilanţ a activului la sfârşitul fiecărui an.

%=404 1190
213 1000
4426 190
Amortizarea anuala: 1000/5=200 lei/an

31.12.2010

Vintrare=1000
Amc= 200
VNC= 800
Vj= 1200
Dif reev= 400 (Vj-VNC) pozitiva

2813=213 200
213 =105 400

S213 =1200
S2813=0
S105 =400

Am2011=VR/DR=(S213-S2813-S2913)/4=1200/4=300
6811=2813 300 Chelt. Deductibila
105=1065 100 (S105/DR=400/4=100)

31.12.2011

Vinregistrare=S212= 1200
Amc= 300
VNC 900
Vj 400
Dif din reev -500 negativa

S105=300
Depreciere pe cheltuieli -200 (-500+300)
2813=213 300
105 =213 300 (inchidem 105)
6813=2913 200 chelt nedeductibila

S213=1200-300-300=600
S2813= 0
S105= 0
S2913= 200

31.12.2012

Am2012=VR/DR=(600-0-200)/3=133
% =2813 200 (chelt fiscala)
6811 133 (chelt contabila)
2913 67
Vfiscala=600
Ch ctb = 133
Ch fisc= 200

Amf>Amctb

Vj=500
VR=max(Vj;Vutilitate) IAS36

1)3055-nu se vorbeste de VR
2)IAS 36: VU=Valoarea actualizata s fluxurilor de trezorerie viitoare generate de
utilitatea marfurilor.

N+3=1800
N+4=1600

Incasari nete:
(2013) 1800-1000=800
(2014) 1600- 900=700
1600+5%=1680-900=780

VU 31.12.2012=(800/1.3)(rata de rentabilitate)+(780/(1.3)2(ani))=1077

1) IAS 36: Vrec= MAX(500:1077)=1077


Vrec1077
S213 =600
S2813=200
S2913=200-67=133
VNC 31.12.2012=267
VR=1077
Dif din reev: 810 (1077-267)
S2913=133
2913=7813 133 Ve neimpozabil
VNC= 267 (inainte de reevaluare)
Vj= 500
Dif din reev233
S2913= 133
De inregistrat in 105=100
2813=213 200
213 =105 100

S213=600-200+100=500
S2813=0
S2913=0
S105 =100
Valoarea de bilant este zero.
3. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, în
următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.171 u.m., durata contractului de închiriere 4 ani,
chiria trimestrială 3.500 u.m., rata de actualizare este 3,55%. La sfârşitul perioadei de
locaţie, societatea nu va redeveni proprietara bunului. Pe durata contractului riscurile
semnificative sunt în sarcina locatorului. La data vânzării, utilajul avea o valoare
contabilă netă de 34.000 u.m. (cost 40.000 u.m., amortizare cumulată 6.000 u.m.).
Se cere:
a. să se precizeze care sunt regulile OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării acestui caz;
b. să se prezinte înregistrările privind tranzacţia leaseback şi primirea primei facturi de
leasing.

461= % 52292
7583 42171
4427 10121
%= 213 40000
2813 6000
6583 34000
5121=461 52292
8031-42171
8036-3500*16=56000

%= 401 4340
612 3500
613 840

8036 scade cu 3500

4. Se dau următoarele operaţii:


(1) vânzarea unui teren la preţul de vânzare de 1.000.000 lei, TVA 19% (factură); costul
de achiziţie al activului vândut este de 800.000 lei;
(2) vânzarea de investiţii financiare pe termen scurt achiziţionate în cursul anului: 100
acţiuni la cursul bursier de 10 lei/buc; cursul de la data achiziţiei este de 8 lei/buc;
(3) vânzarea de imobilizări financiare: 1.000 acţiuni la cursul de 15 lei (acestea fuseseră
cumpărate anul trecut la cursul de 16 lei şi depreciate în bilanţul anului trecut cu 2
lei/acţiune);
(4) la sfârşitul anului întreprinderea deţine investiţii financiare pe termen scurt cotate: 200
acţiuni; cursul bursier la sfârşitul anului este de 20 lei/acţiune (ele fuseseră cumpărate la
cursul de 18 lei în cursul anului);
(5) la sfârşitul anului întreprinderea deţine 500 acţiuni reprezentând imobilizări financiare
cumpărate în anul anterior; cursul de închidere este de 15 lei/acţiune;
(6) întreprinderea deţine o clădire achiziţionată în urmă cu 5 ani la costul de 500.000 lei.
In bilanţul anului trecut clădirea fusese adusă la valoarea justă de 700.000 lei,
reprezentând o rezervă din reevaluare pozitivă de 200.000 lei. Amortizarea anului current
a fost de 70.000 lei. La sfârşitul anului curent, valoarea justă a fost estimată la 300.000
lei. Rezerva din reevaluare disponibilă este de 180.000 lei;
(7)întreprinderea a vândut în cursul anului produse finite la preţ de vânzare de 8.000.000
lei, TVA 19%; costul producţiei vândute este de 5.000.000 lei;
(8)întreprinderea a beneficiat în cursul anului de reduceri comerciale în valoare de
200.000 lei, TVA 19%, primite pe facturi ulterioare pentru materiile prime achiziţionate
de la furnizori;
(9)întreprinderea a acordat clienţilor în cursul anului reduceri comerciale de 600.000 lei,
TVA 19%, în baza unor facturi ulterioare, pentru vânzările efectuate în anul anterior;
(10)întreprinderea a primit factura privind un contract de leasing financiar. Chiria este de
100.000 lei, din care rambursarea de datorie 80.000 lei, dobânda 20.000 lei, TVA 19%;
(11)la sfârşitul anului întreprinderea înregistrează un provision pentru litigii estimat la
10.000 lei;
(12)se actualizează soldul contului de provizion pentru dezafectarea unei linii de
producţie ca urmare a trecerii timpului: soldul contului de provizion în bilanţul anului
anterior era de 15.000 lei, rata efectivă a dobânzii pentru o finanţare echivalentă cu
rambursare la scadenţă este de 12%;
(13)se încasează dobânzi aferente obligaţiunilor achiziţionate de la societatea Gama,
rambursabile după 5 ani, în sumă de 20.000 lei, din care dobânda cuvenită pentru
perioada de deţinere a instrumentului purtător de dobândă este de 5.000 lei;
(14)în cursul anului s-au obţinut produse finite la costul de 6.000.000 lei;
(15)la sfârşitul anului, întreprinderea decide ca în anul următor să vândă o clădire.
Aceasta are un cost de 160.000 lei, amortizare cumulată 40.000 lei. Valoarea justă
estimată la 31.12.N este de 110.000 lei iar chelruielile estimate cu cesiunea sunt de 5.000
lei;
(16)managerii decid ca în anul N+1 să plătească suma de 170.000 lei reprezentând prime
privind participarea salariaţilor la profit;
(17)cheltuiala cu impozitul pe profit este de 842.900 lei.

Se cere:
a. să se contabilizeze operaţiile de mai sus;
b. să se prezinte incidenţa acestor operaţii asupra contului de profit şi pierdere întocmit
conform OMFP 3055/2009.

1) 461= % 1240000
7583 1000000
4427 240000
6583=2111 800000

2) 461= % 1000
508 800
7642 200
3) 461=7641 15000
6641=265 16000
296=7863 2000

4) Vj>Vi
508=768
5) Vinventar=15 lei/act
Nu exista valoare de intrare.

6)N-1

Vj=700000
2812=212 Amc
212=105 200
S212=Vj=700000
S2812=0
S105=200000

N
6811=2812 70000
105 =1065 20000
Vinreg=700000
Amc = 70000
VNC =630000
Vj =300000
Dif din reev -330000 negativa
S105=180000
Depreciere de trecut pe cheltuieli=150000

2812=212 70000
105=212 180000
6813=2912 150000

7) 4111=% 9920000
701 8000000
4427 1920000
711=345 5000000

8)%=401 -248000
609 -200000
4426 -48000

9) 4111=% -744000
709 -600000
4427 -144000
a) pana la inchiderea ex: 481=709 -600000
418=709 600000
b) dupa inchiderea ex: 4111=% -744000
709 -600000
4427 -144000
10) %=404 124000
167 80000
666 20000
4426 24000
8036 -100 (ratele de plata)
8051 20000 (dobanda)

11) 6812=1511 10000


12) S1513=15000
S213=1513
666=1513 1800
12%*15000=1800

13) 5121=% 20000


766 5000
506 15000

14) 345=711 600000

15) VNC=160000-40000=120000
Vj- cost de vanzare=110000-5000=105000
Vj<VNC
%=212 160000
2812 40000
371 120000

6814=397 15000

16) 6812=151 170000 –Ch nedeductibila la constituire


Dupa AGA
643=424 170000-ch deductibila
151=7812 170000- Ve neimpozabil

17) 691=441 842900

5. Trei întreprinderi: A, B şi C deţin în aceeaşi zonă câte un teren de 1000 mp. Terenurile
au fost cumpărate la sfârşitul anului N, cu scopul de a le creşte valoarea şi au fost
recunoscute în bilanţul de la sfârşitul exerciţiului financiar N, ca investiţii imobiliare, la
valoarea de 100.000 lei. Societatea A alege modelul evaluării la valoarea justă, iar
societăţile B şi C modelul evaluării la cost. La sfârşitul anului N+1, valoarea justă a
terenurilor este de 140.000 lei, iar la sfârşitul exerciţiului N+2, 110.000 lei. Societatea B
care a ales modelul evaluării la cost reevaluează la sfârşitul fiecărui an terenurile deţinute.
Societatea C efectuează reevaluarea terenurilor odată la 3 ani, ultima reevaluare
efectuându-se în anul N-1. Ce înregistrări contabile efectuează cele 3 întreprinderi la
sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, conform IAS 40?
A B C

211= 404 100000 211 = 404 100000 211=404


100000
/invest imob Vj invest imob modelul costului

31.12.N+1
Vj=140000
211=707 40000 211=105 40000 -

31.12.N+2
Vj=110000
607=211 30000 105=211 30000 211=105 10000

Ve neimpozabil
Ch nedeductibila

6. Se semnează un contract care prevede că peste două luni se achiziţionează un utilaj


terminat în proporţie de 80%, la valoarea de 120.000 u.m.n. In momentul semnării
contractului acordăm furnizorului un avans pentru imobilizarea pe care o vom
achiziţiona, în sumă de 50.000 u.m.n., urmând ca regularizările cu acestea să se realizeze
după trimiterea utilajului. Pentru ca utilajul să devină competitiv îl vom dota cu accesorii
în valoare de 30.000 u.m.n. pe care le achiziţionăm de la un furnizor, după care îl punem
în funcţiune. Durata de viaţă utilă este de 5 ani, iar în vederea amortizării vom folosi
sistemul accelerat. După doi anu de utilizare vindem utilajul la preţul de 110.000 plus
TVA, 19%. Se acceptă în contul creanţei o cambie care se depune la bancă, la scadenţă şi
se încasează. Banca reţine un comision de 1,5% din valoarea totală a cambiei. Utilizaţi
IAS 16 „Imobilizări corporale”.

232=5121 50000
4426=232 9677 (avansul include TVA)
Sau
%=404 50000
232 40323
4426 9677

404=5121 50000

%=404 148800
231 120000
4426 28800

%=404 37200
231 30000
4426 7200
Punerea in functiune
213=231 15000
Amortizarea accelerata pe anul 1
6811=2813 75000 (50%)
Amortizarea accelerata pe anul 2
6811=2813 18750 75000/4=18750

461= % 136400
7583 110000
4427 26400

%=213 150000
2813 93750
6583 56250

461 cambie = 461 factura 136400


5113=461/cambie 136400

%=5113 136400
5121 134354
627 2046

7. La o societate comercială există la începutul lunii soldurile următoare de produse


înregistrate la preţuri standard: semifabricate – 25.000 u.m.n.; produse finite – 70.000
u.m.n.; produse reziduale – 6.000 u.m.n. Diferenţele de preţ aferente stocurilor iniţiale
sunt favorabile şi au valoarea de 20.000 u.m.n. Din procesul de producţie se obţin:
semifabricate – 300.000 u.m.n.; produse finite – 900.000 u.m.n. şi produse reziduale –
40.000 u.m.n. Diferenţele de preţ dintre costul de producţie şi preţurile standard sunt: la
semifabricate – diferenţe favorabile de 20.000 u.m.n., la produse finite – diferenţe
nefavorabile de 90.000 u.m.n. şi la produsele reziduale deferenţe favorabile de 5.000
u.m.n. Se vând produse obţinându-se:
- Venituri din vânzarea semifabricatelor: 290.000 u.m.n., preţ de înregistrare standard:
250.000 u.m.n.;
- Venituri din vânzarea produselor finite: 700.000 u.m.n., preţ de înregistrare standard:
550.000 u.m.n.;
- Venituri din vânzarea produselor reziduale: 25.000 u.m.n., preţ de înregistrare standard:
20.000 u.m.n.

%=711 1240000
345 900000
341 300000
346 40000
%= 711 65000
348/345 90000
348/341 -20000
348/346 -5000

411= % 1258600
701 700000
702 290000
703 25000
4427 243600

711= % 820000
345 550000
341 250000
346 20000

711=348

Coef de repartizare=(Si+Rd)348/(Si+Rd)34=-20000+65000/
(25+70+6)+1240000=45000/101000+1240000=0.033557

820000*0.033557=27517